You are on page 1of 61
clu 693 695 697 699 ro 703 705 707 709 m 73 ns n -156- BOAN VIIT_(112 fu) we) ac ok wth ic BGw BuOW HOA Vige nhi 4 tam thong-dong, Tinh ej giye-pia nu mong 35 v8. Mgt minh nding ngon Zn khuya, ho Ba gipe eli, ede se adi sbu. Pg dbs, du viv cfg du, Xbt Ling deo-dehg bay Lu age 1. Cong-trin ke’ bide mAy midi, Vi ta khting-khft cho ngu®i dd-dang. Th hos chile réo chén ving, Li ene chdi a2 phy-phing vbi hoa ! Gidi-Ligu non mide bao xa, gh Gu r@ eda chia nha eg e8i ! Bike dao duyén-ng th Kigh nay thi thé 18 thdi cén gi ! ‘TEL sinn chia de -huting thd, Lin thin tréu nga 38a nght trée-nai. Ng tinh chia gia cho ai, Andi tinh mang authg tan-Wié chia tan. NBL ridng rigng nhiihg ba Bu chong tring @Za, 18 tran thin kha . Thiy-Van chgt ith gide xuan, ugi Gn ghé 264, ncn RBi-hon + "cd gi8i dau bi da-toan, gt ahd aé” chi rigng oan ape minh. 8 chi ngbi ohn NBL rigng cin alle méi tinh chi ay 7" han, ‘canh ? n -157- cau 719 ma ma 725 nm 79 m 3 15 wt 139 ma m3 78 vr 79 751 753 755 Eng :" Ling ronan thik ay , To duyén cén vidng mbi ndy chia xong + HE m6i ra edhg then-thing, 28 téng ent phy eb Ung vis at Chy en, em cd chiu 131, Nabi 18a cho chy Igy ri, of tht, Giile Bing Tite ada eudng-ed, Keo loan chilp a6 td thila aie em. 18 ti Kht hp ching Kin, HL agdy gupt Whe, Hit Aéa chén thE, Si a8u ong gid baC-Ki, dh, tinh, hn 18 hat BB vgn hai Ngdy wun en hy cn a’, Xée tinh du md, thay 181 née non. Ghi di enge ade séng ain, Nas cu8t chin aud! héy cn hdn Léy. Ghige vanh voi bife 23 aby, Duyn nay thi git DE em ain ¥g nn ching, be gt ve ng én chit ofa ein, Posh adn vbt wlan hing nguytn aghy xt, Mai eau div c6 bao-glé + je nly ofa chung. 1c He Yong enting quén, Be 18, hing Bf, 0 td, phim nay, ‘Tréng ra nggn cS 14 cy, Thay hiuchiu gid thi hay chi v8, Ba cn mang mfg 13ith’, de than pB-1i80, Ta aghd erde-mai. Deca cdch aft khudt 142, Ray xin chén nic cho ngv8i thdc-oan ! ant ‘Tem nghin afi ley tinh guint Téduyn ngbin-ngii co nga ay edi 280, phn gc ahi vB! ‘BE anh aulde ch8Y hoa ex6i 1E-tang | 0% Kim Aang | HSL Kin-lang ! TROi-thbt, chip WH phy ching eady 1" 2 B u 183 16 18 19 20,21 2 -158- ay 757 159 761 163 765 767 769 m 79 78 783 785 787 759 ma 793 Can 131, h’n ngat, mu say, Mbt hot fog nae, nok tay L9nh BBng. Xuan, huyen cht tiah ie nBng, Mgt ahi tSp-nfp ké trong ngwGi ngdai, Ké thang ngd@i thud oBi-p3i, Ndi can edn ving, chia agubs giot hing. Wi sao ra of lp-ling ? Kidu cin nifeond ndi khOng ra 18. NBi nang, Van ndi rf tai, cnige vinn ndy vdi ed-ds S aay t "Nay cha lim 18i duyén may, Thdi thi vie AF sau ndy TH en | yng fi r6i in ? 8 con bdo ndi mdy chin vi at 7 Li con ain 94 wbt hai, Déu min dia 14, ddm soi ee ving Igy théi, ning 1pt xén choy + Viad "2 cha gi Bile naka ching cho aubt. 86 chi thin-phdn vO% as, Bu fig auting trting qué ng quin adu ride bao ke’ abi endn bu | that canh 2 giye nanléu af nBi. Kigu hoa Wu 18'G8h naBai, Quén huyn 38s 33 gige ogi sinh ly | Bou Ling kE F aged Ui, rt thle 14, td chsa rf tha. Gidi hfe afr kéo 204 ra, Dhundlu ngon e3 , That ciah sdéng. Rube ning v8 28h eri-phitne, Bon b& xudn-tda mgt ning & trong. aging then uc e Ning, Nght 12ng toi xdt-xa Lng 25i-phen, Phad eign r8i 18h tay hin, Hai cng nis ait mia glo vot ait Bidl than J8K bude La Wai Go th’ be cho ngv@i, tinh chung ! VE at nglin-dén gid ding : ‘Thigt Ling khi 4? daw 1éng khi di! Bat, 25 6 27 28 29,30 a 32,33 35 3