You are on page 1of 2

ශ්රීn ලංකාවේ ජ ලංතේක ව ලංද්ධිමය ද ලං ධි ක ලංවේයාදේකද

2014 ලංදැදට ලංකිරුක ලං ලංසාවයාධන ලංවැඩසටහන
2014 ලංදැදට ලංකිරුක ලං ලංසාවයාධන ලංවැඩසටහන හේ ලංස ගේමීව ලං වත්වනු ලංකබන ලංද්ධිමය ද ලං ධි ක ලංපිළිබඳ ලංදී ලං
වාේප්ත ර ලංනානේ ලංරන ද ලංසහ ලංතේක ව ලංද්ධිමය ද ලං ධි ක ලංවේයාදේකද ලංසඳහේ ලංලක ලංකේාඡනදක් ලංලයා ේණද ලං
කිරී ේ ලංරන ද ලංසඳහේ ලංඉදිරි ත් ලංවී ට ලංවැ ක ලංඅද ගන් ලං හර ලං රිදි ලංඅදදුේ ත් ලංවැඳවනු ලංකැ ේ.
1. නානේ ලංරන ද( ේසල් ලංශිෂ්යා ලංශිෂ්යාේවන් ලංසඳහේ)

ේසල් ලං ශිෂ්යා ලං ශිෂ්යාේවන් ලං අරන ලං ද්ධිමය ද ලං ධි ක ලං පිළිබඳ ලං අව බයධද ලං වයාධනද ලං කිරී ේ ලං අනණින්න් ලං “ශ්රීn ලං
කාවේ ජ ලං ආයාථිව ලං සාවයාධන දහි ලං කේ ලං ද්ධිමය ද ලං ධි ක ලං ආනක්ෂ්යේ ලං කිරී ේ ලං වැදගත්ව ” ලං දන ලං ේරෘවේව ලං
දට ත් ලං
ලංරන ද ලං ැවැත් ජ.
ඉහර ලංකී ලං ේරෘවේව ලංදට ත් ලංද්ධිමය ද ලං ධි ක ලං කස ලංගැ නන ලංනව ලංලයා ේණ ලං, ලංවේයාමිව ලංසැකසුේ, ලං වකඳ ලං
කකුණු, ලංප්ර වේනන ලංඅිතක ද ලංආදී ලංිෂෂ්යදදන් ලංපිළිබඳව ලංසේව්ඡඡේ ලංවනමින් ලංද්ධිමය ද ලං ධි ක ලංආනක්ෂ්යේව ලංරහවුරු ලං
වන ලංගැනී ලං ගින් ලංනටව ලංආයාථිව ලංසාවයාධනදට ලංකැ බන ලංදේදවත්වද ලංපිළිබඳව ලංවාන ලං1000වට ලං නොඅඩු ලං
නානේවක් ලංඉදිරි ත් ලංවක ලංයුතුද.ද්ධිමය ද ලං ධි ක ලංදන් නන් ලංමිලසේ ලංර ලං නස ලං
හදවේ ලංවනනු ලංකබන ලං
ඕනෑ ලං ලයා ේණදක් ලං අදහස් ජ.ඊට ලං සේහිරා හේ ලං වකේ ලං ලයා ේණ ලං , ලං රේක්ෂ්යන්ව ලං නව ලං ලයා ේණ,වේයාමිව ලං
සැකසුේ, වකඳ ලංකකුණු ලංආදිද ලංඇතුකත් ලං ජ.
I.

සිාහක, ද ක,ඉාග්රීේසි ලංදන ලංඕනෑ ලංභේෂ්යේ ලං ේධාදකින් ලංරන දට ලංඉදිරි ත් ලංිෂද ලංහැව. ේධා ලං3 ලංසදහේ ලං
වන ලං වන ලංතදග්රාේහවදන් ලං රයනනු ලංකැ ේ.
ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 ලංවන ලංරාේගද ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරු.25,000 ලංසහ ලංසහක ව ලං ත්රඟද
ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2වන ලංරාේගද ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරු.15,000 ලංසහ ලංසහක ව ලං ත්රඟද
ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං3වන ලං ලං ලං ලංරාේගද ලං ලං ලං ලං ලංරු.10,000 ලංසහ ලංසහක ව ලං ත්රඟද

II.

සේපූයාණ ලංන ලං, ලංඋ න්දිනද, ලංභේෂ්යේ ලං ේධාද, ලංඉ ගන ලංගන්නේ ලං ේසැක, ේන්ද,ස්ව ලං
ලයා ේණදක් ලංබවට ලං ලං ලංිෂදුහල් ක ේ ලංසහක වද ලංසහිර ලංඅදදුේ රක් ලංස ලංනානේව ලං30.01.2014
දිනට ලං න ලංඑිෂද ලංයුතුද.

III.

ලිපි ලංවවන ලං ේ ලංඉහක ලංවේ ලං වකව යා ලං“ද්ධිමය ද ලං ධි ක ලංපිළිබඳ ලංදී ලංවාේප්ත ර ලංනානේ ලංරන ද” ලං
කසද ලංඉදිරි ත් ලංවන ලං ේධාද ලංද ලංසඳහන් ලංවන ලංඑිෂද ලංයුතුද.
ලංතදග්රාේහවදන්ට ලංරෑගි ලංසහ ලංසහක ව ලං ත් ලංප්ර දේනද ලංකිරී ලං2014 ලංදැදට ලංකිරුක ලංප්ර දයානන ේදී ලංසිදු ලං ලං ලං ලං ලං
ව යා.

IV.

අන්රයාතේකද ලංභේිෂර දන් ලං රොනතුරු ලං සොදේගැනී ට ලංසහ ලංද්ධිමය ද ලං ධි ක ලං නර ලංපිළිබඳ ලං
අවධේනද ලං දොණි ලංකිරී ට ලංඅදදුේවරුවන්ට ලං දයතනේ ලං ව යා.(අ ේ ලං වේ ලංඅඩිෂද ලං- ලං
www.nipo.gov.lk )
උපුටේ ලංගැනීේ ලංඒ ලංආවේන දන් ලංසඳහන් ලංකිරී ලංහේ ලං වනත් ලංලයා ේණවක ලං රොනතුරු ලංභේිෂරේ ලං
කිරී ලං ලංරන ද ලංසඳහේ ලංනුසුදුස්සකු ලංවී ට ලං හතු ලං ජ.

2.
I.
II.
III.

IV.
V.

තේක ව ලංද්ධිමය ද ලං ධි ක ලං ලංවේයාදේකද ලංසඳහේ ලංලක ලංකේාඡනදක් ලංලයා ේණද ලංකිරී ලං(ිෂවෘර)
ඔබ ේ ලංලයා ේණද ලං10cm ලංx 10cm ලංප්ර ේණදට ලංිෂද ලංයුතු ලංඅරන ලංසු ැහැදිලිරේව දන් ලං ලංයුක්ර ලං
ිෂද ලංයුතුද.
නේතා ලංආදරනදක් ලං කස ලංපිළිිබද් ලංවන ලංආවේනදට ලංිෂද ලංයුතුද.
ලයා ේණවරු ේ ලංජීව ලංදත්ර ලංසහිර ලංඅදදුේ රක් ලංස ලංස්ව ලංලයා ේණදක් ලංබවට ලං ලංර ේ ලංිෂසින් ලං
සහක ව ලං වනමින් ලං 30.01.2014 දිනට ලං න ලං ලයා ේණද ලං එිෂද ලං යුතුද.ලිපි ලං වවන ලං ේ ලං ඉහක ලං වේ ලං
වකව යා ලං “ද්ධිමය ද ලං ධි ක ලං වේයාදේකද ලංසඳහේ ලංලක ලංකේාඡනදක් ලංලයා ේණද ලංකිරී ේ ලං රන ද” ලං
කස ලංසඳහන් ලංවන ලංඑිෂද ලංයුතුද.
රයනේගනු ලං කබන ලං ලයා ේණද ලං පිළිබඳ ලං සේපූයාණ ලං අිතක ද ලං ද්ධිමය ද ලං ධි ක ලං වේයාදේකද ලං ලං
සතු ජ.
රයනේ ලං ගන්නේ ලං ලයා ේණද ලං සඳහේ ලං රු.25,000/=ව ලං ණිදල් ලං රාේගදක් ලං පිරිනැ ේ. ලං අදේක ලං
රාේගද ලංසහ ලංසහක ව ලං ත්රඟ ලංප්ර දේනද ලං2014 ලංදැදට ලංකිරුක ලංඋත්සව ේදී ලංසිදු ලං ව යා.

ලං
ලයා ේණ ලංඑිෂද ලංයුතු ලංලිපිනද:
අධාක්ෂ්ය ලංතනනේල්
තේක ව ලංද්ධිමය ද ලං ධි ක ලංවේයාදේකද
400,ස ේගේ ලං ැදුන
ලංඩී.ආයා. ිෂ ේවයාධන ලං ේවර
වොකඹ ලං10.