You are on page 1of 51

Dr Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatw Chemicznych

Producenci, importerzy i dalsi uytkownicy (P/I/DU) mieszaniny ustalaj, jakie informacje o tej mieszaninie lub o wchodzcych w jej skad substancjach s dostpne, w celu stwierdzenia, czy mieszanina ta stwarza zagroenie wynikajce z waciwoci fizycznych, zagroenie dla zdrowia ludzi lub dla rodowiska, a zwaszcza:
dane na temat samej mieszaniny lub substancji w niej zawartych wygenerowane zgodnie z dowoln metod badawcz dane epidemiologiczne i dane pochodzce z obserwacji skutkw dziaania u ludzi dotyczce samej mieszaniny lub substancji w niej zawartych, takie jak dane z zakadw pracy lub z baz danych z informacjami o wypadkach; wszelkie inne informacje wygenerowane zgodnie z sekcj 1 zacznika XI do rozporzdzenia REACH dotyczce samej mieszaniny lub substancji w niej zawartych; wszelkie inne informacje wygenerowane w ramach midzynarodowo uznanych programw dotyczcych chemikaliw, odnoszce si do samej mieszaniny lub wchodzcych w jej skad substancji.

Informacje te odnosz si do postaci lub stanu fizycznego, w jakim mieszanina jest wprowadzana do obrotu oraz w odpowiednich przypadkach w jakim moe by stosowana zgodnie z racjonalnymi oczekiwaniami W przypadku gdy informacje, powysze s dostpne w odniesieniu do samej mieszaniny, a P/I/DU ustalili, e s one odpowiednie i wiarygodne oraz potwierdzone naukowo, P/I/DU wykorzystuje te informacje do celw oceny klasyfikacji

Do oceny mieszanin w odniesieniu do klas zagroenia:


dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze, dziaanie rakotwrcze oraz dziaanie szkodliwe na rozrodczo,

wykorzystuje si tylko istotne dostpne informacje, dotyczce substancji zawartych w tej mieszaninie.

Ponadto w przypadkach, w ktrych dostpne dane z bada samej mieszaniny wykazuj dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze, dziaanie rakotwrcze lub dziaanie szkodliwe rozrodczo, ktrych nie stwierdzono na podstawie informacji dotyczcych poszczeglnych substancji, dane te rwnie powinny zosta uwzgldnione

Do oceny mieszanin w odniesieniu do waciwoci:


biodegradacyjnych i bioakumulacyjnych w klasie zagroe stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego,

Wykorzystuje si wycznie dostpne im informacje, w odniesieniu do substancji wchodzcych w skad mieszaniny

Dostawcy powinni wsppracowa ze sob w acuchu dostaw, tak aby speni wymogi klasyfikacji, Dostawcy w danym sektorze przemysu mog wsppracowa ze sob, tworzc sie lub wykorzystujc inne sposoby wsplnego korzystania z danych i wiedzy eksperckiej przy klasyfikacji substancji i mieszanin. Jednak kady dostawca pozostaje w peni odpowiedzialny za klasyfikacj, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin, ktre wprowadza do obrotu, Sieci te mog by rwnie wykorzystywane do wymiany informacji i najlepszych praktyk, aby uproci wypenianie zobowiza dotyczcych zgaszania informacji

atwopalno okrela si za pomoc bada lub, w przypadku mieszanin, jeeli dostpne s wystarczajce dane, na podstawie oblicze zgodnie z metodami ISO 10156 ze zmianami Gazy i mieszaniny gazowe Oznaczanie potencjau poarowego i zdolnoci utleniajcych dla potrzeb doboru zaworw wypywowych butli). W przypadku, gdy dostpne dane s niewystarczajce do skorzystania z tych metod, mona zastosowa metod badawcz EN 1839 ze zmianami (Okrelanie granic wybuchowoci gazw i par).

W przypadku mieszanin zawierajcych znane substancje cieke atwopalne w cile okrelonych steniach, temperatury zaponu nie trzeba okrela dowiadczalnie, jeeli obliczona temperatura zaponu mieszaniny, jest co najmniej o 5oC wysza od odpowiedniego kryterium klasyfikacyjnego i pod warunkiem e:
a. skad mieszaniny jest dokadnie znany (jeeli skad materiau jest okrelony w pewnym zakresie, to dla potrzeb klasyfikacji naley wybra skad o najniszej obliczonej temperaturze zaponu); b. znana jest dolna granica wybuchowoci kadego ze skadnikw (naley zastosowa odpowiedni korelacj w przypadku ekstrapolowania danych do temperatur innych ni w warunkach badania), a take metoda obliczania dolnej granicy wybuchowoci; c. znana jest zaleno cinienia od pary nasyconej i wspczynnika aktywnoci od temperatury dla kadego ze skadnikw obecnych w mieszaninie; d. faza cieka jest jednorodna Jak dotychczas zatwierdzono metod obliczeniow dla mieszanin zawierajcych do 6 skadnikw lotnych. Skadnikami tymi mog by atwopalne substancje cieke, np. wglowodory, etery, alkohole, estry (za wyjtkiem akrylanw) i woda. Nie zostaa ona jednak jeszcze zatwierdzona dla mieszanin zawierajcych zwizki chlorowcowane siarkawe lub fosforowe, a take reaktywne akrylany

W celu zaklasyfikowania gazu utleniajcego przeprowadza si badania i stosuje metody obliczeniowe, zgodnie z opisem w normie ISO 10156 ze zmianami: Gazy i mieszaniny gazowe Oznaczanie potencjau poarowego i zdolnoci utleniajcych dla potrzeb doboru zaworw wypywowych butli oraz ISO 10156-2 ze zmianami: Butle gazowe gazy i mieszaniny gazowe Oznaczanie zdolnoci utleniajcych gazw i mieszanin gazowych o waciwociach toksycznych i rcych

Wartoci graniczne
Wartoci graniczne wskazuj, kiedy obecno substancji naley wzi pod uwag do celw klasyfikacji substancji lub mieszaniny zawierajcej dan substancj niebezpieczn, czy to jako zidentyfikowane zanieczyszczenie, dodatek, czy te jako samoistny skadnik

a)
i.

Zagroenia dla zdrowia lub rodowiska:


w przypadku substancji, dla ktrych w czci 3 zacznika VI lub w wykazie klasyfikacji i oznakowania, ustalono specyficzne stenia graniczne dla danej klasy zagroenia i jeeli dana klasa zagroenia zostaa wymieniona w tabeli 1.1, najnisza warto albo z podanych specyficznych ste granicznych albo z odpowiednich podstawowych wartoci granicznych podanych w tabeli 1.1; lub
w przypadku substancji, dla ktrych w zaczniku VI lub w wykazie klasyfikacji i oznakowania, ustalono specyficzne stenia graniczne dla danej klasy zagroenia lub dalszego zrnicowania, i jeeli dana klasa zagroenia nie zostaa wymieniona w tabeli 1.1, specyficzne stenie graniczne okrelone w zaczniku VI lub w wykazie klasyfikacji i oznakowania; lub przypadku substancji, dla ktrych w czci 3 zacznika VI lub w wykazie klasyfikacji i oznakowania, o ktrym mowa w art. 42 nie ustalono specyficznych ste granicznych dla danej klasy zagroenia, i jeeli dana klasa zagroenia zostaa wymieniona w tabeli 1.1, odpowiednia podstawowa warto graniczna podana w tej tabeli 1.1; lub w przypadku substancji, dla ktrych w czci 3 zacznika VI lub w wykazie klasyfikacji i oznakowania, o ktrym mowa w art. 42 nie ustalono specyficznych ste granicznych dla danej klasy zagroenia i jeeli dana klasa zagroenia lub dalszego zrnicowania nie zostaa wymieniona w tabeli 1.1, oglne stenie graniczne do zaklasyfikowania w odpowiednich sekcjach w czciach 3, 4 i 5

ii.

iii.

iv.

b)
i.

Zagroenia dla rodowiska wodnego :


w przypadku substancji, dla ktrych w czci 3 zacznika VI lub w wykazie klasyfikacji i oznakowania, ustalono wspczynnik M dla odpowiedniej kategorii zagroe, podstawowa warto graniczna podana w tabeli 1.1 skorygowana za pomoc odpowiedniego wzoru lub

ii. w przypadku substancji, dla ktrych w czci 3 zacznika VI lub w wykazie klasyfikacji i oznakowania, nie ustalono wspczynnika M dla odpowiedniej kategorii zagroe, podstawowa warto graniczna podana w tabeli 1.1.

Klasa zagroe Toksyczno ostra: Kategoria 1-3 Kategoria 4 Dziaanie rce/dranice na skr Powane uszkodzenie oczu/dziaanie dranice na oczy

Podstawowe wartoci graniczne, jakie naley uwzgldni 0,1% 1% 1% 1%

Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego Kategoria ostra 1 Kategoria przewleka 1 Kategoria przewleka 2-4

0,1% 0,1% 1%

Dane z bada dotyczcych mieszaniny jako caoci


Nie Tak

Dostpne wystar
d l a p o d o b n y c h m o c e n y z a g r o e u

Tak

Zastosowa zasady
p o m o s t o w e p r z e d s t a w i o n e w s e k c j i 1 . 1 . 3 .

ZAKLASYFIKOWA

Nie Tak

Dostpne
s k a d n i k w

Zastosowa

ZAKLASYFIKOWA

Nie

Dostpne
o s z a c o w a n p r z e l i c z e n

Tak

Zastosowa
y f i k a c j i

ZAKLASYFIKOWA

Nie

Zastosowa Komunikat o zagroeniu


s t w a r z a n y m p r z e z z n a n e ( n i e z n a n e s k s k a d n i k i ( n i e z n a n e s k

ZAKLASYFIKOWA
i e j 1 0 % ) 3 .

Zastosowa

>

Zakres ste wyjciowych skadnika < 2,5% 2,5 < C < 10% 10 < C < 25%

Dozwolone odchylenia od wyjciowego stenia skadnika

30%
20% 10% 5%

25 < C < 100%

W przypadku gdy sam mieszanin przebadano w celu okrelenia jej toksycznoci ostrej, klasyfikacja wedug tych samych kryteriw, co kryteria stosowane do substancji

Rozcieczanie
W przypadku rozcieczenia mieszaniny substancj (rozcieczalnikiem), ktr zaklasyfikowano w rwnorzdnej bd niszej kategorii zagroe ni najmniej niebezpieczny pierwotny skadnik w mieszaninie, i w przypadku ktrej nie przewiduje si, e wpynie na klasyfikacj pozostaych skadnikw pod wzgldem stwarzanego zagroenia, wwczas zastosowanie ma jedno z nastpujcych rozwiza:
Now mieszanin klasyfikuje si jako rwnorzdn pierwotnej mieszaninie. Stosuje si metod dla klasyfikacji mieszanin, jeeli dostpne s dane dla

wszystkich skadnikw lub tylko dla niektrych skadnikw mieszaniny opart na skadnikach mieszaniny (regua addytywnoci)

W przypadku toksycznoci ostrej stosuje si metod klasyfikacji mieszanin

Klasyfikacja partii
Mona zaoy, e kategoria zagroenia jednej partii mieszaniny jest zasadniczo rwnorzdna kategorii innej partii tego samego produktu handlowego, produkowanego przez lub pod kontrol tego samego dostawcy, o ile nie ma powodw by sdzi, e istniej znaczne rnice powodujce zmian klasyfikacji danej partii pod wzgldem zagroenia. W tym ostatnim przypadku konieczna jest nowa ocena.

Stenie wysoce niebezpiecznych mieszanin


W przypadku klasyfikacji klasyfikowanycj w kategorii
Toksyczno ostra Dziaanie rce/dranice na skr Powane uszkodzenie oczu/dziaanie dranice na oczy Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe powtarzane naraenie Zagroenie spowodowane aspiracj Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego

jeeli mieszanina zostaje zaklasyfikowana w najwyszej kategorii lub podkategorii zagroenia, a stenie skadnikw mieszaniny zaklasyfikowanych w tej kategorii lub podkategorii ulegnie zwikszeniu, now mieszanin klasyfikuje si w tej kategorii bd podkategorii bez dodatkowych bada.

Interpolacja w ramach jednej kategorii toksycznoci


W przypadku klasyfikacji mieszanin
Toksyczno ostra

Dziaanie rce/dranice na skr


Powane uszkodzenie oczu/dziaanie dranice na oczy Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe powtarzane naraenie

Zagroenie spowodowane aspiracj


Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego

dla trzech mieszanin posiadajcych identyczne niebezpieczne skadniki, gdzie mieszaniny A i B zalicza si do tej samej kategorii zagroe a mieszanina C posiada takie same czynne niebezpieczne skadniki o steniach lecych pomidzy steniami tych niebezpiecznych skadnikw w mieszaninach A i B, zakada si, e mieszanina C naley do tej samej kategorii zagroenia, co mieszaniny A i B

Mieszaniny zasadniczo podobne


Przyjmujc, e istniej:
a. Dwie mieszaniny zawierajce po dwa skadniki: (i) (ii) A+B C + B;

b. Stenie skadnika B jest zasadniczo takie samo w obu mieszaninach; c. Stenie skadnika A w mieszaninie (i) jest rwne steniu skadnika C w mieszaninie (ii); d. Dane dotyczce zagroenia stwarzanego przez A i C s dostpne i zasadniczo rwnorzdne, tj. substancje te s w tej samej kategorii zagroe i nie oczekuje si, e wpyn one na klasyfikacj zagroenia substancji B

to jeeli mieszanin (i) zaklasyfikowano ju w konkretnej klasie zagroe w oparciu o dane z bada, mieszaninie (ii) przypisuje si t sam kategori zagroe

Dane dostpne dla wszystkich skadnikw


oszacowan toksyczno ostr (ATE) skadnikw naley uwzgldni w nastpujcy sposb:
a) uwzgldni skadniki o znanej toksycznoci ostrej, ktre zaliczaj si do dowolnej kategorii toksycznoci ostrej;

b) pomin skadniki, ktre przypuszczalnie nie s klasyfikowane ze wzgldu na toksyczno ostr (np. woda, cukier).
c) pomin skadniki, jeeli badanie granicznej dawki po podaniu do odka nie wykazuje toksycznoci ostrej przy 2000 mg/kg masy ciaa

a) Istotne skadniki mieszaniny s to te skadniki, ktre wystpuj w steniu 1 % (wagowo dla substancji staych, ciekych, pyw, mgie i par oraz objtociowo dla gazw) lub wyszym, o ile nie ma powodu, by podejrzewa, e skadnik obecny w steniu w iloci mniejszej ni 1 % jest nadal istotny z punktu widzenia klasyfikacji mieszaniny pod ktem toksycznoci ostrej. b) W przypadku gdy klasyfikowana mieszanina jest stosowana jako skadnik innej mieszaniny, do obliczenia klasyfikacji nowej mieszaniny przy uyciu wzorw podanych w sekcji 3.1.3.6.1 oraz w pkt 3.1.3.6.2.3 zastosowa mona faktyczn lub oszacowan toksyczno ostr (ATE) dla tej mieszaniny.

ATE mieszaniny okrela si poprzez obliczenie na podstawie wartoci ATE dla wszystkich istotnych skadnikw zgodnie z nastpujcym wzorem dla toksycznoci drog pokarmow, po naniesieniu na skr i naraeniu inhalacyjnym:
100 ATE mix Ci ATE i

Ci = I = n = ATEi

gdzie:

stenie skadnika i (% w/w lub % v/v) pojedynczy skadnik od 1 do n liczba skadnikw = oszacowana toksyczno ostra skadnika i.

Droga naraenia

Kategoria klasyfikacji lub oszacowany przedzia ostrej toksycznoci uzyskany w sposb dowiadczalny 0 < Kategoria 1 5 5 < Kategoria 2 50 50 < Kategoria 3 300 300 < Kategoria 4 2000

Oszacowana warto punktowa przeksztaconej toksycznoci ostrej 0,5 5 100 500

Drog pokarmowa (mg/kg masy ciaa)

Skra : (mg/kg masy ciaa)

0 < Kategoria 1 50 50 < Kategoria 2 200 200 < Kategoria 3 1000 1000 < Kategoria 4 2000
0 < Kategoria 1 100 100 < Kategoria 2 500 500 < Kategoria 3 2500 2500 < Kategoria 4 20000 0 < Kategoria1 0,5 0,5 < Kategoria 2 2.0 2.0 < Kategoria 3 10,0 10,0 < Kategoria 4 20,0 0< Kategoria 1 0,05 0,05 < Kategoria 2 0,5 0,5 < Kategoria 3 1.0 1.0 < Kategoria 4 5.0

5 50 300 1100
10 100 700 4500 0,05 0,5 3 11 0,005 0,05 0,5 1.5

Gazy (ppm)

Pary (mg/)l

Py/mga (mg/)l

W przypadku gdy ATE nie jest dostpna dla jakiego skadnika mieszaniny, ale dostpne informacje, takie jak:
a. ekstrapolacji pomidzy wartociami oszacowanej toksycznoci ostrej w naraeniu drog pokarmow, po naniesieniu na skr i drog inhalacyjn. Ocena taka mogaby wymaga odpowiednich danych farmakodynamicznych i farmakokinetycznych; b. dowody z naraenia czowieka na dziaanie substancji, ktre wskazuj na skutki toksyczne, ale nie dostarczaj danych na temat dawki miertelnej; c. dowody z jakichkolwiek innych bada/oznacze toksycznoci dostpnych dla substancji, ktre wskazuj na skutki w postaci toksycznoci ostrej, ale niekoniecznie dostarczaj danych na temat dawki miertelnej; lub d. dane na temat substancji bardzo podobnych z zastosowaniem zalenoci

struktura-aktywno

Mona wyprowadzi przeksztacone wartoci z zastosowaniem wzoru podanego wczeniej

W przypadku gdy w mieszaninie wystpuje skadnik, na temat ktrego nie ma adnych moliwych do wykorzystania informacji, w steniu 1 % lub wyszym, stwierdza si, e mieszaninie nie mona przypisa ostatecznej oszacowanej toksycznoci ostrej. W takiej sytuacji mieszanin klasyfikuje si wycznie w oparciu o znane skadniki, z dodatkow informacj, i x procent mieszaniny stanowi() skadnik(i) o nieznanej toksycznoci.

Jeeli czne stenie skadnika/skadnikw o nieznanej toksycznoci ostrej wynosi 10 %, wwczas stosuje si wzr podany w sekcji 3.1.3.6.1. Jeeli czne stenie skadnika/skadnikw o nieznanej toksycznoci ostrej wynosi > 10 %, wwczas wzr koryguje si, dostosowujc go do cznego odsetka nieznanego skadnika/skadnikw w nastpujcy sposb:

W przypadku klasyfikacji mieszanin objtych sekcjami


Toksyczno ostra Dziaanie rce/dranice na skr Powane uszkodzenie oczu/dziaanie dranice na oczy Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe powtarzane naraenie Zagroenie spowodowane aspiracj

posta aerozolow mieszaniny zalicza si do tej samej kategorii zagroe co nieaerozolow posta mieszaniny, pod warunkiem e dodany gaz pdny nie wpywa na waciwoci niebezpieczne mieszaniny w momencie rozpylenia oraz dostpne s dowody naukowe wykazujce, e posta aerozolowa nie stwarza wikszego zagroenia ni nieaerozolowa posta mieszaniny

Podejcie do klasyfikacji pod wzgldem zagroe dla rodowiska wodnego jest wielopoziomowe i uzalenione od iloci informacji dostpnych na temat samej mieszaniny oraz jej skadnikw. Elementy podejcia wielopoziomowego obejmuj:
klasyfikacj w oparciu o przebadane mieszaniny;
klasyfikacj w oparciu o zasady pomostowe; stosowanie sumy zaklasyfikowanych skadnikw lub reguy addytywnoci

W przypadku gdy mieszanin jako cao przebadano w celu okrelenia jej toksycznoci dla rodowiska wodnego, klasyfikuje si j zgodnie z kryteriami ustalonymi dla substancji, ale tylko pod wzgldem zagroenia ostrego. Klasyfikacja opiera si zwykle na danych dla ryb, skorupiakw i glonw/rolin Klasyfikacja mieszanin z zastosowaniem wartoci CL50 lub CE50 dla mieszaniny jako caoci nie jest moliwa dla kategorii przewlekych, Nie ma moliwoci stosowania kryteriw dla klasyfikacji przewlekej, poniewa dane pochodzce z bada potencjau do degradacji i bioakumulacji maj znaczenie tylko dla pojedynczych substancji

Jeeli istniej dane z bada toksycznoci ostrej (CL50 lub CE50) dla mieszaniny jako caoci, dane te jak rwnie informacje dotyczce klasyfikacji skadnikw pod wzgldem zagroenia przewlekego (dugotrwaego) stosuje si w celu ukoczenia klasyfikacji badanej mieszaniny w nastpujcy sposb. Jeeli dostpne s rwnie dane dotyczce toksycznoci przewlekej, naley je take wykorzysta.
a) CL(E)50 badanej mieszaniny 100 mg/l i NOEC badanej mieszaniny 1 mg/l lub nieznane:
zaklasyfikowa mieszanin w kategorii ostrej 1 (CL50 lub CE50 badanej mieszaniny 1 mg/l) lub nie ma potrzeby klasyfikacji jako ostrej (CL50 i CE50 badanej mieszaniny > 1 mg/l). zastosowa podejcie sumy zaklasyfikowanych skadnikw dla klasyfikacji pod wzgldem przewlekoci (kategoria przewleka 1, 2, 3, 4 lub nie ma potrzeby klasyfikacji pod wzgldem przewlekoci). nie ma potrzeby klasyfikacji pod wzgldem zagroenia ostrego zastosowa metod sumowania dla klasyfikacji w kategorii przewlekej 1. Jeli substancja nie jest klasyfikowana w kategorii przewlekej 1, wwczas nie ma potrzeby klasyfikacji pod wzgldem przewlekoci

b) CL(E)50 badanej mieszaniny 100 mg/l i NOEC badanej mieszaniny > 1 mg/l:

Jeeli istniej dane z bada toksycznoci ostrej (CL50 lub CE50) dla mieszaniny jako caoci, dane te jak rwnie informacje dotyczce klasyfikacji skadnikw pod wzgldem zagroenia przewlekego stosuje si w celu ukoczenia klasyfikacji badanej mieszaniny w nastpujcy sposb. Jeeli dostpne s rwnie dane dotyczce toksycznoci przewlekej, naley je take wykorzysta.
a) CL(E)50 badanej mieszaniny > 100 mg/l lub powyej rozpuszczalnoci w wodzie i NOEC badanej mieszaniny 1 mg/l lub nieznane:
nie ma potrzeby klasyfikacji pod wzgldem zagroenia ostrego
zastosowa metod sumowania dla klasyfikacji pod wzgldem przewlekoci (kategoria przewleka 4 lub nie ma potrzeby klasyfikacji pod wzgldem przewlekoci).

b) C(E)L50 badanej mieszaniny > 100 mg/l lub powyej rozpuszczalnoci w wodzie i NOEC badanej mieszaniny > 1 mg/l:
nie ma potrzeby klasyfikacji pod wzgldem ostrego lub przewlekego (dugoterminowego) zagroenia

W przypadku gdy samej mieszaniny nie przebadano w celu okrelenia jej zagroenia dla rodowiska wodnego, ale istniej wystarczajce dane dotyczce oszczeglnych skadnikw i podobnych przebadanych mieszanin w celu odpowiedniego scharakteryzowania zagroe stwarzanych przez mieszanin, dane te bdzie si stosowa zgodnie z zasadami pomostowymi Jednake w odniesieniu do stosowania zasady pomostowej dotyczcej rozcieczania, stosuje si inne zasady

Rozcieczanie: Jeeli mieszanina powstaje poprzez rozcieczenie innej mieszaniny lub substancji zaklasyfikowanej pod wzgldem jej zagroenia dla rodowiska wodnego rozcieczalnikiem posiadajcym rwnorzdn lub nisz klasyfikacj zagroenia dla rodowiska wodnego ni najmniej toksyczny skadnik pierwotny i nie oczekuje si, e wpynie na zagroenie dla rodowiska innych skadnikw, wwczas mieszanin mona zaklasyfikowa jako rwnorzdn pierwotnej mieszaninie lub substancji.

Jeeli mieszanina powstaje poprzez rozcieczenie innej zaklasyfikowanej mieszaniny lub substancji wod lub innym cakowicie nietoksycznym materiaem, toksyczno mieszaniny mona obliczy z pierwotnej mieszaniny lub substancji

Klasyfikacja mieszaniny opiera si na sumie klasyfikacji jej skadnikw. Odsetek skadnikw zaklasyfikowanych jako ostre lub przewleke dodaje si bezporednio do metody sumowania

Jeeli w mieszaninie znajduj si skadniki, ktre nie zostay (jeszcze) zaklasyfikowane (w kategorii ostrej 1 lub kategorii przewlekej 1, 2, 3, lub 4), naley uwzgldni odpowiednie dane dotyczce tych skadnikw, jeeli s one dostpne. Jeeli istniej odpowiednie dane na temat toksycznoci dla wicej ni jednego skadnika mieszaniny, poczon toksyczno tych skadnikw oblicza si stosujc regu addytywnoci, a obliczon toksyczno wykorzystuje si w celu przypisania tej czci mieszaniny kategorii ostrej, ktr nastpnie uywa si w stosowaniu metody sumowania

Ci C ( E ) L50 m

Ci C ( E ) L50i

gdzie: Ci = stenie skadnika i (procent wagowy) C(E)L50i = (mg/l) CL50 lub CE50 dla skadnika i = liczba skadnikw C(E)L50m= C(E)L50 czci mieszaniny z danymi z bada

W przypadku stosowania reguy addytywnoci dla czci mieszaniny, lepiej jest obliczy toksyczno tej czci mieszaniny, stosujc dla kadej substancji wartoci toksycznoci, ktre dotycz tej samej grupy taksonomicznej (tj. ryb, rozwielitek, glonw lub podobnych), a nastpnie uy najwyszej uzyskanej toksycznoci (najniszej wartoci) (tj. najbardziej wraliwej z trzech grup taksonomicznych). Jednake jeeli nie s dostpne dane dotyczce toksycznoci dla kadego skadnika dla tej samej grupy taksonomicznej, warto toksycznoci kadego skadnika wybiera si w taki sam sposb, tj. wybiera si wartoci dotyczce toksycznoci dla klasyfikacji substancji, tj. stosuje si wysz toksyczno (z najbardziej wraliwego badanego organizmu). Obliczon toksyczno ostr stosuje si nastpnie w celu oceny, czy ta cz mieszaniny ma by zaklasyfikowana w kategorii ostrej 1, stosujc te same kryteria opisane dla substancji. Jeeli mieszanin klasyfikuje si na wicej sposobw ni jeden, naley zastosowa metod przynoszc najostroniejsze wyniki

Najpierw bierze si pod uwag wszystkie skadniki zaklasyfikowane w kategorii ostrej 1. Jeeli suma tych skadnikw jest wysza ni 25 %, ca mieszanin klasyfikuje si w kategorii ostrej 1

Suma skadnikw zaklasyfikowanych jako Kategoria ostra 1 M 25%

Klasyfikacja mieszaniny Kategoria ostra 1

Najpierw bierze si pod uwag wszystkie skadniki zaklasyfikowane w kategorii przewlekej 1. Jeeli suma tych skadnikw pomnoonych przez odpowiadajce im wspczynniki M jest rwna lub wysza ni 25 %, mieszanin klasyfikuje si w kategorii przewlekej 1.

Jeeli wynikiem oblicze jest klasyfikacja mieszaniny w kategorii przewlekej 1, procedura klasyfikacji jest zakoczona
W przypadku gdy mieszaniny nie zaklasyfikowano w kategorii przewlekej 1, rozwaa si klasyfikacj mieszaniny w kategorii przewlekej 2. Mieszanin klasyfikuje si w kategorii przewlekej 2, jeeli 10-krotna suma wszystkich skadnikw zaklasyfikowanych w kategorii przewlekej 1 pomnoonych przez odpowiadajce im wspczynniki M plus suma wszystkich skadnikw zaklasyfikowanych w kategorii przewlekej 2 jest rwna lub wysza od 25 %. Jeeli wynikiem oblicze jest klasyfikacja mieszaniny w kategorii przewlekej 2, proces klasyfikacji jest zakoczony

W przypadku gdy mieszaniny nie zaklasyfikowano ani w kategorii przewlekej 1 ani w kategorii przewlekej 2, rozwaa si klasyfikacj mieszaniny w kategorii przewlekej 3. Mieszanin klasyfikuje si w kategorii przewlekej 3, jeeli 100-krotna suma wszystkich skadnikw zaklasyfikowanych w kategorii przewlekej 1 pomnoonych przez odpowiadajce im wspczynniki M plus 10-krotna suma wszystkich skadnikw zaklasyfikowanych w kategorii przewlekej 2 plus suma wszystkich skadnikw zaklasyfikowanych w kategorii przewlekej 3 jest 25 %. W przypadku gdy mieszaniny nadal nie zaklasyfikowano w kategorii przewlekej 1, 2 lub 3, rozwaa si klasyfikacj mieszaniny w kategorii przewlekej 4. Mieszanin klasyfikuje si w kategorii przewlekej 4, jeeli suma odsetka skadnikw zaklasyfikowanych w kategorii przewlekej 1, 2, 3 i 4 jest rwna lub wysza od 25 %.

Suma skadnikw zaklasyfikowanych jako:


Kategoria przewleka 1 M (a) 25 % (M 10 kategoria przewleka 1) + kategoria przewleka 2 25 % (M 100 kategoria przewleka 1) + (10 kategoria przewleka 2) + kategoria przewleka 3 25 % Kategoria przewleka 1 + kategoria przewleka 2 + kategoria przewleka 3 + kategoria przewleka 4 25 %

Klasyfikacja mieszaniny:
Kategoria przewleka 1 Kategoria przewleka 2 Kategoria przewleka 3

Kategoria przewleka 4

Podejcie wielopoziomowe przy uyciu sumy waonej poprzez pomnoenie ste skadnikw kategorii ostrej 1 i kategorii przewlekej 1 przez wspczynnik M, zamiast zwyczajnego dodania procentw. Oznacza to, e stenie kategorii ostrej 1 oraz stenie kategorii przewlekej 1 mnoy si przez odpowiedni wspczynnik M. Wspczynniki M, jakie naley zastosowa do tych skadnikw okrela si, stosujc warto toksycznoci W celu zaklasyfikowania mieszaniny zawierajcej skadniki kategorii ostrej/przewlekej 1, naley poda warto wspczynnika M w celu zastosowania metody sumowania Regua addytywnoci pod warunkiem e dostpne s dane dotyczce toksycznocidla wszystkich wysoce toksycznych skadnikw mieszaniny i istniej przekonujce dowody na to, e wszystkie inne skadniki, w tym te, dla ktrych konkretne dane dotyczce toksycznoci ostrej nie s dostpne, maj nisk toksyczno lub w ogle nie s toksyczne i nie przyczyniaj si w istotny sposb do zagroenia dla rodowiska wodnego stwarzanego przez mieszanin

Warto C(E)L50 0,1 < C(E)LC50 1 0,01 < C(E)L50 0,1 0,001 < C(E)LC50 0,01 0,0001 < C(E)L50 0,001 0,00001 < C(E)L50 0,0001 (i tak dalej co 10)

Wspczynnik M 1 10 100 1000 10000

W przypadku gdy nie s dostpne adne przydatne informacje na temat zagroenia toksycznoci ostr lub przewlek (dugotrwa) jednego lub wicej istotnych skadnikw, stwierdza si, e mieszaninie nie mona przypisa jednej lub wielu definitywnych kategorii zagroenia. W takiej sytuacji mieszanin naley zaklasyfikowa wycznie w oparciu o znane skadniki, z dodatkow informacj w karcie charakterystyki, i: zawiera x % skadnikw o nieznanym zagroeniu dla rodowiska wodnego

Mieszaniny klasyfikuje si jako stwarzajce zagroenie dla warstwy ozonowej na podstawie poszczeglnych ste substancji w nich zawartych, ktre rwnie klasyfikuje si jako stwarzajce zagroenie dla warstwy ozonowej

Klasyfikacja substancji
Stwarzajca zagroenie dla warstwy ozonowej

Klasyfikacja mieszaniny
C > 0,1 %