You are on page 1of 10

Statut Łódzkiego Klubu Miłośników Fantastyki „Kapituła” (Tekst jednolity !ozdział " #ostanowienia ogólne Art.

1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Łódzki Klub iło!ników "antastyki #Kapituła$ i jest zwane dalej Stowarzyszenie%. Art. & Siedzibą Stowarzyszenia jest %iasto Łód'. Art. ( )erene% działania Stowarzyszenia jest obszar *zeczypospolitej +olskiej. Art., -ziałalno!. Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. -la realizacji swoic/ celów Stowarzyszenie %o0e podej%owa. działania nieodpłatne i odpłatne. 1dbiorcą odpłatnyc/ działa2 podej%owanyc/ przez Stowarzyszenie są w szczególno!ci 3ani literatury4 3il%u i gier związanyc/ z 3antastyką4 organizacje4 placówki kulturalne4 kluby i stowarzyszenia o podobny% zakresie działania4 członkowie Stowarzyszenia4 a tak0e ogół społecze2stwa. !ozdział "" $ele Stowa%zyszenia Art.5 +odstawowy%i cela%i Stowarzyszenia są

1. popularyzacja w!ród społecze2stwa wszelkic/ 3or% literatury4 3il%u i gier związanyc/ z 3antastyką4 &. współpraca z organizacja%i4 Kluba%i i Stowarzyszenia%i o podobny% zakresie działania4 (. propagowanie w!ród społecze2stwa wszelkic/ 3or% twórczo!ci związanyc/ z szeroko rozu%ianą 3antastyką4 ,. organizowanie otwartego 3oru% dyskusyjnego o literaturze4 3il%ac/4 grac/ i syste%ac/ 3abularnyc/4 5. zac/ęcanie do aktywnego udziału w 0yciu społeczny% i kulturalny%. Art.6 Stowarzyszenie realizuje swoje cele %iędzy inny%i poprzez następujące działania7 1. 1rganizowanie otwartyc/ spotka24 dyskusji4 warsztatów4 seansów 3il%owyc/ związanyc/ z zagadnienia%i okre!lony%i w celac/ Stowarzyszenia. &. +rowadzenie biblioteki. (. +rowadzenie o3icjalnej strony internetowej Stowarzyszenia oraz związanego z nią 3oru% dyskusyjnego. ,. 1rganizowanie sesji gier 3abularnyc/. 5. 8spółpracę z organizacja%i i placówka%i kulturalny%i %ający%i zbie0ne cele. 6. 1rganizowanie stałyc/ spotka2 te%atycznyc/. 9. 1rganizowanie dra% te%atycznyc/. :. ;łatwianie członko% Stowarzyszenia aktywnego uczestnictwa we wszelkic/ i%prezac/ związanyc/ z cela%i statutowy%i Stowarzyszenia. <. 1rganizowanie zlotów 3anów. 1=. 1rganizowanie spotka2 z pisarza%i. 11. 1dpłatne organizowanie warsztatów4 szkole24 3estiwali4 dra% te%atycznyc/4 gier terenowyc/4 seansów 3il%owyc/4 stałyc/ spotka2 te%atycznyc/ oraz zlotów 3anów.

!ozdział """

$złonkowie& i'( p%awa i obowi)zki Art. 9. >złonkowie Stowarzyszenia dzielą się na7 1. członków czynnyc/4 &. członków biernyc/. Art.:. 1. >złonkostwo czynne w Stowarzyszeniu nadaje ?arząd Stowarzyszenia. &. 1 decyzji w sprawie nieprzyjęcia członka ?arząd in3or%uje go pise%nie. 1d tej decyzji słu0y odwołanie do 8alnego ?ebrania4 które %o0e uc/yli. decyzję ?arządu uc/wałą podjętą zwykłą większo!cią głosów i nada. %u status członka czynnego. (. >złonek %o0e zosta. usunięty ze Stowarzyszenia przez ?arząd Stowarzyszenia większo!cią &@( głosów. 1d tej decyzji słu0y odwołanie do 8alnego ?ebrania4 które %o0e uc/yli. decyzję ?arządu zwykłą większo!cią głosów . Art.< >złonkie% czynny% Stowarzyszenia %o0e by. osoba 3izyczna4 %ająca pełną zdolno!. do czynno!ci prawnyc/. >złonkie% czynny% Stowarzyszenia %o0e by. tak0e %ałoletni w wieku od 16 do 1: lat4 %ający ograniczoną zdolno!. do czynno!ci prawnyc/.

Art.1= +rzyjęcie członka czynnego do Stowarzyszenia następuje po7 1. zło0eniu prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej deklaracji członkowskiej. &. przyjęciu jej przez ?arząd.

Art.11

>złonkowie czynni %ają prawo do7 1. uczestnictwa w działalno!ci Stowarzyszenia4 &. zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia oraz otrzy%ywa. na nie odpowied' na pi!%ie4 (. otrzy%ywania in3or%acji dotyczącyc/ działa2 Stowarzyszenia4 4. biernego i czynnego prawa wyborczego do ?arządu i Ko%isji *ewizyjnej4 Art.1& >złonkowie czynni %ają obowiązek7 1. przestrzega. Statutu i uc/wał ?arządu4 &. uczestniczy. w 0yciu Stowarzyszenia4 (. dba. o dobre i%ię Stowarzyszenia4 ,. wnosi. składki członkowskie w wysoko!ci okre!lonej przez ?arząd Stowarzyszenia. Art.1( Status członka z czynnego na biernego oraz biernego na czynny z%ieniany jest decyzją ?arządu większo!cią &@( głosów. 1d tej decyzji słu0y odwołanie do 8alnego ?ebrania4 które %o0e uc/yli. decyzję ?arządu zwykłą większo!cią głosów . 1 z%ianie statusu członka ?arząd in3or%uje go w 3or%ie pise%nej w ter%inie 1, dni od podjęcia decyzji. -ecyzja o z%ianie statusu %o0e zosta. podjęcia w przypadku niewywiązywania się członka z obowiązków statutowyc/. >złonkowie bierni %ają prawo do7 1. uczestnictwa w działalno!ci Stowarzyszenia4 &. otrzy%ywania in3or%acji dotyczącyc/ działa2 Stowarzyszenia4 >złonkowie bierni %ają obowiązek7 1. przestrzega. Statutu i uc/wał ?arządu4 &. dba. o dobre i%ię Stowarzyszenia.

Art.1, >złonkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku7 1. 2. zgłoszenia rezygnacji na pi!%ie ?arządowi4 !%ierci członka. Art.15 ?arząd prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia4 dokonuje wpisów do ewidencji i wykre!lenia z ewidencji członków. !ozdział *" +ładze Stowa%zyszenia Art. 16 8ładza%i Stowarzyszenia są7 1. ?arząd Stowarzyszenia4 &. 8alne ?ebranie Stowarzyszenia4 (. Ko%isja *ewizyjna. Art. 19 Kadencja ?arządu Stowarzyszenia oraz Ko%isji *ewizyjnej trwa trzy lata. Art. 1: 8alne ?ebranie >złonków jest najwy0szą władzą Stowarzyszenia. Art. 1< +rawo do uczestnictwa w 8alny% ?ebraniu %ają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Art. &=

8alne ?ebranie >złonków %o0e by. zwyczajne i nadzwyczajne. Art. &1 8alne ?ebranie >złonków zwyczajne jest zwoływane przez ?arząd Stowarzyszenia. )er%in i %iejsce obrad ?arząd podaje pise%nie do wiado%o!ci wszystkic/ członków co naj%niej na &1 dni przed ter%ine% zebrania.

Art.&& 8alne ?ebranie >złonków nadzwyczajne jest zwoływane przez ?arząd Stowarzyszenia4 przez Ko%isję *ewizyjną lub pise%ny wniosek co naj%niej 1@, liczby członków czynnyc/ Stowarzyszenia. Art.&( 1dwołanie członków ?arządu i Ko%isji *ewizyjnej następuje w drodze uc/wały 8alnego ?ebrania większo!cią &@( głosów członków czynnyc/ Stowarzyszenia. Art. &, ;c/wały 8alnego ?ebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większo!cią głosów w obecno!ci przynaj%niej połowy ogólnej liczby członków czynnyc/4 o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Art.&5 -o wyłącznej ko%petencji 8alnego ?ebrania nale0ą7 1. wybór +rezesa Stowarzyszenia4 &. ustalanie liczby oraz wybór pozostałyc/ członków ?arządu4 (. wybór trzyosobowej Ko%isji *ewizyjnej4 ,. okre!lenie głównyc/ kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia4 5. uc/walanie z%ian statutu4

6. udzielanie ?arządowi absolutoriu% na wniosek Ko%isji *ewizyjnej4 a w przypadku nieudzielenia absolutoriu% A odroczenie 8alnego ?ebrania i wyznaczenie nowego ter%inu obrad4 na który% zostanie powołany ?arząd w nowy% składzie4 9. rozpatrywanie sprawozda2 z działalno!ci ?arządu i Ko%isji *ewizyjnej4 :. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonyc/ w 3or%ie pise%nej przez członków Stowarzyszenia lub jego władze4 <. rozpatrywanie odwoła2 od uc/wał ?arządu w sprawac/ wskazanyc/ w niniejszy% Statucie4 1=. podej%owanie uc/wały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego %ajątku4 11. podej%owanie uc/wał w ka0dej sprawie wniesionej pod obrady4 we wszystkic/ sprawac/ niezastrze0onyc/ do ko%petencji innyc/ władz Stowarzyszenia. Art. &6 1. 8 skład ?arządu wc/odzą wybrani przez 8alne ?ebranie +rezes Stowarzyszenia oraz >złonkowie ?arządu Stowarzyszenia. &. ?arząd ze swojego grona wybiera Sekretarza i Skarbnika. (. Bie %o0na łączy. 3unkcji +rezesa4 Skarbnika i Sekretarza4 ,. >złonek ?arządu nie %o0e by. jednocze!nie członkie% Ko%isji *ewizyjnej. Art.&9 1. ?arząd zwoływany jest przez +rezesa lub w %iarę potrzeb przez Sekretarza. &. +rezes zobowiązany jest do zwołania zebrania zarządu nie rzadziej ni0 dwa razy w roku oraz na 0ądanie Ko%isji *ewizyjnej zgodnie z art. (, ust. ( Statutu. Art. &: 1. ?arząd %o0e podej%owa. wa0ne decyzje tylko w obecno!ci co naj%niej połowy członków4 w ty% +rezesa lub Sekretarza. &. 8szelkie decyzje ?arząd podej%uje bezwzględną większo!cią głosów. Art. &<

-o ko%petencji ?arządu nale0ą7 1. realizacja celów Stowarzyszenia4 &. wykonywanie uc/wał 8alnego ?ebrania >złonków4 (. sporządzanie planów pracy i bud0etu4 ,. sprawowanie zarządu nad %ajątkie% Stowarzyszenia4 5. podej%owanie uc/wał o nabywaniu4 zbywaniu lub obcią0aniu %ajątku Stowarzyszenia4 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz4 9. zwoływanie 8alnego ?gro%adzenia >złonków4 :. przyj%owanie i skre!lanie członków4 <. podej%owanie decyzji oraz działa2 we wszelkic/ innyc/ sprawac/ niezastrze0onyc/ do ko%petencji 8alnego ?ebrania i Ko%isji *ewizyjnej. Art. (= Ko%isja *ewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalno!cią Stowarzyszenia.

Art. (1

Ko%isja *ewizyjna składa się z ( osób będącyc/ czynny%i członka%i stowarzyszenia4 ze swojego grona wybiera przewodniczącego4 zastępcę oraz sekretarza.

Art.(& -o ko%petencji Ko%isji *ewizyjnej nale0y7 1. kontrolowanie działalno!ci ?arządu4 &. składanie wniosków z kontroli na 8alny% ?ebraniu >złonków4 (. prawo wystąpienia z wnioskie% o zwołanie 8alnego ?ebraniu >złonków oraz zebrania ?arządu4 ,. składanie wniosków o absolutoriu% dla ?arządu Stowarzyszenia4

5. składanie sprawozda2 ze swojej działalno!ci na 8alny% ?gro%adzeniu >złonków na wniosek ?ebrania. Art. (( ;c/wały Ko%isji *ewizyjnej są wa0ne4 je0eli zostały podjęte zwykłą większo!cią głosów przy obecno!ci co naj%niej dwóc/ członków Ko%isji *ewizyjnej.

Art.(, 8 razie gdy skład ?arządu i Ko%isji *ewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie z%niejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ic/ składu %o0e nastąpi. w drodze kooptacji4 której dokonują pozostali członkowie organu4 który uległ z%niejszeniu. 8 ty% trybie %o0na powoła. nie więcej ni0 połowę składu organu. !ozdział * Fundusze i ,aj)tek Stowa%zyszenia Art. (5 ajątek Stowarzyszenia poc/odzi z7 1. darowizn i zapisów4 &. dotacji i subwencji4 (. działalno!ci statutowej zgodnie z obowiązujący%i przepisa%i4 w ty% odpłatnej działalno!ci statutowej4 ,. o3iarno!ci publicznej4 5. doc/odów z działalno!ci własnej. Art. (6

-oc/ody z działalno!ci statutowej Stowarzyszenia Cw ty% odpłatnej działalno!ci statutowejD nie przekraczają kosztów prowadzenia tej działalno!ci i są w cało!ci przeznaczane na realizację statutowyc/ celów Stowarzyszenia. Ba podstawie uc/wały 8alnego ?ebrania Stowarzyszenie %o0e podją. działalno!. gospodarczą4 z której doc/ody przeznaczy na realizację celów statutowyc/ Stowarzyszenia. Art. (9 1!wiadczenia woli w przed%iocie praw i obowiązków %ajątkowyc/ Stowarzyszenia składa +rezes wraz z drugi% członkie% ?arządu . Enne o!wiadczenia woli i wiedzy składa +rezes. !ozdział *" #ostanowienia ko-'owe Art. (: 1. *ozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uc/wały 8alnego ?ebrania podjętej większo!cią 1@& głosów obecnyc/ liczby członków. &. Ko%isja *ewizyjna %a prawo do wią0ącej interpretacji Statutu. (. ajątek Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cele c/arytatywne wskazane w uc/wale 8alnego ?ebrania.