You are on page 1of 2

Instituties van culturele instellingen Hoorcollege 1 Culturele instituties - Cultuurnota 2009- 2012 (secretaris Medy van der Laan

) andere kijk op de cultuurpolitiek dan daarvoor. - Grote Herziening Subsidiestelsel- invoering culturele basisinfrastructuur BIS vanwege de vastloop in aantallen: veel te veel instellingen vroegen subsidie aan en kregen die ook. 1x in de 4 jaar kan je subsidie aanvragen bij het ministerie van cultuur. De minister vraagt altijd advies aan de raad voor cultuur. De vraag die wordt gesteld: Heeft de instelling voldoende artistieke kwaliteit. Minister van cultuur beslist daar niet over maar de raad van cultuur wel. Wie geen subsidie kreeg kon op een andere manier namelijk fondsen vaak nog wel aan een subsidie komen. (mediafonds, fonds podiumkunsten, fonds voor de letteren enz) Dat ging per project. Dat ging prima van ’85 tot 2005. Was een goed systeem. Periode van 2005- 2008 waren er 833 instellingen die subsidies kregen. De raad van cultuur had drie maanden de tijd voor om een advies te geven maar dat was veel te kort voor een grondige advisering. Instellingen voelden zich tekortgedaan daardoor bezwaarschriften en dat nam ook weer veel tijd. Bovendien was er voor zoveel instellingen helemaal geen geld. Daardoor werd de besluitvorming een rommeltje. Culturele basisinfrastructuur. Daarna de afspraak: bv 1 toneelgezelschap in Utrecht krijgt subsidie. De grootste, de beste. Kleine en jonge gezelschappen moesten zich gaan richten tot de fondsen. Instellingen horen thuis in de basisinfrastructuur. Dus als er geen symfonieorkest is in een stad dan zou die moeten worden opgericht. Institutie is een instelling die zegt, als er een instelling niet is dan moet die worden opgericht. Instituties zijn duurzame instellingen Ze hebben vaak een lange geschiedenis en een hoge status. We willen ze voor de toekomst behouden. Ze zijn niet geheel onomstreden, zeker niet in de cultuur. Het culturele veld is dynamisch er zijn veel meer spelers dan alleen de instituties Sommige van die andere spelers willen ook instituties worden Instituties verliezen ook hun bestaansrecht, ze raken ‘uit de tijd’. Instituties zijn een onderwerp van de sociologie. Sociologie bestudeert de samenleving. Zij onderscheidt binnen die samenleving: Structuren; Steden, dorpen, gezinnen, families, bedrijven, ministeries, besturen, verenigingen enz Culturen: normen, waarden, gebruiken, geloven Culturen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van eten, politiek, bedrijven, recht spreken, communicatie, kunst maken Sommige structuren hebben te maken met cultuur: Dat zijn de culturele instellingen die als ze duurzaam zijn culturele instellingen heten. Culturele instituties zijn die instellingen die de volgende maatschappelijke functies vervullen: - Cultuur bewaren (niet verloren gaat) ERFGOED - Cultuur doorgeven MEDIA - Cultuur ontwikkelen KUNST Het ministerie van cultuur kent ook deze drie afdelingen. Directeur Kunst, Directeur Erfgoed en Directeur Media. Cultuur bestaat enkel en alleen bij de gratie van mensen.

Normen en waarden.Postmodern: De samenleving is dynamisch.Kritisch: Conflicten blootleggen. ook wel kunst en cultuur Cultuur in beperkte zin (esthetisch) . steeds in beweging. media en kunst Filmproductiebedrijven Bioscopen Kranten Bibliotheken Enzovoort.Kunst hangt boven de cultuur (Johan Simons in zomergasten van dit jaar) . feiten verzamelen: tellen en meten Wie bezoeken welke culturele instellingen.Onderwerp van veel discussie . erfgoed. Bestaat er wel zoiets als kunst. vooroordelen onthullen Waarom zijn vooral de hogere klassen betrokken bij de kunst . wat verdienen kunstenaars . Kunst en cultuur. wat betekent kunst voor de kunstenaars . gebruiken.Tegenwoordig zien we kunst vaak op afstand van de cultuur: kritische refelctie .Is door de eeuwen heen steeds veranderd . ideeen geloven.Kunsten.Interpretatief: Zoeken naar betekenis van Structuren Wat betekent kunst voor de mensen in de samenleving. Cultuur in enge zin (cultuurpolitieke definitie van cultuur) .Positivistisch. is de scheiding met populaire cultuur niet kunstmatig en tijdgebonden? .Producten en productie van kunst Relatie kunst en cultuur . kenmerkende gedragingen. media. Cultuur in brede zin (antropologische definitie van cultuur) .Instellingen die zich bezig houden met erfgoed.Alexander in Sociology of the arts: reflection Sociologische benaderingen: . Niet allemaal zijn het instituties.