You are on page 1of 56
020 ef) th oud? wh rove st suf adc wud’ cds ok nour chu 243 25 27 29 251 253 255 259 261 263 265 267 269 an 23 Cho hay 14 gidhg hifu-tinh ‘20 ai ef ndi td mdnh cho xong Ching Kin v2 1gi thé-song, oh bin Ling bidlghouty 1g khife cing chaj, 184 nding can S8u_giong thu dé lat mt ngay dai ghé ! May Jn khda kin pig the, ‘dng h8ng igu_néo ai v8 chiém-bao. Tula ging khuyét,2Ta du hao, Me cé-tidng oft, dng ngao-ngdn ling. Bung vn hdi gah ahd Bog, ‘Tre se ngon thd, ed ching hifi loan. Minh tuap phfn-phat gid Gin, dng gy mii nbd, tr khan giong tinh. vi chiing auyén-ng basann, Lis chi em chdt khuynh ehinh tréu agdéi ? Bang-khudng and edn, ahd agidi, nd’ ngi Kivngh vBi €3\ chin 3, Mgt viing cB ge xanh x, nade ngin erong-vile thay gf nia Tu Gib chiBu and g8i edn ola, Vi 16 biuchée nbd Ngh® ritng ond fe eng nib, Xlo-xin T6 ado Lam Kia Bn sang. ‘Thm nghitng kfa cBhg cao ting, gn ding 14 thila, aft @8ng chis xanh. La-thé td 1180 bubng ash, on oanh hgc ndi trén cinh afemat fo khdy edu, _, My 1a eda adng then git, ly thts hoa rung, bade nguds '5 Udu 7 ‘TAn-ngln Taig ude gid 1a, go quanh chét thdy we sau 6 a 9,10 naz 13,4 1 16 v7 18 19 2 2 22,23 ey 25 26 chu 275 a 219 2a 283 285 287 289 21 293 295 297 299 301 303 305 307 an “20 La ahd NgS-¥ige ehidng-gia, Bubng khéng a@ 26,ngubt xa chia vB. Lay W180 duchge nda thud, Wi Win ep edch BBenub don sang. Cd cay, co 24 sft-sing, 8 hin LSiThdy nét ving chia phat. Mg thm suy ¥ chi’ bai Ba sinh &u hin duyén gidi chi Tay | Song h nifa khép edoh ay, ‘Thfing-Bng ghé ae ngdy-nady fing trong. Te gang BGng Khoa, Ngubn_phong, Titemi nio thay bdag Rng vo ra! uns UF quda kndeh 18n-La, Tuba aidog thi-thoft nay 24 thém hai. deh eine padi babi tm gid, Diath aio aig ent} bog ogi chibe-tha, Tudng cls, x80 0b HvBng cin thée nic, ngiféi Qi ving tanh. Ua theo tng gf dao quanh, Trén ado nade tn} age cinh Kis-thoa. G16 tay oft ay vb ahd, Nay trong khuB-cdc Thu a d6a Why ? Nglin Bu ngd@i ay bdu nay, Ghihg duyén chia a® vio tay at clin t Lith tay ngte-nghia bith, as, Iily cén thoang-tho8ng hiténg erie chia phat. Tan aifdng 38 thay bong ngddh, Quanh tung ra ¥ tim-tdi ngth-ngé. Sinh 98 c6 ¥ Winch’, och eng 18n vith x0 Tia than : "thoe nay, bit 449e hi-ho, sist atu uépctib a mong ch vb 2" Ting kibu nghe 1gt bn kia : "Sn Ling quanti 24 gf eta ri Chité thoa nfo eda afl as, MG Ling trong-nghTa khinh t8i x18t-bao!” Sinh rng :"Lin 1f re vo, Gan Vy, ndo phSi ngiBi nad xa-x6i wire, 8 29,30 a 2 33 34,35 37 sees al 2 43 4 45 46 a7 48 4 0 Cee eee cau 313 315 317 319 au 325 327 229 aa 333 335 337 339 3a 343 345 347 Bue hy ni chut thém réi, Ka a8 tnigu-ndo tang ngubi bay nay. Bay 18u nds Aude mbt ngdy, Ding chin gan chit nits tay goi Voi v8 thém 185 cda ha, Auyth ving 461 chi kin 18 abe wubng, Bye ay dda bide ngon eving, Padi ngd@i hOa np r8-ring ching nhe ? Susog-sing ait rye-rd, Kd obin tn mit, ngidi e edi Wu. ing 217 aafucobl fp ata, ‘Thi tring trba nhé bay 18u WS cha. AuSog asi tifh ai ci-nia, LAn-1% ai bidtndy cBn hOm-nay ‘Thing tron oh gfi cung.miy, Tebo-trBn aBt age 9 efy BF 118s, ida May ein wf hat Be8u : BiicauOng soi Th dA bo cho chiing 2" Nafin-ned nna indi chide rEg: "TnSt ahd bing turd, chit ning ph-phong Di kh 23 chil ent hog, Nén, ching, thi cling tai Ling me cha. Ning dng xdt 1184 vi hoa, Trésthd OB biét Bu md dm chia," Sinh rng :"R8) gi6 mai mila, Ngdy xudn a8 W@ inka wily kn. Di ching xét tOt-tinh si, Bay md cd ich gi den ait Chit ei afn-bd mbt hai, Gho anh, réi s@ 1igu bi w8i-manh, Khuda-thiéng du phy t&é-thdnh, Tad Ging 148u 26 qua xuda-xanh mgt B3i. Laing aun abu quy%e ngp-nis, Cong TeonBuBi ching ehige-thdi Iie ru 1" fog nghe 134 nd ahi ru, Chiu xudn é2 khigh née thu ngei-nging. Lee eee) 51,52 53,54 35 37 38 9 61,62 63,68 65,66 a cy 70 ny