Feuergesicht – Chip de foc , de Marius von Mayenburg

PERSONA E! "A"#$ MAMA O$%A &'R" PA'$

&'R"! Eu pot s()*i aduc a*inte de na+terea *ea, O$%A! -a nu po.i, &'R"! -a pot,

O$%A! Nici *(car eu nu pot s()*i aduc a*inte de na+terea ta, &'R"! P(i nici n)ai fost de fa.(, O$%A! /e ce)a fost *ai r(u a* sc(pat de0a! Ce)a fost *ai r(u a trecut, Acu* e u1ti*a oar( c( *( g2ndesc 1a asta, ca s( fiu sigur( c( a trecut, Ce1 dint2i *o*ent de u*i1in.( se uit(, unitatea cu carnea *atern(, Pe ur*( vin ce1e1a1te 3n0osiri, e4ist( +i fotografii! un sugar, o fiin.( din ba1e, 5ntr)una din deschi6(turi1e corpu1ui t(u, *a*a 3+i 3ndeas( .2.e1e iar din toate ce1e1a1te .2+ne+te +i strope+te +i supurea6( 3n ace1a+i ti*p, 5nf(+urat 3n p1astic p2n( 1a g2t, iar 1a g2t d( pe dinafar( +i se scurge 3n +or.u1 pe care .i 1)au 1egat 3n 0ur, ca pe un steag, ca s( te u*i1easc(, 7i atunci c2nd .ipi, fiindc( vrei s( ie+i din rahat, ei 3.i 3ndeas( a1t r2nd de ba1e 3n bot, p2n( c2nd 3n sf2r+it te 3neci +i ai 3n sf2r+it 1ini+te, 7i (sta e doar 3nceputu1, /e toate astea a* sc(pat de0a,

Fa*i1ia *(n2nc(,

&'R"! S)a accidentat careva8 "A"#$! Nu, 9)a.i accidentat voi cu*va8

&'R"! C1osetu1 e p1in de s2nge, E 3ntins pe gresie +i cineva a c(1cat de0a 3n e1 cu un pantof cu ta1p( striat(,

"A"#$! Ah,

$as( s( cad( cu.itu1 +i furcu1i.a,

O$%A! N)a* fost eu,

&'R"! Ce anu*e8

"A"#$! 7i atunci de 1a cine e acu*8

MAMA! E de 1a *ine,

&'R"! E+ti bo1nav(8 E bo1nav(8

MAMA! E ceva nor*a1,

&'R"! Eu nu g(sesc ni*ic nor*a1 1a treaba asta,

MAMA! -ine, dar trebuie s( +tii asta,

&'R"! Ce trebuie s( +tiu8

"at(1 3+i scoate +ervetu1 de 1a g2t,

"A"#$! S)a ter*inat, %ata cu *asa, Acu* vorbi* despre igien(,

MAMA! /ar trebuie s( i se e4p1ice, dac( nu +tie,

&'R"! Ce nu +tiu8

"A"#$! /ac( ai fi f(cut cur(.enie 3n ur*a ta, acu* n)ar *ai trebui s( pun( 3ntreb(ri din astea t2*pite,

&'R"! Acu* nu *ai vreau s( +tiu ni*ic,

O$%A! Fe*ei1e s2ngerea6( o dat( pe 1un(, doar .i)a* ar(tat de0a, $a ea toc*ai se 3nt2*p1( asta,

MAMA! "u nu ai abso1ut ni*ic de)a face cu asta,

O$%A! $as( c( +tie e1 despre ce e vorba, Nu*ai c( s)a speriat,

"A"#$! P(i ce a1tceva s( fac(8 Se duce o*u1 1a c1oset, +i aco1o do*ne+te o *ic( baie de s2nge pe gresie,

&'R"! Acu* ter*in( cu asta,

MAMA :3n ace1a+i ti*p, c(tre "A"#;! Nu vorbi a+a, Se *ai 3nt2*p1(,

"A"#$! Oare nou( ni se pare fru*os8 Ai cre6ut tu cu*va c( nou( ni se pare fru*os8 MAMA :c(tre &'R". &'R"! Ni*ic nu *ai trebuie s( fac aici. "A"#$! /e fapt. O$%A! Sunte. 1a v2rsta ta. "A"#$! M(car acu* du)te +i spa1(.! Se poate s( nu +tii asta. 3ntr)un *ena0 ca (sta. MAMA! /ar trebui s( *(n2nci. Se ridic( +i p1eac(.i u1ti*ii oa*eni. MAMA! Ce i)o fi apucat iar. :51 ur*ea6( pe &urt.. &'R"! Nu *ai vreau s( +tiu ni*ic. ar trebui s( +tie. .

i. Nu 3i *ai prive+ti sub b(rbie. /ar acu* nu *ai +tiu. +i vreau s( uit tot. +i vagonu1 se repede tun2nd 3ntr)o u+( batant(. ia stai. &'R"! #sta)i 1ichidu1 a*niotic. atunci e foarte co*od s( 1ove+ti fe. ci 3n fa.i 3n epoca de piatr(. terebentin(. Acu* a* visat)o. acu*. E+ti ud 1eoarc(. E4ist( o *ie de posibi1it(. &'R"! /ac( na+terea e asta. +i totu1 se face negru. $a un *o*ent dat . "rebuie doar s( fie 3*pachetat( str2ns. E c1ar( de tot. &urt 12ng( patu1 O1g(i. /a< +tiu c( 1e dor*i. Nu)*i p1ace chestia asta. "ot ti*pu1 spun asta.e cu sa1petru. c1ei. 9ino.&'R"! A* 3ncercat abso1ut tot. Pe atunci era* 3nc( to. /or*. c2nd vagonu1 iese afar( bubuind. M(i s( fie. E *u1t de atunci. 5*pachetat( str2ns. a1ea se *i+c( pe *otoare1e 1or +i e un *iros 3nchis.i contruiesc o bo*b( dintr)o cutie de chibrituri. &urt se 3ntinde 12ng( O1ga. Pot s(). -en6in(. O$%A! /e ce)a fost *ai r(u a* trecut. A* visat un tren)fanto*(. u1ei. &'R"! O1ga. treaba cu na+terea. 3ntinde)te aici. A* f(cut e4perien.i se face 1u*in( 3n cap +i corpu1 devine u+or. . O$%A! Ce anu*e. aia se d( 3n 1(turi. +i de 0ur 3*pre0ur 1u*inea6( becuri1e co1orate din ochii p(pu+i1or)fanto*(. eu stau 0os 3ntr)un vagon +i deodat( 3ncepe s( se 6bat(. +i e iar 1u*in( +i eu sunt orbit de tot8 O$%A! 5nc( *ai dor*i. sau pe ur*(. 7i dac( e ca6u1 c( trebuie s( 1ove+ti. su1f +i 6ah(r. O$%A! Mai ter*in( acu* cu na+terea aia a ta.(.e1e astea.

i asta. "oate bur. &'R"! A* uitat. +i pentru tine ca fiic( e +i *ai i*portant s( ascu1.i spun. Acu* a* uitat tot. MAMA! Mai ai pu. O$%A! E totuna. s().ia asta. O spun doar o dat(. *icu. Nu vreau s( purt(* discu. e i*portant pentru *ine ca *a*(. O$%A! /a. b(rba. /e 1a fe*eie 1a fe*eie. Na+terea ta po. O$%A! O +tiu. MAMA! 5nainte de toate.ia asta. O$%A! Ma*(. Nu e ca6u1 s( p12ngi. Kurt plânge. MAMA! Ce voia* s(). de acu* nu *ai ai nevoie de ea.Kurt se sperie.i spun asta.ii vor un singur 1ucru. .i1e sunt *oi. &'R"! Ce burt( *oa1e ai. MAMA! /ar eu vreau s( purt(* discu.i s)o ui.in +i e+ti fe*eie 3n toat( firea.i 1ini+tit.u1e. O$%A! Nu.

7i anu*e cu tata. . chiar c2nd nu fac dec2t s( *( uit 1a e1. Pe *ine. tricou1 *eu. /ar eu a* s(). 5.ii *( vor doar pe *ine. +i asta cost( ceva. /e aceea se cuvine s( fiu atent(. +i nici un b(rbat n)o s( te vrea. MAMA! Ce8 O$%A! "o. &'R"! /a. Eu a* purtat de0a aceast( discu. O$%A! E nou.i scape ni*ic.ie. fiindc( a1tfe1 de tre6e+ti 3n bra. 5n pri*u1 r2nd c( e+ti ca* s1ab(. 3+i +i d( panta1onii 0os +i *( 3nca1ec(. 7i pentru asta e nevoie de o discu. +i anu*e 3n ca6u1 (sta pe noi. Asta se petrece *ai repede dec2t pot eu s( v(d.i spun a1tceva.O$%A! /a.i b(rba.ie. O$%A! Ce te ui. /ac( 3ns( te 1a+i 3nc(1ecat(. atunci trebuie s( fii preg(tit(. 5n baie. fiindc( b(rbatu1.i a+a8 &'R"! Nu *( uit de1oc. MAMA! A+a. a+a s1ab( cu* e+ti.e cu un copi1 pe care nu +i)1 dore+te ni*eni.i p1ace8 &'R"! Nu +tiu. de 1a fe*eie 1a fe*eie. O$%A! E un tricou cu gu1er pe g2t. +i sper c( nu 1a+i s().

5n *i01ocu1 fe. &'R"! Ni*ic nu trebuie. nu *ersi. 'ite)te)n og1ind(. &'R"! Nu se vede aproape ni*ic. "rebuia date 0os fire1e astea de p(r.O$%A! Atunci ce te ui.ei 3.i s(punesc +i 1i*ba. O$%A! 5nchide gura +i stai 1ini+tit. o fa.(. Ca s( *iros pe ur*( ca un tat(. =ai s(). Ce te)ai uitat a+a 1a *ine8 . >a a+a6()te. O$%A! Ai p(r pe fa. a1tfe1 3. O$%A! "u *iro+i ca un &urt. O$%A! #sta e un *o*ent i*portant.( din asta p(roas(.i a+a8 &'R"! Nu +tiu ce a*. 51 a+a6( pe un taburet +i 3ncepe s()1 s(puneasc(. care 3ncet)3ncet +i)au croit dru* afar(. &'R"! Nu vreu s( 3ncep cu chestia asta.i s(punesc barba. dar pare bo1nav(. O$%A! "rebuie s( te b(rbiere+ti +i tu o dat(.i cresc fire de p(r din cap. &'R"! Nu*ai de data asta.

MAMA! 9rei s( dor*i pu. 3ntre picioare1e ta1e. fiindc( *i)a* tras pe *ine b1u6a asta. Cu*inte. M( 6g2rii. ca a1 *eu acu*. MAMA! >ar e+ti trea68 "A"#$! =*.i tai barba de pe fa. +i de)aia e +i 1ogic c( eu. 7i anu*e c( e ceva aici. (sta e un senti*ent nou 3n regiunea ba6inu1ui t(u.in +i te)ai prins. #sta a fost eveni*entu1. care abia acu* 3ncepe s( se potriveasc( 1a ceva.i)a s(rit 3n ochi +i prin ochi direct 3n pu1(. Eu vorbesc acu*. "e)ai uitat a+a. . MAMA! Atunci ce stai a+a 3n pat +i)*i bagi 1u*ina 3n ochi8 "A"#$! M)a* tot r(sucit. ca sora ta.(. care se potrive+te 1a ceva. stai cu*inte. 7i eu a* dec1an+at asta. Fiindc( ai 3nceput s( te g2nde+ti 1a ce poa< s( fie bun un corp din (sta de fe*eie. care st( 3ntins( peste burt(. &'R"! S)a uscat spu*a. MAMA! Ce e8 "A"#$! Ni*ic. O$%A! E+ti gata.in cu *ine8 Asta te 1ini+te+te. (sta e 3nceputu1 de 1a faptu1 c( acu* tu te faci b(rbat. care nu e! s( stropeasc( pi+at 3n ba6inu1 de 1a c1oset. stau acu* peste tine +i).&'R"! Credea* c( s( nu 6ic ni*ic. Asta . fiindc( *ai ai pu. O$%A! A+a)i.

"A"#$! M2ine este prea t2r6iu. 3nainte de cu1care8 "A"#$! Eu. MAMA! E+ti sc2rbos. Eu vreau s( +tiu asta. 3nc2t s( te *ai interese6e 3n toiu1 nop. /e fapt. Nu *ai durea6( *u1t. "A"#$! 'r*(resc ca6u1 (sta de trei s(pt(*2ni. MAMA! P(i ce *ai e at2t de i*portant acu*. 1u*ea +tie de0a. Natura r(ni1or indic( faptu1 c( – MAMA! Cine are nevoie s( +tie asta.ii8 "A"#$! /ag*ar Es. de0a acu* este prea t2r6iu. 5n restaurante. Nu vreau s( 1as s( se rup( firu1. . "A"#$! Mai ter*in asta +i gata."A"#$! N)a* ter*inat de citit asta aici. MAMA! Cite+te)o *2ine. iar afar( (+tia au +i pornit 1a dru* +i v2nd 6iaru1 de *2ine. 'n ochi n)a+ *ai fi 3n stare s()nchid. MAMA! Ah. dou(6eci +i nou( de ani. S)a f(cut de0a *2ine. /ag*ar Es este de0a cea de)a treia victi*(. /ata nu *ai corespunde. A fost prostituat( +i ucis(. MAMA! Pentru ce8 "A"#$! E de0a trecut de dou(spre6ece. Nu*ai eu stau 3n pat +i trebuie s( *( prefac c( toate astea nu *( interesea6( de1oc.

. O gre+ea1(. MAMA! Sunte* o fa*i1ie..e1e1e.. *a*a se de6brac( +i se spa1( cu o c2rp(.i. :Ea rupe 6iaru1.. MAMA! Ce ai8 &'R"! Nu)*i p1ace s( v(d asta. Asta a fost o i*pruden. MAMA! E+ti bo1nav. MAMA! Sunt *a*a ta. Pofti*. &urt scuip(. &'R"! "oc*ai. MAMA! =ans. =ans8 Ce faci8 "A"#$! :/e afar(.MAMA! Eu nu vreau s( aud ni*ic despre o oarecare /ag*ar Es 3n patu1 nostru.e1e1e de 6iar.. :E1 p1eac( cu buc(.( din partea ta. Citesc 6iaru1. :E1 adun( buc(. "A"#$! Oh. "A"#$! Nu sunt ob1igat s( *( cert cu tine 3n noaptea asta. 'ite c( acu* a* f(cut eu s( se rup( firu1.. :&urt se spa1( pe din.

O$%A! /a< n)ai 3ncotro. &'R"! ?ie nu).a. Nici eu. e1 3nchisese ochii str2ns de tot. &'R"! Chiar dac( *( uit 3n a1t( parte. Nu). &'R"! Nu vreau s( a* de)a face cu toat( *i6eria asta. &'R"! /ar tu nu e+ti a+a. 1a fe1 +i gura.at tare de burta *ea. e1 doar s)a uitat 3n 1u*in( cu o privire rece +i nu a p12ns. >)au tras 3n sus p1eoape1e +i i)au pus 1anterna 3n pupi1e. e un 1ucru nor*a1. 5n pri*e1e 6i1e nu a deschis ochii. tu po. tu e+ti *a*a. Atunci n)ai dec2t s( te ui.i a0unge c( e+ti *a*a *ea. c2nd or s()1 trag( afar(. Cu toate astea tu stai goa1( cu *ine 3n baie +i ai c2rpa aia de sp(1at 3ntre picioare. Ni*eni nu scap( de asta. #ia 3*i ur1au tot ti*pu)n ureche. *ai t2r6iu. dar cu *2ini1e a*2ndou( s)a ag(. A* cre6ut c( o s()*i rup( toate a1ea din *ine. dar eu nu *ai +tia* de0a 1a care copi1. .i 3n a1t( parte. Atunci. C2nd 1)a* v(6ut. s( nu renun.i fac ni*ic. Eu nu. $a fe1 face +i acu*. MAMA! P(i *( sp(1. &'R"! "ot ce faci tu e nor*a1.cu (1a s)a repe6it afar(. Eu a* +tiut c( nu doar*e.i 1a copi1. MAMA! Ce te a*ba1e6i a+a. MAMA! "e 0ene6i.2nd *ai 3nt2i picioru1 st2ng. nu renun.&'R"! Poate tu.i s( spui ce e nor*a1. MAMA! Na+terea 1ui! E1 a venit pe 1u*e sco. *ai trebuie s( fii +i fe*eie. A+a de bo1nav(.

i s( te re6e*i aici. "at(1 cite+te 6iaru1. Nu e (sta 1ucru1 ce1 *ai r(u. Ea)+i bag( o *2n( 1a e1 3n panta1oni. fiecare a0unge adu1t. /ar +i noi o s( a0unge* a+a. "A"#$! >a uite@ >ar@ O$%A! Ce .i s( 3*piedici chestia asta. Nu po. O$%A! /ac( nu *ai po. po. 3ntr)o bun( 6i.ipi a+a8 . &'R"! Ce faci8 O$%A! E r(u8 &'R"! Nu.i s( stai 3n picioare. O1ga prive+te 3n go1. O$%A! 5n 1oc s( te bucuri.O$%A! A+a de bo1navi sunt nu*ai b(tr2nii. >a uite. &'R"! Mai bine vreau s( fiu *ort sau beat. 3ntr)o bun( 6i.

cu cu. "A"#$! >ar au o*or2t)o pe una@ O$%A! Cu* a+a. "A"#$! Nu te 3nsp(i*2nt( asta8 O$%A! Eu nu)s prostituat(. +i se) ntind cu fe*ei1e astea 3ntr)o pr(p(dit( de *a+in( +i pe ur*( 1e taie +i u*b1( cu degete1e prin *(runtaie1e 1or. 5n ora+u1 (sta. prostituate1e sunt o*or2te. O$%A! Ce te ho1be6i a+a8 &'R"! Ni*ic. cine8 "A"#$! O1ga.ite 1a ei. O$%A! =*. Nu)i a+a c()i de necre6ut8 O$%A! Nu +tiu. "A"#$! Nu te 3nsp(i*2nt(8 -(rba. .ii (+tia care u*b1( noaptea pe aici. O$%A! Aha."A"#$! E de necre6ut.

. totu1 se 3ntinde +i e greu. /e0a 3. asta vor ei. O$%A! Ce s( *( fac(8 >ar tr(nc(ne+ti vrute +i nevrute. Se vede. O$%A! Atunci. a+a de 3ncet *( uita*. &'R"! Au ei ceva de g2nd cu tine. 7i. totu1 a 3nceput dintr)o dat( s( devin( *u1t prea 3ncet. &'R"!>ar tu toc*ai c( nu *ai g2nde+ti de1oc. "u ai s( a0ungi ca ei. de)aia or s( te +i fac(. 7i din cau6a asta. "oate i*agini1e p(trundeau 3n creieru1 *eu nu*ai de foarte departe. distingi ceva8 &'R"! "u te)ai obi+nuit de0a. Niciodat(.O$%A! >ar te)ai pus pe g2ndit. "u nu rea1i6e6i ni*ic +i nici n)ai de g2nd s( rea1i6e6i ni*ic. atunci ai s( a0ungi a1tfe1 dec2t ei. O$%A! >ar ai venit. 1a un *o*ent dat te)ai de6v(. nu putea* s( v(d abso1ut ni*ic. O$%A! 7i tu ce faci. $ucrau de0a 1a asta 3nc( de c2nd te)au f(cut. (sta e scopu1. &'R"! /a. dac( po.easta.at. &'R"! Eu n)o s( a0ung ca (+tia.u1 (1a.i fu*eg( . Or s( te fac( ei. Ca +i c2nd ai avea nevoie de o or(. 1a asta 1ucrea6( ei. Nu faci dec2t s( stai +i s( te ho1be6i. 5ntr)un fe1. "otu1 dura. ca s( ca6i de 1a fereastr(. acu* te)ai *uiat 1a fe1 de *u1t ca +i ei.i s( distingi ceva 3n co1. O$%A! 7i tu 6ici c( dac( stai aici +i te ho1be6i +i te g2nde+ti.

i a+a. MAMA! C2nd vine c1ipa aia. O$%A! /ar pe ur*( s( nu ador*i iar aici. 9reau s( *( pu1veri6e6 de tine. O$%A! "u nu te saturi niciodat(8 &'R"! 7i cu s(turatu1 s)a ter*inat. Acu*a trebuie s( fi* tre0i. Ne contopi* unu1 cu a1tu1 +i ne deton(* aici peste *arginea sa1te1ei. MAMA! "u *)ai 3ntrebat. c2nd sunte. sau nu8 5*i vine s( v(rs pe voi. O$%A! /ar atunci s)a ter*inat cu chestia asta. MAMA! Ar(. s)a ter*inat.O$%A! 9reau s( dor*. O$%A! 7tiu +i eu. O$%A! 7i acu* a venit. c( 3nc( *ai sunt copi1. /a. ca s()*i u*p1i din nou perna de ba1e. O$%A! Ai spus c( acu* sunt fe*eie. "rebuie s( arde* +i s( ne consu*(*.i ca o fe*eie. . &'R"! S)a ter*inat cu dor*itu1.

e duhoarea de 1a din. c2nd vorbi. Ma*a 3i pre6int( "at(1ui ceva care e 3nf(+urat 3n h2rtie de 6iar carboni6at(. s( nu *ai *iro+i a din. C2t( vre*e nu ai f(cut)o.ii vo+tri puturo+i. . (+tia b(tr2nii. +i tu r(*2i doar un copi1 cu corpu1 prea *are. 9oi. a+a ai spus. voi. MAMA! "e)ai cu1cat cu un b(iat8 O$%A! Nu +tiu. Asta trebuie s( se schi*be. s( nu *ai fii copi1. O$%A! 7tiu. MAMA! /ac( ai fi f(cut)o. ai +ti.i de 1apte. O1ga. Ai prob1e*e. ci s( fii adu1t(. "A"#$! Ce)ai c(utat 3n spate1e gara0u1ui8 MAMA! M)a* *inunat. MAMA! A* g(sit asta 3n spate1e gara0u1ui. Singuru1 1ucru care iese 1a ivea1( cu oca6ia asta.MAMA! Cine s( fie a+a8 O$%A! P(i. MAMA! /ar tu vrei s( fii a+a de precis(. O$%A! Ah. nu se schi*b( ni*ic.i a+a. (+tia *arii.

MAMA! Sigur c)o arunc.ii fac asta.i 3*pu+te o *ier1(. c2nd fiu1 nostru 3nf(+oar( cadavre de p(s(ri 3n 6iare +i apoi f1a*bea6( totu1.ia1 ars(. "A"#$! /ar &urt nu e)n stare s(). ce +tiu eu. /ar ce trebuie s( face* acu*8 "A"#$! Arunc)o. d( foc 1a p(s(ri *oarte8 . precis.i b(ie. Par. c( 3n gara0 st( o *a+in(. atunci c2nd e1. +i e de ase*enea totuna. fiu1 t(u. e nor*a1 a+a ceva. /ar cu &urt8 "A"#$! /e ce ar trebui s( face* ceva cu e18 MAMA! Fiindc( e1 a fost (1a. "A"#$! /a. 7i 3n(untru e o *ier1( *oart( care e +i ea pe 0u*(tate ars(. care e p1in( cu ben6in( +i care poate s()i 6boare 3n cap. to. MAMA! Ars(."A"#$! Asta)i h2rtie de 6iar. fiindc( a+a ceva 31 distrea6(. fe*eie. fe*eie. MAMA! "ot a+a +i *ier1a. MAMA! O*u1e. ce vrei tu 3n fond. Eu 3ns( *)a* uitat 3n(untru. 3n spate1e gara0u1ui. "A"#$! Aiaru1 e de)acu* dou( s(pt(*2ni. MAMA! Nu face* ni*ic8 S( nu face* ni*ic. fe*eie@ O *ier1( *oart( pe 0u*(tate ars( 3ntr)un 6iar de acu* dou( s(pt(*2ni.

. M)a* ghe*otocit de tot. N)ai dec2t s( stai pe 1oc."A"#$! Fiu1 nostru e 1a pubertate.i. &'R"! Nu e+ti b(gat()n ni*ic. >ar e+ti 3nceat(8 O$%A! Nu +tiu ce s( fac *ai departe. "u *)ai b(gat 3n toat( chestia asta. Punct. "e t2*pe+ti de 1a chestia asta. +i pas(rea era *oart(. &'R"! Ce *ai e. &'R"! Abso1ut ni*ic n)a* f(cut. &'R"! 7i ce s( fac eu8 O$%A! A0ut()*( s( ies din chestia asta. M)a* 3necat cu totu1 3n ea. &'R"! P(i nu te ob1ig( ni*eni s( faci pa+i. +i 6iaru1 e vechi de dou( s(pt(*2ni. asta e. /oar c( stai aici ca o vat( de 6ah(r. *)a* t2*pit. O$%A! &urt. O$%A! "rebuie s( *)a0u. O$%A! "oat( porc(ria asta cu copi1(ria. O$%A! Nu *ai pot s( fac nici un pas.

(rat pe picior. O$%A! Nu vreau s( *( c(s(toresc cu tine. 7i de ce nu8 O$%A! Fiindc( nu e+ti dec2t pri*u1 tip care *i)a ie+it 3n ca1e. *i s)a c(. tot ti*pu1 *( g2ndesc de0a c( ar trebui s()*i ias( fu* pe urechi. PA'$! Aha.i)e bine 3n carnea ta +i ai o carapace dur(. 3n *ine arde. O$%A! "u. eu *)a* *uiat. /u)te. /ar eu. PA'$! Aha. +i c2nd deschid gura. abso1ut ni*ic.i. ?ie . 1a *ine nu s)a 3ncetinit ni*ic.&'R"! E nu*ai rahat. O$%A! Cu copiii nu)i dec2t aceea+i poveste sc2rboas(. sunt de0a b(tr2n( +i *oart(. C2nd a vrut s( *( cunoasc(. A1unec 3n *ine 3ns(*i. ce spui tu aici.i. . +i asta pe socotea1a *ea. Sunt putred( peste tot +i *( desfac 3n buc(. adu f(ra+u1 +i adun()*( cu *(tura. PA'$! O1ga e o fat( deosebit(. O$%A! Oa*enii (+tia neter*ina. ar trebui s( ias( un 0et de foc. Nu vreau copii de 1a tine. PA'$! Aha. P2n( c2nd a ie+it din starea de a1uat. "u ai devenit tare de tot. PA'$! Atunci nu ne c(s(tori*.

&'R"! "ipu1 are o *otocic1et(. 7i 1a iu.ine p(1(ria. 3ntr)o secund(. 3n afar( de 1i*ba 1ui Pau1 1a *ine)n gur(.. +i nu s)a 3nt2*p1at ni*ic. "otu1 se b21b2ie din ce 3n ce *ai tare. ca s( nu i)o ia v2ntu1. Pe ur*( au aprins 1u*ina. +i fata se defor*ea6( p2n( c2nd p(trunde. +i eu +edea* aco1o +i era* foarte 1ini+tit(. de fe*eia aia 3n rochie a1b(. C2nd 3+i scoate casca. O$%A! Cu Pau1 (sta a* fost 1a fi1*. prin fata neagr( *aro +i s)a dus. cu* *erge ea a+a pe p1a0( +i)+i . a1b(. c( n)a* putut s( nu chicotesc. eu *ai sunt 3nc( 3*pot*o1it( 3ntr)o fa*i1ie. +i 1a ur*( ea s)a oprit cu p(1(ria ei cretin(. tot *ai 3ncet. Pri*u1..i s)a p(rut taic()*eu8 O$%A! Nu +tiu. +i Pau1 +i)a *ai 1uat o bere. Asta nu po. +i chestia asta tr(gea de *ine at2t de ciudat. bine3n. p(ru1 1ui e turtit +i tipu1 arat( ca un cretin. Nu *ai poate s( se *i+te +i se ho1bea6(. PA'$! /eci eu nu sunt dec2t pri*u1 tip care . :51 s(rut(.ea1( pe rochia ei a1b( se face o pat( *aro deschis care se 1(. 7i ce1 *ai bun.e1es c( *ai 3ncet. carboni6at( 1a *arginea ecranu1ui.2+ne+te afar( o f1ac(r(.i. . +i atunci fi1*u1 a 3nceput s( se b21b2ie +i a devenit tot *ai 1ent. /a< nu bate nici un v2nt. 7i)n aceea+i c1ip( din rochia ei .i)a ie+it 3n ca1e8 O$%A! Cu*8 :R2de. p2n( c2nd fe*eia a1unec( tot *ereu peste ecran. PA'$! 7i8 O$%A! 7i ce8 PA'$! Cu* .i s( .i)o 3nchipui dec2t atunci c2nd ai fost *ai *u1t ti*p copi1u1 unor p(rin.e+te tot *ai tare +i se face neagr(.O$%A! Pe 0u*(tate. dar asta nu i)a+ dori)o ni*(nui. Fi1*u1 trecuse de 0u*(tate. #sta a fost ce1 *ai bun fi1* pe care 1)a* v(6ut vreodat( 1a cine*a.

O$%A! 'n tat( b(tr2n.ii t(i8 O$%A! Nu e4ist( ni*ic de ar(tat. Nu8 PA'$! "u nu vrei s( *i)i ar(.i p1ace. PA'$! Sigur. E taic()tu +i gata. . "A"#$! -un( 6iua.i pe p(rin. O$%A! -a nu. O$%A! /ar asta n)are ni*ic de)a face cu *ine sau cu tine. /oar c( pur +i si*p1u nu +tiu. O$%A! Nu. Nici *ie nu)*i p1ace cine +tie ce. PA'$! -un( 6iua. PA'$! ?i se pare t2*pit. MAMA! -un( 6iua. PA'$! /in p(cate n)a* a1tu1.PA'$! Nu).

C2nd pornesc. MAMA! Fiindc( O1ga a vorbit tot ti*pu1 at2t de *u1t despre du*neavoastr(.i ceva8 O$%A! Nu trebuie s()i vorbi. "A"#$! Oo. . Asta se si*te.i cu du*neavoastr(. fiindc(! "rebuie s( se . PA'$! O1ga. E bine s( ai a+a o vite6( 3ntre picioare.in( str2ns de *ine. Pau1.i s( be. E p1(cut.i.( de *ine +i atunci 3+i apas( s2nii de spate1e *eu. se aga.i ce1ebru1 Pau1. du*neavoastr( sunte. PA'$! /a< de unde ce1ebru. Ce prefera. "A"#$! Poate vre. 7i ei p1ace. PA'$! 5*i p1ace s( *erg cu ea cu *otocic1eta. Nici 0acheta de pie1e nu)i 3*piedic(."A"#$! 7i &urt nu vrea s()i spun ni*ic prietenu1ui surorii 1ui8 &'R"! -un(. "A"#$! /eci. PA'$! /a8 &'R"! Nu.

.O$%A! 7tiu de0a. PA'$! Ce8 Nu. "at(1 cite+te 6iaru1.e1es. O$%A! Atunci ce stai a+a ca prostu<. O$%A! Nu8 PA'$! -a da. PA'$! M( g2ndea* – O$%A! Acu*a vrei sau nu8 MAMA! 7i. -ine3n. Mai poveste+te +i tu ceva. PA'$! Ce +tii8 O$%A! 9rei s( ne fute* pe bune.

"A"#$! Nu. 3nainte. Oare e ca6u1 s(). "A"#$! >a uite@ Ai citit asta8 MAMA! :/isperat(. MAMA! 5ntotdeauna aveai ceva de povestit. MAMA! Nu)."A"#$! =*8 MAMA! Ce .a. MAMA! Cu* ni*ic8 "rebuie s( .i se) nt2*p1e ni*ic. A fost o 6i de rahat.i s)a *ai 3nt2*p1at a6i. Consideri c( nu *ai *erit( de1oc s(). "u ie+i din cas(. "A"#$! Pur +i si*p1u nu *i s)a 3nt2*p1at ni*ic. "A"#$! /e ce nu poveste+ti tu ceva..i dai si1in.. "A"#$! Ni*ic. nu se poate s( nu .i cer scu6e pentru asta8 MAMA! Atunci inventea6( ceva@ :Ea p12nge. Nu@ Ce anu*e8 . "(cere scurt(.i *ai dai de1oc si1in.i se fi 3nt2*p1at ceva.a.

2+ne+te apa din ochi. 3n interioru1 *eu. +i totu1 6ace devastat.e1es. /easupra torni u1ei de p(cur(. s( +tii c( nu)i genu1 *eu. di6o1vi stiropor sau bagi un tub de 1ipici. c2nd s)a)nt2*p1at asta. 5n*oi o c2rp()n ben6in( +i astupi stic1a cu ea.&'R"! A* 3ncercat tot ce se poate. PA'$! A+a. ni*ic nu s)a schi*bat. Abso1ut ni*ic. /ar totu1 e 1a fe1 ca)nainte. eu a* o *otocic1et( +i *i)a0unge. PA'$! /ac( te g2nde+ti 1a vreo chestie de)aia. Pentru treaba asta. Ar fi trebuit s( tab(r +i s( devaste6 ceva8 O$%A! Ar trebui s( si*t c( *( sf2+ii 3n dou(. P(i atunci e bine. /ar nu s)a)nt2*p1at ni*ic. atunci totu1 trebuie s( se schi*be. toate astea nu au ni*ic de)a face cu tine +i cu pu1a aia a ta de organ *ascu1in. cu b(rbatu1 bruta1 sau a+a. 7i atunci s( ve6i cu* *ai arde. O$%A! "oc*ai. +i pentru tot ce se chirce+te 3n *ine acu*. "u n)ai abso1ut ni*ic de)a face cu toate astea. PA'$! Adic( ce8 Eu sunt sensibi1. .i *erge bine8 O$%A! -ine3n. pur +i si*p1u! o stic1(. ca s( pot s( ies din *ine. C( *( uit 3n ur*(. 5n ea pui ben6in( p2n( 1a 0u*(tate. +i de ce 3*i . Ce1 *ai bun 1ucru e 3ntotdeauna. 5n ben6in(. Eu a* cre6ut 3ntotdeauna c(. 1a care trebuie s( *( g2ndesc eu acu*. 5i dai foc 1a cap(tu1 din afar( +i o arunci printr)un ochi de gea* 3n c1(dire. &'R"! 5. 3ntr)un *o*ent ca (sta. O$%A! "aci o dat(@ Ce de t2*penii *ai dai din tine c2nd tr(nc(ne+ti a+a. +i nici cu vreo *otocic1et( – cu *otocic1eta nu are chiar ni*ic de)a face. PA'$! Ce ur1i a+a8 /oar nu s)a)nt2*p1at ni*ic r(u. 3ntr)o *are de ruine. eu a+a *i)a* 3nchipuit c)o s( fie.

O$%A! Eu de ce nu a* pahar8 . "A"#$! S( face* totu1 ca 1u*ea.i paharu1. O$%A! /ac( +tii a+a de bine. F(r( a1coo1 nu se poate. Cu* stai at2rnat( de haine1e a1ea a1e ta1e.&'R"! Nu cred. O$%A! /e unde po. O$%A! ?ine).i *erge de rahat.i *erge de c(cat.i f1eanca. O$%A! Ce8 &'R"! 5. ?ine). 5i toarn( 1ui Pau1 3n pahar +i 3+i toarn( +i 1ui. atunci ce e+ti a+a bu1angiu s( *( *ai 3ntrebi. Ca otrava de *o1ii. &'R"! 5. Asta e c1ar.i tu s( +tii8 &'R"! Poa< s( vad( oricine.

O$%A! Ce ai8 &'R"! Ni*ic.i. "A"#$! #1a e 3nc( 1a pubertate. r2d a*2ndoi. +i 3n ti*pu1 (sta oftea6(. PA'$! 5n afar( de asta 31 *ai ave."A"#$! Ne tutui* de0a de *u1t. acu*. "at(1 +i Pau1 r2d. Asta o +tii ) +tii de0a asta. Pentru p(rin. Ma*a 3+i trece *2na peste p(ru1 *eu.i de0a. O$%A! Nu sunte* c(s(tori. "at(1 a*enin. "(cere scurt(. Eu sunt =ans.( cu degetu1.i. e o treab( 3ntre b(rba. cu capu1 ap1ecat 3ntr)o parte +i priviri co*p(ti*itoare. &'R"! E de0a un an de c2nd spune asta. PA'$! Pau1.i +i pe &urt. dar asta o +ti. c( acu* e4ist( +i un a1 doi1ea b(rbat. aici 3n fa*i1ie. Eu ur*(resc chestia asta cu interes. pubertatea asta e un 1ucru foarte 3ngro6itor. "A"#$! E un 1ucru bun. R2d a*2ndoi +i beau. Pubertatea asta.i. . Asta. =ans. +i eu +tiu ce g2nde+te ea! S(racu1 b(iat.

+i atunci *)a* g2ndit. O$%A! "e)ai a+e6at aici c2nd a* p1ecat eu. O$%A! M)ai a+teptat pe *ine. M( .O$%A! /e c2t ti*p stai a+a8 &'R"! Nu +tiu. O$%A! Nu din cau6a *otocic1etei 3*i p1ace de e1. acu* e *o*entu1. $as()*()n pace. O$%A! Ai stat a+a tot ti*pu18 &'R"! Nu +tiu. s( ne cu1c(*8 &'R"! /a. O$%A! "e g2nde+ti 1a ceva8 &'R"! Nu cred. Asta e ceea ce cred cei1a1. &'R"! E+ti b(tut()n cap8 O$%A! 9ii cu *ine. St(tea aco1o cu fre6a aia turtit( a 1ui.i. &'R"! 5h2*. +i 1)a* c(1cat pe picior.

. nu are nici o 1eg(tur( cu *otocic1eta. Efectu1.(. Ca un copi1 cu 0uc(ria 1ui.i+ea6( pe &urt. un b(iat a ars 3n 3ntregi*e 3ntr)o cas(. bine3n. Asta 3*i p1ace.e1es c( va fi dat afar(. :&urt nu se *i+c(. a+a de tare. .i r(spund(. MAMA! Pofti*. "rebuie s( ai gri0( de e1. >ncendiere.a 1ui &urt e co*p1et acoperit( cu o a1ifie a1b(. A+a c( nici n) are s().i s( faci a+a o t2*penie. P(ru1 1ui este par. "A"#$! Cu* po. :5i pune *a*ei un bra. "A"#$! Aha. c2nd se u*f1( 3n pene. Chipu1 t(u. c2nd poate s( se duc( iar 1a +coa1(8 MAMA! 7coa1(8 Ce fe1 de +coa1(8 S)a ter*inat cu asta. Ce 6ice doctoru1. are s( se vindece... /e cur2nd. MAMA! Cu* *ai vorbe+ti +i tu. +i s2nge1e)i pu1sea6()n urechi..ia1 ars. :51 3*br(. 7tiu c(. :Fa. 31 ia cu c(1duri. Mai departe. A+a c( tu ai avut noroc.duc cu e1 cu *otocic1eta. Mai 3nt2i c( nici nu poate s()+i *i+te obra6u1.in str2ns de e1. c( poate s( +i)1 aud( sub casc(. pe dup( u*eri. E t2n(r. E1 e cartea ta de vi6it( 3n via. /oare8 MAMA! Ce 3ntreb(ri po. atunci c2nd *( . 5*i p1ace de e1. 'it()te 1a e1. "A"#$! $as( c( trece.i s( pui.a+a *ascat cu* e.

PA'$! E co*ic.a aia a1b( a 1ui.:Ea p12nge. dar se r(6g2nde+te.a. . cu fa. Ni*eni nu se pricepe *ai bine ca tine. PA'$! N)a* vrut dec2t s( spun c( *i se pare co*ic. &'R"! "u 31 ai pe Pau1 a1 t(u. fiindc( te pricepi. Nu *( 1(sa s( stau a+a aici. Mi)ar p1(cea s( fac ceva pentru tine. 7i)a ars fa. O$%A! Nu cu*va s( spui ceva de frate)*eu. – /e ce)ai f(cut asta8 /oar +tii s( u*b1i cu focu1. +i e1 nu 6ice nici p2s. cu* st( e1 a+a.i+e6e. frate)t(u. PA'$! /a. :Ea p12nge. O$%A! Asta g(se+ti tu co*ic. PA'$! P(i nici nu poate.. nici *(car o gri*as( nu face. Ai avut tu vreodat( dureri a+a de *ari. :R2n0e+te. "at(1 vrea din nou s)o 3*br(...i s()i duci ceva de b(ut. O$%A! 9rei s( bei ceva8 – &urt. O$%A! Co*ic. spune +i tu ceva. $ui po.

O$%A! 'nde . "A"#$! /ar chestia asta tot n)o)n. &'R"! 5n pau6( a* r(*as 3n c1as(. MAMA! Pe cine8 "A"#$! Pe uciga+u1 de curve.(ra pe perdea 3n sus.(.e1eg. sus st( at2rnat de f1(c(ri.it o *are 1ini+te 3n trosnetu1 (1a."A"#$! 'ite c( acu*a 1)au prins. Pe 1a co1. Sus se desprinde din f1(c(ri o bucat( ar62nd( +i p1ute+te 3n 0os.i)e *otocic1eta8 PA'$! E 1a reparat. Ca +i *ine. Abso1ut ni*ic nu *ai v(d aici. "otu1 vine *ai aproape +i *i se a+ea6( pe fa. cu* se c(. Nu *ai apuc dec2t s()*i *(tur scru*u1 de pe fa. Mi)a* 1(sat capu1 s()*i cad( pe spate +i a* 1(sat s()*i cad( *a4i1aru1 +i a* si*.e1eg.(. 0os c(dea *i6eria ars( +i fu*ega. Mai 3nt2i inspir ad2nc fu*u1 ver6ui +i observ cu* se contope+te cu pie1ea *ea. MAMA! Ce nu)n. 'n inginer autentic. O$%A! S)a stricat8 . Singur.uri se strecoar( fu*u1. A *ers repede +i avea un parfu* propriu.. c( tipu1 era inginer. 1a foc. /urerea vine *ai t2r6iu.e1egi8 /oar de)aia cite+ti toat( 6iua 6iaru1.e1egi totu1. "A"#$! Ce s( v(d8 :Ma*a ridic( din u*eri. M)a* uitat 3n sus. ca s( 3n. Mi se face negru 3naintea ochi1or. MAMA! Ca s( ve6i +i tu. Chestia asta n)o 3n.

-ine3n. PA'$! 'nii spun c(). – /ar tu nu e+ti un p12ng(cios.i *ai p1ace de *ine. unde nu *ai a* *otocic1eta cu *ine8 O$%A! -a da. .i s( fii abso1ut 1ini+tit.(..PA'$! Po*pa de ben6in(.e1es. Ma*a 31 unge pe &urt cu a1ifie proasp(t( pe fa. PA'$! Acu* nu).i p1ace de un b(rbat.i p1ace de *ine nu*ai din cau6a *otocic1etei. /oar ai *otocic1eta. PA'$! O dat( pute* s( *erge* +i pe 0os 1a p1i*bare.i urechea. O$%A! Aha. &'R"! S( nu ui. MAMA! "e *ai doare8 7tiu eu c( te *ai doare. /ar tu po. O$%A! 7tiu +i eu. Ni*ic nu vine din ni*ic. E+apa*entu1 +i)a+a. atunci c2nd 3. O$%A! 'n *otiv trebuie s( e4iste. :R2de.

MAMA! /ar ceva tot trebuie s( faci. MAMA! Ce anu*e8 &'R"! S( fac ceva.i s( te)apuci +i s()nve. &'R"! Nu. Po. &'R"! Nu. dar ce8 . MAMA! -ine. nu8 &'R"! Nu *ai *( duc 1a nici o +coa1(.MAMA! /up( ce a trecut povestea asta.i o *eserie. MAMA! Cu* a+a. MAMA! S( ne interes(* s( g(si* o +coa1( care s( te pri*easc(. &'R"! A* s( fac. ne a+e6(* a*2ndoi +i ne g2ndi* 3*preun( ce)o s( fie *ai departe cu tine. MAMA! Nu trebuie s( vorbi* acu* despre asta. &'R"! Nu.

i 3nchipui.i 3nchipui8 PA'$! Abso1ut ni*ic nu po. "A"#$! Ce po. Ce)ar fi s( ias( (sta un pic8 O$%A! /e ce8 &'R"! Fiindc( 3i e ru+ine c2nd stau aici +i *( ho1be6 1a ochiu1 1ui aran0at. &'R"! /ar de b(tut te)a b(tut nu*ai tat(1.&'R"! Ceva. 7i +i cu +efu1 *eu. MAMA! Cu tat(1 t(u8 PA'$! %ata cu 3ntreb(ri1e t2*pite. . Pau1 are un ochi v2n(t. A* avut scanda1 cu taic()*eu. PA'$! Ce8 &'R"! Pot s()*i 3nchipui foarte bine. PA'$! %ata cu 3ntreb(ri1e t2*pite.i tu s().i s().

7i acu* 3i datore6 1ui taic()*eu trei *ii de *(rci. nu *ai iei dec2t o *ie cinci sute. /eci a* dat patru *ii cinci sute pe Ba*aha. revi6ie tehnic( 1a 6i +i a+a *ai departe. A v(6ut chipu1 *eu de foc +i s)a g2ndit. :$ui PA'$. c( acu* avea* un venit regu1at. A+a c( s)a a0uns 1a scanda1 +i eu a* p1ecat. pentru o Ba*aha fo1osit(. a+a c( a trebuit s( v2nd *otocic1eta. &retsch*er s)a 3nfuriat +i a spus c( sunt o de6i1u6ie pentru e1 +i c( duhnesc ca un butoi de bere tre6it(. a1nic( 3ncercare. a1nic. c2nd a* 3nceput treaba 1a &retsch*er E1ectrice. e1 *)a dat afar(. O$%A! 7i cu* *ai *erge cu po*pa de ben6in(8 . +i acu* 3+i vrea banii 3napoi. cinci sute de centi*etri. PA'$! Mai 3nt2i a fost a+a. po."A"#$ :spre &'R". +i a* constatat c(. "A"#$! /ac( vreodat( nu vrei s( dor*i acas(. /ar acu* nu *ai e regu1at. Pau1. c( seara a* b(ut ceva +i a doua 6i a* 3nt2r6iat. &'R"! Era c1ar c( are s()ncerce s( ega1e6e.! $ini+te acu*. PA'$! /a. 51 1as( pe taic()su s()i u*f1e ochiu1. ce)ar fi s( fac( +i e1 ceva. Mi i)a 3*pru*utat atunci. PA'$! Mu1. "aic()*eu a ur1at 1a *ine. pe ur*(. +i asta)i prob1e*a acu*.i s( vii oric2nd 1a noi. "A"#$! 9rei s( bei ceva8 PA'$! /a. – /e fapt. 7i acas( a *ers i*ediat *ai departe. "aic()*eu a 6is c( putea* s( i)i dau 3napoi 3n rate.u*esc. aparate de ras +i e1ectrice 3n genera1.

tu ce 6ici8 PA'$! "er*in( o dat(. /in ni*ic iese doar ni*ic. Oricu* e p(cat. "A"#$! A* putea s( ie+i* noi cu trei *ii. MAMA! Nu e 3nsurat cu O1ga. "A"#$! 'nde a fost b(tut 3n ha1u1 (sta de taic()su. Fiindc( nu s)a putut a1tfe1. A+a ceva. 7i cu* are s( ni)i dea 3napoi. MAMA! N)are dec2t s()1 bat( +i e1. O$%A! "otu1 reparat ca 1u*ea8 PA'$! Nu)i cinstit. "A"#$! P(cat. Acu* ai v2ndut)o.PA'$! O1ga. s()*i vii *ie cu chestii de)astea. MAMA! Nu +tiu de ce ar trebuie s( face* una ca asta.ie. O$%A! A avut nevoie de repara. . N)are un venit regu1at. "A"#$! Ar fi pur +i si*p1u fru*os din partea noastr(. O$%A! >e+i* 3n CeeDendu1 (sta 1a iarb( verde +i vede* ca* ce *ai poate rab1a. asta e e4act ceea ce n)ar fi trebuit s( faci niciodat(.

PA'$! 7i tu *( g(se+ti acu* de c(cat. cu fa. e4ist( vreun *otiv pentru asta8 &'R"! E nevoie de unu18 . /e e4e*p1u.a.i *ai *erge.PA'$! Cu* 3.i s( pui a+a ni+te 3ntreb(ri c(c(cioase8 PA'$! Asta nu)i o 3ntrebare c(c(cioas(. &'R"! Foarte inte1igent.i *erge8 &'R"! Ce8 PA'$! A* 3ntrebat cu* 3.ie8 PA'$! /e ce nu8 &'R"! Nu cu *ine. &'R"! Cu* po. Nu tu cu *ine. 5ntotdeauna te)a* g(sit a+a. PA'$! 7i. &'R"! 9rei s( faci conversa.

7i bine3n. *otorin( +i vat( sau c2rpe de stof(.ipa 1a *ine. Str2ns. 9ata se 3n*oaie cu *otorin(. :R2de stupid. Se toarn( b(1egaru1 3ntr)o pung( din h2rtie de 6iar... O$%A! Ce)a spus8 . PA'$! Ce8 &'R"! /intre bo*be1e difici1e. c2t *ai departe cu putin. /easupra vata.i trebuie 6iar. -uuu**@ O$%A! Nu .(. bo*ba cu b(1egar e cea *ai si*p1(.PA'$! Nu. asta e i*portant. O iei 1a goan( +i te)arunci 1a p(*2nt.e1es b(1egar. Aprin6i un chibrit +i)1 arunci 3n(untru. &'R"! /intotdeauna a* fost 3nrudit cu ea. acu* ni*eni nu +tie *ai bine dec2t *ine c( O1ga n)are pu1(. Atunci tu e+ti bu1angiu1 (1a cu care se)nrude+te prietena *ea. PA'$! 5n schi*b. pe atunci tu nici nu +tiai c( fete1e n)au pu1(. *ai a1es str2ns. PA'$! /ac)ai +ti ce)a spus frate)t(u. :>*it( o e4p1o6ie. &'R"! Asta s)o cre6i tu. 5. Se)*pachetea6( bine.

PA'$! Aha. o apropiere ca asta.i.i o fa*i1ie a+a de str2ns(. Asta nu)i o noutate +i nu)*i spune ni*ic 3n conte4tu1 (sta. O$%A! Asta face s( e4iste o apropiere natura1(. Pervers.i s( fi. da8 O$%A! /a< ce)a psus8 PA'$! Porc(rii. O$%A! Nu era nevoie s()i spui asta. Sunte. &'R"! Ei +i8 Era +i ti*pu1. Asta e *onstruos. PA'$! Nu pute.i fra. PA'$! E+ti o curv(.i. O$%A! Sunte* fra. Chestii perverse. Sunt ba1iverne. /espre voi. Sunte* o fa*i1ie. O$%A! Mai bine nu spune a+a ceva.PA'$! Sunt ba1iverne. ca s( devin( natura1(. asta e+ti. O curv( *ic( +i c(c(cioas(. . &'R"! /e ce8 O$%A! Acu*a s)a dus.

e1es c( e r(u pentru ea. "u +i cu (1a. 'n 1ing(u ca (1a.i bagi tu 1i*ba 3ntr)o fa. Sunt ter*inat(. &'R"! Nici n)ai nevoie s( +tii. &'R"! Niciodat( n)a* putut s( *( uit 1a voi.( str(in( ca aia. O$%A! 7tiu +i eu. &'R"! 7tiu. .O$%A! Mi)e a+a de r(u. Cu* s(). O$%A! Acu* s)a ter*inat cu asta. O$%A! Pe toate 1e +tii tu *ai bine 3n 1ocu1 *eu8 &'R"! C2teodat( *i s)a p(rut c( +tiu *ai bine ca tine. Nu *ai +tiu ni*ic. "A"#$! E r(u pentru tine8 MAMA! -ine3n. O$%A! Acu* s)a dus. Ce)ntrebare. #1a n)avea ce c(uta 12ng( tine. dar *i)e totuna. "u nici n)ai de unde s( +tii cu* e. &'R"! E bine a+a.

"A"#$! /e 1a *ine8 MAMA! Fiindc( vrei tu s( fii 1ini+tit. asta e ea 3n ochii t(i. 9reau s( a* voie s( 3ntreb. Nici o prob1e*( 3n fa*i1ie. "A"#$! 9e6i. MAMA! Ca s( po.a aia a ei. "A"#$! A* vrut s( spun c( a* vrut s( aud a+a ceva cu* vine de 1a ea. E r(u8 MAMA! Nu ve6i +i singur8 O torture6i. totu1 e)n regu1( 1a *asa fa*i1iei. N)a* de unde s( +tiu. MAMA! C2teodat( nu e voie s()ntrebi. /ac( e r(u pentru ea. E)n regu1(.i 3nchipui asta. asta a* vrut s( aud. MAMA! Pofti*8 O$%A! E)n regu1(. MAMA! /ar 3n fe1u1 (sta vine de 1a tine.i)*i 6iaru1.ie. cu fa. O$%A! E)n regu1(. c( vine de 1a ea.i s(). E r(u. da.i tu s( dor*i 1ini+tit. p(r(sit(. nu de 1a tine. r(v(+it(. "rebuie s( po. O chestie . un baci1. 9reau s)aud de 1a ea. /ar nu sunt fe*eie. Scor*one+ti 3n r(ni deschise. "A"#$! Pot s()*i 3nchipui."A"#$! $as()*(. 7i aici +ade fiica ta +i e un focar de infec. papa.

cu fa.ca asta te deran0ea6( 1a cin(.. apoi o coboar( i*ediat din nou. :&urt cite+te o carte. O$%A! /a. O1ga nu a putut s( vad( ni*ic. Ce cite+ti8 :&urt . spune)i c2t de *u1t te dor 3ntreb(ri1e 1ui@ &'R"! =ai. O1ga 31 prive+te *u1t ti*p. O$%A! M(car pot s( *( uit +i eu8 &'R"! Nu)i ni*ic de v(6ut. O1ga. s( *erge*. Nu)1 *in. O1ga@ Spune)i c2t e+ti de devastat(. p2n( c2nd a0unge s( 6ic(! E)n regu1(. Copiii no+tri nu *ai vor s( *(n2nce cu noi. O$%A! Ce cite+ti8 :&urt cite+te.i. Ni*ic nu e)n regu1(. /e aia trebuie s( se 1ase ea torturat(. pe din(untru. MAMA! >ar ai reu+it. O$%A! E bun(8 &'R"! $ini+te. "rebuie s( citesc.a asta a ei...ine o c1ip( cartea 3n sus. . Nu vreau s( aud ni*ic.

i. S) a)nchis capacu1. /eodat( aco1o s)a 3nchis ceva. C2nd i se n(6are 1ui a+a. aco1o se putea vedea schi*barea asta. +i – &'R"! Nu 1u(* nici o *inge. "A"#$! $u(* o *inge.MAMA! O dat( +i)o dat( trebuie s( se fi 3nt2*p1at. 7i nici nu *erge* pe nici o pa0i+te ca s( d(* aco1o cu picioru) n *ingea aia. "A"#$! 'n pic trebuie totu+i s( te *i+ti +i tu. "A"#$! "o. dar +tiu c( nu s)a)nt2*p1at treptat. "A"#$! &urt. . 5n ochii 1ui. &'R"! Abso1ut ni*ic nu trebuie s( fac. ca doi idio.i f1(c(ii de v2rsta ta 0oac( fotba1. E drept c( nu *ai +tiu e4act c2nd a fost asta. &'R"! S( nu *ai 6ici f1(c(i. 3nco1o +i)ncoace. MAMA! N)ai ce s()i faci. >a *i+c()te. ca +i c2nd deodat( ar fi c(6ut un capac. Mai degrab(. &'R"! Nu. "A"#$! >ar +ade (sta a+a.

"A"#$! Nu *ai vorbi a+a obra6nic cu *aic()ta.ia asta. . dac( ai 0uca cu *ine.i irose+ti toate ca1it(. Ca un cadavru rece a 6(cut peste *ine *ereu +i *)a f(cut grea. O$%A! Acu* e din nou 3n *ine. &'R"! /a. /ar asta o g2ndesc nu*ai acu*. ca +i c2nd ar 6(cea ghe*uit aco1o un ani*a1 *ort. Ca +i c2nd ar fi o favoare din partea ta.a asta te 3n+e1i. &'R"! :Citea6(.i)a* f(cut o ase*enea ofert(.i1e ta1e de tat( pe (sta. Ca +i c2nd a+ avea nevoie de cineva cu care s( 0oc fotba1. dragu1 *eu. O$%A! M( si*t at2t de singur(. Asta ar fi a1tceva.(. &'R"! Nu *ai boci. unde a venit iar para1i6ia asta peste *ine gr(*ad(. 5n privin. &'R"! /e ce nu te duci tu s( 0oci fotba1 cu e1. 1a anu*ite interva1e de ti*p. Ca +i cei1a1. Eu r(*2n a+e6at aici +i tu te duci 3ntr)a1t( parte. sen6a. &'R"! Atunci pe viitor ai s( 0oci singur fotba1. Pau1 avea totu+i a1t( vite6(. 3ns(.i f1(c(i de v2rsta ta. pe dinafar( sau din carte. 3n vecii veci1or.. MAMA! 5."A"#$! Eu nu sunt idiot.. :"(cere scurt(. A fost u1ti*a oar( c( . $u*ea se na+te din foc +i se di6o1v( 1a 1oc 3n foc. 3ntr)o per*anent( a1ternan. Pute* s( face* +i a1tceva.

&'R"! -a ai nevoie. O$%A! Nu. Nu *ai vreau. "rebuie s)o di6o1v. &urt +i O1ga 1a *as(. :&urt r2de. 'ite ce)a* adus aici. O$%A! Nu.( ca un ani*a1. "u e+ti 1a fe1 ca *ine. Faci o fa. &'R"! A* cra*pa aia 3n cap. /e ce nu spune ni*ic8 . :&urt r2de. &'R"! :Arat( o stic1( cu t(rie.i dau totu1. O$%A! /ar nu si*t nevoia. Ma*a. &'R"! -a da. 5n a1coo1. -ea tu pri*a.. O$%A! Nici tu nu e+ti a1tceva dec2t un *ic trup de b(rbat. c2nd r26i a+a. Nu *ai r2de a+a. Eu pot s().&'R"! M( ai pe *ine.. &urt. Ca s( face* schi*b de creiere.. O$%A! "u nu e+ti bo1nav. "A"#$! Spune +i tu ceva.. E+ti bo1nav(.. :"ata. :Ea bea.

(+tia nu *ai spun ni*ic pe 6iua de a6i. +i se uitau. "A"#$! S)a 3nt2*p1at ceva8 E ca6u1 s( ne face* gri0i8 MAMA! Au a0uns acas( 3*preun( +i pe ur*( au urcat 3n ca*ere1e 1or. >)a* 1(sat. "A"#$! E+ti bo1nav8 MAMA! Nici O1ga nu *ai spune ni*ic. Poate. +i +edeau a*2ndoi pe covor. "A"#$! Sunte.i bo1navi8 S)a)nt2*p1at ceva8 MAMA! Nu te *ai osteni degeaba. . MAMA! /a.at. 7i c2nd i)a* strigat.e1eg abso1ut ni*ic c2nd e vorba de e1. nici un r(spuns. Fiecare 3n a1t 1oc. "A"#$! Fru*oas( *as(. eu una a* renun. M)a* dus sus +i a* intrat *ai 3nt2i 1a e1 3n ca*er(.MAMA! Nu *ai 3n. Nu spune ni*ic c2t e 6iua de 1ung(. "A"#$! Poate)s bo1navi. "A"#$! 7i8 MAMA! 7i ni*ic.

. &'R"! $ini+te+te)te. /()*i dru*u1.:O1ga strig( 3n so*n. A* eu gri0(. poate c( erai de0a *ort. &'R"! O1ga. &'R"! Nu)*i *ai povesti vise1e ta1e sc2rboase. "e)a* visat. aproape de tot de fa. :O ia)n bra. &'R"! Cu* *iros8 O$%A! $a fe1 ca *ine.a *ea. /or*i acu*. cu a1ifie pe ea. O$%A! Cu* *ai *iro+i.e.a ta. .. O$%A! Mai bine nu. S( ver+i nu a1ta. doar te uitai cu ochii (ia ai t(i +i nu spuneai ni*ic. Ce ai8 O$%A! S( nu *)atingi. A* v(6ut fa. :P12nge. &'R"! Ce s)a)nt2*p1at8 Ai visat8 O$%A! /a.

:"(cere. .&'R"! Nu fii t2*pit(. &'R"! Ce vrei8 O$%A! Ni*ic. Se uit( unu1 1a a1tu1 prin 3ntuneric. O$%A! Nu sunt t2*pit(. O$%A! &urt. &'R"! Acu* dor*i.. &'R"! Eu *( cu1c pe covor.. O$%A! /a. Mi)e fric(. :Se 3ntinde pe 0os.

9reau s( stau de vorb( cu tine. PA'$! Nu spune asta a+a 3n direc. "A"#$! $as( asta. ini*a i)ai 6drobit)o. 1a *2ndre. 51 1(sa. din cau6( c)ai p1ecat. O$%A! Cu curva aia *ic( +i c(c(cioas(. de c2t de ciudat( poate s( se fac( O1ga.i se suie s2nge1e 1a cap. +i pe ur*( v( *ira. e distrus( de tot. tu i)ai 6drobit ei ini*a. MAMA! Ce)ai putut s( faci din ea. sub cheie +i 1ac(t. O$%A! Ce *ai cau. a+a s( +tii. cu pubertatea aia nor*a1( a 1ui cu tot. O$%A! Eu n)a* spus)o 3nc(! curv( *ic( +i c(c(cioas(. PA'$! $ocu1 1ui e 1a ba1a*uc. pe care o spui c2nd . dar tu.PA'$! 9reau s( vorbesc cu O1ga. fiindc( e nebun de 1egat. #1a)i bo1nav.i a+a s( u*b1e 1iber. 1a ba1a*uc.i aici8 PA'$! S( vorbi*.ea aia de fiu a1 vostru. MAMA! $a e1 nu)i dec2t pubertatea cea *ai nor*a1( din 1u*e.i p2n( v( ies ochii din cap. PA'$! Asta)i doar doar a+a. "A"#$! Asta vre* +i noi.ia *ea. dup( p(rerea *ea. *ai bine uite)te 1a &urt. o vorb(. .

Nu)*i r(spunde dac( n)ai chef. Asta trece. dar 1abagiu (1a *icu – O$%A! Aha. #+tia chiar nu *ai *(n2nc( ni*ic8 . "oate c2te 1e)ai spus acu* po. ci fiindc( un a1 trei1ea s)a b(gat aici. a f(cut)o inten.ionat. a+a c( de)aia – O$%A! 7i nu *ai sunt pervers(8 PA'$! Asta trece. *)a* prins eu. fiindc( voia s( ne despart(. acu*. ce 6ici8 :"(cere. eu unu1 3*i dau toat( si1in. toat( 1u*ea spune asta. (sta)i r(spunsu1 pe care . fiindc( nu)i o treab()ntre noi. 5.i 3nchipui tu treaba asta8 PA'$! O1ga.i 1as ti*p. eu n)a* *ai spus niciodat( a+a ceva. 'n ti*p a+a e+ti pervers( 1a)nceput. Eu 6ic s( *ai face* o 3ncercare.a.. Eu a* venit s()*i cer scu6e. "A"#$! >ar n)au venit.PA'$! P(i tu e+ti fe*eie.i)1 d( curva *ic( +i c(c(cioas(. O$%A! N)a* nevoie. A* vrut s( spun c( totu+i nu)i vina *ea. Noi doi ne potrivi*. a+a invidios cu* e. noi doi. &urt a1 t(u. PA'$! 7i 3n genera1. +i de)aia vreau eu s( spun. C( (1a *)a 3nfuriat 3n ha1u1 (sta. "oc*ai de)aia a* *ai venit o dat( aici. O$%A! Cu* *ai poate s( fie ceva aici8 Cu* 3.i s( 1e str2ngi cu *(tura 1a un 1oc +i s( te caci pe e1e. O$%A! Aha. +i pe ur*( totu1 o s( fie a+a cu* trebuie. PA'$! $as( c( un pic tot e e1 un 1abagiu *ic.

:Ma*a r2de scurt. "A"#$! Ani*a1e 3*p(iate.i. Chiar adineaori ai r2s. "A"#$! 5n cur2nd or s)a0ung( ca ni+te ani*a1e. "A"#$! /ar nou( ne p1ace de noi.. dec2t s( *(n2nce cu noi. . :Ma*a nu spune ni*ic. s( *i se fi 3nt2*p1at *ie una ca asta. Ori+ic2t.MAMA! $e pun *2ncarea pe scar(. "A"#$! "e duci cu *2ncarea dup( ei. #+tia sunt 3*p(ia. MAMA! Ori+ic2t.. ce 1e duci tu aco1o8 MAMA! A+ea6( farfurii1e goa1e 12ng( scar(. 3nc( *ai *2nc(* 3*preun(. /ar poate c( o arunc()n c1oset.in chiar dec2t ne p1(ce* noi singuri pe noi. #+tia ne p1ac pe noi *ai pu. MAMA! Nu*ai c( *i)ar p1(cea s( +tiu ce fe1 de ani*a1e sunt ei. Ar prefera s( *oar( de foa*e. M(car *(n2nc(. aco1o sus. MAMA! #+tia nu ne p1ac.

&'R"! Atunci nu)*i spune. M( ho1be6 1a *ine. -(rbia *ea de 0os.i. O$%A! Nu vrei s( +tii de ce sunt cu tine acu* +i de ce nu *ai sunt cu cei1a1. C2teodat( 3*i fac cu *2na +i *( uit 3n privirea aia str(in(. 5n orice ca6 o biseric( e +i ea potrivit(. dar nu *( v(d dec2t pe buc(. de unde po. C2teodat( *( recunosc 3n *i01ocu1 intersec.i s( +tii8 &'R"! Nu vreau de1oc s( +tiu. fiindc( nu pot s( *( v(d 3ntreag(. /ar tu vrei s)o spui a+a c( d()i dru*u1.a og1in6ii +i)*i vine s()*i s*u1g fa. Sau un super*aga6in. care *( fi4ea6( 3nsp(i*2ntat(.in 3n dub1u e4e*p1ar 3n ora+u1 (sta. dac( o faci cu* trebuie. o fe*eie care arat( e4act ca *ine. 1ocu1 din cap de unde)*i cre+te coada. E4ist ce1 pu. O$%A! Nu +tiu unde s( *( duc. cu ochi tu1buri. -ubuie ca 1u*ea. Ar(t 1a fe1 ca to. Cineva. p2n( c2nd aproape c( *( sufoc.&'R"! O +coa1( e un 1oc bun. O$%A! Nici nu vreau s(). . 3n spate. /ifici1 – dar *ai bun – e un b1oc de parcare. +i oricu* +tiu.iei.i oa*enii.a. O$%A! Nu . M( r(sucesc +i *( str2*b +i)*i *ai iau o og1ind(.i8 &'R"! Nu.i)a* spus niciodat(. Ore 3ntregi stau 3n fa. Mi)e totuna. O$%A! 'nde te duci8 &'R"! P1ec.i spun.

O$%A! "e *ai 3ntorci8 &'R"! /a. +i)atunci o s( se)n*oaie ea. Acu* c( tot e aici. MAMA! "u singur e+ti de vin(. PA'$! 5n orice ca6.O$%A! Nu)*i spui unde te duci8 &'R"! Nu. tot ti*pu1.( bun( asupra ei. &'R"! Nu. Are s( treac(. e4ist( fa6e din astea. "A"#$! 9ino 3n continuare pe aici. "A"#$! N)ai voie s)o iei 3n tragic. +i acu* stai aici +i te v(ic(re+ti 3n fa. p2n( acu*. E doar o fa6(. pentru *ine nu e 1oc. . s( bat( c2*pii)n ase*enea ha1.a noastr(. 7i doar ai avut o inf1uen. "A"#$! $as( asta. tu ai adus)o 3n starea asta. PA'$! 7tiu +i eu. O$%A! >a)*( +i pe *ine. Fiindc( noi a* stat de vorb( cu un doctor. 3n fa6a asta.

cine sunte. &'R"! 9oi to. 3nchide urechi1e +i 1a fapte@ O$%A! 7tiu c( tu ai fost (1a. Ceea ce este 3n 3ntregi*e rahat. Nu e cu* g2ndi.i. "A"#$! Atunci cine8 :Ma*a ridic( din u*eri.(. nu *ai pute. nici o anten( s( nu *ai sco. Se consu*( un co*bustibi1.i doar 3n raport cu a1. ca o *edu6(.. c( crede. atunci po.i. /isp(re. a* obosit. oarb( +i 1ove+te.i s( v( vede. 9oi v( vede.PA'$! /e1oc nu se)n*oaie.i s( iei +i un to1o*ac 1a nevoie.i c( atunci v( a1ege.i 3n afar(. Abso1ut ni*ic nu *ai +tiu.ia. Asta generea6( c(1dur(. aco1o nu *ai arde ni*ic. +i c( atunci chiar e4ista. 7i chiar a+a de to1o*ac nu e e1. o*u1 tr(ie+te. de1oc nu se) n*oaie. v( spun eu.i s( deosebi.i c( a+a trebuie s( stea 1ucruri1e. "rebuie s( te e1ibere6i din 1eg(tur( +i s( devii de sine st(t(tor. a1tfe1 nu v( vede. C2t( vre*e *ai arde 3nc(.i voi. /in contr(. 5nchide gura. p2n( c2nd a. c2t ti*p st( aco1o sus cu &urt (sta. e o chestie bio1ogic(. MAMA! #sta)i un to1o*ac. doar ar*e. MAMA! 7tiu +i eu. 'n *ort e rece.i.i.(. Asta e gre+ea1(.i +i crede. O*u1 este un instru*ent.i abso1ut ni*ic.ii. >ar 3n ti*p. totu1 se face tare.i o i*agine gre+it( despre via.i pe (+tia doi. un b(rbat ca (sta e a1tceva dec2t un frate care nu *ai iese din pubertate. "A"#$! 7i ce dac()i to1o*ac. +i e1 se pune)n *i+care. foc. +i anu*e ca betonu1 de tare. 9( sub.i cu ceva din voi 3n+iv(. (sta)i principiu1.i disp(rut. +i cine se apropie este ars. /ac( vrei s( reu+e+ti 3n vreun fe1 s()i despar. C(1dur(.i og1indi.i. MAMA! #sta nu reu+e+te s()i despart(. asta se vede de 1a distan.i 3n cei1a1.i ave. 9oi vre. afar( cu g2nduri1e str(ine +i totu1 3nchis etan+.i voi +i cine sunt cei1a1. f(r( furie. &'R"! Ce a* fost eu8 .

&'R"! Nu po. Asta e atunci c2nd ai *ai dat foc 1a ceva. O$%A! -a da. .i trebuie. "u ai fost (1a. data viitoare. 5n pivni.i. &'R"! /eci e un 0oc. e+ti beat. 7i pe ur*( pie1ea ta *iroase a ben6in(. *)a* uitat 1a tot. Sunt abso1ut sigur(. poate. ca s( renun.( ai tot ce). &'R"! /e ce8 O$%A! 7i *aga6ia aia acu* dou( s(pt(*2ni tot a+a. cu* stai 3ntins 12ng( *ine toat( noaptea +i nu dor*i. sau direct 1a po1i. 3n toat( 1ini+tea. 3n noaptea aia c2nd ai dat foc 1a biseric(.i8 O$%A! S( *( iei cu tine. Acu* ce faci8 O$%A! $e spun 1a p(rin.i s( dovede+ti ni*ic. O$%A! -a da.ie.O$%A! C( a ars biserica. Observ asta. Ce trebuie s( fac. &'R"! 7tiu c( n)ai s( faci asta. MAMA! /u)te)acas(. &'R"! Ei +i.

PA'$! Mai spune o dat(.. PA'$! N)a* nevoie de ap(. *2ine are s( se si*t( iar(+i bine. "A"#$! ?i)a* adus apa. 5. taic()*eu a 1uat pu+ca din cui. "A"#$! 5ncet.ine). Ce 6ici de asta. -eat. E+ti beat. PA'$! Sa1ut. Mai a* *u1t p2n( s( fiu beat. &urt.i)v( voi doi sus acu*a. &'R"! Asta nu)i sora ta.PA'$! Nu se poate.i aduc un pahar cu ap(.i ni*ic de futut prin cas(8 MAMA! :Spre &urt +i O1ga. . surioar(. nu e ca6u1 s( faci ochii (+tia. "A"#$! $as()1 s( intre. 9reau s( fut. >a duce.ivan ordinar. 7i . &'R"! E+ti un be. PA'$! A+a o cas( *are +i ni*ic de futut. c(c(cios *ic ce e+ti. Nu ave. "u te)ai futut vreodat(8 O$%A! /a.i gura. "u nu *( cuno+ti de1oc. Pau1 e beat. O1ga.

Pe)(sta ar trebui s()1 bate. PA'$! Pe canapea. $a O1ga.2+ne+te s2nge1e..i a+a 1a *ine8 C(c(cio+i1or. PA'$! M( cac pe apa ta. Po. A* s( dor* sus.MAMA! $ini+te. &'R"! Nu *ai dor*i aco1o.i aduce* +i)o g(1eat( 1a)ndea*n(.i s( r(*2i 1ini+tit aici peste noapte.i 6drobesc capu1 de perete. PA'$! A+a de *ic +i de c(c(cios. Fir)ar s( fie. ... Mai spune o dat(.in( ap( +i pe ur*( cu1c()te.. &'R"! E+ti un be.i s( dor*i pe canapea. :-ea.ivan ordinar. PA'$! :$ui &urt. /a8 "A"#$! Po. :Pau1 r2de. A* s(). Ce v( uita. "A"#$! -ea pu. MAMA! 5.i o dat( 1a cur p2n()i . :9o*it(. PA'$! Eu nu bor(sc.

PA'$! Ah. "A"#$! Acu* nu *ai sta. PA'$! Ah. PA'$! Ah. Covoru1.. "A"#$! Ceva de cur(.i. "A"#$! Pofti*. 5*i pare r(u.i curat aici. :Pau1 vo*it(.e1e. Aco1o n)are dec2t s()+i borasc( +i *a.at. . de treaba cu covoru1.. A+a ne trebuie. dac( vrei s( vo*i. O$%A! Mai vine)o repri6(. &'R"! Eu nu pun *2na pe (sta.O$%A! Acu* devine sc2rbos. MAMA! /u)te 1a Cc. &'R"! 7i nu)i nici o g(1eat( aici. /u)1 1a Cc.i a+a ca pro+tii@ %(1eata@ C2rpa de +ters@ Face.

+i ei p1eac( din cas(.at. doi. 9ino. &'R"! So*n u+or. O$%A! S( *erge* 1a cu1care. "A"#$! Atunci ave* tot ti*pu1 din 1u*e s( ne t2*pi* 3n 1ini+te +i s( ne bo+orogi*. c(c(ciosu1e. "A"#$! 7i pe ur*(8 MAMA! /espre a1tceva nu *ai ave* de vorbit8 .. MAMA! 5nc( de pe acu* sunte* prea b(tr2ni pentru agita. "A"#$! 5h2*. 7i toat( tevatura cu (+tia doi s)a sf2r+it.ia asta cu copiii. MAMA! Atunci ave* din nou ti*p pentru noi.:Ma*a vine cu ustensi1e1e de cur(. atunci sunte* din nou doar noi doi. MAMA! Mai ave* un an. PA'$! Ah. $a un *o*ent dat vine vre*ea s( se ter*ine cu toate astea.

ai b(gat de sea*(8 9orbi* *ai *u1t ca)nainte. E4ist( for. a+a c( va1ea.e opuse. PA'$! A1tfe1 ce8 A1tfe1 31 aduci pe frate1e t(u *ai *are8 R(*2n aici. se nu*esc ar*onie +i pace.i.i tot ca1aba12cu1 +i car()te.i s( te caci pe invita.ii. 3n vre*e ce ace1ea.. Ace1ea care contribuie 1a na+terea 1ucruri1or. s( ave* ceva de f(cut.a 1ui Pau1. care duc 1a incendiu1 *ondia1. noi ne)n. /ar de c2nd au 1uat)o ra6na (+tia doi. p(rin. 5*pachetea6(). Fac toat( *ai*u. Noi nu te vre* aici. 7i cu* a* ie+it noi din ca*er(. &'R"! :Citea6(. cu* 3ncep s( u*b1e drep. e1e se nu*esc tensiune +i 1upt(.ii t(i *)au invitat. ca doi copii cu adev(rat buni. +i nu*ai pentru ca noi doi. . PA'$! Ce vre. :O1ga +i &urt stau 3n 3ntuneric 3n fa. ca s( 0oace +i e1.e1ege* *ai bine. MAMA! "e po*ene+ti c( nu*ai pentru noi fac ei asta. 3+i fac treaba 1or +i sunt ni+te oa*eni nor*a1i. b(tr2nii. PA'$! Nu. "A"#$! C2teodat( *( 3ntreb dac( ei aud ce vorbi*. 31 *ai invit( +i pe prietenu1 1or Pau1. Car()te. Ne fac nou( o bucurie.(rea1a +i tot teatru1 (sta pentru noi.i de 1a *ine8 O$%A! ?i)o spune* o dat( cu fru*osu1."A"#$! -a da. O$%A! Po. transfor*( casa 3n ba1a*uc. fac pe t2*pi. Se sacrific( pentru noi..ia asta.

i s( stai de vorb(. dar =ans are un *ai bun si*. a1 *ingii.(. Pau1. MAMA! /a8 "A"#$! Nu pot s()i fac fa. PA'$! M( duc s( fac un du+.ii. /ac( *2ine *ai e+ti aici. MAMA! Asta a fost 3ntotdeauna a+a. tat(1 +i Pau1 beau. b(rba.( bun(. nu)i de vin( v2rsta. :Se duce. S( +tii c( 0oac( bine. #sta)i un b(rbat adev(rat. ei au vorbit.. .O$%A! ?i)a* spus)o o dat( cu fru*osu1. :Pau1 e)n pie1ea goa1( +i are un sac p1in de cenu+(. PA'$! E drept c( eu sunt *ai iute. "A"#$! Nici *(car nu *( *ai g2ndea* 1a ei acu*.. Asta 3nsea*n( c( are o inf1uen.. MAMA! 7i e un se*n bun. C2nd Pau1 a vo*itat. :Ma*a aduce dou( pahare. cu oase1e *e1e b(tr2ne. "A"#$! Pau1 e un o* cu care po. trece* 1a fapte. voi doi. "A"#$! Ne aduci ceva de b(ut8 "e rog. MAMA! Ei.

MAMA! Pune ceva pe tine.i gura. PA'$! Pofti*. Ce s)a)nt2*p1at aici8 'n b(rbat 3n pie1ea goa1( st( 3n fa. PA'$! Pofti*. "A"#$! Asta)i tot. Avortoni1or@ Nu *( face.i. Astea sunt haine1e *e1e. "eroare 3n propria *ea cas(. #sta)i rucsacu1 *eu.i 3n ospiciu.a *ea +i 6ice c( copiii *ei trebuie interna.i voi pe *ine s()*i ies din *in. >)au ars 1ucruri1e. asta e. "A"#$! ?ine). asta)i tot. Sunt nebuni de 1egat. Ce)nsea*n( asta8 MAMA! $ini+te+te)te. Nu a* de g2nd s( *( 1as provocat de voi. "A"#$! Acu* ce s)a *ai 3nt2*p1at8 PA'$! Au 1uat)o ra6na. "oate arse. Ce fe1 de stare *ai e +i asta8 O stare de asediu. "A"#$! Asta)i tot8 PA'$! /a. cine crede asta. >*ediat. "rebuie du+i 1a ospiciu. A*2ndoi. (1a s)a ars@ .PA'$! Pofti*. "A"#$! Ce pofti*8 Mai 3nt2i pune ceva pe tine.

MAMA! P(i. Noaptea. +i eu deschid ochii *ari. atunci c2nd stic1e1e se i6besc. +i eu +tiu c( trebuie s( deschid gea*uri1e. +i eu trebuie de0a s( iau stic1a ur*(toare. 6ice e1. Po. Eu trag iar(+i aer 3n piept. &urt *ai . 6ice e1. +i nu +tiu. Pe *ese sunt 3ntinse stofe.ii de stof(. dar *( 1as pe vine chiar 3n 1ocu1 3n care sunt.i sunt suporturi 3na1te. a1ea se uit( 1a *ine ciudat.ii. +i eu *( uit cu* sar sc2ntei1e +i cu* p1esne+te. dar &urt a aruncat de0a stic1a ur*(toare.i. dar nu)s dec2t cioburi1e care cad 3n 0os. Peste tot stau *a+ini de cusut cu 1ucruri pe 0u*(tate cusute. Eu *( uit 1a e1 dintr)o parte. E1 *i)a 1uat din nou *2na +i ne) a* dus acas(. &urt o ia pe pri*a.a pe obra6u1 *eu +i 3n p(r. pe covor. +i n)a* *ai spus un cuv2nt toat( seara.a noastr( e o sa1( cu *u1te 1ocuri pentru cusut.i s( te pi+i aici undeva. +i)a+a 3n dou( ore nu *ai r(*2ne ni*ic din tot ce)i aici. St(* 3n 1oc. dar capu1 *i)e 1i*pede +i u+or.ine bricheta 1a ba1otu1 care at2rn( de pe *as( 3n 0os +i i*ediat e 1u*in(. atunci e1 3*i ia capu1 3ntre *2ini1e 1ui +i se uit( 3nfrico+(tor 3n ochii *ei +i *( *u+c( de gur( +i peste tot pe pie1e +i eu *ai chicotesc o dat( 3ncet +i *( g2ndesc.( +i scutur din cap +i)1 arunc de perete. aia se sparge peste o *as(. pe care sunt a+e6a.inut tot ti*pu1 3n *ine +i strig 3n ur*a stic1ei care se 6drobe+te 3ntr)o *a+in( de cusut. 7i afar( a trebuit s( fac. orice 6go*ot devine enor* de *are.i)ai ie+it din *in. +i 12ng( unii pere. *ai arunc o stic1( +i r2d +i si*t ar+i. acu* sunt aici. eu stau +i *( uit. Pe ur*( sunte* a*2ndoi 3ntr)o u+(. fiindc( sunt a+a de agitat(. pe o *a+in( de)asta de cusut. &urt a intrat de0a 3n cas( prin gea*u1 spart. +i piatra 6boar( spre o c1(dire de c(r(*id(.a 1ui &urt. 3n spate1e nostru trosne+te de0a. Acu* 3ncepe. +i eu tot *ai stau pe 1oc 3ncre*enit(. +i pute. de1oc gr(bi.ine 3nc( *2na *ea 3ntr)a 1ui +i e foarte serios. +i)n fa. 3n sf2r+it aici.i. +i 1una face dungi a1be pe podea. +i &urt arunc(. +i un v2nt fierbine 3*i trece peste ochi.ine bricheta 12ng( c2rp(.i ba1o. Nu +tiu cu a* ie+it din c1(dire. cu f1ori +i cu ani*a1e. $e *iroase +i 1e 3ndeas( c2rpe 3n g2t. +i. poate c( *i)e +i frig. focu1 strope+te ba1o. +i acu* 3+i d( dru*u1 aeru1 pe care 1)a* . aud c( 3nc( *ai strig. at2t de *ari. ochii se obi+nuiesc cu 3ntunericu1. 3*i vine s( chicotesc 3ntr)una. +i ani*a1e1e se r(sucesc +i dispar. +i nu *ai vreau s( p1ec. cu* respir( agitat +i e concentrat. O$%A! /ac( cuno+ti c1(direa. tre*ur toat(. Pri*a *ea cas( nu o cuno+tea* nici unu1. +i focu1 se)ntinde bubuind. &urt ridic( o piatr(. fiindc( 6go*otu1 sf2+ie noaptea toat(. pe)aco1o trebuie s( intr(* acu*. Acu* stic1e1e stau 3n+irate 1a r2nd pe podea. ca un *eseria+ care repar( un instru*ent co*p1icat. >*ediat se face 1u*in( +i ca1d. Afar( *)a* a+e6at undeva 3n iarb( +i a* v(6ut cu* se 1u*inea6( 3n spate1e gea*uri1or. +i norii de foc ur1( 3n sus. c()*i dau 1acri*i1e +i)*i curg pe obra0i 3n 0os. o 3ntoarce de c2teva ori scurt cu fundu)n sus +i . Mie *i se pare c( a d(r2*at 3ntreaga c1(dire. 6ice e1. *erge repede de tot. cu* se ho1bea6( e1e a+a ru1ate +i singure de pe ba1oturi1e 1or de stof( 3n 3ntuneric. dac( nu cu*va se *i+c( ceva. E1 3*i 3ntinde obiectu1 +i acu* 31 a* 3n *2n( +i fu*u1 3n fa. E1 ia stic1e1e din saco+( +i de+urubea6( capace1e. &urt *( trage 3n cas( peste 6idu1 de c(r(*id( +i 3n(untru nu)*i *ai d( de1oc dru*u1 1a *2n(. scaunu1 arde +i st( 3ntr)o ba1t( de f1(c(ri. E1 3+i . >ar 3*i vine s( chicotesc. e foarte u+or. de0a . tapetu1 arde. f(r( s( *ai v(d ceva. +i)n ti*pu)(sta *( uit 1a un *ode1 de stof(. +i eu v(d u*bre1e cu* dansea6( pe fa. .

:&urt se uit(. siste*atic... Po.i s( stai toat( vara 1a ea +i s)o a0u. .$a asta te pricepi! S( faci praf tot ce). PA'$! $a ba1a*uc trebuie s()1 duce. Ai s( pri*e+ti ca*era de 1a *ansard(. 3n ti*p ce tat(1 3ncearc( s()1 3*piedice. :/in c2teva *i+c(ri 1)a pus pe &urt 1a podea. :&urt continu( s( sparg( obiecte +i s( 1e)arunce prin cas(. Nu fo1ose+te 1a ni*ic. MAMA! Aha. Ce vrea s( fie asta8 :&urt 3ncepe s( distrug(. ai s()i scr2nte+ti toate a1ea. pe)aia o s)o ai nu*ai pentru tine.i face bine s( *unce+ti un pic.i prins +i voi acu*. MAMA! Nu)1 *ai chinui.i iese)n ca1e. chiar dac( faci praf tot)tot)tot.. Ai s( *ergi 1a *(tu+()ta..ie 3. 3i pune un genunchi pe +a1e +i)i r(suce+te un bra. $as( 1ucruri1e)n pace. 7i . MAMA! /a. "A"#$! R(*2i afar(. "A"#$! "er*in(. "er*in( cu prostii1e."A"#$! "u ai s( p1eci 1a Anna 1a . Mai bine spune ceva. 3nainte s( *ai spargi ceva. 3n sf2r+it8 "A"#$! Nu +tiu ce)nsea*n( asta. 1a spate. :&urt ia un pahar +i)1 sparge. Nu trebuie s( spui ni*ic.i. 9)a. Adu)1 3ncoace pe Pau1. &urt ur1( de durere. /ac( nu). E *ai bine dec2t s( stai pe)aici degeaba.. F(r( furie. (sta e pus pe spart.ar(. "otu1 e de0a aran0at pentru tine. PA'$! E nebun. #ia au nevoie de oa*eni tineri +i puternici.i. *ai bine spune ceva.i convine ceva.

PA'$! Cu* cre6i. /e ce faci asta8 Nici nu +tii c2t ne doare..i +i voi.PA'$! Mai 3nt2i trebuie s( v( distrug( toat( 1ocuin. p2n( c2nd v( prinde. :5ngenunchia6( 12ng( &urt.. Ridic()te.a. Acu* nu *ai face ni*ic. . PA'$! Eu 1)a* 1ini+tit.. "A"#$! /()i dru*u1. &urt r(*2ne pe 0os ne*i+cat. S)a 1ini+tit.i cu picioru1. =ai o dat(. :Se ridic(. :P12nge.i se spune. "A"#$! &urt. "rebuie s( str2ngi pe)aici.. Ridic()te. MAMA! Acu* ter*in(. Pau1 3i d( un +ut. MAMA! Nu a+a. Ar avea nevoie de asta *ai des. PA'$! Eu nu vreau s( v(d a+a ceva. 7i nu *ai face pe *ortu1. :&urt nu se urne+te. PA'$! F( ce . "A"#$! M( duc dup( *(tur(. &urt. 5n casa asta oa*enii nu sunt 1ovi. cu ochii 3nchi+i.

MAMA! &urt.in.ii t(i. dar *)a* g2ndit bine iar acu*a a* chiar un p1an. A* vrut s)o +terg de)aici.inut pe genunchi. toat( povestea asta cu aprinsu1. 9reau a+a de *u1t s( 3n. -un. St( *u1t ti*p a+a. Nu se poate s( fii at2t de dur.i. . "rebuie s().i.i)a* fost tare recunosc(toare. A* s( ne prind unu1 de a1tu1 3n nituri.i se t2r(sc g2ndacii pe *2n(.i s()*i e4p1ice. Cred c( ei s)ar fi bucurat dac( *)a+ fi dus 3n ap( sau dac( a+ fi r2s. &urt. doar e+ti copi1u1 *eu. Cu ti*pu1 se face foarte frig +i 3ntuneric.(. "otu1 e a1tfe1. Sunt abia 1a 3nceput. cred c( a* f(cut o febr( 3*potriva *uririi. "A"#$! Nici nu +tiu ce s( spun. c( nici o bo*b( n)are s( poat( s( ne *ai despart(. p2n( c2nd oftea6( pu. se ca. 'n strig(t de a0utor. aici. dar o dat( +i)o dat( vara a trecut +i vin eu acas(.O$%A! /rag( &urt. 5ntr)o bun( 6i totu1 se transfor*( 3n foc.ar(. N)a* v(6ut aproape ni*ic. "A"#$! Pe Pau1 de e4e*p1u 1)a* tri*is i*ediat 1a p1i*bare. ci *ai r(u. +i *2na ta abia dac( putea s()*i . M)au dus p2n( 1a un 1ac +i ei s)au udat 3n ap(. "rebuie s( te prote0(* de tine 3nsu. +i atunci eu a* s( 3n. a* +tiut i*ediat c( trebuie s( te 3ntorci acas(.i scriu despre asta. /ar trebuie totu+i s( vrei +i tu s( te) a0u. Eu *( retrag at2t c2t pot. c2nd tu nu e+ti aici. O1ga. P2n( 1a *a+in( aproape c) au trebuit s( *( duc( pe sus.e1eg. 7i pe O1ga 1a fe1. dar nu *erge prea bine. /e ce a fost nevoie de asta8 "e)a* .(r( pe scar( p2n( 1a *ansard( +i st( 3n fa. M(tu+a. A* s( a* gri0( s( nu ne *ai despart( ni*ic. Noi 3n orice ca6 ave* bun(voin. C2nd crede ea c( dor*.e1eg de ce faci asta. A1tfe1 ai s( te distrugi. MAMA! E bine c( e+ti din nou aici. A6i a* r(*as toat( 6iua 3n pat. M( 1ipesc tare de tot de *obi1e +i noaptea *( 3nghite sa1teaua.a patu1ui *eu +i se uit( cu* dor*. MAMA! Poate po. C2nd au intrat toate astea 3n tine8 Cine te)a adus p2n( aici8 Nu se poate s( fi fost noi aceia. Nu ar fi bine s)o +terg acu*. Nu este 1a fe1 de r(u ca acas(. M(car acu* spune)i +i tu ceva *a*ei ta1e.ie. Eu sunt trea6 +i aproape c( 3ncete6 s( respir. #ia de afar( fac tot fe1u1 de chestii.a u+ii. . &'R"! /rag( O1ga. asta e. . Eu sunt de partea ta.in( degetu1. N)a* putut s( v(d ni*ic de at2ta c1ipit. 1a p(rin. C2nd a* v(6ut asta. Nici nu +tiu dac( 1a o adic( chiar a+ fi avut picioare. Ce s( face* noi cu tine acu*8 Acu* trebuie s( te pred(* 1a po1i. /eci a+a e 1a . /au bu6na 3ntr)una. >eri au reu+it chiar s( *( t2rasc( p2n( 3n fa. C2nd dor*i 3n iarb(. +i eu vreau s( te)a0ut. pe ur*( coboar( scara 3napoi.

&'R"! Nu)i ni*ic. M2ine *erge* 1a po1i. Adu ciocanu1. MAMA! =ans8 =ans. &'R"! Nu)i ni*ic. asta nu se poate. . M(car acu* ai spus +i tu ceva.ie. MAMA! Atunci nu pun *2na pe tine. #ia or s( te)a0ute. Or s( te)nchid(.&'R"! Nu pune *2na pe *ine.( 3n ti*p ce dor*ea*. Nu +tiu cu* de s) au prins. Eu a* trecut de0a *ai departe. S)au dus 3n pivni. scoa1()te@ "A"#$! Ce *ai e8 MAMA! E cineva 3n ca*er(. Ai s( ve6i c( totu1 are s( fie bine. O$%A! M2ine a0ungi 1a po1i. "oat( 1u*ea vrea s( te a0ute. "A"#$! =*8 MAMA! E cineva aici.ie. O$%A! Nu a* putut s( fac ni*ic.

&'R"!?ine)1 bine.iune +i do*ne+te peste toate 1ucruri1e. MAMA! #+tia nu vor s( vorbeasc(. 9a avea 1oc o 0udecat( prin foc. "A"#$! S()*i iau ha1atu1 de baie pe *ine. Focu1 va veni 3ncoace +i va cuprinde +i va 0udeca totu1. Focu1 are ra. o s( se 0udece 1u*ea +i toate 1ucruri1e care sunt 3n ea. "A"#$! =*. 9reau s( stau 0os. PA'$! /espre incendieri a* au6it vorbindu)se +i s)a +i v(6ut +i chiar s)a si*.i s( vorbi. &'R"! :Citea6(.. Ce)i cu voi aici8 MAMA! 9oi era. Aprinde 1u*ina. Atunci *i)a* dat sea*a i*ediat. de 1a fu*. MAMA! Ca ni+te p(pu+i de cear(. :Aprinde 1u*ina.i8 "A"#$! 9re. MAMA! -a da.it *irosu1. Se uit( nu*ai. cu* st(tea* a+a cu sacu1 pentru gunoi p1in cu ."A"#$! Prostii.i8 E t2r6iu. "A"#$! S( *erge* 1a buc(t(rie..

tot &urt +i O1ga fuseser( +i aco1o. O$%A! Acu* ce face*8 &'R"! Ni*ic. A+a de tare 3i sc1ipeau +i)i tre*urau ochii 1ui O1ga. Mai *u1t 3*i p1ace s( vorbeasc(. O$%A! Atunci e ce1 *ai r(u! c2nd dor* cu to.i1or. ce1 *ai tare i)ar fi p1(cut s()*i strige 3n fa. ni*ic *ai *u1t. restu1 s)a)nt2*p1at de 1a sine. pac 3n dreapta. . nu nu*ai &urt. O$%A! E at2ta 1ini+te. case1e.(. C2nd se ceart( e bine. 5nchid ochii! pac 3n st2nga. Acu*. O$%A! E at2ta 1ini+te 3n cas(. O$%A! Ai ceva. 7i 1e)a* spus p(rin. 7i a* +tiut +i c( tot 3*preun( au dat foc +i 1a case. +i ei sunt 3n(untru. *i se face fric( s( dor*. se deschid u+i1e 1a du1ap. +i se uit( de aproape de tot. *iroase a ben6in( 1a voi sau ce. Eu a* +tiut c( +i ea a fost de fa. /ar de spus n)a* spus ni*ic. Atunci 3*i aud propriu1 *eu s2nge cu* 3*i fo+ne+te 3n cap. &'R"! Nu e a1tfe1 dec2t era 3nainte.ii. +i a1ea fuseser( 1ucruri1e *e1e.cenu+(. &'R"! Nu)*i p1ace s( vorbesc. unde e at2ta 1ini+te. 3n 3ntuneric. 3n dreapta +i)n st2nga 3n haine1e noastre. &'R"! "rebuie s( 3nduri asta.( c( ea fusese aia. Ei ar putea s( fie)n ca*er( atunci. atunci *i)a* dat sea*a. cu ochi a1bi. 5nchide* u+a.

Nu reu+e+ti s)o o*ori.. .ipete1e. Ea n)a *urit de tot. Nu po. trebuie s)o o*ori de tot. nici tu n)o s( *ai +tii ni*ic despre asta. O$%A! :9orbe+te 3n so*n. S( ter*ine o dat( cu . +i eu o +i uitase*. &'R"! Erau *or. /e *u1t nu *ai e4ista.(. c2nd se strecoar( 1a Cc. PA'$! A1o. &'R"! Nu deschide.. Nici asta nu *ai e acu*. /()i dru*u1. N)ai 1ovit)o ca 1u*ea. :Sun(.i s( te opre+ti acu*. &'R"! Nu a e4istat niciodat(. 5nc( *ai pa1pit(. Aproape nici o diferen. O$%A! 7i vorb(ria 1or. O$%A! #sta)i Pau1. O dat()ncet +i de dou( ori tare. Cur2nd.i 3nc( dinainte. Acu* r(*2n 3ntin+i +i se pre1ing 3n sa1te1e1e 1or. atunci c2nd 3ncearc( s( ne spun( ceva.O$%A! Ceva e totu+i a1tfe1. &'R"! Asta n)a e4istat niciodat(. noaptea. c2nd *(n2nc(.2itu1 gresiei. 5nc( *ai *i+c(. O$%A! Nu *ai e sc2r.

O$%A! Poate ne)a0ut(. PA'$! $)au 1uat pe &urt8 &'R"! Spune da. Aici nu *ai e ni*ic de sa1vat. &'R"! Ni*eni nu *ai poate s( ne a0ute. . O$%A! /a. PA'$! O1ga8 O$%A! /a. &'R"! "aci. O$%A! /ar poate c( eu a* nevoie de a0utor. PA'$! E+ti singur(8 &'R"! Spune da. &'R"! N)a* nevoie de nici un a0utor. O$%A! /a.

PA'$! M( 1a+i s( intru8

&'R"! Aici nu intr( ni*eni, Spune)i asta,

O$%A! 7tiu +i singur( ce vreau s()i spun,

PA'$! Ai spus ceva8

O$%A! Nu,

PA'$! Pot s( intru8

&'R"! /ac()1 1a+i 3n(untru, arunc totu1 3n aer aici,

O$%A! Nu,

PA'$! Cu *ine vorbe+ti8 Mai e cineva 3n(untru8

O$%A! Nu,

PA'$! Atunci ce)i8 Pot s( intru8

O$%A! Nu,

PA'$! Pot s( *ai trec o dat(, *ai t2r6iu8

O$%A! /a,

&'R"! Nu, /e ce ai spus da8

O$%A! Nu +tiu, Mi)e r(u, A p1ecat acu*8

&'R"! /a,

&'R"! C2nd un o* *oare, atunci e1 e *ort, Rece, >ar cei1a1.i +tiu c( ce1 *ai bun 1ucru e s()1 ia +i s()1 bage)ntr)un foc, unde arde, Cine nu *ai *(n2nc( singur, e *2ncat, cine nu *ai arde singur, e ars,

O$%A! &urt,

&'R"! /a,

O$%A! Mi)e foa*e,

&'R"! 'ite)te)n c(*ar(,

O$%A! Nu *ai e ni*ic aco1o,

&'R"! -ea ap(, Eu fac asta de ieri,

O$%A! Mu1t ti*p nu po.i s( faci asta, Pe ur*( te)neci,

&'R"! P(i nici nu *ai trebuie s( dure6e *u1t,

O$%A! Aici e un aer r(u, M( 3*bo1n(vesc de 1a e1,

&'R"! "rebuie s( supor.i asta, 7i eu trebuie s( te suport pe tine,

O$%A! /ar nu pentru *u1t, Pe ur*( o s( ne *2nc(* unu1 pe a1tu1,

&'R"! Ce caut( (sta aici8

O$%A! Eu i)a* dat dru*u1, Credea* c( dor*i,

PA'$! 'nde sunt p(rin.ii vo+tri8

&'R"! Au p1ecat,

O$%A! :Si*u1tan,; 5n dor*itor,

PA'$! /or* de0a8

O$%A! Nu,

&'R"! :Si*u1tan,; /a,

PA'$! Cine8 O$%A! >a)*( cu tine. &'R"! :Si*u1tan. "otu1 e 3nchis aici..i s( ar(ta. =ans8 'nde s)au dus8 O$%A! S)au dus. PA'$! :Strig(. O$%A! Scoate)*( de)aici.PA'$! Cu* a+a8 Pot s( vorbesc cu ei8 &'R"! Nu.. PA'$! /a. 7i ce *ai pute.i. Nu deschide. O$%A! Mi)e a+a de r(u. Ni*eni nu)i *ai tre6e+te acu*. /ar de ce8 Ce s)a)nt2*p1at8 &'R"! Acu* au pus *2na pe tine.i gea*u18 &'R"! Aici nu intr( ni*ic. . PA'$! Cu* po. nu *ai e ni*ic s(n(tos aici.

e1 duce *ai *u1te canistre cu ben6in( 3n fa. *aic() *ea *)a v(6ut cu* *( b(1(b(nesc 3ntr)o parte. *ai 3nt2i 1atera1.. trebuie s( fie iar(+i bine. tu ai fost o gre+ea1(. :Pau1 se 3ntoarce pa1id din dor*itor.( cu* strigau.&'R"! Acu* au pus *2na pe tine. S( nu *ai depin6i de ni*ic..ine). i)a* au6it de 1a distan.. totu1 etan+ +i str2ns 3*pachetat.ii t(i acu*. pe *ine *)a)nchis 3n ca*era *ea.i de)aici +i totu1 are s( fie iar(+i bine. :O ia +i p1eac(. voi doi sunte.ie.i o dat(. E1 i)a p2ndit cu ciocanu1 3n *2na +i i)a o*or2t pe)a*2ndoi. PA'$! 9ino. voi. PA'$! 9reau s( vorbesc cu p(rin..ia aia a voastr(. Che*a.i o dat( po1i. s( te e4tragi din toate 1eg(turi1e +i s( 3nchi6i totu1 etan+.inut ostatic(. i*ediat. O$%A! E1 i)a o*or2t. trebuie s( *( sco. a* 1ovit 3ntr)una cu pu*nii 3n u+( +i a* strigat. N)a* putut s()1 3*piedic. O$%A! &urt. na+terea *ea! 5ntre picioare1e ei. &'R"! /u)te)n dor*itor +i tre6e+te)i. /ac( e+ti prea s1ab(. :Strig(.i f1eanca. &'R"! ?ine). A fost o gre+ea1(. sunt foarte foarte bo1nav(. /eci. &'R"! P1eca. pe ur*( cu nasu1 3ndreptat . pe ur*( a venit e1 +i *)a b(tut. :5n continuare. *)a . n)a* *ai *2ncat ni*ic de c2teva 6i1e. Fiindc( nu voia 1a po1i.i f1eanca +i car()te cu (1a. Eu *( descurc +i singur. PA'$! Asta a* s( +i fac acu*. atunci .i du+i. n)a* putut s( fac ni*ic.( +i strope+te scena cu e1e. O1ga.

$a patru6eci +i trei s)a oprit. -rusc. :A turnat ben6in( pe sine 3nsu+i. Acu* nu *ai vine ni*ic. Ea a +tiut c( durea6( patru6eci +i trei de secunde. Asta fost na+terea *ea. de)aia a nu*(rat. 3nspre ea. a g2ndit ea. O und( de +oc a aruncat)o 3n sus. +i s)a) ndoit 3n partea de sus. +i *a*a *ea a v(6ut o uria+( *as( de aer 3n for*( de cerc.. Pretutindeni au i6bucnit incendii. apoi 1a scurt ti*p dup( asta +i un a1 doi1ea +oc puternic. de 0os. *a*a *ea. ca +i c2nd s)ar fi desprins ine1u1 de 1a o p1anet(. ca +i c2nd s)ar fi 1ovit de un tavan. p(strea6(). ro+ie ca focu1 1a *i01oc.spre .i ca1*u1. care se repede *ai 3nt2i 3n sus +i apoi dispare)ntr)o parte. 5n c1ipa aia era deodat( aco1o o 1u*in( care g1isa.inut abso1ut tot. SFERF>" . A* re. +i atunci a fost tras( cu putere 3n sus. a devenit cu patru tone *ai u+oar(. s)a g2ndit ea. +i (sta venea acu*. prea *u1te. acu* ia un b(. de chibrit din cutie +i)1 aprinde. O bo*b( nee4p1odat(.e1u1 *eu. O co1oan( de fu* s)a ridicat repede. nici nu *ai reu+ea s( 1e nu*ere. unda de +oc ref1ectat(.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful