You are on page 1of 14

Charles Dickens n.1812 – d.

1870 Romancierul englez a fost autorul unor romane faimoase, printre care se află: Oliver !ist, "ic#olas "ic$el%&, 'arile speran(e, )avid *opperfield. +ltimul con(ine numeroase referin(e auto%iografice ,i a fost socotit de autor -cel mai iu%it copil. al său. David Copperfield 1. Deschid ochii David era un copil postum, copil născut după moartea tatălui său. Chiar în seara în care urma să se nască sosise sora răposatului sau tată şi o băgase în sperieţi pe maică-sa. Mătuşa Betsey rot!ood hotăr"se că nou-născutul urma să #ie #ată, ea avea să-i #ie naşă şi ceruse ca $#ata% să îi poarte numele. Degeaba spusese biata mamă că poate va #i băiat, mătuşa nici nu voise să audă. C"nd se arătară semnele naşterii #u chemat doctorul Chillip. Mătuşa #u #oarte aspră cu el, iar c"nd, după o vreme, veni să-i spună că s-a născut un băiat, aceasta, #ără un cuv"nt, ieşi pe uşă şi nu se mai întoarse niciodată acolo. Băiatul primi numele tatălui său, David Copper#ield. 2.Privesc David crescu alături de mama lui şi de &egotty, #ata în casă. Mama era bl"ndă, iar &egotty era autoritară, aşa înc"t am"ndoi, mama şi #iul, se cam temeau de ea. 'ntr-o seară, David citea şi &egotty cosea, în aşteptarea mamei. (ceasta sosi, însoţită de un domn cu ochii negri, cu părul negru şi cu glasul gros. David nu îl plăcu, iar după ce domnul plecă, &egotty începu să o certe pe maică-sa, pentru că nu-i plăcea nici ei acel domn. Mama continuă să accepte curtea domnului Murdstone. &egotty stătea mai rar seara cu ei şi parcă se schimbase ceva. Mister Murdstone îl luă odată pe David pe calul lui şi merseră p"nă la ţărmul mării, la un hotel unde îl aşteptau doi domni. Cei trei vorbiră despre David şi mama lui, cu subînţelesuri pe care copilul nu le pricepu. După un timp, &egotty îl luă pe David într-) vi*ită, la #ratele ei, pentru vreo două săptăm"ni. 3. Se întâmplă o schimbare David Copper#ield porni la drum cu &egotty spre +armouth, unde trăia #amilia acesteia. După un drum lung şi întortocheat, a,unseră pe malul mării, la un barca* ce #usese trans#ormat în casă de locuti. -ra casa #ratelui lui &egotty, un om cu su#let mare. Cu el locuiau doi nepoţi ai săi, .am şi -mily, rămaşi am"ndoi #ără #amilii, şi missis /ummidge, văduva unui tovarăş al său de muncă.

0

arabagiul îl duse p"nă la +armouth. mai ales că mama nu mai era lăsată deloc cu el de cei doi tirani. pe cand stătea încuiat în camera lui. Dacă mama încerca să intervină. S$nt îndepărtat de casă 3ici nu se îndepărtase bine harabaua. #ermitate însemna tiranie. departe de dormitorul mamei. pe David Copper#ield îl aştepta o mare surpri*ă. 1ingura lui plăcere rămăsese să citească din cărţile rămase de la tatăl său.ituri. Dimineaţa. (m"ndoi îşi impuseră voinţa în casa mamei lui David. că se opri. neputincios.umătate de oră pe *i. care nu mai avea nici un cuv"nt de spus. ca stăp"nul cel nou al casei. Don 5ui. 'n ea se urcă &egotty. Mister Murdstone şi sora lui începură să asiste la lecţii. stătea un c"ine mare. un r"ndaş pro#ită de naivitatea lui David Copper#ield. 'n lipsa lui se petrecuse o mare schimbare. pe ţărmul mării sau plimb"ndu-se pe c"mp. după ce mama lui îşi luase rămas bun în puţine cuvinte. la hanul unde avea staţie diligenţa. După două săptam"ni se întoarseră acasă. în pre*enţa celor doi tirani. veni &egotty şi îi spuse prin gaura cheii că a doua *i îl vor trimite la o şcoală cu internat. iar în cuşca din curte. negru şi #ioros. apoi îşi închipuia că este eroul principal. 'şi petrecu mai tot timpul împreună cu ea. 1osi şi sora lui. Mister Murstone o îndepărtă pe mama lui de el. #. cei doi copii stateau de vorbă. 'n ultima seară a pedepsei. Mama lui se căsătorise cu mister Murdstone. David primise o altă cameră. 6obinson Crusoe.David se împrieteni cu -mily.ote. era certată şi ea că nu se poartă cu #ermitate. (ici. dar apoi luă o bătaie soră cu moartea. -i îl certau cu răutate şi atunci copilul nu mai reuşea deloc să ţină minte ceea ce citea. 'i aduse de m"ncare şi de băut. 'l str"nse pe David Copper#ield în braţe. iar cei ai casei îi priveau cu mult drag. 9 . ba mai şi ceru un bacşiş uriaş. 7u pedepsit apoi să stea cinci *ile la arest în camera lui. Cad în di !ra"ie 2ui David Copper#ield nu îi aduse nici un bine această schimbare. #iindcă nu se purta cu el cu destula #ermitate. l"ngă 2ondra. goală p"nă atunci. cu mama lui. aşe*aţi pe o lădiţă. 'n rest. David învăţa acasă. (cum. 'ntr-o dimineaţă mister Murdstone îl bătu cu biciul pentru că se încurcase la lecţie. &e drum.oacă nu mai era lăsat băiatul.ele într-o haraba. îl muşcă de m"nă. devenise posac şi încăpăţ"nat. David #u urcat cu baga. 2a ei. îi puse un porto#el în m"nă şi #ugi din haraba #ără să rostească un singur cuv"nt. (vea voie să iasă în grădină doar o . David promise că aşa îi va scrie. David. David Copper#ield citea om 4ones. care devenise stăp"nul casei. . 4. îi ceru să-i scrie lui &egotty că $Bar8is ar vrea%. miss Murdstone. /il Blas. David învăţase cu multă uşurinţă pe c"nd erau numai ei doi. pre*enţa celor doi tirani îl intimida şi nu mai putea sa reţină mare lucru. 1eara. care îi semăna per#ect. 2a han. 3ici la . dar m"ncă el aproape totul. îi umplu bu*unarele cu punguţe pline cu pră.

'mpărţeala o #ăcu. Dimineaţă a. 'ntr-o bună *i. Directorul era roşu în obra*. slab şi murdar. avea chelie si vorbea abia şoptit. pră. pentru masa de seară. un băiat cu cel puţin şase ani mai mare dec"t David. timp în care David Copper#ield învăţă cu pro#esorul Mell şi luă mesele cu el. chiar 1teer#orth îl întrebă pe David dacă nu are vreo soră. acesta m"ncă. mister Crea8le. 'nainte #usese negustor de hamei. 'şi i*gonise #iul. 3u numai at"t. David trebuia să poarte permanent în spate o bucată de carton pe care scria $7eriţi-vă de el. portarul. îmbrăcat sărăcăcios. 2a sosirea directorului. (. iar şcoala o ţinea tot ca pe o negustorie. apoi porniră mai departe. 1teer#orth era socotit cel mai învăţat băiat din şcoală. &rimul a #ost ommy raddles. pa*nicul şi vreo două slu.nice începură să ridice pra#ul. 'ncepură să vină şi băieţii. soţia şi #iica lui şi mister 1harp. cinstit. Clădirea era murdară şi mirosea a putred şi a r"nced. care repeta cu glas puternic ceea ce şoptea directorul. 1teer#orth. în deplină singurătate. David merse să se pre*inte. care avea atunci nouă ani. căci nu ştia nimic. mister Crea8le îi spuse că îl cunoaşte pe mister Murdstone. pro#esor la 1alem .utat să treacă mai uşor peste glumele băieţilor. iar David Copper#ield #usese trimis la vremea aceea ca pedeapsă. şcoala unde avea sa înveţe şi să locuiască David. care e un om hotăr"t. #iindcă se împotrivise #elului dur în care îi trata nu numai pe băieţi.ituri şi #ructe. &ac noi c$no'tin"e recu o lună de *ile. c"nd poposiră la alt han. (poi directorul spuse că şi el e un om hotăr"t. cu un glas stins. De alt#el. -ra mister Mell. 3u era nici un băiat la şcoală. dar pedeapsa mai cuprindea o parte. aşa cum îi ceruse. ( doua *i sosi şi mister 1harp. ca să le #acă seara cinste băieţilor. )ntâi$l semestr$ la Salem *o$se < . Despre aceasta din urmă a#lă că băieţii erau siguri că îl iubeşte pe 1teer#orth. 7emeia găti ceea ce cumpărase David. în a#ară de 1teer#orth. care lucrase şi el la şcoală. -ra un băiat de treabă.Diligenţa merse p"nă seara. 1eara.ouse. -ra vacanţă. care nu a r"s de David din pricina pancartei şi l-a a. David a#lă de la băieţi că mister Crea8le era aspru şi îi bătea pe toţi. aşa că acesta îi încredinţă spre păstrare banii lui. recură &odul 2ondrei şi merseră înt"i pe la mama pro#esorului. 1osi şi 4. 7u prietenos cu David. 'l preluă un t"năr palid. 'ncuviinţă apoi ca 1teer#orth să cumpere lichior de coacă*e. înainte de culcare.unseră p"nă la urmă pe o colină pe care se a#la şcoala. Directorul nu avea ce să îi înveţe pe băieţi. care îşi #ace datoria. se tratară cu bunătăţile întinse pe patul lui David. apoi diligenţa merse iar toată noaptea. Muşcă :% %. care lua masa cu directorul. pro#esorul cel mai în v"rstă al şcolii.unseră la 2ondra. 2"ngă el se a#la ungay. 2uară tramcarul şi a. ci şi pe soţia şi #iica lui. semn că se apropie sosirea directorului şcolii. care trăia într-un a*il de #emei nevoiaşe.1teer#orth. 6ăsucindu-i dureros o ureche.

'l invitară pe la ei. c"nd mister Crea8le era bolnav.osească. Mama lui David a #ost #oarte #ericită c"nd şi-a revă*ut băiatul cel mare. &egotty era hotăr"tă să răm"nă alături de stăp"na ei. 2e #ăcu cunoştinţă cu 1teer#orth. Băieţii îl preţuiau #oarte mult pe David pentru poveştile lui.Mister Crea8le rosti în prima *i de şcoală un discurs în care îi ameninţă cu bătaia pe aceia care nu vor învăţa. băieţii luau bătaie în #iecare *i. 3ici lui David nu îi plăcuse #apta lui 1teer#orth.am. iar &egotty înţelese că Bar8is ar vrea să o ia de nevastă. oată şcoala îl admira pentru asta.d$pă. @ . #iindcă aceasta era cea mai mare plăcere a lui mister Crea8le. De cum a. David #u măgulit de cererea lui 1teer#orth şi povesti cu plăcere ceea ce îşi amintea. -i #ură înc"ntaţi că un asemenea domn îi bagă în seamă şi le vorbeşte aşa #rumos.igni pe pro#esor şi s#"rşi prin a-l #ace cerşetor. David îi spuse. pentru că muşcă. erau plecaţi şi urma să se întoarcă abia seara. Clara. mama lui David. Ma. că -mily crescuse şi era aproape o #emeie. 7ericirea a #ost şi mai mare. avea acum un copilaş mic. 'i povestise lui 1teer#orth despre vi*ita la a*ilul unde locuia mama lui mister Mell şi se temea mereu că va #olosi acest #apt ca să îl în. Bar8is îl rugă să îi transmită lui &egotty un mesa. C"nd descoperi că David Copper#ield citise mai multe cărţi.unse acasă. De #apt. 1teer#orth de*vălui adevărul despre mama lui mister Mell şi atunci directorul îl dădu pe acesta a#ară din şcoală. 'l a. După aceea îi trase o bătaie straşnică lui David Copper#ield. ca să nu se #acă de r"s. m"ndru că are un asemenea prieten. 1trigă la ei să #acă linişte. Cu toate că asta îl obosea.utorul ei. Bieţii elevi îl p"ndeau cu priviri în#ricoşate. David Copper#ield porni cu diligenţa către casă. David era m"hnit că 1teer#orth îl . a #ost înlocuit de pro#esorul Mell. (vu loc un eveniment deosebit> primi o vi*ită. precum şi pentru #aptul că era arătos. 1teer#orth îl . vorbiră.acan"a. un băieţel. şi avea nevoie de a. 1ingurul de care directorul nu se atingea era 1teer#orth. 3oaptea se g"ndea la pro#esorul care îl a. (#lă că &egotty e bine. ?eniră să îl vadă mister &egotty. ocmai atunci intră directorul şi ceru e=plicaţii. împreună cu băiatul lui. (sta îl #ăcu să #ie harnic la învăţătură. cu subînţeles. 'ntr-o *i.ignea mereu pe pro#esorul Mell. dar în cur"nd îl uită. dar p"nă la s#"rşitul *ilei tot nu scăpau. Cei trei luară masa împreună.uta #oarte mult pro#esorul Mell.utase at"t de mult. îi ceru să le povestească seara şi dimineaţa. sper"nd să scape de bătaie. căci tocmai în *iua aceea cei doi tirani. st"rnind r"sul băieţilor. atunci c"nd se va duce la mare. . vorbea bine şi ştia #oarte multe lucruri.amia ă fericită 'n vacanţă. #ratele dădacei lui. De la staţie îl luă acelaşi harabagiu care îl dusese la plecarea spre şcoală.oritatea băieţilor luară bătaie în *iua aceea. mister Murdstone şi sora lui. Băieţii #ăcură mare tărăboi şi mister Mell îşi pierdu răbdarea. dar 1teer#orth nu îl băgă în seamă şi se porni o discuţie aprinsă între ei. 1ingurul băiat care îşi e=primă revolta #aţă de comportamentul lui 1teer#orth a #ost raddles. +. . r"seră şi #ură #ericiţi p"nă seara. .

2a plecare îşi luară la revedere în pre*enţa lui miss Murdstone. miss Murdstone îi spuse lui &egotty să îşi caute o slu.eneau permanent pe maică-sa. 'i luă măsurile pentru haine.bă.arabaua plecă cu David. dar era acum o #emeiuşcă şi tot r"dea de David. Cei doi tirani începură să îl critice tot timpul şi să numere *ilele care mai erau p"nă la reîntoarcerea lui la şcoală. Cel mai mare chin era #aptul că cei doi tirani o do.ul să-l chinuie.0alnică aniversare a ilei mele de na'tere recură două luni de la întoarcerea din vacanţă. tot drumul. aşa că vacanţa deveni un chin. ( doua *i David plecă spre casă. şi. nu se miră c"nd #u chemat în salon. &e David Copper#ield nu-l mai băgară în seamă şi nu îl mai întrebă nimeni nimic. *i şi noapte. 2$ se mai sinchisesc de mine3 dar îmi fac rost de o sl$0bă ( doua *i după înmorm"ntare. mister Crea8le îşi lua gustarea. 'i duse mister Bar8is cu harabaua şi. aşa cum ceruse. nici vorbă de vechile lor plimbări şi discuţii pe pla. de teamă să nu îi aducă mamei şi mai multe neca*uri. -mily se #ăcuse tare #rumoasă. Călători toată noapte şi a. (casă &egotty îl întrebă pe David dacă ar avea ceva împotrivă ca ea să îl ia în căsătorie pe Bar8is. David stătea şi citea în camera lui. pe care îl puseseră în braţele ei. Ca să nu le mai dea prile. (ştepta un coşuleţ cu bunătăţi de la &egotty şi. mister Murdstone îi porunci lui David să îşi petreacă tot timpul cu ei. cu pruncul în braţe. 1osi *iua de naştere a lui David Copper#ield. dar la portiţa grădinii apăru mama. 11. pe care David îl pre*entă în cele mai #rumoase culori. /. apoi îl duse acasă.ă. ( doua *i murise şi copilaşul cel mic. în braţe. şi pe mama lui. (colo.unse la +armouth dimineaţa. 'n loc să îl înt"mpine Bar8is. ţin"ndu-l pe cel mic sus. . (ceasta nu îndră*nea să aibe părerea ei. 'l ascultă cu #oarte mult interes numai c"nd povesti despre 1teer#oth. dar după înmorm"ntare ea îi povesti că mama se simţise tot mai rău după ce născuse. veni să-l ia mister Amer. David a#lă de la missis Crea8le că muriseră mama lui şi #răţiorul cel mic. iar missis Crea8le stătea cu o scrisoare deschisă în m"nă. iar David tăcea chitic. C"nd murise o rugase să-i transmită lui David binecuv"ntările ei. mama şi #iul. 'l privi încordată pe David. prin el. . îi #ăcu curte lui &egotty. B . &egotty îi veghease pe cei doi. &"nă la înmorm"ntare nu putură să vorbească. spunea mereu ca ei. căci va trebui să plece de la ei în termen de o lună. După c"teva *ile. de aceea. în #elul său.( doua *i începu un chin nes#"rşit pentru David Copper#ield. proprietarul #irmei de pompe #unebre care se ocupa de înmorm"ntare. &egotty hotărî să plece la #ratele ei la +armouth şi obţinu de la miss Murdstone învoirea să meargă şi David cu ea. la vedere. David îi spuse că doreşte din toată inima ca ea să se mărite.

apoi hotăr"ră să părăsească 2ondra. Casa era şi ea . Băiatul nu se putea împăca cu g"ndul că s-a isprăvit cu şcoala şi va uita tot ce învăţase. Darurile erau #oarte ciudate. iar c"nd ieşiră. Bar8is le spuse că de acum pe Clara &egotty o chema Clara &egotty Bar8is. &ără să fi$ mai încântat decât înainte că s$nt pe picioarele mele3 ia$ o hotărâre de mare însemnătate G . cu at"t mai mult cu c"t simţeau că este deosebit #aţă de ei. Cu puţinii bani pe care îi primea. )ncep să trăiesc din m$nca mea 'i n$ s$nt încântat David Copper#ield se tre*i muncind la #irma lui Murdstone. Mister Murdstone îi spuse lui David că nu are bani să îl mai ţină la şcoală. în #elul său. (ici se a#lau missis Mica!ber. iar c"nd pleca lăsa l"ngă uşă c"te un dar pentru &egotty. Cu toate acestea. în casa căruia urma să locuiască David. 2a depo*it îşi îndeplinea corvoada cu hărnicie. David înţelese că vor să scape de el. ?enea în #iecare seară la ei.drept ca mai şi uitau de ele şi atunci beau şi m"ncau cu po#tă. o #etiţă de trei ani şi un băiat de patru ani şi slu. uit"nd că nu au cum să scape de datorii şi sărăcie. iar hainele îi erau . Entrară la biserică numai ei. vădind sărăcie. p"nă la două picioare de porc şi o şuncă a#umată. 12. le umpleau cu vin. la pau*a de masă.umătate. unde.nica #amiliei. în continuare. nimeni nu îl mai băga în seamă. la 2ondra.Mister Bar8is continuă să-i #acă curte lui &egotty. 1e căsătoriseră. Depo*itul #irmei se a#la într-o casă murdară şi putredă. însoţiţi de David şi -mily. cu toate că era îndesat şi chel. de la c"teva portocale. colcăind de şobolani. apoi le puneau în lă*i. Mister Mica!ber era înglodat în datorii. &"nă la urmă. $Murdstone F /rinby%. nu spunea nimic despre căsătorie şi tăcea m"lc tot timpul. mister Mica!ber a. iar missis Mica!ber amaneta sau vindea mereu c"te ceva de prin casă. 2a ora douăspre*ece şi . cu chirie. le etichetau şi le sigilau.oc de domino. o or#ană venită de la o casă de muncă. cu doi bebeluşi gemeni.erpelită şi sărăcăcioasă. otuşi.erpelite. -ra mister Mica!ber. şi nimeni nu avu să-i reproşe*e nimic. 1osi unul din prietenii lui mister Murdstone. 2ucrul se termina la opt seara. Băieţii îl preţuiau. la v"rsta de 0) ani. (tunci veni mister Mica!ber şi îl conduse pe David la el acasă. David m"nca #oate prost. ?a pleca la 2ondra cu mister 5uinion şi va lucra la #irma lui de vinuri. pe care David îl cunoscuse demult. (casă la Mica!ber nu putea nici at"t să se pl"ngă. David şi încă trei băieţi #ăceau o adevărată corvoadă. 1pălau sticle goale. din banii luaţi m"ncau şi beau cu plăcere. 11. că va ram"ne cu#undat în sărăcie. 'ntr-o *i plecară la plimbare am"ndoi #rumos îmbrăcaţi Cca pentru o căsătorieD. nu se pl"ngea nimănui.unse la închisoarea datornicilor. dar nu avea încotro şi plecă cu mister 5uinion. Creditorii îl asaltau *ilnic. mister 5uinion îl chemă pe David Copper#ield şi îl pre*entă unui om care vorbea cu distincţie. apoi o pernă de ace şi un . . #iindcă aici povesteau despre datorii şi se pl"ngeau soţii Mica!ber. David se întoarse acasă.

De #rică. David Copper#ield a. &orni într-o goană turbată şi David nu mai reuşi să-l a. David băgase . ?ă*"ndu-l . 'i spuse. Cu#ăraşul #iind prea greu pentru el. Abosit şi pl"ng"nd. îi smulse batista pe care şi-o legase la g"t. &e drum înt"lni un căldărar care îi ceru bani.umătatea de guinee. Mătuşa îl duse în casă şi îi chemă pe mister Dic8 şi pe 4anet. 'n scurtă vreme lunganul o porni în goană.erpelit ca un vagabond. 7amilia Mica!ber plecă.unse la Dover. După *ile de mers. slu. pl"ng"nd. Htia şi cum se purtaseră cu nepotul I . un biet vagabond. David Copper#ield se opri şi îşi v"ndu pe mai nimic . Chiar dacă îi era #rică de oameni. într-o claie de #"n de l"ngă *idul şcolii. împreună cu o slu. iar mister Mica!ber îi lăsă lui David un s#at preţios> să cheltuiască ceva mai puţin dec"t c"ştigă şi scapă de sărăcie. Ca să aibă cu ce să cumpere p"ine îşi v"ndu într-un orăşel şi surtucul. (#l"nd că nu are.umătate de guinee împrumut. Mătuşa tocmai ieşea în curte. să grădinărească.unse la casa unde locuia mătuşa. Dimineaţă porni mai departe spre mătuşa lui. în s#"rşit. David Copper#ield îşi luă cu#ăraşul cu haine şi .ungă. 13.unsese. David a. în#o#olit de mătuşa în două-trei şaluri mari. 2ui David îi era cam #rică de ea. m"hnit că din şcolar a. cine era şi cum a. porni în direcţia în care stătea mătuşa lui.itoarea. Merse p"nă seara. David Copper#ield. #ără voia lui. (cesta #ugi. &orni apoi spre #osta lui şcoală şi dormi sub cerul liber. ca un vagabond. apoi acesta adormi. departe de 2ondra. l"ngă Dover.ar cumsecade îl îndrumă şi.umătatea de guinee în gură.unsese acolo. oamenii îi răspunseră în bătaie de .unse şi îi ceru căruciorul. #iindcă el nu avea nici un ban.itoare şi cu mister Dic8. tocmi un lungan cu un cărucior tras de un măgar să i-l ducă.umătatea de guinee şi porni către staţia diligenţelor. mătuşa îi spuse lui David că îi scrisese lui mister Murdstone şi acesta urma să vină să îi hotărască soarta. împreună cu sora lui. Mama şi &egotty îi povestiseră cum se purtase ea în *iua în care venise el pe lume. căreia îi *drobiseră su#letul. Doar un bir. întrebă pe unul şi pe altul dacă nu ştiau unde stă mătuşa lui. lăs"ndu-l în urmă pe David. #erindu-se de orice vagabond cu mutră #ioroasă înt"lnit în cale.David hotărî în sinea lui să scape de corvoadă şi să #ugă la mătuşa Betsey rot!ood c"nd Mica!berii vor părăsi 2ondra. 2e spuse că ştia ce soartă crudă avusese mama lui David. (cesta sosi în *iua următoare. Mătuşa era o #emeie straşnică şi nu îi #u #rică de ameninţările celor doi.iletca la un negustor de vechituri. 4rmările hotărârilor mele După ce obosi de at"tea emoţii şi at"ta alergătură. se ascunse ori de c"te ori vă*u oameni pe drum. 'i scrise o scrisoare lui &egotty ca să a#le adresa mătuşii. 'l spălară şi îl hrăniră pe David. 14. 2unganul îi dadu un pumn şi îi luă şi moneda. 'i ceru şi o . 5ăt$'a decide ce să facă c$ mine ( doua *i.oc. îl a. &egotty îi trimise o adresă apro=imativă şi .

1(.bă lui 4ac8 Maldon.întâlnire nea'teptată L . Bătr"nul se purta #rumos cu băieţii. Mister Jic8#ield îi găsi o slu. după c"teva săptăm"ni. David urma să stea chiar la mister Jic8#ield. David îi vă*u în birou.eep spuse că precis pe el îl va lua asociat avocatul. avocatul mătuşii. unde era şcoala. cu m"inile umede şi chip neplăcut. După ce plecară toţi. o #ată ca un înger. dacă nu vine acum. spre disperarea tuturor.eep. băiatului i se schimbă şi soarta. 'i dădu de înţeles #iicei sale. "nărul 4ac8 Maldon plecă. -a şi mister Dic8 aveau să îi #ie tutori. (gnes.eep. nu îl va mai primi niciodată în casa lui. în s#"rşit. 7iindcă nu se putea să stea la internat. mult mai t"nără dec"t soţul ei. David statu de vorba şi cu Kriah . David Copper#ield se împrieteni cu mister Dic8. Mister Murdstone îl ceru pe David şi spuse că. îi spuse rot. 'n casa doctorului 1trong se dădu o mică serată. (nnie. privea spre bătr"nul ei soţ av"nd pe #aţă o e=presie de nedescris. 3u spera ca acesta să îl ia asociat după ce va ieşi avocat. (cesta era un om #oarte cumsecade. . 6a$ tot$l de la încep$t 'n scurtă vreme. merseră înt"i la mister Jic8#ield. 1%. 'ntrebat de mătuşa. pe doctor şi pe soţia lui. 2a Canterbury. 'şi reveni p"nă la urmă. în care t"nărul avu o atitudine uşuratică. Adată cu numele. iar pe David avea să îl cheme rot!ood Copper#ield. David o rugă #ierbinte să îl lase să stea la ea. iar (nnie leşină în hol. într-o cameră #oarte #rumoasă. un roşcovan #ără gene şi spr"ncene. (cesta locuia cu #iica lui. 1#. Kriah . 1oacra lui spuse c"teva cuvinte bine alese. să îşi respecte soţul şi să nu #ie uşuratică. ot acolo lucra Kriah .bă lui 4ac8 Muldon tocmai în Endia. 'ntr-o *i îl întrebă dacă nu vrea să meargă la şcoală. iar aceştia îl ascultau. se acomodă destul de repede cu şcoala. Mătuşa hotărî să îl oprească pe David Copper#ield la ea şi îi goni pe cei doi tirani din casa ei. (#l"nd că David va locui acolo c"t timp va merge la şcoală.ei. David trecuse prin at"tea înt"mplări nepotrivite cu v"rsta lui. Mătuşa se bucura de asta şi. 1e preocupa să-i găsească o slu. David asistă la o discuţie între mister Jic8#ield şi 4ac8. 5ă schimb în m$lte privin"e David Copper#ield merse la şcoala doctorului 1trong. că uitase tot ce învăţase. în loc de rot!ood. Mister Jic8#ield era apropiat de bătr"nul doctor 1trong. -l îi citea ceva. -a nu mai părea deloc uşuratică. Cu toate acestea. (#lă că îşi #ace ucenicia în avocatură la mister Jic8#ield. David acceptă bucuros. t"nărul verişor şi prieten din copilărie al lui missis 1trong.

Mister Mica!ber intră şi îl salută călduros. elevă de pension pe care o adora. să ia ceaiul cu el şi cu mama lui. de data aceasta de o #rumoasă #emeie de <) de ani. care nu scăpă p"nă nu spuse totul despre el şi ai lui. 'i dăruise nuci şi portocale şi biscuiţi şi chiar o sărutase odată. mister Dic8 îi povesti că într-o seară. care avu impresia că a murit şi casa. cu uşa camerei deschisă la stradă. Mătuşa şi mister Dic8 veneau pe r"nd să îl vi*ite*e pe David. să treacă şi pe la 2ondra. oată lumea era sănătoasă şi mister Bar8is era un soţ bun. -ra împreună cu missis Mica!ber şi îl duse la ea ca să-i #acă o surpri*ă. &egotty îi dădu şi ea veşti. (dunase banii pe care i-i dăruia mister Dic8 şi îi trimisese . apoi devenise chiar #runtaşul şcolii. David se duse la el acasă. 3u putu să se hotărască spre ce pro#esiune să se îndrepte şi mătuşa lui propuse să plece într-o călătorie. urm"nd să v"ndă şi casa. Murdstone v"nduse toate mobilele din casa părintească a lui David şi plecase de acolo. vă*use cum mătuşa i-a dat bani acestui om la gardul grădinii. 1+.umătatea de coroană pe care i-o împrumutase. 1ă meargă pe meleagurile natale. (#lase apoi că se mărită cu un bătr"ior. 1e pl"nseră că nu au bani. un om le ieşise în cale şi mătuşa leşinase. &ărăsi şcoala doctorului 1trong şi casa lui mister Jic8#ield. trecu pe acolo mister Mica!ber. Cei doi îl traseră de limbă pe David. Adată. Mai t"r*iu. 'şi aminteşte că la şcoală i*butise să îi întreacă pe mulţi. ?oia să se obişnuiască să ia singur hotăr"ri şi să se ba*e*e pe propriile puteri. (gnes îl îngri. ca si părinţii lui. 1e îndrăgostise de miss 1hepherd. Missis Mica!ber se bucură mult să îl vadă pe David. Envitat cu insistenţă de Kriah . 'şi uitase neca*ul băt"ndu-l măr pe ucenicul măcelar : 1/. (gnes nu mai era nici ea o #etiţă. M . Mica retrospectivă a lui David continuă cu episodul ucenicului măcelar. 5ă $it în 0$r 'i văd pe cineva David Copper#ield termină şcoala. ( #ost o mare surpri*ă. ci devenise o t"nără #emeie.ise şi stătuse alături de el. Privire retrospectivă David #ace o retrospectivă a adolescenţei sale. dar apoi îl po#tiră pe David Copper#ield la o masă îmbelşugată. Dansase cu ea la un bal şi #usese #ericit. Dar apoi miss 1hepherd îl pre#erase pe mister 4ones şi dragostea lor s-a stins. nu su#ereau elevii. ba chiar şi despre vinul pe care îl bea cam des mister Jic8#ield.eep. 7usese cuprins de #iori c"nd îi atinsese mănuşa la şcoala de dans. David şi c"ţiva colegi de-ai lui avuseseră o con#runtare cu grupul ucenicilor. negustor de hamei.David îi scrisese de la bun început lui &egotty şi îi povestise prin ce trecuse. Cum stăteau ei aşa. să o vadă pe &egotty. împreună cu alţi ucenici. 2a nici 0I ani David se îndrăgostise din nou. (cesta. din care ieşiseră bătuţi. ( #ost o surpri*ă neplăcută pentru David.

4ac8 Maldon se pregătea să revină în (nglia. doamna de companie a mamei. apoi r"seră şi pl"nseră împreună. (răta spilcuit de la #re*ă p"nă la panto#i. David merse apoi la doctorul 1trong.unsese să îşi piardă cumpătul şi să nu se mai descurce cu treburile de la biroul său. 1ub prete=tul că e bolnav.oc pentru 1teer#orth. (.ba lui 1teer#orth se a#la un slu. 7a Steerforth acasă (casă la 1teer#orth se a#la. nepoata lui &egotty. 3ici aici nu a#lă veşti prea bune. o rudă mai îndepărtată. amintindu-şi de copilăria lui David. pe care îl şi visă. Diligenţa îl duse pe David Copper#ield la 2ondra. 'l po#ti pe David să vină la el acasă. Adată a. 21. David a#lă că micuţa -mNly. -ra şi cam mo#turoasă. nu prea ştia ce vrea. 1teer#orth îi povesti lui David că el îi #ăcuse semnul de pe bu*ă lui miss Dartle. cu 1teer#oth. 2ittimer. -l îl impresionă pe t"nărul David Copper#ield prin aspectul său calm şi respectabil . -ra la #el de arătos şi sigur pe el ca pe vremea c"nd erau colegi la şcoala lui mister Crea8le. David se duse la &egotty. 1tatu de vorbă cu (gnes şi a#lă că tatălui ei îi crescuse patima pentru băutură. -a nu îl recunoscu înt"i. 1teer#orth îi cuceri pe mister şi pe missis Bar8in. ca să o cunoască pe mama lui. 5ic$"a 8m9l: 'n slu.itor. 2ittimer #u lăsat acasă c"nd cei doi tineri plecară spre +armouth. -l îşi încerca ast#el posibilităţile de a cuceri simpatia unor oameni de care."nărul se duse să-şi ia rămas bun de la mister Jic#ield.unşi. nu avea nevoie.udeca cuvintele lui 1teer#orth şi punea în evidenţă cu multă iscusinţă părţile nu prea bune ale g"ndurilor lui. dar se bucură mult să-l vadă pe cel care îl a. 2a hanul unde trăsese avu o înt"lnire surprin*ătoare. otuşi miss Dartle îi . Mister Bar8is era bolnav. David #u înc"ntat şi mult mai t"r*iu îşi dădu seama că era mai mult un . pe l"ngă mama lui. 0) . David se duse la culcare obsedat de semnul acela. Dispreţuia munca şi oamenii simpli şi se pare că şi pe David îl socotea cam t"năr şi #ără e=perienţă. 17(61E K2 ?A2KMK2KE E 21. ?eni şi 1teer#orth şi se aşe*ară la masă.utase să se însoare. miss 6osa Dartle. de #apt. C"nd era mic aruncase cu ciocanul în ea #iindcă îl scosese din sărite. Mama ţinea #oarte mult la băiatul ei şi se părea că şi miss 6osa Dartle ţine la 1teer#orth. la pat. st"rnise toate #emeile împotriva ei cu #rumuseţea ei şi cu manierele de lady.

(. să-şi găsească acolo o muncă cinstită. Mai spuse că ar vrea să poată #i mult mai recunoscătoare pentru un bărbat at"t de bun şi de gri. 'ntr-o seară. spun"nd despre . 2a vederea ei cuceritorul 1teer#orth se miră. -mily #ăcu o cri*ă de pl"ns. David se ducea devreme acasă.am. (ceştia plecară şi vă*ură în urma lor o t"nără ce părea o cerşetoare.uns la casa lui mister Bar8is îl găsi a#ară pe . David îi dădu şi el asigurări că nu o va de*amăgi . unde urma să îşi #acă ucenicia p"nă va deveni avocat. respect"nd nevoia de linişte a lui mister Bar8is. 2a insistenţele lui &egotty.am şi micuţa -mNly îi anunţaseră pe mister &egotty şi pe missis /ummidge că se vor căsători. ?orbiră şi despre micuţa -mNly.am o curtase pe -mily timp de doi ani şi acum nu îi venea să creadă că #ata spusese $da%. strig"nd că nu este at"t de bună pe c"t ar #i trebuit să #ie. Cuceritorul 1teer#orth rămăsese la han. cum îi sugerase mătuşa. 1teer#orth mergea la c"rciumă sau ieşea din nou pe mare. aşe*ată pe o lădiţă l"ngă . cuceritorul 1teer#orth îl surprinse pe David. Constat că mister Dick avea dreptate 'i îmi ale! o profesie David Copper#ield şi 1teer#orth se întoarseră la 2ondra. să meargă la teatre. . David mai a#lă că 1teer#orth cumpărase o ambarcaţiune. (cum o ruga pe -mily să o a. 7usese şi ea ucenică. Oiua pleca pe mare şi pe David nu îl atrăgea marea. Câteva priveli'ti vechi 'i noi persona0e David şi 1teer#orth stătură două săptăm"ni la +armouth.am şi -mily. către barca*ul lui mister &egotty. pe care voia să o numească $Micuţa -mNly%.ute să plece la 2ondra. -ra #oarte tulburat.am. #ratele dădacei. se uită după ea de c"teva ori şi nu se linişti dec"t după ce a. &e drum se înt"lniră cu . dar cumva retrasă. A aştepta pe -mily care intrase acolo cu o #ată. "nărul căpătă asigurări de la mătuşa că va putea să susţină marea cheltuială pe care urma să o #acă pentru pregătirea lui. Merseră a doua *i la biroul #irmei 1penlo!F4or8ins. David se mutase la ea acasă. (ceasta era o pitică ce vorbea în doi peri şi #ăcea #el de #el de servicii.am că părea cam nerod. 22. dar nu îi spuse de ce. porniră prin noapte. #ără să îl atingă deloc."r*iu. dar David nu înţelese mare lucru. David îl găsi pe cuceritorul 1teer#orth singur în casă la mister &egotty. -ra cea care îi urmărise. (vea să înveţe.am. să se plimbe. După ce plecară. După plecarea ei. &e drum. 23. 2ittimer sosise acolo şi avea să se ocupe de armarea ei. dar o luase pe căi greşite. David luase hotăr"rea să devină avocat. Martha. Cei doi oaspeţi i-au #elicitat.unseră la han.uliu ca . Micuţa -mNly îl privea cu ochii mari. iar David la hanul la care îl aştepta mătuşa lui. (tunci. &icară e=act c"nd . 1teer#orth se duse acasă la mama sa. 00 . 1eara. 2ittimer îl anunţă pe 1teer#orth că îl aşteaptă miss Mo!cher. apoi 1teer#orth a început să povestească şi i-a cucerit şi aici pe toţi.

dar c"nd îşi reveni puţin plecă împreună cu ceilalţi la teatru. C"nd reveni. dăduse cu ochii de (gnes. David urma să îl înt"lnească pe Kriah . 'i luă apărarea. recură apoi la geniul rău al tatălui ei. C"nd se întorsese să se uite la ei. David băgă de seamă că nu mai avea bani în geantă şi era tare schimbată la #aţă.uns la teatru. ca David să #acă înt"i o lună de probă. Mama lui îi spuse că e plecat din oraş cu doi colegi de la A=#ord. spuse că prietenia cu el i-a adus numai lucruri bune. David pricepu imediat că este vorba de prietenia lui cu 1teer#orth. căci amintirea che#ului şi a lui (gnes îi #ăceau rău deopotrivă. ( doua *i 1teer#orth veni la el în vi*ită. împreună cu cei doi prieteni. nici cum a a. 1tabiliră cu mister 1penlo!. oată noaptea îi #u rău. (gnes insistă şi îi spuse că simte că e un prieten prime.dios.eep a doua *i. dar cum acesta nu venea.utorul ga*dei comandă meniul pentru cină şi tocmi un t"năr şi o t"nără care să servească la masă. la masa dată de ga*da lui (gnes.3u apucară să a.ungă la birou. 1e părea acum că era în măsură să îl #orţe*e să şi-l #acă asociat. 1eara. 'şi luă inima în dinţi şi se duse la ea. 'şi băgase tot mai mult nasul în a#acerile lui. 24. 1e duseră apoi să închirie*e un apartament pentru el la missis Crupp. (gnes îi spuse lui David Copper#ield că Kriah . (gnes pro#ită de acest prile. şi îi spuse să se #erească de geniul lui rău. 2#. 'i #u rău. 09 . că le ieşi în cale un om *drenţăros. ( doua *i #u îngro*itor. . 1teer#orth şi ceilalţi îl duseră acasă. 'i dădu asigurări mătuşii că se va descurca cu banii pe care ea îi lăsase şi mătuşa plecă acasă la ea. însă. "nărul era înc"ntat că #erestrele dădeau spre amisa. (gnes îi arătă prietenia ei neschimbată. Pinea #oarte mult la părerea ei şi de aceea o rugă să îl ierte.eep pro#itase de patima pentru băutură a tatălui ei. 7ata îl rugă să se stăp"nească şi să se poarte c"t mai #rumos cu el. 'l tot aşteptă pe 1teer#orth. 3u îşi aminti dec"t că se tre*ise certat de spectatori #iindcă vorbea în timpul spectacolului. masa #u o reuşită. Cu a. David. )ntâia destrăbălare 2ui David îi plăcea că e stăp"n la el acasă. dar seara îi era cam ur"t. 7ata îl rugă să plece imediat acasă şi el o ascultă. admiră #aptul că e stap"nul apartamentului în totalitate şi acceptă să ia cina cu el în seara aceea. avocat şi coproprietar al #irmei. Mătuşa îl trimise pe David mai departe şi rămase cu omul acela. 7ără să-i #i spus pe nume. tinerii vorbiră şi glumiră pe săturate. se duse acasă la el. bău mai multe pahare de vin şi #umă pentru prima oară. 7oarte delicată. (tunci David îi spuse că ea este geniul lui bun. David nu îşi dădu seama nici pe unde a mers.enii b$ne 'i !enii rele David Copper#ield primi o scrisoare draguţă de la (gnes.

După ce plecă. 2(. iar ea mai era şi gravidă. 1e g"ndea că miss Murdstone aduce mai degrabă cu un temnicer dec"t cu o dama de companie. David plecă însoţit vr"nd nevr"nd chiar de Kriah . Căuta să îi iasă în cale la plimbare sau la maga*ine. <omm: <raddles David Copper#ield merse să-l vadă pe ommy raddles la el acasă. Hi #amilia ei trăia în sărăcie. îşi primi oaspeţii cum se cuvine. David #ăcu tot ce #ac îndrăgostiţii. 2+. David se îndrăgosti nebuneşte.erpelită. (m"ndoi erau de o eleganţă . 2%. -ra însă întotdeauna însoţită de miss Murdstone. David le #ăcu cinste colegilor cu o mică gustare şi un pahar de vin. După scurtă vreme. (păru şi missis Mica!ber. căci se întorsese #iica lui de la &aris. mir"ndu-se în sinea lui cum de putuse a. David descoperi că vecinul era mister Mica!ber. 5ister 5ica=ber ar$ncă măn$'a David se pregăti şi.După masă. "nărul nu se lăsă p"nă nu stabiliră o *i în care să vină toţi să ia masa la el.. 2a uşa lui ommy veni vecinul de . 'ncercă să se împrietenească cu 4ip. plini de datorii şi #ără nici un venit. 1oţii Mica!ber se a#lau în aceeaşi stare ca mai înainte. (#lă că este logodit cu o #ată #ără avere. David acceptă bucuros. dar se linişti vă*"nd că Dora nu #ăcea prea mare ca* de ea. Mister Mica!ber semnase şi o poliţă de împrumut şi mai voia să #acă alta. 'i spuse chiar că nă*uieşte la inima lui (gnes. 'ncepu să umble c"t mai #erche*uit.unge ea dama de companie a unei miniaturi drăgălaşe cum era Dora 1penlo!. 7u surprins să vadă în ce sărăcie locuieşte.eep. care mai avea nouă #raţi. cu veste elegante şi panto#i #oarte str"mţi. sora tatălui său vitreg. care îşi căuta stăp"nul. Cu banii voia să 0< . -rau hotăr"ţi să aştepte am"ndoi oric"t p"nă c"nd se vor putea căsători. David se #răm"ntă şi nu închise ochii toată noaptea. îşi continuară micul ospăţ şi stătură de vorbă liniştiţi. în *iua stabilită. 2a un moment dat miss Murdstone îi propuse să nu vorbească cu ceilalţi despre relaţia lor şi înt"mplările prin care trecuseră. raddles lua adesea masa cu el şi cu soţia acestuia. Cu acest prile. căţeluşul Dorei. Cad în robie David Copper#ield #u primit de#initiv în birourile #irmei $1penlo!F4or8ins%. pe 1teer#orth. 'n toiul petrecerii se pomeni în odaie cu 2ittimer. 3ici nu se mai putu mira c"nd vă*u că dama de companie a #etei era miss Murdstone. mister 1penlo! îl invită să petreacă !ee8endul la reşedinţa lui. (cesta îi mărturisi că aşteaptă să devină asociatul lui mister Jic8#ield.os. De cum dădu cu ochii de ea.

unde stătuse vreo săptăm"nă. (vea să arate ce om priceput era şi sigur cineva avea să-i dea o slu. David îi conduse. 0@ . Bar8is era #oarte bolnav şi i se apropia s#"rşitul. 3ici nu se întoarse bine David în casă că se tre*i cu 1teer#orth. 6ămase cu ommy în urmă şi îl s#ătui să nu le împrumute bani soţilor Mica!ber. dar că îi girase împrumutul. (cesta îi spuse că vine de la +armouth. nu prea ştia. David acceptă şi 1teer#orth plecă.plătească un număr mare de anunţuri în *iare. ommy îi spuse că nici nu ar #i avut de unde să le dea.bă. 'n timp ce 1teer#orth m"nca şi bea. Micuţa -mNly urma să se căsătoreasca peste c"teva săptăm"ni sau c"teva luni. .otărî să plece a doua *i la +armouth. 'n schimb îi adusese o scrisoare de la &egotty. 2a plecare. -rau cumsecade. dar 1teer#orth insistă să meargă înt"i la el acasă. să scape de datorii şi de sărăcie. David citi scrisoarea. dar erau şi înglodaţi în datorii şi nu ar #i avut de unde să îi dea banii înapoi. 3u ştia mare lucru despre cei dragi lui David.