You are on page 1of 4

BAB 2: KEWANGAN

PERSEKITARAN KEWANGAN DI MALAYSIA
Persekitaran kewangan di Malaysia boleh dilihat dari 2 perspektif iaitu Sistem Kewangan dan Pasaran Kewangan

A. SISTEM KEWANGAN
1. PENGENALAN Secara umum sistem kewangan ialah sebagai saluran pemindahan dana daripada unit lebihan kepada unit kurangan 1.1 Pemindahan secara langsung tanpa menggunakan khidmat perantara kewangan seperti bank. i. Unit kurangan perlu mencari sendiri unit lebihan ii. Perlukan cgaran atau sekuriti iii. Kos pinjaman lebih murah i . !ontohnya terbitan saham oleh syarikat Pemindahan secara tidak langsung melalui khidmat perantara kewangan Unit lebihan dana akan menyimpan diunit perantara kewangan Perantara kewangan akan mengagehkan kepada unti kurangan yang memerlukan iii. "erdapat dua kontrak yang tersendiri iaitu antara untu lebihan dengan unit perantara dan antara unit perantara dengan unit kurangan i . Kos pinjaman lebih tinggi dan risiko lebih tinggi kerana tiada cagaran i. ii. i. ii. iii. i . Peranan Sistem Kewangan Menggerakan dana dalam ekonomi Membantu mengembngkan pelaburan menerusi pinjaman dana Membantu meningkatkan kebajikan ekonomi bagi setiap rakyat Membantu unit lebihan mencari peminjam lebihan dana

1.2

1.#

2. SISTEM PERBANKAN Sistem Perbankan dinegara kita dikelaskan kepada dua iaitu institusi perbankan dan perantara kewangan bukan bank $bank dan bukan bank% 2.1 i. ii. iii. Instit si Per!an"an "anggungan utamanya diterima sebagai wang &a dikawal selia oleh 'ank (egara Malaysia &anya terdiri dari dari) #Lam$iran A% * * * * * * * 2.2 i. ii. 'ank (egara Malaysia 'ank*bank perdagangan Syarikat kewangan 'ank*bank saudagar Syarikat diskaun 'ank luar pesisir Pejabat perwakilan bank*bank asing

Perantara "ewangan ! "an !an" +ikawal selia oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan Syarikat insuran dikawal selia oleh 'ank (egara Malaysia mulai 1 Mei 1,--

iii. 2ii. . PASARAN WANG DAN PERT+KARAN ASING i.kta Pertukaran 3ang 1. Pasaran modal mempunyai satu struktur organisasi dan premis yang formal ii. 'erperanan dalam melengkapkan fungsi yang dimainkan oleh institusi perbankan.da tiga bentuk pasaran kewangan iaitu $asaran wang &an $ert "aran asing1 $asaran m'&a( serta $asaran &eri)ati* 1. iii. 2iii. i . PASARAN M-DAL i. ii. Syarikat insuran misalnya berperanan menguruskan pelaburan dan menanggung risiko para pelanggan i . 2i .gensi Penarafan Malaysia &nstitusi pembiayaan pembangunan Kumpulan wang amanah dan pencen /embaga Urusan +an "abung 0aji &nstitusi kredit perumahan institusi tabungan B. Pasaran modal bagi Malaysia ialah 'ursa Saham Kuala /umpur .ntara bank yang diberi lesen untuk bergiat dalam pasaran mata awang asing ialah 'ank &slam Malaysia 'hd dan Maybank 2. 2. manakala pasaran pertukaran asing menggunakan "a&ar $ert "aran mata wang asing Urusniaga dalam pasaran wang dan pertukaran asing berlaku antara pihak*pihak yang mempunyai dana jangka pendek dengan pihak yang mempunyai kurangan dana jangka pendek Urusniaga ini dilakukan bagi memperolehi hasil faaedah yang lebih tinggi berbanding dengan deposit simpanan di institusi kewangan Kedua*dua urusniaga ini terlibat dengan urusniaga pembelian dan penjualan surat* surat hutang jangka pendek supaya dibeli oleh unit*unit lain &nstrumen hutang yang diurusniaga seperti bil perbendaharaan1 bil pertukaran1 penerimaan jurubank1 nota janji1 sijil deposit boleh niaga1 sijil pelaburan kerajaan1 bon cagamas dan bil 'ank (egara Malaysia Pasaran pertukaran asing terlinat dalam urusniaga pertukaran matawang asing dengan dikawal oleh . 2i. i2. &anya terdiri dari) # LAMPIRAN B% * * * * * * * * * * * * syarikat insuran syarikat saham amanah syarikat pemajakan syarikat pemfaktoran syaikat modal usaha niaga syarikat kredit kewangan .4# Pertukaran mata wang berlaku antara bank dan broker wang berlesen Pelanggan utama ialah syarikat*syarikat yang terlibat dengan perdagangan antarabangsa yang menerlukan mata wang asing untuk membuat pembayaran dan juga penerimaan keluar negara menerusi bank perdagangan . i. Merupakan tempat dimana urusniaga dana jangka pendek berlaku &a tidak mempunyai premis yang tetap sebagaimana di pasaran ekuiti Peserta berhubung melalui telefon dan internet untuk membuat pesanan 'agi pasaran wang &nstrumen kewangan yang diniagakan terditi dari instrumen kewangan dan deposit jangka pendek dalam se! tan matawang tem$atan 'agi pasaran pertukaran asing ianya melibatkan urusniaga instrumen kewangan dan deposit jangka pendek dalam se! tan mata wang asing Pasaran wang menggunakan "a&ar *ae&a. PASARAN KEWANGAN . iii. ii.

. ..kaun deposit islamik menggunakan konsep al Mudharabah . iii. ii. Pada tahun 2::2 semua bursa*bursa disatukan menjadi 'ursa +eri atif Malaysia $M&+59% 1. &a terdiri daripada terbitan awam permulaan dan terbitan bermusim Urusniaga pasaran skunder melibatkan urusniaga jual beli sekuriti yang sudah disenaraikan di pasaran saham Kebaikan pasaran modal ialah membolehkan para pemegang sekuriti mencairkan aset mereka dan mengurangkan kos transaksi Prestasi pasaran modal diukur menggunakan indeks. INSTR+MEN2INSTR+MEN TAB+NGAN DAN PELAB+RAN &nstrumen*instrumen tabungan dan pelaburan merupakan alat pemindahan dana. iii.kaun Semasa Sejenis akaun deposit yang menawarkan kemudahan cek kepada pelanggan . .2 bagi membolehkan urusniaga tanpa skrip dijalankan . i2. +i 'SK/ terdapat &ndeks Komposit1 &ndeks 5mas1 &ndeks Papan Kedua dan &ndeks Sektorial Sistem +epositori Pusat $!+S% diperkenalkan pada tahun 1. .. ii.#. PASARAN DERI/ATI0 i. iii. Pasaran modal merujuk kepada pasaran formal yang memperdagangkan aset*aset kewangan jangka panjang seperti bon kerajaan atau swasta dan saham korporat Pasaran modal diwujudkan bertujuan menggembeling dana jangka panjang daripada semua lapisan massyarakat supaya membiayai rancangan pembangunan awam serta pelaburan swasta Pasaran ini bertindak menemukan pembeli dan pen jual pada satu*satu masa dengan diuruskan oleh broker Urusniaga pasaran prima melibatkan urusniaga ke atas sekuriti yang baru pertama kali diterbitkan.. 2. i . +iantara instrumen*instrumen tersebut ialah) i.ntara 'ank Kuala /umpur $K/&'68% didagangkan di 'ursa Komoditi dan Kewangan Malaysia $!6MM59% Pasaran deri atif di kawal selia oleh .kta Perindustrian (iaga 0adapan 1. ii. Merupakan sebuah pasaran opsyen dan niaga hadapan kewangan (iaga hadapan kewangan dimulakan pada tahun 1.iii.kaun deposit tetap . i .kaun pelaburan dimana sejumlah deposit diletakan ke dalam bank perdagangan1 bank saudagar dan syarikat kewangan untuk tempoh masa tertentu dengan diberi kadar faedah tetap.kaun Simpanan Sejenis akaun yang menawarkan kadar faedah kepada penyimpan . .4 menerusi penubuhan 'ursa 6psyen dan Kewan gan 0adapan Kuala /umpur $K/6775% yang memperdagangkan kontrak (iaga 0adapan &ndeks Komposit 'SK/ Kontrak (iaga 0adapan Kadar "awaran # 'ulan . i. &anya dikeluarkan oleh institusi perbankan dan pengantara kewangan bukan bank.

&a ditawarkan oleh bank perdagangan1 bank saudagar dan syarikat kewangan Perjanjian beli balik $8epo% Merupakan satu perjanjian antara pihak bank yang menjual kertas bernilai kepada pelabur dengan persetujuan untuk membeli balik kertas tersebut pada masa hadapan. Satu kadar faedah tetap akan dibayar pada pemegang sijil pada tarikh matang yang ditetapkan.ntara jenis kertas bern ilai tersebut ialah sijil deposit niaga1 bil perbendaharaan1 sekuriti kerajaan Malaysia Saham biasa Merupakan satu sekuriti yang didagangkan dipasaran modal. . Sijil deposit boleh niaga &alah dokumen yang dikeluarkan oleh institusi perbankan yang menyatakan jumlah wang yang disimpan dengan institusi berkenaan. . i.ika syarikat mengalami kebangkrapan pemegang bon berhak menuntut aset terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Sijil ini boleh diniaga dipasaran wang sebelum ianya matang. Sekiranya syarikat mengalami kebangkarapan pemegang saham biasa adalah pihak terakhir menddapat agehan aset syarikat 'on Merupakan sekuriti hutang yang dijual oleh pihak kerajaan atau badan korporat dalam membiayai projek pembangunan. Pemegang saham merupakan pemilik syarikat dan berhak mengundi dan diundi sebagai lembaga pengarah.i . Saham terdedah kepada risiko. ii. . Pemegang bon mendapat faedah setiap tahun yang disebut kadar kupon. . &anya bertujuan untuk mendapatkan dana jangka pendek dalam pasaran wang.