You are on page 1of 81

HISNUL-MUSLIMI

min ezkaril-Kur'ani ves-sunneti

ZA TITA SVAKOG MUSLIMANA


( Prema Kur'anu i sunnetu Poslanika
Muhammeda s. a. v. s.)

Autor : Said Al-Kahtani

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

VRIJEDNOST ZIKRA

Kazao je Uzvi eni Allah d elle anuhu: Sje ajte se vi Mene, pa u se i


Ja sje ati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni. (El-Bekare:
152)
- O vi, koji vjerujete! Allaha esto i mnogo spominjite! (El-Ahzab:
41)

- ... i mu karcima koji mnogo Allaha spominju i enama, Allah je, doista,
za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab: 35)

- I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i nave er, ponizno i sa


strahopo tovanjem i ne podi u i glas, i ne budi nemaran! (El-Araf 205)

Kazao je Allahov Poslanik: "Meselul-l-lezi jezkuru Rabbehu ve-l-


lezi la jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti"

Primjer onoga koji se sje a svoga Gospodara spominju i Ga i onog koji


Ga se ne sje a je kao primjer ivog ovjeka i mrtvaca. ( K )

Zatim je kazao: "Ela unebbi ukum bi hajri e'a malikum ve ezkaha


inde melikikum ve erfe'iha fi dered atikum ve hajrin lekum min
infaki-z-zehebi ve-l-veriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekum
fe tadribu eanakahum ve jadribu e'anakak-um? Kalu, bela! Kale
zikru-l-Lahi te' ala"

- elite li da vas obavijestim o va em najboljem djelu, koje je usto:


najkreposnije kod va eg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra,
zna ajnije i od borbe protiv va eg neprijatelja? Ashabi odgovori e: Da,
elimo! - Sje anje na Allaha Uzvi enog. (T,MA )
Kazao je i ove rije i: Uzvi eni Allah ka e: Ene inde zanni abdi bi, ve
Ene me ahu iza zekereni, fe in zekereni fi nefsihi - zekertuhu fi Nefsi,
ve in zekereni fi melein- zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in
tekarrebe ilejje ibren tekarrebtu ilejhi zira an, ve in tekarrebe ilejje
zira an tekarrebtu ilejhi ba an, ve in etani jem i etejtuhu herveleten"

- Rekao je Allah, d elle anuhu: - Ja sam sa Svojim robom kada misli o


Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se
sjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u dru tvu, i Ja se
njega sjetim u jo ljep em dru tvu. Kad mi se pribli i za pedalj, i Ja se
njemu pribli im za lakat, a ako Mi se pribli i za lakat, Ja se njemu
pribli im za rukohvat.Najzad, ako Mi se pribli i hodom, Ja u se njemu
pribli avati urbom. (K)

A kazao je i ovako: "Ve'an Abdillahi bin Busr, radi-je- l-Lahu anhu,


enne red ulen kale: "ja Resula-l-Lahi, inne erai'al-islami kad
kesuret alejje fe ahbirni bi ej in ete ebbesu bihi" - Kale - "La jeza-
lu lisanuke retiben min zikril-l-Lahi".

- Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki ovjek rekao


Bo ijem Poslaniku: "O Bo iji Poslani e, meni se ini da ima puno
islamskih propisa, pa mi ka i neke najva nije, kojih u se pridr avati", pa
mu je rekao: "Neka ti jezik neprestano spominje Allaha, d elle
anuhu"(T,MA )

Kazao je i : "Men kare e harfen min Kitabi-l-Lahi fe lehu bihi


hasenetun vel-hasenetu bi a ri emsaliha, ve la ekulu: elif-lam-mim-
harfun ve lakinne elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun"

- Ko prou i ( pro ita ) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, a


za to dobro stje e se deset drugih dobara. Nisam kazao: "elif-lam-mim" -
jedno je slovo, nego "elif" je slovo, "lam" je slovo i "mim" je slovo. ( T )

Zabilje en je i ovaj hadis: "Ve anUkbete bin Amirin, radijel-l-Lahu


'anhu kale: hared e Resulu-l-lahi (sallallahu `alejhi we sellem) ve
nahnu fi-s-suffe fe kale: ejjukum juhibbu en jagduve kulle jevmin ila
buthanin ev ile-l-akiki fe je ti minhu bi nakatejni kevmavejni fi gajri
ismin ve la kati ati rahimin?-fe kulna: Ja Resule-l-lahi, nuhibbu
zalike. Kale: e fela jagdu ehadukum ile-l-mesd idi fe ju allimu ev
jakre u ajetejni min Kitabi-l-Lahi azze ve d elle, hajrun lehu min
nakatejni, ve selasun hajrun lehu min selasin, ve erbe un hajrun lehu
min orbe'in, ve min e adadihinne mine-l-ibili"

- Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao: " Dok smo mi boravili


na sofi, izi ao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i obratio
nam se: Ko od vas ne bi elio svakog dana osvanuti u Buthani ili u
Akiki i da mu k tome budu darovane po dvije velike jednogrbe deve na
halal na in i ne kao poklon rodbine? Odgovorili smo: Svi bismo to
eljeli, Allahov Poslani e. Tada nam on re e: Zar niko me u vama ne
eli poraniti u d amiju i u njoj pou avati ili sam prou avati ( itati) dva
kur'anska ajeta - to mu je korisnije od dvije deve; tri ajeta su mu na taj
na in vrednija od tri deve; etiri od etiri deve i tako redom. ( M )

Kazao je i sljede e: "Men ka' ade mak 'aden lem jezkuri-l-Lahe fihi
kanet 'alejhi min-l-Lahi tiretun,ve men idtad e'a mudtad e'an lem
jezkuri-l-Lahe fihi kanet' alejhi tiretun"

- Ko sjede u dru tvo ne spomenuv i pritom Allaha, Allah se srdi na njega


a, tako er, ko legne ne spomenuv i Allaha, Allah se srdi na njega.( D,M )

Kazao je i ovo:"Ma d elese kavmun med lisen lem jezkuru-l-Lahe


fihi ve lem jusallu ala nebijji-him illa kane alejhim tiretun, fe in
ae azzebehum ve in a egafere lehum"

- Grupa koja se okupi na jednom mjestu, a pritom ne spomene Allaha i ne


donese salavat na svoga Poslanika, na sebe je navukla Allahovu srd bu.
Ako htjedne, Allah e ih kazniti, a ako ne, oprostit e im.( T )

Sli nu poruku kazao je drugom prilikom Poslanik: "Ma min kavmin


jekumune min med lisin la jezku-rune-l-Lahe fihi illa kamu an misli
d usseti himarin ve kane lehum hasretun"

- Skupina koja napusti sijelo ne spomenuv i pri tome Allaha kao da je


ustala iza le a magarca, i oni su u te koj nesre i. (D,H )

1) DOVE NAKON BU ENJA IZ SNA

1. El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi-


nnu uru

- Hvala Allahu, Koji nas o ivi nakon to nas umrtvi, i Njemu se,
kona no, sve vra a. (B )

2.Kale Resulul-l-Lahi sallee-l-Lahu 'alejhi ve selleme: "Men te'arre


min-l-lejli fe kale hine jestejkizu-la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la
erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, ve huve' ala kulli ej'in
kadir. Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-
l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-aliji-l-azim,
summe de a: Rabi-gfir li, gufire lehu.Kale-l-Velidu: "ev kale de a,
ustud ibe lehu. Fe in kame fe tevedda'e, summe salla- kubilet
salatuhu",

- kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: "Onaj ko se


trgne iz sna pa prou i: nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi
ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka.
Njegova je mo iznad svake druge mo i, neka je slavljen Allah i neka
Mu je hvala: nema boga osim Allaha. Allah je Najve i. Nema mo i i sile
osim Allahove, Mo nog i Velikog. Zatim zamoli: "Gospodaru moj,
oprosti mi", bit e mu opro teno.
A Velid dodaje ili je (Poslanik) rekao: " Ko uputi dovu bit e mu
usli ena. Ako jo usto abdesti te klanja (nafilu), bit e mu namaz
primljen. (B, MA, i g)

3.El-hamdu li-l-Lahi-llezi afani fi d esedi ve redde alejje ruhi ve


ezine li bi zikrihi
- Hvala Allahu, Koji je zdravim o uvao moje tijelo, vratio mi moju du u i
omogu io mi da Ga se sje am spominju i. (T)

4.- Doista u stvaranju Nebesa i Zemlje, u izmjeni no i i dana, postoje


jasni znaci za one koji vjeruju; one, koji Allaha spominju stoje i i sjede i,
i le e i na bokovima svojim, te koji razmi ljaju i o stvaranju Nebesa i
Zemlje govore: - Gospodaru na , nisi Ti ovo bez svrhe stvorio. Neka si
slavljen, i nas sa uvaj od kazne d ehenemskom vatrom. (K, Ali -
Imran,190-191)

2) DOVA PRILIKOM OBLA ENJA


ODJE E

5.El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin


minni ve la kuvvetin ...

- Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odje om, i koji me je


opskrbio bez moje pomo i i mo i...).( SS )

3) DOVA PRILIKOM OBLA ENJA NOVE


ODJE E

6.Allahumme leke-l-hamdu, Ente kesevtenihi. Es eluke min hajrihi


vehajri ma suni a lehu. Ve e'uzu bike min errihi ve erri ma suni a
lehu.

- Allahu moj, Tebi hvala. Ti si me ovim odjenuo. Molim Te za dobro,


koje mi ona pru a, i u ijoj je funkciji, a prizivam Te protiv zla njegova i
onoga koje iz njega mo e proiste i. ( D,T,BG, TL )

4) DOVA ZA ONOGA KOJI OBU E NOVU


ODJE U

7.Tubli ve juhlifu-l-Lahu te ala.

- Iznosio je, a novom te Allah po astio. (D )

8.Ilbis d ediden ve'i hamiden ve mut ehiden

- Obuci novo, ivi dostojanstven i umri kao ehid! ( MA,BG )

5) TA SE IZGOVARA PRILIKOM
ODLAGANJA ODJE E

9. "Bismi-l-Lah"

- U ime Allaha. ( T, i g )

6) DOVA PRILIKOM ULASKA U TOALET

10.(Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-l-


habaisi

- (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla ejtana i ejtanica


).(K )

7) DOVA POSLIJE IZLASKA IZ TOALETA


11. "Gufraneke"

- Za oprost Te molim! ( SS, N )

8) DOVA PRIJE PO ETKA UZIMANJA


ABDESTA

12. "Bismi-l-Lah"

- U ime Allaha.

9) DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA

13."E hedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu ve e hedu


enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu"

- Svjedo im da nema boga osim Allaha i svjedo im da je Muhammed


Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik. ( M )

14."Allahumme-d alni mine-t-tevvabine ve-d alni mine-l


mutetahhirine"

- Allahu moj, svrstaj me me u one koji se kaju i svrstaj me me u one koji


su uvijek isti! ( T )

15."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. E hedu en la ilahe illa


ente. Estagfiruke ve etubu ilejke"
-Tebi slava pripada, Allahu moj, i trajna zahvalnost, Svjedo im da nema
boga osim Tebe. Od Tebe oprost tra im i samo se Tebi kajem. ( NFJL )

10) DOVE PRILIKOM IZLASKA IZ STANA /


KU E /

16."Bismi-l-Lahi, tevekkeltu ale-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa


bi-l-Lahi"

- U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema pomo i niti mo i bez


(mimo) Allahove pomo i i mo i.

17."Allahumme inni euzu bike en edille ev udalle ev ezille ev uzelle


ev azlime ev uzleme ev ed hele ev jud hele alejje"

- Allahu moj, molim Ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne


posrnem ili ne budem naveden na grijeh, da ne inim nasilje ili da meni
ne bude u injeno - da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne
ispolji. ( SS )

11) DOVA PRILIKOM ULASKA U STAN

18."Bismi-l-Lahi veled na ve bismi-l-Lahi hared na ve ala Rabbina


tevekkelna" ( D )

- S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na


Gospodara na ega se oslanjamo. ( D )
12) DOVA PRILIKOM ODLASKA U
D AMIJU

19."Allahumme-d 'al fi kalbi nuren, ve fi lisani nuren, ve-d 'al fi sem


i nuren, ve-d 'al fi besari nuren, ve-d 'al min halfi nuren ve min
emami nuren, ve-d al min fevki nuren ve min tahti nuren.
Allahumme 'a tini nuren"

- Allahu moj, podari mi u srce moje svjetlo i u jezik moj svjetlo, osvijetli
mi sluh moj i vid moj, daruj mi svjetlo iza mene i ispred mene, podari mi
iznad mene i ispod mene svjetlo. Allahu moj, svjetlo mi daruj! ( K )

13) DOVA PRILIKOM ULASKA U


D AMIJU

20."E uzu bi-l-Lahi-l-azimi ve bi ved ihihi-l-keri-mi ve sultanihi-l-


kadimi mine- - ejtani-r-rad im, "Bismi-l-Lah, ve-s-salatu ve-s-
selamu ala Resuli-l-Lah." "Allahumme-ftahli ebva-be rahmetike."

- Sklanjam se u okrilje Allaha Velikog, pred Njegovo lice asno, Njegovu


vlast pravje nu - pred ejtanom prokletim.
U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi
vrata milosti Tvoje! ( M )

14) DOVA PRILIKOM IZLASKA IZ


D AMIJE
21."Bismi-l-Lahi ve-s-salatu ve-s-selamu 'ala Resuli-l-Lahi, Alla-
humme inni es eluke min fadlike Allahumme ' asimni mine- -
ejtani-r-rad im"

- U ime Allaha, mir i spas Allahovu Poslaniku; Allahu moj, molim Ti se


da me dobrom obaspe ; Allahu moj, za titi me od prokletog ejtana. (
MA )

15) TA SE IZGOVARA PRILIKOM


SLU ANJA EZANA

22."Jekulu misle ma jekulu-l-muezzinu illa fi: "Hajje ale-s- sala-ti ve hajje


ale-l-felah"

- Ponavlja se za mujezinom osim kod rije i: "Do ite na namaz, do ite na spas",
- poslije kojih se u i: "la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lah" ,- Nema pomo i
niti mo i osim (mimo) Allahove ( pomo i i mo i )." ( K )

23.Ve ene e hedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu ve e hedu


enne Muhammeden' abduhu ve Resuluhu, Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi
Muhammedin Resulen, ve bi-l-islami dinen" ( IHZ )

- Izgovara se: I ja svjedo im da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga
nema, te svjedo im da je Muhammed rob Njegov i Poslanik Njegov. Zadovoljan
sam da je moj Gospodar Allah, da je moj poslanik Muhammed, da je moja vjera
islam.
- Ove rije i izgovaraju se nakon to mujezin prou i: E hedu en la ilahe ille-l-
Lahu i e hedu enne Muhammeden Resulu-l-Lahi.( IHZ )
24.- Izgovoriti salavat na Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, nakon to se
prou i prva dova neposredno poslije ezana. (M )

25."Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati


Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni-l-lezi
ve ad tehu."

- U i se: - Allahu moj, Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo
uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u D en-netu i svako dobro,
uzdigni ga na uzvi eno mjesto, koje si mu obe ao. (B)(1)
_________________________________________________________________
1)Muhamed,a.s., objasnio je rije el-vesile u jednom hadisu u kojem ka e:
"Tra ite od Uzvi enog Allaha da mi podari "el-vesile", a to je stepen u D ennetu
koji mo e dosti i samo Allahov odani rob. Nadam se i molim Uzvi enog Allaha
da ja budem taj rob." (Prim. rec.)
_________________________________________________________________

26.- Za sebe se moli Allahu izme u ezana i ikameta, jer tada se dova ne odbija. (
T.D )

16) DOVE KOJIM SE PO INJE NAMAZ


( poslije izgovora tekbira kojim se stupa u
namaz )

27."Allahumme ba'id bejni ve bejne hatajaje kema baadte bejne-l-


ma riki ve-l-magribi. Allahumme nekkini min hatajaje kema
junekka-s-sevbu-l-ebjedu mine-d-denisi.
Allahummagsilni min hatajaje bi-s-seld i ve-l-mai ve-l-beredi."

- Allahu moj, odmakni me od grijeha na razdaljinu kolika je od Istoka do


Zapada. Moj Allahu, sa uvaj me od grijeha kao to se uva bijela odje a
od prljav tine. Gospodaru moj, o isti me od grijeha svim sredstvima
(snijegom, ki om,i ledom). (K )

28."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike ve tebareke-smuke ve


te ala d edduke ve la ilahe gajruke."

- Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je


Tvoje Ime, uzvi ena je Tvoja veli ina i nema boga osim Tebe. ( SS4 )

29."Ved d ehtu ved hije li-l-lezi fetare-s-semavati ve-l-erda hanifen


ve ma ene mine-l-mu rikine. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve
memati li-l-Lahi Rabbi-l-alemine. La erike lehu ve bi zalike umirtu
ve ene mine-l-muslimine. Allahumme Ente-l-Meliku, la ilahe illa
Ente. Ente Rabbi ve ene abduke. Zalemtu nefsi va -tereftu bi zenbi,
fa-gfir li zunubi d emi an, innehu la jagfiru z-zunube illa Ente.
Vehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha illa Ente. Vasrif anni
sejji eha, la jasrifu anni sejji eha illa Ente. Lebbejke ve s adejke, ve-
l-hajru kulluhu bi jedejke. Ve- - erru lejse ilejke, ene bike ve ilejke,
tebarekte ve te alejte. Estagfiruke ve etubu ilejke."

Upravio sam lice svoje Onome Koji je stvorio nebesa i Zemlju kao
potvrdu Svoje istinitosti, i ja nisam neznabo ac. Doista, moj namaz i moji
obredi, moj ivot i moja smrt, pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova,
Koji nema
Sebi ravnog. Tako mi je zapovje eno i ja sam musliman. Allahu moj, Ti
si vladar, nema boga osim Tebe. Ti si Gospodar moj, a ja sam rob Tvoj.
Prema sebi sam nasilje po inio i priznajem grijehe svoje. Zbog toga
oprosti mi sve grijehe moje, jer niko osim Tebe ne mo e grijehe opra tati.
Poka i mi put najljep eg ahlaka, jer ljep em niko osim Tebe ne mo e
uputiti. Odstrani od mene lo karakter, jer samo Ti to mo e u initi.
Odazivam Ti se i radujem, Allahu moj, i sva dobra su u Tvojim Rukama.
Tebi se zlo ne pripisuje. Ja sam Tvoj sluga i Tebi pripadam. Ti si
Slavljeni i Uzvi eni. Tebe samo molim za oprost i Tebi se kajem. ( M )
30."Allahumme Rabbe D ebraile ve Mikale ve Israfile, fatire-s-
semavati ve-l-erda, alime-l-gajbi ve- - eha-deti. Ente tahkumu bejne
ibadike fima kanu fihi jahtelifun. Ihdini lima-htulife fihi mine-l-
hakki bi iznike. Inneke tehdi men te au ila siratin mustekim."
- Allahu moj, Gospodaru D ebraila, i Mikaila i Israfila, Stvaratelju
nebesa i Zemlje, Znal e skrivenog i vidljivog - Ti sudi me u robovima
Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. Razlu i mi istinu od neistine,
jer samo Ti na Pravi put upu uje onoga koga Ti ho e . ( M )

31."Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira,


ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu
li-l-Lahi kesira, ve subhane-l-Lahi bukreten ve esila. (3X) E uzu bi-l-
Lahi mine- - ejtani minnefhihi ve nefesihi ve hemzihi."

- Doista je Allah najve i, zaista, Allah je najve i i ponovo, doista Allah je


najve i. Beskona na zahvalnost pripada Allahu. Svekolika zahvalnost
samo Allahu pripada. Svekolika zahvalnost pripada Allahu. Slavljen neka
si, Allahu moj, jutrom i uve er. (3X) Allaha prizivam protiv ejtana,
protiv njegova daha, i do aptavanja, i njegova navra anja na zlo. ( D,
MA, H, M )

32."Allahumme leke-l-hamdu, Ente nuru-s-semavati ve-l-erdi ve men


fihinne, ve leke-l-hamdu Ente kajjimu-s-semavati ve-l-erdi ve men
fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente Rabbu-s-semavati ve-l-erdi ve men
fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente-l-hakku, ve kavluke-l-hakku, ve
lika uke-l-hakku , ve-d ennetu hakkun, ve-n-naru hakkun, ve-n-
ebijjune hakkun, ve Muham-medun sallallahu `alejhi we sellem
hakkun ve-s-sa'atu hakkun. Allahumme, leke eslemtu, ve alejke
tevekkeltu, ve bike amentu ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu, ve
ilejke hakemtu. Fa-gfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu
ve ma a lentu. Ente ilahi la ilahe illa Ente."
- Vjerovjesnik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom no nih molitvi u io
je ovu dovu: "Allahu moj, Tebi hvala, Ti si svjetlo nebesa i Zemlje i
onoga to je na njima. Hvala Tebi, Ti si upravitelj nebesa i Zemlje. Hvala
Tebi, Ti si Istina, i Tvoje obe anje je istina, i Tvoj govor je istina, i susret
s Tobom je istina, i D ennet je istina, i D ehennem je istina, i
vjerovjesnici su istina, i Sudnji dan je istina, i Muhammed je istina.
Allahu moj, Tebi sam predanost iskazao, i na Tebe se oslanjam, i u Tebe
vjerujem, i Tebi se kajem, i radi Tebe se sukobljavam s neprijateljem i
borim protiv njega; Zbog toga, oprosti grijehe koje u, mo da, po initi i
one koje sam ve po inio, one koje sam tajno po inio kao i one koje sam
javno po inio! Ti si moj Bog. Nema boga osim Tebe." ( B, MS )

17) DOVE NA RUKU`U ( PREGIBANJU U


NAMAZU )

33."Subhane Rabije-l-azim" (3x)

- Neka si slavljen, Gospodaru moj Veliki. (SS, H)

34."Subhaneke-l-Lahumme, Rabbena, vebi ha-mdike-l-Lahumme-


gfir li"

- Neka si slavljen, Allahu moj - Gospodaru na , i radi Tvoje hvaljenosti


oprosti mi. ( K )

35."Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela'iketi ve- r-Ruhi"

- Slavljeni, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. (M)

36."Allahumme leke reka tu, ve bike amentu, ve leke eslemtu, ha e'a


leke sem i ve besari ve muhhi, ve azmi ve'asabi ve ma istekalle bihi
kademi."
- Allahu moj, Tebi ruku (pregibanje) inim, u Tebe vjerujem i radi Tebe
sam islam prihvatio, Tebi skru enost iskazuje moj sluh i vid moj, i moje
namisli, kosti moje i nervi moji, i ono to nose moje noge. ( M, SS, MA )

37."Subhane zi-l-D eberuti ve-l-Melekuti, ve- l-Kibrija i ve-l-


Azameti"

- Neka si slavljen, Ti, Koji posjeduje silu, vlast, veli inu i uzvi enost. (
D, N, H )

18) DOVE NAKON POVRATKA S RUKUA

38."Semi a-l-Lahu limen hamideh"

- uo Allah onoga ko Ga hvali. ( B )

39."Rabbena ve leke-l-hamdu hamden kesiren, tajjiben, mubareken


fihi"

- Gospodaru na , Tebi hvala - beskona na hvala, lijepa hvala u kojoj je


(za nas) svaki blagoslov. ( B )

40."Mil e-s-semavati ve mil'e-l-erdi vema bajinahuma ve mil'e ma


i te min ej in ba'du. Ehlu-s-sena i ve-l-med di ehakku ma kale-l-
abdu ve kulluna leke abdun. Allahumme la mani a li ma a tajte ve la
mu ti li ma mena'te ve la jenfe'u ze-l-d eddi minke-l-d eddu"

- (Gospodaru) Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i to Ti ho e


osim njih. Ti zaslu uje svu hvalu i slavu. Najpre e to neki rob ka e, a
svi smo mi Tvoji robovi, jeste: "Allahu moj, ono to Ti daje niko ne
mo e uskratiti, niti iko mo e dati ono to Ti uskrati , a niti ikome koristi
njegova snaga pored Tvoje snage." ( M )
19) DOVE KOJE SE U E NA SED DI

41."Subhane Rabbije-l-e'ala" (3x)

- Neka Si slavljen, moj najvi i Gospodaru! ( SS, H )

42."Subhaneke-l-Lahumme Rabbena ve bi hamdike-l-Lahumme-gfir


li"

-Tebi slava pripada, Gospodaru na . Molim Te hvaljeno u Tvojom,


oprosti mi. ( K )

43."Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela iketi ve-r-Ruha"

- Slavljen, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. ( M )

44."Allahumme leke sed edtu ve bike amentu, ve leke eslemtu.


Sed ede ved hi li-l-lezi halekahu ve savverehu ve ekka sem ahu
ve besarehu. Tebare-ke-l-Lahu ahsenu-l-halikine"

- Allahu moj, Tebi sed du inim i Tebe vjerujem; Tebi sam se potpuno
predao. Lice moje na sed du pada Onome Koji ga stvori i uobli i, te Koji
je, na njemu, osjetila za sluh i vid otvorio: Blagodaran je Allah, najljep i
Stvaratelj. ( M )

45."Subhane-zi-l-d eberuti ve-l-melkuti ve-l-Kibrija i ve-l-azameti "

- Slavljen neka si - Posjedovatelju mo i, Veli ine i Uzvi enosti. ( D, N,


H)
46."Allahumme-gfir li zenbi kullehu, dikkahu ve d illehu, ve
evvelehu ve ahirehu ve alanijjetehu ve sirrehu"

- Allahu moj, oprosti mi svaki moj grijeh; mali i veliki, pro li i budu i,
javni i tajni. ( M )

47." Allahumme inni e uzu bi ridake min sehatike, ve bimu'a-fatike


min ukubetike, ve e uzu bike minke, la uhsi senaen alej-ke. Ente
kema esnejte 'ala nefsike "

-Allahu moj, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srd bom Tvojom,
pod opro taj Tvoj pred kaznom Tvojom, od Tebe tra im za titu pred
Tobom.Nisam u stanju ispoljiti Tebi zahvalu.Ti si Onakav kako si o Sebi
(pohvalno) rekao.(M)

20) DOVE KOJE SE U E IZME U SED DI

48."Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li"

- Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi! ( D )

49."Allahumme-gfir li, ve-rhamni ve-hdini ve d burni, ve afini


verzukni verfa'ni"

- Allahu moj, oprosti mi i smiluj se, uputi me i u ini zadovoljnim


(bogatim), sa uvaj me i nafaku mi daj, uzdigni me! ( SS, N )

21) DOVE KOJE SE U E PRILIKOM


SED DEI - TILAVETA
50."Sed ede ved hi li-l-lezi halekahu ve ekka sem'ahu ve besarehu,
bi havlihi ve kuvvetihi. Fe tebareke-l-Lahu ahsenu-l-halikine"

- Sed du ini lice moje Onome Koji ga stvori i na njemu oblikova sluh i
vid Svojom mo i i pomo i. Blagoslovljen je, zbog toga, Allah, najljep i
Stvaratelj. (T, H, HA)

51." Allahumme-ktub li biha indeke ed ren , ve da' anni biha vizren,


ve-d 'alha li indeke zuhren, ve tekabbel-ha minni kema tekabbelte-
ha min abdike Davude"

- Allahu moj, upi i mi poradi nje (dove) dobro kod Sebe i olak aj mi
tegobe. U ini mi je blagom kod Sebe, i primi je od mene kao to si je
primio od Svoga roba Davuda, a.s. ( T, HA )

22) DOVE KOJE SE U E NA SJEDENJU U


NAMAZU

52." Ettehijjatu li-l-Lahi ve-s-salevatu ve-t-tajjibatu, esselamu alejke


ejjuhe-n-nebijju ve rahmetu-l-Lahi ve berekatuhu, esse-lamu alejna
ve ala ibadi-l-Lahi-s-salihin. E hedu en la ilahe ille-l-Lahu ve e hedu
enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu "

- Najljep i selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi,


Vjerovjesni e, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim
All-ahovim robovima. Svjedo im da nema boga osim Allaha i svjedo -im
da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. ( K )

23) SALAVATI POSLANIKU POSLIJE


TE EHHUDA ( U ENJA ET-TEHIJATU )
53."Allahumme salli'ala Muhammedin ve'ala ali Muhammedin ,
kema sallejte ala Ibrahime ve'ala ali Ibrahime, inneke hamidun
med id. Allahumme barik'ala Muhammedin ve'ala ali Muhammedin
kema barekte'ala Ibrahime ve'ala ali Ibrahime inneke hamidun
med id."

- Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao to


si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni
i Vje ni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo,
kao to si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti
Hvaljen i Vje an. (B)

54."Allahumme salli'ala Muhammedin ve'ala ezvad ihi ve


zurrijjetihi kema sallejte'ala ali Ibrahime. Ve barik'ala
Muhammedin ve'ala ezvad ihi ve zurrijjetihi kema barekte'ala ali
Ibrahime. Inneke Hamidun Med id"

- Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., njegovim enama i njegovu


potomstvu, kao to si se smilovao porodici Ibrahima, a.s. Allahu moj,
blagoslovi Muhammeda, a.s., njegove ene i njegovo potomstvo, kao to
si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovu porodicu. Doista, Ti si Hvaljeni i
Vje ni. ( K )

24) DOVA NAKON POSLJEDNJEG


TE EHHUDA, A PRIJE SELAMA

55."Allahumme inni e'uzu bike min'azabi-l-kabri ve min'azabi


d ehenneme ve min fitneti-l-mahja ve-l-memati ve min erri fitneti-l-
mesihi-d-ded ali"

- Allahu, prizivam Te da me sa uva od kaburske kazne i od kazne


D ehennema, od ovosvjetskih onosvjetskih ku nji, te od ku nji Mesiha
Ded ala. ( K )

56."Allahumme inni e'uzu bike min'azabi-l-kabri ve e'uzu bike min


fitneti-l-Mesihi-d-d d ali, ve e'uzu bike min fitneti-l-mahja ve-l-
memati. Allahumme inni e'uzu bike mine-l-me 'semi ve-l-magremi"

- Allahu, sklanjam se u okrilje Tvoje pred kaburskom kaznom i pred


fitnelukom Mesiha Ded ala, te pred fitnelukom ovog i budu eg svijeta.
Allahu, utje em Ti se od grijeha i zla (nesre e). ( K )

57."Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la jagfiru-z-


zunube illa Ente, fa-gfir li magfireten min'indike, ve-rhamni inneke
Ente-l-gafuru-r-rahim"

- Allahu, doista sam sebi po inio nasilje mnogo, a grijehe ne opra ta niko
drugi do Ti. Zato, oprost mi Svoj pokloni i smiluj mi Se! Doista, jedino si
Ti Oprostitelj Milostivi. ( K )

58."Allahumma-gfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu


ve ma e'alentu, ve ma esreftu ve ma Ente e'a lemu bihi minni. Ente-l-
mukaddimu ve Ente-l-muehhiru, la ilahe illa Ente"

- Allahu, oprosti mi moje ranije grijehe i kasnije, one to po inih potajno


i na javi, one u kojima nisam mjere imao kao i one o kojima Ti zna bolje
od mene. Ti si Prvi i Posljednji. Nema boga mimo Tebe! (M )

59."Allahumme e'ini'ala zikrike ve ukrike ve husni'ibadetike"

- Allahu, pomozi mi da istrajem u sje anju na Tebe, i u zahvalnosti prema


Tebi, te u pokornosti prema Tebi. ( D, N )
60."Allahumme inni e'uzu bike mine-l-buhli ve e'uzu bike mine-l-
d ubni, ve e'uzu bike min en ureddu ila erzeli-l-'umuri ve e'uzu bike
min fitneti-d-dunja ve 'azabi-l-kabri"

- Allahu, u Tvoje se okrilje sklanjam pred tvrdi lukom i pla ljivo u, te


pred pretjeranom starosti. Prizivam Te protiv fitneluka dunjalu kog i
kazne kaburske! ( B )

61."Allahumme inni es eluke-l-d ennete ve e'uzu bike mine-n-nari"

- Allahu, podari mi D ennet, a skloni od vatre d ehenemske.( D )

62."Allahumme bi'ilmike-l-gajbe ve kudretike 'ale-l-halki ahjini ma


'alimte-l-hajate hajren li ve teveffeni iza 'alimte-l-vefate hajren li.
Allahumme inni es eluke ha jeteke fi-l-gajbi ve- - ehadeti, ve es eluke
kelimete-l-hakki fi-r-rida ve-l-gadabi, ve es eluke kasde fi-l-gina ve-l-
fakri, ve es eluke ne' imen la jenfedu, ve es eluke kurrete 'ajnin la
tenkati'u, ve es eluke-r-rida ba' de-l-kada i, ve es eluke berde-l-aj i
ba' de-l-mevti, ve es eluke lezzete-n-nezari ila ved hike ve- - evka ila
lika ike fi gajri darra e mudiretin ve la fitnetin mudilletin,
Allahumme zejjinna bi zineti-l-imani ve-d ' alna hudaten
muhtedine"

- Allahu, tako Ti Tvoga poznavanja skrivenog svijeta i Tvoje mo i nad


stvorenim - po ivi me tako da ivot bude dobro po mene, a usmrti me,
ako zna da je moja smrt dobro za mene.
Allahu, molim Ti se za moje strahopo tovanje prema Tebi o pitanju
skrivenog svijeta i svijeta posvjedo enog. Molim Ti se za rije Istine u
zadovoljstvu i srd bi, i molim Te za umjerenost u izobilju i siroma tvu.
Molim Ti se za neiscrpno blagostanje. Allahu, molim Ti se za radost
kojoj kraja nema, i molim Ti se za zadovoljstvo Tvoje nakon presude
Tvoje, i za odmor od ivota nakon smrtnog asa. Molim Te za u itke
gledanja u Lice Tvoje, za neutoljivu e susreta s Tobom, koji mi ne e
nesre u prirediti niti gubitak, a niti fitneluk zablude. Allahu, uljep aj nas
odje om imana i u ini nas uputiteljima i upu enim. ( N, H )
63."Allahumme inni es eluke, ja Allahu, bi enneke-l-Vahidu-l-
Ehadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufu
ven ehad, en tagfire li zunubi, inneke Ente-l- Gafuru-r-Rahim"

- Allahu, doista, molim Ti se, o Allahu, jer Ti si Jedan Jedini, Uto i te


svakom, Koji nije rodio i ro en nije, i Kome niko ravan nije - da mi
oprosti grijehe moje, jer si, doista, Ti Oprostitelj Milostivi. ( N, H )

64."Allahumme inni es eluke bi enne leke-l-hamdu la ilahe ila Ente


vahdeke la erike leke, El-Mennanu, ja Bedi'a-s-semavati ve-l-erdi, ja
ze-l-d elali ve-l-ikrami, ja Hajju ja Kajjumu inni es eluke-l-d ennete
ve e'uzu bike mine-n-nari"

- Allahu, doista Ti se molim, Tebi, Kome pripada svaka hvala, osim Koga
drugog boga nema, Koji jesi sam opstoje i, Koji druga nema .
Dare ljivi, sazdavatelju nebesa i Zemlje, Posjedovatelju veli ine i
plemenitosti, ivi, Odr avatelju, molim Te D ennet mi podari, a od vatre
me zakloni! ( SS )

65."Allahumme inni es eluke bi enni e hedu enneke ente-l-Lahu la


illahe illa Ente-l-Ehadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem
jekun lehu kufuven ehad"

- Allahu, ja se, doista, molim samo Tebi, i posvjedo ujem da si samo Ti


Allah i da nema boga osim Tebe, Jednog, Uto i ta svakog - (bi a), Koji
nije rodio i ro en nije.i Kome niko ravan nije. ( D, T, MA, H )

25) DOVE NAKON PREDAJE SELAMA


( kojim se zavr ava namaz )

66."Esta-gfiru-l-Lahe - (3puta), Allahumme Ente-s-Selamu ve minke-


s-Selamu, tebarekte ja ze-l-d elali ve-l-ikrami"
- Allaha za oprost molim -(3 puta), Allahu, Ti si Mir i Ti ga daje ,
blagodaran si Ti, Posjedovatelju veli ine i plemenitosti. ( M )

67."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku velehu-


l-hamdu ve Huve ala kulli ej in kadir. Allahumme la mani' a lima
e'atajte ve la mu' tije lima mena' te, ve la jenfe' u ze-l-d eddi minke-
l-d eddu"

- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada
sva vlast i On nad svakom stvari ima mo . Allahu, niko ne mo e sprije iti
ono to si Ti dao, a niti dati ono to Ti ne daje . Nikome ne koristi
njegova snaga pored Tvoje snage. (B )

68."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve


lehul- hamdu ve huve' ala kulli ej in kadir la havle ve la kuvvete illa
bi-l-Lahi; la ilahe ille-l-Lahu, ve la na' budu illa ijjahu, lehu-n-ni'
metu ve lehu-l-fadlu ve lehu-s-senau-l-hasenu. La ilahe ille-l-Laahu
muhlisine lehu-d-dine ve lev keri-he-l-kafirun"

- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva
vlast i sva zahvalnost. On nad sva im ima mo . Nema pomo i niti mo i
nad Allahovom pomo i i mo i. Nema Boga osim Allaha i nikoga mimo
Njega ne obo avamo. Njemu pripada blagodat, po tovanje i sje anje.
Nema boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se
bezbo nicima i ne dopadalo. ( M )

69."Subhane-l-Lahi - (33x) ve-l-hamdu li-l-Lahi - (33x) va-l-Lahu


ekber - (33x), la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-
mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in kadir"

- Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najve i (33x), nema boga osim
Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad
svim mo ima. ( M )
70.Prou i se sura: Kul huve-l-Lahu Ehad, Kul e'uzu bi Rabbi-l-feleki,
Kul e'uzu bi Rabbi-n-nasi, po jedanput poslije podnevskog,
ikindijskog i jacijskog namaza, a po tri puta poslije sabahskog i
ak amskog namaza. ( D, N )

71 Prou i se: "ajetu-l-kursijji" poslije svakog namaza. ( N )

72."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-


l-hamdu, juhji ve jumitu ve huve 'ala kulli ej in kadir" (10X)

- Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema. Njemu sva vlast i
zahvalnost pripada. On o ivljava i usmr uje, i On nad svim ima mo . U i
se deset puta poslije sabahskog i ak amskog namaza. ( T, H )

73."Allahumme inni es eluke' ilmen nafi' an ve rizkan tajjiben ve'


amelen mutekabbelen"

- Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihva eno
kod Tebe - u i se nakon selama sabahskog farza. ( MA, ig )

26) DOVE KOJE SE U E U "ISTIHARA"-


NAMAZU
74."Allahumme inni estehiruke bi 'ilmike, ve estakdiruke bi
kudretike ve es eluke min fadlike-l-'azimi, fe inneke takdiru ve la
akdiru, ve t'aleme la e'alemu, ve Ente ' Allamu-l-gujubi. Allahumme
in kunte t'alemu enne haze-l-emre ( imenovati o emu se radi) hajrun
li fi dini ve ma' a i ve 'akibeti emri, fa-kdirhu li ve jessirhu li, summe
barik li fihi, ve in kunte ta' lemu enne haze-l-emre errun li fi dini ve
me' a i ve akibeti emri, fa-srifhu anni, va-srifni anhu va-kdir lije-l-
hajre hajsu kane, summe-rdini bihi"

- Prenosi D abir, sin Abdullahov, r.a., slijede e: "Allahov Poslanik,


sallallahu `alejhi we sellem , pou avao nas je istihari - namazu za svaku
priliku, kao to nas je pou avao suretima iz Kur'ana: Ako vas pritisnu
kakve brige, klanjajte dva rekata istihare / neobaveznog namaza/ zatim
prou ite ovu dovu: Allahu, Tebe pitam za odgovor (rje enje) pomo u
Tvog znanja, i od Tebe pomo tra im pomo u Tvoje pomo i; Molim Te
za Tvoju veliku dobrotu, jer Ti to mo e , a ja ne mogu, i jer Ti to zna , a
ja ne znam. Ti si Jedini znalac tajnog. Allahu, ( ako je u Tvom znanju )
ovo dobro po mene, moju vjeru i moj ivot, i moju smrt ( imenovati o
emu se radi ), ili re i: za ono to u odmah ili kasnije do ivjeti, omogu i
da se dogodi, i olak aj mi, zatim me blagoslovi tim. A ako e u ovome
(djelu, doga aju) biti zlo po mene, vjeru moju, i ivot i smrt moju,
otkloni ga od mene i mene sa uvaj od njega. U ini mi u tome dobro po
mene - kako god da bude, zatim me u ini zadovoljnim s tim." ( B )

74.a- Ne e se kajati onaj koji od Allaha rje enje tra i i onaj ko se


posavjetuje sa iskrenim vjernicima, te na neki na in svoj slu aj u ini sebi
jasnim. Allah je, u tom smislu, kazao: "Posavjetuj se s njima u stvarima, a
kada se odlu i , pouzdaj se tada u Allaha. ( Kur'an 3:159 )

27) DOVE KOJE SE U E JUTROM I NO U

75."Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi (a za jutarnju: asbahna ve


asbeha-l-mulku li-l-Lahi), ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille- l-Lahu
vahdehu la erike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala
kulli ej in kadir. Rabbi es eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre
ma ba' deha, Ve e'uzu bike min erri hazihi-l-lejleti ve erri ma
ba'deha. Rabbi e'uzu bike mine-l-keseli ve su i-l-kiberi. Rabbi e'uzu
bike min azabin fi-n-nari ve azabin fi-l-kabri"

- U no u osmo i no do eka svekolika vlast Allahova (a u jutarnjoj dovi


re i e se: jutro do ekasmo i jutro do eka svekolika vlast Allahova).
Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu
pripada sva vlast i svaka zahvalnost i on nad sva im ima mo . Allahu,
molim Te za sva dobra ove no i (jutra) i za dobra poslije nje (njega).
Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijeno u i zlohudom oholo u.
Tebi se sklanjam pred kaznom D ehennema i kaburskom kaznom. ( M )

76."Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike


nemutu ve ilejke-n-nu uru" (tako po inje jutarnja dova, a no na:
"Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike
nemutu ve ilejke-l-mesiru")

Allahu, Tvojom voljom jutro do ekasmo i Tvojom voljom u no u osmo.


Tvojom voljom ivimo, po Tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo
ponovo pro ivljeni (a no na glasi: Allahu, Tvojom voljom u no
ulazimo i jutro do ekujemo, Tvojom voljom ivimo i umiremo i
Tebi se vra amo). ( T )

77."Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni ve ene


'abduke ve, ene 'ala ahdike ve va' dike mesteta' tu e'uzu bike min
erri ma sana' tu, ebu'u leke bi ni' metike 'alejje, ve ebu'u bi zenbi,
fagfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente"

- Allahu , Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja


sam rob Tvoj, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obe anja Tvog u
granicama svojim. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam po inio, Tebi se
vra am s pomo u blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem grijehe
svoje. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne opra ta. ( B )

78."Hasbije-l-Lahu la ilahe illa Huve. 'Alejhi tevekkeltu ve Huve


Rabbu-l-'ar i-l-'azim" (7x)
- Allah mi je sam dostatan, nema boga osim Njega. Na Njega se oslanjam,
i On je Gospodar Ar a vi njeg (u i se 7 puta jutrom i nave er). ( IS, FJL,
D)

79."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min erri ma haleka (3x)

- Pomo u savr enih Allahovih rije i za ti ujem se od svakog zla ( u iti 3x


).

80."Allahumme inni es eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi-d-dunja ve-l-


ahireti. Allahumme inni es eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi dini ve dunjaje
ve ehli ve mali. Allahumme-stur 'avrati veamin rev'ati. Allahumme-
hfazni min bejni jedejje ve min halfi ve 'an jemini ve 'an imali ve
minfevki ve e'uzu bi azametike en ugtale min tahti"

- Allahu, molim oprost i za titu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu,


molim oprost i za titu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij
moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sa uvaj me s moje
prednje strane, te od svega to me mo e zadesiti s le a, s desne ili lijeve
strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veli inu da ne budem epan odozdo. (
D, MA )

81."Allahumme Alime-l-gajbi ve- - ehadeti, Fatire-s-semavati ve-l-


erdi, Rabbe kulli ej in ve melikehu: E hedu en la ilahe illa Ente,
e'uzu bike min erri nefsi ve min eri- - ejtani ve irkihi, ve en
akterife 'ala nefsi suen ev ed urrehu ala muslimin"

- Allahu, Poznavao e skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i


Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedo im da nema
boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje du e, i pred zlom
ejtana i njegovog irka, te da me sa uva od injenja zla prema sebi ili
bilo kom muslimanu. ( D, T )

82."Bismi-l-Lahi-l-lezi la jedurru me' a-smihi ej un fi-l-erdi ve la fi-


s-sema i ve Huve-s-Semi ' u-l-'Alim" (3x)

- S imenom Allaha; kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na Zemlji i


na nebesima ne mo e se po initi (3x). ( D, T )

83."Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi-l-islami dinen ve bi Muhammedin


nebijen, salla-l-Lahu alejhi ve selleme" (3x)

- Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s.,


vjerovjesnik (3x). ( H, T )

84."Subhana-l-Lahi ve bi hamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve


zinete Ar ihi ve midade kelimatihi" (3x)

- Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih


stvorenih bi a, u razmjeri zadovoljstva koje je Sam Sebi odredio, te ine
Njegova prijestolja (AR A) i mno tvene osebujnosti Njegovih rije i. ( M
)

85."Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" (100x)

- Neka je slavljen i hvaljen Allah. ( M )

86."Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegisu, aslih li e ni kullehu


ve la tekilni illa nefsi tarfete ajnin"

- O Ti ivi, Postojani, molim Te za obilatu milost Tvoju - popravi stanje


moje svako i ne prepusti me sebi samom ni jednog trena! ( HA )

87."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-


l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in kadir" (100x)

- Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada
vlast nad sva im i sva zahvalnost. On sve mo e (nad svim ima mo ). ( K )
88."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu- l-mulku ve
lehul-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in kadir"

- Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: Svako ko, im


ujutro ustane, izgovori dovu - "Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji
druga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega" -
imat e nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, a.s.,
potomstva, bit e mu pobrisano deset grijeha, bit e uzdignut za deset
stupnjeva, za ti en od ejtana sve do no i. A kada u no u e i prou i
isto, slijedi mu to isto sve do sabaha. ( MA )

89."Asbahna 'ala fitreti-l-islami ve 'ala kelimeti-l-ihlasi ve ala dini


nebijjina Muhammedin, sallallahu `alejhi we sellem ,ve 'ala milleti
ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mu rikine"

- Vjerovjesnik je ujutro i nave er izgovarao dovu - "Jutro smo do ekali u


krilu islama, na principima ehadeta (rije i: la ilahe illellah), u vjeri
Vjerovjesnika na eg, Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, i u vjeri
praoca na eg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteista, muslimana, koji nije
idolopoklonik. ( H, ISFJL )

90."Kul Huve-l-Lahu Ehad Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek, Kul euzzu bi


Rabbi-n-nas" (3X)

- po tri puta jutrom i ve erom - Abbdullah, sin Habibov, prenosi da je


Allahov poslanik Muhammed, sallallahu `alejhi we sellem, rekao:
"Izgovaraj!" - ta u izgovarati, Allahov Poslani e? - U i sure Ihlas, Felek
i Nas, kad nastupi no i osvane jutro po tri puta, ne e ti trebati ni ta vi e
za bilo to ili protiv bilo ega.( D, T )-( i Ajetul-kursijju u jutro i no i
)(HA)
28) DOVE PRED ODLAZAK NA
SPAVANJE

91."Svake no i kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, po ao


na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu,
puhnuo u njih i prou io (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao
dlanovima svoje tijelo koliko mo e dohvatiti, po ev i od glave i prednjeg
dijela tijela; to bi ponovio tri puta. ( K )

92."Kada legne u postelju, prije nego to zaspi , prou i: Ajetul-


kursijju" dokraja. Allah e ti odrediti uvara da ti se ejtan ne pribli i u
toku no i, sve do sabaha. ( B )

93."Ko no u prou i posljednja dva ajeta sure "El-bekare", bit e mu


dosta: "Vjeruje Poslanik u ono to mu je dostavljeno (objavljeno) od
njegova Gospodara i vjernici..." ( ajeti 285 i 286 ) ( K )

94.Kada neko nakon to se probudio iz sna ustane iz postelje, neka, prije


nego to ponovo legne, dobro otrese svoj pokriva (rubove njegove) tri
puta, jer on ne zna ta je poslije njega u nju u lo. A kad se ve nasloni u
postelji,neka izgovori dovu:

"Bi-smike Rabbi veda' tu d enbi ve bike erfe'uhu, fe in emsekte nefsi


fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-s-
salihine"

- S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja


volja, podi i u se. Ako uzme moju du u, budi milostiv prema njoj, a
ako je vrati , za titi je kao to si za titio Svoje dobre robove! ( K )
95."Allahumme inneke halakte nefsi ve Ente tev-effaha. Leke
mematuha ve mahjaha, in ahjejt- eha fa-hfazha ve in emetteha fa-
gfir leha. Allahumme inni es eluke-l-afijete"

- Allahu, Ti si, doista, stvorio moju du u i Ti je umrtvljuje . Tebi pripada


njena smrt i njen ivot, pa ako je o ivi - za titi je, a ako je umrtvi -
oprosti joj. Allahu, Tebe molim za oprost! ( M, H )

96.Poslanik je, po to bi polo io svoju desnu ruku pod desnu sljepoo nicu,
prou io: "Allahumme kini azabeke jevme teb' asu ibadeke"
- Allahu, sa uvaj me od kazne Svoje na dan kada bude o ivio Svoje
robove. ( 3x ) ( T, D )

97."Bismike-l-Lahumme emutu ve ahja"

- S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i ivim. (K)

98."Ho ete li (vas dvoje) da vas uputim na ne to to je po vas bolje od


bilo kakvog sluge? Kad po ete u postelju, na spavanje, izgovorite:
"Subhana-l-Lah" (33x), "El-hamdu li-l-Lahi" (33) i "Allahu
ekber"(34) - eto, to vam je bolje od ma kog sluge. ( K )

99."Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb'i ve Rabbe-l-ar i-l-azimi,


Rabbena ve Rabbe kulli ej in, Falika-l-habbi ve-n-nava ve
Munezzile- t-Tevrati ve-l-Ind ili ve-l-Furkani: E'uzu bike min erri
kulli ej in, Ente ahizun bi nasijetihi, Allahumme Ente-l-Evvelu fe
lejse kableke ej un, ve Ente-l-Ahiru fe lejse ba'deke ej un, ve Ente-
z-Zahiru fe lejse fevkake ej un, ve Ente-l-Batinu fe lejse duneke
ej un, ikdi anne-d-dejne ve agnina mine-l-fakri"

- Allahu , Gospodaru sedam nebesa i Prijestolja velikog, Gospodaru na


i svega to postoji, Ti Koji daje da zrnevlje i ko tice proklijaju,
Objavitelju Tevrata, Ind ila i Furkana ( Kur'ana ) - Tebi se sklanjam pred
zlom sva ijim, Ti si Taj Koji svim upravlja , Allahu moj, Ti si Prvi, i
prije Tebe nije bilo ni ta, Ti si Posljednji, i poslije Tebe ne e biti ni eg,Ti
si Vidljivi, i iznad Tebe ne postoji ni ta, Ti si Skriveni, i bez Tebe ni ta
ne postoji, oslobodi nas duga i u ini nas neovisnim o
siroma tvu! ( M )

100."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at'amena ve sekana ve kefana ve


avana, fe kem mimmen (min men) la kafije lehu ve la mu vi "

- Hvala Allahu, Koji nas nahrani i napoji, te Koji Sebe u ini nama
dostatnim i Koji nam se smilova. Ta, koliko je onih koji za sebe nemaju
za titnika i skrbnika! ( M )

101."Allahumme' Alime-l-gajbi ve- - ehadeti, Fatire- s-semavati ve-l-


erdi, Rabbe kulli ej'in ve melikehu, e hedu en la ilahe illa Ente.
E'uzu bike min erri nefsi ve min erri- - ejtani ve irkihi ve en
akterife 'ala nefsi suen ev ed urrehu ila muslimin"

- Allahu, Poznavao e skrivenog i pojavnog, Stvaratelju nebesa i Zemlje,


Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju, svjedo im da nema boga osim
Tebe. Tebi se sklanjam pred zlom du e moje i pred zlom ejtana i
njegova mnogobo tva, da sebi u inim zlo ili da u zlo uvu em bilo kog
muslimana. ( T, D )

102.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, ne bi zaspao prije negoli


prou i dvije sure: Es-Sed da i Tebareke. ( T, N )

103.Kada se odlu i i i u postelju, prethodno se abdesti poput abdesta za


namaz, potom lezi na desni bok i prou i dovu: "Allahumme eslemtu
nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve ved d htu ved hi ilejke ve
eld e tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meld ee ve la
mend a minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi
Nebijjike-l-lezi erselte"

- Allahu, Tebi predadoh du u svoju, i oporu ih stanje svoje, i upravih lice


svoje, i prepustih (sklonih) le a svoja iz elje i straha, jer nema skloni ta
ni spasili ta pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju
si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. ( Pa ako umre ,
umrijet e u vjeri islamu.)( K )

29) DOVE KOD PREVRTANJA U SNU

104. Prenosi Ai a, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we


sellem, kada bi se u snu prevrnuo (s boka na bok) izgovarao ovu dovu -
"La ilahe illa-l-Lahu- l-Vahidu-l-Kahharu Rabbi-s-semavati ve-l-erdi
ve ma bejnehume-l-Azizu-l-Gaffar"

- Nema boga osim Allaha, Jednoga i Silnoga, Gospodara nebesa i Zemlje


i prostora me u njima, Milog Opro tavatelja. ( HA, NFJL, IS )

30) DOVA PROTIV ( DO IVLJAJA )


NEMIRA I STRAHA U SNU ,
TE AKO JE NEKO POGO EN
OSJE AJEM TUGE

105."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min gada-bihi ve 'ikabihi ve


erri 'ibadihi ve min hemezati- - ejatini ve en jahdurun"

- Za titu tra im pomo u Allahovih savr enih Rije i pred srd bom
Njegovom i kaznom Njegovom, protiv zla robova Njegovih, te
protiv ejtanskih nagovaranja na zlo i njihova prisustva. ( T,D )
31) DOVE - U E SE POSLIJE
SNOVI ENJA ILI SANJANJA

106.Snovi enje lijepog dolazi od Allaha, a sanjanje ru nog od ejtana.


Kad neko od vas snije to mu je drago, neka to ne pri a osim onome ko
mu je drag. ( K )

107.Onaj ko sanja san koji mu nije drag, neka u lijevu stranu puhne tri
puta, i potom prou i: "e'uzu bi-l-Lahi"- mole i Ga za za titu protiv
ejtana i ru nog sna. - ( 3x ) ( M )

108."Ne e nikome san obznaniti." ( M )

109."Prevrne se na drugu stranu." ( M )

110."Ustane i klanja (nafilu), ako to eli." ( M )

32) KUNUT - DOVE ( NA VITR-NAMAZU )

111."Allahumme-hdini fimen hedejte, ve 'afini fimen 'alejte, ve


tevelleni fimen tevellejte, ve barik li fima e'atajte, ve kini erre ma
kadajte fe inneke takdi ve la jukda 'alejke, innehu la jezillu men
valejte (ve la je 'izzu men 'adejte) tebarekte Rabbena ve te' alejte"
- Allahu, uputi me me u one koje si ve uputio, oprosti mi s onima
kojima si ve oprostio, preuzmi odgovornost nada mnom s onima nad
kojima si ve preuzeo, sa uvaj me od zla odluka koje si ve donio, jer Ti
propisuje stvari, a ne obratno, ne uzdi e se onaj koga si Ti ve odbacio.
Blagoslovljen si, Gospodaru na , i Uzvi en. ( SS4, H, DR, HA, BH-
izme u zagrada )

112."Allahumme Inni e'uzu bi ridake min sehatike ve bi mu' afatike


min' ukubetike, ve e'uzu bike minke, la uhsi senaen alejke, Ente
kema esnejte 'ala nefsike"

-Allahu, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srd bom Tvojom, pod
opro taj Tvoj pred kaznom Tvojom, za titu tra im od Tebe pred Tobom,
jer ja ne mogu obujmiti granice hvale i pouzdanja u Tebe. Ti si onakav
kako si o Sebi (pohvalno) rekao. ( SS4, H, MA )

113."Allahumme ijjake na' budu ve leke nusalli ve nesd udu ve ilejke


nes' a ve nahfidu, nerd u rahmeteke ve nah a 'azabeke. Inne
'azabeke bil-kafirine mulhik. Allahumme Inna neste' Inuke ve
nestagfiruke ve nusni alejke-l-hajre ve la nekfuruke ve nu'minu bike
ve nahda' u leke ve nahle' u men jekfuruke"

- Allahu, Tebe obo avamo i Tebi molitvu obavljamo, Tebi sed du inimo
i Tebi hitamo, Tebi, Tebi slu imo i Tvojoj se milosti nadamo, Tvoje se
kazne pla imo. Tvoja kazna, doista, bezbo nike susti e. Allahu, mi,
uistinu, pomo od Tebe tra imo, i oprost od Tebe molimo, i na dobru
Tebi zahvaljujemo. Ne pori emo Te, nego vjerujemo u Tebe. Tebi se
pokoravamo i odri emo se onih koji Tebe ne vjeruju. ( BHSK )

33) DOVA POSLIJE SELAMA VITR-


NAMAZA
114.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, praktikovao je na vitr -
namazu u iti sureta: "Sebbihisme Rabbike-l-e 'ala", " Kul ja ejjuhe-l-
kafirun" i "Kul Huve-l-Lahu Ehad", da bi potom poslije selama
prou io dovu: "Subhane-l-Meliki-l-Kuddusi (Rabbi-l-mela iketive-r-
Ruhi") - (3x)

- Slavljen neka si, Sveti Vladaru, Gospodaru meleka i Duha - (3x), s tim
da bi tre i put dovu prou io naglas i polahko. (N,DK )

34) DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI I


ALOSTI

115."Allahumme inni 'abduke-ibnu 'abdike-ibnu emetike, nasijeti bi


jedike, madin fijje hukmuke, 'adlun fijje kada uke, es eluke bi kulli
ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev
'allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi-l-'ilmi-l-gajbi
indeke, en ted 'ale-l-Kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve d ela e
huzni ve zehabe hemmi"

Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj
polo aj je u Tvojoj ruci, ja sam podlo an i nadamnom se sprovode
propisi, pravi nost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim
Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih
nekom od Tvojih bi a saop io, ili ih, pak, zadr ao kod Sebe kao znanje
nedoku ivog, prizivam Te da mi Kur'an u ini prolje em srca mog,
svjetlo, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga
mojih. ( H )

116."Allahumme inni euzu bike mine-l-hemmi ve-i-huzni ve-l-'ad zi


ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l-d ubni ve dal i-d-dejni ve galebeti-r-
rid ali"

- Allahu, za titu od Tebe tra im od brige i alosti, od iznemoglosti i


ljenosti, krtosti i uspani enosti, te pred teretom dugovanja i ljudske
nadmo i. ( B )
35) DOVE PROTIV TUGE I POTI TENOSTI

117."La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Ar i-


l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-
Ar i-l-kerim"

- Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara
Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara
Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog. ( K )

118."Allahumme rahmeteke erd u fe la tekilni ila nefsi tarfete' ajnin ve aslih


li e' ni kullehu, la ilahe illa Ente"

- Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog


trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe. ( D, H )

119."La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine"

- Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio me u grje nicima. (
T, HA )

120."Allahu, Allahu Rabbi, la u riku bihi ej'en"

- Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam ni ta. ( D )

36) DOVE - U E SE PRI SUSRETU SA


NEPRIJATELJEM
ILI S ONIM KOJI IMA VLAST
121."Allahumme inna ned ' aluke fi nuhurihim ve ne' uzu bike min
ururihim"

- Allahu, molimo Te da njihove spletke na njih usmjeri i kod Tebe se


sklanjamo pred njihovim zlima. ( D )

122."Allahumme, Ente 'adudi ve Ente nesiri, bike ed ulu ve bike


esulu ve bike ukatilu"

- Allahu, Ti si Onaj od Koga snagu uzimam i pomaga moj. Pomo u


Tvojom sam vo en, Tvojom pomo i pobje ujem i Tvojom pomo i borim
se. ( D, T )

123."Hasbune-l-Lahu ve ni' me-l-Vekil"

- Allah nam je dostatan, i divan li je On Skrbnik! ( B )

37) DOVE - U E SE KAD NEKOGA


OBUZME SUMNJA U IMAN

124.Prou i: "Euzu bi-l-Lahi" - Tako e do i kraj onome u to sumnja.


(K )

125. Prou i: "Amentu bi-l-Lahi ve rusulihi"

- Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike - do kraja. ( M )

126.Prou i rije i Uzvi enog Allaha: "Huve-l-Evvelu ve- l-Ahiru ve-z-


Zahiru ve-l-Batinu, ve Huve bi kulli ej in' alim"

- On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Skriveni. On svaku stvar poznaje. ( D


)
38) DOVE - U E SE ZA OSLOBO ENJE
OD DUGA

127."Allahumme - kfini bi halalike 'an haramike, ve agnini bi fadlike


'ammen sivake"

- Allahu, za titi me halalom Svojim od harama Tvoga i u ini me


bogatim ( neovisnim ) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe.
(T)

128."Allahumme inni e'uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni, ve-l-ad zi


ve-l-keseli, ve-l-buhli ve-l-d ubni, ve dal' I-d-dejni ve galebeti-r-
rid ali"

- Allahu, sklanjam Ti se pred brigama i tugom, pred nemo i i lijeno u,


krtosti i kukavi lukom, teretom duga i nasiljem ljudi.(B )

39) DOVA - KADA KLANJA A OBUZME


EJTAN ( u namazu )

129.Prenosi Osman, sin 'Asov, da se obratio Poslaniku, rekav i mu: -


Allahov Poslani e, izme u mene i moga namaza i u enja isprije io se
ejtan i pobrkao me. Poslanik mu odgovori: - To je ejtan po imenu
Hinzeb. Kada ga osjeti , prou i: "E'uzu bi-l-Lahi...",okreni se malkice
u lijevu stranu i triput u ini kao da pljuje . Pa sam tako postupio i s tim se
vi e nisam sretao. ( M )

40) DOVA-U I SE KAD OVJEKU


POSTANE TE KO

130."Allahumme la sehle illa ma d e' altehu sehlen ve Ente ted 'alu-


l-hazne, iza i 'te sehlen"

- Allahu moj, ne mo e biti lahko e mimo onog to Ti ne u ini . Ti, ako


ho e , i te ko u ini lahkim. ( IIIB, IS )

41) DOVA I POSTUPAK KOJI VALJA


U INITI
NAKON TO SE U INI GRIJEH

131.- Svakom vjerniku, koji po ini grijeh, pa potom uzme lijepo abdest,
klanja dva rekata, i zatim zamoli Allaha za oprost, Allah oprosti po injeni
grijeh. ( D, T )

42) DOVE KOJE SE U E ZA


ODSTRANJIVANJE EJTANA
I NJEGOVA NAVO ENJA NA ZLO

132.U enje: "E'uzu bi-l-Lahi" ( D, T )

133.U enje ezana. ( K )

134.U enje propisanih dova i u enje Kur'ana. ( Ovo potvr uje hadis
Muslima:"Ne pretvarajte ku e u kabure. ejtan bje i iz ku e u kojoj se
u i sura Bekare." ) ( M 1/ 539 )
43) DOVE - U E SE KADA SE DOGODI
NE TO NEPO ELJNO
I KAD OVJEK BUDE SAVLADAN
NEKOM SITUACIJOM

135.Jak vjernik je bolji i Allahu dra i od slabog vjernika. U svakom


pogledu u obojici ima dobra. Pomo tra i i ne kloni, a kada te ne to
zadesi, ne reci: "Da u inih tako i tako", nego ka i: "Allah je to odredio i
to je htio, u inio je. Doista, "da sam" - otvara prostor za ejtanski posao.
(M )

44) DOVA KOJOM SE ZA TI UJU DJECA

136.Prenosi sin 'Abbasov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, da je


Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, u io dovu za za titu unuka
Hasana i Husejna, koja glasi:"U 'izukuma bi kelimati-l-Lahi-t-tammati
min kulli ejtanin vehhammetin, ve min kulli 'ajnin lammetin"

-Za titu Allahovu molim za vas pomo u Allahovih savr enih rije i pred
ejtanom i pred zlim pogledom. (B)

45) DOVE - U E SE PRILIKOM POSJETE


BOLESNIKU

137.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom posjete bolesniku izgovorio bi


ove rije i: "La be'se tahurun in a' Allah"
-"Ne bilo opasno. Allah ti s ovim grijehe o istio, ako Allah da." ( B )

138."Es' elu-l-Lahe-l-'azim Rabbe-l-'Ar i-l-'azimi en ju fike" - (7x)

- Svaki bolesnik, koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni as i
prou i mu sedam puta dovu: Molim Uzvi enog Allaha, Gospodara Prijestolja
velikog, da ti zdravlje da - ozdravit e.( D, T )

46) VRIJEDNOSTI POSJETE


BOLESNICIMA

139.Alija, sin Ebu - Talibov, pri a da je uo Poslanika kako ka e:


"Kada neko posjeti svog brata muslimana, krenuo je put d enetskog
palminjaka, a po to sjede, pro me ga Allahova milost. Ako ga posjeti
izjutra, sedamdeset hiljada meleka salavat donose na njega sve do no i, a
ako ga posjeti no u, sedamdeset hiljada meleka u e njemu salavate sve
do sabaha. ( T, MA )

47) U E IH BOLESNICI U O AJNOM


STANJU

140."Allahuma-gfir li ve-rhamni ve elhikni bi-r-refikil-e'ala"

- Allahu, oprosti mi i smiluj mi se! Pridru i me dru tvu Najuzvi enijeg.


(K )
141.Hazreti Ai a, r.a., prenosi da je Poslanik, Allah mu se smilovao i
spasio ga, stavljao ruke u vodu, pa potom tako vla nim potirao svoje
lice i izgovarao ovu dovu: "la ilahe ille-l-Lah" - Nema boga osim Allaha
- smrt nastupa u stanjima agonije. ( B )

142."La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu


vahdehu, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, la ilahe ille-l-
Lahu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, la ilahe ille-l-Lahu ve la havle ve
la kuvvete illa bi-l-Lahi"

- Nema boga osim Allaha, Allah je najve i, nema boga osim Allaha
Jedinog, nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema, nema boga
osim Allaha, nema pomo i niti mo i osim od Allaha.( T, MA )

48) PODSJE ANJE OVJEKA NA


SAMRTI DA IZGOVORI EHADET

143."Men kane ahiru kelamihi, la ilahe ille-l-Lah-dehale-l-d ennete"

- Onaj ije posljednje rije i budu: la ilahe ille-l-Lah, u i e u D ennet. ( D


)

49) DOVA - U I SE NAKON


PRESELJENJA NA AHIRET NEKOGA

144."Inna li-l-Lahi ve inna ilejhi rad i' un. Allahumme 'd urni fi
musibeti va hluf li hajren minha"

- Mi, doista, Allahu pripadamo i svi Mu se, bez dvojbe, vra amo. Allahu,
daruj mi u ovom (nesre i), i nakon nje podari mi ve e dobro! ( M )
50) DOVA - U I SE PRI SKLAPANJU
O IJU UMRLOM

145."Allahumma-gfir li fulan (bi-ismihi) ve-rfa' dered etehu fi-l-


mehdijjine va hlufhu fi' akibihi fi-l-gabirine va-gfir lena ve lehu, ja
Rabbe-l-'alemine, veefsih lehu fi kabrihi ve nevvir lehu fihi"

- Allahu, oprosti - tome i tome (po imenu), uzdigni njegovo mjesto me u


onima koji su zaradili Tvoju uputu (D ennet) i odredi mu nasljednika
me u onima koji ostaju (na dunjaluku). Oprosti nama i njemu, Gospodaru
svjetova! Kabur mu u ini irokim prostorom i udobnim i osvijetli mu
ga. ( M )

51) D ENAZETSKE DOVE

146."Allahumma-gfir lehu ve-rhamhu ve' afihi va'fu 'anhu ve ekrim


nuzulehu ve vessi mudhalehu vagsilhu bi-l-mai ve-s-seld i ve-l-berdi
ve nekkihi mine-l-hataja kema nekkajt e-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-
denisi ve ebdilhu daren hajren min darihi ve ehlen hajren min ehlihi
ve zevd en hajren min zevd ihi ve edhilhu-l-d ennete ve e'izhu min
'azabi-l-kabri (ve azabi-n-nari)"

- Allahu, oprosti mu i smiluj se, grijehe mu pobri i i sa uvaj ga, po asnim


ga mjestom blagodari i irokim u ini ulazak u kabur, o isti ga vodom,
snijegom i hladnim zrakom, o isti ga od grijeha kao to bijelu odje u
isti od prljav tine! Udijeli mu ku u ( ahiretsku ) bolju od njegove
dunjalu ke i drugu bolju od njegove dunjalu ke! U D ennet ga uvedi i
za titi ga kazne zagrobne ( i od vatre d ehenemske )! ( M )
147."Allahumma-gfir li hajjina ve mejjitina ve ahidina ve gaibina ve
sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahumme men
ahjejtehu minna fe ahjihi' ale-l-islami ve men teveffejtehu minna fe
teveffehu 'ale-l-imani. Allahumme la tahrimna ed rehu ve la
tudilluna ba' dehu"

- Allahu, oprosti na im ivima i na im mrtvima, na im prisutnim i na im


odsutnim, na im mla ima i na im starima, mu kim i enskim! Allahu,
onoga koga po ivi me u nama, u ini da ivi u islamu, a onoga koga na
ahiret preseli , preseli ga u imanu! Allahu, ne uskrati nas Tvojih nagrada
njemu i ne skreni nas s pravoga puta poslije njega! ( MA, H )

148."Allahumme (navesti ime) fi zimetike ve habli d ivarike, fe kihi


min fitneti-l-kabri ve azabi-n-nari! Ve Ente ehlu-l-vefa i ve-l-hakki,
fa-gfir lehu verhamhu, inneke Ente-l-Gafuru-r-Rahimu"

- Allahu, doti ni je u Tvojoj za titi i u dosegu Tvoje brzine - zato, za titi


ga od stradanja u kaburu i od d ehenemske kazne! Ti si Posjedovatelj
iskrenosti i Istine - te zbog toga oprosti mu i smiluj mu Se, jer, doista, Ti
si Oprostitelj Milosrdni. ( MA, H )

149."Allahumme 'abduke ve-bnu emetike ihtad e ila rahmetike ve


Ente Ganijjun 'an 'azabihi, in kane muhsinen fe zid fi hasenatihi, ve
in kane musien fe ted avez' anhu"

- Allahu, rob Tvoj, sin robinje Tvoje potrebuje milost Tvoju, a Tebi ne
treba kazna njegova. Ako bude dobro initelj, pove aj broj njegovih djela,
a ako bude grje nik, ne obaziri se na grijehe njegove! ( HA )

52) D ENAZETSKA DOVA ZA


MALODOBNO DIJETE
150."Allahumme-d 'alhu feretan ve zuhren livalidejhi ve efi' an
mud aben. Allahumme sekkin bihi mevazinehuma ve e azim bihi
ud urehuma ve elhikhu bi salihi-l-mu' minine ve- d 'alhu fi kefaleti
Ibrahime ve kihi bi Rahmetike 'azabe-l-d ehimi" ( u i se nakon dove
za oprost
)
- Allahu, u ini ovo malodobno dijete dobitkom i zalihom njegovih
roditelja i zagovornikom, ijem e zagovaranju biti udovoljeno! Allahu,
u ini da na a dobra djela, s njegovim zagovaranjem, budu te a na
vrijednosti, te radi njega pove aj nagradu njemu i njegovim roditeljima!
Sjedini ga s dobrim vjernicima i u ini ga zalogom Ibrahima, a.s.! Svojom
milo u ga za titi od vatre pakla! (BB,DM )

151.Hasan (unuk Poslanikov), Allah zadovoljan bio s njim, malodoban je


u io Fatihu i ovu dovu: "Allahumme-d a' lhu lena feretan ve selefen
ve ed ra"

- Allahu moj, u ini ga na om zalo enom vrijedno u, te na im


prethodnikom i nagradom! ( BG )

53) RIJE I ( DOVA ) KAO IZRAZ


SUOSJE ANJA

152."Inne li-l-Lahi ma ehaze, ve lehu ma e'ata ve kullu ej in 'indehu


bi ed elin musemma ... fe-ltasbir ve-ltahtesib"

- Allahu pripada ono to je uzeo i Njegovo je ono to je On dao. Kod


Njega se sve doga a po odre enoj mjeri. Zato, strpi se i vjeruj u to! ( K )

153.Ili ako bi kazao samo ove rije i: E'azam-l-Lahu ed reke ve ahsene


'azaeke ve gafere li mejjitike

- Allah ti nagradu uve ao i pomogao da lak e podnese svoju bol, te


oprostio grijehe tvom umrlom - bilo bi ispravno. ( NV )
54) DOVA - U I SE PRILIKOM
SPU TANJA UMRLOG U KABUR

154."Bismi-l-Lahi ve 'ala sunneti Resuli-l-Lahi"

- S Allahovim imenom i po sunnetu Allahova Poslanika (postupamo).


(D,H)

55) DOVA - U I SE NAKON ZAGRTANJA


KABURA UMRLOG

155.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, nakon to se zagrne kabur


zemljom, stao bi iznad kabura i obratio se prisutnim (klanja ima d enaze
- namaza): "Zatra ite oprosta za brata va eg i zamolite mu prisebnost, jer
sada ga meleci pitaju! ( D, HA )

56) DOVA - U I SE PRILIKOM POSJETE


MEZARISTANIMA

156."E-s-selamu alejkum ehle-l-dijari mine-l-mu minine ve-l-


muslimine ve inna, in a e-l-Lahu bikum lahikune. Nes elu-l-Lahe
lena ve lekumu-l-afijete"

-Mir s vama, stanovnici smrtni kih domova vjernika muslimana! Mi


emo se, ako Allah da, priklju iti vama! Allaha molimo da nama i vama
oprost Svoj dadne! (M)
57) DOVE - U E SE PRILIKOM JAKIH
VJETROVA

157."Allahumme inni es eluke hajreha ve e'uzu bike min erriha"

- Allahu, molim Te da ovo (nevrijeme) izdobri i za titu Tvoju tra im pred


nesre om koja bi se mogla dogoditi! ( D, MA )

158."Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma


ursilet bihi, ve e'uzu bike min erriha ve erri ma fiha ve erri ma
ursilet bihi"

- Allahu, molim Te da vjetar bude dobro, kao takav za dobro koje on u


sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi, a za titu kod Tebe tra im
protiv zla vjetra, kao takvog, te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga
sobom donosi! (K)

58) DOVA - U I SE PRI JAKOJ


GRMLJAVINI

159.Kada bi Abdullah, sin Zubejrov, uo grmljavinu, prekinuo bi


razgovor i izgovorio ovu dovu: "Subhane-l-lezi jusebbihu-r-ra'du bi
hamdihi vel-melaiketu men hifetihi"

-Slava Onome Koga grom slavi hvalom, a meleci iz straha prema


njemu! ( MT )

59) KI NE DOVE
160."Allahumme-skina gajsen mugisen, meri en muri an, nafi'an
gajre darrin, 'ad ilen gajre ad ilin"

-Allahu, spusti nam posvuda obilnu ki u, prijatnu i plodnu, korisnu i


ne tetnu, to br e i bez odlaganja. ( D )

161."Allahumme egisna!" (3x)

- Allahu, ki u nam obilnu spusti! Ki u nam obilnu spusti! Ki u nam


spusti, molimo Te! ( K )

162."Allahumme-ski 'ibadeke ve behaimeke, ven ur rahmeteke ve


ahji beledeke-l-mejjite"

- Allahu, ki om obilnom napoji Svoje robove i Svoj ivotinjski svijet!


Ra iri milost Svoju i o ivi ovu Svoju zamrlu zemlju! ( D )

60) DOVA - U I SE KADA PADA KI A

163."Allahumme sajjiben nafi an"

- Allahu, za ki u korisnu molim Te! ( B )

61) DOVA - U I SE NAKON PADANJA


KI E

164."Mutirna bi fadli-l-Lahi ve rahmetihi"


- Ki a nam je podarena dobrotom Allahovom i Njegovom milo u. ( K )

62) DOVA - U I SE KAO MOLITVA ZA


PRESTANAK VELIKIH KI A

165."Allahumme havalejna ve la'alejna! Allahumme 'ale-l-'akami ve-


z-zirabi ve butuni-l-evdijjeti ve menabiti- - ed eri"

- Allahu, izvan na eg okru enja spusti ove ki e, a ne na nas! O Allahu, na


humusno zemlji te i na kr ovite stijene, u utrobe dolinas i korjeni ta
drve a (isprazni ki ne oblake )! ( K )

63) DOVA - U I SE PRILIKOM VI ENJA


HILALA ( MLADOG MJESECA)

166."Allahu ekber, Allahumme ehillehu 'alejna bi-l-emni ve-l-imani


ve-s-selameti ve-l-islami v-t-teufiki lima tuhibbu ve terda! Rabbuna
ve Rabbuke-l-Lahu"

- Allah je najve i, Allahu, u ini nam ga dobrodo lim u znaku sigurnosti i


imana, mira i islama, te pomo i u onome to Ti voli i to Te raduje. Na
Gospodar i tvoj Gospodar (mjese e) jeste Allah. ( T, DR )

64) IFTARSKE DOVE

167."Zehebe-z-zame' u ve-btelleti-l-'uruku ve sebete-l-ed ru, in a-l-


Lahu"

Nestala je e , natopile se ile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne!


( D, ig )

65) DOVE - U E SE PRED PO ETAK


OBROKA

168.Kada neko od vas sjede za obrok, neka prou i:"Bismi-l-Lahi", a ako


zaboravi prou iti prije po etka obroka, neka prou i kada se sjeti: "Bismi-
l-Lahi fi evvelihi ve ahirihi; Bismi-l-Lahi" za po etak i za kraj. ( D, T
)

169.Onaj koga opskrbi hranom neka se zahvali rije ima: "Allahumme


barik lena fihi, ve at'imna hajren minhu"

-Allahu, blagoslov nam daj u hrani i hrani nas boljom od nje! A onaj
koga Allah napoji mlijekom neka se zahvali rije ima: "Allahumme
barik lena fihi ve zidna minhu"
-Allahu moj, blagoslovi ovo mlijeko i pove aj nam njegovu koli inu! ( T
)

66) DOVE - U E SE POSLIJE OBROKA

170."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at'ameni haza ve rezakanihi min gajri


havlin minni ve la kuvvetin"

-Hvala Allahu, Koji me nahrani i opskrbi bez moje pomo i i mo i! ( SS )

171."El-hamdu li-l-Lahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi


gajre mekfijjin ve la muvedde'in ve la mustagnen 'anhu Rabbena"

- Allahu pripada velika, lijepa i blagoslovljena zahvalnost na ovoj nafaci,


asti nas redovno i ne u ini nam ovu nafaku posljednjom. Gospodaru na ,
mi bez hrane ne mo emo opstati. ( B )

67) DOVA GOSTA DOMA INU POSLIJE


JELA

172."Allahumme barik lehum fima rezaktehum va-gfir lehum ve-


rhamhum"

Allahu, blagoslovi im ono ime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se!(


M)

68) DOVA ONOM KO NAPOJI ILI TO


HTJEDNE URADITI

173."Allahumme at' im men at' ameni ve-ski men sekani"

Allahu, nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene


napojio! ( M )

69) DOVA DOMA INU KOJI NAS UGOSTI


IFTAROM

174."Eftare' indekumu-s-sa imune ve ekele ta'a mekumul-ebraru, ve


sallet alejkumu-l-mela iketu"

- Posta i kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate


donosili! ( D )
70) PONA ANJE POSTA A KADA BUDE
POZVAN DA PRISTUPI SOFRI

175." Kada budete pozvani da pristupite obroku - pristupite! Ako postite,


onda u ite dove doma inu, a ako ne budete postili - sjedite za sofru! ( M )

71) DOVA - U I SE KAD SE UGLEDAJU


RANI PLODOVI

176."Allahumme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina


ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi muddina"

- Allahu, blagoslovi nam plodove na e, i blagoslovi nam grad na ;


blagoslovi nam mjere na e (za mjerenje plodova) i blagoslovi nam
opskrbu na u! ( M )

72) DOVA - ( POSTUPAK ) KADA NEKO


KIHNE U NA OJ BLIZINI

177.Kada neko od vas kihne, neka ka e: "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala


Allahu. Tada ete mu uzvratiti: "Jerhamuke-l-Lahu"
- Allah ti se smilovao. Vi na to uzvratite: "Jehdikumu-l-Lahu ve juslih
balekum"

- Allah vas (te) uputio i uljep ao va e (tvoje) stanje! (B)


73) DOVA - U I SE O ENJENOM -
UDATOJ

178."Bareke-l-Lahu leke ve bareke 'alejke ve d eme' a bejnekuma fi


hajrin"

Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat dao! Allah vas sjedinio u dobru! (


SS, N )

74) DOVA - U I JE MLADO ENJA SAM


SEBI,
TE DOVA KOJA SE U I
KADA KUPIMO SEBI KAKVU
IVOTINJU

179.Kada se neko izme u vas o eni, ili za ku ne porodi ne potrebe


unajmi poslugu, neka izgovori dovu: "Allahumme inni es eluke hajreha
ve hajre ma d ebelteha' alejhi ve e'uzu bike min erriha ve erri ma
d ebelteha' alejhi"

- Allahu, molim Te da bude najbolja i da ono emu je ona po naravi


sklona, bude dobro.
A ako, pak, kupi mu jaka deve ( ili, pak, kakvu drugu ivotinju ), neka je
uzme za vrhove rogova ili glave, te neka izgovori istu dovu! ( D, MA )

75) DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA U


BRAKU
180."Bismi-l-Lah. Allahumme d ennibne- - ejtane ve d ennibi- -
ejtane ma rezaktena"

- Allahu, skloni nas od ejtana i skloni ejtana od onoga ime si nas


opskrbio! ( K )

76) DOVA PROTIV IZLJEVA SRD BE

181."Euzu bi-l-Lahi mine- - ejtani-r-rad im"

- Allaha prizivam protiv ejtana prokletog! ( K )

77) DOVA KADA UGLEDAMO


NESRETNIKA

182."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi' afani mimma ibtelake bihi ve


feddaleni 'ala kesirin mimmenhaleka tefdila"

-Hvala Allahu, Koji me za titi od onoga to je tebe zadesilo i dade mi


prednost nad mnogo ime to je stvorio! ( T )

78) DOVA - U I SE U KRUGU SIJELA


183."Omer, r.a., prenosi da je brojao kako je Allahov Poslanik, sallallahu
`alejhi we sellem, u toku sijela sa ashabima, izgovarao po stotinu puta:
"Rabbi-gfir li ve tub 'alejje inneke Ente-t-Tvvabu-l-Gafur"

- Gospodaru moj, oprosti mi i pokajanje moje primi, jer Ti si, doista,


Onaj Koji pokajanja prima i grijehe opra ta ! ( T, ig )

79 DOVA ZA ISKUPLJENJE SKUPA (


KRUGA SIJELD IJA )

184."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike, e hedu en la ilahe illa


Ente, estagfiruke ve etubu ilejke"

- Neka si slavljen, Allahu, i neka Ti je hvala; svjedo im da nema boga


osim Tebe. Od Tebe oprosta tra im i Tebi se kajem!(SS)

79a) DOVA KOJOM SE ZAVR AVAJU SVI


SKUPOVI / SIJELA

184a."Subhaneke ve bi hamdike, la ilahe illa Ente, estagfiruke ve


etubu ilejke"

Ai a, r.a., prenosi slijede e: Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we


sellem, redovito je svako sijelo sa ashabima, svako u enje Kur'ana i svaki
namaz, zavr avao rije ima, to je navelo h.Ai u da mu se obrati: "Alahov
Poslani e, jo te ne vidjeh da si odsijelio sijelo, u io Kur'an ili klanjao
namaz, a da nisi zavr avao tim rije ima (dovom)?" Odgovorio joj je:

- Da, ko ispravno govori ( dobro radi ) kao zavr ni in, na to djelo se


stavlja biljeg, a ko, pak, govori (ili uradi) lo e, one (te rije i) mu do u
kao iskupljenje, a glase: "Neka si Slavljen i Hvaljen, Allahu moj! Nema
Boga osim Tebe, Koga ja za oprost grijeha molim i Kome se iskreno
kajem! ( NFJL, H )

80) DOVA ZA ONOG KOJI TI KA E:


"ALLAH TI OPROSTIO"

185.Abdulah, sin Serd isov, kazuje nam: "Do ao sam kod Poslanika,
sallallahu `alejhi we sellem, i s njim obrokovao, poslije ega sam mu se
zahvalio: "Gafera-l-Lahu leke"

- Allah ti oprostio, Allahov Poslani e! A on mi odgovori: "Ve leke" - i


tebi! ( H, NFJL )

81) DOVA ZA ONOGA KO TI U INI


DOBRO

186.Onaj kome bude u injeno dobro, neka ka e dobro initelju:


"D ezake-l-Lahu hajren"

- Allah te nagradio dobrim.( I time e se zahvaliti.) ( T )

82) DOVA KOJOM SE MOLI ALLAHOVA


ZA TITA OD DED ALA

187.Ko nau i napamet prvih deset ajeta iz sure "El-Kehf", bit e


sa uvan od Ded ala. Prou iti "E'uzu bi-l-Lahi" na posljednjem
te ehhudu svakog namaza - za za titu od smutnje Ded alove. (Pogledaj
dove broj 55 i 56.)
83) DOVA ZA ONOGA KOJI TI KA E DA
TE VOLI ZARAD ALLAHA

188."Ehabeke-l-lezi ahbebteni lehu"

-Volio te Onaj radi Koga me voli ! ( D )

84) DOVA ZA ONOGA KOJI TI PONUDI


MATERIJALNU POMO

189."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike"

- Allah ti blagoslov dao u porodici tvojoj i imovini tvojoj! ( B )

85) DOVA ZA ONOG KO TI POSUDI


SREDSTVA U SLU AJU POTREBE

190."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike"

- Allah te blagoslovio, porodicu i imovinu tvoju! Nagrada za davanje


zajma je zahvalnost i vra anje duga na vrijeme. ( NFJL, MA )

86) DOVA KOJOM


SE ZA TI UJEMO OD STRAHA PRED IRKOM

( MNOGOBO TVOM )
191."Allahumme inni e'uzu bike en u rike bike ve ene e'alemu ve estagfiruke
lima la e'alemu"

- Allahu, za titi me da irk ne u inim prema Tebi svjesno, i molim Te da mi oprosti


za ono to po inim nesvjesno! ( H, ig )

87) DOVA KOJOM MOLIMO ZA ONOG


KOJI NAM SE ZAHVALI DOVOM
NA NA OJ HEDIJI ILI ATERIJALNOJ
POMO I ( SADAKI )

192.Ai a, Allah s njom zadovoljan bio, kazuje nam: "Jednom, kada je


Poslaniku bila poklonjena ovca, Poslanik se zahvalio rije ima:
"Dvostruko ti bio darovan!" - Kada se sluga Ai in vratio, ona ga upita:
" ta ka u?"

- On joj odgovori: "Rekli su": "Bareke-l-Lahu fikum!"- Neka vas


Allah blagoslovi! - Fe tekulu Ai etu - Ai a tada uzvrati: "Ve fihim
bareke-l-Lahu!" - Neka i njih Allah blagoslovi! - Uzvratimo im kako su
nam za eljeli, time e nagrada na a nama ostati. ( IS )

88) DOVA KOJOM SE OVJEK


OGRA UJE OD GATANJA

193."Allahumme la tajre ill tajruke ve la hajre illa hajruke ve la


ilahe gajruke!"

- Bo e moj, samo Ti budu nost poznaje , i nema dobra osim Tvoga.


Nema boga osim Tebe! ( U i se kada ujemo ili vidimo da to neko ini -
odre uje svoj pravac kretanja prema kretanju ptica, vjeruju i da mu ptice
donose dobro.) ( H, IS )
89)DOVA KADA SE PO E NA PUT
PRIJEVOZNIM SREDSTVOM
( NA JAHA OJ IVOTINJI ILI AUTOM
)

194."Bismi-l-Lah. El-hamdu li-l-Lah. Subhan e-l-lezi sehhare lena


haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le
munkalibun. El-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-
Lahi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhaneke-l-
Lahume inni zalemtu nefsi, fa-gfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube
illa Ente"

- S Allahovim imenom (polazim). Hvala Allahu. Slavljen neka je Onaj


Koji nam je omogu io ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni. Mi
se, doista, Gospodaru na em vra amo. Hvala Allahu, hvala Allahu, (i jo
jednom) hvala Allahu. Allah je najve i, Allah je najve i, Allah je najve i.
Neka si slavljen, Allahu. Zaista sam po inio nasilje prema sebi, zato -
oprosti mi. Jer, grijehe, zasigurno, ne opra ta niko drugi osim Tebe! (
D,T )

90) PUTNA DOVA ( DRUGA )

195."Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhane-l-lezi


sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina
le munkalibun. Allahumme inna nes eluke fi seferina haza el-birre,
ve-t-takva ve mine-l-'ameli ma terda. Allahumme hevvin 'alejna
seferena haza va-tvi' 'anna bu dehu. Allahumme Ente-s-Sahibu fi-s-
sefari v-l-halifetu fi-l-ehli. Allahumme inni e'uzu bike min va sai-s-
seferi ve keabeti-l-menzari ve su i-l-munkalebi fi-l-mali ve-l-ehli" - A
poslije povratka bi dodao: "Ajibune, ta ibune, 'abidune, li rabbina
hamidune"

- Allah je najve i, Allah je najve i, Allah je najve i. Neka je slavljen

Onaj Koji nam je omogu io ovo putovanje, a mi ga ne bismo bili

sposobni obaviti sami. Mi se, doista, Gospodaru na em vra amo. Allahu,

molimo Te da nas prati dobro na putu na em i odanost Tebi, a od na ih

djela samo ona kojima si Ti zadovoljan! Allahu, olak aj nam ovo

putovanje, a razdaljinu njegovu podno ljivom! Allahu, Ti si Gospodar na

putu i uvar u porodici, zato - za titi me od zamora i nesre a na putu, te

tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice! - A, kada se

povrati ku i s puta, prou i se ista dova i jo doda:

- Vra amo se i trajno kajemo, Allahu svome pobo ni i zahvalni! ( M )

91) DOVA - U I SE PRILIKOM ULASKA U


NEKO SELO ILI GRAD

196."Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb'i ve ma azlelne ve Rabbe-l-


eredine-s-seb'i ve ma aklelne ve Rabbe- - ejatini ve ma adlelne ve
Rabbe-r-rijahi ve ma zerejne : Es eluke hajre hazihi-l-karjeti ve
hajre ehliha ve hajre ma fiha, ve e'uzu bike min erriha ve erri
ehliha, ve erri ma fiha"

-Allahu, Gospodaru sedam nebesa i onoga to ona natkriljuju, Gospodaru


sedam Zemalja i onoga to one dr e, Gospodaru ejtana i onog koga su
oni zaveli, Gospodaru vjetrova i onog to oni nose, molim Te za dobrobit
ovog naselja i za dobrobit njegovih itelja, te za dobrobit svega to se u
njemu nalazi! Za titu Tvoju tra im od zla ovog naselja, te od zla njegovih
mje tana i svega onog to je u njemu! ( HA, IS, N )

92) DOVA - U I SE PRILIKOM ULASKA U


TR NICU / AR IJU

197."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. Lehu-l-mulku ve


lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve Huve Hajjun la jemutu. Bi jedihi-l-
hajru ve Huve 'ala kulli ej in Kadir"

- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu
pripada sva vlast i zahvalnost. On pro ivljava i usmr uje, i On je ivi,
Koji ne umire. U Njega je svako dobro i On je ponad svakog. ( T, HA )

93) DOVA - U I SE KADA UJEMO DA JE


IVOTINJA KIHNULA

198."Bismi-l-Lah"

- S Allahovim imenom. ( D )

94) DOVA - U I JE MUSAFIR ZA ONE


KOJI OSTAJU

199."Estevdi' ukumu-l-Lahe-l-lezi la tedi' u veda i'uhu"

- Ostavljam vas u amanet / na brigu Allahu, iji se amanet ne mo e


izgubiti! ( H, MA )

95) DOVE - U E IH MUSAFIRIMA ONI


KOJI OSTAJU
200."Estevdi' u-l-Lahe dineke, ve emaneteke ve havatime 'amelike"

- Allahu povjeravam vjeru tvoju, amanet / polog tvoj i zavr etke djela
tvojih.( H, T )

201."Zevvedeke-l-Lahu-t-takva ve gafere zenbeke ve jessere leke-l-


hajre hajsu ma kunte"

- Allah ti uve ao tvoju odanost Njemu, oprostio ti grijehe i olak ao ti


injenje dobrih djela gdje god da se na e ! ( T )

96) DOVA PRILIKOM USPINJANJA NA


BRDO
ILI PLANINU I SILASKA S NJIH

202.D abir, neka je Allah zadovoljan s njim, kazuje nam: - Kad bismo se
popeli na kakvu uzvi icu, prou ili bismo tekbir, a kad bismo se spustili s
nje, u ili bismo "Subhane-l-Lah"! ( B )

97) DOVA - U I JE MUSAFIR KOJI


PORANI NA PUT

203."Semi'a sami'un bi hamdi-l-Lahi ve husni belaihi 'alejna.


Rabbena sahibna ve efdil 'alejna a'izen bi-l-Lahi mine-n-nari"

- Neka uje / onaj koji slu a hvaljenje Allaha, d elle anuhu, neka nam
u ini lijepim (mogu e) neprilike! Gospodaru na , budi nam Pratiocem i
dobrotom nas Svojom obraduj! Allahu se utje emo pred vatrom
D ehennema! ( M )

98) DOVA - U I SE PRILIKOM


ZAUSTAVLJANJA
U NEKOM MJESTU NA PUTOVANJU
ILI KAKVOM DRUGOM PRISTANI TU

204."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min erri ma haleka"

- Pomo u Allahovih savr enih rije i utje em se protiv zla svega to je


stvorio! ( M )

99) DOVA - U I SE PO POVRATKU S


PUTA

205.Sin Omerov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje da je


Allahov Poslanik, nakon bitke ili obavljenog had a, u povratku na
svakom uzvi enju prou io ovu dovu: "Allahu ekber (3x) La ilahe ille-l-
Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve
'ala kulli ej in Kadir. Ajibune, Taibune, Abidune li Rabbina
hamidune. Sadeka-l-Lahu va'dehu ve nesare 'abdehu ve hezzeme-l-
azabe vahdehu"

- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu
pripada sva vlast i zahvalnost. On je mo niji iznad svega drugog.
Vra amo se i kajemo, obo avaju i na eg Gospodara i Allah je obistinio
Svoje obe anje, hvale i Ga, pomogao je Svoga roba i sve protivnike Sam
porazio! ( K )

100) KAKO E POSTUPITI ONAJ KOGA


ZADESI NE TO DRUGO
TO GA OBRADUJE ILI GA,
PAK, ONERASPOLO I
206.Poslanik bi, Allah mu se smilovao i spasio ga, kada bi mu se
dogodilo ne to emu bi se obradovao, izgovarao rije i: "El-hamdu li-l-
Lahi-l-lezi bi ni'metihi tetimmu-s-salihatu"

- Hvala Allahu, po ijoj se blagodati zbivaju dobri doga aji. A kada bi


mu se dogodilo ne to emu se ne bi radovao, izgovarao bi ovu dovu: "El-
hamdu li-l-Lahi' ala kulli halin"

- Hvala Allahu na svemu ( to daje)! ( IS, FJL )

101) VRIJEDNOST IZGOVARANJA


SALAVATA NA POSLANIKA,
sallallahu `alejhi we sellem

207.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Onoga ko


mene jednim salavatom spomene, Allah e deset puta spomenuti!" ( M )

208.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Ne


pretvarajte kabur moj u svetkovi te, nego salavatima me spominjite! Va i
salavati sti u do mene ma gdje da ih izgovorili." ( D, H )

209.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: " krtica je


onaj u ijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne
spomene! ( T, ig )

102) IRENJE SELAMA / ISLAMSKOG


POZDRAVA
210.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Ne ete u i
u D ennet dok ne budete vjerovali, a ne ete vjerovati dok se ne budete
me usobno voljeli! Ho ete li da vas uputim ka ne emu to e me u vama
uspostaviti ljubav, ako ga budete upra njavali? Nazivajte selam jedni
drugima!" ( M )

211.Kazao je Ammar, sin Jasirov, Allah zadovoljan bio s njim: "Ko


sjedini tri vrline obujmio je puninu vjerovanja: nepristrasnost prema sebi,
irenje selama me u svijetom, pomaganje siroma nih onda kada je i sam
potreban. ( B )

212.Abdullah, sin Omerov, neka je Allah zadovoljan njima dvojicom,


kazuje da je neki ovjek upitao Vjerovjesnika, Allah mu se smilovao i
mir mu podario: " ta se u islamu smatra me u najboljim djelima?"
Poslanik mu je odgovorio: "Hranom nahrani onoga kome je potrebna i
selam nazivaj onome koga poznaje i onom koga ne poznaje ! ( K )

103) KAKO POSTUPITI KADA SE UJE


PJEVANJE HOROZA
I REVANJE MAGARCA

213.Kada ujete horoza da kukuri e, molite Allaha za dobrote Njegovim


rije ima: "Allahumme inni es eluke min fadlike"

- jer pijetao je vidio meleka, a ako, pak, ujete revanje magarca -


prou ite: "E'uzu bi-l-Lahi" - jer magarac je spazio ejtana!(K )
104) KAKO POSTUPITI KADA SE UJE
ZAVIJANJE PASA NO U

214.Kada ujete zavijanje pasa i revanje magarca no u, prou ite: "E'uzu


bi-l-Lahi" - jer su te ivotinje spazile ono to mi ne mo emo vidjeti. (
D,H )

105) DOVA - U I SE ZA ONOGA KOGA SI


RU IO

215.Ebu - Hurejre pripovijeda da je uo Vjerovjesnika kako ka e:


"Allahu, kojeg god da sam vjernika grdio - pribli i ga time Sebi na Danu
sudnjem! ( K )

106) KAKO E POSTUPITI MUSLIMAN U


IJEM PRISUSTVU NEKO HVALI
DRUGOG MUSLIMANA

216.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Ako


neko od vas bude hvalio svoga prijatelja, neka obavezno ka e:
Ahsibuhu va-l-Lahu hasibuhu ve la uzzeki 'ala-l-Lahi ehada

- Ja ga znam takvog, a Allah najbolje zna o njemu. Nije mi nakana da


ikog precjenjujem iznad ocjene Bo ije. Ja samo iznosim svoje mi ljenje o
spomenutom. ( M )
107) DOVA KOJA SE U I IZME U
DESNOG UGLA KABE
I CRNOG KAMENA ( El-
had erul-esveda )

217.Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, vr e i tavaf oko


Kabe, u a e slijede u dovu izme u njenog desnog ugla i Crnog kamena:
"Rabbena atina fi-d-dunja hasenetenh ve fi-l-ahireti haseneten ve
kina 'azabe-n-nari"

- Gospodaru na , daj nam dobro na ovome svijetu i dobro na drugome


svijetu! Sa uvaj nas d ehenemske vatre! ( D, H, BG, F S )

108) DOVA KOJA SE U I PRILIKOM


BORAVKA NA SAFFI I MERVI

218.D abir nam, opisuju i Poslanikov had , prenosi slijede e: Po to bi se


pribli io Saffi, Poslanik bi prou io ajet: "inne-s-Safa ve-l-Mervete min
e' airi-l-Lahi"- Saffa i Merva su Allahova asna mjesta ... - Po eo je na
na in kako je Allah, d elle anuhu , po eo. Dakle, po eo bi od Saffe,
popev i se na nju, odakle mu je pogled dosezao do Bejtullaha, potom bi
upravio lice svoje prema Kibli, izgovoriv i: "La ilahe ille-l-Lahu va-l-
Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku,
ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in Kadirun, la ilahe ille-l-Lahe
vahdehu, end eze va'-dehu ve nesare' abdehu, ve hezeme-l-ahzabe
vahdehu!"

"Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu
pripada sva vlast i zahvalnost i On je ponad svega. Nema boga osim
Allaha Jedinoga, Koji obe anje Svoje ispuni i roba Svoga poma e, i sve
protivnike Sam porazi!" Potom bi Allahu dovu u inio, a onda bi to
ponavljao tri puta. A u drugom predanju se navodi da je to isto Poslanik
obavljao na Mervi. ( M )

109) DOVA KOJA SE U I NA AREFATU

219."Najbolja dova je ona koja se izgovara na dan Arefata, te najbolje


to sam ja u io i poslanici prije mene jeste: "La ilahe ille-l-Lahu
vahdehu la erike lehu Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala
kulli ej'in kadir"

- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu
pripada sva vlast i zahvalnost. On je iznad svega! ( T )

110) DOVA KOJA SE U I KOD


"ME 'ARIL-
HARAMA" - ASNOG HRAMA

220."Allahu ekber. La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike leh. Lehul-


mulku ve lehul-hamdu ve Huve 'ala kulli ej'in kadir."

Prenosi D abir, Allah bio zadovoljan s njim, da bi Poslanik uzjahao devu


zasje enog uha ( Kasvu ) i krenuo od Me 'aril-harama, te bi se upravio
prema Kibli i u io dove i izgovarao tekbire izgovaraju i: Nema boga
osim Allaha i On je Jedan Jedini... Tako bi stajao sve do pojave jakog
jutarnjeg rumenila, a pokrenuo bi se tek pred neposredni izlazak sunca.(
M)

111) IZGOVARANJE TEKBIRA


PRILIKOM
BACANJA KAMEN I A KOD OBREDA
KAMENOVANJA EJTANA

221.Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, prilikom


svakog od tri kamenovanja ejtana, kod svakog ba enog kamen i a
izgovorio bi tekbir, potom bi iskora io naprijed i prou io dovu okrenuv i
se prema Kibli podignutih ruku. Tako je postupao pri prvom i drugom
bacanju / d emreta. Prilikom tre eg kamenovanja, poslije svakog
ba enog kamen i a bi izgovorio tekbir i povukao se bez zaustavljanja. (
K)

112) IZGOVARANJE TEKBIRA


(PRILIKOM TAVAFA)
U RAZINI UGLA KABE U KOME
JE CRNI KAMEN

222.Vjerovjesnik je , Allah mu se smilovao i mir mu podario, obavljao


tavaf / obilazak oko Kabe / i na devi. Kad god bi stigao do ugla s Crnim
kamenom, upravio bi prema njemu svoj tap (ili to bi mu se na lo u
rukama) i izgovorio tekbir. ( B )

113) DOVA PROTIV NEPRIJATELJA

223."Allahumme Munzile-l-Kitabi, seri'u-l-hisabi ihzimi-l-ahzabe!


Allahumme, ihzimhum ve zelzilhum"

- Allahu, Dostavitelju Knjige, Koji brzo svi a ra une. Porazi


protivnike! Allahu, porazi ih sve i uzdrmaj ih (razori ih )! ( M )
114) DOVA - U I SE PRILIKOM STRAHA
OD NEKOGA (GRUPE ILI NARODA)

224."Allahumme-kfinihim bi ma i te"

- Allahu, zapretaj ih im Ti je volja! ( M )

115) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKO


MDIVLJENJA ( U ENJA )
ILI TAJANSTVENOG DOGA AJA

225."Subhane-l-Lah"

- Slavljen neka je Allah! ( K )

226.Ili, pak, ove rije i: "Allahu ekber"

- Allah je najve i! ( B, T, H )

116) POSTUPAK PRILIKOM RADOSNOG


DOGA AJA

227.Vjerovjesnik bi, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kada bi mu


se dogodilo ne to emu bi se radovao, spustio lice svoje na sed du,
zahvaljuju i Allahu, Blagodarovatelju Uzvi enom. ( SS - N, MA )

117) POSTUPAK KADA SE OSJETI BOL U


TIJELU

228.Stavi ruku na povr inu tijela gdje osje a bol, te izgovori triput:
"bismi-l-Lah" i sedam puta: "E'uzu bi-l-Lahi ve kudretihi min erri
ma ed idu ve uhaziru"

- Za titu tra im od Allaha i Njegove svemo i protiv zla koga nalazim i


kog se pla im! ( M )

118) POSTUPAK ONOGA KO SE PLA I DA


BI SVOJIM OKOM MOGAO URE I
NEKOGA

229.Ako vidite ne to kod svog brata, ne to pri njemu (kao ovjeku) ili
pak ne to to mu pripada, a to vas zadivljuje, zamolite Allaha da mu to
blagoslovi (Allahumme barik fihi), jer urok od o iju je, doista, istina! (
H, MA, MK )

119) RAZNOLIKOSTI DOBRIH DJELA


I LIJEPOG PONA ANJA

230. im nastupi mrak ili u ete u no , okupite svoju eljad u ku u, jer


ejtani u to doba izmile! A kad pro e sahat vremena od zalaska sunca,
dozvolite im izlazak! Zaklju ajte svoja vrata, spomenuv i ime Allahovo,
jer ejtan ne otvara zatvorena ( zaklju ana ) vrata! Pokrijte svoje posu e,
bilo im, spomenuv i Allahovo ime. Na kraju (pred spavanje) pogasite
svoja svjetla! (K)

120) NA IN NA KOJI MUHRIM


IZGOVARA
TELBIJJU PRILIKOM OBAVLJANJA
HAD A ILI UMRE

231."Lebbejke-l-Lahumme, lebbejke, lebbejke la erike leke,


lebbejke! Inne-l-hamde ve ni'mete leke ve-l-mulke, la erike leke"

- Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam se Tebi, Koji


ravnoga Sebi nema , odazivam! Doista, zahvalnost i sve blagodati Tebi
pripadaju, kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nema ! ( K )

121) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM


JEZOVITOG DOGA AJA

232."La ilahe ille-l-Lahu"

- Nema boga osim Allaha. ( K )

122) TA SE IZGOVARA KAD


NEVJERNIK KIHNE

233."Jehdikumu-l-Lahu ve juslihu balekum"

- Allah vas uputio i dobrim u inio va e srce (stanje)! ( T, H, D )


123) KAKO UZVRATITI INOVJERCIMA
NA POZDRAV

234.Iza selleme 'alejkum ehlu-l-Kitabi, fe kulu: "Ve alejkum!"

- Ako vas pozdrave sljedbenici nebeskih knjiga, uzvratite im rije ima: I


vama pozdrav! ( K )

124) POSTUPAK SAIMA / POSTA A


KADA GA NEKO GRDI

235. "Inni saimun, Inni simun"

- Ja postim, doista, ja postim! ( K )

125) TA SE IZGOVARA PRILIKOM


KLANJA IVOTINJE ILI KURBANA

236."Bismi-l-Lahi va-l-Lahu ekber. (Allahumme minke ve leke.)


Allahumme tekabbel minni"

- U ime Allaha, Allah je najve i! (Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi ga


darujem! ) Allahu moj, primi je od mene! ( M , BH )

126) DOVA - IZGOVARA SE RADI


ODBACIVANJA EJTANSKIH PAKOSTI
237."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati-l-leti la jud avizuhunne
berrun ve la fad irun, min erri ma haleka ve bere e ve zere e, ve min
erri ma jenzilu mine-s-semai i ve min erri ma ja'rud u fiha ve min
erri ma zere e fi-l-erdi ve min erri ma jahrud u minha ve min erri
fiteni-l-lejli ve-n-nehari ve min erri kulli tarikin illa tarikan jatruku
bi hajrin, ja Rahmanu"

- Pomo u Allahovih savr enih rije i, koje ne mo e prevazi i niti pobo ni


niti razvratnik, molim za titu pred zlom svega to je stvorio, proizveo ni
iz ega i umno io, od zla onog to s neba silazi i to se u nebo penje, od
zla onog to je po Zemlji rasuto ( iva bi a), to iz nje izlazi, od zla onog
to no iznjedruje i dan obdanjuje, kao i od zla no nog putnika, osim
onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom, o Svemilosni! ( H, IS )

127) TRA ENJE OPROSTA I POKAJANJE

238.Kazao je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: -


Tako mi Allaha, ja dnevno po sedamdeset puta i vi e zatra im oprosta od
Allaha i pokajem se na ( slijede i na in ): "Estagfiru-l-Lahe ve etubu
ilejhi". ( B )

239.A kazao je i ovo: "Ljudi, Allahu se pokajavajte, ta ja Mu se dnevno


pokajem i po stotinu puta!" ( M )

240.Tako er je kazao: "Onome ko izgovori - Es-tagfiru-l-Lahe-l-lezi la


ilahe illa Huve-l-Hajju-l-Kajjumu ve etubu ilejhi

- tra im oprosta od Allaha, osim Koga drugog boga nema, ivog i


Postojanog, i Njemu se kajem. Allah e mu oprostiti, ak da je i pred
velikom vojskom utekao!" ( D, T, HA )
241.Zatim je kazao, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "U
najneposrednijoj blizini Gospodara Svoga, sluga Njegov nalazi se u
posljednjem dijelu no i. Zbog toga, ako si ikako u mogu nosti biti me u
onima koji te trenutke provode u spominjanju Allaha - pa, budi!"
(T,N,HA )

242. Rekao je i ovo, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Abd (Rob)


je najbli i Rabbu svome u momentu obavljanja sed de - zbog toga
umnogostru ite svoje dove!" ( M )

243.Pripovijeda nam El-Ugar el-Muzni da je Allahov Poslanik kazao:


"Doista, srce mi ponekad natkrije ( obuzme ) sehva (zaborav), zbog
ega ja izgovaram dove oprosta i pokajanja i po stotinu puta na dan." ( M
)

128) VRLINE / FADILETI IZGOVARANJA


:
"SUBHANE-L-LAH, EL-HAMDU LI-L-
LAH, LA ILAHE ILLE-L-LAHU,ALLAHU
EKBER"

1.Ebu - Hurejre saop ava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov


Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: "La ilahe ille-l-
Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve
ala kulli ej in Kadir"

- Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga
nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega -
dnevno po stotinu puta, vrijedit e mu kao da je oslobodio deset robova,
bit e mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hr avih, a bit e
i toga dana za ti en od ejtana sve dok no ne nastupi. Osim toga, niko ne
mo e u initi ne to vrednije od toga osim onog koji vi e puta izgovori ove
rije i! ( K )

2.Zatim ko bude izgovorio: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi"- Neka je


slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit e mu skinuti
(umanjeni) grijesi makar da su veli ine morske pjene! ( K )

3.Ebu - Hurejre saop ava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov


Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekao: - Onaj ko ujutro
i uve er izgovara rije i: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" - Neka je
slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, zna it e da je na
Sudnjem danu pristupio s najvi om vrijedno u. Ravan mu je ili vi e
posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili vi e od toga! ( M )

4.Ebu - Ejjub el-Ensarija saop ava da je Allahov Poslanik, Allah mu se


smilovao i mir mu podario, kazao: - Ko izgovori deset puta "La ilahe
ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve
Huve 'ala kulli ej in Kadir ('a ere merarin, kane kemen e'ateka erbe
'ate enfusin min veledi Isma'ile)"

- Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu
pripada sva vlast i zahvalnost! On je ponad svega - vrijedno mu je koliko
da je oslobodio ropstva etiri potomka Ismaila, a.s.! ( K )

5.Ebu - Hurejre saop ava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov


Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Dvije su rije i
(sintagme) lahke na jeziku, te ke na Vagi (Allahovoj) i drage
Svemilosnom: " Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi, Subhane-l-Lahi-
l-'azim" - Slavljen neka je Allah i hvaljen neka je, Slavljen da si,
Uzvi eni Allahu! ( K )

6.Ebu - Hurejre saop ava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov


Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario kazao: - Dra e mi je
izgovoriti rije i "Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-
Lahu va-l-Lahu ekber"

- Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je
najve i nego sve ono to sunce obasja! ( M )

7."Da li bi nekom od vas bilo te ko da svaki dan zaradi hiljadu dobrih


djela?" - Jedan od prisutnih upita ga: "Na koji na in bi to neko od nas
mogao u initi?" Poslanik mu odgovori: - Izgovori stotinu puta rije
"Subhana-l-Lah..."- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala, zaslu it
e hiljadu dobrih djela ili e ti biti pobrisano hiljadu ru nih, koje si
po inio! (M)

8.D abir saop ava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir


mu podario, kazao: - Za onog koji izgovori "Subhana-l-Lahi-l-'azim ve
bi hamdihi" - Slavljen neka je Uzvi eni Allah i neka Mu je hvala - bit e
u D ennetu zasa ena palma! ( T, HA )

9.Abdullah, sin Kajsov, saop ava da je Allahov Poslanik, Allah mu se


smilovao i mir mu podario, upitao ga: - Da li bi elio, Abdullahu, sine
Kajsov, da te uputim ka jednoj od d enetskih riznica? Odgovorih mu: -
Kako da ne bih, Allahov Poslani e?! A on kaza: - Izgovaraj rije i "La
havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - Nema pomo i niti mo i mimo
Allaha! ( K )

10.Allahu su najdra e etiri rije i: "Subhane-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-


Lahi, ve la ilahe ille-l-Lahu, va-l-Lahu ekber" - Slavljen neka je Allah,
hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je najve i. Ne e ti koditi da
po ne s bilo kojom od njih. I ne zovite svoje dijete Jesar, Rebah, Ned ih,
niti Efleh nego e kazati: "Je li on tu?", a on, ipak, ne bude pa e
uzvratiti: "Nije!" (M)

11.Sa'd, sin Ebu - Vekasov, pripovijeda da je neki beduin obratio se


Poslaniku, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekav i mu: - Pou i
me ne emu to u izgovarati! Poslanik mu kaza: - Izgovaraj: "La ilahe
illa-l-Lahu vahdehu la erike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu
li-l-Lahi kesiren. Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine. La havle ve la
kuvvete illa bi-l-Lahi-l-'Azizi-l-Hakim!"

- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Allah je
najve i veli inom; Hvala Allahu mnogo puta; Neka je slavljen Allah,
Gospodar svjetova; Nema pomo i niti mo i mimo Allaha Mo nog i
Mudrog! Nato e beduin: - Ove rije i su za Gospodara moga, a koje su
za mene (moje dobro)? Poslanik mu kaza: - Izgovaraj "Allahumma-gfir
li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni"

- Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu


mi daj! ( M )

12.D abir, sin Abdullahov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom,


saop ava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario,
kazao: Najbolja je dova "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu, a najbolji
spomen Allaha je "La ilahe illa-l-Lahu" Nema boga osim Allaha! (
T, MA, HA )

13.Trajno vrijedne rije i su: "Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve


la ilahe illa-l-Lahu, va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-
l-Lahi"

- Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga osim Allaha i


On je najve i. Nema pomo i niti mo i mimo Allaha! ( H )
129) NA IN NA KOJI JE POSLANIK
SLAVIO
ALLAHA

14.Abdullah, sin Amrov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje


: - Gledao sam Allahovog Poslanika, Allah mu se smilovao i mir mu
podario, kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori "Subhana-l-
Lah". ( DT, A )

Smiluj se, Allahu, mir podari i blagoslovi Vjerovjesnika na eg


Muhammeda, te porodici njegovoj i svim ashabima! AMIN