You are on page 1of 54

PROIECT

Logistica Transporturilor (Managementul Lanturilor Logistice Multiactor)

TEMA PROIECTULUI Sa se proiecteze un sistem de distri utie! de la un depozit central la " clienti! tinand cont de urmatoarele date! iar numarul de ordine este n=8#

a) Cererea zilnica! pentru $iecare client# %&'%('%)'%"'*+++,n-.+'*+++,"-.+'**++ /g %0'%*'%.'%1'0+++,n-.+'0+++,"-.+'0*++ /g

) Capacitatea unui mi2loc de transport rutier# %3e4' &*+++,(++-n'&*+++,(++-"'&.1++ /g

c) 5imensiunile de incarcare ale unui mi2loc de transport rutier# • • • Latimea de incarcare# linc'(!*" m6 Lungimea de incarcare# Linc'&0!1( m6 Inaltimea de incarcare# 4inc'(!) m7

d) Mar$a 3a $i am alata in europaleti! cu urmatoarele caracteristici# • • • • Capacitatea de incarcare a unui europalet# mpalet'(1. /g6 Latimea unui europalet# lpalet'+!" m6 Lungimea unui europalet# Lpalet'&!( m6 Inaltimea unui palet# 4palet'&!( m7 In calcule! tara europaleului se 3a negli2a! prin urmare masa paletului incarcat se 3a considera egala cu masa incarcaturii paletului7

e) 5epozitul si clientii sunt asezati con$orm 4artii7

$) 8iteza medie a mi2locului de transport rutier se 3a alege intre &. /m94 si (+ /m947 g) Timpul de incarcare sau de descarcare a unei palete se 3a considera#

4) Apro3izionarea depozitului se $ace zilnic7 Mar$a soseste pe europalete7 Cantitatea zilnica de mar$a care soseste este# : '("+++,*++-n'("+++,*++-"'0&(++ /g9zi Se cere# A) Arondati cererile de transport ale clientilor pe mi2loace de transport si pe itinerarii! si determinati numarul necesar de mi2loace de transport7 ;) Intocmiti ciclograma circulatiei mi2loacelor de transport7 Rutarea se 3a $ace utilizand algoritmul comis<3oia2orului7 Punctele A) si ;) 3or $i rezol3ate pentru * scenarii de distri utie# I) LI3rarile tre uie sa se e$ectueze in inter3alul "7++<&17++7 oentru scenariu se 3or analiza ( metode de arondare a clientilor pe itinerarii si pe mi2loace de tranport! alegandu<se 3arianta optima! tinand cont atat de parcursul total! cat si de respectarea inter3alului de apro3izionare7 Li3rarile se e$ectueaza zilnic! oricand in inter3alul +7++<(+7++ Li3rarile se pot e$ectua o data la ( zile! in inter3alul "7++<&17++7 In acest caz! ciclograma se 3a reprezenta pe durata a ( zile7 Li3rarile se 3or e$ectua zilnic! in urmatoarele $erestre de timp# • • • • Clientii ( si 1# 17++<=7++ Clientii & si .# =7++<&(7++ Clientii 0 si )# &(7++<&.7++ Clientii * si "# &.7++<&"7++

II) III) I8)

C) Pentru cele * scenarii de distri utie! se 3or calcula si compara urmatorii parametri# • • • >lu?ul de tra$ic @3e4-/m9ziA >lu?ul de transport @3e4incarcate-/m9ziA Procentului parcursului gol @BA

• •

Prestatia zilnica @tone-/m9ziA Cradul mediu de incarcare a mi2loacelor de transport @BA

5) Sa se priecteze depozitul central

Piese desenate: &7 Ciclogramele de circulatie a mi2loacelor de transport rutier! pentru $iecare scenariu6 (7 Sc4itele de incarcare initiala a mi2locului de transport rutier! pentru $iecare scenariu6 07 Sc4itele de incarcare a europaletei *7 Sc4itele mi2loacelor de transport $olosite .7 Darta zonei deser3ite

Tipul de marfa, caracteristici logistice ale produsului de transportat. Se considera cererea zilnica a clietilor ca $iind reprezentata de blocuri BCA ale caror caracteristici sunt#

• • • •

Creutate# &17(. /g9 uc Impac4etare# $olie termocontracti ila 5estinatie# constructii 5imensiuni# • ;loc ca< 1++?(++?&++ mm (L?l?4)

Con$orm dimensiunilor cutiilor de transport si a paletei se intocmeste sc4ita de incarcare a paletei prezentata in $igurile urmatoare#

+6 < F < Lungime ma?ima3e4icul (mm)# 1+)16 < G < Lungime consolaspate (mm)# &+*"6 .9&17(.ig One cu urmatoarele caracteristici# Date tehnice: &7 5imensiuni# < E < Ampatament (mm)# 01.'(1+ /g9paleta Alegerea mi2locului de transport # In cadrul unei analize multicriteriale s<a optat pentru camionul 8ol3o >D si pentru semiremorca pentru mar$uri generale marca Dum aur .5in contitia de capacitate de incarcare a paletei se dermina numarul ma?im de cutii ce pot si incarcate pe palet# nma? saci9paleta ' %paleta @/g9paletaA9 %sac@/g9sacA' (1.'&170'&1 locuri9palet Creutatea unei palete incarcate este# : paleta9incarcat ' n locuri9paleta-% loc'&1-&17(.

9. E &.)...9)" CE (EURO .++ Km intre &+++ I &. I (++. mm .(+6 < D < Inaltimea ma?ima(descarcat) (mm)# 0"+(6 < 5 < 5istanta de la a?a $atala s$arHitul ca inei (mm)# =*+7 (7 Mase# < Masa totalama?imaautorizata(/g)# &"+++6 < Masa totalain autotren (/g)# **+++6 < Masa ma?imaautorizatape a?a $ata(/g)# ).6 < T < Inaltime $atasuperioaraHasiu (descarcat)(mm)# ="(6 < L < Carda la sol minima(mm)# (&*6 < C < Pozitia Ha cuplare $atade a?a spate (mm)# ..+6 < Masa ma?imaremorca ila(/g)# 0)+.+6 < Capacitate rezer3or de com usti il (litri)# 1++6 < Capacitate rezer3or de Ad.< E < Latime ma?ima(mm)# (*=.)6 < Cilindree totala# &(""+ cm06 < Aleza2 E Cursa# &0.1+ CP) intre &1++ I &=++ rot9min6 < Cuplu motor ma?im# (.++6 < Masa ma?imaautorizatape a?a spate (/g)# &0+++6 < Masa proprie in ordine de mers (/g)# 1=. rot9min7 DATE TEH !CE "E#!$E#%$CA C& P$E'ATA PE T$& T$A "P%$T #A$(&$! )E E$A'E Humbaur Big %ne: T!P 'ungime utila interioara "emiremorca Humbaur *+.+6 < Sarcina ma?imape Haua de cuplare (/g)# &&+.lue (litri)# .-..+ mm6 < Putere ma?ima# *&( /J (.7 07 Motor# < 5iesel in * timpi cu in2ectie directa! tur inacu geometrie 3aria ilaHi intercooler6 < 1 cilindrii in linie6 < Sistem de racire cu lic4id I Sistem pompain2ector controlat electronic6 < Sistem a2utator pornire la rece6 < Con$orm directi3elor# (++.

*/. 1 ) " Ta el7 Cererea de transport pentru $iecare client 5in moti3e de siguranta a transportului si a $olosirii intregi capacitati de transport a mi2locului de transport se alege incarcarea sa pe ni3ele con$orm $igurei # 3edere de sus .0.1++9(1+'1+palete93e4 5in conditia de dimensiuni ale 3e4iculului se o ser3a ca un ni3el al mi2locului de transport poate cuprinde 00 palete7 Incarcarea 3e4iculului putand $i $acuta pe ) ni3ele! capacitatea mi2locului de transport din conditia de dimensiuni este de (0& palete93e4icul7 5in cele doua conditii se o ser3a ca se poate incarca pe mi2locul de transport 1+ palete93e4! acestea 3or $i distri uite pe ( ni3ele! cate 0+ palete9ni3el7 Cererea de transport pentru $iecare client determinata in numar de palete este prezentata in urmatorul ta el# Client & cerere %i @FgA ni @PaleteA **++ (**(+) &)(&1!=0) **++ (**(+) &)(&1!=0) 0*++ (00"+) &0(&0!+)) 0*++ (00"+) &0(&0!+)) 0*++ (00"+) &0(&0!+)) 0*++ (00"+) &0(&0!+)) **++ (**(+) &)(&1!=0) **++ (**(+) &)(&1!=0) ( 0 * .'atime utila interioara !naltime utila interioara !naltime cupla1 sa neincarcat Creutatea proprie -. mm *./8. mm -. mm Cca7 17*1+ /g 5in conditia de capacitate de incarcare a 3e4iculului se dermina numarul ma?im de palete ce pot $i incarcate pe auto3e4icul# nma? palete93e4 ' %3e4 @/g93e4A9 %paleta@/g9paletaA' &..

3edere din lateral 3edere din $ata $&TA$EA Rutarea se 3a $ace pentru $iecare 3e4icul Ln parte $olosind algoritmului comis< 3oia2orului7 .

Acesta este un algoritm euristic! care determinM o soluNie optimalM7 Descrierea algoritmului: SM se minimizeze $uncNia# Z = ∑∑cij xij cu urmMtoarele condiNii# i =& j =& n n ∑x i =& n j =& n ij =& ∀ i ∈ N ∑x ij = &∀ j ∈ N ∑ ∑ x ≥ & ∀ S ⊂ N (S ≠ Φ ! S ≠ N ) i∈ S j∈ N O S ij xij ∈Q+!&P ∀ i! j ∈ N unde Z este costul total de transport! cij este costul total de transport de la clientul i la clientul j! clienNilor {&!(!0777n  &! daca am calatorit de la clientul i la clientul j ! xij =   +! in celelate cazuri N este numMrul } ! S este o su mulNime ne3idM a lui N! dar di$eritM de N7 CondiNiile indicM urmMtoarele# < < < e?istM doar un singur drum de la clientul i la ceilalNi clienNi6 e?istM un singur drum de la ceilalNi clienNi le clientul j6 drumul gMsit este 4amiltonian7 ∑ ∑x i∈S j∈ S ij ≤ ISI <& S ⊂ K (S ≠ R! S ≠ K)! ( ≤ ISI ≤ n ∀ unde SSS este cardinalul mulNimii S7 EcuaNiile de mai sus indicM $aptul cM nu putem a3ea ucle (tre uie ca drumul sM $ie continuu Hi 4amiltonian)7 E?emplu# >ie K'Q& !( !0!*P S'Q&!(P KOS'Q0!*P .

8eri$icare# ∑ i∈S j∈ N O S ∑x ij '+ Hi ecuaNia * nu este respectatM6 ∑ ∑x i∈S j∈ S ij '( ≥ SS S <& '(<& '&! deci ecuaNia 1 nu este respectatM7 Pentru rezol3area studiului de caz s<a $olosit Procedeul lui Little si colaboratorii7 Acest procedeu iterati3 este considerat ca $iind unul din cele mai e$iciente procedee pentru rezol3area pro lemei comis3oia2orului7 Descrierea procedeului# >ie S(0) mulNimea tuturor itinerariilor admisi ile Ln pro lema comis3oia2orului! de dimensiune n*n! cu matricea costurilor @c ij A 7 E?istM (n !)" trasee Ln S(0)7 Reducem matricea @c ij A ast$el LncTt $iecare linie Hi $iecare coloanM sM conNinM cel mult un elemnt nul7 5acM am putea gMsi un drum trecTnd prin zerouri! el ar $i optim! iar Ln termenii matricii originare costul U ar $i egal cu suma reducerilor e$ectuate7 >ie @c ij A matricea redusM Hi r cantiatea totalM scMzutM din @c ij A 7 Ast$el! $iecare itinerariu Ln S(0) 3a costa cel putin r7 Spunem cM r este o margine in$erioarM a traseelor din S(0)7 Metoda lui Little Hi a cola oratorilor Lncepe prin a partiNiona S(0) Ln douM su mulNimi Hi a calcula cTte o margine in$erioarM pentru $iecare din ele7 VmpMrNim apoi su mulNimea a3Tnd marginea in$erioarM mai micM Hi calculMm LncM douM margini in$erioare7 La $iecare etapM alegem su mulNimea a3Tnd cea mai micM margine in$erioarM o NinutM pTnM Ln acel moment Hi o descompunem Ln douM su mulNimi dis2uncte7 La s$TrHit 3om o Nine o su mulNime care conNine un singur itinerar! al cMrui cost este egal cu marginea in$erioarM6 acest drum este optimal7 #l$oritmul# &) Se reduce matricea costurilor pTnM cTnd o Ninem un zero Ln $iecare linie Hi Ln $iecare coloanM7 Aceasta se $ace scMzTnd cel mai mic element din $iecare linie! din $iecare element al liniei respecti3e Hi apoi scMzTnd cel mai mic element din $iecare coloanM a matricei o Ninute din din $iecare element al coloanei7 %educerea totalM r este suma cantitMNilor care au $ost U scMzute7 >ie @c ij A matricea o NinutM Ln acest mod7 .

() Pentru $iecare element nul din @c ij A se LnregistreazM penalitatea ( p h& ) corespunzMtoare ne$olosirii acelui element7 RaNionamentul pe care Ll $acem este urmMtorul# dacM nu $olosim arcul (h'&)! tre uie sM $olosim un anumit element din linia h Hi un anumit element din coloana &6 prin urmare! costul ne$olosirii legMturii (h'&) este cel puNin egal cu U suma celor mai mici elemente din linia h Hi coloana &! cu e?cepNia elementului c h& LnsuHi7 Prin urmare# U U U p h& = minQc hj P + minQci& P7 j ≠& i≠h Se LnregistreazM rezultatul Ln colNul din stTnga sus al $iecMrei celule Ln care se gMseHte un zero7 0) >ie (h'&) celula cu c h& = + ! a3Tnd penalitatea ma?imM6 dacM e?istM mai multe asemena elemente! se alege unul unul dintre ele Ln mod ar itrar7 PartiNionMm mulNimea S(0) a tutoror itinerariilor posi ile Ln mulNimea acelora care conNin arcul (4!/) Hi mulNimea complementarM7 >ie S(h'&) Hi S (h! & ) aceste su mulNimi7 U *) CalculMm apoi marginile in$erioare ale costurilor tuturor drumurilor Ln $iecare su mulNime7 *7&) 5acM nu $olosim arcul (h'&)! atunci pe lTngM reducerea r 3a mai $i un cost de cel putin p h& 7 Prin urmare o margine in$erioarM θ( h! & ) este datM de# θ ( h! & ) = r + p h& 7 *7() Pentru a calcula o margine in$erioarM pentru S(h'&)! 3om o ser3a cM dacM $olosim arcul (h'&) nu mai putem $olosi arcul (&'h)6 dacM am utiliza am ele arce (h'&) Hi (&'h) ar tre ui sM mergem de la h la & Hi Lnapoi la h $arM a 3izita celelalte oraHe7 Pentru a e3ita $olosirea arcului (&'h) 3om pune c &h = ∞ 7 Arcul (h'&) odatM $olosit! nu 3om mai utiliza nici un arc liniei h sau coloanei &7 EliminMm linia h si coloana &7 Vn matricea rMmasM tre uie sM alegem un element din $iecare linie Hi din $iecare coloanM ast$el LncTt costul sM $ie cel puNin egal cu cantitatea cu care matricea rMmasM poate $i redusM7 >ie rh& aceastM cantitate7 Vn aceste condiNii! o margine in$erioarM θ ( h! & ) pentru S(h'&) este# U θ ( h! & ) = r + rh& .) Se alege S(h'&) Hi S (h! & ) pentru a $i partiNionatM Ln continuare! dupM cum θ ( h! & ) este mai mic decTt θ( h! & ) sau in3ers7 5acM se alege S(h'&)! se merge la pasul ( $olosind matricea redusa o tinuta la pasul *7(7 5acM se alege U S ( h! & ) U se reia matricea @c ij A punTnd @c h& A = ∞ Hi se reduce matricea rezultatM7 Ke reLntoarcem la pasul ( cu matricea o NinutM Ln acest $el7 .

&0 C8 ) * D C* . * " C0 . && C+ * .+ θ (h! &h)! & h! & θ (h! & ) 1) >ie (u'() cMsuNa care conNine penalitatea ma?imM p u( 7 Se $ace din nou o parta2are! Ln mulNimile care conNin arcul (u'() Hi acelea care nu Ll conNin7 )) Se calculeazM marginile in$erioare ale noii mulNimi7 >ie θ U marginea in$erioarM corespunzatoare mulNimii care urmezM a $i parta2atM7 )7&) Pentru mulNimea care nu conNine (u'() marginea in$erioarM este θ = θ U + pu( 7 )7() Pentru mulNimea care include (u'() se eliminM linia u si coloana (7 Se reduce U matricea ast$el o NinutM7 >ie ru( reducerea6 atunci θ = θ + ru( 7 5upM acest pas! ne reLntoarcem la pasul (7 + θ (h! &h)! & θ (u! () = θ (h! & ) + pu( u! ( h! & θ (h! & ) u! ( θ (u! () = θ (h! & ) + ru( Aplicarea algoritmului pentru cazul in care s<ar realiza ser3irea tuturor clientilor dintr< o singura incarcare a 3e4iculului7 O s7 pentru usurinta calculelor distantele care nu se pot realiza $izic au $ost considerare egala ca a3and ordin de marime &+07 D &++ + " C* " &++ + C. C/ ( ) C2 1 = C.

* ( . C0 C8 Ta el7 Reducerea costurilor pe linii D == " * + + + C* 1 == 1 1 & . &++ + " " = = 1 ) " &++ + &+ &0 1 = ) " &+ &++ + &( &+ 1 " = &0 &( &+++ Ta el Matricea distantelor7 D &++ + " . * ( 1 * . ( 0 0 C. ) && . * ( 1 * . C0 ) == . ) = " &0 * &++ + " 1 ) = 1 &+ " &++ + 1 ) 1 = 1 1 1 &++ + . " &++ + 1 ) 1 = 1 C/ ( ) 1 1 &++ + . ) C* " &++ + && . ) ) " C2 1 = ) ) . * D C* CC+ C/ C2 C. && &++ + " 1 ) = 1 &+ C+ * . C8 * + . C0 0 = & . ) = " &0 * C. * " = 1 ) " &++ + &+ &0 C0 . ( 1 D C* CC+ C/ . ( * * ( . . ) ) " ) ) . * . &0 1 = ) " &+ &++ + &( C8 ) * &+ 1 " = &0 &( &++ + min ( * . &++ + " " = C. C0 C8 .CC+ C/ C2 C. * * C+ ( & 0 == 1 * C/ + 0 & ( == " C2 * .

( 1 5 C& C( C0 C* . ( 0 + & & C1 + ( ( + 0 C) ( " + * * C" * &+++ . & C0 + C8 Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul 5 == " * + + + C( ( 1 == * 0 0 C0 & + ( == .C2 C. * 0 . = ( 0 1 == . ==* ) C8 * + . & 1 & ( ( * ( & + 0 ( * + == . ( 0 == 1 . 0 C* + 0 & ( == " C.C+ C/ C2 C. * * " + C( 1 ==* 0 0 & * + . + ( ( + 0 & ==* 0 ) C0 ( " + * * ( . C+ & + ( ==. C0 C8 min & + + 0 + * * " + + ( . 0 & & 0 & C/ + 0 & ( ==" + 0 ( * C2 ( 0 + & & ==0 ( & 0 C. C0 C8 D ==" * + + + & + + 0 C* 1 ==1 1 & . C0 C8 + + & + + & ( + + & & & ( D C* CC+ C/ C2 C. ( 1 * = ) ==1 Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri D C* C. " & * = ) ==1 + Ta el reducerea costurilor pe coloane D C* CC+ C/ C2 C.

C1 C) + + + & + + C( ( 1 == * 0 0 & * + C0 & + ( == . ( 0 + & & == 0 ( & C1 + ( ( + 0 & == * 0 C) ( " + * * ( . == * + * = ) ( Ta el7 Reducerea costurilor pe coloane 5 == 5 " C& * C( C0 C* C. 0 & & 0 C* + 0 & ( == " + 0 ( C. C1 C) C" 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 5 C& C( C0 C* C. C1 C) Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul . == * C" ( ==" 0 + * ( ) .C. Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri 5 C( C0 C* C. C1 C) min & + + + & * + + & & 0 + + 0 ( + == 0 ( & + & == * 0 + ( .

C) ( Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul Ta el reducerea costurilor pe linii C( ( ==* 0 ( & + C* + & ( ==) + ( C. C1 C) Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C( 5 C( C0 C* C.5 C( C0 C* C. ( + & & == 0 & C1 &++ + ( + 0 & 0 C) ( + * * ( == * C" min + ( 0 + * ( . C) C( C0 C* C. C1 C) C" ( 5 + ( C( & ( C0 ( C* & C. + + & + + Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C( C* C. C1 C) 5 ==" + + + & + + C( ( ==* 0 0 & * + C* + & ( ==" + 0 ( C. 5 C( C0 C* C. C( == * 0 ( & C. ( + & + ==0 & C1 C) &+++ ( ( + + * ( 0 & ( 0 ==* C" ( 0 + 0 ( . ( + & & ==0 ( & C1 + ( + 0 & ==* 0 C) ( + * * ( . + & + == C1 C) ( + ( & + * 0 ( C" min + 0 + 0 ( + + & . C1 C) C" + + + & ( + + ( & & ( + & 5 C( C0 C* C. Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri 5 C( C* C. C) ( == * 0 0 & + C* + & ( == " + ( C. ==* C" ( 0 + * ( ) .

+ & + ==( & C1 ( + ( + 0 C) + * 0 & ==* C" 0 + 0 & . C) + & C. + C" min ( 0 + & + + Ta el reducerea costurilor pe coloane Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C1 C) == + C( " + * C0 + & C. & min + C" & + & + C( C( C0 C* C. C) + 0 + + 0 & Ta el reducerea costurilor pe linii C( ==* 0 ( + + C. + Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C1 &++ + + C" & &+++ Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C( C1 C) C" C( C0 . + C" & + & + Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C( C( C0 C. Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C1 C) C" C( & & C0 + 0 C. + ( C1 + C) & C" & Ta el reducerea costurilor coloane C1 C) == + C( ) 0 C0 + + C.0 C) + & 0 == * . C) Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C1 C) &++ ( C( + * C0 + & C. C( C0 C* C. + C( C0 C. C) ==* 0 + + C1 ( + + 0 C) + * & ==* C" 0 + & .

C5) 45+2 (D.D) 44+2 (C1.C2) 48+1 (C3.C7) 49+1=50 (C3.min + & Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul 5in ta el rezulta ca ramane# C0 cu C1 si C( cu C" Ta el7 Reducerea costurilor pe coloane C1 &++ C( + + C0 C" + === C1 + == C0 = C( C" === (C8.C6) (C2.C4) 44+2 (C6.C3) 42+3 (C8.C5) 46+2 (C5.C4) 45+1 (C7.C6) (C2.D) 44+1 (C4.C7) 48+3 (C7.C2) 46+3 (C4.C8) .C1) 42+2 (C6.C1) 42+2 35+7 (C1.C8) 49+∞ (C5.C3) 44 (D.

&.1++&$ m palet = (1+&$ palet t inc 9 desc = ( min C 5 C 4 D &7 5<C&<C(<C0<C* 5<C.&.+'0".+ /m Ltraseu' ∑min −linii + ∑min − coloane => .&..(.+ (se 3eri$ica c4eia de control) Se studiazM o metoda de 3izitare a clientilor#7 )& = )( = )) = )" = *+++ + .&)'W .+'...(&.(.().&.&('W.*.<C1<C)<C" Se aplica algoritmul comisului 3oia2or .. = )1 = 0+++ + ..*.+ ⋅ n = 0*++&$ )(eh = &*+++ + (++ ⋅ n = &.&.+'((..*.>ig Rutarea pentru cazul in care s<ar realiza ser3irea tuturor clientilor dintr<o singura incarcare a 3e4iculului7 C 8 C 1 C 3 C 6 C 2 C 7 >ig7 Sc4ema traseului o tinut Lungimea traseului ast$el o tinut este# .(.*.+ ⋅ n = **++&$ )0 = )* = ).(.

== * . + * C+ 0 == ( & & C+ ( + 0 == 1 * C/ + ( & ( ==" D C* CC+ C/ Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii D == " 0 + C* 1 == . && &++ + " 1 C+ * . " &++ + 1 C/ ( ) 1 1 &++ + min 2 2 / - C+ C/ min + + + & . ) C.C+ C/ & & D .8ARIAKTA & Traseul D3C*3C-3C+3C/ D C* CC+ C/ D &++ + " . C+ ( + 0 C/ + ( & D C* C- Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri D C* C. 1 C0 1 == . & * * 0 == 1 * + ( ==" + Ta el reducerea costurilor pe coloane D == " 0 + + + C* . * ( C* " &++ + && .

C* C.& C+ + C/ & * D * D C.C+ C/ & & + Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul D C* CC/ D == " 0 + + C+ 0 == ( & C+ ( &++ + 0 * C/ + ( & == " min + ( + + Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii D == " & + + + C+ & == ( & + C+ ( == " 0 * C/ + + & ==" ( + D C* CC/ min Ta el reducerea costurilor pe coloane D == " & + + C+ & == ( & C+ + == 1 & ( C/ + + & ==" D C* CC/ Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri .

C4) 26 (D.C3) D C- C==( C+ + ==( Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul Mai ramane C( cu C0 (C3.CC+ & D + + C/ & C==( + Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul D CC/ Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri Tabel.C* CC/ & & & Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul D == " + + C+ == ( & C+ + & ( D C.D) 26+1 (D.D) 26+1 (C2.C2) (C2.C+ min + D + + & C==( & Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii 22+4 18+4 (C2.C1) 22+4 (C4.C1) >ig Rutarea pentru cazul D3C*3C-3C+3C/ C 3 C 1 .C4) 22+4 (C3.C+ D & & C.C3) 26+∞ (C4.C2) (C2. Alegerea relatiei ! ea "ai "are #e$alitate a $e%&l&'iri C.

&++ + ( . C0 C8 Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri D C2 C..(. " &+ &++ + &( C8 ) = &0 &( &++ + min * 1 * . + C0 + C8 + D . C0 C8 1 + + + + == ( ( & + ( == 1 . 1 C0 + & == * * C8 + + * == min + + & + Ta el reducerea costurilor pe coloane D == C2 + C. .*.. == * * + 1 * ==+ D C2 C. 1 & . C0 C8 min Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C2 D C2 C0 C8 + == ( & + C.(&.. ) C2 1 &++ + " " = C.()'W ()'(&. 1 + C0 & ( 1 == .&)..0. ( C0 & C8 + + Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii D == 1 + + + + + C2 ( == * * 0 ( ( C.1'W()'() (se 3eri$ica c4eia de control) Traseul D3C23C.C 2 D >ig7 Sc4ema traseului o tinut C 4 Lungimea traseului D3C*3C-3C+3C/ ast$el o tinut este# () /m Ltraseu' ∑min −linii + ∑min −coloane => ()'((. + ( == 1 . ) C2 C. C0 C8 D + ( & + C2 + + C.3C03C8 D &++ + 1 * . * " &++ + &+ &0 C0 .(. & C8 0 0 = ) ==0 0 D C2 C.

C. C) C) min C1 C1 + + + + + C" C" === &+++ + & & D C2 C0 C8 Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul Ta el Reducerea costurilor pe coloan Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri . &++ + ( * 1 ( C0 + & == 0 * + C8 + C0 + 0 ==+ + ( C. C0 C8 & & & & Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C2 C.+ Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii C2 D C2 C0 C8 min + == ( + + + C. == ) + C0 + & == 0 C8 + &++ + 0 #in + + ( D C2 Ta el reducerea costurilor pe linii C. == ) + + C0 + & == & C8 + &+++ & D C2 C0 Ta el reducerea costurilor pe coloane C2 D C2 C0 C8 + == ( + + C. C0 C8 + & + ( + ( * D C2 C0 Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C. == ) + ( * C0 + & == 0 * C8 + + 0 ==+ Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C.

C5) 32+4 (C6. = C) + === Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul Mai ramane C)<C" (C6.C5) 35+2 (C5.C6) (C7.D) 32+2 26+6 (C8.D) 32+3 (D.C1 C" == C.C7) 37+1 (C5.C8) 37+∞ (D.C7) 35+1 (C8.C6) (C7.C8) .

<C1<5 L'0" /m (7 8arianta & Traseu 5<C(<C0<C&<C*<5< C)<C"<C.('() /m .>ig Rutarea pentru cazul D3C23C.3C03C8 C 5 C 6 C 8 C 7 D >ig7 Sc4ema traseului o tinut Lungimea traseului D3C23C.='W0"'0" (se 3eri$ica c4eia de control) Modalitatea de 3izitare a clientilor se considera a $i# &7 5<C(<C0<C&<C*<5 L'() /m 5<C)<C"<C.).3C03C8 ast$el o tinut este# 0" /m Ltraseu' ∑min −linii + ∑min − coloane => 0"'(*.&.().1.".&.*...((.&)'W 0"'(=...0.<C1<5 Traseu 5<C(<C0<C&<C*<5 L'..(.).

min (+ " t ( −0 = = +!*h = (* min (+ . min 7 (+ ) t&=* = = +!(*. t 0−& = = +!0. = &0europaleti n1 = &0europaleti Total europaleNi# n = 1+europaleti 7 .<C1<5 KumMrul de europaleNi pentru $iecare client# n) = &)europaleti n" = &)europaleti n.h = &.h = (& min (+ ( t * −D = = +!(h = &( min (+ t D −( = Timpul total a$erent deplasMrii 3e4iculului# t depl = ") min 7 Timp total de acti3itate# t tot ≅ 0() min 7 Traseu 5<C)<C"<C.h = &. = +!(.KumMrul de europaleNi pentru $iecare client# n( = &)europalete n0 = &0europalete n& = &)europalete n* = &0europalete 7 Total europaleNi# n = 1+europalete 7 Timpul de LncMrcare al 3e4iculului (# t inc* ( = 1+ ⋅ ( = &(+ min = (ore 7 Timpii de descMrcare a$erenNi celor patru clienNi# t desc ( = &) ⋅ ( = 0* min t desc 0 = &0 ⋅ ( = (1 min t desc& = &) ⋅ ( = 0* min t desc * = &0 ⋅ ( = (1 min 7 Timpul total a$erent descMrcMrilor la clienNi# t desc = &(+ min = (ore 7 Timpii a$erenNi transportMrii mMr$ii de la depozit la clienNi Hi parcursul gol Lnapoi la depozit# .

Timpul de LncMrcare al 3e4iculului (# t inc* ( = 1+ ⋅ ( = &(+ min = (ore 7 Timpii de descMrcare a$erenNi celor patru clienNi# t desc ) = &) ⋅ ( = 0* min t desc" = &) ⋅ ( = 0* min t desc .. = = +!*.. 8arianta & Timp deplasare ++#&. +"#*= +=#&0 +=#0= +=#."..*'0" /m Timpii a$erenNi transportMrii mMr$ii de la depozit la clienNi Hi Lnapoi la depozit# .* &+#(" &+#*= &&#&. C& ++#(& C* 5 ++#&( ++#(1 +(#++ ++#0* ++#(1 ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&.=1 = = +!*h = (* min (+ * t 1 −D = = +!(h = &( min (+ t D −) = Timpul total a$erent deplasMrii 3e4iculului# t depl =&&* min 7 Timp total de acti3itate# t tot ≅ 0.3*. = &0 ⋅ ( = (1 min t desc 1 = &0 ⋅ ( = (1 min 7 Timpul total a$erent descMrcMrilor la clienNi# t desc = &(+ min = (ore 7 L'.. &&#() 5 . C( ++#(* C0 ++#&. = +!(...=.* min 7 "cenariul * 'i4r5rile trebuie sa se efectue6e in inter4alul 8.h = &.h = () min 7 (+ " t . min (+ &( t ) −" = = +!1h = 01 min (+ = t "−.&(.

#(1 &.( &.0 &1#&= &1#*0 &)#+= &)#(& Pentru a se realiza li3rarile in inter3alul "#++<&1#++ se o ser3a ca nu este su$icient un singur mi2loc de transport7 Ast$el! se 3a realiza transportul cu ( mi2loace de transport in $elul urmator# Auto3e4iculul &# 5 C( ++#(* C0 ++#&. ++#(* C1 ++#&( 5 ++#(1 ++#(1 ++#0* ++#0* &0#() &0#*( &*#&1 &*#. &&#() Auto3e4iculul ( 3a $i declalat la plecare $ata de auto3e4iculul & cu timpul de incarcare( ( ore)# Auto3e4iculul (# 5 C) ++#&. C) ++#01 C" ++#() C.#.* &+#(" &+#*= &&#&. ++#0* ++#01 ++#() ++#0* C" &+#++ &+#&. &&#. C& ++#(& C* 5 ++#&( ++#(1 ++#0* ++#(1 Timp deplasare ++#&. +"#*= +=#&0 +=#0= +=#. &+#*= &&#(. ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&.= .++#&.

.". " . ++#(* C1 ++#&( 5 ++#(1 ++#(1 &(#(1 &(#*( &0#+1 &0#0( &0#** &7 5<C(<C0<C&<C*<5 L'() /m 5<C)<C"<C.! C1! C)! C" si 3a a3ea traseul din ta elul urmator . ) ( 8e4iculul ( sa deser3i clientii C.C.*'0" /m 5 C( C0 C& C* 5 Total /m () T deplasare ++#&. ++#(* ++#&.".).<C1<5 L'0" /m L'.. ++#(& ++#&( /m ..('() /m L'.=.&(..

PrestaNia zilnicM este urmMtoarea# + m D ⋅ d D . − m1 ) ⋅ d 1" + ( m D − m.tra+ic = & ⋅ () +& ⋅ 0" = 1. ) ⋅ d . ++#01 ++#() ++#(* ++#&( /m .transp = & ⋅ ( () − ( ) + & ⋅ ( 0" − *) = .! ( ) unde d i. (eh ⋅ &m zi 7 >lu?ul de transport se calculeazM cu urmMtoarea $ormulM# . C1 5 Total /m 0" ++#&.= (ehincarcate ⋅ &m zi Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie# P$ = ∑d i =& n i =& n i ∑d ⋅ &++ 7 i Se o Nine P$ = (+* ⋅ &++ = =!(B 7 1. &( = " * Pentru aceastM 3ariantM se calculeazM $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM Hi gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport7 >lu?ul de tra$ic se calculeazM cu urmMtoarea relaNie# .5 T deplasare C) C" C.transp = ∑ ni ⋅ d i − d i. − m1 − m" ) ⋅ d ") Pz = m D ⋅ d D& + ( m D − m& ) ⋅ d&− ( + ( m D − m& − m( ) ⋅ d (0 + ( m D − m& − m( − m0 ) ⋅ d 0* + . + ( m D − m.tra+ic = ∑ni ⋅ d i ! unde ni reprezintM numMrul de 3e4icule cu care se e$ectueazM deser3irea clienNilor pe traseul de lungime di 7 Se o Nine .este distanNa parcursM de cele ni 3e4icule goale de la ultimul client la depozit7 Se o Nine .1 + ( m D − m.

<C1<C"<C)< 5 .!1 − *!*( − 0!0") ⋅ . C1 5 Total /m 0" ++#&.Se o Nine# 5 C( C0 C& C* 5 Total /m () T deplasare ++#&. " . ++#(* ++#&.!1 − *!*( − *!*( − 0!0") ⋅ " = = .!1 ⋅ . Timp deplasare ++#&. + (&. 5 C( ...:.(!("B &. &( = " * +&.!1 − *!*( − 0!0" − *!*( ) ⋅ ) + -inc = mma? (eh ⋅ ( d 5<C&<C(<C0<C*<5<C.0+!&* ⋅&++ = . ) ( 5 T deplasare C) C" C.0+!&* tone ⋅ &m zi Pz = &.!1 − *!*( − *!*( ) ⋅ = + (&. ++#(& ++#&( /m .:.!1 − *!*( ) ⋅&( + (&..'i4r5rile trebuie sa se efectue6e in inter4alul .!1 ⋅ ( 1.!1 ⋅ .3-.) Pz ) ⋅ &++ 7 Se o Nine# -inc = "cenariul .!1 − *!*( ) ⋅ " + (&. + (&. ++#01 ++#() ++#(* ++#&( /m . + (&. Timp stationare ++#0* Ora plecare9ora sosire ++#++ ++#&.

. ++#(* " .( +)#(1 +)#. C) ++#01 C" ++#() C. C" ++#01 &( C.#*( +1#&1 +1#.++#(* C0 ++#&. C& ++#(& C* ++#&( 5 ++#&.#() +. . +0#() +.* +(#(" +(#*= +0#&.0 +"#&= +"#*0 +=#+= +=#(& 5atoritM $aptului cM s<au o Ninut timpi care se LncadreazM Ln inter3alul ce tre uie respectat!li3rarile in acest inter3al se pot realiza cu un singur mi2loc de transport7 5 T deplasare /m ++#&. ++#() = C1 ++#&( * 5 1. C( ++#(* " C0 C& ++#(& ) C* ++#&( ( 5 C) ++#&. /m ++#&. . ++#(* C1 ++#&( 5 ++#(1 ++#(1 ++#0* ++#0* +(#++ ++#(1 ++#0* ++#(1 ++#*= +&#&0 +&#0= +&#.

/m Pz = m D ⋅ d D& + ( m D − m& ) ⋅ d&− ( + ( m D − m& − m( ) ⋅ d (0 + ( m D − m& − m( − m0 ) ⋅ d 0* + ++#&.!1 − *!*( − 0!0") ⋅ .Pentru aceastM 3ariantM se calculeazM $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM Hi gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport7 >lu?ul de tra$ic se calculeazM cu urmMtoarea relaNie# .1 + ( m D − m.!1 − *!*( − *!*( − 0!0") ⋅ " = = . + (&.este distanNa parcursM de cele ni 3e4icule goale de la ultimul client la depozit7 Se o Nine .!1 − *!*( − *!*( ) ⋅ = + (&. − ( − * ) = . (eh ⋅ &m zi 7 >lu?ul de transport se calculeazM cu urmMtoarea $ormulM# .= (ehincarcate ⋅ &m zi Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie# P$ = ∑d i =& n i =& n i ∑d ⋅ &++ 7 i Se o Nine P$ = (+* ⋅ &++ = =!(B 7 1. C( ++#(* " C0 C& ++#(& ) C* ++#&( ( 5 C) ++#&. ) ⋅ d . − m1 ) ⋅ d 1" + ( m D − m. .!1 − *!*( − 0!0" − *!*( ) ⋅ ) + . ++#(* " +&. .!1 ⋅ . + (&.!1 − *!*( ) ⋅&( + (&.transp = ∑ ni ⋅ d i − d i. − m1 − m" ) ⋅ d ") Se o Nine# 5 T deplasare /m ++#&. ++#() = C1 ++#&( * 5 1.!1 − *!*( ) ⋅ " + (&.0+!&* tone ⋅ &m zi Pz = &.tra+ic = & ⋅ 1.transp = & ⋅ ( 1. = 1. PrestaNia zilnicM este urmMtoarea# + m D ⋅ d D . + ( m D − m.!1 ⋅ . .tra+ic = ∑ni ⋅ d i ! unde ni reprezintM numMrul de 3e4icule cu care se e$ectueazM deser3irea clienNilor pe traseul de lungime di 7 Se o Nine .! ( ) unde d i. + (&. C" ++#01 &( C.

6ile in inter4alul 8.()'..&(.=. ) ( Auto3e4iculul ( sa deser3i clientii C)! C"! C."..) Pz ) ⋅ &++ 7 Se o Nine# -inc = "cenariul + 'i4rarile se pot efectua odata la .<C1<5 >ormat din# Traseu 5< C(<C0<C&<C*<5< C(<C0<C&<C*<5 L'(-(. 8arianta de 3izitare a clientilor este cea $ormata din urmatorul traseu# Traseu 5< C(<C0<C&<C*<5< C)<C"<C.. !n acest ca6.<C1<C"<C)< 5 . ++#(& ++#&( /m ...-inc = mma? (eh ⋅ ( d 5<C&<C(<C0<C*<5<C. C1 5 Total /m . " ..* /m Traseu 5< C)<C"<C..).(!("B &..3*.! C1 si 3a a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C) C" C.<C1<5 <C)<C"<C. ciclograma se 4a repre6enta pe doua 6ile.0+!&* ⋅&++ = .". ++#(* ++#&..*)')1 /m Se 3or calcula scenariile in care traseele respecti3e 3or $i deser3ite de ( auto3e4icule# Auto3e4iculul & 3a deser3i clientii C(!C0!C&!C* si 3a a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C( C0 C& C* 5 Total /m () T deplasare ++#&..!1 ⋅ ( 1.<C1<5 L'(-(.

#+1 &. ++#01 &( ++#() = ++#(* " ++#&( * 0" 5 . +"#*= +=#&0 +=#0= +=#. C( ++#(* C0 ++#&. C& ++#(& C* ++#&( 5 ++#&.#. C( ++#(* C0 ++#&.T deplasare ++#&.* .* &+#(" &+#*= &&#&.. &&#() &0#() &0#*( &*#&1 &*#*+ &. C& ++#(& C* ++#&( 5 ++#(1 ++#0* ++#(1 ++#0* +(#++ ++#(1 ++#0* ++#(1 ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&. &1#&1 &1#*( &1#.#(& &. /m Auto3e4iculul&# Timp deplasare ++#&.

C( ++#(* C0 ++#&. +"#*= +=#&0 +=#0= +=#. C& ++#(& C* 5 ++#&( ++#(1 ++#0* ++#(1 ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&.Se o ser3a ca pentru a satis$ace traseul 5< C(<C0<C&<C*<5< C(<C0<C&<C*<5 nu este su$icient un auto3e4icul! rezulta ca tre uie adaugat inca un mi2loc de transport# Auto3e4iculul &# Timp deplasare ++#&. &&#() 5 Auto3e4iculul ( 3a pleca cu un decala2 egal cu timpul de incarcare(( ore)# .* &+#(" &+#*= &&#&.

&(..Traseu 5<C)<C"<C.*)')1 /m 5 C) Timp deplasare ++#&. +=#.<C1<5 <C)<C"<C. Timp stationare ++#0* ++#01 C" ++#() C.<C1<5 L'(-(. ++#(* C1 ++#&( 5 ++#&. +(#++ ++#(1 ++#(1 ++#0* Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&.= &+#(1 &+#*( &&#+1 &&#0( &&#** &0#** .". +"#*= +=#(.=.

++#(* C1 ++#&( 5 ++#0* ++#0* ++#(1 ++#(1 &0#. +=#. +"#*= +=#(.#01 &1#++ &1#(1 &1#0" Se o ser3a ca pentru a satis$ace traseul 5<C)<C"<C. C) ++#01 C" ++#() C.#&+ &.<C1<5 <C)<C"<C.= &(#(1 &(#*( &0#+1 &0#0( 5 . &+#*= &&#(.= &+#(1 &+#*( &&#+1 &&#0( &&#** 5 Auto3e4iculul * 3a pleca cu un decala2 egal cu timpul de incarcare(( ore)# Timp deplasare ++#&.<C1<5 la $el ca si pe traseul 5< C(<C0<C&<C*<5< C(<C0<C&<C*<5 nu este su$icient un auto3e4icul! ci mai tre uie adaugat inca un mi2loc de transport# Auto3e4iculul 0# Timp deplasare ++#&. C1 ++#(* ++#&( ++#(1 ++#(1 ++#0* ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire &+#++ &+#&.= &*#00 &. C) ++#01 C" ++#() C.#+= &. ++#(* C1 5 ++#&( ++#(1 ++#(1 ++#0* ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&.#*0 &.C) ++#01 C" ++#() C. &&#.

" . ++#(& ++#&( /m .! C1 si 3or a3ea traseul din ta elul urmator# 5 T deplasare ++#&.tra+ic = ∑ni ⋅ d i ! unde ni reprezintM numMrul de 3e4icule cu care se e$ectueazM deser3irea clienNilor pe traseul de lungime di 7 Se o Nine . &( = " * 0" Pentru aceastM 3ariantM se calculeazM $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM Hi gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport7 >lu?ul de tra$ic se calculeazM cu urmMtoarea relaNie# . ) ( Auto3e4iculul 0 si * sa deser3i clientii C)! C"! C. ++#01 ++#() ++#(* ++#&( C) C" C. ++#(* ++#&. C1 5 Total /m /m .5 &0#** Auto3e4iculul &si ( 3a deser3i clientii C(!C0!C&!C* si 3or a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C( C0 C& C* 5 Total /m () T deplasare ++#&.tra+ic = ( ⋅ () + ( ⋅ 0" = &0+ (eh ⋅ &m zi 7 .

>lu?ul de transport se calculeazM cu urmMtoarea $ormulM# . ) ⋅ d .este distanNa parcursM de cele ni 3e4icule goale de la ultimul client la depozit7 Se o Nine .: . + (&.3*-.. .!1 − *!*( ) ⋅ &( + (&..!1 − *!*( − *!*( ) ⋅ = + (&.. Clientii * si 2: 7.!1 − *!*( − 0!0" − *!*( ) ⋅ ) + -inc = mma? (eh ⋅ ( d 5<C&<C(<C0<C*<5<C...! ( ) unde d i. + (&..!1 − *!*( − 0!0") ⋅ . − m1 ) ⋅ d 1" + ( m D − m.1 + ( m D − m. − m1 − m" ) ⋅ d ") Se o Nine# Pz = m D ⋅ d D& + ( m D − m& ) ⋅ d&− ( + ( m D − m& − m( ) ⋅ d (0 + ( m D − m& − m( − m0 ) ⋅ d 0* + + &. Clientii + si 0: *-.(!("B 7 "cenariul / 'i4rarile 'i4rarile se 4or efectua 6ilnic... in urmatoarele ferestre de timp: • • • Clientii .!1 ⋅ ..transp = ( ⋅ ( () − () + ( ⋅ (0" − *) = &&" (ehincarcate ⋅ &m zi Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie# Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie# P$ = ∑d i =& n i =& n i ∑d ⋅ &++ 7 i Se o Nine P$ = (+* ⋅ &++ = =!(B 7 1..!1 − *!*( ) ⋅ " + (&.0+!&* Pz ) ⋅ &++ 7 Se o Nine# -inc = &. PrestaNia zilnicM este urmMtoarea# + m D ⋅ d D .!1 ⋅ 1.!1 ⋅ . ⋅&++ = . + (&.!1 − *!*( − *!*( − 0!0") ⋅ "AP 9 * = = .3*2.transp = ∑ ni ⋅ d i − d i.0+!&* tone ⋅ &m zi 7 Cradul mediu de LncMrcare este urmMtorul# Pz = Q* ⋅ @&.. + ( m D − m...<C1<C"<C)< 5 .37.si .

3*8. t .3C*3C23D3C+3C03C/3C83D Capacitatea 3e4iculului permite satis$acerea pe rand a cate ( grupuri de clienti $ormate din * clienti7 Traseu D3C-3C. = &0 ⋅ ( = (1 min 7 Timpul total a$erent descMrcMrilor la clienNi# t desc = &(+ min = (ore 7 Timpii a$erenNi transportMrii mMr$ii de la depozit la clienNi Hi parcursul gol Lnapoi la depozit# t D −( = t (−1 t 1 −& t&=. min (+ = = = +!*... Intrucat traseul este impus modul de 3izitare al clientilor este urmatorul# D3C-3C.h = &.−d .h = () min (+ 1 = = +!0h = &" min (+ Timpul total a$erent deplasMrii 3e4iculului# t depl =&+" min 7 Timp total de acti3itate# t tot ≅ 0*" min 7 Traseu D3C+3C03C/3C83D KumMrul de europaleNi pentru $iecare client# .• Clientii / si 8: *2...3C*3C23D Timpii de descMrcare a$erenNi celor patru clienNi# t desc ( = &) ⋅ ( = 0* min t desc 1 = &0 ⋅ ( = (1 min t desc& = &) ⋅ ( = 0* min t desc .h = () min (+ " = = +!*h = (* min 7 (+ = = = +!*. = +!(.

min 7 Timp total de acti3itate# t tot ≅ 0*.h = (& min (+ t D −0 = Timpul total a$erent deplasMrii 3e4iculului# t depl =&+.n 0 = &0europaleti n ) = &)europaleti n * = &0europaleti n" = &)europaleti 7 Total europaleNi# n = 1+europaleti 7 Timpul de LncMrcare al 3e4iculului (# t inc* ( = 1+ ⋅ ( = &(+ min = (ore 7 Timpii de descMrcare a$erenNi celor patru clienNi# t desc 0 = &0 ⋅ ( = (1 min t desc ) = &) ⋅ ( = 0* min t desc * = &0 ⋅ ( = (1 min t desc ) = &) ⋅ ( = 0* min 7 Timpul total a$erent descMrcMrilor la clienNi# t desc = &(+ min = (ore 7 Timpii a$erenNi transportMrii mMr$ii de la depozit la clienNi Hi Lnapoi la depozit# * = +!(h = &( min (+ = t 0−) = = +!*.&r a '&'ire 07+00 07+15 07+49 08+16 08+42 09+06 09+40 D C 2 C 6 C 1 . min T (e#la'ar e )**+"". -ra #le are. 00+15 00+34 00+27 00+26 00+24 00+27 00+34 T 'tati&$ar e )**+"".h = () min (+ ) t ) −* = = +!0.h = (& min 7 (+ " t *=" = = +!*h = (* min (+ ) t "−D = = +!0.

&r a '&'ire 12+30 12+42 13+08 D C 3 . 00+12 00+27 00+26 T 'tati&$ar e )**+"". 00+15 00+34 00+27 00+26 00+24 00+34 00+27 00+26 00+18 T 'tati&$ar e )**+"". -ra #le are.#++) ast$el 3or tre ui introduse ( auto3e4icule# Auto3e4iculul &# T (e#la'ar e )**+"". -ra #le are.&r a '&'ire 07+00 07+15 07+49 08+16 08+42 09+06 09+40 10+07 10+33 10+51 D C 2 C 6 C 1 C 5 D Auto3e4iculul (# T (e#la'ar e )**+"".C 5 D C 3 C 7 C 4 C 8 D 00+26 00+18 02+00 00+12 00+26 00+27 00+34 00+21 00+26 00+24 00+34 00+21 10+07 10+33 10+51 12+51 13+04 13+30 14+57 15+31 15+52 16+18 16+42 17+16 17+37 Se o ser3a ca pentru clientii C0<C) nu se satis$ace inter3alul de li3rare ( &(#++<&.

C 7 C 4 C 8 D 00+34 00+21 00+26 00+24 00+34 00+21 14+35 14+59 15+20 15+46 16+10 16+44 17+05 Auto3e4iculul & 3a deser3i clientii C(!C1!C&!C. 5 Total /m T deplasare ++#&. = " = 1 Auto3e4iculul ( 3a deser3i clientii C0! C)! C*! C" si 3a a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C0 C) C* C" 5 Total /m 0.tra+ic = ∑ni ⋅ d i ! . ++#() ++#(* ++#() ++#&" /m 0) . T deplasare ++#&( ++#() ++#(& ++#(* ++#(& /m * = ) " ) 7 Pentru aceastM 3ariantM se calculeazM $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM Hi gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport7 >lu?ul de tra$ic se calculeazM cu urmMtoarea relaNie# . si 3a a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C( C1 C& C.

B 7 .((!0" tone ⋅ &m zi Pz = &.!1 − 0!0" − *!*( ) ⋅ ) + (&.!1 − *!*( ) ⋅ = + (&.transp = ∑ ni ⋅ d i − d i.tra+ic = & ⋅ 0) +& ⋅ 0.! ( ) unde d i.!1 − 0!0") ⋅ = + (&.B 7 )( PrestaNia zilnicM este urmMtoarea# + m D ⋅ d D 0 + ( m D − m 0 ) ⋅ d 0− ) + ( m D − m 0 − m ) ) ⋅ d ) − * + ( m D − m 0 − m ) − m * ) ⋅ d * − " Se o Nine# +&. = )( (eh ⋅ &m zi 7 >lu?ul de transport se calculeazM cu urmMtoarea $ormulM# . − ) ) = .!1 ⋅ * + (&.((!0" Se o Nine# -inc = &. + -inc = Pz ⋅ &++ 7 m ma? (eh ⋅ ( d tot ) .unde ni reprezintM numMrul de 3e4icule cu care se e$ectueazM deser3irea clienNilor pe traseul de lungime di 7 Se o Nine . + (&.= (ehincarcate ⋅ &m zi Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie# P$ = ∑d i =& n i =& n i ∑d ⋅ &++ 7 i Se o Nine P$ = 1+) ⋅ &++ = &"!+.!1 − 0!0" − *!*( − *!*( ) ⋅ " = = .transp = & ⋅ ( 0) − 1) + & ⋅ ( 0.!1 ⋅ )( ⋅&++ = *1!.!1 − *!*( − 0!0") ⋅ " + (&.!1 − *!*( − 0!0" − *!*( ) ⋅ = + Pz = m D ⋅ d D ( + ( m D − m( ) ⋅ d ( − 1 + ( m D − m ( − m1 ) ⋅ d 1 −& + ( m D − m ( − m1 − m& ) ⋅ d &− .este distanNa parcursM de cele ni 3e4icule goale de la ultimul client la depozit7 Se o Nine .!1 ⋅ .

Concul6ii Pentru a realiza o comparatie intre cele * scenarii! se 3a intocmi un ta el cu $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM !gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport si numarul de mi2loace de transport necesare $iecarui scenariu in parte# Scenariul & Scenariul ( Scenariul 0 Scenariul * .

2 27 7. .*/ 2-.((!0" *1!.*/ 2-.2+. ( Se o ser3a ca la $iecare din cele 1 criterii !scenariul ( este superior sau cel putin egal cu celelalte 0 scenarii ast$el incat! indu ita il! aceasta este solutia cea mai a3anta2oasa7 .= &"!+.2+.*/ 2-.2 27 7.>lu?ul de tra$ic @3e4-/m9ziA >lu?ul de transport @3e4 incarcate-/m9ziA Parcursul gol @BA Prestatia zilnica @tone-/m9ziA Cradul de incarcare @BA Kumar de mi2loace de transport necesare .-8 * &0+ &&" 7...-8 ( ..-8 * )( .2+.

.

Ane?a &7 Darta depozitului si a punctelor de des$acere .

Ane?a (7 Darta traseului 5<C*<C.<C)<C(<C"<C&<C0<C1<5 Ane?a 07 Darta traseului 5<C(<C0<C&<C*<5 .

.

Ane?a *7 Darta traseului 5<C)<C"<C.<C1<5 .