Anexe

1.Unităţi de măsură a unor mărimi fizice
1. Conversia unităţilor de măsură
2. Coeficientul de dilataţie volumică a apei
3. Densitatea, vâscozitatea cinematică şi dinamică a
apei în funcţie de temperatură
4. Densitatea, vâscozitatea cinematică şi dinamică a
aerului în funcţie de temperatură
5. Densităţile unor lichide şi gaze (la 760 torr)
6. Transformarea gradelor Engler în coeficienţi de
vâscozitate cinematică
7. Valorile coeficientului de debit mα la o diafragmă tip
ISCH
8. Coeficienţii rezistenţei la înaintare pentru corpuri de
diferite forme
9. Coeficienţii de rezistenţă la înaintare în funcţie de
numărul Reynolds
10. Diagrama lui Nikuradse
11. Presiunea de vaporizare a apei în funcţie de
temperatură

Anexa nr. 1.

Unităţi de măsură ale unor mărimi fizice (*)
nr. Parametrul
Unitatea de măsură în sistemul
crt.
SI
MKfS
anglo-saxon (FPS)
1
lungime
m
m
ft(foot), in(inch),
yd(yard)
2
2
2
suprafaţă
m
m
ft2(square foot), in2,
yd2
3
volum
m3
m3
ft3(square foot), in3,
USG(US gallon)-gallon
SUA, US fl oz (fluid
ounce SUA)
2
4
masă
kg
kgf s /m
lb(pound), oz(ounceuncie)
2
2
5
acceleraţie
m/s
m/s
ft/s2
6
timp
s
s
s
7
viteză
m/s
m/s
ft/s
3
2
4
8
densitate
kg/m
kgf s /m
lb/ft3
9
debit masic
kg/s
kgf s/m
lb/s
3
3
10 debit volumic m /s
m /s
ft3/s, USGPM (**)
11 forţă
N
kgf, dyne
lbf (pound force)
ozf (ounce force)
3
3
12 greutate
N/m
kgf/m
lbf/ft3
specifică
13 presiune
N/m2
kgf/m3, at, lbf/ft2, PSI (pound
mm ca,
force per square inch),
in H2O (inch of water)
torr
2
2
14 vâscozitate
m /s
m /s
in2/s, ft2/s
cinematică
15 vâscozitate
Ns/m2
kgf s/m2
lbf s/ft2
dinamică
* alte unităţi în Anexa nr. 2.
**US gallons per minute - galoane americane pe minut

Anexa nr. 2.
Conversia unităţilor de măsură
2.1.Lungime
unitatea
1m
1 in
1 ft
1 yd

m
1
0,0254
0,3046
0,9144

in
39,37
1
12
36

ft
3,281
0,0833
1
3

yd
1,094
0,0277
0,3333
1

2.1.Volum
1 US gallon = 0,003785 m3 = 3,785 dm3;
1 oil barrel = 0,159 m3;
1 US fl oz = 0,02957 dm3 = 29,57 cm3;
2.2.Masă
1 kg = 2,205 lb = 0,102 kgf s2/m;
1 lb = 0,4536 kg;
1 oz = 0,02835 kg = 28,35 g = 0,0625 lb;
2.3.Temperatură
0°C = 273,15 K = 32°F;
5
t c [° C ] = ⋅ ( t F − 32) = TK − 273,15;
9
1 K = 1°C = 5/9 °F = 9/5 °R;
2.5.Densitate
1 lb/in3 = 27,680 kg/m3 = 0,02768 kg/dm3;

1 lb/ft3 = 16,02 kg/m3;
1 lb/gal = 119,8 kg/m3;
2.6.Debit masic
1 lb/s = 0,4536 kg/s;
1 oz/s = 0,02835 kg/s
2.7.Debit volumic
1 yd3/s = 0,7646 m3/s;
1 ft3/s = 0,02832 m3/s;
1 in3/s=1,639⋅10-5 m3/s = 0,9834 dm3/min;
1 gal/s = 3,785 dm3/s;
2.8.Forţă
1 N = 105 dyne = 0,102 kgf = 0,2248 lbf;
1 lbf = 4,448 N;
2.9.Lucru mecanic. Energie. Căldură.
1 Kcal = 4187 J = 426,9 kgfm = 0,001163 kWh = 3,968 BTU
(BTU = British Thermal Unit)
1 lbfm = 1,356 J;
1 Gcal = 109 cal
2.10.Vâscozitate cinematică
unitatea

m2/s

1 m2/s
1 cm2/s

1
10-4

cm2/s =
ST
104
1

mm2/s=
cST
106
100

in2/s

ft2/s

1550
0,155

10,76
1,076⋅10-3

=1 St
1 mm2/s
=1 cST
1 in2/s
1 ft2/s

10-6

1

1,55⋅10-3 1,076⋅10-5

645,2
92,9

1
144

kgf⋅s/m2

Poise

cP

lbf⋅s/m2

0,102
1
0,0102

10
98,07
1

103
9807
100

0,02089
0,2048
2,089⋅10-3

1,02⋅10-4
4,882

0,1
478,8

1
47880

2,089⋅10-5
1

0,01

6,452⋅10-4 6,452
0,0929
929

6,944⋅10-3
1

2.11.Vâscozitate dinamică
Ns/m2=
Pa⋅s
1
9,807
0,1

unitate

1 Pa⋅s
1 kgf⋅s/m2
1 dyn/cm2
= 1P
1 cP
1⋅10-3
1 lbf⋅s/ft2 47,88

2.12.Presiune
1 kPa = 103 Pa;
1 MPa = 106 Pa;
1 at = 735,6 torr;
1 atm = 1,013 bar = 1,033 at = 760 torr;
1 lbf/ft2 = 47,88 Pa;
unitate
1 Pa=
1N/m2
1 bar

Pa

bar

kgf/m

kgf/cm2
1,02⋅10-

mm
ca
0,102

1,02

10200 14,5

2

1

10-5

0,102

105

1

1020
0

5

PSI

in H2O

1,45⋅10-

4,015⋅10-

4

3

401,5

1kgf/cm 9807
2
0
=1 at
2
1 lbf/in 6895
= 1 PSI

t °C
β⋅105

0,9807 104

1

104

0,0689 703,1
5

0,07031 703,1

14,22

393,7

1

27,68

Anexa nr. 3.
Coeficientul de dilataţie volumică al apei β [K-1]
5
10
20
30
40
50
60
1,5
9
21
30
39
46
52

70
58

Anexa nr. 4.
Densitatea, vâscozitatea cinematică şi vâscozitatea
dinamică a apei în funcţie de temperatură
0
10
20
40
60
80
100
t
°C
3
kg/m 1000 1000 998
992
983
972
958
ρ
η⋅103 Ns/m 1,79 1,31 1,008 0,653 0,470 0,356 0,283
2

ν⋅106

m2/s

1,79

1,31

1,01

0,658 0,478 0,366 0,295

Anexa nr. 5.
Densitatea, vâscozitatea cinematică şi vâscozitatea
dinamică a aerului în funcţie de temperatură
-20 0
20
40
60
80 100 200 500
t
°C
3
kg/m 1,4 1,29 1,2 1,12 1,06 1
0,95 0,746 0,393
ρ
2
3
η⋅10 Ns/m 16,24 17,16 18,12 18,93 20,03 20,9 21,95 26,11 38
2
96,7
ν⋅106 m /s 11,60 13,30 15,1 16,9 18,9 20,9 23,1 35
Anexa nr. 6.
Densităţile unor lichide şi gaze (la 760 torr)

lichid
apă
acetonă 100%
alcool etilic 100%
benzină
glicerină 100%
tetraclorură de
carbon

ρ
kg/m3
1000
792
790
680-740
1260
1594

t
°C
4
15
15
15
20
20

gaz
ρ
kg/m3
aer uscat 1,223
acetilenă 1,110
amoniac 0,736
oxigen 1,352
azot
1,183
hidrogen 0,085

t
°C
15
15
15
15
15
15

Anexa nr. 7.
Transformarea gradelor Engler în coeficienţi de vâscozitate
cinematică
1
1,05
1,10
1,15
1,20
1,15
1,30
°E
1
1,40
1,80
2,30
2,80
3,30
3,90
106ν
2
[m /s]
Anexa nr. 8. (*)
Valorile coeficientului de debit mα
în funcţie de raportul de strangulare a/D
(m=coeficient de strangulare; α=coeficient global de debit)
a/D 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
mα 0,236 0,295 0,351 0,412 0,473 0,537 0,606
a/D 0,525 0,550 0,600 0,625 0,650 0,700
mα 0,645 0,684 0,768 0,814 0,862 0,962
Lungimile rectilinii minime de conductă în amonte şi aval

a/D

cot
90°

reducţii
3 D/D L=3,50

evazare
de la 3/4 D, L=D

0,126
0,458
0,582

8
18
20

9
19
20

9
18
24

vane
complet
deschise
9
18
20

aval
3
4
4

Coeficientul pierderilor de sarcină locale pentru
diafragma Măruţă
a/D
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
7,8
2,5
0,85
0,35
0,18
ξ
Pierderea de sarcină locală se calculează cu relaţia
πd 2
Q2
unde
A=
h=ζ
4
2 gA 2
(*) Măruţă Al., Popa St.
- Dispozitiv pentru măsurarea debitelor în
conducte sub presiune - Studii de Hidraulică,
V. XIV, 1967, p. 127-158 - CSA - ISCH