You are on page 1of 2

Cztery demony

Maczig Labdron Maczig Labdron była, obok Jeszie Tsogjal, najsłynniejszą kobietą w Tybecie praktykującą Diamentową Drogę, ją samą zresztą uwa ano za inkarnację Jeszie Tsogjal! "d Maczig Labdron poc#odzi praktyka $czod$, odcina ona przywiązanie do materialnyc# %orm a tym samym wiarę w prawdziwą egzystencję $ja$! Słuchaj, mój synu, nauczę cię natury demonów. To, co nazywamy demonem, jest czymś czarnym i ogromnym. Ktokolwiek widzi go, czuje wielkie rzera!enie i trzęsie się od stó do głów. "le lak na rawdę demony w ogóle nie istniej#$ %rawda na ich temat jest nastę uj#ca& wszystko, co tylko rzeszkadza w osi#gnięciu wyzwolenia, jest demonem. 'awet ukochani i czuli krewni mog# sta( się demonem, jeśli stanowi# rzeszkodę w raktyce. )ecz największym demonem z nich wszystkich jest wiara w ego jako trwał# i niezale!n# zasadę. *eśli nie zniszczysz tego lgnięcia do ego, demony +ęd# miota( to+# w górę i w dół. ,usisz więc m#drze i ilnie raktykowa(. -niszcz tego demona wiary w ego$ .stniej# tak!e trzy inne rodzaje demonów, które owstaj# w owi#zaniu z tym lgnięciem do ego, tak więc ł#cznie mamy cztery rodzaje demonów, które nale!y zniszczy(. ,o!emy je nazwa( uchwytnymi demonami, nieuchwytnymi demonami, demonami hedonistycznych rzyjemności oraz demonami odmiotowości. *ednak wszystkie one s# zwi#zane z wiar# w ego. 'aj ierw we/my od uwagę tak zwane uchwytne demony. 0ko widzi kształt i kolor Czujemy oci#g do +arwnych kształtów, które uwa!amy za rzyjemne, a te które uznajemy za sz etne, odstręczaj# nas. Ta sama rzecz ma miejsce wtedy, kiedy ucho słyszy, nos w#cha, język smakuje, a ciało doświadcza namacalnych wra!e1. %rzyjemne o+iekty zmysłowe rzyci#gaj#, a nie rzyjemne od ychaj#. *ednak zawsze wtedy, gdy zostajesz schwytany rzez ragnienie awersji, mówię ci& to s# demony$ Te o+iekty, które wz+udzaj# uczucia miłości i nienawiści, tak jak+y +yły rzeczywiste, ta cała o+sesyjna ostawa wo+ec erce cji zmysłowej, s# to warunki, które owoduj# smutek i cier ienie czuj#cych istot. 2i#!# wszystkie istoty z 3rustruj#cym rze ływem nieustannego stawania się. 4latego s# zwane demonami. " oniewa! na te demony składa się wiara w to, !e rzyjemne i nie rzyjemne o+iekty zmysłowe s# czymś konkretnym i rzeczywistym, dlatego zwie się je uchwytnymi. ,ój synu, oniewa! wszystkie takie rzywi#zania i o+sesje, czy s# one do+re czy złe, s# demonami, zniszcz je. %onadto, moje dziecko, we/ od uwagę to, !e chocia! kolory i kształty s# o+ecne, nic s# niczym rzeczywistym. Chocia! s# o+ecne, ta struktura nie ma !adnej trwałej istoty. ,usisz zrozumie( to, !e !adna akce tacja czy negacja jakiejkolwiek 3ormy nie jest rzeczywista$ %rawda, nie mo!esz owstrzyma( ojawiania się 3orm, ale nie musisz kurczowo trzyma( się tego, co się jawi. 5suwaj#c namiętny stosunek do zwykłych zjawisk, uwalniasz się od rzeszkód, które ochodz# z kształtów i kolorów. To samo stosuje się do d/więków, smaków, za achów i wra!e1 cielesnych. ,am nadzieję, !e teraz we właściwy s osó+ rozumiesz, jak uchwytne rzeczy mog# +y( demonami i w jaki s osó+ mo!na się od nich uwolni(. %oniewa! jesteś dzieckiem tej linii, słuchaj do+rze, oniewa! o iszę teraz nieuchwytne demony i s osó+ ich działania. -wró( na to uwagę i zachowaj na stale w umyśle. 'azywamy je nieuchwytnymi demonami, oniewa! nie ojawiaj# się w s osó+ konkretny jako o+iekty zmysłów. S# raczej najrozmaitszymi, rzyjemnymi +#d/ nie rzyjemnymi doświadczeniami, które owstaj# w samym umyśle. 4oświadczenia, które +udz# nasze rzera!enie lu+ niezadowolenie, nazywamy demonami, a czyste doświadczenia wesołości i o+udliwości nazywamy +ogami. *eśli w latasz swój umysł w któreś z. nich, stanie się emocjonalnie niesta+ilny. Chocia! emocje nie istniej# jako coś uchwytnego i nie mani3estuj# !adnej su+stancji jak rzeczywiste, konkretne o+iekty, to wci#! maj# określon# zdolnoś( szkodzenia ci, kiedy +iegasz tu i tam, ró+uj#c się do nich dostosowa(. 4latego s# zwane demonami. *ak długo nie maj# trwałej natury i nic s# o+ecne jako coś uchwytnego, s# zwane nieuchwytnymi demonami. 2 rzeczywistości, od samego ocz#tku ani do+ro, które nazywamy +ogami, ani zło, które nazywani dia+łami, ani nawet sam umyśl, który ma o+sesję na unkcie ozytywnych lu+ negatywnych właściwości, nigdy na rawdę nie istniał. 'ie ma w so+ie nawet tyle rzeczywistości, co czu+ek włosa$ S# one niczym, nic maj# !adnej odstawy. 'ic nale!y jednak tłumi( tych emocjonalnych o+sesji, takich jak sentymentalizm it . 6ez względu na to, jakie owstaj# doświadczenia, ozytywne czy negatywne, nie ró+uj na silę wyrzuca( ich ze swojej świadomości, ani anga!owa( się w nie, tworz#c na ich temat wyo+ra!enia, +y otem w aś( we własne konce cje. 6ez względu na to, jakie myśli czy ws omnienia owstan# w twoim umyśle, o rostu ozwól im +y(. Cała aktywnoś( umysłu jest o rostu lśni#c# jasności# wielkiego o+szaru umysłu. Ten umysł jest jak wielki ocean, który nigdy się nie zmienia, chocia! 3ale marszcz# jego owierzchnię. " zatem, +ez względu na to, jakie rzyjemne czy nie rzyjemne rzeczy się ojawi#, nie ró+uj ich o+udza( o rzez ci#głe rozmyślanie nad nimi. *eśli o rostu ozostawisz je w s okoju, nieuchwytne demony znikn# same z sie+ie. Teraz, mój synu, rześled/my zachowanie demonów hedonistycznej rzyjemności. %ewne stany mentalne maj# roz+udowane i ozytywne właściwości, takie jak radoś( i o+3itoś(. -a3ascynowani takimi doświadczeniami,

światowi ludzie zawsze d#!# do znalezienia się w sytuacjach, które je wytwarzaj#. S# na rzykład tacy, którzy gromadz# +ogactwo i zaszczyty i rzyci#gaj# du!# u+licznoś(, która ogl#da o+licza +óstw i mamrocze magiczne 3ormuły do oskromienia złych duchów i znalezienia ukojenia w +ólu i choro+ie. Kurczowo trzymaj# się wyj#tkowych doświadcze1 medytacyjnych, które daj# im ostrzeganie ozazmysłowe i zdolnoś( inter retowania snów 7ozwijaj# romienn# moc ciała, mowy i umysłu, która nieod arcie rzyci#ga +ogów, demony i ludzi. 0czarowani nimi zwolennicy zasy uj# ich o3iarami z jedzenia, +ogactwa i rzyjemności, słu!# im +ezgranicznie i czcz#. Takie rzyjemności owoduj# ostatecznie owstanie ol+rzymiej dumy i arogancji, które ukrywaj# ście!kę do wyzwolenia. 4latego s# zwane demonami. *ednak te tak zwane demony hedonistycznej rzyjemności s# o arte wył#cznie na 3ikcyjnych rojekcjach umysłu. 6ez względu na to, co i jak się ojawia, nie ma na rawdę takiej rzeczy, jak odmiot, który chwyta rzedmiot. 'ie ma zjawiska, nie ma umysłu, ani !adnej interakcji omiędzy nimi. 2 umyśle nie owstaje !adna radoś( ani szczęście, nie ma te! o+iektów, którym mo!na +y rzy isa( istnienie w a+solutnym znaczeniu8 nie ma w nich niczego a+solutnego cho(+y na czu+ek włosa$ ,o!esz dostrzec, !e wszystko to jest jak sen i zjawisko8 we/ to so+ie więc do serca. Tylko głu i umysł anga!uje się w odo+ne do snu, zjawiskowe właściwości. 5czy1 z tego swoje wewnętrzne doświadczenie, a całkowicie uwolnisz się od nadmiernego +ogactwa, które w istocie jest niczym, mimo i! umysł je o+iektywizuje. -achowaj rzeświadczenie o istnieniu wielkiej, nieograniczonej ustki wszystkiego i całkowicie zdaj so+ie s rawę z tego, !e wszystkie zjawiska s# iluzoryczne i odo+ne do snu. %rzyjmij sny i zjawiska za ście!kę i zniszcz iluzoryczne demony hedonistycznej rzyjemności. 2ówczas odkryjesz rawdziwe znaczenie !ycia jako zjawiskowego i odo+nego do snu. Czwart# gru ę demonów, moje dziecko, s# demony odmiotowości. Korzenie wszystkich ozostałych demonów s otykaj# się w odmiotowości, tak więc rzecz# o najwy!szej doniosłości jest odcięcie ich u /ródła. Ta odmiotowoś( jest równie! zwana wiar# w ego. 2iara w ego jest korzeniem wszelkiego zła i rzyczyn# wszystkich +łędów w !yciu. 0dk#d zaczynamy uwa!a( za ego to, co nie jest ego, umysł staje się emocjonalnie niesta+ilny. To, co nazywamy odmiotowości#, oznacza, !e wszystko, co się ojawia, ozytywne czy negatywne, uznaje się za coś realnego i lgnie do tego. *ednak zarówno ten rzedmiot 9który został wci#gnięty na ole odmiotu:, jak i ten odmiot 9który wci#ga na swoje ole rzedmiot:, razem ze wszystkimi +ytami tego zjawiskowego świata, wewn#trz i na zewn#trz, które uwa!amy za ;ja; i ;moje; < dla tych o wy!szym zrozumieniu s# niczym. %oz+#d/ się wszystkich tych demonów, które uniemo!liwiaj# ci osi#gnięcie wyzwolenia, całego tego lgnięcia do zjawisk jako rawdziwych. Kiedy nie ma ju! odmiotu, który od#!a za doświadczeniem, ozytywnym czy negatywnym, i kiedy roz uszcz# się wszystkie 3ikcyjne os#dy mentalne widzenia i ragnienia, znika wszystko, co miało coś ws ólnego z ostulatami umysłu. Teraz mo!esz coś zrozumie( ze zniszczenia tego lgnięcia do ego. ,usisz za+lokowa( nieograniczony wy ływ emocji i uwolni( się od wewnętrznych i zewnętrznych rzywi#za1. ,usisz wyra/nie roz ozna(, !e w rzeczywistości nie ma rzywi#zania do niczego w ogóle. Kiedy owstrzymasz lgnięcie do zjawisk jako czegoś ontologicznie rzeczywistego, ujrzysz, !e ostateczna natura rawdy jest tak samo nieistniej#ca jak rozległe i uste jest nie+o. 2ówczas zniszczysz demony odmiotowości, a wraz z nimi wszystkie demony owstałe z +raku sta+ilności emocjonalnej. ,ówi#c w rost, jeśli ego jest czymś rzeczywistym, wtedy demony równie! istniej#. *eśli takie ego nie istnieje, wówczas demony równie! nie istniej#. " wtedy dla nieistniej#cego ego nie +ędzie !adnych rzeszkód. Strach nie istnieje, dygotanie od stó do głów nie istnieje. 2rodzona świadomoś( jest wolna od wszelkich ogranicze1. %oszerzaj#c swoj# świadomoś( na wszystko, co mo!e +y( oznane, zasmakujesz wyzwolenia od czterech rodzajów demonów. 'a tym ko1czymy wymienianie czterech demonów oraz wyjaśnienia o tym, jak je zniszczy( i osi#gn#( wolnoś( samowyzwolenia. Ta nauka jest tylko krótkim, rostym zarysem, lecz ty, =anie, który jesteś dla mnie jak syn, i wszyscy inni, którzy macie szczęście, !e j# słyszycie, niech ona rzeniknie do waszego umysłu$ Szy+ko i ilnie zastosujcie w raktyce te naukę. 'iech o+udzi w was wra!liwoś( i oszerzy wasz# świadomoś( tak, a+y rzyniosła innym o!ytek. To tyle chciałam owiedzie(. Tłumaczenie& *acek Sieradzan Tajemne teksty ty+eta1skie 9>ol. ??: