Akida

Islamsko vjerovanje 1 dio

Hvala i Zahvala pripadaju Allahu   Gospodaru svih svjetova i neka je Selam i salavat na Njegovog miljenika Muhammeda na n gv čsu ooi , an gv ahb i se n kjg sj e j ou an prd u n j oe sae v oe o a le e c e i id do Sudnjeg dana. P š vn baoi et , ot ai ioi r s v aa o ot aa r o ć sse pš vn čac pe t lvm r o t daj vm nkl o ršrs Šr t e kdm jMu' i U e . a eo k bouia e 's aae i i i k a e sb b m j a n r O m h a oe u em d s zham si poeoi a d a n pčt žl o a e avl o v rf r i k i i m s m d et um deeba A dr h aun vl oun ut ln i k r er r u bur m n a ekdšo s p ei r o s t a i uj m č t (os teat si i rg paa i jo i oor ei ii š e i u r h dui r ) d l č ba n sm t č ok h v em n đ m tekstovima za ove skripte, azt žl od peoui ooet s v si oi kj s am em a r rč i i p m v ete v n o u ko m m i žl iio isr ng nn it et a v Šra k m dea en č t i a o zaj s dn m si e jsi er . j sg p v a u i h it h s N pm n m d ć j a d s dstava ostvarenih ao i e o a e e n i r j d o e d tbco oe ki e i ut ln e 'so aae i Mu' ir ui m v sr tb i s p e Šr t j kdm j sb si j p t uj i k a i a i U e , dui i ć b i pt b e z pki n t šoa b m j a rg d e i uo eln a or aj r kv n r o t r j v e o š m aji dvt e vh Išaa. t pn u ae k srenalh a a s l

Aktivna Islamska Omladina Linz

UVOD
Islamsko vjerovanje Akida 1 Islamsko vjerovanje Akida 2

Hvala i zahvala pripad Al udeea uu sl aie m a lh žlš’ h,a vt sl a l n a a na Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a zatim: Pi sean sm m pčt oenš aae i m vm re vg a a o oe u v ae kdm j i a j k e s an žl ot l dboolu j j t o sne Al oo r čo em o u ordšc,e e o d unt lhvg d i p i r a a Poslanika sallallahu alejhi ve sellem š m žm v jizs čj , t oe o i e i l a o dt u a kd m j dšoSfa r ilh ah iea d žld ui d aa u e oa a n a jl u nu r o a e a č i a v d aa k i s d a e 'so nn . lhv ol i sllh a j v slm t i šr t zaj Al o P s n aaau lh e ee ur i k a e a a k ll ei l je rekao: ' or dšo o io t ž zaj ' ' bo oa, tkj r i nn ! Dakle, od sunneta je D i aš e' d s pžldboola t vm j m žl ou m l Al u a e oe ordšc,e a e i em z o u lh i i i b a deea uu a a dde e kt oo e ae po k i a e žlš’ h d nm an br eu vm nšm rj t d s l n e eu ksi šiiud e č t ii r n šr t o zaj a zt an e i j r zi io s a o e 's nn , am ž s pv i k a e i čst ovm n oai ooa u i em d bdt nsen i eta im a a db u vg pt žl o a ue aldi r a i e j c Allaoi ps n a j kž Al o P s n sllh a j v hv ol i ,e ae lhv ol i aaau lh e h ak r a a k ll ei sellem: ' čn cs nsen i l hv ps n a' ' ej iu aldi Al oi ol i . U a j c a h a k' Nasljednici Allahovih poslanika su sa dva aspekta: sa aspekta t žn zaj i aapk peoej t zaj j s t r i r ej nn s set r šn o nn ,e u o a l a a a a n a g a r di Alhv ps n iD k , ut sazdć Al oi ps n aj l oi ol i. al sšnk aaa lhv ol i e a ac e i a h ak b a peoej ds v aj i oj n vn l d a Al oe i r šn , ot ln l n e aj e b šj aj j i a a e um lhv a deea uuO j e O as a pv č z sbm vl esvb i žlš’ h b v. v t r ol i a oo ek eae l n a v a i ngaem đt ,a ie o j dš ps jor ei v ti kao i ar , eu m d b s d n h ol ot e de n uj d i i o o đ e or eidb kjs m r u ai roo e o čšr t o nn de n aai o e oa nćpi nm k uie 's zaj đ i j i k a e da bi ga prenosio i da bi dobio te nagrade i sevabe. Ako se ti uvjeti ne nđ pi a aoos dn od i dud m ž b i uln au r nm v j ej vj l rgj oe i gb ej e e e i e t j e vremena i umjesto da dobijemo nagradu i svb z ooš s d o eae a n t j i o em od ibr i oit d o s, o m ž d nskš id zt vj e oa m v r i e t oe a a ot um a a a o dobijemo neke grijehe.

r i ra i o eia av esoi n m i oo s,i d s a o i' l žl z kki kpn aj l hl t b o a e d ju i j m r e i oi l r i b o o j o s kjnršv čv kv n e . a š kž a o i kj bl t o a aa oj oe it K o t ae d l o ei a u e je o Al deea uu ' Mi e opiui d l an hv kj su lh žlš’ h:' ćm r t t ji j oi o a l n I s p i em i m a ui l i u pa i ppo i pe oi. či ni rh ee h rt ri v t' '(El-Furkan, 23.ajet)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hd u kž:' a j pv čv k s kj ć b ipt ln ai ae ' e ri oj a o m e i o a ea s D e i t pj deenm k vt i eu s l i čn k o jt ž zaj p žhne sa a a z đ ot i uej kj er i nn ,a r m ah a i ao e ć dćpe Al adeeanh, O ć g ui t ' o kg s e oi rd l h žlš’uu a n e a p a :Z g oa i a l ti b t ž t zaj , ao ć rć ' o Tb m j opdr. a On r i o nn ? ao e n e ei Z g ee o G soau, : b ' zan gv n je š j žl s t zaj , ać m rć Al n j oe ie it e eo a i nn m p e u ei l h e jt a i m e a s . "l a s t ž st zaj d b s rk d sue,e e .t S go i r i io nn a ie el a i čn t ć v. a : , ao e o b iu ee os Al uo t a n luovčnd D eenm i i, tčm e l h d o , a i due o žhne a t j a g c bčn n g. ae u j a' e ' K ž Al o P s n sllh a j v slm ''Ko bude ae lhv ol i aaau lh e ee : a a k ll ei l t ž zaj kj s t žAl oozdvlt , bd g t ž r i nn o m e r i l hv aoo s o a ue a r i ao e i a a jv ao radi neke dunjal k kr tn Sdj dn nć oji n mr u e oii a un m au ee s ti i is č s e et i D ent ' žne . a' O o i i ka a ao ea ro a aa na vm r ei v b b a r k npm n pv nm , od i a aa ć l t d p a t u o m kž U v ei' pmn ,pm n ć kr ti o ju kj ae zi n ' o i i o ea e oii e e š :O jo st vjernicima.'' (Ed-Dariat, 55. ajet)

UVJETI ZA STICANJE ZNANJA 1. Ihlas (iskrenost u nijjetu) Pv inj ži o ujaj i a (keot u n e i ri a an i d v t e h s i r s v j e l s n ) it ju nm j aj t n e s i č š b g m g nrši i d s e išn o it b o i t i a ol a i b o a e e e g ja l m o o ut l Islamsko vjerovanje Akida 3

U ej i ukj eul nm pč ji ai m "Doista se čn c s n g g vo oi a hd o : a i a nl s d l venj pe a ie …" ja rdu rm n ju Muttefekun alejhi e u jt 2. Takvaluk (bogobojaznost) D uiuj kj j t oe b a,j bgbj ns ko rg v t o e a đr in e ooo zot rz e i k t a č j jooa t jAl deea uunr i i s v ajooa i e e ng š e lh žlš’ h a d ot ln ng nn o a l n eo aj e Islamsko vjerovanje Akida 4

š j O zbai K ž Al deea uu ' o es Al ai t e n ar o ae lh žlš’ h:' j e l h o n. a l n …b t a Al ć vs oui.(El-Bekara, 282. ajet), l h e a pdči a t' '

t oe kž Al deea uu ''O vjernici, ako se budete Allaha a đr ae lh žlš’ h: k a l n bj i n e a soonsdrvtp ćtii o nii m ć o l O ć vm psbot aoa a e sn d e t e oi a, i e tu sn rastaviti i preko run ps pk vš ć pei orstvm –A ži ot aa ai e rć i potia . h u h i Allahova dobrota je neizmjerna.'' (El-Anfal, 29.ajet),

onso ać vm sjl kj ćtm ćj n r t ltii o don dte a v t o m e oia o a a jisn d eo i e s s va tu zablude. Taej zaj uo k n bd po aobgbj nšui r n nn , kl o e ue rt n ooo zoć ž e a i k a radom, t ot ln m ooaš s nui aj l e unj aj e s v aj ng t e ač d e o , a n m aj e o š m e s čj jgb ejve eaa oe i pn gr o t at m ž l a e uln r n, m ž b i uo oe d o ,j oe u u j e m t g . b ič j j ooaš ć čv k ovs u vt . i i e e ng t e oj a det t nn o e i a u Miu nšm r ae saonvo ž o v a ooez kj s t d d s uej i vkdenm i t i m n a o e v i a u čn c vu đ e r a, m đt , n usšn sk ia asm orj u sm j pe eu m oi ut i l u s m a o c u , a o e r i i i l nj d l d api zj l o i an hs n m ž r i as uej i j i r au o m z j e e oe e d u čn c um k u š i ć a. N k nj nvi s a i ia a ens vopekč i ab ae ee a son e t r z s m j ot n r au zoiz, o j vi l d a s l p kk od d pt n hdđ d popre ia aa n dž a ao na a u m j oe o rse ta s m , oi r e i it l e mjesta odakle se govori o islamu itd. Dakle, ovo znanje i bereket od čv k nm nvoosaj ugih i reej a v zaj n oj a e i n dt n j ree gišn , oo nn e e o r u j j e e m ž db i nj ogiš koš r ei a V k i D e a oe oi oa k rei a t e m m ai b žr h t j, o č ' n r i a uŠfi a j uiozš n m ž d ui n š m j m m a j kd e p a at e oe a č a t u e i t o , o odgovorio: ' ak j Al oosjl aAl oosjl n m ž ' ua e l hv v t , l hv v t e oe N a eo a eo db i gj n . D k , m ko uei i t žei Al oa oi r ši' al t e k' e i a čn i r il lhv c a tj a Islamsko vjerovanje Akida 5

deea uu sjl n s im sb dzo t n nj aj n žlš’ h v t e m j o ei ovli i a n , i l n ea e i m e najsitnije grijehe i ne smijemo te grijehe o a vžvt j kž m l aaa,e au o i r selefi: ' e l au o o k jm lgih o č i ng g dj t ' g dj t klo e a re kj i š eo l a u o N e i i j i n, e kloj vl O a pe aK m č i t gih' se pripazimo o k e ek nj rm o e i š a re. Pa i i n j j ' gih kjs m l a o čv k m g ovs u ek fn,a a rea o u a, kj oj a ou det vl u i up d j i i i e i i t onda padne na njemu. 3. Sabur (strpljenje) Tei v tesp ej ( br A š j t sbr Sbre r uj j t ln s u) ć e r j e a . t e o au? au j a nm nvotz sao oo kj nš žl b o d s r io e i ns a vkg ng o et e, i a e a o i o i l d dn l k i ai t i s a m , a aoj t od z čv k uju i l h e k t r a p kk e e na a oj a a č m i rs m v i k e v ri kjžld nui lhv deea uuv r. al pt j n a o e a ač Al ou žlš’ h j u D k , u e k i i a l n e e t žn zaj pt bj z vl i sbrm j o n en a r ej nn o eu a ek auo ,e n i i l a a a r e im r j m o j ns vn npo v t ptj t a ipt bj z sbrm i e ot a, art a u e e k o eu a auo d a i j ž r e sm sv dvn m uleot a t kćm i i aim kdj a oal aaj a e insm , e oa a suca a a e j i š t j čv ku oa i . s un n oo pt čv km r zl i oj m r t I i ro a vm u oj e n d g u e oa a ži ot vl a jaso vim ,oa,i ezr l,v t čv k oa ek d l vj re envcž c,da j seo oj m r i e; e j v ve e zl i d b psgocjA obdm i ivlž o p enš a ži a i ot a i. k ue o š t a i t i ai ot i l ča i v o s h pe on a o s ns r eludbu v j ćm lee r j e r hdi kj u a pe k t k i t i or, i e e o ip pi e dt j m r po ovom pitaj N k o n hčkn ui a nva a u j d b n . ei d j a i m l oc d pt u a i u i s i u nui, eob p še r ai s t e i m t a aob s s ls ačing i j k pe zit i k o e r kk ie r ia l e l l on l a e nk uej o d b i o pei sm j a hd .m m B hr ei čn km a im n r o a o e n ai I a ua , m a n d s i Muslim, Ahmed i drugi imami su prelazili hiljade kilometara da bi nš j nguej akjzaj a hd o Al oaP s n a al e o čn k o n e n ai d lhv ol i i d a i d s a ak sllh a j v slm d b g člo n g,zpm i, t pt aaau lh e ee , a i a u d j a aa tiaa u ll ei l i e l j n e i n a j ns vn t ptu oii u sj aaj ooa i b i l e ot a ia u s krti ov žvn ng j o m o d a j sl e u š za .S o i u uei i a aB hr da je znao ustajati t nj pm n čn i m m ua o u j c ije nvč p pt et u , pliv eu zp a nš š m n u aee o e aspt uatsić iai t et t u a m n a i j si o o pdeusuo hd a čki o j saa r m ša j onui an n d ai , a dk e pvo a ij e ac i s z lo hd i a oo č e e ai aim i nm i s bv s m . A očm m t r m ša ounš dn ai oi a a e u i o a ij z lm ai ai m m nć , m imamo sve uvjete: svjetlo, grijanje, sveske, stolove itd. Pojedini od uej aso i ud s gd n t ši ee kd hm , a sd čn k pm n a u oi j r i dst i e a ko aa a j še ol a r kdb m r ld s oz gd udn pt ši ee km r a a i i e i a m a oi aa o oi dst a k. k n r l a a Islamsko vjerovanje Akida 6

Z ai et s bln,ao a , m t š oh j e oen nčnš i o čo j m l a ir i ia i pt ismo o m i k o o m ld zadovoljni. N vs ćm vm j a pi j ;i a H f B k ji aet e o a e n r e m m a z ai b d m r i j n Mal kjjb ' a z pn e i o jnp a kj u' se' h d o e i ' f Š ai' kj e ai o n g ' nd e i oH i j' i s i Mu ' vć o io ee kj e i a aA m d,dk j t ž zaj eu d s i n n g m m tm i h ea o e r i nn ao e godinama je jeo listove kupusa koji se bace na pijaci. Kad je preselio iŠ ai u r d s s t s i a o A m dm i a d j a č z pn e I k a e r n am m m h eo d o n g ui j a ee e , nšoj i a aA m d ui uej T dšj v dr ezbai aa e m m h ea s šn . aan l a j ar o k u i a n i a uA m d d pi oia ui dei m j kći rvrn m m h eu a r a s m or o u e un pi o, o č l d t Hafiz se dosjetio jedne varke kako da iskoristi znanje imama A m d. b č b s uoj upoj a sai a j i oi ua h eaO l i ie d ć rs k ivk dn e š kco ao e a a n va i a a h eap kdb o i šoo b zt ž hd i a r a m m A m d, a a i n z a n i a ai ai l t a r o si š o zaj iaoj r i saonvo t j n t nč nui t d nn t e a o vkden,e e a a ai ač a a k d j n o puno od imama Ahmeda. Dakle, upro t eš i a oi a eujez uej i ks o m t m m d l v t a čn o en e e t žn zaj m s n ooiaa oo t , eot š oso r ej nn i e e krt m d o ng r i vj a e a šv g om e vrijeme uzalud. Mo m Al a deea uu d ns osri i ao , l o lh žlš’ h a a pkb h sm i a l n l sbrm i ooo zoć,ed uns bc vl ubi kk d auo bgbj nšu t a a uai ek r u ao a a i g pristupimo oo vl o d l kj s opčl t d nsnui vm ekm ju o g m oe,e a a ač i e e i oo š ć nm krtiO j kdr a oui , nj T j o s nm t e a oii, n e aa d t č iO e a kj e o st n i oai nš dvm ie a ng n i oi e Nea dz a ai oa a nm sae i m ćbz j . v m t g N s v e os oi ka i npm nm ouej zaji at i m a v r k ao ea a čn nn ać m tm u a zš uei t b sbrPi sea j j t žn zaj vl i at čn u r a au. re vg,e e r ej nn ek o k e j r a e a i ibadet, a svaki ibadet potrebuje za saburom. Svaki ibadet u sebi sdž t ou pt kć i euvs oaee(o čv km ž ar e b, o šou nk ru bvz kj oj oe i g e t u e i r t. ua oj oaei a aauu om r, pš n i . z ž i D š čv kv t k r t k, d ou out j t , d a) e ž hl au d a ibadet j spo no t a D k , oj oag dš sr čv d e urt d o . al čv kv a ua pj aa a a g e e e bd sbri S eš j i dt r n i n vćm s pn kd ue aulv v t e b e ve i i a ee t eu o j. o a dj e Al a žlš’uu v e a r nji eu ar u a z n g, lh deea h i i g ve u vć nga dj a j a a l n š d e d e e sej t edš ngvri an g, v s v eo m , dija itd. v e e uu aooi n j a se e i t a ob ž t e š i Taej zaj j j a o nj ć i dt j n o s a kj r n nn e e n d a ei b e ,e a d t r o ž e a d v h a a d vi a nj š pi i v Al udeea uu izt r l ačv kv a i r laa lh žlš’ h, i o a o oj oa v e bž a l n g zg e dš b ž o n g. r ej zaj kj n sj i jo j ppt ua j i d j a Ta n nn o e le d l e ou e e ž e a e id e , Islamsko vjerovanje Akida 7

drveta koje ne daje plodove ili poput onoga koji kopa rupu u vodi. S ai j, ai saas a kj s nuir ad s srvd u vk a thd , vk t r o e ač t b a e poee e s v a e pas, po vo i a re pvdm t aP aos čv kbj r u u rt nm m gih ooo o . a k e oj o k i j g e i Al adeea uu nć dzo td nui et ad s zt lh žlš’ h, ee ovli a ač nš , a e am a l n i o i okrene od toga. Ako to uradi onda se nalazi u velikoj opasnosti i bl m jd ot i vj u i a e č o e u e a s v oapt d n ui j a . Aš r ilh ah j v jaj ngčv k kk t ž i a jl u na e i e e o oj a ao r i a d aa dl d e a zaj uit d s i . eu m n gv bdt i pt n i a j nn , č r iet , đt , j o i en e o u,m o e e ,u dm i e a j p pout konri a ua al , a uj r l 't j soo ? rps , a p.m ržn h k p m e e a 'a e t m a a k :Š b S ulš oae rt sb kdAl a žlš’uu' al oa kp a dkz po v ee o lh deea h! D k , nj j i a l n ' e k sul šr t ozaj ui a aog n srvd upas o kp a e 's nn , č g, k a e pooi r u j i k a e k skuplja dokaze protiv sebe na Sudnjem danu. I e a o ong t zajpt bjiaršn m t o t n sm t eo o nn o eu z t ej ,a š , e r e o e k o ćm pdči ngk n zai š ćm ovatooak j e o oui oo o e n l t e o dr i ng o e t io ti sr u,uooi ooa k j u nm r,t o š ćm l d ke o pzri ng o e n t ea a t eo je u k o u pdčvtoo e t n za .z v oi r l a al čj o a ouaa nm š e nj I si v a o zk uu m d i o u h h zg j e t žn zajn e i a j ns vo d t žn znanja nije stvar r ej nn i n l e ot n, ar ej a e a j m o d a a e kj m ž r i sao j r ls od j npon d čv kbd o oe a t vk,e e im a e ehdo a oj ue u di r k e j , d čn čr, as pi j unl em oeooi kk b a ol a, vs d e rn m a z ng sb e ao i k u t e a n m god s ns s i uej akj g čkj n pt t žn oa a e oi a s šn m o a ea a u r ej k i a u u a a znanja. Obzirom da je vrijednost znanja neprocjenjiva, kako za j i u t oi a o p t a di , rzt š t j i a ten e n ,a z km l zj n u ko o t a e n u č a dk k e e c o dk i se šjnn ot l čv k kj t ž zaj ng, oii v v, ea e s v a oj a o r i nn eo krt se t aj e ia e s m t ekk b čv k ovaoo ooapt kk b m g e d ao i oj a dr i d vg u , ao i u a o e t a omrzio i sl., jer je znanje svjetlost i vatra. Svjetlost koja osvjetljava t i šjnv slk i a az n gv šbeiuas akj m n eaoi p t vt a j oe uh l vt o e t h ei r e k v a pi e a oj u R z g e aš j zajj ooan p šjn, r r čv k. al j t t e nn a pso o eaa pm e o jo e k t p n dzo aad s ooši tr l d o t ai lU j nj a e ovlv a e n i ij a j e d o j r e u g s . e o d predaji st i aj j a uej t i eauo h j upbžj a o d e e n čn k e šjn d ia oon k. j d a ž t ld a O a pea i a so sk u nšm ž o ,j j m ot v r j m vj l u da u i ae i t e e nš o vu r v pbžj a o s uzb d i rg ovd z sbm T m žm oon k kj u al i due doe a oo . o oe o a i u v ji pza m hd ukdj ui dvdst ee l d dšo i e u ont ai a e b a eeee dvtj i oa dt o s c u kod poon k d g p aš d r i d lz n g i j ou bžj a a a i t a a i a i a j a n gv a t a d e e Islamsko vjerovanje Akida 8

sucups jr šn , a uj oa uso nzaj ogvr i ai ot ij ej p m e vj vm enn dooi t j o e e u o d n ps jr šn ,e e n g ui a am o šod uej a a e ot ij ej t ji j a b , zt ta o čn k i o e e e o i i a pitao ga isto pitanje, a on mu je odgovorio znanjem, rekvi ud aš m a i ut iu e l , d s dbij i t oui t b, t e u d u t zm j gj u orl d ia e u e u m č ie u ii m n v m do j ejz n gv rb m a r šn a j o pol . e e e e Mnš oj hd akj gvr ovidot uej and ot e ai o ooe rens čn k a v s i j i a pbžj o . j nm o n hs kž d j pens am nd oon km U e o d j e ae a e r ot l a a a d i d i pbžj o , a pe oon km ko r a dnost Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nad njaim ahb a a u hd u kj b j iTr i s kž: a l j sai , s bi m ai o g ie i z e ae s e lž m i ' rdot čn k ndpbžj o j kopens Snand ' ens uej a a oon km e a rdot uc a P a a ostalim zvjezdama.'' K ž Al o P s n sllh a j v ae lhv ol i aaau lh e a a k ll ei sellem: ''Ko se upu pt t žn zaj Al ć m o ka pt t u m r ej nn , l h e u l št u i e a a a a a i d D ent' o žne . a' O i š s okzln e a b cj a a pel i oi a v t m aa i nm i i d vs r a m d m o ij o l pš vsr tr o p d kžt ooj t k, art , ee s od a a j a , a a ae v e e o npo v žll m a se m e š i ji vam predstavimo realnu sliku i da vas upoznamo kako to izgleda, te da ovo sjedenje ne bude gubljenje vremena. Mo m Al a žlš’uud s ooii oo ooa d l o lh deea h a e krt i a l n sm d vg i a ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na Sudnjem danu. O Š I V DUA I U PT U O KD 1. Definicija akide Akida je vjerovanje u skup gajb stvari, koje su nam nr ee a đn e d v rj oun h čroi er e n, a š j v rvn u a ju m e e j , vs bz zr o ko t e j oaj i t e v o e e Al am l eps n eS djdn t Rj ai zai et š lh, e k,ol i , un a i . ič k a nčnš t a e ak i d e d o o s us upi a bzsm j s pt n uj ej . ak o e r r vt e u n , a o ui b đn m N ua c h a e p m e e ai bv s dkz aj v r i uj ej ko šra k i k i ai e oai n m j s h b đn rz e 'se d v e ek e a it r u se oaeŠr t i oaiuonvn kj a e n gai a m k dkz. e 's dkz s so a o m s oa r , z i k a i d a pt s oa uvšu n r u si dkz a Meu m o m e n čr j a a m k o će z m oai . đt , m i sebn i oo ra u rm j i oar pr iaa u nš o ldei nvt i s po in i vja oe zpl m ot j c aj el s d i v zabluda. Njihova osnova bila je nauka ilmul-kelam. 2. Druga imena ove nauke a) Iman Islamsko vjerovanje Akida 9

T j zo t aš ai j t i a. o e bg o t k a e e m n ''Oni koji vjeruju u g o d s gajb.'' (El-Bekare, 3. ajet)

Osnova ove nauke je predanost, pokornost i bezrezervno pi a n ooa t jvzn z v r. r vt j ng š e eao a j u h ae o e b) Tevhid Z t š jt h sšn (a an i i izo otk ai . a t ee i ut a nj ži d ) i r s t k e o o vd i v j o v aa d Jru ičt h a lih iaa) a dv, in g r t ote e s reie i ( l ellh ko ro az j a a u s l j v d a a ll e s a grane. c) Usulud-Din (temelji vjere). d) Es-Sunne O are s krt u m oi kn kt aizaej a v ič e oii j s ng m ot sm e i nčn m . i O š zaej S ne j ž o ipas Al oo P s n a pt nčn unt e i t r a lhvg ol i e e a v k a ak sallallahu alejhi ve sellem do najsitnijih detalja. Dakle, sve ono i tn ian. a i i d j oa uu rj t d čv kbd n a o j o N j t j i e nj nt n ,j a oj ue a j v bni o a i . e oo en čm j b Al o P s n sllh a j v slm nm a e u e i lhv ol i aaau lh e ee o a a k ll ei l Novotari akidu nazivaju ilmul-kelam (nauka o govoru ). Oni sami za sb kž d i čvj gvrlnuuogvr. n j kdsl a ee au a z aa oo i ak u u i oou O a e o e f e bila nepoznata, a kada se pojavila svi su je imami, a i kasniji ispravni uej ikikvl zt š j oao oi va nvt čn c ri a, a t e n t ra r a oo a to i o o v l t arijama, zb dm isr ln m uai . v nun ii u al a a i i j j a k iO i ači (m l u k ve i d c l -kelama) su pkšvld u d e ii aj i ij i iam šaj fooa ouaa a j i č tvh iz šo n r ij a i zf i en s m l t e z ln l . T k jdš d m j ajii ial eAnkn sn nm n t ao e ol o išn sn zb d. ao ii e a ia o e a te u te š duooi zb d. iugek zpdj i aiar ei, o rg s al e U s r u aaa nšsve n ikj m u t š u m c i pkšvj d oj i ia i e or i ,lko t jt b o 0 ouaa a b d es m dm kaj i a š eo i 5. u en l tu i o l 60.-t gd kds gvro 'l jioš i o ui m ' s,t i o. a e ooi : s m es t km n a , l š h l Ia t o z i. o j saaozb d. oj iodt d nk čkkž d j ia e vkk al a T e š o e a ei a au a e s m u l l l sekularizam. 3Poiuejai . rp čn k e s a d O aeasao m klf ( r t i uo e ai psba bvz vkg uee š i s pnlt soon la e' k a jn ooajd son ai i a pza lh deea uu sb)e a pza k u d son Al a žlš’ h. d a l n Islamsko vjerovanje Akida 10

K ž Al deea uu''Znaj da nema boga osim ae lh žlš’ h: a l n Al a ' l h…' a (Muhammed, 19. ajet),

a zatim da poznaje Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da vjeruje u njega i njegovu iskrenost po pitanju poslanstva i da zna m dot j oa( o) t r j n oo sit d zagj ć urs n gv s g s a n a vm v e , a n d e e v vaa ju e zvšiao s r i . artnkn m t t i id Ova nauka ima neke stvari koje su fardi-ajn svakom muslimanu (to je da svaki musliman poznaje akidu u njenim okvirima da bi time izgradio ispravno vjerovanje u kojem nema geaa zb d)am s a kjs f d r k ial a i a t r o u a i š u , vi e r -kifaje, tj. ako ih poznaju neki sa ostalih spada obaveza, a to su detalji pitanja koja nisu opš pza i l( p. onm ul ez oaln hdda n t ont s N rk e a s v a bv aj ažž, e e a . o j e m r ui poi oaln hdda a m r v rvt d j oa či rp e bv aj ažž, l oa j oa a e t s j a i e i obavezan.) 4V žot ul oe ak. . ansig d v nue e O anua e a g di ia sa ak upt o t zo v ak j nj l n a s m k nua oš n,o bg ue j l e vžot t a i p aj kj a s bv vž s z Al a ans e i m in t a o m e ai ee e a lh i , a deea uu Neoai eaiso t , z ps n e Neo žlš’ h, j v m n l n g vjv i a ol i , j v sa ak g govor, Knjige, meleke, Sudnji dan, kada i kader. N ps jvži p ajo oip aj V žot v nue e ot e an a in d v in . ansoe ak o j t a h t a s oi ji krt a o po iz in .z eu s l s: e ču u oii kj ril ez j I đ oti u te sm a za e m ah a S onj Al a deea uu i Neoi i ea ) pza a lh žlš’ h a l n j v g h m n, svojstava, prava itd. b) Ispunjenje tevhida i apsolutne pokornosti Allahu i i j aaj šk i oti zb d o kj s nj an e z e vn i a bg e r s l al a d o h u a psi ah u i o j novotarije. c P vćn j i u čv kvm s u s ) oeaj e n e k a oj oo r , traha od Allaha e c deea uul bvil žlš’ h, uai s l n j . d I r ln pgen uj ej i j oaj kj s s ) s a j j or i b đn v rvn o u e p va e šh e a e a a uulu a r u . vk nša m a z Islamsko vjerovanje Akida 11

e O baa Al oe deea uu v r ibra po v ) dr n lhv žlš’ h j e a l n e ob rt i Neoi npitjm đ kj a u ur i ts, ua ci r j v era l eu o m s m šc a ii nf i d. g h jea i i, e t m i f) Ostvr j s ć n dn l u j i a i a l t oa k a n r e a uju ,e m n m s si nj o ee e ak r a jn esui vl o ae or pol i sj a saa a h e . e i i s ek g jdbo rš , up h ips n A i t j k o i o e ru K o t kž j a o sl a''Kad bi kraljevi i njihovi sinovi a š aee n d e f o d e: za kku l t s ćm u bdt bri ie rt ns sabljama nl av s soj a o i e , oi b s po v a i a e a u l i da nam to oduzmu.'' K ž i T j ie ' l hiaD ent adn l u k n ae b e j:' l m žne n uj u , o e n m j Aa ak ue n g nć ui i aA i t ' D ent a ujuuj s s đ u j a ee ć n n h e . žne n dn l e l t e r u' ak a imana. 5. Izvori islamske akide A i j i e n aa i nm m et i t au n i k a e z fin d d is ea j a did i s žh t m šej a aj i i o j vh ( b v)O j akoš za o ij i , e n z re ajO j a b v a t nm ln m di v a . a o sois n K rn iS ne O o j zo t a š o Al u vd e a u' a unt v e bg o t . g o lh a deea uu n o n za v e o Nea Sm g K ž Al žlš’ h i e n i d j l n k š g a o. ae lh a deea uuusrE-Bekare, 139. ajet: ''Reci: 'Znate li bolje vi ili žlš’ h l n ui l Allah?''

Is t ooAl udeea uu psjNean za i bl o ta o k lh žlš’ h, ole j , e n n o o e d a l n i g k j Neoi ps n aIt r l ah lh žlš’uu vli ae j v ol i .zo a o i Al deea h ha kž g h ak g zg a l n i u suri Es-Saffat, 180.-182. ajeta: ' ečnt nj G soa t j ' las e e opdr v , Vi v o Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! I mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!''

T j zo t a t ps n i a ot as ei ooaa Al a o e bg o š ol i nj s j t n e bžvj lh i g o ac d onv j u a š s nj gbj n iN j l zaj oAl udeea uuo t u a ooo zi. a o e nn o b a j bj e lh žlš’ h d a l n svih Allahovih poslanika imao je Muhammed ibn Abdullah. 12 Islamsko vjerovanje Akida

Akida se bavi gajbom, a gajb ne poznaje niko osim Allaha, a On je neke od Svojih robova upoznao sa nekim od dijelova gajba (to su bliski meleci i poslanici). Mi razumijemo tekstove Kur'ana i Sunneta onako kako su ih shvatili ispravni prethodnici (selefu-salih, ashabi, tabi'ini i oni koji ih slijede do Sudnjeg dana). K ž Al o P s n sllh a j v slm ''Moj ae lhv ol i aaau lh e ee : a a k ll ei l u m te ee l i n zb d' m es nć s ži a al i ot u. ' N ohdo j d ai svt o n so eu nč i epon e a k u ham a pm nt ai z d i i n navedenih razloga: a) Jer su oni generacija koja je najupoznatija sa Objavom, povodima objavljivanja, derogirai i e g a ć a t at n dr i j i ji i . m o r u m em d b Z t š s oi ee ca o jnj onta a r si ) a t u n gnr i kj e a pzajs a pk o o aj a u i a m jezikom. c Z t š s oi sl u-salih) bili najbogobojazniji ljudi ) a t u n( es o o ef nakon Resula sallallahu alejhi ve sellem Ova bogobojaznost ih sr čv d i r e lhv deea uu j u i d ski nk pj aa as i Al ou žlš’ h v r,l a aru ee e kv a l n e i j t s v,i d s pi a s n hv zaej a i d i e t e l a e o r u a j oi nčn m , l a h ko i gj i m i i po m č naevt . oo rnm j ou ooo zot rt ae edka oN vt i e a v bgbj ns u n a u a . d I r n pe on iu i oi nl iii d e l si )s a i r hdi s b i r i n č to nia k pv t c l gai s sm h g d tit oaO nisu bili uprljani raznim teorijama i stavovima l ia s vv. ni eš a itd. KO SU EHLI SUNNET VELD E T Ž MA ? 1. Sunnet Jz k zai ai pt i d j pzi ni ngt a. ei i nč nč , u b o a e oiv l eavn č, n l ta i i S ne uoo s čj i a aovl set zaej aŠr to unt vm l a m j u u k ek pk r nčn , e ' t i a a i a sžv n pas Al oo P s uaa a r u lhvg olanika sallallahu alejhi ve sellem k a S neušr t i df ij ae zv ns o ol tkj s unt e 's m e n im ju ai ot d b s o m e i k a i ca s i ai o bavi: a K d uej a hd a S ne j se š j pi sn ) o čn k ai unt e v t e r i o a s o pa Al oo P s n u sllh a j v slm o rei d l lhvm ol i aaau lh e ee d ič ja a ak ll ei l j , e, potvrda ili svojstava. b) K d uej a f h t j oo š j peeeo o o čn k i a o e n t e r sn d a k o n Al oo P s n a aaau lh v slm a t n ea . lhvg ol i sllh a j e ee , š i f d a a k ll ei l o j r Islamsko vjerovanje Akida 13

cK d čn k uu f h S neji o pr K rn. ) o uej a sl i a untez r oe u' a a ik v d a d K duej a k e t j ooš s nsi )t j uu ) o čn k ai ( e n t e a te o e pt a d o o č, a na kojoj su bili Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi znanjem i djelom, javno i tajno, tj. akida u koju je vjerovao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, a iz koje proizilaze propisi, adabi, ahlak i sve ostale stvari. 2D e a . žm t Jezičide azaikp zj n uspo oo r b eot k žm t nč su,a di urt d a ins , e c n zj i sl. U Šr t zaisui i r n pe on a ahb i e 'u nč kp a s a i r hdi , saa i a n pvh t k tabi'ina koji su se okupili na jasnoj istini iz Kurana i Sunneta, i svako k j dšo nkn n h pvdć s z n m iz n hv o e oa ao j , ooei e a j a a j oi i i i m ost šnm ,r aa žm t b o h uo lm l čk en ooa a t a api d de a ,i i pn i a ,a j a sb vi p u l i o d m ž pes v a de a K ž I a Šfaukji'oo re: oe r t lt žm t ae m m a j n z ' vt i' d a ji . i i N a j' " a jdš nrda bvzotde a u u' u Sne ,o K d e ol aeb oaens žm t K r n i unt pd a i a a u njom se podrazumijevala obaveznost istine i njeno sliđn 'iako je j ej' e e, bo sebn a sn m l a ldei zb d vl iZ t š j rjldei ii a, sebn a al e ek a t e j k te i j k u i. o o ii oon čm j b a ra kp a Al o P s n sllh sn n a e u e i pv sui , lhv ol i aaau ta l n a a k ll a j v slm in gv ahb in g d s n m ot lh e ee ei l j oi sai e , e l a e a nš o e v sljedbenika zablude nakon njih. Kada je Abdullah ibn Mubarek uinz de a r a j " b B k i m r'R čn m j ' n p a a žm t e o e E u er O e. eeo u e ' i t ,k : ' :O su umrli.'' Pa je rekao: ''Taj i taj, (i spomenu imena dva velika uej a n gv vim ) čn k u j oo re e" a e j . K ž A dlhi Me' r ilh ah:'žm teoo ae bu a b l n s d a jl u nu ' e a j n u d aa D š j u skladu sa istinom, pa makar bio sam.'' I a čn k, ou t e o m uej a ppt a B hrekjs a a d jde asui uej ai a hd a ua j o m t j ae žm tkp a čn k f h i ai . i, i r u n a k s N m kn ai i i euoadas v, e s uej i e a ot d ce z đ v v t a j u čn c r kj m a r a dkzpo vl d aobd i r ot ži nn .z euoti oa rt j i k uu s e r i zaj I đ s l i u, k n al e m ah zaejde a ji a s m sm n s ž oo db a e 'so nčn žm t e kd e ul ail e k oai šr t g a a i o r i k a vđ kjsrvd šr t e an,or e ž a il oe o pooie 's kzepke di d s i i k a ć h . Siđn t de a ut sucievdi i a m j leej o žm t o i ai j až , hr e j e g a j t j b a brapo vt vđ i din pkrot n m j r b aj ob rt o oe ob aj oons j u e a in i g j e i e zj e jedinstva ummeta. Islamsko vjerovanje Akida 14

E lsne vl žm t usebn i ngn čm s b i h unt e de a s ldei oo a e u u i i j c l Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, oni koji slijede S ne ikj s ut j n ii ,kj i j aa i ij e unt o u sa i a sn o z e vj z še i rn t i i b g u m ln novotarije i rasturanje muslimanskog jedinstva, ima ih na svakom m eti sao re e t o e i d S dj dn. j u u vk vim ia ć b i o un g aa s j k t e K ž Al o P s n sllh a j v slm ''U mom ae lhv ol i aaau lh e ee : a a k ll ei l u m t ć uikb i kp akj ć b ian n ii , eei m e e ve i sui o e i j o a sn nć m u j t n a t s ti nui k i s spot ise o n dđ Al o naredba, a oni ad io m e urs v v dk e oe l hva t a, a na tom." H d sh ,iee sau unn oti ai ai b j ahb sne i s l s h lž a 3Z š joao avn . at e vk nza? o N zais oao zt š pi dj S ne Al oo avn u vk a t r aa unt lhvg o o p u u a P s n a aaau lh v slm ia š g pza , š vd ol i sllh a j e ee , zt t a onj it oe a k ll ei l o o u o r ua n m , zt š g žs k št ia š s oj i ei a n o j u ia t a et o te zt t u b d j u č e o o o i, o o enn njegovom prakticiranju i javno i tajno, i zbog njihove brige o zajednici muslimana. Zbog straha da se ne razbije saff, da ne poan ž v,izo bi o di d zj n s i a i a i rpdu r e t bg r e g ž au a do a m m m h e pokornost istima, dok su ovi pkri lh deea uu oonAl u žlš’ h a l n 4D uiai elsne vl žm t . rgnz ih unt ede a v i a a a) Selefus-Salih T s i a i ptit pv s lć ia aahb t i i o u m m uu zr ra t j as m :sai a ' i e i oe l , bi n tabi-t i ikj s so eu u rei a Al oo P s n a a ' o u pm nt bi n i i ič j m lhvg ol i a ak sllh a j v slm kd kž:N j l joo o s lć, aaau lh e ee , aa ae''a o ee v m j t j e ll ei l bj e oe zatim ono koje ga slijedi." BlžB hr iei ua j i Svako ko ih slijedi spada u selefus-salih, bez obzira koliko bio ve esi dlno n h D koa k s n s ž s j a ai i r nk uae d j . o nj o e e l e n m u k i m j i a i d svt j an e d j ,a aaž i s j ha n m ,i o n hp m kr i o n ma. ai j i v i b S aea rp ) pšn gua S aeae d lnvt i ial a adn l u vt n pšn jo z oo ra zb d n uju i a e a a aj u ak r A i t T zt š sj eS ne Al oo P s n asllh h e . o a t le unt lhvg ol i aaau ru o o id a a k ll alejhi ve sellem i rade po islamu u potpunosti. U pza m sh hd us kž: ont ai ai e ae ''Jevreji su se podijelili na o h s 7 sui ,r ai a 2 kp e a ul aie e oili a 3 1 kp ukš n n 7 sui , m sm n ć s pd etn 7 n ć n i ji Islamsko vjerovanje Akida 15

sui , se e vt i zven. p a j ' k s oi' pa kp eiv ć u a u z e j e U i n e ' o u n ' n r u d ' t :A ?jogvr :' s oia e u a dnsa m jahb " e dooi 'o u nn čm sm aa j i o sai o T i . c) Pomognuta skupina Skupina hadisa govori da ima u sklopu ehlu sunneta vel de a psbagui l d kj i r v oaeudi d n žm t oen rp a j i o z š a bvz ž aa a a c u a va h Al oo pt K dt sui s nl epvd z pm ćo lhvm u . o e kp e e a z ooi a o o d a u n a Al a deea uu i knr n i asat , ko i r n lh žlš’ h, a l n oke i t pt k i a s a o r n pv vjerovanje, zuhd, ahlak, veliko znanj u saui r r uouj e z ng pi e p m rž , a obuku, sakupljanje informacija o neprijatelju itd. d) Ehlul hadis (sljedbenici hadisa) Uau rd i čvn hd a ee i pati n ii u l t u z aaj ai isr u r ir j sh ž u u u s a kca u t n hvm ž o t i j aa spo oo prk kj s nl e j oo i t e z e vj urt d oua o e a z u i vu bg u n e a njima. KARAKTERISTIKE AKIDE SELEFA 1. Da je ona od Allaha, i u sebi nema primjesa ljudskih, razumskih rezona. Ona je svim svojim kako temeljima, tako i granama od Gospodara. Iz tog razloga je bila, a i danas je, jedina ispravna akida, saea d sr ln , pšn o i i j j zabluda i novotarija. k ve a 2Č roa v čot . vs ć i j ns t e T j ai čra ps j a n pi a ddvn n i o e k a vs , ot a , e r vt oaaj i d t on h a a t oui aj pt n iar n,er ae in tn isr lt a dz n ,o ua svš an t b jm j ji i i a ji m a p e e e a t p v a, kk d pt bjz t kd e d do i se u bv š ng ao a o eu ai a jo Murg o vm O aj t o. r e m ee 3Jsoa .anć Z hau ć Al udeea uu t j ai kj j vo a avl j i lh žlš’ h,o e k a o e em ju a l n d a jasna jednostavna za shvatanje svakome, jer u sebi nema km l ai i e soai e aa i s a kjn pza i zv o p kca nj nć, nm tn t r o e onj z e i j a jh v i e u u 'deei ek l d ' r n vl ij i o đ i u. 4. Njeno slaganje sa fitrom (prirodnom vjerom na kojoj je Allah stvoi čv k)koš s s ž ia dai r u o č t r oj a a t e l e s zr m a m m ii o e , o a v z sm o bl tiu n čn . d o s sm jej ei i a Ia saai s s ž s zr i r u o , o j č t d s m k k a e l e a da m a m m kj e i o l d a v z i s bl t šbi s B l t r u jkn ai oa ia so ai . o s,uh il o s n a m e ot d t n s m kjk i ei . ea z r kr l d Islamsko vjerovanje Akida 16

5 O a j i r ea n pt nj peao Allahu . n e z a n a o uo r nsti gđ p d deea uu Neoo P s n u aaau lh v slm žlš’ h i j vm ol i sllh a j e ee l n g a k ll ei l K ž Al deea uu ''Tako mi Gospodara tvoga, oni ae lh žlš’ h: a l n nć b i rv v ri dk asd uusooiam đsbi t e ee i pai j n i o z ui t e c j prv m euon e m b n pi a i aod zo peuet j udšm so m n e r vt d na bg rsd v e ua a vj imalo h e o i tegobe ne osjete, i dok se sasvim ne pokore.'' (En-Nisa', 65.)

predstavlja sredinu u svim poglavljima akide. U pitanju imana oni su s d ai eum rža o d l n sraa ui a, hr ža r i z đ udi kj ja e vs vj m n i a di en m j i e t u i j kj z č j j vl i gih čv k pol aa kfo . o o a i e e ek rea oj a rg švj a rm P i nn ih j e a u i p aj Al oi so t ael sne vlde a s u s d i in t u lhv vja h unt e žm t u r i a h sv u en i eu oi kj s pee l po pitanju svojstava Allaha z đ n m h o u rja i tr i deea uu p G pioji s s oej a t s m šbi i žlš’ h, a a o t el a t r i ,o u ueb e l n s v ti v n m h oi kjs pee ls rg sae Al udeea uung a n o u r j a due t n i lh žlš’ h ei l h i tr i r a l n ri neka svojstva, ovo su mua'ttile. 7Z šćnso kn ai ons . ateot d ot d t ot i r kr i Ona je od o svemu Obv et o, a š kž: da je on aiš ng ko t ae ''A je o (u' ) dnkgduo mm Al a un m b nš m ot K r n o eo rgg io l h, j u i al nš o a a e i v rzaej " ai žn . l a (En-Nisa, 82.ajet)

D k , oas pkri res eooo eš kž Al al m r e ooi pvnt n nm t ae lh e t v o a deea uui j o P s n sllh a j v slm š j žlš’ h Ne v ol i aaau lh e ee , t e l n g a k ll ei l o zpaozaej reis m B zoenr eia j ngi ar v nčn ič ia . e v om s m e o n e j l l d sana n e o u isr a. pkso e t j i r ea a oons i i pt n i a n U ro t š e z a n n pkrot j p pv m o gđ i peaot oai adkz z sap aj pčvo v rvn u r ns n m oae a v in , oe d j oaj d i t a e a Al a Neouj nć, r on ooaaj peov rvn u lh, j v e ou pa a bžvn r a g d v e k j oaj e a ps n eK j ekdr u un dn Mod i a eih stvari koje ol i , n g, ae i S dj a. žam nk ak i i zuj u au kjjor i nppt o d i pezaa un g bn j r m o e ga č ,ou pj i h r nk S dj u z i ne en d e dn, ausi i uej ( aa ins d, i t idui gj aa kbr h s šn a b) al a Sr a rg a k k a z a a h b s a . đt , r u un ps jn t š b t s a asl n t r Meu m u a m e ot i ia t ie t r po t vi i z o š o vi uo negirale. Mi kroz hiljade dokaza putem tog istog razuma vjerujemo u ps j j Al a žlš’uu t d j O s ops n ezt u ot a e lh deea h,e a e n l ol i , am on a l n a ak i iskrenost Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i samim tim m s pv u m oo e čm ns bv š v O deea uu ie oi j o nm o e u a oaj t a n žlš’ h, ne ea l n bz bi š nmtzabranjuje razum. e oz a t a o r o 6. Sredina u kojoj nema odlaska ni u jednu krajnost niti pretjerivanja. K ž InT j iešj -l-islam: 'untj uiki eu ae b e j e u mj h ' ne e ve z đ S j m dvije krajnosti (novotarije)." E l sne vl de a nj l h unt e žm t a o e i bj Islamsko vjerovanje Akida 17

8 O aj pvdpm ć i am ć n dn l ui ps i . n e oo o oi nd oi a uju a k saa uspjeha na Ahiretu. 9. Povezanost njenog lanca prenosilaca sa Allahovim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, plemenitim ashabima radijallahu anhum i onima koji ih slijede u dobru, poput imama m dt i . už h a ed ME H D ( T D S L FA U PRIHVATANJU AKIDE N E Ž ME O ) E E 1. Allahova Knjiga je izvor izvora, temelj temelja, a sahih Sunnete lei pj n v,al e j e ji . jsj i o šj ar a n n c l e id a a z ž e en Č ki hdpea pi aj e ukošr t i oa i i a aa r j r vti s a e 's dkz n o d e h lv i k a k i n m ž opri h e oe soi. t

Islamsko vjerovanje Akida

18

2 S e t s s ž s K rnm i unt , h sne vl . v š e l e a u' o S ne m el unt e o a a o u de a pi a , seš s n s ž n pi a j i diju bez žm t r vt a v t e e l e e r vtu ob a h a o a h a j obzira ko to rekao. D k ,E l sne vlde a s nj š bj iak i al h unt e žm t e a i o z sa e u ve e l dvn pens nčm ndAl o deea uui j oi aaj r ot ee u a lhm žlš’ h Ne v a d i a l n g m Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, jer znaju da suprotstavljanje Allahu i Poslaniku sallallahu alejhi ve slmzai i k lkf ee nčn a i ur l f i . 3 N m bzr ša oj a oe P s n a aaaua j . e a egj n čv k pr ol i sllh lh e e d a k ll ei ve sellem I a i čn co ve ea saa a o aan h aa i m m , ej i d r n ahb p d dnšj dn n u u a m i s bzr šiK oš kž i a Mak "vče ič s pi a j i egj n a t ae m m l : Sai reie r vt u e . o i j j h a ob a i zvrei ngk l i oo kbr' pokazao je na di j z e ič oo o e u vm auu, ju u j ž ' kabur Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem Dakle, m šej s vv i t ai čn k, i km s čj n m g b i ij a t oi d i d uej an u o l a e ou i ln , a , žh a u u t i r K rn i unt ng m r u i pd žism s e u' a S ne ,eo oa b i ol n ii . pd a a j t o t 4 Iž a sl u-saliha (konsenzus–l ns,kd n h j . dm ' e fs e s žot o j e o ) i šr t i oa oaeu ć iz due j s oinknR sl e 's dkz bvzj i a rg, e u n ao eu i k a u r a sllh a j v slm nj ontia lhvm deea uu aaau lh e ee a pzajs Al oo žlš’ h ll ei l u i a l n vjerom i najbogobojazniji. I t r l aoooočg s s s ži op aj av r z o a o n k ea u e l i p in m j e g zg ol t i e, ai i . bz r k i i i s n m ž spo t i. k et j e ge e n o m e e oe urta t d de š k s vi 5 P j n n aa si č j i upt ns i j aa ć . o šj j ki k i e c a e e d h n n a o uot z e vj i p i bg u km li n ie soetm gćoti r ln t aej o p c aj nj nć, ouns s i j j u čn . ir a a e i k ve a m a Z t um oosucapj n n ai s soi aa tl a o ng i ai o šj j k e e vd n j i t j a ee d e i hadis. U o k i an hv reiod i j vo am l Ae u kl o m j oi ič na h e em a . ji i i h j , o t Kur'anu su jednostavni i jezgroviti. 6 U n hvjai se s soin šr t e t m n . j oo k i v e vd a e 's e i i d i k r e a spomenute u Kur'anu i Sunnetu. O b a sevs t m n kjm g nsi i zaej dij v re e i o ou oi v e nčn . ju t r a i t š a Izbjegavaju koiej i ij i foosi t m n nrAl oo rt e z še h i zf h e i p. lhv š n m ln l k r a a ime El-E vl nč Pv U j nm o a t s kž: ve zai ri e o d ja e ae "On je Prvi i . d e Zadnji!" (El-Hadid, 3.ajet),

a S ne s kž:O jPvi ole j a e an t " u unt e ae" n e ri psjNe nm ia u i g š! Pa su sljedbenici ilmul-kelama umjesto rič E-E vl t i re j i l ve s v i ič e al j El-K d (t ii i uo ib ie 'sing foosie i ai Sa ) n u ptj i šr t , eo i zf t m n m r s re l i k a l k r , j kd s kž E-E vlt zai ae nuikPv i asl n e aa e ae l ve o nčd jO v e ril po t r , j i uo Pv a aa oe ič l ai ,on zai ae ndeea uu ri kd dđ re E-K d t e nčd jO žlš’ h , j m l n Prvi. 7. Uzimanje ispravnih dokaza (sahih) za akaidska pitanja. P č j s Al oo K j o , am j n S ne m t oi u a lhvm n gm zt a i unt ,e n a i i sm o konsenzusom selefus-sl ( ž am , am ee m o ahb i ah i m o ) zt sr a d saa i d i i imama, velikana ummeta, potom zdravih razumskih dokaza (postoje r u se uh,a o čv k ii a u oai a m k šbez kj oj m s d s dkz . z e e l ) Ug bl fooiu pao e uh pi alko sou s l a i zfs ur tšbe r vti a onv i o ul v h i njima se suprotstavljali Kur'anu i Sunnetu. Zatim zdrava fitra koja nije izmijenjena, zatim osjetilni realni dokazi. Ovdje vidimo da je osnov Kur'an i Sunnet. KARAKTERISTIKE EHLI S N E AV LD E T U N T E Ž MA A 1 Ž sn usj ej t s v i sr usj ej sl ai . et a le n e t a ee , le n e f i iđ u k o a iđ u e izbjegavanje svih novotarija, te upozoravanje ljudi na njih, njene nosioce i sljedbenike. 2 Ž sn vđn bi opzaaj S ne Al oo . et a oej r e onvn unt lhvg i a g u a a Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i briga o poznavanju njegovih d l s n , sb ai lI t r l ag nj š vl pvd z ja t j ooi s z o a o a a i o , ooe a e, a a n . g zg ve e njim i njegovim Sunnetom. 3. Ehlu sunnet su sljedbenici sredine, ne zalaze u bilo koju od krajnosti u svemu; akidi, ahlaku, adabu, ibadetu i sl. 4. Ehlu sunnet objedinjuje kompletan islam i znanjem i d l ,a oian.zt r l as dž č t , il iang jo tn j o I o a o e r io b e g j o em j v g zg e s g jo s Islamsko vjerovanje Akida 20

Islamsko vjerovanje Akida

19

pac, i j nćj n kodn izkj n sr ei zvoa r a ča e o a a a a, i o g e ke z e nj v j s e ć u km poat pes j U i a šr t e nr b i zbae o e rps r t i z j e 's d o . m u i k a de a e ar n ber e n u aauu ko u ekji ai,aoo s u s ži z zr o r t k, a i t o sucizdvlt ir b e v hl š t j jv d i sl. 5 O ulj se e 'se oae eae a en m sl i . kp a v šr t dkz vzn z j u e'u ju i k a d e samim tim jednostavno dolaze do istine, za razliku od raznih sekti, koje na tekstove gledaju zatvorenog oka, pa prihvataju dio a dio ob a ,tjoaa i o zb d. dij š e psnz r al e ju o v u 6 E l sne vl žm t b d j e ak ibdtsa i . h unt e de a oj i u nuu i e t h u enj a ,r nd,ol a n Al a deea uu iui aj z pvd, au s nc a lh žlš’ h o a l n z n a ooe m e objedinjuje rad na dunjaluku i zuhd prema njegovim nasladama. U svim ovim stvarima dolazi do pretjerivanja u jednu ili drugu krajnost. O d sk ui a j n i duu r nsior eo ar j ui na et z j e u l rg ka ots ve n zba u ć e m u d i j t m nj onu koju nisu uzeli. 7 N r m m ižn ut ei av rvn . bgt as . e z i o aej e lm j oaj Z o o u a l e m j e a g njihova vjerovanja po pitanjima temelja vjere jednaka š i j ,t h e o zšto d euong rg švn kfi anvt i avl i ati o m đsbo pol aaj a r , oo r , ek il a a im am im gišim z r l u d ldei sati oo r kjs uu r ren i a a a i o sebn a t s nvt a o e nt j c zk j k r i a i a j n sk t fe pol aa nvt i a e e et e i i rg švj oo r . d e kr a u am 8I j aajnpt be apae r m m ižn u .z e vn eo en r r ia i o aej vjeri. bg e r s v z l a I j aa nvt e ior u s pz aa it r a nvt i. z e vj oo r bg u a di e oi č č v v a oo ra oc aj I j aa t oe čl –kzl t m ot zp k aj koi z e vj a đr u bg u k a aa , e nš o ai i n a a v tv a r pauooo e t s čv k n te o v r i i dn l k ar s v nm š e oj a e i , d j s h l uju i o e č ek i a č h p aj pooei ai "Od lijepog islama jednog čv k j d in rvdć hd : t a s oj a e a e ot i n š g s n te s voo t a e ei . a o č" 9 B j s i aaj f v d n b r lnš bzzaj n . o e z vn e i a e ie i et e nn a e d a t k o a Al a žlš’uu š j j a o nj ć gih. sšn oo lh deea h,t e e n d a ei reaU ut i v a l n o d v h j i jj o lk šk,ls m ž kztd jškd gvr oAl u ea b so i u i e oe aa ae i i ooa lh k i r i i r o a bez znanja. Ashabi i imami selefa su izbjegavali izdavanja fetvi, jer su se bojali odgovornosti za to. O kr t ii E l sne vlde a j ižs k d a k rt a h unt e žm t e et o a e sk i a a o poj aajv et(ae ) ri m pi a n i r oejdl, rv r n is hbr pik ev e j i a l o r vt j pe šn ae h aa n a j vl im nt o r a a e 'si t s v a rei a čn k i ek e aekd a s šr t m e t i iič uej a i d i k a ko m j m a n hv s vv a koiič oi kjs i s spo t i o j oi t oi , a rei n o u m e urta l d i m a m j h i s vi Islamsko vjerovanje Akida 21

novotara i sl. Iskrenost, emanet i pravda moraju postojati i sa pitj a s npitj akoš kž Al deea uu ''O ra lm ia era lm , a t ae lh žlš’ h: jei jei o a l n vjernici, duns pe aAl ui r vj i rvdosj oi! žot rm l h z š a e paen v dče i a va t e t N k vs r j kj pe a ei l d a oi, i k n nvd ea a m ž a o rm nk j i nsen ao e aee n u m um t k d a npaen ervdi bdt …' ue ! ' e (El-Ma'ide, 8.ajet)

O m t anv ri j d ddj iau i r i o uo d e d ej n a e a oa l ,z ć pt n o e k u ž vu p m j jureib od s r i rei a ae P s n a , ashaba, in j ič i a e a o ič nšg ol i  ea j , l d j m ak uej ai vk t oe ps pj i oo r z r l uo el čn k oao a đr ot a nvt i a a i d h a k u u a, zk i sunneta koji pravedno prenose vijesti. 1.N žr u dnšn s vv,ko ipol aaj 0 e ue ooej t oa a u a rg švn a u or ei l d kfi a lnvt i a ot i n ljudi na osnovu de n j i a r i oo r i p ž aj đ hu im i am uv u m šej ij a ln . 11. Vode veliku brigu o stvarima muslimana, jer znaju da onaj ko ne vodi brigu o stvarima muslimana nije od njih. Isto tako objedinjavaju muslimane na dobru. 12. Imaju potpuni el-vela sm n onv aii ,ozai a o a soi sn t nč m te ljubav, pr r ns pm gn i .O inm j e i ž ot o aaj t n e a l ve , e d u -vela ni prema km oi n onv av r i edž s f ačon en gue o e s a soi j e n r e a tn ide rp, m m e e ni j m zea de a is, eo s f ačo dž ii ide a ehb, žm t l ng e a tn r sn a . ni e t e žm t a m sm n un gvm i onm zaej T j de a kjd e ul aa j oo z ro nčn .o e žm t o i i e v u i ž zastave Ku' ai unt dž s uu sl u-saliha, i bori se na rn S ne , r e pt e fs a a i e e tom putu daleko od imena i praznih deviza. 1. oe aua č t i ue zr l s a d o s. ae 3V d r n o io dš ida j r o bl t R d č sć vu c ei na zadovoljavanju Allaha  usao ve eu š gdt vim vkm r n,t o o re e m a j t žo sdžvl Uvim di d oiu a i, nć a n s r i iar a . re e ž aa n s r n i oi oiu al a o j h tc u m pbžj i aops j pt b z n gv zaj i j oi oon c k ot i o ea a j oi nn m n gv a, o r e m e e m šej oi uuej i di. k s poi gis nvt i, i n m n s čn c i ae A o e rše rei oo re r e a j r j, aj r vail n r e a j oo sr aaj a r s oia n n hvm pe vn . z t . d i č u Islamsko vjerovanje Akida 22

14. Ehlu sunnet su najkorisniji ljudima, najmilostiviji l d a koš kž uej ipza ii i i sv s pe a j i , a t au čn c onj sn m l t i u r um o a; u tu oi m s oej a nj š č e orč s aj i a nj š vd bi o t r i (a i i dboi t l d ) a i oe r u v nm ve n nv u m , ve g t e a krtl d b o ujuk b o h e k nj š pdoe o d ooiej e i dn l i i ai t i a i ons m s u l a č , l rs , v e eićn o l i najstrpljiviji su u pozivanju istini. zeej dj j a udi OPASNOST NOVOTARIJE U VJERI Definicija: Novotarija je novouvedena stvar u vjeru, suprotna ii kj nm j dš o Al oo P s n asl l h a j v sn o a e ol d l hvg ol i a a au lh e ti a a a a k ll ei slm b od j zaj i d l ,a poutuh i si n ee , i a e nn m l jo ko rdk šbe l v aj l l e i em i đ a orđn s ai deee t r v . VRSTE NOVOTARIJA  Dijele se na dvije velike vrste: 1 N vt i uoi i dn l k s a m ( t te n, . oo re b n uju i t r a a o e f aj čm ačm vi u , lo ouj m koo il. rž , i fn s) e r . O nv kd v nvt i jd s hl,s ao m nš soa o oi oo rae a u a l i k i a et h aj a om o š vdu al ušbu lsčo T il t oi zb d,uh i ln (V s) o u ii . 2. Novotarije u vjeri O e uoan i Šr t s j onpžl e hr s,e n s pse u e 'u u a eoen i a m u j i a k j a r osnova u vjeri je da se ne improvizuje i da je vjera upotpunjena i uar n. svš a e Ove novotarije se dijele na dvije vrste: a nvt i u uj ej ( i ) ppt i ž' ši a ) oo ra aj b đn a d ou r a i m , e u ki d , ' z hr ža s a di il i j . b) nvt i ud l appt a aažl, el a ps oo re ji ou nm z ea m v d, ot aj em j u a n snu s j i sčo a uc it e iln. oć i Sve ove noo re uhr . đt , ot i ek r l a vt i s a m Meu m ps jvl a a i aj a i o i zk m đ n m . m nvt i kj s kf i o i oei ia a eu j a I a oo ra o u ur kj z d z s m , i aj e e v l ppt ei sk m đ šj a o pee j i uka otMeu ou nk et eu i m kj r j u ,d h i ' a e tr u u r ns j . đ šj am nk kjooaa Ai r ilh ah,lnvt i i m i a ei o bžvj lu a jl u nui oo ra ' a h i u j d aa i aj pn i a( doaps j j kj zgvr unk sfe dk atz j nć ot a a o aoa j ee ui, al em e on) u a j e ese n d sfa P s j nvt i kj vd k šk: ou kt m i i ui. ot e oo re o oe a i u ppt r o j o aj e r Islamsko vjerovanje Akida 23

gaej kbt nd kbrv a m uo j in hv vlaj r n ue a auoi đ a a m azla j oo ečn , e i i e obavljanje namaza u takvim mjestima. Postoje novotarije koje su zb d uai i psai r ln ppt oo rei ž’ zt al a k i oan s i j j ou nvt i r a , am u d k ve a aj d a i ilmul-kelama. I ima novotarija koje su veliki grijeh, poput novotarija ud l a z r iln. a vo n m g s pioji oi o ji , i u sčo N r n, e ou e o t et n kj em k i a s v ti i slijede te novotarije sa onima koji su ih izmislili. Postoji velika razlika u davanju hukma o novotarima. Postoje novotari koji su u so j oo ri ua c i t di, ps j t oe oi o s vj nvt i m nf i o an ia ot e a đr n kj u o aj i p c o k i j ns vo orei ( oo e e o ooi ksi) e ot n pgišio vm ćm gvri an e d a jl t j. OPASNOST NOVOTARIJE PO ISLAM a) Novotarae l n r l šk. i jg via o i a j a zg r U Buharijevom Sahihu od Ibn Abbasa radijallahu anhu se prenosi, –km n rui ič U v eo usr N h 2. j: o et i ć rei zi ng ui u, 3 a t"I aš j š e rkš:Nkk bžnt so n ot l j i i k n V da n eoe 'i o oas a vj e s va e n ao i ed, i a v a a jt k Suvaa, ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra n npš j. e aut t" ae ,

a da je rekao: "Ovo su imena dobrih ljudi iz Nuhova alejhi selam nrd. a s oi j i m l šj nj ngvroN hva j aoa K d u v l d u r ea e aoaa uo lh u i t ei selam narod da na mjestima gdje su se oni okupljali izgrade (nisu to b i l i i i v k oekjć i n n hpdj a , ai zv i k s n k oi i v o e h a j os ćt d h ou l ač p ) p i i e i ieiaoi l d p s t oi rd iO ie i vupčt n u mn m v j i a u a uai. vs k oi oe u i hu, k l p k s ooaa , akds oi ri m l(n kj j šj nngvro i bžvl p a u v pv u r oi o e ea aoaa) i i e t kd e v zbrveooiu e i vpčlooaa . a joo aoaln,vs s k oi oe bžvt" j p i i K ž i a Inl K jm: "ea uik ooaac a ae m m bu ai j Šj n ve bžvoi t j m kbrv oj l j d i rđ aj nd kbrv a in hv auoa b vu a z ai n a auoi a je g v e m j oo i ps ć aj u z ud l bv pe adtn u rm ooa a oj i n l i i j ai rm o či m l sbm , ev e a o u i m i poslanicima ili dobrim ljudima, i da je dova kod ovih kaburova Islamsko vjerovanje Akida 24

primljena kod Allaha.'' Zatim ih vodi uduit e,juej dv rg s pn t čn oe e . e n oi kbrv a a am i pčuooaa, o m i ui a a v auoi , zt h on bžvt pt h z j m m i i o m u kok oe pao s iu n n hs v a i a sić, i i a i v u r m m s , a j t lj pl v eek e h p v l i a ju e j t , č et a oon h dd u i l b, bv a hdd kdn h i a f k j , oi j h j e oalj ažž o j , n v i ru , u ju i pi s ž v i . m i kj h j ek o e r peu d oae r oe r e t I a h o ia i m t a r n t d i ld l a đ a bv " ažž tj u e l oo auoač e i l i . H dd, ee zm j k kbrv,i z a k t " d u n nu d b) Novotarija je povod mnogim zabludama, kao i ulasku u vatru. Z t i apt d uhd i a j kž P s n sllh a o m o ra aim ,e ae ol i aaau v s r a k ll alejhi ve sellem: " ua es n Č vj e ovih stvari, jer je svaka novotarija t zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru." O on zai asaa v e nč d vk nvt i vdv čo vt . oo ra oij n u a u aj e r c) Novotarija je povod ne prilaska Havdu Allahovog P s n asllh a j v slm i e ouns p ej i n g ol i aaau lh e ee nm gćot in z j a a k ll ei l j a e nakon kj nm žđ o g e a ei e . K ž P s n sllh a j v slm " b edvdn ae ol i aaau lh e ee : I i oeei a k ll ei l ć pe m n nrd kj pza m i o n pza m p ć b i rd ee aoi o onj e e kj e onj , a e i e e t rzvj o z eum n i j ,a u ei n s m j m e ab ć ado n i đ ee n h j ć rćoiu o u m t i e e m i , t rčn tn za š s oi vlnknt ep ć rć t k,ek eeo i e nš t u n ue ao e , a u eie o t o a i b š š onom ko izmijeni nakon mene." BlžMul iei sm j i d U uoej nvt i j i i k at dj npt ns ) vđn oo ra e n r t v n eo uot u aj de n r a p i Šr t ini k a o oa a lhvgP s n a aaaua j e 'a i r t pt r n Al oo ol i sllh lh i a de n v a a k ll ei ve sellem da nije dostavio kompletnu vjeru i da je prevario. K ž U v ei " aa Sm vm uo ui vš v r i ae zi n D ns a a pt n au j u š : p o e blagodat Svoju prema vama ispunio, i zadovoljan Sam da vam islam bude vjera." (El-Mai'de, 3.)

a da nije ukazao na njega, ashaee ouaa se u čk kk ć b jpdčvo vm ,a i ao e nžu rt ud vši i. U Darimijevom ''Sunenu'' se navodi da je Abdullah ibn Me’drd a auah kdj sza z guul d kj s s s u ai l h nu a e ano a rp j i o u e jl u i i vji m sž ,omrlhl učus d uj s očv k o z o lu edi f i i a e i r i e t oj kj d i d r a k j en a e i im je govorio: "Recite 100 puta subhanallah, recite 100 puta e a dll i 10 pt Al u ebr'o čo irko ' ii l m u l h 0 u l h ke, t a h ia , a a ' r ea: ' l V i otvarate vrata zablude ili ste na putu boljem od puta Muhammeda sl l h a j v slm P rkš: Mim h e sm dbo a a au lh e ee " a eoe " s o tl a o or. ll ei l ji " Pa je rekao: K loj oi kjžl dbo p g n up unć" " o k e n o e or, a a e si ai i h i e j . K ž rvat i :'i osm vć ut d s br po vns a ae ai a ' ' d a ei i a e oe rt a n j bi V i n n h i dn aaaaa' j ot iu ai i i oi s po v saa. a N hrvn.(. s ls hr že brie rt ahb) 't p a dj l i e U šej nvt i ki s ršn S ne i e ' ) i n oo re re e uej unt šr tskih r u aj j e a i a propisa, K ž pehdi:Nj oij an en nvt i , d au r on i 'i ž ln ida oo ra a a d c e ve j aj nije umrtvljen jedan sunnet.' f N vt i j sšnk r l r m m ižn m đ ) oo ra e ut si a o a i o aej eu aj i zg z l a muslimanima. Ii k i r n ia j oa kj s dž elsne vl sn i s a is m e nj o g e r h unt e ts , p v l e i i de a p aos pjave novotarije, posebno u akidi, to prouzrokuje žm t a k e o , raspad jedinstva muslimana. g N vt i j sšnk r l nršvn lee sk ) oo ra e ut si a o a aaj ip l e aj i zg u a j i islama. N r n oo oi aj aj l d o Al oe žlš’uu a vo v vd k tr u j i d lhv deea h a en u a l n v r ko b žn l d o i r ln ,i pčn vjerovanja, j e rz j aj j i d s i j j z aeih e e e u k ve a o sj j jilng u v r sčo. e ea i PRAVILA U ODGOVORU NOVOTARIMA a Šr tj pt n idvln d b s ot re krt ) e' e o u i a p oo a a i e s a l oii j vi s Al oi deea uu ooa a ujuu n A i t lhv žlš' h rbv n dn l i a h e . a h l n ak ru b S ao jo a o m n e v nš s a s ob ako t ) vk d l n kj i oa aa t re di, a š e e j v j o kž P slanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle ne prima se bez ae o obzira koliko se trudio. Islamsko vjerovanje Akida 26

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio nijedan hajr, Islamsko vjerovanje Akida 25

K ž i a Mak ' n š n e i v r u ro ve eu aem m l :O o t i b o j a pvm rm n, i ' o j l e n e i oo dnšj 'a umro je rahimehullah 179. g.p.h., nakon i nu vm aan m' j e , njega su se pojavile raznorazne i mnogobrojne novotarije. K oš s uhd i a ae a e r m zb a u j i a a t e aim kž d s dž o ui kt a m o s i m nc Sunneta hulefair-r i n,e n hv ps pi i iai i ov a a d a j j oi ot c n u z ziz ki šu r i u s l l r Sunneta. c S aa oo rae al ačk aojl d v eipm ) vk nvt i j zb d,a i ej i i leo , aj u k u d j ko tkž A dlhb U er illahu anhu. a š ae bu a i m ra j o l n da d Al deea uu s n ooaa oi oi š j ) lh žlš' h e e bžv s a l n m n m t e o propisao, jezikom Svoga Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. O o e nčn nšg eae Mua m dr Resulullah, a v jzaej ae šhdt hm eu – e a iduit e pi aj nš d l j dsens u sj enju rg e l r n ai ja e oldot le m j m a h e j iđ Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. e) Osnov kod korisnih stvari je da su dozvoljene (halal), a u ibadetima je suprotno i osnova kod njih je da su zabranjene (haram), oi ao ot ie ’ si oa kjdzo aa a e i . s k ps jšra k dkz o ovlv d s č e m o it i j n f) Lijepi nijjeti bez obzira koliko bili iskreni kod Allaha deea uu e oie žlš' h n krt l n s. K ž A dlhi Me’dr ilh ah:''Koliko je onih ae bu a b l n s a jl u nu u d aa kjžlii p jn pgd. o e sn ae e ooe' i e tu ' g) Umjerenost u Sunnetu bolja je od velikog zalaganja u novotariji. N k o sl akž: ei d e f au ''Novotaru njegova novotarija prema e Al u žlš' h pvćv sm ua eot l h deea uu oeaa a o dlns' a l n j . ' O Š AS O S V N V T P T V JT A O O ARA N vt ie d kj or ei psbi so t m kj s oo rs ol u de n oen vjv a o u a i u đ m m si a u l a spo a h sne vlžm t i eu s l t s: g bl urt E l unt ede a , m đ oti o u o u n i u uz ah a) Nepoznavanje istine ileejsat sj n t s. iđ e r i b O t ln j n dkz, sj ejsm j i dkz. ) s v aj a i oaaa le n u n v oaa a j e sh iđ e ih K ž Al deea uuu7 a t sr Ai m a: ae lh žlš' h a l n .ju ue l' r ''On tebi e I n objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a dui um n j n O i i s s apkvarena –žl i m t e rg s aj a i n ča u r o e s. j c en s u j i j n Islamsko vjerovanje Akida 27

so t aej– lee n š s m n j n At aejn hv vgu čn sj oe t u aj a i u čn j oo m a id o e s. m e i zasm Al . n kjs dbounuuuuei ooe « n a o l h O i o u or a i ak pćn gvr: Mi v rj oun h sej o G soaanšg»–A samo razumom ju m e e j ,v e d opdr ae! i odrn svćj ' baeihaa . u'

cT m č t ) u aeekstove onako kako odgovara njihovim strastima. d) Bore se protiv Sunneta i mrze njegove sljedbenike. O b a sh hd e o s spo i j oi m šej a dij ai ai kj u urt n hv ju h s i n i m ij i . ln m e Pee j uv r upj i m d e v a ao kaa i ) rju tr u j i o d i il i , l švj e en jo m a u umanjivaju u drugim. A im i kjsm pee j uor ei a h o a o rju i tr u de n đ m d e v ako t jt kd a di kjsm pee j z r l u il i ,a š eo o hr ža o a o r j u ,a a i jo m o i j i tr u zk o m rža o o kaa . d udi kj l švj j ia u f Ni v ) j oa žs k h et a r m m ižn , m đsbo o a i o aej z l a euon npitjv j n pe adui a š od vd k t fej era lt e i r jes o d h m rg , t na oi a e i n m o kr u unutar iste sekte. g Ž s k f azm u m žj i era lt pe a v a ) et ia ta z r u npitjv r si o ni n jes o m m kjspo o ieš inr a o oi bzt f. o urt m s ,t h om l vd u r e i i n l o n i kr h I eusb oae čv k kj pol e egiši )z đ ee dbr oj a o g rg s bzren m u e e a j m i a o ,oo . m m m vđm Neo gvr r e r undgvrm Al a žlš' h i j v oo pe ra a ooo lh deea uu g f ij a l n Neoo P s n a aaaua j v slm a k s spo t i j vg ol i sllh lh e ee , ao e urta š g a k ll ei l sv njihovom stavu odgovaraju: ' ltt za bl o t šj ' j iio nš o e d o e a e j g h ?Svi novotari se svode na isto, s as i sčakoš t kž Al r u m ln a t o ae lh c i o a deea uu žlš' h. l n O N VS K I R IA L IZ EHLI SUNNETA S O E T P O Z Š IH Islamsko vjerovanje Akida 28

K d ei uej ae e o vć e čn k jpt n a : a H r že ) a di. i j b) Rafidije. c) Kaderije (pitanje kadera). d Mudi ( a jdvln a o s u. ) ržei ne oo a sm u r ) j m j c e D em j (n s u m oi p aj a ai o š u ) žh i oi u e ng m in m k e tl t i d ii zabludu). K ž A dlhi Mua kkdj uinoonvama sekti ae bu a b l n br a e p a e t so kjs po al r a jd s t oe re erkjs onvl a o u ri š ,e o e a u o v pv čti o m ae, e z e k i e i uils z dem j a n e dooi d ts kfi p a u a žh i, o jogvr ,ao u a r ti e o i.

uzoholili i uz inatili, podrazumijeva se ako mu se donese dokaz pa on odbije). b Meun m i anzac p p a tekstova i nisu do ) đ j a m enla o inju i i t njega doprli tekstovi koji govore suprotno od novotarije koju je izmislio. c Meun m i alei oi kjm g dć d ii , ) đ j a m in , n o ou oi o sn i j h h i te m đt ,in s i e a it s or unvt i,zt r l a eu m lei u nm r ,e e ke oo rii o a o i j n ć aj g zg oni su nasilnici sami prema sebi. d Meun m i aoi kj s d e m uzb d i o ) đ j a m n o u il i h i jo al i kj u i s a a d č e or i a e r laa Al u m t j a i dbo d s pi i vj lh –oni potpadaju ru n bž u a pdrei zi ng ' ei » oe ld vm kžm čad l o ič U v eo:' c H ćt i a a ae o i ja j š R : e j e nć n aopi a b i či et duž o n oo e svijetu ee i k r nt i, i ć r k z a t j u i t a vm vu ua dnb iakjć mstd j dboooš rd? zl a i, o e ii a e or n t ae«(El-Kehf, u t i li o 103/104. ajet)

Stav ehli sunneta spram novotara K r t ii elsne jd s dž s d e se uko t s o a k rt a h unt e a e r r i u vm ,a š m a e sk i a e en o to prij r l l d asd paen, ežr s peua a n e e i j i ue r do n ue a r dm , e k, u m v s ot u n onv m šej oi unj l l d pe al d a p žj a sou ij a n s a o ij i r u u ln , bj u m ji , um nj i sv it P l ei dooan hvs vsr nvt i a a l t i i . o zć o vg j o t pa oo r m o ij d a i a m am odlikuje se da: 1 Pae al u eu oo r a o s or u prema Kibli, ) r r i m đ nvt i kj e ke v zk am i ć bz bi kl a m nvt i b aiz eukfa onv ppt e oz a o k i oo ra i, i đ a r u soi ou r i aj l m i , politeiste, ehlul-kitabije, ateiste itd. Novotar koji priznaje Poslanika  uonv ( ki oi ooiluai et š j kf n e a s m soič a z vri r nš t e ur i n io a k g i d o o ) j t stepenu kao onaj ko zanijeeP s n ai u pojedinostima i u č ol i ak globalu. 2) Dove Allahu  uputi novotare i da im se smiluje sve dok da se njihov nifak, kufr ne potvrdi. 3) Smatraju da oni koji ne slijede sunnet nisu svi isti: a Meu n m i a oi kj pgen t ae t s v ) đ j a m n o or o u č e t e i h i š m ko (ovakvi imaju opravdanje kod Allaha a od čk ngau k s , m ža a i ar ao u d i n e i r n a i i pj n n d s u r up d s s od m it s a i n em o šj o a u ki ,a a u e na ji p v , j a e v 29 Islamsko vjerovanje Akida

eMeu j am oi kjpieim j nk vs kf i ) đ n m i a n o rsb i a ee re ur l i h i u t ai šk, d t i e nj i aa ao n za . r u fMeun m i a ua k kjnvt i krt d b ji ) đ j a m m nf a o oo ru oie a ie i i i aj s l bespan i e k j ild b ršis m r o m t l d i a iui Ia . v a u i l l 4 K o t elsnepaial u z eu oo r io ao ) a š h unt r r i i đ nvt as t o i v zk m a t k pai al ui eunvt i ( oo es ogvrikds o r r i z đ oo ra o vm m ooi a m v zk m aj l spominjali vrste novotarija), ovdje se moramo vratiti na pravilo ehli sne vlde a p p aj t fa (rg švn kfo ) unt e žm t o in e i pol aaj a rm a t u kr a u i or eiooat jr l az eu pe hk apoi ) hk a de n sb, e a i i đ oćg um (rp a i um đ h o zk m s pe a j njor eo ooi Moe o z or eu nvt i r m e o de nj sb d đ . žm a de n oo ru đ aj kztd jkf(o n iet , eu m n e vk k jpi a i aa ae urš oa j e m đt , i sao o e r vt i t s) i j h i 30 Islamsko vjerovanje Akida

uz vjeruj kf. deeunvt i m žm oa k r i tko e a rO r n oo ru oe o kr t ir i a i đ aj a eza zb d i gih m đt ,s t on e vk k j u v rj i al u l re, eu m io a i sao o e z j u l u i j i t k j e ei pati u zb d kf isčo O r eo oois n m ž r ir k c a al i a r ln. de nj sb e e oe u, i i đ pripisati kufr sve dok se kufr ili zabluda javno ne ispolji, ili da je nvt i ln –sve dok se ne ispune uvjeti i dok se ne otklone oo r sčo a i zapreke, dok se ne ukloni svaka sumnja i dok se ne donese argument protiv. 5) Uz sve to obaveza ehli sunneta je da nakon pozivanja novotara u istinu, ako se ne odazovu i uz inate, da upozore Ummet od n hv z id i o aa sne si m gć nč i a i j oa l i a a s lvj unt v pj u m oui ai m m n sredstvima i da se suprotstavljaju neprijateljstvu novotara, sve ovo u ov i a urs i r r vn pad im nt(ee o oaa kim m dot pi ž aj r e e ae nćm ddvt r i da a v a i n i dz a n n hv reii lagati na njih). Moramo voditi i oui t a j oe ič l t m i i j ,i r ua ps pns, oa opzaa krtiteuŠr t j a n o ot eot m r č e i m onvt oii š t i s e , e 'u e i a peeo l j j š t ng pi b aj krt oos psbo r č t a a e te eo r oin oii v e oen k n n e, d j e s, acn r n vim kdj sne j , pepza kdj Šr t keta a re e a e unta oć ont a e e ' i j k , i a prakticiran, kad pot ivđ m sm n,kd j kd a ( d a s j oa ul aa a e ai s i) o i j uj sebn elsne (vjr u im uej e o uooaa ldei h unt od a m j o čn k kj pzr j j k i a e z e a i vu na izbjegavanje rasprave sa novotarima –oos onsn sdšj v e doi a aan e vim )m đt , k s elsne m l rj , o aeisne re e eu m ao u h unt a bo iptčn unt j , i i o n l , nepoznat a udnšj vim od kdnsogj ćm l d ko aan re e vj o a, da t e o j e e j e a u ps pn,pdčvt i sne igai čr sf – nćm ot eo ouaa h unt e i u r t vs a di t f ee o govoriti bespotrebno, niti postupati naivno, da nas novotari ne bi npl D lćm ot i r paus nvt i a D k , oi t aa. a i e o s v ia r i a t s v a oo r ? al pz a am e v ćm im dops ptb g pe a j aot lj iapau a e oh ur,ot a l o r n m ,s v a ćr r n u ia m i a ju s v gu iet nč . rb žs k ai o n 6) Onaj ko skriva svoju novotariju ehli sunnet ga gleda r li o oo kjj i o aai o ut j an n jiot o a it d ng o e s lv kj sa v a j ,s a zčo i pj i ra o t k paial u uons pe aoi o čv k nsr d' ,j r r i v zk dou r m b nm oj u apa aj t č e m i . e pz aa nvt i . t s te ro; a r k ć m s uaa oi č u oo ru Šo e i pvg n ge u e u e kzt v aj č š i tn, oajoa ćm g b g i ari j oum hn,e j a o psv t t e o a l o ski n gv aau j e j ev a t e r n gv š t seean n g, al sm sb š t z r l uo j oa ta vdn a j a dk a ei ti a a i d e e e e e, zk duo čaš t u č i aduezo čg s n n g uau rgg i ta te n rg bg ea e a j a kzj j e i e e j n, pnkdć b iikžj oi š ć m žasrei a o a oea e i v t an n n t e od piči e m o j t Islamsko vjerovanje Akida 31

njegovu novotariju poput; izoliranja, progonstva, ne klanjanja za n m n pi a n n gvgsj oej čkzt r j ( oi a j , e r vt j j oo v dčn , a a a n a m i h aa e e a vaa k halifa). Izolacija oo r jpoi n ao esuildć: nvt ae rp ao k s i n seee a s p j a Il kd a, aln i la o a ibg e duo d )h s o nsdk ez i m g n zo čg rgg o a e or zbog Allahovog  zadovoljstva. b D oa zl i ot rj nk šr t ukrta oj d ) a v i a j s a e eu e 's oi, t e a o ca v u i k a s s n m oi j asne i n t anvt i i nd d ć s t e j e ž lv unt uia oo ra l aa a e e a o va šv aj i j nvt vatsne ko t kzu i ovaaj oi i l d d oo r r i unt rz u an,l dr n b n j i a a ti u i ć e čh u s n pvd z n m Meu m ao zezl i m ž po i vć e e oeu a j . đt ,k iti a j oe rić ee i i o ce zi z pptr drm đ m sm n ai d t nvt pvć so l ou a oa eu ul ai , i aa oo r oea vj o :z i m l j a e zlo, ili da to vodi ka j vćm o đ aj sebn a unt j s o ee t i n ldei sne ,e u š uv u j k a r r i ouonv m l rj ,zl i m ž b i ar j a Še j em c soi a bo ii a j oe i zba e . ta e o n o ca t nn t vć o krt O a šr t i rp pvdm seanvdngu ea d oii vj e 's poi ooo vg aeeo s. i k a s dnšj vim uB si eot rj krtkj s pev ee aan re e e j on n s a e oii o u r i n, vu s e dđ samim t n gv pooej s po ni , Al  i j oo rvđn e rl g aa lh opet najbolje m e e o r a zna. Upoznavanje sa ruknovima imana (Pogledaj u knjigu Iman, str.15.) a Usšn pte unv i aaj i a u ae dba z ) ut i ejrkoam n,e m n kdr or il i r a se ne odvaja od imana u Allaha  (ees z t h u-rububijje i vž e a e i r w d tewhidul-esmai ves-sifat); Allahov Poslanik ga posebno spominje u hd u d ž ra ,a i o ri n gv vžotkž In ba ai o D i i  d b pt d j ou ans aeb A bs s bl v o e , ''Iman u kader je sistem tewhida.'' –t, aonk zn ee ae : j a k eo aič kdr . j pr eo elnrš km la i a oe t ji a i o p t m n. m i i uo en b I eu ng krnk a tkjgvr o ae i vj o )z đ m oi u' si ja o ooe kdr z a m m h a h e i u d a ajete: ''Mi smo sve stvorili sa kaderom.'' (El-Qamer, 49.)

Islamsko vjerovanje Akida

32

Zatim: ''I sve stvorio i precizno ga odredio.'' (El-Furqan, 2. ajet)

- Tewhidul-esmai ves-sifata. 2 T w i nm e ir ej (r tn t h )t t h u ) e h a j e t žn pa i ie i ,j e i l d r a a kč w d . w d uluhijje. Tewhidur-Rububijje

c Rj i i a'a n i ia n e o u n i ) ičp c:Z t ij m n i pt n i primljen sve e s ' o či j p t dkčv kn bd v rvoušs so eu ht eaiaan o oj e ue j oa e e et pm nt e l m n a i m j nč kjjonč K r n SneAl oo P s n a –ovo ai o e zai u' i unt l hvg ol i .'' n i o a a ak jdkz ans sj ejsl a ooo i aa oee eej e oa vžot le n e f pvdm m n u v t l,e i iđ a e m j r m ot sk i rp t d d v rj uoe e eem đt ,os nš o et gua v i a j u v i r e e v t l, eu m t u m j i samo tvrdnje bez dokaza, jer ne slijede put Kur'ana i Sunneta kojim je i o e f sl . š sl u ah a e i d Iičp c:Ak zn eeš o n hi šo ezm n ) rei i a' o aič ia d j ,z a jiiaa j s ' j t i a i postao nevjernikom.'' Neophodno je dakle kazati da se ovdje izuzimaju oni koji su tek primili Islam, te oni koji su u mjestu u kj pev dv del o m r l aa žh e oa . Z aeji aa Al a nčn m n u lh  e a (Pogledaj u knjigu, str. 17.) a K o rei i a oe o hatd i a u lh ar ) rz ičp c m žm svti am n Al a sdž j s i a i dvije stvari: 1) Potvrda rububijjeta i lijepih imena, i potpunih svojstava, i potvrda prava na uluhijjet jedino Allahu  . 2) Negacija svega ovoga od bilo koga drugog. b I auej akj oevs t h asr u n sm ) m čn k o v re e i ka j a a o a i t w d ću dvije: 1) Tewhid spoznaje i potvrde (teoretski tewhid). - Tewhidur-rububijjeta. Islamsko vjerovanje Akida

1 Goa ozaej t j črouj ej d j Al  ) l l nčn : o e vs v r e a e lh bn e t en a Gospodar svega i da nema drugog gospodara. 2 Pj n n : ) o šj j a ee a) Rj Rabb ua pkm j i ; a s kž rabbul-bejti, to ič e r so e k kd e ae a zu zaiv si i pailkć, kds kž Rabbul-alemine, to nč l n U r tj ue a a e ae ; a k ve zai G soa si sjoa si s oej iur il si a nč opdr v v t , v t r a pa tj v ; h ev h v n ve m njima. b Ioo j i o zaejue jšr t o nčn .* )z vge č g nčn zt e e 's zaej zk a o i k a e 3 P j n n K rn ooo vs t h aAl  o ovoj ) o šj j u' a vj rie i . lh je a ee a t w d a vs t h agvr pn ian, oe okztd nm sr i rie i ooi uo j o m žm aa a e a ue l t w d o s i i sai uK rn ukj nm so eaoo t h ao pčt t n e u' u o j e a pm n vg e i d oe a r c a o w d k d ka Muhf dk o rei l m u lh r b -alemin do o r a sa , al d ič e a dll i a i j a e j h ia b l rei ' ei Uj e s G soaul d 'at oe i pv ič ' c tčm e opdr j i j :R : e u , a đr u ri ' k , m ajetima sure El-Alek koji su Poslaniku  poslani: ' č u ie 'i m U Gospodara, tvoga koji stvara.'' 4 V žot v vs t h a A oj t h u-rububijje, ) ans oe re e i . k e e i r t w d* w d temelj tewhidul-uluhijjeta i tewhidul-esmai ves-sifata, on je samim tim temelj kompletne vjere. 5 B zoz an n gv vžot vidotsm p sb ) e bi a j ou ans i rens a o ei r e j , n edvln n e oo a d bs čv k ps n S dj dn. i oo a; i dvln a ie oj sai a un m au j j j j e o e N pm n: oj kjpi a Al a Gospodara, ali ao ea Č v k o r nj lh za e i z e a Muč i i u'ae ,aa j dkzd j n gv v rvn u i šk i dt j n e oa a e j oo j oaj n r b u s e e e tewhid nepotpuno i neispravno, jer da je njegovo vjerovanje ispravno Islamsko vjerovanje Akida 34

33

n b č i šk lh  'ae ibg oaav v rvn nć e ii o i Al u ui dt zo t t o j oaj ee n r a b u g k e e b ir ln n S dj dn,i ć g sai D eenm . i pi j o a un m aun ie a psi žhne a t me e t t

* (Pogledati u knjizi Iman n 2.t d rei' š s te n kj a 0s.o ič ' t ei oi o r j :A o č h i pi a …' r nj ' z u ) * (Prijevod 106. ajeta sure Jusuf u knjizi Iman, str. 20. nije ispravan!) *(ol a s. 8 d rei'd Mus use ut en on P g dj t 1. o ič ' a e r j i e vm o m i e k priduu ' ržj' e. ) * K j a t 1.d ičo jko e e oti v rvn m d u ( n g s.8o rei n e a t l s l j oaj a o i r j m j am e i Svome govoru i Svojim djelima.) 6) Vjerovanje u Allahov rububijjet je prirodna stvar: a) Zbog toga Allah  govori mnogo u Kur'anu o dokazima ne Njegovog postojanja, jer daaj sa roa e a o a o ru zr l dk pi d n sm d pt đj v u r v e postojanje Allaha ng pt đj i bvz č j j 'ae sm , eo o ru oaeu i e ai dt a o v e nn b a Ne uš zai a daa roazr a ia o ru ie h u j ,t nčd zr pi d,da fr pt đj t i l m o v r v t v e w du h j K oš kž Al  ''Ti okreni svoje lice pravoj vjeri, l ie a t ae lh : u j. o a prirodnoj vjeri po kojoj je Allah stvorio ljude –nema promjene u Allahovom stvaranju –to je istinska vjera.'' (Er-Rum, 30. ajet)

b O d ps j j n šba( m j kj g s ''Ako je ) vj ot i e a uh s n ) o l i e o d u a a a: usmjeravanje ka Allahu  u'ae pi das a,at s od i dt r on t rzš e na b u r v o ds š ki at s l d ue duabžnt mm Al a ei i zš u j i zl rg oas a io l h ?'' o r o u i v a Odgovor na ovu sumnju: ' soaupi d sao čv k j t ' nv O r oi vkg oj a e e r e s 'ibadet Allahu  m đt ,čv k oržj m oe s aikj , eu m oj a kuu i e u ng t r o v e ostavljaju traga na nj ako t s: ooi , rš o šo iet e ,a š u prd a dut ,kl čs g o c v e o puta to bude uzrok skretanja s prirodnog puta.'' Na tu stvar je sr u pžj P s n ush hd ur aš ''Svako dijete se ke o an ol i n u ak ai ai e vi h s k : rd č t fr u pi do v r p g rd eiui ž oo , oi ie ie s t r onj j i a a oil č e i vm r e, tj n d nasrani m i m dui m' I i r a d g ui m sm nm j l ežso . n e e o a a č e ul ao , o i j ' j k n i jer je on po prirodi musliman. c) Druga sumnja: ''Ako bi dijete kad se rodi odvojili, od svih oi s ai o s onbo l d lb ooot ouč t v r ' v t r kj m arj i a i i n s l h v e a, a io j i' s j e? Odgovor je: ' i oo s čj čv kn ot e bzvn kg ' u vm l a ; oj e s j e aj o N u u e a s d l aj j šj ns l zvd čv k i dl v g o pao jo n ,e ea t n aoi oj a ua aa a d rvg ev a r t ao e j puta.'' P za jd jnj ćšjn zo gvr zv t a s d ont e ae a eiea ue uoo iajo o e a o v t ev ć zvd ij e oS dj dn,eaš 'aom To vli , e aoi l d d un g aar vi ' k i vj eč e t u e k :T e in j ć i zvs seoi m đ n m ,ooa vj i rn . Hadis a u h aet v,s eu j arbv To h s ei ' i m i i k h' kdi km kž R sl usu o e ae eu da je Allah  rekao: ''Stvorio sam Svoje rbv ui rvo v r (r on v r)p s i pii eai ooe s anj j i pi da j a, a u m r lšj n i p e r e š t udaljili ih od te prirodne vjere.'' d) Koja je najpoznati lns kj j ng a rbb j i j i ot o e ei l uuie a č a ra jt pi sl rbb j sb nr i ij i ad g ooaa ?Fr n r i a uuie ei a d š l d pa jt e v u m a a bžvj a o, u a i oj pz a nrdd g vla i l ekobg, noj u a e oi o a k v o a a ečj s v a oa za e i u a db ivjdš d rbb j pi d Al uko t m jr a ui so ue a uuie r aa lh , a š u e e o n e jt p a o k Musa  o čm ns bv š v Al » i nš aoon edo , e u a oaj t a lh : T za d v i a ea a j n odui eoG soa nbs i e l,a oi en za ej i rg ng opdr eea Zmj ko č l a nm n , k e gd a iamsm d ćš iof an,i rons aa . j ii a e t a oe s un at dt«(El-Isra', 102. l , r g r i ajet) Islamsko vjerovanje Akida 36

P s jj a f o e kj s o ri čn c v r i ioi, ot ie n e m n o g u t i uej i j a h t j a o d n e kl a e s re t oe inua kj s zv at pl i (ei n h nisu a đr k ak o e oe n oo g a vć a j a r oj n i muslimani, naprotiv oni su ateisti), a taj fenomen jeste, da su svi narodi, prvi i posljednji – pi dl oikjii b im šc – r aa n n z l i ur i p i i i l i vjerovali; svi su imali vjeru. Islamsko vjerovanje Akida 35

T kđrkž Al ''I oni ih, nepravedni i oholi, prkš,ls u aoe ae lh : , a oeoea u i sb v rvld s ii , apg dj aos sočls u jc' ei j oa a u sn p ol a kk u kna m ti i e i ta e i lv . ' (En-Neml, 14. ajet) Zatim: ' kdi O i aioi d do bzi kaonv č e ' a h n z v n oj nm e k v soa i A b , e a n nered na Zemlji! O ljudi, neprvakj č i d b s už o n ad o i t a it i t a u ne e vu oo sit ui l–sm vm š t N m ćts psjva ti vm ve ž a ju v i a o a a ti a a e e ole rti e; e i i Mie o a o nm š s rd i bveti' ćm vs oo e t t ai oaist' o e l j i!(Junus, 23. ajet) e T j s ćj iekdnk l d m ž b i ki n zo ) a oj a fr o ei j i oe i sr e, bg e t h u t v m oi u ea ( jnv vsea dn l a sat šbii ng tcj š t oi evs, uju , t s, uh h j a ea h ak r i sčo, eu m aočv k sae av ndć;ek suca ln)m đt , k oj a nđ kka eaa t a i ai i i i e š t j sčo t pki ččv kv s asaai ns or eAl u ln,a or a oj oa r pd o e ke lh i j v e c ć a t žć o Neai aln bzd t i s ć, t j dkzd u r ei d j z v ej e a o oj a š e oa a a g b j e e o db a a oj a ot er oieiep čk ao u ao l ui m čv k ps jt gv tfr a a ik s j s bi. n e o a t, k a Allah  na mnogim mjestima u Kur'anu ukazuje na ovu č j i ,ko nr ' n vm o ouaa d kpo im rm i e c a p. ' nnu :O a m gćv a onm oe pt e . a a s u aa a kd n u b g ojaa zp v s u jeP kd t l m ia oe z l pv t c al e ut e đ a er o pt c a ts oi bau t eni sa v t ia vnvle u im ,e e n ordj o , a e i n ja vl i aa ni u m đ l er o n n hs si s aa i n s uj ed ć ns aa ,srn s a j a v t n, oi e v r a e at dt i eo e i h r e r i k m lAl u » k nsz vg i ai s un ćm b iavl ! o l h: A o a iooa z v ,i ro e o i zha i e a b š g t n« (Junus, 22. ajet) f U a čsai db io nt n goj a kdčv k, ) nt nz i ui t u rj s ćj o oj a o n g a e e a e on sam nije dvln zt U v ei aeps n ekjć dnsi oo a, a zi n šl ol i o e ooi j o š j ak i t radosne vijesti i opominjati, i objavljuje knjige da bi vodile ljude; izvodile ih iz tmina na svjetlo. 7 K rnk nč pt d ps j j Al ai Njegova ) u' si ai o re ot a a lh a n v on a rububijjeta: a) Pravo mjesto usmjeravn čv kv r m šaj j u aj oj oa a ij a e a e z ln s se ik pot nt ,ečv k koš kž Al  prijevodu vm r a rsas a t oj ; a t ae lh u s r v e o a zaej ' ćm i pua dkz N š u pot ntm nčn : ' e o m ržt oae ae a Mi i rs as ia r v svemirskim, a i u njima samim dok im ne bude sasvim jasno da je Islamsko vjerovanje Akida 38

Islamsko vjerovanje Akida

37

Kur'an istina. A zar nije dovol ot š j G soa t j se u j o t e opdr v o vm n o o oaiš n' bvet ? (Fussilet, 53. ajet) je '

sure poč jzk t m ot S o m i o ej a oi Neoi i e alv a i vj s ln m m ću j v n ea m i pj i g m stvorenjima. d O ad zk uu m d j r m šaj ut r nj l ) dve al čj o a e a ij e s a a o i j e z ln vi bj nč z sonj ii r n čreai ,pt d Al oa ai a pza n u z a j vs k e o ru lhv gdu t d v a rbb jai ha n K rn n i r a nč , a i t uuie svt j u' a a s a n ai ko o rivanje jt aa a pv n k pravila i zakona koji vladaju svemirom; da bi kroz njih uvidjeli Allahovu vli i o, a ienć. ae j n : u svemu eč u m ćko j ou K ž p si ''A in d e k ima znak koji ukazuje da je On Jedan.'' e K rn ns t oe uuu n nk l an,pot ) u' a, a đr pćj a ee a he rs , a k , e g e razumske dokaze, kjpt đj dkz ps j j U v eo –ovi o o ru oae ot a a zi ng i v u on š dokazi su suprotni filozofskim dokazima koji su dugi, komplicirani i neshvatljivi. 8) Neki kur'anski –razumski dokazi koji ukazuju na Allahovo  postojanje i Njegov rububijjet: I Nš n m ž s oi nš – stvorenje mora imati ) ia e oe t ri et t v t o stvoritelja. aP j n n oo pai j ) o šj j vg r l e a ee va : - Nš , al n ps j j n ea e oe i km s čj iadk e ot a e i g n m ž n u o l a t e on č u u s oi nš ,e uonv oon ps j j kk ć nš š n t ri et j v t o r soi n e ot i e ao e et t e o, r o o ps js oi nš š ps j ot it ri et t ot i o v t o o o. - Sve š js oeo š ps j nm gć jr u si da t e t r – t ot i e ouee a m k – o v n o o, z je nastalo bez Stvoritelja. - O a se i s ziza a p nt a l d a dvćm vj vm r a v edm , l em ,j i , ree , j a i um b j i v oti š i an n m –razum pod sredstvom ie lm si s l t m a j u m am o e m oi nun , au si i rg dkz –prihvata samo kao ng ači r m k h h z h dui oaa h stvorenje, koje prije nije postojalo. Razumski je neprihvatljivo da je oa se ism sb s oi oz o d o, re n eb n t – vj vm r a ee t r , bi m a n pi, i i ia v o r j j o š mora postojati Stvoritelj koji ga je stvorio, taj Stvoritelj je Allah  . Islamsko vjerovanje Akida 40

Allah  a um oi a t a o č n r m šaj i db i n s ns ng ji pte a a ij e uulv j m em i z ln ja e cj ui n zaoa Neoi s oej asnem –da bi ie v aj nkv u j v t r i ,unt a lm đ a g m v nm i nam bilo jasno da je On istina. Stvoritelj je kreirao ovaj vlas eise i uei g S o m m ć t j o čd ečnt n vm r r o a vj i v , d o oi e e n uo , ( u ž a u so ueej r pr u ikod ai;pj i m 'i ) dz vm r n , a oe đ u s d ori ci o d e n j en n gv d e v ui oj d s m đsbopoi a , an m j oe il e č i e a e euon rž j n j a e jo n m u i v djr li zkn a n s j n dl i o e d iln. l a a it aoi l e tu e o zd nr a sčo a u zči ,i a, a e i b O a k r m ša K rn pi it ć d; a Al  ) nj o a ij o u' u r ji e a kd lh z l a m et a govori o pitanjima temelja imana (pitanja rububijjeta, uluhijjeta, risaleta itd.) –n gvron m n j a oi t r si ai ng e ooi j a a e n č,e e k nč , eo i d t ot n i upr u s zaoi ause i i a dkzz t č j i h soe j a nkv đe m vm r ko oa a e i e c u nne koristi ispoljenja Njegove  m ć –razastrta po cijelom svemiru, oi pčvio njt j s oej p d nj un i K rn z oeš d a i ih t r a a o a rpih u' a sn i v n , k j. a i oej oi p aj i aakrt m t u krt j z dkz z šn v in m n oii e d oie a a oa n e h t a s o šn č j i ise i . i e c z vm r nna a c) U isto vre e r it ćm d Al  im pi ji e o a lh mnogo govori o j m et a oi zaoi apj i u m i jperja kž d i a r o v nkv (o d a l ah e r o li au am pe m m en e b a k 750 ajeta koji govore o tome) –s jasnim ciljem, a to je njihovo krt j z dkz aj i asi p aj – pi j u s d u oie e a oai n m nk in šn v e h t a r ej e a m će velikom dijelu tih ajeta Allah  n sm m pčt nr u d s a a o oe u a đj a e k e e r m ša a u nk dui suca a t gvr – odnosno a ij z l, ei rg m m i aim o ooi t j nr u n ka , t oe u ng suca a oi e zvšv a đj a r uaa đr m oi i aim pč jiar a e e j k , m t j n a nr bm or m šaj Teaso eu iod Al  a da a a ij u r e z ln . b pm nt t a lh mnoge i a Islamsko vjerovanje Akida 39

b) Allah  ovaj razumski dokaz pj n v u v a tu o šj a da ja a a e vhnuanć,j i s iakć oj n n ,a ae zi n ruc j oer čot l oe b šj j p kž U v ei s et i h a ea š : ''Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Zar s oieea Zmj s oi? N ,eo n nć d v rj ' u nnbs i e l t ri eng oi ee a j u .(Etu v l! e u' Tur, 35/36. ajet)

š j b out gau–nijednom od njih nije na um palo, da su te tei o r a l m d z i ut rpčt ns na oo gaa o gs a j v t v i n s a oe k at k nvg r kj t r u jr i de vi a a d e v a eo , k e sčoK k b t b o ae eo s ri d jt ga ns o i iln. ao ie i d jnk ut d aea r at š i k l v o j d a i n ea pi milione godina negdje u nebu, pa se poslije spustio z i g, r č je n Z m j dk oaduieo vćam k bdl . a e l ,al vj rgjj eih a (ua ) u e š a I Bl š d s ds m r nk b i ee (z k d s t I i t a e ei oa eo i sbb ur ) a e o ) o a t o ds š zai am r b ian , nš š j s oeovd k ei t nč d oa i r j a et t e t r ,o t da o o v n oi a Tvorcu, odnoso n š js oeo m so T oc. o sićm n oo t e t r i a vg vr P j n e o o v n a a t oo di t k: v u v ea e j č

K ž D ue i Mua  pi ng j pi i Ia , aj čo ae žbj b r n tm , re eo e r o s m d e u ' j m l Poslanika  kk uiou sr n ašm :''Srce mi je htjelo ao č v uu a ka u poletjeti.'' – O saoot aj a oo j b n gv pčt d t hpš vn , v e i j o oe k r o a o e a pi a n Ia aO a v a tćm pj n i seee : r vt j s m . v da ja e o o si u ldćm h aa l e a t j - Allah  ooi oa po v n kjng a , ooeim dnsdkz rt oi o ei j gvr i : i h i ru ć ' i ot i, aj lm gć d s ns lo n ea i d s ' ps je p e i oue a t at i d i g,l a t V ot e a č i e stvoreni bez stvoritelja.'' , oe i e - Zatim nastavlja: ''Ako ste zanijekali Allaha  m žt l tvrditi da ste vi sami sebe stvorili?'' - A ako ove dvije tvrdnje padnu, onda je donesen dokaz protiv n h džiu a j u – imaju Stvoritelja. j iuns d v rj da i e u c O a j n dkz oe hatsaina, bi m d j ) vja i oa m ž svtivk i n oz o a e s i s r vl j ns vnčk psr psn kjkž: r e ot a,a i at u ut j o ae''Balega ukazuje na o d a i ii i devu, trag ukazuje na prolaznike, pa nebesa prepuna zvijezda, Zemlja peuabd i o n, a n uau n Senj e i se u rpn ra dl a zr e kzj a vza ćg o vm i u u O aiš ng! O os kduej aIa akoi o uej a bvet o?' v e o čn k s m a kd čn k je ' a l a prirodnih nauka naziva: –' kn z či ' t n tš postoji ne 'ao ur n a – j ia to Z o k' . š m ž sm sb ui t ps j i ,ng m r ps jin gv oe a o ee č i ot e m eo oa ot a j o ni oć ot e T oa,av j l i od n m ž s oi n nš duo Pi vr ssi e o č a e oe t ri i et rg. re c m gn v t o j nekoliko godina vjetrovi su na arapskom polu-otoku skinuli pijesak s j ng r ap s dš a el i h t i r tpčli čvt ae o ga , a u ol r o zi io č i e oe z aa d d ih o s ra, iu i Islamsko vjerovanje Akida 41

aO o eoi i oa iooia p sb ) v jl č dkz gvrsm o ei gk . b Z oaduim m t pi j aO o t js oeo oi ) a vj rg i a o r r e : n š e t r vd i m r o v n k t e pj n v pj i so t Svrea ao i o šj a o d a vjv t il: m a a en s a o tj A ov i va o dvt leouaea b ć tj n d k i š r a d re ip r n, i e ia o a d t aj đ t s onaj koji ih je napravio ima iskustvo da bi napravio ta vrata; ima snagu da bi napravio ta vrata, ima znanje i iskustvo da bi napravio ta va ,m s h v , i j t p t s a venj ot kjj ra ia l , i ž e e o o t r r u m o o e t u d v , j vi d e g i napravio. Vidimo po tragovima da su to napravili ljudi koji posjeduju neko znanje, imaju preciznost prilikom izgradnje tih zgrada, imali su sau ps dvls i e kd b npai t gaei . rzt ng, oj oa u m t a i ar l e r v e K o u e i a vi đ n gradnju gledamo svojstva i kvalitete tih ljudi koji su napravili taj grad. S epo j ekj s dšvj n oo p nt set i a v rm e o e eaa a vj l e; v o m n e u a i so psbapai isaat nv ai po j apv č z vj oen r l vk a oi l rm e ol i a a va n i n a sobom nekog ko je uzrok toga; Koji je mudar, Koji je jak, Koji je u m gćotd nš npai aT oa n m ž b i i dui s ouns a et ar , j vr e oe i n o rg oi i o vt c t k m Allah sa ovim svojstvima koja smo spomenuli. Islamsko vjerovanje Akida 42

b) Isbat (potvrda) – (Pogledaj na strani 25.) I)O a k nš n ps dj t n m ž n dt a I nj o et e oj u o e oe i a, I o e e i pj n n oo pai sj i o šj j vg r l le : a ee v a id a O ak n ps djnvc n t ž oo n g nvca ) nj o e oj u oa i er i d j a oa, e e am e tako isto od neznalice n m ž s t ži nn . at P oa k e oe e r i zaj Z š ? a nj o at e o nš n ps djn m ž tn dt et e oj u e oeo i a. o e e i b) Gledanjem i promatranjem ovog kosmosa uvidjeli smo da Onaj Ko je stvorio taj kosmos ima neka svojstva; kroz ovo vidimo ps dvn saezaj m ć m doti . oj oaj ng,nn , oi urs t e e a , id cAe tkd ooe ae v se t r o d a rezai ) ts a gvr d joo v s oe o m t i,nč ii v n ej d j pi d se v s oi i d j oose l a ons l O i a e roa v oo t ra l a e v v s čj ato n r v l i u n a. s m šej spo oo r u ngi urt o v r i om l u ij a urt d a m o spo o d j e nr a o ln n z n e, n spo o nn . at O a roae im , nm razum, znanje, urt zaj Z š ? v pi d jn e ai e a n u o r j m dot e a eu kk s oi old zk uk d pi d m ž urs nm žl i ao u n dš o al ča a roa oe , j i j r se v d s oits o pm nl v oo a t rš m so eu . v o i d Z seooš s oso eu m r d bd oa kj ) a v v t m pm nl oa a ue nj o o i i ps djm dot ng, o i . tjAl  oj u urs saum ćt , o e lh . e e , da a Tewhidul-esmai ves-sifat Z aeju l a : nčn g bl e o u a) Tenzih (r ej –(Pogledaj prvu definiciju na strani 24.) ue n ) đ e Princip tewhida esmai ves-sa .R zk u saips j m đ i t al a fa i nz ot i eu o s oej a a š saa oj a i ia nz s n,lpr ej t r i ko t ng čv k n e s sail ai oe n v nm o e j t o i đ e saečv k s sao j ngm ava, a kakva li je tek razlika ng oj a a ngm e o r e d i euSvrea stvorenja po pitanju snage, da ne spominjemo z đ t il i m o tj znanje, mudrost itd? Islamsko vjerovanje Akida 43 c) El-kef an et-Tekjif. (Pogledaj na strani 25. i 26.) I ) et š nršv i nš š s ng auv rvn V N š t a aa l et t e ei o o u i o o r j oaj e u tewhida esmai ves-sau ers a : i t čtit r f i vi a) Et-Tši pr ej Al oi  eb h– oe n lhv svojstava sa svojstvima đ e a h stvorenja. Ova bolest se dijeli na dva stepena: - U oei n s oej s Svree ko š m šc pr v j t r a a t ilm a t ur i đ ae v n o tj o i porede svoje kipove sa Allahom i ko r ait pr esa l a kš n š oe I sa i ć o d a Allahom  aoapd l nršv t h u-rububijje i tewhidul, v oja a aa e i r e u w d esmai ves-sai oi a šk t h u l ieO a ojae e i t vd ko i u e i l u j. v pd ljvć f r w d -u h j e oan i otjpoi n. dvo ds e ršea a r - U oei n Svrea sa stvorenjem ili pojedina pr v j t il đae o tj svojstva Stvoritelja  aso t m s oej s oo bl ć j s vjv a t r a a vm o šu e si v n; e pgđnm n bo l d oa rp s zv e ueb ea ous ooe aj rjj i v gua e oe l šbi , zv e i u, -m h t o zt š s uoei so t Svrea sa svojstvima a k a t u pr l vjv t il o o di s a o tj s oej p kž d j Al ooi sčolus oej td j t r a a au ae lhv le ln i t r a e ae v n, a c i c v n, Allahova ua ln l dkja lh j dl oo t a t oi rk sča j so Al i u , a e ak do š n e g o govore. b) Et-Tahrif (iskrivljavanje) – (Pogledaj stranicu 26. br. 2.) c) Et-Ta'til (negiranje Allahovih  svojstava u potpunosti ili pojedinih svjaaa oo bl ti aalih t ea o t , u vj o s m r it s pn) sv ei zči e : - Totalno negiranje svojstava Stvoritelja  š vd u t oi o nevjerstvo (ateizam), i to je najopasnija verzija. - Negiranje 'ibadeta prema Stvoritelju negiranje Njegovog  , svojstva da je On dostojan 'ibade , v t k s ons n nk t oa a a e doi a ee u č Islamsko vjerovanje Akida 44

sfekjkž d s dš n nk s pn, an m r uk n t ui o au a u ol a ee t ee p e oa l ji j i i e j aa Allahu  t kod oi aud j 'ae sm z m s l d a a ,j a a v kž a ei dta o a au j i z . b u, posebne ljude nema obaveze da 'ibadete. - Negiranje svih Allahovih  lijepih imena i svojstava uz priznavanje postojanja Stvoritelja  ( k kj s zv dem j s t o e oe žh i, ea a e kjs b i o u ea m fooa Z o čg s ng a so t o u i pd tcj i zf . bg ea u ei l vjv i l j e l ) ri s a Allaha  K ž aoG  oi m s oi so t m od G  ? au k a p e o a v vjv a na a š m si pr i o a t r j a č i o i ,ao a oe m s s oe i ii m šk t d priznaju samo vdu d v nm n r k užd (postojanje) Allaha  . - P t đ aj Al oi  imena uz negiranje Njegovih  o ri n lhv v v e a h svojstava –ovi su malo opasniji od prethodnih (to su mu'tezile, uei dem j . čn ižh i) c a - P t đ ajAl oi  o ri n lhv imena i nekih Njegovih  v v e a h svojstava, a negi n oti so t a t s eai i a r i)O oi j r j s l vja ( u š' e m t i j . d v e a e ah sv o r j u de h m lm n oans oia iee ei j r u si šr t i a aj psot n sm sb ng a ,a m k ie 's . o a ; ru z i k a d) Et-Tekjif. T j or i n kkoeooi Al a o e de v j avć sb e lh i đae n a pkšjsai n kka e n us a ot(r hdoj naveden oua ir v j av j oa t r s pe on e tž a a vn i t ogvru t ćjonv pi i t h aem ivs doo r o soi r c a e i s a e-sifata). Ove e np w d stvari koje negiraju tewhidul-esami ves-sa s m đsbo i t e euon f sukobljavaju i one na kraju dovode do dvije opasne bolesti srca: - Pretjerivanje u tenzihu –i čg s po vdn bl ti etz ea u ri eee o s z e ta'tila i et- tahrifa. - Pretjerivanje u isbatu – t jpo vl di bl t t b i š e ri e v e o s:e i o z o j ei š h t j. vk k s r i o por asl ai apens so e e i S ao o e a đ d rga e f d r ot vm kf ze m e d razumu nad tekstom (Kur'an i Sunnet) – ać bz u n unk o pše e sm j eu d e oi zb d i ć o ć j dl. t s teel sne –oni su v al a l e tio ae Šo e i h unt h u i i š j č u a ostali u sredini, u isbatu i u tenzihu tako da su pogodili istinu i sčvls o oibl t aua e d v o s. i h ei V) Program selefu saliha u akidi. To je jasan i jednostavan pt dlno sae aej oti e soe a š j usl us u uae d vk zpta s nj nć zt t e k d a j ln i a o o a Islamsko vjerovanje Akida 45

K rnm i unt , o s ol aupt đ aj seaš j u' o S ne m i n e g d a o e o ri n vg t e v v u o potvrdio Poslanik i Allah i ei n sea t jAl  , ng aj vg š e lh negirao r u o a z Sb it j P s n negirao u vezi Allaha Ovaj isbat nema a ee š e ol i o ak . t b a pioj i n , oong aj nm tta a š kž e i – o t e v j a v ei n e a ai ko t ae šh svćaa r e ' l o Allah ' i n e a O ! n v čjiv v i : ' k i ko n O se u se i . No j e d' ' (š ua1.j) E-Š r 1a t– , e

Ovdje vidimo isbat i negiranje. Sl u ah au ivj oo o e sjl a pkgei iu ae e f sl r m j a v pl u v t r so j k t č e i z e u j eu a za m g un gvm vn km zaej set bzvđn r paeo a j oo aj o nčn , v o e oej a r e s u a s v imenima i svojstvima; u strahu od padanja u neku od novotarija, tako d j n hv pekpca i ur uuoo e t po iz i n h a e j oa r uai b a a i o j l d nm š ril iz j , o za i pa ako je Allah  nj o se n,u i i – ozai ar a o O akj v začj v i t nčd t bm i e d e biti oprezni u padanju u Njegove zabrane, zbog Njegovog  nadzora ndnm , iovim sdćs Nea . a š jAl  a a au s re e t eie j Z t t e lh Silan, t j i g o o a Moa,et o an v – toga proizilazi da Ga se trebamo bojati ćn žs k kžj a iz o a i prema Njemu  s ćtsaoot aj pkšvj i s š oj a t hpš vn ouaa ć Mu e t e ir a e u o v epi it auiovim b žt o s a zo kj b s i r li, š b ži s re e j a d t r bg o h i e t j e i vi i mogao rasrditi na nas. Ako je Allah  Milostiv, Samilostan, Onaj koji prima pokajanje –t zai aMut bm č i t b i aG o nč d r a o it e u d a e ni w trebamo voljeti –t ei a j oo ngai ors e ć k Ne vj ar i pot srcem koje ž g d usa ne gubi nadu u Njegovu milost, i ovako je i u vezi sa ostalim svojstvima Allaha  . Allahova  lijepa imena 1) Definicija lijepih imena: To su Njegova  vlastita imena kj a e npiv,a o m s t ž Neoa o o ia o m o m s O r i s kj a e r i j v pm ć s kj a i za i a g i se predstavio Svojim stvorenjima, i ona su put ka Njegovoj spoznaji. I i eakj as nza uO j izl es Neoauv ea z m n o m e avo i b v i a e j v zi n a vč g š Islamsko vjerovanje Akida 46

so t ( sao i eazl ieen so t ;zičO akj vjv i vkgm n i a s j o vjv irei nj o sa z vč d so j i se n i l ie vjv zaj Mon –i l ie vjv m ć v zaz a s so t nn , ći z a s so t oi vč so a vč so , Mudri –i l i eso t m dot m đt , evž ioi z a s vjv urs, eu m n ai s u vč so i i t spo o ,jiooi s n i l im Al a , pa npr. jedno od urt m t z sb e e ez a i e lh  n . n vč a svojstava je Allahova  s ža t G nćm nza 'd i r b, e a ee o avt s i' d i rt . Njegova imena su nazvana lijepim kako bi se time ukazalo na nješnz ia l eijzaej aj i ai nj e n i nčn . lp v p m ta a 2) N š uau oaleaiea Ukazuju na skupinu a t kzj v ip m n? a u j uv eizaej zi n nčn : š h a a) Ukazuju na Allahovo  i ( b ezat). ć b U au n so t i eeaz j , a š s o oe e ) kzj a vjv z dn in h ko t m gr vć u sa v i o prije naveli. c U au n duaso t kj s n i l ed et i ) kzj a rg vjv o e e z a i k o z u sa a vč r n njih npr. ime: 1) Er-Rahim – ukazuje na postojanje Allahovog  i . ba ć 2) Ukazuje da Allah  milost koja je svojstvena Njegovoj ima uv eotio uot zi ns pt ns. š i p i 3) Ukazuje da je On  i , nj o čj O a kjv i Žv O a kj u , nj o i … i i e i d Jr i m gć d bd m l t oa kjn e i kjn čj n i e n e oue a ue i sv nj o i ž , o e u , i j oi ij v i e t vidi. Ista stvar je i sa ostalim Allahovim  imenima, dok u suprotnom t v s n n eikd s oej nr čv k s m ž nz a a o tj i k ae j o t r a p. oj e oe ai t v n, e vi mudrim ili plemenitim, a a ue a ea ktai paen , d d bd nj ć šrc,l r di a a v i i v m bd nj ć nsn . v oaAl oa i eas m đsbo ue a ei ai i S a v lhv v lk a m n u euon pvzn im j s a ozaej O as so eu o sae oeaa i a t r nčn . n u pm nt d t n u vn e a r Allaha i Njegovog Poslanika zo seei cj a kk b s bg ldć ie : ao i e j h lv preko njih spoznao Allah  njegovo negiranje svih manjkavosti i , geaa vzs lhm nješ ha Al u . r k u ei Al o ,aj a vl lh  š a lp a a Islamsko vjerovanje Akida 47

d D z aj Al an m , a š Al  kž:''Reci: ) oi n lh j a ko t lh v e a i o a ae »Zovite: 'Allah' ili zovite: 'Milostivi', a kako Ga god budete zvali, Neoa m n s nješ.« (El-Isra', 110. ajet) j v iea u a j a g lp

e R dp oo eš po iz i n h koš j i a r i ) a o nm t ril iz j , a t e h s a o za i o l d Allaha l bvpe a j u sa, aaol a i .koš s o ,j a r Ne ,t h nd, s nc t, a t m u m m r o d o vć ae. e nvl i 3) Broj lijepih imena. (Vidi knjigu, str. 29/30.) 4) Š zai pbo t u oo e hadisu? – Z aej t nč orj i a a vm nčn e ''obuhvatanja'' u oo e hd u (i n 2. s. i a re vm ai v i a 9 t m ič s d r j 'bha n ! N j ži j ooaa Al a sa ovim imenima i ' uvt j ' a an e e bžvt lh  o a e' v j ) i a r i p oo eš oauju , o sm uej oi i eabz a t o nm t n v t u dk a o čn v m n e di o ej e h or aj pžj n n hv zaej i z s ba n an a j oo nčn u otavljanje rada po njima ć a e i e m ž b ia o oa po v oj a oe i sm dkz rt čv k. t i e 5) Z aejnk iea nčn ei m n: e h a K jjzj n k i e o ouvtzaejsi i ea ) o e a di o m kj bha nčn v m n? e e č e a e h –to je Allah  zbog toga ostala imena dolaze tek nakon njega i , dolaze kao njegove osobine, dok u isto vrijeme ime Allah ne dolazi iza nekog drugog imena. b Z aej i eaEl-Ehad –Jd it O a K m n osčnn ) nčn m n e ei ,j nj o e i la i n . k i ravan nije. On nema suprotnog Sebi, niti istog Sebi, niti ima sdua u S o e gsoa t ,n ibžnt ns inm Mu urg vm opdrv i oas eot su t v i ea sčo u j oo svšnj o uot n i j u lng lei lng Ne vjar o pt ns,i Ne sčo u ip i g e p i t m i j m Islamsko vjerovanje Akida 48

i ei ai ečnt n so t m –On je Sam u svemu tome, mn m vlas ei vjv a i v m si ppt j a i n ti n e akjse u iv v i ouNe n e ia O jT j o v čj se i . g j š i e d

Zmj iNe u n dj ior vn n hv;O j Sei j el u j m e o d dž aj j oo n e vv n , a a e i ši V las ei' ečnt n ' i v ! (El Beqare,255. ajet)

c Z aej Al oo imena Es-Samed –On je Taj Kome se ) nčn lhvg e a or a Neo stvorenja u svojim potrebama, nevoljama i ba j j va ću g ndćm , nj npi soei opd ( eaa aO e er onvn G soi Sejjid), koji ima krajnju k n pt ns O j V las eiS enn i nj o otenkn o uot n e ečnt n vzai O a kj s j ao p , i v , i a Neois oej( v oo l i zaeji ea j v t r a…se v u zu nčn m n Es-Samed). g h v n a e Tirmizi biljeia vj sndm o U eab K '  su žs so m eeo d bj i a a da i j n b m šc r lP s n u ''Navedi nam rodoslov svoga Gospodara ur ie i ol i : i k ak  –pa je Allah  !'' objavio suru Ihlas: ''Reci: »On je Allah –Jedan! Al j Uoiesao ! i rd i oe n e i i Murvn l h e t š vkm Nj oi rđn i, n o a čt e o j k aa nije!« Z o vžotoe ue o ij juej a v sri a rens bg ans v sr p m še u čn k oa uam vidot i ln a j t ć e u' a ko t s tnvdu aim – o e bgoa t r i K rn – a š eo aoi hd i a t jzo t š en a o s g o ua čso j r kć sdž t eeai i bha set vs nt vj ka oi ar e l k e ouvt v r re o o t i m j d a i t tewhida kao i odgovor i negaciju na vjeroaj sebn ašk i vn ldei i a a j k r zablude. K oš j ia t -krj nj v ei a tuAl oo  a t e ju usj a zi n i j o el i u š j e lhvj a K jiš dl i nk hd i a ae ol i rekao. On (ajet) n z t o zu ei aim d jP s n i, o a m s ak jt a zt š ouvts bv t h a nj v ei Al oa ea v a t bha t oee i i a zi n a lhv  k o o au w d u š j a lijepa imena: Govor Allaha ''Allah je –nm bžnt , s Nea– : e a oas a oi j v m g Žv i j n N ouiaG n dim ž ia! j ooj ooš i Ve i e bz i č! m a i re e n sn Ne v e n t j g o j n nbs a ioo š j n Zmj K s m ž pe Ni e a eei m n t e a e l! o e oe rd j o i m zuia z nkg bz out j Neoa! nzaš j b oi az t a eoa e dpš n j v? O n t e i m i aa g a l pi n hi t ć b i olen h ao ooaš O za–drugi re j š e i psj j , d ng t n n j i a t i i o za sm oo k klo n e. ć j oaouvt i eea nj a o nlo o k O žl Mo Ne v bha nbs i u i i i g a Islamsko vjerovanje Akida 49

U izrazu Allah je –nm bžnt , e a oas a osim Njega vidimo potpunu v ngcu oas eotb o ea rgg s Al a , ali i potvrdu eai bžnt ns i čg duo oi lh  j v il m a Allahove bžnt ns. oo Al a Žvi j n (Vidi knjigu oas eot G vr lh  i Ve i v i a i č. n s. 1 i aču kaeo ol u. rei a obuzima Ga ni a t 3. nui sr nm b k)U ič ne r ć i j m dim žn sn–vidimo potvrdu Allahovih  re e i a j svojstava El-HajjulK j m N knt a vjj s zvšv s da ek i eaao a u … ao o oaa te ar a a v vl am n, t j g e a i su El-Alijj i El-Azim. El-Alijj ouvtsa nčn uv eot( j bha v zaej zi ns t e a a š io uv eot i ,jd j Al  zi ns b a t a e lh iznad Svojih stvorenja, odvojen od š ć . a nji ud ntza S oaA š. aoe t zai uv eot h zi u i d vg r T kđr o nč i zi ns u , g n a , š m ć t od nm ooa oG  oe oid in i ng k s oia a e a ng k a m ž pb ei, i ooa o e k j t t m ž nd e ts Ni e Neoo v s. v s a s pdi ee oe am tia j u j vj l t S e t r u oč j a m g ai vi nn Neoo v s i j oo vlas eot T zai uv eot j vj l t Ne vj ečnt ns. o nč i zi ns g ai g i v i š pl a i j t j j O  i o si m hn i eotaa o o žj m e a e e n č t d v aaa nds t kj o a s, r s h ak e bi mogle negirati Njegovu potpunost u sve tri vrste tewhida). ElAzim, t Van asl n vlas eot t o d nm s a j l i po t ečnt ns a . sk ue i v i k a ea tr vi vlas ei o Nea bilo kom stanju. S oi zvšvm ečnt n e d j i v j g u a v ar a o m a nš oo o e h u a gvr t i l w d -esmai ves-sifatu. 'Ibadet

Islamsko vjerovanje Akida

50

Jz k–i dtnčpn nsioons dke i l k ei i 'aezaioi ot pkrot o t m n o i č b z , r oš –i dt bha se n š Al  o ia i ee aoo a o 'aeouvt v oo t lh vl s č jzdvln d b a o a i m j d e i ič –kk j n ,aoi a i U ej i il rei ao a i t ja j v h k tn . čn c poput Ibnuljh a Kajjima, rahimehullah, 'ibadet definiraju kao potpunu ljubav, uz potpunu poniznost Allahu  . Ruknovi primljenog 'ibadeta: 1) Ihlas – iskren nijet. 2) Mutabe'a,1 tj. da odgovara Sunnetu Poslanika  'Ibadet . nć b i r ln v dk som vanjskom obliku ne bude u skladu ee i pi j se o u v t me s Šr t i o u vj b i e ue a o bg lh  ni zbog a e 'o dk so j i n bd sm zo Al a i i m a o t a kgduo. aeAl Reci: "Ja sam č o rgg K ž lh : a ovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vašBog –jedan Bog. Ko ž da od Gospodara udi svoga bude lijepo primljen, neka č dobra djela i neka, klanjajućse ini i Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!" (El-Kehf, 110. ajet)

N i r n i d l i a nčn lih iea: e pa al jo č zaej al ellh s v i em n a a ll a) Nema tvorca osim Allaha  ni r n j zt š n e (e pa o e a t i s v o o j pt n,e s or i v sm n t h u-rububijjetu, i kada bi o uo j e ga č a a o a e i r p r na w d oob opaozaej l ih iea A ai i api alo v i r l v nčn a l e llh r b g r vti d e a ll p h i prvog dana i ne bi se sukobili sa Poslanikom  jednog trenutka). niti b) Nema Gospodara osim Allaha  (ova definicija je d l i a sča e nj r hdo t od oa i dvl a a jo č iln j oo pe onj a a n n e oo n z em n i t ,k j j spas roba). c) Ne postoji niko osim Allaha oo e ur oo e a ia (v jkfi v nm n t š sa Islamom, nego je to staro-indijska filozofija koju su naslijedili pj i gči i zf ao oi or eesui kšaai i o d i r fooi d v de n kp e r n d en k l , h đ n ć o 2 sufija. Ta teorija se naziva vahdetul-vdu). užd 1 Mutabe'a značslijeđ Kur'ana i Sunneta. i enje 2 Vahdetul-vdu – užd vjerovanje d jse t v i o lh ae v š i m Al . o d a 5) Ruknovi la ilahe illellah: a N g aj šk (r rž aj duaAl u i uej ) ei n i a pi ui n rg lh ) ršn r e r d v e a e sea t s ooaa s Al a ,vj n b t m l , ž n vg š e bžv oi lh se do i o e k di , o m a e o e n Poslanik ili velij, kabur, drvo, kamen, krava itd., i nevjerovanje u seo ts a ajnv ri m ooa o o i . a ae lh : v t e m t n ej n o ng k t č iP kž Al  , r e e k n a ''Onaj ko ne vjeruje u š ejtana, a vjeruje u Allaha –drž se za i najč ć vezu, koja se neć prekinuti. –A Allah sve č i zna.'' vršu e uje

3) Tewhidul-uluhijje obuhvata ostale vrste tewhida (knjiga Iman vidi na str. 21.). 4 Z aej rei ilahe illellah –j iokoi nčn ) nčn ič la e j e s a zaej t e tewhidul-u h ja j s pk pj uzaej t nm bžnt l ie ,e e ol a u jt r a u nčn ,j e a oas a u . v kj s ii k ooaa n i i kj duo bžnt kj t o e sn i bžv, i b o o g rgg oas a o o e ts t l e v e zs žj o Allaha  al u ,sim u e Kome se moraju usmjeriti sve vrste 'ibadeta, zt š jO  a Svre, opdrO srlvč O a kjs a t e n nš t il G soa pkb i i nj o e o o o tj , ja i bi osi nš pt bm , a š j iar nuS o m lei r e v ai o ea ako t e svš n m m r o e vj ip i j m i ei a uv ei so t m . m n izi n vjv a m š m si Islamsko vjerovanje Akida 51

Islamsko vjerovanje Akida

52

(El-Beqare,

256.

ajet)

U ej i e n a re t u kosao k s ooaam m čn c df i j ič a t a vkg o e bžv i o a iru j g Allaha a on zadovoljan s tim. Poslanik kž:K kž l i h , ae' o aea l e ' a ia a i zej u uooš s ooaa oi Al a n gv l l h unv rj n t e bžv, s l h, j oa ll e e o m a e kv ie k e ot iarn n'BlžMul ) r im t ć ps tzbaj i (iei sm a a e. j ' i b) Isbat,3 t pt đ aj pt n bžnt ns Al a  j o ri n o ue oas eot lh , . v v e p v i a s a a ćG ds j m 'ae . m t j i a ot n i dt ru oi b a 6 Šr v l ih iea. vj eae n ere kj s sm ) a oia l e llh O a šhdt i ič o e a o t a ll j j a jezikom ponavlja, niti je samo mrtva teorija, nego ona mora ouvtiea šr v,ao i j v si m go m tkrtod bhatsdm a oakk b n n l n oa i a oii i t e a k i s n ,kk bb a o uii t paa. j iao ii pt n ž o i r c e l p vn v O i sdm šr v j sbaoi v et s v, o sae v ea a oa e ar z i e t a i d t n h t n š ko r u m kjs s pt d i a hskp.I ui sr eoi kj e l e o u e o ui d i aue ( vce ka n z n g e i r l z t ć i El-vela vel-bera!). a) Znanje –' ,t s s n m h e ng a, i š e a j tl ei t a l a m i jo ri š pt d i kž Al  ''Znaj, da nema drugog boga osim t o ri, ae lh : a v t a Allaha!'' (Muhammed, 19. ajet)

c) Prihvatanje –kabul, tj. da se srcem i jezikom iskreno pi a se t s pd v rei a or u iv. r vt v š e o oi ič pda m j a h i o m j m z e N v em et uK rn Allah  ai ja š s u' u a navodi primjere i pouke kako je spasio one koji su prihvatili, a kaznio minule narode koji su odbili da u njih ovako povjeruju: ' oles osaaa ps n e ' sj m pšvl ol i P i i ak N š i n kjs v rvl Eo t oj džot aad saio ae oe o u j oa . t a e uns N š a ps i e i , k m vjernike.'' (Junus, 103. ajet)

–''Kad im se govorilo: »Samo je Allah bog!« - oni su se oholili i gvri » a d npsm bžnt nš zo j ng l o ooi: Z r a aut o oas a aa bg e o u g l i v d d pjesnika?« (Es-Saffat, 35/36. ajet)

b U j ej –jekin, koje ne ostavlja nikakva mjesta sumnji, ) b đn e e a ae lh''Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika kž Al : a Neoav rj i ole i ne sumnjaju, i bore se na Allahovom j v j u , psj v e g e u i š pt ieia so m iž o m so m – oni su iskreni!'' (Elu mc u m vj i i t a vj vi i H dua 1.j) užr ,5a t t e Islamsko vjerovanje Akida 53

d) Pokornost – inkijad, tj. pokornost svemu onome š riječkelime i to i š ehadeta nalaž ''I tako Mi Gospodara tvoga, oni neć biti vjernici u: e dok za sudiju u sporovima međ usobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u duš svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se ama sasvim ne pokore.'' (En-Nisa', 65. ajet)

Islamsko vjerovanje Akida

54

paij n io v e o Al aAd za m ooocd ć od rvv ri j i vl l h. a nj ngbši a e na e c šš e a u kd dž ept u – su m ćsm Al ia id ć Al aa oi a j v n v o a o lh m t a e lh a i a s aoi kžj a .(El-Beqare, 165. ajet) t hvo an vt' r t a i '

e) Istinoljubivost – sidk, tj. da se riječ kelime i š i ehadeta ne izgovaraju laž nego da se ono š se izgovori jezikom u potpunosti no, to slaž sa osjeć e ajem u srcu: ''Elif Lam Mim. Miell d d ć b i s ij i a e i l u t ot ln n mr ao au » v rj o« i a i uejnć s vei a i k kž: Mij u m ! – d u s šn ee aj u e e k e b i oeei AMim ui uej dvd i oe re j , ab i dvdn t ? s o s šn ooi i n pi n h d i k e l j i Al s un uaa n oekjgvr ii i aoekjl u' l h i ro kzo a n o ooe sn n n o a . a g i tu i ž' (El-Ankebut, 1-3. ajet)

3 Isbat-pt đ aj o ri n . v v e 7) Važ tewhida uluhijjeta. Zbog ove vrste tewhida Allah  nost je propisao dž ihad i borbu protiv nevjernika –rekao je Poslanik  : ''Naređ mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoč da eno e nema bož anstva osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik, pa ako to uč sač ine uvali su od mene svoju krv i svoje imetke, osim ako ne ispune njegovo ( š ehadet) pravo, a svoj rač ć polagati pred un e Allahom  (Muttefekun alejhi) .'' - Ovaj tewhid je Allahovo pravo nad svim Njegovim rbv ako t P s n kž Mu'  poznatom hadisu: »Da ooi ,a š ol i ae a u u m o ak z Aa lza kj j Al oopaondl d a«Mu z rč:'l hi inš o e l hv rv a j i ? e a um '  ee ' l a Neo P s n t nj l za . P rč P s n  »Njegovo j v ol i o a o e nj ' a ee ol i : g ak bj u' ak pao e a a bžvj i a n t n pi sj z sdua rv jd G ooaa d Mu ia e r i u a urg…« u š pu - O a t h j k u D ent iat kjr da Ia i vje i e l č žne f o o a vj s m w d j a kr iz a l nv rv, a š j i vs ue a o oa kjs dž z n g, ej s o ko t e čro ž z kj nj o e r a j a et o t e , i i e n aanć zl a,oj re kj s i aaabgbj ns i i d ee a tit e ič o m e z žv ooo zot k ut j o r a iskrenost. 8 D žotkjpo iz it h u ) uns o ril eze i l i e za w d -uluhijjeta:

f) Iskrenost –ihlas, tj. da djela budu sa ispravnim nijetom i bz i ki pi j a šk ''Iskreno ispovijedanje vjere dug je e k v r e i a: a h m s r Allahu.'' (Ez-Zumer, 3. ajet)

g) Ljubav –m hbe t l bvpe arei ašhdt eabt j j a r ,.u m ič j m eae , a pe a nm š oe or u ivj i a t uuu ,r a n a r oo e t n pda m j a n š pćj pe oi m o z e u o u m m kji s pi žvj i on m ps pj sen, m ž prema o h e r r a p j a ot a , j e i r i da u i u u d nja se uoo e t s s n m ks s rg sae ''Ima ljudi koji su vm nm š e a j a oi due t n: o i , r met Al akmr pi a l vl i koš s Al vl a j o l h u i r vti o h a t e l h o , l s a e h i, e o a i i Islamsko vjerovanje Akida 55

Islamsko vjerovanje Akida

56

a) N g ajšk i ej oaju au (e s o ooi o ei n i a nv rvn t t vć m gvri r e r e e ga l tome). b Ve vn u s lrkoem n, a š j v rvn u ) j oaj ote unv i aako t e j oaj r e a o e e meleke, poslanike i u sve onoš nse bv et Al  Svojoj t a j oaiso lh u o ji a Knjizi i Poslanik  svome Sunnetu. u c) Prihvatanje svih propisa i pokoravanje Allahovom  Z kn, a i eaoo s onv ri i zkn akj al d aou ko nzdvlt ej n k aoi o m j i jv e čm m i u m đsbo sd,aoa kj t v zkn ad pens n euon ue nj o a i aoi i km m a r ot ad d Allahovim Z knm bz ri,oi o e i u oons. ae aoo e pil pč i jšk pkrot K ž se n r i Allah  ' k i s pkrev ćt t ab i ur i (El-En'am) : ' o m e ooi i e a i m š c' A t e d t i. ' Allah aoe kž: t đr ae ''Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da k vjeruju ono š Allah nije naredio? Da nije Riječ prije izreč to i ene, međ njima bi već u bilo presuđ – nevjernike, doista,eka patnja eno. A č nesnosna.'' (š ua E-Š r , 2. 1 at j) e

d) Iskrenost u obavljanju svih 'ibadeta samo Allahu  . Iman u meleke Z aejv rvn u e k nčn j oaj m l e e e a e To j j ouj ej ups j j m l ai ai j Al  e a b đn k e e ot a e e k d h e lh on e a s oi o sjl tn nč ču ut u a o lh t r d v t s a ai i sšn sm Al poznaje, kao i v o eo i n j i a da oni nisu nepokorni Allahu u oo e š i nr i ioi nm t m a d o e, n i r vj nr eo t j v rvn d oii r vj džot z š a a đn: o e j oaj a n z š a uns va u e e e va u i kojim ih je Allah  aui Ni i a i vs ialihooi , zdž . j m v e ra r it sb a o h š t zči n ur k v rvn um l eouvt v rvn useooš j ka o j oaj t e e e k bha j oaj v n t e e a e e o dš u K rn iS ne , vzn j z n h bzddvn , ol o u' u unt a eao e a j , e oaaj a u i a oduzimanja ili iskrivljavanja. Iman u meleke obuhvata slj ee e ć: d a) Vjerovanje u njihovo postojanje. b Ve vn un hvuv ei o žj a o i j Al  ) j oaj j o zi n pl a n kj h e lh r e i š o i a ps v i o ri n d s oi l ei Al oi robovi, i oni su ot i pt đ aj a u n p m n i lhv  ao v v e e t a pod naredbom od strane Allaha  i zdžn s or ei auei u de n đ m džot a ps v aoi i us n ui t oi ooa t i unsm i ol i , n n u t j č i, s ng š m i om s a u ni m o je Allah  m gć . o oui o c) Vjerovanje u njihove osobine prenesene u Kur'anu i S ne , a i anvsedžot i ol i o m i j Al  unt ko r or u z n uns ps v kj h e lh i o i a zdž . aui o d P j i čov rvn usao m l a o e nm ime ) o d an j oaj vkg e k km za o en e e e pt O j e ou D i i  Mikaila, Israfila (oni su predvodnici u m b v ppt ž ra , e a : bl si m l a D i i j zdžnpeoej O j e I a le v h e k) ž r e . b l e aue r šn m b v, s f j n e a ri zdžnphn m urg aMi ij zdžnz sut j k ai aue uaj e o, k le aue a pš n i a ae š

Isto tako Allah kž:''Oni, pored Allaha, bogovima smatraju ae sveć enike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređ eno im je da se samo jednom Bogu klanjaju, - nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.'' (EtTewba, 31. ajet)

Islamsko vjerovanje Akida

57

Islamsko vjerovanje Akida

58

pdv a Makj čvr a e aš s tei ea meleka smrti aai , l e ua V t , t e i m n n i r o č ''Azrail'' – n n ean i a zs u l i pea m , š s te oo i t o nl ie s b r j a– t ei j č a am da o č m l a o m n za o m n u j oćn o j u m i n hv e k kj a e nm i ea n h pei v rj o u j oe e i i t e e i džotiol e uns ps v. i o 2) Osobine meleka (vidite pojedinosti u knjizi): a) Oni su davno stvoreni (prije Adema  ). Nastavak u skripti 2 ------------------------------------------------------------------------------------

« opdr nšn dps s ia ai d srn,a snmvć G soau a,e out r m nš a keukd i a e ic m na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje » Ali Imran 8.

l t :bu ež N z, e o A dl di eo. kr m d . . or aes : bur m n a b , a z Aai. ba t t A dr h a K l i H m a l ć. d ka a ać g. šra k r ezapo.a er e s bb U e , e jsae ni: rfs m de Mu, i m j it c j s a n r d a it p: I Ln i j š m aA O i zn a z

Islamsko vjerovanje Akida

59

Islamsko vjerovanje Akida

60

Islamsko vjerovanje Akida

61

n gv čsu ooi , an gv ahb i se n kjg sj e j ou an prd u n j oe sae v oe o a le e c e i id do Sudnjeg dana. Pot aabaoi et , ot ai ioi r s v aa o š vn r o ć sse pš vn čac pe t lvm r o t daj vm nkl o ršrs Šr t e kdm jMu' i U e . a eo k bouia e 's aae i i i k a e sb b m j a n r O m h a oe u em d s zham si poeoi a d a n pčt žl o a e avl o v rf r i k i i m s m d et um deeba A dr h aun vl oun ut ln i k r er r u bur m n a ekdšo s p ei r o s t a i uj m č t (os teat si i rg paa i jo i oor ei ii š e i u r h dui r ) d l č ba n sm t č ok h v em n đ m tekstovima za ove skripte, azt žl od peoui ooet s v si oi kj s am em a r rč i i p m v ete v n o u ko m m i žl iio isr ng nn it et a v Šra k m dea en č t i a o zaj s dn m si e jsi er . j sg p v a u i h it h s N pm n m d ć j a d s dstava ostvarenih ao i e o a e e n i r j d o e d tbco oe ki e i ut ln e 'so aae i Mu' ir ui m v sr tb i s p e Šr t j kdm j sb si j p t uj i k a i a i U e , dui i ć b i pt b e z pki n t šoa b m j a rg d e i uo eln a or aj r kv n r o t r j v e o š m aji dvt e vh Išaa. t pn u ae k srenalh a a s l

Akida
Islamsko vjerovanje

2 dio
UVOD
Hvala i Zahvala pripadaju Allahu   Gospodaru svih svjetova i neka je Selam i salavat na Njegovog miljenika Muhammeda na Akida (Islamsko vjerovanje) 1

Aktivna Islamska Omladina Linz

N s vkz re rš na temu Meleci. at a ipv boure a b) Stvoreni su od svjetlosti. c) Oni imaju tijela od svjetlosti koja nisu materijalna i r l u s o pi d čv kvgte –zato ne jedu, ne piju, ne a i j e d roe oj oo il zk u r e ja saa i e ee eč ts o gišn i eoons. pvj n žn s,iiu d reej npkrot u s j a i Akida (Islamsko vjerovanje) 2

d) Allah  je dao sposobnost da se ukazuju u ljudskom im ol uT kđru unt s peoi ae ž r čs ui a l b k. aoe sne e r sd jD i i et z o i i , u n bl o m k jednog od ashaba Dihje el-Kelbija  . e) Oni imaju krila i njihov broj se razlikuje od meleka do meleka. f) Oni su veoma brzi,a š kž Al ''K Njemu se penju ko t ae lh : o a m l i D i iu au o pdst iaa oi t j' Me r ž e ki ž r dn kj eeeh j gd a r e' 'i , e bl i ld n a .( a d 4. ajet)

h) Brojni dokazi nam govore da oni imaju razum i znanje, sluh, vid, da mogu govoriti. iO i o oo t vlAl a r oo t m Allah  ) n vl n š o lh , m z n š rzi e o i a e o di i šjn s spo i j a ž n ieaiu urt n m . n t n i jU nm rji ržn isp jzt m ku d m sm n ) ze i eh ua m r, ae a erh a ul ai u i o i j u u kjn e ua, psbo e o kd ed n du u e l o i khna oen pt m a s i a žm . d k ij k e k O i rut j sem z r i nn , t ž ors z ) n pi s u il a i a zaj ir e pot a s v u ji k a a a vjernike, posebno za one u prvom saffu. 3) Broj meleka. Od Ibn Mesuda  prenosi da je Poslanik  se rekao: ' aSdj dn dć ć s s D eenm m im t e 0 ' un m au oi e e a žhne o ia ć 7. N e 000 sveza, a na svakom svezu 70. 000 meleka koji ga vuku.'' (iei Blž j Mul )Asao čv k pa čti e k,aoe s b j i d sm i vkg oj a r e erm l at đr e ie o e t i e k lž Ebu Zerra  je rekao Poslanik  'av i ooš v n v i i da : ' im n t i e it J d o de čj ooš v n čje–nbs s zšr a , kk i eb um n t ie u t e o e eea u aki l a ao n i pa kd n n m nm met kloj čti r a ad n n m aa a j a e a j a o k e er ps , a a j u i s i i t e m l n č ieb ,aa inloo t j za m l b s s i l e k e i t i kd b za n š a nm a ie mj i e n sh i o o a am oob p kli eb s s žnm ups l m ns đ a i ng i l a n i e a ea a otj a al i l a i ea avi iš b n pl n ipivl U v eo G soaa'(iee z l i a o ae ii j r i i zi ng opdr. Blž za š ' j Tr i,b Maž i ezr K ž E u e ''Da sam bogdo drvo i z In de B za ae b Z r : m i ) r i da me odsijeku.'' O ns e k pe a oj u do m l a r čv k e m e O ns e k pe ačv k ol as un hvj o uo do m l a r e m oj u g d e j oo pt nj e e i p pžjučvn čv k o sao z i o cn n dboi a an i uaj oj a d vkg l ptaj a or n u e a i u pkrot zi nm G soa  oonsU v eo opdr : š u

Z t kž U v ei: ''A ja ć ti ga donijeti – e onaj koji am ae zi n  i š u reč je uč iz Knjige – io prije nego š okom trepnešI kad Sulejman vidje to . da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu; »Ovo je blagodat Gospodara moga koji me iskuš da li ć zahvalan ili nezahvalan ava u biti.« A ko je zahvalan –u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan –pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.'' (En-Neml, 40. ajet)

Taj melek se zove Asif. g) Postoje mnogi dokazi koji govore o njihovoj velikoj snazi. 3 Akida (Islamsko vjerovanje)

Akida (Islamsko vjerovanje)

4

1 Me k kjs zdžn z ds v ajO j e U u ) d ) l i o u auei a ot ln b v ( pt o e i aj e a e Allaha  Poslanika  a dooa z t jn hv ol a D i i do , ogvr ao e j o pg vr ž r n i a bl  . 2 T s oi e k kj ndhj učv k z ii m i ) o u n m l i o aan j oj a a sn e i u e to dbo , ar l uo šjn kjspo oč e zt sai oj orm z a i d eaa o urt i , a vk čv k zk t i n n o e oj auu r eebrui eudi se–sile zla i sile dobra. s ć nt sb ob z đ v e i e a m j l Č s čv koj apt kć pi leej ii i an t oe et oj s ć o šoe r sj n sn r e e b o e e e iđ u t e z g čm jr l šjn n gv ovaajo ii . e uea o ea ij oo dr n d sn zg t e ć e te 3 Me k m l z v ri it ž ors o U v eo ) l i o a j n e r e pot d zi ng e e e k a š Gospodara  prisustvuju sijelima na kojima se spominje Allah  i . 4) Por vj čv k udbo d l i o č g n t a dž a oj a orm ju ptu a a o a u e e i , nrčo bria lhvm ptir ej Šr t o zaj a i u obn Al oo u t žn e 's g nn . ot a u a u i k a a 5 Pa čv k ičvj g o sao z .Me k s ) r e oj a ua a d vkg l t e u a li u e zdžn čv km o m m n kd j o kps m n, a v dk aueioj o d o et aae n a j eap se o e a e mu Allah ne uzm dš,zt s n hv vz s čv km e uu am e j oa ea a oj o i i e ns v ai oles r uzgonm ž o gj s nk m l i at l psj m t arbo i t d u ei e k aj i i vu e e zdžn z kbr e zb (a j , nk z kbr a ž aj A auei a aus aae pt e a ei a aus ui n . k n) k v a nkn zgongž o nk m l is zdžn z kžj aj ao arbo i t ei e k u auei a an vn va e a e s nvi D eenm , nk s zdžn d pi e e žne z t on a žhne aa eiu auei a r r D ent a a k pm v ri iampi tsai ža. j n e d i r š vk uik e k ue t Č sirensm l a at vidot e k: j e 1) Vjerovanje u meleke je drugi sastavni dio imana.

3) Allah  hpi sj Sb i pčs. j nm o a t i r i e ei z oat U e o d ja pu i d e U v ei kž:'ol i v rj uooš m s oj l j o zi n  ae ' s n j u š P a k e e n t u e b vu d o a je Gospodara njegova, i vjernici –svaki vjeruje u Allaha, i meleke Neoe ' j v…' g (El-Beqare, 285. ajet)

4) Allah ih opisuje svojstvima č i ugleda, pa kaž asti e Uzviš ' rukama pisara eni : ' …u čsi čst …' an ,eti ' h ih ('Abese, 15/16. ajet)

5 D g ačr i el -kelam su pokrenuli dilemu ili ) om ta l h l i i i u raspravu oko pitanja da li su meleki bolji od ljudi, a s druge strane su zapos v i oi oi čvn oo ss vo d e Ia ai oe t i krn z aaj vg at ng il s m pr al s u e a ja l d t aoop aj j v a i eo en zaj kj ns lh o v in e i k npt bo nn o m a Al ne g t e š r e i a zdžj i kj Al o P s n n edšos npt n auu u o m lhv ol i e e a a k i oa a eo ui j p m dkzm im šej . aj u pzaaj t ank dbo z oao ij e D e ln m onvn o eo or a u g čv čnt P s n b ns t e bv et .nč dg ačr oj as o ol i i a o o oaiso Iae om ta e v ak m ji i i raspravljaju o drugorazrednim pitanjima, a zapostavljaju osnovna pitanja vjere na kojima se ona temelji.

Plodovi vjerovanja u meleke 2) Allah h e t r o sjl ti uaš t oeuau i js oi d v t s nr t a đr kzj v o eo i ,o k e n n hv čsij a j ou at n hovu vrijednost. i i 1 P vćvn i aa u Al a i spoznaja Njegove  ) oeaaj m n e lh a vli i oij vli i o s oej uuu n vli eč e m ć e eč a m ć t r a pćj a eč u in , r in v n e in Stvoritelja U ai n ha i avl U v eo Al u . kz aj vl zha zi nm lh koji je v e e e š a Akida (Islamsko vjerovanje) 6

Akida (Islamsko vjerovanje)

5

s oi oa ek s oej d bd us ži oj a d g čvj t r v vl a t r a a uu l b čv k, a a ua v o i v n u e u o z ii n gv d l d l p u j oa ja a š e e. 2) Ljubav prema ovim s oej a čsi Al oi  t r i , an v nm m lhv a m rbv a o s Mu oonii oo t i nr i ooi kj u pkri č e n š m a d m i n o e. 3 P vćvn bgbj ns i saoot n pe a ) oeaaj ooo zot e a i t hpš aj r r v a m Allahu  ustrajnosti na Allahovom  pt j k j uiđnu i u ,e o e b ee u r j ps j jm l a o ž e k n g i r e asdg j d pč i ot a e e k kj i oo j a pa g,t a e a oi on e iv e t i n grijeh ili razvrat bez obzira bilo to javno ili tajno. 4 Srlvs iut j s n pt di d,obc aj ) t j ot sa ot a u ž aa dai n pi rn u h v e bzaa oj a s i ns is uns idui s a kj s enđ, s ćj m r ot i rot rg t r o u e a e i g i h vi e plodovi vjerovanja u meleke. Iako musliman u svojoj sredi ž i a n i ko iv saa iui c us l m skb s ns c a al a z , n t nc t n i tn r đa a o uou a oi i zb d i l o om u a n e a n t pt N po v s n m j nj ć bo m l a o i sm a o u . art ,a j e a ei rj e k kj j m u i i v e i istinski robuju Allahu  pm ž čv k d ut j n pt v r i o au oj u a sa a u j e e re u e. N m r l a a oj oj a t h uamljenost i poraz sve dok je e a a o d čv k s ć sa, s zg e e r pod Allahovim orj ipd zšt ipdšo p m n i kie lm o ato im or m l eih k e t m l a o g čvj e k kj a ua . e i u Vjerovanje u Knjige Definicija: To su Knjige koje je Allah objavio Svojim v rv sim i ps n i a ko pdša n m i uu j oj n i a e e c ol im ac a or k ja i pt u čv čnt u ooujuk iu ai t i s a m .Usn, oj as u e v vdn l i ačm hek r s m t r a ii vi tu K j e o s oj ln čv čnt s vl a i s n g kj u b v ee oj as u u ek m l t i e aj e v i o. Šao nčv rvn u n g? ttzaij oaj K j e e e i Ve vn uK j ezai vs uj ej d s oeii j oaj r e n g nč čro b đn a u n sn i t e e ta od Allaha Allahov govor u kojem je uputa i svjetlost. Allah  , je te Knjige objavio Svojim odabranim poslanicima kao milost Svojim rbv ad i pj n i r n v rvn kj ć uei n hv ooi a m o sis a o j oaj o e r t j o m a pv e e e di i ž o ia ujuu n A i t i t n dn l i a h e . v ak ru Ve vn u lhv K j elO j e ar seee t r j oaj Al oe n g i b v sdž ldć s a : r e a i i a ij vi Akida (Islamsko vjerovanje) 7

O ćn o ipj i čo v rvn u t K j e O ćn o pei t o d an j oaj en e e e n g. pei i t vjerovanje je u one Knjige koje Allah  spomenuo ni u Kur'anu, a nije ni Poslanik u Sunnetu, a obavijestio nas je da je svaki poslanik imao Objavu: ' s oi s n e ae j n dkz as li po ' m z l i nš s a i oai l i Mi aa k sm m a njima knjige i terezije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, - a gođ s os oi, km j vlasaai o l d akr t-, i vže m t riu o e e ek ng kj j i oii v l i eum s d b Al uaa n oekjpm ž v r Neoui ol i a i l h kzo a n o o au j u j v ps n e a i e g ak Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, oa ii n' m ćn sa.(El-Hadid, l ' 25. ajet)

O o e oa d jsai ol i i a O j uP j i čo r a o v jdkz ae vk ps n m o b v. o d an t bm ak a en e vjerovati u one Objave ili Knjige koje su spomenute u Kur'anu i Sunnetu, a njih je pet: 1 T va a n pivd zai e ' i zkn oj ) er , o u reou nčŠr tl ao i b t j i i a avljen je Musau  K ž U v ei ''Mi smo objavili Tevrat, u kome je . ae zi n : š uputstvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su b i l h ps ši čstl d i čn o kj j t žn d i Al u ol n i etij i uei d o h e r eo a l a u i u, , i a čvj Al oukj u i n s ndn m bdjeli. Zato se, kada ua l hv n g, oi u a j u a i o bdtsd in bj l d vć e o e n, n zmej trei ue ui,e o ej i e s bj Meei e a j u e ič e l t u, t nj j Mo z nš š m l vid Aoio n sd pe a nm š j j a et t a rei n kj e ue rm oo e t e e o o o j ! i o Allah objavio, oni su pravi nevjernici.'' (El-Ma'ide, 44. ajet)

Akida (Islamsko vjerovanje)

8

2) Zebur (knjiga) objavljen je Dawudu  kž U v ei , ae zi n : š ''Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i one na Zemlji; Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo Zebur dali.'' (El-Isra', 55. ajet)

4) Suhufi Ibrahima i Musaa  kaž Uzviš ''Zar on nije , e eni : obaviješ o onome š se nalazi u listovima Musaovim i ten ta Ibrahimovim: - koji je obaveze potpuno ispunjavao.'' (En-N dm 3. ež , 6 ajet)

5) Kur'an objavljen posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu  ' , ii , u' oj l j oi a t ćm Mi : ' u t u K r n b vu m zia e o Mi sn a a je s nad njim bdjeti!'' (El-Hdr9a t i ,.j) ž e 3 Idi( dsa is,b v e jI u , ae zi n  )nž r on v et oj ln es  kž U v ei: la j ) aj a š ''Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tva pi n g oj ln an m s odlIdi ukm jb o ert re j a b ve, j u m a nž, o e e i j e aj e i l l uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je t oe b ouu t i ok oiakoji su se Allaha bojali.'' (Ela đr i ptv pua n k l so m Ma'ide, 46. ajet)

Ša ar vj oe n g? tsdž a v K j e a u i Sve Knjige pozivaju monoteizmu (tewhidu), vjerovanju i ooaaj j ng B g.K ž U v ei ''Prije tebe nijednog bžvn e o oa ae zi n : u d š poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: »Nema boga osim Meezt Me bžvj.(En-Enbija, 25. ajet) n,a o ooaa e t«

Akida (Islamsko vjerovanje)

9

Akida (Islamsko vjerovanje)

10

IuT va i Idi j b ar on v et P s n u er u u nžu e i a sa is o ol i t l l d j ak Muhammedu  . Ve vn u ar ji K j a j oaj sdž t n g r e a h i T va sdž poi ( km )kž U v ei: ''Mi smo im er ar rp e a a e ae zi n  t i s h , š u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde out eb e ut o gih i uln . n kjn sd pe a ds n, i m o d rea s p ej O i o e ue rm a ć j k j e i oo š jAl oj ipaiu ai i.(El-Ma'ide, 45. ajet) nm t e l h b v rvs nsn i o a ao l c' ' Šos te Kur'ana nema sumnje da je u njemu sve istina. t ei č S aao oa k sm j uat tns K rn j nv ri K ž vkk, nj o u n a u n čot u' a e ej n . ae ei a e k U v ei kada govori o Kur'anu: ''Oni koji ne vjeruju u Kur'an, zi n  š pš i j oj ln. o j zia K j azšćn,a j j ot m e b ve. A n e a t n g atea l o e o aj . , s, i i ž j strana, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i hvale dostojnoga.'' (Fussilet, 41/42. ajet)

Z t kž Al  pivd zaej ''Mi smo, uistinu, Kur'an am ae lh u reou nčn : i a j a (i ) b vi Mie o a n mbji (El-Hdr9a t Zk oj i i ćm nd j d t' r al i e. ' i ,.j) ž e

U Tevratu jezbaad s j eseooš i aknž i ar n a e e v n t m ade d o kp e ab i j zbaj io U Idi j dš o ki z oi, i m e ar e l . nžu e ol l š a a t o nn j l a a c sinove Israilove, pa su im neke stvari bile dozvoljene: ' id ' … a potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dpsmnš š vmjb o arn n. dns vmdkz o out et t a e i zbaj o I ooi a oaa d i o o l e m G soaa ae, zt s Al a o e m n s šj.(Ali-'Imran, opdr všg- a e l h bj i ee l a e' o a t u t' 50. ajet)

Šo ei sdžjpe on K j a n oe i u rs n : t s te ar a r hdi n g o m ž b i t t j č a t h i t iaa 1 D u u' u lsh sne ps joo t i pt đj ) a K rn i ai unt ot i n š h o ru . a i h u o o v e Uoo s čj oaeae a j u m u asdžj vm l a bvz jd v rj o t ar . u u e e j a 2 D K rni S ne ng a eiar jlg č ian . ) a u' l unt ei nk sdž i a i l i a i r a i n žm Uoo s čj džim t v sdžjob i v rvtd s oi vm l a un s o a e ar e di i j oa a u n u u k a t e i o s a kj s ddt t K jikonrot i n ps n a d t r o u oa o n z a p. p ž aj ol i , vi e e j i, uv e ak sl a lh a j m ež en o sae i v d s č i gih i a vt l i lh dm ', d t n ž oa a u i l ree a ua e i i r d ni j zinaluk.

Akida (Islamsko vjerovanje)

11

Akida (Islamsko vjerovanje)

12

3) Vijesti za koje ni u Kur'anu ni u Sunnetu ne postoji tekst koji pt đji ng aT ke is nćm s a a n ii m ih o ru l ei . av v et ee o m t t isn , v ei r ji ri to ni neistinom. Rad po propisima koji se nailaze u tim Knjigama I v jz nrd kj ae b v eaa n g, š s te oo e a a e o m joj ln tK j aa t ei o i aj i o č ooaU m t oi udži apooesm poi kj s u vg m e , n s un d rvd a o rp e o u a s i Kur'anu. Kako postupiti sa propisima prethodnih Knjiga (Objava)? Ovdje, t oe i a ors čj a đr m m t l a : k , iu a 1 D n t poi uuu K rni unt uoo s čj ) a ae rp e pćj u' S nei vm l a s e a u u smo obavezni provoditi te propise, kao npr. post, jer je poznat i kod njih: ''O vjernici! rp u vm s ps koš j poi noia Poi j a e ot a t e rp a n se , o s m prije vas, da biste se grijeha klonili.'' (El-Bekare, 183. ajet)

T va i oe d j čaAl oo P s n u- tada je lice er a pčo a e i lhvm ol i t t a ak Allahovog Poslanika pčl d m j j bj p j nk o ahba oe a in o , a e eo d sa o ea u gurnuo Omera  ao j bc lt pčod gvrzdvl i , n e ai i i oe a ooi aoo n o s j smo Allahom  kao Gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom kao Poslanikom i sve je tako ponavljao dok sa Poslanikovog lan eo š s ža zt j P s n rekao: i i tl r b, am e ol i c j ia d i ak ''Tako mi O oaučo rc j m j i td j Muau pitanju ng i j uie o ž o a e s j v, morao bi me slijediti.'' Ia si čn c i z a j n sucu a s m k uej iz i j e u i ai , l a um u d t j t jao e j oi i čvn m žlozai n hv pt r ot o e k s n hv z aaj e bnn i j oa a oe s i m u e i t i v n , zb d i ej s o Pt K j a e u' čsi al a nv rv. e n g j K rn an –ona je posljednja u et a i a Objava koja je objavljena posljednjem Poslaniku i Vjerovjesniku Muhammedu  oj lvn j t jo2 gd ei u' j pčt , b v i j e r a 3 oi K rn e ea a ja e al n a si O j a a ia si e ' kjjsdžn K rn jdk u v m b vm is m k Šr t o e ar u u' u e oi o a l i a i a a n se r hde e 'elzkn, ae lh ''I kao Kur'an sve dio v pe on Šra i aoekž Al : t it i a po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo po malo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo.'' (El-Isra', 106. ajet)

Kako da vjerujemo u Kur'an? 2 D u nšm Šr t ps j poi kj s or n ) a ae e 'u ot e rp i o e pe i i a o s i č poim pe on K j a U oo s čj oaen s od i rp i a r hdi n g. vm l a bvzi m a h s t h i u u ostavimo. 3) Propisi za koje ni u Kur'anu ni u Sunnetu ne postoji tekst kji pt đj i i j or a. un s od s ut nm o o h o ru l m e pe n D ži m a e s ge o d i v ei č e takvih propisa. Poičajizčvn pe on K j a rp in i aaj r hdi n g st a u a t h i S neuuu d jčajoi kj a ar j o z al a unt pćj ae in v n g zba e ir o e t e h i nn zg š s i r ln it s dž je eice Blž i a A m d t u s i j e š u oi e dv ai. ieim m h e, o k ve o vl j j j rahimehullah, da je Omer ibn Hattab  jedne prilike donio stranicu Akida (Islamsko vjerovanje) 13 Akida (Islamsko vjerovanje) 14 1 D žim d v rj od j K rnAl o  ) un s o a j u m a e u' lhv govor, da e e a a ga je uistinu On i ooi n nč kj dl u Neoo  z vr a ai o o kj j vj g o n i i e g svšns, aeAl ' k t nk o m oooaazm lz ar ot kž lh : ' o e ei d ngbžc a o a e i a A i zšt t g zšt d b ss šo Al oerei a pt g atu i a ati a i al a l hv ič i, i u a j , om a o o rm n met pudn z n g. ozt š oi r aa t e i a j o ozao a j a T a t n pi dj p s e o o p u narodu koji ne zna.'' (Et-Tewba, 6. ajet)

2) Vjerujemo da je Kur'an posljednja Objava od Allaha  ona i j pčt v pe on O j a akoš j Mua m dpčt e ea si r hdi b vm a t e hm e m t m a o ea svim poslanicima i vjerovjesnicima. 3) Vjerujemo da je Allah  K rn oj i s ia so u u' u b v r s m kg a ao ž l učn id j u n m sbao oo š j b o r d eeo u ej a ae j u ar e n n t e i a iln o l z jj prethodnim Knjigama. 4 Ve j od j uK rn sdžnv či ao i Šr t ) j u m a e u' u ar re a a j n Z kn l e ' e i i a kjvž i doa z sel d i asepot ei r eai n o ai ogvr a v j e z v rs r ve n o i a u o m dnss ć n oa v e , ae lh'' d sm vm v r vš ooir u a b sit kž Al : S a a a j u au e ja a a e uar oi l oa So pe avm uo ui i aoo a sm svš b gdt vj rm a a pt n zdvl n a i a u p o j da vam Islam bude vjera.'' (El-Ma'ide, 3. ajet) – ovim ajetom uo uj aj v r Ia ioo v r n t n f i K rn j pt n n e j a s m p e e l vj j i ia e a. u' e e š l a sebha n ao,ar n km la i obaveza ga je prakticirati vouvt Z kn svš i o p t a e en i pon m sd i si s r až o , ak K rnob eko j u ui u v f a e t m e m i t p o u' di a va a j pravac i Zakon postaje nevjernik. Zato je grijeh i nevjerstvo da se t žnkduiao m m K rn. r ieirgzkn i o u' a a a 5 Ve j od j K rnle z sebl t dšvei ) j u m a e u' ik a v o s; uen re a j ei tl n, ae lh''Mi ob vu m uK r n ooš j le i je e kž Al : es a j l j o u' u n t e ik a je a o j ml t av ri , nv rim o sm poat oeaa' i s z j n e a ej n ia n a o rps pvćv. (Elo e k e c ' Isra', 82. ajet)

tebi objavl j oK j ukooj n n z se koU u i i s je u m n g a b šj j a v i a pt ml t i a ee u o za muslimane.'' (En-Nahl, 89. ajet)

7 Ve j od jK rn u ž a p i au p zaej ) j u m ae u' m ' i i o z z i o nčn . re a dz r u Neoe u ž e u ngbo e o sdžr n zaot v eti j v m ' i s m oorj i n ar a e nns,is g dz n iz i ji kazivanja o prethodnim poslanicima i njihovim narodima i on je bio i zvnjeij a pk p sim i i n em godć s z o a j ti r si j n i a n o i oa oi a r čim a m e c k j nč sči K rn, i ć i d dć d S dj dn. ae ei ln m i m u' u n i e k a oi o un g aa K ž a t a e Allah ' eiK d b s sij i di i dui d sč e ea : ' c aa ie v l d i ž n urži a ai j n R : u n l n d Kur'an, on koš j o, eb sč i,p m kr en duia i a t e n n i ai l a aa j i rg , o ni d m pomagali.'' (El-Isra', 88. ajet)

8 Ve j o d s o oaen d i r vm krnk ) j u m a m bvzi a z š a o u' se re va a nr b i a e l i o j oi zbaad oa l j o n š j a de d s k n n gv ar , a hlj e oo t e e om e h n au m o Kur'an ohalalio i da oharamljujemo ono š jo oa m o Tea a t e n hr i r d o a . b uzimamo ibret (pouku) iz primjera koje Kur'an navodi, da nam njegova kazivanja budu pouka i da zastajemo kod njegovih granica. –m đt , i saosooa d s n m lei d lei rg, eu m n e vk psbn a e j e ič i a ič due i j i j j neophodno je da se ispune neki uvjeti i da se uklone zapreke. Nema n j n dšve tl n bl t a a u' n uuu n urk ie e uen ije e o s, d K rn e pćj a z d es ei a e o bl t le iatu d j o s, j zšto n . e i ik i e 6 K rnj oj n n z seš j pt bočv k i d ) u' e b šj j a v t e o en oj u o a a ee o r e čg zv i j oa r a n dn l u n A i t kž Al ''I ea ai n gv s ć i a uju i a h e ,ae lh : s e e ak ru a 15 Akida (Islamsko vjerovanje) 9) Vjerujemo da je Kur'an jedini izvor koji je originalan i sčvno i j a pm očvnups i pisanim redovima, aua d z e , o n ua m n rma i m t arei zaej i i au K t oi ivd od K rn u vt j u nčn u z z. a gr k t i a u' e i u r e č rm a pte d zi ng lh  On e zo a ee a a ua o č o U v eo Al a i i š a jue n Sb d g čv.

Akida (Islamsko vjerovanje)

16

Z š s Al  i oaea d sčv is lO j e at e lh n e bvzo a aua ote b v? o a j a a Prethodni zakoni su privremenog karaktera i bili su objavljeni sm or eo nrd, ar l uo K rn kjj pčt v a o de nm a u z a i d u' a o e ea si đ o zk a i m pe on zkn a U čvn K rn o pt r j j vl a r hdi aoi . uaj u' a d a oe a e ek t m m u a v n i mudrost da bi ostao nepobitan dokaz protiv ljudi do Sudnjeg dana. Ve vn u a oeot er a Idila j oaj pt r sT va inž r e v n t U v ei lh a oaj t ad j u m el -kitabija zi n Al ns bv š v a e l i h l š a ea e u b opv r očvn O j e d s oi ri o s i ej i t i oj e uaj b v i a u n pv kj u z v ria l en e a i n el j emanet i prodavali su Allahove  je a et š m l vid p a t z nš t a rei a e o o o j , kž Al ' eid j ui j so j i ča ćkj u a ie ae lh : ' ko n h va vj e k i j in g d b t a N i ju e z e tu i s pomislili da je to iz knjige, a to nije iz knjige.'' (Ali 'Imran, 78. ajet)

5 Jdn d eoi i dkz i r lns Bb jjio t )ea o npb n oaas i j ot i i e t š th k v e i le o oasdž ni r n v rvn i or n pes v oB g  n ar e pa a j oaj pge e r t e i s v e a š da ou i Neoi čs poslanicima. j v anim g m Stav ljudi naspram Objava 1) Oni koji su potpuno odbili Allahovu Objavu, a to su npitj oe v r nv ri,m šc ifooi m đ n m era l v j e ej n i ur i i zf eu j a jei e: e c i l , i m žm sra km n t skl ie oe o vs t o uie eu rt ti s, as . 2) Oni koji vjeruju u sve Knjige i Objave, a to su sljedbenici Islama koji priznaju sve Objave s kojima su dolazili poslanici. 3) Oni koji vjeruju u neke Knjige, a u neke ne vjeruju; to su ž oi kšai–Ždv zo so pir ns iai av rj i vir n d ć . i i bg vj rt sot r z o e sa i s m ju e u sm u er i T r kk oi au d ne priznaju ni Kur'an, ni a o T va l ou ao n kž, akle ti Idiko b v. K šai j u u vt kj u o sdžSa i nž a oj u– r n v rj S e n g kj ar t i l a ć e u u i a i r N v zv tlT vainž. oiaj i er Idi e i t l - Sa zv tar kz ajkk jpčl s a n , is t iaj sdž ai n ao e oe t r j v et r e i v a o vae j i očv čnt upv n gv ve ei a pišj oj as u ri j oi r n , ran e v m e m m m j aposlanstva, h t i i l ti v iaon v et dl k Mei , sa . io j v sž oa r su iso o su s a I  s ru a d d j a h a - N v zv t ar čti vnea E ađl p Ma j oi aj sdž er eađl: vnee o tu e i i j j e, Ma u Iaui ui i ol i , i j bo 2, čt as t r , vn L k ps n e či e rj 2 a e net i k , ac j r h ps n ae ai o al(alž o kjji eaankn t j ol i jnp a Pv Šu i v o ez nd, ao š e ac s e ,d i n o bio najgori neprijatelj Isaovih uei , ot i s n i ioa čn aps o z l i m s nr k a aa k i kšas a –On je namjerno patvorio Allahovu  r nt ) ć v. vjeru i od nje npaii l ol i u j u ue t nvt i: ar o d o k n k v r i vo r oo re v op oč e i aj 1) Tvrdio je da je Mesih ili Isa bog.

Neki dokazi da su prethodne Objave iskrivljene 1) Da su se originalni primjerci Knjiga zagubili i da u rukama ljudi postoje danas samo njihovi prijevodi. 2 Uoi K j a az išls s rei lh  rei a ) v m n gm i j a u e ičAl a sič i me e j a j m l dkjs it ai iooi o ioi ii t i ps n a j io uhu či gvri h t j ž o p u ol i . u i m l l s ri v o s ak 3 N m ž s nun dkztpvzns n j n o t ) e oe e ačo oaa oeaot ie e d i i d h knjiga s poslanikom kojem se pripisuje. 4) Jedan od dokaza iskrivljenosti tih Knjiga je i postojanje r lih r j aa o s b n r l u p so e ar j a it pi e k kj e i o a i j o vm sdž u zči m r i t zk u a. 17 Akida (Islamsko vjerovanje)

Akida (Islamsko vjerovanje)

18

2 D jr ae d bs čv čnt i ui o gih. ) aea pt a ie oj as o s p o d rea z , e v k l j 3) Da je njegova poslanica za sve ljude. Odlike Kur'ana K rn a psen B ža b v ol u s seei s a m : u' ko oldj oi O j a d kj e ldć t r a a j a j a i e j m vi 1) Allah eue n Sb d j sčv o pt r j ''Mi, j zo a ee a e aua d a oe a v n: uisn, u' oj l j oia t ćm Mi a n m bji' t u K r n b vu m zia e o nd j d t' i a a je s i e! (ElHdr9a t i ,.j) ž e

4 U v ei lh ji za sej e a ai nš sčo ) zi n Al ez vo v l d d nč e et ln š a a u n o i K rn, nrčo a j n ez arapskih plemena: ''Reci: Kad bi se u' u a a i z p si i a ot e k sij i di oi dui d sč e ea oaa K r n oiko v l d i ž nv urži a ai j n vkv u' , n a u n l n d a , š jo,a iai l p m kren duia o aa .(El-Isra', t e nn b sč i, a aa j i rg pm gl' o ni d m i ' 88. ajet)

Cilj objavljivanja Knjiga Sve nebeske Knjige su objavljene radi jednog cilja, a to je da se jedino Allah  bžv i aMus n pi sj suen , at ooaa d e e r i e ačsi d e pu k K j e bd uu n oo e sit k s ć iAl oo  n g uu pt a vm v e a r i i a ju e lhvm a zdvlt i vkm dbui abd dhvasjl t o ć aoo s u sao or d uu uon v t s kj e jv eo a oi e l dk dš. ž jij se ue vt u Z j n k s a za sve Objave. a di e t ri e č v S e b v i a nkl o a di i s a : v O j em j eo k zj n k t r a u i e čh vi 1) Jedinstven izvor –se n g ptuo U v eo Al a v K j e o č d zi ng lh i i š a ''Elif– : lam– mim. Allah je –nema boga osim Njega - ž i Ven i ij i v č! On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvru , đj a e Tva inž oj i jj pi,a pt a l d aa b v ji ert Idi b v eo reko u kzj i , oj i e l ao š j o um ao ot ekj rs va ii o nii . n kjuAl oerei s l o at l j sn d e t e O e o a e a ju tu sn i l hv ič a j n v rj čk t k pt a - a Allah je silan i strog.'' (Ali 'Imran, e j u ea e a a j e u š n; 1-4. ajet)

2 O t ć d S dj dn koZ kni r a z ce ) s t e o un g aa a ao pa c a il a e v jo čv čnt i lh e a oi un gdn d nts Z m j – oj as o Al ć g uč S dj aa i u a e l e v a e g i e t o t ć ps tv t kjć um tiv v ri i a e l nć a š e oli ja o e s rtse j n e n Z m j ee k o a er i i e k i ostati niko ko zna za Allaha  . 3 K rn sb sdžm oe a ( r ees a kjs s ) u' u eiar ng gj s i n)t r o u e a i b kv vi e dse kjć s dsi– onih koje su se desile je npr. stvaranje ei i o e e ei, od l e t Adema i kazivanja o vjerovjesnicima i njihovim narodima –od oi kjs n u ei jnrpoi j j ouln pe Al o n o e i dsee p. rž ln ,kp aj r lhm h e s l ve e j e d a  pl aj r ua dgđjS dj dn i is oD ent i i o gn a n, oaa un g aa v et a e č i e j i žne u D eenm . žhne u

Akida (Islamsko vjerovanje)

19

Akida (Islamsko vjerovanje)

20

5) Pravednost – poslanici su pozivali pravednosti: ''Mi smo svi izaslanike naš s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije e objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, - a gvože smo stvorili, u đ kome je velika snaga i koje ljudima koristi -, i da bi Allah ukazao na one koji pomaž vjeru Njegovu i posalnike Njegove kad Ga ne vide. u Allah je, usitinu, moć i silan.'' (El-Hadid, 25. ajet) an

2) Jedinstven cilj – v K j e oi j u bžvn Jd o se n g pz a ooaaj ei g i vu e n Allaha  o nm suen a ''Mi smo svakom narodu poslanika kj e a ačsi : i k poslali: Allahu se klanjajte, a kumira se klonite! I bilo je međ njima u onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zasluž da ili ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završ oni ili koji su poslanike u laž utjerivali.'' (En-Nahl, 36. ajet)

6) Borba protiv fesada (nereda) i pokvarenosti –sve Objave s br po voi ngt ns, a š j i vr ot v rvn , e oe rt v eavot ko t e s a nsu j oaj i h i i o k e e u moralu, prirodnim osobitostima i neprijateljstvu prema ljudima. 7 P z aj leo pnšn : čdot pš n , ) oi n v e ipm oaaj j u ens, ot j i eu strpljivs,l oti r t j ot b gs pa a u i a i šn . 8 'ae i bei a š s nm z ps š s te a aa ) bdt or , o t u a a i ot t ei nm z I i dk o ,o č i zekata dokaz je: ''I uč inismo ih vjerovjesnicima da upuć prema uju zapovijedi Naš i objavismo im da č dobra djela, i da molitve oj, ine obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali.'' (El-Enbija, 73. ajet)

3 A a sap aj koš j v rvn ugj ( r ee ) ki k in a t e j oaj d t a o e e a sin b kv s a )poi j ji un dn t r:rž ln S dj a. vi ve e i 4 O ć pai koš j p aj ngaei an, ać ) pa r l a t e in ar va o t e d kze d e čv k doa tz so d lia i nć nsiue ree oj ogvr ia vj ja d n o ee oi t gih. e a a e k t đ j

Akida (Islamsko vjerovanje)

21

Akida (Islamsko vjerovanje)

22

Šos teps : v ri!Poi j vm s ps koš j t e i ot ''O j n i rp u a e ot a t e č a e c se , o propisan onima prije vas, da biste se grijaha klonili.'' (El-Beqare, 183. ajet)

– t s te ažž: oglasi ljudima hadž ! – Šo ei hdda''I č dž dolazić ti pješ " e ke i na kamilama iznurenim; dolazić iz mjesta dalekih.'' e (El-H dd,7a t ažž2.j) e

P čm s r l u O j e o e u ea i j b v zk u a Objave se razlikuju u zakonima i Š eri'atima, tako se Š eri'at Muhammeda razlikuje od Š eri'ata Musaa i Isaa - kaž Allah  e : ''A svima vama smo zakon i pravac propisali.'' (El-Maide, 48. ajet)

Ovo ne znač da se zakoni u cjelosti razlikuju, jer ako razmotrimo i vidjet ć da se zakoni slaž po osnovnim i temeljnim pitanjima, a emo u razlikuju se samo u nekim detaljima, tako se broj namaza, sastavnih dijelova i š artova, količ zekata, mjesta obreda razlikuju od Š ina eri'ata do Š eri'ata. Allah  neke stvari u jednom Š eri'atu zabrani, dok ih u drugom dozvoli zbog određ mudrosti koju samo On zna, a ljudi ene je ne moraju znati, npr. post –post je u prethodnom Š eri'atu bio 23 Akida (Islamsko vjerovanje)

naređ ali je bilo propisano da se postač en, iftari poslije zalaska sunca i bilo je dozvoljeno jelo i pić i odnos sa ž e enom sve do zore, ali pod uvjetom da se ne spava –ako bi zaspao to bi mu postalo zabranjeno tu noćpa sve do zalaska sunca narednog dana. Allah  to olakš , je ao ovome Ummetu i dozvolio iftarenje od zalaska sunca pa do zore, bez obzira spavao ili ne. Dokaz je u Kur'anu gdje Allah kaž e: ''Dozvoljava vam se da se u noć dok traje post sastajete sa svojim ima ž enama; one su odjeć vaš a vi ste njihova odjeć Allah zna da a a, a. vam je bilo teš pa je prihvatio pokajanje vaš i oprostio vam. Zato ko, e se sada sastajte sa njima u ž da dobijete ono š vam je Allah već elji to odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noć Sa ž i. enama ne smijete imati snoš dok ste u i'tikafu u dž aja amijama. To su Allahove granice, i epi i j i s!Eot oAl oj n v l d apoi n r lu e m e t a bž t k l h b šj a j i rp e a a a um s So d b s ooaš i j zbaj ok n i (El-Beqare, 187. vj a ie ng t m e arn n l i. e o e o l' ' ajet) Drugi primjer je pokrivanje stidnog mjesta pri kupanju. Sinovima Israilovim – ž oi an eb o nr eo d pki j iv d m i i a đn a or a j l e vu stidna mjesta pri kupanju, oo j U m t t nr eo m s s a vm e m e o a đn, ii e u e l na kolektivno kupanje. Rekao je Poslanik  ''Sinovi Israilovi su se : Blž j kupali goli; jedni su druge gledali, a Musa se kupao sam.'' (iee B hra Mul ) r i r j s zbaj e t r– ua ji sm Te pi e u ar e s a primjer da je i i ć m r nn vi Allah  dozvolio Ademu d ua so ke ez so s oe a dj vj ćr a vj i v, e e k e n zt j t psj zbai t oe j b odzo eod s čv k am e o ole ar o a đre i ovln a e oj i i n,k l j e oei iovim s dj assa a koš j uai Jkb žn u s re e a v m et m , a t e r o au t j e r o d kjj oei so di dj ž n L j i ae , a a je to u o e žn vj v e adi e eu R hl p zt i o e j i č j u im Tevratu zabranjeno. Od stvari koje je Allah  i zbai ž oi a b ar o i v o n d m su stvari koje se spominju: 'erj as osež o n kj ia ' vem m v i t j o m j J i v ie e u kp a lknž zbai, o gvd i rv n hvo oi oo oi i ade arn ia d oea baa j o l , s ng t i l i j m sea ls rea i oo pmj ao s ot a Tm s o h bg l i civ,l ng o išng ksm . ie m i zo đ i j i e i zuluma njihova kaznili; i Mi, zaista, govorimo istinu.'' (El-En'am, 146. ajet) Zatim je Isa uIdi dzo onk s a kj s b e nžu ovl ee t r o u i l i vi e l zbaj ei aka Šr t hm eaje dozvolio sve lijepe ar e n n n r u e ' Mua m d j i a stvari, a zabranio seun i egde t r v rže nuon s a . vi Akida (Islamsko vjerovanje) 24

Zabludjele sekte po pitanju vjerovanja u Knjige D ljdzo eo km d sj i er inž nkn u' a aie ovln i e a le T va Idi ao K rn? j o id t l a 1 Ždv –oi pt ns pr uK rni e j u d j ) i i n u o uot oi u' n v rj a e o p i č a e u B ža b v iaanč pr u v due eek O j e oi O j a n t ai oi se rg nbse b v. j a j n č a 2 K šai oiaoepr u u' ko oi Objavu. ) r n – nt đr oi K rn a B žu ć k č a j 3 R f i i še oni tvrde da je Kur'an manjkav i patvoren ) a d el i – ij i j i da posjeduju 9/ i r ng u' aoiaoe v rj d ć s s 1 s a o K rn, n t đr j u a e e a 0 pv a k e u km ln K rnm pj i oei n Med u ai izm n o p t m u' o o v i čk ai hi h ei a at v r e au (posljednjim vremenima) ovoga svijeta, zatim, takoe ni r n đr e pa o , s v t ae u' , k š t d d pza sr eo nčn K rn. u č K rnt o t v e a onj ki n zaej u' a m a a o r u v e a 4) Babije i behaije –oni tvrde da je Kur'an derogiran i da je ia si e ' dk u s Šr t s o m jdšo aa bh. s m kŠr toi ta e 'o kj e oa bb i ea l i a n i m a i 5 Tdai –oni imaju neispravan stav prema Kur'anu i ) i ne ž j s a a d s n hv m lv i i oi a š j nm z'l m t j a u j oe o t z rv ko t e a a '-fatih'' ru i ie k o e bl o K rn. n kž d j počia t -fatih jedanput bolje o i d u' aO i au a e rui slu j a t al ng poitK rn et iaa u . eo rča u' šsh j pt ti a ld a 6) Ortodoksne sufije – tvrde da posjeduju skriveno znanje oni koje im se objavljuje i da nemaju potrebu za Kur'anom –kod njih su i oi e 'asoi nv ej o rvn , n K rn S ne z rŠr t nv soi n ,t oej a e u' i unt v i : a , đ a k a a 7) Nusajrije, Druzi i sve ostale batinijske sekte koje ni r n t ae K rn it d d ps j sr eo zaej e pa o u č u' s v m a v e a ot i ki n nčn r o v e K rn, nk o n h vd d jIa drg a koš j Aib u' aa ei d j t e ae s m e i n a t e li a i r l or o n Fadl batinija, sve je ovo otvoreni kufr (nevjerstvo). 8) Zakonodavci savremenog doba koji su u potpunosti zps v is m k Šr t aot i ia si e ' –Allahov Zakon i zamijenili ga svojim al l i a plv i j a vdć d Šr t e doa sve eo db i rai d a t ei a e ' n ogvr ar nm ou j m em r i a a m da ne ispunjava njegove potrebe. Akida (Islamsko vjerovanje) 25 N onv ooa t s oso eu upe on l ca a a sou ng š m pm nl r hdi e im o i t m kj nikome nije dozvoljeno da sj iT va iIdi nkn oj e le er id t nž ao b v l a Kur'ana, jer su te objave dokinute Kur'anom i bile su objavljene or eo nrd ia deeo re e iooa al čj o a de nm a u z or n vim – z vg zk uu m d đ o đ j j e j zbaj osj i T va inž, s uoi s a m kj j e ar e le t er Idi oi n n id i t l m n tr a o e m vi e Kur'an potvrdio, a dkzs rei lhvgP s n a kjkž: oa u ič Al oo ol i  o ae j a ak i ' o o o ooa m e ( iie a m ed'e čjz m n, ' gd d vg U m t ms s n U m t a ) u a ee K a l w e b ž o i kšai p zt u r an pv rjuoos i sm i i vl r n , a a m m e e oj u o d i ć n i e e n č a m j dšo b ć o s nvi V t .'Blž Mul pg v eo a oa, i e d t on a a e '(iei sm ol l t a k r j i aj imanu 153.) Plodovi vjerovanja u Knjige ili Objave: 1) Saznanje da se Allah  r e S o m rbv a t oš bi o vj ooi ,a t n i m k o i joj i K j e o s uu i i sizo s ć i a vm i m e b v n g kj u pt m l t i rr e n oo e ao i e a o v e na onome svijetu. 2) Spoznaja Allahove mudrosti, tako da je Allah  svakom nrd poi oooš m ogvr it ogvr oo ot a a u rp a n t u doa š doa kl sm u o s o a o a n i kj a i . om ž i i v 3) Kretanje ispravnim putem koji su nam zacrtale ove Objave, jer taj put jedino vodi ka Allahovom zadovoljstvu. 4 P vćvn zha oti vl U v eo Al u ) oeaaj avl s ha zi nm lh na e n i e š a ovim velikim blagodatima (misli se na Objave). Vjerovanje u Poslanike

Akida (Islamsko vjerovanje)

26

Ve vn u ol i jss vii i aa a o uuu K rn j oaj ps n ee at nd m n n kj pćj u' , r e ak a o i e a S neidm . ts te u' a ae lh : ''A nije bilo naroda unt i aŠo ei K rn kž Al  ž č a a kj n e oa oa kjg joo i a.(Fatir, 24.ajet) o m i dšo njo a e pmn o e j i j ''

Z t gvrU v eo: am oo zi ng ''Svaki narod je imao poslanika.'' i š (Junus, 47. ajet)

Šos te unti n pćjn v rvn ups n ea t ei S ne o uuu a j oaj ol i , č a e e e ak dkzj pza hd oD i i  kd j dšoP s n ui oa e ont ai i s ž ru bl aa e oa ol i ak upitao ga o Islamu, imanu ihau Šos te dm a v s s ž i n… t ei i a sie l u s č ž a da su poslanici dolazili sa Objavama. –O dkz kjuuu n d oaa o pćj a i u vjerovanje u poslanike je hadis u kome se prenosi da je Poslanik  ui kd b s nć poui ''Gospodaru, Ti si istina, Tvoj govor č aa ie ou rbd : o o je istina, susret s Tobom je istina i vjerovjesnici su istina.'' (iei Blž j Buhari) U Kur'anu je spomenuto dvadeset i pet poslanika u surama: 'os dkznškj dds oIrh uz nrdn gvMi i ' u oai ai o aom bai a ao j o. v e T e m e š s pn dj ooiakj aMi oe o G soa t jeu t t ee a m n e e m om i hćm . opdrv j iinu, o ,s m dr senj iI m pk n m isaai aua ivkg ua ivza ć Mi u ol i o I k Jkb; sao u. os h uputismo –aN h s oj pi uu l–i od potomaka njegovih ua m o re pti š j i Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna –eto, t oMi arđj ooekj dbad l č e–i Zekerijjaa, i a k ngau m n o or ja i e i e n Jahjaa, i Isaa, i Il'jasa – oni su bili dobri –i Ismaila i El-jese'a i svi Junusa i Luta –i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali –i nk pe en hv i o m en hv i rć n hv –njih smo ee rt j oe pt k j oe bau j ou k i o i i odabrali i na pravi put im ukazali.'' (El-En'am, 83-87. ajet), zatim ajet: ''I Adu –brata njihova Huda. O narode moj - govorio je on – Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, vi samo neistine iznosite.'' (Hud, 50. ajet) –zatim: ''A Adu –njegova brata Akida (Islamsko vjerovanje) 27

Huda. O narode moj, – govorio je on – Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?'' (El-'Araf, 65. ajet) zatim: ''I Semudu –brata njihova Saliha. O narode moj, - govorio je on – klanjate se samo Allahu, vi drugog boga osim Njega nemate! On vas od Zeml s aa djvmd ž i n n jZ t g m le avm j t r i a a a it a j ! a a o td a ev e ve o o i oprosti, i pokajte Mu se, jer Gospodar moj je, zaista, blizu i odaziva se.'' (Hud, 61. ajet) zatim ajet: ''A Semudu –njegova brata Saliha. O narode moj, –govorio je on –"Allahu se klanjajte, vi drugog boga oi Nea nm t E o vm za o G soaa všg oa s m j g e a ! v a nk d opdr ae: v e Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je pa da vas patnja nesnosna stigne! I sjetite se da ste Njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je On na Zemlji nastanio; u ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuć k št I eas vm uikn u uAl oeb gdt i e e l e . nk u a ve a m l hv l oa , n e e j a a i č i z p ZmjnrdpaeiAg vš e aoan gv, n i t l o e l ee rvć ne o i ! l ei nrd j oa oe a n e kj s s oo l ui š pt čn,oe m đ n m kj s o u e hle p ae o aee n eu j a o u e i, t l i i vjerovali: Vjerujete li vi da je Salih poslan od Gospodara svoga? – Mi u t u v rj o u seoo š j p n m oj ln – , ii , j u m sn e e v n t e o j u b veo o e aj ogvr eoiAm, o t n v rj out uš v v rje– dooi n š . idia e j u m s, e e o t iju t o e e rkš oikj s b ioo .Izk š ou kml izpve eoe n o u i hl i l i al e n a i , aoid a u j G soaa vg n ps šš ieoe OSl uui d ns nđ opdr soa e ol ae rkš: a h,č i a a sae u i n t č epit, k s ps n . zds i s aa pt s oi o i reš ao i ol i I aeih t šn o e i n u m ji ak r r zmjso j saue r inpmčia n h e e b npso e l vj ovnš m t, eo i , o i jvć i aut i i o v n o i rekao: O narode moj, prenio sam vam poslanicu Gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju. I Luta –kad rč nrd so e Z š č i rzrto n o re a n sit ee aou vm : at i t ava kj i pi vs a ve o ne ik j ju n e i o V s s ać pi ze ukriau j t žnm . a i i č i ia t šu rai m šac ,me o ea aT v j n? r l t m s ste narod koji sve granice zla prelazi! A odgovor naroda njegova glasio je: Istjeraj i igaavšg oiul d iuc I s o t h z rd ae, n s j i s ni Mim e u -č t ! n g i ooi n gv sai, s žn n gv; n jot a a j a prd u j ou psioi ee j oe oa e s l s e c e l m e a oiakjs kzui ui. n n hs ok usutip pg dj n m o u an s siI a j m i psl a ol a i k l i š i, e kk s rzrt c sočl AMej u–n gv ba Ša O ao u ava i kna . ni i dn e j oa rt uj e a ba. narode moj, - govorio je on –Allahu se klanjajte, vi drugog boga oi n g nm t D l i a j a dkzo G soaavšg s j a e a ! o z vm a n oa d opdr ae, m e e a s Akida (Islamsko vjerovanje) 28

zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zk a eie n Zmjn rm te a j vć anjoj uspostavljen ai j, rd a e l e e et kd e e n dt i i red. To je bolje za vas ako vjerujete.'' (El-'Araf, 73-85. ajet) –zatim: ''I Medjenu – rt n hv Ša a ' nrd m j- govorio je on – ba j oa uj .O aoe o a i b ' , Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, i krivo na litru i na kantaru ne mjeriteVd d u b j ž i i o ms d vs . i m a oiu it bj e a a i l ve i jednog dana ne zadesi kazna, pa da svi nastradate.'' (Hud, 84. ajet) – zatim: ''Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom.'' (Ali 'Imran, 33. ajet) – zatim: ''I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi.'' (ElEnbija, 85. ajet)

Zatim ajet: ''Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sebn i us oi rm nv rim , sml n m đ sbm ldei s t g pe a ej n ia a a i si eu oo ; j c r e c o v i i kk s k n j ile n t pdj žl iAl ou i š h ao e l j u i m a l aa e ć l hv d aa c e u e a nagradu i zadovoljstvo, - na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. T k s oi n u ert Au nžu oiu a b j ao u p ai Tva . Idi : n s ko ik s u l la kd zaa so i ai a a na čr ii n j aisrvs n a i nk vjz cp g od uvs, o o č, i aie a d b t a p svojoj stabljici izazivj i ij j saa - da bi On s vjernicima a č d ln i č, u ve e j nj i nv ri . oiakjv rj i or d l č eAl a d ej n e A n eo e k m o j u dba ja i l h i e u e n a oeaa pot ngau ek.(El-Feth, 29. ajet) bćv orsiard vlu' i '

Oni su Adem, Nuh, Idris, Salih, Ibrahim, Hud, Lut, Junus, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf Eu,Š 'ajb, Musa, Harun, Eljesa, , j b u Zulkifl, Davud, Zekerijja, Sulejman, Iljas, Jahja, Isa i Muhammed, salavutullahi ves-sl uu lh ež en e m h a j m dm '. a ei i Ve vn u ol i i j oj n e ar seee t r j oaj ps n e v rv si sdž ldć s a : r e ak e e k ij vi 1) Allah  je odabrao da budu vjerovjesnici i poslanici, iz ih S o m l tpe arbv ad i uu n ooš ć i b i d vj i s r e o i m ooi a h pt a n t e m i o m e o t koristi i na ovome i na onome svijetu. 2) To su ljudi sa najpotpunijim moralom, znanjem i djelom. 3 O i upt n č to l ipea , b aei ki n ) n s o uo ii d a , r r om n sr aj p s ž ve v a istine. Allah i j ps o ko uu čv čnt ib o b h e ol a pt oj as u a u e v i i l bs ieod s o n hds l i pea ,e t ab b izo em s n a e d j eia l r r j a i i i r l i ž i va r d l v ns ć ial ea ezo uu . er e zb d, n i r pt e u v e

Akida (Islamsko vjerovanje)

29

Akida (Islamsko vjerovanje)

30

4 P s n iu atei d ek gih, o m l gih ) ol i s zšćn o vl i reaa d ah rea ac i ih j i j n usčvn uoi s a m kj s n tuoj ea pr t a i auai n t r a o e e i b v, i oe o s m vi e č a d g odmah se kaju od malih grijeha –primjer zato je Nuh kada mu se sin utopio –n gv oi k l bvg j pt l d zm lsoa j oa č sa j a a e o k a a o vg e n u aa i Gospodara da mu spasi sina koji je bio nevjernik, pa ga je Allah  zbog toga ukoi nknčg s N hpokajao i zamolio Allaha  r , ao ea e u o d m ors zo t a tG jm l z oo čm nm zaj a u pot bgo š ae o o a n o e u e a nn . i g o i a 5. A to je vjerovanje da su oni u potpunosti prenijeli i dostavili poslanicu bez manjkavosti i propusta, Allah  nije uzeo ih Sebi dok u potpunosti nisu dostavili dokaze protiv svojih naroda, kž Al  ''O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene ae lh : a donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. – Allah je silan i mudar.'' (En-Nisa', 165. ajet) A

smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru ooa oa n oe uuu u j ooa o s i rn ort' ng kg O hć i pćj n ng k Mu es eo ba . e u k i ' (š ua1.j) E-Š r 3a t , e

–zatim: 'izr koš s i r lol n ps n i n t žd ' i ž a t u z ž i d či ol i i e r i a T di o da u ac a i kzaš pi dđ! ooaD n kd dž e n č e m s m an t re oe A ng aa aa oi oo i i e o j v m pit ui t e m s d s ot ia oj a čs aa I ot A re, č ić i e a u s lsm e n a dn. ds ! ji n a d a zr e o rg b i n t d nrd akl n ' a ć k dui i uie o ao rsa ši' t šn a !(El-Ahkaf, 35. ajet)

Ko su najodabraniji poslanici? V ć a ia si uej a j n s nv t d j pt ei s m k n l h čn k e a t oiu a e e a a š najodabranijih Allahovih poslanika (ulu-l-azm): Muhammed, Ibrahim, Nuh, Musa i Isa, salavatullahi ves-selamuhu alejhim ež en Ajeti koji govore o njima: ''Zovite i p oeia j oi, dm '. i h o čv n hv m i m t jkd l h i rvi. ao e ntieaoea j oi p, o e o Al a s an eA k n za m n čv n hv , a a p j e i h baas vš p v r i tei s vš Nj gihaout e rć u aa o j i šćn i u ai i re k e i c . e j o m pgiše gih j ao t nmen ui t a Al pat i orei, re e k o a j o č i; jt j r ne l h rš a a samilostan je.'' (El-Ahzab, 5. ajet) – zatim: ''On vam propisuje u vjeri ioooš jpoi n N h i n š oj l j ot ii n š s n t e rp ao uu oo t b vu m e , oo t t o s o a je b o smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: »Pravu vjeru ispovijedajte i u t es n pda j! Tšoj oiakjAl uduervi o e e ovj t « ek e n m ae m o l h rg an i a m 31 Akida (Islamsko vjerovanje)

P s n ie euon r l u p s pn i rens i ol i s m đsbo a i j o t eu vidot l ac zk u e j ii po dobru koje je nekome od njih dato, a drugima nije. Tako se Adem  ol u nd oti v rv sim š j o cčv čnt , d kj a s l j oj n i a t e t oj as a i e am e e c o a e v Allah  je stvorio Svojom rukom – ga udahnuo je u njega Svoga ruha i a d jm l i a a u č e ežu nr i e e k d m ui sdd. eo em n

Akida (Islamsko vjerovanje)

32

Nuh j ol oa si š e d kvn t t prvi poslanik koji je poslan i m oje ljudima na Zemlji i Allah  je nazvao abden-škr 1 ga eua . Ibrahima je Allah ol oa st š g j ue z d kvo i t a e zo a i m o halila: ''Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, č eio i or d l io sj i i ćj dba ja kj le vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? n š e , i id – Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja.'' (En-Nisa', 125. ajet) A
2

vjerovjesnik vladar na ovome svije ui dbo vdt im t t ž a ort os a i e a u v e v k koji posjeduje, dok to, rob-poslanik, nema. Zbog toga su Nuh, Ibrahim, Musa i Isa, salavatullahi vessl uua j m ež en bl o D vd, u j aai uua e m h lh dm ', o i d aua S lm n Jsf , a ei i j e j s oi i v rv si i l a . aeAl  ''Neke od tih e u n b i j oj n i v dr K ž lh : r l e e c a i a poslanika odlikovali smo jedne nad drugima.'' (El-Beqare, 253. ajet)

Musa jol oa nd lhv ps n a a t e t j e d kvn a Al oi ol i m ii š e i a m ac m o Allah agvr s n m kž Al ''O Musa –rč O –Ja r oa o a j , ae lh : z a i a ee n sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom Svojim i gvrm So m O oš tdj um iavl bd ' ooo vj . n t i a m z i zha n ui' i o e a ! (El-A'raf, 144. ajet)

Isa j ol oa si š j Neoa ič o j ds v e d kvn t t e j v re kj e ot i i m o g j u ao Merjemi, radijallahu anha, i duh od Njega – govorio je ljudima dok je bio u bš i ko a d e . ei ia m l it c o je Nekada vjerovjesnik biva samo vjerovjesnikom, a nekada biva i vjerovjesnik i vladar, a nekada Allahov rob i poslanik. Biti rob i ol i j bl, eob i j oj n i l a zo t aš ps n e o e ng i v rv si v dr bg o t ak j t e e k a , g o
1 2

Prenosi se od Ebu Se'ida el-Hudrija  je Poslanik rekao: da ''Nemojte smatrati neke vjerovjesnike boljim od drugih.'' (Muttefekun alejhi) – sčn ais peoi od Ebu Hurejre  a la hd e r si i s n . P s v a e in d lps jkn ai onsi eu ja ot l s p aj ai ot i ot d t otz đ a t aj t e o r kr m e i ai ?N ps jn av kn ai onsi eua t i ai , hd a e ot i i ka ot d t otz đ ja hd a s o k r kr m e s jer se zabrana vrjednovanja jednih poslanika nad drugima u spomenutom hadisu odnosi na vrjednovanje – či j urk i e z j o pir ns o a vžvn i pei n nk ps n a i k t rt sot m l aaaj l r r j ei ol i , ao o sa , o e i za e h ak vd k sai s u j oi a vđ im t i n. N oouuu pvdhd a –Blž s uB hri m a v pćj oo ai . iei e e s j ua j o in Sahihu od Ebu Hurejre d s s psaa j a ž o i ea a u e ovđl e n i v j n i d d d musliman i da je musliman rekao: ''Tako mi Onoga koji je odabrao Muhammeda ndsi sjoi a' ž o j r a:' k m a v v t m .A i v e e o 'ao i m ev ' d k T Onoga koji je odabrao Musaa nad svim svjetovima.'' –tada je m sm n i o uu oa a o i v, ž o jo šo ol i  ul a d a rk i šm r ž oaa i v e ta P s n u i g i d d i ak i obavijestio ga o ono eš s dso' at j P s n rekao: m t e ei .N o e ol i o l' ak .« »Ne smatrajte me boljim od Musaa  K ž InH de r i eu a, ooo p aj ' v j ae b ažr a m hlh p vm in :' o e , h l t u O zbaj okd s gvrp so m šej a e aa e ooia ar e aa e ooi o vm ij u n kd s gvrs nn ln , dkzm izbaj o j ao vd k o a vžvanju nekog oao ar e e k oi a m l aa nn o v rv si i sai j oj n al vđ ' e e k i . ' Akida (Islamsko vjerovanje) 34

Zahvalni rob. Prisnog prijatelja.

Akida (Islamsko vjerovanje)

33

R zk i euR sl ( s n a i ei al a z đ i m e a p l i ) N bj u oa k j a (vjerovjesnika) N k ia siuej is a a d nm r l e i eu ei s m k čn c m t j a e a a i z đ l a ru zk m r u i eia m đt , v m šej n ei r n, n n gv e l nb j eu m oo ij e i s a o a a j ou sa j, i ln j p v e ni r nsuuu hd u o se spominje broj poslanika i broj e pa ot pćj ai kjem s v e s vjerovjesnika. U tom hadisu Poslanik je pitan od Ebu Zerra o broju vjerovjesnika i poslanika, salavatullahi ves-selamuhu alejhim ež en p jr a: ''Stotinu dvadeset hiljada, a od toga tri stotine dm ', ae e o i k poslanika.''3 Drugi dokaz je dao Allah  nekim ajetima kada spominje u poslanike – spominje i vjerovjesnike, primjer za to je: ''Prije tebe Mi n eng ol i ij oj n a i o ol i d šj n i,a ido ps n a v rv si n m ps l a a ea n ekd j ak e e k s a, t j b o š kz a, kz ajn gv nš uai Al b oo t i n t ai o u ai n j oo et bc ; l h i n š o v v e e o o a o b šj nuai ul i azt b rei vj uvso–Allah sve iea bc k n , a m iič So čr i t o oo i j e t zna i mudar je.'' (El-H dd,2a t ažž5.j) e O oš j pza kduej ad j re ps n ši n t e ont o čn k a e ič ol i i o o a j ak r pj o rei j oj n i v m šej j njpan e pe a o m d ič v rv si oo ij e e asr i, r a j e e k ln i vj m t e ol i j oa km j oj lnnv Šr t a vjerovjesnik o ps n e nj o e e b v e oi e ', m ak aj i 4 a je onaj koji je poslan da potvrdi Zakon poslanika koji je bio prije njega, kao primjer Jahje  Prema ovoj definiciji Sulejman, Zekerijja, . Jahja i drugi su bili vjerovjesnici. Vjerovanje u Allahove poslanike i vjerovjesnike je sastavni dio imana i ko vjeruje u Allaha a ne vjeruje u poslanike on je , nv ri p čkk n v rj usm j ngps n akj j ej n , a a o e j u e k e e a o e o ol i o e d ak i so eu pi ei o K rn i S ne iaiz ki ia a pm nt o n n u u' u l unt z ziov as m . m č a i u l r l

K ž U v ei lh''Reci: Mi vjerujemo u Allaha i u ono ae zi n Al : š a š s oj l jnm i oo t joj ln Irh u is a ui t e b vu a a u n š e b veo bai , I i , o a je o aj m m l I au i auu i nc a i ooš j dt Mua i sui s k, Jkb, uui , u n t e a h m o o su I a vjerovjesnicima –o G soaan hv; i i kurzk m đ d opdr j oa m n av alu eu i k i njima ne pravimo, i mi se samo Njemu iskreno klanjamo.'' (Ali 'Imran, 84. ajet)

Pre a t e kšaiiž oiisioikj n u pv rvl u m o m r n ć iv d v n o i oj oa i s e i Muhammeda  nevjernici. su Broj poslanika i vjerovjesnika je veliki broj, Allahova je m dotd j sao e nrd ps o oo i aa a ce m urs a e vkm a u ol pm n č, o a j il jo čv čnt j ps o psen g P s n a Mua meda  Iz oj as u e ol oldj ol i e v a j e ak hm . Svoje neizmjerne pravednosti i milosti nije nikoga kaznio dok mu dokaz ne bi dostavio. K ž Al ' nj o i pai pt , dt ać sm ae lh : ' a kj d rv u m o o e a o a O ie m e g on koristi imati, a onaj ko luta –n so š t l a in ea a vj tu u , idn u e t j giši nć t e ree oiti. A Mi nijedan narod nismo kaznili ren ee u gih ns j k đ j dok poslanika nismo poslali!'' (El-Isra', 15. ajet)

3

H d jsh , iei aA m duso e seu zt InHba usrćnjezi ai e ai b j g h e vm Mund,a m b i n kaeo vr j s h lž i b i, t oe g nvd O e Slm nEkr ud l ' r a đr a aoi m r u ja ša k e ju ' -Rusulu ver-Risale'', str. 14. hadis je e E sahih 4 Zakon.

Akida (Islamsko vjerovanje)

35

Akida (Islamsko vjerovanje)

36

Zatim: ' s ot ps ls snm d rdse is dns i a ' m e ol i Ii Mi a t o a aon vet ooi d ji š oo i e;a n eb o nrd km n edšo oa kj g j pmn š j i i aoa o e i oa nj o a e j l j i opominjao.'' (El-Fatir, 24. ajet)

Prenosi se od Ebu Zerra d j r a:'lhvP s n e a e e o ' l o ol i , k Aa ač koliko je poslanika?'' A on je odgovorio: »Velika skupina, 310 i nekoliko.« A u predaji od Ebu Umame se prenosi da je Ebu Zerr  r a:'lhvP s n e kl i ebo v rv si ? A o j e o ' l o ol i , o k j rj j oj n a' k Aa ač i e e k ' ne odgovorio: »Njih je 124. 000, a od toga je velika skupina poslanika – njih 315.« ( aijsh , b j ia h e) H d e ai a ie g A m d s h lž Č t r ao ps n as b i r iat s: u, ah e oi d ol i u i A a , o u H d Sl , v c ak l p i Š 'bi hm e –aoos b j i Sh uInHbaa u j Mua m d a v e ie u ai b i n, lž h b rahimehullah. El-Esbat Esbat su sinovi ili potomci Jakuba i na njihovo poslanstvo ukazuje Kur'an: ''Recite: " v rj ouAl aiuooš s Mi j u m e e lh a n t e o oj l j nm , uooš j oj ln Irh u i s a u i b vu a a i n t e b veo bai , I i , a je o aj m m l I auiauui nc a i oo t jdt Mua isu i oo s k, Jkb, uui , u n š e a h m o o su I , u n a š j t edato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo o n av rzk m đ n m , m s sm Ne upkrvm . (Eli ke ale eu j a i ie a o j k i i m ooaa o " Beqare, 136. ajet) –bilo ih je dvanaest, –jedan od njih je Jusuf  a , imena ostalih jedanaest su nepoznata, ali Kur'an spominje da je i njima dolazila Objava.

Postoje i vjerovjesnici o kojima smo saznali iz sunneta, a nisu so eu u u' u a n s Štb N h Jšab N n K ž In pm nt K rn, oiu ii u io' i u. ae b i a n e n Kesir, rahimehullah, u svome djelu El-Bidaje ve-n-Nihaje.5 Št ije bio vjerovjesnik koji je spomenut u sunnetu u hadisu kj b j ib Hba,ai eu a, so e ai o E u e a o g ie In i nr m hlhu vm Sh u d b Z r e lž b h l h r a n m s nvd d jŠt objavljeno pedeset sahifa.6 , u j u e aoi ae i e u D uie o' i N n –''Prenosi se od Ebu Hurejre  rg j Jša b u . e n u hd u kj b j iA m d iMul d j Jša i N n  ai o g ie s e lž h e sm a e o' b u i e n v rv si i o kvđ kjjs o km keu pe a us i a j oj n vj ooa o e vj o r o r K du d e e k s i s n m je Allah  zaustavio sunce da ne izlazi onoliko vremena koliko je n m t bl d dđ d K da' aijsh -vjerodostojan) j u r a a oe o us.( d e ai e e o 'H s h D b l d čee j oj n tvo sporno or j ii jv r e i iu j e v sš P s jis dbil d z kj s u m r ia d l s b i ot a u or j i a o e l a a š a i u i ol u e e zl l vjerovjesnici ili ne: 1. Zulkarnejn – je spomenut u posljednjim ajetima sure Elon K h kd U v ei lh ae ' a sž d met gj Sne ef aa zi n Al kž:' d te o j a d uc š a K i s e zl iui m s kod zl i j a m t i o i ae b z i a z č i u e a a a zu e n u n z r nđ u li a, n a d a v in njegovoj jedan narod. ''O Zulkarnejne.« – rekosmo Mi – i ćš a h "ie d i l kzii ćš n m leo a ot i " an l e s j a ip d ps p ? (El-Kehf, 86. ajet) ši i j uš P s v a e in d ls oe ičuuee i k o j u ot l s p aj aiu v rei pćn d et n m aj t e j r n e kao vjerovjesniku ili preko nekog drugog vjerovjesnika koji je bio sa njim?! Šakž uej i Fh e t au čn c ar r a? -Razi tvrdi da je Zulkarnejn bio v rv si K ž In H de ' vkv s v s peoiio j oj n . ae b ažr ' aa t e r s e e k :O a n d Abdullaha ibn Amra  a Alija ibn Ebi Talib negira da je on bio , vjerovjesnik.''

5 6

P čt i r . oe k K a a j Listova.

Akida (Islamsko vjerovanje)

37

Akida (Islamsko vjerovanje)

38

2. Tubba' –uK rn s so i ei ub'kž U v ei u' u e pm n T ba ae zi n a j , š Allah ''Da li su silniji oni ili narod Tubba' i oni prije njega? – : njih s o n tie s nv ri b i (Ed-Duhan, 37. ajet) m uii j u ej n i i. šl r e c l' '

Ne zna se precizno da li je Tubba' bio vjerovjesnik kojeg je njegov nrd l u e vop i jzo t a lh uii a ua tr a,ah e bgo Al  n t . o ž ji g a šo Kakav stav mi trebamo imati? Kada je u pitanju v rv siv Z l re aiT ba njpan ej d bdm j oj n t u a j e e šo k n n ub' asr i e a ue o i vj szr n j s peoi v rds j m hd ud j P s n  udž i e e r s u j oot n a, r n e o o ai a e ol i s ak rekao: ''Ne znam da li je Tubba' bio vjerovjesnik ili ne i ne znam da li je Zulkarnejn bio vjerovjesnik ili nije.'' ( ai b j e H k i H d ie s lž ai m Bejheki) Pa ako Poslanik nije znao da li su ova dvojica bili v rv si i n,nae r e a m t n za o j oj n il eod jpe d i io e nm . e e c i č 3. Hidr –j pbži lhv e oon Al o rob s kojim je Musa  a putovao da bi od njega uzeo znanje, o njemu Allah  govori u suri ElKehf. K d j u p aj v rv siv Hda ps j aa e in t u j oj n t e e šo i r ot i o r m m ižn m đ ia si uej i a – sam kontekst a i o aej eu s m k z l e l m čn c am kazivanja u ovoj sruuu d j o, ii , i v rv si a ui pćj a e n u t u b j oj n , e sn o e e k oo e o o rei seei dkz a v ćm pt ip ildć oai : kj t j m m a K ž Al  ' nđš j ngN šgrb km s o ) ae lh : ' aoe e o ae oa o e m a I d ml t au aoa i nm š sm Minm nui.(El-Kehf, i sN š drvl oo e t a o za o ači o i o l' ' 65. ajet)

b) Musa je rekao Hidru  ''Mogu li da te pratim?" –upita : ga Musa. – "Ali da me pouč onome č si ti ispravno pouč iš emu en?" – "Ti sigurno neć moćsa mnom da izdrž .– e onaj. – i kako eš i iš reč " "A bi izdrž ono o č niš ne znaš" "Vidjet ć da ć strpljiv biti, ao emu ta ?– eš u ako Bog da!" –reč Musa. –"I da ti se neć ni u č protiviti." – e u emu "Ako ć me već eš pratiti," –reč onaj –onda me ni o č ne pitaj, e emu dok ti ja o tome prvi ne kaž em!" (El-Kehf, 66-70. ajeta) Da nije bio vjerovjesnik ne bi Musa  taj odabrani i plemeniti , ps n ,ui d s ss t s elo kjn e aua pgek i ol i žd a e ur n a v j o i sčvn or e ak o ee im i j š d o n g um zaj D kz n gvg v rv siv j a d j a z e nn . oa j oo j oj n t e e e e e e ša č j i d j ps dovao ispravno znanje, koje ni Musa nije i e c a e oj nna e posjedovao. c) Hidr je po ovom kur'anskom kazivanju ubio maloljetnog d čk, t m ž b ia o b vm o Z ao i do Ovo je j aaao oe i sm oj o d nng Murg . e t a j a zsbn dkz n gvg v rv siv isčvns o e n aea oa j oo j oj n t d e e e š a auaot d i pgek, t je osobina vjerovjesnika, jer evliji nije dozvoljeno da or e a o š nkg ui sm zo t aš o m s d j t oi r n,e eoa b e a o bg o t n ii a e a s a o j j g o l k pv r n gv ps pi i sčvn pgek. r ao eč j i d j j oi ot cn u auai or ePe t ,i e c ae e u s š m m nna Hidr ui oo m l ongd čk, nj i ać b i ej n b vg a dbo j aa za ć d e i nv rik o o e u t e kdor t i ać n nv rv ntr i so rd eezo a da e d e a ej s o ae t i vj oil bg s et ja e tj n hv peek l bv pe a n m ,uuu d j o b j oe r l e j ai r i vi u m j u pćj a e n i e e o 7 vjerovjesnik i da mu je dolazila Objava. Nevjerovanje u jednog nevjerovanje u sve njih poslanika

K ž Al ''I Nuho nrdj s a a l n ps n e' ae lh : a v ao e m t o a i ol i . r žm a k' (š u r 15 a tT kđr ae lh' A j s a a l n E-Š 'a 0.j) aoe kž Al : ' d e m t o a i a, e a I r žm poslanike.'' (š u r 13 a t Ikž U v ei ''I Semud je E-Š 'a 2. j) ae zi n : a, e š s a a l n ps n e' š u r 11a t m t o a i ol i .( -Š 'a 4.j) r žm a k 'E a, e
7

O i jd joa i st, koja se spominje u ajetu, milost poslanstva, čo e ae v m l t o a znanje Objava koja mu se objavljuje. Akida (Islamsko vjerovanje) 39

Šo ei sfa nor dvj č j jnk hr at o toi ij ie nj t s te ui oipa aa i e e ei a m , k š b nl dn za č j v u nn h a a o č u u sšn t aa uikšj vt' a . ut uo , sfsie oio' j ' i g j h z u' n

Akida (Islamsko vjerovanje)

40

Poznato je da je svakom od oi nrd dšo a o o ea v a a oa sm p j n h o d v rv si a s s a a d s ul u e vlse ol i ,e j oj n , l e m t j a u a tr a v ps n e j e e k i ru ž ji i ak r nevjerovanje u jednog poslanika je nevjerovanje u sve –zš j t at e o o tako? –T j zo t aš s si o zi j nm ps n o , o e bg o t u v dl i s e o ol i m g o al d ac pozivali u jednu vjeru, sve ih je slao Allah i svaki od njih je ngv š vodl ej nr ngps n a O a ra t s dkz aoj t a o žn a do ol i . v t ja u oa ea a e e ak ie da nevjerovanje u jednog poslanika je nevjerovanje u sve ostale poslanike. Navest ć još emo jedan dokaz za ovo, kaž Uzviš ''Oni koji e eni: u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i ž da izmeđ Allaha i ele u poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore; "U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo." –i ž da izmeđ toga nekakav ele u stav zauzmu –oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.'' (En-Nisa', 150/151. ajet)

m sm n anžl ta s m šei s i ii zfkjt d d ul ai , aa s io ij c u m fooi o v e a i m o , t ln i l ir j ua dos n ps n a d j r u dvln Z t ćm nć e zl n l j ol i i a e a m oo a. a e o ai u ae ak z j o d r u m ž d r pzaš t o krng–čv kr pza a a m oe a a on tn d oi o z s eo s oj a onj e s e š j krn, š š t , a š za a udhni l hltn t e oi o a t tn ko t n d s ua a oo š t , a s a eo o k ei t oe ii t jza š jš t : ae kd pi itl a j i a đr ž o n nj t e tn gzl aa r jia b ž k v ie u a e o a m e v e. R zm n m ž d dkč nk s a izt j Al poslao au e oe a oui ee t r a e lh vi o a poslanike. Lusiau n m ž dkčiv s a j k r m e oe oui se t r d z t v i 1 P s j s a kj s o krtz čv k, li čv k . ot e t r o u d oii a oj a a h oj o vi e s e i e svojim ograi n r u o n m ž dkčinrkk d r u n ei a m m e oe oui, p. ao a a m č m z t z dkč Al oa oui lhv imena i svojstva, odakle da sazna pojedinosti i a dtjŠr t oald sza o d oti e l o nm sit e l e 'a dk a an pj i s dtj oo e v e . ae i , a e e n i ae ju 2 Lusiau sm pvšoi pei m ž dkčit . j k r m a o or d z n oćn o oe oui š t t a je dbo a t z , ln i e l oi o d an, p.au m ž or, š l a e dtj pj i čo nrr m oe a o i an en z dkči a e r d dbo a n m ž zsboz sai ot a oui d j pa a or, l e oe aen a vk ps pk t v i u i č r i ae r ea i npaea. l i e d jpa dn l er dn in ć v i v 3. Ponekad je razum u nedoumici i dvoumljenju kada je u pitanju neki postupak kjsdžkrt š t n za ćd ljvć o ar oi itu e nj i aie ea i i s e, u š ti krt tal oi. e i s Z dć ps n a aaa ol i ak

Da li je razum neovisan od Objave i slanja poslanika? Neki tvrde da nemaju potrebe za Objavom i poslanicima i da im je dovoljan razum kojeg im je Allah  darovao, pa zbog toga vidimo kako iz iju aoe i o oaso Z kn i hlj u m ša zkn m m bžnkg aoa oa l j i lj au oa m j u n onv so or i ng r u a Z r pr hr l j a sou vg ga č o a m . a oe a u ne z d bžnkgZ kn, o j dšoo B g, ot i ud z dui oaso aoa kj e oa d oa ps jnža a rg i o m zakonom?! – t j sm oo ea O av i a i m đ o e a o pm n. vki m h eu Akida (Islamsko vjerovanje) 41

P s n im j vl u aauj s oi dbai o Al a: ol i i a ek zdć, ru n oar c d lh  ac u i e ni a 1 Peoej ii i j opj n n .s t oi čn c . r šn sn n n o šj j Io a uej i n e te e a ee t k a, jer su oni nasljednici poslanika. K ž Al ''O Poslanič kazuj ae lh : a e, ono š ti se objavljuje od Gospodara tvoga, –ako ne uč , to inišonda nisi dostavio poslanicu Njegovu –a Allah ć te od ljudi š e tititi. Allah, zaista, neć ukazati na pravi put narodu koji neć da vjeruje.'' (Ele e Ma'ide, 67. ajet)

Akida (Islamsko vjerovanje)

42

N kd peoej ii b a a očaj t s O j e eaa r šn sn i sm in m e t b v, n e te v t e ka a koš j s čj sa Muhammeda  n t nč s i oei a t e l a Mua , o u , a a ai u z šn j n n dkz ankd t b apj n vn m nr b i ar aaon oai eaa o i o šj aj a di zba k e , v a a e e n postoji doslovan tekst. D ps n pj n oo š kzuje, jer nije dovoljno da a ol i o si n t a ak a o l d asm kžš j o nj l zaš s t enm e v, j i a o ae, e n a o e n t e i um r bj a m a j aa r e pi j t a e j, d kž Al ''Bit ć sigurni samo oni koji r e o j a tgj ae lh : m r g e e a vjeruju i vjerovanje svoje sa zulumom8 ne miješ oni ć biti na aju; e pravom putu."(El-En'am, 82. ajet)

»Posluš i shvati!« –»Primjer tebe i tvog Ummeta je kao primjer aj vladara koji je odredio staniš zatim na njemu napravio kuć zatim te, u, u kuć postavio sofru, a zatim poslao izaslanika da pozove ljude na i jelo: neki od njih ć se odazvati izaslaniku, a neki ć ga ostaviti. e e Allah je Vladar, staniš je islam, kuć je D ennet, a ti Muhammede te a ž si izaslanik – ti se odazove uš je u islam, a ko uđ u islam ućć ko ao e i e u D ennet, a ko uđ u D ennet jest ć ono š je u njemu.'' (Hadis ž e ž e to b j e ua i i i) ie B hr Tr z lž i m i 3 O o i aj i ooej r on v s. ae lh''Mi . pm n n dnšn a se it K ž Al : j e e d ji a šlm ps n e a o a d dns rdse is i a pmn . a e o ol i sm zt a ooe aon vet d oo i u j ak o ji j A nv ri s rsrva ,s žć s nii m ,d b t e ej n i e apal j l ei e e t a a a i i e c ju u sn m opovrgli Istinu, i rugaju se dokazima Mojim i Mojim opomenama.'' (El-Kehf, 56. ajet)

2. Pozivanje Allahu Z dć ps n a i sm d ds v ii i . aaa ol i n e a o a ot esn ak j a tu da je obznane, nego im je obaveza i da pozivaju ljude toj istini, i da je pi a ir ti ju vm ž o . r vt pa ir u so e i t h e kca vu Za ovu tač imamo primjer u Kur'anu: ''Zatim, ja sam ih ku otvoreno pozivao, a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im š aputao.'' (Nuh, 8/9. ajet) Prenosi se u hadisu da je Poslanik rekao: ''Jedne prilike sam u snu vidio kako mi Dž stoji pored glave, a Mikail kod nogu, i ibril jedan od njih reč drugom: »Navedi mu primjer!« –a on reč e e:
8

D nšn r on v etj z oekjs pkri lh kž ooej a se is e a n o u oon Al u , ae e d ji i a Allah  ''Izlazite iz njega svi!" –rč O . 'en duiaćt : ee n – ' di rg J m e e neprijatelji biti!" –' dMee e a U u dl i, oaj ko bude ' O n ć vm pt o zii n a at sj i U u Mo nć zl a i ee ert b i (Ta ha, 123. le o pt j ee a t i nć ns a i. id u u ut e n t' ' a tT jdkz ae pm n z gj n e j) o e oa d joo ea a r ši . e e k K ž Al ''A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika ae lh : a Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio –O ć u ne Va ubciukj ć v čoot i n g čk s m apt a' t ai, o j e j n s t j a ea r n a j ' r t o e a; e a n. (En-Nisa', 14. ajet)

Riječ zulum u ovom ajetu značč i injenje š Allahu  irka .

Akida (Islamsko vjerovanje)

43

Akida (Islamsko vjerovanje)

44

Z t ćm nćd s si ol i oo i a, pzr a n kzu a e o ai a u v ps n i pm n l uooa l a an o ac ji vi kojom Allah  prijeti i donosili su radosne vijesti. 4 Čšej i or ln l dk dš. . i n ppa j j j si ua Allah  milostiv ć e va e u h je prema Svojim robovima i iz Svoje milosti poslao je Objave koje oi j a l dk dš isjl ji so msjl ć. ž lvj j se ue ov tu h vj v t šu va u u ej u o eo K ž Al ' a aa nč Mi t i b vu m ooš ae lh : ' t v ai ie oj l j o n t a N k n b a je o ts oj l j T n i noš j K j a n i si poznavao vjerske i e b vu . i i za t e n g, i a je s a i t poi , ls oj Mi č i sjl pm ć kj uuu m oe rp ea m e ui l v t m o ou o g pćj o n s i n i eo e e rbv N š kj žl o AT,a t uuu š apai u '(š ooe ae o em . izia pćj n rv pt Ee i s, e . ' Š r 5.j) ua 2a t , e T kđr ae lh ''Allah je zaš aoe kž Al : a titnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju – titnici su zaš š ejtani oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni ć biti stanovnici e D ehennema, oni ć u njemu vječ ostati.'' (El-Beqare, 257. ajet) ž e no Čšej dš b a uonvn m Al oi i ea i i n ć e ua i v pzaaj e lhv m n a h so t ač j j dbid lko t s m lv,a ai sdk. vja ,i e e or ja a š u o t nm ziaaa sv n n m h e o ie Upoznavanje meleka, Allahovih Objava, poslanika i svega ooaš krti t š tčv k. oa d j zdć P s n a ng t oii š ti oj u D kz a e aaa ol i o s o e e ak č ćn ippaln l dk dš j ''On je neukima poslao i ej š e or j j j si ua e va e u h : Poslanika, jengi eun h d i a t Neoekzj i ai do z đ j , a m je j v au d h m i e g e oiiid i K jiim dot nui j s pi b iu oi j č t a h nz s i urs ač e u re i i , r j l čo t zabludi.'' (El-D u a2a t žm ,.j) e 5 I r ln pka n i j i j oaj U pčt s .s a j j ovr i d a v rvn . oe u u p va e eh e e a k ljudi bili na zdravoj ljudskoj prirodi i jedino su Allaha  bžvli ooaa i n uMusuen epi s a, ls s oi aii r j i lu i s ačsi r ivl a u e n r š i a e n i k pi i i zl zd i vjerovanju, pa im je Allah  poslao poslanike da ih povrate na 45 Akida (Islamsko vjerovanje)

i r a pt n i r n v rvn . aeAl  ''Svi ljudi su s a n u i a s a o j oaj K ž lh : pv pv e e a sč j a j n zj n 9 i Allah je slao vjerovjesnike10 da donose ai a l e u a di nvid e cu, radosne vijesti opomene, i po njima je slao Knjigu, samu istinu, da se p n j uij iauoo eučm s n b oi l a . pvd o j sd l d o um nm e u e e i n s gl A oo a i ns gn j b am đsbazv tbš ds aeoi kj aj el aj e i euon ai, a o t n n o m e a u l s r h i data, i t kd s i vćb i olj n dkz i nab Al , o aa u m e i dš a i oai od i l h l i s ; a voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čm s n u l a . a Allah ukazuje na pravi put onome kome On e u e i s gl – s a i hć.(El-Beqare, 213. ajet) oe' ' Svaki poslanik je popravljao ono l kjs b o ail u j oo z o e i r ro n gvm o e l ši e narodu: Nuh jpz a d n ooaa k oe e oi o a e bžvj i v. v u p Hud je pozivao svoj narod da se ne ohole. Lut se borio protiv homoseksualizma. 6 I oej dkz d l d n b i a or dn n . z šn oaa a j i e i m l pa aj a n e u i v a Sudnjem danu, na Danu or uaK ž Al ''O poslanicima, koji ba n. ae lh : č a su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. – Allah je Silan i Mudar.'' A (En-Nisa', 165. ajet) 7 V đn U m t t sebn a ii .O koji se . oej m e , j ldei sn e a . j k t e ni odazovu poslaniku predstavljaju zajednicu i Ummet koji ima potrebu z vđm d i vd i a pal s n m u a i m r. a oo ah oi d ur j a j a r u u i va i t u K ž Al ''O Davude, Mi smo te namjesnikom na zemlji ae lh : a ui l zt sd l d a o rvi n pvd s z s ać d tn č i,a uij i p pad i e ooie a t šu a e e ni o um r ovd s l hv pt oe o srć s l hv pt čk t k dee Al oa u ; n kj keu Al oa u ea e a a a i a a š pt a a nm sit zt š s zbrva n D n km ć s a j n oo e ve a t u aoal l a a u o e e e n ju o o ji
9

10

Sa ovim se misli da su ispovjedali jednu vjeru. K k s nvd u aihd i a aez eu dm i Nuha b o ees lć. ao e aoi sh aim d ji đ A e a h s m i dstt j a l oe

Akida (Islamsko vjerovanje)

46

rčnpl a . (Sad, 26. ajet) Ovaj ajet je primjer da su poslanici au o gt' a i ' bili halife i namjesnici. Prenosi se u vjerodostojnom hadisu da je Poslanik rekao: ''Sinove Israilove su vodili vjerovjesnici, pa kad bi god umro vjerovjesnik dolazio bi drugi.'' ( ai b j e B hr Mul , H d ie s lž ua , sm i i A m d In de h e ib Maž)

K ž Al ' j kž: Tea j d oa K r nbd ae lh : ' o au "rbl e a vj u' ue a I š o a 11 objavljen avmul nmčv k ij ng d v da rd! – kko g do oj u ze o o oa v gaa" e e d 'a oi arso ž ml ć G soaat g?Mim dj ose ' r n d apl u i šu opdr v a Z a o o i am v e š i j pt boz ž o n oo e ve i j n ndduia t m e o en a i t a vm sit Mie e a rg o r v ju d m ud e op nklos pn d b j n dues ži–A milost zi m o eo k t ei a ie i rg l i. ž i e d ul 12 G soaat g bl j o ooaš oi o i j ' (Ez-Zuhruf, opdr v a o a e d ng t n gml u' o j o a. 31/32. ajet) Odgovor na ovo nalazimo u ajetu: ' ido čv k n e ' j nm oj u i Ne e j dt d m s Al orć,oi n j nm o t nč a a a u e l h baa s o a m a e o d r ai : d i n ndhue ,li zs r,ld pšl i s n akj Njegovom aanćm i z at a i a oa e z l i o , ia o i j aa k i vl m oj l joo t O žl – n eziaU v e i dr' o o ,b vu n š n e. O j a t zi n Mua! j a je o i , s, š ' (š ua5.j) E-Š r 1a t , e

Objava – Vahj Ve v siv j bžnk nk ns i dar osobama koje j oj n t e oasa al ot r e šo o samo Allah oai .Ve v siv s n psž žl m i db e j oj n t e e ote eo r r e šo i j h j j , a j oć irdm ooe oasi db . te e m ri šu t o ,n jbžnk oai in m lv u r O j a oe o zi aea o t nč a b v m ž dl i n j n d r ai : a at d i n K ž Al ' e t o G soa t j et eoart i ae lh : ' t a , opdr v ć e dba , a I o k o b i t aej soa t nui,iml ć So m t e iJ u čn nv e ači m u t i šu vj e o o b akubovu prd u bst ko t jpi t e bsope evj Irh a ooi oau ,a š e ree oau rt t e bai c i o j b k o, m i Ishaka. – Gospodar tvoj, zaista, sve zna i mudar je." (Jusuf, 6. ajet) N č dl k O j e ol im ai o sa b v ps n i a n a a ac 1 N dhue ,jd ps n bd ndhu nč uš n . aanćm t a ol i ue aant ei . ak m t e o sumnja da je Objava. Ia si čn kInD ez r i eu a, m t d s re vh s m k uej b žvi a m hlh s a a a e ič aj l a , h l r j kjjso eu u ju doi a b v u n. ieib Hba o e pm nt a t onsn O j u suBlžIn i n a a e a j b da je Poslanik rekao: ''Ruhu-l-Kudus13 m j ndhu d čv k e e aano a oj e 14 nć u re se o n pt šso nf uivjde pa bojte ee m it v dk e o oivj a k so ežl ji r u a , se All ai aat želeot že' nv ps n as t oe a h kd r i ip r i. S oi ol i u a đr at j a t' ak k istinita Objava. – Ibrahim je htio da ispuni Allahovu  naredbu koja
11

Mur iu el 'r a jd tO j a ue pš n uenmo oa v vl a šcs r i' e l e aa b v bd sut a j o d v da ek i k :T b o a e d i grada, a to su: Mekka i Taif i jednom od ove dvojice, a to su: Velid ibn Mugire i Urve ibn Mes'ud.'' 12 U ovom ajetu im je odgovor. 13 D i i žr . bl 14 S o v e ž ln . vjik i j j j ve a

Akida (Islamsko vjerovanje)

47

Akida (Islamsko vjerovanje)

48

m j dš usui azkl soas aI aa koš kž u e ol n d ao e vg i s i , a t ae a j n m l o Allah  ' kdo ors t i d m pč ups pomagati, : ' a n dat o k a u oe ol I e lo u Irh rč: Os k m ju n smv i d t b d tzklm bai ee " i o o su a i o a r a a e ao e , m n , d e j p š tmsš" " oe o" rč – oao ao ie aeu a t i ii – O č m j – ee "nk kk ts nrđj a l? , e ps p v j ćšaoB gd, ać se zr t" njih dvojica ot i i e e, k o a d u v i ž i –I u; dt d a. ps šš, kdg o čl pe azmjpl iMi azvum : ol aei a a n e m rm e l o ž u o i o , g ons o "O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako ngau m oe o dba ja i .(Es-Saffat, 102-105. ajet) arđj o n kj or d lč e' e i e n' Peoie aio Aš,ailh ah, a e el ''Prvo r ss hd d i r jl u nad j r a n s e d aa k: š j pčl dl i P s n uo Objave bili su istiniti snovi i sve t e oe o zi ol i d o o at ak š b u n v i ot r a s i o zo an ko u rjsjl ' t i su i o s ai l e dl i j o a j an v t . o d v vo al s t e eo' ( aib j e ua i sm H d ie B hr Mul ) s lž i i 2. Da se Allah  i k oor aP s n u ali Ga on ne d et ba ol i , r n ć ak v iko t jr gvr s Muam  K ž Al  ''I kad Nam i , a š e a oa o a so . ae lh : d o z a a Mua dđ u orđn vim ,ikd m G soa n gv s oe deeo re e j aa u opdr j o e poooi n ee " opdr m j kžm s d T v i!– rgvr o rč:G soau o uai ie a e i m " "Ne , , d m žšMev ji –rč,'i ol a uoobd, aaooo oe i e" ee 'l pg dj n ro p k n dt a e ot e aso met v j ćš ! –I kad se Gospodar njegov s n n vm j u i e e Me a s, dt " oo bd o r O g s zmj s viaMuas oevećn nm ru t i n a a e l m r n k, o a , s e nsiše j s oa . im se osvijesti, reč "Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam t vl Č r i e: vjernik prvi!" (El-E r , 4. j) aoe kž Al ''A kad do 'a 13 a tT kđr ae lh : af e a n dđ, eog zvu " Mua J sam, uistinu, Gospodar tvoj! j oe nk a on; O s,a e I jzt ouuso ,i idia ub gs veo dl i ua z , a , bć vj ts o t u o u , s , l ol lnj o n T v. a oj i Tb sm i ba, a oo š t s oj l j s šj J sm ee a z ro zt n t i e b vu l a a a , a o o a je u ! uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj –da bih ti uvijek na umu bio!" (Ta ha, 1114. ajet) Allah e aoe r gvr ia dm m  koš kž j t đra oa o s A e o , a t ae k z a o Allah "O Ademe" – ee n "aimtnz e j oe I a i : rč O – kži i ai n hv! kd m v i " o kz nz e j oe Al rč: Z r a n a rkod sm n aa ai n hv, l h ee "a vm i m ea a a o v i a s Ja znam taj nbs i e l, d sm J za ooš j n n eea Zmj i a a o a nm n t a o e e o v č i i n š kit "(El-B qr 3. j)T kđrj Al  i t oo t re ! ne o je ea , 3 a t aoe e lh e e a razgovarao sa Muhammedom  nćMi da u oi ' ž. r a Akida (Islamsko vjerovanje) 49

3. Objava koja dolazi Poslaniku preko meleka, taj melek je ul nmD i i a nekada su bili i drugi meleki, ali vrlo rijetko. g vo ž r , a bl

Forme u kojima je dolazio melek sa Objavom: 1. Dolazio je u svom liku u kojem je stvoren i tada bi ga Poslanik vidio. Vidio ga je nakon povratka iz Taifa i vidio ga je na Mi du ' ž r a 2D m dđ O j a a z . a u oe b v ko vonjenje zvona. a 3 D m m l dđ ul učv k, t s dsoupć i . a u e k oe i oj a a o e ei e k e l ei n Hira.

Osobine poslanika Poslanici su ljudi i u tome se krije Allahova  urs ko t m dot a š , o On  ae ' ei"asm čv k a i im n s oj l j d j kž:' c J a oj ko v eie b vu a e R : e , a je vš o –jednB g K žd d o G soaasoabd leo a Bg a o. o ui a d opdr vg ue ip j piln nk č idba d l ink, l j uis G soau r j , ea i or ja ea k n j e opdr me n e aać svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!" (El-Kehf, 110. ajet) Ovdje jogvr r ai a o kž d jI Bog. e doo kš n kj au aes ć m i a Oni koji smatraju da je neprihvatljivo da ljudi budu poslanici, jer jedu, piju i spavaju, gledaju u njihove izglede i tijela, a ne gledaju b iut učv k,av gvr koš s gvri ur ivj i sšn oj at i ooe a t u ooi m šcso m t i e k o l i i rei a akj oj n v Al  ' oi ooe "t j oo ič , o b šj a lh : ' n gvr: Š e vm j m e a a a I a poslaniku, on hranu uzima i po trgovima hoda; trebalo je da mu se j a m l pšl d zj n s n moo i e' e n e k oa e a a do a j pmn .(Furqan, 7. ajet) d e j e i j'

Akida (Islamsko vjerovanje)

50

I sam Poslanik je odrastao pod Allahovim  prismotrom i pžj š v i o z ičAl a :' r i s oe i p ti je On an m t i m irei lh 'a n ii č b ,a o o d j a Z s r o u č t pui i apauv r n i no p t j n pai u t ie rž , z rv j u i za, a e e a rv pt oš o e s uputio.'' (Ed-Duha, 6/7. ajet)

D i i dšoj P s n uda ga pripremi pred Isra i žr b l oa e ol i ak Mi d š s peoi hd ukjj m tf u a j . ol i  ' ž t e r su ai o e u e kn lh P s n r a o n s i te ei ak kž: ae ''Doksm b uMek o oi eko m j kć i ps s a i o ki t r s rv o ue sut e v e i D i i o oi i r i pai zm e vdm zt dđ s ž r , t r m ps or h e zm oo , a m oe a bl v a i posudom punom mudrosti i imana i izli je u moja prsa, a zatim ih zatvori.'' ------------------------------------------------------------------------------------

« opdr nšn dps s ia ai d srn,a snmvć G soau a,e out r m nš a keukd i a e ic m na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje » Ali Imran 8.

Akida (Islamsko vjerovanje)

51

Akida (Islamsko vjerovanje)

52

l t :bu ež N zo,... e o A dl di e kr m d or aes : bur m n a b , a z Aai. ba t t A dr h a K l i H m a l ć. d ka a ać g. šra k r ezapo.a er e s b b U e , e jsae ni: rfs m de Mu, i m j it c j s a n r d a it p: I Ln i j š m aA O i zn a z

Akida (Islamsko vjerovanje)

53

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful