RESUMEN DE CONTRATO EMPRESA UNIDAD 1 Noción De tipicidad en materia de contratos. La evo !ción "!r#dica permitió perci$ir %!e no só o a e& es '!

ente de Derec(o) sino tam$i*n a cost!m$re. De a # %!e p!eda se+a arse %!e (a& !na tipicidad e,a ) re'erida a contratos discip inados en a e&) & otra socia %!e contemp a normas "!r#dicas %!e re,! an contratos con '!ente en a cost!m$re) %!e "!sti'ican a denominada tipicidad socia . La din-mica de os mode os contract!a es. Los mode os contract!a es %!e s!r,en de a tipicidad est-n en !n p!nto cr#tico) &a %!e s! !so (a dismin!ido considera$ emente en a actividad económica) %!e se or,ani.a en $ase a criterios dis#mi es a os previstos en a e&. De esta manera) e orden & a pro,ramación contract!a %!e ideó e e,is ador decimonónico) tan deta ista & r#,ida) pensada para ,!iar a os partic! ares) (a sido s!stit!ida por os n!evos mode os s!r,idos de a cost!m$re) a e,is ación especia & a vo !ntad de os partic! ares) %!e se (an constit!ido en a van,!ardia innovativa. E tipo re'erido a a noción ,enera de contrato. Caracteres de tipo contract!a E contrato) como ta ) es entonces !n /tipo e,a / c!&os e ementos de$en darse en !na re ación "!r#dica para %!e s!r"a !na o$ i,ación. La tipicidad) e,a o socia ) como a atipicidad) son conceptos %!e en materia contract!a tienen !n do$ e campo de ap icación0 1 Uno de primer orden) %!e est- dado por e concepto mismo de contrato. Toda re ación "!r#dica %!e no re2na os re%!isitos %!e a e& esta$ ece para e contrato) no ca!sa o$ i,aciones) sa vo %!e sea otra '!ente "!r#dica. 1 Otro) de se,!ndo orden) est- re'erido a a descripción de as diversas c ases de contratos %!e se p!eden ce e$rar. La c!estión de tipo es m-s conocida en re ación a a parte especia %!e contemp a as di'erentes c ases de contratos t#picos o at#picos. En este campo p!eden destacarse dos aspectos0 a estr!ct!ra & a '!nción de tipo. La primera est- dada por a re,! ación propia de cada tipo contract!a ) como !na s!erte de concreción en e caso de o disp!esto en a parte ,enera . La '!nción descri$e a 'ina idad pr-ctico1"!r#dico económica %!e se e re%!iere a contrato) es decir) a denominada ca!sa o$"etiva o económico1socia . Tendencias act!a es. Act!a mente (a& dos tendencias en os Derec(os occidenta es. En a c! t!ra "!r#dica de in' !encia #ta o1'ranco1,ermana (a& !na '!erte ,ravitación de a noción de tipo contract!a . En a c! t!ra an, osa"ona no se piensa %!e os tipos de contratos sea !n as!nto %!e p!eda determinar e e,is ador) sino %!e s!r,e de a m! tip icidad de decisiones emanadas de a a!tonom#a privada. La doctrina de tipo (a tenido %!e admitir !na ,ran cantidad de com$inaciones de os contratos creados por e e,is ador) & tam$i*n) a noción de tipicidad socia %!e se remite a a cost!m$re como '!ente de Derec(o. La post!ra %!e rec(a.a toda noción aprior#stica (a tenido %!e en'rentar !na pro'!nda e,is ación naciona e internaciona ) %!e tiende a (omo,enei.ar as contrataciones mediante re,! aciones t#picas. La , o$a i.ación económica p antea a necesidad de armoni.ar e,is aciones & e o só o p!ede (acerse tomando en c!enta e ementos esencia es) m#nimos) de"ando i$ertad a os individ!os para %!e as recepten & as adec!en a s!s intereses. En esta tendencia se $!sca !n /tipo m#nimo/) menos e3(a!stivo & deta ista) pero m-s e'ectivo para en'rentar os cam$ios. La intensa evo !ción & creatividad de os partic! ares (a p!esto en crisis os mode os e3tensos) a$arcativos) propios de os códi,os civi es de si, o pasado) para 1

esta$ ecer nociones ,enera es en determinados ,r!pos de contratos) pero de"ando !n amp io campo a a a!tonom#a privada. E tipo re'erido a os contratos especia es. C!estiones a"enas a tipo especia . A4 Problema de la admisibilidad: Una re ación contract!a p!ede merecer protección o ser simp emente permitida o pro(i$ida por a norma. Para estos pro$ emas no es necesaria a e3istencia de !n tipo especia por%!e p!eden ap icarse as normas ,enera es so$re s!"etos) o$"eto & ca!sa) & e orden p2$ ico en s!s diversos aspectos. 54 Problemas relativos a la formación de un contrato válido: A ,!nas n!evas pr-cticas no se re'ieren a a tipicidad) p!esto %!e no e,an a ser /n!evos contratos/) sino a aspectos re ativos a a 'ormación de !n v#nc! o v- ido. C4 El control estatal de entrada al mercado. Este tipo de normas se re'ieren) en rea idad) a !na re,! ación de a entrada a mercado) permitiendo participar só o a %!ienes re2nan determinadas condiciones de so vencia o idoneidad6 as# s!cede en a actividad 'inanciera) e se,!ro) a medicina prepa,a) & otras seme"antes. Los contratos especia es. A4 La finalidad económico-social como elemento para el tipo y la calificación. Los ne,ocios tienen !na 'ina idad individ!a %!e persi,!en as partes) & para c!&a apreciación (a& %!e investi,ar caso por caso e internarse en a partic! aridad de cada v#nc! o. Las mencionadas 'ina idades p!eden cate,ori.arse por ,r!pos) p!esto %!e os individ!os no p!eden ser tan ori,ina es) de modo de ser a$so !tamente distintos os !nos de os otros) en c!anto a s!s intereses económicos. De manera %!e !nos 'ines individ!a es coinciden con otros) p!diendo ser a,r!pados. Por e o) apreciados e3ternamente) p!eden ordenarse os contratos se,2n cate,or#as de 'ina idades %!e se persi,!en dentro de !na sociedad determinada & en !n tiempo dado. No se trata de esta$ ecer !n concepto previo de ori,en estata a %!e os contratantes de$en a"!starse) como o pretendió a concepción ori,inaria de a doctrina de a ca!sa o$"etiva) sino de o$servar a cond!cta de os partic! ares & e3traer de e o re, as ,enera i.a$ es so$re os propósitos %!e persi,!en & as t*cnicas %!e !ti i.an para o$tener os. 54 Funciones facilitadora, delimitativa y de programación0 E tipo e,a as# descripto c!mp e varias '!nciones0 Función facilitadora: e esta$ ecimiento de normas re ativas a a compraventa) si son ,enera es) p!ede 'aci itar a o$ra de os partic! ares) de modo %!e no necesitan inventar e contrato cada ve. %!e %!ieren rea i.ar a operación "!r#dica. Función delimitativa: e tipo e,a especia consa,ra !n de$er ser) & como ta ) m!estra o desea$ e en e desarro o de !na 'ina idad económico1socia espec#'ica. Función de programación: se,2n esta '!nción) e tipo esta$ ece aprior#sticamente as c ases de 'ina idades %!e e Derec(o considera s!scepti$ es de protección) de'iniendo 'i,!ras contract!a es & as c -!s! as %!e caracteri.an a as mismas. Esta c ase de '!nción es a %!e se enc!entra c!estionada & %!e) se,2n n!estra opinión) no de$e c!mp ir e tipo/. C4 Las funciones contractuales típicas: 2

De este modo se de'inen tipo o,#as ,en*ricas asociadas a a 'ina idad) & dentro de e as !n contrato tipo /principa / %!e tiene a posi$i idad de ser e / #der/) & por e o) ap icar s!s normas en 'orma s!$sidiaria a otros contratos %!e persi,!en e mismo o$"etivo. Por e"emp o) se sostiene %!e (a& !na 'ina idad de cam$io) en a %!e a compraventa es e contrato mode o c!&as normas se ap ican en s!$sidio a otros v#nc! os %!e persi,!en e mismo propósito. De esta manera a ca!sa apreciada en sentido o$"etivo c!mp e !n ro tipi'icador. Función de cambio de la titularidad: a 'ina idad %!e persi,!en estos contratos es a modi'icación en a propiedad de !na cosa o de !n derec(o a cam$io de !n precio. Función de transferencia en el uso: en e os no se a tera a tit! aridad so$re !na cosa) sino só o s! !so. Función financiera: a 'ina idad en este caso es e aprovec(amiento económico de dinero) siendo e contrato tipo e m!t!o. Función de garantía: mediante estas re aciones "!r#dicas se pretende $rindar !na se,!ridad respecto de c!mp imiento de otro contrato. Función de custodia: en esos (a& !na cosa a"ena %!e se entre,a para s! ,!arda & conservación. Función de colaboración gestoría: se trata de encar,o de actos "!r#dicos & materia es. Función de colaboración asociativa: dos o m-s partes contratan para o$tener !na 'ina idad com2n. E mode o es a sociedad & se inc !&en os contratos parciarios) asociativos) a,r!paciones de co a$oración) !niones transitorias de empresas. Tam$i*n a co a$oración asociativa entre personas '#sicas como os e%!ipos pro'esiona es. Tam$i*n in,resan en esta cate,or#a os contratos parasocietarios. Función de colaboración asociativa en redes: esta moda idad se da a trav*s de !niones de contratos %!e conviven en !n sistema cone3o. Función de previsión: estos contratos est-n destinados a a prevención de ries,os0 a renta vita icia en e Derec(o Civi & e Derec(o de Se,!ros en e Comercia . Función de recreación: contratos %!e tienen !na 'ina idad de entretenimiento0 "!e,os de a.ar) destre.a '#sica) ri'a. Función e tintiva: s! 'ina idad es e3tin,!ir con' ictos de derec(o. Función de gratuidad: en n!estro Derec(o son admitidos a donación & a renta vita icia. Contratos at#picos. Determinación de as normas ap ica$ es. !. La calificación del contrato: E primer paso ó,ico 'rente a !na re ación "!r#dica es s! ca i'icación "!r#dica. La ca i'icación es a operación a trav*s de a c!a se tiende a identi'icar e tipo ap ica$ e a contrato ce e$rado1Lo trascendente a a (ora de ca i'icar !n v#nc! o o encontramos en as o$ i,aciones & en a 'ina idad perse,!ida por as partes 3

imperativas y supletorias A4 Interpretar e contrato) es decir) dar e !n sentido a as re. 9.a a mode o como !n medio) apart-ndose de a 'ina idad t#pica 4 .a o socia ) sin apartarse en as 'ina idades.arant#as.2n s! conte3to.!na previsión t#pica 8. 7. especiales. rectificación: aplicación de normas generales.a o socia %!e esta$ ece !na 'ina idad) e ne. integración.ación de escrit!rar) a vio ación de de$er de c!stodia o de de in'ormación) o os intereses) a ca idad de a cosa o as .ocio "!r#dico indirecto es !na consec!encia de a tipicidad especia & de s! ins!'iciencia.ocio "!r#dico indirecto se prod!ce c!ando) para a o$tención de res! tado %!e %!ieren as partes) se !ti i. De modo %!e o %!e (a& %!e est!diar no son os tipos deta istas sino os pro$ emas t#picos) de %!* manera son res!e tos & cómo var#an se. C4 Recti'icar e contrato) es decir) a"!star a a!tonom#a privada a orden p2$ ico. E apartamiento de tipo se con'i.o en cada contrato. interpretación. A4 Prestación principal y accesoria perteneciente a distintos tipos Son a%!e os en %!e (a& !n tipo $-sico con !na o m-s prestaciones accesorias %!e pertenecen a otros tipos 54 Prestaciones principales pertenecientes a distintos tipos En estos s!p!estos e3isten var#as prestaciones principa es %!e corresponden a distintos contratos. En n!estra opinión) & e3aminando os con' ictos contract!a es) podemos conc !ir %!e *stos tienen !na reiteración0 e inc!mp imiento de a o$ i. "erar#uía de normas. E3istencia de !n so o contrato. %típicos puros E contrato es ca i'icado como at#pico p!ro c!ando es o$ra de as partes sin re'erencia a nin. Se os s!e e denominar /do$ es/ por%!e e contrato enca"a en dos tipos distintos) sin %!e pierda s! propia individ!a idad. Si (a& !n mode o e. El negocio &urídico indirecto: Toda a teor#a de ne.ocio "!r#dico $i atera es ca i'icado como t#pico c!ando es !n s!p!esto de (ec(o %!e enc!adra per'ectamente en a descripción e.rar e contrato) es decir) encontrar as normas ap ica$ es a os s!p!estos no previstos por as partes. as pactadas por as partes) &a %!e a a!tonom#a privada tiene pre'erencia en a "erar%!#a normativa de os contratos at#picos.a & otro %!e es a$so !tamente novedoso (a& !na serie de posi$i idades intermedias %!e constit!&en modi'icaciones parcia es de tipo. La rescisión !ni atera inca!sada o e inc!mp imiento de de$er de c!stodia son pro$ emas t#picos %!e tienen !n e emento en com2n & di'erenciaciones se. 54 Inte.!ra c!ando as disposiciones de contrato se apartan de a 'ina idad económico1socia de mismo.2n os intereses en "!e. La so !ción "!r#dica $asada en os pro$ emas t#picos. as privadas p!eden ser modi'icadas por%!e se apartan de normas imperativas. 11 $ontratos típicos Un ne.7. De este modo) as re. %típicos mi tos Entre !n contrato %!e se a"!sta por entero a a descripción e.

Uniones de contratos t#picos & at#picos. $ontratos autónomos recíprocos Entre as mismas partes se ce e$ran dos contratos en re ación de dependencia m!t!a) de modo ta %!e a e"ec!ción o va ide.a .ón de a e3istencia de otro) como oc!rre con a 'ian.ar a 'ina idad económica perse. Las redes contract!a es p antean pro$ emas propios.vinc! ado con e contrato de'initivo) en e sentido tempora & ca!sa ) sin %!e se a'ecte a tipicidad. 1.a.en e. 8.en convenciona . E contrato principa in' !&e so$re e accesorio en e sentido de %!e si se e3tin.!e e cr*dito prod!ce) por e'ecto derivado) a e3tinción de a .!ir c!-ndo (a& !no o varios contratos es irre evante %!e est*n vinc! ados por s! ce e$ración en !n mismo momento) por a !nidad de doc!mento en %!e se ce e$ran o por otra ca!sa. En as contrataciones propias de a sociedad de masas es necesario instr!mentar redes de contratos0 redes de !s!arios de tar"etas de cr*dito) de cons!midores) de distri$!idores.enera mente en . 'ucesión de contratos P!ede darse e caso de %!e !n contrato preparatorio est. Para distin.ocio %!e se %!iere (acer & para e c!a se !ti i. 5 . En e contrato at#pico e3iste !na de'ormación de tipo en virt!d de c -!s! as %!e as partes incorporan a !n contrato. (egocio reali)ado a trav*s de varios contratos .!ida) & por e o) as partes os com$inan sin %!e e os pierdan s! tipicidad ni se trate de moda idades %!e e e.!ida a trav*s de !n contrato) & e o motivó !na cate. 1. La e3istencia de !no o varios contratos.rado de dependencia !ni atera .ación m!& 2ti para e Derec(o) (a& !na 'ina idad s!pracontract!a .an varios tipos contract!a es. En este s!p!esto a in' !encia es m#nima) p!esto %!e o 2nico %!e m!estra cierta vinc! ación entre e os es e momento de ce e$ración o s! desarro o en !n mismo doc!mento) & am$os son datos %!e no prod!cen e'ectos/) es importante esta$ ecer si (a& !na o varias ca!sas o 'ina idades económico1socia es &a %!e es e e emento determinante para constatar a p !ra idad de contratos. El subcontrato . Uniones de contratos de ori. En e os a e3istencia de !n contrato só o se e3p ica por%!e (a& otros %!e '!ncionan como !n sistema6 no se "!sti'icar#a e ne. de otro6 cada contrato es a ca!sa de otro. 9.:.is ador (a&a previsto) como as precedentes. Finalidad supracontractual Necesitamos de !n concepto para tratar estos 'enómenos. E istencia de varios contratos C!ando e3isten varios contratos e 'enómeno es distinto de a atipicidad) apreciada *sta en sentido estricto. 7.a& m!c(os casos en %!e só o mediante varios contratos se p!ede a can. 7.arant#a. $ontrato principal y accesorio Un contrato depende de otro c!ando !no es a ra.a& a%!# !n contrato principa & !no derivado) .ori. de !no %!eda s!$ordinada a a e"ec!ción o va ide. Uniones de contratos de ori. En e s!p!esto de varios contratos) e os mantienen s! tipicidad & a!tonom#a) pero e3iste !na 'ina idad /s!pracontract!a /) !n ne.ocio si (a& !no so o. As# como (a& !na 'ina idad perse.

a mente t#picos) de modo ta %!e estos 2 timos son !sados instr!menta mente para o.En e a) as 'ina idades económico1socia es son distintas o m-s amp ias de as %!e e3isten en os contratos socia o e. 6 .rar a%!* as.

ante) como a marca) a ima. 1 La protección de $ienes de otor.mente. $aracteres: .!nos casos) se trata de distri$!ir $ienes de cierta comp e"idad t*cnica o intan.un contrato de duración. 0bligaciones del distribuidor 1 distri$!ir e'ica.o/. 7 . control y dominación A4 -a)ones de esta modalidad Es cost!m$re) so$re todo en os sistemas de distri$!ción) %!e e contrato se ce e$re por ad(esión a condiciones .ones para %!e e o s!ceda son n!merosas0 1 La necesidad de prod!cir !na inte.nar a ap icación ana ó.ración vertica de empresas para o c!a (ace 'a ta !n contro por parte de !na !nidad de decisión centra i.! an e tema) como e Códi.os0 si $ien os contratos de distri$!ción & de cons!mo tienen en com2n a de$i idad) di'ieren en todo o dem-s. E ementos com!nes ap ica$ es a os di'erentes contratos de distri$!ción.un aprovisionamiento contin+o. 1.aciones de as partes. E3c !idos de s!p!esto de (ec(o de a norma) ca$e tam$i*n imp!.2n os casos) re%!iere e e"ercicio de cierto contro so$re a%!e a %!ien se ceden estos e ementos. . 1 es comercia o civi .ada) o %!e se instr!menta a trav*s de condiciones predisp!estas.79>) por ser especia ) no p!ede ser ap icada ana ó. 54 %plicación analógica de la ley de protección de los consumidores En e Derec(o vi. 1 La e& 79. 1 Asimismo as!me !n de$er sec!ndario de cond!cta de no competir con e proveedor vendiendo os mismos $ienes o simi ares.ica) a %!e no res! ta posi$ e por%!e0 1 No se trata de casos an. 1.erencias e indicaciones de empresario principa . 1 @!ien distri$!&e se o$ i.79> est-n e3presamente e3c !idos por%!e estos s!"etos !ti i. O$ i. 1 En a .enera es. se.ón por a c!a no (a& cons!mo 'ina . Las ra. $ontrato celebrado por ad.Unidad 7. .enera ) &a %!e es cas!#stica) & s!s 'ronteras con a dominación a$ora ) con e contro societario) con e contro de a e"ec!ción de a prestación ?%!e es com2n en contratos tan diversos como a 'ran%!icia) en a ocación de o$ra) en contratos entre o$ras socia es & m*dicos4) son todav#a inesta$ es en a doctrina "!r#dica & "!rispr!dencia.i$i idad) %!e (acen necesario %!e e distri$!idor respete as s!. 1 !n contrato de con'ian. CONTRATOS DE DISTRI5UCION DE 5IENES < SER=ICIOS. .un contrato atípico.no/-.o.en) e .ente & por virt!d de a e& 79.a.o Civi . as de os contratos ce e$rados por ad(esión) sin %!e sean de cons!mo.esión. 7.un contrato de colaboración.a a (acer o respecto de $ienes %!e provee e principa . De ta modo) p!ede (a$er !na protección por ap icación de as re.an os prod!ctos & servicios %!e ad%!ieren para e proceso prod!ctivo o os revenden) ra. C4 $ontrato de dominación: diferencias entre dominación y control La dominación es !na c!estión di'#ci para de'inir en !na norma .icamente c!ando (a& otras e&es %!e re. La protección de d*$i "!r#dico no necesariamente demanda a ap icación de Derec(o de cons!mo) ni es a 2nica 'orma protectora de ordenamiento.

9. 0bligaciones del concedente Las o$ i. Civ.ente de comercio) de manera esta$ e?a di'erencia de !n comisionista4 prom!eve a actividad principa de empresario) proc!rando c iente a & concretando contrataciones para s! comitente.a de modo directo con e c iente6 e a.ación e (a sido encomendada.a a distri$!idor a dedicar s!s es'!er.ación.ente act2a en nom$re de principa o) sin representar o) prom!eve ne. Derec(o a a esta$i idad. Concepto: Es el contrato por el cual una de las partes (proponente) le encomienda a la otra (agente de comercio) la tarea de promover contratos y generar clientela.encia !na persona encar. La actividad de este a!3i iar no est.rar c ientes para s! comitente & remitir a *ste os pedidos de mercader#as) servicios ! otros $ienes c!&a comercia i. En especia se (a mencionado %!e a $!ena 'e) ea tad ?art.ente de via"es por a e& 1BB7A. La retri$!ción es !n porcenta"e so$re e precio de a operación. La esta$i idad de a re ación prod!ce !n de$er de o$rar de $!ena 'e %!e se concreta en a necesidad de preavisar a e3tinción & no o$rar de manera intempestiva) de modo de des$aratar os derec(os de a otra parte. 8. Partes Proponente0 empresa %!e es %!ien encomienda e tra$a"o. Las cláusulas de e clusividad La /c -!s! a de e3c !sividad en $ene'icio de proveedor/ o$ i. E a.is ada en n!estro pa#s) sa vo a de a.ación de comprar) sino só o de promover contratos. a0 no modi'icar intempestiva o in"!sti'icadamente e v#nc! o) de modo %!e e o eve a s! desnat!ra i.os a promover os $ienes de concedente sin (acer otra actividad. Es el medio idóneo para que el fabricante comercialice su producción.ente) a di'erencia de concesionario) no tiene o$ i.a a otra a promoción de s!s ne.ocios para s! $ene'icio. En a etapa de c!mp imiento) e o se concreta en a misma re. CONTRATO DE ACENCIA. sino la de servicios.ocios) con o sin representación) de manera esta$ e.ar !na actividad adec!ada para o.4) en e contrato de concesión) impone a a empresa concedente e de$er sec!ndario de evitar todo a%!e o %!e p!eda 'r!strar e 'in de a convención o per"!dicar inde$idamente a a otra parte. En a a.e.ente de comercio se o$ i. 7. a través de la organización comercial independiente de un tercero quien. no solo promueve la venta de bienes. No (a& transmisión de a propiedad de as cosas a vender entre as partes) &a %!e e a.! armente) sa vo ca!sas a"enas6 dar p!$ icidad .ente no es parte de contrato sino %!e !n intermediador. E comitente) a aceptar e pedido concierta !n contrato %!e o i.aciones de concedente son0 proveer re.ona territoria mente imitada) con e3c !sión de otros competidores) s!r.ación de no (acer a car. E a.ona) sino a trav*s de contratante %!e tiene e privi e. La /c -!s! a de e3c !sividad en $ene'icio de distri$!idor/ consiste en !n derec(o a distri$!ir en !na . 11AB) Cód.io. E a.iendo !na o$ i.o de proveedor) c!&o contenido es no distri$!ir en esa . o$a ) respetar a e3c !sividad pactada.1 Tam$i*n as!me !n de$er sec!ndario de cond!cta de secreto) %!e se trad!ce en a no reve ación a terceros de in'ormación o$tenida con ocasión de contrato & %!e res! te re evante. 8 .a a desp e.

7.ona) a e3c !sividad) e4 P!ede estar provisto o no de representación) p!ede ce e$rar directamente e contrato en nom$re de s! proponente.ente s!$ordinado de s! proponente &a %!e tienen !n esta$ ecimiento propio & !na or. Principales caracter sticas: a4 Promoción de ne. :.ocios evados a ca$o. 1.ente representante) %!e estar.o.o os ries. Rendir c!enta de as operaciones) en os p a.o de promover) por c!enta de a otra parte) a conc !sión de contratos en !na 'orma determinada) a cam$io de !na compensación proporciona a a importancia de os ne.ente as!ma a representación de 'a$ricante & ce e$ra os contratos de compraventa en s! nom$re & c!enta ?pero esto ! timo es e3cepciona 4. Si no act!ar. Dide idad o ea tad0 este de$er res! ta esencia mente de car-cter 'id!ciario de este contrato) en e sentido de a con'ian.ona a otra empresa competidora.ente intermedie acercando interesados o %!e e a.a s! actividad con p ena a!tonom#a) p!es no est.como simp e intermediador entre e proponente & e c iente) '4Retri$!ción0 p!ede consistir en !na cantidad 'i"a) en !na comisión por contrato %!e (a&a concertado) o en !na com$inación de am$as.a s! desempe+o) e a.ani. Act2a siempre en inter*s de proponente & as# se di'erencia de corredor) e c!a de$e ser imparcia . Tam$i*n p!ede (a$er !na disposición %!e prevea a indemni. Pese a a a!tonom#a %!e caracteri. El agente de comercio como au!iliar autónomo Este desp ie. Tiene !n de$er de co a$oración o cooperación0 consiste especia mente en act!ar con'orme con as instr!cciones dadas por e comitente6 in'ormar a proponente so$re a sit!ación de mercado) & advertir e inmediatamente en e caso de %!e no p!diese oc!parse de os ne. Por o tanto) no es !n a. ?por o tanto) sa vo pacto en contrario de representación) act2a como simp e intermediador. 9.a %!e e comitente deposita en * ) por o tanto) estimp #cita a o$ i.ani.ación empresaria a!tónoma & a s! propio ries.4 Moda idades0 %!e e a. d4 Cenera mente se e atri$!&e !na .a a actividad encomendada con a!tonom#a) tienen esta$ ecimiento propio & or.a a actividad encomendada con a!tonom#a & a propio ries. Tam$i*n p!ede darse a 'orma de a.ente de$e act!ar siempre en inter*s de proponente) tratando de o$tener a ma&or venta"a para *ste.ente de$e inc !ir en a vo !ntad de tercero para %!e concierte e contrato) & no !na interposición desinteresada & ne!tra de mediador entre intereses op!esto como es e corredor 8.o.s!"eto a as normas propias de a representación. E a. $4 Esta$i idad en a re ación con e proponente ?contrato de d!ración4) c4 A!tonom#a) no es !n s!$ordinado de proponente) rea i.a car. En rea idad) e e emento de a e3c !sividad es ocasiona ) as# como a representación. Es !n a!3i iar a!tónomo) a di'erencia de 'actor emp eado4 act2a a costa & ries.ocios.ente de comercio0 es a%!e %!e en virt!d de !n contrato con e principa ) as!me de manera esta$ e?di' con comisionista4 e encar. Act!ar siempre en inter*s de proponente) promoviendo s!s ne. Esta caracter#stica es s!'iciente de por s# para di'erenciar o de os a!3i iares s!$ordinados) ta es como e 'actor) e emp eado & e via"ante "erec#os y obligaciones $bligaciones del agente0.a) por o %!e 9 .ona & en esa . P!ede convenirse %!e e a.A.i.ación empresaria) con a c!a rea i.ación de no atender dentro de a misma .os de a co$ran.o propio.ación en caso de revocación.ado a comitente) ni en a re ación de s!$ordinación) ni de dependencia.ocios a c!enta de otra persona.os esta$ ecidos & en 'orma deta ada & "!sti'icada.ente se (a.ocios.

arant#a.ente invasor necesitar.ente mediador) se prod!ce e c!mp imiento %!e o$ i.ado a $!en 'in) por o %!e e3iste e derec(o a a comisión por parte de a.!na proporción.ente.derec(o a e a c!ando a inso vencia se prod!.1 si e a.ocio propio & con'orme a !so de comercio en casos seme"antes..creemos %!e tienen acción tanto contra e proponente como contra e a. Tendr.ca con posterioridad a a conc !sión de contrato & e comitente (a&a sido ne.derec(o a comisión a!n en e caso de %!e e proponente vo !ntariamente no %!iera e"ec!tar !n contrato) o %!e no se e"ec!te por s! do o o s! c! pa.en convenciona .ente no tendr.ente.o de a comisión6 este derec(o %!eda 'irme en caso de inactividad de proponente ante e inc!mp imiento in"!sti'icado de c iente) & a!n en e caso de reso !ción o rescisión de contrato por vo !ntad de comitente.ente o$rara con c! pa o do o.ente todo o parte de so$reprecio o. En consec!encia) e a.o de precio) se considera %!e e contrato (a e.o %!edan conc !idos directamente por e comitente o por medio de otro a.derec(o a perci$ir a comisión en proporción a a actividad desarro ada en os ne.satis'acer a comitente e sa do %!e res! te a s! 'avor) como si e propio a.irdesp!*s de conc !ido e contrato.ente o e proponente. Pero ca$e di'erenciar0 1@!e e proponente ce e$re directamente e ne. Reci$ir a comisión0 es !n tipo de retri$!ción de tipo a eatorio) & tiene por 'ina idad interesar en e ne.o o$rando como o (ar#a en ne. de s! intervención.ado a nin.ocios con personas %!e no sean idóneas o so ventes) pero si tendr.a a pa.i. Ca$e tener en c!enta %!e e a.2n os casos p!ede reci$ir !na retri$!ción mediante0 1!na comisión consistente en !n porcenta"e de precio 1!na comisión & parte de so$reprecio 1parte o todo e so$reprecio) pero sin comisión 71tiene tam$i*n derec(o a a e3c !sividad en a . i.ente t!viera 'ac! tad de representación) s! derec(o a a comisión s!r. < a!n mantiene ese derec(o en caso de %!e e contrato no se c!mp e o e precio no se perci$a por ca!sa imp!ta$ e a proponente.siempre de conocimiento de proponente para %!e e ne.ocio111de$e comisión 1@!e otro a.ona) tendrderec(o a comisión so$re os ne.ocios %!e dentro de esa .ente no tiene derec(o a reem$o so de os .derec(o a a comisión c!ando prop!siera ne.ente) se. "erec#os del agente 1. Si e a. Con a aceptación por parte de comitente de ne.ona (a&a prod!cido otro a. E a. Trat-ndose de !n a. P!ede convenirse %!e corresponda a a. Enviar en tiempo oport!no as instr!cciones.ocios %!e !e.astos .ente ce e$re e contrato sin con'ormidad de proponente1111disc!tido111Etienen o no derec(o a rec amar e a proponenteF.ente invasor) dado %!e a actividad de a..e"ec!tar e encar.ocio prop!esto por e a.de$er. En caso de m!erte o separación de a. 10 .ocio a os co a$oradores) asoci-ndo os de esa manera) a os res! tados de a actividad encomendada. Si e proponente (a tenido %!e rec!rrir a a "!sticia para o$tener e pa.ente no as reci$e) podr.ocio se eve a ca$o. Esta o$ i.ente) sin ca!sa imp!ta$ e de *ste) tendr.ado e3c !sividad dentro de !na .ente en proc!rar s! co$ro) sa vo %!e e a. En este caso e a.ente a %!e se e (a otor.ación es so o de ori.enera es & ordinarios derivados de desempe+o de ta actividad6 e comitente so o e de$e a$onar a comisión pactada o de !so) so$re e importe de as operaciones conc !idas a ra#.ona otor.ente adem-s de a comisión ordinaria) tiene derec(o a perci$ir otra) amada de .ente (!$iera sido e comprador.ente ce e$re e contrato con con'ormidad de proponente111de$e comisión 1@!e otro a.rado por e mismo so$re e tercero contratante0 en tanto a comisión consiste en !n porcenta"e con e precio esta$ ecido) e so$reprecio) en cam$io) no est.ada $bligaciones del preponente o comitente ppal: 1.

A %!e se e rinda c!enta El tercero frente al agente y al comitente o principal 111111caso de a.ente ce e$ra e ne.tam$i*n (a& !na medida %!e act2a dentro de os #mites de os vinc! ación directa entre tercero & proponente. E por e a.estionado por e a.ocios 7.ente sin representación son oponi$ es a proponente) p!es s! '!nción nat!ra es a de reci$ir & transmitir a a%!e toda in'ormación necesaria & re ativa a a concreción de os ne. poderes con'eridos. Este a. 111veamos a sit!ación en e derec(o ar. Revocación por vo !ntad !ni atera de comitente en caso de contrato sin p a. En cam$io) en a concesión) e concesionario compra e $ien a a '-$rica & !e. Pero son distintas as consec!encias %!e se derivan de !na ! otra sit!ación de a. Pa. Todo esto no imp ica %!e sean v. En o %!e se re'iere a cons!midor & !s!ario) a e& 7979> esta$ ece0 en caso de d!da se estar.ente es !n intermediario.siempre a a interpretación m-s 'avora$ e para e cons!midor. Ac. %gencia y concesión Act!ando e a. Dar instr!cciones so$re os ne.a a s! representado en a directamente a c iente.o) por o %!e e v#nc! o "co se esta$ ece directamente entre e c iente & e concesionario.rar !n n2mero m#nimo de ne.a directamente a comitente con e c iente) dado %!e e a.os (ec(os a a.ar a mitad de a comisión a a.ente.pa.entino0 e comprador de !na cosa %!e 'orm! a rec amación 'orma ante e a. Indemni.ar as comisiones.7.ocios) & no a c!mp e) e o 'ac! ta a proponente a reso ver medie o no c! pa) pero os da+os son resarci$ es so o c!ando medie c! pa de a. "erec#os del proponente 1.a en s! nom$re por s! c!enta & ries.ocios6 e a.o a comercia i.ente se compromete a o.ente sin representación En este caso se esta$ ece !n vinc! o "co.ocio & 'act!ra representante o$ i.o111c!ando 11 .ida a rec amaciónF Las rec amaciones so$re inc!mp imiento contract!a o e"ec!ción de'ect!osa (ec(as a a.idos os pa.ente sin representación Es!spende a prescripciónF EEs v. Per'eccionar e contrato .ente.ente.ente act2a como mediador) por o %!e directo entre e tercero & e proponente) dado no es parte en a ce e$ración de contrato.ente) e vinc! o "co e. E %!e os e'ectos son as!midos por estos desde proponente ) a aceptar a prop!esta remitida e momento de a ce e$ración de contrato. Sino (an sido e3presamente pactadas) se atendr-n a !so comercia de !.ente con representación 111111caso de a.ente sin representación) si (a& !na indicación de proponente en ese sentido6 pero admitimos %!e) dadas as circ!nstancias p!ede ser ap ica$ e a teor#a de a apariencia.ar por rescisión intempestiva de contrato por parte de proponente) o en caso de revocación anticipada de contrato ce e$rado por tiempo determinado. 8.ente act2a como medio de com!nicación idónea entre proponente & terceros no so o para %!e e contrato se 'orma ice) sino en todo c!anto sea consec!encia inmediata & necesaria de s! ce e$ración & e"ec!ción. &ausas de conclusión del contrato de agencia comercial M!t!o disenso Reso !ción por inc!mp imiento M!erte o incapacidad de !na de as partes Diso !ción de a sociedad comitente C -!s! a Gde !n m#nimo de prod!cción H111c!ando e a.ar 9. Si no conc !&era e contrato ! ordena s!spender as tratativas sin ca!sa "!sti'icada) de$er.ente.

ares e"anos) sin tener %!e montar !n oca a #. .ación $ienes & servicios 1Distri$!idor0 "iferencia precio: )anancia 1Distri$!#do0 Evitar costo estructura de ventas Elementos particulares a.o propios) a cam$io de !n desc!ento so$re e precio de as mercader#as ?mar. *ntermediación b. E!clusividad: Pacto e3preso Partes 1istribuidor: ad%!iere os $ienes de 'a$ricante para co ocar os en e mercado en nom$re propio.os) 'inanciación) etc. CONTRATO DE DISTRI5UCION.en de reventa4 & tam$i*n venta"as para a$onar as ?p a.4 'enta(as: A 'a$ricante o distri$!ido e conviene) por%!e as# s!s prod!ctos p!eden e. Planificación comercial ?precio por !nidad) r*.enera de cons!mo. -uncionamiento: E distri$!idor o$tiene os $ienes con desc!ento so$re e precio de ista) & 'aci idades de pa. &aracteres: Oneroso) 5i atera ) At#pico e innominado) No 'orma ) Consens!a ) Conm!tativo) Tracto s!cesivo) Comercia ) Int!it!s personae) de co a$oración. En sentido estricto) es e contrato mediante e c!a se as!me e compromiso de vender a otro) en 'orma esta$ e & e3c !siva) prod!ctos en !na determinada . No (a& representación) (a& transmisión de a propiedad) &) como consec!encia de e o) e distri$!idor soporta as consec!encias 'rente a terceros %!e no se tras adan a proveedor. Se pacta0 Una .ona. "istribuidor: %ct+a en nombre y riesgo propio c.ona de e3c !sividad para evitar %!e se me. .ca a con'ian.ar a !.encia.a) %!e es a $ase de contrato de a.c en os distri$!idores 12 • • a.argen de reventa0 Canancia distri$!idor e. $b(eto: Las cosas en . &oncepto: Es e contrato por medio de c!a !na de as partes ?distri$!idor4 se o$ i.a ad%!irir de a otra ?distri$!ido) 'a$ricante o prod!ctor4) mercader#as %!e *ste 'a$rica) para co ocar as masivamente por c!enta & ries. Elementos )enerales • Consentimiento0 Contrato de ad(esión • O$"eto0 1=enta de prod!ctos man!'act!rados 1Distri$!ción pe #c! as • Ca!sa0 Comercia i. 1istribuido: prod!ctor) 'a$ricante) ma&orista) importador %!e prod!ce) 'a$rica os $ienes %!e e provee a distri$!idor & 'i"a s! precio de reventa.desapare.imen de mercado) stocI4 d.o.

• E p a.o de os c ientes.ona de e3c !sividad. 7. Proveer a mercader#a en tiempo & 'orma oport!na.$. C!mp ir con as c -!s! as de p!$ icidad pactadas en e contrato) si as (!$iere. • E distri$!idor act2a en nom$re propio & tiene a!tonom#a e independencia con respecto a distri$!ido.ona de imitada. Service post1vta. 7. :.enera es de derec(o. 8.anancia de distri$!idor a (ace * . • Los derec(os de distri$!ido son 'i"ar e precio de venta de a mercader#a & co$rar e a distri$!idor por a %!e dio) & de distri$!idor es e de %!edarse con a !ti idad de a reventa. %gencia E a. • La re ación entre partes es como e contrato de s!ministro. Obligaciones del distribuido: 1. 9.!a mente ?corre ese ries. J. Obligaciones del distribuidor: 1. Otor.ona e3c !siva) de a misma mercader#a o$"eto de contrato. C!mp ir con a cantidad de compras m#nimas pactadas en e contrato.o4.as & os principios . Si no vendió a mercader#a no p!ede devo ver a) de$e pa. Pa.ar e a distri$!ido por a mercader#a. C!mp ir con e contrato de $!ena 'e & no rescindir o intempestivamente.tia.a .#a cons!mo No da .ocios en a . distri$!ir en a .o.tia. Soporta os da+os o p*rdida de a mercader#a & a 'a ta de pa. Si se pactó) co ocar a mercader#a en 'orma e3c !siva. 8. • La .ente es !n intermediario distribución Act2a en nom$re propio. 13 .ormativa %plicable: Lo pactado por as partes) normas an. Las mercader#as de$en estar en !n óptimo estado. 9. =ender a precio %!e 'i"ó e distri$!ido. distribución concesión O$"eto0 mercader#a com2n de O$"eto0 mercader#a de ma&or tecno o. Admiten pacto en contrario. .ar a i. Si se pactó e3c !sividad) no p!ede (acer ne. competencia c.o de contrato p!ede estar determinado o no. UNIDAD 8. @!e os distri$!idores) no vendan) distri$!&an o 'a$ri%!en mercader#a en @!e e distri$!ido no venda o distri$!&a a misma mercader#a %!e distri$!&e e distri$!idor) en s! . C!mp ir con e contrato de $!ena 'e & no rescindir o intempestivamente.

ación) dispone de os precios a pco) indica como de$e presentarse e oca ) e3i. Es !n contrato c!&o o$"eto es a distri$!ción de $ienes.e criterios conta$ es) so icita in'orme deta ados & se reserva e derec(o a intervenir en a conta$i idad de a concesionaria.CONTRATO DE CONCESION.en manos de 'a$ricante. E concesionario o$tiene de a re ación con e concesionario a venta"a de insertarse en e mercado $a"o e amparo de !na marca conocida ?marca de prod!cto %!e 'a$rica e concedente4 Elementos tipificantes del contrato de concesión comercial KEs !na de as especies dentro de os contratos de distri$!ción K.ación de ventas . KNo (a&) por o tanto) v#nc! o a$ora ) dado %!e e concesionario es !n comerciante a!tónomo %!e o$ra a s! propio ries. KSe a!tori.nos distintivos & trans'iere a concesionario a propiedad de os $ienes para a venta a terceros.ediante la concesión el concedente encomienda al concesionario un servicio permanente. Concepto . /u(etos parte del &ontrato K E Concedente0 comerciante o empresario %!e otor.ación empresaria/ %!e se o.ar a marca de concedente. y su(eto a un con(unto de normas que establece el concedente.r!po de empresas inte.a& !na desi.a dentro de a vasta & comp e"a or.o.a a concesionario e monopo io de reventa %!e se concreta en !na .!a dad ne. E concesionario vende os $ienes) se somete a contro de concedente & en a .!a %!e !n concesionario dentro de dL pco4. E concedente otor.idas por e concedente.!nos casos acepta patrones de cond!cta so$re as ventas.radas) %!e constit!&en) de a(# en ade ante) !na !nidad económica activa) c!&a or.!ra !na concentración de empresas en manos de 'a$ricante.a a concesionario a !ti i.ani.ona e3c !siva) permite a !ti i. Se p!ede se+a ar como '!nción económica de este contrato a /raciona i. Act2a a nom$re propio 'rente a terceros) soportando os ries. siendo el concesionario el medio a través del cual el concedente llega al mercado. De ese modo presta os servicios %!e son o$"eto de ese contrato?act2a i.ación de a marca & si. Los concesionarios se convierten en !na pie.ación & contro est.ona de e3c !sividad KNo (a& vinc! o representativo entre concesionario & concedente) dado %!e e primero act2a a nom$re propio & por c!enta propia.ani. KEs !n vinc! o de ar. coordinación y control impuestos por el concedente. Es un contrato seg+n el cual.ra a desentenderse e prod!ctor o concedente de a venta a p2$ ico) &a %!e de esto se (ar.ocia entre e concedente & e concesionario) por o %!e ser#a !n ac!erdo de a. que pone su empresa a disposición e!clusiva.a d!ración KTam$i*n se (a dic(o) %!e mediante e contrato de concesión) e concesionario ena"ena en todo o en parte s! independencia económica) p!es e concedente domina & contro a as partes de s! comercia i.a e derec(o a a compra de s!s prod!ctos para s! posterior reventa a p2$ ico a concesionario K E Concesionario0 comerciante %!e ad%!iere os prod!ctos de concedente para posteriormente revender os a p2$ ico a nom$re propio & por s! c!enta. Da nacimiento a !n .enera es diri. KSe otor.a a concesionario !na .car. 14 .r!pamiento vertica ) %!e con'i. su(eta a la organización. -arina sostiene: Es una técnica de concentración de empresas distribuidoras de los productos del concedente que forman una red de comercialización. organizado e integrado para la comercialización de sus productos.os. un comerciante o empresario (&oncedente) otorga a otro comerciante (&oncesionario) el derec#o a la compra de sus productos para su posterior reventa a nombre y cuenta propia de éste +ltimo.o e concesionario a c!a se ceden os prod!ctos para a venta.

E concesionario ad%!iere as mercader#as a !n precio especia ) para !crar con a di'erencia %!e pa. Aparece como !n 'enómeno de m!ndo capita ista act!a ) donde a e3pansión de a . K /Int!ito Personae/0 tiene importancia a persona espec#'ica de %!ien es e e.KLa 'ina idad es e intercam$io) es a venta de $ienes) de modo %!e e concesionario reci$e !na a!tori.!na e& especi'ica %!e o re.an a !na m!t!a cooperación) por o %!e es !na re ación de con'ian. KE concedente impone s! re.ación de s!s prod!ctos a 15 .enera o$ i.as de !nidades?venta) estimatorio) s!ministro) etc4 KE concesionario es !n medio por e %!e e concedente e.ar) os de venta) mantenimiento & reparación?service4 de os $ienes de esta marca) a!n%!e no (a&an sido vendidos por * .ociaciones 0a concesión en el comercio Estamos ante !n contrato con caracteres "cos propios) & %!e presenta varias moda idades.enera no se a.otan en e mismo momento de a ce e$ración de contrato K Co a$oración empresaria0 por%!e esta$ ece !na re ación de cooperación entre distintas empresas K Por ad(esión0 por%!e e concedente determina e contenido de as c -!s! as de contrato) no teniendo otra opción e concesionario %!e ad(erirse o no a mismo. K Consens!a 0 &a %!e .a e cons!midor 'ina .a) o sea) a con'ian.a es !n e emento %!e caracteri.enera mente se instr!menta por escrito K Tracto s!cesivo0 Las o$ i.aciones & as venta"as %!e o$tendr-n cada !na K No Dorma 0 no re%!iere !na 'orma e. &aracteres del contrato de &oncesión K 5i atera 0 es !n contrato en e c!a am$as partes %!edan o$ i.ación para a reventa) por o %!e) e concesionario privado o$tiene !n !cro derivado de a di'erencia entre o %!e compra & o %!e vende a cons!midor.ona. KAm$os se o$ i. KLos servicios %!e de$e prestar e concesionario son) en primer !.aciones %!e . KSe p!ede pactar distintas 'ormas de entre. KLa e3c !sividad a 'avor de concesionario p!ede permitir) no o$stante) a presencia de otros concesionarios en s! .aciones & derec(os de as partes) & por medio de a e3c !sividad) respecto de a actividad comercia de concesionario & a a e3istencia de esta$i idad de v#nc! o contract!a . Esto es as# por%!e a e ección de concesionario depende c!a idades persona es) t*cnicas) comercia es) de so vencia patrimonia ) & de presti. KE concesionario no p!ede atender a empresas competidoras.! a '!t!ras ne.io de s! empresa. amento KEntre e concesionario & e concedente se crea !n v#nc! o de co a$oración) %!e se empresa en as o$ i.a a este contrato.a a mercado.a mente ni (a& nin.ido como concesionario por e concedente K Normativo0 Re.! e ?(a& %!e ver os !sos & cost!m$res4 K Conm!tativo0 as partes a momento de a ce e$ración sa$en c!a es son s!s o$ i.enera e'ectos a partir de momento en %!e as partes mani'iestan s! consentimiento K At#pico) pero tiene tipicidad socia 0 no esta receptado e.adas) . KE contrato p!ede ser rescindido en c!a %!ier momento por a so a vo !ntad de concedente.aciones rec#procas para am$as partes K Oneroso0 !na de as partes o$tiene !na venta"a de a otra a cam$io de !na contraprestación en dinero.ran empresa necesita encomendar a comercia i.a partic! ar) a!n%!e .

ación) s!"eta a a or.ra o co ectivo.ar) e tiempo en %!e o (ar-) etc.io?%!e p!ede e. Es o %!e os economistas denominan .a) pero i.a a a prestación de servicios permanentes a 'avor de concedente d!rante s! vi.r!po0 imp ica a s!$ordinación de varias empresas a a sociedad e"e'e de . Predominio del concedente en la relación (ca con el concesionario esto se ve en %!e e !nico o$ i.a. Tam$i*n se reserva e derec(o de modi'icar e re. 0a concesión comercial constituye una concentración vertical de empresas &oncentración vertical de empresas es a re!nión de varias empresas $a"o !na dirección !nitaria) %!e provoca !n vinc! o de s!$ordinación) & %!e si. La empresa dominante) impone s!s criterios & directivas.ani.as & se reserva e derec(o de determinar e tipo de !nidad a entre. Todo o c!a en.onta ) a !nion a$arca empresas de a misma n.ación comercia . E inc!mp imiento de estos re%!isitos p!ede determinar e retiro de a concesión. a1De$e mantener as cantidades es stocI para as ventas 16 .ación de !n prod!cto6 en a (ori.o propio) as!miendo a ca idad de verdadero comerciante.ine e menor per"!icio para cada !na de as empresas. amento por decisión !ni atera . ?concentración vertica 4 En a concentración vertica ) as empresas s!$ordinadas ven a'ectada s! a!tonom#a económica) a!n%!e no "ca. &ontrato de concesión y figuras contractuales cl1sicas No es !n contrato de compraventa) ni de s!ministro) ni !n estimatorio0 Es !na t*cnica de concentración de empresas distri$!idoras de os prod!ctos de concedente %!e 'orman !na red de comercia i.ar a !n monopo io4 %!e !na parte entre. Por o %!e) se desempe+a como a!3i iar de concedente) pero a s! ve.! a e desenvo vimiento de concesionario con a empresa de 'a$rica & con a c iente a. amento %!e re. /ignificación del término concesión Sea %!e (a$ emos de derec(o pco o de derec(o privado) a pa a$ra concesión imp ica siempre !n privi e. $bligaciones impuestas al concesionario como consecuencia de la integración vertical E concesionario no se imita so o a or. E concesionario es !n a!3i iar a!tónomo %!e act2a en nom$re & ries. en as ventas o en a prestación de !n servicio de car-cter .otras empresas menores %!e se especia i.ani. Estas o$ i. Di'iere de a GcoordinaciónH) dado %!e a misma imp ica !n entendimiento entre varias empresas %!e e"ercen actividades cone3as) en 'orma ta %!e ori.ativas0 KP!ede ser rescindido en c!a %!ier momento pro a so a vo !ntad de concedente KEn virt!d de c -!s! as predisp!estas) e concedente %!eda e3onerado de toda responsa$i idad por inc!mp imiento de as entre.encia.ado es e concesionario) reserv-ndose e concedente?empresa 'a$ricante4) as si.!e criterios t*cnicos & administrativos !ni'ormes. En a vertica se !nen empresas de a misma nat!ra e.adas económicamente para a comercia i.an en a distri$!ción de ta es $ienes) pero con !n caracter#stica m!& partic! ar0 e dominio económico %!e e"erce e concedente.a a a otra) para o.r!po.rar por s! intermedio !na participación m-s e'ica.a a c!mp ir ciertos re%!isitos considerados esencia es por e concedente. KLa concedente impone !n re.!ir !na po #tica com2n en e mercado.aciones son de (acer & de no (acer.ación) coordinación & contro imp!estos por e concedente. Impone sacri'icios para os concesionarios) dado %!e imp ica !na restricción) i$remente aceptada) a a independencia económica & comercia de as empresas inte.ar a distri$!ción & venta de os prod!ctos de concedente6 adem-s se o$ i.!ientes prerro. En virt!d de este contrato) e concesionario se o$ i.) es !n empresario %!e co oca s! propia or. Con a concentración vertica ) se crea !n con"!nto indiso !$ e %!e de$e se.ani.radas.aciones no so o entre cada concesionario con e concedente) sino tam$i*n entre s!s diversos concesionarios.endra o$ i.

ado 'rente a terceros KEntre.o de precio pactado 2esponsabilidad frente a terceros E concesionario como consec!encia de contrato de concesión se re aciona con e concedente) & s! ve. La e3c !sividad a %!e se o$ i. Efectos -allo: %utomotores /aavedra contra -iat %rgentina(&/4.ra es KContar con !n stocI de rep!estos KO'recer !n servicio de mantenimiento & reparación a a c iente a d1E evar in'ormes periódicos a concedente so$re a evo !ción de ne.ado en 'orma perpet!a.$1De$e tener aprovisionamiento e3c !sivo de concedente. se re aciona con terceros ?c ientes4 por a venta de os $ienes %!e prod!ce en concedente.) a5o 6788(ap ica$ e a todo contrato de comercia i.amiento de .arant#as a concesionario) dado %!e este es e !nico o$ i.arant#a otor. Adem-s0 a posi$i idad de revocación !ni atera esta$a e3presamente prevista6 (a$#a inter*s en e concedente en cam$iar e concesionario por otro m-s e'iciente6 e concesionario (a$#a perdido as c!a idades comercia es %!e determinaron s! e ección6 A!tomotovi es Saavedra se (a a$a en mora 'rente a Diat Ar.aciones de$an c!mp irse & e contrato conc !ir en e tiempo %!e as partes ra. A a . a de interpretación de os contratos) no de$e cond!cir a pensar en !na d!ración inde'inida) sino %!e dic(o ppio impone %!e as o$ i.a e concesionario respecto de concedente es siempre a$so !ta.o) de$e entenderse %!e se enc!entra sometido a !na condición reso !toria) dado %!e e inter*s de concedente p!ede ser e cam$io de concesionario por !no m-s e'iciente. KOtor.ación de no competencia.dentro de a .ación por parte de concedente %!e si se atri$!&era sin #mite tempora ) imp icar#a comprometer s! patrimonio en 'orm aperpet!a0 por o tanto) a no pactarse p a. La corte (a dic(o %!e no (a& %!e con'!ndir esta$i idad con perpet!idad.o imp ica %!e as partes entendieron %!e pod#an conc !ir e contrato en c!a %!ier momento) & no %!e se (an i.ona$ emente p!dieron entender) o$rando con c!idado & previsión. A $!ena 'e como re. c1Mantener !na estr!ct!ra or.ocio $bligaciones del concedente KS!ministro de $ienes Mson $ienes de a ta tecono o.aciona KTener !n oca adec!ado KAtender a pco d!rante !n (orario m#nimo KEncarar a p!$ icidad dentro de as directivas . as mora es. 3Plazo.o de d!ración) a posi$i idad de den!ncia de c!a %!iera de as partes no es a$!siva ni contraria a as re.ación0 concesión) a.ada por e 2 timo. O sea) es a o$ i.ona otro concesionario4 o re ativa?!na e3c !sividad compartida4.encia) distri$!cion) E contrato de concesión con'iere !na de e.ani.arant#a de $!en '!ncionamiento/ otor.entina6 todos os condicionantes anteriores permitieron a a 17 . Ante !na caso de vicios red(i$itorios presentes en a cosa ad%!irida por e !s!ario de concesionario a "!rispr!dencia (a esta$ ecido con e tiempo %!e sera e concedente e responsa$ e por ta es de'ectos teni*ndose por $ase a /. E no esta$ ecimiento de p a.ar a e3c !sividad a concesionario) & a misma p!ede ser a$so !ta?%!e no e3istir.a de accesorios & rep!estos KPa. KE concedente de$e . *ne!istencia. Si 'a ta e p a. Dina mente se p!ede ver %!e tanto e concedente como e concesionario ser-n responsa$ es por os vicios red(i$itorios s!'ridos por e cons!midor %!e ad%!irió a cosa.ia. En a pr-ctica) casi siempre se reserva a 'ac! tad de (a$i itar a otros concesionarios) & a!n) de comercia i.aranti.ada por e concedente se de$e s!mar a%!e a dada por e concesionario por a venta de prod!cto.ar de 'orma directa por medio de 'i ia es.

Encargo de ventas: este no es m-s %!e !n s!$ordinado de !n comerciante.ra a desentenderse e prod!ctor o concedente de a venta a p2$ ico) &a %!e de esto se (ar. 111Concesión para a venta?de esta se (a$ a m-s propiamente en e pro. /uministro en e s!ministro) e prod!ctor es e ppa o$ i.car.ación empresaria para comercia i.ación de s! prod!ctos. &omparación con otros contratos &ompraventa: s!s re aciones no se imitan a actos ais ados de compras de mercader#as para revender. La concesión imp ica atri$!ir !n monopo io de venta e3c !siva a os concesionarios para (acer so participar de sistema de comercia i. amento se asimi a m-s a !na e& %!e a contrato) so$re todo c!ando e concedente se reserva a 'ac! tad de modi'icar o. E concesionario act2a a nom$re & por c!enta propia 'rente a 8ros. &$. De$e ad%!irir a propiedad de os prod!ctos para a concesión.ación empresaria/ %!e se o. Las re aciones proceden tanto de !na e3c !sividad de venta acordada a os distri$!idores %!e participan en a e3p otación comercia de os prod!ctos de concedente) como de !na inte. "istribuidor de productos : e distri$!idor no ena"ena s! independencia económica.92%9$ "E &$. Se p!ede se+a ar como '!nción económica de este contrato a /raciona i. .rama4 Concesión para a prestación de servicios.ración vertica de as empresas de a%!e os) con a de prod!ctor.ona determinada.2n e c!a ) !n comerciante o empresario ?Concedente4 otor. &oncepto: Es !n contrato se.a en !na persona o empresa ?concesionario4 a 'ac! tad de e3p otar !n servicio determinado dentro de esta$ ecimiento.andato e concesionario act2a en s! nom$re & c!enta) a di'erencia de mandatario %!e act2a a nom$re & c!enta de s! mandante.ani. Esto es e3presión de diri. Se o$ i.2n (a&a sido convenido.concedente act!ar como si e contrato est!viera sometido a condición reso !toria?en este caso) e (ec(o de$e ser pro$ado por %!ien pretende reso ver171J CCo4 En c ase de di"o) %!e este contrato '!e res!e to por perdida de con'ian.ar mercader#as provistas por e concedente & prestar os servicios & proveer os rep!estos & accesorios se. Concesión para a venta0 es e contrato por e c!a !n 'a$ricante ?concedente4 de e.ismo contract!a .ado) dado %!e as!me e compromiso de aprovisionar en a medida %!e a otra parte o necesite6 mientras %!e en a concesión) e ppa o$ i. Act2a en nom$re & c!enta propia 'rente a 8ros.a en !na persona o empresa ?concesionario4 a 'ac! tad de vender s!s prod!ctos con e3c !sividad en !na .a mediante !na retri$!ción a disponer de s! or.a) %!e no es necesariamente inc!mp imiento. &aracteres del contrato de &oncesión 18 .ado ser#a e concesionario) e c!a ) si $ien compra para revender) ena"ena tam$i*n s! i$ertad comercia .&E/*:. 2eglamentos impuestos al concedente este re. 111Concesión para a prestación de servicios0 Es e contrato por e c!a !na instit!ción ?concedente4 de e.a a otro comerciante ?Concesionario4 e derec(o a a compra de s!s prod!ctos para s! posterior reventa a nom$re & c!enta propia de *ste 2 timo) %!e pone s! empresa a disposición e3c !siva) & s!"eto a !n con"!nto de normas %!e esta$ ece e concedente.o e concesionario a c!a se ceden os prod!ctos para a venta.

!ientes c!a idades0 Explotación a nombre del concesionario S!r.enera e'ectos a partir de momento en %!e as partes mani'iestan s! consentimiento  %t pico: no esta receptado e.2n s! inter*s.aciones %!e .ormativo: Re. amento se. E concesionario o$tiene de a re ación con e concesionario a venta"a de insertarse en e mercado $a"o e amparo de !na marca conocida ?marca de prod!cto %!e 'a$rica e concedente4 $bligaciones del concedente 19 . Exclusividad: relativa o unilateral Este e emento aparece mani'iesto en as c -!s! as %!e esta$ ecen respecto a concedente %!e No podr.nar otros concesionarios.o -ormal: no re%!iere !na 'orma e.otan en e mismo momento de a ce e$ración de contrato  &olaboración empresaria: por%!e esta$ ece !na re ación de cooperación entre distintas empresas  Por ad#esión: por%!e e concedente determina e contenido de as c -!s! as de contrato) no teniendo otra opción e concesionario %!e ad(erirse o no a mismo.!na e& especi'ica %!e o re.enera o$ i. .e de a misma de'inición %!e (emos dado de Concesión) e concesionario .adas) . /u(etos parte del &ontrato  El &oncedente: comerciante o empresario %!e otor.ilateral: es !n contrato en e c!a am$as partes %!edan o$ i.ar re'ormas a re. E concesionario ad%!iere as mercader#as a !n precio especia ) para !crar con a di'erencia %!e pa.aciones rec#procas para am$as partes  $neroso: !na de as partes o$tiene !na venta"a de a otra a cam$io de !na contraprestación en dinero.ido como concesionario por e concedente  .a e cons!midor 'ina .  &onsensual: &a %!e .! e  &onmutativo: as partes a momento de a ce e$ración sa$en c!a es son s!s o$ i.a de a!tonom#a "!r#dica &a %!e as prestaciones %!e e"ec!ta son a s! nom$re & por s! propia c!enta & ries.  <*ntuito Personae<: tiene importancia a persona espec#'ica de %!ien es e e.! a '!t!ras ne.o.aciones & as venta"as %!e o$tendr-n cada !na  .a partic! ar) a!n%!e .a e derec(o a a compra de s!s prod!ctos para s! posterior reventa a p2$ ico a concesionario  El &oncesionario: comerciante %!e ad%!iere os prod!ctos de concedente para posteriormente revender os a p2$ ico a nom$re propio & por s! c!enta.enera no se a.o Subordinación económica y técnica Entre as partes se esta$ ece !na re ación en a c!a e concesionario %!eda en !na posición de s!$ordinación 'rente a concedente) %!e tiene s!perioridad económica dada entre otras cosas por e poder de dirección & contro 6 & a reserva de a 'ac! tad de rea i.enera mente se instr!menta por escrito  9racto sucesivo: Las o$ i.ociaciones Elementos esenciales del contrato de concesión: En este tipo de contratos no de$en 'a tar as si.desi.a mente ni (a& nin.

arant#a 'rente a os c ientes In'ormación0 Contar con in'ormación act!a i.ar .ada so$re as distintas operaciones) !s!arios) estad#sticas de mercado de a . vencido e p a. Plazos de "uración del contrato E contrato de concesión p!ede ser de p a.o inde'inido0  Pla)o determinado: Consiste en a 'i"ación de !na d!ración m#nima con posi$i idad de prorro.!ir as instr!cciones en materia conta$ e & administrativa %!e e (a&a dado e concedente  Aprovisionarse en 'orma e3c !siva de os prod!ctos de concedente O$ i.arant#as & e s!ministro de rep!estos para toda a red de concesionarios  Promover p!$ icidad os prod!ctos en 'orma .o m#nimo estip! ado.aciones re ativas a a or.ar !na cantidad espec#'ica de prod!cto  Proporcionar a in'ormación t*cnica & capacitación para a atención de !s!ario  Insta ar ta eres de comercia i.ar o necesario para mantener !n ritmo de e3p otación determinado) o c!a es distinto a decir %!e se o$ i.  Pla)o indefinido: Permite a am$as partes rescindir e contrato en c!a %!ier momento con preaviso.ona & dem-s datos c!&o conocimiento p!eda e.ar otros prod!ctos %!e res! ten competitivos respecto a concedente  Asesorar a os c ientes so$re as c!a idades & caracter#sticas de os prod!ctos de os %!e dispone para a venta Service  Reparar & dar os servicios correspondientes %!e correspondan a os prod!ctos vendidos  Prestar !n Servicio post venta a todos a%!e os cons!midores %!e (!$ieren ad%!irido s!s prod!ctos  Tener !n Inventario de rep!estos Carant#a0 e"ec!tar e servicio de . Mantener !na corriente de aprovisionamiento0 entre.o determinado o de p a.ani.aciones re'eridas a a Promoción  Promover venta de prod!cto a trav*s de a rea i.ar e contrato !na ve.ación para e'ectivi. A 'i"arse !n tiempo determinado de d!ración de contrato se p!ede presentar como desventa"a para e concesionario a incertid!m$re .ar a ser de inter*s. 2esponsabilidad frente a terceros 20 .a a apro$ación de concedente  No comercia i.enera $bligaciones del concesionario: O$ i.ación de !n m#nimo de operaciones  E'ect!ar p!$ icidad de prod!cto siempre %!e ten.enerada por%!e no sa$e si va rec!perar s! inversión inicia en os #mites de tiempo 'i"ados para a d!ración de contrato. La "!rispr!dencia considera %!e no (a& derec(o a rescindir e contrato antes de p a.o m#nimo sin !na ca!sa s!'iciente.ación  Disponer de !n esta$ ecimiento adec!ado  Tener !n e%!ipo de persona capacitado  Se.!e a entre.

ada por e 2 timo.arant#a de $!en '!ncionamiento/ otor. Con e o se o.o Civi & de de Comercio tampoco (a sido incorporado este contrato en a parte correspondiente a os contratos.E concesionario como consec!encia de contrato de concesión se re aciona con e concedente) & s! ve.ocio %!e e dador) o c!a permite !na .ocio se repita de a misma manera. A a .e concedente e responsa$ e por ta es de'ectos teni*ndose por $ase a /. Dina mente se p!ede ver %!e tanto e concedente como e concesionario ser-n responsa$ es por os vicios red(i$itorios s!'ridos por e cons!midor %!e ad%!irió a cosa. Ante !n caso de vicios red(i$itorios presentes en a cosa ad%!irida por e !s!ario de concesionario a "!rispr!dencia (a esta$ ecido con e tiempo %!e ser.!na otra e& especia destinada a re. Dina mente ca$e a.o de comercio. se re aciona con terceros ?c ientes4 por a venta de os $ienes %!e prod!ce en concedente.! ar o nos encontramos 'rente a !n contrato at#pico.ocio) & como contrapartida) e tomador se o$ i. Tampoco (emos encontrado nada %!e se re'iera a a concesión en e Códi. A di'erencia de os anteriores) e tomador no se imita a distri$!ir) sino %!e /(ace/ e mismo ne. CONTRATO DE DRAN@UICIA.arant#a otor.ran inte.ra !na identidad p!$ icitaria & económica 'rente a os terceros.o Civi como tampoco en nin.ración entre as partes.ada por e concedente se de$e s!mar a%!e a dada por e concesionario por a venta de prod!cto.arse %!e en e pro&ecto de !ni'icación & re'orma de Códi. 21 .nos distintivos) de procedimiento e3itoso para (acer e ne.ante permite a !ti i. .ación de a marca) de si.a& !na cesión de marca) de ima.a a o$rar ta como o estip! a e dador) a 'in de %!e e ne. Esta identi'icación e3trema crea a i !sión de !na empresa 2nica) a di'erencia de a concesión) en a %!e a di'erenciación permite a creación de !na c iente a propia de concesionario.en) !n s!ministro) contro es & a!ditor#as m!& min!ciosas so$re a actividad interna de tomador.re. 2egulación legal del contrato de &oncesión Dado %!e este contrato no esta contemp ado en e Códi. E otor.

9914.UNIDAD 9 &$.ado a dar e os 'r!tos de o reci$ido a $ene'iciario & a entre.=) 5-sicamente e contrato de$e contener0 a) La individ!a i. .a& dos personas %!e a .a a e"ercer a en $ene'icio de %!ien se desi.Did!ciante0 es e %!e crea e 'ideicomiso & transmite os $ienes de os c!a es es propietario a 'id!ciario. f) Los derec(os & o$ i. d) La identi'icaron de $ene'iciario.o o condición a 'id!ciante) a $ene'iciario o a 'ideicomisario. b) E modo en %!e otros $ienes p!eden ser incorporados a 'ideicomiso.o o cierta condición reso !toria) momento en %!e (a$r. E 'id!ciario NO p!ede ser 'ideicomisario ni tampoco $ene'iciario) sa vo %!e sea !na entidad 'inanciera.ne en dic(o contrato ?$ene'iciario4) & a transmitir o a c!mp imiento de !n p a. &aracteres: Oneroso) 5i atera ) Consens!a ) Dorma ) Nominado & T#pico.aciones de 'id!ciario & e modo de s!stit!ir o si cesare.%!e restit!ir a cosa.ación de 'ideicomiso) con indicación de 'ideicomisario.Dideicomisario0 e %!e se %!eda con os $ienes a termino de contrato.o o (asta %!e se c!mp a a condición reso !toria.1 Le& 79.*/$.por dic(o tra$a"o) e se.!ndo ?$ene'iciario4 va a reci$ir d!rante e ctto. Por este contrato se transmite a propiedad 'id!ciaria) es decir !n derec(o de propiedad revoca$ e por %!e esta s!$ordinado a d!rar so amente (asta %!e se c!mp a !n p a. &ontenido del contrato (art.o o condición a %!e se s!"eta e dominio 'id!ciario. .nada en e contrato.Did!ciario0 es %!ien reci$e os $ienes & esta o$ i. c) E p a. .ar os $ienes a a persona desi.!nos consideran terceros & otros como parte0 . e) E destino de os $ienes a a 'ina i.5ene'iciario0 es e %!e se $ene'icia con e prod!cido %!e saca e $ene'iciario con esos $ienes desde %!e se comien.ación de os $ienes o$"eto de contrato. /u(etos: se disc!te acerca de si as partes son dos ?'id!ciante o 'id!ciario4 o si son c!atro ?'id!ciante) 'id!ciario) $ene'iciario & 'ideicomisario4. . 22 . La di'erencia entre e 'id!ciario) e $ene'iciario & e 'ideicomisario es %!e e primero ?'id!ciario4 va a administrar e $ien & co$rar. Ad%!iere e dominio imper'ecto de a cosa d!rante !n p a. os 'r!tos de ese $ien) & e tercero ?'ideicomisario4 va a ad%!irir e $ien c!ando termine e ctto.a e contrato (asta %!e se termina. &oncepto: Contrato por medio de c!a !na persona ?'id!ciante4 transmite a propiedad 'id!ciaria de $ienes determinados a otra ?'id!ciario4 %!ien se o$ i. ?Art.92%9$ "E -*"E*&$.

ravar o disponer de os $ienes si o %!iere e 'ideicomiso ?e".o ?E".a& !n p a..Did!ciario0 de$e c!mp ir con as o$.Dideicomisario0 es e destinatario 'ina de os $ienes 'ideicomitidos. "erec#os y deberes de las partes: .!ndo va a reci$ir os $ienes de donde sa en esos 'r!tos a termino de contrato4. 2esponsabilidad: La responsa$i idad de 'id!ciario tiene dos imites o$vios0 . Tam$i*n tiene derec(o a e"ercer as acciones para de'ender os $ienes & a ser reem$o sado por .rando e dominio p eno.La separación de os patrimonio0 !na cosa es e patrimonio de 'id!ciario & otra) e 'ormado por os $ienes 'ideicomitidos) os %!e van a servir para c!$rir as o$ i. P!ede .ación de "!e. Tiene derec(o a reci$ir !na retri$!ción) %!e si no esta 'i"ada en e ctto.aciones de 'id!ciario respecto de a administración & e3p otación de e os. P!ede ser a s! ve.) e"ercer as.$b(eto: toda c ase de $ienes) de$en ser ciertos) e3istentes & %!e est*n en e comercio) inc !so p!ede ser !n o$"eto incorpora ) !n cr*dito o !n derec(o.astos & a rem!neración de 'id!ciario.ado4. .o) no se nom$ro !n destinatario e $ien pasa a 'id!ciante o a s!s (erederos. Plazo: e ctto.estión. Tam$i*n tiene derec(o a e"ercer as acciones para de'ender os $ienes 'ideicomitidos) con a!tori. 'ideicomisario ?&a %!e e primero va a reci$ir os 'r!tos d!rante e contrato) mientras %!e e se.Did!ciante0 de$e c!mp ir con as o$ i.atoria a escrit!ra p2$ ica.) donde a d!ración es (asta s! m!erte o (asta %!e cese s! incapacidad.i$ es o cons!mi$ es) as (erencias '!t!ras) os t#t! os va ores & os derec(os inte ect!a es. -orma: se de$e ce e$rar por instr!mento p!$ ico o privado) pero si e o$"eto es !n inm!e$ e es o$ i. .) a 'i"ara e "!e. %!e as!mió en e ctto.5ene'iciario0 tiene derec(o a reci$ir os 'r!tos prod!cidos por e $ien 'ideicomitido) descontando os . E 'id!ciario no 23 . NO p!eden ser o$"eto0 as cosas '!n. . No p!ede transmitir s! derec(o por ca!sa de m!erte) por%!e si m!ere) en !.) si e 'id!ciario no as e"erce.ar de pasar os $ienes a s!s (erederos) se desi. Si vencido e p a. A %!i ar4& no necesita e consentimiento de nadie.astos.aciones %!e as!mió en e ctto. .o m-3imo de 8> a+os sa vo %!e e $ene'iciario sea !n incapa.ación de "!e. .) & p!ede rec amar e a 'id!ciario %!e c!mp a con s!s de$eres.asta %!e N!an se reci$a de a$o. & rendir c!entas de s! . Si e 'id!ciario no e"erce) sin motivos) as acciones para de'ender os $ienes) e 'id!ciante p!ede con a!tori. Tiene derec(o a %!e se e rinda c!entas & a pedir e cese de 'id!ciario con consentimiento de 'id!ciante) en caso de inc!mp imiento contract!a . p!ede (acerse por !n p a.asta e a+o 7>>74 o (asta %!e se c!mp a !na condición reso !toria ?E". P!ede ser e 'id!ciante) e $ene'iciario o !n tercero & p!ede e"ercer as acciones para traspasar os $ienes a s! patrimonio) o. "erec#os y deberes del beneficiario y del fideicomisario: .nara otro 'id!ciario6 no p!ede ad%!irir para s# os $ienes 'ideicomitidos.

&oncepto0 ?Art.o o a condición reso !toria6 .1A Le& 79. E 'id!ciario tiene a 'ac! tad de emitir certi'icados de participación en ese dominio 'id!ciario o Gt#t! os representativos de de!daH . En caso de %!e e patrimonio 'ideicomitido sea ins!'iciente os arts.prescripción ad%!isitiva6 . &$. amentarias es a C.ada por a Comisión Naciona de =a ores para act!ar como 'id!ciario 'inanciero.ona$ emente (a$erse ase.=.o '!ese ca!sa de da+o) si e 'id!ciario no p!do ra.aciones con s! patrimonio persona .1118 C.a revocación de 'id!ciante) si se reservo en e ctto. Tampoco os acreedores de 'id!ciante p!eden co$rarse de os $ienes 'ideicomitidos) sa vo %!e (a&a 'ra!de. ?Art.- responde por esas o$ i.9914 contrato de 'ideicomiso donde e 'id!ciario ?e %!e e3p ota e $ien4 es !na entidad 'inanciera ?$anco) etc4 o !na sociedad a!tori.ación4. 24 . 7: Le& 79. E!tinción del contrato de fideicomiso. 78 & 79 esta$ ecen ciertas pa!tas0 se (ace !na asam$ ea con os tenedores de os certi'icados para %!e decidan como van a administrar & a i%!idar e patrimonio a partir de a(#.ins!'iciencia de os $ienes 'ideicomitidos ?de$en i%!idarse46 . No tiene e'ecto retroactivo6 . -uncionamiento: e 'id!ciante tiene !na cantidad de cr*dito & se os trans'iere a !n tercero ?'id!ciario4 e c!a emite t#t! os ?certi'icados de participación) acciones) de$ent!res) etc.9914 Son ca!sa es de e3tinción0 .C. So o se responde (asta e va or de a cosa %!e ca!sa e da+o ?tope de indemni. Los %!e os ad%!ieren pasan a ser $ene'iciarios.*/$ -*.destr!cción tota de a cosa o %!e este '!era de comercio6 NO se e3tin. → E contenido de contrato es e mismo %!e para e 'ideicomiso com2n adem-s de as condiciones para emitir os certi'icados de participación o t#t! os representativos de de!das.%.N. ?Comisión naciona de va ores4. Los inversores %!e ad%!ieran estos t#t! os son os $ene'iciarios & tendr-n derec(o a os 'r!tos o rendimientos o a !na c!ota de esos $ienes o de a venta de mismo.e c!mp imiento de p a.92%9$ "E -*"E*&$.4 va a imitarse esa responsa$i idad a va or de a cosa 'ideicomitida c!&o vicio o ries.dec aración de n! idad en sentencia e"ec!toria6 . esa 'ac! tad.4 para co ocar os entre e p!$ ico. $b(eto: (acer operaciones re ativas a mercado de capita es & %!ien dicta as normas re.!rado.&*E2$. Am$os son tomados como t#t! os va ores & p!eden ser o$"eto de o'erta p!$ ica. Responsa$i idad o$"etiva0 ?Art.ados con esos $ienes 'ideicomitidos) para co ocar os entre e p!$ ico.aranti.!e por a cesación de 'id!ciario) sino %!e se nom$ra !n s!stit!to.

D4 2eneficiario: No es parte en e contrato) sino $ene'iciario de a estip! ación %!e se rea i.o m-3imo de d!ración de contrato de treinta a+os desde s! constit!ción) sa vo %!e e $ene'iciario '!ere !n incapa. Un destinatario 'ina de os $ienes) %!e es e 'ideicomisario.o o condición.anancias %!e s!r.-ndose a administrar o & !e. 7.ar a $ene'iciario) %!ien podrser !na persona '#sica o "!r#dica) %!e p!ede o no e3istir a tiempo de otor.estión) s!cesión. 1.'ideicomiso c!ando !na persona ?'id!ciante4 transmita a propiedad 'id!ciaria de $ienes determinados a otra ?'id!ciario4) %!ien se o$ i.enere e $ien '#deicomitido a $ene'iciario desi. Un $ene'iciario de as . La ca!sa de este ne.aciona activa %!e es e s!"eto %!e constit!&e e 'ideicomiso. La e& 79.ación de transmitir a 'id!ciario e dominio de os $ienes s!"eto a p a.a a e"ercer a en $ene'icio de %!ien se desi.c!mp ir 54 Fideicomitente: Constit!&e e 'ideicomiso como derec(o rea de dominio & p!ede ser parte en a re ación "!r#dica como '#d!ciante. Una o$ i. E o$"eto p!ede ser determina$ e) (aci*ndose constar a descripción de os re%!isitos & caracter#sticas %!e de$en re!nir os $ienes) o $ien esta$ eci*ndose !n procedimiento para a incorporación de otros $ienes. Una parte o$ i.nado.e a o$ i.) caso en e %!e podr. :. A4 Fíduciante: Es parte en e contrato de 'ideicomiso & es %!ien transmite a propiedad 'id!ciaria de os $ienes) de$iendo tener capacidad para disponer de os mismos6 es %!ien instr!&e a 'id!ciario so$re e cometido %!e de$er. ELEMENTOS TIPICOS.amiento de contrato6 en este 2 timo caso) de$er-n constar os datos %!e permitan s! individ!a i.o.a) siendo) en a ma&or#a de os casos) !n pro'esiona e3perto.LORENOETTI0 PAC.ar os $ene'icios %!e .ación '!t!ra/.a$r. 7/4 dice %!e0 /E contrato de$er.individ!a i.o de c!mp imiento de !na condición o !n p a. Un $ien o !na p !ra idad de e os individ!a i. 14 o de'ine diciendo0 /. SUNETOS0 POSICION NURIDICA < DACULTADES.o & a otor.ados a a 'ec(a de ce e$ración) so$re os %!e se constit!&e e 'ideicomiso.991 ?art. Una parte o$ i. La denominada /atri$!ción 'id!ciaria/P de a propiedad tiene s! '!ente en !n contrato o !n testamento) de %!e s!r.a a c!mp ir e encar. 25 .a en s! 'avor. La o$ i.o transmitir o6 es %!ien res! ta depositario de a con'ian.ado a administrar e 'ideicomiso & %!e se denomina 'id!ciario. 9.ación a car. C4 Fiduciario: Es parte en e contrato) siendo %!ien reci$e a tit! aridad de $ien) o$ i.arant#a) .ne en e contrato ?$ene'iciario4) & a transmitir o a c!mp imiento de !n p a. E 'id!ciario se o$ i. 8.o o condición a 'id!ciante) a $ene'iciario o a 'ideicomisario/. 7A9 TOMO 8 COSTUM5RE < DINALIDAD ECONOMICA DEL CONTRATO. CONCEPTO0 La e& 79. B. Q.aciona pasiva %!e es e s!"eto o$ i.o de 'id!ciario de transmitir e dominio de $ien !e.d!rar (asta s! m!erte o e cese de s! incapacidad.ación de 'id!ciante de transmitir a 'id!ciario !n $ien a'ectado a !na 'ina idad) c!mp ida a c!a ) e $ien es n!evamente transmitido a 'id!ciante o a !n tercero) denominado 'ideicomisario.ocio transmisivo p!ede ser m!& variada0 inversión) . Un p a.en de a administración de 'ideicomiso J.991 ?art.

Negocio unitario de doble efecto E contrato de 'ideicomiso es !n ne. 19994) & a!n os cr*ditos '!t!ros) a eatorios) condiciona es) event!a es) iti. 11 CONSENTIMIENTO0 a aceptación se pres!me c!ando (an intervenido en e contrato de 'ideicomiso o c!ando (an rea i.o & a 'id!cia. CARACTERES < DELIMITACION.a a e3istir) e $ene'iciario ser. Se (a disc!tido si es !n so o ne. 71 O5NETO0 En principio p!ede ser o$"eto de 'ideicomiso /todo o$"eto incorpora ) todo derec(o & toda acción %!e se enc!entre en e comercio/ ?art. ?. B. En a primera tesis se a'irma %!e e contrato es !no só o & nacen dos e'ectos0 !no persona 1creditorio) %!e son as o$ i. ELEMENTOS ESENCIALES < TIPICOS. Negocio de confianza :en el fideicomiso la confian)a e iste en un grado ma imo. 199J & ss.ocio indirecto. Si tam$i*n e 'ideicomisario ren!ncia o no acepta) o si no e. E4 Fideicomisario No es parte) sino e destinatario nat!ra de os $ienes 'ideicomitidos & !n $ene'iciario event!a en e caso de %!e nin.ación de '#d!ciario con as de mandatario.an a e3istir) se entiende %!e e $ene'iciario es e 'ideicomisario.o pr!dencia . =.4. En e 'ideicomiso) e 'id!ciante transmite a propiedad a 'id!ciario) o %!e no oc!rre entre mandante & mandatario6 e 'id!ciario se o$ i. "elimitación con el mandato: o 2nico %!e coincide es a o$ i.Si nin. "elimitación con el negocio simulado: E 'ideicomiso es !n ne. Se disc!te) en cam$io) si e $ene'iciario & e 'ideicomisario son partes o terceros e.a no só o a . E 'ideicomisario p!ede ser $ene'iciario6 e 'id!ciante) e $ene'iciario ! otra persona) p!eden ser 'ideicomisarios.ocio %!e as partes no pretenden oc! tar & %!e presenta !n aspecto rea & otro o$ i.aciona .ada por ser !n dominio especia .ocios. Oneroso La transmisión 'id!ciaria no p!ede ser ca i'icada de onerosa) &a %!e e 'id!ciante no reci$e contraprestación correspectiva por os $ienes transmitidos.ocio con !nidad estr!ct!ra o dos ne. Relación real y obligacional: coe3isten dos aspectos0 !n contrato de 'ideicomiso %!e da ori. @!edan inc !idos os 26 . 8. No mediando aceptación en os t*rminos indicados) e 'id!ciario p!ede re%!erir a mediante acto a!t*ntico 'i"ando a ta 'in !n p a. La propiedad 'id!ciaria es !n derec(o rea ) c!&o t#t! o es e contrato de 'ideicomiso) caracteri.en a derec(os persona es creditorios. ilateral o plurilateral: Son partes de este contrato e 'id!ciante & e 'id!ciario.2n $ene'iciario acepta) todos ren!ncian o no e. !onsensual E contrato de 'ideicomiso %!eda per'eccionado desde %!e as partes (!$ieren mani'estado rec#procamente s! consentimiento A. En e aspecto e3terno (a& !n tit! ar de derec(o rea ) %!e es e 'id!ciario) & en e interno e 'id!ciario e"erce a propiedad con'orme a instr!cciones %!e (a reci$ido) por contrato) de parte de 'id!ciante.aciones & e otro rea ) %!e es e dominio 'id!ciario. y es compensada) a!n%!e m#nimamente) por as o$ i. 6). E derec(o de $ene'iciario) a!n%!e no (a&a aceptado) p!ede transmitirse por actos entre vivos o por ca!sa de m!erte) sa vo disposición en contrario de 'id!ciante.estionar) sino a transmitir e dominio a !n tercero) o %!e tampoco e3iste en e mandato.e 'id!ciante.ado actos %!e ine%!#vocamente a s!ponen o son tit! ares de certi'icados de participación o de t#t! os de de!da en os 'ideicomisos 'inancieros.ios) etc*tera ?arts. En a sim! ación tam$i*n (a& dos aspectos) !no e3terno %!e es a apariencia) & otro interno) %!e provoca e e'ecto rea mente %!erido. >) Negocio indirecto.itimados activos de $ene'icios con $ase en e contrato) adoptando a ma&or#a de a doctrina esta 2 tima posición @.aciones persona es %!e as!me e 'id!ciario) c!&o inc!mp imiento p!ede prod!cir a revocación de encar.2n $ene'iciario aceptare.

aciones n!c eares0 a4 Una cond!cta prestaciona de (acer encaminada a c!mp imiento de encar.a e res! tado sa vo pacto e3preso) o %!e se tras ada a 'id!ciano) de modo %!e a e'icacia no se promete. Tanto a e& 79. O5LICACIONES < DEREC. La e& 79. No (a& !n precio %!e se corresponda a va or de os $ienes 'ideicomitidos) o %!e e3p! sa toda idea de onerosidad a respecto. 174.t#t! os va ores & os derec(os inte ect!a es6 e 'ideicomiso 'inanciero tiene como o$"eto $ienes inmateria es.o) no (a& 'ideicomiso.ación) sino !n de$er %!e se impone a !n s!"eto c!&o inc!mp imiento no es coerci$ e) pero acarrea a p*rdida de !n $ene'icio.inscri$ir a transmisión 'id!ciaria en e re./..ación de medios %!e no .a de contratar !n se. La ca!sa1o$"etiva de contrato de 'ideicomiso p!ede ser de .9910 /E contrato de$er.ser so icitada por e $ene'iciario con'orme as previsiones contract!a es) ni de a c! pa o do o en %!e p!dieren inc!rrir * o s!s dependientes) ni de a pro(i$ición de ad%!irir para s# os $ienes '#deicomitidos/.istra$ es se de$er.dispensar a 'id!ciario de a o$ i.con e doc!mento escrito ?art. 19:94.ación de rendir c!entas) a %!e podr.o dado por e 'id!ciante6 $4 transmitir e dominio !e. 27 .acion de rendir c!entas0 /La rendición de c!entas p!ede ser so icitada por e $ene'iciario) por e 'id!ciante o por e 'ideicomisario) en s! caso) con'orme a a e& & a as previsiones contract!a es6 de$en ser rendidas con !na periodicidad no ma&or a !n ?14 a+o/. La e& 79.contener/ determinadas indicaciones en o %!e concierne a os $ienes) a s! d!ración) & a os derec(os & o$ i. 1eber de cuidado: carga de aseguramiento E 'id!ciario tiene !n de$er sec!ndario de cond!cta) derivado de a $!ena 'e) %!e consiste en e c!idado de os $ienes %!e est-n $a"o s! c!stodia.!ro. E 'id!ciario tiene dos o$ i.ser otor.2n e art#c! o 9L de a e& 79. e ins!scepti$ e de conversión. Asimismo) c!ando se trate de cosas re.a no es !na o$ i.. P!de contratarse so$re $ienes a"enos.991 dice %!e no se podr. E contrato es 'orma p!diendo adoptarse e instr!mento p2$ ico o privado6 pero si se trata de inm!e$ es) e contrato es so emne a$so !to) p!esto %!e si no se respeta a 'orma es ine'ica.aranti.991 consideró %!e a .a de os $ienes transmitidos ?art. E de$er mencionado encierra !n costo para prevenir os ries.o & con'orme a as indicaciones reci$idas.ado por escrit!ra p2$ ica ?art. 81 CAUSA0 La ca!sa de a atri$!ción patrimonia 'id!ciaria es e contrato de 'ideicomiso) o %!e e3p ica a re ación t#t! o1modo & derec(o rea 1persona .o de c!mp imiento de a condición o p a.991 como e pro&ecto de 1AAB) en s! art#c! o 19:8) a 'i"ar os contenidos m#nimos inc !&en e p a. Se.estión de mandatario es !na o$ i.OS DEL DIDUCIARIO.istro correspondiente a nom$re de 'id!ciario a os e'ectos de s! oponi$i idad a os terceros interesados de $!ena 'e. La car. 11B94) mientras %!e si e o$"eto o constit!&en cr*ditos) $astar.os) & a e& os impone a 'id!ciario $a"o a 'orma de !na car. Só o ca$e e3c !ir a a%!e os cr*ditos c!&a cesión est* e3presa o imp #citamente pro(i$ida ?art. As#) si se trata de inm!e$ es) e contrato de$er. Adem-s) de$en c!mp irse os re%!isitos 'orma es correspondientes a a nat!ra e. O$ i.arant#a) c!stodia) administración) inversión) testamentaria. 19994.a0 e 'id!ciario tiene a car. DORMA.o) por o %!e si se constit!&e !n 'ideicomiso sin p a.aciones de as partes6 ca$e ded!cir %!e de$e ce e$rarse por escrito.

OS DEL DIDUCIANTE. O5LICACIONES < DEREC. 1 Si se trata de cr*ditos) desde %!e sea noti'icado e de!dor.itimado para e"ercer todas as acciones %!e correspondan para a de'ensa de os $ienes 'ideicomitidos) tanto contra terceros como contra e $ene'iciario. Si *sta no (!$iese sido 'i"ada en e contrato) a 'i"ar. 1isponer o gravar los bienes E 'id!ciario tiene 'ac! tades de administración & disposición so$re os $ienes 'ideicomitidos) o %!e es !na consec!encia de a con'ian.e "!e. La inscripción registral: comien)o y duración de la oponibilidad 1 Si son $ienes re. 1 Si son $ienes m!e$ es no re. La 'ina idad provee de din-mica a patrimonio) &a %!e e 'id!ciario de$e prestar !na cond!cta ra.os del fiduciante E 'id!ciante tiene os si.! ar o co ectiva de os acreedores de 'id!ciario. 1B4 dice0 /E 'id!ciario se (a a e.La dinámica del patrimonio fiduciario Una ve.ir a transmisión de os $ienes a 'ideicomisario6 e4 desi.a a entre.991 ?art. Legitimación para la protección de los bienes La e& 79. %d#uisición de los frutos y productos La e& 79.ar os $ienes para inte.nar 'ideicomisarios s!stit!tos. -esponsabilidad por da3os 28 . prod!cida a entre.ada por e 'id!ciante & e derec(o de a$!so %!e se reconociera en os or#.ir a rendición de c!entas por parte de 'id!ciario6 $4 accionar ante e inc!mp imiento de 'id!ciario6 c4 opinar & ser esc!c(ado en e caso de imposi$i idad de c!mp ir con e destino de os $ienes) o de pro$ emas re ativos a o$"etivo prop!esto6 d4 e3i.rar os a patrimonio separado) $a"o a tit! aridad 'id!ciaria. BL4 %!e /Sa vo estip! ación en contrario) e 'id!ciario tendr. 1 Si se trata de t#t! os va ores nominativos o a a orden) desde e momento en %!e se c!mp an os re%!isitos de transmisión %!e correspondan a s! nat!ra e.991 esta$ ece %!e0 /C!ando as# res! te de contrato) e 'id!ciario ad%!irir.enes de esta 'i. teniendo en consideración a #ndo e de a encomienda & a importancia de os de$eres a c!mp ir/.a.!ientes derec(os0 a4 E3i.ona$ e para s! c!mp imiento) o %!e .a de os $ienes & s! inscripción dominia ) se con'orma !n patrimonio separado & a'ectado a c!mp imiento de 'ines. Tampoco p!eden a. E'ectos 'rente a terceros 1. -etribución y reembolso de gastos La e& esta$ ece ?art. Los acreedores de $ene'iciario & de 'ideicomisario só o p!eden s!$ro.arse en os derec(os de s! de!dor.istra$ es) $astar.derec(o a reem$o so de os .enera . 1erec.de oponi$i idad respecto a terceros de $!ena 'e.an desde %!e se inscri$ió en e re.a tradición6 a a'ectación a dominio 'id!ciario carecer.a propiedad 'id!ciaria de otros $ienes %!e ad%!iera con os 'r!tos de os $ienes 'ideicomitidos o con e prod!cto de actos de disposición so$re os mismos) de"-ndose constancia de e o en e acto de ad%!isición & en os re.astos & a !na retri$!ción.redir os $ienes 'ideicomitidos os acreedores de 'id!ciante) %!edando a sa vo as acciones por 'ra!de.a otor.istra$ es m!e$ es o inm!e$ es) os e'ectos comien. %creedores frente al patrimonio fiduciario Los $ienes 'ideicomitidos %!edan e3entos de a acción sin. 0bligaciones: entrega de los bienes se o$ i.istros pertinentes.istro.aciones) o$tención de cr*ditos.!ra.astos) as!nción de o$ i.

991 ?art.o Civi se imita a va or de a cosa 'ideicomitida c!&o ries. 194 disp!so %!e0 /La responsa$i idad o$"etiva de 'id!ciario emer.991) & 19B9) pro&ecto4 son tratados de a si. :.e'ecto retroactivo6 /c4 C!a %!ier otra ca!sa prevista en e contrato/. 7J) e& 79. 9. Q.ona$ emente (a$erse ase.B11.o o a condición a %!e se (!$iera sometido o e vencimiento de p a. d4 6uiebra o li#uidación. Modi'icaciones s!$"etivas0 cese & s!stit!ción de 'id!ciario. 8. Los e'ectos de a e3tinción ?arts. as precedentes) en e c!a e 'id!ciario es !na entidad 'inanciera o !na sociedad especia mente a!tori.ado a entre. La cesación de 'id!ciario no prod!ce a e3tinción de 'ideicomiso) sino a s!stit!ción de 'id!ciario por otro.!iente manera0 /Prod!cida a e3'inción de 'ideicomiso) e 'id!ciario est.aranti.aranti. El beneficiario: son os tit! ares de certi'icados de participación en e dominio 'id!ciario o de t#t! os representativos de de!da .o$ i.aranti.ando os instr!mentos & contri$!&endo a as inscripciones re. 5odalidades: (a& dos moda idades receptadas0 a4 Certi'icados de participación en a propiedad 'id!ciaria6 $4 t#t! os de de!da .ada por a Comisión Naciona de =a ores para act!ar como 'id!ciario 'inanciero) & $ene'iciario) son os tit! ares de certi'icados de participación en e dominio 'id!ciario o de t#t! os representativos de de!da . 8nformación. DIDEICOMISO DINANCIERO. El fiduciario: de$e ser !na entidad 'inanciera o !na sociedad especia mente a!tori.La e& 79. E3tinción $ausas de e tinción La e& 79. 'ecuriti)ación A4 $oncepto 29 . c4 1isolución si es una persona &urídica. 1A4 %!e0 /Dideicomiso 'inanciero es a%!e contrato de 'ideicomiso s!"eto a as re.991 esta$ ece as ca!sas de a cesación de 'id!ciario0 a4 -emoción &udicial. 7. J. 7:4 en !na en!meración no ta3ativa) dispone %!e /E 'ideicomiso se e3tin.ados con os $ienes as# transmitidos. e4 -enuncia.!e por0 /a4 E c!mp imiento de p a.#stra es %!e correspondan/.ar os $ienes 'ideicomitidos a 'ideicomisario o a s!s s!cesores) otor. La e& 79.o o vicio '!ese ca!sa de da+o si e 'id!ciario no p!do ra.ada por a Comisión Naciona de =a ores.991 ?art. La e& 79.991 dispone ?art. $4 5uerte o incapacidad.o m-3imo e. %utoridad de aplicación: a Comisión Naciona de =a ores. E ementos caracteristicos0 1.ados con os $ienes transmitidos.!rado/.ente de art#c! o 1118 de Códi. 7ituli)ación: ser-n considerados t#t! os va ores. 0ferta p+blica: podr-n ser o$"eto de o'erta p2$ ica) & siendo t#t! os va ores) res! ta de ap icación a e& 1Q.a 6 /$4 La revocación de 'id!ciante si se (!$iere reservado e3presamente esa 'ac! tad6 a revocación no tendr.ados con os $ienes as# transmitidos.

ado en a constr!cción de inm!e$ es de propiedad (ori.#as "!r#dicas a sa$er0 $ontrato primario En primer !.ar os mismos derec(os.arant#a e patrimonio 'id!ciario.ado con (ipoteca. Los certi'icados de$en ser emitidos so$re a $ase de !n prospecto en e %!e consten as condiciones de a emisión) as en!nciaciones necesarias para identi'icar e 'ideicomiso a %!e pertenecen & a descripción de os derec(os %!e con'ieren.ine !n cr*dito0 p!ede ser !na compraventa con sa do de precio o !n m!t!o .inario1$ase1primario/ %!e ori. Los t#t! os representativos de de!da son t#t! os va ores %!e representan de!da & tienen como .onta & a!n en c !$es de campo) mediante e otor.ación re%!iere de vanos pasos & di'erentes tecno o. E 'id!ciario es a entidad 'inanciera) os $ienes son cr*ditos (omo.e es a ce e$ración de !n contrato sec!ndario derivado de primero0 a entidad 'inanciera) como acreedora o cesionaria de !n cr*dito cierto i #%!ido en e contrato primario) ce e$ra !n contrato con !n tercero.*neos ciertos) %!e se a. Se o p!ede denominar /primario/ por%!e es e pres!p!esto para e s!r.ar !na cartera de activos re ativamente i #%!idos a trav*s de a emisión de t#t! os va ores.ocia$ es & divisi$ es.o de t#t! os emitidos con respa do en dic(a cartera6 es movi i.ación) %!e es denominada /mercado sec!ndario/. E inversor tiene !n t#t! o de participación directa so$re !n porta'o io de activos con caracteristicas (omo. Dentro de cada c ase se de$en otor.a de !na sociedad %!e act2a como 'id!ciaria.ación es !n proceso por e c!a !n con"!nto de activos %!e presentan ciertas condiciones de (omo. Tanto os t#t! os representativos de de!da como os certi'icados de participación son t#t! os va ores.La sec!riti.aranti.r!pan & %!e constit!&en e porta'o io) & so$re e o se emiten t#t! os de participación en e 'ondo. La emisión p!ede dividirse en series.ación/ La sec!riti. Tanto !nos como otros p!eden emitirse en c ases & dentro de cada !na de e as con os mismos derec(os) p!diendo dividirse en series. LI@UIDACION. $ostumbres y finalidad económica E 'ideicomiso 'inanciero p!ede ser !ti i.*neas %!e se co ocan a c!idado de !n trustee. E proceso mediante e c!a se prod!ce a tit! i. $ertificados de participación y títulos de deuda E 'id!ciario p!ede emitir t#t! os representativos de de!da .ni'icado es /t#t! o va or/) de a # %!e tam$i*n se o denomine /tit! i. $ontrato secundario E mecanismo %!e s!r.ados por os $ienes 'ideicomitidos & certi'icados de participación) os %!e p!eden ser nominativos no endosa$ es) o escrit2ra es) a portador o nominativos endosa$ es. o$a de activos %!e inte. E tit! ar posee c!otapartes de copropiedad. 30 .aranti.ar de$e e3istir !n /contrato ori.eneidad se re2nen en !na cartera para ser a'ectados a pa. P!eden emitirse certi'icados . o$a es de os certi'icados de participación & de os t#t! os de de!da) para s! inscripción en re.amiento de certi'icados de participación a os '!t!ros d!e+os de as !nidades a constr!ir) manteni*ndose a propiedad 'id!ciaria en ca$e.imiento de a tit! i.#menes de depósito co ectivo) os %!e se consideran de'initivos) ne.ran e patrimonio a'ectado a 'ondo com2n de inversión. De este modo se evita a compraventa & s!s costos operaciona es. E t#t! o va or tiene s! ca!sa en e contrato de inversión ce e$rado entre e inversor & a sociedad emisora) & representa a tit! aridad respecto de !na masa .ación deviene de security c!&o si. Asimismo /p!eden emitirse diversas c ases de certi'icados de participación & de t#t! os de de!da con derec(os di'erentes.

!iente0 1 E 'id!ciario de$e citar a asam$ ea de portadores de certi'icados de participación o de t#t! os de de!da) se.E procedimiento es e si.!ientes a a 'ec(a 'i"ada para a asam$ ea no e'ect!ada.ar de domici io de 'id!ciario6 a a!toridad de contra or p!ede disponer otra 'orma adiciona de citación.o de sesenta d#as contados a partir de a 2 tima p!$ icación) en e !. 1 La asam$ ea de$e ce e$rarse dentro de p a.2n e caso) o %!e se de$e noti'icar mediante a p!$ icación de avisos en e 5o et#n O'icia & !n diario de .ar esta$ ecido en e contrato o) en s! de'ecto) en e de domici io de 'id!ciario) a 'in de reso ver so$re a administración & i%!idación de patrimonio.ran circ! ación de !. 31 . Si no (a& %!or!m en a primera citación se de$e citar a !na n!eva asam$ ea a c!a de$e ce e$rarse dentro de os treinta d#as si.

!ra es m!& 2ti para e desarro o económico6 as pe%!e+as & medianas empresas p!eden acceder a $ienes de capita 6 'aci ita a contratación de . E ementos . Un tipo contract!a p!ede presentar diversas moda idades por%!e es ' e3i$ e & os partic! ares com$inan diversas normas e. E ementos especia es0 1.ocio.991. 7.a de a ocación & de a compraventa en s! caso) e acierto es a a!tonom#a) & no como en a e& 79. 32 .a por o$"eto cosas m!e$ es individ!a i.! a a e& 79.ar !n precio por e !so de !na cosa6 $4 a de ad%!irir a en !n tiempo '!t!ro) & c4 a de tomar !n cr*dito con . a constit!irse e . Por esta ra.oce) contra e pa. 9.991 donde se dice %!e es !na ocación a a %!e se e a.o de !n precio 'i"ado en e contrato) %!e responda a va or resid!a pres!mi$ e de a%!* a.adas) o inm!e$ es comprados especia mente por e dador o !n tercero 8. @!e e precio de a %!i er se 'i"e teniendo en c!enta a amorti.oce.a ) e leasing es !n contrato ' e3i$ e) por%!e admite moda idades & s!$tipos) & no (omo.a por o$"eto a rea i.UNIDAD : LEASINC. 71 Opción de compra.os de ne. La 'i. COSTUM5RE < DINALIDAD ECONOMICA DEL CONTRATO.ravamen so$re !na cosa %!e todav#a no pertenece a de!dor & c!&o rec!pero es re ativamente senci o) se dismin!&en os est!dios de ries.enera es de tipo) %!e son os contemp ados en a de'inición dada por e pro&ecto de 1AAB) de otros especia es %!e re.ación de este tipo de contratos.o de !n canon & e con'iere !na opción de compra por !n precio/.randes emprendimientos empresarios se toman en leasing $ienes inm!e$ es o m!e$ es) con !n a$aratamiento de os costos inicia es dismin!&endo os ries.ón) conviene distin. @!e e tomador ten.rar !na ma&or adapta$i idad de instr!mento e. En . Es !na de'inición importante por varias ra. En e leasing.a a 'ac! tad de comprar a cosa ocada mediante e pa. MODALIDADES < SU5TIPOS.a !na opción de compra.r!pos de $ienes) como ' otas de ve(#c! os6 en e campo de cons!mo) permite a renta de $ienes 'ami iares como e a!tomóvi o a comp!tadora) con !na 'inanciación de $a"o costo. @!e ten.!ir e ementos .arant#a so$re esa cosa.enera es0 11 Trans'erencia onerosa de a tenencia so$re !n $ien cierto & determinado para s! !so & . CONCEPTO.o & ca i'icación crediticia) $a"-ndose os costos in(erentes a cr*dito. E pro&ecto de 1AAB o de'ine en s! art#c! o 11:Q) diciendo0 /En e contrato de leasing e dador conviene trans'erir a tomador a tenencia de !n $ien cierto & determinado para s! !so & .*neo desde e p!nto de vista ca!sa ) &a %!e admite %!e as partes o ce e$ren teniendo 'ines di'erentes0 'inanciero) .re. Desde e p!nto de vista de tipo e.ones0 a4 de'ine a contrato de leasing como a!tónomo) & si $ien considera de ap icación s!$sidiaria e tipo e.a a s!s necesidades.ación de va or de a cosa a %!i ada.arant#a) compra) ocación.a es para o. En e leasing con' !&en todas estas perspectivas0 a4 La de pa. ELEMENTOS TIPICOS. @!e e dador sea !na entidad 'inanciera o !na sociedad %!e ten.

itimación para dar o en leasing ?importador) vendedor4) entre. Leasin. '4 Estar a disposición "!r#dica de dador por t#t! o %!e e permita constit!ir leasing so$re * .o. La pr-ctica ne.!ientes caracter#sticas0 a sociedad de leasing ad%!iere !n $ien inm!e$ e por indicación de a empresa tomadora) & e otor. operativo0 es !n contrato mediante e c!a !n s!"eto %!e es tit! ar de $ien ?propietario o 'a$ricante4 o tiene e.is ador considera parte contract!a so amente a dos0 e dador & e tomador) &a %!e e tit! ar es a"eno a a re ación.Un tipo contract!a p!ede presentar s!$tipos) %!e son moda idades a as %!e e e.o) otor.a e !so & .a a tenencia para e !so a tomador) con opción de compra. A di'erencia de 'inanciero) estamos en presencia de !n contrato %!e no tiene !na 'ina idad 'inanciera preva ente) sino de cam$io0 e tit! ar desea ocar1vender e $ien & e ad%!irente !sar1comprar o. mo$i iario0 es !na moda idad & no !n s!$tipo) &a %!e no tiene e ementos de ca i'icación espec#'icos) sino %!e se caracteri.o de va or resid!a . Leasin. e4 Ad%!irirse por e dador a tomador por e mismo contrato o (a$*rse o ad%!irido con anterioridad.o de !n leasing.ados !na cantidad determinada de per#odos) no es !n s!$tipo) sino !na moda idad caracteri. En e leasing 'inanciero) e3isten os tres s!"etos) pero e e. La primera compraventa) mediante a c!a e empresario 33 .ada por e o$"eto0 !n $ien inm!e$ e.9: Desde e p!nto de vista de s! con'i. En e leasing operativo) %!ien 'a$rica e $ien o da en leasing. Leasin. E o p antea e pro$ ema de esta$ ecer as acciones %!e tiene e tomador de leasing 'rente a tit! ar por de'ectos de a cosa. d4 Ser de propiedad de dador con anterioridad a s! vinc! ación contract!a con e tomador. c4 Comprarse por e dador) %!ien s!stit!&e a tomador) a e'ecto) en !n contrato de compraventa %!e *ste (a&a ce e$rado. sino %!e es m-s comp e"a.-ndo e a tenencia con a 'ina idad de !so por !n precio en dinero) d!rante !n p a. por o %!e e tit! ar ?a4 & e dador ?$4 constit!&en !na so a persona & parte contract!a 6 consec!entemente es $ipartito.os) 'o etos o descripciones identi'icadas por *ste. 9Leasing9 de retro o 9l*ase bac. $4 Comprarse por e dador se. e3istiendo entre am$os ne.ando !na opción de compra) previo pa.is ador es da !n ran. & c4 otro %!e es e tomador.a 2nicamente por e o$"eto.a de leasing m-s e3tenso.o de pa.oce contra e pa.a& !n s!"eto tit! ar de $ien ?%!e p!ede ser e propietario) e poseedor) e 'a$ricante) importador) vendedor46 $4 otro %!e es e dador de leasing.2n cat.ocios !na cone3idad contract!a ) pero no !n n!evo tipo o !n tipo e. 'inanciero0 Es !n contrato ce e$rado por e dador) %!e de$e ser !na entidad 'inanciera o !na sociedad con e o$"eto de ce e$rar estos contratos) con a 'ina idad de dar 'inanciamiento a s! c iente) denominado tomador) mediante e c!a e dador ad%!iere !n $ien por indicación de tomador) entre.o especia ) de modo %!e só o p!eden e3istir si se c!mp en os re%!isitos esta$ ecidos en a e& E $ien o$"eto de contrato p!ede0 a4 Comprarse por e dador a persona indicada por e tomador.2n especi'icaciones de tomador o se.o de !n canon) con opción de compra !e. E3iste primero !na compraventa) s!cedida !e.!ración t*cnico1"!r#dica) esta operación no presenta so amente a s!cesión tempora ocación1venta %!e es t#pica de leasing. Leasin. inmo$i iario0 Es !n vinc! o con as si.ocia p antea !na re ación tripartita0 a4 .

a ) a doctrina & "!rispr!dencia se inc inaron por a interpretación de %!e no e3iste compraventa) sino leasing. Ce e$rado por ad(esión. 5i atera . 54 'u&etos autori)ados para el 9leasing9 operativo 34 . PRESUPUESTOS DEL CONTRATO. Dorma . Oneroso. Conm!tativo. CARACTERES0 T#pico.ación n!c ear a transmisión de !so & .is arse como !n derec(o rea de !sar & . SUNETOS.o.ar) ca$e se+a ar %!e siendo e leasing !na operación 'inanciera) de$e ser rea i.aciones de (acer invo !cradas en e contrato no o trans'orma en !no de servicios) por%!e *stas son accesorias) siendo a o$ i. De tracto s!cesivo o e"ec!ción contin!ada. CALIDICACION0 La doctrina ar.ar e materia mediante e pa.! a a operación de cr*dit-bail :leasing4 descripta en e par-.ar !n inm!e$ e a"eno) pa.entina sost!vo %!e de$e e. La ocación concede a tenencia para e !so & .rado por dos contratos t#picos ?compraventa & ocación4 e"ec!ta$ es en 'orma comp ementaria) siendo precisamente e emento caracter#stico de este contrato a sim! taneidad de am$os actos DELIMITACION0 La e3istencia de o$ i.oce & a event!a trans'erencia de dominio En e m!t!o se entre.o de a %!i eres/.ra'o se. Consens!a .a de %!e ser.ando !n canon periódico) con a opción de compra persona . CALIDICACION < DELIMITACION.o. Con anterioridad a a tipi'icación e. 1e consumo.dada en leasing por parte de comprador.o a a primera etapa de leasing.trans'iere a a empresa de leasing !n $ien) es de nat!ra e. 1L4 %!e dice0 /La presente Convención re.oce de a cosa) o %!e es s!stancia mente an. 9Leasing9 internacional: la $onvención de 0tta/a La Convención de OttaSa) de 1ABB) so$re leasing internaciona da !n concepto descriptivo ?art.an cosas cons!mi$ es en propiedad6 en cam$io) en e leasing no se da a propiedad) ni as cosas son cons!mi$ es.!ndo) en a c!a !na parte ?e dador40 a4 conc !&e) so$re a indicación de otra parte ?e tomador4 !n contrato ?contrato de provisión4 con !na tercera parte ?e proveedor4 en virt!d de c!a ad%!iere !n $ien de e%!ipamiento) ma%!inarias o (erramientas ?de a ma%!inaria4 dentro de os t*rminos apro$ados por e tomador) por tanto %!e e os e conciernen) & $4 conc !&e !n contrato ?e contrato de leasing4 con e tomador) dando a *ste e derec(o a !ti i. En e leasing no (a& !na compraventa inicia ) p!esto %!e se de"a para a opción a ce e$ración misma de contrato.ado por $ancos comercia es & compa+#as 'inancieras. %!e constit!&e !n acto "!r#dico comp e"o inte. 8ntuito personae. A4 'u&etos autori)ados para el 9leasing9 financiero En primer !.a 'id!ciariaPRP) por%!e se $asa en a con'ian.

estión. Con posterioridad a e"ercicio de a opción) e tomador acepta a o'erta de compraventa) & se prod!ce !na trans'ormación de t#t! o por e c!a detenta a cosa0 de ocatario pasa a ser ad%!irente. en e easin.ación de capita con e ' !"o de 'ondos %!e de$e tener !n e%!i i$rio0 si e canon es i. ELEMENTOS ESENCIALES < TIPICOS. E precio es !n /canon/ %!e se inte. DORMA0 E pro&ecto de 1AAB dice ?art.ar a opción de compra %!e es !n e emento esencia . E inter*s preva ente en a inscripción es de tomador) toda ve. Si no est.o.ación de va or de propiedad ?precio de a compraventa4 & e costo 'inanciero ?inter*s de m!t!o4) adem-s de os costos administrativos & de . Es !na c -!s! a #cita siempre %!e no si.!a a precio dividido por a cantidad de per#odos de !so) es i. La e& 79. O5NETO. PRECIO.a por actividad e leasing. C4 -elación del dador con la cosa E dador p!ede ser propietario o no de a cosa. Las partes p!eden pactar %!e e tomador opte por renovar e contrato) s!stit!&*ndose as cosas %!e constit!&en s! o$"eto por otras cosas en as condiciones %!e e os pacten.!a a !na venta a p a. 11J74 %!e /e leasing de$e ser pactado en escrit!ra p2$ ica si tiene como o$"eto inm!e$ es) $!%!es o aeronaves.ra con e va or económico de !so ?a %!i er de a ocación4) e correspondiente a a amorti. Por e o) se estima necesario %!e en e momento de e"ercicio de a opción de compra) e3ista e pa.pactada) no es !n contrato de leasing. En os dem-s casos p!ede ce e$rarse por instr!mento p2$ ico o privado/. LA OPCION DE COMPRA DE RENO=ACION < DE PRORROCA.9910 en e leasing 'inanciero de$e ser !na entidad 'inanciera o sociedad %!e ten. as so$re e o$"eto de contrato de ocación & de compraventa) en c!anto se correspondan con a 'ina idad de este contrato.o de :>T de os per#odos. sino de ocación de cosas.E s!"eto dador esta imitado en a e& 79. En este se. E precio de e"ercicio de a opción de compra de$e estar 'i"ado en e contrato o ser determina$ e se. 7B4 'a$ricante o importador. 11:B4 %!e /e monto & a periodicidad de cada canon se determina convenciona mente.o.enera es re ativas a o$"eto de os contratos) especia mente en c!anto a a icit!d) posi$i idad) determina$i idad) patrimonia idad.itimación para contratar so$re e a) d-ndo a en leasing. Tam$i*n son ap ica$ es as re. E pro&ecto de 1AAB esta$ ece ?art. La inscripción de contrato es !n re%!isito de s! oponi$i idad a os terceros.ar e p a.o de !n /precio/) %!e representa e va or resid!a de a cosa. Las partes p!eden optar por prorro. Res! tan de ap icación as normas . operativo) de$e ser ?art. %!e de esa manera p!ede e"ercer a opción de compra contra e dador & oponer a a terceros en caso de con' icto. PLAOO. 35 . Siendo !n v#nc! o de d!ración) e transc!rso de tiempo es !n e emento esencia de este contrato) &a %!e e propósito pr-ctico perse. La opción de compra es !na 'ac! tad irren!ncia$ e) por%!e es !n e emento t#pico de contrato.2n procedimientos o pa!tas pactadas/.991 disp!so %!e p!ede ser e"ercida por e dador a partir de pa.atoria La opción de compra se re aciona con e /va or resid!a /.!ido por as partes no se o.ra sino a trav*s de a dimensión tempora . La opción es en 'avor de persona determinada & por o tanto p!ede ser e"ercida por e tomador) por s!s s!cesores & por os acreedores por v#a s!$ro. En e aspecto s!stancia ) e canon es !na c!rva com$inada de amorti.!ndo caso p!ede tener e.ni'i%!e desp a.

11Q>4 %!e /La inscripción de leasing so$re cosas m!e$ es no re.istro %!e corresponda a as cosas %!e constit!&en s! o$"eto.istro de Cr*ditos Prendarios de !. EDECTOS ENTRE LAS PARTES.!rando e c!mp imiento de a 'ina idad de contrato de $!ena 'e6 d4 reci$ir a cosa en caso de no (acerse !so de a opción de compra.ar a si es propietario) o $ien ad%!irir a si.a de $ien o$"eto de leasing. EL DADOR0 E dador se o$ i. Pasado ese t*rmino) prod!ce ese e'ecto desde %!e e contrato se presente para s! re.o de dador) pero p!ede darse e caso %!e compre !na cosa a !n 'a$ricante o comerciante & *ste a entre.! ar de ese derec(o) con'orme se e3i.ona$ e. La sit!ación "!r#dica es a si. La o$ i.ar donde se enc!entren as cosas o) en s! caso) se de$a poner a disposición de tomador e so'tSare.istra$ es o so'tSare) de$en inscri$irse en e Re.e a ocatario & a standard de a $!ena 'e & e e"ercicio no a$!sivo de os derec(os.imen de a e& 79.!na) pero a doctrina (a interpretado %!e a 'orma escrita es ad probationem.ar de $ien o$"eto de leasing con'orme a s! destino/.ca e'ectos contra terceros desde a 'ec(a de a entre.istra$ es & so'tSare p!ede cance arse) a4 Si o dispone !na reso !ción "!dicia $4 Si o so icita e dador o s! cesionario) c4 Si o so icita e tomador desp!*s de p a.ación de restit!ir propia de a ocación.a a ceder e !so de a cosa con car-cter tenencia . E contrato se pr!e$a por os modos previstos en a e&.a a trav*s de !n tercero6 e tomador reci$e a cosa en s! nom$re & de dador 1eberes secundarios de conducta Como de$eres de co a$oración) e dador de$e0 a4 Entre. En este sentido) e pro&ecto de 1AAB dice ?art.istración. Si se pacta a e3imición de responsa$i idad de dador en e leasing 'inanciero) e tomador tiene acción directa contra e vendedor con '!ndamento en %!e /e tercero p!ede en s! propio nom$re) e"ercer contra e primer ena"enante) os derec(os %!e da a evicción) a!n%!e * no p!diese (acer o contra e %!e e transmitió e derec(o/ EL TOMADOR0 E tomador de leasing es tit! ar de a tenencia para e !so & . En e r*.2n e contrato inscripto) p!ede e"ercer a opción de compra.!iendo as instr!cciones de tomador) se.E pro&ecto de 1AAB dice ?art. As# o dispone e pro&ecto de 1AAB) en s! art#c! o 11JJ re'iri*ndose a $ien0 /no p!ede vender o) . Si no e"erce a opción) de$e restit!ir a cosa en e tiempo oport!no) ap ic-ndose as normas de a o$ i. 11J74 %!e6 /A os e'ectos de s! oponi$i idad 'rente a terceros) e contrato de$e inscri$irse en e re. 11JJ4 %!e /e tomador p!ede !sar & .ravar o ni disponer de * /. Para e o de$e entre.!ren e . Como tit! ar de a tenencia) %!e importa reconocer en otro a propiedad) no tiene e.ar a opción de compra ase.e tomador no p!ede .!e directamente a tomador.!iente0 e dador c!mp e con s! o$ i.a es a car.o & en as condiciones en %!e) se.itimación para vender) ni para . Para %!e prod!.ación de entre.o.ación de entre.991) no (a& 'orma idad a .ar os t#t! os %!e ase. E pro&ecto de 1AAB dice ?art.2n os casos. 36 .ravar ni vender a cosa6 si o (ace es responsa$ e por os da+os ca!sados 'rente a dador6 este 2 timo tiene acción reivindicatoria contra e tercero pidiendo directamente e sec!estro de a cosa. 1eberes secundarios de conducta D!rante e !so de a cosa tiene os de$eres de ocatario) si se (a pactado a e ección de a cosa como 'ac! tad de tomador) de$e co a$orar e"erci*ndo a de $!ena 'e) con'orme a standard de o ra. Si se trata de cosas m!e$ es no re.oce de $ien & de$e (acer !n !so re. & por o tanto de$e pro$arse por escrito) entre as partes) re%!iri*ndose s! inscripción para os terceros.oce pac#'ico de a cosa6 $4 inscri$ir e contrato6 c4 otor. a inscripción de$e so icitarse dentro de os cinco ?:4 d#as (-$i es posteriores.ravar e $ien.

EUTINCION.o reso !torio si no se e"erce a opción de compra) ni se opta por s!stit!ir a cosa.!ientes criterios ?art.#stra es de a e& de prenda con re.a de a cosa0 si e contrato se inscri$e den'ro de os cinco d#as (-$i es de ce e$rado) (a& !n e'ecto re'roactivo de a oponi$i idad) p!esto %!e comien.istro de Cr*ditos Prendarios.ón) es (a$it!a e pacto de pro(i$ición de ceder & s!$ ocar) %!e es #cito por ap icación de as normas de a ocación. Son ap ica$ es as normas e.istro de e3pedir certi'icados re'eridos a a e3istencia de contrato de leasing.istra$ es o so'tSare) se ap ican as normas re.istro para i. oponi$i idad desde a inscripción0 !e. Dina mente) se dispone ?art. 1. En especia se esta$ ece %!e /e certi'icado %!e indi%!e %!e so$re determinados $ienes no aparece inscripto nin.a a contarse a partir de a en're.Distri$!ción de ries. EDECTOS DRENTE A TERCEROS.ar interesa e3aminar a posi$i idad de %!e e tomador ceda s! posición contract!a a !n tercero) %!ien pasar#a a s!stit!ir o en e !so & . 8.!na de as partes. MODIDICACIONES SU5NETI=AS0 CESION. E contrato de leasing (a sido ca i'icado como intuitu personae tomando en c!enta a persona de tomador) o c!a tiene !n s!stento en a pr-ctica ne. c4 e ries.istración.oce de a cosa.imen de a ocación en c!anto res! ten compati$ es con este contrato. Se esta$ ece a e.$a"o s! c!idado.istro) tiene e'icacia e.a (asta veintic!atro ?794 (oras de e3pedido/.a de os $ienes.ar) corresponde e3aminar a posi$i idad de %!e e dador ceda os cr*ditos %!e tiene con motivo de leasing.o de transc!rridos os cinco d#as (-$i es mencionados en e p!nto anterior) a oponi$i idad comien. 11J84 a o$ i.is ación re.a desde %!e e contrato se presente para s! re.ica.!a es circ!nstancias.aciones a car.ocia ) toda ve. 7.os de contrato0 a4 E deterioro o p*rdida de a cosa.ar estos cr*ditos. Ser.2n contrato de leasing en determinado re. E inter*s es atendi$ e) considerando %!e se trata de sociedades %!e tienen !na 'ina idad 'inanciera o) en e leasing operativo) p!eden proc!rar moneti.en e '!ncionamiento de Re.!ndo !. En e caso de cosas m!e$ es no re. Por esta ra.a6 7. Oponi$i idad desde a en're. Tam$i*n se e3tin. 37 . La inscripción registral: comien)o y duración de la oponibilidad E'ectos0 1. C!ando e leasing comprende cosas m!e$ es sit!adas en distintas "!risdicciones) se ap ica o disp!esto en a e& de prenda con re. Ca!sas0 En e per#odo de !so & .a es & re.2n a nat!ra e.ación de re. %!e e dador tiene inter*s en a persona de tomador) &a %!e a cosa est.!e por ac!erdo de partes) p*rdida de a cosa) imposi$i idad de !sar a para e destino especia mente previsto) inc!mp imiento de as o$ i.istro & as dem-s %!e ri.!irse por as ca!sas contemp adas en e r*.istra ap ica$ e) con'orme a os si.o 'inanciero.ap ica$ e a e3tinción por c!mp imiento de p a.o de a . 11J840 1.oce) antes de e"ercicio de a opción de compra) e contrato p!ede e3tin. $4 a o$so escencia tecno ó. amentarias %!e correspondan se. En primer !. En se.

Si no tiene esta (a$i itación no p!ede ce e$rar e contrato) sa vo %!e sea en representación o en $ene'icio de !n tercero %!e s# est* (a$i itado. CONCEPTO0 E contrato de a %!i er de a!tomotores es a%!e mediante e c!a !na de as partes) a empresa or.79> & modi'icatorias c!ando es de cons!mo) de a e& 79.UNIDAD J CONTRATO DE AL@UILER DE AUTOMO=ILES ?RENT A CAR4 COSTUM5RES < DINALIDAD ECONOMICA DEL CONTRATO. En c!anto a tiempo) p!ede ser de e"ec!ción instant-nea) di'erida o de ar. 71 a o'erta es de contenido determina$ e a momento de a aceptación o a entre.oce por !n tiempo determinado.is ación $ase es a de a ocación de cosas) en tanto es an. Es !n contrato de ocación t#pico) %!e p!ede ser de cons!mo) & %!e . Se conci$e como !na inte.ida a p2$ ico indeterminado mediante !na o'erta p!$ icitaria0 avisos) oca es comercia es !$icados en !.! ación de tr-nsito) en especia e carn* de cond!ctor (a$i itante.a en a 'ina idad t#pica) con as correcciones %!e s!r"an de a e& 79.ran circ! ación de cons!midores ?aerop!ertos) a.encias de t!rismo) (ote es4) a 'in de %!e se !ti icen os ve(#c! os para !n !so 'ina . PRESUPUESTOS DEL CONTRATO0 SUNETOS. ELEMENTOS ESENCIALES < TIPICOS. Es cost!m$re ne.ación) se a %!i an ' otas de ve(#c! os por%!e es menos costoso %!e comprar os.!nda es diri.!ro. CARACTERES0 Es !n contrato $i atera ) oneroso) consens!a ) no 'orma . De a # %!e sea !n t#pico contrato de cons!mo. La e. La 'ina idad tipica es a transmisión onerosa de !so so$re !n ve(#c! o de'inido como '!n. Como e ve(#c! o se a %!i a para e !so) de$e re!nir adem-s as condiciones %!e e3i.!ros.2n os casos) &a %!e e ve(#c! o p!ede a %!i arse $a"o c!a %!iera de estas moda idades.ares de .en as e&es ap ica$ es en materia de re.a. Esta t*cnica presenta dos moda idades principa es0 La primera es a diri.ración en e proceso prod!ctivo & no son contratos de cons!mo.adora) da en ocación !n ve(#c! o para s! !so & . La empresa o'erente de servicio es) .99A %!e re.a d!ración) se.enera mente) !na persona "!r#dica) pero nada impide %!e sea !na persona '#sica.onas de t!rismo o en ci!dades) donde e ve(#c! o es ocado por partic! ares para !n destino 'ina 6 en a actividad empresaria) como modo de terciari.91B so$re se. 11 Con re ación a a 'ormación de consentimiento interesa poner de re ieve a importancia de a p!$ icidad en estos v#nc! os) & se+a ar %!e si se trata de !n contrato de cons!mo) sero$ i.ida a as empresas) privadas o estata es) o'reci*ndo es p ante es de ve(#c! os %!e e as !ti i.o. Es !n contrato ce e$rado por ad(esión a c -!s! as .ocia %!e as partes ce e$ren !n contrato de ocación &) con"!ntamente) !n se.!ro %!e c!$re os da+os de ve(#c! o & a responsa$i idad civi 'rente a terceros) e3istiendo a%!# dos contratos en !nión e3terna.enera es) o c!a es in(erente a '!ncionamiento de ne.atoria para e o'erente.! a e tr-nsito !r$ano & de a e& 1Q. Se (a di'!ndido amp iamente a cost!m$re de a %!i ar a!tomóvi es por !n tiempo determinado0 en .ani. 38 .enera mente es ce e$rado en !nión e3terna con !n contrato de se.an para s! persona & a 'in de $a"ar os costos %!e s!pone a tit! aridad dominia de estos $ienes.ocio empresario. La se.i$ e por as partes) para s! !so re.! ar d!rante !n tiempo determinado. Es !n acto de administración) por o %!e se re%!iere capacidad para administrar En c!anto a !s!ario) tam$i*n se ap ican as normas de a ocación.

E propietario & e administrador persi.81 !na ve.osa.enera es de a ocación.imen vi. 7. La cost!m$re ne. E ocatario se o$ i.istra & (a$i itación) se.an venta"as0 e cons!midor tiene e !so de !na casa de vacaciones sin comprar a) sin os costos de mantenimiento ?tasas) imp!estos4) sin os ries. E ocador de$e entre.os de temporada) p!esto %!e se vende con anterioridad. Esta conce$ido para %!e am$as partes o$ten.as %!e .aranti.H4. 1:1:4 & a de pa.ar a cosa en $!en estado ?art. RIESCOS DEL CONTRATO.os ?ro$os4) evitando e !so ine'iciente) &a %!e só o o (ace por %!ince d#as & no tiene %!e pa.a) a o$ i. Civ.ravan a cosa. 1::J4.ar as reparaciones ordinarias de a%!e os deterioros menores ?art. as .ente) tanto en s! de'inición) inscripción re.r!po de s!"etos %!e ad%!ieren con"!ntamente !n inm!e$ e & dividen e tiempo de !so) en 'orma a ternativa) ce e$rando !n v#nc! o asociativo.o as o'rece a p2$ ico cons!midor.4) conservar a ?arts. 111eterioros del automóvil Los deterioros %!e s!'re a cosa por e paso de tiempo) por e !so norma o e caso 'ort!ito) de$en ser soportados por e ocador) &a %!e *ste co$ra !na renta por ese !so6 en cam$io) es "!sto %!e os deterioros derivados de !n !so anorma sean a car.ana con a venta anticipada & con a dismin!ción de os ries.ar por e resto de per#odo en %!e no a precisa) & o$tiene adem-s) servicios %!e ser#an m!& costosos en !na casa partic! ar.4) responder de os vicios o de'ectos . 1:19) Cód. 1:88 & ss. En a re ación interpartes) a c!estión se res!e ve por a c! pa$i idad de cond!ctor) %!e de$e ser demostrada por a empresa ocadora.istra o .raves de a cosa arrendada ?art.ar por a evicción ?art.ocia m!estra %!e) por e contrario) se trata de !n v#nc! o de cam$io en e -m$ito de derec(o de cons!midor0 !na empresa constr!&e as propiedades & !e.ente. En caso de %!e e ocatario %!iera o de$a (acer reparaciones en e ve(#c! o) de car-cter !r. 1:J14) /restit!ir a misma cosa/) es decir a cosa en $!en estado ?art.o de ocatario. E ocatario de$e conservar a cosa en $!en estado ?art.4) . 91 En c!anto a o$"eto) es !n a!tomóvi ) %!e de$e re!nir os re%!isitos de a e& vi. EDECTOS. Contrato de tiempo compartido ?Gtime s(arin.ente) para poder contin!ar en e !so) de$e dar aviso a ocador &) tam$i*n) tiene derec(o a ser indemni.2n e r*. 1:Q84) responder de todo da+o o deterioro %!e se ca!sare por s! c! pa o por e (ec(o de 'ami iares) dependientes) (!*spedes o s!$arrendatarios ?arts. per'eccionado e consentimiento) & prod!cida a entre. 1:7:4) pa. 39 .ado por a privación en e !so por e tiempo %!e demanden as reparaciones no imp!ta$ es a s! cond!cta) todo con'orme a as re.a de otro ve(#c! o. 1:1: & ss. 1a3os a terceros En c!anto a a responsa$i idad 'rente a os terceros) e cond!ctor es responsa$ e por s! act!ación c! posa & a compa+#a arrendadora por ser tit! ar re. 1:J14 & a ese 'in rea i.ar a ocatario as me"oras %!e (!$iere introd!cido para (acer posi$ e e !so norma de a cosa ?arts. Cost!m$res & 'ina idad económica de contrato La e3presión /tiempo compartido/ da a entender %!e se trata de !n . :1 E precio es pactado de modo diverso0 !na tari'a diaria) !na tari'a por Ii ometra"e) o !na tari'a por Ii ometra"e imitado.!en !na renta por e !so) adem-s de os servicios6 si se trata de (ote er#a) se .ación de restit!ción tiene por o$"eto !n ve(#c! o determinado mediante n2mero de dominio) no p!diendo i$erarse e ocatario mediante a entre.a a !n !so %!e de$e ser a"!stado a a 'ina idad de a cosa.!ardi-n de !na cosa ries.ar as contri$!ciones & car.

Si se opta por e derec(o rea ) e pro&ecto prev* e condominio con indivisión) a 'in de prote.!esa 7Q:VA8 !ti i.ar a e'ectiva prestación de servicio. 1 Con derec(o a a prestación de os servicios comp ementarios) & a dis'r!te de os m!e$ es e3istentes. no formal. consensual.o de .o de aprovec. $ontrato bilateral. 1 Con car-cter e3c !sivo) d!rante !n per#odo espec#'ico de cada a+o. Es e%!#voco por%!e da a impresión de %!e os ad(erentes comparten e tiempo) c!ando en rea idad e v#nc! o no es asociativo) sino de cam$io) & e !so de tiempo es e3c !&ente & no asociado) &a %!e si !no o !sa) no o p!ede !sar e otro. CONCEPTO. $ontrato de cambio o asociativo: 8nstrumentación como sociedad: !na de as 'ormas %!e se (a encontrado para instr!mentar este v#nc! o es a sociedad0 a empresa %!e va a desarro ar e ne.ado 'rec!entemente & se !sa en e pro&ecto de 1AAB/) pero se re'iere 2nicamente a caso en %!e se otor.O REAL < DEREC.!ros para .#a de a e& espa+o a) %!e intenta ser estricta en a descripción "!r#dica) e3p! sando a pa a$ra /propiedad/ & poniendo e acento en e !so a ternado. P!eden identi'icarse os si. 8.aring.aring94: en a versión an. 40 . osa"ona se o denomina time s.!ientes e ementos de a de'inición0 1 Atri$!&e a tit! ar a 'ac! tad de dis'r!te de !na cosa %!e consiste en !n a o"amiento s!scepti$ e de !ti i. 71 7iempo compartido :9times.! arse especia mente/ se de"a a a e ección de os promotores decidirse por os derec(os rea es) concretamente por e condominio) o simp emente por os derec(os persona es/.amiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico: es a termino o. 7. DEREC. o %!e importa trad!cir o como /tiempo compartido/.oce de !n inm!e$ e con 'ines t!r#sticos. DINALIDAD0 La 'ina idad de este contrato es a cesión de !so & . 1 La 'ac! tad de dis'r!te no comprende as a teraciones de a o"amiento ni de s! mo$i iario.Desde e p!nto de vista de a 'ina idad económica (a& poca di'erencia con !n contrato de (ote er#a) o !no de servicios) a p!nto ta %!e m!c(os empresarios (ote eros trans'orman parte de s! estr!ct!ra en departamentos sometidos a sistema de tiempo compartido. 94 1erec. $ontrato atípico mi to comple&o: a %!e se e ap ican as normas de a ocación en c!anto a a cesión de !so de inm!e$ e) de os m!e$ es & de os servicios) en os aspectos vinc! ados a t!rismo. 9.ocio constit!&e dos sociedades6 !na propietaria de inm!e$ e & servicios %!e concede a a otra e !so6 o %!e se vende a os cons!midores es !na acción so$re esta 2 tima sociedad. 84 1erec.!en derec(os rea es a !na p !ra idad de s!"etos. oneroso.dotado de modo permanente de mo$i iario adec!ado a e'ecto.aranti.a e nom$re /derec(o rea de (a$itación periódica/) pero en n!estro pa#s evar#a a a con'!sión con e derec(o de (a$itación.ación independiente) por tener sa ida propia a a v#a p2$ ica o a !n e emento com2n de edi'icio en e %!e est!viera inte. CARACTERES0 11 Contrato de cons!mo0 as# o tratan a ma&or#a de as e.ada a de condominio.is aciones e3tran"eras) %!e (an di'!ndido t*cnicas com!nes0 contro de a empresa en c!anto a s! so vencia) o$ i. No o$stante a doctrina (a se+a ado di'ic! tades) como a administración de a cosa com2n) a indivisión) & otras %!e evan a a conc !sión de %!e de$e re. TERMINOLOCIA0 11 5ultipropiedad: este voca$ o se (a !ti i.rado) & %!e est.er a !s!ario.abitación periódica: a e& port!.-ndo a a contratar se.O PERSONAL0 E tiempo compartido p!ede ser instr!mentado como !n derec(o rea ) siendo a 'orma m-s !ti i.

9.entino) en a medida en %!e e de$er de in'ormación (a&a sido re evante) !ti i.!no de os casos previstos en e art#c! o 1>/. E se. PERIODO PRECONTRACTUAL. La propagación de los efectos a los contratos cone os: La e& espa+o a esta$ ece %!e / os pr*stamos concedidos a ad%!irente por e transmitente o por !n tercero %!e (!$iese act!ado de ac!erdo con * ) %!edar-n res!e tos c!ando e mismo desista o res!e va en a .ación0 se trata de !n per#odo espec#'ico) %!e s!e e ser de !na semana o dos) cada a+o.entino no (a& !na norma simi ar. 7.re.o reso !torio %!e a'ecta a contrato) &a %!e e mismo se estip! a por !n per#odo de !no) dos) die.resiva) emotiva) . 1.ran a 'inca.ación de empresario es mi3ta) por%!e comprende tres aspectos di'erentes) & comp e"a) por%!e estos v#nc! os est-n entre a.r!po económico6 en e caso en %!e sean independientes) pero !nidas por !na a ian.anó/ o por%!e es /especia /.ica) se ap ica e r*. En e Derec(o ar.!ndo es !n p a. La resolución por incumplimiento del deber de información: La e& espa+o a esta$ ece %!e si e ad%!irente no (!$iese sido s!'icientemente in'ormado podr. Esta medida es ap ica$ e en e Derec(o ar.a e '#nanciamiento.a estrat*. La o$ i.anó !n premio a !n sitio donde se e va a entre.ación de dar e !so & servicios0 p a.ar (a& !na o$ i. En e s!p!esto %!e todas e as sean creadas e3c !sivamente como e'ecto de emprendimiento ne. 41 .ando a reso !ción por inc!mp imiento con $ase en e art#c! o 17>9 de Códi.imen de contratos cone3os.o de cócte ) de as pe #c! as o videos) & de pasar varias (oras) se e (ace a o'erta concreta) a.ar) se o$ i.ica as normas de a ocación.comprendida como venta domici iaria /a%!e a contratación %!e res! te de !na convocatoria a cons!midor a esta$ ecimiento de proveedor o a otro sitio) c!ando e o$"eto de dic(a convocatoria sea tota o parcia mente distinto a de a contratación/.sometido a dos tipos de p a. En primer !.reso ver e contrato) de$iendo e"ercer este derec(o de reso !ción en !n p a. 8.rada por !na persona '#sica o "!r#dica propietaria de inm!e$ e & !na administradora) %!e vende e sistema) a o %!e p!ede a.o Civi .o de tres meses ?art. EDECTOS. En se.enera mente de !n sistema de tiempo compartido. 1>4. La parte o'erente s!e e estar inte.ación de dar e !so so$re cosas m!e$ es) %!e inte.ación.ar e mismo) o es invitado /especia / a !n cócte .ocia ) p!ede (a$er !na ca i'icación como .a a dar servicios prometidos0 de impie.ar (a& !na o$ i.o) condiciones de !ti i.arse !na empresa %!e otor.o %!e a'ecta a a o$ i. E am$iente de a /venta/ desaparece & es s!stit!ido por a 'iesta) a a %!e e cons!midor conc!rre por%!e /.) o (asta %!e as partes o decidan & a e& o permita.a) t!r#sticos) esparcimiento) (ote er#a) a imentación.!ndo !. De$eres sec!ndarios.ados como !n todo inescindi$ e. E primero es !n p a. E v#nc! o est.Pres!p!estos de contrato0 s!"etos La re ación "!r#dica se esta$ ece entre e o'erente & e cons!midor. En c!anto a os s!"etos & capacidad) res! tan de ap icación ana ó. En tercer !. EL EMPRESARIO. 0fertas agresivas y ventas emotivas E cons!midor es invitado por%!e . La rescisión unilateral incausada por parte del consumidor: se entender. O$ i.ación de dar e !so so$re !n inm!e$ e) con car-cter e3c !sivo en as partes %!e correspondan. De este modo se tra$a"a so$re s!s emociones para %!e asista & tam$i*n para %!e compre0 !e.o.

oce & as modi'icaciones de a o"amiento o de s! mo$i iario.!nos casos se esta$ ece a p*rdida de derec(o) o %!e constit!&e !na c -!s! a a$!siva. E empresario impone estas m! tas si e !s!ario no desoc!para en t*rmino e inm!e$ e) & en a .e en .a a empresario a a e"ec!ción o a a reso !ción de contrato. a4 Las %!e desnat!ra icen as o$ i.o de precio Tiene a o$ i. 54 De$eres sec!ndarios0 c!stodia & conservación E !s!ario tiene e de$er de c!stodia & conservación de a cosa) %!e se ri.e !n de$er de in'ormación) como contracara de de$er constit!ciona a a in'ormación en as re aciones de cons!mo & por ap icación de a e& 79. A4 O$ i. CLAUSULAS A5USI=AS. EL CONSUMIDOR1AD@UIRENTE.aciones6 $4 as %!e imiten a responsa$i idad por da+os6 c4 as %!e importen ren!ncia o restricción de os derec(os de cons!midor6 d4 as %!e importen !na amp iación de os derec(os de a otra parte6 e4 as %!e impon. En e caso de tiempo compartido) es (a$it!a conceder e !so & pro(i$ir e .En e Derec(o ar. Tam$i*n res! ta a$!siva a c -!s! a %!e impone !na c -!s! a pena e3cesiva) o %!e es (a$it!a en contratos de este tipo.ación de pa.enera por as normas re'eridas a a ocación.entino ri.ar e precio) c!&o inc!mp imiento a!tori. 42 .ación de pa.79>. Como se trata de Derec(o dispositivo) as partes p!eden modi'icar o.an a inversión de a car.a de a pr!e$a.

! ación contract!a dan !. E campo de ap icación de v#nc! os contract!a es en re ación a os amados $ienes inmateria es es amp #simo0 1 Los denominados derec(os a!tora es) %!e a$arcan toda creación art#stica0 iterat!ra) m2sica) pint!ra) ar%!itect!ra) teatro) etc*tera.er en 'orma m-s .enier#a .an !n . 1 La creación de s#m$o os de .rado de materia idad c!ando son editados) impresos o representados) es decir) c!ando son insertos en !n materia %!e os (ace reprod!ci$ es.en*rica a propiedad inte ect!a ) desprendida de concepto de a!tor1persona '#sica.ación económica) a o$ra es o %!e e Derec(o dice %!e es) & est.a$ es mediante contratos p!$ icitarios.or#a) caracteri.de'inida por e c2m! o de derec(os rea es & persona es %!e se e reconocen. 5ienes inmateria es) c! t!ra es) derec(os rea es & persona es. 1 E -rea de a in'orm-tica) con as creaciones de pro.UNIDAD Q LAS O5RAS INTELECTUALES.!iente desa'#o en orden a s! patenta$i idad.e e derec(o de a!tor) & *ste tiene dos aspectos0 !no vinc! ado a os e ementos e3tramatrimonia es & otro a s! e3p otación económica6 este 2 timo aspecto permite %!e sea o$"eto de os contratos. Derec(o de a!tor. 1 E campo de a in. Para n!estro Derec(o a o$ra es !na creación de a!tor como persona '#sica) mientras %!e en otros derec(os) se (a ido independi.en*tica o $iotecno o. E campo de a creación de os $ienes c! t!ra es es amp io e impreciso) pero e Derec(o se ecciona & de'ine a os mismos en '!nción de a protección %!e es otor. Los $ienes c! t!ra es %!e tienen protección rea dan ori. Nive es de protección Los $ienes inmateria es son !na amp ia cate. De a # %!e os $ienes inmateria es re evantes son asistidos por derec(os %!e son os %!e) en de'initiva) es dan entidad económica & permiten s! circ! ación.ar a !na o$ra inte ect!a ) %!e p!ede no estar ca i'icada por !n derec(o rea .ran va or comercia ) como as ideas cinemato.#a %!e permite !n amp io desarro o de a creatividad (!mana & cient#'ica) con e consi.ada ne. La o$ra inte ect!a admite entonces !na protección $asada en0 a4 E derec(o rea de propiedad) %!e permite s! !so & s! oponi$i idad a terceros6 $4 e derec(o persona $asado en e contrato %!e se ce e$re so$re e a) e %!e só o p!ede ser oponi$ e a a contraparte & no a os terceros6 c4 a acción e3tracontract!a $asada en os da+os ca!sados por terceros a a propiedad inte ect!a 6 d4 a protección $asada en os derec(os persona #simos) en os s!p!estos en %!e se trate de o$ras %!e sean e3presión de a persona idad6 e4 a de'ensa pena en os casos en %!e e3ista tipi'icación de ictiva.ando para prote.ativamente por a a!sencia de /materia/) & positivamente por%!e constit!&en !na creación (!mana.a) sea $asada en !n derec(o rea o simp emente contract!a .o son comercia i. Son caracter#sticas m!& re evantes por%!e) como toda creación de inte ecto) son inasi$ es) & só o a can. La e& se re'iere e3presamente a este car-cter) o c!a es decisivo en 43 .ramas de comp!tación & de e%!ipos de comp!tadoras.en a derec(os inte ect!a es & a !na propiedad inte ect!a ) & os %!e tienen so amente re. De con'ormidad con a e& 11. Cost!m$res act!a es & 'ina idad económica. O$ra & propiedad inte ect!a La e& prote.Q78) a o$ra inte ect!a es /toda prod!cción cient#'ica) iteraria) art#stica o did-ctica) sea c!a 'riere e procedimiento de reprod!cción/ La o$ra inte ect!a es !na actividad %!e a os 'ines contract!a es (emos ca i'icado como !n (acer reprod!ci$ e.r-'icas) %!e !e. La o$ra es o %!e prod!ce e a!tor & es inte ect!a por%!e emana de !na creación de inte ecto) pero a os 'ines de s! !ti i.

1 0bras científicas.2ases de datos. E o eva a identi'icar en a o$ra !n aporte inte ect!a %!e es e o$"eto de protección) & !n soporte materia en e c!a se asienta a os 'ines de a reprod!ci$i idad) o c!a es "!r#dicamente re evante para discernir casos en os %!e) no o$stante ser a misma creación inte ect!a ) se cam$ia e procedimiento de reprod!cción/. esculturas. Tam$i*n es !n e emento decisivo para esta$ ecer %!e) no o$stante a cesión de aspecto patrimonia ) e a!tor conserva s! derec(o e3trapatrimonia . La tit! aridad de !na o$ra corresponde a a!tor) a s!s (erederos) a os %!e con permiso de a!tor a trad!cen) re'!nden) adaptan) modi'ican o transportan so$re a n!eva o$ra inte ect!a res! tante.contrato de edición c!ando e tit! ar de derec(o de propiedad so$re !na o$ra inte ect!a ) se o$ i. DEREC.a$r.5odelos. 8Q4 o de'ine diciendo0 /.ar de c!a %!ier modo s! o$ra con 'ines comercia es.ar a a !n editor & *ste a reprod!cir a)di'!ndir a & vender a/P. La e& tam$i*n menciona a di'!sión & venta) %!e son actos distintos & %!e se re'ieren a a 'ina idad distri$!tiva de a o$ra editada. 1 0bras cinematográficas. 1 $omposiciones musicales o dramático-musicales. La caracter#stica com2n a estos derec(os patrimonia es es %!e son i$remente transmisi$ es & por o tanto) p!eden ser a$andonados o ren!nciados en 'orma e3presa & %!e s! d!ración es imitada. dramáticas. 1 Fotografías. 1 Protección del soft/are.rat!ita ! onerosamente. coreográficas o pantomímicas. 1 8mpresos. 44 . artísticas. O$ras Prote. E primero de e os se re'iere a a denominada impresión/) proceso mediante e c!a a o$ra inte ect!a de a!tor es inserta en !n soporte materia de pape ) a!n%!e act!a mente de$en inc !irse tam$i*n os procesos de impresión de datos en soportes in'orm-ticos.a de as si. literarias. . La e& 11. CONTRATO DE EDICION. .o. . planos.2n e te3to citado es e derec(o de propiedad so$re !na o$ra inte ect!a . E o$"eto de contrato se. mapas.Frase publicitaria.c!anto a s! aptit!d para ser o$"eto de !n contrato de o$ra inte ect!a .a a entre. La e& inc !&e dentro de este contrato tres procesos distintos0 edición) di'!sión & venta. ar#uitectura.Q78 ?art. E derec(o de propiedad comprende a 'ac! tad de disponer de a o$ra) de p!$ icar a) de e"ec!tar a) de representar a & e3poner a en p2$ ico) de ena"enar a) de trad!cir a) de adaptar a o de a!tori. 1 E derec(o de disponer o desprenderse de a o$ra) .idas0 La e& (ace !na en!meración de s!p!estos %!e no es ta3ativa0 1 Escritos de toda naturale)a y e tensión.OS DEL AUTOR. 1 La imagen fotográfica. Concretamente e tit! ar . pinturas. 1 E derec(o de editar a o$ra 1 E derec(o de com!nicar a o$ra a p2$ ico & e3p otar a) o sea a representación) e3(i$ición o e"ec!ción p2$ ica. 1 <rabados y fonogramas. 1 E derec(o de modi'icar a o$ra para poner a a a cance de otro p2$ ico.!ientes 'ac! tades0 1 La de e3c !ir a otros %!e pretendan !ti i. La de impedir a modi'icación de aspectos s!stancia es de a o$ra.ar s! trad!cción & de reprod!cir a en c!a %!ier 'orma. 1 1ibu&os.

9>4 %!e en e contrato de$er. EL EDITOR0 O5LICACIONES0 0bligación de pagar el precio 45 . E a!tor .r-'icas) so'tSare) $ases de datos) etc*tera $orma y prueba La e& 11. !aracteres E contrato so$re derec(os inte ect!a es tiene os si.aciones rec#procas determinadas consistentes en o$ras inte ect!a es.Q78 dispone ?art.o Civi . Si e a!tor no c!mp e con a entre.ar a) mientras %!e e editor) a di'erencia de ocatario de o$ra) no só o tiene %!e pa.en os principios . De modo %!e e contrato de edición) ta como o prev* a e&) es de !na estr!ct!ra t#pica m-s comp e"a %!e e de o$ra inte ect!a ) &a %!e am$as partes as!men o$ i.!ientes0 a4 E editor no se compromete a !n res! tado) por%!e no . 7. DEREC. Es comercia ) por%!e e editor es !n comerciante.constar e n2mero de ediciones & e de e"emp ares de cada !na de e as) a retri$!ción pec!niaria de a!tor o de s!s derec(o(a$ientes6 consider-ndose o oneroso) sa vo pr!e$a en contrario.OS0 1eber de colaboración E a!tor de$e o$rar de $!ena 'e &) especi'#camente) no de$e entre. Es oneroso) e3istiendo pres!nción a respecto 8.ota en e pa.ar a en e p a.o convenido %!eda constit!ido en mora) e3istiendo derec(o de editor a e3i.ar a misma o$ra a otro editor mientras no est* a. Ob#eto E contrato de edición tiene por o$"eto o$ras inte ect!a es s!scepti$ es de reprod!cción0 i$ros art#sticos) iterarios o cient#'icos) estampas) . EL AUTOR0 O5LICACIONES0 E a!tor se o$ i.ar.a.a de a o$ra en e p a. Si as anteriores condiciones no constaran) se estar.ir e c!mp imiento o a reso !ción.ación de res! tado es e a!tor) %!ien de$e (acer a o$ra & entre. Las di'erencias son as si.ra$ados) po icrom#as) 'oto.ra$aciones 'ono.!ientes caracteres0 1.ación correspondiente. Es $i atera ) por%!e .o convenido) A 'a ta de p a.e%!itativamente en "!icio s!mario & $a"o aperci$imiento de a indemni. E inter*s de a!tor no se a.ar e precio) sino tam$i*n reprod!cir) di'!ndir & vender a o$ra6 c4 e precio p!ede ser pactado en re ación a as ventas) o %!e e otor.a a (acer a o$ra & a entre. Es consens!a ) por%!e %!eda conc !ido por e mero ac!erdo de vo !ntades. Pero si e a!tor (a cedido de'initivamente s!s derec(os inte ect!a es) sin compromiso de a contraparte de editar a o$ra) no nos encontramos &a en presencia de !n contrato de edición) sino de cesión onerosa de derec(os.!ientes de Códi.ación de di'!ndir a o$ra & vender a es esencia en este contrato) o %!e no e3iste en a venta.a a venta6 $4 en a edición %!ien tiene a o$ i.o de precio) &a %!e a o$ i.enera o$ i.enera es de os art#c! os 11A> & si.$alificación y delimitación E contrato de edición) si $ien es tratado por n!merosa doctrina como !n v#nc! o a'#n a de o$ra) no es !na ocación de o$ra inte ect!a ) sino !n contrato t#pico de edición.ra'#as) .a os !sos & cost!m$res de !.o) e tri$!na o 'i"ar.o. En c!anto a a pr!e$a) se ri. 9.a !na a eatoriedad impropia de contrato de o$ra.a a a!tor#a de a o$ra) &a %!e cede os aspectos patrimonia es de derec(o de a!tor.aranti.aranti.r-'icas) copias cinemato.otada a edición anterior) ni reprod!cir e mismo tema en otra o$ra an.aciones rec#procas para am$as partes.

ación de indemni. Modi'icaciones s!$"etivas. DEREC. Antes de a entre.ar !na m! ta i. Impresa a o$ra) e editor de$e devo ver a a!tor os ori.Q784 dentro de p a. 0bligación de imprimir. de 81:1894 $a"o aperci$imiento de pa.E editor de$e pa.2n os !sos & cost!m$res si as partes no se (!$ieran e3pedido a respecto) &a %!e se pres!me oneroso.ado a re.!a a die.ina es.ación. E editor se o$ i. 1 -esolución: si !na de as partes inc!rre en !n inc!mp imiento re evante de as o$ i.io en e mercado editoria ) por a ca idad de s! tra$a"o) por s! potencia en materia de p!$ icidad) distri$!ción & venta.os son a car. 1 6uiebra del editor.ir de ac!erdo con as cost!m$res & a $!ena 'e para o.os de contrato0 p*rdida o deterioro Los ries. !n sistema propio o s!$contratado) as!miendo os costos %!e e o imp ica) p!es 'orman parte de s! o$ i.!ientes0 1 =enta de las ediciones convenidas.a$a a a!tor) pero e os (an dismin!ido sensi$ emente por e'ecto de as innovaciones tecno ó.o$ i.Q784.ar a editor.ados 'rente a cedido.ado a (acer o. Cesión E editor p!ede ceder e contrato por%!e es !na empresa comercia & como re.ado a poner toda a di i. E3tinción Las ca!sas de e3tinción de este contrato son as si. E editor est.o de tres meses de p!$ icada ?art. veces e va or vena de e"emp ar no depositado ?art.ina impreso %!e se entre. 1 P*rdida de la obra.OS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.rar !na $!ena venta6 pero no .a) os ries. No o$stante (a& m!c(os casos en os %!e a 'i.aciones de contrato) a parte c!mp idora p!ede optar por a reso !ción.!ra de editor (a sido tenida en c!enta) &a sea por s! presti.ación era intuitu personce.o de a!tor & desp!*s) de editor.istrar a o$ra ?art. J1) e& 11.o$ i. E depósito de a o$ra ase. 1 'upresión de la obra: e a!tor tiene derec(o de s!primir s! o$ra) o %!e e3tin. Est.oce de os derec(os de a!tor & de editor.a e res! tado especi'ico) sa vo %!e se (!$iere pactado e3presamente !na o$ i.OS0 E editor tiene !n de$er de co a$oración) %!e constit!&e !n comportamiento cooperativo encaminado a a o$tención de a 'ina idad de contrato & a a preservación de derec(o a!tora ) & %!e se reve a en re.!e e contrato) pero con a o$ i. LOS DEREC. distribuir y vender la obra Como tit! ar de a e3p otación de a o$ra) e editor tiene e derec(o de imprimir) distri$!ir & vender a o$ra6 como s!"eto de contrato de edición) est. J1) e& 11.icas) %!e permiten tener copias & transmisión e ectrónica de datos) %!e (an red!cido e ries.aranti.encia %!e sea da$ e e3i.o$ i.!ra e .ación intuitu personae.os de p*rdida o deterioro de a o$ra eran m!& importantes en a *poca en %!e só o (a$#a !n ori. Ries. 1 =encimiento del pla)o resolutorio. a s! contratación no invo !cra !na o$ i. 79) dec.o de a p*rdida e (icieron desaparecer e de deterioro.ación en ta sentido. &ostumbres actuales y finalidad económica 46 . 1 5uerte o incapacidad de las partes.a a distri$!ir) &a sea por. as espec#'icas.oponi$ e a a!tor &) por e o) tanto e cedente como e cesionario %!edar-n o$ i. o $ien se pactó a incesi$i idad) a cesión no ser.ar e precio de a o$ra pactado en e contrato) o e %!e corresponda se. En esos casos) si se dem!estra %!e a o$ i.

io destinado a 'omentar a actividad inventiva & e pro.a) como pres!p!esto de s! re.! ación) !na re ación din-mica entre e estado de a t*cnica constit!ido por os conocimientos p2$ icos & a creación de !n conocimiento novedoso & de ap icación ind!stria ) o c!a permite !na adapta$i idad de sistema a os cam$ios %!e se van prod!ciendo constantemente.imitado en '!nción de intereses o principios %!e se admite.a !na posición "!r#dica a tit! ar creada por e acto administrativo de concesión de t#t! o) de e a s!r.e a 'ac! tad de e3p otación e3c !siva & s! oponi$# idad erga omnes. La e& esta$ ece ?art. Patentes E derec(o a a patente otor. Se.ona$i idad & icit!d. 0a protección basada en derec#os reales y personales E $ien admite !na protección $asada en0 a4 E derec(o rea %!e permite s! !so & s! oponi$i idad a terceros6 $4 e derec(o persona $asado en e contrato %!e se ce e$re so$re * ) %!e só o p!ede ser oponi$ e a a contraparte & no a os terceros6 c4 a acción e3tracontract!a $asada en os da+os ca!sados por terceros a a propiedad ind!stria 6 d4 a de'ensa pena en os casos en %!e e3ista tipi'icación de ictiva. 1 Est.#a) siempre %!e sean n!evas) entra+en !na actividad inventiva & sean s!scepti$ es de ap icación ind!stria ) podr-n ser patentadas.atorias como a ternativa a derec(o de patentes.!ración) estr!ct!ra o constit!ción de a %!e res! te !na venta"a pr-cticamente aprecia$ e para s! !so o 'a$ricación.enera . La e& !ti i. Tam$i*n se (a p anteado a di'!sión de icencias o$ i.a inventor o s!s ca!sa(a$ientes %!ienes tendr-n derec(o de ceder o o trans'erir o por c!a %!ier medio #cito & concretar contratos de icencia.ón de inter*s . 47 .io de e3p otación e3c !siva en !n mercado $asado en a competencia) o %!e e con'iere a .invo !crada so amente !na creación a!tora ) como en os derec(os inte ect!a es) sino !n privi e. 0os derec#os de propiedad industrial.sometido a par-metros de ra.io o recompensa de est#m! o. E mode o de !ti idad es norma mente emp eado para as ideas de re evancia menor) %!e consisten en dar a !n o$"eto !na con'i. T!te a 2nicamente a 'orma novedosa de !n o$"eto) de a %!e res! ta !na !ti idad pr-ctica. 1 S! e"ercicio est. 1 se (a dic(o %!e es constit!ciona a e.!nos caracteres propios0 1 Es temporario &a %!e se a. de a %!e se desprende e ius pro.reso de a t*cnica ind!stria ) & no se (a a invo !crada a cate. A/4 %!e0 /E derec(o a a patente pertenecer.E deseo de o$tener !n derec(o de e3c !sividad no tiene #mites & consec!entemente se disc!te si todo es patenta$ e) o $ien (a& $ienes %!e no o son) sea por%!e pertenecen a a (!manidad & no a !n propietario o por%!e s!s caracter#sticas no económicas no aconse"an conceder !n derec(o monopó ico) o por%!e prod!cen !n e'ecto distorsivo en a competencia.is ación %!e imita e derec(o en ra. :L4 son patenta$ es / as invenciones de prod!ctos o de procedimientos) siempre %!e sean n!evas) entra+en !n actividad inventiva & sean s!scepti$ es de ap icación ind!stria .ibendi. Se trata de !n privi e. La re. a es %!e todas as invenciones) %!e sean de prod!ctos o de procedimientos en todos os campos de a tecno o. En a po #tica "!r#dica %!e se tiene en c!enta para s! protección no est.or#a de os derec(os innatos o nat!ra es) sino !na creación arti'icia de a e& positiva) o sea) !na concesión tempora de privi e.2n a e& ?art.ota por e no !so.

La protección de a marca tiene por o$"eto !n si.nación de !na actividad.no para ser prote.a ma&or) o no se (a&an rea i. La marca se inscri$e en a Dirección Naciona de Propiedad Ind!stria a os 'ines de s! oponi$i idad a os terceros. Función distintiva: en este caso se (ace re'erencia a a idoneidad o aptit!d di'erenciadora %!e de$e tener !n determinado si.istrada es de die.ido como marca.no apto para di'erenciar en e mercado os prod!ctos o servicios de !na persona o empresa) de otros seme"antes) siendo esencia %!e ten. NOM5RE COMERCIAL Identi'ica a tit! ar de comercio) e derec(o a nom$re nace de !so) La protección de nom$re comercia no s!pone a inscripción marcaria) sino a acreditación de s! di'!sión socia de !n modo re evante %!e permita invocar !n derec(o ad%!irido.ado preparativos e'ectivos & serios para e3p otar a invención o$"eto de a patente o c!ando a e3p otación de *sta (a&a sido interr!mpida d!rante m-s de !n a+o) c!a %!ier persona podr. 48 . 7L40 a4 Los nom$res) pa a$ras & si.!a es si a misma '!e !ti i. 8B4. E Instit!to Naciona de a Propiedad Ind!stria por s# a re%!erimiento de a a!toridad competente respectiva) podr. La e& dispone ?art.a aptit!d di'erenciadora.nación necesaria o (a$it!a de prod!cto o servicio a distin.ación de s! tit! ar.nos & 'rases p!$ icitarias %!e (a&an pasado a !so . Para %!e a cesión ten. Función publicitaria No son marcas & por o tanto no son re.enera antes de s! so icit!d de re. D!nciones de a marca0 1.er a sa !d & a n!trición de a po$ ación o para promover e inter*s p2$ ico de sectores de importancia vita para e desarro o socioeconómico & tecno ó. LA INDORMACION. Función representativa de la reputación de la empresa: como si. E t*rmino de d!ración de !na marca re.ico de pa#s. 9740 9E cepciones a los derec. 8.so icitar a!tori. La marca no re%!iere novedad) sino aptit!d para constit!irse en !n si. Función indicadora del origen empresarial de los bienes 7.os conferidos.ación para !sar a invención sin a!tori.istra$ es ?art.La patente & e mode o de !ti idad ser-n transmisi$ es & podr-n ser o$"eto de icencias) en 'orma tota o parcia en os t*rminos & con as 'orma idades %!e esta$ ece a e.a e'ecto respecto de terceros de$er.ser inscripta en e Instit!to Naciona de a Propiedad Ind!stria .no distintivo. MARCAS.!ir) o %!e sean descriptivos de s! nat!ra e.ni'icativos necesarios para prote. Tam$i*n p!ede ser otor. La e& esta$ ece ?art.esta$ ecer e3cepciones imitadas a os derec(os con'eridos por !na patente) entre otras ca!sas) c!ando se trate de n!evos prod!ctos %!e o're.can avances si.ación de !n prod!cto) en a prestación de !n servicio) o como parte de a desi.ada) dentro de os cinco a+os previos a cada vencimiento) en a comercia i.ado e derec(o de e3p otación) sin a!tori. a+os) renova$ e inde'inidamente por per#odos i. 994 %!e transc!rridos tres a+os desde a concesión de a patente o c!atro desde a presentación de a so icit!d) si a invención no (a sido e3p otada) sa vo '!er.a) '!nción) c!a idades ! otras caracter#sticas6 $4 Los nom$res) pa a$ras) si. 9.no) a marca es !na representación condensada %!e no se e3presa disc!rsivamente sino sim$ó icamente.nos %!e constit!&an a desi.ación de tit! ar) en e caso de pr-cticas anticompetitivas determinadas por a a!toridad competente.istro6 c4 La 'orma %!e se d* a os prod!ctos6 d4 E co or nat!ra o intr#nseco de os prod!ctos o !n so o co or ap icado so$re os mismos/.is ación ?art.

La in'ormación privada es !n $ien de a empresa c!ando proviene de investi,aciones %!e a misma (a rea i.ado. La protección de dic(o $ien no proviene de a concesión de !n derec(o de propiedad ind!stria ) sino de Derec(o de a competencia des ea & de os contratos. EL WNOX1;OX Es !n conocimiento pr-ctico) pro$adamente e3itoso & reprod!ci$ e) son os conocimientos & e3periencias de orden t*cnico) comercia & de econom#a de empresa) c!&a !ti i.ación e permite o) e,ado e caso) e (ace posi$ e a $ene'iciario no só o a prod!cción & venta de o$"etos) sino tam$i*n otras actividades empresar#as ta es como or,ani.ación & administración. S! posición "!r#dica se s!stenta en0 a4 La ad%!isición ori,inaria de .no/-,o/: p!esto %!e es %!ien o creó & desarro ó & o conoce en ,rado de e3perto6 $4 e monopo io de (ec(o %!e e permite ser e 2nico %!e o posee6 c4 e costo de ad%!isición ori,inaria por parte de os terceros es m-s a to %!e e %!e res! ta de contratar o a tit! ar de .no/,o/. LICENCIA. Los derec(os de propiedad ind!stria permiten %!e se ceda a tit! aridad ?cesión4 o $ien e derec(o de e3p otación ? icencia4. Contrato de icencia es a%!e por e c!a e tit! ar de !n derec(o so$re !n $ien inmateria de propiedad ind!stria trans'iere a a otra parte) icenciataria) e !so & ,oce so$re e derec(o. En a icencia se transmite e derec(o de !so & e3p otación) conservando e icenciante as acciones propias de derec(o) e ius pro,ibendi, y a 'ac! tad de otor,ar a otros a e3p otación si no as (!$iere concedido con e3c !sividad. $alificación E contrato de icencia no c!enta con !na discip ina e,is ativa comp eta en e Derec(o ar,entino. Se o (a ca i'icado como socia mente t#pico) siendo !n v#nc! o con caracteres propios) re,! ado principa mente por o acordado por as partes & as normas especia es de Derec(o de patentes. $aracteres Es !n contrato consens!a ) &a %!e se per'ecciona con e so o consentimiento6 $i atera ) p!esto %!e as o$ i,aciones son ca!sadas para am$as partes en 'orma rec#proca. ;a$it!a mente es oneroso) pero nada impide) a!n%!e es e3cepciona ) a atri$!ción ,rat!ita. Es !n v#nc! o de ar,a d!ración) &a %!e e transc!rso de tiempo es esencia para %!e e contrato prod!.ca s!s e'ectos propios) esto es) %!e e icenciatario p!eda e3p otar a icencia. Es !n contrato de co a$oración) p!es re%!iere de comportamientos cooperativos para a o$tención de a 'ina idad. 5odalidades Las icencias p!eden c asi'icarse en di'erentes moda idades0 14 Desde e p!nto de vista de s! d!ración) sin p a.o o con p a.o) & en este 2 timo caso p!ede ser por tiempo i,!a o menor a de a patente6 74 en c!anto a os derec(os %!e se otor,an a icenciatario) en tota es o parcia es se,2n conceda a e3p otación tota o parcia de a patente6 84 respecto de -rea de e3p otación) p!ede re'erirse a todo !n pa#s) varios pa#ses o a !na .ona determinada6 94 icencias e3c !sivas & no e3c !sivas0 este distin,o es e m-s importante en a doctrina %!e distin,!e entre icencia con e3c !sividad & icencia parcia 6 :4 icencias entre,adas independientemente de otra re ación "!r#dica) o $ien como accesorio de otro contrato) como o (emos e3presado a comien.o de est!dio de esta se,!nda parte. $ontenido De ac!erdo con Dari+a) son c -!s! as com!nes0 a4 Nat!ra e.a de a tecno o,#a o$"eto de contrato 49

$4 determinación de as o$ i,aciones de cedente ?o e3portador4 & de cesionario ?o importador46 c4 car-cter de a trans'erencia de tecno o,#a0 de'initiva o temporaria6 d4 determinación de a moda idad adoptada con respecto a precio0 precio 2nico) canon periódico) porcent!a so$re as ventas) etc*tera6 e4 'orma de pa,o & !nidad monetaria emp eada6 '4 as $ases para e c- c! o de royalty ?re,a #a46 ,4 indicación de os imp!estos %!e ,ravan a a operación & a a trans'erencia de royalty & %!i*n os as!me6 (4 d!ración de contrato6 i4 indicación de a prod!cción m#nima de os prod!ctos ,enerados con a tecno o,#a reci$ida %!e de$e o,rar e cesionario6 "4 imitaciones & condiciones imp!estas por e cedente con respecto a !so de a tecno o,#a o$"eto de contrato6 I4 mercado dentro de c!a p!ede act!ar e cesionario6 14 asistencia t*cnica %!e prestar- e cedente6 m4 o$ i,ación de preservar secreto so$re a tecno o,#a o$"eto de contrato) tanto por parte de cedente como de cesionario) en os #mites previstos en e mismo contrato6 n4 e3i,encias en c!anto a modo de emp ear a tecno o,#a & so$re a ca idad de os materia es a !sar6 +4 determinación de a ca idad de os $ienes o servicios a prod!cir & s!s precios en e mercado6 o4 ,arant#as & sanciones para e caso de inc!mp imiento por c!a %!iera de as partes6 p4 ca!sas de e3tinción de contrato6 %4 desi,nación de tri$!na a %!e se someten as partes) & r4 desi,nación de -r$itro internaciona si as# o pactaren. O5LICACIONES DEL LICENCIANTE. La o$ i,ación esencia de icenciante consiste en a concesión de !so de e3p otación so$re e derec(o %!e constit!&e e o$"eto de contrato. La o$ i,ación presenta !na p !ra idad de de$eres de prestación positiva tendientes a permitir e !so & ,oce por parte de icenciatario) mostrando !n c aro para e ismo con a ocación de cosas. E icenciante no responde por a competitividad de os prod!ctos) ni por s! aceptación en e mercado donde opere e icenciatario) ni tampoco por a renta$i idad de a prod!cción. En e Derec(o ar,entino) a ser responsa$ e e tit! ar de a marca en 'orma so idaria con %!ien a !sa) por os da+os ca!sados a terceros ?art. 9>) e& 79.79>4) (a& !n '!erte incentivo para %!e e icenciante de marcas se oc!pe de !so %!e (ace e icenciatario.
O5LICACIONES DEL LICENCIATARIO.

La o$ i,ación principa de icenciatario consiste en e pa,o de precio) %!e norma mente es !na s!ma de dinero pactada $a"o a 'orma de re,a #a. La re,a #a consiste en a retri$!ción por a trans'erencia de !so o ,oce so$re e derec(o & %!e se ca c! a en $ase a !n porcenta"e por cada !nidad de re'erencia. E icenciatario es tit! ar de !n derec(o s!$"etivo contract!a a !so & ,oce %!e p!ede e"ercer contra e icenciante. CESION DE DEREC;OS INDUSTRIALES. La cesión importa a trans'erencia tota o parcia de os derec(os) de modo %!e e ad%!irente o cesionario viene a oc!par a posición "!r#dica de cedente con todos s!s e'ectos) 'rente a as partes & os terceros. Es !n contrato transmisivo con 'ina idad de cam$io) a di'erencia de a icencia) donde só o se transmite e !so o derec(o de e3p otación. Son ap ica$ es as normas de a cesión1venta. En virt!d de e a) e cesionario ad%!iere a posición "!r#dica de tit! ar de derec(o) con a 'ac! tad de e3c !sión de terceros & de e3p otación. 50

Contrato de de imitación de !so de !na marca Es 'rec!ente %!e) en ra.ón de e evado n2mero de marcas a!tori.adas & no a!tori.adas pero notorias) e3istan s!perposiciones & con'!siones entre os diversos si,nos %!e son '!ente de iti,ios. En virt!d de e o se (an di'!ndido os contratos de de imitación de !so de a marca) en virt!d de os c!a es os tit! ares de dos o m-s marcas entre as %!e e3iste co isión) 'i"an os #mites de !so para s! coe3istencia. E o se (ace 'i"ando os prod!ctos so$re os c!a es se !ti i.a cada !na de e as) o e territorio) o as modi'icaciones necesarias en !n si,no para evitar s! con'!sión con e otro. Contratos de 'a$ricación por c!enta de terceros En e sector prod!ctivo de $ienes comp e"os (a ad%!irido di'!sión a 'a$ricación de pie.as o componentes de !n prod!cto por terceros) os %!e son !ti i.ados por %!ien os encar,a) $a"o s! marca o derec(o patentado. En este caso no (a& !na icencia de !so de a marca ni a patente) p!esto %!e %!ien 'a$rica e componente só o p!ede co ocar e si,no en os $ienes encar,ados & carece de !n derec(o s!$"etivo de e3p otación para otros $ienes. Contrato de .no/-,o/ E o$"eto de contrato es a com!nicación de conocimiento t*cnico) datos) pro&ectos) 'órm! as) dise+os %!e o inte,ran por !n va or económico reci$ido como contraprestación. E cedente de .no/-,o/ se o$ i,a a entre,ar o de modo %!e a otra parte p!eda !ti i.ar o) o %!e inc !&e a /rea i.a$i idad t*cnica/. No es s!'iciente con a transmisión de !n conocimiento a$stracto) de$e ser rea i.a$ e) concreti.a$ e6 si no t!viera esa caracter#stica) (a& inc!mp imiento) por%!e e .no/-,o/ es conocimiento pr-ctico. Tam$i*n tiene !n de$er co atera de co a$oración. De$e poner a disposición de a otra parte todos os e ementos necesarios para %!e a e3periencia transmitida sea aprovec(a$ e. Contrato de asistencia t*cnica Por este contrato a empresa asistente se o$ i,a a poner a servicio de a otra parte s!s conocimientos) e3periencia) s! co a$oración) en aspectos t*cnicos) as!miendo !na o$ i,ación de (acer determinada en !n res! tado. Los re'eridos conocimientos %!e corresponden a !n e3perto) se re acionan ,enera mente con !n proceso ind!stria ) con o %!e se aseme"a a .no/,o/. Transmisión de secreto ind!stria E secreto ind!stria consiste en t*cnicas o procedimientos ind!stria es) desc!$iertos o creados por !na empresa) de s! e3c !sivo conocimiento) %!e no e,an) sin em$ar,o) a tener entidad s!'iciente para ser t!te ados mediante !na patente de invención) mode o o dise+o6 pero permiten a dic(a empresa o,rar determinada ca idad) menores costos o imprimir a s!s prod!ctos caracter#sticas especia es. De a(# %!e a empresa ,!arde ce osamente este secreto ind!stria %!e e permite competir con venta"a en e mercado.

51

e e principio de i.s!"eto a restricciones convenciona es & e. La e& de @!e$ec en s! art#c! o 1L) inciso () dice %!e0 /es e mensa"e destinado a promover !n $ien) !n servicio o !na persona/. Restricción a derec(o a a p!$ icidad P!ede a'irmarse %!e e3iste !n derec(o s!$"etivo a a p!$ icidad) de contenido pec!niario) & %!e) por o tanto) p!ede ser o$"eto de !n contrato) %!e est.idos0 competencia) i$ertad de e3presión) cons!midores En a act!a idad p!ede decirse %!e a p!$ icidad tiene !na 'ina idad0 Pers!asiva) por%!e crea 'ide idad a a marca) & por e o no se diri.o. P!$ icidad i #cita Es i #cita a p!$ icidad %!e atente contra a di. Concepto La p!$ icidad es !na 'orma de com!nicación prod!cida por !na persona '#sica o "!r#dica) p2$ ica o privada) con e 'in de promover a contratación de prod!ctos o servicios.a es.as con os !m$ra es de os sentidos o an.rada de diversas maneras.as) p!diendo act!ar so$re e p2$ ico destinatario sin ser conscientemente perci$ida Publicidad comparativa: se caracteri.nidad de a persona o v! nere os va ores & derec(os reconocidos en a Constit!ción) especia mente en o %!e re'iere a a in'ancia) a "!vent!d & a m!"er6 es a %!e atenta contra os principios $-sicos de sistema de va ores imperante) 'omenta a discriminación socia & re i.a+osa0 Es toda p!$ icidad %!e de !na manera c!a %!iera) inc !ida s! presentación) ind!ce o p!ede ind!cir a error a as personas a as %!e se diri.!a dad socia ) económica o c! t!ra de os se3os) e3p ota a con'ian. P!$ icidad & omisión de de$er de in'ormar 52 .e o a'ecta) & %!e) de$ido a s! car-cter en.a) cred! idad o 'a ta de e3periencia de cons!midor.a por dos e ementos 1 Se (ace re'erencia a prod!ctos o servicios propios & a os de otro competidor) de a misma nat!ra e. P!$ icidad En. 1 In'ormativa1di'erenciadora de prod!ctos '#sicamente id*nticos ante os o"os de os cons!midores.enera %!e p!ede ser inte.UNIDAD B.iosa) in'rin.a+oso) p!ede a'ectar s! comportamiento económico o %!e por estas ra. de per"!dicar a !n competidor.!e a 'ina idad primordia de enta$ ar !na comparación entre e os.e a inte ecto) sino a os instintos) tratando de ind!cir) s!. -estricciones basadas en el inter*s p+blico: E orden p2$ ico es !na c -!s! a .a6 1 se persi.ones) per"!dica o es capa.erir) imp! sar.a por%!e e medio !ti i. Ca i'icación como servicio de va or pec!niario La p!$ icidad es !na i$ertad %!e se e"erce con 'ina idad comercia & se o'rece como !n servicio de va or pec!niario. 1 In'ormativa en sentido amp io0 a decisión de compra de os cons!midores no se orienta por e precio /nomina / sino por e precio /tota /) e %!e tam$i*n contiene os as# amados costos de in'ormación. Esta ca i'icación permite invocar derec(os espec#'icos en s! 'avor) como) por e"emp o) e de a i$ertad de circ! ación en e Derec(o Com!nitario. Pro.e a instinto) sino a inte ecto) o c!a es m-s caracter#stico de !n de$er de in'ormar %!e de mensa"e p!$ icitario. 5ienes "!r#dicos prote.ibiciones e presas: son n!merosas. Publicidad subliminal: se caracteri. En este caso) no se diri.ado act2a so$re e inconsciente de individ!o) mediante t*cnicas de prod!cción de est#m! os) de intensidades 'ronteri.

En virt!d de e o deviene ap ica$ e e art#c! o 1J8B de Códi. O$ i. O$ i. 1 Cenera mente es comercia por%!e por o menos !na de as partes ?e empresario4 es comerciante) o %!e (ace ap ica$ e a caso e art#c! o QL de Códi.ado por !n comitente) a cam$io de !na retri$!ción en dineroP.r-'icos) radio'ónicos) carte es) m!ra es) a topar antes.ón es %!e se considera a$!siva a r!pt!ra) por%!e se (a$#a pactado 53 . Se ap ica !na interpretación . en ra. A 'a ta de estip! ación) a retri$!ción ser. E pro$ ema reside en %!* tipo de p a.a a !n (acer determinado) o %!e constit!&e !na o$ i.aciones de empresario an!nciante La o$ i. Esa discreciona idad enc!entra s! #mite en e pacto ce e$rado por as partes) espec#'icamente) en e c!mp imiento de a 'ina idad p!$ icitaria.a& contrato de p!$ icidad c!ando !na de as partes se o$ i. E mensa"e p!$ icitario constit!&e e o$"eto de este contrato) sometido a as re.arse por medios diversos0 . o$a ) indivisi$ e) sa vo en a%!e os casos en %!e (a& !na parte amativa o captatoria) c!&o principa sentido es captar a atención de p2$ ico.enera es de a p!$ icidad) & p!ede rea i. E contrato p!ede concertarse directamente entre e comitente & a persona %!e (ace o p!$ ica e an!ncio) o $ien por intermedio de !n a. 1Es intuitu personce. de ac!erdo con a cost!m$re. Concepto .ón de %!e a o$ i.anda o si contrata a !n no comerciante para propa ar por a topar antes. Por esta ra.ación de p!$ icista es re evante para este contrato) o %!e impide a cesión de a parte contract!a constit!ida por e p!$ icista.a a (acer !n determinado mensa"e p!$ icitario encar. P!ede conce$irse empero !n contrato de p!$ icidad civi ) como oc!rre si !n partido po #tico o !na instit!ción p2$ ica o privada sin 'ines de !cro) arrienda e 'rente de !na casa para (acer propa. as . E p!$ icista tiene discreciona idad t*cnica en a e a$oración de mensa"e ap icando para e o s! conocimiento de pro'esiona e3perto en a materia.a de !na o$ra inte ect!a reprod!ci$ e) de a %!e só o se i$era demostrando a ca!sa a"ena) pero no p!ede invocar a 'a ta de c! pa) por ap icación de r*. Caracteres0 1Es consens!a ) $i atera ) oneroso) no 'orma ) conm!tativo.o de os .o e3ist#a en este v#nc! o. Se+a a e tri$!na %!e a nat!ra e. CONTRATO DE PU5LICIDAD. Rescisión !ni atera & resarcimiento de e3pectativas '!t!ras En !n caso 'a ado en a "!rispr!dencia/) !na empresa de p!$ icidad prom!eve !n iti.o de Comercio. amentar e mensa"e p!$ icitario6 en e primer caso (a& !na i$ertad6 en e se.o Civi ) %!e permite e desistimiento con pa.!ndo !n de$er c!&o inc!mp imiento p!ede prod!cir !na sanción.r-'icos) te evisivos) cinemato.astos) tra$a"os & !ti idad esperada por e ocador.La p!$ icidad es !na 'aceta de derec(o a a i$ertad de e3presión) o %!e es distinto de de$er de in'ormar %!e p!ede re.io contra otra %!e (a contratado s!s servicios) invocando e inc!mp imiento de !n /contrato de promoción p!$ icitaria/.'i"ada por e "!e. Interpretación En materia de interpretación de mensa"e p!$ icitario) no interesa a intención de a!tor) como en os contratos) sino a interpretación %!e e da e cons!midor medio.ación de entre.ente de p!$ icidad.imen de a ocación de o$ra.ación n!c ear de empresario an!nciante es a de pa.a de contrato de promoción p!$ icitaria responde a a ocación de o$ra) donde se tiene en c!enta e op!s prometido.aciones de p!$ icista E p!$ icista se o$ i.o de precio.

La onerosidad s!r.en 'rente a p2$ ico & o$tiene .concretamente !na n!eva campa+a & (a$#a !na e3pectativa cierta.ación !ti i.ación de este tipo.o de !n pro'esiona e3perto p!$ icista6 en cam$io) en a esponsori. En e -m$ito deportivo se asiste a !n amp #simo desarro o de a esponsori.! ación en e ordenamiento "!r#dico ar.ación) siendo ta ve.ados a a m!nicipa idad) atento e d*'icit en e contro de a se.o) a!n%!e e tema es disc!tido) &a %!e a .ar e nom$re o a marca de esponsor en as varias moda idades de s! propia actividad) e inc !sive a veces) modi'icando s! propia denominación socia & as!miendo a de esponsor Los caracteres de este contrato son0 1 Es at#pico) toda ve.rat!ita (a& mecena. CONTRATO DE ESPONSORIOACION.rat!ita..a& dos moda idades %!e permiten ac arar a .ación .ada a 'avor de esponsori.anancias en e mediano p a.o) %!e a n!estro "!icio no o trans'orma en a eatorio por%!e as partes conocen as venta"as & desventa"as %!e de * se derivan desde e momento mismo de a ce e$ración. E contrato de esponsori.entino6 1 es consens!a ) $i atera ) no 'orma 6 1 es oneroso) por%!e c!ando !na prestación simi ar se rea i.ado6 1 es conm!tativo) a!n%!e presenta !n e evado ries.a a div! .ado de"a de ser !n comp emento & pasa a ser a ca!sa de a o$ i.ación de (acer con 'ina idad p!$ icitaria a car.) era s! propietaria.a a !na prestación pec!niaria o a a atri$!ción de cosas '!n.a a t*cnica de mecena. La actividad socia ) como a constr!cción de (ospita es) cooperación con a!toridades p2$ icas en campa+as de vac!nación) a se. Da+os derivados de a ca#da de !n carte p!$ icitario En !n caso 'a ado en a "!rispr!dencia !n carte p!$ icitario) de'iciente & ende$ emente co ocado) se ca&ó de a pared a a %!e esta$a ad(erido ca!sando a m!erte de !n transe2nte.a en 'orma .ación se di'erencia de contrato de p!$ icidad en %!e es !na t*cnica de p!$ icidad indirecta. De imitación. Moda idades . En virt!d de e o) en e contrato de p!$ icidad (a& !na o$ i. Se condenó por os da+os & per"!icios irro.e c!ando a atri$!ción patrimonia rea i.!nos aspectos0 a primera se $asa en e .ración %!e se prod!ce entre e esponsor & e esponsori.ación de esponsori. %!e no tiene re. s! '!ente m-s importante de 'inanciamiento. La eco o.rado de inte.ado) & %!e en e contrato se 54 .ación no e3iste !na o$ i.as) a de'ensa de especies en e3tinción. Es este aspecto o %!e a n!estro "!icio da inter*s a caso) p!esto %!e a di'erencia de o %!e p!ede s!ceder en !n contrato norma de d!ración) en *ste (a$#a !na e3pectativa. En cam$io se e3imió de responsa$i idad a d!e+o de inm!e$ e en e %!e se o insta ó & a an!nciador. Cost!m$res & 'ina idad económica La esponsori.ación (a sido de'inido como e contrato por e c!a !na parte se o$ i.o con '!nción p!$ icitaria) o %!e es novedoso0 e esponsor 'inancia !n evento por%!e de ese modo se (ace conocer con !nas caracter#sticas especia es de ima.o.!ridad via ) a dismin!ción de cons!mo de a co(o son actividades sometidas a patrocinio.!ridad de sistema de insta ación de carte ?por o %!e perci$#a !na tasa4 & a a empresa %!e o co ocó) a %!e) a s! ve.i$ es in(erente a a otra parte %!e se o$ i. La esponsori..#a es o$"eto de patrocinio0 a p antación de -r$o es) e c!idado de p a.!nos a!tores a !den a a esponsori.

ado as!me de$eres de co a$oración de 'ina idad p!$ icitaria.(acer dec araciones p2$ icas) se vio a s! derec(o de i$ertad de e3presión6 $4 si se pacta %!e no p!ede (acer dec araciones %!e a'ecten a ima.ado 0bligación nuclear y deberes secundarios de conducta @!e no tiene 'ina idad p!$ icitaria directa & %!e consiste en a rea i.ado no podr. Si se prod!ce !n inc!mp imiento imp!ta$ e de esa o$ i.rat!itamente o en condiciones m!& 'avora$ es.ar por%!e no %!iere) para %!e se e imp!te responsa$i idad. En estos casos) a c!estión re'erida a a incapacidad se de$e reso ver por as normas . En virt!d de e o se o$ i.enera mente se pacta %!e *ste no p!ede (acer dec araciones so$re os e'ectos per"!dicia es de ta$aco o participar en !na campa+a contra e !so de ci.ación n!c ear) a car. Estos comportamientos son de nat!ra e.ación de evento o a actividad individ!a o co ectiva esponsori.ran) o %!e es ap ica$ e a toda sit!ación an.arri os est.ación de (acer res! ta de imposi$ e e"ec!ción por !na circ!nstancia 'ort!ita & a imposi$i idad es tota ) se prod!ce a e3tinción & e esponsor %!eda i$erado. La so !ción contract!a a estos di emas es a c -!s! a pena ) %!e impone sanciones económicas 'rente a inc!mp imientos de este tipo.ación) es p enamente responsa$ e) toda ve.rad!ación de esca a0 a4 Si se pacta %!e e esponson. E esponsori. Se re%!iere entonces %!e e3ista do o) c! pa) o !n inc!mp imiento o$"etivo) como por e"emp o no "!. 8ncumplimiento imputable E esponsori.ado) %!ienes de$en tener capacidad para ce e$rar contratos & para administrar) en tanto %!e se trata de !n acto de administración. Minoridad.esponsori.arri o.!nda c!estión de inter*s es e distin.ado de$e c!mp ir con s! o$ i.a a a or. S!"etos. 55 .o entre e denominado /esponsor individ!a / & e /co ectivo/.ación n!c ear de contrato.ación de o$"eto %!e se (a&a pactado.ado. La se.aciones de esponsori.a a c!mp ir a '!nción de ve(#c! o a cam$io de !n mensa"e p!$ icitario) de $ienes %!e e esponsor prod!ce & %!e s!ministra . Límites de la e igibilidad E3aminemos !n con' icto posi$ e en !na .ado) a c -!s! a es ra. Ries.ona$ e6 c4 si !na empresa 'a$ricante de ci.en de esponsori.a cooperativa & tienden a dar a evento !n car-cter p!$ icitario %!e en s# mismo no tiene.ación n!c ear) c!a es a de rea i.enera es de os contratos.ar e precio pactado. O$ i.ado se o$ i. O$ i. En e patrocinio co ectivo se ce e$ra !n contrato con !na 'ederación) a %!e compromete a os c !$es %!e a inte.ada.os de evento Si a o$ i.a en a %!e act2e !n ente co ectivo. Si e de$er constit!&e !na a$stención) es icito6 pero si se impone !n o$rar positivo) es i #cito.o. Dederaciones E contrato se esta$ ece entre e esponsor & e esponsori. %!e no c!mp e con a o$ i. E'ectos.aciones de esponsor E contrato ca!sa a o$ i.ación de torneo) a pr-ctica de !n deporte) o !na actividad c! t!ra ) o a e'ectivi. En a 'orma menos intensaPP) e esponsori.reve a en a intensidad de os de$eres sec!ndarios de cond!cta as!midos por e esponsori.ar e evento o a actividad comprometida.ando !n deportista) .ani.o de esponsor) de pa.

a) & contra a sociedad propietaria de comercio & emp eadora de a%!* . Responsa$i idad 'rente a terceros En ocasión de disp!tarse !n partido de '2t$o e -r$itro '!e a.! ado por a icencia.ación comercia ) sino de !na actividad deportiva a"ena a e a.ANDISINC. 56 .en de !na persona) es !n derec(o de a persona idad. E t*rmino merc. CONCEPTO. E n2c eo %!e s!stenta e v#nc! o es !na icencia so$re e !so de si.re.o/ en a ca$e.ación) o c!a e3presa !na de as 'ina idades de este contrato) &a %!e mediante e mismo e tit! ar de a icencia so$re e si.andising a !de a comercia i.redido por !n "!. E contrato de merc.andising>> consiste en a e3p otación comercia mediante icencia o de otra manera) de c!a %!ier nom$re) s#m$o o ! otra cosa) con e o$"eto de vender o de incrementar as ventas de prod!ctos de c!a %!ier descripción %!e no son prod!ctos) para os c!a es ta nom$re) s#m$o o ! otra cosa (a sido esta$ ecido como marca por e p2$ ico.ada por e !so p!$ icitario %!e se determina contract!a mente.Si a imposi$i idad o$edece a ca!sa imp!ta$ e a de!dor se prod!ce) o$viamente) a o$ i.SA.caracteri.ador) emp eado de s!permercado S2per =ea) propiedad de Yn. CONTRATO DE MERC.a/) a can.en comercia c!&a p!$ icidad o $ene'icia$a no importa atri$!ir e responsa$i idad por os da+os s!'ridos por terceros d!rante e desarro o de evento deportivo.no a /comercia i. E damni'icado accionó por e resarcimiento de da+os contra e "!. EDECTOS.ación de resarcir e da+o. E 'a o %!e e !so de a ima. E v#nc! o est.! o .ani. Sin em$ar.ando .anancias de s! !so por parte de otros s!"etos. Se a+adió %!e e per"!icio no derivó de ries.o) ca$e se+a ar %!e esa icencia est.ador %!e intenciona mente e ap icó !n /'renta.nos.o de empresa por%!e e da+o prod!cido no 'orma$a parte de s! or.no6 c!ando se trata de !na cosa es !n derec(o de propiedad6 c!ando es a ima.

aciones para am$as partes.a a tras adar personas o cosas de !n !. Con e depósito se di'erencia c aramente) p!es si $ien comparten a e3istencia de !na o$ i.!idas) e transporte se encaminó tradiciona mente (acia e tras ado de cosas & personas) despreoc!p-ndose de a ra.!ida en otros v#nc! os) o %!e permite a transportista participar de a tasa de .anancia de esos contratos.ón %!e s!stenta a de e. 1 P!ede ser ce e$rado por ad(esión a condiciones .eo.ones a$ora es & en virt!d de t!rismo) o %!e (a incrementado e ' !"o de personas transportadas (asta #mites inima. 1 No es !n contrato %!e re%!iera de 'orma idades so emnes a$so !tas o re ativas para s! ce e$ración.entino 57 . E pro&ecto de re'ormas de 1AAB da e si.a& contrato de transporte si !na parte amada transportista o porteador se o$ i.!na o$ i.estor#a para a rea i.en as o$ i.ador) a pa. 17>840 /.ón de ser de ese tras ado.Zedad.! ación de transporte en e Derec(o ar. 1 Es consens!a ) por%!e prod!ce s!s e'ectos propios desde e momento en %!e as partes (an mani'estado s! consentimiento.ación en otro por !n precio in'erior a o %!e e costar#a (acer o por s# mismo.amiento .aciones propias de estos prestadores de servicios pro'esiona es.!ridad) en e depósito no (a& nin.ina$ es en a anti.enera es de a contratación.ación de se. 1 Es oneroso 1 Es conm!tativo) &a %!e as partes contratan en ra. Desde e p!nto de vista de as 'ina idades económicas perse.ón de venta"as %!e conocen a momento de a ce e$ración0 e tras ado & e pa. De imitación E transporte (a sido comparado con otros contratos.r!po 'ami iar o socia .ación de o$tener !n res! tado determinado. Act!a mente aparecen m!c(as 'ormas de transportes asociados a a 'ina idad perse. 1 Es !n v#nc! o de co a$oración . E tras ado de as personas (a ad%!irido !n desarro o nota$ e por ra.!iente concepto ?art.estor#a para actos "!r#dicos) mientras %!e e transporte se re'iere a actos materia es. La re. 1 Es !n contrato pro'esiona ) por%!e !na de as partes) e transportador) es !n e3perto) a %!e se e e3i. Desde e p!nto de vista macroeconómico & macrosocia os cam$ios (an sido important#simos en os 2 timos a+os. Con a ocación de o$ra (a& !na . Con e mandato comparte a noción de v#nc! o de co a$oración) pero en e mandato (a& !na co a$oración .o de precio. 1 P!ede ser !n contrato de cons!mo) c!ando se ce e$ra para e destino 'ina de cons!midor o !s!ario) & s! .ar !n precio/. Concepto E transporte e3iste c!ando !na parte) denominada e transportista) se o$ i.a a tras adar personas o cosas de !n !.UNIDAD A CONTRATO DE TRANSPORTE Cost!m$res & 'ina idad económica E transporte tiene por 'ina idad e desp a.ar a otro) & a otra) pasa"ero o car.ran simi it!d) p!esto %!e en am$os casos se trata de a o$ i. Desde e p!nto de vista microeconómico p!ede o$servarse %!e e tit! ar de inter*s tiene !n costo de oport!nidad demasiado a to para transportar con s!s propios medios) ra. Caracteres 1 Es $i atera ) p!esto %!e ca!sa o$ i.ación de actos materia es.r-'ico de cosas & de personas) por medios terrestres) a*reos o navieros.ación de tras ado.ar a otro) por e medio acordado) por !n precio determinado en dinero.

a.a) sin perci$ir contraprestación a .! ado por a e& 7BQ8 de 1BA1) comp ementada por e re.14 'eg+n el inter*s involucrado.7B:4. La tesis e3tracontract!a %!e es ma&ontaria en doctrina & "!rispr!dencia) sostiene %!e (a& !n acto $en*vo o. De imitación & moda idades especia es 1. 74 'eg+n la causa #ue lo origina. La tesis contract!a ista sostiene a e3istencia de !n contrato at#pico de transporte desinteresado.ar a !n contrato privado o $ien tratarse de !n servicio p2$ ico.! ado por a e& 7>.ani.o de Comercio. 7. Es competencia de cada m!nicipio otor. p!ede ser de cosas o de personas0 A4 El transporte de cosas: e.ado por %!ien no est. 7ransporte escolar E transporte de esco ares est. 7ransporte ben*volo E3iste transporte $en*vo o o de comp acencia c!ando e cond!ctor de !n ve(#c! o) por !n acto de cortes#a & con intención de $ene'iciar a a .arse a transportar si se re2nen os re%!isitos e3i. 84 El transporte contractual. En este 2 timo caso) e transportador no p!ede ne. amento .ador) %!e introd!ce ! o$tiene transporte a s! 'avor oc! tando as cosas en a $ode.! ó e transporte a!tomotor de pasa"eros por carretera) en e -m$ito de a "!risdicción naciona .!e a prestación a .contemp ado en a Le& Naciona de Tr-nsito 79. 94 'eg+n el ob&eto transportado. 54 7ransporte multimodal: en este caso) a cone3idad se da entre contratos de transporte por distintos medios.a mente6 de$e s!"etarse a ordenamiento administrativo & en m!c(as sit!aciones) siendo servicios p2$ icos) res! ta ap ica$ e a Le& 79.is ado por e Códi.or. 54 7ransporte automotor: mediante decreto A:BVA7 se re.ir !n m#nimo de condiciones para tras adar a os menores.ado pro'esiona mente) & con !n -nimo de 'avor o .!en dos s!p!estos0 A4 7ransporte ben*volo: es e rea i. e transporte p!ede dar !. 7>J4 54 El transporte de personas :4 'eg+n el medio #ue se utili)a A4 El transporte ferroviario: re.enti e. D4 7ransporte a*reo: contemp ado en e Códi. En e transporte de esco ares o menores de 19 a+os) de$e e3tremarse a pr!dencia en a circ! ación & c!ando s! cantidad o re%!iera ser-n acompa+ados por !na persona ma&or para s! contro .o Aeron-!tico ? e& 1Q.!na.as & os mismos ser-n tomados & de"ados en e !. 54 7ransporte clandestino: consiste en a imposición s!$repticia de a prestación (ec(a por e pasa"ero ?caso de po i. A>.87:V8A4.enera de 'errocarri es ?dec.99A) en s! art#c! o ::0 /Transporte de esco ares. No evar-n m-s pasa"eros %!e p a.!ien) o tras ada de !n p!nto a otro) sin %!e a persona 'avorecida con e transporte se o$ i.ar m-s cercano posi$ e a s!s domici ios & destinos.!na.>A9) con a e3cepción mencionada de as /pe%!e+as em$arcaciones/ re'eridas en e art#c! o 7>J de Códi.79> de De'ensa de os Cons!midores & Us!arios.rat!ito) siendo a 'orma predominante e contrato comercia & oneroso.o de Comercio en s!s art#c! os 1J7 a 7>J) %!e re.ón4) o por e car. Si (!$iera !na ca!sa contract!a ) e3is'ir#a !na acción de c!mp imiento para e 58 . p!ede ser civi o comercia ) oneroso o . e transporte p!ede ser contract!a o no) & en este 2 timo s!p!esto se distin. J4 'eg+n su relación cone a con otros contratos (a&0 A4 7ransportes calificados: en este caso e v#nc! o se (a a inserto en !na estr!ct!ra contract!a m-s amp ia) %!e e modi'ica aspectos esencia es. C4 7ransporte marítimo: re.ación a as di'erentes empresas %!e se dedi%!en a transporte de esco ares) como as# tam$i*n e3i.ar a a!tori.! a e transporte terrestre ?art.idos e.

La oferta publicitaria en el transporte p+blico y masivo de$e considerarse %!e c!ando se tratade transporte p2$ ico o masivo e3iste !na o$ i. El pla)o: responsabilidad por retardo 59 . 7.2n sea e o$"eto transportar personas o cosas. $apacidad La ce e$ración de contrato de transporte por parte de menores es !n tema c -sico %!e (a sido est!diado por a doctrina en materia de o$ i.ación de dar !na s!ma de dinero c!&o o$ i. La tempora idad de pa.2n as cost!m$res imperantes en cada tipo de transporte) tiene denominaciones di'erentes0 pasa"e) ' ete) porte) tari'a. La celebración tácita La dec aración de vo !ntad p!ede ser mani'estada e3presamente por si.ado es e transportado. Todos coinciden en se+a ar %!e e contrato es v. El precio E precio es a o$ i.ar !na 'ina idad determinada %!e no p!ede o$tener por si mismo.ar donde de$e estacionar e ómni$!s & *ste para) am$as partes o$raron mediante comportamientos %!e evidenciaron ine%!#vocamente a vo !ntad de contratar & desde *se momento (a& contrato.o no a'ecta e principio de reciprocidad %!e tiene esta o$ i.pasa"ero) %!ien de$er#a poder e3i.o) e %!e p!ede e'ect!arse antes) d!rante o desp!*s de transporte. La operación "!r#dica considerada en este v#nc! o es !na co a$oración .s!"eto a normas %!e imitan severamente a i$ertad de ce e$ración de !n contrato.ación de transportar) si se c!mp e con os re%!erimientos e3i. Civ. Es !n 'enómeno de co a$oración por%!e e contrato es !n instr!mento mediante e c!a e tit! ar de inter*s $!sca a cooperación de otro para a can.nos ine%!#vocos) o %!e eva a a conc !sión de %!e si e pasa"ero (ace !na se+a o se para en e !. 7. 7. 'u&etos Son s!"etos de este contrato e transportador & e pasa"ero o car.4) sea %!e se trate de !na cond!cta socia t#pica.estor#a de actos materia es consistentes en e tras ado de !na cosa o !na persona contra e pa.ir e tras ado) & como no e3iste) a no mediar coerci$i idad) no (a& o$ i. Para a e3istencia de contrato es esencia e precio) pero no s! pa. En e transporte de pasa"eros p!ede ser cost!m$re e pa.o anterior a via"e) como en e caso de a aeronave. Se.o de !n precio. E ementos esencia es0 consentimiento 1. Pres!p!estos 1.ador) se.idos en 'orma . 8. E transporte %!e en esta (ipótesis constit!&e !n servicio p2$ ico) est. La operación de delegación gestoría para actos materiales de traslado.ar a n!merosos ensa&os de '!ndamentación. 8.ación.aciones & de capacidad para contratar) & %!e (a dado !.ación) o posterior) como oc!rre en !n ta3i6 de i.ación respecto de a de transportar. O$"eto !.o p!ede ser anterior o poster#or a tras ado.en*rica. Es !n e emento esencia de contrato & s! a!sencia determina a n! idad. 1BAQ)Cód.!a modo) en e s!p!esto de as mercader#as e pa.ido) sea %!e (a&a !na ce e$ración en a %!e dado %!e os mandatarios son incapaces act2an por c!enta & orden de s!s padres ?art. %plicación de las normas generales E consentimiento se per'ecciona) como en todos os contratos) c!ando a o'erta es aceptada.

sometida a p a. -esolución: como todo contrato $i atera con prestaciones rec#procas es ap ica$ e a reso !ción por inc!mp imiento) a %!e tiene e'ectos retroactivos & se ri.!ridad) a.estor#a para actos materia es en 'orma onerosa se c!mp e en !n p a.enera es de Códi. La responsa$i idad de transportista La re. Dorma & pr!e$a E contrato no re%!iere de !na so emnidad esencia para s! ce e$ración) ni a$so !ta ni re ativa) p!diendo ser ce e$rado tanto en 'orma e3presa como t-cita) sin nin. La o$ i.!e a destino en c!a %!ier momento) o c!ando p!eda (acer o e transportador) &a %!e e desarro o act!a de a tecno o. TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS.2n as condiciones de s! transporte. 60 .a a o$tener e res! tado prop!esto0 %!e e pasa"ero o a mercader#a e. E3tinción E contrato se e3tin.4 es para todas as acciones ca!sadas por e contrato de transporte de personas o de cosas) & %!e no ten.o de Comercio & de Códi.ación .ación de tras ado determinada) %!e o o$ i.ar) & 84 en caso de p*rdida tota o parcia ) a prescripción empe. $umplimiento del contrato: e c!mp imiento de a o$ i.2n o$st-c! o. E inc!mp imiento se con'i. & previsi$i idad. 8mposibilidad de cumplimiento: a e3tinción de a o$ i.imen .o %!e es esencia .!e !n transporte para %!e a cosa o a persona transportada e.an 'i"ado !n p a.La operación de de e.enera en e contrato de transporte es %!e e transportista contrae !na o$ i. 8.amento) o a%!e en %!e de$ió veri'icarse) se.!e a destino 'i"ado en e momento pactado & por e medio acordado.o menor0 14 por !n a+o en os transportes rea i.!ido & por e o e transportador no p!ede de'enderse invocando %!e disp!so todos os medios ra.ación de tras ado est. Civ. 7.ación de tras ado por e medio pactado) en e tiempo oport!no & en condiciones de se.!ien encar.4 es ap ica$ e) pero con partic! aridades.ona$ es.e por as normas . Estas 'ormas ad probationem son) en a ma&or#a de os casos) vo !ntarias) pero (a& s!p!estos en %!e si as partes deciden adoptar as se trans'orman en a '!ente principa & e3c !&ente de pr!e$a. Se trata de 'ormas 'ac! tativas instr!mentadas con 'ina idad pro$atoria) %!e no e3c !&en otras evidencias ni son inimp!.enera ?art.a a destino en e momento 'i"ado (a& !n inc!mp imiento.idos a c!a %!ier otro !. 9. Es poco (a$it!a %!e a .a de car.a correr e d#a de a entre.ota os e'ectos de este contrato.as por a. CONCEPTO.!ra por a no o$tención de propósito perse.as) e conocimiento de em$ar%!e propio de transporte de car.an 'ormas escritas) como por e"emp o0 e pasa"e) a carta de porte en e transporte terrestre de car. BBB) Cód.na$ es.ravedad de inc!mp imiento p!ede ser m!& variada & vinc! ada a a d!ración0 !n atraso de min!tos) (oras) d#as. a . En as diversas moda idades se !ti i.#a permite (acer o con cierta rapide. :. Se trata de !na responsa$i idad contract!a o$"etiva de a %!e só o p!ede e3imirse invocando a ca!sa a"ena.o) c!&o inc!mp imiento p!nt!a prod!ce !na mora a!tom-tica) es decir) %!e si a cosa o e pasa"ero no e. La .o Civi .!ientes medios0 1.!as.ación por imposi$i idad de c!mp imiento sin c! pa de de!dor ?art.ados en e interior de a Rep2$ ica6 74 por dos a+os en os transportes diri. Prescripción: es ap ica$ e a prescripción i$eratoria) c!&o r*. -escisión: es admisi$ e a rescisión $i atera ?distracto4 & a !ni atera inca!sada) siempre %!e est* '!ndada en !na c -!s! a contract!a & s! e"ercicio no sea a$!sivo. B::) Cód.!e por os si.ar. Com.

1eber de seguridad respecto del e#uipa&e E transportista tiene !n de$er co atera de se.ación n!c ear %!e es e pa.o$ i.!ración de a o$ i. O$ i.a a tras adar a pasa"ero a destino especi'icado) por e medio esta$ ecido & en e tiempo 'i"ado) siendo os tres e ementos esencia es de a con'i. amentarios. amentos esta$ ecidos por e transportista para e me"or orden d!rante e via"e & o$edecer as órdenes de porteador o de s!s representantes impartidas con a misma 'ina idad6 c4 acondicionar s! e%!ipa"e) e %!e de$e a"!starse a as medidas & peso re.o de precio pactado) como correspectiva de a o$ i.imen $asado en e distin.ado por s! o$"eto0 as personas) & por e medio0 transporte terrestre.o entre as ór$itas contract!a & a%!i iana de responsa$i idad) como e n!estro) es necesario precisar %!e no se trata de a imp!tación por ries. 1eber de colaboración: embarco y desembarco Como de$er co atera en esta c ase de transporte) se o$ i. 7.o a persona transportada.ereditatis.arant#a de se. Responsa$i idad de transportista 1. 0bligación de traslado E transportista se o$ i. P!eden ser consideradas car.o o vicio de as cosas) sino de inc!mp imiento de a o$ i. En !n r*. 9.as c!&o inc!mp imiento e acarrean a p*rdida de $ene'icio de tras ado o de otros accesorios.!no con e transportista.ada a p eno resarcimiento de os da+os & per"!icios) no o$stante c!a %!ier pacto en contrario) a menos %!e pr!e$e %!e e accidente provino de '!er.ación.!ridad.o de Comercio ?art. 0bligación de pagar el precio E pasa"ero tiene !na o$ i. 7. De ta modo) no es necesario pro$ar e nes.ación determinada de tras adar a pasa"ero & de a .ar & momento convenidos para iniciar e via"e6 $4 c!mp ir as disposiciones administrativas) o$servar os re.ación res! ta e3presamente esta$ ecida en e Códi.o creado %!e '!ndamenta e ries.a a as operaciones de em$arco & desem$arco 8.ación de tras ado 7. La acción es e3tracontract!a ) en cam$io) c!ando e pasa"ero 'a ece & rec aman os (erederos) por%!e estos 2 timos no accionan iure .a ma&or o s!cedió por c! pa de a v#ctima o de !n tercero por %!ien a empresa no sea civi mente responsa$ e.!ridad) %!e consiste en evitar %!e s!'ra da+os.Estamos en presencia de !n s!$tipo de contrato de transporte) caracteri.o o vicio de as cosas) sino a 'r!stración de p an prestaciona acordado. ?mbito de la responsabilidad E -m$ito de a responsa$i idad es contract!a ) de$iendo acreditarse a e3istencia de contrato de transporte) de o %!e deviene a pres!nción e. 8.aciones de pasa"ero 1. 1B94 %!e dispone0 /En caso de m!erte o esión de !n via"ero) acaecida d!rante e transporte en 'errocarri ) a empresa estar.aciones de transportista 1. 1eber de seguridad respecto del pasa&ero Esta o$ i. Factor de atribución y e imentes Es !na responsa$i idad o$"etiva contract!a ) de a %!e e transportista só o se i$era demostrando a ca!sa a"ena/. sino in iure proprio & no (an ce e$rado contrato a . $láusulas limitativas 61 . $argas E pasa"ero tiene car.a de a e3istencia de de$er de se.as de pasa"ero0 a4 Presentarse en e !. O$ i.!ridad respecto de e%!ipa"e %!e eva consi.

4. O$ i.!ientes '!nciones0 pro$atoria) representativa de a propiedad & tit! o circ! atorio.ado6 1 e p a.ar en %!e as reci$e (asta e destino indicado) por e medio acordado & en 'orma se.nos e3teriores) c ase & si est!vieran em$a ados) a ca idad de em$a a"e6 1 e ' ete convenido) & si est. E acarreador p!ede act!ar por s# o como intermediario ?art.a6 1 todas as dem-s circ!nstancias %!e (a&an entrado en e convenio. Com.a6 1 a desi.!ientes e ementos ?art. 1.4) %!e constit!&e e t#t! o e.encias & medios practicados por as personas e3actas en e c!mp imiento de s!s de$eres en casos seme"antes) para %!e os e'ectos o art#c! os no se deterioren) (aciendo a ta 'in) por c!enta de %!ien pertenecieren) os .ado en 'orma onerosa es de !n a+o. 1eber de seguridad y custodia E transportista tiene !n de$er de se. 7. 0bligación de traslado Como en e transporte en . C!mp e as si.!ra.nación de os e'ectos) s! ca idad .4) ni podr-n invocarse otras c -!s! as %!e as %!e est*n a # disp!estas ?art.o de solicitar la inspección E transportador tiene derec(o de re%!erir de destinatario a apert!ra & reconocimiento en e acto de recepción de os $! tos cerrados o em$a ados. S!"etos En e transporte de cosas os s!"etos son e transportista o acarreador o porteador) por !na parte) & e car.ación de tras adar as mercader#as desde e !.enera ) e porteador tiene a o$ i.!ridad & c!stodia de as mercader#as) %!e de$e c!mp ir emp eando /todas as di i. 1JB) Cód.2n va or. 1J:) Cód.ador & transportador & no admite m-s imp!.idas as c -!s! as %!e imiten a responsa$i idad de transportista de personas por m!erte o da+os corpora es/.o de Comercio) en a e& 79. Prescripción La prescripción de a acción por responsa$i idad en e transporte terrestre de personas rea i. Com.ar os e'ectos) si a carta no '!ese a portador) & e !.79> & es doctrina admitida en 'orma !n-nime para estos casos. 1J:) Cód. TRANSPORTE TERRESTRE DE COSAS. Concepto Estamos en presencia de !n s!$tipo de contrato de transporte) caracteri.ador %!e env#a as mercader#as) por a otra.ador) e de acarreador o comisionista de transportes) e de a persona a %!ien o a c!&a orden se (an de entre.aciones de transportista. Corn.o no pa.en*rica) peso) medida o n2mero de os $! tos) s!s marcas o si. E o este3presamente previsto en e art#c! o 1B9 de Códi.astos necesarios/ 62 .a representativo de as mercader#as transportadas) por c!&o contenido se deciden todas as contestaciones entre e car.Las c -!s! as imitativas de responsa$i idad son a$!sivas & sin nin.naciones %!e a re'eridas a s! 'a sedad o error invo !ntario de redacción ?art.ar donde de$e (acerse a entre.ado como de!dor directo.4) s!p!esto en %!e %!eda o$ i.o dentro de c!a de$a veri'icarse a entre. Com. 17194 %!e0 /Son inv. 8. La carta de porte de$e contener os si. 9. Dormas0 a carta de porte La carta de porte es !n instr!mento vo !ntario ?art. 1JQ) Cód.ado por s! o$"eto0 as cosas) & por s! medio0 transporte terrestre. 1J8) Cód. En e pro&ecto de re'ormas de 1AAB e3presamente se esta$ ece ?art. Com)40 1 Dec(a & 'irma de emisor6 1 os nom$res & domici ios de d!e+o de os e'ectos o car. 1erec.

ación n!c ear c!a es e pa.4) a e3cepción de %!e se (!$iese convenido e pa. 1eber de información y de dar instrucciones La o$ i. Com.ación de in'ormar tiene s! '!ndamento en a $!ena 'e & es "!sti'icada) toda ve.ar prod!ctos %!e re%!ieran c!idados especia es) como por e"emp o mantenimiento de a cadena de 'r#o6 o pe i. 171A4 %!e0 /E car.ador tiene !na o$ i.astos ca!sados por e transporte) para c!&o co$ro e transportista c!enta con privi e. Com. E car.aranti.4) rec amar indemni. 1AB) Cód. tienen a acción directa propia de todo s!$contrato.a & e3i. -esponsabilidad del cargador E pro&ecto de 1AAB esta$ ece ?art. 1eber de colaboración Como de$eres sec!ndarios de co a$oración) e car. 9.ador de$e0 entre. Es !n t#pico s!$contrato o %!e (ace %!e) 'rente a car.O$ i.ación de tras ado de as cosas) en e tiempo previsto) por e medio de transporte acordado & en condiciones se. %!e e car.rosos) como os e3p osivos6 o am$ienta mente da+osos6 o de tr-nsito imitado se. Si no in'orma es responsa$ e por os da+os %!e s!'ra e transportista por a omisión de ese de$er.ación por p*rdida o aver#a en a car.ación principa de transportador) %!e es e tras ado de as cosas. :. amentos) &) en s! de'ecto) os !sos comercia es6 pa.ado mediante a .nada para reci$ir a mercader#a & tiene e derec(o a e3i. Transporte s!$contratado En este caso) e car.ador o pasa"ero contrata con !n transportista & *ste s!$contrata con otros) diversos tramos de tra&ecto.adores o terceros) %!e deriven de a omisión o a ine3actit!d de as indicaciones o de a 'a ta de entre.a en e tiempo & condiciones esta$ ecidas por e contrato) as e&es o re. E -m$ito de a responsa$i idad es contract!a & e 'actor de atri$!ción es o$"etivo por%!e (a& !n res! tado determinado c!&a no o$tención reve a e inc!mp imiento) de %!e no p!ede e3imirse e porteador demostrando s! 'a ta de c! pa6 só o se e3ime mostrando a ca!sa a"ena.ador p!ede entre.o por e destinatario. 8.ador tiene) adem-s) e de$er de entre. 7>>) Cód.o de cr*dito so$re e precio o ' ete s!e e ser .a o de a irre.ar a car. E destinatario E destinatario es a persona desi. TRANSPORTE SUCESI=O < MULTIMODAL.! aridad de a doc!mentación/. amentos vi.ir dismin!ción o an! ación de ' ete por retardo en e transporte) en proporción a a d!ración de atraso) con e resarcimiento de ma&or da+o %!e acreditase (a$er s!'rido por dic(a ca!sa.ador es responsa$ e de os da+os %!e s!'ran e transportista) otros car.ador o pasa"ero) e transportador inicia sea responsa$ e) mientras %!e !e.!ras) o c!a importa !n res! tado especi'ico) %!e si no es c!mp ido prod!ce s! responsa$i idad. Responsa$i idad de transportista E transportista contrae !na o$ i.a de a misma) compro$ar %!e no presenten averias ?art.entes.aciones de Car.ar todos os doc!mentos necesarios para e transporte.o de ' ete) es decir) de precio pactado %!e res! ta correspectivo de a o$ i.ador.o tiene acción) $asada en e s!$contrato) contra os dem-s transportistas) & *stos a s! ve. 0bligación de pagar el precio E car. A di'erencia de caso anterior) e !s!ario no contrata con !n transportista 63 .io especia ?art.2n os re. Transporte s!cesivo E transporte e'ect!ado s!cesivamente por varios transportadores p!ede ser contratado como 2nico por as partes.!na de as n!merosas a ternativas %!e e3isten. 1. <arantías del cr*dito sobre el precio E pa.ar os . 7.ir a entre.

a a nom$re propio6 promete !na prestación comp e"a de transporte rea i.a a ser prestado por !n transportista) e %!e es s!stit!ido por otro en !no o varios tramos de tra&ecto) o c!a se aseme"a a transporte m! timoda .a mediante dos o m-s di'erentes modos de transporte. $oncepto En e Convenio de as Naciones Unidas so$re Transporte M! timoda Internaciona de Mercader#as de 1AB> ?art. El operador de transporte multimodal E operador de transporte m! timoda es e or. La re. 8.ar desi.ar de destino contra e pa.ar a prestación a nom$re propio6 no (a& representación.ar de entre.!ientes e ementos0 1 Es !n contrato de transporte) en tanto a o$ i.a a act!ación a nom$re a"eno.a !n ' ete 2nico.ica propia de a econom#a . o$a es) p!es a !ti i.ares intermedios. Transporte m! timoda 1.o de !n precio en dinero. 1 Caracteri. 9.rado de transporte) s!r.a a !n !.a tecno ó. o$a .ación s!$"etiva pasiva mancom!nada0 cada !no responde por e tramo por e c!a se o$ i. :. 1 E3istiendo !n so o operador %!e res! ta o$ i. Elementos típicos En a estr!ct!ra t#pica de este contrato) encontramos os si. $aracteres y delimitación Es !n contrato consens!a ) $i atera ) t#pico) conm!tativo. Se de'ine a contrato como e ac!erdo de vo !ntades en virt!d de c!a !n operador de transporte m! timoda se compromete) contra e pa.o de aver#a & p*rdidas) como asimismo de 'iempo !ti i.!nos %!e no son propiamente transporte) sino depósito) como es a estancia de a mercader#a en diversos !. Esta operación 2nica & comp e"a comprende diversos procesos de tras ado) inc !&endo a .ó.ado por varios s!"etos) por 64 .a a destino.ados por distintos medios) desde %!e a mercader#a sa e (asta %!e e.ado por%!e a o$ i.nación de responsa$i idad.enera ) este modos operandi importa !na dismin!ción de costos .%!e s!$contrata) sino con varios) & conoce) a momento de a ce e$ración de v#nc! o) %!e a o$ i.onte de s! tasa de . No es !n contrato de intermediación) p!es e operador act2a a nom$re propio & se e3c !&e de a de'inición e. Para e transporte en .ación de transportar es 'raccionada) & por o tanto) e contrato ca!sa !na o$ i. E transporte s!cesivo comien. 7.ación de tras ado se rea i. Finalidades y costumbres económicas E transporte m! timoda responde a !na m!dan.nado para s! entre.ar sit!ado en !n pa#s en %!e e operador de transporte m! timoda toma as mercader#as $a"o s! c!stodia (asta otro !. a es a mancom!nación) sa vo %!e e3ista as!nción e3presa de a so idaridad.e n#tidamente s! importancia para e transporte m! timoda ) a ser !n instr!mento óptimo para dotar o de rapide.a sit!ado en !n pa#s di'erente. Una TIC es !na e3presión '#sica de sistema inte. Para e transportador importa e3tender e (ori.ani.arse !n contenedor & evitar a manip! ación por parte de m!c(os s!"etos) prod!ce !na $a"a en e ries.ado.ado a rea i. & e'iciencia &) consec!entemente) red!cir costos.o de !n ' ete) a e"ec!tar o (acer e"ec!tar e transporte m! timoda de as mercader#as.ador de transporte & se o$ i.anancia) &a %!e no só o p!ede o$tener a de !n transporte) sino de varios) rea i. 1 Como consec!encia de e o se emite !n so o doc!mento & se pa.ación n!c ear es e tras ado de mercader#as de !n !. Esta red!cción de costos $ene'icia a as partes & a a sociedad) a dismin!ir e pro$ ema de a asi. 1L4 se o de'ine como0 /E porte de mercader#as por dos modos di'erentes de transporte por o menos) en virt!d de !n contrato de transporte m! timoda ) desde !n !.

a a nom$re propio) es responsa$ e de s!s actos como de as acciones ! omisiones de s!s emp eados) o a.a !na ve.ador o s! representante de$e emitir e doc!mento de transporte m! timoda ) dentro de as veintic!atro (oras de (a$er reci$ido as mercader#as para e transporte) contra a devo !ción de os reci$os provisorios %!e se (!$ieran s!scripto/. En a e.ani. Formas E pro$ ema %!e se presenta en este transporte es dise+ar !n doc!mento simi ar a a carta de porte) %!e sea 2nico & v.a a nom$re propio & tiene !na o$ i.ar) de$e se+a arse %!e e operador se o$ i. 1J) e& 79.arant#a por e (ec(o de dependiente) s!stit!tos o a!3i iares en e c!mp imiento de contrato.aciones mancom!nadas.nada a e'ecto & 'ina i.a contratados para e c!mp imiento de vinc! o ?art. En se.A714 %!e0 /E or. Las partes p!eden esta$ ecer #mites de responsa$i idad s!periores. 65 .ación) ni a.A714. veri'icada a entre.encia.o de or.a ?art.os #mites 'i"ados por as normas espec#'icas ap ica$ es a ta es modos. La dimensión s!$"etiva de a responsa$i idad tampoco se aparta demasiado de a . En cam$io) en e transporte m! timoda se emite !na so a %!e tiene 'ina idad pro$atoria respecto de a ce e$ración de contrato) de reci$o de as mercader#as6 es !n t#t! o de cr*dito ne. E artic! o 1/) p!nto 7) de a Convención de a ONU so$re e Transporte M! timoda de'ine a OTM como0 /Toda persona %!e por s# o por medio de otra %!e act2e en s! nom$re ce e$ra !n contrato de transporte m! timoda & act2a como principa ) no como a.ani.ados6 si se emp eara a doc!mentación tradiciona (a$r#a varias cartas de porte & o$ i.!ndo !.ación de c!stodia) %!e nace a momento en %!e *ste toma as mercader#as $a"o s! c!stodia) por s# o por persona desi. Es decir) %!e a dimensión tempora de a responsa$i idad no var#a respecto de transporte tradiciona . Q.ación a car.is ativa %!e 'i"a #mites de responsa$i idad.ente) o por c!enta de e3pedidor o de os porteadores) %!e participan en as operaciones de transporte m! timoda ) & as!me a responsa$i idad de c!mp imiento de contrato/ J.diversos medios) pero %!e * or. En e art#c! o 79 se esta$ ece %!e0 c!ando e da+o o a p*rdida se prod!"o en !n modo ac!-tico o a*reo) a indemni. 8L) e& 79.is ación naciona se esta$ ece ?art.entes en e e"ercicio de s!s '!nciones o de c!a %!ier otra persona c!&os servicios ten.ador no e3ceder.ido para todos os medios !ti i.ani. -esponsabilidad En primer !.a & de$e c!mp ir6 no o$ra por representación) ni de e.A714. La e& se mantiene en a po #tica e.ar) siendo %!e se o$ i. 1:) e& 79.ocia$ e.

! aridad de a re ación pro'esiona impide enc!adrar a dentro de a . Reci*n en e Códi.!ras t#picas) por o %!e se tratar#a de !n contrato innominado o at#pico. La teoría el contrato multiforme La ma&or#a de a doctrina especia i. Por si contrar#o) de$er.!nos) a sin.!ra "!r#dica %!e sea omnicomprensiva. 5asado en e o) e a!tor considera %!e siendo *ste e e emento preva eciente en e mandato) de$e rec!rrirse con pre'erencia a as normas de esta 'i.o Civi 'ranc*s se opera a restricción a campo de os ne.en de a prestación de sa !d) no p!ede pensarse en !na so a 'i. UNIDAD 11 Teor#as "!r#dicas so$re e contrato pro'esiona 1.estarse a cada sit!ación concreta para) !e. 7. La teoría del contrato atípico Para a .la unidad 6C la estudie directamente de la ley de seguros.o de !n detenido est!dio de s!s aspectos esencia es) determinar %!* tipo de 'i. :.!rado por !n o$"eto materia sino por a prestación de tra$a"o no s!$ordinada) ap icada a a o$tención de !n 'in o res! tado no económico en 'avor de otro.idos por as re. Sin per"!icio de a$andono de esta teor#a por a doctrina act!a ) & de s! inap ica$i idad a as re aciones contempor-neas) e va or (istórico de esta tesis reside en e (ec(o de a !$icación "!r#dica de a re ación m*dico1paciente en e terreno contract!a ) c!ando a ma&or#a de as doctrinas de a *poca de'end#an posiciones contrarias. La teoría del contrato profesional 66 .icamente) a tra$a"o pro'esiona . 7eoría del mandato En Roma e mandatum era e contrato mediante e c!a !na persona encar. Se invoca como e"emp o a cesión de derec(os) %!e p!ede as!mir as 'ormas de cesión1 venta) cesión1 perm!ta o cesión1donación J.! ación comp eta es inap ica$ e) %!e no es esencia mente oneroso) %!e es esencia mente revoca$ e por parte de paciente.o en s! inter*s.ocios "!r#dicos &) posteriormente) se incorpora a noción de representación) %!e permite %!e a misión a c!mp ir cree e'ectos en e patrimonio de mandante Mario Devea i sost!vo %!e en a ma&or#a de as pro'esiones i$era es) & especia mente en as %!e ata+en a Derec(o & a Medicina) (a& !n e emento %!e tiene !na importancia decisiva0 a con'ian. 9.!ra para ap icar as) por o menos ana ó.a) a men!do m-s importante %!e a capacidad t*cnica de pro'esiona .!na de as 'i.enera es de a ocación de servicios. Se dice %!e a 'a ta de dependencia o$sta a a ocación de servicios) %!e toda re.!ra "!r#dica a apre(ende.eneidad de re aciones %!e emer.ar a .a$a a otra rea i. Se (a o$"etado a esta teor#a a ins!'iciencia para a$arcar todo e c2m! o de re aciones %!e devienen de a prestación de sa !d. 8. La teoría de la locación de servicios 'eg+n 'alvat os servicios prestados por !na persona %!e e"erce este tipo de pro'esiones) c!ando o (ace en 'orma partic! ar) %!edan re. as . E opus de a contratación no estaria con'i. La teoría de la locación de obra Otro a!tor sostiene %!e a actividad pro'esiona p!ede ser enmarcada dentro de as disposiciones de !na ocación de o$ra.ada en a materia sostiene %!e dada a (etero.

Las re. E principio de a con'ian. S!"etos 1efinición normativa de profesional Para a concepción amp ia) es todo a%!e %!e practica s! actividad de !n modo (a$it!a ) ad%!iriendo e car-cter de e3perto en e tema) mientras %!e para otra m-s restrictiva só o es pro'esiona %!ien tiene tit! o (a$i itante.iación) s!misión a normas *ticas & sometimiento a potestades discip inarias.a es no e3(i$en re%!erimientos 'orma es constit!tivos para esta c ase de contratos6 no o$stante) e3iste !na tendencia a rit!a ismo por a v#a de a e.rat!idad.o Civi ) %!e est. as e. Este re%!isito importa !na restricción a a noción de pro'esiona ) por%!e no todos os %!e tienen condición de e3perto en !n -rea necesitan de !na (a$i itación estata para e"ercer en e mercado.e e principio de a amp it!d pro$atoria) con a imitación imp!esta por e art#c! o 11A8 de Códi.a es e !$ricante de as re aciones socia es0 si !no no con'iara en %!e os dem-s act!ar-n ra. Concepto de pro'esiona 0 en sentido amp io s!pone a conc!rrencia de a . La (a$i itación es necesaria & as# o consideran en e Derec(o Comparado & en os pro&ectos de re'ormas De con'ormidad con o e3p!esto) es pro'esiona 0 1 @!ien re2ne a condición de e3perto en !n -rea 1 @!ien posee a!tonom#a t*cnica 1 Para c!&o e"ercicio se re%!iere ca i'icación especia 1 Pres!nción de onerosidad Pr!e$a En materia de pr!e$a ri. 171Q4) de o %!e se ded!ce %!e e Pro&ecto de Poder E"ec!tivo se re'iere a as personas '#sicas.! a e contrato de servicios pro'esiona es) %!e de$e ser ce e$rado por as personas %!e re2nan a ca idad de pro'esiona ?art. No es imprescindi$ e e t#t! o de pro'esiona !niversitario El debate sobre la necesidad de .re'erida a a e3istencia de contrato pero no a a e'ectiva prestación de servicio.ona$ emente $ien) de$er#a tomar tantas preca!ciones %!e no podr#a act!ar. E contrato de servicios se pres!me oneroso p!diendo as partes pactar a .ación n!c ear 67 . E contrato de servicios es conm!tativo.is ación especia & a cost!m$re. Caracteres Se precisa e conc!rso de dos vo !ntades como m#nimo) por o %!e o de'inimos como !n acto "!r#dico $i atera . E pro'esiona 0 o$ i. La prestación de servicio es !n (ec(o %!e p!ede ser demostrado por c!a %!ier medio) inc !&endo testimonia es) con'esión) pres!nciones. amentación) (a$i itación) pres!nción de onerosidad) a!tonom#a t*cnica &) en s! caso) s!"eción a a co e.En e pro&ecto e a$orado por a Comisión de Poder E"ec!tivo Naciona ) decreto 9JBVA7) se re.abilitación En . 17194 & as prestaciones de$en ser e"ec!tadas /persona mente/ ?art.!nas de estas notas distintivas en s! desempe+o0 (a$it!a idad) re.enera a doctrina se (a inc inado a considerar %!e (a& pro'esiona idad c!ando) para desarro ar a actividad) se necesita !na (a$i itación previa & (a&) adem-s) !na re. amentación so$re e modo de e"ercicio.

La in'ormación de$e prestarse en cada caso directamente a a otra parte & no se s!p e con a p!$ icidad .1. Principales características La o$ i. E de$er de co a$oración (a tenido importantes consec!encias) principa mente en o atinente a a car.#a de /o$ i. Otra re.an vicios %!e e contratista o prestador de$iese conocer) e4 E"ec!tar a o$ra o e servicio en e tiempo convenido o) en s! de'ecto) en e %!e ra.!ridad) %!e e3iste en todos os casos en os %!e a vida o a sa !d o) en . amentos) especi'icaciones t*cnicas4.aciones de medio & de res! tado/) se+a ando %!e en estas 2 timas e de!dor promete !n res! tado & en as otras /est.ona$ emente corresponda se. 68 .enera ) a se.ocia %!e p!eda . a es %!e a in'ormación de$e concentrarse) sin %!e se considere c!mp ido e de$er con a remisión a otros te3tos '!era de contrato ?re.o distinto se (a&a pactado o res! te de os !sos) d4 Usar di i.ados por e otro contratante.2n s! [ndo e.!e %!ien a presenta sistem-ticamente en e m!ndo "!r#dico.a pro$atoria. E pro'esiona 0 de$eres sec!ndarios de cond!cta Principales deberes E pro'esiona contrae !na serie de de$eres sec!ndarios de cond!cta de .ación de medios & de res! tado Si $ien (a& disc!siones so$re a a!tor#a de a c asi'icación) es Demo.entemente os materia es provistos por e comitente e in'ormar e inmediatamente en caso de %!e esos materia es sean impropios o ten.ona$ emente re%!eridos a tiempo de s! rea i.ran importancia & %!e (an dado !. En as de medios) en cam$io) es e acreedor %!ien de$e pro$ar a c! pa.ado a tomar ciertas medidas %!e norma mente son capaces de evar a cierto res! tado/. Dina mente) es re evante tam$i*n e de$er de se.ación por e arte) a ciencia & a t*cnica correspondientes a a actividad desarro ada) $4Proveer a comitente a in'ormación esencia re ativa a a a$or comprometida) c4 Proveer os materia es adec!ados %!e ordinariamente son necesarios para a e"ec!ción de a o$ra o de servicio) sa vo %!e a . El deber de información Se trata de de$er "!r#dico o$ i.enerarse en a otra parte si dic(a in'ormación no se s!ministra. En s! 7ratado de las 0bligaciones en general nos introd!ce en a termino o.ar a !na pro'!sa actividad "!rispr!dencia & doctrinaria en materia de responsa$i idad. E de$er de in'ormar e3iste como de$er sec!ndario de cond!cta en e periodo precontract!a ) contract!a & poscontract!a .o$ i.aciones de res! tado e de!dor es responsa$ e si no se a can.o$ i.ación p!ede ser contratada intuitu personce.ra !na norma en consonancia con n!estras proposiciones a decir %!e /e contratista o prestador de servicios est. En as o$ i. atendiendo a as condiciones persona es ins!stit!i$ es de pro'esiona e pro&ecto de 1AAB consa.aciona ) de ca!sa diversa) %!e inc!m$e a poseedor de in'ormación vinc! ada con !na re ación "!r#dica o con a cosa invo !crada en a prestación) o atinente a actividades s!scepti$ es de ca!sar da+os a terceros o a !no de os contratantes) derivados de dic(os datos) & c!&o contenido es e de poner en conocimiento de a otra parte !na cantidad de datos s!'iciente como para evitar os da+os o in'erioridad ne.!ridad persona de otro contratante) dependen de a prestación desarro ada por e pro'esiona . 71 La tesis de a o$ i.a e res! tado) sa vo %!e pr!e$e a '!er.ado a0 a4 E"ec!tar e contrato con'orme a as previsiones contract!a es & a os conocimientos ra. En cada etapa (a& actos principa es & accesorios) & e consentimiento para o principa s!pone o accesorio.enera . E pro'esiona as!me !n de$er de con'idencia idad so$re os datos %!e e son entre.a ma&or.

!ientes caracter#sticas0 a4 Crecimiento de as promesas de res! tados pro'esiona es6 $4 creciente e3pectativa de dato conta$ e & económico6 c4 aparición de empresas pro'esiona es con capacidad de di'!sión de costos.ar por%!e si $ien e3isten os c -sicos /contadores/ como personas '#sicas %!e prestan servicios a s!s c ientes) tam$i*n (an pro i'erado as . A respecto) e pro&ecto de 1AAB esta$ ece %!e e comitente /est. E de$er de 'ide idad os o$ i.ar a retri$!ción) $4 Proporcionar a contratista o a prestador a co a$oración necesaria) con'orme a as caracter#sticas de a o$ra o de servicio) c4 Reci$ir a o$ra si '!e e"ec!tada con'orme a o disp!esto en e art#c! o anterior e precio se determina por e contrato) a e&) os !sos) o en s! de'ecto por decisión "!dicia .arse a re ación pro'esiona . Am$os pro'esiona es contraen de$eres sec!ndarios de cond!cta con $ase en a $!ena 'e.E ocatario0 o$ i.a a no competir directa o indirectamente con e contratante) en especia aprovec(ando oport!nidades a as %!e t!vo acceso con motivo de contrato) privando %!e de e as aprovec(e a empresa %!e o contrató.a eno. E 'actor de atri$!ción es a c! pa. En estos s!p!estos e -m$ito de responsa$i idad es e3tracontract!a .ado a0 a4 Pa.a a mantener reserva so$re a in'ormación %!e o$tienen &) consec!entemente) a no div! .ación n!c ear de contratante no pro'esiona consiste en e pa.o$ i.ación tiene por o$"eto !na prestación .ación de contratante. E ocatario0 de$er de co a$oración E contratante no pro'esiona tiene !n de$er de co a$oración.!e de importancia so$re s! en'ermedad) adem-s de se.en a actividad & a cost!m$re) de$e respetar os principios & t*cnicas de a conta$i idad aceptados como standard en a actividad) a os 'ines de permitir s! ect!ra e interpretación.o de precio. E a!ditor de$e rea i.ani.ar a sa vo orden "!dicia ) de Estado por ra. En e caso de contador) a o$ i.ada con'orme a 'tandard ap ica$ e a a pro'esión) as normas t*cnicas) a *tica pro'esiona ) as circ!nstancias de ma&or o menor comp e"idad de a prestación. Las e&es arance arias no p!eden cercenar a 'ac! tad de as partes de determinar e precio de as o$ras o de os servicios..!ir e tratamiento con'orme as prescripciones de . -esponsabilidad frente a terceros E a!ditor p!ede tener responsa$i idades 'rente a terceros. En e caso de a re ación medica ) e paciente de$e in'ormar a m*dico so$re todos os datos %!e cono. En primer !. La o$ i.aciones de pro'esiona es & as empresas m! tinaciona es de a!ditor#a) %!e (an trans'ormado e panorama de a pro'esión.ación n!c ear de pa.ar s! actividad respetando as normas pro'esiona es %!e ri.enera de actividad) %!e de$e ser "!. C!ando dic(o precio de$a ser esta$ ecido "!dicia mente so$re a $ase de a ap icación de dic(as e&es) s! determinación de$e adec!arse a a a$or c!mp ida por e prestador. Una post!ra restrictiva se+a a %!e só o es responsa$ e si (a& 'ra!de de a!ditor o (a participado en !na manio$ra do osa. $ostumbres y finalidad económica Las pro'esiones vinc! adas a a conta$i idad presentan !na re evancia partic! ar.!ra c!ando e tercero dem!estra %!e act!ó en $ase a a e3pectativa creada por e dato) & s!'rió !n da+o en virt!d de e o. Las e3imentes son a a!sencia de c! pa) es decir) %!e a actividad se a"!stó a as cost!m$res pro'esiona es6 o a c! pa de a v#ctima) en 69 .ca & "!..ones p2$ icas o a!tori. La contratación act!a permite e3traer as si. E de$er de con'idencia idad os o$ i.ación n!c ear de pro'esiona es de (acer. E ne3o ca!sa se con'i.o de precio La o$ i. $ontratos profesionales especiales0 Contadores) a!ditores) s#ndicos. Es en este n!evo conte3to %!e de$e ana i.randes or.

r!pa mente para evar ade ante pro&ectos de in.enera todo o atinente a proceso de determinación de !na empresa ad"!dicataria de !n tra$a"o espec#'ico) como tam$i*n a e a$oración de contratos6 c4 actividades de contro de .ani.e Estado.estión de os tra$a"os de a ad"!dicataria6 d4 . Contrato de cons! tor#a & de engineering En e en.ación ind!stria ) o.ación de o$ras de in. En esta acepción) a cons! tor#a es !n servicio pro'esiona oneroso mediante e c!a se pone a disposición de %!ien o precisa) !n conocimiento e3perto en !n -rea determinada.estión .is ación) a e& 77.o6 o e caso 'ort!ito) o e (ec(o de !n tercero. Se esta$ ece %!e e cons! tor es /todo pro'esiona !niversitario a tamente ca i'icado %!e a t#t! o individ!a presta servicios de cons! tor#a/ 'u&etos: p!eden ser o pro'esiona es o sociedades o consorcios %!e prestan a servicios a empresas. En a e.os) & en . En as cost!m$res ne. E contrato de engineering es !na especie de a cons! tor#a & p!ede de'inirse diciendo %!e son servicios prestados individ!a o .enieros) como de sociedades pro'esiona es) & con !n o$"eto variado0 aspectos conta$ es) "!r#dicos) or.a a s!s manos) en especia c!ando est.estión) o$tención de '#nanciamiento) asistencia t*cnica. La 'irma de cons! tor#a tiene !n de$er de con'idencia idad respecto de toda a in'ormación %!e e.e sentido de %!e e tercero de$ió tomar s!s propios contro es & no o (i.enier#a civi ) inc !&endo e asesoramiento en todas as 'ases & os servicios de mantenimiento.ativa & de .ani.!a"e com2n) a cons! tor#a es !n t*rmino impreciso) %!e a$arca tanto e asesoramiento de a$o.aciones di'#ci mente recond!ci$ es a !n so o mode o.ani. Es !n v#nc! o %!e p!ede ser inc !ido dentro de os denominados /me.estión de 'inanciamiento. No o$stante esta constatación) se o divide en dos 'ormas0 a4 $onsultoría: en este caso se trata de !na actividad de asesoramiento & e a$oración de pro&ectos6 $4 comercial: comprende a actividad or.randes v#as de com!nicación & o$ras p2$ icas & privadas de ar%!itect!ra & !r$anismo) en -m$itos naciona es & m! tinaciona es.ados) contadores) in.enier#a) administración & .9J> de'ine a este contrato diciendo %!e es /toda prestación de servicios pro'esiona es) cient#'icos & t*cnicos de nive !niversitario) c!mp idos $a"o a 'orma de ocación de o$ra inte ect!a o de servicios & rea i.acontratos/) &a %!e se ap ica en emprendimientos comp e"os & a tamente especia i.oc#a es se o considera como !na moda idad de os contratos de asesoramiento) %!e p!ede consistir en0 a4 Un servicio pro'esiona de asesoramiento en !n -rea de conocimiento espec#'ica de prestador para a rea i.ados) como a constr!cción de .erencia :management4 70 .estión) o %!e (ace %!e ten. E contrato inc !&e tanto a actividad pro&ectiva) os est!dios de 'acti$i idad como a e"ec!ción de a o$ra) a dirección t*cnica) a asistencia or.a !na p !ra idad de e3teriori.estión para a rea i.ación de os est!dios previos a !n pro&ecto & de s! 'acti$i idad6 $4 preparación de criterios de se ección) p ie.adas por 'irmas cons! toras o cons! tores. Contrato de asesoramiento) de administración & .ativa) de . 0b&eto: e o$"eto es comp e"o & concentrado en !n -rea de conocimiento re acionada con a imp ementación & desarro o de pro&ectos empresarios) en as etapas de0 est!dios previos) 'acti$i idad) se ección) e a$oración de contratos) contro de .estión) a e"ec!ción de a o$ra & a asistencia t*cnica posterior.#stica) prod!ctividad.

estión6 $4 a administración0 en este caso se re'iere a as actividades administrativas e3c !sivamente) especia mente c!ando se trata de sistemas in'orm-ticos6 c4 a . 71 . Con'orme a as precisiones e'ect!adas de$emos di'erenciar0 1 El contrato de asesoramiento administrativo: en este caso se trata de !n contrato de servicios pro'esiona es mediante e c!a !na empresa conviene con otra e asesoramiento en !n -rea de competencia espec#'ica en 'orma onerosa. 1 El contrato de gestión: en este s!p!esto no só o se contrata e asesoramiento o a de e.E contrato de .estionada) dentro de os #mites %!e se esta$ ecen contract!a mente.erencia o de management es !n 'enómeno %!e se e3p ica por a creciente descentra i.ación de actividades de administración sin de e.ada a rea i.a a .estión . -El contrato de administración: a%!# se contrata con !na empresa especia i.an a a empresa contratante.ados por a administradora %!e o$ i.o de !n precio en dinero.estión) %!e a di'erencia de os casos anteriores importa 'ac! tades de tomar decisiones %!e (acen a desarro o de o$"eto de a empresa .estión de a actividad contra e pa.ación de 'ac! tades de administrar.ación de actos materia es sino %!e se de e.ación de a empresa act!a . Mediante este v#nc! o !na empresa s!$contrata con otra a administración o) m-s a2n) a .estión) es decir) actos "!r#dicos de administración rea i. La empresa p!ede s!$contratar0 a4 E asesoramiento en materia de administración & de .