Omnitek Acryl APV

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Versie 1.0 van 09/03/2012 pagina 1 van 2 ______________________________________________________________________

1. Identificatie van Product / Preparaat en het Bedrijf Naam van het preparaat : Omnitek Acryl APV Aanbevolen gebruik : hechtlaag op basis van acrylaat Bedrijf : De Neef Construction Chemicals BVBA, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg, België Telefoon : + 32 15 24 93 60 Fax : + 32 15 24 80 72 E-mail : conchem@deneef.com 2. Identificatie van het gevaar Er zijn geen gevaren bekend. 3. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen Chemische samenstelling : waterige dispersie van polymeren 4. Eerste hulp maatregelen in geval van twijfel of blijvende symptomen moet medische hulp ingeroepen worden. Nooit iets toedienen via de mond aan een persoon die bewusteloos is. Contact met de huid : Verwijder bevuilde kleding. Contact met de ogen : spoel onmiddellijk met oogwas of proper water gedurende minstens 15 minuten. Raadpleeg een arts. Inslikken : Onmiddellijk de mond spoelen. Niet laten braken. Raadpleeg een arts. Inademen : breng het slachtoffer in de frisse lucht; raadpleeg een arts. 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Geschikte blusmiddelen : uitrusting voor brandbestrijding : kooldioxide, droog poeder, water, schuim brandweermensen moeten volledig beschermende brandweerkleding dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel. Algemeen advies :

6. Maatregelen bij toevallig vrijkomen Individuele maatregelen : draag een veiligheidsbril, handschoenen en geschikte beschermende kledij. Maatregelen voor het milieu : Tracht te voorkomen dat materiaal terecht komt in de riool, in waterwegen of in waterbehandelingsinstallaties. 7. Behandeling en Opslag Opslag : Droog en gesloten bewaren in de originele verpakking. 8. Blootstellingcontrole / Individuele Bescherming Ademhalingsbescherming : normale ventilatiecondities zijn voldoende Huidbescherming : Draag een overall uit katoen of katoen/synthetisch materiaal. Oogbescherming : draag een veiligheidsbril Handbescherming draag handschoenen

waterwegen of plaatsen waar grond.of oppervlaktewater aangetast kunnen worden. Vernietiging Nooit lozen in riolen.965 kg/l oplosbaarheid in water : oplosbaar 10. . Nochtans blijft het ten alle tijde de verantwoordelijkheid van de cliënt ervoor te zorgen dat de producten van De Neef Construction Chemicals geschikt zijn voor het bijzondere doel waarvoor ze worden gebruikt. 11. Transportinformatie Het product wordt niet als gevarengoed beschouwd volgens de transportwetgeving. Andere Informatie Opleidingsadvies : Niet gebruiken zonder opleiding. 15. Het product is niet geklasseerd als milieugevaarlijk. 13. Dit veiligheidsinformatieblad is conform de Europese Richtlijn 1907/2006. Wettelijk Verplichte Informatie Geen classificatie. geen R-zinnen. Alle afvalvaten moeten juist geëtiketteerd zijn.11 viscositeit : + 880 cps bij 20° C relatieve dichtheid : + 0. Ecologische Informatie Het product is oplosbaar in water. geen S-zinnen 16.0 van 09/03/2012 pagina 2 van 2 ______________________________________________________________________ 9. Toxicologische Informatie Indien het product wordt gebruikt volgens de voorschriften in de technische fiche en dit veiligheidsinformatieblad. Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden. 14. nationale of Europese reglementering vernietigd worden door een erkend bedrijf. 12. zijn geen toxicologische effecten te verwachten. Fysische en Chemische Eigenschappen voorkomen : melk witte vloeistof pH : 8. Het afval moet volgens de lokale. De verstrekte informatie is correct naar ons best weten en overtuiging en actueel op de datum van publicatie.Omnitek Acryl APV VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1. Stabiliteit en Reactiviteit Stabiliteit : Stabiel onder normale condities.