You are on page 1of 13

Misjonarz z piekła

„Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. !"# $ nic dziwne%o& wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. !'# (ic wi)c nadzwyczajne%o, je*li i słudzy jego przybierają postać słu% sprawiedliwo*ci& lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. ”2 Koryntian 14 + , cierpliwo*ć -ana nasze%o uwa.ajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, -aweł, w mądro*ci, która mu jest dana, pisał do was& !/# tak te. mówi we wszystkich listach, %dzie o tym si) wypowiada& są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pis a! "udzie niewykształceni i niezbyt u ocnieni przekr#caj$ ku swej własnej zgubie. !0# 1y tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcze*niej, miejcie si) na baczno*ci, aby*cie, zwiedzeni przez bł)dy ludzi nieprawych, nie dali si) wyprzeć z mocne%o swe%o stanowiska.22 %ist &iotra ' + , 3ezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa4 5ana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. !6# $d7cie tedy i czy8cie uczniami wszystkie narody, c(rzcz$c je w i i# )jca i *yna! i +uc(a ,wi#tego! 9:# ucząc je przestrze%ać wszystkie%o, co wam przykazałem. , oto 3a jestem z wami po wszystkie dni a. do sko8czenia *wiata. 2-w. Mateusza 2. + $ rzekł im4 $dąc na cały *wiat, %ło*cie ewan%eli) wszystkiemu stworzeniu. !/# ;to uwierzy i ochrzczony zostanie, b)dzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, b)dzie pot)piony. !0# , takie znaki b)dą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli4 w i ieniu oi de ony wyganiać b#d$, nowymi j)zykami mówić b)dą, !<# w).e brać b)dą, a choćby co* trujące%o wypili, nie zaszkodzi im. (a chorych r)ce kła*ć b)dą, a ci wyzdrowieją.2 =-ater, >uios, >a%ios -neuma? 1 dzisiejszych czasach, podobnie jak i w czasach -awła szatan wprowadzał jedna ze swoich taktyk. 3e*li czytamy @łowo Ao.e, to zobaczymy, ze tamten od początku próbował podej*ć ko*ciół pierwszych Chrze*cijan. Taktyk było mnóstwo, np.4 • • -ojawili si) bracia, którzy obok doktryn typuB przyjd7cie do 3ezusa, szukajcie Chrztu w 5uchu Cwi)tym, mówcie na j)zykach zacz)li %łosić 4 zmartwychwstanie si) ju. dokonało. $nni z kolei, po nawróceniu, zacz)li %łosić, ze to D($ @, DEFG$(,H(FI$ Chrze*cijanami i mówiliB je*li nie dacie si) obrzezać...nie mo.ecie pój*ć do nieba. Iy mamy -JH($J, której wy Knie macieK 3ezebel w jednym z ko*ciołów, zacz)ła nauczać ze nie ma nic złe%o w fałszywych proroctwach, jak dłu%o jest jedno*ć i nikt nic nie mówi. $nna jej doktryna było zwodzenie AE,C$ i @$D@TE do bałwochwalstwa i spo.ywania ofiar bo.komL Dna %łosiłaB nie osadzaj jej, ona mówiła ze ekumenia z drewnem i kamieniem oraz herezjami nic nie szkodzi. , pastor przymykał oczyL $nni, %łosili doktryny (ikolaitanB po%romca ludzi=M? czyli kontrola i manipulacja w ko*cieleB pastorBbó%, który steruje .yciem wierzących. =-er%amon i Jfez? $nni jeszcze mieli doktryny AalaamaL =-er%amon? -aweł opisuje, ze ju. po*ród nich byli tacy którzy odrzucali chrzest w 5uchu Cwi)tym i sprzeciwiali si) mówieniu na j)zykachL Na czasów -ana 3ezusa, byli ci co chcieli czcić Kpiersi i łono IariamK =demon katolicki?, i ta

• • • •

doktryn) %romił 3ezus $nni, którzy atakowali czyste, Aiblijne Chrze*cija8stwo byli Koskar.ycielami 5ucha Cwi)te%oK bracia /e"zebubiciL Ci, latali za ka.dym cudem pana 3ezusa, i sami nie mając .adne%o z powodu nieposłusze8stwa Ao%u, oskar.ali 3ezusa o powiązania ze złymL

N czasem po latach, narodziło si) wiele herezji. 5zi* celem szatana jest, poprzez u.ycie ekumenii, zniszczyć wszelka -rawd) @łowaL (auki ekumeniczne to nic inne%o jak psycholo%icznoB manipulacyjne zabie%i, które chca psycholo%icznie wymanipulować wierzących od @łowa, do herezji i destrukcjiB na ko8cu, je*li nie b)dą pokutować i nie obudza si) ze snu i czaru na nich rzucone%oL +są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pis a! "udzie niewykształceni i niezbyt u ocnieni przekr#caj$ ku swej własnej zgubie. 2 Co ciekawe, niezbawionym ludziom nie tylko chce %łosić Jwan%elie prawdziwe Chrze*cija8stwo w mocy, ale i wła*nie jeden z planów szatanaB Kapostołowie anioła *wiatło*ciKL To wcale nie odziani, na czarno i podejrzani ludzie ale podszywający si) pod Chrze*cija8stwo apostołowie anioła światłości, którzy przez wy%ląd, wyuczone doktryny swoje%o odst)pstwa, %ładką mow), psycholo%iczne podej*cie i charyzmatyczne zachowanie pocią%ają ludzi, a ci my*lą ze trafili do prawdziwe%o Chrze*cija8stwaL -opatrz tylko na katolicyzm. -opatrz na Iormonów. -opatrz na Cwiadków 3ehowy. -opatrz na AranhamitowL ;a.dy z nich powieB 3este*my prawdziwymi Chrze*cijanamiL Co wi)c ma osoba nie nawrócona zrobićM 3edynie laska Ao%a, mo.e ocalić tych ludzi przed pój*ciem do kłamstwa i zatraceniem duszyL (ie znająca Aiblii osoba O czym b)dzie si) kierowaćM Gładką mowa, mo.liwo*ciami, perspektywami, kasa, łatwo*cią, charyzmatyczna mowaM Tylko laska Ao%a i modlitwy wierzących spowodują otwarcie oczu i znalezienie 3ezusa z Aiblii i -rawdy @łowa, mocy 5uchaL 3edyna nadzieja dla tych osób jest modlić si) z sercaB Ao.e pokieruj mnie do tych co znają Ciebie i daj mi Cie spotkaćL 0ezus ostrzegał! ze w czasac( ostatecznyc( pojawia si# &)+1)/K2 /2/%203-4) 5617-*52083*9:8; )n nie <wił= oto pojawi si# >ałszywy /udda! a"bo Ma(o et; 5zy to nie interesuj$ce? Iaitreya, ;atolicki 3ezusB w .łobku, wiecznie małe dziecko, wiecznie na krzy.u, umierający co rok i rodzący si) CD ED;L Eael, @un Iyun% Ioon =%łoszący, ze jest $$ przyj*ciem 3ezusaL? Czytamy w %azetach o 2nri 5(risto, czy 0os@ %uis de 0esAs MirandaL $nri ma // lat i mieszka w Arazylii. Dtacza %o %rupka młodych kobiet. -opatrzcie na zdj)cia4 http4PPiQ.mirror.co.ukPincomin%Particle9660Q9:.eceP,HTJE(,TJ@Ps/!'P$nriBCristoB9660Q9:.jp% http4PPi9.mirror.co.ukPincomin%Particle9660QQ9.eceP,HTJE(,TJ@Ps/!'P$nriBCristoB9660QQ9.jp% http4PPwww.prosam%eeks.comPwpBcontentPuploadsP9:!"P:!P!0:.jp% http4PProyaltimes.netPwpBcontentPuploadsP9:!"P:!P$nriBChristoB9.jp%

http4PPupload.wikimedia.or%PwikipediaPcommonsP/P/"P$nriRCristo.jp% http4PPl.yim%.comPbtPapiPresP!.9Pkb<!Sy@pws'i.s6n0n!@1wBBPFTAwa1U6e1'ldQI0cT:"(TtQTFwI,BBPhttp4PPmedia.zenfs.comPenRGAP(ewsPibtimesPinriBcristoB9:!":!:<B!"!:!0B96".jp% , szcze%ólnie4 http4PPi.dailymail.co.ukPiPpiVP9:!"P:!P:0ParticleB9'Q'!/<B!,000WC':::::'0<B9!6R6/"V0Q:.jp% http4PPwww.youtube.comPwatchMXY3NyEceBocGF

0os@ %uis de 0esAs Miranda 5ziałał do 9:!Q roku na Wlorydzie. Dn twierdził, ze był bo%iem oraz antychrystem. 3e%o strona! tak podaje4 +1elcome to the official site of The Ian Christ 3esus, 5r Jose Luis De Jesus Miranda BBB! 4od on -art(! 4rowing in 4race. B 5r Jose Luis De Jesus Miranda. 2 http4PP!.bp.blo%spot.comPB FrXQSUa01z,PTX(XXb/EyZ$P,,,,,,,,,A"P,F6ukk-QXfsPs!/::P///.jp% http4PPi.dailymail.co.ukPiPpiVP9:!9P:'P:9ParticleB9!Q<//:B!9J"W<5A:::::'5CB!!!R/Q"VQ6".jp% http4PPwww.dailymail.co.ukPnewsParticleB9!Q<//:P,llBbelieXersB%oin%BdestroyedBEeli%iousBsectB spreadin%BwordBaheadBimpendin%BendBworldB3uneBQ:.html

Go*ciu kazał uczniom tatuować /// na ich ciele. Dto dowody 4 http4PPwww.youtube.comPwatchMXYtf%n(>39zUc http4PPwww.youtube.comPwatchMXY5:''oIobGd: 5zi* mamy ludzi, którzy albo podają si) za C>EF@[@,, albo za JH$,@N, albo za 3e%o reprezentantówL Iormon cz)sto nie krzyczy4 3este*my IormonamiL Aranhamita nie wrzeszczyB jeste*my AranhamitamiL Cwiadek przy wkr)caniu je%o nauk nie mówi4 jestem Cwiadkiem 3ehowy. >are ;riszna, nie przyzna si) do te%o od początkuL (ajpierw spróbują zbudować zaufanie. 3ak sprzedawca, by uzale.nić klienta od siebie, a potem... to klientowi ju. wszystko jedno. Iisjonarz >are ;riszna b)dzie stal z u*miechem z je%o doktryna demonów. [*miechający si) Iormoni, w ele%anckim ubiorze b)dą mówić4 my wierzymy w 3ezusa, ale na ich banerach nie znajdziesz slowa 4 Iormon. Aranhamici nie napiszą te%o na misji4 misja AranhamitowL Io.esz zapomnieć. Dni podst)pnie b)dą zadawać pytania, narzekać i próbować przekierować do swoich
! www.cegenglish.com/

ko*ciołówL 1 ,meryce Iormoni wyst)pują w reklamach TS9, jako wzór rodzinyB myją samochodów sąsiada, przynoszą kota sąsiadki do domu, mał.onkowie pełni rado*ci na twarzy opowiadają jak ich Kko*ciółK ich zmieniłL http4PPwww.youtube.comPwatchMXY6pj(1XJIFwo\tY9! +3estem Iormonka i kocham 3ezusa2 http4PPwww.youtube.comPwatchMXYUSfIEmVya3k Iormoni pozują jakoB normalni ludzie, wzorowe rodziny i dbający o społecze8stwo obywateleL http4PPwww.youtube.comPwatchMXYfrI06Spen5$ http4PPwww.youtube.comPwatchMXYmoj5kytR>S, 1 reklamach TS promują ksi)%) Iormona, jako KGood AookK4 http4PPwww.youtube.comPwatchMXYS:;AUl3jza$ [*miechni)ta, ładna pani od niechcenia mówi,ze czytała dobra ksią.k). 1ycią%a ;si)%) Iormona. 3ej kole.anka pyta czy to Aiblia. [*miechni)ta dama odpowiada, ze to ;si)%a Iormona, uzupełniający podr)cznik do Aiblii, która opisuje K.ycie 3ezusaKL 5alej w reklamie podają jak mo.na zamówić AJN-H,T(, kopieL Dto przykład jak sekty chcą zmienić ich percepcje w społecze8stwie. Iitt Eomney, Iormon startował do wyborów na -rezydenta ,meryki. Iiliony o%lądało %o w TS. $lu z nich pytało si)4 kim są ci IormoniM Go*ć nie wy%ląda na wariata, i całkiem niezłe %adaL ,le czy poma%anie sąsiadowi, wy*wietlanie reklam i wspieranie lokalne%o rządu powoduje, ze na%le oni są... okM Tak ludzie dają si) nabrać. -i)kne słowa, Knormalny wy%lądK, itd. -odobnie to działa, %dy pastor Nielono*wiątkowy staje obok ksi)dza. Co ma to na celuM Nmian) percepcji, jednak herezja pozostajeL 1i)kszo*ć ludzi w społecze8stwie ma niewielka wiedz) na temat Aiblii, stad... niektórzy idą i wpadają w sidła sektL ;atolicyzm przez kilkaset lat zwodzi ludzko*ć. Gdyby ludzie TFH;D zajrzeli do Aiblii, od razu by to rozpoznaliL 5emoniczno psycholo%iczne wybie%i 1atykanu odbiły pi)tno na mieszka8cach -olski i nie tylkoL 3edynie moc 3ezusa z Aiblii, 5ucha Cwi)te%o, i @łowa Ao.e%o, mo.e złamać te straszne duchowe, my*lowe kolki i sznuryL

3e*li nie znasz -rawdy to nie mo.esz odró.nić podróbki. /ank o> -ng"and zamie*cił publikacje, która ma pomoc rozpoznać fałsz od prawdy4 http4PPwww.hoaVBslayer.comPima%esPfakeBfiftyB!.jp% 1ideo na temat fałszywek4
9 http4PPwww.foVnews.comPusP9:!:P:6P9"PadBcampai%nBaimsBchan%eBamericansBima%eBmormonsP

http4PPwww.youtube.comPwatchMXYQA>$T[Rnpww http4PPcurrency%uide.euPusdBenP!:usdBen.html Iiałem okazje rozmawiać z Iormonami, Cwiadkiem 3ehowy =jedna z osób z mojej dalszej rodziny chodziła do nich na spotkania?, jedna z osób które znam przez pewien czas dala si) zwie*ć do Aranhamitow, lecz Aó% pokazał ich herezje i bł)dy. Co mo.esz usłyszećM Ta osoba z rodziny my*li ze Kto tacy dobrzy ludzieK i mo.e dobrze si) po*ród nich czujeL Czemu ludzie siedzą w katolikuM 1iemy ze -rawdy tam nie ma ale pranie móz%u typuB z dziada pradziada, strach przed stanie si) tzw kotem, utrata pozycji w społecze8stwie, %niew rodziny, straszenie, ze nikt ich nie pochowie itd. powodują, ze ludzie idą na sile, tyle by załapać si) na minimum. Cena jest jednak dusza. Aranhamici szcze%ólnie .erują na Nielono*wiątkowcach. Aranhamici bie%ają za ich fałszywym prorokiem 1illiamem AranhanemL To ich bo.ek. $ch nauki odbie%ają od -isma. -oszli za fałszywymi objawieniami i lud7mi, i są pełni demonów ludzkich doktrynL Aranham nie leczył ludzi w imieniu 3ezusa, tak jak to 3ezus nakazał4 +w imieniu moim demony wy%aniać b)dą, nowymi j)zykami mówić b)dą, !<# w).e brać b)dą, a choćby co* trujące%o wypili, nie zaszkodzi im. (a chorych r)ce kła*ć b)dą, a ci wyzdrowieją.2 Aranham miał ,($DH,, który leczył. Aranhamici mówią, ze ten fałszywy prorok miał być zapowiadanym JliaszemL 3ezus, z kolei wskazujeQ, ze to 3an Chrzciciel był Jliaszem na które%o czekaliL" Czy Aó% powołuje dzi* prorokówM Tak, jak najbardziej, ale je*li który z nich ma si) za Jljasza, to widzimy tu jawne zwiedzenieL (ie b)dzie 9 JljaszaL 5ru%ie -rzyjscie 3ezusa nie b)dzie zapowiadane w .aden sposob. (ie uslyszysz o nim w radiu, TX ale jak pisze4 +, %dy siedział na Górze Dliwnej, przystąpili do nie%o uczniowie na osobno*ci, mówiąc4 &owiedz na ! kiedy si# to stanie i jaki b#dzie znak twego przyjścia i koCca świata? "# , 3ezus odpowiadając, rzekł im4 /aczcie! Deby was kto nie zwi<dł. '# ,lbowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc4 3am jest Chrystus, i wielu zwiodą. /# -otem usłyszycie o wojnach i wie*ci wojenne. Aaczcie, aby*cie si) nie trwo.yli, bo musi si) to stać, ale to jeszcze nie koniec. 0# -owstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i b)dzie %łód, i mór, a miejscami trz)sienia ziemi. <# ,le to wszystko dopiero początek bole*ci. 6# 1tedy wydawać was b)dą na udr)k) i zabijać was b)dą, i wszystkie narody pałać b)dą nienawi*cią do was dla imienia me%o. !:# $ wówczas wielu si) z%orszy i nawzajem wydawać si) b)dą, i nawzajem nienawidzić. !!# $ powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. !9# , poniewa. bezprawie si) rozmno.y, przeto miło*ć wielu ozi)bnie. !Q# , kto wytrwa do ko8ca, ten b)dzie zbawiony. !"# $ b)dzie %łoszona ta ewan%elia o ;rólestwie po całej ziemi na *wiadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. !'# Gdy wi)c ujrzycie na miejscu *wi)tym ohyd) spustoszenia, którą przepowiedział prorok 5aniel B kto czyta, niech uwa.a B !/# wtedy ci, co są w 3udei, niech
Q -ytali %o te., mówiąc4 Có. to mówią uczeni w -i*mie, .e Jliasz ma przyj*ć pierwejM !9# , Dn im odrzekł4 Jliasz wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi " Naprawd) powiadam wam4 (ie powstał z tych, którzy z niewiast si) rodzą, wi)kszy od 3ana Chrzciciela, ale najmniejszy w ;rólestwie (iebios wi)kszy jest ni. on. !9# , od dni 3ana Chrzciciela a. dotąd ;rólestwo (iebios doznaje %wałtu i %wałtownicy je porywają. !Q# ,lbowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali a. do 3ana& !"# je.eli za* chcecie to przyjąć, on jest Jliaszem, który miał przyj*ć.

uciekają w %óry& !0# kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swe%o& !<# a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. !6# Aiada te. kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 9:# Iódlcie si) tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 9!# 1tedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakie%o nie było od początku *wiata a. dotąd, i nie b)dzie. 99# , %dyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby .adna istota, lecz ze wz%l)du na wybranych b)dą skrócone owe dni. 9Q# 4dyby wa wtedy kto powiedział= )to tu jest 5(rystus a"bo ta ! nie wierzcie. E24F &owstan$ bowie >ałszywi esjasze i >ałszywi prorocy i czynić b#d$ wie"kie znaki i cuda! aby! o i"e oDna! zwieść i wybranyc(. E2GF )to przepowiedziałe wa . E2BF 4dyby wi#c wa powiedzie"i= )to jest na pustyni H nie wyc(odIcieJ oto jest w kryj<wce H nie wierzcie. E2KF 4dyD jak błyskawica pojawia si# od wsc(odu i jaśnieje aD na zac(<d! tak b#dzie z przyjście *yna 5złowieczego! E2.F bo gdzie jest pad"ina! ta z"atuj$ si# s#py. 96# , zaraz po udr)ce owych dni sło8ce si) zaćmi i ksi).yc nie zaja*nieje swoim blaskiem, i %wiazdy spadać b)dą z nieba, i moce niebieskie b)dą poruszone. Q:# $ wtedy uka.e si) na niebie znak @yna Człowiecze%o, i wtedy biadać b)dą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą @yna Człowiecze%o, przychodzące%o na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, Q!# i po*le aniołów swoich z wielką trąbą, i z%romadzą wybranych je%o z czterech stron *wiata z jedne%o kra8ca nieba a. po dru%i. Q9# , od fi%owe%o drzewa uczcie si) podobie8stwa4 Gdy %ałą7 je%o ju. mi)knie i wypuszcza li*cie, poznajecie, .e blisko jest lato. QQ# Tak i wy, %dy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, .e blisko jest, tu. u drzwi. Q"# Naprawd) powiadam wam4 (ie przeminie to pokolenie, a. si) to wszystko stanie. Q'# (iebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Q/# , o tym dniu i %odzinie nikt nie wie& ani aniołowie w niebie, ani @yn, tylko sam Djciec. Q0# ,lbowiem jak było za dni (oe%o, takie b)dzie przyj*cie @yna Człowiecze%o. Q<# Ao jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, .enili si) i za mą. wydawali, a. do te%o dnia, %dy (oe wszedł do arki, Q6# i nie spostrze%li si), .e nastał potop i zmiótł wszystkich, tak b)dzie i z przyj*ciem @yna Człowiecze%o. ":# 1tedy dwóch b)dzie na roli, jeden b)dzie wzi)ty, a dru%i zostawiony. "!# 5wie mleć b)dą na .arnach, jedna b)dzie wzi)ta, a dru%a zostawiona. "9# Czuwajcie wi)c, bo nie wiecie, które%o dnia -an wasz przyjdzie. "Q# , to zwa.cie, .e %dyby %ospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swe%o. ""# 5late%o i wy bąd7cie %otowi, %dy. @yn Człowieczy przyjdzie o %odzinie, której si) nie domy*lacie. "'# ;to wi)c jest tym słu%ą wiernym i roztropnym, które%o pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o wła*ciwej porzeM "/# @zcz)*liwy ów słu%a, które%o pan je%o, %dy przyjdzie, zastanie tak czyniące%o. "0# Naprawd) powiadam wam, .e postawi %o nad całym mieniem swoim. "<# 3e*liby za* ów zły słu%a rzekł w sercu swoim4 -an mój zwleka z przyj*ciem, "6# i zacząłby bić współsłu%i swoje, je*ć i pić z pijakami, ':# przyjdzie pan słu%i owe%o w dniu, w którym te%o nie oczekuje, i o %odzinie, której nie zna. '!# $ usunie %o, i wyznaczy mu los z obłudnikami& tam b)dzie płacz i z%rzytanie z)bów. 2 3ezus nie pisał4 oto nastanie wielki prorok jak JliaszL 5ru%i 3an ChrzcicielL 3ezus mówi ze powstaną =obok prawdziwych? tak.e i fałszywi prorocy. $ wielu bie%a za nimiL +1tedy 3ezus znowu powiedział4 Naprawd), zaprawd), powiadam wam, 3a jestem drzwiami dla owiec. <# :szyscy! i"u przede n$ przyszło! to złodzieje i zb<jcy! lecz owce nie słuchały ich. 6# 3a jestem drzwiami& je*li kto przeze mnie wejdzie, zbawiony b)dzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. !:# Nłodziej przychodzi tylko po to, by kra*ć, zarzynać i wytracać. 3a przyszedłem, aby miały .ycie i obfitowały. 2 +,lbowiem wie"u przyjdzie w i ieniu oi , mówiąc4 3am jest Chrystus, i wielu zwiodą.2 ;si).a katoliccy przyszli i co powiedzieliM Dd Q:: ,.5 roznie*li fałszywą ewan%elie jako apostołowie anioła *wiatło*ci. Dni mówili4 przychodzimy do was w imieniu 3ezusa jako je%o

apostołowieL Dk /:: ,.5 pojawił si) Iahomet i on twierdził, ze jest zapowiadanym przez (T prorokiemL -otem w !6 wieku pojawił si) Aah]KuKll]h. Dn twierdził, ze jest wypełnieniem ksią% Aiblii, $slamu i innychL , jak poznać >ałszywego proroka. 1ielu powie4 po zachowaniu. 3a ci powiem4 poczytaj ta publikacje jeszcze raz. ;,N5, z sekt b)dzie próbować *wiecić dobrymi uczynkami by tak zwie*ć ludziL Aiblia jest prawdziwym wymiernikiem -rawdy. Io.e *piewać jak anioł, mo.e być w TS, mo.e być słynny, ale je*li słuchając %o słyszysz herezje...oto masz fałszywe%o proroka. Czemu ruch ekumeniczny uwiódł ju. tak wieluM 5omy*lasz si)M , kiedy robisz test na to co %łoszą, na%le słyszyszB to nie po bratersku, to nie miło*ć, to nie szacunek, to nie ró.norodno*ć, to nie tolerancjaL 1i)kszo*ć ludzi nie domy*la si),ze doktryna która umo.liwiła funkcjonowanie ekumenii, była wła*nie4 nie osadzaj mnieL Ta doktryna jest wypaczeniem Aiblii. (ie masz sadzić z pozoru, nie masz brać belki i smyrać po %łowie, ale...%dy nie mo.esz Aiblijne rozsadzić i wskazać bł)du... to mamy do czynienia z ...herezja. , co b)dzie jak w -olsce na%le pójdzie pastor przed kamery i o%łosi4 ped7 i Nielono*wiątkowiecL Aedzie4 nie osadzaj brataLM Ao.e, zmiłuj si) nad namiL [ AranhamaB 3ezus to Djciec a Djciec to 5uch Cwi)ty. Czyli 3ezus sam na siebie zst)pował w dniu 3e%o Chrztu. @am si) do siebie modlił, %dy stal nad %robem ,brahama i sam siebie posłał na ziemieL 3ak czytamy opisy 3ezusa w ks DbjawieniaB to czytamy,ze na tronie w niebie siedzi Djciec a obok Aaranek na tronie. >mm...To 3ezus si) rozdwoiłL ,le sprytnyL 3ezus musiał by sam si) sobą ochrzcićL 3ezus musiał by sam do siebie %adaćL 3ezus musiałby sam przed sobą kleknąć, bo jest napisane,ze 3ezus zło.y wszystko przed DjcemL Aranham wypowiedział tez mas) fałszywych proroctw i nauk4 • • • • • • !600 to destrukcja systemów *wiata i nowe millenium Iiasto Hos ,n%eles miało i*ć pod wod) 5enominacje to znami) Aestii Iiał otworzyć siedem piecz)ci' ,nioły zst)pujące w formie piramidy [padek człowieka miał nastąpić poprzez to, ze Jwa odbyła stosunek seksualny z w).em, który wy%lądał jak człowiek, a ,dam miał %o nazwaćB wazL 5oktryna zwana4 nasienie w#za;B

'

!# $ widziałem w prawej dłoni te%o, który siedział na tronie, ksi)%) zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapiecz)towaną siedmioma piecz)ciami. 9# 1idziałem te. anioła pot).ne%o, który wołał %łosem dono*nym4 ;tó. jest %odny otworzyć ksi)%) i zerwać jej piecz)cieM Q# $ nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mó%ł otworzyć ksi)%i ani do niej wejrzeć. "# $ płakałem bardzo, .e nie znalazł si) nikt %odny otworzyć ksi)%) ani do niej wejrzeć. '# , jeden ze starców rzecze do mnie4 (ie płaczL Nwyci).ył lew z pokolenia 3udy, korze8 5awidowy i mo.e otworzyć ksi)%), i zerwać siedem jej piecz)ci. /# $ widziałem po*rodku mi)dzy tronem a czterema postaciami i po*ród starców stojące%o Aaranka jakby zabite%o, który miał siedem ro%ów i siedmioro oczu& a to jest siedem duchów Ao.ych zesłanych na całą ziemi). / http4PPchurcha%es.comPenPsermonPbranhamP'<B:69<JBserpentsBseed

• •

Naprzeczenie, ze 3ezus był @ynem Ao%aL Chrzest Aiblijny musi być w imi) 3ezusa, nie @yna, Djca i 5ucha. 5zis oni twierdza, ze to katolicka nauka. -o przestudiowaniu nauk o katolickiej Trójcy, zobaczymy, ze ich Djcie, @yn i 5uch to calkiem inna trojca ni. ta z AibliiL Cz)sto w roli 5ucha @wiete%o wystepuje IaryjaL

Dto katolicka Trójca4 @yn

+uc( ,wi#ty

5o ciekawe! ze tzw )dnowa w +uc(u ,wi#ty spotkaniac( w Medjugorie! Mati a;

jest regu"arny

:ybawicie"ka z L5zyśćcaL wizytatore na Maryjnyc(

)dnowa w +uc(u ,wi#ty ! i jej reprezentanci jak np. /as(obora doświadczaj$ >ałszywyc( cud<w! po to by zwieść "udzi; 2"u &rotestant<w si# dało nabrać? &oczytajcie (erezje /as(obory. +uc( *wiety prowadzi do /ib"ijego 0ezusa! i 0-4) 4%)1NM2KO0- nie z ar"ego; (ttp=PPwww. edjugorje.org.p"Pdzia"Hin>or acyjnyPaktua"nosciP'1QHoHjo(nHbas(oboraHoH edziugorju.(t "

4azeta w &o"ityce da"a oto taki nagł<wek= „3arodowe wy"anie +uc(a; :ie"ki dzieC od"itwy z o. /as(obor$ za :arszaw# i cał$ &o"sk# to pocz$tek prze iany Rob"icza 9ej 7ie iR” +To był czas, w którym zstąpił wzywany przez 0ana &awła 22 '4 "ata te u +uc( ,wi#ty. Iiejmy nadziej), .e odnowi ^oblicze Tej Niemi^.2 +1ychodzimy z 1ieczernika 5ucha *w., %dzie byli*my wraz z Maryj$! 4wiazd$ 3owej -wange"izacji.K @tąd płynie posłanie na kra8ce ziemi, .e Aó% nas kocha, Dn na zbawia.2

Djciec ;im jest Djciec, które%o @yn, odradza si) na nowo ka.de%o roku, który wcią. wisi na krzy.uM To nie Aiblijny DjciecL

Dto 3ezus Aashobory, metalowe pudełko i kawałek waflaL< D, to ciekawa wypowiedzL -olecam przejrzenie publikacji ptB Hiderzy, skandal ekumeniczny i tam poczytać wypowiedzi ludzi. -olecam tez publikacje na temat Aeaty Aednarz i innych muzyków
0 http4PPwpolityce.plP%alerieP'0"Q<BwielkaBewan%elizacjaBnaBstadionieBnarodowymBoBbashoboraB%dyBmodlimyBsieB jakoBkosciolBjakoBwspolnotaBbedaBsieBdzialyBwspanialeBrzeczyBzobaczBzdjecia < http4PPwpolityce.plP%alerieP'0"Q<BwielkaBewan%elizacjaBnaBstadionieBnarodowymBoBbashoboraB%dyBmodlimyBsieB jakoBkosciolBjakoBwspolnotaBbedaBsieBdzialyBwspanialeBrzeczyBzobaczBzdjecia

K-rotestanckichK. 5lacze%o nie chcą ich ruszyćM Ao ich znają osobi*cie i słuchają ich muzy i zapraszają na wspólne przedsi)wzi)ciaL Iocha staje przed demonem Iaryjnym. Aasista TG5 mówiący o (owej Jwan%elizacji. 3e*li nie jeste* w temacie, to pomy*lisz4 Jwan%elizacjaM (o a có. w tym złe%oM Ta nowa Jwan%elizacja, to nic inne%o jak stary katolicyzm w nowoczesnym, marketin%owo zapakowanym pudelku. Gwiazda tej ewan%elizacji ma być... IaryjaL , któ. by innyL (ie daj si) ni%dy nabrać nikomu, czy to katolikowi, czy to K-rotestantowiK ze katolicyzm si) zmieniłL 1ymy*lili kolejna, bałwochwalcza od"itw# do 4wiazdy 3owej -wange"izacji; http4PPwww.bkaznodziejska.plPnrPsytuacjeRduszpasterskiePapostolstwoRmodlitwyP%wiazdaRnowejRe wan%elizacji.html 5uch Iaryjny to anty 5uch Cwi)tyL -oczytaj ta modlitw) i zobacz jak chwalą zmarłe%o, który ma i*ć na czele Kewan%eliiK wznoszenia metalowe%o pudelka, kawałka ciasta i modłów do zmarłychL 1ydzyk stawia świ$tynk# ku czci tej LgwiazdyL aby <gł wkr<tce po ieścić Moc(# i uzykant<w L&rotestanckic(LS 3ezus powiedział, ze da inne%o pocieszyciela, którym nie jest Iahomet, ani Iaryja=zmarlak? ale 5uch Cwi)tyL To 5uch Cwi)ty ma prowadzić wierzących do C,HJ3 -E,15FL 3est i rola aniołów w Ao.ym planie ale ($J aby si) ich pytać o kierunek, i ($J aby ich czcić czy ich u.ywać do leczeniaL 3ak widać Aranham nie miał chrztu w 5uchu Cwi)tym i kierował %o zwodniczy duchL -aweł uzdrawiał w imieniu 3ezusLAranham czekał na anioła, nie na poruszenie 5ucha Cwi)te%oL @ekty czatują na blo%ach, by wyławiać ka.de%o zainteresowane%o -rawdziwa Jwan%eliaL @zczerze szukający 3ezusa człowiek szuka -rawdy w %ąszczu sekt4 katolicyzmu, baptystów, ekumenikow, branhamitow, *wiadków 3ehowy itd.L @ekty chodzą po domach, by wyławiać tych co nie znają @łowa Ao.e%o. @ekty chodzą do -rotestantów, Nielono*wiątkowców by ich zwie*ć ich KpokoraK, miłym usposobieniem, Kchrystocentrycznym Kprzekazem =jednak o jakim Chrystusie my mówimyM?, jedno*cią, miłym traktowaniem kota, mamieniem %o pokojem te%o swiataL 3ezus ostrze%ał o zwiedzeniu, jednak dzi*, ten kto ostrze%a, jest _ dziwnyL D, mącicieleL D, rozbijacze niebo.nych jedno*ci i odkrywacze 9: letnich %rzechów braci i sióstrL @kandalL D z%rozoL Eozbijacze unii z bałwochwalstwemL To ju. dzi* ($JID5(JL To przestarzale i niedojrzale, %romić czczenie drewna i kamienia. ;o*ciół chce i*ć z moda chwili, po to by potem taplac si) w ba%nie %rzechu i upadkuL D, *winia wskoczyła do blotka, ale tam nie pisało blotko ale4 modne i współczesne kąpielisko nie dla kotów ale dla Kbraci którzy odeszli od kochających ich demonów katolickichKL D i kot bie%nie, plum, do ba%na z katolicyzmem, *winia, była czysta przez kilkadziesiat lat, ale....omamiona Dskarami te%o *wiata...pobie%ła, nale%ali...sława, poszanowanie, kamery, *wiatło, miło*ć....-ies nauczył si) je*ć z miski, ale te... wymiociny. Iniam. 1cią. pachną jak diabeł powiejeL Imm... te kiełbaski, szczypiorek, jeszcze... *wie.eL Iarchewka wcale nie taka zielona....,z w .ołądku kreci....;siądz nosi wymiociny i trociny, i.... co tu robićM
6 http4PPwiadomosci.onet.plPkujawskoBpomorskiePkopulaBzaB"BmlnBzlBzwienczyBkosciolBbudowanyBzBinicjatywyBoB rydzykaP/ch0r

To obraz ekumeniczne%o *wiata, karykatury te%o co 3ezus zrobił i %łosiłL Aracia staja i %łosząB nie id7cie do wymiocin, nie wracajcie do błota. D, jaki brat niemiluch. 3ak nie ja, to kto* zauwa.y, podleci i wrąbi) przede mną....To mentalno*ć rozpasane%o, smarkacza, który nie umie sobie nicze%o odmówić. 3e%o Aó% musi zaspokajać ka.dą je%o potrzeb) i wymysł, do inne%o nie przyjdą...stad dzi* Chrze*cijanie z (,N1F po zborachL ;to ich ruszyB biada imL 3ednak 3ezus i 5uch Cwi)ty stoją mocni i _.AiblijniL Jkumenia i ewan%elia sekt to %rupowe tarzanie si) w ciepłych, brudnych błotach herezji i odst)pstwaL ,le bracie, to takie....modne. Najrzyj do @łowa. $zrael był na topie ka.dej nowinki i ka.dej nowej doktryny ;anaanuL Dni znali duchowa i cielesna prostytucje osobi*cieL 3ezus si) jednak nie zmienia. Czy tylko to pokolenie otworzy oczy i b)dzie *wiecić 3ezusem, czy zaliczy si) w poczet odst)pstwa i zapełni jezioro o%nia po brze%iM , co z tobaM ,men

Koniecznie przeczytaj= HiderzyB ekumeniczny skandal w -olsce Aeata Aednarz i jej działania ekumeniczneB promocja Aaala $ ,szeryL Tydzie8 modlitw o jedno*ć `Chrze*cijanaB materiały do modlitwy 5erek -rince na temat demonów w denominacjach 9 5erek -rince mówi o sesji uwolnienia, podczas której jednym z demonów, który nale.ał do odst)pstwa od wiary nazywał si) od nauk AranhamaL