You are on page 1of 65
(chu 1607 1609 1611 1613 1615 1617 1619 1621 1623 1625 1627 1629 1631 -297- ai wovbt elo xi vad wauce oH wbh Thife nh huyBnzh@t moi eink NBL ching J gc, sB1 alah chgu den. Tigh’ ring :"¥gda ghd hn ghen, Nab ching 98 c@ ai khen chi mlnh, Vay nén agodah aft én thinh, Miu cao vOh T@ rib-ranh nhiig neiy LincOni hg 68 thehg- chdy, NG Wtng diigo sang ngay thi gh. Don thayBa Iga oft HB dem dy xith buge ehén ning v2. 2 -ahin, Lim cho : cho age, cho m8, Lin choztau-26h &chB cho cos. ‘True cho BB ghée ahditg ngui, Sau cho W8 age erd exBs v8 ea .” Phucnhiin khen chifée Chiu conymdi Sd sang buba gid 1é0 aby, Houytheng 19h 1a oBt bly Djp-d8 nel ede agi Ting, Thun phong aged wise sang 08h TR. Nang ei chiée bag song the ‘Bidhg kia nBi no nhif chia w6l sBu. 1chg du di’ xt'agang Tu, Bit Wu Am tanh, Digt Gu ngot baie ‘do th’ 4S chith ngang. vat, yy afc dBu ra tay. Mio 131 non-née, nio 18 sit-son. quang. 10 n 12 cau 1633, 1635 1637 1639 1341 1343 1605, 1647 1649 1651 1659 1655 1657 1659 1661 1663 1665 1667 -298- stbin chit phgn con con, 3 Khudn duyén bide 6 vung trdn cho ching ? Thin_sso_nhidu n8i bat bie, 4 “Litu hd cung-Quéng A-Hag ngh? sno 6 Bea thu gid 19t song-ddo, Wd_vanh gig khuySt Ba S20 pila gi’ Nén hag Beh ere Prge-Tai, NBA dng kh chud can 131 van van, Dai hoa ay 24 at-nhén, v Aan khOC_quh inh thin moc ra. 18 ‘ly sin gdm cudt oahg 138, That-kinh ning chit bigt 12 1m sao, ‘Thude né Tau af cudi vio, Né-ning ah? gid chiém-bao bist gi. We ngay 18m nga ex thi, io, vign-sach boi BB Id giong, Sth! thy vé-chi bén sng, 19 ‘Ben vio 2€°@6 Ja sing ai hay. 20 Bi Bi phan age Bn bay, ainh. 2 eta abn quan, Chgt erbpg nggn I tha-kinh rung Té thy chay ching Wéh m6, Ei BAL tvbi Idd ede nga xbn-xa0. fecefem treet ise fetea tenet ‘TS1SI3i tin Wdyndng ndo thay Zu. WAt-hd, hét-hdi ohn ahau, Githe bubs efajervée sau ela quaig. Chay vo ch8& eff phng-hidhe, ‘Trong gio thay mft Wig xing chéy tan. Ngay tinh, ai biét miu gian, WAR nang, thOi lpi cn bin rig a 16 Phang ‘Thic~Gng sii-syt agin dai, ghY con viing-v8, thufing ngd3i nét-na. Dichdt mbit sip v8 hi 22 No 18 khin-1:ém, tong-trai. 2 chu 1669 1671 1673 1675 167 1679 1681 1683 1685 1687 1689 1691 1693 1695 1697 1699 1701 1703 -299- 1B ending TOE wget hat, Lyeatelnh ching cifhg Wh néi 98} gla. 108 vdo cht of Ibu xa, Gio tén ngt hg, ndhg mla béh ting. Sang nha cha, tdi trung-duthg Lanh-sing bi HBL 01 1 Hah nel of auyen, Tasslan Wd rope, tukZphide chdy gan, Gteo alah vftevi kde than + Fych@t oan wh! ny Cale rig mai trde A the ning & tren, vty, At hoy vfbh-guvé€ 18 ngiy We nhow ‘Thifing cing nglit, ng? cing Teu, dE at rap thdm, qugt fu cho khuy Gla ain nghe ed Muscohd rf auy cao tay thing-hoyén: Tén Tan-tlo, aids oi-tort, ‘Tin Wu ent ei Diet tin rdHring. Sth sanh 18 vt Wn sang, Xin the cho thay mit naiig néi-han. ‘Bgo-ohin phye trwle efth-ain in gidy phut chile tn nén-hidag. Gid v8 minh-bach di cufdhg "Me ning chai’ endl, vile ning @@ tra gui nly nog aghifp oan gia, én nhi8u ng 18m, 80 GA thhe cho ! _Mgnhcung Gang ale ngn to, Mgt ada nda mdi thd-d5 Wilde tin : at ben gidp aft Mudh nhin ma chéitg dd nhinjle thay Hehe 184 nde auing ny, Sy ning Ua ehej281 chdy dot tin cna ee bag. cOt_quing-xién, Nght Ubu a tpi thay erén cB4 ted Ti8E hon ahi nglaengis aut, af igi iy bn kp tin ! thay, ust, Thin 2 3 %6 2 28 2 30 a 2 3 M4