You are on page 1of 163

Sven Hassel

Gestapo
Assignment Gestapo

Dindărătul nostru auzirăm larmă şi strigăte. În vreme ce noi ne repezeam înainte, Micuţul şi Legionarul se opriră să aştepte, ascunzându- se în frunzişul des al tufişurilor. ei patru ostaşi ruşi soseau în goană. !rau tineri de tot. "urtau petliţele verzi ale trupelor #.$.%.D. "e piept le atârnau decoraţii. !rau soldaţi cura&oşi, dintr-aceia cărora le place vânătoarea şi le place să ucidă. 'e iviră acolo, unde drumul făcea un cot. Legionarul arătă cu degetul gros spre pământ. Micuţul râdea. (rmele lor automate scuipară simultan foc. Micuţul trăgea, din picioare, cu puşca- mitralieră lipită de şold) tot corpul său de uriaş vi*ra su* violenţa reculului. Legionarul fredona+ %ino, Moarte, vino-ncoace... ,uşii se pră*uşiră cu capul înainte. ând focul încetă, doi mai mişcau. Micuţul le dădu lovitura de graţie. !ra o practică ce dura cam de un an, căci până şi cei grav răniţi continuau să lupte. — Dispozitiv de siguranţă, spune el râzând. — -ine, Micuţule. -ună idee. (cum n- o să mai poată să ne-mpuşte pe la spate. "lutonul fusese surprins în timp ce pileam cu toţii într- o ca*ană. !ra aniversarea lui "orta. "atrula sovietică se strecurase fără ca nimeni să prindă de veste. -rusc, geamurile z*urară în ţăndări şi patru guri negre de pistol-mitralieră prinseră să împroaşte cu foc încăperea. #e-am trântit la pământ... Legionarul şi "orta e.pediară câteva grenade prin fereastră. um de- am scăpat / nimeni n- ar putea e.plica. #e-am regrupat în cariera de piatră, pe partea cealaltă a pădurii. Lipseau opt oameni — "e doi i-am văzut eu căzând, spuse "orta. Micuţul târa după el un locotenent rus. -ătrânul spuse că prizonierul tre*uie adus până-n liniile noastre. 0iar la marginea câmpului de mine, locotenentul scoase un ţipăt. Micuţul râse, -ătrânul în&ură ând ieşi din pădure, Micuţul era singur. — 1âmpitul ăsta de ofiţer a încercat s-o roiască, lămuri el. u toţi însă *ăgarăm de seamă că laţul îi ieşea pe &umătate afară din *uzunar. !ra un laţ din sârmă de oţel, cu dauă mânere de lemn, zis şi 2moartea tăcută2. — L- ai gâtuit3 strigă, acuzator, -ătrânul. — 4i ce- i cu asta5 %oia s-o şteargă, mormăi Micuţul şi-şi frecă *uzunarul pantalonilor. — 6cigaşule3 rosti 'tege. TURNĂTOAREA Toţi cei care mai rămăseserăm din compania a 5 a stăteam tr!ntiţi pe "#rtă s#" ni$te meri $i priveam tr#peţii din completarea pe care o a$teptam de patr# %ile& Tocmai de"arcaseră din camioane $i se 'ncolonaseră pe do#ă r!nd#ri( 'n mi)loc#l dr#m#l#i& Uni*ormele $i armament#l era# vi%i"il noi& Ad#seseră p!n aici miros#l de maga%ie&

+i priveam c# oc,i de c#noscători& Adevăr#l e că i priveam pe toţi c# oc,i#l #n#i soldat din linia nt!i( *ie ei militari( *ie n#& +n mod tacit am că%#t de acord că cei -.5 de re%ervi$ti 'n$iraţi acolo s#s( pe $osea( n avea# cine $tie ce 'n com#n c# soldaţii& Ec,ipament#l 'l p#rta# ca ni$te m#,aiale& /rost a)#state( c#relele ap#caseră să le *acă rosăt#ri& 0i%mele era# l#str#ite( dar ţepene& N# *#seseră niciodată lăsate să se nmoaie 'n #rină $i apoi *răm!ntate %dravăn c# m!na ca să se argăsească& +n ci%me dintr astea ţepene era c# nep#tinţă să a)#ngi prea departe& 0i%me e1emplare era# ci%mele l#i /orta2 at!t de moi 'nc!t vedeai mi$c!nd deget#l cel mic 'nlă#ntr#l lor& E drept că tră%nea# a #rină cale de o po$tă& A sp#s o $i 30,ior#l3( colonel#l nostr#( c# prile)#l #nei pară%i& — /#ţi ca o s#tă de latrine laolaltă4 5ar de inter%is( n# inter%icea argăseala& 30,ior#l3 $tia că picioarele s#nt cel mai important l#cr# pentr# #n soldat& Arma secretă a in*anteriei& Un comandant de in*anterie inteligent tre"#ie să ai"ă gri)ă de picioarele tr#pei sale mai m#lt dec!t de orice altceva& 6ic#ţ#l 'l 'ng,ionti c# cot#l pe 7egionar& — 0e ad#năt#ră de amăr!ţi ne a# e1pediat4 8van o să i "age n morm!nt doar ,ol"!nd# se o dată la ei& 5acă n# eram noi doi( 36ergi ori 0rapă3( ră%"oi#l ar *i *ost de m#lt pierd#t& 9ătr!n#l r!se 'nveselit& Stătea c#lcat s#" #n t#*i$ care l mai apăra c!t de c!t de ploaia ce cădea c# nemil#ita& — 0#rios că n# ţi a# decernat 0r#cea de cavaler( 6ic#ţ#le& Tocmai #n#i ero# ca tine&&& — 6ă&&& pe cr#cea lor de cavaler( "odogăni 6ic#ţ#l $i sc#ipă 'n direcţia #nei m#$te 'necate de ploaie& O*iţerii re%ervi$tilor 'n)#ra# c!t 'i ţinea# g#ra& Un#ia din 3"o"oci3 'i scăpă pe )os casca de oţel $i se rostogoli %ăngănind pe dr#m( demasc!nd# l& — :igodie4 %"ieră #n O"er*eld;e"el& 7a $motr#4 Recr#t#l( #n om 'n v!rstă( trec# să e1ec#te ordinele pe care le #rla gradat#l& — +nainte4 /as alergător( mar$4 O"er*eld;e"el #l n# se #rni din loc& Stătea acolo 'n dr#m $i comanda c# *l#ier#l< era gen#l de om care $tie să scoată #nt#l din recr#ţi2 'ntr #n s*ert de ceas i%"#ti să l dea complet gata pe nenorocit#l care $i scăpase casca& 5emolat& 8sprăvit& O"er*eld;e"el #l r!n)i m#lţ#mit& 0e poate să "#c#re mai m#lt inima #n#i "ătr!n ma)#r4 0omandant#l nostr# de companie( locotenent#l O,lsen( stătea de vor"ă de #na $i de alta c# locotenent#l care i ad#sese pe re%ervi$ti& Nici măcar n# "ăgase de seamă că "ătr!nel#l e pe p#nct#l să $i dea d#,#l& Asemenea scene deveniseră o o"i$n#inţă& Se 'nt!mpla at!t de des& +n reg#lament a$a ceva se n#mea 3menţinerea disciplinei3( iar de practicat se practica 'ncă de pe vremea armatei imperiale& O"icei#l cerea să a$teptaţi ca vre#n#l să comită o gre$eală — $i at#nci aveai la dispo%iţie toate mi)loacele de a l "ăga n morm!nt& Era simpl# $i e*icace& Al"i la *aţă( recr#ţii privea# la camarad#l lor care( la capăt#l p#terilor( co"ora panta 'n patr# la"e& N ar *i *ost 'n stare să se ridice( c,iar dacă O"er*eld;e"el #l l ar *i ameninţat c# tri"#nal#l militar& 6a)#r#l sc#ipă 'n direcţia sa< — 5repţi( pasca mă tii4 5ar "ătr!nel#l contin#a să %acă( pl!ng!nd de ţi se r#pea inima& N# mai era nimic altceva dec!t o masă inertă& 0!nd 'l alerga de colo p!nă colo pe c!mp( O"er*eld;e"el #l că#tase c# tot dinadins#l să l "age prin grăme%ile de "ălegar& Ac#m( c,ic,otind pe 'n*#ndate $i ling!nd# $i "#%a de )os( 'l contempla pe om#l prăvălit la păm!nt& — Ei "ine( cap de "o#4 5acă n# po*te$ti să iei po%iţie de drepţi( am e# $i alte metode& +ţi 'nc,ip#i c#mva că ai scăpat= A$teaptă t# #n pic să 'nceapă 8van să ţi tragă c# gloanţe trasoare 'n t!rtiţă $i at#nci să ve%i c!t poate să nd#re om#l& >i scr!$ni< 8a lopata4 9ătrtnel#l "!)"!i c# m!inile $i i%"#ti să $i desprindă lopata sa de in*anterist *a c,ip reglementar — ?oc de artilerie 'n *aţă4 Sapă4 Recr#t#l 'ncercă să sape& Spectacol#l era dest#l de comic& 7a vite%a asta i ar tre"#i o mie de ani ca să $i sape #n adăpost& +n perioada de instr#cţie timp#l a*ectat era e1act de

#nspre%ece min#te $i trei%eci de sec#nde cronometrate din clipa 'n care lopata se a*la scoasă din toc#l ei& >i să l pă%ească 5#mne%e# pe ăla care se mocăia o sec#ndă n pl#s& Noi( veteranii( eram $i mai rapi%i& E drept 'nsă că săpaserăm mii $i mii de adăpost#ri individ#ale& /#teai să le iei #rma de la *rontiera c# Spania p!nă pe crestele El"r#s#l#i( 'n 0a#ca%2 $i apoi( săpasem 'n tot soi#l de sol#ri& 6ic#ţ#l( de pildă( p#tea să se ngroape la păm!nt 'n $ase min#te $i patr#spre%ece sec#nde( iar dimensi#nile l#i reclama# #n adăpost ad!nc& Se lă#da c,iar că p#tea să l sape $i mai i#te( dar n# merita să se ostenească *iindcă( oric#m( record#l să# n# *#sese niciodată "ăt#t& O"er*eld;"el #l '$i 'ng,ionti victima c# v!r*#l ci%mei& — 7a ce tot vise%i( mă( prăpădit#le= /oate c ai de g!nd să ţi termini adăpost#l c!nd vom *i c# toţii morţi $i p#tre%iţi 'n morm!nt= 6ai repede4 6ai repede4 Recr#t#l le$ină& 7e$ină #ite a$a( pe loc( *ără să ceară voie& O"er*eld;e"el #l( s#rprins( se ,ol"ă& 0lătin!nd din cap( dăd# ordin la doi osta$i din coloană să ia 3cadavr#l3& — >i ăstora li se %ice soldaţi( m#rm#ră el& Sărmană Germanie4 Tip#l ăsta 'nsă 'l va ţine minte( '$i *ăgăd#i tot el& O să l pomenească pe O"er*eld;e"el #l H#,n( teroarea 9iele*eld#l#i& +$i *recă m!inile c# vol#ptate< A$teaptă amice( a$teaptă4 O să *ii prim#l din companie care o să dea ort#l popii4 /edeapsa 'nsă '$i *ăc#se e*ect#l& Nici #n#l din recr#ţi n# va mai lăsa vreodată să i cadă casca& — 0e găoa%ă4 ar#ncă negli)ent /orta( m#$c!nd 'n acela$i timp din c!rnat#l de "er"ec pe care( c# cinci %ile n #rmă( 'l găsise 'n sac#l de merinde al #n#i artilerist r#s& Aveam c# toţii c!rnaţi dintr ă$tia( de "er"ec& 0!rnaţi de "er"ec din @a%a,stan& Săraţi( tari ca piatra( dar delicio$i& Rămăseserăm doar doispre%ece s#pravieţ#itori& /ierderile mari n# ne mai impresiona# de*el& A$a ceva ni se 'nt!mplase at!t de des& /ăd#rea 'nsă ne costase sc#mp& +n păd#rea aceea #ria$ă( pe care o stră"ăteam retrăg!nd# ne( am dat $i peste "ateria r#sească& 0a de o"icei( prim#l care i vă%# *# 7egionar#l& Nici pieile ro$ii din romanele l#i 0ooper n# ataca# at!t de tăc#t ca noi& 8 am c#răţat pe toţi c# Aandra#a-& 0!nd terminarăm( era de parcă #n o"#% de -5B mm ar *i e1plodat 'n mi)loc#l lor& 0ă%#sem peste ei ca trăsnet#l& Se pră)ea# la soare lini$tiţi( ne"ăn#ind nimic& S#rprins de vacarm( comandant#l lor( #n grăsan sc#nd $i )ovial( ie$ise din ca"ană& — A,( ticălo$ii4 Uite i că iar a# tras la măsea $i ac#m s a# l#at la "ătaie( 'i sp#se el ad)#nct#l#i să#( #n locotenent& — 0e "ordel4 Acestea *#ră #ltimele sale c#vinte& Rete%at( cap#l i se rostogoli 'n iar"ă $i do#ă $#voaie de s!nge ţ!$niră din tr#nc,i#l c#prins de conv#lsii& ?ără veston( #rl!nd( locotenent#l se năp#sti spre păd#re( dar Heide 'l prinse din #rmă $i i 'mpl!ntă Aandra#a 'n piept& O*iţer#l că%# *#lgerat& 0!nd terminarăm( eram 'nspăim!ntători la vedere& Unii dintre noi vărsa#& S!ngele $i maţele p#t 'ngro%itor& > apoi( mai era# $i m#$tele4 Ni$te m#$te #ria$e( al"astre& Nimăn#i n# i plăcea Aandra#a& /rea te m!n)eai& 0a armă 'nsă( era e1celentă $i nici o altă armă n o egala& 7egionar#l $i 9arcelona ne 'nvăţaseră c#m să ne servim de ea& Ne instalarăm( care pe lă%ile de m#niţie( care pe stivele de o"#%e& U$#raţi $i m#lţ#miţi( ne ap#carăm să m!ncăm c!rnaţii lor de "er"ec stropind# i c# vodcă r#sească& Sing#r#l căr#ia i pierise *oamea era H#go Stege& +l l#am mere# peste picior *iindcă #rmase lice#l& N# 'n)#ra $i n# sp#nea niciodată măscări( iar no#ă a$a ceva ni se părea ne*iresc& 5in pricina lim"a)#l#i să# corect $i a "#nelor sale maniere( 'l socoteam c,iar niţel#$ ţicnit& Gro%ăvia cea mare a *ost at#nci c!nd 6ic#ţ#l descoperi că $i spală m!inile 'nainte de masă& Un ceas 'ntreg ne am tăvălit de r!s pe c,estia asta( d#pă care l am s*ăt#it să cons#lte #n psi,iatr#& 9ătr!n#l contempla c!rnaţii de "er"ec $i vodca& — Să le l#ăm c# noi& Ăstora de aici n o să le mai tre"#iască& — 0e moarte *r#moasă4 rosti c# em*a%ă mic#l legionar& Nici măcar n# $i a# dat seama că s#nt #ci$i& Ala, e mare $i poartă de gri)ă copiilor săi& Cor"ea plim"!nd c# atenţie
-

0#ţit si"erian c# tăi$ d#"l# DN&A&E

isoare militară c# o *aimă din cele mai proaste DNAE .deget#l peste lama asc#ţită ca #n "rici& 0!nd $tii c#m să te sl#)e$ti e cea mai rapidă moarte din c!te pot e1ista& — +n *ond( e trist( m#rm#ră Stege $i vomită din no#& — Trist= e1clamă /orta& 7#cr#rile astea n# s#nt triste& 5ar dacă se 'nt!mpla pe dos( adică noi să *i *ost cei care trăgeam la ag.amac $i gi#lgi#& /rim#l o"iect pe care ţi l 'ntindea 3molia3 de la maga%ia de e*ecte $i sing#r#l care ne 'nsoţea $i 'n morm!nt& /orta contempla norii "#.ipament#l#i nostr#< pelerină( cort( .ioase( 'n vreme ce *!rtaţii de colo ie$ea# din păd#re= — >i tot#$i e trist& Stege era 'ncăpăţ!nat& — 9#n& E trist& 5ar *ir ar să *ie( 'n ca%#l ăsta e trist $i *apt#l că s#ntem nevoiţi să ne t!r!m prin a*#risita asta de păd#re4 E c#mva din vina noastră= 0!nd ţi a# p#s pe cap ţ#cal#l l#i Hitler( te a 'ntre"at cineva dacă ţi place a# "a să #ci%i oameni= — E idiot( protestă Stege& +n n#mele cer#l#i( sc#te$te ne de *ilo%o*ia ta& — Mon camarade / sp#se 7egionar#l m#t!nd ţigara dintr #n colţ 'ntr alt#l al g#rii — ceea ce sp#ne /orta e adevărat& Ne a*lăm aici ca să #cidem( a$a c#m #n mecanic se a*ă 'ntr #n gara) ca să repare ma$inile& — E1act ce g!ndesc $i e#4 %"ieră /orta d!nd din m!ini $i speriind m#$tele care $i l#ară %"or#l de pe cadavre& Ne scotea# din sărite m#$tele astea o"ra%nice( care ţi intra# 'n oc.alat de cam#*la)( sac de transport( saltea( . e acela$i l#cr#( sp#se 7egionar#l& Am *ost ad#$i pe l#me de ni$te ticălo$i ca să trăim ca ni$te ticălo$i $i să crăpăm ca ni$te ticălo$i pe "ălegar#l ca%on& — Ca1( "om"ăni Heide $terg!nd de pantaloni lama largă a Aandralei& 0e porcărie4 S a $tir"it& 6ăcar de am avea #n poli%or( a$ p#tea o asc#ţi< S#ntem #mani( n#= 5e ce să i *acem pe oameni să s#*ere mai m#lt dec!t e nevoie= 9ătr!n#l se ridică $i ordonă sc#rt< — 7a arme& 5#pă mine( prin *lanc c!te #n#l& 0!teva min#te mai t!r%i# *#răm a)#n$i din #rmă de /orta $i 6ic#ţ#l& Rămăseseră să despoaie cadavrele $i *#seseră c!t p aci să se ia la "ătaie pentr# trei dinţi de a#r& /orta av# parte de doi& 6ic#ţ#l tre"#i să se m#lţ#mească doar c# #n#l sing#r& 9ătr!n#l sp#mega< — +mi vine să vă c#răţ pe am!ndoi4 6i e silă c!nd vă văd sm#lg!nd coroanele de a#r din g#ra cadavrelor& — 6ai lasă te de *asoane4 'l l#ă peste picior /orta& 0e( t# ai 'ngropa #n inel de a#r= Sa# ai da *oc #nei "ancnote de #n miar= Sper că n#( altminteri ai *i ne"#n de legat& 9ătr!n#l mai "om"ăni #n timp& >tia 'nsă prea "ine că 'n *iecare companie( at!t la noi( c!t $i la ei( e1ista# c!ţiva 3denti$ti3( c# cle$tii lor tăio$i prin "#%#nare& N# era nimic de *ăc#t& Ac#m $edeam pe s#" meri mestec!nd c!rnaţii artileri$tilor morţi& /icăt#rile de ploaie cădea# 'n cadenţă din copaci& Ne era *rig $i trăgeam de 3*oi3 acoperind# ne c!t mai m#lt tr#p#rile ce d!rd!ia#& 3?oaia3 era piesa #niversală a ec.ăiţi de apă& — /loaie( ploaie( ve$nic ploaie& 6#nţii ă$tia s o sc!rnă dacă i vor"a să te "aţi 'n ei& Că amintiţi c!nd ne ră%"oiam 'n d#lcea ?ranţă= Era soare 'ntr#na $i n timp#l popas#rilor ne p#team permite să lenevim 'n voie& — /ot% SaArament4 o*tă :#li#s Heide& O *r#m#seţe de ră%"oi& 5ar ce "a*tă pe noi că n am trec#t de partea cealaltă& Că ad#ceţi aminte de toţi de%ertorii pe care i am vă%#t( d#pă capit#larea *ranţ#)ilor( t!r!ţi de d#lăii din poliţia militară 'n direcţia Torga#G= G +nc.i $i 'n nări& N# pricep#seră 'ncă di*erenţa dintre #n mort $i #n vi#& /orta aţinti spre Stege #n deget m#rdar& — Fi ai *ăc#t rost de Aandra2 să n# vii să ne poveste$ti că aveai de g!nd s o at!rni pe perete( 'n prim#l r!nd *iindcă n ai a$a ceva $i c#m por#m" n# cre$te pe aici( n# p#teai s o *olose$ti nici la tăiat coceni& A$a că( *ie că ţi place( *ie că n#( ideea ta era limpede c!nd ai l#at c#ţit#l de la tip#l mort& +l voiai ca să poţi căsăpi c# el pe #n#l sa# pe alt#l& — Ticălos#le( m!r!i Stege printre dinţi& — S#nt soldat( replică laconic /orta( — /rec#m ve%i( mon camarade.

ie& Se lăsă 'n gen#nc.iar 'n cap#l stră%ii 9ern.idat pe #n#l sa# alt#l( 'mi ad#c "r#sc aminte că mi a *ost 'ntotdea#na t!r$ă de moarte& Salt#l cel mare prin stratos*eră( %ă# dacă mi place prea tare& — Fi e teamă pesemne să l 'nt!lne$ti pe 5oamne 5oamne= 'ntre"ă( sarcastic( Stege& — E #nii care se g!ndesc n#maidec!t la ce i mai ră#( "om"ăni 6ic#ţ#l& N#( a$ %ice mai degra"ă că( odată ţeasta gă#rită( c.otăr' 6ic#ţ#l s#*l!nd# $i %gomotos nas#l c# degetele& ?ă mi doar #n semn2 s#nt e1pert c!nd e vor"a să c#răţ ga$peri dintr ă$tia& — 0e vom deveni noi oare( c!nd tot#l se va termina= sp#se( g!nditor( Stege& /ractic( n am 'nvăţat nimic altceva dec!t să #cidem& Am c.e"el #l care l c.ard Noc.!r)onesc c# servantele prin *!n& A$ *i cel mai mare mincinos din c!ţi e1istă dacă a$ pretinde că n# mi place mireasma *!n#l#i& A *ost odată o poveste c# mine( c o *ată $i c# o căpiţă de *!n $i de at#nci( vă %ic( miros#l *!n#l#i mă st!rne$te al drac#l#i de tare& — Tot# i să n# *ie prea m#lţi ţ!nţari 'n v!r*#l căpiţei( sp#se Heide aţintind capăt#l c!rnat#l#i să# 'nspre O"er*eld.ip#i că ntr o "#nă %i n o să mai e1iste 3"erea de la $apte3I( asc#nsă 'ntr o privată $i "ă#tă 'n tovără$ia #nor "#ni prieteni $i a #nei perec.in#ise de moarte pe "ătr!nel& Ne am p#tea distra pe cinste c# ma)#r#l ăsta& Simt p!nă n v!r*#l deget#l#i cel mic de la picior că ăsta ne va ad#ce tot soi#l de "elele pe cap& — At#nci o să i *acem de petrecanie( .i de %ar#ri& T!r$a asta de ve$nic#l 3pe loc repaos3 o aveam de copil( 'nainte de a *i "ăgat 'n or*elinat( 'ncă de pe vremea c!nd *ăceam c#rse pentr# domJ @leinsc.t( 'n care 'n *iecare dimineaţă la orele K măndel# #m"la c# sticlele l#i de lapte& >i dacă eram e# cel pe care l că#ta= 7a ora aia p#team să #rl# c!t po*team& +n toate coteţele se soilea( %dravăn( ca d#pă "eţie& Nimeni n# s ar *i deran)at pentr# #n p#$ti care %"iera d#pă a)#tor& — N# pe tine te că#ta( sp#se( c# a#toritate( 9arcelona& 6ic#ţ#l 'l privi c# g#ra căscată< — Ei( *ir ar să *ie( de #nde o $tii( mă( "eţivan#le= — /ăi e limpede( lăm#ri r!n)ind 9arcelona& 8 a dat *etii c!teva c# $i$#l ca să se poată c#lca c# ea& 0e( erai vreo dame%ă t#= N am dreptate= — Ar tre"#i să *ii stăt#t de tot ca să te dai la 6ic#ţ#l( o"servă( r!%!nd( /orta& 7egionar#l %!m"i 'ntr o d#ngă< Oră la care 'n armata germană tr#pa căpăta( c# e1cepţia celor pedepsiţi( li"er p!nă la stingere& I .midt( lăptar#J de pe 5avidstrasse& Alergam 'ntotdea#na n#mai pe s#" *elinare $i *ăceam c!t mai m#lt %gomot c# sticlele pentr# că mi se n$#r#"ase 'n "ilă ideea t!mpită că dacă nimeresc la nt#neric( tip#l c# $i$#l o să vină $i o să mă n)#ng.t& 0a să a)#ngi la scară tre"#ia traversat #n c#loar l#ng $i ng#st( iar la *iecare eta) se des*ăcea# ni$te coridoare str!mte care d#cea# spre .i$orii săi negri străl#cea#& — Am *i *ost poate la 7ondra( acolo #nde stă 0.ill ăla& 6i s a sp#s că i o adevărată plăcere să *ii pri%onier la 3ingli$3& Că amintiţi de comisar#l c# care am pălăvrăgit la Nicolaev= Ăla de se deg.ard Noc.esti#nea i re%olvată& /#nct $i *ini$& N# cred 'n 5#mne%e#& 5acă e1istă( am *e$telit o de*initiv( dat *iind ca%ier#l me# )#diciar& Se legăna #$or( ne.#rc.iar impresia că trea"a asta o să ţi lipsească ţie( 6ic#ţ#le& — Nici o gri)ă4 r!n)i 6ic#ţ#l& Ca *i oric!nd nevoie de "ăieţi i#ţi de $i$& Ei( 36ergi ori 0rapă3( a$a i ori "a= — Ai dreptate( mon camarade.otăr!t& +$i 'ncreţea *r#ntea 'ng#stă& 0ă#ta c#vintele& — N# i%"#tesc să mi 'nc. — N# pricep "oa"ă din lim"ile tale străine& 5ar c#m vine vor"a de lic.ogeac#ri& /este tot vaga"on%i dormind& 5ădeam adesea peste ei( %orit c#m eram( a$a ca toţi "ăieţii de lăptărie& 0eva 'mi sp#nea că om#l c# $i$#l se a*la printre vaga"on%ii ăia $i 'nc.i *i1!nd# ne pe r!nd c# privirea& Apoi #rmă< S*inte Hristoase $i 6aică 6aria( ce *rică mi era& +mi ad#c aminte mai ales de o intrare c.ip#iţi vă că aveam dreptate& Am pricep#t o c!nd ne a# "ăgat la or*elinat& +n sta"iliment#l ăsta 'mp#ţit am c#nosc#t #n tip& Un vaga"ond o căsăpise pe soră sa e1act 'n casa aia de pe strada 9ern.— N# i c!t#$i de p#ţin sig#r că am *i *ost morţi( rosti visător 6ic#ţ#l& Se a$e%ă pe iar"a #dă $i se plecă 'nainte& Oc.i%ase 'n ţăran( dar pe care l a demascat 36ergi ori 0rapă3= Hicea că ai no$tri se plim"ă prin parc#rile lor%ilor $i c#leg violete pentr# saloanele lor( iar noaptea se .

#l#i( pe oamenii din sm!rc#rile sovietice& Ca *i $ansa voastră de a vă rec!$tiga onoarea civică $i drept#l de a trăi din no# printre cetăţenii li"eri& 5acă veţi *i vite)i c# adevărat( ca%ier#l vostr# va redeveni c#rat& Rea"ilitarea voastră vă aparţine vo#ă 'n$ivă& T#$i( apoi contin#ă( 'ntr#c!tva st!n)enit& — 0amara%i( ?L.nen3K& 0artea asta po$tală a c#nosc#t o soartă tristă( care i ar *i displăc#t din cale a*ară domn#l#i 5Onit%& >i 6ic#ţ#l m#$că o "#cată %dravănă din c!rnat#l de "er"ec& 5ar 'n măs#ra 'n care n a $ti#t nimic&&& — 0e s a 'nt!mplat c# cartea po$tală a amiral#l#i= 'ntre"ă c#rios 9arcelona& — 0e scandal ar *i ie$it dacă povestea s ar *i a*lat4 Era 'ntr o d#minică dimineaţă& 6adam @re#t%*eld se instalase comod la privată&&& 3Adă mi ni$te .i& 8 se păr# c.rer #l e mare& R!s#l l#i /orta 'i a)#nse la #rec.— E o oarecare lipsă pe piaţă2 s ar p#tea ca 6ic#ţ#l să $i *acă #n rost 'n viaţă ca poponar& — 5ac ar 'ncerca vre#n#l c# mine a$a ceva — $i trăg!nd p#mnal#l din teacă( 6ic#ţ#l 'l 'mpl!ntă ad!nc 'n păm!nt — n ar ap#ca să %ică nici 3p!s34 N# mi sp#n nimic cavalerii ă$tia de @#rlanda& Gagicile( da( indi*erent c#m arată( că a# cinJ$pe ani sa# o s#tă( că s c#rve sa# oloage( mă interesea%ă $i 'ncă al drac#l#i4 5ar ăilalţi&&&( $i 6ic#ţ#l sc#ipă de%g#stat& +ntre timp( locotenent#l care i ad#sese pe recr#ţi 'i alinie 'n *ront( 'nainte de a ne părăsi& 5evenise dintr o dată gră"it& /revenit de instinct( voia s o ia din loc 'n vite%ă& Hor#l ăsta n# mirosea a "ine& Urmă o"i$n#it#l disc#rs& 0# asta p#nea p#nct 'ndatoririlor sale *aţă de transport#l respectiv& Recr#ţii 'l asc#lta# 'ntr o tăcere indi*erentă& Orăcăia prec#m o "roască astmatică< — /an%ergrenadiers( s#nteţi ac#m pe *ront& 0#r!nd aveţi să i 'n*r#ntaţi pe s!ngero$ii d#$mani ai Reic.a#s"rLcAe nr& M& Avea de dat ni$te e1plicaţii privind o c.rer danAt 8.rer #l vă m#lţ#me$te3 .at3& Ne ar#ncă o privire pie%i$ă& ?aţa i se congestionase& Avea aer#l #n#i om căr#ia i s a *ăc#t *rig& +$i d#se m!na la toc#l pistol#l#i& — Soldaţi( #rmă el( sc#t#raţi vă de amorţeală& N# l de%amăgiţi pe ?L.rer& Tre"#ie să vă răsc#mpăraţi crimele 'mpotriva l#i Adol* Hitler $i a Reic.ls"Lttel& Tot 'n %i#a aia l a# 3a)#stat3 $i pe "a"ac#J me#& A mai *ost Gert& Ăsta era de a drept#l idiot& S a 'nrolat vol#ntar 'n marina de ră%"oi $i a *ost sc#*#ndat c# 3U lM3 'n JNKB& 5rept rec#no$tinţă am primit o prea *r#moasă carte po$tală de la amiral#l 5Onit%& Una d aia( $tiţi voi( c# marginile poleite $i c# tot soi#l de "ri%"ri%#ri 35er ?L.estie care se petrec#se pe strada 9#dapesta& N# mi mai amintesc amăn#ntele( dar era vor"a de #n %id( de o c#tie c# vopsea $i de o pens#lă& 0retin#l avea mania m!%gălit#l#i& 5e at#nci n# l a mai vă%#t nimeni& /e 39#ller3 l a# sc#rtat de #n cap 'n -NIN la ?#.iar că a#de c#v!nt#l 3ra.ill& N# vr#seseră să co"oare 'n pivniţă& Coia# să se #ite la avioane& K 3?L.#rc. #l#i& Trase ad!nc aer 'n piept $i privi direct 'nspre noi( cei doispre%ece( ad#naţi acolo( s#" copaci& +ntoarsă spre el( m#tra de criminal a l#i 6ic#ţ#l răsărea alăt#ri de "ot#l viclean( ca de v#lpe( a l#i /orta& — Ceţi l#pta alăt#ri de cei mai "#ni *ii ai patriei( orăcăi el( $i vai de ticălos#l care se va dovedi la$& Ar *i cea mai mare m!r$ăvie4 — 30ei mai "#ni *ii3( r!n)i 9ătr!n#l& Hă# că i "#nă4 Se vede trea"a că n# l c#noa$te pe 6ic#ţ#l $i pe /orta& 6ic#ţ#l m!r!ia aidoma #n#i l#p *lăm!nd care ad#lmecă prada& — S#nt cel mai "#n *i# al mamei mele& — 5aJ ce( mai are $i alţii= r!se :#li#s Heide& — +n pre%ent( n#( declară 6ic#ţ#l& 0eilalţi s a# d#s& — 0e a *ost c# ei= 'ntre"ă /orta& — 0el mai t!năr s a pre%entat( 'ntr #n moment de ne"#nie( la Gestapo #l de pe Stadt.!rtie moale3( mi a strigat ea& E# i am "ăgat pe s#" #$ă cartea po$tală a amiral#l#i& ?#sese tot ce p#t#sem găsi la i#ţeală& At#nci a# ap#cat o toate *#riile 'mpotriva l#i domn#J 5Onit%( *iindcă an#nţ#l era ţeapăn ca o sc!nd#ră& — >i t# ai devenit #nic#l *i#= l am 'ntre"at e#& — 5a& Un$Jpe s a# d#s dintr #n *oc& /e c!ţiva i a# descăpăţ!nat& Trei a# pierit pe mare& 0ei doi me%ini a# *ost ar$i de vii c# prile)#l #nor vi%ite( asortate c# "om"e( a pretenarilor l#J 0.

lsen $i locotenent#l SpPt& 6ic#ţ#l era tot acolo( c# "#cata de c!rnat 'n m!nă& — Ai răst#rnat licoarea l#J domn#( O"er*eld#le& A$a ceva n# ne place& H#.ise g#ra de c!teva ori& Adevăr#l era că( p#r $i simpl#( n# $tia ce tre"#ie să *acă& 0ele ce se petrecea# depă$ea# orice 'nc.n se 'ndreptă către noi& +n trecere( lovi marmita 7egionar#l#i( *ăc!nd să sară c!ţiva stropi& /ă$i mai departe( pre*ăc!nd# se că n a o"servat nimic& 0#relele sale noi sc!rţia# răsp!ndind p!nJ la noi miros#l de maga%ie& 7egionar#l str!nse din "#%e& +l #rmări pe O"er*eld.n 'ncremeni pe loc ca trăsnit( apoi se răs#ci *#lgerător& — ?ir ar să *ie( ce( ai căpiat= N# $tii c#m tre"#ie să te adrese%i #n#i s#perior= — ?ire$te că $ti#( contin#ă impert#r"a"il 6ic#ţ#l& 5aJ n# despre asta este vor"a& Ai răst#rnat licoarea l#J domn#& A$a ceva n# se *ace& O"er*eld.e"el& 6ic#ţ#l aţinti c!rnat#l spre piept#l l#i H#.e"el #l H#.e"el c# o că#tăt#ră rea( apoi 'i *ăc# 6ic#ţ#l#i semn#l l#i convenţional( deget#l gros 'ndreptat spre păm!nt& 6ic#ţ#l *ornăi pe nas $i $i săltă centriron#l& +ntr o m!nă ţinea "#cata de c!rnat( 'n cealaltă o cană de ta"lă plină c# "asamac& 0alm( c# *oaia de cort #dă de ploaie *!l*!ind 'n )#r#l să#( porni pe #rmele O"er*eld.eta $i e1plodă< — Ai 'nne"#nit= /#ne ţi creierii la contri"#ţie $i dacă vrei să mi te adrese%i respectă H&5&C&5 #l& Altminteri 'ţi promit că te 'nvăţ e# minte4&&& — Hai( plim"ă #rs#l( 'i prop#se 6ic#ţ#l& Ac#m disc#tăm despre licoare& 5#pă aia p#tem să ne oc#păm( c!t vrei( $i de pro"lema ta& H#.ina aia de madam @re#t%*eld $i c# mine& Ar#ncă o privire circ#lară 'n )#r( apoi #rmă< — Oric#m( n# toate *amiliile a# ad#s asemenea )ert*e pe altar#l l#i Hitler4 6#$că din no# din c!rnat#l de "er"ec $i $i stropi 'm"#căt#ra c# #n g!t de vodcă& /#ţin mă interesea%ă( #rmă el( de toţi ceilalţi( c# condiţia ca e# să scap tea*ăr $i ceva 'mi sp#ne că voi scăpa& — Asta n# m ar mira dec!t pe )#mătate( *ăc#( g!nditor( 9ătr!n#l& Atenţia ni se m#tă la "ă#t#ra din marmita 7egionar#l#i& /orta mai p#se c!teva s#rcele& ?oc#l p!lp!ia vesel& 7egionar#l mestecă p#ţin 'n %eama cea groasă& /#ţea cam tare( dar ce "eţie trăsesem4 T#rnată 'n "idoane( o cărasem peste tot d#pă noi aproape o săpt!m!nă 'nc.e"el #l '$i trase casc.n desc.e"el #l#i H#.agen #l să# am*i"i#& Re%ervi$tii r#pseră r!nd#rile $i( gr#p#ri gr#p#ri( se ad#nară s#" copaci& +$i ar#ncară ec.sen prel#ă comanda 3"o"ocilor3& 0elălalt( străin#l( dispăr# 'n ColAs.eiată& 9arcelona declarase că tre"#ie să *ermente%e& Ac#m #rma să dea 'n clocot $i( de 'ndată ce 'ncepea să *iar"ă( aveam să trecem la distilare& /orta *a"ricase #n alam"ic sen%aţional& 6armita o *#rasem dintr #n vagon "#cătărie& Era #na din acele marmite al căror capac se poate 'n$#r#"a $i n care m!ncarea se *ier"e s#" presi#ne& +n capac *#sese *ăc#tă o mică ga#ră de care să se *i1e%e aparat#l de distilat al l#i /orta& 5eci( a$teptăm neră"dători ca %eama să clocotească& — 5oamne( ce o să ne mai trotilăm4 )#"ilă Heide& — 7eil 'ieg3 Era# recr#ţii care sal#ta# ast*el disc#rs#l de rămas "#n al locotenent#l#i de la transport#ri& ?ără să se nc#rce 'n alte *ormalităţi( locotenent#l Ol.n& — N# i nimic de *ăc#t( O"er*eld#le& Ca tre"#i să i plăte$ti o amendă l#i 5 Heeresdienstvorsc.ri*t< reg#lament#l de ordine interioară a armatei DN&A&E .iar g!nd#l acesta plăc#t< să scoată pistol#l $i să golească 'ncărcător#l 'n m#tra 6ic#ţ#l#i( dar ceva nelăm#rit 'i $optea să *#gă de o asemenea măs#ră draconică& +n )#r#l lor se lăsase o lini$te stranie< /rivirile t#t#ror că#ta# spre cei doi& +i *i1a# p!nă $i o*iţerii( locotenent#l O.n& — Ei( gagi#le( strigă el pe nea$teptate( ai răst#rnat licoarea l#J domn#4 H#.ipament#l $i se l#ngiră pe iar"a #dă& Se ţinea# la distanţă de noi( cei vec.Ac#m n a mai rămas dec!t paţac.ip#ire& /!nă $i 0#rtea 6arţială ar *i re*#%at s o creadă& >i c# toate astea n avea 'ncotro $i tre"#ia să admită că realmente 'n *aţa sa stătea #n idiot de Sta"sge*reiter care agita #n c!rnat $i l t#t#ia pe el( #n O"er*eld.n trase ad!nc aer 'n piept& A$a ceva n# mai pomenise niciodată& 5e $apte ani instr#ia recr#ţi 'n garni%oane sa# lagăre& Ultima dată o *ăc#se la *ioros#l lagăr disciplinar al armatei de la He#"erg& 5acă cineva ar *i 'ndră%nit acolo ceea ce 'ndră%nea 6ic#ţ#l aici( ar *i 'nsemnat pe loc #n glonţ 'n cap& O clipă 'l 'ncercă c.ise $i 'nc.i& +i intimidam& ?oarte sig#r pe el( O"er*eld.

+ncepe să *iar"ă4 constată 7egionar#l 'n$#r#"!nd capac#l& 5ă mi *#rt#n#l& O să c#rgă imediat& /lini de pio$enie( contemplam c# toţii instalaţia de distilat 'n care vaporii se pre*ăcea# 'n lic.eamă( "#. Ec.!rtie& 6ic#ţ#l#i nici că i păsa& — N# e$ti %dravăn la cap( O"er*eld#le4 T# ai m#lt mai m#lte motive să ţi *ie *rică de mine( dec!t viceversa& Ac#m te a*li pe *ront( 'ntr o companie de $oc *ără clo$că pe m!necăQ( $i s#ntem pe aici c!ţiva ţinta$i de elită care ne am p#tea oc#pa de tine& /#n de alt*el rămă$ag #n# contra %ece că n ai să ţi ve%i casa& E$ti prea t!mpit& 0a să scapi tea*ăr din ră%"oi#l asta 'ţi tre"#ie cap( n# gl#mă& 5#mne%e# $tie ce s ar mai *i p#t#t 'nt!mpla dacă locotenent#l O.eime @ommandosac.i $i *ăc# #n pas spre 6ic#ţ#l( d#c!nd totodată m!na la toc#l pistol#l#i& — A)#nge4 0#m te c.ivalent#l l#i 3*ir ar să *ie3 M Ge.t #l#i p#rta# pe m!neca #ni*ormei #n ec#son repre%ent!nd v#lt#r#l germanic& 0ei din #nităţile disciplinare( 3nedemni32 era# privaţi de acest drept& .ii ţintă la alam"ic#l improvi%at( 6ic#ţ#l 'l stropea c# apă l#ată dintr #n canal de irigaţie& — 0#rge4 /e 5#mne%e#l me#( c#rge4 %"ieră /orta $i p#se la i#ţeală dedes#"t o sticlă& — 0opila$i( ce sete mi e( m#rm#ră Heide& +ncet#l c# 'ncet#l sticla l#i /orta se #mpl#& Toată noaptea am contin#at să 'm"#teliem& O"oselea dispăr#se ca prin *armec& 7ocotenent#l O.lsen n# intervenea& +l c.id& +n )#r#l nostr#( l#me ca la "!lci& 0# oc.n clipi din oc.36ergi ori 0rapă3& Avem o ta1ă pe "asamac& 7a noi aici( 'n doi $apte( n# merge să l dai a$a( pe )os( iar 7egionar#l deţine monopol#l pentr# *a"ricarea trăscă#l#i& > apoi cărăm marmita asta a noastră de %ile n $ir& O avem de c!nd am capt#rat o de la 8van& E o marmită a nt!ia4 5acă ar *i să se decearnă 30r#cea de *ier3 marmitelor( asta ar căpăta o& N am scăpat o picăt#ră din ea 'n tot timp#l c!t am transportat o2 ac#m( #ite că sosim aici( ne 'ntindem lini$tiţi pe s#" merii ă$tia( 'n sc!r"a asta de ploaie $i stăm să dea licoarea noastră #n #ltim clocot& 0!nd colo( ce să ve%i4 Apari t#( dai c# picior#J 'n marmită $i o mai *aci $i pe ăla o*ensat#J& /ăi 'nseamnă că n# pricepi sit#aţia& Noi s#ntem ăia care am *ost o*ensaţi& H#.idaţi s#periorii& — SacrR nom de 5ie#4.n $i 'n acela$i timp se răsti la 6ic#ţ#l< — G#ra( @re#t%*eld( sa# te "ag la %d#p& +nţeles= — 9ine( domJ locotenent( răsp#nse 6ic#ţ#l l#!nd o apro1imativă po%iţie de drepţi& /ocni călc!iele( se 'ntoarse $i veni către noi t!r$ind# $i picioarele& — Gagi#l#i asta 'i scap e# #na peste "ot( *ăgăd#i el( lăs!nd# se )os& — C am sp#s c o să avem distracţie c# el( %ise Heide( d!nd din cap& E o )igodie& O să vedeţi voi c!t o să 'ncerce să ne calce pe coadă& — 5aJ dacă i am agăţa o grenadă de "oa$e= prop#se /orta& — 7ăsaţi o "altă( ameninţă 9ătr!n#l& O să vă lege 'ntr o %i dacă mai contin#aţi a$a să vă lic.emă la el pe H#.rmac.en< ordin secret $i misi#ne& Sens#l iniţial a *ost 'nsă parţial Q .ai )egos= Am să te p#n e# c# "ot#l pe la"e4 Nici o gri)ă4 6ă pricep e#4 >i scoase #n creion $i .lsen dăd# din cap& — S#nteţi ne"#ni( o să m#riţi dacă "eţi dintr ăsta& — +n orice ca%( domJ locotenent( va *i o moarte *r#moasă( o"servă Heide m!ng!ind c# deget#l g!t#l sticlei& — 5e *iltrat n# l *iltraţi= 'ntre"ă locotenent#l SpPt #rmărind c# privirea picăt#rile& — N are rost( răsp#nse 7egionar#l& — >i c# metil#l c#m răm!ne at#nci= 'ntre"ă locotenent#l& — /#ţin ne pasă de metil( răsp#nse( negli)ent( 7egionar#l& Esenţial e să ne p#tem trotila 'n lege& — >i vom i%"#ti( rosti( c# pro*#ndă convingere( Heide& — 5acă cei de vi%avi ar "ăn#i că avem marmita asta( ne ar ataca imediat& — 6armita noastră e 3GeAados3M( $opti misterios /orta& Tr#pele Se.

n 'nc!t că$tile lor de oţel mai mai se atinseră& — O"er*eld.ia ta( le da# "ăieţilor m!nă li"eră să *acă ce vor din tine& /orta i%"#cni 'n r!s& — 9ine grăit( dar la ce "#n să ţi răce$ti g#ra pentr# #n măgar& H#.e"el de *ront( n# c#nosc viaţa de garni%oană( dar văd 'n sc.at& -B Ai 'nţeles( prietene= .n( 'ncep# el c# o voce calmă( dar 'ncărcată de ameninţări( tre"#ie să ţi sp#n #n l#cr#& 0omandant#l acest#i pl#ton s#nt e#( $i dacă te mai adrese%i o sing#ră dată vre#n#ia din oamenii mei( te trimit #nde $tii( 'n doi timpi $i trei mi$cări& N# s#nt dec!t #n ?eld.ii drept 'nainte4 /orta( #nde drac#J ţi e casca= N# mai vrea# să te văd c# pierd#t $i 3GeAados3 desemna tot ce constit#ia #n secret2 doc#ment( tip#ri noi de arme( itinerarii( e1ec#ţii etc& N Ra.lsen despică 'nt#neric#l& — 0ompania a 5 a( pregăte$te te de mar$& +ncolonarea pe dr#m& Hai( mai repe)or( domnilor4 O"er*eld.7ocotenent#l O.eri( ai= 7asJ că mai vedem noi4 5#pă care se apropie de locotenent#l SpPt $i 'ncep# să i se pl!ngă c# glas tare& 7ocotenent#l 'nsă se d#se la ale l#i $i l lăsă să perore%e 'n gol& — Haideţi( .ipe de l#cr#& +ncep#sem c.e"el #l H#.aideţi4 comandă din dr#m locotent#l O.e"el H#.lsen& 7a arme $i 'ncolonarea& /entr# d#mne%e#( /orta( mi$că te odată4 /orta $i 6ic#ţ#l 'n.iar să n#trim naiva speranţă că vom *i #itaţi acolo( pe s#" meri& 5ar iată că 'ndată d#pă mie%#l nopţii a#%irăm o motocicletă co"or!nd t#nător coasta m#ntel#i $i oprind# se *i1 l!ngă noi& Un s#"o*iţer( plin de noroi din cap p!nă n picioare( sări din $a< — 0omandant#l companiei a 5 a( strigă el& 7ocotenent#l O.lsen& 0omandanţii de pl#toane indicară direcţia& — Oc.n *# pe p#nct#l de a se lansa 'ntr o no#ă tiradă( c!nd o privire a 9ătr!n#l#i 'l opri net& Ne se p#t# a"ţine 'nsă $i( 'nainte de a o l#a din loc( sp#se< — Că credeţi $mec.e"el #l H#.im" că t# .lsen r!se $i porni( #rmat de locotenent#l SpPt( 'n direcţia t#*i$#rilor& >i %i#a #rmătoare *#răm lăsaţi să ne odi.n se apropie de noi& — Coi( ce( n aţi a#%it= Ad#năt#ră de cretini4 0omandant#l de companie ordonă ad#narea& — Sing#r#l cretin de aici e$ti t#( $#ieră printre dinţi 7egionar#l& H#.n se porni pe %"ierat& +n aceea$i clipă se prod#se #n l#cr# care i lăsă pe toţi c# g#ra căscată& 9ătr!n#l veni at!t de aproape de O"er*eld.lsen se ridică să ia mesa)#l& Odată 'nm!nat( $ta*eta dispăr# ca s#*lată de v!nt& — 6erdeN( o să se lasă c# "#m "#m( pre%ise 7egionar#l& 5aţi i %or să terminăm c# "asamac#l& Ne tre"#iesc cel m#lt vreo %ece sticle& — Avem trei%eci $i #na de sticle( an#nţă tri#m*ător /orta& — 0!nd 'ncepem să "em= 'ntre"ă 6ic#ţ#l& 7egionar#l 'l privi "ăn#itor< — Să 'ncerci n#mai să ţi v!ri "ot#l $i ţi arăt e# ţie& 0ompris( petit ami-B= — 5# te drac#l#i4 se "os#m*lă 6ic#ţ#l& ?l#ier#l locotenent#l#i O.a"ar n ai ce i aia viaţă de *ront& N# mi plac violenţele( 'nsă dacă ţi mai "agi nas#l 'n tre"#ri care n# ţin strict de paro.ăţară marmita $i se 'ncolonară 'n *aţa o*iţer#l#i care se *ăc# 'nsă că n# o"servă recipient#l& Heide $i 9arcelona venea# t!r!nd# $i armele& Recr#ţii sosea# 'n goană( 'm"r!ncind# se $i cert!nd# se 'ntre ei& 5in gre$eală #n#l 'l atinse #$or pe/orta& — 6ă piele ro$ie de cinci "ani( 'ncearcă *ig#ra asta 'ncă o dată $i o să te pomene$ti c# #n svast de ai s o #iţi $i pe mă ta $i pe tac t# $i pe Hitler4 Recr#t#l rămase c# g#ra căscată( dar tăc# pr#dent& — Ad#năt#ră de m#co$i4 t#nă 6ic#ţ#l& — 0ompania a 5 a( drepţi4 :#mătate la dreapta&&&( comandă locotenent#l O.nim 'n livadă& Am "#cătărit tot timp#l& 0a trea"a să meargă mai "ine( a# *ost constit#ite ec.

e( *ăc# 6ic#ţ#l c# s#"'nţeles( ceea ce contea%ă e căld#ra #mană interioară& — 9a #ite că n# te cred& Nici măcar n# $i poate sălta cap#l( *rig#l o *ace at!tica de mică( $i Steiner '$i 'nconvoie deget#l cel mic& — G#ra( .lsen ridică "raţ#l ordon!nd 3stai43& A"ia mai respiram& 0e asc#ndea această *ermă= 8namic#l era c#mva 'nă#ntr#( gata să 'mproa$te c# mitralierele 'ntreaga companie= — Heide( Sven( 9arcelona $i /orta( $opti locotenent#l O.estie3& >i ţi mai pot a*irma că am *ost 'ntotdea#na domn c!nd le am ales( n# ca animal#l ăla pe care l am c#răţat ac# do#ă săptăm!ni $i care le 'ng.lsen& 6ă "agi 'n "alam#c4 /orta '$i scoase cilindr#l gal"en& — N ai cască= #rmă iritat locotenent#l O.eietor de coloană( să n# te mai văd pe aici4 H#.( dac a$ avea o gagică( s#spină 6ic#ţ#l( 'nălţ!nd oc.lsen( scotociţi "araca( dar pr#denţă4 Evitaţi să trageţi( *olosiţi p#mnalele& 8namic#l tre"#ie să *ie pe alăt#ri& .orn( deas#pra companiei& — 0# ocolire la st!nga( pas de voie Jnainte mar$4&&& /loaia ne "ici#ia o"ra)ii $i se sc#rgea $#voi pe spinările noastre& Un iep#re traversă dr#m#l& — Uite #n#l care ne ar prinde tare "ine( s#spină /orta& — 7 am *ace 'nă"#$it 'n "asamac#l nostr#( a#%i( 6ic#ţ#le& — A$a 'l gătesc 'n resta#rantele alea mari( e1plică Heide& — >i i "#n= 'ntre"ă /orta& — A.lsen& /ărăsirăm dr#m#l $i ne anga)arăm pe costa m#ntel#i& 0ati*elată( iar"a 'nă"#$ea %gomot#l pa$ilor& Undeva( 'n 'nt#neric( o vacă m#gi 'nceti$or de plăcere& Ordinele *#ră $optite& — /rin *lanc c!te #n#l& O"er*eld.n dispăr# c# coada 'ntre picioare& 9r#sc( 'naintea noastră apăr# o *ermă& 0eva licări sc#rt& 7ocotenent#l O.iar $i la 5B de grade s#" %ero& 0e( aţi #itat o pe "ătr!nica pe care am ciocănit o 'n %ăpadă( at#nci c!nd am dat $i peste comisar#l ăla( la *rontiera t#rcă= — Nimeni n# i 'n stare la min#s 5B de grade( protestă Steiner( $o*er#l care nimerise la noi pentr# că v!nd#se #n#i $napan de italian din 6ilano #n camion aparţin!nd armatei& E p#r $i simpl# imposi"il& — E.lsen dăd# din cap $i i ar#ncă o privire locotenent#l#i SpPt& Am!ndoi se dăd#ră "ăt#ţi& — 9#n( at#nci acoperă te( /orta& N# poţi măr$ăl#i *ără nimic pe cap& :o"en#l se 'nălţă iară$i( aidoma #n#i ."el #l H#.n '$i aprinse o ţigară& +ntr o clipă locotenent#l SpPt *# l!ngă el $i strigă printre dinţi( la GBB atmos*ere presi#ne< — 8diot#le( e$ti ţicnit de a "inelea4 Hv!rle ţigara 'nainte ca trăgătorii lor să ne repere%e& Ai merita să te mp#$c pe loc& 6ar$ 'nc.oţ de ma$ini( %"ieră 'n*#riat 6ic#ţ#l( g#ra că te *ac %o"4 — Uite cine se scandali%ea%ă4 E1istă măcar #n sing#r articol din 0od#l /enal care să n# ţi *i *ost aplicat= — ?ac ceva pe 0od#l /enal( care( oric#m( n# i "#n dec!t ca să pro*ite alţii d#pă #rma l#i4 >i n pl#s( ţin să ţi semnale% că am *ost condamnat( mai c# seamă( pe "a%a articol#l#i care se re*eră la 3c.)o"en#l ăsta4 strigă locotenent#l O.ii spre cer& Nici n# mai $ti# c#m arăta a$a ceva&&& — Ai p#tea s o *aci pe o vreme ca asta= 'ntre"ă Heide d!nd# i c# cot#l& — E#= E# s#nt gata oric!nd& 0.es#ia n#mai pe cele s#" $ai$pe ani& Ale mele( *ără e1cepţie( săriseră de do#ă%eci& — /oate că( 'nainte de a le reg#la( le cereai $i certi*icat#l de na$tere= 'l l#ă /orta peste picior& — 0!te ai pe listă= 'ntre"ă( c#rios( Heide& — /ăi( de ţin#t socoteala( n am ţin#t o( dar s#nt dest#le( a*irmă 6ic#ţ#l( că%!nd( "r#sc( pe g!nd#ri& — N# mai vor"iţi at!t de tare( inamic#l e pe aproape( interveni locotenent#l O.lsen& — N# domJ locotenent( mi a #m*lat o 8van& 7ocotenent#l O.

e c# m!ner#l laţ#l#i să# de oţel& .emăm compania( m#rm#ră 9arcelona& — 6ai "ine .ile& Un "iet s#spin& Apoi( din no# lini$te& Str!ngeam din răsp#teri Aandra#a( d!rd!ind din tot corp#l( *ără să mă pot stăp!ni& 6ic#ţ#l răsări l!ngă noi& 5e laţ sp!n%#ra o pisică& — 8ată inamic#l( r!se el arăt!nd# ne animal#l s#gr#mat& Răs#*larăm c# toţii #$#raţi& —U*4 >i e# care mă a$teptam la o companie 'ntreagă de r#$i( s#*lă 9arcelona& — 9andă de t!r$ălo$i4 *ăc# dispreţ#itor 6ic#ţ#l( ar#nc!nd c!t colo pisica moartă& Ne ap#carăm să scotocim prin toate d#lap#rile ca să vedem dacă n# dăm peste niscaiva l#cr#ri interesante& 6ic#ţ#l găsi #n "orcan c# d#lceaţă& Se instală imediat t#rce$te 'n mi)loc#l odăii( pe )os( $i 'ncep# să se ndoape& /orta trase o d#$că dintr o sticlă& ?ăc# o str!m"ăt#ră( privi etic.at#J ăsta de aici& Un no# sc!rţ!it de #$ă& ?ără să mai g!ndească la #rmările posi"ile( /orta aprinse lanterna( se năp#sti spre o #$ă ce se a*la la capăt#l celălalt al odăii( o dăd# de perete $i măt#ră 'ncăperea c# *ascicol#l lămpii& O *ată se lipise( 'nspăim!ntată( de %id& +n m!nă str!ngea o "!tă c!t toate %ilele& Rămăseserăm c# toţii c# g#ra căscată& /rim#l care $i recăpătă glas#l *# 6ic#ţ#l& O ap#că "r#tal de g#$ă $i o g!dilă pe d#pă #rec.im"ă c# desăv!r$ire& 0ei care se asc#ndea# aici ne era# d#$mani& 5acă n# i #cideam noi pe ei( ne #cidea# ei pe noi& Răm!nea 'n viaţă cel ce se dovedea mai i#te& Asc#ltarăm& — Să c.eta( dar se convinse că acolo scria 'ntr adevăr 3coniac3& +$i mai administră #n g!t( d#pă care 'i 'ntinse sticla l#i Heide& — 0am ci#dat coniac#l& Heide g#stă( apoi ar#ncă sticla $i sc#ipă& — 0e porcărie4 Asta i tetraclor#ră& +nc!ntat de c#no$tinţă4 6ic#ţ#l r!n)i& — /e păm!nt străin( tre"#ie să cons#maţi d#lceaţă& +ncalte $tii despre ce i vor"a& O #$ă sc!rţ!i& Sărirăm c# toţii 'n s#s& 5intr #n salt( 6ic#ţ#l $i 9arcelona *#ră 'n dos#l #n#i "#*et& 5#lceaţa c#rgea pe podea& /orta se năp#sti spre #$ă( o desc.ai să dăm *oc coteţ#l#i ăsta( prop#se 6ic#ţ#l& 5#pă aia p#tem să i c#răţăm pe măs#ră ce ies& N# i nimic mai gro%av ca *oc#l at#nci c!nd vrei să dai peste careva& — G#ra4 se strop$i /orta& 5acă dăm *oc o să ne tre%im imediat c# artileria r#să pe cap& — >tim noi ce s alea o"#%ele( protestă 6ic#ţ#l& 6ai "ine c# ele dec!t c# ra.0# p#mnalele 'n m!nă( 'ncep#ră să ne *#ri$ăm spre clădiri& Trem#ram de nervi& Oare c!ţi era#= Atinserăm aproape ţinta c!nd "ăgarăm de seamă că 6ic#ţ#l se l#ase d#pă noi& Avea 'ntre dinţi #n c#ţit $i n m!nă laţ#l l#i de oţel& R!n)ea plin de speranţă& +l a#%irăm $optind< — :#mătate din dinţii de a#r e pentr# mine& /orta a)#nse prim#l& Se strec#ră prin *ereastră ca o pisică& 5ină#ntr# n# ră%"ăt# nici #n %gomot& +l #rmarăm& /e #ndeva prin casă sc!rţ!ia o #$ă& — E cineva( m#rm#ră Heide& Ar#nc o grenadă& — 8diot#le4 se strop$i 9arcelona& 6ic#ţ#l plesni sc#rt din laţ#l să#& /orta sc#ipă peste #măr#l st!ng& 0a să i poarte noroc& 6ic#ţ#l se topi 'n "e%nă& Un s#net #$or ne atinse #rec.ise c# o lovit#ră de picior $i strigă< — Hei( m!inile s#s4 E# sm#lsesem c#i#l de sig#ranţă al #nei grenade( gata s o ar#nc& /este tot 'nsă domnea calm#l& >i tot#$i era cineva& O simţeam& Eram ca ni$te *iare& Gata să #cidem $i de teamă( dar $i de plăcere& 0!ţiva ani de ră%"oi te sc.

ioaga *etei& — 0am gre# "aston#l ăsta pe care l ai& 0e ar *i să l d#că nenea= >i *ără să mai ada#ge ceva( sm#lse "!ta din m!inile *etei& Terori%ată( ea n# l scăpa din oc. r!n)i /orta& 5aJ de ce ai p#s tetraclor#ră 'n sticla de coniac= — Niet 'nţelege( pan-.— O pampi4 Cor"e$ti nemţe$te( drăg#ţo= — E# n# parti%an( declară *ata 'ntr o germană stricată& Ni1( ni1& E# n# com#nist( ni1( ni1& E# i#"e$te m#lt soldat g0ermans8i.( asta panimaeşi. "!l"!i ea& E# "ate n#mai r#sAi& Ei răi& 90ermans8i "#ni& — 5a( da( r!se Heide( s#ntem ni$te 'ngera$i c# aripioare de ceară care n# s#portă să stea prea aproape de *oc& — E$ti sing#ră= 'ntre"ă 'n r#se$te 9arcelona& ?ata se .ide( te rog( c.lsen rămase c# g#ra căscată& 7egionar#l răsări $i el( #rmat de 9ătr!n( am!ndoi oc#paţi să pregătească #n 3cocteil 6olotov3& — 8van e 'n pivniţă= 'ntre"ă 7egionar#l& At#nci desc.epeng#l din podea& E *oarte posi"il ca aici( dedes#"t( să *ie #n "atalion complet de r#snaci& 0!t prive$te coniac#l( n aveţi de ce să ne invidiaţi& E in*ect& Tetraclor#ră& 7ocotenent#l O.epeng#l= 'ntre"ă /orta& ?ata arătă spre #n#l din colţ#ri& Hărirăm #n c.lsen apăr#( #rmat de 'ntreg#l pl#ton& — 0e drac#( *aceţi aici= se strop$i el& 5intr o privire 'nregistră $i "orcan#l de d#lceaţă ar#ncat pe )os( $i *ata lipită de #$ă( $i sticla de coniac pe )#mătate goală& C aţi ţicnit de a "inelea= O companie 'ntreagă vă a$teaptă( iar voi v aţi p#s pe .epeng "ine cam#*lat& 5acă am *i *ost n#mai noi( n# l.soldat& — Nimeni n# mai 'nţelege ce i se sp#ne d#pă ce a ap#cat să *acă niscaiva t!mpenii( ar#ncă( sarcastic( Heide& 6ic#ţ#l *ăc# #n gest spre g.alit d#lceaţă $i "ă#t coniac4 — N# strigaţi a$a( domJ locotenent( $#$oti /orta $i i arătă c.am *i o"servat niciodată& — R#sAi soldaţi= 'ntre"ă 9arcelona& — #iet.epeng#l( 6ic#ţ#le& — 6ă cre%i dili#= i o 'ntoarse 6ic#ţ#l( trăg!nd# se 'ndărăt& 5acă vrei c. "animaieşi5 — O.i& — E# ni1 "ătaie c# "ăţ la soldat g0ermans8i.ol"ă la el& — T# o*iţer= — 5a( minţi 9arcelona& E# general& — 0eilalţi s#nt 'n pivniţă( s#" c. niet3 dăd# energic din cap *ata& ?amilii( prieteni& Ni1 com#ni$ti& ?asci$ti( *asci$tii "#ni& — ?asci$ti "#ni= r!se Heide& Tare a$ vrea să văd $i e# c#m arată4 — A$a ceva n# e1istă( *ăc# 6ic#ţ#l( cle*ăind %gomotos& ?asci$ti porci& 9#ni( n#mai noi& >i %v!rli "orcan#l de d#lceaţă( ac#m gol& 5in odaia vecină se a#%i #n %gomot& Ne răs#cirăm *#lgerător( c# armele pregătite& ?ata gem#( 'nspăim!ntată $i se repe%i spre o #$ă& 9arcelona o reţin#( ap#c!nd o de #n "raţ& — N# ne părăsi a$a& Ne e$ti at!t de dragă4 7ocotenet#l O.epeng -- 5omn#le D'n polone%ă $i #craineanăE .epeng#l secret( e1plică *ata& /orta scoase #n $#ierat& — 5evine interesant& 6ic#ţ#l c#lese de )os "orcan#l de d#lceaţă $i instal!nd# se pe o masă( c# piciarele sp!n%#r!nd 'n )os( se ap#că să 'n*#lece de %or& — Gro%avă d#lceaţă( sp#se el *etei& 6ai aveţi= — G#ra4 'l repe%i /orta& Avem altele mai importante pe cap dec!t d#lceaţa& Stăm poate peste #n m#$#roi de r#$i& — Adă i 'ncoace( r!se 6ic#ţ#l( o să i s#gr#m de 'ndată ce apar& — Unde i c.

deci mai s#nt= 7ocotenent#l O..otăr!t să mă 'ntorc tea*ăr din ră%"oi#l ăsta& — 8diot#le( ar#ncă 7egionar#l $i 'naintă c# pas .lsen& /#$tile $i pistoalele mitralieră 'n "ătaie4 @al"( *ii gata4 0#răţaţi l pe prim#l care iese 'narmat& 5acă 'ntreprind ceva( orice ar *i( g#stă din 3cocteil3& 0# o mi$care rapidă desc.e%iţionară c# 'ndem!nare& — Oare n a$ p#tea perc.ii /orta& 8a p#ne i laţ#l de g!t( 6ic#ţ#le& — 0# plăcere( r!n)i 6ic#ţ#l $i i 'ncolăci laţ#l de oţel 'n )#r#l gr#ma%#l#i& Om#l deveni livid& Apoi 6ic#ţ#l slă"i #n pic str!nsoarea& /orta s#r!se dia"olic& — E #n )oc dat 'n mă sa( dar mai c# seamă pentr# tine& 5acă mai s#nt $i alţi tovarişci 'n pivniţă( 6ic#ţ#l va str!nge laţ#l& Hai( gră"e$te te să ne sp#i sing#r( 'nainte de a ne d#ce noi să vedem& Om#l scoase #n soi de g!lg!it $i sc#t#ră iară$i din cap& — Hei( o să l s#gr#maţi= interveni locotenent#l O. copii 'n pivniţă& 7egionar#l o %g!lţ!i at!t de violent 'nc!t o e1pedie la podea& — Ei( ei4 se oţăr' /orta& 5oar n o să te ap#ci să "aţi o gagică& Am cre%#t 'ntotdea#na că *ranţ#)ii s#nt "ăr"aţi galanţi&&& — Aţi isprăvit c# t!mpeniile= 7ocotenent#l O.otăr!t spre c.ei"er-G( m#rm#ră /orta& Apăr#ră apoi c!ţiva "ăr"aţi cam trec#ţi& Heide $i 9arcelona 'i perc. madame. ni.lsen& — Hiceam $i e# a$a&&&( se 'm"#*nă 6ic#ţ#l& — 6ai e careva )os= 'ntre"ă locotenet#l O.lsen pe #n#l din "ăr"aţi& Acesta dăd# din cap 'n semn că n#( dar c# prea m#ltă gra"ă& — E$ti c.lsen& 5e c!te ori v am sp#s că n# s#port metodele voastre de gangsteri4 5eci n# mai e nimeni 'n pivniţă= 'ntre"ă el adres!nd# se civililor 'n$iraţi l!ngă perete& — @al"( e1pedia%ă colet#l& 6ic#l legionar dăd# din #meri( de$#r#"ă căpăcel#l grenadei din mi)loc $i $i v!r' deget#l 'n inel#l de sig#ranţă& Una din *emei #rlă< —#iet3 #iet3 7egionar#l 'i ar#ncă o privire& — %oil:..iar convins( ră%"oinic#le= 'l 'ntre"ă mi)!nd# $i oc.is ca să poţi %v!rli 'nă#ntr# arti*iciile tale( o *aci mata sing#r& E# #n#l s#nt *erm .e%iţiona e# c#coanele= 'ntre"ă 6ic#ţ#l& — T# dispari de aici( @re#t%*eld4 Să te atingi n#mai de o *emeie( $i ţi %"or creierii4 ameninţă locotenet#l O.epeng& — Eram sig#r& 8e$iţi4&&& Un %gomot& 5oi tineri #rcară 'ncet scara& 7egionar#l 'i 'm"r!nci& — Aveţi "a*tă( drăgăla$ilor& +ncă trei%eci de sec#nde $i eraţi tăci#ne& -G 3?emei c# p#$că3 — parti%ane .epeng#l#i( ordonă locotenent#l O.epeng& — 0ăraţi vă că trăsne$te4 ?ata scoase #n ţipăt& — #i. /rima care ie$i *# o "ătr!nică ce $i ţinea m!inile deas#pra cap#l#i& Urmară alte cinci *emei& Una dintre ele avea #n s#gar 'n "raţe& — Să mă ia drac# dacă astea n# s ?linten.desc.lsen era *#rios& N# s#ntem aici ca să ne distrăm& /!nă ap#căm să %icem pe$te( 'i avem pe r#$i 'n c!rcă& 6ic#ţ#l '$i scărpină coapsa c# m!ner#l laţ#l#i& — 5omJ locotenent( raporte% că am s#gr#mat #n pisoi inamic& T!r$ălo$ii din pivniţă n a# dec!t să po*tească& — 7#aţi po%iţie 'n )#r#l c.ise c. malenc0i.lsen se apropie de c.epeng#l $i strigă< — 8e$iţi #n#l c!te #n#l& Că da# cinci min#te( d#pă aceea tragem la grămadă& 6ai i#te( domnilor( mai i#te& >i *ără arme( tovarişci.

camarade.e%iţie& — #on.Plmann( #ite( tipi dintr ă$tia ne m!na# din spate c# $#t#ri 'n *#nd& — Hă# că ai dreptate& Specimenele astea n# pot *i 'nt!lnite dec!t 'n do#ă loc#ri< N&@&C&5& $i S&S& A$a ceva n# de%ertea%ă& — 6ă 'ntre" ce nai"a 'nv!rtea# ei pe aici= medită /orta c# glas tare& 6ic#ţ#l '$i plesni laţ#l& — Creţi să i s#gr#m= — :os la"ele( comandă /orta& 7ocotenent#l O.e"el 9lom= 5#mneata sa# e#= 'ntre"ă( sec( locotenent#l& 9arcelona privi o*iţer#l *ără să răsp#ndă& — 5acă e nevoie ca pri%onierii să *ie interogaţi( o să da# e# ordin( contin#ă O.lsen( care părăsise 'ncăperea odată c# patr#la( reveni #rmat de 9ătr!n#l& — Hai( a*ară c# voi( comandă el& N# mai avem nimic de *ăc#t pe aici& 0ei doi de%ertori n# mă interesea%ă& — 5e%ertori= c#getă 9arcelona c# voce tare& +nţelegeţi nemţe$te= 'i 'ntre"ă el pe cei doi tineri& Sc#t#rară din cap 'n semc că n#( 'ncerc!nd totodată să %!m"ească& — E r!nd#l tă#& Cor"e$te le pe lim"a l#i tăt#ca Stalin& — 0ine comandă aici( ?eld.lsen& — Unde a# dispăr#t 6ic#ţ#l $i 7egionar#l= 'ntre"ă 9ătr!n#l( cercet!nd coloana& N# $tia nimeni& Ultima dată c!nd i am vă%#t( era# 'n cameră& 9ătr!n#l raportă locotenent#l#i& Acesta 'n)#ră *#rios& — 0e "andă de nemernici4 5# te de i ca#tă( 9eier& 8a c!ţiva oameni c# d#mneata& Tre"#ie să *ie 'n pivniţă( la pileală& Gră"e$te te 'nsă să prin%i din #rmă compania& Am .lsen& 5intr o sărit#ră( 7egionar#l $i c# mine *#răm )os& O clipă rămaserăm la p!ndă 'n dos#l #nor "#toaie& Apoi cercetarăm pivniţa care se 'ntindea pe s#" toată casa& +n spatele nostr# răs#nă #n %gomot s#rd& Ne răs#cirăm pe călc!ie( gata să desc.icoti 9arcelona& N#( domJle locotenent( gen#l ăsta mi e "ine c#nosc#t& /e vremea c!nd eram 'n Spania( de partea rep#"licanilor( 'n "atalion#l Ernst T. n# ţi mai *ă il#%ii& N# mai s#nt& Urcarăm alăt#r!nd# ne celorlalţi& /orta descoperise alte c!teva sticle pe care tocmai le g#sta( pr#dent& — Codcă= *i 'ntre"ă el pe civili& Ni1 vodcă= Nimeni n# i răsp#nse& — 9#n( s#nteţi gata= strigă locotenent#l O.idem *oc#l& — 0retin#le4 t#nă 7egionar#l descoperind# i pe 6ic#ţ#l& — 6ai e ceva dame%e= 'ntre"ă 6ic#ţ#l( .Heide $i 9arcelona 'i scotociră c# virt#o%itate& — Sper că asta i tot#l ac#ma( sp#se locotenent#l O.lsen& /lecăm& Heide *#ma 'ntr #n colţ( o"serv!nd# i "ăn#itor pe cei doi tipi care ie$iră #ltimii din pivniţă& — 0e se nt!mplă= 9arcelona& 0e i tot măsori a$a= — /orta( t# cam ce cre%i= — Acela$i l#cr# ca $i tine( :#li#s& Ă$tia doi n# c!ntă 'n cor#l "iseriicii& S#nt doi colegi( mă prind pe o sticlă de vodcă& 7ocotenent#l devenise( "r#sc( atent& — 0# sig#ranţă că s#nt doar de%ertori( sp#se el tot#$i& N# ne prive$te& — 0# m#trele pe care le a#= c.lsen& — 9ine( domJle locotenent( răsp#nse printre dinţi 9arcelona& /orta dăd# din #meri( '$i l#ă a#tomat#l $i părăsi 'n #rma noastră odaia& 5in #$ă se 'ntoarse $i privi 'ncă o dată la cei doi& — Aveţi "a*tă( "ăieţi& 0!nd o să vă revedeţi colegii( transmiteţi le sal#tări din partea mea& 5acă n# era locotenent#l nostr# pe aici( vă aran)a el( 6ic#ţ#l& Apoi( r!%!nd gros< — Să vă sp#n e# ceva< locotenent#l nostr# n# s a d#mirit ce i c# ră%"oi#l ăsta& 5ar noi( ea $i voi( o $tim 'nsă& "animaieşi tovarişci5 — 5#pă mine prin *lanc c!te #n#l( ordonă locotenent#l O.li%!nd# se& S#nt gata să vă da# o mină de a)#tor la perc.

mon ad&utant<=.o.iller= 'ntre"ă /orta& 0e ca#tă aici Sc.et e1plo%iv( dintr acelea *ormate din trei cal#p#ri de trotil( iar la mi)loc o c#tie metalică plină c# c#ie& O asemenea "om"ă era 'n stare să secere o 'ntreagă companie& — Se pare că era #n mic s#venir pentr# noi( %ise 9arcelona& 9ătr!n#l n# $i p#t# asc#nde #imirea& — 0#m de ai $ti#t= — Ne a sp#s *ata& .est tout. — 5e ce $i o *i t#rnat compatrioţii= 'ntre"ă 9arcelona& — ?ără ndoială pentr# că n# i i#"ea( replică( sec( 7egionar#l& 0!nd cineva devine t#rnător( are el dest#le motive& — /oate c a# de%virginat o c# ţeava #n#i nagan( s#geră( r!n)ind( /orta& — 5acă a*lă ei de povestea asta( o sp!n%#ră( *ăc# 9arcelona& 6ic#ţ#l '$i *ăc# apariţia s#*l!nd din gre#& — 6i a scăpat( animal#l& Sc!r"ele astea de "ra%i pot asc#nde #n regiment& 8 am #m*lat 'nsă nagan#l $i mi place să cred că i am 'n*ipt $i #n glonte 'n t!rtiţă& 9ătr!n#l l#ă gre#l revolver Nagan $i l c!ntări( g!nditor( 'n m!nă& — Armă de comisar& Era c!t pe aci să devenim 'ngera$i& S o ţie 5#mne%e# sănătoasă pe mica t#rnătoare& Un .iller= E mort( n#= — 8namic#l aprecia%ă trădarea( dar 'l dispreţ#ie$te pe trădător( cită Stege& — ?ac ceva pe toată $tiinţa voastră( "om"ăni 6ic#ţ#l& /rincipal#l e că ne am salvat pielea& N a# dec!t s o sp!n%#re pe pipiţă& N a# dec!t să i sp!n%#re pe toţi dacă a# c.orcăit groa%nic& — N#măr#J #n#4 tr!m"iţă 'n noapte glas#l m#lţ#mit al l#i 6ic#ţ#l& 5#d#it de pa$i gră"iţi( #n *oc de armă& — ?ir ar să *ie( ce se nt!mplă= 'ntre"ă Heide& — Scotociţi primpre)#r4 comandă 9ătr!n#l& +n lanţ de trăgători4 +n t#*i$#ri ne i%"irăm de #n cadravr#& /orta se aplecă peste el& — S#gr#mat( *ăc# el laconic& Era #n#l din cei doi r#$i& Alăt#ri de el %ăcea #n pac.ot sarcastic de r!s al l#i 9arcelona< — 0!nd tovară$ii vor p#ne m!na pe ea( "#n#l 5#mne%e# o va #ita c# sig#ranţă& — Asta n# mai e trea"a noastră( *ăc# nepăsător 9ătr!n#l& Stege dăd# din cap& — +ntr adevăr( Sc. /orta( Sta"sge*reiter prin mila l#i 5#mne%e#& 0# c!ţiva metri 'nainte de a a)#nge la *ermă a#%irăm #n *l#ierat de avertisment ?ără nici #n %gomot( ne *#ri$arăm 8n dos#l t#*i$#rilor& 7egionar#l apăr#& — 0e drac# *aceţi= 'ntre"ă 9ătr!n#l& Unde i 6ic#ţ#l= — 7a v!nătoare( domJ ma)#r( ricană 7egionar#l& Tovară$ii no$tri a# de g!nd să ne *acă #n "anc& 6ic#ţ#l e pe cale să i 'mpiedice& 9r#sc( #n ţipăt de *emeie s*!$ie "e%na& — 7a v!nătoare= 'ntre"ă( sec( 9ătr!n#l& 5acă ticălos#l ăsta s a atins de o *emeie( 'l c#răţ pe loc& Sări 'n picioare $i se repe%i spre *ermă c# pistol#l mitralieră gata de *oc — 9agă de seamă( 'l s*ăt#i 7egionar#l& E #n viespar acolo& 0eva despica aer#l& 9arcelona prinse o"iect#l din %"or $i l %v!rli 'ndărăt( de acolo de #nde venise& Un *#lger spintecă 'nt#neric#l( apoi "#"#i e1plo%ia& — Ageamii4 constată 9arcelona& Ha"ar n a# să ar#nce grenade& — Sictir4 răs#nă 'n "e%nă glas#l l#i 6ic#ţ#l $i( imediat( %gomot#l #nei 'ncăierări violente& +n)#răt#ri( amestecate( 'n germană $i r#să& Trosnet de crengi r#pte& Scr!$net de oţel i%"ind oţel#l& >i apoi #n .ari să *i găsit niscaiva trăscă# $i l a# asc#ns de noi( vor a#%i ei de mine( :osep.pierd#t $i a$a dest#l timp& 9ătr!n#l l#ă c# sine gr#pa 'nt!i& — 5acă s a 'nt!mplat ca ace$ti doi t!l.e*4 Tot#l e să n# mă sp!n%#re pe mine& >i plesni din laţ#l să# de oţel& -I Asta i tot( domn#le pl#tonier .iller are dreptate& — Sc.

io$i c!nd '$i sc.icoti 6ic#ţ#l& — 6ă 'ntre" c#m de ai a)#ns #nde ai a)#ns= *ăc# 9ătr!n#l& — /ăi( nici e# n# $ti# prea "ine& +n troaca aia de or*elinat patronat de ie%#iţi( ni s a tot sp#s că reg#lat#l e #n mare păcat& 5acă n# insista# at!ta( pesemne că nici n am *i că#tat s o *acem& 5ar d#pă ce ai 'ncercat de do#ă( trei ori( pe $est( devine #n o"icei& 7a regiment( s a# că%nit să mă 'nveţe c#m să #cid( c!t mai "ine& 8ar c!nd am plecat la ră%"oi( am constatat c!t de #$oară i trea"a asta& >i n pl#s( te mai $i recompensea%ă pentr# toţi ăi de i trimiţi pe l#mea ailaltă& Uitaţi vă la piept#l me#& E vre#n#l care să ai"ă mai m#lte tinic.ar*L.ar*L.im"ă c#loarea& > apoi oc.e"el( el — $i l arătă pe mo$neag — den#nţat N&@&C&5& soldat germansAi& El den#nţat Hi.t #l#i< Sc.— 5ac aţi *i vă%#t c#m i a ie$it lim"a din g#ră c!nd am str!ns laţ#l& N a s#*lat o vor"#liţă& Era c!t p aci să mă radă el pe mine( daJ am *ost mai tare& 0# laţ#l( n ai scăpare& — Ai s#gr#mat ceva la viaţa ta( constată 9ătr!n#l( *i1!nd# l c# privirea pe 6ic#ţ#l& — 0e ţi place mai m#lt< să viole%i "a"e sa# să s#gr#mi oameni= se interesă Heide& — ?iecare operaţie '$i are *armec#l ei( c.e"el& Ei omor!t căpitan Hil*s*rei.illige< tr#pe de vol#ntari r#$i *ormate din trădători de patrie( *o$ti c.rmac.ele de astea= Evidenţa se imp#nea& 5intre noi toţi( el era cel mai decorat& — > at#nci( *iecare născoce$te metoda l#i proprie de *ăc#t 'ngera$i& Unii( c#m e 36ergi ori 0rapă3( ţin la c#ţit& Alţii( ca /orta( la p#$ca c# l#netă& :#li#s( de pildă( e c# ar#ncător#l de *lăcări& Sven se desc#rcă cel mai "ine c# grenadele( iar t#( 9ătr!n#le( e$ti #n e1pert al pistol#l#i mitralieră& Am c#nosc#t #n S&S& ist care adora să scoată oc.ic( grad#l#i de sergent ma)or -K .rer-5 S&S& vine napoi& El promis la mine( pl!ngea isteric *ata& — O să vină N&@&C&5& #l( ţipă *#rios mo$neag#l( $i ai să ţi capeţi $treang#l& 0# t#rnătoriile tale l ai asasinat pe locotenent#l Clego& >i tot din vina ta a m#rit $i căpitan#l 9es.ii&&& — 0e ră%"oi m#rdar( o*tă Stege& 9ătr!n#l dăd# din cap c# resemnare& /ătr#nserăm din no# 'n casă& 0ivilii se certa# 'n )#r#l mesei& Nici c.is-K& — T!r*o4 #rlă mo$neag#l& +l omor pe "astard#l tă#4 0opil#l 'ncep# să pl!ngă $i mai tare( ca $i c#m ar *i pricep#t despre ce i vor"a& Era c#lcat pe #n sca#n $i toată l#mea se trăsese de o parte de parcă ar *i av#t lepră& — 7ogodnic de la mine( Sc.idaţi la ei( pan ?eld.e"el #l A#e& Ar tre"#i să 'ncercaţi $i voi o dată& S#nt a$a de carag.ov& — 0ine e$ti d#mneata= 'ntre"ă 9ătr!n#l& — Tacă ţi *leanca( neamţ 'mp#ţit( #rlă "ătr!n#l r#s& — Ficneală naţionalistă( diagnostică 9arcelona& 0#nosc asta& 0#vinte impr#dente& 5acă 'n loc#l nostr# ar *i venit tipii c# cap de mort la petliţe( l ar *i costat p#r $i simpl# cap#l& — +l g!t#i= prop#se 6ic#ţ#l( plesnind din laţ& — /otole$te te( replică 9ătr!n#l& — Hai să terminăm c# toată ga$ca $i apoi să plecăm( opină Heide& — 5#pă părerea mea ar tre"#i să i c#răţăm pe gagii $i să l#ăm c# noi damele( %ise 6ic#ţ#l& — Aici e# comand( t#nă 9ătr!n#l& — Ei toţi parti%ani4 ţipă *ata& 7ic.rer #l coresp#ndea( ierar.iar intrarea noastră n# i *ăc# să se oprească& — /#toare( ticăloaso4 #rla #n mo$neag ac#%ator( sc#ip!nd 'n o"ra%#l *etei& — Tri"#nal#l partic#lar de #rgenţă( m#rm#ră 9arcelona& 0e "ine le mai c#nosc4 S#gar#l pl!ngea& ?ata se repe%i spre 9ătr!n#l& — /an ?eld.ia"#ri( de%ertori( condamnaţi de drept com#n( p#se s#" comanda general#l#i Clasov $i *olosite de germani mai ales ca #nităţi de poliţie $i represalii 'mpotriva parti%anilor& -5 S&S& #l avea grade di*erite de cele ale Se.ii oamenilor& E# #n#l pre*er laţ#l( $i "ăgaţi de seamă( metoda o am de la #n sergent engle% pe care l am c#nosc#t 'n 9elgia& El m a 'nvăţat *ig#ra& Că amintiţi că asta l a costat viaţă pe ?eld.

naică sa& 9ătr!n#l se năp#sti as#pra l#i 6ic#ţ#l $i l pocni *#rios peste m!ini c# ţeava pistol#l#i mitralieră& — 7asă *ata sa# te c#răţ4 6ic#ţ#l slă"i laţ#l $i se 'ntoarse 'nspre 9ătr!n#l c# aer#l c#iva care n# mai pricepe nimic& — /ăi e o t#rnătoare& 5e ce n am voie s o g!t#i= 5acă n o *ac e#( o vor *ace alţii& A$a am $i e# o plăcere& — +napoi( #rlă 9ătr!n#l( despiedic!nd arma& +n )#r#l l#i 6ic#ţ#l se căscă #n gol2 $i noi $i r#$ii eram convin$i că 9ătr!n#l va trage& 6ic#ţ#l v!r' laţ#l 'n "#%#nar $i i dăd# #n "r!nci *etei& — 0!nd o să se termine ră%"oi#l ăsta( o să mă străd#i să devin mem"r# al #nei .rer& T# n# lic.ea#a asta= 0# #n den#nţ( Herr Untero**i%ier2 cinci s#*lete pentr# o "#cată de ta"lă $tanţată& Noi n# l am #itat pe col.e*4 o*tă 6ic#ţ#l& R#$ii se 'nviorară& /ricep#seră( *ără 'ndoială( despre ce i vor"a& Una din "a"e( care t#$ise 'ntr#na( scărpin!nd# $i totodată "#rta c# a)#tor#l #nei perii c# coadă l#ngă( se 'ntrer#pse( sc#ipă pe )os $i *ăc# #n pas către 9ătr!n#l& — 1ovarişci comandant( t!r*a asta e o t#rnătoare& +naintea venirii voastre $i a den#nţat propria mamă& 6ama a *ost deportată& /e #rmă a *ost i#"ita #n#i S&S& +n acela$i timp se ţinea $i c# vlasovi$tii — $i sc#ipă din no# pe )os& +i $tii( tovarişci.o%nic#l r#s& — N# i *r#mos din partea ta( mormăi Heide& +n de*initiv( *ă ce vrei c# indivi%ii ă$tia& E# #n#l mă spăl pe m!ini& 7egionar#l r!se 'nceti$or& — 0e de mai scandal pentr# o omletă& 7asă l pe 6ic#ţ#l cinci min#te sing#r( dă i ordin să *acă o c#răţenie generală $i pro"lema i re%olvată& — 7#aţi pe mine c# voi( imploră *ata& Ei omoară pe mine $i pe copil& O"osit( 9ăt!n# dăd# din #meri& — N# te p#tem l#a& 5ar str!nge ţi catra*#sele $i dispari c!t mai s#ntem aici& — T# 'mp#$ti la ei( pan ?ld.g.e"el( sa# t# sp!n%#rat( ameninţă ea& — Are sto*ă n# gl#mă( gagica( ricană /orta& 0e părere ai( 6ic#ţ#le= +ţi place gen#l ăsta= 6ic#ţ#l plesni din laţ& — 5a( c# drăcia asta "ine str!nsă pe d#pă g!t& — Ai c.e"el& 7ogodnic#J me# sp#s ordin de la ?L.i( ordinele le da# e#4 Apropiind# se de Heide( 'mp#nse c# deget#l 0r#cea de Ră%"oi clasa 8( din argint străl#citor& — Se pare că ai memoria sc#rtă& +ţi mai ad#ci aminte c#m ai căpătat tinic.ermansAi& E# arăt la tine #nde 'ngropat& O lini$te sinistră se lăsă 'n odaie& Heide ridică o spr!nceană $i %!m"i 'nveselit& — Un c#i" de #ciga$i deci& 9ătr!ne( n ai de ales& Hai să l de%gropăm pe amic( iar t#( 6ic#ţ#le( pregăte$te ţi laţ#l& — Untero**i%ier Heide( răcni 9ătr!n#l c# *#lgere n oc. pe poliţi$tii de la S&5& Ticăloasa asta a den#nţat pe toată l#mea tipilor ălora& Are #n pistol asc#ns 'n "#cătărie( d#pă o grindă& 8a i l ca să p#tem dormi 'n pace& 5#mne%e# o să te răsplătească $i tot sat#l o să dea pentr# tine #n acatist& 8a i $i plod#l $i dăr#ie$te l l#i Himmler& — Unde ţi e pistol#l= o 'ntre"ă 9ătr!n#l pe *ată& — Am drept#l la el4 ţipă *ata( scoasă din minţi& E# s#" protecţia S&S& +nainte de a p#tea sp#ne 'nsă 3#*43( 6ic#ţ#l 'i ar#ncă laţ#l d#pă g!t& ?aţa 'i deveni staco)ie& — 9ravo( soldat#le( strigară r#$ii 'n cor( s#gr#m o4 S#gar#l 'ncep# să pl!ngă 'n disperare( de parcă ar *i 'nţeles prime)dia care o p!ndea pe.e* s o s#gr#mi= 'ntre"ă 7egionar#l *ăc!nd c!teva gest#ri semni*icative& — >i ce c.ide%i( e# sp#n la logodnic& S&5& vine( t# sp!n%#rat& E# da# ordin( e# *emeie S&S& — $i trase de s#" *#stă #n (us>eis ro% pe care l v!r' s#" nas#l 9ătr!n#l#i& >tiam c# toţii ce i c# această mică legitimaţie pătată& — T# imediat 'mp#$ti la ei( pan ?eld.

sein=-M 'tropirăm totul cu *enzină. "e podea sângele se adunase în mari pete *rune. îi zise 7eide lui -arcelona. 7aide îl curăţă cu arma cu lunetă.societăţi parlamentare #nde oamenii vor avea drept#l să disc#te pa$nic& Hă# dacă n# ţi se *ace sc!r"ă de nărav#l ăsta( pentr# #n da sa# #n n#( să ţi se proptească mere# 'n "#rtă o ţeavă de pistol mitralieră& — Unde i asc#ns revolver#l= o 'ntre"ă 9ătr!n#l pe *ată& — Aici( răsp#nse din "#cătărie /orta( agit!nd #n /&/&5& IM-Q& N a *ost gre# să l găsesc( dar socot că i o )#cărie cam grea pentr# o vră"i#ţă ca tine& Ne arătă $i do#ă 'ncărcătoare s#plimentare( dintr acelea tip roată de ca$caval( de c!te . 6nul dintre ei se încurcase în nişte maţe. *eţi criţă+ /istol mitralieră de *a"ricaţie sovietică( di*erind de tip#l o"i$n#it prin aceea că( 'n loc#l pat#l#i de lemn( avea #n m!ner de revolver $i o ti)ă metalică ra"ata"ilă pentr# *i1are 'n n#măr& -.. ?fiţerii ucişi avură dreptul la porţie du*lă. -arcelona şi cu mine lansarăm înăuntru câteva grenade. unul lângă altul. Muştele *âzâiau. admiră Micuţul. Îi aran&arăm aşadar unul lângă altul) doar pe ofiţerii care atârnau de prin paturile lor. TT 6ai e1act @A -M 8#"it#le( să *im tri$ti sa# veseli=3 -Q . După ce isprăvirăm. — Lucrătură de. îi lăsarăm acolo unde se aflau.de cart#$e-.ir tra#rig oder glLcAlic. unele cadavre se răsuciră de parcă ar fi vrut să se scoale. cor*ii protestară indignaţi. 'e aşezară prin copaci şi de acolo se apucară să ne în&ure pe lim*a lor. (dunaserăm toate leşurile cu gândul să facem în mi&locul ca*anei o grămadă mare. a în cuptoarele crematoriilor. ? voce *lândă răz*ătea din difuzorul radioului3+ 7ie"ling( sollen . "orta trase în ei câteva focuri. ruşii cântau. — 'unt unele persoane deose*it de sensi*ile. De partea cealaltă opoziţiilor. în pi&ama şi cu *eregăţile tăiate.& — Gloanţe d#m d#m= 'ntre"ă( incred#l( 9ătr!n#l& — +ntocmai( r!n)i /orta $i scoţ!nd c# 'ndem!nare #n glonte din 'ncărcător( 'l a%v!rli pe perete& 0art#$#l e1plodă c# #n plesnet sec& — E1plo%iv( constată 9arcelona& 8ată o t!nără doamnă care n# #m"lă c# *leac#ri& Respectele mele& 9ătr!n#l se 'ncr#ntă& — 7#aţi pistol#l mitralieră& /lecăm& 5acă ţii să ţi salve%i pielea( *ata mea( dispari $i mai ales repede& >i să n# ne mai ie$i 'n cale( că las m!nă li"eră l#i 6ic#ţ#l& — N aveţi drept#l să l#aţi arma la mine& E# pl!nge la S&S&( ţipă ea& — +n reg#lă( răsp#nse 9ătr!n#l( d#pă care se răs#ci pe călc!ie $i ie$i& 6ic#ţ#l '$i *recă măr#l l#i Adam $i i ar#ncă *etii o privire . .uşii picaseră aidoma trăsnetului din cer senin. ând văzu trea*a asta.naltă precizie.ămesită& — /oate că la #rmătoarea 'nt!lnire( păsărico&&& — N# p#teţi lăsa la mine aici4 #rlă ea isterică& Noi 'nsă dispăr#serăm de)a 'n "e%nă& — O să i *acă rapid de petrecanie& — Sc#te$te mă de amăn#nte( o tăie( sc#rt( 9ătr!n#l& — Tot#$i t# ai *ost cel care a condamnat o( replică 9arcelona& — Ea sing#ră s a condamnat( răsp#nse sec 9ătr!n#l& — Ai dreptate& Nimeni n# are voie să trăiască 'n a*ara o"$tii& (lungaţi de pe cadavre. locotenentul ?0lsen se puse pe *lestemat şi ne ceru să le rânduim frumos.

0O6/AN8E 0U 68S8UNE S/E08A7Ă Am prins din #rmă compania 'ntr o păd#re de "ra%i& 7ocotenent#l O.lsen& Am!ndoi #itaseră că s#nt vră)ma$i& 5oi din pri%onieri căra# marmita c# "asamac& Se crăpa de %i#ă $i co"oram de pe #n plato#& Soarele ne "ătea drept 'n oc. în spatele mamelonului.e de pi*ani *ăcea# de gardă& 5oi o*iţeri ie$iră a*ară& /rim#l( #n locotenent colonel( p#rta #n monocl# care 'mpro$ca re*le1e& +l sal#tă( condescendent( pe locotenent#l O. 'e aflau dincolo de pădurice.lsen l#ă po%iţia de drepţi& — >i ac#m #n sal#t $i #n 3pe loc repa#s3( con*orm H&5&C& #l#i4 pretinse( arogant( comandant#l& 7ocotenent#l O.lsen& — 0ompania d#mitale pare niţel#$ scărmănată( "om"ăni el& 0e ad#năt#ră de e#n#ci4 Sper că pot avea 'ncredere 'n d#mneata( locotenente& Altminteri( 'ţi atrag de pe ac#m atenţia că s#ntem speciali$ti ai 0#rţii 6arţiale& 6ă recomand< locotenent colonel von Cergil( comandant#l #nităţii& Oc#pă( 'mpre#nă c# compania( po%iţie la li%iera păd#rii( către cota .otăr' comandant#l& /ăd#c.38esA# %avtra voina( 8esli %avtra v po.erila& /e măs#ră ce timp#l trecea( locotenent#l devenea tot mai nervos& N aveam nici cea mai mică idee pe #nde s ar *i p#t#t a*la regiment#l& Ar *i tre"#it ca dem#lt să *acem )oncţi#nea& +mpre#nă c# noi era# $i $ase pri%onieri< #n locotenent $i cinci osta$i in*anteri$ti& 7ocotenent#l vor"ea c#rent germana& 6ergea 'n cap#l coloanei( alăt#ri de O. — Bată şi răz*oiul pe care.IM( #nde se a*lă *lanc#l st!ng al "atalion#l#i me# $i ai gri)ă( domn#l me#( să păstre%i "ine legăt#ra& 7ocotenent#l O.od( 8esli vra)ia sila nagreanit( @aA odin celovec vesi SoveţAii Soi#%&&&3-N -ătrânul privi în direcţia lor.i $i din pricina asta o"servarăm ca"ana a"ia c!nd a)#nserăm drept 'n *aţa ei& Era o ca"ană de m#nte( c# cerdac& +n *aţa intrării( o perec.ii tre"#ie striviţi& — Să i sp!n%#răm= "!l"!i( nevenind# i să $i creadă #rec.l tot cântă.lsen pocni din călc!ie $i $i d#se sc#rt m!na la vi%ieră& 0omandant#l dăd#( m#lţ#mit( din cap& — 9#n4 8ată( deci( că $tii c#m se *ace( locotenente& +n #nitatea mea n# vrea# să văd nici sal#t#ri *ante%iste( nici vreo altă mani*estare a lipsei de disciplină& Aţi *ost 'ncredinţaţi #n#i "atalion de in*anterie pr#sacă& 9agă ţi asta "ine 'n cap( locotenente& Ci%i"il 'nc!ntat de sine 'ns#$i( locotenent colonel#l "!ţ!i din gen#nc.i& — 0ine mai s#nt $i arătările alea( pe care le văd 'n *ront#l companiei= — /ermiteţi să raporte%< compania a 5 a din regiment#l G.lsen era *#rios din pricina 'ndel#ngatei noastre a"senţe& +n %ilele #rmătoare am av#t c!teva 'ncle$tări disperate c# #nităţi sovietice ră%leţe& Trea"a asta ne a costat vreo %ece oameni& 5evenirăm 'nsă e1perţi 'n acest gen de ră%"oi< g.lsen& — E$ti c#mva gre# de cap= 'ntre"ă colonel#l& Apoi se răs#ci pe călc!ie $i dispăr# 'n interior#l ca"anei& 5acă m!ine i ră%"oi& 5acă m!ine pornim( 5acă d#$manii ne or năpădi( 0a #n sing#r om( 'ntreaga #ni#ne &&&3 -N . tanc#ri a *ăc#t pri%onier #n locotenent inamic $i cinci soldaţi din Regiment#l KI de v!nători de m#nte sovietic& — Sp!n%#raţi i( .lsen sal#tă d#c!nd do#ă degete la vi%iera c.ilor( locotenent#l O.ipi#l#i& — 0e te a ap#cat= strigă comandant#l( indignat din cale a*ară& N# $tii să sal#ţi 'n mod reg#lamentar= 7ocotenent#l O.

lsen& N# i moment#l să *aci "anc#ri& Un t!năr locotenent( ad)#tant#l comandant#l#i( apăr# 'n desc.icoti< — +i da# mers#l tren#rilor 8#i 8van& — >i ce vrei să sp#i c# asta= 'l 'ntre"ă Stege& 7ocotenent#l nostr# e #n om c#msecade $i n are c.lsen& S#ntem gata să măr$ăl#im 'n *ormaţie p!nă $i n iad& 0elălalt dăd# din #meri $i răsp#nse indi*erent& — 5acă doriţi&&& Adăpost#rile ni le săparăm mai 'ncolo( pe deal& Sol#l era compact( dar n# *oarte d#r& N# ne tre"#i m#ltă vreme ca să ne *acem gropile noastre de trăgători& 6ic#ţ#l $i /orta c!nta# 'n timp ce l#cra#& 5in ce 'n ce mai tare& — Să $tiţi că trag pe asc#ns din trăscă#( %ise Heide& 7ocotenenţii O.ise *ereastra c# o mi$care sc#rtă& — 0e "!lci( sp#se( c# glas scă%#t( /orta& A)#tă ne( S*inte /ărinte( că tare avem nevoie& — G#ra( /orta( por#nci locotenent#l O.otăr!t ca armata să *ie pentr# mine $i tată $i mamă& 6ă doare n cot pentr# ce an#me se "ate o armată& O #cid $i pe "#nica dacă mi se dă ordin& S#nt soldat pentr# că i#"esc să *i# soldat& .e* să sp!n%#re pe nimeni( ori de #nde ar *i venit ordin#l& — 0redeţi că i va lăsa pe amici să plece= 'ntre"ă( ne'ncre%ător( Heide& — 0e altceva ar p#tea *ace= sp#se 9arcelona& 5acă tipii mai s#nt aici c!nd vine comandant#l( o să i p#nă pe oamenii l#i să i sp!n%#re( iar locotenent#l O.lsen va compare 'n *aţa #n#i tri"#nal e1cepţional& Re*#% 'n e1ec#tarea ordin#l#i& 5o#ăspre%ece p#$ti& /ac /ac4 — Am impresia că o să *ac e# #n pic de c#răţenie( g!ndi Heide( c# glas tare& N# s#nt de acord ca $mec.erii ă$tia să *ie lăsaţi să plece& +n genere( n am pricep#t niciodată pentr# ce e nevoie de pri%onieri& Un glonte n cea*ă $i e$ti lini$tit& 0# morţii n ai pro"leme& 5e alt*el( p#teţi o"serva $i voi( e#( personal( n am *ăc#t niciodată pri%onieri& — 5aJ ce ai sp#ne dacă 'ntr o "#nă %i ai cădea t# pri%onier la r#$i $i #n#l dintre ei ar sta c# nagan#l gata pregătit= ?#rios( Heide 'mpl!ntă ca%ma#a 'n păm!nt $i %v!rl' c!t colo "#lgărele scos& — +n prim#l r!nd( c# mine n o să se 'nt!mple a$a ceva2 dar dacă tot#$i s ar 'nt!mpla( a$ a$tepta glontele 'n cea*ă& >i dacă do"itocii n ar *ace o( i a$ dispreţ#i& 0re%i că mi e *rică= Am *ost cel mai "#n s#"o*iţer din toată garni%oana& S#nt no#ă ani de c!nd s#nt osta$& N am *ost niciodată capt#rat $i n# voi *i vreodată& Ridică #n picior& — Cedeţi ce per*ect e dată c# cremă talpa= Se răs#ci& — 5#nga pantalonilor este sa# n# corectă= 5acă aveţi #n centimetr#( veniţi să veri*icaţi dacă petliţele s#nt reglementar c#s#te& +$i sm#lse casca& — 0ărarea e dreaptă= 0art#$iera este sa# n# la optspre%ece centimetri de pa*ta#a centiron#l#i= 5ar c#tele mantalei( pe $old#ri( a# e1act trei centimetri= 7a mine tot#l e c#m scrie la carte& >i este a$a din %i#a c!nd am .i%ăt#ra #$ii& — 5omn#le locotenent( comandant#l a ordonat ca deplasarea spre po%iţie să se *acă 'n *ormaţie reg#lamentară& — 9ine( %!m"i locotenent#l O.artă pe care o cons#lta# mere#& 9arcelona c.lsen $i SpPt $edea# 'nr #n#l din adăpost#ri $i disc#ta# pe $optite c# o*iţer#l r#s& +n *aţa lor era o .7ocotenent#l 'l #rmări c# privirea( d!nd din cap& 0#no$tea gen#l ăsta& O"sedaţi ai 0r#cii de ?ier& Eroi de garni%oană care ar călca pe cadavre n#mai să capete o tinic.ea de agăţat pe piept& 7ocotenent#l r#s protestă< — 5oar n o să ne sp!n%#raţi( domn#le locotenent= — /entr# nimic 'n l#me& 5acă e să sp!n%#r pe careva( 'l sp!n%#r pe măscărici#l ăla& O *ereastră de la prim#l cat se desc.ise "r#sc& +n ea apăr# comandant#l< — +mi *ac datoria atrăg!nd# ţi atenţia că n# tolere% nici o negli)enţă pe po%iţie& +mi permit să repet( spre $tiinţa d#mitale( că s#ntem speciali$ti 8n materie de 0#rte 6arţială& R!se ră#tăcios $i 'nc.

lsen& .eriile c# c.ire c# cătarea prinsă e1act 8n crestăt#ra 'nălţător#l#i= Toate astea( H#go( le ai 'nvăţat& E$ti de patr# ani mem"r# al 3societăţii3( dar de pricep#t n ai pricep#t nimic& Uită te la tine< d#pă patr# ani( a"ia Ge*reiter& 6ie mi a# tre"#it doar $ase săptăm!ni& 7a capăt#l a cinci l#ni eram s#"o*iţer $i de 'ndată ce se va termina ră%"oi#l voi deveni o*iţer 'ntr #n timp record& Secret#l e să pricepi ce e de pricep#t& 0olecţie de cadavre& 5istracţie plăc#tă $i v!nătoare spornică4 — Ai( *ără 'ndoială( dreptate( capit#lă Stege& — Sig#r că am dreptate $i o să i lic.ete( constată 9ătr!n#l& Noroc că n# plo#ă c# ele peste noi& 0a ni$te d#lăi de pa%ă( do#ă mitraliere lătrară 'n noapte& 0!teva trasoare "ră%dară tăc#t cer#l( traiectoriile lor pier%!nd# se departe( 'nspre nord& Un agent de legăt#ră sosi 'n goană răcnind ca #n ap#cat< — Raport pentr# comandant#l companiei a 5 a4 Raport pentr# comandant#l companiei a 5 a4 — G#ra4 strigă la el locotenent#l O.i#l#l le prind 'n doi timpi $i trei mi$cări& 6armita noastră *#sese p#să pe *#nd#l #n#i ampl# lăca$ de tragere( "ine acoperită( să n# care c#mva să i se 'nt!mple ceva c# licoarea& 7#na dispăr# 'n dos#l #nei perdele de nori& Noaptea era aidoma #nei cortine de cati*ea& — 0e lini$te( $opti 9ătr!n#l& Ai %ice că poţi călca pe ea& — E idiot( remarcă Stege& E at!ta tăcere că ţi se *ace *rică& +n depărtare a#%irăm lătrat#l #n#i cline& — Unde or *i sovieticii= 'ntre"ă 9arcelona& 9ătr!n#l 'i arătă "ra%ii( drepţi ca ni$te santinele& — Acolo( 'n gă#rile lor( 'n*rico$aţi( la *el ca $i noi( de tăcere& — 6ăcar de ar trage careva( m!r!i Heide& 0alm#l ăsta te *ace dili#& Un .Tre"#ia să i dăm dreptate2 Heide era 'ntotdea#na per*ect reglementar& 0.ide% pe cei $ase gagii c!nd o *i s o roiască& — O să te raporte% locotenent#l#i O.ot sardonic de r!s despică( aidoma #n#i c#ţit( tăcerea nopţii& 7 ai *i p#t#t a#%i $i la c!ţiva Ailometri distanţă& Era /orta& :#ca cărţi c# 6ic#ţ#l $i acesta '$i e1prima c# glas tare an#mite 'ndoieli 'n legăt#ră c# onestitatea adversar#l#i să#& 5e dincolo( clănţăni o mitralieră& Una de a noastră 'i răsp#nse prin do#ă ra*ale melancolice& +n depărtare se a#%ea# $#ierăt#ri $i t#nete& Un ocean de *lăcări tălă%#ia c# det#năt#ri *ormida"ile& /ărea că 'n$i$i m#nţii trem#ră de groa%ă& — 9aterii de rac.o.iar $i d#pă cele mai *ioroase 'ncăierări corp la corp( el părea gătit ca de paradă& — 5aJ ce legăt#ră a# toate astea c# 'mp#$cat#l pri%onierilor= 'ntre"ă Stege& — 6ă( daJ căpăţ!nos mai e$ti( '$i "ăt# )oc de el Heide& >i mai %ici că ai *ăc#t st#dii4 ?#gi d aici4 E# #n#l n am dec!t $coala primară( daJ c#nosc viaţa mai "ine ca tine $i ca toţi ceilalţi nero%i& 0#m să te *olose$ti de "aionetă ai 'nvăţat( n#= ?andea%ă( 'mp#nge( răs#ce$te4 0re%i că *ig#ra asta era ca să iei pri%onieri= Sa# să tragi( pe )#mătate ori complet adăpostit( să ţi a)#ste%i per*ect linia de oc.imonosi& — O( camarade( drag#l nostr# camarad( e$ti rănit $i noi te vom transporta departe( departe( p!nă la cea mai 'ndepărtată in*irmerie& — A$a "a*tă %ic $i e#4 r!se "at)ocoritor Heide4 E1act 'nainte de 'nceperea adevărat#l#i circ& Eroii ă$tia de #n "an d#%ina .a"ar n a# să l#pte( daJ $mec.lsen( 'l ameninţă Stege& — A$a( a$a( r!se Heide& >i el ce o să *acă= 0re%i c o s o păţesc= Apoi se propti 'n ca%ma $i l a#%irăm "om"ănind din *#nd#l gropii& — 6ai p#pă mă n&&& st#dent nepricopsit4 Terminasem de săpat adăpost#rile& >#ier!nd( că%# #n o"#%& Un#l din recr#ţi scoase #n ţipăt asc#ţit $i sări a*ară din groapă& — A)#tor4 s#nt rănit4 5oi dintre camara%ii săi se repe%iră să l spri)ine& T#strei o l#aseră la goană 'nspre interior( c!t mai departe de po%iţii& 9arcelona se sc.lsen& E$ti ne"#n de legat4 O să p#i 'n mi$care tot *ront#l dacă %"ieri a$a4 — 5omJ locotenent( strigă $ta*eta( tre"#ie să vă pre%entaţi imediat la domJ comandant ca să primiţi ordine importante& — >terge o d aici4 m!r!i( *#rios( locotenent#l O.

i p#$ca c# l#netă( că#t!nd disperat ţinta indicată& — Unde i( *ir ar să *ie4 6ic#ţ#l i l arătă& — Trei degete la st!nga copac#l#i răs#cit& Că%#t= — 5a& — Gră"e$te te( e aproape )os& 6ototol mai e$ti4 0eva mai 'n spate& — S*inte Sisoe( #ite l4 e1clamă /orta& Un $ta"4 Are decoraţie( poartă "ar"ă( e de soi4 Am să i *ac cea mai mare s#rpri%ă din viaţa l#i& 0ea mai mare $i #ltima4 — Atinge i c.em#iţi vă& Ac#$i 'ncep @ati#$ele4 — 6ere# ne ard c# "lestematele lor de rac.ii( /orta( $opti 7egionar#l( #ite l că se dă )os& /orta d#se la oc.ete4 'n)#ră Heide& N# ap#că "ine să $i termine *ra%a $i dincolo păm!nt#l se %g!lţ!i ca de c#trem#r& A$i$deri #nor cotarle 'nspăim!ntate( ne repe%irăm 'n gropile noastre( asc#n%!nd# ne cap#l 'n m!ini& +ntocmai #n#i #ragan( rac. păm!nt( pietre $i tr#p#ri s*!rtecate& — 5#mne%e#le( gem# Heide( "ateriile astea de 5OG.etele sovietice "ră%dară cer#l $i 'nălţară #n %id de *lăcări e1act 'n spatele nostr#& Apoi se lăsă lini$tea& Unii dintre 3"o"oci3 se sc#lară& N# c#no$tea# nărav#l inamic#l#i& 7ocotenent#l SpPt răcni( prevenind# i< — +n adăpost#ri( "andă de cretini4 >i imediat( det#năt#ri& 5e data asta rac.elarii săi c# lentile in*raro$ii& O invenţie dia"olică ce trans*orma noaptea 'n %i& — A$ p#tea să mă strecor p!n acolo( se o*eri 6ic#ţ#l( plesnind din laţ& O să $i #mple nădragii de *rică dacă l oi g!dila oleacă d#pă cea*ă& — Răm!i pe loc( ordonă locotenent#l SpPt& Următoarea salvă că%# printre adăpost#ri& A#%irăm ţipete 'ngro%itoare& — Ac#m o să avem lini$te #n moment( %ise 9arcelona& — 5a( p!nă n clipa c!nd cretinii ăia de la 5O #ri or să re'nceapă4 replică 9ătr!n#l& — 0ască oc.— 7a #rma #rmei( de #nde mai veniţi $i voi( soldaţii ă$tia de m#cava= se interesă /orta( *i1!nd# l pe c#răţel#l $i spilc#it#l agent& — 5omJ Sta"sge*reiter( venim din 9resla#( regiment#l KN in*anterie( compania de comandăGB& — Eram sig#r4 r!se "at)ocoritor /orta& E$ti li"er( ero#le& 5# te $i ca#tă ţi 0r#cea de *ier& O găse$ti 'n "ălegar#l ăla de colo& >ta*eta se răs#ci "r#sc $i dispăr#& 5in no# m#nţii se c#trem#rară stră*#lgeraţi parcă de d#rere& O văpaie ro$# sinilie "ră%dă cer#l& Un ocean de *oc scălda teren#l& +n *aţa iad#l#i acesta clocotitor( str!ngeam pleoapele $i ne *ăceam mici 'n gropile noastre( s#gr#maţi de spaimă& Eram la limita a ceea ce poate s#porta #n om& Salva se a"ăt# as#pra po%iţiei r#se$ti( 'mpro$c!nd 'n vă%d#.iar 'n clipa 'n care o să dispară $i o să %ică c a scăpat& — S a marcat( răsp#nse /orta $i trase 'n acela$i moment& 0ompaniile de comandă era# *ormate din agenţi de legăt#ră( plantoane( *#rieri( ordonanţe( tele*oni$ti( 'ntr #n c#v!nt din personal#l de deservire a stat#l#i ma)or al regiment#l#i( personal 'n genere n# *oarte animat de ardoare ră%"oinică& G5O #rile era# #n no# tip de ar#ncătoare de mine( cal& -GB mm( posed!nd $ase ţevi( care( de reg#lă( se 'ncărca# c# proiectile di*erite< incendiare( "ri%ante( perc#tante& GB .etele e1plodară 'n *aţa po%iţiei& — Seria #rmătoare o 'ncasăm direct peste "ot( ne pre%ise 9arcelona& — Sc!r"ele lor de o"servatori s#nt pe #ndeva prin "ra%i( sp#se Steiner& /orta( strigă el( scoţ!nd# $i cap#l din groapă( arde i pe gagi# ca să avem $i noi lini$te4 /orta r!n)i& — 0# plăcere& Tot#l e să l văd& Stătea c#lcat pe "#rtă l!ngă adăpost $i scotocea coroanele "ra%ilor prin oc.ar p#tea "ăga n răcori o l#me ntreagă4 — Atenţie4 ne s*ăt#i Steiner& +n adăpost#ri4 G.

lsen& 6erg la comandant#l gr#p#l#i de asalt& Sal#tă( ţ!$ni a*ară din groapă $i *#gi să se p#nă la adăpost d#pă cele c!teva case a$e%ate pe coasta deal#l#i& O mitralieră porni să l 'mproa$te c# gloanţe trasoare& 0el care o m!n#ia era 'nsă #n ageami#& Seriile era# prea l#ngi( iar tir#l prea sc#rt& +l $tiam pe locotenent#l O.iar *#ncţia de locţiitor al comandant#l#i $i aceste do#ă l#ni *#ră dintre cele mai *ericite pentr# corp#l de o*iţeri& +ntr o vineri( la orele %ece *ără do#ă%eci( 'n vreme ce nori vineţii se 'ngrămădea# deas#pra clădirilor cen#$ii ale ca%ărmii( #n colonel nec#nosc#t se pre%entă pentr# a prel#a comanda regiment#l#i& Un colonel de care n# $tia nimeni& Cenea direct de la 5emiansA( .#%#r pentr# regiment#l KN& Nimeni din #nitate n# mirosise *ront#l( e1cept!nd perioada oc#pării 5anemarcei $i a do#ă %ile *ăc#te 'n ?ranţa( c.ilor& ?aţă de masă imac#lată& ?lori 'n va%e de cristal& S*e$nice c# $apte "raţe( veselă de porţelan al"astr#& 0ara*e c# vin $i ordonanţe sl#)ind 'm"răcaţi 'n veste al"e( c# insigna regiment#l#i la petliţă& — Ori am 'nne"#nit( '$i sp#se el( ori vise%& 0omandant#l '$i a)#stă monocl#l $i l *i1ă pe locotenent#l din linia 'nt!i proptit 'n *aţa l#i& 0i%mele pline de noroi& Uni*orma neagră era r#ptă $i devenise cen#$ie de at!ta )eg( ad#nat l#nă de l#nă& :#mătate din 'mpletit#ra de argint a epoleţilor lipsea& 0ap#l de mort al #nităţilor disciplinare de "lindate r!n)ea( m#rdar $i tern& 5e m#lt n# mai *#sese el *recat c# sidol a$a c#m cerea reg#lament#l& O"ra%#l "ră%dat $i s#pt al locotenent#l#i era v!rstat de m#rdărie& /anglica ro$ie a 0r#cii de ?ier se scămo$ase& +n loc#l medaliei se căsca o ga#ră& 6edalia se topise odată( c!nd tanc#l locotenent#l#i l#ase *oc& 6!neca st!ngă a mantalei n# se mai ţinea dec!t 'ntr o aţă& 6!na dreaptă era neagră de s!nge 'nc.im"ările pe care avea să le *acă 'n moment#l in care va prel#a comanda regiment#l#i KN 8n*anterie& Timp de do#ă l#ni 'ndeplini c.ar c# vin& Un vin sen%aţional( ad#s din pivniţele "ogate ale 9resla# #l#i& Regiment#l KN 8n*anterie era #n regiment av#t& /!nă de c#r!nd do#ă din "atalioanele sale staţionaseră 'n ?ranţa( iar #n#l 'n 5anemarca& /e r!nd( *ăc#seră c# toţii t#r#l acelor loc#ri 'n care c#rgea laptele $i mierea& ?#sese o viaţă de .icim cam ce $i sp#nea el 'n sinea l#i despre mitralior& A)#nse c# s#*let#l la g#ră la ca"ană2 acolo 'nsă comandant#l 'i primi raport#l c# indi*erenţă& 0ei $apte o*iţeri pre%enţi se găsea# instalaţi la o masă sompt#oasă& 7ocotenent#l#i O.Arma det#nă c# o plesnit#ră seacă $i rea& /orta r!n)i& — 0e mai t#m"ă4 O )#mătate de ţeastă i a sărit c!t colo& /esemne că nici n# valora prea m#lt& — 9#n( "ăiat#le( sp#se 7egionar#l& 5ă mi carneţel#l să ţi l trec la ră"o)& /orta 'i 'ntinse carneţel#l gal"en pe care l avea# toţi trăgătorii de elită& — Ai( n# gl#mă4 e1clamă 7egionar#l( răs*oind paginile& — Am $i e# tot at!ţia( interveni 6ic#ţ#l& 5aJ c# laţ#J& >i i mai c#ra)os a$a& 0# p#$ca c# l#netă răm!i la distanţă& 0# laţ#l 'nsă e nevoie să a)#ngi să i s#*li n g#ră tip#l#i& Apropo( n ai vă%#t dacă avea ceva a#r 'nă#ntr#= /orta dăd# din cap& — Ticălos#l( o dată n a %!m"it( se )el#i el& Hai 'nsă să dăm o raită pe acolo $i *acem )#ma )#ma& Era $ta" mare( s ar p#tea să ai"ă niscaiva dinţi 'm"răcaţi& — SpPt( 'ţi preda# compania4 strigă locotenent#l O.iar 'naintea armistiţi#l#i& Apoi sosi %i#a cea *atală pentr# regiment& Un cretin de la "iro#l personal#l#i armatei de pe 9endlerstrasse dăd# peste n#mele colonel#l#i von der Gra%( comandant#l regiment#l#i& 0olonel#l *# avansat general de "rigadă $i n#mit comandant al #nei divi%ii de in*anterie dislocată 'n 9alcani& 0# toţii speraseră că s#ccesor#l să# 'n *r#ntea regiment#l#i va *i #n#l din comandanţii de "atalion& E1ista# c.lsen n# i venea să $i creadă oc.egat& 0lapa co"#r#l#i se căsca li"eră& Un centiron soldăţesc 'nloc#ia cent#ra de o*iţer& 0omandant#l av# o str!m"ăt#ră de de%g#st& 0eea ce vedea n# *ăcea dec!t să i con*irme părerile& +n realitate( av#sese intenţia să i o*ere acest#i o*iţer de tran$ee #n pa.i dintre ei( #n#l ai căr#i strămo$i sl#)iseră in prim#l regiment al regel#i /r#siei( se $i ap#case să tr!m"iţe%e sc.lsen $i ni era lesne să g.iar doi locotenenţi colonei care #rma# să *ie 'naintaţi colonei& 0el mai vec.

eeA end& Se $tia că a$a ceva e ilegal( dar devenise de m#ltă vreme o o"i$n#inţă( $i apoi( oric#m( nimeni n# venea la ca%armă 'nainte de l#ni& Spectr#l cer# lista e*ectivelor& 0on*orm reg#lament#l#i( această listă tre"#ia ţin#tă la %i de comandanţii de companie& 5e m#lt 'nsă nimeni dintre ei n# $i mai "ătea cap#l c# a$a ceva( convin$i că de asta se oc#pă ma)#rii& Ad)#tant#l se ap#că să tele*one%e pe la companii& Re%#ltat#l 'l $tia el dinainte( dar era c#rios să vadă ce o să #rme%e& 7#i personal p#ţin 'i păsa& 5e desc#rcat se va desc#rca oric!nd& Unc.#nde comandase o gr#pare de $oc& Era #n o*iţer 'nalt( osos( morocănos( c# #n oc.eeA end& 5ar n ap#că locotenent#l să iasă din cameră( că *# rec.iotant4 răcni el& 0el mai t!năr locotenent se pre%entă 'n goană $i strigă c# o voce n# tocmai sig#ră< — 5omn#le comandant( locotenent#l Hanns( "aron von @r#pp s a pre%entat la ordinele d#mneavoastră& Spectr#l mormăi< — A.emat< — +ntr #n s*ert de oră să te pre%inţi c# ci*ra e1actă a e*ectivelor a*late 'n ca%armă& 9aron#l von @r#pp( poreclit spirit#al 3"a"U t#n3( ie$i& Ad)#tant#l era gata să parie%e că e*ectivele vor *i cam trei%eci la s#tă din ceea ce ar tre"#i să *ie& /!nă at#nci( nimeni n# se interesase de ast*el de c.i l#cea sinistr#& Un ceas mai t!r%i# intendent#l '$i *ăcea "aga)ele& 8nstinct#l 'i sp#nea că 'n c#r!nd avea să părăsească regiment#l KN& 0e mai ciocl# $i colonel#l ăsta4 Se *ăc#se t!r%i# de tot c!nd 'n s*!r$it no#l comandant se instală 'n *otoli#l predecesor#l#i să#( la marele "iro# din lemn de ma.a& >i aici e1istă a$a ceva& 7ocotenente( #rmă el c# glas scr!$nit — simţea# c# toţii că vine *#rt#na — d# te $i ve%i dacă măcar porţile s#nt pă%ite& /res#p#n că $i santinelele a# plecat 'n .eia4 Spectr#l '$i *reca g!nditor plast#rele cel negr#& — O*iţer#l ag.on& O*iţerii se a*la# de m#lt la 0a%ino#( dar( pentr# prima dată de ani $i ani de %ile( antren#l lipsea& /!nă $i $ampania părea coclită& Apoi #rmă catastro*a& Spectr#l 'i convocă pe o*iţeri& Se str!m"ă #$or( constat!nd că )#mătate din ace$ti domni plecaseră 'ncă de )oi 'n permisie pentr# .i asc#ns s#" #n plast#re negr#& Toată %i#a aceea de vineri #m"lase prin ca%armă( *ără să scoată o vor"ă( ad#lmec!nd ca #n c!ine de v!nătoare& 0# toţii se simţea# 'ngro%itor de st!n)eniţi& Un g.e"el ii a# plecat 'n permisie de s*!r$it de săptăm!nă& 0el mai mare 'n grad e s#"o*iţer#l de servici#& 0ancelariile s#nt 'nc.ise c# c.inionist de intendent de la stat#l ma)or av# străl#cita idee să i arate acest#i spectr# pivniţa de vin#ri& Spectr#l t#$i de c!teva ori( l#ă 'n m!nă do#ă trei sticle "ine pră*#ite( 'l măs#ră pe intendent de s#s 'n )os $i plecă *ără să %ică ceva& Unic#l să# oc.i#l să# era locţiitor#l $e*#l#i de stat ma)or al /&S&GG #l#i armatei( a*lat pe teritori#l naţional& 0a atare( ori#nde ar *i m#tat( se va a*la tot 'n sig#ranţă& 6ai ales că 'ncep#se să se cam plictisească la 9resla#& 7ăsă deci receptor#l 'n *#rcă $i raportă spectr#l#i( c# #n mic %!m"et maliţios( re%#ltat#l diverselor sale investigaţii tele*onice< — 5omn#le comandant( e*ectivele n# se c#nosc& Ha#pt*eld.iţi"#$#ri& 9resla# era departe de 9erlin $i $tă"imea n# prea picase pe aici& Spectr#l '$i e1primă apoi mirarea că nici #n#l din o*iţerii pre%enţi n# avea# o decoraţie căpătată pe c!mp#l de l#ptă& — N am *ost niciodată pe *ront( 'i destăin#i căpitan#l 5ose( cel mai t!mpit din tot regiment#l& /entr# 'nt!ia oară spectr#l %!m"i( dar %!m"et#l n avea nimic ama"il( c#m n avea nici aer#l pe care l l#ă c!nd sp#se< — Ceţi merge& Ră%"oi#l n# i 'ncă terminat& A"ia a 'ncep#t& +n %ilele ce vor #rma veţi avea nevoie de 'ntreaga d#mneavoastră $tiinţă militară& N# mă 'ndoiesc că 'n c#rs#l acestei seri voi primi de la *iecare din d#mneavoastră o cerere de reparti%are la o #nitate com"atantă& Apoi( adres!nd# se ad)#tant#l#i< Ceţi e1pedia 'n cele patr# p#ncte cardinale telegrame ast*el redactate< 3/ermisia an#lată& A se pre%enta imediat la regiment& Alarmă /arte sedentară( den#mire dată serviciilor noncom"atante Dintendenţă( administraţie( depo%ite etcE( prec#m $i #nităţilor destinate instr#irii recr#ţilor& GG .

lsen corectă po%iţia picioarelor& 0omandant#l se legăna pe v!r*#ri& — S#nt de%olat( locotenente( dar tre"#ie să ţi atrag atenţia că la po%iţia de 3drepţi3 .otăr' să l păstre%e& Un as*el de om p#tea *i oric!nd de *olos& 7a nevoie ar $ti să se de"arase%e de o .iar dacă imaginaţia sa era dintre cele mai vii( tot#$i '$i cam 'nc.i$ti *ără #n tanc( o "andă de vaga"on%i %drenţăro$i& 9aron#l sp#mega de *#rie $i era .ise la K5 de grade& Ale d#mitale n# s#nt& 7ocotenent#l O.n.it%( comandant#l regiment#l#i3& /res#p#n că $tiţi #nde se a*lă toţi ace$ti domni& Ad)#tant#l dăd# impercepti"il din #meri( *ără să răsp#ndă& Adevăr#l e că .eri că%#ră "r#sc la pat $i c.otăr!t să *ie d#r( d#r prec#m oţel#rile @r#pp& N# pricep#se de*el că a)#tor#l trimis 'l constit#ia o companie de com"atanţi *oarte e1 perimentaţi( cond#să de doi e1celenţi o*iţeri de linia nt!i& 0ompania aceasta valora c!t #n 'ntreg regiment de garni%oană& Ea ar *i 'nc!ntat pe oricare comandant de #nitate com"atantă( dar 'i dădea *iori #n#i o*iţer de parte sedentară& +n oc.a"ar n avea& Hotăr' să trimită $ta*ete pe la toate "ar#rile $i "ordel#rile din regi#ne c# misi#nea de a ad#na c!t mai m#lţi posi"il( d#pă care se va considera ca de"arasat de toată a*acerea asta& +l privi pe căpitan#l 5ose $i decise să i pase%e l#i corvoada& 5rept care 'l atinse pe #măr< — 5ose( t# e$ti o*iţer#l de servici#& 5ose *# 'ntr at!t de s#rprins( 'nc!t #ită să mai proteste%e& — 5eci( #rmă el( e sarcina ta 'n ca% de alarmă să ad#ni regiment#l c# e*ectiv#l complet& >i 'i 'ntinse căpitan#l#i( incapa"il să scoată o vor"#liţă( telegramele& — Trimite telegrame t#t#ror celor plecaţi 'n permisie& 0a o*iţer de servici# tre"#ie să c#no$ti toate adresele& 0ăpitan#l 5ose ie$i clătin!nd# se& Spectr#l '$i c!ntări c# o privire impenetra"ilă ad)#tant#l $i .!rtie p#rt!nd trei c#vinte sinistre< 35irect la comandant3& 0ei mai p#ţini e1perimentaţi se repe%iră de 'ndată& Alţii dăd#ră mai 'nt!i c!teva tele*oane ca să se in*orme%e& 8ar cei mai $mec.i( se g!ndea el( c#trem#r!nd# se& Soldăţoi )ego$i( tipi care p#t& +l podidea# lacrimile( dar se stăp!nca& Un comandant care pl!nge 'n clipa 'n care tre"#ie să plece pe *ront#l r#sesc ce impresie proastă ar *ace4 7a capăt#l a opt %ile( regiment#l KN 8n*anterie n# mai e1ista& Nici pivniţa c# vin#ri& ?iecare o*iţer '$i l#ase stoc#l& Nimeni n avea mai p#ţin de do#ă camioane pline& 9aron#l 'ncărcase trei& +n pre%ent se găsea 'n mi)loc#l m#nţilor( comand!nd o gr#pare de $oc& Re#$ise( 'ntr #n timp record( să se lase 'ncerc#it de r#$i& 7ansase S&O&S& #ri 'n toate direcţiile $i( 'n s*!r$it( *# lini$tit( promiţ!nd# i se a)#tor& 5ar( 5#mne%e#le( ce a)#tor4 0!nd 'i vă%#( "aron#l simţi că l love$te dam"la#a& O companie de tanc.ip#ia el ce i re%ervă viitor#l& /ăd#c.ii l#i ea apărea prec#m #n ele*ant 'ntr #n maga%in de porţelan#ri& 9aron#l von Cergil *i1ă "rasarda al"ă de pe m!neca st!ngă a locotenent#l#i O.lsen( pe care c#vintele 3Regiment disciplinar3 era# *lancate de do#ă capete de mort m#tilate& — 7ocotenente( la po%iţia reglementară de 3drepţi3( v!r*#rile picioarelor se găsesc desc.emară medic#l regiment#l#i& Un ceas mai t!r%i#( părăsea# ca%arma 'n am"#lanţă& /rintre primii *ig#ra $i "aron#l von Cergil( căpitan( comandant#l companiei de comandă& 5#pă trei ore *ăcea parte dintr #n "atalion de mar$& E drept( *#sese avansat maior( dar asta n# l *ericea din cale a*ară( *iindcă 'n acela$i timp 'i parvenise ordin#l de a pleca pe *ront#l de Răsărit& >i c.grad#l I& Semnat< colonel 9a.aită 'ntreagă de gestapovi$ti& 0# moartea n s#*let( căpitan#l 5ose scotocea prin *i$ier#l de adrese( ţin#t ca vai de l#me( dorind din tot s#*let#l ca #n atac aerian să s#rvină pe loc $i să *acă %o" "lestemat#l ăsta de *i$ier& 0# toate strădaniile sale( re#$i să p#nă m!na doar pe no#ă din cei o mie opt s#te de oameni plecaţi 'n permisie& 7#ni( c!nd toţi ace$tia reveniră( "#c#ro$i să povestească micile lor avent#ri( mai m#lt sa# mai p#ţin picante( găsiră ca%arma 'n plină *ier"ere& /e "iro#l *iecăr#i o*iţer era o "#căţică de .

ainele& 0ompania a 5 a a *ost 'n misi#ne specială $i a d#s *ără 'ntrer#pere l#pte timp de trei l#ni $i )#mătate& 0ompania a revenit ac#m $apte %ile n#măr!nd doispre%ece s#pravieţ#itori& 0omandant#l a%v!rli c!t colo $ervet#l să# al"& — Toate astea n# mă interesea%ă $i ţin să ţi atrag atenţia că tre"#ie să taci p!nă 'n moment#l 'n care e$ti 'ntre"at sa#( con*orm reg#lament#l#i( să ceri permisi#nea de a vor"i& — 7ocotenent#l O.i drept c# pa*ta#a centirom#l#i& Ale d#mitate n# s#nt& 7ocotenet#l O.e%#iţi care l 'ncon)#ra#& — +n sănătatea d#mneavoastră( domnilor& .lsen( din regiment#l G.ainele& Tot#l tre"#ie să se a*le e1act 'n starea 'n care a *ost c!nd a ie$it din maga%ie& +mi este de a)#ns o sing#ră ar#ncăt#ră de oc.etă de a#r $i $i aprinse tacticos o ţigară pe care( 'n preala"il( o "ăgase 'ntr #n ţigaret de argint& 7a deget 'i străl#cea #n inel c# "la%on#l strămo$ilor& Rel#ă( c# #n %!m"et condescendent pe "#%e< — 0on*orm reg#lament#l#i( oricare osta$ — comandant#l accent#ă c#v!nt#l 3osta$3 — e dator ca 'ndată d#pă l#ptă să $i c#reţe ec.ilor& Tre"#ia să str!ngă din dinţi ca să se stăp!nească& >tia 'nsă din e1perienţă că i ar *i *ost *atal să se lase d#s de m!nie& Un sing#r c#v!nt al acest#i maim#ţoi ar *i *ost de a)#ns să *acă din el #n om mort& — Am onoarea să mă pre%int< locotenent#l O.i& Atenţi#ne( '$i sp#se el( e prime)dios& — 7ic.lsen potrivi m!inile $i coatele& 0ei $apte o*iţeri pre%enţi se opriră din m!ncat $i priviră( #$or st!n)eniţi( pe *ereastră& 0omandant#l lovi c# crava$a car!m"ii străl#citori ai ci%melor sale& — 7ocotenente( nas#l d#mitale n# se a*lă pe aceea$i linie c# nast#rele de la g!t& Ai cap#l 'ntors& 9ăn#iesc că #n o*iţer ca d#mneata este la c#rent c# 'ndatorirea osta$#l#i de a ţine cap#l drept c!nd e 'n po%iţie de 3drepţi3& 7ocotenet#l O.lsen corectă po%iţia cap#l#i& 0omandant#l scoase o "ric.idare( ceea ce o *acem ac#m la mod#l cel mai categoric& 7ocotenente( 'ţi ordon să i sp!n%#ri pe pri%onieri& 0ontăm să primim raport de e1ec#tare m!ine la ora -B( c# prile)#l trecerii 'n revistă& — 5ar( domn#le comandant( pri%onierii n# pot *i e1ec#taţi a$a( nitam nisam& — Hă#= *ăc# %!m"itor( comandant#l& Ai să ve%i d#mneata& +ţi atrag 'nsă atenţia că dacă n# mi e1ec#ţi ordin#l vom *i nevoiţi să rec#rgem la măs#ri e1cepţionale& Sc#t#ră $ervet#l d!nd a 'nţelege că disc#ţia l#ase s*!r$it( '$i rel#ă loc#l de la masă $i %!m"i o*iţerilor *erc.m!na se a*lă pe vip#$ca pantalon#l#i( iar coatele *ormea%ă #n #ng.ipament#l $i . tanc#ri cere domn#l#i comandant permisi#nea de a vor"i& — N#4 i o tăie comandant#l& N# ne interesea%ă ce ai p#tea sp#ne& Te poţi re'ntoarce la tr#pa d#mitale $i să p#i acolo tot#l 'n ordine( con*orm reg#lament#l#i& ?ăc# o sc#rtă pa#%ă( apoi lansă ceea ce socotea el a *i marele să# 3piron3& — 6!ine la ora -B trec s#"#nitatea 'n revistă $i stăm noi de vor"ă( locotenente( dacă tr#pa n# se pre%intă c#m tre"#ie& Apropo( i aţi lic.i as#pra d#mitale( locotenente( ca să mă conving c!t e$ti de negli)ent& Fin#ta d#mitale m#rdară seamănă a sa"ota)& /otrivit literei instr#cţi#nilor destinate tr#pelor com"atante( cel care se dedă la acte de sa"ota)( sa# e doar "ăn#it de a$a ceva( va compare 'n *aţa #nei 0#rţi marţiale care( 'n ca% de necesitate( poate *i comp#să c.iţi 'n sec& +l privi pe comandant drept 'n oc.iar( $i n#mai din doi o*iţeri& Am aici $apte $i a$ p#tea( deci( instit#i rapid #n asemenea tri"#nal( dar 'mi 'nc.idat pe r#$ii aceia pe care i aţi ad#s= 7ocotenent#l 'ng.ipament#l $i .lsen( comandant#l companiei a 5 a din regiment#l G.idarea n a *ost e1ec#tată( domn#le comandant& 0omandant#l 'nălţă din spr!ncene( sc#t#ră c# #ng.ip#i că #n amestec de la$itate $i *rică ţi a %dr#ncinat nervii $i că a$a se e1plică lipsa d#mitale de ţin#tă& 7ocotenent#l ro$i p!nă n v!r*#l #rec.ia deget#l#i mic scr#m#l ţigării( cercetă min#ţios "o"#l de )ăratic $i constată c# glas scă%#t< — Sa"ota) $i nes#"ordonare& 6#tă privirea la locotenent $i #rmă sec< — S#ntem 'nsă #mani( locotenente& Com pres#p#ne deci că n# am e1primat s#*icient de clar ordin#l de lic.( compania a 5 a& +mi permit să vă raporte% că n# am av#t 'ncă prile)#l să c#răţăm ec.

lsen( ne cere să vă sp!n%#răm( pe d#mneata $i pe oamenii d#mitale( m!ine 'nainte de ora %ece& 5e n#( voi *i e# cel sp!n%#rat& 5acă ai vrei idee( sp#ne ne o( e #rgent& R#s#l '$i de%veli 'ntr #n %!m"et dinţii al"i& — Am mai m#lte( dar nici #na n# *ace do#ă parale& 5acă evadăm( a$a c#m ne am 'nţeles( tot n# scăpăm c# viaţă& E1istă la noi( 'n armată( #n ordin dement care inter%ice să ca%i pri%onier& Un osta$ tre"#ie să l#pte p!nă la #ltim#l glonţ $i #ltima s#*lare& 5acă apărem a$a( te*eri $i sănăto$i( 'nseamnă nee1ec#tare de ordin $i lic.e%e *oc#l& — S ar p#tea să *iţi nevoiţi să vă )#caţi de a v aţi asc#nselea o ve$nicie( dar e vor"a de viaţa voastră $i n# p#tem ţine seama dec!t de moment#l pre%ent& Ca tre"#i să 'm"răcaţi #ni*orme germane( să vă amestecaţi printre soldaţi $i să nădă)d#iţi că va veni o %i c!nd veţi .et& 7ocotenent#l "!)"!i prin 'nt#neric că#t!nd po%iţia companiei& — 5ragă 8vane( se r#gă el( trimite peste grămada asta de im"ecili c!teva rac.lsen& 8namic# i 'n *aţă& — 6aică( măic#liţă( $#$oti /orta( pre*ăc!nd# se 'nspăim!ntat& /ăi a$a ceva e( desig#r( prime)dios& 9e%na 'nvăl#i $i mai str!ns m#nţii& 7#na dispăr#& Nici #n %gomot& Tot#l părea pa$nic& 7ocotenent#l O.lsen n# *# a#%ită& A)#ns( sări 'n adăpost#l p#nct#l#i de comandă& — 0#m a mers= 'ntre"ă 9ătr!n#l 'ndes!nd c# gri)ă t#t#n#l 'n pipă& — 0omandant#l ăsta e o canalie( răsp#nse printre dinţi locotenent#l O.Cin#l *# găsit pe plac& Era cati*elat $i avea "#c.lsen se instală 'ntre locotenent#l SpPt $i 9ătr!n#l& — Tre"#ie să mă a)#ţi( %ise el& 0omandant#l vrea ca pri%onierii să *ie e1ec#taţi m!ine dimineaţă( 'nainte de %ece& 0#m să i *acem scăpaţi $i c#m să răm!nem nedescoperiţi= 9ătr!n#l p#*ni din pipă& — N# i l#cr# #$or& E nevoie să i asc#ndem pe ă$tia $i e nevoie să ne proc#răm $ase cadavre *ără a *i o"ligaţi să sp!n%#răm pe careva& — 5ar dacă i lăsăm p#r $i simpl# să evade%e= prop#se locotenent#l SpPt& 0red că 9oris e1agerea%ă sp#n!nd că ar *i e1ec#taţi d#pă ce s ar a*la că a# *ost pri%onieri& — Adă l 'ncoace( SpPt( sp#se locotenent#l O.idare imediată& 8ar ordin#l l a dat c.lsen& E ne"#n de legat& A ordonat ca m!ine( la %ece( l#mea să *ie ad#nată pentr# trecere ta revistă& — 0e e= strigă /orta( nevenind# i să $i creadă #rec.lsen& Tre"#ie să ne dea o m!nă de a)#tor2 la #rma #rmei( e cap#l l#i 'n )oc& 0!teva clipe mai t!r%i#( t!năr#l locotenent r#s sărea 'n adăpost& — 0omandant#l nostr#( 'ncep# locotenent#l O.o.ilor& — E$ti s#rd( /orta= Trecere 'n revistă& 0a la reg#lament& /orta i%"#cni 'n r!s& — 5e m#lt n am mai a#%it #na at!t de "#nă& Ne tre"#ie pe p#ţin #n an ca să ne c#răţăm& >i ie$ind din ga#ra săpată 'n păm!nt( se ap#că să *redone%e& — 6ic#ţ#le( ai să ţi măt#ri ga#ra& 6ergem la revistă& — 0are ga#ră= 'ntre"ă din 'nt#neric 6ic#ţ#l& Aceea a&&& /ro"a"il .etele& 5oar trei sa# patr# $i dintr alea mic#ţe& Nimic n# clinti 'nsă& 8van păstra tăcere& /ioasa r#găci#ne a locotenent#l#i O.iar tăt#ca Stalin 'n persoană& — 5ar parti%anii din 'mpre)#rimi= prop#se 9ătr!n#l& — Ar *i o sol#ţie( dar nici ea n# e "#nă( răsp#nse r#s#l& Toate deta$amentele de parti%ani s#nt 'n legăt#ră c# c!te o mare #nitate av!nd #n stat ma)or& 0ei de acolo vor a*la rapid că loc#l nostr# n are c#m să *ie 'n partea asta a *ront#l#i& 5eta$ament#l nostr# se a*lă la s#te de Ailometri de aici& Sing#ra noastră $ansă ar *i să s#sţinem că am *ost i%olaţi 'n timp#l #n#i atac $i am rămas pitiţi 'n spatele *ront#l#i inamic& 5ar trea"a asta n o poţi *ace prea m#ltă vreme nici la voi( nici la noi& > apoi parti%anii a# nervii n pione%e& +nt!i trag $i pe #rmă se in*ormea%ă& 5acă e1plicaţiile noastre pre%intă o *is#ră c!t de mică( vom *i e1ec#taţi de teama ca n# c#mva să *im spioni& N ar *i prima oară c!nd se 'nt!mplă $i nici prima ticălo$ie din ră%"oi#l ăsta& 7ocotenent#l SpPt '$i aprinse o ţigară( *ăc!nd# $i palma că#$ ca să masc.ot#l de r!s *# a#%it la c!ţiva Ailometri& — G#ra4 răcni locotenent#l O.

iar să i m#lţ#m#ţi dacă va sp#ne că d#mneavoastră i aţi dat ordin să tragă( *iindcă 'n *el#l acesta vă salvea%ă cap#l& — 6ai tacă ţi g#ra( /orta( i o tăie 9ătr!n#l& Am apelat la tine ca să ne a)#ţi& Căd că e$ti la c#rent c# toate $i de asemenea mai $tii că n# pot trece dincolo *ără s o păţească& — +.estie mai isteaţă& +mi place& +i #m"lă mintea4 — /ăstra%ă ţi simpatiile4 'l 'ntrer#pse locotenent#l O.is& 0."el $i i cerem s*at#l #n#i caporal asocial& 9#n& 0.a stopat complet de%ertările& Nici măcar e# n a$ *i născocit o c.iar $i cei mai "#ni prieteni ar *ace o *ără e%itare& — >i ce prop#i 'n loc= *ăc#( pier%!nd# $i ră"darea( locotenent#l O.lsen& — +l pre*eraţi( c#mva( pe domn#l $e* al /artid#l#i de la 9erlin( domJ locotenent= — N# pre*er pe nici #n#l& — A$a ceva e c# nep#tinţă 'n %ilele noastre& Ori e$ti pentr#( ori e$ti contra( altminteri( la %id c# tine& +ntre"area i( ce i de ales< Da zdravstvuiet Stalin sa# 7eil 7itler5 — 7a noi( interveni locotenent#l r#s( #n#l ca ăsta ar *i *ost lic.lsen& — N am nici o idee( m#rm#ră r#s#l& N# răm!ne dec!t să ne lăsăm sp!n%#raţi& — Să l 'ntre"ăm pe /orta( prop#se 9ătr!n#l& — Asta i mai tare ca toate4 e1clamă locotenent#l O.otăr!t să i c#reţe pe pri%onieri c!nd o *i să treacă linia *ront#l#i& >i n aveţi ce i *ace( domJ locotenent& 9a dimpotrivă( va tre"#i c.lsen& — Ră"dare( domJ locotenent( ră"dare( c#m %icea $i )#na aia care 'ncerca pentr# a patra oară să $i *acă o "#c#rie c# o "anană prea coaptă& — 0retin4 m!r!i locotenent#l SpPt& — A.ii de )o"en#l me#( se scapă pe ei4 Apoi o roim $i ne asc#ndem 'n tran$eele o"servatorilor& 0# a)#tor#l "aionetei( /orta sc.'( ti%#l me# de la 6oscova( c!nd *ace ceva( *ace "ine& 0# legea l#i din JK.lsen( s#ntem 'n 'nc#rcăt#ră& Tre"#ie să ne l#ăm rămas "#n de la cei $ase "ăieţi& — Toată compania e la c#rent& 0eva mai devreme( c!nd v aţi d#s 'n vi%ită la comandant( el v a $optit< ori se "ălă"ăne r#snacii( ori te "ălă"ăni mătăl#ţă& >i asta n# prea vă ispite$te( n# i a$a= Heide n# vrea să a#dă de nimic& E .( vasă%ică e pe d astea( domJ locotenent= 9#n( 'n ca%#l acesta mă voi retrage 'n gropiţa noastră personală( a mea $i a l#i 6ic#ţ#l& Era pe )#mătate a*ară din lăca$( c!nd locotenent#l SpPt sp#se 'mpăci#itor< — Ei .iţă pe păm!nt plan#l de acţi#ne2 cei trei o*iţeri $i 9ătr!n#l apro"ară& +ncep# să i prindă ideea& — 5#pă aia( #rmă el( 'ncepe adevărat#l circ& 9arcelona va *i gata c# ar#ncător#l de .ai( /orta( ce ţi a sărit a$a m#$tar#l& Am ar#ncat $i e# o vor"ă&&& — 5e data asta $terg c# "#retele( domJ locotenent( dar să n# se mai repete& 7a capitol#l ăsta s#nt oarec#m sensi"il& 0!nd ai de a *ace n#mai c# idioţi( ţii 'n mod special să n# *ii con*#ndat c# ei& >i r!se insolent& 0!t prive$te salvarea celor $ase( trea"a n# i at!t de grea pe c!t pare& E de a)#ns ca ei să ateri%e%e dincolo 'n c.ip de eroi& — E1plică te( 'l r#gă locotenent#l O.p#tea pleca& — 0a să *im prin$i 'n #ni*orme germane= răsp#nse( sarcastic( r#s#l& Nimeni n o să ne creadă& Com *i sp!n%#raţi ca Hi.lsen& S#ntem aici trei o*iţeri $i #n ?eld.eamă l& 6 ar mira să n# ai"ă o idee& /orta se *#ri$ă pe "r!nci 'n adăpost& — Are careva vre#n c#i de co$ci#g= 'ntre"ă el o"ra%nic& 7ocotenent#l SpPt 'i o*eri o ţigară& — Cala"il4 +n *el#l ăsta *ac economie l ale mele& — /orta( 'ncep# locotenent#l O.lsen& — Ne tre"#ie $ase cadavre( domJ locotenent& Trei le $i avem& 0elelalte trei( "a 'ncă $i #n s#pliment( le vom avea( n# i pro"lemă& 6ic#ţ#l( 36ergi ori 0rapă3 $i c# mine o să ne deplasăm niţel să vedem c#m miros o"ielele l#i 8van $i o să i scărpinăm p#ţin de p#rici& 0!teva ra*ale de mitralieră 'n l#ng#l tran$eelor o să i p#nă *ără ndoială 'n mi$care& +n cinci min#te tre"#ie să ai"ă impresia că s asaltaţi de #n "atalion +ntreg( iar c!nd vor da c# oc.idat dem#lt& /orta 'i ar#ncă o privire pie%i$ă( dar amicală< — Noroc#l d#mitale( drag#l me# o*iţer r#sAi( e că te a*li aici $i n# dincolo( altminteri te tre%eai m!ine c# o %gardă de g!t& — 8deile( /orta( ideile4 strigă( scos din sărite( locotenent#l O.

alima( min#tele contea%ă( domJ locotenent( $i sit#aţia evol#ea%ă mai i#te dec!t ai p#tea g!ndi& +n moment#l acela tot armament#l nostr# a#tomat intră 'n acţi#ne< st#rmge.lsen& >i c!nd ai de g!nd să 'ncepi repre%entaţia= — 7a I *i1& 6ic#ţ#l( 36ergi ori 0rapă3 $i c# mine ne pornim( către ceas#l do#ă $i )#mătate& 5ar acţi#nea tre"#ie să 'nceapă *i1 la trei( *iindcă 'n moment#l acela dăm dr#m#l la pocnitori& Or n# cred că avem de a *ace n#mai c# ni$te idioţi& Un %!m"et pe "#%ele locotenent#l#i r#s< — 6#lţ#mesc& — 5e ce ora I= 'ntre"ă locotenent#l SpPt& — E ora c!nd nimeni n# se a$teaptă să *ie atacat& Sol#l e prea #med& +n m#nţi e ceaţă $i cea mai sla"ă adiere de v!nt o poate risipi& 5#pă do#ă ceas#ri( ceaţa revine $i se *i1ea%ă< deci te poţi asc#nde 'n ea& Toată ga$ca din *aţă trage la ag.ea $i s o ap#caţi pe dr#m#l pe care o să vi l arăt& E mai sănătos să veniţi c# mine ca să l rec#noa$teţi& N# vă văd "ine dacă vă rătăciţi către laţ#l l#i 6ic#ţ#l& Hilele astea e pornit mere# pe s#gr#mat& R#s#l *ăc# 3da3 din cap& — :#li#s Heide are o l#netă c# in*raro$ii $i e #n #ciga$& 5e 6ic#ţ#l o să mă oc#p e#( dar pentr# Heide n# garante%& E #n ticălos& /e cei noi n# i c#nosc& Haideţi( domJle locotenent( o să vă arăt dr#m#l& ?iţi c# "ăgare de seamă( *raţii d#mneavoastră a# 'mp!n%it tot teren#l c# p!ndari& T!r!$( traversară re$ea#a de s!rmă g.ereGI( mitraliere( toată %estrea& — /e d#mneavoastră( domJ locotenent( #rmă el( adres!nd# se o*iţer#l#i r#s( va *i nevoie să vă aran)ăm niţel( a$a 'nc!t să aveţi aer#l c#iva care a *ost tort#rat& 6ic#ţii va *ace trea"a asta c!t ai clipi din oc.lsen *ăc# da din cap& +$i controlară ceas#rile< GG(B5& — Sal#t( %ise /orta $i dispăr# 'n groapa l#i( de #nde *# a#%it sp#n!nd# i 6ic#ţ#l#i< +n trad#cere literală2 p#$că de asalt& SG #l constit#ia o medie 'ntre pistol#l mitralieră( av!nd apro1imativ acelea$i dimensi#ni( $i p#$ca mitralieră a cărei m#niţie o *olosea& GK Ge.*lăcări& E1act 'n sec#nda 'n care e# lanse% o rac.impată $i atinseră 3ţara nimăn#i3& Nici #n %gomot& +nt#neric#l 'i 'ng.ioase ca $i eroii no$tri de alăt#ri& 0!nd ne or vedea( dă dam"la#a peste ei& Că s*ăt#iesc 'nsă( domJle r#sAi( ca d#pă ce vom lansa grenadele s o 'ntindeţi de parcă v ar *i ap#cat strec.eime ?eld /oli%ei< /oliţia secretă militară asimilată deseori $i :andarmeriei de campanie& GI .i& 0.oră ar#ncătoarele c# tot ce pot ele da& S#nt sig#r s#tă n s#tă că acolo n spate( "ăieţa$ii de la "ateriile 5O vor *ace n pantaloni c!nd vor a#%i toată %arva asta $i se vor ap#ca să tragă salvă d#pă salvă& Sovieticii vor *i convin$i că 'ntreaga armată 'i atacă& 7a r!nd#l lor vor s#na $i ei de$teptarea la "atalion#l de eroi ai comandament#l#i nostr# de alăt#ri $i n# mă 'n$el %ic!nd că ace$tia '$i vor l#a picioarele la spinare& Or( a$a ceva e molipsitor& Cor sosi la cantonament#l comandant#l#i $i a tr#pei sale de neisprăviţi& Ăia o s o ia $i ei la goană *ără să $i mai *acă vali%ele& 0!nd 'ncepe o asemenea .iar 'n spatele acest#i sector& Ceţi adă#ga că aţi *ost arestaţi 'mpre#nă c# c!ţiva parti%ani pe care i aţi 'nt!lnit pe propri#l vostr# sector $i că parti%anii v a# cond#s p!nă la *erma 'n care am *ăc#t ra%ie& E drept că #n#l din ei a $ters o( dar n# cred că a i%"#tit să treacă liniile& /rea era "leg& Apoi veţi povesti( drept 'nc.etă ro$ie( el p!rle$te $oric#l celor din avanpost#ri& 5#pă trei%eci de sec#nde "ăgaţi 'n .eiere( că d#pă ce aţi scăpat de )andarmi aţi a)#ns 'n po%iţiile noastre( că aţi c#cerit tran$eea 'n doi timpi $i trei mi$cări $i că aţi gonit #n "atalion 'ntreg& Tre"#ie să vă mi$caţi 'nsă rapid( domJ le locotenent( *iindcă amicii din *aţă vor vrea imediat să atace $i vor oc#pa po%iţiile a"andonate de eroii no$tri de garni%oană& — 5ar dacă va *i atacată $i compania voastră= se nelini$ti locotenent#l r#s& /orta r!n)i& — N# i nici #n pericol& — E$ti ţicnit de a "inelea( sp#se r!%!nd locotenent#l O.iţi& 5#pă #n s*ert de ceas era# 'ndărăt& — 5e acord= 'ntre"ă /orta& 7ocotenent#l O.ip#rile( aţi scăpat din la"ele G&?&/GK& #l#i 'n timp ce eraţi d#$i la e1ec#ţie& Apoi veţi declara că 'mpre#nă c# cei cinci osta$i ai d#mneavoastră i aţi atacat pe )andarmi( asta 'nt!mpl!nd# se c.

lsen& — E comandant#l de "atalion& 7ocotenent#l *ăc# o str!m"ăt#ră( d#pă care se pre%entă reg#lamentar& — Aici 3Emil l3& 5e patr# ori la r!nd răsp#nse sec< 39ine( domn#le comandant3( apoi p#se receptor#l )os $i se 'ntoarse spre 9ătr!n#l& — Ordin comandanţilor de pl#ton< 0ompania se pre%intă pentr# inspecţie de pl#toane( 'n imediata apropiere a stat#l#i ma)or& /l#ton#l .lsen& Crea ca m!ine dimineaţă să i vadă .lsen c.— Ră%"oi#l ăsta e o trea"ă a drac#l#i de peric#loasă( 6ic#ţ#le& Ar tre"#i să ne *acem $i noi testament#l ca "arosanii& Rest#l se c#*#ndă 'ntr #n m#rm#r ininteligi"il& 6ic#ţ#l r!se nepăsător& 7egionar#l %"ieră la el& /e deas#pra capetelor lor $#ieră #n glonte rătăcit& Apoi lini$tea se lăsă peste 'ntreg#l sector& /#ţin d#pă mie%#l nopţii cei doi o*iţeri ie$iră să inspecte%e po%iţiile& — E sinistră lini$ea asta( $opti locotenent#l SpPt $i $i ridică privirea spre cer#l pe care se rostogolea# nori grei& Un %gomot 'l opri& N# era dec!t #n *o$net #$or( #n *reamăt a"ia simţit al *r#n%i$#l#i( dar pentr# cei doi o*iţeri el se trans*ormă instantane# 'ntr #n vacarm 'ngro%itor( c# o ţeastă de mort r!n)ind la ei& O clipă rămaseră 'ncremeniţi str!ng!nd 'n m!ini pistoalele mitralieră& Apoi locotenent#l O.lsen& 8ar santinelele tale trag la ag.3( răsp#nde c# voce scă%#tă s#"o*iţer#l Heide& Asc#ltă o clipă( apoi trec# receptor#l locotenent#l#i O.lsen& 0e s ar *i petrec#t dacă te sc#la 8van= O mierleai( ce %ici= — Am reparti%at sc.lsen& 0ei doi o*iţeri se 'napoiară la p#nct#l lor de comandă& +n acela$i moment %"!rn!i tele*on#l de campanie& — 3Emil G.la orele %ece( pl#ton#l G la #nspre%ece $i a$a mai departe& — Gro%av mai e $i comandant#l ăsta( m#rm#ră locotenent#l SpPt& — >i *eroce pe deas#pra( replică O.i$toc de ţigară le a)#nge( răsp#nse locotenent#l O.orn plantat acolo de idiot#l sat#l#i& — 6ama mia( $ase $ase4 'l a#%iră ei )#"il!nd& — 6ă 'ntre" c#m de pot vedea %ar#rile pe 'nt#neric( se min#nă locotenent#l SpPt& — Un c.o.ioase *iindcă $ti# că $i $e*#l lor doarme& 5acă 8van ar *i atacat( aveai "eregata tăiată 'nainte de a desc.or plecat la v!nătoare& Nat#ra e $i ea 'n ră%"oi& 0ontin#ară să #rce deal#l& 6ergea# *ără să *acă vre#n %gomot& Acolo #nde era posi"il *olosea# cam#*la)#l copacilor $i t#*i$#rilor& /ro*ita# de orice #m"ră& 0eva mai 'ncolo se opriră trăg!nd c# #rec.ii& Ai merita( pentr# negli)enta ta( să te c#răţ pe loc& 0ei doi o*iţeri '$i #rmară dr#m#l& 0!teva proiectile rătăcite $#ierară ameninţător& Un .im"#rile de santinelă( 'ngăimă s#"o*iţer#l 'ncerc!nd să se sc#%e& — Sig#r că da( '$i "ăt# )oc de el locotenent#l O.ii $i 'ntre"ă nă#c< — 0e se nt!mplă= — 0retin#le4 scr!$ni locotenent#l O.ide t# oc.ea& /rinseră #n s#net ci#dat $i gre# de desl#$it& Apoi simţiră c#m li se #rcă s!ngele la cap< 'n *aţa lor careva s*orăia $i s*orăia tare de tot& — Asta i "#nă4 $opti locotenent#l Spat& Am!ndoi porniră 'n direcţia de #nde venea insolit#l s#net& 8ar"a *ragedă era aidoma #n#i covor moale( a"sor"ind orice %gomot& Se opriră la marginea #n#i adăpost individ#al& Era #n adăpost ad!nc $i "ine e1ec#tat& /e *#nd#l l#i( *ăc#t colac( dormea #n s#"o*iţer $i s*orăia să scoale morţii din somn& /istol#l să# mitralieră %ăcea( #itat( alăt#ri& 7ocotenent#l SpPt se aplecă #$#rel $i ap#că arma& /ropti ţeava pe piept#l s#"o*iţer#l#i gre# de somn( apoi 'l tre%i( pocnind# l peste cap& S#"o*iţer#l sări 'n s#s( dar se simţi imediat 'm"r!ncit c# "r#talitate& 9ol"orosi ceva nedesl#$it( .icoti pe n*#ndate& — E #n di.ot de r!s răs#nă& — 6ic#ţ#l( constatară ei& Apoi a$teptară răsp#ns#l l#i /orta care( "ine'nţeles( n# 'nt!r%ie& Hăriră $i )o"en#l gal"en 'nălţ!nd# se din verdeaţa 'ncon)#rătoare aidoma #n#i .ol"ă oc.

nească p#ţin& Sosi 'nsă /orta& — Am a#%it c#m că $e*#l cel mare a por#ncit inspecţia& +mi permit să raporte% că e# $i 6ic#ţ#l s#ntem gata& :o"en#l $i picioarele s#nt spălate( "a avem $i panglic#ţe ro$ii 'mpletite 'ntr #n an#me loc& — 0ară te drac#l#i4 'n)#ră locotenent#l O.lsen& Ne a# rămas doar patr# min#te& Heide stătea c#lcat l!ngă mitralieră& Se răs#ci $i *i1ă ameninţător pe *iecare dintre noii veniţi& — Să se $tie că ăla care n# se ţine lipit de mine c!nd 'i dăm dr#m#l( 'l c#răţ c# m!na mea& "aniemaeşi5 Un recr#t de $aptespre%ece ani se porni pe pl!ns& Heide se rostogoli p!nă la el $i l lovi săl"atic de trei patr# ori peste *aţă& — Termină c# smiorcăiala4 Tot ce ri$ti e să ţi %"oare "ila& >i n# ţi mai da t!r$a pe *aţă( altminteri va *i prim#l $i #ltim#l tă# atac4 Recr#t#l 'ncep# să #rle2 Heide se năp#sti as#pra l#i $i l pocni de c!teva ori c# dos#l la"ei& — G#ra( )igodie( sa# te omor4 7ocotenent#l O.impată $i mist#ind# se 'n 'nt#neric& — 5ă 5oamne ca tot#l să meargă "ine( '$i rosti c# glas tare g!nd#l locotenent#l SpPt& 6in#tele trecea#& 9lom din 9arcelona $i 9ătr!n#l '$i ţinea# de m#lt oamenii 'n alertă& Servanţii celor trei gr#pe de ar#ncătoare stătea# gata( c# minele 'n m!nă& 9arcelona ţinea str!ns l!ngă el gre#l ar#ncător de *lăcări& /entr# n# se $tie a c!ta oară 'i veri*ică dispo%itiv#l de *#ncţionare& — 5e a$ *i p#t#t măcar să i sc.iar dec!t de r#$i& — 9#nă trea"ă( sergent( remarcă o*iţer#l r#s& — 5a( at!ta timp 'nsă c!t ne a*lăm 'n ră%"oi( se gră"i să replice locotenent#l O.lsen $i o*iţer#l r#s contempla# 'n tăcere scena& 0eea ce *ăcea Heide era cinic $i "r#tal( dar necesar& ?rica t!năr#l#i recr#t se p#tea 'ntinde peste 'ntreaga companie ca #n *oc de paie& Un deta$ament care o r#pe la *#gă c#prins de panică este o pradă din cele mai lesnicioase pentr# inamic& 5in clipa aceea( gr#pa de mitraliere avea să se teamă de Heide mai m#lt c.lsen( 'ţi sp#n pentr# #ltima oară< n# vrea# să văd )o"en#l ăsta prin prea)ma stat#l#i ma)or4 — 5ar e o *r#m#seţe( domJle locotenent( o"iectă /orta( s#*l!nd peste )o"en ca să 'nlăt#re #n *ir de pra* imaginar& >tiţi( a$ p#tea event#al 'm"răca $i roc.sp!n%#raţi pe cei $ase& Se 'n*ă$#rară 'n păt#ri c# g!nd#l să se odi.lsen& — 9ine( domJle locotenent& 6ă d#c& >i /orta '$i scoase )o"en#l gal"en( 'l *recă energic de m!necă( s#*lă peste el $i l l#str#i din no#& — 5oamne( ce pălărie s#per"ă4 S#nt sig#r să domn#J comandant din 9resla# va *i 'nc!ntat ca $i de pănglic#ţele din c#r#l l#i 6ic#ţ#l& 5acă cere e1plicaţii( o să i sp#nem că asta i ţin#ta de gală& — 8ar el( mon camarade( o să dea ordin ca 'ntreaga companie să *ie e1ec#tată $i c# asta "asta( g!ndi c# glas tare mic#l legionar& — /orta( ameninţă locotenent#l O.e* să adoarmă& Cag 'i %ărirăm pe /orta( 6ic#ţ#l $i 7egionar#l căţăr!nd# se a*ară din tran$ee( strec#r!nd# se prin prim#l "ara) de s!rmă g.im" valva( m#rm#ră el& N# prea e sig#ră& A tre"#it s o c*rpesc c# o "#cată de le#coplast&&& — N# mai e timp( răsp#nse locotenent#l O.ia pe care am c!$tigat o de la "aron#l rom!n& — Hă# că l ar lovi dam"la#a pe do"itoc#l ăla de comandant4 %ise Heide& — 9##n4 5ar ac#m :ose* /orta( Sta"sge*reiter prin graţia l#i 5#mne%e#( 'ncepe să cam *ie neră"dător& Com merge să *acem o vi%ită *răţior#l#i nostr# 8van& N# vă lăsaţi *#raţi de somn( căci altminteri riscaţi să *iţi p!rliţi pe #nde $ti# e#& Nimeni n avea 'nsă c.lsen& N ap#că el "ine să termine vor"a $i teren#l din *aţă păr# că %"oară 'n mii de ţăndări& O e1plo%ie teri"ilă ne %g!lţ!i po%iţia& Apoi răs#nă #n #rlet l#ng $i in*ernal $i tr#p#l de #ria$ al 6ic#ţ#l#i ţ!$ni 'naintea noastră& /roţăpit l!ngă tran$eea inamică( c# melon#l pe cap $i p#$ca mitralieră lipită de $old( trăgea 'mpro$c!nd c# gloanţe trasoare&&& .

S#rpri%a *#sese totală& — 9arcelona4 #rlă locotenent#l O.lsen *a"rică #n raport scris 'n care sp#nea că lic.etele astea 'ţi "ăga# groa%a n oase& 7ocotenent#l r#s o l#ă la goană #rmat de oamenii săi& — Dosvidanie3 strigă el $i dispăr#& 9atalion#l comandant#l#i *ăc# e1act ceea ce pre%isese /orta& O l#ă la sănătoasa& 5ar spre marea noastră s#rpri%ă( r#$ii n# atacară& A"ia d#pă vreo $apte ore sector#l '$i regăsi calm#l& Sovieticii ţinea# teren#l nostr# s#" #n *oc dens de artilerie& +ntr #n t!r%i#( către s*!r$it#l d#pă amie%ii( legăt#ra c# "atalion#l *# resta"ilită& 8nspecţia se an#lă& Oamenii '$i reoc#pară po%iţiile( *irele tele*onice *#ră 'ntinse la loc& Nimeni n# $tia prea "ine ce se 'nt!mplase& 7ocotenent#l O.lsen se lăsă 'n )os& Armanent#l nostr# a#tomat se porni să sc#ipe *oc& Heide( r!%!nd ca #n dement( slo"o%ea ra*ală d#pă ra*ală& — Ar#ncătoare( *oc4 răcni locotenent#l SpPt& /roiectilele descriseră pe cer traiectoria lor c#r"ă $i că%#ră 'n spatele tran$eelor inamice& ?rene%ia l#ptei c#prinse pe toţi oamenii companiei& Orice *el de teamă dispăr#se& Am str!ns crăcăna p#$tii mele mitralieră( am *ăc#t #n salt $i m am instalat 'ntr o p!lnie de o"#% 'n plină 3ţară a nimăn#i3& Un gr#p de soldaţi ţ!$ni a*ară din tran$eea pe care o aveam 'n *aţă&&& Am inspirat ad!nc $i am *i1at solid pat#l armei 'n sco"it#ra #măr#l#i& 0a pe poligon& 0# ţinta "ine prinsă 'n cătare( goleam 'ncărcător d#pă 'ncărcător( 'nloc#ite imediat c# altele de către servant#l me#( #n om de ac#m 'n v!rstă& Armam $i apăsam pe trăgaci& 5eas#pra capetelor noastre t#na& Ua ocean or"itor de *lăcări pre*ăc#se cer#l 'ntr #n gigantic ecran( il#min!nd teren#l ca n plină %i& 6#nţii crăpa# $i se năr#ia#& /orta av#sese dreptate& 35O3 #rile se de$teptaseră& Trăgea# ai#rea( salvă d#pă salvă& ?ioroasele lor rac.lsen& Rac.ete e1ploda# 'n spatele nostr#& ?ăc#i #n salt 'ndărăt $i mă tr!ntii l!ngă locotenent#l O.idarea a av#t loc& A do#a %i comandant#l ni l e1pedie pe ad)#nct#l să# pentr# constatare& Ad)#nct#l veni( dar n# ţin# de*el să vadă le$#rile& +i sp#se l#i O.lsen< — S#ntem de acord să declarăm că le am vă%#t& 5#pă plecarea ad)#nct#l#i( locotenent#l dăd# din cap< — A$adar( am *i p#t#t ren#nţa la toată p#nerea asta n scenă #ciga$ă&&& Seara #rmătoare primirăm ordin să trimitem o patr#lă 'n spatele liniilor r#se$ti& Stat#l ma)or dorea să c#noască valoarea( 'n g#ri de *oc( a artileriei inamice $i dacă a# sa# n# tanc#ri& 9ine'nţeles( măgăreaţa că%# pe gr#pa noastră& Ar *i *ost( de alt*el( o ne"#nie ca pentr# o asemenea misi#ne să *ie *olosiţi no# veniţii& Un#l d#pă alt#l( părăsirăm tran$eele $i ne 'ndreptarăm c# pa$i de l#p spre po%iţiile inamice& 6ic#ţ#l %orea( c# laţ#l 'n m!nă& — +mpărţim a#r#l( 'i sp#sese /orta o clipă 'naintea plecării& >tiam prea "ine despre ce a#r e vor"a& N# trecea# niciodată pe l!ngă #n cadavr# *ără să l e1amine%e $i să i sm#lgă( dacă avea( coroanele de a#r& — +ntr o "#nă %i( le pre%isese 9ătr!n#l( mania asta de colecţionari o să vă coste cap#l& 0omiteţi deodată do#ă crime< 'n prim#l r!nd )e*#irea #n#i cadavr#( delict rec#nosc#t de toate ţările& A do#a( rec#nosc#tă doar de g#vern#l nostr#( care preci%ea%ă că toate coroanele .lsen raportă #n atac prin s#rpindere al in*anteriei inamice& Un deta$ament 'ncercase să oc#pe tran$eele noastre& 0ompania vecină dăd# aceea$i e1plicaţie& 8storia *# considerată veridică& Am ad#nat $ase soldaţi r#$i morţi $i i am sp!n%#rat de copaci& 7ocotenent#l O.lsen& 9arcelona se ridică $i se năp#sti 'nainte& Ar#ncător#l de *lăcări il#mină teren#l& Sil#ete de oameni *#gea# 'ncolo $i 'ncoace trans*ormate 'n torţe vii& 9raţ#l locotenent#l#i O.

emă 7egionar#l& Cec.de a#r aparţin Stat#l#i $i tre"#iesc( ca atare( dep#se la cel mai apropiat centr# S&S& 8n*racţi#ne pedepsită c# moartea& — /esimist#le( r!se /orta& — E# #n#l n# dep#n nimic( conc.i c#no$tinţe& Ne apropiarăm& — Cec.emoroi%i= se nelini$ti 6ic#ţ#l& — 8diot#le4 *ăc# /orta $i ar#ncă peste #măr "ileţel#l care pieri 'n noapte( aidoma #nei mici păsărici al"e& 0!nd revenirăm era aproape de %i#ă& Ne petreceam timp#l amelior!nd# ne po%iţiile& 0omandant#l s*!r$ise prin a $i 'nvinge *rica $i ordonase trecerea 'n revistă pentr# a do#a %i& >edeam( instalaţi con*orta"il( pe *#nd#l tran$eei& 5in c!nd 'n c!nd( o ar#ncăt#ră de oc.eate $i .i spre c#i"#l de mitralieră& +i c#no$team "ine pe r#$i& Oric!nd p#tea# să se strecoare $i să ia prin s#rprindere toată tran$eea& Era 'ntr#c!tva specialitatea lor& — /oveste$te ne ceva( /orta( cer# locotenent#l O.i%iţione% o me%elărie $i #n "ordel& +n lagărele de concentrare( esesi$tii le sm#lg dinţii de a#r din g#ră 'ncă de vii& Noi s#ntem #mani& Noi a$teptăm să *ie morţi& — 0e porcărie4 'n)#ră Stege& — 8a n# te mai amesteca( intelect#al căcăcios ce e$ti4 Oc#pă te de ter*eloagele tale( iar noi o să ne contin#ăm a*acerile noastre& >i să vedem cine a)#nge mai departe&&& Ne 'n*#ndasem ad!nc 'n spatele liniilor r#se$ti( c!nd 9ătr!n#l stopă "r#sc 'n *aţa #nei văioage& — E careva acolo( $opti el& 6ic#ţ#l $i 7egionar#l se strec#rară pe tăc#te printre t#*i$#ri( ca să vadă despre ce i vor"a& — Ceniţi 'ncoace( ne c.lsen& — 5a( da( o istorie c# niscaiva 'nt!mplări( prop#se :#li#s Heide& /orta sc#ipă co)ile de seminţe de *loarea soarel#i pe care le ronţăise& — 5e acord( dar ce *el de istorie& 5oar n# te d#ci la cinema %ic!nd< 3arătaţi mi #n *ilm3& O a#d de aici pe gagica de la casă %"ier!nd< 3Sp#neţi( ce *el de *ilm=3 E# #n#l am *ăc#t de c!teva ori 'ncon)#r#l l#mii c# tr#pele l#i Adol*& — Una c# t!r*e( cer# 6ic#ţ#l ling!nd# se pe "#%e& — N#mai la asta vă stă g!nd#l( *ăc# de%g#stat Stege& — 9agă ţi o grenadă 'n *#nd $i saltă i sig#ranţa( #rlă( 'n*#riat 6ic#ţ#l& 5acă societatea noastră n# ţi convine&&& Apoi( 'ntorc!nd# se spre /orta< — O istorie c# dame%e( /orta& Ador c!nd mi se poveste$te de gagici care a# m!ncărimi( $tii t# #nde4= — Ei da( asta ţi 'nc.i c#no$tinţe= 'ntre"ă 9ătr!n#l e1amin!nd cele cinci cadavre& — E1ec#taţi( constată /orta& 0!te #n glonţ de Nagan 'n cea*ă& — 0e scrie pe peticele alea de .ise 6ic#ţ#l& 0# "i$tarii pe care i scot pe ele( am de g!nd ca d#pă ră%"oi să mi ac.!rtie prinse de piept= se interesă 6ic#ţ#l& /orta desprinse #na din *oile agăţate de piept#l morţilor $i trad#se& — Trădători ai popor#l#i& — 0!tă tr#dă de pomană( m#rm#ră 9arcelona( 'mping!nd c# ci%ma #n#l din le$#ri& +i rec#nosc#sem imediat pe e1 pri%onierii no$tri& 0irc#l pe care 'l organi%asem c# at!ta gri)ă se dovedise in#til& — 6ă 'ntre" c#m s a# petrec#t l#cr#rile( *ăc# 9ătr!n#l& >i #nde a dispăr#t locotenent#l= — 5oar n o să vărsaţi ac#m lacrimi pentr# ni$te )igodii( m!r!i Heide& 5ac a$ *# $ti#t c o roiesc( 'i c#răţam dinainte& — +ntr o "#nă %i( dragă :#li#s( o să te tre%e$ti c# o ga#ră 'n ţeastă( 'i proroci 9arcelona& Tipi de alde tine( am c#nosc#t 'n Spania& Ac#m s#nt c# toţii s#" păm!nt& Heide r!n)i< — 5intre noi doi( t# vei *i prim#l& — 5est#l( ordonă 9ătr!n#l& 5aţi i dr#m#l 'nainte& >i m#cles4 Altminteri riscăm complicaţii& — 0e s alea( complicaţii= Un *el de .ip#i t#( *ăc# /orta %!m"ind larg& /ovestioare de$#c.

im"!nd *ără tran%iţie s#"iect#l $i a"andon!nd istoria l#i /orta care( ca de o"icei( n# era o istorie& .aină l a scos 'n calea noastră( pretinde ordine $i disciplină& >i are per*ectă dreptate& ?ără ordine n# se poate participa la #n asemenea ră%"oi& Ră%"oi#l tre"#ie l#at 'n serios( ca tot ce e militar& Că%#t aţi vreodată #n o*iţer .iar să $tampile%e c# %vastica t!rtiţa t#t#ror& — /orta( /orta( .iasmă n vine& El va *ace ce i va stă n p#teri ca să pierdem ră%"oi#l& /!nă #na alta( trea"a asta n o $tie nici el& Crea o trecere 'n revistă( o *r#moasă $i disciplinată trecere 'n revistă( ca pe vrem#rile "#ne ale sl#)"ei 'n garni%oană( l#nea de dimineaţă& >i( v!r!nd s#" nas#l 6ic#ţ#l#i o grenadă< — >tii ce i drăcia asta= — O grenadă de m!nă( ţipă 6ic#ţ#l ne'ndră%nind să $i ia privirea de la prime)dios#l proiectil& — 9ravo( "ăieţică& E1act& O grenadă de m!nă& 6odel -NBM( născ#tă la maternitatea 9am"erg( secţia *#rnit#ri militare& +mpac.li%ind# se 'n timp ce $i scoate sa"ia pentr# l#ptă= N#( domnilor( avem nevoie de serio%itate& Uită te la tine 6ic#ţ#le( )egos $i p#t#ros( *ără cască 'n plin ră%"oi& Unde ţi e masca de ga%e= Ha"ar n ai( n# i a$a= /rive$te ţi #n pic #ni*orma= /arc ai *i #n popă "eţiv că%#t 'ntr o .etată de ginga$e m!ini de p#tori $i e1pediată no#ă( eroilor& >tii t# la ce sl#)e$te= >i /orta se ap#că să 'nv!rtă grenada pe deas#pra cap#l#i2 vă%#sem c# toţii mi$c!nd# se inel#l c#i#l#i de sig#ranţă& — Atenţie4 'l preveni Steiner& /oate e1ploda $i să ne c#reţe pe toţi& — /ăi asta i $i misi#nea ei( lăm#ri /orta& E #tilă *oc& /oţi omor' c# ea #n 8van sa# lic.iar complet nerod& 0omandant#l din 9resla# va *i *ericit să constate ce ai asimilat& +mi 'nc.i%i o cramă( c#m tot at!t de "ine poţi e1pedia #n comandant 'ntr o altă l#me& — Se poate $i pesc#i c# ea( se amestecă 6ic#ţ#l& — 9ravo( *ăc# /orta& N# e$ti c.a%na& Cascris#Jmă sii( 6ic#ţ#le( mai m#ltă ţin#tă4 5acă o ţii tot a$a( riscăm să c!$tigăm ră%"oi#l& Or( 'ţi dai t# seama c!te "elele ni s ar trage din asta= — 9a e# n# vrea# să c!$tig ră%"oi#l( protestă 6ic#ţ#l& Sp#ne mi #nde să preda# legitimaţia $i v am %is la toţi pa $i p#si& — Te cred prea "ine( replică /orta( dar #ite c aici te 'n$eli t#& N# se părăse$te a$a( c# #na c# do#ă( *r#moasa viaţă militară& Aici n# i Armata Salvării& 5ar o să vină $i asta& 9a*tă avem2 8is#s( prea i#"it#l *i# al 6ariei $i al l#i 8osi* din Na%aret( ne trimite #n comandant( #n no"il( #n ag.ida #n adăpost& Te poţi sl#)i de ea ca să desc.ip#i că va #rla ceva 'n gen#l< 3O"erge*reiter4 Cită 'ncălţată4 O să mă oc#p de d#mneata4 6eriţi pe deplin o moarte onora"ilă( c# glonţ $i pra* de p#$că& O să *ie o cinste pentr# pl#ton#l de e1ec#ţie43 — 5e ce să *i# e1ec#tat= se min#nă 6ic#ţ#l& — 5 aia& +ntr #n ră%"oi( mai tre"#ie din c!nd 'n c!nd $i c!te o e1ec#ţie& E indispensa"il dacă vrem ca oamenii să ia ră%"oi#l 'n serios& /opor#l tre"#ie să simtă $i să 'nţeleagă că moartea ameninţă de pret#tindeni& > apoi( generalii $i comandanţii vor $i ei să vadă c#m cade #cis #n om& E ţel#l carierei lor& >i 'ntr#c!t pe *ront n# se pot d#ce *iindcă doctorii lor pretind că a# #lcer la stomac( găsesc c!ţiva pe care să i e1ec#te( ast*el că( odată terminat ră%"oi#l( să poată vor"i $i ei de morţi& +n ca%#l tă# 'nsă( 6ic#ţ#le( e1ec#ţia este e1cl#să& E$ti #n soldat prima4 >i nici n# i 'ncă 'ndea)#ns de cald pentr# tine 'n iad& Toate daravelile astea cer timp& 6ic#ţ#l *# vi%i"il măg#lit& — 5a( da n# i a$a că s *ormida"il= /orta 'nc#viinţă $i #rmă< — +ntocmai& Ai e1act tot ceea ce aprecia%ă militarii& E$ti anal*a"et $i do"itoc& ?aci tot ce ţi ordonă( ca #n tanc căr#ia 'i merge motor#l& 0# osta$i ca tine( armatele germane vor s#p#ne o l#me 'ntreagă $i vor i%"#ti c.lsen( lim"a asta a ta o să te d#că 'ntr o %i la $treang& — 8talia o să ne atace pe la spate( 'ncep# 6ic#ţ#l( sc.o.porcoase& N#( a%i o să vă vor"esc pe teme morale& 8a să vedem&&& >i /orta se pre*ăc# că re*lectea%ă& — 5e pildă( aceea a proprietar#l#i care l a 'n$elat pe vidan)or#l să#& N#( asta( oric#m( n o să vă sp#nă nimic& Tre"#ie că#tat altceva& 0eva potrivit #nei %ile ca aceea de m!ine( c!nd la apoge#l acest#i at!t de prime)dios ră%"oi ni s a *i1at o trecere 'n revistă& No"il#l "aron din 9resla#( pe care o soartă .oti locotenent#l O.

G5 'n clipa c!nd amicii no$tri vor c!$tiga ră%"oi#l& 7ocotenent#l O.lsen dăd# din cap $i ar#ncă o privire 'n l#ng#l tran$eei 'n care oamenii se că%nea# să dea )os de pe ec.arna$ament#l nostr# nel#str#it& 5e #nde să l#ăm va1( asta n# l interesa& 0!nd ne lăsă 'n pace( *iecare om din companie semăna c# #n "#lgăre de "ălegar& O altă inspecţie *# ordonată pentr# dimineaţa #rmătoare& >i asta( 'ncă trei %ile de a r!nd#l& /edepsele c# 'nc.rer #l Heinric.— >i de ce ne ar sări ea( 8talia( ţie $i mie 'n spinare= 'ntre"ă naiv /orta& — N# no#ă personal( *ire$te( ci no#ă 'n general4 mormăi 6ic#ţ#l& 9ătr!n#l scoase pipa din g#ră $i dăd# din cap& — E #n pic de adevăr 'n ce sp#ne el& — 0el mai ră# l#cr# care ni s ar 'nt!mpla( contin#ă /orta( ar *i să #ităm pentr# ce an#me p#rtăm ră%"oi& >i %ic!nd astea( e1trase din "#%#nar #n *#rsec& — /e ăsta l am primit ac#J trei ani $i )#mătate( c!nd am plecat din Ciena& 6i l a o*erit o coardă na%istă( din cele mari& O preţioasă amintire& 0!nd 'ncep să #it pentr# ce ne "atem( ia# $i citesc inscripţia de pe el& /orta ridică *#rsec#l scoro)it ast*el ca toată l#mea să poată citi literele din %a.lsen $i acesta tre"#ia să parc#rgă( c# risc#l vieţii( cei trei Ailometri care ne despărţea# de stat#l ma)or ca acolo să răsp#ndă la tot soi#l de 'ntre"ări năstr#$nice& — E mai ră# ca maior#l 6eier( 'n)#ră /orta& Un "o" %ă"avă( *raţilor& 0!nd r#$ii or să atace( mă 'nsărcine% e# să i torn niţel pl#m" 'n ţeastă& Hilele trecea#& Sector#l nostr# răm!nea calm& 5acă von Cergil ne ar *i lăsat 'n pace( ne am *i simţit c#m n# se poate mai "ine& ?ire$te( $i la cei din *aţă( ca $i la noi( era# c!ţiva l#neti$ti( din care pricină impr#denţii mai 'ncasa# din c!nd 'n c!nd c!te #n glonţ& 5ar c# a$a G5 Reic.isoarea *#ră distri"#ite c# lopata( #rm!nd să le e1ec#tăm d#pă ce vom *i sc.s*L.im"( către nord se dădea# l#pte grele& Tir#l armelor de tot *el#l se a#%ea %i $i noapte& 0omandant#l se comporta ca #n dement& Ai *i p#t#t crede că vrea să ne e1termine pe toţi& Ne trimitea să e1ec#tăm cele mai st#pide misi#ni& +ntr o dimineaţă( de pildă( la crăpat#l %orilor( ne e1pedie 'ntr #n c!mp de mine ca să le reperăm dispo%itiv#l& Re%#ltat#l< trei oameni mai p#ţini& +l c.i#l )eg& Ne 'm"ăiaserăm 'n apa rece ca g.im"aţi de pe po%iţie& Un alt deta$ment *# condamnat să se t!rască pe "#rtă cinci Ailometri( c# mască de ga%e pe *aţă $i c# 'ntreg#l ec.ipament#l $i #ni*ormele lor noroi#l ad#nat timp de c!teva săptăm!ni& — 9ăga l a$ de #nde a ie$it pe comandant#l ăsta4 'n)#ră el $i imediat tăc#( nă#cit& /!nă $i /orta am#ţi& 7ocotenent#l O.ipament 'n c!rcă& 5istracţia asta costă viaţa #n#i recr#t& Hemopti%ie& 7ocotenent#l O.ăr ro% 3Cictorie $i ră%"#nare3& — Să n# le #itaţi niciodată( "ăieţi& 3Cictorie $i ră%"#nare3& A.( lăsaţi mă să p#n e# la"a pe S&S& Heinric.eaţa a p!r!#l#i& Eram #%i( dar proaspăt spălaţi& Evident 'nsă( c#m p#team m#lţ#mi #n veteran al tran$eelor c#m era $e*#l nostr# von Cergil= 5#pă el( eram 'mp#ţiţi prin de*iniţie& +l 'n*#riară centiroanele( ci%mele $i tot .ema 'ntr#na pe locotenent#l O.lsen 'ncercă disperat să intre 'n contact c# regiment#l nostr#( dar peste tot domnea o con*#%ie generală& +n mod dest#l de ci#dat( r#$ii ne lăsa# 'n pace& Sing#ra mărt#rie a pre%enţei lor era #n *oc de in*anterie( de%l!nat $i acela& +n sc. Himmler .lsen( care de o"icei vor"ea at!t de corect( ne #l#ise& Se sc#%ă( 'ntorc!nd# se către SpPt $i 9ătr!n#l( care $i *#ma# pipa pe *#nd#l tran$eei& — 6i am ie$it din sărite& — ?iresc( răsp#nse SpPt& S#ntem ni$te ro"i( *ac c# noi ce vor& 0#m era $i de a$teptat( inspecţia av#( 'ntr adevăr( loc& 5#pă ce timp de c!teva min#te comandant#l trec# 'n revistă deta$ament#l( 'l ap#cară toţi dracii& /entr# #n o*iţer de *ront( oamenii era# c#raţi& S#rprin%ător de c#raţi& Nici #rmă din vec.

op $i 8van4 r!n)i 9arcelona& T!năr#l recr#t *ăc# 3da3 din cap& — N# i am a#%it 'nainte să ta"ere pe noi& Tot#l s a petrec#t necre%#t de i#te& N a# tras nici #n *oc< doar c# p#mnal#l $i c# pat#l armei& Sing#r locotenent#l @a.iar 'n moment#l acela sosi 'n goană 9arcelona& — E groasă ră# la stat#l ma)or4 g!*!i el& /esemne că 8van a dat peste cap tot *lanc#l st!ng& 9ătr!n#l se ridică *ără gra"ă( "ăgă pipa 'n "#%#nar $i $i armă pistol#l mitralieră& — 6ă a$teptam& /rea era *r#moasă lini$tea asta ca să *ie adevărată& 8ată că 'ncep neca%#rile& 8van e 'n spatele nostr#& — Tre%iţi i pe toţi4 #rlă locotenent#l O.lsen& 6ai i#te( mai i#te4 S#ntem gră"iţi( domnilor4 +n spatele nostr# a#%irăm ra*ale de%ordonate( amestecate c# e1plo%ii de grenade $i mine& +ncă "#imaci de somn( oamenii 'ncep#ră să se ad#ne 'n *aţa p#nct#l#i de comandă& — 7ocotenent SpPt( răm!i aici c# prim#l deta$ament $i asig#ri sig#ranţa $oselei( ordonă locotenent#l O.iontind# i #$#rel c# ţeava pistol#l#i mitralieră& — S a terminat c# noi( g!*!i #n#l din ei& R#$ii a# tă"ăr!t a$a( deodată( n# $tim de #nde& — Ra.lsen& 8nstalea%ă "ine armament#l a#tomat $i acoperă ne la 'ntoarcere& Rest#l companiei( prin *lanc c!te #n#l( d#pă mine& 6ic#ţ#l '$i 'n*ipse 'ntre "#%e #n enorm tra"#c& ?ăcea asta 'ntotdea#na c!nd #rma să atacăm la "aionetă& 0#rea#a pistol#l#i mitralieră o petrec# d#pă #măr& O "aionetă r#sească( l#ngă( 'n trei m#c.lsen 'ng.ăi 'nc!ntat& — Haidem4 Urcarăm colina 'n pas alergător& /orta "om"ăni< — 5oamne( ce se mai aleargă 'n porcăria asta de ră%"oi4 8ar e# care n# s#port a$a ceva& +n dos#l #nor "olovani descoperirăm doi 3"o"ociJJ( pe )#mătate ne"#ni de *rică& — 0e se 'nt!mplă aici= 'i 'ntre"ă locotenent#l O.ii( străl#cea sinistr# 'n v!r*#l p#$tii sale& +$i dăd# melon#l pe cea*ă $i gro.at( *ăc# 7egionar#l o"serv!nd 'ng#sta potecă ce d#cea spre ca"ană& — N# pricep nimic& Eram n#mai noi doi de santinelă& Rest#l se c#lcaseră& 0omandant#l n# voia să i creadă pe cei doi care mai *#seseră pe *ront c!nd ace$tia 'ncerca# să l p#nă 'n gardă $i i *ăcea c# o# $i c# oţet( sp#n!nd că s isterici& Hicea că r#$ii s#nt c# toţii ni$te la$i $i n or să 'ndră%nească să atace& 8eri le a sp#s celor de la stat#l ma)or că i mai peric#los 'ntr #n ora$ de garni%oană 'n timp#l #n#i "om"ardament aerian dec!t aici( pe *ront& — 8ar d#pă aia( .ceva ne o"i$n#iserăm $i n# mai dădeam importanţă *apt#l#i& 6ic#ţ#l era convins că ră%"oi#l avea să se termine 'n c#r!nd $i că vom p#tea să ne 'ntoarcem acasă& — >ase l#ni n# mă da# )os de pe m#ieri4 declară categoric Heide& — 9a( martor mi e /ro*et#l( s#ntem din păcate 'ncă departe de s*!r$it( sp#se mic#l legionar& 0.lsen& — N# $tim& Eram a*ară c!nd a# venit& — Nădă)d#iesc din tot s#*let#l că i a# tăiat aia $i i a# 'ndesat o 'n g#ră( '$i e1primă /orta dorinţa( 'nsoţind o de #n r!s gros& 5acă a# *ăc#t o( le voi trimite ni$te dar#ri *r#moase de 0răci#n& — ?ără doar $i poate că a# a#%it $i ei de ticălos#l ăsta( m!r!i 6ic#ţ#l& Să a$teptăm aici( domJle locotenent( p!nă i căsăpesc pe toţi& Ca *i pe plac#l "#n#l#i 5#mne%e#( iar noi vom a)#nge drept 'n rai& — 5#pă mine4 ordonă( sec( locotenent#l O.ii de ca"ana comandant#l#i& .lsen& — 8ar ne l#ăm picioarele la spinare( /orta( r!n)i 6ic#ţ#l $i $i m#tă tra"#c#l cel gros dintr #n colţ 'ntr alt#l al g#rii& 0!nd a)#nserăm s#s $i ocolirăm creasta( dăd#răm c# oc.l a re#$it să ar#nce o grenadă& Noi am *#git $i a$a am scăpat c# viaţă& — 5ar comandant#l= 'ntre"ă( negli)ent( locotenent#l O.

ioagă& 6ă ar#ncai 'ntr o parte ca să evit lovit#ra mortală $i( re*le1( i%"ii de )os 'n s#s c# "aioneta& Simţii o sc#rtă re%istenţă( apoi lama '$i croi dr#m 'n p!ntecele o*iţer#l#i care se prăvăli pe spate( scoţ!nd ţipete 'ngro%itoare& +n cădere p#$ca 'mi *# literalmente sm#lsă din m!ini& At#nci proptii #n picior 'n piept#l om#l#i $i sm#cii de armă( care se *r!nse& 0# ciot#l acela 'n m!nă mă năp#stii din no# 'nainte& N# mai eram #n om( ci o ma$ină de #cis& 5e *rică& 5e nevoie& /orta se a*la alăt#ri& +nvălmă$eala era generală& Oamenii i%"ea#( se 'n)#ng.lsen& 5irecţia< ca"ana4 6ic#ţ#l scoase tra"#c#l din g#ră $i se 'ntoarse către /orta& — 8ată ne din no# alerg!nd& — 6ă&&& pe trea"a asta( s#*lă /orta g!*!ind& 6 am săt#rat& Ce$nic să galope%i4 /e pl#toane( des*ă$#raţi 'n trăgători( oamenii se ar#ncară la asalt#l ca"anei& 9ătr!n#l( 7egionar#l $i c# mine alergam alăt#ri de comandant#l O.ip#l camara%ilor& 6ai e1ista# oare= Teama 'ncerca inimile& >i c!nd se regăsea#( cădea# #n#l 'n "raţele cel#ilalt( m#lţ#miţi( #$#raţi& 8ată l pe 9arcelona( tr!ntit pe "#rtă( c# #ni*orma %drenţe& 6ai 'ncolo 9ătr!n#l *#m!nd# $i pipa la rădăcina #n#i copac& 6ic#ţ#l $i :#li#s Heide odi.aine( ar#nc!nd c!t colo că$tile& Unii i%"#cniră 'n pl!ns& Oc.iar mort( contin#a să str!ngă la piept pistol#l să# mitralieră& 0!t timp trec#se= O %i= O oră= 0!teva sec#nde= Nimeni n# mai $tia& Ne tre%irăm 'n spatele ca"anei $i ne lăsarăm să cădem pe păm!nt( g!*!ind istoviţi( stropiţi de s!nge( c# armele a%vtrlite( negli)ent( alăt#ri& Ne desc.ăţă de g!t $i 'i i%"i de c!teva ori cap 'n cap& 0!nd le dăd# dr#m#l( cei doi se prăvăliră( *ără viaţă( la picioarele l#i& At#nci se aplecă( ridică de )os #n pistol mitralieră $i desc.lsen& /arali%aţi( r#$ii *i privea# pe cei care se năp#stea# as#pra lor #rl!nd ca ni$te săl"atici& Armele noastre a#tomate det#nară secer!nd inamic#l 'ncă nede%meticit& /rimii se pră"#$iră& Un min#t( alt#l $i apoi *#răm peste ei& 7#pta se ntinse cr!ncenă $i s!ngeroasă( *iecare "ăt!nd# se pentr# propria i viaţă& 9aionetele pătr#ndea# 'n carne vie( străp#ngea# piept#ri& 5rept 'n *aţa mea apăr# #n gigantic locotenent r#s( 'nv!rtind pistol#l mitralieră ca pe o g.ilor c.ia#( #rla#& 6ic#ţ#l era 'n mi)loc#l c#rţii( c# tra"#c#l cel mare 'n g#ră& ?#mega ca #n .!rtii( c#tii de carton& — N# se plictisesc "ăieţii( constată /orta& Cor avea o s#rpri%ă vă%!nd# ne& — 6ai ales c!nd vor constata că s#ntem din alt al#at dec!t cei pe care tocmai i a# ciop!rţit( adă#gă Heide m!ng!ind cara"ina& 0!ntec#l ca%ac#l#i care $i a găsit do#ă *ete ră%"ătea p!nă la noi& — 9aionetJ armJ4 comandă( glacial locotenent#l O.orn& 6elon#l 'i trem#ra 'n v!r*#l ţestei& /istol#l mitralieră $i l pierd#se& 5oi r#$i se năp#stiră as#pra l#i& Scosei #n #rlet de groa%ă( dar mai i#te ca *#lger#l( 6ic#ţ#l 'i 'n.ip#l acest#i om& /orta 'n*ipse "aioneta 'n spinarea #n#i *lăcăiandr# care se 'ntorsese să *#gă& Heide călcă "estial 'n picioare *aţa #n#i t!năr in*anterist r#s care( c.8namicii mi$#na#( răcnind $i c!nt!nd& — /#n pari# c a# ră%"it la trăscă#l comandant#l#i( r!n)i 9arcelona& — Hai peste ei p!nă n a# "ă#t tot#l( prop#se( nervos( 6ic#ţ#l& /rin *ereastra prim#l#i cat %"#ra# 'n )os "#căţi de #ni*ormă( .inion#l lor& 0!ţi *#ră #ci$i= O s#tă= Hece= 5o#ă%eci= Ha"ar n am& Un r#s că%#se 'n spatele #nei roa"e& 5e la c!ţiva pa$i( 'i slo"o%ii o ra*ală 'n cap& Feasta i plesni ca #n o# dat de perete& 6#ltă vreme aveam să păstre% 'n *aţa oc.ii in)ectaţi de s!nge că#ta# c.nind# se c# spinările re%emate de #n perete& 6ic#ţ#l avea #n cap de parcă $i l ar *i m#iat 'ntr o "altă de s!nge& Stege( c#lcat pe spate( privea norii& /arali%at parcă& Niciodată n avea să *ie #n adevărat osta$& 6ic#l legionar $edea pe o treaptă a scării( c# ve$nica sa ţigară lipită de "#%ă& /e gen#nc.ea gardă& 5ar dintre noii veniţi lipsea mai "ine de o treime& Hăcea# ici $i colo( aidoma #nor ins#liţe presărate pe o mare verde& .eiarăm la .ise( săl"atic( *oc as#pra #n#i gr#p inamic& 5acă se nimeriră să *ie $i c!ţiva de ai no$tri pe acolo( g.i( pistol#l mitralieră gata să intre 'n acţi#ne& +l *reca gri)#li# c# o c!rpă( o"icei#l l#i dintotdea#na& 5#pă cincispre%ece ani de l#pte $i campanii $tia că o armă se cere 'ntreţin#tă& Steiner se cocoţase pe %id#l năr#it al gra)d#l#i& Finea 'n m!nă o sticlă c# alcool pe )#mătate goală $i era "eat t#rtă& 5a( era# c# toţii& 0ei din vec.

lsen& Ai să acoperi retragerea& — 6aică /recistă( se văicări /orta& 6ere# pică pe noi măgăreaţa4 6ic#ţ#l $i 7egionar#l se $i instalaseră 'n spatele mitralierei care 'nt!mpină c# tac tac #l ei inamic#l apăr#t la li%iera păd#rii& /e colina din spatele nostr#( minele de ar#ncător e1ploda# c# "#*nit#ri s#rde& — /as alergător4 strigă locotenent#l O.lsen ie$i din ca"ană& +$i pierd#se casc.ele& >i astă%i( la doi ani de at#nci( 9erg contin#a să n# ai"ă nici o decoraţie( 'n a*ara no"ilei medalii de 0r#ce Ro$ie& 0ompania se adăposti pe d#pă coline( acolo #nde păd#rea se despica aidoma #n#i *iord& Eram n#mai noi& 9atalion#l din 9resla# dispăr#se& 8nstalaţi 'ntr o tran$ee( ne ap#carăm( d#pă o"icei( să )#căm %ar#ri& 6i%a era ce mai rămăsese din vin#l de*#nct#l#i comandant& 1recuseră câteva zile de când tot călătoream.lsen& — 8van vrea să se ră%"#ne( %ise 9ătr!n#l& +n salt#ri( atinserăm dr#m#l pe care ne a$tepta locotenent#l SpPt $i oamenii săi& — 9ătr!ne( p#ne armament#l gre# 'n "ătaie4 ordonă locotenent#l O. GQ Agent sanitar .impată4 0!nd ne "ăteam printre *orti*icaţiile Sevastopol#l#i l am vă%#t c#m se repede 'ntr o tran$ee ca să l scoată de acolo pe locotenent#l HinAa( grav rănit& Urmase apoi o c#rsă de trei Ailometri( c# locotenent#l rănit 'n spate( printr o ploaie in*ernală de o"#%e& 8ar c!nd locotenent#l 9arring 'l 'ntre"ase dacă dore$te 0r#cea de ?ier drept răsplată( 9erg răsp#nsese c# simplitate că n# *ace colecţie de tinic. CD2. 'oldaţi în răz*oi. printre mărfare încărcate.0areva prop#se să i 'ngropăm& 5e a#%it( a#%irăm c# toţii( dar nici #n#l n# vr# să răsp#ndă& 7a ce "#n= Eram sleiţi de o"oseală( iar ei — morţi& N# mai simţeam nimic& > apoi #lii $i cor"ii tre"#ie $i ei să trăiască& Un atac ca acesta costă sc#mp& 0ei care tot pălăvrăgesc despre *r#m#seţea l#ptei corp la corp ar tre"#i s o 'ncerce măcar o dată& 7ocotenent#l O. ?re întregi trenul nostru aştepta pe linii moarte.oprindu. În scripte.iar 'n spatele să#( dar ca printr o min#ne n# păţi nimic& Ne părea "ine( pentr# că l i#"eam c# toţii pe SanitPtsge*reiter #l 9erg& +$i riscase de nen#mărate ori viaţa ca s o salve%e pe a altora& /e c!ţi n# cărase el 'n c!rcă peste c!mp#ri de mine $i reţele de s!rmă g.iat ca #n porc& — 6#lţ#mesc# ţi ţie( 5oamne( psalmodie /orta( e$ti c# adevărat drept& 7ocotenent#l O. trenul nostru figura ca 2mărfarul nr.lsen& 6ai repede4 $i 'm"r!nci *#rios c!ţiva recr#ţi care n# se mi$ca# dest#l de i#te& Un#l dintre ei( care ap#case să *acă o "#cată de dr#m( scoase "r#sc #n #rlet atroce $i 'ncep# să alerge 'n cerc( ţin!nd# $i p!ntecele c# m!inile& SanitPtsge*reiter #lGQ 9erg se repe%i spre el( 'l c#lcă $i i tăie #ni*orma& 9ăieţandr#l de $aispre%ece ani m#rise 'nsă& 9erg '$i rel#ă c#rsa( agit!nd tr#sa l#i sanitară c# cr#ce ro$ie pe ea& +n *#gă '$i pierd# casca& /roiectilele cădea# c. Marfă eram şi noi.eta $i o tăiet#ră l#ngă 'i "ră%da o"ra%#l& — 8 a# lic.lsen se 'ntoarse spre Heide& — 8a doi trei oameni c# tine $i str!ngeţi livretele militare ale t#t#ror morţilor& — >i ale r#$ilor= 'ntre"ă Heide& — 9ine'nţeles& N# mai p#ne 'ntre"ări idioate& /#ţin mai t!r%i# părăseam loc#l c# pricina( n# 'nainte de a *i ar#ncat 'n interior#l ca"anei( care se aprinse imediat( c!teva sticle c# "en%ină $i c!teva grenade& /roiectile de ar#ncător prinseră să e1plode%e printre noi& — +nainte( pas alergător4 comandă locotenent#l O.idat pe toţi( m#rm#ră el tr!ntind# se pe păm!nt& /orta 'i 'ntinse o ţigară& — >i comandant#l( domJle locotenent= — +n)#ng.ne în numeroase gări.

spuse "orta. porni din nou. ! scâr*os. -ătrânul.usaliile. răspunse -ătrânul dând din umeri.a şaisprezecea zi de la plecarea noastră de pe front.er. D. Sic. — Diseară mă duc la *ordel. la -rest.'.elneriţele ad#seră . — "e *ar*a "rofetului.şi de un temerar furt a patru camioane cu 0aleală aparţinând unei unităţi '. — 2-ernard-'ugativă2 mă aşteaptă la 21rei iepuraşi2.usalii eram la Demians8.Litovs8. REA0F8E +N 7ANF 0antina răs#na de voci sparte& 0iocnete de pa.i #rd#ro$i pe #n S&S& olande%& — N# e$ti gigea( pretinse el& Ai #rec.i clăpă#ge& N# mi placi& H"iera c!t p#tea( *olosind lim"a)#l acela de copila$ la care rec#rg oamenii simpli c!nd le vor"esc străinilor& 0. — Bar cu un an înainte. — (nul trecut de . — Ba nu ne mai aduce aminte pe unde am um*lat. 0otărî "orta frecându-şi mâinile. "orta se săltă de pe maldărul de paie din fundul vagonului de vite nr. cu o smucitură violentă. Micul legionar se întinse. La 21rei iepuraşi2 sunt atâtea dame că nici într-o lună de zile treizeci de 0ăndrălăi nu le-ar putea veni de 0ac. diseară vom fi la 26raganul2 lui 1anti Dora. apoi iarăşi se opri. ştiu.al"ele c# "ere& /orta se 'ntinse peste masă spre #n osta$ care p#rta pe g#ler#l negr# al t#nicii insigna argintie c# litere S&5&G.elneriţe oţăr!nd# se& 5#.orcă& Un ?eld. 'crâşniră roţile.e"el pe )#mătate "eat *i1ă c# ni$te oc. — (zi sunt . se enervă Legionarul. aparent fără legătură.Într. $i i%"#cni 'n r!s c# acea sig#ranţă de sine a om#l#i "eat< — ?răţioare( e$ti #n c#r& 0#r#l #n#i "ăr"at& Un avorton sc!r"os& >i( mai ales( n# ţi imagina că i ar *i c#iva *rică de tine& +$i s#*lă nas#l c# degetele $i #rmă< — Am #n c#ţit& Avem c# toţii a$a ceva& >tii la ce sl#)e$te= S&5& #l *l privi pe /orta( nepricep!nd nimic& /r#dent( n# răsp#nse& — Ha"ar n ai( mă avorton#le4 +n acest #ltim c#v!nt /orta '$i p#se tot dispreţ#l& Sl#)e$te să le taie p#ţa avortonilor& >i ac#m cară te4 N# te vrem la masa noastră& — 5ar eram 'naintea voastră4 protestă S&5& #l( scos din sărite& — >ti#( 'i dăd# /orta dreptate& 5ar ac#m a)#nge& Hai( plim"ă #rs#l& — Asta n#4 0ine e$ti să mi dai ordin= /orta se ridică( l#ă de pe )os )o"en#l cel gal"en $i $i l proţăpi pe ţeastă& Apoi( c# aroganţa #n#i o*iţer< — Ei "ine( soldat S&5&4 0e o *i 'n cap#l tă#( lepădăt#ră= >i să vor"e$ti la persoana a do#a pl#ral c!nd te adrese%i #n#i Sta"sge*reiter( lepădăt#ră 'mp#ţită4 O clipă /orta c#getă as#pra e1presiei 3lepădăt#ră 'mp#ţită3( apoi socoti că ar *i "ine să *olosească termeni mai adecvaţi< — 7im"ric nenorocit4 >i trăg!nd o d#$că de "ere( 'l privi pe 6ic#ţ#l& — O să pierdem ră%"oi#l& 5ovada= /riviţi i pe tip#l ăsta& N# mai e1istă disciplină& — 9a mie #n#ia mi ar place( mărt#risi 6ic#ţ#l& — T#( *răţioare( s*!r$e$ti sp!n%#rat( %ise laconic /orta( d#pă care se adresă S&5& #l#i& G. lungul convoi se opri. 1re*uie privit numai viitorul. spuse.oare de c!rnat pră)it $i de "ere& Tot#l 'ntr #n decor a*#mat de ma.usaliile sau altceva5 — Da.are& 0. — 4i de ce ne-o spui5 între*ă 7eide+ e ne priveşte pe noi dacă sunt .eitsdienst< servici#l de sec#ritate . privi uşa glisantă şi constată lapidar+ — 'untem la 7am*urg. Locomotiva şuieră şi dispăru. amintindu. continuă Micuţul. spune 7eide.

o4 constată /orta( #l#it 6ic#ţ#le( *ii "#n $i *ă #n raport& — >tii *oarte "ine că .i m!neca veston#l#i( contin#ă( amical< — Oare n# c#no$ti 'nsemnele #n#i Sta"sge*reiter al marii noastre armate= 5o#ă galoane 'n C pe #n trin#g.ar#l l#i Heide $i 'l goli& — 7 am *ăc#t @&O& din al doilea p#mn& +mi plac tre"#rile astea& Fi ad#ci aminte( 36ergi ori 0rapă3( de prima noastră 'nt!lnire= — At#nci 'nsă t# erai cel care o 'ncasase( r!se 9arcelona& — 0#m a$a= protestă 6ic#ţ#l& 9a el s a lăsat *raierit de *ig#ra c# m!na 'ntinsă& — +ntocmai( mon camarade( con*irmă 7egionar#l( dar n o să se mai repete niciodată& — +n %i#a aia 'nsă a *ost( r!se( m!ndr# de sine( 6ic#ţ#l& — A$a i& /orta tr!nti c# %gomot pe masă cana sa de #n litr# $i #rlă c!t p#t# pentr# a se *ace a#%it 'n .— Ai dop#ri 'n #rec.el*ăneală& — 0e vreţi de la mine= N# v am *ăc#t nimic4 #rlă S&5& #l privind# l isteri%at pe 6ic#ţ#l& Acesta 'l ap#că 'nsă de #măr $i l 'mpinse( *ără "r#sc.ăţă pa.i de postav= 5repţi( *ir ar să *ie4 — 5# te drac#l#i( #rlă S&5& #l( scos c# tot#l din minţi $i sărind 'n picioare se spi)ini c# p#mnii de masă *i1!nd# l săl"atic pe /orta& — Nes#"ordonare= O.ărmălaia in*ernală a cantinei< — 9ăi t!r*elor( "ăi p#torilor( cinci d#"le( )#maJ $li"oviţă( )#maJ "ere $i 'n galop( *ir aţi să *iţi4 35ie Grosse Helga3 sosi 'n goană& 0răcănată pe picioare( c# p#mnii 'n $old#rile sale #ria$e( ea se propti 'n *aţa l#i /orta ca #n m#nte de carne( mai *ioroasă ca cel mai *ioros ma)#r& — Und te cre%i( mă= Să n# mi *aci *etele t!r*e( că te %v!rl a*ară4 S#ntem ospătăriţe cinstite $i mem"re de partid& 9agă 'n cap& /rieten#l Gertr#dei e la S&5& O să te ia el 'n *a"rică de n o să te mai rec#no$ti& /orta *ăc# #n gest de indi*erenţă& — Ai svastică p!nă $i pe "#ci( iar *etia ţi ai pictat o 'n ro$ al" negr#GM& — ?etia4 #rlă 6ic#ţ#l( )#c!nd 'n )#r#l Helgăi& N are a$a ceva& E mai roasă dec!t as*alt#l a#tostră%ilor l#i Adol*& 35ie Grosse Helga3 *# pe p#nct#l de a 'ncepe să %"iere( dar 6ic#ţ#l *i dăd# #n "r!nci care o e1pedie la capăt#l celălalt al 'ncăperii& — 7asă predica( "ăi ţ!rcovnic c# *#stă al l#i Adol*4 Fi am cer#t "ere( $i n# "or!t#ra asta4 — 6ic#ţ#l s a *ăc#t c#i( sp#se Steiner& 6ic#ţ#l "ăt# din palme& — 6ai repede( mai repede( "oar*elor( c!t timp să mai a$teptăm= E ca*enea aici( da sa# "a= 35ie Grosse Helga3 sta gata să e1plode%e& Era 'ntr o aprigă disc#ţie c# Gerda( o *ată l#ngă $i sla"ă( poreclită 30oadă de măt#ră3& Gerda *ăcea gest#ri *renetice( *ără să priceapă o iotă din torent#l de c#vinte c# care o potopea Helga& Se scărpină pe coapsă( '$i $terse m!inile de $orţ $i amestecă $li"oviţa c# "ere( #mpl!nd cinci căni mari& — Uite o *ată de$teaptă( %ise /orta c# #n %!m"et larg c!nd 30oada de măt#ră3 ad#se "erea& — 5ac ai avea ceva $old#ri( te a$ l#a c# mine n pat( se o*eri galant 6ic#ţ#l GM 0#lorile drapel#l#i de stat german .i= Fi am sp#s să te ridici ctad 'ţi vor"esc& >i v!r!nd# i s#" oc.eţe( dar *erm către #$ă& 5#pă c!teva min#te( 6ic#ţ#l reveni sing#r& +n.a"ar n am să scri#( protestă 6ic#ţ#l& 5ar mă pricep să mă *olosesc de cei doi p#mni& — Acţionea%ă4 6ic#ţ#l '$i termină "erea( scoase din "#%#nar #n tra"#c c!t toate %ilele $i $i l d#se la g#ră& 9arcelona 'i o*eri *oc& Apoi se ridică( #ria$( se scărpină pe piept( '$i săltă nădragii $i l arătă pe S&5& c# tra"#c#l& — Cino( p#i$or#le( să ţi tragă mandea o c.

rmac.e"el #l#i& — 8ar c!nd 'mi s#*l# nas#l( *ac a$a&&& +$i s#*lă m#cii drept pe ci%mele cel#ilalt& ?eld.i)ă de grenadă pe c!nd 'ncerca să salve%e marmita c# "asamac& Se 'nt!mplase 'n #ltima %i a l#ptelor din m#nţi& /ansament#l 'l o"liga să $i ţină cap#l ţeapăn& Ar *i p#t#t răm!ne la in*irmerie2 pre*erase 'nsă s o $teargă& ?#sese c.e"el #l se năp#sti as#pra l#i c# "!ta de ca#ci#c ridicată& — Căd că vrei să ne *aci o mică vi%ită( ai= /orta dăd# din #meri& 6ic#ţ#l scoase pe )#mătate a*ară din "#%#nar tra"#c#l să# cel gros& N# se $tie ce s ar *i 'nt!mplat dacă n ar *i apăr#t locotenent#l O.er.t #l#i de la ?#.e"el #l lor gata să se dea )os din ma$ină& — >i ce= E inter%is= — N#( dar depinde c#m $i pe ce sc#ipi& — Reg#lament#l n# %ice nimic de sc#ipat& /oţi să sc#ipi #nde vrei $i e# #n#l sc#ip 'ntotdea#na a$a& >i /orta sc#ipă e1act l!ngă picioarele ?eld.lsen $i ad)#tant#l care( 'n doi timpi $i trei mi$cări( 'i e1pediară pe )andarmi& 9arcelona *# dat la servici#l interior& O*icial *ig#ra ca planton la cancelarie( dar cel mai des p#tea *i vă%#t la cantină sa# la arm#rărie& Era *ericit să *ie din no# la companie& 7a in*irmerie n# te a*li niciodată 'n sig#ranţă& >e*ii pot *ace c# tine ce vor $i n# se $tie niciodată #nde vei *i trimis la ie$ire& 0ineva picat de no# venit 'ntr #n gr#p #nde n# c#noa$te pe nimeni este practic #n om mort& 7#i i se reparti%ea%ă 'ntotdea#na corve%ile cele mai peric#loase< p#s#l minelor( legarea lor prin ca"l#ri electrice& /e c!nd la companie e$ti 'ntre ai tăi& Te simţi 'n sig#ranţă& —5iseară s#ntem de gardă( an#nţă 9arcelona& 8nspecţie la ca%armă la orele -N& — 0e o să pă%im= 'ntre"ă /orta& 6ăcar de ar *i #n "ordel& — /o*ta n c#i4 r!se 9arcelona& E 'n piaţa @arl 6#cA& — 0e porcărie( e1clamă Steiner( o să pă%im Gestapo #l& 9arcelona ar#ncă 9ătr!n#l#i ordin#l( pe care acesta 'l citi c# indi*erenţă& 3/l#ton#l G( compania a 5 a se va pre%enta pentr# gardă la SHAGN( piaţa @arl 6#cA( Ham"#rg& 0omandat de gardă< ?eld.e"el #l Sili 9eier2 locţiitor ?elde.a#ptamt< 0omandament#l Sec#rităţii .strec#r!nd# i o m!nă pe s#" *#ste& 5ar a$a 'mi %drelesc de$tele de oasele tale& 30oada de măt#ră3 drăc#i $i l pocni peste cap c# plato#l& — N# ţi lipsesc posi"ilităţile( contin#ă 6ic#ţ#l( n#maJcă e$ti prea sla"ă& E$ti mărt#ria vie a stării de ră%"oi 'n cel de al treilea Reic.eara pe el( *#ră grav decepţionaţi tre"#ind să plece sing#ri& /orta sc#ipase 'n direcţia lor $i scr!$nise printre dinţi& — O să i g!t#im pe toţi ticălo$ii ă$tia 'n %i#a n care amicii no$trii vor c!$tiga ră%"oi#l& :andarmii militari se opriră o clipă( n# *iindcă ar *i a#%it ce sp#nea /orta( ci *iindcă sc#ipase& — Ai sc#ipat( răcni ?eld.eits .isoarea Se.ls"#ttel& — 5e aici ar p#tea ie$i ni$te lovele de "#%#nar( se l#mină la c.& 5ar *ie4 5acă mi ad#ci trei "#căţi de slănină s#nt gata să mă oc#p diseară de tine 'n dos#l gard#l#i& — /orc#le4 *# #nic#l comentari# al 30o%ii de măt#ră3& 9lom( care ne părăsise c!teva min#te( reapăr#( venind direct de la "iro#l stat#l#i ma)or& 9lom era sc#tit de servici# 'n a*ară de "iro#ri& Un pansament #ria$ 'i 'n*ă$#ra g!t#l< *#sese rănit de o sc."el #l /eter 9lom& — 5acă d#rea%ă tot a$a( o să *acă 'n c#r!nd esesi$ti din noi4 strigă Heide& — N a$ p#tea sp#ne că e tocmai trea"a d#pă care mă omor( remarcă Stege& 0eva mai ră# nici n# găsea# să ne dea& — Asta s o cre%i t#4 %ise 9arcelona& /l#ton#l K stă $i mai prost& A# *ost n#miţi pl#ton de e1ec#ţie la 'nc.ip 6ic#ţ#l& 0!nd GN Sic.iar pe p#nct#l să a)#ngă la 0#rtea marţială( dar colonel#l HinAa re#$ise să l scape& +n %i#a aceea( tipii de la Gestapo( care credea# c a# $i p#s g.

4 5ar asta i *oarte #r!t4 — 7e ai *#rat4 'l ac#%ă Heide& — 0ine pretinde a$a ceva= — N# poţi nega4 %"ieră Heide scos din sărite& — >i cine m ar opri= 7egea e clară< n a)#ngi n#mai să cre%i $i să "ăn#ie$ti( mai tre"#ie $i dove%i& — Am să te den#nţ4 ameninţă Heide& ?#rt 'n da#na #n#i s#"o*iţer& Ri$ti să te coste sc#mp( 6ic#ţ#le& Ai să a)#ngi direct la Torga#& E# #n#l m am săt#rat4 — N ai să *aci nimic din toate astea( sp#se( categoric( 6ic#ţ#l& 5acă mă dai pe m!na G&?&/& #l#i( s ar p#tea să am e1celenta idee de a cola"ora c# ei& 8ar c!nd a$ termina de ciripit( ca%#l tă# ar #mple ctteva dosare& — T#rnătoriile4 e1clamă( sc!r"it( Heide& — +n ca%#l ăsta s#ntem colegi( r!se 6ic#ţ#l& — 0e ar *i să c#mpărăm #na sa# do#ă sticle de "ere ca să le l#ăm c# noi= prop#se /orta& 30oadă de măt#ră3 ne ar *ace amestec#l& 7e am p#tea dosi 'n adăpost#l ăla antiaerian scos din #%& +n #ltimele do#ă l#ni a# *ăc#t acolo de gardă cei de la v!nători& Se pare că i o asc#n%ătoare *ormida"ilă& Nici #n#l din $ta"i n# co"oară 'n pivniţa 'n care i corp#l de gardă& — +n pivniţă= 'ntre"ă Steiner& 5ar tot acolo s#nt $i cel#lele& — 5a( 'nsă n#mai cele de tran%it( lăm#ri /orta& Toţi pri%onierii s#nt m#taţi 'n a do#a %i& 0ei c# care StapoI.ar#l cer#t este ad#s $i #n mic disc de carton( 'n c.otăr' 6ic#ţ#l pe #n ton care n# s#*erea replică& >ti# că ai "ani 'n car!m"#l ci%melor& — 5e #nde $tii= mărt#risi #l#it Heide& — /ăi să ţi e1plic( :#li#s& 6ai ieri( aveam nevoie de cava parale& Tot că#t!nd( m am #itat $i prin "oar*ele tale& 5#lap#l tă# se 'nc.n a terminat 'ncă s#nt instalaţi s#s( la mansardă& Heide( care ren#nţase la ideea rec#perării celor o s#tă de mărci( se amestecă 'n disc#ţie& — Am p#tea asc#nde sticlele 'n picior#l cal#l#i 'mpărat#l#i& E gol pe dină#ntr#& — E# am *ost c# ideea( tri#m*ă 6ic#ţ#l& N am seamăn c!nd e vor"a să descopăr asc#n%ători imposi"il de găsit& — Am remarcat( sp#se sarcastic Heide trec!nd# $i m!na peste car!m"#l ci%mei& — Hai să c#mpărăm trei sticle( prop#se 6ic#ţ#l& At!t 'ncape 'n picior#l cal#l#i& >i #rlă pentr# #rec.careva #rmea%ă a *i li"erat #m"lă mai lesne la p#ngă& — Sper că n ai accepta să *ii plătit de ni$te oameni că%#ţi 'n nenorocire& — 5e ce n#= 5e a"ia 'n asemenea ca%#ri poţi rec#noa$te serviciile #n#i "#n camarad& — Evident( *ăc# /orta convingător& S#nt $i risc#ri& — S a "ă#t prea m#ltă "ere( constată Heide $i n#mără cartoaneleIB& — 8ar t# vei plăti tot#l( .elner#l *ace socoteala cartoanelor $i 'ntocme$te nota& IStaatspoli%ei< /oliţie IB .ino4 #rlă *#rios 6ic#ţ#l sm#lg!nd sticlele din m!inile 30o%ii de măt#ră3& — U$#rel( 'l povăţ#i *ata& +n n#meroase local#ri e#ropene( odată c# pa.ip de s#port& 7a s*!r$it#l cons#maţiei( c.ide prost& Heide '$i trase nervos ci%ma( scoase dintre căpt#$eală $i *aţă #n teanc de "acnote $i le n#mără& — 6 ai *#rat4 7ipsesc o s#tă de mărci& — O.ile 30o%ii de măt#ră3< — 35ortm#nder3 at!ta( indică el c# deget#l cantitatea de "ere& Rest#l $li"oviţă& +nţeles( gagico= — /otole$te te( potole$te te( "om"ăni 30oada de 6ăt#ră3& — ?ă ce ţi se sp#ne( o s*ăt#i /orta& >i #mplele le "ine( s a#de= Apoi se 'ntoarse spre mic#l legionar< — Am %is "ine( 36ergi ori 0rapă3= +ncepem c# "erea( apoi trecem la $li"oviţă& — /er*ect( mon camarade( *ăc# 7egionar#l& — N# le mai sc#t#ra( paţac.

al"a= #rlă ea isteric& Hece oameni 'l desemnară( ent#%ia$ti( pe Steiner& 30oada de măt#ră3 'l pocni %dravăn 'n #măr& Steiner scoase #n răcnet săl"atic( dar 'nainte de a se d#miri "ine mai căpătă #na peste m#tră& /orta *# #itat& Steiner se năp#sti as#pra 30o%ii de măt#ră3( care o l#ă la goană #rl!nd& O prinse c.— G#ra( garido( sa# te tre%e$ti c# p#mn#l me# peste "ot4 A#%i( să sc#t#re "erea noastră4&&& O agiţi #$#rel( #$#rel( #ite a$a& — 5e ce= 'ntre"ă( proste$te( 30oada de măt#ră3& — N# $ti#( răsp#nse 6ic#ţ#l( dar a$a se *ace& 30oada de măt#ră3 mai ad#se do#ă sticle( l#ă 'n tăcere "anii( veri*ică atent *lecare "ilet ca să se asig#re că n# e *als( d#pă care 'i *ăc# să dispară 'n geanta p#rtată s#" $orţ& ?ără o vor"ă( se răs#ci pe călc!ie $i se 'ndreptă spre "ar& 7a )#mătatea dr#m#l#i *# 'nsă oprită de #rlet#l l#ng scos de /orta& — 8s#se 6!nt#itor#le( ardă te *oc#l iad#l#i să te ar%ă de p#toare4 0e ai *ăc#t c# ien#păr#l= >i ridică sticlele n s#s& — 7 am #itat( m#rm#ră 30oada de măt#ră3& — 7 ai #itat= $i mai 'ndră%ne$ti să mărt#rise$ti= 5aJ poţi să #iţi tot ce vrei( p!nă $i tampoanele( dacă ţi mai vine( dar ien#păr#l&&& — Hai( "ai( "om"ăni 30oadă de măt#ră3 ar#nc!nd pe masă #n săc#leţ de "oa"e& — 0e cre%i( *ă( că s#ntem a#toservire= o 'ntre"ă /orta a%v!rlind# i 'ndărăt săc#leţ#l& — A.icoti /orta& ?#rios( Steiner i%"i& /orta *entă la i#ţeală& — 5#mne%e#le( ai *i p#t#t să mă atingi4 Ciolenţa e #n l#cr# tare grav4 Steiner '$i ie$ise complet din sărite& 9raţele l#i acţiona# ca ni$te "iele( dar /orta $ti# să evite teri"ilele lovit#ri& At#nci( *#rios la c#lme( Steiner 'n.iţit#ri& 6ăr#l l#i Adam 'i )#ca prec#m #n o# c!nd clocote$te apa& R!g!i vig#ros $i( p#n!nd c# %gomot cana pe masă( se $terse mitocăne$te pe "#%e c# m!neca& Apoi linse picăt#rile rămase& — Tare i "ine( %ise el& — 0e i a$a de "ine= 'ntre"ă /orta devenind "r#sc arţăgos& /rovocator( el se lă"ărţă pe toată "anca( oc#p!nd o 'n 'ntregime& — Să te #$#re%i& — >i de ce i a$a de "ine= Steiner rămase c# g#ra căscată& +$i că#ta c#vintele& Se scărpină 'n v!r*#l nas#l#i& — /ăi( se nţelege de la sine& E "ine( *iindcă ţi vine& Se l#mină la *aţă( 'nc!ntat la c#lme< Asta i( e clar& — E$ti dili# la "ilă( sa# ce= 'ntre"ă /orta& /ăi dacă n# ţi vine( n o *aci& Sa# la tine i alt*el= Heide se aplecă peste masă( r!n)ind# $i dinţii< — 8a sp#ne ne( c#m *aci c!nd n ai c.ăţă o .e*= 0# toţii i%"#cnirăm 'ntr #n r!s gros $i t!mp& — Uitaţi vă la do"itoc#l ăsta4 m#gi /orta arăt!nd# l pe Steiner< Adicătelea( el se d#ce la #m"lătoare $i c!nd n are c.al"ă $i o ar#ncă 'n /orta& Hal"a se sparse de perete& 30oada de măt#ră3 se năp#sti c# o ditamai măci#că 'n m!nă& — 0ine a ar#ncat .iar l!ngă #$ă( o "locă $i 'ncep# să i i%"ească ţeasta de #$cior& Ea se porni să %"iere ca 'n ceas#l morţii $i se apară ca o leoaică& 35ie Grosse Helga3 ţ!$ni ca #n tanc( c# o sticlă de $ampanie 'n *iecare m!nă& .e*4 Steiner se 'n*#rie $i i arătă l#i /orta p#mn#l& — Ro$covan a*#risit( 'l vrei peste "ot= — O.ăţă cana sa pe )#mătate plină $i o goli c# l#ngi 'ng.eie la pro.( *ir ar să *ie4 ţipă ea( dar se ap#că tot#$i să toarne "oa"ele 'n sticle& A$ vrea să *ie arsenic( n# ien#păr4 mai adă#gă ea 'nainte să plece& Steiner ie$i din toaletă( se crăcănă $i( *ără să i pese de ospătăriţă( se ap#că pe ndelete să se 'nc.( daJ te rog( c.a"& — 5oamne( tare i "ine c!nd te taie& 0redeam că s 'n l#na no#a $i o să *ăt ditamai "#toi#l de "ere& +n.

elt#iala ei& E drept că trea"a asta 'l costase pe 6ic#ţ#l o ga#ră n cap& +ntorc!nd# se la ca%armă( ţin#se să i arate l#i /orta c#m se e1ec#tă 'n mod reglementar comanda 3c#lcat3 'n arma in*anteriei $i( 'n special( la regiment#l -K in*anterie 'n r!nd#rile căr#ia 6ic#ţ#l '$i 'ncep#se pe vrem#ri cariera sa militară& Se tr!ntise deci c# *rene%ie pocnind# se c# ţeasta de #n pietroi& S!ngele porni să c#rgă dintr o rană drept 'n mi)loc#l *r#nţii& At#nci( "raţ la "raţ( c!nt!nd c!t 'i ţinea g#ra< 3Soldaten sind Aeine AAro"aten3II( o porniră spre in*irmerie( #nde 6ic#ţ#l *# internat& 6ic#ţ#l se ridică $i i strigă 30o%ii de măt#ră3< — 5acă mi plăte$ti do#ă trei "eri 'l tă"ăcesc pe Steiner c# $#t#ri 'n *#nd( d#pă care i st!lcesc m#tra c# picioarele& 6ic#l legionar se interp#se *#lgerător< — Non( non( mon ami& A)#nge& 5oar n o să l omor!m= — E# #n#l n a$ avea nimic 'mpotrivă( %ise 6ic#ţ#l& /ăcat n#mai că i a$a de gre# să scapi de #n cadavr#& Aici( la Ham"#rg( sing#ra sol#ţie e .i atent $i o sec#ndă mai t!r%i# prima sticlă se s*ăr!mă de cea*a l#i Steiner& S!ngele $i $ampania porniră g!rlă laolaltă& — Asasin#le4 #rlă Helga pocnind# l c# picior#l 'n "#rtă& Sim#ltan( cea de a do#a striclă de $ampanie ateri%ă pe scă*!rlia l#i Steiner& Acesta se pră"#$i& 30oada de măt#ră3 se de%lănţ#i& +n.ia verde( mărt#risi( din senin( Heide& S!m"ăta trec#tă i am prop#s cinci "#mă$ti pentr# o $edinţă( dar n a vr#t& — E c. răsp#nse pe *ranţ#%e$te Gertr#de& Ha"ar n avea ce vor să %ică vor"ele astea( dar socotea că *ace *r#mos& E1presia o $tia de la #n marinar *rance% c# care *#sese logodită 'n cele opt %ile c!t vapor#l acest#ia rămăsese la Ham"#rg& 5acă cineva voia să o"ţină ceva de la Gertr#de( era de a)#ns s o 'ntre"e admirativ2 30#m( t# vor"e$ti *ranţ#%e$te=3 At#nci Gertr#de se pierdea toată $i se lansa 'ntr o intermina"ilă istorisire 'n care era vor"a de o *amilie "ogată care dăd#se *aliment $i o l#ngă $edere 'ntr #n pension *rance%& /o%iţia geogra*ică a s#s n#mit#l#i pension n# prea era clară( dar a)#ngea s o asc#lţi c# interes $i admiraţie ca apoi să o"ţii tot#l de la ea& /orta $i 6ic#ţ#l *ăc#seră e1perienţa( m!nc!nd $i "!nd o seară 'ntreagă pe c.iar at!t de sc#mpă( e1clamă 9arcelona& 0!t ia= — 5#"l# $i n#mai pentr# #n sing#r n#măr& — 9ernard S#gativă pretinde c a stat c# 3Cer%it#ra3 o noapte $i o "#nă parte din a do#a %i pentr# cinci mii de mărci( sp#se /orta& — >i e# am a#%it la *el( strigă Steiner ridic!nd# se( plin de s!nge( de pe podea& A# *ăc#t o de Q.e* să da# o raită pe la 36otan3 ca s o văd pe dama c# roc.ăţat dem#lt( o"servă 9lom& — E prost că s#ntem de gardă 'n seara asta& A$ avea mai degra"ă c.!rdă#l cel mare& — +nainte de a a)#nge t# 'n port 'n c!rcă c# #n cadavr#( @ripoIK te a 'n. de ori& 9ernard S#gativă de a"ia se mai ţinea pe picioare& — 7 am vă%#t c!nd s a 'ntors( clătin!nd# se( la 3Trei 8ep#ri3( con*irmă 9arcelona& A +ntr #n ceas "#n( să ţi *ie de "ine TT JSoldaţii n# s#nt acro"aţiJ( parodie a #n#i c!ntec ostă$esc 'n care e1istă c#plet#l< Soldat sind SoldatenVUnd Aeine Her%piraten DSoldaţii s#nt soldaţiV>i n# ai inimilor piraţiE IK /olitia )#diciară IG II .ăţă ce mai rămăsese din sticla spartă $i tocmai se pregătea s o e1pedie%e 'n m#tra adormit#l#i Steiner( c!nd 3die Grosse Helga3 interveni( de%arm!nd o c# o rapiditate s#rprin%ătoare la o *emeie at!t de grasă& — Am să l omor pe ticălos#l ăsta4 răcnea 30oada de măt#ră3& Gertr#de o să l reclame i#"it#l#i ei din S&5& Crea# să l văd sp!n%#rat4 Gertr#de tocmai sosea( căr!nd o ladă c# sticle de "ere& Gertr#de mirosea 'ntotdea#na a "ere& Avea păr#l spălăcit $i #n ve$nic co$ pe v!r*#l nas#l#i& — Gertr#de( strigă 30oada de măt#ră3( găse$te ceva să i ciripe$ti gagi#l#i tă# din S&5& Niscaiva c.Steiner n# o"servă acest atac din *lanc( e1trem de peric#los& Helga oc.estii 'mp#ţite despre do"itoc#l ăsta& >i se ap#că să l i%"ească( *#rioasă( c# picior#l pe Steiner( care %ăcea incon$tient $i plin de s!nge& — ( la *onne 0eure=A.

e"el #l 6eUer( l#a l ar toţi dracii& 6 a p#s să sar de patr# ori %id#l de l!ngă "r#tăria aia mare $i ntr o asemenea vite%ă că #itasem aproape c!t de tare mă doare picior#l& — 5aJ ce l a ap#cat= 'ntre"ă Stege& — N# i am p#t#t e1plica dest#l de repede ce i c# mine& S a pornit să ragă de pe trot#ar#l celălalt #nde se oprise 'mpre#nă c# Gerda( *iica măcelar#l#i& O $tiţi( %ăl#da aia care( 'ntr #n moment de ne"#nie( a crestat c# "rici#l ce avea mai de preţ ge*reiter #l 9randt& Coia să i ia oc.iopăt!nd prin *aţa ?eld.iar( d#pă *iecare no#ă 'ncercare( arătai parcă $i mai "ine& — +ntr adevăr( con*irmă /orta( ad#n!nd c# deget#l rest#rile o#l#i $i ling!nd# le( m am călit a$a de gro%av că d#pă aia nici g.i#lelele de t#n n# m a# mai p#t#t atinge& 5ar tot am i%"#tit să intr# la in*irmeria garni%oanei& — O $ti#( era 'n mănăstirea din spatele catedralei( %"ieră 6ic#ţ#l& Am *ost $i e# acolo c!nd mi se #m*lase deget#l de la picior& Am venit doi Ailometri c!t era# de la ca%armă pe )os( 'ncălţat c# o sing#ră ci%mă& 5#pă aia l am 'nt!lnit pe ?eld.tanc#ri( la /ade"orn( #n oră$el plicticos $i p#ritan& 5acă aveai c.ar#l să# de $li"oviţă $i amestecă energic c# "aioneta& — E "#n= 'ntre"ă Heide& — 9a i sc!r"os( răsp#nse /orta $i linse "aioneta& — /oveste$te ne c#m a *ost c# *ata pe care ai cer#t o de nevastă( sp#se 9ătr!n#l p#*ăind din pipă $i cons#lt!nd# $i ceas#l& 6ai e timp p!nă să mergem la inspecţie( adă#gă el $i se instală con*orta"il( c# picioarele pe masă& +i #rmarăm c# toţii e1empl#l( c.ii ăia ai l#i de pe$te mort& 8 am e1p#s ca%#l deget#l#i me# de la picior( care se #m*la $i era tot negr#& El l a e1aminat $i mi a inter%is să l ţin 'n s#s& Tre"#ia să sta# corect 'n po%iţia de drepţi& Am 'ncercat să i e1plic că i a"sol#t imposi"il să ţin "lestemat#l ăla de deget ori%ontal& At#nci a devenit "ădăran $i a pretins c a$ avea nevoie de e1erciţi#& — Atac de "lindate din st!nga4 mi a comandat el& 7a adăpost d#pă %id4 E#( e1ec#tarea& Ordin# i ordin& 5aJ n am ap#cat "ine să sar %id#l 'nalt de trei metri .e* să *i# sp!n%#rat pentr# nee1ec#tare de ordin& 5#pă aia( $ont!c $ont!c( m am tras no#ă pa$i 'ndărăt $i( $c.nită din ca%armă& 6ă $i vedeam pornind către o"#%e( gloanţe( a"stinenţă( *oame( sete $i victorii amare& 3Trea"a asta n# i de tine( :osep.iar( 'mi ad#ce aminte de e1perienţa mea c# o damă de cons#maţie&&& 0#*#ndat 'n amintiri( /orta sparse #n o# de pescăr#$ 'n pa.e* să te distre%i tre"#ia să ţi pesc#ie$ti *ata d#minică dimineaţa la sl#)"a de la catedrală& Ră%"oi#l ăsta n# mă prea 'nc!nta& +mi plăcea viaţa ti."ă#t patr# rac.e"el #l#i( am sal#tat reglementar& Evident( n a *ost deloc m#lţ#mit& A tre"#it să trec sal#t!nd de %ece ori prin *aţa l#i( 'n timp ce el mă privea c# oc.i#ri de ien#păr pe loc( d#pă care le a dat a*ară pe cele do#ă coarde care re%ema# "ar#l& 0!nd #n#l dintre cons#matori s a tre%it să proteste%e( S#gativă a declarat că( trei l#ni de aici 'ncolo( n# s#portă să vadă c#r de m#iere& 6ergea de parcă 3Cer%it#ra3 l ar *i ţin#t o săptăm!nă la saram#ră& — Te ap#că dam"la#a( *ilo%o*ă /orta( c!nd te g!nde$ti ce poţi o"ţine( 'n %ilele noastre( dacă ai parale& 9a( c.icoti 'nceti$or& — N am să #it niciodată& Ai 'ncercat pe p#ţin trei%eci de tr#c#ri di*erite( doar doar ţi ai provoca o "oală $i nimic& 9a c.icotind dinainte la g!nd#l pove$tilor l#i /orta( #n *ermecător amestec de adevăr $i minci#nă& — Era tocmai 'nainte de 'nceperea re%"el#l#i nostr#( 'ncep# /orta& /e at#nci eram 'n regiment#l -.e"el s ar p#tea găsi pe o ra%ă de o s#tă de metri= — 5omJ ?eld.ii acelei t!mpite& — @re#t%*eld( #rlă el( ai inventat c#mva #n no# reg#lament 'n ceea ce prive$te ţin#ta militară( de vreme ce #m"li c# o ci%mă 'n m!nă= >i nici măcar n ai sal#tat& Ai #itat c#mva că tre"#ie să d#ci la"a la partea s#perioară a corp#l#i at#nci c!nd ai cea mai vagă "ăn#ială că #n ?eld.e"el( i am %is e#( n# pot sal#ta *iindcă 'ntr o m!nă am "aston#l( iar 'n ailaltă ci%ma& 6eUer e1plodă< — /lod de pripas ce e$ti( ar#ncă imediat "aston#l $i ci%ma4 Sal#t#l din mers4 Am ar#ncat "ăţ#l $i ci%ma& N aveam c. /orta3( mi am %is e# $i imediat am *ost atins de o maladie gravă& 9ătr!n#l c.

ara"a"#ră& — E drăg#ţ din partea d#mitale( soldăţel#le( să vii la noi c# parali%ia asta& N# ţi *ie teamă& O să te vindecăm& >ti# despre ce i vor"a& Te a lovit a$a( deodată( ca #n trăsnet& E1act 'n moment#l i%"#cnirii ră%"oi#l#i& 0# o %i 'nainte( c!nd pacea domnea 'ncă pe păm!nt( %"#rdai ca #n iep#ra$& N# i a$a( sodăţel#le= >i se scărpina 'n dos#l #rec.iar a$a( domn#le maior& — 0#nosc( c#nosc "ine( soldăţel#le( dar poveste$te ne tot#$i c#m ţi s a nt!mplat& 0a%#l d#mitale e *oarte interesant& A.neider= Tartor#l tartorilor& +ntr o %i m a "ăgat de M.ii mei4 Nici n# vă p#teţi 'nc.ip#i c!t m a d#r#t& /!nă n stră*#nd#l răr#nc.ii( privind# mă c# oc.ilor& 6 am t!r!t la in*irmerie $i acolo m a# internat& >i( 'ntorc!nd# se spre /orta< — +l c#no$ti $i t# pe medic#l $e*( ăla c# picior#l de lemn( maior#l medic 9rettsc.ii mi)iţi& — 0.( mi am %is e#( e #$or de d#s măcelar#l ăsta& — 8ată dom#le maior& 6 a ap#cat c!nd Ha#pt*eld.eaţă $i mi am sp#s< 3/orta( pentr# 5#mne%e#( ce ai= 30a%arma se nv!rtea c# mine ca o mori$că& A)#nsesem 'n cap#l scării de la arm#rărie c!nd m a prins parali%ia& Am pl!ns de de%amăgire la g!nd#l că n# pot nădă)d#i la o moarte eroică& Acolo( la 9erlin( domn#l $i doamna /orta ar *i *ost m!ndri& Ar ..de ori s#" pat *iindcă asc#nsesem #n c!rnat 'ntre cearcea*#ri& — 6ersi( 'l $ti#( r!se /orta& Am av#t cinstea& Cine 'n prima %i( c# toată s#ita d#pă el( 'n sala 'n care eram& Se #ită la mine( 'mi t#$e$te 'n nas( 'n timp ce e# stăteam 'ntins a$a c#m cere reg#lament#l& Re#$esc să 'ngaim< 3/orta :osep.)#mătate $i să mă tr!ntesc la păm!nt de partea ailaltă( că i $i lipseam& — Atac de "lindate din dreapta4 E#( iară$i peste %id& 0a să n# *ie prea monoton( s a g!ndit el să mă atace $i o escadrilă de avioane& Galop peste dr#m( sărit#ră peste %id& Uite a$a $i a# "ăt#t )oc de mine( el $i Gerda( o )#mătate de oră& +n tot timp#l ăsta a tre"#it să *ac *aţă asalt#l#i com"inat al t#t#ror armelor inamice& 5oamne( ce am p#t#t năd#$i4 /e #rmă( din no# drepţi 'n *aţa l#i& — 5eget#l de la picior ori%ontal( 'mi ordonă el& — 8mposi"il( domJ ?eld.e"el #l Edel a comandat ad#narea pentr# 'mpărţirea m#niţiei& Am devenit deodată rece( sloi de g.( Ge*reiter din regiment#l -.tanc#ri( la ordinele d#mneavoastră( domn#le maior& S#nt parali%at $i din ne*ericire incapa"il să plec la ră%"oi3& S a #itat la mine de parcă aveam ci#mă& 9r#ta ca%onă '$i lingea de pe ac#m "#%ele& 6ă a$teptam la ni$te răcnete *#rioase& 0!nd colo( monstr#l 'ncepe pe #n ton "l!nd $i 'nţelegător care mă sperie de a "inelea& — E adevărat oare= Soldăţel#l e parali%at& Cai( ce păcat& — 5a( domn#le( maior( e *oarte păcat( %ic e# c# aer#l că a"ia mai pot $opti& El r!de ca #n $acal& — 0e nenorocire( soldăţel#le& Să parali%e%i tocmai 'n moment#l 'n care regiment#l pleacă la ră%"oi ca să i %dro"ească pe inamicii Reic.e"el( %ic( e#( ceea ce era p#r#l adevăr& S a apropriat de mine( mai mai să mă atingă& — @re#t%*eld( 'ţi ordon pentr# #ltima oară să p#i deget#l )os pe pava)& 6ă străd#iam e# c!t p#team( dar deget#l tot 'n s#s stătea de parcă $i ar *i "ăt#t )oc de ma)#r& At#nci a *ăc#t #n l#cr# *oare nasol< s a lăsat c# toc#l ci%mei pe deget& E# am scos #n răcnet 'nspăim!ntător& El a r!s< — Amăr!t#le4 /iei din oc. #l#i& — E o *oarte mare nenorocire( domn#le maior( repet e# 'ntin%!nd# mă $i mai tare 'n po%iţie de drepţi& El trage cear$a*#l de pe mine ast*el ca toate in*irmierele să mă poată admira( d#pă care se ap#că să mă 'mp#ngă c# #n ac prin diverse loc#ri& >i 'mp#ngea( ticălos#l( n# gl#mă& 5aJ $i e# mă ţineam tare& Nici #n o*& 5e parc ar *i 'mp#ns 'ntr o sc!nd#ră& 0!nd s a săt#rat( s a 'ntors către admiratorii săi< — +l vedeţi pe soldăţel#l nostr#& +$i dă per*ect seama că s a căpt#$it c# parali%ia asta 'ntr #n moment *oarte neprielnic& E# *i1am tavan#l( 'n po%iţie reglementară< 6!inile 'ntinse *i l#ng#l corp#l#i( tălpile des*ăc#te( K5 de grade 'ntre degetele groase& +n militărie e nevoie de ordine& Normal& Altminteri e .

isoarea militară ar *i tocmai potrivită& 5ar să mai a$teptăm c!teva %ile& S#ntem *oarte pricep#ţi $i c#noa$tem o seamă de maladii ci#date& 6aladii 'nspăim!ntătoare care s#rvin totdea#na c!nd 'ncepe #n ră%"oi& N# ţi *ă gri)i( soldăţel#le& S#ntem pregătiţi( iar t# n ai altă dorinţă( n# i a$a( dec!t să te 'n%drăvene$ti ca să te poţi "ate ca #n adevărat ero#= — A$ *i *oarte *ericit( domn#le maior( dacă a$ p#tea deveni c#ra)os& 6onstr#l dăd# din cap $i $i l#str#i( energic( lentilele oc.rer #l să#( pentr# patrie $i popor& Fi se r#pe p#r $i simpl# inima să l ve%i 'n .i< instantane# picioarele mele ţ!$niră 'n s#s $i l i%"iră 'n *aţă( ar#nc!nd# i oc.*i p#t#t povesti prietenilor $i vecinilor< 3?i#l nostr# a că%#t ca #n ero#3( 'n timp ce ac#m a# #n "iet paralitic( pironit la pat pentr# tot rest#l ră%"oi#l#i& 8%"#tesc c.iar să mi storc o lacrimă $i contin#i c# #n g!*!it de pl!ns 'n voce< Eram at!t de *ericit să *ac ră%"oi#l( domn#le maior4 +ntr o "#nă %i toată l#mea mă va arăta c# deget#l *iindcă n am nici o medalie& Ge*reiter #l /orta c# respect '$i permite să vă 'ntre"e dacă n# e1istă ceva ca #n paralitic să poată sl#)i 'n vreme de ră%"oi pe ?L.rer( popor#l $i patria sa= 0asap#l *ăcea da din cap $i mă apăsa #$#rel pe "#rtă& Apoi se *ăc# al drac#l#i& ?ără preavi% mă pocni c# #n ciocan peste gen#nc.rană( %ice el c# #n %!m"et m#lţ#mit& >i nici somn n# ţi este= — N#( domn#le maior& 9r#ta r!n)e$te $i $i arată colţii de l#p& — 5aJ ce groa%nică "oală ai& Ne ia aproape c# *rică& Ar *i poate mai "ine să te i%olăm& +nc.e $i a scotocit pe acolo m#ltă vreme& /oate că voia să vadă dacă n# s ţicnit& /e #rmă mi a ridicat pleopele& O *i daltonist( mi am %is( $i am răcnit< — Am oc.eme la cer s#*let#l d#mneavoastră #nde n#meroasele d#mneavoastră păcate vor *i .id g#ra ca să se #ite la amigdale& /e mine mă 'ncerca #n p!rţ gro%av( dar n am 'ndră%nit să i da# dr#m#l& — /o*tă de m!ncare= #rlă el& Ai po*tă de m!ncare= — N am po*tă de m!ncare( domn#le maior4 Ne era adevărat( a$ *i .elarilor& — +ncearcă să te dai )os din pat( soldăţel#le& /oate că parali%ia a $i dispăr#t& — 8mposi"il să mă da# )os din pat( domn#le maior& At#nci por#nci in*irmierelor să mă a)#te( dar c#m mă p#nea# alea pe picioare( c#m mă pră"#$eam& ?etele se străd#ia# c!t p#tea#( daJ $i e# n# mă lăsam< era 'n )oc viaţa mea& Tre"#ie să te ţii tare( /orta( 'mi %iceam& Ră%"oi#l se va termina c#r!nd&3 Craci#l cel mare avea vi%i"il c.ii al"a$tri( domn#le maior& — Fine ţi *leanca4 Te am 'ntre"at dacă ţi e *oame= 3/o*tim de te desc#rcă( "ătr!ne /orta( mi am sp#s& +ţi ordonă să ţi ţii *leanca $i totodată te 'ntrea"ă ceva&3 0e să *ac= 6i a asc#ltat inima( m a p#s să desc.inină( dar radicală& Soldăţel#l nostr# e grav atins $i ar vrea să se vindece c!t mai repede ca să poată l#pta pentr# ?L.isească de c#conet#l pre%ent( #rlă< — Hv!rli din copite( mincinos 'mp#ţit4 +$i pipăi nas#l $i sc#ipă *#rios& 9r#sc se opri $i mă privi c# #n oc.e* să mi ardă c!teva $#t#ri& /atr# dintre p#torile alea re#$iră să mă c#lce 'ndărăt& — N avem noroc( constată el& 0e maladie tenace4 5ar o să i venim noi de .al#l ăsta& 8pocrit#l se aplecă deas#pra pat#l#i $i mă "ăt# #$#rel pe o"ra%& — Să ai toată 'ncrederea 'n noi( soldăţel#le( o să te p#nem pe picioare 'ntr #n timp record& Ai să poţi pleca c!t de c#r!nd pe *ront $i acoperi acolo de glorie& — Este oare 'ntr adevăr posi"il să mă vindec( re#$esc e# să m#rm#r& El dăd# din cap că da( %!m"ind larg& At#nci 'i 'n.i ac#%ator& — N# i a$a că n ai po*tă de m!ncare= /e loc mi am %is 35#mne%e#le( de #nde o $ti=3 căci tocmai mă g!ndeam la c!rnaţii pe care i asc#nsesem s#" cear$a*& 6i a v!r!t #n aparat 'n #rec.aţ m!na $i i o ling ca #n tigr# 'n*ometat care a dat peste c!teva picăt#ri de s!nge proaspăt& — 5#mne%e# o să vă răsplătească( domn#le maior( iar mămica sa( ?ecioara 6aria( o să c.elarii& ?ără să se sinc.ac& S a# vă%#t $i altele pe aici& O să 'ncepem printr #n tratament plăc#t $i #$or& Spălăt#ri stomacale de trei ori pe %i& 0oncomitent se vor administra vomitive& Regim *oarte sever& 5in do#ă n do#ă %ile( o c#ră de c.alit $i o vacă& — Com *ace economie de .

isoarea pe viaţă& Gerner ăsta inventase o an#me metodă de $ters pra*#l& 5ădea ordin #n#i soldat să se caţere pe #n d#lap $i acolo să se rostogolească pe "#rtă& 5acă mai răm!nea pra*( at#nci cei 'nsărcinaţi c# c#răţenia d#lap#rilor tre"#ia# să se c#lce( iar ceilalţi 'i trăgea# de m!ini $i de picioare( *rec!nd c# ei 'ntreaga s#pra*aţă& Tot d#pă metoda asta radicală se măt#ra $i pe )os& :#mătate din oameni se c#lca pe "#rtă( )#mătatea cealaltă 'i trăgea de picioare& 5e s#s( de pe masă( Gerner #rla< — 0orvoada pentr# măt#rat( 'nainte e eJar$4 6ergeam 'n pas de g!scă p!nă la peretele din *aţă( #nde *ăceam o 'ntoarcere la comanda l#i Gerner& — :#mătate la dre a a pta4 5acă vre#n 3aspirator3 vede o scamă( s o lingă4 — Ci l amintiţi pe Sc.im"at la *aţă $i a plecat aproape 'n *#gă( #rmat de 'ntreaga sa ec.0i.0o3 Gerner( 'n picioare( pe masă( "ătea măs#ra c# o crava$ă( ameninţ!nd# ne 'ntr#na c# 'nc. 'tindardul nostru e sim*olul li*ertăţii.niti#s& Gerner scoate pistol#l $i l armea%ă& — Ai merita să te c#răţ pe loc( dar am s#*let "#n& Te iert de data asta( dacă *aci ca mi%eria aia să dispară imediat& — +n ce *el( Her Untero**i%ier= — Hale$te o4 ordonă Gerner& Sc.e"eli& 6ă a*lam de alt*el 'n tovără$ia a patr# eroi diletanţi care *#seseră trataţi( respectiv( de re#matism( ne*rită( im"ecilitate cronică $i amne%ie& Ăsta din #rmă *#sese at!t de radical vindecat( 'nc!t a)#nsese să $i ad#că aminte de toate amăn#ntele din viaţa stră stră stră"#nicii sale( "a c. 1oate fetele mă iu*esc.s 0usar.niti#s se a*la 'n plină activitate c!nd *# oprit de comandant#l nostr# de companie& I5 Servant#l principal al t#n#l#i de pe tanc( oc.niti#s= r!se /orta& 0el căr#ia i s a# amp#tat picioarele= +ntr o %i a #itat să sc#t#re o scr#mieră& >i a dat seama c# o sec#ndă 'nainte ca Gerner să intre pentr# inspecţie& At#nci( la i#ţeală( a asc#ns scr#miera plină s#" o pernă& Gerner era 'nsă pesemne #n e1tral#cid& Avea el #n *el al să# de al 'ng. ?la.iar data $i ora c!nd $i a r#pt aţa& 0onvenirăm c# toţii că medicina *ăc#se 'ntr adevăr progrese enorme& — 7a ca%armă( contin#ă /orta( ne *reca# at!ta 'nc!t cel c# ne*rita a găsit c# cale că sing#r#l mi)loc de a scăpa de "oala sa este să $i v!re n g#ră ţeava #nei p#$ti $i să apese pe trăgaci c# picior#l& :#mătate din creier#l l#i a rămas lipită de tavan& S#"o*iţer#l Gerner se străd#ia să ne ridice moral#l c# a)#tor#l c!ntecelor ostă$e$ti< toată l#mea pe vine( c# c!te #n sca#n ţin#t 'n m!inile 'ntinse $i c!nt!nd< 'unt un om li*er şi mândru că.iţi tot ce era 'n scr#mieră $i o linse p!nă 'ncep# să străl#cească& 5ar niţel mai 'ncolo i se *ăc# ră# $i vr# să "orască& N ap#că să a)#ngă dec!t p!nă la #$a privatei( că ce avea 'n "#rtă ţ!$ne$te a*ară& Gerner( care era 'nă#ntr# pe tron( 'l a#%i& — 0e se nt!mplă acolo= #rlă el& Sc.niti#s an#nţă că a vomitat( Herr Untero**i%ier& — 7inge4 'i ordonă( sec( Gerner& Sc.es#i pe planton#l de servici#& Sc.niti#s se sc#t#ră $i strigă către #$ă< — /ant%ersc.Lt%eI5 Sc.niti#s 'ng.niti#s devenea 'ntotdea#na m#t de spaimă $i Gerner tre"#ia ve$nic să i scoată vor"ele c# cle$tele din g#ră& N ap#că el să termine raport#l< 3Sala a *ost c#răţată $i aerisită3( că Gerner scoase #n#l din #rletele sale cele"re $i se ap#că să ridice pernele& 5!nd peste scr#miera plină( răcne$te la Sc.ipă& +n #nJ$pe %ile m a# vindecat( l#a i ar dracii4 At!t de "ine că m am 'ntors la ca%armă 'n pas de g!scă( escortat de trei SanitPts*eld.itor $i trăgător totodată .niti#s care se *ăc#se verde la *aţă< — T# ai asc#ns porcăria asta aici= — 5a( Herr Untero**i%ier( "!ig#ie Sc. ola.iertate& El s a #itat la mine o clipă( s a sc.

e "el #l Edel& Edel le a ţin#t s#"o*iţerilor o predică( l am a#%it noi #rl!nd< — N# mi pasă dacă s#"o*iţerii mei st!lcesc m#tra oricăr#ia dintre răcani( dar n# vrea# să e1iste pl!ngeri& Timp#l me# n# mi permite a$a ceva& Gerner( ai *ăc#t #n ră# 'ntregii companii& /entr# asta *aci %ece %ile de p!rnaie& Am p#s $i o vor"ă "#nă pentr# tine la gardian( Sta"s*eld.eta pe o spr!nceană( vă prindeţi( n#= ?i1a mai 'nt!i pe *iecare om 'n parte( apoi sal#ta( politicos nevoie mare< — 9#nă dimineaţa( tr!ntorilor4 0ompania răsp#ndea 'n cor< IQ Untero**i%ier von 5ienst< S#"o*iţer de servici# .e"el #l @ra#s( care mi a *ăgăd#it că o să ţi tragă la picioare n *#nd p!nă *aci .niti#s $i( 'nv!rtind# se 'n )#r#l acest#ia( le a sp#s s#"o*iţerilor ad#naţi< — /riviţi această "alegă& O noapte 'ntreagă ne a c!ntat la comandant& E de datoria noastră( domnilor( să l 'nvăţăm să i#"ească adevăr#l& A av#t părinţi pro$ti& Tre"#ie să l reed#căm& — Sc.— 0ine era comandant#l vostr#= 'ntre"ă Heide& — 9#n "ăiat& 7ocotenent#l Henning& — 9#n "ăiat& 7 am av#t comandant de pl#ton& N# s#portă $icanele& 0e i a *ăc#t l#i Gerner= — O.emoroi%i la amigdale& +nainte 'nsă de a $i 'nc.o "o4 #rmă /orta& 0e scandal a ie$it& Henning l a c.e"el #l SAodaU era( *ără 'ndoială( cel mai mare ticălos din tot Se.eia disc#rs#l( Edel l a ad#s pe Sc.e"eli i $i ceilalţi s#"o*iţeri grămadă c# noi& E# #n#l am scăpat dest#l de ie*tin2 m am 'nv!rtit să *i# "ăgat la %d#p p!nă ce se vor potoli l#cr#rile& — Coiai să ne poveste$ti despre o cerere 'n căsătorie( 'l 'ntrer#pse 9ătr!n#l& — A$a i( *ir ar să *ie4 9#n& Aveam #n c!rlig la o t!r*ă care se ţinea ve$nic de coada maior#l#i medic& Odată( ie$it din spital( i am trimis o carte po$tală( pe care o c#mpărasem de la cantină& >tiţi( #na dintr alea ca%one s#tă n s#tă( 'n*ăţi$!nd #n ?eld.niti#s *#sese t!mpit ciripind( #rmă /orta& Ac#m 'i avem pe toţi ?eld.ioapă< 3Ră%"#nare3& At!ta tot& 5#pă ce i am trimis o( mi am %is că *r#moasa riscă să n# i priceapă t!lc#l $ at#nci i am e1pediat o alta la care risc#l ăsta n# mai e1ista& — 0e avea pe ea= 'ntre"ă Steiner& — O( era *oarte mi$to4 e1plică /orta& Un aviator $i o gagică $edea# pe o "ancă( el c# m!na 'ntre coapsele ei( iar ea privind# l c# oc.niti#s la el 'n "iro#& Sc.im" de scrisori( c#m se sp#ne la 6inister#l de :#stiţie c!nd ţi se re*#%ă o cerere de graţiere( dama s a decis să mă vadă& 6i a trimis c.t #l( l#cr# pe care l $tia o l#me ntreagă $i care se vedea de departe& Avea ăsta #n *ason să se proptească 'n *aţa companiei l#ni( 'nainte de instr#cţie( ceva gro%av< m!inile 'n $old#ri( picioarele larg des*ăc#te( casc.i& Ai p#s o )os= — /ăstrea%ă ţi c#rio%ităţile pentr# tine& N# se vor"e$te a$a 'n l#mea "#nă& 5#pă #n sc.i gale$i& Am m!%gălit $i c!teva c#vinte "ine alese< 3Graţioasei $i no"ilei mele demoa%ele3& — Era de neam no"il= 'ntre"ă #imit Heide& — /e nai"a4 r!se /orta& 5ar e 'ntotdea#na "ine să le *aci să creadă că a$a le socoţi& 6ai sp#neam 'n contin#are< 38ertaţi mi li"ertatea pe care mi o ia# e1pediind# vă mic#ţele mele r!nd#ri din această ca%armă p#t#roasă3& 0#v!nt#l 3p#t#roasă3 n# mi s a păr#t tot#$i potrivit( a$a că l am sc.eiat cer!nd# i o 'ntrevedere de pre*erinţă pe #n divan $i 'ntr o cameră c# l#mină ro$ie( tandră& — >i( $i= 'ntre"ă 6ic#ţ#l c# sclipiri l#"rice 'n oc.e"el care g!t#ie #n dragon polone%& +n partea de s#s scria c# litere de o $c.rmac.e"el #l SAodaU( care era U&C&5&IQ 'n %i#a aceea& 7 am r#gat respect#os să l 'nveţe pe individ principiile respect#l#i la care are drept#l #n Ge*reiter de nivel#l me#& ?eld.niti#s a *ăc#t t!mpenia să povestească tot#l $i Gerner a *ost *recat %dravăn a do#a %i& +nt!i de către Henning $i d#pă aia de Ha#pt*eld.im"at c# 3pr#sacă3& Am 'nc.emat pe Sc.iar #n mesager( #n s#"o*iţer( care n# av#sese de a *ace dec!t c# vite& 5#pă ce mi a 'nm!nat mesa)#l( a av#t neo"ră%area să mi pretindă do#ă mărci ca să se cinstească c o "ere $i o $li"oviţă& — 9a doi p#mni peste g#ră4 i am o*erit e# 'ndepărt!nd# mă& El 'nsă rămase loc#l#i( 'n)#r!nd# mă 'n g#ra mare& Tocmai 'n moment#l acela trecea pe acolo #n prieten de al me#( ?eld.

ip#iţi că s#nteţi aici ca să vă distraţi& 5iseară s#nt gata să vă plătesc la cantină toată "erea pe care o s o p#teţi "ea( dar c# o condiţie< la 'ntoarcere( compania să ai"ă e*ectiv#l complet& ?ără morţi& ?ără "olnavi& >tia că e imposi"il& Să r#pă gle%na #n#i răcan era l#cr#l cel mai #$or pentr# #n gradat ca SAodaU $i trea"a asta recr#ţii o $tia#& 5e alt*el a$a se $i 'nt!mpla( *ără e1cepţie& 5#pă #n ceas( 'ncepea# să cadă primii& +i l#a# imediat 'n *a"rică Geraer $i Ric.e"el #l a *ost gata gata să *ie lovit de dam"la( iar c!nd a a*lat cine era $i pentr# ce venise l a ap#cat c# adevărat t#r"area& 8 a ar#ncat 'n cap c# #n c!rnat $i s a p#s pe #rlat< — Crei o indemni%aţie( t!mpito= E e1act pe dos& T# ne datore%i no#ă indemni%aţii pentr# toată porcăria 'n care ne a "ăgat a$a %is#l tă# soţ& >i mai ai neo"ră%area să vii aici $i să ne *aci scandal= Uită te4 %"ieră el( ar#nc!nd# i doc#ment#l m!n)it& >i n pl#s ai 'ncercat să mă s#gr#mi& 5ar toate astea a# #n n#me< sa"ota)4 sa"ota)4 +ţi da# %ece sec#nde ca să .otăr!ţi( Her ?eld.iţit str!m" #n rollmops& 0ei care era# pe acolo l a# c#lcat rapid pe #n "iro# ca să l poată "ate pe spate& Rollmops#l a ţ!$nit a*ară $i a ateri%at 'n %"or planat tocmai pe *r#m#seţea de doc#ment pe care c# at!ta c.— 9#nă dimineaţa( domJ ?eld.e"el& 5#pă asta trecea de la osta$ la osta$& — O să mai *ii 'n viaţă diseară= — 5#mneavoastră .ete $i comandant#l de companie a av#t tot soi#l de neca%#ri( *iindcă n# l#ase preca#ţiile necesare 'n timp#l e1erciţi#l#i de tir& 7a "atalion s a lăsat c# scandal mare $i s a pornit să plo#ă c# adrese $i rapoarte 'ntre pl#ton( companie( "atalion $i regiment& Nevastă sa a *ost c!t p aci să $i termine %ilele 'ntr #n lagăr de concentrare& S a ap#cat( nenorocita( să ceară o indemni%aţie pentr# pierderea soţ#l#i& A$a ceva n ar *i tre"#it să *acă niciodată& 6ai 'nt!i( a sosit e1act c!nd Ha#pt*eld.ip#iţi vă( SAodaU n# mi a *ăc#t niciodată semn& 5ar să mă ntorc la povestea mea c# p#rtător#l de "ileţele amoroase< m am a$e%at pe o piatră $i am stat să admir c#m SAodaU 'l p#nea să plon)e%e prin toate gropile $i $anţ#rile& Garid#l a *ost at!t de t!rn#it( 'nc!t at#nci c!nd( 'n s*!r$it( a a)#ns la el 'n ca%armă( ăia l a# cre%#t pilit $i l a# "ăgat la %d#p pentr# "eţie& Episod#l acesta dovede$te că #n l#cr# de nimic poate avea consecinţe de ne"ăn#it& Om#l me# a *ost m#tat la #n "atalion staţionat la He#"erg( #nde( c# prile)#l #nei trageri( a *ost #cis de #n proiectil de mortier $i toate astea pentr# că s a o*erit să *ie po$ta$#l #nei *ete $i mi a pretins do#ă mărci& 5acă '$i vedea de tre"#rile l#i( răm!nea la "atalion#l NGN din Sennelager& 7 ar *i trimis( poate( 'n R#sia( #nde ar *i că%#t s#" gloanţele parti%anilor $i ar *i căpătat( post mortem( 0r#cea de ?ier& Un cioplitor de piatră as#dat ar *i gravat pe o stelă *#nerară la intrarea 'n Sennelager n#mele l#i( alăt#ri de al altor eroi $i n *iecare an s#pravieţ#itorii "atalion#l#i s ar *i ad#nat $i( 'nainte de merge la "ordel( ar *i dep#s *lori $i ar *i rostit *r#moase disc#rs#ri despre c#ra)o$ii apărători ai patriei& Tot#l s a 'nt!mplat 'nsă pe dos& 5eces#l a dat na$tere #nei anc.in $i tr#dă 'l 'ntocmiseră& 5e *#rie( Ha#pt*e.e"el #l era la mi)loc#l pr!n%#l#i& Ăla s a speriat a$a de tare( 'nc!t a 'ng.iar c# %orii e1istenţei sale& Evident( s a pornit imediat să %"iere că n# i adevărat $i că n# pot dovedi nimic& — 0# at!t mai "ine( i am răsp#ns e#( 'n ca%#l ăsta te doare n cot& /rima oară c!nd ie$im la instr#cţie să 'ncerci să scoţi #nt#l din mine $i o să vedem ce o să se 'nt!mple d#pă aceea& 5e acord( ai= Să mi *aci semn c!nd vrei să 'ncepem& Ei "ine( 'nc.ardt& /!nă c!nd oamenii n# intra# 'n comă( accidentele n# conta# pentr# SAodaU& 8ar pentr# o"ţinerea acest#i re%#ltat( n avea nevoie nici măcar de #n s*ert de oră& 0# mine 'nsă( l#cr#rile stătea# alt*el& — 5e ce= 'ntre"ă( mirat( 6ic#ţ#l& /orta *ăc# c# oc.al"ă de "ere( l am *ăc#t să priceapă că $tiam o groa%ă de l#cr#ri despre el( 'ncep!nd c.i#l& — Sing#r#l mod de a te apăra 'mpotriva #nor tipi ca SAodaU este să scotoce$ti prin trec#t#l lor& +ntr o %i( c!nd stăteam la o .e"el& Urma comanda< — 5repţi4 /e #măr( armJ4 +nainte 'nsă de a comanda< c# ocolire la st!nga( 'nainte mar$( ne *ăcea #n mic $i drăgăla$ disc#rs< — 9andă de tr!ntori( să n# vă 'nc.

ii mei( altminteri c.dispari din oc. sinonim#l 'naltei trădări& 5ar să revin la domni$oara mea pe care o a$teptam 'n *aţa spital#l#i& 5#pă #n ceas( mi a trimis vor"ă că e reţin#tă de o apendicită& Am a$teptat o 'ncă o oră& Ră"darea este o virt#te& Tot a$tept!nd o( m am tăvălit niţel c# o in*irmieră care trecea pe acolo& — Era drăg#ţă= 'l 'ntrer#pse 6ic#ţ#l& — N# era& O d#cea prost c# somn#l& Avea do#ă sl#)"e& 5e la %ece 'n s#s *ăcea trot#ar#l 'n piaţa General Goering& 7a spital trea"a asta era o mare taină& Nimeni n are pică pe t!r*e( dar nici n# vrea să le $tie& /e păm!nt#l ăsta 'nsă nimic n# poate răm!ne asc#ns& +ntr o seară( mititica l a 'nt!lnit pe comisar#l Hital de la "rigada de morav#ri& — Cii la mine( drăg#ţo= i a prop#s el& ?iind de la ţară( *ata n# c#no$tea prime)diile ora$#l#i $i nici c!t de ticălos era comisar#l& 8 a cer#t %ece mărci $i lăsa la )#mătate dacă *ăcea# ce avea# de *ăc#t pe "anca din *aţa moment#l#i ?L.e vilă de pe 9ismarcA Strasse& 6i am $ters picioarele pe #n $tergător care c#nosc#se $i %ile mai "#ne& O servantă mi a desc.3( dar pesemne că ci*ra era c# g.inion( *iindcă ă$tilalţi a# de%ertat la r#$i 'n timp#l "ătăliei pentr# @iev $i a# *ost eli"eraţi de ai no$tri la HarAov& 5#pă ce a# *ost sp!n%#raţi $i 'mp#$caţi( s a constit#it #n no# 3K.em )andarmeria& Amăr!ta de ea 'nţelese că se "ăgase 'n ceva care o depă$ea& A plecat de acolo c# moartea n s#*let& +ncet#l c# 'ncet#l 'ncepea să priceapă că de aici 'ncolo( datorită răposat#l#i să# soţ( ea aparţinea pariei societăţii& A)#nsă la gară( l#ă .ta a *ost *ie sp!n%#rată( *ie 'mp#$cată& 0a%#l lor a *ost den#mit 3re"eli#ne $i contact ilegal c# inamic#l3& A *ost creat #n no# 3K. este 'n Reic.inion#l o p!ndea& E1pres#l a tăiat o pe din do#ă& 5oar #n $oc sc#rt c!nd roţile a# trec#t peste ea& A av#t "a*tă c a m#rit pe loc( altminteri ar *i av#t neplăceri& 5in pricina ei e1pres#l a av#t o 'nt!r%iere de trei ceas#ri $i a *ost c!t p aci să se ciocnească c# #n mar*ar( mar*ar#l a tre"#it 'ndepărtat pe o altă r#tă( ceea ce constit#ie #n l#cr# grav( deoarece mar*ar#l transporta m#niţii& 5ar ceea ce a *ost $i mai grav e că #n general care călătorea c# e1pres#l n a mai p#t#t sosi la timp ca să asiste la parada de rămas "#n a regiment#l#i K.3( pe care l a# trimis tot 'n R#sia( #nde&&& — Gata( /orta( i o tăie 9arcelona& N ai să ne poveste$ti că $i ă$tia a# de%ertat la 3ro$ii3( că ai no$tri i a# eli"erat $i că&&& — Tocmai că n#( protestă /orta& A *ost $i mai nasol( dar asta i o altă poveste as#pra căreia voi reveni& 0ert e că regiment#l 3K.otăr!rea să se ar#nce s#" tren& Era din cale a*ară de naivă $i spera să cadă 'n a$a *el 'nc!t tren#l să n o taie& — Coia să se c#lce 'ntre $ine( c#m am *ăc#t noi c!nd ne a s#rprins tren#l 'n t#nel= e1clamă 6ic#ţ#l& — +ntocmai& N#mai că din toate( ea l alesese pe N-K( e1pres#l de @Oln& Ar tre"#i să cons#lte mai 'nt!i mers#l tren#rilor& 8at o deci pe peron( c# pălăria sa c# pene gal"ene( a$tept!nd tren#l& +l vede apăr!nd d#pă c#r"ă& 0ele do#ă *ar#ri o privesc drept 'n *aţă $i i clipesc o dată ca $i c#m i ar %ice< 0#ra)( *etiţo4 A#de locomotiva *l#ier!nd de trei ori( aidoma #nei invocaţii către S*!nta Treime( $i o ia drept #n semn "#n& 5ar g.3 a *ost reconstit#it de no#ă ori( d#pă care $ta"ii s a# plictisit $i a# lăsat o "altă& +n orice ca%( a%i ci*ra K.ip#l să#& — Să mai intr# 'n detalii= G#rli n avea condic#ţă& 7#cra pe picior( 'n a*ara control#l#i a#torităţilor& Asemenea l#cr#ri n# pot *i admise& A#torităţile ar $oma( l#cr# 'ngro%itor( *iindcă l#mea n ar mai avea c#i plăti impo%itele& 5eci( la p!rnaie c# G#rli4 6ierc#rea #rmătoare am *ost po*tit 'n *amilia logodnicei mele& 7oc#ia 'ntr o vec. in*anterie $i n a mai p#t#t "ate 'n lancea port drapel ţinta tradiţională& Regiment#l a tre"#it să plece pe *ront *ără drapel& Trea"a asta i a deprimat at!t de tare pe soldaţi( 'nc!t 'n timp#l l#ptelor din valea Str#mei a# de%ertat c# toţii la greci& 0eva mai t!r%i#( ai no$tri i a# eli"erat din lagăr#l de pri%onieri $i i a# e1pediat direct 'ntr #n lagăr de concentrare din 0arpaţi( #nde toată $lea.is #$a $i m a lăsat sing#r 'n "ol( 'n timp ce ea s a d#s să mi an#nţe vi%ita& — Aveţi o carte de vi%ită= m a 'ntre"at ea 'nainte de a dispare& — N am nevoie de a$a ceva( s#nt "ine c#nosc#t la /ade"orn( i am %is e#& A$tept!nd să *i# po*tit( m am ap#cat să mi l#str#iesc ci%mele c# o pernă de cati*ea care se găsea pe o canapel#ţă& 0ati*ea#a e sen%aţională pentr# l#str#it#l ci%melor( iar .rer #l#i& — S a *ăc#t( a r!s comisar#l de la 3morav#ri3& 8a arată mi condic#ţa& /orta lăsă să i cadă "raţele 'n )os $i o ad!ncă decepţie se %#grăvi pe c.

inion#l să $i prindă scă*!rlia 'n rampa scării $i să se dea peste cap ca o ma$ină care se pocne$te de #n %id& N# $ti# dacă cineva dintre d#mneavoastră c#noa$te 3F!ţa de a#r3= E acolo la intrare o rampă c# ni$te "are 'mpletite& 8nterval#l dintre "are e e1act c!t să 'ncapă #n cap de porc ad#lt& 5omn#l 9#sc. a)#toarelor sale( apropo de interogatorii< N# #itaţi nimic( *iecare detali# contea%ă( o virg#lă p#să ai#rea poate modi*ica #n act de o mie de pagini& >i avea dreptate& +n timp ce a$teptam 'n . din 9remen se 'n$ela complet as#pra sit#aţiei imagin!nd# $i că l am )ignit — Cedeţi dar( sc#mpă doamnă( p!nă #nde te pot d#ce asemenea con*#%ii2 dar 'n seara aceea( la 3F!ţa de a#r3 l#cr#rile s a# complicat $i mai ră#( propag!nd# se ca o recţie 'n lanţ& Am *ost nevoit să l a%v!rl pe tip a*ară& 0ă%!nd a av#t 'nsă g.& Tata socr# se porni pe scandal& N a$ p#tea sp#ne că răcnea& 6ai c#r!nd a$ %ice că d#rerea( *#ria $i neca%#l 'l c#*#ndaseră 'ntr #n ocean al indignării& Apoi #rmă o tăcere deprimantă& 0eva din mine 'mi s#*la< tre"#ie acţionat c#mva( altminteri riscăm #n .ol( m am ap#cat să e1amine% pict#rile $i desenele a*i$ate mai peste tot& ?iecare ta"lo# 'n*ăţi$a eroice .elm %# 9arn*let. Ale1anderplat%( piaţă centrală din 9erlin( #nde $i avea sedi#l pre*ect#ra de poliţie . din 9remen( comis voia)or speciali%at 'n 3desso# #ri3( trăg!nd c# #rec.era$& Trea"a asta le a tre%it pe mămica $i pe cele trei măt#$i2 a# *ăc#t *ront com#n $i a# 'ncep#t să cotcodăcească< — Ne aţi o*ensat( g!g!i #na din . Sc.( o persoană c# s!nge al"astr# 'n vine( căci descindea din spiţa Eger")erg( tema *iind la c!te n#mere consec#tive poate re%ista cea mai "#nă dintre coardele ei& +n aceea$i clipă( #n oarecare domn 9#sc.oa$te& — Că 'n$elaţi pro*#nd( sc#mpă doamnă& E o a*irmaţie pe care n o p#teţi dovedi& 5e alt*el 'n materie de de*ăimare e *oarte gre# să ad#ci pro"e& 5e e1empl#< eram 'ntr o %i 'ntr #n "ordel( 3F!ţa de a#r3( $i am pornit o disc#ţie 'n contradictori# c# patroana( madam von Tagen.oit#ri $i alţi criminali de ră%"oi aparţin!nd *#rt#nos#l#i trec#t al patriei noastre& Servanta desc. $i a prins deci cap#l l#i de porc 'ntre do#ă "are $i( a$a c#m v am mai e1plicat( s a dat de a "er"eleac#l( ceea ce( dat *iind po%iţia( a av#t drept re%#ltat că $i a r#pt g!t#l& Sticleţii l a# #m*lat c# o am"#lanţă( iar comisar#l de poliţie :osep.iar dacă i c!t o marcă po$tală& Este a"sol#t esenţial să $tii asta dacă vrei să *recvente%i l#mea "#nă& — N# mai pot e#( răsp#nse grosolan 6ic#ţ#l& 5eci ţi ai $ters ci#"otele c# perna lor de cati*ea care %ăcea pe o canapea( care la r!nd#l ei se găsea 'n .ol& >i pe #rmă= — Ră"dare( ră"dare( contin#ă /orta& +ntotdea#na am gri)ă să n# #it nimic& 0#m le %icea $i comisar#l Ra#en de la /re*ect#ra de poliţie din Ale1I.ol $i n# coridor( c.ise #$a $i mă po*ti să intr#& +nă#ntr#( o 'ntreagă ad#nare str!nsă 'n cinstea mea& — GrLss Gott( %ic e#& Spre nenoroc#l me# 'mi scapă insă $i o *r#m#seţe de r!g!it#ră& 0# toate astea răm!n stăp!n pe sit#aţie $i le e1plic că de vină i var%a& 3:osep.ara Airi colectiv& 7e am prop#s #n mic poc.ea la ce vor"eam( dar trăg!nd prost( mi a ars #na %dravănă d#pă cea*ă $i s a pornit să mă 'n)#re c# ce i venea la g#ră& Acest domn 9#sc.neider a declarat< I.'ncălţămintea sclipitoare( iată ce caracteri%ea%ă #n gentelman& 6i am dat de asemenea $i de vreo do#ă ori c# piepten#l pe cap& — Avea# o canapea pe coridor= se min#nă 6ic#ţ#l& — +n asemenea loc#inţe( 6ic#ţ#le( se %ice . /orta( Ge*reiter( prin mila l#i 5#mne%e#&3 Apoi mă 'ntorc către tatăl ei& +ntr #n stil adaptat sit#aţiei( a$a c#m citisem e# 'ntr o carte( 'i cer m!na *etei& /rintre altele 'i %ic< — Tată socr#le( dă ne "inec#v*ntarea ta( ast*el 'nc!t să p#tem 'mpărţi acela$i pat con*orm moralei& Asistenţa a rămas total nă#cită& At#nci mi am %is< Tre"#ie să născocesc ceva e1traordinar ca să i distre% p#ţin& 6ă 'nclin politicos 'n *aţa mămicii( o c#coană grasă c# #n lornion care i at!rna peste piepţi legat de #n $n#r& — Sc#mpă doamnă( aveţi #n aer preoc#pat& +mi amintiţi cele $apte plăgi& N# *iţi tristă& 5#ceţi vă la "iserică $i r#gaţi vă l#i 5#mne%e# să #mple inima d#mneavoastră de i#"ire pentr# cel de al 888 lea Reic.

e 0omis voia)orii 8oac.e Ne.e Ne.l $i U.rAorn( vindea sticle de diverse sort#ri2 celălalt( domn#l @o.( de*ăimarea este considerată #n delict *oarte grav& ?irma din 9remen s a tre%it 'ntr o sit#aţie păcătoasă& Se pare că răposat#l era *oarte pricep#t 'n materie de 3desso#s #ri3& Timp de doi ani *irma a că#tat c# disperare #n 'nloc#itor inser!nd an#nţ#ri la 3o*erte de servici#3& 0a te1t 'l aleseseră pe acesta< 30ă#tăm domn "ine pentr# *rivolităţi3& /rim#l care a răsp#ns a *ost o secăt#ră t#nsă a la 0icero( care voia să 'ncerce 3desso#s #rile3 c.— Ticălos#l era "eat mort( altminteri n ar *i că%#t a$a c#m a că%#t& >i adres!nd# se celor trei %iari$ti( contin#ă< 5omnilor( scrieţi că de*#nct#l a *ost o "#tie *ără *#nd( dar n# vă p#neţi ră# c# dame%ele *iindcă o să vă ardă la pro1ima oca%ie& 0a atare n# pomeniţi de n#mele casei& Este de a drept#l de%g#stător să ve%i c#m asemenea indivi%i 'ncearcă să păte%e "#na rep#taţie a 3F!ţei de a#r3& Se poate considera norocos că a m#rit& +n cel de al 888 lea Reic.i al"astr#( alt#l maron $i am!ndoi asimetrici& 6ai avea $i #n mic de*ect care n# apărea la prima vedere< #ita să ţină socotelile& Treimea e de la 5#mne%e#( a# %is cei de la servici#l personal anga)!nd #n domn care părea "ine s#" toate aspectele& Se n#mea R#dol* Adams $i *ăcea parte din cele"ra *amilie Adams din ?ranA*#rt( ţin!nd de spiţa Adams ilor( care se oc#pa# c# negoţ#l de păsări( specialitatea papagali& R#dol* era 'nsă soi ră#& Se lăsase de păsărele $i se ap#case de *#rt#ri( ticălos#l& Ac#( n# i ca%#l să *aci o tragedie dacă #n#l mai $terpele$te c!te ceva pe ici( pe colo& 0ine n o *ace= 0el care n# se 3organi%ea%ă3 e #n do"itoc& 5ar "andit#l de R#dol* *#ra de la c#coane& 7a mare anang.rAorn a# *ost s#rprin$i .ise "r#sc $i O"ersc.ar*L.e( pe strada 7Lt%.en( care p!nă at#nci v!nd#se d#lceaţă de portocale( dar care avea c.iar pe v!n%ătoare& 0!nd ele a# protestat( tip#l a devenit mo)ic& Al doilea care s a pre%entat era #n v!n%ător *ormida"il& /#rta păr#l lins( pieptănat pe spate $i avea #n oc.e* să $i 'ncerce noroc#l c# 3desso#s #ri3& 5omn#l acesta a#%ise că e $ic să porţi pantaloni reiaţi $i cravată 3gris perle3& A s*!r$it *oarte prost& +ntr o %i se a*la la 3Fap#l $c.rer #l S&S& Gel" intră #rmat de cinci gealaţi& 5omn#l 9randt $i cei doi amici ai d#misale *#ră #m*laţi at!t de rapid de ai *i %is că i scamatorie c#rată $i transportaţi la n#măr#l Q de pe SieAand Strasse( care( oric#m l ai l#a( e cel mai sc!r"os imo"il din tot @arlsr#.im 9randt( Al*red @o.ie merge $i asta& El 'nsă o *ăcea 'n pat $i 'ntr #n moment c!nd c#coana avea c# tot#l alte proc#pări dec!t să $i pă%ească "i)#teriile& 0!nd *irma din 9remen a l#at c#no$tinţă de carenţele morale ale l#i R#dol*( i a noti*icat 'n scris că de aici 'ncolo cola"orarea l#i este considerată ca inde%ira"ilă& 6ai apoi a# dat peste #n oarecare domn 9randt din 6Lnc.arele pe g!t( vor"ea# tot mai tare& — Adol* e cel mai mare t!mpit din c!ţi s a# vă%#t pe păm!nt& 5ar mă voi oc#pa personal să l p#n la loc#l l#i& Asociaţia comis voia)orilor 'mi va *i rec#noscătoare( striga 9randt& +n clipa aia #$a se desc.iop3( o c!rci#mă din @arlsr#.eime Statspoli%ei A"t KV88 a @arlsr#.a#er( st!nd de vor"ă c# alţi doi comis voia)ori despre #n#l din *o$tii săi $e*i( pe n#me Adol* 6Lller& /rim#l comis voia)or( domn#l U.e& Acolo re%ida O"erseAretPr #l Host( care i primi pe cei trei c# o"i$n#it#l să# s#r!s palid& — Noi( ă$tia( germanii( s#ntem #n popor cinstit& +i plăcea m#lt e1presia 3noi( ă$tia( germanii3& El( de *el#l să#( era #ng#r& 6ărt#risiţi( a$adar( compatrioţi& 0ărţile pe masă& 5omn#le 9randt( d#mneavoastră aţi %is că Adol* e #n cretin& 5omn#l 9randt 'l 'ndreptă< — N#( n#( am sp#s că i t!mpit( iar cei doi prieteni ai mei 'mi da# deplină dreptate& Host( c# #n %!m"et d#lceag pe "#%e( clătină din cap plin de 'nţelegere $i toată l#mea av# impresia că este 'ntr#tot#l de acord& 0ei trei deţin#ţi vor"ea# t#strei deodată ca să i e1plice $i mai "ine l#i Host ce do"itoc 'mp#ţit este Adol*& /roces#l ver"al *# e1trem de sc#rt 5#pă ce l citi( Host( '$i *recă m!inile de ent#%iasm& El glăs#ia< /RO0ES CER9A7 Ge.l( vindea rame de lemn $i am"ii 'l c#no$tea# pe Adol* 6Lller& /e măs#ră ce dădea# pa.

n nas. una direct pe &os.iop3 e1prim!nd# $i nem#lţ#mirea *aţă de ?L. Îi *ag pe toţi în mă.rer& /e r!nd( ei a# strigat< Adol* e #n&&& mai departe #rm!nd c#vinte care n# pot *i citate( dar care constit#ie cea mai gravă )ignire la adresa ?L.ului. era departe de a fi tot atât de &ună pe cât părea. În seara asta o să te seduc. !a. în odăi.sa. cum o altă perec0e făcea dragoste pe podeaua *ăii. interesantele lor reuniuni fură întrerupte de vizita a trei *ăr*aţi.astă%i la 3Fap#l $c.ainele l#i 9randt( printre diverse 3desso#s #ri3( *# găsit asc#ns 'ntr #n c.au decât să poftească cei de la 9estapo. *ăieţi şi fete şi toţi pretindeau că nu se tem de nimic.i s# răcnea că ad#ce poliţia militară( ceea ce a $i *ăc#t& /lăcerea asta m a costat trei %ile la %d#p& A# %is că am prod#s 3de%ordini pe dr#m#ri p#"lice3( ca $i c#m #n salon e o stradă& +n moment#l acela din di*#%or răs#nă *l#ier#l U&C&5& #l#i< 30ompania a 5 a( c!te #n om de *iecare pl#ton( prin *lanc( la distri"#ţia m#niţiei&3 Ne ridicarăm *ără gra"ă $i o pornirăm spre ie$ire& 30oada de măt#ră3 $#ieră printre dinţi< — Cedea v a$ crăp!nd pe toţi4 — !u nu mă tem de nimic. rosti un tânăr oc0elarist care avea mania să declame poeme eroice. erau care aşezaţi. — -a*acii noştri sunt ne*uni.estiile astea& 9r#sc m am tre%it 'n dos#l *otoli#l#i tătic#l#i ei& Unc. zise cel care şedea în spălător. declară un alt tinerel. pretinse tinerelul care devora nişte castraveciori. "este tot în *ucătărie.( s a terminat c#m se termină 'ntotdea#na c. ? să se cureţe cu toţii în răz*oiul ăsta al lor. adăugă o perec0e întinsă după plita de gătit şi care urmărea. o să le dau cu tifla. — #. instalat în c0iuveta din *ucătărie. fata. c0iar şi în *aie.o sâm*ătă seara. — rapă prin *eciurile 9estapo.emenţă că $i menţin s#s amintita e1presie& 5eţin#ţii a# *ost 'ncredinţaţi S&5& #l#i 'n vederea cercetării penale& Host( @riminalo"erseAretPr& 0ei trei cretini *#ră e1pediaţi la 5ac. care lungiţi o şlea0tă de tineri.iloţel pră%#li# #n te1t 'n care *ig#ra n#mele 3Hermann3& 8mediat se *ăc# legăt#ra c# Goering& 9randt s#sţin# că n# vă%#se niciodată te1t#l c# pricina $i minţi pretin%!nd că patron#l să# posedă #n teanc de asemenea te1te& Un tele*on la 9remen $i( #n ceas mai t!r%i#( #n 6ercedes părăsea imo"il#l c# n#măr#l N de pe Adol* Hitler Strasse d#c!nd marel#i *a"ricant o invitaţie& Om#l a m#rit la Ne#engamme& >e*#l personal#l#i( care l anga)ase pe 9randt( *# $i el invitat& 8 se dăd# dr#m#l( dar tip#l s#*erise #n asemenea $oc( 'nc!t 'n dr#m spre casă se ar#ncă 'n r!#& +l găsiseră a"ia peste do#ă %ile& 6ort& 5#pă asta *irma ren#nţă să mai ca#te comis voia)ori& 0eea ce dovede$te( doamnelor $i domnilor( că tre"#ie să *ii e1trem de pr#dent $i să te *ere$ti să )igne$ti l#mea& /ot să vă istorisesc( de pildă( c#m o "r#tăreasă( care n# era virgină&&& — 9ine( "ine( /orta( 'l 'ntrer#pse 9ătr!n#l& Ai să ne sp#i de virgina ta altă data& S#ntem de gardă& Ai e1act timp#l să ne poveste$ti c#m s a terminat căsătoria ta& — O. într. zise o fată sărutând un foarte tinerel *ăiat care încă nu cunoscuse niciodată vreo femeie. — ând o să mă c0eme la recrutare. pofticioasă.a#( #nde li se organi%ă o primire căld#roasă& Toate astea arată c!t de pr#dent tre"#ie să *ii at#nci c!nd 'n)#ri pe cineva& 5acă s ar *i g!ndit p#ţintel( ar *i strigat Adol* 6Lller( dar ac#m nimeni n# mai voia să creadă că vor"iseră de Adol* 6Lller $i n# de Adol* Hitler& 0onsecinţele merseră 'nsă $i mai departe( adică p!nJ la 9remen( *iindcă 'n . isteric şi cam papiţoi. .rer #l#i nostr#( cel ales de 5#mne%e#& 5e *aţă c# noi( cei trei a# repetat 'n c!teva r!nd#ri $i c# ve. — #aţiunea ne aparţine. inci luni mai târziu. 1rei *ăr*aţi cu pălăriile înfundate pe cap şi cu pistolul atârnând la su*ţioara stângă.

1inerelul isteric încasă o palmă care- i înc0ise pe loc gura. ? &ună cu pletele lungi care refuzase să se scoale din locul unde se afla, căpătă un picior după care luă poziţia de drepţi. Mititelul cu poemele eroice era culcat, alături de o *rună, pe o eta&eră din cămară 6n potop de o*scenităţi se revărsă asupra lor. (poi fură aliniaţi, în picioare, lângă perete. ,oşcovanul care pretindea că *a*acii sunt ne*uni făcea acum în pantaloni. Îi aşteptau două mari auto*uze verzi, spre care ei se îndreptară într- un lung şir. inzeci şi doi de tineri cărora nu le era frică de nimic pe lumea asta. 1imp de trei zile rămaseră în clădirea de pe 'tad0aus*rE8e nr.F. #u fură prea maltrataţi. 'e găseau însă unde se găseau, aflaseră ce- i aceea frica şi lacrimile şi deveniseră *ăr*aţi şi femei în adevăratul sens al cuvântului, descoperind că *ravura nu- i decât o vor*ă goală. -rav e numai cel care ţine pistolul-mitralieră de partea unde- i trăgaciul. u toţii căpătară câte-o uniformă. 6nii muriră în timpul instrucţiei. (lţii preferară ei înşişi moartea. (lţii plângeau. 6itaseră râsul. #u voiseră să lupte. ,ăz*oiul nu-i privea. Dar iată că tre*uiau să se *ată pentru un lucru care nu- i privea. 5E GAR5Ă 7A GESTA/O Cenea# c# o "ătr!nică 'ntre ei& Untersc,ar*L,rer ii Sc,#lt% $i /a#l#s( cei mai *eroci v!nători de capete ai @riminalrat #l#iIM /a#l 9ielert& 8e$irăm pln! la poartă& — 0e 5#mne%e# o *i *ăc#t "ătr!nica= m#rm#ră /orta& N# i am răsp#ns& 0e i a$ *i p#t#t sp#ne= 5e #nde era să $ti# ce a *ăc#t "ă"#ţa 'm"răcată 'n paltona$#l ei mirosind a molii= Alerga măr#nţel ca să se poată ţine d#pă picioroangele celor doi S&5& Ne %!m"i( ca $i c!nd ar *i vr#t să ne sp#nă ceva( no#ă( doi soldaţi #%i de ploaie( c# că$tile $iroind& Rămase p#ţin 'n #rmă& Untersc,ar*L,rer #l Sc,#lt% o 'm"r!nci "odogănind& — Gră"e$te #n pic( măt#$ico& S#ntem %oriţi& N# e$ti sing#ra invitată 'n seara asta& 7#ară c# toţii ascensor#l p!nă la eta)#l I& /orta $i c# mine intrarăm pe c#loar ca să vedem ce se nt!mplă& /a#l#s ne ar#ncă o #ităt#ră *#rioasă& — 7a ce vă %g!iţi= 0ăraţi vă( s#nteţi de gardă4 #rlă el& — G#ra4 strigă /orta& Să n# ne dai ordine( măi( c#r pictat4 — Asta o s o mai disc#tăm4 %"ieră /a#l#s oprind ascensor#l 'ntre eta)e& N# #ita că s#nt Untersc,ar*L,rer& — E$ti #n c#r pictat sc!r"os( asta e$ti4 /a#l#s se plecă pe )#mătate 'n a*ară& — Ne mai vedem noi( ro$covan 'mp#ţit4 — 5esig#r( se ,li%i /orta( dar o să disc#tăm mai c#r!nd de ra%ia pe care ai *ăc#t o pe Her"erstrasse la n#măr#l .& +mi sp#ne mie degeţel#l cel mic că n %i#a aia am dat e# c# %ar#l $ase $ase& Ai #n loc re%ervat 'n regiment#l nostr# $i o să am e# gri)ă de persoana ta& — 0e $tii t# de ra%ie= 'ntre"ă st!n)enit /a#l#s& — Ai s o a*li c#r!nd( $#ţ#le& — E$ti ne"#n= ?aci $#ţ #n Untersc,ar*L,rer S&5&= — +ntocmai $i am s o repet #nde $i c!nd voi avea e# c,e*& 5ă mă n )#decată pentr# calomnie& /a#l#s 'n)#ră( "lestemă $i ascensor#l dispăr#& /orta se plesni peste coapse& — O să ai"ă o noapte al"ă( do"itoc#l& — 0e s a nt!mplat pe Her"erstrasse la n#măr#l $apte= 'l 'ntre"ai& — 7a drept vor"ind( n# prea $ti# mare l#cr#( mărt#risi /orta& /are se 'nsă că dest#l ca să l ap#ce *rica& Am a*lat că ac#m patr# %ile a participat la o ra%ie( aia( $tii t#( c!nd s a# d#s să ridice cele do#ă t!r*e care asc#nseseră la ele de%ertori&
IM

Grad 'n poliţia germană ec,ivalent cel#i de c,estor $e*

— 5ar a$a ceva n# i de a)#ns( remarcai& — N#( dar o altă c#rvă care stă tot la n#măr#l . mi a povestit că /a#l#s $i amic#l să# a# $terpelit cartelele alimentare ale celor do#ă dame arestate& >i a# dispăr#t $i ni$te "ani asc#n$i 'n perete& N# eram sig#r că i adevărat( dar )#dec!nd d#pă m#tra pe care a *ăc#t o( cred că am nimerit la ţanc& — Ai de g!nd să l torni= — N# s c,iar at!t de idiot( r!se /orta& 6ai 'nt!i storc de la el tot ce are& 8ar c!nd n o să mi mai poată *i de *olos( o să l e1pedie% la ?#,ls"Lttel( dar a$a 'nc!t nimeni să n# mă "ăn#iască& >i n %i#a 'n care tip#l o să se tre%ească 'ntr o #nitate disciplinară mă 'm"ăt t#rtă de "#c#rie& — 0# condiţia ca nimăn#i să n# i vină la o adică ideea să ţi plase%e #n glonţ 'n cea*ă tras dintr #n pistol c# amorti%or& — Ca14 7i e *rică& 5e la Himmler $i p!nJ la #ltim#l din "andă( n# s dec!t ni$te amăr!ţi& Sing#ra metodă e*icace de a te apăra e să $tii c!te ceva compromiţător pe seama lor& — 0e or *i vr!nd să i *acă "ă"#ţei ăleia= g!ndii e# c# glas tare& — /ro"a"il că i vreo ţicnită care a vor"it prea m#lt( sp#se( indi*erent( /orta& No#ă ce ne pasă4 — 0re%i c o vor tort#ra= 'l 'ntre"ai& — Evident( dacă $i 'nc,ip#ie că are ceva de asc#ns& 0i%mele noastre ţint#ite "ătea# caldar!m#l& 0ă$tile #de de ploaie $i oţel#l armelor re*lecta# l#mina sleită a lampadarelor& — 0e ai %ice de o cea$că de ceai c# $li"oviţă= 'ntre"ă /orta& — Un deget de ceai $i *oarte m#ltă $li"oviţă& 8ar p ormă o dame%ă& O specialistă& A,( dacă ră%"oi#l ăsta s ar termina4 +ţi imagine%i( "ătr!ne( ce ar *i dacă( #ite( colo s#s( 'n c#i"ar#l Gestapo #l#i( oamenii ar desc,ide *erestrele $i s ar ap#ca să strige< 3Ră%"oi#l s a s*!r$it43 6 a$ descotorosi pe loc de #ni*ormă( m a$ a$e%a pe c,ei( "ălă"ănind# mi picioarele $i a$ "ea "ere c# toţi vaga"on%ii& /orta r!n)i $i $#tă o c#tie de ta"lă& — E$ti completamente ţicnit4 A#%i idee4 Ră%"oi#l n o să se termine niciodată2 de alt*el poate că nici n ar *i de dorit& Sc#mpii no$tri inamici s#nt 'ntr at!t de seto$i de ră%"#nare( 'nc!t n# vor *ace nici o distincţie& O să ne v!re pe toţi 'n minele lor de căr"#ni $ acolo poţi să $i crăpi dacă vrei& — N# i adevărat& Tipi care să $tie să se nv!rtă a# e1istat dintotdea#na& — 5e acord& 5ar n# noi( ro"ii& /oate că 9ielert( de acolo( de s#s& 3?r#mos#l /a#l3& E #n v!n!tor de oameni *oarte 'n%estrat $i ar p#tea sl#)i din no# la minele de căr"#ni& Noi doi 'nsă la ce ai vrea să servim= 36ergi ori crapă3 avea dreptate mai ac# o %i& Ră%"oi#l ăsta a 'ncep#t c# mii de ani 'naintea l#i 6o,amed4 5#rea%ă $i ac#ma $i o să d#re%e 'ncă mii de ani d#pă ce noi vom *i tras de*initiv pe dreapta& 5oar noi ne 'nc,ip#im că ră%"oaiele 'ncep $i s*!r$esc2 de *apt e acela$i ră%"oi d#s pe *ront#ri di*erite $i 'n c,ip di*erit& Ridicai din #meri( g!ndid# mă la disc#ţia dintre 9ătr!n#l $i 7egionar#l& 0apitali$tii( pretinse mic#l legionar( s#nt cei care pornesc ră%"oi#l $i n# vor să l vadă termin!nd# se& >i l tot d#c( #ite a$a( c# mici antracte& — 5acă vor"e$ti a$a 'nseamnă că e$ti com#nist4 #rlă Heide& — E o prostie ce ai sp#s( i o tăie 7egionar#l& S#nt soldat( ve$nic#l soldat t!mpit( p#ţin 'mi pasă de com#ni$ti ori de na%i$ti( e# *ac ce mi se ordonă& — >i ţi place ce *aci= 'l 'ntre"ă 9ătr!n#l& — Ala, mi e martor că n#( dar nimeni n# mă ntrea"ă dacă mi place ori "a& /entr# asta mă $i dispreţ#iesc& — >i at#nci( de ce o *aci= 7egionar#l r!n)i aplec!nd# se către 9ătr!n#l& — 5aJ c#i de aici cre%i t# că i place= /#tem să ne oprim $i să ne d#cem *iecare acasă= N#& Tre"#ie să *ii idiot ca să ţi p#i o asemenea 'ntre"are& 5e ce contin#ă oamenii să plătească impo%itele= 5e ce n# cond#c ma$inile *ără carnet= 5e ce plătesc p!inea= /entr# că li e *rică de p!rnaie( 9ătr!ne& >i n ar sta acolo dec!t o "#cată de timp& /e c!nd dacă noi ne am opri( n# s ar m#lţ#mi să ne "age n#mai la %d#p& Ne ar p#ne la %id $i 'nainte de asta ne ar %dro"i *iecare oscior& +mi poţi sp#ne n#mele măcar a #n#i sing#r răcan care să *i

i%"#tit s o roiască= An#l trec#t( o s#tă $ai%eci $i patr# de "ăieţi a# 'ncercat *ig#ra& Toţi a# *ost lic,idaţi& 9ătr!n#l s*!r$i prin a i sp#ne să tacă& 6ic#l legionar $tia ce vor"e$te& 0#no$tea toate ca%ărmile( de la 6area 0,inei p!nă la t#ndra polară& — A,( măcar de a$ 'ntre%ări capăt#l acest#i ră%"oi( o*tai e#& S#nt #d p!nJ la piele& /orcăria asta de ploaie 'mi c#rge pe d#pă g#ler& — A,( măcar de ar apare o pisică( se maim#ţări /orta& A$ trage 'n ea& E #n pic cam monoton pe aici& — Hai pe la tanti 5ora c!nd terminăm( prop#sei& E 'ntotdea#na ceva de agăţat pe acolo& — +nt!i trec pe la 3Trei iep#ra$i3( răsp#nse /orta& 39ernard S#gativă3 'mi datorea%ă no#ă r!nd#ri& >i $i des*ăc# carneţel#l să# c# tartale negre& A)#nserăm la intrarea %idită c# mici crenel#ri& — Hai să intrăm 'nă#ntr# $i să *acem #n poc,era$( prop#se /orta& 6ic#ţ#l $i Heide vin $i ei 'n c#r!nd $i o să ad#că "idon#l& Ne mai 'ncăl%im #n s*ert de ceas& Aici n# ne vede nimeni& +$i lepădă casca $i p#se p#$ca pe )os& — /oate c# oca%ia asta 'i o*erim $i vre#n#i amăr!t posi"ilitatea să ar#nce 'n aer tot tra*tir#l ăsta& +ţi )#r că e1istă #nii care ar avea #n c,e* ne"#n s o *acă& Ne g,em#irăm 'ntr #n #ng,er ca să disc#tăm ce posi"ilităţi avem de a vinde an#mite o"iecte *#rate de la arm#rărie& — 36ergi ori 0rapă3 a *ăc#t rost de do#ă mii de că$ti de oţel( e1plică /orta& S#nt dep#se la #n s#ede% care i portar la o casă de pe 9ern,ardt Nac,t Strasse& Un lăcăt#$ de pe T,alstrasse le va prel#a& Cor tre"#i dep#se 'ntr o maga%ie de pe Erneststrasse( vi%avi de gara Altona& N o să le p#tem 'nsă transporta c# camioanele noastre& — 0!t dă el pe Ailogram= 'ntre"ai& >ti# #n loc #nde e1istă o cantitate serioasă de cart#$e trase& Se poate merge 'nsă n#mai dis de dimineaţă $i n#mai c# #n camion al S&S& #l#i& ?oaia de circ#laţie tre"#ie să poarte $tampila S&S& regiment#l 3der ?L,rer3( altminteri n# *acem nimic& A# devenit gro%av de vigilenţi $i asta de la dispariţia celor do#ă locomotive& 0el care mi a v!nd#t pont#l e #n esesist( #n#l Sc,Llt%e( care are "oală pe S&S& A 'ncercat o dată s o roiască $i s a pomenit la He#"erg& ?ig#ra asta tip#l n# le o poate ierta& — Ne dă Q. de p*enigi pe Ailogram( sp#se /orta& 0# #n pic de noroc( căpătăm QN( dar nici o leţcaie 'n pl#s& 6ic#ţ#l se va 'nsărcina să *acă rost de n#merele de 'nmatric#lare& /e #rmă #m*lăm @r#pp #l cel mare( ăla de Q tone c# motor 5iesel& Seamănă ca #n *rate geamăn c# camioanele S&S& Amic#l tă# esesist o să ne *acă rost de o *oaie de parc#rs& — 0!t tre"#ie să i plătim pentr# trea"a asta= — Un picior 'n *#nd4 N# #ita că s#ntem de gardă la Gestapo& N#mai pentr# c!t a trăncănit p!nă ac#J $i s a asig#rat de #n "ilet p!nă la Torga#& — >ase( vine cineva4 0i#lirăm #rec,ile& 5e departe răs#na# pa$i& /orta scoase printr #n crenel ţeava p#$tii& — 5acă i vre#n tip din Gestapo( 'l c#răţ& 7e e1plicăm pe #rmă c am cre%#t că i #n sa"otor& — E$ti ne"#n= 5ăm de "elea& — ?leac#ri& 6erită risc#l& A#%irăm #n clinc,enit& — E 6ic#ţ#l $i Heide( %ise /orta& +i vă%#răm& Apăr#ră din spatele adăpost#l#i antiaerian din parc& 5in c!nd 'n c!nd se oprea# $i dădea# din m!ini& +n la"a l#i 6ic#ţ#l se %ărea o sticlă& — 5omn#l *ie lă#dat pentr# picior#l gol al cal#l#i imperial( sp#se /orta& Nimăn#i n# i ar veni ideea să se #ite 'nă#ntr#& R!s#l cel gros al 6ic#ţ#l#i "#"#i& :#li#s Heide "lestema& — O să vadă el( 8#da drac#l#i( m!r!i el& N# pot să l s#*ăr& — E #n 3,omosocialist3IN( o adevărată "or!t#ră( ,otăr' 6ic#ţ#l& — O sc!rnăvie& +i *ac %o" m#tra( promise Heide& Se opri( sc#ipă pe trot#ar $i strivi sc#ipat#l s#" ci%ma sa ţint#ită& Uite ce o să i *ac& — 6#lţi ticălo$i am vă%#t e# la viaţa mea( contin#ă gestic#l!nd 6ic#ţ#l& 0asca 'i sări
IN

6ic#ţ# voia să sp#nă 3,omose1#al3& DN&A&E

im"ată o placă de protecţie la ţinta nr&I& 7e am o*erit .e"el #l drac#l#i( mi a *ăc#t o din ca#%a cărăriil care n# era dreaptă& E pentr# prima oară 'n analele ră%"oi#l#i că a$a ceva se 'nt!mplă #n#i osta$ ca mine& >tii t# ce a născocit ca să demonstre%e că n# mi e dreaptă cărarea= Un telemetr# de artilerie& 6 a proţăpit 'n marginea op#să a teren#l#i de instr#cţie d#pă care s a s#it pe acoperi$#l dormitor#l#i companiei a I a $i vi%!nd prin telemetr# a demonstrat că n# mi e dreaptă cărarea& :#r 'nsă că a do#a oară n o să se mai 'nt!mple& 5e ce o *i el a$a= 6ic#ţ#l '$i s#*lă %gomotos nas#l c# degetele( t#$i ca să ad#ne o *legmă $i( d!nd cap#l pe spate ca #n g!nsac( oc.iar din toată armata& — 8ată #n l#cr# adevărat( m!r!i 6ic#ţ#l& Nimeni n# ţi a)#nge la toc#l ci%mei& Nici c.ii mei merg 'n pas de de*ilare $i ţin dreapta& 5ar 7eopold 9randt( ?eld.ii $i nicidec#m "aioneta ca tine sa# ca alţii& Heide '$i sm#lse casca de pe cap& — Sp#ne mi dacă găse$ti #n *ir de păr care să n# *ie reglementar= /!nă $i păd#c.idaţi pe 7eopold= 'ntre"ă /orta& — E1act $i poţi să ne cre%i pe c#v!nt& S#nt săt#l de el( $#ieră Heide printre dinţi& 5acă re#$im să l avem ca pontator pe stand#l nr&I( prima oară c!nd tragem c# m#niţie de ră%"oi( s a %is c# *r#mos#l 7eopold& — 0#m a$a= 'ntre"ai& 6ic#ţ#l se g.ipa de control a poligon#l#i( m am g!ndit la o mică s#rpri%ă pentr# 7eopold 9randt& +nt!i m am aran)at să *i# n#mit ţ#ţăr la O"er*eld.iile de la picioare la )#mate de milimetr#& N# i #na mai l#ngă sa# mai sc#rtă& 0are i prim#l l#cr# pe care l *ac d#pă ce 'mi termin de săpat adăpost#l= 8a %i( 6ic#ţ#le= — +ţi c#reţi #ng.em#i $i i *ăc# semn l#i Heide< — +i sp#nem= Heide *# de acord& — 5acă )#ră să n# s#*le o vor"ă nimăn#i& /orta $i c# mine )#rarăm& 6ic#ţ#l )#"ilă( trase o d#$că năprasnică de $li"oviţă( r!g!i $i i trec# sticla l#i /orta& — ?iţi atenţi& 8eri pe c!nd eram de servici# 'n ec.ipe$ osta$ din toată armata& +nc!ntat( Heide apro"ă a$e%!nd reglementar pe #măr c#rea#a pistol#l#i să# mitralieră& — 6ai m#lt( 6ic#ţ#le& 5in toată l#mea& Uită te la c#rel#$a că$tii& Ai solda mea pe cinci ani dacă găse$ti vreo #rmă de m#cegai& 5oamne( ce a# mai p#t#t insepcta c#rel#$a mea pe vremea c!nd se mai p#rta# că$tile c# ţepel#$( daJ nici #n#l n a i%"#tit să mă prindă 'n o*said& 0!nd eram la $coala de s#"o*iţeri( dacă n# găsea# nimic de repro$at( ne inspecta# p!nă $i n găoa%ă& >i %ic!nd asta( Heide *ăc# #n gest semni*icativ& — Uită te( 6ic#ţ#le& /ieptenele me# e mai c#rat dec!t at#nci c!nd l am c#mpărat& 6ăsoară mi #ng.e"el #l Edel& E$ti cel mai c.( dacă l am p#tea avea c# noi pe *ront#l de Est& 7 am trimite de #n#l sing#r 'n inc#rsi#ne la r#$i( iar noi am ataca d#pă do#ă ceas#ri& /e mine m a n*#ndat pentr# #n deget de la picior m#rdar& — Ăsta i 7eopold( asta i maniera l#i4 e1clamă Heide către strada tăc#tă( i%"ind caldar!m#l c# pat#l armei& 0ei doi intrară 'n adăpost& — Creţi să l lic.iar Ha#pt*eld.i c# gri)ă drept 'n v#lt#r#l de la "a%a %vasticii care 'mpodo"ea peretele& — E #n avorton( declară Heide& — A.iile( m#rm#ră 6ic#ţ#l& — E1act& >i 'ncă *olosind o pilă de #ng.din cap $i se rostogoli pe trot#ar *ăc!nd #n %gomot in*ernal& — Cor"esc de ?eld.e"el #l /a#st& Tre"#ia sc.e"el #l 9randt( r!se /orta& Asta i sortit să moară asasinat $i ceva an#me 'mi sp#ne că "#n#l 5#mne%e# i a ales pentr# trea"a asta pe 6ic#ţ#l $i pe :#li#s& 6ic#ţ#l '$i c#lese de )os casca( $i o p#se la loc pe cap $i an#nţă< — O să sar c# picioarele pe "#rta l#i p!nă plesne$te& Heide apro"ă str!ng!nd dinţii& — 6ic#ţ#le( vită "ătr!nă( simt că mi se nv!rte cap#l n#mai c!nd mă g!ndesc& Tot#l era reg#lamentar& E# s#nt răcan#l cel mai "ine 'm"răcat( cel mai 'ngri)it din tot regiment#l( da( da( din toată divi%ia $i( *ir a$ să *i#( c.

el pe dină#ntr#4 — E cea mai stra$nică trea"ă din #ltima vreme4 răcni /orta& — ?ii atent4 sp#sei& 5acă 9ătr!n#l prinde vreo "ăn#ială( s#nteţi 'n pom& A$a ceva se c. n o să l poată scăpa pe 7eopold2 către s*!r$it#l tragerii 7egionar#l o să ne treacă #ltimii pe listă $i o să golim 'ncărcătoarele 'n am"ra%#ra aran)ată de 6ic#ţ#l& — 5ar dacă co"oară de pe "i#tă= remarcai e#& — Ne am g!ndit $i la asta( răsp#nse Heide& Am cronometrat tot#l& +i tre"#ie pe p#ţin no#ăspre%ece sec#nde ca să dispară din drept#l am"ra%#rii( or( 'n %ece sec#nde( /orta $i c# mine avem timp din "el$#g ca să i "ăgăm c!te doi pl#m"i 'n ţeastă& +n viaţa l#i n a *ost 'ntr o asemenea "#dă& 5e at!ta r!s( 6ic#ţ#l se *r!nse de $ale& — 0.eamă asasinat c# premeditare& — 8a sp#ne( "ă( te cre%i c#mva 'n Armata Salvării= 'ntre"ă /orta& Asasinat= /ai asta i legitimă apărare s#tă n s#tă& 5acă str!ngi de g!t o $toal*ă( aia da( e asasinat& — 5oar niste der"edei ar p#tea *ace a$a ceva( %ise 6ic#ţ#l( de aia s#nt condamnaţi la moarte& 7eopold m a av#t la m!nă pe c.iar dreptate c!nd a a*lat c#m sta# l#cr#rile& 6ai m#lt( mi a prop#s să l las să se 'nece 'nă#ntr#& 5aJ e# s#nt "ăiat "#n( l am *ăc#t ordonanţa mea personală( c# drept#l de a mi o*eri "ere 'n *iecare s!m"ătă& — +i #m*lai 'ntreaga soldă= 'ntre"ă /orta& — 5oamne *ere$te( daJ n a$ *ace o niciodată4 +i lăsăm o marcă să ai"ă c# ce c#mpăra cele tre"#incioase pentr# 'ntreţinerea ec."ăieţilor "ere p!nă i a ap#cat pe toţi nevoia( trea"ă pe care n a# 'ndră%nit s o *acă dec!t la privată& >tiţi $i voi că pe HinAa 'l ap#că t#r"area dacă p#te 'n adăpost#ri& N# poate să s#*ere ca cineva să se slo"oadă pe "#n#rile ca%one ale cel#i de al treilea Reic.el pe dina*ară( c.eie 'ntotdea#na printr #n tir c# p#$ca c# l#netă( iar ca ţintă e l#ată de reg#lă ţinta nr&I& Aţi 'ncep#t să vă prindeţi= 6ic#ţ#l r!n)i $i( adres!nd# se l#i Heide( sp#se< — Fie( :#li#s( $i ţie( /orta( n o să vă *ie de*el gre# să plasaţi c!te o "#căţică de pl#m" 'n am"ra%#ra #nde $i are 7eopold cap#l& 7a #rma #rmei( ce vină aveţi dacă trageţi niţel#$ mai alăt#ri&&& — Tot#l stă 'n picioare( 'nc#viinţă Heide& E aproape prea simpl# ca să *ie adevărat& 0#r!nd o să avem o tragere c# m#niţie de ră%"oi& Ne a sp#s o 6ergi ori crapă& Nici S*!nt# 5#.el*ăneală= — 9ine'nţeles că i am scăpat $i do#ă trei cara"e( dar n a *ost de a)#ns $i at#nci l am "ăgat c# cap#l 'n groapa de sc#rgere de la latrinele pri%onierilor r#$i& 9a #n "ătr!n sergent ma)or de la ei mi a dat c.& 5eci( de 'ndată ce ăia s a# cărat( am s#dat placa de protecţie ceva mai )os( ast*el 'nc!t( dacă stai 'n picioare pe "i#taKB de o"servaţie( cap#l este descoperit& Nimeni — $i aici admiraţi *ineţea l#crăt#rii( "ăieţi — nimeni( %ic e#( n# $tie că am *ost la ţinta nr&I& /laca e acoperită c# nisip *in& 5#pă c#m $tiţi c# toţii( l#i 7eopold 'i place m#lt s o *acă pe gro%av#l pe "i#ta de o"servaţie( $i c#m 6ergi or crapă are n seama l#i listele de tragere( o să i *ie #$or să l desemne%e pe 7eopold pentr# stand#l nr&I& Tragerile se 'nc.ipament#l#i $i a armament#l#i& — +ntr o "#nă %i( 6ic#ţ#le( ai s o 'nc#rci( 'i pre%isei e#& — Tot ce se poate( da p!nJ la #rmă e# scap( 'n timp ce ăla de m a t#rnat intră sing#r la spital& — Să *im milo$i c# 7eopold( 'l 'ntrer#pse Heide& +l ardem drept la mir& Ca *i cea mai *r#moasă %i din viaţa mea& — Apropo( sp#se /orta( $tiţi că a cer#t sa *ie m#tat la S&S&= 7 a# respins 'nsă& N are dec!t -(Q.estia c# deget#l de la picior& Toate celelalte era# impeca"ile& 5istri"#isem tot#l pe la recr#ţi c# ordin#l de a le c#răţi l#nă& Un#l dintre ei a *ăc#t g#ră( dar l am potolit pe loc& 5#pă aceea mi a c#răţat p#ca a$a c#m n# *#sese ea niciodată c#răţată& /!nă $i 7eopold a rămas c# g#ra căscată& — 0e i ai *ăc#t= 'ntre"ă Heide& 8 ai tras o c.G m& Scoase din "#%#nar %ar#rile( s#*lă peste ele( le sc#t#ră 'n p#mn $i s#*lă iară$i& — ?acem o partidă= >e%!nd pe vine( 6ic#ţ#l 'l contemplă c# interes& 9ar"arism din *rance%ă( "#tte colină& 7a poligoanele militare( "i#ta sit#ată 'n spatele ţintelor adăposte$te lăca$#rile pontatorilor $i 'mpiedică totodată rătăcirea proiectilelor& KB . m( iar ei n# ia# s#" l(.

i# dane%( o )#mătate de ladă de 5ortm#nder $i intrare grat#ită la "ordel timp de o l#nă de %ile& Urmea%ă apoi GB aprilie( aniversarea l#i Hitler( %i#a cea mai sinistră dintre toate& N# #ita că ai *ost mem"r# de partid& — 5a( dar s a terminat( protestă Heide& — N# i merit#l tă#& Te a# dat ei a*ară( de%văl#i( "r#tal( /orta& N# mai avea# c.ilor& — +ntocmai( a*irmă /orta c# #n mic %!m"et viclean& — S#nteţi martori( %"ieră Heide din ce 'n ce mai e1citat& — U$#rel( i o rete%ă sec /orta ca să i mai tempere%e ent#%iasm#l& 8ată mai 'nt!i care s condiţiile mele< 'mi dai trei "alot#ri de postav( cele pe care le ai asc#ns 'n camera 30o%ii de măt#ră3& >i mai vrea# cele do#ă "#toia$e de .itanţă pentr# .iţi& — O an#le%i= e1clamă Heide nevenind# i să $i creadă #rec.— 7a ce "#n toate *artiţiile astea( /orta= O l#me ntreagă $tie că s măsl#ite& /orta dăd# din cap indignat& — Aici ai dat o n "ară& Am do#ă perec.eringi( postav $i cinci s#te do#ă%eci $i cinci de carpete de l!nă& — Am %is< toate carpetele( replică( s#av( /orta& — E$ti ne"#n de legat4 #rlă Heide& Opt s#te de carpete4 /ăi n# ţi dai seama că *ac m#lt mai m#lt dec!t 'ţi datore%= — Uiţi discreţia mea $i ea costă sc#mp& A$ p#tea merge $i sing#r să #m*l# tot#l 'n loc .e* să te vadă& 7a aniversarea domn#l#i Hitler n ai pierd#t dec!t "ani< IK-G mărci $i -G p*enigi& Ada#gă ac#m MBW& N# mai scapi t# niciodată( :#li#s& — Tre"#ie să *ie #n l#cr# min#nat să $tii să scrii( sp#se c# admiraţie 6ic#ţ#l& 5ac a$ $ti( m a$ 'm"ogăţi la i#ţeală& N ar tre"#i dec!t să i *ac de petrecanie #n#i tip dintr ăia care se plim"ă c# carnet#l de cec#ri 'n "#%#nar& 7e a$ semna $i d#pă aia n ar tre"#i dec!t să merg să 'ncase% "i$tarii& N# i răsp#nse nimeni& Ar *i *ost m#lt prea l#ng să i se e1plice că *ig#ra c# cec#rile n# i c.iar at!t de simplă& — :#li#s( contin#ă /orta( $tii că s#nt #n "#n camarad& +mi da# seama că datoria asta te apasă $i c ai vrea s o ac.ii pentr# rest& Era o lovit#ră riscantă( dar noroc#l se a*la de partea sa& — >i n ai să 'ncerci să mă $anta)e%i= *ăc#( preca#t( Heide& — /e c#v!nt de onoare( garantă /orta ridic!nd trei degete 'n aer& — 0#v!nt#l tă#( $tii t# ce *ac pe el4 5ă mi o c.( compania a 5 a( pl#ton#l G( gr#pa a I a3& T# e$ti( n#= Heide con*irmă c# glas stins& /orta '$i *i1ă 'n or"ită monocl#l să# spart $i l r#gă pe 6ic#ţ#l să i l#mine%e c# lanterna& — /e patr# aprilie< no#ă sticle de vodcă& /e $apte< do#ă sticle de $li"oviţă& /e -G era %i#a ta& G.iar mai m#lt dec!t 'ţi 'nc.id oc.ip#i& — 5e covoarele din /a#linen /lat%= — 9ine'nţeles( *# răsp#ns#l sc#rt al l#i /orta& 6i le dai $i pe alea& 5#pă aceea 'ţi an#le% datoria $i 'nc.-G mărci $i -I p*enigi( G.inion( "ăiete& Ar tre"#i s o "lestemi pe mă ta că n# te a s#gr#mat imediat d#pă na$tere& 9#n( %iceam dară( -G<.( #ite c am dat peste tine( secăt#ră< 3:#li#s 6ari#s Heide( Untero**i%ier( născ#t la 5ortm#nd( servind 'n regiment#l G.i$orii porcini ai l#i /orta străl#ciră& Era deci adevărat& Se simţi 'ndea)#ns de sig#r pe sine ca să $i e1ploate%e s#cces#l& — >ti# c.sticle de $li"oviţă( #n litr# de apă de tranda*iri( ţigări c# opi#( rac.i& Astea s cele "#ne& — E$ti c#mva "olnav= se miră Heide& — G#ra4 replică /orta& >i dacă sta# să mă g!ndesc( 'mi datore%i doi litri de $li"oviţă $i do#ăspre%ece ţigări c# opi#& Scadenţa era ieri( deci do"!nda va *i ac#m de MBW& :#li#s( datoriile tale or să a)#ngă să te ngroape& /orta scoase carneţel#l să# negr#( '$i #me%i #n deget $i 'ncep# să l *r#n%ărească& — 8a să vedem&&& A.eringi olande%i( pe care t# $i c# 30!rnat#l3 le aţi depo%itat la dentist#l de pe Hein HoUer Strasse& St#pe*acţia l#i Heide *# totală& 6intea 'ncetă să i mai *#ncţione%e& Sor"ea p#r $i simpl# c#vintele l#i /orta& — ?ir ar să *ie( de #nde o $tii= Oc.

ea& /ărea# pa$ii #n#i soldat& — 0ine o *i= 'ntre"ă /orta& 8a ve%i( 6ic#ţ#le& 6ic#ţ#l ie$i din adăpost *ăc!nd mai m#ltă gălăgie dec!t era necesar& Urlă< — Stai4 /arola4 /a$ii se opriră& — Ho4 /otole$te te4 răsp#nse #n glas din "e%nă& +ncetea%ă s o *aci pe t!mpit#J& — /arola ori trag4 repetă 6ic#ţ#l& — 9ăi( e$ti ţicnit= Rec#nosc#răm vocea l#i 9arcelona( 6ic#ţ#l 'nsă avea pe drac# n el& — /arola( ori te *ac ci#r& >i 6ic#ţ#l armă& — 0retin#le( e# s#nt4 ţipă( nervos( 9arcelona adăpostind# se 'n rigolă& +i vedeam #m"ra că$tii& 6ic#ţ#l se *ăc# $i mai ameninţător& — /arola ori te c#răţ& E ră%"oi $i n# mă )oc& ?ără parolă n# intră nimeni aici4 — Stat e#( "o#le4 răcni t#r"at 9arcelona din rigola l#i& S#nt 9arcelona( prieten#l tă#( ce drac#J4 .i*t#iesc c# c!rnaţi stropiţi c# $li"oviţă& Heide 'nc#viinţă d!nd din cap& — 7eopold $i cei de alde el pot *i m!ndri& A# *ăc#t din noi ce $i a# dorit& N# ni e *rică nici de 5#mne%e#( nici de drac#& /arcă am *i t#rnaţi din oţel @r#pp& — Oţel#l @r#pp e #n *leac 'n comparaţie c# mine( %ise 6ic#ţ#l $i i%"i c# m#c. /orta( ameninţă Heide& 6ic#ţ#l p#se capăt disc#ţiei lor& /rivi 'n )#r#l l#i $i pron#nţă misterios< — +n %i#a c!nd 7eopold '$i va da d#.e că s#nt 'n că#tarea #n#i .ips $i ac#m *ig#ra 'i re#$ea dest#l de "ine& O coadă de lopată o p#team *r!nge c# toţii& 6omentan( 6ic#ţ#l se e1ersa pe o "ară de *ier& 0el care ne arătase pentr# prima oară *ig#ra asta *#sese #n osta$ de #ndeva de prin Asia& +l e1pediase pe 6ic#ţ#l la podea dintr o sing#ră lovit#ră& ?i1 'ntre oc.ls"Lttel a# o cel#lă gata pregătită c# tot ce i tre"#ie& — N# mai pot e#4 %ise( impert#r"a"il( /orta& — T# e$ti cel pe care l ca#tă4 răcni Heide( ac#%ator& — G#ra4 e1clamai e#& O să tre%iţi toată l#mea& — 5acă mai contin#i să te amesteci 'n tre"#rile mele o să mergi să spargi piatră la Torga#( Herr O"erge*reiter :osep.oţ care a %#lit ni$te că$ti de oţel& Asta i4 7a ?#.i& Am rămas c# toţii at!t de #l#iţi( 'nc!t am mers p!nă a i o*eri li"ertatea dacă ne 'nvaţă c#m se *ace& +n $ase săptăm!ni devenisem a$i& 7 am 'nţolit 'ntr o #ni*ormă germană $i l am l#at c# noi& +n a)#n#l 0răci#n#l#i ne am despărţit& 7 am vă%#t travers!nd 'n *#gă liniile&&& Eram niţel tri$ti2 *#sese #n "ăiat de ispravă& Apoi l am #itat& Un %gomot de pa$i se apropie de noi& 0i#lirăm #rec.să mi pierd timp#l disc#t!nd c# tine& — 5oar n o să te ap#ci să mă den#nţi= 'ntre"ă indignat Heide& — 7a "ani măr#nţi c.ioară din s#ma rămasă& — Cedem noi( răsp#nse /orta& — Niciodată( #rlă Heide& >ti# $i e# c!te ceva despre tine& Am #n prieten care este $e*#l depo%it#l#i SS #l#i& El mi a $optit la #rec.ip#i că vei căpăta o para c.iar( dacă merită osteneala& E# n am #itat( :#li#s dragă( istoria aia c# ţăran#l& — 9#n( *ă o ac#m pe sentimental#l( m!r!i Heide& Am să ţi sp#n 'nsă #na $i "#nă< .eringii $i carpetele s#nt dinamită c#rată& 5acă te agaţă( e# #n#l n# $ti# nimic& — 7asă t# gri)a asta& +n %i#a aceea vom merge la %d#p 'mpre#nă& 6!nă n m!nă( ca doi "#ni prieteni ce s#ntem& — 0#m a$a= — 9ă( daJ moacă mai e$ti4 r!n)i /orta& Te d#ci d#pă covoare $i le vin%i& Trea"a mea e să 'ncase% sa#( dacă vrei( să controle%& — Asta i "#nă4 >tii că ai .#l o să mă g.ia palmei %id#l de "eton& Acesta se *ăr!miţă de parcă ar *i *ost lovit c# #n ciocan& 7a Aarate 6ic#ţ#l era cel mai tare dintre noi& /#tea sparge o cărămidă 'n do#ă& Odată( *r!nsese g!t#l #nei vaci lovind o c# lat#l palmei& /orta p#tea $i el sparge o cărămidă( dar din do#ă lovit#ri& Steiner 'ncercase $i el( dar '$i paradise groa%nic m!na& A contin#at 'nsă să e1erse%e c!nd o avea 'n g.a%= 5ar să n# ţi 'nc.

.i& 5e *rică( n# 'ndră%neam nici să s#*lăm& 0!nd 'l ap#ca# pe 6ic#ţ#l dracii te p#teai a$tepta la orice& — Ast!mpără te4 'i $opti Heide& O s o păţim& — 6ă doare n *#nd4 %"ieră 6ic#ţ#l& S#nt #n "#n osta$ care n# c#noa$te altceva dec!t consemn#l& /arola sa# trag 'n el& 9arcelona 'nsă '$i pierd# ră"darea& Că%!nd p#$ca 'ndreptată spre el( 'l ap#cară $i pe el nă"ădăile& — 5# te drac#l#i( trage dacă vrei4 ?ac ceva pe tine $i pe parola ta4 >i ţ!$nind 'n s#s( *# printre noi din trei salt#ri& 6ic#ţ#l se .e%iţionarea $ta"ilor destit#iţi& 7egionar#l sc.eta l#i Heide $i $i o p#sese X la ?eld.icise ideea l#i /orta& Hece min#te mai t!r%i# predam sc.otăr!ţi care vor *i relaţiile noastre viitoare& /ot *i d#lce ca #n pisoi m!ng!iat pe "lăniţă $i pot *i ră# ca #n #rs si"erian c!nd e KKG 0ine o să trăiască( o să vadă Al#%ie la v#lt#r#l de pe stema cel#i de al 888 lea Reic.ise registr#l $i 'nscrise 'n el datele personale $i motiv#l arestării& Registr#l acesta *#sese 'ncep#t pe vremea 8mperi#l#i( sl#)ise 'n timp#l rep#"licii de la Seimar $i sl#)ea $i ac#m( s#" egida orătanieiKG na%iste& 9ătr!n#l 'ntinse pe masă mandatele gal"ene p#rt!nd 'n partea st!ngă s#s #rmătoarea menţi#ne< 3+n KM de ore( deţin#t#l va *i de*erit 'nalt#l#i tri"#nal S&S& al poliţiei militare& /rovi%ori# se va a*la s#" pa%a #nei companii deisciplinare&3 /orta se $i proţăpise 'n mi)loc#l camerei& +mpr#m#tase casc.eamă det#rnare de *ond#ri& — A.idă& Un secretar 'mpinse "r#tal 'nă#ntr# trei in$i 'n #ni*orme de S&5& — 8ată candidaţii la %d#p& Oc#paţi vă de ei& >i ar#ncă pe masa 9ătr!n#l#i mandatele gal"ene de arestare& 9arcelona desc.e"el( t# tre"#ie s o $tii& — >i at#nci de ce o *aci pe idiot#l= *#lmină 9arcelona $i se ntinse d#pă sticla de $li"oviţă& 5ă o ncoace& 9ătr!n#l m a trimis să vă sp#n că n noaptea asta o să *iţi lăsaţi 'n pace& 7a Gestapo e groasă ră#& 3?r#mos#l /a#l3 'i cată de p#rici pe ciracii săi& 6are ep#raţie( mare& Sta# )os la coadă ca să intre la p#$cărie& — 5ar ce a# *ăc#t= 'ntre"ă( c#rios( /orta& — 5e toate& Sa"ota)& Nee1ec#tare de ordine& Negli)enţă 'n servici#& /l#s ceva cor#pţie $i *#rti$ag#ri& R!n)i& N# lipse$te nici măcar #n mic asasinat& 5acă 3?r#mos#l /a#l3 o ţine tot a$a( m!ine dimineaţă a să se tre%ească sing#r sing#rel& Gagiii se scapă 'n nădragi de *rică& /oţi *ace c# ei ce vrei& /orta dăd# din cap& — 0e "a*tă4 Am *i t!mpiţi dacă n am pro*ita& — Crei să l a)#ţi pe 3?r#mos#l /a#l3= se miră 6ic#ţ#l& — +ntocmai( dar n# a$a c#m cre%i t#& — N# mai pricep nimic( sp#se Heide& — Gui vivra.( ia mai sc#te$te mă4 'ncep# /orta( dar cineva s#nă la #$ă& ?ără gra"ă( 9ătr!n#l merse să desc.— N# c#nosc( n am prieteni& /arola ori trag4 6ic#ţ#l d#se arma la #măr $i oc.iţă #n %!m"et plin de 'nţelegere& — 9ine( camarade& Ai ad#lmecat prada& — Atenţie( /orta( a$a ceva se c. s#r!se 7egionar#l( care cam g.im"#l& 8ntrarăm 'n corp#l de gardă *ăc!nd 'nadins c!t mai m#lt %gomot c# p#tinţă& /orta an#nţă< — 6ă 'nsărcine% e# c# perc. veraC<.li%i& — Te a# trec#t *iorii( ai( "#dană c# vin= — 0i#"otă 'mp#ţită( $#ieră 9arcelona& Sp#ne mi $i mie care i aia( parola& — Ha"ar n am( răsp#nse c# sinceritate 6ic#ţ#l& 5aJ o parolă e1istă( n#= T# e$ti ?eld.e"el( c# vi%iera lăsată pe spr!nceana st!ngă& 7e %!m"i deţin#ţilor c# *alsă "#năvoinţă& — Uitaţi vă la mine& +mi c#noa$teţi grad#l& Să n# l #itaţi niciodată& 5e alt*el( 'n orele ce vor #rma o să aveţi tot timp#l să l memoraţi& Coi .

rer=KI #rlă @r#g& — N# s or"( răsp#nse( arogant( /orta( dar c.i& — 6i le a dat #n deţin#t( %ise 9lanA 'ncep!nd să se )#sti*ice& — Ei "ine( #ite că $i mie mi le dă( la r!nd#l l#i( tot #n deţin#t( tri#m*ă /orta v!r!nd ţigările 'n "#%#nar& Se 'ntoarse apoi către Sc.ip#ia doi $erpi ale căror capete era# do#ă diamante& — 5ă mi l $i n noaptea asta dormi lini$tit( *ăgăd#i el 'ntin%!nd m!na& @r#g protestă indignat( 'ncerc!nd să *acă apel la pro"itatea l#i /orta& — 8a potole$te te( mă g#ră mare4 i o tăie /orta& 5ă inel#l( $i ceva mai repe)or( a#%i( domn#J= S#nt gră"it& >i t# 'l ai tot de *#rat& O"ersc.ar*L.on#l de colo părea al drac#l#i de prime)dios( a$a c#m se )#că el c# o lopată de in*anterie( *oarte asc#ţită& 5eodată( tip#l *ăc# #n l#cr# care le l#ă arestaţilor pi#it#l& A$e%!nd lopata 'ntre do#ă spătare de sca#ne( dintr o sing#ră lovit#ră c# m#c.ar*L.im"ă at#nci tactica& 5eveni p#r $i simpl# gro"ian& — 5rept cine te cre%i( O"erge*reiter= N# ve%i cine s#nt= +ncetea%ă c# o"ră%niciile( altminteri o păţe$ti4 /orta r!se )ovial& — N a pricep#t nimic O"ersc.ar*L.e& — E1celent ceas& Re%istă $i la #n ră%"oi total& 0eas#l dispăr# 'ntr #n#l din "#%#nare& 7ent% s#*lă din gre#( dar evită să proteste%e& /rivirea de .*lăm!nd& S#nt O"erge*reiter( coloana verte"rală a armatei& N#mele me# e :osep.ar*L.ar*L.ăţă #n ceas "răţară pe care l d#se la #rec.i#l#i 'l privi pe 6ic#ţ#l& 5e tentat l ar *i tentat cel mai m#lt lovit#ra de picior( dar %dra.rer #l nostr#4 8a sp#ne( 36ergi ori 0rapă3( ce părere ai de avorton#l ăsta= — E st#pid( en#nţă( lapidar( 7egionar#l& — Altminteri nici n ar *i 'n S&5&( r!se /orta& @r#g era *#rios& Uitase #nde se a*lă& /#n!nd# $i m!inile 'n $old#ri( '$i "om"ă piept#l 'n maniera pr#sacă& Noi ne stăp!neam c# gre# 'nc!ntarea& Sing#r 9ătr!n#l se *ăcea că n# o"servă nimic& +$i v!r!se nas#l 'n registr#l c# deţin#ţi( dar $tiam că n avea nici cea mai mică milă pentr# ace$ti $tă"#leţi sco$i din p!ine& — N# ve%i că s#nt #n O"ersc.ia palmei *r!nse coada ei groasă& — Ai vă%#t( /orta4 strigă el& Asta i *ig#ră4 /asea%ă mi pe #n#l din esdei$tii ă$tia p#t#ro$i $i i *r!ng $ira spinării& Com declara că a sărit la tine& 7ent% se c#trem#ră $i pre*eră să capit#le%e& — 8a tot#l& E al tă#& /orta se simţi 'mpărat& — 5aJ ce credeai t#= >i *ără să a$tepte răsp#ns#l cel#ilalt( 'n.& Goliţi pe masă ce aveţi prin "#%#nare& Tot soi#l de l#cr#ri "i%are ie$iră la iveală& Untersc. /orta( din regiment#l G.rer #l sc.ivalent grad#l#i pl#tonier ad)#tant din armată .rer #l S&5& 9lanA contemplă c# 'ngri)orare cele cinci ţigări c# mari.ar*L.rer #l S&5& 7ent%& — Ai primit $i t# dar#ri= >i *ără să mai a$tepte răsp#ns#l( e1tirpă din grămă)oara de pe masă cinci mici gogoloaie& — N# lipse$te dec!t pipa& /e 5#mne%e#l me#( c#m 'ndră%ne$ti d#mneata( #n S&5&( protector al patriei( să pose%i opi#= 7ent% lăsă privirea n )os& N# prea $tia "ine ce tre"#ie să *acă& Să răcnească( să 'n)#re sa# să i dea #n picior 'n "#rtă im"ecil#l#i ăsta de O"erge*reiter= 0# coada oc.rer #l S&5& @r#g& 7#crat din a#r 'mpletit( el 'nc.#ana pe care le scosese din "#%#nar& /orta le arată& — N# ţi e r#$ine= Asta i contra"andă& 0red că i "ine să te avem la oc.#ltan a l#i /orta că%# pe inel#l pe care l p#rta la deget O"ersc.iar dac ai *i general $i tot ţi a$ %ice sc!rnăvie& @r#g se porni să %"iere& Glas#l 'l lăsă& 5e at!ta enervare se "!l"!ia& — 0er( *ir ar să *ie( cer ca persoana mea să *ie respectată& Ai datoria să mi te adrese%i KI Ec.

anger( #n *ost ocna$ care o"ţin#se comanda acestei #nităţi datorită #n#i cinism "r#tal $i a pornirilor sale sadice& 0r#%imea l#i era at!t de mare 'nc!t p!nă $i Himmler $i HeUdric.anger era# condamnaţi la moarte at!t de inamic( c!t $i de propriii lor compatrioţi& 0#m risca vre#n#l din ei să se avent#re%e pe #ndeva ne'nsoţit( c#m se c#răţa& /#tea# *i lesne identi*icaţi d#pă cele do#ă grenade a#rite pe care le p#rta# 'n c.rer #l 5irle.anger s a 'nc. Unităţi speciale 'nsărcinate c# e1ec#ţiile 0!t se ntinde pa)i$tea "r#nă( tot#l 'mi aparţine& S#nt #n v!nător de *iare slo"od& D5in opera Kreisc0Etz de Se"er&E KK K5 .anger( ceea ce se 'nt!mpla adesea( #n comando pleca să e*ect#e%e o ra%ie 'n c!te #n oră$el de prin /olonia sa# 9ielor#sia ca să proc#re *emei& 0ariera l#i 5irle.eiat a$a prec#m merita( din păcate 'nsă prea t!r%i#& 8nstit#ise c.ip de petliţe la g#lerele negre ale #ni*ormelor lor S&S& +n calc#lele o*iciale d#rata lor de viaţă era apreciată la do#ă l#ni& 0!nd avea loc #n "anc. rămase convins că victoria va aparţine cel#i care va $ti să #tili%e%e mai "ine violenţa& Trei %ile 'naintea atentat#l#i de la /raga( el sp#nea< 35#mneata n# e$ti dec!t #n ţăran sentimental care n a pricep#t nimic din ră%"oi#l pe care l p#rtăm& /ro"a"il va *i nevoie ca NBW din popor#l german să *ie e1terminat& 0a pedeapsă n ar tre"#i să e1iste dec!t #na sing#ră< decapitarea& Hrana pri%onierilor costă prea sc#mp& Am dat ordin Einsat% AommandoKK #l#ime# să 'mp#$te deta$amentele de pri%onieri de 'ndată ce $i a# terminat l#cr#l& Transport#l lor n# este renta"il&3 Oamenii l#i 5irle.rer #l#i 9erger( $e*#l $colilor de cadre S&S& 7a GG noiem"rie -NK.ar*L.acest#ia 'i tre"#ise o oră 'ntreagă ca să i convingă pe HeUdric.anger sa *ie tolerat& Arg#mentele sale 'l impresionară mai ales pe HeUdric..con*orm reg#lament#l#i& S#nt O"ersc.at& — Am să ţi *ac #n raport4 #rlă @r#g& — >i e# o să mă $terg c# el la *#nd( *# e1presiv#l răsp#ns al l#i /orta& A*lă că 'n pre%ent toată l#mea n# dă doi "ani pe rapoartele tale $i că p!nă la noi ordine e$ti deţin#t#l me#& /orta accent#ă pe #ltimele do#ă c#vinte& 8ar ac#m o să mi dăr#ie$ti drăgăla$ tot ce ai( *ără să #iţi inel#l& 7 a$ p#tea o*eri l#i 3Cera ar%oaica3 de la 3Uragan --3 drept răsplată pentr# mod#l deose"it 'n care s a oc#pat 'ntotdea#na de mine& 5ar dacă proteste%i 'n contin#are( n# mai garante% de nimic& >i arăt!nd# l pe 6ic#ţ#l care '$i *ăcea de l#cr# c# o perec. Bc0 *in ein freier Iild*retsc0EtzCJ.rer #l S&5& @r#g( #n om care $i c#noa$te datoria& 8a seama( O"erge*reiter& — E$ti #n ra..e de cărţi ce aparţin#seră l#i 9lanA( contin#ă< — Te da# pe m!na l#i& Că i#"e$te de n# mai poate( pe voi( ă$tia de la S&5&( $i *ace tot ce i sp#n& 5acă 'nsă e$ti #n "ăieţel c#minte $i drăg#ţ( 'i voi sp#ne l#i 3Cera ar%oaica3 că inel#l e #n dar de al tă# $i ne vom g!ndi la tine( 'mpre#nă( peste c!teva săptăm!ni( c!nd vei d!rd!i 'n "rigada l#i 5irle.et la Stat#l ma)or al l#i 5irle.rer #l S&S& 5irle.( care avea acelea$i teorii ca $i 9erger& Teroarea tre"#ie com"ăt#tă prin teroare& /!nă la moarte( HeUdric. $i Himmler că e necesar ca 9riganden*L.anger& @r#g trsări a#%ind n#mele 5irle.iar el "ar"ara pedeapsă care consta 'n p!rpălirea 'nceată a 3vinovaţilor3 deas#pra #n#i *oc& ?# găsit sp!n%#rat de #n copac( c# cap#l 'n )os $i s*arogit ca o "#cată de p!ine #itată 'n pră)itor& /arti%ani polone%i povestiră că operaţi#nea *#sese 'ndeplinită de opt oameni din propria i "rigadă& 5#pă sp#sele lor( strigase 'ntr#na patr# ceas#ri $i )#mătate( timp 'n care cei opt *ăc#seră #n cerc 'n )#r#l copac#l#i $i c!nta#< 'o >eit die *raune 7eide ge0t. cer#seră la #n moment dat să *ie de*erit 0#rţii marţiale $i condamnat la moarte& 5intre toate capetele de ac#%aţie *orm#late 'mpotriva l#i( viol#l pri%onierelor polone%e era cel mai ne'nsemnat( dar acest #ciga$ sadic era prote)at#l O"ergr#ppen*L. ge0Hrt das alles mir.anger& 5e$i "rigada era c#m n# se poate mai 3GeAados3( @r#g $i amicii săi $tia# *oarte "ine ce vrea să %ică asta& Era o "rigadă disciplinară S&S& care avea drept #nică misi#ne distr#gerea prin orice mi)loace a parti%anilor care se găsea# 'n marile păd#ri din )#r#l 6insA #l#i& >e*#l ei era 9rigaden*L.

anger poate *i per*ect rec#nosc#t deas#pra *lăcărilor& 5ata e1ec#ţiei< G./arti%anii n# se atinseseră de cei opt& 7a m#%e#l militar din Car$ovia e1istă #n ta"lo# ce reprod#ce eveniment#l& 0.estii dintr astea 3?r#mos#l /a#l3 era "i%ar& N# se s*ia să por#ncească aplicarea #nor tort#ri 'nspăim!ntătoare( dar să l *erească s*!nt#l pe cel care l#a c# de la sine p#tere asemenea iniţiative& Nici c.ip#l l#i 5irle.iar at!t de nerod ca să mărt#risească ceea ce n# poate *i dovedit& 5e condamnat( n# te condamnă dec!t 'n măs#ra 'n care mărt#rise$ti& 0!t timp n ai mărt#risit( )#decătorii $i celelalte lepădăt#ri n a# ce ţi *ace& Ai mărt#risit( do"itoc#le= @r#g *ăcea semn că da& Ai *i %is că i #n cre$tin ar#ncat 'n groapa c# lei& — 8diot#l( constată( sec( 6ic#ţ#l& .ar*L.ar*L.rer #l S&5& n# $i *ăcea il#%ii 'n legăt#ră c# viitor#l& >tia ce l a$teaptă& Că%#se m#lţi plec!nd spre *ioroasa "rigadă( dar n# vă%#se pe nici #n#l 'ntorc!nd# se& >i oamenii $i .iar 'n ca% de a#toapărare& Nimeni din gr#pa lor n# #itase s*!r$it#l Untersc.ian#arie -NK5& O"ersc.isorii Torga#( dar colonel#l cel ci#ng n# se arăta prea "l!nd c# esdei$tii mătră$iţi& @r#g '$i *ăgăd#i sie 'ns#$i să se poarte 'ntr #n mod e1emplar( să "lesteme S&5& #l etc& 0!nd( graţie spionilor săi( colonel#l va a*la de atit#dinea l#i( 'i va *ace poate *avoarea să l e1pedie%e 'ntr o #nitate disciplinară& Tot#$i protestă vag 'mpotriva pretenţiilor l#i /orta& 5in do#ă sărit#ri de trigr#( 6ic#ţ#l *# l!ngă el& — N# mai c!rti( sc#mp#J me# esdeist& ?ă ce ţi se sp#ne& Gole$te ţi "#%#narele& +l 'mpinse spre #$a cel#lei& 8ată ţi odăiţa p!nă c!nd amicii tăi vor veni să te ca#te& /orta r!se& — N ai "a*tă( @r#g( #rmă 6ic#ţ#l( m!nia l#i 5#mne%e# s a a"ăt#t as#pră ţi& E$ti pe cale să co"ori panta& E$ti de)a #itat( n# mai e1i$ti& — +ntocmai( replică /orta& >i n ca%#l ăsta( la ce i mai tre"#ie tot soi#l de "#n#ri= — Oare c#m s o *i simţind #n#l care i #n mort vi#= — N# i nimic de r!s aici( protestă @r#g $terg!nd# $i *r#ntea c# o "atistă n# tocmai c#rată( 'mpodo"ită c# ni$te iniţiale care n# i aparţinea#& — 5oar n ai vrea să m ap#ce pl!ns#l= @r#g mormăi ceva nedesl#$it& 6ic#ţ#l l#ă #n inel( 'l mirosi $i l e1amină atent& — 7 a$ p#tea vinde l#i Emil& /#te a c#rvă& Hi( /orta( ce scrie 'nă#ntr#& — /&7& 8a poveste$te ne( @r#g( cine era /&7& — /a#la 7anda#& A m#rit la Ne#engamme& — >i ţi a o*erit inel#l pentr# că te ai p#rtat *r#mos c# ea= 'l 'ntre"ă( "l!nd( /orta& @r#g se scărpină 'n cea*ă( cercet!nd# i pe r!nd c# privirea& Ar *i pre*erat să n# intre 'n detaliile a*acerii 3/a#la 7anda#3& Sosise la Ne#engamme s#" *ormă de cadavr#& Av#sese at#nci o %i neagră( tem!nd# se ca *aptele să n# iasă la iveală& +n c.rer #l#i SillU Hirsc.( care *#sese pră)it la *oc domol 'ncep!nd c# picioarele& +ncet( *ără gra"ă< Operaţi#nea d#rase trei săptăm!ni& >i tot#l din pricina a cinci pipiţe care oric#m avea# să *ie sp!n%#rate& @r#g se c#trem#ră& 8nteres#l celor doi malaci tre"#ia a"ăt#t de la /a#la 7anda#& A$a c#m arăta#( părea# *oarte decontractaţi( dar el simţea că n# i dec!t o atit#dine e1terioară pe care $i o con*ecţionaseră& 5e *apt era# ni$te diavoli& 6im!nd o indi*erenţă totală( '$i de$#r#"ă toc#l ci%mei( care lăsă descoperită o asc#n%ătoare& Scoase de acolo do#ă "acnote de cin%eci de dolari $i o caps#lă mică plină c# p#l"ere al"ă& /orta se pre*ăc# mirat& 6irosi p#l"erea& — 0ocaină &&& Ai *ost "ogat( n# gl#mă& 0e ai *ăc#t de te ai d#s de a "er"eleac#l at!t de i#te= @r#g se "!ţ!i st!n)enit& — N# tre"#ie să te )ene%i( contin#ă /orta( n# s#ntem prea delicaţi $i nici *ete mari& 6ic#ţ#l *i adresă #n gest sever $i l#ă c#v!nt#l& — 5acă ţi a$ mărt#risi secretele vieţii mele ai cădea 'n *#nd( mă )avră de esdeist& 7#mea %ice că 6ic#ţ#l e nerod( dar n# c.!rtiile lor dispărea# *ără să lase o #rmă& Evident( e1istă 'ntotdea#na o $ansă de #na la o mie& Asta depindea de comandant#l 'nc.

!r)onească 'mpre#nă c# ea& >i %ă# că n# arăta ră# 'nainte de a cădea 'n m!na parti%anilor& A$ %ice c.— 0e ai mărt#risit= 'ntre"ă c#rios /orta& — >anta)& 0#no$team o gagică din ?riedrisc.land3 era# toţi ni$te t!mpiţi& Oric#m( aici e mai "ine& /entr# prima oară de la 'ncep#t#l disc#ţiei( 9ătr!n#l '$i ridică privirea& Se #ită *i1 la @r#g( se pregăti să sp#nă ceva( apoi ren#nţă $i se c#*#ndă iară$i 'n registr#& — Sig#r că i mai "ine aici( răsp#nse /orta& 7a regiment#l 35e#tsc.anger= 7#i @r#g i se 'nv!rtea# oc.ii& Apoi vin pe r!nd cor"ii( .e( o $tim $i noi( cei de la poliţia S&S& — 5ar pe asta o $tii= Te leagă 'ntre doi copaci( 'ntins ca #n arc& +nt!i s#nt coţo*enele( p#pe%ele( codo"at#rile $i alte păsăr#ici mai mititele care ţi ci#g#lesc oc.s"erg( al cărei amant era 'nc.is la noi( 'ncă de m#lt& 6ă a"ăteam pe la ea deseori $i n# g!ndeam c o să cad vreodată pe "ec( dar *ar*#%a s a d#s la 3?r#mos#l /a#l3& — Ai *i p#t#t nega( %ise /orta& — N a ţin#t& 6i a# 'ntins o c#rsă& — >i te ai prins ca o m#.iar că era o gagică tră%net( 'nsă d#pă ce a *ost găsită&&& 9lom din 9arcelona av# #n r!s sardonic< — 5e pomină c#m a# mai aran)at o4 5ar $i c!ţi a# *ost sp!n%#raţi din vina ei4 — 0e i a# *ăc#t= 'ntre"ă @r#g& — 8 a# dec#pat( pe "#ci( do#ă %vastici( e1plică 6ic#ţ#l& 7a c!teva min#te d#pă ce a *ost dată )os din copaci( s a ar#ncat s#" #n tanc Tiger( complet ţicnită& +i era *rică de orice( .itleri$tii ă$tia de trei l#lele( trei s#rcele( s#nteţi complet lipsiţi de imaginaţie& +ţi aminte$ti( /orta( de tip#l pe care l am găsit pe m#$#roi#l de *#rnici= — /ovestea i vec.ii 'n cap& — 0e le *ac= 6ic#ţ#l r!se dia"olic& — /orta( poveste$te i ce le *ac& /orta '$i #me%i "#%ele( d#pă care sc#ipă pe d#$#mea#a c#rată $i l#cioasă& @r#g #rmări sc#ipat#l c# privirea& — Te interesea%ă= 'ntre"ă /orta c# #n mic %!m"et 'n colţ#l g#rii& Te las să l $tergi& 5răg#ţii tăi de amici de la ?agen m a# 'nvăţat $i *ig#ra asta& — N# s e# de vină( protestă @r#g& N am *ost niciodată la ?agen& — E$ti #n ra.iar dacă mai respiri( e$ti de)a #n om mort& /e doc#mentele tale e o d#ngă ro$ie& Nimeni n# te c#noa$te& Nimeni n# vrea să $tie de tine& +n păd#rile 6isA #l#i( parti%anii l#i Tăt#ca te $i a$teaptă& Ai vă%#t ce le *ac .land3 tre"#ia s o *aceţi pe eroii& Eroi c# nădragii plini& Aici 'nsă ceilalţi *ac pe ei& +nţeleg& 5ar 'ntr o %i ai să plăte$ti sc#mp pentr# toate astea& — 6ai termină( /orta( c ai l#at o ra%na( 'l 'ntrer#pse 6ic#ţ#l& 6ai "ine poveste$te i gagi#l#i ce *ac parti%anii din păd#ri& At#nci să ve%i c#m se scapă pe el& Uite @r#g( 'ţi sp#n cinstit că( 'n comparaţie c# me$terii l#i nea 8osi* Cissarionovici( voi( .aia& 6ic#ţ#l r!dea *ără să se asc#ndă& 5e asta e$ti la noi= — 8ar 'n c#r!nd vei *i 'n dr#m spre 5irle.#ltanii( "#*niţele alea mari& N# scapi din legăt#ri dec!t d#pă ce ţi a# s*!$iat toate tendoanele& 5ar at#nci e$ti de m#lt mort& — Am vă%#t o sing#ră dată pe #na care să scape c# viaţă( se amestecă 6ic#ţ#l& E vor"a de Nadia( t#rnătoarea aia mic#ţă din 6og.aidamacilor l#i 5irle.at $i i doar o p#ră 'nt!mplare că n ai *ost $i la ?agen& 0!nd o să vină %i#a socotelilor( ai să ve%i că nimeni n a *ăc#t nimic& Toată l#mea o să declare că a primit ordine de la s#periori( p!nă o să se a)#ngă la ăla de i ac# 'n v!r*#l scării $i care o să "age m!na n *oc că $i l#i i a dat ordine "#n#l 5#mne%e# prin intermedi#l a doi por#m"ei al"i& — N# s e# de vină( repetă @r#g& — ?ire$te( '$i "ăt# )oc /orta& Te a# o"ligat( n# i a$a( să intri 'n S&5&= — Ei( poate că n# tocmai( mărt#risi @r#g& 5ar la 3S&S& 8n*anterieregiment 5e#tsc.ilev& 5ar nimeni n o să mai vrea vreodată să se .anger( *ăc# 'nveselit Heide& — Te ai 'ntins prea m#lt la ca$caval( *răţioare( #rmă 6ic#ţ#l& N# omori găina c# o#ă de a#r& Uită te la mine( dacă mi se 'nt!mplă să da# peste %ece pipe de opi#( n# ia# dec!t opt& — A$a i( 'ntări 9arcelona& — A$a o *i( dar 'n orice ca%( de la mine aţi l#at tot#l& — 0# ţine i altceva( tri#m*ă 6ic#)#& T# c.

ip#i c or să te trimită 'ntr o ?&G&A&KQ N# i loc de tine acolo& 7a noi n# vin dec!t S&S& i$tii c# delicte minore& 0rede mă( 'n ca%#l tă# tot $treang#l răm!ne sol#ţia cea mai "#nă $i cea mai comodă& Tipii l#i 5irle.rer #l S&5&( *iara *iarelor( pl!ngea& N# cre%#se niciodată că a$a ceva i se poate 'nt!mpla& 8 se pre%isese adesea( dar de cre%#t n# cre%#se& +n pre%ent( era convins& 0e să *acă= N# voia să poarte do#ă grenade 'ncr#ci$ate pe #n g#ler negr#& 5in depărtare a#%i glas#l 6ic#ţ#l#i #r!nd# i noapte "#nă& Grea#a #$ă a cel#lei se 'nc.ivalea%ă c# o sin#cidere colectivă& Nimeni n# vrea să $tie de ei& Nici măcar t!r*ele scoase la re*ormă& @r#g( O"ersc.ipi#l a$e%at alăt#ri& 0ap#l de mort r!n)ea sinistr# la el& ?#sese 'ntotdea#na m!ndr# de insigna sa c# cap de mort& +ţi dădea sig#ranţă& Remarcase de nen#mărate ori ce e*ect .iar $i de propria i viaţă& — Ala.B m& 6ici( dar daţi drac#l#i& N# l #itase niciodată pe Untersc.icoti 'nceti$or& — E$ti p!nă n g!t 'n ra.ise c# %gomot( despărţind# l de l#mea 'n care trăise p!nă at#nci& Se tr!nti pe podea( sing#r#l loc #nde se p#lea c#lca& 0el#la era per*ect goală& 5acă ar *i *ost "ăgat 'ntr o 'nc. .rer #i 9riAendor*( care *ăc#se #n sc#rt stagi# la ei( la secţia 8CVG $i care 'ntr o seară le arătase livret#l l#i& 0!nd '$i *ăc#se servici#l la Gross Rosen e1pediase c# propria m!nă pe l#mea cealaltă -MN de indivi%i& Acest 9rinAendor* era 'ntr at!t de cinic( 'nc!t 'l re*#%aseră p!nă $i cei de la RollAommandoKM& 3?r#mos#l /a#l3 'l dăd#se a*ară d#pă trei l#ni& 5epă$ise orice limită( oper!nd o ra%ie pe cont propri# 'n cartier#l Tee.ea& Rec#nosc# glas#l 6ic#ţ#l#i& — 8a te #ită( mai e$ti 'n viaţă( s#*let 'n #ni*ormă4 Am cre%#t că te ai $i sp!n%#rat c# ?eldge*angenena"terl#ng< #nitate disciplinară pentr# cei care a# s#*erit o condamnare 30ap de mort3& Unităţile aparţin!nd acestei gr#pări era# destinate l#ptei 'mpotriva parti%anilor $i a sa"otorilor( pa%ei lagărelor de concentrare sa# e1terminare( e1ec#ţiilor& Spre deose"ire de ele( 3Sa**en S&S&3 era# #nităţi com"atante( constit#ite n#mai din vol#ntari Dn# e1cl#siv germani( ci din toate ţările oc#pateE( #nităţi de elită s#" raport strict militar& KM 5eta$ament de $oc KQ K.anger& Să n# ţi 'nc.isoare adevărată( ar *i av#t #n prici $i o păt#ră& Aici 'nsă n# e1ista nimic& O cel#lă incredi"il de c#rată& +n *el#l ei( armata era mai d#ră& +n poliţie te mai p#teai pl!nge2 aici( n#& Orice ţi s ar *i *ăc#t( tre"#ia să sp#i< "ine& Erai #n ro" printre alţi ro"i $i l#cr#l acesta 'l reali%a ac#m pe deplin& +n *#nd#l s#*let#l#i lor( t#t#ror celor din S&S& $i S&5& le era teamă de armată& 8nstr#cţia era grea $i la #nii $i la alţii( dar 'n S&S& erai tratat ca #n om( ca #n om de elită& +n armată l#cr#rile se pre%intă alt*el& Osta$#l era doar #n sclav& @r#g contemplă c.ar*L.isoare era plină& N# rămăsese li"er dec!t arest#l armatei& A#%ea c#m cei din gardă se certa# c# voce scă%#tă& O ci%mă grea lovi 'n #$a sa& N# pricep# de ce& Nelini$tit( privi spre *anta 'n dos#l căreia străl#cea #n oc.i& Un r!s sardonic 'i i%"i #rec.c.a#s& ?#sese trec#t instr#ctor la 5irle.at( @r#g& 0#m ai o clipă li"eră acolo( la ?#.( sing#ra #nitate S&S& care p#rta #n cap de mort "rodat pe g#ler#l negr# al veston#l#i& ?#sese 'nsă respins& Era prea 'nalt& N# le tre"#ia# dec!t indivi%i sc#n%i& Nici #n#l peste -(.ar*L. mi e martor( adă#gă 7egionar#l( parti%anii s#nt daţi 'n mă sa4 Nici măcar "er"erii răsc#laţi din Ri* n ar *i *ost 'n stare să ne aran)e%e pe noi( cei din tr#pele coloniale *rance%e( at!t de mi$to& @r#g devenise livid& /orta c.ar*L.anger s#nt e1pediaţi 'n loc#rile cele mai a*#risite& ?iecare operaţi#ne ec.ls"Lttel( p#ne ţi #n $treang de g!t& 5acă ap#ci să a)#ngi 'n *aţa 0#rţii 6arţiale( adio orice $ansă& Te vor "ăga 'n *iare $i n# ţi le scot dec!t 'n moment#l 'n care te vor preda l#i 5irle.anger& 5e at#nci n# mai sosise nici o veste despre el& Ac#m( poate c avea să l 'nt!lnească din no#& ?erească s*!nt#l să l ai"ă pe Untersc.rer #l 9rinAendor* comandant de gr#pă& 9rinAendor* era *ăc#t din acela$i al#at c# ma)oritatea celor din divi%ia T( capa"ili să #cidă pe oricine( prieten sa# d#$man( *rate ori soră& Esenţial pentr# ei era să #cidă& Se sc#*#ndă 'ntr #n somn agitat( dar *# tre%it de *iece dată c!nd se s#na la poarta mare( $i asta se 'nt!mpla des& +ntreaga 'nc.ipnotic avea această insignă as#pra oamenilor& 5intotdea#na dorise să intre 'ntr o divi%ie S&S& 3TotenAop*3K.

i de sticlă( ca 9arcelona( $i cicatrice pe *r#nte( ca tine& 5e ce i el sing#r#l care n are nici o %gai"ă= — 7asă l pe /orta să i calce m#tra măcar o dată( imploră 6ic#ţ#l& 5acă n# i o poce$te nimeni( ăsta a)#nge 'ntr o "#nă %i o*iţer& — G#ra4 răcni 9ătr!n#l& Aici comand e#4 >i 'n.ala deveni moale $i se pră"#$i& /orta se pregătea să i st!lcească *aţa c# talpa sa ţint#ită( dar *# oprit de 9ătr!n#l& — 5est#l( /orta4 — 6i e silă de m#tra asta de *ante( $#ieră /orta& Ar *i tre"#it să ai"ă o #rec.ăţ!nd #n pistol mitralieră de pe masă 'l armă( ţintind# ne s#ccesiv& +i p!ndeam gest#rile& 9ătr!n#l n ar *i tras( de asta eram sing#ri& N# *ăcea el a$a ceva( dar asc#ltam c# toţii de cea mai mică por#ncă a l#i& Atmos*era era 'ncărcată de electricitate& N# ne ar *i displăc#t să tă"ăr!m pe Heide& 6erita o c.impe 'n carne& — 6ii de draci4 e1clamă 7egionar#l spărg!nd ast*el g.!rtii& — Astea s pentr# tine( an#nţă el& Tre"#ie completate& .el*ăneală& Ne scotea din sărite m#tra l#i de "ăiat *r#mos& 9r#talitatea l#i cinică at!t *aţă de sine 'ns#$i( c!t $i *aţă de alţii ne stătea ca #n g.iar ca "#n#l 5#mne%e# să mi dea comanda gr#pei& O să ai"ă c# sig#ranţă mai m#ltă 'ncredere 'ntr #n O"erge*reiter dec!t 'ntr #n s#"o*iţer pr#sac& 8ar e# 'ţi promit că o să cari ar#ncător#l tot dr#m#l p!nă la c#ptor#l l#i Scaraoţc.i& Soneria le 'ntrer#pse disc#ţia& 8ntrară doi S5 i$ti $i o "ătr!nică& Era aceea$i pe care la 'ncep#t#l serii /orta $i c# mine o vă%#serăm intr!nd 'n clădire& +m"ătr!nise $i mai tare 'n răstimp#l acestor ore& /ălăria 'i $edea anapoda pe cap& Un#l din S&5& i$ti 'i 'ntinse 9ătr!n#l#i ni$te .ciorapii4 >i r!s#l se pierd# pe coridor& Hotăr!t l#cr#( tipii ă$tia din armată n# i prea avea# la inimă pe cei de din S&5&&&& Heide $i /orta se porniră pe ceartă& :#ca# o partidă de KG.ăţă o sticlă $i o sparse la )#mătate2 cio"#rile se răsp!ndiră 'n 'ntreaga 'ncăpere& Apoi a%v!rli c# ea 'n o"ra%#l l#i Heide( *ără 'nsă a l nimeri& Heide scoase ni$te răcnete tri#m*ătoare $i se năp#sti as#pra l#i /orta agit!nd c#ţit#l& — Al me# e$ti( ro$covan 'mp#ţit4 8mediat 'nsă scoase #n ţipăt asc#ţit& /orta 'l pocnise 'ntre picioare& 0#ţit#l că%# )os& 6!inile l#i /orta 'i 'ncle$tară "eregata& 6ata.e mai p#ţin( ca 6ic#ţ#l( nas#l %dro"it( ca Sven( #n oc.$i /orta *#sese prins 'n o*said& Avea as#l de pică( dar n# l declarase dec!t at#nci c!nd pot#l se rot#n)ise "ini$or& ?#rios( Heide 'n*ipse p#mnal#l 'n masă la #n milimetr# de m!na l#i /orta& — Tri$e%i4 #rlă el& — Ei $i= — Ai av#t as#l de pică4 7 am vă%#t4 — 5aJ ce( e al tă#= Heide păli& +$i pierd#se complet stăp!nirea de sine& A$a ceva 'ntrecea orice limită& +nv!rtind c#ţit#l deas#pra cap#l#i( lovi ţintind *aţa l#i /orta( *erm decis să l creste%e& /orta a"ia i%"#ti să se *erească& Ripostă 'ncerc!nd să l atingă pe Heide c# m#c.ia palmei peste "eregată( dar acesta se *eri& +n materie de )#do $i lovit#ri golăne$ti( am"ii era# de *orţă egală& /orta 'n.eaţa& Heide se tre%i& Spri)inind# se 'n m!ini( '$i sc#t#ră cap#l ca #n c!ine ie$it din apă& — Ai tri$at( sp#se el printre dinţi clocotind de *#rie reţin#tă& +$i d#se m!na la g!t#l care era ro$# $i #m*lat d#pă str!nsoarea "r#tală a l#i /orta& N# i "ine ce ai *ăc#t& — Untero**i%ier :#li#s Heide( %ise mieros /orta( n# i ac#%a pe oamenii cinstiţi& N# ţi o poţi permite& E$ti #n copil ră#( :#li#s& > apoi( e$ti prea *r#mos& Heide se ridică c!t era de 'nalt& — S*!ntă 6arie( n ai să a)#ngi niciodată #n om c#msecade( 'i ar#ncă el l#i /orta& S#rpri%a vieţii tale o să *ie %i#a c!nd ro$ii o să ţi e1pedie%e #n glonte 'n scă*!rlie& Nimeni de acolo( din cer( n o să vrea să ai"ă de a *ace c# tine& O să te descalţe de ci%me $i o să te p#nă să măr$ăl#ie$ti p!nă n iad n#mai pe pietre asc#ţite $i m!nat din #rmă de ma)#r#l cel mai dat 'n mă sa din c!ţi a# *ost %ămisliţi vreodată& — Ai *ără doar $i poate dreptate( răsp#nse 'nveselit /orta( dar ai să mi ţii tovără$ie& S ar p#tea c.

at c# oc.e& 9ătr!n#l ar#ncă o privire către "ă"#ţă& — ?elicitări4 0e mai ec.i #n glonte de N milimetri& — >tii ce i ăsta( *răţioare= S5 ist#l dăd# din #meri& — >tie toată l#mea< #n glonte de / IM& — ?oarte "ine( *răţioare& 5ar #ită te atent la el( insistă /orta răs#cind 'ntre degete proiectil#l& E #n glonte c# v!r*#l crestat& Ai vă%#t vreodată ce ga#ră *ace 'n corp#l #n#i gagi#= >i pot să ţi sp#n că mai am o c#tie plină& — >i ce mi pasă mie= se enervă S5 ist#l& — S ar p#tea să ţi pese c.ipă4 — Ai dreptate( mărt#risi S5 ist#l& E sc!r"os& /e mine m a# l#at de la @ripo&KN 5ăd# o roată prin corp#l de gardă $i sp#se( adres!nd# se tavan#l#i< — A$ pre*era să *i# departe de aici& — /!rţ4 r!n)i 7egionar#l& Nimeni n# te o"ligă să *ii copoi& N ai dec!t să pleci& /oţi alege 'ntre II de divi%ii S&S& — E m#lt prea *ricos( strigă Heide& 0#nosc de alde ă$tia& ?ac 'n nădragi doar c!nd se aproprie de #n poligon de artilerie& S&5& ist#l deveni grosolan& — 9ă( g#ră mare4 Unde vă tre%iţi= 0e ar *i să l#ăm #n#l doi dintre voi pentr# o mică disc#ţie partic#lară( colo s#s( 'n mansardă= — Hm( se poate $i asta( %!m"i 7egionar#l& 5ar e ceva care mă *ace să cred că t# o să dai ort# popii 'naintea noastră& Arest#l e plin de amici de ai tăi& 8eri 'ncă era# la *el de ţanţo$i ca $i tine& A%i( le a cam pierit pi#it#l& Sc#nd#l poliţai ar#ncă o privire veninoasă spre 7egionar( c# ve$nica l#i ţigară 'n colţ#l g#rii& — /e tine te $ti#& Te $tie toată l#mea& T# e$ti *ranţ#%#l ăla care *ace să se vor"ească de el& Fine ţi "ot#l la distanţă& Hilele tale s#nt n#mărate& /#n e# o vor"ă "#nă pentr# tine la 3?r#mos#l /a#l3& 5in trei sărit#ri /orta *# 'n *aţa sc#nd#l#i $i 'ndesat#l#i poliţist( căr#ia 'i v!r' s#" oc.i( dar 'ntr#c!t insi$ti să ne dovede$ti contrari#l( 'mi permit să ţi atrag atenţia că te găse$ti pe domeni#l Armatei $i că 9ătr!n#l( ?eld.at#J drac#l#i4 — N# i *r#mos să sp#i măscări( 'l dăscăli 6ic#ţ#l din capăt#l celălalt al 'ncăperii& N# te a 'nvăţat mămiţa c!nd erai mic= >i n orice ca%( tre"#ie să $tii că #n poliţist e dator să $i păstre%e stăp!nirea de sine indi*erent de 'mpre)#rări& 8ar t# te dai 'n stam"ă ca o gagică de IM de ani care $i pierde *etia c# #n golan 'n colţ#l stră%ii& — Repet< ţi s "#%#narele pline de l#cr#ri $terpelite( contin#ă( impert#r"a"il( /orta& E$ti #n ra.e%iţionăm $i o să te predăm( ca s#spect( 3?r#mos#l#i /a#l3& N# te mai 'mpiepto$a& 7asă te( mai degra"ă( moale& E n interes#l tă#& /oţi *ace ce vrei( e1cept!nd #n sing#r l#cr#< să l torni pe vre#n#l de ai no$tri& /oate c ai re#$i să areste%i #n#l sa# doi( dar s a terminat c# tine& Te *acem .iar mai m#lt dec!t cre%i( *răţioare& Gen#l ăsta de gloanţe e re%ervat pentr# tipi de alte tine& E$ti #n S&5& ist& O&@& /orcăriile pe care le *aci s#nt $i ele O&@& Fin de meserie& 9#%#narele ţi s pline de l#cr#ri $terpelite& Toate astea s#nt *oarte simpatice& — 0ine ţi a sp#s că *#r= Ei( ra.oit& S#ntem a$i c!nd e vor"a de trimis #n glonte 'n cea*ă& — 7asă te de predică4 strigă Heide& Să i ardem pe loc #na peste "ot& N# riscăm nimic& A *ăc#t el dest#le ca 3?r#mos#l /a#l3 să ne %ică mersi& — Astea s ameninţări4 $#ieră S5 ist#l pipăind toc#l pistol#l#i& 0oleg#l să# se ţinea de o parte( e1amin!nd c# mare atenţie *otogra*iile #nor tipese @riminalpoli%ei< poliţia )#diciară& Organism separat de Gestapo av!nd 'n sarcină n#mai ca%#rile strict penale( *ără o implicaţie politică DN&T&E KN .estiile voastre n# ne privesc& S#ntem militari( n# copoi4 — U$#rel( m!r!i S5 ist#l( $i aplec!nd# se spre 9ătr!n#l 'i $opti c!teva c#vinte la #rec.9ătr!n#l protestă ve.ement< — Nici vor"ă4 0.e".el #l $i comandant#l nostr# de gardă( 'mi poate ordona să te areste%& O să te perc.

eia 'n "roască $i trase %ăvoarele& 5e partea cealaltă a #$ii — Gestapo#l& Aici — Armata& 5o#ă l#mi care n ave# ce că#ta 'mpre#nă& 9ătr!nica scotoci prin po$etă d#pă o p#ng#ţă c# "om"oane& ?ăc# 'ncon)#r#l camerei o*erind# ne *iecăr#ia c!te #na& Tot corp#l de gardă s#gea& 6ic#ţ#l av# drept#l să se servească de do#ă ori& — Să n# vă temeţi de nimic( madamJ 5reUer( sp#se el( devenit( spre marea noastră #imire( politicos& Tot#l se va aran)a& O să ne oc#păm de gestapovi$tii ă$tia& Odată am c#răţat&&& Scoase 'nsă #n ţipăt de d#rere $i $i masă gle%na& Heide s#r!se c# s#"'nţeles#ri& — 0re%i că ac#m o să ţi ţii g#ra= 6ic#ţ#l tăc# "os#m*lat& — 0e i ră# dacă i povestesc ce am *ăc#t la 6insA c!nd le am a)#tat pe alea trei gagici s o $teargă de la S&5&= — 9otniţa4 #rlă la el 9arcelona& 5oamna 5reUer 'ncercă să intervină& — 5ar lăsaţi l să vor"ească& N# i dec!t #n copil mare care n ar *ace ră# nici #nei m#$te& — 9a i #n mincinos *ără perec.mai m#lt sa# mai p#ţin goale& — +ţi merge mintea( %!m"i /orta& — N# mi e *rică de voi( #rlă( isteric( poliţist#l& — 9a tocmai e$ti pe cale să ţi #mpli nădragii( contestă( din colţ#l să#( 6ic#ţ#l& — N# vă certaţi( copiii mei( n# i *r#mos& E $i a$a at!ta discordie pe l#me& Ul#iţi( o privirăm pe "ă"#ţă care venea spre noi( ţin!nd 'n s#s #n deget& — Stat nervii& 5e vină e ră%"oi#l( contin#ă ea c# o voce trem#rătoare& Tre"#ie să *iţi la *el de drăg#ţi ca $e*#l vostr#( Herr 9ielert& E #n om *oarte "#n< n a vr#t de*el să mă 'ntorc acasă pe )os la ora asta( $i ar *i dorit să mi dea o ma$ină& E ama"il din partea l#i( n# i a$a= 6ic#ţ#l vr# să sp#nă ceva( dar Heide 'l pocni c# picior#l 'n gle%nă& /oliţist#l se potolise& 0earta *#sese #itată& Arătă .iar #n sca#n( dar 7egionar#l 'l ţin# de "raţ $i i $opti c!teva c#vinte care l potoliră pe loc& Ne ap#carăm să )#căm %ar#ri& 5oamna 5reUer aţipise $e%!nd pe #n sca#n l!ngă perete& R!s#l nostr# o tre%i& — A$ vrea să merg ac#m acasă& 0redeţi că ma$ina o să vină repede= — 9anco4 strigă /orta arăt!nd cele $ase %ar#ri& — 5omn#l 9ielert mi a promis c o să mă pot 'ntoarce c#r!nd acasă& Re*#%am s o asc#ltăm& N# era dec!t o *emeie "ătr!nă care n# pricep#se nimic $i mai ales că se a*la 'n m!inile )#stiţiei necr#ţătoare a #nei dictat#ri& Heide c#lese %ar#rile( le sc#t#ră energic( d#pă care le lansă elegant pe masă& >ase a$i& Scoase răcnete de "#c#rie( le ad#nă din no# $i le sc#t#ră 'ntr o tăcere morm!ntală& —5omn#le ?eld.s"erg( treceţi să mă vedeţi& Am 'ntotdea#na "om"oane $i reviste c# po%e& O să vă placă& 7e plac t#t#ror "ăieţilor& — 6#lţ#mim( *ăc#ră ei st!n)eniţi& O să trecem să vă vedem& 7a mi)loc#l scării( #n#l din ei se 'ntoarse& 0ap#l de mort de pe c.ise c# %gomot& 7egionar#l răs#ci de trei ori c.!rtiile din *aţa 9ătr!n#l#i< — Ac#m $tii de ce am vr#t să le complete%i t#& 9ătr!n#l *ăc# semn că da& — 9#n& Hai( $terge o& 9ătr!na doamnă le str!nse m!na am!ndor#ra& — Că m#lţ#mesc pentr# tot( soldăţeii mei& 5acă aveţi dr#m prin ?riedric.e"el( n aţi vrea să 'ncercaţi să daţi #n tele*on ca să vedeţi dacă n a .ipi# l#cea sinistr#& — 7a revedere( doamnă 5reUer& Ea le *ăc# semn c# m!na& Apoi #$a se 'nc.e( r!n)i /orta& Ha"ar n are ce i ăla adevăr& N a a#%it niciodată vor"ind# se despre a$a ceva& 5acă a%i e l#ni -N( el o să sp#nă că i marţi GB& — >i ar vinde s#*let#l pentr# cinci "ani( pretinse Steiner& 6ic#ţ#l se pregăti să proteste%e& Ridicase c.

eie nast#rii paltona$#l#i ei ponosit& +ncet de tot( Heide ridică cornet#l& 5edes#"t era# $ase a$i& 6ic#ţ#l *ăc# #n salt 'ndărăt( răst#rn!nd sca#n#l& — Are #n pact c# diavol#l4 strigă el& /orta ridică privirea& — 0#m drac# *aci( :#li#s= N# mi vine să cred& 5e trei ori la r!nd $ase a$i& A$a ceva n am mai vă%#t& — N# ţi "ate t# cap#l c# asta( răsp#nse arogant Heide( $i dă mi ce mi datore%i& /oţi $terge datoriile mele din carneţel#l tă# negr#& /orta mi)i oc.ii $i l *i1ă intens pe Heide& — Heide( ce ar *i să mai *acem o m!nă= 5e do#ă%eci de ori mi%a& Heide trem#ra de enervare& Era lac de s#doare& +i privi pe r!nd pe cei din )#r& /ret#tindeni 'l p!ndea# oc.e". /orta( dar n# s#nt măsl#ite& 0a să )oci e nevoie de inteligenţă $i n#mit#l Heide posedă a$a ceva& 6ai scot pentr# a treia oară a$ii $i ori vă #m*l# tot( ori d#"laţi mi%a& — E c# nep#tinţă( 'l 'ntrer#pse 9arcelona& Heide r!n)i& Agită violent cornet#l de piele( 'l 'nv!rti deas#pra cap#l#i( ridic!nd 'n s#s "raţele( apoi 'l tr!nti de masă c# g#ra n )os& Rămase a$a vreo do#ă min#te *ără să ridice m!na( d#pă care( *oarte decontractat( '$i aprinse o ţigară& /orta nici măcar n# o"servă că *#sese #na de a l#i& — Am picioarele #m*late $i mă str!ng panto*ii( sc!nci doamna 5reUer& S#nt plecată de dimineaţă& Heide arătă cornet#l care trona 'n mi)loc#l mesei& — Ridică l( *ir ar să *ie( ridică l4 gem# Steiner& — /entr# ce= r!se Heide& /ot să vă sp#n de pe ac#m ce i s#" el< $ase a$i& 5aţi mi tot ce aveţi& Al me# e tot#l4 — 7ă#dăros#le( m!r!i /orta& — ?ie $i a$a( .el& 5acă ma$ina n a venit( peste trei ore o să ia# tramvai#l& — Ai %is de %ece ori mi%a= 6i e cam *rică& — Arată ne( imploră 9arcelona& Ridică sc#*ia( :#li#s& +ncet( 'ncet( Heide deplasă m!na spre cornet#l de piele& Se simţea ca #n 'mpărat( de$i picăt#ri de s#doare 'i "ro"onea# *r#ntea& 5e enervare( 6ic#ţ#l '$i scărpina o"ra%#l& Uitase că are o ţigară aprinsă $i n# simţea c#m 'i ard "#%ele $i m!na& 9ătr!n#l era pe )#mătate c#lcat pe masă( .ipnoti%at $i el de cornet#l de piele& — E$ti sig#r că s $ase a$i= — +.otăr!t Heide& 5acă n# s dedes#"t $ase a$i( mărim de %ece ori mi%a& /orta se răs#ci ca pe )ăratic( stăp!nit de patima )oc#l#i& Oc.'( mormăi Heide& +ntocmai c#m v am sp#s< $ase a$i& Aţi pierd#t& — 8mposi"il( s#spină 9arcelona& Un pistol mitralieră că%# pe )os& Nimeni n# l "ăgă 'n seamă& — Uite o ma$ină& /oate că i pentr# mine& 5oamna 5reUer se sc#lă de pe sca#n $i 'ncep# să 'nc.i$orii săi porcini i se 'nv!rtea# 'n cap& +$i trec# o m!nă prin claia sa ro$covană& — ?ir ar să *ie( :#li#s( *aci mi$to de noi= N ai de #nde $ti că s $ase a$i& E imposi"il& — E ceas#l do#ă( domn#le ?eld.i lacomi& Tentaţia era mare& Ar#ncă 'nsă cornet#l pe )os& — N#( n# vrea#& — 7a$#le( m!r!i /orta( nep#t!nd# $i asc#nde de%amăgirea& — 5e ce a venit Gestapo #l să vă ca#te= o 'ntre"ă Heide pe doamna 5reUer( n# *iindcă l ar *i interesat( ci ca să l a"ată pe /orta de la )oc& — Cecina mea( doamna Anna 9ecAer( i a scris domn#l#i 9ielert că l am ins#ltat pe .sosit c#mva ma$ina= 6i e somn $i s#nt o"osită& Heide *ăc# %ar#rile să se rostogolească& >ase a$i& Nimeni n# s#*la& Tensi#nea cre$tea& /orta l#ă do#ă %ar#ri $i le e1amină& Heide s#r!se( citind# i g!nd#rile& — 5e%olat( Herr O"erge*reiter :osep.

e( vec.& /lecase să ca#te #n "rad pentr# pom#l de 0răci#n& A că%#t pe c!nd se 'ntorcea& 0# "rad#l peste el& A *ost 'mpre#na c# Ha#ptmann #l Ha#pt $i c# O"erle#tnant #l :enditsc.( nimic altceva dec!t ceea ce sp#ne toată l#mea& Era d#pă marele raid aerian de an#l trec#t& >tiţi( c!nd a# "om"ardat 7and#ngs"rLAe $i pension#l din spatele stat#ii l#i 9ismarcA& 5oamna Anna 9ecAer $i c# mine ne am d#s să vedem& >i e# am %is at#nci acele c#vinte care n# i a# plăc#t domn#l#i 9ielert< Era mai "ine pe timp#l +mpărat#l#i& N# se "om"arda# a$a ora$ele& Ac#m n avem m!ncare pe săt#rate4 >i panto*ii s#nt gă#riţi 'n talpă& Adol* Hitler n# se pricepe& S a născ#t sărac2 n#mai cei de *amilie "#nă $ti# să g#verne%e o ţară& — 5#mne%e#le4 e1clamă 9arcelona& 5acă a rec#nosc#t toate c!te le a sp#s( s a terminat c# ea& 0#nosc trea"a asta de pe vremea c!nd l#cram la 'ervicios especiales 'n Spania& — 8a sc#t#ră niţel#$ %ar#rile( să vedem ce iese( s#geră /orta& Fineam c# toţii deget#l gros lipit de marginea mesei& Heide sc#t#ră %ar#rile& — /e ce )#căm= — /e păsărica de pe gard#l parc#l#i( răsp#nse /orta& — As( %ise 6ic#ţ#l& — As contra $ase( sp#se /orta& — As contra $ase( *ăc#răm c# toţii 'n cor& Har#rile se rostogoliră pe masă& +n "eci#l Gestapo#l#i( opt osta$i dădea# c# %ar#l( la *el c#m *ăc#seră c!ndva ni$te soldaţi romani la poalele #nei coline de l!ngă 8er#salim& — /otoliţi vă4 S#nteţi ne"#ni( $opti 9ătr!n#l $i( 'ntorc!nd# se spre doamna 5reUer( 'ncep# o disc#ţie animată despre n# $ti# ce( doar ca să i a"ată atenţia de la )oc#l nostr# maca"r#& Har#rile ne privea#& /atr# a$i $i doi de $ase& — S a %is c# ea( constată 9arcelona& Har#rile n# mint niciodată& — Toată l#mea a %is as contra $ase= 'ntre"ă Heide& /orta *ăc# semn că da& — >ase pentr# viaţă( as pentr# moarte& 7egionar#l 'ncep# să *redone%e< 3Cino( vino( 6oarte3& O priveam pe doamna 5reUer care i e1plica 9ătr!n#l#i că tranda*irii ei a# nevoie de apă $i că ar$iţa #scase tot#l& — Soţ#l me# a că%#t la Cerd#n( sp#se ea 'n contin#are& Era comandant de escadron la regiment#l I 5ragoni( care $i avea garni%oana la Stental& Era simpatic la Stental& O ca%armă vec.rer va *i pasi"il de pedeapsa c# temniţa ori c# moartea3& O privirăm pe doamna 5reUer c# alţi oc. #l#i( s#spină Steiner& Stege se aplecă peste masă $i recită c# voce scă%#tă< 30el care prin c#v!nt sa# scriere 'l ins#ltă pe ?L.rer& 0i#lirăm c# toţii #rec.ea< ins#ltă ad#să ?L.rer #l#i4 — /aragra*#l -BQG"( capitol#l G( din 0od#l penal al Reic.( da( 'mi ad#c aminte( #rlă tri#m*ător 6ic#ţ#l& /ro*esor#l nostr# de la or*elinat ne a povestit& /r#sacii a# *ost goniţi peste Rin( iar *leţii din /aris a# rămas 'n *ort distr!nd# se să i "#m"ăcească pe tr#peţii @ronprint% #l#i& Sictir( ce *aci= ţipă el 'ntorc!nd# se către Heide& +ncetea%ă să mă pocne$ti c# picior#l& 0e am povestit e c!t se poate de corect din p#nct de vedere istoric& — /oveste$te o alt*el( 'i ar#ncă Heide& Soţ#l doamnei a că%#t la Cerd#n& — 5aJ e# ce vină am= se "os#m*lă 6ic#ţ#l& N# i a$ *ace doamnei nici o plăcere dac a$ %ice că pr#sacii a# rămas la 5o#a#mont& >i nici n# e1agere% c!nd %ic că *ranţ#%ii . c!nd ai no$tri a# l#at *ort#l 5o#a#mont& — /rea m#lt n a# stat ei acolo& ?ranţ#)ii i a# dat a*ară 'n doi timpi $i trei mi$cări( constată Heide& — A.e de tot& 9ăr"at# me# sl#)ea la I 5ragoni din -NBM $i a m#rit la GI septem"rie -N-.i& 5evenise interesantă& N# pro"a"ila ei condamnare la moarte o găseam noi e1traordinară& 5oar vă%#serăm at!tea4 8nteresant era că ea n# $i dădea seama de ce o a$teaptă& — >i ce aţi sp#s= 'ntre"ă Heide& 5oamna 5reUer '$i $terse *r#ntea c# o "atistă mic#ţă ce mirosea a lavandă& — O.?L.

a#ptamt< 5irecţia generală a sec#rităţii Reic.sic.!rtie ce le aţi povestit= — 5a( domn#l 9ielert i a dictat #n#i alt domn& Nici n am asc#ltat ce %icea *iindcă 'ncep#se să mi se *acă somn& A# #mpl#t m#lte pagini& Aproape o carte 'ntreagă& 5omn#l 9ielert mi a sp#s c o să merg la 9erlin& — 0a să l vedeţi pe ?L.rer= o iscodi 'n contin#are 9arcelona& — N#( n# de el era vor"a( răsp#nse "ătr!nica $i privi portret#l l#i Himmler& N# mi mai ad#c aminte( dar era ceva c# ni$te litere& 9arcelona $#ieră printre dinţi $i rosti 'ncet de tot< — R&S&H&A&5B — 5a( da( R&S&H&A& 5oamna 5reUer păr# vi%i"il #$#rată& >tiţi ceva de ea( Herr ?eld. Himmler& S#" *otogra*ie era scris c# litere a#rite< HE8NR80H H8667ER Reic.s*L.de mărci( dar i a ram"#rsat doctor#J& — Ai să taci o dată din g#ră= se strop$i /orta& ?lecăreala ta o să ne d#că ntr o %i la Reic.e* der /oli%ei( 6inister des 8nneren& — Un om at!t de drăg#ţ( Herr @riminalrat 9ielert& 6 a asig#rat că tot#l s a terminat( că n# tre"#ie să mă mai g!ndesc la cele 'nt!mplate $i că n# se va mai vor"i de mica mea istorie& — C a sp#s c#mva ce o să #rme%e= 'ntre"ă 9arcelona& A# p#s pe .i a# al#ngat c# picioare n *#nd& — Adevăr grăie$ti( 6ic#ţ#le( r!se /orta& /ari%ienii i a# ca*tit at!t de ră# 'n "ătălia de la 5o#a#mont că tătic# 'mpărat#J i a tras o pra*t#ră stra$nică l#i *i s#( @ronprin% #l& — 9a"aroasele astea s ni$te ticăloase de %ar#ri( m!r!i 6ic#ţ#l& /arie% #n# la %ece că sp#n adevăr#l $i că "ă"#ţa s a ars& — 0e v a sp#s @riminalrat #l= 'ntre"ă 9ătr!n#l răs#cind# se la i#ţeală spre doamna 5reUer& Heide se )#că c# %ar#rile& 5oamna 5reUer se #ita c# "l!ndeţe la portret#l l#i Heinric.sAriminalipoli%ei $i a S&5& #l#i& Toate trei a# contin#at 'nsă să $i păstre%e den#mirile initiale& 5B .e"el= 9arcelona ridică din #meri $i i ar#ncă o privire l#i Heide( care contin#a să se )oace c# %ar#rile& — 0red $i e#& E o a*acere 'n stil mare la 9erlin& — >i c# ce se oc#pă= 'ntre"ă( candidă( doamna 5reUer& — 0am c# de toate& E #n *el de intermediară 'ntre registr#l de stare civilă $i "iro#l de plasare& /orta r!se pe n*#ndate& — 8ată o e1celentă comparaţie& Tot#$i n# i cea mai "#nă de*iniţie a ospici#l#i ăla de ne"#ni& — 9ine( at#nci să vă e1plic( ripostă 9arcelona& — /entr# n#mele l#i 5#mne%e#( ia mai sc#te$te ne de "anc#rile tale( *ăc#( sec( 9ătr!n#l& — 6i e teamă c o să 'nt!r%ii m!ine la pedic.er.eits.rer der S&S& 0.i#rist( gem# doamna 5reUer& O să tre"#iască să ren#nţ de data asta( $i mi e neca% *iindcă de plătit tot o să plătesc& 5o#ă mărci $i do#ă%eci $i cinci de p*enigi e o s#mă&&& — Că s#pără picioarele= 'ntre"ă 6ic#ţ#l& 5acă i ceva grav( 'l p#tem r#ga pe do*tor#l nostr# să vă e1amine%e& ?ace tot ce i cerem& +l avem 'n "#%#nar#l de la ceas& 0!t ne place no#ă( at!ta răm!ne el medic& 7 am priponit din %i#a n care am o"servat că 30oadă de măt#ră3 'i plasea%ă lovele& >i asta — aici 6ic#ţ#l '$i ciocăni *r#ntea 'ng#stă c# #n aer plin de s#"'nţeles#ri — *iindcă ne #m"lă mintea& Ne am prins că ceva n# i 'n reg#lă& 5e #nde p!nă #nde să i dea 30oadă de măt#ră3 "i$tari #n#i medic militar= Am 'm"ătat o pe 30oadă de măt#ră3& Ne a costat I. #l#i& Organism creat 'n -NIN prin contopirea Gestapo#l#i( a Reic.

tanc#ri( "atalion#l G( compania a 5 a( pl#ton#l -( gr#pa 'nt!i( #nde e# vă voi n#mi servant#l ar#ncător#l#i de *lăcări( ceea ce e cam nasol& Nici #n#l din servanţii ar#ncător#l#i de *lăcări n a s#pravieţ#it la mai m#lt de do#ă( .ise oc.rer 'n divi%ia 35as Reic.ai trei atac#ri& At#nci a capit#lat( de$i tot a mai 'ncercat să se tocmească niţel& — 6ăcar o dată taci $i t# din g#ră( %ise 9ătr!n#l& /e doamna 5reUer o dor picioarele( alt*el dec!t cre%i t#& 6ic#ţ#l n# mai pricepea nimic& +n mintea l#i( picioarele n# p#tea# să doară alt*el dec!t paradite d#pă #n mar$& — At#nci de ce vrea s o vadă #n doctor= Să te doară picioarele c!nd n ai "ă$ici= Slavă 5omn#l#i( a$a ceva n# c#nosc4 Că amintiţi c!nd am *ost la doctor( la 3Gras#l3= — G#ra( *ir ar să *ie4 >i să n o desc.isoarea $i c# 0#rtea 6arţială& 7 am r#gat at#nci să n# ţipe a$a tare& 5ădea din m!ini ca #n ap#cat& A *ost 'nsă de a)#ns ca /orta să i e1plice că avem drept#l să l arestăm $i a devenit pe dată *oarte ama"il& 0#m n# era prost( a 'nţeles lesne că n# i ar sta deloc "ine să a)#ngă el( ditamai medic#l( la Gestapo& Ne a o*erit deci o primă l#nară( dest#l de rot#n)oară( pe care ne o ad#ce c.rer( /opor $i patrie& 5ar 30oadă de măt#ră3 ne a dat c# ti*la Dce m#iere prost cresc#tă4E& At#nci ne am d#s la doctor& Era acasă $i era t!r%i#& 0!nd l am vă%#t( m a #m*lat r!s#l& Avea pe el #n .neid( $e*#l gării( se pricepe gro%av să c#ltive tranda*iri& /esemne că s 'ngră$ămintele pe care i le ad#c ţăranii& Soţ#l m a 'nvăţat să vin 'ntotdea#na mai devreme& 5e *iecare dată era prim#l& 0!nd am a)#ns 'n stradă( am %ărit imediat ma$ina& Era #n 6ercedes mare( cen#$i#( c# ni$te *anioane pe care era# S #rile acelea 'n *ormă de *#lgere& 6i am %is că pesemne se d#c s o vadă pe doamna 9ecAer( vecina mea& Are #n *i# 'n S&S& E Unterst#rm*L.it domn#l#i 9erg nota& /!nă la tren mai avem timp "erec.i%i dec!t at#nci c!nd te 'ntre" e#4 por#nci /orta& 5oamna 5reUer 'ncep# să istorisească& Avea aer#l că se adresea%ă mai c#r!nd portret#l#i l#i Himmler de pe perete dec!t no#ă& — Tocmai ie$eam de acasă c!nd a# venit& +nc.3& +nainte de a *i *ost avansat o*iţer( *#sese 'n regiment#l S&S& 3Sestland3& 0a $i *i#l cel mic& 7 am certat c!nd s a anga)at 'n S&S& +l atrăsese #ni*orma& S#nt sig#ră de asta& Era #n copii "#n& Ac#m e mort& 6i a# trimis 0r#cea l#i de *ier& S a s#părat pe mine c!nd i am sp#s că tatăl#i să# n# i ar *i plăc#t să l $tie 'n S&S& Ar *i tre"#it să a$tepte 'ncorporarea( la *el ca $i ceilalţi trei *raţi ai l#i& 5oi dintre ei s#nt la in*anterie& 0el mare( la pionierii de asalt& E $i el mort& 0eilalţi doi a# *ost daţi dispăr#ţi& Am a*lat o ac#m c!teva l#ni& 7a plecare( cel mai mic mi a sp#s< 36amă( ar *i de datoria mea să te den#nţ pentr# de*etism( dar de data asta o să mă *ac că n am a#%it ce ai sp#s& Nici măcar n a vr#t să mă săr#te 'nainte de a se d#ce& Ac#m e mort& N# mi a rămas dec!t 0r#cea l#i de *ier& Am p#s o 'n sertar#l 'n care le păstre% cămă$#ţele de pe vremea c!nd era# mici& 7im#%ina cea mare $i l#1oasă n# se d#cea 'nsă la doamna 9eAer& 6ergea 'ncet $i c!nd .iar el c# reg#laritate& — Ala.( povestea asta n o $tiam4 e1clamă 7egionar#l& — E$ti cel mai mare idiot din 'ntreaga armată4 #rlă *#rios /orta( ar#nc!nd# i 6ic#ţ#l#i o privire #ciga$ă& — S a d#s secret#l( ricană 7egionar#l& Ac#m( că tot v a dat com"inaţia 'n vileag( .ii $i se lăsă pe spătar#l sca#n#l#i& 6ă d#ceam la GPnsemarAt să i ac.ai( poveste$te ne ce a *ăc#t doctor#l vostr#= — O *ace $i ac#m $i de alt*el "ine *ace că o *ace( "#"#i 6ic#ţ#l& /orta i a dat a 'nţelege că doar o "#nă cotă din venit#rile l#i ne ar p#tea a)#ta să #ităm de 'ndatoririle noastre civice& Tip#l ăsta *r!nea%ă proces#l demogra*ic $i a$a ceva n# i apreciat 'n ţara l#i Adol*& /orta i a sp#s< 3Asc#ltaţi aici( domJle doctor& 5acă a*acerea asta transpiră( veţi *i trimis la regiment#l G.e$a*od& /e 6ic#ţ#l 'nsă n# l p#teai opri a$a( c# #na( c# do#ă& 0ontin#ă deci< — 0!nd 30oadă de măt#ră3 s a pilit p#ţin( a ap#cat o m!ncărimea de lim"ă& /orta i a dat a 'nţelege că no#ă ni se poate spovedi 'n lini$te& Era o c.estie interesantă $i ne am prins la i#ţeală& +i proc#ra doctor#l#i clientelă& Tot soi#l de c#coane "ogate care voia# să scape de #n plod *ăc#t pe de lăt#ri& 8 am cer#t at#nci politicos o grati*icaţie ca să #ităm de datoria noastră *aţă de ?L.alat l#ng( gri $i #n *#lar al"& N# m a$ d#ce 'nţolit a$a nici p!nJ la closet4 Tot#l s a petrec#t c#m era $i de a$teptat& A 'ncep#t prin a ne ameninţa c# 'nc.et& 0a de o"icei& +mi place să sta# pe o "ancă 'n gară $i să mă #it la l#me& E plăc#t la gară( >i apoi( pe vremea asta( s#nt *lori& 5omn#l Gel"ensc.

rer& Trea"a d#mitale e să cond#ci $i at!ta tot& A)#nseră 'n tăcere 'n piaţa @arl 6#cA& E1istă *#ncţionari incor#pti"ili $i lipsiţi de cel mai mic sentiment omenesc& 0i#ng#l era dintre ace$tia& Un l#p s!ngeros 'ntr o "lăniţă de oaie& Un#l dintre acei oameni ai Gestapo#l#i care veri*ică mai 'nt!i dacă doc#ment#l e a#tentic $i a"ia apoi citesc conţin#t#l( capa"il( o dată această veri*icare *ăc#tă( să $i e1ec#te propria mamă& /oliticos c.(Q5 mm& 6ai avea $i #n pistol de servici# 'ntr #n toc( la s#"ţioara st!ngă& — Avem ceva de disc#tat c# d#mneavoastră& /o*tiţi c# noi& Ea 'i e1plică 'nsă că a$a ceva era c# nep#tinţă& Tre"#ia să meargă 'n ora$ să $i ac.eta din spate a lim#%inei gri& 6ergea# repede& Oamenii 'n mantăile negre s#nt 'ntotdea#na gră"iţi& >o*er#l repre%enta #n alt *el de tip dec!t ci#ng#l& Era c.i#rist( doamnă 5reUer= >i l ap#că din no# #n r!s ne"#n& 5oamna 5reUer 'nsă n# pricepea de*el ce i aici de r!s& +i e1plică a$adar că era a"sol#t necesar să $i *acă pedic.o.i căpr#i( cal%i& ?oarte( *oarte arătos& /ărea "inecresc#t $i era e1trem de politicos& /ăcat că p#rta manta#a aceea de piele neagră& N# mi a# plăc#t niciodată& S#nt reci $i at!t de impresionante& 9arcelona 'i $opti 9ătr!n#l#i< — Are per*ectă dreptate& 6antăile astea miros a moarte& /e vrem#ri( călă#l era #n "ătr!n alcoolic& A%i i a# l#at loc#l tinerii "inecresc#ţi( 'n mantăi din piele neagră& 5oamna 5reUer n# i a#%i& 0ontin#a să i vor"ească portret#l#i l#i Himmler& Ne imaginam c# #$#rinţă 'ntreaga scenă& >tiam e1act ce i sp#sese t!l.a)#nse 'n drept#l me# se opri& Un t!năr *oarte pre%enta"il co"or' din ea& 8mediat m am d#s c# g!nd#l la /a#l( *i#l me# cel mic& Semăna# 'ntre ei& +nalt( aproape doi metri& S#"ţirel ca o *ată& 5inţi al"i( *r#mo$i& Oc.i#rist4 .i#ra( că doctor#l avea o clientelă n#meroasă $i că( dacă n# erai la ora *i1ată( te $tergea de pe listă( 'nsă de plătit tot plăteai& SS ist#l se 'nclină politicos& 9ăiat#l avea simţ#l #mor#l#i $i n# i%"#tea să $i stăp!nească r!s#l& Hotăr!t l#cr#( "ătr!nica asta era de departe cea mai ţicnită persoană din c!te 'i *#sese dat să vadă& Tot#$i lăm#ri că va l#a legăt#ra c# pedic.i#l să# de sticlă *#sese prost *ăc#t $i ţi venea gre# să ţi desprin%i privirea de la el& — Să n# *oci pe ne"#na( "a"aco( a#%i= ameninţă el 'n clipa c!nd doamna 5reUer l#ă loc& O clipă *# c#prinsă de spaimă 'ntre%ărind adevărat#l c.i#rist#l $i că n# va avea nimic de plătit& Ea contin#ă să proteste%e& At#nci el o ap#că de #măr $i doamna 5reUer o"servă că n are dec!t #n sing#r "raţ& 6!neca st!ngă sp!n%#ra goală& — Cai( 5#mne%e#le( at!t de t!năr $i *r#mos( dar ci#ng de o m!nă4 El m!r!i că cealaltă rămăsese la Stalingrad& Ea 'i arătă inel#l să# de S&S& — >i *i#l me# a *ost 'n divi%ia 35as Reic.ior& Oc.3& /e ci#ng trea"a asta n# l interesa& Ar *i %is că nici măcar n# a#%ise& ?# a$e%ată pe "anc.ii săi cal%i $i căpr#i& — Emilie 5reUer( Hindem"#rgstrasse nr& N= E1act= 9ătr!nica a dat din cap& N# g.ar#l c# iri$i căpr#i& Că%#t de oc.r& SS ist#l r!se c# po*tă& +n toată cariera n# a#%ise motivare mai st#pidă pentr# a n# merge la Gestapo& — 7a pedic.icise ce prime)die se asc#nde 'n dos#l politeţii& El a pipăit "#%#nar#l 'n care $i avea Salter #l să# cali"r# .ii naivi ai doamnei 5reUer( tot#l părea at!t de drăg#ţ& Noi 'nsă $tiam că alt*el sta# l#cr#rile& — 5oamna 5reUer= 'ntre"ă el( co"or!nd din ma$ină& 7 a privit mirată( apoi s a pre%entat %!m"ind# i& — Emilie 5reUer& El $i a m!ng!iat "ăr"ia c# degetele i 'nmăn#$ate( apoi a clipit din oc.ip al Gestapo#l#i( dar ci#ng#l se strop$i imediat la $o*er& — Taci din g#ră( Sc.iar $i *aţă de #n cadavr#& 5oar cei care c#no$tea# "ine Gestapo#l '$i p#tea# da seama c!t .ar*L.ite *act#rile $i apoi avea oră la doctor#l :O.oti el& Că d#ceţi la pedic.

ar*L. dar n# le a mers& — Strict imposi"il( .ii& — N a *ost *r#mos din partea $o*er#l#i să mi %ică 3"a"acă3& Nimeni n# mi vor"e$te a$a& 0#nosc c#v!nt#l $i n# l găsesc drăg#ţ& — 9a e# ap#c să %ic #nele $i mai $i( mărt#risi 6ic#ţ#l& — 8ar te "agi4 i o tăie /orta& Răsp#nde prin da sa# n#& +n *el#l ăsta n# ri$ti nimic& — Cor"e$ti t# să n adormi4 răcni( gestic#l!nd( 6ic#ţ#l& /rima oară c!nd am %is 3da3 'n *aţa #n#i tri"#nal m a costat do#ă l#ni de p!rnaie& 5e at#nci am .eim3& 5irector#l era #n *ăţarnic sc!r"os& — Fi ar place să ca*te$ti #n popă= mă 'ntre"ă Greis& — N a$ %ice "a& 5ar O"sersc.otăr!t să sp#n 'ntotdea#na n#& 5aJ $i c# 3n#3 #l ăsta a *ost c!t p aci să mi las pielea la 6insA& — At#nci ţine ţi g#ra( prop#se Heide& — Nici a$a n# merge( 0!nd am *ost la 3-.i& .ar* #l ne o tăie sc#rt la am!ndoi& — N o să ca*tească nici #n popă& O să plece& >i iară$i s a# pornit pe #n r!s ne"#n& /e Greis( "arem l a ap#cat s#g.e%e ca să n# mi se 'nt!mple nimic& Se credea# de$tepţi prop#n!nd# mi s o $terg& Un#l din cei vec.rer #l 'mi arătă trei mesteceni& — @re#t%*eld( ve%i mestecenii ăia de acolo= ?ire$te că i vedeam( 'ţi sărea# de a drept#l 'n oc.ide%e direct *iindcă prea veneam din cadrele Armatei& 5impotrivă( tre"#ia# să veg.er ca ei $i m am prins că postaseră 'n dos#l t#*i$#rilor ni$te gagii c# p#$tile ncărcate& 5ata #rmătoare( s#praoamenii ă$tia a# ales propri#l lor poligon& Era 'ntr o d#pă amia%ă de toată *r#m#seţea& E# $i alţi c!ţiva colegi ne distram privind "#r#ienile& St#rm*L.de prime)dios era #n ast*el de om& 5oamna 5reUer respiră ad!nc $i desc.tanc#ri3 $i a *ost *#rt#l ăla "a"an de la 9iele*eldt( am 'ncercat s o *ac pe m#t#l& Că amintiţi de c.ar*L.rer #l S&S& care tre"#ia să ne pă%ească se instalase pe o piatră& +l c.iţ#l $i i c#rgea# lacrimile pe o"ra%& E# #n#l n# găseam nimic carag.i mă p#sese 'nsă 'n gardă& Era pentr# a $asea oară la ?agen& 9ine'nţeles devenisem prieteni( c# toate că garid#l *#sese genist( or pe ă$tia n# i am p#t#t 'ng.ios 'n toată trea"a asta& Ei mă arăta# c# deget#l sp#n!nd n# $ti# ce de m#tra mea& >i ţin te( din no# r!s& 0!nd am a)#ns pe poligon( O"ersc.oti 6ic#ţ#l& 6 a# dat a*ară din lagăr& 0ică eram 3dă#nător pentr# disciplină3& A$a %icea#& N# 'ndră%nea# să mă lic.rer #l 9reit& Era at!t de ama"il că ţi venea să "oră$ti& 6ă plesne$te #$#rel c# măn#$tile( d#pă care mi %ice c# #n %!m"et de #nc.o.iţi niciodată& 5aJ el era "ăiat de comitet& S&S& i$tii mi a# promis o groa%ă de l#cr#ri n#mai să evade%& Era sing#r#l lor mi)loc de al p#ne c# "ot#l pe la"e pe #n#l care aparţine Armatei& Avea# gri)ă să ai"ă la ndem!nă $i c!ţiva civili( mem"ri de partid( ca martori ai evadării& /rima oară m a# lăsat pe o piatră $i mi a# sp#s s o roiesc& 5aJ e# s mai $mec.ar*L.estia c# SAoda "lindată $i c# locomotiva l#i Goering= E# am plătit 'ntreaga notă *iindcă am stat m#t ca pe$tele& 5oamne( ce primire mi a# *ăc#t at#nci la ?agen4 7egionar#l 'i atinse m!na c# #n gest care atesta o admiraţie *ără margini& — -on camarade.eamă la el O"sersc.i c#msecade< — /arie% că ţi ar place să pleci de aici& — 5a( Herr O"ersc.ema Greis& Ăl mai mare ticălos din c!ţi a# p#rtat vreodată c.ipi#l c# cap de mort& ?#ma lini$tit o ţigară c# mari)#ana( dar *#ma ca o t!r*ă< o "o"iţă at!tica v!r!tă la mi)loc#l ţigării& Alţi doi S&S& $ti veniră 'n vi%ită la Greis& /arlagii sadea& A# $opocăit ei ceva 'mpre#nă( d#pă care s a# p#s pe r!s& Un r!s d ăla care n# 'n$ală pe nimeni& — Ă$tia 'nt!i trag $i pe #rmă te ntre"ă( $opti #n#l dintre noi& Atenţie să n# dăm de "#cl#c4 >i ţin te4 Un adevărat "alet 'n v!r*#l picioarelor& Gri)a cea mai mare era să n# depă$im nici măcar c# #n milimetr# %ona permisă& 5#pă #n timp( mă c.ise oc.rer& 8 a #m*lat pe toţi trei r!s#l $i s a# gră"it să mă 'ncredinţe%e că voi pleca 'n c#r!nd& Ne am 'napoiat 'n lagăr& +n coloană de trei( pas de de*ilare( gle%na "ine 'ntinsă& 5ar odată sosiţi( am plecat din no# c# cei trei S&S& i$ti& /e dr#m a# disc#tat prietene$te "a de #na( "a de alta& 7e am povestit de copilăria mea petrec#tă 'n casa de corecţie 3Sonen.

i& 6ai mai să plesnească praporele n ei de at!ta r!s& Se pocnea# c# m!inile peste coapse( nec.rer #l e prost& Am negat din no#& 0el de al doilea s a ridicat de la "iro#l l#i $i a venit l!ngă noi& — Asc#ltaţi mă( doamnă& N# ne 'ngre#naţi m#nca& Crem doar să re%#măm 'n c!teva c#vinte această poveste& E de)a vec.ivă $i tot#l va *i #itat& 8 aţi sp#s vecinei d#mneavostră( doamna 9ecAer( că ?L.oti Greis& O *loare ro$ie( pe care ţi o vom sădi pe "#rtă& Hai( mi$că4 Galop4 E# 'nsă mă prinseseră& N aveam nici #n c.i& Apoi am a$teptat iară$i s#s( la eta)#l trei& N# mi a plăc#t& /!nă $i pereţii părea# răi& Ne pă%ea #n "ătr!n S&S& ist& Un#l ci#dat& N# mai $tia să vor"ească omene$te& 5e alt*el era inter%is să vor"im( $i dacă #nii o *ăcea# tot#$i( el( S&S& ist#l( 'i lovea& Un domn distins a sp#s că o să l reclame& S&S& ist#l s a m#lţ#mit să r!dă $i sc#ip!nd# l pe domn#l cel distins i a sp#s< 0!nd o să te d#ci să mă reclami( n# #ita că te am $i sc#ipat& 5#pă c!teva ore( O"sersc.ii peste cap( dar m a# tre%it c# #n $#t 'n "oa$e& Am ţ!$nit 'n s#s ca #n o"#% care e1plodea%ă 'ntr #n c!mp de mine& — 9#n( "#n( i o tăie 9ătr!n#l& Rest#l ni l poveste$ti altădată& >i adres!nd# se doamnei 5reUer( %ise< — 0e s a nt!mplat d#pă aceea= — 6ergeam c# ma$ina& 5e mai m#lte ori am *ost c!t pe aci să dăm peste oameni& 5e *iecare dată( $o*er#l cel c.s"erg& Acolo a# scotocit peste tot $i a# l#at o m#lţime de scrisori vec.ip#rile neatins& >i dacă vre#n#l insin#a c#m că ceva n# i 'n ordine( /orta n# risca nimic( *iindcă l lăsa 'ntotdea#na pe partener să r#pă "anderola& — 0!nd am sosit aici( la /re*ect#ră( contin#ă doamna 5reUer( am *ost d#să 'ntr o cameră de la eta)#l trei( #nde mai era o groa%ă de l#me& 5#pă #n timp( a# venit să mă ia $i ne am d#s 'napoi la ?riedric.o.rer #l acela ama"il $i ci#ng a venit să mă ca#te $i m a d#s 'ntr #n mic "iro# #nde se a*la# doi "ăr"aţi 'n civil& Un#l dintre ei m a 'ntre"at dacă am %is că ?L.iţă #n#l din ei& 5aJ *ă tot#$i ce ţi s a sp#s& +ncearcă să ve%i dacă a)#ngi& — A$ vrea să $ti# ce o să mi *aceţi dacă n a)#ng& — O să ţi c#mpărăm o *loare( .o( 6ic#ţ#le( dacă n a)#ngi se c.rer #l tă#( 'ţi da# ordin< Cei *#gi c!t poţi t# de i#te p!nă la copacii aceia& 5acă a)#ngi 'n mai p#ţin de do#ă min#te( vei *i #n om li"er $i te vei p#tea 'ntoarce la regiment#l tă# de "lindate& — >i dacă n# a)#ng 'n do#ă min#te= +ntre"area o p#sesem *ire$te( a$a( de sanc.( era #n *el de a vor"i( răsp#nse 9ătr!n#l ridic!nd din #meri& 6ic#ţ#l se repe%i să e1plice( dar 7egionar#l 'l opri la i#ţeală& 9arcelona $i Heide )#ca#( 'n tăcere( %ar#ri& /orta se lă"ărţase pe #n sca#n( oc#pat să p#nă n ordine #na din perec.rer #l a *ost prost 'ncep!nd acest ră%"oi& — Adevărat& Am sp#s o $i cred 'n contin#are& .#de s a# oprit ca să 'm"arce o t!nără *ată care pl!ngea *oarte tare& A# lovit o peste t!mplă $i i a# %is că o s o radă c# "rici#l ăla mare& 0e voia# să sp#nă c# asta( Herr ?eld.ar*L.e( dar n o p#tem clasa p!nă n# i p#nem concl#%ia& 6ărt#risiţi ce aţi sp#s( semnaţi( iar noi vom trimite dosar#l la ar.ar*L.et#l de cărţi c.e* s o ia# din loc& Greis avea o cara"ină c# l#netă& >tiam de a ce vor să se )oace& 5e a iep#rele $i v!nătorii& 0ă doar n# s născ#t de a%i( de ieri4 6ă in*ormasem& 7a ?agen( ăsta era #n#l din )oc#rile lor pre*erate< de a iep#rele $i v!nătorii& 5oamne( ce am p#t#t să 'ncase% de la ei4 A 'ncep#t c# #n pat de p#$că peste cea*ă $i s a terminat c# #n pas de de*ilare( c# o pietricică rot#ndă 'n *iecare ci%mă& +n sine mea 'mi sp#neam 'ntr#na< 3N# te 'mpotrivi( 6ic#ţ#le( n# te 'mpotrivi3& 9ăgasem de seamă că #n#l din ei avea deget#l pe trăgaci& 6 a# pocnit 'n cap c# #n pietroi& Am av#t 'nsă "a*tă& /ietroi#l era rot#nd& Am dat oc.o .e"el= — O.ile sale de cărţi măsl#ite& O 'nvelea atent 'n celo*an av!nd gri)ă c#m 'i p#ne "anderola sigili#& ?raierii se prindea# reg#lat la *ig#ra asta c# pac.rer #l n# pricepe nimic& — N am sp#s niciodată a$a ceva& El m a m!ng!i!t at#nci pe o"ra% $i mi a %!m"it prietene$te& — 5ar aţi pretins că ?L.e%a#& — O.— Tot a$a %iceam $i e#( r!n)i el& @re#t%e*eld( e$ti de ani de %ile soldat $i $tii ce i acela #n ordin& Ei "ine( e#( O"ersc.eamă că n ai a)#ns( s#g.ior r!dea& 7a Harvester.

rer este prea inteligent ca să mai *ie ţin#t pe *ront( că va *i m#tat la Ham"#rg& 7e am sp#s că 9ent o să se "#c#re *iindcă $i a dorit 'ntotdea#na o sl#)"ă tn garni%oană& Ei a# *ăc#t mare .ar*L.elari negri $i era tot 'm"răcat 'n negr#& N# mi a plăc#t& 0!nd a intrat( ceilalţi a# *ăc#t *eţe *eţe& 0red că le era teamă de el& 6i a arătat tot ce scriseseră ei despre mine& — Ne aţi povestit m#lte l#cr#ri( mi a sp#s el& S#nteţi sig#ră că tot#l e adevărat= 8 am răsp#ns că n# mint niciodată& A#%ind# mă( a păr#t 'nveselit( d#pă care a sp#s ceva ce n am 'nţeles prea "ine& — 0e an#me= 'ntre"ă( c#rios( 9arcelona( aprin%!nd# $i o ţigară& — A sp#s că adesea adevăr#l e st#pid& At!t a sp#s $i a plecat la *el de nea#%it c#m venise& /arcă ar *i pl#tit& 0eilalţi mi a# sp#s că poartă tălpi de ca#ci#c& 0i#ng#l a %is< 3Ticălos#l34 N# i voie să vor"e$ti ast*el c# $e*#l tă#( n# i a$a= Sp#neţi mi( domn#le ?eld.( asistenta pedic.3& Avea piept#l n#mai decoraţii( dar adesea n# era de acord c# ceea ce *ăc#se ?L.rer 'n divi%ia 35as Reic.i#rist#l#i me# %ice $i ea& Am mai n#mit c!ţiva care sp#n asemenea l#cr#ri& Un#l din domni a scris tot#l pe o .et#l#i să# de cărţi& .neid( $e*#l de gară o sp#ne adesea( le am răsp#ns e#& /e #rmă doamna 5ietric.rer& 7e am vor"it de 9ent( #n camarad de al l#i /a#l( O"erst#rm*L.rer #l ci#ng a dat de c!teva ori din cap( #it!nd# se 'n tavan& — Cedeţi doamnă= Rec#noa$teţi deci că aţi sp#s că ?L.e"el( credeţi că ma$ina o să vină c#r!nd= 9ătr!n#l *ăc# da $i i ar#ncă o privire 7egionar#l#i( care clătină din cap o*t!nd& — /ăcat& — +ntr o %i( c!nd veţi avea timp( treceţi să mă vedeţi( soldăţei& Am să vă *ac o tartă c# str#g#ri& 9ăieţilor mei le plăcea tare m#lt& — Ar tre"#i să 'ncercaţi $i #na c# ien#păr& E *oarte "#nă( prop#se 7egionar#l& 9!tr!nica notă s*at#l( d#pă care adormi s*orăind s#"ţirel& /orta terminase c# aran)at#l pac.iar să pl!ng de *rică să n# mi dea o amendă $i să n o pot plăti& Ei 'nsă m a# lini$tit c# ama"ilitate $i mi a# sp#s că tot#l se va aran)a& 5#pă aceea m a# 'ntre"at ei despre ?L.nă& — Asta mă 'ntre" $i e#( m#rm#ră /orta& — A# #mpl#t c!teva pagini c# vor"ele mele& 7e am sp#s c a$ vrea să mi cer sc#%e& 6i era teamă să n# mă amende%e( *iindcă n am prea m#lţi "ani& 5oar pensioara mea de văd#vă& Am 'ncep#t c.!rtie pe care a dat o ci#ng#l#i& 5#pă aia m a# 'ntre"at dacă am stat vreodată 'ntr o casă de odi.A# i%"#cnit toţi trei 'n r!s( iar O"ersc.it o a*ară& Un alt S&S& ist a venit $i m a cond#s 'n odăiţa cea mică& Trea"a asta s a repetat de do#ă sa# trei ori& 7a #rmă de tot avea# aer#l că s *oarte osteniţi& 7a #ltima 'nt!lnire( secretar#l#i 'i c#rgea s!nge din nas $i n# mai era# deloc drăg#ţi& A# ţipat la mine $i a# notat tot ce am sp#s& Scriseseră aproape o carte& Am semnat& Secretar#l mi a 'mpr#m#tat stilo#l l#i& Am semnat Emilie 5reUer( casnică& 5#pă asta a# redevenit drăg#ţi& 6 a# tratat c# o ca*ea $i pră)it#ri& Tocmai at#nci a intrat #n domn mic#ţ de stat#ră& /#rta oc.iar că acel O"erst#rm*L.rer #l $i tot adesea era m!nios pe Himmler& +ntr o %i a sp#s că ce *ăcea# cei doi n# era "ine& Ei m a# 'ntre"at at#nci c!nd a sp#s 9ent asta& N# mi a *ost gre# să mi amintesc( *iindcă tocmai era %i#a de na$tere a l#i /a#l( e1act 'n a)#n#l plecării "atalion#l#i pe *ront& — 5oar n aţi sp#s toate astea= e1clamă 9ătr!n#l& — 9a da( ce era ră# aici= 6i a# replicat c.rer #l e prost& 7e am e1plicat că n# la *el#l acesta de prostie mă re*eream e#& > apoi( o groa%ă de oameni sp#n ca $i mine& — 0ine( de pildă= m a 'ntre"at secretar#l& — Herr Gel"ensc.a% $i m a# "ăt#t prietene$te pe #măr& Apoi mi a# vor"it de nepot#l me# @#rt( st#dent la teologie& G!ndea# că el tre"#ia să *i e1primat m#lte păreri proaste despre ?L.rer& 7e am sp#s că( dimpotrivă( n a vor"it niciodată despre a$a ceva& At#nci s a# s#părat $i m a# ameninţat& Tre"#ia să le destăin#i ce a sp#s @#rt( că n o să i se 'nt!mple nimic& 5omn#l c# #n sing#r "raţ( care $edea 'n spatele lor( mi a *ăc#t ni$te semne( 'l vedeam că dă din cap de c!te ori 'l priveam( dar n am pricep#t Tocmai mă pregăteam să l 'ntre" ce vrea să %ică semnele acelea c!nd a s#nat tele*on#l& >i a# "ăgat revolverele 'ndărăt 'n toc#ri $i a# %"#g.

'.ls"Lttel( protestă ea& E# merg acasă& — 0# toţii o să mergem acasă( r!n)i S&5& ist#l& 5ar *acem 'nt!i #n ocol& 5oamna 5reUer 'ncep# să se agite& +n ea se strec#ra *rica& Se #ita pe r!nd la noi $i pe r!nd 'ntoarserăm privirea& 0# mi$cări de or"( că#ta m!na 9ătr!n#l#i& — 5#mne%e# să vă ai"ă 'n gri)ă( m#rm#ră el $i se repe%i a*ară& Ac#m 'ncep#se să 'nţeleagă& Cor"ind# $i 'nceti$or sie$i( se l#ă d#pă cei doi S&5& Un#l din $iret#rile de la panto*i at!rna# de%legat& 0iorapii de aţică tricotaţi *ăcea# creţ#ri creţ#ri& U$a pocni( masivă& :os( 'n c#rte( acolo #nde a$tepta# *#rgoanele penitenciare( răs#na# voci& Nimeni n# rosti #n c#v!nt& ?iecare '$i găsise ceva de *ăc#t& Ne era r#$ine& R#$ine de #ni*orma pe care o p#rtam& /#ţin mai t!r%i#( 6ic#ţ#l se sc#lă $i ie$i pe c#loar( #rmat de /orta& A#%irăm desc. — Dacă. care împodo*ea aripa dreaptă a Mercedes-ului cenuşiu. M-a dat . Da. — (m câteva cauciucuri de maşină.o să te frigă pe tine la târtiţă dacă pici vreodată mesa. la un colonel.'. dar să ştii că frig la deşte. erau.ls"Lttel& — N# mă d#c la ?#. Ba desfă. doi caizi ai *ursei negre care vindeau de toate / de la femei până la cartuşe trase de revolver.scuipând pe monumentul infanteriştilor din regimentul @L căzuţi în primul răz*oi.ii( ca de pe$te( căta#( stin$i& — N# prea arată "ine( $opti 9arcelona& — 8 a dat plasă l#i 5irle. dar în ruptul capului n-ar fi admis aşa ceva. #u simt nimic.i%!nd# se o #$ă( apoi strigăte $i 6ic#ţ#l apăr# ca s#*lat de v!nt& — @r#g $i a l#at "ilet#l pentr# iad4 At!rnă acolo sp!n%#rat de "retele4 Agitaţie mare& Ne repe%irăm c# toţii să l vedem& /e )os( c.. înseamnă că aşa e. şi unul şi altul.i#vetă& 5eodată a#%irăm soneria de la #$ă $i lovit#ri de ci%mă 'n canat& 9arcelona se d#se să desc. doi mari coţcari.anger( %ise 7egionar#l& — ?ace tri"#nal#l economie de timp( comentă Heide& — N# le răm!ne dec!t să 'ntocmească proces#l ver"al de deces( r!n)i ră#tăcios /orta& 6ic#ţ#l '$i s#*lă nas#l c# degetele& — N o să l pl!ngă nimeni& Avea o *aimă proastă& — 9a #nii vor răs#*la( c# sig#ranţă( #$#raţi( g!ndi Stege& 9ătr!n#l se instală la masă ca să $i scrie raport#l& — 5e n am avea neca%#ri c# istoria asta& — Oric#m( n# i *r#mos din partea l#i( comentă Steiner& /#tea să a$tepte p!n la ?#. îi prezise "orta.Ne prop#se o partidă& Am *ost de acord( c# condiţia să )#căm c# cărţile l#i 9arcelona& Un timp )#carăm 'n tăcere& Apoi s#nă tele*on#l& Nimeni n# l a#%i& 5oamna 5reUer dormea& :oc#l ne prinse 'ntr at!t( 'nc!t n# mai aveam timp nici să mergem la closet2 #rinam de a drept#l 'n c. 4i urmă fără tranziţie+ (m fost şi eu şofer ca tine. propuse '. protestă "orta şi e.'.ipi#l să# c# cap de mort& Se sp!n%#rase de gratii& ?aţa era v!nătă $i #m*lată& G!t#l( ne*iresc de l#ng& Oc. nici măcar faţă de ei înşişi. murmură el. În ciuda diferenţei de uniformă. — red că eşti un mincinos fără perec0e.istul îi întoarse îndată politeţea. !rau soldaţi până în măduva oaselor. cântări în palmă ţigara răsucită de mână şi o mirosi. (&ungi la noi.ţi spun că în fiecare ţigară e o *o*iţă.pedie un scuipat pe fanionul '.idă& +n prag( doi S&5& i$ti c# pistol#l mitralieră pe piept& — Heil Hitler( prieteni& Aveţi o oarecare Emilie 5reUer& — E# s#nt& 9ătr!nica se tre%i $i se ridică 'n picioare clătin!nd# se& — 9#n( sp#se #n#l din S&5& i$ti& 7#aţi vă "oar*ele $i la dr#m spre ?#. — 'ă vezi ce. 4oferul '.-istul.ls"Lttel& (veau amândoi acelaşi grad.'.ţi cuiele tale de sicriu să văd eu *o*iţa de opiu. '.

#l la 9erlin& ?ără re%#ltat& +n #ltimă instanţă( HinAa l#ă legăt#ra c# Servici#l personal#l#i Armatei din 9erlin #nde re#$i să dea de general#l de in*anterie R#dol* Sc. cu danteluţe.e.tanc#ri& Era ac#%at că ar *i 'ntreţin#t legăt#ri c# #n gr#p de o*iţeri comploti$ti& 6ai t!r%i# a*larăm că l den#nţase propria l#i soţie& Un o*iţer $i doi poliţi$ti veniră să l ca#te& Sosiseră 'ntr o dimineaţă( pe *#ri$( e1act 'n moment#l plecării la instr#cţie& 7e ar *i plăc#t să poată dispare tot at!t de discret c#m veniseră& E1perienţa le o dovedise că e pre*era"il a$a& ?ără tapa)& Asemenea l#cr#ri era "ine să se petreacă pe tăc#te& ?#seseră 'nsă vă%#ţi& +l 'n$tiinţarăm imediat pe colonel#l HinAa& O*iţer#l ag. dacă vrei şi ai cu ce.. ând i.#t%pan%er. 'e aşezară amândoi pe scara maşinii şi târgul fu înc0eiat la iuţeală.ului.afară. acolo. #egre. — 0iar goale.iotant se repe%i să i intercepte%e pe poliţi$ti 'n timp ce ace$tia ie$ea# din clădirea companiei& /orţile *#ră 'nc.lsen *# arestat& Era de doi ani la companie( iar 'n regiment servea din -NIM& 7a G.n plus îi 0aleam din mâncare.istul. — Îţi pot oferi adresa unei case unde damele urcă goale puşcă pe ring şi se caftesc între ele. pot fi şi înc0iriate5 — -a *ine că nu.reri S&S& $i #n civil pirpiri#( 'm"răcat tot 'n negr#( se opri 'n *aţa /&0& #l#i regiment#l#i& 0ivil#l părea( deopotrivă( $i 'n*rico$ător $i ridicol& Semăna c# #n mic *#ncţionar pornit la o 'nmorm!ntare 'ntr #n cost#m l#at c# c. — (m spălat cu apă şi săpun drapelul regimentului şi.ilor c!nd 'nt!lni pe scara mare acest #l#itor persona)& — 0ine drac#J e ăsta= 'l 'ntre"ă el pe s#"o*iţer#l de servici#& — N# $ti#( domn#le căpitan( e# i am cer#t actele( dar el a contin#at să #rce scara de parcă a$ *i vor"it c# #n mort& — Un mort= %ise căpitan#l& A$ %ice mai c#r!nd #n ne"#n& Un om normal n# s ar Servici#l de spiona) $i contraspiona) al armatei Sc.irie& 6elon negr#2 palton pe talie( tot negr#( măn#$i al"e p#ţin cam mari $i o e$ar*ă de asemenea al"ă( 'n*ă$#rată de c!teva ori 'n )#r#l g!t#l#i& +n pl#s( o #m"relă neagră c# m!ner gal"en& ?aţa era palidă( c# trăsăt#ri asc#ţite& Că%!nd# l( te g!ndeai 'ndată la #n $oarece re"egit de *rig& 0ăpitan#l de cavalerie 9rocAmann( comandant#l companiei de S&/&S&5G( n# i veni să $i creadă oc. Îşi suflă zgomotos nasul.mit& Evident( o asemenea activitate *e"rilă des*ă$#rată 'ntr o dimineaţă oarecare n# scăpă neo"servată de Gestapo& Un 6ercedes cen#$i#( l#ng $i )os( av!nd 'nă#ntr# doi Untersc. ciorapi şi port&artiere.agen< transportoare "lindate *olosite special pentr# acţi#ni de rec#noa$tere $i cercetare 55G .iotant %!m"i ama"il $e*#l#i poliţi$tilor& — 0omandant#l nostr# ar dori să stea de vor"ă c# d#mneavoastră( locotenente& Urmaţi mă( vă rog( p!nă la "iro#l d#mneal#i& 7ocotenent#l $i cei doi poliţi$ti se l#ară d#pă el( *ără a l slă"i pe locotenent#l O. goale5 — !i. — 4i damezele astea ale tale. nu c0iar) au. "retindea că &egul ce.ar*L.r5.'. /ORTA >8 S&S& U7 +ntr o %i locotenent#l O. nişte pantofi. u duzina.ise& Nimeni n# mai p#tea părăsi ca%arma& O*iţer#l ag.l spălasem era patina (usterlitz. patru ceasuri a urlat întruna. iar pe faţă îi apărură pete roşii.am arătat drapelul *ine spălat şi călcat. "orta ciuli urec0ea. — De ce5 întrea*ă '. tanc#ri avea m#lţi camara%i& Unii *#seseră simpli soldaţi( ca $i el( 'n G.lsen& O aprigă disc#ţie i%"#cni 'n "iro#l colonel#l#i HinAa& ?irele tele*onice %"!rn!ia#& Toate serviciile posi"ile *#ră alertate& 6ai 'nt!i comend#irea din Ham"#rg& ?ără re%#ltat2 Apoi divi%ia sa staţionată la Hanovra& ?ără re%#ltat& A".

midt& Acesta din #rmă 'i compara pe toţi oamenii c# diverse prod#se alimentare& N# trăia dec!t pentr# m!ncare& ?#sese pe p#nct#l de a se sminti c!nd 5G de lă%i c# c!rnaţi de T#ringia dispăr#seră *ără #rmă& Ameninţase $i #rlase at!t de tare 'nc!t 'l p#teai a#%i din stradă $i era ca $i c#m #n c#trem#r de păm!nt ar *i %g!lţ!it intendenţa& 9r#sc 'nsă( nimeni n# l mai a#%i vor"ind de c!rnaţii dispăr#ţi& 6ai m#lt dec!t at!t( Sc.'nţoli a$a& Ap#că tele*on#l< — /a#l( #n na$parli# de maim#ţoi pică la tine 'ntr o clipă& Trimite mi l s#" escortă& Se plim"ă prin ca%armă ca printr o cr!$mă& R!se 'nveselit( *rec!nd# $i de plăcere m!inile& 0ăpitan#l 9rocAmann era socotit #n#l din marii $#g#"eţi ai regiment#l#i& Gl#mele l#i avea# 'nsă #n caracter mai aparte& 0# o l#nă 'n #rmă( 'l 'mpinsese la sin#cidere pe locotenent#l @O.e"el $i doi osta$i $i invitat să i #rme%e 8a o*iţer#l de servici#& Om#leţ#l s#r!se 'n c.emă deci la el vreo doi trei din camara%ii săi o*iţeri& 0i#dat#l#i civil i se pregătea o primire căld#roasă& Un soi de competiţie< cine născoce$te *ig#ra cea mai tare& 9rocAmann socotea că l#cr#l cel mai nimerit ar *i să l "age la secret $i să l ac#%e de spiona)& Apoi ar p#tea *i vărsat pe $est 'ntr o companie de recr#ţi& +n ca% de ceva( se p#tea sp#ne oric!nd că a *ost o gre$eală& 0ivil#l cel pirpiri# *# arestat pe c#loar de către #n ?eld.ler& 0.eia $i 'n care nimeni n avea voie să p#nă picior#l dec!t escortat de intendent& 6aga%ia n avea *erestre( ci doar %id#ri groase& U$a din metal era prevă%#tă c# patr# "roa$te $i #n dispo%itiv de alarmă veri*icat %ilnic& 8ntendent#l i%"#ti 'nsă să demonstre%e c#m că la mi)loc era o eroare< c!rnaţii n# *ig#ra# 'n nici #n inventar& 0ei avi%aţi pricep#ră& Hoţ#l '$i găsise na$#l& 5ar ceea ce ignora# .elt( considerat printre o*iţeri ca cel mai mare erotoman& +ntotdea#na avea cel p#ţin trei amante $i n# păstrase niciodată pe vre#na mai m#lt de o l#nă& N# e1ista petrecere ca el să n# le o*ere camara%ilor #n spectacol de virilitate( *olosind 'n acest scop #na din invitate $i canapea#a cea mare din salon#l cl#"#l#i o*iţeresc( tot#l termin!nd# se 'ntr o cadă plină c# clă"#ci de săp#n& +n civilie era neg#stor de vin#ri& N# *#sese niciodată pe *ront2 se răsc#mpăra c# sticle de $ampanie $i coniac& 0ăpitan#l de cavalerie proptise capăt#l crava$ei s#" "ăr"ia om#leţ#l#i& — 0#m o *i re#$it "a"ac#l d#mitale să *a"rice #n asemenea specimen= — /esemne avea piedica de sig#ranţă p#să( r!se locotenent#l 9erni& — Semeni c# #n c!rnat a*#mat( nec.ip sardonic( 'nc#viinţă din cap $i i #rmă *ără #n c#v!nt p!nă la corp#l de gardă& 0# p#mnii %dravăn 'n*ipţi 'n $old#ri d#pă moda pr#sacă( căpitan#l de cavalerie 9rocAmann 'nt!mpină cortegi#l *ăc!nd# le 'n acela$i timp c# oc.isă c# c.ide p!nă p#tre%e$ti& Un#i avorton negr# ca d#mneata i ar p#tea da prin cap să ar#nce ca%arma 'n aer& /ari de a drept#l peric#los& O*iţerii mai mai că nec.i sa# ţi e *alca "locată( #r!t#le= Nici măcar n ai vr#t să asc#lţi de somaţia s#"o*iţer#l#i de servici#4 /lesni c# crava$a peste ci%me( *ăc!nd pintenii să s#ne& /#rta 'ntotdea#na pinteni c# ro%etă care scotea# #n %ornăit *ormida"il& 5e c!te ori clocea 'n minte #n proiect( '$i s#gea o măsea& G#ra 'i mirosea #r!t( dar asta el n o mai $tia& — Te a$ p#tea 'nc.e%ă 'n c#lmea 'nc!ntării intendent#l $e* Sc.midt pretindea ac#m că nici n# e1istaseră vreodată( de$i opt oameni era# gata să )#re că *#seseră *#raţi dintr o maga%ie secretă( 'nc.i#l camara%ilor săi care pro*ita# 'nc!ntaţi de spectacol& — 0#m drac#J 'ndră%ne$ti să te *!ţ!i a$a prin ca%armă= 'ncep# căpitan#l& 0ivilii n a# ce că#ta aici( "agă ţi asta "ine n cap4 Se legănă pe v!r*#ri( ridic!nd progresiv ton#l< — Ai dop#ri 'n #rec.e%a# de plăcere& 0ivil#l răm!nea impasi"il( *ără o clipire( de parcă nici n ar *i *ost vor"a de el& — Ai #n permis de port armă= contin#ă căpitan#l 9rocAmann arăt!nd spre #m"relă& — E 'n mare ţin#tă de sa"otor( constată( 'nc!ntat( locotenent#l 9erni& Ho.ot general de r!s& Se nv!rtea# 'n )#r#l civil#l#i $i l st#dia# ca $i c!nd ar *i *ost #n#l din e1ponatele rarisime ale 6#%e#l#i Naţional& — 8 ar prinde "ine să devină soldat( sp#se locotenent#l Reic.

ii săi ar#nca# *#lgere& — 9ine( 6Lller& An#nţă i pe cei 'n drept că pri%onierii tre"#ie ţin#ţi la secret& Secret a"sol#t& +i privi pe o*iţerii pre%enţi& — Că m#lţ#mesc pentr# mica distracţie& Ne vom mai vedea( domnilor4 Heil Hitler4 +n dos#l oc.rer l#ng de doi metri apăr# 'n #$ă& /e m!neca sa străl#cea#( "rodate c# argint( literele S&5& 0asc. a operat arestări& Om#leţ#l 'nc#viinţă din cap& 5e d#pă lentilele *#m#rii ale oc.eta c# cap#l de mort( $i el din argint( stătea dată( impertinent( pe cea*ă& Ridică "raţ#l pentr# sal#t& — Heil Hitler( Standarten*L.c# toţii era că /orta *#rase c!rnaţii $i i v!nd#se #n#i măcelar de pe 7L"ecAer Strasse( măcelar care neg#storea c# tot ce se *#ra de prin ca%ărmi& — 9rocAmann( socot că ar tre"#i să i veri*ici livret#l $i doc#mentele( s#geră intendent#l $e*& Nici vor"ă că a *ăc#t o coţcărie ca să scape de servici#l militar& Ar ie$i din el #n pi*an a nt!ia& 0# sig#ranţă că ţi ar place( se adresă el civil#l#i $i ada#gă 'n c.midt( *răm!ntat de amintirea c!rnaţilor săi $i g!ndind# se 'n acela$i timp la cele c!teva lă%i c# $#ncă c# *asole italienească $i alte c!teva *lec#$teţe& 5intr o dată se arătă %orit să plece& Se năp#sti deci spre "iro#l să# c# toată vite%a pe care i o 'ngăd#ia# picior#$ele sale dolo*ane& H"ieră la s#"alterni $i o porni 'n goană prin depo%ite( re#$ind 'ntr #n timp record să 'ntoarcă tot#l c# *#nd#l 'n s#s& 5o#%eci de min#te mai t!r%i#( do#ă a#tocamioane 'ncărcate v!r* c# $#ncă $i *asole părăsea# ca%arma& Tot#l *# depo%itat 'ntr o asc#n%ătoare sig#ră( la intendent#l $e* al regiment#l#i de artilerie& Operaţi#nea aceasta 'l costă pe Sc.ar*L.elarilor( oc.Q in*anterie din Ham"#rg( că%#ţi 'n prim#l ră%"oi mondial& — Ei da( c oi *i vre#n tolomac( răsp#nse O"erge*reiter #l $i $i s#*lă nas#l 'n degete a$a 'nc!t m#cii să i nimerească pe %vastica de pe *anion#l de ta"lă *i1at pe aripa din *aţă a ma$inii& S&S& ist#l se *ăc# că n# vede nimic( 'n sc.icea# scăpăr!nd de #ră& 5intr o dată( camara%ii căpitan#l#i 9rocAmann n# mai găsiră nimic carag.midt -N lă%i c# $ampanie( adică 'ntreg#l "ene*ici# reali%at de la $#ncă& 5ar( 5#mne%e#le( ce *rică i era& N# toată l#mea din ca%armă se lăsase impresionată de această vi%ită neo"i$n#ită $i mai c# seamă santinela din *aţa clădirii stat#l#i ma)or( #n O"erge*reiter& 5isc#ta( la mod#l cel mai amical posi"il( c# $o*er#l 6ercedes #l#i despre o a*acere ale cărei amăn#nte e mai "ine să n# *ie scoase la l#mină& — Hi i odată( *ir ar să *ie4 "om"ăni S&S& ist#l( care p#rta pe "raţ#l drept o "rasardă al"ă c# litere negre pe ea< R&S&H&A& — 0!t vrei pe cele do#ă$pe 3c#ie3= — S#nt sc#mpe( a*irmă O"ergerreiter #l4 0!t dai= — Un miar( prop#se S&S& ist#l d#c!nd totodată m!na la "#%#nar ca să scoată de acolo teanc#rile de "ancnote prinse c# #n elastic& — E$ti dili# la "ilă= 'i r!se 'n nas O"erge*reiter #l& 0e( cre%i că s#nt agenţie de "ine*acere= +$i a$e%ă casca drept pe cap( recti*ică po%iţia p#$tii( d#pă care '$i 'n*#ndă am"ele m!ini 'n "#%#nare la mod#l cel mai p#ţin reg#lamentar c# p#tinţă& >tii( #rmă el( nimeni n# te o"ligă să mi c#mperi 3c#iele3& Fi le prop#n *iindcă am impresia că e$ti capa"il să tragi #n *olos de pe #rma lor& — 7e a$ p#tea avea $i gratis( sp#se S&S& ist#l $i sc#ipă pe placa comemorativă p#să 'n amintirea osta$ilor din regiment#l .ii i se g.ios 'n pirpiri#l civil& — Să mor dacă pricep ceva( m#rm#ră 9rocAmann& Ei( *ir ar să *ie( sergent( e1clamă el( adres!nd# se s#"o*iţer#l#i de servici#( dacă n# vrei să a)#ngi 'ntr o companie de mar$( a*lă mi cine a *ost domn#l acesta& — Să *i *ost Gestapo #l= 'ntre"ă intendent#l $e* Sc.im"( mai sc#ipă o dată pe mon#ment#l eroilor& O"erge*reiter #l#i p#ţin 'i păsa& .rer4 6esa) din partea R&S&H&A recepţionat prin radio#l ma$inii& 0omando#l de $oc nr& .elarilor *#m#rii( oc.ip de concl#%ie< 0e *ig#ră4 9r#sc( #n Untersc.

ienă& Sa# pi$ătoare& — 5ă t# din g#ră( amice( dar a$teaptă p!nă te oi den#nţa e# că asc#n%i drog#ri $i at#nci să ve%i ce o să mai crăpi de *rică& >i agit!nd #n deget pro*etic s#" nas#l O"erge*reiter #l#i( 'i $opti con*idenţial< — /!nă $i locotenent#l#i l#i 5#mne%e# de la Roma( /apei 'ns#$i( i ar *i *rică& 9a cred că $i diavol#l#i 'n iad& — Asc#ltă( "ă( tac t# era c#mva matol c!nd te a *a"ricat( de s#*eri de #n asemenea comple1 de persec#ţie= — Fine ţi g#ra4 5#pă ce o să l ve%i( ai să *ii la *el ca mine& Ăsta trece pe l!ngă #n tip( se #ită 'n *#gă la el( se opre$te o clipă( aprinde o ţigară( apoi %!m"e$te $i %ice( a$a( simpl#( de parcă ar vor"i de starea vremii< 3E1ec#taţi l pe acest om3& 5#pă care se 'ntoarce lini$tit la el acasă $i $i vede de trea"ă& No#ă S&5& i$ti ac#%aţi de $anta)& /!nă să ap#ce ei să %ică 3p!s3( a# $i *ost at!rnaţi la #scat& 8 a# lăsat doar at!t c!t să %ică 39#nă dimineaţa( soare& 7a revedere( soare3& >e*#l me# adoră să e1ec#te oameni& +i place c#m ne place no#ă să dăm pe g!t #n pă. S&S& ist#l *ace 'n pantaloni c!nd 'i a#de n#mele& N# e1istă dec!t #n sing#r om căr#ia n# i a *ost niciodată *rică de 3?r#mos#l /a#l3< diavol#l din /raga( Gr#ppen*L.ărel& — Asta i *leac pe l!ngă #n comandant pe care l am av#t mai 'nainte( se lă#dă O"erge*reiter #l& +l c.rer #l S&S& HeUdric.Sc#ipă $i el( ating!nd cap#l v#lt#r#l#i imperial e1act 'n acela$i loc ca $i S&S& ist#l& — S ar %ice că n# $tii cine s e# $i cine i $e*#l me#= se gro%ăvi S&S& ist#l& El s a d#s să l #m*le pe comandant#l tă#& — 6ă&&& pe $e*#l ăsta al tă#4 — 6ira m a$ c!nd ţi oi sp#ne cine e& /resimt c.iar să ne $i c#noa$tem( n#= — Crei să sp#i că l c#no$ti personal pe 3?r#mos#l /a#l3= O"erge*reiter #l r!se misterios( *ăc# doi trei pa$i pe l!ngă ma$ină( '$i trase nas#l $i sc#ipă pe *anion& .ilor& 3?r#mos#l /a#l3 e a mai mare sc!r"ă din toată ţara& /!nă $i Heinric.iar că o să mi dăr#ie$ti 3c#iele3 tale( doar doar să #it ce mi por#nce$te datoria& >i 'ntinse "raţ#l( arăt!nd "rasarda al"ă& — >i e# s#nt #n soi de poliţist& — E$ti #n căcănar( constată( impertinent( O"erge*reiter #l& >i păstrea%ă ţi sănătos ameninţările& Tacticos( *ăc# de do#ă ori ocol#l 6ercedes #l#i( sc#ip!nd de *iecare dată pe *anion#l S&S& — >i n# ţi mai da at!tea aere( maim#ţoi "ătr!n& Te c#nosc e# "ine( c.ema 7indena#& Noi 'i sp#neam 3papa 7indena#3& A ars la @iev /avlo& >i l #m*lă r!s#l de parcă ar *i găsit ceva nesp#s de comic 'n *apt#l că $e*#l să# arsese la @iev /avlo& — 0!nd 3papa 7indena#3 primea de la divi%ie ordin să atacăm( ne ţinea totdea#na c!te #n mic disc#rs( o *r#m#seţe& 0e mare sco*ală e să %ici ca $e*#l tă#< 3E1ec#taţi l pe ăsta3= Oricare idiot poate s o *acă dacă are #n dram de p#tere& >e*#l tă# e #n tranca *leanca& Am a#%it de el c# m#lt 'nainte de a *i venit t# să ţi speli o"ielele la TotenAop* 5ivision& S ar p#tea c.rer& — /re*er mai c#r!nd să i %ic .& — +nseamnă că $i ţie ţi e *rică= — T#t#rora le e *rică $i o să ţi *ie $i ţie c!nd ai să l c#no$ti& >i "agă ţi 'n cap că at#nci c!nd vor"e$ti de $e*#l me# tre"#ie să sp#i Standarten*L.rer #l S&S& /a#l 9ielert( 3?r#mos#l /a#l3& Tri#m*a& Rostea 3?r#mos#l /a#l3 c# aceea$i devoţi#ne c# care #n predicator ar *i vor"it de 8is#s #nei ad#năt#ri de "eţivani 'ntr o cr!$mă& — Ei( ţi a cam pierit pi#it#l4 e1clamă el& — Ca14 N# mai pot e# de 3?r#mos#l /a#l3& — E$ti ne"#n4 strigă S&S& ist#l $i l privi pe O"erge*reiter ca $i c#m n# i ar *i venit să $i creadă #rec.iar prea "ine& 5acă mi ar da vreodată prin g!nd să ciripesc niţel( n# mai răm!ne mare "r!n%ă din tine( mă( linge "lide& S&S& ist#l r!n)i& Se simţea c!t se poate de sig#r pe sine& Se aplecă peste portieră& — Fine ţi "ine p#$coci#l( c o să ca%i 'n *#nd& >e*#l me# e Standarten*L.

/orta( O"erge*reiter prin graţia l#i 5#mne%e#& — 9aţi c!mpii4 +mi povesteai tocmai de comandant#l tă# $i nimeni n a %is c ar vrea să te den#nţe& — 9a t# ai %is o4 — ?leac#ri4 Se sp#n at!tea& 6ă g!ndeam că poate te prind la 'ng.i( 'l a#d #rl!nd< 30otarlă r!ioasă( n# ve%i că ţinte$ti 'n colonel#l tă#=3 5oamne( 5#mne%e#le( ce spaimă am tras4 Am ar#ncat p#$ca din m!nă de parcă mi ar *i *ript de$tele& — O"erge*reiter #l /orta raportea%ă că s a 'n$elat( domnJ colonel& 0redea că domnJ colonel e #n o*iţer r#s& Ticălos#l a r!n)it $i s a ap#cat să l implore pe "#n#l 5#mne%e# ca 'n atotp#ternicia .— N# sc#ipa pe *anion#l me#4 — 0ine i ăla de mi o cere= — N a#%i= — Hai( plim"ă #rs#l4 >i pentr# a $i s#"linia vor"ele( O"erge*reiter #l mai sc#ipă o dată& S&S& ist#l pre*eră să se *acă că n# vede& — Hiceai că l c#no$ti pe 3?r#mos#l /a#l3& — Ai#rea4 N am sp#s niciodată a$a ceva& Am sp#s că s ar p#tea să l c#nosc& ?ă t# 'nsă porcăria c# ţigările $i ai să ve%i dacă l c#nosc sa# n#& /ot doar să ţi sp#n că ai să capeţi imediat #n "ilet n#mai d#s pentr# regiment#l me#( via Torga#( $i at#nci o să ai prile)#l să mă c#no$ti& >ti# că ţi voi deveni comandant pe teren#l de instr#cţie( căci 5#mne%e# e mare( e "#n $i e 'ntotdea#na drept& Ai să a)#ngi să "lestemi %i#a 'n care l ai 'nt!lnit pentr# prima oară pe :osep.icesc c# cine e$ti prieten $i ce s*inţi ai pe s#s= Hai( %i mi preţ#l 3c#ielor3 tale& 7e ia# *ără tocmeală $i n pl#s 'ţi da# adresa #nei case de 'nt!lnire #nde vin n#mai c#coane din l#mea "#nă ca să se dea 'n "ărci c# ni$te "ăr"aţi adevăraţi& /orta se pre*ăc# că n a a#%it nimic& — 9#n( %ise el( vor"eam de comandant#l me#& 5răgăla$#l de el '$i 'ncepea disc#rs#l a$a< 3Ticălo$ilor( a venit ceas#l& E ordin să e1ec#tăm #n atac psi.es#ială& 5e #nde era să g.ologic& Regiment#l nostr# e sing#r#l căr#ia 8van 'i *ace cinstea de a l cita la radio& N# #itaţi asta $i *iţi la 'nălţime& /orcilor $i der"edeilor( "aioneta la armă4 /as alergător4 5#pă mine( candidaţi la moarte43 Alerga( se #ita 'ndărăt $i #rla< 3Să pă%ească s*!nt#l pe lepădăt#ra care răm!ne n #rmă c# o )#maJ de metr#4 +l spintec c# m!na mea3& >i pornea( #ite a$a( la goană 'n *r#ntea regiment#l#i( c# pistol#l mitralieră la $old $i c# sa"ia *#lger!nd la soare& +i a#%eai 'n)#răt#rile de la c!ţiva Ailometri& — 5oar n# vrei să mă *aci să cred că atacaţi c# arme al"e= — 7a noi se ataca n#mai la p#mnal sa# la "aionetă( e1plică /orta c# #n gest larg& S#ntem speciali$ti ai $i$#l#i& 5# te $i te #ită la teren#l nostr# de antrenament( #ite colo( 'n dos#l gara)elor& Ai să ve%i ni$te saci c# nisip& /e ei ne antrenăm %ilnic c!te do#ă ceas#ri la l#pta c# "aioneta& +$i m!ng!ie "aioneta care străl#cea ameninţător la ţeava p#$tii& /!nă să ap#ci t# să i %ici 3#*3( #ltim#l dintre noi ţi a $i a%v!rlit p#$ca din m!ini& — ?ir ar să *ie( *ăc# S&S& ist#l& — 7a atac( 3papa 7indena#3 #rla mai tare ca noi toţi& — 0e strigaţi= Ura= — 3Ura3= 8diot#le4 'l maim#ţări /orta& 5oar pi*anii de d#%ină $i( *ire$te( lepădăt#rile din companiile voastre strigă a$a ceva& — /entr# tine companiile S&S& s#nt lepădăt#ri= — Ai dop#ri 'n #rec.i= 5aJ ce altceva s#nt= N# strigaţi voi 3#ra3 c!nd atacaţi= — 9a da( *ire$te( *ăc# $ovăind S&S& ist#l& — Noi 'n)#ram c!t ne ţinea g#ra& >i din c!nd 'n c!nd 'l mai a#%eam pe 3papa 7indena#3< 3+nainte( candidaţi la moarte( str!ngeţi r!nd#rile( $acali r!io$i43 Noi alergam c!t p#team $i n timp#l ăsta tot că#tam moment#l potrivit să e1pediem #n glonţ 'n spinarea "lestemat#l#i de colonel& 0# el 'nsă n# ţinea *ig#ra& Era 'ntotdea#na 'n gardă $i poseda o mie de oc.i& /!nă $i n găoa%ă avea #n#l care se aprindea e1act 'n moment#l 'n care p#neai deget#l pe trăgaci& Odată( eram 'ntr o groapă( la cinci metri de el& Aveam #n glonţ 'n*ă$#rat *r#m#$el 'ntr o c!rpă( o min#ne de glonţ( crestat 'n v!r*( pregătit special pentr# trea"a asta& 7 am v!r!t 'n 'ncărcător( dar e1act 'n clipa c!nd ridicam arma ca să l e1pedie% pe sc#mp#l me# 3papa 7indena#3 drept 'n "raţele l#i Scaraoţc.

e"eli& Trei locotenenţi( #n Sta"s*eld.l#i să a"ată peste mine *#lgere( t#nete $i #n potop de sc!rnă& 7a 'ntoarcerea de pe po%iţii am *ăc#t opt ceas#ri instr#cţie s#" comanda sa personală ca să mă 'nveţe să n# mă mai 'n$el& 5e at#nci am devenit gorila l#i& — E adevărat că vă lic.rer( o "r#tă de la 5ac.e"eli $i patr# ?eld.ar*L.etă& /recepi( e# n# s dec!t provi%ori# la locanta asta& +$i #me%i "#%ele c# lim"a $i #rmă c# vădită m!ndrie< 3Adevărata mea #nitate e divi%ia S&S& de cavalerie 3?lorian GeUer3& Am av#t 'nsă ni$te 'nc#rcăt#ri pe acolo $i m a# e1pediat pentr# #n timp la divi%ia T& 5ar $i aici am *ăc#t o de oaie $i m a# p#s pe *ăra$& +nţelegi( i am ras o la"ă #n#i Unterst#rm*L.e"el( doi O"er*eld.iseliţă a *ăc#t din mine( sc!rnăvia& Am stat opt săptăm!ni la in*irmerie( d#pă care m a# e1pediat 'n convalescenţă la S&5& #l din Ham"#rg& Ac#m s#nt $o*er#l 3?r#mos#l#i /a#l3& 5aJ să *i# al drac#l#i dacă mi place4 Crea# 'napoi la căl#ţii mei& Eram trompet la escadron#l #n#& 6ă 'm"ătăm 'n *iecare seară de dor( 'nsă tre"#ia să *i# c# "ăgare de seamă( altminteri( la prima oca%ie( l#am dr#m#l Torga# l#i& E ceea ce( de alt*el( 'mi e1plica 'n *iecare dimineaţă Ha#ptsc.et de grenade& /ace l#i4 — >i la noi se lasă #neori c# "#"#ială( pretinse S&S& ist#l $i $i l#str#i cap#l de mort de pe casc.ăţat "#căţica $i d#s a *ost& 5e at#nci( compania a do#a a av#t n#mai o*iţeri c#msecade& — Ă$tia dintr a 3do#a3 tre"#ie să *ie ni$te tipi daţi drac#l#i& 0#m e 'ntr o companie disciplinară= S&S& ist#l se arătă deose"it de interesat& +n sinea l#i '$i %icea< 3E "ine să te in*orme%i din timp& N# se $tie niciodată ce ne re%ervă viitor#l3& /orta r!n)i( mi)i c# viclenie oc.a#( venită 'n vi%ită& 0. prop#lsat de #n pac.e"eli dispăr#seră c# toţii& 0ompania o comanda #n "ătr!n sergent ma)or( *ără nas& Nas#l $i l pierd#se la Car$ovia& 8 l rete%ase o *ată c# sa"ia #n#i #lan polone%& 5intr o sing#ră lovit#ră( ca #n me%elar care taie o porţie de c!rnat& Un motan ro$cat a 'n.4 depinde( depinde mai c# seamă de o*iţeri& 5acă s ni$te ticălo$i care vor ca "ăieţii să $i *r!ngă ciolanele pe pista c# o"stacole( at#nci e nasol& 0# asemenea o*iţeri e normal ca $i gradaţii să devină *iare& 0#m e stăp!n#l( a$a i $i sl#ga& Am av#t odată #n Ha#ptmann pe n#me 6eUer( a căr#i păsărică era să comande< 3S#" tanc4 /e tanc43 Uneori ma$inile se n*#nda# 'n păm!nt#l moale $i l strivea# pe cel de dedes#"t& Asta 'l am#%a gro%av pe Ha#ptmann #l 6eUer& — 0e i ai *ăc#t tip#l#i= — 8 am v!r!t #n cart#$ de dinamită n t!rtiţă $i s a %is c# el( e1plică lapidar /orta& Am mai av#t #n Ha#pt*eld.ipament#l complet( pe o temperat#ră de pl#s GG de grade& >i "agă de seamă< 'n manta( c# raniţă 'n spinare $i c# cart#$ierele #mpl#te c# nisip #d& — >i c# masca de ga%e= 'ntre"ă S&S& ist#l& — 9ine'nţeles( r!n)i /orta& 0e( cre%i că ne )#cam de a cerceta$ii= /e 6ic#ţ#l 'l d#rea #ndeva de toate astea( dar noaptea #rmătoare 36aţ gros3 $i a l#at %"or#l către stele $i a dispăr#t 'n vă%d#.ald& Se sp#ne că i g!t#ia pe deţin#ţi c# propriile m!ini $i i c# sig#ranţă .e"el căr#ia 'i %iceam 36aţ gros3& Ăst#ia i am prins( c!nd dormea( c!teva grenade de g!t $i i am v!r!t s#" pat #n cal#p de trotil al căr#i detonator l am *i1at de ci%mele gagi#l#i& Urmarea( ţi o 'nc.en.ip#i& 0#m $i a mi$cat copita( c#m $i a l#at %"or#l *ără pro"leme de decolare& >i crede mă( era dat 'n mă sa 36aţ gros3 ăsta& Odată( l a p#s pe 6ic#ţ#l să traverse%e de do#ă%eci de ori #n r!# t!r!nd# se pe "#rtă& /!nă la #rmă( 6ic#ţ#l a)#nsese să latre( se credea o *ocă& Noi stăteam $i ne #itam ca pro$tii c#m ci%mele 6ic#ţ#l#i dispărea# s#" apă la #n ţărm $i c#m( d#pă #n timp( casca 'i apărea la celălalt& S#*la 6ic#ţ#l apa din el ca o "alenă c!nd iese la s#pra*aţa mării& 36aţ gros3 a"ia că n# 'n)#ra de ci#dă de *iecare dată c!nd casca se ivea din no#& — St!nga mpre)#r( t!r!$( +nainte4 comanda el $i iară$i ci%mele l#i 6ic#ţ#l ne *ăcea# 3pa $i p#si3& /e #rmă l a p#s să măr$ăl#iască& El 'l #rma( călare pe o motocicletă& 5o#ă%eci $i cinci de Ailometri( c# ec.idaţi o*iţerii( 'ntre"ă 'n*iorat S&S& ist#l& — Se nt!mplă& 5e pildă( la compania a do#a( #nde i o ad#năt#ră de ticălo$i( toţi trăgători de elită& 0!nd eram 'n ?inlanda( compania a *ost trimisă 'ntr o e1pediţie 'n 7aponia& 7a 'ntoarcere( #nspre%ece %ile mai t!r%i#( n# mai avea# nici o*iţeri( nici ?eld.ar*L.rer din l#me& A *ost $e* de "aracă la 9#c.rer #l nostr#( cel mai 'mp#ţit Ha#ptsc.i$orii săi porcini( '$i s#*lă din no# nas#l c# degetele $i din no# re#$i să nimerească *anion#l& — O.

ip#i c!te am vă%#t $i pătimit 'n G.(Q5 mm& 5o#ă trei conv#lsii $i tot#l era terminat& 5rac# să l ia4 Ne a %g!riat c# pintenii s#per"#l nostr# parc.ăţat pe c!nd traversam El"r#s #l& Noi n# ne #cidem o*iţerii& — /entr# că s#nteţi ni$te t!r$elo$i& Că lăsaţi tort#raţi $i 'i tort#raţi pe alţii& >ta"ii vo$tri at!ta $ti# să %ică< 3E1ec#taţi l pe c#tare3& 5inJ II v aţi o"i$n#it a$a de m#lt să #cideţi oameni ino*ensivi( 'nc!t ac#ma o *aceţi *ără să vă mai g!ndiţi& O*iţerii vo$tri n# s la *el de daţi drac#l#i ca ai no$tri& A# c.e"el #l 9randt( căr#ia noi *i %icem 3Gangster#3( *iindcă e 'n stare să c#reţe c# pistol#l #n tip de la 5B de metri distanţă( poate să te alerge p!nă crăpi& E at!t de dat 'n mă sa 'nc!t at#nci c!nd *ace instr#cţie c# compania( 'n plin mar$( e capa"il să i repere%e pe cei cărora le a# sărit ni$te ţinte de la ci%me& ?iecare ţintă lipsă 'nseamnă la . tanc#ri& Un nast#re prost c#s#t te costă trei ceas#ri de alergăt#ră prin nisip c# manta#a 'n spinare( c# ec.rer #l Roc.rer& Tip#l( evident( a negat& 3Ticălos#le4 a %"ierat la el Standarten*L.et& 5in pricina asta( c!teva %ile la r!nd a tre"#it să ne spetim m#ncind& E o adevărată dam"la 'n #nităţile S&S&< vor mere# parc.ner( a c#răţat odată trei "ăieţi pentr# că a# sp#s ce g!ndea# despre Adol*& Era 'ntr o seară( c.o( $i 'ncă ce tare4 S#nt cel mai "#n trompet din toată armata l#i Adol*& Am c!ntat de do#ă ori $i la NLrn"erg( e1act 'n moment#l 'n care Adol* #rca la tri"#nă( c# picioarele l#i str!m"e& — E adevărat că are picioare str!m"e= — 5oamne( ce( n# $tii= 5e c!te ori n am r!s pe c.iar 'n moment#l 'n care mă pregăteam să s#n& 8 a c.estia asta& 5rept#l 'l ţine totdea#na str!m"( ad#s 'nă#ntr#& — 0#m s#ni t# stingerea= — Uite c#m< mai 'nt!i #n semnal l#ng $i imediat #n#l sc#rt( a$a 'nc!t să ţi se pară că trompeta pl!nge d#pă o %i min#nată care s a s*!r$it& Trompeta e ceva vi#( tre"#ie s o trate%i ca pe o *iinţă i#"ită& Altminteri( n# c!ntă "ine& Am c#nosc#t #n trompet care s#na de$teptarea dintr o trompetă pătată& N# ie$ea nimic& Trompeta re*#%a să r!dă $i să sal#te %i#a cea no#ă& A mea insă $tie s o *acă& 0!nd o 'ndrepţi spre soarele ce răsare( ea se "#c#ră( *iindcă( pricepi t#( trompeta mea n are o pată( o c.aimanale& — S a %is c# el& 7 a# 'n.rer #l( 'l minţi pe comandant#l tă#=3 >i poc poc( do#ă *oc#ri din Salt.iar mai p#ţină imaginaţie& Să #ci%i #n om e la 'ndem!na oricăr#i idiot& 36ergi ori 0rapă3( care a sl#)it -G ani 8n 7egi#nea străină $i 9lom din 9arcelona( care a *ost trei ani la spanioli( s#sţin am!ndoi că la noi e mai d#r dec!t la alţii& N# poţi să ţi 'nc.et#l l#nă& 0omandant#l s a 'ntors către ceilalţi doi& Era# simpli soldaţi& Un#l din ei '$i 'ncinsese sa"ia( tocmai se pregătea să intre de gardă& A# mărt#risit am!ndoi deodată& ?iecăr#ia do#ă gloanţe 'n scă*!rlie& Un#l dintre ei *#sese doar rănit din prim#l *oc& Se ar#nca de colo p!nă colo prin cameră( c# *aţa plină de s!nge& Ai vă%#t vreodată o găină căreia i s a tăiat cap#l= 0omandant#l a tras 'n el *ără să l atingă& Sărman#l era 'nne"#nit de groa%ă& A sărit pe *ereastră $i a *#git p!nă la padocA #l central& Trei oameni a# sărit d#pă el $i l a# gă)"it& Tot ei l a# ţin#t c!nd comandant#l i a 'n*ipt 'n cap #n ţăr#$& +ncearcă de găse$te printre ai vo$tri #n comandant mai 'mp#ţit& — Aici te 'n$eli& 0eea ce mă interesea%ă 'nsă e să $ti# dacă #ciga$#l ăsta de comandant mai trăie$te& 5acă #n asemenea tip e 'ncă 'n viaţă 'nseamnă că s#nteţi o ad#năt#ră de .iar 'nainte de stingere& Tocmai 'mi l#str#iam trompeta& Stingerea o s#nam mai 'ntotdea#na e#& — >i e# c!nt din trompetă( sp#se /orta& 9r#sc( 'l găsea e1trem de simpatic pe S&S& ist& E$ti tare= — O.adevărat& +ntotdea#na 'l ve%i că se #ită c# atenţie la g!t#l oamenilor& S&S& ist#l se plecă peste portiera ma$inii $i( co"or!nd vocea( $opti con*idenţial< — 5ar nici e# n# s *raier( 'i d#c c!t pot de nas( "ăga i a$ pe toţi 'n mă sa& 0eea ce voiam să ţi povestesc era 'n legăt#ră c# trai#l nostr# de la 3?lorian GeUer3& 5#r al drac#l#i& 0omandant#l nostr#( Standarten*L.ipament#l de campanie( c# sacii plini de grenade de m!nă $i toate astea se 'nt!mplă( *ire$te( la orele cele mai căld#roase ale %ilei& O"er*eld.em pe n#me $i i vor"esc ca #n#i om& E 'ntotdea#na at!rnată deas#pra pat#l#i& +ntr o %i o să te las să c!nţi din ea& N am mai *ăc#t niciodată a$a ceva( dar văd că t# e$ti #n adevărat trompet& — +n ca%#l ăsta $i e# te voi lăsa să c!nţi din *l#ier#l me#& Cor"e$te mi 'nsă de comandant#l tă#& — 8ntraseră 'n dormitor c.emat la el pe cei trei tipi $i l a 'ntre"at pe prim#l dacă( 'ntr adevăr( a %is c#tare $i c#tare l#cr# despre ?L.er #l să# de .

et dat de Adol*& +n JIM i am c!ntat l#i 0.im"i părerea& Cor"e$ti de regiment#l I.ipi#l c# cap de mort& 0!nd sl#)e$ti la 3?r#mos#l /a#l3 n# prea i%"#te$ti să *aci m#lţi p#rici& 5acă a$ veni la voi cre%i că ai avea niscaiva pile care m ar p#tea a)#ta să devin trompet= >i trăg!nd# se 'ndărăt 'n ma$ină( scoase de acolo o trompetă argintată& O trompetă c# ci#c#rele a#ri# al #nităţilor de cavalerie& +i arătă l#i /orta patr# insigne *i1ate pe ea& — /e asta am căpătat o *iindcă eram cel mai "#n& Am c!ntat odată la #n "anc. #lani& N# mai e1istă& 5ivi%ia KN de cavalerie 30alm!că3 a *ăc#t din el la cot#l 5on#l#i tocăt#ră pentr# crenv#r$ti& 5acă a# scăpat %ece& 5e at#nci s a ren#nţat să se mai re*acă regiment#l& — 0re%i( 'ntr adevăr( că dacă mă da# a*ară de aici ateri%e% la voi= Aveţi trompeţi= /orta tri#m*a& — Te cam trec năd#$elile( ai= S a d#s c# aerele tale4 — Niciodată n# poţi *i sig#r de nimic( răsp#nse c# convingere S&S& ist#l $i $i 'mpinse pe cea*ă c.ip#i că s#nt vre#n *a%an& Ai vă%#t vreo t!r*ă să ceară "anii d#pă= /ăi ar m#ri de *oame& — +n ca%#l ăsta n# *acem nici #n t!rg& >i /orta se pregăti să plece& — O clipă( coco*ic#le4 Coi ţine *otogra*iile 'n m!nă( a$a ca să le poţi vedea& — >tii că ţi v!nd 3c#iele3 *oarte ie*tin= >i asta n#mai pentr# că te găsesc simpatic& E$ti #n amăr!t la *el ca $i mine& +mi sp#ne mie ceva că( 'n c#r!nd( ai să *ii de ai no$tri& Simt e#( a$a( că la Torga# tocmai se măt#ră o cel#lă& — Aici te n$eli( p#i$or#le& 5acă mă p#n pe *ăra$ cei de la S&S& $i mă trimit la Torga#( n o să vin 'n 'mp#ţici#nea voastră( ci 'ntr #n regiment disciplinar de cavalerie& — O să ţi sc.estie d asta( #n pescar care mi a v!nd#t I5 de po%e( patr# dintre ele era# 5I Organi%aţia Todt DNAE .am"erlain $i Adol*& 5acă a)#ng trompet 'n compania voastră( o să vi se d#că *aima& — S#ntem $i a$a c#nosc#ţi mai m#lt dec!t ar tre"#i( replică( sec( /orta& 5ar 'n %i#a 'n care vei veni — $i s#nt sig#r că o să se 'nt!mple — mă voi oc#pa de tine& Am ni$te relaţii de m!na 'nt!i& +8n realitate( e# s#nt comandant#l companiei& Treci pe la 39ernard S#gativă3 $i arată i ce $tii să *aci& >i 3c#iele3= 7e vrei sa# "a= — 9ine'nţeles că le vrea#( de$i preţ#l 'mi cam taie din po*tă& N ai să găse$ti nicăieri *otogra*ii at!t de *r#moase ca ale mele& S#nt cele mai mi$to de pe piaţă& N#mai ele sing#re valorea%ă c!t 3c#iele3 tale& Scoase #na $i o v!r' s#" nas#l l#i /orta< 8a gine$te te 'ncoa& /orta l#ă #n aer deta$at& 5ar străl#cirea oc.am"erlain( c!nd s a lăsat d#s de nas de Adol*& Eram dat 'n %iarele engle%e$ti c# n#me c# tot& Oamenii se #ita# mai m#lt la mine dec!t la 0.e( ci dintr acelea care ţi plac ţie $i mie& — 8a să ţi văd mar*a( cer# /orta 'ntin%!nd m!na& S&S& ist#l *remătă de indignare& — 5oar n# ţi 'nc.noi trei ceas#ri de mar$ pe nisip& +n #rmă c# -5 %ile( 6ic#ţ#l s a 'nv!rtit de no#ă ceas#ri& Or( ac#m noi $tim că %ilele l#i 3Gangster#3 s#nt n#mărate& Satan 'i $i a$terne c#lc#$#l& — Rec#nosc că s#nteţi o "andă de d#ri( dar ia %i mi( *acem sa# n# a*acerea= 0e ai sp#ne t# de trei miare( o ladă c# lapte pra* dane% *#rată de la O&T&5I $i 'n pl#s adresa casei de rendez.estiile pe care le repre%intă po%ele mele( toate gacicile( de la Atlantic p!nă n 0a#ca%( vor sta la coadă ca să se n*r#pte din talentele tale& — 6ă cre%i vre#n codo$= — 9a "ine că n#( r!n)i S&S& ist#l& E$ti dintre aceia care ar *ace orice pentr# "ani& /!nă $i rai#l l ai vinde drac#l#i& 5acă ai p#tea& — 8a n# mai trăncăni at!t $i arată mi catalog#l tă# de sc!r"o$enii& 6i a mai ad#s o dată #n#l o c.i$orilor săi porcini 'i trăda interes#l& Amăn#nt#l n# scăpă atenţiei S&S& ist#l#i( care %!m"i pie%i$& 6ai scoase o *otogra*ie repre%ent!nd o scenă pornogra*ică de%g#stătoare& — Gro%avă( n#= /!nă $i pe #n popă )#gănit l ar ap#ca nă"ădăile& >i i 'ncă #na dintre cele mai nasoale& 0!nd o să 'nveţi să *aci c.vous #nde vin c#coane& /orta se pre*ăc# că re*lectea%ă& +$i mai s#*lă o dată nas#l( se scărpină la s#"ţioară $i $i 'mpinse casca pe *r#nte& +$i s#gea( g!nditor( o măsea& — Uite( 'mi ad#c ac#m aminte( #rmă celălalt( că am $i #n teanc de *otogra*ii c# dame goale pe care ţi le a$ da 'n pl#s& Ni$te dame gro%ave( c#m n ai mai vă%#t& >i n# mar*ă d aia vec.

!rtie de o s#tă de mărci& R!se m#lţ#mit& Se pare că @le"er n# c#no$tea *ig#ra c# escamotarea #nei "ancnote 'n timp ce le n#meri& R!%!nd pe 'n*#ndate( '$i #rmă dr#m#l p!nă la stiva de lădiţe c# cart#$e( #nde :#li#s Heide 'l a$tepta st!nd $i el de santinelă& — 0e drac# i c# tine= 'ntre"ă el& 6ic#ţ#l a dat pe aici de do#ă ori p!nă ac#m& — 8a mai slă"e$te mă4 Am altceva mai "#n de *ăc#t dec!t să sta# de santinelă& — Ai p#tea să *ii p#ţin mai c#viincios *aţă de mine( "om"ăni o*ensat Heide& 7a .ar*L.orn& Acolo mi e domicili#l& +n aceea$i clipă scoase #n mic *l#ierat de alarmă $i se instală ţeapăn la volan& +ntr o *racţi#ne de sec#ndă se trans*ormase 'ntr #n a#tomat disciplinat& /orta '$i potrivi p#$ca pe #măr( c# deget#l gros pe c#rea#a armei( strict d#pă reg#lament& /atr#%eci $i cinci de grade 'ntre picioare& 9raţ#l st!ng pe vip#$ca pantalon#l#i( cot#l la nivel#l cataramei centiron#l#i& +i #rmări c# privirea pe cei trei care ie$ea# din "iro#l comandant#l#i& /a#l 9ielert 'n civil( #n Untersc.lsen& Uria$#l 6ercedes părăsi ca%arma& /orta '$i rel#ă garda& O clipă se 'ntre"ă ce se 'nt!mplase c# locotenent#l O.rer S&5& c# m!na pe toc#l pistol#l#i( iar 'ntre ei locotenent#l O.iar să i *ăgăd#iesc 6ic#ţ#l#i do#ă sticle de vodcă dacă mi l găse$te pe garid( dar parcă l 'ng.'ntr adevăr pornogra*ice( dar celelalte era# d#pă "asmele l#i Grimm& Opt %ile l am că#tat pe ticălos#l ăla& Am a)#ns c.otăr!t a$a& Altminteri n ar e1ista pe l#me pro$ti $i de$tepţi& S&S& ist#l se $terse la g#ră $i '$i scărpină #rec.e* de #na& Am a#%it că pot s o *acă st!nd 'n m!ini $i c# picioarele 'n aer& — E# #n#l n am vă%#t( dar gagici s#nt acolo p#%derie& N# tre"#ie dec!t să sp#i că vii din partea l#i @le"er& R#dol* @le"er& Ăsta s#nt e#& 8ar dacă ai c.ăţă *otogra*iile $i le *r#n%ări precipitat( ling!nd# se pe "ot& — S*inte Hristoase( ce p#tori4 5acă 'nt!lne$ti #na dintr astea $i te p#i pe *ăc#t trea"ă c# ea p!nă ţi dai d#.otăr' ca 'ntr o "#nă %i să l 'm"ete pe /orta( ca să a*le c#m $i le proc#ră& — 7ipsesc o s#tă de mărci( constată /orta& — 8mposi"il( protestă S&S& ist#l& Era# c!te o mie de "ancnote 'n *iecare teanc& Se ap#că să le veri*ice& O *ăc# de trei ori& /!nă la #rmă dăd# din cap( arăt!nd prin asta că n# mai pricepe nimic& 0i#dat( *ir ar să *ie4 6ai scoase o .#l( 'ncalte mori *ericit4 S a *ăc#t( amice& 6ă preda#& Am găsit c.iţise păm!nt#l& — >i ce i ai *i *ăc#t dacă l găseai= /orta r!n)i par$iv $i scoase din car!m"#l ci%mei #n l#ng p#mnal& +$i plim"ă deget#l peste lamă& C!r*#l lim"ii 'i ie$ea printre "#%e& S&S& ist#l dăd# din cap& /ricep#se& — 5oar n# mă cre%i at!t de m!r$av 'nc!t să *raieresc #n prieten= /orta 'l o"servă printre gene& — Oric!nd $i ori#nde& /entr# că 'mi semeni( iar e# 'i *raieresc pe ceilalţi de c!te ori pot& +ns#$i 5#mne%e# a .iar $i #n ci#"#c *ormida"il< c!nd o să mă sat#r de ele( le 'nc.ea c# c.irie%& 6ic#ţ#l o să $i dea solda pe an an 'ntreg pentr# drept#l de a le privi #n ceas& Trei teanc#ri groase de "ancnote trec#ră dintr o m!nă 'ntr alta& /orta le n#mără& S&S& ist#l mirosi ţigările& 5ăd# din cap satis*ăc#t& Era# cele mai gro%ave 3c#ie3 pe care le vă%#se 'n #ltima vreme& /e loc .!rtie& — E pe l!ngă Alster& O casă al"ă( c# acoperi$ negr#& +nainte vreme stătea# acolo ni$te c.ine%i& — S#nt c#mva $i asiatice= Hă# că a$ avea mare c.eia de contact& — 5acă vrei( pot să te las să ve%i mar*a( dar vrea# ca 'n timp#l ăsta să am #n#l din 3c#ie3 'n m!nă& — 5e acord& /orta 'n.e* 'ntr o %i să stăm de vor"ă( mă găse$ti la ca%arma 7ong.lsen& Se 'ndreptă către gara)& Asc#ns d#pă doi mesteceni de l!ngă rampa pentr# spălat#l tanc#rilor( se ap#că să st#die%e *otogra*iile& +$i aran)ă "ancnotele 'n trei teanc#ri& 5intr #n mic "#%#nărel asc#ns 'n căpt#$eala veston#l#i e1trase o .!rtie de o s#tă de mărci $i i o dăd# l#i /orta& /orta prinse 'ntr #n elastic *iecare teanc& — 0# "anii am terminat& 6ai era 'nsă $i adresa c#rvelor din l#mea "#nă& N o #ita& S&S& ist#l scrise o adresă pe #n petic de .

im"#l( Heide se pre%entă la post#l de control( d#pă care dispăr# la closet( #nde rămase o oră 'ntreagă 'n tovără$ia *otogra*iilor& — A# venit să l ca#te pe locotenent#l O.irie% c# o s#tă de mărci ora( 'ntreaga serie( sa# cinci mărci "#cata& — E$ti "olnav la cap4 0re%i că o să ţi da# o s#tă de mărci ca să mă #it la p#torile tale de m!na a %ecea= Heide se pre*ăc# scandali%at& +$i #m*lă piept#l ca #n adevărat s#"o*iţer ce era( dar /orta n# se lăsă impresionat& — Nimeni n# vă o"ligă( domn#le s#"o*iţer :#li#s Heide& 5#mneavoastră aţi *ost cel care le aţi cer#t& ?ăc# să dispară *otogra*iile 'n c#tia mă$tii de ga%( dăd# o lovit#ră de picior 'n "roasca #nei lă%i c# cart#$e $i constată c# plăcere că "elci#g#l sărise& — O să aveţi neplăceri( domn#le s#"o*iţer( dacă 30#r $i ci%me3 vine $i vede "elci#g#l sp!n%#r!nd 'n aer& — Te ai ţicnit= A#%i( să r#pi "elci#g#l4 Am să *ac #n raport& — A$a să *aci4 'i r!se 'n nas /orta $i plecă nepăsător către gara)e( #nde avea asc#nsă o sticlă c# "ere& 0!teva clipe Heide privi *#rios "elci#g#l $i d#pă oarecare ca%nă re#$i să l *i1e%e 'ndea)#ns pentr# ca să n# se o"serve imediat că este sm#ls& Esenţial#l pentr# el era ca stricăci#nea să treacă neo"servată p!nă la s*!r$it#l sc.im"#l#i să#& Satis*ăc#t( dăd# din cap $i o l#ă la goană d#pă /orta& — Adă ncoa po%ele& Fine o s#tă de mărci& Sper că $tii că asta i cămătărie c#rată& — 5aJ ce( 'ţi 'nc.ip#i că s#nt o instit#ţie de "ine*acere= Odată terminat sc.lsen( sp#se 9arcelona c!nd /orta apăr# 'n corp#l de gardă& — O să se desc#rce el( răsp#nse /orta& 5e ce an#me este ac#%at= — Asta n o $tie nimeni( dar 'ntreg#l stat ma)or e 'n *ier"ere& HinAa %"iară at!t de tare .!r" de ma$ină a armatei( mă vei 'nt!lni 'ntr #n 6ercedes decapota"il c# o damă n#mai 'n "lăn#ri alăt#ri& O damă e1tra( c# *#sta "ine str!nsă pe $old#ri& >i 'n timp ce t# vei %"iera l#nea dimineaţă( pe ploaie( la ni$te recr#ţi amăr!ţi( e# mă voi lă*ăi 'n dos#l #n#i "iro# mare c!t #n camion de %ece tone( n#măr!nd# mi "i$tarii& >i( ca din 'nt!mplare( scoase *otogra*iile $i le trec# la repe%eală pe s#" nas#l l#i Heide& — S*inte Sisoe4 5ă să le văd& — 0# plăcere4 %!m"i /orta& Fi le las c.iar o oră 'ntreagă ca să le iei c# tine la vece# $i să te "#c#ri c#m tre"#ie& — 5ă le ncoa mai i#te4 Heide '$i linse lacom "#%ele( 'n timp ce pe o"ra)i 'i apărea# do#ă pete ro$ii& /orta r!n)i& ?r#n%ări po%ele dest#l de 'ncet( ast*el 'nc!t Heide să poată vedea c!t s#nt de re#$ite& — 0# c!t le vin%i= — N# le v!nd& 7e 'nc.#rma #rmei s#nt s#perior#l tă#& Te acopăr 'ntr#na& >tii că Gestapo #l se v!nt#ră prin ca%armă= +l ca#tă pe #n#l $i cred că e vor"a de tine& Tot#l 'mi sp#ne că o să s*!r$e$ti c# o s*oricică de c!nepă 'n )#r#l g!t#l#i& — E$ti 'n #rmă( :#li#s& S a# d#s $i a# l#at c# ei $i v!nat#l& 5ar *iindcă tot mi ai %is că mă acoperi( te povăţ#iesc să contin#i& Ar *i mai m#lt dec!t nasol pentr# tine dacă m a$ a"ate de la principiile mele de discreţie& Ce%i t#( :#li#s( $ti# e1act care ar *i viaţa ta& 5acă mai trăie$ti d#pă ce vom *i pierd#t ră%"oi#l acesta( vei contin#a să răm!i 'n armată( a*ară doar de ca%#l c!nd o să deca%i $i mai tare $i o să te *aci poliţai& E$ti născ#t pentr# trea"a asta( :#li#s& — >i de ce nai"a n a$ contin#a să răm!n 'n armată= 'ntre"ă naiv Heide& 7a *iecare %ece %ile mi a$ căpăta solda( a$ avea #n pat pe cinste $i a$ *i li"er de vineri seara p!nă d#minică seara& 7e a$ 'ngăd#i recr#ţilor să mi arate rec#no$tinţă pentr# că mă port drăg#ţ c# ei& 0ei care n o să vrea să sc#ipe lovea#a vor *i s#p#$i #n#i tratament special& 8ar 'ndată ce ră%"oi#l va *i #itat( ceea ce o să se 'nt!mple d#pă p#ţin timp( 'mi voi l#str#i toate medaliile $i cr#cile $i o să ve%i at#nci c#m vin *etele să se v!re 'n pat#l me#& Coi *i #n ero# $i t#t#ror o să le placă să #m"le c# mine& — >tiam e#4 tri#m*ă /orta& Aici răm!i4 E# #n#l pre*er comerţ#l $i li"era conc#renţă& 0!nd o să apari t# 'n cine $tie ce .

iar dacă venea o vedetă de la HollU. el condamnat avea în spinare <A ani de armată. '. /orta import e1port& 0#mpără tot& Cinde tot3& +mi v!nd p!nă $i *#nd#l dacă s#nt "ine plătit& — 5a de ce ro$#( verde $i gal"en= 'ntre"ă 9arcelona& — Ro$# pentr# dragoste( verde pentr# speranţă $i gal"en pentr# ticălo$ie( e1plică /orta& Să n# vii să %ici că n# mi averti%e% clienţii& (veam <D ani când am asistat pentru prima oară la o e.!rtie igienică& Un asemenea pont *ace o s#tă de mărci& — E n reg#lă( %ise /orta& 9anii n a# miros& Scoase din "#%#nar cele trei teanc#ri de "ancnote $i le n#mără ling!nd# se pe "#%e& — /oate ar tre"#i să trag ni$te copii *otogra*ice d#pă ele& +n *el#l ăsta a$ p#tea 'nc. Dezertase.e"el #l Gr#n& — E 'n "#dă( o*tă 7egionar#l& 0rimă 'mpotriva Stat#t#l#i& 8 am vă%#t plec!nd& Un 6ercedes S&S&( III IBB& Secţia a 8C G a( secţia 3*r#mos#l#i /a#l3& 0ei de acolo n# se oc#pă dec!t de ca%#ri importante& /orta dăd# indi*erent din #meri< — /rea *lecăresc m#lt domnii o*iţeri4 0!nd o ia# ra%na #ită să $i mai s#praveg.ele care le %drăngăne pe piept( $ apoi mai e $i amor#l lor propri#4 Sc#ipă pe )os& — Ra.oţie( sp#se Stege& — 0!t#$i de p#ţin( protestă 6ic#ţ#l& Ăsta i comerţ& O să i v!nd #n pont c#m să c#reţe ţeava armei c# .iria mai m#lte serii deodată& — 5#mne%e#le( n ai să te sc. pe când slu&eam în .a întâmplat la Madrid.ecuţie.iloţii 'n m!nă& 5#pă aia( c. povesti Legionarul.e c# o vergea de c#răţat arma& — Am re#$it să p#n m!na pe c!teva po%e ale drac#l#i de mi$to( 6ic#ţ#le4 Fi le 'nc. Dar prima n-o uit niciodată.im"i niciodată= 'ntre"ă 9ătr!n#l& N# te g!nde$ti dec!t la "ani& — +ţi sp#n e# c!nd o să mă sc.egimentul < Bnfanterie al Legiunii străine.lsen& 6ic#ţ#l intră ca o *#rt#nă& +$i ar#ncă p#$ca 'n rastel( %v!rli casca peste picioarele l#i 9arcelona $i sc#ipă 'n cea$ca l#i Heide& Era clar că #m"la să st!rnească #n ca*t& — E vre#n#l care are c. — !u n-aveam decât <F ani. De atunci am văzut multe altele.ood să danse%e *renc. spuse -arcelona.'nc!t 'l poţi a#%i de la Ailometri& Ad)#tant#l a "or!t de trei ori de *rică& Se pare că vom avea #n no# comandant de companie& 6i a sp#s o ?eld.irie% o oră& O s#tă de mărci& 0e părere ai= E1act pe g#st#l tă#& 6ai "#ne dec!t #n *ilm proiectat 'n cel mai porcos dintre cinematogra*e& 6ic#ţ#l #ită de 'ndată gard#l electri*icat& — 5e acord& N# mi *aci din 'nt!mplare credit= /orta se str!m"ă la el& — 9ine( s a *ăc#t& 6ă d#c să ia# o s#tă de mărci de la #n tip care tocmai a primit #n mandat de acasă& Un %g!r!ie "r!n%ă 'mp#ţit& 5acă n# mi dă( *i scap c!teva la"e peste "ot& — Asta i . cancan s#" nas#l me#( tot n# mai eram 'n stare de nimic& /orta s#r!se c# viclenie $i se scărpină 'n #rec.at4 /arie% %ece contra #n# că n o să l mai vedem niciodată pe locotenent#l O.e* de #n svast= se in*ormă el *#rios& 0!t am *ost de santinelă( m am distrat c# o gagic#ţă l!ngă gard#l de s!rmă electri*icată( dar tot#l s a d#s drac#l#i pentr# că mi a venit să mă pi$& 6ă dor p!nă $i *locii& — 5aJ ce s a 'nt!mplat= l am 'ntre"at e#( ned#merit& — Gre$eala mea& F!$nit#ra a atins s!rma $i a *ost o descărcare electrică de am cre%#t că mi da# d#.#l& 8ar c#rveta drac#l#i( d#pă ce s a prăpădit de r!s( a $ters o peste c!mp( c# c. !ram în .e%e lim"a& 5 aia s#nt at!ţia care răm!n la adăpost din pricina colecţiei de tinic.im"& 0el mai t!r%i# la trei ani d#pă ce Adol* '$i va *i l#at pap#cii( iar e# voi *i restit#it #ni*orma la maga%ie& At#nci *irma mea de neon — ro$#( verde( gal"en — va străl#ci< 3:osep. '-a întâmplat la asa*lanca.

ise sertar#l $i trec# a*ect#os m!na peste oţel#l al"ăstr#i al pistol#l#i să# de . Bnfirmierii au tre*uit s. !ra feciorul unui *ogătan.a interzis să tragem.mi dea scutire medicală. îşi otrăvise prietena. Dacă nu.a#s"rLcAe nr&M( locotenent#l O.lsen ţinea 'n m!nă #n doc#ment& 3?r#mos#l /a#l3 *#ma( g!nditor( #n tra"#c( #rmărind %!m"itor c# privirea vol#tele *#m#l#i& Era cea de a -GI a arestare din c#rs#l săptăm!nii& Gr#ppen*L.ecutat pe unul în dosul a*atoarelor. răspunse 7eide.atunci vor umfla ei *ănişorii. — Din cauza unui tip. spuse 7eide. 4i. e acelaşi lucru dacă omori pe unul care-i legat de stâlp sau cureţi un pifan înspăimântat care aleargă peste câmp.( cel care *#sese asasinat& Acela *#sese #n $e*& 8nteligent( *ără scr#p#le( arogant& Un ar.plutonul < al -atalionului 10almannJC.ecuţiile la care participase. (m văzut dosarul cu acte la 7auptfeld>e*el-ul Dorn.o ducă pe *raţe până la stâlpul de e. În fond. 'e ruga lui (la0 să.o în0ăţăm doar după ce.ecuţie.a dat o sarcină care o să-mi ia cel puţin o săptămână+ să ung mitralierele. zise 7eide. (m mare nevoie de *iştari.rer #l HeUdric. Measta i-a e.rer #l n# *#seseră niţel#$ amestecaţi 'n moartea l#i HeUdric. — "e mine unul nu mă priveşte.a vrut să-i facă nici o in&ecţie. — 'ăptămâna viitoare vom fi de gardă la Ku0ls*Ettel. 5ETENF8UNE /RECENT8CĂ +n "iro#rile Gestapo# l#i de pe Stadt.am aran&at cu Keld>e*el. (m e. remarcă. murmură 'teiner. (m tras foarte prost lipsă de antrenament. zise "orta.lsen $edea 'n *aţa l#i /a#l 9ielert( @riminalrat& 7ocotenent#l O. 29ustav cel dur2 ne. spri&inindu-ne de puşti de parcă aveam rău de mare. Micuţul.ecutat-o pe -litzmNdelJJ aia din marina de răz*oi5 între*ă Micuţul.ecutăm noi pe cei cinci. ! foarte *ine când eşti de gardă la Ku0ls*Ettel.ang. onform regulamentului. (ltminteri.& Toată a*acerea asta era at!t de ne"#loasă& Un mister care n# mirosea a "ine& 5e ce n# s#pravieţ#ise nici #n#l din agresori= Ordin#l Gr#ppen*L. — "uţin îmi pasă ce tre*uie să fac. a unui tip cu parale. 1rea*a m-a costat două cartuşe de ţigări (m aflat că cinci tipi de acolo urmează să fie lic0idaţi. Legionarul întinse pe &os covoraşul său de rugăciune şi se lăsă în genunc0i. nu. 7eide ridică din umeri — !u unul nu mă gândesc niciodată la aşa ceva. Mi s. e spectacol3 %ina a fost a lui 'tege şi a lui 'ven. — La Ku0ls*Ettel căpătăm prime. tre*uia să fie împuşcată la stâlp. iar doctorul n.rer #l 6Lller( de la 9erlin( n# va p#tea dec!t să $i e1prime satis*acţia& 6Lller era o canalie& N# semăna nici pe deoparte c# O"ergr#ppen*L.o.(Q5 mm& 0# pistol#l acesta I 'mp#$case pe pro*esor( #ltim#l din mem"rii pretins#l#i complot& 5#pă terminarea anc.ul de la infirmerie să.idaţi( c. (m reuşit s.( $e*#l S&S& #l#i( se temea de el& 0ine $tie dacă n# c#mva Himmler $i ?L. zicea el. o să se găsească alţii în locul nostru. — Da.iar dacă va *i nevoie să *ie arsă "lestemata aia de "iserică 'n care se asc#nd3& /ro*esor#l pe care p!nă la #rmă a# re#$it să l găsească 'n vec. %oiau s.rer #l#i S&5& Ne"e( cel care comandase operaţi#nile( glăs#ia< 3N# se ia nici #n pri%onier& Toţi tre"#iesc lic. a luat-o în goană pe culoar şi pe urmă pe scară.i e.el al diavol#l#i& /!nă $i Heinric. Kata a scăpat. M.etei( Ne"e *#sese 'ndepărtat& 5evenise prea %elos 9atalion de vol#ntari germani *ăc!nd parte din 9rigă%ile internationale care a# l#ptat de partea rep#"licanilor 'n timp#l ră%"oi#l#i civil spaniol 55 5en#mire dată personal#l#i a#1iliar *eminin din cadr#l armatei 5K .l a*solve de toate e. practic.plodat ca o grenadă. e făcuse era o ticăloşie.am pocnit.ea /ragă ridicase la"ele 'n s#s *ără nici #n *el de 'mpotrivire( dar 'nainte de a *i ap#cat să dea vreo e1plicaţie *#sese c#răţat 'n "iro#l l#i Ne"e& +n %iare s a scris că se sin#cisese& A# cre%#t p!nă $i engle%ii( care a# dat $tirea la radio& /a#l 9ielert desc.o facă pe galanţii şi să o scutească de suferinţă. adăugă "orta.s actele în regulă. După aia am *orât cu toţii. — %ă amintiţi când am e. mormăind. — !ra o asasină.

lsen n# constit#ia o e1cepţie de la reg#lă& 0itea 'ncet $i n# 'nţelegea nimic& Era desig#r #n vis #r!t( #n co$mar din care #rma să se tre%ească de!ndată& /re$edintele Tri"#nal#l#i /op#lar& Tri"#nal#l /op#lar .lsen #rmea%ă să *ie desc.rer #l S&S& 9erger *#sese cel care se op#sese ca Sa**en S&S& să *ie *olosite pentr# lic.& 6!nia $i disperarea provocate de toate aceste represalii #rma# să se ndrepte dintr odată 'mpotriva re%istenţei& Engle%ii 'nsă a# *ost mai i#ţi& Ei a# 'nţeles care este com"inaţia $i 'n ceea ce prive$te "atalion#l de poliţi$ti $i 'n ceea ce prive$te n#meroasele e1ec#ţii& Ei a# repetat ne'ncetat( p!nă c!nd le a# "ăgat 'n cap oamenilor că vinovaţii a# *ost S&S& #l $i Gestapo #l& Col#ntarii din 9oemia $i Slovacia a# 'ncep#t să de%erte%e& 0entrele de recr#tare a# devenit p#stii& Re%istenţa a căpătat amploare& +l privi pe locotenent#l de tanc#ri& O să i vină repede de .$i ar *i vr#t să contin#e& 3?r#mos#l /a#l3 r!se 'nceti$or& El #n#l se prinsese imediat< era ceva care $c.a#s"rLcAe( M& 5etenţi#nea e motivată de *apt#l că ac#%at#l va 'ncerca( pro"a"il( să *#gă& 5elict#l comis este s#scepti"il să atragă d#pă sine o pedeapsă *oarte aspră& .lsen a declarat #n#i camarad o*iţer< 3Sc!r"a asta de ră%"oi este pierd#t pentr# Reic.oslovacă e1ec#t!nd# l pe HeUdric. tanc#ri( 9atalion#l A.idarea sat#l#i& A$a ceva ar *i p#t#t pre)#dicia recr#tarea de vol#ntari din 9oemia $i Slovacia& 8deea c# sat#l aparţinea l#i Himmler $i Ne"e& O idee e1celentă& Să consimţi #n l#cr# 'ngro%itor( care să ai"ă #n #ria$ răs#net 'n 'ntreaga l#me( 'n a$a *el 'nc!t toţi să priceapă c!t de st#pidă *#sese Re%istenţa ce. 0ompania a 5 a( se a*lă cantonat p!nă la noi ordine 'n ca%arma regiment#l#i de in*anterie Ham"#rg Altona& 9atalion#l G #rmea%ă să constit#ie 'n mod provi%ori# "atalion#l de pa%ă al garni%oanei Ham"#rg& +mpotriva l#i 9erat CiAtor O. #l a$a %is milenar& +n c#r!nd( engle%ii $i americanii vor invada Germania prin 8talia $i 9alcani& >i at#nci va veni r!nd#l )igodiei de Himler $i a t#t#ror amicilor l#i să treacă prin c#ptoarele pe care le a# născocit&3 +n pl#s( ac#%at#l a arătat #n#i s#"intendent mani*este de propagandă care 'ndemna# pe soldaţii germani să de%erte%e& 5elict#l comis repre%intă 'ncălcarea Y 5 $i a Y N-( articol#l . la 9erlin 5a.a#s"rLcAe Ham"#rg G 6andat de arestare 7ocotenent#l de re%ervă 9erat CiAtor O.lsen( născ#t la K aprilie -N-.al 0od#l#i /enal& Arestarea $i instr#cţi#nea preliminară #rinea%ă a *i e*ect#ate de către poliţia secretă c# sedi#l 'n Ham"#rg G( Stad.isă o acţi#ne )#diciară& El este s#spectat de a *i voit să t#l"#re ordinea p#"lică prin di*#%are de păreri de*etiste $i prin incitare la sa"ota) $i re"eli#ne& 6otivarea s#smenţionatei ac#%ări< 7a GG ian#arie -NKI( 'n timp ce regiment#l se a*la pe *ront#l de Est( 9erat CiAtor O.icoti g!ndind# se la toată istoria aceea& O"ergr#ppen*L.lem( servind act#almente 'n Regiment#l G.idaseră #n sat 'ntreg din apropierea /ragăi& Trea"a *#sese *ăc#tă de #nităţi ale poliţiei militare& Se %vonise că era opera S&S& #l#i( dar adevăr#l era că n# *#seseră nici cinci S&S& i$ti 'n tot comando #l& ?#seseră poliţi$tii militari din 5resda $i 7eip%ig& /a#l 9ielert c.ac& Era o metodă "#nă să i la$i pe intelect#alii ă$tia ridicoli să $i citească mandat#l de arestare& Aproape imediat simţea# c#m le *#ge păm!nt#l de s#" picioare $i at#nci 'ncepea# să $i de$erte sac#l& H!m"i $i ciocăni de c!teva ori c# degetele m!inii st!ngi 'n re%emătoarea *otoli#l#i( contempl!nd 'n acela$i timp scr#m#l al"icios al tra"#c#l#i să# "ra%ilian& >tia că locotenent#l recite$te ac#m pentr# a treia oară mandat#l de arestare& O *ăcea# c# toţii& /rima dată n# pricepea# o iotă& A do#a oară 'ncepea# să i prindă sens#l( iar a treia oară teroarea p#nea stăp!nire pe ei& 7a a patra lect#ră pierdea# c# desăv!r$ire orice a#tocontrol& 7ocotenent#l O.iopăta 'n toată a*acerea asta& /ricep#se $i $i cer#se la i#ţeală m#tarea& 6ai t!r%i#( lic.&-&QINVKI D5IVKI QNIE Ham"#rg( I aprilie -NKI G( Stadt.

ip#ie că pot să scape "asma c#rată clam!nd# $i inocenţa( te n$eli 'ngro%itor& +l ameninţă pe locotenent c# stilo#l& Oc.lsen lăsă să i cadă din mină *aimos#l doc#ment& +l privi pe @riminalrat #l /a#l 9ielert& — 0e tre"#ie să sp#n= 'ntre"ă el *ăc!nd #n gest resemnat& /a#l 9ielert ridică indi*erent din #meri $i trase din tra"#c& — 5e #nde vrei să $ti# ce intenţione%i d#mneata să sp#i= N# e# s#nt cel ac#%at de 'naltă trădare& 5impotrivă( ţi a$ p#tea e1plica ce intenţione% e# să *ac( 'n calitatea mea de $e* al instr#cţi#nii )#ridice& Se plecă peste "iro# $i aţinti as#pra l#i O.lsen '$i trec# m!na prin păr $i l privi atent pe o*iţer#l de poliţie& — 6i se pare sed#cător( domn#le @riminalist( $i pres#p#n că ma)oritatea oamenilor vă $i cred& E# 'nsă am servit 'ntr #n regiment disciplinar $i $ti# că nimeni n# poate s#pravieţ#i mai m#lt de do#ă l#ni 'ntr #n ?GA&5Q 9ielert ridică din #meri& — E1agere%i niţel#$& 0#nosc personal c!ţiva care a# scăpat te*eri de la ?GA( dar( *ire$te( condiţia era ca ace$ti domni să *ie gata să cola"ore%e c# noi& 5#pă părerea mea( n ai de ales& 5in pricina prostiei d#mitale ai re#$it să *ii ac#%at de 'naltă trădare& 6ărt#rise$te $i .im"a *ără 'ncetare ton#l& — 5acă 'nsă vei mărt#risi imediat( ast*el 'nc!t să n# pierdem prea m#lt timp c# prostiile astea&&& Dlovi #$#rel c# m!na teanc#l de .ii 'i scăpăra# de ră#tate& — S#nt capa"ili să monte%e 'mpotriva d#mitale o ac#%aţie at!t de gravă( 'nc!t domn#l Rottger( călă#l din /lot%ensee( va avea drept#l să te decapite%e& 7 ai vă%#t vreodată sl#)ind# se de sec#rea sa= E #n e1pert& O sing#ră lovit#ră $i e$ti descăpăţ!nat ca o găină& >i să n# ţi 'nc.rer $i ai disc#tat literat#ră inter%isă( 'n special despre de%g#stător#l roman 3/e *ront#l de vest nimic 5Q ?eldge*angenena"teil#ng< lagăr disciplinar .ai să terminăm4 5acă 'nsă *aci parte dintre spiritele naive care $i 'nc.!rtii din *aţa saE vei scăpa( d#pă toate pro"a"ilităţile( c# do#ă sa# trei săptăm!ni *ăc#te la Torga#( de #nde vei *i trimis apoi ca simpl# soldat 'ntr #n regiment disciplinar sa# vei e$#a 'ntr #n ?GA T( #nde 'nsă vei răm!ne ma1im#m trei l#ni& 7ocotenent#l O.lsen vr# să l 'ntrer#pă( dar 9ielert ridică m!na oprind# l& — O clipă& Cei avea tot timp#l să te e1plici& 5e pildă( $tim de pe ac#m că ai vor"it c# oamenii d#mitale de 'naltă trădare( de sa"ota) $i de%ertare& 7 ai ins#ltat pe ?L.lsen tra"#c#l& — Aici( la Gestapo( n# s#ntem ni$te idioţi& 0!nd arestăm pe careva( c!nd 'l scoatem din viaţa l#i cotidiană( avem dove%i serioase& +n servici#l me#( nimeni n# s a 'n$elat niciodată& 5acă te 'ncăpăţ!ne%i să negi( n# vei re#$i dec!t să ţi agrave%i ca%#l& /!nă la #rmă( tot vei s*!r$i prin a sp#ne ceea ce dorim noi& H!m"i& 5in spatele lentilelor negre oc.6andat#l de arestare $i detenţi#nea pot *ace o"iect#l #n#i apel 'n *aţa /re$edintel#i Tri"#nal#l#i /op#lar& 5r& 680@ERT /re$edinte al 0#rţii de Apel 7ocotenent#l O.ip#i c#mva că i o ameninţare 'n v!nt& E# #n#l s#nt 'mpotriva oricăr#i "l#*& 0eea ce sp#nem noi aici( la Gestapo( e o realitate& N# *acem nimic pe )#mătate& 5acă am pornit o acţi#ne( o d#cem la "#n s*!r$it oricare ar *i preţ#l& +n servici#l acesta al me# s#ntem at!t de "ine in*ormaţi( 'nc!t $tim p!nă $i ce vor"esc oamenii noaptea 'n somn& 8n*ormatorii mei se a*lă pret#tindeni& +n naos#l "isericii& +n sala de )oacă a cre$ei& /#ţin 'mi pasă de categoria căreia 'i aparţin cei ce l#crea%ă pentr# mine& Tot#l e să l#cre%e& 6ă *olosesc de generali( de t!r*e $i de pe$ti& /e #nii 'i 'nt!lnesc 'n saloane( pe ceilalţi 'n closete de c!rci#mi 'mp#ţite& +n răstimp#l a -5 %ile( domn#le locotenent( voi e1amina viaţa d#mitale at!t de min#ţios( 'nc!t 'ţi voi p#tea indica c#loarea prim#l#i d#mitale "i"eron& 7ocotenent#l O.ii săi ar#nca# *#lgere& — /entr# noi n# contea%ă mi)loacele& 5#mneata 'ns#ţi vei decide dacă vrei să ie$i de aici pe propriile ţi picioare sa# t!r!t ca #n sac de carto*i& 5ar n# vei părăsi acest "iro# 'nainte de a *i *ăc#t mărt#risiri complete& Se răst#rnă 'n *otoli#l să# $i l lăsă c!teva clipe pe deţin#t 'n pace& Apoi contin#ă s#r!%!nd ama"il& Sc.

is( iar d#mneata 'ţi vei "ăga 'n cap că pe viitor e "ine să ţi s#praveg.ai să terminăm c# a*acerea d#mitale& 6ărt#rise$te( e1ec#tă ţi stagi#l la Torga# $i d#pă trei săptăm!ni voi veni să te ca#t ca să te ree1pedie% tot ca locotenent la regiment#l d#mitale& 7#cr#rile se vor petrece a$a 'nc!t *aţă de camara%ii d#mitale ele să pară a"sol#t *ire$ti& Cei p#tea dovedi repede că regreţi comportarea d#mitale st#pidă( dar de *orţat n# *orţăm pe nimeni să cola"ore%e c# noi& 5eci%i d#mneata 'ns#ţi& 7ocotenent#l O.e%i lim"a& — +mi garantaţi( domn#le @riminalrat( că n o să mi se 'nt!mple nimic altceva= Am a#%it că #nii a# *ost e1ec#taţi pentr# $i mai p#ţin& — Se sp#n at!tea( răsp#nse /a#l 9ielert& 5ar( *ire$te( n# e# s#nt )#decător#l d#mitale $i n# ţi garante% nimic& Am 'nsă s#*icientă e1perienţă 'n legăt#ră c# ceea ce păţesc indivi%i ca d#mneata& Orice sentinţă tre"#ie să ne *ie s#p#să spre sancţionare $i noi p#tem modi*ica pe acelea care n# ne convin& 5acă )#decător#l a *ost e1cesiv de "l!nd( avem ceea ce se c.elarii negri 'l *ăcea# pe 9ielert anonim& 5oar vocea era personală2 #n l#ng $#voi de vor"e veninoase& — 5omn#le @riminalrat( resping categoric ac#%aţiile d#mneavoastră( iar 'n ceea ce prive$te cola"orarea 'mi c#nosc 'ndatoririle de cetăţean al cel#i de al treilea Reic.lsen se *oi nervos pe sca#n#l să#& +l privi l#ng pe civil#l poliţist( care $i asc#ndea oc.< să com#nic imediat orice "ăn#ială legată de c#vinte sa# g!nd#ri 'ndreptate 'mpotriva Stat#l#i& 9ielert r!se& — N# te lansa prea tare& N# s#nt #n idiot& Oare n# 'nţelegi ce vrea#= /#ţin 'mi pasă de d#mneata& 0eea ce doresc este #n mem"r# al *amiliei d#mitale& 6ă voi m#lţ#mi c# #n#l sing#r& A$ p#tea aresta 'ntreaga *amilie dacă a$ vrea( dar n o voi *ace& Ne tre"#ie doar c!te #n sing#r mem"r# din *iecare *amilie a ţării& E o necesitate& 7ocotenent#l O.eamă lagăre de sec#ritate( 'n care 'i internăm sim#ltan $i pe )#decător $i pe condamnat& /#tem trans*orma o pedeapsă capitală 'ntr o p#nere 'n li"ertate& H!m"i& /ro"lema e( domn#le locotenent( dacă oamenii vor sa# n# să cola"ore%e c# noi& 0ola"orarea ne interesea%ă 'ntotdea#na& /oate ai vrea să l#cre%i la noi& 6 ar interesa 'n mod special c!teva in*ormaţii 'n legăt#ră c# comandant#l d#mitale( colonel#l HinAa& Aveţi( de asemenea( 'n regiment pe căpitan#l de cavalerie 9rocAmann( care se socoate #n om de spirit& ?#rni%ea%ă mi in*ormaţii 'n legăt#ră c# ace$tia doi& 0ăpitan#l de cavalerie mă interesea%ă 'n mod deose"it& 6i ar place să i văd cap#l pe "#t#c& A v!nd#t la "#rsa neagră prod#se alimentare aparţin!nd armatei& A$ vrea să c#nosc n#mele c#mpărător#l#i( dar 'nainte de asta .!rtiile din *aţa l#i& Ar#ncă c# #n gest negli)ent ce mai rămăsese dintr #n tra"#c prin *ereastra desc.lsen se crispă& — N# vă 'nţeleg( domn#le 9ielert& N# văd 'n ce măs#ră ca%#l me# prive$te $i *amilia mea& 9ielert *r#n%ări .& A$ p#tea( de asemenea( trimite o invitaţie mamei sa# s#rorii d#mitale& Să ne oprim o clipă la sora d#mitale& Se răst#rnă 'n *otoli# $i răs*oi prin acte& — Este in*irmieră 'ntr #n spital militar al aviaţiei sit#at 'n 8talia& +n timp ce l#cra pe #n vas spital la Neapole( ea a declarat( la -K septem"rie -NK-( că "lestemă ne"#nia semănată de Hitler 'n l#me& El este sing#r#l răsp#n%ător pentr# s#*erinţele răniţilor& .no#3( din care ai citat mai m#lte pasa)e& Toate acestea le pot incl#de 'n paragra*#l N-& Soţia d#mitale va *ace $i ea alte depo%iţii& Sp#ne tot $i vom termina 'ntreaga a*acere 'ntr #n ceas& Cei dispare 'n 'nc.tanc#ri din 9am"erg( a e1primat o opinie cel p#ţin ci#dată 'n legăt#ră c# oamenii de stat din cel de al treilea Reic.isoarea garni%oanei( #nde te vei calma la i#ţeală& 0am 'ntr o l#nă vei compare 'n *aţa 0onsili#l#i de Ră%"oi( care va aprecia la $ase $apte săptăm!ni de Torga# t!mpenia d#mitale( d#pă care vei *i degradat $i 'ncorporat ca simpl# soldat& 5osar#l va *i 'nc.isă& — 0e ai %ice dacă am 'ncepe prin a emite #n mandat de arestare 'mpotriva tatăl#i d#mitale= 7a GQ aprilie -NK-( la orele #nspre%ece $i no#ăspre%e min#te( disc#ta politică 'mpre#nă c# doi amici& +n c#rs#l acestei conversaţii el a sp#s( printre altele( că a 'ncetat să creadă 'ntr o victorie na%istă $i că socoate Stat#l drept #n colos c# picioare de l#t& 7a prima vedere( domn#le locotenent( toate astea n# par deose"it de grave& 5ar( d#pă ce le vom *i aran)at noi niţel( vei răm!ne p#r $i simpl# #imit& N o să *ie n#mai paragra*#l N-& ?ratele d#mitale( H#go( care sl#)e$te 'n regiment#l I.ii 'n dos#l lentilelor negre $i mari& Avea impresia că $ade 'n *aţa diavol#l#i& Oc.

lsen& /a#l 9ielert 'l privi c# oc.e"ot m#gea pe El"a& 5oi por#m"ei g!ng#rea# drăgăstos pe corni$ă $i deas#pra intrării *l#t#ra drapel#l ro$# c# svastică& Semn#l născ#t din s!nge& 0!ţiva pescăr#$i '$i disp#ta# o coa)ă de p!ine& 5etesta pescăr#$ii din %i#a c!nd( d#pă ce *#sese torpilat 'n 6editerana( *i vă%#se scoţ!nd oc.!rtie de la 6inister#l /ropagandei invitaţia de a veni pentr# o mică disc#ţie c# mine& R!se c# plăcere( recti*ică nod#l cravatei sale gri desc.ii $i i sm#lg din or"ite 'n clipa 'n care om#l n# se mai poate apăra& Uneori pescăr#$ii mai mici scăpa# oc.idăm orice persoană care n# $tie să trăiască 'n societatea noastră& Ac#m 'nsă n# mai am timp să mă oc#p de d#mneata& Semnea%ă declaraţia $i voi lăsa 'n pace impertinenta d#mitale *amilie& 0#m 'ţi sp#sesem mai adinea#ri( ne tre"#ie #n sing#r mem"r# din *iecare *amilie& Asta a *ost ideea l#i Rein.lsen se c#trem#ră& N# lipsea# dec!t c!ţiva cor"i ca tot#l să semene c# tron#l l#i Satan ori al vre#nei vră)itoare& +$i ar#ncă oc./aragra*#l N-( domn#le& 5#pă c#m ve%i( $tim tot#l& Nici #n cetăţean( nici #n pri%onier n# poate 'ntreprinde ceva *ără ca noi să n# a*lăm& Asc#ltăm %i $i noapte& /rivirile noastre pătr#nd p!nă $i 'n sicriile din cimitire& 6!na i se a"ăt# c# %gomot pe teanc#l de doc#mente& — Am aici dosar#l #n#i *#ncţionar s#perior de la 6inister#l /ropagandei& 8diot#l $i a desc.ii din cioc#ri& +n mintea l#i( pescăr#$ii era# Gestapo #l păsărilor& +l privi pe 3?r#mos#l /a#l3 'n cost#m#l l#i negr# $i 'ngri)it $i 'nţelese "r#sc că Gestapo #l păsărilor era in*init mai carita"il dec!t cel al oamenilor& 7#ă declaraţia $i o semnă( apatic& 5in clipa aceasta era indi*erent orice& Sp#sese at!tea despre ?L.ard HeUdric.ii pe *ereastră& Sirena #n#i pac.eţată de ian#arie& — N# mă interesea%ă #mor#l& S#nt $e*#l secţiei e1ec#tive a /oliţiei Secrete& Gl#ma n# ne place& Ne *acem datoria& Ciaţa noastră e servici#& /e #merii no$tri stă sig#ranţa ţării& 7ic.rer& 7#cr#ri m#lt mai rele dec!t cele scrise aici& 5en#nţător#l n# av#sese o memorie *ormida"ilă& 5ar p#tea măcar a*la cine *#sese acesta $i să i trimită #n mesa) l#i /orta $i 7egionar#l#i& Se nveseli o clipă g!ndind# se ce i se va 'nt!mpla tip#l#i& N ar scăpa( *ie el $i general de "rigadă& /orta c#răţase pe m#lţi& Avea 'ntotdea#na "#%#nar#l plin de gloanţe crestate 'n v!r*& 0# #n#l din acestea 'l #cisese pe căpitan#l 6eUer $i pe gestapovist#l 9randt care( cam#*lat 'n simpl# caporal( *#sese reparti%at 'ntr o %i la companie& 7egionar#l descoperise 'nsă insigna ovală a poliţi$tilor& 7a 'ntoarcerea din prima misi#ne de cercetare( caporal#l 9randt a *ost dat dispăr#t& 0!nd patr#la trec#se 'n repa#s( /orta rostise c# voce s#*icient de tare ca să *ie a#%it de toată l#mea< — 5#mne%e# e "#n& El mi a .is inima 'n *aţa amantei sale& 0!nd o să i povestesc toate escapadele sale la Ham"#rg( va *i imediat gata să cola"ore%e& A$ vrea tare m#lt să p#n #n pic de ordine 'n 6inister#l doctor#l#i Goe""els& 5oi din oamenii mei a# plecat la 9erlin ca să i 'nm!ne%e acest#i sc!rţa sc!rţa pe .ără%it #n oc.& A$teaptă n#mai să terminăm ră%"oi#l $i vei vedea c#m toată pop#laţia E#ropei va sal#ta *ăc!nd temenele *iecăr#i o*iţer din S&S& Ac#m c!teva l#ni mă a*lam 'n :aponia $i am vă%#t acolo olande%i $i engle%i aplec!nd# se #mili 'n *aţa #n#i locotenent de in*anterie& Se răst#rnă 'n *otoli#l l#i mare $i capitonat( spri)inind# $i cea*a de m!inile sale *ine& /e re%emătoarele *otoli#l#i era sc#lptată em"lema S&S& #l#i< cap#l de mort& 7ocotenent#l O.iar $o"olanii $i .ienele a$teaptă ca victima să *ie moartă& 0# pescăr#$ii e alt*el& N a# ră"dare& Ei ci#g#lesc oc.i sig#r $i #n deget *ăc#t să apese pe trăgaci& Tot el a$a%ă 'naintea mea ţintele interesante( căci $tie 'n cine se asc#nde diavol#l& Apoi( 'ntorctad# se către 6ic#ţ#l( contin#ase< — Ar *i "ine să mergem la popă $i să ne spovedim& Ac#m "ătr!n#l maior St#"er va deveni c# sig#ranţă comandant#l companiei a 5 a& N# .ii comandant#l#i de navă& 0omandant#l n# m#rise 'ncă& 0or"ii $i v#lt#rii( c.is $i sc#t#ră #n pic de scr#m de pe cost#m#l să# negr#& — E de a drept#l ridicol& Oamenii se pl!ng ve$nic că n# prea s#nt vă%#t& 5ar c!nd 'i po*tesc la o conversaţie intimă( trea"a asta n# le mai place& >i c!nd te g!nde$ti că stăm c# masa p#să GK de ore din GK& Oricine este "inevenit& >i( 'n pl#s( $tim să asc#ltăm ceea ce e agrea"il 'n societate& — Aveţi #n ci#dat simţ al #mor#l#i( n# se p#t# 'mpiedica să %ică locotenent#l O.ii săi reci ca o noapte 'ng.

lsen n# i răsp#nse& N# i mai rămăsese mare l#cr# de sp#s& Ar *i p#t#t tergiversa instr#cţia( ar *i p#t#t nega( dar re%#ltat#l *inal ar *i *ost acela$i& Sing#rele l#cr#ri care conta# pentr# Gestapo era# mărt#risirea $i )#decata& Hece min#te mai t!r%i#( doi Untersc.reri S&5& intrară 'n "iro#& Un#l dintre ei lăsă o m!nă grea pe #măr#l locotenent#l#i O.lsen n# răsp#nsese la această 'ntre"are de strictă act#alitate( tot 9ocA contin#ă< — ?orma optimă a com#nism#l#i& — 0#m de aţi a)#ns la această concl#%ie= e1clamă( s#rprins( O.ar*L.era deloc om#l potrivit să se măsoare c# .res%eiten3& 9ocA simţi nevoia să sp#nă< — Toţi *eciora$ii ă$tia de "ani gata sta# $i .n& /ret#tindeni era o *oială de oameni veseli( care "ătea# c!rci#mile& — 5acă n am *i gră"iţi( %ise 9ocA( am p#tea rade o sticlă de "ere& O coadă intermina"ilă a$tepta 'n @leine 6aria Strasse& — Am *ost nevoiţi să sporim c# do#ă%eci de c#rve noi e*ectiv#l e1istent( e1plică 9ocA& 9#.ii c# o c!rpă neagră< — N# *ac dec!t să vă p#n o perdel#ţă 'n *aţa oc.ide%e #n inde%ira"il4 5e alt*el se $i 'nt!mplase de mai m#lte ori( *ără ca cineva s o *i p#t#t dovedi& E #n asasinat( %icea# #nii& E o a#toapărare( %icea# alţii& Odată 7egionar#l sp#sese< — /articipăm la #n ră%"oi 'n care n# ne "atem pentr# nimic altceva dec!t pentr# propria noastră viaţă& Ucidem $i c.i$orilor( sc#mpă doamnă( *iindcă n# tot#l *ace să *ie privit& +nc.ăndrălăii de acolo( n avea nici cea mai mică idee de ceea ce 'nseamnă #n individ d#r& Era 'nsă o"ligat să ceară #n post de comandant 'ntr o #nitate com"atantă& Avea nevoie de 'ndemni%aţia de *ront ca să satis*acă am"iţiile grăsanei sale de neveste& Era am"iţioasă( voia mo"ilă *r#moasă $i covoare sc#mpe& N# admitea nici 'n r#pt#l cap#l#i să *ie mai pre)os dec!t soţia colonel#l#i& +$i dorea o servantă ca $i consoarta comandant#l#i garni%oanei $i i plăcea să primească vi%ite& 6aior#l St#"er 'l implorase pe colonel#l HinAa să i 'ncredinţe%e comanda #nei #nităţi de *ront& 0olonel#l dăd#se #n răsp#ns eva%iv& >tia că St#"er n# era apt să sl#)ească 'n linia 'nt!i( dar p!nă la #rmă( e1cedat( 'i *ăgăd#ise( $i iată că ac#m compania a 5 a devenea li"eră& 0ompania cea mai d#ră din toată armata germană& 8 se mai %icea $i 3compania 5iavol#l#i3& +ntreg#l corp al o*iţerilor 'i c#no$tea pe trăgătorii de elită ai companiei< /orta( 7egionar#l( 9arcelona $i 6ic#ţ#l& +i c#no$tea $i pe ar#ncătorii de grenade< Steiner( :#li#s Heide $i Sven( care p#tea# să nimerească o ţintă la MB de metri& /entr# ace$ti ţinta$i $i grenadieri era at!t de #$or să lic.a#sallee $i se anga)ară d#pă aceea 'n Reeper"a.rer #l 9ocA& +n clipa de *aţă $edea l!ngă $o*er $i e1plica tot ce vedea aidoma #n#i g.aii ă$tia proaspăt sosiţi de pe *ront le vor( *ire$te( n#mai pe cele noi& >i c!nd te g!nde$ti că mai s#nt #nii care pretind că 'n cel de al 888 lea Reic.ip#iţi vă că ne )#căm de a "a"a oar"a& +ntreg#l pl#ton i%"#cnise 'n r!s& 5in %i#a aceea n# le sp#nea# e1ec#ţiilor alt*el dec!t 3de a "a"a oar"a3& A$a era Untersc.#%#resc a$tept!nd să pierdem ră%"oi#l( dar o să i scoatem noi c#r!nd de prin c#lc#$#rile lor& Traversară apoi GansemarAt( o l#ară prin He#g.otel#l#i 3Cier :a.lsen #n#l din tra"#cele sale "ra%iliene $i constată lapidar< — 8ată tot#l terminat& 7ocotentnt#l O.ar*L.in#im oameni aparţin!nd #nor alte naţi#ni 'mpotriva cărora n avem nimic( ni$te camara%i la *el c# cei alăt#ri de care pă$im( c!nd inamic#l e( de *apt( printre noi& Nimeni n# i răsp#nsese& Era at!t de adevărat( at!t de idiot& @riminalrat #l /a#l 9ielert l#ă doc#ment#l semnat( o*eri locotenent#l#i O.lsen $i rosti vesel< — Com *ace ac#m( domn#le locotenent( o mică plim"are c# ma$ina $i ne ar "#c#ra să *iţi c# noi& R!seră& Untersc. serviciile n# s#nt "ine organi%ate& 8a sp#neţi mi( domn#le locotenent( v aţi g!ndit vreodată ce e( de *apt( naţional socialism#l= >i c#m O.id t#ristic& Se anga)ară pe 6oncAe"ergstrasse( traversară apoi /iaţa Adol* Hitler& 5in pricina "om"ardamentelor *#ră nevoiţi să *acă #n ocol $i s o ia prin Alster( #nde trec#ră prin *aţa .lsen& .rer #l acesta %icea 'ntotdea#na< 3N# tre"#ie să *ii "r#tal( dacă poţi( *ii ama"il3& 0# c!tva timp 'n #rmă( c!nd pl#ton#l să# *#sese desemnat ca pl#ton de e1ec#ţie( 'i sp#sese #nei doctoriţe 'n timp ce i lega oc.ar*L.

im"( n# s#nt .ice$ti de trei ori( răsp#nse 9ocA c# #n %!m"et ce sp#nea m#lt& >o*er#l m#rm#ră ceva ininteligi"il& Undeva( 'n ad!nc#rile 'nc.ise #$iţa de *ier& — /reda# #n deţin#t preventiv aparţin!nd regiment#l#i G.isoarea garni%oanei& — Ordin#l de parc#rs( cer# santinela& 0ontrolă c# privirea cele trei persoane( oprind# se o clipă la locotenent#l O. tanc#ri& Trimis de Gestapo 8C G a Ham"#rg( răcni Untersc.!rtiile semnate& — N# se $tie niciodată( r!se acesta& Trei "raţe se ridicară pentr# sal#t( apoi 9ocA $i O"erge*reiter #l '$i str!nseră m!inile( #r!nd# $i "a*tă& 7ocotenent#l O.ar*L.iar at!tea pe con$tiinţă= 'ntre"ă( s#av( locotenent#l O.rer #l S&5& $i asta 'mi a)#nge& 6a$ina opri 'n *aţa Stat#l#i 6a)or $i pătr#nse 'ncet( 'n vite%a 'nt!i( prin poarta de *ier& 9alamalele sc!rţ!iră& N# mai *#seseră #nse de m#ltă vreme& — 5e #nde $i 'ncotro= 'ntre"ă santinela v!r!nd# $i cap#l prin geam#l portierei& — Gestapo 8C G a( Stadt.ip#im $i( dacă n# s#ntem atenţi( va deveni $i mai $i& Oamenilor le plac spovedaniile( le place "!lci#l ăsta& /ersonal( m am *erit de a$a ceva ca drac#l de tăm!ie& — Ai c.9ocA r!se( măg#lit& — S#ntem ni$te naţional com#ni$ti $i vrem să *acem din toate celelalte naţi#ni — c# condiţia( *ire$te( să ai"ă nas#l "ine croit — teritorii germanice& R#$ii( evident( s#nt la *el de com#ni$ti( n#mai că ei n# vor să i trans*orme pe alţii 'n r#$i& Acolo( capeţi #na peste "ot $i ţi se sp#ne< 35e a%i 'ncolo( e$ti "ol$evic( $i ce g!ndesc e#( vei g!ndi $i t#3& 7a noi( p#rtătorii de s#tane s#nt lăsaţi 'n pace $i n# i sile$te nimeni să poarte svastică2 'n R#sia( 'i sp!n%#ră& +n *ond( s#nt an#mite l#cr#ri care mi plac la amicii moscoviţi& Noi s#ntem prea moi& 0lica asta a papei riscă să ne 'ncalece& E m#lt mai p#ternică dec!t ne 'nc.lsen( ca pe #n o"iect oarecare& — Un candidat la sca#ne= 'ntre"ă el d#pă ce i 'nm!nă l#i 9ocA .eilor& Un O"erge*reiter de cavalerie desc.rer #l 9ocA& O"erge*reiter #l dăd# din cap *ără să sp#nă o vor"ă $i 'l l#ă 'n primire pe locotenent#l O.isorii( răs#nă o sonerie& Se a#%i %gomot#l #nor ci%me ţint#ite $i %ăngănit#l sinistr# al c.lsen remarcă #n gr#p de o*iţeri 'n vestoane al"e ce #rca# larga scară care d#cea spre ca%ino#& 0#no$tea ca%ino#l o*iţerilor de la ca%arma cavaleriei( cel mai "#n din 'ntreaga regi#ne militară& A#tomo"il#l contin#a să 'nainte%e 'ncet prin #ria$#l padocA #nde mii de recr#ţi( dragoni $i #lani ridicaseră pra*( n# gl#mă( din -MNQ( dată c!nd 'mpărat#l ina#g#rase ca%arma& Apoi o l#ă pe l!ngă gra)d#ri( care ac#m servea# drept gara)e $i depo%ite& ?oco$ii cai de cavalerie dispăr#seră de m#lt& — 8ată ne sosiţi( r!se m#lţ#mit 9ocA& O "aie 'nviorătoare $i #n pat cald a$teaptă 'n *iecare din garsoniere& Aici devi%a e< Tot#l pentr# clienţi& U$ile s#nt %ăvor!te doar ca să n# poată intra vre#n 3"a# "a#3 'nă#ntr#& — 0e de t!mpenii mai poţi sp#ne( "om"ăni $o*er#l& — +n sc.i$orii vicleni& — Te las să g.oţ( 'i replică r!n)ind 9ocA& — 0e vrei să %ici c# asta= 'ntre"ă $o*er#l mi)ind# $i oc.iar "ine& — /oate că n# i adevărat= protestă 9ocA& — N# $ti#& S#nt doar #n Untersc.lsen 'ncetase să mai e1iste& Era 'n viaţă $i tot#$i m#rise& . pe teritori#l #nităţii& 7ocotenent#l O.ar*L.etă capitonată& Următoarea va *i 'ntr o cotigă( s#" escorta a -G oameni3& Trec# 'n *aţa ma$inii ca să controle%e n#măr#l( d#pă care sal#tă *erm pe o*iţer#l pri%onier& 6ercedes #l '$i contin#ă dr#m#l prin c#rtea ca%ărmii& Un pano# indica vite%a< GB AmV.a#s"rLcAe M( lătră $o*er#l& Un transport pentr# 'nc.lsen& 3S a terminat c# tine3( '$i %ise el& 3Este #ltima ta plim"are pe o "anc.lsen& 9ocA se #ita ac#m la @onigin Allee $i la catedrala trans*ormată 'n r#ine& — 6ie( #n#ia( n# mi e teamă de nimic& N am *ăc#t dec!t să e1ec#t ordinele primite $i voi contin#a s o *ac& >i mi se r#pe de cel care dă aceste ordine& — Cor"e$ti prea m#lte( m!r!i $o*er#l& 8ar ce ai sp#s despre com#nism( n# s#nă c.

!rtiile locotenent#l#i O..r& +n mi)loc#l acestei armate de o +n lagărele de concentrare $i 'n 'nc. .i$orii săi gal"eni& Spr!ncenele spălăcite 'l *ăcea# să semene c# #n porc& 8 se sp#nea( de alt*el( 3Cier#l3& +$i ridică o spr!nceană( se linse pe "#%e( e1trase c# a)#tor#l #n#i c.ise o #$ă $i ordonă locotenent#l#i O.r3& 5.lsen o stel#ţă ro$ie& Era cocarda #n#i o*iţer sovietic( o amintire de la HarAov& — Asemenea c.lsen să intre 'ntr #n "iro#( #nde #n Sta"s*eld.iar $i pe gal"eni5.isoarea civilă din Hanovra& Ciaţa civilă n# d#rase dec!t do#ă l#ni& 8ntrase apoi 'n Reic.isoarea garni%oanei din Altona& /e piept avea c!teva "arete m#lticolore< medalia de merit $i medalia pentr# servici# e1emplar& +n timp#l prim#l#i ră%"oi mondial( 'n "ătălia de pe Somme( *#sese rănit #$or& Un grenadier 'i crestase niţel coapsa st!ngă c# "aioneta& Răcnet#l pe care l scosese 3Cier#l3 *#sese a#%it de la distanţă de Ailometri& +n timp#l convalescenţei re#$ise să o"ţină post#l de a)#tor la 'nc.mid '$i i#"ea m#nca& >tia că e poreclit 3Cier#l3( dar nimeni n# 'ndră%nise vreodată să i o sp#nă 'n *aţă& >i să l pă%ească 5#mne%e# $i drac#l pe cel care ar *i *ăc#t o4 0#r!nd avea să 'mplinească -5 ani de c!nd era la 'nc.e.isoarea de campanie a divi%iei I.eta $i c.el $i c# o 'n*ăţi$are *ioroasă& /e piept#l să# sp!n%#ra# 0r#cea de *ier clasa 8 $i clasa a 88 a& Sta"s*eld.lsen& Se ridică apoi ca o gorilă ostenită& +$i mi)ise oc.itleriste( deţin#ţii era# clasaţi pe c#lori< verde pentr# cei de drept com#n( ro$# pentr# cei politici $i gal"en pentr# invertiţii se1#ali( prostit#ate $i mem"ri ai diverselor secte religioase 5M ?ormaţie paramilitară creată 'n -N-M( care( av!nd drept ţel com"aterea com#nism#l#i( a constit#it n#cle#l a ceea ce a *ost o an#me perioadă 35ie Sc.s. p*eningi& +i părea ră# că n# trimisese "anii ace$tia *i#l#i să# 'n ta"ăra 'n care se a*la& Tot#l *# trec#t con$tiincios 'ntr #n inventar& ?iecare o"iect separat căpăta o etic.isorilor militare& 5#pă ce sl#)ise c!teva l#ni( 'n -NGB( ca simpl# soldat s#" ordinele general#l#i von 7#tt.ii sa# "ric.e"el #l n# se arătă de*el %orit& /arc#rse 'ncet de tot .lsen privea la l#cr#rile sale 'n$irate pe masa Sta"s*eld.e"el #l artilerist Sta.e"el #l#i< o "ric.i"rit#rile e1trema dreaptă& 9anii la cea st!ngă& Hai( 'n vite%ă( s#ntem 'n ră%"oi $i n avem timp de pierd#t c# criminalii de stat& 7ocotenent#l O.e"el de artilerie trona 'n spatele #n#i "iro# din sc!nd#ră de "rad nevopsită& Un individ m#sc#los( c.lsc.etă( ceea ce( la #nele din ele( c#m ar *i *ost pila de #ng.estii n# se păstrea%ă( decise Cier#l& >i( sm#lg!nd stel#ţa ro$ie( o ar#ncă pe )os $i o călcă 'n picioare& — 7#ptăm 'mpotriva lor $i 'i nimicim4 +n timp#l acestei operaţi#ni distractive( p!nă $i greii pinteni de la ci%mele sale părea# că %ăngăne c# o ardoare ră%"oinică& Sta"s*eld.— +nainte( mar$( comandă O"erge*reiter #l& Al doilea c#loar la dreapta& /as de manevră( #n doi #n doi4 N ai *ăc#t niciodată instr#cţie= 5e do#ă ori la st!nga( 'nainte( stai4 7a dreapta4 5esc.alesc "i"lia c!t e %i#lica de l#ngă( dar se da# pe "ra%dă& N# s#nt idioţi ca voi& Coi vă l#ptaţi c# morile de v!nt& 5aJ cine poate să "age ideea asta 'n scă*!rliile voastre 'ng#ste= ?ii atent( deţin#t< gole$te ţi "#%#narele $i n# #ita de asc#n%ătorile secrete& Scotoce$te te "ine $i p#ne tot#l aici( pe masa mea& 5e la dreapta la st!nga( dar 'n linie dreaptă( stima"ile( do#ă degete distanţă 'ntre *iecare o"iect& 9ric.etă( #n stilo#( #n ceas( o pipă( #n carneţel de notiţe $i tot ce mai are( 'n mod normal( #n om prin "#%#narele sale& 7a e1trema dreaptă( trei%eci $i do#ă de mărci $i Q.e.eta( pre%enta oarecare di*ic#ltăţi& — 0e idee să #m"li c# drăcii dintr astea prin "#%#nare4 e1clamă 3Cier#l3 'ncerc!nd să le lege c# o s*oricică& 0!nd să termine( vă%# pe porto*el#l locotenent#l#i O.in*anterie din 6ons& Apoi se 'nv!rtise să răm!nă 'n cadr#l 'nc.ar%e Reic.it%( comandant#l ?reiAorps5M #l#i( devenise a)#tor#l pa%nic#l#i $e* la 'nc.i"rit o "#căţică de carne rămasă intre dinţi $i se legănă 'nainte $i 'napoi( *ăc!nd să sc!rţ!ie ci%mele sale l#ngi( de artilerist& — 0riminal de stat( constată el& 0riminal de stat& Ton#l era dispreţ#itor& N a $terpelit nimic& Regreta"il( *oarte regreta"il& Adevăraţii criminali s#nt( %ă#( pre*era"ili vo#ă( ăstora( c# paragra*#l N-& +n cei 3ver%i3 poţi avea 'ncă 'ncredere( dar 'n voi( ă$tia( 3ro$ii3 nici #n pic& +i pre*er c.& E adevărat că ăia .s.isorile .

e.mac.isorii sale( aidoma #n#i păian)en 'n mi)loc#l plasei ţes#te& Rar de tot era vă%#t a*ară& Unii s#sţinea# că i era *rică de o 'nt!lnire c# *o$tii deţin#ţi& Alţii %icea# că m#rea dacă vedea soarele& +i #ra năpra%nic pe toţi o*iţerii& Ura aceasta data dintr o %i de la )#mătatea l#i a#g#st -NKB( c!nd scoţ!nd# $i nas#l din vi%#ina sa( dăd#se peste #n locotenent de -N ani pe care n# l m#lţ#mise *el#l 'n care *#sese sal#tat& 9ăieţandr#l 'l m!nase pe Sta"s*eld.t #l 'l avansase Sta"s*eld.is& 0# oc.isoare mică $i simpatică& Acolo asasinase el pentr# prima oară #n deţin#t& O *ăc#se c# st!ngăcie( $i era c!t pe aci s o păţească& 0#m re#$ise să $i salve%e pielea( rămăsese o enigmă& Un locotenent se interesase 'n mod special de această a*acere& 5ar( l#cr# ci#dat( locotenent#l m#ri 'nt!mplător pe dr#m#l care d#cea spre ca%arma din 9ergen( e1act 'n acela$i loc #nde c!ţiva ani mai t!r%i# *# instalat lagăr#l de concentrare& Trei ani mai t!r%i#( 3Cier#l3 era avansat O"er*eld.i$i( 'l o"serva atent pe locotenent#l O.s.t #l l#i Hitler& /entr# no#a armată( el repre%enta o mo$tenire preţioasă $i e1trem de #tilă( lăsată de aroganta Reic.mac.ii pe )#mătate 'nc.r #l *ăc#se tot#l ca să iasă "asma c#rată2 n# i%"#tise 'nsă niciodată& 3Cier#l3 *# n#mit $e*#l 'nc.t #l& Reic.isoarea militară Ham"#rg Altona& Aici l a l#at 'n primire Ser.lsen stătea 'n picioare 'n *aţa l#i $i se a*la la c.e.lsen $i $i sp#nea că locotenent#l acesta era o c!rpă care n# va 'ndră%ni să proteste%e& /e de altă parte 'nsă( e1istă $i s#rpri%e& Tre"#ia să $tii c#m să provoci incidentele& Esenţial#l era să a)#ngi ca pri%onier#l să #rle( d#pă care n# mai era nevoie de m#lt timp ca să l *aci să $i piardă 'ntr at!t stăp!nirea de sine 'nc!t să sară la "ătaie& A"ia at#nci 3Cier#l3 p#tea să treacă la contrao*ensivă& O"erge*reiter #l Stever era #n martor 'nţelegător& +n clipa aceea se găsea 'n *aţa #$ii( aidoma #nei st!nci de carne $i oase( "ar!nd calea oricărei tentative de *#gă& G!nditor( 3Cier#l3 '$i plesnea #$#rel ci%mele c# o crava$ă l#ngă $i s#plă& 0# c!tva timp 'n #rmă av#seseră de a *ace c# #n idiot de colonel de la regiment#l -GI in*anterie( ac#%at de sa"ota) la nivel de comandament& 0!nd *# să $i dea ţoalele de pe el( om#l devenise comple tamente isteric& Urla $i %"iera( ameninţa $i 'n)#ra( a$a c#m se c#vine c!nd e$ti colonel& 3Cier#l3 'i r!sese 'n nas $i i sp#sese< — S#nteţi colonel $i comandant de regiment( 'ncărcat de decoraţii $i de alte ai#reli2 aveţi #n n#me distins( s#nteţi din vec.e"el $i se simţea atot p#ternic& +n -NKB( Se.iar dacă s!ngele d#mneavoastră este la *el de al"astr# ca $i 6editerana& Am 'nsă #n soi de presimţire că n o să ap#caţi %i#a aceea& S#nt sig#r că o să vă ad#ne ca pe o grămadă de g#noi dintr #na din cel#lele noastre( ca să vă ar#nce d#pă aceea pe grămada de "alegă din dos#l gra)d#rilor ca pe #n m!n% avortat( iar d#pă aceea veţi a)#nge odată c# "ălegar#l pe o tarla c# carto*i& >i dacă a$ $ti care parcelă an#me aţi 'ngră$at o( a$ c#mpăra toţi carto*ii de pe ea $i i a$ .isorii militare 'n Helle( o 'nc.erem#l să#& Toate l#cr#rile ce i aparţin#seră *#seseră 'nregistrare $i v!r!te 'ntr #n săc#leţ al" ce #rma să *ie at!rnat de #n c!rlig pe partea dina*ară a #$ii de la cel#lă& Se trec# la 'm"răcăminte& Acesta era moment#l care i plăcea 3Cier#l#i3 cel mai m#lt& /lesni din lim"ă( mormăi satis*ăc#t $i $i $terse m!inile #mede de pantalon#l să# de călărie( gri desc.e"el $i se instala la 'nc.rmac.s#tă de mii de oameni( 'n cadr#l căreia *#seseră concep#te toate ma$inaţiile s#scepti"ile a i desc.r( cea care se p#tea *ăli c# persona)e ca mare$alii /a#l#s $i @eitel( *ără să l #ităm pe O"ergr#ppen*L.ali& At#nci colonel#l e1plodă& O"erge*reiter #l Stever 'l 'm"r!nci din spate 'n a$a *el 'nc!t colonel#l că%# peste 5N @on%entrationslager< lagăr de concentrare .ani( Ser.rer #l S&S& 9erger( comandant#l secţiei S&S& de m#ncitori civili( secţie comp#să din pri%onierii @%5N& Ac#m 3Cier#l3 devenise Ha#pt*eld.ea no"ilime& Toate astea le $ti#& 5ar( 'n acela$i timp( s#nteţi #n nimica toată scos 'n a*ara legii& 5acă o să trăiţi 'ndea)#ns( domn#le colonel( veţi *i e1ec#tat prin 'mp#$care de către -G trăgători de elită $i asta c.ide cale li"eră l#i Hitler( el se simţise prec#m pe$tele 'n apă& ?ără această armată( na%i$tilor le ar *i *ost c# nep#tinţă să cree%e( d#pă n#mai -.e"el #l 'n v!rstă de 5G de ani peste toate o"stacolele pistei militare $i o *ăc#se c# at!ta energie( 'nc!t 3Cier#l3 pierd#se opt Ailograme $i )#mătate& :#rase at#nci să se ră%"#ne pe toţi o*iţerii care i ar *i că%#t 'n m!nă( $i $i ţinea )#răm!nt#l& Ac#m locotenent#l O.e"el( grad#l cel mai ridicat la care p#tea aspira& >edea 'n *#nd#l 'nc.s.

e"el Trimiseseră d#pă doctor ca să ai"ă #n certi*icat de deces& 0el care veni era #n aspirant medic( #n idiot care n# se pricepea la nimic& +mpinse c# picior#l st!ng corp#l costeliv al colonel#l#i $i i cer# l#i Stever să i ia p#ls#l& — E mort( domn#le locotenent( an#nţă Stever& — 5a( $i mie mi se pare la *el( răsp#nse aspirant#l l#!nd stilo#l pe care 3Cier#l3 i l 'ntindea& Semnă certi*icat#l de deces( spre imensa #$#rare a t#t#ror& 5rept ca#%ă a morţii( indică sin#cidere prin *oc de pistol 'n t!mpla dreaptă& /er*orarea crani#l#i& 6oarte instantanee& 0olonel#l *# 'ngropat 'n cimitir#l criminalilor( trea"ă de care se 'nsărcină Gestapo #l& 6orm!nt#l să# căpătă #n simpl# n#măr& /e toate .ainele& A$a%ă le pe do#ă sca#ne& Hainele pe cel din dreapta& 7en)eria pe cel din st!nga& 0i%mele 'ntre ele& +n ordine( te rog& Un moment( 'l p!ndi pe locotenent#l O.ipament#l străl#cind& Cor gl#mi 'ntre ei ca să $i calme%e nervii& +n %i#a de a%i toţi vor să *ie l#aţi drept .!rtiile sale *# aplicată $tampila 3Secret3 $i ele dispăr#ră 'ntr #n vol#minos dosar intit#lat GeAados3& 5e ac#m 'ncolo( nimeni n ar mai *i p#t#t vreodată să i descopere morm!nt#l& A"andon!nd aceste plăc#te amintiri( 3Cier#l3 se 'ntoarce către locotenent#l O.5 mm& Re#$i s o %"#g.lsen& Spre marea sa s#rpri%ă( acesta n# av# nici o reacţie& Tanc.emat #n medic& Ha#pt #nd Sta"s*eldd.ist#l ăsta era #n im"ecil& N o să ai"ă parte de nici o plăcere& O trea"ă de r#tină& /licticos p!nă la moarte& Ca răm!ne 'n cel#la sa( va *i interogat( se va s#p#ne reg#lament#l#i& 0ei de la tri"#nal vor veni să l vadă $i vor #mple %ece pagini c# t!mpeniile lor& /ierdere de timp& Sentinţa va *i oric#m aceea$i( c# sa# *ără proces& 5#pă toate pro"a"ilităţile( pedeapsa c# moartea& Cor veni 'ntr o dimineaţă către orele $apte să l ia& 5oispre%ece oameni escortă& 9ăieţi %draveni( c# ci%mele "ine l#str#ite $i ec.ema pe r!nd c!nd poliţia( c!nd pe "#n#l 5#mne%e#( dar de venit n# venea nimeni& +n toc#l lor se iviră 3Cier#l3 $i Stever& +l traseră )os $i l aran)ară a$a de "ine( 'nc!t socotiră că e mai pr#dent să i 'nc.idă de*initiv g#ra& +l #ciseră c# #n *oc de revolver( dar 'n a$a *el 'nc!t să pară o sin#cidere& +n tot timp#l acesta colonel#l 'i implorase să l lase 'n viaţă& 3H#ltan#l3 Ds#"o*iţer#l GreinerE 'l ţinea 'n timp ce O"erge*reiter #l Stever 'l *orţa să ia revolver#l $i să apese pe trăgaci& +n vremea asta( nenorocit#l pl!ngea $i $i dădea c#v!nt#l de onoare că va tăin#i toate cele 'nt!mplate dacă l lasă să trăiască& 7e prop#nea "ani( *oarte m#lţi "ani& /e 3Cier3 'l ap#ca $i ac#m r!s#l g!ndind# se la toată istoria aceea& 5oar că n# le o*erise( pe deas#pra( $i nevasta $i *iicele sale4 5#pă ce l omor!ră( 'naintară #n raport la stat#l ma)or al armatei a -B a& 0!nd citi raport#l 3Cier#l#i3( Stever *# c!t pe aci să se 'nece c# "erea pe care o 'ng.isoarea militară Z.ească pe c#loar galop!nd( c# poalele cămă$ii *l#t#r!nd peste picioarele sale sla"e& N# a)#nse 'nsă mai departe de grila)( pe care se $i căţără& At!rnat ca o maim#ţă( ţipa d#pă a)#tor& 0.iţea& RA/ORT +nc.Q 85GII Ham"#rgVAltona GM a#g#st -NK0ătre 0omandant#l General al Armatei a -B a Ham"#rgVAltona Astă%i( 'n timp#l plim"ării cotidiene( deţin#t#l colonel Her"ert von HaAena# a i%"#tit să p#nă m!na pe pistol#l O"erge*reiter #l#i de servici# Egon Stever din Regiment#l I cavalerie& +n ci#da #nei 'ntervenţii imediate( deţin#t#l a re#$it să lipească ţeava armei de t!mpla sa dreaptă $i se 'mp#$te mortal& 0adavr#l a *ost ridicat imediat $i dep#s 'n cel#lă( d#pă care a *ost c.3Cier3( care i e1pedie imediat #n p#mn 'n "#rtă( #rl!nd< — /asca $i d#mne%eii( ataci #n *#ncţionar 'n e1erciţi#l *#ncţi#nii= 0olonel#l ţ!$ni 'n s#s ca #n o"#% de .lsen $i ordonă< — 5eţin#t( scoate ţi .

d#ri( c,iar dacă *ac 'n nădragi de *rică& +l vor 'ncărca 'ntr o cotigă care va porni ,#rd#c!nd# se peste poligon#l de tir( de partea cealaltă a $oselei ce d#ce spre 9remen& Acolo 'l vor lega de #n st!lp $i i vor agăţa pe piept o ţintă de carton& 8ar 'n cel#la sa va pătr#nde #n no# deţin#t& 7ocotenent#l O,lsen se de%"răcă c# ră"dare de 'nger& 3Cier#l3 simţi că ar *ace "ine dacă i ar %ice ceva ca să l i#ţească& — 5oar n# ţi 'nc,ip#i că aici e #n "ordel pentr# o*iţeri( #nde poţi s o lălăi c!teva ceas#ri p!nă 'ţi desc,ei pro,a"#l& Hai( dă i "ătaie& 5ar nici a$a n# i%"#ti să l scoată din pepeni pe recalcitrant#l locotenent& 3Cier#l3 '$i de%veli dinţii gal"eni 'ntr #n r!n)et $i $i %ise< 3A$teaptă n#maJ să *ii pre%entat comandant#l#i $i at#nci să ve%i c#m o să %"!rn!i& Nimeni n a ie$it 'ncă de la comandant *ără să *i 'ncasat c!teva la"e3& +l privi s#r!%ător pe deţin#t#l de%"răcat din *aţa l#i $i se lansă 'ntr o no#ă tentativă de provocare& — 5eţin#t( e$ti o %dreanţă4 5acă te ai p#tea vedea( ac#m 'ntr o oglindă( ţi ar veni să "oră$ti& Nici t# #ni*ormă( nici t# grade( #n %ero& Un maim#ţoi c# gen#nc,ii asc#ţiţi $i picioare str!m"e& +n comparaţie c# tine( recr#t#l ăl mai amăr!t e #n valoros ă%"oinic& >i *ăc!nd# i c# oc,i#l O"erge*reiter #l#i Stever2 'ncep# să se 'nv!rtă 'n )#r#l locotenent#l#i O,lsen& Ai *i %is că e #n tanc 'ntr o c#rte pavată& 3Cier#l3 era m!ndr# nevoie mare de călcăt#ră sa& — 5eţin#t( %ece lăsări pe vine c# "raţele des*ăc#te& Tre"#ie să ne asig#răm că n ai #itat nimic 'n an#mite asc#n%ători indecente& /#ne palmele pe podea( 'ntinde gen#nc,ii $i apleacă te 'nainte& Stever( veri*ică l peste tot4 O"erge*reiter #l Stever r!n)i $i se *ăc# că veri*ică2 c# oca%ia asta 'i dăd# locotenent#l#i O,lsen #n $#t 'n *#nd( 'n a$a *el 'nc!t o*iţer#l că%# "r#sc 'nainte( dar( spre marele regret al 3Cier#l#i3( *ără ca măcar să l atingă& 5acă ar *i *ăc#t o( 3Cier#l3 i ar *i p#t#t repe%i o lovit#ră %dravănă de picior 'n m#tră( s#" prete1t#l că deţin#t#l l a atacat& 0# apro1imativ o l#nă 'n #rmă( av#seseră #n *eld;e"el căr#ia Stever 't dăd#se #n asemenea $#t( 'nc!t acela( că%!nd( 'l răst#rnase pe ma)or& +i r#psese trei coaste( d#pă care 'l lăsase 'n gri)a 3H#ltan#l#i3( ce 'l 'ntinsese pe podea#a cel#lei $i( s#ind# se pe o masă( sărise de c!teva ori c# picioarele peste "#rta ne*ericit#l#i& ?eld;e"el #l #rlase mai "ine de #n s*ert de ceas& Strigătele s era# at!t de p#ternice( 'nc!t tre%iră 'ntreaga 'nc,isoare& +n perioada aceea( 'n cel#la nr&. era# 'nc,i$i doi ne"#ni( doi Ge*reiten din regiment#l nr&N artilerie& N# se $tia e1act din ce pricină deveniseră ne"#ni& Se vor"ea că ar *i opera a doi s#"o*iţeri care ar *i depă$it niţel#$ limita sancţi#nilor disciplinare( dar care scăpaseră doar c# m#tarea la #n alt regiment& ?eld;e"el #l maltratat *# "ăgat 'n cel#la celor doi ne"#ni& 7i se dăd# c!te o sc!nd#ră $i li se por#nci să dea 'n el& Ne"#nii r!n)iseră $i se p#seră să l ciomăgească pe nenorocit#l lipsit de apărare& /!nă la #rmă 'nne"#nise $i el& 7a c!tva timp d#pă aceea i se *ăc# o in)ecţie( *iind considerat inc#ra"il& 7a *el păţiră $i cei doi Ge*reiten( dar trea"a asta n# mai privea administraţia p#$căriei& Finea de paro,ia doctor#l#i Serner HeUde& 3Cier#l3 %!m"i m#lţ#mit& >tia el ce *ace& El era cel care ,otăra 'n 'nc,isoare& 0omandant#l( ce i drept( venea din c!nd 'n c!nd pentr# c!te o inspecţie( dar asta n avea nici o importanţă& 0omandant#l Roten,a#sen $tia să tacă& O anc,etă niţel#$ mai apro*#ndată n ar *i p#t#t să i ad#că dec!t neplăceri $i ar *i av#t drept prim re%#ltat #n mar$ *orţat către Est& Un om c# mintea 'ntreagă n# $i taie niciodată craca de s#" picioare& — 9retelele $i cent#ra se lasă 'n sac( m!r!i 3Cier#l3 arăt!nd săc#leţ#l al"& N avem nevoie de sin#cideri aici& Fi ar place să tragi pe s*oară Tri"#nal#l 6ilitar= Ei "ine( deţin#t( a*lă că aici noi veg,em ca clienţii no$tri să n# tragă c,i#l#l de la nimic& 8nstr#cţia preala"ilă( a$teptarea( proces#l $i( la s*!r$it( "#căţica cea mai "#nă< ocnele de la Torga# sa# Glat%& Sper că vei a)#nge la Glat%& Acolo e colonel#l Rem*inger& >tie el c#m să i vină de ,ac #n#i tip ca tine& 5omne$te acolo o disciplină care l ar *ace p!nă $i pe "ătr!n#l ?rit%QB să pălească de invidie& Fi se măsoară 'n milimetri dacă distanţa dintre v!r*#rile picioarelor( at#nci c!nd stai 'n po%iţie de drepţi( este cea mai "#nă $i *iecare milimetr# 'n pl#s sa# 'n min#s te costă do#ă%eci de lovit#ri la *#nd& Acolo ăi mai va)nici dintre eroii tran$eelor se pre*ac 'n c!rpe& Acolo co"ori scările de la eta)#l patr# 'n m!ini& Am a#%it că trei deţin#ţi( dintre care #n#l era 'n moment#l 'ncarcerării parali%at( s a# anga)at d#pă eli"erare acro"aţi
QB

?riederic, cel 6are

la #n circ de ren#me mondial& 5ar( la #rma #rmei( nici măcar n# e sig#r că ai să a)#ngi acolo( domJ le locotenent& S ar p#tea să *ii decapitat& 0ine $tie= /oate că 3?r#mos#l /a#l3 vrea să te vadă c# scă*!rlia pe "#t#c& E nasol& 5acă sta# să mă g!ndesc( e# #n#l pre*er st!lp#l de pe c!mp#l 7#ne"#rg#l#i& >i 3Cier#l3 se scărpină g!nditor d#pă cea*ă& — O dată am vă%#t $i e# c#m e trea"a asta& >i mi a a)#ns& 8a gră"e$te te niţel#$( deţin#t4 /#ne ţi ţoalele( $i 'n vite%ă& Aici( la mine( n# i loc pentr# mocăiţi& Să ţii minte asta( locotenente& Arăţi de parcă ai vrea să *aci nani& +ţi 'nc,ip#i c#mva că O"erge*reiter #l Stever o să ţi sp#nă #n "asm de Andersen= 3Răţoi#l cel ră#tăcios3( de pildă= Stever p#*ni 'ntr #n r!s 'nă"#$it& 7ocotenent#l Ol,sen se ec,ipă 'n vite%ă& Ac#m( *ără cent#ră( era o"ligat să $i ţină pantalonii c# m!na& — Aici g#ler#l se 'nc,eie p!nă s#s( ordonă 3Cier#l3& 0ravata este inter%isă& N# *acem l#cr#rile pe )#mătate& 7ocotenent#l O,lsen '$i petrec# 'n tăcere largile revere ale t#nicii( 'l 'nc,eie pe cel de deas#pra s#" epolet $i prinse g#ler#l 'n copci& 3Cier#l3 dăd# din cap apro"ator& — Ai să ve%i că p!nă la #rmă a)#ngem să scoatem om din tine& 6#lţi o*iţeri a# devenit la noi adevăraţi osta$i& 9raţele s#s4 Sărit#ră pe loc c# picioarele alăt#rate4 Hop( ,op( ,op4 Un doi trei( #n doi trei4 7ocotenent#l O,lsen sărea c# "raţele ridicate& /antalon#l 'i l#necă 'n )os& 3Cier#l3 $i Stever )#"ila#& 5ar locotenent#l sărea impasi"il $i părea c# desăv!r$ire indi*erent& 3Cier#l3 se nelini$ti& E pro"a"il ţicnit( '$i %ise el& N# vă%#se 'ncă niciodată pe #n o*iţer s#port!nd a$a ceva& 6a)oritatea dintre ei e1ploda# 'n moment#l perc,e%iţiei& 0ei mai tari ţinea# p!nă la salt#ri& >i Stever era mirat& N# mai pricepea nimic& /arcă era de lemn locotenent#l ăsta& — /e "#rtă( c#lcat4 ordonă 3Cier#l3& Trei%eci de răs#ciri 'n )#r#l "#ric#l#i& 7ocotenent#l O,lsen se tr!nti pe podea& 7ocotenent#l O,lsen se 'nv!rti& 3Cier#l3 'l călcă pe degete& O*iţer#l gem#( dar 'nceti$or( c,iar $i at#nci c!nd #na din #ng,ii 'i *# sm#lsă& +i dăd#ră apoi o p#$că( o armă grea $i( s#" comanda l#i Stever $i a 3H#ltan#l#i3( O,lsen se ap#că să e1ec#te m!n#iri( s#praveg,eat de 3Cier3& — +n gen#nc,i( l#at4 comandă Stever& 0oleg#l să#( 3H#ltan#l3( dăd# ocol deţin#t#l#i 'ngen#nc,eat ca să controle%e corectit#dinea po%iţiei( dar *#ră de%amăgiţi& 7ocotenent#l O,lsen $tia să e1ec#te& — +n picioare( la oc,i( l#at4 strigă Stever& 5ar a"ia a)#nse 'n picioare locotenent#l O,lsen( c# p#$ca 'n po%iţie de tragere( pat#l "ine 'n$#r#"at 'n #măr $i cot#l 'n #ng,i drept( că Stever răcni< — 0#lcat4 $i imediat d#pă aceea< +n gen#nc,i( l#at4 7a oc,i4 7a dreapta vă aliniaţi4 0#lcat4 Repa#s4 5repţi4 St!nga mpre)#r4 Atenţi#ne4 5repţi4 /re%entaţi armJ4 9aionet armJ4 +nainte( *andaţi4 7a st!nga mpre)#r4 Sărit#ră pe loc4 Hop( ,op4 +n s*!r$it( 3H#ltan#l3 'l prinse 'n o*said pe locotenent#l O,lsen& — Ei( asta i "#nă& Un o*iţer care n# $tie m!n#irea armei4 >i mai pretinde să i instr#iască pe recr#ţi4 /entr# onor la dreapta( "ăi( ra,at c# oc,i4 7ocotenent#l O,lsen se clătină( dar at!t de #$or 'nc!t doar cineva ca 3H#ltan#l3 ar *i p#t#t să o"serve& — Uite l că mi$că( răcni 3H#ltan#l3( mi$că 'n po%iţia de drepţi4 3Cier#l3 $i Stever se retraseră discret 'ntr #n colţ& Ei n# vă%#seră nimic& Ei n# $tia# nimic& 3H#ltan#l3 'ncepea să *iar"ă& — /recistă $i d#mne%eii mă sii& 7epădăt#ra trem#ră ca o cotarlă #dă $i asta 'n po%iţia de drepţi& 7a a$a ceva văd ro$# 'naintea oc,ilor& Un o*iţer care n# $tie să e1ec#te& 6ă( "alegă( n ai citit ce scrie deas#pra porţii $colii recr#ţilor= 3+nt!i asc#ltă( apoi comandă&3 Stai drept( maim#ţoi#le& 0!nd 'ţi ordon 35repţi3 te trans*ormi 'n stat#ie( 'n "olovan( 'n st!lp de telegra*( 'ntr #n m#nte4 7ocotenent#l O,lsen se clătină pentr# a do#a oară& 3H#ltan#l3 '$i mi)i oc,ii( a$e%ă reg#lamentar toc#l pistol#l#i( trase de marginile

veston#l#i $i $i dăd# pe cea*ă casc,eta& O casc,etă de artilerist( c# paspoal de c#loarea s!ngel#i& — ?ir ar să *ie4 scr!$ni el& Un simpl# s#"o*iţer tre"#ie să 'nveţe #n o*iţer ce i aia disciplină4 6#$c!nd# $i "#%a( ţinti *aţa locotenent#l#i O,lsen& /#mn#l să# ţ!$ni năprasnic( i%"ind c# s#net s#rd o"ra%#l deţin#t#l#i& 7ocotenent#l O,lsen se dăd# c!ţiva pa$i 'ndărăt( dar '$i recăpătă de!ndată ec,ili"r#l& /#$ca reveni la $old& 5rept ca #n 3i3( el 'nţepeni 'n po%iţie de drepţi c# tot s!ngele care i c#rgea din nas& 3H#ltan#l3 #rlă dispreţ#itor< — 5omn#l locotenent s a lovit la cioc#leţ= Se mai 'nt!mplă la instr#cţie& Repa#s( ţap "ătr!n4 5repţi( "!tlan săl"atic& 3H#ltan#l3 era #n dicţionar %oologic am"#lant& 0#no$tea animalele cele mai "i%are( cele mai *antastice& +nceti$or( dăd# roată deţin#t#l#i care stătea 'n po%iţia de drepţi( e1amin!nd dacă pat#l p#$tii se a*lă e1act pe linia deget#l#i de la picior#l drept $i dacă deget#l cel gros al m!inii stă lipit l!ngă #ltim#l inel& — 5repţi( cap#l la dreapta( cretin#le4 Nas#J nainte4 3H#ltan#l3 trec# apoi la #n ră%"oi al nervilor( a$a c#m se practică el 'n toate armatele din l#me& N# e1istă soldat care să n# *i trec#t prin a$a ceva( dar 3H#ltan#l3 depă$ea c# m#lt limitele admisi"ile& +ncep# prin a se instala la c!ţiva centimetri de locotenent#l O,lsen( privind# l drept 'n oc,i& 5#pă ce se am#%ă ast*el c!tva timp( se apropie $i mai m#lt $i 'ncercă să l *acă să $i co"oare privirea& Nere#$ind( se ap#că să se 'nv!rtă 'n )#r#l l#i O,lsen& +ncet de tot( *ără să scoată #n %gomot( asemenea #nei pisici care se )oacă c# $oarecele& Unii re%ista# cinci min#te( cei *oarte antrenaţi %ece min#te& N#mai e1trem de p#ţini ţinea# #n s*ert de oră& 7ocotenent#l O"lsen re%ista treispre%ece min#te& Apoi pleoapele 'ncep#ră să i se %"ată( gen#nc,ii să i trem#re( degetele să ai"ă crampe& Era e1act ce a$tepta 3H#ltan#l3( călă# c# e1perienţă& Se plasase 'n spatele locotenet#l#i O,lsen $i stătea acolo( *ără să mi$te& 9r#sc( 'ntinse "raţ#l $i atinse arma care scăpă din m!na locotenent#l#i O,lsen $i că%# pe podea c# #n %gomot as#r%itor& /re*ăc!nd# se indignat( 3H#ltan#l3 se porni pe #rlat< — Asta le 'ntrece pe toate4 6aim#ţoi#l s a ţicnit de a "inelea4 A#%i( să ar#nce pe )os o p#$că4 Un e1celent 6a#ser german( model BM(-54 0#lcat( $o"olan m!ncător de ,oit#ri& T!r!$ 'nainte( $arpe c# clopoţei& 8a p#$ca $i linge o( dar t!ră$te te mai departe( cotarlă( altminteri 'ţi desc,id "ot#l $i ţi "ag p#$ca 'n "#rtă4 T!ră$te te $i linge( linge $i t!ră$te te4 5e c!te ori nenorocit#l trecea prin drept#l 3Cier#l#i3 $i al l#i Stever( ace$tia 'l călca# 'n picioare( vărs!nd peste el ,!rdaie de 'n)#răt#ri( de vor"e sc!r"oase $i a")ecte& +i s!ngera# m*inile( 'i s!ngera nas#l( iar din g#ră i se prelingea #n *iricel ro$#& +l loviră c# picioarele& ?ăcea# c# sc,im"#l ca să dea 'n el& R!dea# vă%!nd# l& Apoi 'i ap#cară *#riile pentr# că le m!n)ise c# s!nge *r#m#seţea lor de parc,et& H"iera# *#rio$i t#strei deodată& S#" vi%iera casc,etelor oc,ii se "#l"#ca#( demenţi& 7a #n moment dat O,lsen rămase inert& 0a #n "alon de g#mă care s a de%#m*lat& 7ovit#rile n# i mai provoca# nici o reacţie& Nici c,iar at#nci c!nd 3H#lţan#l3 'i des*ăc# picioarele $i i%"i 'ntre ele& Asta se 'nt!mplă pe c!nd lingea parc,et#l& — S!ngele i preţios( sp#se 3Cier#l3& N# tre"#ie pierd#t& A%v!rliţi l la n#măr#l N( m!r!i el p!nă la #rmă $i se ndepărtă c# #n mers sonor $i sig#r& ?#sese o %i "#nă& 7ocotenent#l acesta tanc,st era al patr#lea căr#ia 'i aplicaseră tratament#l de "#n venit& +$i *reca palmele de plăcere& 5ar #nde ar da 5#mne%e# să p#nă el m!na pe locotenent#l de artilerie Hans Gra* von 9recAendor*( m#cos#l acela in*am care l alergase pe el( Ha#pt #nd Sta"s*eld;e"el Sta,lsc,midt( pe tot c!mp#l de manevre ca pe #ltim#l recr#t4 +l ap#ca ameţeala n#mai c!nd se g!ndea la ce i ar *ace prăpădit#l#i ăl#ia de t#nar& 5e ar *i să trăiască $i o s#tă de ani $i tot n ar #ita o4 Era o căld#roasă d#pă amia%ă de s!m"ătă( 'n i#lie& 3Cier#l3 se 'ndrepta spre cantină să "ea o "ere rece& +i lăsa g#ra apă n#mai c!nd se g!ndea la asta& +$i desc,eiase g#ler#l t#nicii $i dăd#se casc,eta pe cea*ă& E1act 'n *aţa cantinei( *#sese oprit de locotenent#l artilerist Gra* von 9ecAendor*( avansat 'n grad e1act 'n a)#n#l 'mplinirii celor -N ani ai săi& 0ălărea #n cal rotat c!nd 'l %ări pe 3Cier3& Galopă p!nă la Sta"s*eld;e"el #l care n# "ăn#ia nimic $i se opri at!t de aproape(

#sarilor& +n %ilele #rmătoare( personal#l 'nc.otăr!ră să "age spaima 'n o*iţeri& Unii dintre ace$tia deveniseră niţel#$ cam prea li"erali 'n relaţiile lor c# pop#laţia de pe teritoriile oc#pate& Un căpitan din regiment#l -Q in*anterie din Olden"#rg *#sese arestat *iindcă sp#nea oric#i voia să l asc#lte că l găsea pe Sinston 0.#sari( mort 'n timp#l #nei $ar)e de cavalerie la SignU lJA""aUe( 'n septem"rie -N-M& 0ălărea $i el( 'n *r#ntea escadron#l#i să#( #n cal rotat& +n *amilia von 9recAendor* toţi "ăr"aţii *#seseră o*iţeri de cavalerie& Evident( .#sari& 5ar asta pe vremea 'mpărat#l#i& 5in ne*ericire( locotenent#l Hans Ulric.im" #n măg#litor ren#me graţie s#cceselor sale ecvestre& Tradiţia *amiliei cerea 'nsă să moară călare pe #n cal rotat& 6ai trăi do#ă ore $i )#mătate d#pă ce *# rănit $i tre"#i să constate( spre marea sa #imire( că a m#ri e #n l#cr# e1trem de neplăc#t& 7ăsă 'n #rma l#i #n "ăieţel de trei ani ce #rma a *i cresc#t con*orm tradiţiilor *amiliale& +i era inter%is să pl!ngă d#pă tatăl să#& A$a ceva n# se cădea& +n *iece d#minică era d#s la "iserică 'm"răcat 'n #ni*orma "le# a .itlerist& 5in ne*ericire pentr# el( 'n aceea$i sec#ndă 'i veni teri"il de originala idee să $i des*acă degetele sc. von 9recAendor* *#sese n#mit la regiment#l GG artilerie& Aici '$i *ăc# 'n sc.im"e po%iţia& Urma să 'nsoţească in*anteria a*lată 'n o*ensivă& 7ocotenent#l 9recAendor* 'ncălecă $i ac#m acela$i cal rotat& Sm#lg!nd# $i sa"ia din teacă( o 'nălţă deas#pra cap#l#i $i( ridicat 'n scări( strigă osta$ilor săi( toţi ni$te ţărani soli%i din c!mpiile Sa1oniei< — 9ateriee( d#pă mineee( galooop4 0ond#cătorii "ici#iră caii( servanţii se agăţară de c.e"el( ar tre"#i să $tii că n# se #m"lă 'ntr o asemenea ţin#tă& Totodată( plesni #$or c# crava$a nas#l 3Cier#l#i3& 5ar s ar p#tea ca( asc#%!nd# te at!ta timp 'n 'nc."& 7a 0a%ino( #n locotenent de la >coala nr& -B de cavalerie din Solta# ridicase "raţ#l pentr# sal#t#l .ill in*init mai simpatic dec!t an#mite alte persoane& ?i$a de pe #$a cel#lei sale p#rta menţi#nea< parag& N.e"el& 3Cier#l3 o nădă)d#ia din toată inima& +n *iece dimineaţă e1amina *e"ril listele sosite 'n timp#l nopţii ca să vadă dacă n# *ig#ra #n deţin#t c# n#mele de Hans Gra* von 9recAendor*& Aproape că n# mai p#tea s#porta decepţia& ?ăcea 'n sinea l#i tot soi#l de r#găci#ni( doar doar i s o reali%a dorinţa& 0eea ce n# $tia( era că de mai "ine de #n an locotenent#l von 9recAendor* m#rise la Sevastopol 'n *r#ntea "ateriei sale& Se nt!mplase 'n %ori& 9ateria primise ordin#l să sc.isorii *# e1trem de oc#pat( 'ntr at!t 'nc!t #nii dintre noii deţin#ţi scăpară de ceremonial#l 'nmatric#lării& ?#sese 'ntreprinsă o acţi#ne de mare anverg#ră& ?or#rile s#perioare .arna$amentelor 'm"i"ate de s#doare 'l de%g#sta pro*#nd& T!năr#l locotenent 'l p#se să treacă peste toate o"stacolele de pe c!mp#l de instrcţie& 5#pă ce se strec#rase prin reţea#a de s!rmă g.iţ!nd 3C #l3 engle% & 0inci %ile mai t!r%i# se găsea la 3?r#mos#l /a#l3( ac#%at de in*racţi#ne la paragra*#l N-& Gestapo #l primise de la .#rc.isoare( să *i #itat reg#lament#l& 5e alt*el( e$ti $i prea gras( Sta"s*eld.esoane& 7ocotenent#l )#"ila& Adora clipele acestea& N# i lipsea# dec!t c!ţiva r#$i să i masacre%e& /re*era"il( ni$te r#$i ne'narmaţi& 0ă%# e1act c#m că%#se $i tatăl să#( căpitan 'n regiment#l G .'nc!t clă"#ci din sp#ma cal#l#i 'i stropiră #n*orma& 0# l#nga sa crava$ă( arătă g#ler#l desc.#sarilor( c# dolman ro$#( respect#os sal#tat de toţi loc#itorii sat#l#i( care 'i considera# pe mem"rii *amiliei contel#i ca pe ni$te repre%entanţi ai l#i 5#mne%e#& 9ăieţel#l#i i se sp#nea 35omn#le conte3& Sărman#l pici transpira ca #n p#rcel p#s la *rigare s#" #ria$a căci#lă miţoasă( 'n #ni*orma tivită c# "lană( ţin#ta de paradă a .eiat $i sp#se pe #n ton ca#stic< — +n calitatea d#mitale de Sta"s*eld.impată( #ni*orma 3Cier#l#i3 era toată n#mai %drenţe& 0!nd locotenent#l se plictisi de c!mp#l de instr#cţie( rel#ară $motr#l la mane) #nde 3Cier#l3 *# o"ligat să e1ec#te salt#ri& 5ar nici asta n# i *# de a)#ns locotenent#l#i von 9recAendor*& +i ordonă să se pre%inte d#pă *i1 %ece min#te 'n ţin#tă de campanie( c# masca de ga%e( $i 'i ordonă să *acă de IQ de ori 'n *#gă 'ncon)or#l mane)#l#i& +n tot acest timp( 3Cier#l3 simţise l!ngă #măr#l să# v!r*#l ct%mei locotenent#l#i& 0!nd scăpă( 'n s*!r$it( era gata gata să le$ine& 7ocotenent#l 'i sp#se %!m"ind< — Ne vom revedea( Sta"s*eld.e"el& Ai nevoie de p#ţin e1erciţi#& 5irecţia c!mp#l de instr#cţie( pas alergător( mar$4 3Cier#l3 'ncep# să alerge alăt#ri de cal( care 'nainta la trap& 5in %i#a aceea miros#l .

ER80H 9ERNERT 0olonel -5&8C&-NKB Recitea vers#rile acestea 'ntr#na& Se g!ndea la *i#l să# Gerd( pe care mama l#i $i *amilia ei 'l plasaseră 'ntr o ta"ără de ed#caţie naţional socialistă de l!ngă Oranien"#rg& Acolo( cond#cători ai Hitler)#gend #l#i 'i vor e1plica l#i Gerd ce ticălos av#sese drept tată& Un d#$man al popor#l#i& Un individ care $i a trădat patria& 6in#nata sa *amilie( 7Pnder ii cei 3distin$i3 vor *i( desig#r( 'nc!ntaţi 'n *ariseism#l lor& Soacră sa se va simţi ca pe$tele 'n apă& +l va clasa printre de%ec. "ărăsesc nu un popor.otele generale( 3Cier#l3 pretinse că locotenent#l că%#se din pat& Cisase( pesemne( #r!t& — 0lienţii tăi cad cam des din pat( remarcă #n Untersc.lsen la interogatori# se am#%ară copios vă%!nd# i o"ra%#l t#me*iat& — Aţi că%#t pe scară= 'ntre"ară ei r!%!nd& +n .rer S&5& N# cre%i că ar tre"#i să le a$terni pe )os ni$te covora$e= Gl#ma *# socotită at!t de "#nă 'nctt simţiră imediat nevoia s o stropească c# ceva 'n "iro#l 3Cier#l#i3& 7a p#ţin timp d#pă aceea( 'ntreaga 'nc. 1re*uie să te las orfan.lsen( cineva %g!r!iase pe %id o stro*ă< Kiul meu drag o.ar*L.ologic3( 'n "iro#l a#ster mo"ilat al 3?r#mos#l#i /a#l3& Sing#ra podoa"ă a acestei 'ncăperi era o va%ă c# garoa*e ro$ii( din care( 'n *iece dimineaţă( 3?r#mos#l /a#l3 l#a o *loare pe care e 'n*igea la "#tonieră& +n cel#la nr&N( locotenent#l O.lsen veniră l#ngi ceas#ri neplăc#te( cons#mate 'n interogatori#l 3psi.isoare 'i a#%i c!nt!nd& +n colţ#l dinspre pat#l locotenent#l#i O.lsen %ăcea pe )os( răcorind# $i *r#ntea 'n*ier"!ntată de ciment#l rece al pardoselii& Regreta tran$eele& 0omparate c# viaţa de aici( tran$eele era# #n model de con*ort& N# 'nţelegea de ce nimeni din compania sa n# 'ncerca să ia legăt#ra c# el& /oate că 'l socotea# de)a mort& Gestapo #l ar *i p#t#t *oarte "ine să an#nţe e1ec#tarea l#i& +l ţinea# strict i%olat& N# i vedea pe ceilalţi deţin#ţi dec!t 'n timp#l plim"ării( dar 'i era imposi"il să le vor"ească& 0!t ţinea plim"area era# s#praveg. fericirea mea.o.iar $i n#mai cinci min#te ca să ţi piară completamente po*ta de r!s& 5e *iecare dată c!nd călc!i#l i%"ea păm!nt#l( d#rerea te *#lgera p!nă 'n ţeastă& Acest gen de plim"are era invenţia personală a 3Cier#l#i3& +n domeni#l să# *oarte limitat( 3Cier#l3 era #n geni#& S&5& i$tii veniţi să l ia pe locotenent#l O.Servici#l de 0ontrain*ormaţii #n raport de patr# r!nd#ri as#pra *ig#rii c# C #l& 0ele patr# r!nd#ri *#ră trans*ormate la i#ţeală 'n KB de pagini "ine #mpl#te& /e prima pagină( 'n dreapta s#s( se aplicase o $tampilă ro$ie< 3GeAados3& Ac#%at#l dispăr# *ără să lase o #rmă( ca #n gră#nte de pra* s#*lat de v!nt& 6a)oritatea ac#%aţilor re%ista# cam o oră( d#pă care mărt#risea# $i se ap#ca# să 'n$ire $i n#mele diver$ilor camara%i( inocenţi sa# n#& >i pentr# locotenent#l O.eaţi de 3Cier3 $i de 3H#ltan3& Stever $i alţi doi pa%nici $edea# pe %id *ăc!nd# se că moţăie( dar n# le scăpa nimic& /lim"area %ilnică era #n adevărat in*ern 'n care pri%onierii tre"#ia# să alerge prin c#rte timp de o )#mătate de oră( o"ligaţi s o *acă ţin!nd# $i picioarele ţepene $i m!inile 'mpre#nate la cea*ă& 0a spectacol era comic( dar a)#ngea# c.ili"raţii se1#ali $i asasini& Aproape că o a#%ea povestind# le prietenilor( 'n timp ce $i sor"ea# ceai#l( ce r#$ine se a"ăt#se as#pra *amiliei& 5ar( 'n acela$i timp( 'n *#nd#l s#*let#l#i să#( 'i va *i rec#noascătoare pentr# că i a *#rni%at asemenea s#"iect de conversaţie& 7ocotenent#l O.lsen era #itat& +n l#ngile ore petrec#te 'n cel#lă( o disperare ad!ncă 'i c#prinsese s#*let#l& 5ar iată că 'ntr o %i 9ătr!n#l $i 7egionar#l veniră 'n vi%ită& 5in clipa aceea '$i regăsi c#ra)#l& Era ca $i c#m o #$ă s ar *i crăpat p#ţin spre l#mea din a*ară& Evident( ei n# p#tea# să l eli"ere%e $i nici n# p#tea# *ace nimic ca să i ameliore%e soarta& 5ar 'l vor ră%"#na& >i . ci doar pe tine 4i-o lume-ntreagă vei avea drept tată.

eara& 6ari#s Alois :osep.lsc.midt& .midt tre"#ie să p#nă el g.i de ci%me c# tălpi dintr astea& Am impresia că s#nt americane& >i să $tii( Stever( că dacă are ceva 'mpotriva d#mitale n# vei 'nt!r%ia s o a*li& — 5ar( pentr# 5#mne%e#( n# $ti# să i *i *ăc#t vreodată ceva& N# l am vă%#t niciodată $i nici n# vrea# să l revăd& Ac#m aproape striga& 8%"#tise să se 'nspăim!nte pe sine 'ns#$i& /#se m!na 'n drept#l g#rii( sc#t#ră din cap( '$i scoase casc. Sta.es So* ?eng= — N#( niciodată( m#rm#ră Stever& 0ine i ăsta= — Un#l care $i "ea 'ntotdea#na ceai#l c# d#$manii& 5ar ceai#l general#l#i era d#lce& >i 7egionar#l *redonă< — Cino( vino( vino moarte& 5#pă plecarea tor( Stever veni 'n cel#la locotenent#l#i O.eamă Stever( n# i a$a= 8ar malac#l din "iro# c# trei stel#ţe pe #măr este Sta.eletica sa stăp!nă( *emeia c# coasa( 'i $opte$te la #rec.e"el #l Sta.lsen& Nimeni n# $tie niciodată dacă are sa# n are ceva 'mpotriva c#iva& 8ar c!nd o a*li( e n genere prea t!r%i#& Ai remarcat( poate( Stever( că merge a"sol#t *ără %gomot& Este sing#r#l soldat din toata armata germană care poartă tălpi groase de ca#ci#c& Are patr# perec.eta( se *recă pe o"ra%( pipăi c# degetele v#lt#r#l de pe m!neca veston#l#i& — N# s#nt dec!t #n amăr!t de O"erge*reiter( care asc#ltă de ordine& Se aplecă con*idenţial către locotenent#l O.lsen& 7a 'ncep#t pălăvrăgi de #na( de alta& Apoi se a$e%ă 'ntr #n mod c# tot#l nereg#lamentar pe martinea pat#l#i $i declară pe nea$teptate< — Sergent ma)or#l ăla mic#ţ( c# *aţa des*ig#rată $i oc.iar ţigări( de$i *#mat#l era inter%is& +l re*#%ară $i *#mară din ţigările 7egionar#l#i& 7a terminarea vi%itei( 7egionar#l ie$i #ltim#l $i oprind# se 'n #$ă se răs#ci către Stever( %ic!nd# i< — /e tine te c.lsen( care stătea( a$a c#m o cerea reg#lament#l( 'n picioare lingă %id#l de s#" *ereastră& — O să ţi sp#n ceva< 3Cier#l3( lepădăt#ra aia( e om#l cel mai peric#los de aici& E Sta"s*eld.ar c# "ere& Ai a#%it vreodată de ceai#l amar al general#l#i T.e pe cine tre"#ie să l e1pedie%e 'n 'mpărăţia morţilor $i( cinci e gata .midt= >i amic#l tă#( s#"o*iţer#l c# nas#l str!m"( e poreclit 3H#ltan#l3( n# i a$a= /#ţin desc#mpănit( Stever dăd# a*irmativ din cap& — 9#n& +n *el#l acesta o să $ti#( %ise 7egionar#l& +ntr o %i o să ne nt!lnim t#spatr#& /oate la #n pa.lsc.eţat p!nă $i măd#va oaselor& Ai %ice că i ne"#n& 7ocotenent#l O.tot#l devenea mai lesne de s#portat c!nd $tiai că cel care te c.lsc.ii de viperă( care sp#nea at!tea t!mpenii( este individ#l cel mai 'ngro%itor din c!ţi am 'nt!lnit vreodată& 0#m a p#t#t #n o*iţer ca tine să primească vi%ita #nei asemenea "r#te= 6i a 'ng.in#ie$te se va tre%i 'ntr o "#nă %i 'n *aţa #n#i "raţ ră%"#nător& 6ic#l 7egionar 'i *otogra*iase c# privirea pe 3Cier3( pe Stever $i pe 3H#ltan3& Stever( care asista la vi%ită( simţi dintr o dată o stranie nelini$te& +ncerca $i el să ia parte la disc#ţie( dar 7egionar#l 'l ţinea la distanţă& S#"it( le o*erise c.otăr!t( el 'i *redonea%ă aria& — O invitaţie la moarte= m#rm#ră Stever $i $i $terse c# dos#l palmei s#doarea de pe *r#nte& N# vrea# să l mai 'nt!lnesc niciodată pe tip#l ăsta& Se sc#lă $i *ăc# c!ţiva pa$i& — Am 'nt!lnit m#lte "estii la R&S&H&A& Tipi care ţi *ăcea# pielea de găină& 5ar ăsta( care a venit să&te vadă( e cel mai 'n*iorător dintre toţi& Te ia c# *rig n#mai #it!nd# te la el& Stever se a$e%ă din no# pe pat& Apoi( nemaip#t!nd# se stăp!ni( %ise< — N are nimic 'mpotriva mea( ce %ici= — N# $ti#( răsp#nse o"osit locotenent#l O.e"el( mare grang#r& 5acă prieten#l celei c# coasa vrea să se distre%e c# #n#l din noi din pricina ta( *ii "ăiat de comitet $i e1plică diavol#l#i ăla că se n$ală dacă se ia de #n prieten& /e Ha#pt #nd Sta"s*eld.lsen dăd# din #meri& — Nimeni n# l *recventea%ă& Sing#ra l#i prietenă e moartea& — 6oartea& N# pricep& E #n asasin= — +ntr #n sens( da( 'ntr alt#l( n#& E n acela$i timp )#decător $i călă#& Sc.

iar c!t p aci să #ite să "ată la #$ă& 0#vintele 'i ţ!$nea# $#voi din g#ră& — 8 aţi vă%#t pe vi%itatorii de la n#măr#l N( Sta"s*eld= / ăla mic# l aţi remarcat= Era drac#l 'n persoană& 3Cier#l3 'l cercetă pe Stever c# privirea& 6i)iţi( oc.et 'ntreg& — ?#mea%ă le l!ngă g#ra de aerisire( locotenente( 'n *el#l ăsta n# se simte *#m#l& 5ăd# să iasă din cel#lă( dar( c.idat c# ar#ncător#l de *lăcări patr# adăpost#ri antiaeriene& N a scăpat nici #n#l& A# ars c# toţii 'nainte să *i ap#cat să %ică 3a#43 /entr# trea"a asta mi a# dat E@ 8& Ce%i $i t#( deci( că n# s#nt #n t!r$elos& Te rog să mă cre%i că mi a venit să #rl# de ci#dă că n am *ost $i e# la Stalingrad& Amic#l tă# mă n*ioară 'nsă& ?olose$te c#ţit#l= Crea# să %ic p#mnal#l= 7ocotenent#l O.ii= N o să #it niciodată oc.i)ă de o"#% 'n "ilă& 5e at!tea decoraţii mergea coco$at& Un idiot de linia nt!i care $i 'nc.iar 'n clipa 'n care se pregătea să 'nc.ip#ia că ne *ace pra* pe noi( cei de aici( c# vitrina l#i de tinic.im"ă c#loarea= 5ar oc.i$orii săi vicleni a"ia se %ărea# prin crăpăt#ra pleoapelor& — N# te enerva( Stever& Era# ni$te amăr!ţi& 6ititel# cred că era "eat& 0!nd pleca l am a#%it *redon!nd ceva ci#dat despre moarte& 5acă n# era "eat( at#nci căpătase pro"a"il o sc.i#l= Să n# ţi 'nc.ii& >i m!inile= Era# m!ini *ăc#te să s#gr#me& 3Cier#l3 l#ă permis#l de vi%ită care era 'n *aţa l#i( pe masă( $i citi c# )#mătate de Q- 5as Eiserne @re#% 88 @lasse< 0r#cea de *ier( clasa a 88 a .ip#i că mi e *rică& N# mă tem de nimic pe l#me& Fi o pot sp#ne toţi care mă c#nosc& 0ele do#ă cr#ci de *ier le am c!$tigat 'n /olonia( $i %ă# că n a *ost a$a #$or acolo& Am *ost sing#r#l din companie decorat& E1plică i $i asta prieten#l#i tă#& >i e# s#nt com"atant& 7a Sesta /lata am c#răţat #n pl#ton 'ntreg& /entr# asta am căpătat E@ 88Q-& 7a Car$ovia am lic.lsen& — Uită te( am aparţin#t regiment#l#i -G cavalerie care e la /aris& 6ăgarii ăia m a# dat a*ară $i m a# trimis aici& E# n am cer#t o niciodată& 5impotrivă( de c!teva ori am solicitat să plec( dar 3Cier#l3 n# vrea să se despartă de mine& Fine la mine 'n timp ce e# n# l pot s#*eri& Sp#ne i individ#l#i c# m#tra plină de cicatrici că l voi a)#ta c# plăcere să p#nă la"a pe 3Cier3 $i pe 3H#ltan3 $i dacă va avea nevoie de #n ali"i d#pă ce o să i c#reţe( voi )#ra pe toţi s*inţii( c# m!na pe 9i"lie( că i nevinovat& — N# cre%i 'n 5#mne%e#( Stever= — N# prea& — N# te ai r#gat niciodată= — 5oar o dată( sa# de do#ă ori( c!nd m am a*lat 'n*#ndat ră# de tot 'n mocirlă& Ac#m o să mă oc#p p#ţin de tine( locotenente& >i am să ţi găsesc ceva de citit( dar "agă de seamă să n# te prindă 3Cier#l3& 5e 3H#ltan3 să n# ţi *ie teamă( n are ce că#ta 'n cel#lele mele& Uite $i ni$te ţigăni& 8a le( "ătr!ne& S#ntem prieteni( n# i a$a= Stever 'ndesă s#" saltea #n pac.lsen dăd# a*irmativ din cap& Stever se c#trem#ră $i tr!nti 'n #rma sa #$a cel#lei& Se d#se p!nă la spălător( '$i v!r' cap#l s#" ro"inet#l de apă rece $i stăt# a$a cinci min#te& Se simţea al drac#l#i de prost& 7ocotenent#l O.idă #$a( se răs#ci $i sp#se< — +n seara asta căpătăm raţia de ciocolată& Am să ţi o da# pe a mea& Am s o p#n pe re%ervor#l de apă ca s o poţi l#a c!nd ai să te d#ci la closet( dar *ă mi servici#l ăsta $i e1plică i amic#l#i tă# că s#nt #n tip corect& G!nde$te te la tot ce risc pentr# tine& 6i ai *ost simpatic din moment#l 'n care te am vă%#t& N ai o"servat că ţi am *ăc#t $i #n semn c# oc.lsen respiră ad!nc& Nete%i pat#l pe care $e%#se Stever& Apoi se lăsă pe el $i $i c#prinse cap#l 'n palme& Ac#m 'i era mai "ine& Avea aliaţi& 5#pă ce O"erge*reiter #l Stever se răcori s#" ro"inet( *#gi c!t p#t# de i#te de a l#ng#l coridor#l#i $i intră 'n "iro#l 3Cier#l#i3& ?# c.ele& Stever se a$e%ă pe sca#n $i $i $terse *r#ntea& — 0e m#tră4 /!nă $i #n#i cani"al i ar *i r#$ine să ai"ă #na la *el& Aţi remarcat cicatricea aia l#ngă care i tăia o"ra%#l $i care $i tot sc.Fi o sp#n cinstit( tip#l ăsta mititel n# mi place deloc& O să cer să *i# m#tat& N# mai vrea# să răm!n aici& Simt că se apropie *ini$#l& Toţi cei care a# scăpat de aici vor reveni 'ntr o %i 7ăm#re$te l că n# am a)#as aici 'ntr acela$i *el ca 3Cier#l3 sa# 3H#ltan#l& Am *ost m#tat& Scoase livret#l militar( $i l arătă( ca dovadă( locotenent#l#i O.

rer #l S&5& /a#l 9ielert 'n persoană= >i n# o para*ă( ci o adevărată semnăt#ră c# stilo# $i cerneală& /#r $i simpl#& A$a ceva n# se poate 'nt!mpla& Ar *i o dovadă de degradare #mană& Un om normal( care are posi"ilitatea( se serve$te de para*ă& 0.ang.estii n# se descoperă dec!t la o revi%ie serioasă $i să $tii că te ai ars( Stever( dacă te ai servit de para*a mea *ără 'nc#viinţare& — 5e ce a$ *i *ăc#t o= — S ar p#tea găsi o s#medenie de motive( Stever& 3Cier#l3 se instală mai comod pe sca#n( casă se poată "#c#ra 'n voie de s#rescitarea l#i Stever& /oate din lipsă de "ani& /oate pentr# rec.e"el( $i d#mneavoastră *aceţi parte dintre oamenii inteligenţi& 3Cier#l#i3 'i sări m#$tar#l& — 8a aminte la ce sp#i( Stever& N# #ita că e$ti doar #n O"erge*reiter& A"ia ai ap#cat să *ii clasat printre oamenii inteligenţi& 5ar să lăsăm drac#l#i toate astea $i să e1aminăm mai atent acest permis *alsi*icat& +mi sp#ne mie ceva că 'n c#r!nd 'i vom avea aici pe cei doi& — Să mi ierte 5#mne%e# păcatele4 e1clamă Stever& 5acă 'ntr adevăr se 'nt!mplă min#nea asta( o să merg o dată pe l#nă la "iserică $i am să sta# do#ă ceas#ri la sl#)"ă& >i mă )#r că de *iecare 0răci#n o să p#n ni$te *lori la icoana ?ecioarei& Să n# #ităm că 'n perioada asta a an#l#i *lorile s#nt sc#mpe& Să l văd pe diavol#l ăla mic 'nlănţ#it la noi aici4 +i scot oc.voce< — ?eld.el#l( d#mne%eii $i iad#l mă sii4 Uită te la semnăt#ra asta& — 5aJ ce are semnăt#ra= 'ntre"ă mirat Stever& — O"erge*reiter Stever( te socoteam om inteligent& Altminteri de m#lt te a$ *i e1pediat 'ntr #n "atalion de mar$& N# *recvente% dec!t persoane inteligente& 0eilalţi te ndo"itocesc& 0re%i că a$ *i a)#ns ceea ce s#nt dacă n# mă serveam de creierii mei= Uită te "ine la semnăt#ra asta( Stever( ce drac#J=4 Stever st#die atent semnăt#ra $i *# nevoit să $i mărt#risească sie$i că n# găsea nimic ci#dat& Se *eri s o sp#nă c# glas tare& +n loc de asta( răsp#nse pr#dent( lăs!nd# $i o portiţă de scăpare& — Uitaţi( ac#m că mi aţi atras atenţia( e 'ntr adevăr ceva care n# i normal 'n semnăt#ra asta& — Evident( strigă 3Cier#l34 Te ai prins $i t#4 Fi s a# desc.e"el #l Silli 9eier $i sergent#l ma)or Al*red @al"& — Ăsta i4 strigă Stever& Al*red @al"& O să mi ad#c aminte de n#mele acesta& Se ap#cară 'mpre#nă să e1amine%e permis#l de vi%ită& 5eodată 3Cier#l3 tresări& — Ar.iar $i t# te serve$ti de a mea& — N am *ăc#t o niciodată( Sta"s*eld( protestă indignat Stever& 3Cier#l3 r!n)i per*id& — S ar p#tea s o *i *ăc#t *ără să ţi dai seama( Stever& Asemenea c.i%iţionarea #n#i prod#s pe care #rma să l vin%i pe s#" mină& O asemenea para*ă poate sl#)i la m#lte c.estii( Stever& O $tii la *el de "ine ca $i mine& ?aci parte din oamenii inteligenţi $i ă$tia s#nt c# toţii( 'ntr o măs#ră mai mare sa# mai mică( "andiţi& — 5ar( Sta"s*eld..are& — Stever( ai per*ectă dreptate( semnăt#ra asta e *alsi*icată& Noroc că ai vă%#t o& Stever *# c!t pe aci să proteste%e& E1amină din no# semnăt#ra $i n# 'nţelese de ce ar *i ea *alsă& — Ce%i t#( Stever( contin#ă 3Cier#l3( am vă%#t dest#le permise de vi%ită de c!nd s#ntem 'n co$melia asta( dar poţi să mi sp#i c!nd ne a venit vre#n#l semnat Standarten*L.ii& /e toţi dracii( dacă n o *ac& 3Cier#l3 '$i *recă m!inile $i r!n)i< — 0#m a *ăc#t 3H#ltan#l3 c# maior#l de la stat#l ma)or= — +ntocmai4 strigă ent#%iasmat Stever& 0# deget#l cel gros& O c!rpă 'n g#ră $i trea"a i gata( *ără %gomot& — 0re%i că ai p#tea o *ace( Stever= Stever '$i s#*lă nas#l& — 0# acest Al*red @al"( da& Hă# că mă simt ac#m mai "ine( Sta"s*eld4 +l $i văd intr!nd aici( escortat de doi tipi de la Gestapo& .isAU $i #mpl# do#ă pa.is o"loanele4 5aJ ţi a tre"#it cam m#lt timp( Stever& Tre"#ie să te c#lci mai devreme seara& Scoase din sertar#l "iro#l#i o sticlă de .

ide ţi plisc#l( RinAen4 N ai să *aci nimic4 R!se *orţat& Era #n "anc( RinAen& Am vr#t doar să ţi torn o gogoa$ă& Urmă o sc#rtă pa#%ă& — N# mă d#ci t# pe mine( Sta.midt( ai că%#t c#mva 'n cap= E ceva care te apasă= A*acerea ta n# mă prive$te de*el& 0on*orm Heeresarmeevorsc.estiile pe care le lăsaţi 'n seama noastră& Noi tre"#ie să *acem tot#l& +ntr o %i ai să mi ceri poate să ţi trimit #n om ca să te scarpine pe "#rtă& Hici că s#nt impertinent= 0# tine am să *i# de c!te ori 'mi place& N# #ita că s#nt Sta"s*eld.midt( 5aJ #n min#t mai devreme mi ai e1plicat că cei doi der"edei a# pătr#ns 'n cel#la #n#i deţin#t "ăgat la secret c# a)#tor#l #n#i permis de vi%ită *als& >i am martori ai acestei 'ngro%itoare declaraţii& Aici posedăm receptoare d#"le( Sta. tanc#ri( "atalion#l 8( compania a 5 a& A# pătr#ns pe "a%a #n#i permis *alsi*icat $i a# vi%itat #n pri%onier a*lat la secret& 3Cier#l3 *ăc# o pa#%ă( apoi #rmă< — 5e rest te las pe tine să te oc#pi( RinAen& E# voi pregăti o cel#lă pentr# @al"& Sp#ne le poliţi$tilor că tre"#ie să l ad#că 'n lanţ#ri& 7a capăt#l celălalt al *ir#l#i( ?eld.isoarea ta4 Stever( care ţinea celălalt receptor( 'l scăpă din m!nă ca $i c!nd l ar *i *ript& 0#prins ca de #n c!rcel( 3Cier#l3 '$i 'ng.iţi saliva& — Ai 'nne"#nit( RinAen= re#$i el să 'ngaime& +ţi e1plic că m am g!ndit doar că permis#l ar p#tea *i *als& — Asta o sp#i t# ac#ma( Sta.lsc.otăr!ri& /res#p#n deci că( dacă n# te ai ţicnit de a "inelea( cei doi s#nt de m#lt priponiţi& Ac#m( că am a#%it de toată tără$enia asta( mă voi d#ce la proc#ror#l de servici#( locotenent colonel#l Segen( $i l voi an#nţa că ai 'nc.lsc. aprilie -NKB( paragra*#l -G( articol#l M( c!nd o asemenea trea"ă se 'nt!mplă 'n sector#l tă#( e$ti o"ligat să 'nainte%i #n raport& Sper 'nsă( 'n propri#l tă# interes( că tot#l n a *ost dec!t #n vis #r!t& /ermis *alsi*icat= 0ontact ilegal c# #n deţin#t a*lat la secret= 0e "lestemăţie4 Nădă)d#iesc că i ai arestat pe cei doi 'nainte de a *i părăsit 'nc.lsc.midt& S#nt *oarte neră"dător să văd permis#l de vi%ită $i 'ncă $i mai neră"dător să i văd pe cei doi arestaţi( dar 'n clipa asta mă pornesc la QG 9#letin#l O*icial al Armatei .e"el Sta.icoti< — 8a sp#ne mi( Sta.lscmidt& Ha#pt #nd Sta"s*eld.e"el Sillie 9eier2 sergent ma)or Al*red @al"& Reperea%ă l mai ales pe ăsta din #rmă& E #n diavol care a s#*erit #n $oc nervos $i ac#m #m"lă ameninţ!nd pe toată l#mea& 0e *el de ameninţări= 0e ţi pasă ţie( ve%i ţi de trea"a ta $i *ă ce ţi sp#n& S#nt am!ndoi din s#"#nitatea de pa%ă a regiment#l#i G.isoarea garni%oanei& A# *ost pe aici 'n vi%ită doi der"edei& Ai #n creion( "ă( păd#c.lsc.midt de la 'nc.ri*tQG N.lsc.is doi indivi%i& Apoi voi veni să i l#ăm pentr# interogatori#& /e 3Cier3 'l ap#cară toate nă"ădăniile& ?#rios( dăd# #n $#t 'ntr o cască care era pe )os imagin!nd# $i că n# i cască( ci RinAen& — +nc.isoarea ta e$ti sing#r#l2 stăp!n pe .e"el& Notea%ă( RinAen< ?eld.e= 9ine'nţeles că ţie& 0ine altcineva ai vrea să *ie= N ai să *aci niciodată parte dintre persoanele inteligente( RinAen& Hale$ti prea m#lte paragra*e& Hai( ap#că te să note%i n#mele( $i mai repede4 ?ir ar să *ie4 N am timp de pierd#t c# tre"#ri dintr astea& >tii *oarte "ine c!t s#ntem de oc#paţi c# toate c.N din G.midt4 Asc#ltă mă ac#m< toată povestea asta s a 'nt!mplat la tine( 'n sector#l tă#( $i ne ai e1plicat n# o dată că 'n 'nc.midt& — N# te enerva( RinAen& N# mi pasă de martorii tăi& N am %is niciodată că permis#l era *als& Am %is n#mai că pres#p#n asta& RinAen r!se& — >tii că e$ti "ine( Sta.e"el #l RinAen c.lsc.e"el #l RinAen( prim#l secretar al proc#ror#l#i militar& — Ei( RinAen( t# e$ti= 'ncep# el c# insolenţă& 5e ce drac# n# te pre%inţi ca să $tie om#l cine p!rţ!ie la capăt#l celălat al *ir#l#i= Aici Sta.midt& 0ine a eli"erat permis#l= — 3?r#mos#l /a#l3& N#mele 'i scăpă *ără voie& 6ai "ine $i ar *i m#$cat lim"a& Ac#m se v!r!se 'n mocirlă p!nă n g!t& N# mai p#tea da 'ndărăt& RinAen r!se& — N a$ %ice c ai *i prea isteţ( Sta.3Cier#l3( sig#r pe sine( dăd# apro"ator din cap& Se simţea tare pe po%iţie& Ap#că tele*on#l $i l cer# pe ?elde.lsc.e= 0#i 'i %ic păd#c.

midt( 'n ce măs#ră mă pot interesa #ni*ormele tale& Ai 'mpr#m#tat de la mine o s#tă de mărci c# MB-a s#tă do"!ndă( iar ac#m negi& ?ie c#m %ici t#( dar e# mă d#c c.estia aia c# 'mpr#m#t#l& +mi ad#c *oarte "ine aminte că era vor"a de MB la s#tă( dar $tii $i t#( 'n tre"#ri dintr astea proteste%i din o"i$n#inţă& 6 a l#at g#ra pe dinainte& — 9#n& E n reg#lă( răsp#nse dest#l de rece RinAen& A$tept deci să mi restit#i "anii( incl#siv do"!nda( cel t!r%i# m!ine la pr!n%& — +ţi )#r( /a#l( că vei avea p!nă la #ltim#l pitac& O să p#n "anii 'ntr #n plic 'nc.isese& 0!teva sec#nde( 3Cier#l3 privi ai#rit tele*on#l& — 0e a %is= 'ntre"ă Stever( care( ca să n# se compromită la tele*on( se retrăsese 'ntr #n colţ& — Tacă ţi *leanca4 #rlă ma)#r#l $i repe%i #n $#t 'n co$#l c# .midt se *ăc# că n# vede c#m Stever dădea din cap protest!nd violent& — A)#tă mă să ies din 'nc#rcăt#ră( /a#l& — /oţi *ace do#ă l#cr#ri( Sta.ită $i( 'n *el#l ăsta( răm!i lini$tit& 5ar dacă are măcar #n dram de minte( o să ţi r!dă 'n nas $i o să se spele pe m!ini& +n acest ca%( o să te tre%e$ti 'ntr o 'nc#rcăt#ră din cele mai 'mp#ţite& 6ai poţi *ace $i altceva& Să n# i sp#i nimic comandant#l#i tă# $i să tele*one%i direct la Gestapo& 5acă o *aci( te s*ăt#iesc să *ii *oarte atent $i să ţi c!ntăre$ti *iece c#v!nt& Ar *i "ine ca 'nainte de a s#na să procede%i la o repetiţie generală& 5acă permis#l e "#n( o să te tre%e$ti c# 3?r#mos#l /a#l3 pe cap $i at#nci vei %"#ra 'n doi timpi $i trei mi$cări din post#l tă# de gardian $e* al 'nc.ip#i că a *ost #n vis= 8ar e# te invit diseară să tragem #n c.lsc.lsc.isoare& Coi mai invita vreo doi "#ni amici& .iar 'n sec#nda asta la locotenent colonel#l me#& Se a#%i #n declic& RinAen 'nc.isorii& 5acă e *als( 'ţi vor cere imediat să i vadă pe cei doi indivi%i& /!nă $i #n copil de ţ!ţă ţi ar p#tea sp#ne ce se va 'nt!mpla c!nd vor constata că i ai lăsat să plece pe t!l.lsc.!rtii( care $i răsp!ndi conţin#t#l pe )os& Apoi ocoli de do#ă sa# de trei ori "iro#l( sc#ipă *#rios 'n portret#l l#i Himmler( agăţat pe perete( $i se ap#că să l ocărască& — Toate astea s din pricina ta( idiot#le4 5e ce drac#J n ai rămas 'n 9avaria= +n.imdt= Am impresia că se petrec l#cr#ri ci#date pe acolo( pe la tine& — >tii *oarte "ine cine i prime$te $i cine i cond#ce a*ară pe cei care vin aici& E# $i n#mai e#& N# *ă pe idiot#l& 6ai "ine dă mi #n s*at& E$ti at!t de desc#rcăreţ( RinAen( $i te am socotit 'ntotdea#na drept prieten& — Uite( pro*it!nd de *apt#l că e$ti la tele*on( contin#ă c# răceală RinAen( sper că n ai #itat cele -BB de mărci pe care ţi le am 'mpr#m#tat $i nici că do"!nda era de MB la s#tă= — >tii *oarte "ine( RinAen( că s#nt pe )antă& +n moment#l de *aţă 'mi merg prost a*acerile& Am c#mpărat do#ă #ni*orme negre $i a tre"#it să plătesc pentr# o perec.ăţă tele*on#l $i l cer# din no# pe ?eld.locotenent cotonel#l Segen( ca să l previn de s#rpri%ă& Rest#l te prive$te( Sta.e* la mine 'n "iro#& >tii că n# mi place să mi scot nas#l a*ară din 'nc.ii săi mici $i vicleni se l#minară& :#"ilă 'n receptor& — /a#l( mi a venit o idee trăsnet& Crei să #iţi de disc#ţia noastră= Să ţi 'nc.e de ci%me o*iţere$ti de patr# ori preţ#l& 0a Sta"s*eld.e"el( oric#m( n# mi pot permite să #m"l# ca #n coate goale& >i 'npl#s( s#ta de mărci a *ost dată *ără do"!ndă& — N# văd( Sta.lsc.midt& Apropo( $tii că se *ormea%ă #n "atalion de mar$ 'n cadr#l regiment#l#i de in*anterie $i că se ca#tă *oarte tare s#"o*iţeri cali*icaţi= — /otole$te te( RinAen& 0e drac#J( 'ncep# #mil 3Cier#l3& 7asă l 'n pace pe locotenent colonel#l tă#& Noi( ce$tilalţi( s#"o*iţerii( tre"#ie să ne ţinem #măr la #măr& Altminteri( se d#ce nai"ii tot#l& N# $ti#( %ă# a$a( dacă permis#l e *als sa# n#& A *ost doar o idee care mi a trec#t prin cap $i n am arestat pe nimeni& 0ei doi indivi%i s a# cărat& — S a# cărat= se miră RinAen( care i%"#tea c# gre# să $i asc#ndă plăcerea dia"olică& 5ar ce( la tine se intră $i se iese ca ntr o moară= 0ine le a desc.is poarta( Sta.midt& +i poţi tele*ona comandant#l#i tă# $i e1plica a*acerea& 5acă este 'ndea)#ns de idiot o s o 'ng.is( pe care o să l da# l#i Stever& Sta.lsc.e"el #l RinAen& — /a#l( 'ncep# el c# o voce mieroasă& Aici Alois& Asc#ltă( iartă mă pentr# c.iar dacă mi ai da #n milion $i tot n a$ vrea să *i# 'n clipa aceea 'n pielea ta& 3Cier#l3 s#gea #n creion( medit!nd& Aproape că i se a#%ea# creierii c#m sc!rţ!ie& Apoi oc.ari& 0.

iar timp#l necesar< *i1 do#ă min#te $i KB de sec#nde& — Ai #n *el ci#dat de a 'nţelege gl#ma( "om"ăni 3Cier#l3& +n orice ca%( n o să le vină niciodată ideea să mă "age 'n aceea$i companie c# ăia de i am aici& — O.midt& Am #n post e1p#s( dar *oarte agrea"il( $i n am deloc c.e"el Sillie 9eier $i #n sergent ma)or( Al*red @al"( din regiment#l G.ip de rămas "#n& 0!teva sec#nde( 3Cier#l3 contemplă tele*on#l& Avea o sen%aţie ci#dată( ca $i c#m i s ar 'nv!rti cap#l& Era ca #n om care se a*lă 'n mi)loc#l de$ert#l#i( *ără apă( *ără "#solă& 5aJ dacă s "olnav= se g!ndi el& +n vreme de ră%"oi apar at!tea maladii stranii4 '$i pipăi p#ls#l& Apoi 'l privi pe Stever& — /oate că a$ *ace mai "ine dacă m a$ pre%enta la doctor& 6ă simt cam prost( Stever& 0!t timp a$ sta la in*irmerie( ai p#tea *oarte "ine să mi ţii loc#l& Stever păli& — N# cred că ar merge( Herr Sta"s*eld.e*#l de diseară să *ie #n "anc.midt& N#mai că n# ţine& 0#no$ti reg#lament#l& +nainte de GK de ore tre"#ie să trimiţi la emitent toate permisele vi%ate 'n preala"il $i c#m pe acesta e1istă o semnăt#ră e1cepţională( ţi se va repro$a că n ai tele*onat spre veri*icare& Aici( 'n "iro#l nostr#( n# $tim $i n am a#%it nimic& — +i tele*one% comandant#l#i( sp#se 3Cier#l3& N o să mi *ie gre# să l *ac pe do"itoc#l ăla să mi 'ng.midt( dacă te invidie% c!t de c!t& S ar p#tea ca c.isoare c# #n permis de vi%ită *als& ?als#l a *ost descoperit a"ia d#pă plecarea celor doi oameni& Urmă o l#ngă tăcere( apoi comandant#l 'ntre"ă sc#rt< — /e cine a# vi%itat= — /e locotenent#l de re%ervă 9erat O.e* să a)#ng 'ntr #n "atalion de mar$2 pe de altă parte( 'nsă( ideea ta n# i tocmai rea& /re*er să n# am nimic de a *ace c# permis#l tă#& 5eci( am #itat mica noastră conversaţie de dimineaţă& +mi amintesc doar că m ai invitat pe diseară& 7a c!t să vin= — 0ătre ceas#rile opt( drag#l me# /a#l( strigă "#c#ros $i #$#rat 3Cier#l3& E$ti #n adevărat prieten& Onoarea corp#l#i de s#"o*iţeri& Asta am sp#s o 'ntotdea#na& Ac#m voi *ace să dispară "lestemat#l ăla de permis& Să n# $ti# de el& O să da# pe g!t #n pă.lsc.i in sl#)"ă& — 3H#ltan#l3 e #n "o#( decise 3Cier#l3& Apoi( l#!nd "r#sc o .i $i respiră mai i#te& Simţea c#m comandant#l 'i scapă printre degete& 3/lo$niţă( g!ndi el& /lo$niţă ticăloasă& A$teaptă să mi pici 'ntr o %i ca deţin#t43 Se *ăc# mic de tot pe sca#n $i $#$oti c# o voce ce a"ia se mai a#%ea< — Gestapo 8C G a( domn#le maior& — 0ine a semnat permis#l= 3Cier#l3 respiră %gomotos& Nimic n# l mai p#tea salva& — Standardten*L.lsen( m#gi 3Cier#l3& — 8diot#le( vrea# să $ti# al c#i e deţin#t#l& 3Cier#l3 clipi din oc.otăr!re( ridică receptor#l $i 'l cer# pe maior#l Roten.lsc.midt raportea%ă că #n an#me ?eld.rer #l S&5& /a#l 9ielert( declară el c# )#mătate de glas& Ac#m( 3Cier#l3 $edea contempl!nd din no# tele*on#l m#t& 7#ă permis#l $i 'l p#se 'n drept#l l#minii& Era o "#cată de .e"el4 3H#ltan#l3 ar *i mai cali*icat dec!t mine ca să vă 'nloc#iască& 5e alt*el e $i mai vec.a#sen( comandant#l 'nc.ărel $i o să #it de toată ai#reala asta& — Evident( ar *i "ine să *ie a$a( Sta.( oric!nd e plăc#t să 'nt*lne$ti vec.ită găl#$ca& — +ncearcă( s#geră RinAen& Aici( la noi( nimeni n are trea"ă c# povestea ta& +n loc#l tă#( l a$ pre*era de departe pe comandant ciracilor 3?r#mos#l#i /a#l3& Să *i# al drac#l#i( Sta.lsc.i prieteni $i să pălăvrăge$ti c# ei despre vrem#rile "#ne de altădată( 'l consolă RinAen( 'n c.lsc.e"el #l Sta. tanc#ri( *ăc!nd parte act#almente din "atalion#l de pa%ă al Ham"#rg#l#i( s a# pre%entat aici la 'nc.et de adio $i ca m!ine să măr$ăl#ie$ti c# o companie spre *ront& 7#cr#rile astea merg i#te de tot& ?#rier#l n are de completat dec!t patr# r!nd#ri& Odată am cronometrat c.!rtie o"i$n#ită( din cele ie*tine& O pipăi a$a c#m pipăie #n specialist care aprecia%ă o "#cală de mătase e1cepţională& +n acela$i timp 'l *i1a pe Stever( al căr#i o"ra% "ron%at '$i pierd#se c#loarea& .— Să #it= 'ntre"ă mirat RinAen& Sincer vor"ind( este *oarte gre#( Sta.isorii& A#%ind vocea scr!$nită a s#perior#l#i( sări invol#ntar de pe sca#n& — 5omn#le maior( răcni el 'năsprind# $i glas#l& Ha#pt #nd Sta"s*eld.

otăr!re ce *#sese mere# am!nată& Tre"#ie să termin $i c# asta( '$i sp#se el( $i *ăc# n#măr#l detestat< -BBB-& 5ar( enervat c#m era( "ăgă deget#l alăt#ri $i *ormă #n alt n#măr& 0!nd pentr# a do#a oară gre$i( se porni să #rle ca #n ap#cat< — 7a drac#J c# "ide#rile voastre& Fineţi vă la"ele departe de tele*on( at#nci c!nd n# s#nă pentr# voi& Că arăt e# cine s#nt( lasJ pe mine4 0e do"itoci4 se ntoarse el spre Stever& ?ac ceva pe "ide#rile lor& A treia oară re#$i să *acă n#măr#l cel "#n& ?# vi%i"il terori%at c!nd o voce #rs#%ă 'i răsp#nse& — /oliţia Secretă de Stat( secţia Stadt.ip#i( pesemne( amice că e$ti $mec.i& 3+ţi 'nc.i"rit#l& /entr# asta ar *i tre"#it să *ie $i s#"o*iţer( $i inteligent& 5#pă #n s*ert de ceas( ridică de )os sca#n#l $i se lăsă greoi să cadă pe el& Scotoci ceva printre .!rtiile de pe "iro#& — 0e grămadă de "alegă4 strigă el descoperind lista c# n#merele de tele*oane $i parc#rg!nd o c# deget#l& Stever( care l privea din colţ#l să#( g!ndi că e moment#l să i vină 'ntr a)#tor& — N#măr#l e -BBB-( Sta"s*eld& — +l $ti# $i e#( *ir ar să *ie( "#"#i 3Cier#l3 ar#nc!nd *#rios pe )os lista& O tăcere grea se lăsă 'n "iro#& Stever se ap#că să toarne apă 'n vasele p#se pe calori*er& 3Cier#l3 'l o"serva interesat& — Aer#l devine prea #scat( Stever( c!nd n# i apă 'n vase& 0e se nt!mplă c# i%menele pe care deţin#ţii de drept com#n tre"#ia# să le c!rpească= S#nt gata= — N#( răsp#nse Stever& 8 am tras o săp#neală Ge*reiter #l#i Seil( dar el $i ceilalţi doi de acolo s#nt ni$te terc.#l era stră"ăt#t de #n m#get l#ng $i contin##& Atac#l d#ră GB de min#te( dar %ona vi%ată *#sese partea de s#s a port#l#i& 5in no# 3Cier#l3 $i Stever se regăsiră 'n "iro#& At#nci( prim#l l#ă o .iţi saliva $i c# mare gre#tate re#$i să 'ngaime #n raport& .a#s"rLcAe& 3Cier#l3 '$i 'ng.er( g!ndi el( dar( 'n ceea ce mă prive$te( te n$eli& 5acă 'n trea"a asta e# 'mi *r!ng g!t#l( t# o să ţi *r!ngi spinarea& 5acă va tre"#i să plec c# o companie de mar$( ai să mi ţii tovără$ie& Com măr$ăl#i m!nă n m!nă&3 Se ridică "r#sc răst#rn!nd sca#n#l $i( 'ng!nd#rat( 'ncep# să măsoare camera& 0a din 'nt!mplare( l#ă #n "ăţ de c..e"el( veţi găsi d#mneavoastră #n mi)loc de a ie$i din 'nc#rcăt#ră& 3Cier#l3 dăd# de c!teva ori din cap( privind# l c# străr#inţă drept 'n oc.— Stever( constată el con*idenţial( s#ntem 'ntr o 'nc#rcăt#ră de toată *r#m#seţea& 0e drac#J e de *ăc#t= /răpădit#l ăla de RinAen s a spălat pe m!ini( dar lasJ că i vine $i l#i r!nd#l& E plin de i*ose *iindcă 'l a)#tă 'n *iecare %i pe 'mp#ţit#l să# de proc#ror să $i 'm"race manta#a& Secăt#ra asta mică a #itat insă că 'nainte de armată era "ăiat de prăvălie la #n lăptar& O să se ntoarcă el la sticlele l#i( mă )#r pe ce am mai s*!nt( $i o să *ac 'n a$a *el ca el să vină să mi p#nă sticla c# lapte 'n *aţa #$ii& >i o să mă pl!ng 'n *iece %i de el& 8ar comandant#l ce cre%i că e= O lepădăt#ră& O să 'nveţe $i el să mă c#noască& Stever( p#ne ţi 'n *#ncţi#ne materia cen#$ie& 0#m procedăm= Stever( pe care perspectiva de a *i amestecat 'n a*acerea asta n# l 'nc!nta de*el( răsp#nse pr#dent< — Herr Sta"s*eld.ea& E cam m#ltă negli)enţă 'n sector#l 3drept com#n3& 3Cier#l3 apro"ă din cap c# #n aer o"osit& — 0red că a sosit timp#l să i e1pedie% 'ntr o companie de mar$& 0e drac#J& 5oar n# le o tre"#i #n an 'ntreg ca să c!rpească ni$te i%mene& 0.iar 'n clipa aceea sirenele se porniră să #rle& 3Cier#l3 $i Stever '$i regăsiră c#ra)#l& — Uite i pe canadieni( constată Stever& — Hai să co"or!m 'n pivniţă( prop#se 3Cier#l3& Să l#ăm $i .ea "erc.isAU #l c# noi& /oate dă 5#mne%e# $i ar#ncă o "om"ă peste Gestapo& — >i peste comandant( visă c# 'nc!ntare Stever& — >i peste idiot#l ăla de RinAen $i toţi proc#rorii l#i( r!n)i 3Cier#l3& 5acă s ar 'nt!mpla a$a ceva( pe cinstea mea că a$ trimite o scrisoare de m#lţ#miri aviaţiei canadiene& Goniră c# toată vite%a spre pivniţă( 'n timp ce vă%d#.i"rit din scr#mieră $i l asc#nse s#" gi#rgi#vea( 'n a$a *el 'nc!t a*ară să iasă doar #n căpeţel& +n *el#l acesta va avea prile)#l să l 'n)#re "ine pe deţin#t#l c# c#răţenia( #n căpitan de cavalerie( care a$tepta să plece la Torga#& 8diot#l n# va găsi niciodată c.

rer4 5eta$!nd *iecare sila"ă( /a#l 9ielert contin#ă< — Te *ac responsa"il de tot ce e 'n legăt#ră c# acest ca%& 5acă deţin#t#l se sin#cide c# a)#tor#l vre#nei otrăvi introd#se prin *ra#dă( vei *i sp!n%#rat& 3Cier#l3 n# mai i%"#tea să $i stăp!nească d!rd!it#l gen#nc.isoarea e o cocină "lestemată( iar ca%arma o "aracă 'mp#ţită& 7a #n moment dat *# nevoit să se oprească( ca să $i tragă s#*let#l& At#nci /a#l 9ielert 'ntre"ă s#av< — Sta"s*eld.ăi #mil 3Cier#l3 *ăc!nd totodată o plecăci#ne 'n *aţa tele*on#l#i& — /oţi ren#nţa la 3domn#l3( 'l in*ormă de la capăt#l celălalt al *ir#l#i gestapovist#l& Aici( la noi( am s#primat 'ncă de m#lt idioţeniile astea pl#tocratice& 3Cier#l3 *# c!t p aci să se sc#%e& Se mărgini la #n sc#rt 3"ine3( "ăt!nd de do#ă ori din călc!ie& — Ai legăt#ra c# Standarten*L.— O clipă( Sta"s*eld.e"el #l#i $i al sergent#l#i ma)or s#nt( de asemenea( *alse= /res#p#n 'nsă că ai procedat 'ncă dem#lt la perc.estia aceasta= 3Cier#l3 m#$că *ir#l de tele*on& Simţi c#m i se nnoadă maţele& +n ordine cronologică( en#nţă n#mele t#t#ror celor cărora le vor"ise& .rer S&5& /a#l 9ielert( gro.( dacă a$ *i e# mai mare peste "araca aia4 7e lipsesc persoanele inteligente& O no#ă voce 'i parveni( *ăc!nd# l să sară aproape de pe sca#n& — Servici#l e1ec#tiv 8C a& 3Cier#l3 se p#se să povestească tără$enia c# permis#l *als& S#doarea 'i $iroia pe *r#nte& ?lanela i se lipise de piele $i $i scărpina "raţele care l m!nca#& — 0ine a semnat permis#l= 'ntre"ă vocea răstită $i impersonală& — 5omn#l Standarten*L.rer4 — >i ce a găsit ad)#nct#l d#mitale= — Nimic( Standarten*L.e"el& 3Cier#l3 sări a#tomat 'n picioare $i răsp#nse< — 5a( Standarten*L.rer #l( scr!$ni vocea& Urmă #n no# %gomot ci#dat 'n tele*on& 3Cier#l3 transpira din răsp#teri& Se simţea "olnav de a "inelea& 5orinţa l#i cea mai mare ar *i *ost să sm#lgă tele*on#l $i să l ar#nce 'n c#rte& +n receptor răs#na #n glas plăc#t2 #n glas care amintea pe cel al #n#i preot& — Aici /a#l 9ielert& 0# ce vă pot servi= 0#vintele ţ!$niră $#voi din g#ra 3Cier#l#i3& N# i%"#tea de*el să se controle%e& /ovestea tot#l talme$ "alme$& 9a g!ndea $i credea că permis#l era *als( "a constata că era& +l den#nţă pe comandant& +l den#nţă pe RinAen& +i den#nţă pe toţi proc#rorii militari din cadr#l armatei a -B a& +i e1plică că toţi s#"ordonaţii săi s#nt ni$te ticălo$i( că 'nc.e"el( oare nimeni n# ţi a sp#s niciodată că e$ti #n idiot= 3Cier#l3 se *oi pe sca#n2 n# $tia prea "ine ce ar *i p#t#t răsp#nde& Era o 'ntre"are pe care 'n cei GM de ani de sl#)"ă n# i o p#sese 'ncă nimeni& +nainte 'nsă de a *i ap#cat să găsească #n răsp#ns( Standarten*L.e"el& 5acă permis#l este 'ntr adevăr *als( pro"a"il că $i n#mele ?eld.e"el( strigă vocea& 6a)#r#l vedea parcă aievea cap#l de mort arginti# de pe c.ilor& ?rica 'l c#prinse( s#gr#m!nd# l aproape& /entr# prima oară 'n viaţa sa ar *i dorit să *ie pe *ront& — /ermis#l de care vor"im( contin#ă 9ielert c# glas#l să# monoton( tre"#ie să *ie remis la "iro#l me# personal( cel t!r%i# 'ntr o oră& >i sc#te$te mă de orice *el de adrese sa# rapoarte& 5e *apt( ia sp#ne mi( c!te persoane ai re#$it să alerte%i 'n legăt#ră c# c.e%iţionarea pri%onier#l#i& >i( evident( a cel#lei& — O"erge*reiter #l Stever( ad)#nct#l me#( a *ăc#t cele de c#viinţă( Stand ardten*L.rer #l contin#ă c# aceea$i voce s#avă $i agrea"ilă& — N# cred că e$ti la 'nălţime( Sta"s*eld.rer& 3Cier#l3 se ridică( se scărpină 'n *#nd $i r!n)i dia"olic privind# l pe Stever( care 'nlemnise 'n colţ#l să#( c# g#ra căscată( #l#it de 'ntorsăt#ra pe care o l#ase povestea asta& — /erc.e%iţia pe care O"erge*reiter #l d#mitale Stever a *ăc#t o a *ost( se vede trea"a( *oarte s#per*icială& Asc#ltă mă c# atenţie( Sta"s*eld.ipi#& +n tele*on se a#%iră ni$te pocnit#ri 'ngro%itoare& N# prea a# aparate "#ne( '$i %ise el& E.

iar 'n clipa aceea& Se opri "r#sc $i %"ieră *#rios la Stever& — ?ir ar să *ie( O"erge*reiter( de ce drac#J stai $i n# *aci nimic= /erc.lsc.ainele de pe el( s*!$iară saltea#a( sparseră practic tot ce era 'n cel#lă( sm#ciră gratiile de la *ereastră( sondară podea#a( pereţii( tavan#l( e1aminară ţ#cal#l $i pe *aţă $i pe dos& Stever re#$i să asc#ndă *aimoasele ţigări pe care i le dăd#se locotenent#l#i O.e"el Sta.en4 Avea sa# n# avea "lestemat#l ăla de deţin#t otravă= /oate că o 'ng.esti#ne& Tele*on#l %"!rn!i& 3Cier#l3 'l privi enervat $i e%ită m#lt 'nainte de a răsp#nde& +n răstimp#l #nei sing#re ore a)#nsese să deteste acest aparat& 5e aici i se trăgea tot ră#l& Ridică p!nă la #rmă receptor#l $i sp#se c# o voce )oasă< — +nc.isoarea garni%oanei& ?apt#l că se pre%enta la mod#l acesta anonim era c# tot#l *ără precedent& 5e o"icei răcnea< 3Ha#pt #nd Sta"s*eld.lsen( 'i cercetară "#căţică c# "#căţică tot corp#l& 5ar n# i%"#tiră să descopere dintele c# pivot 'n interior#l căr#ia era ac#m asc#nsă o min#sc#lă pil#lă gal"enă& O pil#lă conţin!nd at!ta otravă( 'nc!t ar *i p#t#t #cide $i %ece oameni& O otravă pe care mic#l legionar o ad#sese din 8ndoc.lsc.midt34 9lestemat#l de permis stricase 'nsă tot#l& — /ari cam trist( răs#nă la capăt#l celălalt vocea l#i RinAen& 0#m merg tre"#rile= Ai vor"it c# cei deJ la 3Stapo3= 0#m se pre%intă c.lsen( 'i sm#lseră .ina& +n timp ce se des*ă$#ra perc.estia= — O.lsen& Gardienii răcnea# $i %"iera# ca ni$te ap#caţi& +$i v!r!ră degetele lor m#rdare 'n nas#l $i 'n g#ra locotenent#l#i O.midt& 9atalion#l#i de mar$ tot 'i mai lipsesc trei s#"o*iţeri& Cor *i 'nc!ntaţi să te ai"ă& Crei să tele*one%= — Ce%i ţi de tre"#rile tale( gro.ii l#i tre"#ie să se găsească aici( pe "iro#l me#( 'n #rmătoarele cinci min#te4 Stever *ăc# o sărit#ră $i ţ!$ni a*ară din "iro#& 6irat( 3H#ltan#l3 'l 'ntre"ă dacă arde pe #ndeva& — Ai s o a*li t#( n avea nici o gri)ă4 *# răsp#ns#l enigmatic al l#i Stever& 8a rapid doi oameni $i vino c# mine& Tre"#ie să cernem ca prin sită cel#la nr&N $i să ad#cem tot ce găsim 3Cier#l#i3& 8ntrară 'n trom"ă la locotenent#l O.— E$ti 'mpărat#l cretinilor( constată 9ielert& 6ă mir că n ai transmis $tirea $i presei& N ai semnat oare niciodată o declaraţie privind secret#l pro*esional= 3Cier#l3 se .e%iţionea%ă la n#măr#l N $i asta imediat& Scotoce$tete l peste tot4 Să mi ad#ci n#maidec!t tot ce are la el4 0.iţea c.a#s"rLcAe nr&M= N ai nici #n motiv at!ta timp .( mai taci $i t# din g#ră( mormăi 3Cier#l3& 0red că voi cere m#tarea& Aici( drept rec#no$tinţă pentr# m#nca ta con$tiincioasă( n ai dec!t neca%#ri $i "ătaie de cap& — Asta i o trea"ă lesne de aran)at( Sta.e%iţia( 3Cier#l3 se nv!rtea de colo p!nă colo 'n "iro#l să# g!ndind# se 'ntr#na la permis $i ar#nc!nd priviri tandre c#legerilor de legi( stiv#ite pe poliţă& Era# cărţi pe care le c#mpărase pe r!nd( 'n anii sl#)"ei sale& 5atorită acestor vol#me groase( se simţea aproape #n legi#itor& 8"ovnicelor sale le sp#nea 'ntotdea#na că este inspector al penitenciarelor& +n c!rci#ma 37a c!rpa ro$ie3( #nde i plăcea l#i să se d#că( toată l#mea i sp#nea 35omn#J 8nspector3( l#cr# care l 'nc!nta& +nvăţase pe de rost #n oarecare n#măr de paragra*e( pe care le cita ori de c!te ori i se ivea oca%ia& O"i$n#iţii 30!rpei ro$ii3 rec#rgea# la el ca la #n consilier )#ridic& 6ai m#lţi dintre ei 'nsă( #rm!nd# i s*at#rile( av#ră de s#*erit amare decepţii& 0eea ce n# $tia# era că( de *iecare dată c!nd 3Cier#l3 avea de a *ace c# o dispo%iţie pe care n# o c#no$tea( inventa pe loc #n paragra* c# re*erire la trea"a 'n c.iar $i păd#c.iar prin minte ideea să de%erte%e& 5eci permis#l era *als& Scoase pe r!nd ni$te s#nete "i%are( care 'l #l#iră pe Stever& N# l vă%#se niciodată pe 3Cier3 'ntr o asemenea stare& N# 'ncăpea 'ndoiala( că%#se complet 'n "#dă& Slavă domn#l#i( el #n#l n# era dec!t #n simpl# O"erge*reiter& 3Cier#l3 se 'nv!rtea ca t#r"at prin cameră ar#nc!nd priviri pline de #ră spre portret#l l#i Himmler& Tot ce se 'nt!mpla era din vina idiot#l#i ăsta de "avare%& Nimic "#n n# venise de acolo& N o să mai "ea niciodată "ere de 6Lnc.ol"ă ai#rit la receptor#l devenit m#t& Avea sen%aţia că s#*let#l 'l părăsise $i că tr#p#l rămăsese sing#r sing#rel #ndeva departe( 'n #rmă& +i trec# c.ăi 3Cier#l3& 6ai "ine dă mi #n s*at& N# $ti# c#m să ies din 'nc#rcăt#ra asta& 6ă g!ndesc 'ntr#na la 3?r#mos#l /a#l3& 5iavol#l 'n persoană& Ac#m vrea să i remit personal permis#l& — Fi e c#mva teamă să mergi 'n Stadt.

ls"Lttel $i Ne#engamme *ac pe ei c!nd se apropie de Stadt.erie( c#noa$te toate s*orăriile( dar e o lepădăt#ră& ?etele pe care le am s#nt $i ele t!r*e de d#%ină& 7e acopăr *aţă de poliţia de morav#ri( dar ele contin#ă să mă *#re& Uite( "#năoară( 7isa de la casă& E a patra oară de c!nd mă an#nţă că i "olnavă $i mi tele*onea%ă c# o voce sleită& 7 am trimis pe Gil"ert( s#ccesor#l l#i E.arele să valse%e& — /#toarea '$i *ăcea de cap c #n tip pe mal#l El"ei4 O doare n cot de casa mea( dar lasJ c o să vadă d!nsa4 — E ntr adeUăr gre#( 5ora& 5e ce n# anga)e%i personal străin= — A( n#( m#lţ#mesc& N am nevoie de a$a ceva& /rea s#nt m#lţi in*ormatori recr#taţi de Gestapo dintre străini $i 'nainte să ap#c e# să %ic 3#*( m a# $i 'n.ar de apă( găsind "aloanele pentr# coniac 'ntr# tot#l ridicole2 prea tre"#ia să le #mpli des& — Ai dreptate( mon amie.ăţat pe mic#l vostr# locotenent& /esemne că era niţel ţicnit de vreme ce a povestit 'n dreapta $i 'n st!nga tot ce a povestit& 7egionar#l dăd# din #meri $i e1amină atent "ă#t#ra sa *avorită( 36ic#l 0aporal3& O "ea dintr #n pa.ică $i m a# t!r!t p!nă la Stadt.iar $i pe cei mai c#ra)o$i& — 0e i aia c#ra)#l( Al*red= Cor"e 'n v!nt& Un l#cr# c# care se m!ndresc an#mite persoane at#nci c!nd n# le ameninţă nimic& N# e1istă oameni c#ra)o$i& 0!nd cei de la Gestapo se p#n serios pe trea"ă( n# le tre"#ie nici %ece min#te ca să l *r!ngă pe cel mai 'ndărătnic& N# e1istă dec!t #n sig#r mi)loc de apărare 'mpotriva lor( $i an#me să $tii ceva compromiţător despre ei& +l ţii 'n .ar#l c# /ernod( mirosind# l& — A.lsen tre"#ie să sl#)ească de e1empl#& 0#no$ti procede#l< 'n moment#l e1ec#ţiei( ca%#l este pre%entat tr#pei& A$a ceva 'i *ace să pălească c.ămesit( care n# lasă c# #na( c# do#ă os#l din g#ră& /orta mi a *ăc#t c#no$tinţă c# #n tip de la "iro#l proc#ror#l#i militar( #n na$parli# ce se *ăle$te c# titl#l să# de doctor( de *apt o canalie căreia am re#$it să i găsesc p#nct#l sla"& A devenit "l!nd ca #n miel#$el $i ne a lăsat să vedem dosar#l& 0opii d#pă doc#mentele Gestapo#l#i& Tot#l a *ost aran)at c#m n# se poate mai "ine& 7ocotenent#l O.ads"rLcAe& — Ai să ve%i c ai să scapi( răsp#nse c# veselie RinAen& E1istă tot#$i $i #nii care s a# 'napoiat d#pă ce plecaseră c# #n "atalion de mar$& 3Cier#l3 n avea de #nde să $tie de vi%ita pe care o *ăc#se 7egionar#l l#i tanti 5ora( patroana 3Uragan#l#i3( 'n a)#n#l dispariţiei acesteia& O*icial( plecase 'n Sest*elia( la o prietenă "olnavă( văd#va #n#i Ga#leiter& 0a de o"icei( se a$e%aseră la o măs#ţă ovală din colţ#l 3Olande%3 al local#l#i& Trăseseră aproape complet perdea#a& +n *aţă avea# o *ar*#rie c# castane coapte& +n timp ce *lecărea# c# voce scă%#tă( sc#ipa# din c!nd 'n c!nd co)ile pe )os& Tanti 5ora '$i plim"ă pe s#" nări pa.ăţat de c.c!t c#get#l ţi e c#rat& — N o *ă pe naiv#l( RinAen& Nimeni n are c#get#l 'ntr at!t de c#rat& /!nă $i gardienii S&5& de la ?#.a#s"r#cAe& Să revenim( 'nsă( la locotenent#l tă#& 5e ce an#me i ac#%at= Crea# să %ic( 'n care paragra* a *ost 'ncadrat= — N.a4 5eci /a#l l a 'n.ăţ#ri n#mai pe cel pe care l poţi compromite& Oricare om e 'nclinat să $i #m*le peste măs#ră propria i gre$eală& 7egionar#l dăd# g!nditor din cap( trase ad!nc din ţigară( dăd# dr#m#l *#m#l#i pe nas $i se aplecă con*idenţial peste masă& ."( mon amie. No#ă( #nora( a$a ceva n# ni s ar 'nt!mpla& >tim c#m să #m"lăm c# $o"olanii t#r"aţi( dar #ite că pe im"ecil#l ăsta 'l c#nosc de m#ltă vreme $i tre"#ie să *ac ceva pentr# el& Tanti 5ora r!n)i $i sc#ipă de%g#stată o castană stricată& — Scroa*a asta de "#cătăreasă ar merita c!teva palme& 8eri s a ap#cat să *acă amor c# #n#l e1act la mi)loc#l pr!n%#l#i& E ceva de groa%ă c# personal#l din %i#a de a%i& ?ac tot posi"il#l ca să am ce i mai "#n& 0onta"il#l me#( de pildă( #n avocat care a *ăc#t trei ani de p#$cărie pentr# escroc. răsp#nse 7egionar#l l#!nd o castană& +$i clăti g#ra c# ce i mai rămăsese 'n pa.ar& 7#nga cicatrice( care i tăia 'n diagonală *aţa( l#cea ro$ie ca o d!ră de s!nge& — 6i e teamă să n# $i piardă minţile( contin#ă el& Gestapo #l e asemenea #n#i d#lă# mare $i .ald( să vadă mai de aproape despre ce e vor"a& Tanti 5ora privi resemnată tavan#l( apoi dăd# "r#sc o violentă lovit#ră de p#mn 'n masă( *ăc!nd pa.

lsen& — 0red că a$ p#tea aran)a pentr# permis( Al*red& O p#nere 'n li"ertate( 'nsă( e prea gre#& 0.i& — 5intr aceia care t#$esc d#pă ce "ea# #n /ernod= 'ntre"ă 7egionar#l& — +ntocmai& 8ndivi%i care p#t a "ere de la o po$tă& Cin aici să 'ncerce c#m e /ernod #l& N# i%"#tesc $i asta i trădea%ă& — /entr# a$a ceva /ernod #l e ideal( apro"ă 7egionar#l& 5emască ipocri%ia& +ţi ad#ci aminte de S&5& ist#l căr#ia i am tăiat "eregata= Tanti 5ora se scărpină 'ntre s!ni& — Taci din g#ră( Al*red& +mi *aci pielea de găină& 6i aţi m!n)it tot gra)d#l me# de "iciclete& E.eara pe tine( 5ora= +nseamnă că tot#$i ai 'mpins l#cr#rile prea departe& — >ti# $i e#= răsp#nse tanti 5ora mi)ind# $i oc.ioane at!ta timp c!t le e *rică de tine( dar dacă depă$e$ti an#mite limite $i le ceri l#cr#ri m#lt prea grele( #ită de teamă $i te m#$că& 7ocotenent#l O.lsen e #n idiot& N# i #n persona) at!t de important 'nc!t să am c.ai 'n pivniţă& /ersonal#l de servici# sosi 'n goană& S#" #na din mese *# desc.epeng& Se n*#ndară 'n pivniţă( #rm!nd o scăriţă 'ng#stă& Sticlele trec#ră din m!nă 'n m!nă& 0# toţii se a$e%ară c!t mai con*orta"il& 5oar Gil"ert( portar#l( rămase s#s& +n ci#da sancţi#nilor e1trem de severe prevă%#te de lege( era# dese ca%#rile de )a* 'n timp#l alarmei& — Uite că se 'ntorc acasă la ei să $i "ea ceai#l aristocraţii ă$tia ai "om"ei4 Alarma d#ră o oră( d#pă care reveniră c# toţii la s#pra*aţă& Tanti 5ora trase de roc.ald a *ost nevoit să scoată sc!nd#rile d#$#melei ca să dispară petele de s!nge& O sirenă se porni să #rle& — Sictir( o alarmă( 'n)#ră tanti 5ora& Um*lă vreo do#ă sticle $i .iar $i căţel#l cel mai "l!nd m#$că dacă vrei să i iei os#l& Ai sp#s o c.eia locantei 9rittei $i n# voi reveni dec!t ca să le #re% "#n venit engle%ilor& 7egionar#l r!se $i $i *recă cicatricea& — Cor să p#nă g.ii $i scărpin!nd# se c# o *#rc#liţă 'n laţele sale nepieptănate& A#d 'nsă #n glas 'ndepărtat care mi $opte$te< 35ora( 'ntinde o3& 5e vreo %ece %ile prea ne a# vi%itat des tipi c# "or#l pălăriei lăsat pe oc.iar eram cel mai pirpiri# din clasă $i n# prea $tiam să mă servesc de p#mni& Asta am 'nvăţat o a"ia 'n 7egi#ne& 5ar am descoperit că i plăcea gro%av nevasta comisar#l#i de poliţie& 5in %i#a aceea a devenit deose"it de drăg#ţ *aţă de mine& 0a $i m#ierea( de alt*el& — 7a %ece ani= r!se tanti 5ora& Erai al drac#l#i de precoce& 6ie mi a# tre"#it -.is #n c.ist& — Nici t#( nici /a#l n o să a)#ngeţi la %d#p& Coi *i aici la ora --& 8e$i 'n stradă& O pipiţă 'i %!m"i provocator $i i cer# o ţigară& O respinse "r#tal< . ani ca să mă prind c#m e *ig#ra& 7egionar#l %!m"i din colţ#l g#rii& — 9#n( d#pă care ai c#mpărat 'nsă locanta asta& N ai p#tea *ace rost de #n permis de vi%ită= >tii c!te ceva pe socoteala 3?r#mos#l#i /a#l3( n# i a$a= 5ar poate n# 'ndea)#ns ca să o"ţii eli"erarea locotenent#l#i O.iar t# mai adinea#ri& 3?r#mos#l /a#l3 este #n $arpe veninos( doar pe )#mătate domesticit& /oţi re#$i cele mai e1traordinare *ig#ri de dresa) c# asemenea lig.ie $i $i scărpină coapsa& — 6erde( %ise 7egionar#l& 0onsolea%ă te& Acolo( s#s( le era la *el de t!r$ă ca $i no#ă )os( 'n pivniţă& — Al*red( o să i da# ac#m #n tele*on 3?r#mos#l#i /a#l3& Cino să mă ve%i m!ine dimineaţă dacă poţi ie$i din ca%armă& Coi 'ncerca să ţi o"ţin permis#l& 5acă n# i%"#tesc( /a#l $i c# mine intrăm la %d#p m!nă 'n m!nă& 7egionar#l se ridică( '$i p#se pe cap "oneta neagră $i trase de marginile veston#l#i sc#rt de tanc.— Ai dreptate( 5ora& /ractic această *ilo%o*ie de la v!rsta de %ece ani& Aveam #n 'nvăţător( o )igodie( care se ţinea tot timp#l scai de mine& N# eram prea solid( "a c.e* să risc tot#l pentr# el2 *ire$te că dacă ar *i vor"a de tine( Al*red( l#cr#rile ar sta alt*el& E prime)dios să te atingi de deţin#ţii 3?r#mos#l#i /a#l3& — O( $ti#( m#rm#ră 7egionar#l& 0olecţionea%ă deţin#ţi( a$a c#m alţii colecţionea%ă tim"re& — 5eţin#ţi $i e1ec#ţii( ada#gă tanti 5ora l#!nd o castană $i d!nd o prin #nt topit& E *oarte peric#los& E# #na o să dispar c!rva timp& Coi lăsa c.

nAe( #nde se a$e%ară la o măs#ţă retrasă& Tanti 5ora merse drept la ţintă& — Am nevoie imediat de #n permis de vi%ită& S#nt gră"ită& /ersonal#l 'mi *ace gre#tăţi& N am parte dec!t de gri)i& 9ielert %!m"i 'n colţ#l g#rii& — 5acă vrei( pot să ţi găsesc ni$te străini& — 6#lţ#mesc *r#mos( ricană tanti 5ora& Fine ţi t#rnătorii c!t mai departe de sta"iliment#l me#& Am 'nsă nevoie de permis& G!nditor( /a#l 9ielert *i1ă o ţigaretă 'n m#$ti#c#l să# de argint& — E$ti *oarte pretenţioasă( 5ora& N# i #$or să o"ţii #n permis de vi%ită& E o mar*ă *oarte cer#tă& — 7asă te de gargară& 0omandă mi mai "ine #n pa.( $e*#l tă# decedat& 9igaden*L. 6Lller& Am stropit %dravăn eveniment#l& N# ne mai vă%#serăm de pe vremea c!nd *#sese avansat Unterst#rm*L.rer& — N am $ti#t niciodată că 'l c#no$ti pe Heinric.it tot timp#l& 5ar ne 'ndepărtăm de permis#l cer#t& Sictir( rom#l ăsta e a"ia căld#ţ4 — 6ai 'nt!i tre"#ie să $ti# pentr# cine e permis#l& Tanti 5ora 'i 'ntinse #n petec de .— 0ară te de aici( p#toare4 ?ata 'i strigă ceva porcos& 7egionar#l 'ntoarse cap#l pe )#mătate& T!r*#liţa o r#pse la *#gă 'nspre Hansa /lat% $i do#ă %ile de a r!nd#l n# 'ndră%ni să scoată nas#l a*ară& 5o#ă ceas#ri mai t!r%i#( tanti 5ora se nt!lni c# @riminalrat #l /a#l 9ielert la colţ#l dintre Ne#er /*erdemarAt $i Ne#er @amp ?eldstrasse $i intrară la . 6Lller( m#rm#ră 9ielert nei%"#tind să $i asc#ndă mirarea& >i c# toate astea n ai *ost niciodată la 9erlin& O $ti# c# preci%ie& — 5oar n ai să mi sp#i c o *ile%i pe vec.op4 mă tre%esc 'n m!nă "a c# ni$te *otogra*ii( "a c# ni$te doc#mente( despre care $ti# că e de datoria mea să le trimit la 9erlin& Ac#m o %i sa# do#ă l am vă%#t pe 6Lller& Cenise pe nep#să masă 'n locanta mea& N# l mai vă%#sem de ani de %ile& 5e "#c#rie că ne am revă%#t( ne am 'm"ătat criţă& — 0are 6Lller= 'ntre"ă /a#l 9ielert( c# nelini$te 'n priviri& — Ad)#nct#l l#i HeUdric.ar c# rom( dar *ier"inte de tot& — ?olose$ti e1presii v#lgare( 5ora& N# te prind& — /#ţin 'mi pasă de ce mă prinde $i de ce n#& Am a*acerile mele( care mi 'ng.!rtie& Un criminal de Stat= >i ai vrea să i 'ngăd#i vi%ite= N am dec!t dispreţ pentr# asemenea indivi%i& /ilonii ă$tia ai pl#tocraţiei tre"#ie lic.ea ta prietenă( /a#l= — 0ine vor"e$te de *ila)= N# mă g!ndesc dec!t la propria ţi sec#ritate( %!m"i el( d#lce ca #n pisoi& +n vrem#rile astea t#l"#ri se pot 'nt!mpla at!tea l#cr#ri&&& — E$ti *oarte drăg#ţ( /a#l( răsp#nse ea sarcastic& 0!nd 'nsă vor"e$ti de sig#ranţă( n# c#mva te g!nde$ti mai c#r!nd la propria ţi sig#ranţă= 5acă a$ păţi ceva( te ai tre%i 'ntr o mare mocirlă& 9ielert dăd# din #meri( aprinse o no#ă ţigară $i sor"i din coniac& — 5espre ce aţi disc#tat t# $i c# 6Lller= — 5espre criminalii de stat( s#spină tanti 5ora& Era de a drept#l 'nd#io$ător c!t de per*ect ne 'nţelegeam& S#nt in*ormat( mi a sp#s el( că $tii o serie de indivi%i care #ra# .idaţi c# toţii& A.lsen= pron#nţă c# 'ncetineală 9ielert $i st#die "#căţica de .!rtie& — Ai aici n#mele& — 7ocotenent#l 9erat O.in#ie$te con$tiinţa& Adesea simt nevoia să restit#i tot ce am prin diversele mele asc#n%ători& 7#cr#ri pe care le am #itat de m#ltă vreme $i( deodată( .( de a$ avea m!nă li"eră& A$ nimici *amilii 'ntregi4 O"ra%#l să# era des*ig#rat de o #ră "olnăvicioasă& Tanti 5ora 'l #rmărea indi*erentă& 0!ţiva clienţi a$e%aţi 'n capăt#l op#s al salon#l#i se ndepărtară nelini$tiţi& Simţiseră cine era& 5eveniseră "r#sc e1trem de gră"iţi( ar#nca# "anii pe masă $i părăsea# resta#rant#l& — Am o listă de n#me at!t de l#ngă( contin#ă el( 'nc!t Gr#ppen*L.rer #l 6Lller ar răm!ne c# g#ra căscată& Aici n# i vor"a n#mai de ră%"oi& Trăim o revol#ţie $i mă consider ca *iind #n#l din $e*ii ei& 6#nca mea e o m#ncă ori"ilă( dar o i#"esc& — Ai dreptate( 'l apro"ă tanti 5ora o"serv!nd# l printre pleoapele pe )#mătate lăsate& N# tre"#ie să *ii prea moale c# trădătorii $i de%ertorii& Uite( pe mine mă c.otel#l :o.rer #l Heinric.

ăţă de "raţ& At#nci /a#l 9ielert scoase din "#%#nar plăc#ţa sa ovală $i o plim"ă pe s#" nas#l .rer $i pre*eră #ni*orma neagră %eg.ar*L.ărel& ?etele mele le a# golit *r#m#$el "#%#narele& Rest#l n# i gre# de 'nţeles( n# i a$a( /a#l= >i 5ora 'i %!m"i sed#cător& 5ar( la #rma #rmei( de ce să răscolim toate astea= +n *ond( tot ce ţi cer e #n simpl# permis& — Cino să l iei de la "iro#l me#& — A.rer #l S&5& /a#l 9ielert se *oi p#n!nd# $i palton#l negr#( str!ns pe talie& +$i $terse oc.i( 8nternaţionala& N#mai #n idiot 'ncearcă să 'noate 'mpotriva c#rent#l#i& /a#l 9ielert se ridică& — 9agă de seamă( 5ora& Ai m#lţi d#$mani4 — 0a $i tine( /a#l& Noi doi ne nţelegem& Standarten*#.ii legaţi& — Evident( ar *i o idee( consimţi tanti 5ora d!nd din cap( ca să arate că a pricep#t& 0# sig#ranţă că ţi a trec#t n# o dată prin minte( dar g!ndesc că e$ti 'ndea)#ns de inteligent ca să ţi dai seama că n# e lipsită de prime)dii& +n clipa 'n care m a$ a*la 'ntr #na din cel#lele tale( t# te ai găsi alăt#ri& — Atenţie( 5ora& +ntr o "#nă %i vei s*!r$i prin a te lăsa descoperită $i at#nci sec#rea va cădea& Cei căpăta permis#l la ora I& O să ţi l ad#că Grei& — ?oarte "ine& Grei $i c# mine ne nţelegem& E *oarte m#lţ#mit de grad#l să# de O"ersc.elarii negri& Apoi dispăr# 'n ploaie& Un l#p& Un l#p prime)dios 'n .ală 'n care vitele era# sacri*icate $i i privi pe parlagii c#m spinteca# c# 'ndem!nare .rer care trage at!t de "ine( 'nc!t nimere$te ţinta c.( n#( mersi( /a#l& N# cred că aer#l de la voi să mi priască la inimă& Trimite mi permis#l c# #n#l din oamenii tăi& — 6ă 'ntre" tocmai dacă n ar *i o idee "#nă să trimit pe c!ţiva din tinerii mei să ţi răscolească niţel locanta& 5#pă aceea te ar p#tea ad#ce la mine la servici#& Acolo am *ace tot#l ca să ţi *ie "ine& S#nt sig#r că la capăt#l c!torva %ile ne ai p#tea povesti o grămadă de l#cr#ri interesante& 5#pă aceea am p#tea *ace o mică plim"are c# ma$ina( 'n timp#l căreia am aran)a o drăgăla$ă tentativă de evadare& Am #n Untersc.oit#ri de vacă& Nările aspira# miros#l s!ngel#i& 0ineva i se adresă& N# i răsp#nse $i $i vă%# indi*erent de dr#m& Sosi #n inspector %elos& — Ei( d#mneata4 strigă el& 0re%i că aici e #n spectacol de varietăţi= 8ntrarea e inter%isă4 Te rog să pleci imediat4 8nspector#l 'l 'n.ii& — 0#m de ai re#$it să p#i m!na pe corespondenţa asta dinainte de JII= Tanti 5ora privea 'n gol& — /a#l( pe vremea c!nd t# mai m#lgeai vacile la casa de corecţie a popilor( vis!nd la revan$ă( e# m am tras pe t#$ă a$tept!nd să se ntoarcă roata& 6i am %is< mai "ine să mă asig#r din timp& 0!nd ai ie$it din #m"ră $i ţi ai trimis mesagerii la cel#la I-( "ăieţii s a# oprit la mine să "ea #n pă.iar $i c# oc.aine de ciocl#& Se opri la a"atoare& 8ntră( *ără gra"ă( 'n marea .rer $i /atrie& ?ără pic de )enă( 5ora '$i săltă *#sta $i e1trase din ni$te c.$i( 'nc.id poate #n m#%e#& 9ielert .iloţi al"ăstrii( gro$i $i c# elastic( o scrisoare& 8a #ită te ce am găsit mai %ilele trec#te *ăc!nd ordine 'ntr #n sertar& O scrisorică a drac#l#i de interesantă despre cel#la nr&I.elor vărgate& +i place să c!nte Horst Sessel lied& Tot a$a c#m( 'nainte de JII c!nta( din răr#nc.ip#ie$te ţi( de c!teva ori e vor"a de #n oarecare /a#l 9ielert 'n calitatea l#i de secretar al acestei cel#le 'n care a# *ost e1ec#taţi primii s#"o*iţeri ai l#i Adol*& S ar p#tea crede că t# e$ti acela& +i 'ntinse scrisoarea& 8mpasi"il( 9ielert o citi& — 8a te #ită4 +ntr adevăr( *oarte interesantă& O 'mpăt#ri $i o v!r' 'n "#%#nar& +mi dai voie( n# i a$a= Tanti 5ora av# #n s#r!s mieros& — /o*tim( po*tim& Am $i altele 'n acela$i gen& +ntr o "#nă %i am să desc.ol"ă oc.3Stapo #l3( dar care a%i l#crea%ă acolo& Am *ost c!t p aci să i destăin#i #nele mici secrete( dar( a$a c#m prea "ine o $tii( am o inimă( "#nă( care ve$nic mă *ace să #it de datoria *aţă de ?L.ar*L.

1re*uie să fii drăguţ cu ele şi să nu le vâri imediat mâna su* fustă. #u era nici rău din cale afară. Doi *uni gardieni. n.o făcea decât din ordin şi ar fi fost din cale afară de mirat dacă cineva i-ar fi reproşat.a#sen *ăc#se 'n #rmă c# trei ani o căsătorie din interes& 6aior#l era o*iţer#l cel mai elegant $i mai "ine 'm"răcat din 'ntreaga Armată a -B a& 0asc. gardian la înc0isoarea militară din 7am*urg. unelte folositoare în statul nazist. cu o perfectă indiferenţă.ului -raun. ând 'tever părăsea înc0isoarea ca să.inspector#l#i& 8nspector#l 'i dăd# instantane# dr#m#l( de parcă s ar *i ars& ?ăc# servil o plecăci#ne& — Că pot *i c# ceva de *olos= — 0ară te( $#ieră printre dinţi /a#l 9ielert& 'tever era un *un soldat. (vea două uniforme de oraş.a#sen venea la 'nc. 58S08/78NĂ /EN8TEN08ARĂ O dată pe l#nă( comandant#l Roten. su*alimentate. — u femeile ai de dus o luptă.avea aptitudini. De atunci croitorul -ille îi cosea întotdeauna uniformele. ?*ergrefreiter-ul 'tever de la dragoni. de la dragoni.eim& /re*era 'ntotdea#na să vină seara t!r%i#& Niciodată 'nainte de orele GG& 6ai c#r!nd către ceas#rile G-( c!nd pri%onierii ap#caseră să adoarmă& +ntotdea#na se prod#cea o 'nvălmă$eală totală c!nd pri%onierii( 'ncă "#imaci de somn( era# sco$i de prin pat#rile lor $i goniţi ca să *ie pre%entaţi comandant#l#i( de reg#lă #$or ameţiţi& 0eea ce #rmea%ă s a 'nt!mplat la patr# %ile d#pă povestea c# permis#l de vi%ită& E1act 'nainte de mie%#l nopţii& Cenea direct de la 0a%ino#& Elegant( "ine disp#s& /elerina sa gri desc.şi viziteze iu*itele sale măritate. (ici nu timpul conta. îi ciomăgea pe deţinuţi. !l însă nu fusese niciodată soldat şi nici nu avea să a&ungă vreodată.isorile militare din Torga#( Glat% $i Gemer.is $i pentr# o*iţerii din regiment#l .Q .is( c# vip#$că largă& Epoleţii săi( epoleţi 'mpletiţi din *ir ai o*iţerilor de stat ma)or( era# din a#r masiv& 6aior#l Roten. #u dorinţa era ceea ce-i lipsea. două uniforme de serviciu şi trei costume de vară. De atunci 'tever avusese o groază de aventuri erotice interesante. dar nu era un *un soldat. 'lu&ea de cinci ani în armată.eta sa( care evident era o casc. făcea din trea*a aceasta un punct de onoare. 2%ierul2 slu&ea de aproape =O de ani.o. civili.ar fi crezut că ostaşul acesta. ?*ergerfreiter-ului 'tever. (tât 2%ierul2 cât şi comandantul erau răi şi însetaţi de putere. impeca*il îm*răcat şi cu un surâs mulţumit pe *uze. Desigur. De la vârsta de <J ani descoperise că ma&oritatea femeilor măritate sunt. #u ucisese pe nimeni. era acelaşi om cu cel care. dar nici deose*it de *un. ?*ergefreiter-ul 'tever îi clasa pe oameni în patru categorii+ soldaţi activi. Le prefera pe cele măritate. ci pur şi simplu n. 1oate uniformele lui 'tever fuseseră făcute de comandă de un croitor care locuia la 29rosser -ursta02 şi al cărui fiu fusese deţinutul lui 'tever. "uteai fi însă *un soldat şi numai după cinci luni. purta şi el uniforma de-o *ună *ucată de vreme. se. nu lipsită de riscuri. puţin îi păsa de putere. femei măritate şi femei nemăritate.etă de cavalerie( avea calota de mătase( c# li%iere de argint& 7i%ierele gal"ene ale cavaleriei *#seseră *ire$te 'nloc#ite c# cele al"e ale in*anteriei& 5eţinea #n post pe care l r!vnea# m#lţi& +n prim#l r!nd era pre$edintele ca%ino#l#i Stat#l#i ma)or al Armatei a -B a& 0a%ino#l era desc. căruia rareori îi pica o fată.isoare ca să i *ie pre%entaţi noii deţin#ţi& 0# aceea$i oca%ie '$i l#a la revedere de la condamnaţi& N# de la condamnaţii la moarte& Ace$tia din #rmă n# l interesa#& 5oar de la cei care #rma# să plece la 'nc. "oate c0iar să-ţi zdruncine nervii. comandantul înc0isorii. deşi în mod categoric era mai *ine făcut decât 'tever. Maiorul.is( d#"lată c# mătase al"ă( c#loarea in*anteriei( *l#t#ra #$or 'n v!nt& 0i%mele de lac sc!rţ!ia#& /#rta #n pantalon( $i el cen#$i# desc.plica el ?*ergefreiter. îi e. !ra mulţumit.ualiceşte. nimeni n.

i( de parcă ar *i vr#t să le sm#lgă creierii $i să i c!ntărească& — S#nt colonel#l Grei*( din regiment#l N v!nători de m#nte( se pre%entă el( *ără 'nsă a da m!na c# vre#n#l& +ntotdea#na raport#rile mele c# s#"alternii a# *ost "#ne& E1istă #n sing#r l#cr# pe l#me pe care l dispreţ#iesc< c.in*anterie& Treptat( li s a permis acces#l $i celor din regiment#l 5Q( dar( *ire$te( n# grat#it& Era $i normal& +n *iecare l#nă( domn#l Roten.e"el #l 7#t.a#sen a)#nsese să *ie ren#mit 'n toată regi#nea militară& O sing#ră dată *# c!t p aci s o 'nc#rce ră# de tot& Un *oarte t!năr colonel( care $i pierd#se #n "raţ la s#d de 6insA( 'ncep#se să ep#re%e comandament#l general& Era doar temporar la ei( 'ntre spital#l militar $i *ront& 0!nd acest "ăieţandr# '$i *ăc# apariţia( toţi mem"rii ca%ino#l#i se simţiră dintr o dată e1trem de st!n)eniţi& Avea ma1im#m trei%eci de ani $i poseda toate decoraţiile e1istente( pl#s medalia de a#r a marilor răniţi& Uni*orma sa era tot ce poate *i mai reglementar& 5oar veston#l *#sese *ăc#t de comandă& +8n rest( manta#a( pantalon#l( casc.ere$te pe o spr!nceană& 6onocl#rile dispăr#seră $i ele& /!nă $i comandant#l regiment#l#i .eta( ci%mele $i ptnă $i toc#l pistol#l#i $i centiron#l venea# din maga%ia de e*ecte& N# p#rta nici măcar #n Salter( pistol#l o*iţerilor( această mică "i)#terie pe care o poseda oricare o*iţer de garni%oană dacă se respecta c!t de c!t& T!năr#l colonel p#rta para*ellum.i%a c#m 'i trăsne$te $i că( dacă are vederea proastă( să se d#că la oc#list $i să $i comande oc.eiss #l& G#ler#l t#nicii $i epoleţii avea# verdele venin#l#i& O )#mătate de oră d#pă sosirea sa( colonel#l 'i ad#nă pe toţi mem"rii ca%ino#l#i( de la simpli soldaţi p!nă la locotenenţi colonei& 0# o voce seacă( le sp#se că a prel#at provi%ori# comanda Stat#l#i ma)or $i că 'n acela$i timp 'l 'nloc#ie$te pe comandant#l garni%oanei& +i privea pe *iecare drept 'n oc.#l ca%on al căr#i toc era plasat con*orm reg#lament#l#i( e1act la patr# degete 'n st!nga cataramei centiron#l#i& 0eea ce i *ăc# pe mem"rii ca%ino#l#i să devină deose"it de circ#mspecţi era $n#r#l *l#ier#l#i( care apărea de s#" clapa "#%#nar#l#i din dreapta( de la piept& E1act c!t era prevă%#t< trei centimetri $i )#mătate& Nici mai m#lt( nici mai p#ţin& 0olonel#l *ăcea parte din tr#pele de v!nători de m#nte& Era de a)#ns ca să i p#nă 'n gardă pe cei de la garni%oană& /e m!neca st!ngă l#cea m!ndr# edel.m#r( dar se de%metici 'ntr #n timp record( c!nd 'nţelese ce an#me 'i sp#nea s#"o*iţer#l de servici#& Urma să ia ne'nt!r%iat comanda #nei .e* 'n ora$ $i era 'ncă dest#l de ma.ete de cavalerie( 'nc!t #n regiment 'ntreg ar *i av#t ce p#ne pe cap& S#"it( toată l#mea 'ncep# să poarte #ni*orme prost a)#state( venite direct din maga%iile de e*ecte& Gradaţii p#rta# *l#ier c# $iret( iar pistol#l reglementar se a*la *i1 la patr# degete 'n st!nga cataramei centiron#l#i& Nici o casc.a( #nde se asc#nse 'n spatele #nei grăme%i de mă$ti de ga%& +n "eci stăp!nea ?eld.i#l#l& Se legăna pe picioare( lovind #$or c# palma toc#l pistol#l#i& Că este c#nosc#t oare( domnilor( că #nităţile de pe *ront a# nevoie de oameni= +n regiment#l me# s#nt soldaţi care 'n trei ani de %ile n a# căpătat nici o sing#ră permisie& Separat( 'ntre"ă pe *iecare de c!t timp se a*lă 'n garni%oană( mir!nd# se c# glas tare de n#măr#l mic al celor care *#seseră pe *ront& A do#a %i se $i ap#că să *orme%e companii de mar$& +n a treia %i toate #ni*ormele de *ante%ie *#seseră dosite& Se ad#naseră at!tea casc.a#sen 'ncasa 'n mod nestat#tar ni$te "ani( care( 'nsă( o*icial( *ig#ra# drept contri"#ţie pentr# amena)area ca%ino#l#i& 0a%ino#l din Altona al maior#l#i Roten.etă n# mai stătea $me c. 'n persoană& Ac#m tot#l era clar& Ad)#nct#l 5iavol#l#i4 9r#sc 'i c#prinse pe toţi dorinţa să părăsească Ham"#rg#l& Un comandant( prieten c# HeUdric.iar că ar p#tea *i organi%at #n accident& Un locotenent av# e1celenta idee de a e1pedia #n den#nţ anonim la Gestapo& +ntr o %i( 'nsă( av#ră o s#rpri%ă teri"ilă $i toată l#mea se *elicită că den#nţ#l n# *#sese trimis& 0olonel#l primi vi%ita l#i HeUdric.Q de in*anterie( colonel#l 9randt( *#sese o"ligat să $i a"andone%e lornion#l& +n po%iţie de drepţi( *# o"ligat să l asc#lte pe t!năr#l colonel( care ar *i p#t#t să i *ie *ecior( %ic!nd# i că se a*lă 'ntr o garni%oană militară( 'n timp de ră%"oi( $i nicidec#m 'ntr o mena)erie( #nde oricine se poate deg.elari& Evident( toată l#mea 'l "lestema pe n*#ndate& Unii se g!ndea# c.a#sen *# tre%it din somn& +n a)#n *#sese la #n c.( p#tea să ad#că "elele c# car#l& /!nă $i pisica ca%ărmii n# se mai simţea 'n sig#ranţă& +$i părăsi loc#l să# o"i$n#it de l!ngă cămin $i se re*#gie 'n "eci#l companiei a G.( care era considerat drept anal*a"et din p#nct de vedere politic& +ntr o dimineaţă( la ora I( maior#l Roten.

companii de mar$ ce avea să plece a do#a %i& 6aior#l 'nsă *# norocos& 5#mne%e# ţinea o m!nă protectoare deas#pra l#i& 0# do#ă ceas#ri 'nainte de plecarea companiei de mar$( colonel#l Grei* *# prevenit printr o telegramă că *#sese m#tat& 8 se 'ncredinţa comanda gr#pării de $oc a divi%iei -N in*anterie( anga)ată 'n l#ptă la s#d est de Stalingrad& 7a trei ore d#pă sosirea telegramei( colonel#l decola 'ntr #n avion de transport :# 5G& N avea să mai revadă Germania& 6#ri de *rig 'ntr #n troian de %ăpadă( e1act 'n *aţa #%inei de tractoare 3Stea#a Ro$ie3 din Stalingrad& 7a I *e"r#arie -NKI( cei c!ţiva osta$i sovietici care dăd#ră peste corp#l l#i 'l 'ntoarseră c# "aionetele ca să vadă daca mai trăie$te& 5ar colonel#l Grei* era rece $i mort& 6aior#l Roten.iotant#l& — ?iecare ră%"oi cere sacri*icii( e1plică general#l de "rigadă& Altminteri n ar mai e1ista ră%"oaie& +n timp#l @riegspielQI #l#i adormea reg#lat $i asta c.iar că nici măcar n# $tie să citească& 5e *iecare dată c!nd semna c!te ceva( cotcodăcea< — 8ată( domnilor( am *ăc#t o $i pe asta& 6#ncim( n# gl#mă4 7a noi n# se tr!ndăve$te& 6#ncim pentr# victorie& — 8eri a# *ost e1ec#taţi la ?#.e%at de cal răpci#gos& Se pre%enta< 3General de "rigadă von der Oost( din in*anterie3& 7ăsa să i scape #n r!s ca #n croncănit( *ornăia p#ternic pe nas $i trăgea de g#ler de parcă acesta l ar *i s#gr#mat& Apoi cotcodăcea< — Sc#mpă doamnă( sc#mpă domni$oară( n# $ti# cine s#nteţi& E# s#nt comandant#l garni%oanei& >tiţi de ce s#nt o*iţer de in*anterie= Evident( c#coana căreia 'i era p#să această 'ntre"are n# i%"#tea să g.i%iţie ilegală a c!torva pac.a#sen *# imediat s#plinit de la comanda companiei de mar$ printr #n locotenent de pan%er grenadieri& Timp de patr# %ile $i patr# nopţi o*iţerii garni%oanei săr"ătoriră plecarea colonel#l#i Grei*& +nloc#itor#l să# era #n general de "rigadă( simpatic de im"ecil& 0!nd o*iţerii sosea# 'n vi%ită 'mpre#nă c# soţiile lor( general#l de "rigadă le p#pa m!inile c#coanelor( mai e1act le #mplea de "ale( scoţ!nd totodată ni$te s#nete "i%are( ad#c!nd a nec.iar de la "#n 'ncep#t& +n genere se tre%ea s#"it pe la )#mătatea e1erciţi#l#i $i 'ncepea să strige< — E *oarte important( domnilor4 Tre"#ie distr#se divi%iile "lindate inamice( altminteri ele vor pătr#nde 'n Germania $i vor provoca am"#teia)e pe $osele& Esenţial#l 'ntr o asemenea "ătălie este că acţione%i 'n a$a *el 'nc!t inamic#l să n# mai ai"ă m#niţii& 0e i #n tanc *ără o"#%e= E ca o cale *erată *ără tren#ri& O*iţerii dădea# din cap $i mi$ca# con$tiincios mac.icotea< — /entr# că n# s#nt trist& 5#pă ce l#mea r!dea comple%ent de această gl#mă( el contin#a< — 8eri am *ost 'ngro%itor de trist& /entr# că n am *ost m#lţ#mit Era #n comandant ideal& Semna orice .etele prin nisip& Nimeni 'nsă n# *# 'n stare să găsească #n mi)loc s#scepti"il de a 'mpiedica aprovi%ionarea inamic#l#i c# m#niţii& 0a atare( *iecare no# Ariegspiel 'ncepea printr o declaraţie< — 5omn#le general( inamic#l n are m#niţii& At#nci "ătr!n#l '$i *reca m!inile< — Am c!$tigat& N# ne răm!ne dec!t să i "om"ardăm *a"ricile de m#niţii( d#pă care 'nc.ls"Lttel trei soldaţi de in*anterie( o"servă indi*erent ag.!rtie pe care i o "ăgai s#" nas( *ără ca măcar să ar#nce o privire as#pra conţin#t#l#i( *ie că era vor"a de o rec.icească& General#l de "rigadă r!dea 'nc!ntat& Simpl#( e1plica el( pentr# ca n# s#nt o*iţer de artilerie& N# mi a plăc#t niciodată artileria& ?ace at!ta %gomot 'nc!t mă ap#că d#rerea de cap& Sosea o"osit la ca%ino# $i n#mai că l a#%eai c!r!ind c# vocea sa de "ătr!n< — 5omnilor( astă%i s#nt m#lţ#mit& >tiţi d#mneavoastră de ce= O*iţerii pre%enţi c#noa$tea# dinainte răsp#ns#l( dar( evident( se *ăcea# că n# $ti# de ce e m#lţ#mit general#l de "rigadă& +ntr al no#ălea cer( c.eiem pacea& +n trad#cere literală< )oc de ră%"oi& Este #n e1erciţi# tactic e1ec#tat 'ntr o manieră strict teoretică( *olosind# se( #neori( 3lada c# nisip3T Dcare i c.ete de margarină( *ie de #n ordin de e1ec#ţie capitală& Unii ră#tăcio$i s#sţinea# c.iar o ladă c# nisipE pe care #nităţile( s#" *ormă de steg#leţe( s#nt manevrate 'n *#ncţie de intenţiile 3"eligeranţilor&3 QI .

midt se pre%intă la ordinele d#mneavoastră 'mpre#nă c# deta$ament#l de pa%ă al 'nc.er ca să ne prindă 'n o*said3& Se re'ntoarseră 'n "iro#& >i c!nd te g!nde$ti( %icea 3Cier#l3 'n sinea sa( că #n asemenea idiot a p#t#t a)#nge o*iţer4 5acă a$ *i *ost 'n loc#l l#i( a$ *i găsit de m#lt oca%ia să .e"el Sta.isoarea garni%oanei Ham"#rg Altona se a*lă -B5 deţin#ţi& Nici #n "olnav& Tot#l este 'n ordine& Nimic de semnalat& +nc.i#l l#i Stever( ca $i c#m i ar *i %is< 3E naiv "ătr!n#J& Tre"#ie să *ie cineva m#lt prea $mec.ai să trecem la trea"ă& 6erseră 'n "iro#( #nde tot#l *# găsit impeca"il& Toate o"iectele de pe masă era# a$e%ate con*orm prescripţiilor reg#lament#l#i& 0el care ar *i av#t c.eie centiron#l& 3Cier#l3 l#ă po%iţie de drepţi $i răcni< — 5eta$ament( drepţi4 Stever( care era 'n *lanc#l drept( veri*ică alinierea& — Ge*reiter Sc.+ntr o %i( pisica( care revenise la cartier#l general( declan$ă o adevărată catastro*ă 'n lada c# nisip& Se găsise să $i *ete p#ii drept pe cota G5& Toate mac.a#sen sporea %i de %i( căci general#l de "rigadă adora coniac#l *ranţ#%esc( iar maior#l p#tea să i l proc#re& Ci%ita colonel#l#i Grei*( de la care se sc#rseră doi ani( era ac#m aproape #itată& 6aior#l Roten.eit& 0!nd comandant#l intră( a"ia ap#case să $i 'nc.n( #nde se delecta c# vi%ionarea #n#i ori"il *ilm pornogra*ic( ce r#la 'ntr #n ca"aret clandestin de pe Grosse ?rei.e* p#tea să veri*ice( ceea ce maior#l se $i gră"i să *acă& 0# a)#tor#l #nei r#lete de metal( el constată că 'ntre marginea mesei $i teanc#l de dosare era# e1act %ece milimetri& 0# #n compas măs#ră lăţimea panglicilor ro$ii aplicate pe $tergarele $i vestele de "#m"ac at!rnate l!ngă c.isorii garni%oanei< -5 s#"o*iţeri( G5 soldaţi( trei "olnavi la in*irmerie( #n s#"o*iţer 'n permisie( #n Ge*reiter de%ertor( doi soldaţi arestaţi $i 'nc.isoare& /lin de morgă( 'l sal#tă pe 3Cier3( averti%at tele*onic de vi%ita comandant#l#i& O"erge*reiter #l Stever *#sese ad#s 'n gra"ă din Reeper"a.i$i la arest#l regiment#l#i -G cavalerie din Elmstedt& +n 'nc.isoare& S#" "raţ avea o crava$ă l#ngă& 5e 'ncălecat n# 'ncăleca niciodată( *iindcă i era *rică& 0rava$a era destinată oamenilor& 5eţin#ţilor din 'nc.a#sen mergea( deci( c# #n pas *erm spre 'nc.i#vetă& 6erse la closet $i cer# să vadă $#r#"#l de 'nc.idere al si*on#l#i( pe care 'l săltă de c!teva ori 'n palmă $i constată oarec#m de%amăgit că era per*ect c#rat $i străl#citor& Trec# apoi la re%ervor#l de apă( dar $i acesta era c#rat& Nici #rmă de vopsea co)ită sa# de r#gină& 0# #n "riceag 'ncercă să descopere niscaiva )eg pe partea dină#ntr# a colac#l#i& 5e%amăgirea sa era evidentă& Tot#l era c#rat& 3Cier#l3 r!n)i tri#m*ător 'n spatele comandant#l#i $i i *ăc# c# oc.răniţi( 'nţepeniţi 'n po%iţia de drepţi( dăd# m#lţ#mit din cap( recti*ică po%iţia toc#l#i pistol#l#i #n#i Ge*reiter $i l 'ntre"ă pe #n O"erge*reiter celi"atar ce i mai *ace nevasta& ?ără să mai a$tepte răsp#ns#l( se dăd# c!ţiva pa$i 'ndărăt( sal#tă c# do#ă degete la co%oroc $i se adresă 3Cier#l#i3< — S#nt m#lţ#mit( Sta"s*eld& 5#pă c#m $tii( s#nt 'nsă gră"it( deci .etele de tanc#ri $i t#n#ri era# talme$ "alme$( de parcă o "om"ă ar *i e1plodat 'n mi)loc#l lor& /isica '$i alesese *oarte prost moment#l( deoarece de astă dată era# po*tiţi la e1erciţi# $i o*iţerii din #nităţile vecine& General#l de "rigadă *# ap#cat de *#rii $i cer# ca pisica să *ie ad#să 'n *aţa 0onsili#l#i de ră%"oi& :oc#l tre"#ia )#cat& 5oi ?eld.midt( #n pic 'nainte& Osta$ /a#l( s#ge "#rta& O"erge*reiter Se"er( picior#l st!ng mai 'n *aţă& 5#pă aceea '$i reoc#pă loc#l 'n *lanc#l drept& — /entr# onor( la st!nga4 #rlă 3Cier#l3& /orni c# pa$i ţepeni către comandant( se opri( pocni sc#rt călc!iele( sal#tă $i strigă< 35omn#le comandant( Ha#pt #nd Sta"s*eld.lsc.ăţară pisica $i o ţin#ră c!t timp d#ră proces#l& ?# condamnată la moartem pentr# sa"otarea instr#irii o*iţerilor& A do#a %i *# graţiată( #rm!nd 'nsă să stea legată de cămin& Ordonanţa general#l#i primi ordin s o pă%ească& +ntr o %i( osta$#l an#nţă că pisica dispăr#se& +n realitate o dăd#se tot el #n#i "r#tar din cartier#l Saint Georges& At#nci general#l de "rigadă( căr#ia 'i părea ră# de pisică( por#nci să *ie c#mpărată o alta& /acea $i lini$tea domnea# 'n 'ntreaga garni%oană& /#terea maior#l#i Roten.isoarea a *ost c#răţată $i aerisită3& 0omandant#l veri*ică alinierea( trec# *ără gra"ă prin *aţa $ir#l#i de soldaţi "ine .e"eli 'n.

alere& 7a d#mneata( Sta"s*eld#le( tot#l merge per*ect( tot#l e "ine #ns& ?ii atent 'nsă la accidente& 6ă re*er la cele mortale& 5acă vre#n#l din nenorociţii ă$tia '$i r#pe #n picior sa# pe am!ndo#ă( p#ţin 'mi pasă( dar c!nd mor se iscă prea m#ltă tevat#ră& 7a Stadt.a#s"rLcAe e1istă #n @riminalrat pe n#me 9ielert( #n persona) *oarte de%agrea"il( care 'ncepe să se interese%e cam prea m#lt de 'nc.lsen( locotenent de re%ervă( #rlă Stever& /re%entarea( *#ga mar$4 0omandant#l e gră"it& 7ocotenent#l O.i"rit pe care l asc#n%i $i l găse$ti apoi& 0omandant#l cer# să vadă lista deţin#ţilor& 3Cier#l3 pocni de trei ori din călc!ie $i i o 'ntinse& Acesta $i p#se monocl#l( pe care( de alt*el( 'l *i1ă c# gre#tate( $i 'ntre"ă %!m"itor< — 0!ţi no# veniţi( Sta"s*eld#le= 0!ţi #rmea%ă să *ie trans*eraţi= — >apte no# veniţi( domn#le maior( strigă 3Cier#l3& Un locotenent colonel( #n căpitan de cavalerie( doi locotenenţi( #n ?eld.lsen stătea pe c#loar 'mpre#nă c# cei care a$tepta# să *ie pre%entaţi& Era# c# *aţa la perete( c# v!r*#l picioarelor $i nas#l lipite de %id#l vopsit 'n verde( iar c# m!inile 'mpre#nate la cea*ă& 5o#ă sentinele( 'narmate p!nă n dinţi( se plim"a# de colo p!nă colo pe c#loar( ţin!nd pistoalele mitralieră gata de tras& Se nt!mplase o dată sa# de do#ă ori ca #n pri%onier să $i iasă din minţi $i să 'ncerce să sară la "eregata comandant#l#i& Nici #n#l 'nsă din ei n# p#t#se povesti e$ec#l tentativei sale& ?#seseră sco$i morţi din "iro# $i ar#ncaţi 'n cel#la disciplinară din "eci( c# o etic.e"el $i doi simpli soldaţi& -K pentr# trans*er& 0# toţii la Torga#< #n general de "rigadă( #n colonel( doi maiori( #n căpitan( #n Ha#ptmann( doi locotenenţi( #n ?eld.& 9agă "ine de seamă( Sta"s*eld#le& N# i da prile)#l să miroasă ceva( altminteri o să ne tre%im c!t ai "ate din palme 'n păd#rile din )#r#l 6insA#l#i& 0!nd vrei să ţi drese%i deţin#ţii( "ate i *ără teamă( Sta"s*eld#le& E1istă o groa%ă de loc#ri #nde poţi lovi *ără să la$i semne& +n *el#l acesta n# ri$ti nimic& O să ţi arăt imediat ce 'ncepem pre%entările& Apropo( c# sig#ranţă că e1istă #n#( doi oameni pe care n# i prea i#"e$ti $i pe care( din principi#( i am p#tea e1pedia 'ntr #n "atalion de mar$& ?ăc!nd trea"a asta din c!nd 'n c!nd( am i%"#ti poate să m#lţ#mim pe toată l#mea& 9#n& >i ac#m să 'ncepem& S#ntem gră"iţi& /e coridor *#seseră ad#naţi toţi cei care #rma# să *ie pre%entaţi& 6ai 'nt!i( no# veniţii& Un locotenent 'n v!rstă de 5M de ani( care *#sese 'ncarcerat pentr# re*#% de e1ec#tare a ordinelor( re%istă e1act trei min#te $i patr# sec#nde& 8e$i clătin!nd# se( spri)init de doi Ge*reiteri& Nici #rmă de s!nge& Tri#m*ător( Stever r!n)i $i i dăd# o palmă peste "#rtă locotenent#l#i& — 5oamne( ce mai *etiţă4 N#mai trei min#te& Ar *i tre"#it să l ve%i pe ?eld.lsen ţ!$ni( pocni călc!iele $t 'ncremeni privind drept 'nainte( e1act dincolo de prag& 3Ac#m să *i# atent( g!ndi el& O sing#ră mi$care gre$ită $i se de%lănţ#ie&3 '$i lipi degetele de vip#$ca pantalon#l#i( alinie coatele( st!nd drept ca o coadă de măt#ră& 0omandant#l trona 'n spatele "iro#l#i& /e masă( 'n *aţa l#i( se a*la crava$a& 3Cier#l3 stătea 'n picioare( e1act 'n spatele să#( 'n m!nă c# #n l#ng "aston de ca#ci#c( m!n)it de s!nge 'nc.isoarea noastră& N# mi place trea"a asta& /ret#tindeni dai de el& 8eri seara a sosit la ca%ino# $i 'ncă la do#ă dimineaţa& /e timp#l +mpărat#l#i a$a ceva n ar *i *ost niciodată tolerat& 8ndivid#l ar *i *ost gonit c# picioare 'n *#nd& Un locotenent care n# l c#no$tea l a l#at drept popă& Halal popă( o*tă comandant#l& A do#a %i am *ost nevoiţi să l trimitem pe locotenent la o companie de mar$& Tot#l s a re%olvat prin tele*on& Acest 9ielert e #n#l din pre*eraţii l#i HeUdric.e"el #l pe care l am av#t aici& S a ţin#t do#ă ceas#ri& 0omandant#l a *ost nevoit să se oprească *iindcă se sleise& 7ocotenent#l( le$inat( *# d#s de acolo c# o sdrelit#ră largă pe *r#nte& 7ocotentn#l O.isoare se mai a*lă patr# condamnaţi la moarte( care #rmea%ă a *i 'mp#$caţi& Graţierea a *ost re*#%ată& Administraţia cimitir#l#i a *ost in*ormată& Sicriele comandate la t!mplăria "atalion#l#i& — 9ine( Sta"s*eld#le& 6ă "#c#r să găsesc tot#l 'n ordine& +ţi c#no$ti m#nca& E$ti #n s#"o*iţer 'n care se poate avea 'ncredere& N# ca la 'nc.isoarea din 7L"ecA( #nde s n#mai .egat& Stever trec# 'n spatele locotenent#l#i&3 .e"el( trei s#"o*iţeri( #n marinar( #n soldat& +n 'nc.#rl#& Tolomac#l n# c#noa$te nici măcar *ig#ra c# "ăţ#l de c.a.etă legată de picioare& — 5eţin#t#l 9ernt O.

i 'i ţ!$niră lacrimi& 0omandant#l clătină din cap c# #n aer 'ntristat& — Asta i ins#"ordonare( deţin#t4 Re*#%i să stai 'n picioare= Te a$e%i 'n gen#nc.ilor& 7ocotenent#l O.inionist( o să *ii decapitat& 5#pă părerea mea( e$ti g.lsen av# sen%aţia că ace 'nro$ite 'n *oc i se 'mpl!ntă 'n spinare& 0ă%# 'n gen#nc.inionist& 5acă( tot#$i( 'ţi va s#r!de noroc#l( vei *i 'mp#$cat& 5ecapitarea este de%onorantă $i inestetică& N am p#t#t niciodată s#porta spectacol#l capetelor care se rostogolesc!n co$( $i apoi c#rge prea m#lt s!nge& Ai vreo pl!ngere= Ai cer#t ceva= — N#( domn#le maior& 0omandant#l ridică alene cap#l( 'l *otogra*ie din oc.isoare( s a# comis pe p#ţin do#ă omor#ri c# premeditare& 5#pă ce mi voi termina stagi#l la Torga#( voi *ace $ase săptăm!ni 'ntr #n lagăr de reed#care& Apoi mi se va restit#i grad#l $i voi căpăta( d#pă toate pro"a"ilităţile( comanda #nei divi%ii disciplinare de in*anterie& >i vă da# c#v!nt#l de onoare că voi răst#rna cer#l $i păm!nt#l ca să vă am 'n divi%ia mea( promiţ!nd# vă 'n acela$i timp că la mine 'n #nitate veţi *i tratat corect( e1act d#pă prevederile reg#lament#l#i regimentelor disciplinare& +n "iro# se lăsă o tăcere de moarte& Stever 'l privi pe 3Cier3( dar acesta n# ridică m!na& A$a ceva n# se mai 'nt!mplase niciodată& Un deţin#t care să ameninţe& Un deţin#t care să ac#%e& 0omandant#l se răst#rnă c# non$alanţă 'n *otoli#( aprinse o ţigară de *oi( l#ă crava$a $i o 'ndoi g!nditor& +l cerceta c# privirea pe general#l de "rigadă st!nd drepţi 'n *aţa l#i& — 5eţin#t( 'ţi 'nc.i ca o m#iere= 0omandant#l *ăc# #n semn 3Cier#l#i3( care ridică m!na st!ngă de do#ă ori& Stever lovea c# pat#l( lovea c# ţeava( i%"ea c# picior#l 'n corp#l o*iţer#l#i pră"#$it la păm!nt& Oc.ip#i c#mva că #n om de v!rsta d#mitale va re%ista $ase săptăm!ni 'ntr #n "atalion disciplinar= 5#pă trei %ile o să ţi pl!ngi sing#r de milă .i pe locotenent#l O.lsen #rla& 5in colţ#l g#rii se prelinse p#ţin s!nge& ?oarte p#ţin& A"ia #n *iricel s#"ţire& 0omandant#l i%"i 'n masă c# crava$a& — O"erge*reiter( ia ridică mi l 'n picioare pe deţin#t4 Ac#m Stever dădea c# ţeava armei& 0ătarea despică ad!nc pomet#l st!ng al deţin#t#l#i& 7ocotenent#l O.lsen& Re#$i c# gre# să răm!nă 'n picioare& — 5eţin#t( ai mi$cat( constată lapidar comandant#l& 3Cier#l3 ridică m!na st!ngă& Stever i%"i de do#ă ori( de data aceasta c# ţeava pistol#l#i mitralieră& 7ovise c# toată *orţa la nivel#l rinic.lsen& +l d#seră( le$inat( 'napoi 'n cel#lă& Se trec# apoi la cei care tre"#ia# să plece la Torga#& ?iecare tre"#ia să semne%e o declaraţie prin care să a*irme că *#sese tratat corect $i 'n con*ormitate c# reg#lament#l $i că n# are de *orm#lat nici o pl!ngere& ?iecare declaraţie era contrasemnată de alţi doi deţin#ţi care servea# ca martori& Un general de "rigadă re*#%ă să semne%e& — 5omn#le maior( sp#se el calm $i c# răceală( am de *ăc#t ma1im#m doi ani la Torga#& 5acă 'nainte% 'nsă #n raport despre d#mneavoastră $i oamenii d#mneavoastră( căpătaţi G5 de ani& Aici( 'n 'nc.lsen răcnea c!t 'l ţinea# p#terile& Se g!ndea la Gerd( "ăieţel#l să#& 6#rm#ra c#vinte de ne'nţeles( pe care ceilalţi le socotiră proteste& +n realitate el 'i vor"ea copil#l#i să#& 3Cier#l3 ridică 'ncă o data m!na& Stever 'n*ipse ţeava pistol#l#i să# mitralieră 'n coloana verte"rală a locotenent#l#i O.— Heil Hitler( sp#se comandant#l& — Heil Hitler( domn#le maior4 strigă locotenent#l O.lsen& 0omandant#l %!m"i $i *r#n%ări dosar#l locotenent#l#i& — 0a%#l d#mitale se pre%intă prost& 0red că ţi pot preci%a c# e1actitate ce o să ţi se 'nt!mple& Cei *i condamnat la moarte& 5acă e$ti g.ind "#ric#l( el i%"i de patr# ori consec#tiv& 7ocotenent#l O.i& 5in oc.lsen& — 5eţin#t( n# ţi ţii cap#l drept& 3Cier#l3 ridică m!na dreaptă& Stever lovi o dată c# pat#l pistol#l#i să# mitralieră& — 5eţin#t( c!nd ţi se sp#ne să iei po%iţie de drepţi( tre"#ie să stai drept( sp#se comandant#l ama"il& O d#rere *#lg#rantă $i ar%ătoare stră"ăt# corp#l locotenent#l#i O.

iar $i #n "ătr!n general p#tea să piardă control#l as#pra nervilor& 3Cier#l3 se proţăpi 'n st!nga comandant#l#i& — O"servă c# atenţie tot#l( Sta"s*eld#le( %!m"i comandant#l& 5acă i se 'nt!mplă ceva 'n timp#l e1erciţi#l#i( nimeni n# se poate atinge de noi& R!se 'nceti$or& — 5acă cineva s#portă acest e1erciţi# de do#ă ori pe %i timp de o săpăm!nă( poate să se la#de d#pă aceea că este cel mai călit in*anterist din l#me& 0omandant#l '$i săltă centiron#l $i des*ăc# picioarele d#pă moda pr#sacă& Se legănă #$or $i 'ncep# să comande răstit< 37a dreapta4 5repţi4 7a st!nga4 /as alergător( stai4 Atenţie( 'nainte( pas alergător4 6ai i#te( deţin#t( mai i#te4 Gen#nc.ter*elde& 0#no$tea milităria pe degete $i $tia p!nă #nde pot *i 'mpinse l#cr#rile& /ierderea c#no$tinţei era sing#r#l l#cr# care 'l sc#tea pe #n osta$ să e1ec#te #n e1erciţi# comandat& — 5eţin#t( stai4 /e vine lăsat( sărind( 'nainte4 .a#sen *# cel care prel#ă comanda& Ceri*ică mai 'nt!i ţin#ta $i constată că tot#l era corect& +nloc#i #na din pietricele c# alta mai mică& Apoi se instală 'n cap#l scării& Stever se postă 'n *#nd#l c#rţii( c# pistol#l mitralieră gata de tragere& 0.ii prinseră să ai"ă l#ciri de ne"#nie& >tia că cea mai mică slă"ici#ne va *i considerată drept re*#% de e1ec#tare a ordinelor $i le va da celorlalţi prile)#l să se servească de armele lor& General#l de "rigadă sl#)ise KI de ani 'n armata pr#sacă& 7a -5 ani intrase 'n $coala de elevi o*iţeri Gross 7ic.ii mai s#s( mai s#s4 6i$că te( "a"al!c#le4 0#lcat4 5e do#ă%eci de ori ocol#l c#rţii t!r!$43 General#l de "rigadă 'ncep# să transpire& S#" cască oc.eta( aplecată pe o parte $i lăsată pe spr!nceana dreaptă& A$a( avea o 'n*ăţi$are 'ndră%neaţă& +$i l#ă crava$a( se plesni #$or peste picior $i se ntoarse către 3Cier3& — Cino d#pă mine( Sta"s*eld#le& Am să ţi arăt ce tre"#ie *ăc#t c!nd vrei să eviţi complicaţiile& 3Cier#l3 apro"ă d!nd din cap $i $i p#se manta#a& ?# c!t p aci să $i a$e%e casc.eta la *el c#m *ăc#se comandant#l( dar se a"ţin# $i o a$e%ă pe cap( dreaptă( c# co%oroc#l lăsat pe *r#nte& Avea #n aer de idiot( dar era mai "ine a$a dec!t s o păţească& 5e la #n comandant at!t de distins te p#teai a$tepta la orice& Epoleţii de a#r masiv ai comandant#l#i străl#cea#& +$i prinse la g!t lănţ#g#l de a#r al pelerinei $i i des*ăc# reverele al"e& Semăna c# #n o*iţer de operetă invitat la #n "al mascat& General#l de "rigadă stră"ăt# tropăind l#ng#l coridor( stim#lat de ordinele răcnite de Stever& +n c#rte( Roten.ipat 'n ţin#tă de campanie( c# cin%eci de Ailograme de nisip #d 'n raniţă $i 'ncălţat c# ci%mele cele mai scoro)ite $i mai ţepene pe care le poţi găsi& +n *iecare ci%mă p#i c!te o pietricică rot#ndă& +ncepi c# do#ă ore de pas alergător& 3Cier#l3 r!n)i& Stever r!n)i& 0omandant#l s#r!se& ?ig#ra general#l#i de "rigadă rămase impasi"ilă& Ordin#l comandant#l#i era corect( a"sol#t corect din p#nct#l de vedere al reg#lament#l#i pr#sac& 0# reg#lament#l acesta p#teai #cide #n om& +ntre"area era dacă inima avea să re%iste& — 5eţin#t( st!nga Jmpre)#r4 comandă Stever& +nainte( pas alergător4 0omandant#l '$i p#se pelerina( str!nse centiron#l să# gal"en( a$e%ă corect toc#l pistol#l#i $i $i p#se casc.+$i scoase pistol#l $i l a$e%ă pe marginea "iro#l#i( e1act 'n *aţa general#l#i& — Uite( 'ţi *ac o o*ertă& 8a c# propria d#mitale m!nă acest pistol $i s#primă te 'nainte de a pleca spre lagăr#l de reed#care& +$i agită crava$a pe s#" nas#l general#l#i de "rigadă& Reţin!nd# $i respiraţia( 3Cier#l3 se g!ndea< 35#mne%e#le( dacă 'l plesne$te $i tip#l sose$te la Torga# c# #rme de lovit#ri de crava$ă pe *aţă( s#ntem 'n pom& N o să ne p#tem )#sti*ica niciodată3& 0omandant#l r!n)i c# ră#tate& —Fi ar prinde "ine( n# i a$a( dacă te a$ lovi= +n *el#l acesta ai p#tea( 'ntr adevăr( povesti colonel#l#i Cogel de la Torga# ce se petrece aici& N# s#ntem 'nsă at!t de idioţi& 5e alt*el( ai s o a*li dest#l de repede& Respectăm reg#lament#l& N avem de*el nevoie să a#%im de violenţă c!nd vrem să p#nem c# "ot#l pe la"e #n deţin#t re"el& Se răs#ci spre Stver& — O"erge*reiter( 'n %ece min#te deţin#t#l să *ie 'n c#rte( ec.

in& 0omandant#l strigă< — Stai4 0inci min#te repa#s4 A$a%ă te4 5eţin#t( ai ceva de %is 'nainte de rel#are= 9ătr!n#l privi 'n gol& Oc.isoare se tre%i& +n toate cel#lele( oamenii asc#lta# 'ngro%iţi& 0ei care era# de mai m#ltă vreme 'nc.ii 'i era# 'mpăien)eniţi& /ărea #n mort care 'ncă mai mi$că& Re#$i să pron#nţe c# #n glas ce a"ia se a#%ea& — N#( domn#le maior& Stever( care stătea 'n picioare 'n spatele deţin#t#l#i( c# pistol#l mitralieră at!rnat pe #măr( se g!ndi< 3O să crape4 5in *ericire( cel t!r%i# 'ntr o )#mătate de oră o să *i# 'n pat( scăpat de individ#l ăsta& Tre"#ie să *ii "#n ca să 'ndră%ne$ti să l ameninţi pe comandant& 6!ine va *i $ters de pe lista celor trimi$i la Torga#3& — 5eţin#t( s#s4 $#ieră comandant#l& General#l mai *ăc# de do#ă ori 'ncon)#r#l c#rţii( apoi se pră"#$i( drept( 'nainte( ca #n "#t#c& Stever 'l i%"i de c!teva ori c# pat#l pistol#l#i mitralieră& — Ridică te4 ordonă comandant#l& Stever stătea 'n *aţa l#i( c# pistol#l mitralieră 'n m!nă( gata să tragă& 3E c# sig#ranţă s*!r$it( '$i %ise el& 5e ce n o *i m#rind( idiot#l= Asta ar tre"#i să *acă& 5e ce drac#J n# nţelege= 5acă povestea contin#ă 'ncă m#ltă vreme( n o să mai am timp să dorm 'n noaptea asta& N# mai s#nt dec!t trei ceas#ri p!nă la de$teptare& O să i altoiesc ac#m #na %dravănă( ca să terminăm odată&3 5eţin#t#l stătea drept 'n picioare( c# m!inile lipite de vip#$ca pantalon#l#i& 0asca l#necase 'ntr o parte& 5in oc.ii 'i străl#cea#& G#ra se pre*ăc#se 'ntr o d#ngă s#"ţire& — 5eţin#t( #rlă el( 'n picioare4 O"erge*reiter( a)#tă l4 Stever i%"ea ca #n a#tomat& General#l de "rigadă re#$i să se scoale 'n picioare& Se clătina ca #n om "eat mort& A"ia se mai t!ra prin c#rte& ?iecare pas era #n c.i$i $tia# ce se petrece& 8nstr#cţie specială de in*anterie 'n c#rte& 9ătr!n#l o*iţer ţipa ac#m aproape *ără 'ntrer#pere& ?iecare strigăt se termina c# #n .?iecare sărit#ră era #n adevărat s#plici# 'n nisip#l moale presărat peste ciment#l c#rţii& /ietricelele din ci%me 'ncep#seră să $i *acă e*ect#l& 3Cier#l3 se am#%a pe *aţă& 0omandant#l r!dea m#lţ#mit& — Hai( deţin#t4 6ai m#lt s#*let4 Un pic de e1erciţi# *ace "ine la sănătate4 Salt#l mai s#s( salt#l mai l#ng& 6ai i#te& /#$ca 'n m!nă( "raţele 'ntinse4 Ac#m comen%ile se s#cceda# c# repe%ici#ne< 0#lcat4 T!r!$ 'nainte4 Sărit#ră pe loc c# picioarele apropiate4 /as alergător4 Stai4 St!nga mpre)#r4 +nainte( pas alergător4 'mp#nge c# "aioneta4 Atac de cavalerie din dreapta4 /area%ă c# "aioneta4 7a capăt#l a GB de min#te( general#l le$ină pentr# prima oară( 'nsă 'n do#ă min#te $i )#mătate Stever 'l read#se la simţiri& 0!nd comandant#l termină cea de a treia ţigară de *oi( general#l 'ncep# să strige& 7a 'ncep#t n# se a#%i dec!t #n geamăt( o $oaptă vagă& 5ar la o oră d#pă ce i%"#cnise prim#l ţipăt( 'ntreaga 'nc.orcăit 'nă"#$it& Stever i%"ea c# ţeava pistol#l#i mitralieră 'n "#rta deţin#t#l#i vi%!nd de *iecare dată acela$i loc( #n centimetr# $i )#mătate deas#pra "#ric#l#i& A$a ceva n# lăsa #rme& +n cel mai ră# ca% se p#tea# r#pe pereţii stomac#l#i( dar #n asemenea accident p#tea să se 'nt!mple $i 'n timp#l #n#i e1erciţi# mai rig#ros( $i care este armata 'n care e1erciţiile să *ie inter%ise= 0omandant#l 'ncetase să mai r!dă& Oc.i 'i $iroia# lacrimi& /ăr#l al" se lipise de *r#nte& 0#relele raniţei 'i tăia# #merii ca ni$te c#ţite& Avea sen%aţia că *iecare os a *ost sm#ls de la loc#l sa#& +$i linse "#%ele $i g#ra i se #mpl# de s!nge& — 5omn#le maior( vă raporte% că n# am pl!ngeri de *orm#lat& ?ăc# o sc#rtă pa#%ă $i respiră ad!nc& Am *ost 'ntotdea#na tratat 'n mod corect& 0er să semne% declaraţia& — 5e acord( *ăc# maior#l& E ceea ce a$teptam de la "#n 'ncep#t& Ce%i "ine că toată l#mea semnea%ă& Se legănă pe v!r*#ri( aprinse #n no# tra"#c( s#*lă *#m#l $i privi c# interes scr#m#l al"#ri#& — Sper că ţi dai seama că scop#l e1erciţi#l#i n# a *ost acela de a ţi sm#lge prin *orţă semnăt#ra& ?acem l#cr#l acesta din c!nd 'n c!nd n#mai ca să i menţinem pe deţin#ţi 'n .

estie4 A#%i( să te sl#)e$ti de "iro#l 3Cier#l#i3 ca de o latrină4 +l lovi pe general peste "#rtă $i apoi 'n m#lte alte loc#ri( av!nd totodată gri)ă să n# dea dec!t acolo #nde n# răm!n #rme& +l ap#că de păr( 'l sili să se c#lce pe )os $i i v!r' cap#l 'n "ăltoacă& 0omandant#l clătină din cap& — E c# tot#l regreta"il ca #n asemenea l#cr# să i se 'nt!mple #n#i om ca d#mneata( #n vec.ii aproape stin$i& — 5eţin#t( mă a#%i= strigă comandant#l& +n aceea$i clipă se prod#se #n l#cr# 'ngro%itor& General#l se #$#ră pe parc.*ormă( ast*el să poată s#porta mai "ine rigorile lagăr#l#i disciplinar& 5eţin#t( ţi e sete= — 5a domn#le maior& — /#ţină sete n a *ăc#t ră# nimăn#i& +n R#sia vei avea deseori oca%ia să măr$ăl#ie$ti vreme 'ndel#ngată *ără a p#tea "ea& 9ătr!n#l *# nevoit să mai alerge o )#mătate de oră prin c#rte& 0ădea 'ntr#na( dar Stever era #n gardian con$tiincios $i l rep#nea de *iecare dată pe picioare& +n #ltimele %ece min#te( general#l 'ncep# să vomite s!nge& +n s*!r$it( comandant#l ordonă< — +n cel#lă( pas alergător& A)#ns 'n cel#lă( general#l se pră"#$i& Stever av# nevoie de c!teva min#te ca să l ad#că 'n simţiri& +ncet $i c# gre#tate( "ătr!n#l se ridică& 0omandant#l 'l o"servă c# oc.isorii 5#se do#ă degete la li%iera casc.is c# d#ngă impeca"ilă& ?#rios( maior#l *ăc# #n salt 'ndărăt& Un asemenea l#cr# n# se mai vă%#se p!nă at#nci& 3Cier#l3 e1plodă *#ri"#nd( #it!nd complet de pre%enţa s#perior#l#i& — /orc "ătr!n4 Te #$#re%i pe parc.i o*iţer& /oţi să *aci c# el ce vrei( Sta"s*eld#le& 8ndivid#l ăsta n# mă mai interesea%ă c!t#$i de p#ţin( dar aminte$te ţi ce ţi am sp#s< *ără #rme& 3Cier#l3 pocni din căc!ie $i strigă plin de %el< — Am 'nţeles( domn#le maior4 0omandant#l l#ă registr#l de inspecţie 'n care semnă( d#pă ce mai 'nt!i scrise c# litere mari( #$or de citit< E*ect#at inspecţie la 'nc.i#l la p!ndă& — 5eţin#t( de%ec.et#l me#& >i c!nd te g!nde$ti că a# *ăc#t o*iţeri din asemenea că%ăt#ri4 0e %ici( Stever= Fi ar veni vreodată ideea să te #$#re%i pe parc.oit#ri 'n "iro#l me#& Noroc că n# i s a dat să măn!nce prea m#lt& Ar *i m#rdărit $i mai tare parc.et#l me#= — Niciodată 'n viaţă( Sta"s*eld.!rtia ca să se #s#ce cerneala $i 'ntre"ă ama"il< — 5e ce n ai *ăc#t o din prim#l moment= General#l parcă nici n# l a#%i& /rivea drept 'naintea sa c# oc.et#l nostr#& 7asă l pe amăr!t#l de locotenent de la n#măr#l N să spele $i să c#reţe& E c#m n# se poate mai drept ca trea"a asta să *ie *ăc#tă tot .e"el& — O nădă)d#iesc 'n interes#l tă#( răsp#nse sec 3Cier#l3 $i i arătă cadavr#l "ătr!n#l#i& — 8a l de aici& N# vrea# .iparea pentr# "aie& +l v!r!ră s#" d#$( dăd#ră dr#m#l la apa rece $i l siliră să stea a$a timp de %ece min#te& Apoi 'l t!r!ră p!nă la "iro# $i i ţin#ră m!na ca să poată semna& 0omandant#l *l#t#ră .et#l me#= O"erge*reiter Stever( "ate l p!nă *aci din el o tocăt#ră pentr# c!rnaţi4 Stever '$i legănă lene$ "!ta de ca#ci#c( r!n)ind sardonic& Gro%avă c.isoarea garni%oanei& Ceri*icat tot#l& 5eţin#ţii a# *ost pre%entaţi pentr# event#ale pl!ngeri& Nimic de semnalat& R&ROTENHAUSEN 0omandant al 'nc.et( drept 'n *aţa comandant#l#i( 'n a$a *el 'nc!t stropi săriră pe pantalonii cen#$i# desc.etei $i părăsi "iro#l( m#lţ#mit de sine 'ns#$i& Se d#cea ac#m 'n 9lanAensee( la amanta sa( nevasta #n#i locotenent& >i 'n timp ce sav#ra 'n intimitatea doamnei o p#lpă de căprioară savant pregătită( deţin#t#l von /eter( general de "rigadă( m#ri& 3Cier#l3 se aplecă *#rios deas#pra le$#l#i& — Ac#m poate c o să avem $i noi niţică lini$te& 0e do"itoc4 Să se #$#re%e pe parc.

i c# r#s#l& — Ar *i dorinţa mea cea mai mare( Sta"s*eld( dar nici n# mă ispite$te din cale a*ară să *ac doi ani la $coala de s#"o*iţeri de cavalerie de la Hanovra& — N ai nici #n *el de imaginaţie( Stever= /ersoanele inteligente n a# nevoie să meargă la $coală& E de a)#ns să devii #n intelect#al( ca mine& N am *ost niciodată 'n nici o $coală& Nici măcar la c#rs#rile pentr# Ha#pts*eld.i 'n oc.i$i la %d#p& 7e lipse$te $mec.it că n# $tii să cite$ti& +n viaţă tot#l este să *ii desc#rcăreţ( Stever& Răcne$te t# c!t poţi( alţii vor tace& Să n# 'ncerci 'nsă $i c# mine& N o să ţi meargă4 Uite ce c#rat am aran)at povestea c# general#l& Ai p#tea 'ncepe să te e1erse%i de pe ac#m 'n a$a *el 'nc!t să poţi l#a 'n primire p#$căria at#nci c!nd voi pleca la /ostdam& 5in comandant#l ăsta c# pelerină *acem ce vrem( iar 'n %i#a 'n care n o să ne mai placă n avem dec!t să 'naintăm #n raport anonim prin tele*on 3?r#mos#l#i /a#l3 $i să scăpăm de el& Nici #n#l din o*iţerii ă$tia n are pic de minte& Uite c!ţi din ei s#nt aici( 'nc.ip de 'ngera$( st!nd c# *#nd#l pe #n nori$or p#*os= E# #n#l( %ă# că n#& — N# mi plac c.iller& 0itea%ă 'n dreapta $i n st!nga titl#rile c!torva "ătr!ni m!%gălici $i devii 'ndată #n intelect#al( c.e"eli& — E oare c# p#tinţă a$a ceva= Stever rămase c# g#ra căscată& 3Cier#l3 r!n)i $i se #m*lă 'n pene& — Tot#l e posi"il( O"erge*reiter& +nvaţă pe de rost cin%eci de citate l#ate din ter*eloagele l#i Goet.ei cariera ca gardian $e*& Fi ar s#r!de să mi #rme%i aici c!nd voi *i n#mit s#"o*iţer $e* al 'nc.ar de coniac din re%erva 3Cier#l#i3& /e #rmă( Stever $i Hol%er cărară cadavr#l 'n cel#lă $i procedară a$a c#m li se ordonase& 5in #$ă( priviră la general#l sp!n%#rat& Stever '$i *recă m!inile& — Stra$nic cadavr#4 >tii( Hol%er( mă ap#că 'ntotdea#na r!s#l c!nd văd pe c!te #n#l "ălăgănind# se a$a 'n $treang& >i c!nd te g!nde$ti că s#nt #nii care $i 'nc.de #n o*iţer& — 0e să *ac 'n legăt#ră c# deces#l= 'ntre"ă Stever& — Are c#mva #rme= mormăi 3Cier#l3 scărpin!nd# se pe piept& Stever e1amină min#ţios cadavr#l& E1cept!nd c!teva v!nătăi( n# e1ista nici o #rmă& — /e c#v!nt#l me#( 'ţi c#no$ti meseria( O"erge*reiter( 'l *elicită ma)#r#l& Ai să ţi 'nc.e $i Sc.ie din păt#ra im"ecil#l#i ăsta "ătr!n& A$e%aţi #n scă#nel s#" *ereastră $i p#neţi laţ#l de g!t#l cadavr#l#i& Atenţie( 'nsă< nod#l să *ie la cea*ă( să n# *aceţi aceea$i t!mpenie ca $i c# coleg#l me# de la 8nns"r#cA( care a #itat nod#l 'n *aţă& /entr# asta( idiot#l s a ales la r!nd#l să# c# #n laţ 'n )#r#l g!t#l#i& +ntr #n c#v!nt( aran)ea%ă mi o sin#cidere reglementară& +n timp#l ăsta e# 'l scol pe doctor( ca să avem #n act de deces care să ne sc#tească de orice responsa"ilitate& 5oi s#"o*iţeri $i doi soldaţi tre"#ie de asemenea tre%iţi( ca să sl#)ească de martori& +nainte de a trece la trea"ă( l#ară c!te #n pa.im" totdea#na dr#m#l& 0eva 'mi sp#ne că 'ntr o "#nă %i ne vine $i no#ă r!nd#l& /rea m#lţi din cei pe care i am av#t 'n cel#le a# scăpat c# viaţă& 7a ora act#ală e1istă la Ham"#rg #n regiment disciplinar de tanc#ri& 6ai ac#J o %i eram la c!rci#ma 3Uragan3 de pe Hansa /lat%& Acolo am 'nt!lnit trei indivi%i din regiment#l ăsta& 0a să se distre%e( mi a# p#s #n )#văţ de g!t $i mi a# 'n*ipt 'n "#rtă ţeava #n#i pistol& Uite aici( drept 'n stomac& 5#pă care s a# p#s pe r!s( %ic!nd# mi< 3A%i n a *ost dec!t o repetiţie3& QK @riegsverdienstAre#% 8 @lasse< 0r#cea merit#l militar( clasa 8 .isorii militare din /otsdam= +$i scărpină coapsa& 0i%mele sale l#ngi de artilerist sc!rţ!ia#& ?ăc# c!teva *le1i#ni c# "raţele 'ntinse& — /entr# că voi deveni& +nveselit( se ap#că să #m"le de colo p!nă colo prin "iro#& 0# m!neca veston#l#i *recă QK @C #l $i a$a străl#citor& — 0e ai %ice( Stever( de a$a ceva= Fi ai p#tea agăţa $i d#mneata de t#nică o drăcie ca a mea& >tii( ca s o capeţi n# i nevoie să dai oc.estiile astea( m#rm#ră Hol%er& 5e alt*el( n# mi place deloc să mă g!ndesc la 5#mne%e#& 0!nd văd pe stradă c!te #n popă( sc.ip#ie că ac#m ăsta se plim"ă prin cer#ri& Uite l c#m at!rnă4 /oţi să ţi l imagine%i 'n c.eria noastră( Stever& Stever apro"ă g!nditor& +n parte era de acord c# 3Cier#l3& — O"erge*reiter( d# te $i ca#tă l pe Gre*reiter #l Hol%er( contin#ă 3Cier#l3( $i *aceţi o *r!ng.

m#reala asta( c# "ătăile $i tot rest#l& Noaptea este sc#rtă( %i#a l#ngă& — E ceva 'n nereg#lă c# tine( 'i e1plică Stever& +n *ond ce se petrece aici= Nimic deose"it& +n medie( 'mp#$căm pe săptăm!nă cinci $ase indivi%i& Uneori mai m#lţi( alteori mai p#ţini& S#nt $i săptăm!ni c!nd n# 'mp#$căm pe nimeni& 8ar pe *ront( c!te #n "atalion 'ntreg e c#răţat la *iecare oră& 0re%i că #n comandant de tanc are nervii 'n pione%e din pricină că a terci#it s#" $enile #n pl#ton 'ntreg= 5ă o raită pe la spital#l militar de la Saint Georges $i ai să ve%i ce n ai mai vă%#t& Toţi cei de acolo s#nt nevinovaţi& Sing#ra lor crimă este că s a# născ#t nemţi $i de se1 "ăr"ătesc( ceea ce i a o"ligat să 'm"race #ni*orma *eldgra# $i să apere /atria& Toţi cei pe care i avem aici 'nsă( $i cărora le rete%ăm cap#l( a# *ăc#t c!te ceva $i( dacă sta# 'n p#$cărie( e din vina lor& — Stever( mi e t!r$ă să l văd pe om#l c# sec#rea& Nici n ap#că să $i $teargă s!ngele de pe lamă $i .n& >i pe cele pro*esioniste $i pe cele oca%ionale& 5ar peste tot( pe #nde #m"l#( da# de oameni din regiment#l G.Stever d#se m!na la "eregată& H!m"et#l i se cam o*ili& — Un#l din ei n# era c#mva mic de stat#ră( c# o cicatrice mare pe *aţă= ?#ma c#mva ţigară d#pă ţigară= — 5a( 'ntocmai& +l c#no$ti= 'ntre"ă #l#it Hol%er& — 5a( a avenit aici la 'nc.e& 5race( p!nă $i pe 6Lller din 9erlin 'l are 'n "#%#nărel#l mic& Gestapo #l n# 'ndră%ne$te să se atingă de ea& Hă#( Stever( mi o *rică ne"#nă& 8eri seara i am %is vreo do#ă vor"e( a$a( *ără să mă g!ndesc& >i $tii cine m a scos pe #$ă a*ară= 5oi S&5& i$ti care l#crea%ă pentr# 5ora& >i a# *ăc#t o c# at!ta delicateţe că era c!t pe aci să mi r#p g!t#l( ateri%!nd 'n stradă& — 5evii ţicnit de a "inelea( Hol%er( 'ngăimă Stever& 0e se 'nt!mplă= N# *aci amor dest#l& — O( "a da& 5e trei săptăm!ni( 'n *iece noapte& 7e am 'ncercat pe toate t!r*ele de la Reeper"a.opaţi se plim"ă c# grenade $i alte născociri drăce$ti prin "#%#nare( ai 'nc#rcat o 'n mod sig#r& N# ap#ci să trăie$ti nici trei %ile& Aici e$ti 'n sig#ranţă& N# tre"#ie 'nsă să ţi *ie milă& N# i socoti pe deţin#ţi drept camara%i& S#nt ni$te plo$niţe care tre"#ie strivite& 5oar n ai să lăcrime%i 'mpre#nă c# cei care #rmea%ă să *ie legaţi la st!lp& ?ă ce ţi se ordonă $i n# te mai oc#pa de rest& — >ti# că ai dreptate& Am 'ncercat tot ce era de 'ncercat( dar nimic& 0!t 'i %i#a de l#ngă simt că mă doare "#rta de *rică& 6!ine tre"#ie să mai 'mp#$căm pe #n#l( pe cel de la n#măr#l GB& 8%"#cne$te 'n pl!ns de c!te ori intr# la el 'n cel#lă& Alaltăieri( c!nd nevastă sa a venit pentr# vi%ita de adio( a# gem#t am!ndoi de n# se mai termina& 6 a# r#gat să i a)#t ca $i c#m a$ *i p#t#t o *ace& /entr# a$a ceva tre"#ie să te adrese%i l#i Adol* sa# l#i Heinric.isoare( n# te pot atinge& 5ar dacă pleci 'n est( #nde tot soi#l de psi.icit ce le $opte$te ea la #rec.isoare 'n vi%ită& ?redona c#mva ceva( Hol%er= — 5a( ceva despre moartea care o să vină& 6 a 'ncercat pe loc g!nd#l să l den#nţ la Gestapo& Găse$ti 'ntotdea#na c!te ceva de ciripit& 5in *ericire( n am *ăc#t o( *iindcă altminteri e# a$ *i *ost cel care se tre%ea la p!rnaie& Oamenii l#i /a#l roiesc #ite a$a 'n )#r#l c#metrei( care i patroana locantei $i i lesne de g.im"a $i drapel#l& 6ie #n#ia p#ţin 'mi pasă dacă tre"#ie să ridic la"a dreaptă $i să strig< JTrăiască 0#tărică3 'n loc de 3Heil Hitler43 .im"ăm c#loarea dec!t at#nci c!nd se va sc. S&S& ist#l& 9ea#( "ag 'n mine la "asamac $i i 'ngro%itor& 5e la al $aselea pa.ar 'ncep să n# mai văd limpede& At#nci trag direct din sticlă& Noapte de noapte "ea# $i *ac amor( dar dimineaţa s#nt din no# aici( c# ma.op4 #n alt cap se rostogole$te( iar condamnaţii nici măcar n# s#nt ni$te criminali at!t de mari& — Aici te n$eli( Hol%er& 5acă ai violat legea 'nseamnă că e$ti criminal( c.& 5e c!te ori pot( mă 'm"ăt p!nă mă *ac pra*& Stever( toate astea n# mi plac& Crea# să plec& N# mai vrea# să sta# aici& — Ai că%#t 'n cap( HOl%er= N ai de ce să ţi *ie *rică& Aici( la 'nc.iar dacă n ai *ăc#t dec!t să treci peste 3stop3& +n ţara asta e inter%is să sp#i ce g!nde$ti& 0el#i care o *ace i se taie cap#l& >i Stever v!r' #n deget morali%ator s#" nas#l l#i Hol%er( spri)in!nd# se de corp#l general#l#i sp!n%#rat& — 0e( noi doi sp#nem c#mva ce g!ndim= Hol%er se scărpină pe s#" cască& Rosti apoi categoric< — 5#mne%e#le( n#& N# s#ntem 'ntr at!t de ne"#ni& — Ce%i "ine( r!se Stever& S#ntem ni$te "#ni cetăţeni& N o să ne sc.

Q& Tocmai e1pedia%ă o companie de mar$& 6ergi c# ei p!nă la gară( *l#t#ră din m!nă 'n c. G!nditori( se #itară la general#l sp!n%#rat& — Asta $i a sc.i#l#i la general#l sp!n%#rat 'n *aţa *erestrei& 5e #nde drac#J să $ti# care i specialitatea camarad#l#i tă# de regiment= S#nt c.ici o4 0amarad#l me# de regiment re#$e$te să i *acă pe toţi să declare e1act ce doresc $e*ii săi& N# se sl#)esc 'nsă de el dec!t at#nci c!nd a# de a *ace c# c!te #n#l deose"it de 'ncăpăţ!nat& Are #n colţ al l#i 'n *#nd#l "eci#l#i& Acolo loc#ie$te& — +ncetea%ă( Stever( protestă Hol%er& N# vrea# să mai a#d nimic din toate astea& 5ar c#rio%itatea *iind mai tare( adă#gă< — /e de altă parte m ar interesa 'ntr adevăr să $ti# c#m *ace camarad#l tă#& Stever r!se& — Simpl# ca "#nă %i#a& Electricitate( GGB volţi& 5o#ă *ire electrice $i ni$te apă& 5in c!nd 'n c!nd #n "raţ r#pt& 5#pă ce a# #rmat timp de o )#mătate de oră tratament#l pretenar#l#i me#( toţi devin gro%av de gră"iţi să mărt#risească& El e #n tip $mec.ip de parapet( gloanţelor r#se$ti& ?ă m!ine 'n %ori o plim"ărică $i treci pe la ca%arma regiment#l#i .— N# vrea# să mai răm!n aici( Stever& Crea# să plec& 0!nd se vor 'ntoarce de pe *ront 'l vor lic.ice$ti niciodată specialitatea& Nici papa n ar g.!rtii $i( dacă se poate( o $tampilă& Com aran)a o evadare $i c!nd toată ne"#nia asta va sări 'n aer vom *i doi eroi< asta am *ost( asta s#ntem& N ai nimic de c!$tigat e1p#n!nd# te( 'n c.ip#l& E timp#l să cam#*lăm cămă$ile "r#ne& — Răm!i( Hol%er& >i n# *i idiot4 Uite( vom a)#ta pe doi trei din deţin#ţii a*laţi 'nc.iar $i n#mai pentr# o c. 'ir.i& Una care se ntinde pentr# o "#cată de p!ine& Asc#ltă s*at#l #n#i om 'nţelept& Răm!i aici& 7ing#$e$te l pe 3Cier3& Hi 3da3 la tot ce ţi sp#ne& ?ă tot ce ţi ordonă& 0#lcă te c# *emei $i "ea c!t poţi& 0e= E vina ta că 'nc.iar "#c#ros să n o c#nosc& 0!nd s o ntoarce roata( ar *i 'n stare să te #m*le c. 'ir3 Ai *ost invitat de ei 'n %i#a c!nd $i a# născocit legile= N# te a# ameninţat c# moartea dacă n# te pre%inţi= 5acă ar *i să l plăte$ti( i ai comanda croitor#l#i #n cost#m tot at!t de nasol ca cel pe care l porţi ac#m= — 5#mne%e#J mă sii( Stever4 N# pot să s#*ăr nici verdele( nici gri#l& >i nici AaAi#l n# e pe g#st#l me#& 0e mi place e "le#marin#l& 0# o d#ng#liţă al"ă $i s#"ţire $i c# #n pantalon at!t de str!mt( 'nc!t să ai nevoie de #n 'ncălţător ca să l 'm"raci& 5oamne( 5#mne%e#le( Stever( O"erge*reiter de cavalerie& 5e am p#tea să ne sc.e%a$& N ai să i g.ip de rămas "#n $i #rlă 3Heil Hitler3 p!nă răg#$e$ti& S#nt gata să parie% o sticlă de "ere de *iecare moacă voioasă pe care o s o ve%i( dar n ai să 'nt!lne$ti nici #na& 0# toţii o să ai"ă ni$te m#tre de 'ngropăci#ne& Ce%i t#( $ti# că ai o drăg#ţă( #na nostimă *oc( par*#mată $i coc.ida pe 3Cier3 $i o dată c# el 'l vor c#răţa $i pe d alde tine $i mine& >terge o 'mpre#nă c# mine( Stever( dacă ai minte& Ne va s#na ceas#l c!t de c#r!nd& +n*r!ngerea '$i va arăta repede c.etă& 0re%i că 'n tran$ee o să mai găse$ti a$a ceva= +n cel mai "#n ca% vei da peste o cotoar"ă sc!r"oasă $i plină de păd#c. 'ir.im"ăm pielea c!t mai c#r!nd4 Stever r!n)i& — ?ă ca mine& +nvaţă de pe ac#m să %ici< Pes.im"at de)a pielea( m#rm#ră Stever& 5acă e adevărat ce %ice popa( ac#m stă pe #n nori$or $i n# i pasă de noi& Gata c# reg#lament#l& Gata c# gri)ile& +n *ond( mi e milă de el& Ar *i p#t#t să ne *ie "#nic& 5#mne%e#le( $i ce am mai cărat la el4 A *ost #n#l din tipii cei mai daţi drac#l#i din c!ţi am ca*tit& 6ă pricep la asemenea trea"ă $i va *i 'ntotdea#na nevoie de oameni ca mine& +n viaţă tot#l e să devii specialist 8n ceva& Uite( de pildă( ac#m o )#mătate de oră 3Cier#l3 mi a prop#s o s#medenie de c. no.estie ca asta& — Ai per*ectă dreptate( Hol%er& N# e$ti prea prost( dar pentr# moment vor"im a$a c#m vor"e$te $i camarad#l me# de regiment( iar c!nd s or 'ntoarce l#cr#rile vom p#ne m!na pe el $i l vom ad#ce ca c.rer S&S& $i l#crea%ă s#" ordinele 3?r#mos#l#i /a#l3& >tii ce specialitate are= Ai( Hol%er= — N#( m#rm#ră $ovăitor Hol%er trăg!nd c# coada oc.er $i $i a .i$i& Com $terpeli $i c!teva .estii& Am %is da la toate t!mpeniile l#i( dar n am c!t#$i de p#ţin intenţia să merg pe dr#m#l indicat de el& Am #n camarad de regiment care a trec#t la S&S& 0!nd l am vă%#t pentr# prima oară la escadron — pe at#nci sl#)eam la regiment#l de cavalerie din Stettin — m a# $i p#s să l sc#t#r de p#rici& +l mardeam seară de seară& Are $i ac#m pe "#%a de )os o cicatrice c!t toate %ilele dat!nd din vrem#rile acelea& 7 am "ăgat pe s#" toate ro"inetele de apă rece& A ie$it la raport( dar at!t căpitan#l c!t $i colonel#l i a# dat c# ti*la 'n nas& >i $tii ceva( Hol%er= Astă%i e Ha#ptst#nn*L.isoarea asta e a$a c#m este= #o.

— În momentul de faţă avem la zdup un locotenent de tancuri.o zi vei fi spânzurat.ai ţicnit. #u mai eşti om. !ri8a. zise !mil şi se prefăcu că se interesează numai şi numai de pa0arul pe care.preparat tot#l ca 'n doi timpi $i trei mi$cări să poată sări din tren $i sc. — ! adevărat.l tot lustruia. Îţi place să faci rău. — #u vreau să ascult nimic în legătură cu maşinăria ta de ucis oameni.im"a cocarda& +n ceea ce ne prive$te pe noi doi( Hol%er( n# tre"#ie dec!t să *acem ceea ce ni se sp#ne& +ntr #n c#v!nt< *ără responsa"ilităţi& Această interesantă conversaţie *# 'ntrer#ptă de apariţia medic#l#i aspirant( care sosi 'n goană( c# .mi place deloc3 #u mă plac nici măcar pe mine însumi3 — !i. !mil are dreptate. mă rog.un colţ. ? să facă şi el călătoria cea mare. "e tipi ca tine îi aşteaptă spânzurătoarea. Într.alat#l al" *l#t#r!nd d#pă el& Stever '$i *ăc# raport#l( medic#l se #ită la sp!n%#rat( ridică din #meri( scoase c!teva . Le ia pe toate cu seninătate. 1u însuţi mărturiseşti că eşti un tip dezgustător.mi placi. 'tever îl goli pe al său şi ceru să. . 2Bnimă de piatră2.se peste *arul cârciumii 2La Motan2.e de palme4 răcni Stever& 5acă te p#ne drac#J să te d#ci la 3Cier3 $i să i ceri m#tarea( o să $i 'nc. vezi3 e. #imeni nu te iu*eşte. Momentul cel mai îngrozitor este când îi leagă şi când placa *asculează. !şti un tip scâr*os. !mil5 #u.iar at!t de ră# aici& /#tem sta 'n dos#l gratiilor noastre $i să le dăm c# ti*la pi*anilor care se omoară c# instr#cţia& 6ai $tii vreo m!n#ire de armă= E#( #n#l( %ă# dacă mi ad#c aminte c!nd am ie$it pentr# #ltima oară ia instr#cţie& +n)#r!nd $i "lestem!nd( i%"#tiră să l care pe general p!nă la g#ra "eci#l#i& Acolo( %v!rliră cadavr#l pe scări( ac#%!nd# se reciproc că n# l a# ţin#t "ine& Ap#c!nd# l de picioare( 'l t!r!ră de a l#ng#l coridor#l#i& 0# #n %gomot s#rd( cap#l mort#l#i se lovi de prag#l cel#lei disciplinare& — ?ir ar să *ie( ce( s#ntem ciocli= sp#se e1asperat Hol%er& N# mai vrea# să răm!n( Stever4 5emisione% c.in#im al drac#l#i ca să *acem #n nod ca l#mea( iar ac#m sala.clamă triumfător 2Bnimă de piatră2 şi aşeză pa0arul pe raftul de deasupra oglinzii. 'tever. — #u pricepi nimic.estul nu mă interesează. ?*ergefreiter-ul 'tever aţinti un deget spre !mil 2Bnimă de piatră2. -ăiat *un. 2Bnimă de piatră25 — "entru că la tine puşcăriile şi răz*oiul sunt tot una.!rtii din geantă $i se a$e%ă la masa din sc!nd#ră negel#ită& Act#l de deces *# completat la repe%eală $i $tampilat& +ntin%!nd# i l l#i Stever( medic#l n# se p#t# 'mpiedica să remarce< — 0e "ine a$ d#ce o dacă toate decesele ar *i la *el de simple& O"erge*reiter( de%ieagă l pe individ $i 'ngroapă l& 5#pă care dispăr# aidoma #n#i nori$or al" s#*lat de v!nt& Stever $i Hol%er ridicară de )os scă#nel#l răst#rnat $i se ap#cară să l dea )os pe general& — Rec#noa$te că e idiot( "om"ăni Hol%er& 6ai 'nt!i 'l sp!n%#răm $i ne c. — 1e. Lumea începea să vină la 2Motan2 a*ia după zece seara. Miroşi a . sunt un tip scâr*os. că sunt un tip scâr*os5 — !şti o ladă de gunoi. umsecade *ăiatul. — #u. 1rea*a mea e să vând *asamac. ei mai mulţi se lasă decapitaţi fără să facă pe ne*unii.iar astă%i& — Taci odată sa# 'ţi c!rpesc o perec. #u se smiorcăie.ip#ie cine $tie ce& Ai a#%it vreodată de arme care se descarcă accidental= — 5#că se&&& m#rm#ră Hol%er& 5#mne%e#le( ce silă mi e4 (plecându. patronul sta*ilimentului. se oţărî !mil. Într-o *ună zi ai să te *ălă*ăni într-un ştreang.orim ca să l dăm )os& 6 ap#că p#r $i simpl# nă"ădăile $i mi vine să "orăsc& — 6ar termină c# t!mpeniile( se strop$i Stever& +n *ond( n# i c.i fie umplut. 'tever se scutură şi se răsuci către o &ună care-şi aştepta clienţii. — 4i de ce. !ra încă prea devreme. stând într.

EZE0UF8A +n %i#a #rmătoare( locotenent#l O.lsen( din regiment#l G.la -B $i p#rt!nd $tampila GE@A5OS& I& Ac#%at#l( răsp!ndind %von#ri *alse( i a a)#tat pe d#$manii cel#i de al treilea Reic. voi lăsa toţi captivii să iasă din cuşcă şi mă voi pregăti să-i primesc pe cei de mâine. eu fac legile5 !u am pornit răz*oiul5 #u fac decât ceea ce îmi poruncesc şta*ii. la 1anti Dora. De ce însă aş pleca la răz*oi când pot fi în siguranţă în puşcăria mea5 Într.ul de dragoni 'tever să fie gardian şi niciodată nu tre*uie să te împotriveşti sorţii.lsen *# ad#s la 3Cier3( care( r!n)ind "at)ocoritor( 'i pre%entă act#l de ac#%are& Tre"#i să semne%e 'n trei loc#ri di*erite( d#pă care *# cond#s 'ndărăt 'n cel#lă $i i se lăsă #n ceas pentr# lect#ra doc#ment#l#i& 7ocotenent#l O.t #l#i( Ham"#rg 5ivi%ia Altona :#ra& nr& -K" 0ătre general#l von der Oost( comandant#l garni%oanei( regiment#l . ca să săr*ătoresc pacea şi noile vremuri. tanc#ri( născ#t la 9erlinV5a. nici mai puţin.Q in*anterie( Altona& 0onsili#l de Ră%"oi IN.lsen de pregătirea crimei de 'naltă trădare prin< -& 8ncitare prin c#vinte indirecte $i 'n repetate r!nd#ri la asasinarea ?L. pentru că va tre*ui să plec.Q in*anterie& /!nă 'n pre%ent *ără avocat& Ac#% pe 9ernt O.is 'n arest#l garni%oanei Altona( s#" responsa"ilitatea comandant#l#i regiment#l#i .isoare pentr# a"ateri 'n servici#l comandat& 5#pă opt săptăm!ni de detenţi#ne la *ortăreaţa din Glat%( m#tat 'ntr #n regiment disciplinar de tanc#ri& Act#almente4n detenţi#ne preventivă din ordin#l Gestapo 8C G a Ham"#rg& +nc. iar tu. vei mărşălui în pas de gâscă împreună cu ceilalţi de. Dacă într-o zi îmi vei pune în mână o *ucată de 0ârtie zicându. voi pleca fără nici un fel de împotrivire. %a fi atunci rândul vostru să primiţi picioare-n fund. (cum mă aflu la înc0isoare şi nu din vina mea. să sa"ote%e moral#l popor#l#i german& +n temei#l acestor motive( cer ca ac#%at#l să *ie condamnat la moarte con*orm . direcţia+ uşca.rer #l#i Adol* Hitler& G& /ropagare de gl#me in)#rioase la adresa mem"rilor g#vern#l#i cel#i de al treilea Reic. Bar în ziua în care răz*oiul se va termina şi roata se va întoarce Qceea ce se va întâmplaR. e. #ici mai mult. du-te să dai nasul cu ruşii2.mi+ 2?*ergefreiter 'tever.( ale$i de către popor#l german con*orm legilor 'n vigoare& S#s amintitele 3gl#me3 s#nt ane1ate acest#i act 'ntr #n dosar al"astr#( 'nsemnat c# litera 7( n#merotate de la . 'avanţii numesc asta #emesis.desc0is şi paspoal gal*en şi măvoi duce la 26ragan.lsen despăt#ri solemn act#l de ac#%are< /olitia Secretă de Stat Secţia Ham"#rg Stadt. Mi-e milă de cei care pică la noi "e Dumnezeul meu că da.un oarecare *irou s.Z& Acţi#ne 'mpotriva locotenent#l#i de re%ervă 9erat CiAtor O.a#s"rLAe( M A0T 5E A0UHARE 0omandant#ra Se. 'tever dădu din cap. cea cu pantalonii gri. Bar apoi.lem la -G mai -N-N( căsătorit( #n copil& 0ondamnat anterior( la -N decem"rie -NKB( pe c!nd *ăcea parte din regiment#l -I tanc#ri( staţionat la /aris( la cinci ani de 'nc. care ai vândut *ăutură pe datorie tuturor adoratorilor orătăniei. !mil / 'tever îndreptă un deget acuzator spre 2Bnimă de piatră2 / tu. (runcă pe te&g0ea două mărci şi ieşi rân&ind.înc0isoare şi a eşafod. — #u pricepeţi nimic.rmac.l<2.o seamă cu tine.a luat 0otărârea ca ?*ergefreiter. îmi voi pune uniforma mea de paradă.

i%iţionate de la regiment#l .rer #l#i atrage d#pă sine moartea de m!na călă#l#i( prin decapitare& /iese la dosar#l ac#%ării< -& depo%iţia ac#%at#l#i& G& mărt#ria vol#ntară a trei martori< aE *emeia de servici# de la ca%armă( doamna @& "E locotenent#l /& din departament#l politic militar& cE Ge*reiter #l H& de la servici#l politic al sec#rităţii militare& 6artorii n# vor *i pre%enţi la tri"#nal& 5epo%iţiile lor D-M paginiE s#nt ane1ate acest#i act p#rt!nd $tampila 3Secret de& Stat3& Aceste depo%iţii vor *i distr#se imediat d#pă pron#nţarea sentinţei( con*orm articol#l#i -K din 7egea privind sec#ritatea stat#l#i& +ntreg#l ca% va *i clasat ca GE@A5OS $i remis la RSHA( /rin% Al"rec.lsen din regiment#l G.isoarea garni%oanei& 5acă condamnaţii o doresc( părintele 9lom poate asista la e1ec#ţie& /atr# sicrie vor *i rec.isă 9( de la 'nc.Q in*anterie $i instr#cţie va avea gri)ă să *orme%e do#ă pl#toane de e1ec#ţie s#" comanda #n#i o*iţer& /l#toanele vor *i alcăt#ite din doi ?eld.lsen privi spre *ereastră& 0er cen#$i# $i %ă"rele& Acest act de ac#%are era pesemne o gl#mă& N#mai Gestapo #l p#tea scorni a$a ceva& 7a Torga# se nt!mpla adesea ca %ece pri%onieri să *ie sco$i pentr# e1ec#ţie& 5#pă ce opt era# e1ec#taţi( #ltimii doi era# graţiaţi& 5atorită terorii prin care trec#seră 'n timp#l e1ec#ţiei celor opt camara%i ai lor( ei era# gata să cola"ore%e c# Gestapo #l& +ntreg#l Gestapo era e$a*odat pe e1istenţa a mii $i mii de in*ormatori( de oameni aparent ino*ensivi( dar e1trem de prime)dio$i din pricina sit#aţiei 'n care Gestapo #l 'i p#sese& Toate acestea locotenent#l O.lsen le $tia prea "ine2 ceea ce n# $tia 'nsă era *apt#l că 'n aceea$i %i o scrisoare a 0omandat#rii Se.articol#l#i 5 al 7egii privind protecţia popor#l#i $i a Stat#l#i din GM *e"r#arie -NII( a articol#l#i MB( S G( articol#l#i MI( G $i I p#nct#l I( prec#m $i articol#l N.e"el #l ?ran% Gernerstadt din regiment#l -N artilerie2 Ge*reiter #l /a#l 9a#m din regiment#l I v!nători de m#nte& Ultimii doi militari menţionaţi vor *i condamnaţi la moarte prin 'np#$care& Regiment#l .rer S&S& /roc#ror General 7ocotenent#l O.Q in*anterie& 0erti*icatele de deces vor *i eli"erate de către medic#l $e* imediat d#pă terminarea e1ec#ţiilor $i vor *i transmise prin c#rier administraţiei cimitir#l#i& 0adavrele vor *i 'ngropate 'n cimitir#l special( sect& -GVI-& .t Strasse M( 9erlin& 8nstr#cţia a *ost cond#să de Standardten*L.t #l#i din Ham"#rg *#ese remisă la 0omend#irea pieţii din Altona& Ordin trimis de 'nalt#l 0omisar al 0orp#l#i Armată din %ona de apărare nr&N& GE@A5OS EZ/RES Această notă #rmea%ă a *i distr#să imediat d#pă lect#ră( de către doi o*iţeri& 0on*irmarea de primire va *i transmisă oral( prin tele*on( +nalt#l#i 0omisar& O"iect#l notei< e1ec#ţia ac#%aţiilor ca #rmare a condamnării la moarte& Tri"#nal#l de #rgenţă pre%idat de General#l 0omandant al %onei de apărare nr&N va pron#nţa pro"a"il m!ine condamnarea la moarte a patr# militari< O"erle#tnant #l de in*anterie @arl Hein% 9erger din regiment#l -G grenadieri2 7ocotenent#l 9ernt CiAtor O.rmac.rer #l S&5&( @riminalrat /a#l 9ielert& ?& SE[ERS9ERG +nalt comisar Gr#ppen*L. tanc#ri2 O"er*eld."( .I( St"g& 0on*orm articol#l#i 5 din legea prom#lgată la GM *e"r#arie -NII( incitarea la asasinarea ?L.e"eli $i -G oameni& 5oi oameni din *iecare pl#ton vor avea sarcina să i a$e%e pe condamnaţi la st!lp#l de e1ec#ţie& 5octor#l S&Edgar( medic de re%ervă al in*irmeriei de re%ervă nr& -N( va asista la e1ec#ţie& 0eilalţi doi ac#%aţi vor *i condamnaţi la decapitare& Regiment#l se va 'ngri)i să ad#că de la 9erlin pe călă#l Rottger& 0a%area călă#l#i $i a celor do#ă a)#toare cade 'n sarcina regiment#l#i& 5ecapitarea va avea loc 'n c#rtea 'nc.

A&H866E6ANN O"erstle#tnant +nainte c,iar ca proced#ra să *i *ost 'ncep#tă $i sentinţa dată( tot#l *#sese prevă%#t c# s!nge rece 'n vederea e1ec#tării $i 'nmorm!ntării celor patr# oameni& Umanitarism#l era ceva nec#nosc#t 'n cel de al treilea Reic,& Tot#l era constr#it pe instr#cţi#ni $i paragra*e& 0ea mai mică 'ncălcare a #n#i paragra* atrăgea d#pă sine condamnarea *ără nici o consideraţie pentr# persoana #mană& 0#vintele 3circ#mstanţe aten#ante3 n# e1ista#& Sala nr& . din clădirea 0onsili#l#i de Ră%"oi gemea de l#me& Toate loc#rile re%ervate p#"lic#l#i *#seseră oc#pate de soldaţi& N# veniseră de "#năvoie2 ci 'n cadr#l servici#l#i& Rol#l acestor procese militare tre"#ia să *ie acela de a "ăga groa%a 'n oameni& +n moment#l de *aţă( #n Ge*reiter din v!nătorii de m#nte( palid $i timid( '$i a$tepta sentinţa& 0#rtea se retrăsese pentr# deli"erare& /roc#ror#l '$i aran)a ,!rtiile pregătind# se pentr# ca%#l #rmător& Ge*reiter #l din v!nătorii de m#nte n# l mai interesa& Apărător#l se )#ca c# creion#l( #n creion gal"en& Se g!ndea la Elisa"et, /eters& +i *ăgăd#ise pentr# seară picioare de porc c# var%ă& Adora var%a c# carne& ?ire$te( o i#"ea $i pe Elisa"et,( dar o masă *ără var%ă c# carne n# era masă& Secretara 'l contempla pe Ge*reiter #l din v!nătorii de m#nte( g!ndind 'n sinea sa< Un ţăran posac( c# co$#ri $i p#ncte negre& N# m a$ p#tea c#lca niciodată c# el& T!năr#l v!nător de m#nte se #ita 'n păm!nt( )#c!nd# se c# #ng,ia de la deget#l să# gros& Se ap#că să n#mere sc!nd#rile de s#" picioare< condamnat la moarte sa# condamnat la 'nc,isoare& A)#nse c# n#mărat#l la 3condamnat la moarte3( c!nd simţi c# picior#l că mai s#nt trei sc!nd#ri s#" "anca pe care $edea( ceea ce 'nsemna 3'nc,isoare3& /e *#ri$( ar#ncă o că#tăt#ră spre #$a al"ă din colţ#l 'ncăperii& 5e acolo avea# să iasă cei trei )#decători gra$i $i soarta avea să i se ,otărască indi*erent de ce sp#nea# sc!nd#rile& +ntreg#l proces intentat osta$#l#i de -M ani d#rase a"ia %ece min#te& /re$edintele complet#l#i p#sese c!teva 'ntre"ări& 0el care vor"ise aproape tot timp#l *#sese proc#ror#l& Avocat#l se arătase mai p#ţin vor"ăreţ& Sp#se doar< — 0er ind#lgenţa tri"#nal#l#i( d!nd# mi 'n acela$i timp seama de sit#aţia di*icilă 'n care se găse$te inc#lpat#l& 5isciplina tre"#ie menţin#tă( *ără mena)amente *aţă de sentimentele omene$ti& /ovestrea t!năr#l#i v!nător de m#nte era limpede( cel p#ţin din p#nct de vedere al )#risdicţiei militare& Nelini$tit( t!năr#l soldat n# $i mai găsea loc#l& +i era *rică& O"er*eld;e"el #l c# cap de "#ldog care $edea l!ngă el 'i ar#ncă o privire repro"atoare& Osta$#l '$i *r!ngea m!inile( simţind o nevoie ire%isti"ilă să #rle( să m#gească ca #n cer" *#rios 'ntr o seară de octom"rie( 'ntre %id#rile #mede ale păd#rii& 5e ce n# cădea# de acord cei trei )#decători 'nc,i$i 'n dos#l #$ii al"e= 5ar dacă n# era# de acord( 'nseamnă că mai avea o $ansă& 5e aia $i era# trei( ca tot#l să *ie drept& Nimeni din sala nr&. n# p#tea g,ici ce *ăcea# cei trei oameni c# epoleţi de *ir 'mpletit 'n odăiţa lor& >i era per*ect normal& Omenesc $i lesne de 'nţeles& 0ei trei g#sta# p#r $i simpl# din vi$inată O"erAriegsgeric,tsrat #l#i :ecAstadt& @riegsgeric,tsrat #l 9#rg,ol% '$i ridică pa,ar#l $i se lansă 'ntr #n ampl# disc#rs despre vin#ri& 5#pă ce goliră do#ă trei pa,are( se ,otăr!ră să se 'ntoarcă 'n sala nr&.& Evident( ca%#l 'n sine n# 'nsemna pentr# ei nimic& O )#mătate de pagină 'n proces#l ver"al al a#dienţei& O $tampilă& 0!teva semnăt#ri& >i asta era tot#l& U$a cea al"ă se desc,ise& T!năr#l osta$ păli& Spectatorii se ridicară precipitat( *ără să li se *i comandat ceva( $i rămaseră 'n po%iţie de drepţi& /re$edintele $i cei doi asesori se a$e%ară 'n spatele mesei ce 'nc,ip#ia o potcoavă& Toţi trei mirosea# a rac,i#& — Ge*reiter #l /a#l 9a#m( din regiment#l I v!nători m#nte( 'n v!rstă de -M ani( necăsătorit( citi pre$edintele c# #n glas s#rd $i monoton( este condamnat la moarte pentr# de%ertare vol#ntară&

Adolescent#l se clătină pe picioare( mai al" la *aţă ca %id#l& Uria$#l ?eld;e"el 'l spri)ini& /re$edintele contin#ă impasi"il< — Sentinţa este *ără apel& 0ererea de graţiere este neavenită $i dinainte re*#%ată& Sentinţa răm!ne de*initivă& O"erAriegsgeric,tsrat #l termină lect#ra( 'mpăt#ri actele( '$i tamponă #$or *r#ntea c# o "atistă par*#mată $i ar#ncă o privire indi*erentă "ăieţandr#l#i din *aţa sa& 7#ă apoi #n alt dosar( trec# m!na #$or( ca o m!ng!iere( peste carton#l ro% $i se #ită la placa de argint 'n *ormă de semil#nă( insigna )andarmeriei( de pe piept#l O"er*eld;e"el #l#i< ca%#l #rmător& /roces 'npotriva locotenent#l#i de re%ervă 9ernt O,lsen& 5osar nr& -NQQlV6& KI H& Tot#l mergea ca pe roate& Nimic n# sc!rţ!ia& Un min#nat e1empl# de ordine germană& O"erge*reiter #l Stever desc,ise #$a cel#lei $i i sp#se locotenent#l#i O,lsen( r!n)ind 'nc#ra)ator< — Hai& Te vor& Se plictisesc *ără tine& — Tre"#ie să merg la tri"#nal= 'ntre"ă 'nceti$or locotenent#l O,lsen simţind #n gol 'n stomac& — 5aJ ce( 'ţi 'nc,ip#iai poate că ai să mergi la "ordel= E$ti pe rol la camera nr&.( la :ecAstadt( o vită 'mp#ţită pe care o s o sp!n%#răm c!nd s o 'ntoarce roata& E #n porc :ecAstadt ăsta( #n porc mare $i gras& 0o"or!ră scara *lecărind de #na( de alta $i o ap#cară 'n l#ng#l coridor#l#i& 7!ngă #$a c# aplicaţii din *ier *or)at a tri"#nal#l#i militar( doi )andarmi 'l l#ară 'n primire pe locotenent#l O,lsen d#pă ce semnară 'ntr #n registr# negr# c# #n v#lt#r a#ri# $tanţat pe el& — 7als-und- -ein*ruc0LJ, ricană Stever& :andarmii mormăiră ceva de ne'nţeles $i 'l 'ncăt#$ară pe O,lsen& 0!te doi gardieni pentr# *iecare inc#lpat& A$a cerea reg#lament#l& Hgomot#l ci%melor lor ţint#ite răs#nă s#" "olţile coridor#l#i& +nainte de a pătr#nde 'n tri"#nal se 'ncr#ci$ă c# Ge*reiter#l condamnat& Osta$#l #rla $i se %v!rcolea& Un p#$ti( *ire$te& 5oar -M ani& — Termină c# nevricalele4 'l ameninţă #n#l din )andarmi& Tot n# te a)#tă la nimic& O să meargă repede& /e mine( #n#l( n# mă mai impresionea%ă& Căd a$a ceva 'n *iecare %i& 6ai devreme sa# mai t!r%i# a)#ngem c# toţii la acela$i s*!r$it& /oate că 8is#s Hristos te a$teaptă $i( acolo s#s( o să ţi *ie mai "ine dec!t pe păm!nt& — N# vrea#4 #rla p#$tan#l sm#cind de căt#$e& ?ecioară 6aria( 6aica 5omn#l#i( a)#tă mă4 N# vrea# să mor4 Oc,ii ar#nca# licăriri de ne"#nie& 0a printr o ceaţă( 'l %ări pe locotenent#l O,lsen& — 5omn#le locotenent( a)#taţi mă4 Cor să mă 'mp#$te4 Hic că tre"#ie să mor& N am părăsit regiment#l dec!t pentr# do#ă %ile& Crea# să merg 'ntr #n regiment disciplinar& ?ac orice4 S#nt gata să pilote% #n St#Aa& Heil Hitler4 Heil Hitler4 Heil Hitler4 ?ac orice4 N#mai lăsaţi mă să trăiesc4 Se %"ătea c# disperare 'ncerc!nd să $i eli"ere%e m!inile& 8%"#tise să l răstoarne pe #n#l din )andarmi $i toţi trei se prăvăliră )os& — S#nt #n "#n naţional socialist< Crea# să trăiesc4 Crea# să trăiesc4 Am *ost 'n Hitler)#gend4 Cocea se stinse 'ntr #n ,orcăit& Ultim#l c#v!nt pe care l p#t#se scoate *#sese 3mămico43 Un strigăt care 'n istoria omenirii *ăc#se să se c#trem#re at!tea e$a*oade $i 'nc,isori& Apoi '$i pierd# c#no$tinţa& 5#lăii armatei '$i *ăc#seră trea"a& Se ridicară $i porniră t!r!nd d#pă ei tr#p#l de%artic#lat& Un#l dintre ei 'n)#ră printre dinţi& — Ne a *ăc#t *ig#ra( m#cos#l ăsta4 6erită o lecţie& Uite ce circ pentr# că l a$teaptă #n glonţ4 7ocotenent#l O,lsen se opri o clipă $i privi "ăieţandr#l le$inat& — +naintea%ă( m!r!i #n#l din )andarmi( sm#cind de lanţ& Hai( 'naintea%ă4 — Sărac#l copil( m#rm#ră locotenent#l O,lsen& N# i dec!t #n p#$ti& — 5est#l de mare ca să de%erte%e( se strop$i )andarm#l c# insigna l#i de v!nător de oameni& >i dest#l de "ătr!n ca să 'nţeleagă c!t 'l costă& 5acă l ar *i graţiat( se ap#ca# c# toţii +n trad#cere literală< 3Să ţi r#pi grt#l $i picioarele3& 8nventată de piloţii germani din timp#l prim#l#i ră%"oi mondial( e1presia se *olose$te strict ca #rare de noroc&
Q5

s o roiască& — Ai copii( O"er*eld;e"el= 'ntre"ă locotenent#l O,lsen& — /atr#& Trei 'n Hitler)#ngend $i #n#l pe *ront& +n divi%ia S&S& 35as Reic,3& — Să sperăm că *i#l d#mitale din 35as Reic,3 n# va *i $i el eliminat la *el 'ntr o %i& — A$a ceva n o să se 'nt!mple( domJ le locotenent( r!se )andarm#l sig#r pe sine& ?i#l me# este Unterst#rm*L,rer $i n# va *i e1ec#tat& 7ocotenent#l O,lsen ridică din #meri& — 5epinde( 'n prim#l r!nd( de vrem#rile care vor veni& — 0e vreţi să sp#neţi c# asta= 'ntrea"ă celălalt gardian ci#lind #rec,ea& — Nimic( m#rm#ră locotenent#l O,lsen& 6i e doar milă de ace$ti sărmani copii& — N# vă g!ndiţi la alţii( %ise cel c# patr# copii& /ăstraţi vă mai "ine mila pentr# d#mneavoastră 'n$ivă& 7ovi #$#rel toc#l pistol#l#i( '$i potrivi casca pe cap $i '$i m!ng!ie insigna străl#citoare& — >i ia mai tăceţi din g#ră4 7ocotenent#l O,lsen intră 'n sală c# o e1presie de totală deta$are& Se pre%entă la masa )#decătorilor a$a c#m *#sese 'nvăţat la $coala militară nr&I din 5resda& /re$edintele dăd# din cap c# "#năvoinţă $i m#rm#ră< — 7#aţi loc& ?r#n%ări %elos prin ,!rtii $i *ăc# #n semn proc#ror#l#i& 6a$inăria )#stiţiei se p#tea p#ne 'n mi$care& Rotiţele prinseră să se 'nv!rtă con*orm reg#lament#l#i& — 7ocotenente( 'ncep# dr& 9ecAmann& /res#p#n că n# aveţi intenţia să vă declaraţi vinovat de ac#%aţiile ce *ig#rea%ă 'mpotriva d#mneavoastră 'n doc#mentele 'ntocmite de RSHA= 7ocotenent#l O,lsen privi podea#a l#cioasă( c#rată& Apoi ridică 'ncet privirea aţintind o către cei trei )#decători care $edea# c# oc,ii 'npăien)eniţi de somn& /re$edintele trona 'n )ilţ#l să# ro$#( c# spetea%ă 'naltă( #rmărind c# interes evol#ţia #nei m#$te pe lampa din tavan& 5e *apt #n tă#n( $i n# o m#scă o"i$n#ită& O insectă dintre acelea care s#ge s!ngele animalelor domestice $i al oamenilor& 0en#$ie $i tristă ca aspect( dar din p#nct#l de vedere al #n#i colecţionar de insecte o piesă *r#moasă& 7ocotent#l O,lsen lăsă să i al#nece privirea 'nspre proc#ror& — Herr O"erAriegsgeric,tsrat( c!nd am *ost anc,etat de poliţia secretă am semnat mi$te mărt#risiri( a$a 'nc!t consider 'ntre"area d#mneavoastră de prisos& 9#%ele s#"ţiri $i decolorate ale doctor#l#i 9ecAmann se crispară 'ntr #n %!m"et sarcastic& 6!ng!ie doc#mentele care se a*la# 'n *aţa sa& — +n ceea ce prive$te #tilitatea #nei 'ntre"ări( vă rog să aveţi 'ncredere 'n mine& /entr# moment vom lăsa 'nsă la o parte cele ce vi se repro$ea%ă 'n act#l de ac#%are& Sc#nd#l doctor 'n drept se răs#ci către )#decători $i contin#ă c# glas răs#nător< — +n n#mele ?L,rer #l#i $i al popor#l#i german( ada#g la ac#%aţiile *orm#late 'mpotriva locotenent#l#i 9ernt O,lsen pe acelea de de%ertare $i la$itatea 'n *aţa inamic#l#i& S#rprin$i( cei trei )#decători '$i ridicară nas#rile& /re$edintele 'ncetă să se mai interese%e de m#scă& 7ocotenent#l O,lsen simţi că i plesnesc t!mplele& Sări& — 5e%ertare4 7a$itate 'n *aţa inamic#l#i4 6inci#nă4 5octor#l 9ecAmann %!m"i condescendent $i agită o *oaie de ,!rtie& Era tip#l per*ect de mic "#rg,e%( cel care poartă 'ntotdea#na c#lorile g#vern#l#i a*lat la p#tere& — Răsp#ns#l d#mneavoastră n# mă s#rprinde& Este 'ntocmai ceea ce mă a$teptam& 5octor#l 9ecAmann '$i sav#ra c#vintele& E1act gen#l de proces care i plăcea& 0# atac#ri s#rprin%ătoare& — N# mi a trec#t niciodată prin minte să de%erte%( Herr O"erAriegsgeric,tsrat& 5octor#l 9ecAmann 'nc#vinţă( d!nd din cap& Se simţea solid prec#m st!nca Gi"raltar#l#i& — Com vedea& S#ntem aici pentr# a dovedi temeinicia ac#%aţiilor sa#( dimpotrivă( netemeinicia lor& 5acă veţi p#tea pro"a că ac#%aţiile mele s#nt ne*ondate( veţi p#tea părăsi această sală ca om li"er& — 7i"er= m#rm#ră locotenent#l O,lsen& Om li"er= Se #ită la #$a din *#nd#l sălii( cea ce din spatele "ăncilor re%ervate p#"lic#l#i( $i se g!ndi< 3Nimeni n# e li"er 'n cel de al treilea Reic,& Toată l#mea e pri%onieră& 5e la pr#nc#l din leagăn p!nă la "ătr!n#l de pe

lsen $tia ce l a$teaptă& /re$edintele apro"ă d!nd din cap& 5octor#l 9ecAmann se 'ntoarse spre )#decător< — 0# permisi#nea tri"#nal#l#i( vom *ace a"stracţie de act#l de ac#%are iniţial( *orm#l!nd noi 'nvin#iri 'mpotriva inc#lpat#l#i( *ără o instr#cţi#ne preliminară& Aceste doc#mente n# mi a# parvenit dec!t a%i dimineaţă( de la -N.!rtii $i "om"ăni din no#< 0e cale *erată= 7ocotenent#l O.lsen simţi că tre"#ie să l corecte%e pe doctor#l 9ecAmann& Se sc#lă 'n picioare& — +mi permit să vă atrag atenţia că n# e vor"a de o linie sec#ndară( ci de magistrala d#"lă 6oscova Riga& .pat#l de moarte&3 — +n ca% contrar 'nsă( m!r!i c# ră#tate doctor#l 9ecAmann aplec!nd# se ameninţător peste masă( $tiţi ce vă a$teaptă& 7ocotenent#l O.es#ia# o*iţeri plini de morgă< O divi%ie "lindată germană n# poate *i 'ncerc#ită de sovietici( o rasă in*erioară& A$a ceva n# e posi"il& Un m#rm#r tălă%#i prin sală& — 7ini$te4 m#gi pre$edintele( i%"ind c# ciocănel#l 'n masă& — Că amintiţi "ine de sector#l Olenin( locotenente= — 5a( răsp#nse sc#rt locotenent#l O.lsen 'l #rmărea placid& — 0alea *erată R)ev Nelidovo& — Răsp#ndeţi c!nd veţi *i 'ntre"at4 ţipă iritat doctor#l 9ecAmann& 0#noa$tem tot#l *oarte "ine& 5omn#l )#decător m a 'ntre"at pe mine $i n# pe d#mneavoastră& Se 'ntoarse spre )#decător $i se 'nclină servil< — E vor"a de calea *erată R)ev Nelidovo& O linie sec#ndară& 7ocotenent#l O. tanc#ri& E1act= — 5a& 5octor#l 9ecAmann %!m"i( sig#r de re%#ltat& — Creţi să in*ormaţi tri"#nal#l #nde an#me l#ptaţi= — N# mi mai amintesc c# e1actitate& 7ocotenent#l O.lsen re*lectă( contempl!nd totodată #n mare portret al l#i Hitler agăţat 'n spatele )#decător#l#i& ?L. servici#l special al poliţiei secrete& 0#prins#l lor e limpede $i #n s#ccint interogatori# al ac#%at#l#i va convinge tri"#nal#l de in#tilitatea #nei instr#cţi#ni preliminare& /re$edintele 'nc#viinţă din no#& — Apro"at& Tri"#nal#l *ace a"stracţie de instr#cţi#nea preala"ilă& — 7ocotenente( la G *e"r#arie -NKG comandaţi compania a 5 a a regiment#l#i G.rer #l era 'ntr o #ni*ormă verde( concep#tă de el 'ns#$i $i av!nd pesemne menirea să constit#ie o imagine a simplităţii& — /res#p#n că era pe #ndeva pe l!ngă cot#l 5on#l#i( dar n a$ p#tea să indic c# preci%ie loc#l& Am l#ptat 'n at!tea părţi&&& 5octor#l 9ecAmann lovi tri#m*ător 'n masă& — 0ot#l 5on#l#i& E1act& 5ivi%ia d#mneavoastră *#sese dislocată 'n %ona Cia%ma R)ev& Aţi primit ordin să oc#paţi 'mpre#nă c# compania o po%iţie l!ngă com#na Olenin( la vest de R)ev& Că amintiţi= — 5a& 5ivi%ia noastră era pe p#nct#l de a *i 'ncerc#ită& 7a s#d *#seserăm depă$iţi de divi%iile a -N a $i a GQ a de cavalerie sovietice& 5inspre nord sosea divi%ia "lindată MGG& — 6#lţ#mesc( m#lţ#mesc( i o tăie doctor#l 9ecAmann& N# ne interesea%ă c!t#$i de p#ţin ce an#me *ăcea# r#$ii& 5ivi%ia d#mneavoastră "lindată contin#ă să e1iste( deci toate e1plicaţiile d#mneavoastră s#nt *ante%iste& +$i 'ntoarse privirea spre "ăncile pe care se 'ng.lsen& — Aţi primit din partea comandant#l#i d#mneavoastră( colonel#l von 7indena#( ordin#l ver"al să oc#paţi o po%iţie l!ngă Olenin( deoarece 'n %ona respectivă se prod#sese o "re$ă& 6ai precis( "re$a era de a l#ng#l căii *erate( la doi Ailometri est de Olenin& — 0e cale *erată= 'ntre"ă #n#l din )#decători( n# *iindcă l ar *i interesat( nici *iindcă preci%area ar *i av#t o c!t de mică importanţă( dar *iindcă simţea că tre"#ie să p#nă $i el o 'ntre"are& — 0e cale *erată= repetă s#rprins doctor#l 9ecAmann& ?#rios( că#tă printre .

lsen mormăi ceva nedesl#$it& — 5a sa# n#= strigă O"erAriegsgeric.iar $i #n copil $tie că a$a ceva 'nseamnă distr#gere totală& +nsă$i pre%enţa d#mneavoastră aici dovede$te contrari#l& 5ar să ne oc#păm de ordin#lpe care l aţi primit< po%iţia tre"#ia păstrată c# orice preţ& — /ot cere domn#l#i pre$edinte permisi#nea de a e1plica ce s a petrec#t pe această .5 mm $i #n pl#ton de pionieri( c# ar#ncătoare de grele *lăcări& /#teţi e1plica c.lsen& — 5omn#l )#decător mi a p#s o mie( n# d#mneavoastră( ţipă doctor#l 9ecAmann& >i 'n oc.5 mm( d#pă ar#ncătoare de M.!rtiile de pe masă& 0!nd e# am sp#s că e o linie sec#ndară( 'nseamnă că a$a e& Aici vă a*laţi 'n Germania $i n# 'n sm!rc#rile sovietice& Aici avem alte concepte& Com *ace a"stracţie de "lestemata asta de cale *erată& Aţi primit( deci( din partea comandant#l#i d#mneavoastră( ordin#l de a oc#pa o po%iţie la est de Olenin $i ordin#l sp#nea că nimic( dar a"sol#t nimic( nici 5#mne%e#( nici drac#l( nici 'ntreaga Armată Ro$ie n# tre"#ie să vă *acă să a"andonaţi po%iţiile& Aveaţi datoria să vă menţineţi 'n sector#l Olenin asig#r!nd re%istenţa pe direcţia *rontală $i pe *lanc#ri& E adevărat sa# n#= strigă el aţintind as#pra locotenent#l#i O.lsen ridic!nd# se& 0ompania era *ormată din G5B de oamnei( tanc.tsrat #l doctor 9ecAmann& — 5a& 5octor#l 9ecAmann tri#m*a& — S#ntem( deci( de acord 'n legăt#ră c# ordin#l pe care vi l a dat colonel#l d#mneavoastră $i p#tem contin#a ast*el 'nc!t tri"#nal#l să $i poată da seama de inadmisi"ila d#mneavoastră la$itate& 0ompania pe& care o comandaţi l#pta ca s#"#nitate de in*anterie& N# era 'nsă o simplă companie& Era o companie p#ternic 'ntărită& /#teţi să mă corectaţi dacă comit ine1actităţi& 0on*orm ordin#l#i scris( printre altele vă *#sese deta$at #n pl#ton antitanc( ec.lsen& — N# asta ne interesea%ă( replică doctor#l 9ecAmann lovind c# palma peste .lsen respiră ad!nc< $tia ac#m ce #rmărea acest v!nător de oameni& Se #ită la pre$edinte( care se plictisea $i se )#ca c# creion#l desen!nd pe s#gativă tot *el#l de mon$tri preistorici& — 0ompania de s#" comanda mea avea do#ă t#n#ri antitanc de .lsen #n deget ac#%ator( c# #ng.ipat c# t#n#ri de .O ro$eaţă #$oară coloră *ig#ra doctor#l#i 9ecAmann& Strigă( scos din sărite< — Ceţi răsp#nde c!nd veţi *i 'ntre"at& C am mai sp#s o o dată4 — :#decător#l a p#s o 'ntre"are( se apără locotenent#l O.iar d#mneavoastră tri"#nal#l#i care era e*ectiv#l companiei c!nd aţi oc#pat po%iţia de l!ngă Olenin& — 5a( răsp#nse locotenent#l O.lsen& — 5ecimată= i%"#cni doctor#l 9ecAmann& Aveţi o concepţie ci#dată despre decimare& 0.ii no$tri este o linie sec#ndară& — +n ca%#l acesta e o mare linie sec#ndară de circa -BBB Am( protestă #$or locotenent#l O.ia *r#mos 'ngri)tă& 7ocotenent#l O.i$ti(din GK de artileri$ti A&0& $i din GB de pionieri c# ar#ncătoare de *lăcări& — 5eci o companie de circa IBB de oameni( contin#ă doctor#l 9ecAmann& Socot că a$a ceva poate *i n#mit o companie p#ternică& Sp#neţi ne c!te ceva 'n legăt#ră c# armament#l& 7ocotenent#l O.mm( trei ar#ncătoare de 5B mm sovietice( do#ă mitraliere grele( $ase mitraliere #$oare( patr# ar#ncătoare de grele *lăcări( patr# #$oare& Toţi comandanţii de pl#ton $i de gr#pă avea# pistoale mitralieră& 0eilalţi( p#$ti& N# mi ad#c aminte c!te an#me& +n pl#s( armament de geni#( adică mine( $i altele& 5octor#l 9ecAmann dăd# din cap& — Aveţi o memorie remarca"ilă& Acesta era( 'ntr adevăr( armament#l companiei d#mneavoastră 'ntărite& Tre"#ie doar să ada#g că dotarea c# pistoale mitralieră era c# tot#l ie$ită din com#n& Aveaţi -GM de "#căţi $i( 'n ci#da acest#i armament *ormida"il( aţi dat dovadă de la$itate& — N# e adevărat( artic#lă( a"ia a#%it( locotenent#l O.lsen& 5octor#l 9ecAmann %!m"i& — Sing#r#l de aici care minte s#nteţi d#mneavoastră& 0ine a dat companiei ordin#l de retragere= Un#l din s#"o*iţeri= Un#l din osta$i= N#( d#mneavoastră( comandant#l ei& — 5ar 'n moment#l acela compania era decimată( strigă disperat locotenent#l O.

i%itorial $i ciocăni 'n masă c# creion#l& 6ai aveţi ceva de adă#gat= — Herr O"erAriegsgeric.oti sarcastic doctor#l 9ecAmann& 5ar ea n# sc.tsrat( veţi vedea din actele mele că am *ost decorat c# 'nalte distincţii pentr# c#ra) 'n l#ptă& Ar tre"#i să constit#ie o pro"ă că n# s#nt la$& 7!ngă Olenin n am *ost preoc#pat să mi salve% pielea& +n )#r#l me#( 'n %ăpadă( %ăcea# 'nsă G.im"ase radical& 0oloanele "lindate sovietice ne depă$iseră c# m#lt& — N# ne interesea%ă asta4 strigă doctor#l 9ecAmann& N# vrem să $tim nimic de coloanele "lindate sovietice4 Aţi primit ordin să l#ptaţi p!nă la #ltim#l om& N# aţi *ăc#t o4 5e ce n# aţi l#at legăt#ra c# regiment#l= — Am găsit regiment#l a"ia d#pă trei %ile de la a"andonarea po%iţiei& — 6#lţ#mesc( 'ntrer#pse pre$edintele& 0onsider că am asc#ltat dest#l& Ac#%at#l a mărt#risit că a dat ordin de părăsire a po%iţiei din sector#l Olenin& ?L.B de camara%i morţi& 6ai rămăseseră 'n viaţă doar -N $i *iecare dintre ei era rănit& N# mai aveam .rer( ci la mine 'ns#mi& A$ *i *ost ne"#n dacă a$ *i contin#at l#pta& 5e la primirea ordin#l#i de a menţine po%iţia $i p!nă 'n moment#l retragerii sit#aţia se sc.po%iţie= O"erAriegsgeric.rer #l nostr#( care se a*lă s#" protecţia l#i 5#mne%e#( e ne"#n= 0ă e( c# alte c#vinte( #n im"ecil( #n alienat= 7ocotenent#l O.rer #l#i Adol* Hitler adresat tr#pelor din sector#l Cia%ma era de a l#pta p!nă la #ltim#l om $i p!nă la #ltim#l cart#$( 'mpiedic!nd 'naintarea sovieticilor& 8ar d#mneavoastră( #n simpl# locotenent( n#miţi asta opera #n#i ne"#n= 5#mneavoastră( care( *olosind# vă de *als#ri( v aţi strec#rat 'n $coala militară ca să i acoperiţi de r#$ine pe o*iţerii germani= Cocea 'i #rcă p!nă c!nd a)#nse #n strigăt *#rios& +ndră%niţi să insin#aţi că ?L.tsrat #l#i dr& :ecAstadt i se *ăc#se *oame& /roced#ra 'l plictisea& /rea m#lte ca%#ri& >i at!t de triviale& Ar *i tre"#it să *ie re%olvate pe cale administrativă& Se #ită la ceas#l să# de a#r& Era ora #n#& Nici astă%i n# va a)#nge acasă 'nainte de trei& /e deas#pra( mai era $i seară l#i de "ridge& Să l ia drac#J pe locotenent#l ăsta& >i 9ecAmann( ce idiot& N# se p#tea e1prima mai sc#rt= >tia doar *oarte "ine c# ce se va termina toată povestea& At#nci( la ce "#n acest circ= — E1plicaţi( "om"ăni el& 5ar *iţi concis& — 5#pă patr# %ile $i patr# nopţi de l#pte ne'ntrer#pte c# in*anteria $i cavaleria sovietică( 'ncep# locotenent#l O.im"ă crima d#mitale< sa"otarea ordin#l#i( de%ertare $i la$itate& 7ocotenent#l O.rană& Am m!ncat %ăpadă ca să ne n$elăm *oamea& :#mătate din s#pravieţ#itori tre"#ia# să *ie spri)iniţi ca să poată #m"la& O treime avea# degerăt#ri grave din pricina *rig#l#i p#ternic& E# 'ns#mi eram rănit 'n trei loc#ri di*erite& 5in considerente #mane pentr# s#pravieţ#itori( am dat ordin#l de retragere& Armament#l lăsat a *ost 'n preala"il distr#s& Nimic din ce ar *i p#t#t *i #tili%at n# a că%#t 'n m!na r#$ilor& 0alea *erată a *ost ar#ncată 'n aer 'n c!teva loc#ri& Am lăsat 'n #rma noastră c!mp#ri de mine( ca să 'nt!r%iem 'naintarea inamic#l#i& — 0e poveste *r#moasă4 .lsen& 0!nd am vor"it de 3opera #n#i ne"#n3 n# mă g!ndeam la ?L.lsen privi disperat 'n )#r#l să#( ca $i c#m ar *i că#tat #n a)#tor de la %id#rile acestei 'ncăperi reci $i ne'nd#rătoare& At#nci a"andonă partida& Se lăsă greoi să cadă pe "ancă& N# mai avea c#ra)#l să contin#e& Simţea limpede că tot#l se terminase& /e #ltima "ancă din *#nd#l sălii o"servase #n om mic $i #scăţiv( 'n"răcat 'n negr# $i c# o garoa*ă ro$ie la "#tonieră& 3?r#mos#l /a#l3( @riminalrat #l /a#l 9iele1t( venise să se .lsen( compania mea 'ntărită de apro1imativ IBB de oameni se găsea red#să la -N& Tot armament#l me# gre# *#sese distr#s& 6#niţii( aproape deloc& 6ai *#ncţiona# doar do#ă p#$ti mitralieră& Tot ce ne rămăsese ca gloanţe *#sese re%ervat pentr# aceste do#ă mitraliere& Am *i *ost striviţi& 7#ptam #n#l contra cinci s#te& +n *aţă $i 'n spate e1plo%iile de grenadă se ţinea# lanţ& +ntreg#l teren era "ăt#t c# *oc de arme a#tomate& Orice tentativă de a contin#a l#pta ar *i *ost opera #n#i ne"#n& — +nteresantă ipote%a d#mneavoastră4 'l 'ntrer#psese doctor#l 9ecAmann& Să ne oprim p#ţin la ea& Ordin#l de %i al ?L.lsen privi calm la magistrat#l care( m!nat de *anatism( răcnea $i se agita la limita isteriei& A$a 'l c#nosc#seră $i tinerii st#denţi( 'nainte de ră%"oi( c!nd preda la Universitatea din 9onn& +$i scoase oc.tsrat( rosti *oarte calm locotenent#l O.elarii c# rame s#"ţiri de a#r $i i $terse& — Herr O"erAriegsgeric.lsen c# #n aer inc.o.rer #l a sp#s o limpede< 3Soldat#l german( acolo #nde este( acolo răm!ne3& +nvin#irea de la$itate $i de%ertare este 'ntemeiată& +l privi pe locotenent#l O.

iţit#ri de "ere& E1celentă "ere( contin#ă el& Nicăieri 'n l#me( 'n a*ară de Germania( n# găse$ti o "ere mai "#nă& .e de patr# ani& >i c# sig#ranţă că a%i n ar mai *i p#t#t descoperi nimic& 0eilalţi trei m#riseră de m#lt( iar doamna Rosen *#sese sp!n%#rată& 5octor#l 9ecAmann se sc#t#ră( 'n*iorat& ?#sese amestecat 'n toată povestea aceea $i ac#m 'i părea ră#& E drept că pe at#nci /a#l 9ielert n# era dec!t #n inspectora$ oarecare( *ără importanţă( $i nimeni n ar *i p#t#t "ăn#i că acest persona) sinistr# avea să se ridice at!t de s#s& 6#lţi av#ră #n adevărat $oc c!nd descoperiră că era prieten c# HeUdric. " $i articol#l#i N.ii străp#ngători ai $e*#l#i Gestapo #l#i( 5intr o dată i se *ăc# *rig& 0e că#ta aici persona)#l acesta dia"olic= Cenise( desig#r( pentr# a*acerea aceea vec.ic( O"erAriegsgeric.tsrat #l#i Hans 9ecAmann( doctor 'n drept& Hotăr' să ap#ce ta#r#l de coarne& 0# #n %!m"et arogant pe "#%e( '$i 'ntoarse privirea spre /a#l 9ielert& +nt!lni *aţa l#i palidă( oc.elarilor negri( privirea 'ng.ipnoti%at garoa*a ro$ie ce l#mina rever#l l#i /a#l 9ielert& 5e acolo privirea sa #rcă p!nă la oc.tsrat #l /lenge 'ntre do#ă 'ng." din 0od#l /enal 6ilitar al RSG9& 5octor#l 9ecAmann se lăsă să cadă greoi pe sca#n& /arc#rse c# aparentă atenţie c!teva doc#mente( *ără să $tie 'nsă ce an#me ca#tă& /re$edintele dăd# din cap& 0#rtea se retrase 'n odaia al"astră #nde pe masă se a*la# 'ntotdea#na c!teva *lori proaspete& 5octor#l :ecAstadt dăd# la o parte cara*a $i cer# "ere 5ortm#nder *ermentaţie specială $i c# sp#mă m#ltă& ?iecare trimise să i se ad#că c!te #n litr# de la popota o*iţerilor& 9ere proaspătă( c# g#ler& 0iocniră( sor"iră c# 'ng.ii 'ng.iţit#ri mari( '$i $terseră sp#ma rămasă pe "#%e $i scoaseră c!te #n 3a.asig#re că tri"#nal#l '$i *ăcea trea"a c#m tre"#ie& /re$edintele( doctor#l :ecAstadt( 'l remarcase $i el printre cei pre%enţi pe om#l 'm"răcat ca de 'nmorm!ntare& +n dos#l oc.otăr' să tacă din g#ră& >i proc#ror#l 'l remarcase pe /a#l 9ielert& O nervo%itate evidentă p#se stăp!nire pe el& 0!nd $e*#l secţiei a 8C a apărea pe #ndeva( era semn sig#r că avea# să se i$te tot soi#l de neca%#ri& 5escoperise oare ceva= Acest 9ielert era prime)dios& N# se $tia niciodată #nde avea să lovească& Sig#r( *#sese povestea aceea c# con*iscat#l( dar era vec.e( clasată de at!ta timp& ?ăc# #n e*ort ca să $i redea c#ra)#l& Se a*la 'ntr #n tri"#nal al )#stiţiei pr#sace $i n# 'ntr #n#l din "eci#rile Gestapo #l#i( iar el( doctor#l 9ecAmann( era doctor 'n drept( avocat general $i *ost pro*esor #niversitar& N# i era *rică de Gestapo& >i apoi( *ir ar să *ie( de ce i ar *i *ost *rică= Se c#trem#ră de #n no# *ior& GESTA/O4 Ăla de acolo n# era dec!t #n "andit *ără ed#caţie( #n copil al stră%ii( #n păd#c.eţată a oc.ios de @riminalrat& 6#lt in*erior( din p#nct de vedere ierar.43 de satis*acţie& 0!ţiva cer#ră c!rnaţi& Sosiră $i c!rnaţii& Era# ni$te c!rnăciori cen#$ii $i gro$i( pe care i tăvăliră t#strei 'n acela$i "orcan c# m#$tar& — S#nt de părere să dăm c#rs cererii ac#%ării( sp#se doctor#l :ecAstadt c# g#ra plină de c!rnăciori $i "ere& — Este tocmai ceea ce voiam să %ic $i e#( mormăi @riegsgeric.& 5octor#l 9ecAmann '$i $terse *r#ntea c# o "atistă al"ă ca %ăpada& 0e "ine ar *i *ost să n# l *i repe%it at#nci pentr# că se amesteca 'n a*acerea aceea& 9ielert căpătase o săp#neală de la s#perior#l să#( @riminalrat #l H#"er& 5ar H#"er *#sese sp!n%#rat ac#m #n an( iar 9ielert reapăr#se ca să l 'nloc#iască& 8nvol#ntar( doctor#l 9ecAmann '$i d#se m!na la g!t& /rivea ca .ilor al"a$tri măt#ra sala aidoma *ascicol#l#i #n#i radar& Stătea pe "ancă $i *#ma( indi*erent la toate a*i$ele care inter%icea# *#mat#l& 5octor#l :ecAstadt *# c!t p aci să i%"#cnească 'n #rlete& 8nsolent#l *#mător 'l *ăcea să t#r"e%e de *#rie( 'nsă #n#l din asesori 'i $opti discret cine era om#leţ#l $i pre$edintele .eţaţi( g#ra mică $i treptat s#r!s#l i se $terse& Se ntoarse c# spatele la /a#l 9ielert( dar 'i simţea că#tăt#ra 'mpl!ntată 'n cea*ă& +l c#prinse o dorinţă teri"ilă să se repeadă a*ară din sală( să sară 'ntr o "arcă $i să v!slească ne"#ne$te 'n direcţia Angliei( sing#r#l loc #nde cineva p#tea *i( c!t de c!t( la adăpost de /a#l 9ielert& 9r#sc( '$i dăd# seama că tri"#nal#l 'i a$teaptă concl#%iile 'nainte de a se retrage pentr# deli"erare& Tresări $i răcni ca #n disperat vr!nd să s#"linie%e ast*el irepro$a"il#l să# patriotism& — 0er 0#rţii ca ac#%at#l sa *ie decapitat con*orm articol#l#i -N.

al"a& 5e *apt( o porţie de r!s sănătos *ace "ine& 7ovi de c!teva ori doc#ment#l e1plo%iv& 5ar s#" nici #n prete1t n# p#tem tolera aceste gl#me in)#rioase& 5atoria noastră este să com"atem propaganda inamică& Acceptăm concl#%iile ac#%ării $i aplicarea celei mai severe pedepse& E nevoie de #n e1empl# $i este datoria noastră să *im aspri& 9l!ndeţea degradea%ă #n popor& 0# litere mari $i 'n*lorate scrise< decapitare& 5edes#"t '$i caligra*ie n#mele& +ntinse apoi .ip#i că $tii tot#l&&&3 5eodată remarcă că "#%ele l#i /a#l 9ielert se crispea%ă 'ntr #n s#r!s sarcastic& Să $tie el( oare( ceva= +n ca%#l acesta( om#l c# sat!r#l va avea de l#cr#& ?# c#prins de o nevoie *renetică de activitate& 5in g#ra sa( s#n!nd *als( c#vintele ţ!$niră ca #n torent& — +n n#mele ?L.ii opiniei p#"lice( răsp!ndind gl#me ins#ltătoare& — 5ar care era#( la #rma #rmelor( aceste gl#me= 'ntre"ă c#rios @riegsgeric.( domnilor( ce comic a *ost că domn#l /lenge $i a răst#rnat .emă pe gre*ier $i i dictă verdict#l( c# toată solemnitatea cer#tă& 0ei trei )#decători intrară 'n pas de g!scă 'n sala n#măr#l .!rtia peste masă& — 5ragi colegi( veţi semna 'n dreapta para*ei mele& 5octor#l /lenge semnă *ără să re*lecte%e nici o clipă& 5octor#l Ring av# #n moment de $ovăire& Semnă *oarte 'ncet( de parcă ar *i regretat *iecare literă& 5octor#l :ecAstadt '$i promise ca la prima oca%ie să l m#te pe Ring la #n tri"#nal e1cepţional( #ndeva 'n Răsărit& Acolo( cel p#ţin( procopsit#l ăsta o să nveţe ce nseamnă "#na *#ncţionare a ma$inii )#diciare& 5e n#( va at!rna 'n c.ip de ornament la capăt#l #nei crengi de mesteacăn& 6ai l#ară c!te o "ere $i mai 'n*#lecară doi trei c!rnăciori de T#ringia& @riegsgeric.lsen din regiment#l G.( c# gre*ier#l ţopăind 'n #rma lor& Osta$ii ad#$i ca s o #mple săriră 'n picioare& N#mai /a#l 9ielert rămase a$e%at( contin#!nd să *#me%e 'n lini$te& Oc.elele acelea n a# nici o importanţă( se 'mpotrivi pre$edintele pe #n ton #rs#%& Ac#%at#l este #n individ s#spect& A #r%it #n complot( a dimin#at rep#taţia ?L.rer #l#i 'n oc.tsrat #l dr& :ecAstadt ar#ncă o privire pie%i$ă livid#l#i $e* al Gestapo #l#i& 30e m#tră o"ra%nică( g!ndi el& A#%i( să stea )os c!nd noi( )#decătorii( intrăm2 o să se tre%ească 'nsă c#r!nd domnii *#ncţionari ai Gestapo #l#i& Sovieticii $i americanii se pare că s#nt mai p#ternici dec!t cre%#sem& Una( do#ă $i vrem#rile or să se sc.tsrat #l Ring *ăc# o vagă tentativă să $i mai 'm"l!n%ească colegii& — 0red că ar tre"#i să l condamnăm la moarte prin 'mp#$care( con*orm articol#l#i -N c& 5ecapitarea e inestetică& 5orm 'ntotdea#na prost d#pă o decapitare $i( 'n pl#s( ac#%at#l a av#t o comportare "#nă 'nainte& Să ţinem seama de decoraţiile primite $i să l iertăm de decapitare& — Tinic.im"e& >i at#nci( toţi indivi%ii ă$ia de la /artid $i de la Gestapo se vor tre%i aici( 'n "o1a ac#%aţilor&3 G!nd#l acesta 'l *ăc# să %!m"ească& Ar *i c# adevărat min#nat să i poată condamna la moarte& Evident( )#decătorilor n# li se va p#tea niciodată repro$a ceva& Ei n# )#decaseră dec!t d#pă articolele de lege votate de /arlament& 9ine că era )#decător& Ca *i 'ntotdea#na deas#pra t#t#ror acestor *răm!ntări& +l mai privi o dată pe /a#l 9ielert $i dăd# g!nditor din cap< 3E$ti aici( te simţi atotp#ternic $i ţi 'nc.o.tsrat #l#i /lenge 'i scăpă o #$oară r!g!it#ră pe care se *ăc# că n o o"servă& 5octor#l :ecAstadt 'l c.ii săi mici 'i contempla# c# dispreţ pe )#decătorii ce $i p#rta# ceremonio$i toga& O"erAriegsgeric.tsrat #l /lenge )#c!nd# se c# toarta cănii sale& 5octor#l :ecAstadt ar#ncă o privire pr#dentă spre #$a care dădea 'n sala de a#dienţe& /reca#t( de parcă ar *i *ost vor"a de #n e1plo%iv p#ternic( 'ntinse asesorilor dosar#l& Ring *# prim#l care i%"#cni 'n r!s& 5#pă el /lenge& R!s#l era molipsitor& Ac#m r!dea# toţi trei& Se pră"#$iseră peste masă( c#trem#raţi de .— Este #n#l din motivele pentr# care p#rtăm ră%"oi#l( e1plică doctor#l :ecAstadt& /e ntreg#l păm!nt oamenii vor 'nvăţa să "ea min#nata "ere germană& 0el mai t!năr dintre )#decători( @riegsge*ic.ote& Ring se plesnea peste coapse& /lenge răst#rnă "erea& Apoi( "r#sc( redeveniră serio$i& R!s#l lor gros se c#rmă "r#tal& Sandali%at( doctor#l :ecAstadt e1clamă< — A. tanc#ri& Respiră ad!nc( c# o sen%aţie ci#dată de *rică 'n stomac( de parcă ar *i pron#nţat .rer #l#i Adol* Hitler $i al popor#l#i german( rostesc verdict#l 'n proces#l locotenent#l#i de re%ervă 9ernt CiAtor O.

lsen& — E *ormida"il $i .lsen 'napoi la 'nc.oti Stever& Tre"#ie s o *ac pentr# că a$a cere reg#lament#l( lăm#ri el "o1!nd c# #m"ra sa& 7ovea #n adversar imaginar $i ci%mele sale ţint#ite răs#na#( ritm!nd )oc#l picioarelor& 6ă #it ca să pot interveni dacă pe .otăr!re este *ără apel& Graţierea se respinge& Sentinţa va *i e1ec#tată 'nainte de a se 'mplini %ece %ile& E1ec#ţia va avea loc cel mai devreme peste trei ore( adică la orele -M(KB& Heil Hitler4 ?ăc# #n semn( c# cap#l( ?eld.lsen< 37#aţi l pe condamnat43 +n.ăţă #n no# vra* de doc#mente $i tr!m"iţă< — 0a%#l #rmător4 0ei doi gardieni 'l d#seră pe locotenent O.lsen& U$a t#nel#l#i se 'nc.rer #l( a m!n)it naţional socialism#l $i a sa"otat moral#l s#"ordonaţilor săi& >i a e1p#s divi%ia la cele mai mari pericole a"andon!nd( 'n ci#da ordinelor primite( po%iţia din sector#l Olenin& Este de%onorat pe viaţă $i #rmea%ă să primească pedeapsa capitală& Sentinţa va *i e1ec#tată de călă#( c# sec#rea& Averea sa va *i con*iscată& Toate c.ise c# %gomot $i cele do#ă %ăvoare *#ră trase& — S a lăsat c# descăpăţ!nare4 r!n)i Stever& E$ti al treilea pe %i#a de a%i $i cel de d#pă tine n# scapă nici el& /atr# e 'nsă #n *leac4 Ac#m do#ă l#ni am av#t $ai$pe candidaţi la aripioare de 'ngera$i 'ntr o sing#ră %i& No#ă dintre ei era# "ăgaţi 'ntr #n sing#r proces& :ecAstadt a $ti#t 'nsă să scape de ei 'ntr o oră )#mate& +n *el#l ăsta s a 'nv*rtit de decoraţie& 0e porcărie& 0!nd te g!nde$ti că noi( ă$tia de aici( care *acem toată trea"a( n# căpătăm nimic4 Să n# te necă)e$ti( locotenente& 0ălătoria asta o s o *acem c# toţii( mai devreme sa# mai t!r%i#& 5o#ă l#cr#ri s#nt sig#re< sing#r vii pe l#me( sing#r o părăse$ti& 5i*erit e doar mod#l& Unii '$i da# #ltima s#*lare 'ntin$i 'n pat& Alţii se aleg c# "ilet#l de călătorie 'n reţelele de s!rmă g.ta( *ie că a#( *ie că n a# căpăţ!na pe #meri& — 0re%i 'n 5#mne%e#= 'ntre"ă locotenent#l O.impată ale tran$eelor& 6ai s#nt $i idioţi care pre*eră să $i *acă sing#ri seama& 5ar n# ţi *ă s!nge ră#( locotenente( dacă ar *i să dăm cre%are popii — $i( la #rma #rmei( de ce n#= — 'nseamnă că 8is#s stă 'n #$ă $i ia 'n primire toată $lea.lsen a propagat( 'n timp#l ră%"oi#l#i total pe care popor#l german 'l poartă pentr# salvgardarea e1istenţei sale( %von#ri degradante 'n legăt#ră c# ?L.lsen care stătea 'n po%iţie de drepţi& — Aveţi ceva de adă#gat= Tre"#i să repete de trei ori 'ntre"area( dar n# o"ţin# vre#n răsp#ns& 5ăd# din #meri c# #n aer deta$at $i termină c# o"i$n#ita *orm#lă< — Această .is $i porni către casă( către s#pa sa de ro$ii $i mor#n#l rasol& Era o )oi o"i$n#ită( c# o vreme tipică pentr# Ham"#rg( adică o ploicică măr#ntă $i m#rdară& O"erge*reiter #l Stever 'l l#ă 'n primire pe locotenent#l O.propria sa sentinţă& — 5#pă deli"erate( 0#rtea rec#noa$te că< locotenent#l de re%ervă 9ernt CiAtor O.isoare& Trec!nd prin t#nel( se 'ncr#ci$ă c# deţin#t#l #rmător( care era cond#s 'n sala nr& .lsen privind drept 'naintea sa& — 5e ce te g!nde$ti la asta= — /entr# că d#mneata ai %is că 5#mne%e# ne a$teaptă pe toţi& — A.elt#ielile cad 'n sarcina condamnat#l#i& N#mele să# va *i $ters din controale& 0orp#l să# va *i 'ngropat anonim& Heil Hitler4 +l privi pe locotenent#l O.& /roces#l acest#ia n# d#ră declt GI de min#te& >i ast*el( doctor#l :ecAstadt pron#nţă cea de a patra condamnare la moarte din %i#a aceea& +$i lepădă toga de )#decător( '$i p#se manta#a de #ni*ormă cen#$i# desc.e"el #l#i care stătea 'n spatele locotenent#l#i O.aios să te #iţi prin vi%etă( .ea%ă alăt#ri de el pe podea( i se l#minea%ă toată m#tra& 0eva 'mi sp#ne că de *iecare dată c!nd re#$e$te să l *acă pe c!te #n#l să se roage( capătă( a$a( #n soi de recompensă( adică vrea# să %ic că $i c!$tigă #n loc$or "#n 'n cer& — O să mă rog 'mpre#nă c# pastor#l( sp#se locotenent#l O.o.4 Ei( da( poate că i adevărat& N a$ p#tea %ice nici da( nici "a& E# #n#l n am *ost niciodată( dar pastor#l le o sp#ne 'ntotdea#na "ăieţilor( 'nainte de marea călătorie< 3Să ne r#găm( $i 8is#s te va primi la s!n#l să#3& O *i $tiind popa ce %ice& E o "ătr!nă santinelă la poarta cer#l#i $ are linie tele*onică directă c# rai#l& 5ar e $i #n mare porc( "ătr!n#l& +$i s#*lă 'ntotdea#na nas#l 'n s#tană $i ve$nic 'i c#rge ceva din trompă& +i mai %icem $i 3H!m 6Lller3 pentr# că %ice mere# 3H!m3& 0!nd cineva 'ngen#nc.

i 'n *aţa pastor#l#i( care mi a dat o picăt#ră de vin $i o 'ng.em de adevăratelea $i te rogi c# pastor#l& — 5e ce at#nci n o *aci d#mneata 'ns#ţi= Stever '$i rel#ă "o1#l $i răsp#nse 'n mi)loc#l #n#i atac *#rios< — Am 'ncercat de c!teva ori& 6 am p#s c.ii de l!ngă 7L"ecA $i av#sese g#ra prea mare& 5acă s ar *i ţin#t mai aproape de Hitler dec!t de 5#mne%e# $i ar *i salvat pielea $i n ar *i ateri%at niciodată aici& 5e a$ p#tea *i sig#r că 5#mne%e# e1istă4 Nici n# ţi 'nc.lsen d!nd din #meri& — Nici n ar *i de mirare( %ise Stever( rel#!nd# $i p#gilat#l c# #m"ra& E1pedie o lovit#ră violentă s#" cent#ră( *le1ă gen#nc.ip#i( locotenente( ce a$ *ace e# pentr# tine dacă at#nci c!nd vei *i de partea ailaltă ai vrea să mi *aci #n semn c!t de mic& 0# sig#ranţă că dacă sose$ti c# cap#l la s#"ţioară o să *ii "ine primit& 6ai ales dacă 'ngen#nc.ăţat imediat& Ac#m năd#$e$te pe #ndeva pe *ront#l de Est( ca simpl# pi*an& 5oamne( "ătr!ne( ce am mai r!s4 /!nă $i Emil 38nimă de piatră3( care n# poate să r!dă( a scos pe g#ră ni$te s#nete ci#date c!nd pastor#l a l#at o la goană n#mai 'n i%mene& 0# popii catolici trea"a stă c# tot#l alt*el& +n *aţa ăstora 'nţepene$ti 'n po%iţie de drepţi $i n# mai ai c#ra)#l să ţi dai poalele peste cap& /!nă $i criminal#l ăla de 3Cier3 se teme de ei& N# poartă nici #n *el de decoraţie( ci doar #n cr#ci*i1 $i #n plastron& Am#ţe$ti n#mai c!nd te prive$te $i ţi vine să cre%i că 'nsă$i S*!nta ?ecioară stă l!ngă el& +ţi trec tot soi#l de idei na$parlii prin cap $i 'ncepi să te 'ntre"i serios dacă n ar *i "ine ca din c!nd 'n c!nd să ţi mai "agi nas#l printr o "iserică& /e 3Cier3( de pildă( 'l ap#că toate celea dacă s#nt catolici 'n p#$cărie& N# se #ită niciodată 'n cel#lă c!nd popa catolic $ade acolo de vor"ă c# careva( condamnat să se d#că& 7a plecare( părintele %ice 'ntotdea#na< 35#mne%e# să te "inec#v!nte%e3( de parcă 5#mne%e# n ar visa la altceva dec!t să l "inec#v!nte%e pe 3Cier3& /!nă $i Heinric.( mai marele peste S&S&( va *i 'n cer#ri 'naintea 3Cier#l#i3& +n pl#s( trea"a merge $i mai i#te la protestanţi& O r#găci#ne *#lger( #n pic de lect#ră din cărţ#lia cea neagră $i apoi #n mic psalm la s*!r$it& 5acă vrei 'nsă să ţi "aţi )oc de "ătr!nel( 'i vei *ace o mare plăcere 3Cier#l#i3& Adoră să vadă a$a ceva& — 5ar pentr# mine e #n l#cr# serios( răsp#nse locotenent#l O.lsen& Stever se opri la mi)loc#l #n#i cro$e# destinat adversar#l#i să# imaginar& Era# 'n drept#l cel#lei nr& -N& — /rostii4 Am mai a#%it e# asta& E$ti c#mva vre#n s*!nt= — 5epinde( răsp#nse locotenent#l O.iţit#ră de p!ine( dar tot e# mi am %is< Asta e 'n$elăci#ne c#rată( O"erge*reiter Stever& 0e m#tră tre"#ie să *acă 5#mne%e#( dacă e1istă 'ntr adevăr( citind# mi ac#m g!nd#rile& Ca tre"#i să mă antrene% să gonesc din mine 'ndoiala asta( pentr# că toată povestea c# iad#l n# i din cale a*ară de atrăgătoare $i e normal să dai din .i#l $i trimise o directă de st!nga care perc#tă violent o *alcă imaginară& — Te nţeleg( camarade locotenent& N# vrei să ri$ti& Hă# că n# e$ti prost& Se opri o clipă din "o1#l să# de%lănţ#it $i ridică #n deget sentenţios& E# #n#l sp#n totdea#na că tre"#ie să ne păstrăm o portiţă de scăpare& Am vă%#t pe m#lţi plec!nd de aici( dar pe nici #n#l 'napoind# se $i( 'n ca%#l ăsta( "ine'nţeles că n# poţi să $tii niciodată c# sig#ranţă dacă este sa# n# este o comisie de revi%ie 'n anticamera S*!nt#l#i /etr# $i( dacă a$a ceva e1istă( iar t# n ai cre%#t 'n 5#mne%e#( at#nci e$ti 'n pom& Nimeni n# ţi cere să *ii *anatic& N# de m#lt( am găsit 'ntr o cel#lă din pivniţă o 9i"lie& /e ici( pe colo lipsea# dest#l de m#lte pagini( pe care *ost#l proprietar le a r#pt ca să $i răs#cească ţigări& Tot a$a( nimeni n a %is că tre"#ie citită 'n 'ntregime& E# #n#l am gri)ă ca o dată( de do#ă ori pe l#nă să mă mai #it prin ea $i 'n *el#l ăsta nimeni n o să mi poată scoate pe nas că n am av#t niciodată o 9i"lie 'n m!nă $i( #ite( mă )#r $i *aţă de Hristos $i *aţă de tine că n# m am răstit niciodată la #n popă& Nici măcar la ăla de a *ost $i pe care l a# at!rnat de o cracă& ?#sese preot#l #nei paro.lsen& — +ţi e1plic 'ndată& /astorii ă$tia protestanţi s#nt ni$te do"itoci& ?ac doar pe ne"#nii& Odată l am momit pe #n t!năr pastor la Emil 38nimă de piatră3& 7 am 'm"ătat criţă $i l am dat pe m!na a do#ă otrepe( d#pă care i am *ăc#t v!nt 'n stradă( *ără nădragi& 9ine'nţeles că presarii l a# 'n.iar 'n gen#nc.condamnat 'l ap#că 3ră#l de %d#p3 $i l ia c#mva la ca*teală pe văta*#l l#i 8is#s& T# ce e$ti= 0atolic sa# altceva= — S#nt protestant& — /er*ect& +n ca%#l ăsta( vine "ătr!n#l& 5acă ai *i *ost catolic( era mai p#ţin "ine& — 0are i di*erenţa= 'ntre"ă locotenent#l O.

im"ă melodia $i 'ncep# să *redone%e< .ide #$a cel#lei( Stever adă#gă pe #n ton lini$titor< — Să n# ţi *ie teamă( a%i n o să se nt!mple nimic& 9#t#c#l n a *ost 'ncă montat& >i nici operator#l $e* n a venit& 6ai 'nt!i o să te st#die%e( ca să $i poată calc#la lovit#ra& E o trea"ă care tre"#ie calc#lată c# mare gri)ă& 5e asemenea( tre"#ie să treacă pastor#l $i să te vi%ite%e comandant#l& Toate astea ia# timp& Ac#m vei căpăta păt#ri $i o saltea& Ai drept#l( 'n calitate de candidat la cer#ri& Cei căpăta $i o .estii s#nt trec#te 'n registr#l de socoteli al "#n#l#i 5#mne%e# la capitol#l 3*apte "#ne3& Adesea 'mi sp#n< Atenţie( Stever4 S#ntem c# toţii pe prima treaptă a scării& Se nt!mplă ades ca protestanţii care $i a$teaptă r!nd#l să l dea pe #$ă a*ară pe pastor $i să l 'n)#re c!t ţine g#ra& Ac#m c!tva timp aveam aici #n genist& 8 a scăpat pastor#l#i o la"ă( 'nc!t "iet#l de el s a tre%it a"ia d#pă do#ă ceas#ri& N# era ăsta( "ătr!n#l( ci #n#l t!năr& 5#pă aceea( 3Cier#l3 $i c# mine ne am d#s la do"itoc< oric#m n# i voie să ca*te$ti #n pastor& 5e %"ierat poţi să %"ieri c!t vrei( de acord& 5ar la"e( asta n#4 7 am ciomăgit %dravăn pe spinare c# vergea#a de c#răţat arma( d#pă care l am legat de calori*er pe idiot#l ăla de genist $i am dat dr#m#l la căld#ră& O idee de a mea& 6ă simţeam de parcă 5#me%e# m ar *i ales pe mine să aplic pedeapsa& Genist#l s a ţăcănit& 5in %i#a aceea( orice 'l *ăcea să r!dă& Odată( 3Cier#l3 i a tras #n picior 'n "#rtă& /!nă $i asta l a *ăc#t să r!dă( d#pă c#m se .coate ca să *ii reparti%at #nde i mai "ine& N# m a$ mira să ai dreptate $i( dacă a$a sta# l#cr#rile( poţi *ace ceva pe toţi cei care o să ţi taie căpăţ!na& 9#n#l 5#mne%e# o să ţi o s#de%e la loc de 'ndată ce ai să te pre%inţi acolo s#s& E$ti prevă%ător( )os pălăria4 +n toate pove$tile astea c# 5#mne%e# e mai "ine să *ii 'n reg#lă& N am tras niciodată c# p#$ca 'ntr o cr#ce& S#nt m#lţi 'nsă care a# *ăc#t o& >i nici n am $terpelit vreodată ceva dintr o "iserică& 9a c.iar( 'ntr o %i( am cărat o căl#găriţă pe motocicletă& +$i r#psese picior#l& Era pe vremea campaniei din ?ranţa& /res#p#n că asemenea c.isorii $i *l#iera c# indi*erenţă( masacr!nd o melodie de dans pe care o a#%ise la 3Hillertal3& 0# deget#l "ătea măs#ra pe pat#l pistol#l#i să# mitralieră< Ai noroc la *emei( "el ami&&& Apoi sc.li%i Stever& A$ *i *ăc#t o oric#m( dar e "ine că e$ti de acord& 7ocotenent#l O.isorii& ?i1ă 'ndel#ng "ec#l electric care ardea ne'ntrer#pt( %i#a $i noaptea& A do#a %i *# plim"area& Tot#l contin#a( tot#l re'ncepea& Acela$i ritm& 8ară$i $i iară$i& O companie de recr#ţi trec# c!nt!nd& Glas#ri tinere& T!năr= ?#sese el vreodată t!năr= +n aceste #ltime cinci %ile #itase c# desăv!r$ire răsp#ns#l& A#%i #n tramvai %ăngănind peste maca%& 6ergea 'n cer( 'mpre#nă c# alţi -K deţin#ţi& Toţi c# insigna ro$ie pe piept& O insignă care 'nsemna 3condamnat la moarte3& 0ei c# o d#ngă verde pe *ond ro$# #rma# să *ie sp!n%#raţi& 0ei c# o d#ngă al"ă — 'mp#$caţi& >i mai era# cei c# #n cerc negr# la mi)loc& Ace$tia era# condamnaţi la decapitare& Era# doar doi< el $i #n O"erle#tnant& Stever stătea 'n prag#l 'nc.lsen se porni să măsoare cel#la& 0inci pa$i p!nă la #n perete( cinci pa$i p!nă la celălalt& 0eas d#pă ceas& A#%i s#n!nd orologi#l ca%ărmii& N#mără& >ase "ătăi răs#nătoare& /este patr# min#te p#tea 'ncepe să a$tepte călă#l& 6oralmente era de)a s#primat& /#tea termina c# el c!nd dorea#& Toată noaptea asc#ltă "ătăile ceas#l#i& 0e l#ngă poate *i o noapte c!nd a$tepţi eternitatea( 'n timp ce a*ară #n ceas s#nă< )#mătate ora )#mătate ora& A#%ea pa$ii santinelei răs#n!nd 'n *aţa 'nc.li%ea $i c!nd i a# p#s $treang#l de g!t& S&S& ist#l care i a *ăc#t v!nt de la plat*ormă a devenit d#pă aia scr!ntit $i $i a cer#t m#tarea din servici#& Ac#m e 'n regiment#l II $i $i a$teaptă glonţ#l& Ce%i $i t#( toate astea s a# 'nt!mplat pentr# că #n im"ecil de genist l a l#at la poceală pe popă& +nainte de a 'nc.i $i să te rogi 'mpre#nă c# 3om#l l#i Hristos3= Adoră a$a ceva căci aici( la %d#p( n# prea avem parte de distracţii& +nţelegi( n#= >i n pl#s( 3Cier#l#i3 'i e o *rică de moarte de 3?r#mos#l /a#l3& A cre%#t că permis#l de vi%ită al prietenilor tăi era *als $i at#nci a declan$at #n adevărat c#trem#r de păm!nt& — 9ine( răsp#nse o"osit locotenent#l O"lsen& — 9ravo( se .rană mai "#nă& >i #ite( 'nainte să plec( cred că n o să te deran)e%e( locotenente( dacă o să i sp#i 3Cier#l#i3 că vrei să stai 'n gen#nc.

e* să primească peste cea*ă măci#lia grea de pl#m"& — 0adenţa( cadenţa( domnilor4 6ai aveţi ceva de *ăc#t& Simt că e de datoria mea să vă antrene% pentr# calea de 'ntoarcere& 0ine $tie= /oate că o să *iţi graţiaţi $i trans*eraţi 'ntr #n regiment disciplinar& 5eţin#ţii ridicară capetele ca să a#dă mai "ine& +n oc.e"el era cel mai "#n din c!te e1istă& N# l ar *i sc.i%ător#l pistol# l#i mitralieră& Se ap#că să r!dă de parcă ar *i citit g!nd#rile condamnaţilor& — C ar aran)a( ai= Să ateri%aţi 'ntr #n regiment disciplinar4 N# vă *aceţi 'nsă il#%ii4 N o s! *iţi pre%entaţi la săr"ătoarea victoriei& /ot să vă destăin#i că 'n clipa asta se $i c#mpără #ntdelemn#l pentr# masl# la "ăcan#l de pe 5avidstrasse& 0ă doar n o să se risipească pentr# voi #ntdelemn s*inţit4 Se ntoarse spre santinela de pe %id& N# i a$a( 9ra#n= — Asta a$a i( mormăi Ge*reiter #l 9ra#n& — O să aveţi parte n# de #ntdelemn( ci de #nsoare de armă( aia care se dă $i pe gloanţe( .ise g#ra de parcă ar *i vr#t să i veri*ice mecanism#l& Apoi( din g!tle) porni #n răget< 5eţin#ţi( prin *lanc c!te doi( la dreaaaptaaa4 5eţin#ţii e1ec#tară& 3Cier#l3 '$i 'ndoi #$or gen#nc.o.oti Stever& 3Cier#l3 '$i *ăc# apariţia $i se propti l!ngă SteUer& — 5repţi4 #rlă el& +$i 'nv!rti prin aer "!ta $i i dăd# dr#m#l nimerind cea*a #n#ia dintre deţin#ţi& Hei( 'ngera$ 'n devenire( ai desc.ise $i 'nc.5ragă camarade( a%i s#ntem r#meni( m!ine s#ntem morţi& /ri%onierii alerga# măr#nt( 'n $ir indian& Trei pa$i distanţă #n#l de celălalt& 6!inile 'mpre#nate la cea*ă& Orice disc#ţie 'ntre ei era strict inter%isă& 5eodată Stever deveni deose"it de activ& +$i #m*lă piept#l( potrivi pe #măr c#rea#a pistol#l#i mitralieră $i răcni c# glas răg#$it< — Hai( mi$caţi vă( "andă de mortăci#ni4 Calsaţi( valsaţi4 7ovi c# "!ta pe pri%onier#l cel mai apropiat& +nainte( 'nainte4 >lea.e"el $i n# a#%ise ca a$a ceva să se *i 'nt!mplat vreodată& 9r#sc( 'i veni 'n minte povestea c# permis#l de vi%ită $i #n *ior rece 'i stră"ăt# spinarea& 5ar scăpase( asta era sig#r& ?ără 'ndoială că 3?r#mos#l /a#l3 avea l#cr#ri mai importante 'n cap& Se sc#t#ră ca să al#nge g!nd#rile neplăc#te $i $i *olosi 'ntreaga energie ca să i arate l#i Stever c#m .im"at nici pentr# cel de general& Asistase la e1ec#tarea t#t#ror gradelor c!te pot e1ista 'n armată( e1cept!nd pe acela de Sta"s*eld.ii lor aproape stin$i se aprinse l#miniţa speranţei& A#%ise Stever ceva= Graţiaţi= Regiment disciplinar= /entr# ace$ti condamnaţi( in*ern#l regiment#l#i disciplinar era #n adevărat paradis& 7ipsa de soldaţi era at!t de mare( 'nc!t poate că cei de s#s n# $i mai p#tea# permite să e1ec#te oameni& 5in toţi osta$ii e1ec#taţi s ar *i p#t#t *orma p!nă ac#m do#ă sa# trei divi%ii& Stever lovea 'n car!m"#l ci%mei c# "!ta $i se )#ca c# 'nc.ii( #it!nd# se dacă vre#n#l 'ndră%ne$te să mi$te& Se simţea "ine& /entr# #n pr#sac( ceea ce se nt!mpla era #n l#cr# min#nat( iar grad#l de Sta"s*eld.tă de prăpădiţi4 5eţin#ţii 'ncep#ră să alerge& 5oi trei se apropiară prea m#lt #n#l de celălalt& — 5istanţa( nemţotei de sm!rc#ri4 strigă Stever& Aici n# i o re#ni#ne intimă4 8%"i pe doi din pri%onieri c# capăt#l pl#m"#it al "!tei& Trei metri distanţă sa# vă s*ăr!m oasele4 5eţin#ţii alerga# c!t p#tea# de repede( păstr!nd 'nsă distanţa& Nimeni n avea c.is "ot#l( ia adă mi "ăţ#l& 5eţin#t#l( #n O"erstle#tnant c# o d#ngă al"ă pe insigna sa ro$ie( ie$i din r!nd( l#ă de )os "aston#l $i *#gi c# el la 3Cier3& Acesta 'l pocni de c!teva ori peste cea*ă $i constată< — E$ti o "alegă4 Stever r!se& — Galop( galop( 3nemţotei ai cer#l#i3( strigă el( mai i#te4 Că 'nv!rtiţi ca ni$te "o$orogi sco$i la pensie& 3Cier#l3 dăd# din cap resemnat& — N#( n#( O"erge*reiter( n# a$a4 Uită te la mine $i ai să 'nveţi& +naintă p!nă la mi)loc#l c#rţii( 'nv!rti deas#pra cap#l#i "!ta sa l#ngă( desc.

procedea%ă #n Sta"s*eld;e"el& — 5eta$ament#l de pri%onieri( 'n coloană de mar$( 'nainte mar$4 Atenţie( cap#l la st!nga4 Stever r!se& Santinela de pe %id r!se $i ea& 3Cier#l3 se #m*lă( m!ndr# de el& N# era nimic să n# poată *ace& 0omandă pas de de*ilare& Nici măcar #n c#trem#r de păm!nt n avea voie să strice alinierea mar$#l#i& Un#l din deţin#ţi le$ină& 3Cier#l3 nici măcar n# catadicsi să l vadă& +i lăsă pe ceilalţi -K să l calce 'n picioare pe cel că%#t& 5#pă aceea trec# comanda O"erge*reiter #l#i Stever& A)#ns 'n prag#l #$ii( se ntoarse pe )#mătate& — O"erge*reiter( dacă individ#l n# s a sc#lat p!nă la s*!r$it#l plim"ării( arde i c!teva peste "ot& Stever pocni de trei ori din călc!ie& — 9ine( Herr Sta"s*eld;e"el4 Spre c#mplita decepţie a l#i Stever( deţin#t#l se ridică 'nainte de terminarea plim"ării& Cărsa s!nge& — 0#rcă plo#ată( 'l l#ă peste picior Stever& 5ar 'n sinea sa '$i sp#se< ?ir ar să *ie4 0e t!mpenie4 5e aici poate sa iasă o 'ntreagă dandana& 3Cier#l3 a mers prea departe& 0el că%#t era #n pri%onier al Gestapo #l#i& 5acă deţin#t#l m#rea 'nainte de e1ec#ţie( trea"a se p#tea lăsa c# ni$te investigaţii *oarte neplăc#te& +n c,estii dintr astea 3?r#mos#l /a#l3 era al drac#l#i de metic#los& A#%ise că pentr# #n *leac asemănător /a#l e1pediase pe *ront 'ntreg#l personal al 'nc,isorii militare din 7L"ecA( iar 3Cier#l3 ap#case de)a să *acă o prostie c# "lestemat#l acela de permis& Se scărpină g!nditor 'n cap& /oate că ar *i o idee "#nă să i *acă o vi%ită 3?r#mos#l#i /a#l3 $i să i e1plice c!te ceva din matrapa%l!c#rile 3Cier#l#i3& N# se $tie niciodată #nde te poate d#ce o asemenea mi$care& 5oar se mai 'nt!mplase ca #n caporal să a)#ngă ,ăt( s#s de tot& 7a pr#saci nimic n# e imposi"il& 7a g!nd#l acesta Stever se simţi at!t de recon*ortat( 'nc!t 'l "ăt# pe #măr pe #n#l din deţin#ţi ca să i mai ridice moral#l $i i pasă pe $est o ţigară& Ar *i *ăc#t orice n#mai ca să n# a)#ngă să c#noască prea 'ndeaproape *ront#l de Est& 0ălătoriile l#ngi n# i sp#nea# mare l#cr#& Era dintr aceia cărora le place viaţa sedentară& 5#minica #rmătoare locotenent#l O,lsen a#%i venind din c#rte lovit#ri de ciocan& 5#pă do#ă sa# trei ore( O"erge*reiter #l Stever pătr#nse la el 'n cel#lă $i 'n prim#l r!nd ciocăni con$tiincios c# "!ta gratiile de la *ereastră& — Crea# să văd dacă n# te ai ap#cat c#mva să le pile$ti& Ne ai *ace o *ig#ră din cele mai 'mp#ţite dacă ai roi o 'n #ltima clipă& — S a 'nt!mplat să re#$ească vre#n#l= 'ntre"ă locotenent#l O,lsen& — N#( n# 'ncă( dar e1istă #n 'ncep#t pentr# toate& +n ceea ce mă prive$te( dacă n# i 'n sector#l me#( p#ţin 'mi pasă& Nici măcar n# te a$ 'mpiedica să sări pe *ereastră( dacă n ai *i pe coridor#l me#& O sing#ră dată am av#t de a *ace c# #n#l care 'ncercase& +nainte de a a)#nge aici( )#case 'n ec,ipa de *ot"al a Armatei& O l#ase la goană( *#gind 'n %ig %ag peste c!mp( dar n# i a *ost de mare *olos& 8 am plasat do#ă gloanţe de pistol drept 'n $ira spinării& A rămas parali%at& >i c!nd te g!nde$ti că idiot#l n avea de *ăc#t dec!t $ase săptăm!ni& 0ăpătase permisi#nea să meargă c# alţi doi la tăiat lemne& Nimeni n# $i p#t#se 'nc,ip#i că ar *i vr#t s o $teargă& >i %ă# dacă n# i mai "ine să tai lemne la noi dec!t să ţi t!r!i %ilele 'ntr o companie de mar$4 /e el 'nsă l a pălit dor#l de iar"ă verde( a$a( dintr o dată( $i asta tocmai la mi)loc#l #nei pove$ti c# *emei( pe care le o istoriseam& — 5e ce= 'ntre"ă locotenent#l Otilsen& — Ră# de p!rnaie( 'i e1plică Stever c# savantă convingere& Te love$te ca #n trăsnet din cer senin& 5e at#nci( 'mi %ic că a"sol#t toţi vor s o 'ntindă& Nici măcar de mine n# mai s#nt sig#r& Adesea 'mi %ic mie 'ns#mi< Stever( *ără t!mpenii4 — 5ar d#mneata n ai nici #n motiv să vrei să speli p#tina( %ise locotenent#l O,lsen& — N# se $tie niciodată& 8deea asta poate să i dea prin cap oricăr#i om care poartă o #ni*ormă& Adevăr#l e că prea s#nt m#lte ceas#ri de plictiseală 'n armată& 0!nd te plictise$ti 'ţi trec prin cap tot soi#l de ai#reli& Nimeni n# vrea s o $teargă c!nd d!rdora i mai tare( iar aici( la %d#p( oamenii se plictisesc 'ntotdea#na& — At#nci ar tre"#i să ca#ţi altceva( *i s#geră locotenent#l O,lsen& — 0re%i că mi #m"lă g!ndaci prin creier= >ti# e1act ce mă a$teaptă dacă 'ncerc să ies de aici& S#nt e1pediat la regiment( d#pă do#ă %ile mă tre%esc 'ntr o companie de mar$( $i c!t

ai %ice pe$te mă pomenesc 'ntr o tran$ee pe *ront#l de Răsărit& N am nici #n c,e* să mi risc pielea pentr# Adol*& /#ţin 'mi pasă dacă d#pă ră%"oi n o să *i# socotit drept ero#2 ceea ce vrea# e să mă 'ntorc acasă *ără să *i vă%#t vreodată #n 38van3 'narmat& /oate c o să mă n#mească $e* aici& 5#pă 3Cier3 s#nt cel mai vec,i 'n grad& >i mă pricep niţel#$ la 'nc,isori& >ti# tot#l& Arată mi #n#l care să $tie să desc#ie o poartă de 'nc,isoare mai repede ca mine& 0# ci%mele ţint#ite de pi*an i%"#tesc să *ac tot at!ta %gomot c!t o pisică care $i a prins de la"e pern#ţe de cati*ea& /ot *ract#ra ţ#rloi#i oricăr#i pri%onier dintr o sing#ră lovit#ră de "ltă& 6!n#iesc pistol#l mai a"itir ca #n co; "oU din Te1as& 0!t ai clipi din oc,i pot prinde 'n căt#$e lă"oaiele cele mai groase& 5imineaţa( 'nainte de a co"or' din pat( $ti# de)a dacă 'n vre#na din cel#le e sa# n# dosit ceva& Uite( ăsta i instinct#l& Aprinse o ţigară $i i o 'ntinse locotenent#l#i O,lsen& — Fine o asc#nsă 'n m!nă( să n# *ii vă%#t O"erge*reiter #l Stever e #n om c#msecade căr#ia n# i e *rică să ţi as#me #n risc pentr# cineva care se pregăte$te de călătoria cea mare& 0# deget#l gros arătă peste #măr spre c#rte& — A#%i c#m ciocăne= /arie% pe orice că ai g,icit c# ce se ndeletnicesc& Ar#ncă o privire pie%i$ă locotenent#l#i O,lesen( care( o"osit( se re%emase de %id& >tii ce să *ac= Stever r!n)i $i( *ără să a$tepte răsp#ns#l o*iţer#l#i( sc,iţă #n gest semni*icativ 'n )#r#l g!t#l#i& 6ontea%ă #n mic a"ator pentr# tine $i alţi %ece& +l *ac tipii din compania de nătă*leţi a regiment#l#i de geni#& S a# primit $i lă%ile de e1pediţie& N# s#nt #r!te( dar n a# *ost vopsite& A# sosit $i co$#rile pentr# ţestele voastre& O să plecaţi c# toţii deodată( ca să se economisească timp& A$a se procedea%ă 'ntotdea#na& Operator#l $e* vine tocmai de la 9erlin $i n are rost să *acă mai m#lte dr#m#ri& Timp#l l#crea%ă pentr# victorie& Tot s!ngele dispăr# din o"ra%#l locotenent#l#i O,lsen& — 6ontea%ă e$a*od#l= 5eci( 'n c#r!nd( tot#l se va s*!r$i= — 5aJ de #nde4 /e asta n# te poţi "a%a niciodată& Odată a"ator#l a a$teptat do#ă l#ni 'ntregi& S&5& #l $i 0onsili#l de Ră%"oi n# cădea# de acord& 0onsili#l de Ră%"oi voia să l graţie%e pe om( iar S&5& #l n#& Tără$enia a a)#ns p!nă la ?eldmare$al#l @eitel& At#nci l a ap#cat t#r"area pe 3?r#mos#l /a#l3( care l a "ăgat 'n pri%ă pe HeUdric,& 7#i @eitel i s a *ăc#t *rică $i general#l de la noi din cel#lă $i a lăsat cap#l pe "#t#c& Apropo4 Era c,iar 'n cel#la ta& O re%ervăm 'ntotdea#na celor care a# #n loc reţin#t 'n e1pres#l pentr# 5oamne 5oamne& — 5eci voi $tiţi 'nainte de sentinţă ce o să se nt!mple= — 0eea ce o să ţi sp#n ac#m e 3GE@A5OS3& +n orice ca%( ceva ce t# n# tre"#ie să $tii& 5e alt*el( s#nt gata să parie% oric!t că( d#minica viitoare( n ai să asi$ti la sl#)"ă& 0!nd cineva ne vine c# #n CG $i SG pe actele sale( $tim 'n ma1im#m o oră ce l a$teaptă& E o mică 'nsemnare care se *ace pe *oaia de internare( 'n st!nga )os& 5e pildă( #n A mic 'nseamnă @H& :#decător#l are 'n dosar o copie $i n# i ar merge prea "ine dacă n ar )#deca d#pă c#m vrea Gestapo #l& Tri"#nalele noastre n# c#nosc deloc c#v!nt#l 3ac,itat3& Gestapo #l n# se n$ală niciodată& 5acă trimit #n individ 'n detenţi#ne preventivă( 'nseamnă că individ#l e vinovat& Sţever r!n)i& — +n ca%#l că inamic#l ne ar oc#pa( nimeni n ar p#tea găsi ordinele pe care le primim& Tot ce e scris se distr#ge& /!nă $i indigo#l care se ar#ncă la co$ e ars& Tot ce e GE@A5OS se trans*ormă 'n *#m& 5#$manii no$tri n o să a*le mare l#cr#& 5acă p#n m!na pe mine( $i ar p#tea o *ace( $ti# pe de rost ce le voi sp#ne& Am *ăc#t mai m#lte repetiţii generale c# 3H#ltan#l3& N# s#nt dec!t #n O"erge*reiter& Ha"ar n am de nimic& Tot ce am *ăc#t( am *ăc#t din ordin& >i ai să ve%i( locotenente( că ăia( inamicii( o să mă ia 'n armata lor( tot ca O"erge*reiter& E# s#nt #n om c# sca#n la cap( $i p#ţin 'mi pasă 'n *#nd#l c#i o să trag $#t#ri& 5e vreme ce s#nt plătit la *iecare %ece %ile( a$a 'nc!t să mi pot o*eri o damă pe cinste( devin daltonist $i n# mi mai da# seama dacă c#tare sa# c#tare c#loare politică mi se potrive$te sa# n#& 5iseară o să mi o*er #na& 9ăr"at# s# e 'n R#sia& Are ni$te "#lane trăsnet $i păsărica rasă( d#pă model#l *ranţ#%oaicelor& 6or d#pă a$a ceva& 7a 'ncep#t( trecea ea deas#pra $i se %"!nţ#ia mai ceva ca o r!$niţă electrică& 5#pă aia( o ap#c de "#ci( o 'ncalec $i mă pornesc mai a"itir dec!t #n ta#r spaniol care n a mai vă%#t vacă de patr# ani& At#nci să te ţii la #rlete $i răcnete4 Ultima dată $i a 'n*ipt colţii 'n mine& S#nt vicios( locotenente( $i mă da# 'n v!nt d#pă c,estii mai speciale2 a$a( ca la 9i"lie(

s#" păt#ră( c# l#mina stinsă $i )al#%elele trase( nici că mă interesea%ă4 Ad#lter#l tre"#ie să *ie o plăcere& 7a *ranţ#)i( toate tre"#rile astea s#nt privite mai slo"od( n# ca la noi& 8e$i( locotenente( $i *ă #n t#r pe #n "#levard mai elegant& 0e ai să ve%i= /răvălii care v!nd %a,ăr( var%ă( carto*i= Ai#rea4 n#mai c,iloţi din dantelă( ciorapi eleganţi( com"ine%oane străve%ii( port)artiere c# "ri%"ri%#ri&&& Ec,ipament pentr# vici#l pro*esionist& +n l#mea asta( tot#l e n#mai pentr# ce avem 'ntre picioare& Ataci( de pildă( c# tanc#l tă# $i i masacre%i pe toţi ce ţi sta# 'n cale& /entr# asta ţi se agaţă o 0r#ce de ?ier de piept& Sose$ti 'n permisie la 9erlin& 6#ierile 'ţi sor" decoraţia din oc,i $i a"ia a$teaptă să a)#ngă 'n pat c# tine& 0# grămada& 0r#cii ăsteia de *ier ar tre"#i să i se sp#nă magnet pentr# p&&& 5o#ă l#cr#ri contea%ă< paralele( m#lte parale $i decoraţiile gre# de căpătat& 5ecoraţii at!t de mari( 'nc!t să i p#nă c# "ot#l pe la"e c,iar $i pe cei din poliţia secretă& A$ da n# $ti# c!t ca să am o cr#ce de cavaler& Arată mi( locotenente( #n sing#r rege sa# #n sing#r mare ma,ăr care să *ie *r#mos& N ai să găse$ti& >i tot#$i gagiii ă$tia posedă tot ce le po*te$te inima& 5e ce= /entr# că a# piept#l plin de %drăngănele& E mai ceva dec!t #n permis de li"eră intrare la cel mai gro%av "ordel4 9#n& Ac#J o roiesc& Tr!nti #$a $i dispăr# pe coridor& 7#ni dimineaţa( maior#l von Roten,a#se( comandant#l 'nc,isorii( sosi pentr# citirea sentinţei& Tot timp#l c!t d#ră lect#ra se "!ţ!i de parcă ar *i vr#t să meargă la closet $i i ar *i *ost gre# să se a"ţină& +n dreapta $i st!nga sa se a*la# Stever $i 3H#ltan#l3( c# pistoalele mitralieră at!rn!nd pe #măr& 6aior#l Roten,a#sen n# voia să ri$te nimic& /#ţin 'nainte de amia%ă #n oc,i se lipi de vi%etă $i l cercetă 'ndel#ng $i insistent pe locotenent#l O,lsen& Un oc,i căpr#i( 'ncon)#rat de gene castanii& Oc,i#l rămase lipit de vi%etă timp de aproape %ece min#te& /rivirea era lacomă( ca de căpcă#n& 5#pă o oră apăr# Stever( care $i *ăcea rond#l& — Operator#l $e* te a vă%#t& Tocmai a# sosit $i cele trei sat!re ale l#i& Crei să le ve%i= S#nt impresionante( l#cioase( tăioase& 7!ngă ele p!nă $i #n "rici pare tocit& S#nt 'n cel#la de tran%it( 'n ni$te ,#se de piele gal"enă( splendide( p#rt!nd pe m!ner c!te #n v#lt#r a#ri#& 3H#ltan#l3 s a $i e1ersat c# ele& Gro%av i ar place să rete%e cap#l c#iva& E# #n#l n# vrea# să am de a *ace c# a$a ceva& 0,estiile astea 'ţi poartă g,inion& Stai( c#m 'i %ice la S*!nta Script#ră= 0el care l atinge pe #n#l peste scă*!rlie capătă la r!nd# i acelea$i scatoalce& N# văd de ce a$ *i 'mpotriva celor s*inte4 — +ncă n a venit pastor#l( m#rm#ră locotenent#l O,lsen& +nainte de sosirea l#i n# se poate 'nt!mpla nimic& — N ai teamă& O să vină& 7a pr#saci tot#l e 'n "#nă ordine& N# s#ntem noi at!t de nemilo$i 'nc!t să e1pediem pe cineva la cer#ri *ără să i *i nete%it mai 'nt!i calea& N# s a pre%entat 'ncă& +ntotdea#na dă mai 'nt!i #n tele*on( d#pă care tre"#ie să l a$tepţi cam do#ă ceas#ri 'nainte de a $i *ace apariţia& +n moment#l de *aţă o*icia%ă o sl#)"ă pentr# o companie de mar$ a tren#l#i regimnetar& +n vreme de ră%"oi popii $i c,ir#rgii a# 'ntotdea#na o groa%ă de tre"#ri& 0!nd vine pacea n# mai s#nt at!t de importanţi& /e seară( #n ţipăt l#ng $i d#reros tre%i 'ntreaga 'nc,isoare& Santinelele ripostară 'n)#r!nd $i răcnind& /#ţin d#pă aceea sosi 3Cier#l3& Se a#%iră lovit#ri& Strigăt#l se stinse $i o lini$te 'ngro%itoare se lăsă peste 'nc,isoare& /astor#l veni marţi dimineaţa( la %ece $i )#mătate& Era mic de stat#ră( g!r"ovit( c# oc,i al"a$tri $i naivi $i c# glas trem#rător& Nas# i c#rgea tot timp#l2 $i l $tergea c# m!neca s#tanei& Ad#se c# sine #n altar pliant( pe care l des*ăc# a)#tat de locotenent#l O,lsen& 5intr #n geamantăna$ ponosit scoase o stat#etă din carton a#rit( 'n*ăţi$!nd# l pe Hristos& 0#n#na de spini se r#psese( dar o repară c# #n pic de sc#ipat& 6ai avea $i do#ă "#c,eţele de *lori arti*iciale( 'n*ă$#rate 'n ,!rtie de mătase& +$i #itase "i"lia $i tre"#i s o 'mpr#m#te pe cea a locotenent#l#i O,lsen( care( de *apt( era a 'nc,isorii& 0!nd tot#l *# gata( arăta dest#l de "ine& Oc,i#l 3Cier#l#i3 se lipi de vi%etă& Alăt#ri de el( Stever asc#lta( "!ţ!ind# se( relatarea a ceea ce se petrecea 'nă#ntr#& 3Cier#l3 $optea< — Ac#m 'i dă ni$te "#lcă $i pileală& N# pricep c#m de i permis& +n reg#lament#l penitenciar stă doar scris negr# pe al" la pagina G-Q( alineat#l I( că se inter%ice cons#m#l de "ă#t#ri alcoolice& >i #ite la ăla c#m 'i trage la măsea& Te ap#că ne"#nia( n# alta& Fin te "ine( Stever& Ac#J 'ncepe "!lci#l& 9ătr!n#l 'l "inec#v!ntea%ă& >i a ridicat la"ele at!t de s#s( 'nc!t aproape atinge tavan#l& >oapta pastor#l#i ră%"ăt# 'nă"#$it p!nă la el& 3Cier#l3 r!n)i&

i$toc l#ng de doi centrimetri& +n cea de alăt#ri( #n capăt de creion& Tot ce găsea# p#nea# 'ntr o păt#ră al"astră& Stever )#"ila& Asta era 'ndeletnicirea l#i pre*erată& Un *el de )oacă( n#mai că d#pă aceea deţin#ţii #rma# să *ie pedepsiţi con*orm #n#i rit#al special instit#it de 3Cier3& Stever tocmai isprăvea de că#tat 'n #ltima cel#lă( c!nd se *l#ieră terminarea plim"ării& .lsc.e%iţionară cel#lele& 9ra#n l#ă 'n primire pe cele din dreapta coridor#l#i( Stever pe cele din st!nga& Scotocind( descoperiră c!te ceva& +n cel#la nr& G-( oc#pată de #n colonel condamnat la moarte( 9ra#n găsi o "#cată de p!ine neagră asc#nsă s#" saltea& +n cel#la nr& IK( Stever con*iscă #n c.e"el ii( ne am p#ne 'n grevă( tot#l s ar d#ce de r!pă& Tot#l s ar năr#i ca #n castel de cărţi de )oc2 l#i Adol*( Hermann Heinric.isoare4 — 7a ce te tot #iţi a$a= 'ntre"ă 3Cier#l3& — 7a g!t#l domn#l#i Sta"s*eld.ang.( ăl#ia de la @remlin( ne le ar răm!ne dec!t să se c#lce pe )os $i să se dea c# cap#l de podea& Asta să n o #iţi niciodată& 3Cier#l3 i%"i ciment#l c# ci%ma dreaptă $i l *i1ă pe Stever& Ai 'nţeles( O"erge*reiter= — Am 'nţeles( Herr Sta"s*eld.e"el( %ise *ără să vrea Stever& 3Cier#l3 '$i pipăi cea*a& — G!t#l me#= m#rm#ră el 'ngtnd#rat& 0e are g!t#l me#= — E p#ternic( Herr Sta"s*eldJ& — E1act( Stever( e #n g!t de s#"o*iţer& Asemenea g!t#ri n# se taie c# #na( c# do#ă& — Sat!r#l e "ine asc#ţit( Herr Sta"s*eldJ& — /e drac#J( ce te a ap#cat( Stever= Fi e t!r$ă= Uite ce ţi trece prin minte4 N# c#mva ai nevoie să te vadă #n psi.el#l l#i 5#mne%a#( să mă c#noască4 — Se nţelege( Herr Sta"s*eld.isă a cel#lei& — No#ă a$a ceva n o să ni se nt!mple( constată el& Stever n# răsp#nse& 8deea de a intra 'n legăt#ră c# Gestapo #l i se v!nt#ra 'n contin#are prin minte& /rivi g!nditor la gr#ma%#l 3Cier#l#i3 $i $i sp#se 'n sinea sa că ar tre"#i 'ntr adevăr o lovit#ră *oarte %dravănă ca să desprin%i căpăţ!na de g!t#l ăsta de ta#r& Era cel mai gros gr#ma% din c!te vă%#se& E de necre%#t ce gras $i sc!r"os poate deveni cineva dospind 'n 'nc.iatr#= ?# c!t pe aci să $i 'nnoade lim"a pron#nţ!nd litera 3p3& G!ndeam că 'ntr o %i ai să a)#ngi Untero**i%ier( dar c# asemenea idei "olnăvicioase n# va *i c# p#tinţă& Sa# poate e$ti "eat( Stever= +n ca%#l ăsta( te iert& Ar tre"#i să $tii că #n Sta"s*eld.iţcăia de plăcere& Tocmai era# la 'mpărtă$anie& O min#năţie de 'mpărtă$anie( c#m n# ve%i 'n *iecare %i& 3Cier#l3 'l 'mpinse "r#tal $i $i rel#ă loc#l să# din 3*otoli#l 'nt!i3& — 9#n& S a *ăc#t $i asta& Ac#m sta# pe pat $i se ţin de m!nă& 9ătr!n#l se smiorcăie& Halal eroi& — 5e ce o *i pl!ng!nd ră%"oinic#l cer#l#i= 'ntre"ă Stever& 5oar n# pe el o să l radă& 3Cier#l3 dăd# din #meri& N# prea $tia ce să răsp#ndă( dar( d#pă ce re*lectă c!teva momente( a)#nse la concl#%ia evidentă că at#nci c!nd e$ti pastor $i l asi$ti pe #n#l care #rmea%ă a *i e1ec#tat( tre"#ie să te arăţi 'nd#rerat& Stever 'i dăd# dreptate& E o sit#aţie 'n care tre"#ie să pl!ngi& 3Cier#l3 *ăc# c!ţiva pa$i greoi pe c#loar& Apoi arătă c# deget#l gros de la m!nă #$a 'nc.e"el Sta.e"el4 m#gi Stever g!ndind totodată< +ncă n# $tii tot#l( porc gras& Coi *i mai m#lt dec!t Unterro**i%ier& N# i departe %i#a c!nd e# voi *i acela care te voi "ăga la %d#p $i te voi p#ne să sari ca să mai lepe%i din os!n%ă& 6#lţ#mit de sine 'ns#$i( 3Cier#l3 se retrase %gomotos 'n vi%#ina sa& +n timp#l plim"ării de d#pă amia%ă( Stever $i 9ra#n perc."el( găsi Stever de c#viinţă să %ică& 3Cier#l3 se a#tomontase p!nă la *#rie& — 5#mne%e#( 'ngeri( sa# oricine alt#l( dacă o ia# pe alt#ndeva dec!t indică reg#lament#l $i *ără permis de trecere semnat de )#decător( o să ai"ă de a *ace c# mine4 +n sector#l me# domnesc disciplina $i ordinea4 N am trea"ă c# .i& 6ăic#liţă( 5oamne( ce circ4 Timp de trei sec#nde 'i cedă vi%eta l#i Stever& Acesta c.aos#l din /aradis4 Uite( O"erge*reiter( ac#m s a# a$e%at 'n gen#nc.e"el n a)#nge să *ie e1ec#tat& 0e drac#J( doar e coloana verte"rală a societăţii& 5acă noi( Sta"s*eld.midt n# voi s#porta nici #n *el de 'ncălcare a reg#lament#l#i 'n 'nc.— Să mor dacă m ar mira să văd $i #n 'nger trec!nd prin pereţi& 7ovi c# palma peste co"#r#l masiv#l#i să# pistol& 5ar( 5#mne%e#l me#( dacă a$a ceva s ar 'nt!mpla( a$ $ti c#m să l 'nt!mpin& E#( Ha#pt #nd Sta"s*eld.isoarea mea& O să nveţe el( ar.

lsen se opri o clipă #l#it 'n prag#l cel#lei $i contemplă 'ngro%itoarea de%ordine lăsată de Stever& Apoi se năp#sti spre saltea $i scotoci *e"ril& Un .7ocotenent#l O.i#l#i c# o violenţă care l *ăc# să scoată #n strigăt de d#rere& — 0!nd #n gardian intră 'n cel#lă( deţin#t#l e o"ligat să ia po%iţia de drepţi( 'i aminti Stever %!m"ind 'n contin#are& 5acă n# se e1ec#tă( avem drept#l să *olosim "!ta& /entr# asta o $i avem& Tre"#ie să mărt#risesc că ai com"inat "ine tot#l< să 'ng.lsen& — N#= 0omandant#l $i 3Cier#l3 s#nt de altă părere& 0erneala poate *i otrăvită& 7a 6Lnc.iţi porcăria asta e1act 'nainte de operaţie& 0#m de te a lăsat c#get#l să *aci a$a ceva= Noi ne dăm at!ta osteneală pentr# tine( iar t# vrei să ne 'n$eli4 +n ceea ce mă prive$te n ai nimerit o( locotenente& 9ăn#iam e# mai dem#lt că ai ceva 'n re%ervă& /rea erai calm& +n c.ise *ără %gomot $i Stever intră& +ntre do#ă degete ţinea o mică pil#lă gal"enă& — N# c#mva pe asta o ca#ţi= %ise el %!m"ind sarcastic& 7ocotenent#l O.lsen tac#vinţă din cap& — N# pot să l s#*ăr& N a$ vrea nici măcar să l am aici& 0eva 'mi sp#ne că are #n dinte 'mpotriva mea( de$i e#( #n#l( e1ec#t doar ceea ce mi se ordonă& Ai p#tea să mi *aci #n servici#( locotenente< scrie c!teva c#vinte de recomandare pe dos#l acestei scrisori& 5e pildă< O"erge*reiter #l Stever e #n "ăiat de trea"ă( care s a oc#pat de mine& N# *ace dec!t ceea ce i se ordonă& Ai p#tea să 'nc.ei %ic!nd( de e1empl#< /&S& E prieten#l deţin#ţilor& .en a# păţit a$a ceva& O istorie c# ni$te st#denţi& Un#l a *ost c!t p aci să dea ort#l popii& Otravă( a %is doctor#l& >i a# spart cap#l să găsească c#m $i a *ăc#t rost de otravă& >i apoi( #n#l din de$tepţii de la @ripo s a g!ndit la scrisorile pe care le primise deţin#t#l& A# trimis toată scriit#ra aia la anali%ă $i a# găsit otravă 'n cerneală& >i at#nci moara s a p#s pe măcinat& 7 a# arestat pe cel care scrisese scrisorile& >i l a# trimis la e$a*od 'mpre#nă c# ceilalţi& 5e at#nci( scrisorile s#nt ta"# c!nd e1istă #n cerc ro$# pe #$a cel#lei2 dar O"erge*reiter #l Stever are inimă "#nă& Oameni s#ntem c# toţii& 0ite$te scrisoarea aici( c# mine( dar te previn( dacă o d#ci la g#ră( capeţi imediat #na peste scă*!rlie& 7ocotenent#l O.lsen se repe%i spre el( dar "!ta l#i Stever spintecă aer#l $i 'l atinse deas#pra gen#nc.estii dintr astea s#nt om c# e1perienţă& +ţi dai seama 'n ce nas#lie m ai *i v!r!t dacă 'ng.ot de pl!ns 'l %g!lţ!i& U$a cel#lei se desc.o.lsen parc#rse la i#ţeală cele c!teva r!nd#ri ale scrisorii& Cenea de la 9ătr!n#l& Stever 'i l#ă scrisoarea din m!nă $i se ap#că tacticos s o citească& — Al*red despre care vor"e$te prieten#l tă# e ăla c# cicatricea= 7ocotenent#l O.lsen pl!ngea& 7acrimile i se sc#rgea# de a l#ng#l o"ra)ilor& /il#la *#sese at# #l să#& +l s#sţin#se g!nd#l că va p#tea decide el 'ns#$i as#pra moment#l#i& Ac#ma regreta amarnic că n o l#ase mai dem#lt& ?#sese o gre$eală să creadă că ar *i p#t#t *i graţiat 'n #ltima clipă& — 5ă mi o( "!ig#i el( dă mi o( Stever& — N# ţine( re*#%ă Stever clătin!nd din cap& Tre"#ie să te con*orme%i reg#lament#l#i( dar pot să te console% sp#ntnd# ţi că tot#l se petrece *oarte i#te& O dată ce a)#ngi c# cap#l pe "#t#c( l#cr#rile merg at!t de rapid( 'nc!t nici n# ţi dai seama& Se scotoci 'n "#%#nar $i scoase de acolo o scrisoare& Uite ceva pentr# tine $i 'ţi atrag atenţia că ai p#tea să mi m#lţ#me$ti& — 5ar o scrisoare n# poate *i peric#loasă( sp#se desc#ra)at locotenent#l O.iţeai pil#la= S#nt #nii de cred că Stever n# vede nimic( dar am #n radar p!nă $i n cea*ă& >ti# c#m să mă *eresc de "elele& 0#nosc reg#lament#l pe de rost& 0#nosc pe dina*ară toate H5C #rile& 5 aia am 'nvăţat să citesc la $coală& 6 ar p#tea *olosi 'n "i"lioteci ca H5C vi#( 'ntr #n sing#r vol#m& 0#m e ceva care mi se pare că n# prea miroase "ine( c#m cer #n ordin scris& >i dacă 'ntr o "#nă %i or să mi sp#nă< 3Stever( ai săv!r$it #n asasinat3( o să le r!d 'n nas $i o să le arăt ordin#l scris( %ic!nd# le< 3N aţi nimerit o4 /e ăl de a semnat ordin#l ăsta să l sp!n%#raţi& E# n# s dec!t #n sclav care se ţine de reg#lament( iar reg#lament#l n# e# l am *ăc#t&3 Ac#m( locotenente( am pil#la ta $i s#nt o"ligat s o păstre%( altminteri( mă pa$te 0#rtea marţială& 7e place să vadă c#rg!nd s!nge( indi*erent al c#i e( dar s!ngele me# n o să c#rgă& 5eci( vom *ace 'n a$a *el ca $i c!nd n ai *i av#t niciodată pil#la2 altminteri am avea prea m#ltă "ătaie de cap& O s o da# pisoi#l#i cen#$i# care m a %g!riat ieri c!nd am vr#t să l m!ng!i& S#nt c#rios să văd c#m *#ncţionea%ă drăcia asta& 7ocotenent#l O.

tsrat doctor :ecAstadt aprinse tacticos o ţigară $i se 'ntoarse către con*ratele să#( doctor#l 9ecAmann< — Orice s ar vor"i despre aceste decapitări( ele răm!n e*icace( rapide $i #$oare& — E#( #n#l( n# prea am 'ncredere 'n ele( %ise #n Rittmeister( care a#%ise( *ără voie( ce se vor"ea& — Tre"#ie să *ie o sen%aţie "i%ară să te $tii legat de placă( sp#se doctor#l 9ecAmann& — 5e ce să ne "atem noi cap#l c# asta= %!m"i doctor#l :ecAstadt& No#ă n o să ni se nt!mple niciodată& N# s#ntem dec!t )#ri$ti $i n# ne *acem dec!t datoria& E drept că indivi%ii care n# vor să se s#p#nă să *ie pedepsiţi& :#ri$tii s#nt "a%a t#t#ror l#cr#rilor $i *ără noi l#mea ar s*!r$i 'n .rer( pentr# Reic.( pentr# e1istenţa popor#l#i german4 Sec#rea se a"ăt# $i despică gr#ma%#l om#l#i 'ntins pe placă c# #n %gomot ca o g!lg!it#ră& Un .lsen& 7a picior#l e$a*od#l#i se aliniaseră mem"rii 0onsili#l#i de ră%"oi $i c!ţiva o*iţeri& Un#l din )#decători citi sentinţa& Nimeni n ar *i p#t#t 'nţelege ce mormăia el acolo& Era #n om care $tia să se domine& Arta aceasta o deprinsese timp de cinci ani& 0!ndva *#sese #n om c#ltivat& 0omandant#l 'nc.lsen $i i dăd# #n creion c.orcăit sc#rt( pornit parcă din corp#l decapitat( răs#nă 'ntre %id#rile 'nc.otără$te( Stever& 5ar n ai să poţi scăpa de ei& 5acă a$ *i 'n loc#l tă#( mi a$ con*ecţiona #n g#ler "lindat& Stever se c#trem#ră& — N# 'ndră%nesc să ţi da# pil#la( locotenente( dar cred că ar *i o idee "#nă s o 'ntind de aici& 7ocotenent#l O.lsen era al doilea& Tovară$#l să# de s#*erinţă #rcă scara& /astor#l se r#ga pentr# i%"ăvirea s#*let#l#i să#& 0ei doi asistenţi 'l legară $i placa "asc#lă la ori%ontală& 0ălă#l ridică sec#rea& 7ama( 'n *ormă de semil#nă( scăpără 'n l#mina ap#s#l#i& Strigă c# glas tare< — /entr# ?L.lsen să poată 'nţelege c# preci%ie ce i se nt!mplă( se tre%i pe placă& Simţi c#m "asc#lea%ă 'nainte $i apoi n# mai *# nimic& 0ălă#l se ntoarse către gr#p#l care disc#ta c# voce scă%#tă la picior#l e$a*od#l#i $i strigă c# glas tare< — E1ec#ţiile a# *ost săv!r$ite con*orm sentinţei )#decătore$ti& Heil Hitler4 5o#ă ceas#ri mai t!r%i#( @riminalrat #l /a#l 9ielert avea 'n m!nă #rmător#l act< Tri"#nal#l 5ivi%ionar 5QVZ Garni%oana Ham"#rg .imic& — 5ovede$te mai 'nt!i( Stever( că e$ti prieten#l deţin#ţilor $i d#pă aceea scri#& — 5e acord( r!n)i Stever& 0e vrei= — /il#la& — E$ti ţicnit( locotenente& 5acă crăpi( mă p#n imediat la %id& — 5#mneata e$ti cel care .lsen *# l#at e1act d#pă cină& +l scoaseră 'n c#rte prin t#nel& +naintea lor pă$ea pastor#l( m#rm#r!nd o r#găci#ne& Trec#ră apoi 'ntr o altă c#rte( 'ncon)#rată de %id#rile penitenciar#l#i& Aici se a*la# la adăpost de priviri străine& E$a*od#l era din lemn negel#it& /e plat*ormă stătea călă#l 'mpre#nă c# a)#toarele sale( toţi 'm"răcaţi 'n redingotă( c# )o"en de mătase $i măn#$i al"e& 0elălalt condamnat care #rma să *ie decapitat sosise c# p#ţin 'naintea locotenent#l#i O.isorii veri*ică identitatea condamnaţilor& /rim#l asistent al călă#l#i 'naintă $i i degradă pe cei doi( sm#lg!nd# le epoleţii& 7ocotenent#l O.Apoi semnăt#ra $i grad#l& Asta i ar da #n aer mai o*icial& Stever 'ntinse scrisoarea locotenent#l#i O.aos& — Aveţi dreptate( sc#mpe con*rate( 'l apro"ă doctor#l 9ecAmann& E1ec#ţiile s#nt necesare( iar e1ec#ţiile noastre germane s#nt cele mai #mane& +nainte ca locotenent#l O.isorii& 0ap#l se rostogoli 'n co$& 0orp#l av# c!teva conv#lsii& 5in gr#ma%#l secţionat s!ngele ţ!$nea 'n do#ă $#voaie& 0ei doi asistenţi ai călă#l#i prăvăliră 'ndem!natic corp#l 'ntr #n#l din sicriele de "rad& 0ap#l *# a$e%at 'ntre picioare& O"erAriegsgeric.

pe care o dez*răca.tsrat doctor :ecAstadt2 ca $e* al "iro#l#i de e1ec#ţii2 St#rm"ann*L.plozie.o9Jn .n .ollJn .lsen A# *ost pre%enţi< 0a pre$edinte al comisiei< O"erAriegsgeric. !ra o prea frumoasă imagine a răz*oinicului *eat. -asamacul de ocazie nu-i *un. aşa cum o gospodină &umuleşte de pene un pui Din când în când fata ţipa.isoarea militară Altona 7oc#l e1ec#ţiei< +nc. conţinutul stomacului său ţâşni în pian. dar căzu de câteva ori. — 'câr*osule3 strigă pianistul -orăşti în instrumentul meu5 — 9ura. ateriză de trei ori pe &os. se ridică a&utat de unul din muzicanţi. u multă caznă se îndreptă spre pian. 4edea într. davor& So .n( "ei der 7anterne .ir #ns da viederse.+nc. 'e aşeză pe scăunel şi îşi plim*ă degetele pe clape.rer SS von CerAler& 7a ora -N(B5 comandant#l a *ost scos din cel#lă $i i s a# legat m!inile la spate& 5oi soldaţi l a# escortat la e$a*od& 0ălă#l Rottger era gata 'mpre#nă c# cele do#ă a)#toare ale sale& 6ai era# pre%enţi< 0omandant#l 'nc.—lNKIE din Orient#l 6i)loci#& QQ . icni "orta răsturnând o 0al*ă cu *ere în pian. e.plică el. ântaţi. cu o gagică pe genunc0i.isorii militare( maior#l von Roten.ie einst( 7ili 6arleen&QQ 'ingurul care nu cânta era Micuţul. dar acum &ucăria ta are şi niţică *ere proaspătă.isoarea militară E1ec#tarea sentinţei de moarte pron#nţată 'mpotriva< 7ocotenent#l#i de re%ervă 9erat CiAtor O. *andă de lepădături3 z*ieră el. +n *aţa ca%ărmiiV+n *aţa marii porţiVV Era #n *elinarV >i mai o $i ac#m&V Acolo vrem să ne revedem(V +n *aţa *elinar#l#iV Crem să mai stămV 5in no#( ca altădată( 7ili 6arleen& Este prima stro*ă din cele"r#l c!ntec 37ili 6arleen3( comp#s 'n timp#l prim#l#i ră%"oi mondial( #itat $i redescoperit d#pă 'nceperea cel#i de al doilea& Simpl#( sentimental $i d#ios — e vor"a de dragostea ne'mplinită a #n#i osta$ $i a #nei *ete — c!ntec#l s a "#c#rat de o asemenea pop#laritate( 'nc!t era c!ntat p!nă $i de Armata a C888 a "ritanică 'n timp#l cr!ncenelor "ătălii c# A*rica @orps a l#i Rommel Dcare l c!nta $i eaE( 'n perioada campaniei D-NK.ir ste.a#sen& 5#pă ce identitatea comandant#l#i a *ost veri*icată( pre$edintele a ordonat călă#l#i să treacă la e1ec#ţie& 0ondamnat#l( care era calm( s a lăsat legat de placă *ără 'mpotrivire( d#pă care călă#l a procedat la decapitare c# a)#tor#l #n#i sat!r de m!nă $i a raportat că sentinţa a *ost 'ndeplinită& 3?r#mos#l /a#l3 %!m"i $i aplică $tampila se personală pe maca"r#l doc#ment& /entr# el ca%#l era clasat& 0!$tigase 'ncă o dată& O no#ă sentinţă la moarte ce va 'mpodo"i raport#l să# l#nar către RSHA 9erlin& În stomacul lui "orta paisprezece 0al*e de *ere.un colţ. nouă pa0are de vodcă şi şapte de a*sint îşi disputau dreptul de a rămâne.t sie noc. 2-ernard-'ugativă2 sări pe o masă şi iz*i tavanul cu două sticle de şampanie+ Cor der @aserne( vor den grossen Tor( stand eine 7anterne #nd ste. u un zgomot de e. "orni clătinându-se spre orc0estră.

eţel#l& Un o"iect #til( gen tir"#$on( '$i *ăc# apariţia& — N aveţi pic de originalitate( ad#năt#ră de c!rpe n c#r4 #rlă 'n*#riat 3S#gativă3& E al %ecelea pe care l primesc pe %i#a de a%i& 6ic#ţ#l sm#lse c# dinţii caps#la $i "ă# c# 'ng. pianistul. ca şi când ar fi vrut să tragă de timp înainte de a a&unge în faţa uşii verzi din capătul coridorului.er de note5 În aceeaşi secundă.iţit#ri mari& — Se 'nt!mplară rar să prime$ti c. o mică procesiune compusă din şase ostaşi '.i drăgăstos. uluit.pediat la podea şi se rostogoli ca un polo*oc până câtre *ucătărie. fu e. *ătrân *o. Kără *ătrânică. îl duseră ţinându. "ianistul continua să. oarecum ne0otârâţi. în spatele aeroportului.!rtie de mătase ro%ă& 8nteresat( 9ernard des*ăc# pac. un medic.eţel 'nvelit 'n .irlande& +nă#ntr# sc!nteia# lampioanele& 39ernard S#gativă3( patron#l( '$i săr"ătorea 'ntr o odaie dosnică aniversarea& ?#seseră invitaţi doar c!ţiva prieteni de ai casei( ale$i pe spr!nceană& 6ic#ţ#l sosi printre primii( c!nd 'ncă n# se nserase& +l găsi pe 3S#gativă3 'n "#cătărie( tron!nd 'n v!r*#l #nei scări d#"le( #nde diri)a preparativele 'n vederea serii& — Am a#%it că e %i#a ta( 'ncep# 6ic#ţ#l& — +ntr adevăr( mormăi 3S#gativă3& — 9#n( at#nci *ericire $i "a*tă4 #ră 6ic#ţ#l 'mping!nd spre cea*ă ceea ce i sl#)ea de "onetă& — 6#lţ#mesc( răsp#nse 9ernard $i contin#ă să dea directive #neia dintre *ete 'n legăt#ră c# lă%ile c# "ere& — /ro"a"il că organi%e%i ceva c# oca%ia asta= 'ntre"ă 6ic#ţ#l sco"ind# se 'n #rec.e& — 0a n *iecare an( răsp#nse 39ernard S#gativă3& >i $i s#*lă nas#l c# degetele( prile) c# care c!ţiv stropi nimeriră 'n tava c# carne& 6ic#ţ#l trase c# oc. câţiva funcţionari de la tri*unal şi de la serviciul de securitate escortând cu toţii o *ătrânică pătrundeau pe su* una din *olţile înc0isorii KE0ls*uttel. "orta îl îm*răţişă surâzându.t Strasse& Un "!lci 'n toată reg#la& 7a #$a dinspre stradă at!rna# g. În acelaşi moment. mica procesiune se înapoia.l deasupra capetelor până în stradă. mai de plăcere..i#l la sticlele aliniate *alnic de a l#ng#l %id#l#i& — 0e de sticle ai4 0ine o să le "ea pe toate= — /rietenii mei cei "#ni( replică 9ernard sc#ip!nd prin *ereastră& 6ic#ţ#l n# prea $tia "ine ce ar tre"#i să răsp#ndă& +l 'ncercă dorinţa să tragă o 'n)#răt#ră( dar '$i %ise că din p#nct de vedere tactic ar *i *ost o gre$eală să se certe c# 9ernard tocmai 'ntr o asemenea %i& — /lecăm 'n c#r!nd pe *ront( %ise el d#pă c!teva clipe $terg!nd# $i g#ra& 9atalion#l nostr# de mar$ e aproape complet& Com avea $i tanc#ri noi& Asta n# tre"#ie s o de%văl#i nimăn#i( dar ţie se poate& >ti# că n ai să sp#i dec!t c#i tre"#ie& — Asta a$a i4 s#nă răsp#ns#l sc#rt al l#i 9ernard( care se că%nea să prindă o g. 6n sfert de oră mai târziu.mai de frică.ai supărat. 7eide şi -arcelona îl ridicară.iar dar#l pe care l ai vrea( *ilo%o*ă el& .ard Noc.( *ir ar să *ie( 'n)#ră 6ic#ţ#l& Uitasem& >i scoase din "#%#nar #n mic pac.irlandă& Scara se clătină 'ntr #n mod peric#los& /rea m#ltă "ere de dimineaţă& — 7a drept vor"ind( e# am ţin#t la tine 'ntotdea#na( contin#ă 6ic#ţ#l& 5e c!ţi ani *aci #m"ră păm!nt#l#i= — 5e KG& 8a $i t# o sticlă de "ere $i "ea o 'n sănătatea mea& 6ic#ţ#l 'ntinse m!na $i l#ă o sticlă& Tocmai se pregătea s o decaps#le%e c# dinţii( c!nd *# oprit de 9ernard( care 'ndreptă spre el o la"ă e1igentă& — >i cado#l= — A. un pastor. acolo îl legănară ca pe un sac şi-l azvârliră peste o grămadă de alţi *eţivani care dormeau somnul *erii.n&ure. "ăşeau încet.D. — 1e. AN8CERSAREA 7U8 39ERNAR5 SUGAT8C\3 Un %gomot in*ernal ră%"ătea din c!rci#ma 37a Trei 8ep#ra$i3 de pe 5avidstrasse& /#teai să l a#%i p!nă la in*irmeria de pe 9ern.

iţă din no# $i l arătă pe /orta deget#l& 9ătr!n#l tre"#i să l spri)ine ca .iar din "ărdacă( Săr#tă s#s $i *&&& )os( A$a %icea #n maim#ţoi 7ogodit c# o gira*ă4 Răcnetele era# at!t de p#ternice( 'ncit pa.e%a ca #n cal de "erar( care simte miros#l "#toi#l#i& +n timp#l mesei atmos*era se ncăl%i nemaipomenit& 6#sa*irii .Ceniră $i alţii să l *elicite pe patron& 0# toţii se ndreptară spre 'ncăperea destinată *estivităţii& +ncet#l c# 'ncet#l( 6ic#ţ#l( care avea gri)ă să participe la toate toast#rile( se pili& 0!nd veselia era 'n toi( apăr# $i )o"en#l gal"en al l#i /orta& — Sal#t( 3S#gativă34 Ai primit cado#l me#= 9ernard n# $i ad#cea aminte să *i primit vre#n cado# de la /orta& — N ai primit de la 6ic#ţ#l #n tir"#$on de *ier 'n *ormă de *emeie= — 9a am primit porcăria aia( m!r!i 9ernard& — 9#n4 At#nci tot#l e n ordine& 5e *apt( era #n cado# com#n( al me# $i al l#i 6ic#ţ#l& Hai( dă ncoa trăscă#l că s#nt #scat pe dină#ntr# ca Sa.otăr!seră să intone%e 'n cinstea l#i 9ernard #n c!ntec( #n c!ntec l#ng $i o"scen& /e l#mea asta i de *ăc#t ceva& 5eci scoate ţi $tremeleag#l( 0ăci c!nd potol#l a sosit Stăp!ne s toate po*tele& Săr#tă s#s $i *&&& )os( Să "em c.ema pe c#rva aia de spanioloaică a ta= 'ntre"ă /orta& 9arcelona s#g. vrea să vă vor"ească4 +ncet#l c# 'ncet#l se *ăc# lini$te& — 39ernard S#gativă3( 'ncep# /orta( ai ac#m KG de ani $i te $tie tot Ham"#rg#l& Hiarele a# vor"it de tine $i ai av#t parte de titl#ri *r#moase at#nci c!nd ai #m*lat $ai%eci de %ile de p!rnaie& Crea# să ţi #re% ca tot#l să ţi meargă din plin( ca tren#l tă# de ateri%are să n# se strice o dată c# trecerea anilor $i damele să ţi #mple totdea#na tractir#l( ad#c!nd c!t mai m#lţi clienţi c# parale m#lte $i neveste nasoale& 5in m#lte p#ncte de vedere e$ti #n căcănar& 5ar te i#"im tot#$i( $tii $i t# că trea"a amicilor este să sp#nă adevăr#l& +ţi m#lţ#mesc din partea mea $i din partea prietenilor( iar ac#m să i %icem #n c!ntec& 9ăt# măs#ra c# picior#l< #n#( doi( trei $i dăd# dr#m#l cel#i mai porcos c!ntec din c!te e1istaseră vreodată& Ac#m vor"ea :#li#s Heide& Cor"ea de eroi $i de m!ndre acvile& 5ar c#m ce sp#nea n# interesa pe nimeni( *# trimis rapid la plim"are& 9arcelona pro*ită at#nci de oca%ie ca să i pre%inte l#i 39ernard S#gativă3 omagiile sale& 0a de o"icei( 'ncep# c# Spania( sărind de la coride la l#ptele de tanc#ri de l!ngă Alicante& — Acolo am rep#rtat prima mea victorie4 răcni el $i d#se la g#ră o cană de #n litr#& :#mătate 'i c#rse pe piept& 8cni& — 0#m o c.arele de pe "#*et prinseră să %ăngăne $i să se ciocnească 8ntre ele& 9ernard *# săltat pe "raţe& /orta se căţără pe masă $i $i %v!rli c!t colo )o"en#l cel gal"en& Heide ciocnea din răsp#teri do#ă sticle& — G#ra( :osep.ara& 9ernard "ăt# din palme& — Haideţi la masă( "ăieţi& Ne am ad#nat c# toţii& 8nvitaţii se m"r!nciră( se strop$iră #nii la alţii( dar p!nă la #rmă toată l#mea găsi #nde să se a$e%e& Hece *ete( 'm"răcate doar 'n ni$te com"ine%oane negre $i c# $orţ#leţe min#sc#le( ad#seră "#catele& /orta *# imediat ap#cat de nă"ădăi& — Helga4 %"ieră el( 6ic#ţ#l pretinde c ai *i rasă ca o c#rvă *ranţ#%oaică& Arată mi $i mie dacă i a$a4 Helega 'i tr!nti 'n *aţă o ditamai *ar*#rie plină c# var%ă $i c!rnaţi( dar re*#%ă orice *el de demonstraţie& /orta nec.

am"#rg.i= E1istă #n sing#r 3Uragan3 $i ăla i pe Han%a /lat%( la Ham"#rg& 0el care a respirat o dată aer#l Ham"#rg#l#i( revine 'ntotdea#na& Ham"#rg#l este #ltim#l "astion al E#ropei& Se opri "r#sc $i *i1ă o c.ide ţi plisc#l $i .at3( 3idioţi3( trec!nd prin 3li"ertate3 $i 3'nmiresmat cr!ng de primăvară3& Apoi( 'n cap#l să# tot#l prinse să se nv!rtească& Strigă ceva despre c!ntec#l iep#rel#i $i găinaţ#l de t#rt#rică( lovi c# #n gest teatral "aretele m#lticolore ale decoraţiilor insist!nd as#pra *apt#l#i că n# le dă nici #n *el de importanţă( d#pă care( arăt!nd s#ccesiv c# deget#l *r#ntea $i inima( răcni< Aici( camara%i( s*inţi $i 'ncercaţi( *raţi de arme( ad#naţi a%i 'n taverna l#i 3S#gativă3( asta contea%ă&&& 6ai departe n# ap#că să contin#e( căci *# măt#rat de pe masă& 5e )os( de pe podea( mai răcni< Civa Espa]a4 ?# r!nd#l l#i 9ernard să #rce pe masă( a)#tat de /orta $i de 7egionar& +n mod ine1plica"il( '$i găsi ec.( artele *r#moase4 0are din "anda asta de păd#c.am"#rg.ol"e%i a$a= +nc.ii mei s#nt ni$te lepădăt#ri4 Are tot om#l drept#l să %ică ce i place $i ce n#4 Cocea i se pierd# 'n #rale& +$i ridică m!inile deas#pra l#i( ca #n "o1er victorios& Trase o no#ă d#$că& — S#ntem . /orta( 'ţi amintesc pentr# a s#ta do#ă%ecea oară că tre"#ie să mi te adrese%i c#viincios *iindcă s#nt ?eld.n= El e 5#mne%e#l me#4 #rlă 9arcelona& Un om mare( ac#m mort& 5#pă aceea *olosi de c!teva ori c#v!nt#l 3ero#3( 3ra.e%& Să n# #ităm niciodată& E1istă #nii nenorociţi care $i 'nc.ili"r#l& — Trag năde)de( prieteni( că nici #n#ia dintre voi n# i e sete( pentr# că altminteri vă torn pe g!t la trăscă# p!nă c!nd o să ţ!$nească a*ară prin găoa%ă $i toate alelalte gă#ri4 Trase c!teva 'ng.i laţi a *ost vreodată 'ntr #n m#%e# $i a *remătat 'n *aţa *r#mos#l#i= — E#4 %"ieră acoperind .ărmălaia 6ic#ţ#l $i ridică #n deget 'n s#s& 9arcelonaJ am#ţi( siderat& — N# se poate( %ise el *ără voie& — /e c#v!nt de onoare( răsp#nse 6ic#ţ#l ridic!nd trei degete& Am *ost de patr# ori c# compania la 6#%e#l 6ilitar( daJ de m#lt( c!nd eram 'ncă recr#t la regiment#l 5 tanc#ri din 9erlin& — 8diot#le( i o rete%ă 9arcelona& Asta n are nici o legăt#ră c# interes#l pe care e# $i 9ernard 'l p#rtăm artelor *r#moase& 0are dintre voi a contemplat vreodată o stat#ie *r#moasă dim marm#ră( 'n*ăţi$ind o *emeie= 0are dintre voi 'l c#noa$te pe T.#mmel4 #rlă 'ntreg#l cor& — 6#$că( m#$că( m#$că4 'ntregi 9ernard lans!nd clasic#l sal#t .orvaldsen= 0redeţi c#mva c o *i #n pe$te de pe Reeper"a.#mmel( .elneriţă& Silvia( scroa*ă 'n căld#ri( la ce te .e%i( contin#ă el 'nd#io$at& — H#mmel( .e"el( coloana verte"rală a armatei& — E$ti #n c#r "eat4 replică /orta $i se ap#că să "ea $ampanie direct din sticlă& — S#nt amator de arte *r#moase( proclamă 9arcelona 'n mi)loc#l t#m#lt#l#i( la *el ca $i amic#l me#( amic#l me# 9ernard& 0a să s#"linie% această amiciţie( 'l p#pă pe *r#nte pe grăsan#l de 9ernard( c# care oca%ie *# c!t pe aci să cadă de pe masă& +$i recăpătă ec.iţit#ri din cana pe care 7egionar#l i o 'ntindea c# prietenească 'nţelegere& Sper că tractir#l me# a *ost pentr# voi o adevărată casă( #n adevărat săla$& Am să vă destăin#i ceva& A *i c!rci#mar n# i n#mai o trea"ă de c!$tigat parale& E o misi#ne& 5eas#pra #$ii mele e *ig#ra l#i 5ionUsos( #n#l din 'ngerii l#i 5#mne%e#( ceea ce dovede$te că noi( c!rci#marii( *acem parte dintre ale$ii 5omn#l#i& /rieteni( #nde vă d#ceţi voi ctnd s#nteţi tri$ti= 7a ca%armă= Ai#rea4 7a c.să n# cadă de pe masă& — O"erge*reiter :osep.ioam"a de nevastă( c# păr#J p#s pe moaţe= Nici pomeneală4 Ceniţi la 39ernard S#gativă3& >i c#m plecaţi de aici= 5eprimaţi= N#4 5impotrivă( #$#raţi de toate gri)ile& — 5aJ de parale= *ăc# o voce din *#nd& 9ernard pre*eră să se pre*acă a n# *i a#%it nimic& — 7a mine( osta$ii( gradaţii $i ceilalţi s#nt 'ntotdea#na "ineveniţi4 Glas#l să# #rcă $i deveni ameninţător& +$i agită p#mn#l prin aer& 5ar o*iţerii $i celelalte canalii s#nt nedoriţi& +n oc.ili"r#l $i contin#ă< — A.ip#ie că mai e o altă l#me in a*ară de Ham"#rg& ?als4 Arătaţi mi #n Hillertal 'n altă parte dec!t aici4 Unde poţi să găse$ti cele mai stra$nice coarde= Unde dacă n# pe 6oncAe"ergstrasse găse$ti cei mai par$ivi oc.

et#l#i& 0a să l scăpăm *#răm nevoiţi să rec#rgem la o rangă de *ier& Spri)inind# se #n#l de celălalt( Steiner $i 9arcelona citea# 'mpre#nă c# voce tare& Steiner se cam "!l"!ia pe la c#vintele mai di*icile( dar 9arcelona N 'ndrepta politicos& — 0amara%i( *iţi calmi& E #n avi% secret al Gestapo #l#i( proclamă 9arcelona 'n mi)loc#l stră%ii p#stii& — /entr# că a di*#%at %von#ri *alse&&& s#g.iţ#ri( 9arcelona $i 7egionar#l intona#< Dragoner sind 0al* Mensc0. da *in ic0 zu 7aus.e.L@ — N# i a$a c am 'nt!lnit o pe văd#va de a# sp!n%#rat o= m#rm#ră Heide c!nd Q.toarnă "ere4 Uite că mi am pierd#t *ir#l& Ei drăcie( #nde m am oprit= A.( da4 E.s.e"el de administraţie& Un #rlet de "#c#rie #rcă spre cer& >ase oameni 'l 'n.rer#l#i( /opor#l#i $i /atriei văd#va Emilie 5reUer&3 9raţ la "raţ( ne contin#arăm dr#m#l către /alat#l de :#stiţie& /rintre s#g. in 7am*urg.r( la regiment#l I dragoni4&&& Ăia dragoni4 Ana*#ra mă si( ăia $tia# să "ea "ere4 0!nd eram pe #ndeva prin cantonament( n# răm!nea o gagică care să n# *ete d#pă no#ă l#ni4 8ar dacă $i ser"a careva %i#a de na$tere( n# primea niciodată %ece tir"#$oane 'n dar& >i aici privirea l#i se aţinti as#pra l#i /orta — nici n# găseai prăpădiţi care să coti%e%e doi pentr# #n#l sing#r& Ridică "raţ#l( *ăc# #n semn pianist#l#i $i răcni< — 9ăieţi( *iţi gata pentr# imn#l Ham"#rg#l#i& Das 7ertz von 'an8t "auli das ist meine 7eimat. 0!ntec#l *# 'ntrer#pt de Steiner( care semnala prim#l conviv "eat mort( *ire$te( #n ?eld.ăţară pe tip( care se a*la la toaletă( 'l d#seră p!nă 'n stradă $i l ar#ncară 'ntr o *#ndăt#ră acompaniind tot#l c# psalmi c!ntaţi 'n s#rdină& 5e at!ta r!s( /orta '$i scr!nti *alca( dar 6ic#ţ#l i o p#se la loc c# #n p#mn "ine ţintit& +n c#rs#l ceas#l#i #rmător( $apte alţi "eţivani l#ară dr#m#l *#ndăt#rii& Aniversarea 3S#gativei3 era n#mai *#m de ţigară( %"ierete $i dam* de "ere& /ret#tindeni( pe mese $i pe )os( oamenii %ăcea# vlăg#iţi( do"or!ţi de alcool& Timpanist#l că%#se 'n to"a cea mare& 9raţ la "raţ( cei $ase din G.ili"r#l spri)inind# se 'n m!ini& — 5#mne%e# mi e martor4 6i e sete4 gem# el& — Ei( *ir ar să *ie4 Uite că a# sp!n%#rat pe #n#l4 strigă 9arcelona& E scris negr# pe ro$#& — Asta i ceea ce se n#me$te .!rtie l#1( %ise /orta $i vomă pe rampa metro#l#i& — 0ine a *ost sp!n%#rat= 'ntre"ă 9ătr!n#l a$e%!nd# se pe scări& 9arcelona cercetă a*i$#l& 30on*orm sentinţei tri"#nal#l#i pop#lar( astă%i la orele -. $i -5 min#te va *i e1ec#tată ca trădătoare a ?L. (uf "ferd gesetzte Bnfanterie. tanc#ri se 'mpleticea# pe stradă& — 6i e sete( răcni /orta& Hid#rile de pe Her"ertstrasse *i răs*r!nseră strigăt#l& 7!ngă staţia metro#l#i a)#tară pe #n "ătr!nel să lipsească #n a*i$& Un a*i$ ro$# ca s!ngele& Steiner citi c# glas cleios( de "eţiv< — Avi%&&& /orta că%# $i se sc#lă c# gre#& — Steiner( "ăiat#le& 0ine drac#J p#"lică an#nţ#ri at!t de devreme= 9ătr!nel#l se 'mpiedică $i se dăd# de a "er"eleac#l pe scara metro#l#i( răm!n!nd apoi 'nţepenit 'ntre "raţele t#rnic. 0al* %tet0.iţă Steiner& — &&&'n detriment#l /atriei( contin#ă 9arcelona& Steiner se prăvăli peste a*i$( dar i%"#ti să $i păstre%e ec. 5ragonii s#nt )#mătate oameni( )#mătate vite( V/i*ani 'n c!rca gloa"elor& .ei( pe vremea mea( c!nd eram 'n Reic.

(uzi. Da. *is dass er >ie ein -esenstiel am Marmortisc0e lag. (colo m-a primit un sergent care. Micul legionar dădu din umeri. După patru săptămâni 0aleam nisip lângă asa*lanca.o pe *ulevardul 'aint Mic0el. Siceau că. (celaşi +n . -un.ai făcut soldat5 — La asta nu.un colţ. râzând cu gura până la urec0i.Martin. continuă Legionarul. mă pândeau sticleţii. aprinse una din veşnicele sale ţigări. (colo am dat gata la marş pe toţi ofiţerii nefăcând altceva decât să pun tot timpul un picior înaintea celuilalt. s. tot era mai *ine decât să mă spetesc pentru o &igodie de c0ia*ur. într-o seară ploioasă a lui .ai făcut ma&ur dacă nu-ţi place. ceea ce 0otărî tot cursul vieţii mele viitoare. nu om. *lestemă Legionarul azvârlindu-şi ec0ipamentul într. (fară.a arătat un formular. !a m-a învăţat lim*a fraceză. Îi lua în primire de îndată ce căpătau *anderola cu literele z*%.pediat la infanterie. 'ă fii li*er la noi sau o şedere prelungită la fortul 'aint. în stradă.a.em*urg. mon camarade. La <L ani m-am anga&at la cavalerie. replică Micuţul cu gura plină de slănină. 4i din toate scâr*ele alea de uşi franţuzeşti. #u m-au vrut.a)#nseră la ca%armă& — /osi"il( o*tă 7egionar#l& Ac#m 'nsă n o s o mai 'nt!lnim& Acolo #nde i ea( n a)#ngem noi& — Se moare cam m#lt 'n vrem#rile astea( *ilo%o*ă 9ătr!n#l& 0#r!nd l#ăm dr#m#l *ront#l#i& 9atalion#l de mar$ e gata& — S#nt #n ero#( proclamă %"ier!nd 6ic#ţ#l& /orta că%# pe pel#%a din *aţa clădirii stat#l#i ma)or& 8%"#ti c# gre# să se a$e%e& — Să c!ntăm pentr# lepădăt#rile cărora li e somn( prop#se el& >ti# că colonel#l HinAa are o damă 'n pat& O c#nosc $i e#( dar ea oc.o faci pe soldăţoiul la vârsta mea. găsisem una pe care o c0ema (isc0a. cazărmi şi din lagăre. (m plecat la "aris. în timp ce aşteptam auto*uzul în staţia Lu.s mata0ală.e$te s#s de tot< n# vrea să se nc#rce c# #n O"erge*reiter& 0!ntec#l să# *avorit i%"#cni ca dintr o orgă< Bm sc0>arzen $elter zu (s8alon. era la fel de trist ca la -erlin. ? uitasem pe Teanette. unul din caralii *ăgă capul pe uşă. — De ce te.i aceea foamea şi şoma&ul.am avut pe presari în cârcă. da 8neipt ein Mann drei 1ag. După câteva ceasuri. nu era unul să nu se sature.de. (veam de ales între a fi ro*ul unui ţăran făţarnic sau a intra în forţele armate.r#"a cea neagră de pe AsAalon( VUn om pile$te de trei %ile(V /!nă ce cade pe masa de marm#răV 0a o codă de măt#ră QM . tu de ce te.. #u cunosc nici orfelinatele pu*lice. M-au e. M.=A am scăpat din mocirla nemţească.e5 — În aceeaşi clipă. nici casa de corecţie. mă aşteptam să dau acolo de soare. mai ales în pat. — e preferi5 între*ă sergentul. Legionarul apro*ă — Kireşte.o pe cea mai scâr*oasă şi anume cea care se desc0ide spre *iroul de recrutare al Legiunii 'trăine. cunosc doar ce. am ales. îşi înc0ipuiau că pot face marţ pe unul care crescuse în orfelinatele pu*lice3 Mă puneau să 0alesc pământ şi când mă duceam la *udă ieşea la ţărână din mine de parcă eram râmă. -rusc i. cu câţiva pumni peste *ot în c0ip de supliment. suflă fumul pe nas şi apăsă gânditor capătul aprins pe o al*ină pe &umătate moartă.LF — "e *ar*a tuturor profeţilor. !l era instructor pentru luptă corp la corp afectat completărilor care ne soseau cu regularitate de la înc0isori. şi muşcă din *ucata de slănină pe care-o furase de la furierul companiei a F. între*ă Micuţul. (iurea. care se târa pe masă — Da.am lăsat înfiat de o târfă pe care am întâlnit. mi.i greu de răspuns. (la0 alese.

dar dă. e 'nţelept( Ala.e"el #l 9randt *# omor!t 'n adăpost#l stand#l#i de ţinte& /atr# gloanţe 'l loviră e1act '8n mi)loc#l *r#nţii& O*iţer#l de servici# pe poligon *# arestat timp de c!teva ore( d#pă care *# 'nsă eli"erat& 0!nd mort#l *# a$e%at tn camion( printre lă%ile goale de m#niţie $i materiale de c#răţat armele( 6ic#ţ#l 'i sp#se c# satis*acţie l#i /orta< — E de necre%#t ce gre# poate *i #n cadavr#& Ac#m( că $i a dat d#.#l( ar *i tre"#it să devină mai #$or& Am!ndoi #rcară 'n camion& /orta scoase o perec. e drept4 E Sta"s*eld. curăţă-mi ec0ipamentul. un *ătrânel de L= de ani. şi să te păzească sfântul dacă n.midt( $ti# despre ce an#me vor"e$ti $i $ti# la ce te g!nde$ti& 5ar 'n acela$i timp "agă ţi "ine 'n cap< e# #n#l n# te mai c#nosc& /orta scoase deodată #n #rlet< . care avea să moară ca un erou pe ţărmul #iprului. la nord de $iev.o să lucească totul ca un sfanţ nou atunci când isprăveşti. 'e trânti pe un pat de lângă fereastră şi răcni la un rezervist+ — Mă &igodie. /7E0AREA /E ?RONT A do#a %i( #n regreta"il eveniment se prod#se 'n timp#l $edinţei de tragere c# m#niţie de ră%"oi a companiei& ?eAl.i *ătaie.lsc.otăr!ră să lase cadavr#l peste noapte 'n camion& 5#pă do#ă %ile( tocmai c!nd regiment#l primise ordin#l să se pregătească de plecare( #n mic deta$ment de tr#pe proaspete de*ilă prin c#rtea ca%ărmii& Noi eram c# toţii la *erestrele dormitor#l#i companiei a 5 a& 9r#sc( 9ătr!n#l tresări< — 8a te #ită4 Al*red( ai vă%#t cine e al doilea 'n r!nd#l trei= 6ic#l legionar r!se c# glas tare& — Ala.midt& ?ie "inevenit4 3Cier#l3 ridică privirea( 'l rec#nosc# pe 7egionar $i pe 9ătr!n( păli $i dăd# #na c# cot#l 3H#ltan#l#i3( care era alăt#ri de el& — Hă# dacă n am nimerit c.lsc.temperament.iar la poarta iad#l#i& Să l *erească s*!nt#l pe Stever dacă o să l 'nt!lnesc vreodată d#pă ce vom *i pierd#t ră%"oi#l& — Sta.i# $i i o o*eri 6ic#ţ#l#i& — :#li#s $i c# mine am tras e1act 8n acela$i moment( %ise *ără să ro$ească 6ic#ţ#l& Am *ost la 'nălţime( ce mai4 9ă# $i se $terse la g#ră& Slavă 5omn#l#i c am scăpat de do"itoc#l ăsta& /orta r!se 'nceti$or& — 8 ai vă%#t pe ceilalţi $o"olani de garni%oană c#m s a# al"it la *aţă= >ti# că am *ăc#t o dinadins( dar n# pot s o dovedească& /e ce parie%i că diseară o să p#tem "ea c!tă "ere vrem *ără să scoatem #n "an din "#%#nar= Sc#ipară la #nison pe cadavr#& — 0re%i că ac#m e 'n iad= 'ntre"ă 6ic#ţ#l& — ?ără 'ndoială( replică /orta& 9#n#l 5#mne%e# n# l ar primi& — 5aJ pe noi cre%i că ne ar primi "#n#l 5#mne%e#( /orta= — 6ai taci din g#ră $i )oacă& N# vor"i de a$a ceva& — Făr#$#l ţintei era plin de creierii l#i& — /rea m#lţi tot n a av#t( %ise /orta& — Era căsătorit( contin#ă 6ic#ţ#l& O să i *ac o vi%ită nevestei sale $i o să mă c#lc c# ea& +n *el#l ăsta n# va pierde nimic& — Ai inimă "#nă( 6ic#ţ#le( glăs#i /orta& Goliră 'mpre#nă sticla $i o a%v!rliră a*ară din camion& /orta tr!nti o carte pe "#rta cadrav#l#i $i an#nţă tri#m*ător< — At#4 0!nd sosiră la ca%armă( se *ăc#se t!r%i# de tot $i de com#n acord .e de cărţi& Se instalară de o parte $i de alta a mort#l#i( pe care l *olosiră drept masă& /orta e1trase din "#%#nar o sticlă c# rac. 4i aruncă o cizmă recrutului înspăimântat.e"el #l Sta. numai că locuia în cartierul indigen.

isoarea militară4 Ai m#lţi ani de servici#( pe *ront n ai *ost 'ncă( dar ai să mergi4 S#ntem #n regiment de linia 'nt!i $i s#ntem pre%enţi totdea#na acolo #nde i mai gre#& 5ăd# din cap& Ai *ost destit#it pentr# că 'i tratai prost pe deţin#ţi= — E o gre$eală( domn#le colonel( protestă 3Cier#l3 c# voce stinsă& — 9ine'nţeles( Sta"s*eld.e"el Edel 'l primi pe no# veniţi d#pă tipic#l o"i$n#it& — >lea.ii& /e g#ler#l verde al t#nicii sale de "#m"ac se mai vedea# #rmele petliţelor negre ale S&S& #l#i& C!nt#l *ăcea să *l#t#re cele c!teva *ire de aţă c# care *#seseră c#s#te& O trompetă de argint c# dragon#l gal"en al cavaleriei 'i at!rna pe #măr& Era *ost#l $o*er al Standarten*L.e"el& +ncăl%e$te i p#ţin pe "ăieţi( ca să se simtă ca la ei acasă& 0red că o să i dăm comanda sergent#l#i ma)or Al*red @al"& — 9ine( domn#le comandant( strigă Edel( gata 'ntotdea#na să 'ndeplinească #n ordin& 6ic#l legionar se $i a*la 'n #$ă( ec.ipat pentr# instr#cţie& +l sal#tă impeca"il pe colonel#l HinAa( care răsp#nse la r!nd#l să#& — S#"o*iţer( "ăieţii ă$tia tre"#ie 'ncăl%iţi p#ţintel ca să se simtă "ine aici( la noi& 5ar mai 'nt!i să le dăm "#nă %i#a& 0# pa$i rari trec# tr#pa 'n revistă( #rmat de 7egionar $i de Ha#pt*eld.ipi#l#i #n %!m"et de "ăiat "#n 'i l#mina *aţa& 5ăd# din cap& Edel se răs#ci( pocni călc!iele( sal#tă $i răcni ca #n s#"o*iţer c# m#ltă e1perienţă ce era& — 5omn#le comandant( Ha#pt*eld.— Heil S&S&4 8ată te la noi& >i 'ncă c# cinci min#te 'nainte de plecarea tren#l#i& +n mi)loc#l coloanei( #n osta$ c# *aţa lividă '$i ridică oc.e"el( r!se HinAa& 7a noi se vine 'ntotdea#na n#mai din gre$eală& 7egionar#l 'l *i1ă pe 3Cier3( 'nc.e"el #l Edel din compania a cincea( 'mpre#nă c# GB de oameni( completare proaspătă( se a*lă la ordinele d#mneavoastră& HinAa r!se 'nceti$or $i ar#ncă o privire pie%i$ă spre *erestrele la care stătea& — 6#lţ#mesc( Ha#pt*eld.e".rer #l R#dol* @le"er( *ost trompet 'n regiment#l de cavalerie S&S& 3?lorian GeUer3& — Trompet= repetă HinAa& /entr# ce ai nimerit la noi= — 9#rsă neagră $i *#rt& — 0e ai *#rat( osta$= — 0arto*i $i %a.ăr& — O"serv( osta$( că ai #itat să ada#gi 3domn#le colonel3& A$a se o"i$n#ie$te 'n armată& S#"o*iţer @al"( 'nvaţă l pe tip#l ăsta să *ie politicos& — 5a( domn#le colonel& Soldat( GB de c#lcări4 $#ieră el printre dinţi $i( *ără să mai stea să veri*ice e1ec#tarea ordin#l#i( *ăc# e1act -Q pa$i 'n #rma comandant#l#i regiment#l#i& Toţi oamenii *#ră interogaţi #n#l d#pă alt#l& 0olonel#l HinAa se in*ormă pe sc#rt de motiv#l venirii lor la regiment#l G.ar*L.isoarea militară& A# *ăc#t c#răţenie( n# gl#mă& 0ontin#ară să 'nainte%e agale prin *aţa $ir#l#i de osta$i aliniaţi& 0!nd 7egionar#l trec# prin *aţa 3H#ltan#l#i3( 'i $#ieră printre dinţi< — T#& A*ară din r!nd& Te pre%inţi la O"erge*reiter #l /orta& 0orvoadă la closet& HinAa se opri 'n *aţa *ost#l#i S&S& ist $i arătă spre trompetă& — >tii să c!nţi= — 5a( domn#le colonel& S#nt Untersc.tă de c.el #l&&& HinAa 'l 'ntrer#psese d#pă ce ar#ncase o privire 'n dosar< — Cii de la 'nc.i#langii decoloraţi4 ?iţi "ineveniţi la noi& O să *aceţi ceva "ale 'nainte de a a)#nge pe *ront#l de est& S#nt "#n $i 'nţelegător c# cei pe care i i#"esc( dar #ite că pe voi n# vă i#"esc& 6!ine $i poim!ine s#nteţi c# toţii de corvoadă la latrine& /reci%e% de pe ac#m că sca#nele de la closete la vrea# străl#citoare ca soarele4 0olonel#l HinAa se apropie agale& 6anta#a sa de piele cen#$ie l#cea de #me%eală& S#" vi%iera c.& /este #nii trec# repede( la alţii se opri mai 'ndel#ng& .ise #n nast#re de la "#%#nar#l drept al veston#l#i $i %!m"i tăios& +$i #rmară dr#m#l& HinAa se opri 'n *aţa 3H#ltan#l#i3& — +ncă #n#l de la 'nc.rer #l#i S&5&( /a#l 9ielert& Ha#pt*eld.e"el& +n drept#l 3Cier#l#i3 se opri& — N#mele= — Să trăiţi( domn#le colonel( Sta"s*eld.

eiate& Oamenii 'ncep#ră să se clatine& 7egionar#l 'n)#ra pe *ranţ#%e$te& 0olonel#l HinAa r!dea& Edel r!dea $i el( %ic!nd# $i că i de datoria l#i să ţină ison#l colonel#l#i& ?ăc# semn 7egionar#l#i să se oprească& N avea# c.aţ pe ortac#l tă#( mai e1act( n am i%"#tit 'ncă& El v a p#s pe *ăga$( pe tine $i pe 3H#ltan3& Era mai $mec.lsc.ipi#l al" al 7egi#nii Străine& 0ontrar reg#lament#l#i( '$i 'n*ipse o ţigară 'n colţ#l g#rii( d#pă moda *rance%ă& — Asc#ltaţi aici( ă$tia no# veniţii4 lătră el *ără să $i mi$te ţigara din g#ră Dde a$a ceva e 'n stare n#mai #n *rance%4E& Că s*ăt#iesc( $lea.ival!nd apro1imativ c# *ir ar să *ie3 .e"el #l Edel& 6ic#l legionar '$i 'nclină casc.eta pe spr!nceana st!ngă vis!nd că este c. mi$caţi vă mai repede( "andă de p#t#ro$i4 9r#sc i se *ăc# *rică că $i ar p#tea pierde glas#l $i at#nci 'n.5#pă aceea le adresă #n sal#t negli)ent $i dispăr# #rmat de Ha#pt*eld.eile4 r!se careva& 3Cier#l3 pre*eră să n# răsp#ndă& 7egionar#l intră $i se apropie de el& — Să n# te amăge$ti 'n legăt#ră c# cele petrec#te a%i& Fie 'ţi era re%ervat tot#l $i n# ălorlalţi& 7 ai vă%#t pe $e*#l nostr# m#rind( dar 'nainte de asta l ai maltratat& — N am *ost e#( se apără 3Cier#l3& 7egionar#l av# #n %!m"et sinistr#& — Asc#ltă mă "ine( Sta.tă de lepădăt#ri( să mă asc#ltaţi c# atenţie& Am *ost osta$ 'n 7egi#nea Străină& 5#pă aceea trei ani 'n "atalion#l special al 'nc.ăţă *l#ier#l& 6ai 'nt!i le e1plică 'nsă semni*icaţia *iecăr#i semnal& /rim#l *l#ierat< pas alergător( al doilea< c#lcat2 al treilea< sărit#ră pe loc& ?l#ieră a$a do#ă ceas#ri 'nc.midt( p#ţin 'mi pasă de ce ai *ăc#t& N am i%"#tit să l 'n.isorii militare din Torga#& Osta$( asc#ltă comanda la mine4 /ocni de din călc!ie( '$i 'nclină $i mai tare c.e* de decese la regiment 'n timp#l e1erciţiilor speciale& 7egionar#l 'nc.eie c# o oră de mar$ 'n pas de de*ilare prin nisip( 'n )#r#l ca%ărmii& 0ei do#ă%eci de oameni *#ră reparti%aţi prin dormitoarele ca%ărmii& 3Cier#l3 e$#ă la noi& 8 se dăd# #n d#lap #nde să $i a$e%e l#cr#rile& Năd#$eala 'i $iroia pe *aţă& Era tăc#t $i morocănos& — Fi ai pierd#t c.ipi#l $i $i aprinse o no#ă ţigară& — 5repţi4 7a dreapta4 +n coloană de mar$( c# ocolire la st!nga( mar$4 /orniră 'n pas de de*ilare către teren#l de instr#cţie din spatele remi%elor( acolo #nde n# p#tea# *i vă%#ţi de nimeni& Că%!nd# i dispăr!nd( 9ătr!n#l r!se 'nceti$or& — 36ergi ori 0rapă3 e 'n larg#l să#& Are ceva personal de ră%"#nat& 6ic#l legionar 'ncep# prin a i alerga de a l#ng#l $i de a lat#l pistei presărate c# pietri$& O"osit( colonel#l HinAa se re%emase de "linda)#l acoperit de #n strat de ciment al #n#i tanc 3Tiger3 $i privea la e1erciţi#l care se des*ă$#ra comandat 'ntr #n amestec "i%ar de *rance%ă $i germană& 0eea ce se petrecea n# era 'ntr#tot#l con*orm reg#lament#l#i& Acolo( printre "olovanii ca%ărmii( se materiali%a# ani l#ngi de ed#caţie rigidă( opt la *rance%i $i $ase la pr#saci& — 5eta$ament( 'nainte4 /as alergător( $#ieră 7egionar#l& +i p#se să se t!rască prin noroi( gata gata să se 'nece 'n el& 7e ordonă să sară $anţ#l c# apă& R!n)ea n#mărind capetele care răsărea# la s#pra*aţă& Urlă< /e toţi dracii( e o datorie4 N# mi o l#aţi 'n n#me de ră#( camara%i4 O să vă *ac mai tari ca st!nca Gi"raltar#l#i4 0#lcat4 9ot#l 'n noroi( o să respiraţi d#pă aia4 HinAa r!se& Edel r!se& Asta era 7egi#nea Străină& Asta era reţeta d#pă care se *a"rica# cei mai "#ni soldaţi din l#me& — Hai( camara%i& 6ai i#te( pas alergător4 răcnea 7egionar#l căţărat pe o ladă goală& +i goni 'n toate părţile peste "olovani& Se n*#nda# 'n noroi ca ni$te o"#%e& — 'aperllipopette3LD.er ca voi& O să *acem din tine #n ero#( #n ero# de m!na 'nt!i& 0!nd mi te adrese%i( tre"#ie să mi sp#i domn#le sergent ma)or( 'nţeles= — 9ine( domn#le sergent ma)or4 a"ia s#*lă 3Cier#l3( pocnind din călc!ie c!t se QN 8nter)ecţie *rance%ă ec.

pricepea mai "ine& 7egionar#l se răs#ci $i ie$i& 3Cier#l3 contin#ă să $i aran)e%e e*ectele& 5in ne"ăgare de seamă( lovi ci%mele 6ic#ţ#l#i& — Te ai atins de ci%mele mele( m!r!i acesta a$e%at pe pat#l de s#s $i oc#pat să măn!nce #n c!rnat& — ?ac ceva pe ci%ma ta( replică provocator 3Cier#l3& 6ic#ţ#l dăd# din #meri $i contin#ă să 'n*#lece din c!rnat& 5#pă ce termină( '$i $terse g#ra c# dos#l palmei( '$i m#tă alene picioarele $i sări c# 'ndem!nare )os& 0# o gro. /orta= Sp#ne( ce vrei= — 5aJ t# ce $tii= 'ntre"ă /orta e1pediind #n $#t indi*erent #n#i dop de sticlă a*lat la picioarele sale& S&S& ist#l se #ită la *l#vi#l 'nvăl#it 'n 'nt#neric& — 0e ai %ice de #n "l#es= Un "l#es inter%is( a$a c#m le place ălora de dincolo de mare& /orta *ăc# semn că da& — +n reg#lă( dar 'ncearcă să n# l strici& S#nt o groa%ă de indivi%i care pretind că $ti# să c!nte "l#es#l& @le"er d#se trompeta la g#ră& t$i p#se tot s#*let#l& >tia ce riscă& Notele #rcară spre "olţile s#m"re ale copacilor& Era ca $i c#m 'ntreg#l Ham"#rg se tre%ea din somn ca să asc#lte& Trompet#l se ridică de pe "ancă "ăt!nd măs#ra c# picior#l drept2 sc.!rtie de mătase( s#*lă 'n el ca să l 'ncerce( apoi 'l *i1ă( c# o rec#legere aproape religioasă( la trompetă& Era #n m#$ti#c sc#mp de tot& 5#se instr#ment#l de argint la g#ră ar#nc!nd totodată o privire pie%i$ă l#i /orta( care( c# totală indi*erenţă( #rmărea sc!nteile aparatelor de s#d#ră& — Am *ost trompet la regiment#l ?Q( e1plică @le"er& >tii( ăia care a# n#mai cai rotaţi& Am c!ntat $i la parada cea mare de la NLrn"erg& — Trăncăne$te mai p#ţin $i c!ntă( răcane4 N# cred să *ii at!t de "#n c#m %ici& @le"er trase ad!nc aer 'n piept& /rimele măs#ri răs#nară deas#pra colinei 7and#ngs"rLcAe& Era #n semnal de cavalerie& /orta n# se lăsă impresionat& Urmă #n#l de in*anterie& Nici acesta n# l impresionă de*el pe /orta& S&S& ist#l 'l privi< —0e ai vrea să asc#lţi( :osep.isoare( ai vr#t să ai de a *ace c# ci%mele mele( po*tim( ţi am 'mplinit dorinţa& 3Cier#l3 n# s#*lă o vor"ă $i se "ăgă 'n pat st!lcit de lovit#ri( a"ia s#*l!nd& /entr# el 'ncepea o no#ă eră< venise r!nd#l să# să 'ncase%e& /orta $i S&S& ist#l părăsiră ca%arma 'mpre#nă& ?#ră vă%#ţi 'n nen#mărate c!rci#mi( #nde disc#tară pe $optite c# diverse t!r*e $i pe$tii lor& ?ăc#ră $i c#rse c# ta1i#ri& Era# gră"iţi& Noaptea t!r%i# #rcară agale poteca ce $erp#ia pe 7and#ngs"r#cAe( p!nă la $coala de marină din spatele spital#l#i militar& +n v!r*#l colinei era o "ancă pe care cei doi se a$e%ară& G!nditori( contempla# port#l asc#lt!nd păcănit#rile nit#itorilor de la arsenal $i privind ploaia de sc!ntei( ca ni$te *oc#ri de arti*icii( ţ!$nită din aparatele de s#d#ră& — 5acă $tii să c!nţi at!t de "ine prec#m te la#%i( %i mi ceva( cer# /orta& 5acă vrei să te *aci i#"it de colonel#l nostr# HinAa( tre"#ie să c!nţi a$a 'nc!t p!nă $i 'ngerii să te asc#lte& ?ost#l S&S& ist R#dol* @le"er dăd# din cap 'n semn că e de acord $i scoase trompeta sa de argint din toc#l a$e%at alăt#ri de "ancă& Trase apoi din "#%#nar m#$ti#c#l( 'nvelit 'n c!teva *oiţe de .iţă #n pas de dans 'nălţ!nd trompeta către cer& Scăp!nd de d#pă norii mi$cători( l#na apăr#( .ăit#ră s#rdă( se ndreptă spre 3Cier3( '$i 'ntoarse cap#l( p#mn#l 6ic#ţ#l#i despică aer#l $i ateri%ă sonor 'n "ăr"ia acest#ia& Urmă apoi o ploaie de lovit#ri care n# se opri dec!t at#nci c!nd 3Cier#l3 a)#nse să se %"ată pe )os ca #n ţipar& 6ic#ţ#l 'l răst#rnă pe "#rtă $i sări de c!teva ori c# picioarele pe *#nd#l să#& Apoi #rcă 'napoi pe pat#l să#( scoase do#ă sticle de "ere de s#" saltea( le decaps#lă c# dinţii $i "ă# sim#ltan din am"ele( t#r de *orţă de care n#mai el era capa"il& Sticlele goale le ar#ncă 'n cap#l 3Cier#l#i3 care '$i revenea c# 'ncet#l 'n simţiri $i "om"ăni< — >o"olan de 'nc.

e"el #l#i Edel( 'n timp ce dintr o ar#ncăt#ră de oc.i& ?rec!nd# $i g!nditor "ăr"ia( primi raport#l Ha#pt*eld.i 'i e1amină pe cei .e( m#rm#ră poliţist#l "ăt!nd $i el măs#ra& +$i scoase casca( '$i trec# m!na prin păr $i se a$e%ă l!ngă /orta& 5o#ă 3păsări de noapte3 '$i *ăc#ră $i ele apariţia& @le"er c!nta de parcă ar *i *ost 'n )oc propria i viaţă& Ar#ncă o privire spre /orta& — N# i ră#( %ise acesta& ?redonă c!teva note& /e ăsta 'l c#no$ti= S&S& ist#l d#se trompeta la g#ră $i 'ncep# să c!nte 35eep River3& Trompeta s#na de parcă toate insectele s ar *i pornit să c!nte 'ntr o noapte de vară& +n t#*i$#ri( păsările '$i mi$ca# aripile $i $i 'nălţa# cioc#rile către l#na ce străl#cea pe cati*ea#a cer#l#i& /oliţist#l $i cele do#ă t!r*e dansa# 'nlănţ#iţi& Simţeai 'n vă%d#.t& Stră"ăt#ră *ără gra"ă tot dr#m#l p!nă la ca%armă( oprind# se din c!nd 'n c!nd $i *redon!nd c!te o arie& — 5aJ pe asta o c#no$ti= Ast*el se s#ccedară toate marile titl#ri ale )a%% #l#i& — Uite( asta 'mi place& /orta se opri s#s pe colină( 'n *aţa "isericii "om"ardate pe @onigins Alee( scoase din car!m"#l ci%mei *l#ier#l să# $i 'ncep# să c!nte 3RapsodU in 9l#e3& @le"er 'l secondă c# trompeta& Un poliţist care i deran)ă printr #n #rlet 'n maniera pr#sacă *# e1pediat la păm!nt de /orta( *ără ca cei doi să se oprească o clipă din c!ntat& Opt %ile mai t!r%i#( regiment#l G. ritm#l pri%onierilor p#$i 'n *iare 'n lagărele de m#ncă& /a$ii in*anteri$tilor& Tropot#l cailor cavaleriei& Sc!nteierea să"iilor 'n ra%ele am#rg#l#i& T#net#l tanc#rilor care $i 'ncăl%ea# motoarele& Ur#it#l camioanelor& 9alet#l graţios al %veltelor dansatoare& S*!r$it( se opri& — E$ti m#lţ#mit( O"erge*reiter /orta= /orta %!m"i& — N# i ră#( dar ar p#tea *i $i mai "ine& — ?ir ar să *ie4 0e 5#mne%e# se nt!mplă= 'ntre"ă poliţist#l p#n!nd# $i la loc casca pe cap& — 0re%i că e dest#l de "ine ca să devin trompet#l companiei voastre= 'ntre"ă @le"er( *ără să "inevoiască să i ar#nce măcar o privire poliţist#l#i& 0ele do#ă *ete $i agent#l se priviră& Am#ţiră& 8nt#iseră& Aici se petrecea ceva ce n# p#tea# să priceapă& Era vor"a să *ie ales cineva care să *acă moartea mai lesnicioasă celor #mili& Av#ră dintr o dată revelaţia #nei l#mi care n# era a lor( o l#me 'n care "ăr"aţi tari ca st!nca devenea# copii e1act o sec#ndă 'nainte de a primi săr#t#l de g. tanc#ri primi ordin#l de plecare& +n 'ntreaga ca%armă domnea o activitate *e"rilă& N# ne *#sese 'ncă desemnat no#l $e*& Se sp#nea că va *i #n#l care ne va sosi mai t!r%i#( pe parc#rs& 0olonel#l HinAa veni personal să $i ia rămas "#n de la noi& 0!ndva( *#sese $i el comandant#l companiei a 5 a& +i $tia "ine pe cei vec.is 9l#es3( o arie vec.otăr' /orta "ăt!nd# l pe #măr& Cei *i trompet#l nostr#& — 6#lţ#mesc( m#rm#ră S&S& ist#l& Trompeta e viaţa mea& Se sc#lară $i plecară *ără să le dea vreo atenţie poliţist#l#i $i celor do#ă *ete& Ocoliră instit#t#l 9& Noc.eaţă al morţii& — >ti# să c!nt $i 36oartea 6#%icant#l#i3& 3Civa la 6#erte3( prop#se ent#%iasmat S&S& ist#l& /orta *i *ăc# #n semn< — 5ă i dr#m#l4 Ac#m trompeta pl!ngea( gemea( '$i sp#nea nes*!r$ita sa ne*ericire( vor"ea de moarte( de moartea m#%icant#l#i care c!ntase p!nă c!nd plesniseră str#nele viorii& S&S& ist#l se aplecă 'nainte $i s#*lă spre păm!nt( de parcă ar *i vr#t să 'ncăl%ească morm!nt#l rece al m#%icant#l#i mort& Apoi se lăsă #$or pe spate( d!nd# $i cap#l pe cea*ă( $i $i trimise notele spre norii călători& — Civa la 6#erte4 Civa la 6#erte4 6#%icant#l e mort — S a *ăc#t( .re*lect!nd# se 'n l#ci#l trompetei& — A$a mai merge( %ise /orta& 0ontin#ă& Un poliţist apăr# din senin& 0asca 'i l#cea& Repro"ator( @le"er 'naintă c!ţiva pa$i spre el c# m!na 'ntinsă $i contin#ă să c!nte *ără să se lase deran)at& — 36emp.

-.iloţii al"a$tri ai #neia din ele& +n aceea$i clipă( 'n vagon#l de stat ma)or( colonel#l HinAa r#pse sigiliile plic#l#i 'n care se a*la ordin#l de misi#ne& ?ără o vor"ă( 'ntinse *oaia ag.iotant#l#i să#( locotenent#l Segener& Segener citi 'n tăcere< GE@A5OS 6isi#ne specială pentr# regiment#l G.i& — 5repţi4 +n coloană de mar$( c# ocolire la dreapta( mar$4 0ompanie stai4 Trompet#l companiei( la *lanc#l drept4 5in #ltim#l r!nd( #nde se a*la( @le"er se repe%i 'n cap#l coloanei& Se opri la trei pa$i 'nainte de prim#l $ir& 5e trei ori la r!nd ridică $i iar lăsă trompeta( apoi s#nă semnal#l de rămas "#n 'n timp ce 'ntreaga companie 'ncremenise m#tă& Adio( "ătr!nă ca%armă( Adio( dormitoare 'mp#ţite& Trompeta( reveni l!ngă $old#l st!ng& H!m"ind( colonel#l HinAa comandă< — /e #măr( armJ4 +nainte mar$4 @le"er s#nă din no#& Notele se reperc#tară de %id#rile cen#$ii& /orta apro"ă din cap $i i dăd# #n cot 7egionar#l#i& — Avem din no# #n adevărat m#%icant( ce %ici= 7#nga garnit#ră de vagoane de mar*ă părăsi 'ncet gara Ham"#rg& ?#răm c!t pe aci să plecăm *ără /orta& Se d#sese să $i ia rămas "#n de la trei *ete d#pă #n "alot de paie& 0!nd reveni( avea( 'n c.t — 0omandament#l S#prem al Armatei .5 de oameni& Apoi( lipind# $i călc!iele( *ăc# să răs#ne glas#l să# de comandant< — 0ompania a 5 a( la dreaptaaaa( v aliniaţi4 9ătrta#l $i 9arcelona veri*icară alinierea& HinAa se legănă #$or din gen#nc.ip de *#lar( c.B T O"erAommando der Sermac.B( ca re%ervă a gr#p#l#i "lindat de asalt 'n sector#l 6ONTE 0ASS8NO& — . tanc#ri& Regiment#l intră 'n s#"ordinea directă a O@S.