You are on page 1of 10

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI FTMK

Panduan ini merupakan panduan penyediaan laporan latihan industri bagi pelajar Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi, UPSI. Semua pelajar dinasihatkan untuk merancang penulisan pada

permulaan dan semasa LI dijalankan supaya maklumat yang masih segar di dalam minda dapat direkodkan. Gunakan gaya penulisan yang baik dan gambarkan semua fakta yang berkenaan pengalaman kerja dan pemerhatian dengan munasabah dan BERPATUTAN sahaja.

Laporan latihan Industri bagi Pelajar FTMK terdiri daripada dua (2) bentuk laporan iaitu :-

i)

Laporan Akhir Latihan Industri Secara umumnya laporan akhir memuatkan beberapa aspek seperti latarbelakang industri, tugas-tugas dan aktiviti yang dilakukan sepanjang LI. Penulisan mengikut format yang ditetapkan. (rujuk contoh penulisan laporan akhir) Melampirkan Laporan Catatan Mingguan Latihan Industri pelajar. Laporan Akhir ini perlu disahkan oleh penyelia industri. (lampiran 2) Penghantaran Laporan Akhir adalah dimuatkan di dalam Fail Folio berwarna putih.

ii)

Laporan Tugasan Khusus Latihan Industri

Satu tugasan khusus merujuk kepada satu tugasan spesifik yang diberikan oleh industri mahupun Fakulti terlibat kepada pelajar untuk diselesaikan sepanjang tempoh Latihan Industri. Laporan khusus pelajar perlu menjurus kepada bidang pengajian pelajar iaitu Multimedia atau Rekabentuk Berkomputer. Penulisan mengikut format yang ditetapkan. (rujuk contoh penulisan tugasan khusus) Melampirkan dokumen/ projek yang dijalankan (sekiranya ada) Penghantaran Laporan Khusus adalah secara berjilid kulit keras (berwarna biru muda/laut) dan softcopy.

Kedua-dua laporan tersebut perlu diserahkan kepada pensyarah penyelia dalam masa dua (2) minggu setelah tamat menjalani Latihan Industri. Manakala satu sesi pembentangan Laporan

Tugasan Khusus LI oleh pelajar akan dijalankan pada minggu ke tiga (3) selepas tamat latihan industri.

langkau 1. lampiran dan sebagainya bagi setiap laporan Media Penghantaran Laporan Akhir LI laporan yang lengkap (hardcopy) secara dimuatkan di dalam Fail folio putih.5 baris Atas (30mm). kanan (25 mm) Bahagian atas pepenjuru kanan A4 dan cetakan/fotokopi yang jelas 2000 Patah perkataan tidak termasuk gambar. Laporan Tugasan Khusus LI Laporan yang lengkap hendaklah dijilid dengan ‘hard covers’ berwarna biru muda/laut sebanyak 1 salinan dan juga dalam bentuk softcopy kepada penyelianya. . kiri (38 mm).PANDUAN UMUM LAPORAN LATIHAN INDUSTRI Saiz huruf Jidar (Margin) Nombor halaman Kertas dan cetakan Jumlah Patah Perkataan Times New Roman 12 poin. bawah (25mm).

Maklumat Pelajar: Nama. Setiap maklumat yang dilaporkan hendaklah disokong dengan gambarajah. sejarah penubuhan. Objektif latihan industri. Pelajar hendaklah menerangkan secara terperinci topik-topik tersebut. aktiviti organisasi. Bagi topik pengenalan kepada Latihan Industri ia merangkumi pendahuluan. Isi Kandungan Senarai bab dan bahagian utama berserta dengan muka surat yang dirujuk. No Matrik. Bagi maklumat kepada latabelakang organisasi ia merangkumi pengenalan. Objektif laporan dan kepentingan latihan industri kepada pelajar. halatuju organisasi dan carta organisasi.CONTOH PENULISAN LAPORAN AKHIR LI BAHAGIAN Muka Depan (Kulit) KETERANGAN i. Pemilihan topik bagi setiap bab adalah tertakluk kepada kerja teknikal yang dilakukan semasa latihan. Bilangan bab adalah bergantung kepada topik yang dipilih oleh pelajar. jadual dan sebagainya. ahli lembaga pengarah (jika ada). Senarai jadual. gambarajah dan foto (jika perlu BAB LAPORAN iii Bab 1 (Pengenalan) Bab ini merangkumi pengenalan kepada Latihan Industri dan latarbelakang tempat latihan industri. Berikut merupakan maklumat yang perlu dimasukkan: Huraian tugasan yang dilaksanakan Jadual program latihan atau tugasan/projek . Tajuk Laporan : “Laporan Latihan Industri”. ii. 1 dan seterusnya Bab 2/3/4 (Laporan Teknikal) Laporan ini terdiri daripada kerja-kerja teknikal yang dilakukan semasa latihan. dan Nama serta Kod Program (Rujuk LAMPIRAN 1) Muka Surat Pengesahan Pelajar & Pemeriksa Penghargaan (Rujuk LAMPIRAN 2) i Nyatakan individu dan/atau organisasi yang diberi ii penghargaan atas bantuan yang diberi dalam melaksanakan Latihan Industri.

Bahagian Akhir dilampirkan:Laporan Catatan Mingguan Latihan Industri (Rujuk LAMPIRAN 3) Cabaran dan penyelesaian . Semua lampiran perlu diletak di belakang laporan.Tugasan-tugasan spesifik (senaraikan dan jelaskan dengan ringkas) Jenis-jenis aktiviti/projek mengikut urutan masa Objektif yang ingin dicapai Bahan/teknik/usaha/pengetahuan yang terlibat Pengajaran baru yang diperolehi (tidak semestinya teknikal) Jadual program latihan atau tugasan/projek Bab 5 (Komen &Cadangan) Bab 6 (Kesimpulan) Kesimpulan merupakan rumusan kepada keseluruhan laporan. Penelitian kritis tentang pencapaian latihan industri secara keseluruhan Pemerhatian Lampiran/ Rujukan(jika ada) Ia adalah bahan rujukan yang digunakan untuk menguatkan lagi hujah yang ditulis. selepas bab Kesimpulan.

spesifikasi input dan hasil jangkaan) Hasil pembangunan projek Kesimpulan dan cadangan Senarai buku/ bahan rujukan yang digunakan (jika ada) Perancangan kerja untuk projek (carta Gantt) Contoh antaramuka/ grafik Bab 4 Bab 5 Rujukan/ Bibliografi Lampiran . iv. dan Nama serta Kod Program (Rujuk LAMPIRAN 1) Muka Surat Pengesahan Pelajar & Pemeriksa Penghargaan (Rujuk LAMPIRAN 2) i Nyatakan individu dan/atau organisasi yang diberi ii penghargaan atas bantuan yang diberi dalam melaksanakan Latihan Industri. Senarai jadual. No Matrik. teknik atau pendekatan yang digunakan semasa rekabentuk atau implimentasi projek. Isi Kandungan Senarai bab dan bahagian utama berserta dengan muka surat yang dirujuk. Maklumat Pelajar: Nama. gambarajah dan foto (jika perlu) BAB LAPORAN iii Bab 1 Pengenalan projek Latar belakang projek Pernyataan masalah Objektif/kajian projek Skop/ batasan projek Kepentingan projek 1 dan seterusnya Bab 2 Kajian literatur Keperluan perkakasan dan perisian serta justifikasi keperluan projek Bab 3 Metodologi (Kaedah. Tajuk Laporan : “Laporan Latihan Industri”.CONTOH PENULISAN LAPORAN TUGASAN KHUSUS LI Format kandungan termasuklah: BAHAGIAN Muka Depan (Kulit) KETERANGAN iii.

LAMPIRAN 1 Muka Depan Laporan Latihan Industri [CONTOH] UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (Tahoma 16 bold) LAPORAN LATIHAN INDUSTRI (KOD KURSUS) (Tahoma 12 bold) TAJUK (Tahoma 14 bold) NAMA PELAJAR (NOMBOR MATRIK) NAMA PROGRAM (Tahoma 14 bold) 2007/2008 (Tahoma 14 bold) .

........................................ ........................................... : ..................................................................... : .................................................................................LAMPIRAN 2 PENGESAHAN PELAJAR DAN PEMERIKSA PELAJAR “Saya akui laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya................................. : .............................................. : Tarikh : …………………………..................................................................................................” Tandatangan Nama & Cop Jawatan : ...................... PEMERIKSA “Saya akui bahawa saya telah memeriksa laporan ini dan pada pandangan saya laporan ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti bagi memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah............................................ ........................................................................................................................................” Tandatangan Nama Pelajar No......... KOMEN/CADANGAN : ................... Pendaftaran Tarikh : ......................................................................................................................... .....................

LAMPIRAN 3 LAPORAN CATATAN MINGGUAN LATIHAN INDUSTRI FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM PERAK DARUL RIDZUAN Nama Pelajar : No Matrik : Nama dan alamat organisasi : Nama Penyelia : 1) Organisasi : 2) Fakulti : .

Minggu Tugas yang dilaksanakan Tandatangan Penyelia Industri dan Komen 1 2 3 4 5 6 .

2. 4. Pelajar dikehendaki merekodkan semua aktiviti dalam Laporan Mingguaan Laporan ini hendaklah diserahkan kepada Penyelia Industri setiap minggu untuk semakan dan pengesahan. Semua dokumen yang berkaitan seperti MC. 3.7 8 Disemak Oleh Penyelia Industri/Wakil ------------------------------------------------Tandatangan dan Cop Jabatan Arahan: 1. Laporan ini hendaklah dihantar bersama dengan laporan latihan industri. . surat kebenaran meninggalkan premis dll hendaklah disertakan dalam Laporan .