You are on page 1of 10

Statut dzkiego Klubu Mionikw Fantastyki Kapitua (Tekst jednolity !ozdzia " #ostanowienia oglne Art.

1 Stowarzyszenie dziaajce na podstawie niniejszego Statutu nosi nazw dzki Klub io!nikw "antastyki #Kapitua$ i jest zwane dalej Stowarzyszenie%. Art. & Siedzib Stowarzyszenia jest %iasto d'. Art. ( )erene% dziaania Stowarzyszenia jest obszar *zeczypospolitej +olskiej. Art., -ziaalno!. Stowarzyszenia opiera si na pracy spoecznej czonkw. -la realizacji swoic/ celw Stowarzyszenie %o0e podej%owa. dziaania nieodpatne i odpatne. 1dbiorc odpatnyc/ dziaa2 podej%owanyc/ przez Stowarzyszenie s w szczeglno!ci 3ani literatury4 3il%u i gier zwizanyc/ z 3antastyk4 organizacje4 placwki kulturalne4 kluby i stowarzyszenia o podobny% zakresie dziaania4 czonkowie Stowarzyszenia4 a tak0e og spoecze2stwa. !ozdzia "" $ele Stowa%zyszenia Art.5 +odstawowy%i cela%i Stowarzyszenia s

1. popularyzacja w!rd spoecze2stwa wszelkic/ 3or% literatury4 3il%u i gier zwizanyc/ z 3antastyk4 &. wsppraca z organizacja%i4 Kluba%i i Stowarzyszenia%i o podobny% zakresie dziaania4 (. propagowanie w!rd spoecze2stwa wszelkic/ 3or% twrczo!ci zwizanyc/ z szeroko rozu%ian 3antastyk4 ,. organizowanie otwartego 3oru% dyskusyjnego o literaturze4 3il%ac/4 grac/ i syste%ac/ 3abularnyc/4 5. zac/canie do aktywnego udziau w 0yciu spoeczny% i kulturalny%. Art.6 Stowarzyszenie realizuje swoje cele %idzy inny%i poprzez nastpujce dziaania7 1. 1rganizowanie otwartyc/ spotka24 dyskusji4 warsztatw4 seansw 3il%owyc/ zwizanyc/ z zagadnienia%i okre!lony%i w celac/ Stowarzyszenia. &. +rowadzenie biblioteki. (. +rowadzenie o3icjalnej strony internetowej Stowarzyszenia oraz zwizanego z ni 3oru% dyskusyjnego. ,. 1rganizowanie sesji gier 3abularnyc/. 5. 8spprac z organizacja%i i placwka%i kulturalny%i %ajcy%i zbie0ne cele. 6. 1rganizowanie stayc/ spotka2 te%atycznyc/. 9. 1rganizowanie dra% te%atycznyc/. :. ;atwianie czonko% Stowarzyszenia aktywnego uczestnictwa we wszelkic/ i%prezac/ zwizanyc/ z cela%i statutowy%i Stowarzyszenia. <. 1rganizowanie zlotw 3anw. 1=. 1rganizowanie spotka2 z pisarza%i. 11. 1dpatne organizowanie warsztatw4 szkole24 3estiwali4 dra% te%atycznyc/4 gier terenowyc/4 seansw 3il%owyc/4 stayc/ spotka2 te%atycznyc/ oraz zlotw 3anw.

!ozdzia """

$zonkowie& i'( p%awa i obowi)zki Art. 9. >zonkowie Stowarzyszenia dziel si na7 1. czonkw czynnyc/4 &. czonkw biernyc/. Art.:. 1. >zonkostwo czynne w Stowarzyszeniu nadaje ?arzd Stowarzyszenia. &. 1 decyzji w sprawie nieprzyjcia czonka ?arzd in3or%uje go pise%nie. 1d tej decyzji su0y odwoanie do 8alnego ?ebrania4 ktre %o0e uc/yli. decyzj ?arzdu uc/wa podjt zwyk wikszo!ci gosw i nada. %u status czonka czynnego. (. >zonek %o0e zosta. usunity ze Stowarzyszenia przez ?arzd Stowarzyszenia wikszo!ci &@( gosw. 1d tej decyzji su0y odwoanie do 8alnego ?ebrania4 ktre %o0e uc/yli. decyzj ?arzdu zwyk wikszo!ci gosw . Art.< >zonkie% czynny% Stowarzyszenia %o0e by. osoba 3izyczna4 %ajca pen zdolno!. do czynno!ci prawnyc/. >zonkie% czynny% Stowarzyszenia %o0e by. tak0e %aoletni w wieku od 16 do 1: lat4 %ajcy ograniczon zdolno!. do czynno!ci prawnyc/.

Art.1= +rzyjcie czonka czynnego do Stowarzyszenia nastpuje po7 1. zo0eniu prawidowo wypenionej oraz podpisanej deklaracji czonkowskiej. &. przyjciu jej przez ?arzd.

Art.11

>zonkowie czynni %aj prawo do7 1. uczestnictwa w dziaalno!ci Stowarzyszenia4 &. zgaszania postulatw wobec wadz Stowarzyszenia oraz otrzy%ywa. na nie odpowied' na pi!%ie4 (. otrzy%ywania in3or%acji dotyczcyc/ dziaa2 Stowarzyszenia4 4. biernego i czynnego prawa wyborczego do ?arzdu i Ko%isji *ewizyjnej4 Art.1& >zonkowie czynni %aj obowizek7 1. przestrzega. Statutu i uc/wa ?arzdu4 &. uczestniczy. w 0yciu Stowarzyszenia4 (. dba. o dobre i%i Stowarzyszenia4 ,. wnosi. skadki czonkowskie w wysoko!ci okre!lonej przez ?arzd Stowarzyszenia. Art.1( Status czonka z czynnego na biernego oraz biernego na czynny z%ieniany jest decyzj ?arzdu wikszo!ci &@( gosw. 1d tej decyzji su0y odwoanie do 8alnego ?ebrania4 ktre %o0e uc/yli. decyzj ?arzdu zwyk wikszo!ci gosw . 1 z%ianie statusu czonka ?arzd in3or%uje go w 3or%ie pise%nej w ter%inie 1, dni od podjcia decyzji. -ecyzja o z%ianie statusu %o0e zosta. podjcia w przypadku niewywizywania si czonka z obowizkw statutowyc/. >zonkowie bierni %aj prawo do7 1. uczestnictwa w dziaalno!ci Stowarzyszenia4 &. otrzy%ywania in3or%acji dotyczcyc/ dziaa2 Stowarzyszenia4 >zonkowie bierni %aj obowizek7 1. przestrzega. Statutu i uc/wa ?arzdu4 &. dba. o dobre i%i Stowarzyszenia.

Art.1, >zonkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku7 1. 2. zgoszenia rezygnacji na pi!%ie ?arzdowi4 !%ierci czonka. Art.15 ?arzd prowadzi ewidencj czonkw Stowarzyszenia4 dokonuje wpisw do ewidencji i wykre!lenia z ewidencji czonkw. !ozdzia *" +adze Stowa%zyszenia Art. 16 8adza%i Stowarzyszenia s7 1. ?arzd Stowarzyszenia4 &. 8alne ?ebranie Stowarzyszenia4 (. Ko%isja *ewizyjna. Art. 19 Kadencja ?arzdu Stowarzyszenia oraz Ko%isji *ewizyjnej trwa trzy lata. Art. 1: 8alne ?ebranie >zonkw jest najwy0sz wadz Stowarzyszenia. Art. 1< +rawo do uczestnictwa w 8alny% ?ebraniu %aj wszyscy czonkowie Stowarzyszenia.

Art. &=

8alne ?ebranie >zonkw %o0e by. zwyczajne i nadzwyczajne. Art. &1 8alne ?ebranie >zonkw zwyczajne jest zwoywane przez ?arzd Stowarzyszenia. )er%in i %iejsce obrad ?arzd podaje pise%nie do wiado%o!ci wszystkic/ czonkw co naj%niej na &1 dni przed ter%ine% zebrania.

Art.&& 8alne ?ebranie >zonkw nadzwyczajne jest zwoywane przez ?arzd Stowarzyszenia4 przez Ko%isj *ewizyjn lub pise%ny wniosek co naj%niej 1@, liczby czonkw czynnyc/ Stowarzyszenia. Art.&( 1dwoanie czonkw ?arzdu i Ko%isji *ewizyjnej nastpuje w drodze uc/way 8alnego ?ebrania wikszo!ci &@( gosw czonkw czynnyc/ Stowarzyszenia. Art. &, ;c/way 8alnego ?ebrania Stowarzyszenia zapadaj bezwzgldn wikszo!ci gosw w obecno!ci przynaj%niej poowy oglnej liczby czonkw czynnyc/4 o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Art.&5 -o wycznej ko%petencji 8alnego ?ebrania nale07 1. wybr +rezesa Stowarzyszenia4 &. ustalanie liczby oraz wybr pozostayc/ czonkw ?arzdu4 (. wybr trzyosobowej Ko%isji *ewizyjnej4 ,. okre!lenie gwnyc/ kierunkw dziaania i rozwoju Stowarzyszenia4 5. uc/walanie z%ian statutu4

6. udzielanie ?arzdowi absolutoriu% na wniosek Ko%isji *ewizyjnej4 a w przypadku nieudzielenia absolutoriu% A odroczenie 8alnego ?ebrania i wyznaczenie nowego ter%inu obrad4 na ktry% zostanie powoany ?arzd w nowy% skadzie4 9. rozpatrywanie sprawozda2 z dziaalno!ci ?arzdu i Ko%isji *ewizyjnej4 :. rozpatrywanie wnioskw i postulatw zgoszonyc/ w 3or%ie pise%nej przez czonkw Stowarzyszenia lub jego wadze4 <. rozpatrywanie odwoa2 od uc/wa ?arzdu w sprawac/ wskazanyc/ w niniejszy% Statucie4 1=. podej%owanie uc/way o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego %ajtku4 11. podej%owanie uc/wa w ka0dej sprawie wniesionej pod obrady4 we wszystkic/ sprawac/ niezastrze0onyc/ do ko%petencji innyc/ wadz Stowarzyszenia. Art. &6 1. 8 skad ?arzdu wc/odz wybrani przez 8alne ?ebranie +rezes Stowarzyszenia oraz >zonkowie ?arzdu Stowarzyszenia. &. ?arzd ze swojego grona wybiera Sekretarza i Skarbnika. (. Bie %o0na czy. 3unkcji +rezesa4 Skarbnika i Sekretarza4 ,. >zonek ?arzdu nie %o0e by. jednocze!nie czonkie% Ko%isji *ewizyjnej. Art.&9 1. ?arzd zwoywany jest przez +rezesa lub w %iar potrzeb przez Sekretarza. &. +rezes zobowizany jest do zwoania zebrania zarzdu nie rzadziej ni0 dwa razy w roku oraz na 0danie Ko%isji *ewizyjnej zgodnie z art. (, ust. ( Statutu. Art. &: 1. ?arzd %o0e podej%owa. wa0ne decyzje tylko w obecno!ci co naj%niej poowy czonkw4 w ty% +rezesa lub Sekretarza. &. 8szelkie decyzje ?arzd podej%uje bezwzgldn wikszo!ci gosw. Art. &<

-o ko%petencji ?arzdu nale07 1. realizacja celw Stowarzyszenia4 &. wykonywanie uc/wa 8alnego ?ebrania >zonkw4 (. sporzdzanie planw pracy i bud0etu4 ,. sprawowanie zarzdu nad %ajtkie% Stowarzyszenia4 5. podej%owanie uc/wa o nabywaniu4 zbywaniu lub obci0aniu %ajtku Stowarzyszenia4 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz4 9. zwoywanie 8alnego ?gro%adzenia >zonkw4 :. przyj%owanie i skre!lanie czonkw4 <. podej%owanie decyzji oraz dziaa2 we wszelkic/ innyc/ sprawac/ niezastrze0onyc/ do ko%petencji 8alnego ?ebrania i Ko%isji *ewizyjnej. Art. (= Ko%isja *ewizyjna powoywana jest do sprawowania kontroli nad dziaalno!ci Stowarzyszenia.

Art. (1

Ko%isja *ewizyjna skada si z ( osb bdcyc/ czynny%i czonka%i stowarzyszenia4 ze swojego grona wybiera przewodniczcego4 zastpc oraz sekretarza.

Art.(& -o ko%petencji Ko%isji *ewizyjnej nale0y7 1. kontrolowanie dziaalno!ci ?arzdu4 &. skadanie wnioskw z kontroli na 8alny% ?ebraniu >zonkw4 (. prawo wystpienia z wnioskie% o zwoanie 8alnego ?ebraniu >zonkw oraz zebrania ?arzdu4 ,. skadanie wnioskw o absolutoriu% dla ?arzdu Stowarzyszenia4

5. skadanie sprawozda2 ze swojej dziaalno!ci na 8alny% ?gro%adzeniu >zonkw na wniosek ?ebrania. Art. (( ;c/way Ko%isji *ewizyjnej s wa0ne4 je0eli zostay podjte zwyk wikszo!ci gosw przy obecno!ci co naj%niej dwc/ czonkw Ko%isji *ewizyjnej.

Art.(, 8 razie gdy skad ?arzdu i Ko%isji *ewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie z%niejszeniu w czasie trwania kadencji uzupenienie ic/ skadu %o0e nastpi. w drodze kooptacji4 ktrej dokonuj pozostali czonkowie organu4 ktry uleg z%niejszeniu. 8 ty% trybie %o0na powoa. nie wicej ni0 poow skadu organu. !ozdzia * Fundusze i ,aj)tek Stowa%zyszenia Art. (5 ajtek Stowarzyszenia poc/odzi z7 1. darowizn i zapisw4 &. dotacji i subwencji4 (. dziaalno!ci statutowej zgodnie z obowizujcy%i przepisa%i4 w ty% odpatnej dziaalno!ci statutowej4 ,. o3iarno!ci publicznej4 5. doc/odw z dziaalno!ci wasnej. Art. (6

-oc/ody z dziaalno!ci statutowej Stowarzyszenia Cw ty% odpatnej dziaalno!ci statutowejD nie przekraczaj kosztw prowadzenia tej dziaalno!ci i s w cao!ci przeznaczane na realizacj statutowyc/ celw Stowarzyszenia. Ba podstawie uc/way 8alnego ?ebrania Stowarzyszenie %o0e podj. dziaalno!. gospodarcz4 z ktrej doc/ody przeznaczy na realizacj celw statutowyc/ Stowarzyszenia. Art. (9 1!wiadczenia woli w przed%iocie praw i obowizkw %ajtkowyc/ Stowarzyszenia skada +rezes wraz z drugi% czonkie% ?arzdu . Enne o!wiadczenia woli i wiedzy skada +rezes. !ozdzia *" #ostanowienia ko-'owe Art. (: 1. *ozwizanie Stowarzyszenia nastpuje w wyniku uc/way 8alnego ?ebrania podjtej wikszo!ci 1@& gosw obecnyc/ liczby czonkw. &. Ko%isja *ewizyjna %a prawo do wi0cej interpretacji Statutu. (. ajtek Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cele c/arytatywne wskazane w uc/wale 8alnego ?ebrania.

You might also like