You are on page 1of 95

TRII.

]MFATORI ,Z
GEI{TJINCHI
Parrtea I

q

TRIUMFATORI
PE

GENUNCHI

Texte culese de

Edwin gi Lillian Harvey

Tud4>r '$atrti*<,t"^-

twF

F.E:P. <Tipografia Centrald> Chiqin[u 1996 Bucuregti 1996

Copyrighr @ 1982 E. F. & L. Harvey First Impression 1971 Seventh Impression 1 991 Eighth hnpression 1992

MULTUMIRI )
C[utind sd ol4inein permisiunea de a folosimateriale protejate dc drepturile de autor an fost intirnpinali cu un rdspuns dintre ccle mai arnabile pi mai binevoitoarc atit din partea edittuilor, cit qi dir-r partea autorilor. Folosim aceastd ocazie pentru a ne cxprima rnulEumirea in urmltoarele cazrrri: A. & C. Black pentru un extr-as din poezia ,,Initn[ gi artd" de Blla Wheeler Wilcox; Serninarului Biblic Allahabad (O.M.S.) pentru seleclia frcutd de Dr. Wesley Duewel din revista ,,Trezirea"; Reverendului Stanley Banks pentru citatele proprii gi cele ale domnului J. D. l)rysdale; domnului George E. Failing pentru selecliuni din lucrdd proprii; editurii,,God's Revivalist Press" pentru citatul cle G. D. Watson;Edinuii,,Mdrturia alianlei" pentru fiagmente din scrierile Dr. A. W. Tozer gi Dr. A. B. Simpson; lui Peter l)avies Ltd. pentru fragmcnte din cdrlile doamnei Catherine Marshall: ,,un om numit Petru" gi ,,A tldi din nou"; doamnei .lcan L. Gee pentru un citat de so,tul ei, Donald Gee; Reverendului Annin R. Gesswein pentru citate din scrierile proprii; doamnei V. Hood penl.ru poezia lui Edith Hickman Dival; edirurii Hodder & Stoughton Ltd. pentru selec;iuni din Sarnuel Chadwick gi G. Campbell Morgan; editurii Lutterwortlt Press pentru citate de Irrank Laubach; Macmillan din Londra gi Basilrgstoke pentru sclccliuni din Sadhu Sundar Singh conJinute in cartea ,,Sadhu" dc Streeter gi Appasamy : I\4arshall, Morgan & Scott Ltd. pentru cit-atc de F. J. Fluegel din cd4ile sale ,,Os din c'rasele Lui" gi ,,Crucea lui I{ristos - tronul lui Dunmezeu" 9i pentru citatele de Cordon B. Wal-t. din cartea sa ,,Rug[ciunea fierbinte eficace"; Ovcrseas Missionary Fellowship" pentttt selecliuni din J. O.

Tmducerea in limba rornAnd: Mircea Mitrofan

Titlul in limba englezd: Kneeling v,e Triurnph
ISBN 5-7790-0349_
I

Not[: citatele biblice sinr din Biblia rradusl de D. comilescu. in cazul cind s-a folosit o altd traducere, numele traducerii respective apare prescurtat intre palanteze. Exemplu: (KfD pentru King James Version.

Adresa din SUA Harvey & Tait 70 Dodson Drive, Yanceyville, NC 27379 Tel: (910) 694-1016

Adresa din Romdnia c.P.69-90,
Bucureqti

de Amy Wilson Carmichael. H. pentru citarele de S. Dr.Timp de rugdciune".E. Ne ruglm cu umilinli ca viala gi lucrarea multora dintre cititori sd fie reinsufle.. cdut[m gi batem.lRug6ciune de mijlocire" gi . D. cereln.i. Armatei Salvdrii pentru citatele de Sarnuel Logan Brengle. E... editurii S. pentru citatul de Arny Wilson Cannichael din biografia ei . C. .Lasd-md s[ ascult. Hoste. Lang. dupd o clasificare logic[..Rugdciune gi comuniune".Piedici in calea rugdciunii". D. K..TriutnfHtori pe gcnunchi" cu rugdciunea fierbinre ca mesajul ei s[ ajute la rcvitalizarea rugdciunii de pretutindeni. Multe din poeziile.Importanla rugdciunii". pentru selec. P.. Ardem de dorinla de a putea impltdgi cu copiii lui Durnnezeu cite ceva din ceea ce am citit gi de a rispindi aceastd experiengi cit mai mult cu putinJd.ite pi binecuvintate prin paginile celor doud volume intitulate . cum ar fi: .. Flerning H...Nu iubi. doanrnei Ruth L. padwick.Maestrul irnposibilului" editatd de Constance E. rugdrn s[ ni se acorde ingelegere. in opinia noastrd.. lrdwin gi Litlian Harvey :5- .Triumfdtori pe genunchi"..Triumfdtori pe ge nun ch i Fraser.Dacd arn putea fi liniEti. Boulton.Walker din Tinnevelly. apdsali de grija eforturilor proprii. cuviNT ixanrn Asemeni multor altor lucrdtori cregtini care au dorit foarte mult sd reupeasc[ in munca lor pentru Dumnezeu. dupd un efot considerabil. identificarea editurii sau a autorului a fost imposibild. ...Convorbiri in tlcere gi rugdciune.. pentru poezia. citatele pi fiagmentele folosite in carte au fost adunate de-a lungul unei perioade de mai rnulli ani din sur.Revell Co... numai Duhul Sfint poate produce rezultate durabile. cloamnei Alice Hansche Monenson pentru poezia sa . Alan Redpath pentru un extras din scrierile sale. H.. Howard Taylor Ei Leslie Lyall. Acolo unde au avut loc ornisiuni gi nu a fost acordat creditul cuvenit. Mallis drn ..i lumea".. . Gordon din cartea acestuia .se atft de variate incit. in timpul acestor ani de studiu spiritual profund am adunat la un loc concluzii similare cu ale noastre de ta mul1i slujitori gi rnisionari cinstili de Dumnezeu.iuni din Lilias Trotter clin cartea . Fiecare cane conllle gaizeci de aflicole scwte care sint nigte llloane de aur deosebit de prelioase cu privire la subiectele pe care le-am aranjat.Amy Cannichael de DohnavuL" scris[ de Frank Houghton gi pentru extrasul lui Thomas Walker din .Rugdciune pi credinld". C..De ce intirzie [rezirea" pi pentru selecJiuni de W. pickering & Inglis Ltd. care au descoperit secretul acesta gi anume cd Duhul Sfint ne vine in ajutor atunci cind.editurii Victory Press pentru ciratul de Watchrnan Nee din cartea . .Zor7le".de Edith Hickrnan Divall. editurii Pater Noster pentru citatul de G. in multe cazui. Wiggleswofth pentru poezia tatdlui slu decedat.. rcdactale gi in multe alte lucruri. domnului Leonard Ravenhill pentru extrase dilr cartea sa . Mullumirn in mod deosebit tovardgilor nogtri de lucru care ne-au ajutat cu atfta dfuuire in activitatea de cotrctare. Lansdm acum ... Mdrturisim c[ sintern indatorali numerogilor nogtri prieteni li parteneri de rugdciune care ne-au incurajat atit de mult in nrunca noastr[. W. am fost pi noi impingi spre concluzia cd.

Rugdciunea este metoda lui Dumnezeu Vreau dar ca bdrbalii sd se roage in orice loc gi sd ridice spre cer mtini curate. Luca 18:3 Faceli in toatd vrentea. Totul este pdn rugdciune. Am considerat-o intotdeauna ca frind un document istoric.at cd in tlezirile spirituale din America de odinioard se punea un mare accent pe rugXciune . tot felul de rugdciuni gi cereri. ea a fost pentru mine o calte absolut nou6. in fiingerea piinii gi in rugdciuni". Cam pe wemea aceea am inceput s[ citesc tot ce puteam glsi despre Charles G. Multe din predicile evangheliEtilor erau bazate pe acest subiect. Apoi am intilnit un predicator metodist laic in fnstd gi de la el am invd. tot felul de rug[ciuni. Am descoperit cd metoda folositd de Duhul lui Dumnezeu in acea carte era metoda rugXciunii qi am inceput sd md rog pentru o trezile spirituald.. Efeseni 6:18 Rug[ciunea nu este mesajul nostru. -7- . I Timotei 2:8 Isus le-a spus o pild. ca in cartea Faptele Apostolilor. este metoda lui Dumnezeu pentru mesaj. $i. ca sd I. Astfel am inceput s[ am un fel de viziune asupra rugdciunii. Nici mdcar n-am citit cartea Faptele Apostolilor in seminar.d. . Finney.ei stdruiau in invXldtura apostolilor. prin Duhul.nopli de rugdciune. Cind am abordat-o mai tirziu. c[ duhul rugdciunii este duhul trezirii.e arate cd trebuie sd se roage necunnat. Am descoperit c[ trczirile lui spirituale se bazau pe rugdciune. in legdtura frdleascd.

ci gi in noi. chiar nrtmql pentru Donrnul este uneori o muncr rnohoritiDar a lucra cu El este o desfdtare. Dar lucrdrile lui Durnnezeu se fac in milsura in care noi ne ruglm gi in timp ce ne rugdm. Lucrarea noastrd era o muncd de sclav. ii va putea influenla pe colegii din marea intreplindere textild unde lucra. pe allii. Acceptarea validitdgii pi autorit[1ii Cuvintului lui Durnnezeu in aceastd problemd atrage dupd sine o adevdratd revolulie spirituald in viaga oricdrui cre$tin sau slujitor al lui Dumnezeu. tugindu-se." (urmeazd trei nume ale colegilor de lucru).ia Lui. de pe tronul Sdu. Rug[ciunea este adevdmta noastrd lucrare. dar el i-a cigtigat unul cite unul.Tri umfdtori pe genunchi Triuntfdtori pe genwrcli cdrora Domnul le slujegte pot ajuta. fiindcd El. El ne dfuuiegte din rug[ciunea Lui mdrea. dupd ce ne-aln rugat. in felul acesta intrdrn in lucrdrile Lui. Nu rnai sin[em robi. ci qi sd intrdm in ea.Pentru cd Dornnul rn-a inchis induntru am prirnit putere sb mijlocesc Ai cred cd Domnul mi-a ddruit pe. Dumnezeu nu face nimic altfel decit prin rugdciune gi totul odat[ cu ea. Lucrdrile Lui sinr flcure prin rugdciune. Noi vedem adesea rugdciunea ca pe un prefix sau un sufix al unui ciclu de acrivit[gi de altfel foarte incdrcat. Arn infeles cd.. Armin Gesswein." La sfrrgitul anului au fost nou[... numai cei -8- Urmele fiecdreia dintre marile migcdri ale lui Dumnezeu conduc la un otn aflat pe genunchi. ci gi a noastrd: deoarece..Haide.pi aceea este adevxrata rugdciune. Iatd propria lui mhrturie despre cele intimplate: . Doamne.ti sd ne rugdm gi apoi sd ne continudm treaba. dacd Dumnezeu avea sd facd ceva. Condilia in care se aflau angaja. Noi gindim cam a$a: . coboard acum gi las[-rnd sd rnijlocesc inaintea Ta pind voi reupi. umbldrn cu Dornnul lsus in lucrdrile pe care El le-a ftcut ca r{spuns la rugdciune.. la rindul lor. Moody.L. Asociagia tinerilor cregtini (YMCA) igi are originea in persoana unui bdiat foarte tindr. o va face prin ruglciure. Cei biruili de El sint biruitori gi cei cale-L unneazd pe llistos ii pot conduce pe al1ii. Noi trebuie nu numai s[-I imit[rn rugdciunea. in felul acesra invxldm sd lucrtrrn cu El pi nu pentru El. Generalia noastr[ incd nu avdzutce insearnn[ rugdciunea ca slujire permanentd Ei nu L-a luat pe Dulnezeu pe cuvint in aceastd problemd. s-o primirn gi s-o l[sdm sd pdtrundd in noi. El Se roag[ nu numai pentru noi.ti.rii tineri era groaznic[. iar peste ciliva ani toat[ institulia aceea a resirn"tit irnpactul acestui tindr de la gar[ care a indrdznit sd infrunte nelegiuirea existentd in Londra gi si ciptige pentru Hristos pe aceia pe cale Satan pusese stdpinire. ci o viziune interioard. nu numai inainte sau dupd ce ne-aln rugat. Apoi. John Wesley. Rugbciunea nu este doar o idee buna---+ste planul Lui clivin. devenim . . D. lucreazi intotdeauna prin ruglciuni de mijlocire. -9- . ci fii. un om al rugdciunii care credea cd." insd rug[ciunea este adevdrata noasffd treabd. nu o vedenie. in irnpdrd.impreund lucrdtori cu Dumnezeu'r gi invdgdrn sd ne odihnirn de prop'iile noastre lucrdri. $i aceasta nu trebuie sd fre doar rnijlocirea Lui. prin Duhul Lui. Dumnezeu-dacd L-am putea vedea_ lucreazd in timp ce ne rugdm..O. George Williams.

r circurnstan. strigd cltre El tot tirnpul. inainte de a incepe lucrlrile Conveqtiei.Orice vefi cerc -10- . Nu tolera niciodatd gindul: .Era convins ch rug[ciunea. Rugdciunea este bdtdlia.r de nici un foros acolo unde nu te afli. dar llrd o viald de intimitate cu Dumnezeu. Rugdciunea inseamnl eliberarea energiilor lui Dumnezeu. cu posibilitdli proprii. indiferent de locul in care te-ai afla. Hyde a trdit practic aici.dri gi mai mari.. . gi nu predica. iar El ne spune: rugati-v{.. Ioan 14:. Pentru aceasta s-a aranjat o camerd de rugdciune care s[ func. Noi ne imagindm rugdciunea ca pe o exercitare absolut normal[ a puterilor noastr€ superioare cu scopul de a ne pregdti pentru lucrarea lui Dumnezeu. fiindcr nu pogi f. decit prin rugdciune. Aici. Despre . In invdgdtura Domnului Isus Hristos rugdciunea este lucrarea miracolului Rdscurnpdrdrii in mine care produce miracolul Rlscumplrdrii in a[ii prin purerea lui Dumnezeu.ele pe care [i le pregdtegte Dumnezeu...Triunfdtori pe genurrchi in Numele Meu. un lucru ascuns.de mult.tii Domnului nostru nu exista nirnic din presiunea gi graba activitdlii acesteia extraordinare pe care noi o apreciem atil. O. Prea adesea un lucrdtor cre$tin activ trdiegte in vitrind. . neobservat. Oricare ar fi circumstan{ele in care te-a agezat Dumnezeu. -11- Rugdciunea nu ne pregdtegte pentru lucr...fac e. iar ucenicul trebuie sd fie ca invdgdtorul lui. Accentul nu este pus acolo unde trebuie. Chambers.RugaJi dar pe Domnul secerigului sX scoatd lucrdtori la secerigul Lui. 13 Nu existl nici o alt[ cale prin care cregtinii. vielii noastre. Trebuie sd ne debarasdm de aceastd plagd a momentului religios in care tr[im. nu utilitatea publicd fa1[ de oameni. CharlesTrumbull. datoria ta este sd te rogi. Fiindcd rugdciunea inseamnd a-I cere lui Dumnezeu s[ facd ceea ce noi nu putem face.. trrbuia recunoscuta ca marele canal al binecuvintdrii. in timpul vie. roag[-te..impdrdlia lui Dumnezeu nu vine in aga fel ca sd izbeasch privirile. Lucrul central referitor la impdrdlia lui Isus Hristos este o relafie personald cu El insuEi.. fonathan Edwards. voi face". voi . pentru cd Eu md duc laTatdl: gi orice veJi cere tn Nurnele Meu. rugdciunea inslpi este acea lucrare gi mai mare. sd facd atit de mult pentru promovarea lucrdrii lui Dumnezeu gi inaintarea impdr{iei Lui. Isus a zis: .12.tioneze cao centrald energetic[ a miphrii respective.Hyde in rug[ciune" pi pregltirile pe care le-a fdcut in vederea unei Convenlii in India..lJnde md aflu acum nu sint de nici un folos". Locurile cele mai adinci din adincimile inimii sint cele care aratd care este puterea O lucrare pi mai mare c'ine crede in Mine va face lucrdri gi mai nnri decit acestca. iar in timpul celor zece zile ale Conventiei. ci in sistemele lurnii in care se insistd asupra unui consum de energie pi a unor activitdli necontenite. Noi nu ne rugdm dacd nu sir4im fiori gi aceasta este cea mai intensd form[ de egoism spiritual.. biograful sdu scria: . Cdci iarX cd Impdr{ia lui Dunrnezeu este inl[untrul vostru"." Marele duEman al Domnului Isus Hristos din zilele acestea este concepJia unei lucrdri practice care nu-gi are originea in Noul Testament. Petlecea cea mai marc pafie a timpului sdu cu fala la pdrnint. oricare ar f. Hyde impreund cu prietenii sdi au petrecut treizeci de zile gi treizeci de nopli in rug[ciune. Trebuie sd muncim pi noi in direclia in care Dumn'ezeu Iucreaz[.

prinlul predicatorilor cu mdhrama datd la o parte. aqa incit nu puteam sd nu tnd rog. in odaia Domnul Philips. al unui teatru sau la galetie rnu[i diltre cei mai rdi oatneni pe care vi-i puteli imagina. degi vocea ii era slabd. poate eram. 33 Pc la miezul noplii Pavel Si Sila se rugau gi ctntau. tnare lrur cra pesle lo1i. Fili atenli! $i.. cuvintele lui aveau o putere ca de foc. pentru cd fusese mult timp cu Dumnezeu. Fala lui strdlucea cind se marele secret al puterii lui whitefield era spiritul lui de rugdciune. Dac[ s-ar fi rugat mai pu1in. F-apte 16:25.. Si ut. darcind vorbea.7 Triunfdtori pe genunchi cdci se gindea cd niciodatd nu va putea sd se coboare destur inaintea lui Dumnezeu.Este unul dintre lucrurile in cale I--arn intristat pe Duhul in ldsat... cornportindu-se in -12- -t3- . pentru cI dincolo de mdhramd era un Iacov.. rJar'. scria: . Am vizut adesea in funclul unei mari s[li. pulin gi uneori culcindu-se in vreun colg ca sd doannd citeva clipe. a spus tinerilor convertili urmdtoarele : lui . ldsa1i-L s-o fac[. Dumnezeu in zilele de la inceput qi anume cd nu I--atn mdsura in care ar fi dorit El. oh! cft de rnult am tegretat pi am plins inaintea Dornnului ci nu L-am ldsat sd-$i indeplineascd toatd lucrarea in mine in aceastd privinJd.ii.. aceia dintre voi pe care El incepe sd-i cdl6uzeasc[. fzcind uneori cite o pauz6 pentru a rninca rugdciunii el a obJinut Limba de Foc. s-a cutreilMrut locul wtde eruu adunaJt. Lucrul acesta i-a ciEtigat renumele de <<serafic>>.. sd md facd o femeie a rugdciunii. Vdrsali-v[ inima inain[ea Domnu]ui pentilr allii gi impreund cu al. apostolii mdrturiseau. decft pril volbire . ugdciunea-slujba care migcd totul Dupd ce s-eu rugat ei. in comparaJie cu mulli allii. biograful lui Whitefield.' deodatd. Am observat lucrul acesta de multe ori. Eu cred cd rnult rnai rnulli oameni sint convin. cu nrulld putere.. Fapte 4:31.. El imi punea anumili oameni sau anumite subiecte pe inimd. totu$i. vorbind despre lupta in lugdciune prin Duhul. El a fost Acea bund gi nobild femeie care a fost Cathetine Booth. A evitat sd facd publicitate.De fapr. ci in sensul angelic al cuvintului. ar fi avut mai pulinx putere.. s-a fdcut un more cutremut' de pdmint. nu in sensul scolastic...26 cobora de pe munte..i prin ruglciune adev[rath.

A oprit aripile v1t:rnii. vei avea putere nu se va intirnpla 5i niciodatd sd te rogi fdrd ca cineva sd fie convins.7F Tri urffitori pe genunc'lt i Triunfdtori pe genunclti l." Mergi inainte din putere in purere. Rugdciunea migcd mina care rnigcd Universul. lnclind 5111n[a sorfii mai mult decit ascufi$ul sabiei. te bate.iruald si Ei se nasc[. pentru sufletele oamenilor. decit iscusinla ()1t1lui de stat sau decit greutatea sceptrelor. Calcd-n picioare puterea_ntunericului. Guthrie. Este mina culr:-l doboard pe Satan 9i rupe cdtuqele pdcatului. a dat la o parte coasa rno{ii. lnvinge in lupta cca bund. a descrelit fruntea Cerului tri a transforrnat norul cel mai intunecat intr-o ploaie de lrirrccuvintdri.hii "o intunecali ai unui biet sullet sd se deschicld viala spir. Te luptd. flr[ o. influenJa directd a rugdciunii omnipotentd. lumin[ r1 iltuneric. putere in sl[biciune.lu s-a luptat ea! Cite biruinle n-a cigtigat! Cite poveri rr u purlat! Cite rdni nu a vindecat! Cite necazuri n-a alinat! Este lx r11i1ic in sildcie. Charles Wesley Inff-un anumit sens. refugiu innecaz.rrrrr: la tJispozilia credinciosului resursele divinitdlii. In cite IillrIlii t. I-asd Duhul Sfinr sd srrige In roli osragii Lui: Vino! ITnd Hristos Domnul coboarX Sd ia biruitorii acasd. -t4_ este -15- . te rcagI. Este oratoria care dd putere amvonului.

.irrc. Aga vorbegte Donmur Dunutezeur lui Israer. Prin roattr isroria Bisericii s-au ridicat btrrbagi pi femei din toare categoriile sociale care au avut o credin$ simfh. tlebuie sd firn oameni ai rugdciunii.ea." . de aceea toli oantenii. Rugdciunea poate face orice p** fu". ins[ este o mare economie de timp./m auzit . clci braJul lui Dumnezeu rdspunde Ia atingerea rugdciunii. Strigdrn: . Lumina gi puterea Ta ne vor conduce. de aceea rugdciunea este omnipotentd. in ceea ce spune Biblia desple rug[ciune ."Et"r"u diminuarea si pur"rii cdutate Ei obginute prin rugdciune de la Dumnezeu. Dac[ vlem s[ avem plin[tate clc putere in toate evenimentele. ei iru cerut gi au primit. asemln6toare -16- Diavolul nu se teme de maEindrii.. .nchi Rugdciunea este atotputernic5 Tu ascuQi rugdciun. Dumnezeu.upi ca intotdeauna. .. deschizind targ ugiie vistreriei Sale divine. Autor necunoscut -r7 - . Invald-ne sd vedem prin lumina Ta.t oe mult ca in toate tirlnuri-le. Cu mina Ta condu-ne. Oh.ugdriur"o pe care mi-aifdcut_o. Numai .T riunfdtori pe genu. strigd Tatil nostru ceresc. -gx"iun"u rearaeazdJa"r." Adevdrata rugdciune irnplicd timp Ei meditalie..*ge ugu cum ne irvaji Biblia s6 ne rug[m. Dar atunci cind se ridicd oameni care cred in rugtrciune pi care . el se teme numai de Dumnezeu.Pot miinile acestea slabe Cuprinde-Atotputernicia? " Cind astfel ne-ndoim gi tremur[m Puterea noastrd-i tot mai mic5. lncrederea aceasta in Domnul inseamnd mai rnult decit a petrece cu El citeva minute la inceputul gi la sfirgitul fieclrei zile indeplinind irr grabd acelagi gen stereotip de cerere.prin numdrului de maEini construite de om prin ". Atunci chiar plin miinile noastre slabe . Rugdciunea esre cheia care deschide larg depozitul inepuizabil de har pi putere divind. Cei care nu-pi face tirnp pentru rug[ciune l)oate sd renunle la orice speranf[ de a obline plindtatea puterii l)c care o are Duntnezeu pentru el. Dumnezeu.. vor veni la . Istoria cregtinismului Ei biografr'e creptinilor demonstreazd adevdrul afirmat de Cuvintul lui Dumnezeu despre rugdciune. Vremea noastrd se caiacterizeazd. . puterea rugeciunii este astdzi a"e. veselegte-ne cu strdlucirea-Ji.cei ce agteaptd pe Psamul65:2. Cind ne uitdrn la intunericul din noi Degeaba strdlucegte-a Ta lurnin[.CereJi gi ui . Ne vor pdstra putelnici gi ir-r pace.lirere l)omnul igi innoiesc puteLea" (Isaia 40:31. Atinse doar de Mina Ta. cind indoielile Apas[ duhul nostru. TorreyPrea adesea. Sd stdnr tari prin puterea Ta.inerea plinltX. KJV)." uu da". clci ea are o conLribulie insemnatd la ob.tii noasffe de putere in viata gi lucrarea cregtin[.AgteaptI bazindu-te Jre Domnul. Existi o singurd rimitipenrru positititegie rugrciunii: limitele posibilit{ilor lui Dumnezeu. iar maEindriile fdrd iugdciune sint mapind.. Dar toate lucrurile sint cu putinJd la Dumnezeu. Dar carc sint cfteva dintre lucrudle concrete l)c care rug[ciunea le poate face? Existd o putere extraordinard in rugdciune. Toate resursele infinite ale lui Dumnezeu sint la dispozilia rugrciunii. II Imp{ratilg:20.... cu cea a unui copil.

i in llristos au deplin acces la Dulnezeu.i plivcsc ruglciunea ('ir ccva lacultativ. cit gi al celorlalli credincioqi. Genez. Ituglciunea este calea deschis[ spre harul lui Dumnezeu. insd numai cci cale sint accepta.rs()lncnea. de . Poarta spre Dumnezeu Atunci att irrceput oarnenii sd chenrc Nurnele Donuului. dar Dutlnezeu o prctindc ca o condilie a lrrt:rdrii Sale Ei acolo unde nu exist[ rugdciune. $tia cum sd facd ceea ce rrebuia fdcut.O bisericd ce se bazeazd pe In'cutul ci pentru a vedea milacolc de putcrc qi har este o biscricd llr linrcnLard.i de rugdciune eficace atit in rindul slujitorilot livlrrgheliei. De lbarte multc c'rri s-a confruntat cu obstacole ce pdreau de netrecut.i cea mai pulin inleleasd. M. LJr-r lider cre$tin de seamd.Dacd ar ttebui sd.nimic nu cste prea greu pentru Domnul" Ei cd rugdciunea ar putea face tot ce al putca lace Dumnezeu.. De obicei se cledc cti oricine se poal-e ruga. dar pu. Moocly doresc sd adeveresc faptul cd el a fost mul[ nrai mult un om al rugdciunii.prccizez cale t:ste cea mai nrlrc nevoie a cre$tinisrnului nostt'u astlzi ag nurni ldr[ ezitare rre voia unei vie. EI pria qi credea cu toatd fiinga sa cd . T'orrzy. rugdciunile din trecut nu sint srrl'icicnl-e pentru nevoile de astdzi: . ne avertizeazd.T riuntfdto r i pe ge n u n c hi in umra prieteniei intime pe care aln awt-o cu D. familiarizat cu problemelc slrilituale. Rugdciunea este l)()arta spre pdrtdgia cu Dumnezeu.. cd. a spus: . Mul.ini intrd pe ea. dar in viilla celor mai mulli oameni ea este blocat6." E.a 4:26 ('dci ochii Donnrului siril peste cci neprihdnili gi urecltile ['u'i iau ttrnirtte la rugdciunile lor. Slor:um. Este cea mai obignuitd form[ de tlevoJiune gi rotu.. 1. Dar Fala Donurulu. Este obligaJia lui cea mai important[ pi t:ca mai neglijatd dintre Loale.i esle tntpotrit'a t'tlrtr ce fac rdul. I Petru 3:12 Itugdciunea este cea mai mare dintre resursele cre$tinului $i cca rnai pulin folosit[.e dificultdgile." -1 8- 19- . insd cl gtia intotdeauna calea pentru a le trece Ei pentru a invinge toat.. decit un om al pledicii. Bounds. nu existd putere.

Nu nurnai c[ ruglciunea este mai ef. ?l citeazd pe acesta: .. Cel care a$teaptd ajutorul de la Dumnezeu melge inainte cu incredere tdcutd gi nu are nevoie de fanfale sau de contribulia agenlilor de presd pentru a-Ei anunfa succesul.rcienti decft alte metodc lblosite l)cntlu implinirea lucrhii Domnului.ine piept. in biografia lui Hudson Taylor.te Israeli? Iiacd I)umnezeu sd invdl[rn cum sd ne Lugdm. ale dreptdlii qi dragostei. E. sd firn -20- nr-ureroase qi dificile care existd in lucrarea l)omnului. Eforturile omeneqti nu-i pot..it sau aln t. Ne priveqte cu obrdznicie in fatd. Fie ca El sd ne i'fldcdreze.Ndddjduiesc J acor<l o atenfie deosebird rugdciunii pi stuclierii Bibliei in timpul clldroriei." lfutclea rugbciunii nu este doal cca mai directd. Autor necunoscut. dar privea rugdciunea ca fiind cu adevdrat cea rnai i'rportantd gi necesard parte a mu'cii lui. IZrd a ne odihni in ceea ce arn inv{at. Oh.. in prlvinga aceasta trebuie s[ apucdm rnina lui Dumnezeu. sd ne uitdrn lintd la El. D. Scopul vietii de rugdciune este de a ne aduce la locul rdstignirii noastre gi de a ne iuvdla principiile neprihdnirii. arn sirn." Doarnna Howard Taylor. cum este posibil sd tratdnr cu ugur{tate. de asemenea. Ce minuni am vedea atunci. nimic nu_i poare sta in fald dacd puterea divind lipscgte. ci qi cea mai t'l'icace fo4d care poate fi angajatd in rezolvalea problcmclor privinld.aF 'I'riunrfdtori pe genunchi Vortrind desprc Hudson Taylor.abtlia cd orice vom ( (:r-o cu cleding[ vom prinri? De ce nu sintem qi noi ni. rugagi-vd... Unul dintre membrii grupului lui Lammermuir... de am ll in stare sd suportdrn mai multd binecuvintare.o co'tinud inaintare pi urcare. practic a r-ecunoscut ci a trebuit s[ petreac[ mult timp cu Durnnezeu cduttnd cdlduzirca Lui pentru a obgine o inlelegere corectd a problemelor gi dificulttrgilor ce trebuiau inlrturate pentru a indeplini lucrarea Misiunii. -21- . RugaJi-vd ca fiecare dintre noi sd llm atraEi tot mai aproape de Mintuir.Oh...r' lirartc ocupat. Sdrdcia spirituard ?n lumina vegniciei este groaznicd. El Etia cd pc nici o altd calc nu va putea obline puterea Duhului Sfint pe'tru sine qi pentru fragii lui in veder-ea exii'derii lucrdrii. cu ocazia aceasta incerc sd md conving nu numai pe mine. din asigurdrile gi p'o'risiunile Lui? Locuind asrfel in El. nu vom prirni purerea sd pricepe'r mai mult din indllimile pi adi'cimilc caracterului Sdu gi ale planurilor Sale gi sd firn mai pregdtigi gi mai ap[i sd facem voia Lui?. scriind acasd in Anglia. ci intr-o teamd cvlavioasd agteaptd ziua revenirii lui Hristos pentru a-i fi dcscoperite realizdrile.ali in urnblare cu El intr-o pdrtdgie atit de dulce incft pentru noi a trdi str fie Hristos.arizat.ta noastrd sd fie o pantd ascendentd. Nu vrcm noi oare cu adevdrat sd meditdm mai mult la Dumnezeu. De aceea. zicea:.Era un .. ci gi pe tine cit de important este sd-l copiern in aceastd Triun{dtori pc ge twrcli rrt:pirsdtori fafd de promisiunea I-ui incpurz. din resursele I-ui. dar ea are gi nrarcle avantaj t'ir csto liberd de aranjamente omenepti qi manipuldri firegti. sd prirnirn ceea ce putem prirni chiar acum din rndre.orul pi pdstr. Hoste a spus: . Ag dorl ca toat[ via..ia Lui.

tnaimult clecit toatd activitatea a doudzeci de creEtini obignuili pusd la un loc. Isaia 64:7). Era un mare admiratol al lui David Brainerd.czca rJirninea. am stat de vorbd t'u cl.e ei u. nici glurne. gi rni-e teamd cd nici pe cineva ca el' ce diferenld enormd intre acest om al lui Dumnezeu gi lucrdtorii de astdzi.citor. nu cunosc ceasurile chinuitoare cild bdtdlia pafe cigtigat[ de Satan (Isaia 66:8. un om putemic-da. in dirninea.tt ne va deranja. a fosirepartizat cu mine in came. gi lucrurile au continuat astfel tirnp de zece zlle. dulce Ei plin[ de liduri in miinile mele 9i am s{lutat-o pentnr ultima oard.Am trdit printre mul.on. H. i. cit gi pentru al. curagi qi buni. Gord. M. gtergindu-se qi apoi ingcnunchind aa Md atrdgea sple el cu nipte cirlige de oJel. r. a r.orrrinuat aga in liniqte ore in fir mijlocind gi plingind incet gi pentru toEi slujitorii lui lx:1t"ru mine gi inclifer.e pi biruinld. Arn avut ciliva prcdicatori buni iar el. se tr.ti slujitori ai lui Durnnezeu gi arn dormit in aceeagi incdpere cu ei mai mu[ti ani. l-am adus la New York City cu destul de rnult[ cheltuiald ca sd se roage pentru poporul meu 9i pentru nrinc. Mulli lucrdtori gi-au ingropat spiritualitatea in momintul -23- . un om spdli'du-se. ochii aceia pdtrunzdtoli cu privirea aEintitd in ncrndrginire-un om ca un vultur. rrrgindu-se. Ceea ce a f[cut Davi<l Brainerd pot face gi al1ii. Hodge nc ajurd sd aiuncdrn o privire asupra rugdciunilor stdruitoare ale acestui rnijl. Bounds Ei-a ldsat slujba liniqtitd de pdstor pcnrru a incerca sd-i facr pe slujitorii lui Dumnezeu congtiengi de importanfa rugdciunii. A11 devenit foane irrtcresat qi I-arn rnullumit lui Durnnezeu pentru faptul cd l-a tr. a doua zi dirninea. A inceput sd md ilrtcrcseze.ugdciunii lrcute pentru a[ii valoreazd.. A r.a deweme gi se ruga o1e in i. Arn fosr surpdns sd vrd. w. Nu-l voi mai vedea niciodatd in lurnea aceasta.T-riunfdtori pe genu nchi Sd-i trezimpe atlii la rugdciune Caut print.d. Mi-am zis: <<in sfirgit arn intilnit un om care se toag[ cu rrclcvdrat. spdrturii inaintea mea pentru lard.a unndtoare era din nou treaz.ra devrerne. nu cunosc lupta cu forlele puternice ale vbzduhului. nu existau ordine secrete.ru fu.. unul dintre vulturii lui Dumnezeu.[mas dou6 luni cu mine intr-o cald[ plrtlpie cu rugdciuni pline de puter.. dar rlu rn-a impresionat rugdciunea nici unuia dintre ei pind intr-o zi cind a venit un orn mic Je saruri cu pdrul cdrunt gi ochi de vuln:r. ca gdsesc nici unul! Ezechiel ZZ:30 om care s'd inaSe un zicl si sd stca in sl| uijlorul dar. Arn avur o conferinji de zece zile. Citea din qi in iurnalul acestuia ofe inUegi gi incerca s5-i intip[rcasc[ via.enla rnea si1 sc roage inainte cazorii s[ mijeascd. Pe data de24 octotnbrie am luat fala accsa dragd. Fapa aceea luminatd de ginduri divine. A tlezi pe cineva la extraordinara putere Nu-l mai las sd plece>>. erau minu'afi.ttu A doua zi a vorbit despre rugiciune. fiindcd eram tindr in lucrare 9i adesea arn dorit s[ irrtilncsc un om al lui Dumnezeo cafe sd se ricage ca gi sfinlii din vn:qrurile apostolice. Statura rui pi rnica geanttr pe care o pufia nu-l prca avantajau.tii: . va tennina repede>>' El a r. impreund cu un altul crintre aceqtia.a l 11ii. Nici unul . Dumnezcu nu are favoriti. E. Practicau rugdciunea. n-o nhnice sc.rru.irnis..ir. am plecat cu el. Mi-am zis: <<Nu | )uurnczeu. rugdciuni fdcute atit pentru el. Ei nu gl"iu ce inseamnd sd te lupfi cu puterile intunericului.

Bounds...Doanute. spune el.'I'rezili-vd. nogega esre cigtigatd dimineala. Au pledat pentru ea in modul cel rnai sacru Ei mai urgent. Acurn trezitul acesta dimineaga devrerne nu mai este rrrr cx. cu indcmnurile cele rnai fierbinli. plin5 de succes este ziua a cdrei primd victorie a fost ciitigatd in rugdciune.. Nu ( r'au ignoranli in ce privegte locul pe care-l ocupi activit[1ile rcligioase gi lucrarea in viala spiritual[' Ins[ in ordinea urgenlei Ior. tnvald-rte sd ne rugdtrt. Cdldtorind gi venind in contact cu multe popoare.tcriment. Cu opt ani i'unnd am inceput sd md rog (l('vr1'lr('. invariabil.. cu cele mai clare gi migcdtoale cuvinte. E.Cum putem face sd se inmulleascd rnijlocitorii?" el a rdspuns: .tii sd se roage lnul dirt ucenicii Lui I-a zis: . .. M..it te gdsegte pe virful muntelui! Sdn{tatea se stabireEte di'rinea1a.r. Fragmente selectate- Liderii grupurilor de oameni -24-25- 9i ale migcdrilor spirituale au . Crnd reuqea s6 ajungb la surs[ el descoperea c[ aceasta era.td-i pe al. pentru a ardta importanfa Ei necesitatea obligaliei pe care o avem de a ne ntga.. care petrecea trei ore pe zi mijlocind. insd mi-am dat seama c[ singura cale prin care ii puteam convinge este s-o fac eu insumi". Binecuvintatd este ziua acdrei dirnineqti a fost sfinJitd. ruglciunea de mijlocire. Pentru mine el este un succes. u ir:dlat gi loan pe ucenicii Lui". un pastor gi un laic." Cind cineva l-a intrebat odatd: .s a apteptat cincizecide ani pentru croi oame'i crci nurnai doi i-au adoptat obiceiul rugdciunii de dimineaJd. Ei nu au subapreciat harul d[luirii cu bucurie. Sfintd esre ziua al cdrei asfin.. aldutd gi arfd! Md voi trezi in zoride 2i. . estimatd de apostoli.. f i' M' Bou'd. Mott gi-a f}cut un obicei din a studia originea mip[rilor religioase cal€ au transformat comunitili intregi de oameni. Lumina de dimineaJd este cea mai strdlucitoare.Obignuiam sd prezint o intreagd strategie prin care sd faci oamenii sd se roage. Joseph Parkert inva. John R. t un. nici una dintre ele gi nici toate la un loc nu se puteau compara cu necesitatea Pi importanla rugdciunii. Luca ll:l Itug[mintea gi scopul apostolilor era de a pune Biserica la rugtrciune.Am auzit despre un om.^('rrvrrirrirr'r.

pune nevoia aceasta T riuntfdtori pe genunc hi inaintea instruirii in orice alt domeniu de activitate.Bristol Fashion". Ag dori de o mie de ori mai mult sd-i inv{ pe oameni sd se roage. care i-a succedat lui Hudson Taylor.rerbinte duh de rugdciune. N-ar trebui oa'e recunoscut faptul cd practicar.Triumfdtori pe genunchi observat importanla formdrii oamenilor pentru rugdciune. autobiografia lui Hugh Redwood. ca Ei pasror al lor. Hoste. atunci. mai multe arme! Mai rnulli lupttrtori in aer! lrrsrl inJelept este impdratul carc strigd-mai multd rugdciune! strdveche.. . md gindesc uneori la accenful tot mai mare pus pe rugdciune pi mijlocire in acele zone ale lucr[rii unde am avut binecuvintlri spiriruale deosebite pi md intreb dacr nu cumva ar trebui ca practicarea lor sd aibd rn to" tot mai mare gi mai hot[rit in cursurile prcgdtitoare. a fbst astfel btezatcu un adevlrat qi f. ce c[r1i scrise de pana acestui jumalist am f. a avut aceeapi opinie: . acesta spune cd atunci cind era un tinrr convertit nimeni nu s-a obosit sd-l invele cum sd se roage gi acestei lipse i-a atribuit el anii pierduli care.r punrt noi avea dacd vreun credincios simplu l-ar fi ajutat sd intre in legdturd cu Dumnezeu prin rugdciune! -26- -27- . liiccare ceas al vielii are nevoie de mai multd rug[ciune! ('uvintul Domnului mereu ne spune ('r\ cea mai adincd nevoie a oamenilor este-mai multd rugXciune! Seminarului. lucrarea cuvintului de la sfirgitul sdptdminii va fi incununatd de succes. ingerii folosesc l)t: aceea p[streazd calea liberd: rnai rnultd rugXciune! ( ) zi nu e deajuns s6-nfrun1i a timpului istovire. apatia din mine va genera apatie in ei. mai exact dezvoltatd in credinciopii tineri. dac6 nu chiar mai mult decft alte discipline din programul de invdgdmint?. Conducerea cursurilor ar trebui asumatd de cineva care. decit sd predice.. pureau fi atit de folositori. Dupd mulli ani L-a redescoperit pe llristos prin rugdciune.in legdturd cu Centrul de pregdtire. scard aceast[ Nrr uita. intilnirea Ei de rugdciune a bisericii va trebui sd fie cea mai frecventatd in timpul sdptdminii gi dac[ este intr-adevdr..Dacd sint interesat ca turma lnea de credinciogi sd fie oameni ai rugdciunii. altfel.. Drysdale. prin multd practicd pi chiar prin trud[. fondatorul Misiunii Ernanuel gi al Mrri rnulte vapoare! Strigd unii. E. la fel de mult." in . D. D. Regretatul J.ea rugdciunii pi a mijlocirii necesird a fi predati crcdinciogilor tineri. trebuie sd merg inaintea lor.

uu scend este li-pt" minunat de linigtiti. insd p[rt[pia nu a durat rnult.Prirna imagine a lui Durnnezeu irnpreund cu omul la vremea crealiei ii aratd inrr-o pdrtdpie intirnd gi sincerd.ti't. <C[ci este un singur Dumnezeu qi este un singur mijlocitor intre Durnnezeu Ei oameni: Ornul Isus Flristos> (I Tirnotei2:5)' Toate acestea repr-ezint[ o pafte atit de obignuitd a teologiei evanghelice. Cum se puteau amloniza doud voinle opuse gi amindoud lilrcre . Vechiul Adam. Astfel. nu_Ei gdslpre pldcerea in Dumnezeu. El a lezolvat-o r.cut pi curn va t'ebui s[ se poarte in casa lui din Ede'pi ii traseazd .aceasta era problema lui Dumnezeu.s de fa.ra sa pe p{minr. w. Tocmai aceastd asemdnare a lui Adarn cu Dumnezeu. i_a pennis.xirt. intreaga "it. fald oe comuruune Domrurui Dunmezeu.. Fiindcd l{ristos este Dumnezeu gi om. trrrlt:r'ii nrorale. str facd o alegcre conl.. psaimul l4:2. Dar toli s_au rdtdcir. Adarn ascultd in tirnp ce Dumnezeu ii expricd ce are de l. rlrlcrr[ a dreptdlii gi neprih[nirii. ascultarea inseamnd cornuniune. Adic[ o cullosc teoretic. firea pdminteascd. 9 astfel de in. El poate leplezenta a$a cum trcbuie pe fiecare dintre cei doi in fafa celuilalt. Geneza 3:g Dornnul se uitd de ta indtlimea cerurilor peste fiii oanrcrtilor. grilt:rtrrl a inLervenit gi pdrtdgia aceea minunatd a fost distrus5. A.ta actual. VIzut[ din punctul nostlu omenesc de vedere rlscumpdrarea realizare r x rrpri prilnul loc intre faptele lui Dunrnezeu. gi tocmai aici se gdseqte una dintre cele mai nari sldbiciuni ale clegtinismului I rr Impotrivirea ciud oamenilor atd a 1.rar[ voii lui Dutnnezeu. Nici o alti Ir l)rUtrnczcilii nu a necesi[at o cunoa$tefe atit de vastd 5i de r.trscumpdrdtoare a lui Isus Hristcts. El este Mediatorul care poate sta intre omul instrdinat pi Dumnezeul irnpotriva cXruia a pdc6tuit orrul gi S[-$i ageze mina pe amlndoi.3 Dac[ rugdciunea este un privilegiu atit de minunat. sd vadd dacd este vreunul care sd aibtl pricepere fi sd caute pe Durnnezeu. r'ozer ldmuregte mai bine misterul acesta : . Pentru a-l aduce pe om in l)rrrrrrrczeu trebuie sd rezolve intr-un mod eficace intreaga pr. cunoapterea pfactic[ a lui Dumnezru inseamnd via"ta vegnic[ (Ioan 17:3) gi o cunoagtele tot rnai pfof'undd va avea ca efect o cre$tefe corespunzdLoare a dirnensiunilor gi plindtdlii acestei -29- . trebuie s[ detroneze pdcatul. gi numai a Lui. $i toate aces[ea trebuie fdcute f[rd ca sfintenia Lui Irt: compromisd qi fdrd a exercita presiuni asupla celor pe care vlt:a sd-i salveze. dar aspectul practic al acestui adevdr nu este la fel de bine cunoscut. sli irrrpace un duqrnan cu Sine Ei sd fac[ pe un rebel s[ asculte de sd lrr rnilvoie . relaxatd. libeftatea sa de alegere. Intr-adev[r. Domnul nostru.u 9 inlelepciule gi o puterc ilfrnite. Neascultarea a adus separarea. depi nu -28- $i onrul si ne-vasta rui s-au ascu. 15i prin luclarea <. inci[ pot s[ consider cd majoritatea cititorilor mei o cunosc deia. foarte mul"ti oameni ce se consideld credilciogi sdnltoqi nu $tiu absolut nimic desprc pdrtdgia pelsonald cu Dumnezeu.guri penrru via. Numai outrut a\ezatpe tronul inirnii se bucur[ de pdrrdgia cu Tatdr.elepciune pelfectd gi o astfel de plindtate a pdrtdgie cu Sine.Triunfdtori pe genunchi srli(. de ce arc omul atit de pugind tragerc de inimd pentru a intra in bogata sa moqtenire? Descoperirea acestei reticenfe a uimit pe mulgi crrdi'ciogi' Rdspu'sul nu poate fi grsit decit in istorisirea despre pdrtdgia pierdutd de Adam in grddind.

" x Fragmente din . Pentru a-L cunoapte pe Durnnezeu trebuie sd fim ca.Cunoagterea progl esivd a I ui D umnezeu."ru. w... Tozer.e demonice la care nici nu visase mai tnainte gi cale guvemeazd lumea gi "in fala clrora armele lui erau ca o jucdrie ln fa. Cunoa$terea aceasta lduntricd a lui Dumnezeu este o comoard atit de prefioasd incit orice altd comoard este nimic in comparalie cu ea.Au fost ani cind am . "rt" sd folosirn toate r. rr ddruire qi a fost pufin[ roacl[. cereJi ttt tr't' t'a'!i t.tine rdstignirea impreund cu Hristos ca o condilie a rugdciunii f[cute cu autoritate.. intr-o anumitd mdsurd. Domnul nostru.. Putem socoti toate lucrurile ca fiind lipsite de orice valoare pi le purem sacrifica ldrd pdreri de rdu dacd prin aceasta vom putea dobindi o cunoa$tere mai desdvirgitd a rui Dumrezeu prin Isus lListos.). . insd in adincul inirnii mele plingeam de rugine hindc[ gtiam c[ exista o male lips[. Aceasta eramfuturia lui Pavel (Filipeni 3:7-14) gi a fosr mdrruria rururor marilor suflete cregtine care L-au uflnat pc Hristos. Inc.* R[stignirea imPreunA cu Hristos..t.ttt t. -31- $i-at]atseamac[vialaeuluisduafdcutlocacestorforfe -30- . $i..T.i vie1i.ijloacele harurui pentru a aduce sufletele noastre ?n armonie cu caracterul lui Durnnezeu. Nu es[e in mirare cI rindurile de rnai jos sint aprinse de aceastd realitate tirnp ce el sus. inlduntrul sdu gi a neutralizat atacudle lui irnpotriva lor. Hanisbury. de A. o cerinld a rugdciunii rdnin in voi cm. Huegel a fost capelan in timpul Primului Rdzboi M.l sfint? cel ce umbld in neprihdnire.t . De aceea n.T ri utnfdtori pe gen unch. in That I rrcredibte christian (Acel cregtin incredibil). loan l5:7 pe ntuntele I ttttrrtut(.intele Mele . din zilele rui pavel pind astdzi. El trudit sl)Lilrc despre lucrarea lui de inceput: . r964." Durnnezeu a ing[duit ca el s5... Eu nu mi-era t. ce lucru minunat.pdial. l)ttrttrtt:zeu Si spurrc adevdrul din inirnd' Psalmul 15:l'2 I t. cine va locui in cortul Tdu? Cine va locui ce cel face voia lui l'.eles apoi c[ Dumnezeu a ]intuit via]a eului de sdu pe crucea Mintuitor. a in. (. iar mai tirziu a servit ca misional in Mexico City.drttitteJi in Mine gi clacd lr.ului cu sute de ani inainte.r.The increasing knowledge Publications. Eram victima a o mie de lucruri de care scirbd..rea {i vi se va da.. treacd printr-o mare incetcare in timpul cdreia a descoper-it c[ existau for. Folosit cu pemrisiune. pa.ta unui vas de rdzboi.am biruitor. ti .El. christian of God. deoarece lucrurile care sint cu totul diferite nu se pot pune de aco'd gi frinle ce sint in intregime altfel nu pot avea niciodatd comuniure i't* ele.

t11[c ir-rgredientele egoislc. cercfi orice vegi vrea gi vi se va da. inceteazd sd mai fie o poruncd de neinfeles. El (omul vechi) le poate imita. Adevdlata rugdciune poate fi inauguratd numai pe baza 'r itrrlr.rdgdtoare este cd ei au incercat sd pdtrundd in sfe'ele ceregti ale rugdciunii i'puterea .iubi vr. lucru care nu poatc avea loc atita tirnp cit nu este -32=-fF"" prin puterea Crucii de legdturile flrii p[mintegti.Ornul vechi" nu poate purta armele acestea care . intdrite de I)umnezeu".in HrisLcls".rr lcv.nu sint supuse firii pdrnintegti.. vin de sus.u ltlpile. 'dstignirii fundamentair. sau sd ir'plineascd orice altd poruncd a harurui. Numai atunci va fi inldturat[ marea deosebile a 9i r llr rt rt.. ci sint putemice.viala veche..rtl ('rrr-ical. ll rostit gi care iltotdeauna mi. rugrciunea devine forla uirnitoare car.t. Nurnai atunci spir-itele noastre.(r('a cc a spus tnvdldtorul cd poate rcalza rugdciune de a rnilioane practica in l. eliberat din robia . dar nu le poate niciodatd poseda. Nurnai atunci rugdciunea. devine uneori un suspip rr I lx rrrtt. ial r'ugdciunea va inflori in toatd slava natulii ei .. nici nu poate sd se .. prin puterea cuvintele Mele. oricir de lrirt I irr lr ncvoile.bucure intotdeauna". oricarc . unde rugdciunea este o continud inspirale a vielii lui Dumnezeu. J." Trebuie sd irnprcund cu Hristos. . r( (l1r('i()[i.srl.rlgl.r lrrr lrrri lrri l)utnnezeu qi prin unnare tlebuie s[invingd. I)ar nu puteffr fi in Hristos in sensul cel mai cornplct al cuvintului ftd sd condamn[m la moafie.roada Duhului".rr I r r lrl it.ruga"ti-vd neincetat.rlr1 r lr. Numai atunci comuniunea cu Cel vrednic de adorare care locuicate in veqnicie ajunge in mod spontan natural la Ei sfinpi de peste veacud. /i.. energizat| de Duhul Dumnezeului celui vir-r. nici nu poate .ctl murrJii qi realizeazf Motivul pentru care r'u[ti oameni g[sesc rugdciunea nepldcutl gi viala de nrgdciune near..7- riuntfdtori pc genu nchi Tri unrfdtori pe genunchi r lrl * r .omului vechi".i tittc.vie1ii fuegti" pi de sub orice apdsare satanicd prin insuqirea deplind a beneliciilor victoriei de pe Calvar.Dacd rdmineli in Mine Ei dacd rdmin i' voi mo4ii Minruitolului.6jmapii. (. se inalld sd-gi ia locul inipleund cu Hristos in locurile ceregti... eliberate -33- . Ele sint ....urd care este intilnitd . Nurlai atunci rugdciunea ajunge s[ fic o implinirc . llm .e a fbst in viafa Mintuitolului pi acea putcre invincibild care se reveleazd in carLea Faprele Apostolilor gi in inefabila experienl[ a rnarilor deplina ei exp'csie. Numai atunci cind rcalizdm unitatea noastrd cu Hristos in moartc ai invierc.. ...aibd gindul lui Flrisros Isus"... odcit de ame]itoafe ar fi problemele . fiindcd duhul.. sau sd .. Aceasta este condilia . Numai atunci polunca .zboar6 ca vulturii". Iluegel. sinr lezulta[ele naturii cristice acordate credinciosului qi incorporate in fiinla lui pebazaCrucii.

Adarn a fost creat pentru a avea plrtdgie cu Dumnezeu gi s-a bucurat de ea inainte de cdderea sa.. F+=gi . care face ca rugdciunea plind de putere sd fie irnposibild. es[e cel mai male tlrrlntan al sdu. arn vorbit desple lugdciune 9i arn ti rlpsit expresii tari referitoare la dugm[nia . insf gloria 9i t. Dar .. va apdrea i iiiliirllriir .spus odat[: .firii p[minteqti".l. \tr il. ial cea de-a doua este urnblarea dupd incremnurile . lli nu ?nlelegeau cb. s-a plins de faptul c{ avea plea pufin[ dorint[ dupl rug[ciune. t rr tcnclinJa ei de a se indepdrta de Dumnezeu. numindu-se pentru aceasta religioasd trrrti. l.sitc dc rugdciune.f-[ii p[nrinte.. l ir r r r r\tri ir ll l'cl de a trala .c.urma pe Dutnnezeu. noi dorim sd ne rugdm in Duhul Ei in acelaEi tirnp sd rrdirn dupd indemnurile firii. Aceastd aversiune incurabild este caracteristica firii vechi pi cauza prirnordiald a faprului cd nu vrem s6 ne preddm in totalitate pdrtdqiei cu Dumnezeu in rugdciune.it irrclu-pi astfel congtiin"ta.Omu-| nostru cel vechi a ftr-at ril'.["irea pdmir-rteascd" l rl ll l r rl ll tt ltl-rrC Viala! l:rt. Dupd discurs. Una este unblarea dup6 in<lemnurile Duhului. I urrrtl de dorinfd.ttrl(lrti(:$tc sd oblind o cunoa$te1c intimd a lui Dumnezeu.tt'[ i1 pdrtdgie cu El qi care continud sd se sprijine pe Lui..gi inceput prin Duhul.firea '1tr'rtu l. lr. in cele din un1d.l*rt' I r i.. rrrrri dcslul de bine. . deqi qtia cd inima ei este sincel hotdlit[ sd-L caute pe 1 ( .rit:irca rugdciunii flcute in taind ii este ascunsd pind intr-o zi ..r..rrt'r. ducind-o la cruce..rit.ti" ee gi. .. care .. 1trrr rr. deci 9i noi. rt'rrl. prin r tr rlrrrl. la o conferinJd.ru el -34- 35- .rlrtl t:vidcnt. acolo unde ... r:ilr'.'i rlt:t'i r[ddcinile adinci ale r[ului ce constituie cauza unei r'rr lr lrl. o privim Ei o trat[rn zilnic ca pe un lucru pe crucea r 'rtrliltlr:rl (('ltrc-gi gdseqte locul cuvenit doal Dumnezeu lui harului I.iunca fdcutd din obignuinl[ sau tradilie. Un fi'ate mi-a este toati problema.i.. rr |iistignitn.Sintegi apa de nechibzui"ti? Dupd ce a... pi aga ceva este imposibil...d rr[itd dupd indernnulile firii pdminregri gi nu clupd indernnurile Duhului iatd cau'zalipsei de rugdciune de care ne ... de am inlelege indemnurile pe cruce-Duhul in inimd. solia pastorului rni-a spus cd pdrerea ei este cd am vorbit prea aspru' De Irselnenea. Odatd.tttl ittrpreund cu 81" (Romani 6:6).frrii pdnrintegti" ca () c&uZd a lipsei de rugdciune.it.lr.ir irrteascd" trebuie rr inclinalia 9i nici pll('r'crr de a-I.. in el a prins rdddcini o aversiune adincd fagd de Dumnezeu gi atunci a fugit de El.t-inul care inc6 mai este luesc nu are nici lepddatd 9i crucificatd. Slujirea lor consta in performange pi rrr. Pavel le scrie Galatenilor': . vrefi acum sd sfirgili prin hr-ea pdrninteascd?" (Galateni 3:3). concluzia este cd. Romani 8:8 Pentru ca ninteni sd nu se laude inainlea lui Dunmezeu.Aceasta plingern..Firea pdminteascd" poate face r rIr r I Corinteni l:29 O via.rl .. llrislps. sau putere pentru rugdciunea care se .... Deci.firea p[minteascd". )..i! .fitea pdminteascd" nu al'e lt. ililrl' \i1 irrl'lucnleze trdirea lor cu Dumnezeu.firea pdmin[easc[" decft a$a cum d lt=rt. El se mulJulneqte cu rrrl.w7 ' l' ri u nfdtori pe genunchi Firea pdminteascdcel rnai mare dugman al v rugacrunll Cei ce sint pdnfintesti rtu pot sd placd lui Dunmezeu. Dupd cddere insd. Scriptura ne inva$ ci nu pot exista decit doud sfdri in cal" se poate alla creptinul... rrrtl ochii i se deschid pi incepe s[ vad[ cd .

A1i observat ins[ cum le ieitarea? Md intrebam r lri r r rr[ rlere u pe cele doub-ruglciunea 9i rrrlt:sca de ce.t ttrtul sd rru gindeascd tn inimu lui rdut\rpotriva aproapclui \. Aptoape peste tol sc strecoard dovezi ale locurilor dureroase. lircuLe Am auzit o bdtaie pe care-o cunoa$team' Am zis: . Zaharia 8:17 '1t..Intr[. Doamne Isuse' Te log. D. de lurnind. dat ca semn .fi-rea pdminteasc[" pi am avertizat-o cd orice impiedic[ primirea Duhului nu este altceva decit una dintre lucrdrilc .Doamne Isuse. intrd'" . Acum nu md rnai inLreb atft de mult. in impotrivirea ascuns[ a inimii falI de un Dumnezeu sfint. unele cu camea sfipiat^1. dintrc ornul primului sectll . Ali observat cd Isus vorbe$te mult despre rugdciune.[Jqa e incuiatd. intr-o grddind Bogat in roade. I-am arhtat ce spunca Cuvintul lui Durnnezeu cJespre . fralii mei.firii.. Marcu ll:.t..tc la fel cle n1ult despre ." El n-ri-a rdspuns: . Am intors cheia in broasc[. $i tot timpul tlrvczile se cem dind la iveald oriuude te intorci pielea subgirc.Ceva e-n calea u. S. cdci nu se mipcd!" M-anr uitat. in peirlnncngi de Dclmnul Isus aratd uillitoalea asemdnare tlintl'c ontul oriental gi cel occidental.va.. L-am auzit atingind minerul qi-a apdrut o geand. nu cdutali explica. vino induntru.Y tmptedlca rugaclunea ittd slali tn picioat'e de t'd rugali. Era un pom Resentimentele .ct cui. .. a zis El.. dar iertare.i ccI din secolul doudzeci. Am vlzut un nonnan de murd[rie -36-37- . Referinlele v'rlrc. Andrew Murray.25 Nt. . De libertatea dragostei prea iu[e-au abuzat $io pdrtdgie mai strinsd chiar-au reftzat: intr-o grddind.." Bra... Gordon. 1lnile ncvindecate. Oh.tia pentnr lipsa rugdciunii in imprejurdrile de cale adesea ne plingern. cdutali-o acolo unde o amtd cuvintul lui Dumnezeu.ii. Vino. M.. /\ 1' Y -.. sd iertali orice aveli r rttl tr tl ri t.Triumfdtori pe genunchi Dunnezeu.. C. ( lntca vie. C..

era putrecl. in doud categorii - -38- . Iov a trebuit sd se roage pentru dugrnanii rui inainte ca Dumnezeu sd-l elibereze din slarca lui gi a tr-ebuit sr alunge din inima lui orice sentimente de amlrdciune fagd cre cei care. sau un scurtcircuit la fir'ele electrice ne lasf pe iniuneric. frate: .rc potrivitd pentru rugdciune. Noi ceretn deseori lucruri care sint in acord cu voia lui l)umnezeu.. Este un drept al oricdrei fiintre omenegti folos sd posede a$a ceva. Existd foafte rnulte scurtcircuite in Biserica lui Hristos.i"rciuni care nu sint dupd voia lui Dutnnezeu astdzi' potrivit v'or li miine .ului Td. Dwnnezeule rtti 4Z:lO). cu toatd rugdciunea popor. insd pentru care nu sintem pregdtili' Un copil mic ccre tatdlui s[u un cufit.Da. 24). s-a lugat.Doamne.'cciazd rugdciunea fie cd poate sd-i dea curs' fie cd date Liltrirarea nu se referd la cererile noastre. rlttr i t'ot. pentfu tliatul nodurilol ce nu se cS..'tt t't. am deschis larg uga gi lumina s_a revdrsat induntr. I u ('il rtrui mult Tatdl vostrlt. Tatdl va tefuzacererea.Triunfdtori pe genunchi Nu gtiam cI era acolo_un lnomtan urit.A uitat Dunrnezeu sd aiM rnil[?.i darui.u in timpce Isub a pdgit in casa nlea qi m_a salutat. tlesface. Arn aruncat o privire induntru gi_arn vdzut un r-du ce nu_l ieltasem. care este tn ceruri ' va da lut ut t lttutt' celor ce I le cer! Matei 7:11 ' it.. Tatdl nostm Ceresc nu' .l ujutorulTdu! Psalmul69:13 nu rrrl.llt'e']'ine inti inall rugdciunea. el va pune darul rnult iorit intr-un loc sigur. barierd de netrecut in calea rdspunsului la rugdciune este duhul de dezbinare gi resentimentele.. (Matei 5:23. Sint sigul pentru moment. de pildd. difedtd de celelalte doud' El spune cd pot exista dar care rrrl. prejudecdlile ascunse.t |.tr . DoQtnne. Unul dintre motivele pentru care ucenicii n_au putut scoate dernonul din copilul suferind ela cd ei se ceftaserd pe drum ca sd qtie care dintre ei este mai male. A. l-au chinuit cu ignoranla lor. de reguli..rit. $i cind Iov { rl. apoi vino de adu_. care sinte.()rie. Dumnezeul ogtlllor. Dumnezeu l-a scos din captivitate gi t-a aous intr-o stare nrai binecuvintatd decit inainre (Iov timpul lunilor de boald.. B.i ifj Jr"i darul la altar gi acolo ?1i aduci arninte cd fratele tdu are ceva impotriva ta. exist[ un timp o exist[ cd El nu spune lx'ntr-u rdspunsul la anumite rugdciuni' ne vr'(:n.. Dar ast[zi el nu va tdia sfoara. Adicd.. respingdtor. itt bundtateaTa cea mare.. las[1ti darur acoro inaintea altarului pi cru-te intii de te irnpacd cu tiatele tdu. in I inrmusefea rdspunsurilor intirztate I tt. Stili stJ dali daruri bune copiilor i ltJlt | . ci la rdspunsurile tlc l)umnezeu. rdsputde-nti.1. Ia vretttea 1tt o tt t t rtli. Numai pind atunci. dupd cum spune el.u?" (Psalmul 80:4). DuEmdnia intrelinuta. (psalnul l7:i). cu interpretdrile grepire gi amestecurile lor jignitoare . pinl cind'fe vei minia.iri'i conforme cu voia lui Dumnezeu gi rugdciuni care . Simpson. I--am impins la o pafte. iar co'secir4ele sint inirni intunecate strigdte tinguitoare: Ei . gindu'ile negre <re rdzbunare sau de desconsidelal€ rece irnpiedicd rcla"tia noastrd i'tirnx cu Cerul rot a$a cum o pielilr crescutd pe crisralinul ochiurui ne irnpiedicd vederea. Jane Emerson. intr-o zi obiectul acela va fi de mare pot cclui care-lcere. ci degetul.ti rdi. aqteptind vremea cind folosirea lui va -39- Itrrllliciunile se impart.(' ('()nli)rmeazd voii Lui. Psalmistul pare sd sugereze o a treia ( nt('F.

liniqtit. ce vrei sd fac?" Rdspunsui este trirniterea in singurdtdlile Arabiei. consider c[ irni es[e reluzatd. De aceea. uncle sd se poatd odihni pi unde sd poat[ reflecla. Mulpi oarneni cer in aprilie darul unui rod divin care se coace abia in iunie. rnai tilziu. Dovcdind adesea cra'ziua l-ui de miine Este mult mai bund decit cca de astdzi. fiurnusefea rdspunsurilor Tale. ajutd-mI sd invdg cd sint moptenitorul unor avufii mai presus de lucrurile pe care lc de-tin acum! Ele intrec puterea mea actuald de a le administra . Ci in str'[duinfe gi-n necazuLi. Dumnezeu a prrgdtit pentru el un loc in pustie.. dar venea odatd cu anii de n'ratuitate. Vom auzi in goaptd rnesajul Ce ne-nvald voia I-ui desdvirgiiX. Sint ca firul risipitor-: vlrau s6 am totul dintr-o datd. Misiunea venea. Dar. Tot aslfel.-un moment neporrivit. r'efinute pentru un anume timp. Sd ludnr cazul lui pave[.Doamne. El a dorit in aprilie roadele din iunie. veni cu binecuvintare lntr-un loc apane. Lurnina din ceruri l-a incdlziL proa tare. Nu in sunet de trompete ne-nrplineqte Dumnezeu dorinlele adinci. A fost cerut ilttl. gi cind nu mi se dd. Kathryn Blackburn Peck Atunci cir-rd inima-mi plingea Nu a venit nici un rdspuns. toati paftea care rni se cuvine. Nu in vijelie. Aqtcptind linigtili gi in Pace . -40- -4r- . El a cerut intr-o vreme nepotrivitd. nici in foc. George Matheson- Nu cu sunet asurzitol de cutremur. tirziu. Poate va veni cind rniinile ne sint inclucisate I-a ceasul asfir4itului. eru ascunsd in sinul Tatdlui pind la vremea potrivitd. el se roagd pentrLl o misiune: . Tatd. a fost aminatd. invalI-rnd. Rareoli in truda noastrd l l culcgcnl fecompensa. Nu era pregdtit pelltru misiune. Imediat dupd convertirea sa. I-a fost oare rugdciunea lespinsd? Nu.7'riuntfd tori pe genunchi T riunfdtori pe genu nc hi inceta sd tnai fie un pericol. Clind ne obignuirn inimile cu rlbdarea I)umnezeu ne alatd calea I-ui. i.ti mulprmesc eu oare vrcodatd pentru binecuvint[rile pe care Tu le arnini? Mi-e teamd c[ nu. o Doamne.ele aqteapt[ sd soseascd vara mea. Avea nevoie sd lle rdcorit pinl in punctul in care se putea ocupa de nevoile practice ale oamenilor. rnai bund. existd timpuri speciale pentru darurile Tatdlui Ceresc.

lri1nuit..Nu va fi dectt Ia vremea hotdrttd.. a$teaptd-o. un scop anulne. pare cd nimdnui nu-i pasd de strigdtul nostru.1 sl1rrt r rlsputts" Agteaptd timpul hotdrit de Dumnezeu .> Da. <E ttndr qi t rrtuziast. tt .rl rrrt'u Clcrcsc n-al fi l[sat asupra mea povara a doud suflete i ir r r.e$te..r!" A rnurit thrd sI vadd. erau toate necesare inainte de a primi datul promis. irrr'lt' Ior. qi voln avca miile acelea. r r h' i rtil ia arri dacd nu ar li avut planuri de indurare in privinla l..At cst-c cfortuli au fost pt'cccdate dc o sdptdrnind de rugdciunc. Ei nu vu rninli. Testarea ctedinlei. Cel ce ascultd rugdciunile rdmine tdcut.ii voi intilni pe amindoi tn ceruri.r( t:sLc neschitnbat.T. frrd sX | )trpit ce Sarnucl Pollard petrecuse doal un an in noul rol pe . dacd s-a rugat vrcodatl mult timp pentru o binecuvintarc. nrzrnifestare pe carc u-am realizat-o niciodatd inainte. Jine nrinte. a cdr. in ciuda tuturor strigdtelor repetate. dacd zdbot. el a venit. un exemplu rirr rh crcclin$ czue se poate odihni in Cel care a IEcut promisiunea . Biograful sdu istoriseqtc cunt patru cefceta$i Miao au venit gi le-au spus -43- -42- . irrr'-l avca. lirt. cred aceasta din adincul inirnii rnele. cdci va veni Si se va tnplini negreSit.. Daniel 11:35 Cdci este o proorocie. se apropie de implinire. au pus atit credinla.. inc[perea noastrd ela plind de glorie qi am simlit . a noua zi. cel rnai fiu'ros rdspuns este atunci cind nu se vede absolut nici un semn cd Durnnezeu aude gi ii pasd. l\'l:rr'[i. La intilnirea .eivrenrc este lntdrttrl. vorrl avea mii de sufleie..roadelor" in loc de a inainla in cunoagterea l)omnului. deEi mai bine de qaizeci de ani de rrr. sint. a$a cum s-a intimplat cu proorocii lui Baal pe rnuntele Carmel. Trec ani la rind gi dimineala vie"tii s-a transformat in amiazi..N-am rrr rrit nicioclat[.vremea mea n-a sosit incd. dar flrd sd se indoiascd. irrrrc flerbinte. ea se inalt[ pind la cel mai inalt nivel al sublirnului. timp rir inirr lrirrt: dc qaizcci pi cinci de ani qi patru luni. a fost pclrecutd in post.nfdtori pe genunclti Mi-a rdspuns cu plecizia lui obignuit[ cd. Habacuc 2:3 intirziere nu inseamn[ rcfuz.:r ." $i-a Jinut I)utnnezeu protnisiunea? Da... nici o vedenie. este gata sI agtepte explicalia pind va veni dimineapa etemd gi toate umbrele vor dispdrea! L-am intrebat pe domnul Mueller. insd elau multe lrrcruri de dcslvirqit in caracterul tindr al lui Pollard.r( cca nri s-a dat plornisiunea cd voln avea n-rii de suflete.. slavl Dotrrnului.. Apoi. . in lrii. de asernenea. l)upd gaisprezcce ani lungi. I)ar a addugat: . Slava r rr coborit pi m-a umplut atit de rnult incit am simlit Duhul Sfint tlin cregtetul capului pinl in tdlpiie picioarelor. incercarea sufletului sdu. odihnindu-se liniptitd in Cuvintul pi caracterul neschimbdtor al lui Dumnczeu." Dumezeu are stabilite ur tintp pi o cale gi are.'friu. insistente. iar noaptea a fost pt tr r:culd in intlegirr-rc in rugdciune . S-ar fi putut t'a cl sd se inchine . Pierson. nici un glas din cer. iar aniaza s-a culundar in noapte gi incd nu s-a arItat nici o u$urar. cit gi riilrrlrrrt:a la grea incercare" A. El scrie unui prietcn: . Necredinga va spune atunci cS ltonul Slavei Lui este discreditat. iar dedesubt sint scrise cuvintcle: .r. de misional in China. Ea nu cere nici un selnn. i s-a promis ceva cu totul rr. rdspunsul a venit.. Cind credinfa supraviepuiegte unei astfel de incercdri gi continul s[ fie biruitoare in Durnnezeu. Nu avea decit doudzeci gi patru de ani 5i cra pe lrrrrrttuf de a se angaja intr-o misiune speciald de zece z7le.e perceptibil6. l-a implomt pe I lrrrrrrrr zt'rt ilt privinla rnintuirii a doi oameni care etau. pulin inaintea mo4ii sale. incd. Unii vor spune: <<E rrcbun!>> Lasd-i sd spund. aparcnt zadamicL. Multe ruglciuni sinr inregistrare.

Nu aveli pentru cd nu cere.nra csLc a lui Dumnezeu".. dar tot ce este al lui Dunrnezeu lrl. va da lucruri bune celol ce I le i rr'. dar la timpul hotddt.ti pentru cd nu rrtit cle pulind roacld in lucralea mea?" intreabd un slujitor Dumnezeu iardgi' r lt'sr..1t t'i ^t'a t'a da.Nu aveli pentru c[ nu cerc[i"' Cum se r'rtclinciosul din bar-rcd gi lucldtorul.Cerqi gi vi se va da. teminclu-se pentru sdndtatea lui.. i.ti daruri bune copiilor voqtri.n. Se inghesuiau in ju'ul misionarului penrru a primi i'vd1dturtr. sfat gi indrumare.'..Nu ave.:tepta noua invdldturd." Ce pulin tirnp peuece crcptinul obii.l'u. Spre marea ci surprindere a descoperit'rai tirziu cr doisprczece rnembri ai tribului se a$ezaserd in jurul patului lui cu cd4ile lor.)i gi spune: .Neglijezi cereli"' . atit dc f-ericdi c6-l puteau avea pe inv61[torul lor nurnai pentru ei. cd este atit de pulind putere r1 viafa pi in slujirta tnea?" Si di1nou Dumnezeu r[spunde: .....Nu ave. pentru cd nu cerefi" (lrr|ov 4:2).'1t lttrtlt'u cd ttu I cereli.umiat. dacb voi.. care este in celuri. Dacd cerem Nu .T riu ntfd to ri pe ge t ru n c hi rnisionarilor despre un trib i'tleg care a.Din pricina neglijdrii rugdciunii.1 l rtt. Durnnezeu $i-a 1ir-rut promisiune a. cate itrrtr.nuir.ircia gi ncputinla crc$tinului obipnuit igi gdsesc explicalia Irr r'rrviutcle apostolului Iacov: . solia sa. lacov 4:2 7:7 Matei ')t'lt. in rugdciune! Sintem prea ocupali ca s[ ne rugdm Ei de aceea sintem prea ocupa]i ca s[ avem putele. Avern foarle rnult[ activitate. deci."' ( Matci 7:7. .r'c(c in viala mea de cregtin?" .. -44- -45- . El $i-a pus propria l'ui tlt: putere qi o lu a proclamat prin cuvintul l)LrLere infinitd la e moduri: .. rdspunde intreabd 9i face.rt( li irl nostr. fac atit de puline rugdciunea".i.ti1i sd cla.. Dumnezeu igi tntinde miinile r'rt: p(. sir.De ce este tilspr rutJe Dutrurezeu.. intreabd mulli cregtini. rii.u.11).lr 'ltrr'. . . cu cit mai mult lrrlril vtlsl. .De ce. rjacd cerefiI. lrro.Neglijezi rugdciunea".Cere1i qi veli Siiu in repetate t'I pdta. dar realizdm puJin.i'" Dumnezeu a pregdtit pentru fiecarc copil al S[u o viqti plind e. l-a sfdtuit sd urce in donnitor qi sd incuic uqa. .

:'jIlJH:Ti:1 irirrrrrl. Jonarhan Edwa. Dar.."r.0.i.rrrrllllr tittf !l:ti .illlf i! John Fletcher' 'I'oney..qi cind s-a ridicat dc pe ge'unchi qi s-a indreptat spre arirvcrn in dimi'eafa aceea. da. Witbur Chapman. ror ti-pul striga cdtre Dumnezeu: . Mulll ri mn.5i astdzi.' r t{ r..f ittl. istoria sd vorbeascd dispreluitor'despro if"". Nu avem pentru cd nu .ica accea veche din Noua Anglic undc Pentru a linti a$a cunr rrebuie spr.rele crezind cd.t '.a. ziua judecdlii a Ei venit pcste ei.eleg o astfel A in a.l itrtt(linll sim t-ai1ri .Domnule Edwards.r simpli' in.inea atit de aprcape de frr. aveli rnildi.nclti .frl to ri pe gn unchi ' I' crcptini cu numele lnulte selvicii..sca.D[-mi Noua Anglie ! Di_rni Noua Anglif f:.ela alergar pe culoal pi a strigat: .. audien{a cra deja convinsd dc pdcat. pe mdsu'd cc citea din cl.e libertatea copiilor lui Dumnezcu es[e ncccsard o cretJingd afrati in continu[ ac"tiune-46- -41- .e ripseEte di' via"ta noasrr! qi di' lucrarea noastrd. puli'c convcl'tiri: alanjamente.fdtori Pe genu. Da. Am vizitat biser.td incit ascultdr.. cd aceia care au scris cele mai glorioase pagini din isto. oameni ai rugdciunii.pdcrtoqli i'mina rmui Dumnezcu m?nios. Anr vdzut stilpii vcchi pe care -i apucau cu br.in spatcle accstci i'ti'rprdri se afld ceva..Triutn. dal pufine lczultate.edici incd sc mai sirnte i' Statelc unite . se spurrc cd trainte cle a-gi deschide gura sd vorbcascd..r ca sd nu arunccc ?'rbcur pieizd'ii. 'fimp dc trei zile Edwarcls n_a ingh(it o gurt de rnincare.Avea un nltc manuscr_is pe care_l. Puterea luiDum'czeu '1urr. puterea acelei pr.Tff:::T#'.rrii nu-i purcau vedca chiput. |ttk ltt:ord c[ contmslu care s-au r-ugat.ds a-tinut pre<Jica rui rn[rea"t6: .oamcnii din biserica aglomeratd au fbst teribil de mi. ascultdto'ii au obser-vat ci{ fafa lui arrta cre parcd privise pc Dumnezcu drepr in fa1d.. Ifu'd exceplie. timp dc trei zile n-a incrris un ochi...juns 'rftturisesc cd ei r-ru cred in puterea rugdciunii. J.ia Bisericii au ftrst. Un bd'bat a sddt in picioar. Allii se apucau de sprtarere bdncir.

I'

ri

u t n I dt

ot'i pe gcnunch i
rel'acere a prie

Crede in inte grrtatea caraeterului lui Dumnezeu
Este cu neputinld ca Duntnezeu sti mirttd. fJvrei 6:rg Dirnpot,it'd, Dunrtezeu sdfie grlsit acrevdrat si toli .anertii sd gdsili mincinogi. Romani 3:4 $ifdrd credinld este cLt neputirtld srlfiat ptdculi Lui! Cdci cine se apropie de Dumnezeu, trcbuie sd creadcl cd El este Si cd rdspldtegte pe cei ce-L cautd Evrei ll:6

teniei' l,eti lrlirr { ltl()s('tl[ laptul cX oatnenii nu se duc la Dumnezeu au incledere in El Si € | ,1,, liul t tr ittclritzneald in fald cd nuprofesie' nu este gata dc Fi,,,,,,, I n { \( t plia nccrcdinciogilol o are despre I)umnezeu' *{ ri .,,,,, l,rtlrlit pl"tte tca ptoastb pe care i;i i;-, , , , '.,, ,,t11trrziLor, insd, este cX oamenii de pretutindeni cu o collsccvenld cale itterrlt, ,lri rtt pt'itctlcd accastd r-rccrcdinld Irrllr, rl, ttrrri t:onvit-tgdtol decit cuvintele'
c+l;

tr

r,'l

rrr

tllli Poalc lace posibild

picat, iar necredinpa este fiica r,r Arltbclc reprezintd calomnii la adresa caracterului €; | "t, t r lrrr l'rt iritrtll,si Preasfint. ,,Cine nu clede pe I)utlnezeu' Il lace este ltril, lr.s", SCt'ir.l apostolul Ioan' Un Dutlnezeu care minte gi unde nu existd caracter nu il1s llrrnurczcu lipsit de carcater
lrl, rlirlrrlt cstc cel mai tnare
1rr

rirlr r'xiStii incredere.

intre voi nu mai poate exista nici o comunicare. Numai
-48-

cin<j pdrcrea pe care o arc fostul t6u prieten despre tine nu se schirnbd,

dintr-odatd pe cei doi prieteni prin faptul te .n Oisrruge fundamentul pe care este cldditd orice prietenie. pind

are incredere in tine. ,,Nu mai am incredere in tine. Mi_arl pierdut increderea in caracrerul tdu. Md vdd sirit ,e ,urp*i., orice mipcare pe care o faci." o aseinenea declaraJie i-ar iniepdrta

s-a a$temut peste pdmint. Biblia vorbepte cresprc alienarea gi vrajmdgia omului fatb de Dumnezeu. Dacd aceastd alumalie pur" durd gi extremistd 1ir" nu trebuie decft s51i-l irnaginezi pe cel rnai apropiat prieten al tdu veni'd la tine pi declarind cu o seriozitate ce te ingheap cd nu mai

Pdcatul omenesc a inceput prin pierderea increclerii itr Dunrnezeu. cind mama noastrd Eva a ascurtat insinuftile perfide la adresa caracterurui lui Du*urezeu, ea a inceput s6 aibd inooi"ti cu privire la integritatea Lui gi exact acolo au fost deschise porfile pentru pdtrunderea tuturor relelor posibile gi i'tunericul

|\,|t'slr.juladucdt.ordebucuriealcr.cSrinismuluicstec[existd loc al necredinpei qi al instr'6in[rii' r r r rrlr. tlt: intoarcere din acest [e $r ca l 'rrc sc aproPie de Dur lard c[ ,, , l:l r t:;tc Pc cei ce-L r it asupla rlr .,r l)utnnezeu era cel
g

ir-np[carea isros cu o incredere deplin[. Astfel, prin cfedint[, rlirrtlc I)umnezeu 9i orn este realizat['{' A' W"T'ozer'
I lr

o

satislacl incrrderea noastr{ {hr6limite in Durnnezeu pare sX-L loialitd;ii corespunde ea rrrai mult decit ot1ce altceva deoarcce cc'rntinu6, Salc cteme , ii o'oreaz[ i.teg'itatea $i es[c o inchinare in tdcere. inaintea perfecliunii Salc' cred. El Dumnezcu ii onoreazd intotdeauna pe cci care il cind nu ne nc-a creat dupd ur-r model de incledere 9i atunci arl fbst creaPi. increrJem in Dumnezeu stricdm planul dupd care -49-

L.--r&E=.--

_

Tri unfdtori pc gcttuttchi

credinga in Dumnezeu cste in acelapi timp cca mai dulce dintre necesitdgi, cea mai sublirn[ dalorie gi ccl rnai mare privilegiu pe care il are o creaturvafalia de creatorul ei. G. D.Watson. Prirna cerinfd a ruglciunii este sd qezi. Crede cd Dumnezeu este gi cd ,,Rl r.dspldtegte pe cei ce_L cautd." C'ede cd Dunrnezeu este viu gi de aceea are putere_nu numai pentru eliberarea lui petru, ci pi pentru eliberarea noastr-r. crede cd Dumnezeu este dragoste gi cd El se ingrijepte de ai sdi. crede cd Dumnezeu este putele pi cd de aceea nici o puterc nu-I poate sta irnpotrivd. crede c[ Dunnezeu este adev[r gi c[ pri'urllare El nu poate

Legea neclintrtd, a credintei
I ttr,t i-u zis': ,J{u tri-ant spus cd, dacd t,ei crede, vei vedea sl,ava Ittt l)uttntezeu?" loan l1:40 ,\'tt rtu vd pdrdsili dar tncrederea voaslrd, pe care o aEteaptd o uttu'( rdspkltire! Cdci aveli neyoie de rdbdare ca, dupd ce a1i ttrtltlirtil voia lui Duntrrczeu, sd r:dpdtali ce v-a fost fdgdduit. llvrci 10:35, 36

minfi. crede cd Dumnezeu este impdrat gi cd El nu va abclica niciodatd de la rronul Lui gi nici nu-$i va cdlca prornisiunile. Izonard Ravenhill.

in toatd lucrarca lui Durnnczcu cu oamenii existd o legc stirtomicd: ,,prin cledin1d", ,,prin credinfd", ,,prin credinld". ,,Nu 1i-am spus cd, dacd vei cLede , vei vedea" este mustrarea lrlindd a Mintuitorului cdtle cei carc vor sd lucreze gi sd urnble prin vcdere. Dar ordinea lui l)umnczeu. modul in care El nan.iea'z6lucrurile in via1a aceasta de credin]d trebuie sd fie intotdeauna: ,,crede ca sd po[i vedea; crede ca sI po"ti avea". ,,SI nc croim drurn in gcnunchi pliu via1d", a spus bdtlinul sfint, ,,ciici genunchii nogtr-i sint cei care bat la uqa Cerului", acesta cstc un alt fcl de a afinla acclagi lucru gi anuffrc cd ,,a cere" de Ia Durnnezcu cstc mult rnai elicicnt decit ,,a face" ca om, pcnLlu cd rezultatul lui este cd Dumnezcu ..va face". Northcote Deck.
,,Crezind, veli prir-ni." Eroii credinlei de odinioald ,,plin
crcdin1i... au cdpdtat lbgdduirle" Ei nu cxist[ nici o cale mai nou[ pcntru a le oblir-re. Este oare de rnirare cd aLunci cind Eovdirn fqt^[ de odcare dintre promisiunile lui Durmezeu, prin necredinld, r-ru le plirninr? Nu cd ca, cledinla, ar mcrjta rdspunsul lui Dumnezeu, sau c[ il cigtigd prin fapte sau il ob^tir-re prin zu'anjarnente ploprii, dal Dunnezeu a alcs crcdiqta ca o cond'1tie a primirii gi Dbt[torul ale drcptul suveran de a fixa condiliile darurilor Sale.

*Extrase dtn ,,T\rc Alliance Witness,,. Fblosite cu pennisiune.

invald acunl
-50-

sd

r'[mii

tar"e

Frances Ridley llave rgal. plin credin;d pentru lucrurile de

-51-

_

care ai nevoie qi cu cit este mai mare nwoia, cu atiriemiimai fenn! Oh, dacd ap fi procedat a$a, cu nrai nrultl consecvengd in

_

_T: ll:4,:lt_:_uu

rt

ch

i

T'riunr.fdtori pe gen unc hi

fi ldsat propria mea sldbiciune s6-mi descurajeze credinJa, ce diferitd al fi fost exper-ien1a mea. Ah, nu existd
via,td, in loc sd

invalaturd rnai bun[ decit experien{a! inccalcd sd tragi invd{irninte din experienJa mea. F'ii un credincios indr[zneg gi cu cit lpi sirn"ri mai mult nevoia, cu arit agald-te mai bine de El, Cel care i1i estc

totul in toate, in stale sd-$i r-ndleascd harul acolo unde pdcatul
s-a irunulpit, $i puterea acolo unde nu este tdrie deloc. Nu uita ci singele este acela care curdgd sufletul. Faptele wednice de pocdinld sint un lucru, ial cr-edinp care vindecd estc

altul; ambele sint indispensabile. Copilaqul sau plc[tosul cel maijosnic care indldznegte sd-gi pun[ increderea in El pentr-u min[uire, o capdtS, in tinrp ce ucenicul cel mai atent, principial
indoieli, o pierdc. Dulnnezeu nu poare face nimic, fiindc[ El S-a lcgat sd ddruiascd sau sd relin[ in luncpie cte credinla noastrS. Lucrul acesta nu estc arbitrar din partca Sa. prin natura problemei, este singura cale prin care El poate veni in intimpinarea noastr[. Sint convinsd cd dacd ne-ar 1-r putut rnintui pc o cale mai uEoard, ar fi fdcut-o, dar nu ela nici o alt[ cale. Catherine Booth. Intrind intl-un an nou, David Livingstone a scris in jurnalul sdu rugdciunea ca acest an sd lie .,un an al unei mari creclinte.,, Aceasta ar trebui sd fie dorinla carc sd domine inima fiecdruia dintre noi cir-rd treceln plagul unui nou an. Aulor necunoscut.
gi hotdrit, dal care are

l.ucrurile minunate pe care Biblia le afirm5 desprc crcdirld, lr. rrl]nnd numai pentru c[ ea este canalttl, mijlocul, condilia prirt r irlt: gi pebazacfu'eia puterea rcal[, care este Isus Hristos Insuqi, Irrt lcazd in noi. Nu fercastra. ci soalele este acela care inundX cu lulnind t liclirca aceasta. Nu rnina deschisf, ci dalul pus in ea este acela t rrrc imbogdleqte pe cel sdrac. Nu biata conductd de plurnb rrrnplo cistetna, ci apa care curge pr-in ca... Nu credinla noasttd, t'i lh'istosul pe care ea il aduce in inirna ta 9i in con$tiinJa ta este Accla care cur[1d inirna qi qterge din cuget orice vinovd]ie fald rlc f )umnezeu qi tald de oameni. Alexandcr Macl-aren.

Credinli inscamnd s[ apuci puterea Celui Atotpuremic; Sd pui mina ta de om pe bralul Lui de Dulnnezeu;
Este ceasul rndref gi binecuvintat in care lucruri imposibile pentru mine I)evin posibile, o, Doanlre, prin Tine. Anna E.Ilarnilton

-52-

-53-

r'('ir co marele nostl'u Cdpitan a recigtigat pentru noi.. v-am dat putere peste toatd puterea vrdjmagului..nrcrgefi" std la baza intregii slujiri cregtine. Noi mergem datoritd autoritdlii LuiMcrgem imputemicili ca ambasadorii Sdi plenipotenliari. Principala cale de o face cstc prin ruglciune qi prin orile ac.. I)ar a fost recigtigat de Isus. Gordon.. la dispozi. Biruitorul. fiindcd orice pas rrl inaintbrii noastr€ este contestat..tiune la care ne conduce mgdciunea. inseamnd a cere lucrurile de care aven nevoie ca pe a ne insugi prin credinJ[ ' . El doreqte aceasta mai mult rl'r it noi. la fel de intensd ca pi impotrivirta. iau aceasta inapoi pentru El.rdjntasului.-lia in parte.cle New yordului. In aceasti autoritate trebuie. crupr nevoire care vin i'viala n." Prepozilia aceasta scultS. F-oiositri-cr in Nurnele Meu! Vegi face rucrdri pi r'ari decft acestca p. pe Muntele lvlrislinilor. v-o dau v. Satan este un luptdror neinduplecat: el nu cedeazd.in Numele Dornnului Isus. in Numele stdpi'ului rreu.. sd 1r'rrt r rr Puterea pus d..ud.. n-rai 1i'c incd.astrd pi in impotrivirea care estc stimir.a pe Dtunnezeu -s4- nrcrgem noi pi sd punem stdpinire pe ceea ce ne apa4ine de drept. Eu aln putcrea. A fost pierdut prin neascultare. irr Numele Victoriosului nostru Inlocuitor. aceastd recucerire trebuie sd fie la fel de profundd ca viaJa ta. ?n china.. Matei 13.iinr zrsupra pdrnintului. pe mdsura indirjirii acestuia gi chiar pufin mai mult.ddu.'58 -55- .. f .nu. iar voi ve.aflaJi ?n i'rbulzeala qi invdl'rdEeala din inirna sau cle pc str.strd. Rugdciunea trebuie s[ fie stdruitoare' Acfiunea de luare a prdzli dugmanului trebuie sd fie insistentd.i r'rahalalele Londrci. in rinia i. convinge s[ facd ceva. .pe pdtnint". nu uita aceasta: terenul acela apa4ine ontului." Dar. nu vom rrvca nevoie numai de putere . in Afiica. Din pricina acestei autoritdli ni se lr()l'Lrncegte sd mergem. $i n-a fi{cut multe rninuri in locul acela.. ca sl-l pdstreze pentru Dumnezeu. Dac[ slujirea ta te conduce spre un teren linut in stdpinire de lirr'fele rdului.lr()stc pdmint".. A. Ai dreptul sd pdpegti pe cl gi sd spui: . peste tootd puteree t. India. Acest . Strigrtul care ar-tr-ebui s[ ldsune astdzi este acesta: .a puteo t. rtitttic nu vd t.i.pt:" din expresia . s-ar putea traduce mai exact . Luca l0:19 Si Noi trebuie sd folosirn aceastd autodtate cal.tii a cirnpului rnisionar din strri'dtate.e ne-a fbst data. tuturor gi hccd.. celor care se gdscsc departe.tia noastrd Iatd cd v-ant dat putere. Melgind. ra drcapta puteiii.. Isus.ui clt'e tine astdzi.d dc slujirca Avem puterea de a lua de la vrdjrna$ tot ceca ce el'oa. s-o fblosim in Nurncle mdrcf al lui Isus! S-o folosirn a$a cum ne cdlduzegtc Duhul Sfint. insearnnd . 9i aici incepe lupta. ci gi de autoritate. dupd cum qi Eu am ac[ionat in locul vostru. vrcau s{ decrar mereu acest mesaj al Sdu..Eu. Lui I-a fost dati autoritatea pe p[mint qi peste . are aici un impact deosebit.Lua!i..ToatI puterea Mi-a fost rlrrtrl ?n cer gi pe pdmint. .rjtilnn. din pricina necredirltei lor.decft dac[ este silit. in Numele mdref al lui Isus. vl cc este deja al nostru. ?. Este ur luptdtor inc[pd1inat. A cere inseamnd a lua! Nu inseam'd a inrpk. celor dc pc strlzilc q. Ascurtd cu atenlie : .ti acgio'a iri rocut Meu. Acesta cste rnesajul I-. oricdruia dintre umraqii Lui carc se aflr in vrccr nevoie sau apdsare. t Jltimul mesaj rostit de buzele Domnului nostru. celor.riunde apdsarea prcatului pi nevoia se fac sirnpite. Merge1i. pentru care Stipinul meu $i-a dat sfitgele. iau inapoi viaJa acestui om. Am ciStigat-o pentru v. .Triunfdtori pe genunchi a-[. ^rai c{ Eu sint cu'fat6l.

35 Cind poporul Tdu va iepi la luprd tnrpotriva vrrijrnasului sdu. Dacd stai in spdrtur[.triva rdului.. in adevdr. fetragerea. cracd vor face rugdciuni Domnului.a Crucii irnpotriva lui gi a oricdlei expresii a putedi sale pclbste. impotriva l)iavolului gi a armateloL sale. cu mdsura ei de indiferenJa gi uscdciune spirituald? sau inlara noastrd. l)acd noi sldbim in iuptd. sau sintem treji.stdpin itorilor intunelicului" 5i triruinpa neprih[nirii gi a adevdrului. pe baza Singelui vdtsat. unnind cal.gdciunire si cereriti ror Ei fd-le dreptate. cdci Si copiii shn aproape sd iasd clin pintecelc mintei lor Si'totuft mamele n-au putere s. I Regi 8:44. cu testele gi incercdrile ei? Dar in biserica noastr6.i intelesc .. ruga. dc pedeapsd de acard. aldturindu-ne cu hotdrire I rrrlrului Sfint pentru a ne impotrivi dugmanului?. Nu vd rugaJi numai pcntru binecuvintarea lui I)umnezeu in lucLarea voastrd creqtind. cu putere 9i credinld la fel de mari. ca pavei gi Epaira care -56- lumina Dornnului.t auzit rugdciunea pe care Mi-aifdcur-o cu privire ra sanherib. pdntr-o cledin$ indr{znea. irtalld dar o rugdrirno. irnpotriva metodelor qi lucrdrilor sulc.rpotliva for. responsabilitatea noastr[ t stc cfl in alianpd cu Duhul Sfint sd menlinem fdrd incetale rt. aflatd intr-o evidentd cre$tere a stdpini'ii demonice? in lurne...d nascd. Rdspu'dern noi ugu.ti-vd in viala 9i r Roagd-te impotriva mrnclunu Roagd-te in adevdr Ziua aceasta este o zi de trccaz.ti-vd irnpotliva stricdciunilor produse de irnpdr[1ia rdului. sd stdruiascd in rrgiciune .. | .. biruil.a pe care i-o vei porunci ru.. tra lumind sau in intuneric.. centrala de energie a Bisericii iEi rrrt'hidc uga. ci.rtrrr ul. Nimic nu este ntai necesar astdzi ca grupuli de .tottlcauna se iuptd in rugdciune". clal ca il poate alunga pe Satan din orice telitoriu pe care l-a ciqtigat in viala unui om.. rugali-vf.u_ trebuie la provocdrile lui Satan din casa noastrd. ZZ. [r-ebuie sd 1ii totdeauna minte cd pasivitatea spiritului gi a voinfei este l-atal[.eleas[. rt'ltir-ti care sd Se roage pre[utindeni qi sd stfuuiascd in rugdciune . acolo unde are Dumnezeu nevoie rle tine . 1r?nuin<] cu mdiestrie. RugaJi-vd ip. dacd vrem ca Duhul Sffnt sd gdseascd acele vase ulnane pdn care El poate aduce la glorioas[ -57- .iune inrreprinsd impreu'd cu Dumnezeu in lupta Sa imp. Datoritd privilegiului pe care-l aveln..telor inpellciunii 5i distrugerii. ascultd din ceruri ru. cu demonstraliile ei frecvente de putere pi furie satanicd? Sau lds[rn lucrurile sd-gi unneze nestingherite cursul? Ne supunem cu pasivitate asupririi gi antagonismului puterilor intunericului. Este absolu[ necesard lolosirea tuturol puterilor ddruite de I)urnnezeu. Este nevoie de fo4d in rrrglcigne pentru a prelinde.alitatea gi puterea lucrdrii irnplinite a lui l{1'istos. 45 Rugdciunea nu este numai un exerciliu de comunicare personal[ fdcut in oddifd.. sldbirea srapinirii Diavolului. Nu numai c[ r'ugdciunea poate aduce rena$telea spilituald. 4 '4. pind la oblinclea victoriei depline. Eu voi ocroti cetatea aceasta. Cind noi nu ne rugdrt. va intip[ri tn minlea noasb{ vrrloarea infinitd pe cale o are inaintea lui Dutnnezeu un suflet r1r'o & i1vd1at.rr Triunfdtori pe genwrchi .ikrsolia rugdciunii. Isaia 37 :Zl.. intr-o bisericd sau intr-o lucrare. ci o ac. purerile intunericului i. Itugali-vd impotriva minciur-rii. ridiclndu-ne in sus miinile gi rndrturisindu-ne nepurinfa ignoranla in ce privegre Ei modul de acJiune. Isaia 37:3. Iatd cuvirttul pe care r-a rostit Dornnur impotriva rui.. corect ?n.tb qi tlitunfdtoare. ruga.

cu toatd atenfia. tot fclul de ruglciuni pi cereri" este mesajul lui Dunnezeu (Rfeseni 6:18). atoLcuprinzdtoaLe. inainte ca anttata de martori a lui Dumnezeu sd-gi inceapd inaintat'ea. cu sulild pavdzd. Trebuie sir lie mereu active. Watt. Rug6ciunea fdcutd prin Duhul Sfint va obline strategia I)uhului. intdriturile. intdrite de Dwnnezeu ca sd surpe l{ugdciunea este amamentul suprern. batalioane ale rugdciunii! t 'iici anne. al-otbiruitoare.a ta in Numele Donurului oStirilor. Ostagii ci trcbuie sd foloseascd sabia Duhului gi sd se roage prin Duhul. Degi chemat sd re lupli aici jos Cu un putemic intreit dugman.tittt cLt core ne luptdrrt noi nu strtt supuse frii pdminteSti. grdbeqte-te s-o folosepti. in rugdciune trebuie sd stdrui. II Corinteni l0:4 'l'tt t.le t i .rind tot felul de rugdciuni duhovnicegti. indl. Atit de mare i1i va fi bucuria. Rug[ciunea este o fotm[ de bornbardament spiritual intens al fiec[r'ei zone.7 T' riu.45 pulenice.a ntea cu sabie. Fiecare luptdtor al lui Durnnezeu trcbuie sd fie inarmat cu rugdciunea prin Duhul. Fdld sflrtit i1i va fi biruin1a. insd ruglciunea este fonna de luptd permanentd.Facefi in toatd vremea.ii irrtpotrit.rnfdtori pe genunc h i implinire ndzuinlele inimii divine.. Vci avea mereu biruinlc. prin I)uhul. Fiecale creqtin tlebuie sd participe la bdtdlia rugdciunii. I Samuel I7. Zi gi rroapte tlebuie sd te angajezi in lug[ciune. . iar eu vitt si ittrpotrit. e$ri de neinvins. Duhul Sfint ne poate cllduzi prin diverse fonne ale luptei spiriLuale. Pe Acera care re Trezitri-vd. Gordon B. Rugdciunea este cea rrrai conrpletd stmtegie de ldzboi. Egti fdrd de putere dacd refuzi Sd te inarmezi cu armele acestea. Annata lui Durnnezcu trebuie sd se roage rrcincctat. Rugdciunea este focul de barai ce -58-59- . Ilatalioanele rugdciunii trebuie sd fie pennanent in a1ert6. inainte de a-$i pierde deprinderca utilizdrii ei.^""rXi)friL^". Cdci bine echipat.. cdIhuzhea Lui divin[ in lupta noastrd spirituald. Armura pe care-o ai. Pind in slavd vei vedea pe Regele. . Rug[ciunea este arma supremd rr poporului lui Dumnezeu.

Pe aceastd piatrd voi zidi Biserica Mt:a pi porfile I-ocuinfei morfilor nu o vor birui".. i' rumina crucii de pe calvar. Rugdciunea demoleazd toate fortdrelele iadurui. fird sd se teamd nici de t clc mai putemice lovituri gi care sd arunce asupra vrdjmagului ltrviturile nimicitoale ale puterii Sale bfuuitoarc. pusriir gi f[rd dinli. Preaiubililor. Rugdciunea strdpunge orice peldea de intuneric. la fel de neputincios sa fac[ vreun l[u ca gi acea fbrrnd de metal atirnatd pe prajina din pustia Sinai. Iubite cititor. sI t'im nu numai biruitori.iuapcte impotriva lovirurilor artileriei iadului. Wesley Duewel. B. Molozul cade in cascade. Zidul e ddrimar. a oEtirii lui Durniezeu. care sd stea ca niSre ziduri de apdrale. Dd-te la o parte! Lucrdtorul trage o manetd $i magindria demolatoar. Rdmin doar monnane de ddrim[turi. Bdrbali gi fenrei r k'spre care sd poatd spune: . Alte ziduri sinr ddrimate. A.ul tdu spirltual. ci 5i soldali de incredere pe care | )trrnnezeu sd-i poatd utthza ca pe nigte halebarde.. Simpsonrr rr in rugdciune Lucrdtorul pune miinile pe manete care pregdtesc Unelte puternice Pentru alte lovituri zdrobitoare. pi ingenuncheazl. deschide toate porJire de fier $i toate uqile incuiate. il tratezi tu in ferul u""rtu p" dug. tr.rur.e Lovegte indbugir zidurile vechi. Elva McAllaster Annele lui Satan au fost arimate in batiocurd pe crucea Calvarului. Dd-te la o parte. Dd-te la o parte! loric obpinutd de Cdpetenia rninruirii noastre sd ldmtn[ fdrd ritri pentru tine?. Rugdciunea surpd orice bastion aiintunericului. ca nigte l. Rugdciunea este fb4a invincibilr care ddrimd toate zidurile de impotrivire. biruitorul nostru Comandant. iar Satan insugi a fost expus acolo ca Earpele de aramd din vechime.[iegte purur_ea ca sd rnijloceascd pentru noi. Dr. ca pe blindatele Sale putemice cu care sd ducd lupta pind la navele de rdzboi ale inamicului.. Dumnezeu doregte astdzi b[rbali 9i fernei in care poate rrvt'u incredere. De aceea Isus. ca pe annele l. Rugdciunea este arrna atotbiruitoare.uide iuptd.F T riurrtfdtori pe genunc hi vrt r Triumfdtot i pe genw nchi determind retragerea ogtirilor demonice care sint hotdrite sd opreascd tdumful lui Hristos. sau lagi ca mdr-eala -60-61- .-. invincibild.

. degi rdmtne jos pe cimpul de luptd. Ne putem intreba: . igi revendicd biruinla in Numele lui Isus.ameni a cdror dorinld este s5 tr6iascd pi sa-i invele pe a[ii etica cerului.. cu toate cd este o invazie a celei mai mad iubiri pi bundt{i care a exisrat vreodatd. fdrd incetale. Unii oameni cu multd imagina.igate prin fo4[. nepdtapi---. c:urn trebuie sd vd rugali. duqmanul cdruia Satan nu-i poate line piept.i. sd vedem victorii cigl.ta de victoriosul lui Mintuitor. D. prin Evanghelia Sa._o fofln[ mai rafinatd. iqi leagd deplin via. l0 hnpdrdlia Ta. t. a crat aceastd inspir._u'r serviciu linut in rnemoria trrp ca fiind -62- -63- . printre oameni..atd explicalic penrru ura Ei abuzul acumulare irnpotriva slujiriiprinc de clrag.l rnii de ani in urrnd.e Matei 6:9. cei necredinciopi rupta pentru a aprra aceastd planetd in-rpotriva invaziei. Ori de cite ori un astfel de om se roagd cste ca gi cum steagul rogu al lui Isus Flristos fluturd peste capul lui Satan in lumea spirituald. iar apoi.r maniri cri' Irianul cre VesL. o lume diametral opusd cerei prczente. Helen Manning.sLe a creqti'ului. de ce trebuie ei sd fle in toate veacurile obiectul unei astf'el de uri turbate?. numai c5 se manifestd intr.ard cei ce crau rthtard pun mtrn $i pe ea. Ea csre adevdratd pentru. Ne-am obiqnuit atit de mult.stru. Necr-edinciopii lumii acesteia persccutd trupul lui Hristos pcntru cd ei recunosc instinctiv acest misionaril. ava'garda unei invazii din altd lume. blinzi.drile care $i nu se nuulesc pdgine.ie au speculat posibilitatea ca inl"r-o zi lumea aceasfa sd fre invadatd de undeva din afar[. Plea 1x-r1in igi dau ei seama c[ lunea aceasta a suf'erit o invazie cu doud Avan garda unei fo4te rnvadatoare . Don Richardson. pe care El sd-$i inal1e steagul biruintei. incit ne este greu sd pricepem cd forla morald poate invinge intr-un mod in care cealaltd forld nu poate niciodat[. cu credinld. Satan este obligat s[ cedeze.li pred[ lui Dumnezeu incd o palml de loc din teritoriul disputat. cornplexE" mult mai sigur[ de succes decit orice ar putea concepe cca mai indrdzneald imaginalie omeneascS. o invazie mulr mai subtild. multe motive.De ce oameni care ii sint biali lui Isus Hristos' care se strdcruiesc sd fie ca El-sfinpi. rrnclc regula este cI oamenii igi gdsesc irnplinirea in totald tlcpcndenld gi supunere faJd de Dutnnezeu. care sc ddruiepte de bund voie lui Dunrnczeu gi se consacrd rug[ciunii. El este. mult mai Iatri Ia.pe acela pe care eu il co'sider morivul p'incipal. El proiecteazd in lumea spirituald o forld spilituald irezistibil[. Orice orn ca acesta. ci transformindu-i pe dugmanii Lui in cetdlcni ai irnpdrdliei Sale. Continua desfdgurare a acestei invazii este in mare mdsurd menlinutd de luptdtorii tainici ai ruglciur. Sint..rii descriEi de S. Ei vor sd pdstreze planeta aceasta ca pe un loc unde sd_pi gdseascd implinirea in independenJd gi rdzvrdtire falr de Dumnezeu. facd_se voia Imph'd1ia ceruriktr se ia cu n6. cu stdruin. Cordon astfel: Cel mai bun aliat al Biruitorului in acest conflict este omul care . intruparea lui Isus I histos a fost aceastd invazie pi El Igi continu[ gi astdzi cuceririle. Apocalipsa ll:15 nu prin aducerea de annate pentru leprimarea locuitorilor pdrnintului. poate. intr. mdcar cd pedeapsa pentru rdzvrdtire este rno'artea. doar 1b4i fizicd. in cursul lung al istoriei.Triurffitori pe genurtclti l)t: aceea sint irirali de orice ndvdlire dinsple lumca cealaltd...i. Matei ll:l2 fntprirdlia lunrii acesteia a rrecut irt niinire Dornrturui rto. il voi nurni doar.

cregtine! Iatd cd apar Fiii ingeldtori. Dumnezeu poate trece uneori cu vederea in sluiitorii S[i lucruri care pen[ru cineva ar plrea. In dlagostea Lui plind de indurare fat[ de cei pieldu"ti. Aga cum am afirnat deja. Intrebarea care se pune nu este doar: ce valoare avem noi in cigtigarea de suflete. La arme! Sau vei li pus pe fug[.Triunfdtori pe gcnunchi La arme. Este necesar un duh in intregime orientat spre Dumnezeu. ratdm plincipalul Sdu scop in cleatrie qi anume acela de a implini nevoia lui Dumnezeu. Denronstre azd.inu1i de el in captivitate-toate acestea pentnl Dumnezeu. Dar cu toate cd El poate face lucrul acesta pentru ciqtigdtorul de suflete. Geneza 22:L7 ('utn poate cineva sd intre in casa celui tare Si sd-i iefuiascd . dacd vrem sd inrplinim astdzi nevoia lui I)umnezeu. Trebuie sd ludrn inapoi ce se afld sub puterea sa. Preful l^zgonirii lui Satan . Orice moment de aminare e spre rdul tdu. sd-i jefuim averile gi sd cliberdm pe cei. care sd nu-i lase lui Satan r-fci un loc din noi desprc caresd poatd pretinde c[-i al lui. s[-l izgonim din teritoriul lui. Realitatea este c[ [e costd mult rnai mult sd-l infrurli pe Diavol decft sd ciEtigi suflete. ai puterii. dacd n-a legat nni intti pe cel tare? Nurnai atutrci ii va jefui cnsa. Matei 12:29 Dac[ noi.-fi glorioasa vitejie. . Acesta este lucrul cel rnai costisitor. lucrdm numai pentru al1ii. nu doar a omului. Prea mult ai apteptat in nep[sare. ca slujitori ai lui Dumnezeu. suflind ameninfare. cir-rd este . Ingeldtolul ce ameninla pe fiii Celui Atotputernic.\dminJa ta va stdpini cetdlile vrdjmagilot' ei. trebuie sd mergem un pas mai departe Ei sd ne ocupdm de Satan. vai! Duprnanii r5i se intEresc. Adesea este posibil sd rnigti inirnile oamenilol fdrd sd-l fi clintit pe Satan din loc. Ridicd -te ! Lucr eazd. bdr bdteqte ! Autor necunoscut. ci mai degrab5: Ce valoale aveln noi in lumca domniilor gi stdpinililor acestui veac? Iar pentru aceasta existd un pre"t de pl[tit. crearea omului trebuia sd implineascd nevoia lui Dumnezeu. Deci.qospoddria. Cdci. o ingrozitoale sldbiciune sau chiar faliment. pe bunl dreptate.

din nou: cerinfelc sir-rt f. prelul pentm mrrtur-ia aceasta inaintea dornniilor. Fiindcd qi ele cred . F. aici pe pfinint..oarte mari. stdteau exact pe tr'rt nul pe care li l-a cedat egoismul meu ascuils' Cum putean scdpa de aceastd . l'rcbuic si scap de . ii acorddm pur'6i sirnplu avantaje dugmanului. Ele Etiu cintl aceas[a este conlpromisd datoritd nesinceritdgii sau nehotlririi. Crucea. Dacd pdstrdm propriile noastre pdreri 5i dorinfe. fald de Durnnezeu. Iluegel. ir-rsd. Fdr'[ aceasrd predale totald inaintea lui Dunmezeu nu se poate reaTiz. Duhurile rcle pot vedea prin mdrturia unui om. dac[ p'efe'drn propriile noastre valian[e qi alegcri conuare voii Lui. de aceea gtiu cind sd trcrnure. daruili pe depiin lui Dur. Lu qi cu rnine. uitindu-se la noi. Aceste puter-i aje intur-lericului -66- . gustdm noi dc pe acum din putcrilc gloliosului veac viitor? Recupeliim noi teritorii de ia dornnui lurnii acesteia pentru Acela Cdruia ii apa4in de drept? Watchman NeeA.. dacd ag fi qtiut de acel .Stt:ag". exist[ loc pdntre rnotivele noastre pen[ru interese personale pi aceasta {rr'[ pierderi prea lnari. nu gtiu. pe de altd parte.via!5 a eului" cale s-a rrrrrroLrivi[ atita vremc lui Hristos gi a fdcut loc vrljmagului sd rrrrlc in viafa mea ca un potop? Ah. $i dali-mi voie s[ spun unndtorul trucru: de vreme ce sarcina noastrd cea mai importantd estc alungalea lor. este intotdeauna mai bine sd avem rndrturia puterilor intunericului decit laudele oamenilor. deci.I. O spun.rn descopcrir cd lirea mea pdrninteascd gi egois. care md asupreau pind la disperare.a .i in slujirea lnea. dar voi cine sintetri?" (Fapte 19:15). pldtim prelul intreg. r'epet.r sfida sau ignora. poate cd in altc domenii. . c6ci fErd ea nici Dumezeu nu arc putcre in fala dugmanului Sdu. aceasta inseanrnd s[ abandonarn jocul.. Pe scur1. Dar niciodatr. {Erd condilii. ele gtiu cu exactit-atc i'rpo[riva cui nu au nici o putere... ele nu se inpeald in privirlta celor pe care ?i p.pe Isus il cunosc pi pe pavel il gtiu. repet.nezeu? $i dacr aga stau lucrurile.FJ Triunfdtori pe genunchi vorba despre Diavol problema se pune altfel. gi stdpinirilol veacului este supunelea absolutd.rul rncu Irk Triumfdtori pe genunchi rrtouii sint acum la fel de leali pentru mine ca gi Dumle zeu lrrsrrtri). Eu ?nsurni i-arr invitat sd intle .aninic. pentru cd altfel nu exisrl nici t-r speranl5 de victolie hnald. au cedat terenul lor acestor mongtli ai iadului.eu". Sintem. care [r'ebuia ind[at impotriva acestui pri4 al rrrtunericului! Aceastd luptd nu se va tetmina niciodatd in victorie dac[ nu I sc va da Crucii locul suprem in via. Ele igi dau seama cind nu vrem sd. niciodatd aici. $i.

. . la propriul nostru caracLcr.7v T'ri untfd t ori pe genunc li lLrcrarea harului. lirslirn pe Duhul Sfint sd aplice. l)upl cit este de rcald gi adincd identilicarea pelsonald cu llristos ir. Noul'I'estament amt[ clar c[ acela care se luptl cu puterile rlului trcbuic s[ fie urr orn spiritual. Omul firesc nu poaLe sta al5turi de Dumnezeu. Dar ce este un om spilitual? Regietatul Dr.Fra[c. Un crcgtin firesc incepe lupta infiint. ca nu va da irnpulsul viguros. Un om spiritual pentru lupta spiritu aId Cdci noi nu avem de Iuptat irnpotritta cdt'rrii Si stngelui. elibelator in bltdlia rugdciunii in lurnc." Oddifa trebuic sd dea vitalitate ruglciunii. sancLificatoare a Crucii. trebuie sd mergi inainte pe genunchi. Eldcr Curnmfurg il desclie ca pe .. ldrd indoiala. fEcindul tot mai rnult asemenea lui Hristos. J.jloc.lui acestui veac. mai presus de orice.ilt: este. dac[ vrei sa ciptigi provincia (North Honan). Predalea totald lui Dunmezeu pentru lucrarca dc rni.i rrl tl'riilii triumfdtoale. Puterca rugirciunii. deoarcce numai el poate infelege lupta qi echipamentul necesar pentru ea. impotriva duhurilor rdutdlii care sint in locurile ceresti. reu$e$te sd fac[ r'eal[ in viaJa cledinciosului lilx'rtrrtt'rr -69- ." Duhul omului. este descoperit in porunca .jcrtli'i Mintuitorului. A fi ?n lcgdturd cu El inscamnd a veni la lumirrd pi a fi acolo inseamnd rr vcdea ce vede EI. a scris lludson Taylor cdtre Dr. Rugdciunea se transfonn[ intl-o adevdraLd lorlii tlt: lrrptrr impotriva rdului in mdsura in care Crucea.un om in care nu numai cd propriul lui duh preia conducerea prin stlpinirc de sine pi disciplind. prin I)trlrrrl lrri Dumtezeu.tia f'ermd fapd de orice pdcat cunoscut-. ci h npotriva c d petenii lor.. sub stdpinirea pi lurnina Duhului Sfint. chemindu-gi in ajutor toate facultdlile sale uulane..i sir-1. ca de altlbl . irrtpotri. in liniptea cornuniunii percc-nale cu Dumnezeu. in acceagi rndsurd vom avca victoric asupra uneltirilor pi influenlelor lui Satan. pentru a avea ca efect o levolulie spirituald intr-o biscricir sau inLr-o nafiune..va donmii l or. intpotriv'a stdpitti torilor intunericu. Bdtdlia impotriva puterilor intunericului trcbuie cigtigatd pe genunchii credinciosului. lil'[a revelatoare gi. iese pe cimpul dc luptd spirituali.rirtiv. redresind gi echilihind puterile din interior qi. omul acesta accepd ca Duhul S1int s[-l con[roleze qi sd-l stdpineascd. Dac[ nu este Crucea o forp dc sfingire in inimI.rl .nult sintem dispu. dar Duhul lui Dumnezeu in pcrsoand vinc pi-l locuiegte cu loatd puterea Sa. Fundamentul lugdciunii victorioase. Calvarul este lipsit de insen'urltaLc sllt clt: rrrrrliri dacd nu creeazd in noi un astfel de spilit dc d[ruilt: t'llr: sri pennitd Duhului Sffnr sd ducd la indeplinirc scr()pr. Nu poate f i pennis[ nici o minimalizare sau tolerare a sldbiciunilor proprii Cine poatc lupLa in aceastd bdtdlie a rugdciunii? Accstei intrebdri i se poate da un rlspuns foafie scurt. plirnul gi cel mai ulgcnt irnpt. depir-rde de cit de r. Efeseni 6:12 I)ar-unde anume trebuie ciptigatl aceastd luptd a rug[ciunii? In odddd. prin subordonarea rcahzatd de duhul omului a tot ce este firesc si lumesc.. in acelagi tin'rp..titd de opozi. aldturi de Dumnezeu. qi. iaL prin rugdciune face posibild intervenlia putelii divine pen[ru a incununa cu succes -68- ldrd a ne afla in mare pericol. Lupta impotdva duprnanilor lui I)urnnczcu tr:buie inso. Goforth.da1i-vl pc voi irrqivii lui Dunrnezeu". iar vitaliLatea izvoldqte dintr-un Calvar ce se afld in acliul-lc in viafa credinciosului.t impotrivirea fala de pdcat.

I-ucrurile impofiante trebuie sacrificate pentru cele Ei mai importante. Ztdttori ai Impdrd. nu la aga ceva md lefer'.Watt. iar duhul receptiv ca sd te rogi Ei sd meditezi. Avem nevoie de tirnp pentru rugdciune. in mdsura in care Satan gdsegte firea veche a lui Adam din inima onrului ca aliat al sdu. Nu tnd lefer la acest gen de rugdciune: ne trezim dinrineala in ultimul moment. zilnic.tiei lui Dumnezev m rugaclune 'l'o1i aceStia sldruiau cu un cuget tn rugdciwte 5i in cere. apoi ingenunchiem pentru citeva clipe ca sd ne simlim cu constiinfa impdcatd. Nu m[ rcfer nici la acea rugdciune inainte de culcare.Trinnfdtori pe getrunchi faJd de stdpinirea eului.. Fapte 1:14 Iii stdruiauin invdlatura apostolilor. lucrul acesta va fi o piedicd pentru puterea lui Dumnezeu gi va genera o sldbiciune in atitudinile Ei actriunile credinciosului. 'frebuie luat de la altceva. Viala este atit de plind. ceva important. epuizat gi pe jumdtate bdgat. Insd acum vreau sd-1i spun urmdtorul lucru: ia-1i tirnp cind mintea este proaspdt[ pi agerd. Gordon B. altfel energia noastrd se va consuma in amdnunte de mai micd importanla gi lucrurile -7 r- . ne imbl[cdm. Si tn rugdciune. Fapte 2:42 V.a personald asupra oricdrei forme de pdcac condilioneazd capacitatea noastr[ de a sta aldturi de Dumnezeu intr-o atitudine de irnpotrivile hotdlitd la1d de inamicul Sdu. iroate in grabd. inpreund cu femeile. Biruin. ir pat gi atunci igi amintegti sd cauli un verset in Scripturl.. nu. indulcegte-fi Ei umple -!t ziua cu cit mai multe din lugdciunile acestea scurte. fdrd grab[. cind egti obosit. Legea pelmanentd a vietii este sacrificiul. Nu vreau s5 critic. nu aga. Nu avem timp. timp suficient pentlu a uita de ceas. 'Irebuie sd ne cultivdm o judecat[ maturd. $i acestea sint bune la tinpul lor. sd ingenunchezi pentru citeva clipe.ri. ins[ mai pu]in important decit rugdciunea.

Succesele ciEtigate de Evanghelia lui Dumnezeu s-au bazat intotdeauna. Gordnn.in faptul cd el pi-a fdcut tirnp pentru rugdciune. -72- . care-ai chemat lumea din nimic. M. S. Mulli a[ii. indiferent cit de bogatd este in alte domenii. Propovdduirea apostolilor este determinatd de rugdciunea apostolilor. trebuie s[ ne punem zilnic deopartc un timp de linigte in singurdtate. Triuntfdtori pe genunc Id O. rnai rnult decit pe orice altceva. cu mai multe calitdgi.. Nu putem avea vreo dorinJd bunI. pe rugdciune.IJounds. unul dintre pulinii b[rbaJi care au influenlat putemic lumea pentru Hristos. mai inreligengi gi mai invfl1a"ti decit el. Dacd vrem sd devenim mijlocitori pricepuJi qi sd Etirn sd ne ruglm suficient de simplu. O bisericd ce se roagd mult este puternicd.Triunfdtori pe genunchi mai importante vor rdmine nefdcute od fdcute plost. CharlesWesley Apostolii cunogteau bine valoarea rugdciunii gi nu s-au incurcat nici chiar cu cele mai sacre forme de slujire cale le-ar fi l[pit tirnpul qi energia pi i-ar fi impiedicat in a. Ei au pus rugbciunea rnai inainte de toate. Secretul profunzirnii $i trdiniciei ei poate fi gdsit . O bisericd ce nu se roagd este slabl.. Nimeni nu poate face o lucrare mare qi durabild pentru Dumnezeu dacd nu este un om al rugdciunii gi nimeni nu poate fi un orn al rugdciunii dacd nu pune mult tirnp deoparte pentru a se ruga. Numai inirnile care se roagd pot cladi impdralia lui Dumnezeu. dar el gi-a sdpat lucrarea pe un diamant. Noi nu putem avea un gind curat. El a fost incununat de succes. E. El a inrogit fierul lucrdrii sale cu focul rug6ciunii. invald-ne sd ne rugdrn! Revarsd harul rugdciunilor fi elbinli $i indeamnd-ne sd cdutdm Fala Ta. $i fd sd Te primim acum pe Tine insuli. Pind cind Tu. Nu ne inspiri in inimi cu puterea Ta. iar Dumnezeu l-a modelat cu puterea Lui vegnicd. Numai rniinile care se roagd vor a$eza coroana pe capul Mintuitorului.stdrui necunnat in rug[ciune gi in propov[duirea Cuvintului". chiar dacd este silacd in toate celelalte donrenii. Rdspindirea qi prosldvirea Cuvinrului Domnuiui depinde de rugdciune.. lucralea lor religioasd este ca urma pagilor pe nisip. nu au produs un asemenea impact. D6-ne Mijlocitorul ce ni L-ai promis. D. Adoniram Judson a influenpat un impeliu intreg pentru Hristos gi a pus temelia impdragiei lui Dumnezeu din granit nepieritor in inima Birmaniei. cu ultimile sfo4[ri.

locul singurei puteri care poate deqtepta sufletele nernuritoare din somnul morlii veEnice. dar c[ acum s-a retras la parohie pentru a se ruga.pe Dumnezeu cu strigdte mari gi cu lacrimi sd rntntuiasc[ sufletele oamenilor? Noi toti cunoa$tem impoltanla rugdciunii gi putem ginc discursuli interminabile despre eficacitatea ei. Brengle. in pulinul timp ldsat de ur trup epuizat! Cili dintle noi se luptd cu Dumnezeu in rugdciune pentru India aEa cum a fdcut-o Robert Murray McCheyne pentru comunitatea sa din Dundee. Daniel ll:32 Walker din Tinnevelly. Vom cita un fragnrent: .vor Dar aceia din popor care vor cunoagte rdmine tari gi t. nimeni nu ne poate acuza de lenevie. fiindcl lucralea lEcutd cu ajutorul torentului iute al energiei omene$ti nu va fi in sl-arc sd mintuiascd nici un singur suflet mdcar. energia Duhului Sfint. Cite zile nu [rec. pozi. in sutele de case ale misionarilor ce se afld intr-o necontenitd qi laborioas[ activitate. Walker fusese un luctltor foarte harnic.or face ma. in birou.Marile bdtdlii. Prea multe lucrud de f6cut.> in genelal. Dar cum se face cd atft de lnult din energia noastrd pare sd he consunatd in zadar'? Sfinta Scripturd. Nu-i aga c[ am petrecut rnult tirnp in gcoald. ca sd ne putem ruga mai n'rult.ii la puterea rugdciunii. a renunlat la unele din responsabilit[lile oficiale pe car-e |e avea pentru a af-ecta rnai mult timp rug[ciunii gi eforturilor evanghelistice. chiar cntuziasmul nostru." 4- -75- . Adincindu-se in lucrurile spirituale. Peste tot auzim zicindu-se: <<Este prea mult dr: lucru. rnuii mai bine. lErd a avea timp pentru o comunicare liniptitd cu Dumnezeu. foafte pulin tinp in oddild? Colegi misionari.tia noastrd. in sat. experienla personald. dup[ o zi de predicare obositoare gi implorindu-I.. vocea conStiinlei. petrecind ore intregi pe genunchi. intelectual[. rugindu-se fdrd incetare pcntru acestia.I'ui. dupl mul. I Cronici 16:11 pe Duntnezeul lor. cdutali necunnat falo.Mai bine.. dar ne-am rugat pulin. Energia noastrd ftzicd. in afara citorva clipe furate dimineala devreme inainte s[ ?nceap[ alelgarea sau seara tirziu. bdtdliile care decid destinul nostru pi al genelaliilor incd nendscute nu se dau in locurile publicc. am trudit mult. toate acestea au fost ldsate si uzurpe. in alte locuri de misiure pi pufin. era de a$teptat sd nu fie inleles. este s[ lucldrn mai pu1in.ti ani de rnuncd suslinutd ca misionar. spune Samuel L. El a scris o broqurd despre rugdciune spcrind s6-i trezeascd gi pe al.ri isprdti. dacd trebuie.Triumfdtori pe genunchi campaniei noastle. Nu am acordat rugdciunii locul pe care il meritd in planurile -7 . puterea Durnnezeului cclui viu. Ziarul local a anun1at c[ Reverendul T. dar practicdm noi ceea ce predicdm?" Cheia energiei divine Cdutali pe Domnul Si spriiinul Lui. Loate acestea sugercazd intr-un glas cel pulin un rdspuns: noi am neglijat foarte rnult rnijloacele pe care Dumnezeu insugi le-a fnduit pentru adev[rata ungele de Sus. pe cind lucralea Idcutd intr-o legdtur[ vitald pi neintreruptd cu Dumnezeul cel viu va conta pentru toatl veqnicia. lamentabil de mult. ci in ceasurile de singur6tate ale nopJii gi in clipele de agonie. chiar atunci cind boala l-a indep[rtat de ei pentru un timp gi transformind ldrmurile Mdrii Galileii intr-un oratoriu pind cind Dumnezeu a deschis ferestlele Cerului gi a tumat peste ei riuri de binecuvintare? Sau cili dintre noi ne rugdrn pentru sufletele din jurul nostru in aceastd fald pdgind a$a culn s-a rugat Robert Aitken pentru accle comunitdpi unde igi desf65ura activiratea nisionard.

Triuntfdtori pe genunchi Doamfle. Poezia ei ii descoperd secretul pe care am face bine s6-l invdldm pi noi gi sa-l aplic[rn in propria noastrd sferd dc slujire.l lu.a-ntreagd am trudit.W. Mirele Cercsc doreg[e sd aibd o mircasd preaiubitd. Daniel 6:10 Iatd de ce. citd dragoste Ei bucurie Au inundat viaJa mea in timp cd tncrgeatn SI cigtig suflete pentru cer. dar cu urmdtoarea hotdrire: pe viitor s[ pund pe primul plan rugdciunea. Cind m-anr rugat direct lui Durnnezeu El le-a adus meleu. mi-a zis: . orice-ar fi. pe rind. Ilfeseni 3:14 Mary Walburton Booth a plecal sple India plini de sperante.uindu-rni rniinile intr-ale I-ui. Era rnare intunedc prctutindeni. m-am cufundat in rugdciune-agonizanrS. de lrei ori pe zi ingenunclrca. se ruga Si lduda pe Dumnezeu. Cu timpul arn simlit nevoia.. insd dupd cinci ani de nelodnicie s-a intors acasd descumiata li gindindu-se sd nu se mai intoarcd niciodatd. Pin-a venit o zi anume Cind totul s-a schimbat-Ei-am scris Sd afli gi tu calea: El m-a oprit din truda-mi omeneascd $i toate planurile mele au cdzuL. $i sufletele ce le-a cigtigar.i. fine-m[ gi rnai departe pe genunchi.t pe rugdciune gi pdrtdgie decit pe iucrare. Durnnezeu m-a chema[ sd lucrez pentlu El $i.tine-md pe genunchi Daniel." $i biruingele ce El le-a-nfdptuit. ruginatd. itni plec genunchii tttaitilea 7'atdlu. El m-a [inut gi-am mers 'nainte .Mari biruinfe vci vedea.i Domnului. La o intrunire a Convenliei Keswick s-a simlit indemnati in inirna ei sd se intoarcd pe cimpul misionar. Cind Ic privesc uimirea md cuprindc. Cind m-arn intors sple El..aln e$uat. Booth Dumnezeu pune n-rai mare pre. Dornnul a vrut continuu sd lucrez $i zi de zi am invdlat Ce slintd sarcinh aveafit -76- Tiniind pierdugii sd-i salvez. Sd Secretul pentru tine e sd ptii. Lucralea ta de ternelie e Rugdciune adincd. Orice ai face gi oriundc. l.I)oamne. Aga cd in luclarea mea am pus intii de toate rugdciunea. zic.." M. Cdci rugdciunea mi-a adus eliberare $i-acunt md rcg: . Adesea intrebind ce rost avea Istovitoarea-n'ri luptd zi de zl? rnintui suflete . nostru Isus Hristos. rn-a auzit Si S-a intors gi El sple mine. Cu fiin. oh. nu -77 - ... Iar eu mustratd. reald lugdciune.

Scurtarea tirnpului de rugdciune face ca intreaga viaga retigioasd sd fie gdunoasd.. Pdrtdgiile scufte inchid canalul prin carc Dumnezeu Se revarsd in plin[tatea Sa. Pu. sa Se reverse pe Sine prin cel credincios intr-o lume de suflete pierdute.tini oameni au o constitu.u wtr fi daJi de ruSine.\r'utul nostru. Roadele nddajduirii in Domnul . iar convingerile slabe duc la o pictate indoielnic5.fdtori pe genunchi un servitor angaiat cu plat6. W. Isaia 49:23 ('ei ce ndddjduiesc in Domnul vor stdpini 1ara. Roffe. sdldcdcioas[ gi neglijenti. Este nevoie de timp petrecut in locuri tainice pentru ca Dumnezeu sd Se reveleze pc deplin.\u. A.. mdluntl. Rugdciunea Il face pe Dumnezeu sI iasd din locurile Sale tainice pen[ru aface rninuni pe pdmint. adevdrata rugdciune. Psalm 33:20 ('a sd Stii cd Eu sirtt Domnul Si cd cei ce ndddjduiesc in Mine n. A fr pulin cu Dumnezeu inseamnd a fi pulin pentm Dumnezeu.dar in realitate ea este narcoticul cel mai ucigdtor! Putem scurta rug[ciunile noas[r'e ldrd s[ ne ddrn sealna de pericol pin[ cind nu ni se surpd temeliile. Timpul scurt gi graba tulbuld imaginea Lui. El este Ajutorul Si . inchinarea grdbitd duce la o credinl[ micd. Este nev<lie de timp pentru ca Dumnezeu sd Se reverse din plin in spiritul nostru.fletul nostru ndddjduieSte in Domrtul. Nc putern obignui in aqa masurd cu o cel rug[ciune sdr'Sc6cioas[ incit ajunge sd ni se pal[ noltnald pufin p[streazd o formd decentd gi linigtegte con$tiinla . Rugdciunea. cere un pre. Psalm 37:9 Munca spirituld este o muncd extenuantd gi oamenii se feresc dc ea. -79- .tie suficient de tare incit s[ pldreasc[ un pre"t atit de mate cind o lucrare superficiald se vinde pe piafd la fel de bine.{ 7'rimn. de concentrare gi tirnp in care carnea pi singele nu-gi gdsesc nici o pldcere.

9i niciodatd nu atn gregit i1 privinla aceasta.cind toate cuvintele 5i planurile s-au epuizat.. oricit de multe qi greie ar fi fost..Care a fost secretul succesului tdu extlaordinar din India?" a fosr intrebatd nu de rnull o tinar'[ misionard. cigtigd cununa.Azi din-rineqtd am fost ajutat sd md rog timp de doud ore". Dupd aceasta el scrie: . sd-mi rdpeascd timpul dedicat devoliunii qi cornuniunii personale cu Hristos prin rugdciune gi prin Cuvintul Lui. iar noi p[retn (jxtrem de ocupali in mijlocul atitor indatorjri carc ne apasd. frumoasd 9i delicatd. pe genurtchi t.. Cu modestie.ti pi cele mai mari victorii sint adesea rezultacul marilor agteptdri . Rdspunsul ei este vrednic de linut minte de c[tre flecare dintre cei care trudesc pentru inaintarea irnpdrdliei lui Hristos. iar agteptarea. William Watson. Domnul Isus Hristos ir-rtreabd rdspicat gi rnusLrdtor: . I)e aceea. Timpul prelungit in odaild ne da invdldturd gi biruinld.tin..7 Triwnfdtori pe genunchi Henry Maltyn deplinge faptul cd lipsa lectulii devolionale in oddild gi a rugaciunii in timpul pregdtirii necontenite a predicilor a plodus rnultd instrdinare intre Dumnezeu pi sufletul sdu. In aceste zile pline {e activitate existd atita folfoLd gi agifalie. se roage cel mai .. Triurnfdtori.$i Dumnezeu nu va face dreptate aleqilor Lui.. Inilnile cele mai impovdrate sint dispuse s[ pu. imi Lerminatn mai inrii tirnpul de devogiune ca de obicei qi intotdeauna arl sirnfit cd clam pregdtitd pentru a prescrie cu mai multd inlelepciune prcdicamentele necesale bolii. Dacd vreun hindus lxrlnav venea sd nd vadd in timp ce md rugam. care fusese folositd de Dumnezeu in modul cel rnai minunat printre cei din tribul Telegu. ea a r[spuns: .. Bounds. dar intr-un mod care i-a emofionat pe tofi cei cale au auzit-o. fie departe de casd.Olnuniunii cu Dumnezeu in singuldtate. M. A devenit foaile convins de nevoia de a pune timp deopafte pentru post gi rugdciune solenrnS. in acest timp sintern invala. cale striga zi gi noapte cdtre El?" E. nu putem spunc cd exagerdtn apdrind interesele sufletului nostru Ei cd alocdrn prea mult timp retragerii din lurne pentru a Ii singuri fii comuniule cu Acela carc estc sursa puterii uoastrc.N-am ldsat niciodatd ca indatoririle tnele de misionard. El a considerat cd dedicase prea mult timp serviciilor publice gi prca putin comuniunii personale cu Dutnne zeu. Am descoperit c[ este mai bine s[-mi limitez timpul de masd qi somn decit sd scurtez tirnpul consacrat -80- . Capacitatea noastrd de a s[a cu Dutnnezeu in oddild este m[sura capacitdpii noas[re de a sta cu Dutnnezeu in afala ei. in tdcere gi cu rdbdare.tii." Iatd nipte cuvinte la care rneritd s[ reflectlm cu to.. fie acasd.

cd nu poli trece fdld a spus regretatul . I-ene? cuvintul acesta. Intilniri. Sintem tirili ici gi colo gi pretutindeni de vi. disculii. Sd ne ferirn de activismul profesionar care nu este altceva decit lene mascatd! Nenorccirea este cd s-ar putea sd reupim a ne ps"ta chiar pe noi ingine.gan. cu ajutorul lui Durnnezeu incred in mine insumi. este s5 fonleze atitea setea $i nevoile spir. spune J. Nu sintern noi cufundafi in munca noastrd i' ne-ar intoarce Dumnezeu inapoi la pdrtdgia cu El! Oh' de ne-arl face timp sd stdm la picioarele Lui!" intitulatd: <<Regretele unui om pe patul mo{ii)>. Ne facem totul tuturor.Una dintre metodelc actuale ale lui Satan' incit organizalii Campbell Mor. cd arn citit o carte gievlavios. interviuri. rnernbrii Bisedcii sd nu rnai aibd tirnp pent'u pdrtdqia cu sd l)umnezeu.{ Triuntfdtori pe genwtclti r Preocupdri sterile $i pe cind robul tdu fdcea . N. comitete.a incoace si irtcoro. qi nlecanisnte religioase rrrt irrcdtura aceasta ieftinl de fapte bune |il r zori sti care poate gi sufletele Peniel f'dld (r(Jv) tlt: ca[e nu vine nici o binecuvintare'] Iames S' Stewart' F'ere$te-te de sterilitatea unei vieJi aglomerate' Autor necunoscut" c.rrlr putemic[ a unei vie.uca z:49 pin[-n noapte? Nu este evident ch ne petrecem zilele .ri trepidantc? lnsd Durnnezeu' cerceteaz6tntma. protestbm noi. M-aq str[dui in mod deosebit s6 oblin -83- .tejul mecanismului faplelol bune.imi amintesc." Este pdstorul pldtit cdruia nu-i pasd dc oi. nu existd in vocabularul nost'u.devotattrupgisufletslujiriiluiDumnezeu'$icu -82- .. gtie cit din efortul nostru exterior nu este r rrr.c'rcsiunea rl. ornur s-a Jdcut nevdzut.. nu au totu$i putele decit in mdsura in care sint in animate de rug[ciune.icit de mult ni s-ar cele s[ nu ne neglijdm niciodatd indatoririle.. or. Ce rost arc toatf. mult mai mult timp decit pind acum' M-a$ bizui pe efectele ei mult mai mult decit pe efortulile mele care. I Regi 20:40 Nu Etiagi cd trebuie sd fiu in srujba ratdrui Meu? L.ituale ror i-a increclinJar in grij mut al turmei lui fldminde cdldtoria noastrd prin pustiul acesta. Biserica este atit de ocupatd.r:it O lafionalizale a rnoliciunii noastle latente.ite cet. Nisbel-. un om foafie bun toate acestea iat5 ce a spus el: <Dacd al fi sd md intorc in viald qi fdrd sd m[ aq acorda rugdciunii. toate se ingrdrndclesc pe agenda care ne dd dureri de cap. programul zilnic ne este incdrcat.

tt. avea timp s6 se inchida in camera pentlu o or. Si dac[ vrem. putem. s[-i t)ur tngrijordrile veacului acestuia Si inseldciunea bogdliilor itteacd acest Cuttttt Si ajunge neroditor' Matei 13:22 Luali seama la yoi irt$ivd. Gindili-vdlaSusannahWesleycate.J Triunfritori pe genunc hi tngrijor[rile dau afard preocupdrile eterne creasc5 puterea. G. H. a$a cum face sd creascd puterea tuturor lucrurilor orneneEti.sd t i se ingreuieze ininile t. in clipele ace lea. ci sb ne facein timp. i\i"t".>>. luclul dintre toate. pluralul folosit aici-<locuri pustii>>-arutd cla Dortttttrl li a retras in rnai multe ocaz.inciudafaptuluicd ei avea nou[sprezece copii. avem timp pentru orice important tnai c(]l dar nu avem timp pentru rugEciune.. cit de pupini oameni g[sesc timp pentru rugdciune! Avem timp pentru orice: s[ domim gi s[ r-rfnc[m. sd vizit[m prieteni.ri.<<Iar El se ducea in locuri agazd acJiunea Sa inU-un putemic contrust cu presiunea lnullintilot' lic cL se imbulzeau in jurul Lui: ele ii cereau cu mult zgomot stl vindecate gi invdlate ..6 intreagd in fiecale zi. problema nu este sd gdsirn timp. Hristos a fost marele nostru exetnplu atunci cind pdr[sett rnullimile pentru a sta cle vorb[ cu Tat6l S[u.'fi. Felul in care Luca descric sttttnllii alatd c[ acest lucru reprezenta o pracLicd pennanent["' . s[ ciLim ziare sub soare' .ebuie s[ fi existat rnotive plesante pentru a rrcllliiH atllr I -85- . unitd cu insdpi ir-rfluenga divind. ESENTIALUL..u intbuibare cle rnincare Si bduturd Si cu ingriiordrilc t'ielii ucesteia. Lang spul'lctl: pustii (plulal) 9i sc ruga'> Accasltt . Oswald Smith. ca nu clilnl)a . El le-a rtrlitzttt.i lomane. singurd cu Dutnnezeu. Luca 2l:34 Oh. DAR.

{
T'riunfdtori pe
genu

nchi

ajutoare.

umleze o cale tocr.nai opusd rui rfu'ist.s, extinzindu-pi pr.,prictefitc pi mlrindu-gi poverile cu toate cd nu puteau conta pe rnai murtc
,,<<Iar

ziud! Pind cind energia ni se cpuizeazd gi ajungem chiar ra prdbupire. Ba chia's-a intimplat uneori ca lucrdtoii devotafi str
,lt,

inleleppi sau deslul de hotdripi pentru a se retrage di. scenr pent citeva zile sd se roage impreund doar pentru atit? Este atir uqor sd gindirn cd acunr este $ansa noastrl, cd vi'rul nu ne va totdeauna pricrnic ca acum, cd t'ebuie sd rucrd'r cft timp mai
es

ocazipe care Irl insupi le crease; era nevoie de o trrie de carac iepitd din colnun pentru a proceda in felul acesta. Nu este upor fii un adevdrar irnitator al lui Isus, un ucenic fdrd teamd. i lucrarea medicald misionard se intinrpra deseod ca o ooerar.i reu'sitd sau un tratament cu rezultate bune sd atragamullimi oameni la dispensar sau la spital. Cili doctori au fosr destul
r

Antidotul unei activitd,ti
neintreruPte

tr\i cei ce il asteaptd. Isaia 30:18 (K'IV)

in locuri pustii qi se ruga.>> Hristos gtia cd numai Dumnezeu are energii inepuizabile.,, r,
se ducea

El

_86_

-87-

Tri u.ntfdtori pe gerunchi

Triutnfdtori pe genunchi
,,Eu voi asculta ce zice Duntnezeu, Domnul:

Dom'ului; continud sd-I p'ivepti Fala dac[ v'ei sd devii ca EI... Marea preocupar.e a lui Satan este sd ne indepdrLezc de
comuniunea cu Dumnezeu. AcriviLatea ne absoarbe aten;ia, iar eu-l il impinge pe Hristos de pe tronul inimii. Este mai ugo. sa petreci doud ore studiind cifre, planuri, cdrfi cle gtiinfd, cle lilosofie, decit sd agrepli in tdcere gi in dezbrdcare de sine inaintea Domnului. Slujito'ii lui Dumneze.r cu invdldturi sdndroase, rrevota[i, activi, trebuie s[ lase deopanc multe ,,lucruri., gi sd aprind[ din nou llacdra sfintd din inima lor'. Nu fi atft de ocupat cu conducerea unui proglarn fiicir s[ nu mai ai timp sd stai inaintea lui l{ristos. Oliver G. Wilson.

clci El vorbegte

tlt: pace poporului Sdu gi iubililor I.ui, numai ei sd nu cadd iardqi

in nebunie." Psalm 85:8.

Dd la o pafle lucrul ce-opre$te rugdciunea, Mai bine esre sd-l lagi balrd; CIci flrd rugdciune, oricit ar fi de bun. Nu-gi va aduce-n Cer cunund. Dr. A. f'. Pierson a vuitat odat[ un pastor care fusese in spital vreo $ase luni. El i-a zis pacientuiui: ,,Frate, ai fbst un oln fbarte ocupat. Poate cd Dumnezeu are un mesaj pc care a vrut sd }i-l transmitd, dar tu ai fost prea ocupat ca sd-l poli asculta. Apa ca Dunrnezeu, in bundtatea pi in intrelepciunea Lui infinitd, a tr-ebuit sd te aqeze pe spate ca sd-I poli auzi glasul qi sd,_I primegri mesajul." In timp ce Dr. Pierson pfu-dsea spitalul, pdrea cd Dom'ui ii spune: ,,$i [u ai fost foarte activ pentru Mine gi nu 1i_ai fdcut destul tirnp sd stai cu Mine!" Dl. Pierson a zis mai tirziu: ,,Din rnornentul acela m_am hotdrit sd practic ceea ce predicam. La sfirgitul fiecdrei zile gedeam tinrp de o ord in linigtea oddii mele, nu penLru a_I vorbi Domnului, ci pentru a asculta ce ar-e Dornnul sd-rni spund gi pentru a-'ri ageza deschisc viala gi lucrarea zilei r.espec[ive inaintea p'ivirii pdtrunzdtoare a Domnului, pentru a fi evaluare!,,
-88-

T'riumfdtori pe genunchi
rirsunet care-i dovedegte originea divind. in fara Galilor se gdsege un munte fiumos numit Plinlimrnon. ljl a blut milenii la rind din fiecare nor ce se a$eza pe fruntea sa,

Riscurile omului ocupat
vii. Dnr via mea n-ant pdzit-o. Cintarea cintirilor l:6. (K.JV) in mi.itocut belsugului vafi in nevoie. lov Z0:ZZ.
belgugului va fi in nevoie." T.Watson lrebuie
sd ne

Irtl-au pus pdzitoare la

p?n[ cind a ajuns el insuEi un lnare rezervor de apd r;i din el izvordsc astd,zi cinci riuri. Dacd ne addpdm din Cel Nevdzut gi Vcgnic, din noi vor curge riuri de binecuvintare, fertilizind gi bucurind totul in jurul nostru. Dar, dacd nu pdstrdm legdtura cu

Ccrul, vgm
ducem ulr

fi yiqoyqlLde

v^qs-g_o-1"_1e"-gll"fe

baljggur{ prin faptul cd unui om insetat. J. Gregory Mantle.
q_rr*acl_d-e_

L,umea ne fine ocupa"ti, dar nu ne poate umple. ,,in

mijlocul

i'

facem timp pentru a sta ?n pfutnsre cu Dumnezru. timpul activit5lilor sale, sufletul sldbeEte. l)ean Vaughan spunea: ,,Activitatea neintreruptd a unor creEtini este mormin[ul

vielii lor spirituaie." Thomas Cook.
,,Munca nu estc hrand pen[ru suflet, dupd cum nu estc nici pentru tlup. in mijlocul nenumdratelor sale preocupdri sufletul se usucd, iar acLivitdlile lui vor dovedi cu timpul acest lucru. Motivalia vie^tii noastre tlebuie s[ se gdseascd in Isus F{ristos, nu in succes, in faimd sau in laude." Dacd vom incerca sd trdirn unndlind oricare dintre acestea din urmd, va trebui sd facem aceastd dureroasd mSrturisire: ,,M-au pus pdzitor la vii, dar via fflea n-am p/azit-o." Scopul nostru aici este de a indica pericolele care pindesc activilatea cregtind excesivd. Primul pericor este acela de a consuma fdrd a umple din nou, de a mdri numdrul activitd"tilor Ei de a scurta timpul de caldd pdrtdEie. Nu putem deveni o binecrrvintare pentru al1ii pind nu ne drm seama cd vir[utea ne-a pErdsit; gi dacd aceasta nu este pemanent leinnoitd pr.inLr-o pafi[gie intimd cu Cerul, slujir-ea noastri va ajunge sd nu fie mult deasupra faptelor moafie, iar mesajul igi va pierde acel -90-

Donald Gee, evanghelist gi director fbarte ocupat al unui colegiu biblic, s-a aflat la un moment dat imobilizat tirnp de zece slptdrnini in salonul unui spital. Aceastd linigte foqtat[ a pr-odus ccl mai potrivit sfat pentru lucrdtorii cre$tini ai acestor timpuri mult plea agitate, sfat pe care il red[nr mai jos: ,,Sd ne plingerl c[ trdirn intr-o vreme de continu[ grabl a ajuns un lucru banal. Problema noastrd nu este munca, ci graba, viteza, lipsa rnomentelol de respilafie, iulegul ;i viala agitatd in genelal. 'fotul ne tenteazd: unde inainte mergeam pe jos, acurn ludm rnapina; unde inainte c[ldtoream cu vaporul, acum ludm avionul; unde scriam scrisori, acum telefondm; citim reviste de modd qi reclame in locul c64ilor bune; ii putem privi Ei asculra pe afii discutind o anumitd problemd in loc sd ne agezdm cu ciliva prieteni gi sd avcm impreund o convelsalie folositoare. Pledicatorii noEtri ,,de succes" sinl cei a cdror agendd este stabilitd pentru trei sau patru ani inainte. Evanghelisrul la nrodl se deplaseazra dela o campanie evanghelisticd la alta, dup[ o agendd foarte incdrcatd ;i bine plazit de un ,,manager de afaceti". Este greu sI nu fim pringi in aceastd plasd, noi, peEtii rnai rnici. Iar rezultatele sint nenumflrate boli de nervi de care se pling foarte mulgi oameni, boli care igi cer triburul in domeniul sdnatdgii frzice Ei emogionale. intre timp, producdtorii de medicamente cigtigd enorrn din vinzarea de tranchilizante, iar numdrul paciengilor din spitalele de boli mintale cunoaste o -91-

Psalm 46:lA ." . .cent ) V-arn spus aceste lucruri ca sd at.i sd gtigi c[ Eu sint Durrutezru. Sinten'r influengagi de radio qi de televiziune unde hecare minut trcbuie urnplut cu un fel sau altul de vc-rrbire.. I)acd un astfel de loc nu existd. Oamenii se angajeaz[ in tot felul de activitdpi pentru a-Ei adonni conEtiinpa iqi stimuleazd simgurile cpuizate pentru a se implica in noi eforturi.'.ornului rnodetn ii este teamd de lir-riqte.T'ri urnfdtori pe gen. Stuart Holden. Sinlena stirnulaEi de filosofie sd firn intr-o continu[ rniEcaremereu activitate. Iati ce spune aceasta din unnd: .. ca nu culnva sd fie siligi sd-gi cerceteze cdile inaintea lui Dumnezeu.." Dumnezeu insd spune: .nu mai are sens..ti1i cd Eu.le lui l)unnrc.este izbitor.. I-yons a observat cd . sint Dumnezeu.terge arnintirile..t.ti-vd. Scoala td.dacd un cuvint atit de sfint cum este .. Viala unui om se poate adinci extrem de rnult prin perioade de liniEte.Opli.Fii harnic qi vei cunoaqte succesul material." .a a$tepta in tdcere rrspunsul Domnului" . Eu stdpfnesc pe pdnrlnt. Aceasla tinde sd ne fac[ sd ne pierdem profunzimea. gi pentru a-qi.i sd. pentru o vrelne incfu'catd de activitate. folosite pentru indeletniciri -93- . activitate. acesta este nevoia de a cugeta ?n t[cere.Stai linigtit qi sd gtii cd Eu sint Durnnezeu.. atunci expresia minunatd a llibliei .asteptare" implicd tdcere ambele sint lucruri grele pentru oarnenii prinqi intr-o neintreruptd activitate chiar qi in viala lor religioas[.zeu! lov 37:14 Opriqi-.. Ioan 16:33 Prive. Contrastul intre evanghclia aceasta gi evanghelia lumii .Fii cnelgic pi vei cunoaqte pldcelea de a stdpini....Fii sirguincios Ei vei cunoaqte secretele qi ingelepciunea lumii.evanghelie" poate fi folosit pentru a descrie filosofia lurnii .e1i pace in Mine. Aceast[ .u nc hi crestere alarmantd. activitate. Sint convins cd existd un loc pentru a asculta in duh vocea lui Dumnezeu.d.te linistit minuni." Dac[ exist[ vrcun lucru de care sr: tem foafte mult oamenii a c[ror inimd nu este curatd.." Aceast[ afumafie face pane din Evanghelie. Robert E.

epti coplegit.n Methodisl. nu $opti nici o rugdciune. Treburile nu mergeau a$a cum gindeam eu cd ar trebui sd meargd.>> A venit cu o asemenea forfi. cind noaptea se l[sase gi natura adormise. dupd modesta . f'ensiuni. -94- .i lirnitata mea pdrere. prezenla Lui. dar in spatele progresului trebuie sd fie pace. toate mi loveau.. Problemele din jurul meu erau ingrijordtoare gi cu mult dincolo de orice solu[ie ag fi putut eu oferi. situalii imposibile. din activitatea noastrd necontenitd. incit inima mi s-a topit. frustr[ri. Cautd uneori linigtea calmd a prezengei Sale. Aqteapt[ numai sd te intilnegti cu El acolo. cind El se apropie Sd Se descopere sufletului tdu. harul I-ui.'f riumfdtori pe genunchi Triunfdtori pe genunchi Itdrnii tdcut uneori! indeajuns de tdcut ca sd auzi Atingerea miinii Lui dragi. Retrage-te din toatd confuzia lumii. din faptul cd ne sprijinim pe propria noastrl infelepciune." Stai lir-rigtit citeodatd.> Foarte multe dintre tulburdrile gi ingrijolarile pe care le avem izvordsc din vorbdriile noastre {Erd rost. La sfirgitul celei de-a doua zile. dezacorduri intre prieteni de incredere. Wilson. Crnd ingelegi mila Lui. Edith H. Numai cind stai singur in tdcere inaintea Lui. <Stai lini$tit gi sd gtii cd Eu sint Dumnezeu.agteapt[. Un cintec udat de lacrimi r[suna in inima mea. mi-a venit in minte aceastd por[iune dintr-un Psalm invdpt cu mult timp in urmd: <Oprili-v6. Dacd religia nu face ceva. Fd sd inceteze chiar lauda. Simgeam adinc in inima mea cd s-a profitat de mine qi-mi petreceam mare parte din noapte frdrnintindu-m[ fdr'd odihnd in patul meu. gi s[ gigi cd Eu sint Dunnezeu.aprecia pe Dumnezeu. ne relateazd o experienfd interesantd din viafa sa: . Noi vrem progres. Nu ai nevoie de o fanfar[ penLl'u aJ. editor timp de mai mulgi ani al periodiculut Wesleya. Dumnezeu igi va face cunoscute adev[rurile Lui cele mai trtlirtt'i.1)e o vreme incoace. Marile personalitdpi au petrecut mult timp in aceste momente de liniqte ale viegii. accentuind fiecare cuvint intr-un fel in care nici un om n-ar fi putut. lucrurile nu mergeau a$a cum trebuie. atit de linigtit incit Durnnezeu sd-1i poatd vorbi $i s[-$i facd auzit glasul in inima ta care-I." Oliver G. Divall corrstructive ca meditagia Ei rugdciunea. avem un sentiment de vinovdgie.

in schirnb. dar in cirnpie de multe oli trebuie sdpate canale .Viaga lui este o adevdrat[ via[d de rug[ciune. Nu pierde niciodat[ wemea cu fleacuri sau fraze inflorate. nu intrd gi nu iese din vreo casd frrd sd se roage. Nu indrdzne$te sd iasd din cas[ fdrd rugdciune. Japonia sau China. Exodul24:12 $i El i-a clat intr-adevdr lui Moise. Bakht Singh se scoald devreme. viguroasd viali de ruglciune. Ziualui incepe cu citeva ore de rugdciune pi citirea Bibliei intr-o atitudine de reverenfd. intr-o scufid biografie a lui Bakht Singh. Pogi auzi de dou[zeci de ori pe zi cuvintele: <<Sd ne rugdm>>. Daniel Srnith scrie despre viala acestui om care trdia singur cu Dumnezeu pe munte qi povestergte cum din viaga lui curgeau torcnte de energie spiritual[. cu doringd aprinsd. India. Sd privegti fennecat frumusegea lui Dumnezeu. Sd agtepfi pind adincul intilneEte adincul gi se cufundd-n el.Triurnfdtori pc genunchi dc miezul noplii. ce rugdciuni!" Stau singur pe muntele lui Dumnezeu. Cu inima t[cutd. Nu face nici o migcare pi nu pleac[ nicdieri in cdlltorie frrd s[ se roage. cei din lumea cre$tind. coborindu-se gi ridicindu-se rapid.. degi rnult mai lungi decit scrisorile sale. Rugdciunile sale. Numai dragostea a impins sufletul acesta insetat Torentele ce rzvordsc din mllntele rugdciunii Dornnul a zis lui Moise: Suie-te la Mine pe munte gi rdrnti acolo. $i Eu t1i t.oi da. Nirneni nu are voie sd-l delanjeze chemindu-l la micul dejun in timp ce std in devofiune inaintea Domnului. Spiritul rugdciunii infldcdrate pare sd nu-lp[rdseasc[ niciodatd. Duhul Sfint igi croiepte calea dupd cum ii place l-ui. udind cimpiile din vale: . cloindu-Ei singure cursul.. ce om al rugdciunii! O. 'Iot aga este gi cu cei care trdiesc pe inlllimi cu l)umnezeu. O. in nici o zi. dupd ce a varbit cu el pe nuntele cel sfint. Iar dragostea igi dezviluie rainele. Doringele lui sint exprimate cu multd vigoare in rugdciune.. in aceatd hot[ritd. O. degi lareori se culcd inair-rte Pind la locul revelafiilor limpezi. pcntru ca apa sd curgb.N-am vdzut niciodatd pe cineva care sd egaleze viafa de rugdciune a acestui om gi eu cred cd arn umblat prin lume deslul de rnulr. Ce minunat e in aceast[ linigte divind. ne fac pe noi. binecuvintate indlgirni ale pdrtdgiei cu Durnnezeu Unde dragostea creatoare dornnepte mai presus de toate $i lignesc izvoare nesecate de vindecare . ca sd aud vocea Lui. lignind ca un izvor putemic ce nu poate a$tepta sd se strecoare prin orificii mici sau sd-Ei risipeasc[ energia prin crdpdturi inguste. siut sigur. Sadhu Sundar Singh. cu multb trud[. seamdnd cu propozigiile din scrisorile lui prin faptul cd sint la obiect. Ei aceastd rugdciune este frcutd intotdeauna pe genunchi. uneori la patru dimineaga. Tot secretul este. Nu-i de mirare cd realizeazd atit de mult. nu primegte nici un vizitator fdrd sd se roage atit la inceputul cit gi la sfirgitul vizitei acestuia.II Petru tr:18 'l'extul care urmeazd include fragncntc scrise de cdtre doi autori din India" Trebuie sE recunoa. sd ne sitn(im ruEinafi" Pe munte. tolentelc se revarsd cu putere la vale.tern cd unii cleqtini din Afiica. cei care dedicd pulin tin-rp ruglciunii qi pdrtdEiei cu Dumnezcu tlebuie s[ se organizeze cu multd trudd. in ce privcqte diruirea fati de Durnnezeu.

care intreaga sa viap a fost familiaizat cu locul acesta tainic. Viafa ta va strdluci glorios inaintea locuitorilor cimpiei. E.. Si fala lui li s-a ardtat ca o fald 'l'oli. Psalm 34:5. cind au cerut.* G. transfigurat[ inaintea ochilor oamenilor? I{idicd-te gi intrd in coltul tainic al lui Durnnezeu unde ard fbcurile dragostei. li s-a r{spuns.ntfdtori pe genunchi Ca s[ aducl bucurie. putere pi rdscurnplrare. Boulton $i noi ingine am auzit acest glas din cer. Cei carc qtiu ce inseamnl s[ stai adesea de vorb[ cu Dumnezeu ajung sd aibd in glas o inflexiune care ii dd de gol atunci cind vorbesc cu semenii lor. Cind a fugit din tabdra celor rnulgi $i pe virful muntelui infi'icogat. George MathesonNu se poate ca cineva. fdrd. Secretul strdlucirii ('ind i1i tntorci privirile spre EI. -99- . $i a strdlucit ca fap unui inger'.n de inger.. W. Fapte 6:15 Oh. s-au uitat lintd la St"f. ele igi vor face fafa sl strdluceascd cum strdlucea fala lui Moise. Cornpbell Morgan. II Petru I:18. sufletul meu. vrei tu ca viala ta sd fie glorificatd.T'riu. C. Rugdciunile tale vor fi luminoase. insd ea a venit din convingerea fermd cd. in aceasta se aratd valoarea subiectivl a rugdciturii. Doar atunci faga plofetului a lepddat Orice trdsaturd de sldbiciune omeneascS. infrumusefatd. De aceea cred cd dovedirea valorii subiective a rugdciunii constituie proba prezumtivd a valorii ei obiective. atunci cind ei s-au rugat. au fost ascultagi. te luninezi de bucurie. ca el sd qtie. sd nu-i poafie lumina Ei gloria pe faga. cind eram cu El pe muntele cel sfint.

Domnul vorbea cu Moise fa[d in fagd.unii oameni au frutnusefea Trandafirului din Saron. Cdci cel ce vede nevdzutul este adevdratul vdzdtor. Sloan- dat[. MA. nu cei mai buni vorbitori.s[ stdm cu faga indreptatd in intregime spre Dumnezeu. aga cum lumina soarelui a transfigurat floarea de p[p6die. O 1907 by G.. Campbell Morgan... stenograhat intr-un rnod destul de aparte. privegtc la El meleu qi acea atraclie divind. LiWiasTrotler. Astdzi am petrecut doud ore in ruglciune c[utind sd dobindesc acel parfum. in jumalul acesta. .Practicarea Rughciunii" de G. nu va putea niciodati sd inlocuiasc[ Privind in sus." Nu-i de mirare cd fala lui stldlucea. (London: & Stoughton).David Wright. T riurnfdtori pe genunchi G. A sta astfel aproape de privirea pdtrunzdtoarc a lui Dumnezeu e ceea ce dd unui om o putere nemaipomenitd Ei-l umple pe cregtin cu o stare dumnezeiascd infricogdtoale. intr-una din zile el a scris: . sint cei mai eficiengi mesageri ai lui Dumnezeu. de dtagoste pi putere gata sd ne transfigurcze.. C... S-a rugat. A stat sinsur in comuniune cu Durtnezeu. plin de har. dar cu aceeagi condigie . Dintr-o sufletul meu md duceam s6-l vdd pe acel sfint preaiubit al lui Dumnezeu Ei omul acela avea in jurul lui o atmosfer[ care m-a ajutat chiar gi atunci cind cuvintele nu atingeau toctnai punctul sensibil. a apdrut strdlucind o mlreag[ stea aurie. dintr-un colg intunecos cu trunchiuri de culoare brunpurpuriu qi mupchi moale. Intoarce-[i privirea sufletului sprc Isus. Ei dintr-un loc al fericirii Slava lui Dumnezeu i-a izbit faP. Charles FoxEra inrr-o p[durice dimineaga devreme. iar allii au Ei parfumul lui. IIr[ a intenfiona sd-l publice weodatd. cum vorbegte un om cu prietenul lui.. prin care sint fonnagi sfingii lui Dumnezeu chiar in aces[ al doudzecilea secol. atunci peste tot in jurul nostru existd un ocean de hal. incit roua de pe petale forma o aureold perfectd in jurul corolei ei. -100- * Hodder Din. Soarele se ridica din spatele unui pisc ascu[it spre rds[rit gi lurnina lui se revdrsa tot mai aproape. Dacd Soarele Neprihdnirii a rdsdrit peste initnile noastre. Rev. B. Cind eram profund ingrijorat cle alintit[ in taind asupra heaiubitului nostru. Nu era decit o pdpddie pe jum[tate uscatd. Andrew Bonar." W. captase toatd gloria de cale era ea in stare gi strdlucea atit de puternic.7 Triumfdtori pe genunchi Acoperit dc nori gi intuneric. gi n-ar fi fost niciodat[ scos la lurnin[ dac[ una dintre fiicele lui n-ar h cunoscut aceastd stenografiere. dar avea fafa intoalsd in intlegirne spre soare. El linea un jumal. Cei mai buni vdzdtori. Pe cind eram qcolar am avut privilegiul de a fi in legdturi stdnse cu Dr. insd o astf'el de transfigurare o privire apar{ine numai celui ce cautd singuratic prin noapte. va pune stdpinire pe tine.Ilowland O jumdtate de ord din timpul tdu liber petrecutd rlsfoind vreo carte de literatur[ spirituald. f[cind apoi pete de lumind printre copaci. Morgan .

roagd-L pe El: . Chtd Md va clrcnru. dar valoreazd de un milion de ori mai mult decit efortul depus. liindcd exist[ un sens mult rnai inalt al cuvintului rugdciune. cu siguranld.Tu m-ai opucat de nina d. Morlin Luther. James Stewart. cdci cunoaste Nurnele Meu. Dar omului pentru cale rugdciunea este o practic[ obignuitd (nu doar cind are chef . Gindirea este un proces de a vorbi cu tine insu{i. George Mueller. in pauze.. Lucrul acesta este posibil pentru oricine.or de lIcut. Cind sint convins cd un lucru este bun nu md opresc din rugiciune pentru lucrul acela pind cind nu primesc rdspuns. Franklnubach. aceasta devine un obicei. ne acorddm mintea pe lungirnea Lui de und[ gi ii Oarn qansa sd ne toame ideile Sale prin intemtediul irnaginagiei noastre de$teptate. Exist5 totugi o cale de a face acest lucru ldrd sd lie ncccsard stoparea celorlalte preocupdri. Este dobindirea unui nou mod de a gindi. Nu este Eu trdiesc in duhul rugdciunii. Psalm 73:23. deqi nu se roagd intotdeauna cu gura. Bonar. o comuniune intirr-rd qi neintreruptd. printre lucrurile pe care sintem obligagi sd le f-acem. de zeci de mii de ori lugdciunile rnele au fost ascultate. Si gindepti continuu la Hristos este u$or de inleles. deruleazd-Ji gindurile in mintea mea. IL[spunsurile vin tor timpul. vorbegte cu Hristos cel Sd ne umplem mintea pind la saturatre cu Hristos J Ncvdzut.intr-un sens mai pufin nobil.eaptd. aqa cuffl a fbst experimentatd de Glegory Lopez pi mulli algii dintle fragii Ei surorile noastre care sint incd in viatd. Fiindcd nd iubeSte---ice Dornnul-4e aceea il t..oi izbdvi. Dacd persistdm. A. existd momente cind mintea noastrd se intreabd: . Pentru omul care nu se roagd niciodat[ existd puline speranfe cd va avea vreodatd o experienp religioasd convingdtoare. Md rog in timp ce merg. Nu este nevoie nici sd inchidem ochii. inimile lor se roagd continuu. ornului aceluia Hristos. fohn Weslev. ii voi rdspunde. anume o comunicale deschisd cu Durnnezeu. in orice loc. ii devine foarte rcal. Sint convins cd a trdi in spiritul rugdciunii in fiecare or[ este ccea ce aduce binecuvintarea de sus. Cere un anumit efort. in loc s[ vorbeqti cu tine insufi. De rnii. -r02- -103- .aceasta este una dintrc capcanele religiei . ea nu este suficientl.Triunfdtori pe genunchi u. Deqi cl ord de devo(iune zilnic[ este vilald penrru a ne unrple mintea cu Hristos. in tot cursul zilei. cind md culc Ai cind urd scol. O dorintl continul este o rugdciune pemanentd .Acum ce utmeazd?" in aceste clipe de pau'zd. 15. Ce gindepti Tu cI trebuie s5 fac acum?" Cind il intrebdrn pe Hristos: ..Ce unneazd acum?".. insd eu strtt totdeawn cuTilrc. Rugdciunile cre$tinilor irrtegri sint rugdciuni neincetate.Doamne. Chiar atunci cind sfittem inconjuragi de mulgimi de oameni putem continua s[ vorbim in linigte cu hietenul nostru nev5zut. Psalm 9l: 14. nici sd ne schirr-rbdm pozilia sau sd ne miqc[m buzcle.il voi ocroti. fiindcd suspinul unui cregtin adevdrat este rugdciunea.ci pi atunci cind nu simte dolinfa de a se ruga).

s-a rugat.Sint tot numai sldbiciune-scria William Bramwell in jumalul sdu-gi. -105- . o trdire bazat[ pe acest har $i." A$a a scris biograful sdu despre el. 9i dacdli vei aduna materialul pe genunchi la poarta Cerului. Dacd i[i poli muia pana in cemeala inimii. M[ strdduiesc prin rugdciune continud sd trdiesc rnai aproape de Dumnezeu decft oricind in via[a mea de pind acum. Trdiesc cu Isus: El imi este totul.Triunffitori pe genunchi . a studiat. ili va aduce multe subiecte in minte gi astfel te va ajuta sd-gi alegi o temd. I'oate bibliotecile Ei studiile noastre sint lipsite de orice conlinut in comparagie cu oddila noastrd de rugdciune.. biruim priil rugdciunea fdcutd in taind. o. a discutat. Familranzat cu Curtea Cereascd Nu ne ordea ininta tn noi cind ne vorbea pe drunt Si ne deschidea ScripturileZ Luca 24:32 Credincios este Dwnnezeu.El a umblat intr-un spirit de rugdciune plin[ de credingi. gi El aduce sufletul meu intr-o unire gi mai strinsS. devenim putemici. Domnul. in vreme ce lugdciunea ca inaltd angajare spirituald igi va limpezi ochiul lduntric pentru a vedea adev[rul in lumina lui Dumnezeu." Aceastd respiralie a sufletului intr-o rugdciune permanentd a fost marele s€cret al succesului de care s-a bucurat William Bramwell in lucrarea sa de transforrnare a metodismului. Dintre toate influengele care contribuie la fonnarea unui om cinstit de Dumnezeu in slujire. A citit. apelind cu toatd seriozitatea la Domnul. intr-adevdr. Cregtem. a recunoscu[ mina lui Dumnezeu in toate lucrurile. care v-a clwnal la pdrtdEia cu Fiul Sdu Isus Llristos. ca sxerciliu mintal..ostru. a cdutat cu insistengd c[lduzire divin6. in timp ce lucrdtorul cre$tin in fotmare se invirte pe roata preg[tirii sale. El r-nd ap.. ce adincirne de har! ltugdciunea continud este aceea care aduce sufletul in slavd. atunci vei scrie bine. vei vorbi bine. . gi a dovedit zilnic credinciogia lui Dunmezeu. rug[ciunea este unealta pe care Marcle C-llar o folosegte pentru a modela vasul. Tot ce poate face un curs universilar pentru un student este brut $i extedor in comparafie cu rafinamentul spiritual delicat obginut prin comuniune cu Dumnezeu. n.. Ruglciunea. cu atit te achili mai bine de ins[r'cinarea ta cereascd. nu cunosc nici una mai puternicd decit familiarizarea sa cu Scaunul harului. a suspinat in duh gi a trudit cu toate sirguinga pentru mintuirea sufletelor. I Corinteni 1:9 Tronul harului are o anulnitd calitate care intrece toate estimlrile: cu cit devii mai familiarizatcu cuftea Cerului. nu vdd alti solugie decft o dependengl totald de harul Lui.azdla picioarele Sale! Sint mai pulin decit nimic in fafa Lui. O.

trebuie s5 finr altora' cu singura sursd de altruism' Dacd sintem folositori cd sintem simpli' aceasta se va datora in prirnul rind faptului curali Ei liPsiti de egoism"' <<Niciodat[!>> a zis el. Un om care se poate ruga astfel poa[e pr-edica mai bine decit olicine in lume'>" -106- .Egtiobosit. tot a$a j { Alteobligagiiiliocupdtimpul. Rugdciunea totugi' nevoia clevogiunea sint atit de ugor impinse afar5' $i - Dup6 cum in timpul pregdtirii. Munca te preseazd atit de nrult gi duci tirziu la culcare 9i vrei sd te scoli tirziu. scuze. venite plutind din mungii de mir. Dar cum sd indr6znim noi sd ne rugdm in toiul batdliei. Eu am continuat: <<Acurn Etii secretul puterii lui Spurgeon.Te comori nea$teptate aduse dintr-o datd de miini cereEti. suspinul tainic al inimii mi-a adus u$urare 9i m-a1r bucurat de o libertate neobignuitd. Theodore cuyler ne vorbegte despre o vizitd fdcutd lui necrulitoare' Dacd aceasta este de cea tnai mare importangd. atit in gindire cit gi in exprimare. izvoare de ginduri proaspete vor gigni mereu in mintea ta. cind md simfeanl limitat.iuinf. Deseori.Triurnfdtori pe genunchi Triuntfdtori Pe genunch i Forbes Robinson.rring. seminle de flori din Paraclis. scriincl unui prieten' il indemna: "'['rcbuic hotffi in accasll si-gi impui sd fii undeva singur gi s[ te rogi' Fii ta p. Spurgeon. nu un blestem pentru cei cu care singuri impreund trebuie s6 intrdrn in noi ingine. este fim weodatd buni la ceva' dacd vrem sd fim o tu gi eu vrem sd venim in contact' binecuvintare. H.u ug. cd rugdciunea vd va asigura puterea de care aveli nevoie pentru fiecare zi' C. Amintirea luptei spirituale de acas[ va aduce mingiiere predicatorului care igi simte la amvon limba legatd. <niciodat6>. ca rdspuns la rugdciune. dacd niciodat-[ n-am strigat cdtre Domnul in timp ce ingeuam caii pentru 1upt6. Pogi fi elocvent 9i atrlgdtor in viag^d' insd adev[rata Vei gdsi cficieng[ OepinAe de comuniunea ta cu lumea vegnicl' pi este necesar[' . Dumnezeu nu ne va abandona dacd nici noi nu L-am abandonat.Vreis[teculci. Vegi descoperi. Dr. fragii mei.

Doar viala lui Dumnezeu gi-a noastrd. ai fost conqtielt de faptul cd El igi inund[ inima gi-gi vorbegte? Cu ceva timp in urm[. sd stai liniEtit. mai pufin pe Dumnezeu Petru a pe toatd lumea afard. Ocupafi gi legafi de pdmint. Dumnezeu m-a convins de vinov[1ia mea in aceastd priving[. Vorbind. am pr-ivit la peptigorii aceia aurii cum inotau alene. Atunci El ni S-ar descoperi! Nu umple El Cerurile Ei pdmintul cu prezenla Sa? qi nu este El aici. Sd pdtrundem in tdcere. sd te afunzi in nirnicnicie.iu. vorbirea noastr[. lucruri care pot ruina atit de ugor momentele de lini$te. deoarcce ele sint adesea atft de unilaterale .i vocea Sa. cind incepeam un timp de p[rtasre cu Dumnezeu. M-am dus Ei i-am adus in camer[. Viafa este prea plina de ceringele ei qi p[rnintul cere prea mult. Sd rdrninem liberi qi singuri. Oh. efortul nostru.pe El insugi. De rnulte ori in viala mea devo[ionald. a$a cum este. L-a[n luat gi l-am scos afar6.lui. Cit timp este de cind te-ai a$ezat cu adevdrat 9i gi-ai gdsit desf[tarea in prezenga Lui. Apoi am vdzut nigte cd4i. noud Cucerind impdrdfia din noi gi astfel umplind-o. arn golit camera cle odce mi-ar fi putut impiedica gindurile' Apoi mlam amintit cd in bucdtdrie avealn doi pegtigori aurii intr-un mic acvar. Ei nu -108- Edith Ilicbnan Divall -109- . atngarunclrcat Si s-a rugat' Fapte 9:40 pr Elisei a intrat gi a inchis uSa dupd ei anfindoi s-a rugat Domnu. Stind pe scaun. M-am concentlat asupra acelor pepti pind ce tot zgomotul gi tot zbuciumul slujirii pi luptei Scoate-i pe tofi afard.rugdciunea noastr6. atit de aproape. Uneori md intreb dacd nu cumva momentele noastre de devofiune constituie cea mai mare barierd in calea cregterii spirituale. Vocile conflictelor pi luptelor. Dacd am putea linigti vocile pdrntntului gi ale vielii. Dindu-ne prea pulin pentru a stinge singura dorinld a inimii. adesea nu auzim pi nu vedem Pe Dumnezeu. Le-am dat gi pe ele la o parte impreund cu alte citeva lucruri' De fapt. Acolo vom vedea pe Cel Adevdrat! Dumnezeu ni se va revela Spirit cltre spirit . studiul nostru biblic. singuri gi tdculi $i desparligi de lume. exista presiunea atftor lucruri Ei a atftor ginduri care se inghesuiau in mintea mea. De arn putea rupe toate aceste c[tuge. de am putea numai sta liniqtili. $tii ce-am fdcut? Arn v[zut in camera mea o mulgime de reviste' Le-am afllncat pe toate afar[. Arn descoperit cd una dinrre cele mai n-rari dificult[[i din viafa cregtind este sd taci inaintea lui Durnnezeu. Cel vegnic. II Regi 4:33 scos cregtine au pierit.7Triumfdtori pe genunchi aveau nici un fel de grijd sau teamd. Da! qi linigtili pentru a simli atingerea Lui. Alan Redpath. Apoi rni-am intors privirea spre Isus pi m-am uitat drept la fap Lui minunatd. atingindu-ne? TotuEi noi. AIn vdzut radioul intr-un colg. sd te opregti din alergarea pi preocupdrile viegii pind cind Isus Hristos are posibilitatea sd vorbeascd inirnii. Pentru a auz.

a sdrit dintr-odatd gi a intrat in birou.Ce. cit de mdref este privilegiul de a-l consacra din nou in rugdciune. T'rench. Proverbe 8:34. Cigiya bdrbati gi-au depus cererile la timpul hotirit pi. facindu-l profan gi de rind. a replicat el.>>" -111- . Ascultatea aduce binecuvintare pdzesc! Luca 11:28. Ferice de omul care md ascultd. strig[ unul dintre cei care a$teptau de citdva weme. singurul care il poate aduce inapoi la linipte gi pace! intr-o lume in care sint atit de multe motive pentru intristare gi deprimare. A fost transmis in Morse: <<Omul de care am nevoie trebuie sI fie tot timpul in alertd. care tocmai intrase gi se apezise undeva deoparte.Care mesaj?" au intrebat ei in cor.Hei. Primise slujba. nu l-agi auzit? a rdspuns el. Si-l C) Ferice de cei ce ascultd Cuvintul lui Durnnezeu companie de vapoare cu aburi avea nevoie de un operator radio gi a anunlat pe cei interesagi sd se prezinte la biroul companiei la o anumitd ord pentru interviu. ce binecuvintatd este part6$ia cu Cel in care se afld singurul gi adevdratul izvor. .. Totugi unul dintre ei." . singura sursd a oriclrei veselii adevdrate pi a bucuriei care rdmine! intr-o lume plinl de atitea lucruri care ne pot intina shnfenia spiritului. Dupd citeva minute a iegit cu un zimbet larg pe buze. in timp ce agteptau in antecamera biroului." ..LJnul dintre voi ar fi primit slujba. care vegheazd zilnic la porlile mele Si pdzeEte pragul ugii ntele. . cit de necesard devine intrarea in cortul tainic al lui Dumnezeu... au umplut incdperea de zumzetul conversaliilor lor pin[ intr-atft incit nici unul dintre ei nu a luat in seamd semnalele Morse care veneau de la un difuzor din incdpere. Primul care aude mesajul acesta Ei vine direct in biroul meu personal va fi angajat pe unul dintre vapoarele mele ca operator radio.Triumfdtori pe genunchi intr-o lume in care exist[ atftea lucruri care pot ciufuli penele spiritului. cum ai intrat inaintea noastr[? Noi am fost primii aici. dac[ a1i fi ascultat mesajul de la difuzor.

Calmul unui om este o dovadd de tdrie. El ne $opteste mereu. 5i tclcmai zrceastd grandoare a sa face ca odihna gi liniEtea lui sd fie unul dintre lucrurile cele mai greu de realizat de pe pdmint. I-inigtea nu vine niciodatd astupind zgomotul lumii astfel incft nirnic s[ nu ne rnai irite spiritul. O molusc[ nu se agit[ niciodatd. Zgomotul nu inseamnd putere.I Tri. De fiecare datd cind zgornotele lumii se sting in sullet. Biserica sd stea pe loc. in toate compartimentele viegii.. Sufletul omenesc a fost fdcut pentru Dumnezeu.'Iotugi. dacd wern sd fim puternici. Ni se spune cd rezultatul neprihlnilii este linigtea.ugi! Alice Hansche Mortenson Rare sint momentele de totald linigte in sufletele noastre. pentru cei mai mulgi oarneni. Dc aceea. Vreau sd ascult in linipre Vocea sfintd a lui Durnnezeu. iar cind aceast[ Voce era unnatd.. este mai ugor -rt2- . rdsplata era intotdeauna in sufletele cale auzeau mesajul potrivit la rnorncntul potrivit. tdcerea este o lecfie care ne este pusd inainte foafte frecvent in Biblie. Nimic n-o poate produce decft pacea lui Dumnezeu in inirnd.urrtfdtori pe genu ncli sI fac[ ceva decit T riumfdtori pe genun chi Cind am citit articolul de mai sus ne-am gindit la mulgi cre$tini care sint in agteptarea venf ii Domnului. for[ele calmului au efectele cele mai rnari. Miller. Luca 8:18.d rost gi in goana nebund plirnard avea urechile acordate foarte bine la Vocea celui Nemdrginit. Aceasta este una dintre dovezile nemuririi noastre. O piatld l)oate sLa linigritd IZrd nici un fel de probleme. Vreau sd ascult in linigte in tirnp ce Mina Lui iubitoale roamd 'fot ce am nevoie gi rnerge inaintea mca Deschizind . $tim cu tofii cd. F-aberLuagi seama dar la felul curn ascultagi. G[ldgia nu inseanrn[ clocventrd.W. Linigtea trebuie s[ fie in noi. Dumnezeu ne $opte$te aproape fdr[ incetare. dupd cigtiguri materialc incft nu pot auzi $oapta Duhului. Ea le spunea unde sd meargd gi cind sd meargd. R. Viegile noastre sint agitatc ca oceanul. Fdcind sd tacl orice alte voci Care se cer insistent ascultate. Sufletul nostru este prea mare pentru a rdmine t[cut. a grabei pi a altor lucruri care ne distrag atenfia in trecerea noastrd grdbitd prin via1i. I. trebuie sd ittvildm sd fim linigtigi.gi inchizind . Cu toate acestea noi putem avea pacea aceasta dacd facem intotdeauna voia lui Dumnezeu gi apoi ne incredem in El. auzirn aceste Eoapte ale lui Durnnezeu. dar se aflE cufundali atit de mult in vorbdrii fdr. cdlle--{uvintul Sd u scump. tulburarea nu constituie un tablou fiumos. F. C) inirnd linigtitd va produce o viafd linittitd. Sd nu rn[ ridic pentru a-L unna Pind cind picioarele mele lduntrice n-au fost inc[lpre In confonnitate cu Caftea Ce -rni direcfionea zd. Din perspecrivd spiritual[ agitagia. Pdstorul igi conduce oile la ape de odihnd. doar cI noi nu auzim intotdeauna din pricina zgomotului.

ne-am avut fiinla in gindurile Lui inainte de a intra in fiingi. Iar orele incdrcate de muncd sd treac[ grdbite. Pacea lui Dumnezeu de-a lungul zilei va r[mine in inima ta gi orice pas El (i-l va cdlduzi. dirnineaga este. S[ presupunem c[ un rcge Ei unul dintre slujitori iau masa in aceeapi inc[pere gi se apazd la doud mese diferite. Dacd astfel cauli s[-I veziFala $i sd invegi mai mult despre harul Lui imbelgugat. nu reprezintd aceasta o jignire adusd Dumnezeului slavei? Dunrnezeu meriti cele dintii ginduri ale noasrre. indreaptd-gi inima spre Cer la inceputul zilei gi apoi toatd ziua i1i va merge mai bine. dagi-I lui Dumnezeu momentele de meditagie ale diminegii. iar Domnul este pus la o parte irnpreund cu resturile zilei. F. Walker Construirea uneia dintre catedralele noastre modeme a duat mult timp. cren'Ia zilei. 1 Prirnele ginduri sd fie pentru Dumnezev Doanrtne. nou-n[scut6. atunci avem cele mai mari ganse sd fim in compania lui Dumnezeu. Dac[ vrei sd te intilnegti cu un prieten.inainte de intemeierea lumii"._ Psalm 88:13 Dimineala s-a a$ezat un strat gros de roud tn jurul taberei. unele dintre primele Lui ginduri au fost pentru noi. { . . iar lucrarea a fost foarte istovitoare. Exodul 16:13 Bundtdlile Dornnului nu s-au tfrrrgil.. cu greu o va regdsi pe parcursulzilei. Apoi citepte gi mediteazdla Cuvintul Lui. ingenuncheazd gi adu-1i rug[ciunea cu umilingd in dulce comuniune cu Domnul. va trebui sd te duci dimineala devreme. regele poate interpreta aceasta ca o mare jignire gi ca o sfidare a persoanei sale. $i credinciopiaTa este atit de tnare. dimineala rugdciunea nrca se tnalld laTine.'" (Exodul 16:13)' Roua binecuvintdrii se aEazd. devreme. consaclindu-i-se toate gindurile noastre matinale. cu excep[ia -1 15- -ll4- . T-Watsonincepe fiecare zi proaspdtd. Noi am avut dimineaga gindurilor Sale' Noi am ocupat gindurile Lui din vegnicie. El s-a gindit la noi . Din aceast[ cauzd exista o dozd considerabild de nemulgumire in rindul lucrdtorilor'.23 Cel mai bun timp pentru a sta de vorbd cu Dumnezeu este inainte ca preocupdrile acestei lurni sd batd la ugd. cu Dumnezeu inainte de a pdgi pe cdrarea ei necunoscutd.j T riumfdtori pe genunc hi !. dacd deci am avut parte de unele dintre cele dintii ginduri ale Dumnezeu.. la crema aceasta Ei dd-i-o lui Dumnezeu. Plingeri 3:22. inainte de c[derea noastrd. ci se innoiesc tnfiecare dilnineald. Situagia era valabild pentru to[i. 9i imparte cu El Bucuria pdrtdgiei gi a dragostei Nlscute din unirea cu via[a Lui de sus. Atunci cind lumea este servitd mai intii. se cuvine ca pi El sd aibi parte de cele dintii ginduri ale noastre. indurdrile Lui nu sint la capdt. cregtini. O. peste lucrdri era pus un supraveghetor deosebit de enervant. dacd slujitorul este servit prirnul gi i se aduce mincarea intii. Cel care-gi pierde inima in lume dimineaga.Dimineaga s-a a$ezat un strat de roud. inainte ca el sd fi plecat de acasd. dacd putem spune aga. El socotegte cd este nedernn ca lumea sd fie servitd inaintea Lui. Pe deasupra. Pind credinga se degteaptd 9i sufletul este mi$cat. El se gindea cun s[ ne ridice. D. inainte ca a datoriei chemare sd rdsune cu putere.

. Lucrurile de calitate sint sacr-iflcate de dragul altola inf'erioale. implicarea in slujire continud. nerdbcldtori. iar seala se retrdgea la culcare. Ruglciunea este o aftd pierdutd. a inceput cu pierderea celor mai scurnpe lucruri. a rdspuns el. dar ea cstc goald. se vor intinde. . la ora zece.6 Cerurile tSi vor n'intite roua. de la virsra de doudzcci pi cinci de ani pind la sfirqitul vielii sale a trecut cu bine acest test. ni se spune. sint plini de teamd. 21.fi ca a mds'linului. iar Whitefield.. Cind judecara lui Dumnezeu a f'oatl viata lui. vechii termeni sint folosili in continuare. un simplu muncitor care amestecd rnortarul. Ziua lui incepea la patru dimineaga tn orice timp al anului. D. un lucru groaznic s-a intimplat deja-. cu aceeagi punctualitate. Dacd se intirnpla sd aibd vizitatoti. Dar se pare cd el tot timpul fluiera fericit. o alamd sundtoare. ocupati. cineva l-a intrebat cum de putea sd fluier-e tot timpul irn timp ce ceilalgi erau atit de posomorigi. el va inflor-i ca crinul Si va da rdddcini ca Libanul. contribui la o lucrare m[rea1d--<onstruirea unei mari catedrale care intr-o zi se va indlga aici. Cft de adevirat csre lucrul acesta gi astdzi! cu mult tirnp inainte ca cineva care a alunecat de la credinfd sd se dea pe fald gi sd-gi aruncc la o parte credinp Ei lucrarea. meleu proaspdti pi imniresmatd. lucrurile valoroase sint date pe lucruri de nimic. f[rd s[ aib[ vreodatd rimp sd stea in linigte inaintea Domnului. Ramurile lui. Osea l4:5. George Whitefield a fost un otn care s-a trezit devreme.[iesc o viagi lipsitd de roud. Zaharia 8:12 IlaroldTweedle. in fiecare dimineaf5.roua a inceta[".Ei bine. atunci. inainte de a incepe lucrul.zuL peste Israelut din vechime. Belden cd. Oamenii alealgd cu sete gi ir-rfrigurare dupd propriile lor interese. ca gi Wesley. cind toatd natum a arnugit gi doanne. 'Iestul popularitdgii este unul dintre cele mai grele leste prin care poate trece un om. Nu au odihnd. un betonist a cdrui treabd era monotond. in linigte dd Dornnul darur'ile Sale cele mai valoroase.. cade in liniptea nop[ii. Aici este cheia pentru a ingelege motivul pentru care atft de mulgi din poporul lui Dumrezeu tr. lipsitd de putere. Roua. domnilor! Este timpul ca toJi oamenii cumsecade sd fie la casele lor". Ce este adevdrat in naturd este adevdrat gi in lucrurile spirituale.Haidegi. Cunogtinla rdmine. mdreyia lui va .. comuriunea pi meditagia -1r7- ." Roud sau activitate Voi fi ca roua pentru Israel. agitagi. fiind la fel de atent cu timpul altora curl era cu al sdu. Zadamic vom cduta acele calitd(i spilituale superioare care contribuie la generarea acelei puteri spirituale ce atinge cele mai adinci izvoare ale inimii omenegti. intru pu[in in birou gi privesc la tabloul de pe perete inf'dfigind catedrala noastrd finisat[ gi rn[ gindesc la ce treabd glandioasd sintcm noi angajali gi md gindesc cd pin[ qi eu.Triunfdtori pe genunchi excep[ia unuia singur. El era punctualitatea in persoand. cautr o viali imbibatd de roud. intr-o zifoateploioas[ gi rnohoritd. ii invita cu multd politege: .

Cei care petrcc mult timp cu Stdpinul lor vin de acolo cu roua binecuvintdrii peste via[a lor.Voi h ca roua"." (Deut. tainic[. Domnul pare sd trimitd numaidecit o rou[ peste sufletul meu. Duhul Sfint dolcate sI fie pentru noi . ce invioreazd gi invigoreazd viegile obosite din jurul nostru. a pldcerii 5i a popularitltii acestui veac trecdtor. Osea 15:5 ne conduce la sursa acestei viegi pline de roud: . in citirea Scripturii. CautI hmna udatd de roud. De la El vine acest dar nepreluit. Prea multd muncd fdrd rugdciune pe mdsurd. Noi n-o putem produce. tn Iov 38:28 este pusd intrebarea: . Viegile noastre pot exercita acea influentrd tdcut[. Mallis Duhul lui Dumnezeu vine peste mine Ca roua ce cade pe un trandafir.Cine dI naptere picfuurilor de roud?" Este unul dintre secretele lui Dumnezeu. pierd duhul rugdciunii. 32:2) Cuvinlele ce sint rostite in linigte vor picura ca roua peste viefile aflate in nevoie din jurul nostru. in fiecare zi. era d[ruitd in liniqte. W. Pdstreaz[. Am petrecut $ase ore astdzi in rugdciune.R[mdgila lui Iacov va fi in rnijlocul multor popoare ca o roud care vine de la Domnul" (Mica 5:7). ci trebuie sd fim ca o roud a Domnului qi pentru algii. mdrturisindu-rni pdcarele Ei cdutind binecuvintare pentru mine Ei pentru parohia mea. Nu numai cd trebuie si flm imbibagi de roud noi ingine. Johannes SchefJler Observ cd. calitagile spirituale de valoare care fac o via$ de slujire sd fie mdreag6. . Fii atent s[ nu sacrifici roua viegii tale de dlagul bogdgiei. dar o putem prirni gi putem trdi clipd de clipd fir acea atmosfer[ in care Duhul Sfint ne poate uda pennanent cu prczenla Sa. griul din cer (Psalm 78:24). Ce este roua pentru pdmint..Ca roua s[ cadi cuvintul meu. Astdzi m[ hotlrlsc sd mI rog.T riumfdtori pe genu nchi Triumfdtori pe genunchi carc au transfbrmat vielile sfingilor din trecut sint considerate acum nistice . putere noud. la anumite intervale.si nepractice. Numai de mi-ag deschide inima pentru El ca un trandafir. Piinea celor mari @sahn 78:25). dacd nu continui sd inalg scurte rugdciuni pe tot parcursul zilei. Vine in t[cere.. in Numeri 11:9 afldm c[ mana cddea odata cu roua. chiar cu prelul jertfei.. gi totugi lucreaz[ cu atita putere. frumusege gi parfum de mare prcf. -l 18- .. . fdrl zgomot. Acesta este secretul sdndtdlii spirituale' Agteaptd inaintea Domnului gi in timp ce agtepgi Fll te va hrdni cu ceea ce-i face pe oameni puternici. Andrew Bonar.o irnprospdtarc zilnicd cu viagl noui.

Pentru mine pi pentru tine este suficient faptul cd povestea mea nu este un basm prostesc. in mijlocul lor. multele tale cuvinte fdrd rost intr-o fbrmd solemnd? Acum.22. Era o singurd felie de piine cu varzia. A simgit cd numai atunci s-ar putea ruga pentru ei apa cum trebuie. azis ea.ingerul inchisorilor". Cum se va rezolva cazul.. in tfunp ce mI aflam in aceastd rugiciune de mijlccire. cit pi faga de foarte talentatul meu prieten. nu pot spune.. oricum. f. Acas[ trdia cu aceeagi hrand cu care se hrdneau deginugii. baroneasa Wrede. ca in Ghetsimani. Fac6-se voia Ta. prictenilor'gi lucldrii sale. 9.T riurnfdtori p e genunchi Participare prin mijlocire Am fost slab cu cei slabi.. brinza gi supa despre care qtia cd reprezentau porJia zllnicl a acestor oameni ajungi in aceastd condigie din cauza alcoolului. sd nfirfiuiesc pe unii din ei. $i-a cerut scuze gi i-a invitat din nou la cind cind.23 atunci. Rees Howells era pregdtit pentru o mai extinsd lucrare de mijlocire. Am rdmas acolo. Md rugam mult pentru el. i-ai ceda cinci prietenului tdu?" Am sdrit in picioare ud de sudoare. . Mathilde Wrede. ca Dumnezeu sd-l redea familiei. vrei sd ne dai atit Mie. atft fa@ de Dumnezeu.Am bani. Dar.Fie a$a plecur ai spus. care inainte iubea veselia. ca sd ant Si eu parte de ea. -t2t- . am fost intdrit s[ spun: . sd vin[ in lumea noastrd lovitd de pdcat gi sd experimenteze ispita in toate lucrulile ca gi noi gi astf-el sd ne poatd sprijini prin mijlocirea Sa veqnicd la dreapta Tat5lui... I-ai da unul dintre ei prietenului t[u? Sau dacd mai ai inaintea ta ?ncd zece ani..Ai fi de acord sd transferi prietenului tdu bolnav jumdtate din anii ce-[i mai rdmin de niit? Sd presupunem cd mai ai incl doi ani dc trdit in care sd lucrezi. Cum se va termina toatd povestea aceasta. intr-o dimineagi." Ei au spus cd le este foame." M-am culcat in seara aceea de neuitat cu o inimd curati Ei cu un cugct bun culn nu mai experimentasem pind -r20- inainte de a deveni tbndatorul Colegiului Biblic din Wales. ca sd dovedegti sinceritatea Ei integritatea dragostei tale fald de plietenul tdu gi pentru a pecetlui adevdrul cuvintelor tale despre valoarea viegii sale. I Cor. aga cd ea le-a spus cd pot impdrgi rnicul ei dejur-r. aceastd tindrd bogatd.. Alexandcr Whyte. au venit la ea nigte bolgevici sd-i ceard bani.a virsta de doudzeci de ani.. Em pentru mine un fel de grddind Ghetsimani. Oamenii acegtia au invdgat pugin din ceea ce a insemnat pentru Isus s[ lase gloria Cerului. astfel c[ a renunfat la mincarea pe care o minca de obicei gi a inceput s[ mdnince piinea. ci este adevdratd. cit gi gie insugi. M-am fdcut tutut'or totul ca. va pregdti pentru ei ceva mai substanfial. Fac totul pentru Evanghelie. Ei gtiau qi o iubeau pentru aceasta. intr-o noapte. a fost chematd de Durnnezeu sd lucreze printre deginugii inchisorilor din Finlanda.Egti cu adevlrat serios in ceea ce ceri? Sau nu l'aci decit sd rosteqti. dintr-o datd am auzit o voce care mi-a zis: . iqi simlea inima revdrsindu-se in rugdciune pentru begivii care locuiau in vecindtatea sa. Vocea a rdspuns: . ci voia Ta s[ se facd. ca de obicei. nu $iu. Ezechiel 3:15 Un bun plieten al meu era bolnav qi pdrea c[ i se apropie moar[ea. a ajuns sd fie cunoscutd gi sub numele de. ca sd cistig pe cei slabi. o dovadd credibild despre seriozitatea cuvintelor [ale?" . dacd va reugi cumva sd intre in pielea lor.Care este dovada?" am intrebat tremurind tot Si fdr[ sd-mi ridic privirea. Nu voia ntea. dar sint pentru b[tfni gi bolnavi.

aceastd munci. Sint uimit de harul pi bundvoinla -r23- . Nu voi mai fi liber! El a zimbit gi a zis: e pentru Mine. Trebuie sd ne fie mild dacd vrem sd r[scumpdrdrn. zbuciumate dd fuftund. cu sudoare de singe. Isus S-a trfiorat din nou tn Sine. Trebuie s[ des[virgim pdn pdtimirea noastr[ Patimile Domnului. adesea fird rod. Nu putem niciodatd alina durerile pe care nu le simgirn. Dacd rugdciunea ucenicului este de a implini rugdciunea invdgdtorului s6u. nu eu am adus pe lume aceaste armat[ De fiin1e nevoiage.si S-a dus la ntornint.. Aceastd apdsarc. o perpetuare a Calvarului. mai slabi. Aceste suflete nemintuite Nu sint ale mele.Triuntfdtori pe genu nchi Dar. Ioan 11:33. ele nu m[ cost[ nimic.implinim ce lipsepte suferinlelor lui Hristos". zbdtindu-se. Dac[ ne rugdm cu singe rece nu mai sintem slujitorii crucii. Inimile {drd lacrimi nu pot fi niciodati vestitorii Patirnilor. Trebuie si singerdm dac[ vrem sd fim slujitorii singelui mintuitor. Adevdlata mijlocire este o jertf[. De atft de rnulte ori. o completare a suferingelor lui Hristos. Fra[ii mei. Dumnezeule. li urmdm noi Lui? Singereazd rugdciunile noastre? Am simgit noi p[rtlgia dureroasd a rniinii Lui strdpunse? Deseori mi-e ruqine de rug[ciunile mele. Nu-s ale mele.. atunci aceast[ rugdciune trebuie sd he insogitd de strigdte mari gi de multe lacrimi. Ioan 11:38. Slujitorii Calvarului trebuie sd se roage fierbinte. dorinp agonizant[ care desdvirgegte suferingele propriei Sale mijlociri. El a privit la ele.. pi prin cornpdtimirea noastrd dureroasd trebuie s[ . nu singereazd deloc. Iartd-md! De acum inainte voi fi robul Celor mai mici. aceasta este slujba pe care o are St[pinul nostru. S-a infiorat tn dulrul Lui gi S-a tulbural. iar rnijlocirea lor trebuie sd atingd adesea limita agoniei. Coloseni 1:24. ingeleg in sfirgit. Isus. S-a-ntors apoi pi s-a uitat la mine: Dar sint ale Mele. arn zis. mai neinsemnafi ai Tdi. Pdrtdgia miinii strdpunse In trupul meuimplinesc ce lipsegte suferinlelor lui Hristos. Nu ptiu cum ar putea vreo slujbd cre$dne sd fre roditoare dacd slujitorul nu este botezat cu Duhul compasiunii gi al suferinlei. truda aceasta neconteniE a sufletului meu. Doamne. O. cu privirea Lui divind.

cu bundtate ii d5ruieEte. oamenii cuvintele in rugdciune." Cind inirna este atit de plinl de rnihnire incit Amy Carmichael -r24- -t25- .. compdtimirea noastr[ trebuie sI fre o pdtimire. . pentru puterea rugdciunii curate ce-nvinge. apoi ca Dumnezeu le ascultd. Ia-Ji copilul in seara aceasta. I2:I5). Ei nu uitd niciodatd prdpastia din care au fost scoEi. ascultindu-ne.. Donrnul nu se uiti la gramatica rugdciturii: cum igi arunjeazd. O. invagd-l sd se roage gi sd lupte. J. singur[tate apoi. Ce-i lipsegte.. nu-L intereseaz[ nici retorica ruglciunii: cft de elevat se roagd. Jowett.24. L. Curn putem noi atinge acest ideal? Care este secretul unei viegi sacrif. ci Domnul se uitd la caracterul divin al gemetelor. Oricit ar costa. mijlocilea noastr[ trebuie sd fie un geamdt. nu se uitd la aritmetica rugdciunii: cft de des se roagd ei. Ana. le cunoa$te semnificagia.. Exodul2:. pentru dragostea ce iubegte pind la moarte! O.rcate? Secretul este aces[a. nici muzica rugdciunii: dulceala tonului in rugdciune.Ana vorbea in inima ei. fie numai frcind senme. una dintre cele mai profunde mijlocitoare in ruglciune. Nurnai ca sufletele s[ fie salvate.Prin harul lui Dumnezeu sint ce sint" (I Cor. Duhul. tnama lui Samuel. rdstignire de sine. Ce se revarsd in afald pentru cei pierduEi indlga-voi rugdciune victorioas[ in Numele Biruitorului. dar nu i se auzea glasul. Duhul mai intii suspin[ ca Mijlocitor. II. Pentru ca voia Ta sd se facd. De accea .. El . binefacerea noastrd trebuie sI fie sacrihciu gi sluiba noastri un martiriu. $tie ce inseamnd ele. Ravenhill. El. pentru un dor mistuitor pentru suflete ! O. h-r locul unde rugdciunea istovi[oare mipc[ munfii. Oricit ar costa.Triuntfritori pe genunchi Domnului meu cind conferd rodnicie durerilor mele superficiale. pentru mila ce tinjegte! O. O Niagar[ de cuvinte arudtoarc nu inseamnd neapdrat cd Dumnezeu va fi impresionat sau rnigcat.. in rnarea Ta mild. Oamenii care de bund voie pi cu bucurie impdrtlpsc suferingele lui FListos sint acut con$tienti de realitatea inexprirnabild a rdscumpdrdrii lor personale. 15:10). .i sint ascunse" Psalm 38:9 Dumnezeu a auzit gemetele lor Si $i-a ctdus aminte. pentru a fi in aceastd succesiune a jertt'ei.mne. nu es[e nevoie de lingvipti. suspinurile mele nu-f. care le-a scos. Rugdciunea fdcutd in gind nu rdmine fdrd rdspuns . Carccterul divin al suspinelor Doa. Un cerqetor mut primegte rnilostenie la poarta lui Flristos. care le-a scos.m-a iubit pi S-a dat pe Sine insugi pentru mine" (Galateni 2:20). Hristos primegte suspine in cddelnila Lui pentru rugdciuni. . Existd suspine pi gemete care nu pot fi rostite. pentru o rcvdrsare a Duhului! Mintuitor Nemlrginit. O. cu toate cd algii igi bat joc de gemete... nu avea grai.. pentru focul ce arde! O.voi cheltui prea bucuros din ale mele gi md voi chelrui in totul pi pe mine insumi" (II Cor." Existd suspine ce nu pot fi rostite. El este inlduntrul nostru rugindu-Se. De aceea.md bucur chiar gi in necazuri" (Romani 5:3). amintirea harului ce i-a salvat nu sc $terge niciodard. numai buzele gi le migca. pi afard. Francis Raworth.De aceea . in toate lucrurile trebuie sd ne vdrs[m singele.

intr-una din scrisorile sale. a luclat cu mult zel in toate campaniile sale pentru sfingirea credinciogilor. Aceasta este filosofia secretd a trezirilor spilituale. Atunci cel rnai slab dintre slujitorii lui Durnnezeu va treiera adesea munlii $i va transfbrma dealurile in pleav[. El a fbst unul dintre cei mai folosigi. in llccare seard. el spune: . in cer nimeni n-o va bdga in seamd $i cele mai frumoase fraze rdrnin moarte Dac6-i fdcutd f'drd simlire. sdptdmind de slptdminl. ci impulsul Ce vine odatd cu cuvintele. Wilcox . H. indifelent de talentele sale. a produs rezuhatele carc vi se par atft de misterioase.Suspinele ce nu pot fi exprimatc" sinl adesea rugdciuni ce nu pot fi refuzate. r'6bdItoare. W. Citirea scrisorilor sale folosegte atit ca educalie cft gi ca inspiralie. omul care a avut marele privilegiu de a-l conduce pe Generalul William Booth la Mintuitorul. Muncd pe genunchi! Muncd pe genunchi! Acesta este secretul. Oricit de pldcuti at fi rugdciunea fdrd sufler. Nu cuvintele rugdciunii. Ci dorul arudtor din spatele ei. Deci nu cuvfurtele vorbesc.Tu nu pofi sufeli gemetele mele putemice.suspinurile mele r-ru-Ji sinl ascunse./ Triuntfdtori pe genunchi nu poate decft sd suspine in rugdciune.. cu multe lacrimi gi strigdte in taind cdtre Dumnezeu." -126- . fenn[. el va fi martorul plin de bucurie al unei treziri spirituale glorioase. Rugdciunea mea ornnipotenti. va rdni balaurul gi va tdia pe Rahab in buc[gi. dintr-o inimd plind Ei Watson. Nici nu pofi suporta violenga rugdciunii." Reverendul James Caughey. rrvarsd adev[rurile arzhnare pi t[ioase ale Evangheliei in rindurile pdcltogilor pi.. chiar pi atunci Dunrnezeu scde aceste cuvine: . unul dintre evangheligtii care au fost folosigi cel mai mult de Dumnezeu in trezirile spirituale ce au rdscolit bisericile in deceniul patru din secolul al XIX-lea gi care au addugat multe mii de convertifi la diverse confesiuni.. singerindi.RJterea Duhului Sfint care insolea munca grea. C. Spurgeon. constantd. dar Ei unul dintre cei mai calomniagi evangheligti ai vremii." . El va cobori din locagul Lui cel sfint gi igi va dezveli bra[ul inaintea ochilor oamenilor.<<Dd-mi o trezire spirituald.unul va urmdri o mie.. E. convefie$te p[cltogii sau md ofilesc pi mon> este strig[tul la care Tatdl Ceresc se gindegte foarte mult gi Cel cdruia ii este mild de suspinele sufletului intristat nu-l va trata cu indiferengd.." Triunfdtori pe genunchi . iar doi vor pune pe fugd zece rnii gi mulli vor fi cei pe care ii va nirnici Domnul" Orice slujitor sd roage astfel pe Dumnezeu in timp ce.

ei sint adesea privigi ca excentrici.. sd provoace agonia suflerului nostru Nu exist[ putere ca aceea a rugdciunii triumf[toa1e-sfl ns amintim de rug[ciunea lui Awaanl rnijlocind pentru Sodoma.. nu-mi pasd cutn. incft pentru ei nu reprezintl o autopedepsile sd posteascd. de Ana rdpus[ de am[r6ciune. pi apostazia incficacitatea Bisericii. infldcdreazd-rnd. iar cea de-a doua es[e afectatd de prima deoarece Biserica este lumina pi sarea lumii intr-o lulne intunecatd $i stricat[. Insd a ldsat in urma lui o mileasmd de viali care. sd rnerg. indiferenla qi p[cdtoEenia lumii. ori de cite ori numcle lui este men[ionat. -129- Multora le este teamd sd-L lase pe Dumnezeu sd-i conducd la o viagi de rugdciune ca aceea descrisd mai sus: cost[ prea mult. Hyde a plltit un prel pentru o astfel de rugiciune. Pind ce drapelul logu ca singele va fi dcsfdgurat Peste [drile ce inc[ zacin intunericul necledinlei. infl dcdreaza-md. sd se roage Ei sd se izoleze de societate pind ce povara le este luatd Ei eliberarea soseijte.. De asemenea. Pind ce nevoia aceasta irezistibild md duce la rugdciune. de Moise mi. Iatd cd strigdtele Israelililor au ajurts pind la Mine Si ant vdzut chinu.. Durnnezeu a auzit gernetele lor. de oameni care simt in[ens situalia prezentd Ei care sint apdsafi de povara unei lurni in nevoie atft de mult. dar va fi migcat de agonia gi lacrimile unui suflet. Stanley Banks. Deseori a fost socotit ca un entuziast nebun gi considerat ca unul caLe a mers prea departe. de David cu inirna frintd de rnihnire qi caingd. atunci cind Dumnezeu ii chearnd pe oameni intr-o astf'el de pdrt[gie cu Sine. poate scurta via[a gi va face cu sigurangd sd fie ingeleEi gi prezentati in mod greqit fiindc[ astfel de vieli de rug6ciune sint -t28- .ilocind inaintea lui Dunrnezeu.. Doatnne. o. 11. de Isus in sudoare de singe.* Samuel Chadwickinfldcdreazd-md.w T riuntfdtori. Ceml nu este migcal de cdtre oratorie. Adaugd acestei liste adunate din mdrturiile Bisericii observagiile Ei experienfele tale personale Ei vei vedea cd intotdeauna se cere preful pdtirnirii pind la singe. foartc rare. Doamne. pe genunclti Rugdciunea care migcd Cerul Sn'igdtele acestea. astfel incit dacd lunrina este intunerjc. iar sarea igi pierde gustul. Exodul 2:23-25. a privit spre copiii lui Israel Si a luat cunogtinld de ei. Transfonnl rnuritorii de rind in oameni plini de putere. De pilcld. dal mai mult ca orice sd md rog. de Iacov luptindu-se in liniqtea nop[ii. Pind ce toat[ inima mea Se va urnple de rnild adinc[ pentru toate aceste suflete. Exodul 3:9. ce speranfd mai rfuline pentru o biatd lune decdzutl? Nu folosegte la nimic sd blamdm indifercnla lumii dac[ inirnile noastre nu sint rnigcate de mild pentru oile fdrd pdstor. infl dcdre azd-n'ia. Aduce viaqa. Dar aprinde-mi inirna de pasiune pentru lumea-ntreagd! Fd-rnd sd dIruiesc. ne lace s[ dorim dulceafa viefii vdrsate la picioarele lui Dumnezeu pentru oameni. fdri unde crucea n-a fost niciodatd indlgatd. s-au suit pind la Dunmezeu.l cu care ii chinuiesc egiptenii. O astfel de rugdciune trium{E. Existd multe lucruri care ar trebui in aceste zlle.. il aduce pe Durnnezeu. el a pldtit preful unei vieli scurtate ca uflnare a acestui fel de rugdciune agonizantd. atit de rare incit. In zilele noastre este o nevoie acutd de oameni care se pot ruga. o.

gi dupd ce veli fi eliberagi de poverile voastre vd voi transfera povara Mea gi v_d voi face sd cunoa$tefi pu[in din pdrtdgia suf'erinfelor Mele. Head Cei insemnafi Domnul i-a zis: .. imp[rtdgesc cu roatd inima mihnirea Lui." Oh. incepeli insd cu Locasul Meu cel sfint..povdrafi gi Eu v[ voi da odihnd. dar care cu toate acestea .....The Path of Prayer" cle Samnel Chadwick. Odati. purtind astfel pe trupul ei sernnele Domnului Isus. Mrs. nu strigd cdtre Mine din inimd. eliberagi in felul acesta.. Hind ce estul Ei vestul sint cuprinse in marele foc al iubirii.I T riunfdtori pe genunc hi Pind ce dragostea Ta constringltoare atinge polii.o. Mulgi cregtini ipi petrec tirnpul suspinind qi plingind pentru p[catele gi inconsecventa lor gi nu au nici o putere pentru a-gi exercita rolul de preot.zaceincel rdu"... unde a trudit din greu impreund cu devotatul ei so[.Aducegi-vd poverile la Mine. S-a luptat cu Dumnezeu timp de citeva ore. insd a dus cu ea in tnormint un ochi f[rd vedere. arzdtoare." Ezechiel 9:4. ca s[ suspine gi sd plingd pentru aceste lucruri care mihnesc inin'ra lui Isus gi intilzie venilea impdrdliei Lui! Cind doamna McAulay a plecat in Estul Londrei. Tuturor acestora Isus le spune: . Christmas Evans a avut o viziune atit de extraordinard a gloriei lui Dumnezeu. dupd ce gi-au pus iucrederea in Isus Hristos pentru a fi eliberagi de sub domnia pdcatului. Ei. Osea 7:14. rugindu-se penrru bisericile din Jara Galilor Ei pentru slujirorii lor pe nume.. mihnire provocaH de o lume rdscumpdratd prin singele SIu scump.Venigi la Mine togi cei trudigi pi in. cu doringa ei adincd. fI.6." Cu alte cuvinte: . Nordul indepdrtat Ei sudul. Luagi jugul Meu asupra voastrd gi invdgagi de la Mine.. de s-ar ridica o armat[ de bdrbagi pi femei. Copyrighr 1956 by Hodder & Stoughton Lirnited.fd un semn pe. incit a avut senzalia cd muntele pustiu al Cader Irisului a devenit un fel cle Sfinta Sfintelor.. (London: Hodder Stoughton). afl?ndu-se intr-una din cdl[toriile sale intre Dolgelly * Di' . Copyright 1931 by Samuel Chadwick. Ea a $tiut -131- gi Machynlleth. Vederea i-a revenit la unul dintre ochi. Ce rninune cd s-a intors la Anglesey ca un gigant inviorat gi cd o puternicd trezire religioasd i-a urmat in rnod firesc.. Oamenii insen-rnagi sint cei cate. & . Numai Eu am puterea de a le inlStura. acela de a rnijloci pentru algii.fruntea oamenilor care suspind Si gent din pricina tuturor uriciunilor care se sdvirSesc acol.. inima i-a fost atit de frintd la vederea ravagiilor pdcatului Ei a neputinfei bisericii cre$tine incit a plins pin[ a orbit.

omul imbrdcat in haine de in nu era altul decit El.Cerului. gi sudoarca I se ldcuse ca ni$te picdturi mari de singe care cldeau pe pdmint.nchi Triunfdtori pe genun. o desemnare a inimii pe care numai El o putea atribui. Identitatea acestui mesager este de micd importanfd. in multe lacrimi. Nu am cheltuit nimic pentru ea gi de aceea nu am ciEtigat nimic din ea.c lti Pentru care a murit Hristos. el s-a luprat pentru sufletele lor $i in dureri chinuitoare...seamdnd momentele noastre de rugdciune citugi de pulin cu cele de mai sus? Sugeleazd. semnificd imprimarea caracterului Sdu asupra caracterului nostru. .A inceput s[ se roage pi mai fierbinte.rugat plost". $i cind intunericul Acoperise incet p[mintul. he c[ ne este dat sd fim in linia intii a bdtdliei spirituale. Ne-am . a fost doar o convenfie inofensivd. ial oamenii Se cufundaserd in sorrrn. J. important est-e cd. chiar pind la singe? Sint mijlocirile noastre incdrcate de scop? Avem noi ginuta unui om inarmat care-gi croie$te drum spre un anume palat strdlucitor de aur? Cit de mult ne implicdm noi in rugdciune? Mulgi dintre noi abia dacd au inceput sd se roage.. Pe sprinceana lui Se agezase lumina. H. sd facern de galdd in jurul focului taberei sau sd rdminem depazd. Gregory Mantle. nu a insemnat pentru noi ceva mdref.. deoarece acesta era un semn pe care numai Domnul Isus il putea da. $i cind intunericul -r32- .la bagaje.. Mathew Henry crede cd.cdrbune aprins de pe altar" $i intotdeauna a rostit mesajul Dumnezeului sdu. in interpretarea unui bine cunoscu[ autor. fowett. ele energie gi sacrificiu . A rdrnas veghind. fie cd zdcempe un pat de boald unde ne es[e dat sd avem zile gi nopgi de suferingd. purtdm semnul lui Dumnezeu pe frunlile noastre care. El a iubit sufletul omenesc. Iar in inima lui purta Biserica Pentru care a muri[ Hristos. Buzele lui Fuseserd atinse cu . Noi ne-am jucat de-a rugdciunea. I. intr-adevlr ce inseamnd a suspina Ei a plinge pentru toate uriciunile care se iEceau in orag. singur cu Dumnezeu.Triumfdtori pe genu.

.. Pentru umplerea cu Duhul Sfint. Mai corect ar fi insd s[ spunem: . Isus s-a rugat pentru Biserica Sa.Trdim viata cre$tind pentru a ne ruga".. afirmalia lui presupune experimentarea durerilor nagterii pentru ei. ori mor!" a fost ascultat gi ea l-a ndscut pe Iosif. rasa umand ar fi fost acum aproape disp[rutd. care a ndscut pe Iese. in cartea Genezani se spune cd fiecare vieguitoare s-a inmulgit dupd soiul ei. predicatorii. tot a$a este pi na$terea unui copil spiritual. adeviratele treziri qi nagteri spirituale necesit[ muncile nasterii. tatdl lui David. inainte ca miracolul sd aibd loc. Galateni 4:19. a venit Ioan Botez[torul. cigi dintre noi ar putea spune irnpreund cu Pavel: . pentru a-i produce na$terea spirituald. Rut a gdsit mild Ei astfel a ajuns sd-l nasci pe Obed. El nu spune cd doar s-a rugat pentru ei..Dacd rdmine1i. Ravenhill. astfel incit El sd poatd lucra in noi gi prin noi. inc[rcatd de ani. in secolul trecut. . penlru care iardsi simt durerile nasterii.r T riumfdtori pe ge nunc hi Travaliul produce na$terea Copilapii rnei. oamenilor li se cere doar: . pind ce va lua Hristos clip tn voi.fi'a1ilor. chiar dacd afi avea zece mii de inv[gfuori in Hristos.stai in picioare acolo unde te afli in timp ce evanghelistul se va ruga pentru tine gi vei fi umplut.ri. Pavel se ruga . dar qtiinga nu va putea niciodatd scurta lunile lungi Ei greoaie necesare formdrii copilului.. in aceeagi manierd gi noi. de osteneala gi munca noastrd. de lipsa copiilor nu le-ar fi apdsat pe aceste femei. cu siguranfd. Sotia lui Manoah l-a ndscut pe Samson-un xlg eliberator al poporului.. prin Evanghelie"? in felul acesta el le-a tbst pdrinte in creding[.trebuie sd vd nagteli din nou". in procesul regenerdrii. S-a dat pe Sine la moarte. strigdtul sfigietor al Rahelei . pentru cd eu v-am niscut in Hristos.a cere" inseamnd a ne aduce inaintea lui Dururezeu cererile pentru mintuirea celor dragi. gi-a continuat rugdciunea ignorind dispre[ul preotului Eli. Napterea unui copil natural este precedatd de luni dc povard gi zile de travaliu. Nu este necesar deci.. Din Elisaveta." Oh. gi-a vlrsat inima inaintea Domnului gi a primit ca rispuns al rugdciunii ei pe Samuel. . un suflet doborit de intristare. VIduvd gi fdrd copii. despre care Isus a zis cd a fost cel mai mare prooroc ndscut din femeie... L. stearp[ pind la virsta de noudzeci de ani. Fiica Sionului Ei-a ndscut f. Ana.... ca orice suflet n[scut din nou sl naSc[ alte suflete? Femeile Bibliei care fuseser[ sterpe au adus pe lume cei mai valoroqi copii: Sara. nespus" pentru Bisericd. insd rugdciunea inseamnd mai mult decft a cere. care a devenit profetul lui Israel..Clci. din a cdrui sdmingfl a venit Minruitorul nostru... Rugdciunea este. am gdsit metode mai ugoare pentru a-i aduce pe oameni in faga altarelor sau amvoanelor ca sd fie mintuigi sau umplufi cu Duhul Sfint. dup[ ce a plins cu suspine in sanctuar gi a f[cut juruinfe Domnului.au apucat-o muncile. dar mai tirziu. ascultdtorilor li se cere doar s[ ridice pufin mina sus gi gata! Plinsul inaintea altarului este eliminat. ce rugine! Frate.. aducerea noastr[ sub stipinirea Duhului Sfiint. a ndscut pe Isaac. ce oameni mari s-ar fi pierdut! Este adevdrat cd Etiinfa a mai u$urat ceva din suferinga pe care o cuno$teau inainte mamele la nagtere. $tiu cd . Dac[ ruginea cauzatd. cereli" (adicd rugafi-vd). Pentru a fi rnintuili. -t34- -135- . dac[ rata nagterilor frzice ar fi fost la f'el de scdzutd ca aceea a nagterilor spirituale. care a salvat nafiunea.Trebuie sd ne rugdm pentru a trdi via[a cregtind". totugi n-ave[i mai mulli pdrinti. Vd aduceli arninte.d[-mi copii . I Tesaloniceni 2:9.zi qi noapte. el a simtit durerile nagterii pentru pdcdtogi. Atunci cind ." Degi predicatorii strigd in fiecare sdptdrnind . mai mult. spunem noi.

in rugdciunc inaintea lui Dumnezeu. Frarrcois Goillard. de osteneala Si munca noastrd. putem descoperi vreo refonnd. El a deschis calea ca noi sd-L urmdm. in lacrimile noashe. rnultd organizare.. publicdrn rnult pi citim mult. Avem multd activitate extcrioard. El $i-a implinit lucrarea prin munca sufletului Sdu. Miller. Monod. zice Maurice. pind ce Hristos va lua chip in ei. Vd aduceli aninte . inilgindu-se din inirna azeci de mii din toate timpurile. lumea ar fi ajuns o pegter[ de tilhari. Fie cd privirn in sfera spirituall. vreo schimbare -r37- ." Noi nu $tim din ce adincuri de stricdciune a salvat lumea aceastd rugdciune adusf. Trebuie sd nu uitdm cd Isus nu a salvat lumea rnijlocind pentru ea in Glorie.Dacd Dunmezeu. I Tesaloniceni 2:9. Isaia 53:11. dar md tem cI prea pulin purtdrn povara sufletelor oamenilor in propriul nostru suflet. Ah! Avem inc[ de invdlat cd trebuie sd trecem prin durerile napterii pentru sufletele oamenilor. 7'. fi'a1ilor.e Biserica. care esl. M. Sd nu ctedeli cd Cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni au venit prin trudd gi chin. pentru a ne scuti pe noi de a mai face sau de a suferi ceva pentru cauza Lui. nu ar fi ascultat aceastd rugdciune. vorbirn rnult gi auzim mult.Triuntfdtori pe genunchi . Ilugdciunile noastre pentru evanghelizarea lurnii nu stnt decft o amarl ironie atita tirnp cit ddruim numai din prisosul nostru gi ne tragen-i inapoi de la sacrificiul de sine. fie in cea trecdtoare. El S-a dat pe Sine insugi. Realizdri prin trudd Va tedea rodul muncii sufletului Lui gi Se va inviora. Trebuie incd sd invlgim ce a vrut sd spund Apostolul cind a zis cd el a implinit ce lipsea sufelinlelor lui Hlistos pentru trupul S[u. in gdrile in care el s-a manifestat cu putcre. $i nici nu avent idee despre marea lucrare pe care a sdvirgit-o cregtinisrnul in lurne. continuu de inimi crcdincioase.

dacd era posibil. care sd nu vin[ prin trudd gi lacrimi.[ de Durnnezeu nu este aproape. Ultimul sdu indemn. El a fost prirnul care a tradus. a fbst: . viaga lui pavel a trebuit s[ fre o lungl agonie.Curn se face cl semingele tale rdsar atft de trpede?" a intrebat un grddinar pe un altul. B. constituia tovardgul sdu -138- .i aducdtoare de binefaceri. sd se desprind[ de Existd o relagie clarl intre munca agonizantd. Aflindu-se printre primii pelerini care au plecat spre Noua Anglie. cind nimeni in afar.Rugdciunea gi durerea. a spus John Elliot. mesajul s[u de rdtnas bun pentru Biserica chrnezd' a fost: . rostit pe patul mo4ii la virsta de 87 de ani gi adresat celor pe care-i lisa in urmd." revelind astfel secretul propriei sale viefi de slujire. prin priveghiurile gi singerdrile bdrbalilor pi femeilor a cdror suferinfe au rcprezen[ar spasmele nagterii ei? Pentru ca Ternplul sd fie construit. 11. Howard Guiness a zis: .Pentru cd eu le ud" a fost r[spunsul. Scripturile intr-o lirnbd pdgind.. gi atunci cre$terea lor ne va surprinde pi ne va umple de bucurie.. rugagi-v5. Autor necunoscut. in viala mea lucrul central va fi rugdciunea. . cu credin$ in Dumnezeu. la fel ca intre travaliu gi nagtere.. weo trezie de suflete. .. pentru ca Evanghelia harului lui Dumnezeu T'riumfdtori pe genunchi nedespdrgit. Meyer. F." tradilia iudaic[. in scop misionar. Leslie Lyall vorbepte despre viap lui de ruglciune astfel: . in biografia lui John Sung. Niciodatd nu pierdea vreo clipd." Iar cind John Sung se apropia de sfirgitul slujirii sale pdrninregti... Noi togi trebuie sI ne ud[m invdprurile cu lacrimi. . Se trezea dirnineaga foarte devreme pentru a se ruga.A fost. adesea cu lacrimr. lIr[indoiald.De astdzi. Faptul c[ Bisei:ica din China este astdzi o bisericd a rugdciunii poate fi atribuit in parte influengei gi exemplului acestui om care s-a rugat..Tri unfdtori pe genunch. pot rcaliza orice". Oriunde rnergea accentua nevoia urgentd de rugdciune. David a trebuit sd sufere necazuri gi durere.Rugagi-vd. insd prin rug[ciune pi chin a supoftat el sarcina grea a evanghelizlrii. intre semlnatul cu lacrirni gi seceratul cu cint[ri de bucurie..Lucrarea viitorului trebuie sd fie lucrarea rugdciunii!" D?ndu-pi seama de rolul impofiant pe care rug[ciunea trebuia s[-l joace in eforturile lui rnisionare din China. pi adevlratul succes.. el a devenit foarte preocupat de soafta indienilor americani gi de aceea este numit de cdtre unii Pdrintele Misiunii Modeme. se ruga regulat pentru ei togi. rugalivd. un om al rugIciunii. O listd aproape interminabild a celor convertiti de el irnpreund cu fbtografiile acestola.

Nimeni nu va ajunge vreodati sd fie un ciEtigdtor de suflete dacd nu are povara sufletelor pe inima sa. "fotugi. Deosebit de incurajatoare fdcutl despre directorul Ligii de rugiciune. Pind ctnd yoi striga cdtre Tine. al luptei. noaptea. urnple-md. Apoi am dat peste un articol scris de editorul de la Sunday School Times care ardta c[ Dumnezeu pusese poveri asemdndtoare pe inirna multor cre$tini.i pe bun[ dreptate. md log ca El sd toame peste noi duhul rugdciunii pi al implordrii! . Niciodat[ n-am avut nevoie de Tine mai mult ca acum. am descoperit acolo atit Poverile stnt atit de rare M-apucd o m?nie apri. Dar sintem noi ceea -r40- -r4t- . creeazd in mine Dragostea ce se mistuie pentru sullete.f Triurnfdto ri pe ge nu nc hi sufletul. de pildd. chiar in sesiuni prelungite. in felul acesta.at'a pe care a vdzut-o proorocul Habacuc. Pot. Oh. Doamne.pricina celor nemintuigi. chiar al agonizdrii in rug[ciune. D. Este mult mai uqor sd lucrezi decft s[ te rogi. aproapc a fost o afinnagie apasd nu nc gindim pur qi simplu la suflete. un incepu[ de nebunie. Cind aceastd povard ne promisiuni cit gi precedente ca. Cea mai importantd lucrare a copilului lui Dumnezeu este mijlocirra. nopgile de mgdciune ale Domnului nostru. Elementul pleddrii. Psalm 119:53. ce buculie gi recunogtingl au unnat!" Sd tragem concluzia c[ aceste exemple aritate in paragrafele de mai sus emu de oameni interesali de efecte pi de popularitate? Sau ci efectele vizibile observate la dinqii Ei exper-irnentate de ei nu erau decit dovada exterioard a unei mari tristeli gi poveri ce le apdsa inima? Marea nevoie a molnentului este aceea a unor putemici rnijlocitori in rugdciune. Povara a lost foafte grea. Cei mai mulgi dintre misionari sint lucrdtori dcvotali. Marea Trimitere. pe lingd aceasta. Aceasta indicd o starc cildicicd. Mulgi se dau inapoi din fap accstei poveli q. va trebui sd pitrundd cu mai multd putele in rugdciunile noasrre dac[ vrern sd vedem poporul acesta nrare intorcindu-se la Dunrnezeu. ce ugurare.nsd la vederea celor rdi. A nu avca o aselnenea pclvard esLe un lucru foarte grav. nrultrimi de oameni care se afl6 inc[ pe calea lati ce duce la pieruare ar putea fi cigtigagi pentru Hristos. <Dar insugi Duhul mijlocegte pentru noi cu suspine negrdite>.2 (KJV): O povar5 r'eplezint[ o lncdrcdtura de griji sau de tristete. Unrple-rnd. credinp a fost incurajatd. ci stligdm la Dumnezeu pentru cle. Iatd un om care avea o experiengd asemdnltoare! Oh. indiferengd gi absenla Duhului Sfint din inima credinciosului. Chinul mingii mele a fost ascuns cu grijd de cei din jur gi un sentiment de curnplitd singurdtate mi-a cuprins insuportabil[>. fdrd sd asculli? Habacuc l:1. M-a apucat teama cd o astfel de stare ar putea fi anomrald. mdmuria lui Pavel. gi m-a obligat la rugdciune. (avea o povald copleqitoare. in tinip ce dormeam. Daniel postind Ei agonizind timp de trei sdprdmini. uneori aproape insuportabil5.. Drysdnle. existd compensafii care pot li prirnite de cdtre aceia caLe au sirnlit durerea pi tristegea trudei sufletepti. Urnple-rnd cu Duhul Tdu Sfint. cdci nir-neni nu-i poate supofia apdsarea dacd nu este suslinut de puterea lui Dunnezeu. Uneoli. Dar cind m-am intors la Cuvint.. Dac[ Biserica lui Hristos ar putea apuca mina lui Dumnezeu prin mijlocire plind de putere.Timp de rnai multe sdptdmini o povard mi-a hpdsat inima din pricina uscdciunii bisericilor gi a slujilii gi din.. r:are pdrdsesc Legea Ta.I. ruglciunea continua in vis pin[ dimineala. Am intilnit intr-un articol urmdtoalea afirmagie: .

suspittdrn in rtoi Ei agteptdm. care avem cele dintii roadr: ale Duhului. .Nu te voi ldsa sd pleci pind nu vei binecuvinta China. suspindm in noi". Duhul interpreteazd pentru noi voia lui Dumnezeu Ei de aceea El face ca sufletul sd fie nemulgumit de tot ce este contrar acesteia. lucrul acesta are loc din pricina faptului c[ mulgumirea suprem[ a sufletului este ..Nic[ieri durerile lumii Nu sint simlite mai mult decit sus. ceea ce va avea ca efect vindecarea rdnilor gi ruperea -r43- . Toli trebuie sd luptdrn cu Durnnezeu in rugdciune. de Duhul J lT a. Prin urmare. care avetn cele dintti roade ale Dulrului. dacd vlem ca pocdinga chinezilor sd fie un fapr implinit. Dagi-mi voie s[ v[ amintesc c[ st[ruinga cea mai siciitoare nu este incompatibild cu cea mai profundl subordonare fald de voinga divind. I Tesaloniceni 5:19...pin[ in ziua de azi toatd firea suspind gi suferd durerile nagterii.. Grffith John. . Faber a cintat adevdrul acesta sublim gi coplegitor.. in cele mai simple cuvinte: ..voia lui Dumnezeu: cea bun[. Aceasta a vrut sd spund Apostolul cind a scris: . Sd nu intristali pe Duhul Sfint al lui Dumnezeu. oamenii cerepti simt cel mai acut dulerile lurnii qi ei pot intra in pdrtdgie cu Dumnezeu prin rugdciune pentru cigtigarea biruingelor dragostei Sale. l\emultumrrea inspiratd. Nu stingeli Duhul.. dar gi noi." Aici trebuie sd ajungem.Triunfdtori pe genunchi ce trebuie sd firn in sfera rugdciunii? Sd nu credem cd orice fel de rugdciune va funcliona in China. Romani 8:23.. pldcutd gi desdvirpit[". in Cer". Congtientizarea acestei nemulgumiri este urmatd de doringa dupd venirea irnpdr5liei lui Dumnezeu qi pentru implinirea vc-rii Sale. $i nu numai ea. $i nu numai ea. Efeseni 4:30. Aceasta este convingerea mea. dar Si noi.

Ar trebui sd firn gara la acea noud sensibilitate a viegii cregtine intr-un contact mai direct cu agonia lumii pind la a fi in stare sd-i simgirn dulerea ca gi cum ar fi a noastrd. devenea dintr-o dati. (London: Hodder & Stoughtou). Este bine s6-1i intemeiezi increderea pe terenul Rdscurnplrdrii desdvirgite gi s[ te rogi de pe aceast6 pozilie.o cas[ de rugEciune pentru toate popoarele".* G. sd n-o suprimlm. in f'elul acesta vom incepe sd plingem impreund cu Dunnezeu gi inaintea lui Durnnezeu. Cind aud istoria pdcatului pi nenorocirii omenirii ei iEi astupd urechile gi nu vor s6-i imptrt[peascd durrea. mi-a venit gindul cd aceasta insemna cd trebuie sd md rog. pentru naliunea noastrd. Copyright 1907 by G. revelindu-ne voia lui Dumnezeu pentru lumea intleagd. S5-I dam voie s[ ne invefe. Atunci cind le simgim.Triumfdtori pe genunchi farnilia noastrd. din viaga noasLrd va [i$ni o noud dorinJa ce ne va face sd ne rugdm peptru venirea impdrigiei lui Dumnezeu. Noaptea trecutd am avut o experienld unicd. suspinul pi agonia ei. infinit mai rnult. Cdci. Lucrarea Sa este de a ne ajuta sd ingelegem plinsul. . aga cd am inceput sd rnd rog intens pentru oamenii care tocmai plecaserd cdtre linia de bdtaie. nu trebuie sd ne ldsdm vr-eodatd tentafi de vraja lucrurilor lumii. Campbell Morgan. nu trebuie sd plecdm urechea la weo altd filosofie sau sd fim atragi spre vreun alt ideal. Cantpbell Morgau.. pentru orapul nos[ru.Practicarea mgdciunii" de G. lErd de care o astfel de rugdciune este o blasfemie. . iar in -144- Triunfdtori pe genunchi memorie mi-au rdsunat cuvintele . Campbell Morgan. ale cdmii gi ale diavolului. rug[ciunea o frcea intotdeauna. Oswald ChambersPastorul Hsi era sensibil in mod deosebit la nemulgumirea inspiratd de Duhul Sfint. S-ar cuveni sd ascultdm. vai.i ne va conduce la jertfb de sine. tulburat Ei coplegit de sl[biciune. in mijlocul muncii sale solicitante. iu durerea noastrd pentru riste[ea lumii. Avind gloria impdrdgiei lui Dumnezeu strdlucind inaintea ochilor noptri.. apisarea a dispdrut in mod miraculos. in tirnp ce md zbdream sub greutatea ei cumplitd.Nu stingegi Duhul. Aceasta inseamnf. cteeazd. De obicei mai tirziu se dovedea ci undeva aplruse vreo nevoie foarte presantl chiar in momentul respectiv. Cind Duhul. x Din. nici odihna nu-i ameliorau starea. S-ar cuveni sd gtim.. Dintr-o astfel de rugdciune vor rlsdri truda gi chinul care vor face ca irnpdrdgia sd se arate. Degi nici mincarea. Sd-L lasdm sd ne dea viziune." Tot mai rnult. M-am trezit intr-o stale de putemicd apdsare pi. in inima noastrd o mare durere gi o mare nesatisfaclie. Duhul dorepte ca noi sd cunoagtern tris[efca ce apasd lumea. SI rdspundem Duhului.. sdintristezi profund Duhul lui Dumnezeu. Sd credem Duhul. frcind loc unei pdci negrdite. aceasta fac cregtinii tot timpul.

Dintr-odatd. a$a cum fdcusem eu. Apoi. nici seum de sint1ire. Elisei a intrat gi ainchis uga dupd ei fd-lbine. Deseoli oamenii de gtiinla cheltuiesc ani de zile.Dar cigi dintre noi. 35. uneori o viafI intreagd pentru a face o descoperire gtiinlific[ importantd. cu inimd de mamI.>> Dar aceea nu era rugdciune gi eu o gtiam... m-a stfns in bragele ei primitoare. am judecat eu. Tensiunea L-a indepdrtat pe Dumnezeu din mintea mea pi mi s-a ldcut fric6. Sd-I spunem lui Hristos despre aceasta>). in mod obignuit. fdrd a spune un cuvint.. Doarnna Marshall era cdsdtoritd cu un cleric prezbiterian pe nume Peter Marshall.. specialiSti in aproape toate dorneniile. dar n-a dat nici glas. dizolvd cheagul acela de singe. Atunci de ce. chiar gi in fala unei tromboze coronare. in cele din urmd. ingineri. Cum putem noi deci a$tepta sd descoperim fiumusegile spirituale petrrcind doar cinci minute in rugdciune Ei meditagie zilnicd? Unii cregtini obosesc dupd zece rninute sau jumdtate de ord de rugdciune. Dr. toate vatrorile pe care le atagasem prietenilor mei s-au $ters. Beard. acei oameni care nu-gi irosiserd timpul lor prefios. Rug[ciunea ei a fost exprimarea unei credinge simple. cei care alrr fbst in biseric[ intreaga noastrd via[[. Apoi. nu ai nevoie de orice om cu bune intenlii. oameni care $tiau de ce unele rugdciuni erau ascultate. avocagi gi chiar doctori. oameni care erau atit de plini de prezenla lui Hristos. in dilema ei.. iar altele nu. aflagi in mari nevoi. Abia trecuse de patruzeci de ani cind domnul Marshall a fost lovit de trombozd. amindoi Ei s-a rugat Domnului. Marea mirare este cd Dun'lnezeu nu are mai mulli specialigti in rugdciune. Uneori ochii i se umpleau de lacrimi. oameni care se disciplinaser[ pe ei inpigi pentru a folosi zTlnrc. Ea scrie mai departe in cartea sa: . in dupd amiaza aceea m-am simgit de parcd o mind duioasd mi-a atins inima. un timp pentru cercetare spiritual5. Din acel momen[ a -r47- . Cunopteam oameni minunafi. <<Dumnezeule. Ce vor face ei cind va trebui sd petrcacd o eterxitate in prezenfa lui Dumnezeu? Trebuie s[ ne facem acest obicei de aici qi sd ne familiarizdrn cu prezenla lui Dumnezeu. O frici disperat[. qtiam cum sd ne rug[m? Eu nu gtiarn. Doream cu ardoare ajutorul veteranilor rugdciunii.7' T riumfdtori pe genunchi Este nevoie de specialiqti 1n rugdciune Ghehazi pusese loiagul pe fala copilului.. in ziua aceea mi s-a plrut cI am inchis de o mie de ori ochii strins gi am cerut: -r46- $i doamna Marshall a gdsit ajutorul de care avea nevoie in persoana unei doamne in virst[. incit puteau fi relaxagi gi calmi. in promisiunea lui Hristos de a vindeca pe cei cu inima zdrobitd. gi copilul. ea mi-a spus incet: <<Ca medic.. nu pot sd ofer decit un singur remediu pentru ceea ce-[i indurereazd inima.. cind izvoarele emogiilor mele au secat. ci de cel mai bun chirurg disponibil. II Regi 4:31. cind a tenninat. Dumnezeule.Ea nu a incercat sd dea explicagii precise pentru moartea lui Peter. care a ajuns capelan al Senatului Statelor Unite. a deschis ochii. nu mi-a oferir nici un sfar pentru viitor. in afard de domeniul rugdciunii-^muzicieni bine pregdtili. Sadhu Sundar Singh. sofia sa a scris: . sd nu aplicdm acelaqi rafionament simplu la arta rugdciunii?" in lumea zilelor noastre avem specialipti in toate domeniile. Este o nevoie atit de mare de oameni care pot gdsi u$or acces la Dumnezeu gi care pot ajuta sufletele celor. Insd intr-o problemd juridicd nimeni nu cheamd un inginer' Pus in situagia unei operatii de urgen[d. 33. din inim6.

. $tiu acum cd aceastd rugdciune specificd pentru ca mina Marelui Medic sd atingd emogiile mele sfiipiate a fost un pas neprefuit.Sd se roage. Dacd nu sintem sensibili la modul in care Duhul lui Dumnezeu Duhul Domnului m-a trimis sd vindec pe cei cu inima 'zdrobitd. sd se roage. cd acea rugdciune nu ar fi avut aceeapi eficiengl dacd nu ar fi fost frcutd in prezenga mea gi nici nu ar fi fost la fel de eficace dac[ al fi fost o rugdciune fdcutd la intimplare.. gi Durnnezeu ii va da viafa pentru cei ce n-au sdvirgit un pdcat care duce la moarte". gi Dumnezeu ii va dn viala. Dumnezeu ne promite c[ ne va da .. Una dintre poverile cele mai subtile pe care le agazd Dumnezeu pe urnerii nogtri in calitate de sfingi ai Sdi este povara discemimintului cu privire la alte suflete. Mijlocind astfel in felul Lui. pentru ca noi sd aducem sufletele acestea inaintea Sa gi s[ avem gindul lui Fhistos in privinla lor. Descoperirea nu este frcutd de asculimea mingii noas[re.. I Ioan 5:16. grepesc. a$a a avut loc gi relacerea mea.Fii atent ca nu cumva sd joci rolul unui ipocrit. incet. sI vestesc captivilor eliberarea gi orbilor cdpdtarea vederii. Itca 4:18 (KIV) lucreazd in noi. Nu ni se cere sd-L punem pe Dumnezeu in contact cu gindurile noastre. pentru cei ce n-au sdvtrEit un pdcat care duce Ia moarte. vom ajunge nigte ipocrigi din punct de vedere spiritual. Rugdciunea pentru vindecarea celui cu inima zdrobitd trebuie s[ fie un act de rugdciune bine definit.t Triurffitori pe genunchi inceput vindecarea in adincimile fiingei mele. un gen de revdrsare de bundvoinld din partea unui prieten.via[a pentru cei ce n-au sdvilgit un pdcat care duce la rnoarte". Ca o ran[ care se vindec[ din interior spre exterior. de asemenea. la momentul potrivit pi la locul potrivit. dacd nu sintem atenfi la sursa revelagiei. uitind cb Dumnezeu ne spune: . ci de puterea de pdtrundere a Duhului lui Dumnezeu gi. gi dac[ n-o fac. . Cred. Vedem unde algii gregesc Ai ne folosim puterea de discemdmint pentru critici inlepdtoare." Puterea viefii qi a morfii Dacd vede cineva pe fratele sdu sdvirgind un pdcat care nu duce Ia moarte. Aceasta este responsabilitatea pe care prietenii cregtini sau oricine altcineva ar trebui sd gi-o asume fag6 de cei intristaJi. pierzindu-fi vremea incerctnd s[-i indrepgi pe algii inainte de a te inchina tu insuli lui Dumnezeu. El ne descoperd anumite lucruri. ci noi s[ ne ridicdm pinl acolo unde Dumnezeu ne poate transmite gindurile Lui cu privire la persoana pentru care mijlocim -t49- . ne transform[m in nuclee de criticd. in loc s-o folosim in ruglciuni de mijlocire pentru ei.

-150- . Facd Dumnezeu s[ inv[1im a mijloci cu toatd inima. Vede Isus Fhistos ceva din munca sufletului Sdu avind loc in noi? Nu poate vedea aceasla pind nu vom ajunge identif.Avem nevoie de discemhn-rint. O. sufletele pot fi Triurnfdtori pe genunchi Johanna Veenstra. Duhul poate fi revdrsat.. 20 (KJV). poate fi minuitd cu putere Ei. atit in predicarca publicfl. o misionardin Nigeria. $i odatd pierdut.. care este Cuvinrul lui Dumnezeu. Ce responsabilitate imens[ are Biserica de a se d[rui activitdgii de mijlocire. Chambers. iar gloria lui Dumnezeu se poate descoperi. cei mai r[zw[tigi oameni pot fi adugi pe genunchi la picioarele lui Isus. nu poaie fi refdcut cu uguringd. dar cine altul decft Duhul Sfint il poate ddrui? Avem nevoie de curaj pentru a ne ocupa de problerna pdcatului inaintea unui Dumnezeu sfint. Cei mai mulgi dintre noi sint necredinciogi nu pentru cd nu sintem convinEi de aceastd nevoie. fdr[delegea poporului acesruia. Ei cine altul ne poate face parte de aceste daruri? Cum se face cd Satan poate Une plcatul ascuns in sinul Bisericii ani de-a rindul. Prin rugdciune impdrdgia tntunericului poate fr inftinta sufletele pot fi scoase din inchisoare gi aduse la libertatea lui Hristos.. Numeri prin ascultare de Duhul. $i Domnul a zis: . credinciogii pot fi intdriti. a fost o remarcabil[ luptdtoare in rugdciune. cit pi in discufiile particulare. Prin intermediul ruglciunii. Te implor. ci pentru cd ne sustragem de la ceea ce. Poate fi upor llsat in umbrd sau chiar pierdut cu totul. Iart5." 14:19. . fdrd indoiald.. Ilopkins. azis ea. Puline daruri sint mai sculnpe decft aceastd facultate a vederii spirituale sau decft simful prin care putem detecta imediat orice scdderc a nivelului rnoral. Evan H. El constituie deseori mijlocul prin care sintem oprigi de la a ne aventura in locuri unde Duhul lui Dumnezeu ar fi intristat gi unde ne-am pierde nu numai bucuria qi pacea. ci gi libertatea gi purelea de slujire . constituie cea mai dificild pafte a muncii noastre.Iert cum ai cerut". Nu pogi glurni cu el..rcafi cu El intr-o asemenea mdsur[ incit s[ fim ridicagi la nivelul de unde putem vedea oamenii pentru care ne rugdm a$a cum ii vede El. Idr[ ca noi s[ ne d[m seama? Pentru cd ne lipsegte ingelepciunea de sus ca sI discernem lucrurile. Puterea viegii pi a mor(ii esre in miinile noasrre (I Ioan 5:16). Capacitatea de discemlmint este un dar ce nu trebuie apreciat cu ugurltate. prin lips[ de veghere sau printr-o tr[ire neglijentd. astfel incit Isus Hristos sd fie din plin mullumit de noi ca rnijlocitori. Andrew Murray. Ea Ei-a pdstrat vie setea dupd Dumnezeu mintuite. Ca rdspuns la rugdciune.. sabia Duhului.F Triumfdtori pe genunchi m rugacrune.

mincarea le ela incd in gurd. Avraam nu s-a rugat pentru sine nici mdcar cu a zecea pafte din insistenla cu care s-a rugat pentru Sodoma. in timp ce mijlocirea lui Avraam-devotatd. o viagd in care relalia cu Dumnezeu era o activitate obignuitd. Lot. unit cu locuitorii ei prin cdsdtorie. pentru motive intemeiate. un oln mai mdrunt i-ar fr purtat picd. O rugdciune ascultatd nu este intotdeauna o bfurecuvintar-e.. geneLoasd.. ci are doar o rugdciune de l}. el a fost acela care L-a determinat pe Dumnezeu s[-$i aducd aminte.. Exemplul lui Avraam gi al lui Lot pare sd arate cd Lot. a lovit de moarte pe cei rnai tari dintr.... din mediul tn care a fost inrhd[cinat gi nici nu se poate dezbr'5ca de caracterul sdu de parcd acesta ar fi doar un lucru de suprafaf[. catastrofd ce se petrecea atit de aproape de el incit fumul chinului lor mdtura Sd simfim aldturi de Dumnezeu Sd ascund Eu oare de Avraam ce am sd fac?. Condi$a lui. Geneza 18:17-33. Avraam s-a apropiat si a zis' nu vei ierta locul acela?. un orag ce-i datora atft de mult. i-au mdcinat sufletul rpi l-au a1ezat inaintea lui Dumnezeu pe o pozigie diferit[ de cea a lui Avraam. Cdci Eu il cunosc. cu care mincase gi bduse.. rugdmintea jalnic[. in cazul lui.._:i'F Triurffitori pe genunchi ddduse de neveste pe fiicele sale.cut. .. Argumentul foarte subtil: .. care trdia in singurdtatea munfilor. a fost salvatorul in ziua cind cei cinci impdrali au jefuit Sodoma. Avraam triise o viald lipsitd de ceea ce era lumesc. aducindu-i la alianld cu lumea. hind foarte indatorat Sodomei. pornitd dintr-o inirn[ largdrdrnine flrd unndri. ajunsd la deplind frumuse[e prin hrana anilor trecugi. cdrclra le totul pe umrele lui.Le-a trimis mincare sd se satule.cu ea. I-ot n-a putut decit sd scoa[d un str-igdt mofturos. Un om nu se poate smulge dintr-o datd.. uneori este o osindd: . in cazul unei probleme nea$teptate. aceea de a h pdzit in siguranld atunci cind togi concetdgenii s[i vor fi nimicili. Rugdciunea nu era decft floarea viegii sale. gi a scdpat pe Lot din mijlocul prdpddului. in timp ce oamenii cu care fdcuse comer[ gi de la care cigtigase bani. Avraam.. timoratd gi egoistd a lui Lot este ascultatd.$i-a adus aminte de Avraam. nu agonizeazd' dn cauza distrugerii ei.. s-a identificat intr-adevdr cu ea. infloritd la vremea ei. Dupd ce a isprdvit de vorbit lui Avraam Dontnur a precat. Dar. $i este semnificativ faptul cd. ajuns unul dintre cet[lenii ei de seamd.lrebuie sd fii cu ea (societatea) ca s-o poli salva". in nevoia sa. potrivirea f'elului lui de viafd dupd cdile lor. i i I T -rs2- - 153- . insd c[ruia.. in tirnp ce oamenii acegtia se afl[ in agonia unei ca[astrofe inspdirnintdtoare.. Poate cI cineva gi-ar fi ldcut o pdrere mai bund despre el dacd ar fr refuzat salvarea asiguratd de ingeri gi s-ar fi hotdrit sd rdn'rind in moarte aldturi de cei altagi in moarle gi a cdror societate o dorise atit de rnult in viaEd. lunga lui asociere cu sodomigii. Ei-ar fi dar seama cd. lucrul acesta ar fi ardtat dizgralios. nu a avut nici o putere de mijlocire cind a sosit momentul de cotiturd.. tiindcd vede cd au ajuns incapabili de a indura greutdgile gi le potoleEte astf"el natura inferioald.. le dd poziqiile spre care Ei-au indreptat ambiliile.e ei... cind s-a stimit minia lui Dumnezeu impotriva lor. Ai impresia c[ uneori Dumnezeu Ei-a pierdut nddejdea fap de unii oameni pi le aruncl cu dispref darurile dup[ care tinjesc atit de mult.." Dacd Lot ar fi sirngit dorinfa sd se roage pentru concet[pnii sdi. pe de altd parte. care a fost in mod cert . i-a ingelat pe mulgi oameni devotali. el este atit de lipsit de regrete gi cornpasiune incft poate cint[ri in tihn[ diferen[a dintre confortul gi avanta-jele orapului pi viala la Jard.

Locul era bine ales. . Luca6:. mi s-a ardtat azi noapte. Nopgile lungi de veghe nu I se pdreau prea lungi. un om neprihdnit. Era singur.12. tot rug[ciunea a fost intrarea in activitatea in care Se .Nu-mi stati h cale!" Atit a putut spune Lot cincl a fost scos afard de mina irnputemicigilor Cerului pi cind urletul conflictului dintre bine pi rdu ii unrplea urechile. inainte de a-i trimite pe cei doisprezece apostoli. undeva unde nu putea veni nici un intrus. Erau orele liniptite. in zilele acelea. al cdruia stnt eu Si cdruia ii stui"tc. Momentul acestor rugdciuni este demn de luat in seam[. rugflciunea ii "ru refugiu gi alinare. igi incetau lucrul.in felul acesla era scutit de ispitirile pi intreruperile Fariseilor. Un om decent. Toatd viaga lui iEi dorise sd trdiascd confortabil. Noi nu putem veghea pentru El un ceas. in afard de El. cdruia insl lumea ii rndcinase inima gi ale c[rui sentimente nu mai erau in armonie cu Cerul. Timpul pe care il alegea pentru aceasta este de admirat. Dupd ce dugmanii Lui ii puneau gind rdu. Durata rugdciunilor Sale este de asemenea remarcabild. Viala remarcabil[ de rugdciune a lui Isus reprezint[ o lecgie pentru noi. unde nimeni nu-L putea observa. cind n'rulgimea nu-L deranja. vi:rtul rece nu reu$ea sd inghe[e ruglciunea Lui. Aceasta este starea tn cale oamenii din societatea noastrd. Isus S-a dus in munte sd se roage Si a petrecut toatd noaptea tn rugdciune cdtre Dumnezeu. cind to[i. intunericul infrordtor nu I-a intunecat credinga. cind somnul ii {dcea pe oameni sd-gi uite necazurile gi nu mai veneau la El cerindu-I ajutor.r T ri un Vfdtor i pe genun c h i I plingdrel. Marcus Dods. Schimbul de noapte in luctatea lui Dumnezeu (Jn tnger al Dumnezeului. timpul inactivitdgii. singurdtatea nu L-a f6cut s[-$i opreascd rugdciunile insistente. ajung datoritd faptului cd igi riscd viala spiritual[ incercind sd obgind cit mai rnult de la hunea aceasta. de aceea nici acurn nu putea dori rnai mult decit s6 fie la adlpost. copildros. ca qi cei din Sodoma. Fapte 27:23.. insd El a vegheat pentru noi nopgi intregi.

. cigiva membri ai bisericii lui Jonathan Edwards petrecuser-d toatd noaptea in rugdciune inainte ca el sd gind predica sa memorabild: . uneori Dumnezeu iitrezeape copiii Sdi noaptea din pricina unei nevoi anume.. editor la The Su. sau atunci cind m-arn rugat pind la ora doud noaptea intr-un birou al y. dup[ serviciul de Cina Domnului. in biserica din Shotts. Duhul Sfint S-a revdrsat cu o asemenea putere..M.A. Livingstone din shotts poveste$te despre doud noptri petrecute de el gi de prietenii lui in rugdciune: . $i acest model poate fi regisir in multe organizalii care au experimentat marea putere a lui Dumnezeu lucfnd pentru ei.C. Minnesota.in arnbele cazuiam petrecut nopfile dinainte consultindu-md qi rugindu-nrd irnpreund cu cigiva cregtini fard a rnd pregdti mai mult decit de obicei. ..I '[' ri urtfdtori pe genunc hi Triunfdtori pe genurrchi S-a manifestat intr-o asemenea sfingenie gi mdregic in tinrpul predicii. Livi'gstone a ginut la Shotts predica aceea remarcabild despre care vorbeqte gi peste 500 de suflete s-au intors la Dumnezeu la serviciul de Cind din lunea aceea. dupd serviciul de cina Domnului.ord of the Lord (Sabia Domnului). au fost umplufi de putere pentru a salva Anglia de pdginism qi pentru a trimite o trezire spiritualE curatd gi ofensivd in toatd lumea.Vreau sd vdd ce poate face rugdciunea-Doarnne.. alunecdm in iad!" in jurnalul sdu. sau cind am petrecut o jumdtate de noapte de rugdciune cu un grup minunat de credinciogi de la Biserica Poporului in Toronto..Nu am linut dccit doud predici de care a$ vrea cu adevdrat sd irni amintesc.." Mrs. nopqile de rugdciunc reprezentaserd o practicd obignuitd.dri... cealalrd a fost tot intr-o luni. dd-mi din spiritul in care Tu petleceai nopgi intregi in rug[ciune.Doamne. rugindu-md toatd noaptea. iar Dumnezeu . concrusd de oswald J. Paul.Pdc[togii in rniinile unui Dumnezeu rniniat. impleund cu asociagii sdi. canada. scrie despre binecuvintdrile ce au rezultat in urma noplilor de rugdciune: . Nu voi uita niciodatd plindtatea de binecuvintare ce a venit in urma unor nopli de rugdciune in Biserica Galileii din Dallas. Charles Spurgeon.. care mai tirziu au devenit o reguld impoltantd a Armatei Salvdrii. De cite od Durnnezeu a lucrat cu putere in viala indivizilor gi a bisericilor.Iacov s-a rugat toatd noaptea. salveaz[-ne. Charles Wesley ne relateazd despre jurndtdgi de noapte gi nopli intregi de rugdciune in care Dumnezeu S-a apropiat de ei. vestitorul rroii Sale lucr. la St. A'r vrut se int'u qi eu in plinrturea viegii de rugdciune. angajase.. Fletcher. Smith. la fel a fdcut gi Isus. la Holywood. iar el. Nopfile de rugdciune. incit prezbiterii bisericii au imbrdgigat stilpii bisericii pi strigau: . au fost la inceput conduse de doamna Booth. Dornnul Rice. Una dintre ele a fost predica de luni.

. Agtept cu ner'[bdare luna noastrd de devogiune special[.le-a zis El. Samuel Meggot a sfdtuit grupul de credinciogi de la Castelul Bamard sd gind in fiecale vineri zi de post gi rugdciune. probabil prejudiciindu-Ei sdndtatea. L." Martin Luther postea sdptdminal gi Dumnezeu l-a folosit pentru a ridica v[lul nopgii ce atimase peste lume in timpul -158- . Fapte l3:2. J. S." . Chiar dacd ar fi sd ldsdrn deoparte lucrarea in public. insd posturile spiriruale.Orice mare lider care a zguduit pentru Dumnezeu lumea timpului sdu. care a fost pus de Domnul nostru aldturi de binefacere Ei rugdciune) o cauzd generald a lincezelii din viala cregtinilor? Poate oare cineva s6-l neglijeze cu bund $tiinta Ei sd fie fdrd vind? -159- Cdutind fafa lui Dumnezeu prm post Pe ctnd slujeau Domnului Si posteau. Dulrul.. Nu este oare neglijarea acestei datorii simple (m[ refer la post. Orice cre$tin care este gata sd-pi uite trupul postind gi rugindu-se in mod sistematic pentru sufletul s[u pi pentru sufletele altora.. Monison a spus: . Din plirna vineri in care s-au adunat. lucrarea Lui a clescut continuu printre ei.Evului intunecat". dacd nu sint duse la extrem. va culege binecuvint[ri care il vor uimi atft pe el cit pi pe cei care-l cunosc. a$a cum marinarii agteaptd sd ajungd la [drm. Cu citeva sdptdmini in unnd. Nu este bine ca cineva sd nu mdnince gi sd nu bea pind intr-atft incft s[-gi vadme trupul. Sfint a zis.Perioadele noastle de post gi rugdciune la Tabernacol au fost intr'-adevdr zile indlgdtoare. au fost oameni care au invdgat sd se lepede cu asprime de ei ingigi gi sd-gi gind trupul in stdpinire. starea generald a oamenilor din acest grup de biserici ela extrem de lipsitd de via1E. se temea de rugdciunile lui mai mult decit de armatele Angliei. nu poate ieSi dectt pt'in rugdciune Si post. niciodatd poarta Cerului nu a fost rnai larg deschisd.Iohn Wesley poveste$te cum primii rnetodiqti au observat efectele atit de irnbucurdtoare ale postului: .. dar felul lui de a se ruga a rnigcat lumea inspre Dumnezeu. Dumnezeu S-a revdrsat peste ei intr-un mod minunat. Grupurile de credinciogi din vecindtate au auzit despre aceasta. folosinduse in f'elul acesta de ei pentru a binecuvinta oameni gi naliuni. au cdzut de acold ca sd adopte aceeagi reguld gi curind dupd aceea au experimentat aceeagi binecuvintare. niciodatd inimile noastle nu au fost mai aproape de slava divin[.. legina Scogiei. Charles Spurgeon. gi din ziua aceea. care gtia multe despre binecuvintarea lui Dumnezeu.Existd ceva remarcabil in modul cum Dumnezeu $i-a revigorat lucrarea in aceste loculi. G. Ela fost cliticat pentru faptul cd postea cu prea multd rigurozitate. Marcu 9:29. $i pentru aceasta Dumnezeu le-a aprins inirnile gi i-a int[rit cu puterea Sa in omul lduntric pentru a cigtiga victorii cind totul pdrea sd fie irnpotriva lor. depune mdrturie pentm efectele salutare ale postului in biserica Tabernacolului: . Acest soi de draci. Knox a biruit irnpreund cu Dumnezeu prin violenfa rugdciunilor sale hotirfte gi a sc[pat Scolia de catolicism.. a postit. aceasta ar fi un mare cigtig pentru bisericile noastre. To[i acei oameni care au avut puterea spirituald pentru a izbuti in legdturile lor cu Dumnezeu sau semenii lor. Brengle.T Triwnfdtori pe genunchi . Observind lucrul acesta. John Knox postea cu regularitate gi istoria ne spune c[ Maria. ca sd obgineur mai mult timp pentru rugdciunea speciald. vor constirui o binecuvintare pentru trup gi pentru suflet. finute dupd indrumdrile Bibliei.

Finney ne rcveleazd secretul puterii sale pennanente: .. ci cu puterile intunericului." Rug[ciunea stdruitoare invinge Mare putere are rugdciuneafierbinte a celui neprilfinit. Nu cu oamenii trebuie sd te lupgi (este o treabd cumplitd sd ai de-a face cu un Lisu posedat de spiritul fricii)." f . golit de aceastd putere." -161- . O spun cu toat[ seriozitatea: dacd lucrareapare s[ egueze.r infrintd prin Rugiciunea este cduLalea nevf. intotdeauna am avut sentimentul cd acesta este unul dintre cele mai puternice l-exte din Noul Testament. tot llrd r-ezultat. Fraser.zutului. Este rug[ciunea adusd inaintea Dornnului cu ochii scdldagi in lacrimi gi care ii spune lui Dumnezeu: . Md rog gi dau indemnud. Dupd ce md smeresc Ai strig dup[ ajutor. roagfl-te gi mai mult 9i mai ia pe ci[iva sI te ajute. puterea se intoalce la rnine in toatd prospe(imea.. stdruitoare. sd confirmdrn hotdrirea noastrd de a fi gata sd sacrificdm totul. scliitorul gi evanghelistul Charles G. A.irnpotrivirea nu poate f. Aceasta este experienla viegii rnele. Iacov 5:16.uneori m[ descopdr-.. Postul ne ajutd sd exprimdm. intr-o mdsurd destul de mare. cd rugdciunea fdcutd cu o pasiune atotlllistuitoare are mare putere. dacd serviciile etc. in prirnul rind. sd adincim. Wilbur Chapman. prin rug[ciune constantd. un misionar cu mult succes in rindurile tribului Lisu. ne amintcgte secretul lui: .\ T' riun(dtori pe genunchi Profesorul. dacd trec luni de zile cu rezultate foarte puline sau chiar deloc. teminclu-rnd cd puterea aceea m-a pdr[sit qi cdutind cu grijd motivul accstei goliciuni evidente. pentru a atinge ceea ce clorim pentru irnpdrdgia lui Dumnezcu. posrul este lepddarea a ceea ce este vdzut gi vremclnic. vi. roagi-te. Vrea sd spund cd rugdciunea fdcut[ cu toatd seriozitatea Ei infldc[rarea este in stare de lucruri mari. Atunci pun deoparte o zi pentru a posti pi a md ruga singur. roagi-te gi mai mult.Nu Te voi l[sa sd pleci pind nu rn[ vei binecuvinta.zitez oarneni fdrd a produce nici o irnpresie care sd conducd la rnintuire. Munoy" rafionamente sau argumentafii. cd rugdcidnea adusd atunci cind oamenii uitd sd m[nince gi sd doarml are efecte rnari. ci.. Sint sigur cd nu cunosc nici o afinna[ie referitoale la rugdciune mai erufaticd decit aceasta. chiar qi pe noi ingine. devin fdrd viagd.

. ii dddeam Tatdlui nostru Ceresc toatfl gloria. Ce stdruie gi nu stdruie-nzadari Argulenrele igi pregdte$re $iRespinsd adesea. un evanghelist chinez folosit cu multd putere de cdtre Dumnezeu.Din pricina multor atacuri violente ale Satanei.. de a a$tepta linind strins mina pe lucrul cerut frr6 a o sldbi deloc. Psalm 132:4. Am cdutat intotdeauna ca in gindurile noastre. nu este o nevoie.c t t lxt tt t't t t' c.Stdruifi in ruglciune" (Romani l2:12). Mama mea observa in mod frecvent lumind in dormitorul nostru cdtre miezul nopgii.. ci o pasiune. . nu este o performang[. dar acum ne-am dat seama mai mult ca oricind de sldbiciunea noastrd: cd sintem intr-adev[r nimic pi c[ numai cdutind s[ facem voia lui Durnnezeu. Nu putem face nimic fdrd ruglciune . in belpug Ei in lips[.. in pace pi in primejdie. petreceam nopti intregi in rugdciune. pentru a putea h oricind pregdtigi de rugdciune gi veghere. eu gi sogia mea ne-am dezbrdcatrareori cind mergeam la culcare.se-ntoarce iar. Uneori. timp de trei ani. sprijinindu-ne in orice loc gi in orice moment pe Duhul Sfint. ci un lucru de cea mai mare irnportan[a. numai a$a puteam indeplini lucrarea pe care Domnul ne-a incredinpt-o. Rev. infringe orice forgd care se opune gi obgine ce ccrc in citrtltr I I piedicilor de netrecut. El scrie: .rerbinli ne face sd ne simfim ruginagi. Thomas Raffles ... -162- .. dacd eguam.r T riumfdtori pe ge nunc hi Triumfdtori pe ge nu nt lt i Pastorul Hsi. prin rugdciunile sale f. ci o necesitate irnperioas[. dddeam toatd vina pe noi. nici afipire pleoapelor mele pind. Rugdciunea insi stentl depaSepte sau inl6tur[ tqal.O.in limba greacd esre folositd o cornpara[ie cu ciinii de v?n[toare care nu se dau bdtuti pind nu captureazd prada.. de a continua cu hot[rire. in cuvintele gi faptele noastre sd fim pldcugi Domnului. puterea rugdciunii ce luptd. M. Aceasta a fost mereu atitudinea inimilor noastre. Rugaciunea stdruitoare nu este un incident. cd nu Te las sd pleci!. E. Dacd aveam succes. Thomas Brooks. intr-un loc singuratic. lumind ce arlta cd noi inc[ eram in agteptare inaintea Tatilui nostru Ceresc. a a$tepta cu dor nestins gi cu indelungd rdbdare. $i Duhul Sfint a coboft. in muncd gi in odihn6. Toate lucurile pot fi infdptuite prin rugdciunea sl-druitoare' Stdruinga este capacitatea de a rdmine pe pozilie. Oh. ktunds' Nu voi da somn ochilor mei. binecuvintd-md gi-aratd-Ji mila! Binecuvintd-md.

vo. prin puterea care lucreazl in noi. Cu graba-ajung la viag[ fdrd rugdciune. De-acum sd nu mai port ingrijorarea. Problema lui Dumnezeu este fundamentalismul mort. -16s- cunosc? Omul care ii va putea face pe creptini s6 se roage va inaugura. nu te obosi sd-I dai instrucgiuni lui Durnnezeu.Rugdciunea'iin programa tle invdgdrnint? Cel mai important lucru pe care il poate studia un om estc invdldtura Bibliei despre rugdciune.. Nici o Ecoald biblicd nu ne poate invdga aceastd arrd. ..-un circ de efortud omenegti. Nu lauda oamenilor sd m[ preocupe." Problema lui Dumnezeu astdzi nu este nici comunismul. Dumnezeu . iijudecdm pe altrii qi orice. Sd piard gindul acesta! finta noastrd tr-ebuie sd fie numai Durnnezeu. iar algii sint atit de subtili! F[ ca aceia care cred c[ ei pun lumea in ordine s[ tdiasc[ cu Dumnezeu. casa Lui tlansfomratd intr..facern ce este pldcut hmintea Lui.rugdciunea cu credingd. oh. fia{ii'rei! Multe din rugdciunilc noastre nu sirt altceva decit sfaturi pe cale I le ddm lui Dumnezeu! Rugdciunea noastrd este decololatd de arnbipie. nici liberalismul Ei nici modemismul. imi aduc viaga ca Tu s-o folosegti. in pelicol..Fiule.dhlare pentru altceva Sdu? Noi ii spunern ce sd asrre.fihdcd pdzim poruncile Lui Si.Problema nu este la Dumnezeu.t cdpdta de la Et. Singura mea tesursd . nu varsd nici o lacrirnd. Pot ei inv[1a pe allii ceea ce ei ingiqi nu El poate. Fiul I_ui cel binecuvintat este ignorat. Ravenhill. Cu cit mai mult vor fi copiii Tdi. $i voia Ta ce-i scrisd pentru mine. s-aletg sub aripile Tale.. cea mai mare trezire spiriruali pe -r64- . durerea le este srrdind. Nu dorinfd de cigtig. Harold St.O. pentru noi sau pentru gruparea noastrd religioasd.-te la datorie $i orice .. unii oameni din poporul Tdu sint atit de simpli. numai nu ne rugdm..ont cere." La picioarele Tale dragi. I loan 3:ZZ.. Onoarea Lui esre pdtatd. Dar unde se invali aceasra? 56 ddm la o pafie ultirnul bandai de pe rand gi s[ afirmdm cd mulfi dintr. Numele lui Isus e singura mea apdrare! Lasd pe robul Tdu sd stea'naintea Ta.L. ce gcoald biblicd are . pri'puterea lui Dumnezeu. doar prczintd-te la datorie. Arc Dumnezeu mai multd nevoie de r. legile Sale sint cdlcate. Doamne. poate si faci.e dirrctorii gi prol'esorii nogul nu se roagb. dar care se potrivepte timpului nostru: . John a ldcut o rugdciune destul de neobignuitd gi ciudatd. nici catolicismul. Fdrd teama ca nu cumva lucrarea-mi sd stagneze Fdrd graba ca nu cumva s[ zdbovesc pe drum.. .. C) mamd l-a auzit pe bdiatul ei rugindu-se qi i-a fdcut uundtoarea sugestie inleleaptd: . Numele Lui este plofanat. Ce dulce sd trdiesc singur cu Tine. strdpunse cindva pentru mine Cu piroane nemiloase pe lemnul crucii. Ci s[ md-nveli Tu planurile Tale. $i.II Triumfdtori pe genunchi care a cunoscut-o lumea vreodatS. Sd-miduc cu bucurie crucea. Sd-Ti privesc ochii gi migcarea miinii $i prompt s[ merg sd implinesc porunca Ta. Doar prezrntd. c[ci Tu ai spus Cd dacd pdsirile cerului sint hrdnite de Tatdl. carlea Sa uitatd..

El era atent in fiecare moment al zilei la insogitorul Sdu nevlzut gi de fiecare datd spunea .bund".Poatecddacine-amexanrina iu rnai atent inaintea lui Dumnezeu am putea descoperi chiar. necesar' Atit . c[ intreaga direcgie a viefii noasffe nu a fost caz' sd asemenea cu voia Lui.r..dac6 NU in Mine pi dacd NU r6min in voi cuvintele Mele. Nu este oare mult mai bine' a$a cum mdrturisea gi Hudson Taylor.activitateacregtind -167- .r*rr"r.. Frank laubach. Ascultarea aceasta desdvirsitd L-a ftcut una cu Tatdl gi I-a dar Tardlui incredere deplind in Fiul. Aprinsd deraza Cerului senin..[ cd ar fi afinnat Isus de nenumdrate ori. am cdutat tndatd sd ne ducent le tn Macedoni. FaPte 16:10... cdci tnlelegeam cd Donmul ne clrcantd sd vestim Evanghelia. poate avea succes pe dinafard. pierson in Evanghelia dupd Ioan.. lui Dumnezeu liPsegte.viala Si fiinla' Fapte 11:28' Dupd. s[ agtep[i ca Dumnezeu sd-gi parte descopere planurile Sale inairue de a trece la lucru? O mare fi din activitatea cre$tin[ pare sd aibd pecetea firii vechi. Poate dar strdlucirea prrzengei .Da". Umblind cu Dumnezeu. Ce drept ar avea cineva. De aceea Tatdl igi iubeEte Fiul atit de mult. homisiuneanrinunatddinloanl5:Testeprecedatddeo dac6 nu condigie ce implic[ o mulgime de consecinge.tedenia aceosta a lui Pavel. muncesc din pentru a le irnplini 5i apoi cer stdruitor binecuvintarea lui b. peste ele. NU ceregi orice vegivrea(c[ci)NUvisevada.a. Locul rugdciunii in Planurile noastre Cdci in EI avem MISCAREA. Lucrul acesta esre exact ceea ce Evanghelia dup[ Ioan declar.r Triumfdtori pe genunchi Aga viala mea va fi o zi frumoasd. intr-un Sea$teptecarugdciunileluisdfieascultate?$inuesteacesfa adevarutcuprivirelaomarepartedin.. Isus a afimrat de patruzeci pi Eapre de ori cd El Se afld la ordinele lui Durmezeu gi cr nu face ni-i" Ei nici nu spune ninfc niciodatd decit la porunca lui Dumnezeu.Ia-[i lucrarea de la Dumnezeu" este un ordin greu de des liderii cregtini igi fac planurile 1or. o cale radioasd! A. T. in acord unele cazuri. M[ intreb rdnrinegi curva versetul ar putea fipatafrazzt astfel: .

ca sd poatd gine tactul cu Dunrezeu insugi.e. Fraserintr-o noapte. uneori cerer-ea noastrd pdrea atit de bund. Ne-am rugat in tepetate rinduri gi n-a venit nici un rdspuns. Sintern chemali sd . de rnai rnultl ruglciune.ne umplem de cunogtinfa voii L. Cerurile erau de plurnb deasupra noastrd. Uitindu-rn[ in sus. tn stare de funcfionare Ei reglatd in mod divin. pot sd spun acelagi lucru gi desprc mine.ui" (Coloseni 1:9). Atunci El ne va conduce.. ner[stignit. Scriptura pi experienJa cre$tin6 mdfturisesc irnpreund c6 cei care trdiesc cel mai aproape de Dumnezeu au cele mai rnari $anse sd-I cunoascd voia. O. Da. Avraam nu ar h fost niciodatd un rnodel de credin[5 dacd ar fi rdrnas in cetatea caldeenilor-Ur'. I. Christian Observer. Durnnezcu a lucrat la viaga lui Hudson Taylor tirnp de cincisprezece ani inainte de a pune pe inima lui rugdciunea clarb pentru Fundagia de Misiune Intemd din China.ictenia Dontnului este pentru cei ce se rem de El gi legdmintul fdcut cu El lc dd invdldturd." Avem nevoie de mai multd sfin[enie. . Tr. m-am trezit dintr-odatd cu un dang[t putemic deaspra capului. fEcind lucrul care trebuie. Rugdciunile la care nu affl prirnit rdspuns m-au fdcut sd caut voia Dornnului.ins[ dovada cru in faga rnea gi. AceasLa nu irnplicd in rnod necesar faptul c[ dac[ un lucru reprezint[ voia lui Dumnezeu. in acest fel nu vom lnai fi atit de arneningagi de pericolul confund[rii voii Sale. Mi-am scos ceasul din buzunar Ei iatd.T riuntfdtori pe genu nchi T riuntfdtori pe genun chi bund"? Nu cu rnult timp in urmd am citit mdruda Dr. Muhe . Poate dura ceva tirnp. binecuvintat plumb.. Bdnuiesc c[ cei mai rnu[i dintre noi arn avut astf-el de experien. in care acesta spunea cd una dintre cele mai mari binecuvintdri din viala sa au fost rugdciunile la care nu a primit rlspuns.. nu -168- . am ingeles rnai bine ca oricind cd cea mai micd gi neinsemnatd ftinla trebuie doar sd he curatd.ebuie sd fim siguri cd ne afl[m in locul potrivit. El te va conduce neapdrat pe tine si te rogi pentru lucrul acela. acele lui subgiri indicau exact ora doudsplezece. Poate cd El are alte sarcini penntru tine.dorinfe bune" igi au orlginea in eul nos[ru poate face anumite lucruri cu noi pind nu sintem pregdtili de El gi gata pentru ele. aceasta insd nu firseamn[ cd era de la Dunnezeu. Pdrea aproape irnposibil ca rnecanismul acela rnic din mina mea sd find pasul cu rnapin[ria enonn[ care umplea spadul din tum.ciunile noastre trebuie sI le prinrim de la Dumnezeu gi trebuie sd ne rugdrn pentru a cunoa$te voia Lui. Stuart Holden. dacd ne-a invdgat sd cufundlm pufin mai arjinc eul acesta al nostru omniprezent in crucea lui Hristos. traversind strada. in timp ce pdveam atent la cele doud perechi de indicatoare de propo4ii atit de diferite. Dumnezeu nu se grdbegte. Trebuie sd fim siguri cd sintem cdlduzigi de Dumnezeu atunci cind ajungem la rugdciuni specifice.. am vizut cd eram chiar la piciorul turnului in care un orologiu enorm bfuea miezul nopfii..pr. Rugf. nu voia mea. Toate acestea se aplicd la rugdciunea cledinlei.

dupd o perioadd de aparentd nerodnicie..itorul ttrcu: nu zdhov. Ei au trecut cu vederea faptul cd adevdrul singur. oricft de zelos ar fi el folosit. lucrul acesta este la fel de adevlrat ca adev6rul insugi. in timp ce la inceputul lucrdrii misionare intr-un ora$ oarecare trebuie acordatd intiietate gi trebuie alocat timp pentru proclamarea Evangheliei.ca ceva sI se intimple. Tu eEti ajutorul Si izbdt. ci gi oameni din toate domeniile de activitate erau conveftigi prin el. iatd cd hni deschid Charles FinneyCharles Finney a fost privilegiat sd aibd cu el un om al rugdciunii.. ci s-a dedicat in totalitate rugdciunii. doar rugdciuni.i. Din cite am aflat. au stat de vorb5. 16. Algi creqtini gregesc in direcfia opusd. care mijlocea pentru el in timp ce predica. A agtepta convertirea pdcdtogilor numai prin rugdciune. a zis: .in ultima vrelne m-am convins de mai multe ori cd. mai tirziu vine o vreme cind este bine s[ te retragi undeva Ei sd petreci zile intregi cu Dumnezeu in singurdtate. Eezirea produsd de Finney in Rochester a fost una de o putere gi de propo4ii apostolice gi una dintre cele mai mari din istorie. Tu Stii lucrul acesta Doantne. c6ci. Uneori nu putea sta pe genunchi. el nu a iegit niciodatd in public. zi qi noapte.. dacl undeva nu a fost Ei duhul rugdciunii legat de prezentarea adevdrului.atit de pugin succes. probabil. Unii cregtini au folosit cu mult zel adevdrul pentru a-i intoarce pe oameni la Dumnezeu gi au pus foarte pufin accent pe rugdciune. Pentru cd pdcdtopii nu se convertesc prin contact direct cu Duhul Sfint. fdrd Duhul lui Dumnezeu. luptind cu Dumnezeu pentru aceste suflete gi suferind durerile naqterii 1or. inseamnd a-L ispiti pe Dumnezeu. Predic area qi rugdciunea Vestcsc indurareaTa in adunat'ee cea ntare. Clary r'[minea singur in camera lui.>> Despre el Finney a scris: <Clary a continuat sd facd lucrul acesta in Rochester atfta tirnp cit am rdmas gi eu acolo. intii <Prooroce$te desple oasele -r70- -t7t- . in ziua juclecdgii se va ardta. Rugdciunea este o verigd esenfiald in lan[ul cauzelor care duc la o trezire spiritualE. 17. Au predicat.in timp ce Finney predica Cuvintul atit de logic Ai cu o asemenea putere incit nu numai judecdtorii gi avocagii. . dacl ei sau alrcineva nu vor avea spiritul rugdciunii." buzele. gi anume rugdciunea cficace. care era misionar in China. cd nimic nu s-a frcut vreodatd prin adevdr. Abel Clary. Abel Clary a fost convertit in acelagi efort de trezire spiritual[ al cdrui prim rod a fost Finney.> Ca rezultat. au distribuit matedale scrise cu multd rivnd gi apoi s-au rnimt cd au avut. Nu cd ar pune prea mare accent pe rug5ciune. Un prieten al lui Abel Clary a zis despre el: <<Se ruga aproape tot timpul.Triurnfdtori pe genunchi poate face rugEciuni nesfirpite... fdrd proclamarea adevdrului. frrd. insd ei trec cu vederea faptul c[ cineva David Hill. Lucrul acesta este intotdeauna trist. Se intimpld uneori ca aceia care sint cel mai r-nult angajali in proclamarea adevlrului s[ nu fre gi cei rnai angaja[i in rugdciune. Sri se bu. Dunnrczeule! Psalm 40:9. Motivul era cd uitaser'd sd foloseasci cealaltd laturd a mijloacelor necesarc.. adevlrul singur nu va face nimic altceva decit sd impietreascd gi mai rnult inirnile oamenilor in nepocdinfd.cure Si sd se veseleascd in Tine toli cei ce Te cautd. nu va produce niciodatd ef-ectul dorit. ci prin adevdrul folosit ca o unealtd a Duhului. ci se prostema cu faga la pdmint suspinind gi rugindu-se intr-un mod care md uimegte.

'>> Gindul acesta mi-a fost sugerat meditind la Li Mung Chiao. sd mergi undeva singur cu Dumnezeu gi. O luanr Ei o citeam exact a$a cum era. in grija Sa. inc6 nu glsegti nici un cre$tin infl[cdrat.. vino din cele patru vinturi. unde oamenii par sd socoteascd perlele pe care li le oferi. mult[ apreciere fa$ de cei care igi ascund fala pentru o weme dinaintea celor la care sint trirnigi. exact ca un bdiat care culege mere dintr-o livadd. Asta m-a descurajat pufin. s[ aduci problema inaintea lui Dumnezeu? Domnul are. implorare Ei credingi. ca pe nigte lucruri de rind. nu ne-ar fi dat Cuvintul in care putem gdsi voia Sa prezentatd atit de clar? Promisiunile Lui stnt cuvintele pe care nebazdtn cererile. pentru mine.Anin" pe care-l spunem noi este spre slava lui Durnnezeu. Dumnezeu sd fie gdsit adevdrat Si toli oamenii sd fie gdsili mincinoSi. cu rugdciune.. intr-un asemenea loc..I Triuntfdtori pe genunchi acestea gi spune-le: 'Oase uscate. cdci cum am fi gtiut noi cum sd cerem sau ce sd cerem. gi vorbepte duhului: 'Aga vorbegte Domnul Dumnezeu: Duhule. Vance Havner ne poveste$te plastic lupra sa: . dacd Dumnezeu. oricite ar fi ele. Am inceput cu Geneza gi m[ delectam cu ea. insd pu[inul pe care-l gtiam in zilele acelea era foarte pre[ios. Nu gtiam prea multe. loate in EI stnt . fdgdduit4ele lui Dumnezeu." I Credinfa are nevoie de o temelie sigurd In adevdr. intr-o zi a dat peste mine unul dintre ace$ti cdrturari gi rni-a spus cd promisiunile acelea nu erau pentru mine. ca sd invieze. sufld peste morlii ace$tia. in poc[inta gi cu mdrturisirea pdcatului. Credeam Biblia. apoi Prooroce$te. unde. II Corinteni 1:20. nu este oare o datorie sd te oprepti pentru un timp. Cuvintul lui Dumnezeu este temelia pe care se intemeiazl toatd rugdciunea noastrd. Romani 3:4.. cu sigurangl. Nu este de mirare deci cd Satan va ataca acest Cuvint cu toate puterile lui gi va cduta s6-i anuleze promisinile prin necredinp. dar am zis: <Cred c[ am s[ mai incerc -Ll3- .' de aceea Si . sd te retragi in tine insuli. ascultagi Cuvintul Dornnului'. ci pentru ewei. luind promisiuni de tot felul. dupl cigiva ani de predicare.. unde predicarea este un fel de medicament de pe piald.Am inceput pe dealurile de la poalele Mungilor Blue Ridge.de".. De atunci n-am invdgat foarte mult.

Ajut[-m[ sd cer puterea Ta trind viafa toatd mi se schirnbd Prin Numele Tdu rdscumpdrdtor! o datd. insugindu-mi prornisiuni de peste tot. fiindc[ ei tocmai sint pe cale de a rni-l lua. dar nu se bucurd de ea.> Aga c[ am trecut la Noul Testament gi arn inceput cu Matei. ca un poligist. Astdzi am ajuns in situagia in care oamenii desfac Biblia in bucdli Ei apoi incearcd s-o pund la loc.recdrui cuvint. Dacd irni vei da un verset in care sI nr[ pot increde. de sfint Aratd-Te pe Tine. nu md interesau. doar cu Epistolele gi cu Apocalipsa. nu pentru mine. Trebuie sd existe acea bucurie copildreascd pentru Cuvintul lui Durnnezeu gi o iubile gingagd pentru Isus.gi de atunci il tot studiez! Fmte. Dar am fost iardpi intrerupt pi mi s-a spus cd aceea era o perioad[ de tranzigie gi cd aceste prornisiuni nu trebuie luate in sens literal.>> M-am oprit asupra acestui verset: <<Dumnezeu s[ fie gdsit adev[rat pi togi oamenii sd fie gdsili mincinogi>> . Ei bine. pugin cite pugin. din binecuvintdrile revdrsate in ziua Cincizecimii. o -174- E. asta m-a ldsat. $i sd-rni extrag viafa din Tine. mi-era teamd sd pdgesc pe terenul oricdrui verset de fricd si nu vind weun clrtuar pi. va trebui sd rni-l dai repede. am incercat sd privesc Biblia cu ochelarii unei duzini de comentatori care nu erau de acord intre ei. s5-mi ordone sd m[ retmg de pe terenul acela care era proprietate particulard: <<Versetul acesta nu-i pentru tine! Mutd-te. o anahzeazd. Dacd lucrul acesta va continua. de ingelept. iar cea mai firare pafte din Apocalipsa ela pentru viitor. descoperd-mi-'fe. insd dac[ lucrurile respective nu erau pentru mine. Fii Tu lumina fiecdrei pagini.edicator fdrd Biblie." Doamne Isuse. am auzit despre un om IEr[ patrie. Margaret Clarkson . Sd Te cunosc Ei sd md inchin Jie. frate. Viap f. in cele din urmd am zis: <<Doamne. Doamne! Doamne Isuse. Avem nevoie de bucuria copildreascd a Cuvintului lui Dumnezeu.Triu. Dupd ce am lEcut toare distincgiile necesale intre diverse grupuri pi referinge marginale. Ajutd-mi sd Te iau ca qi al meu Ca prin credingd sd trdiesc cu Tine Orice cuvirtt al T[u sd dovedesc. in altd parte. cred cd este in intregirne pentru mine gi rnd bucur de aceasta. descopeld-rni-Te in Cartea Ta divin[. Prin pand de profet. Arn fost din nou intrerupt gi anungat cu indifetengd cd toate aceste prornisiuni erau pentru Vremea irnp[rdgiei. i1i spun. Nu rnaiauzisem de Vremea Impdrd(iei pind atunci.. voi h un pr. nu foate.> Toate promisiunile lui Dumnezeu sint <<da!>> Ei <amin!> in Hristos.ntfdtori pe genunch i Triunfdtori pe garunchi disecd. implinegte-Ji promisiunile ir-r tr i trc. Astfel am trecut la Faptele Apostolilor pi am avut indr[zneala sI pretind citeva.

. $i zi gi noapre sd m[ inglijesc Comoara sfintd." Ce este aceasti viagi ascuns[? Curn se dezvolt[ ea? Fecioarele ingelepte s-au strdduit sd-$i asigure o rezervd de ulei. in post qi in rugdciune. 9. de sfrtuire cu blindege.. predicind. de binefacerc.elor viegii ascunse. pentru c[ in producerea lor harul se consumd. . Andrew Bonar ne vorbepte despre izvoarele ascunse care pdstrau spiritul acestui om. studiind. . toate acestea sint bune. focul ceresc. Cregtine. Totul este un consum de untdelemn. in meditafie asupra Cuvintului. cdci ni se sting candelele. De la flacdrd trecem la vasul cu untdelemn. scriind. Goulburn- Este in natura focului sd ardd uleiul ce-l intreline. egti tu un om al rugdciunii? Dacd lumina ta lumineazd inaintea oamenilor. ci inaintea lui Dumnezeu. E. solicitd pi consumd puterca interioard. nu inaintea oamenilor.in slujba Domnului gi in fapte de dragosre. dacd nu existl gi o aprovizionare continud. Flacdra sffntd. hind exterioard. au nevoie de har. $i. Am vdzut in el cum Dumnezeu a putut face pe unul dintre copiii Lui sd continue neintrerupt lucrarea sa pentru Dumnezeu. ili iei tu toate mdsurile pentru a-(i asigura o rezervd de ulei pentru a o menline arzind? Aceastd intlebare ne transpune din sfera vielii exterioare ir sfera omului ascuns al inimii.Via[a voastrd (izvorul gi sursa ci) este ascunsd cu Hlistos in Dumnezeu. cele nechibzuiLe nu s-au strdduit deloc." Cele inlelepte le-au rdspuns. cici dacd s-ar fi ocupat de ele ar -r77 - . dacd ai alergat incoace pi incolo cu tot felul de insdrcindri pentru cei sdraci. dacd ai avut o anume: Rugdciune.Via[a lui Henry Craik m-a ajutat astdzi in sacrd meditalie. atita timp cit ele au loc gi trebuie sd constituie un mo[iv de adincd mulgumire.. din mine. M." Matei 25:8. ziplnd. flacdra nu va arde mult. Avertizarea este pcntru aceia in a cdror inimd a fost aprinsd odatd flacdra viegii spirituale. . dar e$ti tu dedicat gi rugdciunii? Epti un om ddruit lucrlrii . Egti un om dedicat unei profesii.Jrlu. iar slava Lui gi interesele Bisericii Sale trebuiau slujite.Da1i-ne din untrlelemnul vostrLt. dacd ai stat in spdlturd gi ai protestar cu bdrbdgie irnpotriva sentimentelor' lumegti. Activitdgile bune. dacd miinile [i-au fost ocupate cu lucrul in vreun loc unde adevdrul lui Dumnezeu trebuia afirmat. Vrei sd gtii care este nictoda de alimentare a izvoar. totuEi nu este decit muncd exterioard pi.. gi -176- Neobosit sd urmdresc aceasta. A fost intarit de Dumnezeu sd trdiascd.T riun{dtori pe genunc hi Rugdciunea asigurd curgerea untdelemnului Cele nechibzuite au zis celor inlelepte. cei bolnavi. refuzind sd fac[ multe lucruri la care algii se a$tep[au. este nevoie ulterior de suplirnentarea acestuia. Mereu sd innoiesc sufletul meu. cei aflagi pe patul mordi. La premiu-nalt s-aspir neinfiicat. Paul Gerhardt Henry Craik a lucrat impreund cu George Muller la Bethesda Chapel gi Dumnezeu l-a folosit foarte mult la rnintuirea sufletelor.dar egti tu dlruit rugdciunii? Egti un om activ. in rugdciune abundentd. gi. mereu proaspdt: . metoda asigurdrii unei rezerve de ulei? Ea poate fi exprimatd intr-un singur cuvint luat in sens larg gi spiritual. s-o pdzesc. a practicilor gi preceptelor ei.. ci mai bine duceli-vd la cei ce vind untdelemn Si cumpdra- tri-vd.

ingerii zboard. Ei sint eroii lui Dumnezeu. ce putere ciudatd gdsesc in acest ungher singuratic! intre aceste ziduri sacre string noi puteri pentru o bdtdlie uriagd. o ord petrecutd cu EL. unde lumina adevdmrilor eteme se revarsd gi strdlucegte intr-o splendoare nepieritoare.. inima ce le-a simgit a incetat poate sd batd..il T riun{dtori pe genunc hi fi trebuit sd neglijeze odihna. Rugdciunea transcende timpul $i prin ea vorbegte el incd. Ruglciunile sfingilor constituie stocul de capital din Ceruri. predicator $i scriitor. imi descoperd calea luminoasd inainte gi imi dd tdria sd urc cele mai abrupte urcuguri ale cerului. Dumnezeu modeleaz[ lumea prin rugdciune. vremea activitdgii putemice a ingelilor este vremea cind Biserica lui Dumnezeu intr[ in cea mai putenicd mogtenire a celei mai puternice credinge gi celei mai putemice rugdciuni.. Evrei 1l:4. mai mult decit lumea intreagd. prin carc Flristos igi indepline$te marea Sa lucrare pe pdmtnt. mdcar cd este mort. cu aripi mai putemice. Oamenii nemuritori sint acei oameni care s-au rugat cel rnai mult gi cel mai bine. Buzele care le-au rostit s-au inchis poate tn moarte. Rug[ciunile nu au moarte. Este adev[rat cd cele rnai rnari succese ciqtigate pentru Qavza lui Durnnezeu sint create gi duse la indeplinire prin rug[ciune. al pericolelor. iar planurile lui Dumnezeu se contureazd. in mijlocul neinlelegerilol. robii lui Dumnezeu. Aici md retrag pentru a md reface dupd bdtdlie. Rugdciunile Si nilosteniile tale s-au suit tnaintea lui Dumnezeu Si El $i-a adus aminte de ele. schimbat din temelii. a spus despre camera lui de studiu: . un evanghelist. pdrtdgia inrimd cu Dumnezeu gi indatoririle de familie. pe m[surd ce rugdciunile sint mai numeloase. intre aceste patru ziduri. sfingii lui Dumnezeu. pind cind tot ce este pdrnintesc rdmine in umbr{. Aici sint transportat pe inllfmile de deasupra norilor. Pdmintul este transformat.Singur[tatea acestei cdmdrup esre pentru sufletul meu mai rnult decit toate relaliile pe care le am cu lumea intreagd." Seth Rees. viceregii lui Dumnezeu. Fapte 10:4. rnai eficiente. Vremea manifestdrii puterii lui Dumnezeu. dar rugdciunile continud sd tr[iascd dincolo de ere. Durerile mari gi convulsiile puternice de pe pdmint sint rezultatele acestor' rugdciuni. al trudei gi durerii. Vremea biruingelor lui Dumnezeu este atunci cind sfinlii lui -r79- . mai iugi.

Seara. el se roagd." Sarnuel In seara aceea iln mers la intilnirea cea mare. mintea oboseqte.-am gdsir dezbrdcat de haind Ei cu gulerul scos. referitoare la un evanghelist pe care il gdzduia. Dar altele. insd a privit in sus. Triumfdt ori pe gen unc h i E. ceva s-a intimplat. Nu gtiu cind doamre. Fafa se brdzdeazd. L. Lionel Fletcher a fost uirnit de cuvintele pline de respect ale pastomlui s[u. Fiind un tindr jumalist. in lupta pentru oameni pi pentru Dumnezeu.. c[ci atunci ap primi intotdeauna acest rdspuns: <Facd-gi-se dupd credin[a ta>>.Triurnfdtori pe genunchi Dumnezeu se ddruiesc rugdciunii cu toatd puterea lor. nu un evanghelist. Sd hi unde este nevoie de trupele cele mai grele $i sd lupgi acolo pentru Dumnezeu gi pentru oameni. roag6-te cu mine. Nu md vdzuse niciodatd pind atunci.. L-am vdzut intrind in bisericd azi dimineald foarte devreme gi nu s-a intors acasd la masd toat5. M-am strecurat cu grijd in[untru ca sd nu-l deranjez. ziua. cind m[ duc in camera lui sd vdd dacd are tot ce-i trebuie. Nimeni nu gtia cI el nu mincase nimic toatd ziua gi nu domrise toatd noaptea de dinaintea serviciului. pentru o clipd pi a zis: <<Frate. M. Se rugase toat5 noaptea. -180- $i sd lupgi acolo pentru Durnnezeu gi pentru oameni. Nu pot trdi dacd oraEul acesta nu se intoarce la Dumnezeu. Dar e minunat sd fii unde lupta e putemicd. in urmd cu cincizeci de ani.Am glsit biserica.. smerit pi tremurind. Braful se forfeaz[ pin[ ce durerea itri ajunge prieten. pe care le-am flcut cu lacrimi gi doringa aprins[ pentru gloria Sa. postise gi se rugase toatd.. Am ingenuncheat aldtur-i de el. . in timp ce el predica. Puteam auzi glasul lui agonizant gi vedeam lacrimile ce-i curgeau in timp ce se ruga lui Dumnezeu pentru oragul acela mare. cu mine de aur. . mi-am pus mina pe umdrul lui pi era ud de sudoare. Fusese acolo timp de tlei sdpt[mini fdrd ca cineva sd se converteascd." .Niciodati nu mi-a cdlcat pragul casei un astfel de om. Stdtea prostemat peste balustrada unde se servea impdrtdgania. dar in seara aceea. M-am intors la biroul meu coplegit de reverenfd. mintuirea gi sfingirea oamenilor. pi toatd adunarea aceea s-a frint sub puterea lui Dumnezeu. Brcngle a spus: . Aceasta a fost prima dat[ cind am vizut o mare recoltd de suflete. a spus Luther. Bounds. Sd fii unde trupele cele mai grele sint chemate." Lionel Fletcher continud el insugi povestirea: . pentru a putea conduce sufletele la Dumnezeu. f. Am ingenunchiat lingd trupul lui prostemat.7.. Lucrul acesta se petrecea in Australia. sple mine. $i-a deschis inirna inaintea lui Dumnezeu qi a inceput sd stdruie la El cum n-am mai v[zut pc nimeni pind atunci.Ag vrea sd md pol ruga intotdeauna lui Dumnezeu cu o asemenea ardoare.La unele dintre rugdciunile mele inc[ nu am primit rdspuns. la tropic. iqi primesc ldspunsul inaintea ochilor mei.iua. pi el a pledicat. Era un invdgdtor extraordinar al Bibliei." E minunat s[ fii acolo unde lupta este putemicd.

Ascultarea aducc binecuvintare. Primele ginduri sd fie pentru Dumnezeu Roud sau activitate Participare la r-r-rijlocire . Travaliul produce na$terea Realizdri prin trudd Poverile sint atit de rare Nemullumirea inspiratd de Duhul. 93 96 99 r02 105 108 111 It4 rtl . Pdrt[gia miinii strlpunse Caracterul divin al suspinelor Rug[ciunea care migc[ totul .Cuprins Mullumiri. Sd-i trezim pe al1ii la rugdciune Invali-i pe algii sd se roage Impotrivirea ciudatd a oamenilor fali de comuniune Rdstignirea impreund cu Flristos.' lngrijordrile dau afard preocupdrile eteme Antidotul unei activitdgi neintrerupte Riscurile omului ocupat --t 5 7 10 13 I6 l9 22 25 28 . Puterea viefii gi a rnorfii Sd simgim aldturi de Dumnezeu Schimbul de noapte in lucrarea lui Dumnezeu CduLind fap lui Dumnezeu prin post Rugdciunea stdruitoare invinge. Roadele ndddjduirii in Domnul Preocupdri sterile . Predicarea qi rugdciunea Credinla arc nevoie de o temelie siguld Rugdciunea asigurd curgerea untdelemnului Rugdciunea transcende timpul . [ine-md pe genunchi. Un om spiritual pentru lupta spirituald. batalioane ale rugdciunii! Avangarda unei forge invadatoare Pregul izgonirii lui Satan . . Trezigi-v[. rnai pulin pe Dumnezeu. . Cuvint inainte Rugdciunea este metoda lui Dumnezeu O lucrare gi mai mare Rugdciunea-slujba care miEcI totul Rugdciunea este atotputemicd . Poarta spre Dumnezeu. Sd ne umplem mintea pind la saturatie cu Hristos Familiarizat cu Curlea Cereascd Scoate-i pe toli afard. 31 34 37 39 42 45 48 51 54 56 59 62 65 68 7l 74 76 $coala tdcerii Torentele ce izvordsc din muntele rugdcrunn Secretul strdlucirii. o cerinld a rugdciunii Firea pdminteascd---cel mai mare dugman al rugdciunii Resentimentele impedicd rugdciunea Frumusegea rdspunsilor intirziate . ? . Doar plezintd-te la datorie. Puterea pus[ la dispozigia noastrd Roagd-te impotriva minciunii. Legea neclintitd a credingei . l2O 123 125 128 131 134 t37 t40 r43 r46 t49 t52 155 158 161 164 167 170 173 176 l7r) 70 82 8s 87 90 . Cei insemnali. Aqteaptd timpul hotdrit de Dumnezeu . Zidrtoriai impdrdgiei lui Durnnezeu in rugdciune Cheia energiei divine Doamne. Dacd cerem Crede in integritatea caracterului lui Dumnezeu . Locul rugdciunii in planurile noastre. Este ne voie de specialigti in rugdciune . Roagd-te tn adevdr.

Jl3 ll5 Tiparul executat la F. Florilor.05. or. poligrafie gi Comerlul cu Cirti . comanda nr. Chiginhrr. Depar:tamenttrl Edituri. str.I l I / ':/ '-..'u {*. Format 60X90/.d.E p.. <Tipografiatintrala. l.'V \'.96..-?--'--" . coli de tiraj 5000 ex.----tipar Dat la tipar 31.