You are on page 1of 161

Stan Grof

KOSMICKÁ HRA

Skoumaní hranic lidského vědomí

1
Poděkování spojení mezi mými vlastními
objevy týkajícími se podstaty a
dimenzí lidského vědomí na straně
Tato kniha je pokusem o shrnutí jedné a vědeckým světovým
filosofických a spirituálních vhledů názorem na straně druhé. Pro své
za dobu čtyřiceti let mé osobní a
vlastní teoretické formulace jsem
profesionální cesty zahrnující
shledal jeho holografický model
zkoumání nezmapovaných oblastí
vesmíru nedocenitelným. Karl
lidské psýché. Bylo to složité,
Pribram vytvořil model mozku
obtížné a náročné putování, které
postavený také na holografických
bych nemohl podniknout sám. Za
principech, což je skutečnost pro
ta léta se mi dostalo neocenitelné
toto přemosťující dílo obzvlášť
pomoci, inspirace a povzbuzení
významná.
mnoha lidí. Někteří z nich byli mí
Joseph Campbell, brilantní
blízcí přátelé, jiní významní učitelé,
myslitel, vypravěč, mistr-učitel a
ale většina z nich sehrála v mém
po řadu let můj drahý přítel, mě
životě obojí roli. Nemohu
naučil chápat význam mytologie a
poděkovat každému z nich,
její funkce mostu k oblastem
nicméně někteří si zaslouží zvláštní posvátna. Silně ovlivnil mé vlastní
zmínku. myšlení a stejně významný je i
Angeles Arrien, antropoložka a jeho přínos mému osobnímu
dcera „vizionáře" - duchovního životu. Dnes považuji mytologii,
učitele baskické mystické tradice - jak ji chápe C. G. Jung a Joseph
mi byla po řadu let opravdovou Campbell, za nesmírně důležitou
přítelkyní a významnou učitelkou. pro psychologii, stejně jako
Na základě svého čtyřicetiletého spiritualitu a náboženství.
spirituálního výcviku se stala Fritjof Capra; jeho průkopnická
živoucím příkladem, jak lze spojit kniha The Tao of Physics {Tao
ženské a mužské prvky psýché fyziky) měla nesmírný vliv na moje
jednotlivce a jak „kráčet po vlastní intelektuální hledání.
mystické stezce praktickou Odhalení konvergence mezi
nohou". kvantově relativistickou fyzikou a
Gregory Bateson, originální a východními spirituálními
plodný myslitel, byl mým filosofiemi mi dalo naději, že
významným učitelem a přítelem, s spiritualita a transpersonální
nímž jsem měl tu čest trávit stovky psychologie se jednou stanou
hodin osobními i profesionálními nedílnou součástí jednotného
diskusemi, když jsme oba byli dva vědeckého paradigmatu
a půl roku rezidenčními badateli na budoucnosti. Ohromně mi to
Esalenském institutu (Esalen pomohlo, abych se vyprostil ze
Institute) v Big Sur v Kalifornii. svěrací kazajky svého
Během našich rozhovorů nikdy akademického vzdělání. Naše
zcela nepřijal oblast mystiky. Avšak přátelství je mi po celá léta
neúprosnou logikou své zvídavé zdrojem inspirace.
mysli vyjadřoval sžíravou kritiku Bratr David Steindl-Rast,
mechanistického myšlení ve vědě, benediktinský mnich a filosof, mi
což široce rozevíralo prostor pro pomohl pochopit rozdíl mezi
transpersonální vizi. spiritualitou a náboženstvím.
David Bohm; jeho dílo bylo Přesněji řečeno, naučil mě
jedním z nejvýznamnějších oceňovat mystické jádro
příspěvků k mému úsilí navázat křesťanství a podstatu původního

2
Ježíšova učení, které mi v mém náčrt jednotné vědy o hmotě,
raném životě zatemňovaly složité životě a mysli, stejně tak jako naše
a matoucí dějiny křesťanské osobní diskuse, mi daly
církve. nejuspokojivější koncepční rámec
Michael Harner, který dokázal pro pochopení mých vlastních
jedinečným způsobem spojit své zkušeností a pozorování. Umožnily
akademické vzdělání antropologa mi začlenit mé poznatky do
a šamanské zasvěcení v oblasti uceleného světového názoru
Amazonky, je jedním z mých spojujícího spiritualitu a vědu.
nejbližších přátel, jakož i mým Ralph Metzner, psycholog a
významným učitelem. Naučil jsem psychoterapeut, dobrodružný
se od něho - teoreticky i prakticky - duch, v němž se vzácným
docenit šamanství, nejstarší způsobem snoubí přísné vědecké
náboženství i léčitelství lidstva. Je bádání, zájem o přírodu a
to důležitý doplněk mých osobních budoucnost lidstva, byl od našeho
zkušeností se severoamerickými, prvního setkání před třiceti lety
mexickými, jihoamerickými a mým vzácným přítelem a
africkými šamany. spoluhledačem. Byl mi významným
Albert Hofmann měl na můj vzorem pro udržení emoční
osobní i profesionální život rovnováhy a intelektuální
nepřímo hlubší vliv než kdokoli jiný. střízlivosti tváří v tvář
Jeho nečekaně šťastný, náhodný znepokojujícím zážitkům,
objev mocných psychedelických pozorováním a výzvám.
účinků LSD vedl k mému prvnímu Ram Dass, další z členů úzkého
zážitku s touto látkou v roce 1956, kroužku zvláštních přátel, je jedním
kdy jsem byl začínající psychiatr. z mých nejvýznamnějších
Pokus změnil můj osobní i duchovních učitelů. Jako
profesionální život a vzbudil ve představitel jedinečného spojení
mně hluboký zájem o mimořádné džňána-, bhakti-, karma- a rádža-
stavy vědomí. jógy sehrál v naší kultuře roli
Jack Kornfield je můj drahý archetypálního spirituálního
přítel, kolega, duchovní učitel a hledače, který o triumfech i
opravdový mistr „obratných selháních ve svém duchovním
prostředků" jak v meditační hledání podával zprávy s krutou
místnosti, tak v běžném životě. upřímností. Nepamatuji se na
Dokázal obdivuhodným způsobem jediné z našich četných setkání, při
sloučit léta výcviku buddhistického němž by mě neobohatil o některé
mnicha se svým západním neobvyklé vhledy a ideje.
akademickým psychologickým Rupert Sheldrake mě
vzděláním. Všichni, kdo ho známe, upozornil s nezvyklou pronikavostí
přátelé, stejně jako žáci, a jasností na nedostatky hlavního
obdivujeme jeho zanícení, proudu vědy. S jeho pomocí jsem
moudrost a nevšední humor. Za začal otevřeněji přistupovat k
dvě desetiletí, co se známe, jsme novým pozorováním a věřit svému
společně vedli řadu seminářů. vlastnímu úsudku, byť mé objevy
Naučil jsem se od něho o byly v příkrém rozporu se
buddhismu a spiritualitě základními metafyzickými
pravděpodobně víc než ze všech předpoklady koncepčních rámců,
knih, které jsem o nich přečetl. jež jsem se naučil. Jeho důraz na
Ervin Laszlo, nejvýznamnější potřebu nacházet odpovídající
světový představitel filosofie vysvětlení formy, vzorce, řádu a
systémů a teorie obecné evoluce, smyslu byl pro mou práci obzvlášť
měl velmi důležitý vliv na můj důležitý.
profesionální život. Jeho knihy, v Rick Tarnas, psycholog, filosof
nichž se mu podařilo zformulovat a astrolog, je jedním z mých

3
nejbližších přátel a zároveň stálým podrobnostech, je jeho dílo pro
zdrojem inspirace a nových mne bohatým zdrojem informací,
myšlenek. V letech, kdy jsme žili povzbuzení a koncepční výzvy.
na Esalenském institutu v Big Sur Rovněž hluboce oceňuji jeho
v Kalifornii, a později, když jsme kritické poznámky k této knize.
společně přednášeli na Jsem nesmírně vděčný také
Kalifornském institutu integrálních Johnu Buchananovi, který mne
studií {California Institute of inspiroval, vnesl do našeho života
Integrál Studies - CIIS), jsme humor a po celá léta mne v práci
zkoumali mimořádné souvztažnosti laskavě podporoval.
mezi holotropními stavy vědomí, V neposlední řadě bych se chtěl
archetypální psychologií a tranzitní zmínit o Robertu McDermottovi,
astrologií. Svými úzkostlivě presidentu Kalifornského institutu
pečlivými výzkumy mi pomohl integrálních studií za štědrost a
hluboce docenit velkolepé, otevřenou mysl, s níž podporuje
dokonale účelné uspořádání svobodnou výměnu myšlenek v
vesmíru. kontroverzní oblasti
Charles Tart je pro mne vzorem transpersonální psychologie. Jsem
brilantního a úspěšného vděčný i za jeho promyšlené a
akademika, který si s odvahou, cenné připomínky k rukopisu této
čestností a integritou knihy.
nekompromisně stojí za tím, co Zvláštní poděkování patří
považuje za pravdivé. Při výzkumu nejbližším členům rodiny - mé
používá neobvyklých metod a ženě Christině, bratru Pavlovi a
přístupů, a to i tak kontroverzních a
mým zesnulým rodičům - kteří
nepochopených, jako jsou
se mnou sdíleli vzrušení i
parapsychologie a spiritualita.
proměnlivost mé bouřlivé osobní a
Obdivuji ho a hodně jsem se od
profesionální cesty a byli mi
něho naučil.
stálým zdrojem podpory a
Frances Vaughan a Roger povzbuzení. Spolu s Christinou
Walsh jsou vynikající průkopníci a jsme vyvinuli metodu holotropního
vůdčí osobnosti v oblasti dýchání, která se stala
transpersonální psychologie. Jsou významným zdrojem poznatků pro
partnery v životě i v práci a děkuji tuto knihu. Praktikujeme ji na
jim proto jako dvojici. Byli mi seminářích a při výcviku po celém
zdrojem neustálé inspirace, světě. Jsem Christině hluboce
podpory a povzbuzení. Ve svých vděčný za vše, čím během let
přednáškách, na seminářích, ve přispěla k naší společné duchovní
svých spisech i v osobním životě cestě.
ztělesňují možnost propojení vědy, Cary a Tav Sparksovi, kteří v
spirituality a zdravého života. Mít mém životě sehráli významnou roli
je za přátele a kolegy je báječné. důvěrných přátel, vysoce
Ken Wilber vykonal schopných, spolehlivých a
pravděpodobně víc než kdokoli jiný oddaných spolupracovníků, si také
pro položení solidních filosofických zasluhují zvláštní ocenění.
základů příštího usmíření vědy a Mnoho lidí, jejichž přínos k této
spirituality. Řada jeho knize je naprosto podstatný a
průkopnických knih je oslňujícím rozhodující, zůstane nutně v
výkonem {tour de force), anonymitě. Mám na mysli tisíce
nabízejícím podivuhodnou syntézu jedinců, s nimiž jsem v uplynulých
poznatků z obrovského množství letech pracoval a kteří se mnou
rozmanitých oblastí a disciplín, hovořili o svých zážitcích a o svých
západních i východních. I když jsme vhledech z mimořádných stavů
se příležitostně neshodli na vědomí. Mám hlubokou úctu k

4
jejich odvaze při zkoumání skrytých
rozměrů skutečnosti a jsem j i m
hluboce vděčný za jejich otevřenost
a upřímnost, s nimiž se se mnou
dělili o svá pozoruhodná
dobrodružství. Bez nich by
nemohla být tato kniha napsána.

5
neobyčejnou naléhavostí v myslích
1. Úvod mnoha lidí, s nimiž jsem
spolupracoval. Příčinou je
neobvyklá oblast studia, jež byla
Nejkrásnějším zážitkem, hlavním těžištěm mého zájmu po
kterého se nám může dostat, dobu čtyřiceti let mého
je tajemno... Komu je tato profesionálního života - totiž
emoce cizí, kdo se už neumí v zkoumání mimořádných stavů
údivu zastavit a zůstat stát ve vědomí.
vytržení s posvátnou úctou, Tento zájem vyvstal zcela
jako by byl mrtev. neočekávaně a velmi dramaticky v
roce 1956, pouhých několik měsíců
Albert Einstein
po mém absolvování Lékařské
fakulty Karlovy univerzity v Praze v
Využij svého vnitřního světla k tehdejším Československu, když
opětovnému získání přirozené jsem se na psychiatrické klinice
jasnozřivosti. téže fakulty dobrovolně přihlásil k
Lao-c' pokusu s LSD. Zážitek hluboce
ovlivnil můj osobní i profesionální
Tato kniha se zabývá některými život a inspiroval me k
základními existenčními otázkami, celoživotnímu závazku zkoumat
které si lidé kladou od nepaměti. vědomí.
Jak vznikl náš vesmír? Je svět, ve Ačkoli jsem se zajímal o celé
kterém žijeme, pouhým produktem spektrum mimořádných stavů
mechanických procesů vědomí, největší osobní zkušenosti
probíhajících v neživé, nehybné a jsem získal v oblasti
reaktivní hmotě? Je nutno usuzovat psychedelického výzkumu, s
na existenci nadřazené kosmické terapií jedinců, kteří spontánně
inteligence, jež řídila stvoření a prožili psychospirituální krizi
evoluci vesmíru? Lze vysvětlit {spirituál emergency), a s
hmotnou skutečnost pouze pomocí holotropním dýcháním - metodou,
přírodních zákonů, nebo zahrnuje kterou jsme vyvinuli společně s
síly a principy vymykající se mou ženou Christinou. Při
takovému popisu? psychedelické terapii se
Jak se máme vyrovnat s mimořádné stavy vědomí navozují
matoucími a děsivými dilematy, chemickými prostředky, kdežto
jako jsou konečnost času a psychospirituální krize se vyvíjejí
prostoru proti věčnosti a spontánně z neznámých příčin
nekonečnosti? Co je zdrojem řádu, uprostřed běžného života. Při
formy a smyslu ve vesmíru? Jaký je holotropním dýchání se vyvolávají
vztah mezi životem a hmotou, kombinací zrychleného dechu,
vědomím a mozkem? Mnohé evokující hudby a specifické formy
otázky, které budeme v této knize cílené práce s tělem {body work).
zkoumat, mají velký význam pro V knize se zmíním o všech třech
běžný život. Jak si máme vysvětlit oblastech, neboť vhledy, k nimž
zjevný konflikt dobra a zla, záhadu dopomáhají, jsou velmi podobné,
karmy a převtělování i otázku ne-li totožné.
smyslu lidského života?
Takové otázky obvykle nikdo
neklade v souvislosti s Výzkum vědomí a
psychiatrickou praxí nebo filosofie věčnosti
psychologickým výzkumem. Přesto
se tyto problémy při mé práci V dřívějších publikacích jsem už
vynořovaly zcela spontánně a s popsal důležité důsledky
systematického výzkumu

6
mimořádných stavů vědomí pro jak je souhrnně označil
porozumění emocionálním a angloamerický spisovatel a filosof
psychosomatickým poruchám a Aldous Huxley (Huxley 1945).
pro psychoterapii (Grof 1985, Moderní výzkum vědomí v
1992). Tato kniha má podstatně podstatě potvrdil základní principy
širší a obecnější zaměření - filosofie věčnosti. Odhalil velkolepý
zabývám se v ní mimořádnými smysluplný plán, který je základem
filosofickými, metafyzickými a veškerého stvoření, a ukázal, že
spirituálními vhledy, které se veškeré bytí je prostoupeno vyšší
objevily během těchto prací. inteligencí. Ve světle těchto
Zážitky a pozorování, získané tímto nových objevů se zdá být
výzkumem, odhalily důležité spiritualita významným a
aspekty a dimenze reality, obvykle legitimním snažením v životě
skryté běžnému vnímání. člověka, neboť představuje zásadní
Po staletí byly tyto zážitky a rozměr lidské psýché a
oblasti bytí, jež odhalují, univerzálního schématu všech
popisovány v rámci různých jevů. Mystické tradice a spirituální
světových spirituálních filosofií a filosofie minulosti byly často
mystických tradic, například ve zavrhovány a dokonce
védántě, hínajánovém a zesměšňovány s odůvodněním, že
mahájánovém buddhismu, jsou „iracionální" a „nevědecké".
taoismu, súfismu, gnózi, To je nepodložený úsudek, který je
křesťanské mystice, kabale a řadě nezasloužený a neopodstatněný.
dalších propracovaných Rada velkých duchovních soustav
duchovních systémů. Výsledky je výsledkem staletí trvajícího
mého výzkumu a současného hlubinného zkoumání lidské psýché
výzkumu vědomí obecně v zásadě a vědomí, které se v mnoha
potvrzují a podporují názory těchto směrech podobá vědeckému
starých učení a jsou tak v výzkumu.
pronikavém rozporu s Tyto systémy nabízejí podrobné
nejzákladnějšími předpoklady návody, týkající se metod, jak
materialistické vědy, pokud jde o navodit duchovní zážitky, na nichž
vědomí, podstatu člověka a staví své filosofické úvahy.
skutečnosti. Jasně dokazují, že Systematicky shromažďovaly
vědomí není produktem mozku, poznatky získané pomocí těchto
nýbrž prvotním principem bytí, a zážitků a ověřovaly jejich platnost
že hraje rozhodující roli při vzniku (podrobovaly je validaci
světa jevů. kolektivním konsensem), obvykle
Tento výzkum zároveň radikálně po dobu mnoha staletí. Přesně
mění naše chápání lidské psýché. takových postupuje zapotřebí k
Dokládá, že ve svých nejzazších získání platných a spolehlivých
dosazích je psýché každého z nás znalostí v jakékoli oblasti
v podstatě souměřitelná s celou vědeckého snažení (Smith 1976;
existencí a že je v základu totožná Wilber 1997). Proto je zvlášť
se samotným kosmickým tvůrčím vzrušující, že tvrzení různých škol
principem. Tento závěr, jenž je filosofie věčnosti jsou dnes
vážnou výzvou světovému názoru podporována poznatky
moderních technovědných pocházejícími z moderního
společností na celém světě, je v výzkumu vědomí.
dalekosáhlém souladu s obrazem Způsoby sebezkoumání
skutečnosti, který nacházíme ve umožňující takové moderní
velkých duchovních a mystických ověření, jak jsou v knize popsány,
tradicích světa neboli ve filosofii nevyžadují týž stupeň
věčnosti {philosophia perennis), angažovanosti a osobní oběti jako
staré duchovní praktiky. Jsou tak

7
přístupnější a praktičtější pro lidi organické psychózy, stavy, jež
žijící na Západě, spoutané nejsou pro naše pojednání
složitostí moderního života. podstatné, jakkoli jsou klinicky
Zatímco užívání psychedelických významné. Pro lidi trpící
látek bylo zneváženo široce blouznivými (delirantními) stavy je
rozšířenými a nekontrolovanými charakteristické, že jsou
pokusy a v současné době je dezorientovaní. Mohou být zmateni
regulováno řadou do té míry, že nevědí, kdo a kde
administrativních a právních jsou, ani jaký je měsíc či rok.
omezení, holotropní dýchání je Typicky vykazují narušení
metoda přístupná všem, kdo se intelektuálních funkcí a trpí
zajímají o zkoumání platnosti následnou amnézií - nepamatují si,
vhledů popsaných v této knize. co prožili.
Zkušenosti z našich seminářů Proto zúžím naše pojednání na
pořádaných po celém světě a velkou významnou podskupinu
zpětná vazba od několika stovek mimořádných stavů vědomí, pro
lidí, kteří prošli naším výcvikem a něž nemá současná psychiatrie
nyní sami vedou programy specifické označení. Jsem totiž
holotropního dýchání, mě pevně přesvědčen, že si zaslouží,
přesvědčily o tom, že pozorovaní aby byly odlišeny od zbytku a
popsaná v této knize jsou plně zařazeny do zvláštní kategorie, pro
opakovatelná. niž razím název holotropní (Grof
1992). Tento složený výraz
znamená doslova orientované
Holotropní stavy vědomí směrem k celistvosti nebo
Než začneme zkoumat spirituální a pohybující se ve směru celistvosti
filosofické vhledy z mého (z řeckého holos - celý a trepein -
výzkumu, vysvětlím, v jakém pohybující se směrem k něčemu).
smyslu používám v knize pojem Význam tohoto pojmu a oprávnění
mimořádné stavy vědomí. Mým jeho používání objasním dále.
prvotním cílem je soustředit se na Naznačuje, že ve svých běžných
zážitky představující užitečný zdroj stavech vědomí nejsme ve
poznatků o lidské psýché a povaze skutečnosti celiství - jsme
reality, zejména na ty, jež odhalují fragmentováni a ztotožňujeme se
různá hlediska spirituálních pouze s malým zlomkem toho, čím
dimenzí bytí. Rád bych rovněž opravdu jsme.
prozkoumal ozdravný, Holotropní stavy charakterizuje
transformační a evoluční potenciál specifická proměna vědomí
těchto zážitků. Pro tento účel se spojená se změnami vnímání ve
jeví pojem mimořádných stavů všech smyslových oblastech, s
vědomí jako příliš obecný, neboť intenzivními a často neobvyklými
zahrnuje širokou škálu projevů, emocemi a s hlubokými změnami
které z tohoto hlediska nejsou procesu myšlení. Jsou obvykle
zajímavé či významné. provázeny škálou intenzivních
Vědomí může být hluboce psychosomatických projevů a
pozměněno různými patologickými nekonvenčních forem chování.
procesy - poraněním mozku, Vědomí se hluboce a od základu
otravou jedy, infekcemi či kvalitativně mění, není však hrubě
degenerativními a oběhovými narušeno, jak je tomu v případě
mozkovými procesy. Takové stavy delirantních stavů. Při holotropních
mohou zajisté vyústit do hlubokých stavech zakoušíme průniky jiných
mentálních změn, jež lze zahrnout rozměrů bytí, jež mohou být velice
pod pojem mimořádných stavů intenzivní a dokonce i ohromující.
vědomí. Ve skutečnosti však Příznačné je, že si zachováváme
způsobují triviální delirium nebo úplnou orientaci a neztrácíme

8
zcela styk s běžnou skutečností. věcech, můžeme však být doslova
Prožíváme současně dvě různé zahlceni pozoruhodnými novými
reality. informacemi o celé řadě témat.
Mimořádné změny smyslového Jsme schopni hlubinného
vnímání představují velice důležitý psychologického vhledu do své
a charakteristický prvek vlastní osobní minulosti,
holotropních stavů. Necháme-li nevědomé dynamiky, emočních
otevřené oči, obvykle potíží a mezilidských vztahů.
zaznamenáme výrazné změny Můžeme zažít i mimořádná
tvarů a barev ve svém okolí. odhalení týkající se různých
Zavřeme-li je, mohou nás zaplavit aspektů přírody a vesmíru, které
obrazy z našeho vlastního zcela překračují naše vzdělanostní
osobního života i z kolektivního a intelektuální pozadí. Zdaleka
nevědomí. Můžeme mít také vize nejzajímavější vhledy umožněné
zobrazující různé vhledy do holotropními stavy se týkají
přírody, vesmíru nebo filosofických, metafyzických a
mytologických oblastí. Mohou být spirituálních otázek. Zkoumání
provázeny širokou škálou zážitků, uvedených vhledů je předmětem
do nichž jsou zapojeny další smysly této knihy.
- různými zvuky, tělesnými vjemy,
pachy a chutěmi.
Emoce spojené s holotropními Filosofické a spirituální
stavy zabírají široké spektrum vhledy při holotropních
rozprostírající se daleko za hranice stavech
našich běžných zážitků, od pocitů
extatického vytržení, nebeského Obsah holotropních stavů vědomí
blaha a „míru přesahujícího bývá často filosofický a mystický. V
veškeré chápání", až po epizody těchto epizodách můžeme zažívat
propastné hrůzy, zahlcujícího sledy psychospirituální smrti a
strachu, totálního zoufalství, znovuzrození, pocity jednoty s
stravující viny a jiných forem jinými lidmi, přírodou, vesmírem a
krajního emočního utrpení. Tyto s Bohem. Můžeme odhalit to, co se
prožitky mohou být tak intenzivní, zdá být vzpomínkami z jiných
že odpovídají popisům pekelných vtělení (inkarnací), setkat se s
muk v některých velkých mocnými archetypálními bytostmi,
světových náboženstvích. Tělesné komunikovat s netělesnými
pocity provázející tyto stavy jsou bytostmi a navštívit četné
polarizovány podobně. V závislosti mytologické oblasti. Bohaté
na obsahu těchto zážitků to mohou spektrum těchto stavů zahrnuje
být pocity mimořádného zdraví a rovněž mimotělní zážitky, při nichž
blaha, optimálních fyziologických si vědomí zbavené tělesnosti
funkcí a orgastické sexuální pocity podržuje schopnost optického
obrovské intenzity, ale stejně tak i vnímání a může přesně pozorovat
krajně nepříjemné situace, jako události v bezprostředním okolí
jsou mučivé bolesti, tlaky, těla, jakož i na různých vzdálených
nevolnost, závrať nebo pocity místech z neobvyklých úhlů a
dušení. vzdáleností.
Zvlášť zajímavou součástí Holotropní zážitky lze navodit
holotropních stavů je jejich účinek řadou různých starých a
na procesy myšlení. Intelekt není primitivních technik - „posvátných
oslaben, ale funguje způsobem, technik". Tyto procedury kombinují
který se významně liší od jeho různými způsoby bubnování,
běžné činnosti. V tomto stavu se chrastění, zvuky zvonků či gongů,
sice nemůžeme spolehnout na svůj zpěvy, rytmické tance, změny
úsudek o běžných praktických dýchání a pěstování zvláštních

9
forem vědomí. Mohou obsahovat i stavy vědomí. Speciální
delší společenskou a smyslovou elektronické přístroje využívají
izolaci, půst, nedostatek spánku, principu „unášení" nebo
dehydrataci a dokonce i drastické „pohánění" mozkových vln různými
tělesné zásahy jako pouštění žilou, akustickými a optickými podněty.
účinná projímadla a působení Je důležité zdůraznit, že k
silnými bolestmi. Zvlášť účinnou epizodám holotropních stavů
„posvátnou technikou" bylo rituální měnící se hloubky a trvání může
požívání psychedelických rostlin a dojít rovněž spontánně bez
látek. zvláštní zjistitelné příčiny a často
Tyto techniky proměny mysli proti vůli dotyčných osob.
sehrály podstatnou roli v rituální a Vzhledem k tomu, že moderní
spirituální historii lidstva. Navození psychiatrie nečiní rozdílu mezi
holotropních stavů bylo naprosto mystickými či spirituálními stavy a
zásadní pro šamanismus, obřady psychotickými epizodami, bývají
přechodu a jiné ceremonie lidé, kteří takové stavy prožívají,
domorodých kultur. Představovaly často diagnostikováni jako
rovněž klíčový prvek starých duševně nemocní, bývají
mystérií smrti a znovuzrození, hospitalizováni a podrobováni
provozovaných v různých částech rutinní potlačující farmakologické
světa, kvetoucích zejména ve léčbě. Společně s mou ženou
středomořské oblasti. Holotropní Christinou jsme zjistili, že řada
zážitky byly stejnou měrou důležité těchto stavů je ve skutečnosti
pro různé mystické tradice velkých psychospirituální krizí. Pokud je
světových náboženství. Tyto někdo správně pochopí a pokud se
ezoterické tradice vyvinuly řadu těm, kdo je prožívají, dostane
„posvátných technik" - zvláštních podpory zkušených terapeutů,
metod pro navozování takových mohou epizody tohoto druhu
zážitků. Máme přitom na mysli vyústit v psychosomatické
různé druhy jógy, meditace a uzdravení, duchovní otevření se,
koncentrace, vícehlasý zpěv, tance pozitivní proměnu osobnosti a
dervišů, asketické praktiky, rozvoj jejího vědomí (S. Grof a C.
křesťanský hesychasmus či Grof 1990).
„Ježíšovu modlitbu" a mnohé další.
V moderní době se spektrum
technik změn vědomí značně Odvěká moudrost a
obohatilo. Klinické přístupy moderní věda
zahrnují používání čistých
alkaloidů z psychedelických rostlin Z předchozího popisu vyplývá, že
nebo syntetických psychedelických holotropní zážitky jsou společným
látek, jakož i účinných forem jmenovatelem v celé řadě
experienciálni psychoterapie, procedur, které po staletí
jakými jsou hypnóza, primální formovaly rituální, spirituální a
terapie, rebirthing (znovuzrození) a kulturní život mnoha lidských
holotropní dýchání. Nejoblíbenější skupin. Jsou hlavním zdrojem
z laboratorních metod navození kosmologických, mytologických,
holotropních stavuje smyslová filosofických a náboženských
deprivace, přístup založený na systémů popisujících spirituální
různých stupních vyloučení podstatu vesmíru a bytí. Jsou
smyslových podnětů. Jinou klíčem k chápání duchovního života
známou metodou je biofeedback lidstva od šamanismu a posvátných
(biologická zpětná vazba), která obřadů primitivních kmenů až po
umožňuje použít informace o velká světová náboženství. Ale
změnách mozkových nejdůležitější je, že poskytují
vln jako vodítka pro specifické nedocenitelná praktická vodítka

10
pro bohaté a uspokojivé životní dobrovolníci jako psychiatři,
zaměření, které umožňuje naplno psychologové, sociální pracovníci,
uskutečňovat naše tvůrčí kněží, umělci a vědci různých
schopnosti. Ze všech těchto oborů. Zúčastnili se dobrovolně
důvodů je důležité, aby se západní psychedelických sezení, protože
vědci oprostili od materialistických toužili po vhledu a poznání.
předsudků a podrobili holotropní Sezení s holotropním dýcháním
stavy nezaujatému se prováděla v rámci
systematickému zkoumání. dlouhodobého školicího programu
Intenzivně se zajímám o všechny profesionálů a zážitkových
uvedené kategorie holotropních seminářů. Účastníci byli typickým
stavů vědomí a s mnoha z nich vzorkem obyvatelstva. Během
mám významné osobní zkušenosti. těchto let jsme s mou ženou
Jak jsem se však již dříve zmínil, Christinou dohlíželi na více než
týkala se má profesionální práce třicet tisíc holotropních sezení. Byla
většinou oblasti psychedelické většinou skupinová a jen
terapie, holotropního dýchání a výjimečně individuální. Kromě
psychospirituální krize. Ačkoli se experimentů s psychedelickými
zážitky z těchto tří situací liší co do stavy a holotropním dýcháním
spouštěcích mechanismů, které je jsem také po celá léta pracoval s
vyvolávají, zdá se, že jsou si mnoha jedinci prožívajícími
pozoruhodně podobné svým spontánní psychospirituální krizi.
prožitkovým (experienciálním) Stávalo se to příležitostně jako
obsahem a spirituálními a součást mého osobního a
filosofickými vhledy, které skýtají. profesionálního života - nešlo o
Za své profesionální kariéry jsem zvláštní systematicky
osobně řídil víc než čtyři tisíce uskutečňovaný projekt.
psychedelických sezení s použitím Při psaní této knihy jsem použil
látek jako LSD, psilocybin, záznamů, shromážděných za víc
meskalin, dipropyltryptamin (DPT) než čtyřicet let práce na poli
a metylendioxyamfetamin (MDA) a zkoumání vědomí. Účelově jsem se
měl jsem přístup k více než dvěma zaměřil na ty části svých záznamů,
tisícům psychedelických sezení, které jsou popisem zážitků a
řízených mými kolegy. Významně pozorování vztahujících se k
se na nich podílela sezení s účastí základním ontologickým a
psychiatrických pacientů trpících kosmologickým otázkám. K mému
různými druhy emočních a překvapení se z těchto zpráv o
psychosomatických poruch, jako holotropních stavech vynořila
jsou deprese, psychoneuróza, ucelená a logicky konzistentní
psychosomatické poruchy, alternativa chápání lidské podstaty
alkoholismus a závislost na a bytí člověka, alternativa k
narkotikách. formulaci vytvořené
Další velkou skupinu tvořili materialistickou vědou, jež
pacienti s různými druhy rakoviny, představuje oficiální ideologii
většinou nevyléčitelné. Cílem západní průmyslové civilizace.
tohoto pokusu nebylo pouze ulevit Lidé, kteří zažijí holotropní stavy
jim od emočního stresu a silných a účinně je integrují, nevytvářejí
bolestí provázejících toto idiosynkratické bludné obrazy
onemocnění, nýbrž také nabídnout světa představující zkreslení
těmto pacientům příležitost „objektivní skutečnosti". Odhalují
dosáhnout mystických stavů, aby různá dílčí hlediska velké vize
se jejich pomocí zbavili strachu ze oduševnělého vesmíru
smrti, aby změnili svůj postoj k ní a vytvořeného a prostoupeného
aby se změnily jejich zážitky vyšší kosmickou inteligencí.
umírání. Zbývajícími jedinci byli Oduševnělý vesmír je v konečné

11
analýze souměřitelný s jejich průlomů v různých oblastech
vlastní psýché a vědomím. Tyto moderní vědy (Laszlo 1993). A Ken
vhledy vykazují pozoruhodnou Wilber je autorem mimořádného
podobnost s chápáním skutečnosti, interdisciplinárního rámce, který
jak se opakovaně vynořovalo, poskytuje nutné filosofické základy
často zcela nezávisle, v průběhu takového celistvého chápání
dějin v různých částech světa. reality (Wilber 1995, 1996, 1997).
Takovou Vizi reality sdíleli v mnoha Je zřejmé, že po dovršení této
variacích všichni, kdo měli nové vize kosmu nedojde k
příležitost doplnit své běžné prostému návratu k
prožívání hmotné skutečnosti o předvědeckému chápání reality,
vhledy získané holotropními stavy nýbrž k překlenujícímu tvůrčímu
vědomí. spojení toho nejlepšího z minulosti
Uvedené objevy jsou dobrou i přítomnosti. Vidění světa,
zprávou pro miliony lidí na Západě zachovávající veškeré úspěchy
a příslušníků technovědných moderní vědy a zároveň vracející
společností, kteří měli různé druhy do západní civilizace duchovní
holotropních zážitků, jež byly hodnoty, které ztratila, může mít
neslučitelné s obrazem skutečnosti hluboký vliv jak na náš osobní, tak
převládajícím v jejich civilizaci. i kolektivní život. Pevně věřím, že
Vinou tohoto rozporu pochybovali se zkušenosti a pozorování získané
mnozí z nich o svém zdravém z holotropních stavů, o nichž je
rozumu, nebo o něm vyslovili své moje kniha, stanou nedílnou
pochyby jiní, včetně odborníků na součástí tohoto nového obrazu
duševní zdraví, k nimž se uchýlili o skutečnosti a lidské podstaty,
radu, nebo k nimž byli přivedeni který se nyní v bolestech rodí.
proti své vůli. Výzkum holotropních
stavů tyto lidi rehabilituje a
zároveň odhaluje nedostatky
soudobé psychiatrie. Dokazuje
naléhavou potřebu zásadního
přehodnocení i změny našeho
chápání lidské podstaty a
charakteru skutečnosti.
Ruku v ruce s revolučním
postupem různých oborů moderní
vědy souběžně opouštíme
okouzlení zastaralým
materialistickým viděním světa a
před našima očima se začínají
vynořovat obrysy nového
uceleného chápání nás samých,
přírody a vesmíru. Je stále jasnější,
že tento vynořující se nový
alternativní přístup k bytí bude v
sobě spojovat vědu a spiritualitu a
že vnese do našeho
technovědného světa důležité
prvky odvěké moudrosti. Dnes
máme již víc než jen roztříštěnou
mozaiku revolučních teorií a matný
obrys takové vize. Ervin Laszlo
zformuloval brilantní syntézu
nejdůležitějších teoretických

12
2. Kosmos, mozku a jako takové je omezeno
na vnitřek lebky. Viděny takto jsou
vědomí a duch vědomí a inteligence funkcemi
vyhrazenými lidským bytostem a
vyšším živočišným druhům.
Nepochybně neexistují ani
Jak se vyvíjíme a uvědomujeme nemohou existovat nezávisle na
si duši v nás a ve věcech kolem biologických systémech. Podle
nás, poznáváme, že vědomí tohoto způsobu chápání reality je
mají i rostliny, kov, atom, obsah naší psýché víceméně
elektřina - každá věc mající limitován informacemi získávanými
fyzickou formu. z vnějšího světa našimi
Srí Aurobindo Syntéza jógy smyslovými orgány od okamžiku
našeho narození.
V tomto smyslu v podstatě
Rozdíl mezi většinou lidí a
souhlasí západní vědci se starým
mnou je ten, že pro mne jsou „
výrokem britské empirické
oddělující zdi" průhledné.
filosofické školy: ,flení ničeho v
Carl Gustav Jung Vzpomínky, sny, intelektu, co nebylo dříve ve
rozjímání smyslovém orgánu." Tento postoj,
který poprvé zformuloval John
Locke v 18. století, samozřejmě
vylučuje možnost
Světový názor materialistické mimosmyslového vnímání
vědy {extrasensory perception - ESP) -
přístup k informacím jakéhokoli
Podle západní vědy je vesmír druhu, které nezprostředkovávají
nesmírně složitým souborem smysly, jako je telepatie,
materiálních částic, který se v jasnovidectví nebo mimotělní
podstatě vytvořil sám. Život, vědomí zážitky (out-of-body experiences -
a inteligence jsou nedůležití a OOBE) s přesným vnímáním
víceméně náhodní opozdilci na vzdálených míst.
kosmické scéně. Tyto tři aspekty Kromě toho jsou druh a rozsah
existence se údajně objevily pouze našich smyslových vjemů určovány
jako zanedbatelná část nesmírného fyzikálními charakteristikami
kosmu až po miliardách let vývoje prostředí, fyziologickými
hmoty. Život vděčí za svůj vznik vlastnostmi a omezeními našich
náhodným chemickým reakcím v smyslů. Nemůžeme například vidět
prehistorickém oceáně, v němž se předměty, od nichž nás dělí
atomy a anorganické molekuly neprůhledná stěna. Ztratíme z
přeměnily na organické sloučeniny. dohledu loď, jakmile se dostane za
Tento organický materiál nabyl pak obzor, a nejsme schopni pozorovat
dalším vývojem schopnost odvrácenou stranu měsíce.
sebezáchovy, reprodukce a Obdobně neslyšíme zvuky, pokud
buněčné organizace. Jednobuněčné se akustické vlny vytvořené
organismy se shlukovaly ve stále vnějším zdrojem nedonesou k
větší a větší mnohobuněčné formy našemu sluchu s dostatečnou
života, až se nakonec vyvinuly v intenzitou. Jsme-Ii v San Francisku,
bohatství druhů obývajících tuto nevidíme a neslyšíme, co dělají
zemi včetně Homo sapiens. naši přátelé v New Yorku, pokud
Tvrdí se nám, že se vědomí nám to samozřejmě
vyvinulo v pozdním stadiu této nezprostředkuje nějaký technický
evoluce ze složitého souboru vynález jako televize či telefon.
fyziologických procesů v centrální
nervové soustavě. Je produktem

13
Koncepční výzvy porodu). Vrátím se k tomuto
tématu později, v kapitole o
moderního výzkumu zkoumání spirituálních rozměrů
vědomí narození, sexu a smrti.
Zážitky mimořádných stavů Druhou přidanou oblast psýché,
vědomí jsou vážnou výzvou takto kterou jsem zařadil do svého
zúženému chápání potenciálu zmapování, lze nazvat
lidské psýché a hranic vnímání. To, transpersonální, neboť její základní
co prožíváme v těchto stavech, charakteristikou je zážitek
není omezeno na vzpomínky ze překračování obvyklých osobních
života po narození a na freudovské hranic těla a ega. Transpersonální
individuální nevědomí, jak nás učili zážitky značně rozšiřují pocit
věřit materialističtí vědci. osobní totožnosti zahrnutím prvků
Holotropní zážitky daleko vnějšího světa a jiných rozměrů
překračují hranice toho, co skutečnosti. Jedna z důležitých
angloamerický spisovatel a filosof kategorií transpersonálních stavů
Alan Watts vtipně nazval „egem obsahuje například věrohodné
zapouzdřeným v pokožce". Mohou prožitkové ztotožnění s jinými
nás zavést do širých oblastí lidmi, zvířaty, rostlinami a dalšími
psýché, které západní objekty přírody a kosmu.
psychologové a psychiatři dosud Jiná velká skupina
nezmapovali. Ve snaze popsat a transpersonálních jevů má svůj
klasifikovat veškeré jevy, původ v oblasti psýché, kterou
vyskytující se v holotropních švýcarský psychiatr C. G. Jung
stavech, jsem načrtl novou mapu označil jako kolektivní nevědomí
lidských zážitků, které rozšiřují (Jung 1959). Tato obrovská, po
konvenční chápání psýché. V této předcích zděděná pokladnice
souvislosti pouze stručně nastíním různých druhů vzpomínek -
základní charakteristiky nového rasových a kolektivních -
zmapování. Podrobnější popis představuje celé historické a
najde čtenář v mých dřívějších kulturní dědictví lidstva. Obsahuje i
knihách (Grof 1975, 1988). prapůvodní organizující principy,
Za účelem objasnění veškerých které Jung nazval archetypy. Podle
prožitků, jež se mohou vyskytnout něho řídí archetypy procesy
v holotropních stavech, jsem musel probíhající v naší psýché a stejně
radikálně rozšířit běžné západní tak i obecné dění ve světě. Jsou
chápání psýché přidáním dvou rovněž tvůrčí silou pro nekonečně
rozsáhlých oblastí. První z nich je bohatý obrazotvorný život psýché
úložiště intenzivních tělesných s jeho panteony mytologických
vjemů a emocí spojených s bytostí a oblastí. Při holotropních
porodním traumatem, jako jsou stavech se obsah kolektivního
extrémní bolest v různých částech nevědomí stává dostupným
těla, pocit dušení, zakoušení vědomému prožívání. Pečlivé
smrtelné úzkosti, beznaděje a
zkoumání perinatálních a
prudké zuřivosti. Oblast navíc
transpersonálních zážitků ukazuje,
zahrnuje bohaté spektrum
že hranice mezi individuální lidskou
odpovídajících symbolických
psýché a zbytkem kosmu jsou
obrazů souvisejících s narozením,
koneckonců libovolné a zeje lze
sexem, smrtí a násilím. Tuto
překračovat. Toto dílo přináší
úroveň psýché nazývám
pádné důkazy svědčící o tom, že
perinatální v souladu s jejím
vztahem k biologickému porodu (z na základě konečné analýzy je
řeckého peri - kolem nebo u a každý z nás souměřitelný s bytím
latinského natalis - vížící se k jako celkem. Prakticky to znamená,
že se s čímkoli, co vnímáme ve

14
svém běžném stavu vědomí jako jsme totiž zažili božské, posvátné
objekt, můžeme také setkat jako s nebo nadpřirozené rozměry bytí do
odpovídajícím subjektivním značné hloubky a podmanivým
zážitkem, dostaneme-li se do způsobem.
holotropního stavu. Kromě všech
prvků materiálního světa v celém
rozsahu časoprostoru můžeme Oduševnělý vesmír
rovněž zažít různé aspekty jiných Po silných transpersonálních
dimenzí reality, jako jsou zážitcích se naše vidění světa
archetypální bytosti a mytologické rozšíří a zahrne některé prvky
oblasti kolektivního nevědomí. kosmologií různých domorodých a
V holotropních stavech můžeme starobylých kultur. Tato změna je
prožívat s pozoruhodnými zcela nezávislá na naší inteligenci,
podrobnostmi veškerá stadia vzdělání či profesi. Věrohodné a
svého biologického narození, přesvědčivé zážitky ztotožnění s
vzpomínky na svůj život před vědomím zvířat, rostlin či dokonce
narozením a dokonce i záznam o anorganických látek a procesů
svém buněčném početí. nám usnadňuje pochopení víry
Transpersonální zážitky mohou vyznavačů animistických kultur
vyvolat příhody ze života našich pohlížející na celý vesmír jako na
bezprostředních či vzdálených oduševnělý. Z jejich pohledu se
předků nebo nás přivést do oblasti jako cítící bytosti jeví nejen
rasového a kolektivního nevědomí. všechna zvířata, nýbrž i stromy,
Mohou nám řeky, hory, slunce, měsíc a hvězdy.
zjednat přístup k příhodám, jež Zážitek, o kterém se teď zmíním,
se zdají být vzpomínkami z ukazuje, jak je možné v
předešlých vtělení, nebo dokonce holotropním stavu vnímat
vhledy do života našich zvířecích anorganické objekty jako božské.
prapředků. Můžeme prožívat úplné John, inteligentní a vzdělaný
vědomé ztotožnění s jinými lidmi, Američan, silně prožil ztrátu své
skupinami lidí, zvířaty, rostlinami a běžné identity a zároveň vědomé
dokonce i s anorganickými ztotožnění se žulovou horou při
předměty a procesy. Při takových táboření s přáteli v pohoří Siera
zážitcích se nám může dostat zcela Nevada ve velké nadmořské výšce.
nových přesných informací o
různých aspektech vesmíru včetně
Odpočíval jsem na velké ploché
poznatků, jež jsme sotva mohli
žulové desce s nohama
získat běžným způsobem ve svém
ponořenýma v čistém potůčku
nynější životě.
stékajícím v kaskádách z hory.
Je typické, že jakmile odhalíme Vyhříval jsem se na slunci a sál do
do dostatečné hloubky tyto sebe jeho paprsky celou svou
rozměry, skryté našemu běžnému bytostí. Čím víc jsem se uvolňoval,
vnímání, radikálně se mění naše tím hlouběji jsem v sobě pociťoval
chápání bytí a podstaty mír, hlouběji, než jsem si kdy
skutečnosti. Nejzákladnějším dovedl představit. Čas se
metafyzickým vhledem, jehož se postupně zpomaloval, až se zdálo,
nám dostane, je zjištění, že vesmír že se zastavil. Pocítil jsem dotyk
není autonomní systém, který se věčnosti.
vyvinul jako výsledek vzájemného
Začal jsem postupně ztrácet
mechanického působení hmotných
pocit svého ohraničení a splynul
částic. Shledáme, že je nemožné
jsem v jedno se žulovou horou.
brát vážně základní předpoklad
Veškeré mé vnitřní zmatky a
materialistické vědy tvrdící, že
nejistoty se zklidnily a nahradilo je
dějiny vesmíru nejsou ničím jiným
naprosté ticho. Cítil jsem, že jsem
než dějinami vývoje hmoty. Přímo

15
u cíle. Byl jsem ve stavu předindustriální společnosti,
konečného spočinutí, v němž byly nejsou založeny na pověrách nebo
všechny mé touhy a přání primitivním „magickém myšlení",
uspokojeny a všechny mé otázky nýbrž na přímých zážitcích jiných
zodpovězeny. Náhle jsem si skutečností (alternativních realit).
uvědomil, že tento hluboký Zvlášť přesvědčivým důkazem
bezmezný mír má cosi společného věrohodnosti těchto zážitků je
s charakterem žuly. Zní to skutečnost, že často poskytnou
neuvěřitelně, ale cítil jsem, že nové a přesné informace o různých
jsem se stal vědomím žuly. archetypálních bytostech a
Náhle jsem pochopil, proč oblastech. Povaha, rozsah a kvalita
Egypťané tesali žulové sochy bohů informací často výrazně předčí
a proč hinduisté spatřovali v naše předchozí znalosti
Himálaji odpočívající postavu Šivy. příslušných mytologií. Pozorování
Uctívali stav vědomí, který je tohoto druhu vedla C. G. Junga k
nevyrušitelný ze svého klidu. předpokladu, že kromě
Teprve po milionech let naruší individuálního nevědomí, jak je
útoky počasí žulu, ale jen na popsal Freud, máme i kolektivní
povrchu. Za tu dobu dozná nestálý nevědomí, jež nás spojuje s celým
organický svět nesčetné změny — kulturním dědictvím veškerého
vznikají nové druhy, určitou dobu lidstva.
trvají a poté zanikají, zakládají se Jako ilustraci uvedu jeden z
dynastie, určitou dobu vládnou a nejzajímavějších zážitků tohoto
pak je vystřídají jiné dynastie a druhu, který jsem pozoroval při
tisíce generací prožijí svá pošetilá své dlouholeté práci s holotropními
dramata. Žulová hora zde stojí stavy vědomí. Týká se Otty,
jako majestátní svědkyně, jednoho z mých pražských
podobna božstvu — nehybná a pacientů. Léčil jsem ho kvůli
nedotčená žádným děním. depresi a patologickému strachu
ze smrti (thanatofobii). Při jednom
sezení zažil dramatický sled
Svět božstev a démonů psychospirituální smrti a
Holotropní stavy vědomí mohou znovuzrození. V okamžiku, kdy
rovněž zprostředkovat hlubinný jeho zážitek vrcholil, měl vizi
vhled do světového názoru kultur zlověstného vstupu do podsvětí
věřících, že kosmos je obydlen hlídaného hrůzostrašnou bohyní
mytologickými bytostmi a řízen podoby svině. Náhle pocítil
různými laskavými a hněvivými neodbytné puzení nakreslit určitý
božstvy. V těchto stavech se nám geometrický útvar.
dostává přímého prožitkového I když jsem zadával, aby pacienti
přístupu do světa bohů, démonů, zůstávali během sezení ve
legendárních hrdinů, nadlidských vodorovné poloze se zavřenýma
bytostí a duchovních vůdců. očima a své zážitky si nechávali
Můžeme navštívit oblast pro sebe, Otto v tomto okamžiku
mytologických skutečností, otevřel oči, posadil se a naléhavě
fantastických krajin a oblastí mě žádal o papír a něco na psaní.
posmrtného světa. Různorodost Nakreslil celou sérii složitých
takových zážitků se může vynořit z abstraktních obrazců a se stále se
kolektivního nevědomí a stupňujícím nepokojem a
obsahovat mytologické postavy a zoufalstvím začal své výkresy
témata jakýchkoli kultur během impulzivně trhat a mačkat, jakmile
celého období lidských dějin. byl s každým z nich hotov. Byl s
Hlubinné osobní zážitky těchto nimi nespokojen a jeho frustrace
oblastí nám pomohou uvědomit si, narůstala, protože nebyl schopen
že představy o kosmu, jež měly „udělat to správně". Na dotaz, oč

16
se pokouší, mi odpověděl, že to podělil jsem se o ni s Josephem.
neumí vysvětlit. Řekl, že pouze cítí „To je úžasné" řekl bez zaváhání.
neodolatelné nutkání kreslit tyto „Šlo jasně o ,Kosmickou matku
geometrické útvary, a zeje smrtelné noci', o Ničivou bohyni
přesvědčený, že nakreslit správný matku Malekulanů na Nové
geometrický tvar je jakousi nutnou Guinei." Vyprávěl mi pak, že
podmínkou úspěšného dovršení Malekulanové věří, že se s touto
jeho sezení. bohyní setkají během své
Téma mělo pro Ottu jasně silný posmrtné cesty. Má podobu
emoční náboj a bylo důležité je úděsné ženy s výraznými
pochopit. V té době jsem byl dosud prasečími rysy. Podle malekulanské
značně ovlivněn freudovskou tradice sedí u vchodu do podsvětí
školou a ze všech sil jsem snažil a střeží složité bludiště - posvátný
určit nevědomé motivy jeho labyrint.
divného počínání metodou volných Malekulanové měli
asociací. Strávili jsme na tom propracovanou soustavu obřadů,
hodně času, ale bez valného do níž patřil chov vepřů a jejich
úspěchu. Celé sezení prostě obětování. Cílem složitých rituálů
nedávalo smysl. Potom se proces bylo překonat závislost na lidských
odklonil do jiných oblastí a pustil matkách a popřípadě i na Ničivé
jsem Ottovu situaci z hlavy. Celá bohyni matce. Malekulanové
epizoda zůstala pro mne zahalena věnovali mimořádně mnoho času
tajemstvím ještě po řadu dalších umění nakreslit labyrint. Zvládnutí
let, než jsem se přestěhoval do tohoto umění považovali za
Spojených států. podstatné pro úspěšnou cestu
V Baltimore mi poradil jeden záhrobím. Joseph vyřešil díky svým
přítel, že by výsledky mého encyklopedickým vědomostem
výzkumu související s mytologií důležitou část hádanky, na kterou
mohly zajímat Josepha Campbella. jsem narazil při svém výzkumu. Na
Navrhl, že mi s ním sjedná zbývající otázku nenalezl odpověď
schůzku. Po několika počátečních ani on. Proč se můj pacient setkal
setkáních jsme se spřátelili a v onom daném okamžiku právě s
Joseph Campbell sehrál malekulanskou bohyní? V každém
významnou roli v mém osobním i případě však byl úkol zvládnout
profesionálním životě. Řada lidí ho posmrtnou pouť pro někoho, u
považuje za největšího mytologa něhož byl hlavním příznakem
dvacátého století a možná i nemoci chorobný strach ze smrti,
největšího, jaký kdy zil. Měl zcela jistě na místě.
pozoruhodný intelekt a jeho
vědomosti o světové mytologii
byly vskutku encyklopedické. Živě C. G. Jung a
se zajímal o výzkum mimořádných univerzální archetypy
stavů vědomí a pokládal je za
velmi důležité pro studium V holotropních stavech
mytologie (Campbell 1972). Po léta zjišťujeme, že naše psýché
jsme vedli fascinující rozhovory, při obsahuje četné panteony
nichž jsem s ním probíral různá mytologických postav i oblastí, jež
pozorování neobvyklých obývají. Podle C. G. Junga jde o
archetypálních zážitků ze své projevy primárních univerzálních
práce, jimž jsem nerozuměl. Ve vzorců, které představují nedílné a
většině případů nedalo Josephovi vzájemně propojené součásti
mnoho práce určit kulturní původ kolektivního nevědomí.
příslušné symboliky. Archetypální postavy spadají do
dvou rozdílných kategorií.
Při jedné naší debatě jsem si
Studovali a popsali je Jung a jeho
vzpomněl na příhodu s Ottou a

17
následovníci a rozdělili je do dvou různých významových podob,
různých kategorií. V první jsou úrovní a rozměrů, ale nebyl jsem
laskavé a hněvivé bytosti schopen se na nic výlučně
ztělesňující různé univerzální role a soustředit. Každá z těchto postav
funkce. Nejznámější z nich jsou jako by zároveň představovala
Velká bohyně matka, Ničivá podstatu funkce, jakož i veškeré
bohyně matka, Moudrý stařec, konkrétní projevy principu, který
Věčné mládí (Puer Eternus či Puella zosobňovala.
Eterna), Milenci, Smrt s kosou a Byla tam Mája, magická éterická
Taškář. Jung také objevil, že muži bytost symbolizující iluzi světa,
mají ve svém nevědomí zobecněný Anima ztělesňující věčné ženství,
ženský princip, který nazval Válečník, Mariovi podobná
Anima. Jejím protějškem, personifikace války a agrese,
zobecněným představitelem Milenci zosobňující veškerá
mužského principu v ženském sexuální dramata a romance všech
nevědomí, je Animus. Zastoupení věků, královská postava Vládce a
nevědomé temné ničivé stránky Císaře, Poustevník, který se uchýlil
lidské osobnosti se v Jungově do ústraní, nepolapitelný Taškář s
psychologii nazývá stín. mnoha tvářemi a řada dalších.
V holotropních stavech mohou Když postavy přecházely po jevišti,
všechny tyto principy ožít jako ukláněly se mi, jako by čekaly, že
složitá próteovská zjevení ocením jejich jedinečný výkon v
zhušťující holografickým způsobem božské vesmírné hře.
nesčetné osobité příklady toho, co Archetypální postavy druhé
představují. Jako příklad uvádím kategorie představují různá
svůj vlastní zážitek ze setkání se božstva a démony mající vztah k
světem archetypů. určitým kulturám, zeměpisným
V závěru sezení jsem měl vizi oblastem a dějinným epochám.
obrovského jasně osvětleného Například místo univerzálního
jeviště, umístěného kdesi mimo obrazu Velké bohyně matky se
čas a prostor. Mělo krásně můžeme setkat s některou z jejích
zdobenou oponu se složitými forem spojených s konkrétní
vzory, které, jak to vypadalo, kulturou, jako jsou Panna Maria,
znázorňovaly celé dějiny světa. hinduistické bohyně Lakšmí a
Intuitivně jsem pochopil, že jsem Párvatí, egyptská Isis, řecká Héra a
se dostal do Divadla kosmického řada dalších. Obdobně mohou být
dramatu, v němž vystupují síly osobitými příklady Ničivé bohyně
utvářející dějiny lidstva. Stal jsem matky, kromě malekulanské sviní
se svědkem velkolepé přehlídky bohyně popsané v předchozím
záhadných postav. Přicházely na případě, indická Kálí,
jeviště, představovaly se a pomalu předkolumbijská hadí bohyně
odcházely. Koatliku nebo egyptská Sekhmet
Uvědomil jsem si, že vidím se lví hlavou. Důležité je znovu
zosobněné principy - archetypy, zdůraznit, že tyto zážitky nejsou
které díky složité vzájemné souhře nutně omezeny naším vlastním
vytvářejí božskou hru, kterou staří rasovým a kulturním dědictvím.
Indové nazvali lila. Byly to Mohou vzejít z mytologie
próteovské osobnosti soustřeďující kteréhokoli lidského společenství, i
v sobě mnoho totožností, mnoho z takového, o němž jsme se nikdy
funkcí a dokonce i mnoho scén. ani nedoslechli.
Pozoroval jsem je a ony neustále Při mé práci se zvlášť často
měnily svůj tvar s krajně složitým objevovala setkání či přímo
holografickým sebeprostupováním ztotožnění s různými božstvy z
- byly současně jedinci i množinou. odlišných kultur, která byla zabita
Pochopil jsem, že mají řadu nebo která se sebeobětovala a

18
později ožila. Tyto postavy hleděli na archetypální postavy s
představující smrt a velkou úctou a bázní jako na
zmrtvýchvstání mají sklon bytosti patřící jakémusi vyššímu
objevovat se spontánně v době, řádu, nadané mimořádnou energií
kdy proces sebezkoumání dosáhne a silou, schopné utvářet a
perinatální úrovně a vezme na přetvářet náš materiální svět. Ti,
sebe podobu psychospirituálního kdo tato setkání prožili, tak sdíleli
znovuzrození. Mnoho lidí tehdy postoj mnoha předindustriálních
mívá například vizi ukřižování nebo kultur, jejichž představitelé v
prožívá ztotožnění s umučeným existenci božstev a démonů věřili.
Ježíšem Kristem na kříži. Výskyt Ale nikdo z těch, kdo tato
takového motivu u lidí setkání zažili, nepovažoval své
euroamerického původu dává setkání s archetypálními bytostmi
smysl s ohledem na to, jak za setkání s nejvyšším principem
významnou roli hrálo křesťanství ve vesmíru, ani nehovořil o tom, že
po staletí v západní kultuře. se mu dostalo konečného
Pozoroval jsem však řadu pochopení bytí. Prožívali tato
intenzivních ztotožnění s Ježíšem božstva jako stvořená vyšší silou,
při našich holotropních seminářích která je přesahuje - silou
v Japonsku a Indii. Prožívali je lidé transcendentní. Tento vhled je v
s buddhistickým, šintoistickým či souladu s myšlenku Josepha
hinduistickým pozadím. Mnoho Campbella, že božstva „mají být
Anglosasů, Slovanů a Židů se průhledem do transcendentna".
naopak během svých Mají sloužit jako most k božskému
psychedelických nebo holotropních zdroji, ale nemají s ním být
sezení ztotožňovalo se Sivou nebo směšována. Věnujeme-li se
Buddhou, s egyptským bohem soustavnému sebezkoumání nebo
Osirisem, který vstal z mrtvých, se duchovní praxi, musíme se
sumerskou bohyní Inannou nebo s vyvarovat mylného vidění božstva,
řeckými božstvy Persefonou, které se nám právě zjeví, jako
Dionýsem, Attisem a Adonisem. neprůhledného, a spatřovat v něm
Ještě větším překvapením byly konečnou kosmickou sílu namísto
občasné identifikace s aztéckým průhledu do Absolutna.
božstvem smrti a znovuzrození, Záměna určitého archetypálního
Quetzalkoátlem či Opeřeným obrazu za konečný zdroj stvoření
hadem nebo s jedním z hrdinných vede k modloslužebnictví
dvojčat z mayského Popol Vuh, (idolatrii), k rozvratnému a
neboť jde vesměs o božstva nebezpečnému omylu, tak
vyskytující se v mytologiích, jež rozšířenému v dějinách
nejsou v západním světě obecně náboženství a kultur. Může sice
známá. sjednotit lidi sdílející tutéž víru, ale
Setkání s těmito archetypálními postaví je proti jiným skupinám,
postavami bylo velmi působivé a které si zvolily jiný projev Božství.
často přinášelo nové podrobné Mohou se potom pokusit obrátit
informace nezávisle na rasovém, jinak smýšlející na svou víru,
kulturním a výchovném pozadí, ovládnout je či zlikvidovat. Pravé
úrovni vzdělání dotyčného jedince náboženství je naopak univerzální,
a na jeho předcházející znalosti všeobsahující a všezahrnující. Musí
příslušné mytologie. V závislosti na překročit archetypální obrazy
povaze zjeveného božstva vázané k vlastní konkrétní kultuře
provázely tyto zážitky obvykle a zaměřit se na konečný zdroj
krajně intenzivní emoce od veškerých forem. Nejdůležitějším
extatického vytržení až po problémem ve světě náboženství
paralyzující metafyzickou hrůzu. je proto podstata nejvyššího
Lidé, kteří taková setkání zažili, principu ve vesmíru. V další části

19
budeme zkoumat vhledy získané
během holotropních stavů vědomí
týkající se tohoto tématu.

20
3. Kosmický poté, co ucítili, že dosáhli cíle
svého mystického a filosofického
tvůrčí princip hledání, byly krajně abstraktní a až
udivující měrou si navzájem
podobné. Ti, kdo o tomto
Prázdnoto bez země, konečném zjevení podali zprávu,
prázdnoto bez oblohy, se pozoruhodně shodovali v
nesmírný prostore bez poslání, popisech prožitkového charakteru
věčný a nadčasový - staň se tohoto stavu. Sdělovali, že zážitek
světem, rozpínej se! nejvyššího principu v sobě
obsahoval překročení všech hranic
analytického myšlení, veškerých
Tahitský mýtus o stvoření rozumových kategorií a všech
omezení běžné logiky.
Tento zážitek nebyl omezen
Co není slyšet, čeho se nelze obvyklými kategoriemi
dotknout, co postrádá tvar, je trojrozměrného prostoru a
nezničitelné, nadto bez chuti, lineárního času, jak je známe z
vůně a zápachu, bez počátku, běžného života. Zahrnoval také
bez konce, vyšší než velké, veškeré představitelné polarity v
trvalé - kdo Toto rozezná, nerozborné jednotě, čímž
unikne chřtánu smrti. překračoval veškeré duality. Znovu
a znovu lidé přirovnávali Absolutno
k zářivému zdroji světla
Katha-upanišada nepředstavitelné intenzity, i když
zdůrazňovali, že se zároveň lišilo v
určitých důležitých vlastnostech od
jakéhokoli světelného zdroje
známého ve hmotném světě. Popis
Absolutní Vědomí Absolutna jako světla však
Po přímých zážitcích duchovních naprosto postrádá některé z jeho
rozměrů skutečnosti se zdá být podstatných charakteristik,
naivní, neudržitelnou a absurdní zejména, zeje i nesmírnou a
myšlenka, že se mohly vesmír, bezmeznou oblastí vědomí
život a vědomí vyvinout bez účasti obdařeného nekonečnou
vyšší tvůrčí inteligence. Jak jsme inteligencí a tvůrčí silou.
však poznali, nestačí zážitky Nejvyšší kosmický princip lze prožít
přírody jako oduševnělé bytosti a dvěma různými způsoby. Někdy se
setkání s archetypálními postavami rozplynou nebo jsou drasticky
samy o sobě k tomu, aby plně smazány veškeré osobní hranice a
uspokojily naši duchovní touhu. my zcela splyneme s božským
Pátral jsem proto ve zprávách lidí, zdrojem, vytvoříme s ním jednotu a
s nimiž jsem pracoval, po popisech staneme se od něho
těch stavů vědomí, jež byly nerozeznatelnými. Jindy si
vnímány jako konečné hranice podržíme pocit samostatné
lidského ducha. Snažil jsem se totožnosti a zaujmeme postavení
zjistit, jaké zážitky jsou vnímány udiveného pozorovatele, jenž je
jako setkání s nejvyšším principem svědkem úžasného tajemství
vesmíru. (mystérium tremendum) existence
Je příznačné, že lidé, kteří měli jakoby zvenčí. Anebo můžeme -
zážitek Absolutna, jenž dokonale jako někteří mystici - prožít extázi
uspokojil jejich duchovní touhu, uchváceného milence při setkání s
neviděli žádné konkrétní bytosti. Milovanou bytostí. Duchovní
Jejich popisy nejvyššího principu literatura všech věků je plná

21
popisů obou typů zážitků Božství. nepopsatelného. Slova a samotná
,Jako když můra vletí do plamene a struktura naší řeči jsou až bolestně
splyne s ním", říkají súfíové. Srí nedostatečnými nástroji k popsání
Rama-na Maháriši, indický světec a jeho charakteru a rozměrů, a to
vizionář, popisuje v jedné ze svých zejména pro ty, kterým se tohoto
duchovních básní „cukrovou prožitku nedostalo.
panenku, která si šla do oceánu I přes uvedené výhrady jsem
zaplavat a zcela se v něm zařadil zprávu sedmatřicetiletého
rozpustila". Na rozdíl od nich se psychiatra Roberta o jeho zážitku,
španělská mystická svatá Tereza z který pokládal za zážitek nejvyšší
Avily a velký perský transcendentní konečné reality.
básník Džaláluddín Rúmí zmiňují o
Začátek mého zážitku byl velice
Bohu jako o Milované bytosti.
náhlý a dramatický. Zasáhl mě
Obdobně bhaktové, indičtí
kosmický blesk obrovské síly, který
vyznavači jógy lásky, dávají
roztříštil a zničil mou běžnou
přednost zachování odloučenosti
skutečnost. Ztratil jsem úplně
od Božství a vztahu k němu.
kontakt s okolním světem - zmizel
Nechtějí se stát Šrí Rama-novou
jako mávnutím kouzelného
cukrovou panenkou, která zcela
proutku. Povědomí o mé běžné
ztratí svou totožnost v kosmickém
existenci, o mém životě i jménu se
oceánu. Velký indický světec a
ozývaly jen slabou ozvěnou až na
mystik Rámakrišna jednou
nejzazším okraji mého vědomí jako
pateticky zvolal: „Chci cukr
snové obrazy. Robert... Kalifornie...
ochutnávat, ne se jím stát."
Spojené státy... planeta Země.
Lidé, kteří měli popsaný zážitek Usilovně jsem se snažil
nejvyššího principu, vědí, že se rozpomenout na existenci těchto
setkali s Bohem. Většina z nich má skutečností, ale náhle neměly
však pocit, že pojem „Bůh" smysl. Stejně tak se nedostavily
nevystihuje odpovídajícím archetypální vize božstev, démonů
způsobem hloubku jejich zážitku, a mytologických oblastí, které
neboť hlavní světová náboženství a hrály rozhodující roli v mých
kultury tento pojem pokřivily, předchozích zážitcích.
degradovaly a zdiskreditovaly. I V tě době pro mne byla jedinou
často používané pojmy jako skutečností vířící energie
„Absolutní Vědomí" nebo obrovských rozměrů. Zdála se
„Univerzální Mysl" jsou, jak se zdá, obsahovat veškeré bytí v naprosto
beznadějně nevhodné k vyjádření abstraktní formě. Měla zář myriády
nesmírnosti a převratnosti sluncí a přesto to nebylo
takového setkání. Někteří lidé mají kontinuum jakéhokoli světla, které
za to, že nejvhodnější reakcí na jsem znal ze svého všedního
zážitek Absolutna je mlčení. Pro ně života. Jako by šlo o čiré vědomí,
je zcela zřejmé, že „ti, kdo vědí, inteligenci a tvůrčí energii
nemluví, a ti, kdo mluví, nevěda. překračující veškeré polarity. Bylo
Sjednocení s nejvyšším principem to nekonečné i konečné, božské i
lze přímo prožít v holotropních démonické, hrůzyplné i extatické,
stavech vědomí, vymyká se však tvůrčí i ničivé... toto všechno mělo
jakýmkoli snahám o jeho v sobě, ale i mnoho dalšího. Pro to,
odpovídající popis či vysvětlení. čeho jsem byl svědkem, mi
Jazyk, kterého používáme ke chyběly pojmy i kategorie.
komunikaci v běžném životě, Nedařilo se mi udržet si pocit
prostě na takový úkol nestačí. odděleného bytí tváří v tvář takové
Jedinci s tímto zážitkem se shodují síle. Moje běžná totožnost byla na
v tom, že jde o cosi padrť, rozplynula se — zdroj i já
jsme se stali jednotou. Čas pozbyl

22
jakýkoli význam. mi začaly škubat a zachvívat
Ohlížím-li se zpět, domnívám se, že skupiny svalstva, tělo mne bolelo a
jsem musel zažít stav dharmakáji, umíralo v různých situacích.
čirého zářícího Prasvětla, které se Přestože se v mém těle odehrávala
podle Tibetské knihy mrtvých, karmická historie, nacházel jsem
Bardo Thódol, objevuje v okamžiku se ve stavu hluboké blaženosti a
smrti. dokonalého odpoutání od těchto
dramat.
Robertovo setkání s Nejvyšším
Po řadu následujících dní bylo pro
principem trvalo asi dvacet minut
mne hračkou dosáhnout při
našeho času, byť pro něho po
meditaci stavu míru a
celou tu dobu čas jako smysluplný
vyrovnanosti. Jsem si jist, že tento
rozměr neexistoval. Během té doby
zážitek bude mít trvalý vliv na můj
neměl žádný kontakt s okolím a
život. Je přece nemožné, aby se
nebyl schopen slovní komunikace.
člověku dostalo takového zážitku,
Poté začal pomalu prožívat
a přitom se ho hluboce nedotkl a
postupný návrat do běžné
nezměnil ho.
skutečnosti a napsal o tom:

Po tom, co mi připadalo jako


věčnost, se začaly v mém Těhotná Prázdnota
prožitkovém poli formovat Setkání s Absolutním Vědomím
konkrétní snové obrazy a vjemy. nebo ztotožnění s ním není jediný
Náhle jsem měl pocit, že skutečně způsob, jak zažít nejvyšší princip v
kdesi existuje cosi jako zeměkoule kosmu či nejvyšší realitu. Druhý
s velkými kontinenty a určitými typ zážitku, který zřejmě
zeměmi, ale všechno mi připadalo uspokojuje hledače konečných
velice vzdálené a neskutečné. odpovědí, je zvlášť překvapující,
Postupně přede mnou protože postrádá specifický obsah.
vykrystalizoval obraz Spojených Jde o ztotožnění s Kosmickým
států a Kalifornie. Později jsem Prázdnem a Nicotou, jak ji popisuje
dosáhl spojení se svou běžnou mystická literatura Prázdnoty. Je
totožností a v mysli se mi začaly třeba zdůraznit, že každý zážitek
promítat prchavé obrazy z mého prázdna, s nímž se můžeme setkat
současného života. Nejdřív byl při mimořádných stavech vědomí,
kontakt se skutečností krajně nelze kvalifikovat jako Prázdnotu.
mlhavý. Chvíli jsem si myslel, že Lidé často popisují tímto pojmem
umírám a že prožívám bardo, nepříjemný pocit nedostatku citu,
přechodný stav mezi současným iniciativy či významu. Aby si tento
životem a příštím vtělením, jak jej stav zasloužil pojmenování
popisují tibetské texty. Prázdnota, musí splňovat velice
Jak se obnovoval můj kontakt s specifická kritéria.
běžnou skutečností, dosáhl jsem
Setkáme-li se s Prázdnotou,
bodu, kdy mi bylo jasné, že tento
pocítíme, že jde o primární
zážitek přežiji. Ležel jsem na
prázdnotu kosmických rozměrů a
pohovce s pocitem extáze a
kosmického významu. Staneme se
posvátné hrůzy z toho, co mi bylo
ryzím vědomím vnímajícím tuto
zjeveno. Na tomto pozadí se mi
absolutní nicotu - máme však v
promítaly různé dramatické
nezvyklém paradoxním smyslu
situace, knimž došlo v různých
současně pocit její zásadní plnosti.
částech světa v průběhu staletí.
Kosmické vakuum je zároveň i
Vypadalo to, jako by šlo o scény z
plností, neboť mu zjevně nic
mých dřívějších inkarnací, z nichž
nechybí. Neobsahuje nic, co by se
mnoho bylo nebezpečných a
projevovalo nějakým konkrétním
bolestných. Ruku v ruce s tím se
tvarem, a přesto se nám zdá, že v

23
sobě zahrnuje veškeré bytí v jeho zážitku Kosmické Prázdnoty
potenciální formě. Tímto náboženského filosofa
paradoxním způsobem můžeme Christophera Bache, který se po
překročit obvyklý rozštěp řadu let zabýval systematickým
(dichotomii) prázdnoty a tvaru, bytí spirituálním výzkumem:
a nebytí. Možnost takového řešení
Náhle se uvnitř tohoto světa
nelze pochopitelně popsat
objevila obrovská Prázdnota.
odpovídajícím způsobem slovy - je
Projevovala se tak, že na sebe
nutno je prožít, aby bylo možno je
vzala tvar deformace mého
pochopit.
zorného pole, jako by do něj
Prázdnota překračuje obvyklé
vnesla obrovskou neviditelnou
kategorie času a prostoru. Je
mísu a ohýbala všechny linie
neměnná a mimo veškeré
směrem ven z okrajů obrazu. Nic
dichotomie a polarity, jako jsou
se neroztrhlo ani nepřerušilo, ale
světlo a tma, dobro a zlo,
všechno se roztáhlo a zastavilo,
nehybnost a pohyb, mikrokosmos a
aby zjevilo tuto základní realitu.
makrokosmos, agónie a extáze,
Jako by se Bůh najednou zarazil
singularita a pluralita, tvar a
mezi vdechnutím a vydechnutím a
prázdnota a dokonce i bytí a
celý vesmír se pojednou zastavil.
nebytí. Někteří ji nazývají
Nezanikl, ale jakoby ho cosi na
suprakosmickou a metakosmickou
věky zadrželo. Byl to překvapující
Prázdnotou. Pojmy suprakosmická
úžasný průlom v samém bytí.
a metakosmická souvisejí se
Toto úchvatné divadlo mi zprvu
skutečností, že primární prázdnota
vzalo dech, metaforicky i doslova,
a nicota se zdají být principem, na
a s napětím jsem čekal na nějaký
kterém spočívá svět jevů, jak jej
pohyb. Ale nic jej nenastolilo. Byl
známe, a že mu je současně
jsem plně při vědomí, ale zcela
nadřazená. Toto metafyzické
znehybněný. Mé znehybnění
vakuum těhotné vším, co v něm
nebralo konce. Nechtěl jsem věřit,
může potenciálně existovat, je
jak dlouho to trvá. Když jsem do
zřejmě kolébkou bytí jako celku,
sebe tento zážitek vstřebal,
nejvyšším zdrojem existence.
uvědomil jsem si, že jde o
Stvoření všech jevových světů je
Prázdnotu, ze které vznikají
pak realizací a konkretizací jeho
všechny tvary, živoucí Klid, z
preexistenčního potenciálu.
něhož vyvěrá veškerý pohyb.
Při vnímání Prázdnoty máme pocit,
Tento bezobsažný zážitek
že je nejen zdrojem veškerého bytí,
koncentrovaného vědomí, které
nýbrž že v sobě také zahrnuje
časově předchází tvaru a místně je
veškeré stvoření. Lze to vyjádřit i
vně tvaru, musí být to, co
jinak - je to existence sama, neboť
východní filosofové nazývají
mimo ni nic neexistuje. V pojmech
šúnjata. Když se postupně obnovil
našich běžných koncepcí a
pohyb a vytvořily se tvary, dostavil
logických norem obsahuje zřejmě
se po Prázdnotě nádherný pocit
některé základní protimluvy. Bylo
„přesnosti". Bezprostředním
by jistě absurdní uvažovat o
setkáním s Prázdnotou jsem se
prázdnotě tak, že obsahuje svět
dotkl okrajů zážitku bytí, „přesně
jevů, jejichž základní
takového, jaké je.
charakteristikou je, že mají
specifické tvary. Obdobně nám říká V řadě případů se lidem, kteří
prostý rozum, že tvůrčí princip a prožili jak Absolutní Vědomí, tak
jeho stvoření nemohou být Prázdnotu, dostalo vhledu do
totožné. Mimořádná povaha skutečnosti, že oba tyto stavy jsou
Prázdnoty však umožňuje překročit v zásadě totožné a vzájemně
tyto paradoxy. zaměnitelné navzdory tomu, že
Následující příklad je popisem jsou zážitkově rozdílné a že mohou

24
vypadat jako koncepčně a logicky (Pagels 1990).
neslučitelné. Tito jedinci tvrdili, že Při pokusech, zahrnujících
se stali svědky vynoření se urychlování elementárních částic
tvůrčího Kosmického Vědomí z do vysokých rychlostí a jejich
Prázdnoty nebo naopak jeho kolize, pozorovali fyzici vznik
návratu do Prázdnoty a zmizení. nových subjaderných částic
Jiní jedinci prožívali oba tyto vynořujících se z toho, co nazývají
aspekty Absolutna současně, „dynamickým vakuem", a jejich
ztotožnili se s Kosmickým Vědomím mizení zpět do této matrice. Tato
a zároveň si uvědomovali jeho podobnost je přirozeně jen dílčí a
zásadní prázdnotu. nejde příliš daleko. Problém
Zážitek Prázdnoty jako zdroje kosmické tvorby není omezen na
stvoření může být také spojen s vznik základních stavebních bloků
poznáním základní prázdnoty hmoty. Má důležité aspekty
materiálního světa. Uvědomění si vymykající se dosahu fyziků, jako
prázdnoty běžné skutečnosti je je problém vzniku tvarů, řádu,
hlavním posláním jednoho z zákonitostí a významu. Prázdnota,
nejvýznamnějších duchovních textů s níž se můžeme setkat v
mahájánového buddhismu, holotropních stavech, se zdá být
Pradžňaparámita-hridaja-sútry odpovědná za všechny součásti
neboli sútry Srdce dokonalé stvoření, nejen surovinou pro svět
moudrosti. Text začíná tím, že jevů.
Avalókitéšvara oslovuje Buddhova V našem běžném životě je
učedníka Sári-putru: ,J*ovahou všechno, co se děje, složitý řetězec
tvaru je prázdnota, povahou příčin a následků. Přísná lineární
prázdnoty je tvar. Tvar se neliší od kauzalita je nezbytným
prázdnoty, prázdnota se neliší od předpokladem tradiční západní
tvaru... Pocity, vnímání, myšlenkové vědy. Další základní
formy a vědomí jsou také takové." charakteristikou hmotné reality je,
Je zajímavé, že koncepce vakua, že se všechny procesy v našem
které je zcela vyplněným prostorem světě řídí zákonem zachování
a „těhotné prázdnoty" existuje energie. Energii nelze vytvořit ani
rovněž v moderní fyzice. Paul Dirac, zničit, lze ji pouze přeměňovat v
jeden ze zakladatelů kvantové jiné druhy energie. Zdá se, že
fyziky a „otec" antihmoty, ji takový způsob myšlení vyhovuje
popisuje takto: ,Každá hmota se pro většinu události v makrosvětě,
vytvoří z určitého ale zcela se zhroutí, jakmile se
nepostřehnutelného substrátu a... pustíme do pátrání po zřetězení
vytvoření hmoty za sebou v příčin a následků až k počátkům
substrátu zanechá ,díru' v podobě vesmíru. Aplikujeme-li jej na proces
antihmoty. Substrát nepopisujeme vzniku kosmu, octneme se tváří v
přesně jako hmotný, protože tvář ohromnému problému. Je-li
rovnoměrně vyplňuje veškerý všechno příčinně určeno (kauzálně
prostor a je jakýmkoli pozorováním determinováno), co je prvotním
neodhalitelný. Je to však podivný impulsem, příčinou příčin, Prvotním
hmotný tvar prázdnoty, z níž se Hybatelem? Pokud musí být
tvoří hmota." Zesnulý americký energie zachována, odkud na
fyzik Heinz Pagels je ještě počátku vzešla? A což vznik hmoty,
jednoznačnější: ,flázory prostoru a času?
nové fyziky učí: Vakuum, to je celá Běžnou teorii Velkého třesku o
fyzika. Cokoli, co kdy existovalo vzniku vesmíru učící, že hmota, čas
nebo může existovat, už tady je v a prostor vznikly současně z
prázdnotě prostoru... tato bezrozměrného bodu (singularity)
prázdnota obsahuje veškeré bytr asi před patnácti miliardami let,
můžeme sotva přijmout jako

25
přiměřené rozumové vysvětlení Je to matka vesmíru.
nejhlubšího mystéria bytí. A Neznaje lepšího názvu, říkám tomu
obecně stěží můžeme připustit, že Tao.
by uspokojující odpověď měla být Protéká to všemi věcmi, vnitřkem i
jiná než rozumová. Řešení těchto vnějškem,
problémů prostřednictvím a vrací se to kpůvodu věcí.
transcendentních zážitků má Džaláluddín Rúmí, perský vizionář
naprosto jinou povahu a řád. Prožití
a mystický básník z 13. století,
Absolutního Vědomí, Prázdnoty a
jejich vzájemného vztahu popisuje zdroj stvoření těmito
umožňuje překročit záhadné slovy:
paradoxy, kterými se moří vědci
teoretizující o hmotném vesmíru Nebytí lačněprobublává v
řízeném kauzalitou a očekávání, že se mu dostane
mechanickými zákony. Holotropní bytí...
stavy mohou poskytnout Pro zdroj a pokladnici Božího
uspokojivé odpovědi, které jsou konání není nicota než pouhým
však experienciální a svou nebytím
podstatou transracionální. vstupujícím do projevu.
Prožíváme-li přechod z Prázdnoty k A nyní uvedu pro srovnání dvě
Absolutnímu Vědomí či naopak, pasáže ze židovské mystické
nemáme pocit absurdity, který tradice. Azriel z Gerony, kabalista
bychom měli v běžném stavu
ze 13. století, říká:
vědomí, kdybychom měli uvažovat
o tom, že cosi vzniká z ničeho nebo
Zeptají se tě: Jak stvořil Bůh bytí z
naopak mizí v nicotě a beze stop.
nicoty?
Zcela naopak, tento proces má v
Což není obrovský rozdíl mezi
sobě jakousi samozřejmost,
bytím a nicotou?
jednoduchost a přirozenost.
Prožitkové vhledy tohoto druhu Odpověz takto:
provází pocit náhlého prozření a Bytí je v nicotě druh nicoty a
pochopení. Vzhledem k tomu, že nicota je v bytí ve formě bytí.
na této úrovni vnímáme hmotný Nicota je bytí a bytí je nicota.
svět jako výraz Absolutního Vědomí A David ben Abraham he-Lavan
zaměnitelného za Prázdnotu, píše ve 14. století:
přinášejí nám tyto zážitky Ajin — nicota, existuje víc než
nečekaná řešení některých veškeré bytí světa. Ale protože je
nejobtížnějších a nejtíživějších prostá a každá prostá věc je složitá
problémů, které sužují rozum. v porovnání se svou prostotou,
Vhledy lidí, kteří prožili holotropní nazývá se ajin.
stavy vědomí týkající se zdroje
A podle křesťanského mystika
bytí, jsou překvapivě podobné
mistra Eckharta z rozhraní 13. a 14.
vhledům filosofie věčnosti. Už jsem
století: Boží nicota vyplňuje celý
se zmínil o popisu Kosmické
svět -jeho cosi není nikde.
Prázdnoty z Pradžňaparámita-
hridaja-sútry. Zde je pasáž z Tao te
tingu od starého čínského mudrce Slova pro Nepopsatelné
Lao-c' (1988): Poučné vhledy do konečných realit
Před zrodem vesmíru prožité v mystických stavech nelze
bylo cosi beztvarého a odpovídajícím způsobem popsat
dokonalého. naším běžným jazykem. To si Lao-c'
Je to klidné. Prázdné. Osamělé. velice dobře uvědomoval a vyjádřil
Neměnné. Nekonečné. Věčně to výstižně:
přítomné.

26
Tao, které lze postihnout slovy, zážitků přesahujících běžnou
není ono věčné a neměnné Tao. skutečnost. Proto se mnoho
Jméno, kterým lze pojmenovat, velkých vizionářů a duchovních
není ono věčné a neměnné jméno. učitelů uchýlilo k poezii, aby se
podělili o své metafyzické vhledy.
K veškerým popisům a definicím je Řada lidí, s nimiž jsem
nutno použít slov vyvinutých k spolupracoval, si vzpomněla na
označování předmětů a činností pasáže od různých
materiálního světa, jak se s nimi v transcendentních básníků a
recitovala je. Často jsem se od nich
běžném životě setkáváme. Z
dovídal, že se jim náhle ujasnily
tohoto důvodu se jeví běžný jazyk
vizionářské básně, které předtím
nevhodný pro komunikaci o
nechápali, a že v nich objevili nový
zážitcích a vhledech při různých význam.
holotropních stavech vědomí. U lidí, kteří se věnují duchovnímu
Zejména to platí, pokud se naše hledání, jsou zvlášť oblíbení
zážitky zaměří na konečné zejména básníci ze Středního
problémy bytí, jako jsou Prázdnota, východu - mystik Omar Chajjám,
Absolutní Vědomí a stvoření. Džaláluddín Rúmí a Chalíl Džibrán
Lidé důvěrně obeznámení s a indičtí vizionáři Kabír, princezna
východními spirituálními filosofiemi Míra Baí a Srí Aurobindo. Jako
se často utíkají o pomoc ke slovům příklad jsem vybral báseň
z různých asijských jazyků, aby indického mudrce Kabíra, syna
popsali své duchovní zážitky a muslimského tkalce z Banárasu, z
vhledy. Používají termínů ze předělu 15. a 16. století. Ve svém
sanskrtu, tibetštiny, čínštiny nebo životě trvajícím 120 let vytěžil
japonštiny, jako například samádhi Kabír to nejlepší z hinduistické a
(jednota s Bohem), šúnjata súfijské tradice a svou moudrost
(prázdnota), kundalíní šakti (hadí oděl do extatických veršů.
síla), bardo (přechodný stav Uvedená báseň je ozvěnou
vědomí po smrti), anatta (nejá), podobností mezi přírodním
satori (osvícení), nirvána a tao pro koloběhem vody a tvůrčím
vysoce transcendentní stavy nebo procesem, který popíši v další
naopak, když hovoří o běžné kapitole knihy.
skutečnosti, termínů samsára (svět
rození a smrti), mája (iluze světa), Uvažoval jsem o rozdílu
avidja (nevědomost) a dalších mezi vodou a vlnami na ní.
podobných. Tyto jazyky se vyvinuly Ač se vzdouvají, zůstávají stále
v kulturách s velkými vědomostmi vodou,
o holotropních stavech a duchovní ač klesají, jsou voda,
skutečnosti. Na rozdíl od západních naznačíš mi, jak je od sebe rozlišit?
jazyků mají množství technických Protože kdosi vymyslil slovo „ vlna
termínů popisujících právě jemné ",
odstíny mystických stavů a z nich mám ji odlišovat od vody?
vyplývajících důsledků. Ale i tato Máme v nitru Jednoho Tajemného.
slova plně a správně chápou jen ti, Planety ve všech galaxiích
jimž se příslušných zážitků procházejí jeho rukama jako perly.
dostalo. Je to šňůra perel, na něž se
Ačkoli se i poezie zdá být velice musíme dívat zářícíma očima.
nedokonalým nástrojem, je zřejmě Máme však i svou bohatou západní
přesto vhodnějším a přiměřenějším tradici vizionářské poezie. Jejími
prostředkem k vyjádření podstaty představiteli jsou William Blake, D.
duchovních zážitků a ke sdělení H. Lawrence, Rainer Maria Rilke,

27
Walt Whitman a William Butler božská", nebo „Bůh jsi ty."
Yeats, u nás Otokar Březina. Lidé, Odhaluje skutečnost, že naše
kteří prožili mystické stavy, uvádějí běžné ztotožnění individuálního
často tyto básníky a recitují pasáže vědomí s „egem zapouzdřeným v
z jejich děl. Jako příklad uvádím pokožce" neboli ,jménem a
často citovanou báseň Williama tvarem" (namarúpa) je iluze a že
Blakea zachycující mystérium naše skutečná podstata je
imanentního božství: kosmická tvůrčí energie (átman -
Spatříš-li v zrnku písku celý svět a brahmd).
nebe poznáš ve květině, tu v dlani Takové zjevení týkající se
sevřeš nekonečnost hned a ztotožnění jedince s Božstvím je
věčnost ve vteřině. vrcholným tajemstvím ukrytým v
jádru všech velkých duchovních
tradic, i když může být vyjádřeno
Transcendentní různými způsoby. Už jsem se zmínil
skutečnost v nitru lidské o tom, že v hinduismu átman,
individuální vědomí, a brahma,
psýché Univerzální Vědomí, jsou jedno.
Při soustavné duchovní praxi Vyznavači siddha-jógy poslouchají
zahrnující holotropní stavy vědomí v mnoha variacích základní princip
můžeme opakovaně překračovat své školy:
běžné hranice těla a ega a Bůh sídlí v tobě jakožto ty.
ztotožňovat se s jinými lidmi,
zvířaty, rostlinami nebo V buddhistických textech
anorganickými aspekty přírody a čteme:
také s různými archetypálními Podívej se do sebe - ty jsi Buddha.
bytostmi. Při těchto procesech V konfuciánské tradici se nám
zjistíme, že veškeré hranice v sděluje:
materiálním vesmíru a v jiných Nebe, země a člověk jsou jedno
realitách jsou koneckonců libovolné tělo.
a překonatelné.
Zbavíme-li se omezení racionálního Stejné poselství najdeme ve
myšlení, svěrací kazajky rozumu a slovech Ježíše Krista: Já a Otec
běžné logiky, prolomíme řadu jedno jsme.
oddělujících hranic, rozšíříme své A svatý Řehoř Palamas, jeden z
vědomí do nepředstavitelných největších teologů křesťanské
rozměrů a zažijeme popřípadě i ortodoxní církve, prohlásil:
splynutí a ztotožnění s Neboť království nebeské - ne,
transcendentním zdrojem spíše - Král nebeský. ..je v nás.
veškerého bytí.
Dosáhneme-li prožitkového Obdobně učil i velký židovský mudrc,
ztotožnění s Absolutním Vědomím, kabalista Abraham ben Semu'el
zjistíme, že je naše bytí Abulafia: On a my jedno jsme.
souměřitelné s celou kosmickou Podle Mohameda:
sítí, s veškerým bytím. Poznání Kdo zná sebe, zná svého Pána.
vlastní božské podstaty, naší
totožnosti s kosmickým zdrojem je Mansúr al-Halládž, súfijský extatik
nejvýznamnějším odhalením, k a básník, známý jako „mučedník
němuž můžeme dospět v procesu mystické lásky", to popsal svým
hlubinného sebezkoumání. To je způsobem:
podstata proslulého výroku Viděl jsem Pána okem svého srdce.
staroindických upanišad: Řekl jsem: Kdo jsi?
On odpověděl: Ty.
„ Tat ťvam asi. " - doslova Ty jsi To.
Al-Halládž byl uvržen do žaláře a
Znamená: „tvoje podstata je

28
odsouzen na smrt za svůj výrok: nemůžeme uspokojit své touhy jen
„Ana 7 Haqq " - Já jsem Pravda - činnostmi v materiálním světě, ať
Bůh, Pravá Skutečnost. je jejich povaha a rozsah jakýkoli.
Nic, kromě prožitku mystické
jednoty s božským zdrojem, naši
Božství a jeho stvoření nejhlubší touhu neuspokojí.
Shrňme nyní vhledy holotropních
stavů vědomí do tvůrčího principu,
charakteru reality a naší vlastní
podstaty. Jak jsme poznali, jsou
tyto vhledy ozvěnou poselství
velkých světových duchovních
tradic. Učí nás, že svět hutné
hmoty ajeho nejvýznačnější rysy -
trojrozměrný prostor, lineární čas a
neotřesitelná kauzalita -jak je
vnímáme ve svých běžných
stavech vědomí, nemají vlastní
nezávislou existenci. Jsou spíše
výtvory Absolutního Vědomí, než
jedinou pravou realitou, jak je
popisuje materialistická věda.
Ve světle těchto vhledů je
materiální svět našeho běžného
života, včetně našeho těla,
spletitou tkání mylných představ a
falešných výkladů. Je to hravý a
jaksi libovolný produkt kosmického
tvůrčího principu, nekonečně
propracovaná virtuální realita
(zdánlivá, předstíraná skutečnost),
božská hra vytvářená Absolutním
Vědomím a Kosmickou Prázdnotou.
Náš vesmír, který zdánlivě
obsahuje nesčetné myriády
samostatných jednotek a prvků, je
svou nejhlubší podstatou pouze
jediným bytím obrovských rozměrů
a nepředstavitelné komplexnosti.
Totéž platí i v případě jiných
rozměrů a oblastí bytí, jež můžeme
odhalit v holotropních stavech
vědomí. Jelikož neexistují absolutní
hranice mezi individuální psýché,
kteroukoli částí stvoření a
samotným kosmickým tvůrčím
principem, je koneckonců každý z
nás totožný s božským zdrojem
stvoření. Jsme tak jako celek i
každý zvlášť jak spoluautory, tak i
herci v tomto kosmickém dramatu.
Vzhledem k tomu, že naše pravá a
skutečná podstata je totožná s
kosmickým tvůrčím principem,

29
4. Proces asi motivuje Božství, aby

stvoření vyhledávalo odloučení, bolest,


zápolení, neúplnost a pomíjivost,
zkrátka a dobře přesně ty stavy,
kterým se snažíme uniknout,
Jako ze sálajícího ohně vyletují vypravíme-li se na svou duchovní
tisíce jisker téže podoby, tak z cestu?
věčného zdroje, můj příteli, Komu se podaří dosáhnout svým
rozmanité bytosti vznikají, a niterným zkoumáním ztotožnění s
opět se do něj vracejí. Absolutním Vědomím, je často
Mundaka-upanišad odměněn fascinujícími vhledy do
dynamiky stvoření. Než se pustíme
do zkoumání těchto zjevení,
I když zavážeš stovku uzlů podtrhněme znovu, že holotropní
-provaz zůstane jeden. stavy obecně a zejména stavy
Džaláluddín Rúmí obsahující transcendentní úrovně
vědomí, se jen obtížně popisují
slovy. Popisy holotropních stavů
Záhada tvůrčího impulzu pro nás zřejmě budou zajímavé a
intelektuálně podnětné nebo
Zjištění, že všechny světy jevů, inspirativní, neměli bychom však
včetně naší materiální roviny, jsou očekávat logická vysvětlení, která
virtuálními realitami vytvářenými by plně uspokojila naši racionální
Absolutním Vědomím, vyvolává mysl. Vzhledem k daným mezím
některé zajímavé otázky. Splynutí a našich intelektuálních schopností
sjednocení s kosmickým tvůrčím nebude lidská snaha o pochopení
principem, popsané v předchozí „důvodů" nebo „motivů" stvoření
kapitole, je jistě výjimečný a velice nikdy zcela uspokojena. Rozum je
žádoucí zážitek, rozhodně alespoň nedostatečným nástrojem pro
z hlediska individuální lidské rozbor přesahujících rozměrů bytí
bytosti. Rada spirituálních tradic (transcendentních dimenzí) a
pokládá dosažení tohoto stavu za principů působících na velmi
konečný cíl duchovního hledání. vysoké metafyzické úrovni.
Kdo skutečně této jednoty s Skutečné pochopení je v těchto
Univerzální Myslí dosáhl, zjistí, že záležitostech nakonec možné
situace je mnohem složitější. pouze přímým osobním zážitkem.
Přesvědčí se, že to, co kdysi Jedinci popisující svůj zážitek
považoval za cíl duchovní cesty, je i ztotožnění s Božstvím nejsou
zdrojem stvoření. Pochopí, že ke schopni vymanit se z
stvoření světa jevů se musí Božství antropocentrické perspektivy a
zříci svého původního stavu překonat jazyková omezení. Tak
nerozlišené jednoty. Vezmeme-li v dochází k popisům tvůrčího
úvahu, jak je z lidského hlediska impulsu Absolutního Vědomí pojmy
zážitek ztotožnění s Absolutním určitých psychologických stavů
Vědomím fantastický, zdá se divné, známých z běžného života, jako
že by měl tvůrčí princip hledat jsou láska, touha nebo osamělost.
jinou možnost nebo přinejmenším Autoři popisů obvykle uvádějí tyto
doplněk k prostému prožitku sebe stavy s velkým počátečním
sama. To vede přirozeně k otázce o písmenem, aby naznačili, že jde o
povaze sil, které nutí Absolutní transcendentní analogii nebo o
Vědomí, aby opustilo svůj prvotní „vyšší oktávu" těchto pocitů a
stav a začalo tvořit prožitkové nikoli o stavy, jež se dají přímo
skutečností (experienciální reality), přirovnat k těm, které známe z
jako je svět, ve kterém žijeme. Co běžného života. Je to dobře známé

30
z písemných zpráv psychiatrických procesům, kdežto božský zdroj
pacientů, kteří prožili nezvyklá přináší i Logos pro stvoření -jeho
zjevení transcendentního obsahu a řád, formu a význam. Přesto je v
snaží se obtížně popsat, co se jim našem běžném životě pozorování
přihodilo. Slunce zřejmě nejvýstižnějším
Zprávy těch, kdo získali v přirovnáním k zážitku božského
holotropních stavech vědomí vhled zdroje stvoření, jak se nám
do „motivace" božského tvůrčího odhaluje v holotropních stavech.
principu při vytváření prožitkových Jiné popisy podtrhují nesmírnou
světů, obsahují některé zajímavé touhu Univerzální Mysli poznat
rozpory. Jedna významná kategorie sebe sama tak, aby mohla
těchto vhledů zdůrazňuje prozkoumat a prožít celý svůj
fantastické zdroje a potenciál. Může se tak stát pouze
nepředstavitelné schopnosti vnějším projevením a zjevením
Absolutního Vědomí. Jiná skupina všech jejích skrytých možností
vhledů nasvědčuje tomu, že v formou konkrétního aktu stvoření.
tvůrčím procesu hledá Absolutní To vyžaduje polarizaci na subjekt a
Vědomí cosi, co mu chybí, a co ve objekt, dichotomii pozorovatele a
svém původním stavu postrádá. Z pozorovaného. Takové vhledy
běžného úhlu pohledu se tyto dvě připomínají způsob výkladu
kategorie vhledů zdají být stvoření v určitých kabalistických
protichůdné. V holotropních textech. Podle nich kdysi existoval
stavech protichůdnost mizí a stav prvotního nebytí, v němž
mohou snadno existovat společně. „Tvář nepohlížela ve tvář."
Důvodem stvoření bylo, že „Bůh si
Božský roh hojnosti přál spatřit Boha.". Podobně napsal
velký perský mystik Džaláluddín
Tvůrčí impuls bývá často Rúmí:
popisován jako elementární síla
zrcadlící nepředstavitelné vnitřní Byl jsem skrytým pokladem a tak
bohatství a hojnost, jimiž Božství jsem si přál,
překypuje. Tvůrčí kosmický zdroj je aby se o Mně vědělo...
tak nesmírný a přetékající Stvořil jsem veškerý vesmír a Mým
nekonečnými možnostmi, že musí jediným cílem bylo
svůj skrytý potenciál projevit. projevit Sebe Sama...
Takový zážitek Absolutního Vědomí (Hines 1996).
bývá často přirovnáván k pohledu
zblízka na termonukleární procesy Dalšími důležitými a často
probíhající na Slunci, životodárném zdůrazňovanými rozměry tvůrčího
principu a zdroji energie naší procesu jsou hravost, vlastní
planety. Lidé s tímto zážitkem si potěšení a kosmický humor Tvůrce.
uvědomují, zeje Slunce nejbližším Tyto prvky byly nejlépe popsány ve
projevem Božství, které můžeme staroindických textech, v nichž se
zažít ve hmotném světě, a chápou, hovoří o vesmíru a bytí jako o lila
proč lidé některých kultur uctívali neboli božské hře. Z tohoto
Slunce jako Boha. pohledu je stvoření složitou a
Obvykle však zároveň zdůrazňují, nekonečně komplexní kosmickou
že tuto podobnost nelze brát hrou, kterou Bůh Brahma tvoří ze
doslovně, protože existují sebe a v sobě. Je dramatikem, jenž
významné rozdíly mezi Sluncem hru napsal, ale i jejím
jako astronomickým tělesem a producentem, režisérem a všemi
Kosmickým Sluncem, tvůrčím herci, kteří v ní hrají myriády rolí.
principem odpovědným za Tato kosmická hra všech her se
stvoření. Fyzické Slunce pouze hraje v mnoha rozměrech, na
dodává energii nutnou k životním mnoha úrovních a v

31
nepředstavitelných škálách. v šachy. Vynálezce kaleidoskopu
Stvoření lze také pojímat jako přišel bezpochyby na to, že
kolosální pokus vyjadřující otáčením válečku se speciálně
obrovskou zvídavost Absolutního naaranžovanými zrcátky a
Vědomí, vášeň podobnou zaujatosti barevnými kousky skla lze docílit
vědce, který zasvětí celý svůj život nekonečné množství krásných
hledání a zkoumání. Kosmický dynamických obrazců. Jistě si však
experiment je však pochopitelně neuměl představit všechny
nekonečně složitější než cokoli, co specifické konstelace a kombinace,
by bylo schopno vymyslet které při hře s kaleidoskopem
kolektivní úsilí všech vědců na vzniknou.
celém světě. Veškeré fascinující Obdobně i autor hry v šachy, hrané
vědecké objevy zasahující hluboko na čtyřiašedesáti černých a bílých
do mikrosvěta i do vzdálených políčkách figurkami s určenými
oblastí vesmíru se sotva otřou o rolemi a tahy, si mohl být vědom
povrch nevyzpytatelné záhady bytí. jen obecných možností této hry. Je
Věda, jak ji známe, zkoumá stále naprosto nemyslitelné, že by mohl
rafinovanějšími způsoby přírodní předvídat nekonečné množství
procesy a obsah konečných možností zvláštních situací, které
výtvorů stvoření, ale neodhaluje při hře v šachy vzniknou. Stvoření
nic ze záhadného procesu, který je je ovšem nekonečně složitější než
základem stvoření a který je kaleidoskop či šachy. Byť je
uskutečňuje. inteligence Absolutního Vědomí
V souvislosti s procesem stvoření nesmírná, lze si představit, že
se často objevuje otázka, do jaké rozvíjení kosmického dramatu se
míry Božství ovlivňuje jeho může vymknout jeho řízení a
výsledek. S tímto problémem se postarat se tak o skutečná
často potýkal Albert Einstein. Jak překvapení.
sám pravil: „Zajímá mne hlavně to, To těsně souvisí s otázkou naší
zda Bůh měl při stvořeni světa na vlastní role v kosmickém dramatu.
výběr." Lidé, kteří dosáhli vhledů Je-li univerzální scénář vypracován
na této úrovni, odpovídají rozdílně. Božstvím do všech podrobností,
Někdy se zdá, že Absolutní Vědomí nezbývá v něm místo pro možnou
má stvoření plně pod kontrolou tvořivou účast nás jako
jako celek i ve všech jeho jednotlivých aktérů. Nejlepší, co
podrobnostech. V takovém případě nám zbývaje uvědomit si, že náš
se jakákoli překvapení v kosmické dosavadní život nebyl autentický,
hře stávají pouze jednotlivým neboť jsme byli zkresleně
představitelům. Jsou důsledkem informováni o základních
toho, že se náhle zbaví závoje součástech bytí a o své vlastní
nevědomosti a zjeví se j i m povaze.
významná hlediska božského Jestliže však jsou určité fáze vývoje
vědění, která byla dosud před nimi nepředpověditelné i pro samotné
utajena. Božství, budou možná různé
Tu a tam si lidé v holotropních nežádoucí směry vývoje, jako je
stavech uvědomují jinou současná globální krize, vyžadovat
významnou možnost scénáře naše přispění. V takovém případě
kosmické hry. Uvědomují si, že jsou bychom se mohli stát skutečně
možná jasně určeny jenom aktivními herci a cennými partnery
základní parametry stvoření, Absolutního Vědomí v božské hře.
zatímco konečný výsledek se všemi Někteří lidé, kteří získali vhled do
jeho podrobnostmi zůstává „motivů" stvoření, zdůrazňují také
nepředvídatelný i pro samotné jeho estetickou stránku. V běžném
Božství. Takový model kosmické hry životě nás často oslní přirozená
lze přirovnat ke kaleidoskopu či hře krása vesmíru a přírody včetně

32
součástí stvoření, jež jsou výsledky vlastnosti, které původně nemá, a
lidské činnosti, jako je výtvarné stát se vším, čím není. Jsa věčný,
umění a architektura. V nekonečný, neomezený a éterický,
holotropních stavech se značně touží po pomíjivosti, nestálosti,
zvyšuje schopnost ocenit omezení v čase a prostoru,
estetickou stránku různých složek hutnosti a tělesnosti. Tento
života a bytí. Jakmile „se pročistí dynamický vztah ducha a hmoty
brány vnímání", abychom použili líčila aztécká mytologie jako napětí
výrazu Williama Blakea, je obtížné mezi dvěma božstvy -
nepovšimnout si udivující krásy Tezkatlipokem (Kouřícím zrcadlem)
stvoření. Z tohoto pohledu jsou symbolizujícím hmotu a
vesmír, ve kterém žijeme, a Quetzalkoátlem (Opeřeným
veškeré prožitkové skutečnosti hadem) představujícím ducha.
jiných rozměrů jakoby uměleckým Krásnou ilustraci kosmického tance
dílem a tvůrčí impuls, který j i m dal Quetzalkoátla a Tezkatlipoka
vzniknout, lze přirovnat k inspiraci najdeme v aztéckém spisku
a tvůrčímu zanícení toho nejlepšího známém jako Codex Borbonicus.
umělce. Pochopení aktivní role vědomí ve
stvoření není nutně vyhrazeno jen
náboženství, filosofii a mytologii.
Božská touha Podle moderních fyziků mění akt
vědomého pozorování
Jak jsem se již zmínil, odhalí občas pravděpodobnost některých
vhled týkající se sil, na nichž událostí na skutečnost, čímž se
spočívá stvoření, „motivy" jiného zúčastňuje vytváření materiální
druhu než dříve uvedené, které reality. V jedné ze svých přednášek
dokonce vypadají, jako by s nimi o zkoumání filosofických a
byly v rozporu. Nezrcadlí spirituálních souvislostí kvantově
překypující hojnost, bohatství, relativistické fyziky hovořil fyzik
konečnou soběstačnost a Fred Alan Wolf o aktivní roli, kterou
mistrovství kosmického tvůrčího sehrává vědomí při utváření
principu, nýbrž jakýsi pocit materiálního světa. Uvažoval o
nedostatku, nouze či potřeby. Je mechanismech, které tento proces
například možné zjistit, že si uvádějí v pohyb, a vyslovil názor,
Absolutní Vědomí navzdory své že konečným důvodem stvoření
nesmírnosti a dokonalosti materiálního světa může být vznik
uvědomuje svou samotu. Jeho závislosti vědomí a ducha na
osamělost se projeví propastnou prožitku hmoty. V běžném životě
touhou po partnerském vztahu, může být touha ducha po hmotě
komunikaci a sdílení -jakýmsi nejhlubším kořenem veškerého
druhem božské touhy. V takovém lidského připoutání a závislostí.
případě se nejsilnější síla, jež je v Dalším důležitým a občas
pozadí stvoření, popisuje jako uváděným „motivem" stvoření je
potřeba tvůrčího principu dávat a prvek monotónnosti. Jakkoli
přijímat Lásku. vypadá zážitek Božství z lidského
Dalším podstatným rozměrem hlediska nezměrně a slavně, pro
tvůrčího procesu, o němž byly tu a Božství samo jde stále o totéž a v
tam podány zprávy, pokud jde o tomto smyslu o jednotvárnost.
tuto kategorii, je zřejmě prvotní Stvoření lze pak pokládat za
touha božského zdroje po prožívání titánské úsilí vyjadřující
hmatatelného materiálního světa. transcendentní touhu po změně,
Podle takových vhledů má Duch akci, pohybu, dramatičnosti a
hlubokou touhu prožitku toho, co je překvapení. Nesčetné prožitkové
opakem jeho vlastního charakteru. skutečnosti v mnoha různých
Chce prozkoumat všechny rozměrech a na mnoha různých

33
úrovních nabízejí nekonečné
množství příležitostí k
dobrodružství ve vědomí a božské
zábavě určené právě jen Božství.
Krajní líčení stvoření je popisuje
jako akt, který má za cíl překonat
jednotvárnost nerozlišeného
Absolutního Vědomí, ba dokonce i
kosmickou nudu. Zde je opět
návaznost na pasáže středověkých
kabalistických textů, podle nichž
byla jednou z příčin, proč Bůh
stvořil vesmír, skutečnost, že se
chtěl zbavit nudy.
Vytvoření různých jevových světů Obr. 1 Quetzalkoátl a Tezkatlipok
také umožňuje Absolutnímu Podle starých mexických legend světy
Vědomí únik z nesnesitelného hmoty a ducha
Věčného Zde a Nyní do existují bok po boku a mají si
chlácholivého a předvídatelného vzájemně co nabídnout.
prožívání přímočarého času, V malbě z aztéckého Codexu
omezeného prostoru a pomíjivosti. Borbonicu dynamické napěti mezi
To by pak byl opačný pól a duchem a hmotou
negativní zrcadlový obraz lidského představuje společný kosmický tanec
strachu ze smrti a pomíjivosti, Quetzalkoátla (ve formě Ehekatla,
boha větru a dechu)
který vyvolává naši touhu po
a Tezkatlipoka, Dýmajícího zrcadla.
nesmrtelnosti a transcendenci. U
těch, kdo prošli tímto zážitkem,
může hrozbu trvalého zániku Dynamika tvůrčího
vědomí nahradit přesvědčení, že procesu
se vědomí nelze žádnou cestou
zbavit. Kromě odhalení týkajících se
Všichni, kdo měli to štěstí a dostalo „důvodů" stvoření (onoho „proč"
se jim takového hlubinného stvoření) přinášejí zážitky
vhledu do kosmické tvůrčí holotropních stavů často i osvícený
laboratoře, by jistě souhlasili s vhled do zvláštní dynamiky a
tvrzením, že stupeň skutečnosti, mechanismů tvůrčího procesu
který zažili, nelze výstižně vyjádřit (onoho Jak" stvoření). Souvisejí s
slovy. Jako by mohutný impuls „technikou vědomí" vytvářející
nepředstavitelných rozměrů zážitky různé smyslové povahy.
zodpovědný za stvoření světů jevů Jejich soustavným organizováním
obsahoval nejen všechny zmíněné pak „technologie vědomí" vytváří
prvky, byť se jeví našemu běžnému virtuální reality. Popisy těchto
cítění a našemu prostému rozumu vhledů se sice liší v podrobnostech,
na první pohled sebevíc použitém jazyce a metaforách k
protichůdné a paradoxní, ale i řadu jejich vyjádření, ale pro všechny je
dalších prvků. Je zřejmé, že typické rozlišení na dva propojené
navzdory všem našim snahám o a navzájem se doplňující procesy
pochopení a popis stvoření zůstává při vytváření světů jevů.
podstata tvůrčího principu a Prvním z těchto procesů je činnost,
procesu zahalena která rozděluje původní
neproniknutelným tajemstvím. nerozlišenou jednotu Absolutního
Vědomí do stále rostoucího počtu
odvozených jednotek vědomí.
Univerzální Mysl se účastní tvůrčí
hry s komplikovanými sledy dělení,

34
fragmentace a diferenciace. různých vhledů při holotropních
Konečným výsledkem jsou stavech nejsou odštěpenými
prožitkové světy obsahující jednotkami vědomí nutně pouze
nekonečné množství samostatných lidé a zvířata, nýbrž také rostliny a
bytostí, obdařených specifickými prvky anorganického světa,
druhy vědomí, majících oddělené netělesné a archetypální bytosti.
vědomí sebe sama. Vládne zřejmě Vztah mezi Absolutním Vědomím a
obecný souhlas, že vznikají jeho částmi je jedinečný a složitý a
mnohanásobným dělením na části nelze jej chápat v pojmech
a podčásti původního konvenčního myšlení a běžné
nerozlišeného pole Kosmického logiky. Náš prostý rozum nám říká,
Vědomí. Božství tedy nevytváří cosi že část nemůže být současně
mimo sebe, nýbrž přetváří uvnitř celkem a celek jako soubor částí
sama sebe. musí být větší než každá jeho
Druhým důležitým prvkem v jednotlivá složka. A protože je
tvůrčím procesu je jedinečný celek souborem svých složek,
způsob „dělení" nebo vytváření můžeme celek pochopit,
izolujících „kosmických clon". prozkoumáme-li jeho části.
Dochází tím k postupné a stále Donedávna to byl jeden ze
větší ztrátě kontaktu dceřiných základních předpokladů západní
entit vědomí s původním zdrojem a vědy. Kromě toho by měly mít
vědomím původního charakteru. části určité místo v celku a
Vyvine se v nich i pocit individuální zaujímat část jeho celkového
totožnosti a absolutního odloučení objemu. To vše platí beze vší
od ostatních entit. V konečném pochyby v našem běžném životě,
stadiu procesu existuje mezi ale žádná z těchto charakteristik a
oddělenými jednotkami, ale také omezení se nevztahuje v
mezi každou z nich a původní absolutním smyslu slova na
oblastí Absolutního Vědomí kosmickou hru.
nehmatatelná, ale poměrně V obecném uspořádání zůstávají
neprostupná clona. Je však nutno oddělené jednotky vědomí na jiné
zdůraznit, že tento pocit odloučení úrovni - navzdory své individualitě
je čistě subjektivní a velmi iluzivní. a specifické odlišnosti - v podstatě
Na hlubší úrovni je základem totožné se svým zdrojem i
veškerého stvoření nerozdělená a navzájem. Jejich povaha je
nerozlišená jednota. paradoxní, neboť jsou současně
V této souvislosti nejsou shora celkem i částí. Zásadní informace o
uvedené pojmy „dělení" a každé z nich se šíří v celém
„kosmické clony" zcela vhodné, kosmickém poli a ony mají naopak
neboť vnukají představu potenciální přístup k informacím o
mechanického oddělování prvků a stvoření jako celku. Nejzřejmější to
rozbíjení celku na části. Takové je u lidských bytostí, kde máme
konkrétní představy se daleko přesné důkazy o těchto vztazích ve
spíše hodí pro řemesla, zacházející formě celého spektra
s různými materiály, jako jsou transpersonálních zážitků.
zedničina nebo tesařina, zatímco já transpersonálních stavech máme
mám na mysli dynamické procesy. schopnost vidět sebe sama jako
Právě proto si mnozí vypůjčují jakoukoli část stvoření a také jako
terminologii z psychologie a samotný tvůrčí princip. Totéž platí
srovnávají tento proces s pro jiné lidi, kteří sebe rovněž
mechanismy typu zapomínání, mohou vnímat jako cokoli a jako
represe či disociace. Hovoříme zde kohokoli, včetně nás. V tomto
o jevu, který spisovatel a filosof smyslu je každá lidská bytost nejen
Alan Watts nazývá „tabu proti malou součástí vesmíru, nýbrž i
vědomí o vlastním já". Podle celým polem stvoření. Zdá se, že

35
podobné propojení existuje také v Císařovna Wu měla potíže s
království živočichů, v říši rostlin a pochopením složitosti filosofie
dokonce i v anorganickém světě. Chua Jen, a proto požádala Fa
Pozorování vývoje druhů a různých Canga, jednoho ze zakladatelů této
paradoxů v kvantové fyzice tomu školy, aby jí prakticky ukázal
rozhodně nasvědčují. vzájemnou kosmickou propojenost.
Tato situace připomíná popisy ve Fa Cangji zavedl do velkého sálu,
staroindických duchovních jehož stěny, strop i podlahu tvořila
soustavách, zejména v džinismu a zrcadla. Rozsvítil svíci uprostřed
buddhismu Avatamsaka-sútry. sálu a zavěsil ji od stropu. Vmžiku
Podle džinistické kosmologie je svět se octli uprostřed myriád svící
stvoření nekonečně komplexní různých velikostí - jejich počet jim
systém oklamaných jednotek připadal nekonečný. Tak Fa Cang
vědomí - džív, polapených do pastí demonstroval vztah jednoho k
v různých částech a fázích tvůrčího mnohosti.
procesu. Jejich původní podstata je Pak umístil doprostřed sálu malý
narušena tím, že se zapletly do krystal s mnoha ploškami.
hmotné skutečnosti a zejména do Všechno, co krystal obklopovalo,
biologických procesů. Džinismus včetně bezpočtu svící, se
tyto džívy nejen spojuje s formami soustředilo dovnitř malého
organického života, nýbrž i s krystalu a zářilo v něm. Tak Fa
anorganickými předměty a procesy. Cang názorně předvedl, jak
Každá džíva, přestože vypadá jako snadno v Poslední skutečnosti cosi
samostatná, si udržuje spojení se nesmírně malého obsáhne cosi
všemi ostatními džívami a nesmírně velkého. Poté upozornil
uchovává si vědomí o nich všech. císařovnu, že tento statický model
Avatamsaka-súíra líčí vzájemné je velice omezený a nedokonalý, a
propojení všech věcí obrazně a že není možné zachytit nepřetržitý
poeticky jako slavný náhrdelník mnohorozměrný pohyb ve vesmíru
védského boha Indry: ani nerušené vzájemné prolínání
času a Věčnosti - minulosti,
V Indrově nebi je prý síť perel a
přítomnosti a budoucnosti.
taje uspořádána tak, že při
pohledu na jedinou perlu v ní
spatříte odraz všech ostatních.
Stejně tak není žádný předmět na Příměry k popisu
světě jen sám o sobě, neboť stvoření
obsahuje všechny ostatní
Lidem, kteří spatřili v holotropním
předměty a je ve skutečnosti vším
stavu dynamiku kosmického
ostatním.
tvůrčího procesu, chybějí slova,
Podobné pojetí najdeme ve škole jimiž by popsali, co zažili. Utíkají se
buddhistického myšlení Chua Jen, k různým symbolickým obrazům,
staré čínské verzi téhož učení. přirovnáním a podobenstvím z
Chua Jen je celostním názorem na běžného života v naději, že jim
vesmír obsahujícím jeden z pomohou vylíčit aspoň část zážitků
nejhlubších vhledů, kterého kdy a myšlenek, o které by se chtěli
lidská mysl dosáhla. Podstatu této podělit. V dalším popisu tvůrčího
filosofie lze výstižně vyjádřit procesu použiji pro objasnění
několika slovy: „Jedno v jednom, proces koloběhu vody v přírodě. V
jedno v mnohém, mnohé v popisech sezení s kosmologickými
jednom, mnohé v mnohém.1' vizemi je tento způsob přirovnání k
Následující příběh je krásným přírodním jevům zvlášť častý.
příkladem toho, co je pro tuto školu Před započetím stvoření je
charakteristické - koncepce Kosmické Vědomí nerozlišeným
vzájemného kosmického propojení: polem bez hranic s obrovským

36
tvůrčím potenciálem. Stvoření v dopadnou a znovu se spojí s
něm začne jakýmsi zčeřením jako oceánem.
narušením původní jednoty V další fázi je oddělení daleko
projevujícím se hravou určitější a roztříštěné jednotky
obrazotvorností různých forem. vědomí nabudou individuální
Zprvu si stvořené entity zachovávají totožnost a nezávislost na značnou
kontakt se zdrojem a jejich dobu. To je počátek dělení,
oddělování je pouze zkusmé, vytváření oněch „kosmických clon"
relativní a neúplné. Použijme či kosmické štěpení a zapomínání.
podobnosti s vodou. Původní Na čas se ztratí původní jednota se
nerozlišené jednotné Absolutní zdrojem a tím se zapomene i na
Vědomí je jako hluboký a klidný božskou totožnost. Přirovnáním
oceán nepředstavitelné velikosti. této situace může být třeba
Počáteční stadium tvůrčího procesu přílivová voda uvězněná v
lze nejlépe ilustrovat jako tvoření prohlubni skalnatého břehu po
vln na hladině oceánu. ústupu vod při odlivu. V tomto
Z jednoho hlediska lze vlny stadiu vývoje jde o déle trvající
nahlížet a popisovat jako oddělení vody v prohlubni od
individuální samostatné entity. Je mateřských vod oceánu. Spojení se
například možné hovořit o velké, obnoví při dalším přílivu a na čas
rychlé a zelené vlně nebo o vlně oddělená masa vody se vrátí ke
příznivé či nebezpečné pro surfaře. svému zdroji.
Zároveň je zcela zjevné, že vlna je Pokračováním tohoto procesu
- navzdory své poměrné osobitosti individualizace je situace, v níž je
- zároveň nedílnou součástí toto oddělení úplné, přesvědčivé a
oceánu. Oddělování vln od oceánu zdánlivě trvalé. Nastane radikální
je představa hravá, iluzivní a proměna a rozdělené jednotky
neúplná. Náhlý závan větru vytvoří vědomí nabudou nové totožnosti,
na hladině oceánu vlny, ale jakmile zcela odlišné od té předchozí.
vítr utichne, nabudou tyto vlny své Původní jednota je zacloněna a
původní plné totožnosti s skryta, ale není docela ztracená.
oceánem. Toto stadium stvoření lze přirovnat
Ve stadiu, jež jsem doposud k masám vody, které se z oceánu
popisoval, vytváří tvůrčí zdroj vypařily a vytvořily mrak. Než se
obrazy ze sebe sama, ale ty si stala mrakem, prošla voda
udržují kontakt se zdrojem a hlubokou proměnou. Nově vzniklá
vědomí své podstatné totožnosti s entita má zvláštní a osobitý tvar a
ním. Skutečné stvoření si žádá, aby svůj vlastní život. Avšak kapičky
se jeho plody osamostatnily a byly vody, které jej tvoří, prozrazují
snadno rozeznatelné a odlišitelné zdroj a původ tohoto nového jevu.
od tvůrčí formy. Skutečné stvoření Snadno se srážejí a padají z mraku
v pravém smyslu slova začíná ve formě deště, čímž zahájí cestu k
teprve rozdělením zdroje a opětovnému spojení s oceánem.
vznikem samostatné totožnosti V konečné fázi je oddělení
jeho plodů. Může se tak dít zprvu dokončeno a spojení se zdrojem se
jen po dobu prchavého okamžiku. jeví jako téměř ztracené. Přeměna
Odpovídající přirovnání je vlna je radikální a úplná a původní
lámající se ve větru nebo tříštící se totožnost upadá v zapomnění.
o břeh. Když se jednolitá vodní Forma této nové jednotky je
masa roztříští do tisíce drobných odlišná, velmi složitá a ustálená.
kapek, mají tyto kapky na okamžik Současně pokročil i proces
samostatnou totožnost a nezávislou mnohanásobného dělení a vědomí
existenci při letu vzduchem. Trvá to o stvořené totožnosti představuje,
však jen zlomek času, než jak se zdá, pouze nekonečně malou

37
část původního celku. Dobrým který by šlo přirovnat k tomuto
příkladem tohoto stadia je sněhová stadiu stvoření. Nejlepším
vločka. Vykrystalizovala v mraku z příkladem je zde ateista. Takto
vody, která se původně vypařila z viděl při holotropním stavu vědomí
oceánu. Sněhová vločka je pouze ateistovo dilema jeden člověk, s
nesmírně droboučkým zlomkem nímž jsem pracoval:
masy vod oceánu a má velice
Ateista ztělesňuje konečné
osobitý individuální tvar a
vyjádření kosmického humoru. Je
strukturu. Udivující množství tvarů
odtrženou jednotkou Božského
sněhových vloček výborně ilustruje
Vědomí, která propůjčila svou
bohatství stvoření charakterizující
dočasnou existenci
svět jevů. Sněhová vločka má se
tragikomickému zápasu o splnění
zdrojem pranepatrnou podobnost.
jasně nemožného úkolu. Ateista
Aby se mohla opět spojit se
trvá na svém a je odhodlán
zdrojem, musí podstatně změnit
dokázat, že vesmír i on sám
strukturu a ztratit svou totožnost.
představují jen náhodné soubory
Pojďme ještě dále a zamysleme se
hmoty a že Stvořitel neexistuje.
nad kusem ledu. Voda se v něm
Ateista zcela zapomíná na svůj
proměnila tak radikálně a natolik se
božský původ, nevěří v Boží
liší od svého původního tvaru, že
existenci a je dokonce schopen
bychom nebyli schopni poznat
vášnivě a násilně napadat všechny
totožnost ledu s vodou, kdybychom
věřící. Srí Aurobindo popsal ateistu
nic nevěděli o procesu zamrzání a
jako „Boha, který si hraje sám se
o jeho důsledcích. V příkrém
sebou na schovávanou."
protikladu k vodě je led hutný,
Kromě již použitých přirovnání se
pevný, tvrdý a stabilní. Stejně jako
celého cyklu koloběhu vody v
sněhová vločka musí i led projít
přírodě často používá k osvětlení
naprostým zánikem a ztratit své
charakteru kosmického procesu. V
podstatné vlastnosti, aby se vrátil
závislosti na počasí je hra vln na
do původního skupenství vody.
hladině oceánu krásné a složité
Podobné obrazy přirovnávající
představení, znázorňující svým
různá hlediska proměn vody
způsobem celý svět. Vody oceánu
najdeme v mystické literatuře
se vypařují a vytvářejí mračna,
všech věků. Džaláluddín Rúmí
která mají svou vlastní vnitřní i
popisuje Božství a jeho činy takto:
vnější dynamiku. Voda se z mračen
Je tu jednotný oceán, který nemá vylije a vrací se na zem jako déšť,
ani druha ani družku. Jeho perly a kroupy či sníh. To je počátek cesty,
ryby se ničím neliší od vln. ... Duch na jejímž konci je opětné spojení.
je skutečně a navždy jeden - různé Sníh a kroupy roztají, vodní kapky
jsou jen jeho projevy na různých tvoří pramínky a ty potom potoky,
úrovních stvoření. Jako nejsou led, říčky a mohutné toky. Po
voda a pára tři věci, nýbrž pouze mnohanásobných soutocích
tři formy téže věci, je i Duch jeden dospějí říční vody k oceánu a
celek s množstvím forem. V splynou s původním zdrojem.
nejvyšších duchovních oblastech
se projevuje jako krajně jemné
jsoucno. Avšak při sestupu do Makrokosmos a
méně jemných oblastí stejný Duch
na sebe bere méně jemné formy. mikrokosmos - jak
V extrémní situaci nedojde pouze nahoře, tak dole
ke ztrátě zdroje a k zapomnění na Další oblastí běžného života
něj, nýbrž i k popření jeho skýtající vhodnou představu
existence. Stěží nalezneme vhodný tvůrčího procesu je biologie,
obraz z koloběhu vody v přírodě, zejména vztah mezi buňkami,

38
tkáněmi, orgány a organismem organismu. Genetické inženýrství,
jako celkem na straně jedné a které je dnes ještě v počátcích, je
organismy, druhy a ekologickými již schopno vytvořit zjádra kterékoli
systémy na straně druhé. Na buňky klon - přesnou kopii
těchto vztazích lze ukázat, jak jsou rodičovského organismu.
v tvůrčím procesu různé jednotky Informace o celém těle jsou tak
vědomí samostatnými jedinci a obsaženy v každé z jeho částí
stejně tak i částmi větších celků a způsobem, který se výborně hodí
nakonec veškeré kosmické jako přirovnání k již dříve
struktury. uvedenému popisu kosmického
Buňky jsou strukturálně samostatné tvůrčího procesu.
jednotky, ale funkčně jsou nedílnou Ve světovém názoru tantrické vědy
součástí tkání a orgánů. Také tkáně není vztah mezi kosmem a lidským
a orgány jsou samostatné formy organismem nazírán jen jako
stále vyšších řádů, přičemž zároveň pouhé přirovnání nebo koncepční
plní významné úkoly jako součásti pomůcka. Staré tantrické texty
celého organismu. Oplodněné uvádějí, zeje lidské tělo doslova
vajíčko vlastně obsahuje celý mikrokosmem zrcadlícím a
organismus a při embryonálním obsahujícím v sobě celý
vývoji se naplňuje jeho potenciál. makrokosmos. Kdybychom mohli
Podobně dub lze považovat za důkladně prozkoumat vlastní tělo a
rozvinutý žalud. psýché, dozvěděli bychom se
Tento proces můžeme také všechno o celém světě jevů
sledovat obráceným směrem - do (Muker-dží a Khanna 1977).
mikrosvěta. Buňky obsahují Graficky to znázorňuje Purušákara
organely tvořené molekulami. jantra - diagram Kosmického
Molekuly sestávají z atomů. Atomy člověka. Na obraze je hmotný svět,
se štěpí na elementární částice a ty ve kterém žijeme, umístěn do
dále na kvarky, běžně považované oblasti břicha, horní část těla a
za nejmenší složky hmoty. Ani hlava obsahují různé nebeské
jednu z těchto složek hmoty nelze oblasti a v podbřišku a nohách se
pokládat za samostatnou jednotku skrývá podsvětí.
nezávislou na systému, jehož je Buddha popsal vztah těla a světa
součástí. Svůj smysl mají jen v slovy: „Po pravdě vám říkám, že v
souvislosti s většími jednotkami a tomto sotva sáh vysokém těle je
jako součásti stvoření jakožto obsažen celý svět, jeho zrod i
celku. zánik." V kabale se hledí na deset
Lidské tělo se vyvíjí z jediného seflrot, archetypálních principů
nerozlišeného zdroje - z představujících různá stadia
oplodněného vajíčka. Následují božské emanace, jako na božské
složitá dělení, jejichž výsledkem je tělo Adama Kadmona s hlavou,
velké množství a rozmanitost pažemi, nohama a pohlavními
vysoce specializovaných a orgány. Lidské tělo je miniaturní
rozrůzněných buněk. V konečné replikou této prvotní formy.
podobě je lidské tělo hierarchickým Podobné pojetí najdeme i v gnózi,
systémem, ve kterém je každá jeho v hermetické tradici a v jiných
část zároveň i integrovaným mystických soustavách.
celkem. Složitý systém nervové a Tento hluboký vztah mezi
biochemické regulace překračující individuálním lidským organismem
anatomické hranice na všech a kosmem, jak jej vykládají různé
úrovních zajišťuje funkční jednotu ezoterické tradice, vyjadřují slavné
všech součástí. Kromě toho v sobě výroky ,Jak nahoře, tak dole" nebo
ukrývá každá buňka soubor ,Jak vně, tak uvnitř". Poznatky
chromozomů obsahujících moderního výzkumu vědomí vrhají
genetické informace o celém nové světlo na tuto starou

39
mystickou koncepci, zdánlivě zcela
nesmyslnou z hlediska
materialistické vědy.
Transpersonální psychologie
objevila, že v holotropních stavech
je možné se prožitkově ztotožnit
téměř s každou součástí hmotné
skutečnosti, s minulostí i
přítomností, jakož i s různými
složkami jiných rozměrů bytí.
Potvrdila, že celý kosmos je
záhadným způsobem zakódován v
psýché každého z nás a že nám
soustavné hlubinné zkoumání
sama sebe k němu může zjednat
přístup.
Výklad hierarchického uspořádání
ve vesmíru lze také rozšířit za
hranice jednotlivých organismů,
neboť všechny formy života jsou
součástí větších skupin a systémů.
Zvířata tvoří kolonie, hejna,
smečky a stáda a náleží k rodům a
druhům. Jednotliví lidé jsou
Obr. 2 Purušákara jantra - diagram
příslušníky rodin, klanů, rodů,
Kosmického člověka
kmenů, národů, ras atd. Živé
organismy - rostliny, živočichové a Velkolepá vize mikrokosmu a
lidé - patří do různých ekologických makrokosmu. Tantrická malba z 18.
systémů, které se vyvinuly v století,
pocházející z indického Rádžastánu,
biosféře naší planety. Ve složité
zobrazuje lidskou bytost,
dynamické struktuře vesmíru je jež naplnila svůj potenciál a stala se
každá jeho součást samostatným celým vesmírem.
jsoucnem (entitou) i částí většího Sedm vzestupných úrovní (lák)
celku. Individualita a účast jsou v představuje prožitky posvátných
širších souvislostech dialekticky oblastí,
propojené a integrované. prostřední část prožitky pozemské
úrovně (bhurlóka)
a sestupné úrovně podsvětní stavy
vědomí.

Část a celek
Nový vztah mezi celkem a jeho
částmi, který moderní věda
odhalila, zkoumal a systematicky
popsal britský spisovatel a filosof
Arthur Koestler. Ve své knize Janus,
nazvané podle římského boha dvou
tváří, razí Koestler pojem holou
zrcadlící skutečnost, že všechno je
ve vesmíru současně celkem i
částí. Kořen tohoto slova hol-
ukazuje na celistvost a
neporušenost (z řeckého holos -
celek) a přípona -on, které se
obvykle používá v pojmenování

40
elementárních částic, znamená Někteří z lidí, kteří zažili holotropní
část nebo součást. Holony jsou stavy, vypovídali, že poznali
entity na mezilehlých úrovních vědomí celého ekosystému nebo
hierarchie, entity s dvojí tváří jako kosmického fenoménu života jako
bůh Janus. Lze je popsat jako celky celku či dokonce celé naší planety.
i jako části v závislosti na úhlu V transpersonálních stavech
pohledu, zda se na ně díváme mohou být všechny aspekty bytí,
„zdola" či „shora" (Koestler 1978). projevující se na různých úrovních
Koncepci holonů dále rozvinul a v různých sférách reality, za
vysoce kultivovaným a tvůrčím určitých okolností potenciálně
způsobem Ken Wilber (1995). dostupné vědomému zážitku. To je
Holony se mohou sdružovat do velice významný poznatek, který
větších aglomerací. Například silně podporuje chápání vesmíru a
bakterie mohou vytvářet kultury bytí jako božské hry Absolutního
nebo hvězdy galaxie. Jde o Vědomí.
společenské holony sestávající z Uvedu nyní úryvek z protokolu
prvků téhož řádu. Ale holony sezení s Kathleen, která se
mohou také formovat nově zúčastnila našeho programu
vznikající holony vyššího řádu. psychedelického tréninku
Atomy vodíku a kyslíku se mohou profesionálů v Marylandském
slučovat v molekuly vody, středisku psychiatrického výzkumu
makromolekuly mohou vytvářet {Maryland Psychiatrie Research
buňky a buňky se mohou Center). Je to příklad
organizovat do mnohobuněčných transpersonálního zážitku
organismů. To jsou příklady holonů zrcadlícího boj o život a přežití.
podstatně vyšších řádů. Z hlediska Vyústil v hluboký pocit
našeho výkladu je však důležité, že sounáležitosti se vším živoucím a v
v holotropních stavech mají dramatický nárůst ekologického
všechny různé jednotlivé i uvědomění.
sdružené holony odpovídající
subjektivní stavy. Tyto stavy nám Zdálo se mi, že jsem docílila velice
umožňují prožitkově se ztotožňovat hlubokého spojení se životem na
velice věrohodným a přesvědčivým této planetě. Nejprve jsem se
způsobem s jakoukoli součástí bytí, postupně ztotožňovala s celou
kterou při běžném vědomí řadou jednotlivých živočichů
vnímáme jako objekt, který je od různých druhů, ale později se můj
nás naprosto oddělen. zážitek stával stále obsažnější.
Jsme tak schopni vědomě se Moje totožnost se rozvíjela nejen
ztotožnit s atomy, molekulami horizontálně v prostoru, kde
nebo se specifickými buňkami obsáhla veškeré formy života,
svého těla, ať již jako jednotkami nýbrž i vertikálně v čase. Stala
či jako soubory. Nejenže pocítíme jsem se Darwinovým evolučním
sebe sama jako jiné jednotlivé stromem se všemi jeho větvemi.
lidské bytosti, ale můžeme se také Ač to zní sebeneuvěřitelněji,
prožitkově ztotožňovat s celými prožívala jsem sama sebe jako
skupinami lidí, například se všemi veškerý život!
matkami, vojáky nebo křesťany Vnímala jsem kosmickou kvalitu
celého světa. Můžeme mít vizi energií a zážitků obsažených v
jediného vlka nebo celé smečky a živém světě, nekonečnou
pozorovat je jako objekty. Můžeme zvídavost a experimentování,
se však také prožitkově ztotožnit s které jsou pro život
jediným vlkem a zároveň s charakteristické, a nutkání k
vědomím celé vlčí smečky, ale i se seberealizaci a sebezáchově, které
všemi vlky jako se živočišným se projevuje na tolika různých
druhem. úrovních. Uvědomila jsem si, jak

41
jsme se provinili na životě a na s usmívajícími se kojenci,
Zemi rozvojem techniky. Jelikož je roztomilými dětmi hrajícími si na
technika také přímým důsledkem písku, nově narozenými mládáty a
života, musela jsem se vyrovnat se ptáčaty, která se právě vyklubala z
životně důležitým problémem, zda vajíček v pečlivě vystavěných
bude život na této planetě hnízdech, s moudrými delfíny a
zachován. velrybami brázdícími křišťálově
Je život přijatelný a konstruktivní čisté vody oceánu a obrazy
jev nebo zhoubný nádor na tváři krásných luk a lesů. Cítila jsem
planety Země, který obsahuje ve hluboké soucítění se životem, silné
svém detailně propracovaném ekologické vědomí a pevné
programu fatální chybu odsuzující odhodlání
jej k sebezničení? Je možné, že se připojit se k silám, které se stavějí
do původního plánu vývoje za život na této planetě.
organických forem vloudila nějaká
Myšlenky podobné Koestlerově
základní chyba? Mohou se
koncepci holonu vyslovil v
stvořitelé vesmírů dopouštět
sedmnáctém století ve svém díle
omylů jako lidé? V tom okamžiku
filosofa matematik Gottfried
mi ta myšlenka připadala sice
Wilhelm von Leibniz. Ve své
přípustná, leč velmi úděsná, cosi, o
Monadologii popsal Leibniz (1951)
čem jsem nikdy předtím
vesmír tak, že se skládá z
neuvažovala.
elementárních jednotek zvaných
Kathleen zápasila určitou dobu s monády . Tyto monády mají hodně
otázkou, zda je možné, že se tvůrčí z charakteristik džinistických džív.
princip dopustil základního omylu Jak v džinistickém názoru na svět,
při stvoření a že tvůrčí proces tak i v Leibnizově filosofii lze
nedostatečně řídí. Došla k závěru, veškeré vědomosti o celém vesmíru
že tomu tak asi je a že Božství odvodit z informací obsažených v
pravděpodobně potřebuje lidskou každé jednotlivé monádě.
pomoc, aby se jeho stvoření Je zajímavé, že Leibniz byl i
udrželo. Rozhodla se pro to, co původcem matematické metody,
jsem předtím přirovnal ke která sehrála rozhodující roli ve
kaleidoskopu nebo hře v šachy, vývoji optické holografie, nové
pokud jde o teorii stvoření a stala oblasti, jež poprvé přinesla solidní
se aktivní partnerkou Božství v vědecký základ pro koncepci
zápase o zachování života. Zde je vzájemného prolínání. Optické
zbytek její zprávy ze sezení: hologramy demonstrují velice
Po ztotožnění se životem jsem jasně paradoxní vztahy, jež mohou
zjistila, že existuje celé spektrum existovat mezi částmi a celkem,
ničivých sil působících v přírodě a v včetně možnosti získat informace o
lidských bytostech, prozkoumala celku z každé jeho části. Je možné,
jsem je a viděla jejich nebezpečné že Absolutní Vědomí používá při
šíření a promítání se do moderní tvorbě jevových světů týchž zásad,
technologie hrozící učinit Zemi jež jsou materiálně vyjádřeny v
neobyvatelnou. V této souvislosti optické holografii. V každém
jsem se stala všemi nesčetnými případě je holografícký model
obětmi válečné mašinérie moderní nejlepším koncepčním rámcem,
války, vězni v koncentračních který doposud máme pro svět
táborech umírajícími v plynových transpersonálních jevů.
komorách, rybami otrávenými ve
znečištěných tocích, rostlinami a
hmyzem po postřiku chemikáliemi. Stvoření a svět umění
Střídalo se to s dojemnými zážitky V holotropních stavech si

42
uvědomujeme, že bytí, lidský život protože jí lze použít k ilustraci
a svět kolem nás představují složitosti naší povahy a problému
fantastické dobrodružství ve vědomí, rozporu mezi předurčeností
podivuhodné komplexní a spletité (determinismem) a svobodnou vůlí.
kosmické drama. Je zde podobnost Jelikož jsou veškeré hranice ve
s koncepcemi nalezenými ve vesmíru koneckonců nahodilé,
staroindické literatuře. Staroindické nemáme stálou totožnost - každý z
spisy označují božskou vesmírnou nás je stvořitel i samotné stvoření.
hru pojmem lilaa dokládají, že Stupeň naší svobody se dramaticky
hmotná skutečnost, kterou mění v závislosti na součásti
pociťujeme ve svém běžném stvoření a na úrovni tvůrčího
životě, je výsledkem základní procesu, se kterými se
kosmické iluze zvané mája. ztotožňujeme. Obdobná je situace
Divadlo, film a televize jsouuměle divadelního dramatika nebo autora
vytvářené iluzivní představy reality. filmového scénáře. Všechny
Proto představují tato média a postavy hry se rodí z autorovy
různé prvky podobných představivosti a jsou tedy zpočátku
uměleckých činností další častý různými prvky jediné tvůrčí mysli.
zdroj přirovnání a obrazů,kterých Aby drama působilo realisticky a
používají lidé k popisu tvůrčího účinně, musí autor rozepsat role
procesu. jednotlivých herců.
Hercova situace se velmi podobá Autorovi se tím dostává příležitost
roli, kterou každý z nás hraje v mít dvojí totožnost ve vztahu ke
kosmickém dramatu. Na jevišti a v hře a jejím postavám. Při psaní má
určité roli ztrácejí dobří herci do značnou svobodu ve vytváření a
značné míry kontakt se svou formování postav a v určování
skutečnou totožností a stávají se sledu událostí. Autor se však také
postavami, jež představují. Po dobu může z vlastní vůle stát jedním z
večerního představení téměř věří představitelů ve svém vlastním
tomu, že jsou skutečně Othello, dramatu. William Shakespeare se
Jeanne ďArc, Ofélie nebo Cyrano z mohl napřiklad rozhodnout, že si
Bergeracu. Přesto je však vědomí zahraje Hamleta a Richard Wagner
jejich pravé totožnosti neopouští, a si mohl zazpívat Tannháusera. V
jakmile spadne opona a utichne takovém případě by byli do značné
potlesk, znovu se plně dostaví. V míry omezeni a vymezeni
menším měřítku může nastat scénářem, který psali v jiné
podobný identifikační proces s souvislosti a na jiné úrovni více či
postavami dramatu a dočasná méně svobodně. Podobně má
ztráta vlastní totožnosti i u diváků, každý z nás dvojí roli v kosmické
pokud sledují dobrý film nebo hře - roli tvůrce a roli herce. Plné a
dobře zahranou divadelní hru. realistické zvládnutí naší role v
Herec či herečka mají svou kosmickém dramatu vyžaduje,
základní běžnou totožnost a vracejí abychom svou skutečnou totožnost
se k ní, jakmile je po představení. potlačili. Musíme zapomenout na
Lidé, kteří prožili holotropní stavy, své autorství a hrát předepsanou
často sdělují, že se s nimi děje cosi roli.
podobného při reinkarnačních Problém dvojznačnosti naší
cyklech. Na počátku každého totožnosti a role v kosmickém
života se stáváme jinou osobností dramatu si žádá varování. V
a bereme na sebe jinou roli, ale po několika posledních desetiletích
smrti se vracíme ke své základnější byla tato dvojznačnost mylně
totožnosti, než přejdeme do jiného chápána a chybně vykládána
vtělení. hnutím New Age (Nový Věk) a
Zvlášť zajímávaje z takového populární spiritualitou. V
hlediska situace scénáristy, holotropních stavech je možné se

43
dostat do úrovně vědomí, kdy se kosmického štěpení (disociace) a
zdá velmi přijatelná představa, že zapomínání. Absolutní Vědomí se
jsme si ve skutečnosti své rodiče i promítá do nesčetných
okolnosti svého narození zvolili. individuálních bytostí, které se cítí
Můžeme zažít i takový stav být na sobě nezávislé a současně i
vědomí, při němž se zdá, že jsme v odcizené svému zdroji. V neustálé
podstatě duchovní bytosti a že dynamické interakci vytváří
jsme jako takoví svobodně rozhodli obrovské bohatství prožitkových
o svém vtělení a zapojení do světů. Hmotná oblast, kterou
kosmického dramatu. Můžeme mít obýváme a s níž jsme důvěrně
i mocný zážitek ztotožnění s seznámeni, je zřejmě jedním z
tvůrčím principem nebo s Bohem. oněch světů a nejzazší výspou
Všechny tyto zážitky mohou tvůrčí činnosti.
vypadat velmi skutečně a Zvlášť zajímávaje oblast ležící mezi
přesvědčivě. naší běžnou skutečností a
Bylo by však vážným omylem nerozlišeným Absolutním
vyvozovat z takových vhledů Vědomím. C. G. Jung a jeho
jakékoli závěry pro naši běžnou pokračovatelé ji důkladně
totožnost nebo pro naše tělesné prostudovali a popsali. Na rozdíl od
ego. Žádné ze zmíněných hmotné skutečnosti je nepřístupná
rozhodnutí jsme v žádném případě běžnému smyslovému vnímání -
neučinili ve stavu běžné totožnosti. lze ji zažít jen v holotropních
Kdybychom chtěli uplatnit takové stavech. Jung ji nazval oblastí
prohlášení jako ,Jsi Bůh a stvořil jsi archetypů kolektivního nevědomí.
svůj vesmír" na naše tělesné ego, Bytosti obývající takové oblasti
vyvolalo by jen zmatek a bylo by jsou zřejmě obdařeny neobyčejnou
zavádějící. Vzpomínám si na energií a mají auru svatosti či
seminář na Esalenském institutu v nadpřirozenosti (numinózity). Z
Big Sur v Kalifornii. Jeho vedoucí k tohoto důvodu jsou obvykle
účastníkům prohlásil právě toto. vnímány a popisovány jako
Jedna z žen ve skupině se jako božstva.
matka duševně opožděného dítěte Události odehrávající se v této
velice rozčílila. To, co vedoucí mýtické oblasti se dějí v určitém
semináře řekl, pro ni znamenalo, prostoru a čase, ale onen prostor a
že si svůj problém sama zavinila a čas nejsou totožné s naším
že by se měla cítit plně odpovědná prožíváním těchto rozměrů na
za neštěstí svého dítěte. V hmotné úrovni. Archetypální sledy
takových situacích dochází k nemají zeměpisnou a dějinnou
vážnému matení úrovní vědomí a určitost a celistvost, které
nesprávnému používání logiky. charakterizují události ve hmotné
Technicky se tomu říká „omyl v skutečnosti. Na rozdíl od toho, co
logické klasifikaci". se děje v našem světě a čemu
můžeme přiřadit prostorové a
časové souřadnice, mýtické sledy
Archetypální bytosti a nelze umístit do souvislé, vzájemně
oblasti propojené prostorové nebo časové
struktury. Lze snadno zeměpisně
Vraťme se k dynamice kosmického určit polohu Londýna nebo zjistit
tvůrčího procesu, jak se nám jeví v datum vypuknutí Velké
holotropních stavech vědomí. Již francouzské revoluce, ale není to
jsem popsal a probral častý druh možné v případě Indrova nebe
vhledu, podle něhož Univerzální nebo zápasu řeckých olympských
Mysl vytváří virtuální reality bohů s titány. Vyprávění
prostřednictvím složité kombinace inspirovaná mýtickou oblastí
mnohanásobného dělení, obvykle začínají slovy: „Kdysi, v

44
jedné daleké zemt, aby odradila obdařen, a rozsah jeho existence
posluchače od pokusu umístit je byl větší, než co jsem si kdy
zeměpisně či dějinně do známého dovedla představit. Spatřila jsem
světa běžné skutečnosti. světlé, lidem podobné bytosti,
Ale nedostatek určitých mužské a ženské, zahalené do
prostorových a časových souřadnic překrásných oděvů a vyzařující
nečiní archetypální svět bytostně nesmírnou energii. Podobaly se
(ontologicky) méně skutečným. řeckým popisům hory Olymp, kde
Setkání s mytologickými postavami bohové pijí nektar a jedí ambrózii.
a návštěvy mýtických krajin prožité Můj zážitek daleko předčil
v holotropních stavech mohou být všechno, co jsem dříve spojovala s
v každém směru stejně skutečné touto představou.
jako události v našem běžném Tyto nadlidské bytosti se oddávaly
životě, ne-li skutečnější. čemusi, co se podobalo
Archetypální oblast není výplod společenskému styku, ale jejich
lidské fantazie a obrazotvornosti - výměna názorů měla zřejmě
má svou nezávislou existenci a obrovský význam. Cítila jsem, že
vyšší úroveň samostatnosti. to, co se děje, je těsně propojeno s
Zároveň se zdá, že je její dynamika naší běžnou skutečností a určuje
v těsném propojení s hmotnou události ve hmotném světě.
skutečností a lidským životem. Vzpomínám si na zvlášť působivý
Archetypy jsou jasně nadřazeny detail, jehož lze použít k osvětlení
událostem ve hmotném světě - tohoto spojení a rozměru onoho
ovládají, utvářejí a v zásadě řídí to, dění. V jednom okamžiku jsem
co se děje v naší běžné zahlédla na prstě jedné z těch
skutečnosti. Vhledy do takových božských bytostí nádherný prsten
propojení při holotropních stavech s drahokamem, který vypadal jako
vědomí se podobají myšlenkám, kosmická verze diamantu. Odraz
které vyslovili autoři inspirovaní jedné z jeho plošek mě uhodil do
Jungovou psychologií v řadě knih. očí jako os lepující paprsek světla.
Tito autoři dokázali, že svou Uvědomila jsem si, že se do
osobnost, chování a osud můžeme našeho světa promítá jako výbuch
chápat v pojmech archetypálních atomové bomby.
božských principů, působících v Později jsem si v souvislosti s tímto
našem nevědomí nebo jeho zážitkem vzpomněla na film, který
prostřednictvím (Bolen 1984, jsem před časem viděla. Myslím,
1989), a že ve svých běžných že se jmenoval Zlaté rouno a šlo v
lidských dramatech přehráváme něm o dobrodružství Jasona a
různá mytologická témata argonautů. Události se v tomto
(Campbell 1972). filmu odvíjely na dvou úrovních. Na
jedné úrovni se promítala oblast
Zážitek dvaačtyřiceti lete olympských bohů, jejich vzájemné
antropoložky Heleny ukazuje soužití, aféry, konflikty, střety a
způsob, jakým prožíváme dohody. Každé z těchto božstev
archetypální svět v holotropním mělo svou oblast vlivu v kosmu.
stavu vědomí a jaký druh vhledu Hlavní hrdinové vyprávění byli
nám umožňuje: favority některých bohů a terči
Zážitek, který následoval, byl tak hněvu jiných bohů. Emoce bohů se
mohutný a obrovský, že stále cítím projevovaly na planetě Zemi jako
hlubokou posvátnou hrůzu, když dynamika přírodních prvků, náhlé
na to pomyslím. Byla to vize světa, osudové zvraty nebo smysluplná
který sdílí některé charakteristiky setkání lidí.
naší běžné skutečnosti, ale S ohledem na tento zážitek a vhled
množství energie, kterou byl s ním spojený jsem se cítila
provinile vzhledem k tomu, s jakou

45
vědeckou arogancí jsem předtím. zvláštními archetypálními
odmítala kosmologie „primitivních bytostmi. Zdálo se mi, jako bych
kultur" jako pověry a magické spatřil infrastrukturu kosmu, která
myšlení. Uvědomila jsem si, že to je nezbytná kjeho existenci a
byl pouze odraz naivity naší správnému fungování. Stejně jako
společnosti, pokud jde o podzemní svět velkoměst byla
mimořádné stavy vědomi. Ujasnilo ukrytá a nedoceněná. Obývaly ji
se mi, že nutně zásadně změníme gigantické monstrózní podsvětní
svůj materialistický pohled na bytosti fantastického vzezření.
svět, až podrobíme tato Měly titánskou energii, vyvolávající
pozorování vážnému zkoumání. představu tektonických posuvů,
Nebudeme třeba používat pojmů zemětřesení a sopečných výbuchů.
„božstva" a „démoni" jako Neubránil jsem se obdivu k těmto
„primitivní kultury" a nahradíme je stvůrám, které žijí svůj život ve
možná přijatelnějším výrazem - tmě a trpělivě se věnují nevděčné
„archetypální bytosti". Jakmile se práci, aby vesmírný systém
však seznámíme s archetypální fungoval. Očividně vítaly mou
oblastí, už nebudeme moci návštěvu a s velkou radostí
ignorovat nebo popírat její opětovaly mé nevyřčené
existenci a význam v univerzálním pochopení. Byly jasně zvyklé, že
plánu věcí. budí strach a odpor, a bylo na nich
vidět až dětinskou touhu, aby je
Toto vyprávění je o vizi nebeských měl někdo rád a neodtahoval se od
archetypálních sfér. Ale jiní lidé nich.
prožili návštěvu oblastí obývaných
různými temnými stvůrami, jak je Podobné zážitky ukazují, že existují
známe z mytologických popisů různé dimenze skutečnosti, které
pekla nebo podsvětí v různých nejsou součástí světa jevů našeho
kulturách. Uvedu výtah z běžného života. Představují zřejmě
vyprávění, které sepsal různé typy a úrovně prožitkové
čtyřicetiletý učitel Arnold jako skutečnosti, různé „kosmické
příklad tohoto odlišného zážitku. kanály", abychom použili přirovnání
ke světu moderní elektroniky.
V dalším sledu jsem se dostal do
Obvykle chápeme hmotný svět se
světa podzemních tunelů a do
všemi jeho vztahy a složitostí za
čehosi, co se podobalo
daný a odmítáme možnost, že by
kanalizačnímu systému některé z
mohly existovat i jiné oblasti reality.
velkých světových metropolí —
Jestliže se však nad tím zamyslíme,
New Yorku, Paříže, Londýna,
je samotná záhada bytí -
Tokia... Jako bych se důvěrně
skutečnost, že cokoli vůbec existuje
seznamoval s infrastrukturou
a zeje možné zažít jakékoli světy -
těchto měst, s jejími částmi a
tak ohromující, že činí z otázky
složkami neodmyslitelnými pro
zvláštností jejich povahy a obsahu
jejich existenci. Ke svému
pouhou triviálnost.
překvapení jsem zjistil, zeje tam
Ze širšího pohledu jsou naše
celý svět, skrytý zraku většiny lidí
zážitky nádherného západu slunce
a obecně nedoceněný. Propadal
nad Tichým oceánem, pohled na
jsem se hloub a hloub do systému
Grand kaňon nebo panorama
temných bludišť, až jsem si
centra Manhattanu stejně zázračné
uvědomil, že oblast, do které se
jako Indrovo nebe nebo egyptské
dostávám, už nepatří do světa naší
podsvětí. Přijmeme-li za platnou
běžné skutečnosti.
existenci nejvyššího principu, který
Přestože to jasně vypadalo jako
má k dispozici technologii vědomí a
nejvnitrnější vnitřnosti země, šlo
schopnost vytvářet prožitky, již
ve skutečnosti o oblast obývanou
nepředstavuje skutečnost, že může

46
vytvářet reality s mnoha různými a sluchovému vjemu přibudou
charakteristikami, žádný vážný divákům i zmíněné další pocitové
problém. Bylo by to možno vjemy. Současní výzkumníci v
přirovnat k úkolu filmového nebo oblasti virtuální reality již také
televizního štábu, aby využil dnes experimentují se speciálně
používané technologie k výrobě vyrobenými rukavicemi, které
filmů nebo televizních programů s obohatí elektronicky vytvořené
mytologickými tématy, místo k vizuální a akustické světy o
produkci příběhů z běžného života. hmatovou dimenzi.
Již jsem popsal zážitek
imanentního božství, při němž je
Záhadná hra vesmíru hmotný svět vnímán jako
dynamická hra kosmické tvůrčí
Jelikož hinduističtí filosofové energie. Tento zážitek také
nazývají kosmický proces lila neboli odhaluje nerozlišenou jednotu,
božská hra, použijme k osvětlení která je základem rozčleněného
holotropních vhledů do charakteru světa. Učí nás, že to, s čím se
reality přirovnání k filmu, této setkáváme v běžném životě,
moderní technologické verzi nejsou jedinci a hmotné předměty,
magické podívané. Úmyslem nýbrž neoddělitelné součásti
režiséra filmuje vytvořit věrnou jednotného energetického pole.
kopii hmotné skutečnosti, její Byť to je z pohledu naivního
„fiktivní" verzi. K dosažení svého realisty sebeabsurdnější, je tento
cíle použije všech nutných závěr v úplném souladu s objevy
prostředků, které má po ruce. moderních fyziků. Dokazují, že to,
Diváci si snadno představí, že co obvykle vnímáme jako hutnou
scény odehrávající se na plátně hmotu, je v zásadě prázdnota.
jsou skutečné události hmotného Věda dvacátého století tak
světa. Někdy působí film na diváky překvapivě podpořila tvrzení
tak silně, zeje strhne a reagují na hinduistických příběhů, že naše
něj jako na skutečnost. Děje se tak vnímání světa skládajícího se z
navzdory tomu, že rozumově vědí, hmotných předmětů je pouhou iluzí
že pouze přihlížejí hře (mája).
elektromagnetických vln různých Postupme o krok dál v našem
kmitočtů v jednotném přirovnání výroby filmů k vytváření
nerozlišeném poli světla. hmotné reality. Pokud se na film
V holotropních stavech vědomí pouze díváme, nemůžeme plně
můžeme překvapivě odhalit, že chápat proces, jehož se jako diváci
totéž platí i pro naši běžnou účastníme, protože určité důležité
skutečnost. To, co se nám jeví jako odpovědi na to, co se na plátně
svět hmotných předmětů, je hra děje, nenajdeme. Co na plátně
vibrací, v zásadě prázdných. Naše vidíme, nemá nezávislou existenci
prožívání světa je pochopitelně a vlastní význam sám o sobě. Film
plnější a bohatší než prožívání je výsledek velice složitého procesu
filmu, neboť zahrnuje některé a jeho podstatná vývojová stadia
rozměry, jež dnešní stupeň filmové nejsou součástí našeho
technologie není schopen bezprostředního zážitku v
zprostředkovat - hmatové, čichové a okamžiku, kdy film sledujeme.
chuťové vjemy. Ve svém slavném Abychom skutečně pochopili
vědeckofantastickém románu The události, jichž jsme svědky, museli
Brave New World (v českém vydání bychom svůj jednoduchý zážitek ze
Konec civilizace) popisuje Aldous sledování filmu nahradit
Huxley budoucí fcrmu zábavy jako systematickým hloubkovým
„všepocitovou", která tento rozborem procesu jeho vzniku.
nedostatek překoná a k zrakovému Zaprvé bychom museli svou

47
pozornost odvést od plátna a zážitků. Tytéž vhledy najdeme v
zaměřit ji na přístroj, který nám tradičních spirituálních pramenech.
zprostředkovává naši iluzi. Zjistili Například podle tibetského
bychom, že jeho hlavní součástí je buddhismu je skutečnost zásadně
silný světelný zdroj promítající nespojitá. Svět neustále probleskuje
filmový obraz na plátno. Při bližším z nebytí do bytí a každým
ohledání bychom přišli i na filmový okamžikem se obnovuje a zaniká.
pás určující tvary a barvy, které na Stejně tak ani my nemáme
plátně vidíme. Tato situace se nepřerušené bytí od narození do
nápadně shoduje se slavným smrti, ale neustále umíráme a
Platonovým podobenstvím o znovu se rodíme. Moderní vědecky
jeskyni, kterého použil ve svém podložená verze téhož pojetí je ve
dialogu Ústava k popisu iluzivního filosofii Alfreda North Whiteheada
charakteru hmotného světa. (1929).
(Platon 1961 b) Další krok našeho hloubkového
V tomto dialogu přirovnává Platon zkoumání zážitku s filmem nás
lidské podmínky k situaci skupiny zavede docela mimo prostor kina.
jedinců uvězněných v podzemní Zjistíme, že film začal myšlenkou v
jeskyni. Jsou tak připoutaní k zemi, čísi mysli a že všechny nutné
že se mohou dívat jen rovně před procesy vedoucí k jeho natočení
sebe. Za nimi hoří oheň a stojí nízká motivoval záměr konkretizovat
zeď, nad kterou loutkoherci příběh na plátně a přeměnit scénář
předvádějí lidské a zvířecí figurky a v živou a přesvědčivou verzi -
různé doplňky. Vězni intenzivně prožitek. Skutečnost předvedená
sledují stíny na zdi, jediný projev filmem nemá svou nezávislou
situace, který mohou vnímat. Jsou existenci. Nelze ji plně pochopit,
tak uchváceni touto podívanou, že jestliže ji vyjmeme z těchto širších
si naprosto neuvědomují skutečnou souvislostí. Konečným cílem
situaci. existence filmuje vytvořit určitý
Podle Platonova příměru se druh prožitku. V souladu s vhledy
podobají předměty našeho při holotropních stavech platí totéž
známého hmotného světa stínům, o prožívání hmotného světa.
které vrhá oheň na stěnu jeskyně, Naivní člověk, třeba dítě nebo
ale pravá podstata skutečnosti domorodec z předindustriální
nam zůstává utajena. Platon rovněž kultury, bez poznání moderní
popisuje, jak vězni v jeskyni věří, že technologie snadno zamění dobře
zvuky, které vznikají za jejich zády, natočený film za skutečnost. V
skutečně pocházejí od stínů, jež budoucnu bude možnost rozeznat
vidí. V našem případě můžeme skutečnost a fikci obtížnější,
obdobně rozlišovat nejen zdroj protože budou existovat
filmového obrazu, nýbrž i zvuků na holografické filmy s holofonickým
magnetickém pásku. zvukem, holografická televize a
Budeme-li pokračovat ve svém rozvinutá technologie virtuální
zkoumání a podrobíme projekční reality. Ale i v současné době se
proces hlubšímu posouzení, myšlenka, že náš kosmos je
zjistíme, že to, co vnímáme jako virtuální realitou, nezdá být natolik
plynulý nepřerušovaný pohyb, je ve za vlasy přitažená jako ještě před
skutečnosti rychlý sled nespojitých sto nebo pouhými padesáti lety.
(diskontinuitních) kmitajících
obrázků. Zde je opět na místě
přirovnání s vhledy do charakteru
reality při mimořádných stavech
vědomí. Opakovaně jsem se
dovídal v tomto směru zprávy od
lidí s různými druhy holotropních

48
5. Cesty ke proces
kombinaci
postupného
s
dělení
narůstajícím
v

spojení s odloučením (separací) a odcizením


(alienací) představuje pouze
Kosmickým polovinu kosmického cyklu. Vhledy
při holotropních stavech opakovaně
zdrojem odhalují jinou část tohoto procesu
skládající se z událostí ve vědomí,
které zrcadlí pohyb opačným
...Teď se pohybuji nazpět... směrem - ze života mnohosti a
odloučení k rostoucímu mizení
zpět k Celku, do něhož hranic a ke splývání ve stále větší
celky.
patřím... V zájmu stručnosti nazývám
jaká to radost se vrátit... Ano, sestupnou část kosmického procesu
teď vím, kdo jsem, co jsem byl stvoření („involuční proces
od samého počátku, čím vědomí") hylotropní neboli
vždycky budu... částí Celku, orientovanou směrem k hmotnému
částí neznající klidu a toužící světu (z řeckého hýle - hmota a
vrátit se, která však žije, trepein - pohybující se směrem k
aby se dobrala uplatnění tím, něčemu). Obdobně nazývám
že bude konat, vzestupnou část kosmického
tvořit, stavět, dávat, růst, procesu zprostředkovávající návrat
zanechávat za sebou víc, než si k původní nerozlišené jednotě
vezme, („evoluční proces vědomí")
a že bude nade vše toužit, aby holotropní neboli pohybující se
vrátila dary lásky Celku... směrem k celistvosti. Jak jsem již
paradox úplné jednoty a dříve uvedl, tento pojem je
kontinuity části. odvozen z řeckého holos - celek a
Znám Celek... já jsem Celek... i trepein - k čemusi se pohybující.
jako část jsem vše... Tyto vhledy jsou obdobou popisů a
výkladů oněch dvou kosmických
Robert Monroe
procesů, jak je popisují různé
The Ultimate Journey spirituální a filosofické systémy. Na
(Poslední putování) Západě nazýval zakladatel
novoplatonismu Plotinus (1991)
Kdokoli se od zdroje odloučí, hylotropní proces efflux a
touží se vrátit do stavu holotropní proces reflux (příliv a
jednoty.
odliv). Podle novoplatonistů je
Džaláluddín Rúmí kosmos jako celek ve všech svých
rozmanitostech hierarchických
gradací výtvorem božské emanace
nejvyšší Bytosti. Lidé mají
Involuce a evoluce potenciální přístup k nejvyšším
vědomí intelektuálním a spirituálním
oblastem a mohou se pozvednout
Proces stvoření, popsaný v
až k vědomí Světové duše.
předcházející kapitole, vyúsťuje v
Plotinovy myšlenky se staly
nesmírně bohaté spektrum entit na
dominantním prvkem všech
mnoha různých úrovních reality, od
novoplatónských škol, jakož i spisů
nerozlišeného Absolutního Vědomí
křesťanských mystiků a německých
přes bohaté panteony
idealistických filosofů. V díle Keňa
archetypálních bytostí až po
Wilbera je obsažena vysoce tvůrčí
nesčetné samostatné jednotky, z
a imaginativní současná syntéza
nichž sestává hmotný svět. Tento

49
idejí týkajících se sestupu a nad svou odloučeností. Překročení
vzestupu (Wilber 1995). hranic, které se zdály být
Na Východě se obdobné koncepce absolutní, a z něho plynoucí
objevily nejzřetelněji ve spisech postupné splývání vytvářejí větší a
indického mystika a filosofia Srí větší prožitkové jednotky. Ve svém
Aurobinda. (1965). Aurobindo nejzazším dosahu odstraňuje tento
tvrdil, že se neosobní božství proces veškeré hranice a přináší
(brahmá) projevuje jako hmotný opětné spojení s Absolutním
svět procesem, kterému dal název Vědomím. Sledy splývání, k nimž
involuce - zavíjení, zahalování. Ten dochází mnoha způsoby a na
pak postupně rozvíjí, odhaluje svou mnoha různých úrovních, dokončují
latentní energii v průběhu evoluce. celkový cyklický model kosmického
Involuce je proces sebeomezování tance.
a stupňující se hutnosti, kterým se
Univerzální Vědomí - Univerzální
Síla (jnahášakti) část po části Rozmanitost
zavíjí, zahaluje a vytváří sféry bytí.
V nejvzdálenějších oblastech bere sjednocujících zážitků
na sebe podobu nevědomého Přestože lze pozorovat sjednocující
hmotného světa. V každé sféře (unitivní) procesy ve všech sférách
jsou součástí vědomí i všechny síly existence, zvlášť hojné a složité
náležející do nadřazených sfér, jsou v případě lidských bytostí. U
takže celý potenciál původního nich je také lze zkoumat nejpříměji
Univerzálního Vědomí - Univerzální a nejsystematičtěji v podobě
Síly se skrývá dokonce i v transpersonálních zážitků. Západní
Nevědomí. psychiatrie naneštěstí nerozlišuje
Evoluce je obrácený proces. Jím se mezi mystikou a psychózami a má
Vědomí - Síla znovu vynořuje ze sklon zacházet s mystickými
zdánlivého kosmického Nevědomí a zážitky jakéhokoli druhu jako s
projevuje svou skrytou energii. Je projevy duševní choroby. Během
však nutno podtrhnout skutečnost, své profesionální dráhy jsem se
že Aurobindo nepovažuje evoluci setkal s mnoha lidmi, kterým byly
za přesný opak involuce. Nejde o přiděleny patologické nálepky,
postupné zjemňování a podávány uklidňující léky, dokonce
pročišťování po jednotlivých ordinována i šoková terapie,
sférách, jež by popřípadě vedlo k protože prožívali jednotu s jinými
opětnému vstřebání veškerého lidmi, přírodou, kosmem a Bohem.
stvoření do Jediného Abraham Maslow (1964), zesnulý
neprojeveného. Jde o postupné americký psycholog, který sehrál
vynořování se vyšších sil vědomí významnou roli při zakládání jak
ve hmotném vesmíru vedoucí ke humanistické, tak transpersonální
stále zřetelnějšímu projevení se psychologie, studoval stovky lidí,
Božského Vědomí - Božské Síly v kteří prožili spontánní sjednocující
rámci stvoření. stavy, jež nazval vrcholnými
Podle vhledů z holotropních stavů zážitky. Dokázal, že mystické
univerzální proces nenabízí pouze zážitky nejsou chorobnými
nekonečný počet možností stát se příznaky a nepatří do učebnic
samostatnou individualitou, nýbrž psychiatrie. Často se projevují u lidí
stejně bohatou a jedinečnou paletu bez vážných emocionálních
příležitostí k odstranění hranic a ke problémů, kteří by podle
splynutí zprostředkovávajícímu standardních psychologických
návrat ke zdroji. Prožitek splývání kritérií byli jinak označeni za
umožňuje, aby individuální „normální". Pokud k těmto
jednotky vědomí překonaly své zážitkům navíc dojde v podpůrném
odcizení a oprostily se od zklamání prostředí a pokud se dobře

50
integrují, mohou mít velmi jedince sochy, obrazy a jiné
blahodárné účinky ajejich umělecké výtvory ze všech epoch
výsledkem mohou být lepší a větší a kultur.
funkční a tvůrčí schopnosti a A ještě další oblast všedního života
seberealizace. si zaslouží zmínky, neboť bývá
Nejčastějšími impulsy častým zdrojem sjednocujících
sjednocujících zážitků bývají zážitků, i když bychom ji většinou
přírodní i umělé výtvory nespojovali s mystickým vědomím.
mimořádné estetické krásy. Pro Řada atletů uvedla, že v okamžiku
některé lidi jimi je nesmírnost svého vrcholného výkonu byli ve
oblohy plné hvězd, pro jiné stavu, který se podobá
majestátnost velehor či hrůzu mystickému vytržení. Špičkové
nahánějící ticho pouště. Při výkony v různých atletických
zhlédnutí přírodních divů, jakými disciplínách přisuzujeme kombinaci
jsou Grand kaňon, obrovské zvláštního tělesného vybavení,
vodopády nebo některé ze psychické houževnatosti, neúnavné
slavných krápníkových jeskyní, se kázně a tvrdého tréninku. Někteří
lidé cítí ohromeni jejich světoví vrcholoví atleti však občas
vznešeností a dostanou se do sami vypovídají způsobem, který
mystického vytržení. Dalším dosvědčuje, že na to mají jiný
zdrojem vrcholného zážitku bývá názor. Přisuzují své vrcholné
oceán s elementární silou své výkony zvláštním stavům vědomí,
hladiny a impozantním tichem které pro ně vytvářejí možnosti
hlubin. Obdobně může vyvolat hraničící se zázrakem a
hlubinné sjednocující stavy nadpřirozenem (Murphy and White
pozorování krásného západu 1978). Významnou typickou
slunce, kouzlo severní polární záře součástí těchto stavuje pocit
nebo úplné zatmění slunce. K osvobození se od osobních hranic a
inspirování mystického vědomí splynutí s různými složkami
však nejsou nezbytně nutné tak okolního prostředí.
úchvatné jevy. Za určitých Zdá se, že mystické vytržení
vhodných okolností k tomu postačí vyvolané sportovní činností
něco tak „obyčejného" jako pavouk umožňuje překonání hranic toho, co
soukájící svou síť nebo kolibřík běžně pokládáme za lidsky možné.
třepetající křidélky nad květinou a Sám jsem zažil příklad takového
sající z ní sladkou šťávu. mimořádného výkonu spojeného
Vynikající umělecké výtvory mohou se sjednocujícím stavem. Stalo se
působit obdobným účinkem. to během měsíčního semináře o
Skladatelé cele zaujatí svou buddhismu a západní psychologii
tvorbou, výkonní hudebníci i na Esalenském institutu v Big Sur v
posluchači v sále mohou Kalifornii. Korejský mistr meče,
příležitostně přestoupit hranice své který byl pozván přednášet jako
osobnosti a doslova splynout s host, nám nabídl jako součást
hudbou. Mohou mít pocit, že se programu zvláštní představení.
skutečně stali hudbou, nikoli že ji Požádal jednoho ze svých žáků,
jen poslouchají. Velcí tanečníci aby si lehl na trávu. Pak mu položil
zažívají často na jevišti pocit, že již na holé břicho ubrousek a velký
není rozdílu mezi tanečníkem a meloun. Sám ustoupil asi o pět
tancem. Evropské gotické metrů a setrval několik minut v
katedrály, mešity, Tádž Mahal nebo tiché meditaci s hlavou zcela
hinduistické a buddhistické chrámy zakrytou těsně padnoucí maskou
se svou monumentální krásou ze silného černého sametu. V
stávají nástrojem vzniku rukou držel obrovský, nesmírně
mystických stavů u mnoha tisíců ostrý meč.
lidí. Podobný účinek mají na citlivé Znenadání začali výt všichni psi v

51
okolí a mistr meče se připojil Stal jsem se sluncem, horkým
divokým válečným pokřikem. pískem a zelenými mořskými
Náhle se vymrštil jako péro řasami, které se zachytily na skále
směrem, kde jeho žák poklidně a povívaly s přílivem. Slo o jakousi
ležel v trávě, a jediným mávnutím blaženou vizi světce. Jako by z věcí
meče mu meloun na břiše rozťal na odpadl zahalující závoj stažený čísi
dva kusy. Na ubrousku zůstal slabý neviditelnou rukou. Na pouhou
vtisk meče, ale žák na sobě neměl vteřinu prozříte - a poznavše
ani škrábnutí. Diváci, celí zkoprnělí, tajemství, stanete se sami
se ptali korejského hosta, jak se tajemstvím. Na okamžik se zjeví
mu podařilo provést takový smysl!
ohromující výkon. Všichni měli za
to, že si vtiskl do paměti prostředí
předtím, než mu zakryli oči, a že si Sjednocující zážitky
je dovedl přesně vybavit před
očima. On se však pousmál a
smrti, sexu a narození
odpověděl: Sjednocující zážitky se dostavují
nejčastěji v situacích, kdy je
„Kdepak, musíte meditovat a prožívající pozitivně naladěn, může
čekat, až všechno splyne v jedno k nim však dojít také za okolností,
— muž s mečem v ruce, meč, které jsou pro dotyčného jedince
tráva, meloun a žák — a pak už to velice nepříznivé, hrozivé a
není žádný problém1." kritické. V takových případech se
stává, že vědomí vlastního já se
Zážitek mystického spojení spíše silně naruší a ochromí, místo
krásným způsobem tlumočí aby se rozplynulo a
světová literatura. Například v transcendovalo. Dochází k tomu při
0'Neillově Dlouhé cestě dne do vážném akutním nebo chronickém
noci hovoří Edmund o svém stresu, v době velkého citového
mystickém vytržení nad oceánem: nebo tělesného utrpení nebo při
ohrožení života. Lidé v hluboké
Ležel jsem na přídi člunu a hleděl depresi ve vážné životní krizi, která
dozadu, pode mnou pěnila voda a je vede až na pokraj sebevraždy,
nade mnou se tyčily v měsíčním mohou náhle pocítit intenzivní
světle stožáry s bílými plachtami. pocit duchovního otevření se a
Byl jsem opilý tou krásou a jejím překročit práh svého utrpení. Rada
rytmickým zpěvem a na krátkou jiných lidí objeví mystické oblasti
chvíli jsem se jakoby ztratil -jako během zážitků blízkých smrti,
bych skutečně přišel o život. jestliže se jim stane nehoda, zraní
Osvobodil jsem se! Rozplynul jsem se, dostanou nebezpečnou nemoc
se v moři a stal se součástí bílých nebo podstoupí operaci.
plachet a stříkající mořské pěny,
krásou a rytmem, měsíčním Smrt - událost, kterou končí náš
světlem, lodí a vysokým nebem individuální tělesný život - je velice
plným hvězd! Oproštěn od logické rozhraní s transpersonální
minulosti či budoucnosti, v oblastí. Události vedoucí ke smrti, s
nespoutané radosti, obklopen ní související a po ní následující
mírem a splynutím, patřil jsem bývají častým zdrojem duchovního
pojednou čemusi většímu, než je otevření se. Utrpení způsobené
můj vlastní život či lidský život nevyléčitelnou nemocí a končící
vůbec, patřil jsem Životu jako smrtí, nebo intimní kontakt s
takovému, Bohu, chcete-li. A umírajícími lidmi, zejména s
vícekrát v životě jsem prožil stejný blízkými přáteli nebo příbuznými,
zážitek, když jsem si zaplaval snadno aktivují vlastní úvahy o
daleko nebo ležel sám na pláži. smrti a pomíjivosti a mohou se stát

52
nástrojem mystického probuzení. hodnot. Ve svém fascinujícím
Příprava mnichů vadžrajány - výzkumném projektu, který právě
tibetského buddhismu zahrnuje probíhá, zkoumá Kenneth Ring
požadavek, aby trávili hodně času (1995) zážitky blízké smrti slepců
s umírajícími. Určité tradice od narození. Tito lidé potvrzují, že
hinduistické tantry obsahují ve stavu, kdy pozbývají své
meditace na hřbitovech, na tělesnosti, jsou schopni pozorovat
místech spalování zemřelých a v své okolí.
těsném kontaktu s mrtvými těly. Hovoříme-li o spouštěcích
Ve středověku se vyžadovalo na sjednocujících zážitků,
křesťanských mniších, aby si při neopomiňme zvlášť důležitou
meditacích představili vlastní smrt kategorii - situace spojené s
a také veškerá stadia rozkladu těla lidskou reprodukční funkcí. Rada
až do konečného rozpadu v prach. lidí, muži i ženy, popisuje, že při
„Mysli na smrt!", „Prach prachu!"', milování prožívali hluboké mystické
,Jistáje smrt, nejistá její hodina!", stavy. V některých případech může
„Tak končí světská sláva!" Takovým být intenzivní sexuální prožitek
a podobným mottem se řídila jejich skutečně nástrojem toho, co
příprava. Šlo o víc než morbidní popisují staroindické jógínské texty
holdování smrti, jak by to mohli jako probuzení kundaliní šakti
vidět někteří moderní lidé na neboli hadí síly. Jógíni se dívají na
Západě. Zážitky blízké smrti kundaliní šakti jako na vesmírnou
mohou vyvolat mystické stavy. tvůrčí energii, která je ženské
Přijmeme-li pomíjivost a vlastní povahy. Je uložena v latentním
smrtelnost na hlubinné prožitkové stavu v křížové krajině páteře
úrovni, objevíme zároveň i tu svou lidského těla, dokud ji neprobudí
část, která je transcendentní a duchovní vůdce - guru, meditační
nesmrtelná. praxe nebo nějaký jiný vliv. Těsné
Různé starobylé knihy mrtvých propojení duchovní energie a
poskytují podrobné popisy silných sexuality hraje podstatnou roli v
duchovních zážitků v době kundaliní-józe a tantrické praxi.
biologické smrti (Grof 1994). U žen mohou být dalším
Moderní výzkum thanatologie - významným zdrojem sjednocujících
vědy o smrti a umírání - potvrdil zážitků situace spojené s
řadu významných aspektů těchto mateřstvím. Početím, těhotenstvím
zpráv (Ring 1982, 1985). Dokazují, a porodem se ženy přímo podílejí
že přibližně jedna třetina lidí, kteří na procesu kosmického tvoření. Za
se dostali do blízkého kontaktu se příznivých okolností se ozřejmí
smrtí, má zážitky intenzivních posvátnost této situace a je jako
vizionářských stavů, včetně taková vnímána. V době
promítnutí přehledu vlastního těhotenství, porodu a kojení není
života, cesty tunelem, setkání s neobvyklé, že žena cítí mystické
archetypálními bytostmi, kontaktu spojení s plodem nebo s kojencem,
s transcendentními skutečnostmi a ba dokonce i s celým světem. V
vizemi božského světla. V mnoha další části knihy se ještě vrátíme
případech jde o věrohodné ke vztahu mystiky a trojice
mimotělní zážitky, při nichž narození - sex - smrt.
odloučené vědomí dotyčného Dalšími významnými spouštěcí
člověka přesně vnímá, co se děje v sjednocujících stavů jsou účinné
různých blízkých i vzdálených techniky schopné vyvolat změny
oblastech. U těch, kdo takové vědomí. Holotropní zážitky sehrály
situace přežili, typicky dochází k rozhodující roli ve spirituálním a
hlubinnému duchovnímu otevření rituálním životě lidstva. Po staletí
se, k osobní proměně a k bylo vynakládáno značné úsilí na
radikálním změnám životních vývoj způsobů, jimiž je lze navodit.

53
Stručně jsem vzpomněl v úvodu dokonale skryté našemu vnímání.
této knihy starých, domorodých a Do této kategorie patří netělesné
moderních „posvátných technik" i entity, různá božstva a démoni,
různých souvislostí jejich mytologické oblasti, nadlidské
používání, od šamanismu přes bytosti a samotný božský tvůrčí
rituály přechodu, mystérií smrti a princip. Na rozdíl od imanentního
znovuzrození a různých forem božství hovoříme o
duchovní praxe až po moderní transcendentním božství, neboť
experienciální terapie a laboratorní oblasti a bytosti, se kterými se za
výzkum vědomí. těchto okolností setkáváme, nejsou
součástí běžné skutečnosti - patří
do jiné oblasti a do jiného řádu
Imanentní a bytí.
transcendentní božství Zážitky tohoto druhu dokazují, že
kosmické stvoření není omezeno na
Během holotropních stavů vědomí - náš hmotný svět, nýbrž že se
lhostejno zda spontánních či projevuje na mnoha různých
vyvolaných starými nebo úrovních a v mnoha dimenzích.
moderními technikami změn Obdobně není ani možnost
vědomí - je možné překročit sjednocujících zážitků omezena jen
různými způsoby osobní hranice na hmotnou oblast, ale proniká i do
vlastní tělesnosti. Takové zážitky jiných oblastí. Můžeme tak zažít
nám nabízejí možnost stát se nejen setkání s obyvateli
jinými lidmi, skupinami lidí, zvířaty, archetypálních oblastí, nýbrž i
rostlinami či dokonce splynout s nimi a stát se jimi. A
anorganickými prvky přírody a tam, kam až nejdál dosáhne naše
kosmu. V těchto procesech čas prožitkové sebezkoumání, můžeme
zřejmě nehraje roli a minulé nebo i narazit na samotný tvůrčí princip a
budoucí události se stávají stejně poznat, že s ním jsme v zásadě
snadno dosažitelnými jako cokoli, totožní.
co se děje v přítomnosti. Zážitky imanentního božství
Zážitky tohoto druhu poskytují odhalují posvátný charakter běžné
přesvědčivý vhled do skutečnosti, skutečnosti ajednotu, na níž se
že ve hmotném světě jsou veškeré zakládá hmotný svět, který
hranice iluzivní a že celý nám naivnímu pozorovateli připadá
známý vesmír je svými jak složený z oddělených předmětů.
prostorovými, tak časovými Objevíme-li, že všechny hranice ve
aspekty jedinou sítí událostí ve hmotném světě jsou libovolné,
vědomí. Ozřejmí se nám, že ujasní nám tyto zážitky skutečnost,
kosmos není běžná hmotná že každý z nás je v zásadě totožný
skutečnost, nýbrž výtvor s celým polem časoprostoru a
inteligentní kosmické energie konečně i se samotnou kosmickou
Univerzálního Vědomí. Tyto zážitky tvůrčí energií. Obdobně zážitky
odhalí existenci imanentního transcendentního božství nám
božství, Boha projevujícího se ve neukazují jenom nové způsoby
světě jevů jako svět jevů (deus chápání a vnímání známého světa
sivé nátura). Rovněž odhalují i to, našeho běžného života, ale
že každý z nás je v podstatě odhalují existenci dimenzí reality,
souměřitelný s celou sítí stvoření a které jsou běžně neviditelné neboli
s každou její částí. transfenomenální, zejména ty, jež
Takové transpersonální zážitky mají v hojné míře prvotní kosmické
mění dramatickým způsobem naše tvary a vzorce, které C. G. Jung
chápání podstaty běžné hmotné (1956) nazval archetypy.
skutečnosti, ale existují i jiné, které Jak jsme již poznali dříve, svět
odkrývají rozměry bytí, obvykle archetypů není zcela oddělen od

54
našeho světa hmotné skutečnosti, stvoření - jeho vztah k prostoru a
byť je běžně nepostřehnutelný. Je s času. Popisujeme-li tvůrčí proces
ním úzce propojen a sehrává jako pohyb od nerozlišené jednoty
zásadní roli při jeho vytváření. V k mnohosti, výchova a vzdělání
tomto směru představuje nás vedou k představě, že musí mít
nadřazenou dimenzi, formující a začátek v určitém místě a že se
řídící prožívání našeho běžného musí odvíjet v čase přímočaře.
života. Archetypální oblast je Rozhodující stadia tohoto procesu
mostem mezi hmotným světem a se však odehrávají v oblastech
nerozlišeným polem Kosmického mimo čas a prostor, jak je známe.
Vědomí. Z tohoto důvodu je zážitek Poznali jsme již, že kosmický tvůrčí
transcendentního božství víc než proces překračuje veškeré rozdíly a
jen zážitek dalšího „kosmického polarity, do nichž patří i prostor a
kanálu". Propůjčuje rovněž vhled čas.
do praxe stvoření hmotné reality - V našem běžném životě má
poskytuje nám možnost všechno, s čím se setkáváme, své
„nahlédnout do kosmické zřetelné a konečné místní a časové
kuchyně", jak to nazval jeden z souřadnice. Naše prožívání
mých pražských pacientů. přímočarého času a
Kosmická hra nabízí mnoho trojrozměrného prostoru je velmi
příležitostí pro zážitky, jež nám podmanivé a přesvědčivé. Proto se
umožní na čas vystoupit z role, kloníme k přesvědčení o absolutní
kterou v univerzálním scénáři závaznosti povahy času a prostoru.
ztělesňujeme, poznat iluzivní Při holotropních zážitcích můžeme
povahu běžné skutečnosti a odhalit ke svému překvapení odhalit
možnost splynutí se zdrojem. existenci mnoha jiných
Holotropní stavy nám zprostředkují významných možností běžného
pochopení sjednocujících zážitků, vnímání a chápání těchto dvou
jež je diametrálně opačné než veličin. Ve vizionářských stavech
stanovisko konvenčních psychiatrů. prožijeme nejen přítomnost, nýbrž i
Nepředstavují pokřivení správného minulost, a příležitostně dokonce i
vnímaní hmotného světa v důsledku budoucnost. Sled událostí může
patologického procesu v mozku, být kruhový, mohou se odvíjet po
nýbrž nabízejí hlubinný vhled do spirále nebo běžet pozpátku. Čas
skutečné podstaty skutečnosti. se může rovněž zastavit, nebo jej
Odhalují existenci jevů lze překračovat. Na úrovních, na
představujících mezistupně tvůrčího nichž se odehrává kosmické
procesu mezi nerozlišeným stvoření, mohou minulost,
Univerzálním Vědomím a specificky přítomnost i budoucnost probíhat
lidským prožíváním hmotného spíše současně, než následovat po
světa. Tím, že zahrnují překročení sobě. Z toho plyne, že všechna
hranic jedince a rozšiřují vědomí stadia procesu se mohou
vlastní totožnosti holotropním odehrávat souběžně.
směrem, slouží jako důležité Zdá se, že i pojetí prostoru a jeho
milníky na cestě k duchovnímu prožívání jsou stejně libovolné,
probuzení. pokud jsme v holotropním stavu.
Hravým způsobem lze vytvářet
jakékoli množství různých prostorů
Záhada prostoru a času v mnoha hierarchických
Než skončíme výklad o kosmickém uspořádáních, přičemž ani jeden z
procesu jako o složité struktuře nich není zřejmě objektivnější,
hylotropních a holotropních zážitků, reálnější a závaznější než jiný.
zbývá nám popsat ještě další Přechod od mikrokosmu do
významné hledisko kosmického makrokosmu nemusí být
přímočarý. Malé i velké se mohou

55
mezi sebou volně a rozmarně Praze, vzdáleného tisíce kilometrů.
měnit. Prožitkové ztotožnění s Nejprve jsem si určil směr a zvážil
jedinou buňkou se muže snadno vzdálenost a představil si, že letím
stát ztotožněním s celou galaxií a prostorem na místo určení. Měl
naopak. Oba tyto rozměry mohou jsem pocit, že cestuji prostorem
také být současně v prožitkovém obrovskou rychlostí, ale ke svému
prostoru téže osoby. Důsledkem zklamání jsem se nikam nemohl
toho je, ze překročíme matoucí dostat. Nechápal jsem, proč pokus
paradox konečnosti a selhal, protože jsem byl
nekonečnosti, který prožíváme ve přesvědčen, že taková cesta
svém běžném stavu vědomí, a ten prostorem, je možná. Náhle jsem si
přestane existovat. uvědomil, že jsem stále ještě pod
K ilustraci složitosti prožívání času vlivem svého starého pojetí času a
a prostoru při holotropních stavech prostoru. I nadále jsem uvažoval
popíši jedno z nejmimořádnějších ve smyslu směru a vzdálenosti a v
osobních dobrodružství vědomí, jež souladu s tím jsem usiloval o
jsem prožil během čtyřiceti let dosažení svého cíle. Napadlo mě,
zkoumání vlastního nitra. Prožil že správným přístupem je utvrdit
jsem je během psychedelického se v přesvědčení, že místo mého
sezení s vysokou dávkou LSD v sezení je ve skutečnosti totožné s
Marylandském středisku místem určení. Řekl jsem si: „ To
psychiatrického výzkumu krátce po není Baltimore, to je Praha. Teď a
příchodu do Spojených států tady jsem v bytě svých rodičů v
amerických v roce 1967. Zde je Praze. " Jakmile jsem začal usilovat
výtah z mé zprávy o tomto sezení: o dosažení svého cíle tímto
Kdesi ve druhé polovině sezení způsobem, dostavily se u mne
jsem se dostal do velice neobvyklé pocity. Octl jsem se na
nezvyklého stavu vědomí. Měl podivném dosti stísněném místě
jsem pocit jasu, blaha a prostoty plném elektrických obvodů,
smíšený s posvátnou úctou k potrubí, drátů, odporů a
mystériu bytí. Cítil jsem, že kondenzátorů. Po chvilce zmatení
prožívám cosi podobného jako jsem si uvědomil, že mé vědomí je
první křesťané. Octl jsem se ve uvězněno v televizoru v rohu
světě, kde zázraky jsou možné, pokoje v bytě mých rodičů. Pokusil
přijatelné a uvěřitelné. Přemýšlel jsem se použít nějak reproduktoru
jsem o problémech času a prostoru a obrazovky, abych slyšel a viděl.
a nedokázal pochopit, jak jsem kdy Po chvíli jsem se neubránil smíchu
mohl věřit v přímočarost času a —pochopil jsem, že to je
trojrozměrnost prostoru, jako by to symbolická karikatura
byly absolutní a závazné rozměry zesměšňující skutečnost, že jsem
se stále ještě nevymanil ze zajetí
skutečnosti.
své původní víry v prostor, čas a
Zdálo se mi jasné, že v oblasti
hmotu.
ducha neexistují žádné hranice a
Jediný přijatelný způsob, jak nabýt
že čas a prostor jsou náhodné zážitky vzdálených míst, který
umělé konstrukty psýché. Náhle jsem si dovedl představit, byl
jsem si uvědomil, že mě nesvazují televizní přenos, jenž je
hranice času a prostoru a že mohu samozřejmě limitován rychlostí
cestovat v souvislém časoprostoru příslušných elektromagnetických
volně a bez jakéhokoli omezení. vln. V okamžiku, kdy jsem si
Ten pocit byl tak přesvědčivý a uvědomil a nabyl pevného
ohromující, že jsem dostal chuť přesvědčení, že moje vědomí
otestovat ho pokusem. Rozhodl může překonat jakákoli omezení,
jsem se odcestovat - bude-li to včetně rychlosti světla, doznal můj
možné - k rodičům, do jejich bytu v zážitek rychlé proměny. Televizor

56
se rozevřel, vydal svůj obsah a já při němž jsem prožíval cestu do
jsem se procházel bytem svých Spojených států. Vzpomněl jsem si
rodičů v Praze. na čínského filosofa Čuang-c'.
V té chvíli jsem necítil žádný Vzbudil se ze snu, v němž byl
účinek látky a prožitek byl stejně motýlem, a po určitou dobu
reálný jako každý jiný v mém nevěděl, zda není skutečně motýl,
životě. Dveře do ložnice mých kterému se zdá, zeje člověk.
rodičů byly pootevřené. Nakoukl
jsem do ložnice a uviděl rodiče
ležet v posteli a slyšel je dýchat. Významné shody
Popošel jsem k oknu a podíval se okolností a
na hodiny na rohu ulice. Ukazovaly
o šest hodin více než v Baltimore, synchronicity
kde se konal pokus. Přestože tento V této souvislosti uvedu další
časový rozdíl odpovídal rozdílu důležitý prvek holotropních stavů,
mezi příslušnými časovými pásmy, který má dalekosáhlé důsledky pro
nezdálo se mi, že jde o naše chápání času a prostoru.
přesvědčivý důkaz. O tomto Transpersonální zážitky se často
rozdílu jsem přece věděl, takže si pojí s podivnými významnými
mé vědomí mohlo snadno tento
shodami okolností, které nelze
důkaz vykonstruovat.
vysvětlit pojmy lineární kauzality -
Lehl jsem si na gauč v rohu
přímočarého vztahu příčiny a
jednoho z pokojů a zamyslel jsem
se nad svým prožitkem. Šlo o účinku. Ve vesmíru v pojetí
gauč, na kterém jsem prožil své materialistické vědy se všechny
poslední psychedelické sezení před události řídí zákony příčiny a
odjezdem do USA. Mou žádost o účinku. Veškeré náhody, které se
povolení cesty do Spojených států vymykají vysvětlení příčinnými
na stipendium české úřady pojmy, se pak přisuzují
původně zamítly. K poslednímu skutečnosti, že dané jevy jsou příliš
sezení v Praze došlo v době, kdy složité a že nám chybějí vědomosti
jsem čekal na odpověď na o všech zúčastněných faktorech. S
odvolání. ohledem na tyto neznámé „skryté
Náhle mě zalila vlna ohromující proměnné" lze výsledek
úzkosti. Přepadla mě zvláštní předpovědět pouze statisticky, ale
zlověstná myšlenka a měla nikoli do specifických podrobností.
neobvyklou sílu a přesvědčivost. Občas je však statistická
Co když jsem nikdy z Prahy neodjel nepravděpodobnost určitých náhod
a nyní se vytrácejí účinky látky při v běžném lidském životě tak
psychedelickém sezení v Praze? nápadná, že nás nutí pochybovat o
Možná, že schválení mé žádosti, adekvátnosti takového výkladu.
cesta do USA, zařazení do týmu v Jeden z mých přátel se mi nedávno
Baltimore a sezení v Baltimore je svěřil s pozoruhodnou náhodou, ke
pouze vysněná cesta motivovaná které došlo v jeho rodině. Jeho
tím, že se přání stalo otcem manželka a švagrová - každá žije v
myšlenky. Cítil jsem se uvězněn v jiném městě - se probudily
zákeřné pasti, v časoprostorovém uprostřed téže noci ve stejném
bludném kruhu, neschopen
okamžiku, protože jim do pokoje
rozhodnout, jaké jsou skutečně
vlétl netopýr. Obě reagovaly na
moje historické a geografické
tuto ojedinělou náhodu přesně
souřadnice.
Dlouho jsem byl chycen mezi stejně. Přestože to bylo pozdě v
dvěma realitami a obě byly stejně noci, obě okamžitě zavolaly svému
přesvědčivé. Nevěděl jsem, zda otci a pověděly mu o této
prožívám astrální projekci do Prahy neobvyklé události. Mnozí z nás
z mého sezení v Baltimore nebo dobře vědí, že jsou situace
zda se vracím ze sezení v Praze, odporující statistické

57
pravděpodobnosti daleko častější, psychedelických sezeních.
než bychom očekávali. Osobně Dozvěděl se od nějakého známého,
jsem se setkal v letech své praxe s že přijedu do Prahy, a přišel mě
mnoha mimořádnými náhodami. přivítat.
Jedna z nich měla zvlášť významné Ke svému údivu jsem se dozvěděl,
důsledky a proto stojí za to ji uvést. že právě když chtěl Tomáš odejít ze
V roce 1968 obsadila svého bytu, ozval se u něho
Československo sovětská armáda. telefon. Volal Ivan Havel, přední
Byl jsem v té době ve Spojených výzkumník v oblasti umělé
státech na Univerzitě Johna inteligence, bratr prezidenta České
Hopkinse {Johns Hopkins republiky Václava Havla. Ivan a
University) v Baltimore ve státě Tomáš chodili do stejné školy a
Mary 1 and jako stipendista. zůstali blízkými přáteli. Ukázalo se,
Československé úřady mne vyzvaly že Ivan Havel je také v čele skupiny
k okamžitému návratu, ale já jsem pokrokových vědců, kteří se v době
se rozhodl neuposlechnout a zůstat komunistického režimu tajně
ve Spojených státech. Proto jsem scházeli a zkoumali nové
nesměl navštívit svou vlast téměř paradigma a transpersonální
po dobu dvaceti let. Nemohl jsem psychologii.
otevřeně udržovat spojení s přáteli Tato skupina se dozvěděla o mé
a kolegy v Československu. Pro ně práci z přednášky jednoho z mých
by to bylo politicky nebezpečné, přátel, sovětského disidenta a
protože můj pobyt ve Spojených vědce Vasila Nalimova. Ivan Havel
státech byl považován za věděl i o mém přátelství s
nezákonný. Poté, co státy východní Tomášem a proto ho požádal, aby
Evropy dosáhly svobody, rozhodlo zprostředkoval spojení oné skupiny
představenstvo Mezinárodní se mnou. Díky této zvláštní sérii
transpersonální společnosti shod okolností jsem získal za
{International Transpersonal několik minut ideální podporu pro
Association - ITA), jejímž jsem byl konferenci 1TA - skupinu odborníků
prezidentem, že své příští setkání s hlubokým zájmem o obor a navíc
uskuteční v Československu. Odjel i podporu hlavy státu, shodou
jsem do Prahy vyhledat pro toto okolností státníka s hlubokou
setkání vhodné prostory. duchovní orientací. Konference se
Na letišti v Praze jsem si vzal taxi a uskutečnila v roce 1992 pod
jel do bytu své matky. Poté, kdy záštitou prezidenta Václava Havla a
jsme spolu strávili určitou dobu a byla neobyčejně úspěšná.
pohovořili si o novinkách, odešla Pravděpodobně nejznámějším
na krátkou návštěvu k sousedům, případem shody okolností je
aby něco zařídila, a já jsem v bytě zábavný příběh o jistém panu
osaměl. Usedl jsem do křesla, Deschampsovi a zvláštním druhu
popíjel čaj a uvažoval o svém švestkového pudingu podobného
poslání. Byl jsem příliš dlouho biskupskému chlebíčku. Vyprávěl
pryč, ztratil jsem všechny kontakty, jej francouzský astronom
o současné situaci jsem toho věděl Flammarion a citoval jej Jung. Jako
málo a nenapadlo mě, kde bych chlapec dostal Deschamps kousek
měl začít. Hloubal jsem takto asi této vzácné pochoutky od jistého
deset minut, ale nikam to nevedlo. pana de Fontgibu. Dalších deset
Proud mých myšlenek náhle let, až do návštěvy Paříže, se mu
přerušilo zvonění u dveří. Otevřel nenaskytla příležitost znovu ji
jsem a přede mnou stál Tomáš, můj ochutnat. Uviděl ji na jídelním
mladší kolega - psychiatr, který lístku jedné pařížské restaurace a
býval mým blízkým přítelem. Před objednal si kousek u číšníka.
mým odjezdem do USA jsme si Ukázalo se však, že poslední
vzájemně asistovali při několika kousek si již před ním objednal -

58
sám pan de Fontgibu. Náhodou byl Tentokrát se Neil Armstrong
v téže restauraci v tutéž dobu. O rozhodl vysvětlit, co tou větou
mnoho let později pozvali pana mínil, protože mezitím pan Gorski a
Deschampse na večírek, kde se jeho manželka zemřeli. Rodina
tento švestkový puding podával Gorských byli sousedé
jako vzácnost. Pochutnával si na Armstrongových, když byl Neil
něm a poznamenal, že teď již chybí ještě chlapec. Jednou si Neil hrál s
jenom pan de Fontgibu. Vtom se kamarády s míčem na zadním
otevřely dveře a vešel starý pán. dvorku. Míč jim přelétl na zahradu
Vypadal velice zmateně. Byl to pan rodiny Gorských, dopadl pod
de Fontgibu. Na večírek přišel otevřené okno ložnice a Neil ho měl
omylem, protože mu místo, kam jít sebrat. Manželé Gorských se
měl skutečně jít, označili špatnou právě prudce hádali. Když se Neil
adresou. shýbal pro míč, zaslechl rozčilený
Výskyt takových mimořádných ženský hlas: „Orální sex? Tak ty
shod okolností se těžko smiřuje s bys chtěl orální sex? Budeš ho mít,
chápáním vesmíru podle až ten sousedovic kluk bude chodit
materialistické vědy. Je snazší po Měsíci!"
představit si, že takové náhody Tyto shody okolností jsou sice
mají hlubší význam a že jde o nesmírně zajímavé samy o sobě,
hravé výtvory kosmické ale práce C. G. Junga přidala
inteligence. Toto vysvětlení je. tomuto podnětnému jevu další
přijatelné zejména pro často se fascinující rozměr. Shody okolností,
vyskytující případy s prvkem o nichž byla zmínka, byly
humoru. K ilustraci použiji skutečné podmíněny nepravděpodobným
příhody ze života amerického zřetězením událostí ve hmotném
astronauta Neila Armstronga, světě. Jung pozoroval a popsal
prvního člověka, který vstoupil na četné příklady ohromujících náhod,
Měsíc. Díky astronomické u nichž byly různé události
nepravděpodobnosti takové konsensuální reality propojeny s
náhodné události ve spojení s intrapsychickými zážitky, jako jsou
vynikajícím humorem jde o jednu z sny nebo vize. Jung razil pro tento
vůbec nejneobvyklejších shod druh náhod pojem synchronicita.
okolností, k jaké kdy došlo. Ve svém slavném díle
Při výstupu z lunárního modulu, Synchronicity: An Acausal
těsně před tím, než se nohou dotkl Connecting Principle
povrchu Měsíce, pronesl Neil (Synchronicita: nekauzální spojující
Armstrong slavný výrok: princip) (Jung 1960) definoval
„Krůčekpro člověka ~ obrovský synchronicitu jako „současný
krok pro lidstvo." Již méně známé výskyt jistého psychologického
je, že při návratu z povrchu Měsíce stavu a jedné či více vnějších
do lunárního modulu pronesl jinou události, které se vyskytují jako
větu: „Hodně štěstí, pane Gorski." smysluplné obdoby okamžitého
Po návratu na Zem se ho zvědaví subjektivního stavu". Situace
reportéři ptali, co tím myslel, ale tohoto druhu dokazují, že naše
Armstrong jim to odmítl povědět. psýché může být v hravé interakci
Někteří si mysleli, že svá slova s čímsi, co se zdá být hmotným
adresoval nějakému sovětskému světem. Skutečnost, že se to může
kosmonautovi, ale žádný sovětský stát, stírá hranice mezi subjektivní
kosmonaut toho jména a objektivní realitou.
neexistoval. Reportéři to vzdali Z mnoha příkladů synchronicity
jako marné a příhoda upadla v Jungova vlastního života je jeden
zapomnění. zvlášť slavný - stal se při
Nedávno si na to kdosi vzpomněl terapeutickém sezení s jednou z
na jedné party na Floridě. jeho pacientek. Pacientka

59
tvrdošíjně odolávala terapii a zánikem.
uznání existence transpersonální Obdobně při silném zážitku
reality. Až do této události šamanského typu zahrnujícím
nezaznamenala její léčba žádný, zvířecího duchovního průvodce se
ani pranepatrný pokrok. Měla sen, může toto zvíře začít pojednou
že dostala zlatého skarabea. Při objevovat v našem životě v
analýze snu zaslechl Jung, jak cosi různých podobách a s četností
narazilo do okenní tabule. Šel se převyšující každou rozumnou
podívat, aby zjistil, oč jde. Na pravděpodobnost. Při jednom z
okenní římse byl lesklý zlatohlávek našich šestidenních kurzů prožila
a snažil se dostat dovnitř. V jedna z účastnic, psycholožka,
zeměpisné šířce, kde k události působivou šamanskou epizodu, v
došlo, je to velmi vzácný brouk a níž hrála důležitou roli sova jako
zároveň nejbližší příbuzný zlatého zvířecí duchovní průvodce. Téhož
skarabea. Jung předtím nic dne si z procházky v lese přinesla
podobného nezažil. Otevřel okno, pozůstatky sovy. Když se po
vpustil brouka dovnitř a ukázal ho skončení kurzu vracela autem
své pacientce. Tato udivující domů, zahlédla na okraji silnice
synchronicita měla hluboký dopad velkého zraněného ptáka.
na její terapeutický proces a stala Zastavila a popošla blíže - jednalo
se důležitým bodem obratu při se o velkou sovu se zlomeným
léčení. křídlem. Sova se nechala bez
nejmenšího odporu zvednout a
odnést do auta. Žena se o ni
Synchronicita a starala, dokud nebyla opět
zkoumání vnitřního schopná létat a mohla se vrátit do
svého přirozeného prostředí.
světa V době vnitřního střetnutí s
Události vyznačující se archetypálními obrazy Anima,
synchronicitou jsou zvlášť četné v Animy, Moudrého starce nebo
životě lidí, kteří prožili holotropní Hněvivé bohyně matky mohou v
stavy vědomí při meditaci, našem běžném životě vyvstávat
psychedelických sezeních, ideální příklady těchto obrazů ve
experienciální psychoterapii nebo fyzické formě. Mnoho lidí má také
při spontánních psychospirituálních zkušenosti, že se při práci na
krizích. Mimořádné shody okolností projektu inspirovaném
se často vyskytují v souvislosti s transpersonálními oblastmi psýché
transpersonálními a perinatálními objevují pozoruhodné synchronicity
zážitky. Jestliže se například při a překvapivě jim jejich činnost
zkoumání svého nitra začneme usnadňují. Má zkušenost s
blížit zážitku smrti ega, mohou se konferencí ITA v Praze, o které jsem
náhle navršit nebezpečné situace a se již zmínil, zřejmě patří do této
příhody v našem životě. Nehovořím kategorie.
zde jen o událostech, v nichž Pohroužíme-li se do soustavného
hrajeme sami aktivní roli, nýbrž i o niterného zkoumání pomocí
těch, které zapříčiňují j i n í lidé holotropních stavů, můžeme
nebo nezávislé vnější faktory. Když očekávat s přiměřenou jistotou, že
prožijeme ve svém vnitřním se dříve či později setkáme s
procesu smrt ega a následující mimořádně smysluplnými
znovuzrození, mají tyto situace synchronicitami. Někdy si
sklon vyjasnit se stejně magicky, povšimneme jednotlivé shody
jako se vyvinuly. Zřejmě je nám okolností, jindy nás doslova zaplaví
dána alternativa mezi psychickou celé jejich řetězce. Svým obsahem
smrtí a skutečným fyzickým mohou být velice povzbudivé, nebo
naopak tíživé a hrozivé. V obou

60
případech mohou způsobit vážné Jungovým idejím se dostalo od
problémy v běžném životě, jsou-li samotného Alberta Einsteina. Při
přesvědčivé a kumulativní. osobní návštěvě povzbudil Junga,
Konvenční psychiatrie nečiní aby pokračoval ve zkoumání své
rozdílu mezi skutečnými ideje synchronicity, protože je plně
synchronicitami a psychotickým slučitelná s novým myšlením ve
bludným výkladem světa. Jelikož fyzice (Jung 1973).
materialistický světový názor je Předchozí výklad o nahodilé a
přísně deterministický, a proto dvojznačné povaze času a prostoru
nepřijímá možnost „smysluplných se může zdát někomu, kdo neměl
náhod", vyloží si jakýkoli náznak transpersonální zážitky,
mimořádné synchronicity v nepřijatelný až nemožný. Proto je
pacientově sdělení jako bludnou na místě uvést některé překvapivé
vztahovačnost, jako symptom alternativy našeho obvyklého
vážné duševní choroby. Není však chápání skutečnosti, které se
pochyb o tom, že skutečné objevily v tomto století v moderní
synchronicity existují a kdokoli, kdo fyzice. Fantastické a zdánlivě
má přístup k faktům, je nucen absurdní vhledy při holotropních
připustit, že jde o shody okolností, stavech blednou, porovnáme-li je s
které se vymykají jakékoli rozumné odvážnými spekulacemi o
statistické pravděpodobnosti. mikrosvětě a makrosvětě, které
zastávají mnozí přední
představitelé kvantově
Výzkum vědomí a relativistické fyziky. Bereme vážně i
moderní fyzika ty nejsmělejší teorie o povaze
skutečnosti, jež zformulovali
Jung si byl dobře vědom toho, že kvantoví fyzici, astrofyzici a
jev synchronicity je neslučitelný s kosmologové, pokud je lze podepřít
tradičním vědeckým myšlením. matematickými rovnicemi, kdežto
Víra v kauzalitu jako ústřední zákon podobné koncepce, jejichž zdrojem
přírody je tak hluboce zakořeněná, je výzkum vědomí nebo
že dlouhá léta váhal s uveřejněním transpersonální psychologie,
svých pozorování událostí, které se kritizujeme a dokonce
neslučují se zavedeným způsobem zesměšňujeme.
uvažování. Odkládal vydání knihy o Podle vůdčí kosmogonické teorie
tomto předmětu, dokud spolu s byla asi před patnácti miliardami
dalšími vědci neshromáždil doslova let taková situace, že neexistoval
stovky přesvědčivých příkladů ani čas ani prostor. Byly vytvořeny
synchronicity a nenabyl naprosté spolu s hmotou při Velkém třesku,
jistoty, že může podat ověřenou když se zrodil vesmír
zprávu. kataklyzmickou explozí
Když se Jung s tímto jevem nepředstavitelných rozměrů z
potýkal, začal se velmi zajímat o nekonečně malého bodu neboli
kvantově relativistickou fyziku a o singularity. Za miliardy let ode
alternativní pohled na svět, který dneška mohou naopak čas a
zprostředkovává. Hojně prostor opět přestat existovat, až
komunikoval s Wolfgangem Paulim, se vesmír zhroutí sám do sebe.
jedním ze zakladatelů kvantově Podobný proces již v našem kosmu
relativistické fyziky a seznámil se s probíhá tam, kde se obrovské
převratnými koncepcemi v této vyhasínající hvězdy smršťují, samy
oblasti. Jung si byl vědom toho, že se vyřazují z existence a vytvářejí
jeho vlastní pozorování se jeví to, čemu fyzikové říkají černé díry.
mnohem přijatelnější v kontextu Uvnitř černých děr, za určitou
nově vznikajícího obrazu hranicí, kterou fyzikové nazývají
skutečnosti. Další podpory horizontem událostí, již neexistují

61
čas, prostor a fyzické zákony, jak je akademické psychiatrie a
známe. psychologie k lidské psýché a
Na počátku tohoto století nahradil lidskému vědomí. Je jistě
Albert Einstein svou převratnou povzbudivé uvědomit si, v jakém
koncepcí nevídaného dosahu rozsahu se podařilo fyzikům
Newtonův trojrozměrný prostor přenést se přes řadu hluboce
čtyřrozměrným časoprostorovým zakořeněných a předem daných
kontinuem. V Einsteinově vesmíru koncepcí při hledání cest k
je možné cestovat časoprostorem pochopení hmotného světa.
a časem tak, jak běžně cestujeme Možná, že nám překvapivé
prostorem. Einsteinův slavný spekulace současných fyziků
vzorec vypovídá o tom, že čas se pomohou, abychom přistupovali
zpomaluje proporcionálně rychlosti stejně nezaujatě k neobyčejným a
pohybujícího se systému a zastaví podnětným objevům moderního
se, až rychlost dosáhne rychlosti výzkumu vědomí.
světla. V systému, v němž je pohyb
rychlejší než světlo, by čas běžel ve
skutečnosti nazpět. Kalifornský fyzik Kosmický tanec
Richard Feynman dostal Nobelovu
cenu za objev, že částice pohybující Pokusme se nyní shrnout vhledy z
se vpřed je identická se svou holotropních stavů popisující bytí
antičásticí pohybující se v čase jako fantastické prožitkové
směrem zpět. dobrodružství Absolutního Vědomí -
Teoretičtí fyzikové John Wheeler, jako nekonečný kosmický tanec,
Hugh Everett a Niel Graham vešli vynikající hru či božské drama. Při
ve známost svou takzvanou jeho uskutečňování vytváří tvůrčí
„hypotézou mnoha světů", podle princip ze sebe a uvnitř sebe
níž se vesmír každým okamžikem nekonečný počet individuálních
rozpadá na nekonečný počet obrazů, odloučených jednotek
vesmírů. Kip S. Thorne, profesor vědomí, které mají různé stupně
teoretické fyziky na Kalifornském relativní samostatnosti a
technologickém institutu nezávislosti. Každá z nich je
(California Institute oj Technology), příležitostí pro jedinečné prožitky,
ve svém bestselleru vážně hovoří o experimentem v oblasti vědomí.
možnosti použít v budoucnosti Tvůrčí princip experimentuje se
takzvané „červí díry" (wormholes) všemi představitelnými zážitky a
k okamžitému transportu do jejich nekonečnými variacemi a
různých oblastí vesmíru, které jsou kombinacemi s vášní výzkumníka,
vzdáleny mnoho světelných let, a vědce a umělce.
dokonce k cestování nazpět časem V této božské hře nalézá Absolutní
(Thorne 1994). Podle Davida Vědomí možnost vyjádřit své vnitřní
Bohma, dlouholetého Einsteinova bohatství, hojnost a nekonečnou
spolupracovníka, je nám známý tvůrčí schopnost. Prostřednictvím
svět pouze jedním z aspektů svých výtvorů prožívá myriády
reality, jeho explikátním řádem individuálních rolí, setkání,
neboli rozvinutým řádem. Jeho spletitých dramat a dobrodružství
generující matrice je implikátním na všech představitelných
řádem, běžně skrytou oblastí, v níž úrovních. Tato božská hra má
jsou prostor a čas zavinuty (Bolím rozsah od galaxií, sluncí, kroužících
1980). planet a měsíců přes rostliny,
Zařadil jsem tuto stručnou exkurzi živočichy a lidi po jaderné částice,
do světa moderní fyziky proto, že atomy a molekuly. Další dramata
představivost a tvůrčí myšlení v se odehrávají v archetypálních
tomto vědním oboru tak kontrastují oblastech a v jiných dimenzích
s omezeným přístupem bytí, nedosažitelných našemu

62
vnímání v běžném stavu vědomí. světa, od vazeb uvnitř atomu přes
Pomocí nekonečných cyklů zemětřesení a výbuchy atomových
stvoření, trvání a zániku překonává bomb po kvasary a pulsary. Jelikož
Absolutní Vědomí pocity je naše psýché svou nejhlubší
jednotvárnosti a transcendentní podstatou totožná s Absolutním
nudy. Dočasné popření a ztráta Vědomím, jsou tyto prožitkové
jeho původního stavu se střídá s možnosti přístupné za určitých
epizodami opětného objevení se a okolností nám všem.
obnovení. Období plná agónie, Pohlížíme-li na skutečnost z
úzkosti a beznaděje střídají pohledu Univerzálního Vědomí,
epizody blaženosti a extatického překročíme obvykle zažívané
vytržení. Obnova původního polarity. Platí to pro kategorie jako
nerozlišeného vědomí následující jsou duch a hmota, stálost a
po jeho dočasném zmizení je pohyb, dobro a zlo, mužský a
vnímána jako vzrušující, ženský princip, krása a ošklivost
překvapivá, čerstvá a nová. nebo agónie a extáze. V konečném
Existence agónie dává nový rozboru není absolutního rozdílu
rozměr zážitku extáze, poznání mezi subjektem a objektem,
temnoty zvyšuje ocenění světla a pozorovatelem a pozorovaným,
rozsah osvícení je přímo úměrný sběratelem zážitků a zažívaným,
hloubce předchozí nevědomosti. tvůrcem a stvořeným. Všechny role
Kromě toho každá návštěva světa v kosmickém dramatu hraje
jevů, po níž následuje návrat, nakonec jeden jediný herec -
obohacuje Absolutní Vědomí o Absolutní Vědomí. To je ta jediná a
prožitek různých rolí v ní nejdůležitější pravda o bytí
obsažených. Větší konkretizací odhalená ve staroindických
svého vnitřního potenciálu zvýší a upanišadách. V moderní době sejí
prohloubí své sebepoznání. dostalo krásného uměleckého
Pro pochopení kosmického vyjádření v básni Nazývejte mě,
procesuje zapotřebí přijmout prosím, mými pravými jmény od
představu, že Univerzální Vědomí vietnamského buddhisty Thič Nhat
je schopno prožívat všechny Hahna:
aspekty stvoření jako objekty
pozorování i jako subjektivní stavy. Neříkejte, že zítra odejdu, protože i
Má tak možnost prozkoumávat dnes stále přicházím.
nejen celé spektrum specificky Pozorně se dívejte:
lidského vnímání, emocí, myšlenek přicházím každou vteřinou, abych
a pocitů, nýbrž i stavů vědomí se stal
všech ostatních forem života pupenem na jarní větvičce,
Darwinova evolučního stromu. Na drobným ptáčkem s dosud
úrovni buněčného vědomí může křehkými křidélky,
prožít závod spermií a splynutí učícím se zpívat v novém hnízdě,
spermatu s vajíčkem při oplodnění, housenkou v srdci květu,
jakož i činnost jaterních buněk drahokamem ukrytým v kameni.
nebo mozkových neuronů.
Překročením hranic království Stále přicházím smát se a plakat,
zvířat a vniknutím do rostlinné říše bát se a doufat,
se může Absolutní Vědomí stát rytmem mého srdce je narození a
obrovitou sekvojí, může prožít smrt všeho živého.
zážitky masožravé rostliny při Jsem jepice proměňující se
chytání a požírání mouchy nebo se na vodní hladině
zúčastnit fotosyntézy v listech a a jsem pták, který s příchodem
být při klíčeni semen. Obdobně jara
přinášejí zajímavé prožitkové doletí včas, aby jepici pozřel.
možnosti i jevy anorganického

63
Jsem žába šťastně plující v
průzračné vodě rybníku a jsem
užovka, která se tiše blíží a žábou
se nakrmí.
Jsem děcko v Ugandě, jen kost a
kůže, s nohama tenkýma jak
bambusové hůlky, a jsem
obchodník se zbraněmi, který
smrtící zbraně do Ugandy prodává.
Jsem dvanáctiletá dívka, uprchlice
na malé bárce, která se vrhá do
oceánu poté, co ji znásilnil pirát, a
jsem ten pirát se srdcem dosud
neschopným vidět a milovat.
Jsem členem politbyra
s obrovskou mocí ve svých rukou
a jsem oním mužem,
který svůj dluh musí splatit krví
mému lidu pozvolna umírajícímu
v táboře nucených prací.
Má radost je jako jaro, jež zahřívá
květiny, aby rozkvétaly na všech
cestách života. Má bolest je jako
řeka slzí, tak obrovská, že naplní
všechny čtyři oceány.
Nazývejte mě, prosím, mými
pravými jmény, abych slyšel
současně svůj pláč i smích, abych
viděl, že má bolest i radost jedno
jsou.
Nazývejte mě, prosím, mými
pravými jmény, abych procitl a aby
brána mého srdce mohla zůstat
otevřená, ta brána soucitu.

64
6. Problém přehlídky života při zážitcích

dobra a zla blízkých smrti. Mnozí lidé, kteří se


dostali na pokraj smrti, vyprávějí o
svém setkání s Bytostí Světla a
popisují, jak v její přítomnosti
A proto: podrobili své životy nemilosrdnému
Kdo chce mít správné bez účtování. Tento silný sklon lidské
špatného, pořádek bez psýché k morálnímu
nepořádku, nechápe principy sebehodnocení se zrcadlí ve
nebe a země. Neví, jak spolu scénách božího soudu v
věci souvisejí. mytologiích o konci světa
(eschatologických mytologiích)
Cuang-c Great and Small (Velké a
mnoha rozličných kultur.
malé)
Ruku v ruce s tím, jak se
prohlubuje naše sebezkoumání,
Etické problémy objevujeme ve svém nitru vysoce
sebezkoumání problematické emoce a impulsy, o
nichž jsme předtím neměli tušení -
Jednou z nejdůležitějších otázek, temné a ničivé složky naší
která se trvale objevuje při nevědomé psýché, které C. G. Jung
holotropních stavech vědomí v označuje jako stín. Tento objev
mnoha různých formách a na může být velice děsivý a
různých úrovních, je problém etiky. zneklidňující. Některé z těchto
Když se naše vnitřní prožívání temných prvků představují naše
zaměří na biografické záležitosti, reakce na strastiplné stránky naší
berou na sebe etické otázky minulosti, zejména na traumata z
obvykle formu silné potřeby dětství, raného i pozdějšího. Kromě
podrobně přehlédnout vlastní život toho je zřejmé, že silný ničivý
od dětství až do přítomnosti a potenciál se pojí k perinatální
zhodnotit jej z morálního hlediska. úrovni naší psýché, k oblasti
Souvisí to úzce s otázkou, jak se nevědomí související s traumatem
sami vidíme a posuzujeme. narození. Hodiny strastiplných a
Pohlédneme-li nazpět na své život ohrožujících zážitků při
životní osudy, je možné, že průchodu porodními cestami
pocítíme naléhavou potřebu přirozeně vyvolávají bouřlivou
posoudit, zda je naše osobnost a reakci plodu. Důsledkem toho jsou
chování slučitelné s morálními agresivní sklony, uložené a
normami - našimi vlastními, ale i přetrvávající v našem nevědomí po
normami rodiny nebo společnosti. celý zbytek života, pokud
Měřítka bývají nutně značně nevyvineme mimořádné úsilí
relativní a svébytná postavit se jim a přeměnit je
(idiosynkratická), neboť jsou v nich pomocí nějakého druhu
obsaženy osobní, rodinné a kulturní prožitkového sebezkoumání.
úhly pohledu. V zásadě své Z hlediska těchto odhalení je jasné,
chování posuzujeme podle hodnot, že děsiví dvojníci v uměleckých
které nám byly vštípeny zvenčí. dílech, jako jsou Doktor Jekyll a
Existuje však i jiná forma pan Hyde R. L. Stevensona, Obraz
posuzování, při níž hodnotíme svoji Doriana Graye Oskara Wilda nebo
povahu a chování nikoli běžnými William Wilson od Edgara Alana
měřítky, nýbrž na pozadí Poea, nejsou jen vymyšlené
univerzálního zákona a kosmického literární postavy, nýbrž že vystihují
řádu. K takovým zážitkům dochází stinné složky lidské osobnosti jako
při různých holotropních stavech, takové. Ti, jimž se podařilo
ale zvlášť často se vyskytují během nahlédnout hluboko do své psýché,

65
často popisují, jak v sobě objevili závody ve zbrojení, zatímco miliony
ničivý potenciál, který se rovná lidí žijí v bídě a umírají hlady nebo
zlovolnosti jedinců v kategorii na nemoci, pro které jsou k
Džingis Chána, Hitlera či Stalina. Při dispozici léky a nenákladné
takových otřesných zjištěních léčebné postupy. Některé
zprostředkovaných vhledem do katastrofické scénáře - všechny
vlastního nitra pociťujeme navržené lidmi - obsahují hrozbu,
agonizující pochybnosti o vlastní že člověk jako druh zahyne a s ním
povaze a jen velmi obtížně se s i veškerý život na naší planetě.
nimi smiřujeme. Pokud je Homo sapiens vrcholem
Když se prožitkové sebezkoumání přírodního vývoje, jak rádi věříme,
přesune na transpersonální není snad nakaženo nějakým
úroveň, klademe si vážné etické zásadním způsobem nejen lidstvo,
otázky, které se typicky týkají nýbrž samotný jev života? Při
lidstva jako celku, celého druhu holotropních stavech se mohou
Homo sapiens. Transpersonální tyto otázky vynořovat s agonizující
zážitky často obsahují dramatické naléhavostí a intenzitou.
historické scény nebo dokonce
nabízejí vyčerpávající
panoramatické přehledy dějin. Relativita měřítek dobra
Podobné sledy přesvědčivě a zla
dokazují, že nespoutané násilí a
nenasytná chamtivost byly vždy Vhledy do etických problémů a
krajně mocnými hnacími silami v odpovědi na různé morální otázky
lidském životě. Nastoluje se otázka, se obvykle značně mění, jakmile se
jaká je podstata lidských bytostí a proces hlubinného sebezkoumání
jaký je poměr dobra a zla v dostane z jedné úrovně vědomí na
člověku. další a jakmile tak získáme
Jsou lidé ve svém jádru pouze informace, ke kterým jsme neměli
„nahé opice" a je násilí přímo předtím přístup. Do jisté míry se
zakódováno v hardwaru lidského může etické posuzování běžných
mozku? A jak se vyrovnat s prvky záležitostí poměrně dramaticky
lidského chování, které změnit i bez vhledů z vyšších
psychoanalytik Erich Fromm (1973) úrovní vědomí, pouze pod vlivem
nazval maligní agresivitou, nových informací. Při zpětném
zvráceností ohlédnutí se nám může zdánlivě
a ničivostí, které překračují blahodárná záležitost jevit jako
všechno, co známe ve světě zvířat? pohroma. Co vypadá v určité chvíli
Jak zdůvodníme nesmyslná jatka v jako prospěšný čin, se může začít
nesčetných válkách, masové jevit jako velice neblahá
vraždy inkvizice, holocaust, skutečnost, když pronikneme
Stalinovo souostroví Gulag, hlouběji a úplněji pochopíme, o co
masakry v bývalé Jugoslávii nebo se jedná.
ve Rwandě? Stěží nalezneme Uveďme jako příklad objev
obdobu takového chování u insekticidu DDT krátce po skončení
kteréhokoli živočišného druhu. 2. světové války. Zpočátku se na
Současná globální krize zcela jistě DDT pěla chvála jako na účinný
nenabízí příliš povzbudivý a prostředek proti chorobám
utěšující obraz lidstva. Násilí ve přenášeným hmyzem. Tisíci tun
formě válek, povstání, terorismu, DDT se postříkaly močály v různých
mučení a zločinů, jak to vypadá, se částech světa s cílem zcela vymýtit
neustále stupňuje a moderní žlutou zimnici a malárii. Látka byla
zbraně dosáhly apokalyptické také použita v masovém měřítku v
účinnosti. Na celém světě se boji proti jiným nemocím
utrácejí miliardy dolarů za šílené přenášeným hmyzem. Z

66
omezeného pohledu šlo o velmi svých důsledcích však působí jeho
cenný a doporučeníhodný projekt. nový způsob života více zla než
Příspěvek DDT lidstvu byl předchozí nemilosrdné výboje. Tato
považován za tak pozitivní, že byla hra je jasně Sartrovým
jeho vynálezci Paulu Mullerovi komentářem k dějinám křesťanství,
udělena v roce 1948 Nobelova které jsou exemplárním dokladem
cena za fyziologii a lékařství. Jenže toho, jak nemilosrdné prosazování
co vypadalo zpočátku jako splněný poselství lásky může vyústit ve zlé
epidemiologův sen, se změnilo v skutky a zapříčinit utrpení
ekologickou noční můru. nepředstavitelných rozměrů.
Zjistilo se, že DDT nepodléhá Etické problémy se dále zamlžují v
rozpadu působením důsledku rozdílů mezi morálními
mikroorganismů a že jeho veškeré kodexy jednotlivých kultur. Některá
použité množství přetrvá navěky. společenství si cení lidského těla,
Kromě toho má DDT zvláštní pečují o ně a pokládají je za cosi až
slučivost s tuky, takže se jeho posvátného, kdežto jiná věří, že
koncentrace zvyšuje cestou vše, co souvisí s tělem a
potravinovým řetězcem od fyziologickými funkcemi je vrozeně
planktonu, přes malé rybky, velké nečisté a mravně zkažené. Někteří
ryby a ptáky až k savcům. U ptáků lidé pokládají nahotu za nenucenou
dosahuje často takové a přirozenou, zatímco jiní vyžadují,
koncentrace, že jim brání v aby ženy chodily zahalené nejen po
produkování životaschopných celém těle, ale zakrývaly si i část
vaječných skořápek. Dnes již víme, obličeje. V určitých kulturních
že DDT má na svědomí úhyn oblastech se cizoložství trestá
pelikánů, kormoránů, stěhovavých smrtí, kdežto u Eskymáků má
ptáků, orlů a sokolů v určitých hostitel podle starého zvyku
oblastech. Jeho zeměpisné povinnost nabídnout vlastní
rozšíření zahrnuje i Arktidu, kde ho manželku mužským návštěvníkům
objevili v tuku tučňáků. Dostal se i svého příbytku jako projev
do lidských mléčných žláz a do pohostinnosti. V dějinách lidské
mateřského mléka. Byl sice stažen kultury se praktikovalo
z trhu již před mnoha lety, ale mnohoženství (polygamie) i
přesto byl nedávno zjištěn jako mnohomužství (polyandrie) jako
faktor přispívající ke vzniku společensky přijatelné možnosti.
rakoviny prsu. Jistý kmen v Nové Kaledonii zabíjel
Problém relativity dobra a zla dvojčata, pokud jedno dítě byl
zpracoval uměleckým způsobem chlapec a druhé děvče, s
Jean Paul Sartre ve své hře Ďábel a odůvodněním, že se dopouštěla
Bůh (Sartre 1960). Hlavní hrdina krvesmilstva (incestu) v
Goetz je bezohledný a nemilosrdný mateřském lůně. Na rozdíl od toho
vojevůdce, který se pro svou ve starém Egyptě a ve starém Peru
nezkrotnou ctižádost dopouští řady si podle zákona brával v
zločinů a zlovolných skutků. Když královských rodinách bratr za
se přesvědčí o hrůzách moru, který manželku vlastní sestru.
vypukne ve městě obsazeném jeho V Japonsku se sebevražda v
armádou, přepadne ho strach ze určitých situacích pokládaných za
smrti a slíbí Bohu, že se změní, potupné nejen doporučovala, nýbrž
jestliže ho Bůh zachová při životě. přímo vyžadovala. V Číně a v
Vtom se jakoby zázrakem objeví jiných zemích zabíjeli po vladařově
mnich a pomůže mu k útěku z smrti jeho manželky a služebnictvo
města tajnou podzemní chodbou. a pohřbívali je s ním. Podle
Goetz dostojí svému slibu a začne indického obyčeje (sátí) se od
žít životem zasvěceným vdovy očekávalo, že bude
neochvějnému konání dobra. Ve následovat zemřelého manžela do

67
plamenů pohřební hranice. Spolu konzumace masa a vegetariánství.
se zabíjením novorozených To, že „králíci křičí hlasitěji než
děvčátek se sátí v Indii mrkev", se mu nezdá dostatečným
praktikovalo dlouho poté, co jej v důvodem, aby si člověk zvolil
devatenáctém století Britové mrkev. Joseph Campbell vyjádřil
postavili mimo zákon. Rada tutéž myšlenku ve své vtipné
lidských společenství prováděla definici vegetariána jako „osoby,
lidské rituální oběti a některé která není natolik citlivá, aby
vysoce kultivované skupiny jako slyšela ječet rajče". Jelikož se život
Aztékové a Maorové považovaly za musí živit životem, ať živočišným či
přijatelný kanibalismus. Z pohledu rostlinným, navrhuje Watts jako
vedoucího napříč kulturami a z řešení přístup, s nímž se
transpersonálního hlediska lze tedy setkáváme v mnoha domorodých
pohlížet na přísné dodržování kulturách, jak ve společenství
zvyků a pravidel, kterými se řídí lovců a sběračů, tak i zemědělců.
různé psychobiologické a Tato společenství mají obřady,
společenské praktiky, jako na jimiž vyjadřují vděk snědenému
fascinující vědecký experiment tvoru a své pokorné přijetí vlastní
Kosmického Vědomí, v němž byly účasti v potravinovém řetězci v
systematicky prozkoumány obou rolích.
všechny možné prožitkové variace. Etické problémy a etická
rozhodnutí se stávají zejména
složitými, pokud přijdou závažné
Zlo jako nedílná součást vhledy a informace z úrovní
stvoření vědomí, které nejsou běžně
snadno dostupné - zvlášť jde-li o
Jedním z nejobtížnějších etických
úrovně zahrnující duchovní rozměr.
problémů vyskytujících se v
Zavedení duchovních měřítek do
holotropních stavech je přijetí
situací běžného života však může
faktu, že agrese je nerozpletitelně být ochromující, děje-li se tak v
vpředena do přírodního řádu a zeje extrémním rozsahu a není-li to
nemožné žít, aniž by to bylo na zmírněno praktickým uvažováním.
úkor jiné formy života. Holandský Za příklad poslouží epizoda ze
mikrobiolog a vynálezce života slavného německého lékaře,
mikroskopu Antonie van hudebníka, filantropa a filosofa
Leeuwenhoek to shrnul do jediné Alberta Schweitzera. Jednou
věty: „Život žije na úkor života - je ošetřoval v džungli v Lambarene,
to kruté, aleje to Boží vůle." kde měl svou nemocnici, afrického
Anglický básník lord Alfred domorodce s vážnou otravou.
Tennyson nazval přírodu „s krví na Schweitzer stál u nemocného s
zubech a drápech". Biolog Williams injekční stříkačkou v ruce, aby mu
(1966) to vyjádřil ještě vpravil do těla antibiotikum, a
pregnantněji ve svém pojednání o náhle si položil otázku, co mu
Darwinově světovém názoru: vlastně dává právo zničit životy
„Matka Příroda je podlá stará milionů mikroorganismů, aby
čarodějnice." A markýz de Sade, po zachránil jediný lidský život. Ptal
němž byl pojmenován sad ismus, se, na základě jakých měřítek si
se odvolával na krutost přírody k osobujeme právo nahlížet na lidský
ospravedlnění vlastního počínání. život jako na cosi nadřazeného
Ani nejsvědomitější způsob života životu všech ostatních druhů.
nám neumožní únik z tohoto Josepha Campbella se kdysi
rozporu. V článku Vražda v kuchyni dotázali, jak lze smířit duchovní
pojednává Alan Watts (1969) z pojetí světa s potřebou prakticky se
tohoto hlediska o otázce v běžném životě rozhodovat, a to

68
včetně zabíjení k záchraně života. je mocnější a nakonec zvítězí? Je-li
Uvedl jako příklad situaci malého Bůh dobrý a spravedlivý,
dítěte v akutním nebezpečí, že je vševědoucí a všemohoucí, jak nás
uštkne had. Jestliže za těchto tomu učí křesťanství hlavního
okolností zakročíme, neznamená proudu, jak si vyložíme takové
zabití hada jeho popření jako množství zla ve světě? Jak je
nedílné součásti univerzálního možné, že jsou miliony dětí
schématu a smysluplného prvku bestiálně zabíjeny nebo umírají
kosmického řádu. Není to zamítnutí hladem, na rakovinu a nakažlivé
hadova práva na život jako součásti choroby dávno předtím, než se
stvoření a ani to není výrazem vůbec mohou dopustit nějakého
toho, že bychom si jeho existence hříchu? Někdy používané
nevážili. Náš zákrok je pouze reakcí vysvětlení křesťanských teologů,
na zvláštní místní situaci a nikoli že Bůh trestá tyto jedince předem,
gestem konečného kosmického neboť předem ví, že by z nich
významu. vyrostli hříšníci, není zajisté nijak
přesvědčivé.
V mnoha náboženstvích pomáhá
Božské kořeny zla koncepce karmy a reinkarnace
vysvětlit, jak se něco takového
Po objevení existence světa může dít. Vysvětluje zároveň, proč
archetypů a uvědomění si, že jeho existuje tak strašlivá nerovnost
dynamika slouží utváření událostí mezi lidmi a takové rozdíly jejich
ve hmotném světě, posune se osudů. Jak se o tom dočteme dále,
ohnisko etických úvah z osobní a existovala podobná pojetí i v
kulturní úrovně do transpersonální raném křesťanství, zejména v jeho
oblasti. Zásadním problémem je gnostické formě. Gnostické
pak základní rozdělení křesťanství bylo odsouzeno jako
(dichotomie) v archetypální oblasti. kacířství ve druhém století a ve
Uvědomíme si, že panteon čtvrtém století je neúprosně
archetypálních bytostí obsahuje jak pronásledovala církev s podporou
blahodárné, tak zlovolné principy a císaře Konstantina. Na zvláštním
síly, nebo vyjádřeno terminologií sněmu v Konstantinopoli v roce 553
předindustriálních kultur, laskavá a n. 1. byla v rámci křesťanské víry
hněvivá božstva. Z tohoto pohledu uvalena klatba na myšlenky o
jsou ona zodpovědná za události reinkarnaci téže duše. Takové řešení
ve hmotném světě. Dříve či později postavilo křesťanství před hrozivý
se však ozřejmí, že ani tyto bytosti problém, proč všemohoucí,
nejsou autonomní. Jsou výtvorem a spravedlivý a láskyplný Stvořitel
projevem ještě vyššího principu, vytvořil svět plný nerovnosti a zla.
který je přesahuje a řídí. V tomto Víra v převtělování může
bodě se morálnímu dotazu dostane poskytnout odpovědi na řadu
nového ohniska - zaměří se na bezprostředních otázek týkajících
samotný tvůrčí princip. se temné stránky života, neřeší
To pochopitelně vyvolá zcela nové však problém vzniku karmického
soubory otázek. Existuje jediný řetězce příčin a následků.
tvůrčí zdroj přesahující polarity a Při holotropních stavech vědomí se
zodpovědný jak za dobro, tak i za vynořují spontánně a se značnou
zlo? Nebo je vesmír bitevním naléhavostí problémy týkající se
polem, kde dvě kosmické síly - podstaty a původu zla, důvodů
jedna v zásadě dobrá a druhá zlá - jeho existence a jeho role ve
svádějí univerzální bitvu, jak ji líčí struktuře stvoření. Problém
Zarathuštrovo učení, morálnosti tvůrčího principu, který
manicheismus a křesťanství? Pokud je přímo zodpovědný za veškeré
je tomu tak, který z obou principů utrpení a hrůzy bytí, nebo který zlo

69
připouští a toleruje, je vskutku musí být symetrické. Cokoli, co se
ohromný. Schopnost přijmout zrodí, aby existovalo, musí být
stvoření takové, jaké je, včetně vyváženo svým protikladem. Z
jeho stinné stránky a své vlastní tohoto pohledu je existence polarit
role v ní, je jedním z všeho druhu naprosto nezbytným
nejobtížnějších úkolů, s nimiž se předpokladem stvoření světa jevů.
můžeme setkat při hlubinném Tato skutečnost má svou obdobu
filosofickém a duchovním hledání. ve spekulacích některých
Je proto zajímavé uvést přehled, moderních fyziků o hmotě a
jak se takové problémy jeví antihmotě. Někteří z nich věří, že v
jedincům, když na ně narazí na prvních okamžicích vzniku vesmíru
cestě do vlastního nitra. si byly částice a antičástice svým
Zážitek ztotožnění s Absolutním počtem rovny.
Vědomím nebo s Prázdnotou Již dříve jsme uvedli, že jedním z
zahrnuje překročení všech „motivů" stvoření je zřejmě
protikladů, včetně protikladu dobra „potřeba tvůrčího principu poznat
a zla. Obsahuje celé spektrum sebe sama", aby „Bůh spatřil
vlastností stvoření od Boha" nebo aby „Tvář mohla patřit
nejblahodárnějších až po na Tvář". Pokud by Božství tvořilo,
nejďábelštější, ale neprojevených, aby prozkoumalo vlastní vnitřní
pouze potenciálních. Jelikož lze potenciál a neprojevilo by celý jeho
etické úvahy aplikovat pouze na rozsah, znamenalo by to neúplné
svět jevů obsahující i protiklady, je sebepoznání. Je-li Absolutní Vědomí
problém dobra a zla úzce spjat s také svrchovaným Umělcem,
procesem kosmického stvoření. Pro Experimentátorem a
náš výklad je důležité uvědomit si, Výzkumníkem, omezením
že etické hodnoty a normy jsou bohatosti svého stvoření by
rovněž součástí stvoření a nemají vynechalo některé významné
proto absolutní, samostatnou možnosti. Umělci neomezují svá
existenci. Ve staroindickém textu díla jen na ta, jež jsou krásná,
Katha-upanišadě čteme: mravní a povznášející. Zobrazují
jakékoli stránky života, jsou-li
Jako slunce, oko celého světa, schopny nabídnout zajímavé
není poskvrněno vnějšími vadami obrazy nebo předložit poutavé
očí, příběhy.
tak ani vnitřní duše všech věcí Existence stinné stránky stvoření
není poskvrněna zlem ve světě, dává vyniknout jejím světlým
neboť je ve vztahu k němu vně. složkám, neboť navozuje kontrast a
propůjčuje univerzálnímu dramatu
bohatost a hloubku. Konflikt dobra
Role zla v univerzálním a zla ve všech oblastech a na
všech úrovních bytí je
schématu nevyčerpatelným zdrojem
Konečné pochopení a filosofické inspirace k fascinujícím příběhům.
přijetí zla zřejmě vždy zahrnuje Jakýsi žák se kdysi otázal
poznání, že zlo hraje významnou či Rámakrišny, velkého indického
dokonce nezbytnou roli v vizionáře, světce a duchovního
kosmickém procesu. Hlubinný učitele: „Svámídží, proč je na světě
prožitkový vhled do konečných zlo?" Po krátkém zamyšlení mu
realit, který se dostavuje v Rámakrišna stručně odpověděl:
holotropních stavech, může ,^íby přiostřilo zápletku." Tato
odhalit, že zlo je podstatným odpověď se může zdát cynická s
prvkem v univerzálním dramatu. ohledem na povahu a rozsah
Kosmické stvoření je stvoření z utrpení ve světě, kde se zcela
ničeho (creatio ex nihilo) a proto konkrétně projevuje umíráním

70
milionů dětí z hladu a vinou Další očividně temnou a zlou
různých chorob, šílenstvím válek v stránkou stvoření je existence
dějinách lidstva, bezpočtem tyranských režimů, totalitních
obětovaných a umučených a systémů, genocidy a válek.
ničením působeným Kdybychom zaměřili své ozdravné
přírodními katastrofami. Duševní úsilí do této oblasti, vymazali
experiment nám však pomůže bychom významnou část dějin
vidět věc z jiného pohledu. lidstva. Přišli bychom o všechny
Představme si na chvíli, že bychom hrdinské činy bojovníků za svobodu
mohli z univerzálního schématu všech dob, kteří obětovali své
vyloučit něco, co se obecně životy v zájmu spravedlivé věci a
pokládá za neblahé či zlé, vše, co za svobodu své vlasti a
by podle nás nemělo být součástí spoluobčanů. Již by nebylo
života. Na první pohled by se triumfálních vítězství nad říšemi
mohlo zdát, že tak vytvoříme zla a opojení nově nabytou
ideální svět, skutečný ráj na zemi. svobodou. Museli bychom ze světa
Jenže postupně zjistíme, zeje odstranit opevněné hrady ze všech
situace daleko složitější. historických období a ve všech
Předpokládejme, že začneme zemích, a stejně tak i muzea s
vyloučením chorob, tedy čehosi, co jejich dokumentací vynalézavosti
bezesporu patří k temné stránce ve výrobě zbraní, mistrovství
bytí, a představme si, že nikdy obrany a bohatostí vojenských
neexistovaly. Brzy přijdeme na to, uniforem. Vyloučení násilí z
že nejde o izolovaný zásah, který kosmického dramatu by mělo
selektivně vymýtí ze světa veškeré mohutnou odezvu ve světě umění.
zlo. Takový zásah by měl hluboký Kdybychom odstranili veškerá
dopad na řadu pozitivních složek umělecká díla inspirovaná násilím
života a stvoření, kterých si velice a bojem proti němu, povážlivě by
vážíme. se scvrkly knihovny, muzea
Spolu s chorobami bychom vyřadili výtvarného umění, hudební sbírky
celé dějiny lékařství - výzkum a a filmové archivy.
získané poznatky, objevy příčin Neexistence metafyzického zla by
nebezpečných onemocnění, jakož i drasticky omezila potřebu
zázračné léky, včetně vitaminů, náboženství, neboť Bůh by se stal
antibiotik a hormonů. Vymizely by bez svého mocného protivníka
zázraky moderní medicíny - zaručenou „komoditou"
operace zachraňující život, považovanou za samozřejmost. V
transplantace orgánů a genetické univerzálním schématu by chybělo
inženýrství. Přišli bychom o vše, co souvisí s rituálním a
všechny velké průkopníky vědy, spirituálním životem lidstva, a
například o Virchowa, nikdy by nedošlo k žádné z
Semmelweisse a Pasteura, kteří dějinných událostí inspirovaných
zasvětili celý svůj život vášnivému náboženstvím, nemluvě o tom, že
hledání odpovědí na medicínské bychom přišli i o některá z
problémy. Nebylo by třeba lásky a nejlepších uměleckých děl v
soucitu všech, kdo pečují o literatuře, hudbě, malířství,
nemocné a trpící, počínaje lékaři a sochařství a v kinematografii,
sestrami, až po lidi typu dobrých inspirovaná konfliktem božského a
samaritánů. Přišli bychom i o Matku démonického. Svět by nekrášlily
Terezu a nebylo by zač jí udělit slavné gotické katedrály,
Nobelovu cenu. Odpadli by i muslimské mešity, synagogy a
šamani a domorodí léčitelé se hinduistické a buddhistické
svými barvitými rituály a znalostmi chrámy, ani další architektonické
léčivých bylin, zázraky v Lourdech skvosty inspirované náboženstvím.
a filipínští psychochirurgové. Kdybychom pokračovali v očistě

71
univerzální stinné stránky bytí, zapotřebí. Komplexní a složitou
ztratilo by stvoření svou nesmírnou souhrou vytvářejí bezpočet postav
hloubku a bohatost a náš svět by a událostí na mnoha různých
byl nakonec zcela bezbarvý a úrovních a v mnoha dimenzích
nezajímavý. Kdyby takovou reality vytvářejících kosmické
skutečnost zpracoval nějaký drama.
hollywoodský film, asi bychom ho
nepokládali za hodný shlédnutí a
kina by zela prázdnotou. Velmi
Dvě tváře Boha
populární příručka pro koncipování Během holotropních stavů vědomí
filmových scénářů podtrhuje můžeme přímo prožívat nejen
význam napětí, konfliktu a jednotný tvůrčí princip, jak jsem se
dramatu jako neodmyslitelných o něm již zmínil, nýbrž také
předpokladů pro úspěšný film. odděleně jeho laskavou či
Varuje zároveň výslovně před zlovolnou formu jako samostatné
líčením „života ve šťastné entity. Setkáme-li se s laskavou
vesničce". To by byla záruka tváří Boha, máme sklon výběrově
propadáku a finanční katastrofy. se naladit na pozitivní složky
Filmoví producenti si mohou stvoření. Pak si neuvědomujeme
svobodně vybírat témata pro své stinné stránky života a kosmická
filmy a obvykle si nevolí sladké hra jako celek se nám jeví v zásadě
bezkonfliktní vyprávění s oslnivá a extatická. Zlo se v
happyendem. Zcela typicky se univerzálním schématu věcí zdá
rozhodují pro náměty se záhadami, být podružné či zcela nepřítomné.
nebezpečím, obtížemi, vážnými Nejlepším přiblížením pochopení
emočními konflikty, sexem, násilím podstaty této skutečnosti je její
a zlem. Filmové producenty a popis ve smyslu staroindické
režiséry samozřejmě silně koncepce satčitánandy. Je to
ovlivňuje divácký vkus a sanskrtský termín složený ze tří
požadavky publika. Pokud Bůh samostatných kořenů - sat
stvořil muže a ženu ke svému znamenajícího existenci nebo bytí,
obrazu, jak nás učí, neměli bychom čit překládaného jako vědomí a
se divit, že kosmické stvoření ánanda, vystihujícího blaho.
zachovává tytéž zásady, jimiž se Můžeme jej popsat jako ztotožnění
řídí tvůrčí činnost a zábavní s oslnivým, bezmezným a
průmysl v našem světě. nezměrným principem či stavem
Během procesu hlubinného bytí, obdařeným nekonečnou
sebepoznávání objevíme, že existencí, nekonečným vědomím
stvoření je rozděleno na dvě nebo inteligencí a prožívajícím
protikladné složky nekonečnou blaženost. Má i
(dichotomizováno) na všech bezmeznou schopnost vytvářet
úrovních, na nichž se setkáme s formy a prožitkové světy ze sebe
formami a oddělenými jevy. sama.
Absolutní Vědomí a Prázdnota Zážitek satčitánandy neboli
existují mimo svět jevů a tím Existence - Vědomí - Blaha má svůj
překračují veškeré polarity. Dobro a protipól - kosmický princip, který
Zlo jako oddělené entity vzniknou ztělesňuje veškerý negativní
a projeví se v počátečních stadiích potenciál Božství. Představuje
stvoření, když se temný a světlý negativní zrcadlový obraz či přesný
aspekt Božství vynoří z nerozlišené protipól hlavních vlastností
formy Prázdnoty a Absolutního satčitánandy. Vzpomeňme na
Vědomí. Ač jsou tyto dva aspekty vstupní scénu Goethova Fausta, v
bytí představiteli pólových níž se Mefistofeles Faustovi
protikladů a ač jsou antagonistické, představuje: ,Jsem duch, který
obou těchto prvků je ve stvoření stále popírá." {„Ich bin der Geist,

72
der stets verneint") Při bližším neboli transcendentní moudrost.
pohledu na jevy, které považujeme Třetí kategorie jevů vnímaných jako
za špatné či zlé, zjistíme, že je lze špatné či zlé zahrnuje prvky
zařadit do tří samostatných představující negaci jiné z předních
kategorií a že každá z nich je charakteristik satčitánandy, totiž
negací jedné ze základních prvku bezmezné blaženosti neboli
vlastností či charakteristik ánandy. Zážitky, které sem patří a
satčitánandy. jejich příčiny odrážejí stinnou
První ze tří základních vlastností stránku tím nejpřímějším,
pozitivní stránky Božství je sat, nejzřejmějším a
nekonečná existence. Odpovídající nejjednoznačnějším způsobem,
kategorie zla souvisí s koncepcemi protože zasahují extatické zážitky
a zážitky týkajícími se omezené bytí. Obsahují celou paletu různých
existence, konce existence a nepříjemných emocí a tělesných
neexistence. Patří k nim pomíjivost, počitků, přímých protikladů božské
jíž je podřízen svět jevů a radosti, jako jsou fyzická bolest,
nevyhnutelná vyhlídka na konečné úzkost, stud, pocit nedostatečnosti,
zničení všeho, včetně naší vlastní deprese a pocit viny.
smrti, úhynu všech živých Stvořitelský (demiurgický) princip
organismů a zániku planety Země, zla, zrcadlový negativ
sluneční soustavy a vesmíru. satčitánandy, lze prožít v čistě
Uvědomme si, jak se vyděsil abstraktní formě jako více nebo
Gautama Buddha, když na své méně konkrétní projev. Někteří jej
vyjížďce z otcova paláce objevil popisují jako Kosmický stín,
existenci chorob, stáří a smrti. V nekonečně velké pole zlověstné
naší tradici razilo středověké energie nadané vědomím,
křesťanské duchovenstvo lakonické inteligencí, ničivým potenciálem a
poučky, aby lidem vštípilo právě obludným odhodláním působit
toto hledisko bytí: „Prach jsi a v chaos, utrpení a zkázu. Jiní jej
prach se obrátíš", „Pamatuj na pociťují jako antropomorfní postavu
smrt", „Světská sláva - polní tráva" obrovských rozměrů ztělesňující
a , Jistá je smrt, nejistá její hodina." vším pronikající univerzální zlo,
jako Temného Boha. Setkání se
Druhou důležitou složkou stinnou stránkou bytí může v
satčitánandy je čit neboli závislosti na dané kultuře mít i
nekonečné vědomí, moudrost a podobu určitého božstva, například
inteligence. Odpovídající kategorie Satana, Lucifera, Ahrimana, Hádá,
zla se vztahuje na různé formy a Lilith, Molocha, Kálí nebo Koatliku.
úrovně omezeného vědomí a Pro ilustraci uvedu výňatek ze
nevědomosti. Zahrnuje širokou zprávy pětatřicetileté psycholožky
paletu jevů, od škodlivých následků Jane. Při cvičném sezení zažila
nedostatečných znalostí, otřesné střetnutí se stinnou
nesprávných informací a stránkou bytí, jež vyvrcholilo
neporozumění záležitostem setkáním s úděsným zosobněním
běžného života až po sebeklam a univerzálního zla.
zásadní nevědomost o podstatě
Zdálo se mi, že jsem prožívala svůj
života na vysoce metafyzické
dosavadní život s růžovými brýlemi
úrovni (avidja). Tento typ
na očích a že mi tyto brýle
nevědomosti popsal Buddha a
zabraňovaly vidět obludnost
někteří další duchovní učitelé jako
existence. Spatřila jsem nesčetné
jeden z významných kořenů
obrazy různých forem života v
utrpení. Forma vědění, která může
přírodě, jak jsou předmětem útoků
proniknout závojem nevědomosti a
a jak jedna pohlcuje druhou. Celý
vést k osvobození od utrpení, se na
řetězec života, od nejnižších
Východě nazývá pradžňaparámita

73
organismů po ty nejvyvinutější, se při sezení svědkyní výběru obrazů
mi najednou odhalil jako kruté stinných stránek života jak v
drama, ve kterém malé a slabé přírodě, tak v lidské společnosti,
požírají velcí a silní. Tento rozměr aniž sejí dostalo vhledu do příčin
přírody byl tak nápadný a chamtivosti a násilí. V další fázi ji
převládající, že jsem stěží vnímala prožitek přímo zavedl k něčemu,
i jiná hlediska, jako jsou krása co se zdálo být metafyzickým
zvířat nebo genialita a tvůrčí zdrojem veškerého zla na světě.
inteligence životní síly. Byla to
otřesná ilustrace skutečnosti, že Náhle se vše změnilo a octla jsem
hlavním základem života je násilí - se tváří v tvář bytosti zodpovědné
život nepřežije, pokud by se za všechno, co jsem dosud viděla.
nekrmil sám sebou. Býložravec je Byl to obraz ztělesňující
pouze skrytějším a mírnějším kvintesenci nadčasového zla,
příkladem kořistnické existence v neuvěřitelně zlověstná tyčící se
tomto biologickém holocaustu. postava vyzařující
Prohlášení markýze de Sade, že nepředstavitelnou energii. Ačkoli
„příroda je zločinec ", kterým nedovedu uvést její konkrétní
ospravedlňoval své vlastní velikost, zdála se mi nesmírná,
chování, dostalo náhle nový smysl. snad jako celé galaxie. Byla sice
Jiné obrazy mě provedly dějinami obecně formou podobná člověku,
lidstva a podaly mi pádný důkaz, stěží jsem však rozeznávala
že jim vládne násilí a chamtivost. jednotlivé části jejího těla, protože
Uviděla jsem vzteklé bitky nemělo konkrétní tvar.
jeskynních mužů užívajících Skládalo se z rychle se měnících
primitivní kyje i masové dynamických obrazů, které se
vražděníprostřednictvím stále vznášely a holograficky se
zdokonalovaných zbraní. Po vizi prolínaly. Představovaly různé
mongolských hord vedených formy zla a zjevovaly se v
Džingis Chánem, které táhly Asií, příslušné části těla Boha zla.
nesmyslně vraždily a vypalovaly Břicho obsahovalo například
vesnice, následovaly hrůzy stovky zobrazení chamtivosti,
nacistického Německa, Stalinova obžerství a nechutnosti, oblast
Ruska a jihoafrického apartheidu. genitálií scény erotických perverzí,
A ještě další obrazy mi ukázaly znásilňování a sexuálně
nenasytnou touhu po majetku a motivovaných vražd, paže a ruce
šílenství naší technovědné násilí působené mečem, dýkami a
společnosti hrozící zkázou střelnými zbraněmi. Zakoušela
veškerého života na této planetě. jsem hrůzu a nepopsatelné
Poslední ironií a krutým žertem v ohrožení. Myslí se mi honila jména
tomto ponurém obrazu lidstva se Satan, Lucifer a Ahriman. Byly to
ukázaly být role největších však jen směšné krotké názvy
světových náboženství. Bylo jasné, toho, co jsem prožívala.
že tyto instituce, ač slibovaly
zprostředkovat spojení s Božstvím, Oddělující síla zla
byly ve skutečnosti hlasatelkami Někteří z těch, kdo prožili osobní
zla. Počínaje dějinami islámu setkání s Kosmickým zlem, měli
šířícímu se mečem a kopím, přes zajímavé vhledy do jeho
křesťanské křižácké výpravy a charakteru a funkce v univerzálním
zvěrstva inkvizice až po nejnovější schématu věcí. Poznali, že je tento
nábožensky motivované krutosti princip složitě zakomponován do
byla náboženství spíše částí tohoto přediva bytí a že prostupuje v
problému než jeho řešením. rostoucích konkrétních formách
všemi úrovněmi stvoření. Jeho
Až do tohoto okamžiku byla Jane různé projevy jsou vyjádřením

74
energie, díky níž se odštěpené následuje pocit splynutí s
jednotky cítí navzájem oddělené. duchovním zdrojem. Toto spojení
Odcizuje je také jejich kosmickému zřejmě našlo své konkrétní
zdroji, nerozlišenému Absolutnímu vyjádření v japonských
Vědomí. Tím jim zabraňuje, aby si buddhistických chrámech, jakým je
uvědomily svou zásadní identitu s třeba nádherný Todaiči v Naře, kde
tímto zdrojem i svou základní návštěvník prochází kolem
vzájemnou jednotu. hrůzostrašných postav rozzuřených
Z tohoto hlediska je zlo úzce strážců, než se dostane dovnitř
svázáno s dynamikou, o níž jsem se chrámu a stane tváří v tvář zářivé
již dříve zmínil jako o „kosmickém podobě Buddhy.
dělení", „zaclánění" či
„zapomínání". Jelikož si nelze Jeden v mnohém, mnozí
představit božskou hru, kosmické
drama, bez jednotlivých
v Jednom
představitelů, bez zřetelných Při každém pokusu uplatnit morální
oddělených jednotek, je existence hlediska na proces kosmického
zla naprosto nutná pro stvoření stvoření je zapotřebí vzít v úvahu
světa, jak jej známe. Toto důležitou skutečnost. Podle vhledů,
pochopení je v základní shodě s o kterých se v této knize hovoří,
poznáním vyjádřeným v některých jsou veškeré hranice, které běžně
křesťanských mystických spisech, ve vesmíru vnímáme, umělé a
podle nichž padlý anděl Lucifer iluzivní. Ve své nejhlubší podstatě
(doslova „Světlonoš") jako je celý kosmos jediným jsoucnem
představitel protipólu je nazírán (entitou) nepředstavitelných
jako demiurgická postava. Bere s rozměrů, Absolutním Vědomím. Jak
sebou lidstvo na fantastickou pouť jsme se již dříve poučili z
do světa hmoty. Pohlédneme-li na překrásné Thič Nhat Hahnovy
tento problém z jiného hlediska, básně, mají všechny role v
můžeme říci, že v konečné analýze kosmickém dramatu při konečné
jsou zlo a utrpení založeny na analýze jediného protagonistu. Ve
falešném vnímání skutečnosti, všech situacích, v nichž se
zejména ve víře vnímajících bytostí uplatňuje prvek zla, jako jsou
v oddělené individuální ego. Tento nenávist, krutost, násilí, bída a
vhled je zásadní částí buddhistické utrpení, hraje tvůrčí princip sám se
doktríny anatty (ne-já) nebo sebou složitou hru. Agresor je
anátmana. totožný s napadeným, diktátor s
Vhled obsahující poznání, že zlo je utlačovaným, násilník se
ve vesmíru rozdělující silou, znásilněným a vrah se svou obětí.
pomáhá také k pochopení určitých Infikovaný pacient se neliší od
typických prožitkových vzorců a bakterií, které mu vnikly do těla a
sledů v hoiotropních stavech. nemoc vyvolaly, nebo od lékaře,
Extatickým zážitkům sjednocení a který se snaží antibiotiky nemoc
rozšíření vědomí často předcházejí vyléčit.
otřesná setkání se silami temnot Následuje výtah ze sezení
ve formě archetypálních bytostí Christophera Bache, profesora
nebo proniknutí démonickými filosofie a religionistiky. Jeho popis
clonami. Obvykle se s tím pojí zážitku Prázdnoty jsem citoval již
krajní emoční a tělesné utrpení. dříve jako velice živou ilustraci
Nejcharakterističtějším příkladem otřesného poznání naší zásadní
ilustrujícím toto spojení je proces totožnosti s tvůrčím principem.
psychospirituální smrti a Jako ústřední se vynořilo téma
znovuzrození, během něhož po sexu. Nejprve v příjemné formě
prožití agónie, hrůzy a zničení vzájemné rozkoše a erotického
zapříčiněných hněvivými božstvy

75
uspokojení, ale brzy se změnilo v jim volné pole působnosti.
násilnou formu jako znásilnění, Rozuzlení této mučivé situace se
ublížení a utrpení. Síly sexuálního dostavilo, jakmile odhalil
násilí se rodily také v propletené skutečnost, že za oběma
síti lidských vztahů. Celil jsem rozdílnými aktéry těchto
těmto brutálním silám a za mnou násilnických scén je jedna jediná
bylo dítě. Snažil jsem se chránit je entita - on sám jako tvůrčí princip.
před nimi, zadržet je a zabránit jim,
aby se k němu dostaly. Hrůza se Bez ohledu na to, jak usilovně jsem
zvýšila, jakmile se z dítěte se bránil, musel jsem popustit
vyklubala moje milovaná tříletá uzdu své zuřivosti. S hrůzou a
dcera. Byla to ona a zároveň to zaslepeným chtíčem jsem se
byly všechny děti světa. chystal napadnout, znásilnit a zabít
Stále jsem usiloval o to, abych a přece jsem se tomu ze všech sil
zadržel útok, který pronikal skrz vzpíral. Zápas neustále nabýval na
mé vlastní tělo, a přitom mi bylo intenzitě, až se náhle cosi zlomilo
jasné, že nakonec budu poražen. a já jsem si s hrůzou uvědomil, že
Čím déle jsem síly odrážel, tím se chystám zabít a znásilnit sebe
více mohutněly. Mé „já" nebylo sama. Toto nečekané prozření
pouze mé osobní „já", nýbrž tisíců mělo mnoho rozměrů a bylo silně
a tisíců lidí. Ta hrůza předčila matoucí. Dostal jsem se až za bod
všechno, co dovedu popsat. Za obratu, kdy mi svitlo, že jsem jak
sebou jsem cítil vyděšenou násilnický vrah, tak i oběť.
nevinnost, ale náhle k tomu přibyl Prožitkovějsem věděl, že jsme
nový prvek - síla mystického jedno a totéž. Podíval jsem se do
objetí. Nad dítětem se tyčilo očí své oběti a zjistil jsem, že se
Primární ženství, sama Bohyně dívám do tváře sebe sama. Začal
matka. Pokynula mi, abych ji objal, jsem vzlykat a nebyl jsem k
a já jsem instinktivně vytušil, že utišení. „ Chci to spáchat sám na
nemůže existovat nic sladšího než sobě. "
její náruč. Nebyla to karmická inverze, skok
Tím, že jsem se bránil násilnému do minulého života, v němž si vrah
sexuálnímu napadení, bránil jsem a oběť vyměnili místa. Byl to spíše
se zároveň i mystickému objetí kvantový skok do prožitkové
bohyně, ale nedovedl jsem se úrovně, ve které se veškeré duality
přinutit,abych své dítě znásilnil rozpustily do jediného
nebo zabil, navzdory sladkému všeobjímajícího toku. „Já", jímž
příslibu splynutí. Šílenství se jsem se stal, nebylo v žádném
stupňovalo, až jsem se začal ohledu osobní, byla to jednota
otáčet. Neustále jsem se bránil zahrnující všechny lidské bytosti.
vražednému útoku. Nyní jsem Bylo kolektivní v tom smyslu, že
hleděl do tváře své oběti drcen zahrnovalo celou lidskou
mlýnskými kameny vášně na zkušenost, a to naprosto jednotnou
straně jedné a touhy ochránit dítě a nerozdělenou. Byl jsem jednota.
na straně druhé. Oběť byla Agresor i jeho oběť. Násilník i
současně moje bezbranná, znásilněná. Zabiják i zavražděná. A
nevinná, křehká dceruška i provádím to sám sobě. Po celé
Primární žena lákající mě k dějiny lidstva jsem to páchal sám
sexuálnímu splynutí kosmických na sobě. Bolest lidských dějin je
rozměrů. mou bolestí. Nebylo obětí, nic
nikdy mimo mne mi ji nepůsobilo.
Po dlouhotrvajícím agonizujícím To já jsem zodpovědný za všechno,
zápase s příšernou touhou co prožívám, za všechno, k čemu
vyvolanou násilnickými impulzy se kdy došlo. Díval jsem se do tváře
jim Chris posléze poddal a ponechal svého vlastního stvoření. Já jsem

76
se toho všeho dopouštěl. Já jsem nekonečných diskontinuitních
svolil, aby se to stalo. Já jsem se explozí experienciální aktivity.
rozhodl vytvořit všechny ty hrůzné, Základní prvek, z něhož se vesmír
hrůzné světy. skládá, není trvalá substance,
Formy Prázdnoty a nýbrž okamžik zážitku, který ve své
terminologii nazývá „aktuální
prázdnota forem příležitostí". Tento pojem se
Při každé metafyzické diskusi o vztahuje na jevy na všech úrovních
existenci zla musíme vzít v úvahu reality, od subjaderných částic až
další důležitý faktor. Pečlivý rozbor po lidskou duši.
charakteru skutečnosti, bez ohledu Tento výklad napovídá, že žádná z
na to, zda jde o přístup prožitkový, událostí našeho běžného života, a
vědecký či filosofický, dojde k tím ani žádná ze situací
závěru, že materiální svět a zahrnujících utrpení a zlo není
všechny události v něm jsou v koneckonců skutečná v tom
zásadě prázdné. Texty různých smyslu, v jakém o nich přemýšlíme
buddhistických škol nabízejí a jak je prožíváme. Pro osvětlení se
meditační praktiky, pomocí nichž vrátím k podobnosti s filmem,
lze odhalit prázdnotu všech kterou jsem již použil předtím.
materiálních předmětů a absenci Díváme-li se na filmové plátno
odděleného ega v našem bytí. nebo na televizní obrazovku, je to,
Dodržením pokynů pro duchovní co vnímáme jako jednotlivé hlavní
praxi můžeme dosáhnout hrdiny, jen souhrn různých aspektů
prožitkového potvrzení základní téhož nerozlišeného světelného
zásady buddhismu - že tvar je pole. Máme na vybranou, vyložit si
prázdnota a prázdnota je tvar. své vnímání jako složité skutečné
Takový výrok se může zdát životní drama, nebo si uvědomit, že
paradoxní nebo dokonce absurdní jsme svědky tance
v běžném stavu našeho vědomí, elektromagnetických a akustických
ale odkrývá hlubokou pravdu o vln různých kmitočtů, které jsou
skutečnosti potvrzenou moderní pečlivě sladěny a synchronizovány,
vědou. V prvních desetiletích aby se docílilo zvláštního účinku.
našeho století prováděli fyzici Naivní osoba, třeba dítě, může
systematický výzkum složení považovat film za skutečnost,
hmoty až po subjadernou úroveň. kdežto typický návštěvník kina ši j e
V průběhu výzkumu odhalili, že to, velice dobře vědom toho, zeje
co dosud pokládali za pevnou účastníkem zdánlivé skutečnosti.
hmotu, se stále více jeví jako Důvodem, proč se rozhodneme
prázdné. Postupně mizelo z obrazu pohlížet na hru světla a zvuku jako
všechno, co jen vzdáleně na skutečný příběh a na jeho
připomínalo pevnou „hmotu", a postavy jako na samostatné
nahradily ji abstraktní jednotky, je náš zájem o zážitek
pravděpodobnostní rovnice. plynoucí z takového záměru. Ve
To, co buddhisté objevili skutečnosti se svobodně
experienciálně a moderní fyzici rozhodneme pro návštěvu kina a
experimentálně, je v zásadní shodě zaplatíme vstupné, protože máme
s metafyzickými úvahami Alfreda aktivní snahu získat příslušný
North Whiteheada (1967), jednoho zážitek. 1 když se rozhodneme
z největších filosofů našeho století. nahlížet na předváděné situace
Whitehead nazval víru v trvající jako na skutečné, na jiné úrovni si
existenci oddělených hmotných uvědomujeme, že filmové postavy
předmětů „falešnou představou o jsou vymyšlené a že filmoví herci
nesprávně umístěné konkrétnosti". se dobrovolně uvolili je předvádět.
Podle něho se vesmír skládá z Z hlediska tohoto výkladu je

77
zejména důležité, že diváci vědí, že zamyslíme nad praktickými
zavraždění ve filmu ve skutečnosti důsledky takového pohledu na
nezemřeli. život a na naše běžné chování. Na
souladu s vhledy popsanými v této první pohled se nazírání hmotného
knize má lidská situace velice světa jako zdánlivé skutečnosti a
úzkou souvislost se situací přirovnání lidského života k filmu
filmového diváka. Na jiné úrovni jeví jako trivializace života a
skutečnosti jsme se rozhodli pro zlehčování hloubky lidské bídy.
vtělení, protože nás zlákal zážitek, Mohlo by se zdát, že takový pohled
který přináší hmotná existence. popírá vážnost lidského strádání a
Samostatná totožnost hlavních razí postoj cynické
představitelů kosmického dramatu, nezúčastněnosti, jako by vlastně
včetně nás samotných, je iluze a nic nemělo smysl. Obdobně může
hmota, z níž se zdá být vesmír vypadat přijetí zla jako nedílné
utvořen, je v zásadě prázdná. Svět, součásti stvoření a uznání jeho
ve kterém žijeme, neexistuje ve relativity jako ospravedlnění snahy
skutečnosti ve formě, v níž ho odstranit veškeré etické zábrany a
vnímáme. Východní duchovní spisy sledovat neomezeně výhradně
přirovnávají naše běžné prožívání sobecké cíle. Může se jevit i jako
světa ke snu, z něhož se můžeme maření jakékoli snahy o aktivní boj
probudit. Frithjof Schuon (1969) to se zlem ve světě.
vyjádřil velice výstižně: „Vesmír je V tomto směruje ovšem situace
sen utkaný ze snů - bdí pouze Já." daleko složitější, než se zdá při
kosmickém dramatu jako ve filmu povrchním pohledu. Především se
nebo v divadelní hře není zabitých ukazuje, že praktický zážitek
ani umírajících, neboť po skončení uvědomění si, že za všemi formami
příslušných rolí u nich dochází k je prázdnota, není vůbec
nabytí nebo k opětovnému nabytí neslučitelný se skutečným
větší a hlubší totožnosti. V určitém oceňováním veškerého stvoření a
smyslu ani drama ani jeho lásky k němu. Transcendentní
představitelé vlastně vůbec zážitky vedoucí k hlubinným
neexistují, nebo existují a zároveň metafyzickým vhledům do
neexistují. Z tohoto hlediska by charakteru reality vzbuzují ve
bylo stejně absurdní vyčítat skutečnosti úctu ke všem cítícím
Univerzálnímu Vědomí existenci zla bytostem a vedou k zodpovědnému
ve světě, jako odsoudit režiséra přístupu k životu. Náš soucit
filmu za zločiny či vraždy spáchané nevyžaduje, aby šlo jen o objekty
na plátně. Mezi vnímajícími hmotné povahy. Může se stejně
bytostmi a filmovými herci je však dobře vztahovat na cítící bytosti,
samozřejmě důležitý rozdíl. Byť které jsou jednotkami vědomí.
nejsou bytosti v materiálním světě Uvědomění si, že základem
tím, čím se zdají být, jsou jejich hmotného světa je prázdnota, nám
zážitky tělesné bolesti a emočního může výrazně pomoci, abychom se
dovedli vyrovnávat s obtížnými
utrpení souvisejícího s jejich rolemi
životními situacemi. Zároveň ani v
skutečné. U filmových herců tomu
nejmenším neubírá našemu bytí na
tak pochopitelně není.
smysluplnosti a nestojí v cestě naší
Takový pohled na stvoření může
schopnosti radovat se z krásných a
být krajně znepokojivý, přestože se
příjemných stránek života. Hluboký
zakládá na velmi přesvědčivých
soucit a obdiv ke stvoření není
osobních zážitcích z holotropních
nijak neslučitelný se zjištěním, že
stavů a je obecně slučitelný s hmotný svět neexistuje v podobě,
vědeckými objevy o charakteru v níž ho vnímáme. Můžeme přece
skutečnosti. Tyto problémy se ukáží velice emočně a intenzivně
jako zcela zřejmé, jakmile se

78
reagovat na silná umělecká díla a možnost pokračování života po
hluboce se vžívat do toho, co biologické smrti. Ve svých
představují! A na rozdíl od Zákonech vkládá Sokratovi do úst
uměleckých děl jsou takové zážitky větu, že nedbat o posmrtné {post
představitelů života reálné! mortem) důsledky našich činů by
bylo „požehnáním pro zločince"
(Platon 1961a). V pokročilých
Dopad holotropního stádiích duchovního vývoje jsou
procesu na etické kombinace poklesu agresivity,
úbytku egocentrické orientace,
hodnoty a chování smyslu pro jednotu se všemi
Než plně doceníme etické důsledky cítícími bytostmi a vědomí zákona
hlubinných transcendentních karmy významnými faktory řídícími
vhledů na naše chování, musíme naše běžné chování.
vzít v úvahu několik dalších V této souvislosti je zajímavé
faktorů. Prožitková zkoumání zmínit se o C. G. Jungovi a o krizi,
umožňující takové hlubinné vhledy kterou prožil, když si uvědomil
typicky odhalují důležité relativitu všech etických norem a
biografické, perinatální a hodnot. V této fázi se vážně tázal,
transpersonální zdroje násilí a zda skutečně záleží na tom, jaký
chamtivosti v našem nevědomí. druh chování si zvolíme a řídíme-li
Psychické zpracování tohoto se etickými zásadami. Po jistém
materiálu vyúsťuje ve významné váhání dospěl k uspokojivé osobní
snížení agrese a zvýšení tolerance. odpovědi na tento problém. Dospěl
Setkáváme se také se širokým k závěru, že při neexistenci
spektrem transpersonálních absolutních měřítek morálky je
zážitků, při nichž se ztotožňujeme s každé etické rozhodnutí tvůrčím
různými složkami stvoření. činem, který zrcadlí současný stav
Výsledkem je hluboká úcta k životu vývoje našeho vědomí a informací,
a soucítění se všemi vnímajícími jež máme k dispozici. Změní-li se
bytostmi. Týž proces, jímž tyto faktory, můžeme na tuto svou
odhalujeme prázdnotu forem a situaci nahlížet s odstupem času
relativitu etických hodnot, tak odlišně. To však neznamená, že
významně snižuje náš sklon k bylo naše původní rozhodnutí
nesprávné. Důležité je, že jsme
nemorálnímu a antisociálnímu
udělali v daných poměrech to
chování a učí nás lásce a soucítění.
nejlepší, co bylo v našich silách.
Vytváříme si nový systém hodnot,
Při pokročilých transpersonálních
který není založen na konvenčních
zážitcích můžeme zlo překročit, ale
normách, předpisech, nařízeních a
v našem běžném životě i v jiných
strachu z trestu, nýbrž na znalosti a
prožitkových oblastech, zejména v
pochopení vesmírného řádu.
archetypální sféře, se jeho
Uvědomujeme si, že jsme nedílnou
existence zdá být velmi skutečná.
součástí stvoření a že ubližujeme-li Ve světě náboženství se často
druhým, ubližujeme sami sobě. setkáváme s tendencí
Kromě toho vede hlubinné vypodobňovat zlo jako cosi
sebezkoumání k prožitkovému odděleného od Božství a jemu
objevu reinkarnace a zákona cizího. Holotropní zážitky však
karmy, jež přináší vědomí o vedou k pochopení toho, co jeden z
možnosti vážných prožitkových mých pacientů nazval
důsledků škodlivého chování, a to i „transcendentním realismem". Je
takového, které uniká to postoj přijímající skutečnost, že
společenskému trestu. zlo je nedílnou součástí stvoření a
Platon si jasně uvědomoval hluboké že ve všech oblastech, kde jsou
mravní důsledky naší víry v samostatní jedinci, bude vždy

79
existovat světlá a stinná stránka. egem nebo tím, co hinduisté
Jelikož je zlo nerozpletitelně nazývají jméno a tvar (namarúpa).
vpředeno do kosmického tkaniva a Během sebezkoumání prožijeme
jelikož je nezbytné pro existenci radikální posuny ve vnímání své
prožitkových světů, nelze je porazit totožnosti. Při holotropních stavech
ani vymýtit. I když však nemůžeme se můžeme ztotožnit s čímkoli,
vyloučit zlo z univerzálního počínaje nevýznamnou částečkou
schématu věcí, můžeme zcela protoplazmy v obrovitém hmotném
určitě měnit sebe samé a začít se vesmíru až po souhrn veškerého
zcela odlišným způsobem bytí a samotné Absolutní Vědomí.
vyrovnávat s temnou stránkou Zda sebe sama vidíme jako
bytí. bezbrannou oběť všemocných
Při hlubinné prožitkové činnosti si kosmických sil nebo jako
uvědomíme, že v životě nás spolutvůrce vlastního života a
neminou určité fyzické a emoční spoluautora jeho scénáře, má
strasti a nepohodlí, jež jsou pochopitelně dalekosáhlý dopad na
součástí tělesného bytí všeobecně. stupeň zakoušeného utrpení v
První vznešená Buddhova pravda životě nebo naopak na množství
nám připomíná, že život znamená radosti a svobody, ze kterých se
utrpení (dukha) a že se specificky těšíme.
týká situací a okolností, které jsou
zodpovědné za naši bídu -
narození, stáří, nemoci, umírání, Archetypy zla a
spojení s tím, co je nám nemilé, budoucnost lidstva
oddělení od toho, co je nám drahé,
a nedosažení toho, po čem bažíme. Před ukončením této kapitoly se
Kromě toho každý z nás prožívá zmíním o několika zajímavých
utrpení, které je pouze jeho vlastní vhledech z holotropních stavů,
a které zrcadlí osud každého z nás pokud jde o vztah zla, budoucnosti
a jeho karmickou minulost. lidstva a přežití života na naší
planetě. Jsme si všichni bolestně
Utrpení se sice nemůžeme
vědomi kruté a nebezpečné krize,
vyhnout, můžeme však určitou
které čelíme při vstupu do dalšího
měrou ovlivnit jeho načasování a
tisíciletí. Je zřejmé, že již
formu. Moje pozorování z práce s
nemůžeme dále jednat tak, jak
holotropními stavy mě vedou k
jsme byli zvyklí téměř po celé
poznání, že střetnutí s tíživými
lidské dějiny, a zároveň doufat v
stránkami existence v soustředěné
přežití. Je naprosto nezbytné nalézt
a zhuštěné formě při uváženě
způsoby, jak zkrotit lidské násilí,
naplánovaných sezeních významně
odstranit zbraně hromadného
snižuje projev těchto prvků v
ničení a zajistit světový mír. Stejně
našem běžném životě. Existují i
důležité je i zastavit průmyslové
jiné způsoby, jimiž nám soustavné
znečišťování ovzduší, vody a půdy
sebezkoumání pomáhá vyrovnávat
a přeorientovat ekonomii na
se s utrpením a s prožíváním
obnovitelné zdroje energie. Dalším
obtížných složek bytí. Poté, co se
důležitým úkolem je odstranit ze
naučíme vyrovnat se s krajní
světa chudobu a hlad a zajistit
intenzitou prožitků v holotropních
lékařskou péči pro všechny lidi
stavech, dojde k hluboké změně i v
trpící vyléčitelnými chorobami.
našem základním vztahu k
Mnoho z nás má vážnou starost a
podstatě utrpení, zkoušek a
upřímné přání odvrátit hrozivou
trápení, kterým jsme vystaveni v
situaci a vytvořit lepší svět. Je
běžném životě, a mnohem
nepochybně jasné, že situace
snadněji je zvládáme.
světa je kritická a jen stěží si lze
Zjistíme také, že nejsme tělesným
představit nějaké snadné ozdravné

80
akce, které by ji zlepšily. Potíže s by patřily programy různě
nalézáním řešení se obvykle orientované systematické duchovní
přisuzují skutečnosti, že současná praxe, rozličné formy
globální krize je krajně složitá a psychoterapie zprostředkující
zahrnuje spletité předivo přístup k perinatálním a
problémů, jejichž rozměry jsou transpersonálním zážitkům a
ekonomické, politické, etnické, centra nabízející kontrolovaná
vojenské, psychologické a další. psychedelická sezení. Velký
Řešení, je-li vůbec možné, se význam by měl také návrat ke
spatřuje v opravě úchylných trendů společensky ustanoveným
v uvedených oblastech. rituálním aktivitám, srovnatelným
V holotropních stavech zjistíme, že s těmi, které existovaly ve všech
tento problém má i znepokojivý starých a domorodých kulturách.
metafyzický rozměr. Uvědomíme Moderní verze obřadů přechodu by
si, že to, co se děje v našem světě, umožnily prožívat a integrovat
neurčují výlučně materiální příčiny. různé ničivé a sebezničující
V konečné analýze jde o přímý energie, jež mají jinak rozvratné
odraz dynamiky v archetypální účinky na společnost. Dalšími
oblasti. Síly a bytosti operující v zajímavými možnostmi by byly
této oblasti jsou značně nové dynamické formy umění a
polarizované - panteon zábavy, které by používaly
archetypálních postav zahrnuje technologie virtuální reality.
laskavá a hněvivá božstva. Tyto transformativní techniky by
Archetypální principy - dobré, bylo možno doplnit různými
neutrální a zlé - představují činnostmi orientovanými navenek,
nedílnou součást stvoření a ale sloužícími témuž cíli. Tak by
nezbytné prvky kosmické hry. Z bylo možno částečně usměrňovat
tohoto důvodu nelze vyloučit zlo z mocné a skrytě ničivé energie,
univerzálního schématu věcí. projevující se běžně
Polovinu archetypálního panteonu bratrovražednými válkami,
nelze jen tak jednoduše „vykázat prostřednictvím vesmírného
ze hry". programu založeného široce a
S ohledem na tyto vhledy je jasné, globálně nebo podobných velkých
že pokud chceme zlepšit situaci ve technických projektů. Další
světě a snížit vliv prvků zla na naše možností je pořádání soutěží všeho
běžné záležitosti, musíme najít druhu, od sportovních turnajů po
méně ničivé a nebezpečné formy závody s použitím moderní
projevů archetypálních sil, které technologie. Část energie by také
jsou za ně zodpovědné. Je nanejvýš bylo možné usměrnit pomocí
nutné vytvořit vhodné rámce, které složitých zábavních parků,
by umožnily uznat tyto karnevalů a her pod širým nebem
archetypální síly a zároveň jim podobných slavnostem starověkých
nabízely jiné možné způsoby a středověkých panovníků, šlechty,
projevu, které by životu pomáhaly, nižší šlechty a lidu. Pokud mají
místo aby jej ničily. Občas přinášejí zmíněné vhledy nějakou platnost,
holotropní stavy zajímavé představuje úkol vyvinout tyto
myšlenky, které napovídají, jak by nové formy zcela jistě zajímavou
měly tyto činnosti a příslušné výzvu.
instituce vypadat.
Prvotním zaměřením na snížení
dopadu potenciálně ničivých
archetypálních sil v našem světě
by mělo být nalezení bezpečných
kanálů pro jejich projev v
holotropních stavech vědomí. Sem

81
7. Narození, psychologický a duchovní dopad.
Obdobně se může stát těsné
uniknutí smrti nebo strávení
sex a smrt - určitého času v blízkosti umírající
osoby mocným urychlením
kosmické mystického zážitku. Rovněž
sexuální milostný akt s dokonale
spojení souznějícím partnerem se může
stát hlubokým duchovním zážitkem
a v některých případech může
dokonce spustit proces rozvoje
Smrt hraničíš naším narozením vědomí. Těsný vztah mezi
a naše kolébka stojí v hrobě. sexualitou a spiritualitou je
základem východních tantrických
Joseph Halí
praktik.
Mimo těsný vztah se spiritualitou
Člověk se okamžitě sníží na vykazují narození, sex a smrt také
úroveň zvířete, jestliže se oddá významné vzájemné prožitkové
pouze vyhledávání rozkoše, ale přesahy. Pro řadu žen se může stát
pozvedne se na vyšší úroveň, přirozený hladký porod za
jestliže svou zvířecí touhu příznivých okolností nejsilnějším
udrží na uzdě a se sexuální sexuálním zážitkem celého jejich
funkcí spojí ideje smrtelnosti, života. Mocný sexuální orgasmus u
vznešenosti a krásy. žen i u mužů může naopak
baron Richard von Krafft-Ebing příležitostně nabýt formy
psychospirituálního znovuzrození.
Orgasmus může být rovněž natolik
Těsný vztah mezi silný, že ho může jedinec
subjektivně prožít jako umírání.
narozením, sexem a Souvislost mezi sexuálním
smrtí orgasmem a smrtí se odráží ve
V části zabývající se zkoumáním francouzském výrazu pro orgasmus
způsobů opětného spojení s - „malá smrt" (la petite moři). Také
kosmickým zdrojem jsem se umírání, zejména pokud je provází
stručně zmínil o třech oblastech dušení, může mít silnou sexuální
lidského života, které zvlášť těsně složku.
souvisejí s transpersonální oblastí - Stejně těsný je vztah mezi
o narození, sexu a smrti. Jak jsme narozením a smrtí. V pokročilém
poznali, všechny tři představují stadiu těhotenství mívá mnoho
významné brány k transcendenci a matek sny s motivy smrti a zničení.
jedinečnou příležitost opětného Porod představuje možné ohrožení
kosmického splynutí. Platí to, ať se života matky i dítěte. Může jej
s některou z těchto oblastí provázet intenzivní strach ze smrti,
setkáme symbolicky v procesu i když v konkrétním případě třeba
hlubinného prožitkového není obtížný a neohrožuje život.
sebezkoumání, či v běžném životě. Platí i opak - zážitky blízké smrti
Rodičky a všichni, kdo při porodu mívají některé prvky společné s
asistují nebo hojen pozorují, mohou narozením, zejména častý pocit
prožít mocné duchovní otevření se. cesty tunelem a proniknutí na
Děje se to zejména tehdy, jestliže světlo na konci.
porod neprobíhá v odlidštěném Při práci s holotropními stavy lze
nemocničním prostředí, nýbrž za získat hlubinné vhledy do podstaty
okolností, kdy lze prožít jeho plný prožitkových vztahů mezi
narozením, sexem a smrtí. V

82
nevědomé psýché jsou tyto tři fotografického detailu. Může se tak
základní oblasti našeho života tak stát i u lidí, kteří nemají žádné
těsně propojeny a propleteny, že je vědomé znalosti o svém narození a
nemožné zažít jednu z nich a postrádají základní informace o
nedotknout se přitom ostatních. Je porodnictví. Prostřednictvím
to překvapivé, protože v běžném přímého zážitku můžeme například
životě pohlížíme na tyto tři oblasti zjistit, že se náš porod odehrál
odděleně a mluvíme o každé z nich koncem pánevním, že se při porodu
zvlášť a v jiných souvislostech. použilo kleští nebo že jsme se
Narození vyznačuje počátek života narodili s pupeční šňůrou ovinutou
a týká se dítěte. Smrt, pokud není kolem krku. Můžeme pocítit úzkost,
způsobena vážnou chorobou nebo biologický děs, tělesnou bolest a
nehodou, spojujeme se stářím a dušení provázející tuto děsivou
tedy s konečným stadiem života. událost a můžeme dokonce i
Sex v plném významu slova patří přesně rozeznat typ anestetika
do středního období života použitého při porodu. Často to
charakterizovaného tělesnou doprovázejí různé polohy a pohyby
zralostí. hlavy a těla, které přesně
reprodukují příslušný mechanismus
určitého typu porodu. Všechny tyto
Narození, sex a smrt v podrobnosti jsou ověřitelné, jsou-li
perinatálním procesu k dispozici spolehlivé záznamy o
porodu nebo věrohodní svědci.
Konvenční pohled na vztah mezi Silné zastoupení narození a smrti v
narozením, sexem a smrtí dozná naší psýché a jejich blízký vztah
podstatných změn, jakmile proces mohou překvapit konvenční
našeho hlubinného sebezkoumání psychology a psychiatry, jsou však
překročí úroveň vzpomínek na logické a pochopitelné. Porod
dětský a kojenecký věk a dospěje ukončí brutálním způsobem
až k narození a perinatální oblasti nitroděložní život plodu. Plod jako
psýché. Vynoří se emoce a tělesné vodní organismus „zemře" a narodí
vjemy tak krajní naléhavosti, že se jako forma života dýchající
často předčí všechno, co jsme vzduch, fyziologicky a dokonce i
doposud považovali za lidsky anatomicky odlišná. Průchod
možné. Naše zážitky se stanou porodními cestami je sám o sobě
zvláštní směsicí témat narození a obtížnou situací potenciálně
smrti. Zahrnují pocit, že jsme se ohrožující život.
octli v hrozném, život ohrožujícím Není tak snadné pochopit, proč
sevření, a zároveň vedeme zoufalý perinatální dynamika také běžně
odhodlaný boj za osvobození se a zahrnuje sexuální složku. Při
přežití. Těsná souvislost mezi opětném prožití konečných stadií
narozením a smrtí na perinatální porodu se přesto typicky dostavuje
úrovni odráží skutečnost, že porod nezvykle silné sexuální vzrušení.
je událost, která je možným Totéž platí i pro rodící ženy, které
ohrožením života. Jak matka, tak prožívají směsici strachu ze smrti a
dítě mohou skutečně přijít při intenzivní sexuální vzrušení.
porodu o život a dítě se může Takové spojení vypadá na první
narodit nebezpečně zmodralé pohled podivné a matoucí,
dušením nebo mrtvé a potřebující zejména pokud se týká plodu, a
resuscitaci. zaslouží si jistě krátké vysvětlení.
Zážitek různých okolností Zdá se, že v lidském organismu je
biologického porodu může být zabudován mechanismus, který
velmi věrný a přesvědčivý a často přeměňuje extrémní utrpení,
tento proces zobrazuje s přesností zejména pokud je spojeno s
dušením, ve zvláštní formu

83
sexuálního vzrušení. Tento pocházet z jakéhokoli zeměpisného
prožitkový vztah pozorujeme také v a dějinného rámce, jakož i z
různých jiných životních situacích, jakékoli světové spirituální tradice,
nejen při porodu. Lidé, kteří se zcela nezávisle na našem rasovém,
pokusili o sebevraždu oběšením a kulturním, výchovném či
byli v poslední chvíli zachráněni, náboženském pozadí.
popisují, že v okamžiku vrcholícího Ztotožnění s plodem nuceným
dušení pocítili až nesnesitelné projít porodními cestami
sexuální vzrušení. Je rovněž zprostředkovává zřejmě přístup k
známo, že muži popravení zážitkům lidí z jiných dob a kultur,
oběšením mívají erekci a že u nich různých zvířat a dokonce i
dokonce dochází k ejakulaci. mytologických postav. Je to jako
Literatura o mučení a „vymývání bychom díky spojení se zážitky
mozku" (brainwashing) popisuje, plodu bojujícího o své narození
jak tělesná bolest často navozuje dosáhli intimního až mystického
stavy sexuální extáze. V méně spojení s vědomím jiných lidí i
krajní formě funguje tento dalších cítících bytostí, které se
mechanismus při různých nacházejí nebo nacházely v
sadomasochistických praktikách, podobně obtížné situaci.
jež zahrnují skrčení a dušení. Ve Prožitkové střetnutí s narozením a
flagelantských sektách, jejichž smrtí jako by automaticky
členové pravidelně provozují vyúsťovalo v duchovní otevření se
sebetrýznění a také u a odhalení spirituálních dimenzí
náboženských mučedníků psýché a samotného bytí. Jak jsem
podrobených nepředstavitelným se již zmínil, nehraje zřejmě roli,
mukám se extrémní tělesná bolest zda k setkání s narozením a smrtí
v určitém okamžiku mění v dojde ve skutečné životní situaci,
sexuální vzrušení a nakonec vede k jako třeba v případě rodící ženy,
extatickému vytržení a nebo v souvislosti se zážitky blízké
transcendentním zážitkům. smrti, či zda jde o čistě symbolický
zážitek. Působivé perinatální sledy
při psychedelických a holotropních
Dynamika a sezeních nebo v průběhu
symbolismus bazálních spontánních psychospirituálních
perinatálních matric krizí mají zřejmě týž účinek.
Biologický porod má tři odlišné
Dosud jsme se zabývali jen emoční fáze. Během první doby porodní je
a tělesnou stránkou zážitků při plod v pravidelných intervalech
narození. Spektrum zážitků svírán vlivem děložních stahů a
perinatální oblasti nevědomí není nemá možnost z této situace
však omezeno pouze na prvky, uniknout, protože děložní hrdlo je
které lze odvozovat z biologického pevně uzavřeno. Při pokračujících
procesu porodu. Obsahuje navíc i stazích se děložní hrdlo přetahuje
bohaté symbolické obrazy přes hlavičku plodu, až se
vycházející z transpersonálních dostatečně otevře a umožní
oblastí. Perinatální oblast je průchod porodními cestami. Úplné
důležitou styčnou plochou mezi otevření děložního hrdla
biografickou a transpersonální předznamenává přechod z první do
úrovní psýché. Je branou k druhé doby porodní
historickým a archetypálním charakterizované sestoupením
aspektům kolektivního nevědomí v hlavy plodu do pánve a postupným
Jungově pojetí. Protože má zvláštní obtížným průchodem porodními
symbolika těchto zážitků původ v cestami. Konečně ve třetí fázi se
kolektivním nevědomí, a nikoli v novorozeně vynoří z porodních cest
individuální sféře paměti, může a po přestřižení pupeční šňůry se

84
stane anatomicky samostatným dynamikou a transpersonální
organismem. oblastí.
V každé z těchto fází zakouší dítě Chtěl bych zdůraznit, že souvislosti
svérázný typický soubor mezi prožíváním jednotlivých fází
intenzivních emocí a tělesných porodu a různými symbolickými
vjemů. Tyto zážitky zanechávají v obrazy, které jsou s nimi spojeny,
psýché hluboké nevědomé vtisky, jsou velice charakteristické a
které pak hrají důležitou roli v důsledné. Důvod, proč se vynořují
dalším životě každého jedince. společně, není v rámci konvenční
Posíleny emočně významnými logiky pochopitelný. To však
zážitky z raného dětství a dětství neznamená, že jsou náhodné a
mohou vzpomínky na porod namátkové. Mají svůj vlastní
formovat vnímání světa, hluboce hluboký řád popsatelný nejlépe
ovlivňovat běžné chování a pojmem prožitková logika.
přispívat ke vzniku různých Znamená to, že souvislost mezi
emočních a psychosomatických zážitky charakteristickými pro
poruch. V holotropních stavech se různé fáze porodu a průvodními
tento nevědomý materiál může symbolickými tématy není
vynořit na povrch a může se mu založena na nějaké formální vnější
dostat plného prožití. Když nás podobnosti, nýbrž na skutečnosti,
proces hlubinného sebezkoumání že sdílejí tytéž emoční pocity a
dovede nazpět k narození, zjistíme, tělesné vjemy.
že opětné prožití každé fáze Během prožívání epizod nerušené
porodu souvisí s určitým odlišným embryonální existence (BPM I) se
zážitkovým vzorcem často setkáváme s obrazy širých
charakterizovaným zvláštními plání bez hranic a omezení. Někdy
kombinacemi emocí, tělesných se ztotožňujeme s galaxiemi,
pocitů a symbolických obrazů. Tato mezihvězdným prostorem nebo s
zážitková seskupení označuji jako celým kosmem, jindy plujeme v
bazální perinatální matrice (Basic oceánu nebo se měníme v různé
Perinatal Matrices, BPM). vodní živočichy, například ryby,
delfíny či velryby. Nerušený
nitroděložní zážitek nám může
Zážitky bezprostředně rovněž otevřít bránu pro vize
předcházející porodu - přírody - bezpečné, krásné a
bezpodmínečně životodárné,
první bazální perinatální podobné dobrému lůnu Matky
matrice přírody. Spatřujeme svěží zelené
První perinatální matrice (BPM I) se ovocné sady, pole zralých klasů,
vztahuje na nitroděložní zážitky, terasovitá pole v Andách nebo
které bezprostředně předcházejí rajské ostrovy Polynésie. Zážitek
porodu, a zbývající tři (BPM II - BPM dobrého lůna může také někdy
IV) na tři dříve popsané následné zjednat přístup k archetypální
fáze porodu. Kromě toho, že oblasti kolektivního nevědomí a k
obsahují prvky reprodukující obrazům ráje či nebe, jak je známe
původní situaci plodu v příslušné z popisů mytologií různých kultur.
porodní fázi, obsahují bazální Při znovuprožívání epizod
perinatální matrice rovněž různé nitroděložního ohrožení plodu
přírodní, historické a mytologické neboli zážitků „špatného lůna"
scény s obdobnou prožitkovou pociťujeme temnou a osudovou
náplní, jež vycházejí z hrozbu a často máme pocit otravy.
transpersonálních oblastí. Dále Můžeme spatřit obrazy
stručně načrtnu příznačné znečištěných vod a skládek
souvislosti mezi perinatální jedovatých odpadů. Zrcadlí to
skutečnost, že mnohá prenatální

85
ohrožení plodu zavinují toxické viny, absurdity života a
změny v těle těhotné matky. existenčního zoufalství mohou
Zážitek toxického lůna může být přerůst až do metafyzických
spojen s vizemi hrůzostrašných rozměrů. Ztrácíme spojení s
démonických postav z archetypální lineárním časem a nabýváme
oblasti kolektivního nevědomí. přesvědčení, že situace nikdy
Znovuprožívání násilných zásahů neskončí a že z ní není východisko.
do prenatálního života, jako třeba Není pochyb o tom, že to, co se
hrozící samovolný potrat nebo děje v našem vědomí, je peklo, o
pokus o násilné přerušení němž se zmiňují různá náboženství
těhotenství, je obvykle spojen s — nesnesitelné emoční a tělesné
pocitem obecného ohrožení nebo s utrpení bez naděje na vysvobození.
krvavými apokalyptickými vizemi Mohou je provázet i archetypální
konce světa. obrazy ďáblů a pekelného
prostředí, jak je líčí různé kultury.
Vystaveni beznadějné a
Počátek biologického bezvýchodné situaci v zajetí
děložních stahů se můžeme
porodu - druhá bazální
prožitkově ztotožnit s kolektivním
perinatální matrice nevědomím zahrnujícím lidi,
Když dosáhne zážitkový návrat zvířata a dokonce i mytologické
počátku biologického porodu, bytosti v podobné trýznivé krizové
typicky cítíme, jako by nás cosi a beznadějné situaci.
vtahovalo do gigantického víru Ztotožňujeme se s vězni v
nebo jako by nás pohlcovalo jakési kobkách, s vězni koncentračních
mytické zvíře. Můžeme prožívat i táborů nebo s choromyslnými v
představu, že je pohlcován celý ústavech či dokonce se zvířaty
svět nebo dokonce celý vesmír. chycenými do pasti. Můžeme
Mohou to provázet obrazy zakoušet nesnesitelná muka
archetypálních nestvůr, leviatanů, hříšníků v pekle nebo muka Sisyfa,
draků, obrovských hadů, tarantulí a valícího znovu a znovu do vrchu
chobotnic, jak své oběti požírají či svůj balvan v nejhlubší jeskyni
svírají ve smrtelném objetí. Pocit boha podsvětí Hádá. Naše strádání
ochromujícího ohrožení života se může stát Kristovými mukami,
může vést k intenzivní úzkosti a když se v agónii ptal Boha, proč ho
obecné nedůvěře hraničící s opustil. Zdá se nám, že jsme
paranoiou. Můžeme také prožívat odsouzeni k věčnému zatracení.
sestup do hlubin podsvětí, říše Takový stav temnoty a
smrti či pekla. Mytolog Joseph propastného zoufalství je znám ze
Campbell (1968) jej výmluvně duchovní literatury jako „temná
popsal jako univerzální motiv noc duše". Viděno ze širšího
různých mytologií líčících hrdinovu hlediska a navzdory pocitům
pouť. naprosté beznaděje, které tento
Znovuprožití plně rozvinuté první stav provázejí, jde o důležité
fáze biologického porodu, kdy stadium duchovního otevření se.
dochází ke stahům dělohy, ale Pokud se tento stav plně prožije,
děložní hrdlo ještě není otevřené může mít pro jedince, kteří ho
(BPM II), je jedním z nejhorších zakusí, očišťující a osvobozující
zážitků lidské bytosti. Cítíme, že účinek.
jsme ve spárech nestvůrné
klaustrofobní noční můry, trpíme
agonizující emoční i tělesnou Průchod plodu
bolestí a máme pocit čiré bezmoci porodními cestami -
a beznaděje. Pocity osamělosti, třetí bazální perinatální

86
matrice scény černé mše a sabatu
čarodějnic (Valpuržiny noci). Jde o
Zážitky druhé porodní doby, totiž směs sexuálního vzrušení, panické
průchod plodu porodními cestami úzkosti, agrese, ohrožení života,
po otevření děložního hrdla, kdy bolesti, obětování a styku s
hlava plodu sestupuje (BPM III), obvykle odpudivými biologickými
jsou neobvykle bohaté a materiály. Tato zvláštní směsice je
dynamické. Obrovská energie a spojena s pocitem posvátnosti či
hydraulické tlaky v této fázi porodu nadpřirozenosti zrcadlící
nás zaplaví obrazy kolektivního skutečnost, že se vše odvíjí v těsné
nevědomí obsahujícími sledy bitev blízkosti duchovního otevření se.
titánů a krvavých násilnických scén Popisovaná porodní fáze může být
spojených s mučením. V této fázi také provázena nesčetnými
se také střetáváme se sexuálními představami kolektivního
impulsy a energií problematického nevědomí zobrazujícími scény
druhu a nezvyklé intenzity. vražedné agrese, jako jsou líté
Jak jsem již uvedl, sexuální bitvy, krvavé revoluce, masakry a
vzrušení je důležitou součástí genocida. Ve všech násilnických a
zážitku porodu. Tím se naše první sexuálních scénách, s nimiž se v
setkání se sexualitou dostává do této fázi setkáváme, střídavě
značně choulostivé souvislosti, do zaujímáme roli násilníka a oběti. Je
situace ohrožení života, kdy to chvíle nejsilnějšího setkání s
zakoušíme bolest i působíme bolest temnou stránkou naší osobnosti, s
a nemůžeme dýchat. Současně v Jungovým stínem, o němž jsme
nás je směs živelné úzkosti a hovořili v kapitole o dobru a zlu.
primitivní biologické zuřivosti. Když tato perinatální fáze
Zuřivost je pochopitelnou reakcí kulminuje a blíží se k rozuzlení, vidí
plodu na bolestný a život ohrožující mnozí lidé Ježíše Krista, křížovou
zážitek. V konečných fázích porodu cestu a ukřižování nebo se dokonce
přicházíme do styku také s různými plně ztotožní s jeho utrpením.
druhy biologických materiálů - krví, Archetypální oblast kolektivního
slizem, močí i fekáliemi. nevědomí doplňuje tuto fázi o
S ohledem na tyto problematické hrdinské mytologické postavy a
souvislosti je typické, že zážitky a božstva zosobňující smrt a
obrazy, s nimiž se v této fázi znovuzrození jako egyptského
setkáme, představují sex ve boha Osirise, řeckého boha
značně pokřivené podobě. Podivná Dionýsa a bohyni Persefoné nebo
směs sexuálního vzrušení, tělesné sumerskou bohyni Inannu.
bolesti, stavů agrese a živelné
úzkosti, kterou provází biologický
materiál, vyvolává pornografické, Vstup plodu do světa -
úchylné, sadomasochistické, čtvrtá bazální
skatologické či přímo satanské
sledy. Někdy nás zahltí dramatické perinatální matrice
scény sexuálního zneužívání, Opětné prožívání doby porodní,
perverze, znásilňování a sexuálně vlastního příchodu na svět (BPM
motivovaných vražd. IV), začíná typicky motivem ohně.
Příležitostně nabývají tyto zážitky Můžeme mít pocit, že naše tělo
formy účasti v rituálních obřadech stravuje žár, vizi hořících měst a
čarodějnic a satanistů. Má to lesů, nebo se můžeme ztotožnit se
zřejmě souvislost se skutečností, zápalnou obětí. Archetypální verze
že opětné prožití této fáze porodu ohně mohou mít formu očistných
obsahuje stejnou podivnou plamenů nebo bájného ptáka
kombinaci emocí, zážitků a prvků, Fénixe hynoucího v žáru svého
které charakterizují archetypální hořícího hnízda a povstávajícího z

87
vlastního popela. Očistný oheň v světa, jak jej známe.
nás zřejmě zničí všechno, co je Když nás dělí již jen krůček od
zkažené, a připraví nás na zážitku radikálního osvobození,
duchovní znovuzrození. Opětné máme pocit všepronikající úzkosti a
prožívání okamžiku narození hrozící katastrofy obrovitých
pociťujeme jako úplný zánik a po rozměrů. Pocit bezprostřední
něm následující znovuzrození a záhuby může být nesmírně
vzkříšení. přesvědčivý a ohromující.
Abychom pochopili, proč zpětně Převládajícím prvkem v něm je
prožíváme biologický porod jako strach, že ztratíme všechno, co
smrt a znovuzrození, je třeba si známe a čím jsme. Současně
uvědomit, že to, co se s námi děje, nemáme ponětí, co se nachází na
je daleko víc než jen opakování druhém břehu a zda tam vůbec
původního porodu. Při porodu jsme něco je. Hrůza je příčinou, že se
zcela uvězněni v porodních cestách lidé v této fázi onomu procesu ze
a nemáme možnost vyjádřit své všech sil vzpírají. V důsledku toho
krajní emoce a pocity. Naše mohou psychologicky zůstat vězet
vzpomínky na tuto událost v této problematické oblasti po
zůstávají psychologicky nestrávené neohraničenou dobu.
a nevstřebané. Velká část našeho Setkání se smrtí ega je fází
pozdějšího vnímání sebe sama a duchovní cesty, ve které obvykle
postojů ke světu zůstane silně potřebujeme značné povzbuzení a
narušena v hloubi ukrytou psychologickou podporu.
neodbytnou připomínkou Přemůžeme-li metafyzický strach
zranitelnosti, nemohoucnosti a spojený s touto křižovatkou a
neschopnosti bránit se. Narodili rozhodneme-li se ponechat věcem
jsme se anatomicky, ale ve volný průběh, pocítíme úplný zánik
skutečnosti jsme se nikdy emočně (anihilaci) na všech
nevyrovnali s tím, že onen stav představitelných úrovních, včetně
nouze a nebezpečí při porodu již tělesného zničení, emoční
pominul. „Umírání" a agónie katastrofy, intelektuální a
během zápasu o znovuzrození filosofické porážky, naprostého
zrcadlí skutečnou bolest a ohrožení morálního selhání a dokonce i
života během biologického duchovního zatracení. Při tomto
porodního procesu. Smrt ega, která zážitku se zdá, že byly nemilosrdně
bezprostředně předchází zničeny všechny záchytné body,
znovuzrození, je však zánikem vše, co je v našem životě důležité
našeho dřívějšího vnímání sebe a smysluplné.
sama a světa, které do nás vtiskl Ihned po zážitku totálního zničení -
traumatický zážitek narození. „nárazu na kosmické dno" - nás
Tím, že vypuzujeme tyto staré ohromí vize světla nadpřirozeného
programy ze své psýché a ze jasu a krásy, jež obvykle vnímáme
svého těla a umožňujeme jim jako posvátné. Toto božské zjevení
objevit se v našem vědomí, mohou provázet obrazy krásné
omezujeme jejich energetický duhy, éterické vzory pávích per a
náboj a ničivý vliv na náš život. Ze vize nebeských oblastí s
širšího pohledu bývá tento proces andělskými bytostmi a božstvy
skutečně vysoce ozdravný a oděnými světlem. Můžeme také
přetvářející. Přesto můžeme zažít blízké setkání s archetypální
paradoxně cítit, když se postavou Velké bohyně matky nebo
přibližujeme konečnému rozuzlení, s některou z mnoha jejích forem,
že umíráme spolu se starými klišé, které se vyskytují v řadě kultur.
která mizí z našeho systému. Zážitek psychospirituální smrti a
Někdy pociťujeme nejen svou znovuzrození je velký krok směrem
osobní záhubu, nýbrž i zničení k oslabení našeho ztotožnění s

88
„egem zapouzdřeným v pokožce" a osobních příčin - buď z léčebných
k opětnému navázání spojení s důvodů nebo proto, že chtějí růst
transcendentní oblastí. Cítíme se emočně a duchovně. Určitá
vykoupení, osvobození a hlediska perinatálních zážitků však
požehnaní, nově jsme si uvědomili silně naznačují, že tyto děje vysoce
svou božskou podstatu a postavení přesahují svým významem úzké
v kosmu. Zároveň typicky osobní zájmy. Intenzita průvodních
pociťujeme záplavu pozitivních emocí a tělesných pocitů a častá
emocí, nejen k sobě samým, ale i k ztotožnění s nesčetnými lidskými
jiným lidem, přírodě, Bohu a bytostmi z průběhu dějin propůjčují
obecně k bytí. Naplní nás těmto zážitkům výrazně
optimismus a pocit emočního a transpersonální kvalitu.
tělesného blaha. Následující výňatek z popisu
Je však důležité zdůraznit, že hlubinného holotropního stavu
takové ozdravné zážitky a životní vědomí krásně zachycuje povahu
proměny se dostavují pouze v perinatálních zážitků, jejich
případě, že konečné fáze intenzitu a roli, kterou v nich hraje
biologického porodu měly více či kolektivní nevědomí lidstva (Bache
méně přirozený průběh. Pokud byl 1997).
porod příliš vyčerpávající nebo
zastřený použitím silných Byl jsem překvapen a zaskočen
anestetik, není zážitek tím, jak strašlivě trýznivé bylo toto
znovuzrození vítězoslavným sezení. Bolest nebyla osobní a
vynořením se do světla. Připomíná příliš nesouvisela s mým
spíše probuzení a vzpamatovávání biologickým narozením.
se z kocoviny provázené Pociťovaná trýzeň se vztahovala v
závratěmi, žaiudeční nevolností a první řadě k rození a porodům
zastřeným vědomím. K tomu, aby celého druhu a teprve ve druhé
bylo možno tyto následky řadě k mému vlastnímu narození.
zvládnout, je zapotřebí hodně Prožitkové hranice mého vědomí
dodatečné cílené psychologické se rozšířily a pojaly do sebe celý
práce, přičemž pozitivní výsledky lidský rod a celé dějiny lidstva a
nejsou zdaleka tak výrazné. moje „já" bylo zahlceno děsem,
který nejsem schopen přesně
popsat. Bylo to zuřivé šílenství,
Perinatální proces a jakési dmoucí se kaleidoskopické
kolektivní nevědomí pole chaosu, utrpení a ničení. Jako
by se shromáždil celý lidský rod ze
Z toho, co jsem popsal, vyplývá, že všech koutů světa a úplně zešílel.
perinatální oblast psýché je Lidé se vzájemně napadali se
prožitkovou křižovatkou zásadní zuřivou divokostí, kterou
důležitosti. Není pouze styčným umocňovala vražedná
bodem tří naprosto klíčových vědeckofantastická technika.
složek lidské biologické existence - Přede mnou se prolínala řada
narození, sexu a smrti - nýbrž také proudů o tisících lidech - někteří
dělicí čarou mezi životem a smrtí, vraždili mnoha různými způsoby,
jedincem a druhem, psýché a jiní byli vražděni, někteří panicky
duchem. Úplný vědomý zážitek prchali, další je stíhali a zajímali,
obsahující tyto oblasti psýché a jiní jen přihlíželi a plni hrůzy křičeli,
jeho následná správná integrace některým z těch, co se jen dívali,
mohou mít dalekosáhlé důsledky a ona zešílevší část vrahů
vést k duchovnímu otevření se a probodávala srdce - a „já" jsem byl
hluboké osobní proměně. zážitkem jich všech. Obrovský
Lidé obvykle začínají proces rozsah zabíjení a šílenství tohoto
intenzivního sebezkoumání z velice vražděni nelze popsat. Je problém

89
najít pro to vhodné vyjádření. úrovni a role jedince při duchovním
Napadají mě jen zjednodušené probuzení druhu. Bache poukázal
příměry, ale ty mohou navodit na to, že klíčem k pochopení
pouze vzdálené tušení té perinatálního procesuje
skutečnosti. skutečnost, že jeho funkcí je
Tento druh utrpení zahrnoval celé osvobodit nás z uzavření do
dějiny lidstva. Byl současně oddělené neosvícené existence a
specifický i archetypální. probudit v nás uvědomění si naší
Obsahoval ty nejdivočejší pravé podstaty, naší zásadní
vědeckofantastické světy hrůzy, totožnosti s tvůrčím principem.
vyskytující se v naší fantazii. Perinatální oblast má dvojí
Nezahrnoval jen lidské bytosti, charakter, jako má římský bůh
nýbrž i miliardy a miliardy kusů Janus dvojí tvář. V závislosti na
hmoty v agonizujících galaktických tom, z jakého úhlu se díváme, se
explozích. Hrůza bez hranic. Křeč nám jeví zcela odlišně - jinak z
lidstva, křeč vesmíru. Vše se pohledu našeho tělesného ega,
prolínalo se scénami tragického jinak z pohledu našeho
utrpení způsobeného přírodou i transpersonálního „Já".
lidskou lhostejností. Tisíce Viděna z našeho osobního hlediska
hladovějících dětí po celé je perinatální oblast zřejmě
zeměkouli, jejich nafouklé základem individuálního nevědomí,
mrtvolky a oči vytřeštěně hledící úložištěm nestrávených zlomků
na lidstvo, které je vraždí zážitků, které nejvážněji ohrozily
soustavným ekologickým naše přežití a tělesnou celistvost. Z
vykořisťováním přírody a lidskou tohoto úhlu pohledu vnímáme
netečností. Spousta vzájemného perinatální proces a násilí, jež
násilí mužů a žen - znásilňování, zahrnuje, především jako ohrožení
bití, zastrašování, msta - celé našeho individuálního života. Z
ničivé cykly. transpersonální perspektivy se jeví
ztotožnění s tělesným egem jako
produkt základní nevědomosti, jako
Mimořádná povaha perinatálních
nebezpečná iluze zodpovědná za
zážitků vyvolává některé zajímavé
to, že žijeme svůj život
a důležité otázky. Proč se v procesu
nenaplněným, ničivým a
hlubinného sebezkoumání sebezničujícím způsobem. Jakmile
dostaneme do fáze, kdy pochopíme tuto základní existenční
překračujeme své osobní hranice a pravdu, shledáme své perinatální
zapojujeme se do kolektivního zážitky, navzdory jejich znásilňující
nevědomí a do dějin našeho a bolestné povaze, jako radikální a
druhu? Proč je zde tak těsná drastické, zároveň však i láskyplné
souvislost mezi smrtí a opětným pokusy duchovně nás osvobodit
prožitím narození? Jak a proč je zbouráním vězení naší falešné
tento proces tak propojen se totožnosti. Nedojde k našemu
sexualitou? Jakou roli hrají v těchto zničení, nýbrž ke zrození pro vyšší
zážitcích tak často se vyskytující skutečnost, kde se opět spojíme se
archetypální prvky? A konečně, svojí pravou podstatou.
jaká je funkce a význam tohoto
procesu a jak souvisí se
spiritualitou a rozvojem vědomí? Osobní proměna a léčba
Chtěl bych se zmínit o díle vědomí lidského rodu
Christophera Bache (1996), který
se zajímavým způsobem pokusil Z praxe experienciální terapie je
vnést světlo do přítomnosti známo, že úplným opětným
prožitím nestrávených vzpomínek
kolektivního utrpení na perinatální

90
na citové a tělesné strádání pokračovat ve svých vtěleních,
našeho raného dětství, dětství a dokud nedojdou spásy všechny
dalšího života je můžeme vytěsnit cítící bytosti. Bódhisattvovo
ze svého nevědomí. Spolu s odhodlání vzít na sebe utrpení
pozitivními zážitky nabytými v tělesného života, aby pomáhal
tomto procesu nás znovuprožití jiným, vyjadřují tyto verše jeho
osvobodí od zkreslujícího vlivu působivého slibu:
minulých traumat, která činí náš
život neplnohodnotným a Cítících bytostí je bezpočet -
neuspokojivým. Christopher Bache slibuji, zeje všechny zachráním.
věří, že obdobně mohou Klamy jsou nevyčerpatelné —
perinatální zážitky sehrát slibuji, že s nimi skoncuji.
významnou roli v léčbě Brány dharmy jsou četné -
traumatické minulosti celého slibuji, že do všech vstoupím.
lidského rodu. Buddhova cesta je nejvyšší.
Není možné, ptá se Bache, že Slibuji, zeji dovrším.
vzpomínky na násilí a
neukojitelnou chamtivost, které
jsou vetkány do struktury lidských Smrt před smrtí
dějin, zavinují poruchy kolektivního
nevědomí a zamořují přítomnost Mnoho lidí, kteří prožili holotropní
lidstva? Proč by nemohl léčivý stavy, popisuje perinatální úroveň
dopad jít až za jedince, jako naše psýché jako bránu mezi
vědomí přesahuje naše tělesné transcendentní oblastí a hmotnou
ego? Není vyloučeno, že prožitím skutečností, jako průchod na obě
bolesti, kterou způsobily nesčetné strany. V čase svého biologického
lidské generace svým bližním v narození, když se vynořujeme do
průběhu celých dějin lidstva, hmotného světa, „umíráme" z
pročistíme kolektivní nevědomí a hlediska transcendentní dimenze a
přispějeme k lepší budoucnosti na náš tělesný zánik lze naopak
naší planety. pohlížet jako na narození do
Duchovní literatura nabízí duchovního světa.
význačné příklady osobního Duchovní smrt však není nutné
utrpení, které mělo vykupující spojovat se smrtí těla. Může k ní
účinek na celý svět. V křesťanské dojít kdykoli během hlubinného
tradici je to Ježíš Kristus, který sebezkoumání nebo během
zemřel na kříži za hříchy lidstva. spontánní psychospirituální krize.
Živě se to zrcadlí v mytologickém Pak jde o čistě symbolickou
tématu Ježíšova sestupu do pekel v událost, „smrt ega" nebo „smrt
době mezi smrtí na kříži a před smrtí" nezahrnující žádnou
vzkříšením, kde mocí svého utrpení biologickou záhubu. Abraham a
a své oběti osvobodil hříšníky z Sancta Clara, německý
pekelných spárů. Hinduistická augustiniánský mnich ze
tradice přijímá možnost, že sedmnáctého století to shrnul v
nejvyspělejší jogíni mohou jediné větě takto: „Kdo zemře před
významně pozitivním způsobem smrtí, nezemře při smrti."
ovlivnit stav světa a globální Tato „smrt před smrtí" hrála a hraje
problémy tím, že jim vnitřně čelí významnou roli ve všech
hlubokou meditací, aniž by tělesně šamanských tradicích. Tím, že
opustili své ústraní. šamani projdou smrtí a
Mahájánový buddhismus má znovuzrozením při svém zasvěcení,
krásný archetypální obraz ztratí strach ze smrti a intimně se
bódhisattvy, který dosáhne seznámí s touto oblastí zážitků. V
osvícení, ale odmítne vstoupit do důsledku toho mohou později
nirvány a učiní svatý slib, že bude navštěvovat tuto oblast za

91
podmínek, které si sami určí, a dojde k pohlavnímu spojení mezi
zprostředkovat obdobné zážitky i dvěma osobnostně vyzrálými
jiným. V mystériích smrti a partnery nejen biologicky si
znovuzrození široce rozšířených ve vyhovujícími, nýbrž i hluboce
středomořské oblasti a v jiných emočně rezonujícími a vzájemně se
částech starověku prožívali chápajícími, může se stát sexuální
zasvěcenci hluboké symbolické spojení hlubokým duchovním
střetnutí se smrtí. V tomto procesu zážitkem. Jeho účastníci mohou
se zbavili strachu ze smrti a překročit své osobní hranice, zažít
vytvořili si zcela nový soubor pocit vzájemné jednoty a zároveň i
hodnot a nové životní zaměření. prožít opětné spojení s kosmickým
Zážitky psychospirituální smrti a zdrojem.
znovuzrození („druhé narození", Tento spirituální potenciál sexu je
„zrození z vody a ducha", základem starých indických
dvidžamna) sehrály významnou tantrických praktik. Paňčamakára
roli v mnoha náboženských je složitý tantrický obřad, zahrnující
tradicích. Všechny předindustriální užívání silně působících rostlinných
kultury přisuzovaly těmto zážitkům výtažků, známých z ajúrvédy,
velký význam jak z osobního, tak z kombinujících afrodiziakální účinky
kolektivního hlediska a s psychedelickými. Složitě
rozpracovaly bezpečné a účinné propracovaná a vysoce stylizovaná
způsoby jejich navození během rituální procedura pomáhá
různých obřadů. Moderní partnerům, aby se ztotožnili s
psychiatrie pokládá tytéž zážitky za archetypálními principy ženství a
patologické jevy a pokud se v mužství. Vrcholí rituálizovaným
dnešní době u jedinců spontánně sexuálním spojením trvajícím po
projeví, důsledně je potlačuje. dlouhou dobu (maithuna).
Tento nešťastný přístup byl a je Na základě zvláštního výcviku jsou
významným faktorem, který partneři schopni oddálit orgasmus
přispěl ke ztrátě spirituality a prodloužené sexuální vzrušení
západní civilizace. pak vyvolá mystický zážitek.
Během této rituální události
překročí oba partneři svou běžnou
Sexualita - cesta k identitu. V dokonalém ztotožnění s
archetypálními bytostmi Sivou a
vysvobození nebo past
Šakti zažijí svaté manželství,
na duchovní cestě? vzájemné božské spojení a splynutí
Sex vykazuje obdobnou vrozenou s kosmickým zdrojem. V tantrické
dvojakost jako narození a smrt. V symbolice nemají různé aspekty
závislosti na okolnostech může sexuality a reprodukčních funkcí,
zprostředkovat hluboké mystické jako jsou spojení genitálií,
stavy nebo naopak prohloubit menstruace, těhotenství a porod,
pocity oddělenosti a odcizení. Který pouze doslovně biologický význam,
z těchto dvou modelů se v daném ale souvisejí s různými vyššími
případě projeví, záleží na úrovněmi kosmického tvůrčího
okolnostech a na přístupu procesu.
příslušných jedinců. Pokud necítí
partneři sexuálního aktu
vzájemnou lásku a pochopení a Praktické důsledky
ženou je pouze pudové impulsy vhledů z výzkumu
nebo touha po moci a nadřazenosti,
vědomí týkající se
pak pohlavní styk pravděpodobně
nanejvýš umocní jejich pocity narození, sexu a smrti
oddělenosti a odcizení. Pokud Pozorování popsaná v této kapitole

92
mají důležité praktické důsledky. psychologickou a technickou
Jasně ukazují, že změny našich přípravu na porod, přirozené
postojů k trojici narození, sex, smrt porodní podmínky a láskyplnou
a naší praxi, která s nimi souvisí, poporodní péči s dostatečným
mohou hluboce ovlivnit nejen tělesným kontaktem dítěte s
kvalitu našeho osobního života, matkou. Jsou pádné důvody
nýbrž i budoucnost lidského rodu a domnívat se, že okolnosti porodu
naší planety. Poznali jsme, že sehrávají významnou roli při
vzpomínky na existenci před vytváření sklonů k budoucímu
narozením, narození a rané násilí a sebezničujícím tendencím,
poporodní události zanechávají či naopak k láskyplnému chování a
hluboké stopy v našem nevědomí a zdravým mezilidským vztahům.
silně působí na náš život. Proto je Francouzský porodník Michel Odent
naléhavou nutností, abychom se v (1995) dokázal, jak lze perinatální
budoucnosti ze všech sil snažili imprinting - vtisk vjemů
zlepšit podmínky početí dětí, souvisejících s narozením, jež
nitroděložního vývoje plodu, mohou nasměrovat náš emoční
porodu a zacházení s novorozenci. život k lásce či nenávisti, chápat z
Měli bychom začít výchovou mladé hlediska historie našeho druhu.
generace, které by se mělo dostat Porodní proces má dvě odlišné
nutných informací o sexu bez složky a v každé z nich se uplatňují
iracionálních morálních a specifické hormony. Stresová
náboženských deformací, aktivita ženy při porodu samotném
nerealistických příkazů, zákazů a hlavně souvisí s působením
očekávání. Nestačí však jen adrenalinu. Adrenalinový
nabídnout nezkreslené technické mechanismus hrál významnou roli i
údaje o reprodukční funkci. Je při vývoji druhu jako
nezbytné, abychom povýšili obraz zprostředkovatel agresivních i
sexu nad jeho běžné nazírání jako ochranných instinktů matky v
na čistě biologickou záležitost, dobách, kdy se typický porod
často zobrazovanou v těch odehrával v otevřeném přírodním
nejhorších projevech, a prostředí. Umožňuje samicím
zdůrazňovali jeho duchovní základ. rychle se během porodu
Dalším důležitým úkolem je přeorientovat a postavit se k boji s
vštěpovat do vědomí lidí, že už plod dravcem nebo se před ním dát na
je cítící bytost obdařená vědomím. útěk.
To by zvýšilo odpovědnost za Druhý úkol spojený s porodem,
početí a zdůraznilo význam neméně důležitý z pohledu
emočního a tělesného stavu vývojového hlediska, je vytváření
těhotné ženy. Vítanou změnou by vztahu mezi matkou a
bylo i zařazení prvků rozvíjejících novorozencem. V tomto procesu se
psychospirituální zralost k uplatňuje hormon oxytocin, který
rodičovství do postadolescentní navozuje mateřské chování u zvířat
výchovy. i lidí, aendorfiny, které vytvářejí
Porod typicky aktivuje matčino závislost a vazbu. Prolaktin,
perinatální nevědomí, které může hormon zásadního významu při
zasahovat do porodního procesu kojení, má podobné účinky. Rušné,
jak emočně, tak i fyziologicky. Bylo hlučné a chaotické prostředí
by proto ideální, kdyby ženy prošly mnoha nemocnic vyvolává úzkost a
vlastními hlubinnými prožitky, než zbytečně spouští adrenalinové
otěhotní, aby se u nich vyloučily mechanismy. Vytváří a upevňuje
potenciální rušivé prvky z jejich obraz potenciálně nebezpečného
nevědomí. Zvláštní pozornost je pak světa. Jako prostředí džungle v
třeba věnovat samotnému porodu. době pravěku vyvolává taková
Zahrnovala by dobrou situace agresivní reakce. Klidné a

93
bezpečné prostředí poskytující chránit před nadměrnou strastí, ale
potřebné soukromí naopak vytváří nezvýší kvalitu života, neboť tento
ovzduší, které navozuje láskyplné mechanismus se dobře nezačlení
modely vztahů. Radikální zlepšení do zbytku osobnosti.
porodních praktik by mohlo mít I v našem postoji ke smrti je
dalekosáhlý dopad na emoční a zapotřebí podstatných změn.
tělesné zdraví lidského rodu a Poučili jsme se, že smrt je v našem
mohlo by zmírnit vyšinutost jeho nevědomí silně a významně
chování, které v současnosti hrozí zastoupena. Její nejhlubší projevy
zničením samotného základu jsou transpersonální podstaty a
života na této planetě. mají formu archetypálních postav a
Prenatální a perinatální historie má karmických záznamů života -
však významný dopad rovněž na hrozivých situací z jiných inkarnací.
náš duchovní život. Jak jsme již Vzpomínky na ohrožení života v
dříve poznali, představují vtělení a lůně, při porodu a po něm jsou
narození odcizení a oddělení od dalšími důležitými zdroji strachu ze
naší skutečné podstaty, od smrti. U mnohých z nás je navíc
Absolutního Vědomí. Pozitivní doplňují vzpomínky na vážná
zážitky z lůna a po porodu jsou z traumata, prožitá v dalších
těch, které můžeme prožívat v obdobích života. Hrozící přízrak
embryonálním životě nebo v smrti ukrytý v našem nevědomí
dětství, nejblíže Božství. „Dobré zasahuje do našeho běžného bytí a
lůno" a „dobrý prs" představují v mnoha směrech činí náš život
prožitkové mosty k transcendentní neautentickým. V technovědných
úrovni. Negativní a bolestné společnostech bývá reakcí na tuto
zážitky v nitroděložním období, situaci převážně rozsáhlé popírání
během porodu a v raném a vyhýbání se smrti, jež je ve
poporodním čase v nás naopak svých důsledcích ničivé a
prohlubují stav odcizení se sebezničující jak na osobní, tak i
božskému zdroji. kolektivní úrovni.
Jsou-li naše zážitky před narozením Pro budoucnost lidstva je zásadní
a rané zážitky po narození nutností prolomit toto popírání a
převážně pozitivní, máme po celý smířit se s problémem naší
život sklon zachovat si přirozené pomíjivosti a smrtelnosti. Existují
spojení s kosmickým zdrojem. prastaré i moderní metody
Vyciťujeme božský rozměr přírody a hlubinného sebezkoumání, které
kosmu a jsme schopni radovat se nám pomáhají postavit se strachu
ve značné míře z tělesné ze smrti, plně si jej uvědomit a tím
existence. Jestliže byl naopak náš jej překonat. Již jsme se zmínili, že
raný vývoj jen sledem neustálých se dík „smrti před smrtí" můžeme
traumat, může být ztráta spojení s otevřít transcendentní dimenzi bytí
duchovním zdrojem tak úplná, že a nastoupit cestu, která může
se náš život ve hmotném světě popřípadě vést k odhalení naší
stane strastiplným údělem plným pravé identity. Během tohoto
citového utrpení. procesu můžeme prožít emoční a
Je třeba se také zmínit, že někdy psychosomatické uzdravení a náš
může krajně tíživé trauma vyústit v život se stane uspokojivějším a
situaci, kdy se vědomí oddělí od plnohodnotnějším. Hluboká
těla a katapultuje se do psychospirituální proměna může
transpersonální oblasti. Může tak povýšit naše vědomí na zcela
vzniknout úniková cesta, kterou odlišnou úroveň a učinit ze života
později pravidelně používáme jako méně lopotnou a uspokojivější
obranný mechanismus v obtížných záležitost.
životních situacích. Taková forma Je důležité uvědomovat si existenci
duchovního spojení nás může i podstatu tohoto procesu a

94
poskytnout vedení a podporu našeho prožitku umírání než o
lidem, kteří jím bezděčně projdou mechanické prodlužování života za
během zážitků blízkých smrti nebo každou cenu. Při péči o umírající
spontánních psychospirituálních budeme klást velký důraz na kvalitu
krizí. Dalším významným krokem je komunikace a nabídneme jim
zpřístupnit v široké míře různé smysluplnou psychospirituální
staré i moderní metody hlubinného podporu. Doplníme a v určitých
sebezkoumání, které umožní fázích nahradíme technologickou
uskutečnit tento proces záměrně. magii skutečnou lidskou péčí. Pokud
Předindustriální a staré společnosti jsou informace v Bardo Thódol -
znaly různé postupy ve formě Tibetské knize mrtvých, správné,
rituálů přechodu a mystérií smrti a mají náš přístup ke smrti a zážitky
znovuzrození určených speciálně k při ní zásadní význam. Budeme-li
tomuto účelu. Díky dávným odpovídajícím způsobem připraveni,
znalostem, které byly v několika stane se právě tento časový úsek
posledních desetiletích znovu jedinečnou příležitostí k dosažení
objeveny prostřednictvím cíleného duchovního osvobození. Podle
výzkumu transpersonální tibetských učení, i když nebudeme
psychologie a thanatologie, je nyní úspěšní, určí kvalita naší přípravy
v naší moci zlepšovat emoční na smrt, nebo naopak neexistence
kvalitu života i smrti. této přípravy, povahu našeho
Lidé, kteří se během života příštího vtělení.
prožitkově střetli s narozením a
smrtí a kteří se napojili na
transpersonální dimenzi, mají
dobrý důvod se domnívat, že
tělesný zánik nebude koncem
jejich existence. Poučili se osobně
a velice přesvědčivě, že vědomí
překračuje hranice jejich těla a je
schopné fungovat nezávisle na
něm. V důsledku toho se dívají na
smrt jako na přechod do jiného
stavu bytí a spíše jako na
dobrodružství budící posvátnou
úctu než jako na konečnou porážku
a zánik. Tento postoj může
samozřejmě podstatně změnit
přístup ke smrti a zážitek umírání.
Lidé věnující se hlubinnému
sebezkoumání mají navíc možnost
postupně se smiřovat s mnoha
obtížnými složkami svého
nevědomí, s nimiž se jinak
vypořádáváme v konečném období
života.
Vhledy získané při práci s
holotropními stavy mají také
významné dopady na způsob,
jakým se v praxi stavíme k
posledním obdobím vlastního života
i života jiných lidí. Věříme-li, že
hlavním rozměrem našeho bytí je
vědomí a nikoli hmota, budeme se
spíše starat o podstatu a kvalitu

95
8. Tajemství myšlení lidí, v němž je přání otcem
myšlenky, i jejich neschopnosti
karmy a přijmout chmurnou
pomíjejícnosti a smrti.
realitu

reinkarnace V předindustriálních společnostech


nebyla víra v posmrtný život
omezena na neurčitou představu,
že existuje jakýsi „onen svět".
Neboť již jsem někdy byl
Mytologie mnoha kultur nabízejí
chlapcem i děvčetem, křovím i
velice přesné popisy toho, co se
ptákem
děje po smrti. Poskytují složité
i němou rybou ve slaných
mapy posmrtné pouti duše a
vlnách.
popisují různá prostředí, kde sídlí
Empedokles bytosti zbavené těla - nebe, ráj a
peklo. Zvlášť zajímávaje víra v
Kdyby se mne Asiat zeptal na převtělování (reinkarnaci), podle
definici Evropy, níž se individuální jednotky vědomí
musel bych odpovědět takto: neustále vracejí na svět a prožívají
To je ona část světa, ve které celé řetězce tělesných životů.
straší neuvěřitelný blud, Některé spirituální systémy
Že člověk byl stvořen z ničeho kombinují víru v převtělování se
a že jeho současné narození zákonem karmy a učí, že zásluhy a
je jeho prvním vstupem do poklesky z minulých životů určují
života. kvalitu následných vtělení
Arthur Schopenhauer Parerga a (inkarnací). Různé formy víry v
Páralipomena reinkarnaci jsou značně rozptýlené
jak zeměpisně, tak i časově. Často
se vyvinuly zcela nezávisle na sobě
v kulturách, jež jsou od sebe
Pohled na reinkarnaci v vzdáleny tisíce kilometrů a mnoho
různých kulturách staletí.
Koncepce reinkarnace a karmy je
Podle západní materialistické vědy úhelným kamenem mnoha
je doba našeho života ohraničena - asijských náboženství - hinduismu,
začíná okamžikem početí a končí buddhismu, džinismu, sikhismu,
biologickou smrtí. Tento předpoklad zarathuštrismu, tibetské
je logickým důsledkem vadžrajány, japonského šintoismu
přesvědčení, že jsme v podstatě a čínského taoismu. Podobné ideje
těly. Jelikož tělo při biologické smrti najdeme v tak historicky,
zahyne, rozloží se a rozpadne, zdá geograficky a kulturně odlišných
se být zřejmé, že tím okamžikem skupinách, jako jsou různé africké
přestaneme existovat. Takový kmeny, američtí Indiáni,
pohled je v rozporu s přesvědčením předkolumbovské kultury,
všech velkých světových polynézské kahuny, lidé praktikující
náboženství a duchovních soustav brazilskou umbandu, Galové a
starých a předindustriálních kultur, druidové. V antickém Řecku
které ve smrti spatřovaly spíše vyznávala tuto doktrínu řada
významný přechod, než konec významných filosofických škol,
veškeré formy bytí. Většina mezi jinými pythagorejci, orfikové a
západních vědců odmítá nebo platonici. Koncepci reinkarnace
přímo zesměšňuje víru v možnost převzali esejští, karaité a jiné
pokračování života člověka po židovské a položidovské skupiny.
smrti a přisuzuje ji nevzdělanosti, Stala se i důležitou součástí
pověrčivosti nebo takovému kabalistické mystiky středověkého

96
židovstva. Tento výčet by byl skupin zastávalo v průběhu dějin
neúplný, kdybychom se nezmínili o tuto zvláštní víru a že zformulovalo
novoplatonicích a gnosticích, a v složité a propracované teoretické
novověku o teosofech, systémy jejího popisu? Jak je
antroposofech a některých možné, že se všechny ve výsledku
spiritistech. shodují na něčem, co je cizí
Přestože víra v reinkarnaci není západní průmyslové civilizaci a co
součástí dnešního křesťanství, raní pokládají zastánci západní
křesťané podobné koncepce měli. materialistické vědy za naprosto
Podle svatého Jeronýma (340 - 420 absurdní? Obvykle se to vysvětluje
n. 1.) se reinkarnaci přisuzoval tak, že tyto rozdíly ukazují naši
určitý esoterický výklad, který se nadřazenost ve vědeckém chápání
sděloval vybrané elitě. Víra v vesmíru a lidské podstaty. Bližší
reinkarnaci byla zřejmě nedílnou zkoumání však ukazuje, že
součástí gnostického křesťanství, skutečným důvodem tohoto rozdílu
což nejlépe dokazují svitky je sklon západních vědců držet se
nalezené v roce 1945 v Nag svého systému víry a ignorovat,
Hammádí. V gnostickém textu cenzurovat nebo zkreslovat
nazvaném Pistis Sofia {Moudrost veškerá pozorování, která s ním
víry) (1921) učí Ježíš své žáky, jak jsou v rozporu. Ještě přesněji
se selhání z jednoho života řečeno, tento postoj vyjadřuje
přenášejí do dalšího života. Tak neochotu západních psychologů a
například ti, kdo jiné proklínají, psychiatrů věnovat pozornost
budou ve svém novém životě zážitkům a pozorováním z
„prožívat nepřetržité soužení" a holotropních stavů vědomí.
arogantní a nestřídmí lidé se
možná zrodí do deformovaného
těla a ostatní se na ně budou dívat Empirické důkazy
svrchu. reinkarnace
Nejslavnějším křesťanským
myslitelem, který přemýšlel o Koncepce reinkarnace a karmy není
preexistenci duší a o pozemských „vírou" v pravém slova smyslu, není
cyklech, byl Origenes (186 - 253 nepodloženým a náhodným
n.I.), jeden z nejvýznamnějších teoretickým a emočním
církevních otců. Ve svých spisech, stanoviskem nepodpořeným fakty.
zejména v knize De Principiis {O Pro hinduisty, buddhisty, taoisty a
prvních principech) (Origenes jiné skupiny je reinkarnace
Adamantius 1973) vyjádřil názor, důležitou součástí jejich
že určité biblické pasáže lze náboženství, nikoli předmětem víry.
vysvětlit pouze ve světle Jde o výrazně empirický jev
reinkarnace. Jeho učení odsoudil založený na velice specifických
Druhý konstantinopolský koncil zážitcích a pozorováních. Tak je
svolaný císařem Justiniánem v roce tomu i v případě nepředpojatých a
553 n.I. a prohlásil je za kacířskou vzdělaných západních badatelů v
doktrínu. Rozsudek zněl takto: oblasti vědomí. Nejsou to naivní
jestliže někdo hlásá vybájenou ignoranti neobeznámení s
předchozí existenci duší a filosofickým stanoviskem a
vyznává-li zrůdnou nauku, která z světovým názorem materialistické
ní vyplývá, budiž dán do klatby! 1' vědy, jak by je rádi vypodobnili
Někteří vědci se však domnívají, že jejich kritici.
stopy Origenova učení jsou patrné Řada těchto výzkumníků má
ve spisech svatého Augustina, důkladné akademické vzdělání a
svatého Řehoře a dokonce i jejich vědecké práce vzbuzují
svatého Františka z Assisi. obdiv. Zastávají uvedené
Jak lze vysvětlit, že tolik kulturních stanovisko, protože uskutečnili

97
důležitá pozorování ohledně součástí jsou holotropní stavy
reinkarnace a jejich akademické vědomí. Jiní vědci shromáždili další
vzdělání jim neposkytuje informace o reinkarnaci, když
odpovídající vysvětlení. V mnoha zavedli lidi do specifických oblastí
případech měli i mimořádné osobní jejich psýché s použitím hypnózy či
zážitky, které nemohou jen tak jiných přístupů. Byly učiněny i
pominout. Podle Christophera zajímavé pokusy s ověřením
Bache, výzkumníka, který hodnověrnosti takových řízených
důkladně prostudoval literaturu o zážitků z minulých životů
reinkarnaci a při zkoumání (Wambach 1979). Konečně tu jsou
vlastního nitra se setkal se zážitky určité zajímavé údaje z tibetské
z minulých životů, jsou důkazy v duchovní tradice poskytující cenné
této oblasti tak četné a tak vhledy do této oblasti ještě z
pozoruhodné, že vědci, kteří se jiného úhlu.
domnívají, že si reinkarnace
nezaslouží seriózní výzkum, jsou
buď neinformovaní nebo Děti si pamatují minulé
„zabednění" (Bache 1990). životy
Podívejme se alespoň ve stručnosti
na existující důkazy, jež bychom K nejzajímavějším jevům týkajícím
měli znát, než o reinkarnaci se reinkarnace jsou spontánní
proneseme jakékoli soudy. Povahu zážitky z minulého života u dětí.
takových důkazů popisuje Zprávy z řady různých zemí světa
mytologickým jazykem Šalom Aš ukazují, že se malé děti
(1967), chasidský spisovatel příležitostně rozpomínají na svůj
dvacátého století: ,J\fikoli předchozí život a popisují ho jako
schopnost pamatovat si, nýbrž její život v jiném těle, jiném čase, jiném
pravý opak, schopnost zapomínat, místě a mezi jinými lidi. Takové
je nutnou podmínkou naší vzpomínky mohou působit dost
existence. Je-li nauka o stěhování problémů v životě těchto dětí a
duší pravdivá, pak musí tyto duše, jejich rodičů. Často se vyskytují s
dříve než vymění těla, projít různými „přenesenými
mořem zapomnění. V souladu s patologiemi", jako jsou fobie,
židovským názorem neobvyklé idiosynkrasie a podivné
uskutečňujeme tuto přeměnu pod reakce na určité lidi, některá místa
vedením Anděla zapomnění. Ale a zvláštní situace. Máme zprávy
občas se stane, že samotný Anděl dětských psychiatrů, kteří takové
zapomnění zapomene odstranit z případy léčili a popsali. Vzpomínky
naší paměti záznamy z předešlého se objevují obvykle kolem tří let a
světa, a pak se nám neodbytně postupně mizí mezi pátým a
vracejí na mysl útržkovité osmým rokem věku.
vzpomínky z jiného života. lan Stevenson, profesor
Prohánějí se jako roztrhaná oblaka psychologie na University of
nad kopci a údolími naší mysli a Virginia v Charlottesvillu, pečlivě
zapřádají se do událostí našeho prostudoval přes tři tisíce takových
současného života." případů a podal o nich zprávu ve
svých knihách (Stevenson 1966,
Moderní výzkumníci shromáždili
1984 a 1987). Stevensonovy
velké množství pozorování, pomocí
nichž lze poodhalit závoj případy nepocházely jen z
zapomnění, o němž hovoří Šalom „primitivních", „exotických" kultur s
Aš. Prozkoumali a popsali živé předem danou vírou v reinkarnaci,
zážitky z minulých životů, které se nýbrž i ze západních zemí včetně
spontánně projevují v běžném Velké Británie a USA. Stevenson
životě nebo během různých podal zprávu jen o několika stech z
terapeutických sezení, jejichž nich, protože řada případů

98
nesplňovala vysoké požadavky, existenci zážitků z minulých životů,
který si pro svůj výzkum stanovil. ale zacházejí s nimi rutinně jako se
Do svých zpráv zařadil jen případy symptomy vážné duševní poruchy
nejlépe vědecky doložené. Mnohé a obvykle je léčí potlačujícími
případy pominul, protože příslušné (supresivními) léky. Vedoucí teorie
rodiny se snažily zpeněžit nějakým osobnosti v současné psychologii
způsobem chování svých dětí nebo jsou pevně zakotveny v
jich zneužít v zájmu zvýšení své materialistickém paradigmatu a
společenské prestiže či upoutání proto jsou přirozeně poplatné
pozornosti veřejnosti. Dalšími „hledisku jediného života".
důvody pro nezahrnutí případů byly Zážitky z minulých životů lze
nesouvislost svědectví, zmatená zpřístupnit pomocí řady technik
paměť (kryptomnézie), zprostředkujících přístup do
nehodnověrné svědectví nebo hlubinných úrovní psýché, jako jsou
náznaky podvodu. meditace, hypnóza nebo použití
Stevensonova zjištění jsou psychedelických látek či pobyt v
obdivuhodná. Přestože ve všech nádrži s úplnou izolací smyslů.
případech, o nichž podal zprávu, Mohou se objevit při práci s tělem
vyloučil možnost, že se dětem {body work) a při sezeních
dostalo informací konvenčními experienciální psychoterapie,
cestami, potvrdil jejich vyprávění například během rebirthingu, při
často do neuvěřitelných holotropním dýchání nebo v
podrobností. V některých průběhu primální terapie. Dozvěděl
případech dokonce vzal děti do jsem se o řadě případů, kdy se
vesnice nebo města, které si epizody z minulého života vynořily
pamatovaly ze svého dřívějšího bez toho, že by byly záměrně
života. Přestože tam ve svém vyvolávány, a kdy šlo o sezení s
současném životě nikdy nebyly, terapeuty s velice konvenčním
znaly topografii místa a našly teoretickým vědomostním rámcem,
domov, ve kterém údajně žily. kteří v reinkarnaci sami nevěřili
Poznaly dokonce členy „své" rodiny nebo byli dokonce zarytými odpůrci
a vesničany či obyvatele města a této koncepce. Výskyt karmického
znaly i jejich jména. Snad materiálu je také zcela nezávislý na
nejsilnějším potvrzením hypotézy o předchozím filosofickém názoru a
reinkarnaci byl výskyt nápadných náboženském přesvědčení
mateřských znamének svědčící o prožívajícího.
poraněních a jiných událostech ze Při plně rozvinutém zážitku z
života, jak se na ně upamatovaly, minulého života se ocitáme v
což bylo pak potvrzeno i situaci se silným emočním
nezávislým výzkumem (Stevenson, nábojem, která se odehrává v
1997). jiném dějinném období a na jiném
místě. Zachováváme si vědomí své
osobní totožnosti, ale prožíváme ji
Vzpomínky na minulé v souvislosti sjinou osobou v jiném
čase a místě. Tyto zážitky zahrnují
životy u dospělých
často jiné lidi, k nimž máme
U dospělých se vynořují spontánní intenzivní vztahy v současném
vzpomínky na minulé životy a jejich životě. Emoční kvalita těchto
živé prožívání nejčastěji během epizod bývá obvykle silně
epizod psychospirituálních krizí. negativní. Občas se s nimi pojí
Vzpomínky různé intenzity se však tělesná bolest, panická úzkost,
mohou objevit také ve více či hluboký smutek nebo pocit viny.
méně běžných stavech vědomí v Jindy jde o stravující nenávist,
podmínkách každodenního života. vražednou zuřivost nebo šílenou
Psychiatři hlavního proudu vědí o žárlivost. Někdy však mohou tyto

99
sledy zrcadlit velké citové 1992).
uspokojení a štěstí. Zobrazují Dalším zajímavým rysem zážitků z
vášnivou lásku, oddané přátelství minulých životů je, že často těsně
nebo duchovní partnerství. souvisejí s významnými problémy
Nejcharakterističtějším rysem a okolnostmi našeho současného
zážitku z minulého života je života. Dostanou-li se karmické
přesvědčivý pocit, že situace, v níž sledy plně do vědomí, ať již
se ocitáme, není nová. Jasně si spontánně či v souvislosti s
vzpomínáme, že se nám to již kdysi hlubinnou prožitkovou
stalo, že jsme kdysi opravdu byli psychoterapií, mohou poskytnout
tou jinou osobou v jednom ze svých poučné vhledy do různých předtím
předchozích životů. Tento pocit nepochopitelných a záhadných
opětného prožití čehosi, co jsme již okolností našeho běžného života.
předtím viděli {déjá vu) nebo Zahrnují širokou škálu citových,
prožili (déjá vécu) v předchozím psychosomatických a mezilidských
vtělení, je velice zásadní a nelze ho problémů, pro něž se konvenčním
dále rozebírat. Lze jej přirovnat ke formám psychoterapie nepodařilo
schopnosti rozlišovat v běžném nalézt vysvětlení.
životě vzpomínky na události, které Zážitky vzpomínek na minulé
se skutečně staly, a na ty, které se životy zpravidla přinášejí víc než
odehrály jen v našich snech a jen nové chápání popsaných
fantaziích. Asi stěží bychom problémů. Výsledkem tohoto
někoho přesvědčili, že to, nač si procesu může být rovněž zmírnění
vzpomíná jako na událost z nebo úplné vymizení některých
minulého týdne, se ve skutečnosti obtížných příznaků, jako jsou různé
nestalo a že si to pouze fobie, psychosomatické bolesti
představuje. Vzpomínky na dřívější nebo astma. Mohou také pomoci
inkarnaci mají podobnou zlepšení problematických vztahů s
subjektivní kvalitu věrohodnosti a jinými lidmi. Zážitky z minulých
skutečnosti. životů tedy mohou významně
přispět k pochopení
psychopatologie a sehrát zásadní
Jedinečné rysy jevů z úlohu při úspěšné léčbě. Terapeuti,
minulých životů kteří s nimi odmítají pracovat,
protože zavrhují koncepci
Zážitky z minulých životů mají reinkarnace, připravují své
některé mimořádné vlastnosti, a pacienty o velice účinný léčebný
proto si zaslouží, aby se jim s mechanismus.
veškerou vážností věnovali ti, kdo Osoby, které měly karmické
zkoumají vědomí a lidskou psýché. zážitky, často získávají přesný
Posuzujeme-li je v celistvosti, není vhled do dané doby a kultury, do
pochyb, že karmické sledy společenské struktury, víry,
představují jedinečné jevy svého obřadů, zvyků, ale i způsobu
druhu {sui generis) a nikoli pouhé odívání, používání zbraní a jiných
fantazie nebo smyšlenky složek života. V mnoha případech
patologické představivosti. Zážitky jsou povaha a kvalita těchto
z minulých životů se vyskytují jako informací takové, že jejich získání
souvislé pokračování přesných prostřednictvím známých
vzpomínek na dospívání, dětství, mechanismů je nepravděpodobné.
rané dětství, narození a Zážitky z minulých životů občas
nitroděložní život, které lze často přinesou i informace o konkrétních
spolehlivě ověřit. Někdy se objeví dějinných událostech.
současně s biografickým
materiálem ze současného života
nebo se s ním prolínají (Grof 1988,

100
Ověřování vzpomínek z možnost ve své práci dospět k
několika pozorováním, u nichž bylo
minulých životů možno podepřít zážitky z minulých
Kritéria ověřování vzpomínek z životů pozoruhodnými
minulých životů jsou táž jako ta, podrobnostmi. V žádném z těchto
jichž používáme k ověření událostí případů se mi nepodařilo najít
z raného dětství a dětství našeho přirozené vysvětlení příslušných
současného života. Pokoušíme se z jevů. Naprosto nepochybuji o tom,
nalezené vzpomínky získat co že informace získané
nejvíc podrobností a pak se prostřednictvím těchto zážitků
snažíme obdržet nezávislé důkazy, přišly mimosmyslovýini kanály.
které její obsah potvrdí nebo Podobné případy mi sdělili i jiní
vyvrátí. Bohužel, v mnoha zážitcích výzkumníci.
z minulých životů nejsou informace Ve svých dřívějších knihách (Grof
dostatečně specifické, aby 1975, 1988) jsem popsal dva
umožnily ověření. Jindy je kvalita takové případy. První se týkal
informací postačující, je však neurotické pacientky, která se
nemožné najít dostatečně podrobila psychedelické terapii. Ve
konkrétní a podrobné historické čtyřech po sobě jdoucích sezeních
prameny, které by umožňovaly prožila mnoho epizod ze života
ověření. českého šlechtice ze sedmnáctého
Většina vzpomínek na minulé století, který byl veřejně popraven
životy u dospělých neumožňuje na Staroměstském náměstí v Praze
ověření ve stejné míře jako s dvaceti šesti dalšími předními
Stevensonovy spontánní šlechtici. Tato veřejná poprava byla
vzpomínky dětí, neboť ty jsou součástí úsilí Habsburků zlomit
obvykle čerstvější. Abychom mohli morálku Čechů po prohrané bitvě
plně docenit, jakou výzvu českého vojska na Bílé hoře. Zcela
představuje taková snaha, musíme nezávisle a bez jejího vědomí
si uvědomit, že ani to, co si pacientčin otec zrekonstruoval
pamatujeme ze svého současného rodokmen rodiny a zjistil, že jsou
života, není často snadné potomky jednoho z oněch
objektivně ověřit. Psychoterapeuti nešťastníků.
dobře vědí o problémech, Druhým případem je muž, který
spojených se snahou o znovu prožil během primální
vyhodnocování pravdivosti terapie a potom při holotropním
vzpomínek z dětství a raného dýchání během našeho měsíčního
dětství získaných verbální nebo semináře v Esalenském institutu
regresní terapií. Ověřování zážitků řadu epizod z války mezi Anglií a
z minulých životů je nesrovnatelně Španělskem v 16. století. Epizody
obtížnější než podobné úsilí týkající se točily kolem masakru
se materiálu ze současného života. španělských vojáků Brity v
I pokud zážitky obsahují velmi obležené pevnosti Dunanoir na
určité podrobnosti, což ovšem není západním pobřeží Irska. Při těchto
pokaždé, je mnohem obtížnější sezeních prožíval sebe sama jako
získat objektivní důkazy, neboť jde kněze, který tyto vojáky doprovázel
o podstatně starší materiál, který a byl spolu s nimi zabit. V jednom
se často týká jiných zemí a kultur. okamžiku viděl na svém prstě
Navzdory všem obtížím se vyskytují pečetní prsten s vyrytými
vzácné případy, kdy jsou splněny iniciálami a nakreslil jej.
všechny nezbytné podmínky. Pak Později podnikl historický výzkum a
může být výsledek takového ověřil si pravdivost celé události, o
nezávislého zkoumání vpravdě níž neměl předtím ponětí. V
mimořádný. Během let jsem měl jednom z dokumentů, které našel v
historickém archivu, zjistil i jméno

101
kněze doprovázejícího španělské kulturního prostředí. Přijel jsem do
vojáky na jejich vojenské výpravě. Baltimore se zavazadly vážícími
K jeho i našemu překvapení se necelých třicet kilogranů. Více než
začáteční písmena jeho jména polovinu obsahu tvořila
shodovala s iniciálami vyrytými do dokumentace mého
pečetního prstenu, který spatřil psychedelického výzkumu v Praze,
během sezení a nakreslil s zbytek byly mé osobní potřeby. To
veškerými podrobnostmi. bylo vše, co mi zůstalo ze starého
Udivujícím rysem zážitků z života v Evropě. Začínal jsem
minulých životů je skutečnost, zeje znovu na všech představitelných
často provázejí pozoruhodné úrovních. I když mne velmi těšila
souvztažnosti (synchronicity) práce v inspirativním
týkající se jiných lidí a jiných profesionálním týmu kolegů ve
situací. Hlavními hrdiny vzpomínek Spring Grove, svoboda projevu, o
z našich minulých životů bývají níž se mi ani nesnilo, a všechno
často důležité osoby z našeho nové, co jsem objevoval v okolním
současného života, jako jsou světě, příliš se mi nedařilo vytvořit
rodiče, děti, manželka či manžel, si uspokojivý osobní život.
přítel či přítelkyně nebo naši Všechny ženy z mé společenské
nadřízení. Zdálo by se logické, že vrstvy, vhodného věku a se
intenzivní zážitky z minulých životů stejnými zájmy, byly buď vdané
mohou mít za následek dramatické nebo měly jiné závazky. Byla to pro
změny v našich vlastních citech a mne frustrující situace, protože
postojích k osobě, která hrála jsem byl v období života, kdy jsem
významnou roli v našem karmickém hluboce pociťoval potřebu
scénáři. Často však mají tyto partnerství. Mí přátelé a kolegové
zážitky i záhadné, nevysvětlitelné ve Spring Grove si zřejmě dělali s
synchronicitní souvislosti se mou situací ještě větší starosti než
zvláštními změnami v životech já sám a usilovně se snažili mi
jiných lidí, které jsme poznali jako pomoci. Hledali mi potenciální
význačné účastníky vzpomínek z partnerky a nepřestávali je zvát na
minulých životů. Tyto osoby mohou různé společenské události.
být vzdáleny stovky či tisíce Výsledkem bylo několik frustrujících
kilometrů od místa, kde se naše a poněkud trapných situací, které
zážitky odehrávají, a nemusí mít nepřinesly žádané ovoce. Pak se
vůbec ponětí o tom, že k těmto situace náhle změnila
zážitkům dochází. Přesto může nejneočekávanějším a velice
zcela nezávisle v téže chvíli dojít k radikálním způsobem.
dramatické doplňkové změně jejich Problematický vztah jednoho z
citů a postojů k nám. mých kolegů - terapeutů,
Seymoura, náhle skončil a mí
přátelé pozvali jeho bývalou
Karmický trojúhelník přítelkyni Moniku na večeři. Při
prvním setkání s Monikou jsem
Abych osvětlil tento pozoruhodný okamžitě pocítil, že mě silně
jev, použiji příklad ze svého přitahuje a že mezi námi okamžitě
vlastního života. V průběhu své vzniklo hluboké pouto. Zamilovat
mnohaleté činnosti jsem pozoroval se do ní mi nedělalo žádné potíže.
četné podobné události i u jiných Pocházela z Evropy jako já, byla
lidí. Příhoda, kterou dále popisuji, svobodná, krásná a inteligentní. Její
se stala krátce po mém příjezdu do mimořádný šarm, důvtip a obratné
Spojených států. Emigrace do vyjadřování z ní snadno činily
Spojených států v roce 1967 pro střed zájmu na každé společenské
mne znamenala radikální změnu události, které se zúčastnila. Vrhl
osobního, pracovního, politického i jsem se do tohoto vztahu po hlavě,

102
neschopen objektivního a do které jsem byl vtažen. V našem
realistického uvažování. V tom, že ústavu probíhal program pro
je Monika o tolik mladší než já, odborníky v oboru duševního
jsem neviděl žádný problém. zdraví, v rámci něhož se mohli
Rozhodl jsem se i nebrat na zúčastnit až tří psychedelických
vědomí její vyprávění o krajně sezení. Členové našeho
traumatickém dětství a o terapeutického týmu měli nárok na
bouřlivém osobním životě, což účast. Abych si ujasnil svůj vztah k
bych normálně považoval za vážné Monice, požádal jsem o sezení s
varovné signály. Ujišťoval jsem použitím LSD, právě když naše
sama sebe, že jde o maličkosti, o problémy vrcholily. Nyní uvedu
nic, co bychom společně nezvládli. výňatek zážitků ze sezení - popis
Kdybych se byl za daných okolností mého prvního vstupu do světa
choval analyticky, bylo by mi zážitků z minulých životů a
bývalo jasné, že jsem narazil na to, karmického zákona:
co C. G. Jung nazval obrazem
Vprostřed sezení jsem měl náhle
Animy. Začal jsem se s Monikou
vizi temné skály nepravidelného
setkávat a prožívali jsme vášnivý a
tvaru. Vypadala jako obrovský
nezvykle bouřlivý vztah.
meteorit a zdála se mi prastará.
Moničiny nálady a chování se
Nebesa se otevřela a do skály
měnily ze dne na den nebo spíše z
udeřil zářivý blesk nesmírné
hodiny na hodinu. Vlny hluboké
intenzity a začal do ní vypalovat
náklonnosti ke mně se střídaly s
jakési záhadné a tajemné symboly.
okamžiky rezervovanosti,
Když byly tyto podivné hieroglyfy
vyhýbavosti i naprostého odstupu.
vryty do povrchu skály, nadále
Situaci dále komplikovaly, jak se
planuly a vydávaly oslepující
zdá, dvě nezvyklé okolnosti. Od
zářivé světlo. Ačkoli jsem nebyl
svého příchodu do Baltimore jsem
schopen hieroglyfy dešifrovat a
bydlil v garsoniéře, kterou měl
přečíst je, cítil jsem, že jsou
přede mnou pronajatou bývalý
posvátné, a byl jsem s to jim
Moničin přítel Seymour a kam k
porozumět. Odhalily mi
němu chodila na návštěvy. Teď
skutečnost, že jsem měl mnoho
chodila do stejného bytu, ale za
předchozích životů před tímto
jiným mužem. Navíc mě její bratr
současným a že v souladu se
Wolfgang nenáviděl od prvního
zákonem karmy nesu odpovědnost
setkání. Mezi ním a Monikou byl
za své činy v oněch životech, byť
neobvykle silný vztah, který se
se na ně nepamatuji.
zdál mít zřetelné incestní rysy.
Wolfgang se stavěl usilovně proti Pokoušel jsem se odmítnout
mému vztahu s Monikou a zodpovědnost za něco, co si
zacházel se mnou jako se svým nepamatuji,ale nebylo možné
sokem. odolat nesmírnému
Velice mi záleželo na tom, aby náš psychologickému tlaku, abych se
vztah fungoval. Avšak nic z toho, podřídil. Nakonec jsem musel
co jsem dělal, nemělo účinek na přijmout zjevně prastarý obecný
bláznivou jízdu, na niž jsme se zákon, proti němuž není odvolání.
spolu vydali. Bylo mi, jako bych Jakmile jsem kapituloval, zjistil
dostával střídavě horkou a ledovou jsem, že držím v náruči Moniku,
sprchu. Velmi mě to frustrovalo, jako jsem ji objímal o minulém
ale zároveň jsem byl k Monice víkendu. Pluli jsme vzduchem v
přitahován jakoby magnetem a jakési archetypální propasti a
nedokázal jsem ukončit náš pomalu jsme se snášeli dolů ve
matoucí a neuspokojivý vztah. stále větších spirálách. Instinktivně
Zoufale jsem potřeboval získat jsem cítil, že to je Hlubina věků a
vhled do oné záhadné dynamiky, že cestujeme nazpět časem.

103
Sestup byl nekonečný —připadalo nabídka velice vzrušila a že ji
mi, že nikdy neskončí. Konečně přijímá. Jeho nenávist na sebe
jsme se dostali až na dno propasti. vzala podobu dvou intenzivních
Monika mi zmizela z náruče a já paprsků energie připomínajících
jsem kráčel síní staroegyptského silný laser, které mi pálily tělo a
paláce oděn do nádherného působily mi nesmírnou bolest.
roucha. Všude kolem mne na Ukrutná muka trvala, jak mi
stěnách byly vyryté překrásné připadalo, celou věčnost a pak
reliéfy s hieroglyfy. Rozuměl jsem, začaly paprsky pomalu ztrácet na
co znamenají, jako chápu význam síle a nakonec zcela zmizely.
toho, co stojí na billboardech v Wolfgang i síň byly ty tam a já měl
Baltimore. Na druhé straně síně opět Moniku v náruči. Tentokrát
jsem uviděl postavu a ta se ke jsme stoupali Hlubinou věků
mně pomalu blížila. Věděl jsem, že dopředu časem. Stěny
jsem syn aristokratické egyptské archetypálnípropasti se otevíraly,
rodiny a že muž, který ke mně objevovaly se scény z různých
kráčí, je v onom životě historických období a my tři,
můj bratr. Monika, Wolfgang a já, jsme se v
Když se osoba přiblížila, poznal nich ocitali v mnoha předchozích
jsem Wolfganga. Zastavil se asi tři životech. Ve všech z nich jsme se
metry ode mne a zadíval se na nacházeli v obtížných a ničivých
mne s nesmírnou nenávistí. situacích a navzájem si vážně
Uvědomil jsem si, že v tomto ubližovali. Zdálo se mi, že stoletími
vtělení jsme Wolfgang, Monika a já vál silný vichr, jakýsi „karmický
sourozenci. Jako prvorozený jsem hurikán ", který rozehnal
se oženil s Monikou a dostalo se mi strastiplnost těchto situací a
mnoha dalších privilegií spojených všechny tři nás osvobodil z
s tímto postavením. Wolfgang se bolestných osudových pout.
cítil odstrčený, žárlil až k Jakmile tento sled skončil a já se
nepříčetnosti a hluboce mě úplně vrátil do přítomnosti,
nenáviděl. Ujasnilo se mi, že jde o nacházel jsem ve stavu
samotný základ ničivého nepopsatelné blaženosti a
karmického vzorce, který se pak extatického vytržení. Cítil jsem, že
opakoval v mnoha variantách po můj život je plodný a úspěšný, i
celé věky. kdyby se mi už nepodařilo
Stál jsem v síni. tváří v tvář dosáhnout ničeho jiného po zbytek
Wolfgangovi, a cítil, jak hluboce mých dní. Rozřešení jednoho
mě nenávidí. Ve snaze vyřešit tuto mocného karmického vzorce a
bolestnou situaci jsem k němu vymanění se z něho se mi zdálo
vyslal telepatickou zprávu: být dostatečným úspěchem celého
"Nevím, v jaké formě ani jak jsem jednoho života!
se sem dostal. Cestuji v čase z
Moničina přítomnost v mém zážitku
dvacátého století, kde jsem požil
byla tak intenzivní, že jsem nabyl
silnou látku měnící vědomi. Jsem
přesvědčení, že i ona musí cítit
velmi nešťastný z napětí, které
důsledek toho, co se dalo se mnou.
mezi námi panuje, a udělám vše,
Když jsme se příští týden setkali,
abych je odstranil."
rozhodl jsem se zjistit, co prožívala
Roztáhl jsem paže doširoka a
onoho odpoledne, kdy jsem se
vyslal další zprávu:
zúčastnil zmíněného sezení.
"Tady jsem a to je všechno, co
Nejdřív jsem jí o svém sezení
mám! Udělej, prosím, cokoli je
záměrně nic neřekl, abych se
třeba, abys nás vysvobodil z
vyhnul jakékoli možnosti ovlivnit ji.
tohoto otroctví, abychom byli oba
Pouze jsem sejí zeptal, co dělala
svobodní!"
mezi 16.00 a 16.30, v době, kdy
Vypadalo to, že Wolfganga moje

104
jsem prožíval při svém sezení Nazítří po mé rozmluvě s Monikou
staroegyptskou karmickou mi zavolal Wolfgang, zda bych se s
sekvenci. „To je zvláštní, že se na ním nesešel. Bylo to pro mne
to ptáš," odpověděla mi, „protože naprosto nečekané a překvapující -
tak hrozně mi snad v životě Wolfgang mi nikdy předtím
nebylo." nezatelefonova!, natož aby se chtěl
Pak mi začala popisovat bouřlivý se mnou setkat. Přišel a řekl mi, že
výstup, který měla se svým za mnou jde ve velice intimní a
nadřízeným a který skončil tím, že trapné záležitosti. Šlo o problém,
vyběhla z kanceláře jako fúrie. Byla kterému se v psychoanalýze říká
si jista, že přišla o místo, cítila se komplex prostitutky a madonny.
zoufale a skončila v blízkém baru, Měl v životě řadu náhodných a
kde do sebe začala lít alkohol. povrchních sexuálních vztahů,
Náhle se otevřely dveře a do baru mezi nimi i nemálo takových, které
vešel muž. Monika v něm poznala trvaly jedinou noc. Nikdy neměl
Roberta, s nímž měla milostný potíže s erekcí a jejím udržením.
poměr v době, kdy se setkala se Teď si myslí, že se mu podařilo najít
mnou. Robert byl boháč a ženu svých snů a poprvé v životě
zahrnoval ji nákladnými dary, se hluboce zamiloval. Nebyl však
včetně nového auta a koně. schopen pohlavního styku s ní a
I v době, kdy jsme se začali spolu opakovaně selhal, což ho velmi
scházet, pokračovala Monika ve trápilo.
vztahu kněmu, neschopná Wolfgang byl zoufalý - bál se, že
rozhodnout se pro jednoho z nás. onu ženu ztratí, pokud něco
Když spatřila Roberta, přistoupila k neudělá se svou impotencí. Řekl
němu, aby ho políbila a objala. mi, že se příliš stydí svěřit se
Robert se uhnul a potřásl jí pouze někomu cizímu. Již ho napadlo, že
rukou. Monika si všimla, zeje v by si o tom mohl promluvit se
doprovodu elegantní ženy. Robert, mnou, ale zavrhl to, protože má ke
zjevně vyvedený z míry, představil mně negativní vztah. Najednou se
onu ženu Monice - byla to jeho však jeho postoj ke mně radikálně
manželka. Pro Moniku to byl šok, změnil. Jeho zášť se rozplynula jako
protože po celou dobu jejich mávnutím kouzelného proutku a
známosti Robert předstíral, že je proto se rozhodl zavolat mi a
svobodný. požádat mě o pomoc. Zeptal jsem
Monice se v tu chvíli zdálo, zejí mizí se ho, kdy přesně došlo k tomuto
půda pod nohama. Vyběhla z baru jeho rozhodnutí. Ukázalo se, že to
ke svému autu, dárku od Roberta. bylo právě v době, kdy skončilo mé
Notně opilá ujížděla v prudkém opětné prožívání staroegyptské
lijáku po okruhu rychlostí přes 140 sekvence.
km za hodinu, rozhodnuta vše O několik týdnů později jsem si
skončit. Ten den se toho přihodilo doplnil chybějící kus egyptské
příliš mnoho a všechno jí již bylo příhody. Měl jsem hypnotickou
jedno! Ukázalo se pak, že přesně v seanci s Paulinou McCririck,
okamžiku, kdy jsem dosáhl londýnskou psychoanalytičkou.
rozřešení karmického vzorce při Toto je část mé výpovědi o zážitku:
svém sezení, vytanul jí na mysli
můj obraz. Začala přemýšlet o mně Ležel jsem na rozpáleném písku
i o našem vztahu. Jakmile si pouště. V břiše jsem cítil strašlivou
uvědomila, že má ještě kohosi, na bolest a celé moje tělo bylo v
koho se může spolehnout, uklidnilo křečích. Věděl jsem, že mě otrávili
ji to. Zpomalila, vyjela z okruhu a a že umřu. Dal jsem si dvě a dvě
zaparkovala u krajnice. Vyčkala, dohromady a bylo mi jasné, že mě
dokud nevystřízlivěla, a pak dojela mohli otrávit jen Monika a její
bezpečně domů a šla si lehnout. milenec. Podle staroegyptského

105
práva si mě musela vzít za muže, Monikou přáteli po celý zbytek
protože jsem byl její nejstarší bratr, mého pobytu v Baltimore. Z
ale její náklonnost patřila jinému našeho vzájemného styku zmizely
muži. Dozvěděl jsem se o jejich napětí a chaos. Ani jeden z nás
poměru a pokusil jsem se jej neměl potřebu pokračovat v našem
překazit. Vědomí, že mě zradili a intimním vztahu. Oba jsme
otrávili, mě naplnilo slepou pochopili, že nám není dáno být
zuřivosti. Zemřel jsem opuštěný v partnery v našich současných
poušti a celá moje bytost byla životech.
prostoupena nenávisti.
Opětné prožívání této situace
přineslo zajímavý vhled. Reinkarnace a karma v
Rozpomněl jsem se na svůj život v tibetském buddhismu
Egyptě, kdy jsem byl aktivním
účastníkem mystérií Isidy a Osirise Existuje ještě další zajímavá
a znal jejich tajemství. Ucítil jsem, součást záhady reinkarnace -
jak mi jed a zášť otrávily vědomí a informace o určitém tibetském
obestřely všechno závojem, včetně učení a praktikách, jimiž lze proces
těchto znalostí. Nemohl jsem tak v reinkarnace ovlivnit. V tibetské
literatuře se píše, že jistí vysoce
okamžiku své smrti využít tajných
duchovně vyvinutí mniši jsou
nauk. Z téhož důvodu se hrubě
schopni zvolit si čas své smrti a
narušilo mé spojení s onou tajnou
předpovědět nebo si vybrat čas i
vědou.
místo svého dalšího vtělení. Jiní v
Náhle jsem prohlédl, že jsem ve
sobě vypěstovali schopnost udržet
svém současném životě věnoval si vědomí při procházení bardy -
mnoho času neutuchajícímu přechodnými stavy mezi smrtí a
hledání oněch ztracených dalším vtělením.
vědomostí. Vzpomněl jsem si, jak Podle těchto zpráv mohou naopak
jsem pokaždé býval nadšený, když vyspělí tibetští mniši použít
jsem narazil na informace mající určitých zvláštních znamení,
přímou či nepřímou souvislost s kterých se j i m dostane ve snech a
touto oblastí. při meditaci, jakož i různých
Ve světle tohoto vhledu jsem si vnějších věšteb, aby zjistili místo
uvědomil, že moje práce s narození a nalezli dítě, které je
psychedelickými látkami týkající se reinkarnací tulku nebo dalajlámy.
psychospirituální smrti a Dítě pak najdou, přivedou do
znovuzrození byla jakýmsi kláštera a podrobí je
opětným odhalením a řadě testů, jimiž má správně určit z
přeformulováním procesů řady souborů navzájem si
probíhajících v antických podobných předmětů ty, které
mystériích. patřily zesnulému. Některá hlediska
V meditaci, která pak následovala, této praxe by tak mohla být -
mě nečekaně zaplavila vlna obrazů alespoň teoreticky - otestována
a ty vrhaly světlo na mé zážitky s podle přísných západních norem.
Monikou a Wolfgangem. Některé z
nich byly zážitky z reálného života,
jiné vyplynuly z mých sezení. Reinkarnace -
Intenzita a rychlost tohoto přehledu skutečnost nebo fikce?
prudce narůstaly, až dosáhly
Můžeme nyní shrnout objektivní
výbušného vrcholu. V tom
důkazy tvořící základnu široce
okamžiku mne naplnil hluboký
rozšířené „víry" v reinkarnaci a
pocit rozřešení a míru. Bylo mi
karmu. Pojem „víra" je vlastně v
jasné, že karmický vzorec byl beze
této souvislosti nevhodný. Při
zbytku vyřešen. Zůstali jsme s

106
správném pochopení jde o vědě - máme určitá fakta získaná
teoretický myšlenkový systém, o pozorováním a hledáme teorii,
rámec usilující o vysvětlení velkého která by je vysvětlila a zasadila do
množství neobvyklých zážitků a vzájemně propojeného
pozorování. V holotropních stavech, koncepčního rámce.
ať spontánních nebo vyvolaných, je Jedním ze základních pravidel
nejen možné, nýbrž dokonce velmi moderní filosofie vědy je, že teorie
běžné prožívání epizod z lidských se nikdy nesmí zaměňovat za
životů v různých dějinných skutečnost, kterou popisuje. Dějiny
epochách a v různých zemích vědy jasně dokazují, že vždy je více
světa. Při prožívání těchto sledů se než jeden způsob interpretace
plně ztotožňujeme s příslušnými poznatků, které jsou k dispozici. Při
lidmi. Míváme dokonce pocit, že zkoumání jevů z minulých životů -
jsme jimi kdysi sami byli a žili jejich jako v jiných oblastech - musíme
životy. Tyto zážitky bývají vesměs oddělit pozorování od teorie, která
velice živé a zcela zaměstnávají seje pokouší vysvětlit. Například
naše smysly. padání předmětů je pozorovaná
Pokud jde o obsah, překračují skutečnost, ale teorie usilující o
zážitky z minulých životů rasové a vysvětlení, proč se tak děje, se
kulturní hranice a mohou se několikrát v průběhu dějin změnila
odehrávat v kterékoli zemi světa a v a nepochybně se ještě změní.
jakékoli historické nebo Existence zážitků z minulých životů
prehistorické době. Často obsahují i s jejich pozoruhodnými rysy je
podrobné informace o zemích, nepopiratelnou skutečností, kterou
kulturách a příslušné době. V řadě může ověřit každý seriózní badatel,
případů jdou tyto informace nad jenž je dostatečně nezaujatý a má
naše předchozí vědomosti a naše zájem na ověření důkazů. Je rovněž
obecné vzdělání a výchovu. Tu a jasné, že vysvětlení těchto jevů v
tam zobrazují sledy z minulosti rámci koncepcí současné
postavy zvířat. Můžeme například psychiatrie a psychologie není
prožít situaci, kdy jsme byli zabiti možné. Interpretace existujících
tygrem nebo rozdupáni slonem. Byl poznatků je na druhé straně daleko
jsem rovněž svědkem zážitků z složitější a obtížnější záležitost.
minulých životů, kdy šlo o jedinou Populární chápání reinkarnace jako
osobu, která se udusila v lavině opakovaného koloběhu života,
nebo kterou zabil padající strom. smrti a nového narození téhož
Dalším pozoruhodným rysem jedince je rozumný závěr založený
těchto jevů je léčebný potenciál na důkazech, které jsou k dispozici.
zážitků z minulých životů a Je nepochybně na daleko vyšší
synchronicit, které s nimi souvisejí. úrovni než postoj konvenčních
Toto jsou fakta, která bychom měli psychologů a psychiatrů, kteří
znát než se budeme vyjadřovat o ignorují dostupné důkazy, a přísně
„víře" v reinkarnaci a karmu. se drží ustálených způsobů
Mimořádné charakteristiky zážitků myšlení. Není však nesnadné
z minulých životů opakovaně představit si i jiné možné výklady
potvrdili nezávislí pozorovatelé. stejných poznatků. Žádné z
Přesto však ani tato působivá fakta takových vysvětlení není
nemusí nutně být konečným pochopitelně slučitelné s
„důkazem" toho, že přežíváme materialistickým paradigmatem.
smrt a převtělujeme se jako táž Přinejmenším dvě z možností lze
oddělená jednotka vědomí nebo nalézt v duchovní literatuře. V
táž individuální duše. Tento závěr hinduistické tradici se pojímá víra v
je jednou z možných interpretací reinkarnaci jedince jako její
existujících důkazů. Jde v zásadě o populární a nedokonalé chápání. V
tutéž situaci, s níž se setkáváme ve konečném rozboru je jediná bytost

107
se skutečnou existencí, a tou je mozaiku nestrávených obtížných
Brahma neboli samotný tvůrčí zážitků. Ty se pak přiřadí životu
princip. Všichni oddělení jedinci ve jiných vtělených bytostí v procesu,
všech životních rovinách jsou který lze přirovnat k rozdávání
pouhými produkty nekonečných karet v karetní hře.
proměn této jediné nesmírné V tomto modelu neexistuje
bytosti. Jelikož jsou všechna dělení skutečná kontinuita životů jedinců,
a veškeré hranice ve vesmíru kteří se vtělují v různých obdobích.
iluzivní a libovolné, převtěluje se Prožíváním nezpracovaných částí
skutečně jenom Brahma. Všichni jiných životů nemáme co činit se
hlavní hrdinové v božské hře života svou osobní karmou, nýbrž jen
jsou různé projevy tohoto Jediného. vyklízíme pole pro Nadduši. K
Dospějeme-li k tomuto konečnému ilustraci vztahu mezi duší jedince a
pochopení, poznáme, že naše Nadduši používá Bache přirovnání
minulé inkarnace byly jen jinou ke skořápce loděnky. Každá
úrovní iluze čili májou. Skutečnost, komůrka představuje oddělenou
že v oněch životech vidíme „své jednotku a představuje určité
životy" a vnímáme karmické herce období měkkýšova života, je však
jako samostatné jedince, je jen současně začleněná do většího
obrazem naší nevědomosti o celku.
základní jednotě všeho. Doposud jsme se zabývali třemi
Ve své knize Lifecycles (Životní různými způsoby výkladu
cykly) předkládá Christopher pozorování jevů minulých životů. V
Bache (1990) další zajímavé našich příkladech byly inkarnujícími
koncepce reinkarnace nalezené v se jednotkami individuální jednotky
knihách Jane Roberts (1973) a v vědomí, Absolutní Vědomí a
dílech jiných autorů. Ta Nadduše. Tím jsme však
nezdůrazňuje ani individuální nevyčerpali všechny možnosti
jednotku vědomí ani Boha, nýbrž alternativních vysvětlení, která
Nadduši (Oversoul), entitu mezi popřípadě osvětlí pozorované
nimi. Vztahuje-li se pojem duše na skutečnosti. S ohledem na
vědomí, které shromažďuje a libovolnou povahu všech hranic ve
integruje zážitky z individuální vesmíru můžeme stejným právem
inkarnace, pak Nadduše nebo Duše označit za princip převtělování
je název, který se dává širšímu větší jednotku než Nadduši,
vědomí, shromažďujícímu a například oblast vědomí celého
integrujícímu zážitky z mnoha lidského rodu nebo všech forem
inkarnací. Podle tohoto pojetí to je života.
Nadduše, která integruje a nikoli Můžeme také se svou analýzou
samostatná jednotka vědomí. postoupit o další krok a prozkoumat
Bache zdůrazňuje, že jsme-li faktory, které určují specifickou
prodloužením svých minulých volbu karmických zážitků
životů, je zjevné, že nejsme přiřazovaných inkarnační jednotce
součtem všech zkušeností v nich vědomí. Někteří lidé, s nimiž jsem
obsažených. Smyslem převtělování pracoval, například měli
Nadduše je shromažďování přesvědčivé vhledy v tom smyslu,
osobitých zážitků. Plná že by významným faktorem ve
angažovanost v jednotlivém výběrovém procesu karmického
individuálním životě vyžaduje vzorce mohl být vztah mezi časem
přerušení spojení s Nadduši a a místem inkarnace a jejími
zachování astrologickými souvislostmi. To je
samostatné osobní totožnosti. V obecně v souladu s pozorováními z
okamžiku smrti se jedinec rozplyne psychedelických sezení,
v Nadduši a zanechá po sobě jen holotropního dýchání a
spontánních epizod

108
psychospirituálních krizí, která protože jsme si uvědomili, že jsou
dokládají, že obsah a načasování zdrojem potíží v našem současném
mimořádných stavů vědomí ve životě. Po objevení karmické
všech těchto situacích těsně oblasti se zaměříme více na to,
souvisejí s planetárními přechody abychom se zbavili traumatických
(transity) (Tarnas, v tisku). karmických vzorců, neboť jsou
potenciálními narušiteli nejen
našeho současného života, nýbrž i
Holotropní zážitky a celého sledu životů.
jejich vliv na náš systém V této fázi se nám často dostává
dalších zážitků z minulých životů a
víry ty mohou být velice bohaté na
Abychom se mohli podívat na podrobnosti a mohou vykazovat
reinkarnaci komplexněji, pozoruhodné synchronicity. Plynule
prozkoumejme změny našeho se nám tak dostává přesvědčivých
přesvědčení, které nastávají důkazů o skutečnosti a
během soustavného sebezkoumání věrohodnosti tohoto způsobu
obsahujícího holotropní stavy. Zda chápání života. Již se nevidíme jako
věříme či nevěříme v reinkarnaci a „ego zapouzdřené v pokožce" ve
jak chápeme to, co může přežít smyslu definice Alana Wattse.
smrt, je obrazem druhu a úrovně Neztotožňujme se s určitým
našich zážitků. Typický příslušník jedincem, který žije od početí do
západní průmyslové civilizace věří, smrti, ale máme daleko širší pojetí
že je fyzickým tělem. To jasně toho, kdo vlastně jsme.
omezuje bytí jedince na dobu Naše nová totožnost je identitou
života začínající početím a končící bytosti, která žije po mnoho
okamžikem smrti. Jak jsme se však životních cyklů - některé již
proběhly, jiné nás ještě v
přesvědčili, je tato koncepce
budoucnosti čekají. Abychom se
Jediného života" v rozporu se
takto mohli vidět, musíme
stanovisky mnoha jiných lidských
překročit své předešlé přesvědčení,
společenství v průběhu dějin. V
že náš život je časově omezen na
naší kultuře je silně podporována
dobu od početí do smrti. Musíme
nezvyklým spojenectvím
však zároveň nadále věřit v
materialistické vědy a křesťanské
absolutní charakter prostorových
církve. Problém reinkarnace patří k hranic, které nás dělí od jiných lidí
vzácným oblastem, v nichž se obě a od zbytku světa. Musíme na sebe
tyto instituce dokonale shodují. pohlížet jako na řetězec životů s
Osobní zážitky vzpomínek na otevřeným koncem a stejně tak
minulé životy prožívané při vnímat i své karmické druhy.
meditaci, experienciální Budeme-li pokračovat ve své
psychoterapii, psychedelických vnitřní pouti, mohou nám další
sezeních nebo psychospirituálních holotropní zážitky objasnit, že i tyto
krizích mohou být krajně prostorové hranice jsou iluzivní a
věrohodné a přesvědčivé. Mohou že se mohou rozplynout. Tím
způsobit zásadní změnu našeho vznikne zcela nový pohled na
pohledu na svět a otevřít nás problém reinkarnace. Již jsme
pochopení principu reinkarnace překročili koncepci karmy v jejím
nikoli jako víry, nýbrž zažité obvyklém chápání, neboť jsme se
skutečnosti. V důsledku toho se dostali na úroveň, kde již není
rozhodně změní i naše zaměření oddělených jedinců. A existence
při sebezkoumání. Předtím jsme oddělených bytostí je základní
mohli mít za to, zeje nanejvýš předpoklad jakékoli karmické
důležité vypořádat se s traumaty interakce. V této fázi se
dětství, raného dětství a narození, ztotožňujeme se sjednoceným

109
polem kosmické tvůrčí energie a s
Absolutním Vědomím. Z tohoto
pohledu představují dramata
minulých životů pouze další úroveň
iluze, hru máji.
Ozřejmí se nám, že všechny životy
nakonec mají jednoho jediného
aktéra a že v konečné analýze jsou
všechny prosty podstaty.
Již nevěříme v karmu, rozhodně ne
předešlým způsobem. Taková
forma nevíry je zcela jiného druhu
a řádu než postoj materialistického
skeptika a ateisty. Stále si
pamatujeme dobu, kdy jsme žili ve
zcela omezeném stavu vědomí a
odmítali jsme myšlenku
reinkarnace jako naprosto směšnou
a absurdní. Uvědomujeme si také
skutečnost, že nás silné a
přesvědčivé zážitky mohou dostat
na takový stupeň vědomí, kdy již
pro nás nebude reinkarnace
koncepcí, nýbrž zažitou realitou.
Víme rovněž, že i tuto fázi můžeme
překročit, jestliže se při procesu
sebezkoumání setkáme se zážitky,
které nám pomohou pochopit
relativitu všech hranic a základní
prázdnotu všech forem.
V absolutním slova smyslu není
pravdivé ani kategorické popření
možnosti reinkarnace, ani víra v její
objektivní existenci. Všechny tři
uvedené přístupy jsou prožitkově
velice reálné a každý z nich
představuje určitou úroveň vhledu
do univerzálního schématu věcí. V
konečné analýze je reálnou pouze
existence samotného tvůrčího
principu. Jak svět, v němž se
reinkarnace zdá být nemožná, tak i
svět, v němž je nepopiratelným
faktem, jsou virtuálními realitami
vytvářenými „orchestrací" zážitků.
Proto může kosmická hra
zahrnovat scénáře, které se nám
mohou zdát - z našeho běžného
omezeného pohledu - neslučitelné
a vzájemně rozporné. V
Univerzálním Vědomí a v jeho
božské hře však mohou existovat
bok po boku bez nejmenšího
problému.

110
9. Tabu proti nýbrž univerzální „Já".
Je-li pravda, zeje naše nejhlubší
vědomí o podstata božská a že jsme totožní
s tvůrčím principem vesmíru, jak
vlastním já vysvětlíme naše pevné
přesvědčení, že jsme fyzickými těly
žijícími v materiálním světě? Jaká
je podstata této základní
Nejsme lidské bytosti
nevědomosti o naší skutečné
prožívající duchovní zážitek.
totožnosti, tajemného závoje
Jsme duchovní bytosti
zapomnění, který Alan Watts
prožívající lidský zážitek
(1966) nazývá „tabu proti vědomí
Teilhard dc Chardin Fenomén o vlastním já"? Jak je možné, že
člověka nekonečná a věčná duchovní
bytost tvoří ze sebe a v sobě
Naše narození je jen spánek a zdánlivý obraz hmatatelné
zapomnění; skutečnosti obydlené cítícími
Duše, která se povznáší s bytostmi, které se samy pokládají
námi, naše životní hvězda, za oddělené od svého zdroje i od
se zrodila kdesi jinde a sebe navzájem? Jak mohou aktéři
přichází zdaleka - světového dramatu propadat
nikoli v úplném zapomnění ani sebeklamu a mít svou iluzivní
v úplné nahotě, skutečnost za objektivní existenci?
ale my přicházíme jako Nejlepší výklad, kterého se mi
táhnoucí mraky od Boha, dostalo od lidí, s nimiž jsem
který je naším domovem - pracoval, je ten, že se kosmický
Nebe je kolem nás v našem tvůrčí princip chytil do pasti své
útlém dětství! vlastní dokonalosti. Tvůrčí záměr
Stíny věznice se začínají božské hry je uvést v život
zavírat. prožitkové reality, které nabízejí
William Wordsworth nejlepší příležitosti pro
dobrodružství vědomí. Musí být
Óda: Zpráva o nesmrtelnosti
přesvědčivé a do všech
podrobností věrohodné, aby tento
požadavek splnily. Použijme jako
Dokonalá iluze příklad umělecké dílo, jakým je
V holotropních stavech můžeme divadelní hra nebo film. Mohou být
překročit hranice tělesného ega, se napsány a provedeny tak
kterým se obvykle ztotožňujeme, a dokonale, že pod jejich vlivem
prožívat přesvědčivé zážitky, že zapomeneme na to, že jsme jen
jsme jinými lidmi, zvířaty, rostlinami svědky hry a iluze, a reagujeme na
a dokonce i anorganickými částmi nějako na skutečnost. I dobrý
přírody nebo různými herec a herečka mohou někdy
mytologickými bytostmi. Zjistíme, ztratit svou skutečnou totožnost a
že oddělenost a diskontinuita, které na čas splynout s postavou, kterou
obvykle vnímáme v rámci stvoření, ztělesňují.
jsou libovolné a iluzivní. Jakmile Svět, ve kterém žijeme, má řadu
zmizí všechny hranice a myje vlastností, jež Absolutní Vědomí ve
překročíme, můžeme se ztotožnit své čisté formě postrádá, jako jsou
se samotným tvůrčím zdrojem, pluralita, polarita, hutnost,
který má buď formu Absolutního tělesnost, změna a pomíjivost.
Vědomí nebo Kosmické Prázdnoty. Projekt tvoření věrného obrazu
Zjistíme, že naší skutečnou hmotné reality majícího tyto
totožností není individuální ego, vlastnosti je proveden umělecky a

111
vědecky tak dokonale, že ji povahou kořistnický, dělá z úkolu
oddělené jednotky Univerzálního uvědomit si božskou podstatu
Vědomí považují za naprosto našeho světa pro průměrného
přesvědčivou a mylně ji pokládají člověka holou nemožnost. V
za skutečnost. Krajním vyjádřením případě vzdělaných lidí ze Západu
svého vlastního uměleckého je světový názor hlásaný
mistrovství, jehož ztělesněním je materialistickou vědou další
ateista, se Božství skutečně vážnou překážkou.
podařilo poskytnout nejen Určitě je snazší spojovat božskost s
argumenty proti své účasti na krásou než s ošklivostí. Ze širšího
stvoření, nýbrž i proti své vlastní pohledu se však zařazení ošklivosti
existenci. do univerzálního schématu
Jedním z důležitých triků, které projevuje obohacením a rozšířením
pomáhají vytváření iluze běžné spektra existence a pomáhá lépe
hmotné skutečnosti, je existence poznat božské rysy stvoření. Obraz
obyčejnosti a ošklivosti. hnusu může být proveden přímo
Kdybychom byli všichni zářícími mistrovsky a jeho poznání je
éterickými bytostmi odvozujícími zajímavou výzvou. Jestliže si
svou energii přímo ze slunce a uvědomíme, že komplexní
žijícími ve světě, kde by krajiny charakter Kosmického Vědomí
vypadaly jako Himaláje, Grand zahrnuje mimo jiné i určité
kaňon či rajské ostrovy v Pacifiku, charakteristiky, které na naší
bylo by nám zřejmé, že jsme úrovni představuje existence
součástí božské skutečnosti. umělců a vědců, nebude se nám
Podobně, kdyby všechny budovy zdát sklon k prozkoumání celého
na světě vypadaly jako Alhambra, spektra možností, včetně těch
Tádž Mahal, Xanadu nebo katedrála ošklivých a odpudivých, již tak
v Chartres, kdyby nás obklopovaly překvapující.
Michelangelovy sochy a Náš svět umění včetně malířství,
kdybychom poslouchali jen literatury a kinematografie lze
Beethovenovu nebo Bachovu stěží obvinit z jednostranného
hudbu, snadno bychom nabyli nadržování kráse a jejímu
přesvědčení o božské povaze povznášení. Obdobně se ani vědci
našeho světa. nezarazí před zkoumáním jakékoli
Skutečnost, že máme fyzická těla s složky života a mnozí z nich
výměšky, výkaly, pachy, nezaváhají, mají-li se pustit do
nedokonalostmi a vadami, jakož i vášnivého výzkumu i v případě, že
trávicí systém s odpudivým jejich objevy přinesou pro svět
obsahem, zcela určitě účinným neblahé i zhoubné důsledky.
způsobem zatemňuje a Jakmile si uvědomíme původ a účel
zpochybňuje naši božskost. Obraz kosmického dramatu, nutně
dále komplikují různé fyziologické zásadně přehodnotíme obvyklá
funkce jako zvracení, říhání, měřítka dokonalosti a krásy. Jedním
vypouštění plynů, vyprazdňování z důležitých úkolů duchovní cesty
střev a močení a spolu s tím i je nabytí schopnosti vidět božskost
konečný rozklad lidského těla. nejen v mimořádném a řádném,
Stejně tak různé odpudivé scenérie nýbrž i v nízkém a odpudivém.
jako smetiště, zamořené Podle našich běžných měřítek je
průmyslové oblasti, a miliony Albert Einstein génius, který
páchnoucích záchodů s vulgárními bezesporu vysoko převyšuje svoje
nápisy, městských brlohů a spoluobčany, nemluvě o
barabizen značně znesnadňují primátech, jako je třeba šimpanz. Z
představu, že život je božská hra. kosmického pohledu však není
Konečně existence zla a mezi Einsteinem a primátem žádný
skutečnost, že život je svojí rozdíl v úrovni, neboť oba jsou

112
dokonalými jedinci splňujícími, k Gail, která se účastnila našeho
čemu byli předurčeni. V výcvikového programu pro
Shakespearově hřeje král odborníky v Marylandském
postavený výše než jeho dvorní středisku psychiatrického
šašek. Věhlas herce Lawrence výzkumu, prožila při svém
Oliviera se však nemění v závislosti psychedelickém sezení zajímavý
na tom, koho z nich hraje, pokud vhled, při němž se kosmogonie
odvede dokonalý výkon. Obdobně projevila jako soutěživá tvůrčí hra
Einstein je Bůh dokonale čtyř stvořitelských (demiurgických)
ztělesňující Alberta Einsteina a nadlidských bytostí. Přestože je její
šimpanz je Bůh perfektně zvládající zážitek velice neobvyklý, protože v
roli šimpanze. něm vystupují čtyři stvořitelské
Pokud máme běžné estetické bytosti místo obvyklého jediného
cítění, obdivujeme dílo tvůrčího principu, zařazuji jej.
Michelangela nebo Vincenta van Ilustruje totiž s nezvyklou jasností
Gogha a kýče si příliš nevážíme. To mnoho otázek spojených s
dává smysl, pokud porovnáváme problémem reinkarnace
běžné lidské úsilí s natolik zásadně duchovních bytostí a „tabu proti
různými výsledky. Skutečným vědomí o vlastním já". Zde je
autorem těchto děl však nebyli oni příslušný výňatek z jejího sezení:
tělesní jedinci, nýbrž Absolutní
Nalézala jsem se v dimenzi, která
Vědomí a kosmická tvůrčí energie,
zřejmě byla mimo prostor a čas,
která se jejich prací projevila s
jak je známe. Když na to teď
určitým záměrem. Jestliže nebylo
myslím, uvědomuji si koncepci
tvůrčím úmyslem vytvořit předmět
hyperprosloru, jak o něm hovoří
velké umělecké hodnoty, nýbrž
moderní fyzici. Tento technický
záměrně přidat do kosmické hry jev
termín však nemůže popsat můj
kýče, jde o projekt, který je svým
hluboký pocit svatosti, onen
způsobem stejně dokonalý.
ohromující pocit posvátné bázně
Totéž lze říci o ošklivé ropuše,
provázející můj zážitek. Uvědomila
tvoru, který byl zařazen do
jsem si, že jsem nadlidská bytost
univerzálního schématu se
obrovských rozměrů, asi bytost
zvláštním posláním týmž zdrojem,
překračující všechny meze nebo
který stvořil otakárky, pávy a
bytost, která existovala ještě
gazely. Je to právě naprostá
předtím, než meze vešly ve
dokonalost stvoření, takto
známost. Neměla jsem tvar, byla
chápaná, která je zřejmě
jsem pouhé vědomí s obrovskou
zodpovědná za „tabu proti vědomí
inteligencí kdesi v absolutním
o vlastním já". Virtuální realita
prostoru. Nebyl tam sice žádný
simulující hmotný vesmír je
světelný zdroj, ale ani nemohu
propracována s úžasným smyslem
tvrdit, že jsem byla v úplné tmě.
pro sebemenší detail, takže
výsledek je absolutně přesvědčivý Sdílela jsem onen prostor se třemi
a věrohodný. Jednotky vědomí dalšími bytostmi. Byly sice čistě
obsazované do rolí jako abstraktní a zcela amorfní jako já,
představitelé nesčetných rolí v této ale jasně jsem cítila jejich
hře se zaplétají a chytají do složité přítomnost a komunikovala jsem s
a spletité sítě její iluzivní magie. nimi složitým telepatickým
způsobem. Bavili jsme se
navzájem různými duchaplnými
intelektuálními hříčkami -
Tvůrčí hra stvořitelů ohňostroje mimořádných myšlenek
Vhledy do charakteru a dynamiky mezi námi jen sršely. Komplexnost,
kosmické hry se nemusí dít na složitost a imaginativní úroveň
úrovni nejvyššího tvůrčího principu. těchto her značně převyšovaly

113
cokoli známého mezi lidmi. Byla to bytosti vzniknou, budou se vyvíjet,
ryzí zábava, l 'artpour l 'art, budou se
protože s ohledem na to, jaký tvar mezi nimi vytvářet složité
jsme měli, nic z toho nemělo vzájemné vztahy a dobrodružství a
žádné praktické uplatnění. V této pak zaniknou. Budou to skupiny
souvislosti mě napadají velryby stvoření různých řádů a každé z
plující oceánem, které mají nich bude existovat ve dvojí formě
obrovský mozek a inteligenci - mužské a ženské - a budou se
rovnající se nebo dokonce doplňovat a zúčastňovat
převyšující reprodukce.
naši. Vzhledem k tomu, že příroda Tato realita bude ohraničena
nevytváří a neudržuje orgány a jasným prostorem a časem danými
funkce, které nejsou používány, souřadnicemi. Čas ukáže svůj
musí být duševní činnost kytovců závazný tok z minulosti
srovnatelná s lidskou. S ohledem přítomností do budoucnosti a
na svou anatomii mají však jen pozdější události budou důsledkem
nepatrnou schopnost vyjádřit předchozích. Půjde o dlouhé
nějakým srozumitelným fyzickým historické periody a každá z nich
způsobem, co se děje v jejich se bude lišit od ostatních. Bude
vědomí. Kdysi jsem četla úvahu nutno cestovat z jednoho místa na
jakéhosi výzkumníka, který byl druhé, a to nejrůznějším
toho názoru, že velryby možná způsobem. Všechny události v
tráví většinu času tím, že se
tomto světě, jak tomu je s každou
vzájemně baví a používají přitom
hrou, bude řídit pestrá paleta
svých podivuhodných hlasů, které
přísných omezení, pravidel a
se nesou oceánem na stovky mil.
zákonů. Vstup do této reality a
Vyprávějí si příběhy a sdělují si
zaujímání různých rolí v ní bude
umělecká díla? Vedou filosofické
znamenitá, svým způsobem
dialogy nebo hrají propracované
jedinečná zábava.
hry? Nebo jsou jako indičtí nebo
tibetští jogíni, kteří v samotě svých
jeskyní a cel navazují spojení s
Tři spirituální bytosti to sice
celou historií kosmu a s jinými
zaujalo, vzbudilo to však i jejich
realitami?
nedůvěru, a tak vyslovily značné
Po tomto úvodu popisujícím pochyby o navrženém projektu. I
obecně prostředí a souvislosti když se zdál být vzrušující,
zážitku a představujícím nevěřily, že by bylo možné ho
odtělesněnou a čistě duchovní uskutečnit. Jak by mohla
existenci se Gail soustředila na onu neomezená duchovní
část svého sezení, která měla bytost ve světě všech možností
bezprostřední význam pro náš nabýt přesvědčení, že je omezena
výklad o „tabu proti vědomí o na jediné hmotné tělo podivného
vlastním já". tvaru s hlavou, trupem a
končetinami a zeje zcela závislá na
pojídání jiných mrtvých tvorů a na
Jedna z těch bytostí přišla s plynu, kterému říká kyslík? Jak ji
fascinující myšlenkou. Navrhla, lze přesvědčit, že má omezenou
abychom se pustili do hry, v níž šlo intelektuální kapacitu a že je její
o realitu s mnoha různými schopnost vnímání omezena čímsi,
bytostmi všech možných velikostí čemu se říká smysly? Příliš
a tvarů. Budou se zdát pevné a fantastické, aby stálo za to vážně o
hmotné a budou existovat ve tom uvažovat! Gail dále popisuje,
světě plném předmětů různých jak stvořitelské bytosti tento
tvarů, struktur a konzistence. Tyto problém vyřešily.

114
hledače jako například setkání s
Došlo k vášnivé intelektuální temnými archetypálními silami,
výměně názorů. Původce tohoto strach ze smrti a přízrak šílenství.
Ještě problematičtější jsou různé
plánu měl odpověď na všechny
střety s vnějším světem ajeho
naše námitky a trval na tom, že
zásahy. Ve středověku riskovali lidé
projekt je dokonale uskutečnitelný.
se spontánními mystickými zážitky
Byl přesvědčen, že postačí, aby
soud, mučení a popravu svatou
scénář byl dostatečně složitý a
inkvizicí. Nařčení z čarodějnictví,
propracovaný a důsledně se spojily
mučení a upalování v současnosti
určité situace s přesvědčivými
nahradily stigmatizující
zážitky a pečlivě se zakryly psychiatrické nálepky a drastická
všechny mezery. Polapí účastníka léčebná opatření. Materialistický
do složité sítě iluzí a tímto trikem scientismus dvacátého století
ho přiměje, aby uvěřil, že hraje zesměšnil každé spirituální úsilí a
skutečná. Ty všechny možnosti nás označil je za patologické bez
stále více fascinovaly a nakonec ohledu na jeho opodstatnění a
jsme byli přesvědčeni, že projekt je propracovanost.
schůdný. Souhlasili jsme se Věda se v moderní společnosti těší
vstupem do in kar načni hry, takové autoritě, že je obtížné brát
protože nás nadchl příslib spiritualitu vážně a vydat se na
mimořádných dobrodružství cestu duchovního objevování.
vědomí. Kromě toho se náboženství
Tento zážitek vlastně vyřešil hlavního proudu snaží dogmaty a
jakékoli moje dřívější pochybnosti svou činností zamlžovat
o karmě. Nabyla jsem pevné skutečnost, že jediným místem,
přesvědčení, že jsem v zásadě kde lze nalézt skutečnou
duchovní bytost a že v kosmickém spiritualitu, je uvnitř psýché
dramatu jsem se mohla ocitnout každého z nás. V nejhorším
jedině na základě svobodné volby. případě si mohou organizovaná
Rozhodnutí vtělit se zahrnuje náboženství skutečně počínat jako
dobrovolné přijetí velkého počtu vážná překážka jakéhokoli vážného
omezení, pravidel a zákonů, a tak duchovního zkoumání, ačkoli by
je tomu vždy, rozhodneme-li se nám měly právě tyto instituce
zúčastnit nějaké hry. Z tohoto napomáhat k opětnému spojení s
hlediska by bylo nesmyslné vinit Božstvím.
kohokoli za to, co se nám v životě Posvátné techniky vyvinuté
přihodí. Skutečnost, že na vyšší různými domorodými kulturami
úrovni máme svobodnou volbu, Západ odmítl jako produkt
zda se zúčastníme či nezúčastníme magického myšlení a primitivní
kosmické hry, je metarámec pověrčivosti divochů. Nad
určující cokoli, k čemu v něm duchovními možnostmi sexuality,
dojde. jež se projevují v tantrách vysoce
převažují nástrahy sexu jako
Veškeré situace umožňující mocného zvířecího instinktu.
duchovní otevření se jsou Krátce po nástupu psychedelik s
ztěžovány nejrůznějšími silami jejich schopností dokořán otevřít
stavějícími se proti němu. Některé brány k transcendentní dimenzi
z překážek, jež činí cestu k následovalo jejich nezodpovědné
osvobození a osvícení mimořádně světské zneužívání a vynořila se
obtížnou a nebezpečnou, jsou hrozba jejich zhoubného vlivu na
intrapsychického charakteru. Patří duševní zdraví, možnost poškození
k nim zážitky, jež mohou odradit chromozomů a hrozba právních
méně odvážné a odhodlané postihů.

115
mimořádnému v jejich bytě. Už
Proměnlivost a nástrahy jsem po obrazu sahal, ale než jsem
cesty návratu se dotkl rámu, přepadl mě
Existuje další důležitá příčina toho, znepokojující pocit, že se
že je tak obtížné oprostit se od naší dopouštím čehosi krajně
iluze oddělených bytostí žijících ve riskantního a nebezpečného. Náhle
hmotném světě. Cesty k opětnému mi došlo, že se o mne pokoušejí
spojení s božským zdrojem jsou zlé síly a nebezpečná černá magie.
posety různými útrapami, riziky a Zdálo se mi, že jsem se chtěl pustit
výzvami. Božská hra není zcela do hazardní hry a že v sázce je
uzavřený systém - nabízí svým moje duše. Zarazil jsem se a
aktérům možnost, aby objevovali zoufale jsem se pokoušel pochopit,
skutečnou podstatu stvoření co se to vlastně děje. Před očima
včetně jejich vlastního kosmického se mi míhaly obrazy ze slavných
postavení. Cesty vedoucí ze světových kasin - Monte Carlo,
sebeklamu k osvícení a opětnému Lido v Benátkách, Las Vegas,
spojení se zdrojem však sebou
Reno. Viděl jsem, jak kulička rulety
nesou vážné problémy a většina
krouží závratnou rychlostí, jak se
potenciálních mezer ve stvoření je
pohybují páky hracích automatů a
pečlivě skryta. To je k zachování
jak se po zelené plsti stolků válejí
stability a rovnováhy kosmického
schématu nezbytně nutné. kostky. Hráči v kruhu si rozdávali
karty, jiní hráli bakarat a celé
zástupy lidí pozorovaly kmitající se
Ztroskotavší experiment světla na panelech při hazardní
astrální projekce hře keno. Následovaly scény
Jsme tak hluboce zakořeněni v naší tajných schůzek státníků, politiků,
víře v objektivně existující a důstojníků a předních vědců.
předvídatelný hmotný svět, že Konečně mi svitlo, že se mi ještě
náhlý rozpad důvěrně známé nepodařilo překonat svůj
skutečnosti a porušení „tabu proti egocentrismus a že nemohu odolat
vědomí o vlastním já" bývá pokušení moci. Možnost překročit
provázeno nepopsatelnou omezení časem a prostorem mi
metafyzickou hrůzou. Tuto otázku připadla vzrušující a nebezpečně
osvětlím dokončením příběhu o své svůdná. Kdyby se mi podařilo
„astrální projekci" z Baltimore do ovládnout čas a prostor, zaručilo
Prahy, který jsem načal v by mi to neomezený přísun peněz
předchozí části této knihy. Přerušil a s tím i možnost mít vše, co se dá
jsem své vyprávění v bodě, kdy za peníze pořídit. Zbývá mi jen
jsem se cítil polapen v zajít do nejbližšího kasina, na
časoprostorové smyčce a nevěděl burzu nebo do prodejny loterie.
jsem, ve kterém z těchto dvou Zvládnu-li čas a prostor, nebude
měst opravdu jsem. Zde je zbytek
pro mne žádných tajemství. Budu
mého mimořádného dobrodružství
moci tajně naslouchat setkáním
vědomí:
politických předáků na nejvyšší
úrovni a budu mít přístup k
Cítil jsem, že potřebuji daleko nejtajnějším objevům. To mi otevře
přesvědčivější důkaz, zda to, co netušené možnosti řízení
prožívám, je „ objektivní realita " v světových událostí. Uvědomoval
obvyklém smyslu slova. Rozhodl jsem si nebezpečnost svého
jsem se uskutečnit test. Sundám pokusu. Vzpomněl jsem si na
ze zdi obraz a potom si pomocí pasáže z různých spirituálních knih
korespondence s rodiči ověřím, varujících před zahráváním si s
zda v té době došlo k něčemu nadpřirozenými silami, dokud se

116
nám nepodaří překonat omezení prostě příliš strašlivá.
svého ega a dosáhnout duchovní Jakmile jsem se vzdal myšlenky na
zralosti. Ale cosi se mi zdálo být provedení experimentu, ocitl jsem
ještě důležitější. Došlo mi, že se zpátky v místnosti v Baltimore,
pokud jde o test, který chci kde jsem látku požil, a za několik
provést, mám značně protichůdné hodin se moje prožívání
pocity. Na jedné straně je stabilizovalo a změnilo v důvěrně
nesmírně lákavé zbavit se známou „objektivní realitu". Nikdy
zotročení časem a prostorem. Na jsem však sám sobě neodpustil, že
druhé straně je jasné, že bude mít jsem promeškal takový jedinečný
pozitivní výsledek testu fantastický experiment.
dalekosáhlé vážné důsledky. Vzpomínka na metafyzickou hrůzu,
Rozhodně se nelze na tento test jež byla průvodním jevem testu,
dívat jako na izolovaný mě však vede kpochybnostem, že
experiment, který by odhalil bych měl větší odvahu, kdyby se
nahodilý charakter prostoru a mi doslalo v budoucnu stejné
času. příležitosti.
Kdyby se mi podařilo získat
potvrzení, že lze manipulovat s
fyzikálním prostředím na Tajemství falešné
vzdálenost několika tisíc kilometrů, totožnosti
byl by výsledkem mého
experimentu kolaps celého mého Shrňme nyní vhledy do „tabu proti
vesmíru, a já bych se ocitl ve stavu vědomí o vlastním já" při
čirého metafyzického zmatení. holotropních stavech. Na všech
Svět, jak jsem ho znal, už by úrovních stvoření, s výjimkou
neexistoval. Přišel bych o všechny Absolutna, vyžaduje účast v
mapy, na které jsem spoléhal a se kosmické hře, aby odtržené
kterými jsem se cítil v bezpečí. jednotky vědomí zapomněly na
Nevěděl bych, kdo jsem, kde jsem, svou skutečnou identitu, nabyly
samostatné totožnosti a vnímaly
a zákony zcela nového hrozivého
jiné aktéry jako vzájemně odlišné
vesmíru by mi byly neznámé a cizí.
jedince. Tvůrčí proces vytváří řadu
Kdybych měl tuto moc, měli by ji
oblastí s různými charakteristikami
pravděpodobně i jiní lidé. Nikde
a každá z nich nabízí jedinečné
bych neměl soukromí a dveře ani
možnosti vynikajících
zdi by mi nebyly ochranou. Můj
dobrodružství vědomí. Obecné
nový svět by byl plný
prožívání hmotného světa a
potenciálního nebezpečí
ztotožnění s biologickým
nepředvídatelného druhu a organismem, který v tomto světě
nepředstavitelných rozměrů. existuje, je pouze krajní formou
Nedokázal jsem se přinutit pokus tohoto univerzálního procesu.
provést a rozhodl jsem se Mistrovství, s nímž je tvůrčí princip
ponechat problém objektivity a schopen zobrazit různé oblasti bytí
reality nevyřešený. Umožnilo mi to činí zřejmě prožívání rolí v nich tak
pohrávat si s myšlenkou, že mohu věrohodnými a přesvědčivými, že
překročit čas a prostor. Současně je krajně obtížné odhalit jejich
mi to ponechalo možnost dívat se iluzivní povahu. Mimoto jsou
na celou epizodu jako na zvláštní možnosti překonat iluzi oddělenosti
klam způsobený silnou a procítit opětné splynutí spojeny s
psychedelickou látkou. Myšlenka, extrémními potížemi a složitou
že by byl rozpad skutečnosti, jak dvojznačností. V podstatě nemáme
jsem ji znal, objektivně potvrzen, a pevnou identitu a můžeme sama
to nad veškerou pochybnost, byla sebe pojímat jako cokoli mezi

117
tělesným já a Absolutním
Vědomím. Rozsah a stupeň
svobody naší volby jako aktérů na
různých úrovních kosmické hry
klesá spolu stím, jak naše vědomí
opouští Absolutno a blíží se rovině
hmotné existence, a stoupá během
cesty vedoucí k duchovnímu
návratu. Protože jsme svou pravou
podstatou duchovními bytostmi,
vstupujeme do kosmické hry na
základě své svobodné volby a
ocitáme se v „poutech" její
dokonalosti.

118
10. Účast v vládne obecný souhlas, že lékem
na existenciální krizi, která lidstvo
kosmické hře souží, je zahledět se do vlastního
nitra, hledat řešení ve vlastní
psýché a projít hlubinnou
psychospirituální proměnou.
Dva ptáci s krásnými křídly, Není obtížné pochopit, že
přátelé a druzi, důležitým předpokladem
sedí na těmie stromě - úspěšného života je obecná
jeden zobe sladké ovoce, inteligence - schopnost učit se,
ten druhý se na něho dívá, ale pamatovat si, myslet,
nezobe. argumentovat a odpovídajícím
Rgvéd způsobem reagovat na naše
hmotné prostředí. Výzkum z
poslední doby zdůrazňuje význam
Jak málo víme o tom, jací jsme!
emoční inteligence - schopnosti
Oč méně o tom, jací bychom
odpovídajícím způsobem reagovat
mohli být!
na naše lidské prostředí a řešit
lord George Gordon Byron naše mezilidské vztahy (Goleman
1996).
Pozorování získaná studiem
Tři jedy podle tibetského holotropních stavů potvrzují
buddhismu základní princip filosofie věčnosti,
a sice, že kvalita našeho života v
Prozkoumali jsme do určitých konečném důsledku závisí na
podrobností obrovskou a takzvané duchovní inteligenci.
všezahrnující vizi stvoření a Jedná se o schopnost žít
vznešený obraz lidské podstaty, způsobem, který odráží hluboké
vynořující se při práci s filosofické a metafyzické chápání
holotropními stavy. Nyní, když se skutečnosti a nás samých. To
však blížíme k závěru našeho samozřejmě vyvolává otázky
vyprávění, je na místě podívat se ohledně podstaty psychospirituální
blíž na praktické důsledky těchto proměny, jež je k dosažení tohoto
informací pro náš běžný život. Jak druhu inteligence nutná, ohledně
může soustavné sebezkoumání druhu potřebných změn a
zahrnující holotropní stavy ovlivnit prostředků umožňujících takový
naše emoční i tělesné zdraví, proces.
osobnost, světový názor i systém Velice jasnou a konkrétní odpověď
hodnot? Mohou nám nové objevy najdeme v různých školách
poskytnout konkrétní návod, který mahájánového buddhismu.
by nám umožnil maximálně využít Použijme za základ našeho výkladu
to, co jsme se naučili? Můžeme slavný tibetský obraz (thangka)
nové poznatky využít způsobem, zobrazující koloběh života, smrti a
jež by naplnil náš život a učinil ho reinkarnace. Je na něm Kolo života,
uspokojivějším? které třímá strašný Pán smrti. Kolo
Duchovní učitelé všech dob nám je rozděleno na šest výsečí
říkají, že honba za hmotnými cíli představujících různé loky neboli
sama osobě nepřináší naplnění, oblasti, do nichž se můžeme
štěstí a vnitřní mír. Rychle se narodit. Nebeskou oblast božstev -
stupňující globální krize, mravní dévii ohrožuje přilehlá výseč
úpadek a rostoucí nespokojenost žárlivých válečnických božstev -
provázející růst hmotného asurů. Oblast hladových duchů
blahobytu v průmyslových obývají prétové, politováníhodní
společnostech potvrzují tuto starou tvorové, zosobnění nenasytné
pravdu. V mystické literatuře

119
chamtivosti. Mají obrovská břicha a
chuť k jídlu, ale ústa jako
špendlíkovou dírku. Zbývající
výseče kola představují svět
lidských bytostí, říši zvířat a peklo.
Uvnitř kola jsou dva soustředné
kruhy. Vnější ukazuje stoupající a
klesající stezky, po nichž putují
duše. Nejvnitrnější kruh zabydlila
tři zvířata - vepř, had a kohout.
Zvířata ve středu kruhu představují
„tři jedy" neboli síly, které jsou
podle buddhistického učení
příčinou koloběhu rození a smrti a
jsou zodpovědné za veškeré naše
životní utrpení. Vepř symbolizuje
nevědomost o charakteru
skutečnosti a naší vlastní podstaty,
had je symbolem hněvu a agrese a
kohout představuje chtíč a touhu
vedoucí k připoutanosti. Kvalita
našeho života a schopnost
vypořádat se s nástrahami bytí
závisejí zásadním způsobem na
stupni naší schopnosti odstranit
nebo přeměnit tyto síly, které řídí
svět cítících bytostí. Podívejme se
tedy z tohoto hlediska na proces transcendentní
soustavného sebezkoumání, moudrost
zahrnujícího holotropní stavy
vědomí. Nejzřejmějším přínosem hlubinné
zážitkové práce je přístup k
mimořádným vědomostem o sobě
samých, ostatních lidech, přírodě a
Obr. 5 Tibetské Kolo života kosmu. Při holotropních stavech
Pevně je svírá Pán smrti. Uprostřed můžeme do hloubky pochopit
jsou tři zvířata symbolizující síly, které nevědomou dynamiku své psýché.
pohánějí Odhalíme, jak naše vnímání sebe
koloběh smrti a znovuzrození - kohout samých i světa ovlivňují
(chtíč), had (agresivita) a vepř
zapomenuté nebo potlačené
(nevědomost).
vzpomínky z dětství, raného
Vpravo se nachází temná cesta, po níž
sestupují oběti špatné karmy, dětství a prenatálního života.
vlevo vzestupná cesta dobré karmy. Kromě toho se během
Šest výsečí kola představuje oblasti transpersonálních zážitků můžeme
existence, ztotožnit s jinými lidmi, různými
do nichž se člověk může narodit — zvířaty, rostlinami a prvky
božskou oblast, oblast válečnických anorganického světa. Zážitky
božstev, tohoto druhu jsou nesmírně
oblast hladových duchů, peklo, zvířecí bohatým zdrojem jedinečných
říši a oblast lidských bytostí. vhledů do světa, v němž žijeme.
Na obvodu kola je zobrazen řetězec Během tohoto procesu můžeme
příčin vedoucích ke znovuzrozování získat mnoho cenných informací,
které nám mohou být užitečné v
běžném životě. Nevědomost
Praktické znalosti a symbolizovaná na tibetských

120
thangkách vepřem není však však naprosto nemohou odůvodnit
nedostatek či neexistence extrémní formy individuálního
vědomostí v obvyklém smyslu. násilí, jako jsou mnohonásobné
Neznamená pouze nedostatek vraždy škrtiče z Bostonu nebo
informací ohledně různých aspektů vraha typu Geoffreye Dahmera, a
hmotného světa. Druh metafyzické již vůbec ne případy masových
nevědomosti, o niž zde jde společenských jevů, jakými jsou
(avidja), představuje základní nacismus a komunismus. Potíže
matoucí nepochopení charakteru jedinců v jejich rané historii mohou
skutečnosti a naší vlastní podstaty. sotva přispět k pochopení
Jediným lékem na tento druh psychologických motivů vedoucích
nevědomosti je transcendentní ke krvavým válkám, revolucím,
moudrost (pradžňapáramitá). Z genocidě či koncentračním
tohoto hlediska je velmi důležité, táborům, kdy jsou postiženy
že sebezkoumání zahrnující obrovské počty lidí. Sebezkoumání
holotropní stavy nabízí víc než jen s použitím holotropních stavů vrhá
prohloubení našich vědomostí o na problém těchto forem lidského
vesmíru. Jde zároveň o jedinečný násilí zcela nové světlo. Pátráme-li
způsob získávání vhledů do v hlubinách své psýché, zjistíme,
souvislostí transcendentního že kořeny této problematické a
významu, jak je patrné z celé této nebezpečné složky lidské podstaty
knihy. jsou značně hlubší a daleko
zlověstnější, než si kdy dovedli
akademičtí psychologové
představit.
Není pochyb o tom, že traumata a
frustrace v dětství a raném dětství
Biografické, perinatální představují důležité zdroje agrese.
a transpersonální Tato souvislost je však jen špičkou
kořeny agrese ledovce. Systematické hlubinné
sebezkoumání dříve či později
Podívejme se nyní z téhož úhlu odhalí další významné kořeny
pohledu na druhý Jed", lidský sklon lidského násilí v traumatu prožitém
k agresi. Podstatu a rozsah lidské během biologického narození.
agrese nelze vysvětlovat pouze Ohrožení života, bolest a dušení
naším zvířecím původem. Pohled trvající řadu hodin během porodu,
na lidi jako na „nahé opice", jejichž vyvolává obrovskou úzkost a
agresivita je důsledkem určitých vražednou agresivitu, která
faktorů sdílených se zvířaty, jako zůstane „uskladněna" v naší
jsou základní instinkty, genetické psýché a těle. Tato zásobárna
vybavení „sobeckými geny" nebo základní nedůvěry a nepřátelského
signály z „plazího mozku", nebere postoje ke světu je významným
v úvahu charakter a stupeň prvkem temné stránky lidské
lidského násilí. Zvířata jsou osobnosti, kterou C. G. Jung nazval
agresivní, mají-li hlad, brání-li své stínem.
území nebo soupeří-li o samici. Jak již bylo dříve řečeno, doprovází
Lidské násilí, které Erich Fromm znovuprožívání porodu v
(1973) nazývá „zhoubnou agresí", holotropních stavech typické
nemá v království zvířat obdobu. výjevy nepředstavitelného násilí,
Psychologové a psychiatři hlavního individuálního i kolektivního. Patří k
proudu připisují specificky lidskou nim zážitky mrzačení, vraždění a
agresivitu frustracím, zneužívání a znásilňování, scény krvavých válek,
nedostatku lásky v raném a revolucí, rasových nepokojů a
pozdějším dětství. Tato vysvětlení koncentračních táborů. Lloyd de

121
Mause (1975), průkopník v oblasti této knize uvedl příklady temných
psychohistorie, oboru aplikujícího archetypálních sil působících v
metody hlubinné psychologie na hlubinách naší psýché. Dalšími
společenskopolitické události, potenciálními zdroji agresivity na
studoval projevy politických a transpersonální úrovni jsou
vojenských vůdců, jakož i plakáty a vzpomínky na minulé životy a
karikatury z dob válek a revolucí. fylogenetické matrice představující
Ohromilo ho nepřeberné množství naši zvířecí minulost.
obratů, metafor a obrazů Poznali jsme tedy, že zkoumání
souvisejících s biologickým holotropních stavů odhaluje velice
porodem. otřesný a značně neradostný obraz
Vojenští vůdci a politici bez rozdílu lidské povahy i rozsahu a hloubky
dějinné epochy, v níž žili, se v agrese, která je nám vrozena.
kritické situaci nebo při Neodkrývá však pouze obrovský
vyhlašování války při svých rozsah tohoto problému, nýbrž
projevech odvolávají na různé zároveň nabízí i zcela nové
prvky perinatálního ohrožení. perspektivy a naděje. Ukazuje také,
Obviňují nepřítele, že „nás dusí a že existují i neobyčejně mocné a
škrtí nebo že nás omezuje a účinné způsoby, jak se s lidskou
nedává nám dost prostoru k agresivitou a násilím vypořádat. Při
životu" (Hitlerův Lebensraum). hlubinné zážitkové práci zasahující
Stejně časté jsou narážky na až do perinatálních a
pohyblivý písek, temná sklepem', transpersonálních úrovní lze dát
zrádné vodní víry, tunely a matoucí bezpečně průchod obrovské
bludiště a nebezpečné propasti, do agresivitě, zpracovat ji a proměnit
kterých můžeme být svrženi a kde v poměrně krátkém čase. Tato
se zabijeme pádem nebo utoneme. práce rovněž vrhá nové světlo na
Obdobně i sliby vítězství z úst podstatu agrese a na její vztah k
vůdců mívají formu perinatálních lidské psýché. Podle těchto vhledů
podobenství. Zapřísahají se, že nás není agrese cosi, co zrcadlí naši
zachrání z temnot zrádného skutečnou podstatu, nýbrž jakási
labyrintu a dovedou ke světlu na clona, která nás od ní odděluje.
druhém konci tunelu. Slibují, že Podaří-li se nám proniknout tímto
každý svobodně vydechneme, temným závojem elementárních
jakmile se podaří přemoci instinktivních sil, zjistíme, že
agresora. Již jsem v jiné souvislosti nejvnitrnější jádro naší bytosti je
upozornil na značnou podobnost spíše božské než zvířecí. Takové
maleb a kreseb představujících odhalení je plně v souladu se
perinatální zážitky se slavnou pasáží ze staroindických
symbolismem plakátů a karikatur z upanišád, kterou jsem již uvedl.
období válek a revolucí (Grof Poselství těchto starobylých spisů
1996). je naprosto jasné: „Tat tvam asi."
Ale ani vysvětlení, založená na (Ty jsi To.) - „Ve své nejhlubší
perinatálních zdrojích agresivity, podstatě jsi totožný s Božstvím"
nejsou dostatečným zdůvodněním Vím z vlastní zkušenosti, jak
podstaty, rozsahu a hloubky povzbudivé praktické výsledky
lidského násilí. Jeho nejhlubší může přinést práce s holotropními
kořeny zasahují daleko za hranice stavy. Hlubinné sebezkoumání
jedince, až do transpersonální vede pravidelně k podstatnému
oblasti. V holotropních stavech na snížení agresivity a sebezničujících
sebe berou podobu hněvivých sklonů, jakož i ke zvýšení tolerance
božstev, ďáblů a démonů i a soucitu. Prohlubuje úctu k životu,
složitých mytologických témat, soucítění s ostatními druhy a
jako jsou apokalypsa nebo ekologickou vnímavost.
soumrak bohů Ragnarok. Již jsem v

122
Psychospirituální zdroje opožděně se vypořádat s touto
psychologicky nedokončenou
nenasytné chamtivosti situací a s ní souvisejícím strachem
Přejděme nyní ke třetímu ,jedu" ze smrti.
tibetského buddhismu, k mocné Dostane-li se tato traumatická
síle kombinující chtíč, touhu a vzpomínka těsně k povrchu naší
nenasytnou chamtivost. Spolu se psýché, vyvolává pocity
„zhoubnou agresivitou" jsou tyto nespokojenosti s naší současnou
vlastnosti bezesporu zodpovědné situací. Sama o sobě je taková
za některé z nejtemnějších kapitol nespokojenost neurčitá a vágní,
lidských dějin. Západní může se však promítat do širokého
psychologové připisují různé spektra problémů. Můžeme ji
projevy této síly libidinálnímu vztahovat na svůj tělesný vzhled
puzení popsanému Sigmundem nebo nedostatečné zdroje a
Freudem. Z tohoto pohledu lze hmotné statky. Důvodem
vysvětlit nenasytnou chamtivost nespokojenosti se nám může zdát
nevyřešenými orálními problémy v naše nízké společenské postavení a
době kojení. Obdobně lze přisoudit vliv ve světě. Může se nám zdát, že
přílišné zabývání se penězi zdrojem naší nespokojenosti je
potlačeným análním impulzům a nedostatek moci a věhlasu,
sexuální krajnosti fixaci na falické nedostatečné vědomosti nebo
úrovni. Neukojitelnou touhu po dovednosti a řada jiných věcí.
moci popsal podrobně ve své Ať je současná skutečnost jakákoli,
psychologii Freudův žák, „odpadlík" nikdy nám nepřipadá naše situace
Alfred Adler. Viděl v ní kompenzaci uspokojivá a vždy se nám zdá, že
pocitů méněcennosti a řešení se nachází v budoucnosti.
nedostatečnosti. Stejně jako plod uvězněný a
Vhledy z holotropních stavů tento zápasící v porodních cestách
obraz značně obohacují. Odhalují pociťujeme silnou potřebu dostat
další hlubinné zdroje této složky se do situace, která bude lepší než
lidské povahy na perinatální a ta, v níž právě jsme. Výsledkem
transpersonální úrovni psýché. tohoto neodolatelného hnacího
Jakmile dospějeme v procesu pudu zaměřeného na nějaké
zážitkového sebezkoumání k budoucí úspěchy je, že nikdy
perinatální úrovni, obvykle nežijeme naplno v přítomnosti a
zjišťujeme, že až do tohoto náš život se podobá jen přípravě na
okamžiku byl náš život značně cosi lepšího, co teprve přijde.
neautentický. Dospějeme k Naše fantazie reaguje na tento
překvapivému zjištění, že naše pocit existenciální tísně vytvářením
celé životní zaměření se ubíralo obrazů budoucí situace, která nás
nesprávným směrem. Dojde nám, uspokojí a napraví právě prožívané
že mnohé z toho, oč jsme usilovali, nedostatky. Existencialisté nazývají
nám diktovaly nevědomé emoce a tento mechanismus „autoprojekcí"
hnací síly vtisknuté do naší psýché do budoucnosti. Soustavné užívání
a těla v době narození. takového přístupu vede k životnímu
Vzpomínky na děsivou a velice stylu, který někteří lidé nazývají
tísnivou situaci, v níž jsme se ocitli „šlapacím mlýnem" nebo životem
v době narození, zůstávají v našem v „začarovaném kruhu". Tím, že se
organismu živé. Po celý život nás neustále zabývají jen marnivými
silně ovlivňují, pokud si je plně představami budoucího štěstí,
neuvědomíme a nezpracujeme je nedovedou se plně radovat z toho,
prostřednictvím soustavného co jim poskytuje přítomnost. Tento
zážitkového sebezkoumání. Mnohé pomýlený, neplnohodnotný a nic
z toho, co v životě děláme a jak to nepřinášející přístup k bytí lze
děláme, lze pochopit jako snahu praktikovat po celý život až do

123
smrti, která přinese „okamžik deprese. Joseph Campbell popsal
pravdy" a nemilosrdně odhalí jeho tuto situaci jako „dosažení
prázdnotu a marnost. Autoprojekce poslední příčle žebříku a zjištění,
do budoucnosti jako prostředek že je opřen o nesprávnou zeď".
nápravy existenciální Tento frustrující model lze do
nespokojenosti je tak značné míry oslabit, pokud plně
„poraženeckým přístupem" bez znovuprožijeme vzpomínky na
ohledu na to, zda vytoužených cílů vlastní narození, postavíme se
dosáhneme. Nikdy proto nepřinese strachu ze smrti, který je s ním
očekávané uspokojení. spojený, a prožijeme
Nedosáhneme-li těchto cílů, psychospirituální znovuzrození.
přisuzujme pokračování své Jsme-li více pod vlivem vzpomínek
nespokojenosti tomu, že jsme na prenatální a postnatální situaci
nedosáhli cíle příslušných než na dobu porodního zápasu,
použitých nápravných opatření. výrazně zredukujeme neustálé
Podaří-li se nám cílů dosáhnout, myšlenky na budoucí úspěchy a
bývá typickou skutečností, že nám podaří se nám nacházet daleko
nepřinesou, v co jsme doufali, a větší uspokojení v současnosti.
pocitu neuspokojení se nezbavíme. Kořeny naší nespokojenosti a
Zpravidla navíc neumíme správně existenciální tísně však sahají
určit, proč cítíme nepřetržité daleko hlouběji než k naší
zklamání. Neuvědomujeme si, že prenatální úrovni. V konečné
používáme v zásadě nesprávnou analýze je nenasytná touha, hnací
životní strategii, která nám síla lidského života, svou podstatou
nepřinese uspokojení, nehledě na transcendentní. Velký italský
výsledky. Neúspěch obvykle básník rané renesance Dante
připisujeme příliš skromnému nebo Alighieri (1989) to vyjádřil takto:
nesprávně zvolenému cíli. „Touha po dokonalosti je onou
Tento model Často vede k touhou, která činí každou radost
neúnavnému iracionálnímu neúplnou, protože v našem životě
usilování o různé velkolepé cíle, není radosti či rozkoše tak velké,
vyvolává řadu problémů v našem aby uhasila žízeň v naší duši." V
světě a je příčinou značného nejobecnějším smyslu lze
lidského utrpení. Takový přístup nejlépe pochopit nejhlubší
postrádá souvislost s životní transpersonální kořeny nenasytné
skutečností, a proto je možné jej touhy v pojmech koncepce
uplatňovat na mnoha různých vyjádřené Kenem Wilberem v díle
úrovních. Protože nikdy nepřinese Atman Projed (Wilber 1980).
skutečné naplnění, není velký Wilber zkoumal a popsal specifické
rozdíl, zda je jeho nositel chudák důsledky základního tvrzení
nebo miliardář v kategorii filosofie věčnosti, že naše pravá
Aristotela Onassise nebo Howarda podstata je božská. Podstatě naší
Hughese. Jakmile uspokojíme existence se dostalo různých jmen
základní potřeby svého přežití, je - Bůh, Kosmický Kristus, Keter,
kvalita prožívání života dána více Alláh, Buddha, Brahma, Tao a
stavem našeho vědomí než mnoha dalších. Ačkoli nás proces
vnějšími okolnostmi. stvoření odděluje a odcizuje
Marná snaha o dosažení uspokojení kosmickému zdroji a naší božské
sledováním vnějších cílů může mít totožnosti, naše vědomí tohoto
skutečně paradoxní důsledky. Ve spojení nikdy zcela nezmizí.
své praxi jsem se setkal s lidmi, Nejhlubší motivující silou lidské
kteří dosáhli po desítkách let tvrdé psýché na všech úrovních vývoje je
práce a urputného zápasu cíle, o touha vrátit se k prožitku naší
kterém snili celý svůj život, a hned božskosti. Omezující podmínky
druhý den na ně padla hluboká tělesného života však nedovolí,

124
abychom plně prožili dokonalé vždy charakteristické pro jeho
duchovní osvobození v Bohu a jako příslušné období.
Bůh. Pro plod a novorozence je
Použijme na tomto místě pro átmanskou náhražkou blažené
ilustraci příběh Alexandra Velikého, prožívání dobrého lůna a dobrého
člověka, jehož jedinečné světské prsu. Pro dítě to je uspokojení
úspěchy by stěží někdo překonal. základních fyziologických potřeb a
Přiblížil se božskému postavení ve pocit bezpečí. V době dospělosti se
hmotném světě více, než kdokoli stanou átmanské projekce značně
jiný. Vyjadřuje to konečně i jeden z složitějšími. Átmanské náhražky
přívlastků běžně používaných s pokrývají široké spektrum a
jeho jménem - Božský Alexandr. zahrnují kromě jídla a sexu i
Toto je jeho příběh: peníze, slávu, moc, tělesný vzhled,
Po sérii vojenských vítězství vědomosti a mnohé další.
nemajících obdoby, jimiž si Současně v hloubi duše cítíme, že
podmanil rozsáhlá území ležící naší pravou totožností je kosmické
mezi rodnou Makedonií a Indií, stvoření a samotný tvůrčí princip. Z
dosáhl Alexandr konečně území tohoto důvodu zůstanou náhražky
Indie. Dozvěděl se o jistém jogínovi jakéhokoli druhu a rozsahu vždy
s neobvyklými schopnostmi neboli neuspokojivé. Konečným řešením
siddhi, mimo jiné i schopností nenasytné touhy je vnitřní svět a
předvídat budoucnost. Alexandr se nikoli světské usilování o věci bez
ho rozhodl navštívit. Když přišel ohledu na jejich druh a rozsah.
kjogínově jeskyni, byl mudrc Jedině zážitek vlastní božskosti v
pohroužen do pravidelného mimořádném stavu vědomí je s to
duchovního cvičení. Alexandr splnit naše nejvnitrnější potřeby.
netrpělivě přerušil jeho meditaci a Perský mystický básník Džaláluddín
zeptal se ho, zda má skutečně Rúmí to vyjádřil naprosto jasně:
schopnost vidět do budoucna. Světec ví, že všechny naděje,
Jogín mlčky přikývl a pokračoval v touhy, lásky a náklonnosti lidí k
meditaci. Alexandr ho znovu různým věcem - otcům, matkám,
vyrušil další naléhavou otázkou: přátelům, nebi, zemi, palácům,
„Můžeš mi povědět, zda se mi vědě, práci, jídlu, pití - jsou pouze
podaří dobýt Indii?" Jogín ještě touhou po Bohu a ty ostatní věci ji
chvíli meditoval a pak pomalu jenom zahalují závojem. Když lidé
otevřel oči. Podíval se na opustí tento svět a spatří Krále bez
Alexandra dlouhým něžným těchto závojů, pak pochopí, že šlo
pohledem a pronesl soucitně: jen o závoje a clony a že
,JVakonec budeš potřebovat jen asi předmětem jejich touhy byla ve
šest stop země." skutečnosti Jediná Věc. (Hines
Stěží bychom našli přiléhavější 1996)
příklad pro ozřejmění našeho
lidského dilematu, naší zoufalé Thomas Traherne, anglický básník
a duchovní žijící v sedmnáctém
touhy uskutečnit svou božskost
století, byl vášnivým zastáncem
hmotnými prostředky. Jediným způsobu života, který nazval
způsobem dosažení úplného „blažeností" (felicity), a v hlubokém
potenciálu jako božské bytosti je mystickém zážitku dospěl k témuž
náš vnitřní prožitek. Vyžaduje smrt přesvědčení. Zde je výňatek z jeho
a překročení našeho odloučeného popisu této události:
já, smrt naší totožnosti jako „ega
zapouzdřeného v pokožce". S Patřily mi ulice, chrám mi patřil,
ohledem na náš strach ze zániku a patřili mi i lidé. Patřila mi obloha a
lpění na egu se musíme spokojit se také slunce, měsíc a hvězdy a
zástupci nebo náhražkami átmana. celičký svět a já byl jediným
Tyto se během života mění a jsou divákem a jediný jsem se z nich

125
radoval - nevěděl jsem o žádném praxe. Náboženské systémy s
svém naškudleném majetku, o touto orientací líčí hmotný svět
ničem, co by mne svazovalo nebo jako podřadnou oblast, která je
rozdělovalo - všechen ten majetek nedokonalá a zapříčiňuje utrpení a
a všechno, co jej rozdělovalo, bylo bídu. Z jejich hlediska je svět
moje - moje byly i všechny poklady slzavé údolí a tělesné bytí kletbou
a moji byli i ti, co je vlastnili. či bahnem smrti a znovuzrození.
Všechen ten obrovský rozruch mě Tato vyznání a jejich představitelé
zkazil a já jsem se naučil špinavým nabízejí svým oddaným
trikům tohoto světa a těm se teď stoupencům příslib uspokojivější
odnaučuji a stávám se skutečně oblasti nebo stavu vědomí na
opět malým dítětem, abych směl onom světě. Primitivnější formy
vstoupit do království Božího. lidové víry líčí různé příbytky
blažených, ráje či nebesa. Přístup
do nich bude po smrti povolen těm,
Kráčet po mystické kdo dodržují pravidla předepsaná
stezce praktickou nohou příslušným náboženstvím. V
propracovanějších a
Přijmeme-li myšlenku, že hmotný promyšlenějších systémech jsou
vesmír, jak jej známe, není nebesa a ráj pouze přestupními
mechanický systém, nýbrž virtuální stanicemi na duchovní pouti a jejím
realita stvořená Absolutním konečným cílem je rozvázání
Vědomím pomocí nekonečně osobních pout a spojení s Božstvím
složité souhry zážitků, jaké má nebo vyhasnutí životního ohně a
tento vhled praktické důsledky? A rozpuštění v nicotě {nirváně).
jaký vliv bude mít na náš Podle džinistického náboženství
hodnotový systém a na způsob jsme ve své nejhlubší povaze
našeho života vědomí, že naše bytí původními monádami vědomí
je souměřitelné s kosmickým (džívamí) znečištěnými v důsledku
tvůrčím principem? Tyto otázky zapojení se do biologického světa.
jsou z teoretického i praktického Cílem džinismu je drasticky omezit
hlediska velice důležité, ale nikoli účast na hmotném světě,
jen pro nás jako pro jedince, nýbrž osvobodit se od jeho znečišťujícího
pro celé lidstvo a pro budoucí život vlivu a dosáhnout původního
na této planetě. Abychom je mohli stavu. Dalším příkladem je původní
zodpovědět, podívejme se znovu forma buddhismu zvaná thěraváda
na vhledy lidí, kteří prožili nebo hínájána (malá cesta). Tato
holotropní stavy vědomí. buddhistická škola má přísnou
Návod mnohých náboženství jak se klášterní tradici a nabízí učení a
vypořádat se strastiplností života duchovní disciplíny nutné k
je, nedbat tolik o pozemský život a dosažení osobního osvícení a
soustředit se na transcendentní osvobození. Jejím ideálem je arhat,
oblasti. Některá tato vyznání světec nebo mudrc na nejvyšším
doporučují přesun zaměření vývojovém stupni žijící jako
pozornosti od hmotného světa k poustevník v odloučenosti od
jiným skutečnostem. Nabízejí světa. Podobný důraz na osobní
modlitbu a oddanost jako způsob osvobození (mókša) najdeme také
komunikace s různými vyššími v hinduistické védántě.
oblastmi a nadpozemskými Jiné spirituální orientace však
bytostmi. Jiná nabízejí a podtrhují zahrnují do své nauky přírodu a
význam přímého zážitkového hmotný svět jako ztělesnění
přístupu k transcendentním Božství. Tantrické větve džinismu,
oblastem prostřednictvím meditace hinduismu a buddhismu mají
a jiných forem osobní duchovní zřetelné zaměření na potvrzení a

126
oslavu života. Obdobně učí Celkové schéma kosmického
buddhistická mahájána (velká dramatu obsahuje dynamickou
cesta), že můžeme dosáhnout souhru dvou základních sil. Jedna z
osvobození během života, jestliže nich je ve vztahu k tvůrčímu
se zbavíme tří ,jedů" - principu odstředivá {hylotropní
nevědomosti, agresivity a chtíče. neboli zaměřená na hmotu) a
Podaří-li se nám to, změní se druhá dostředivá (holotropní neboli
samsára neboli svět iluzí, narození cílící k celistvosti). Nerozlišené
a smrti, v nirvánu. Různé Kosmické Vědomí vykazuje zásadní
mahájánové školy zdůrazňují sklon k vytváření pluralitních
význam soucítění jako důležitého světů, v nichž jsou nesčetné
výrazu realizace. Jejich ideálem je samostatné bytosti. Již dříve jsme
bódhisattva nezajímající se pouze hovořili o některých možných
o své vlastní osvícení, nýbrž také o „důvodech" či „motivech" tohoto
osvobození všech cítících bytostí. sklonu k vytváření virtuální reality.
Podívejme se na toto dilema a A naopak individualizované
použijme vhledů z holotropních jednotky vědomí pociťují svoji
stavů. Co získáme, vzdálíme-li se oddělenost a odcizení jako cosi
životu a unikneme-li z hmotné bolestného a dávají najevo svou
úrovně do transcendentních silnou touhu vrátit se ke zdroji a
skutečností? A naopak, jakou znovu se s ním spojit. Ztotožnění s
hodnotu má, přijmeme-li s tělesným já je mimo jiné plné
otevřeným srdcem svět běžné problémů s citovým a tělesným
skutečnosti? Rada spirituálních strádáním, prostorovým a časovým
systémů definuje cíl duchovní pouti omezením, pomíjivostí a smrtí.
jako vymizení osobních hranic a Tento dynamický konflikt naplno
opětné spojení s Božstvím. Ti, kdo prožijeme, když nás sebezkoumání
při sebezkoumání skutečně prožili v holotropním stavu přivede na
ztotožnění s Absolutním Vědomím, samotný pokraj smrti ega. V tomto
si však uvědomují, že definování okamžiku se začneme zmítat
konečného cíle duchovní pouti jako rozpolcení dvěma mocnými
zážitek jednoty s nejvyšším protikladnými silami. Jedna naše
principem bytí má v sobě vážný část - holotropní, touží překonat
problém. ztotožnění s tělesným egem, zažít
Uvědomují si skutečnost, že rozplynutí a spojení s vyšším
nerozlišené Absolutní Vědomí a celkem. Druhou část - hylotropní,
Prázdnota nepředstavují jen konec nutí strach ze smrti a pud
duchovní pouti, nýbrž i zdroj a sebezáchovy držet se zuby nehty
počátek stvoření. Božství je princip vlastní identity. Jde o krajně úporný
nabízející opětné spojení konflikt, který může být vážnou
odděleným jednotkám vědomí, ale překážkou psychospirituální
i činitel zodpovědný za rozdělení proměny. V konečném důsledku po
původní jednoty. Kdyby byl tento nás vyžaduje, abychom se vzdali a
princip úplný a sám v sobě obětovali svou důvěrně známou
naplňující, nebylo by důvodu, aby totožnost ve prospěch čehosi, co ji
tvořil a ostatní prožitkové oblasti má na druhé straně nahradit - my
by neexistovaly. Jelikož však však nevíme, co to bude nebo, zda
existují, vyjadřuje sklon ji vůbec něco nahradí.
Absolutního Vědomí k tvorbě jeho I když náš pobyt na světě není
základní „potřebu". Pluralitní světy nijak zvlášť pohodlný, budeme se
tak představují důležitý doplněk ho křečovitě držet, je-li alternativa
nediferencovaného stavu Božství. neznámá. Přesto hluboko v nitru
Řečeno terminologií kabaly: „Lidé cítíme, zeje život našeho tělesného
potřebují Boha a Bůh potřebuje já sám o sobě neplnohodnotný a
lidi."

127
neschopný uspokojovat naše Hmotný svět, jak jej známe, nabízí
nejvnitrnější potřeby. Silně nás to nesčetné možnosti mimořádných
pudí, abychom překonali svá dobrodružství ve vědomí. Jako
omezení a nabyli své pravé tělesné ego jsme svědky
totožnosti. Před nastoupením cesty nebeského divadla s miliardami
soustavného sebezkoumání galaxií, úžasných východů a
pomáhá a je užitečná intelektuální západů slunce, přibývání a ubývání
znalost toho, že prožití smrti ega je měsíce a mystéria měsíční a
zážitek pouze symbolický a že sluneční oběžné dráhy. Díváme se
nejde o skutečnou smrt a zánik. na fantastickou hru mračen,
Přesto však je strach ze smrti a něžnou krásu duhy a chvějivou
pozbytí ega tak ohromující a nádheru severní polární záře. Na
přesvědčivý, že při jeho prožívání zemském povrchu vytvořila příroda
je obtížné se na toto vědomí nekonečně pestrou paletu krajin,
spolehnout. počínaje velkými oceány, řekami a
Je-li pravda, že naši psýché jezery až po velehory, mlčenlivé
ovládají dvě mocné kosmické síly, pouště a chladnou krásu Arktidy.
hylotropní a holotropní, a že jsou Společně s udivující
tyto dvě základní síly v neustálém mnohotvárností životních forem
vzájemném boji, existuje vůbec živočichů a rostlin skýtají
přístup k bytí, kterým by bylo nekonečné možnosti jedinečných
možné se s touto situací uspokojivě zážitků.
vypořádat? Není-li zcela Pouze tělesně a na hmotné úrovni
uspokojující ani oddělená existence se můžeme zamilovat, vychutnat
ani nerozlišená jednota, jaká zbývá extázi sexu, mít děti, poslouchat
alternativa? Je vůbec možné nalézt Beethovenovu hudbu nebo se
za těchto okolností nějaké řešení, obdivovat Rembrandtovým
životní přístup, který by nám obrazům. Kde jinde než na zemi
pomohl vypořádat se s tímto můžeme slyšet slavičí zpěv nebo si
paradoxem? Můžeme nalézt v pochutnat na zákusku? K seznamu
hurikánu těchto kosmických potěšení přidejme radost ze
tendencí klidné místo a v míru v sportovního výkonu, z cestování,
něm spočinout? Lze vůbec hry na hudební nástroje, z
dosáhnout uspokojení ve vesmíru, malování a z mnoha jiných
jehož předivo tkají navzájem se činností. Hmotný svět nabízí
potírající síly? nekonečné možnosti výzkumu
Řešení není samozřejmě v tom, že organických a anorganických
bychom zavrhli tělesné bytí jako oblastí, povrchu země, hlubin
podřadné a pokoušeli se z něho oceánů i vzdálených oblastí
uniknout. Poznali jsme, že kosmického prostoru. Příležitosti ke
prožitkové světy, včetně zkoumání mikrosvěta i makrosvěta
hmotného, nepředstavují pouze jsou prakticky neomezené. Kromě
významný a cenný, ale přímo současnosti nabízí stejně svůdná
naprosto nepostradatelný doplněk dobrodružství i záhadná minulost,
nerozlišeného stavu tvůrčího počínaje nejstaršími civilizacemi a
principu. Na druhé straně je předpotopním světem až po první
pochopitelné, že úsilí o dosažení mikrosekundy Velkého třesku.
naplnění a míru mysli nutně
ztroskotá a obrátí se proti nám,
pokud se soustředí pouze na Blahodárnost
předměty a cíle materiální oblasti. sebepoznávání a
Jakékoli uspokojivé řešení musí
tedy zahrnovat jak pozemské, tak i duchovní praxe
transcendentní rozměry, jak svět Účast ve světě jevů a schopnost
tvarů, tak i beztvarou realitu.

128
prožívat bohaté spektrum popisuje své první setkání s
dobrodružství v něm vyžaduje koncepcí anatty při setkání se
určitý stupeň identifikace s zesnulým tibetským duchovním
tělesným egem a přijetí hmotného učitelem Kalu Rinpočhem. Toužil
světa. Jestliže je však naše získat ze setkání s tímto
ztotožnění s tělesným egem pozoruhodným člověkem co nejvíc,
naprosté a víra ve hmotný svět a tak se ho zeptal s dychtivostí
jako v jedinou skutečnost zapáleného začátečníka: „Mohl
neotřesitelná, nemůžeme plně byste mi, prosím, popsat několika
vychutnat svou účast ve stvoření. větami skutečnou podstatu
Damoklův meč osobní buddhistického učení?" Kalu
bezvýznamnosti, pomíjivosti a Rinpočhe mu odpověděl: ,filohl
smrti může dokonale zastínit bych, ale vy byste tomu nevěřil a
pozitivní stránky života a zbavit je trvalo by vám to mnoho let, než
veškerého potěšení. Přidejme k byste to pochopil." Jack zdvořile
tomu i svou frustraci z naléhal: ,Přesto mi to, prosím,
opakovaných marných pokusů povězte. Tak rád bych se to
uplatnit plně svůj božský potenciál dověděl." Kalu Rinpočhe mu
v hranicích daných nám omezeními odpověděl stručně a důrazně: „Ve
našeho těla a hmotným světem. skutečnosti neexistujete."
Chceme-li nalézt východisko z Vědomí naší božské podstaty a
tohoto dilematu, musíme se ponořit zásadní prázdnoty všech jevů,
do svého nitra. Opakované zážitky které odhalíme při
holotropních stavů oslabují víru, že transpersonálních zážitcích, jsou
jsme pouhým „egem základy metarámce, který nám
zapouzdřeným v pokožce". Z značně pomůže vyrovnat se s
praktických důvodů se sice se komplikovaností běžného života.
svým tělesným egem Plně oceníme hmotný svět a
nepřestaneme ztotožňovat, ale najdeme potěšení v darech, které
naše identifikace bude spíše nabízí - krásu přírody, lidské
nezávazná a hravá. Nabudeme-li vztahy, milování, rodinu, umělecká
dostatečných prožitkových díla, sportování, kulinární rozkoše a
vědomostí o transpersonálních nesčetné množství dalších radostí.
oblastech bytí, včetně své pravé Přesto nám život přinese i
totožnosti a kosmického postavení, překážky, nástrahy, bolestná
stane se pro nás běžný život snazší zklamání a ztráty bez ohledu na to,
a budeme mít silnější pocit, že stojí čím se zabýváme. Stane-li se
za to ho žít. Při pokračujícím situace neúměrně obtížnou a
sebezkoumání také dříve či později strastiplnou, můžeme se upřít k
objevíme, že za všemi formami je široké kosmické perspektivě,
základní prázdnota. Buddhistické kterou jsme objevili při svém
učení tvrdí, že poznání zdánlivé sebezkoumání. Spojení s vyššími
povahy světa jevů a jeho skutečnostmi a osvobozující
prázdnoty nám pomůže dosáhnout vědomí anatty a prázdnoty všech
osvobození od utrpení. Patří k tomu forem nám umožní snášet, co by
i víra, že jakákoli samostatná ega, bylo jinak nesnesitelné. Pomocí
s nimiž se ve svém životě setkáme, transcendentního vědomí můžeme
i naše vlastní, jsou koneckonců prožít celé životní spektrum neboli
pouhou iluzí. Buddhistické texty „celou katastrofu", jak je nazval
popisují znalost zásadní prázdnoty Řek Zorba.
všech forem a z toho vyplývající Soustavné sebezkoumání s
poznání, že neexistují samostatná použitím holotropních stavů nám
ega, jako anattu, doslova „ne-já". může rovněž pomoci prohloubit a
Jack Kornfield, psycholog a učitel vyostřit smyslové vnímání světa.
buddhistické meditace vipassaná, Takové „pročištění bran vnímání",

129
jak je nazval Aldous Huxley s transpersonální psychologie,
poukazem na báseň Williama popisuje ve svém díle životní
Blakea, nám umožní plně zaměření, které zahrnuje jak
doceňovat a vychutnávat všechny světský, tak i kosmický rozměr
možnosti dobrodružství vědomí našeho já a našeho bytí. Razil
související s tělesným životem. názor, že bychom měli doplnit své
Obecné zvýšení radosti ze života aktivity ve vnějším světe
se projeví nejdramatičtěji v soustavným sebezkoumáním,
mystickém stavu a v hodinách či poznáváním vlastního nitra
dnech, které po něm bezprostředně zasahujícím až do nejhlubších
následují. Bývá tak intenzivní, že o skrytých koutů naší psýché. Pokud
něm lze hovořit jako o „vyzařování" se obrátíme do nitra, dosáhneme
(afterglow). Ve své mírnější formě spojení se svým vyšším já, s vyšší
se toto zvýšení požitku ze života a složkou našeho bytí a budeme
jeho obecně vyšší kvalita projeví moci využít jeho vedení ke svému
ve formě trvalého následného prospěchu. Tak můžeme těžit z
efektu mystických zjevení. nesmírných zdrojů kolektivního
Člověk se zážitky omezenými jen nevědomí obsahujícího moudrost
na hylotropní stav vědomí, kterému věků.
se nedostalo prožitkového přístupu Podle Junga se nemáme orientovat
k transcendentním a posvátným v životě pouze na základě vnějších
oblastem skutečnosti, sotva aspektů situací, kterým se
překoná hluboko zakořeněný strach ocitneme tváří v tvář. Rozhodovat
ze smrti a stěží najde v životě jeho bychom se měli na základě
hlubší smysl. Za těchto okolností je tvůrčího propojení našich
běžné chování z velké míry pragmatických znalostí hmotného
motivováno potřebami falešného světa a hluboké moudrosti
ega a významné stránky života načerpané z kolektivního nevědomí
jsou reaktivní a neautentické. Proto během soustavného
je nezbytné doplnit běžné aktivity sebezkoumání. Doporučení tohoto
nějakým druhem duchovní praxe, velkého švýcarského psychiatra
která otevírá prožitkový přístup k obecně souhlasí se závěry, k nimž
transcendentním oblastem. mnoho lidí, s nimiž jsem pracoval,
V předindustriálních společnostech dospělo na základě svých
bylo možné nabýt transcendentní holotropních výzkumů.
zážitky mnoha různými formami - Opakovaně jsem se přesvědčil, že
od šamanských obřadů, rituálů takové zaměření vede ke způsobu
přechodu a ceremonií s cílem života, který je uspokojivější,
uzdravovat až po starobylá radostnější a tvořivější. Umožňuje
mystéria smrti a znovuzrození, stát pevně na půdě běžné
mystické školy a meditační praxe skutečnosti a přesto si uvědomovat
velkých světových náboženství. V ohromující rozměry bytí a naší
několika uplynulých desetiletích se božské podstaty. Schopnost
v západním světě projevuje navzájem smířit a spojit tyto dvě
významné oživení různých složky života patří k
duchovnich praktik známých z nejvznešenějším z aspirací
minulosti. Kromě toho vyvinuli mystické tradice. Šejk al-'AIaví
představitelé moderní hlubinné popisuje nejvyšší cíl, nejvyšší
psychologie nové účinné přístupy stadium duchovního vývoje v
umožňující duchovní otevření se. tradici súfismu jako stav bytí, které
Tyto nástroje mají k dispozici je vnitřně opilé Boží esencí a
všichni, kdo se zajímají o přesto navenek střízlivé.
psychospirituální proměnu a rozvoj
vědomí.
C. G. Jung, „praotec"

130
Osobní proměna a představit, že by byla řešitelná bez
radikální vnitřní proměny lidstva a
planetární budoucnost jeho povznesení na vyšší úroveň
Potenciální dobro plynoucí z tohoto emoční zralosti a duchovního
přístupu k bytí přesahuje úzké vědomí.
osobní zájmy těch, kdo jej Uvážíme-li, jak svrchovanou roli
praktikují a může mít důležitý sehrály v dějinách lidstva násilí a
dopad na lidskou společnost a na agresivita, nevypadá příliš nadějně
naši budoucnost. Za poslední možnost, že se moderní lidská
desetiletí postupně sílí společnost přemění v jedince
přesvědčení, že se lidstvo ocitlo v schopné mírového soužití všech se
krizi rozměrů nemajících obdoby. všemi bez rozdílu rasy, barvy pleti
Moderní věda vyvinula účinné a náboženského či politického
prostředky, kterými lze většinu přesvědčení, nemluvě ani o jiných
problémů sužujících dnešní svět odlišnostech. Ocitli jsme se před
řešit - boj proti většině chorob, nesmírnou výzvou vštípit lidstvu
skoncování s hladem a chudobou, hluboké etické hodnoty, citlivost k
snížení objemu průmyslových potřebám jiných lidí, vůli
odpadů a nahrazení znečišťujících dobrovolně se uskromnit a jasné
fosilních paliv obnovitelnými zdroji vědomí ekologických imperativů.
čisté energie. Na první pohled jde o nereálný
Problémy, které se staví lidstvu do utopický úkol bez zrnka naděje na
cesty, nejsou ekonomické či úspěch.
technologické povahy. Ten Přesto však není situace tak
nejhlubší zdroj globální krize je zoufalá, jak se zdá. Jak jsme se
uvnitř člověka a zrcadlí úroveň přesvědčili, právě taková hluboká
rozvoje vědomí lidského druhu. proměna je přesně to, k čemu
Vinou nespoutaných sil v lidské dochází při systematickém
psýché dochází k znehodnocování sebezkoumání s použitím
nepředstavitelných zdrojů holotropních stavů, ať již jde o
absurdními závody ve zbrojení, meditační praxi, mocné prožitkové
zápasem o moc a pachtěním se za terapeutické formy či odpovědnou
„neomezeným růstem". Tyto prvky přísně kontrolovanou práci s
lidské povahy také stojí v cestě psychedelickými látkami. Podobné
vhodnějšímu rozdělování bohatství změny pozorujeme i u lidí, kteří
mezi jedince i národy, jakož i prožívají spontánní
změně orientace z čistě psychospirituální krizi a mají to
ekonomických a politických štěstí, že se jim dostane účinné
hledisek na ekologické priority, podpory a citlivého vedení.
nezbytné pro přežití života na této Takový životní přístup, který
planetě. spojuje hlubinné sebezkoumání s
Doposud sklidily vyjednávání, inspirovaným jednáním ve vnějším
administrativní a zákonná opatření, světě, se může stát významným
ekonomické a společenské sankce, faktorem při řešení globální krize,
vojenské intervence a jiné podobné pokud se uplatní na dostatečně
druhy úsilí jen velice malý úspěch. široké základně. Vnitřní proměna a
Ve skutečnosti vyvolaly víc urychlený rozvoj vědomí mohou
problémů, než jich vyřešily. Je stále významně zlepšit naši naději na
jasnější, proč musely selhat. Není přežití a mírumilovné soužití.
možné zmírnit tuto krizi pomocí Shromáždil jsem a systematicky
postupů zakořeněných v téže popsal vhledy získané zkoumáním
ideologii, která ji vyvolala. V holotropních stavů v naději, že
konečné analýze má současná budou lidem, kteří tuto cestu zvolí
globální krize psychospirituální nebo již po ní kráčejí, nějak
podstatu. Lze si proto stěží užitečné a nápomocné.

131
Recept pro planetární porovnat terapeutické a rituální
užívání psychedelik. Po svém
léčbu - poučení z příjezdu do USA jsem marně hledal
domorodého amerického takovou možnost. Ukázalo se, že
obřadu Ken i jeho manželka jsou
indiánského původu a mají dobré
Rád bych tuto knihu uzavřel
vztahy se svými soukmenovci.
poukazem na zážitek s pronikavým
Když jsme se loučili s Kenem po
léčebným účinkem a proměnou, k
jeho třetím sezení, požádal jsem
němuž došlo před mnoha lety ve
ho, zda by mi mohl dopomoci k
skupině lidí, se kterými jsem sdílel
účasti při domorodém obřadu s
holotropní stav vědomí. Ačkoli se to
peyotlem, a on mi slíbil, že se
stalo již téměř před čtvrt stoletím,
pokusí. Za několik dní mi zavolal a
stále mě to dojímá, a kdykoli si na
sdělil, že jeho dobrý přítel zve mě
to vzpomenu, vhrknou mi do očí
a ještě několik lidí na peyotlovou
slzy. Ta událost mi odhalila hloubku
ceremonii Indiánů kmene
problematiky našeho světa, v němž
Patawatome.
se po mnoho století dědila zášť z
O následujícím víkendu odletělo
generace na generaci. Dala mi
pět členů výzkumné skupiny z
však také naději a víru v možnost,
Baltimore do Topeky v Kansasu.
že tato kletba zmizí a že se
Naši skupinu tvořili hudební
rozpadnou i hranice, které nás
terapeutka Helen Bonny, její
vzájemně dělí.
sestra, psychedelický terapeut Bob
Když jsem přišel v roce 1967 do
Leihy, profesor religionistiky Walter
Spojených států amerických,
Houston Clark a já. Na letišti v
zúčastnil jsem se vládou
Topece jsme si najali auto a zajeli
podporovaného výzkumného
jsme s ním hluboko do kansaské
projektu v Marylandském středisku
prérie. Tam, na otevřeném
psychiatrického výzkumu. Šlo o
prostranství, stálo několik týpí. V
výzkum možností psychedelické
jednom z nich se měl konat
terapie. Jedním z projektů byl školicí
posvátný obřad. Slunce zapadalo a
program pro odborníky v oblasti
rituál měl každým okamžikem
duševního zdraví. V rámci
začít. Než jsme se mohli obřadu
programu mohli psychiatři,
zúčastnit, museli nás jeho
psychologové a sociální pracovníci
ke vzdělávacím účelům absolvovat ostatní účastníci - všichni
až tři sezení s použitím vysokých indiánského původu - mezi sebe
dávek LSD. Jedním z našich přijmout. Prošli jsme zvláštním
subjektů v tomto programu byl procesem připomínajícím
Kenneth Godfrey, psychiatr z dramatické skupinové sezení.
nemocnice pro veterány {Veterans Domorodci poukázali s velkým
Administration Hospital) ve městě citovým pohnutím na strastiplné
Topeka v Kansasu. Řídil jsem jeho dějiny invaze a dobývání Severní
tři psychedelická sezení a stali Ameriky bílými vetřelci - genocidu
jsme se důvěrnými přáteli. domorodého amerického
Když jsem ještě žil v obyvatelstva, znásilňování
Československu, dočetl jsem se o domorodých žen, vyvlastňování
Domorodé americké církvi (Native půdy, nesmyslná jatka bizonů a
American Church), synkretickém řadu dalších krutostí. Po několika
náboženství kombinujícím hodinách dramatické výměny
indiánské a křesťanské prvky a názorů se emoce uklidnily a Indiáni
používajícím jako svátost mexický nás jeden po druhém přijímali mezi
psychedelický kaktus peyotl. Velmi sebe, abychom se mohli obřadu
jsem si přál osobně zažít obřad s zúčastnit. Nakonec zbyl jediný muž
použitím peyotlu, abych mohl - vysoký, tmavý a zamračený -

132
který byl i nadále silně proti naší Československu, muže, který celou
přítomnosti. Jeho nenávist k bílé noc tak zjevně nesouhlasil s naší
rase byla nezměrná. Dlouho trvalo, přítomností, to podivně rozrušilo.
než i on svolil - viditelně nerad - že Vyskočil, proběhl týpím a vrhl se
i my se smíme obřadu zúčastnit. přede mnou na zem. Položil mi
Udělal to až po značném nátlaku hlavu do klína, pevně mne objal a
ostatních souvěrců nešťastných z začal hlasitě plakat a vzlykat. Asi
toho, že se začátek obřadu tak za dvacet minut se uklidnil, vrátil
vleče. se na své původní místo a začal
Nakonec se všechno urovnalo - mluvit. Řekl, že večer před
alespoň zdánlivě - a všichni jsme započetím obřadu nevěděl, odkud
se shromáždili ve velkém týpí. jsem. Viděl v nás všech „bledé
Zažehli oheň a posvátný rituál tváře" a tedy automaticky
začal. Požili jsme peyotl a podávali nepřátele původního obyvatelstva
si ceremoniální hůl a buben. Ke Ameriky. Po Walterově poznámce si
komu se dostala hůl, měl podle uvědomil, že pocházim z
domorodého zvyku právo zazpívat Československa, a proto s tragédií
nebo učinit osobní prohlášení - jeho národa nemám nic
mohl také předat hůl dalšímu. Muž, společného. Po celý obřad mě
který se tak bránil našemu přijetí, nenáviděl neprávem.
seděl přímo proti mně. Bylo jasné, Ten člověk se zdál být zdrcený a
že se obřadu plně nezúčastňuje. zoufalý. Po jeho počátečním
Jakmile se k němu v kruhu dostaly prohlášení zavládlo dlouhé ticho.
hůl a buben, pokaždé je předal Bylo zjevné, že bojuje těžký vnitřní
hněvivě sousedovi. Vnímal jsem boj a že ještě neskončil své
své okolí vlivem peyotlu vyprávění. Nakonec se uklidnil a
neobyčejně citlivě. Ten člověk mi byl schopen nám sdělit svůj příběh.
byl trnem v oku a dívat se na něho Během 2. světové války byl
mi připadalo stále nepříjemnější. Z odveden k americkému letectvu.
jeho očí jako by přímo sálala Několik dní před koncem války se
nenávist a vyplňovala celé týpí. osobně zúčastnil zvláštního a
Nadešlo ráno a my jsme dali zbytečného leteckého
naposled kolovat posvátnou hůl a bombardování českého města
buben. Každý pronesl stručné Plzně, známého pivem a
prohlášení, ve kterém shrnul svůj strojírenstvím. Nejenže mne
zážitek a dojmy z uplynulé noci. nenáviděl neprávem, ale naše role
Výjimkou byl Walter Houston Clark se vyměnily - on byl vetřelec a já
- hovořil dlouho a s velkým dojetím. jsem byl oběť. On přepadl mou
Vyjádřil své hluboké ocenění vlast a zabíjel mé spoluobčany.
velkorysosti domorodých Nemohl se s tím vyrovnat.
amerických přátel, kteří nám Ujistil jsem ho, že k němu
dovolili zúčastnit se jejich krásného nechovám žádné nepřátelské
obřadu. Walter zvláště zdůraznil pocity, a tu se stalo cosi
skutečnost, že nás mezi sebe přijali podivuhodného. Přistoupil k mým
navzdory tomu, co jsme jim my čtyřem přátelům z Baltimore,
způsobili - vnikli jsme do jejich Američanům. Omluvil se za své
země a tu jsme jim uloupili, zabíjeli chování před obřadem a během
jsme jejich muže, znásilňovali jejich něho, objal je a poprosil je, aby mu
ženy a vyvražďovali stáda bizonů. odpustili. Řekl, že se z této příhody
V jednom bodě své řeči se zmínil o poučil, že svět by neměl naději,
mně - již nevím, v jaké to bylo pokud bychom v sobě živili
souvislosti - jako o „Stanoví, který nenávist za činy spáchané našimi
je tak daleko od své vlasti, předky. Uvědomil si, že zobecněné
rodného Československa". soudy nad rasovými,
Jakmile se Walter zmínil o národnostními a kulturními

133
skupinami jsou nesprávné. Měli
bychom posuzovat lidi podle'toho
jací jsou, a ne na základě jejich
příslušnosti k nějaké skupině.
Jeho prohlášení je důstojným
pokračováním slavného poselství
náčelníka Seattla evropským
kolonizátorům. Uzavřel je slovy:
Nejste mí nepřátelé, jste moji
bratři a sestry. Nic jste neudělali
mně nebo mému lidu. To všechno
se stalo kdysi dávno za života
našich předků. Tenkrát jsem mohl
být na druhé straně. Všichni jsme
děti Velkého ducha, všichni
patříme Matce zemi. Naše planeta
se zmítá ve velkých potížích.
Jestliže v sobě poneseme staré
nevraživosti a nebudeme
spolupracovat, všichni zahyneme.
Většině z nás tekly po tvářích slzy.
Všichni jsme prožívali pocit
hluboké jednoty a sounáležitosti s
lidským rodem. Zatímco na obloze
pomalu vycházelo slunce, obřadně
jsme posnídali. Jedli jsme jídlo,
které bylo během noci položeno
doprostřed týpí a posvěceno
rituálem. Potom jsme se všichni
dlouze objímali, váhavě rozloučili a
zamířili domů. Odnášeli jsme si
vzpomínku na tuto mimořádnou
lekci řešení rasových a
mezinárodních konfliktů, kterou si
jistě budeme živě pamatovat po
zbytek života. Ve mně tato
mimořádná synchronicita prožitá v
holotropním stavu vědomí vzbudila
naději, že se snad jednou v
budoucnosti podobně zacelí rány
světa v globálním měřítku.

134
Příloha Moderní technovědné společnosti
chápou lidskou podstatu a
charakter kosmu značně odlišně od
světových názorů starých a
předindustriálních kultur. Do jisté
Posvátné a míry jde o důsledek dějinného
pokroku a dalo se to očekávat.
světské Během staletí nashromáždili vědci
nejrůznějších oborů úctyhodné
množství informací díky
systematickému výzkumu různých
Není moc toho, čemu aspektů hmotného světa. V
rozumíme, minulosti tyto informace jednoduše
od Velkého třesku až k částicím nebyly dostupné, ale nyní
v atomech bakteriální buňky. V obrovskou měrou doplnily, opravily
nadcházejících stoletích se a nahradily dřívější koncepce v
musíme propracovat divočinou oblasti přírody a vesmíru.
záhad. Nejvýznamnější rozdíl mezi těmito
Lewis Thomas dvěma světovými názory však
nespočívá v množství a přesnosti
Ne vše, co je důležité, lze poznatků týkajících se hmotné
spočítat. Ne vše, co lze skutečnosti. Jde o zásadní
spočítat, je důležité. nesouhlas ohledně posvátné či
spirituální dimenze bytí.
Albert Einstein Všechna lidská společenství
předindustriální éry byla zajedno v
tom, že námi vnímaný hmotný
Spiritualita a svět, v němž se pohybujeme v
náboženství v moderní běžném životě, není jedinou
společnosti skutečností. Jejich světonázory se
sice v podrobnostech lišily, ale
všechny popisovaly kosmos jako
složitý systém hierarchicky
uspořádaných úrovní existence. V
tomto pojetí reality, které Arthur
Lovejoy (1964) nazval „Velkým
řetězcem bytí", byla hmota
posledním článkem tohoto řetězce.
Vyšší oblasti existence v
předindustriálních kosmologiích
obývala božstva, démoni,
netělesné bytosti, duchové předků
a zvířata obdařená zvláštní mocí.
Starobylé a předindustriální kultury
měly bohatý rituální a spirituální
život, který se odvíjel od možnosti
docílit přímý styk s běžně skrytými
rozměry skutečnosti, získat od nich
důležité informace a pomoc,
popřípadě i zásah v záležitostech
hmotného světa.
Běžnou činnost společností s tímto
světovým názorem neurčovaly jen
informace zprostředkované smysly,

135
nýbrž i vstupy z těchto běžně Všechny předindustriální
neviditelných dimenzí. Pro společnosti se zřejmě shodovaly v
antropology s tradičním západním přesvědčení, že smrt není
vzděláním byla často hádankou konečnou porážkou a koncem
„dvojí logika" domorodých kultur, všeho, nýbrž pouze přechodem do
které studovali. Domorodci se jiné formy bytí. Zážitky spojené se
vyznačovali velkou praktickou smrtí pokládaly za návštěvu
inteligencí, byli neobyčejně obratní, důležitých oblastí skutečnosti,
dovedli vyrábět důmyslná zařízení, které si zaslouží prožití, studium a
aby přežili a uživili se, ale praktické pečlivé zmapování. Umírající
činnosti, jako je lov, rybaření a důvěrně znali eschatologickou
stavba přístřeší, kombinovali se kartografii své kultury, ať šlo o
záhadnými, často složitými a šamanské mapy pohřebních krajin
propracovanými obřady. Při nich se či o propracované popisy
obraceli na různé bytosti a východních spirituálních systémů,
skutečnosti, které v očích jaké najdeme například v Bardo
antropologů vypadaly jako Thódol {Tibetské knize mrtvých).
vybájené a neexistující. Bardo Thódol si v této souvislosti
Rozdíly mezi světovými názory se zaslouží zvláštní zmínku. Tento
projevují nejvýrazněji, pokud jde o důležitý text tibetského buddhismu
smrt a umírání. Kosmologie, zajímavě kontrastuje s výlučně
filosofie a mytologie, jakož i pragmatickým důrazem kladeným
spirituální a rituální život na produktivní život a popírání
předindustriálních společností smrti charakterizující západní
obsahují velice jasné poselství, že průmyslovou civilizaci. Popisuje čas
smrt není absolutní a nezvratný smrti jako jedinečnou příležitost k
konec všeho, a že život či existence duchovnímu vysvobození z
v nějaké formě trvá i po koloběhu smrti a znovuzrození a
biologickém odchodu z tohoto jako období určující příští vtělení v
světa. Eschatologické mytologie případě, že k tomuto vysvobození
těchto kultur se obecně shodují v nedojde. Z takového pohledu je
tom, že nějaký duchovní princip či možné považovat zážitky v
duše přežívá tělesnou smrt a bardech, což jsou přechodné stavy
prožívá složitou sérii dobrodružství mezi vtěleními, za svým způsobem
ve vědomí v jiných realitách. důležitější než život v těle. Proto je
Posmrtná pouť duše se občas pro člověka naprosto nezbytné, aby
popisuje jako cestování se soustavnou praxí již za svého
fantastickými krajinami s života právě na tuto cestu
podobnými rysy, jaké mají ty připravoval.
pozemské, jindy jako setkání s Popisy posvátných rozměrů
různými archetypálními bytostmi a skutečnosti a důraz na duchovní
také jako postup sledem život jsou v příkrém rozporu se
mimořádných stavů vědomí. systémem víry, který ovládá
Některé kultury učí, že se duše průmyslovou civilizaci. Náš světový
dostane na čas do určité oblasti názor do značné míry utvářela
onoho světa, jako je křesťanský materialisticky orientovaná věda,
očistec nebo lóka tibetského která nás přesvědčuje, že žijeme
buddhismu, nebo navěky do nebe, ve vesmíru, v němž je skutečná
pekla či ráje, popřípadě do oblasti pouze hmota. Teoretici různých
slunce. Řada kultur vyvinula vědních oborů načrtli obraz reality,
nezávisle na sobě systémy víry ve podle něhož jsou dějiny vesmíru
stěhování duší nebo v jejich dějinami vývoje hmoty. Život,
převtělování, včetně návratu vědomí a inteligence jsou údajně
jednotky vědomí do dalšího více či méně náhodnými a
tělesného života na zemi. nevýznamnými průvodními jevy

136
tohoto vývoje. Objevily se na scéně včetně velkých mystických
po miliardách let vývoje pasivní a světových tradic a spirituálních
inertní hmoty v nepatrné části filosofií Východu by se ve srovnání
nesmírného vesmíru. Chápání s ní jevily jako primitivní, nezralé a
lidské podstaty i charakteru pomýlené myšlenkové systémy -
vesmíru na základě takových védánta, různé jógové školy,
předpokladů je zjevně v zásadě taoismus, vadžrajánový,
neslučitelné s jakoukoli formou hínájánový a mahájánový
duchovní víry. Přijmeme-li tento buddhismus, súfísmus, křesťanská
popis skutečnosti za svůj, mystika, kabala a mnoho dalších
spiritualita se zdá být iluzorním, propracovaných duchovních tradic,
ne-li přímo klamným přístupem k jež jsou výsledkem mnoha staletí
bytí. trvajícího hlubinného zkoumání
Tato zdánlivá neslučitelnost vědy a lidské psýché a vědomí.
spirituality je pozoruhodná. Vzhledem k tomu, že i myšlenky
Spiritualita a náboženství hrály v popsané v této knize jsou v zásadě
průběhu dějin zásadní a životně v souladu s idejemi různých škol
důležitou roli v lidském životě, filosofie věčnosti, spadala by
dokud jejich vliv nepodryla vědecká přirozeně do stejné kategorie. Bylo
a průmyslová revoluce. Věda i by možné je odmítnout jako
náboženství představují dvě iracionální, nepodložené a
nesmírně významné součásti nevědecké, a důkazy, na nichž
lidského života, každá svým stojí, by nebyly vůbec brány v
způsobem. Věda je nejúčinnějším úvahu. Proto je zapotřebí vyjasnit
nástrojem získávání informací o vztah náboženství a vědy a zjistit,
světě, ve kterém žijeme, zatímco zda jsou tyto dvě klíčové stránky
spiritualita je nepostradatelným lidského života skutečně
zdrojem přesvědčení, že náš život neslučitelné. Pokud zjistíme, zeje
má nějaký smysl. Náboženské lze sloučit, bude nutné stanovit
podněty byly bezesporu podmínky jejich možného spojení.
nejnaléhavějšími silami Přesvědčení, že náboženství a
pohánějícími dějiny a kulturu věda jsou neslučitelné, představuje
lidstva. Stěží si lze představit, že by základní nepochopení jejich
to bylo možné, kdyby rituální a skutečné podstaty. Při správném
spirituální život spočíval pouze na pochopení jsou skutečná věda a
ničím nepodložených fantaziích a autentické náboženství dva
falešných představách. Aby mohlo významné přístupy k bytí, které se
mít tak mocný vliv na chod vzájemně doplňují a nijak si
lidského života, musí náboženství neodporují. Ken Wilber to velice
zrcadlit zcela zásadní složku lidské správně vyjádřil slovy, že mezi
podstaty, navzdory skutečnosti, že ryzím náboženstvím a zanícenou
se často projevovalo velice vědou žádný konflikt ani existovat
problematickým a deformovaným nemůže. Pokud se nám zdá, že zde
způsobem. takový konflikt je, jde
Kdyby světový názor vytvořený pravděpodobně o „lži-náboženství"
materialistickou vědou byl skutečně či o „pavědu" (Wilber 1983).
pravdivým, úplným a přesným Mnoho zmatku v této oblasti se
popisem skutečnosti, potom by v zakládá na vážném nepochopení
celé historii lidstva jedinou podstaty a funkce vědy, v důsledku
skupinou lidí schopnou pochopit čehož dochází k nesprávnému
lidskou psýché a bytí člověka byla používání vědeckého způsobu
inteligence v technovědných myšlení. Dalším zdrojem
společnostech vyznávajících zbytečných problémů je
filosofický materialismus. Všechna nepochopení podstaty a funkce
ostatní hlediska a světonázory, náboženství. Pro účely našeho

137
výkladu je zásadní, abychom jasně psychologii, psychiatrii a ve všech
rozlišovali mezi skutečnou vědou a ostatních vědních oborech. Tento
scientismem a jasně od sebe přístup odrážel základní
oddělili spiritualitu a organizované metafyzický předpoklad
náboženství. filosofického materialismu a byl
jeho logickým důsledkem. Jestliže
je vesmír v zásadě hmotný systém
Vědecká teorie a a fyzika vědeckým oborem
vědecká metoda zkoumajícím hmotu, jsou fyzici
největšími odborníky, pokud jde o
Moderní filosofie vědy vyjasnila podstatu všech věcí, a poznatky v
podstatu, funkci a správné využití jiných oblastech vědy nesmějí být v
teorie při výzkumu různých rozporu se základními fyzikálními
aspektů vesmíru. Odhalila omyly, teoriemi. Důsledné uplatňování
které umožnily materialistickému této logiky se projevovalo
monismu ovládnout západní vědu a soustavným potlačováním objevů v
tím nepřímo i světový názor řadě oblastí a zkreslováním jejich
průmyslové civilizace. Při zpětném výkladu, pokud nebyly v souladu s
pohledu není nesnadné dopátrat materialistickým světovým
se, jak k tomu došlo. Newtonovský názorem.
obraz fyzikálního světa jako plně Takový přístup byl vážným
deterministického mechanického porušením základních principů
systému byl tak úspěšný v moderní filosofie vědy. Přesně
praktických aplikacích, že se stal řečeno, vědecké teorie platí
modelem pro všechny ostatní vědní výlučně pro pozorování, na nichž
obory. Myslet vědecky se stalo jsou založeny a od nichž se
synonymem pro myšlení v odvozují. Nelze je automaticky
mechanistických pojmech. přenášet na jiné vědní obory.
Významným důsledkem Koncepční rámce formulující
technických triumfů fyziky byla informace dostupné v určité oblasti
silná podpora filosofického nelze použít k určování toho, co je
materialismu, přičemž sám Newton či není možné v jiné oblasti, a
toto stanovisko nezastával. nelze jich použít k diktátu, co se
Nedokázal si představit stvoření smí či nesmí pozorovat v jiném
vesmíru bez božského zásahu, bez vědním oboru. Teorie o lidské
nadřazené inteligence Stvořitele. psýché je třeba odvodit z
Newton věřil, že Bůh stvořil vesmír pozorování psychologických
jako systém řídící se mechanickými procesů a nikoli z teorií fyziků o
zákony. Jakmile byl jednou stvořen, hmotném světě. Jenže vědci
lze ho tedy tak chápat a zkoumat. hlavního proudu právě takto v
Newtonovi následovníci nadále minulosti používali teoretický
pojímali vesmír jako rámec fyziky sedmnáctého století.
deterministický superstroj, ale Praxe nesprávného zobecňování
odmítli koncepci inteligentního světového názoru fyziků a jeho
tvůrčího principu jako zbytečný a aplikace na ostatní vědní obory je
trapný přežitek iracionálního však jen část problému. Dalším
temného dávnověku. Jediným vážným, avšak běžným omylem,
přípustným zdrojem informací ve který situaci dále komplikuje, je
všech vědních oborech se staly sklon mnoha vědců překonané
poznatky o hmotné realitě získané teorie nejen zastávat a aplikovat je
smysly. na jiné obory, nýbrž i zaměňovat je
V dějinách moderní vědy ovládl za přesný a konečný popis reality.
obraz hmotného světa na základě Důsledkem toho je, že zamítají
newtonovské mechaniky veškeré veškeré údaje, které jsou
myšlení v biologii, lékařství, neslučitelné s jejich teoretickým

138
rámcem, místo aby v nich kazajkou, která brání dalšímu
rozpoznali podnět ke změně svých pokroku, místo aby jej podněcoval.
teorií. Tato záměna mapy a Věda nemůže lpět na určité teorii,
zmapovaného území je příkladem byť by byla sebevíc přesvědčivá a
toho, čemu se v moderní logice zdála se být sebevíc průkazná. V
říká omyl v logické klasifikaci. dějinách lidstva se mnohokrát
Gregory Bateson, brilantní myslitel změnily obraz vesmíru i vědecké
schopný zevšeobecňování, strávil teorie o něm. Vědu charakterizuje
značný čas zkoumáním tohoto jevu metoda získávání informací a
a kdysi vtipně podotkl: „Pokud potvrzování platnosti teorií či jejich
budou vědci pokračovat v zamítání. Vědecký výzkum není
takových omylech, snědí jednoho možný bez teoretických formulací
krásného dne v restauraci místo a hypotéz. Realita je příliš složitá,
oběda jídelní lístek." než aby bylo možné zkoumat ji
Základním rysem skutečného jako celek a proto teorie omezují
vědce není nekritické lpění na oblast pozorovatelných jevů na
materialistické filosofii a použitelný rozsah. Skutečný vědec
neotřesitelná loajalita k výkladu používá teorie, ale uvědomuje si
vesmíru, jak jej líčí věda hlavního jejich relativní platnost a je vždy
proudu. Skutečného vědce ochoten pozměnit je nebo opustit,
charakterizuje oddaná, ničím jakmile se objeví nové poznatky.
neovlivnitelná a přísná aplikace Nevylučuje z přísného posuzování
vědecké výzkumné metody na žádný jev, který lze vědecky
všechny oblasti reality. Znamená to zkoumat, včetně kontroverzních a
systematický sběr pozorování obtížně zkoumatelných jevů, jako
specificky stanovených situací, jsou mimořádné stavy vědomí a
opakované experimentování v transpersonální zážitky.
jakékoli oblasti bytí, kde je možné V průběhu dvacátého století fyzici
takový přístup použít, a sami radikálně změnili své chápání
porovnávání vlastních výsledků s hmotného světa. Revoluční objevy
tím, k čemu se dobrali jiní vědci v subjaderné a astrofyzikální
pracující ve srovnatelných oblasti odstranily obraz vesmíru
podmínkách. jako nekonečně složitého a plně
Nejdůležitějším kritériem platnosti deterministického mechanického
určité teorie není skutečnost, zda systému sestávajícího z
je v souladu s názory zastávanými nezničitelných částic hmoty.
akademickým establishmentem, Jakmile se výzkum vesmíru
zda lahodí selskému rozumu či posunul ze světa běžné skutečnosti
vypadá přijatelně, ale především, neboli ze „zóny středních rozměrů"
zda je slučitelná s fakty zjištěnými do mikrosvěta subjaderných částic
systematickým a strukturovaným a megasvěta vzdálených galaxií,
pozorováním. Teorie jsou objevili fyzici omezení
nepostradatelným nástrojem mechanistického světového názoru
vědeckého výzkumu a vědeckého a překročili je.
pokroku. Nelze je však zaměňovat Představa o vesmíru ovládající
za přesný a vyčerpávající popis fyziku téměř tři sta let se zhroutila
skutečné podstaty zkoumaných pod lavinou nových pozorování a
objektů. Pravý vědec pohlíží na experimentálních důkazů.
svou teorii jako na nejlepší Newtonovské chápání hmoty, času
dostupnou koncepci vytvořenou na a prostoru vyhovující prostému
základě údajů dostupných v daném rozumu nahradil podivný svět
okamžiku a je vždy ochoten ji kvantově relativistické fyziky plný
přizpůsobit nebo změnit, jestliže ji
překvapivých paradoxů. Z obrazu
nové poznatky zpochybní. Z tohoto
úplně zmizel běžný pojem hmoty
pohledu se stal světový názor
jako „pevné látky". Čistě oddělené
materialistické vědy svěrací

139
rozměry absolutního prostoru a Západní věda obecně dosáhla
času splynuly do Einsteinova nesmírných úspěchů při objevování
čtyřrozměrného časoprostorového zákonů, kterými se řídí procesy ve
kontinua a pozorovatelovo vědomí hmotném světě, a při jejich
muselo být uznáno za prvek, který ovládání. Její úsilí odpovědět na
hraje významnou roli při vytváření některé základní otázky života,
toho, co se předtím jevilo jako čistě třeba jak vznikl svět a jak se
objektivní a neosobní realita. vyvinul do současné podoby, je
K podobným průlomům došlo i v však již podstatně méně úspěšné a
mnoha dalších oborech. Informační působivé. Abychom si udělali
a systémové teorie, koncepce správnou představu, je třeba si
morfogenetických polí Ruperta uvědomit, že to, čemu se říká
Sheldrakea, holonomické myšlení „vědecký světový názor", je obraz
Davida Bohma a Karla Pribrama, vesmíru založený na mnoha
výzkum disipativních struktur Ilji smělých metafyzických
Prigogina, teorie chaosu a jednotná domněnkách. Často jsou
interaktivní dynamika Erwina předkládány a vnímány jako
Laszlo jsou jen některými vědecká fakta prokázaná
významnými příklady tohoto nade vší pochybnost, ale ve
nového rozvoje. Tyto nové teorie se skutečnosti stojí na vratkém
vyznačují rostoucím přibližováním k základě, jsou kontroverzní nebo
mystickému světovému názoru a nedostatečně podložené důkazy.
objevům transpersonální Odpovědi materialistické vědy na
psychologie a slučitelností s nimi. nejzákladnější metafyzické otázky
Otevírají zároveň dveře odvěké nejsou v žádném případě logičtější
moudrosti, kterou materialistická nebo méně fantastické než
věda zavrhovala a zesměšňovala. odpovědi filosofie věčnosti. Pokud
Zužování mezery mezi jde o vznik vesmíru, existuje řada
světonázorem exaktních věd a soupeřících kosmologických teorií.
transpersonální psychologie je Nejpopulárnější z nich tvrdí, že
zajisté velice vzrušující a všechno začalo asi před patnácti
povzbudivý jev. Bylo by však miliardami let Velkým třeskem, kdy
vážnou chybou, kdyby náhle veškerá hmota ve vesmíru,
psychologové, psychiatři a ti, kdo čas a prostor vznikly z
se zabývají výzkumem vědomí bezrozměrného bodu neboli
dovolili, aby jejich koncepční singularity. Soupeřící teorie
myšlení namísto starého pojetí kontinuální kreace líčí vesmír jako
fyziky omezovaly a řídily teorie věčně existující, bez počátku a bez
nového pojetí. Jak jsem již uvedl, konce, v němž hmota neustále
každý vědní obor musí zakládat vzniká z ničeho. Ani jedna z těchto
teoretické nadstavby na alternativ není racionální, logickou
pozorováních ve své vlastní oblasti. a snadno představitelnou odpovědí
Kritériem platnosti vědeckých na základní otázku existence.
objevů a koncepcí v určité oblasti Stejně troufalé a problematické
není jejich slučitelnost s teoriemi v jsou teorie materialistických vědců
jiných oblastech, nýbrž jedině z oblasti biologie. Jev života,
přesnost vědecké metody, pomocí včetně molekuly DNA a její
níž se k nim dospělo. sebereprodukční schopnosti, se
údajně spontánně vynořil na
základě náhodných interakcí
Světový názor anorganické hmoty v chemické
materialistické vědy - usazenině praoceánu. Vývoj od
primitivních jednobuněčných
fakta a fikce organismů až po mimořádně
širokou a pestrou paletu druhů

140
tvořících živočišný i rostlinný svět určitým způsobem tušit, že
na naší planetě je pak výsledkem přicházíme" (Smoot a Davidson
náhodných mutací genů a 1993).
přírodního výběru. Pravděpodobně Rekonstrukční studie ranných
nejfantastičtějším tvrzením procesů probíhajících po dobu
materialistické vědy je, že vědomí několika prvních minut existence
se objevilo v evolučním procesu vesmíru odhalily mimořádný a
jako produkt neurofyziologických udivující fakt. Kdyby byly počáteční
procesů v centrální nervové podmínky jen trochu odlišné a
soustavě. kdyby se byla některá základní
Podrobíme-li tyto koncepce fyzikální konstanta změnila jen o
přísnému posouzení založenému pár procent v kterémkoli směru,
na moderní filosofíi vědy, nebyl by výsledný vesmír schopen
systematické aplikaci vědecké udržovat na planetě Zemi život. V
metody a logické analýze dat, takovém vesmíru by nikdy
zjistíme, že stěží jde o střízlivá nevznikli lidé jako jeho
fakta a že v mnoha případech pozorovatelé. Těchto shod
nejsou dostatečně podloženy okolností je tolik a jsou natolik
vypozorovanými fakty. Teorie, že nepravděpodobné, že inspirovaly k
materiál, z něhož je utvořen vesmír formulaci takzvaného antropického
s miliardami galaxií, spontánně principu (Barrow a Tipler 1986).
vznikl explozí z bezrozměrné Jeho autoři naznačují, že ke vzniku
singularity, sotva uspokojí náš vesmíru mohlo dojít se specifickou
rozum. Stojíme bezradní a pálí nás snahou či záměrem, aby v něm
řada nezodpovězených otázek, vznikl život a lidé jako
jako jsou zdroj hmoty, která se pozorovatelé. Ukazuje to na účast
vynořila z Velkého třesku, příčina a vyšší kosmické inteligence v
impuls této události, jaký je původ procesu stvoření nebo to aspoň
zákonů, kterými se řídila, a mnoho připouští výklad v tomto smyslu.
dalších. Myšlenka, že vesmír Je stále zřejmější, že Darwinova
existuje věčně a že se v něm teorie nedokáže vysvětlit evoluci
neustále rodí hmota z ničeho, je ani mimořádné bohatství a
svým způsobem stejně záhadná. pestrost forem života jako prostý
Totéž platí i pro zbývající vědecké výsledek mechanicky působících
teorie opisující vznik našeho přírodních sil. Problémy a mezery
vesmíru. darwinismu a neodarwinismu
Učí nás, že se vesmír v podstatě shrnul Phillip Johnson (1993) ve
stvořil sám a že jeho celé dějiny od své knize Darwin on Trial {Darwin
atomů vodíku až po Homo sapiens před soudem). Ačkoli je evoluce
nepotřebovaly žádnou řídicí sama jasně prokázanou
inteligenci a zeje lze hápat jako skutečností, je vysoce
výsledek hmotných procesů řídících nepravděpodobné, že mohla
se přírodními zákony. To však lení proběhnout bez řízení vyšší
příliš věrohodné tvrzení a mnoho inteligencí a že byla - řečeno
fyziků si je toho vědomo. Stephen slavným výrokem Richarda
Hawking, považovaný mnohými za Dawkinse - činem „slepého
největšího žijícího fyzika, připustil, hodináře" (Dawkins 1986). Příliš
že „nepravděpodobnost vzniku mnoho skutečností v rámci evoluce
vesmíru jako je náš z čehosi, jako se s takovým chápáním přírody
je Velký třesk, je obrovská". Takto neslučuje.
to kdysi komentoval princetonský Náhodné mutace v genech
fyzik Freeman Dyson: „Čím víc představující základní výkladový
zkoumám vesmír a jeho princip neodarwinovské teorie
podrobnou stavbu, tím víc nalézám evoluce jsou, jak známo, ve
doklady o tom, že vesmír musel většině případů škodlivé a jsou

141
nepravděpodobným zdrojem mezi druhy. Obecný profil tohoto
příznivých změn organismu. Kromě výzkumu dosud nepodpořil prostý
toho by vznik nových druhů jednorázový přechod od jednoho
vyžadoval vysoce druhu k jinému. „Kambrický třesk"
nepravděpodobnou kombinaci - náhlý vznik nových
mnoha specifických mutací. mnohobuněčných organismů
Příkladem může být vývojový vysoce rozdílné stavby těl během
přechod od plazů k ptákům geologicky zanedbatelné doby 10
vyžadující mimo jiné souběžný milionů let („biologický Velký
vývoj peří, lehkých dutých kostí a třesk"), je zjevně třeba vysvětlit
odlišné struktury kostry. V mnoha jinak než přírodním výběrem.
případech by přechodné formy Podstatnější je, že všechny
vedoucí ke vzniku nových orgánů uvedené argumenty proti
nenabízely žádné evoluční výhody darwinismu a neodarwinismu se
(příkladem čehož je částečně zaměřují pouze na úroveň
vyvinuté oko) nebo by dokonce anatomie a fyziologie, které jsou
představovaly riziko (jako třeba povrchní a zanedbatelné ve
nedostatečně vyvinuté křídlo). srovnání s problémy, jež vyvstaly v
Aby to darwinistům ještě více souvislosti s biochemickým
ztížila, příroda často podpořila chápáním různých životních
vznik forem, které jsou jasnými pochodů. Moderní věda ukázala, že
evolučními nedostatky a tajemství života se skrývá na
nevýhodami. Například krásný páví molekulární úrovni. Až donedávna
chvost vystavuje samce větší si biologové zabývající se evolucí
pozornosti dravců a omezuje jeho mohli dovolit nezabývat se
pohyblivost. Darwinisté tvrdí, že molekulárními detaily života,
tato nevýhoda je vyvážena protože o nich bylo známo velmi
skutečností, že krásný chvost málo. Molekulární uspořádání
přitahuje samice a poskytuje tak tvořící struktury a mechanismy, na
více příležitostí k páření a přenosu nichž stojí životní pochody, jsou tak
genů. To vyhlíží jako zoufalá snaha úžasně složité a důmyslné, že
zachránit materialistický pohled za představují pro darwinovskou teorii
cenu, že připustíme, že pávice se smrtelný zásah. Michael J. Behe
zřejmě vyznačují mimořádnou (1996) ve své knize Darwin 's
estetickou a uměleckou citlivostí. Black Box: The Biochemical
Phillip Johnson (1993) prohlásil, že Challenge to Evolution {Darwinova
tato situace je jistě více slučitelná černá skříňka: biologická výzva
s koncepcí inteligentního božského evoluci) jasné ukázal, že
stvoření než s teorií darwinismu, darwinovské uvažování nedokáže
která vše přisuzuje slepým zdůvodnit molekulární strukturu a
materiálním silám: „Zdá se mi, že dynamiku života. Jeho
páv a pávice jsou přesně těmi argumentace je tak pádná a
stvořeními, která by se líbila přesvědčivá, že v jejím světle je
rozmarnému Stvořiteli, zatímco ,na otázka anatomie a zkamenělých
nic se neohlížející mechanický pozůstatků zcela nepodstatná.
proces', jako je přírodní výběr, by k Statistická nepravděpodobnost
takovému vývoji nikdy nesvolil." vzniku života z náhodných
Dalším závažným argumentem chemických procesů je
proti darwinovskému chápání astronomická, jak jasně dokázali
evoluce je analýza vědci takového věhlasu, jako
paleontologických nálezů. světoznámý astrofyzik Fred Hoyle a
Navzdory obrovskému množství Francis Crick, spoluobjevitel
vynaloženého času a energie struktury DNA. Existence více než
nedokázal výzkum zkamenělin 200 000 proteinů s vysoce
zatím doplnit chybějící souvislosti specializovanými biochemickými a

142
fyziologickými funkcemi v živých posouzení, ukáže se, že nejde a
organismech představuje sama o nikdy ani nešlo o vážné vědecké
sobě nepřekonatelný problém. Fred tvrzení, nýbrž o metafyzickou
Hoyle (1983) nalezl řešení tohoto domněnku, která si jen nasadila
dilematu teorií panspermií, podle masku vědeckosti. Jde o
níž jsou v celém vesmíru neprokazatelné tvrzení, které tudíž
rovnoměrně rozesety postrádá základní požadavek
mikroorganismy a na naši planetu vědecké hypotézy, totiž
byly přineseny mezihvězdnou ověřitelnost.
cestou, možná ve chvostu nějaké
komety. Podle něho je život
„kosmologický jev, možná Vědomí a hmota
nejzákladnější aspekt samotného
Propast mezi hmotou a vědomím je
vesmíru".
Francis Crick (1981) zašel ještě dál. tak hluboká a zásadní, že si lze
Aby se podle něho předešlo stěží představit vznik vědomí jako
poškození, musely mikroorganismy průvodní jev (epifenomén)
putovat v hlavici vesmírného složitých hmotných procesů v
korábu vyslaného na Zemi vyšší ústřední nervové soustavě. Máme
civilizací, která se vyvinula kdesi velkou řadu klinických a
jinde před mnoha miliardami let. experimentálních důkazů o hluboké
Život na naší planetě začal, když souvztažnosti (korelaci) mezi
se mikroorganismy začaly anatomií, fyziologií a biochemií
rozmnožovat. Hoylův ani Crickův mozku a procesy ve vědomí. Nic z
přístup samozřejmě neřeší záhadu toho však nevyvratitelně
vzniku života - pouze ji odsouvá nedokazuje, že mozek skutečně
kamsi do jiného času a místa. Oba produkuje vědomí. Vznik vědomí z
se vyhýbají problému, jak život hmoty se prostě předpokládá jako
prvotně vznikl. samozřejmá skutečnost, založená
Informatik H. Yockey (1992) se na víře v nadřazenost hmoty ve
pokusil odhadnout matematickou vesmíru. Po celou historii vědy
pravděpodobnost spontánního nikdo nepřišel s přijatelným
vzniku života a dospěl k závěru, že výkladem, jak může hmotný proces
informace nezbytná ke vzniku vytvářet vědomí, ba nenabídl ani
života nemohla vzniknout přijatelný přístup k tomuto
náhodou. Navrhl, aby život byl problému.
pokládán za fakt, jako třeba hmota Postoj západní vědy k tomuto
nebo energie. Z dostupných problému se podobá známému
vědeckých dokladů vyplývá, zeje súfijskému příběhu. Za temné noci
vysoce nepravděpodobné, že leze jakýsi člověk po kolenou pod
původ života na Zemi a vývoj pouliční svítilnou. Jiný ho zpozoruje
bohaté škály druhů byl výsledkem a zeptá se ho: „Co tu děláte?
náhodných mechanických sil. Těžko Hledáte něco?" Muž na kolenou
si lze představit, že vznikly bez odpoví, že hledá ztracený klíč a
zásahu a účasti vyšší kosmické druhý se nabídne, že mu pomůže.
inteligence. Po určité době neúspěšného
Přistupme k nejzásadnějšímu bodu společného hledání napadne
naší diskuse, k tvrzení druhého muže, že by měl vědět
materialistické vědy, že jedinou víc, a tak se zeptá: „A kde jste ho
realitou je hmota a že vědomí je vlastně ztratil?" Odpověď ho velmi
její produkt. Tato teze se často udiví - muž ukáže prstem do
uvádí velmi autoritativně jako temného prostoru mimo osvětlený
vědecký fakt prokázaný nade vší kruh a zamumlá: „Tamhle!" Druhý
pochybnost. Jestliže ji však muž je zmaten a ptá se dál: „Tak
podrobíme důslednějšímu

143
proč ten klíč hledáte tady a ne prožívané věrné kopie
tam?" „Protože tady je světlo, tady pozorovaného předmětu?
vidím. Tam bych byl úplně bez Materialistická věda nás chce
šance!" přesvědčit, že samotný mozek má
Obdobně se materialistická věda schopnost nějak převádět tyto
soustavně vyhýbá problému vzniku chemické a elektrické změny do
vědomí, protože ho není schopna vědomého subjektivního vnímání
vyřešit v souvislostech svého pozorovaných hmotných
koncepčního rámce. Vyskytují se předmětů. Podstata procesu a
případy, kdy výzkumníci tvrdí, že mechanismu, které tyto operace
našli odpověď na problém vztahu provádějí, se však vymyká jakékoli
mezi mozkem a vědomím, ale vědecké analýze. Tvrzení, že je
jejich úsilí při důkladnějším něco takového možné, je divoká a
přezkoumání neobstojí. nepodložená domněnka založená
Nejčerstvějším příkladem je široce spíše na metafyzickém dohadu než
propagovaná kniha The na vědeckém prohlášení
Astonishing Hypothesis podpořeném solidními důkazy.
(Ohromující hypotéza) britského Crickova kniha sice uvádí působivé
fyzika a biochemika Francise Cricka experimentální důkazy
(1994), laureáta Nobelovy ceny a souvztažností mezi vědomím a
spoluobjevitele (s Jamesem neurofyziologickými procesy, ale
Watsonem) chemické strukutry ústřednímu zásadnímu tématu se
DNA. Při jejím čtení se „ohromující vyhýbá. Dostáváme se zpět k výše
hypotéza" ukáže být ničím jiným uvedenému súfijskému příběhu.
než přeformulovaným základním Myšlenka, že vědomí je produktem
metafyzickým předpokladem mozku, není samozřejmě úplně
materialistické vědy: „Ty, tvé náhodná. Crick i další její zastánci
radosti i starosti, vzpomínky i obvykle na podporu svého
ambice, vědomí osobní totožnosti stanoviska uvádějí výsledky řady
a svobodné vůle nejsou ve neurologických a psychiatrických
skutečnosti ničím jiným než experimentů a velké množství
chováním širokého souboru velice specifických pozorování z
nervových buněk s jejich oboru neurologie, neurochirurgie a
přidruženými molekulami." psychiatrie. Zpochybníme-li toto
Ve vlastním pojednání Crick hluboce zakořeněné přesvědčení,
nejprve zjednodušuje problém znamená to, že pochybujeme o
vědomí tak, že jej omezuje na správnosti těchto pozorování?
proces vizuálního vnímání. Důkazy těsných souvislostí
Pokračuje pak výčtem dlouhého anatomie mozku, neurofyziologie a
seznamu experimentů vědomí jsou nepopiratelné a
dokazujících, že vizuální vjem je přesvědčivé. Problematická není
doprovázen s činností neuronů povaha předkládaných důkazů,
patřících do zrakového systému. To nýbrž interpretace výsledků, logika
není žádná novinka —již dávno je argumentace a závěry vyvozované
známo, že při spatření určitého z těchto pozorování.
předmětu dojde k chemickým a Tyto experimenty sice jasně
elektrickým změnám na sítnici, v dokazují, že vědomí úzce souvisí s
optickém aparátu a v neurofyziologickými a
subokcipitální povrchové vrstvě. biochemickými procesy v mozku,
Podrobnější a propracovanější ale říkají velice málo o podstatě a
zkoumání a rozbory těchto procesů vzniku vědomí. Ve skutečnosti
nijak nepřispívají k řešení základní existují četné důkazy dokazující
záhady: Co přesně je schopno pravý opak, totiž že vědomí může
přeměnit chemické a elektrické za určitých okolností fungovat
změny v mozkové kůře do vědomě nezávisle na svém hmotném

144
substrátu a že může plnit funkce Tato fakta se obvykle uvádějí jako
vysoko přesahující mozkový nezvratný důkaz toho, že mozek je
potenciál. Nejjasnějším důkazem zdrojem lidského vědomí. Na první
toho jsou mimotělní zážitky (out- pohled vypadají skutečně působivě
of-body experiences - OOBE). a přesvědčivě. Podrobíme-li je však
Mohou nastat spontánně, nebo v bližšímu zkoumání, neobstojí.
pestré paletě navozujících situací, Přesně řečeno, tato fakta pouze
zahrnujících šamanský trans, jednoznačně dokazují, že změny
psychedelická sezení, hypnózy, mozkových funkcí těsně a zcela
experienciální psychoterapii a specificky souvisejí se změnami ve
zejména během zážitků blízkých vědomí. O podstatě a vzniku
smrti {near-death experiences - vědomí však vypovídají pramálo -
NDE). tyto problémy ponechávají zcela
Ve všech těchto situacích se otevřené. Je samozřejmě možné
vědomí může oddělit od těla a uvažovat o alternativní
udržet si schopnost vnímat, volně interpretaci, která by vycházela ze
se pohybujíc do různých blízkých i stejných údajů, ale došla k jiným
vzdálených míst. Zvláštní závěrům.
pozornosti si zasluhují věrohodně Podívejme se pro ilustraci na vztah
mimotělní zážitky, u nichž lze mezi televizorem a televizním
nezávisle ověřit přesnost vnímání programem. Tato situace je
prostředí za daných okolností. Je i podstatně jasnější, protože se týká
mnoho dalších typů nesrovnatelně jednoduššího a
transpersonálních jevů, které člověkem vyrobeného systému.
mohou zprostředkovat přesné Konečná podoba televizního
informace o různých aspektech programu, kvalita obrazu a zvuku
vesmíru, jež předtím mozek závisí značnou měrou na správné
nepřijal a nezaregistroval. funkci televizního přístroje a kvalitě
Podívejme se teď blíž na příslušná jeho součástek. Porucha některé z
klinická pozorování a laboratorní jeho součástek se projeví zřetelnou
experimenty i na interpretaci a zcela specifickou změnou kvality
důkazů získaných pomocí tradiční vysílaného programu. Může
vědy. Není pochyb o tom, že způsobit zkreslení tvarů, barev
existuje souvislost a souvztažnost nebo zvuku nebo vzájemné
mezi různými mozkovými procesy překrývání přijímaných signálů.
a specifickými změnami ve Stejně jako neurolog užívá změny
vědomí. Uder do hlavy, který ve vědomí jako diagnostický
způsobí otřes mozku nebo stlačení nástroj, televizní mechanik pozná
krční tepny a tím omezení přísunu podle povahy poruchy, která
kyslíku do mozku, se projeví součástka ji způsobuje. Po zjištění
ztrátou vědomí. Úraz nebo zhoubný závady opraví nebo vymění
nádor mozkového spánkového příslušnou součástku a poruchu tak
laloku provázejí často velmi odstraní.
charakteristické změny vědomí, Jelikož známe principy televizní
které se nápadně liší od změn technologie, víme také, že televizní
pozorovaných u osob trpících přístroj program jen přenáší, ale
patologickými procesy nevytváří ho ani k němu ničím
probíhajícími v čelním mozkovém nepřispívá. Vysmáli bychom se
laloku. Tyto rozdíly jsou tak každému, kdo by chtěl zkoumat a
výrazné, že díky jim může neurolog studovat tranzistory, odpory a
určit oblast mozku postiženou obvody televizního přístroje a
patologickým procesem. Úspěšný analyzovat soustavu jeho drátů s
neurochirurgický zákrok někdy cílem zjistit, jak vytvářejí televizní
problém odstraní a vědomí se vrátí program. I kdybychom toto scestné
do normálního stavu. úsilí přenesli na molekulární,

145
atomickou nebo subjadernou vědeckým pokrokem. Vlivem
úroveň, nedobereme se klíče k autority materialistické vědy pro
záhadě, proč se v určitém čase průmyslovou společnost mají často
objeví na obrazovce kreslený film s i věřící potíž ubránit se
Mickey Mousem, epizoda z rozvratnému a diskreditujícímu
vesmírného seriálu Star Trek nebo působení západní vědy na
nějaký klasický hollywoodský film. náboženství. Je velice běžné, že
Skutečnost, že existuje tak těsná lidé s náboženskou výchovou se
souvislost mezi fungováním zřeknou náboženství, dostane-li se
televizního přístroje a kvalitou jim vědeckého vzdělání. Začnou
programu, nutně neznamená, že považovat každý sklon ke
celé tajemství programuje ukryto v spiritualitě za primitivní a
samotném přístroji. Přitom přesně neobhajitelný.
takový je závěr vyvozovaný Organizované náboženství
tradiční materialistickou vědou z zbavené své prožitkové složky
podobných poznatků o mozku a ztratilo ve značné míře spojení se
jeho vztahu k vědomí. svým hlubinným duchovním
Západní materialistická věda zdrojem, v důsledku čehož se stalo
nebyla dosud schopna přinést prázdným, bezcílným a pro náš
žádné přesvědčivé důkazy, že život stále méně významným. V
vědomí je produktem mnoha případech živou a
neurofyziologických procesů v prožívanou duchovnost nahradily
mozku. Podařilo se jí udržet si svou dogmatismus, ritualismus a
současnou pozici jen tím, že moralizování. Nejbojovnější
odmítá, cenzuruje a dokonce stoupenci náboženství hlavního
zesměšňuje obrovské množství proudu trvají na doslovné víře v
pozorování dokazujících, že vědomí povrchně vnějškové a doslovné
může existovat a fungovat (exoterické) výklady duchovních
nezávisle na těle a tělesných textů, které se vzdělané moderní
smyslech. Tyto důkazy pocházejí z mysli jeví dětinské a přímo
parapsychologie, antropologie, iracionální. K dalšímu zmatku
výzkumu LSD, experienciální přispívají neudržitelné postoje
psychoterapie, thanatologie a náboženských autorit k určitým
zkoumání spontánně se významným jevům moderního
vyskytujících mimořádných stavů života. Například upírání práva
vědomí. Všechny tyto obory zastávat kněžský úřad ženám je
shromáždily přesvědčivé údaje porušením demokratických práv a
jasně dokazující, že lidské vědomí setrvávání na stanovisku zákazu
je schopno vykonávat řadu antikoncepce tváří v tvář
činností, které by mozek, jak jej nebezpečím jakým je AIDS a
chápe věda hlavního proudu, dost přelidnění světa je absurdní a
dobře nedokázal. krajně nezodpovědné.
Porovnáme-li popis vesmíru,
přírody a člověka předkládaný
Věda a náboženství materialistickou vědou s
Díky autoritě, které se posvátnými spisy velkých
materialistická věda těší v moderní světových náboženství, jsou jasně
společnosti, se stal ateismus v v příkrém rozporu. Pokud příběhy o
průmyslovém světě nejvlivnější stvoření světa, původu lidstva,
ideologií. Ačkoli během několika neposkvrněném početí, smrti a
minulých desetiletí se začal tento znovuzrození božských bytostí,
trend zřejmě obracet, počet lidí, pokušení démonickými silami a
kteří vážně praktikují náboženství a posledním soudu vezmeme doslova
považují se za „věřící", se přesto a posuzujeme je pomocí kritérií
značně ztenčil ruku v ruce s různých vědních oborů, patří do

146
oblasti pohádek nebo učebnic přesně popisuje události a
psychiatrie. Je vskutku nesmírně skutečnosti prožívané v
obtížné smířit koncepci Kosmického holotropních stavech vědomí, ale
Vědomí, reinkarnace nebo netýká se událostí hmotného světa
duchovního osvícení se základními naší běžné skutečnosti. Aldous
dogmaty materialistické vědy. Není Huxley to vyjádřil naprosto jasně
však nemožné přemostit propast ve svém vynikajícím eseji Heaven
mezi vědou a náboženstvím při and Hell (Nebe a peklo), (Huxley
jejich správném chápání. 1959). Jediným oborem schopným
Jak jsme poznali, značný podíl vědecky se přiblížit problému
nedorozumění v této oblasti jde na spirituality je tak výzkum vědomí
vrub vážných nepochopení soustřeďující se na systematické a
podstaty a fungování vědy a nezaujaté zkoumání mimořádných
vědeckých teorií. To, co se stavů vědomí.
předkládá jako vědecké zamítnutí Mnoho vědců používá koncepčního
spirituální reality, se často zakládá rámce současné vědy způsobem,
na pavědecké namísto vědecké který připomíná spíše
argumentaci. Dalším zdrojem fundamentalistické náboženství
zbytečných problémů týkajících se než vědu. Mylně jej pokládají za
náboženství je vážné nepochopení konečný popis skutečnosti a
a mylný výklad duchovní symboliky autoritativně jej používají k
posvátných spisů. Tento přístup je cenzuře a potlačování všech
charakteristický pro pozorování, která nejsou v souladu
fundamentalistická hnutí s jeho základními předpoklady.
náboženství hlavního proudu. Světonázor materialistické vědy je
Při střetu scientismu a zjevně neslučitelný s teologií
fundamentalismu si ani jedna ze organizovaných náboženství a
stran zřejmě neuvědomuje, že autorita, které se věda v naší
mnohé pasáže duchovních textů, společnosti těší, posiluje její
jež jsou předmětem tohoto střetu, postavení. Protože si však většina
by neměly být chápány jako lidí naší kultury neuvědomuje rozdíl
odkazy na konkrétní osobnosti, mezi náboženstvím a spiritualitou,
zeměpisná místa a dějinné nezasahuje ničivý vliv tohoto druhu
události, nýbrž jako popisy „vědy" jen náboženství, nýbrž také
transpersonálních zážitků. Vědecký jakoukoli duchovní aktivitu.
popis vesmíru a příběhy Abychom si vyjasnili základní
náboženských textů se nevztahují otázky tohoto konfliktu, musíme
na tytéž skutečnosti ani spolu udělat zřetelnou dělicí čáru nejen
nesoutěží ve stejné oblasti. Joseph mezi vědou a pavědou, nýbrž i
Campbell to vyjádřil svým mezi náboženstvím a spiritualitou.
nenapodobitelným způsobem:
neposkvrněné početí není problém
pro gynekology a země zaslíbená Spiritualita a
není skutečným pozemkem k náboženství
pronajmutí"
Skutečnost, že moderní Nerozlišování mezi spiritualitou a
astronomové nenašli na náboženstvím je asi nejdůležitějším
fotografiích pořízených těmi zdrojem nedorozumění ve vztahu
nejlepšími teleskopy Boha a vědy a náboženství. Spiritualita je
anděly, není vědeckým důkazem, založena na přímých zážitcích
že neexistují. Obdobně ani mimořádných dimenzí reality a
poznatek o tom, že nitro planety nevyžaduje nutně zvláštní místo
Země tvoří tekuté železo a nikl, ani oficiálně ustanovenou osobu,
nijak nevylučuje existenci podsvětí která by zprostředkovala styk s
a pekla. Duchovní symbolika

147
Božstvím. Je Není pochyb, že dogmata
zvláštním druhem vztahu mezi organizovaných náboženství jsou
jedincem a kosmem a je ve své obecně v zásadním rozporu s
podstatě osobní a soukromou vědou bez ohledu na to, zda
záležitostí. Mystici zakládají své používá newtonsko karteziánského
přesvědčení na zažitých důkazech. modelu či zda je založena na nově
Nepotřebují kostely ani církve - se vynořujícím paradigmatu. Pokud
posvátné rozměry skutečnosti, se týká duchovních zážitků, je
včetně své vlastní božskosti, situace značně rozdílná. Za
prožívají v rámci svého těla a posledních třicet let se stalo
přírody. Místo oficiálně systematické zkoumání těchto
ustanovených kněží potřebují zážitků ohniskem zájmu
podporu skupiny spoluhledačů speciálního oboru zvaného
nebo pokročilejšího učitele, aby je transpersonální psychologie.
vedl na vnitřní cestě. Duchovní zážitky lze vědecky
U kolébky velkých náboženství zkoumat jako každou jinou součást
stály vizionářské zážitky jejich skutečnosti - lze je podrobit
zakladatelů, proroků, světců a pečlivému nezaujatému výzkumu.
dokonce i mnoha obyčejných Na nezkresleném a přísném
vyznavačů. Všechny významné zkoumání těchto jevů a výzvy,
duchovní texty - védy, upanišady, kterou představují pro
buddhistický pálijský kánon, Bible, materialistické chápání světa, není
Korán, Kniha Mormon a řada nic nevědeckého. Zásadním
dalších - spočívají na přímých problémem je v tomto směru
osobních zjeveních. Jakmile se podstata a ontologický status
náboženství začne organizovat, mystických zážitků. Odhalují
často úplně ztratí spojení se svým hlubokou pravdu o určitých
duchovním zdrojem a stane se základních aspektech bytí
světskou institucí využívající nebojsou produktem pověrčivosti,
lidskou potřebu spirituality, aniž by fantazie či duševní choroby?
ji uspokojovalo. Namísto toho Hlavní překážkou při zkoumání
vytváří hierarchický systém duchovních zážitků je skutečnost,
zaměřený na soustředění moci, že konvenční psychologie a
získávání kontroly, politiku, peníze, psychiatrie jsou ovládány
majetek a jiné světské zájmy. materialistickou filosofií a
postrádají skutečné pochopení
Organizované náboženství je
náboženství a spirituality. Při svém
institucionalizovaná skupinová
důrazném odmítání náboženství
činnost odehrávající se v určených
nečiní rozdílu mezi primitivní
místech - v chrámě či v kostele - a
lidovou vírou a
předpokládá systém pověřených
fundamentalistickou doslovnou
hodnostářů, kteří mohou, ale
interpretací posvátných spisů na
nemusejí mít osobní zážitky
straně jedné a propracovanými
duchovních skutečností.
mystickými tradicemi nebo
Náboženská hierarchie má sklon
východními spirituálními filosofiemi
aktivně odrazovat své příslušníky
na straně druhé. Západní
od přímých duchovních zážitků a
materialistická věda odmítla
potlačovat je, neboť tyto přímé
nekompromisně a bez rozdílu
zážitky plodí touhu po nezávislosti
všechny spirituální koncepce a
a nelze je účinně ovládat. Za
aktivity, včetně těch, jež jsou
těchto okolností skutečný duchovní
založeny na staletí trvajícím
život nadále probíhá téměř
systematickém introspektivním
výhradně v mystických proudech,
zkoumání psýché. Řada velkých
mnišských řádech a extatických
mystických tradic vyvinula
sektách příslušných náboženství.
specifické techniky vyvolávání

148
duchovních zážitků a kombinovala nic jiného než zbožné přání lidí,
pozorování s teoretickými úvahami kteří jsou neschopní přijmout jasný
způsobem podobným moderní biologický imperativ smrti.
vědě. Na ty, kdo měli přímé zážitky
Extrémním případem nerozlišování duchovních skutečností, pohlíží
ze strany západní vědy je odmítání naše kultura jako na duševně
tantrických nauk, systémů choré. Psychiatři hlavního proudu
nabízejících mimořádnou spirituální nerozlišují mezi mystickými a
vizi bytí v souvislém uceleném a psychotickými zážitky a považují
propracovaném světovém názoru. obě kategorie za projevy duševní
Tantrikové dosáhli hlubokého nemoci. Prozatím nejvlídnějšího
porozumění vesmíru, který posudku z oficiálních akademických
moderní věda v mnoha směrech kruhů se mystice dostalo v
potvrdila. Zahrnuje propracované prohlášení Výboru pro psychiatrii a
modely prostoru a času, koncepci náboženství Skupiny pro pokrok
Velkého třesku a takové prvky, jako psychiatrie (Committee on
jsou heliocentrický systém, Psychiatry and Religion ofthe
meziplanetární přitažlivost, sférický Group for the Advancement of
tvar Země a planet i entropii. Psychiatry entitled) - Mystika:
Dalšími úspěchy tantrických nauk duchovní hledáni či psychická
byly vyspělá matematika a vynález porucha? Tento dokument
desetinného počtu s nulou. publikovaný v roce 1976 aspoň
Tantrismus měl i hlubokou připustil, že mystika je možná
psychologickou teorii a prožitkovou jevem stojícím kdesi mezi
metodu založenou na mapách normalitou a psychózou.
jemnohmotného neboli V současném klimatu připadá
energetického těla s psychickými konvenčně vzdělaným vědcům
centry (čakrami) a kanálky (nádí). absurdní dokonce i náznak, že si
Vyvinul vysoce kultivované duchovní zážitky zaslouží
abstraktní i figurální duchovní systematické a vážné zkoumání.
umění a složité obřady (Mukerdží a Projev vážného zájmu o tuto oblast
Khanna 1977). bývá pokládán za pochybný a
poškozuje výzkumníkovu odbornou
pověst. Ve skutečnosti však
Náboženství z pohledu nemáme žádný vědecký „důkaz",
že spirituální dimenze neexistuje.
psychiatrie Popírání její existence je v podstatě
Z hlediska západních metafyzickou domněnkou západní
akademických vědců představuje vědy založenou na nesprávné
hmotný svět jedinou skutečnost a aplikaci zastaralého paradigmatu.
jakákoli forma duchovní víry Zkoumání holotropních stavů
představuje nevzdělanost, obecně a transpersonálních zážitků
primitivní pověrčivost, magické zvláště ve skutečnosti přináší víc
myšlení nebo regresi do než dostatečné množství důkazů,
infantilních funkčních vzorců. Víra že postulát takové dimenze je plně
v jakoukoli formu posmrtného oprávněný (Grof 1985, 1988).
života je nejen odmítána, nýbrž U kolébky všech velkých světových
často i zesměšňována. Z náboženství stály působivé osobní
materialistického hlediska se zdá zážitky vizionářů, kteří iniciovali a
být naprosto jasné a mimo udržovali při životě tato vyznání -
veškerou pochybnost, že fyzická božská zjevení proroků, mystiků a
smrt, zejména mozku, je koncem světců. Takové zážitky odhalující
jakéhokoli druhu vědomé činnosti. posvátné rozměry skutečnosti byly
Víra v posmrtnou pouť duše, inspirací a živoucím zdrojem všech
posmrtný život či převtělování není náboženských hnutí. Gautama

149
Buddha meditující pod posvátnou hodily na tyto velké postavy
smokvoní měl dramatický duchovních dějin. Svatý Jan z Kříže
vizionářský zážitek, v němž se mu byl označen za „dědičně
zjevil pokušitel Mářa, vládce degenerovaného", svatá Tereza z
kosmické iluze a klamu, jeho tři Avily za hysterickou psychotičku a
svůdné dcery, které se ho snažily Mohamedovy mystické zážitky byly
odvést od duchovního hledání, připsány na vrub epilepsie.
ajeho hrozivá armáda pokoušející I na řadu dalších náboženských a
se ho zastrašit a zabránit mu v duchovních osobností, jakými byli
dosažení osvícení. Podařilo se mu Buddha, Ježíš, Srí Rámakrišna a Srí
úspěšně překonat všechny tyto Ramana Mahárši, se pro jejich
nástrahy, dosáhnout osvícení a vizionářské zážitky pohlíží jako na
duchovního probuzení. Při jiné lidi trpící psychózami. Obdobně
příležitosti měl Buddha vizi diskutují někteří antropologové s
nedohledného řetězce svých tradičním vzděláním, zda by měli
minulých vtělení a prožil rozsáhlé být šamani diagnostikováni jako
vysvobození z karmických pout. schizofrenici, ambulantní
Mohamedova „zázračná pouť", psychotici, epileptici či hysterici.
silný vizionářský stav, během Slavný psychoanalytik Franz
něhož Proroka provázel archanděl Alexander, známý jako jeden ze
Gabriel sedmi muslimskými nebi, zakladatelů psychosomatické
rájem a peklem, byla inspirací pro medicíny, ve své přednášce popsal
Korán a celé islámské náboženství. dokonce i buddhistickou meditaci
Zidovskokřesťanská tradice pomocí psychopatologické
Starého zákona nabízí dramatické terminologie a charakterizoval ji
líčení Mojžíšova zážitku Jehovy v jako „umělou katatonii" (Alexander
hořícím keři a Nový zákon popisuje 1931).
Ježíšovo pokušení ďáblem, když se Náboženství a spiritualita byly v
postil na poušti. Podobně Saulova dějinách lidské společnosti a
oslepující vize Ježíše Krista na civilizace nesmírně významnými
cestě do Damašku, apokalyptické silami. Kdyby byly vizionářské
zjevení svatého Jana v jeskyni na zážitky zakladatelů náboženství
ostrově Patmu, Ezechielova vize pouhým výplodem patologických
plamenného vozu na nebi a řada mozků, jak by bylo možné vysvětlit
dalších epizod zjevně představují ten hluboký vliv na miliony lidí po
transcendentní zážitky při celá staletí a na skvělá
mimořádných stavech vědomí. architektonická, malířská,
Bible popisuje mnoho dalších sochařská a literární díla, která
případů přímé komunikace s inspirovaly? Není jediné starobylé
Bohem a anděly. Popisy pokušení nebo předindustriální kultury, v níž
svatého Antonína a vizionářské by rituální a spirituální život
zážitky jiných světců a církevních nehrály ústřední roli. Současný
otců na poušti jsou velmi dobře přístup západní psychiatrie a
dokumentovanou součástí psychologie tak označuje za
křesťanských dějin. patologický nejen duchovní, nýbrž i
Západní psychiatři vykládají takové kulturní život všech lidských skupin
vizionářské zážitky jako projevy v průběhu staletí, a to s jedinou
vážných duševních chorob, ačkoli výjimkou - vzdělanou elitou
pro ně nemají odpovídající lékařské západní průmyslové civilizace
vysvětlení ani laboratorní údaje, sdílející materialistický světonázor.
které by jejich postoj potvrzovaly. Oficiální postoj psychiatrie k
Psychiatrická literatura hlavního duchovním zážitkům způsobuje
proudu obsahuje články a knihy, v rovněž pozoruhodný rozštěp v naší
nichž se vede diskuse o tom, jaké vlastní společnosti. Ve Spojených
klinické diagnózy by se nejlépe státech amerických je náboženství

150
oficiálně tolerováno, chráněno těchto stavů, soustavně je
zákonem a některé kruhy je pěstovaly a používaly jich jako
dokonce přímo vnucují jiným. V hlavního nástroje svého rituálního
každém motelovém pokoji je Bible, a spirituálního života. Světonázory
politici se Boha dovolávají ve svých těchto kultur vycházely nejen ze
oficiálních projevech a kolektivní zážitků a pozorování při běžném
modlitba je standardní součástí stavu vědomí, nýbrž i z hlubinných
inauguračního prezidentského vizionářských stavů. Moderní
ceremoniálu. Avšak v očích výzkum vědomí a transpersonální
materialistické vědy jsou lidé, kteří psychologie dokázaly, že mnohé z
berou jakoukoli náboženskou víru těchto zážitků jsou věrohodným
vážně, nevzdělanci trpící sdílenými odhalením běžně skrytých dimenzí
bludy nebo emočně nezralí jedinci. reality a že je nelze odbýt
A pokud má v naší kultuře někdo mávnutím ruky jako patologické
duchovní zážitek toho druhu, jaký poruchy.
inspiroval každé velké světové Ve vizionářských stavech jsou
náboženství, pošle ho průměrný zážitky jiných skutečností nebo
duchovní s největší nových pohledů na naši běžnou
pravděpodobností k psychiatrovi. skutečnost tak přesvědčivé a
Velice často dochází k tomu, že naléhavé, že jedinci, kteří je prožili,
lidé, kteří jsou přiváděni do nemohou jinak než je začlenit do
psychiatrických zařízení v důsledku svého světonázoru. Systematické
intenzivního duchovního zážitku vyvolávání zážitků mimořádných
jsou hospitalizováni, dostávají stavů vědomí na straně jedné a
uklidňující léky nebojsou dokonce jejich ignorování a potlačování na
podrobováni šokové terapii a straně druhé je právě to, čím se od
označováni psychopatologickými sebe technovědné společnosti a
diagnostickými nálepkami, které je domorodé kultury ideologicky tak
poznamenají po zbytek života. pronikavě liší. Nesetkal jsem se ani
s jedním člověkem, který by prožil
hlubinný zážitek transcendentních
Holotropní stavy vědomí oblastí a nadále se hlásil ke
a obraz skutečnosti světovému názoru, který razí
západní materialistická věda.
Rozdíly v chápání vesmíru, přírody, Taková změna je zcela nezávislá na
lidských bytostí a vědomí, k nimž úrovni inteligence, typu a stupni
došla západní věda na straně vzdělání a profesionálním zaměření
jedné a starobylé a předindustriální příslušných jedinců.
společnosti na straně druhé, se
obvykle vykládají jako nadřazenost
materialistické vědy nad
pověrčivostí a primitivním Holotropní stavy vědomí
magickým myšlením domorodých a dějiny lidstva
kultur. Pečlivým rozborem však V této knize jsme zkoumali do
zjistíme, že důvodem tohoto určitých podrobností holotropní
rozdílu není nadřazenost západní stavy vědomí, jejich podstatu,
vědy, nýbrž ignorance a naivita obsah a hluboký vliv na světový
průmyslových společností, pokud názor, stupnici hodnot a životní
jde o holotropní stavy vědomí. zaměření. Poznatky ze zkoumání
Všechny předindustriální holotropních zážitků vrhají zcela
společnosti měly tyto stavy ve nové světlo na spirituální dějiny
velké úctě a věnovaly mnoho času lidstva. Ukazují, že spiritualita je
a energie úsilí vyvinout účinné a klíčovou dimenzí lidské psýché a
bezpečné způsoby, jak je bytí a osvobozují autentické
vyvolávat. Měly hluboké znalosti náboženství založené na přímých

151
zážitcích z patologického rámce, skutečnosti a dalším účelům.
kam je vykázala materialistická Dovedou je také vyvolat u jiných
věda. kmenových příslušníků a
Všechny kultury v dějinách lidstva, s poskytnout jim potřebné vedení.
výjimkou západní průmyslové Šamanismus je velice starý,
civilizace, si nesmírně vážily pravděpodobně nejméně třicet až
holotropních stavů vědomí. čtyřicet tisíc let - jeho nejhlubší
Navozovaly je pokaždé, když chtěly kořeny lze vystopovat zpětně až do
navázat kontakt se svými božstvy, paleolitu. Stěny slavných jeskyní
jinými rozměry skutečnosti a Lascaux, Font de Gaume, Les Trois
přírodními silami. Používaly jich Frěres, Altamira a dalších v jižní
také k určování diagnóz a léčení, Francii a na severu Španělska jsou
pěstování mimosmyslového pomalovány krásnými obrazy
vnímání a umělecké inspiraci. zvířat. Většina z nich představuje
Věnovaly mnoho času a energie druhy, které žily v době kamenné -
vyvíjení bezpečných a účinných bizony, divoké koně, jeleny,
způsobů jejich navozování. Jak jsme kozorožce, mamuty, vlky,
si řekli v úvodu, tyto „posvátné" a nosorožce a soby. Jiná zvířata, jako
vědomí měnící techniky vyvinuté třeba „kouzelné zvíře" v Lascaux,
starobylými a domorodými zjevně patří k mystickým stvořením
kulturami pro rituální a spirituální s magickým a rituálním významem.
účely představovaly širokou škálu, V některých z těchto jeskyní jsou
od šamanských metod přivádění do malby a rytiny podivných tvorů s
transu různých domorodých kultur kombinací lidských a zvířecích rysů.
až po propracovanou praxi Jde nepochybně o portréty dávných
rozličných mystických tradic a šamanů.
východních duchovních filosofií. Nejznámější z těchto fantastických
Praxi holotropních stavů lze tvorů je Kouzelník z Les Trois
vystopovat až po samotný úsvit Frěres, záhadná postava
lidských dějin. Jde o sestávající z různých mužských
nejvýznamnější charakteristiku symbolů. Má jelení parohy, soví
šamanismu jako nejstaršího očí, ohon divokého koně nebo vlka,
náboženství a léčitelského umění lidský plnovous a lví tlapy. Dalším
lidstva. Holotropní stavy a slavným portrétem šamana v téže
šamanismus spolu několika jeskyni je Pán zvířat. Sedí
důležitými způsoby těsně souvisejí. uprostřed „šťastného loviště",
Kariéra mnoha šamanů začala které se hemží překrásnými
spontánními epizodami zvířaty. Dobře známá je i lovecká
vizionářských stavů nebo scéna na stěně jeskyně v Lascaux.
psychospirituální krizí, které Je na ní raněný bizon a ležící
antropologové s typickou západní postava šamana se ztopořeným
předpojatostí nazývají „šamanskou penisem. Jeskyně známá jako La
nemocí". Jiní šamani byli zasvěceni Gabillou má na stěně vyrytu
už praktikujícími šamany, kteří jim šamanskou postavu v dynamickém
navodili podobné zážitky pomocí pohybu, kterou antropologové
účinných postupů měnících nazvali
vědomí, zejména bubnováním, Tanečník. Kromě toho se našly na
chřestěním, zpěvem, tancem nebo jílovité podlaze některých jeskyní
pomocí psychedelických rostlin. otisky nohou v kruhu, což
Zkušení šamani si dokáží navodit nasvědčuje tomu, že jejich
holotropní stavy řízeným obyvatelé tančili tance podobné
způsobem kdykoli podle své vůle. těm, které dodnes provozují
Používají jich k léčebným účelům, příslušníci mnoha domorodých
mimosmyslovému vnímání, kultur k vyvolání transu.
zkoumání jiných rozměrů Šamanismus není jen prastarý,

152
nýbrž i univerzální - setkáme se s Holotropní stavy vědomí hrály
ním v Severní i Jižní Americe, v rovněž zásadní roli ve starobylých
Evropě, Africe, Asii, Austrálii, v mystériích smrti a znovuzrození, v
Mikronézii i v Polynézii. Skutečnost, posvátných a tajných obřadech, při
že tolik rozdílných kultur v dějinách nichž zasvěcenci prožívali
lidstva pokládalo šamanské mohutnou psychospirituální
techniky za užitečné a důležité, proměnu. Tato mystéria byla
dokazuje, že holotropní stavy založena na mytologických
probouzejí to, čemu antropologové pověstech o božstvech
říkají primární vědomí - základní a symbolizujících smrt a proměnu. V
primární aspekt lidské psýché mytologii starých Sumerů to byli
přesahující rasu, pohlaví, kulturu a Inanna a Tammuz, v Egyptě Isis a
historickou dobu. Šamanské Osiris a v Řecku bohové Attis,
techniky a postupy přežily až do Adonis, Dionýsos a Persefoné.
současnosti v kulturách, které Jejich protějšky ve středoamerické
unikly hlubokému vlivu západní mytologii byli aztécký Quetzalkoátl
průmyslové civilizace. neboli Opeřený had a hrdinná
Rituální a spirituální život ve dvojčata mayského Popol Vuh. Tato
většině domorodých společností je mystéria se těšila zvláštní oblibě
prakticky totožný s navozováním zejména v oblasti Středozemního
holotropních stavů vědomí v rámci moře a na Středním východě, jak
léčebných obřadů ajiných dokládají sumerská a egyptská
posvátných ceremonií prováděných chrámová zasvěcování, mithraická
za různými účely a při mnoha mystéria či řecké korybantské
příležitostech. Zvlášť důležité jsou rituály, bakchanálie a eleuzínská
takzvané obřady přechodu, které mystéria.
jako první definoval a popsal Působivým svědectvím síly a
holandský antropolog Arnold van dosahu prožívaných zážitků je
Gennep (1960). Jde o působivé skutečnost, že eleuzínská mystéria
obřady provozované různými se konala pravidelně a bez
předindustriálními kulturami v době přerušení po dobu téměř dvou
významných biologických a tisíc let a že přitahovala
společenských změn, jako jsou významné osobnosti celého
obřízka, puberta, sňatek, narození antického světa. Kulturní význam
dítěte, klimakterium a umírání. mystérií pro antický svět
Stejně jako šamanské postupy potvrzuje, že k zasvěcencům
používají i obřady přechodu účinné patřily mnohé slavné a známé
techniky měnící vědomí. antické osobnosti. Seznam neofytů
Zasvěcenci prožívají hlubinné zahrnuje filosofy Platona,
holotropní zážitky zaměřené na Aristotela a Epikteta, vojevůdce
psychospirituální smrt a Alkibiada, dramatiky Euripida a
znovuzrození. Ty se vykládají jako Sofokla a básníka Pindara. Proslulý
smrt ve staré roli a zrození do role římský státník Cicero se také
nové. Při jedné z nejdůležitějších zúčastnil těchto mystérií a napsal
ceremonií, kterou je obřad pohlavní nadšenou zprávu o jejich účincích
zralosti, se chápe psychická smrt a a jejich vlivu na antickou civilizaci
znovuzrození adolescentů jako ve svém díle De Legibus (Cicero
smrt chlapců a dívek a jejich 1987).
znovuzrození jako dospělých mužů
V telestrionu, obrovské obřadní
a žen. Dalšími důležitými funkcemi
síni v Eleusidě, prožívaly hlubinnou
podobných obřadů jsou
psychospirituální proměnu
zprostředkování prožitkového
současně tři tisíce neofytů. To, že
přístupu k transcendentní oblasti,
takové množství lidí, včetně
posílení skupinové kosmologie a
prominentních filosofů, umělců a
mytologie a navázání nebo udržení
státníků, prožívalo najednou
vztahu jedince k jiným realitám.

153
mocné holotropní stavy, mělo essejských a jejich křest
nutně mimořádný vliv na řeckou poloutonutím, křesťanskou Ježíšovu
kulturu a tím i na dějiny evropské modlitbu hesychastů, exercicie
kultury obecně. Je opravdu na Ignáce z Lojoly a různé kabalistické
místě vyslovit až zarážející podiv a chasidské procedury. Postupy
nad tím, že historici tuto určené k navozování nebo
významnou stránku dějin zprostředkování přímých
antického světa ponechávají z duchovních zážitků jsou
velké části nepovšimnutou. charakteristické pro mystické větve
Specifické prvky těchto postupů velkých náboženství a pro jejich
zaměřených na změnu vědomí, jež mnišské řády.
byly prožívány během posvátných Rituální užívání psychedelických
rituálů, zůstávají většinou rostlin a látek představuje zvlášť
neznámé, ačkoli je účinnou techniku navozování
pravděpodobné, že posvátný nápoj holotropních stavů vědomí. Znalost
kykeon, který hrál rozhodující roli v těchto účinných látek sahá daleko
eleuzínských mystériích, sestával do minulosti, až k úsvitu dějin
ze směsi obsahující alkaloidy lidstva. V čínském lékařství lze
námelu podobné LSD (Wasson, vysledovat zprávy o
Hofmann a Ruck 1978), a že i při psychedelických rostlinách až do
bakchanáliích a jiných obřadech se doby před více než třemi tisíci lety.
používalo psychedelických látek. Ať Legendární božský nápoj
šlo v Eleusidě o jakékoli „posvátné zmiňovaný ve středoíránské Zend-
techniky", musel být jejich účinek Avestě pod jménem haoma a v Indii
na psýché neofytů pronikavý, jako sóma používaly indoíránské
protože se zájem a pozornost, kmeny již před mnoha tisíci lety.
které jim antický svět věnoval, Byl pravděpodobně nejdůležitějším
udržely téměř dva tisíce let. zdrojem védského náboženství a
Holotropní stavy sehrály filosofie.
významnou roli také ve velkých Přípravky z různých druhů konopí
světových náboženstvích. Již jsem se kouřily a požívaly pod různými
se zmínil o vizionářských zážitcích názvy {hašiš, čaras, bhang,
jejich zakladatelů, které jim gaňdža, kif, marihuana) v
posloužily jako zásadní zdroj orientálních zemích, Africe a
inspirace. Počáteční zážitky byly Karibské oblasti pro relaxaci i
sice více či méně spontánní a požitek a při různých
živelné, ale během svých dějin náboženských obřadech. Byly
vyvinula mnohá tato náboženství důležitou svátostí pro nejrůznější
propracované postupy zaměřené skupiny od bráhmanů a určitých
specificky na vyvolávání súfíjských řádů, až po staré Skyty a
mystických zážitků. Patří sem jamajské rastafariány.
například různé jogínské techniky, Také ve Střední Americe má
meditace vipasaná, meditace používání psychedelických látek
zenbuddhismu a tibetského dlouhou historii. Různé
buddhismu, jakož i duchovní prehispánské indiánské kultury,
cvičení taoistické tradice a složité mimo jiné Aztékové, Mayové,
tantrické rituály. Mohli bychom se Olmekové a Mazatékové, znaly
ještě zmínit o různých složitých vysoce účinné rostliny působící
postupech súfiů, islámských změny vědomí. Nejznámější z
mystiků. V posvátných obřadech těchto rostlin je mexický kaktus
zvaných dhikr běžně používají peyotl {Lophophora williamsii),
intenzivní dýchání, zbožné zpěvy a posvátná houba teonanakatl
vířivý tanec vyvolávající trans. (Psilocybe mexicana) a ololiuqui ~
Ze židovskokřesťanské tradice semena různých druhů povijnice
zmiňme dechová cvičení nachové (Ipomoea violacea a

154
Turbina corymbosa). Tyto látky Při studijním pobytu v Paříži
používají dodnes jako posvátné navštívil Freud jak Charcota, tak i
Huicholové, Mazatékové, skupinu experimentátorů v Nancy,
Čičimekové, Koraové a jiné a naučil se používat hypnózu.
mexické indiánské kmeny a také Využil jí pak při počátečním
Domorodá americká církev {Native výzkumu nevědomí u svých
American Church). pacientů. Holotropní stavy však
Slavné jihoamerické yajé neboli sehrály rozhodující roli v dějinách
ayahuasca je odvar z liány rostoucí psychoanalýzy ještě v dalším
v džungli {Banisteriopsis caapi) a směru. Freudovy počáteční
jiných rostlinných výtažků. analytické úvahy inspirovala jeho
Amazonská oblast je také známá práce s hysterickou pacientkou,
množstvím různých kterou léčil společně se svým
psychedelických látek, které se přítelem Josephem Breuerem. Tato
vdechují nosem. Domorodé africké pacientka, kterou Freud ve svých
kmeny požívají a inhalují přípravky spisech označuje jako slečnu Annu
z kůry keře eboga (Tabernanthe O., prožívala spontánní epizody
iboga). Používají jich v malých holotropních stavů, v nichž se
množstvích jako povzbuzující opakovaně psychologicky vracela
prostředky a ve větších dávkách při do dětství. Příležitost být svědkem
mužských a ženských iniciačních opětného prožívání traumatických
obřadech. Uvedl jsem pouze malý zážitků v těchto stavech a
zlomek z množství terapeutický účinek tohoto procesu
psychedelických látek používaných hluboce zapůsobily na Freudovo
po staletí v rituálním a spirituálním myšlení.
životě různých lidských skupin na Freud později z mnoha důvodů
celém světě. radikálně změnil svůj přístup.
Zanechal používání hypnózy a
přesunul důraz z přímých zážitků
Holotropní stavy v na volné asociace, ze skutečných
dějinách psychiatrie traumat na oidipovské fantazie a z
Holotropní stavy vědomí sehrály vědomého znovuprožívání a
velice významnou roli ve vývoji emočního psychického uvolňování
hlubinné psychologie a nevědomého materiálu na
psychoterapie. Většina autorů knih dynamiku přenosu. Při zpětném
popisujících jejich počátky připisuje pohledu vidíme, jak nešťastná tato
zásluhy rakouskému lékaři a změna byla - na dobu dalších
mystikovi Franzi Antonínu padesáti let omezila a svedla z
Mesmerovi. Ačkoli Mesmer sám cesty západní psychoterapii (Ross
přisuzoval změny ve vědomí, které 1989). Důsledkem tohoto vývoje
jeho pacienti prožívali, byla psychoterapie v první
„živočišnému magnetismu", jeho polovině našeho století prakticky
pařížské experimenty byly totožná s osobními pohovory,
předzvěstí rozsáhlé psychologické volnými asociacemi na gauči a
práce s použitím klinické hypnózy. behaviorálním odpodmiňováním.
Hypnotická sezení Jeana Martina Jakmile se psychoanalýza a jiné
Charcota uskutečněná s formy verbální psychoterapie „daly
hysterickými pacienty v pařížské do pohybu" a získaly si vážnost,
nemocnici Salpetriěre a výzkum postoj k přímému prožitkovému
hypnózy, který v Nancy prováděli přístupu k nevědomí se radikálně
Hippolyte Bernheim a Auguste změnil. Holotropní stavy, na které
Liébault, hrály důležitou roli v se dříve pohlíželo jako na
odborném vývoji Sigmunda potenciálně terapeutické a
Freuda. schopné získávat cenné informace
o lidské psýché, se náhle dávaly do

155
souvislosti s patologií. Od té doby pacient nacházel v běžném stavu
je převažující praxí potlačování vědomí. Některé nové přístupy
těchto stavů všemi dostupnými však byly tak efektivní, že vedly k
prostředky, dojde-li k nim hluboké změně stavu vědomí
spontánně. Trvalo mnoho let, než pacientů. Kromě psychedelické
odborníci začali znovu doceňovat terapie k nim patří některé
holotropní stavy a přímé emoční neoreichovské techniky, primální
zážitky. terapie, rebirthing, holotropní
dýchání a několik dalších.
Přestože akademické kruhy
Holotropní stavy a hlavního proudu tyto nové
moderní výzkum vědomí prožitkové metody dosud nepřijaly,
jejich rozvoj a používání zahájily
Renesance profesionálního zájmu o
novou kapitolu v dějinách
holotropní stavy začala na počátku
psychoterapie. Těsně souvisejí se
padesátých let krátce po objevu
starými a domorodými
LSD-25, s nástupem psychedelické
psychospirituálními technikami,
terapie. Pokračovala pak několik let
které sehrály zásadní roli v rituální,
ruku v ruce s revolučním vývojem
spirituální a kulturní historii lidstva.
psychologie a psychoterapie.
Budou-li v budoucnu uznány a
Skupina amerických psychologů a
doceněny, rozhodně mají potenciál
psychiatrů, hluboce nespokojených
způsobit revoluci v psychiatrické
s behaviourismem a freudovskou
teorii i praxi.
psychoanalýzou, cítila a také
Významných přínosů technikám
vyjádřila potřebu nové orientace v
navozování holotropních stavů se
těchto oblastech. Abraham Maslow
během druhé poloviny našeho
a Anthony Sutich na tuto výzvu
století dostalo nejen z klinické
zareagovali a vytvořili nové
praxe, nýbrž také z laboratorního
odvětví psychologie, kterému dali
výzkumu. Biochemikům se podařilo
název humanistická. V krátkém
objevit aktivní alkaloidy mnoha
čase si získala velkou oblibu.
psychedelických rostlin a vyrobit je
Humanistická psychologie
synteticky. Nejznámějšími z nich
poskytla rámec pro vývoj širokého
jsou meskalin z peyotlu, psilocybin
spektra nových terapií. Zatímco
z posvátných mexických hub a
konvenční psychoterapie
ibogain z afrického keře ebogy.
přednostně používala verbální
Méně známé, ale rovněž důležité
prostředky a intelektuální analýzu,
jsou harmalin z ayahuasky, tetra-
tyto nové takzvané experienciální
hydro-kannabinol (THC) z hašiše a
terapie položily důraz na přímé
tryptaminové deriváty objevené v
zážitky a vyjádření emocí. Začaly
jihoamerických druzích
používat rovněž bodywork - různé
psychedelických šňupacích prášků
druhy práce s tělem jako nedílnou
a v kůži některých ropuch.
součást procesu. Nejznámější druh
Chemický výzkum přispěl do této
této terapie, tvarová terapie
již tak bohaté psychedelické
(Gestalt therapy) Fritze Perlse
výzbroje neméně účinným
(Perls 1976), se stala velice
polosyntetickým LSD-25 a velkým
populární a používá se jí v široké
množstvím syntetických látek,
míře, zejména mimo akademické
zejména MDA, MDMA {extáze či
kruhy.
Adam), 2-CB a jinými
Navzdory tomuto radikálnímu
amfetaminovými deriváty. Tím byl
odklonu od terapeutických postupů
umožněn v širokém měřítku
hlavního proudu spočívá většina
systematický klinický a laboratorní
prožitkových druhů terapie dosud
výzkum účinků těchto preparátů a
velkou měrou na verbální
studium jimi vyvolaných
komunikaci a vyžaduje, aby se
fyziologických, biochemických a

156
psychologických procesů. teorii materialistické vědy týkající
Velmi účinným způsobem, jak se podstaty vědomí. Již lze sotva
navodit holotropní stavy, je věřit běžnému vědeckému nazírání
smyslová izolace nebo smyslová na prvotnost hmoty a pokládání
deprivace, při nichž dojde k vědomí za cosi, co je z ní odvozeno
významnému snížení smyslových - alespoň fakta získaná
podnětů. Její krajní forma zahrnuje pozorováním tuto tezi nepotvrzují.
naprosté ponoření se do velké, Pozorování transpersonální
zcela temné a akusticky izolované psychologie ve skutečnosti přímo
nádrže s vodotěsnou maskou se protiřečí běžně předkládanému
vzduchovou trubicí. Podobně obrazu vědomí jako vedlejšího
hluboce mění vědomí spánková produktu neurofyziologických
deprivace a dokonce i snová procesů v mozku. Již jen samotná
deprivace. Zabránění snům lze u existence věrohodných
pacienta docílit tak, že se pokusný mimotělních zážitků v situacích
jedinec pokaždé vzbudí, jakmile blízkých smrti stačí k vyvrácení
rychlý pohyb jeho víček (rapid eye tohoto vůdčího mýtu
movements - REM) prozradí, že materialistické vědy. Tyto zážitky
sní. Existují i laboratorní přístroje, dokazují, že vědomí zbavené těla
jimiž se dají navodit „bdělé sny", je schopné za určitých okolností
při nichž si snící osoba uvědomuje, přesně vnímat své okolí bez
že sní. smyslového zprostředkování.
Dalším známým laboratorním V současné situaci je
postupem měnícím vědomí je pravděpodobně
biofeedback - biologická zpětná nejpozoruhodnějším fenoménem,
vazba. Umožňuje uvádět jedince do jaké míry se akademickým
prostřednictvím elektronických kruhům daří ignorovat a
signálů do specifických potlačovat jakékoli nové důkazy
prožitkových oblastí otřásající nejzákladnějšími
charakterizovaných převahou metafyzickými domněnkami
určitých frekvencí mozkových vln materialistické vědy. Poznání
nebo jinými fyziologickými omezení existujícího koncepčního
hodnotami. Trh s přístroji měnícími rámce, které nedovolují, aby přijal
vědomí rychle roste a má širokou nové revoluční poznatky, přimělo
nabídku. Mají schopnost navozovat Abrahama Maslowa a Anthonyho
holotropní stavy vědomí kombinací Su-tiche, dva zakladatele
různých akustických, optických a humanistické psychologie a úzký
kinestetických podnětů. Výčet kruh jejich spolupracovníků, k
nových cest, po nichž se ubírá zavedení dalšího oboru
výzkum vědomí, by nebyl úplný, psychologie, pro nějž se ujal název
kdybych se nezmínil o thanatologii, transpersonální psychologie.
oboru zaměřeném na zkoumání Zkoumá celé spektrum lidských
zážitků blízkých smrti. zážitků včetně holotropních stavů
Thanatologický výzkum se stal a představuje vážný pokus o
zdrojem nejpozoruhodnějších spojení vědy a spirituality.
pozorování v celé transpersonální
oblasti.
Toto oživení zájmu o holotropní
stavy, jehož jsme svědky v
několika posledních desetiletích,
přineslo mimořádné množství Závěry
revolučních poznatků. Výzkumníci
v různých oblastech výzkumu Hlavním účelem této poslední části
vědomí nashromáždili působivé bylo ukázat, že kosmologie
důkazy, které jsou vážnou výzvou popsaná v hlavní části knihy není

157
ve skutečnosti neslučitelná s tento přístup nemůže pokračovat
vědeckými objevy, ale pouze s donekonečna. Je stále zřejmější, že
filosofickými závěry, které byly z hluboce zakořeněné předpoklady,
uvedených objevů mylně které představují základní kameny
vyvozeny. Zážitky a pozorování materialistického monismu, nejsou
popisovaná v této knize nejsou v současné době dostatečně
výzvou vědě, ale materialistickému podloženy vědeckými údaji.
monismu. Doufám, že se mi Množství důkazů snášených
podařilo prokázat, že běžný výzkumem vědomí, které by
„vědecký světový názor" je založen musely být potlačovány a nebrány
na řadě pochybných metafyzických na vědomí, navíc rapidně narůstá.
domněnek, které nejsou Nestačí jenom poukazovat na to,
odpovídajícím způsobem že tvrzení transpersonální
podpořeny fakty a vědeckými psychologie jsou neslučitelná se
důkazy. světonázorem materialistické vědy.
Skutečnou vědu charakterizuje K umlčení koncepční výzvy těchto
nepředpojatá aplikace vědecké tvrzení by bylo zapotřebí dokázat,
metody na výzkum jakékoli oblasti že pozorování transpersonální
reality, i když by se takové psychologie a výzkum vědomí,
podnikání mohlo jevit absurdní z včetně těch, jež jsou popsány v
tradičního hlediska. Podle mého této knize, lze stejně přiléhavě
názoru si právě tak počínali vysvětlit v rámci materialistickému
průkopníci v různých oblastech paradigmatu.
moderního výzkumu vědomí. S Vážně pochybuji, že by kritici z
obrovskou odvahou se pustili do hlavního materialistického proudu
zkoumání širokého spektra byli při plnění tohoto úkolu
holotropních stavů a nashromáždili úspěšnější než samotní výzkumníci
obrovské množství fascinujících v oboru transpersonální
údajů. Mnoho z jimi pozorovaných psychologie. Je mi ctí, že většinu
jevů představuje zásadní výzvu průkopníků v této oblasti osobně
hluboce zakořeněné víře po dlouhá znám. Všichni mají tradiční
léta nesprávně pokládané za akademické vzdělání a nejprve se
dokázaná vědecká fakta. upřímně a usilovně snažili vysvětlit
Přes čtyřicet let jsem se věnoval své objevy konvenčním způsobem.
výzkumu vědomí a ten mě Až poté se přiklonili k radikální
přesvědčil, že jediný způsob, jak si alternativě. Z vlastní zkušenosti
zastánci materialistické vědy vím, že počáteční zájem o
mohou udržet stávající světonázor, transpersonální psychologii
je soustavná cenzura a zkreslující podnítila matoucí a bolestná
interpretace všech poznatků nevhodnost starého paradigmatu a
týkajících se holotropních stavů. V nikoli ikonoklastické zanícení a
minulosti úspěšně používali tento potěšení.
přístup bez ohledu na to, zda Je třeba zdůraznit, že kosmologie
zdrojem nových poznatků byla zde popsaná není v rozporu s fakty
historická studie, srovnávací a pozorováními jakéhokoli
religionistika, antropologie nebo vědeckého oboru. Zpochybňuje se
různé jiné oblasti moderního pouze vhodnost filozofických
výzkumu vědomí. Rozhodně to závěrů vyvozených z těchto
platí o parapsychologii, pozorování. Myšlenky předestřené
psychedelické terapii a v této knize nemění žádné údaje
experienciální psychoterapii. popsané materialistickou vědou.
Dalšími příklady jsou thanatologie a Poskytují pouze široký metarámec
práce s laboratorními technikami projevy tvořící konsensuální
změn vědomí. realitu. Podle materialistického
Jsem pevně přesvědčen, že světonázoru je vesmír

158
mechanickým systémem, který v
podstatě vznikl sám, a vědomí je
pouze vedlejším produktem
hmotných pochodů. Poznatky
transpersonální psychologie a
výzkumu vědomí výrazně
nasvědčují tomu, že vesmír by
mohl být dílem vyšší kosmické
inteligence a že vědomí je
zásadním prvkem existence.
Neexistují žádné vědecké
poznatky, které by dokazovaly, že
hmota předcházela vědomí a že v
univerzálním schématu věcí není
zastoupena tvůrčí inteligence.
Obohatíme-li poznatky
materialistické vědy o vhledy z
výzkumu vědomí, dostane se nám
úplnějšího pochopení řady
důležitých aspektů vesmíru, pro
něž v současné době máme
neuspokojivá a nepřesvědčivá
vysvětlení. Jedná se i o zásadní
otázky typu stvoření vesmíru,
původ života na Zemi, evoluce
druhů a podstata a funkce vědomí.
Nedílnou součástí tohoto nového
pohledu na skutečnost je navíc
široká škála holotropních zážitků a
souvisejících jevů. Jde o rozsáhlou a
významnou oblast existence, pro
niž materialistická věda
nedokázala najít rozumná a
přesvědčivá racionální vysvětlení.
Po opakovaných frustrujících
pokusech jsem sám přestal doufat,
že se mi podaří vysvětlit mé
zážitky a pozorování v kontextu
koncepčního rámce, který jsem si
osvojil během akademického
studia.
Pokud se kterémukoli z kritiků
transpersonální psychologie podaří
předložit přesvědčivé, střízlivé a
realistické materialistické
vysvětlení mimořádného světa
holotropních zážitků, budu první,
kdo to přivítá a vysloví mu své
uznání.

159
MUDr. Stanislav Grof státě Maryland, kam odjíždí v
se během více než čtyřiceti let lednu 1967, aby pokračoval ve
svého profesionálního působení svých výzkumech mimořádných
stal světoznámým psychiatrem a stavů vědomí. Zde jej zastihuje
psychoterapeutem. okupace Československa v roce
1968 a vede k rozhodnutí zůstat
natrvalo v USA.
Stanislav Grof, jako
humanisticky orientovaný
psychoterapeut, hledá hlubší
psychologické pojetí lidské bytosti,
ve snaze překonat v té době
vládnoucí behaviorismus a
freudismus. Uvědomuje si, že nová
psychologie musí zahrnovat
všechny kultury a zkoumat celé
spektrum lidských zážitků včetně
mimořádných stavů vědomí -
psychedelické zážitky, transy,
epizody tvůrčí, umělecké, vědecké
a náboženské inspirace, mystické
stavy, zážitky kosmického vědomí a
další. Spolu s Abrahamem
Maslowem a Anthony Sutichem
Narodil se v roce 1931 v Praze. (zakladateli Společnosti
Později zde také absolvoval humanistické psychologie) pociťují
Lékařskou fakultu Karlovy nedocenění nesmírně důležitého
univerzity. V roce 1956 se na prvku - duchovního rozměru lidské
psychiatrické klinice téže fakulty psychiky. Vytvářejí nový směr,
dobrovolně přihlásil k pokusu s podložený obrovským množstvím
LSD. Zážitek, který během pokusu pozorování i pokusů a nazývají jej
prodělal, hluboce ovlivnil jeho transpersonální psychologií.
osobní i profesionální život a Koncem šedesátých let zakládají
inspiroval jej k celoživotnímu Společnost pro transpersonální
závazku zkoumat vědomí. Jeho psychologii (Association of
základním odborným zaměřením Transpersonal Psychology - ATP),
se stal výzkum mimořádných spojující všechny ty, kdo chápou
stavů vědomí. lidskou existenci v její celistvosti.
V Československu působil jako V roce 1969 přijímá Stanislav
psychiatr v ústavu v Kosmonosích, Grof vedoucí místo v
v Krajském ústavu národního Marylandském středisku
zdraví středočeského kraje a také psychiatrického výzkumu a místo
jako spoluzakladatel Výzkumného profesora psychiatrie na Univerzitě
ústavu psychiatrického, kde se Johna Hopkinse. Následující čtyři
věnoval zkoumání účinků LSD na roky je vedoucím oficiálního
lidskou psychiku a možností státního výzkumu psychedelických
využití této látky v psychoterapii. látek v USA. V roce 1972 se stává
Po první studijní cestě do USA v vědeckým pracovníkem
roce 1965 přijímá pozvání Esalenského institutu {Esalen
Univerzity Johna Hopkinse (Johns Institute) v Big Sur v Kalifornii, kde
Hopkins University School of má možnost shrnout své dosavadní
Medicíně) a Marylandského poznatky a kde vznikají jeho první
střediska psychiatrického knihy.
výzkumu {Maryland Psychiatrie Zde se svou ženou Christinou
Research Center) v Baltimore ve vytváří a rozvíjí techniku

160
holotropního dýchání, která vážné snahy o formulaci nového
umožňuje dostat se bez použití celostního (holistického) pojetí
psychedelických látek do lidské bytosti, přírody a kosmu
perinatální úrovně, oblastí spojujícího vědu a spiritualitu a
kolektivního nevědomí a přispívajícího k vytváření nového
transcendentních oblastí lidské vědeckého chápání reality -
psychiky. Plným prožitím jejich nového paradigmatu.
obsahu lze zbouráním vězení naší U příležitosti pětadvacátého
falešné totožnosti významně výročí založení Společnosti pro
přispět k duchovnímu osvobození, transpersonální psychologii
psychospirituální proměně a dostává Stanislav Grof společně s
integraci osobnosti. Opětným Kenem Wilberem zvláštní uznání za
spojením s naší pravou podstatou své mimořádné přispění k rozvoji a
tak můžeme dosáhnout vnitřních rozšíření tohoto nového oboru.
zdrojů vyrovnanosti a životního V současné době žije Stanislav
naplnění v tradiční psychologii Grof poblíž San Franciska, působí
nepředstavitelných. jako profesor psychologie na
Transpersonální psychologie se Kalifornském institutu integrálních
brzy začíná přirozeně spojovat a studií (California Institute of
prolínat s dalšími vědními obory. Integrál Studies), vede
Na konci sedmdesátých let je mezinárodní program
Stanislav Grof zvolen prvním profesionálního výcviku
prezidentem nově vytvořené holotropního dýchání {Grof
Mezinárodní transpersonální Transpersonal Training Program),
společnosti {International věnuje se rozvoji transpersonální
Transpersonal Association - ITA), psychologie a psaní odborných
která se stává interdisciplinární článků a knih.
vědeckou organizací, podporující

161