You are on page 1of 2

BCN3113 ISL M18 Persediaan Tutorial 2 ( M4)

J12
Dalam kumpulan,sediakan satu soal selidik yang mengandungi 20 soalan tentang
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Murid Kelas 5 Awana Mengantuk Semasa Proses
Pengajaran Dan Pembelajaran
Awana 20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Borang Soal Selidik ()


Sila tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan.
/

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20