You are on page 1of 3

"RO*6RAA6RA RB<O9OWA W O 2 A R C ?

D EB
u(. <ana EEE 2o,ies#ie+o 12 14:100 O2ARC?A te(. F4G G9 642:H;:00 faI. F4G G9 646:H2:$; e:mai(3 pr.ostrodaJe(,(a+.po.+oK.p(

O s t r d a, d n i a 0 9 . 0 1. 2 0 1 4 r.

RA 060/1/14

Marcin Maj Dziennik Internautw

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.01.2014 r. informuj , !e "ro#uratura Rejonowa w Ostrdzie w dniu $1.10.201$ r. wsz%z &a '(edztwo w sprawie zaistnia&ej w dniu $0.10.201$ r. w Ostrdzie %z)nnej napa'%i na fun#%jonariusza *"" w Ostrdzie . W to#u te+o '(edztwa dwm zatrz)man)m spraw%om przedstawiono zarzut) %z)nnej napa'%i na po(i%janta z powodu w)#on)wane+o przez nie+o zawodu , spowodowania o,ra!e- je+o %ia&a oraz zniewa!enia . zarzut) m.in. z art. 22$ / 1 ## w zw. z art. 2$1 a ## 0 w t)m jednemu z ni%1 dodat#owo zarzu%ono dzia&anie w warun#a%1 tzw. mu(tire%)d)w) z art. 64 / 2 ## . O,aj podejrzani zosta(i t)m%zasowo aresztowani na o#res $ miesi %) przez 2ad Rejonow) w Ostrdzie . W dniu 1 (istopada 201$ r. na (o#a(n)m porta(u internetow)m 1ttp3//ostroda.wm.p(/ . porta( 4azet) Ostrdz#iej 0 u#aza& si art)#u& prasow) zat)tu&owan) 56si&owa(i zem'%i7 si na po(i%jan%ie w Ostrdzie5 , dot)%z8%) zaistnia&ej w dniu $0.10.201$ r. w Ostrdzie %z)nnej napa'%i na fun#%jonariusza *"" w Ostrdzie. 9a(e!) nadmieni7 , !e w tre'%i w/w art)#u&u opisano m.in., !e 2$: i 2;:(ate# napad(i w wie%zorem w dniu $0.10.201$ r. na fun#%jonariusza "o(i%ji wra%aj8%e+o do domu. W%ze'niej fun#%jonariusz #i(#u#rotnie interweniowa& wo,e% ni%1. <eden z m !%z)zn stra%i& w%ze'niej prawo jazd) za jazd pod wp&)wem a(#o1o(u i postanowi& si zem'%i7 . = !%z)>ni ,i(i i #opa(i +o po %a&)m %ie(e. "r,owa(i ode,ra7 mu te(efon #omr#ow), #ied) %1%ia& wezwa7 pomo%. "o(i%jantowi uda&o si o,ezw&adni7 jedne+o z napastni#w. ?ru+i z m !%z)zn u%ie#& przed prz)jazdem po(i%jantw. @un#%jonariusz dozna& o+(n)%1 pot&u%ze- %ia&a, napastni%) szarpi8% +o, rozerwa(i mu te! #urt# . 9ast pne+o dnia rano po(i%jan%i zatrz)ma(i dru+ie+o napastni#a. "r,owa& ,ezs#ute%znie u%ie% przed po(i%jantami i u#r)7 si na da%1u ,ud)n#u, w #tr)m miesz#a&. "o %1wi(i trafi& w r %e

2 fun#%jonariusz) . 2$: i 2;:(ate# zostan8 przes&u%1ani i us&)sz8 zarzut). Da %z)nn8 napa'7 na fun#%jonariusza pu,(i%zne+o mo!e im +rozi7 10 (at poz,awienia wo(no'%i .

W dnia%1 1 i 2 (istopada 201$ r. w ru,r)%e 5 *omentarzeL ujawniono dwa wpis) do#onane przez ta sam8 oso, , #tre o%eniono ja#o w)%zerpuj8%e znamiona przest pstwa st)pizowane+o w art. 2HH / $ ## . 5 *to pu,(i%znie po%1wa(a pope&nienie przest pstwa , pod(e+a +rz)wnie do 1G0 stawe# dzienn)%1 , #arze o+rani%zenia wo(no'%i a(,o poz,awienia wo(no'%i do ro#u 50 . E%1 autor w wu(+arn) spos, prze#on)wa& m.in. , !e po(i%jant 5 za darmo nie dosta w eb M porzdnych policjantw nie lej i pewnie jeszcze nie raz dostanieM. 5 . D #o(ei w dniu 4 (istopada 201$ r. na porta(u internetow)m 1ttp3//ostroda.wm.p(/ . porta( 4azet) Ostrdz#iej 0 u#aza& si art)#u& prasow) zat)tu&owan) Arz) miesi8%e aresztu za %z)nn8 napa'7 na po(i%janta5 , d8%) #ont)nua%j8 art)#u&u 56si&owa(i zem'%i7 si na po(i%jan%ie w Ostrdzie5 9a(e!) nadmieni7 , !e w tre'%i w/w art)#u&u opisano m.in., !e ostrdz#i s8d zade%)dowa& o zastosowaniu trz)miesi %zne+o t)m%zasowe+o aresztowania wo,e% dw%1 m !%z)zn, #trz) #i(#a dni w%ze'niej zaata#owa(i po(i%janta po s&u!,ie. "oinformowano , !e za %z)nn8 napa'7 na fun#%jonariusza podejrzan)m +rozi #ara nawet 10 (at poz,awienia wo(no'%i . Opisano tez ponownie o#o(i%zno'%i w ja#i%1 dosz&o do %z)nnej napa'%i . Ae+o same+o dnia w ru,r)%e 5 *omentarzeL pod w/w art)#u&em ujawnion) #o(ejn) wpis do#onan) przez autora ws#azan)%1 w)!ej wpisw z dnia 1 i 2 (istopada 201$ r. , w #tr)m po raz #o(ejn) ws#aza& m.in. !e 5 M. pies za darmo nie dosta M.5 . W t)m miejs%u na(e!) zazna%z)7 , !e : ja# z+odnie ws#azuje si w do#tr)nie prawa #arne+o : po%1wa(anie o ja#im mowa w art. 2HH / $ ## po(e+a na wyraaniu pozytywnej opinii o przestpstwie , aprobowaniu go , stwierdzeniu , !e do#onanie przest pstwa zasuguje na uznanie chwaleniu przest pstwa uznawaniu za usprawiedliwione ws#az)waniu , ze pope&nienie dane+o przest pstwa jest suszne wskazane celowe zasuguje na aprobat ! "o%1wa(anie mo!e odnosi7 si do przest pstwa ju! pope&nione+o , a(e ta#!e przest pstwa niedo#onane+o , a nawet nieusi&owane+o . "rzest pstwo po%1wa(ane przez spraw% nie musi ,)7 stwierdzone prawomo%n)m w)ro#iem N #onie%zne jest jed)nie to a,) na podstawie w)powiedzi spraw%) mo!(iwe ,)&o usta(enie , !e po%1wa(ane przez nie+o za%1owanie stanowi przestpstwo w rozumieniu polskiego prawa karnego . . vide: Kodeks karny , Cz szczeglna , Tom II , Komentarz pod red. A. !ska i

$ ". #a$%ockiego , &'(e Komentarze )ecka , *+,+ , str. -.- / Kodeks karny , Komentarz pod red. 0 . 0ozga$y , olters Kl'$er *+,* , str. 12*3124 / Kodeks karny , Cz szczeglna , olters Kl'$er *+,4 , str.,452 / 6ystem 7ra$a Karnego , Tom Tom II , pod red. A . #olla ,

. , 7rzestpst$a przeci$ko pa8st$' i do9rom z9ioro$ym , pod red. :ec;a <ardockiego , yd. )eck , *+,4 , str. =51 / Kodeks karny , Cz szczeglna , Tom II , Komentarz pod red. 0. Krliko$skiego i ". #a$%ockiego , &'(e Komentarze )ecka , *+,4 , str. 4,= / "yszard A. 6te>a8ski : Kodeks karny, Komentarz online pod red. "yszarda A. 6te>a8skiego , 6ystem In>ormac?i 7ra$ne? :egalis *+,4 , teza - do art. *11 kk @ . W zwi8z#u z pow)!sz)m w dniu 0G.11.201$ r. *"" w Ostrdzie wsz%z &a do%1odzenie w sprawie zaistnia&e+o w o#resie od 1 (istopada do 4 (istopada 201$ r. w nieusta(on)m miejs%u , pu,(i%zne+o po%1wa(ania przest pstwa %z)nnej napa'%i na fun#%jonariusza *"" w Ostrdzie zaistnia&ej w dniu $0.10.201$ r. w Ostrdzie , tj. o %z)n. z art. 2HH / $ ## . W to#u do%1odzenia po usta(eniu persona(iw autora #westionowan)%1 wpisw przedstawiono mu zarzut te+o , !e w o#resie od 1 (istopada do 4 (istopada 201$ r. w Orz)dowie , w #rt#i%1 odst pa%1 %zasu i w w)#onaniu z +r) powzi te+o zamiaru , dzia&aj8% pu,(i%znie na internetow)m porta(u ostroda.wm.p( , trz)#rotnie po%1wa(i& przest pstwo %z)nnej napa'%i na fun#%jonariusza *"" w Ostrdzie zaistnia&e w dniu $0.10.201$ r. w Ostrdzie , tj. o %z)n. z art. 2HH / $ ## w zw. z art. 12 ## . "odejrzan) prz)zna& si do pope&nienia zarzu%ane+o mu %z)nu , w)razi& s#ru%1 , zwr%i& si z pro',8 o w)st8pienie przez pro#uratora do 28du z wnios#iem o warun#owe umorzenie prowadzone+o prze%iw#o niemu post powania na zasadzie art. 66 / 1 ## . A#tua(nie post powanie znajduje si w fazie #o-%owej . <edno%ze'nie nadmieniam , !e z uwa+i na do,ro post powania , +waran%je pro%esowe stron) . podejrzane+o 0 oraz wu(+arn8 tre'7 #westionowan)%1 #omentarz) / wpisw pro#uratura nie ujawni na o,e%n)m etapie i%1 pe&nej tre'%i . 9admieniam te! , !e w)#&adnia #on#retne+o przepisu prawa #arne+o materia(ne+o , w t)m zw&asz%za usta(enie %z) wpis) mia&) %1ara#ter po%1wa(ania przest pstwa , jest , a t)m sam)m stanowi zadanie or+anw przedmiotem prowadzone+o post powania '%i+ania, a nast pnie 28du..

"ro#urator Rejonow) Ddzis&aw Pu#asia#