You are on page 1of 6

BÖLÜM V SAP 2000 Örnek Proje Verileri: (Boyutlar ve yükler örnek olarak rastgele seçilmiştir.

) Malzeme: C25 - S420 Analiz kısmı: 2 4 c=0.25 t.s /m Birim hacim kütlesi 3 Birim hacim ağırlığı c= 2.5 t/m Ec= 3.025x E6 t/m2 Elastisite modülü c= 0.2 Poisson oranı c= 1x E-5 Isı genleşme katsayısı Eleman boyutları: Tüm kirişler 25/50 cm Tüm kolonlar 25/50 cm Tüm döşemeler t =12 cm

Boyutlandırma kısmı (Tasarım): Malzeme Dayanımları: fcd=1700 t/m2 fyd=36500 t/m2

Yükler: Kaplama + Sıva = 0.150 t/m2 Yapının kendi (zati) ağırlığı ise otomatik olarak alınacaktır.

Hareketli Yükler: 10’ luk duvar taşıyan döşemelerde : 0.350 t/m2 Normal döşemelerde : 0.200 t/m2 Balkonlarda : 0.500 t/m2 Merdivenlerde : 0.350 t/m2

Duvar Yükleri: 20 cm lik duvar ağırlığı 10 cm lik duvar ağırlığı

: 0.250 t/m2 : 0.170 t/m2

Deprem Yükleri: Deprem Bölgesi: 2 Zemin Sınıfı: Z3 Taşıyıcı sistem davranış katsayısı(R)= 7 F4= 60t, F3= 40t, F2= 30t, F1= 20t, Yatay yükler kütle merkezinden etki edecektir. Her kat ayrı ayrı rijit diyafram olarak alınacaktır.

İşlem Basamakları: 1) Sap2000 programı çalıştırılır ve gelen pencerenin sağ alt köşesinden güncel birim seçilir. Bu örnekte birim sistemi olarak ton-metre (t.m) seçilmiştir. 2) Daha sonra File Menüsünden New Model’e veya üst araç çubuğundan New Model düğmesine tıklanır. Karşımıza gelen New Model penceresinden Grid Only (sadece ızgara) düğmesine tıklanır. Gelen New Coord/Grid System (Yeni koordinat/Grid sistemi) penceresinde, Number of Grid Lines (Grid-Aks çizgi sayısı) kısmında, x yönündeki Grid

21. 3. yatay aks sayısı ise 4 girilmiştir.35 m.9 m. .85 m.çizgi sayısına düşey aks sayısı.9 m. y yönündeki Grid çizgi sayısına ise yatay aks sayısı girilir. 17. 3) Edit Grid düğmesine tıklandıktan sonra x yönündeki aks mesafelerine sırasıyla 0 m. Sonra aynı pencerede Grid Spacing (Aks mesafeleri) kısmında x.1 m. 13. Daha sonra yine aynı penceredeki Edit Grid düğmesine tıklanarak projedeki gerçek aks mesafeleri girilecektir. Bu örnekte düşey aks sayısı 6. 10. Z yönündeki aks sayısına ise 2 girildi(1 kat girilip diğer katlar aynı olduğundan kopyalanacaktır). y yönündeki aks mesafelerine ise sırasıyla 0 m.95 m girilir.45 m . 7. Bu örnekte x yönündeki aks arası mesafeye 3.6 m.0 m girilmiştir. y ve z yönündeki aks arası mesafeler girilir. z yönündeki aks arası mesafeye ise kat yüksekliği olan 3. 2 defa Ok tuşuna basılır ve pencereler kapatılır.05 m. y yönündeki aks arası mesafeye 3.6 m. 8. 3.

5) Bu işlemlerden sonra yapıda kullanılan çubuk kesitleri tanımlanır. Boyutlar girilirken düşey elemanlarda (kolon ve perdelerde) yerel (local) 2 ekseninin daima X’e paralel ve yatay elemanlarda ise daima Z’ye paralel ve yerel (local) 3 eksenini ise yatay ve düşey elemanlarda daima Y’ye paralel olduğu dikkate alınmalıdır. Define menüsünden Materials’a tıklanır. Ancak bu işlem uygulamada karıştırıldığı için üst araç çubuklarından Set Display Options (Ctrl+E) düğmesine tıklanarak buradan General sekmesinden Extrude View tıklanarak aktif hale getirilir ve . Material Property Data menüsünden projede verilen beton sınıfına göre verilen özellikler girilir.4) Bu işlemlerden sonra yapıda kullanılan malzeme sınıfı tanımlanır. Bu işlem için Define – Frame sections’a tıklanır. Karşımıza gelen pencereden Add New Material’a tıklanır. Bilindiği üzere Sap2000 de tanımlama işlemi Define menüsünden gerçekleştirilir. menüsünden Add Rectangular seçilir ve Add New Property düğmesine basılır. Gelen pencerede Add I /Wide Flange açılır.

8) Aynı şekilde Draw menüsünden Draw Rectangular Area düğmesine tıklanarak döşemeler girilir. Düşey taşıyıcı elemanlar Draw menüsünden Draw Frame düğmesine tıklanarak tek tek çizilir. geniş kolon modellemesi ile modellenmiş olur ve böylece perdenin iç kuvvet diyagramları ve donatısı hesaplanabilir. Gelen pencerede Add New Sections düğmesine tıklanır ve kesit ismi ve döşeme kalınlığına 12 cm girilir. Bu şekilde perdeler. Bu işlemlerde eleman girişini kolaylaştırmak için üst araç çubuğundan x-z. Eğer betonarme boyutlandırma (tasarım) yapılacaksa beton sınıfı seçildikten sonra Concrete Reinforcement(betonarme donatı) düğmesine tıklanarak donatı paspayları kiriş(beam) ve kolon(column) için seçilir. 16) Yatay yükler(deprem yükleri) ise katlar rijit diyafram olarak tanımlandıktan sonra Define Load Cases’a girilir. 11) Yapıya etkiyen yükler tanımlandıktan sonra betonarme hesapta kullanacağımız yük birleşimlerini (kombinezonları) tanıtmamız gerekir. 15) Düğümlere.5 m lik birer aks daha girilir. Burada alttaki Apply at Center of Mass(kütle merkezine uygula) elemanların gerçek boyutu görülür. 14) Döşemeleri kendi düzleminde rijit diyafram(yatay perde) olarak tanıtabilmek için her katın düğümleri ayrı ayrı seçilir ve Assign Menüsü Joint’e tıklanır.(Not: Betonarme tasarımı Sap2000 tarafından yapılmayacaktır). Karşımıza gelen pencerede dz yazan yere z yönünde ne kadarlık bir mesafeye kopyalayacağımız girilir. Fx sütununa üstten aşağı sırasıyla kat yatay yükleri yazılır. 10) 1 kat girildikten sonra diğer katları oluşturmak için tüm elemanlar seçilerek Edit Menüsündeki Replicate komutu çalıştırılır. 13) Perde ve kolon içinde kalan kiriş uçlarını rijit uç olarak tanıtmak için tüm kirişler seçilir ve Assign menüsünden Frame End Offset’ e tıklanır ve gelen pencerede Automatic from connectivity seçilir. x-y ve y-z düğmelerine basılarak ilgili akslara kolayca geçilir. gelen pencerede Diaphram seçilir ve Add New Constraint düğmesine tıklanır. Alttaki Increment Data kutusuna ise kaç adet kat kopyalanacaksa o adet girilir. hareketli Ex ve Ey isimleri girilir.Boyutlar girildikten sonra kesit ismi verilir ve malzeme C25 seçilir. Sonra Ok düğmesine tıklanarak çıkılır. Böylece tüm kiriş uçları otomatik olarak rijit uç alınmış olur. Bu işlemi Define menüsünden Define Load Cases düğmesine tıklanarak karşımıza gelen pencerede Load Name yazan kısma sırasıyla Zati. Buradan da Define Loads penceresinden Ex seçilir ve Modify Lateral Loads(yatay yükleri değiştirme) düğmesine tıklanır. Define Combinations’a tıklandığında karşımıza gelen pencerede Add New Combo’ya tıklandığında istenen birleşimlerin (kombinezonların) yük çarpanları girilir. . kirişlere ve döşemelere yük atamak için ise önce hangi elemanlara yük atamak istiyorsak o elemanlar seçilir ve daha sonra Assign frame loads(kirişlere yük atamak için). Düşey taşıyıcı elemanlardan perdeleri modellemek için ise perde aksının tam ortasından bir aks daha girilir. Rigid-zone factor 1 alınır. Rijit diyaframlar tanımlandıktan sonra bu menüden çıkılır. Balkon döşemeleri için yapının ön ve arka tarafına örnek balkon açıklığı olarak 1. Diğer yüklerde bu rakam sıfırdır. Assign Joint Loads(düğümlere yük atamak için) ve Assign Area Uniform Load(döşemelere yayılı yük atamak için) menülerine girilerek gerekli yükler atanır. 12) Yük tanıtma ve kombinezonlar tanımlandıktan sonra döşemeler ve kirişler seçilerek gerekli yükler bu elemanlara atanır. Zati yük kısmında yapının kendi ağırlığını hesaba katması için Self Weight Multiplier kısmına 1 yazılır. 6) Yatay elemanların (döşemelerin) kesitlerini tanımlamak için Define menüsü Area Sections’a tıklanır. Sonra gelen User Seismic Loading(kullanıcı deprem yüklemesi) penceresinde. Bu işlem Define Combinations menüsünden yapılır. Kirişleri de aynı şekilde Draw Frame element düğmesinden tek tek girilir. 9) Yapının 1 katı modellendikten sonra yapıya etkiyen yüklerin tanımlanması gerekir. Malzeme olarak da yine C25 seçilir. 7) Tanımlama işlemlerinden sonra sırasıyla düşey taşıyıcı elemanlar girilir.

Ey yüklemesi için de aynı işlem yapılır.seçeneği işretlenmelidir. 17) Sistemi analiz etmek için Analyze menüsünden Run Analysis’e veya F5 kısayol düğmesine tıklanır.(Sap2000 kütle merkezinin koordinatını otomatik olarak hesaplayarak yapıya gelecek olan burulmayı da hesaba katmaktadır).Show Forces/Stresses –Frames’e veya ilgili araç çubuğu düğmesine tıklanır. Modellenen yapıdaki rijit bölgeler(yeşil renkli olan kısımlar) B 1 2 450 3 2145 525 3 450 2 360 1 360 DNB01 DNB01 12cm 12cm D KN01(25/50) PN01 (25/415) DN01 12cm KN02 (25/50) SN01 (25/50) DN02 12cm PN02 (550/25) DDN01 12cm KN02 (25/50) KN01 (25/50) SN01 (25/50) PN01 (25/415) DN01 12cm D DN02 12cm 390 KN07 (25/50) C KN09 (25/50) KN09 (25/50) KN07 (25/50) 390 A A KN03 (25/50) KN04 (25/50) SN02 (50/25) DN04 12cm KN05 (25/50) SN03 (50/25) KN04 (25/50) SN03 (50/25) DN04 12cm KN03 (25/50) SN02 (50/25) DN03 12cm 315 1095 C DN03 12cm 1095 315 KN06 (25/50) KN10 (25/50) KN10 (25/50) B KN08 (25/50) KN08 (25/50) KN06 (25/50) KN03 (25/50) KN04 (25/50) SN02 (50/25) DN02 12cm KN05 (25/50) SN03 (50/25) DDN01 12cm KN04 (25/50) SN03 (50/25) DN02 12cm KN03 (25/50) SN02 (50/25) DN01 12cm B DN01 12cm 390 KN07 (25/50) KN09 (25/50) KN09 (25/50) KN07 (25/50) A PN01 (25/415) KN01(25/50) DNB01 SN01 (25/50) KN02 (25/50) PN02 (550/25) KN02 (25/50) DNB01 SN01 (25/50) KN01 (25/50) PN01 (25/415) 390 A 12cm 12cm 360 450 525 2145 450 360 1 B 2 3 3 2 1 NORMAL KAT KALIP PLANI (1/50) . 18) İç kuvvet diyagramlarını görmek için Display Menüsü.