You are on page 1of 1

NH 17-09-09 katern 1 pagina 06

Privacy

Een paspoort? Dan wil


ik ook uw vingerafdruk
De overheid gaat de vinger-
afdrukken die nodig zijn voor
een nieuw paspoort, opslaan.
Eerst decentraal, later in één
database. Dat hoeft niet van
Europa. Wie kunnen er allemaal
bij die gegevens?

Door onze redacteuren le vingerafdrukken in een centrale


Wilmer Heck en ‘reisdocumentenadministratie’ te-
Annemarie Kas rechtkomen.
Met die opslag van bio-

M orgen gaat Gerrit Jan


Riedstra nog snel even
zijn paspoort verlengen.
Het oude is nog niet verlopen, dat
heeft hij pas in maart gekregen.
metrische gegevens
gaat Nederland ver-
der dan de Europese
regels voorschrij-
ven. De EU vereist
Toch vraagt Riedstra een nieuw alleen biometrische Eurodac: ook justitie mag straks wellicht bij vingerafdrukken asielzoeker
paspoort aan, uit protest: morgen gegevens op het pas-
is de laatste dag waarop je daarbij poort, om identiteits- Vanaf maandag moet de aanvra- Hoe het gebruik van een databa- Commissie voor ook politie en gang tot de gegevens per maat-
niet je vingerafdrukken hoeft af te fraude in Europa beter te- ger van een nieuw paspoort zijn se kan worden uitgebreid, is te justitie toegang te geven tot het schappelijke groep plaatsvindt.
geven. gen te gaan. Nederland is de vingerafdrukken laten scannen. zien bij Eurodac, het gegevens- bestand. Opsporingsautoritei- „Economisch of politiek zwakke
„Zo weet ik zeker dat míjn vin- enige Europese lidstaat waarin Foto Bas Czerwinski bestand van asielzoekers in de ten kunnen terrorisme en grens- groeperingen kregen eerst te
gerafdrukken nergens liggen op- zo’n centraal databestand voor EU. Vanaf 2003 slaan lidstaten overschrijdende criminaliteit maken met het vastleggen van
geslagen, de komende vijf jaar.” vingerafdrukken wettelijk is goed- vingerafdrukken van asielzoe- dan makkelijker tegengaan, zei hun biometrische gegevens.” In
Riedstra, een bezorgde burger uit gekeurd – al bestaan ook in België, kers op. Oorspronkelijk was dat eurocommissaris Jacques Bar- tweede instantie zijn bredere,
Zupthen, vindt het prima dat de Finland, Frankrijk en Grieken- nemarie Sprokkereef „de slechtste nen worden gekoppeld. Verschil- de vingerafdruk in het centrale be- om te controleren of een asiel- rot (Justitie). Volgens onderzoe- „vaak mondiger bevolkings-
overheid actie onderneemt tegen land plannen voor centrale opslag. situatie denkbaar”. Zij werkt voor lende wetenschappers wijzen erop stand kan overal de identiteit wor- zoeker niet ook in een andere ker Sprokkereef blijkt bij dit groepen” aan de beurt. De vol-
identiteitsfraude. „Maar vingeraf- De vingerafdrukken worden het Tilburg Institute for Law, Techno- dat de administratie van burger- den vastgesteld van de persoon die lidstaat asiel heeft aangevraagd. soort privacygevoelige onder- gende stap is dan dat die wetge-
drukken afnemen bij normale vanaf maandag per uitgiftepunt logy and Society van de Universiteit servicenummers niet op orde is. zijn paspoort niet meer heeft. Vorige week stelde de Europese werpen dat oprekking van toe- ving wordt verruimd.
mensen gaat te ver. Een handteke- opgeslagen, zoals nu ook met de van Tilburg en verricht onderzoek Dan zouden iemands vingeraf- Het tegengaan van identiteits-
ning, burgerservicenummer en paspoortgegevens gebeurt. „We naar de privacygevoeligheid en be- drukken aan het burgerservice- fraude was niet de enige reden
pasfoto lijken me wel genoeg.” moeten de centrale database nog trouwbaarheid van vingerafdruk- nummer van een andere persoon voor het centrale register. „Opspo-
Vanaf maandag moet iedere bouwen. De aanbesteding ervan ken, irisscans en andere biometri- kunnen worden toegewezen. ring en vervolging van strafbare
burger die een nieuw paspoort moet zelfs nog beginnen”, aldus sche toepassingen. Omdat het een Staatssecretaris Bijleveld ontkent feiten” staat ook als doel in de gevens van niet verdachte burgers ge, door fouten met biometrische handig, want om later alsnog de
aanvraagt, bij de gemeente vier staatssecretaris Bijleveld (Binnen- tussenfase is, is een aantal essen- dat er problemen zijn met de bur- nieuwe Paspoortwet. Evenals „het zijn opgenomen in het register”. identificatie, ineens moet bewij- bevoegdheid tot opsporing te krij-
vingerafdrukken laten afnemen. landse Zaken, CDA). „Wanneer de tiële zaken, zoals wie toegang gerservicenummers. verrichten van onderzoek naar Een ander bezwaar is dat het zen dat jij iets níet hebt gedaan.” gen hoeft dan alleen die lagere
Twee daarvan komen op een chip centrale opslag klaar is, kan ik echt krijgt tot de gegevens, volgens Wat de beveiliging van de data- handelingen die een bedreiging vertrouwen in biometrische gege- Staatssecretaris Bijleveld bena- wetgeving te worden aangepast en
op het paspoort. Alle vier worden niet zeggen, al zal het geen jaren haar niet goed geregeld. bases betreft erkende de staatsse- vormen voor de veiligheid van de vens als onfeilbare manier om ie- drukt dat justitie de centrale data- niet de Paspoortwet”, zegt Quirine
ze opgeslagen – voorlopig decen- meer duren.” Ook bestaat de vrees dat vinger- cretaris in de Eerste Kamer dat er staat”. De strijd tegen terrorisme mand te identificeren, te groot is, base met vingerafdrukken alleen Eijkman, onderzoeker en docent
traal, maar uiteindelijk moeten al- Deze tijdelijke opslag vindt An- afdrukken aan de verkeerde perso- geen „absolute zekerheid” is dat dus – in 2004, toen het wetsvoor- zegt onderzoeker Sprokkereef. ter identificatie van verdachten terrorisme en contraterrorisme
de systemen niet worden ge- stel werd ingediend, was de angst Daardoor is het voorstel over op- mag gebruiken. „Op de plaats van aan de Universiteit Leiden.
kraakt. Maar volgens haar voldoet voor een terroristische aanslag in slag volgens haar relatief makke- een misdrijf een vingerafdruk aan- Mocht de toegang voor justitie
het ‘Reisdocumenten Aanvraag en Nederland volop aanwezig. Zo lijk door de Kamers goedgekeurd. treffen en daar in de database een inderdaad worden afgebakend,
Archief Station’ waarin gemeen- krijgt ook de veiligheidsdienst „Identificatie via vingerafdruk- verdachte bij zoeken, mag abso- zoals Bijleveld belooft, dan is niet
Bezwaar ligt al bij Europees Hof voor Rechten van de Mens ten de vingerafdrukken nu voorlo- AIVD toegang tot de vingeraf- ken is géén waterdicht systeem”, luut niet”, aldus Bijleveld. gezegd dat een volgend kabinet
pig opslaan, aan de hoogste bevei- drukken. zegt Sprokkereef. De foutmarges De Paspoortwet doet iets anders dat zo houdt. „Het zou een uitzon-
De vereniging Vrijbit, die strijdt Los van het feit dat er voorals- gen met met een reactie komen. ligingseisen. Die extra doeleinden leiden tot liggen volgens het CBP rond de 3 vermoeden. De verstrekking van dering op de regel zijn als voor de-
voor het recht op privacy, heeft nog geen centrale opslag is, kle- Vrijbit is ook een bodemproce- Het ministerie van Binnenland- principiële bezwaren. Zo was het procent. Dat lijkt laag, maar als het „gegevens betreffende de vinger- ze database de regels uiteindelijk
bij het Europees Hof voor de ven aan dat verzoek juridische dure gestart bij het Hof, in de se Zaken wil de centrale databank College ter bescherming van de straks om miljoenen vingeraf- afdrukken” mag volgens artikel 4 niet verruimd zouden worden”,
Rechten van de Mens (EHRM) haken en ogen. Het EHRM hoop op een principe-uitspraak. gaan gebruiken als extra check persoonsgegevens (CBP) al in 2007 drukken gaat, is het ineens een ook „in het belang van het onder- zegt Sprokkereef. „Die bevoegdhe-
een klacht over de centrale op- neemt alleen in uitzonderlijke Ook volgens het College be- voor identiteitsfraude: wie onder zeer kritisch. Dat de officier van groot absoluut aantal, legt Sprok- zoek in geval van een misdrijf den verschuiven altijd.”
slag van vingerafdrukken inge- gevallen spoedmaatregelen scherming persoonsgegevens een andere identiteit een tweede justitie de gegevens kan gebruiken kereef uit. „Dan worden onschul- waarvoor voorlopige hechtenis is Dat ontkende staatssecretaris
diend. Zij wil via een spoed- aan, bijvoorbeeld als een klager en diverse wetenschappers is de paspoort aanvraagt, kan worden bij opsporing en identificatie van dige mensen valselijk beschul- toegelaten”. Bijleveld in het debat niet. „Op ter-
maatregel opname van biome- dreigt te worden uitgezet naar centrale opslag strijdig met het ontmaskerd doordat zijn vingeraf- eventuele daders, vindt CBP-voor- digd. Of de werkelijke dader slipt Bijleveld bezweert dat de beper- mijn kan natuurlijk behoefte zijn
trische gegevens in een centrale een land waar hem de doodstraf Europees Verdrag voor de Rech- druk al in het bestand staat. Ook zitter Jacob Kohnstamm nu een door het systeem. Veel mensen king tot identificatie door justitie aan ruimere verstrekking. Maar
database laten verbieden. wacht. Het Hof zou uiterlijk mor- ten van de Mens. kan de database handig zijn als het „ernstige inbreuk op de persoon- denken: ik heb niets te verbergen. nog in lagere wetgeving wordt dat moeten onze opvolgers dan
paspoort kwijt of gestolen is. Met lijke levenssfeer omdat ook de ge- Dat verandert als je als onschuldi- vastgelegd. „Voor justitie is dat maar weer beoordelen.”