You are on page 1of 21
373 375 sm 379 589 so -135- Boa VIT (124 cu) SAT-AA,QUEN THO verf-ni’ pa ma Wing dn Bihg ta bite thy, Chin WB vahvit ahd vy 28h 08. Trdg hg Hids ag song ee, oa trdistrde chil, ub xdexde ving. TEn-ngln dgo gdt 18s trang, Ne Blan sh peas tng = 8. Mnchuyta chde key aBina8, Saicnhe bBng ht bon b8 x6n-xao: Nai ndch thiBe, ki tay dao, “Phu tru abt nga do-do ohi 96: Gla-piang nft 14 aft giai, Me day vdeLopt buge hat ehén-tinn. ‘iy nhl yang tiétg rubi_xanb, Fyng-r3i Zot Eu, tan-ténh oft wat. 93 celnhurén, cifs rigng-tty, sanh-sanh vét cho ay tui than, Spe ‘Didi Béu bay buge ai lam 7 Vi ai ddm-gidm, Tits tia bBag-dihg ? HBL ra sau obi bit rig adi vn wMagcaull 18 enfog tds ge ad hodag-ntt ngh-ned, thy oan xy My da-na? Léa abs. Be if van-wd suBt ngay, IRC tat Un-tutt, phil tar eBi-tin, 15 16,17 18,19 20 21,22 135 cau 593 Giildng cao rit ngiige dy oan, 2 diu 12 Wd cig nat gan lo nguBi t 595 Mat tréng Gau-Ién rung-rBi, (an nay cin mbt kéu gids, ahidng xa 597 Mot ngay 1g thot sai-nha : m Lim cho Kb: bei, chile qua vf tila. Ps 599 Sao cho edt-ahye ven-tuytn, ete ae eee ee oor Duyn hBi-ngd, ade giclao, Pa én elah, én hi8s, bin no alg bdo? 608 Bf 135 sné-hds mtoh-sdn, 2 Lin con trade phdi aBa-8n sinh-shinh. 29 605 Quy@t tinh, nding mdi hg tinh + © pe’ cho,a€ thigh bn anh chuge cha." Ey oor Hig Chung c3 ké Latzgla, 3 ils trong nhandich lei 18 eet 32,33 «9 say are aap enone VE ning, nghi” cite thing thin xoe va on ‘Toth bit ade 24 108n aay, cd ba erie tong vite niy nth 24d. ae 63 1a) vB tae phd giao ngiet, 35 Win ning quy Liu trong W6i ba nei. 26 615 Thing tng con eré easy, 37 Gp cén ve gid tai bay bat-kF. 38 7 Bau Ing ue bige aiah-ly, 39 ‘Thin cn ching tide, tite gi Wen duyén | 69 Hat mda on nghY pho hn, 4 Lis den t8e cb quyét Bn ba sun. a oat ‘S8-1ng gd vd bigenhin, 42,43 ‘an oing Ba-Bas xa ghn xin-xa0. ab 623 Gin mign co mit mundo, ‘bia ngi8i vib khdeh tim vio viadanh. 45,46 625, Gi tén, rig :t@-Cide-Sinh, Wi qué, eng shuygn LicThanh city gle, 47 627 Qla_nige tree ngogl uff tun, 48, May rau nhin-nhyly 26 quan bénh-bao; -197- 629 6a 623 635 637 639 6a 643 645 649 651 653 655 657 639 663 ‘Tee thiy sau ed xBn-xa0, Nhi-biing a wi ride vdo 18u trang. Ghd tran ngbt ede Balog trong a8! a aye, ng Hip oo. WL ston, onén ath and, Tide hoo aft buBe 19 han nA} hang. Negi-nging dén gid e suing; Waihg han Wing than, eelag pn a ay. vd cing ven tet ear, Mesut igual mh a ‘Biheto cla sic, cén tit, Bp cang ca nguyte, thf Sat qugt thd. Me mdng abe mbt, Bg Sng, Raden = eyo8 ditadi Rng "toa nage 36h LancKiba, subtenshi sin d§y buo-nhiéu cho edtng 7 "ols tg nahin vin, wd rite Nahet ahd, hd Lug ng thuSng, dale nds Cink te ge thin hai, 6s 10u aafinid, viog ngées dh tris. Mgt 181 thuyn IY gm gide, HS} fo canhouhias ere cli Lin ghi. Binh oy agp ang Tk tds a cb, vige gl chiig xone | ge 134 efy wi Chung-céng, abt-tP petty Wéng-Ong v8 ahd. ‘Thidng tinh con fd cha gia, Shin ning éng aikag ade ga ruge ru ¢ " NOt cop ahdtg we vB sau : Teaa.td phdi 4, gieo chy Udng nd. GAD Lim chi eve may gids? My at mthde » cho ngdBt hp ean ? Bul ih bao qudn thin tin f nd ‘Gay-tea tré, cing yan khée gla ! Ne ba sau ere ety 13, Tht tht ae kat chop thi 13ng au." “9 30 31 32 33 56 37 59 © 61 6 6 64,65 66 6