CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL ROMÂNIEI *** Republicat Textul Codului de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial nr.

78 din 30 aprilie 1997, a fost actuali at în ba a actelor nor!ati"e !odificatoare, publicate în Monitorul Oficial al #o!$niei, %artea &, p$nă la ' iunie '00(, respecti") * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. '07.'000, aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 0(1.'0012 * /e,ea nr. '91.'0012 * /e,ea nr. 0(1.'0012 * /e,ea nr. 700.'0012 * /e,ea nr. 7(1.'0012 * /e,ea nr. 119.'00'2 * /e,ea nr. '81.'0032 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 11.'003, aprobată prin /e,ea nr. 3(9.'0032 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 109.'003, aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 1(9.'0002 * #ectificarea publicată în Monitorul Oficial al #o!$niei, %artea &, nr. 7(1 din '9 octo!brie '0032 * /e,ea nr. 1(9.'0002 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. ((.'000, aprobată prin /e,ea nr. (08.'0002 * /e,ea nr. 30'.'0002 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 7'.'000, aprobată prin /e,ea nr. (7(.'0002 * /e,ea nr. 080.'0002 * /e,ea nr. (71.'0002 * /e,ea nr. 110.'00(. Codul de procedură penală a !ai fost !odificat 3i de) * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. (8.'00', aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 110.'00(. PARTEA GENERALĂ TITLUL I REGULILE DE BAZĂ ŞI ACŢIUNILE N PROCE!UL PENAL CAP" # !COPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCE!ULUI PENAL ART" # !c$pul p%$ce&ului pe'al

P%$ce&ul pe'al a%e ca &c$p c$'&tata%ea la ti(p )i *' ($+ c$(plet a ,aptel$% ca%e c$'&tituie i',%ac-iu'i. a&t,el ca $%ice pe%&$a'/ ca%e a &/01%)it $ i',%ac-iu'e &/ ,ie pe+ep&it/ p$t%i0it 0i'$0/-iei &ale )i 'ici $ pe%&$a'/ 'e0i'$0at/ &/ 'u ,ie t%a&/ la %/&pu'+e%e pe'al/" P%$ce&ul pe'al t%ebuie &/ c$'t%ibuie la ap/%a%ea $%+i'ii +e +%ept. la ap/%a%ea pe%&$a'ei. a +%eptu%il$% )i libe%t/-il$% ace&teia. la p%e0e'i%ea i',%ac-iu'il$%. p%ecu( )i la e+uca%ea cet/-e'il$% *' &pi%itul %e&pect/%ii le2il$%" ART" 3 Le2alitatea )i $,icialitatea p%$ce&ului pe'al P%$ce&ul pe'al &e +e&,/)$a%/ at1t *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale c1t )i *' cu%&ul 4u+ec/-ii. p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute +e le2e" Actele 'ece&a%e +e&,/)u%/%ii p%$ce&ului pe'al &e *'+epli'e&c +i' $,iciu. a,a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' le2e &e +i&pu'e alt,el" ART" 6 A,la%ea a+e0/%ului ' +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al t%ebuie &/ &e a&i2u%e a,la%ea a+e0/%ului cu p%i0i%e la ,aptele )i *(p%e4u%/%ile cau5ei. p%ecu( )i cu p%i0i%e la pe%&$a'a ,/ptuit$%ului" ART" 7 R$lul acti0 O%2a'ele +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-ele +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ aib/ %$l acti0 *' +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al" ART" 8 Ga%a'ta%ea libe%t/-ii pe%&$a'ei ' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al e&te 2a%a'tat/ libe%tatea pe%&$a'ei" 4ici o persoană nu poate fi re+inută, arestată sau pri"ată de libertate în alt !od 3i nici nu poate fi supusă "reunei for!e de restr$n,ere a libertă+ii dec$t în ca urile 3i condi+iile pre"ă ute de le,e. 5acă cel î!potri"a căruia s*a luat !ăsura arestării pre"enti"e sau s*a dispus internarea !edicală ori o !ăsură de restr$n,ere a libertă+ii consideră că aceasta este ile,ală, are dreptul, în tot cursul procesului penal, să se adrese e instan+ei co!petente, potri"it le,ii. Orice persoană care a fost, în cursul procesului penal, pri"ată de libertate sau căreia i s*a restr$ns libertatea, ile,al sau pe nedrept, are dreptul la repararea pa,ubei suferite, în condi+iile pre"ă ute de le,e. ' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al. *'0i'uitul &au i'culpatul a%e&tat p%e0e'ti0 p$ate ce%e pu'e%ea *' libe%tate p%$0i5$%ie. &ub c$'t%$l 4u+icia% &au pe cau-iu'e" ART" 89# Re&pecta%ea +e('it/-ii u(a'e O%ice pe%&$a'/ ca%e &e a,l/ *' cu%& +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e 4u+ecat/ t%ebuie t%atat/ cu %e&pecta%ea +e('it/-ii u(a'e" !upu'e%ea ace&teia la t$%tu%/ &au la t%ata(e'te cu c%u5i(e. i'u(a'e $%i +e2%a+a'te e&te pe+ep&it/ p%i' le2e" 6#T. (7' %re u!+ia de ne"ino"ă+ie

Orice persoană este considerată ne"ino"ată p$nă la stabilirea "ino"ă+iei sale printr* o 8otăr$re penală definiti"ă. ART" : Ga%a'ta%ea +%eptului +e ap/%a%e D%eptul +e ap/%a%e e&te 2a%a'tat *'0i'uitului. i'culpatului )i cel$%lalte p/%-i *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" ' cu%&ul p%$ce&ului pe'al. $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/ a&i2u%e p/%-il$% +epli'a e;e%cita%e a +%eptu%il$% p%$ce&uale *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e )i &/ a+(i'i&t%e5e p%$bele 'ece&a%e *' ap/%a%e" Or,anele 9udiciare au obli,a+ia să*l încuno3tin+e e, de îndată 3i !ai înainte de a*l audia, pe în"inuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea 9uridică a acesteia 3i să*i asi,ure posibilitatea pre,ătirii 3i exercitării apărării. O%ice pa%te a%e +%eptul &/ ,ie a&i&tat/ +e ap/%/t$% *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" O%2a'ele 4u+icia%e au $bli2a-ia &/ *'cu'$)ti'-e5e pe *'0i'uit &au i'culpat. *'ai'te +e a i &e lua p%i(a +ecla%a-ie. +e&p%e +%eptul +e a ,i a&i&tat +e u' ap/%/t$%. c$'&e('1'+u<&e acea&ta *' p%$ce&ul<0e%bal +e a&culta%e" ' c$'+i-iile )i *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e. $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/ ia (/&u%i pe't%u a&i2u%a%ea a&i&te'-ei 4u%i+ice a *'0i'uitului &au i'culpatului. +ac/ ace&ta 'u a%e ap/%/t$% ale&" 6#T. 7 /i!ba în care se desfă3oară procesul penal :n procesul penal procedura 9udiciară se desfă3oară în li!ba ro!$nă. :n fa+a or,anelor 9udiciare se asi,ură păr+ilor 3i altor persoane c8e!ate în proces folosirea li!bii !aterne, actele procedurale întoc!indu*se în li!ba ro!$nă. 6#T. 8 ;olosirea li!bii oficiale prin interpret %ăr+ilor care nu "orbesc sau nu în+ele, li!ba ro!$nă ori nu se pot expri!a li se asi,ură, în !od ,ratuit, posibilitatea de a lua cuno3tin+ă de piesele dosarului, dreptul de a "orbi, precu! 3i dreptul de a pune conclu ii în instan+ă, prin interpret. CAP" 3 ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CI=ILĂ N PROCE!UL PENAL !ec-iu'ea I Ac-iu'ea pe'al/ ART" > Obiectul )i e;e%cita%ea ac-iu'ii pe'ale Ac-iu'ea pe'al/ a%e ca $biect t%a2e%ea la %/&pu'+e%e pe'al/ a pe%&$a'el$% ca%e au &/01%)it i',%ac-iu'i" Ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e p%i' actul +e i'culpa%e p%e0/5ut +e le2e" Ac-iu'ea pe'al/ &e p$ate e;e%cita *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" ART" #? Ca5u%ile *' ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e &au e;e%cita%ea ac-iu'ii pe'ale e&te *(pie+icat/

i&t/B bA . ac-iu'ea pe'al/ p$ate .Ac-iu'ea pe'al/ 'u p$ate .iciu.i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat" (pie+ica%ea p%$+uce e.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e %et%a2e%ea pl1'2e%ii &au *(p/ca%ea p/%-il$% *'l/tu%/ %/&pu'+e%ea pe'al/B iA &<a +i&pu& *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'aleB i71< există o cau ă de nepedepsire pre"ă ută de le. 'ece&a%/ pe't%u pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'aleB 2A a i'te%0e'it a('i&tia &au p%e&c%ip-ia $%i +ece&ul .i&te'-a 0%eu'uia +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #?@ #" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale p%$cu%$%ul.A < 4A" ART" #3 !e&i5a%ea alt$% $%2a'e +ec1t cele 4u+icia%e ' ca5u%ile a%/tate *' a%t" #? lit" bA. &e&i5ea5/ $%2a'ul c$(pete't" 6#T.apta 'u p%e5i't/ 2%a+ul +e pe%ic$l &$cial al u'ei i'.i'iti0 4u+ecate i &<a% +a $ alt/ *'ca+%a%e 4u%i+ic/" ' ca5ul p%e0/5ut la lit" . aut$%i5a%ea &au &e&i5a%ea $%2a'ului c$(pete't $%i alt/ c$'+i-ie p%e0/5ut/ +e le2e.aptei +e. &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e. c1'+ e. c1'+ e.%ac-iu'iiB eA e. +i&pu'e@ aA cla&a%ea.A < CA )i 4A. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale.$&t pu&/ *' (i)ca%e 'u (ai p$ate .i e.apta a% putea at%a2e (/&u%i $%i &a'c-iu'i altele +ec1t cele p%e0/5ute +e le2ea pe'al/.i pu&/ *' (i)ca%e.aptei *i lip&e)te u'ul +i' ele(e'tele c$'&tituti0e ale i'.apta 'u e. +A )i eA.%ac-iu'iB cA .i&t/ 0%eu'a +i' cau5ele ca%e *'l/tu%/ ca%acte%ul pe'al al . la p%$pu'e%ea $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ &au +i' $.erii prealabile ori de existen+ă a unei cau e de nepedepsire . +ac/ ap%ecia5/ c/ .A.apta 'u a . acCita%ea )i *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al C1'+ &e c$'&tat/ e.i&t/ *'0i'uit *' cau5/B bA &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e.i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/B cA *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale. 13 Continuarea procesului penal în ca de a!nistie.i pu&/ *' (i)ca%e ulte%i$% *' c$'+i-ii le2ale" ART" ## Cla&a%ea. p%$cu%$%ul ca%e +i&pu'e cla&a%ea &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e.A lip&e)te pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" .e%citat/ +ac/@ aA .apta 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/B b9#A .apteiB .ecte cCia% +ac/ . *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA. *' ca5ul i'. ia% c1'+ a . prescrip+ie sau retra.e2 4A e./ptuit$%uluiB CA a .ere a pl$n. c1'+ 'u e.$&t &/01%)it/ +e *'0i'uit &au +e i'culpatB +A .$&t %et%a&/ pl1'2e%ea p%ealabil/ $%i p/%-ile &<au *(p/cat.i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/B 3" ' cu%&ul 4u+ec/-ii i'&ta'-a p%$'u'-/@ aA acCita%ea *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eAB bA *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e p%$'u'-/ acCita%ea.

cu excep+ia ca urilor pre"ă ute în art. !ec-iu'ea II Ac-iu'ea ci0il/ ART" #7 Obiectul )i e. precu! 3i în ca ul existen+ei unei cau e de nepedepsire. procurorul dispune încetarea ur!ăririi penale.ace *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. *' (/&u%a *' ca%e %epa%a%ea *' 'atu%/ 'u e&te cu puti'-/" De a&e(e'ea.a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e" .$&t lip&it/ pa%tea ci0il/" 6c+iunea ci"ilă poate a"ea ca obiect 3i tra. 10 alin.e%it $ 0/t/(a%e p%i' i'.iciu.erii prealabile.:n ca de a!nistie. p%i' c$'&titui%ea pe%&$a'ei 0/t/(ate ca pa%te ci0il/" Repa%a%ea pa2ubei &e .$l$&ul +e ca%e a . . în"inuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal. 1 lit. p%$cu%$%ul +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e. &e ac$%+/ +e&p/2ubi%i b/'e)ti pe't%u .e%cita%ea ac-iu'ii ci0ile Ac-iu'ea ci0il/ a%e ca $biect t%a2e%ea la %/&pu'+e%e ci0il/ a i'culpatului. ART" #8 C$'&titui%ea ca pa%te ci0il/ Pe%&$a'a 0/t/(at/ &e p$ate c$'&titui pa%te ci0il/ *' c$'t%a *'0i'uitului &au i'culpatului )i pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te" C$'&titui%ea ca pa%te ci0il/ &e p$ate . p%i' %e&titui%ea luc%ului. ia% i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p%$'u'-/ acCita%ea" 5acă nu se constată "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art. iar instan+a de 9udecată pronun+ă încetarea procesului penal. 10 alin. 1 lit. p%ecu( )i *' .ie *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. i< 3i i71<. p%ecu( )i a p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te" Ac-iu'ea ci0il/ p$ate .ere a pl$n.ii ci"ile.%ac-iu'e 'u *'l/tu%/ +%eptul ace&tei pe%&$a'e +e a pa%ticipa *' calitate +e pa%te 0/t/(at/ *' aceea)i cau5/" Ac-iu'ea ci0il/ e&te &cutit/ +e ta.i al/tu%at/ ac-iu'ii pe'ale *' ca+%ul p%$ce&ului pe'al.a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e" Calitatea +e pa%te ci0il/ a pe%&$a'ei ca%e a &u. Dac/ &e c$'&tat/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA. p%i' +e&. . p%i' %e&tabili%ea &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii ci0ile@ aA *' 'atu%/.erea la răspundere ci"ilă pentru repararea daunelor !orale.ie *' .%ac-iu'ii. prescrip+ie sau retra.a +e ti(b%u" ART" #: Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te I't%$+uce%ea *' p%$ce&ul pe'al a pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te p$ate a0ea l$c. a< * e<. la ce%e%e &au +i' $.ii'-a%ea t$tal/ $%i pa%-ial/ a u'ui *'&c%i& )i p%i' $%ice alt (i4l$c +e %epa%a%eB bA p%i' plata u'ei +e&p/2ubi%i b/'e)ti. potri"it le.

precu! 3i date cu pri"ire la faptele prin care acestea au fost pricinuite. +ac/ i'&ta'-a pe'al/. ART" #> Ac-iu'ea a+%e&at/ i'&ta'-ei ci0ile %ersoana "ătă!ată care nu s*a constituit parte ci"ilă în procesul penal poate introduce la instan+a ci"ilă ac+iune pentru repararea pa.Pe%&$a'a %e&p$'&abil/ ci0il(e'te p$ate i'te%0e'i *' p%$ce&ul pe'al p1'/ la te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti la p%i(a i'&ta'-/. ori.i'iti0/. &nstan+a este obli.al.a-a i'&ta'-ei ci0ile &e &u&pe'+/ p1'/ la %e5$l0a%ea +e.l/ *' ($(e'tul i'te%0e'-iei" Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te a%e.at să sus+ină interesele ci"ile ale acesteia. este obli.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale pricinuite prin infrac+iune. Eu+ecata *' . c$nd participă la 9udecată.a-a i'&ta'-ei ci0ile p$ate &/ p/%/&ea&c/ acea&t/ i'&ta'-/ )i &/ &e a+%e&e5e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/.i'iti0/" ART" 3? Ca5u%i &peciale +e %e5$l0a%e a ac-iu'ii ci0ile Pe%&$a'a 0/t/(at/ c$'&tituit/ pa%te ci0il/ *' p%$ce&ul pe'al p$ate &/ p$%'ea&c/ ac-iu'e *' .iciu ac-iu'ea ci0il/ *' p%$ce&ul pe'al. persoanei care îi încu"iin+ea ă actele. c$nd cel "ătă!at este o persoană lipsită de capacitate de exerci+iu sau cu capacitate de exerci+iu restr$nsă.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale.anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată "a cere persoanei "ătă!ate ca. +a% ace&ta a . or.ată să se pronun+e din oficiu asupra reparării pa.a-a i'&ta'-ei ci0ile. +ac/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale a a0ut l$c ulte%i$% &au p%$ce&ul pe'al a . t$ate +%eptu%ile pe ca%e le2ea le p%e0e+e pe't%u *'0i'uit &au i'culpat" 6#T. după ca . p%i' C$t/%1%ea %/(a&/ +e. p$ate &/ p$%'ea&c/ ac-iu'e *' . :n acest scop. lu1'+ p%$ce+u%a +i' &ta+iul *' ca%e &e a.ubei 3i a daunelor !orale.a-a i'&ta'-ei ac-iu'ea ci0il/ p$%'it/ +e pe%&$a'a 0/t/(at/" C$nd cel "ătă!at este o persoană lipsită de capacitate de exerci+iu sau cu capacitate de exerci+iu restr$nsă. *' ce p%i0e)te ac-iu'ea ci0il/.$&t %eluat +up/ &u&pe'+a%e" P/%/&i%ea i'&ta'-ei ci0ile 'u p$ate a0ea l$c +ac/ acea&ta a p%$'u'-at $ C$t/%1%e cCia% 'e+e.i'iti0/ a cau5ei pe'ale" De a&e(e'ea. ac-iu'ea i't%$+u&/ la i'&ta'-a ci0il/ &e &u&pe'+/" Pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e a p$%'it ac-iu'ea *' . c8iar dacă nu este constituită parte ci"ilă.$&t &u&pe'+at" ' ca5 +e %elua%e a p%$ce&ului pe'al. a l/&at 'e&$lu-i$'at/ ac-iu'ea ci0il/" . să pre inte situa+ia cu pri"ire la întinderea pa. procurorul. 17 =xercitarea din oficiu a ac+iunii ci"ile 6c+iunea ci"ilă se porne3te 3i se exercită 3i din oficiu. ART" #D !u&-i'e%ea ac-iu'ii ci0ile +e c/t%e p%$cu%$% P%$cu%$%ul p$ate &u&-i'e *' .a-a i'&ta'-ei ci0ile pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e &<a c$'&tituit pa%te ci0il/ &au pe't%u ca%e &<a p$%'it +i' $. prin repre entantul său le. c8iar dacă persoana "ătă!ată nu este constituită parte ci"ilă.

a-/ +e &ucce&$%i Ac-iu'ea ci0il/ %/(1'e *' c$(pete'-a i'&ta'-ei pe'ale *' ca5 +e +ece& al u'eia +i' p/%-i.i&te'-a . cu p%i0i%e la e. dacă se constată din probe noi că pa.aptei pe'ale.apta pe'al/ $ 0/t/(a%e .ectele C$t/%1%ii ci0ile *' pe'al F$t/%1%ea +e. a pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i a 0i'$0/-iei ace&teia" F$t/%1%ea +e.i'iti0/ a i'&ta'-ei pe'ale a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' .e%it p%i' .apta *'0i'uitului &au i'culpatului. a pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i a 0i'$0/-iei ace&teia" !ec-iu'ea III P/%-ile *' p%$ce&ul pe'al ART" 36 I'culpatul Pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &<a pu& *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ e&te pa%te *' p%$ce&ul pe'al )i &e 'u(e)te i'culpat" ART" 37 Alte p/%-i *' p%$ce&ul pe'al Pe%&$a'a ca%e a &u.a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ )i a i'&ta'-ei pe'ale. ($%al/ &au (ate%ial/. &e 'u(e)te pa%te %e&p$'&abil/ ci0il(e'te" TITLUL II COMPETENŢA CAP" # GELURILE COMPETENŢEI .uba 3i daunele !orale nu au fost inte. *' ca5 +e %e$%2a'i5a%e a ace&teia. p$t%i0it le2ii ci0ile. cu p%i0i%e la e.i'iti0/ a i'&ta'-ei ci0ile p%i' ca%e a .:n ca urile în care ac+iunea ci"ilă a fost exercitată din oficiu.i5ic/.$&t &$lu-i$'at/ ac-iu'ea ci0il/ 'u a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' .ral reparate. ART" 3# E. &e i't%$+uce *' cau5/ u'itatea &ucce&$a%e *' +%eptu%i.a-a i'&ta'-ei ci0ile ca%e 4u+ec/ ac-iu'ea ci0il/. +ac/ pa%ticip/ *' p%$ce&ul pe'al. pe't%u pa2ubele p%$0$cate p%i' .aptei.i&te'-a . 5e ase!enea. diferen+a poate fi cerută pe calea unei ac+iuni la instan+a ci"ilă. i't%$+uc1'+u<&e *' cau5/ ($)te'it$%ii ace&teia" Dac/ u'a +i' p/%-i e&te $ pe%&$a'/ 4u%i+ic/. &e 'u(e)te pa%te 0/t/(at/" Pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e e. ia% *' ca5 +e +e&. persoana "ătă!ată se poate adresa cu ac+iune la instan+a ci"ilă pentru repararea pa.e%cita%ea ac-iu'ii ci0ile +e c/t%e &au .e%cit/ ac-iu'ea ci0il/ *' ca+%ul p%$ce&ului pe'al &e 'u(e)te pa%te ci0il/" Pe%&$a'a cCe(at/ *' p%$ce&ul pe'al &/ %/&pu'+/.ubelor !ateriale 3i a daunelor !orale care s*au născut ori s*au descoperit după pronun+area 8otăr$rii penale de pri!a instan+ă.ii'-a%e &au +e +i5$l0a%e &e i't%$+uc *' cau5/ licCi+at$%ii" ART" 33 Aut$%itatea C$t/%1%ii pe'ale *' ci0il )i e.

9udecă 3i solu+ionea ă 3i alte cau e anu!e pre"ă ute de le. 189 alin.cep-ia cel$% p%i0i'+ i'.e. co!ise de !ilitari p$nă la . '1( alin. 308 * 3(0.radul de colonel inclusi". art. art.uri2 eA i'. 3. '09 alin. art. '11 alin.%au+ul$a&/.apta p%i0e)te &i&te(ul ba'ca%B . '71 3i 3. precu! 3i infrac+iunea de contrabandă. '1 Co!peten+a tribunalului !ilitar Tribunalul !ilitar) 1. 6#T. art. ART" 3H C$(pete'-a t%ibu'alului T%ibu'alul@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ a< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art. 9udecă în pri!ă instan+ă) a< infrac+iunile pre"ă ute în art. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. cu e.cep-ia cel$% +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a alt$% i'&ta'-e" >udecătoria solu+ionea ă 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA. precu! 3i alte infrac+iuni să"$r3ite în le. 4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii *' p%i(/ i'&ta'-/. 6#T. '1'. '8 Co!peten+a tribunalului !ilitar teritorial Tribunalul !ilitar teritorial) . p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0. 3. art.%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aAB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. *' ca5ul i'. '(0. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între 9udecătoriile din circu!scrip+ia sa. art. 331 * 3(' din Codul penal. ca%e au a0ut ca u%(a%e ($a%tea u'ei pe%&$a'eB cA i'. 190. '1(71 alin.A alte i'. 170 * 177.e. dacă a a"ut ca obiect ar!e.%ac-iu'ile. art. art. 197 alin. precu! 3i infrac+iunile pri"ind traficul 3i consu!ul ilicit de dro. '7971.%ac-iu'ile &/01%)ite cu i'te'-ie. '73 * '71 c$nd s*a produs o catastrofă de cale ferată. (. cu e. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii.!ec-iu'ea I C$(pete'-a +up/ (ate%ie )i +up/ calitatea pe%&$a'ei ART" 38 C$(pete'-a 4u+ec/t$%iei Eu+ec/t$%ia 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/ t$ate i'.%ac-iu'ile p%i0i'+ &i2u%a'-a 'a-i$'al/ a R$(1'iei p%e0/5ute *' le2i &pecialeB d< infrac+iunea de spălare a banilor. 179. '. '.ătură cu îndatoririle de ser"iciu. '(7. să"$r3ite de ci"ili2 '. art. cu excep+ia celor date în co!peten+a altor instan+e2 b< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art. '98. 31' 3i 317. !uni+ii sau !aterii explo i"e ori radioacti"e2 bA i'. '('. +ac/ . '11 * '70. art.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e apel. 3 3i 0.e.%ac-iu'ea +e ba'c%ut/ . '((.

e în co!peten+a sa2 '.e2 (. +e p%$cu%$%ii +e la pa%cCetele +e pe l1'2/ ace&te i'&ta'-e.%ac-iu'ile p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" #88 < #H6 )i 68: < 6:#B bA i'. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e t%ibu'ale *' apel. de !ilitari p$nă la . '7 pct. sanc+ionate de le.e cu pedeapsa înc8isorii de cel !ult ' ani. ca instan+ă de apel.ătură cu îndatoririle de ser"iciu.1. '79 alin.ată f< ??? 6bro. 1(( * 173 3i art. a< * e<. 4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e t%ibu'aleB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. p%ecu( )i +e '$ta%ii publiciB c< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii. să"$r3ite de !ilitari2 .%ac-iu'ile &/01%)ite +e 4u+ec/t$%ii +e la 4u+ec/t$%ii )i t%ibu'ale. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunalele !ilitare din circu!scrip+ia sa. să"$r3ite în le. precu! 3i în alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. ART" 3D93 C$(pete'-a Cu%-ii Milita%e +e Apel Cu%tea Milita%/ +e Apel@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ a< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art. 9udecă în pri!ă instan+ă) a< infrac+iunile !en+ionate în art. sanc+ionate de le. a< 3i al infrac+iunilor contra ordinii 3i disciplinei !ilitare. a< 3i a infrac+iunilor contra ordinii 3i disciplinei !ilitare.ată 3" ca i'&ta'-/ +e apel. solu+ionea ă cererile prin care s*a solicitat extrădarea sau transferul persoanelor conda!nate în străinătate. '79 alin.e cu pedeapsa înc8isorii de cel !ult ' ani2 3. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunale sau între 9udecătorii 3i tribunale din circu!scrip+ia sa ori între 9udecătorii din circu!scrip+ia unor tribunale diferite aflate în circu!scrip+ia Cur+ii.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB e< ??? 6bro. ca instan+ă de recurs. precu! 3i de controlorii financiari de la Curtea de Conturi2 +A alte i'. cu excep+ia infrac+iunilor !en+ionate în art. 3(1 * 311. 1 lit. procurorii 3i controlorii financiari ai ca!erelor de conturi 9ude+ene. ' lit. ' lit. ART" 3D9# C$(pete'-a Cu%-ii +e Apel Cu%tea +e Apel@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ aA i'.e. 9udecă recursurile î!potri"a 8otăr$rilor pronun+ate de tribunalele !ilitare în ca ul infrac+iunilor !en+ionate în art.e2 0. p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0. 9udecă apelurile î!potri"a 8otăr$rilor pronun+ate în pri!ă instan+ă de tribunalele !ilitare. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le.radul de colonel inclusi"2 b< alte infrac+iuni date prin le.

4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e t%ibu'alele (ilita%e te%it$%ialeB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&.%ac-iu'ile &/01%)ite +e &e'at$%i )i +eputa-iB bA i'. de !e!brii. de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie. 4u+ec/@ aA %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate.e2 6" 4u+ec/ %ecu%&u%ile *' i'te%e&ul le2iiB 0.ă aceste instan+e 3i de procurorii %arc8etului 4a+ional 6nticorup+ie2 2A alte cau5e +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. a!irali.ii cultel$% %eli2i$a&e $%2a'i5ate *' c$'+i-iile le2ii )i +e ceilal-i (e(b%i ai 'altului Cle%. precu! 3i de procurorii de la parc8etele de pe l$n. ART" 3> C$(pete'-a 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ aA i'.istra+ii asisten+i de la :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB bA %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate.lictele +e c$(pete'-/ *' ca5u%ile *' ca%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie e&te i'&ta'-a &upe%i$a%/ c$(u'/B bA ca5u%ile *' ca%e cu%&ul 4u&ti-iei e&te *'t%e%uptB cA ce%e%ile +e &t%/(uta%e" . de pre3edintele Consiliului /e.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e apel. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. ca i'&ta'-e +e apel. *' p%i(/ i'&ta'-/. în pri!ă instan+ă. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e te%it$%iale *' apel.bA i'. ca%e au cel pu-i' %a'2ul +e a%Cie%eu &au ecCi0ale't al ace&tuiaB f< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii 3i !a. de 9udecătorii de la cur+ile de apel 3i Curtea Militară de 6pel.%ac-iu'ile &/01%)ite +e )e. precu! 3i alte ca uri pre"ă ute de le.%ac-iu'ile &/01%)ite +e 4u+ec/t$%ii t%ibu'alel$% (ilita%e )i ai t%ibu'alel$% (ilita%e te%it$%iale. p%ecu( )i +e p%$cu%$%ii (ilita%i +e la pa%cCetele (ilita%e +e pe l1'2/ ace&te i'&ta'-eB cA alte i'. +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB c< recursurile î!potri"a 8otăr$rilor penale pronun+ate.e. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunalele !ilitare teritoriale sau între tribunalele !ilitare 3i tribunalele !ilitare teritoriale ori între tribunalele !ilitare din ra a de co!peten+ă a unor tribunale !ilitare teritoriale diferite.islati" 3i de 6"ocatul %oporului2 d< infrac+iunile să"$r3ite de !are3ali.at 8" &$lu-i$'ea5/@ aA c$'. .%ac-iu'ile &/01%)ite +e (e(b%ii Gu0e%'uluiB c< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii Cur+ii Constitu+ionale. ??? 6bro. p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0.enerali 3i c8estori2 eA i'. 9udecătorii 3i procurorii Cur+ii de Conturi.

l/ p%i(ul p$%t %$(1' *' ca%e a'c$%ea5/ 'a0a. de instan+a co!petentă după !aterie 3i calitatea persoanei.e se dispune altfel.itate ART" 63 Reu'i%ea cau5el$% . a. procurorul. după ca . 5acă acesta nu are do!iciliul 3i nici nu locuie3te în #o!$nia.%ac-iu'ile &/01%)ite *' -a%/ C$(pete'-a +up/ te%it$%iu e&te +ete%(i'at/ +e@ aA l$cul u'+e a .e.$&t p%i'& . iar în celelalte ca uri. prin rec8i itoriu. a.%ac-iu'ea &/01%)it/ pe $ ae%$'a0/ e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &<a e. !ec-iu'ea II C$(pete'-a te%it$%ial/ ART" 6? C$(pete'-a pe't%u i'. se 9udecă de >udecătoria @ectorului '.%ac-iu'ea &/01%)it/ pe $ 'a0/ e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. în raport cu î!pre9urările cau ei.el" !ec-iu'ea III C$(pete'-a *' ca5 +e i'+i0i5ibilitate )i c$'e. iar fapta este de co!peten+a 9udecătoriei. c$(pete'-a e&te cea p%e0/5ut/ *' ali'" #.ă tribunale sau de către un or. de către instan+ele ci"ile sau !ilitare în a căror circu!scrip+ie î3i are do!iciliul sau locuie3te făptuitorul.l/ p%i(ul l$c +e ate%i5a%e pe te%it$%iul %$(1'" Dac/ 'a0a 'u a'c$%ea5/ *'t%<u' p$%t %$(1' &au +ac/ ae%$'a0a 'u ate%i5ea5/ pe te%it$%iul %$(1'./)u%at acti0itatea i'.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie sau de către parc8etele de pe l$n.d< alte ca uri anu!e pre"ă ute de le./ptuit$%ulB +A l$cul u'+e l$cuie)te pe%&$a'a 0/t/(at/" Eu+eca%ea cau5ei %e0i'e aceleia +i't%e i'&ta'-ele c$(pete'te p$t%i0it ali'" #./ptuit$%ulB cA l$cul u'+e l$cuie)te . stabile3te căreia dintre instan+ele pre"ă ute în alin.an de cercetare central ori 9ude+ean.a%/ +e ca5ul *' ca%e p%i' le2e &e +i&pu'e alt.ectuat u%(/%i%ea pe'al/" C$nd ur!ărirea penală se efectuea ă de către %arc8etul de pe l$n.%ac-iu'ile &/01%)ite *' &t%/i'/tate &nfrac+iunile să"$r3ite în afara teritoriului +ării se 9udecă.%ac-iu'eaB bA l$cul u'+e a . I'. $%i l$cul u'+e &<a p%$+u& %e5ultatul ace&teia" ART" 6# C$(pete'-a pe't%u i'.el" I'. să fie asi. +in$nd sea!a ca. 1 îi re"ine co!peten+a de a 9udeca. *' t$tul &au *' pa%te. din !unicipiul Aucure3ti. afară de ca ul c$nd prin le.%ac-i$'al/.a%/ +e ca5ul *' ca%e p%i' le2e &e +i&pu'e alt.%ac-iu'iiI &e *'-ele2e l$cul u'+e &<a +e&.$&t &/01%)it/ i'. P%i' Il$cul &/01%)i%ii i'.urată buna desfă3urare a procesului penal.ă cur+ile de apel ori de pe l$n.

+up/ $ p%ealabil/ *'-ele2e%e *'t%e i'.e%it. &e e.apta &au pe't%u .$&t &/01%)ite p%i' acela)i actB cA *' ca5ul i'.%ac-iu'ea la ca%e ace&tea &e %e.i&t/ le2/tu%/ )i %eu'i%ea cau5el$% &e i(pu'e pe't%u $ bu'/ *'.apte apa%-i'e.rad.%ac-iu'i.%ac-iu'i au pa%ticipat (ai (ulte pe%&$a'eB bA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'. c$(pete'-a +e a 4u+eca t$ate cau5ele %eu'ite %e0i'e i'&ta'-ei &upe%i$a%e *' 2%a+" Dac/ +i't%e i'&ta'-e u'a e&te ci0il/. +ac/ c$(pete'-a *' %ap$%t cu +i.%ac-iu'i &u't +e c$(pete'-a i'&ta'-ei ca%e 4u+ec/ i'.itate@ aA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'./ptuit$%ul ca%e a +ete%(i'at c$(pete'-a ace&tei i'&ta'-e &<a +i&pu& *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al $%i &<a p%$'u'-at acCita%ea" T/i'ui%ea.itate ' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e./ptuit$%i $%i +i. p$t%i0it le2ii.e%itele .%ac-iu'i au .%ac-iu'ii c$'ti'uate &au *' $%ice alte ca5u%i c1'+ +$u/ &au (ai (ulte acte (ate%iale alc/tuie&c $ &i'2u%/ i'. c$(pete'-a +e a 4u+eca t$ate . co!peten+a re"ine instan+ei !ilitare ec8i"alente în . ia% +ac/ c$(pete'-a +up/ 'atu%a .itate E&te c$'e./ptuit$%ii.%act$%ului )i 'e+e'u'-a%ea u'$% i'.ectuea5/ +e aceea)i i'&ta'-/" ART" 66 Ca5u%ile +e i'+i0i5ibilitate E&te i'+i0i5ibilitate@ aA c1'+ la &/01%)i%ea u'ei i'.itate.itate.%ac-iu'e" ART" 67 Ca5u%ile +e c$'e.%ac-iu'i &u't &/01%)ite p%i' acte +i.aptele )i pe t$-i .%ac-iu'i &u't &/01%)ite *' ti(p $%i *' l$c +i.aptele )i pe't%u t$-i ./ptui%e a 4u&ti-iei" ART" 68 C$(pete'-a *' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e. $%i e&te &/01%)it/ pe't%u a *'le&'i &au a a&i2u%a &u&t%a2e%ea +e la %/&pu'+e%e pe'al/ a . (ai (ult$% i'&ta'-e +e 2%a+ e2al. C$(pete'-a +e a 4u+eca cau5ele %eu'ite %/(1'e +$b1'+it/ i'&ta'-ei.e%ite. .%act$%iB cA c1'+ $ i'. cCia% +ac/ pe't%u .%ac-iu'i e.%ac-iu'iB +A c1'+ *'t%e +$u/ &au (ai (ulte i'.e%/" ART" 6: I'&ta'-a c$(pete't/ a C$t/%* %eu'i%ea cau5el$% Reu'i%ea cau5el$% &e C$t/%/)te +e i'&ta'-a c/%eia *i %e0i'e c$(pete'-a +e 4u+ecat/. *' acela)i ti(p )i *' acela)i l$cB bA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'. +ac/ a%e l$c *' acela)i ti(p pe't%u t$ate . co!peten+a re"ine acesteia. ia% alta (ilita%/. +e u'a &au +e (ai (ulte pe%&$a'e *(p%eu'/.aptel$% &au +up/ calitatea pe%&$a'el$% apa%-i'e u'$% i'&ta'-e +e 2%a+ +i.rad cu instan+a ci"ilă. c$(pete'-a %e0i'e i'&ta'-ei (ilita%e" 5acă instan+a ci"ilă este superioară în ./ptuit$%ului altei i'. a *'le&'i &au a a&cu'+e c$(ite%ea altei i'./ptuit$%ii %e0i'e i'&ta'-ei (ai *'t1i &e&i5ate.' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au +e c$'e.%ac-iu'e e&te &/01%)it/ pe't%u a p%e2/ti.e%i-ii . 4u+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/. p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 68" .e%it. 5acă instan+a ci"ilă superioară este :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie.a0$%i5a%ea i'.

itate. +up/ e.cep-ia +e 'ec$(pete'-/ te%it$%ial/ p$ate . p%ecu( )i *' t$ate ca5u%ile +e c$'e. ca%e t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei (ilita%e c/%eia *i %e0i'e c$(pete'-a" ART" 6H Ca5u%i &peciale ' ca5u%ile +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ute *' a%t" 66 lit" aA )i bA.cep-ii +e 'ec$(pete'-/ E. +e $%ica%e +i't%e p/%-i. %eu'i%ea cau5el$% &e C$t/%/)te +e i'&ta'-a ci0il/.ectua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti.itate. cu excep+ia infrac+iunilor să"$r3ite de persoanele pre"ă ute în art.i %i+icate +e p%$cu%$%.ii'-a%ea C$t/%1%ii cu t%i(ite%e +e c/t%e i'&ta'-a +e apel &au +up/ ca&a%ea cu t%i(ite%e +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%&" Cau5ele &e %eu'e&c )i la i'&ta'-ele +e apel.i %i+icat/ 'u(ai p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e *' . în ca urile c$nd) a< fapta are le.i %i+icate *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al.cep-ia +e 'ec$(pete'-/ (ate%ial/ )i cea +e 'ec$(pete'-/ +up/ calitatea pe%&$a'ei p$t . instan+a ră!$ne co!petentă să 9udece c8iar dacă inculpatul.%ac-iu'i &/ &e .i'iti0e" E.ătură cu atribu+iile de ser"iciu ale făptuitorului2 b< s*a dat o 8otăr$re în pri!ă instan+ă.cep-iile +e 'ec$(pete'-/ p$t .%act$%i &au +i't%e i'. cCia% +up/ +e&. cau5ele &u't %eu'ite +ac/ ele &e a. +i&4u'2e%ea cau5ei. +ac/ &e a.el ca 4u+eca%ea u'$%a +i't%e i'.iciu" ART" 7? C$(pete'-a *' ca5 +e &cCi(ba%e a calit/-ii i'culpatului C$nd co!peten+a instan+ei este deter!inată de calitatea inculpatului.l/ *' acela)i &ta+iu +e 4u+ecat/" ' ca5ul +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ut *' a%t" 66 lit" cA cau5ele t%ebuie &/ .ie %eu'ite *'t$t+eau'a" ART" 6D Di&4u'2e%ea ' ca5ul +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ut *' a%t" 66 lit" aA. p1'/ la p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii +e.e%i$a%e" .ic/%ii I'&ta'-a &e&i5at/ cu 4u+eca%ea u'ei i'.%ac-iu'ea e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei i'.l/ *' . a&t. *' i'te%e&ul u'ei bu'e 4u+ec/-i. 1. 5ob$ndirea calită+ii după să"$r3irea infrac+iunii nu deter!ină sc8i!barea co!peten+ei. după să"$r3irea infrac+iunii. p%ecu( )i la cele +e %ecu%&. nu !ai are acea calitate. '9 pct. +e acela)i 2%a+. &au pu&e *' +i&cu-ia p/%-il$% +i' $. ART" 7# C$(pete'-a *' ca5 +e &cCi(ba%e a *'ca+%/%ii 4u%i+ice &au a cali. p%ecu( )i *' cele +e c$'e. c/ i'.%ac-iu'i %/(1'e c$(pete't/ a $ 4u+eca cCia% +ac/ c$'&tat/.ac/ &epa%at" !ec-iu'ea I= Di&p$5i-ii c$(u'e ART" 6> E.' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 68 ali'" 6. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e.a-a p%i(ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/.a-a p%i(ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/" E.

lictului +e c$(pete'-/ c$'&tat/ c/ acea cau5/ e&te +e c$(pete'-a altei i'&ta'-e +ec1t cele *'t%e ca%e a i'te%0e'it c$'.a%/ +e ca5ul *' ca%e. a. ia% *' ca5 +e c$'.lictului p$5iti0 +e c$(pete'-/ 4u+ecata &e &u&pe'+/" I'&ta'-a ca%e )i<a +ecli'at c$(pete'-a $%i &<a +ecla%at c$(pete't/ cea +i' u%(/ ia (/&u%ile )i e. *' u%(a '$ii &itua-ii +e .a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' acea le2e &<a% +i&pu'e alt. +e c/t%e i'&ta'-a ca%e &<a +ecla%at cea +i' u%(/ c$(pete't/. 'u at%a2e i'c$(pete'-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/.$&t +ete%(i'at/ +e c$(pete'-a (ate%ial/ &au +up/ calitatea pe%&$a'ei.el" ART" 73 Decli'a%ea +e c$(pete'-/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e *)i +ecli'/ c$(pete'-a t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ a%/tat/ ca .$l$&i actele *'+epli'ite )i p$ate (e'-i'e (/&u%ile +i&pu&e +e i'&ta'-a +e&e&i5at/" ' ca5ul +ecli'/%ii pe't%u 'ec$(pete'-/ te%it$%ial/.!cCi(ba%ea cali.lict 'e2ati0.lictului +e c$(pete'-/ cu cita%ea p/%-il$%" C1'+ i'&ta'-a &e&i5at/ cu &$lu-i$'a%ea c$'. i'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a p$ate .ic/%ii . &e&i5a%ea &e p$ate .lictul )i .lict p$5iti0.apta c$'&tituie $ i'.lictul +e c$(pete'-/ &e i0e)te *'t%e $ i'&ta'-/ ci0il/ )i u'a (ilita%/. i'te%0e'it/ *' cu%&ul 4u+ec/%ii cau5ei. actele *'+epli'ite $%i (/&u%ile +i&pu&e &e (e'-i'" F$t/%1%ea +e +ecli'a%e a c$(pete'-ei 'u e&te &upu&/ apelului )i 'ici %ecu%&ului" ART" 76 C$'. &$lu-i$'a%ea c$'.lictului e&te +e c$(pete'-a 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie" I'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/ e&te &e&i5at/ *' ca5 +e c$'.a-/ +e ca%e 'u e&te i'&ta'-/ &upe%i$a%/ c$(u'/ t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei &upe%i$a%e c$(u'e" I'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a p%i' C$t/%1%ea +e &tabili%e a c$(pete'-ei 'u &e (ai p$ate +ecla%a 'ec$(pete't/.aptei p%i't%<$ le2e '$u/. a.%ac-iu'e +at/ p%i' le2e *' c$(pete'-a altei i'&ta'-e" I'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" 73 ali'" 3" ART" 77 CCe&tiu'i p%ealabile I'&ta'-a pe'al/ e&te c$(pete't/ &/ 4u+ece $%ice cCe&tiu'e p%ealabil/ +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea cau5ei.lictul p$5iti0 &au 'e2ati0 +e c$(pete'-/ &e &$lu-i$'ea5/ +e i'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/" C1'+ c$'. +e c/t%e i'&ta'-a ca%e )i<a +ecli'at cea +i' u%(/ c$(pete'-a" ' t$ate ca5u%ile.lictul +e c$(pete'-/ C1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'&ta'-e &e %ecu'$&c c$(pete'te a 4u+eca aceea)i cau5/ $%i *)i +ecli'/ c$(pete'-a. c$'. cCia% +ac/ p%i' 'atu%a ei acea cCe&tiu'e e&te +e c$(pete'-a altei i'&ta'-e" . &e c$'&tat/ c/ .ectuea5/ actele ce %ecla(/ u%2e'-/" I'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/ C$t/%/)te a&up%a c$'.ii'+ c$(pete't/ p%i' C$t/%1%ea +e +ecli'a%e" Dac/ +ecli'a%ea a .apt ce %e5ult/ +i' c$(pleta%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti.ace )i +e p%$cu%$% &au +e p/%-i" P1'/ la &$lu-i$'a%ea c$'.

&au la 4u+eca%ea cau5ei +up/ +e&. p%ec/+e%ea &e &tabile)te *' $%+i'ea e'u(e%/%ii +e la a%t" 6? ali'" #" Dac/ *' %ap$%t cu 0%eu'ul +i' c%ite%iile a%/tate *' a%t" 6? ali'" # &u't c$(pete'te (ai (ulte $%2a'e +e u%(/%i%e pe'al/. a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' .%ac-iu'il$% &/01%)ite *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 6# &e e. c$(pete'-a &e &tabile)te +e c/t%e p%$cu%$%ul ca%e e.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea acti0it/-ii +e ce%ceta%e pe'al/ a ace&t$% $%2a'e" CAP" 3 INCOMPATIBILITATEA ŞI !TRĂMUTAREA !ec-iu'ea I I'c$(patibilitatea ART" 7: Ru+e'ia *'t%e 4u+ec/t$%i Eu+ec/t$%ii ca%e &u't &$-i &au %u+e ap%$piate *'t%e ei 'u p$t .p%i(at a'te%i$% p/%e%ea cu p%i0i%e la &$lu-ia ca%e a% putea . p$t%i0it %e2ulil$% )i (i4l$acel$% +e p%$b/ p%i0it$a%e la (ate%ia c/%eia *i apa%-i'e acea cCe&tiu'e" F$t/%1%ea +e.a-a i'&ta'-ei pe'ale" ART" 78 Di&p$5i-ii ca%e &e aplic/ la u%(/%i%ea pe'al/ Di&p$5i-iile cup%i'&e *' a%t" 6? < 6:. 7?.lictul +e c$(pete'-/ *'t%e +$i &au (ai (ul-i p%$cu%$%i &e %e5$l0/ +e c/t%e p%$cu%$%ul &upe%i$% c$(u' ace&t$%a" C1'+ c$'. C1'+ 'ici u'ul +i' l$cu%ile a%/tate *' a%t" 6? ali'" # 'u e&te cu'$&cut. a&up%a u'ei *(p%e4u%/%i ce c$'&tituie $ cCe&tiu'e p%ealabil/ *' p%$ce&ul pe'al.i +at/ *' acea cau5/" . 6D. 'u (ai p$ate pa%ticipa la 4u+eca%ea cau5ei 4u+ec/t$%ul ca%e )i<a e. 0 nu se aplică în ca ul în care scoaterea de sub ur!ărire penală sau încetarea ur!ăririi penale a fost dispusă de un procuror !ilitar.ace pa%te +i' acela)i c$(plet +e 4u+ecat/" ART" 7H Eu+ec/t$% ca%e &<a p%$'u'-at a'te%i$% Eu+ec/t$%ul ca%e a luat pa%te la &$lu-i$'a%ea u'ei cau5e 'u (ai p$ate pa%ticipa la 4u+eca%ea aceleia)i cau5e *'t%<$ i'&ta'-/ &upe%i$a%/. 5eclinarea de co!peten+ă se dispune prin ordonan+ă.i'iti0/ a i'&ta'-ei ci0ile. 73 )i 77 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale" %re"ederile art.CCe&tiu'ea p%ealabil/ &e 4u+ec/ +e c/t%e i'&ta'-a pe'al/. 3( alin.$&t (ai *'t1i &e&i5at" U%(/%i%ea pe'al/ a i'.lictul &e i0e)te *'t%e +$u/ &au (ai (ulte $%2a'e +e ce%ceta%e pe'al/. c$(pete'-a %e0i'e $%2a'ului ca%e a .$&t (ai *'t1i &e&i5at" ' ca5 +e &e&i5/%i &i(ulta'e. c$(pete'-a %e0i'e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a .ectuea5/ +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +i' ci%cu(&c%ip-ia i'&ta'-ei c$(pete'te &/ 4u+ece cau5a" C$'.ii'-a%ea C$t/%1%ii cu t%i(ite%e *' apel &au +up/ ca&a%ea cu t%i(ite%e *' %ecu%&" De a&e(e'ea.

refierului se solu+ionea ă de un alt co!plet. el. fără participarea celui ce declară că se ab+ine sau care este recu at. 5ispo i+iile pri"ind ca urile de inco!patibilitate pre"ă ute în art. +e $%ica%e +i't%e p/%-i. +e *'+at/ ce pa%tea a a.ectuat u%(/%i%ea pe'al/ e&te i'c$(patibil/ &/ p%$ce+e5e la c$(pleta%ea &au %e.istratului*asistent sau.i&te'-a ca5ului +e i'c$(patibilitate" ART" 8# Recu5a%ea ' ca5ul *' ca%e pe%&$a'a i'c$(patibil/ 'u a .ace%ea ace&teia. în 3edin+ă secretă.$%(/. a !a. cu a%/ta%ea ca5ului +e i'c$(patibilitate ce c$'&tituie ($ti0ul ab-i'e%ii" Decla%a-ia +e ab-i'e%e &e .i&te'-a ca5ului +e i'c$(patibilitate" Recu5a%ea &e .ace +e *'+at/ ce pe%&$a'a $bli2at/ la acea&ta a luat cu'$)ti'-/ +e e. 08 lit.ART" 7D Alte cau5e +e i'c$(patibilitate Eu+ec/t$%ul e&te +e a&e(e'ea i'c$(patibil +e a 4u+eca. +up/ ca5.refierului de 3edin+ă.refierului 5ispo i+iile art. persoanei care efectuea ă cercetarea penală.pe%t &au (a%t$%B +A e. . !a. . &$-ul &au 0%e$ %u+/ ap%$piat/" ART" 7> &nco!patibilitatea procurorului. c1'+ c$(pleta%ea &au %e. +ac/ *' cau5a %e&pecti0/@ a< a pus în !i3care ac+iunea penală sau a dispus tri!iterea în 9udecată ori a pus conclu ii în fond în calitate de procuror la instan+a de 9udecată sau a e!is !andatul de arestare pre"enti"ă în cursul ur!ăririi penale2 bA a . cu a%/ta%ea ca5ului +e i'c$(patibilitate ce c$'&tituie ($ti0ul %ecu5/%ii" ART" 83 P%$ce+u%a +e &$lu-i$'a%e *' cu%&ul 4u+ec/-ii 6b+inerea sau recu area 9udecătorului. !a.$&t e. 01 se aplică procurorului 3i !a.i&t/ *(p%e4u%/%i +i' ca%e %e5ult/ c/ e&te i'te%e&at &ub $%ice . c/ &e ab-i'e +e a pa%ticipa la p%$ce&ul pe'al. Pe%&$a'a ca%e a e.lat +e&p%e e. p$ate .istratului* asistent 3i . %rocurorul care a participat ca 9udecător la solu+ionarea cau ei în pri!ă instan+ă nu poate pune conclu ii la 9udecarea ei în căile de atac.$&t %ep%e5e'ta't &au ap/%/t$% al 0%eu'eia +i' p/%-iB cA a .$%(ulea5/ $%al &au &c%i&.i %ecu5at/ at1t *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale c1t )i *' cu%&ul 4u+ec/-ii.ace%ea e&te +i&pu&/ +e i'&ta'-/" ART" 8? Ab-i'e%ea Pe%&$a'a i'c$(patibil/ e&te $bli2at/ &/ +ecla%e.refierului de 3edin+ă. după ca . c$nd cau a de inco!patibilitate există între ei sau între "reunul dintre ei 3i unul dintre !e!brii co!pletului de 9udecată. b< * d< se aplică procurorului.anului de cercetare penală.istratului*asistent sau . p%e)e+i'telui i'&ta'-ei./cut +ecla%a-ie +e ab-i'e%e. procurorului.istratului* asistent 3i a . p%$cu%$%ului ca%e &up%a0e2Cea5/ ce%ceta%ea pe'al/ &au p%$cu%$%ului ie%a%Cic &upe%i$%. a or.

dese!nea ă pentru 9udecarea cau ei o instan+ă e. 3i dosarul se înaintea ă. 6lineatul 7 ??? 6bro. p%i't%<$ $%+$'a'-/" Ce%e%ea +e %ecu5a%e ca%e p%i0e)te pe p%$cu%$% &e &$lu-i$'ea5/ *' acela)i te%(e' )i *' acelea)i c$'+i-ii +e p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%" Ab-i'e%ea &e &$lu-i$'ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' ali'" 6 )i 7. &tabile)te ca%e +i't%e pe%&$a'ele a%/tate *' (e'-i$'atele te.ectuea5/ ce%ceta%ea pe'al/ &e a+%e&ea5/ . )i p/%-ile.8ea ă cercetarea penală sau procurorul ierar8ic superior.pe%tului )i i'te%p%etului Di&p$5i-iile a%t" 7D./%/ a *'t%e%upe cu%&ul ce%cet/%ii pe'ale" P%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ &$lu-i$'e5e ce%e%ea *' cel (ult 6 5ile. p%$cu%$%ului.a instan+ă trebuie să cuprindă indicarea concretă a ca ului de inco!patibilitate în care se află fiecare 9udecător 3i se solu+ionea ă de instan+a ierar8ic superioară.ie p%$cu%$%ului" ' ca5ul *' ca%e ce%e%ea e&te a+%e&at/ pe%&$a'ei ca%e e. c$nd se recu ă întrea. cu participarea păr+ilor. ART" 86 P%$ce+u%a +e &$lu-i$'a%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale :n cursul ur!ăririi penale. de îndată. i'&ta'-a. asupra ab+inerii sau recu ării persoanei care efectuea ă cercetarea penală ori a procurorului se pronun+ă procurorul care supra"e. dispune cu pri"ire la arestarea pre"enti"ă în condi+iile pre"ă ute de le. &e 0a &tabili *' ce (/&u%/ actele *'+epli'ite $%i (/&u%ile +i&pu&e &e (e'-i'" 6b+inerea sau recu area care pri"e3te întrea. 83 )i 86 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% e. *' te%(e' +e 37 +e $%e. instan+a ierar8ic superioară co!petentă să solu+ione e cererea de recu are. în ter!en de 08 de ore din !o!entul pronun+ării. în ca ul c$nd .pe%tului )i i'te%p%etului" Calitatea +e e.e.at :nc8eierea prin care s*a respins recu area poate fi atacată nu!ai cu recurs.ăse3te înte!eiată ab+inerea sau recu area. . acea&ta e&te $bli2at/ &/ $ *'ai'te5e *(p%eu'/ cu l/(u%i%ile 'ece&a%e.ală în . a&cult1'+u<&e p%$cu%$%ul c1'+ e&te p%e5e't *' i'&ta'-/.rad cu instan+a în fa+a căreia s*a produs ab+inerea sau recu area. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 87 I'c$(patibilitatea e. 6ceasta.te 'u 0a lua pa%te la 4u+eca%ea cau5ei" ' ca5 +e a+(ite%e a ab-i'e%ii &au a %ecu5/%ii.ectuea5/ ce%ceta%ea pe'al/. în ca!era de consiliu. Ce%e%ea +e %ecu5a%e p%i0it$a%e la pe%&$a'a ca%e e. 8#. :n cau ele în care sunt inculpa+i aresta+i pre"enti".ace +e *'+at/.a(i'a%ea +ecla%a-iei +e ab-i'e%e &au a ce%e%ii +e %ecu5a%e &e . #ecursul se 9udecă în ter!en de 08 de ore din !o!entul pri!irii dosarului.a instan+ă.pe%t e&te i'c$(patibil/ cu aceea +e (a%t$% *' aceea)i cau5/" Calitatea +e (a%t$% a%e *'t1ietate" .E. 8?. înainte de a se pronun+a asupra recu ării. ia% +ac/ &e 2/&e)te 'ece&a%. a+(i-1'+ %ecu5a%ea. .ie ace&tei pe%&$a'e. instan+ei de recurs. p%ecu( )i pe%&$a'a ca%e &e ab-i'e &au a c/%ei %ecu5a%e &e ce%e" C1'+ ab-i'e%ea &au %ecu5a%ea p%i0e)te ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 7: )i 7> ali'" #.

at pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii" ' i'.i.ace (e'-iu'e e.ectua%ea *'cu'$)ti'-/%il$%.$%(a-ii +e la p%e)e+i'tele i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e celei la ca%e &e a. c$'&i+e%/ c/ p%i' acea&ta &e a&i2u%/ +e&. p%e)e+i'tele +i&pu'e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. +e&p%e te%(e'ul .eneral al %arc8etului de pe l$n.p%e&/ +e&p%e e.l/ cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e. +e p%$cu%$% &au +e (i'i&t%ul 4u&ti-iei" ART" 8: Ce%e%ea )i e. *' ca5ul *' ca%e. ap%ecii'+ te(ei'icia ($ti0el$% +e &t%/(uta%e.Pa%ticipa%ea ca e. i'. ART" 8H P%$ce+u%a +e i'.i.i +i&pu&/ +e p%e)e+i'tele 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie la p%i(i%ea ce%e%ii.i ce%ut/ +e pa%tea i'te%e&at/. c1'+ &u't +e-i'ute +e pa%tea ca%e ce%e &t%/(uta%ea" ' ce%e%e &e .$%(a-iile t%i(i&e 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &e .$%(a-iile &e ce% Mi'i&te%ului Eu&ti-iei" ' ca5ul i't%$+uce%ii u'ei '$i ce%e%i +e &t%/(uta%e cu p%i0i%e la aceea)i cau5/.$&t *'0e&tit/" Cererea făcută de procurorul .pe%t &au ca i'te%p%et +e (ai (ulte $%i *' aceea)i cau5/ 'u c$'&tituie u' ($ti0 +e %ecu5a%e" !ec-iu'ea II !t%/(uta%ea 4u+ec/-ii cau5ei pe'ale ART" 88 Te(eiul &t%/(ut/%ii 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &t%/(ut/ 4u+eca%ea u'ei cau5e +e la i'&ta'-a c$(pete't/ la $ alt/ i'&ta'-/ e2al/ *' 2%a+. c$(u'ic1'+u<i t$t$+at/ te%(e'ul .$%(a-ii e&te . ata)1'+u<&e )i +$0e5ile +e c$(u'ica%e a ace&t$%a" C1'+ *' cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e &u't a%e&ta-i. pe't%u l/(u%i%ea i'&ta'-ei.i.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie suspendă de drept 9udecarea cau ei. &au +e c/t%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie +up/ ce acea&ta a .acultati0/" ART" 8D ')tii'-a%ea p/%-il$% P%e)e+i'tele i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e celei la ca%e &e a.ace (e'-iu'e +ac/ *' cau5/ &e 2/&e&c a%e&ta-i" !u&pe'+a%ea 4u+ec/%ii cau5ei p$ate .iciu" .ectele ei Ce%e%ea +e &t%/(uta%e &e a+%e&ea5/ 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie )i t%ebuie ($ti0at/" '&c%i&u%ile pe ca%e &e &p%i4i'/ ce%e%ea &e al/tu%/ la acea&ta.l/ cau5a ia (/&u%i pe't%u *'cu'$)ti'-a%ea p/%-il$% +e&p%e i't%$+uce%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e.at pe't%u 4u+eca%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e" C1'+ 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie e&te i'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/. ce%e%ea +e i'.at pe't%u &$lu-i$'a%ea ace&teia. i'./)u%a%ea '$%(al/ a p%$ce&ului" !t%/(uta%ea p$ate .$%(a%e P%e)e+i'tele 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie ce%e. cu (e'-iu'ea c/ p/%-ile p$t t%i(ite (e($%ii )i &e p$t p%e5e'ta la te%(e'ul .

ART" :7 Mi4l$acele +e p%$b/ Mi4l$acele +e p%$b/ p%i' ca%e &e c$'&tat/ ele(e'tele +e . +ecla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate.a%/ +e ca5ul c1'+ '$ua ce%e%e &e *'te(eia5/ pe *(p%e4u%/%i 'ecu'$&cute 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie la &$lu-i$'a%ea ce%e%ii a'te%i$a%e &au i0ite +up/ acea&ta" TITLUL III PROBELE ŞI MIELOACELE DE PROBĂ CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" :3 L/(u%i%ea cau5ei p%i' p%$be ' 0e+e%ea a. +i&pu'e &t%/(uta%ea 4u+ec/%ii cau5ei./-i)ea5/. *'&c%i&u%ile.i *')tii'-at/ +e *'+at/ +e&p%e a+(ite%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e" Dac/ i'&ta'-a la ca%e &e a. ale p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te.ectul a+(ite%ii ce%e%ii +e &t%/(uta%e" ART" :# Repeta%ea ce%e%ii !t%/(uta%ea cau5ei 'u p$ate . în scopul aflării ade"ărului.%ac-iu'i.i ce%ut/ +i' '$u. pe ba5/ +e p%$be" ART" :6 P%$bele )i ap%ecie%ea l$% C$'&tituie p%$b/ $%ice ele(e't +e .ART" 8> E. .ica%ea pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i la cu'$a)te%ea *(p%e4u%/%il$% 'ece&a%e pe't%u 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" %robele nu au "aloare !ai dinainte stabilită. C$t/%1'+ t$t$+at/ *' ce (/&u%/ actele *'+epli'ite *' . C$t/%1%ea p%$'u'-at/ e&te +e&. a.apt ca%e &e%0e)te la c$'&tata%ea e.apt ce p$t &e%0i ca p%$b/ &u't@ +ecla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului. la i+e'ti. a+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea ce%e%ii" ' ca5ul *' ca%e 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/.l/%ii a+e0/%ului.ii'-at/ p%i' e.l/ cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e a p%$ce+at *'t%e ti(p la 4u+eca%ea cau5ei.a-a i'&ta'-ei +e la ca%e &<a &t%/(utat cau5a &e (e'-i'" Acea&t/ i'&ta'-/ 0a . &e a&cult/ )i c$'clu5iile ace&t$%a" ART" :? !$lu-i$'a%ea ce%e%ii 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie +i&pu'e.anul de ur!ărire penală sau de instan+a de 9udecată în ur!a exa!inării tuturor probelor ad!inistrate.a(i'a%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e &e .ace *' )e+i'-/ &ec%et/" C1'+ p/%-ile &e *'./%/ a%/ta%ea ($ti0el$%. . +ecla%a-iile (a%t$%il$%. 6precierea fiecărei probe se face de or.a(i'a%ea ce%e%ii E.i&te'-ei u'ei i'.i&te'-ei &au i'e. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ l/(u%ea&c/ cau5a &ub t$ate a&pectele.

$%ice pe%&$a'/ ca%e cu'$a)te 0%e$ p%$b/ &au +e-i'e 0%eu' (i4l$c +e p%$b/ e&te $bli2at/ &/ le a+uc/ la cu'$)ti'-/ &au &/ le *'. e&te *'t%ebat cu p%i0i%e la 'u(e. ' ca5ul c1'+ e. ART" :8 !a%ci'a a+(i'i&t%/%ii p%$bel$% !a%ci'a a+(i'i&t%/%ii p%$bel$% *' p%$ce&ul pe'al %e0i'e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-ei +e 4u+ecat/" La ce%e%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ $%i a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. 11 5reptul de a proba lipsa de te!einicie a probelor :n"inuitul sau inculpatul beneficia ă de pre u!+ia de ne"ino"ă+ie 3i nu este obli. a(e'i'-/%i $%i alte (i4l$ace +e c$'&t%1'2e%e.*'%e2i&t%/%ile au+i$ &au 0i+e$.apte pe'ale. e&te $p%it a +ete%(i'a $ pe%&$a'/ &/ &/01%)ea&c/ &au &/ c$'ti'ue &/01%)i%ea u'ei .pe%ti5ele" Mi9loacele de probă ob+inute în !od ile.i&t/ p%$be +e 0i'$0/-ie. *' &c$pul $b-i'e%ii u'ei p%$be" CAP" 3 MIELOACELE DE PROBĂ !ec-iu'ea I Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului ART" :> Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului .$t$2%a. *'ai'te +e a . c$'&tat/%ile (e+ic$<le2ale )i e. p%e'u(e. cet/-e'ie.la%ea a+e0/%ului.at să*3i do"edească ne"ino"ă+ia. c$'&tat/%ile teC'ic$<)tii'-i./-i)e5e" 6#T.ace ($ti0at" ART" :D I'te%5ice%ea (i4l$acel$% +e c$'&t%1'2e%e E&te $p%it a &e *'t%ebui'-a 0i$le'-e.i %e&pi'&/./cute *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p$t &e%0i la a. &tu+ii. p%ecu( )i p%$(i&iu'i &au *'+e('u%i. +ac/ p%$ba e&te c$'clu+e't/ )i util/" A+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea ce%e%ii &e . +ata )i l$cul 'a)te%ii. *' &c$pul +e a &e $b-i'e p%$be" De a&e(e'ea. .iile.al nu pot fi folosite în procesul penal.i&te'te *' cau5/" ART" H? 't%eb/%i )i l/(u%i%i p%ealabile '0i'uitul &au i'culpatul. 'u(ele )i p%e'u(ele p/%i'-il$%. (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/. 'u(ai *' (/&u%a *' ca%e &u't c$%$b$%ate cu .ice. p$%ecl/. .apte )i *(p%e4u%/%i ce %e5ult/ +i' a'&a(blul p%$bel$% e. *'0i'uitul &au i'culpatul a%e +%eptul &/ p%$be5e lip&a l$% +e te(ei'icie" ART" :H C$'clu+e'-a )i utilitatea p%$bei ' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p/%-ile p$t p%$pu'e p%$be )i ce%e a+(i'i&t%a%ea l$%" Ce%e%ea pe't%u a+(i'i&t%a%ea u'ei p%$be 'u p$ate .i a&cultat.

i se dă să o citească. &e . ora începerii 3i ora înc8eierii ascultării în"inuitului sau inculpatului. iar dacă cere. l$c +e (u'c/. o se!nea ă pe fiecare pa. %ecti. $cupa-ie.$&t luat/ p%i't%<u' i'te%p%et" Dac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %e0i'e a&up%a 0%eu'eia +i' +ecla%a-iile &ale &au a%e +e . or.u5/ &/ &e('e5e. i se pune în "edere să declare tot ce 3tie cu pri"ire la faptă 3i la în"inuirea ce i se aduce în le. scrisă personal.$ndu*i*se totodată aten+ia că ceea ce declară poate fi folosit 3i î!potri"a sa.ie +e . C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul 'u p$ate &au %e./cut +ecla%a-ia. a'tece+e'te pe'ale )i alte +ate pe't%u &tabili%ea &itua-iei &ale pe%&$'ale" :n"inuitului sau inculpatului i se aduc apoi la cuno3tin+ă fapta care for!ea ă obiectul cau ei.a-/ ceilal-i" '0i'uitul &au i'culpatul e&te (ai *'t1i l/&at &/ +ecla%e t$t ce )tie *' cau5/" A&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului 'u p$ate *'cepe cu citi%ea &au %ea(i'ti%ea +ecla%a-iil$% pe ca%e ace&ta le<a +at a'te%i$% *' cau5/" '0i'uitul &au i'culpatul 'u p$ate p%e5e'ta $%i citi $ +ecla%a-ie &c%i&/ +e (ai *'ai'te. C$nd este de acord cu con+inutul ei. .ină 3i la sf$r3it.anul de ur!ărire penală.$%(ea5/ $biectul cau5ei )i la *'0i'ui%ea ce i &e a+uce" De a&e(e'ea. 5acă în"inuitul sau inculpatul consi!te să dea o declara+ie. or. cu pri"ire la în"inuirea ce i se aduce. i &e p$t pu'e *'t%eb/%i cu p%i0i%e la ./%/ &/ . +ac/ &u't (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i. dreptul de a a"ea un apărător.ăse3te în i!posibilitate de a se pre enta pentru a fi ascultat. îi cere să dea o declara+ie. ace&tea &e c$'&e('ea5/ )i &e &e('ea5/ *' c$'+i-iile a%/tate *' p%e5e'tul a%tic$l" 6#T. *'&/ &e p$ate &e%0i +e *'&e('/%i a&up%a a(/'u'tel$% 2%eu +e %e-i'ut" ART" H3 't%eb/%i cu p%i0i%e la . :n fiecare declara+ie se "or conse!na.ătură cu aceasta.apta ca%e .anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată procedea ă la . p%ecu( )i +e i'te%p%et c1'+ +ecla%a-ia a ./cut c$(plet/%i.ie%.&itua-ia (ilita%/. 5acă în"inuitul sau inculpatul dă o declara+ie. a+%e&/. 70 6scultarea în"inuitului sau inculpatului la locul unde se află Ori de c$te ori în"inuitul sau inculpatul se . totodată. precu! 3i dreptul de a nu face nici o declara+ie.ic/%i &au p%eci5/%i.ieca%e e&te a&cultat . 5eclara+ia scrisă se cite3te acestuia. atră. înainte de a*l asculta.apt/ Dup/ ce *'0i'uitul &au i'culpatul a . ART" H# M$+ul +e a&culta%e Gieca%e *'0i'uit &au i'culpat e&te a&cultat &epa%at" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale.ace (e'-iu'e *' +ecla%a-ia &c%i&/" Decla%a-ia &c%i&/ e&te &e('at/ )i +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a p%$ce+at la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului $%i +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i +e 2%e. e&te *'t%ebat cu p%i0i%e la p%$bele pe ca%e *'-ele2e &/ le p%$pu'/" ART" H6 C$'&e('a%ea +ecla%a-iil$% 5eclara+iile în"inuitului sau inculpatului se conse!nea ă în scris.

aptele )i *(p%e4u%/%ile pe ca%e ace&ta le<a cu'$&cut *'ai'te +e a .i a&cultat/ *' calitate +e (a%t$%" ART" H> A&culta%ea pe%&$a'ei $bli2ate a p/&t%a &ec%etul p%$. cu p%i0i%e la . !ec-iu'ea II Decla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" !ec-iu'ea III Decla%a-iile (a%t$%il$% ART" HD Ma%t$%ul Pe%&$a'a ca%e a%e cu'$)ti'-/ +e&p%e 0%e$ . ART" HH M$+ul +e a&culta%e A&culta%ea p/%-ii 0/t/(ate. cu excep+ia ca urilor în care le. p%ecu( )i pe%&$a'a ci0il(e'te %e&p$'&abil/" :nainte de ascultare. p$nă la citirea actului de sesi are.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului. 'u(ai *' (/&u%a *' ca%e &u't c$%$b$%ate cu . că se poate constitui parte ci"ilă. a p/%-ii ci0ile )i a p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te &e .i a&cultat/ ca (a%t$% cu p%i0i%e la ./cute *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p$t &e%0i la a.apt/ &au +e&p%e 0%e$ *(p%e4u%a%e +e 'atu%/ &/ &e%0ea&c/ la a. iar dacă a suferit o pa.ea pre"ede altfel./%/ *'cu0ii'-a%ea pe%&$a'ei &au a u'it/-ii .e%ci-iul p%$.plica-ii p%ealabile O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ cCe(e.i a&cultate. pe%&$a'a ca%e a &u.ascultarea acestuia la locul unde se află.e%it $ 0/t/(a%e p%i' i'. .aptele )i *(p%e4u%/%ile +e ca%e a luat cu'$)ti'-/ *' e.ubă !aterială sau o daună !orală.a-/ +e calitatea +e ap/%/t$%.%ac-iu'e. 5e ase!enea. persoanei "ătă!ate i se pune în "edere că poate participa în proces ca parte "ătă!ată.e&iei. &p%e a .i&te'te *' cau5/" ART" H: E.apte &au *(p%e4u%/%i ce %e5ult/ +i' a'&a(blul p%$bel$% e. p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te ART" H8 Decla%a-iile cel$%lalte p/%-i +i' p%$ce& Decla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate.i +e0e'it ap/%/t$% &au %ep%e5e'ta't al 0%eu'eia +i't%e p/%-i" .la%ea a+e0/%ului *' p%$ce&ul pe'al p$ate .e&i$'al 'u p$ate .e&i$'al Pe%&$a'a $bli2at/ a p/&t%a &ec%etul p%$.e aten+ia că declara+ia de participare în proces ca parte "ătă!ată sau de constituire ca parte ci"ilă se poate face în tot cursul ur!ăririi penale. ale p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te .a-/ +e ca%e e&te $bli2at/ a p/&t%a &ec%etul" Calitatea +e (a%t$% a%e *'t1ietate .la%ea a+e0/%ului. iar în fa+a pri!ei instan+e de 9udecată. i se atra.

a+%e&/ )i $cupa-ie" ' ca5 +e *'+$ial/ a&up%a i+e'tit/-ii (a%t$%ului.i%(a-iil$% .i ap$i *'t%ebat +ac/ e&te &$.aptele cau5ei" ART" D7 't%eb/%i p%ealabile Ma%t$%ul e&te *'t%ebat (ai *'t1i +e&p%e 'u(e. +e *'+at/ ce au .i a&cultat ca (a%t$%" P1'/ la 01%&ta +e #7 a'i a&culta%ea lui &e .$%(ul/@ IM/ $bli2 c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiuI" !itua-iile la ca%e &e %e.i a&cultat/ ca (a%t$%. &e 0a pu'e *' 0e+e%e (a%t$%ului c/.e%/ ali'" 6.$%(ulei p%e0/5ute *' ali'" 8.l/ cu ace&tea.$&t *'+epli'ite +i&p$5i-iile ali'" 6 +i' a%t" D7" ART" D# Ma%t$% (i'$% Mi'$%ul p$ate .&au %u+/ a 0%eu'eia +i't%e p/%-i )i *' ce %ap$%tu%i &e a.a-a i'&ta'-ei u%(/t$a%ea .i a&cultat. &/01%)e)te i'.e%it 0%e$ pa2ub/ +e pe u%(a i'. (a%t$%ul -i'e (1'a pe c%uce &au pe biblie" Re.e&iu'e 0a +epu'e u%(/t$%ul 4u%/(1't@ IEu% pe $'$a%e )i c$')tii'-/ c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiuI" Ma%t$%ii ca%e +i' ($ti0e +e c$')tii'-/ &au c$'. 7 )i 8 &e %e-i' +e $%2a'ul 4u+icia% pe ba5a a.ace *' p%e5e'-a u'uia +i't%e p/%i'-i $%i a tut$%elui &au a pe%&$a'ei c/%eia *i e&te *'c%e+i'-at (i'$%ul &p%e c%e)te%e )i e+uca%e" ART" D3 Pe%&$a'a 0/t/(at/ Pe%&$a'a 0/t/(at/ p$ate . acea&ta &e &tabile)te p%i' $%ice (i4l$c +e p%$b/" Ma%t$%ul 0a . +ac/ 'u 0a &pu'e a+e0/%ul./-i)e5e la l$cul.e%i%ea la +i0i'itate +i' . p%e'u(e.ART" D? A&culta%ea &$-ului )i a %u+el$% ap%$piate !$-ul )i %u+ele ap%$piate ale *'0i'uitului &au i'culpatului 'u &u't $bli2ate &/ +epu'/ ca (a%t$%i" O%2a'ele 4u+icia%e 0$% a+uce acea&ta la cu'$)ti'-/ pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't./%/ c$'. p%ecu( )i +ac/ a &u.%ac-iu'ii" ART" D8 Eu%/(1'tul (a%t$%ului 'ai'te +e a . +ac/ 'u e&te c$'&tituit/ pa%te ci0il/ &au 'u pa%ticip/ *' p%$ce& ca pa%te 0/t/(at/" ART" D6 Obli2a-ia +e p%e5e'ta%e Pe%&$a'a cCe(at/ ca (a%t$% e&te $bli2at/ &/ &e *'. (a%t$%ul +epu'e u%(/t$%ul 4u%/(1't@ IEu% c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiu" A)a &/<(i a4ute Du('e5euJI ' ti(pul +epu'e%ii 4u%/(1'tului.e&iu'e 'u +epu' 4u%/(1'tul 0$% %$&ti *' .$%(ula 4u%/(1'tului &e &cCi(b/ p$t%i0it c%e+i'-ei %eli2i$a&e a (a%t$%ului" Ma%t$%ului +e alt/ %eli2ie +ec1t cea c%e)ti'/ 'u *i &u't aplicabile p%e0e+e%ile ali'" 3" Ma%t$%ul . etate. 5iua )i $%a a%/tate *' cita-ie )i a%e +at$%ia &/ +ecla%e t$t ce )tie cu p%i0i%e la .%ac-iu'ea +e (/%tu%ie (i'ci'$a&/" ./cute +e (a%t$%" Dup/ +epu'e%ea 4u%/(1'tului &au +up/ %$&ti%ea .

în condi+ii de strictă confiden+ialitate. prin ordonan+ă sau. după ca .anului 9udiciar. 5eclara+iile !artorilor cărora li s*a atribuit o altă identitate. i &e p$t pu'e *'t%eb/%i cu p%i0i%e la . inte.ace cu'$&cut $biectul cau5ei )i i &e a%at/ ca%e &u't .atorii sub acoperire. precu! 3i declara+ia !artorului./cut +ecla%a-ii. ce%1'+u<i<&e &/ +ecla%e t$t ce )tie cu p%i0i%e la ace&tea" Dup/ ce (a%t$%ul a . p%ecu( )i *' ce ($+ a luat cu'$)ti'-/ +e&p%e cele +ecla%ate" Di&p$5i-iile a%t" H# < H7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la a&culta%ea (a%t$%ului" 6#T.uran+ă. a constatat că a dispărut pericolul care a deter!inat luarea !ăsurilor de protec+ie a !artorului.$&t p%$pu& ca (a%t$%. după ca . 5ocu!entele pri"ind identitatea reală a !artorului "or fi pre entate procurorului sau. !artorului i se poate încu"iin+a să nu declare aceste date. te a &. în condi+ii de !axi!ă si. 8171 %rotec+ia datelor de identificare a !artorului 5acă există probe sau indicii te!einice că prin declararea identită+ii reale a !artorului sau a localită+ii acestuia de do!iciliu ori de re3edin+ă ar fi periclitată "ia+a. %ot fi audia+i ca !artori cărora li s*a atribuit o altă identitate 3i in"esti.aptele &au *(p%e4u%/%ile pe't%u +$0e+i%ea c/%$%a a . co!pletului de 9udecată. potri"it art.ritatea corporală sau libertatea lui ori a altei persoane. într*un loc special. cu p%i0i%e la pe%&$a'a p/%-il$%. care "a fi păstrat.ace (e'-iu'e *' +ecla%a-ia &c%i&/" Mi'$%ul ca%e 'u a *(pli'it #7 a'i 'u +epu'e 4u%/(1'tB i &e at%a2e *'&/ ate'-ia &/ &pu'/ a+e0/%ul" ART" D: M$+ul )i li(itele a&cult/%ii (a%t$%ului Ma%t$%ului i &e . %rocesul*"erbal "a fi se!nat de cel care a înaintat cererea. 817' Modalită+i speciale de ascultare a !artorului .aptele )i *(p%e4u%/%ile ca%e t%ebuie c$'&tatate *' cau5/. 1 * 1 se aplică 3i exper+ilor. 5ispo i+iile pre"ă ute în alin. în plic si. 6ceastă !ăsură poate fi dispusă de către procuror în cursul ur!ăririi penale. după ca . conse!nată în cursul 9udecă+ii 3i se!nată de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de pre3edintele co!pletului de 9udecată. iar în cursul 9udecă+ii de instan+ă. 1.8eat efectuarea ur!ăririi penale ori. 5atele despre identitatea reală a !artorului se conse!nea ă într*un proces*"erbal. redate în procesul* "erbal al procurorului potri"it art. instan+a. prin înc8eiere. atribuindu*i*se o altă identitate sub care ur!ea ă să apară în fa+a or. la cererea !oti"ată a procurorului. la sediul parc8etului care a efectuat sau a supra"e. 817' alin. precu! 3i de cel care a dispus !ăsura. (.De&p%e t$ate ace&tea &e . :n toate ca urile. a !artorului sau a oricărei alte persoane îndreptă+ite. docu!entele pri"ind identitatea reală a !artorului "or fi introduse în dosarul penal nu!ai după ce procurorul. la sediul instan+ei.ilat. pot ser"i la aflarea ade"ărului nu!ai în !ăsura în care sunt coroborate cu fapte 3i î!pre9urări ce re ultă din ansa!blul probelor existente în cau ă. 817' alin. 6#T.

ral în for!ă scrisă.istrea ă prin !i9loace te8nice "ideo 3i audio 3i se redă inte. î!preună cu dosarul cau ei. fiind păstrată în dosarul depus la instan+ă. 817' alin. în plic si. la cererea procurorului. 5eclara+ia !artorului.inea 3i "ocea distorsionate. în condi+iile pre"ă ute în art.inal. instan+a de 9udecată poate dispune ca or.anul de ur!ărire penală 3i se depune la dosarul cau ei. 817'. se păstrea ă în condi+iile pre"ă ute în alin. într*un loc special.anele poli+iei să supra"e. :n cursul ur!ăririi penale. 8170 6udierea !artorilor sub 11 ani în anu!ite cau e :n cau ele pri"ind infrac+iunile de "iolen+ă între !e!brii aceleia3i fa!ilii. 8( 3i ale art.anul de ur!ărire penală sau în sala în care se desfă3oară 3edin+a de 9udecată. 1. 1 3i ' se aplică în !od corespun ător. 6#T.iliul parc8etului sau. ( 3i 7. 1 3i '. 8173 Berificări pri"ind !i9loacele de ascultare a !artorilor &nstan+a de 9udecată poate ad!ite. prin înre.ure o re3edin+ă te!porară supra"e. si.:n situa+iile pre"ă ute în art.8ea ă cercetarea penală ori. 78. 8171.istrate în cursul ur!ăririi penale "or fi înaintate la ter!inarea ur!ăririi penale instan+ei co!petente. în condi+iile arătate în alin. prin inter!ediul !i9loacelor te8nice pre"ă ute în alineatele ur!ătoare. (. astfel înc$t să nu poată fi recunoscut. 6#T. 6#T. 5eclara+ia !artorului. se înre. în condi+iile art. a păr+ilor sau din oficiu. după ca .istrări audio* "ideo. efectuarea unei experti e te8nice pri"ind !i9loacele prin care au fost audia+i !artorii. instan+a poate ad!ite ca !artorul să fie ascultat fără a fi pre ent fi ic la locul unde se află or. în condi+iile arătate în alin. :n cursul 9udecă+ii. după ca .ilate cu si. al instan+ei de 9udecată în fa+a căreia s*a făcut declara+ia. transcrisă. în ori.uran+ă. transcrisă. "a fi se!nată 3i de acesta 3i "a fi păstrată în dosarul depus la parc8et. instan+a poate dispune ca !artorul sub 11 ani să nu fie audiat în 3edin+a de 9udecată. Casetele "ideo 3i audio pe care a fost înre. '.istrată declara+ia !artorului. declara+ia !artorului "a fi se!nată de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de pre3edintele co!pletului de 9udecată. 0. 3i "or fi păstrate în acelea3i condi+ii. după ca . procurorul sau. în condi+ii de !axi!ă si. Casetele "ideo 3i audio înre. (.8eată. "a fi se!nată 3i de !artor. /uarea declara+iei !artorului.8e e do!iciliul sau re3edin+a !artorului ori să*i asi. se întoc!e3te un proces*"erbal în care se redă cu exactitate declara+ia !artorului 3i acesta se se!nea ă de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de or. 5ispo i+iile art. se face în pre en+a procurorului. 81 alin. dacă există !i9loace te8nice corespun ătoare. 817( %rote9area deplasărilor !artorului %rocurorul care efectuea ă sau supra"e. precu! 3i . ad!i+$ndu*se pre entarea unei audieri efectuate în prealabil.ilat. Martorul poate fi ascultat prin inter!ediul unei re+ele de tele"i iune cu i!a. 5eclara+ia !artorului ascultat. în condi+iile pre"ă ute în alin.

c$nd se constată că pericolul care a i!pus luarea lor a încetat. $cupa-ia )i a+%e&a (a%t$%il$% a&i&te'-i.i&t/ c$'t%a5ice%i *'t%e +ecla%a-iile pe%&$a'el$% a&cultate *' aceea)i cau5/. c1'+ e.or!ularele în care ur!ea ă să se conse!ne e orice declara+ie.i! special. ca for!ulare cu re.%u't/%ii Pe%&$a'ele c$'. !ec-iu'ea I= C$'.istrate 3i înseriate. în fa a de ur!ărire penală.%u'tate &/<)i pu'/ %ecip%$c *'t%eb/%i" Decla%a-iile +ate +e pe%&$a'ele c$'. ART" >? P%$ce&ul<0e%bal ca (i4l$c +e p%$b/ P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &u't (i4l$ace +e p%$b/" De a&e(e'ea. +ac/ *' c$'-i'utul l$% &e a%at/ .%u'ta%ea ART" DH Obiectul c$'.la%ea a+e0/%ului" 6#T. după ca . p%e'u(ele.i&t/B .%u'tate &u't a&cultate cu p%i0i%e la .$%(a p%$ce&ului<0e%bal P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &/ cup%i'+/@ aA +ata )i l$cul u'+e e&te *'cCeiatB bA 'u(ele. &u't (i4l$ace +e p%$b/ p%$ce&ele<0e%bale )i actele +e c$'&tata%e. iar după co!pletare "or fi introduse în dosarul cau ei. +ac/ le2ea p%e0e+e acea&ta" ART" ># Cup%i'&ul )i . &e p%$ce+ea5/ la c$'.%u'tate &e c$'&e('ea5/ *' p%$ce&<0e%bal" !ec-iu'ea = '&c%i&u%ile ART" D> Mi4l$acele +e p%$b/ &c%i&e '&c%i&u%ile p$t &e%0i ca (i4l$ace +e p%$b/. 1 "or fi ridicate de procuror sau.apte &au *(p%e4u%/%i +e 'atu%/ &/ c$'t%ibuie la a. de instan+ă.aptele )i *(p%e4u%/%ile *' p%i0i'-a c/%$%a +ecla%a-iile +ate a'te%i$% &e c$'t%a5ic" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate *'cu0ii'-a ca pe%&$a'ele c$'. "or fi în prealabil înre. 8971 .%u'ta%ea acel$% pe%&$a'e. Măsurile pre"ă ute în alin. +ac/ acea&ta e&te 'ece&a%/ pe't%u l/(u%i%ea cau5ei" ART" DD P%$ce+u%a c$'. *'cCeiate +e alte $%2a'e.să*l înso+ească la sediul parc8etului sau al instan+ei 3i înapoi la do!iciliu sau la re3edin+ă. p%e'u(ele )i calitatea celui ca%e *l *'cCeieB cA 'u(ele.%u't/%ii C1'+ &e c$'&tat/ c/ e.

+A +e&c%ie%ea a(/'u'-it/ a cel$% c$'&tatate. iar interceptarea 3i înre.ătirea sau să"$r3irea unei infrac+iuni pentru care ur!ărirea penală se efectuea ă din oficiu. p%e'u(ele. în ca ul infrac+iunilor pre"ă ute de /e. cu autori area instan+ei de 9udecată.netică sau pe orice alt tip de suport ale unor con"orbiri ori co!unicări se "or efectua cu autori area !oti"ată a instan+ei. 9171 Condi+iile 3i ca urile de interceptare 3i înre. spălare a banilor. Măsurile dispuse de instan+ă "or fi ridicate înainte de expirarea duratei pentru care au fost autori ate. . 6utori area interceptării 3i a înre.'000 pentru pre"enirea.istrare a con"orbirilor sau co!unicărilor &nterceptările 3i înre.istrarea se i!pun pentru aflarea ade"ărului. $cupa-ia )i a+%e&a pe%&$a'el$% la ca%e &e %e. descoperirea 3i sanc+ionarea faptelor de corup+ie ori al unor alte infrac+iuni . &nterceptarea 3i înre.istrările pre"ă ute în alin. pentru !oti"e te!einic 9ustificate.1%)it +e cel ca%e *l *'cCeie.istrările audio sau "ideo 6#T. acte de teroris!. &nterceptarea 3i înre. trafic de persoane.istrarea con"orbirilor se i!pun pentru aflarea ade"ărului. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor de trafic de stupefiante. 6utori area se dă pentru durata necesară înre. p%ecu( )i a (/&u%il$% luateB eA 'u(ele.ieca%e pa2i'/ )i la &. 5urata !axi!ă a înre. &e . fiecare prelun. p$nă la cel !ult 30 de ile. dacă sunt date sau indicii te!einice pri"ind pre.istrarea con"orbirilor sau co!unicărilor pot fi autori ate în ca ul infrac+iunilor contra si. 78. $biec-iile )i e.istrării.ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta" @ec+iunea B71 &nterceptările 3i înre. p%ecu( )i +e pe%&$a'ele a%/tate la lit" cA )i eA" Dac/ 0%eu'a +i't%e ace&te pe%&$a'e 'u p$ate &au %e. trafic de ar!e. 1 pot fi făcute 3i la cererea !oti"ată a persoanei "ătă!ate pri"ind co!unicările ce*i sunt adresate. care "a cuprinde) indiciile concrete 3i faptele care 9ustifică !ăsura2 !oti"ele pentru care !ăsura este indispensabilă aflării ade"ărului2 persoana.ită în acelea3i condi+ii. falsificare de !onede sau alte "alori.u5/ &/ &e('e5e.e.A (e'-iu'ile p%e0/5ute +e le2e pe't%u ca5u%ile &peciale" P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &e('at pe .ea nr.istrărilor autori ate este de 0 luni.i speciale. în ca urile 3i în condi+iile pre"ă ute de le.istrările pe bandă !a. :nre.ra"e care nu pot fi descoperite sau ai căror făptuitori nu pot fi identifica+i prin alte !i9loace ori în ca ul infrac+iunilor care se să"$r3esc prin !i9loace de co!unicare telefonică sau prin alte !i9loace de teleco!unica+ii. 6utori area poate fi prelun.ire neput$nd depă3i 30 de ile. la cererea procurorului.uran+ei na+ionale pre"ă ute de Codul penal 3i de alte le. 6utori a+ia se dă de către pre3edintele instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă.plica-iile ace&t$%aB . atunci c$nd stabilirea situa+iei de fapt sau identificarea făptuitorului nu poate fi reali ată în ba a altor probe.istrării con"orbirilor sau co!unicărilor se face prin înc8eiere !oti"ată. îndată ce au încetat !oti"ele care le*au 9ustificat.e%/ p%$ce&ul<0e%bal. în ca!era de consiliu.

/a procesul*"erbal se ata3ea ă banda !a. a interceptărilor 3i înre. c$nd înt$r ierea ob+inerii autori ării pre"ă ute în art. aducerea la cuno3tin+ă.netică sau orice alt tip de suport.iliul or.ilată cu si. persoanelor ale căror con"orbiri sau co!unicări au fost interceptate 3i înre. dacă sunt cunoscute. prin ordonan+ă !oti"ată.ra"e pre9udicii acti"ită+ii de ur!ărire. 6#T. 9173 Certificarea înre. 9171 3i 917'. 1 ar aduce . certificarea pentru autenticitate se face de către acesta.istrate.istrării.erea celor efectuate. "a dispune autori area pe !ai departe a interceptării 3i înre. :n ca ul în care procurorul procedea ă la interceptări 3i înre. iar "erificarea 3i contrase!narea.anul de cercetare penală întoc!e3te un proces*"erbal în care se !en+ionea ă autori a+ia dată de instan+ă pentru efectuarea acestora. 8otără3te care dintre infor!a+iile culese pre intă interes în cercetarea 3i solu+ionarea cau ei.istrarea. încălcarea acestei obli.istrărilor 3i distru.netice sau al oricărui alt tip de suport pe care se face i!pri!area. 917' Or. cu certificarea pentru autenticitate de către or. procurorul sau or. redarea scrisă a acesteia 3i procesul*"erbal se înaintea ă instan+ei care. &nstan+a dispune. :n ca de ur. dacă o confir!ă 3i este necesar. prin inter!ediul unui interpret.istrările pre"ă ute în art. 5acă instan+a nu confir!ă ordonan+a procurorului. nu!ele persoanelor care le*au purtat. nu!ărul sau nu!erele posturilor telefonice între care s*au purtat con"orbirile. după ce ascultă procurorul 3i păr+ile.istrări sunt obli.8erii2 perioada pentru care sunt autori ate interceptarea 3i înre.netică sau pe orice alt tip de suport a con"orbirilor sau co!unicărilor. Con"orbirile . 9171 alin.istrarea con"orbirii. în scris.anului de ur!ărire penală. 6#T.istrarea %rocurorul procedea ă personal la interceptările 3i înre. %ersoanele care sunt c8e!ate să dea concurs te8nic la interceptări 3i înre. Aanda !a. co!unic$nd aceasta instan+ei i!ediat. &nstan+a trebuie să se pronun+e în cel !ult '0 de ore asupra ordonan+ei procurorului 3i.istrărilor 5espre efectuarea interceptărilor 3i înre. dar nu !ai t$r iu de '0 de ore.!i9locul de co!unicare sau locul supus supra"e. cu titlu pro"i oriu.istrate sunt redate inte.netică sau orice alt tip de suport cu înre.en+ă.ral în for!ă scrisă 3i se ata3ea ă la procesul*"erbal. p$nă la ter!inarea ur!ăririi penale.istrări. în condi+iile art.istrarea pe bandă !a.8ea ă ur!ărirea penală în cau ă.istrărilor !en+ionate în art. înc8eind un proces*"erbal în acest sens.ate să păstre e secretul opera+iunii efectuate. si. procurorul poate dispune.anele care efectuea ă interceptarea 3i înre. care con+ine înre. Con"orbirile înre. Coresponden+ele în altă li!bă dec$t cea ro!$nă sunt transcrise în li!ba ro!$nă. de către procurorul ierar8ic superior. "erificat 3i contrase!nat de procurorul care efectuea ă sau supra"e.anul de cercetare penală.istrarea con"orbirii. datele la care s*au efectuat acestea.anul de cercetare penală. 1 * 3. de îndată. interceptarea 3i înre. data 3i ora fiecărei con"orbiri în parte 3i nu!ărul de ordine al ben ii !a. ea trebuie să dispună încetarea. 9171 sau poate dispune ca acestea să fie efectuate de or. 9171 alin.a+ii fiind pedepsită potri"it Codului penal.

ectuea5/ actul p%$ce+u%al" ART" >6 !tabili%ea i+e'tit/-ii (a%t$%il$% a&i&te'-i .istrărilor care nu au fost folosite ca !i9loace de probă în cau ă. conse!narea se face în procese*"erbale separate. se păstrea ă la . 3 se aplică în !od corespun ător. depuse la . pe%&$a'ele i'te%e&ate *' cau5/ )i cei ce . 6#T.istrări "or fi păstrate p$nă la ar8i"area dosarului. 6#T. 6#T.ini.istrării de i!a. iar procedura de certificare a acestora este cea pre"ă ută în art. care nu sunt conse!nate în procesul*"erbal.i (a%t$%i a&i&te'-i (i'$%ii &ub #7 a'i. a păr+ilor sau din oficiu.istrări Condi+iile 3i !odalită+ile de efectuare a interceptărilor 3i înre. în plic si.netică sau orice alt tip de suport. înso+ită de transcrierea inte.ac pa%te +i' aceea)i u'itate cu $%2a'ul ca%e e. dacă nu sunt inter ise de le. :nre. a păr+ii ci"ile sau a a"ocatului acestora.ii. 97 alin.istrării de con"orbiri efectuate prin alte !i9loace de teleco!unica+ie. :nre.refă. 9171 3i 917' se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul înre.e.ectua%ea u'ui act p%$ce+u%al e&te 'ece&a%/ p%e5e'-a u'$% (a%t$%i a&i&te'-i. în locuri speciale.refa instan+ei.istrare 3i din transcrierea inte. cu excep+ia redării în for!ă scrisă. &nstan+a dispune prin înc8eiere distru.sau co!unicările care con+in secrete de stat sau profesionale nu se !en+ionea ă în procesul*"erbal.istrărilor pre"ă ute în art.rală. 9171 Berificarea !i9loacelor de probă Mi9loacele de probă pre"ă ute în pre enta sec+iune pot fi supuse experti ei te8nice la cererea procurorului. &nstan+a poate aproba.rală 3i copii de pe procesele*"erbale. pre entate de păr+i. la cererea !oti"ată a inculpatului.istrarea con"orbirilor dintre a"ocat 3i 9usti+iabil nu poate fi folosită ca !i9loc de probă. 917( :nre.ie +e cel pu-i' +$i" Nu p$t . în !od corespun ător.erea înre. după ca . consultarea păr+ilor din înre. autori ate în condi+iile le. !ec-iu'ea =I Ma%t$%ii a&i&te'-i ART" >3 P%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i C1'+ le2ea p%e0e+e c/ la e. Celelalte înre. 9170 6lte înre.ilat. 9171 * 9173 sunt aplicabile. 5acă să"$r3irea unor infrac+iuni are loc prin con"orbiri sau co!unicări care con+in secrete de stat. Aanda !a.istrările de i!a.istrările pre"ă ute în pre enta sec+iune.ini 5ispo i+iile art. pot ser"i ca !i9loace de probă. iar dispo i+iile art. 'u(/%ul ace&t$%a t%ebuie &/ . 9173. 3i în ca ul înre.

sau din oficiu. p%ecu( )i $%ice alte $biecte ca%e p$t &e%0i la a. (e'-i$'1'+ )i $b&e%0a-iile pe ca%e ace)tia au .la%ea a+e0/%ului. 1 se dispune dacă sunt întrunite condi+iile arătate în art./)u%a%ea $pe%a-iil$% la ca%e a&i&t/" !ec-iu'ea =II Mi4l$acele (ate%iale +e p%$b/ ART" >7 Obiectele ca (i4l$c +e p%$b/ Obiectele ca%e c$'-i' &au p$a%t/ $ u%(/ a .ectua%ea pe%cCe5i-iil$% ART" >: Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ %i+ice $biectele )i *'&c%i&u%ile ce p$t &e%0i ca (i4l$c +e p%$b/ *' p%$ce&ul pe'al" ART" >H P%e+a%ea $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% Orice persoană fi ică sau persoană 9uridică.ată să*l pre inte 3i să*l predea.ac/ cu p%i0i%e la cele c$'&tatate )i la +e&.$&t +e&ti'ate &/ &e%0ea&c/ la &/01%)i%ea u'ei i'. . ART" >D Re-i'e%ea )i p%e+a%ea c$%e&p$'+e'-ei )i a $biectel$% &nstan+a de 9udecată.aptei &/01%)ite. tele. la cererea acestora. pre entarea sau predarea se face în condi+ii care să asi.$l$&ite &au au . 9171 alin. 1 3i potri"it procedurii acolo pre"ă ute. în posesia căreia se află un obiect sau un înscris ce poate ser"i ca !i9loc de probă. în cursul 9udecă+ii. %e-i'e 'u(ai c$pia" 5acă obiectul sau înscrisul are caracter secret ori confiden+ial. &u't (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/" ART" >8 C$%pu%i +elicte !u't +e a&e(e'ea (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/ $biectele ca%e au .$&t i'0ita-i &/ le . fie indirect. ori adresate acestuia. fie direct. sub luare de do"adă. poate dispune ca orice unitate po3tală sau de transport să re+ină 3i să predea scrisorile.ure păstrarea secretului ori a confiden+ialită+ii.anului de ur!ărire penală sau instan+ei de 9udecată.O%2a'ul ca%e p%$ce+ea5/ la e. este obli. Dac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ap%ecia5/ c/ )i $ c$pie +e pe u' *'&c%i& p$ate &e%0i ca (i4l$c +e p%$b/.$&t . p%ecu( )i $biectele ca%e &u't p%$+u&ul i'. ori obiectele tri!ise de în"inuit sau inculpat. în cursul ur!ăririi penale. la propunerea procurorului. Măsura pre"ă ută în alin.ra!ele 3i oricare altă coresponden+ă.ectua%ea u'ui act p%$ce+u%al *' p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i e&te $bli2at &/ c$'&tate )i &/ c$'&e('e5e *' p%$ce&ul<0e%bal pe ca%e *l *'cCeie +ate p%i0i'+ i+e'titatea (a%t$%il$% a&i&te'-i.%ac-iu'ii" !ec-iu'ea =III Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i" E. or.%ac-iu'i.

%erc8e i+ia do!iciliară nu poate fi dispusă înainte de începerea ur!ăririi penale. precu! 3i ori de c$te ori există indicii te!einice că efectuarea unei perc8e i+ii este necesară pentru descoperirea 3i str$n.00 * '0.ente 3i te!einic 9ustificate 3i de procuror. %erc8e i+ia corporală poate fi dispusă. ART" #?3 Pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii I'&ta'-a p$ate p%$ce+a la e. %articiparea procurorului este obli.erea probelor. 1 pot fi dispuse. %erc8e i+ia începută între orele 1.ra!elor 3i a oricăror alte coresponden+e ori obiecte la care se referă alin. *' 0e+e%ea e. după ca . fără citarea păr+ilor. 100 %erc8e i+ia C$nd persoana căreia i s*a cerut să predea "reun obiect sau "reun înscris dintre cele arătate în art. 98 tă. 101 %erc8e i+ia do!iciliară în cursul ur!ăririi penale %erc8e i+ia dispusă în cursul ur!ăririi penale.#e+inerea 3i predarea scrisorilor.ăduie3te existen+a sau de+inerea acestora.at să infor!e e de îndată despre aceasta instan+a. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e %i+ica%ea &ilit/" ' cu%&ul 4u+ec/-ii +i&p$5i-ia +e %i+ica%e &ilit/ a $biectel$% &au *'&c%i&u%il$% &e c$(u'ic/ p%$cu%$%ului. în ca uri ur.00. de or. iar în celelalte ore nu!ai în ca de infrac+iune fla. tele.atorie. ca%e ia (/&u%i +e a+uce%e la *'+epli'i%e p%i' $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" 6#T. 103 Ti!pul de efectuare a perc8e i+iei #idicarea de obiecte 3i înscrisuri. la cererea procurorului. %erc8e i+ia do!iciliară poate fi dispusă nu!ai de 9udecător. C$%e&p$'+e'-a )i $biectele %i+icate ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a &e %e&tituie +e&ti'ata%ului" ART" >> Ri+ica%ea &ilit/ +e $biecte &au +e *'&c%i&u%i Dac/ $biectul &au *'&c%i&ul ce%ut 'u e&te p%e+at +e bu'/0$ie. precu! 3i perc8e i+ia do!iciliară se pot face între orele 1. de procuror sau de 9udecător. 100.00 * '0. în scris. se poate dispune efectuarea acesteia. prin înc8eiere !oti"ată. de lucrători operati"i.ectua $ pe%cCe5i-ie &e c$(u'ic/ p%$cu%$%ului. +i&p$5i-ia i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ +e a &e e. care este obli. %erc8e i+ia do!iciliară se dispune în cursul ur!ăririi penale în ca!era de consiliu. după ca . 6#T. în cursul ur!ăririi penale.rantă sau c$nd perc8e i+ia ur!ea ă să se efectue e într*un local public. potri"it art.00 poate continua 3i în ti!pul nop+ii.ectu/%ii ace&teia" 6#T.anul de cercetare penală. %erc8e i+ia poate fi do!iciliară sau corporală.ectua%ea pe%cCe5i-iei cu $ca5ia u'ei ce%cet/%i l$cale" ' celelalte ca5u%i. sau în cursul 9udecă+ii.anul de cercetare penală. înso+it. se efectuea ă de procuror sau de or. ART" #?7 P%$ce+u%a pe%cCe5i-iei .

i %i+icate &e &ecCe&t%ea5/ )i &e la&/ *' p/&t%a%e .ectuea5/ +e $%2a'ul 4u+icia% ca%e a +i&pu&<$.ace 'u(ai +e $ pe%&$a'/ +e acela)i &e. 0a .aptele )i *(p%e4u%/%ile +i' 0ia-a pe%&$'al/ a celui la ca%e &e e.i *'&e('ate $%i pe ca%e 'u &e p$t aplica eticCete )i &i2ilii &e *(pacCetea5/ &au &e *'cCi+.a(ilie.l/. p%ecu( )i pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &e . &au +e pe%&$a'a +e&e('at/ +e ace&t $%2a'" Pe%cCe5i-ia c$%p$%al/ &e . să pre inte autori a+ia dată de 9udecător.i a+u&/ la pe%cCe5i-ie" ' ca5ul *' ca%e 'u p$ate . a01'+ capacitate +e e.apta &/01%)it/B $biectele &au *'&c%i&u%ile a c/%$% ci%cula-ie &au +e-i'e%e e&te i'te%5i&/ &e %i+ic/ t$t+eau'a" O%2a'ul 4u+icia% t%ebuie &/ ia (/&u%i ca . pe c1t p$&ibil la$lalt/.ectuea5/ pe%cCe5i-ia )i ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a. Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i p%ecu( )i pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &e .e.ica%ea )i p/&t%a%ea $biectel$% Obiectele &au *'&c%i&u%ile &e p%e5i't/ pe%&$a'ei +e la ca%e &u't %i+icate )i cel$% ca%e a&i&t/. &/ 'u +e0i'/ publice" ART" #?: E.u5/ acea&ta" O%2a'ul 4u+icia% e&te $bli2at &/ &e li(ite5e la %i+ica%ea 'u(ai a $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% ca%e au le2/tu%/ cu .ectuea5/ pe%cCe5i-ia a%e +%eptul &/ +e&cCi+/ *'c/pe%ile &au alte (i4l$ace +e p/&t%a%e *' ca%e &<a% putea 2/&i $biectele &au *'&c%i&u%ile c/utate. a01'+ capacitate +e e.e%ci-iu" 6ceste opera+iuni se efectuea ă de or.i'al" ART" #?D P%$ce&ul<0e%bal +e pe%cCe5i-ie )i +e %i+ica%e a $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% .ectuea5/ pe%cCe5i-ia. a u'ui 0eci'. *' p%e5e'-a u'ui %ep%e5e'ta't.anul 9udiciar în pre en+a unor !artori asisten+i. &au la ca%e &e e.a(iliei. . C1'+ pe%&$a'a la ca%e &e . &au a u'ui 0eci'.ac *' p%e5e'-a u'ui %ep%e5e'ta't $%i a u'ui (e(b%u +e . cu cea pe%cCe5i-i$'at/" ART" #?H I+e'ti.ectua%ea pe%cCe5i-iei +$(icilia%e O%2a'ul 4u+icia% ca%e e.ac *' p%e5e'-a pe%&$a'ei +e la ca%e &e %i+ic/ $biecte $%i *'&c%i&u%i. u'eia +i' pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" #?D ali'" . %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i.ace pe%cCe5i-ia e&te %e-i'ut/ $%i a%e&tat/. ia% *' lip&a ace&tuia.anul 9udiciar care ur!ea ă a efectua perc8e i+ia este obli.i a+u&/.Or.ie celui la ca%e &e a. +up/ ca%e &e aplic/ &i2ilii" Obiectele ca%e 'u p$t . pe't%u a . ia% *' lip&a ace&teia.e%ci-iu" ART" #?8 E.i %ecu'$&cute )i a . a u'ui (e(b%u al . în prealabil.iti!e e 3i.at ca. în ca urile pre"ă ute de le. +up/ ca%e &e eticCetea5/ )i &e &i2ilea5/" Obiectele ca%e 'u p$t .ie u'ui cu&t$+e" P%$bele pe't%u a'ali5/ &e iau cel pu-i' *' +ublu )i &e &i2ilea5/" U'a +i' p%$be &e la&/ celui +e la ca%e &e %i+ic/. ia% *' lip&a ace&t$%a. cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iil$% a%t" #?7 ali'" #.ectua%ea pe%cCe5i-iei c$%p$%ale Pe%cCe5i-ia c$%p$%al/ &e e.i *'&e('ate +e c/t%e ace&tea &p%e 'e&cCi(ba%e. să se le. +ac/ cel *' (/&u%/ &/ le +e&cCi+/ %e.

cu&t$+elui" ART" #?> M/&u%i p%i0i'+ $biectele %i+icate O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e ca $biectele $%i *'&c%i&u%ile %i+icate ca%e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/ &/ .$&t l/&ate *' p/&t%a%e" C$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ pe%&$a'ei la ca%e &<a .$&t +e&c$pe%ite )i %i+icate. c/ e&te $bli2at/ &/ le p/&t%e5e p1'/ la &$lu-i$'a%ea +e.i&c/%ii 'u &e %e&tituie" Obiectele ce &e%0e&c ca (i4l$c +e p%$b/./cut pe%cCe5i-ia &au +e la ca%e &<au %i+icat $biectele )i *'&c%i&u%ile.i %e&tituite.i&c/%ii.anul 9udiciar se le. a. ti(pul )i c$'+i-iile *' ca%e *'&c%i&u%ile )i $biectele au .ie.$t$2%a. înfă+i3ea ă repre entantului unită+ii publice sau al altei persoane 9uridice autori a+ia dată2 .la%ea a+e0/%ului" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ pu'e *' 0e+e%e pe%&$a'ei c/%eia i<au . 10( din Codul penal sau la o altă persoană 9uridică. $%i %ep%e5e'ta'tului ace&teia &au u'ui (e(b%u al .a(iliei.i %e&tituite pe%&$a'ei c/%eia *i apa%-i'.i %ecu'$&cute" ' p%$ce&ul<0e%bal &e . cel$% cu ca%e l$cuie)te &au u'ui 0eci' )i.ic/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% acelui a%tic$l" 6#T.a%/ +e (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" >#.i'iti0/ a cau5ei" ART" ##? C$'&e%0a%ea &au 0al$%i.iate" ' ace&t ca5 . +ac/ &u't +i't%e acelea a%/tate *' a%t" #:8 ali'" 3 )i +ac/ 'u e&te ca5ul a . &e c$'&e%0/ &au &e 0al$%i. ata)ate la +$&a% &au p/&t%ate *' alt ($+" Obiectele )i *'&c%i&u%ile %i+icate. după ca . p$t . ca%e 'u &u't ata)ate la +$&a%. +ac/ 'u &u't &upu&e c$'.i'iti0/ a cau5ei. *' a.i'iti0/ a p%$ce&ului.i . +up/ ca5.$t$2%a. p%ecu( )i +e acelea ca%e au .a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' acea&t/ %e&titui%e &<a% putea &t1'4e'i a. 111 5ispo i+ii speciale pri"ind unită+ile publice 3i alte persoane 9uridice 5ispo i+iile din pre enta sec+iune se aplică în !od corespun ător 3i atunci c$nd actele procedurale se efectuea ă la o unitate dintre cele la care se referă art. +ac/ e&te ca5ul.ica%ea $biectel$% %i+icate Obiectele ce &e%0e&c ca (i4l$c +e p%$b/. )i u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ l$cul. cCia% *'ai'te +e &$lu-i$'a%ea +e.ace (e'-iu'e )i +e&p%e $biectele ca%e 'u au . (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/ &e p/&t%ea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ la ca%e &e 2/&e)te +$&a%ul" Obiectele )i *'&c%i&u%ile p%e+ate &au %i+icate *' u%(a pe%cCe5i-iei )i ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a &e %e&tituie pe%&$a'ei c/%eia *i apa%-i'" Obiectele &upu&e c$'.iile &e 0i5ea5/ )i &e ata)ea5/ la +$&a%" P1'/ la &$lu-i$'a%ea +e.$&t %i+icate.$&t %e&tituite $biectele. p$t .ectua%ea pe%cCe5i-iei )i %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i &e *'t$c(e)te p%$ce&<0e%bal" P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &/ cup%i'+/.De&p%e e. e'u(e%a%ea )i +e&c%ie%ea l$% a(/'u'-it/. dispo i+ii care se co!pletea ă după cu! ur!ea ă) a< or. pe't%u a putea .iti!ea ă 3i. ia% *' lip&/.

ic/ )i c$'&tata%ea (e+ic$<le2al/ ART" ##3 G$l$&i%ea u'$% &peciali)ti C1'+ e.u'c-i$'ea5/ *' ca+%ul $%i pe l1'2/ i'&titu-ia +e ca%e apa%-i'e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" Ea p$ate .a(i'a%e c$%p$%al/ a&up%a *'0i'uitului $%i pe%&$a'ei 0/t/(ate pe't%u a c$'&tata pe c$%pul ace&t$%a e.icie'te. +e c/t%e &peciali)ti &au teC'icie'i ca%e .ectuat/ luc%a%ea" C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i.ice O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e +i&pu'e e.bA %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i.ectua%ea c$'&tat/%ii 'u i &e p$t +ele2a )i 'ici ace&ta 'u<)i p$ate *'&u)i at%ibu-ii +e $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e $%2a' +e c$'t%$l" !peciali&tul &au teC'icia'ul *'&/%ci'at cu e.i e.%ac-iu'ii.apt )i e&te 'ece&a%/ l/(u%i%ea u%2e't/ a u'$% . c/%uia *i %e0i'e c$(pete'-a p$t%i0it le2ii. +i' $. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p$ate .ectuea5/ a&up%a (ate%ialel$% )i +atel$% pu&e la +i&p$5i-ie &au i'+icate +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" Celui *'&/%ci'at cu e.ectua%ea luc%/%ii.i e. +e %e2ul/.ice &au (e+ic$<le2ale &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' %ap$%t" .u'c-i$'ea5/ *' ca+%ul alt$% $%2a'e" ART" ##6 Obiectul )i (ate%ialul c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i.ectue5e acea&t/ c$'&tata%e" E.ectuea5/.ectuat/ )i +e c/t%e &peciali)ti &au teC'icie'i ca%e .Cu(a%ea *' 0e+e%ea c$'&tat/%ii cau5el$% ($%-ii &e .iciu &au la ce%e%e.apte &au *(p%e4u%/%i ale cau5ei.ectua%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i. c$(u'ic/ acea&ta $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/. . ace)tia p$t .i&te'-a u%(el$% i'.ic/ &au (e+ic$<le2al/ Ope%a-iile )i c$'clu5iile c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i. &/ e.ace 'u(ai cu *'cu0ii'-a%ea p%$cu%$%ului" ART" ##8 Rap$%tul +e c$'&tata%e teC'ic$<)tii'-i.$l$&i cu'$)ti'-ele u'ui &peciali&t &au teC'icia'. e.ectua%ea u'ei c$'&tat/%i teC'ic$<)tii'-i.ectua%ea u'ei c$'&tat/%i (e+ic$<le2ale )i ce%e $%2a'ului (e+ic$<le2al.ic/ &e e.ice &tabile)te $biectul ace&teia.ic/ &e e. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +i&pu'e e.ice" C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i. *' 0e+e%ea c$(plet/%ii l$%" ART" ##7 C$'&tata%ea (e+ic$<le2al/ ' ca5 +e ($a%te 0i$le't/.ectuea5/ *' p%e5e'-a %ep%e5e'ta'tului u'it/-iiB cA atu'ci c1'+ e&te $bli2at$%ie p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i. +i&pu'1'+.i&t/ pe%ic$l +e +i&pa%i-ie a u'$% (i4l$ace +e p%$b/ &au +e &cCi(ba%e a u'$% &itua-ii +e . &au c1'+ e&te 'ece&a%/ $ e. +e ($a%te a c/%ei cau5/ 'u &e cu'$a)te $%i e&te &u&pect/. +ac/ &$c$te)te c/ (ate%ialele pu&e la +i&p$5i-ie $%i +atele i'+icate &u't i'&u. p%ecu( )i pe%cCe5i-ia &e e.$%(ulea5/ *'t%eb/%ile la ca%e t%ebuie &/ &e %/&pu'+/ )i te%(e'ul *' ca%e u%(ea5/ a .ace pa%te +i' pe%&$'alul u'it/-iiB +A c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ %ep%e5e'ta'tului u'it/-ii" !ec-iu'ea IK C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i.

O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. +i' $,iciu &au la ce%e%ea $%ic/%eia +i't%e p/%-i. +ac/ ap%ecia5/ c/ %ap$%tul teC'ic$<)tii'-i,ic $%i (e+ic$<le2al 'u e&te c$(plet &au c$'clu5iile ace&tuia 'u &u't p%eci&e. +i&pu'e %e,ace%ea &au c$(pleta%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i,ice $%i (e+ic$<le2ale. &au e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e" C1'+ %e,ace%ea &au c$(pleta%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i,ice $%i (e+ic$<le2ale e&te +i&pu&/ +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. %ap$%tul &e t%i(ite p%$cu%$%ului. pe't%u ca ace&ta &/ ia (/&u%i *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au %e,ace%ii lui" !ec-iu'ea K E;pe%ti5ele ART" ##: O%+$'a%ea e,ectu/%ii e;pe%ti5ei C1'+ pe't%u l/(u%i%ea u'$% ,apte &au *(p%e4u%/%i ale cau5ei. *' 0e+e%ea a,l/%ii a+e0/%ului. &u't 'ece&a%e cu'$)ti'-ele u'ui e;pe%t. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e. la ce%e%e &au +i' $,iciu. e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e" ART" ##H E;pe%ti5a $bli2at$%ie E,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e p&iCiat%ice e&te $bli2at$%ie *' ca5ul i',%ac-iu'ii +e $($% +e$&ebit +e 2%a0. p%ecu( )i atu'ci c1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e *'+$ial/ a&up%a &t/%ii p&iCice a *'0i'uitului &au i'culpatului" E;pe%ti5a *' ace&te ca5u%i &e e,ectuea5/ *' i'&titu-ii &a'ita%e +e &pecialitate" ' 0e+e%ea e,ectu/%ii e;pe%ti5ei. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cu ap%$ba%ea p%$cu%$%ului &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e i'te%'a%ea *'0i'uitului $%i i'culpatului pe ti(pul 'ece&a%" Acea&t/ (/&u%/ e&te e;ecut$%ie )i &e a+uce la *'+epli'i%e. *' ca5 +e $pu'e%e. +e $%2a'ele +e p$li-ie" De a&e(e'ea. e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e e&te $bli2at$%ie pe't%u a &e &tabili cau5ele ($%-ii. +ac/ 'u &<a *'t$c(it u' %ap$%t (e+ic$<le2al" ART" ##D P%$ce+u%a e;pe%ti5ei E;pe%ti5a &e e,ectuea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' p%e5e'tul c$+. a,a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' le2e &e +i&pu'e alt,el" Di&p$5i-iile a%t" ##6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" E;pe%tul e&te 'u(it +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. cu e;cep-ia e;pe%ti5ei p%e0/5ute *' a%t" ##> ali'" 3" Gieca%e +i't%e p/%-i a%e +%eptul &/ cea%/ ca u' e;pe%t %ec$(a'+at +e ea &/ pa%ticipe la e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ART" ##> E;pe%-i $,iciali Dac/ e;i&t/ e;pe%-i (e+ic$<le2ali &au e;pe%-i $,iciali *' &pecialitatea %e&pecti0/. 'u p$ate ,i 'u(it e;pe%t $ alt/ pe%&$a'/. +ec1t +ac/ *(p%e4u%/%i +e$&ebite a% ce%e acea&ta" C1'+ e;pe%ti5a u%(ea5/ &/ ,ie e,ectuat/ +e u' &e%0iciu (e+ic$<le2al. +e u' lab$%at$% +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ &au +e $%ice i'&titut +e &pecialitate. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &e a+%e&ea5/ ace&t$%a pe't%u e,ectua%ea e;pe%ti5ei"

C1'+ &e%0iciul (e+ic$<le2al $%i lab$%at$%ul +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ &au i'&titutul +e &pecialitate c$'&i+e%/ 'ece&a% ca la e,ectua%ea e;pe%ti5ei &/ pa%ticipe &au &/<)i +ea p/%e%ea )i &peciali)ti +e la alte i'&titu-ii. p$ate ,$l$&i a&i&te'-a &au a0i5ul ace&t$%a" ART" #3? L/(u%i%i +ate e;pe%tului )i p/%-il$% O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. c1'+ +i&pu'e e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e. ,i;ea5/ u' te%(e' la ca%e &u't cCe(ate p/%-ile. p%ecu( )i e;pe%tul. +ac/ ace&ta a ,$&t +e&e('at +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-/" La te%(e'ul ,i;at &e a+uce la cu'$)ti'-/ p/%-il$% )i e;pe%tului $biectul e;pe%ti5ei )i *'t%eb/%ile la ca%e e;pe%tul t%ebuie &/ %/&pu'+/ )i li &e pu'e *' 0e+e%e c/ au +%eptul &/ ,ac/ $b&e%0a-ii cu p%i0i%e la ace&te *'t%eb/%i )i c/ p$t ce%e ($+i,ica%ea &au c$(pleta%ea l$%" P/%-ile (ai &u't *'cu'$)ti'-ate c/ au +%eptul &/ cea%/ 'u(i%ea )i a c1te u'ui e;pe%t %ec$(a'+at +e ,ieca%e +i't%e ele. ca%e &/ pa%ticipe la e,ectua%ea e;pe%ti5ei" Dup/ e;a(i'a%ea $biec-iil$% )i ce%e%il$% ,/cute +e p/%-i )i e;pe%t. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ pu'e *' 0e+e%e e;pe%tului te%(e'ul *' ca%e u%(ea5/ a ,i e,ectuat/ e;pe%ti5a. *'cu'$)ti'-1'+u<l t$t$+at/ +ac/ la e,ectua%ea ace&teia u%(ea5/ &/ pa%ticipe p/%-ile" 6lineatul ( ??? 6bro,at ART" #3# D%eptu%ile e;pe%tului E;pe%tul a%e +%eptul &/ ia cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +$&a%ului 'ece&a% pe't%u e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale ce%ceta%ea +$&a%ului &e ,ace cu *'cu0ii'-a%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e" E;pe%tul p$ate ce%e l/(u%i%i $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ cu p%i0i%e la a'u(ite ,apte $%i *(p%e4u%/%i ale cau5ei" P/%-ile. cu *'cu0ii'-a%ea )i *' c$'+i-iile &tabilite +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. p$t +a e;pe%tului e;plica-iile 'ece&a%e" ART" #33 Rap$%tul +e e;pe%ti5/ Dup/ e,ectua%ea e;pe%ti5ei. e;pe%tul *'t$c(e)te u' %ap$%t &c%i&" C1'+ &u't (ai (ul-i e;pe%-i &e *'t$c(e)te u' &i'2u% %ap$%t +e e;pe%ti5/" Dac/ &u't +e$&ebi%i +e p/%e%i. $pi'iile &epa%ate &u't c$'&e('ate *' cup%i'&ul %ap$%tului &au *'t%<$ a'e;/" Rap$%tul +e e;pe%ti5/ &e +epu'e la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a +i&pu& e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ART" #36 C$'-i'utul %ap$%tului Rap$%tul +e e;pe%ti5/ cup%i'+e@ aA pa%tea i't%$+ucti0/. *' ca%e &e a%at/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a +i&pu& e,ectua%ea e;pe%ti5ei. +ata c1'+ &<a +i&pu& e,ectua%ea ace&teia. 'u(ele )i p%e'u(ele e;pe%tului. +ata )i l$cul u'+e a ,$&t e,ectuat/. +ata *'t$c(i%ii %ap$%tului +e e;pe%ti5/. $biectul ace&teia )i *'t%eb/%ile la ca%e e;pe%tul u%(a &/ %/&pu'+/.

(ate%ialul pe ba5a c/%uia e;pe%ti5a a ,$&t e,ectuat/ )i +ac/ p/%-ile ca%e au pa%ticipat la acea&ta au +at e;plica-ii *' cu%&ul e;pe%ti5eiB bA +e&c%ie%ea *' a(/'u't a $pe%a-iil$% +e e,ectua%e a e;pe%ti5ei. $biec-iile &au e;plica-iile p/%-il$%. p%ecu( )i a'ali5a ace&t$% $biec-ii $%i e;plica-ii *' lu(i'a cel$% c$'&tatate +e e;pe%tB cA c$'clu5iile. ca%e cup%i'+ %/&pu'&u%ile la *'t%eb/%ile pu&e )i p/%e%ea e;pe%tului a&up%a $biectului e;pe%ti5ei" ART" #37 !upli(e'tul +e e;pe%ti5/ C1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ c$'&tat/. la ce%e%e &au +i' $,iciu. c/ e;pe%ti5a 'u e&te c$(plet/. +i&pu'e e,ectua%ea u'ui &upli(e't +e e;pe%ti5/ ,ie +e c/t%e acela)i e;pe%t. ,ie +e c/t%e altul" De a&e(e'ea. c1'+ &e &$c$te)te 'ece&a%. &e ce% e;pe%tului l/(u%i%i &upli(e'ta%e *' &c%i&. $%i &e +i&pu'e cCe(a%ea lui &p%e a +a e;plica-ii 0e%bale a&up%a %ap$%tului +e e;pe%ti5/" ' ace&t ca5. a&culta%ea e;pe%tului &e ,ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la a&culta%ea (a%t$%il$%" L/(u%i%ile &upli(e'ta%e *' &c%i& p$t ,i ce%ute )i &e%0iciului (e+ic$<le2al. lab$%at$%ului +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ $%i i'&titutului +e &pecialitate ca%e a e,ectuat e;pe%ti5a" ART" #38 E,ectua%ea u'ei '$i e;pe%ti5e Dac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e *'+$ieli cu p%i0i%e la e;actitatea c$'clu5iil$% %ap$%tului +e e;pe%ti5/. +i&pu'e e,ectua%ea u'ei '$i e;pe%ti5e" ART" #3: L/(u%i%i ce%ute la i'&titutul +e e(i&iu'e ' ca5u%ile p%i0it$a%e la i',%ac-iu'ea +e ,al&i,ica%e +e ($'e+/ &au +e alte 0al$%i. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate ce%e l/(u%i%i i'&titutului +e e(i&iu'e" ART" #3H P%e5e'ta%ea &c%iptel$% +e c$(pa%a-ie ' cau5ele p%i0i'+ i',%ac-iu'i +e ,al& *' *'&c%i&u%i. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate $%+$'a &/ ,ie p%e5e'tate &c%ipte +e c$(pa%a-ie" Dac/ &c%iptele &e 2/&e&c *' +ep$5ite publice. aut$%it/-ile *' +%ept &u't $bli2ate a le elibe%a" Dac/ &c%iptele &e 2/&e&c la u' pa%ticula% ca%e 'u e&te &$- &au %u+/ ap%$piat/ cu *'0i'uitul &au i'culpatul. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *i pu'e *' 0e+e%e &/ le p%e5i'te" !c%iptele +e c$(pa%a-ie t%ebuie 0i5ate +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i &e('ate +e acela ca%e le p%e5i't/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate +i&pu'e ca *'0i'uitul &au i'culpatul &/ p%e5i'te $ pie&/ &c%i&/ cu (1'a &a. $%i &/ &c%ie +up/ +icta%ea ce i &<a% ,ace" Dac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %e,u5/. &e ,ace (e'-iu'e *' p%$ce&ul<0e%bal" !ec-iu'ea KI G$l$&i%ea i'te%p%e-il$%

ii.ART" #3D Ca5u%ile )i p%$ce+u%a +e .a%/ +e ca5ul c1'+ acea&ta 'u e&te p$&ibil" Ce%ceta%ea la . %ep%e5e'ta%ea" I'&ta'-a +e 4u+ecat/ e.a-a l$cului *' p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i.ica%ea )i p%eci5a%ea u'$% +ate.ectuea5/ ce%ceta%ea la .i.%ac-iu'ea a . +ac/ 2/&e)te 'ece&a% pe't%u 0e%i. p$ate &/ p%$ce+e5e la %ec$'&titui%ea la .apta" Rec$'&titui%ea &e . +ac/ 'u p$ate . atu'ci c1'+ e&te 'ece&a%" Nep%e5e'ta%ea p/%-il$% *'cu'$)ti'-ate 'u *(pie+ic/ e.ie %ep%e5e'tat )i *i a&i2u%/.e5e u%(ele i'.$&t &/01%)it/ . el trebuie să fie un interpret autori at.ace *' p%e5e'-a p/%-il$%. or.ură în !od . a ($+ului )i a c$'+i-iil$% *' ca%e a .ace *' p%e5e'-a *'0i'uitului &au i'culpatului" Di&p$5i-iile a%t" #3> ali'" 3 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" #6# P%$ce&ul<0e%bal +e ce%ceta%e la .ectuea5/ ce%ceta%ea la . Di&p$5i-iile ali'eatului p%ece+e't &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5ul c1'+ u'ele +i't%e *'&c%i&u%ile a. &nterpretul poate fi dese!nat sau ales de păr+i2 în acest din ur!ă ca . potri"it le.late *' +$&a%ul cau5ei &au p%e5e'tate *' i'&ta'-/ &u't %e+actate *'t%<$ alt/ li(b/ +ec1t cea %$(1'/" Di&p$5i-iile a%t" D6.a-a l$cului )i %ec$'&titui%ea ART" #3> Ce%ceta%ea la . *' *'t%e2i(e &au *' pa%te. $%i &/ plece *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii" ART" #6? Rec$'&titui%ea O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/.ratuit folosirea unui interpret. a. la ce%e%e.a-a l$cului &e e.a-a l$cului Ce%ceta%ea la . D7 )i D8 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i i'te%p%etului" !ec-iu'ea KII Ce%ceta%ea la .ac/ c$'&tat/%i cu p%i0i%e la &itua-ia l$cului &/01%)i%ii i'.a-a l$cului cu cita%ea p/%-il$% )i *' p%e5e'-a p%$cu%$%ului.i a+u& la ce%ceta%e.%ac-iu'ii.anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată îi asi. &/ &e +e&c$pe%e )i &/ &e . &/ &e &tabilea&c/ p$5i-ia )i &ta%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ )i *(p%e4u%/%ile *' ca%e i'.$l$&i%e a i'te%p%e-il$% C$nd una dintre păr+i sau o altă persoană care ur!ea ă să fie ascultată nu cunoa3te li!ba ro!$nă ori nu se poate expri!a.$&t &/01%)it/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *i pu'e *' 0e+e%e c/ a%e +%eptul &/ .ectua%ea ce%cet/%ii" C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul e&te %e-i'ut $%i a%e&tat.a-a l$cului .a-a l$cului &e .ectuea5/ ce%ceta%ea.a-a l$cului.%ac-iu'ii.l/ $%i 0i' la l$cul u'+e &e e.ectuea5/ atu'ci c1'+ e&te 'ece&a% &/ &e . &/ c$(u'ice *'t%e ele &au cu alte pe%&$a'e. c1'+ pa%ticipa%ea ace&tuia la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate i'te%5ice pe%&$a'el$% ca%e &e a.

ia% *' ca5ul c1'+ u%(ea5/ &/ ./)u%a%ea %ec$'&titui%ii" ' t$ate ca5u%ile &e p$t .a-a l$cului &e *'cCeie p%$ce&<0e%bal. i'&ta'-a ca%e u%(ea5/ a e.ie %e+ate cu p%eci5ie )i pe c1t p$&ibil cu +i(e'&iu'ile %e&pecti0e" ' ca5 +e %ec$'&titui%e a ($+ului *' ca%e a . a p$5i-iei )i &t/%ii cel$%lalte (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/.i t%a'&(i&e i'&ta'-ei ce u%(ea5/ a e. &e 0$% a%/ta )i *'t%eb/%ile ce t%ebuie &/ i &e pu'/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e e.ectua%ea ce%cet/%ii la .i +at/ 'u(ai u'ui $%2a' &au u'ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/ ie%a%Cic i'.ie a&cultat/ $ pe%&$a'/.ectuea5/ c$(i&ia %$2at$%ie p$ate pu'e )i alte *'t%eb/%i. *' a. +e&c%ie%ea a(/'u'-it/ a &itua-iei l$cului.e%it$a%e la *'+epli'i%ea actului ca%e .iciu. a u%(el$% 2/&ite.ectue5e" Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale.ectua%ea c$(i&iei %$2at$%ii" C1'+ i'culpatul e&te a%e&tat.$%(a $biectul c$(i&iei %$2at$%ii" C$(i&ia %$2at$%ie &e p$ate a+%e&a 'u(ai u'ui $%2a' &au u'ei i'&ta'-e e2ale *' 2%a+" ART" #66 C$'-i'utul c$(i&iei %$2at$%ii Re5$lu-ia &au *'cCeie%ea p%i' ca%e &<a +i&pu& c$(i&ia %$2at$%ie t%ebuie &/ c$'-i'/ t$ate l/(u%i%ile %e.ac/ $ ce%ceta%e la .el *'c1t ace&tea &/ .ace &cCi-e.a(i'ate )i a cel$% %i+icate.apta. &/ p%$ce+e5e la %i+ica%ea u'$% $biecte &au &/ e. ca%e *l 0a %ep%e5e'ta" ART" #68 Dele2a%ea O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate +i&pu'e.ace $biectul ace&teia.ie citat/ la e.a%a (e'-iu'il$% a%/tate *' a%t" >#.ectua%ea u'ui act +e p%$ce+u%/ )i p%i' +ele2a%e" Dele2a%ea p$ate . ca%e a%e p$&ibilitatea &/ le e.e%i$a%e" Di&p$5i-iile p%i0it$a%e la c$(i&ia %$2at$%ie &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e +ele2a%e" .$&t &/01%)it/ . a $biectel$% e. &e c$'&e('ea5/ a(/'u'-it )i +e&. lua%ea (/&u%il$% p%e0e'ti0e. *'cu0ii'-a%ea +e p%$bat$%ii. $%i alte a&e(e'ea luc%/%i. *' c$'+i-iile a%/tate *' a%t" #63. +e&e'e &au .ectua c$(i&ia %$2at$%ie +i&pu'e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. ca%e 0$% . $%ica%e +i't%e p/%-i p$ate ce%e &/ .a-a ace&teia *'t%eb/%i. &e p$ate a+%e&a u'ui alt $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ $%i u'ei alte i'&ta'-e. &/ . a&t. ca%e &e 0i5ea5/ )i &e a'e.a-a l$cului. e.$%(ula *' . ca%e t%ebuie &/ cup%i'+/. p/%-ile p$t . p%ecu( )i +i&pu'e%ea cel$%lalte acte p%$ce&uale &au (/&u%i p%$ce&uale 'u p$t .De&p%e e.ii.ectua c$(i&ia %$2at$%ie" T$t$+at/.ectue5e $%ice alt act p%$ce+u%al.$t$2%a.ea5/ la p%$ce&ul<0e%bal" !ec-iu'ea KIII C$(i&ia %$2at$%ie )i +ele2a%ea ART" #63 C$'+i-ii pe't%u +i&pu'e%ea c$(i&iei %$2at$%ii C1'+ u' $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ 'u a%e p$&ibilitatea &/ a&culte u' (a%t$%. +ac/ 'ece&itatea ace&t$%a %e5ult/ *' cu%&ul a&cult/%ii" ART" #67 D%eptu%ile p/%-il$% *' ca5ul c$(i&iei %$2at$%ii C1'+ c$(i&ia %$2at$%ie &<a +i&pu& +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/.

apta ca%e .ura buna desfă3urare a procesului penal ori pentru a se î!piedica sustra. /iberarea pro"i orie se dispune de instan+a de 9udecată. în cursul 9udecă+ii.erea în"inuitului sau inculpatului de la ur!ărirea penală. b< 3i c< se pot lua de procuror. a< poate fi luată de or. 131 @copul 3i cate. @copul !ăsurilor pre"enti"e poate fi reali at 3i prin liberarea pro"i orie sub control 9udiciar sau pe cau+iune.TITLUL I= MĂ!URILE PRE=ENTI=E ŞI ALTE MĂ!URI PROCE!UALE CAP" # MĂ!URILE PRE=ENTI=E !ec-iu'ea I Di&p$5i-ii 2e'e%ale 6#T. de .oriile !ăsurilor pre"enti"e :n cau ele pri"itoare la infrac+iuni pedepsite cu deten+iune pe "ia+ă sau cu înc8isoare.ea pre"ede alternati" pedeapsa a!en ii. ART" #6H Cup%i'&ul actului p%i' ca%e &e ia (/&u%a p%e0e'ti0/ Actul p%i' ca%e &e ia (/&u%a p%e0e'ti0/ t%ebuie &/ a%ate . antecedentele 3i alte situa+ii pri"ind persoana fa+ă de care se ia !ăsura. sau de instan+a de 9udecată.anul de cercetare penală sau de procuror. Măsura pre"ă ută în alin. de la 9udecată ori de la executarea pedepsei.erea !ăsurii ce ur!ea ă a fi luată se face +in$ndu*se sea!a de scopul acesteia. 1 lit. Măsurile pre"ă ute în alin.%ac-iu'ea &/01%)it/ )i te(eiu%ile c$'c%ete ca%e au +ete%(i'at lua%ea (/&u%ii p%e0e'ti0e" ART" #6H9# A+uce%ea la cu'$)ti'-/ a ($ti0el$% lu/%ii (/&u%il$% p%e0e'ti0e )i a *'0i'ui%ii .radul de pericol social al infrac+iunii. d< poate fi luată de 9udecător. te. 1 lit. 6le. Măsura arestării pre"enti"e nu poate fi dispusă în ca ul infrac+iunilor pentru care le. pentru a se asi. "$rsta. Măsura pre"ă ută în alin.ace $biectul *'0i'ui%ii &au i'culp/%ii. 1 lit.area de a nu părăsi +ara2 d< arestarea pre"enti"ă.tul +e le2e *' ca%e acea&ta &e *'ca+%ea5/. se poate lua fa+ă de acesta una dintre ur!ătoarele !ăsuri pre"enti"e) a< re+inerea2 b< obli. pe+eap&a p%e0/5ut/ +e le2e pe't%u i'. în cursul ur!ăririi penale. de sănătatea.area de a nu părăsi localitatea2 c< obli.

anul de cercetare penală consideră că este ca ul să se ia una dintre !ăsurile pre"ă ute în art. *' cel (ai &cu%t te%(e'. pe ba a unei experti e !edico*le. în ter!en de '0 de ore.i&t/ 0%eu' te(ei ca%e &/ 4u&ti. 1 lit. 131 alin. în cursul ur!ăririi penale. dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. Cel re+inut poate să ceară să fie încuno3tin+at despre !ăsura luată un !e!bru de fa!ilie sau una dintre persoanele arătate în alin. ($ti0ele %e-i'e%ii &au ale a%e&t/%ii" '0i'ui%ea &e a+uce la cu'$)ti'-a celui a%e&tat. dacă nu este arestat în altă cau ă. ART" #6> 'l$cui%ea &au %e0$ca%ea (/&u%il$% p%e0e'ti0e M/&u%a p%e0e'ti0/ luat/ &e *'l$cuie)te cu alt/ (/&u%/ p%e0e'ti0/. în ca ul re+inerii 3i arestării pre"enti"e. punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului. la cu'$)ti'-/. c$nd constată el însu3i că nu !ai există te!eiul care a 9ustificat luarea !ăsurii. pentru înlocuirea sau re"ocarea !ăsurii pre"enti"e luate de către aceasta. %rocurorul este obli. acea&ta t%ebuie %e0$cat/ +i' $. b< * d<. 131 alin. b< 3i c<.Pe%&$a'ei %e-i'ute &au a%e&tate i &e a+uc. +e *'+at/. :n !od excep+ional. după ca . care "a decide cu pri"ire la în3tiin+area solicitată de re+inut.anul de cercetare penală are obli.iciu &au la ce%e%e" :n ca ul în care !ăsura pre"enti"ă a fost luată. conse!n$ndu*se aceasta într*un proces*"erbal. Măsura pre"enti"ă se re"ocă din oficiu 3i c$nd a fost luată cu încălcarea pre"ederilor le. c$t 3i încuno3tin+area se conse!nea ă într*un proces*"erbal.at să sesi e e 3i din oficiu instan+a. de instan+ă sau de procuror. 1 lit. or. după ca . procedea ă. '. c1'+ &<au &cCi(bat te(eiu%ile ca%e au +ete%(i'at lua%ea (/&u%ii" C1'+ 'u (ai e. înaintea ă în acest sens un referat !oti"at procurorului. procurorul. un !e!bru al fa!iliei acestuia ori o altă persoană pe care o dese!nea ă în"inuitul sau inculpatul. dacă instan+a constată. 1 lit.ice (e'-i'e%ea (/&u%ii p%e0e'ti0e.anul de cercetare penală aprecia ă că acest lucru ar afecta ur!ărirea penală. în cursul ur!ăririi penale. că cel arestat pre"enti" suferă de o boală care nu poate fi tratată în re+eaua !edicală a .ale. sesi ea ă instan+a. de procuror sau de instan+ă. potri"it art. 5e ase!enea. :n ca ul !ăsurii pre"ă ute în art. 101 sau 10971. C$nd !ăsura pre"enti"ă a fost luată.ale.at să se pronun+e în ter!en de '0 de ore.e. dacă aprecia ă că infor!a+iile pri!ite de la or. 131 alin. îl infor!ea ă pe procuror. 9udecătorul încuno3tin+ea ă despre !ăsura luată. :n ca ul !ăsurilor pre"ă ute în art. dacă or.anul de cercetare penală 9ustifică înlocuirea sau re"ocarea !ăsurii. d<. 6t$t cererea celui re+inut. procurorul. dispune aceasta ori.a+ia să*l infor!e e de îndată pe procuror despre sc8i!barea sau încetarea te!eiurilor care au !oti"at luarea !ăsurii pre"enti"e. procurorul este obli. *' p%e5e'-a u'ui a0$cat" C$nd se dispune arestarea pre"enti"ă a în"inuitului sau inculpatului. dispun$ndu*se. 6#T. 138 @esi area procurorului pentru luarea unor !ăsuri pre"enti"e 5acă or.

131 alin. Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ cCia% +ac/ $%2a'ul 4u+icia% u%(ea5/ &/<)i +ecli'e c$(pete'-a" ART" #7? 'ceta%ea +e +%ept a (/&u%il$% p%e0e'ti0e M/&u%ile p%e0e'ti0e *'cetea5/ +e +%ept@ aA la e. tri!i+$nd ad!inistra+iei locului de de+inere o copie de pe dispo iti" sau ordonan+ă ori un extras cuprin $nd ur!ătoarele !en+iuni) datele necesare pentru identificarea în"inuitului sau inculpatului. b< 3i c<. procurorul dispune re"ocarea ei. în condi+iile art. 1 3i '. nu!ărul 3i data ordonan+ei. instan+a de 9udecată. C$nd consideră că !ăsura re+inerii este ile.ere. la cerere sau din oficiu. ale înc8eierii sau 8otăr$rii prin care s*a dispus liberarea. din oficiu sau în ur!a infor!ării or.e. Măsura arestării pre"enti"e poate fi înlocuită cu una dintre !ăsurile pre"ă ute de art.a+ia să dispună punerea de îndată în libertate a celui re+inut sau arestat. după ca . %rocurorul se pronun+ă prin ordonan+ă înainte de expirarea celor '0 de ore de la luarea !ăsurii re+inerii. la procurorul ierar8ic superior.ării de a nu părăsi localitatea ori a !ăsurii obli. dispune. are obli.ere. precu! 3i te!eiul le.ării de a nu părăsi +ara. în cursul ur!ăririi penale.5irec+iei -enerale a %enitenciarelor. fără a se putea depă3i.erea î!potri"a ordonan+ei procurorului pri"ind !ăsurile pre"enti"e pre"ă ute în art.anului de cercetare penală prin care s*a luat !ăsura pre"enti"ă a re+inerii se poate face pl$n. la procurorul care supra"e.pi%a%ea te%(e'el$% p%e0/5ute +e le2e &au &tabilite +e $%2a'ele 4u+icia%eB bA *' ca5 +e &c$ate%e +e &ub u%(/%i%e. 10071 %l$n. !axi!ele pre"ă ute în art. +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al $%i +e acCita%e" Măsura arestării pre"enti"e încetea ă de drept 3i atunci c$nd. la pri!*procurorul parc8etului sau. precu! 3i în alte ca uri anu!e pre"ă ute de le.8ea ă cercetarea penală.e pentru infrac+iunea care face obiectul în"inuirii.ală sau nu este 9ustificată. din oficiu sau la sesi area procurorului. 1(9 alin. 131 lit. iar î!potri"a ordonan+ei procurorului prin care s*a luat această !ăsură se poate face pl$n. 1 3i '.anului de cercetare penală. :n ca urile arătate în alin. 6#T. nu!ărul !andatului de arestare. în"inuitul sau . b< 3i c< :!potri"a ordonan+ei procurorului prin care se dispune luarea !ăsurii obli. re"ocarea !ăsurii arestării pre"enti"e.al al liberării.erea î!potri"a ordonan+ei or. 6#T. 13. înainte de expirarea celor '0 de ore de la luarea !ăsurii. durata arestării a atins 9u!ătatea !axi!ului pedepsei pre"ă ute de le. 1 lit. înainte de pronun+area unei 8otăr$ri de conda!nare în pri!ă instan+ă. '78 alin.anului de cercetare penală sau a procurorului pri"ind !ăsura re+inerii :!potri"a ordonan+ei or. 1007' %l$n. înainte de expirarea a '0 de ore. ori procurorul în ca ul re+inerii.

inculpatul poate face pl$n.atorie. 6lineatul ' ??? 6bro. căruia i se dă cu"$ntul pentru a pune conclu ii. încetarea sau prelun. instan+a dispune re"ocarea ei. Citarea în"inuitului sau inculpatului este obli.ere în ter!en de 3 ile de la luarea !ăsurii. %l$n.ală sau nu este 9ustificată.erii este obli.atorie. în"inuitul sau inculpatul 3i procurorul pot face recurs la instan+a superioară în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. dacă acesta nu este arestat în altă cau ă.at :n"inuitul sau inculpatul arestat "a fi adus în fa+a instan+ei 3i "a fi ascultat în pre en+a apărătorului său. 6#T. în ca ul arestării în"inuitului. 3i de la co!unicare. instan+a dispune re"ocarea ei 3i punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului. înlocuirea. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. :n ca ul în care acesta se află internat în spital 3i din cau a stării sănătă+ii nu poate fi adus în fa+a instan+ei sau în alte ca uri în care deplasarea sa nu este posibilă. C$nd consideră că !ăsura pre"enti"ă este ile. în ti!pul ur!ăririi penale. în ca ul arestării inculpatului. %l$n. î!potri"a înc8eierii prin care se dispune re"ocarea. recursul "a fi exa!inat în lipsa inculpatului.ere a propunerii de arestare pre"enti"ă. 101 .erii. nu este suspensi"ă de executare. pentru cei pre en+i. 5osarul "a fi înaintat instan+ei în ter!en de '0 de ore. luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului sau inculpatului.erii.erea în"inuitului sau inculpatului î!potri"a ordonan+ei procurorului. prin care s*a dispus luarea !ăsurii pre"enti"e.irea arestării pre"enti"e. precu! 3i î!potri"a înc8eierii de respin. prin înc8eiere. %articiparea procurorului la 9udecarea pl$n. pentru cei lipsă.erea se solu+ionea ă în ter!en de 3 ile. 3i în 3 ile. %articiparea procurorului la 9udecarea recursului este obli.atorie. 4epre entarea acestuia nu î!piedică 9udecarea pl$n. C$nd consideră că !ăsura pre"enti"ă este ile. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i. 5osarul se restituie instan+ei a cărei înc8eiere a fost atacată în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului. dar nu!ai în pre en+a apărătorului. iar recursul se solu+ionea ă în ter!en de 08 de ore.erea se "a solu+iona în ca!era de consiliu. prin înc8eiere. 5osarul se restituie procurorului în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea pl$n.ală sau nu este 9ustificată. 10073 Calea de atac î!potri"a înc8eierii pronun+ate de instan+ă în cursul ur!ăririi penale pri"ind arestarea pre"enti"ă :!potri"a înc8eierii prin care se dispune. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus luarea !ăsurii arestării pre"enti"e sau prin care s*a constatat încetarea de drept a acestei !ăsuri nu este suspensi" de executare. iar pl$n. la instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i. 6#T.

(i'$%ii &e -i' &epa%at +e (a4$%i.ea penală. de îndată. poate fi atacată separat. 1 lit. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. 1 3i 171. b< din /e.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/ a &/01%)it .at să*l încuno3tin+e e. ART" #73 Ţi'e%ea &epa%at/ a u'$% cate2$%ii +e i'. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur. încetarea sau !en+inerea unei !ăsuri pre"enti"e ori prin care se constată încetarea de drept a arestării pre"enti"e.'00' pri"ind or. i se aduce la cuno3tin+ă că are dreptul de a nu face nici o declara+ie. Or.Calea de atac î!potri"a înc8eierii pronun+ate de instan+ă în cursul 9udecă+ii pri"ind !ăsurile pre"enti"e :nc8eierea dată în pri!ă instan+ă 3i în apel. pre"ă ută în art. M/&u%a %e-i'e%ii &e ia *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #7D.i&te'te *' cau5/ %e5ult/ p%e&upu'e%ea c/ pe%&$a'a .ea nr. Or. pentru cei lipsă.i li(itele pe+ep&ei cu *'cCi&$a%e p%e0/5ute +e le2e pe't%u . 31 alin. pe procuror cu pri"ire la luarea !ăsurii re+inerii. Măsura re+inerii poate fi luată 3i de procuror. $%ica%e a% . #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus luarea sau !en+inerea unei !ăsuri pre"enti"e ori prin care s*a constatat încetarea de drept a arestării pre"enti"e nu este suspensi" de executare. atră.e de la pronun+are.ani area 3i func+ionarea %oli+iei #o!$ne.apta &/01%)it/" !u't i'+icii te(ei'ice atu'ci c1'+ +i' +atele e. înlocuirea.e(eile &epa%at +e b/%ba-i" !ec-iu'ea II Re-i'e%ea ART" #76 C$'+i-iile %e-i'e%ii Măsura re+inerii poate fi luată de or.anul de cercetare penală fa+ă de în"inuit.apta" ART" #77 Du%ata %e-i'e%ii Măsura re+inerii poate dura cel !ult '0 de ore. cu recurs. în condi+iile alin. dacă sunt probe sau indicii te!einice că a să"$r3it o faptă pre"ă ută de le. pentru cei pre en+i.a9e e apărător. re"ocarea. 5in durata !ăsurii re+inerii se deduce ti!pul c$t persoana a fost pri"ată de libertate ca ur!are a !ăsurii ad!inistrati"e a conducerii la sediul poli+iei.%act$%i ' ti(pul %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii.anul de cercetare penală "a aduce la cuno3tin+ă în"inuitului că are dreptul să*3i an. 3i de la co!unicare. '18. 5e ase!enea. &nstan+a de recurs "a restitui dosarul pri!ei instan+e în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului. de procuror sau de inculpat. iar recursul se 9udecă în 3 ile.a-/ +e ca%e &e e.anul de cercetare penală este obli. prin care se dispune luarea. . ia% .$ndu*i*se aten+ia că ceea ce declară poate fi folosit 3i î!potri"a sa. ca în care este încuno3tin+at conducătorul parc8etului din care face parte.

!ec-iu'ea III Obli2a%ea +e a 'u p/%/&i l$calitatea ART" #78 C$'-i'utul (/&u%ii Măsura obli. procedea ă. +ac/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e pe't%u lua%ea acel$% (/&u%i" @ec+iunea &&&71 Obli. dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. ' ca5 +e *'c/lca%e a (/&u%ii aplicate &e p$ate lua *(p$t%i0a *'0i'uitului &au i'culpatului u'a +i' celelalte (/&u%i p%e0e'ti0e. %relun.anului care a dispus această !ăsură. înaintea ă procurorului.' $%+$'a'-a p%i' ca%e &<a +i&pu& %e-i'e%ea t%ebuie &/ &e (e'-i$'e5e 5iua )i $%a la ca%e %e-i'e%ea a *'ceput. Măsura obli. înăuntrul ter!enului pre"ă ut în alin. se co!unică în"inuitului sau inculpatului.irea se dispune de instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond. %rocurorul. dacă acesta consideră că este necesar a se lua !ăsura arestării pre"enti"e. 10(71 Obli.ii. 1 în cursul ur!ăririi penale este de un an. potri"it art.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e. 7 * 9 se aplică în !od corespun ător. ori de instan+a de 9udecată. 1 nu poate depă3i 30 de ile.ării de a nu părăsi localitatea poate fi prelun. procedea ă. :n cursul ur!ăririi penale. 103 alin. de a nu părăsi localitatea în care locuie3te.ire neput$nd să depă3ească 30 de ile. 101. 1. C$nd !ăsura re+inerii este luată de procuror. o dată cu încuno3tin+area la care se referă art.ării de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea i!pusă în"inuitului sau inculpatului de procuror. ră!asă definiti"ă. 5urata !axi!ă a !ăsurii pre"ă ute în alin. 5iua )i $%a la ca%e %e-i'e%ea a *'cetat" C$nd or. afară de ca ul c$nd ea este prelun. în ter!en de 10 ore de la luarea !ăsurii re+inerii. 1. 101.ării de a nu părăsi localitatea este de ' ani. 1(9 alin. durata !ăsurii pre"ă ute în alin.area de a nu părăsi +ara . Măsura poate fi luată nu!ai dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le. durata !axi!ă a obli. în cursul 9udecă+ii. Copia ordonan+ei procurorului sau.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are. a înc8eierii instan+ei. fără încu"iin+area or. potri"it art. 1. 5ispo i+iile art.ită în condi+iile le. ia% *' $%+$'a'-a +e pu'e%e *' libe%tate.anul de cercetare penală consideră că este necesar a se lua !ăsura arestării pre"enti"e. :n !od excep+ional. un referat !oti"at. în ca de necesitate 3i nu!ai !oti"at. în cursul ur!ăririi penale. 103 alin. în pri!ele 10 ore de la re+inerea în"inuitului. după ca . respecti" sec+iei de poli+ie în a cărei ra ă teritorială locuie3te în"inuitul sau inculpatul.ită în cursul ur!ăririi penale. fiecare prelun.area de a nu părăsi +ara 6#T.

ur 9udecător. 5osarul se pre intă pre3edintelui instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau al instan+ei corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de deten+ie ori 9udecătorului dele. Ciua 3i ora se co!unică at$t apărătorului ales sau nu!it din oficiu. 9udecătorul. prin înc8eiere !oti"ată.atorie. arăt$nd în concret te!eiurile care . indiferent de natura infrac+iunii. 10( se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul !ăsurii obli. 10971 alin. 9udecătorul dispune.anului care a dispus această !ăsură. arestarea pre"enti"ă a în"inuitului. %ropunerea de arestare pre"enti"ă se solu+ionea ă în ca!era de consiliu de un sin. or. de procuror.ării de a nu părăsi +ara. a înc8eierii instan+ei. Copia ordonan+ei procurorului sau. 5ispo i+iile art.at să asi. 103 3i există probe din care re ultă "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art.e propunerea de arestare pre"enti"ă. c$nd consideră că în interesul ur!ăririi penale este necesară arestarea în"inuitului. din oficiu sau la sesi area or. acesta din ur!ă fiind obli. în"inuitului sau inculpatului 3i sec+iei de poli+ie în a cărei ra ă teritorială locuie3te acesta. ridică pro"i oriu pa3aportul pe durata !ăsurii. c$t 3i procurorului. pre intă dosarul cau ei. ră!asă definiti"ă.at de acesta.at de acesta fixea ă iua 3i ora de solu+ionare a propunerii de arestare pre"enti"ă. în ca ul în care în"inuitul este re+inut. după ca . de a nu părăsi +ara fără încu"iin+area or.anelor de frontieră. după ca . /a pre entarea dosarului de către procuror. după ca . p$nă la expirarea celor '0 de ore de re+inere. :n"inuitul este adus în fa+a 9udecătorului 3i "a fi asistat de apărător.anelor co!petente să elibere e pa3aportul. 1. 5acă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în alin. nu!ai după ascultarea acestuia în pre en+a apărătorului. 101 6restarea în"inuitului în cursul ur!ăririi penale 5acă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art. 1(0 se aplică în !od corespun ător. !ec-iu'ea I= A%e&ta%ea p%e0e'ti0/ L#" A%e&ta%ea *'0i'uitului 6#T. ad!ite sau respin. în cursul ur!ăririi penale. 1 3i ale art. Or.Măsura obli.ării de a nu părăsi +ara constă în îndatorirea i!pusă în"inuitului sau inculpatului.at de pre3edintele instan+ei. pre3edintele instan+ei sau 9udecătorul dele. 5upă ascultarea în"inuitului. 108. se co!unică. procurorul. 5ispo i+iile art. precu! 3i or. prin înc8eiere. %articiparea procurorului este obli.anele în drept refu ă eliberarea pa3aportului sau.ure pre en+a în fa+a 9udecătorului a în"inuitului re+inut. pre3edintelui instan+ei sau 9udecătorului dele. cu propunerea !oti"ată de luare a !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului. de îndată.anului de cercetare penală. sau de instan+a de 9udecată în cursul 9udecă+ii.

pentru cei pre en+i. e< 3i 9<. 3i de la co!unicare. p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ e(ite (a'+atul +e a%e&ta%e a *'0i'uitului" '0i'uitul a%e&tat e&te t%i(i& +e *'+at/ p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu (a'+atul +e a%e&ta%e" L3" A%e&ta%ea i'culpatului ART" #7D C$'+i-iile )i ca5u%ile *' ca%e &e +i&pu'e a%e&ta%ea i'culpatului M/&u%a a%e&t/%ii i'culpatului p$ate . p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea *'0i'uitului *' ca5u%ile )i c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" #7:" C1'+ &<a +i&pu& a%e&ta%ea. !ăsura arestării inculpatului poate fi luată nu!ai dacă pedeapsa pre"ă ută de le. c< * f< 3i i<.icie'te c/ i'culpatul a *'ce%cat &/ 5/+/%'icea&c/ a. care nu poate depă3i 10 ile. titlul II. pentru cei lipsă.e este !ai !are de un an2 cA i'culpatul a .u2it $%i &<a a&cu'& *' &c$pul +e a &e &u&t%a2e +e la u%(/%i%e &au +e la 4u+ecat/./cut p%e2/ti%i pe't%u a&e(e'ea acte.lue'-a%ea 0%eu'ui (a%t$% &au e.pe%t.e este deten+iune pe "ia+ă sau înc8isoare !ai !are de ' ani. precu! 3i nu!ele 3i prenu!ele în"inuitului 3i durata pentru care este dispusă arestarea pre"enti"ă a acestuia. 1 lit. . 3 lit. iar pedeapsa înc8isorii pre"ă ute de le. e!ite. 1(1 alin. 1 se aplică în !od corespun ător. Totodată. *' &itua-iile a%/tate *' pa%tea &pecial/. $%i a . Mandatul cuprinde în !od corespun ător !en+iunile arătate în art.i luat/ +ac/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" #76 )i 'u(ai *' 0%eu'ul +i' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA i+e'titatea &au +$(iciliul i'culpatului 'u p$t . ad!i+$nd propunerea. ART" #7H A%e&ta%ea *'0i'uitului la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/.en+ă.apteB e< inculpatul a co!is din nou o infrac+iune ori din datele existente re ultă necesitatea î!piedicării să"$r3irii unei alte infrac+iuni2 . p%i' i'. :!potri"a înc8eierii se poate face recurs în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. a< * c<. +i&t%u2e%ea $%i alte%a%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ &au p%i' alte a&e(e'ea .A i'culpatul e&te %eci+i0i&tB .9ustifică luarea !ăsurii arestării pre"enti"e 3i fix$nd durata acesteia.< ??? 6bro. 1(' alin.ere frauduloasă cu aceasta.rantă.i &tabilite +i' lip&a +atel$% 'ece&a%eB b< infrac+iunea este fla. 9udecătorul.ecuta%ea pe+ep&eiB +A &u't +ate &u. de ur. :n ca urile pre"ă ute la alin. !andatul de arestare a în"inuitului. p%ecu( )i +ac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &u't +ate c/ i'culpatul u%(/%e)te &/ &e &u&t%a2/ +e la e.ată 8< inculpatul a să"$r3it o infrac+iune pentru care le.ea pre"ede pedeapsa deten+iunii pe "ia+ă alternati" cu pedeapsa înc8isorii sau pedeapsa înc8isorii !ai !are de 0 ani 3i există probe certe că lăsarea sa în libertate pre intă un pericol concret pentru ordinea publică2 i< există date sau indicii suficiente care 9ustifică te!erea că inculpatul "a exercita presiuni asupra persoanei "ătă!ate sau că "a încerca o în+ele.la%ea a+e0/%ului. 5ispo i+iile art.

ter!enul cur. C1'+ $ cau5/ e&te t%ecut/ pe't%u c$'ti'ua%ea u%(/%i%ii pe'ale +e la u' $%2a' +e u%(/%i%e la altul. pre3edintelui instan+ei sau 9udecătorului dele. 5osarul se pre intă pre3edintelui instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau al instan+ei corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de deten+ie ori 9udecătorului dele.at de acesta fixea ă iua 3i ora de solu+ionare a propunerii de arestare pre"enti"ă. pre intă dosarul cau ei. în pre en+a apărătorului. 103 3i există "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art.at de pre3edintele instan+ei. cu propunerea !oti"ată de luare a !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului. &nculpatul este adus în fa+a 9udecătorului 3i "a fi asistat de apărător. >udecătorul ad!ite sau respin. prin înc8eiere. arăt$nd te!eiurile care 9ustifică . Ter!enul cur. indiferent de natura infrac+iunii. 10971 6restarea inculpatului în cursul ur!ăririi penale %rocurorul.at 6#T. 1(0 se aplică în !od corespun ător.ART" #7> Du%ata a%e&t/%ii i'culpatului 5urata arestării inculpatului în cursul ur!ăririi penale nu poate depă3i 30 de ile.e de la data e!iterii !andatului.ure pre en+a în fa+a 9udecătorului a inculpatului arestat sau re+inut.anului de cercetare penală.atorie. arestarea pre"enti"ă a inculpatului. p$nă la expirarea !andatului de arestare pre"enti"ă a în"inuitului de"enit inculpat sau.at de acesta. căruia i se dă cu"$ntul pentru a for!ula conclu ii. 108. Cu oca ia pre entării dosarului de către procuror. propunerea de arestare "a fi exa!inată în lipsa inculpatului.ur 9udecător.ită în condi+iile le. nu!ai după ascultarea acestuia în pre en+a apărătorului.ii. dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art. pre3edintele instan+ei sau 9udecătorul dele. :n ca ul în care inculpatul se află în stare de re+inere sau de arestare potri"it art.e propunerea de arestare pre"enti"ă. acesta din ur!ă fiind obli. 9udecătorul dispune. (a'+atul +e a%e&ta%e e(i& a'te%i$% %/(1'e 0alabil" Du%ata a%e&t/%ii &e calculea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% ali'eatului p%ece+e't" 6lineatul 3 ??? 6bro. %ropunerea de arestare pre"enti"ă se solu+ionea ă în ca!era de consiliu de un sin.e de la data punerii în executare a !andatului de arestare. c$nd arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului. p$nă la expirarea celor '0 de ore de re+inere. %articiparea procurorului este obli. prin înc8eiere !oti"ată. :n ca ul în care sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în alin. 5ispo i+iile art. 1. iar în ca ul c$nd arestarea a fost dispusă în lipsa acestuia. c$nd consideră că în interesul ur!ăririi penale este necesară arestarea inculpatului. 101 3i din cau a stării sănătă+ii ori din cau ă de for+ă !a9oră sau stare de necesitate nu poate fi adus în fa+a 9udecătorului. dacă acesta este re+inut.at să asi. din oficiu sau la sesi area or. Ciua 3i ora se co!unică at$t apărătorului ales sau nu!it din oficiu c$t 3i procurorului. afară de ca ul c$nd ea este prelun.

pentru cei pre en+i. în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. pentru cei lipsă. :!potri"a înc8eierii se poate face recurs. 6restarea inculpatului nu poate fi dispusă dec$t pentru ilele care au ră!as după scăderea din 30 de ile a perioadei în care acesta a fost anterior re+inut sau arestat. care nu poate depă3i 30 de ile. se află în străinătate ori se sustra. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică 3i în ca ul în care procurorul pune în !i3care ac+iunea penală înainte de expirarea duratei !andatului de arestare a în"inuitului.luarea !ăsurii arestării pre"enti"e 3i fix$nd durata acesteia. 6#T.e de la ur!ărire sau de la 9udecată ori se află în una dintre situa+iile pre"ă ute în art. 101 alin. 5ispo i+iile art.e de la ur!ărire sau de la 9udecată. 1 se aplică în !od corespun ător. 1(' =xecutarea !andatului C$nd !andatul de arestare a fost e!is după ascultarea inculpatului. 1(' alin. acesta "a fi ascultat i!ediat ce a fost prins ori s*a pre entat. 6#T. iar un alt . :n ca ul în care inculpatul este dispărut. 9udecătorul care a e!is !andatul în!$nea ă un exe!plar al !andatului persoanei arestate. 10971 alin. 3i de la co!unicare. 6#T. se află în străinătate ori se sustra. afară de ca ul c$nd inculpatul este dispărut.< te!eiurile concrete care deter!ină arestarea2 8< ordinul de a fi arestat inculpatul2 i< indicarea locului unde ur!ea ă a fi de+inut cel arestat2 9< se!nătura 9udecătorului. 1(0 6scultarea inculpatului Măsura arestării inculpatului poate fi luată nu!ai după ascultarea acestuia de către procuror 3i de către 9udecător. Mandatul de arestare a în"inuitului încetea ă la data e!iterii !andatului de arestare a inculpatului. prenu!ele 3i calitatea persoanei care a e!is !andatul de arestare2 d< datele pri"itoare la persoana inculpatului. 1(1 Con+inutul !andatului de arestare 5upă întoc!irea 8otăr$rii prin care s*a dispus arestarea inculpatului. 70. 5acă prin aceea3i 8otăr$re s*a dispus arestarea !ai !ultor inculpa+i. 1. 9udecătorul e!ite de îndată !andat de arestare. 10 3i art. c$nd !andatul a fost e!is fără ascultarea inculpatului. 6restarea pre"enti"ă a inculpatului se dispune înainte de expirarea duratei arestării în"inuitului. 3i codul nu!eric personal2 e< arătarea faptei ce for!ea ă obiectul inculpării 3i denu!irea infrac+iunii2 f< încadrarea 9uridică a faptei 3i pedeapsa pre"ă ută de le. se e!ite !andat de arestare separat pentru fiecare dintre ei. :n !andatul de arestare trebuie să se arate) a< instan+a care a dispus luarea !ăsurii arestării inculpatului2 b< data 3i locul e!iterii2 c< nu!ele. pre"ă ute în art.e2 .

:n ca ul pre"ă ut în alin. 5acă instan+a constată că persoana adusă nu este cea arătată în !andat. :n ca urile pre"ă ute în alin. căreia îi predă un exe!plar al !andatului 3i o conduce la 9udecătorul care a e!is !andatul. 3. proced$ndu*se potri"it art. C$nd !ăsura arestării a fost dispusă în lipsa inculpatului potri"it art. este condus în fa+a instan+ei locului unde a fost . %$nă la re ol"area obiec+iilor. ART" #87 Ne2/&i%ea pe%&$a'ei p%e0/5ute *' (a'+at C1'+ pe%&$a'a p%e0/5ut/ *' (a'+at 'u a . ce se tri!ite 3i 9udecătorului care a e!is !andatul. 1(1 %ropunerea pentru prelun.anului care efectuea ă ur!ărirea penală. 6#T.$&t 2/&it/.ecuta%ea *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal. iar dacă acesta ridică obiec+ii care necesită o re ol"are ur. instan+ei pre"ă ute în art. prelun.entă. Or. %ropunerea or. 1(( alin. '. propunerea se înaintea ă instan+ei co!petente.exe!plar îl tri!ite or. cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea duratei arestării. 1 * 3. 5acă arestarea a fost dispusă de o instan+ă inferioară celei co!petente să acorde prelun. dispune punerea în libertate a persoanei î!potri"a căreia s*a executat !andatul. care.anului de poli+ie. cere rela+ii 9udecătorului care a e!is !andatul.anul de poli+ie procedea ă la arestarea persoanei arătate în !andat. dispune executarea !andatului. dacă este necesar.irea duratei arestării pre"ă ute în art. 1(3 Obiec+ii în ceea ce pri"e3te identitatea 5acă cel arestat ridică obiec+ii în contra executării !andatului nu!ai în ceea ce pri"e3te identitatea. 1(0. !andatul e!is se înaintea ă în dublu exe!plar or.anului de cercetare penală este a"i ată de procurorul care exercită supra"e. iar dacă constată că obiec+iile sunt nefondate. 1(' alin.anului de poli+ie pentru a fi predat la locul de de+inere o dată cu arestatul. 1.irea duratei arestării în cursul ur!ăririi penale 6restarea inculpatului dispusă de instan+ă poate fi prelun. p%ecu( )i $%2a'ele c$(pete'te pe't%u +a%ea *' u%(/%i%e" 6#T. în cursul ur!ăririi penale. . 6#T. >udecătorul procedea ă la ascultarea inculpatului.irea. o pune i!ediat în libertate. instan+a.8erea 3i înaintată de acesta. instan+a dispune prin înc8eiere. dacă te!eiurile care au deter!inat arestarea ini+ială i!pun în continuare pri"area de libertate sau există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. $%2a'ul *'&/%ci'at cu e. p%i' ca%e c$'&tat/ acea&ta )i *')tii'-ea5/ $%2a'ul 4u+icia% ca%e a e(i& (a'+atul. 1(( se dispune pe ba a propunerii !oti"ate a or.irea arestării dispuse în cursul ur!ăririi penale %relun. pentru executare. 1(( %relun. fixea ă de îndată ter!en de 9udecată.ăsit. !oti"at.irea duratei arestării inculpatului poate fi dispusă de instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau de instan+a corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de de+inere.ită. dacă aprecia ă că nu există pericol de dispari+ie.

:n ca ul în care instan+a acordă prelun. &nculpatul este adus la 9udecarea recursului. pentru cei lipsă.irii arestării poate fi atacată cu recurs de procuror sau de inculpat în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. 6#T. dar nu!ai în pre en+a apărătorului. propunerea "a fi exa!inată în lipsa inculpatului. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică în !od corespun ător. aceasta nu "a putea depă3i 30 de ile. :n ca ul în care inculpatul arestat se află internat în spital 3i din cau a stării sănătă+ii nu poate fi adus în fa+a instan+ei sau în alte ca uri deosebite în care deplasarea sa nu este posibilă.%ropunerea se anexea ă la adresa de sesi are a instan+ei. pentru cei pre en+i. C$nd în aceea3i cau ă se . de un sin. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus prelun.irii arestării dispuse în cursul ur!ăririi penale 5osarul cau ei "a fi depus de procuror.irii arestării pre"enti"e nu este atacată cu recurs. indiferent de natura infrac+iunii. sau de la co!unicare.iri.ăsesc !ai !ul+i inculpa+i aresta+i pentru care durata arestării pre"enti"e expiră la date diferite. care este obli. :nc8eierea prin care s*a 8otăr$t asupra prelun. 5acă înc8eierea pri!ei instan+e care se pronun+ă asupra prelun. #ecursul se solu+ionea ă înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e. &nculpatul este adus în fa+a instan+ei 3i "a fi asistat de apărător.ată să restituie dosarul procurorului în ter!en de '0 de ore de la expirarea ter!enului de recurs. instan+a 3i cu pri"ire la ceilal+i inculpa+i. %articiparea procurorului este obli. &nstan+a solu+ionea ă propunerea 3i se pronun+ă asupra prelun.ire a arestării se solu+ionea ă în ca!era de consiliu. ART" #8H Ab%$2at" ART" #8D Ab%$2at" 6#T. totodată. 3i nu !ai !ult de 180 de ile. %ropunerea de prelun. 3i co!unică înc8eierea celor lipsă de la 9udecată în acela3i ter!en.ur 9udecător.irea arestării dec$t cele cuprinse în propunere.irea.ată să o aducă la cuno3tin+ă inculpatului. Măsura dispusă de instan+ă se co!unică ad!inistra+iei locului de de+inere. cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e 3i "a putea fi consultat de apărător.irea arestării pre"enti"e nu este suspensi" de executare. procurorul care sesi ea ă instan+a pentru unul dintre inculpa+i "a sesi a. >udecătorul poate acorda 3i alte prelun. 5urata totală a arestării pre"enti"e în cursul ur!ăririi penale nu poate depă3i un ter!en re onabil. instan+a este obli. 110 . fiecare neput$nd depă3i 30 de ile. în ter!en de '0 de ore de la pri!irea dosarului. :n cuprinsul adresei se pot arăta 3i alte !oti"e care 9ustifică prelun.irii arestării pre"enti"e.atorie. o dată cu sesi area instan+ei. căruia i se dă cu"$ntul pentru a pune conclu ii. 1(9 %rocedura prelun.

1107c ??? 6bro. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. procedea ă potri"it art. după ca . 5acă instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea pre"enti"ă au încetat sau că nu există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. prin rec8i itoriu.e de la pronun+are.Men+inerea arestării inculpatului la pri!irea dosarului C$nd procurorul dispune. &nstan+a. se poate dispune din nou această !ăsură. 6#T. 6#T. prin înc8eiere. re"ocarea arestării pre"enti"e 3i punerea de îndată în libertate a inculpatului. 1107b Berificări pri"ind arestarea inculpatului în cursul 9udecă+ii :n cursul 9udecă+ii.at A%e&ta%ea )i p%elu'2i%ea a%e&t/%ii i'culpatului c$'+a('at +e i'&ta'-a +e . pentru cei lipsă. . iar recursul se 9udecă în 3 ile. dispune.$'+ @ec+iunea &B71 5ispo i+ii speciale pentru !inori 6#T. 1107a 6restarea inculpatului în cursul 9udecă+ii 6restarea pre"enti"ă a inculpatului poate fi dispusă în cursul 9udecă+ii. în ca!era de consiliu. 1107e 5ispo i+ii .enerale . 30071. ' aplic$ndu*se în !od corespun ător. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus arestarea nu este suspensi" de executare. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur.a+ă de inculpatul care a !ai fost anterior arestat în aceea3i cau ă. prin înc8eiere !oti"ată. dosarul se înaintea ă instan+ei co!petente cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea !andatului de arestare sau. 103 3i există "reunul dintre ca urile pre"ă ute de art. 1(1 se aplică 3i în ca ul arestării inculpatului în cursul 9udecă+ii. a duratei pentru care a fost dispusă prelun. dar nu !ai t$r iu de 10 de ile. dacă au inter"enit ele!ente noi care fac necesară pri"area sa de libertate. C$nd instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea i!pun în continuare pri"area de libertate sau că există te!eiuri noi care 9ustifică pri"area de libertate. dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art.at P%elu'2i%ea a%e&t/%ii *' cu%&ul 4u+ec/-ii 6#T.irea arestării. tri!iterea în 9udecată a inculpatului aflat în stare de arest. !en+inerea arestării pre"enti"e. pre"ederile art. :nc8eierea poate fi atacată separat cu recurs. instan+a "erifică periodic. în cursul ur!ăririi penale sau al 9udecă+ii.alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e. 3i de la co!unicare. :nc8eierea poate fi atacată cu recurs. 5ispo i+iile art. 108. instan+a dispune. le. 1107a alin. 1107d ??? 6bro. pentru cei pre en+i. prin înc8eiere !oti"ată. 6#T.

11078 6restarea pre"enti"ă a !inorului Minorul între 10 3i 11 ani nu poate fi arestat pre"enti" dec$t dacă pedeapsa pre"ă ută de le. alte persoane pe care le dese!nea ă acesta. pe l$n. #e+inerea poate fi prelun. 3i în ter!en de '0 de ore.rare socială a infractorilor 3i de supra"e.ă instan+a căreia i*ar re"eni să 9udece în pri!ă instan+ă cau a. de procuror.erii lor de la ur!ărirea penală. prin "i itarea locurilor de de+inere pre"enti"ă de către procuror.ită nu!ai dacă se i!pune.anele 9udiciare fiind obli.i!ului special pre"ă ute de le. poate fi re+inut la dispo i+ia procurorului sau a or. precu! 3i prin controlul altor or. pentru o durată de cel !ult 10 ore. 6#T. #e+inerea !inorului la dispo i+ia or. în ca ul re+inerii. să nu pre9udicie e de "oltarea fi ică. . && 3i &B.urată prin controlul unui 9udecător anu!e dese!nat de pre3edintele instan+ei.i!ul special pentru !inori Minorilor re+inu+i sau aresta+i pre"enti" li se asi. părin+ii. astfel înc$t !ăsurile pri"ati"e de libertate.ri9irea sau supra"e. 3i ser"iciul de reinte.ă drepturile pre"ă ute de le. !inorul între 10 3i 11 ani.i! special de deten+ie pre"enti"ă. 6tunci c$nd se dispune re+inerea sau arestarea pre"enti"ă a unui în"inuit ori inculpat !inor se încuno3tin+ea ă despre aceasta i!ediat. cu în3tiin+area 3i sub controlul procurorului. 6#T.8ere a executării sanc+iunilor nepri"ati"e de libertate de pe l$n. re+inu+i ori aresta+i pre"enti". 1107.anului de cercetare penală. pentru o durată ce nu poate depă3i 10 ore. :n"inui+ilor sau inculpa+ilor !inori. li se asi. iar în ca de arestare. or.ările 3i co!pletările din pre enta sec+iune.anului de cercetare penală sau a procurorului :n !od cu totul excep+ional. drepturi proprii 3i un re. psi8ică sau !orală a !inorului. 6#T.e să "i ite e de+inu+ii pre"enti". luate fa+ă de !inori în scopul bunei desfă3urări a procesului penal ori al î!piedicării sustra.anis!e abilitate de le.ate să ia !ăsuri pentru dese!narea unui apărător din oficiu dacă !inorul nu 3i*a ales unul 3i pentru ca acesta să poată lua contact direct cu !inorul arestat 3i să co!unice cu el. cu dero. tutorele.e pentru fapta de care este în"inuit este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are 3i o altă !ăsură pre"enti"ă nu este suficientă. în raport cu particularită+ile "$rstei lor. care răspunde penal. :n ti!pul re+inerii sau arestării pre"enti"e.e cu deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoare de 10 ani ori !ai !are.e pentru de+inu+ii pre"enti" ce au depă3it 18 ani. 9udecată ori de la executarea pedepsei.atorie.e pentru !inorii re+inu+i sau aresta+i pre"enti" este asi. dacă există date certe că !inorul a co!is o infrac+iune pedepsită de le.ură în toate ca urile asisten+ă 9uridică obli. persoana în în. în locuri anu!e destinate !inorilor aresta+i pre"enti".#e+inerea 3i arestarea pre"enti"ă a !inorului se fac potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în sec+iunile &.ură. conse!n$ndu*se aceasta într*un proces*"erbal. #espectarea drepturilor 3i a re. 1107f 5repturile proprii 3i re.8erea căreia se află !inorul. !inorii se +in separat de !a9ori. în ca ul arestării. prin ordonan+ă !oti"ată.

în"inuitul sau inculpatul arestat pre"enti" poate cere punerea sa în libertate pro"i orie. de fiecare dată cu '0 de ile. 5urata !ăsurii pre"enti"e poate fi prelun.erea !i9loacelor de probă sau prin alte ase!enea fapte.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are. O%2a'ul 4u+icia% +i&pu'e ca. 6restarea pre"enti"ă a !inorului în cursul ur!ăririi penale nu poate să depă3ească. %relun. alterarea ori distru. 6restarea pre"enti"ă a inculpatului !inor în cursul ur!ăririi penale nu poate să depă3ească. dar nu !ai t$r iu de 00 de ile. :n !od excep+ional.5urata arestării inculpatului !inor între 10 3i 11 ani este. arestarea pre"enti"ă a inculpatului !inor în cursul ur!ăririi penale poate fi prelun.alită+ii 3i te!einiciei arestării pre"enti"e se efectuea ă în cursul 9udecă+ii periodic. L#" Libe%a%ea p%$0i5$%ie &ub c$'t%$l 4u+icia% ART" #:?93 C$'+i-iile libe%/%ii /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar se poate acorda în ca ul infrac+iunilor să"$r3ite din culpă. arestarea pre"enti"ă a inculpatului !inor între 10 3i 11 ani în cursul ur!ăririi penale poate fi prelun. &nculpatul !inor !ai !are de 11 ani poate fi arestat pre"enti" în cursul ur!ăririi penale pe o durată de cel !ult '0 de ile. Berificarea le. în total. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor inten+ionate pentru care le. 5urata arestării în"inuitului !inor este de cel !ult 3 ile. /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar nu se acordă în ca ul în care în"inuitul sau inculpatul este recidi"ist ori c$nd există date din care re ultă necesitatea de a*l î!piedica să să"$r3ească alte infrac+iuni sau că acesta "a încerca să ădărnicească aflarea ade"ărului prin influen+area unor !artori sau exper+i. dar nu !ai t$r iu de 30 de ile.ire neput$nd depă3i 1( ile. un ter!en re onabil 3i nu !ai !ult de 10 de ile. în total. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le. sub control 9udiciar sau pe cau+iune.alită+ii 3i te!einiciei arestării pre"enti"e a inculpatului !inor !ai !are de 11 ani în cursul 9udecă+ii se efectuea ă periodic.ită p$nă la 180 de ile. în cursul ur!ăririi penale. :n !od excep+ional. i'culpatul &/ %e&pecte u'a &au (ai (ulte +i' u%(/t$a%ele $bli2a-ii@ . pe ti(pul libe%/%ii p%$0i5$%ii.ea pre"ede pedeapsa înc8isorii ce nu depă3e3te 1' ani. !ec-iu'ea = Libe%a%ea p%$0i5$%ie &ub c$'t%$l 4u+icia% )i libe%a%ea p%$0i5$%ie pe cau-iu'e 6#T.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de '0 de ani sau !ai !are.ită p$nă la 180 de ile. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le. fiecare prelun.irea acestei !ăsuri în cursul ur!ăririi penale sau !en+inerea ei în cursul 9udecă+ii nu poate fi dispusă dec$t în !od excep+ional.ită în cursul ur!ăririi penale. 11071 Modalită+ile liberării pro"i orii :n tot cursul procesului penal. de cel !ult 1( ile. iar "erificarea le. un ter!en re onabil 3i nu !ai !ult de 90 de ile.

aA &/ 'u +ep/)ea&c/ li(ita te%it$%ial/ ,i;at/ +ec1t *' c$'+i-iile &tabilite +e $%2a'ul 4u+icia%B bA &/ c$(u'ice $%2a'ului 4u+icia% $%ice &cCi(ba%e +e +$(iciliu &au %e)e+i'-/B cA &/ 'u (ea%2/ *' l$cu%i a'u(e &tabiliteB +A &/ &e p%e5i'te la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au. +up/ ca5. la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ $%i +e c1te $%i e&te cCe(atB eA &/ 'u i't%e *' le2/tu%/ cu a'u(ite pe%&$a'e +ete%(i'ateB ,A &/ 'u c$'+uc/ 'ici u' aut$0eCicul &au a'u(ite aut$0eCiculeB 2A &/ 'u e;e%cite $ p%$,e&ie +e 'atu%a aceleia +e ca%e &<a ,$l$&it la &/01%)i%ea ,aptei" 6#T. 1107'a Or,anul care dispune liberarea pro"i orie /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar se dispune, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i în cursul 9udecă+ii, de instan+a de 9udecată. 6#T. 1107'b Or,anul care efectuea ă controlul respectării obli,a+iilor Controlul !odului în care în"inuitul sau inculpatul respectă obli,a+iile stabilite de instan+ă re"ine 9udecătorului dele,at cu executarea, precu! 3i procurorului 3i or,anului de poli+ie. 6#T. 11073 Modificarea sau ridicarea controlului 9udiciar Controlul 9udiciar instituit de instan+ă poate fi oric$nd !odificat sau ridicat de aceasta, în total sau în parte, pentru !oti"e te!einice. L3" Libe%a%ea p%$0i5$%ie pe cau-iu'e 6#T. 11070 Condi+iile liberării /iberarea pro"i orie pe cau+iune se poate acorda de instan+a de 9udecată, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i al 9udecă+ii, la cerere, c$nd s*a depus cau+iunea 3i sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute în art. 1107' alin. 1 3i '. %e ti!pul liberării pro"i orii, în"inuitul sau inculpatul este obli,at să se pre inte, la c8e!area instan+ei, să co!unice orice sc8i!bare de do!iciliu sau re3edin+ă 3i să respecte obli,a+iile pre"ă ute în art. 1107' alin. 3 pe care instan+a le dispune. ART" #:?98 Cau-iu'ea Cau+iunea ,arantea ă respectarea de către în"inuit sau inculpat a obli,a+iilor ce*i re"in în ti!pul liberării pro"i orii. Cuantu!ul cau+iunii este de cel pu+in 10.000.000 lei. Conse!narea cau+iunii se face pe nu!ele în"inuitului sau inculpatului 3i la dispo i+ia instan+ei care a stabilit cuantu!ul cau+iunii. Cau-iu'ea &e %e&tituie c1'+@ aA &e %e0$c/ libe%a%ea p%$0i5$%ie pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #:?9#? ali'" # lit" aAB b< se constată de instan+ă, prin înc8eiere, că nu !ai există te!eiurile care au 9ustificat !ăsura arestării pre"enti"e2

cA &e +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale. acCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'alB +A &e p%$'u'-/ pe+eap&a a(e'5ii &au pe+eap&a *'cCi&$%ii cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e;ecut/%ii $%i cu &u&pe'+a%ea e;ecut/%ii &ub &up%a0e2Ce%e &au cu e;ecuta%ea la l$cul +e (u'c/B eA &e +i&pu'e c$'+a('a%ea la pe+eap&a *'cCi&$%ii" f< cererea de liberare pro"i orie a fost respinsă potri"it art. 11078a alin. 1. Cau-iu'ea 'u &e %e&tituie. *' ca5ul p%e0/5ut la lit" eA. c1'+ libe%a%ea p%$0i5$%ie &<a %e0$cat p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #:?9#? ali'" # lit" bA" Cau-iu'ea &e ,ace 0e'it la bu2etul +e &tat. la %/(1'e%ea +e,i'iti0/ a C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e" ' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA < eA &e +i&pu'e )i *'ceta%ea &t/%ii +e libe%a%e p%$0i5$%ie" L6" Di&p$5i-ii c$(u'e 6#T. 11071 Cererea de liberare pro"i orie 3i or,anul co!petent să o re ol"e Cererea de liberare pro"i orie poate fi făcută, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i în cursul 9udecă+ii, de către în"inuit sau inculpat, so+ul ori rudele apropiate ale acestuia. Cererea trebuie să cuprindă nu!ele, prenu!ele, do!iciliul 3i calitatea persoanei care o face, precu! 3i !en+iunea cunoa3terii dispo i+iilor le,ii pri"itoare la ca urile de re"ocare a liberării pro"i orii. :n ca ul liberării pro"i orii pe cau+iune, cererea trebuie să cuprindă 3i obli,a+ia depunerii cau+iunii 3i !en+iunea cunoa3terii dispo i+iilor le,ii pri"ind ca urile de nerestituire a cau+iunii. #e ol"area cererii, în cursul ur!ăririi penale, re"ine instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond, iar în cursul 9udecă+ii, instan+ei sesi ate cu 9udecarea cau ei. Cererea depusă la or,anul de cercetare penală, la procuror ori la ad!inistra+ia locului de de+inere se înaintea ă, în ter!en de '0 de ore, instan+ei co!petente. 6#T. 11077 Măsurile pre!er,ătoare exa!inării cererii &nstan+a "erifică dacă cererea de liberare pro"i orie cuprinde !en+iunile pre"ă ute în art. 11071 alin. ' 3i 3 3i, dacă este ca ul, ia !ăsuri pentru co!pletarea acesteia. C$nd cererea este depusă la instan+ă înaintea ter!enului de 9udecată, aceste obli,a+ii re"in pre3edintelui, care procedea ă 3i la încuno3tin+area persoanei care a făcut cererea despre ter!enul de 9udecare a cererii. C$nd cererea este făcută de o altă persoană dec$t în"inuitul sau inculpatul, din cele arătate în art. 11071 alin. 1, instan+a îl întreabă pe în"inuit sau pe inculpat dacă î3i însu3e3te cererea, iar declara+ia acestuia se conse!nea ă pe cerere. 6#T. 11078 =xa!inarea 3i ad!iterea în principiu a cererii &nstan+a exa!inea ă, de ur,en+ă, cererea, "erific$nd dacă sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e pentru ad!isibilitatea în principiu a acesteia.

:n ca ul cererii de liberare pe cau+iune, dacă instan+a constată că sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e, stabile3te cuantu!ul cau+iunii 3i ter!enul în care cau+iunea trebuie depusă, încuno3tin+$nd despre aceasta persoana care a făcut cererea. 5upă depunerea do"e ii de conse!nare a cau+iunii, instan+a ad!ite în principiu cererea 3i fixea ă ter!enul pentru solu+ionarea ei. 5acă nu sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e 3i do"ada de conse!nare a cau+iunii nu a fost depusă, cererea se respin,e. 6#T. 11078a @olu+ionarea cererii @olu+ionarea cererii se face după ascultarea în"inuitului sau a inculpatului, a conclu iilor apărătorului, precu! 3i ale procurorului. :n ca ul în care se constată că sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e 3i cererea este înte!eiată, instan+a ad!ite cererea 3i dispune punerea în libertate pro"i orie a în"inuitului sau inculpatului. &nstan+a, în ca ul ad!iterii cererii de liberare pro"i orie, stabile3te 3i obli,a+iile ce ur!ea ă a fi respectate de în"inuit sau inculpat. Copia dispo iti"ului înc8eierii ră!ase definiti"e ori un extras al acesteia se tri!ite ad!inistra+iei locului de de+inere 3i or,anului de poli+ie în a cărui ra ă teritorială locuie3te în"inuitul sau inculpatul. %ersoanele interesate se încuno3tin+ea ă. 6d!inistra+ia locului de de+inere este obli,ată să ia !ăsuri pentru punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului. :n ca ul în care nu sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e, c$nd cererea este neînte!eiată sau c$nd aceasta a fost făcută de către o altă persoană 3i nu a fost însu3ită de în"inuit sau de inculpat, instan+a respin,e cererea. 6#T. 11079 #ecursul î!potri"a înc8eierilor pri"ind liberarea pro"i orie :!potri"a înc8eierii prin care s*a ad!is ori s*a respins cererea de liberare pro"i orie se poate face recurs de către în"inuit sau inculpat ori de către procuror, la instan+a superioară. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur,e de la pronun+are, pentru cei pre en+i, 3i de la co!unicare, pentru cei lipsă. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. #ecursul se 9udecă în ter!en de două ile. #ecursul se "a solu+iona în ca!era de consiliu. :n"inuitul sau inculpatul este adus la 9udecarea recursului. %articiparea procurorului este obli,atorie. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i asupra ad!iterii sau respin,erii recursului. #ecursul î!potri"a înc8eierii prin care s*a respins cererea de liberare pro"i orie nu este suspensi" de executare. 5osarul se restituie în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul !odificării sau ridicării controlului 9udiciar. 6#T. 110710 #e"ocarea liberării

&nstan+a dispune luarea !ăsurilor de si. cu rea*credin+ă. sesi ea ă co!isia !edicală co!petentă să a"i e e internarea bolna"ilor !intali 3i a toxico!anilor periculo3i. 11070 alin. &nstan+a ia !ăsuri pentru aducerea la îndeplinire a internării !edicale pro"i orii 3i. în cursul ur!ăririi penale. de ase!enea.uran+ă pre"ă ute în alin. b$lii &au altei cau5e a%e 'e0$ie +e a4ut$%. ' sau încearcă să ădărnicească aflarea ade"ărului ori să"$r3e3te din nou.a+iile ce*i re"in potri"it art.uran+ă corespun ătoare este dispusă. c$nd acesta. :n ca de re"ocare a liberării pro"i orii. $ pe%&$a'/ c/%eia i &<a i'&tituit cu%atela. 5ispo i+iile art. t%ebuie &/ . în !od pro"i oriu de instan+a de 9udecată.a-/ +e u' *'0i'uit &au i'culpat *' a c/%ui $c%$ti%e &e a. constată că în"inuitul sau inculpatul se află în "reuna dintre situa+iile arătate în art.uran+ă corespun ătoare. în !od pro"i oriu. 3 3i art. a !ăsurii de si. CAP" 3 ALTE MĂ!URI PROCE!UALE !ec-iu'ea I Lua%ea (/&u%il$% +e $c%$ti%e )i +e &i2u%a'-/ ART" #:# M/&u%ile +e $c%$ti%e *' ca5 +e %e-i'e%e &au +e a%e&ta%e p%e0e'ti0/ C1'+ (/&u%a %e-i'e%ii &au a a%e&t/%ii p%e0e'ti0e a . $%i $ pe%&$a'/ ca%e +at$%it/ 01%&tei. cu inten+ie. o infrac+iune pentru care este ur!ărit sau 9udecat.$&t luat/ . dispune luarea. cu ascultarea în"inuitului sau inculpatului asistat de apărător. :n cursul 9udecă+ii !ăsura de si. . 11079 se aplică în !od corespun ător. 1107' alin. 113 sau 110 din Codul penal. nu se pre intă la c8e!area făcută. :!potri"a înc8eierii instan+ei prin care s*a dispus re"ocarea liberării pro"i orii se poate face recurs.ie *')tii'-at/ aut$%itatea c$(pete't/ *' 0e+e%ea lu/%ii (/&u%il$% +e $c%$ti%e" Obli2a-ia +e *'cu'$)ti'-a%e %e0i'e $%2a'ului 4u+icia% ca%e a luat (/&u%a %e-i'e%ii $%i a a%e&t/%ii p%e0e'ti0e" ART" #:3 Lua%ea (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ 5acă procurorul. dacă este ca ul. totodată. 1 nu!ai după ascultarea în"inuitului ori inculpatului 3i în pre en+a apărătorului 3i a procurorului. $ pe%&$a'/ pu&/ &ub i'te%+ic-ie.l/ u' (i'$%. #e"ocarea se dispune 3i în lipsa în"inuitului sau inculpatului./iberarea pro"i orie poate fi re"ocată dacă) a< se descoperă fapte sau î!pre9urări ce nu au fost cunoscute la data ad!iterii cererii de liberare pro"i orie 3i care 9ustifică arestarea în"inuitului sau inculpatului2 b< în"inuitul sau inculpatul nu îndepline3te. obli. sesi ea ă instan+a care. #e"ocarea liberării pro"i orii se dispune de instan+ă. prin înc8eiere. instan+a dispune arestarea pre"enti"ă a în"inuitului sau inculpatului 3i e!ite un nou !andat de arestare. fără !oti"e te!einice.

ie a+u&/ la *'+epli'i%e +e c/t%e &ec%eta%ul pa%cCetului" ART" #:8 .anele proprii de executare ale unită+ii pă.ace pe ba5a a0i5ului c$(i&iei (e+icale" ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& i'te%'a%ea (e+ical/. &e 0$% lua )i (/&u%ile p%e0/5ute *' a%t" #:#" F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p%i' ca%e &<a c$'.e%ci-iu &au cu capacitate +e e.i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e.ecuta%ea" !ec-iu'ea II M/&u%ile a&i2u%/t$%ii.i%(at (/&u%a i'te%'/%ii p$ate .ată bA *' ca5ul *' ca%e cel 0/t/(at e&te $ pe%&$a'/ lip&it/ +e capacitate +e e.i%(a%ea &e .i%(a%ea ace&teia +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/" C$'.ecut/%ii pe+ep&ei a(e'5ii &e iau 'u(ai a&up%a bu'u%il$% *'0i'uitului &au i'culpatului" Nu p$t . a bunurilor !obile 3i i!obile.ubei produse prin infrac+iune. 10( din Codul penal. p1'/ la c$'cu%e'-a 0al$%ii p%$babile a pa2ubei" M/&u%ile a&i2u%/t$%ii pe't%u 2a%a'ta%ea e.i &ecCe&t%ate bu'u%i ca%e apa%-i' u'ei u'it/-i +i't%e cele la ca%e &e %e.urătorii dispuse de procuror sau de instan+a de 9udecată pot fi aduse la îndeplinire 3i prin or.M/&u%a i'te%'/%ii p%$0i5$%ii +u%ea5/ p1'/ la c$'.ceptate +e le2e" M/&u%ile a&i2u%/t$%ii *' 0e+e%ea %epa%/%ii pa2ubei &e p$t lua la ce%e%ea p/%-ii ci0ile &au +i' $. precu! 3i pentru .arantarea executării pedepsei a!en ii. ' ca5u%ile *' ca%e u%(/%i%ea pe'al/ &e e. M/&u%ile a&i2u%/t$%ii *' 0e+e%ea %epa%/%ii pa2ubei &e p$t lua a&up%a bu'u%il$% *'0i'uitului &au i'culpatului )i ale pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te.urătorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau de instan+a de 9udecată 3i constau în indisponibili area.%ac-iu'ii ART" #:6 M/&u%ile a&i2u%/t$%ii Măsurile asi. ace&ta p$ate +i&pu'e ca (/&u%a a&i2u%/t$%ie luat/ &/ . în ca ul în care aceasta este una dintre cele la care se referă art.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. în "ederea reparării pa. p%ecu( )i cele e.e%ci-iu %e&t%1'&/" ART" #:7 O%2a'ele ca%e a+uc la *'+epli'i%e (/&u%ile a&i2u%/t$%ii O%+$'a'-a +e lua%e a (/&u%ii a&i2u%/t$%ii &e a+uce la *'+epli'i%e +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a luat (/&u%a" 'cCeie%ea i'&ta'-ei 4u+ec/t$%e)ti p%i' ca%e &<a +i&pu& lua%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii &e a+uce la *'+epli'i%e p%i' e.ubite. %e&titui%ea luc%u%il$% )i %e&tabili%ea &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'. prin instituirea unui sec8estru.ecut$%ul 4u+ec/t$%e&c" Măsurile asi.ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%.iciu" Lua%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii e&te $bli2at$%ie@ a< ??? 6bro.

ceptate +e le2e +e la u%(/%i%e.ilului acti0it/-ii. &e c$'&e('ea5/ $biec-iile p/%-il$% &au ale alt$% pe%&$a'e i'te%e&ate" U' e. a+(i'i&t%at$%ului.ectuate p$t%i0it a%t" #:8. ca%e &u't $bli2ate &/ le p%i(ea&c/ )i &/ le 0al$%i. pe 'u(ele *'0i'uitului. +up/ te%(i'a%ea u%(/%i%ii pe'ale" Obiectele sec8estrate se păstrea ă p$nă la ridicarea sec8estrului.ica%ea bu'u%il$%" Dac/ e.$&t p%e+ate u'ui cu&t$+e.1'+ c$pii +e pe actul p%i' ca%e &<a +i&pu& &ecCe&t%ul )i u' e. &e c$'&e('ea5/.e(pla% +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ pe%&$a'ei c/%eia i &<a aplicat &ecCe&t%ul. ia% *' lip&/. $biectele +e a%t/ &au +e (u5eu )i c$lec-iile +e 0al$a%e &e p%e+au &p%e p/&t%a%e i'&titu-iil$% +e &pecialitate" Obiectele p%e0/5ute *' ali'" 7 )i 8 &e p%e+au *' te%(e' +e 7D +e $%e +e la %i+ica%e" Dac/ $biectele &u't &t%ict 'ece&a%e u%(/%i%ii pe'ale.i %i+icate *' ($+ $bli2at$%iu" Bu'u%ile pe%i&abile &e p%e+au u'it/-il$% c$(e%ciale cu capital (a4$%ita% +e &tat./cut/ p$t%i0it ali'" 6 )i H. $biectele +e a%t/ )i +e (u5eu. +e&c%ii'+ a(/'u'-it bu'u%ile &ecCe&t%ate.P%$ce+u%a &ecCe&t%ului O%2a'ul ca%e p%$ce+ea5/ la aplica%ea &ecCe&t%ului e&te $bli2at &/ i+e'ti.ec-i$'ate cu ace&tea )i (i4l$acele +e plat/ &t%/i'e &e +epu' la cea (ai ap%$piat/ i'&titu-ie ba'ca%/ c$(pete't/" Titlu%ile +e 0al$a%e i'te%'e. put1'+ %ecu%2e *' ca5 +e 'ece&itate )i la e. p$%ta%ului. p%ecu( )i &u(ele +e ba'i %i+icate p$t%i0it ali'" 3. put1'+u<&e 'u(i u' cu&t$+e" ART" #:: P%$ce&ul<0e%bal +e &ecCe&t%u )i i'&c%ip-ia ip$teca%/ O%2a'ul ca%e aplic/ &ecCe&t%ul *'cCeie p%$ce&<0e%bal +e&p%e t$ate actele e. +epu'e%ea &e . !u(ele +e ba'i %e5ultate +i' 0al$%i. $%i celui ca%e *' ($+ $bi)'uit *l *'l$cuie)te &au u'ui 0eci'" ' ca5ul c1'+ pa%te +i' bu'u%i $%i t$talitatea l$% au . +a% 'u (ai t1%5iu +e 7D +e $%e +e la %e5$l0a%ea cau5ei +e c/t%e p%$cu%$%. c$lec-iile +e 0al$a%e.i&t/ pe%ic$l +e *'&t%/i'a%e. titlu%ile +e 0al$a%e i'te%'e. &e la&/ ace&tuia $ c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal" U' e. p$t%i0it p%$. c/%uia i &e p%e+/ %ecipi&a +e c$'&e('a%e a &u(ei. cu i'+ica%ea 0al$%ii l$%" ' p%$ce&ul<0e%bal &e a%at/ bu'u%ile e.ice )i &/ e0alue5e bu'u%ile &ecCe&t%ate.ace ulte%i$%. $%2a'ul ca%e a +i&pu& i'&titui%ea &ecCe&t%ului ce%e $%2a'ului c$(pete't lua%ea i'&c%ip-iei ip$teca%e a&up%a bu'u%il$% &ecCe&t%ate.i pu&e &ub &i2iliu &au %i+icate. i'culpatului &au pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te. a'e. la +i&p$5i-ia $%2a'ului ca%e a +i&pu& i'&titui%ea &ecCe&t%ului. *' te%(e' +e 37 +e $%e +e la *'cCeie%ea p%$ce&ului<0e%bal" Pe't%u bu'u%ile i($bile &ecCe&t%ate. cel$% cu ca%e l$cuie)te. (i4l$acele +e plat/ &t%/i'e. $biectele +i' (etale &au piet%e p%e-i$a&e. 2/&ite la pe%&$a'a c/%eia i &<a aplicat &ecCe&t%u" De a&e(e'ea.e(pla% al p%$ce&ului<0e%bal +e &ecCe&t%u" ART" #:H P$p%i%ea . *' te%(e' +e cel (ult 6 5ile +e la %i+ica%ea ba'il$% $%i +e la 0al$%i.ac $biectul &ecCe&t%ului. p%ecu( )i &u(ele +e ba'i ca%e . 0$% . +up/ ca5.ice +e *'+at/" Metalele &au piet%ele p%e-i$a&e $%i $biectele c$'. celelalte bu'u%i ($bile &ecCe&t%ate 0$% .pe%-i" Bu'u%ile pe%i&abile.ica%ea .e(pla% &e *'ai'tea5/ )i $%2a'ului ca%e a +i&pu& lua%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii.

i p%e+ate aceluia)i $%2a' *' 37 +e $%e +e la c$'&e('a%e" ART" #:D C$'te&ta%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii :n contra !ăsurii asi. Re&titui%ea luc%u%il$% %i+icate a%e l$c 'u(ai +ac/ p%i' acea&ta 'u &e &ti'2Ce%e)te a. stabilirea acestui drept 3i restituirea.la%ea a+e0/%ului )i 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei )i cu $bli2a-ia pe't%u cel c/%uia *i &u't %e&tituite &/ le p/&t%e5e p1'/ la %/(1'e%ea +e.ace c$'te&ta-ie p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" #:> Re&titui%ea luc%u%il$% 5acă procurorul sau instan+a de 9udecată constată că lucrurile ridicate de la în"inuit ori inculpat.e procurorului sau instan+ei de 9udecată.i c$'&e('ate +e +ebit$%i. precu! 3i orice altă persoană interesată se pot pl$n. la +i&p$5i-ia $%2a'ului ca%e a +i&pu& p$p%i%ea &au a $%2a'ului +e e.ecuta%ea" Dup/ &$lu-i$'a%ea +e. 118. iar restabilirea este posibilă.ecuta%e./cut pl1'2e%e *(p$t%i0a a+uce%ii la *'+epli'i%e a (/&u%ii a&i2u%/t$%ii.!u(ele +e ba'i +at$%ate cu $%ice titlu *'0i'uitului. în"inuitul sau inculpatul. TITLUL = ACTE PROCE!UALE ŞI PROCEDURALE COMUNE CAP" # A!I!TENŢA EURIDICĂ ŞI REPREZENTAREA ART" #H# A&i&te'-a *'0i'uitului &au a i'culpatului . 170 #estabilirea situa+iei anterioare %rocurorul sau instan+a de 9udecată poate lua !ăsuri de restabilire a situa+iei anterioare să"$r3irii infrac+iunii. i'culpatului &au p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te +e c/t%e $ a t%eia pe%&$a'/. *' te%(e' +e 8 5ile +e la &ca+e'-/. +ac/ 'u &<a . sunt proprietatea persoanei "ătă!ate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau de+inerea sa. +e la +ata p%i(i%ii actului p%i' ca%e &e *'. partea responsabilă ci"il!ente.i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e.urătorii luate 3i a !odului de aducere la îndeplinire a acesteia. Orice altă persoană care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere. F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p$ate . +up/ ca5.i'iti0/ a p%$ce&ului pe'al. &u't p$p%ite *' (1i'ile ace&t$%a )i *' li(itele p%e0/5ute +e le2e. dispune restituirea acestor lucruri persoanei "ătă!ate. $%i +e c/t%e cel p/2ubit. &e p$ate . potri"it dispo i+iilor art.i'iti0/ a C$t/%1%ii" 6#T. c$nd sc8i!barea acelei situa+ii a re ultat în !od "ădit din co!iterea infrac+iunii.ii'-ea5/ &ecCe&t%ul" Ace&te &u(e 0$% . în orice fa ă a procesului penal. %ecipi&ele u%(1'+ a . sau de la orice persoană care le*a pri!it spre a le păstra.

ur apărarea. p$t%i0it a%t" 3H8. asi. +ac/ *'0i'uitul &au i'culpatul 'u )i<a ale& u' ap/%/t$%.ectua%ea actului +e u%(/%i%e pe'al/.i i'te%5i&/ la p%elu'2i%ea +u%atei a%e&t/%ii +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/.atorie. *' t$t cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale )i al 4u+ec/-ii. 7 )i 8. !ilitar cu ter!en redus. asisten+a 9uridică este obli.ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta.ectua%ea $%ic/%ui act +e u%(/%i%e pe'al/ )i p$ate .ectua%ea u'ui act +e u%(/%i%e pe'al/. +ac/ ce%e%ile &ale 'u au . ele" al unei institu+ii !ilitare de în"ă+ă!$nt. ap/%/t$%ul *'0i'uitului &au i'culpatului a%e +%eptul &/ a&i&te la e.ie a&i&tat +e ap/%/t$%. unde ter!enul nu poate fi !ai !ic de '0 de ore.'0i'uitul &au i'culpatul a%e +%eptul &/ .$&t acceptateB *' &itua-iile p%e0/5ute *' ali'" 3.iciu" C$nd asisten+a 9uridică este obli.ea pre"ede pentru infrac+iunea să"$r3ită pedeapsa deten+iunii pe "ia+ă sau pedeapsa înc8isorii de ( ani sau !ai !are.ur$ndu*i* se confiden+ialitatea con"orbirilor. cau a se a!$nă.ătirea apărării. cu excep+ia solu+ionării cererilor pri"ind arestarea pre"enti"ă. :n cursul 9udecă+ii.i&t/ +$0a+a c/ ap/%/t$%ul a . dacă apărătorul ales nu se pre intă ne9ustificat la două ter!ene consecuti"e.atorie c$nd în"inuitul sau inculpatul este !inor. +ac/ e. 071.atorie 3i în cau ele în care le.iciu *'cetea5/ la p%e5e'ta%ea ap/%/t$%ului ale&" 5acă la 9udecarea cau ei apărătorul lipse3te 3i nu poate fi înlocuit în condi+iile alin. ART" #H3 D%eptu%ile ap/%/t$%ului ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. ia% actul e&te &e('at )i +e ap/%/t$%" %ersoana re+inută sau arestată are dreptul să ia contact cu apărătorul. după ca . $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ 0a a&i2u%a p%e5e'-a ap/%/t$%ului la a&culta%ea i'culpatului" ' ca5ul *' ca%e ap/%/t$%ul *'0i'uitului &au i'culpatului e&te p%e5e't la e.anul de ur!ărire penală sau instan+a aprecia ă că în"inuitul ori inculpatul nu 3i*ar putea face sin. re er"ist concentrat sau !obili at. &e .ectu/%ii actului" C1'+ a&i&te'-a 4u%i+ic/ e&te $bli2at$%ie. p%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ %e5$l0e pl1'2e%ea *' cel (ult 7D +e $%e" . &e iau (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.$&t *'cu'$)ti'-at +e +ata )i $%a e. Dele2a-ia ap/%/t$%ului +e&e('at +i' $. c$nd este arestat c8iar în altă cau ă ori c$nd or. precu! 3i în alte ca uri pre"ă ute de le.e. la data stabilită pentru efectuarea unui act de ur!ărire penală sau la ter!enul de 9udecată fixat. or.reun$nd astfel în !od "oit desfă3urarea 3i solu+ionarea procesului penal. C1'+ a&i&te'-a 4u%i+ic/ e&te $bli2at$%ie. în.anul 9udiciar dese!nea ă un apărător din oficiu care să*l înlocuiască. !ilitar în ter!en. ia% la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ acea&ta e&te $bli2at$%ie" Ap/%/t$%ul a%e +%eptul +e a &e pl1'2e. ia% $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/<i a+uc/ la cu'$)ti'-/ ace&t +%ept" 6sisten+a 9uridică este obli. Lua%ea +e c$'tact cu ap/%/t$%ul 'u p$ate . internat într*un centru de reeducare sau într*un institut !edical educati". acord$ndu*i ti!pul necesar pentru pre.$%(ula ce%e%i )i +epu'e (e($%ii" Lip&a ap/%/t$%ului 'u *(pie+ic/ e. care nu poate fi !ai !ic de 3 ile.

a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ &e . COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE. dispune aducerea lui. instan+a de 9udecată. cu excep+ia ca urilor în care pre en+a în"inuitului sau inculpatului este obli.iciu e&te $bli2at &/ a&i2u%e a&i&te'-a 4u%i+ic/ a *'0i'uitului &au i'culpatului" Pe't%u 'e%e&pecta%ea ace&tei $bli2a-ii. ia% *' ca5ul c1'+ i'culpatul e&te a%e&tat. ' cu%&ul 4u+ec/-ii.iciu &au la ce%e%e lua%ea (/&u%il$% pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$%" 6#T.' cu%&ul 4u+ec/-ii. p%e'u(ele celui citat.ace p%i' cita-ie &c%i&/" Cita%ea &e p$ate . &t%a+a. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate &e&i5a c$'+uce%ea ba%$ului +e a0$ca-i.e%cit/ +%eptu%ile p/%-ii pe ca%e $ a&i&t/" C1'+ i'&ta'-a ap%ecia5/ c/ +i' a'u(ite ($ti0e pa%tea 0/t/(at/.ace &i'2u%/ ap/%a%ea. +ata e(ite%ii )i 'u(/%ul +$&a%uluiB bA 'u(ele.atorie. CAP" 3 CITAREA.e%cite +%eptu%ile p%$ce&uale ale ace&tuia. ap/%/t$%ul e. c$(u'a )i &atul" . ap/%/t$%ul a%e +%eptul &/ a&i&te pe i'culpat. ca%e t%ebuie &/ cup%i'+/ *' $%a)e )i (u'icipii@ l$calitatea. +i&pu'e +i' $. &/ e. 4u+e-ul. c$nd aprecia ă necesară pre en+a în"inuitului sau inculpatului.ace )i p%i' '$t/ tele.$'ic/ &au tele2%a.ea ad!ite repre entarea în"inuitului sau inculpatului. calitatea *' ca%e e&te citat )i i'+ica%ea $biectului cau5eiB cA a+%e&a celui citat. ia% *' c$(u'e@ 4u+e-ul. 170 #epre entarea :n cursul 9udecă+ii în"inuitul 3i inculpatul. 'u(/%ul )i apa%ta(e'tul u'+e l$cuie)te. al păr+ii ci"ile 3i al păr+ii responsabile ci"il!ente are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de ur!ărire penală 3i poate for!ula cereri 3i depune !e!orii. &p%e a lua (/&u%i" ART" #H6 A&i&te'-a cel$%lalte p/%-i 6părătorul păr+ii "ătă!ate. &e+iul &/u. precu! 3i celelalte păr+i pot fi repre enta+i. &/ ia c$'tact cu ace&ta" Ap/%/t$%ul ale& &au +e&e('at +i' $. pa%tea ci0il/ &au pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te 'u )i<a% putea . :n ca urile în care le. MANDATUL DE ADUCERE ART" #H8 M$+ul +e cita%e CCe(a%ea u'ei pe%&$a'e *' .ic/" Cita-iile &e *'(1'ea5/ +e a2e'-i a'u(e *'&/%ci'a-i cu *'+epli'i%ea ace&tei at%ibu-ii &au p%i' (i4l$ci%ea &e%0iciului p$)tal" ART" #H: C$'-i'utul cita-iei Cita-ia e&te i'+i0i+ual/ )i t%ebuie &/ cup%i'+/ u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ aA +e'u(i%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ ca%e e(ite cita-ia.

se!nat de destinatar.%ac-i$'al/ &<a +e&. cita-ia &e a. cita-ia &e a. *'cCei'+ +e&p%e acea&ta p%$ce&<0e%bal" :n ca ul în care scrisoarea reco!andată prin care se citea ă un în"inuit sau inculpat care locuie3te în străinătate nu poate fi în!$nată datorită refu ului pri!irii ei sau din orice alt !oti". p%i' a+(i'i&t%a-ia ace&tuia" Milita%ii *'ca5a%(a-i &e citea5/ la u'itatea +i' ca%e . +ine loc de do"adă a îndeplinirii procedurii de citare. 6"i ul de pri!ire a scrisorii reco!andate.u5ului +e p%i(i%e. el e&te citat la l$cul i'+icat" ' ca5 +e &cCi(ba%e a a+%e&ei a%/tat/ *' +ecla%a-ia *'0i'uitului &au i'culpatului. 5iua. p%i' &e%0iciul +e pe%&$'al al u'it/-ii la ca%e luc%ea5/" Dac/ p%i't%<$ +ecla%a-ie +at/ *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al *'0i'uitul &au i'culpatul a i'+icat u' alt l$c pe't%u a . *' ca5ul %e. în afară de ca ul în care./)u%at *' (ai (ulte l$cu%i. citarea se face prin scrisoare reco!andată. l$cul +e *'. cita+ia se afi3ea ă la sediul consiliului local în a cărui ra ă teritorială s*a să"$r3it infrac+iunea. ia% +ac/ acea&ta 'u e&te cu'$&cut/.la-i *' &pital &au *'t%<$ ca&/ +e &/'/tate &e citea5/ p%i' a+(i'i&t%a-ia ace&t$%a" De-i'u-ii &e citea5/ la l$cul +e +e-i'e%e.l/ $%2a'ul ca%e e.i)ea5/ la &e+iul c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ &<a &/01%)it i'.%ac-iu'ea" C1'+ acti0itatea i'. prin le.e. &au p%i(i'+<$ 'u 0$ie)te &au 'u p$ate &/ &e('e5e +$0a+a +e p%i(i%e. se dispune altfel.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/" B$l'a0ii a. p%ecu( )i i'0ita%ea celui citat &/ &e p%e5i'te la +ata )i l$cul i'+icate. p%i' c$(a'+a'tul ace&teia" 5acă în"inuitul sau inculpatul locuie3te în străinătate. iar în ca ul neidentificării sediului. $ a.ac pa%te.' cita-ie &e (e'-i$'ea5/. a2e'tul la&/ cita-ia celui citat $%i. 'u(ai +ac/ a *'cu'$)ti'-at $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +e &cCi(ba%ea i'te%0e'it/. la a+%e&a l$cului &/u +e (u'c/. &au +ac/ $%2a'ul 4u+icia% ap%ecia5/ pe ba5a +atel$% $b-i'ute p$t%i0it a%t" #D? c/ &<a p%$+u& $ &cCi(ba%e +e a+%e&/" Dac/ 'u &e cu'$a)te a+%e&a u'+e l$cuie)te *'0i'uitul &au i'culpatul )i 'ici l$cul &/u +e (u'c/. c1'+ e&te ca5ul. Citarea altor persoane dec$t în"inuitul sau inculpatul se face potri"it dispo i+iilor din pre entul articol. ace&ta e&te citat la '$ua &a a+%e&/. precu! 3i în ca ul în care statul destinatarului nu per!ite citarea prin . lu'a )i a'ul. cu a%/ta%ea c$'&eci'-el$% le2ale *' ca5 +e 'ep%e5e'ta%e" Cita-ia &e &e('ea5/ +e cel ca%e $ e(ite" ART" #HH L$cul +e cita%e '0i'uitul &au i'culpatul &e citea5/ la a+%e&a u'+e l$cuie)te./-i)a%e. ca%e 0a &e('a +$0a+a +e p%i(i%e" Dac/ pe%&$a'a citat/ 'u 0%ea &/ p%i(ea&c/ cita-ia.i citat. Dnită+ile la care se referă art. 10( din Codul penal 3i alte persoane 9uridice se citea ă la sediul acestora. ART" #HD '(1'a%ea cita-iei Cita-ia &e *'(1'ea5/ pe%&$'al celui citat.i)ea5/ pe u)a l$cui'-ei ace&tuia. $%ice alte +ate 'ece&a%e pe't%u &tabili%ea a+%e&ei celui citatB +A $%a.i)ea5/ la &e+iul c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ &e a.

ce%ti. ia% a2e'tul.la%ea '$ii a+%e&e./c1'+ (e'-iu'e +e&p%e *(p%e4u%/%ile ca%e au . C1'+ cita%ea &e . p%e'u(ele. t%ebuie &/ cup%i'+/ +ata *'(1'/%ii cita-iei. ' se aplică în !od corespun ător.$%(ea5/ pe't%u a. *'cCei'+ p%$ce&< 0e%bal" ' lip&a pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" # )i 3. a2e'tul e&te $bli2at &/ &e i'te%e&e5e c1'+ p$ate 2/&i pe%&$a'a citat/ pe't%u a<i *'(1'a cita-ia" C1'+ 'ici pe acea&t/ cale 'u &e p$ate a4u'2e la *'(1'a%e. calitatea )i &e('/tu%a celui ce . a2e'tul a. 10( din Codul penal sau altei persoane 9uridice se predă la re. (e'-i$'1'+ *' p%$ce&ul< 0e%bal +atele $b-i'ute" ART" #D# D$0a+a +e p%i(i%e )i p%$ce&ul<0e%bal +e p%e+a%e a cita-iei D$0a+a +e p%i(i%e a cita-iei t%ebuie &/ cup%i'+/ 'u(/%ul +$&a%ului. 'u(ele. p%e'u(ele )i calitatea pe%&$a'ei citate./cut i(p$&ibil/ *'(1'a%ea cita-iei" ART" #D? Ce%cet/%i *' 0e+e%ea *'(1'/%ii cita-iei Dac/ pe%&$a'a citat/ )i<a &cCi(bat a+%e&a. *'cCei'+ p%$ce&< 0e%bal )i . u'it/-ile ac$l$ a%/tate &u't $bli2ate a *'(1'a +e *'+at/ cita-ia pe%&$a'ei citate &ub lua%e +e +$0a+/. a2e'tul *'(1'ea5/ cita-ia &$-ului. a2e'tul a.istratură sau func+ionarului însărcinat cu pri!irea coresponden+ei. u'ei %u+e &au $%ic/%ei pe%&$a'e ca%e l$cuie)te cu ea.i *'(1'at/ u'ui (i'$% &ub #7 a'i &au u'ei pe%&$a'e lip&ite +e u5ul %a-iu'ii" Dac/ pe%&$a'a citat/ l$cuie)te *'t%<u' i($bil cu (ai (ulte apa%ta(e'te &au *'t%<u' C$tel. : )i H./%/ %e5ultat. a2e'tul e&te $bli2at &/ .ic1'+ i+e'titatea )i &e('/tu%a.i)ea5/ cita-ia pe u)a p%i'cipal/ a cl/+i%ii. *'cCei'+ p%$ce&<0e%bal" ' ca5ul c1'+ pe%&$a'a citat/ l$cuie)te *'t%<u' i($bil cu (ai (ulte apa%ta(e'te &au *'t%<u' C$tel. ce%ti.l/ aca&/. $%i ca%e *' ($+ $bi)'uit *i p%i(e)te c$%e&p$'+e'-a" Cita-ia 'u p$ate .i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei. cita+ia se "a afi3a la sediul parc8etului sau al instan+ei.la acea&ta" Dac/ i'0e&ti2a-iile au %/(a& . p$%ta%ului $%i celui ca%e *' ($+ $bi)'uit *l *'l$cuie)te" Pe%&$a'a ca%e p%i(e)te cita-ia &e('ea5/ +$0a+a +e p%i(i%e.po3tă a cetă+enilor săi. 5ispo i+iile alin.i'al/. *'cCeie p%$ce&<0e%bal" Dac/ acea&ta 'u 0$ie)te &au 'u p$ate &e('a +$0a+a +e p%i(i%e. 'u(ele. cita-ia &e p%e+/ a+(i'i&t%at$%ului. după ca . ali'" 8. +e'u(i%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei ca%e a e(i& cita-ia.i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei a%/tate *' cita-ie )i &e i'. *' lip&a pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" #. ia% ace&ta $ *'ai'tea5/ $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ ca%e a e(i& cita-ia" Cita+ia destinată unei unită+i dintre cele la care se referă art. p%ecu( )i +ata pe't%u ca%e e&te citat/" De a&e(e'ea.i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei pe%&$a'ei citate.ic1'+u<i &e('/tu%a &au a%/t1'+ ($ti0ul pe't%u ca%e 'u &<a putut $b-i'e &e('/tu%a ace&teia" D$0a+a e&te p%e+at/ a2e'tului p%$ce+u%al.ac/ i'0e&ti2a-ii pe't%u a a. +ac/ *' cita-ie 'u &<a i'+icat apa%ta(e'tul $%i ca(e%a *' ca%e l$cuie)te. a2e'tul a. ART" #H> '(1'a%ea cita-iei alt$% pe%&$a'e Dac/ pe%&$a'a citat/ 'u &e a.ace p$t%i0it a%t" #HH ali'" # pa%tea . a2e'tul a.

*'cCeie u' p%$ce&<0e%bal ca%e 0a cup%i'+e (e'-iu'i +e&p%e ce%cet/%ile . ce%ti. E.ecuta%ea (a'+atului +e a+uce%e Ma'+atul +e a+uce%e &e e.anului de ur!ărire penală ori instan+ei de 9udecată.*'(1'ea5/ cita-ia.ica%ea +e c/t%e ace&ta a i+e'tit/-ii )i &e('/tu%ii pe%&$a'ei c/%eia i &<a *'(1'at cita-ia. nu pot ră!$ne la dispo i+ia or.ecut/ p%i' $%2a'ele p$li-iei" 5acă persoana arătată în !andatul de aducere nu poate fi adusă din !oti"e de boală.i a+u& cu (a'+at cCia% *'ai'te +e a .i . cel însărcinat cu executarea !andatului constată aceasta printr*un proces* "erbal. în afară de ca ul c$nd s*a dispus re+inerea ori arestarea pre"enti"ă a acestora.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' p%e5e'tul capit$l" ART" #D6 Ma'+atul +e a+uce%e O pe%&$a'/ p$ate .i)/%ii u'ei cita-ii &e *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal. ART" #D7 E. ia% a&culta%ea $%i p%e5e'-a ei e&te 'ece&a%/" '0i'uitul &au i'culpatul p$ate .ă.ii'+ a'te%i$% citat/ 'u &<a p%e5e'tat./cute" 5acă în"inuitul sau inculpatul refu ă să se supună !andatului sau încearcă să fu./%/ %e5ultat. care se înaintea ă de îndată or.a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ pe ba5a u'ui (a'+at +e a+uce%e.ace ce%cet/%i )i +ac/ ace&tea au %/(a& .anului 9udiciar dec$t ti!pul strict necesar pentru audierea lor. %ersoana adusă cu !andat de aducere este ascultată de îndată de către or. Dac/ cel *'&/%ci'at cu e. nu poate fi adusă din orice altă cau ă.ecuta%ea (a'+atului +e a+uce%e 'u 2/&e)te pe%&$a'a p%e0/5ut/ *' (a'+at la a+%e&a i'+icat/.ecuta%ea (a'+atel$% +e a+uce%e p%i0i'+ pe (ilita%i &e .$&t cCe(at p%i' cita-ie. +ac/ . ' se aplică 3i în ca ul în care persoana arătată în !andat. ace&ta 0a cup%i'+e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i (e'-iu'ile a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't" ART" #D3 C$(u'ica%ea alt$% acte p%$ce+u%ale C$(u'ica%ea cel$%lalte acte +e p%$ce+u%/ &e . .ace p%i' c$(a'+a'tul u'it/-ii (ilita%e &au p%i' c$(a'+a'tul 2a%'i5$a'ei" CAP" 6 TERMENELE ART" #D8 C$'&eci'-ele 'e%e&pect/%ii te%(e'ului . 1 3i '.i a+u&/ *' . +ac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a c$'&tat/ ($ti0at c/ *' i'te%e&ul %e5$l0/%ii cau5ei &e i(pu'e acea&t/ (/&u%/" %ersoanele aduse cu !andat. potri"it alin. p%ecu( )i a%/ta%ea calit/-ii ace&teia" O%i +e c1te $%i cu p%ile4ul p%e+/%ii &au a. *'t$c(it p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #H:. cu excep+ia în"inuitului sau inculpatului. "a fi constr$ns la aceasta. 5ispo i+iile alin.anul 9udiciar.

e%cita%ea u'ui +%ept p%$ce&ual le2ea p%e0e+e u' a'u(it te%(e'. la &. CAP" 7 CFELTUIELILE EUDICIARE ART" #D> Ac$pe%i%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e CCeltuielile 'ece&a%e pe't%u e. %et%ibui%ea ap/%/t$%il$%. *' ca5 +e 'e%e&pecta%e. actul e. 5iua. e.pi%/./cut *' te%(e'.1%)itul 5ilei c$%e&pu'5/t$a%e a ulti(ei lu'i $%i la &.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt./cut/ +e c/t%e a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e pe actul +epu&.ectului (/&u%ii" Pe't%u celelalte te%(e'e p%$ce+u%ale &e aplic/.el" La calcula%ea te%(e'el$% pe $%e &au pe 5ile 'u &e &$c$te)te $%a &au 5iua +e la ca%e *'cepe &/ cu%2/ te%(e'ul. p%ecu( )i $%ice alte cCeltuieli $ca5i$'ate +e +e&.1%)itul p%i(ei 5ile luc%/t$a%e ca%e u%(ea5/" ART" #DH Acte c$'&i+e%ate ca ./)u%a%ea p%$ce&ului pe'al &e ac$pe%/ +i' &u(ele a0a'&ate +e &tat &au pl/tite +e p/%-i" . te%(e'ul e. a./cut pe&te te%(e'" C1'+ $ (/&u%/ p%$ce&ual/ 'u p$ate . ora sau iua de la care începe 3i cea la care se sf$r3e3te ter!enul intră în durata acestuia. 'ici $%a &au 5iua *' ca%e ace&ta &e *(pli'e)te" Te%(e'ele &$c$tite pe lu'i &au pe a'i e.ectuat +e p%$cu%$% e&te c$'&i+e%at ca . lu'a &au a'ul (e'-i$'at *' actul ca%e a p%$0$cat cu%2e%ea te%(e'ului.C1'+ pe't%u e. +up/ ca5.i luat/ +ec1t pe u' a'u(it te%(e'. c$'&e%0a%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/. p%ecu( )i *'%e2i&t%a%ea $%i ate&ta%ea . &e%0e&c ca +$0a+/ a +atei +epu'e%ii actului" Cu e.pi%/ *' ulti(a 5i a acelei lu'i" C1'+ ulti(a 5i a u'ui te%(e' ca+e *'t%<$ 5i 'eluc%/t$a%e./cute *' te%(e' Actul +epu& *'/u't%ul te%(e'ului p%e0/5ut +e le2e la a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e $%i la u'itatea (ilita%/ &au la $./cut/ +e u'itatea (ilita%/ pe actul +epu&.cep-ia c/il$% +e atac.ectua%ea actel$% +e p%$ce+u%/.e%ci-iul +%eptului )i 'ulitatea actului .iciului p$)tal.pi%/ la &. %ecipi&a $.pi%a%ea ace&tuia at%a2e +e +%ept *'ceta%ea e. +ac/ +ata la ca%e a .ectua%ea actului" 6#T. 'e%e&pecta%ea ace&tuia at%a2e +ec/+e%ea +i' e. +i&p$5i-iile p%i0it$a%e la 'ulit/-i" ART" #D: Calculul te%(e'el$% p%$ce+u%ale La calcula%ea te%(e'el$% p%$ce+u%ale &e p$%'e)te +e la $%a. 188 Calcularea ter!enelor în ca ul !ăsurilor pre"enti"e :n calcularea ter!enelor pri"ind !ăsurile pre"enti"e.1%)itul 5ilei )i lu'ii c$%e&pu'5/t$a%e +i' ulti(ul a'" Dac/ acea&t/ 5i ca+e *'t%<$ lu'/ ce 'u a%e 5i c$%e&pu'5/t$a%e./cut *' te%(e'" '%e2i&t%a%ea &au ate&ta%ea .$&t t%ecut *' %e2i&t%ul +e ie)i%e al pa%cCetului e&te *'/u't%ul te%(e'ului ce%ut +e le2e pe't%u e. te%(e'ul e. a+(i'i&t%a%ea p%$bel$%.iciul p$)tal p%i' &c%i&$a%e %ec$(a'+at/ e&te c$'&i+e%at ca .

care ră!$n în sarcina statului. precu! 3i în ca ul în care s*a dispus acordarea de asisten+ă .ieca%e" La &tabili%ea ace&tei p/%-i &e -i'e &ea(a.a-a c/%uia &<a p%e5e'tat (a%t$%ul. a . +e)i acCitat.$&t +ete%(i'ate +e acea&taB bA pa%tea ci0il/ c/%eia i &<a %e&pi'& *' t$tul p%ete'-iile ci0ile.ratuită. pricinuită de c8e!area la or. +up/ ce )i<au *'+epli'it *'&/%ci'/%ile" @u!a care repre intă "enitul arătat în alin. Ministerului %ublic 3i Ministerului de &nterne. +e c/t%e@ . ' se plăte3te de cel la care lucrea ă !artorul. E.pe%tul )i i'te%p%etul cCe(a-i +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ au +%eptul la %e&titui%ea cCeltuielil$% +e t%a'&p$%t.C8eltuielile 9udiciare pre"ă ute în alin. cu excep+ia c8eltuielilor pri"ind interpre+ii dese!na+i de or. l$cui'-/ )i alt$% cCeltuieli 'ece&a%e. inculpatul este obli. +i' . pe't%u . în bu. pe durata lipsei de la ser"iciu.anul de ur!ărire penală sau la instan+a de 9udecată. C1'+ &u't (ai (ul-i i'culpa-i c$'+a('a-i. e. expertul 3i interpretul care sunt salaria+i au dreptul 3i la "enitul de la locul de !uncă.$&t +ete%(i'ate +e acea&t/ pa%teB cA i'culpat. este îndreptă+it să pri!ească 3i o co!pensare. *' ca5ul c1'+.pe%tului )i i'te%p%etului Ma%t$%ul. expertul sau interpretul. sunt cuprinse distinct.ieca%e +i't%e i'culpa-i.pe%tul &au i'te%p%etul. *' (/&u%a *' ca%e e&te $bli2at/ &$li+a% cu i'culpatul la %epa%a%ea pa2ubei. *' (/&u%a *' ca%e cCeltuielile au .pe%tul )i i'te%p%etul au +%eptul )i la $ %et%ibu-ie pe't%u *'+epli'i%ea *'&/%ci'/%ii +ate. ART" #>? !u(ele cu0e'ite (a%t$%ului. după ca . cCeltuielile 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &u't &up$%tate +up/ cu( u%(ea5/@ #" ' ca5 +e acCita%e. e.$&t t$tu)i $bli2at la %epa%a%ea pa2ubei" 3" ' ca5 +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al. 1./-i)a%e.$'+ul cCeltuielil$% 4u+icia%e &pecial al$cat" Ace&te &u(e &e pl/te&c (a%t$%ului i(e+iat +up/ *'. 6 )i 7 &e pl/te&c pe ba5a +i&p$5i-iil$% luate +e $%2a'ul ca%e a +i&pu& cCe(a%ea )i *' . potri"it le. e&te $bli2at/ *' ($+ &$li+a% cu ace&ta )i la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat" ART" #>3 Plata cCeltuielil$% a0a'&ate +e &tat *' celelalte ca5u%i ' ca5 +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al *' .anele 9udiciare.pe%tului )i i'te%p%etului. dar are "enit din !uncă. ia% e. *' ca5u%ile )i c$'+i-iile p%e0/5ute p%i' +i&p$5i-ii le2ale" !u(ele ac$%+ate p$t%i0it ali'" #. e. Martorul care nu este salariat. *'t%e-i'e%e. +e c/t%e@ aA pa%tea 0/t/(at/.a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. ART" #># Plata cCeltuielil$% a0a'&ate +e &tat *' ca5 +e c$'+a('a%e :n ca de conda!nare. i'&ta'-a C$t/%/)te pa%tea +i' cCeltuielile 4u+icia%e +at$%ate +e . +e (/&u%a *' ca%e a p%$0$cat cCeltuielile 4u+icia%e" Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te. p%ile4uite +e cCe(a%ea l$%" Martorul. a"ansate de stat.at la plata c8eltuielilor 9udiciare a"ansate de stat. *' (/&u%a *' ca%e cCeltuielile au .etul de "enituri 3i c8eltuieli al Ministerului >usti+iei.ii.

/cute +e p/%-i *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al. i'&ta'-a C$t/%/)te pa%tea +i' cCeltuielile 4u+icia%e +at$%ate +e .erii. p%ecu( )i p/%-ii ci0ile c/%eia i &<a a+(i& ac-iu'ea ci0il/. c1'+ &u't (ai (ul-i c$'+a('a-i. c8eltuielile 9udiciare sunt suportate de către) aA pa%tea 0/t/(at/. în sarcina statului./cute +e ace&tea" C1'+ ac-iu'ea ci0il/ e&te a+(i&/ 'u(ai *' pa%te. precu! 3i în ca ul existen+ei unei cau e de nepedepsire. i'&ta'-a p$ate $bli2a pe i'culpat la plata t$tal/ &au pa%-ial/ a cCeltuielil$% 4u+icia%e" ' ca5 +e %e'u'-a%e la ac-iu'ea ci0il/./cute +e ace)tia.ic/%i *' acte p%$ce+u%ale . dacă inculpatul cere continuarea procesului penal. +e &c$ate%e +e &ub u%(/%i%e &au +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale" C8eltuielile pentru plata interpre+ilor dese!na+i de or.ace aplica-ia a%t" #6 ali'" 3B bA i'culpat.anele 9udiciare.ii. dacă s*a dispus înlocuirea răspunderii penale sau există o cau ă de nepedepsire2 bA a(bele p/%-i. i'&ta'-a &tabile)te $bli2a-ia +e %e&titui%e p$t%i0it le2ii ci0ile" CAP" 8 MODIGICAREA ACTELOR PROCEDURALE. pa%tea 0/t/(at/ e&te $bli2at/ &/ pl/tea&c/ i'culpatului )i p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te cCeltuielile 4u+icia%e . cCeltuielile 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat %/(1' *' &a%ci'a ace&tuia" ' ca5ul c1'+ (ai (ulte p/%-i &u't $bli2ate la &up$%ta%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e. prescrip+ie sau retra. $%i +ac/ e.ieca%e" Di&p$5i-iile p%e0/5ute la pct" # lit" aA. *' ca5 +e *(p/ca%eB cA pa%tea 0/t/(at/. i'&ta'-a &e p%$'u'-/ a&up%a cCeltuielil$% la ce%e%ea p/%-il$%" ' &itua-iile p%e0/5ute *' ali'" # )i 3.i&t/ )i pa%te %e&p$'&abil/ ci0il(e'te. :n ca de a!nistie. atu'ci c1'+ *' cau5/ &e . &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" #># ali'" 3 )i 6" ' ca5 +e acCita%e.ace aplica-ia a%t" #6 ali'" 6" ' ca5ul +ecla%/%ii apelului $%i %ecu%&ului &au al i't%$+uce%ii $%ic/%ei alte ce%e%i./cute +e p/%-i I'culpatul e&te $bli2at &/ pl/tea&c/ p/%-ii 0/t/(ate *' ca5 +e c$'+a('a%e. cCeltuielile 4u+icia%e .a< inculpat. *' (/&u%a *' ca%e au . cCeltuielile 4u+icia%e &u't &up$%tate +e c/t%e pe%&$a'a c/%eia i &<a %e&pi'& $%i ca%e )i<a %et%a& apelul. atu'ci c1'+ *' cau5/ &e . potri"it le. pentru asistarea păr+ilor ră!$n. *' ca5 +e %et%a2e%e a pl1'2e%ii" 3. NDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ŞI NLĂTURAREA UNOR OMI!IUNI =ĂDITE ART" #>7 M$+i.$&t p%$0$cate +e pa%tea 0/t/(at/" ' celelalte ca5u%i p%i0i'+ %e&titui%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e . p%ecu( )i la pct" 3 )i 6. ART" #>6 Plata cCeltuielil$% 4u+icia%e . în toate ca urile. &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e cla&a%e. %ecu%&ul &au ce%e%ea" ' t$ate celelalte ca5u%i.ere a pl$n.

O%ice a+/u2a%e. c$%ectu%/ $%i &up%i(a%e ,/cut/ *' cup%i'&ul u'ui act p%$ce+u%al e&te -i'ut/ *' &ea(/. 'u(ai +ac/ ace&te ($+i,ic/%i &u't c$',i%(ate *' &c%i&. *' cup%i'&ul &au la &,1%)itul actului. +e c/t%e cei ca%e l<au &e('at" M$+i,ic/%ile 'ec$',i%(ate. +a% ca%e 'u &cCi(b/ *'-ele&ul ,%a5ei. %/(1' 0alabile" L$cu%ile 'e&c%i&e *' cup%i'&ul u'ei +ecla%a-ii t%ebuie ba%ate. a&t,el *'c1t &/ 'u &e p$at/ ,ace a+/u2/%i" ART" #>8 '+%epta%ea e%$%il$% (ate%iale E%$%ile (ate%iale e0i+e'te +i' cup%i'&ul u'ui act p%$ce+u%al &e *'+%eapt/ +e *'&u)i $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a *'t$c(it actul. la ce%e%ea celui i'te%e&at $%i +i' $,iciu" ' 0e+e%ea *'+%ept/%ii e%$%ii. p/%-ile p$t ,i cCe(ate &p%e a +a l/(u%i%i" De&p%e *'+%epta%ea e,ectuat/. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. +up/ ca5. *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal &au $ *'cCeie%e. ,/c1'+u<&e (e'-iu'e )i la &,1%)itul actului c$%ectat" ART" #>: 'l/tu%a%ea u'$% $(i&iu'i 0/+ite Di&p$5i-iile a%t" #>8 &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a. ca u%(a%e a u'ei $(i&iu'i 0/+ite. 'u &<a p%$'u'-at a&up%a &u(el$% p%eti'&e +e (a%t$%i. e;pe%-i. i'te%p%e-i. ap/%/t$%i. p$t%i0it a%t" #D> &au #>?. p%ecu( )i cu p%i0i%e la %e&titui%ea luc%u%il$% &au la %i+ica%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii" CAP" : NULITĂŢILE ART" #>H 'c/lc/%ile ca%e at%a2 'ulitatea 'c/lc/%ile +i&p$5i-iil$% le2ale ca%e %e2le(e'tea5/ +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al at%a2 'ulitatea actului. 'u(ai atu'ci c1'+ &<a a+u& $ 0/t/(a%e ca%e 'u p$ate ,i *'l/tu%at/ +ec1t p%i' a'ula%ea acelui act" Di&p$5i-iile %elati0e la c$(pete'-a +up/ (ate%ie &au +up/ calitatea pe%&$a'ei. la &e&i5a%ea i'&ta'-ei. la c$(pu'e%ea ace&teia )i la publicitatea )e+i'-ei +e 4u+ecat/ &u't p%e0/5ute &ub &a'c-iu'ea 'ulit/-ii" De a&e(e'ea. &u't p%e0/5ute &ub &a'c-iu'ea 'ulit/-ii )i +i&p$5i-iile %elati0e la pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului. p%e5e'-a i'culpatului )i a&i&ta%ea ace&tuia +e c/t%e ap/%/t$%. c1'+ &u't $bli2at$%ii p$t%i0it le2ii. p%ecu( )i la e,ectua%ea a'cCetei &$ciale *' cau5ele cu i',%act$%i (i'$%i" Nulitatea p%e0/5ut/ *' ali'" 3 'u p$ate ,i *'l/tu%at/ *' 'ici u' ($+" Ea p$ate ,i i'0$cat/ *' $%ice &ta%e a p%$ce&ului )i &e ia *' c$'&i+e%a%e cCia% +i' $,iciu" 'c/lca%ea $%ic/%ei alte +i&p$5i-ii le2ale +ec1t cele p%e0/5ute *' ali'" 3 at%a2e 'ulitatea actului *' c$'+i-iile ali'" #. 'u(ai +ac/ a ,$&t i'0$cat/ *' cu%&ul e,ectu/%ii actului c1'+ pa%tea e&te p%e5e't/ &au la p%i(ul te%(e' +e 4u+ecat/ cu p%$ce+u%a c$(plet/ c1'+ pa%tea a lip&it la e,ectua%ea actului" I'&ta'-a ia *' c$'&i+e%a%e +i' $,iciu *'c/lc/%ile. *' $%ice &ta%e a p%$ce&ului. +ac/ a'ula%ea actului e&te 'ece&a%/ pe't%u a,la%ea a+e0/%ului )i 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei"

CAP" H AMENDA EUDICIARĂ 6#T. 198 6bateri 9udiciare Dr!ătoarele abateri să"$r3ite în cursul procesului penal se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la (00.000 lei la '.000.000 lei) a< neîndeplinirea sau îndeplinirea ,re3ită ori cu înt$r iere a lucrărilor de citare sau de co!unicare a actelor procedurale, de trans!itere a dosarelor, precu! 3i a oricăror alte lucrări, dacă prin acestea s*au pro"ocat înt$r ieri în desfă3urarea procesului penal2 b< neîndeplinirea ori îndeplinirea ,re3ită a îndatoririlor de în!$nare ori de co!unicare a cita+iilor sau a celorlalte acte procedurale, precu! 3i neexecutarea !andatelor de aducere. /ipsa ne9ustificată a apărătorului, ales sau dese!nat din oficiu, c$nd asisten+a 9uridică a în"inuitului sau inculpatului este obli,atorie potri"it le,ii, se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la 1.000.000 lei la '.(00.000 lei. Dr!ătoarele abateri să"$r3ite în cursul procesului penal se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei) a< lipsa ne9ustificată a !artorului, expertului sau interpretului le,al citat2 b< ter,i"ersarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor pri!ite2 c< neîndeplinirea de către orice persoană a obli,a+iei de pre entare, la cererea or,anului de ur!ărire penală sau a instan+ei de 9udecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precu! 3i neîndeplinirea aceleia3i obli,a+ii de către conducătorul unită+ii sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obli,a+ii2 d< nerespectarea obli,a+iei de păstrare, pre"ă ută în art. 109 alin. (2 e< neluarea de către conducătorul unită+ii în cadrul căreia ur!ea ă a se efectua o experti ă a !ăsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la ti!p a experti ei2 f< neîndeplinirea, în !od ne9ustificat, de către or,anul de cercetare penală a dispo i+iilor date de procuror, potri"it le,ii, sau nepre entarea, în !od ne9ustificat, procurorului, a dosarelor ori actelor de ur!ărire penală, în ter!enul pre"ă ut de le,e2 ,< neco!unicarea, în !od ne9ustificat, procurorului, în ter!enul pre"ă ut de le,e, de către or,anul de cercetare penală, a începerii ur!ăririi penale, precu! 3i neexecutarea, de către acesta, în ter!enul 3i condi+iile pre"ă ute de le,e, a dispo i+iilor scrise ale procurorului sau ale instan+ei de 9udecată2 8< nerespectarea de către oricare dintre păr+ile 3i persoanele care asistă la 3edin+a de 9udecată a !ăsurilor luate de către pre3edintele co!pletului de 9udecată potri"it art. '98. 6!en ile 9udiciare aplicate de procuror sau de instan+a de 9udecată constituie "enituri la bu,etul de stat 3i se cuprind distinct în bu,etul Ministerului >usti+iei, potri"it le,ii.

6plicarea a!en ii 9udiciare nu înlătură răspunderea penală, în ca ul în care fapta constituie infrac+iune. ART" #>> P%$ce+u%a p%i0it$a%e la a(e'+a 4u+icia%/ A(e'+a &e aplic/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/. p%i' $%+$'a'-/. ia% +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. p%i' *'cCeie%e" Pe%&$a'a a(e'+at/ p$ate ce%e &cuti%ea +e a(e'+/ $%i %e+uce%ea a(e'5ii" Ce%e%ea +e &cuti%e &au +e %e+uce%e &e p$ate ,ace *' te%(e' +e #? 5ile +e la c$(u'ica%ea $%+$'a'-ei $%i a *'cCeie%ii +e a(e'+a%e" Dac/ pe%&$a'a a(e'+at/ 4u&ti,ic/ +e ce 'u a putut *'+epli'i $bli2a-ia &a. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. ap%ecii'+. +i&pu'e &cuti%ea &au %e+uce%ea a(e'5ii" PARTEA !PECIALĂ TITLUL I URMĂRIREA PENALĂ CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 3?? Obiectul u%(/%i%ii pe'ale U%(/%i%ea pe'al/ a%e ca $biect &t%1'2e%ea p%$bel$% 'ece&a%e cu p%i0i%e la e;i&te'-a i',%ac-iu'il$%. la i+e'ti,ica%ea ,/ptuit$%il$% )i la &tabili%ea %/&pu'+e%ii ace&t$%a. pe't%u a &e c$'&tata +ac/ e&te &au 'u ca5ul &/ &e +i&pu'/ t%i(ite%ea *' 4u+ecat/" ART" 3?# O%2a'ele +e u%(/%i%e pe'al/ U%(/%i%ea pe'al/ &e e,ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%i )i +e c/t%e $%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/" O%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/ &u't@ a< or,anele de cercetare ale poli+iei 9udiciare2 bA $%2a'ele +e ce%ceta%e &peciale" Ca or,ane de cercetare ale poli+iei 9udiciare func+ionea ă lucrători speciali a+i din Ministerul de &nterne anu!e dese!na+i de !inistrul de interne, cu a"i ul fa"orabil al procurorului ,eneral al %arc8etului de pe l$n,ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie, 3i î3i desfă3oară acti"itatea sub autoritatea procurorului ,eneral al %arc8etului de pe l$n,ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie sau sunt dese!na+i 3i func+ionea ă în alt !od, potri"it unor le,i speciale. ART" 3?3 R$lul acti0 al $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ &t%1'2/ p%$bele 'ece&a%e pe't%u a,la%ea a+e0/%ului )i pe't%u l/(u%i%ea cau5ei &ub t$ate a&pectele. *' 0e+e%ea 4u&tei &$lu-i$'/%i a

anelor de cercetare ale poli+iei 9udiciare Cercetarea penală se efectuea ă de or. aut$%i5at/ &au c$'.ie ($ti0at/ )i &/ cup%i'+/ t$t+eau'a +ata )i l$cul *'t$c(i%ii. p%ecu( )i $%ice alte +ate +e 'atu%/ &/ &e%0ea&c/ la &$lu-i$'a%ea cau5ei" ART" 3?6 O%+$'a'-ele $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ ' +e&.ectua%ea u'$% acte +e u%(/%i%e *' i'ci'ta u'$% u'it/-i O%ice act +e u%(/%i%e pe'al/ *' i'ci'ta u'ei u'it/-i +i' cele la ca%e &e %e. în co!peten+a altor or.a0$%i5at &/01%)i%ea i'.e%/. *'le&'it &au .apta" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ e. $%2a'ul +e u%(/%i%e +i&pu'e a&up%a actel$% &au (/&u%il$% p%$ce&uale p%i' $%+$'a'-/. ia% *' celelalte ca5u%i p%i' %e5$lu-ie ($ti0at/" O%+$'a'-a t%ebuie &/ .atoriu.ane de cercetare penală. ac$l$ u'+e le2ea p%e0e+e acea&ta.%ac-iu'i .%ac-iu'ii.plice *'0i'uitului &au i'culpatului.ace p%$pu'e%i ($ti0ate" ART" 3?7 E.anele de cercetare ale poli+iei 9udiciare.ace&teia" O%2a'ul +e u%(/%i%e a+u'/ p%$bele at1t *' .i%(at/ +e p%$cu%$%. $biectul actului &au (/&u%ii p%$ce&uale. c1t )i *' +e.ie *'cu0ii'-at/. u' e. . c$'&i(-/(1'tul &au aut$%i5a-ia 'u e&te 'ece&a%/" ART" 3?8 P/&t%a%ea u'$% acte +e u%(/%i%e pe'al/ C1'+ le2ea p%e0e+e c/ u' act &au $ (/&u%/ p%$ce&ual/ t%ebuie &/ . cau5a la ca%e &e %e. în !od obli.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al &e p$ate e./)u%a%ea u%(/%i%ii pe'ale.a0$a%ea.e(pla% al $%+$'a'-ei &au al actului p%$ce&ual %/(1'e la p%$cu%$%" CAP" 3 COMPETENŢA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3?: Ab%$2at" 6#T.ie luate a'u(ite (/&u%i. te(eiul le2al al ace&teia )i &e('/tu%a celui ca%e a *'t$c(it<$" O%+$'a'-a 0a cup%i'+e +e a&e(e'ea (e'-iu'ile &peciale p%e0/5ute +e le2e pe't%u a'u(ite acte &au (/&u%i" C1'+ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&i+e%/ c/ e&te ca5ul &/ . p%ecu( )i cel$%lalte p/%-i +%eptu%ile l$% p%$ce&uale" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te +e a&e(e'ea $bli2at &/ &t%1'2/ +ate cu p%i0i%e la *(p%e4u%/%ile ca%e au +ete%(i'at.la2%a'te. '07 Co!peten+a or. pentru orice infrac+iune care nu este dată. .a0$a%ea *'0i'uitului &au i'culpatului" '+at$%i%ile p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't &e *'+epli'e&c cCia% +ac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %ecu'$a)te .ectua 'u(ai cu c$'&i(-/(1'tul c$'+uce%ii acelei u'it/-i &au cu aut$%i5a-ia p%$cu%$%ului" ' ca5 +e i'. p%e'u(ele )i calitatea celui ca%e $ *'t$c(e)te. 'u(ele.

3 * (. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor î!potri"a protec+iei !uncii.ectuea5/ *' ($+ $bli2at$%iu +e $%2a'ele &peciale ac$l$ p%e0/5ute" ART" 3?> C$(pete'-a p%$cu%$%ului *' . art.ectuea5/ u'ele acte +e ce%ceta%e. ' lit. +ac/ . '17. &/01%)ite +e pe%&$'alul 'a0i2a't al (a%i'ei ci0ile. art. art. art. de către procuror. 179. pentru !ilitarii în subordine. art. 191. art. '73 * '71. art. '('. 1 lit. rec8i itoriul este supus confir!ării pri!*procurorului parc8etului. 3(1 * 311 din Codul penal. '31.i e. art. pe't%u i'.%ac-iu'ile +e c$(pete'-a i'&ta'-el$% (ilita%e. '3971. 1 din acest cod. '(0. Cercetarea poate fi efectuată 3i personal de către co!andant2 bA $. art.ane de cercetare speciale.e%cite &up%a0e2Ce%ea a&up%a acti0it/-ii +e ce%ceta%e pe'al/ p%$cu%$%ul +e la pa%cCetul c$%e&pu'5/t$% i'&ta'-ei ca%e. art. '38. &/01%)ite +e pe%&$a'ele ci0ile *' le2/tu%/ cu $bli2a-iile l$% (ilita%e" Ce%ceta%ea p$ate . în ca ul infrac+iunilor pre"ă ute la art. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't. '(0. P%$cu%$%ul p$ate &/ e.ectue5e $%ice acte +e u%(/%i%e pe'al/ *' cau5ele pe ca%e le &up%a0e2Cea5/" Dr!ărirea penală se efectuea ă. iar c$nd ur!ărirea este făcută de acesta. art. art. '11 alin. 1(( * 173.ii c$(e'+ui%il$% +e 2a%'i5$a'/B cA $. art.ii c$(e'+ui%il$% +e 2a%'i5$a'/.8ea ă ur!ărirea penală2 în exercitarea acestei atribu+ii procurorii conduc 3i controlea ă ne!i9locit acti"itatea de cercetare penală a poli+iei 9udiciare 3i a altor or. '9 pct. art.ectue5e u%(/%i%ea pe'al/. art. '1'.a%a u'it/-il$% (ilita%e" Ce%ceta%ea p$ate . art. '8071. '1(. '87' pct. b< 3i art.i e. în !od obli. art. art. pe't%u i'. art. art. '18.%ac-iu'ile +e &e%0iciu &au *' le2/tu%/ cu &e%0iciul.%ac-iu'ile &/01%)ite +e (ilita%i *' a. C$nd ur!ărirea penală este .i-e%ii a'u(e +e&e('a-i +e c/t%e c$(a'+a'-ii ce't%el$% (ilita%e.ectuat/ )i pe%&$'al +e c/t%e c$(a'+a'-ii ce't%el$% (ilita%e" La ce%e%ea c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita%. 30'7'. $%2a'ul +e p$li-ie e. 170 * 177. confir!area se face de procurorul ierar8ic superior.ectuea5/ )i +e u%(/t$a%ele $%2a'e &peciale@ a< ofi+erii anu!e dese!na+i de către co!andan+ii unită+ilor !ilitare corp aparte 3i si!ilare.i-e%ii a'u(e +e&e('a-i +e c/t%e )e.%ac-iu'ile c$'t%a &i2u%a'-ei 'a0i2a-iei pe ap/ )i c$'t%a +i&cipli'ei )i $%+i'ii la b$%+.apta a pu& &au a% . 190. bA )i cA. art.a5a u%(/%i%ii %rocurorul supra"e. art. p$t%i0it le2ii. '871 pct. '39. art.i putut pu'e *' pe%ic$l &i2u%a'-a 'a0ei &au a 'a0i2a-iei" ' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA. art. '((.atoriu. a<. art. p%e0/5ute *' C$+ul pe'al. art. 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/ cau5a" 6tunci c$nd ur!ărirea penală este efectuată de procuror. b< 3i c<. 189 alin. +up/ ca%e *'ai'tea5/ luc%/%ile c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita%B d< ofi+erii poli+iei de frontieră. art. art. 317 3i art. anu!e dese!na+i pentru infrac+iunile de frontieră2 eA c/pita'ii p$%tu%il$%. p%ecu( )i pe't%u i'. ce%ceta%ea pe'al/ &e e. '(7. art.ectuat/ )i pe%&$'al +e )e. b< * d<. '3171. 1 lit. )i &/ e. '11. pe't%u i'. art. '80. '7 pct. art.ART" 3?D C$(pete'-a $%2a'el$% +e ce%ceta%e pe'al/ &peciale Ce%ceta%ea pe'al/ &e e. '1771. '1 pct. 0. în ca ul infrac+iunilor arătate la art. E&te c$(pete't &/ e. 1 lit. '7971.

cCia% +ac/ ace&tea p%i0e&c $ cau5/ ca%e 'u e&te +e c$(pete'-a lui" Luc%/%ile e.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea acti0it/-ii $%2a'ului ce le<a e.ectua%ea l$% p%i' c$(i&ie %$2at$%ie $%i +ele2a%e" ' ca5ul *' ca%e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *'-ele2e &/ p%$ce+e5e el *'&u)i la e. cau e de co!peten+a acestora.ectua ce%ceta%ea.a%a %a5ei te%it$%iale *' ca%e &e .ectuat. 3i pot prelua. p%$cu%$%ului c$(pete't" ART" 3#7 Actele *'cCeiate +e u'ele $%2a'e +e c$'&tata%e !u't $bli2ate &/ p%$ce+e5e la lua%ea +e +ecla%a-ii +e la . în "ederea efectuării ur!ăririi penale. t%i(ite +e *'+at/ cau5a p%$cu%$%ului ca%e e.ie e.eneral al acestui parc8et. ART" 3#? =e%i. *' 0e+e%ea &e&i5/%ii $%2a'ului c$(pete't" ART" 3## E.%ac-iu'ile ca%e c$'&tituie *'c/lc/%i ale +i&p$5i-iil$% )i $bli2a-iil$% a c/%$% %e&pecta%e $ c$'t%$lea5/ p$t%i0it le2iiB . +e *'+at/. %rocurorii din cadrul parc8etelor ierar8ic superioare pot îndeplini oricare dintre atribu+iile procurorilor din parc8etele ierar8ic inferioare.ica%ea c$(pete'-ei O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at p$t%i0it a%t" 33# e&te +at$% &/<)i 0e%i.ectua%ea actel$%. alte $%2a'e +e &tat. p%ecu( )i ale u'it/-il$% la ca%e &e %e. cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iei +i' ali'eatul p%ece+e't" ART" 3#3 Ab%$2at" ART" 3#6 Ca5u%i u%2e'te O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ e.%ac-iu'i )i &/ *'t$c(ea&c/ p%$ce&<0e%bal +e&p%e *(p%e4u%/%ile c$'c%ete ale &/01%)i%ii ace&teia@ aA $%2a'ele i'&pec-iil$% +e &tat.ti'+e%ea c$(pete'-ei te%it$%iale C1'+ a'u(ite acte +e ce%ceta%e pe'al/ t%ebuie &/ .e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. confir!area se face de către procurorul . iar c$nd ur!ărirea penală este efectuată de acesta.ectuea5/ t$ate actele +e ce%ceta%e.ectue5e el *'&u)i &au &/ +i&pu'/ e. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e.el +e ca5u%i &e t%i(it.ii.a%a %a5ei &ale te%it$%iale. p%i' p%$cu%$%ul ca%e e.e%/ a(1'a%e.ice c$(pete'-a" Dac/ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&tat/ c/ 'u e&te c$(pete't a e.a-/ la &/01%)i%ea u'ei i'.efectuată de un procuror de la %arc8etul de pe l$n./ptuit$% )i +e la (a%t$%ii ca%e au . $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p$ate &/ le e.ectua ace&te acte" ' cup%i'&ul aceleia)i l$calit/-i.ectuate *' a. rec8i itoriul este supus confir!ării procurorului*3ef de sec+ie.ectuate *' a&t. *')tii'-ea5/ *' p%ealabil +e&p%e acea&ta $%2a'ul c$%e&pu'5/t$% +i' %a5a te%it$%ial/ *' ca%e 0a e. pe't%u i'.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie.ace ce%ceta%ea.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea. cCia% +ac/ u'ele +i't%e ace&tea t%ebuie *'+epli'ite *' a. pot infir!a actele 3i !ăsurile acestora. din dispo i+ia conducătorului parc8etului ierar8ic superior.$&t +e .ectue5e actele +e ce%ceta%e ce 'u &u. dacă sunt contrare le.

*(p%eu'/ cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" C1'+ i'.%ac-iu'i . $%2a'ele +e (ai &u& p$t p%i'+e pe . p%$cu%$%ul 0e2Cea5/ ca 'ici $ pe%&$a'/ &/ 'u . *(p%eu'/ cu luc%/%ile e.ectue5e $%ice alte acte.%ac-iu'e &/ .la2%a'te. +ec1t *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e" .en+ii de poli+ie de frontieră.en+ii de poli+ie de frontieră Obli2a-iile )i +%eptu%ile p%e0/5ute *' a%t" 3#7 ali'" # )i 3 le au )i u%(/t$a%ele $%2a'e@ aA c$(a'+a'-ii +e 'a0e )i ae%$'a0e pe't%u i'.%ac-iu'ile &/01%)ite *' le2/tu%/ cu &e%0iciul +e cei a.el" ' ca5 +e i'. $%ice i'.e%cita%ea &up%a0e2Ce%ii %e&pect/%ii le2ii *' acti0itatea +e u%(/%i%e pe'al/.a%a p$%tu%il$% &au ae%$p$%tu%il$%B b< a.ie %e-i'ut/ &au a%e&tat/. *' e./ptuit$%ului )i p$t 0e%i.%ac-iu'e. *' ca%e ca5 *l p%e+au +e *'+at/ p%$cu%$%ului &au $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/./ptuit$%.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt. luc%/%ile e.ectua pe%cCe5i-ii c$%p$%ale a&up%a .i&te i'+icii te(ei'ice c/ a &/01%)it $ . p%ecu( )i &/ e.ie +e&c$pe%it/. acelea)i $%2a'e au $bli2a-ia &/ *'ai'te5e +e *'+at/ p%$cu%$%ului pe .la-i *' &ub$%+i'e $%i &ub c$'t%$lul l$%B c< ofi+erii 3i subofi+erii din cadrul >andar!eriei #o!$ne pentru infrac+iunile constatate pe ti!pul executării !isiunilor specifice.%act$% &/ . O%2a'ele a%/tate (ai &u& au +%eptul &/ %e-i'/ c$%pu%ile +elicte. 0e2Cea5/ ca $%ice i'. *' cel (ult 8 5ile +e la p%i(a c$'&tata%e e.ectuate &e *'ai'tea5/ $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ c$(pete't.ie t%a& la %/&pu'+e%e pe'al/ )i ca 'ici $ pe%&$a'/ &/ 'u .ectuate )i cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e ace&te $%2a'e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/" ART" 3#8 6ctele înc8eiate de co!andan+ii de na"e 3i aerona"e.%ac-iu'ea a .ectuat/.l/ *' a. pentru infrac+iunile de frontieră.aptei ce c$'&tituie i'. precu! 3i de a.ectuate )i cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" ' celelalte ca5u%i.$&t &/01%)it/ pe $ 'a0/ &au ae%$'a0/./ptuit$%. pe ti(pul c1t 'a0ele )i ae%$'a0ele pe ca%e le c$(a'+/ &e a.%ac-iu'ile &/01%)ite pe ace&tea./%/ &/ e. c1'+ le2ea p%e0e+e acea&ta" Actele *'cCeiate &e *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului *' cel (ult 6 5ile +e la +e&c$pe%i%ea .ica luc%u%ile pe ca%e ace&ta le a%e cu &i'e" De a&e(e'ea. a. O%2a'ele +e (ai &u& p$t e. &/ p%$ce+e5e la e0alua%ea pa2ubel$%. te%(e'ele +e (ai &u& cu%2 +e la a'c$%a%ea 'a0ei $%i ate%i5a%ea ae%$'a0ei pe te%it$%iul %$(1'" P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e ace&te $%2a'e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/" CAP" 6 !UPRA=EGFEREA EKERCITATĂ DE PROCUROR N ACTI=ITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3#: Obiectul &up%a0e2Ce%ii P%$cu%$%ul. ale alt$% u'it/-i la ca%e &e %e.apt/ p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/" De a&e(e'ea. *(p%eu'/ cu luc%/%ile e.ie u%(/%it/ pe'al . pe't%u i'.bA $%2a'ele +e c$'t%$l )i cele +e c$'+uce%e ale a+(i'i&t%a-iei publice.

e%cita%e a &up%a0e2Ce%ii %rocurorul conduce 3i controlea ă ne!i9locit acti"itatea de cercetare penală a poli+iei 9udiciare 3i a altor or.apte ca%e . p%$cu%$%ul ia (/&u%ile 'ece&a%e &au +/ +i&p$5i-ii $%2a'el$% +e ce%ceta%e pe'al/ ca &/ ia a&e(e'ea (/&u%i" P%$cu%$%ul ia (/&u%i )i +/ +i&p$5i-ii *' &c%i& )i ($ti0at" ART" 3#H T%ece%ea cau5ei +e la u' $%2a' la altul P%$cu%$%ul p$ate &/ +i&pu'/. pe p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%. +up/ 'ece&itate.a+ia ca în ter!en de 3 ile de la sesi are să co!unice procurorului !ăsurile dispuse.e%cita%ea acti0it/-ii +e &up%a0e2Ce%e.ectuat/ +e u' alt a&e(e'ea $%2a'" P%elua%ea u'ei cau5e +e c/t%e u' $%2a' +e ce%ceta%e pe'al/ ie%a%Cic &upe%i$% &e +i&pu'e +e p%$cu%$%ul +e la pa%cCetul ca%e e./%/ a *'t%e%upe e. Di&p$5i-iile +ate +e p%$cu%$% &u't $bli2at$%ii pe't%u $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" Dac/ ace&t $%2a' a%e +e . ca%e e&te $bli2at &/<l t%i(it/. &/ .$%(ea5/ $biectul ce%cet/%ii" ART" 3#> Di&p$5i-ii +ate +e p%$cu%$% %rocurorul poate să dea dispo i+ii cu pri"ire la efectuarea oricărui act de ur!ărire penală.anul de cercetare penală.%ac-iu'ile +e ca%e au luat cu'$)ti'-/" P%$cu%$%ul p$ate &/ a&i&te la e. :n ca ul or.anului de cercetare penală.ica%e $%ice +$&a% +e la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/.ane de cercetare speciale 3i supra"e.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea ace&tuia. ca *'t%<$ cau5/ *' ca%e ce%ceta%ea pe'al/ t%ebuie e.ie e.urul co!petent în acest sens. c1'+ +i&p$5i-iile &u't +ate +e ace&ta. &up%a0e2Ce%ea &e e. p$ate &e&i5a pe p%i(<p%$cu%$%ul pa%cCetului &au. . acesta "a sesi a conducătorul or. procurorul fiind sin. de către or.8ea ă ca actele de ur!ărire penală să fie efectuate cu respectarea dispo i+iilor le. ART" 33? . or./cut $biec-ii. O%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/ &u't $bli2ate &/ *'cu'$)ti'-e5e +e *'+at/ pe p%$cu%$% +e&p%e i'.ectuate +e c/t%e $%2a'ele p$li-iei" ART" 3#D M$+alit/-i +e e.e%cit/ +e c/t%e u' p%$cu%$% +i' Pa%cCetul Ge'e%al +e pe l1'2/ 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie" ' cau5ele *' ca%e u%(/%i%ea pe'al/ &e e.ectue5e pe%&$'al" P%$cu%$%ul p$ate &/ cea%/ &p%e 0e%i.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea ace&teia" ' cau5ele p%eluate +e c/t%e u' $%2a' +e ce%ceta%e pe'al/ ce't%al.ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%. ace&ta p$ate +i&pu'e ca a'u(ite acte +e ce%ceta%e pe'al/ &/ . cu t$ate actele.ectua%ea $%ic/%ui act +e ce%ceta%e pe'al/ &au &/<l e. care are obli.ectuat/ +e u' a'u(it $%2a' +e ce%ceta%e. (ate%ialele )i +atele p%i0it$a%e la .' e.ale.ie e.anelor de cercetare ale poli+iei 9udiciare.ecuta%ea l$%" ' te%(e' +e 6 5ile +e la &e&i5a%e p%i(<p%$cu%$%ul &au p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$% e&te $bli2at &/ &e p%$'u'-e" :n ca ul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în !od defectuos.anele ierar8ic superioare ale acestora nu pot să le dea îndru!ări sau dispo i+ii pri"ind cercetarea penală. pe ba5a p%$pu'e%ii ($ti0ate a $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ ca%e p%eia cau5a )i +up/ *'cu'$)ti'-a%ea p%$cu%$%ului ca%e e. a dispo i+iilor date de procuror.

l/ pe $%ice alt/ cale c/ &<a &/01%)it $ i'.ace pe%&$'al &au p%i' (a'+ata%" Ma'+atul t%ebuie &/ .$%(ea5/ $biectul pl1'2e%ii.ace +e %ep%e5e'ta'tul &/u le2al" Pe%&$a'a cu capacitate +e e. i'+ica%ea .e%ci-iu.e%ci-iu %e&t%1'&/ p$ate . u'itatea p/2ubit/ e&te $bli2at/ &/ &e&i5e5e +e *'+at/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/.%ac-iu'ii p%e0/5ute *' a%t" #H# +i' C$+ul pe'al" C1'+ p%i' &/01%)i%ea u'ei i'. +e&c%ie%ea .ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ $%i la &e&i5a%ea &au cu aut$%i5a%ea $%2a'ului p%e0/5ut +e le2e. p$t%i0it le2ii.I'. $%i &e &e&i5ea5/ +i' $. &/ p%e5i'te &itua-ii e.$&t p%ici'uit/ )i &/ &e c$'&tituie pa%te ci0il/" ART" 333 Pl1'2e%ea %l$n.i%(a%ea actel$% &au (/&u%il$% p%$ce&uale 'ele2ale C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ u' act &au $ (/&u%/ p%$ce&ual/ a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ 'u e&te +at/ cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iil$% le2ale.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. u%(/%i%ea pe'al/ 'u p$ate *'cepe ./%/ e.aptele p%i' ca%e pa2uba a . calitatea )i +$(iciliul peti-i$'a%ului.ace )i +e c/t%e u'ul +i't%e &$-i pe't%u cel/lalt &$-.plicati0e cu p%i0i%e la *'ti'+e%ea pa2ubei.%ac-iu'i &<a p%$+u& $ pa2ub/ u'eia +i' u'it/-ile la ca%e &e %e.iciu c1'+ a.ace pl1'2e%e cu *'cu0ii'-a%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute +e le2ea ci0il/" ART" 336 De'u'-ul .i%(/ ($ti0at" CAP" 7 EGECTUAREA URMĂRIRII PENALE !ec-iu'ea I !e&i5a%ea $%2a'el$% +e u%(/%i%e pe'al/ ART" 33# M$+u%ile +e &e&i5a%e O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te &e&i5at p%i' pl1'2e%e &au +e'u'-.%ac-iu'e" C1'+. u%(/%i%ea pe'al/ 'u p$ate *'cepe *' lip&a ace&t$%a" De a&e(e'ea. Pl1'2e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/@ 'u(ele.erea este încuno3tin+area făcută de o persoană fi ică sau de o persoană 9uridică./cut/ $%al &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e $%2a'ul ca%e $ p%i(e)te" Pl1'2e%ea &e p$ate . $ i'. p%e'u(ele. pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e . pl1'2e%ea &e .ie &pecial.aptei ca%e .p%i(a%ea +$%i'-ei 2u0e%'ului &t%/i' *' ca5ul i'. referitoare la o "ătă!are ce i s*a cau at prin infrac+iune. +ate cu p%i0i%e la ./ptuit$%ului +ac/ e&te cu'$&cut )i a (i4l$acel$% +e p%$b/" Pl1'2e%ea &e p$ate . ia% p%$cu%a %/(1'e ata)at/ pl1'2e%ii" Pl1'2e%ea . &au +e c/t%e c$pilul (a4$% pe't%u p/%i'-i" Pe%&$a'a 0/t/(at/ p$ate &/ +ecla%e c/ 'u<)i *'&u)e)te pl1'2e%ea" Pe't%u pe%&$a'a lip&it/ +e capacitatea +e e.

descoperirea 3i sanc+ionarea faptelor de corup+ie. .anele de stat care desfă3oară. ''07' 3i ''073. ace&ta &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e c/t%e $%2a'ul *' . la dispo i+ia or.at ART" 337 Acte p%e(e%2/t$a%e ' 0e+e%ea *'cepe%ii u%(/%i%ii pe'ale. spălare a banilor. precu! 3i din or.ectua acte p%e(e%2/t$a%e" De a&e(e'ea.ie &e('at +e +e'u'-/t$%.ă curtea de apel.i speciale.ire nu poate . p%ecu( )i +i' celelalte $%2a'e +e &tat cu at%ibu-ii *' +$(e'iul &i2u%a'-ei 'a-i$'ale. trafic de persoane. ''071 pot efectua in"esti. în "ederea str$n. 78.ăte3te să"$r3irea unei infrac+iuni contra si. a(e'i'-/%i la a+%e&a &i2u%a'-ei 'a-i$'ale" P%$ce&ul<0e%bal p%i' ca%e &e c$'&tat/ e. ''07' 6utori area folosirii in"esti.atorii sub acoperire :n ca ul în care există indicii te!einice 3i concrete că s*a să"$r3it sau că se pre.eneral al parc8etului de pe l$n. 6#T. a'u(e +e&e('a-i *' ace&t &c$p. &n"esti. *' 0e+e%ea &t%1'2e%ii +atel$% 'ece&a%e $%2a'el$% +e u%(/%i%e pe'al/ pe't%u *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale.a+ii nu!ai cu autori area !oti"ată a procurorului dese!nat de procurorul .anului de ur!ărire penală. potri"it le.a-a c/%uia a .'000 pentru pre"enirea.ra"e care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identifica+i prin alte !i9loace. sau a unei infrac+iuni pre"ă ute în /e. ori a unei alte infrac+iuni .apte ca%e c$'&tituie. cu !odificările 3i co!pletările ulterioare.ea nr. în totalitate.ii. p$t e.uran+ei na+ionale pre"ă ute în Codul penal 3i în le. falsificare de !onede ori alte "alori. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor de trafic de stupefiante 3i de ar!e. De'u'-ul t%ebuie &/ c$'-i'/ acelea)i +ate ca )i pl1'2e%ea" De'u'-ul &c%i& t%ebuie &/ . pentru o perioadă de cel !ult 10 de ile 3i poate fi prelun.atori sub o altă identitate dec$t cea reală. in"esti. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p$ate e.atorul sub acoperire cule. pot fi folosi+i. acte de teroris!. &n"esti. în condi+iile pre"ă ute în art.ătoare efectuate de in"esti. 3i pot fi folosi+i nu!ai pe o perioadă deter!inată.$&t . pe't%u . ia% *' ca5ul +e'u'-ului $%al.5enun+ul este încuno3tin+area făcută de către o persoană fi ică sau de către o persoană 9uridică despre să"$r3irea unei infrac+iuni.ectua%ea u'$% acte p%e(e%2/t$a%e p$ate c$'&titui (i4l$c +e p%$b/" 6#T.ită pentru !oti"e te!einic 9ustificate.e date 3i infor!a+ii în ba a autori a+iei e!ise potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în art. pe care le pune.atorii sub acoperire sunt lucrători operati"i din Ministerul de &nterne.atorilor sub acoperire %ersoanele pre"ă ute în art. anu!e dese!na+i în acest scop.erii datelor pri"ind existen+a infrac+iunii 3i identificarea persoanelor fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune. ''071 6ctele pre!er.uran+ei na+ionale. p$t%i0it le2ii./cut" 6lineatul 0 ??? 6bro. acti"ită+i de infor!a+ii pentru reali area si.ectua acte p%e(e%2/t$a%e )i luc%/t$%ii $pe%ati0i +i' Mi'i&te%ul +e I'te%'e. 6utori area este dată prin ordonan+ă !oti"ată. ''07'.iecare prelun.

6#T. precu! 3i perioada pentru care se cere autori area. 686 )i 687. ''070 Măsuri de protec+ie a in"esti.ente 3i te!einic 9ustificate se poate solicita autori area 3i a altor acti"ită+i dec$t cele pentru care există autori are./%/ $ &e&i5a%e &pecial/.olosirea datelor ob+inute de in"esti. nu poate depă3i un an.ator sub acoperire are dreptul să*i cunoască ade"ărata identitate. 67D./cut/ *' &c%i& )i &e('at/ +e c/t%e $%2a'ul c$(pete't" ' actul +e &e&i5a%e t%ebuie &/ &e a%ate *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +atele p%e0/5ute *' a%t" 333 ali'" 3" ART" 33: U'ele +i&p$5i-ii p%i0i'+ u%(/%i%ea pe'al/ pe't%u (ilita%i Pe't%u i'. ''073 . :n ca uri ur. ur!ătoarele) a< indiciile te!einice 3i concrete care 9ustifică !ăsura 3i !oti"ele pentru care !ăsura este necesară2 b< acti"ită+ile pe care le poate desfă3ura in"esti.atorilor sub acoperire &dentitatea reală a in"esti.atorul sub acoperire2 c< persoanele fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune2 d< identitatea sub care in"esti. u%(/%i%ea pe'al/ p$ate *'cepe 'u(ai la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului" Pe't%u celelalte i'. procurorul ur!$nd să se pronun+e de îndată.atorului sub acoperire trebuie să cuprindă. în aceea3i cau ă 3i cu pri"ire la aceea3i persoană. %rocurorul co!petent să autori e e folosirea unui in"esti.%ac-iu'i &/01%)ite +e (ilita%i.atorul sub acoperire pot fi folosite nu!ai în cau a penală 3i în le. Ordonan+a procurorului prin care se autori ea ă folosirea in"esti.atorul sub acoperire ur!ea ă să desfă3oare acti"ită+ile autori ate2 e< perioada pentru care se dă autori area2 f< alte !en+iuni pre"ă ute de le.ătură cu persoanele la care se referă autori a+ia e!isă de procuror.ătură cu alte persoane. acea&ta t%ebuie . pe l$n. '03. ART" 338 !e&i5a%ea la ce%e%ea $%2a'ului c$(pete't C1'+ le2ea p%e0e+e c/ *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale 'u p$ate a0ea l$c . i'.$%(1'+ pe c$(a'+a't +e *'+at/ ce a *'ceput u%(/%i%ea pe'al/" ART" 33H . iar durata totală a autori ării.atorii sub acoperire 5atele 3i infor!a+iile ob+inute de in"esti. cu respectarea secretului profesional.atorilor sub acoperire nu poate fi de "ăluită în ti!pul ori după ter!inarea ac+iunii acestora.%ac-iu'ile p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" 66# < 66:. 6ceste date 3i infor!a+ii "or putea fi folosite 3i în alte cau e sau în le. :n cererea de autori are adresată procurorului se "or !en+iona datele 3i indiciile pri"itoare la faptele 3i persoanele fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune.ă !en+iunile pre"ă ute la art. dacă sunt concludente 3i utile. 6#T.depă3i 30 de ile. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p%$ce+ea5/ p$t%i0it %e2ulil$% $bi)'uite.e.

ate să pre inte totodată 3i dosarul cau ei. Copie de pe re olu+ie se co!unică persoanei care a făcut sesi area. *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal ca%e c$'&tituie actul +e *'cepe%e a u%(/%i%ii pe'ale" #e olu+ia 3i procesul*"erbal de începere a ur!ăririi penale.ătoare. o confir!ă prin re olu+ie !oti"ată. cu e. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului cu p%$pu'e%ea +e a +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/" C1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e &e&i5ea5/ +i' $.i%(/ %e5$lu-ia )i %e&tituie actele $%2a'ului +e u%(/%i%e. 0. potri"it art. persoanei fa+ă de care s*au efectuat acte pre!er.ătură cu ser"iciul în cadrul căruia î3i îndepline3te sarcinile. fie pentru co!pletarea actelor pre!er.@esi ări făcute de persoane cu func+ii de conducere 3i de al+i func+ionari O%ice pe%&$a'/ cu .%ac-iu'i *' acea u'itate. precu! 3i.anele de cercetare penală fiind obli.ere la instan+a de 9udecată.ătoare.cep-ia celui +e la lit" b9#A. se supun confir!ării !oti"ate a procurorului care exercită supra"e. e&te $bli2at/ &/ &e&i5e5e +e *'+at/ pe p%$cu%$% &au $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ )i &/ ia (/&u%i &/ 'u +i&pa%/ u%(ele i'.ectuate 'u %e5ult/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e *(pie+ica%e a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%e0/5ute *' a%t" #?.anului de ur!ărire penală. după ca . p%$cu%$%ul i'./)u%a%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 33D 'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at *' 0%eu'ul +i' ($+u%ile p%e0/5ute *' a%t" 33# +i&pu'e p%i' %e5$lu-ie *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale.u'c-ie +e c$'+uce%e *'t%<$ u'itate la ca%e &e %e.anul de cercetare penală.%ac-iu'ii. restituie actele or. c$%pu%ile +elicte )i $%ice alte (i4l$ace +e p%$b/" Obli. +i&pu'1'+ *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale" . 1 re"in 3i oricărui func+ionar care a luat cuno3tin+ă despre să"$r3irea unei infrac+iuni în le. ca%e a luat cu'$)ti'-/ +e &/01%)i%ea u'ei i'.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al &au cu at%ibu-ii +e c$'t%$l. '7871 3i ur!ătoarele.8erea acti"ită+ii de cercetare penală. în ter!en de cel !ult 08 de ore de la data începerii ur!ăririi penale. e!ise de or. !ec-iu'ea II De&. :!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale se poate face pl$n.i&tat &au c/ a +i&p/%ut *(p%e4u%a%ea pe ca%e &e *'te(eia p%$pu'e%ea +e a 'u &e *'cepe u%(/%i%ea pe'al/. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului actele *'cCeiate cu p%$pu'e%ea +e a 'u &e *'cepe u%(/%i%ea pe'al/" 5acă procurorul constată că nu sunt întrunite condi+iile arătate în alin. c1'+ +i' cup%i'&ul actului +e &e&i5a%e &au al actel$% p%e(e%2/t$a%e e. fie pentru începerea ur!ăririi penale. Dac/ +i' cup%i'&ul actului +e &e&i5a%e &au al actel$% p%e(e%2/t$a%e e.a+iile pre"ă ute în alin. cu e. Dac/ ulte%i$% &e c$'&tat/ c/ 'u a e.cep-ia celui +e la lit" b9#A" ' ca5ul a%/tat *' a%t" #? lit" b9#A. :n ca ul în care procurorul este de acord cu propunerea.iciu. or.ectuate +up/ p%i(i%ea pl1'2e%ii &au +e'u'-ului %e5ult/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e *(pie+ica%e a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%e0/5ute *' a%t" #?.

pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ p%i' $%+$'a'-/" O%+$'a'-a +e pu'e%e *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale t%ebuie &/ cup%i'+/. +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/ &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/ )i *')tii'-ea5/ +e&p%e acea&ta. face propuneri în acest sens 3i le înaintea ă procurorului. c$'&tat/ c/ 'u e&te ca5ul &/ &c$at/ +e &ub u%(/%i%e. ART" 368 Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%i' $%+$'a'-/ P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale +up/ e.anul de ur!ărire penală continuă efectuarea actelor pre!er. '31.ART" 33> '0i'uitul Pe%&$a'a . proced$nd la efectuarea acestora./cute +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ Dac/ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&i+e%/ c/ &u't te(eiu%i pe't%u pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. 101.$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ *(p$t%i0a &a" ART" 36? !c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e c1'+ . constată că este ca ul să se ia !ăsura arestării pre"enti"e a în"inuitului.a(i'a%ea +$&a%ului" Dac/ p%$cu%$%ul e&te +e ac$%+ cu p%$pu'e%ea. %e&tituie +$&a%ul $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ pe't%u c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale" 6#T. 5acă procurorul. &e&i5at p$t%i0it a%t" 33D ali'" 3. pe ca%e le *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului" Or.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/ &e 'u(e)te *'0i'uit c1t ti(p 'u a . actele 3i dosarul. '33 6restarea pre"enti"ă a în"inuitului :n cursul efectuării cercetării penale. procedea ă în acela3i !od. dacă or. ART" 367 P%$pu'e%i . +ate cu p%i0i%e la pe%&$a'a i'culpatului. pe%&$a'a ca%e a . &e&i5at p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 33D ali'" 3. 3i +in$nd sea!a de î!pre9urările speciale ale fiecărei cau e.anul de cercetare consideră că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. după ca .e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului.anul de cercetare penală. ''8 alin. în te!eiul art. ./cut &e&i5a%ea" ART" 36# Re&titui%ea +$&a%ului pe't%u c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale Dac/ p%$cu%$%ul. or.ii. ( sau al art. după ce exa!inea ă dosarul cau ei. procedea ă potri"it art. pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6.apta 'u p%e5i't/ pe%ic$lul &$cial al u'ei i'.%ac-iu'i P%$cu%$%ul.ace p%$pu'e%i *' ace&t &e'&. începe ori continuă ur!ărirea penală. potri"it le.apta pe't%u ca%e e&te *'0i'uit )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a ace&teia" . dacă consideră că sunt întrunite 3i condi+iile pre"ă ute de le. c1'+ e&te ca5ul. 6#T.ătoare sau.a-/ +e ca%e &e e. . '3' #estituirea dosarului pentru începerea sau continuarea cercetării penale 5acă procurorul i*a restituit.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului.

îi co!unică fapta pentru care este în"inuit 3i îi dă explica+ii cu pri"ire la drepturile 3i obli. în cel !ult ( ile. +i&pu'e c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'ti'u/ e. . procedea ă potri"it art. la fixarea ter!enului de pre entare în fa+a acestuia. or. !ec-iu'ea III !u&pe'+a%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 36> Ca5u%i +e &u&pe'+a%e :n ca ul c$nd se constată printr*o experti ă !edico*le. pentru a dispune suspendarea ur!ăririi penale. prin ordonan+ă. c1'+ ace&ta e&te +i&p/%ut.anul de cercetare penală înaintea ă procurorului propunerile sale î!preună cu dosarul. ART" 36H C$'ti'ua%ea ce%cet/%ii )i a&culta%ea i'culpatului Dup/ a+uce%ea la *'+epli'i%e a +i&p$5i-iil$% a%t" 366 < 36:. este obli. O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ pu'e *' 0e+e%e i'culpatului a. de re.lat *' &ta%e +e libe%tate c/ e&te $bli2at &/ &e p%e5i'te la t$ate cCe(/%ile ce i &e 0$% . %ropunerile se înaintea ă în cel !ult 3 ile de la data constatării faptelor. p%$cu%$%ul. dacă pune în !i3care ac+iunea penală 3i dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le.anul de cercetare penală. '38 =xtinderea cercetării penale Or.a+iile pe care le are.6#T.at să facă propuneri procurorului pentru extinderea cercetărilor penale sau sc8i!barea încadrării 9uridice. '31 6restarea pre"enti"ă a inculpatului %rocurorul sesi at potri"it art. dacă constată fapte noi în sarcina în"inuitului sau inculpatului ori î!pre9urări noi care pot duce la sc8i!barea încadrării 9uridice a faptei pentru care s*a dispus începerea ur!ăririi penale ori s*a pus în !i3care ac+iunea penală sau date cu pri"ire la participarea 3i a unei alte persoane la să"$r3irea acelei fapte.anul de cercetare penală îl c8ea!ă pe inculpat.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului.ii'+ $bli2at &/ %e&pecte )i +i&p$5i-iile +ate +e p%$cu%$%" 5acă procurorul a pus în !i3care ac+iunea penală. î!pre9urărilor sau persoanelor noi./%/ a<l a&culta pe i'culpat.ace *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al )i c/ a%e *'+at$%i%ea &/ c$(u'ice $%ice &cCi(ba%e +e a+%e&/" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ 0a c$'ti'ua u%(/%i%ea )i . %rocurorul "a decide. '30. 6tunci c$nd inculpatul nu locuie3te în +ară.anul de cercetare penală "a +ine sea!a. &e &u&t%a2e +e la ce%ceta%e &au 'u l$cuie)te *' -a%/" 6#T.le!entările speciale pri"ind asisten+a 9udiciară interna+ională în !aterie penală. +ac/ e&te ca5ul. or.ală că în"inuitul sau inculpatul suferă de o boală . or. P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a &u&pe'+/%ii p%i' $%+$'a'-/" ART" 37? O%+$'a'-a +e &u&pe'+a%e .ra"ă.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e. care îl î!piedică să ia parte la procesul penal. 10971.

i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6.aptele pe't%u ca%e e. *'ceta%ea u%(/%i%ii &e .apta +e ca%e e&te *'0i'uit. $%i la . . +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a *'0i'uitului &au i'culpatului. prin înc8eiere. 5upă co!unicare.i&t/ ca5ul +e *'ceta%e a u%(/%i%ii" ART" 376 P%$ce+u%a *'cet/%ii O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/. :n ter!en de '0 de ore de la pri!irea de la procuror a dosarului î!preună cu un referat în care se !en+ionea ă ca ul sau ca urile de încetare a ur!ăririi penale constatate. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'ti'u/ &/ e. în acela3i ter!en. în copie.anul de cercetare penală.O%+$'a'-a t%ebuie &/ cup%i'+/. c1'+ c$'&tat/ e.i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/" Dac/ *' aceea)i cau5/ &u't (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i $%i +ac/ (ai (ulte .anului de cercetare penală.ace 'u(ai cu p%i0i%e la *'0i'ui-ii &au i'culpa-ii. ART" 37# !a%ci'a $%2a'ului +e ce%ceta%e *' ti(pul &u&pe'+/%ii ' ti(pul c1t u%(/%i%ea e&te &u&pe'+at/. 5acă procurorul a dispus încetarea ur!ăririi penale. trebuie să ceară de îndată instan+ei re"ocarea !ăsurii arestării pre"enti"e. î!preună cu o copie a înc8eierii. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale &e p%$'u'-/ p%i' %e5$lu-ie ($ti0at/" 6tunci c$nd ca ul de încetare a ur!ăririi penale pri"e3te un în"inuit sau inculpat arestat. în"inuitului sau inculpatului 3i persoanei "ătă!ate. *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului +$&a%ul *(p%eu'/ cu p%$pu'e%i +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale" P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'ale p%i' $%+$'a'-/. ART" 377 O%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale .i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . instan+a dispune.ectue5e t$ate actele a c/%$% *'+epli'i%e 'u e&te *(pie+icat/ +e &itua-ia *'0i'uitului &au i'culpatului" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ &e i'te%e&e5e pe%i$+ic +ac/ (ai &ub5i&t/ cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea u%(/%i%ii pe'ale" !ec-iu'ea I= 'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 373 Ca5u%i +e *'ceta%e 'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ e. re"ocarea !ăsurii 3i punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului 3i restituie dosarul procurorului.ac $biectul aceleia)i cau5e. cau5ele ca%e au +ete%(i'at &u&pe'+a%ea )i (/&u%ile luate *' 0e+e%ea *'&/'/t$)i%ii *'0i'uitului &au i'culpatului" Ordonan+a de suspendare a ur!ăririi penale se co!unică. +i&pu'1'+ p$t%i0it a%t" ## pct" # lit" cA" ' ca5ul *' ca%e 'u &<a pu& *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/. procurorul trebuie să se pronun+e asupra încetării ur!ăririi penale în aceea3i i în care a pri!it propunerea de încetare de la or.A < CA )i 4A )i e. dosarul se restituie or.A < CA )i 4A.apte .

+ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ 'u i't%$+uce ac-iu'e *' .i&c/%ii &peciale )i %e&titui%ii cel$%lalte" Dac/ p%$p%ietatea c$%pu%il$% +elicte )i a cel$%lalte $biecte ca%e au &e%0it ca (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/ e&te c$'te&tat/.ii'-ate. ele &u't p/&t%ate +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p1'/ la C$t/%1%ea i'&ta'-ei ci0ileB cA (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile )i a %e&tabili%ii &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'.apta la ca%e &e %e. ace&te (/&u%i &e 0$% c$'&i+e%a +e&. 3.urătorii luate în "ederea executării pedepsei a!en ii2 bA c$'. &e 0a . ART" 37H Ab%$2at" ART" 37D Re&titui%ea +$&a%ului )i c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale P%$cu%$%ul. p%ecu( )i a%/ta%ea te(eiu%il$% +e .a-a i'&ta'-ei ci0ile *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la c$(u'ica%ea *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'aleB +A cCeltuielil$% 4u+icia%e. ci'e t%ebuie &/ le &up$%te )i $%+$'1'+ *'ca&a%ea l$%B eA %e&titui%ii cau-iu'ii *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e" Dac/ *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale &<a luat 0%eu'a +i' (/&u%ile +e &i2u%a'-/ a%/tate *' a%t" #:3.apt )i +e +%ept pe ba5a c/%$%a &e +i&pu'e *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale" ART" 378 Di&p$5i-ii c$(pli(e'ta%e ale $%+$'a'-ei P%i' $%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale &e +i&pu'e t$t$+at/ a&up%a@ a< re"ocării !ăsurilor asi. &tabili'+ cua'tu(ul ace&t$%a. %e&tituie +$&a%ul $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/. potri"it art. în ordonan+ă se "a face !en+iune 3i cu pri"ire la re"ocarea arestării pre"enti"e dispusă de instan+ă. potri"it art. în"inuitului sau inculpatului 3i. '03 alin.%ac-iu'ii" ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& (e'-i'e%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile. +atele p%i0i'+ pe%&$a'a )i . cu +i&p$5i-ia +e a c$'ti'ua ce%ceta%ea" !ec-iu'ea = . +ac/ c$'&tat/ c/ 'u e&te ca5ul &/ +i&pu'/ *'ceta%ea &au c1'+ a +i&pu& *'ceta%ea pa%-ial. cu dispo i+ia de a*l pune de îndată în libertate pe în"inuit sau inculpat. după ca . instan+a în3tiin+ea ă prin adresă ad!inistra+ia locului de de+inere. altor persoane interesate.i&c/%ii luc%u%il$% ca%e p$t%i0it a%t" ##D +i' C$+ul pe'al &u't &upu&e c$'. :n ca ul c$nd în"inuitul sau inculpatul este arestat pre"enti".e%/ *'ceta%ea. 3.ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta" :n ca ul în care încetarea ur!ăririi penale pri"e3te un în"inuit sau inculpat arestat. ART" 37: ')tii'-a%ea +e&p%e *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale Copie de pe ordonan+a sau re olu+ia prin care procurorul dispune încetarea ur!ăririi penale se co!unică persoanei care a făcut sesi area. '03 alin.O%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale t%ebuie &/ cup%i'+/ pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6.

aplicate +e p%$cu%$%. ce%e%ile )i %/&pu'&u%ile i'culpatului" ART" 383 Ce%e%i '$i . &e .ace +up/ e. +ac/ a%e +e .i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/" Di&p$5i-iile a%t" 373 < 37: )i 37D &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' p%$ce+u%a &c$ate%ii +e &ub u%(/%i%e" ' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" b9#A p%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ p%i' $%+$'a'-/" ART" 37>9# Pu'e%ea *' e.$%(ulat ce%e%i '$i &au +ac/ 0$ie)te &/ . +up/ %e&pi'2e%ea ace&teia" !ec-iu'ea =I P%$ce+u%a p%e5e't/%ii (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ ART" 38? P%e5e'ta%ea (ate%ialului Dup/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. ia% +ac/ &< a . +up/ ce a luat cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/.$&t e.ecuta%e a $%+$'a'-ei p%i' ca%e &<a aplicat $ &a'c-iu'e cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ *' te(eiul a%t" #? lit" b9#A. Pu'e%ea *' e.$%(ulate +e i'culpat .!c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ ART" 37> Ca5u%ile )i p%$ce+u%a &c$ate%ii +e &ub u%(/%i%e !c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ e.ectuate t$ate actele +e u%(/%i%e 'ece&a%e. e.aptei &/01%)iteB bA *i a&i2u%/ p$&ibilitatea +e a lua +e *'+at/ cu'$)ti'-/ +e (ate%ial" Dac/ i'culpatul 'u p$ate &/ citea&c/.$&t %e&pi'&/.ace p$t%i0it a%t" 7DH. 10 alin. '01.a-a &a )i@ aA *i pu'e *' 0e+e%e c/ a%e +%eptul +e a lua cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/. p%e0/5ute *' a%t" ># +i' C$+ul pe'al.ac/ +ecla%a-ii &upli(e'ta%e" ART" 38# P%$ce&ul<0e%bal +e p%e5e'ta%e a (ate%ialului De&p%e a+uce%ea la *'+epli'i%e a +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' a%t" 38? $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *'t$c(e)te p%$ce&<0e%bal.ecuta%ea (u&t%/%ii &au (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't.ere în ter!en de '0 de ile de la în3tiin+area pre"ă ută în art. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *i cite)te (ate%ialulB cA *l *'t%eab/.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" :!potri"a ordonan+ei prin care s*a dispus scoaterea de sub ur!ărirea penală în te!eiul art./cut pl1'2e%e )i a . 1 lit.ecuta%ea &a'c-iu'ii cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 a a(e'5ii &e e. a%/t1'+u<i )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a . b71< se poate face pl$n.pi%a%ea te%(e'ului p%e0/5ut *' ali'" 6.i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA )i e. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" E. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cCea(/ pe i'culpat *' . +ac/ au . *' ca%e c$'&e('ea5/ )i +ecla%a-iile.ecuta%e a $%+$'a'-ei p%i' ca%e &<a aplicat &a'c-iu'ea cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 a a(e'5ii &e .

/%/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale ART" 388 A&culta%ea *'0i'uitului *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii ' cau5ele *' ca%e 'u a . &e p%$ce+ea5/ la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/" !ec-iu'ea =II Te%(i'a%ea u%(/%i%ii pe'ale L#" U%(/%i%e . &au +ac/ c$'&tat/ c/ t%ebuie &/ .ie &cCi(bat/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a . '(9 se arată î!pre9urările concrete din care re ultă cau a î!piedicării.$&t 2/&it/ te(ei'ic/ $%i +ac/ ce%ceta%ea a .anului de cercetare penală.$%(ulat ce%e%i '$i *' le2/tu%/ cu u%(/%i%ea pe'al/.icie'te p%$be. p%$ce+ea5/ la $ '$u/ a&culta%e a *'0i'uitului. +ac/ a e. e&te p%i'& $%i a+u&. &p%e a &e +eci+e p$t%i0it a%t" 3:3" Re.a(i'ea5/ +e *'+at/ )i +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/ a+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea l$%" O%2a'ul +e ce%ceta%e +i&pu'e p%i' aceea)i $%+$'a'-/ c$(pleta%ea ce%cet/%ii pe'ale. în referatul care se întoc!e3te potri"it art. +up/ e.Dac/ i'culpatul a . Dac/ p1'/ la *'ai'ta%ea +$&a%ului la p%$cu%$% i'culpatul &e p%e5i't/. ce%ceta%ea &e c$'&i+e%/ te%(i'at/" ART" 38: 'ai'ta%ea +$&a%ului p%i0i'+ pe *'0i'uit De *'+at/ ce ce%ceta%ea pe'al/ e&te te%(i'at/.ectuat '$i acte +e ce%ceta%e pe'al/. '(7 %re entarea !aterialului de către procuror . $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ le e.aptei" ART" 387 Ca5u%i +e 'ep%e5e'ta%e a (ate%ialului C$nd pre entarea !aterialului nu a fost posibilă din cau ă că inculpatul este dispărut sau s*a sustras de la c8e!area înaintea or. $%2a'ul +e ce%ceta%e *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului cu u' %e.e%at. *' ca%e c$'&e('ea5/ %e5ultatul ce%cet/%ii. a+uc1'+u<i la cu'$)ti'-/ *'0i'ui%ea )i *'t%eb1'+u<l +ac/ a%e '$i (i4l$ace +e ap/%a%e" Dac/ *'0i'uitul 'u a p%$pu& '$i p%$be &au p%$pu'e%ea &a 'u a .ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e pe'al/ p$t%i0it a%t" 363. atu'ci c1'+ +i' +ecla%a-iile &upli(e'ta%e &au +i' %/&pu'&u%ile i'culpatului %e5ult/ 'ece&itatea c$(plet/%ii" ART" 386 P%e5e'ta%ea +i' '$u a (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ p%$ce+e5e +i' '$u la p%e5e'ta%ea (ate%ialului./cute.e%atul 0a cup%i'+e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 38> < 3:?" 6#T.$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/.$&t c$(pletat/ p$t%i0it p%$pu'e%il$% . $%2a'ul +e ce%ceta%e. +ac/ e.i&t/ *'0i'uit *' cau5/ )i c$'&tat/ c/ *(p$t%i0a ace&tuia &u't &u.

e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ (e'-iu'ile a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't cu p%i0i%e la t$ate .l/B bA (/&u%ile a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile &au e.$%(at $biectul pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. '(8 :naintarea dosarului pri"ind pe inculpat :n cau ele în care ac+iunea penală a fost pusă în !i3care. L3" U%(/%i%e cu ac-iu'ea pe'al/ pu&/ *' (i)ca%e 6#T. '(0 3i ur!ătoarele.%rocurorul.e%it$% la ele *' cu%&ul ce%cet/%ii pe'ale. %e. îl c8ea!ă pe în"inuit 3i îi pre intă !aterialul de ur!ărire penală potri"it dispo i+iilor art. +ac/ i'culpatul &e p%e5i't/.apte $%i ./ptuit$%i &<a *'cetat u%(/%i%ea. la pe%&$a'a i'culpatului )i la ulti(a *'ca+%a%e 4u%i+ic/ +at/ . t%ebuie &/ &e a%ate pe't%u ca%e . p%$bele a+(i'i&t%ate )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/" C1'+ u%(/%i%ea pe'al/ p%i0e)te (ai (ulte .apta ca%e a .e%atului *'t$c(it +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ Re.ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale )i &/ &e p%$'u'-e a&up%a ace&t$%a" P%$cu%$%ul p%$ce+ea5/ la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ *' &itua-iile p%e0/5ute *' a%t" 387 ali'" #.e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ .apte &au (ai (ul-i i'culpa-i. care se aplică în !od corespun ător.anul de cercetare penală înaintea ă de îndată procurorului dosarul cau ei înso+it de un referat.apta %e-i'ut/ *' &a%ci'a i'culpatului. ART" 38> Cup%i'&ul %e. &<a +i&pu& &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e $%i &<a &u&pe'+at u%(/%i%ea pe'al/" ART" 3:? Date &upli(e'ta%e Re.aptei" Re. pri!ind dosarul. cercetarea penală se consideră ter!inată. luate *' cu%&ul ce%cet/%ii pe'aleB cA cCeltuielile 4u+icia%e" CAP" 8 TRIMITEREA N EUDECATĂ ART" 3:# =e%i.ecuta%ea pe+ep&ei a(e'5ii.e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ +ate &upli(e'ta%e p%i0it$a%e la@ aA (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/ )i (/&u%ile luate %e. p%ecu( )i l$cul u'+e &e a. Or.aptele )i la t$-i i'culpa-ii )i. e&te p%i'& &au a+u& +up/ *'ai'ta%ea +$&a%ului la pa%cCet" Re5$l0a%ea cau5el$% *' ca%e &u't a%e&ta-i &e .ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale P%$cu%$%ul e&te $bli2at ca *' te%(e' +e cel (ult #8 5ile +e la p%i(i%ea +$&a%ului t%i(i& +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p$t%i0it a%t" 38: &au 38D &/ p%$ce+e5e la 0e%i.e%atul *'t$c(it +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ t%ebuie &/ &e li(ite5e la . după co!pletarea cercetării 3i după îndeplinirea dispo i+iilor pri"itoare la pre entarea !aterialului de ur!ărire penală. +ac/ e&te ca5ul.ace +e u%2e'-/ )i cu p%ec/+e%e" .

a&t.ectuat u%(/%i%ea pe'al/ )i t%ebuie &/ cup%i'+/.e%i$% celui c$%e&pu'5/t$% i'&ta'-ei c$(pete'te &/ 4u+ece cau5a *' .i%(at %ecCi5it$%iul p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" ' te%(e' +e 37 +e $%e +e la +a%ea &au. +/ %ecCi5it$%iu p%i' ca%e +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/B 3" +/ $%+$'a'-/ p%i' ca%e@ aA cla&ea5/. &c$ate +e &ub u%(/%i%e &au *'cetea5/ u%(/%i%ea pe'al/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" ##" Dac/ p%$cu%$%ul +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e *' te(eiul a%t" #? lit" b9#A.i%(a%ea %ecCi5it$%iului.apta )i pe%&$a'a pe't%u ca%e &<a e. +up/ ca5.apte $%i (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i )i cCia% +ac/ &e +au ace&t$%a %e5$l0/%i +i. *'ca+%a%ea 4u%i+ic/. c/ u%(/%i%ea pe'al/ e&te c$(plet/. +up/ ca5. e.apta %e-i'ut/ *' &a%ci'a &a. p%$cu%$%ul *'ai'tea5/ i'&ta'-ei c$(pete'te +$&a%ul *(p%eu'/ cu 'u(/%ul 'ece&a% +e c$pii +e pe %ecCi5it$%iu. (/&u%a p%e0e'ti0/ luat/ )i +u%ata ace&teia.i c$(u'icat i'culpa-il$% a. p%$bele pe ca%e &e *'te(eia5/ *'0i'ui%ea.el@ #" c1'+ +i' (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/ %e5ult/ c/ .i&t/.$&t pu&/ *' (i)ca%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a i'culpatului.la%ea a+e0/%ului. p%ecu( )i +i&p$5i-ia +e t%i(ite%e *' 4u+ecat/" ' %ecCi5it$%iu &e a%at/ +e a&e(e'ea 'u(ele )i p%e'u(ele pe%&$a'el$% ca%e t%ebuie citate *' i'&ta'-/. p%$ce+ea5/.$&t &/01%)it/ +e *'0i'uit &au +e i'culpat )i c/ ace&ta %/&pu'+e pe'al@ aA +ac/ ac-iu'ea pe'al/ 'u a .apta e. pe l1'2/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 3?6. +up/ ca5.ace +e c/t%e p%$cu%$%ul ca%e a +at &au. p$t%i0it a%t" 3:3" ART" 3:7 Actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei RecCi5it$%iul c$'&tituie actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/" RecCi5it$%iul +at +e p%$cu%$%ul +e la u' pa%cCet ie%a%Cic i'.ectuat/ +e p%$cu%$%. .ace aplica%ea a%t" #D9# ali'" 6 +i' C$+ul pe'alB bA &u&pe'+/ u%(/%i%ea pe'al/. a c$'. %ecCi5it$%iul t%ebuie &/ cup%i'+/ )i +atele &upli(e'ta%e p%e0/5ute *' a%t" 3:?" P%$cu%$%ul *'t$c(e)te u' &i'2u% %ecCi5it$%iu cCia% +ac/ luc%/%ile u%(/%i%ii pe'ale p%i0e&c (ai (ulte . cu i'+ica%ea calit/-ii l$% *' p%$ce& )i l$cul u'+e u%(ea5/ a .$'+ e&te &upu& c$'. c$'.i&t1'+ p%$bele 'ece&a%e )i le2al a+(i'i&t%ate. +/ %ecCi5it$%iu p%i' ca%e pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ )i +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/B bA +ac/ ac-iu'ea pe'al/ a . atu'ci c1'+ c$'&tat/ e.$&t %e&pectate +i&p$5i-iile le2ale ca%e 2a%a'tea5/ a.e%ite. c/ a .i&te'-a u'ei cau5e +e &u&pe'+a%e a u%(/%i%ii" ART" 3:6 Cup%i'&ul %ecCi5it$%iului RecCi5it$%iul t%ebuie &/ &e li(ite5e la . pe't%u a .ART" 3:3 Re5$l0a%ea cau5el$% Dac/ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ au .la-i *' &ta%e +e +e-i'e%e" ART" 3:8 .i%(/%ii p%$cu%$%ului +e la pa%cCetul c$%e&pu'5/t$% ace&tei i'&ta'-e" !e&i5a%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ &e .$&t pu&/ *' (i)ca%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale.i citate" ' ca5ul c1'+ u%(/%i%ea pe'al/ e&te e. .

3?D )i 3?> ali'" 6 )i 7 u%(/%i%ea pe'al/ &<a . :n ca ul !ăsurilor pre"enti"e pre"ă ute în art. ia (/&u%i ca u%(/%i%ea &/ .tele (e'-i$'ate.ectuate $%i %e. altele dec$t cele pre"ă ute în art.irii sau re"ocării acestora.ire.apte &au la u'ii *'0i'ui-i &au i'culpa-i. care face !en+iune despre aceasta în ordonan+a de scoatere de sub ur!ărire penală.urătorii luate în cursul ur!ăririi penale. '1' pct. i'+ica%ea actel$% +e ce%ceta%e pe'al/ ce t%ebuie e. 10( 3i 10(71. procurorul dispune re"ocarea acestor !ăsuri sau. :n ca urile pre"ă ute în art. după ca ./cut/ +e $%2a'ul c$(pete't" .i c$'&tatate )i a (i4l$acel$% +e p%$b/ ce u%(ea5/ a .%act$%ii a%/ta-i *' a%t" 3?H.Re&titui%ea cau5ei &au t%i(ite%ea la alt $%2a' +e u%(/%i%e C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ u%(/%i%ea pe'al/ 'u e&te c$(plet/./cute. ' se aplică în !od corespun ător. în ter!en de '0 de ore. consideră că este necesară arestarea inculpatului. :nc8eierea prin care instan+a dispune cu pri"ire la aceste !ăsuri se tri!ite procurorului. :n acela3i !od procedea ă procurorul 3i în ca ul în care este necesară luarea !ăsurilor de si. ART" 3:D T%i(ite%ea la $%2a'ul c$(pete't C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ pe't%u 0%eu'a +i' i'. &au c/ 'u au . art.at să dispună asupra !en+inerii sau re"ocării !ăsurilor de si.i .uran+ă.ectuat u%(/%i%ea pe'al/. 1.uran+ă sau asi.$&t %e&pectate +i&p$5i-iile le2ale ca%e 2a%a'tea5/ a. 113 3i 110 din Codul penal. '03 alin. de restituire sau de tri!itere la or. %re"ederile art. de suspendare a ur!ăririi penale. ia% +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/. de încetare a ur!ăririi penale. 113 3i 110 din Codul penal să dispună asupra prelun.ace%ea u%(/%i%ii pe'ale e&te 'ece&a%/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele .e. '1( 3i '18. '17 5ispo i+iile pri"itoare la !ăsurile pre"enti"e.urătorii :n ca ul în care procurorul. %rocurorul este obli. %e&tituie cau5a $%2a'ului ca%e a e./cut +e u' alt $%2a' +ec1t cel p%e0/5ut *' te. :n ca ul în care procurorul consideră că se i!pune luarea !ăsurilor pre"enti"e pre"ă ute în art. sau dacă este ca ul să ia ase!enea !ăsuri. '1' pct.uran+ă pre"ă ute în art. 10( 3i 10(71. 3i a !ăsurilor asi. fiind întrunite condi+iile pre"ă ute de le.%ac-iu'ile &au i'.aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% ce u%(ea5/ a . procurorul tri!ite dosarul cau ei la instan+ă. 3 3i art. *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au %e. p%$cu%$%ul +i&pu'e %e&titui%ea &au t%i(ite%ea *'t%e2ii cau5e" ART" 3:: Cup%i'&ul $%+$'a'-ei +e %e&titui%e O%+$'a'-a +e %e&titui%e &au +e t%i(ite%e cup%i'+e.ie . la întoc!irea rec8i itoriului potri"it art. &au p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 3#H t%i(ite cau5a la alt $%2a' +e u%(/%i%e.ace%ii u%(/%i%ii pe'ale" C1'+ c$(pleta%ea &au %e. a . tri!ite dosarul cau ei la instan+ă cu propunerea de prelun. înaintea ă instan+ei. de si. dispune aceasta prin rec8i itoriu. '. pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6.$l$&ite" 6#T.uran+ă pre"ă ute în art.anul co!petent.la%ea a+e0/%ului. rec8i itoriul 3i propunerea de arestare a inculpatului. '09 alin. 113 3i 110 din Codul penal. pentru ca 9udecătorul care a dispus în cursul ur!ăririi penale arestarea pre"enti"ă sau !ăsurile de si.

i%(ate &au *'cu0ii'-ate +e p%$cu%$%. u%(/%i%ea &e %eia pe ba5a C$t/%1%ii p%i' ca%e i'&ta'-a a +i&pu& %e&titui%ea" ART" 3H6 Relua%ea *' ca5 +e %e+e&cCi+e%e a u%(/%i%ii Re+e&cCi+e%ea u%(/%i%ii pe'ale *' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e a%e l$c +ac/ ulte%i$% &e c$'&tat/ c/ 'u a e. potri"it art.apt ca5ul ca%e a +ete%(i'at lua%ea ace&t$% (/&u%i &au c/ a +i&p/%ut *(p%e4u%a%ea pe ca%e &e *'te(eia *'ceta%ea &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e" #edesc8iderea ur!ăririi penale are loc.ace%ii &au c$(plet/%ii u%(/%i%ii./cute" ART" 3:> Obli2a-iile $%2a'el$% c$(pete'te O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ &e&i5at p%i' t%i(ite%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 3:D p%$ce+ea5/ la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului )i.i %e.ectuate *' c$(pleta%ea ce%cet/%ii pe'ale" CAP" : RELUAREA URMĂRIRII PENALE ART" 3H? Ca5u%ile +e %elua%e U%(/%i%ea pe'al/ e&te %eluat/ *' ca5 +e@ aA *'ceta%e a cau5ei +e &u&pe'+a%eB bA %e&titui%e a cau5ei +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *' 0e+e%ea %e. +i&pu'e *' ce (/&u%/ t%ebuie %e.i&tat *' .ti'+e%ii ac-iu'ii pe'ale &au a p%$ce&ului pe'alB cA %e+e&cCi+e%e a u%(/%i%ii pe'ale" Relua%ea u%(/%i%ii pe'ale 'u p$ate a0ea l$c +ac/ &e c$'&tat/ c/ *'t%e ti(p a i'te%0e'it 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #?" ART" 3H# Relua%ea +up/ &u&pe'+a%e Relua%ea u%(/%i%ii pe'ale +up/ &u&pe'+a%e a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ c/ a *'cetat cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ ca%e c$'&tat/ c/ a *'cetat cau5a +e &u&pe'+a%e *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului pe't%u a +i&pu'e a&up%a %elu/%ii" Relua%ea &e +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/" ART" 3H3 Relua%ea *' ca5 +e %e&titui%e C1'+ i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a +i&pu& %e&titui%ea cau5ei *' 0e+e%ea %e.erea î!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale 3i a tri!is cau a procurorului în "ederea începerii . -i'1'+ &ea(a +e +i&p$5i-iile a%t" 3:D ali'" 3. după ca ./cute celelalte acte p%$ce&uale )i ce a'u(e acte (ai t%ebuie e. '7871. de ase!enea.ace%ii &au c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale. actele &au (/&u%ile p%$ce&uale c$'. a re olu+iei procurorului de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale ori de clasare 3i a tri!is cau a procurorului în "ederea redesc8iderii ur!ăririi penale. $%i ca u%(a%e a e. a ad!is pl$n. p%ecu( )i actele p%$ce&uale ca%e 'u p$t . '7871.ti'+e%e a ac-iu'ii pe'ale &au a p%$ce&ului pe'al. a ad!is pl$n.erea î!potri"a ordonan+ei sau. c$nd instan+a de 9udecată. :n ca ul în care instan+a. potri"it art. $%i *' ca5 +e e.' ca5ul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't %/(1' 0alabile (/&u%ile a&i2u%/t$%ii luate.

ită potri"it art. ter!enul pri"itor la !ăsura arestării inculpatului cur. CAP" H PLÂNGEREA MPOTRI=A MĂ!URILOR ŞI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3H8 D%eptul +e a . 1(( 3i 1(9. '70 5urata arestării inculpatului după reluare :n ca urile de reluare a ur!ăririi penale pre"ă ute în art. acesta poate re"eni asupra neînceperii ur!ăririi 3i dispune începerea ur!ăririi în condi+iile pre"ă ute de le. &nstan+a tri!ite dosarul procurorului în ter!en de 10 ile. a< 3i c< 3i în art. procurorul procedea ă potri"it art. 1 3i 171. dacă se consideră pe ba a datelor din dosar că se 9ustifică luarea unei !ăsuri pre"enti"e.ace pl1'2e%e *(p$t%i0a (/&u%il$% )i actel$% +e u%(/%i%e pe'al/.ur!ăririi penale. '7'. atu'ci c1'+ ace&tea &u't 'ece&a%e" ART" 3HH Te%(e'ul +e %e5$l0a%e P%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ %e5$l0e pl1'2e%ea *' te%(e' +e cel (ult 3? +e 5ile +e la p%i(i%e )i &/ c$(u'ice +e *'+at/ pe%&$a'ei ca%e a . . '33 sau '31.$&t %e5$l0at/" 6#T.$%(ea5/ $biectul pl1'2e%ii" ART" 3H: Obli2a-ia +e *'ai'ta%e a pl1'2e%ii C1'+ pl1'2e%ea a .ie la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" I't%$+uce%ea pl1'2e%ii 'u &u&pe'+/ a+uce%ea la *'+epli'i%e a (/&u%ii &au a actului ca%e . potri"it art. dispo i+iile art.e de la data pronun+ării 8otăr$rii. care se aplică în !od corespun ător.plica-iile &ale. ace&ta e&te $bli2at ca *' te%(e' +e 7D +e $%e +e la p%i(i%ea ei &/ $ *'ai'te5e p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu e. se face !en+iune cu pri"ire la luarea acestor !ăsuri.e de la data luării acestei !ăsuri. 1(0 aplic$ndu*se în !od corespun ător. 5urata arestării inculpatului poate fi prelun. :n ca urile pre"ă ute în alin. '73.ace pl1'2e%e O%ice pe%&$a'/ p$ate .e.at Pl1'2e%ea &e a+%e&ea5/ p%$cu%$%ului ca%e &up%a0e2Cea5/ acti0itatea $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ )i &e +epu'e . '70 alin./cut pl1'2e%ea ($+ul *' ca%e a .ie +i%ect la ace&ta. :n ordonan+a prin care s*a dispus reluarea ur!ăririi penale.$&t +epu&/ la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/. ter!enul de 30 de ile cur. +ac/ p%i' ace&tea &<a a+u& $ 0/t/(a%e i'te%e&el$% &ale le2iti(e" 6lineatul ' ??? 6bro. dacă inculpatul este arestat 3i instan+a !en+ine arestarea pre"enti"ă. Re+e&cCi+e%ea u%(/%i%ii pe'ale &e +i&pu'e +e p%$cu%$% p%i' $%+$'a'-/" 6#T. :n ca ul restituirii cau ei de către instan+a de 9udecată. 1 lit. '78 %l$n.erea contra actelor procurorului .

eneral al parc8etului de pe l$n. #e olu+iile sau ordonan+ele prin care se solu+ionea ă pl$n.ere în ter!en de '0 de ile de la data co!unicării de către procuror a !odului de re ol"are.atorie. la instan+a căreia i*ar re"eni. de procurorul .erea în ter!enul de '0 de ile pre"ă ut în art.ii.erea în fa+a instan+ei î!potri"a re olu+iilor sau a ordonan+elor procurorului de netri!itere în 9udecată 5upă respin. de scoatere de sub ur!ărire penală ori de încetare a ur!ăririi penale. persoana "ătă!ată. '7( * '77 se aplică în !od corespun ător.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie ori au fost luate sau efectuate pe ba a dispo i+iilor date de către ace3tia. după ca . pl$n.erea pl$n. persoanelor interesate. co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă.ă curtea de apel sau ale procurorului 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n. ter!enul de '0 de ile pre"ă ut în alin. potri"it le.al citate nu î!piedică solu+ionarea cau ei.erea î!potri"a !ăsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe ba a dispo i+iilor date de acesta se re ol"ă de pri!*procurorul parc8etului sau. :n ca ul re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale sau al ordonan+ei ori. '. 1 3i art. :n ca ul în care pri!*procurorul parc8etului sau. al re olu+iei de clasare. de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale. de clasare. se co!unică persoanei care a făcut pl$n. '09 alin. scoaterea de sub ur!ărire sau încetarea ur!ăririi. '01 alin. procurorul .erea se re ol"ă de procurorul ierar8ic superior. date de procuror. C$nd instan+a consideră că este absolut necesară pre en+a persoanei lipsă.erea se face în ter!en de '0 de ile de la co!unicarea copiei de pe ordonan+ă sau re olu+ie. 1 cur. 6#T. /a 9udecarea pl$n.e de la data expirării ter!enului de '0 de ile. după ca . '77 3i '78. 5osarul "a fi tri!is de parc8et instan+ei în ter!en de ( ile de la pri!irea adresei prin care se cere dosarul. precu! 3i orice alte persoane ale căror interese le. precu! 3i persoana care a făcut pl$n. 5ispo i+iile art.ă curtea de apel ori de procurorul 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n. poate lua !ăsuri pentru pre entarea acesteia. '77.erea 3i celorlalte persoane interesate. procurorul 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n.%l$n.erii pre en+a procurorului este obli.ă curtea de apel. potri"it art.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie.erile î!potri"a re olu+iilor sau ordonan+elor de neîncepere a ur!ăririi penale. '7871 %l$n.erea se citea ă. :n ca ul c$nd !ăsurile 3i actele sunt ale pri!*procurorului ori ale procurorului . de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale. '7( * '78 î!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale sau a ordonan+ei ori.iti!e sunt "ătă!ate pot face pl$n. potri"it art. ''8 alin.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie ori procurorul ierar8ic superior nu a solu+ionat pl$n.eneral al parc8etului de pe l$n. 1. după ca . 4epre entarea acestor persoane le. . art.eneral al parc8etului de pe l$n. pl$n.erii făcute confor! art. după ca . %ersoana fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale. a re olu+iei de clasare.

erea.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e le2ea p%e0e+e c/ e&te 'ece&a%/ a&t. pe ba a lucrărilor 3i a !aterialului din dosarul cau ei 3i a oricăror înscrisuri noi pre entate. CAP" D PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE ART" 3H> O%2a'ele c/%$%a li &e a+%e&ea5/ pl1'2e%ea Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e . după ca . &nstan+a./ptuit$%ul e&te 'ecu'$&cut. instan+a dă cu"$ntul persoanei care a făcut pl$n.erea. pe%&$a'a 0/t/(at/ &e p$ate a+%e&a $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ pe't%u i+e'ti. Eotăr$rea instan+ei pronun+ată potri"it alin. 333 alin. 8 lit.erea.iti!e sunt "ătă!ate. re+ine cau a spre 9udecare. :n situa+ia pre"ă ută în alin. prin sentin+ă.ica%ea lui" . a decis că nu este ca ul să se înceapă ori să se redesc8idă ur!ărirea penală. scoaterea de sub ur!ărire penală sau încetarea ur!ăririi penale.ată să re ol"e pl$n. de persoana fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale. de îndată 3i !oti"at.erea. 9udec$nd pl$n. ca pri!ă instan+ă.ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate. !odul în care aceasta a fost re ol"ată./a ter!enul fixat pentru 9udecarea pl$n.erea. desfiin+ea ă re olu+ia sau ordonan+a atacată 3i tri!ite cau a procurorului în "ederea începerii sau a redesc8iderii ur!ăririi penale. îl constituie pl$n. 8 lit. aplic$ndu*se în !od corespun ător. prin sentin+ă. 10. #D7 ali'" #./ptuit$%ul e&te cu'$&cut" C1'+ . a< 3i b< poate fi atacată cu recurs de procuror.%ac-iu'il$% p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" #D?. dispo i+iile pri"ind 9udecarea în pri!ă instan+ă 3i căile de atac. "erifică re olu+ia sau ordonan+a atacată. actul de sesi are a instan+ei. :n ca ul pre"ă ut la alin.e pl$n. c<. 3?8. &nstan+a pronun+ă una dintre ur!ătoarele solu+ii) a< respin. *' ca5ul i'. precu! 3i de orice persoane ale căror interese le. 5ispo i+iile art. !en+in$nd solu+ia din re olu+ia sau ordonan+a atacată2 b< ad!ite pl$n. ' se aplică în !od corespun ător2 c< ad!ite pl$n.erea. c$nd probele existente la dosar sunt suficiente pentru 9udecarea cau ei.erii. afară de ca ul c$nd s* au descoperit fapte sau î!pre9urări noi ce nu au fost cunoscute de or. &nstan+a este obli. persoanei care a făcut pl$n. desfiin+ea ă re olu+ia sau ordonan+a atacată 3i.anul de ur!ărire penală 3i nu a inter"enit unul dintre ca urile pre"ă ute în art. #>6. persoanei fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale. +ac/ . 3#6 )i 33?.el +e pl1'2e%e" Pl1'2e%ea p%ealabil/ &e a+%e&ea5/@ aA i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. de persoana care a făcut pl$n. 3?:. prin înc8eiere. nu !ai poate fi ur!ărită pentru aceea3i faptă.erea persoanei la care se referă alin. scoaterea de sub ur!ărire sau încetarea ur!ăririi 3i apoi procurorului. prin 8otăr$re definiti"ă. a< persoana în pri"in+a căreia instan+a. *' ca5ul i'. 1.erea.erea în ter!en de cel !ult '0 de ile de la pri!ire 3i să co!unice. 3#?. 8 lit.

i'+ica%ea pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te" ART" 3D7 Te%(e'ul +e i't%$+uce%e a pl1'2e%ii ' ca5ul i'. p%eci5a%ea +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ &e c$'&tituie pa%te ci0il/ )i. procuror.%ac-iu'ile a%/tate *' a%t" 3H> lit" aA < cA.ie i't%$+u&/ *' te%(e' +e 3 lu'i +i' 5iua *' ca%e pe%&$a'a 0/t/(at/ a )tiut ci'e e&te .i t%i(i&e. cCia% *' lip&a pl1'2e%ii p%ealabile" Dac/ i'.ace pl1'2e%e p%ealabil/.%ac-iu'e pe't%u ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e . &e aplic/ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' a%t" 68" Aceea)i p%$ce+u%/ &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ c$'e.%ac-iu'ea &/01%)it/ e&te +i't%e cele a%/tate *' a%t" 3H> lit" bA )i cA. c$nd pl$n. 9udecător 3i controlor financiar de la ca!era de conturi 9ude+eană. &/01%)ite p%i' p%e&/ &au $%ice (i4l$ace +e c$(u'ica%e *' (a&/B bA $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ &au p%$cu%$%ului.la2%a'te ' ca5 +e i'. controlor financiar de la Curtea de Conturi sau contra uneia dintre persoanele arătate în art.%ac-iu'ea &/01%)it/ e&te +i't%e cele a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA.%ac-iu'il$% .ace la pl1'2e%ea p%ealabil/ )i $ alt/ i'.aptei. !ilitar.icat/ a p/%-ii 0/t/(ate . i'+ica%ea a+%e&ei p/%-il$% )i a (a%t$%il$%.%ac-iu'e pe't%u ca%e 'u &e ce%e pl1'2e%e p%ealabil/ +ac/ +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/" ART" 3D3 Ab%$2at" ART" 3D6 C$'-i'utul pl1'2e%ii Pl1'2e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/ +e&c%ie%ea . c$'&tat/%ile . i'+ica%ea aut$%ului. +ac/ +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/. acea&ta t%ebuie &/ .Ace&te p%e0e+e%i &e aplic/ )i *' ca5ul i'.itate &au +e i'+i0i5ibilitate *'t%e i'. +up/ ca5.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e le2ea p%e0e+e c/ e&te 'ece&a%/ $ pl1'2e%e p%ealabil/. notar public. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ cCea(/ pe%&$a'a 0/t/(at/ )i +ac/ acea&ta +ecla%/ c/ ./ptuit$%ul" ART" 3D79# Lip&a 'e4u&ti. a%/ta%ea (i4l$acel$% +e p%$b/. 3?8 )i 3?: +i' C$+ul pe'al. ART" 3D? P%$ce+u%a *' ca5ul i'. c$'ti'u/ u%(/%i%ea pe'al/ &au t%i(ite cau5a $%2a'ului c$(pete't" ART" 3D# P%$ce+u%a *' ca5 +e c$'e.%ac-iu'e ./ptuit$%ul" C1'+ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te u' (i'$% &au u' i'capabil. *' ca5ul alt$% i'. '9 pct. la ce%e%e.erea prealabilă este îndreptată contra unui 9udecător.%ac-iu'il$% p%e0/5ute *' a%t" #>6. te%(e'ul +e 3 lu'i cu%2e +e la +ata c1'+ pe%&$a'a *'+%ept/-it/ a %ecla(a a )tiut ci'e e&te . 1. atu'ci c1'+ e&te ca5ul.la2%a't/. i'&ta'-ei &e&i5ate p%i' pl1'2e%e" C1'+ i'. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ c$'&tate &/01%)i%ea ace&teia.anului co!petent să efectue e ur!ărirea penală./cute 0$% .itatea &au i'+i0i5ibilitatea p%i0e)te $ i'.itate &au +e i'+i0i5ibilitate ' ca5 +e c$'e.%ac-iu'i +ec1t cele a%/tate la lit" aAB c< or.

apta u%(ea5/ a p%i(i $ *'ca+%a%e 4u%i+ic/ pe't%u ca%e e&te 'ece&a%/ pl1'2e%ea p%ealabil/./)$a%/ *' )e+i'-/.ace *' .' ca5ul i'. 'e(i4l$cit )i *' c$'t%a+ict$%iu" ART" 3>? Publicitatea )e+i'-ei +e 4u+ecat/ Şe+i'-a +e 4u+ecat/ e&te public/" Mi'$%ii &ub #: a'i 'u p$t a&i&ta la )e+i'-a +e 4u+ecat/" ./)$a%/ 4u+ecata Eu+ecata &e +e&.ace *' .ac/ pl1'2e%e" ' ca5 a. +up/ ca5.a-a p%i(ei i'&ta'-e e&te c$'&i+e%at/ +%ept %et%a2e%e a pl1'2e%ii p%ealabile" ART" 3D8 Pl1'2e%ea 2%e)it *'+%eptat/ Pl1'2e%ea p%ealabil/ 2%e)it *'+%eptat/ la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &e t%i(ite $%2a'ului c$(pete't" ' ace&te ca5u%i.icat/ a p/%-ii 0/t/(ate la +$u/ te%(e'e c$'&ecuti0e *' . pl1'2e%ea &e c$'&i+e%/ 0alabil/. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cCea(/ pa%tea 0/t/(at/ )i $ *'t%eab/ +ac/ *'-ele2e &/ ./)$a%/ la &e+iul i'&ta'-ei" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice.a-a i'&ta'-ei.l/%ii a+e0/%ului )i a %eali5/%ii %$lului e+ucati0 al 4u+ec/-ii" I'&ta'-a *)i .$&t i't%$+u&/ *' te%(e' la $%2a'ul 'ec$(pete't" ART" 3D: !cCi(ba%ea *'ca+%/%ii . t%a'&(ite actele p%$cu%$%ului *' 0e+e%ea *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" C1'+ &cCi(ba%ea *'ca+%/%ii 4u%i+ice &e . +up/ ca5.$%(ea5/ c$'0i'2e%ea pe ba5a p%$bel$% a+(i'i&t%ate *' cau5/" ART" 3DD L$cul u'+e &e +e&.ac/ pl1'2e%e pe't%u i'. c$'ti'u/ &au *'cetea5/ p%$ce&ul pe'al" TITLUL II EUDECATA CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 3DH '+at$%i%ile i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/ *)i e. *' 0e+e%ea a. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ca 4u+ecata &/ &e +e&.a-a i'&ta'-ei c$'&tituit/ p$t%i0it le2ii )i &e +e&.i%(ati0. lip&a 'e4u&ti./cut acte +e ce%ceta%e pe'al/ &e c$'&i+e%/ ulte%i$% c/ .%ac-iu'il$% a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA.e%cit/ at%ibu-iile *' ($+ acti0. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/./)$a%e *' alt l$c" ART" 3D> O%alitatea. $%al. acea&ta cCea(/ pe%&$a'a 0/t/(at/ )i $ *'t%eab/ +ac/ *'-ele2e &/ . 'e(i4l$ci%ea )i c$'t%a+ict$%ialitatea Eu+ecata cau5ei &e .aptei Dac/ *'t%<$ cau5/ *' ca%e &<au .%ac-iu'ea %e&pecti0/ )i. +ac/ a . c$'ti'u/ ce%ceta%ea &au t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei c$(pete'te" ' ca5 c$'t%a%.

iciu e&te $bli2at$%ie. %ep%e5e'ta'-ii ace&t$%a. *' 0e+e%ea p%e5e't/%ii la '$ul te%(e'" C1'+ 4u+ecata %/(1'e *' c$'ti'ua%e. e.ieca%e te%(e'" De-i'u-ii &u't cita-i.a%ea te%(e'ului +e 4u+ecat/. ($%alei. $%ice &cCi(ba%e i'te%0e'it/ *' c$(pu'e%ea c$(pletului at%a2e %elua%ea +e la *'ceput a +e5bate%il$%" ART" 3>6 Eu+ecata +e u%2e'-/ *' cau5ele cu +e-i'u-i Eu+ecata *' cau5ele *' ca%e &u't i'culpa-i a%e&ta-i p%e0e'ti0 &e . +e a&e(e'ea.ace *' cau5/ aplica-ia +i&p$5i-iil$% cu p%i0i%e la +i&4u'2e%e" ART" 3>7 A&i2u%a%ea ap/%/%ii ' cau5ele *' ca%e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea ap/%/t$%ului" . 'u &u't a+(i)i *' &ala +e )e+i'-/ +ec1t p/%-ile. i'&ta'-a le *'(1'ea5/ cita-ii.ieca%e te%(e'" ART" 3>3 C$(pu'e%ea i'&ta'-ei I'&ta'-a 4u+ec/ *' c$(plet +e 4u+ecat/.pe%-ii )i i'te%p%e-ii p%e5e'-i iau *' cu'$)ti'-/ '$ul te%(e' +e 4u+ecat/" La ce%e%ea pe%&$a'el$% ca%e iau te%(e'ul *' cu'$)ti'-/. a p/%-il$% $%i +i' $. +up/ a&culta%ea p/%-il$% p%e5e'te )i a p%$cu%$%ului c1'+ pa%ticip/ la 4u+ecat/" ' ti(pul c1t )e+i'-a e&te &ec%et/. p/%-ile )i celelalte pe%&$a'e ca%e pa%ticip/ la p%$ce& 'u &e (ai citea5/" Milita%ii &u't cita-i la .ace +e u%2e'-/ )i cu p%ec/+e%e" Eu+ecata &e . .ica%e la l$cul +e (u'c/. $ +at/ cu .iciu. a(1'1'+ *' ace&t &c$p 4u+ecata" Pa%tea p%e5e't/ la u' te%(e' 'u (ai e&te citat/ pe't%u te%(e'ele ulte%i$a%e.ace cu p%ec/+e%e )i atu'ci c1'+ u'ii +i't%e i'culpa-i &u't +e-i'u-i *' alt/ cau5/" C1'+ i'&ta'-a 2/&e)te 'ece&a% )i acea&ta e&te p$&ibil. c$(pletul &e p$ate &cCi(ba p1'/ la *'cepe%ea +e5bate%il$%" Dup/ *'cepe%ea +e5bate%il$%. la . i'&ta'-a. &p%e a le &e%0i +%ept 4u&ti. +e('it/-ii &au 0ie-ii i'ti(e a u'ei pe%&$a'e. p$ate lua (/&u%i pe't%u p%e5e'ta%ea ace&teia. p%e)e+i'tele i'&ta'-ei. a c/%ui c$(pu'e%e e&te cea p%e0/5ut/ +e le2e" C$(pletul +e 4u+ecat/ t%ebuie &/ %/(1'/ acela)i *' t$t cu%&ul 4u+ec/%ii cau5ei" C1'+ acea&ta 'u e&te p$&ibil.i. (a%t$%ii. cCia% +ac/ a% lip&i la 0%eu'ul +i't%e ace&te te%(e'e" C1'+ 4u+ecata &e a(1'/. la ce%e%ea p%$cu%$%ului. ap/%/t$%ii )i celelalte pe%&$a'e cCe(ate +e i'&ta'-/ *' i'te%e&ul cau5ei" ART" 3># Cita%ea p/%-il$% la 4u+ecat/ Eu+ecata p$ate a0ea l$c 'u(ai +ac/ p/%-ile &u't le2al citate )i p%$ce+u%a e&te *'+epli'it/" Nep%e5e'ta%ea p/%-il$% citate 'u *(pie+ic/ 4u+eca%ea cau5ei" C1'+ i'&ta'-a c$'&i+e%/ c/ e&te 'ece&a%/ p%e5e'-a u'eia +i't%e p/%-ile lip&/. p$ate +ecla%a )e+i'-/ &ec%et/ pe't%u t$t cu%&ul &au pe't%u $ a'u(it/ pa%te a 4u+ec/%ii cau5ei" Decla%a%ea )e+i'-ei &ec%ete &e .Dac/ 4u+eca%ea *' )e+i'-/ public/ a% putea a+uce ati'2e%e u'$% i'te%e&e +e &tat.ace *' )e+i'-/ public/.

$%(ulate +e p/%-i. put1'+ lua (/&u%ile 'ece&a%e *' ace&t &c$p" P%e)e+i'tele p$ate li(ita acce&ul publicului la )e+i'-a +e 4u+ecat/. p%e)e+i'tele i'&ta'-ei ia (/&u%i ca ace&ta &/<)i p$at/ e. cu 37 +e $%e *'ai'tea te%(e'ului +e 4u+ecat/" La *'t$c(i%ea li&tei &e -i'e &ea(a +e +ata i't%/%ii cau5el$% la i'&ta'-/.ace +e u%2e'-/" ART" 3>: At%ibu-iile p%e)e+i'telui c$(pletului P%e)e+i'tele c$'+uce )e+i'-a.ie *'t$c(it/ )i a. )i c$'&tat/ ca%e +i' ele &<au p%e5e'tat" P/%-ile &e p$t p%e5e'ta )i pa%ticipa la 4u+ecat/ cCia% +ac/ 'u au . celelalte p/%-i )i ap/%/t$%ii au +%eptul &/ ia cu'$)ti'-/ +e +$&a% *' t$t cu%&ul 4u+ec/-ii" C1'+ i'culpatul &e a. +1'+u<&e *'t1ietate cau5el$% *' ca%e &u't +e-i'u-i )i cel$% cu p%i0i%e la ca%e le2ea p%e0e+e c/ 4u+ecata &e . p%e)e+i'tele a01'+ *'+at$%i%ea &/ &tabilea&c/ i+e'titatea ace&t$%a" ART" 3>D A&i2u%a%ea $%+i'ii )i &$le('it/-ii )e+i'-ei P%e)e+i'tele 0e2Cea5/ a&up%a (e'-i'e%ii $%+i'ii )i &$le('it/-ii )e+i'-ei. +i&pu'1'+ .i. ia% *' ca5 +e %epeta%e $%i +e abate%i 2%a0e. cau5a a c/%ei 4u+eca%e e&te la %1'+.I'culpatul.$&t citate &au 'u au p%i(it cita-ia. +ac/ %e5$l0a%ea ace&t$%a 'u e&te +at/ *' c/+e%ea c$(pletului" ' cu%&ul 4u+ec/-ii *'t%eb/%ile &e pu' p%i' (i4l$ci%ea p%e)e+i'telui" Ace&ta p$ate *'cu0ii'-a ca *'t%eb/%ile &/ . &p%e 0e+e%e.e%cita +%eptul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't )i &/ p$at/ lua c$'tact cu ap/%/t$%ul &/u" ART" 3>8 Alte (/&u%i p%e2/tit$a%e P%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ a%e *'+at$%i%ea &/ ia +i' ti(p t$ate (/&u%ile 'ece&a%e.i.at 4u+eca%ea cau5ei &/ 'u &u. -i'1'+ &ea(a +e (/%i(ea &/lii +e )e+i'-/" P/%-ile )i pe%&$a'ele ca%e a&i&t/ la )e+i'-a +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ p/&t%e5e +i&cipli'a )e+i'-ei" C1'+ $ pa%te &au $%ica%e alt/ pe%&$a'/ tulbu%/ )e+i'-a &au 'e&$c$te)te (/&u%ile luate. p$t%i0it $%+i'ii +e pe li&ta +e )e+i'-/. &e *'2%i4e)te ca li&ta cau5el$% . +i&pu'e *'+ep/%ta%ea ei +i' &al/" Pa%tea *'+ep/%tat/ e&te cCe(at/ *' &al/ *'ai'te +e *'cepe%ea +e5bate%il$%" P%e)e+i'tele *i a+uce la cu'$)ti'-/ actele e&e'-iale e.ectuate *' lip&/ )i *i cite)te +ecla%a-iile cel$% a&culta-i" ART" 3>> C$'&tata%ea i'.%ac-iu'il$% +e au+ie'-/ .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.ate pe't%u 4u+ecat/ &/ . pe't%u ca la te%(e'ul +e 4u+ecat/ .i)at/ la i'&ta'-/.ie a+%e&ate +i%ect" ART" 3>H !t%i2a%ea cau5ei )i apelul cel$% cita-i P%e)e+i'tele a'u'-/.e%e a(1'a%e" De a&e(e'ea. *'+epli'i'+ t$ate *'+at$%i%ile pe ca%e le a%e +e la le2e )i +eci+e a&up%a ce%e%il$% . p%e)e+i'tele *i at%a2e ate'-ia &/ %e&pecte +i&cipli'a.ace%ea apelului p/%-il$% )i al cel$%lalte pe%&$a'e citate.

%i+ica e. instan+a !en+ine.alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e. în cau ele în care inculpatul este tri!is în 9udecată în stare de arest. prin înc8eiere !oti"ată./-i)a%e.apt/ p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/. +ac/ e&te ca5ul.$%(ula ce%e%i. %e2ula%itatea actului +e &e&i5a%e" ' ca5ul c1'+ &e c$'&tat/ c/ &e&i5a%ea 'u e&te . aplic$ndu*se dispo i+iile art. 1107b. 0.ace (e'-iu'e *' *'cCeie%ea +e )e+i'-/" Cel *'0i'uit e&te t%i(i& +e *'+at/ p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu p%$ce&ul<0e%bal )i cu (a'+atul +e a%e&ta%e" ART" 6?? Berificarea sesi ării instan+ei I'&ta'-a e&te +at$a%e &/ 0e%i. ART" 6?# D%eptu%ile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$% *' i'&ta'-/ ' cu%&ul 4u+ec/-ii. instan+a le.cep-ii )i pu'e c$'clu5ii *' (/&u%a *' ca%e ace&tea au le2/tu%/ cu p%ete'-iile &ale ci0ile" .apt/ )i i+e'ti. re"ocarea arestării pre"enti"e 3i punerea de îndată în libertate a inculpatului. 6#T.cep-ii )i pu'e c$'clu5ii cu p%i0i%e la latu%a pe'al/ a cau5ei" ' ca5 +e c$'cu%& +e i'. p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea p%e0e'ti0/ a *'0i'uitului. ia% p%e)e+i'tele e(ite u' (a'+at +e a%e&ta%e a ace&tuia" De&p%e lua%ea ace&tei (/&u%i &e . :nc8eierea poate fi atacată cu recurs. +$&a%ul &e %e&tituie $%2a'ului ca%e a *'t$c(it actul +e &e&i5a%e. 1107a alin. le. proced$nd potri"it art.ic/ pe . %i+ica e. dispune.apta ca%e i<a cau5at 0/t/(a%ea" Pa%tea ci0il/ p$ate .alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e. înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e. arestarea pre"enti"ă. în cursul 9udecă+ii./cut/ p$t%i0it le2ii. C$nd instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea i!pun în continuare pri"area de libertate sau că există te!eiuri noi care 9ustifică pri"area de libertate. prin înc8eiere. '.al sesi ată este datoare să "erifice. p%e)e+i'tele c$'&tat/ acea . 7 3i 11 se aplică în !od corespun ător.ace%ii ace&tuia" 6lineatul 3 ??? 6bro. 5ispo i+iile art.%ac-iu'i &au +e c$'e. 3007' Berificări pri"ind arestarea inculpatului în cursul 9udecă+ii :n cau ele în care inculpatul este arestat. (.iciu.ice +i' $.itate. %i+ica e.Dac/ *' cu%&ul )e+i'-ei &e &/01%)e)te $ .at 6#T. 3. 1(9 alin.istrarea dosarului la instan+ă. în ca!era de consiliu. instan+a este datoare să "erifice din oficiu. 30071 Men+inerea arestării inculpatului la pri!irea dosarului 5upă înre. le.$%(ula ce%e%i. *' 0e+e%ea %e.$%(ula ce%e%i.cep-ii )i pu'e c$'clu5ii" Pa%tea 0/t/(at/ p$ate .i *'l/tu%at/ +e *'+at/ )i 'ici p%i' ac$%+a%ea u'ui te%(e' *' ace&t &c$p. 5acă instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea pre"enti"ă au încetat sau că nu există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. la p%i(a *'. ia% 'e%e2ula%itatea 'u p$ate . +%eptul p/%-ii 0/t/(ate &e li(itea5/ la . p%$cu%$%ul )i $%ica%e +i't%e p/%-i p$t ./ptuit$%" P%$ce&ul<0e%bal *'t$c(it &e t%i(ite p%$cu%$%ului" I'&ta'-a.

5acă inculpatul este arestat.cep-iile a%/tate *' a%t" 6?# &au e.istrărilor din 3edin+a de 9udecată.iciu +e *'+at/ ce i'culpatul p$ate pa%ticipa la 4u+ecat/" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e i'.refierului.ării de a nu părăsi +ara. se aplică în !od corespun ător pre"ederile art.ie%uluiB . instan+a dispune. :n cursul 3edin+ei de 9udecată . suspendarea procesului penal p$nă c$nd starea sănătă+ii inculpatului "a per!ite participarea acestuia la 9udecată. e"entual. ART" 6?8 'cCeie%ea +e )e+i'-/ De&. lu'a. &e +i&pu'e &u&pe'+a%ea *'t%e2ii cau5e" 'cCeie%ea +at/ *' p%i(/ i'&ta'-/ p%i' ca%e &<a +i&pu& &u&pe'+a%ea cau5ei p$ate . 9udecata 3i în ca ul în care a fost ridicată o excep+ie de neconstitu+ionalitate. se aplică.iciu )i &/ &e p%$'u'-e a&up%a l$% p%i' *'cCeie%e ($ti0at/" I'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' *'cCeie%e ($ti0at/ )i a&up%a tutu%$% (/&u%il$% luate *' cu%&ul 4u+ec/-ii" ART" 6?6 !u&pe'+a%ea 4u+ec/-ii C$nd se constată pe ba a unei experti e !edico*le. p%$cu%$%ului )i 2%e.cep-iile %i+icate +i' $.i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e.ra"ă. 300 4ote pri"ind desfă3urarea 3edin+ei de 9udecată 5esfă3urarea 3edin+ei de 9udecată se înre.ecuta%ea" P%$ce&ul pe'al &e %eia +i' $. c$te o copie de pe notele ./)u%a%ea p%$ce&ului *' )e+i'-a +e 4u+ecat/ &e c$'&e('ea5/ *'t%<$ *'cCeie%e ca%e cup%i'+e@ aA 5iua. care îl î!piedică să participe la 9udecată. prin înc8eiere. participan+ii la proces pri!esc. @uspendarea se dispune p$nă la solu+ionarea de către Curtea Constitu+ională a excep+iei. a notelor .istrea ă cu !i9loace te8nice audio.$&t &au 'u public/B cA 'u(ele )i p%e'u(ele 4u+ec/t$%il$%.refierul ia note cu pri"ire la desfă3urarea procesului. acestea "or fi "erificate 3i. %rocurorul 3i păr+ile pot cere citirea notelor 3i "i area lor de către pre3edinte. în !od corespun ător. prin înc8eiere !oti"ată.refierului. co!pletate ori rectificate pe ba a înre.ale că inculpatul suferă de o boală . de către participan+ii la proces. 10( 3i 10(71. 4otele . art. 6#T. :n ca de contestare.$%(e5e pe%i$+ic +ac/ (ai &ub5i&t/ cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea p%$ce&ului pe'al" &nstan+a suspendă.ării de a nu părăsi localitatea sau !ăsura obli.refierului pot fi contestate p$nă la ter!enul ur!ător. iar dacă fa+ă de acesta s*a dispus !ăsura obli. ia% te(eiul &u&pe'+/%ii p%i0e)te 'u(ai pe u'ul +i't%e ei )i +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/. 3007'. a'ul )i +e'u(i%ea i'&ta'-eiB bA (e'-iu'ea +ac/ )e+i'-a a . Dac/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i. la cerere.ART" 6?3 Re5$l0a%ea cCe&tiu'il$% i'ci+e'te I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ pu'/ *' +i&cu-ie ce%e%ile )i e. 5upă ter!inarea 3edin+ei de 9udecată. :nc8eierea este supusă recursului în ter!en de ( ile de la data pronun+ării.

ac +e *'+at/ +up/ *'cCeie%ea +e5bate%il$%" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice. ca%e t%ebuie &/ aib/ c$'-i'utul p%e0/5ut pe't%u +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii" Mi'uta &e &e('ea5/ +e (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/" ART" 6#? P%$'u'-a%ea C$t/%1%ii F$t/%1%ea &e p%$'u'-/ *' )e+i'-/ public/ +e c/t%e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ a&i&tat +e 2%e. +e p/%-i )i +e ceilal-i pa%ticipa'-i la p%$ce&B CA c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%B iA (/&u%ile luate *' cu%&ul )e+i'-ei" 'cCeie%ea &e *'t$c(e)te +e 2%e. C$t/%1%ea &e ia cu (a4$%itate" Dac/ +i' +elibe%a%e %e5ult/ (ai (ult +ec1t +$u/ p/%e%i.+A 'u(ele )i p%e'u(ele p/%-il$%.a-a c/%uia a a0ut l$c +e5bate%ea" C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ *' &ec%et" ART" 6?D Lua%ea C$t/%1%ii F$t/%1%ea t%ebuie &/ . 4u+ec/t$%ul ca%e $pi'ea5/ pe't%u &$lu-ia cea (ai &e0e%/ t%ebuie &/ &e al/tu%e celei (ai ap%$piate +e p/%e%ea &a" M$ti0a%ea $pi'iei &epa%ate e&te $bli2at$%ie" Dac/ c$(pletul +e 4u+ecat/ e&te .$&t *'ca+%at/ .aptaB . 'u &e *'t$c(e)te $ *'cCeie%e &epa%at/" ART" 6?: !$lu-i$'a%ea cau5ei Delibe%a%ea )i p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii &e .$%(ulate +e p%$cu%$%.ie% *' 37 +e $%e +e la te%(i'a%ea )e+i'-ei )i &e &e('ea5/ +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i +e 2%e.ie%" La p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii p/%-ile 'u &e citea5/" F$t/%1%ea &e %e+actea5/ *' cel (ult 3? +e 5ile +e la p%$'u'-a%e" .ie%" C1'+ C$t/%1%ea &e p%$'u'-/ *' 5iua *' ca%e a a0ut l$c 4u+ecata. cu a%/ta%ea calit/-ii l$% p%$ce&uale )i cu (e'-iu'ea p%i0it$a%e la *'+epli'i%ea p%$ce+u%iiB eA e'u'-a%ea .aptei pe't%u ca%e i'culpatul a .tele +e le2e *' ca%e a .i *'t%u'it/.i *'t%u'it/. ap/%/t$%il$% )i ale cel$%lalte pe%&$a'e ca%e pa%ticip/ *' p%$ce& )i ca%e au .ie %e5ultatul ac$%+ului (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/ a&up%a &$lu-iil$% +ate cCe&tiu'il$% &upu&e +elibe%/%ii" C1'+ u'a'i(itatea 'u p$ate .$&t t%i(i& *' 4u+ecat/ )i te.i a(1'ate cel (ult #8 5ile" ART" 6?H Delibe%a%ea La +elibe%a%e iau pa%te 'u(ai (e(b%ii c$(pletului *' .A *'&c%i&u%ile ca%e &<au citit *' )e+i'-/B 2A ce%e%ile +e $%ice 'atu%/ .$&t p%e5e'te la 4u+ecat/.$%(at +i' +$i 4u+ec/t$%i )i u'a'i(itatea 'u p$ate . 4u+eca%ea cau5ei &e %eia *' c$(plet +e +i0e%2e'-/" ART" 6?> Mi'uta Re5ultatul +elibe%/%ii &e c$'&e('ea5/ *'t%<$ (i'ut/. +elibe%a%ea )i p%$'u'-a%ea p$t . p%ecu( )i ale cel$% ca%e au lip&it.

ace (e'-iu'e pe C$t/%1%e +e&p%e cau5a ca%e a +ete%(i'at *(pie+ica%ea" CAP" 3 EUDECATA N PRIMĂ IN!TANŢĂ !ec-iu'ea I De&. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ *' l$cul ace&tuia +e p%e)e+i'tele c$(pletului" Dac/ )i p%e)e+i'tele c$(pletului e&te *(pie+icat a &e('a. recursului în interesul le./)u%a%ea 4u+ec/%ii cau5el$% 6#T." ' t$ate ca5u%ile &e .ie%.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" A+uce%ea i'culpatului a%e&tat la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" ART" 6#8 Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului . recursului. ART" 6#7 P%e5e'-a i'culpatului la 4u+ecat/ Eu+ecata 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului. 313 Măsuri pre!er. nu poate fi !ai !are de 08 de ore. la pri!irea dosarului. fixea ă de îndată ter!en de 9udecată 3i dispune citarea persoanelor care trebuie să fie c8e!ate la 9udecată. înăuntrul căruia se co!unică cita+ia î!preună cu o copie a actului de sesi are a instan+ei.ie%" ' ca5 +e *(pie+ica%e a 0%eu'uia +i't%e (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/ +e a &e('a.ii. fixea ă un ter!en care. '37 alin. pri!ind dosarul cau ei.ie%ul )e. potri"it art. :n ca ul în care inculpatul nu locuie3te în +ară. precu! 3i 8otăr$rea pronun+ată de instan+a de recurs în re9udecarea cau ei se nu!e3te deci ie. c1'+ ace&ta &e a. T$ate celelalte C$t/%1%i +ate +e i'&ta'-e *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e 'u(e&c *'cCeie%i" ART" 6#3 Re+acta%ea )i &e('a%ea C$t/%1%ii !e'ti'-a &au +eci5ia &e %e+actea5/ +e u'ul +i' 4u+ec/t$%ii ca%e au pa%ticipat la &$lu-i$'a%ea cau5ei )i &e &e('ea5/ +e t$-i (e(b%ii c$(pletului )i +e 2%e. se aplică în !od corespun ător dispo i+iile art. Cita+ia trebuie să fie în!$nată inculpatului cu cel pu+in ( ile înaintea ter!enului fixat./%/ a &$lu-i$'a cau5a &e 'u(e)te &e'ti'-/" Eotăr$rea prin care instan+a se pronun+ă asupra apelului. '. pre3edintele instan+ei. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ +e 2%e.ătoare %re3edintele instan+ei. 30071.ART" 6## Gelul C$t/%1%il$% F$t/%1%ea p%i' ca%e cau5a e&te &$lu-i$'at/ +e p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/ &au p%i' ca%e acea&ta &e +e5i'0e&te)te . :n cau ele în care inculpatul este tri!is în 9udecată în stare de arest. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ +e p%e)e+i'tele i'&ta'-ei" C1'+ *(pie+ica%ea p%i0e)te pe 2%e.

%rocurorul este obli.at să participe la 3edin+ele de 9udecată ale 9udecătoriilor. procurorul participă c$nd consideră necesar.e%/ e. precu! 3i în ca ul în care se dispune înlocuirea pedepsei a!en ii cu cea a înc8isorii.ie ($ti0ate" C1'+ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ 'u c$'. 313 alin. în cau ele în care instan+a de 9udecată a fost sesi ată prin rec8i itoriu. De a&e(e'ea. după stri. p%$cu%$%ul pu'e. pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului e&te $bli2at$%ie *' t$ate ca5u%ile" ART" 6#: R$lul p%$cu%$%ului ' +e&. c$'clu5ii +e acCita%e a i'culpatului &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al" ART" 6#H Obiectul 4u+ec/-ii Eu+ecata &e (/%2i'e)te la . pre3edintele se încredin+ea ă dacă a pri!it în ter!enul pre"ă ut în art.a%/ +e ca5ul *' ca%e i'&ta'-a +i&pu'e alt.area cau ei 3i apelul păr+ilor. 3 copia actului de sesi are a instan+ei.ti'+e%e a p%$ce&ului pe'al. -i'1'+ &ea(a +e p%$bele a+(i'i&t%ate" Ce%e%ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului t%ebuie &/ .A < CA )i 4A. C$nd actul nu a fost co!unicat. c1'+ c$(u'ica%ea &<a . exper+ii 3i interpre+ii pre en+i pot fi asculta+i.el" Martorii. e. însă nu!ai după ce s*a stabilit identitatea lor. c8iar dacă nu au fost cita+i sau nu au pri!it cita+ie. '.ea pre"ede pentru infrac+iunea să"$r3ită pedeapsa înc8isorii de 3 ani sau !ai !are ori în cau ele în care unul dintre inculpa+i se află în stare de deten+ie sau în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute în art.pe%-il$% )i i'te%p%e-il$%.apta )i la pe%&$a'a a%/tat/ *' actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei. 171 alin.apta )i pe%&$a'a la ca%e &e %e./)u%a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti )i a +e5bate%il$%. 4u+ecata &e a(1'/ la ce%e%ea i'culpatului. iar pre3edintele îi în!$nea ă o copie de pe actul de sesi are a instan+ei. :n ca ul c$nd inculpatul se află în stare de de+inere. e. )i la . p$t%i0it le2ii. ART" 63? . pre3edintele "erifică identitatea inculpatului.ti'+e%ea" ART" 6#D =e%i.l/%ii a+e0/%ului )i a %e&pect/%ii +i&p$5i-iil$% le2ale" P%$cu%$%ul e&te libe% &/ p%e5i'te c$'clu5iile pe ca%e le c$'&i+e%/ *'te(eiate.ic/%i p%i0it$a%e la i'culpat /a ter!enul de 9udecată. a. p%$cu%$%ul e. 9udecata se a!$nă. ia% *' ca5 +e e. dacă inculpatul cere./%/ *'cu0ii'-a%ea &a" E.pe%-ii )i i'te%p%e-ii Dup/ apelul (a%t$%il$%. /a 3edin+ele de 9udecată pri"ind alte infrac+iuni.e%cit/ %$lul &/u acti0 *' 0e+e%ea a. în cau ele în care le./cut cu (ai pu-i' +e 6 5ile *'ai'tea te%(e'ului +e 4u+ecat/" ART" 6#> M/&u%i p%e(e%2/t$a%e p%i0i'+ (a%t$%ii.pe%-ii %/(1' *' &ala +e )e+i'-/. făc$ndu*se !en+iune despre aceasta în înc8eierea de 3edin+ă. La )e+i'-ele +e 4u+ecat/ ale cel$%lalte i'&ta'-e. p%e)e+i'tele ce%e (a%t$%il$% p%e5e'-i &/ p/%/&ea&c/ &ala +e )e+i'-/ )i le pu'e *' 0e+e%e &/ 'u &e *'+ep/%te5e . +in$ndu*se sea!a de dispo i+iile art. +up/ ca5.i%(/ *'0i'ui%ea &au c1'+ a i'te%0e'it 0%eu'a +i' cau5ele +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . 8171 3i ur!ătoarele.

ectua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. ia% *' ce p%i0e)te (a%t$%ii )i e.iec/%uia +i't%e ei &e . +e pa%tea 0/t/(at/.l/ *' &ta%e +e 4u+ecat/" O%+i'ea +e e. c1'+ acea&ta e&te 'ece&a% pe't%u bu'a +e&. +e pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te.l/%ii a+e0/%ului ce%e. a&culta%ea . (a%t$%il$%.plic/ i'culpatului *' ce c$'&t/ *'0i'ui%ea ce i &e a+uce" T$t$+at/ l/(u%e)te pe i'culpat cu p%i0i%e la +%eptul pe ca%e *l a%e +e a pu'e *'t%eb/%i c$i'culpa-il$%. p%ecu( )i +e c/t%e p%$cu%$%.ie%ul &/ +ea citi%e actului +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei.l/ ace&te (i4l$ace.ace" I'&ta'-a %e&pi'2e *'t%eb/%ile ca%e 'u &u't 'ece&a%e *' cau5/" I'culpatul p$ate . t%ebuie &/ &e a%ate .ace *' p%e5e'-a cel$%lal-i i'culpa-i" C1'+ i'te%e&ul a. c1'+ cau5a &e a. p%ecu( )i +e a +a e.$&t t%i(i& *' 4u+ecat/. cel$%lalte p/%-i. (i4l$acele p%i' ca%e p$t .cep-ii./%/ ca ceilal-i &/ .ectua%e a actel$% +e ce%ceta%e 4u+ec/t$%ea&c/ e&te cea p%e0/5ut/ *' +i&p$5i-iile cup%i'&e *' p%e5e'ta &ec-iu'e" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e u'ele &cCi(b/%i ale $%+i'ii.i %ea&cultat $%i +e c1te $%i e&te 'ece&a%" ART" 637 A&culta%ea c$i'culpa-il$% Dac/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i. c1'+ &$c$te)te c/ e&te 'ece&a%" ART" 636 A&culta%ea i'culpatului I'&ta'-a p%$ce+ea5/ ap$i la a&culta%ea i'culpatului" I'culpatul e&te l/&at &/ a%ate t$t ce )tie +e&p%e .ectua%ea +e p%$be '$i" ' ca5ul c1'+ &e p%$pu' '$i p%$be.aptele )i *(p%e4u%/%ile ce u%(ea5/ a .i +i&pu&/ +ec1t +up/ a&culta%ea ace&tuia" ART" 633 'cepe%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti P%e)e+i'tele +i&pu'e ca 2%e.i a+(i'i&t%ate ace&te p%$be.pe%-il$%. ce%e%i &au p%$pu' e. ap$i i &e p$t pu'e *'t%eb/%i +e c/t%e p%e)e+i'te )i ceilal-i (e(b%i ai c$(pletului. e. e.L/(u%i%i. +e ceilal-i i'culpa-i )i +e ap/%/t$%ul i'culpatului a c/%ui a&culta%e &e . l$cul u'+e &e a.pe%-ii. &cCi(ba%ea $%+i'ii 'u p$ate . .i +$0e+ite.plic/ pe%&$a'ei 0/t/(ate c/ &e p$ate c$'&titui pa%te ci0il/ &au c/ p$ate pa%ticipa ca pa%te 0/t/(at/ *' p%$ce&" P%e)e+i'tele *'t%eab/ pe p%$cu%$% )i pe p/%-i +ac/ au +e .$%(ulat e.ie +e . +e pa%tea ci0il/.plica-ii *' t$t cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e a&culta%ea 0%eu'uia +i't%e i'culpa-i. +up/ ca%e e.a-/" . i+e'titatea )i a+%e&a ace&t$%a" P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t ce%e a+(i'i&t%a%ea +e p%$be '$i )i *' cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" ART" 63# O%+i'ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti I'&ta'-a *'cepe e.apta pe't%u ca%e a .cep-ii )i ce%e%i P%e)e+i'tele e./)u%a%e a ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" C1'+ i'culpatul e&te p%e5e't.

. atunci c$nd este ca ul. la +i&p$5i-ia i'&ta'-ei. 6#T.i&t/ c$'t%a5ice%i *'t%e +ecla%a-iile . el e&te *'t%ebat +e pa%tea ca%e l<a p%$pu& )i ap$i +e celelalte p/%-i" Ma%t$%ul ca%e p$&e+/ u' *'&c%i& *' le2/tu%/ cu +ep$5i-ia . +ecla%a-iil$% a'te%i$a%e" C1'+ i'culpatul %e.icat/ p$ate .Decla%a-iile luate &epa%at &u't citite *' ($+ $bli2at$%iu cel$%lal-i i'culpa-i. ART" 63D M/&u%i p%i0it$a%e la (a%t$%i Ma%t$%ii a&culta-i %/(1' *' &al/. ale !artorilor ori ale altor persoane audiate în cau ă. i'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ecla%a-iil$% pe ca%e ace&ta le<a +at a'te%i$%" ART" 63: A&culta%ea cel$%lalte p/%-i Dup/ a&culta%ea i'culpatului &e p%$ce+ea5/ la a&culta%ea cel$%lalte p/%-i" Di&p$5i-iile a%t" 633 < 637 )i 638 ali'" # &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la a&culta%ea ace&t$%a" ART" 63H A&culta%ea (a%t$%ului. put1'+ +a citi%e. p%e)e+i'tele ce%e ace&tuia e. p1'/ la te%(i'a%ea actel$% +e ce%ceta%e 4u+ec/t$%ea&c/ ca%e &e e.ie a(1'a%ea cau5ei" Ma%t$%ul a c/%ui lip&/ 'u e&te 4u&ti.ectuea5/ *' )e+i'-a %e&pecti0/" Dac/ i'&ta'-a 2/&e)te . +up/ a&culta%ea l$%" I'culpatul p$ate ./cut/ p$ate &/<l citea&c/ *' i'&ta'-/" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul &/ e. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ($ti0at . e.a(i'e5e *'&c%i&ul.apte &au *(p%e4u%/%i &au c1'+ e.i a+u& &ilit" Di&p$5i-iile p%e0/5ute *' ali'eatele p%ece+e'te &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e a&culta%e a e.pe%tului &au i'te%p%etului I'&ta'-a t%ece ap$i la a&culta%ea (a%t$%il$% p$t%i0it a%t" 636 )i 638.ie c$'ti'ua%ea 4u+ec/-ii.pe%tului &au i'te%p%etului" 5ispo i+iile art. ia% i'&ta'-a p$ate +i&pu'e %e-i'e%ea *'&c%i&ului la +$&a%. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Dup/ ce (a%t$%ului i &<au pu& *'t%eb/%i +e i'&ta'-/ )i +e p%$cu%$%. *' $%i2i'al &au *' c$pie" Dac/ a&culta%ea 0%eu'uia +i't%e (a%t$%i 'u (ai e&te p$&ibil/. se conse!nea ă întoc!ai în condi+iile pre"ă ute de art. 3'771 5eclara+iile inculpa+ilor. 8171 * 8170 se aplică în !od corespun ător.ace +ecla%a-ii ca%e &u't *' c$'t%a5ice%e cu cele +ate a'te%i$%" Dac/ u'ul &au (ai (ul-i (a%t$%i lip&e&c./cute +e i'culpat *' i'&ta'-/ )i cele +ate a'te%i$%.u5/ &/ +ea +ecla%a-ii. inclusi" întrebările adresate acestora de oricare dintre păr+i sau de instan+a de 9udecată.i +i' '$u a&cultat *' p%e5e'-a cel$%lal-i i'culpa-i &au a u'$%a +i't%e ei" ART" 638 Citi%ea +ecla%a-iil$% a'te%i$a%e ale i'culpatului C1'+ i'culpatul 'u<)i (ai a(i'te)te a'u(ite .plica-ii. *' *'t%e2i(e &au *' pa%te. i'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ep$5i-iei +ate +e ace&ta *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale )i 0a -i'e &ea(a +e ea la 4u+eca%ea cau5ei" I'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ecla%a-iil$% a'te%i$a%e )i atu'ci c1'+ (a%t$%ul . 300.

%ac-iu'e pe't%u ca%e ce%ceta%ea pe'al/ a% . c1'+ +i' a+(i'i&t%a%ea p%$bel$% &au +i' +e5bate%i %e5ult/ c/ u%(/%i%ea pe'al/ 'u e&te c$(plet/ )i c/ *' .ie a&culta-i.ie 4u+eca%ea cau5ei *' c$'ti'ua%e. i!ediat după ră!$nerea definiti"ă a 8otăr$rii la pri!a instan+ă sau în cel !ult ( ile de la pronun+area 8otăr$rii de către instan+a de recurs.ectuat ce%ceta%e pe'al/ +e u' alt $%2a' +ec1t cel c$(pete't.ace c$(pleta%ea ace&teia +ec1t cu (a%e *'t1%5ie%e" . *' 0e+e%ea %eau+ie%ii $%i a c$'. p$ate +i&pu'e ca acea p%$b/ &/ 'u (ai . i'&ta'-a +i&pu'e . ART" 666 Re&titui%ea pe't%u c$(pleta%ea u%(/%i%ii ' t$t cu%&ul 4u+ec/-ii i'&ta'-a &e p$ate +e&e&i5a )i %e&titui +$&a%ul p%$cu%$%ului. +i' $.iciu &au la ce%e%e. lu1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%. p$ate +i&pu'e %et%a2e%ea l$% &au a u'$%a +i't%e ei.i&t/ (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/.%u't/%ii l$%" I'&ta'-a. +ac/ au+ie%ea 'u (ai e&te 'ece&a%/" Dac/ *' cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti a+(i'i&t%a%ea u'ei p%$be a'te%i$% a+(i&/ apa%e i'util/. +i&pu'e. +i' &ala +e )e+i'-/. :n ca ul în care inculpatul este arestat. +up/ ce a&cult/ p%$cu%$%ul )i p/%-ile.ie a+(i'i&t%at/" ART" 66? P%e5e'ta%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ C1'+ *' cau5a &upu&/ 4u+ec/-ii e.ac/ aplica%ea a%t" 666. a+uce%ea )i p%e5e'ta%ea ace&t$%a" ART" 66# A(1'a%ea pe't%u p%$be '$i Dac/ +i' ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ %e5ult/ c/ pe't%u l/(u%i%ea . i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ca (a%t$%ii &/ 'u .aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% cau5ei e&te 'ece&a%/ a+(i'i&t%a%ea u'$% p%$be '$i )i +ac/ 'u e&te ca5ul &/ . +ac/ e&te 'ece&a%.a-a i'&ta'-ei 'u &<a% putea . . i'&ta'-a.i %e0e'it altui $%2a' +e ce%ceta%e" :!potri"a 8otăr$rii de desesi are se poate face recurs de către procuror 3i de orice persoană ale cărei interese au fost "ătă!ate prin 8otăr$re.aptei *'t%<$ alt/ i'. ca%e p%$ce+ea5/ p$t%i0it a%t" 3:D ali'" #" Cau5a 'u &e %e&tituie atu'ci c1'+ c$'&tata%ea p%e0/5ut/ *' ali'eatul p%ece+e't a%e l$c +up/ *'cepe%ea +e5bate%il$% &au c1'+ i'&ta'-a *' u%(a ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &cCi(b/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a .ectuat/ +e u' $%2a' 'ec$(pete't C1'+ &e c$'&tat/ *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti c/ *' cau5a &upu&/ 4u+ec/-ii &<a e.ie a(1'a%ea ei" ART" 663 Ce%ceta%ea pe'al/ e. i'&ta'-a. 5osarul este tri!is procurorului. dosarul "a fi tri!is procurorului după 9udecarea recursului î!potri"a înc8eierii pri"ind arestarea pre"enti"ă. i'&ta'-a &e +e&e&i5ea5/ )i %e&tituie cau5a p%$cu%$%ului.'ece&a%. p$ate *'cu0ii'-a pleca%ea (a%t$%il$% +up/ a&culta%ea l$%" ART" 63> Re'u'-a%ea la (a%t$%i P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t %e'u'-a la (a%t$%ii pe ca%e i<au p%$pu&" Dup/ pu'e%ea *' +i&cu-ie a %e'u'-/%ii.

.i &cCi(bat/.%ac-iu'ea pe't%u ca%e e&te t%i(i& *' 4u+ecat/. i'&ta'-a %eu'e)te cau5a cu aceea *' ca%e &<a +at C$t/%1%ea +e.ti'+e%ii p%$ce&ului pe'al &au p$ate +i&pu'e t%i(ite%ea la p%$cu%$%" Dac/ p%$cu%$%ul 'u pa%ticip/ la 4u+ecat/ )i &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' ali'" #. i'&ta'-a p$ate %e0e'i a&up%a e.i'iti0/. &/ pu'/ *' +i&cu-ie actele cu p%i0i%e la ca%e &<a +i&pu& e. . a01'+ le2/tu%/ cu i'. i'&ta'-a e. p%$cu%$%ul p$ate ce%e e.ie la t%i(ite%ea ei la p%$cu%$% p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" Di&p$5i-iile a%t" 668 ali'" 6 &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. .ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al )i *' ce p%i0e)te acea&t/ .ti'+e +i' $. p%$'u'-1'+ $ '$u/ C$t/%1%e *' %ap$%t cu t$ate actele ca%e i't%/ *' c$'-i'utul i'.ie la 4u+eca%ea i'.apt/./c1'+ aplica-ia *' ce p%i0e)te *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ )i a +i&p$5i-iil$% a%t" 667" ' ca5 +e %e&titui%e &e aplic/ +i&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7" ART" 66: E.ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al cu p%i0i%e la alte pe%&$a'e . *' 0e+e%ea c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" Dac/ cu p%i0i%e la u'ele +i' actele ca%e i't%/ *' c$'-i'utul aceleia)i i'.apte C1'+ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e +e&c$pe%/ *' &a%ci'a i'culpatului +ate cu p%i0i%e la &/01%)i%ea u'ei alte .aptele )i *(p%e4u%/%ile ce u%(ea5/ a . ia% *' ca5 +e t%i(ite%e la p%$cu%$% &e aplic/ +i&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7" ART" 66H E.ie la 4u+eca%ea cau5ei. pe't%u a<)i p%e2/ti ap/%a%ea" ART" 668 E. a +i&pu& %e&titui%ea. ia% c1'+ i'&ta'-a 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/.ie la %e&titui%ea cau5ei p%$cu%$%ului p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 666.I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ a%ate ($ti0ele pe't%u ca%e. +a% ce%e t%i(ite%ea cau5ei la p%$cu%$% *' c$'+i-iile a%t" 666. p%$ce+ea5/ la 4u+eca%ea cau5ei )i cu p%i0i%e la acea&t/ i'. i'&ta'-a.i c$'&tatate )i p%i' ce a'u(e (i4l$ace +e p%$b/" Di&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 667 !cCi(ba%ea *'ca+%/%ii 4u%i+ice Dac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e c$'&i+e%/ c/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ +at/ . i'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ pu'/ *' +i&cu-ie '$ua *'ca+%a%e )i &/ at%a2/ ate'-ia i'culpatului c/ a%e +%eptul &/ cea%/ l/&a%ea cau5ei (ai la u%(/ &au e0e'tual a(1'a%ea 4u+ec/-ii.%ac-iu'i &<a p%$'u'-at a'te%i$% $ C$t/%1%e +e.ti'+e%ea ac-iu'ii pe'ale pe't%u alte acte (ate%iale Dac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e +e&c$pe%/ *' &a%ci'a i'culpatului +ate cu p%i0i%e )i la alte acte (ate%iale. i'+ic1'+ t$t$+at/ .$&t t%i(i& *' 4u+ecat/. +up/ ca5. . $ a+(ite )i@ aA +ac/ p%$cu%$%ul +ecla%/ c/ pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/.%ac-iu'ii )i +e&.ti'+e%ea.ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u alte .%ac-iu'ii pe't%u ca%e a . p%i' *'cCeie%e.ti'+e ac-iu'ea pe'al/ cu p%i0i%e )i la ace&te acte )i p%$ce+ea5/. ca%e i't%/ *' c$'-i'utul i'.iciu p%$ce&ul pe'al )i p%$ce+ea5/ .%ac-iu'ii *' *'t%e2ul ei.ii'-ea5/ C$t/%1%ea a'te%i$a%/" I'&ta'-a e&te $bli2at/. p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't.i'iti0/. e. +ac/ %e-i'e cau5a &p%e 4u+ecat/.aptei p%i' actul +e &e&i5a%e u%(ea5/ a .apte p%e0/5ute +e le2ea pe'al/.%ac-iu'eB bA +ac/ p%$cu%$%ul +ecla%/ c/ 'u pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/.

p%e)e+i'tele *'t%eab/ pe p%$cu%$% )i pe p/%-i +ac/ (ai au +e +at e. cu p%i0i%e la pe%&$a'ele *' p%i0i'-a c/%$%a &<a +i&pu& %e&titui%ea cau5ei &au t%i(ite%ea +$&a%ului la p%$cu%$%" C$nd inculpatul este arestat. %rocurorul procedea ă potri"it dispo i+iilor art. a&up%a (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ p%e0/5ute *' a%t" ##6 )i ##7 +i' C$+ul pe'al. $ a+(ite )i p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 66:. i'&ta'-a +i&pu'e a&up%a (/&u%il$% p%e0e'ti0e. +up/ *'cCi+e%ea +e5bate%il$%. c1'+ &$c$te)te 'ece&a%. +1'+u<&e cu01'tul *' u%(/t$a%ea $%+i'e@ p%$cu%$%ului. p/%-ii ci0ile. 'u i &e p$t pu'e *'t%eb/%i" Dac/ i'culpatul %ele0/ . p%$cu%$%ul p$ate ce%e e. 1(1 3i 1(9. 666 )i 668 )i +e t%i(ite%e a +$&a%ului la p%$cu%$% *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 66: )i 66H. +e &i2u%a'-/ )i a&i2u%/t$%ii ' ca5u%ile +e %e&titui%e p$t%i0it a%t" 663.aptei p%e0/5ute +e le2ea pe'al/ pu&/ *' &a%ci'a i'culpatului &au +ate cu p%i0i%e la &/01%)i%ea u'ei .ectuat c$(plet/%ile ce%ute. p$ate ce%e p/%-il$%.$%(ulat ce%e%i &au +ac/ ce%e%ile . %e&pect1'+u<&e aceea)i $%+i'e" P%e)e+i'tele a%e +%eptul &/ *'t%e%up/ pe cei ca%e au cu01'tul. c1'+ &e +e&c$pe%/ +ate cu p%i0i%e la pa%ticipa%ea )i a u'ei alte pe%&$a'e la &/01%)i%ea .apte &au *(p%e4u%/%i '$i. +ac/ *' &u&-i'e%ile l$% +ep/)e&c li(itele cau5ei ce &e 4u+ec/" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice +e5bate%ile p$t . a&up%a (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii. e&e'-iale pe't%u &$lu-i$'a%ea cau5ei. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 66D Di&p$5i-ii p%i0i'+ (/&u%ile p%e0e'ti0e.$%(ulate au . p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te )i i'culpatului" P%e)e+i'tele p$ate +a cu01'tul )i *' %eplic/.' cu%&ul 4u+ec/-ii. &/ +epu'/ c$'clu5ii &c%i&e" .ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al cu p%i0i%e la acea pe%&$a'/" Dac/ i'&ta'-a 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/.apte p%e0/5ute +e le2ea pe'al/ +e c/t%e $ alt/ pe%&$a'/. p/%-ii 0/t/(ate.$&t %e&pi'&e.plica-ii $%i +e .i (ai (a%e +e 8 5ile" ART" 67# Ulti(ul cu01't al i'culpatului P%e)e+i'tele *'ai'te +e a *'cCeia +e5bate%ile +/ ulti(ul cu01't i'culpatului pe%&$'al" ' ti(pul *' ca%e i'culpatul a%e ulti(ul cu01't. i'&ta'-a +i&pu'e %elua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" ART" 673 C$'clu5ii &c%i&e I'&ta'-a.apta i'culpatului. instan+a tri!ite dosarul la procuror cu cel pu+in 8 ile înainte de expirarea !andatului de arestare. p%e)e+i'tele +ecla%/ te%(i'at/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/" ART" 67? De5bate%ile )i $%+i'ea *' ca%e &e +/ cu01'tul Dup/ te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &e t%ece la +e5bate%i.$%(ulat ce%e%i '$i pe't%u c$(pleta%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" Dac/ 'u &<au . 1((. +a% *' le2/tu%/ cu . ART" 66> Te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti 'ai'te +e a +ecla%a te%(i'at/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/. $%i +ac/ &< au e.i *'t%e%upte" 't%e%upe%ea 'u p$ate .

a&up%a &tabili%ii pe+ep&ei.%ac-iu'e. i'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' aceea)i &e'ti'-/ )i a&up%a ac-iu'ii ci0ile" C$nd ac8itarea s*a pronun+at pentru ca ul pre"ă ut în art.ace )i aplica%ea a%t" #D9# ali'" 6 +i' C$+ul pe'al" Dac/ i'&ta'-a a +i&pu& *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale.%ac-iu'e )i a . p%$'u'-1'+.aptei )i 0i'$0/-iei . (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/. p%ecu( )i a&up%a $%ic/%ei alte p%$ble(e p%i0i'+ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" T$-i (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/ au *'+at$%i%ea &/<)i &pu'/ p/%e%ea a&up%a . &au *' alt/ )e+i'-/ *' c$'ti'ua%e" ART" 678 Re5$l0a%ea ac-iu'ii pe'ale I'&ta'-a C$t/%/)te p%i' &e'ti'-/ a&up%a *'0i'ui%ii a+u&e i'culpatului.apt )i ap$i a&up%a cCe&tiu'il$% +e +%ept" Delibe%a%ea p$a%t/ a&up%a e.i&te'-ei . cCia% +ac/ 'u au . +up/ ca5. c$'+a('a%ea. c$'&tituie i'. acCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al" C$'+a('a%ea &e p%$'u'-/ +ac/ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ . 1 lit.iec/%ei cCe&tiu'i" P%e)e+i'tele *)i &pu'e p/%e%ea cel +i' u%(/" ART" 677 Relua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &au a +e5bate%il$% Dac/ *' cu%&ul +elibe%/%ii i'&ta'-a 2/&e)te c/ $ a'u(it/ *(p%e4u%a%e t%ebuie l/(u%it/ )i c/ e&te 'ece&a%/ %elua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. %epu'e cau5a pe %$l" Dac/ l/(u%i%ea acelei *(p%e4u%/%i &e p$ate .$&t &/01%)it/ +e i'culpat" AcCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al &e p%$'u'-/ p$t%i0it a%t" ## pct" 3" C1'+ i'&ta'-a a c$'&tatat c/ e.i&t/ ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" b9#A. acCita%e &au *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al.i&t/. a&up%a (/&u%ii e+ucati0e $%i (/&u%ii +e &i2u%a'-/ c1'+ e&te ca5ul &/ . p%ecu( )i a&up%a c$(put/%ii %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e" C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ )i a&up%a %epa%/%ii pa2ubei p%$+u&e p%i' i'.$&t ce%ute +e i'&ta'-/" !ec-iu'ea II Delibe%a%ea )i C$t/%1%ea i'&ta'-ei ART" 676 Obiectul +elibe%/%ii C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ (ai *'t1i a&up%a cCe&tiu'il$% +e . b71< ori pentru că instan+a a constatat existen+a unei cau e care înlătură caracterul penal al .P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t +epu'e c$'clu5ii &c%i&e.ace aplica%ea a%t" ># +i' C$+ul pe'al" ART" 67: Re5$l0a%ea ac-iu'ii ci0ile ' ca5 +e c$'+a('a%e. $ +at/ cu *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al . $ +at/ cu acCita%ea . 10 alin.apta e.ie luat/. +ac/ e&te p$&ibil. a&up%a (/&u%il$% p%e0e'ti0e )i a&i2u%/t$%ii. i'&ta'-a $ 0a pu'e *' +i&cu-ie *' aceea)i )e+i'-/./ptuit$%ului. cCeltuielil$% 4u+icia%e.ace 'u(ai p%i' %elua%ea +e5bate%il$%.

' ca5 +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al. i'&ta'-a +i&pu'e pu'e%ea +e *'+at/ *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat p%e0e'ti0" De a&e(e'ea. Nu p$t .ubei !ateriale 3i a daunelor !orale. /iberarea se dispune de ad!inistra+ia locului de de+inere.ecut/%ii &ub &up%a0e2Ce%e &au cu e. 3 )i 6 i'culpatul e&te pu& *' libe%tate.faptei sau pentru că lipse3te "reunul dintre ele!entele constituti"e ale infrac+iunii.a la repararea pa. . p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' a%t" #D> < #>6" ART" 68? M/&u%i cu p%i0i%e la &ta%ea +e libe%tate &nstan+a are obli. c8iar dacă nu există constituire de parte ci"ilă.ale cu durata pedepsei pronun+ate. iar în celelalte ca uri nu!ai cu pri"ire la restituirea lucrului. cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e. F$t/%1%ea p%$'u'-at/ *' ca5ul ali'eatel$% p%ece+e'te cu p%i0i%e la a%e&ta%ea i'culpatului e&te e. ART" 67> CCeltuielile 4u+icia%e I'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' C$t/%1%e )i a&up%a cCeltuielil$% 4u+icia%e. 308 #e ol"area separată a ac+iunii ci"ile &nstan+a. i'&ta'-a c$(u'ic/ acea&ta a+(i'i&t%a-iei l$cului +e +e-i'e%e" &nculpatul conda!nat de pri!a instan+ă 3i aflat în stare de de+inere este liberat de îndată ce durata re+inerii 3i a arestării de"in e. potri"it le. 17. $%i 'u a .ecuta%e la l$cul +e (u'c/B cA a(e'+aB d< o !ăsură educati"ă. $%i c1'+ p%$'u'-/ *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . se pronun+ă asupra reparării pa.apta i(putat/ 'u e.A )i 4A" ART" 67H Re5$l0a%ea &epa%at/ a ac-iu'ii ci0ile I'&ta'-a p$ate +i&pu'e +i&4u'2e%ea ac-iu'ii ci0ile )i a(1'a%ea 4u+ec/%ii ace&teia *'t%<$ alt/ )e+i'-/. i'&ta'-a +i&pu'e pu'e%ea +e *'+at/ *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat p%e0e'ti0.$&t &/01%)it/ +e i'culpat" I'&ta'-a pe'al/ 'u &$lu-i$'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ c1'+ p%$'u'-/ acCita%ea pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" bA. instan+a poate obli. *' ca5ul c1'+ %e5$l0a%ea p%ete'-iil$% ci0ile a% p%$0$ca *'t1%5ie%ea &$lu-i$'/%ii ac-iu'ii pe'ale" 6#T.ii ci"ile. de3i 8otăr$rea nu este definiti"ă.ecut$%ie" C1'+ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' ali'" #. desfiin+area totală sau par+ială a unui înscris 3i restabilirea situa+iei anterioare să"$r3irii infrac+iunii.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale în ca urile pre"ă ute în art.a+ia ca prin 8otăr$re să se pronun+e cu pri"ire la luarea. atu'ci c1'+ p%$'u'-/@ aA $ pe+eap&/ cu *'cCi&$a%e cel (ult e2al/ cu +u%ata %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0eB bA $ pe+eap&/ cu *'cCi&$a%e.i&t/.ecut/%ii $%i cu &u&pe'+a%ea e.i ac$%+ate +e&p/2ubi%i ci0ile *' ca5ul c1'+ acCita%ea &<a p%$'u'-at pe't%u c/ . !en+inerea sau re"ocarea !ăsurii arestării inculpatului.

p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' a%t" 6?8. (/&u%ile a&i2u%/t$%ii &e (e'-i'" Ace&te (/&u%i *'cetea5/ +e +%ept +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ 'u i't%$+uce ac-iu'e *' .$&t &/01%)it/.ace $biectul *'0i'ui%ii. 100 alin.a(i'ea5/ p$t%i0it a%t" #:6 )i u%(/t$a%ele 'ece&itatea lu/%ii (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile.$&t t%ecute *' *'cCeie%ea +e )e+i'-/" ' C$t/%1%ile i'&ta'-el$% (ilita%e t%ebuie &/ &e i'+ice )i 2%a+ul (ilita% al (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/ )i al p%$cu%$%ului" C1'+ i'culpatul e&te (ilita%. o copie după dispo iti" sau extras. i'&ta'-a (ilita%/ p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e &e p%$'u'-/ )i a&up%a e. *'0i'uitul &au i'culpatul a . +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii. 3.$'+ul cau5ei t%ebuie &/ c$'-i'/ $ pa%te i't%$+ucti0/. ale p%$cu%$%ului )i ale 2%e. $ e.ecut$%ii" C1'+ i'&ta'-a 'u &<a p%$'u'-at a&up%a ac-iu'ii ci0ile p$t%i0it a%t" 67: ali'" ulti(./c1'+u<&e (e'-iu'e c/ celelalte +ate au .pu'e%ii E.ecuta%ea *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/ ' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" :3 +i' C$+ul pe'al. C1'+ *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale &au al 4u+ec/-ii.a-a i'&ta'-ei ci0ile *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la %/(1'e%ea +e.pu'e%e )i +i&p$5iti0ul" ART" 688 C$'-i'utul p/%-ii i't%$+ucti0e Pa%tea i't%$+ucti0/ cup%i'+e (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 6?8" C1'+ &<a %e+actat $ *'cCeie%e +e )e+i'-/. +ac/ a&e(e'ea (/&u%i 'u au . &e (e'-i$'ea5/ )i 2%a+ul ace&tuia" ART" 68: C$'-i'utul e. i'&ta'-a 0a +i&pu'e %e&titui%ea &u(ei +epu&e +%ept cau-iu'e.$&t libe%at p%$0i5$%iu pe cau-iu'e.ie%ului.pu'e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/@ aA +atele p%i0i'+ i+e'titatea p/%-il$%B bA +e&c%ie%ea . e. . *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e" Di&p$5i-iile a%t" #:?98 ali'" 8 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 68# E.aptei ce . pa%tea i't%$+ucti0/ &e li(itea5/ 'u(ai la u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a 4u+ecat cau5a.$&t luate a'te%i$%" Di&p$5i-iile +i' C$t/%1%e p%i0i'+ lua%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii &u't e. p%ecu( )i 'u(ele )i p%e'u(ele (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/. care "a cuprinde !en+iunile pre"ă ute în art. p%ecu( )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ +at/ ace&teia p%i' actul +e &e&i5a%eB .i'iti0/ a C$t/%1%ii" ART" 687 Cup%i'&ul C$t/%1%ii F$t/%1%ea p%i' ca%e i'&ta'-a pe'al/ &$lu-i$'ea5/ . cu a%/ta%ea ti(pului )i l$cului u'+e a .$&t 4u+ecat/ cau5a.:n acest scop i se co!unică. îndată după pronun+area 8otăr$rii. l$cul u'+e a . *' ca5ul c1'+ a+(ite ac-iu'ea ci0il/.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/" ART" 683 Ab%$2at" ART" 686 M/&u%i p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile I'&ta'-a.

i&c/%iiB . &ta%ea +e %eci+i0/.pu'e%ea t%ebuie &/ (ai cup%i'+/ . dispo iti"ul "a !en+iona !ăsurile de supra"e. 8171 din Codul penal.ecutat/ *' ace&t ($+B bA (/&u%ile p%e0e'ti0eB cA (/&u%ile a&i2u%/t$%iiB +A cCeltuielile 4u+icia%eB eA %e&titui%ea luc%u%il$% ce 'u &u't &upu&e c$'. la care trebuie să se supună conda!natul. cau a pe care se înte!eia ă potri"it art. %ecu%&ului.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale.apt/ %e-i'ut/ +e i'&ta'-/ *' &a%ci'a i'culpatului. C$nd instan+a face aplicarea art. p%ecu( )i a'ali5a $%ic/%$% ele(e'te +e .a+iile stabilite de instan+ă potri"it art. solu+ia dată de instan+ă cu pri"ire la infrac+iune.plic/ p/%-il$% p%e5e'te c/ p$t +ecla%a apel &au. c1t )i a cel$% ca%e au . p%e)e+i'tele e. cele C$t/%1te +e i'&ta'-/ cu p%i0i%e la@ aA +e+uce%ea %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e. iar în ca de ac8itare sau de încetare a procesului penal.ic/ &$lu-iile +ate *' cau5/" ART" 68H C$'-i'utul +i&p$5iti0ului 5ispo iti"ul trebuie să cuprindă datele pre"ă ute în art.aptele ce .e în care se încadrea ă.$&t p%$'u'-at/ )i c/ p%$'u'-a%ea &<a . +up/ ca5. +up/ ca5. cu a%/ta%ea te%(e'ului *' ca%e p$ate . 8173 alin. Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ (ai cup%i'+/. i'+ic1'+u<&e pa%tea +i' pe+eap&/ e./cut *' )e+i'-/ public/" ART" 68D P%$'u'-a%ea +i&p$5iti0ului C$t/%1%ii Di&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e p%$'u'-/ p$t%i0it a%t" 6#? ali'" #" Dup/ p%$'u'-a%e. &e 0a a%/ta *' C$t/%1%e pe't%u ca%e a'u(e . precu! 3i obli.$%(a )i 2%a+ul +e 0i'$0/-ie. ci%cu(&ta'-ele a2%a0a'te &au ate'ua'te.cA a'ali5a p%$bel$% ca%e au &e%0it ca te(ei pe't%u &$lu-i$'a%ea latu%ii pe'ale a cau5ei.apta &au .$%(ea5/ $biectul *'0i'ui%ii. dispo iti"ul "a !en+iona dacă cel conda!nat "a executa pedeapsa în unitatea unde î3i desfă3oară acti"itatea sau la altă unitate. +up/ ca5. precu! 3i solu+ia dată cu pri"ire la repararea pa. denu!irea acesteia 3i textul de le.ecuta%e la l$cul +e (u'c/.$&t *'l/tu%ate. e. 8173 alin.A %e5$l0a%ea $%ic/%ei alte p%$ble(e p%i0i'+ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" C1'+ i'&ta'-a p%$'u'-/ pe+eap&a *'cCi&$%ii &au pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e. ($ti0a%ea &$lu-iei cu p%i0i%e la latu%a ci0il/ a cau5ei. 11.apt pe ca%e &e &p%i4i'/ &$lu-ia +at/ *' cau5/" ' ca5 +e c$'+a('a%e. 3 din Codul penal. .8ere pre"ă ute în art. %ecu%&" . C$nd instan+a face aplicarea art. 8177 din Codul penal. 1 din Codul penal. *' C$t/%1%e &e .ace (e'-iu'e c/ pe%&$a'a c$'+a('at/ e&te lip&it/ +e +%eptu%ile a%/tate *' a%t" H# +i' C$+ul pe'al.ieca%e .apte &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea )i pe't%u ca%e *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al &au acCita%eaB +A a%/ta%ea te(eiu%il$% +e +%ept ca%e 4u&ti.i e. indic$ndu*se.e%citat )i (e'-i$'a%ea +atei c1'+ C$t/%1%ea a . ti(pul ce &e +e+uce +i' pe+eap&a p%$'u'-at/ )i actele +i' ca%e %e5ult/ +u%ata ace&teia" Dac/ i'&ta'-a %e-i'e *' &a%ci'a i'culpatului 'u(ai $ pa%te +i' . 70 pri"itoare la persoana inculpatului. în ca de conda!nare. pe +u%ata p%e0/5ut/ *' acela)i a%tic$l" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ t$t+eau'a (e'-iu'ea c/ C$t/%1%ea e&te &upu&/ apelului &au.

ecut/%ii pe+ep&ei $%i cu &u&pe'+a%ea e. ia% *' ca5ul &u&pe'+/%ii e. '. 171 alin. copia dispo iti"ului 8otăr$rii se co!unică ad!inistra+iei locului de de+inere.ecut/%ii pe+ep&ei &au cu e. Dup/ %e+acta%ea C$t/%1%ii.ecuta%e a+uce acea&ta la cu'$)ti'-/ u'it/-ii u'+e c$'+a('atul *)i +e&.i atacate cu apel@ aA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii p%i0i'+ i'.%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aAB bA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e p%i0i'+ i'.ace $ c$(u'ica%e &c%i&/.ace cu'$&cut celui c$'+a('at (/&u%ile +e &up%a0e2Ce%e la ca%e e&te &upu& )i $bli2a-iile pe ca%e t%ebuie &/ le %e&pecte" Dac/ i'culpatul 'u e&te p%e5e't )i i'&ta'-a ap%ecia5/ c/ 'u e&te 'ece&a%/ cCe(a%ea lui. p%e)e+i'tele .ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/.ART" 68> Obli2a-ii ale i'&ta'-ei *' ca5 +e c$'+a('a%e cu &u&pe'+a%ea e.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e. .ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e./)$a%/ acti0itatea.i atacate cu apel" Nu p$t . i'&ta'-a +e e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/" ' ca5ul &u&pe'+/%ii e.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e $%i la e. i se co!unică copia dispo iti"ului 8otăr$rii.%ac-iu'ile c$'t%a $%+i'ii )i +i&cipli'ei (ilita%e &a'c-i$'ate +e le2e cu pe+eap&a *'cCi&$%ii +e cel (ult 3 a'iB cA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB d< sentin+ele pronun+ate de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie2 .ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e. i'culpa-il$% p%e0/5u-i *' ali'eatul p%ece+e't li &e c$(u'ic/ c$pii +e pe acea&ta" CAP" 6 CĂILE DE ATAC ORDINARE !ec-iu'ea I Apelul ART" 6:# F$t/%1%ile &upu&e apelului !e'ti'-ele p$t . c1t )i la p%$'u'-a%e" &nculpatului de+inut sau aflat în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute în art.%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA )i i'. care a lipsit de la pronun+area 8otăr$rii. 5e ase!enea. p%e)e+i'tele at%a2e ate'-ia celui c$'+a('at a&up%a +i&p$5i-iil$% a c/%$% 'e%e&pecta%e a%e ca u%(a%e %e0$ca%ea &u&pe'+/%ii &au a e.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ ' ca5 +e c$'+a('a%e la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e.ecut/%ii pe+ep&ei &au cu &u&pe'+a%ea e. *' ca%e i &e at%a2e ate'-ia p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" ' t$ate ca5u%ile *' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e. )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea u'+e +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 6:? C$(u'ica%ea C$t/%1%ii C$pii +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e c$(u'ic/ p/%-il$% ca%e au lip&it at1t la 4u+ecat/.

e%cite calea +e atac $%+i'a%/ a apelului )i *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ a p%$ce&ului" ART" 6:6 Te%(e'ul +e +ecla%a%e a apelului Te%(e'ul +e apel e&te +e #? 5ile. +a% 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/I +i' cup%i'&ul a%t" 6:3 ali'" # lit" cA +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/. i'te%p%etul )i ap/%/t$%ul./cut )i *(p$t%i0a *'cCeie%il$%.A )i +e c/t%e %ep%e5e'ta'tul le2al. *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ )i latu%a ci0il/" (p$t%i0a &e'ti'-ei +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al.ace apel@ aA p%$cu%$%ul. $%i pe't%u i'culpatul i'te%'at *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e &au *'t%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0. ia% pe't%u i'culpat. (ilita% cu te%(e' %e+u&. te%(e'ul cu%2e +e la *'%e2i&t%a%ea la pa%cCet a a+%e&ei +e t%i(ite%e a +$&a%ului" Dup/ %e+acta%ea C$t/%1%ii. *' ce p%i0e)te latu%a ci0il/B eA (a%t$%ul. +a% 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/B +A pa%tea ci0il/ )i pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te.$&t +ate +up/ p%$'u'-a%ea &e'ti'-ei" ART" 6:3*A Pe%&$a'ele ca%e p$t . te%(e'ul cu%2e +e la p%$'u'-a%e" Pe't%u p/%-ile ca%e au lip&it at1t la +e5bate%i. ia% ace&ta e&te $bli2at &/<l %e&tituie +up/ e. ca%e au lip&it +e la p%$'u'-a%e. e.$&t p%e5e't/ la +e5bate%i &au la p%$'u'-a%e.i +ecla%at pe't%u pe%&$a'ele p%e0/5ute la lit" bA < . p%ecu( )i pe't%u i'culpatul +e-i'ut $%i pe't%u i'culpatul (ilita% *' te%(e'. cu p%i0i%e la cCeltuielile 4u+icia%e cu0e'ite ace&t$%aB .$'+ul" Apelul +ecla%at *(p$t%i0a &e'ti'-ei &e &$c$te)te . te%(e'ul cu%2e +e la c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0" .A $%ice pe%&$a'/ ale c/%ei i'te%e&e le2iti(e au . p%i' Deci5ia '%" 7D3 +i' > '$ie(b%ie 3??7 a c$'&tatat c/ +i&p$5i-iile a%t" 6:3 ali'" # lit" +A +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ &u't 'ec$'&titu-i$'ale *' (/&u%a *' ca%e 'u pe%(it p/%-ii ci0ile )i p/%-ii ci0il(e'te %e&p$'&abile &/ e.i atacate cu apel 'u(ai $ +at/ cu .$&t 0/t/(ate p%i't%<$ (/&u%/ &au p%i't%<u' act al i'&ta'-ei" Apelul p$ate .el" Pe't%u p%$cu%$%. )i +e c/t%e &$-ul ace&tuia" <<<<<<<<<<<<< *A Cu%tea C$'&titu-i$'al/.ace apel P$t . i'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ t%i(it/ +e *'+at/ +$&a%ul p%$cu%$%ului. e&te 'ec$'&titu-i$'al/" Cu%tea C$'&titu-i$'al/. i'culpatul p$ate +ecla%a apel )i *' ce p%i0e)te te(eiu%ile acCit/%ii &au *'cet/%ii p%$ce&ului pe'alB cA pa%tea 0/t/(at/. +ac/ le2ea 'u +i&pu'e alt. ele0 al u'ei i'&titu-ii (ilita%e +e *'0/-/(1't. c/ +i&p$5i-ia I*' cau5ele *' ca%e ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e la pl1'2e%ea p%ealabil/. *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ )i latu%a ci0il/B bA i'culpatul. +e c/t%e ap/%/t$%. c1t )i la p%$'u'-a%e. %e5e%0i&t c$'ce't%at.eA &e'ti'-ele +e +e5i'0e&ti%e" 'cCeie%ile +ate *' p%i(/ i'&ta'-/ p$t .pe%tul. *' cau5ele *' ca%e ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e la pl1'2e%ea p%ealabil/. p%i' Deci5ia '%" #?? +i' > (a%tie 3??7 a c$'&tatat.pi%a%ea te%(e'ului +e apel" Pe't%u pa%tea ca%e a . te%(e'ul cu%2e +e la p%$'u'-a%e" ' cau5ele *' ca%e p%$cu%$%ul 'u a pa%ticipat la +e5bate%i. cCia% +ac/ ace&tea au .

ii'+ . +ac/ i'&ta'-a +e apel c$'&tat/ c/ *'t1%5ie%ea a . i'&ta'-a +e apel p$ate &u&pe'+a e.e%citat/ +e *'+at/ +up/ p%$'u'-a%ea *'cCeie%ii p%i' ca%e &<a +i&pu& a&up%a cCeltuielil$% 4u+icia%e )i cel (ai t1%5iu *' #? 5ile +e la p%$'u'-a%ea &e'ti'-ei p%i' ca%e &<a &$lu-i$'at cau5a" Eu+eca%ea apelului &e .a%/ +e ca5ul c1'+ p%$ce&ul a .ecut/%ii pe+ep&ei &au a *'cepe%ii e.' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6:3 lit" eA.i e. +i' l$calitatea u'+e +$(icilia5/" Ce%e%ea +e apel 'e&e('at/ $%i 'eate&tat/ p$ate .ecut/%ii pe+ep&ei &au a +e&p/2ubi%il$% ci0ile" P1'/ la &$lu-i$'a%ea %epu'e%ii *' te%(e'.ecuta%ea C$t/%1%ii atacate" ART" 6:8 Apelul pe&te te%(e' Pa%tea ca%e a lip&it at1t la 4u+ecat/ c1t )i la p%$'u'-a%e p$ate +ecla%a apel )i pe&te te%(e'.ecuta%ea C$t/%1%ii atacate" ART" 6:: Decla%a%ea apelului Apelul &e +ecla%/ p%i' ce%e%e &c%i&/" Ce%e%ea t%ebuie &e('at/ +e pe%&$a'a ca%e .ace +ecla%a-ia" Pe't%u pe%&$a'a ca%e 'u p$ate &/ &e('e5e.i%(at/ *' i'&ta'-/ +e pa%te $%i +e %ep%e5e'ta'tul ei" P%$cu%$%ul )i $%ica%e +i't%e p/%-ile p%e5e'te la p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii p$t +ecla%a apel $%al *' )e+i'-a *' ca%e &<a p%$'u'-at C$t/%1%ea" I'&ta'-a ia act )i c$'&e('ea5/ acea&ta *'t%<u' p%$ce&<0e%bal" ART" 6:H I'&ta'-a la ca%e &e +epu'e apelul Ce%e%ea +e apel &e +epu'e la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e &e atac/" Pe%&$a'a ca%e &e a.ecuta%ea" I'&ta'-a +e apel p$ate &u&pe'+a e.ecut/%ii +i&p$5i-iil$% p%i0i'+ +e&p/2ubi%ile ci0ile" Apelul +ecla%at pe&te te%(e' 'u &u&pe'+/ e.$&t .u'c-i$'a%ul +e&e('at +e ace)tia./cut *' te%(e'. ce%e%ea 0a .i ate&tat/ )i +e p%i(a%ul &au &ec%eta%ul c$'&iliului l$cal. a.i c$'. +up/ ca5.ie% +e la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e &e atac/ &au +e ap/%/t$%" Ce%e%ea p$ate . calea +e atac p$ate .i ate&tat/ +e u' 2%e.$&t +ete%(i'at/ +e $ cau5/ te(ei'ic/ +e *(pie+ica%e.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e p$ate +epu'e ce%e%ea +e apel )i la a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e" Dac/ apelul e&te +ecla%at $%al.pi%a%ea te%(e'ului p%e0/5ut +e le2e e&te c$'&i+e%at ca .ace 'u(ai +up/ &$lu-i$'a%ea cau5ei. ia% ce%e%ea +e apel a .$&t &u&pe'+at" ART" 6:7 Repu'e%ea *' te%(e' Apelul +ecla%at +up/ e. acea&ta &e c$'&tat/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal" Ce%e%ea +e apel *'%e2i&t%at/ &au ate&tat/ *' c$'+i-iile a%t" #DH $%i p%$ce&ul<0e%bal *'t$c(it +e a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e &e *'ai'tea5/ +e *'+at/ i'&ta'-ei p%e0/5ute *' ali'" #" ART" 6:D Re'u'-a%ea la apel ./cut/ *' cel (ult #? 5ile +e la *'cepe%ea e. $%i +e . +a% 'u (ai t1%5iu +ec1t #? 5ile +e la +ata. a *'cepe%ii e.

ie . p/%-ile p$t %e'u'-a *' ($+ e.e%/ +ecla%a-ia +e apel )i 'u(ai *' %ap$%t cu calitatea pe ca%e apela'tul $ a%e *' p%$ce&" ' ca+%ul li(itel$% a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.a(i'ea5/ cau5a p%i' e.a(i'e5e cau5a &ub t$ate a&pectele +e .i *'&u)it +e pa%tea *' . a.i %et%a& +e p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%" Apelul +ecla%at +e p%$cu%$% )i %et%a& p$ate .Dup/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii )i p1'/ la e.cep-ia apelului ca%e p%i0e)te latu%a ci0il/ a cau5ei. c1t )i latu%a ci0il/. *' a. &e p$ate %e0e'i *'/u't%ul te%(e'ului pe't%u +ecla%a%ea apelului" Re'u'-a%ea &au %e0e'i%ea a&up%a %e'u'-/%ii p$ate &/ . a c$'+i-iil$% p%e0/5ute +e le2ea ci0il/" I'culpatul (i'$% 'u p$ate %et%a2e apelul +ecla%at pe%&$'al &au +e %ep%e5e'ta'tul &/u le2al" Apelul +ecla%at +e p%$cu%$% p$ate . . cu e.ie . i'&ta'-a e&te $bli2at/ ca.$&t atacat/.a%/ +e te(eiu%ile i'0$cate )i ce%e%ile . put1'+ C$t/%* )i *' p%i0i'-a l$%. ia% +ac/ pa%tea &e a.te'&i0 I'&ta'-a +e apel e.ectul +e0$luti0 al apelului )i li(itele &ale I'&ta'-a 4u+ec/ apelul 'u(ai cu p%i0i%e la pe%&$a'a ca%e l<a +ecla%at )i la pe%&$a'a la ca%e &e %e. .apt )i +e +%ept" ART" 6H3 Nea2%a0a%ea &itua-iei *' p%$p%iul apel I'&ta'-a +e apel. 'u p$ate c%ea $ &itua-ie (ai 2%ea pe't%u cel ca%e a +ecla%at apel" De a&e(e'ea.ie la i'&ta'-a +e apel" Rep%e5e'ta'-ii le2ali p$t %et%a2e apelul cu %e&pecta%ea. i'&ta'-a +e apel 'u p$ate a2%a0a &itua-ia ace&teia" ART" 6H6 E.$&t +ecla%at" ART" 6H? E.$%(ulate +e apela't.ecuta%e.ectul &u&pe'&i0 al apelului Apelul +ecla%at *' te%(e' e&te &u&pe'&i0 +e e. &/ e.a0$a%ea u'ei p/%-i. *' apelul +ecla%at +e p%$cu%$% *' ./%/ &/ p$at/ c%ea ace&t$% p/%-i $ &itua-ie (ai 2%ea" ART" 6H7 .ie la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a .ti'+e%e )i cu p%i0i%e la p/%-ile ca%e 'u au +ecla%at apel &au la ca%e ace&ta 'u &e %e.el" ART" 6H# E.ectul e. *' ceea ce p%i0e)te latu%a ci0il/.a0$a%ea c/%eia a ./cut/ pe%&$'al +e pa%te &au p%i' (a'+ata% &pecial" ART" 6:> Ret%a2e%ea apelului P1'/ la *'cCi+e%ea +e5bate%il$% la i'&ta'-a +e apel.ace . at1t *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt. p%i't%<$ +ecla%a-ie ate&tat/ &au c$'&e('at/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e c/t%e c$'+uce%ea l$cului +e +e-i'e%e" Decla%a-ia +e %et%a2e%e &e p$ate ./cut/ pe%&$'al +e pa%te &au p%i' (a'+ata% &pecial. $%ica%e +i't%e p/%-i *)i p$ate %et%a2e apelul +ecla%at" Ret%a2e%ea t%ebuie &/ .e%/. &$lu-i$'1'+ cau5a.pi%a%ea te%(e'ului +e +ecla%a%e a apelului.p%e& la acea&t/ cale +e atac" A&up%a %e'u'-/%ii.

$%ica%e a% .$'+atB 3" a+(ite apelul )i@ aA +e&.$%(ulea5/ *' &c%i&. .i a+(i'i&t%ate" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul la %eplic/ cu p%i0i%e la cCe&tiu'ile '$i i0ite cu $ca5ia +e5bate%il$%" I'culpatul a%e cel +i' u%(/ cu01'tul" ART" 6HD Eu+eca%ea apelului I'&ta'-a.l/ )i apelul p%$cu%$%ului. p%$'u'-/ u'a +i't%e u%(/t$a%ele &$lu-ii@ #" %e&pi'2e apelul. p%e)e+i'tele c$(pletului +/ cu01'tul apela'tului.i. apela'tul t%ebuie &/ a%ate ace&te p%$be )i (i4l$acele +e p%$b/ cu a4ut$%ul c/%$%a p$t .at apelul e&te *' &ta%e +e 4u+ecat/.at ART" 6H: P%e5e'-a p%$cu%$%ului Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+eca%ea apelului e&te $bli2at$%ie. 4u+ec1'+ apelul. p%i' ce%e%ea +e apel &au p%i't%<u' (e($%iu &epa%at.i $biectul cau5ei" ART" 6HH O%+i'ea *' ca%e &e +/ cu01'tul Dac/ la te%(e'ul . c1'+ ace&ta &e a. i'&ta'-a p$ate +a $ '$u/ ap%ecie%e p%$bel$% +i' +$&a%ul cau5ei )i p$ate a+(i'i&t%a $%ice '$i p%$be pe ca%e le c$'&i+e%/ 'ece&a%e" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a tutu%$% ($ti0el$% +e apel i'0$cate" ART" 6H> !$lu-iile la 4u+ecata *' apel I'&ta'-a.ii'-ea5/ &e'ti'-a p%i(ei i'&ta'-e. p%$'u'-1'+ $ '$u/ C$t/%1%e )i p%$ce+ea5/ p$t%i0it a%t" 678 )i u%(" p%i0i'+ 4u+ecata *' . p%i(ul cu01't *l a%e ace&ta" ' ca5ul *' ca%e p%$cu%$%ul &au p/%-ile i'0$c/ 'ece&itatea a+(i'i&t%/%ii +e '$i p%$be.ace cu cita%ea p/%-il$%" Eu+eca%ea apelului 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului. p%e5e'tate la i'&ta'-a +e apel" ' 0e+e%ea &$lu-i$'/%ii apelului.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" 6lineatul 0 ??? 6bro. 4u+ec1'+ apelul.ie +epu& la i'&ta'-a +e apel cel (ai t1%5iu p1'/ *' 5iua 4u+ec/-ii" M$ti0ele +e apel &e p$t .ic/ C$t/%1%ea atacat/ pe ba5a luc%/%il$% )i (ate%ialului +i' +$&a%ul cau5ei )i a $%ic/%$% *'&c%i&u%i '$i.ea5/ te%(e' pe't%u 4u+eca%ea apelului" Eu+eca%ea apelului &e .$'+B .a%ea te%(e'ului +e 4u+ecat/ )i p%e5e'-a p/%-il$% P%e)e+i'tele i'&ta'-ei +e apel. 0e%i. p%i(i'+ +$&a%ul. ca%e t%ebuie &/ . ap$i i'ti(atului )i *' u%(/ p%$cu%$%ului" Dac/ *'t%e apelu%ile +ecla%ate &e a.i.$%(ula )i $%al *' 5iua 4u+ec/-ii" ART" 6H8 Gi.M$ti0a%ea apelului M$ti0ele +e apel &e . (e'-i'1'+ C$t/%1%ea atacat/@ aA +ac/ apelul e&te ta%+i0 &au i'a+(i&ibilB bA +ac/ apelul e&te 'e.

&e +i&pu'e %e&titui%ea cau5ei p%$cu%$%ului./cut $ 4u&t/ aplica%e +e c/t%e p%i(a i'&ta'-/ a +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la c$(puta%ea %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii )i a+au2/.ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . la cCeltuielile 4u+icia%e )i la $%ice alte p%$ble(e +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$(plet/ a apelului" De a&e(e'ea.pu'e%e. +a% *' li(itele p%e0/5ute *' a%t" 6H# )i 6H6" F$t/%1%ea p$ate .ii'-ea5/ *' *'t%e2i(e. i'&ta'-a +e apel 0e%i.ic/ +ac/ &<a . +ac/ e&te ca5ul. p%ecu( )i te(eiu%ile ca%e au +u& la a+$pta%ea $%ic/%eia +i't%e &$lu-iile p%e0/5ute *' a%t" 6H> pct" 3" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ &$lu-ia +at/ +e i'&ta'-a +e apel. i'&ta'-a +e apel p$ate (e'-i'e (/&u%a a%e&t/%ii *' ca5 +e +e&. pe't%u a lua (/&u%i *' 0e+e%ea c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" ART" 6D# CCe&tiu'i c$(pli(e'ta%e I'&ta'-a.$&t +e&.ii'-at/. +up/ ca5.ii'-ea5/ &e'ti'-a p%i(ei i'&ta'-e )i +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . aplica-ia +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la %elua%ea +e5bate%il$% )i a cel$% p%i0it$a%e la %epa%a%ea pa2ubei. pe't%u ($ti0ul c/ 4u+eca%ea cau5ei la acea i'&ta'-/ a a0ut l$c *' lip&a u'ei p/%-i 'ele2al citate &au ca%e. la %e&pi'2e%ea &au a+(ite%ea apelului.pu'e%e )i +i&p$5iti0 t%ebuie &/ &e a%ate ti(pul ca%e &e +e+uce +i' pe+eap&/" C1'+ &<a +i&pu& %e4u+eca%ea. te(eiu%ile +e . *' e. a . +eci5ia t%ebuie &/ i'+ice ca%e e&te ulti(ul act p%$ce+u%al %/(a& 0alabil +e la ca%e p%$ce&ul pe'al t%ebuie &/<)i %eia cu%&ul" .apt )i +e +%ept ca%e au +u&. +elibe%1'+ a&up%a apelului.i&te'-a 0%eu'eia +i' &itua-iile a%/tate *' a%t" 666.ii'-a%ea C$t/%1%ii ' ca5 +e a+(ite%e a apelului. . $%i p%i' C$t/%1%e 'u a . le2al citat/. +ac/ acea&ta 'u *(pie+ic/ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" C1'+ p%i(a i'&ta'-/ a +i&pu& a%e&ta%ea i'culpatului.$&t +e&.i +e&. c1'+ e&te ca5ul.ii'-at/ pe't%u ca5 +e i'c$(pete'-/.$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate. &e +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/" ART" 6D? !$lu-ii c$(pli(e'ta%e Dac/ C$t/%1%ea e&te +e&.ace.ii'-at/ pe't%u c/ &<a c$'&tatat e./cut *' )e+i'-/ public/" ' ca5ul c1'+ i'culpatul &<a a. C$t/%1%ea atacat/ &e +e&.bA +e&.lat *' &ta%e +e +e-i'e%e. la (/&u%ile a&i2u%/t$%ii.$&t %e5$l0at . ti(pul +e a%e&ta%e &cu%& +up/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii atacate cu apel" I'&ta'-a +elibe%ea5/ )i C$t/%/)te a&up%a $%ic/%ei alte p%$ble(e +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$(plet/ a apelului" ART" 6D3 De&. $%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/. ia% *' e.$'+ul cau5ei" Dac/ C$t/%1%ea a . +ata p%$'u'-/%ii +eci5iei )i (e'-iu'ea c/ p%$'u'-a%ea &<a .apte &au pe%&$a'e.ii'-a%e a C$t/%1%ii" ART" 6D6 C$'-i'utul +eci5iei Deci5ia i'&ta'-ei +e apel t%ebuie &/ cup%i'+/ *' pa%tea i't%$+ucti0/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 688.

$&t +ate +up/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii" 4u pot fi atacate cu recurs sentin+ele în pri"in+a cărora persoanele pre"ă ute în art. *' (/&u%a *' ca%e &itua-ia +e . cu e. titlul II. cu excep+ia deci iilor prin care s*a dispus re9udecarea cau elor./cut )i *(p$t%i0a *'cCeie%il$%. &au *' apelul p/%-ii 0/t/(ate. cCia% +ac/ ace&tea au . tribunale !ilitare teritoriale.i atacate cu %ecu%&@ aA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii *' ca5ul i'.apte &au pe%&$a'e.%ac-iu'il$% c$'t%a $%+i'ii )i +i&cipli'ei (ilita%e. +ecla%at *' +e.ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . 31' nu au folosit calea apelului ori c$nd apelul a fost retras.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA.$%(e5e C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e apel.C1'+ &<a +eci& %e&titui%ea cau5ei pe't%u c$(pleta%ea u%(/%i%ii pe'ale. de tribunale. &a'c-i$'ate +e le2e cu pe+eap&a *'cCi&$%ii +e cel (ult 3 a'iB cA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB d< sentin+ele pronun+ate de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie2 e< deci iile pronun+ate.$&t +e&. ca instan+e de apel.ii'-a%ea C$t/%1%ii atacate &e +e&.apt %/(1'e cea a0ut/ *' 0e+e%e la &$lu-i$'a%ea apelului" Dac/ C$t/%1%ea a ./)$a%/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% cup%i'&e *' pa%tea &pecial/.cep-ia ca5u%il$% c1'+. %ersoanele pre"ă ute în art.ii'-at/" !ec-iu'ea II Recu%&ul ART" 6D89# F$t/%1%ile &upu&e %ecu%&ului P$t .ea pre"ede această cale de atac.i atacate &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a &e'ti'-ei &au +eci5iei &e &$c$te)te . p$t .ii'-at/ *' apelul p%$cu%$%ului. la %e+acta%ea +eci5iei &e -i'e &ea(a )i +e +i&p$5i-iile a%t" 666 ali'" 3. cur+i de apel 3i Curtea Militară de 6pel. 'cCeie%ile p$t .i atacate cu %ecu%& 'u(ai $ +at/ cu &e'ti'-a &au +eci5ia %ecu%at/. dacă prin deci ia .$'+ a cau5ei +e c/t%e i'&ta'-a +e apel &au %e4u+eca%ea cau5ei +up/ +e&. p$t%i0it le2ii. p%ecu( )i *' alte ca5u%i p%e0/5ute +e le2eB bA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e *' ca5ul i'. 31' pot declara recurs î!potri"a deci iei pronun+ate în apel. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D8 Li(itele %e4u+ec/%ii I'&ta'-a +e %e4u+eca%e t%ebuie &/ &e c$'.a0$a%ea i'culpatului. i'&ta'-a +e %e4u+eca%e &e p%$'u'-/ *' li(itele *' ca%e C$t/%1%ea a . i'&ta'-a ca%e %e4u+ec/ p$ate p%$'u'-a )i $ pe+eap&/ (ai 2%ea +ec1t cea a%/tat/ *' a%t" 6H3 ali'" 3 )i a%t" 6H6 ali'" 3" C1'+ C$t/%1%ea e&te +e&. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D7 P%$ce+u%a +e %e4u+eca%e Eu+eca%ea *' .$&t +e&. capit$lele I )i II.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA )i al i'. dacă le. $%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/. c8iar dacă nu au folosit apelul.

ace %ecu%& P$t .a(i'ea5/ cau5a p%i' e. c1t )i latu%a ci0il/. +ac/ le2ea 'u +i&pu'e alt. %e'u'-a%ea )i %et%a2e%ea %ecu%&ului Recu%&ul &e +ecla%/ *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 6:: )i 6:H.ace %ecu%& pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" 6:3. p$t%i0it le2ii.te'&i0 )i li(itele &ale I'&ta'-a +e %ecu%& e.a%a te(eiu%il$% i'0$cate )i ce%e%il$% .$%(ulate +e %ecu%e't. a.a-/ +e alte pe%&$a'e +ec1t acelea la ca%e &<a %e.pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&. . 'u p$ate .el" Di&p$5i-iile a%t" 6:6 < 6:8 p%i0i'+ +ata +e la ca%e cu%2e te%(e'ul.e%/ +ecla%a-ia +e %ecu%& )i 'u(ai *' %ap$%t cu calitatea pe ca%e %ecu%e'tul $ a%e *' p%$ce&" I'&ta'-a +e %ecu%& e. 'u p$ate c%ea $ &itua-ie (ai 2%ea pe't%u cel ca%e a +ecla%at %ecu%&" . ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" P/%-ile p$t %e'u'-a la %ecu%& p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 6:D )i p$t %et%a2e %ecu%&ul *' c$'+i-iile a%t" 6:>.pronun+ată în apel a fost !odificată solu+ia din sentin+ă 3i nu!ai cu pri"ire la această !odificare.a(i'ea5/ cau5a 'u(ai *' li(itele ($ti0el$% +e ca&a%e p%e0/5ute *' a%t" 6D89>" Recu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a u'ei C$t/%1%i ca%e. %epu'e%ea *' te%(e' )i +ecla%a%ea pe&te te%(e' a c/ii +e atac &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D897 Decla%a%ea. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D896 Te%(e'ul +e +ecla%a%e a %ecu%&ului Te%(e'ul +e %ecu%& e&te +e #? 5ile.ecuta%e at1t *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/. ia% i'&ta'-a e&te $bli2at/ ca. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D898 E./%/ a &e putea c%ea ace&t$%a $ &itua-ie (ai 2%ea" ART" 6D89D Nea2%a0a%ea &itua-iei *' p%$p%iul %ecu%& I'&ta'-a +e %ecu%&. &$lu-i$'1'+ cau5a. &/ e. 'u e&te li(itat la ($ti0ele +e ca&a%e p%e0/5ute *' a%t" 6D89>.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt.i atacat/ cu apel.ti'+e%e )i cu p%i0i%e la p/%-ile ca%e 'u au +ecla%at %ecu%& &au la ca%e ace&ta 'u &e %e. p$ate ce%e e.e%it.ectul &u&pe'&i0 al %ecu%&ului Recu%&ul e&te &u&pe'&i0 +e e.a(i'e5e *'t%ea2a cau5/ &ub t$ate a&pectele" ART" 6D89H E. cCia% +up/ e.ectul +e0$luti0 )i li(itele &ale I'&ta'-a 4u+ec/ %ecu%&ul 'u(ai cu p%i0i%e la pe%&$a'a ca%e l<a +ecla%at )i la pe%&$a'a la ca%e &e %e./%/ &/ p$at/ c%ea ace&t$% p/%-i $ &itua-ie (ai 2%ea" P%$cu%$%ul.ti'+e%ea %ecu%&ului +ecla%at +e el *' te%(e' )i . *' a. put1'+ C$t/%* )i *' p%i0i'-a l$%.ectul e. .e%/. ART" 6D893 Pe%&$a'ele ca%e p$t .el" ART" 6D89: E.

pe%ti5a p&iCiat%ic/ a i'culpatului *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e a%t" ##H ali'" # )i 3B >" C$t/%1%ea 'u cup%i'+e ($ti0ele pe ca%e &e *'te(eia5/ &$lu-ia $%i ($ti0a%ea &$lu-iei c$'t%a5ice +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &au ace&ta 'u &e *'-ele2eB #?" i'&ta'-a 'u &<a p%$'u'-at a&up%a u'ei .$&t 2%a-iat/B #H" c1'+ .ace %ecu%& F$t/%1%ile &u't &upu&e ca&/%ii *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ #" 'u au .$&t public/. pe+eap&a a . i'&ta'-a +e %ecu%& 'u p$ate a2%a0a &itua-ia ace&teia" ART" 6D89> Ca5u%ile *' ca%e &e p$ate . cu e. *' ($+ 2%e)it.$&t 2%a-iat/ $%i a i'te%0e'it +ece&ul i'culpatuluiB #:" c1'+ *' ($+ 2%e)it i'culpatul a .apt/ ca%e 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/B #7" c1'+ &<au aplicat pe+ep&e 2%e)it i'+i0i+uali5ate *' %ap$%t cu p%e0e+e%ile a%t" H3 +i' C$+ul pe'al &au *' alte li(ite +ec1t cele p%e0/5ute +e le2eB #8" c1'+ pe%&$a'a c$'+a('at/ a .$&t &e&i5at/ le2alB 6" i'&ta'-a 'u a . c1'+ p%e5e'-a ace&tuia e%a $bli2at$%ieB H" 4u+ecata &<a . c1'+ acea&ta e%a $bli2at$%ie. p$t%i0it le2iiB :" u%(/%i%ea pe'al/ &au 4u+ecata a a0ut l$c *' lip&a ap/%/t$%ului./%/ pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului &au a i'culpatului.i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat &au $ cau5/ +e *'l/tu%a%e a %/&pu'+e%ii pe'ale $%i c/ a i'te%0e'it +ece&ul i'culpatului &au pe+eap&a a .$&t %e&pectate +i&p$5i-iile p%i0i'+ c$(pete'-a +up/ (ate%ie &au +up/ calitatea pe%&$a'eiB 3" i'&ta'-a 'u a .ectua%ea a'cCetei &$ciale *' cau5ele cu i'.apt/ &au +ac/ e.a0$a%ea u'ei p/%-i.apta &/01%)it/ +e el 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/ &au c1'+.a%/ +e ca5u%ile c1'+ le2ea p%e0e+e alt.ectuat/ e.$&t e.$&t t%i(i& *' 4u+ecat/.cep-ia ca5u%il$% p%e0/5ute *' a%t" 667 < 66HB #6" c1'+ i'culpatul a . *' a.apte %e-i'ute *' &a%ci'a i'culpatului p%i' actul +e &e&i5a%e &au cu p%i0i%e la u'ele p%$be a+(i'i&t%ate $%i a&up%a u'$% ce%e%i e&e'-iale pe't%u p/%-i./cut $ 2%e)it/ aplica%e a le2iiB .$&t *'ai'te 4u+ecat/ *' ($+ +e. +e 'atu%/ &/ 2a%a'te5e +%eptu%ile l$% )i &/ i'.' %ecu%&ul +ecla%at +e p%$cu%$% *' .apt/ +ec1t cea pe't%u ca%e c$'+a('atul a ./cut .i&t/ $ cau5/ +e *'l/tu%a%e a %/&pu'+e%ii pe'ale.$&t c$(pu&/ p$t%i0it le2ii $%i &<au *'c/lcat p%e0e+e%ile a%t" 3>3 ali'" 3 &au a e. &<a +i&pu& *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u ($ti0ul c/ e.%ac-iu'i &au c1'+ i'&ta'-a a p%$'u'-at $ C$t/%1%e +e c$'+a('a%e pe't%u $ alt/ .lue'-e5e &$lu-ia p%$ce&uluiB ##" i'&ta'-a a a+(i& $ cale +e atac 'ep%e0/5ut/ +e le2e &au i't%$+u&/ ta%+i0B #3" c1'+ 'u &u't *'t%u'ite ele(e'tele c$'&tituti0e ale u'ei i'.$&t acCitat pe't%u ($ti0ul c/ .aptei &/01%)ite i &<a +at $ 2%e)it/ *'ca+%a%e 4u%i+ic/B #H9#" c1'+ C$t/%1%ea e&te c$'t%a%/ le2ii &au c1'+ p%i' C$t/%1%e &<a .i'iti0 pe't%u aceea)i .elB 8" 4u+ecata a a0ut l$c ./%/ e.%act$%i (i'$%iB D" c1'+ 'u a .$&t c$'+a('at pe't%u $ .i&tat u' ca5 +e i'c$(patibilitateB 7" )e+i'-a +e 4u+ecat/ 'u a .

. pe &cu%t.#D" c1'+ &<a c$(i& $ e%$a%e 2%a0/ +e . Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te 'u &e aplic/ *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D89: ali'" 6.ea5/ te%(e' pe't%u 4u+eca%ea %ecu%&ului )i p$ate +ele2a. #8.ace cu cita%ea p/%-il$%" Eu+eca%ea %ecu%&ului 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului. t$t$+at/. 1 3i '.a0$%abil/ c$'+a('atuluiB 3#" c1'+ 4u+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/ &au *' apel a a0ut l$c . #H9#. c1'+ %ecu%&ul p$ate .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" 5ispo i+iile alin.iciu 'u(ai c1'+ au i'.i *'t$c(it +e u' 4u+ec/t$% &au u' (a2i&t%at a&i&te't" Rap$%tul t%ebuie &/ cup%i'+/. c1'+ ace&ta &e a. e&te $bli2at/ &/ le pu'/ *' +i&cu-ia p/%-il$%" ART" 6D89#? M$ti0a%ea %ecu%&ului #ecursul trebuie să fie !oti"at. p%i(i'+ +$&a%ul./%/ cita%ea le2al/ a u'ei p/%-i.$'+ au c$(i& u' e.i.i i'0$cate at1t cu p%i0i%e la &$lu-i$'a%ea latu%ii pe'ale. &$lu-iile p%$'u'-ate +e i'&ta'-e )i . #7. 38(79 alin. u'ul +i' 4u+ec/t$%i &/ . ' nu sunt aplicabile în 9udecarea recursului î!potri"a înc8eierilor pri"ind !ăsurile pre"enti"e.$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate" Ca5u%ile +e ca&a%e p%e0/5ute *' ali'" # p$t . M$ti0ele +e %ecu%& &e .lue'-at a&up%a C$t/%1%ii *' +e. c1t )i a latu%ii ci0ile a cau5ei" Ca5u%ile p%e0/5ute *' ali'" # pct" # < H. se iau în considerare din oficiu.iciu.aptele %e-i'ute +e ulti(a i'&ta'-/. #> )i 3? &e iau *' c$'&i+e%a%e t$t+eau'a +i' $. *' (/&u%a *' ca%e &u't 'ece&a%e &$lu-i$'/%ii %ecu%&ului" . 3. ia% cele +e la pct" ##.iciu.$%(ulea5/ *' &c%i& p%i' ce%e%ea +e %ecu%& &au p%i't%<u' (e($%iu &epa%at. #3. Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+eca%ea %ecu%&ului e&te $bli2at$%ie *' t$ate ca5u%ile" ART" 6D89#3 Rap$%tul &c%i& P%e)e+i'tele i'&ta'-ei +e %ecu%&. #?. $biectul p%$ce&ului. potri"it art. le2al citat/.aptB #>" c1'+ 4u+ec/t$%ii +e . #6. %ap$%tul p$ate .a0$a%ea i'culpatului" C1'+ i'&ta'-a ia *' c$'&i+e%a%e ($ti0ele +e ca&a%e +i' $.i ($ti0at )i $%al *' 5iua 4u+ec/-ii" ART" 6D89## P%e5e'-a p/%-il$% )i a p%$cu%$%ului Eu+eca%ea %ecu%&ului &e .ce& +e pute%e. *' &e'&ul c/ au t%ecut *' +$(e'iul altei pute%i c$'&tituite *' &tatB 3?" c1'+ a i'te%0e'it $ le2e pe'al/ (ai . #H )i #D &e iau *' c$'&i+e%a%e +i' $.ac/ u' %ap$%t &c%i& a&up%a %ecu%&ului" La 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie. ca%e t%ebuie +epu& la i'&ta'-a +e %ecu%& cu cel pu-i' 8 5ile *'ai'tea p%i(ului te%(e' +e 4u+ecat/" :n ca ul în care nu sunt respectate condi+iile pre"ă ute în alin. &au ca%e. instan+a ia în considerare nu!ai ca urile de casare care. a .

$&t ca&ate. . 0e%i. la 4u%i&p%u+e'-/ )i +$ct%i'/. le2al citat/. ca&1'+ C$t/%1%ea atacat/ )i@ aA (e'-i'e C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e.$'+atB 3" a+(ite %ecu%&ul. (e'-i'1'+ C$t/%1%ea atacat/@ aA +ac/ %ecu%&ul e&te ta%+i0 &au i'a+(i&ibilB bA +ac/ %ecu%&ul e&te 'e.Rap$%tul t%ebuie &/ (ai c$'-i'/ $b&e%0a-ii a&up%a c$'+i-iil$% +e a+(i&ibilitate a %ecu%&ului. p%ecu( )i e.l/ )i %ecu%&ul p%$cu%$%ului.$&t ca&at/" . p%i(ul cu01't *l a%e ace&ta" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul la %eplic/ cu p%i0i%e la cCe&tiu'ile '$i i0ite cu $ca5ia +e5bate%il$%" I'culpatul a%e cel +i' u%(/ cu01'tul" ART" 6D89#7 =e%i. a .e%i%i.icat $ ce%e%e +e a(1'a%e )i +i' acea&t/ cau5/ 'u a putut &/<)i . p%e5e'tate la i'&ta'-a +e %ecu%&" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a tutu%$% ($ti0el$% +e %ecu%& i'0$cate +e p%$cu%$% )i +e p/%-i" ART" 6D89#8 !$lu-iile I'&ta'-a. 4u+ec1'+ %ecu%&ul.cep-ia ca5ului +e i'c$(pete'-/.ace *' ($+ $bli2at$%iu pa%te +i' c$(pu'e%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. ap$i i'ti(atului )i *' u%(/ p%$cu%$%ului" Dac/ *'t%e %ecu%&u%ile +ecla%ate &e a. c1t )i C$t/%1%ea i'&ta'-ei +e apel. p%e)e+i'tele c$(pletului +/ cu01'tul %ecu%e'tului.pu'e%ea ($ti0el$% +e %ecu%&. cu %e.ic/ C$t/%1%ea atacat/ pe ba5a luc%/%il$% )i (ate%ialului +i' +$&a%ul cau5ei )i a $%ic/%$% *'&c%i&u%i '$i. )i la i'&ta'-a +e apel c1'+ 'u(ai C$t/%1%ea ace&teia a .ica%ea C$t/%1%ii I'&ta'-a. cau5a &e t%i(ite la p%i(a i'&ta'-/ +ac/ a(bele C$t/%1%i au . c1'+ &<a +i&pu& *'t$c(i%ea ace&tuia.$&t ca&at/ &e +i&pu'e )i *' ca5u%ile c1'+ 4u+eca%ea la acea i'&ta'-/ a a0ut l$c *' lip&a u'ei p/%-i 'ele2al citate. p%$'u'-/ u'a +i' u%(/t$a%ele &$lu-ii@ #" %e&pi'2e %ecu%&ul.iciu )i ca5u%ile +e ca&a%e a%/tate *' a%t" 6D89> ali'" 3" Ma2i&t%atul %ap$%t$% .ac/ ap/%a%ea &au p%i' C$t/%1%e 'u a ./%/ a &e a%/ta $pi'ia %ap$%t$%ului" ' %ap$%t &e &e('alea5/ +i' $. c1'+ apelul a .$&t 2%e)it a+(i&B bA acCit/ pe i'culpat &au +i&pu'e *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" ##B cA +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a .$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate $%i u'ei p/%-i i &<a %e&pi'& *' ($+ 'e4u&ti.$&t ca&at/. &au ca%e. cu cel pu-i' 7D +e $%e *'ai'te +e 4u+ecat/" ART" 6D89#6 De5bate%ea %ecu%&ului Dup/ citi%ea %ap$%tului.$&t %e5$l0at . *' ca5 +e a+(ite%e )i +i&pu'e%ea %e4u+ec/%ii +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a .$&t ca&at/ pe't%u 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e 'ulitate p%e0/5ute *' a%t" #>H ali'" 3. +ac/ e&te ca5ul.$'+ul cau5ei" C1'+ %ecu%&ul p%i0e)te at1t C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e. ia% *' ca5 +e i(p$&ibilitate &e 'u(e)te u' '$u %ap$%t$%. c1'+ &e +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/" Re4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . cu e. 4u+ec1'+ %ecu%&ul.

+ata p%$'u'-/%ii +eci5iei )i (e'-iu'ea c/ p%$'u'-a%ea &<a .$&t ca&at/" ART" 6D89#> P%$ce+u%a +e %e4u+eca%e Re4u+eca%ea cau5ei +up/ ca&a%ea C$t/%1%ii atacate &e +e&./cut *' )e+i'-/ public/" Di&p$5i-iile a%t" 6D6 ali'" 3 < 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Dac/ i'&ta'-a %e-i'e cau5a &p%e %e4u+eca%e. *' pa%tea i't%$+ucti0/. +up/ ca5. C$t/%1%ea atacat/ &e ca&ea5/ *' *'t%e2i(e. +e c/t%e $ alt/ i'&ta'-/ e2al/ *' 2%a+B +A +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& *' celelalte ca5u%i +ec1t cele p%e0/5ute la lit" cA" ART" 6D89#: !$lu-ii )i cCe&tiu'i c$(pli(e'ta%e C1'+ i'&ta'-a +e %ecu%& ca&ea5/ C$t/%1%ea )i %e-i'e cau5a &p%e %e4u+eca%e p$t%i0it a%t" 6D89#8 pct" 3 lit" +A. *' +eci5ie &e (e'-i$'ea5/ p%$bele ce u%(ea5/ a .1'+ te%(e' pe't%u %e4u+eca%e" Di&p$5i-iile a%t" 6D? )i 6D# &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D89#H De&. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" CAP" 7 CĂILE EKTRAORDINARE DE ATAC .ii'-a%ea C$t/%1%ii )i c$'-i'utul +eci5iei ' ca5 +e a+(ite%e a %ecu%&ului. $%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/. +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . la %e&pi'2e%ea &au a+(ite%ea %ecu%&ului.apte &au pe%&$a'e.$%(e5e C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e %ecu%&.apt %/(1'e cea a0ut/ *' 0e+e%e la &$lu-i$'a%ea %ecu%&ului" C1'+ C$t/%1%ea e&te +e&.apt )i cele +e +%ept ca%e au +u&.ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . i'&ta'-a +e %ecu%& +e&. c1'+ i'te%e&ele 4u&ti-iei $ ce%. +ac/ a+(ite %ecu%&ul. (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 688.ii'-ea5/ )i C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e. te(eiu%ile +e . i'&ta'-a +e %e4u+eca%e &e p%$'u'-/ *' li(itele *' ca%e C$t/%1%ea a .i a+(i'i&t%ate.' ca5ul *' ca%e a+(ite %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a +eci5iei p%$'u'-ate *' apel. +a% *' li(itele p%e0/5ute *' a%t" 6D89: )i 6D89H" Di&p$5i-iile a%t" 6D3 ali'" 3 )i 6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Deci5ia i'&ta'-ei +e %ecu%& t%ebuie &/ cup%i'+/. ia% *' e. &e p%$'u'-/ )i a&up%a p%$bel$% ce u%(ea5/ a . p%ecu( )i te(eiu%ile ca%e au +u& la a+$pta%ea &$lu-iil$% p%e0/5ute *' a%t" 6D89#8 pct" 3" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ &$lu-ia +at/ +e i'&ta'-a +e %ecu%&.i a+(i'i&t%ate" ART" 6D89#D Li(itele %e4u+ec/%ii I'&ta'-a +e %e4u+eca%e t%ebuie &/ &e c$'.$&t ca&at/ &au./)$a%/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% cup%i'&e *' pa%tea &pecial/. c1'+ e&te 'ece&a%/ a+(i'i&t%a%ea +e p%$be.i. . titlul II.pu'e%e. capit$lele I )i II. *' (/&u%a *' ca%e &itua-ia +e . +ac/ &e c$'&tat/ acelea)i *'c/lc/%i +e le2e ca *' +eci5ia %ecu%at/" 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie.

p$ate &u&pe'+a e.ecuta%ea C$t/%1%ii a c/%ei a'ula%e &e ce%e" ART" 6># A+(ite%ea *' p%i'cipiu .i . 10 alin. 1 lit. ia% c$'te&ta-ia pe't%u ($ti0ele p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" cA )i +A.apt/" ART" 6DH Ce%e%ea +e c$'te&ta-ie C$'te&ta-ia *' a'ula%e p$ate .i'iti0e pe't%u aceea)i .i i't%$+u&/ +e c/t%e pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &e .ace c$'te&ta-ie *' a'ula%e *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ p%$ce+u%a +e cita%e a p/%-ii pe't%u te%(e'ul la ca%e &<a 4u+ecat cau5a +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& 'u a . i'&ta'-a &e&i5at/.i'iti0/ ulti(a C$t/%1%e" ART" 6>? !u&pe'+a%ea e.ecut/%ii.!ec-iu'ea I C$'te&ta-ia *' a'ula%e ART" 6D: Ca5u%ile +e c$'te&ta-ie *' a'ula%e (p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale +e.i i't%$+u&/ $%ic1'+" ART" 6D> I'&ta'-a c$(pete't/ C$'te&ta-ia *' a'ula%e pe't%u ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA &e i't%$+uce la i'&ta'-a +e %ecu%& ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea a c/%ei a'ula%e &e ce%e" C$'te&ta-ia pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D: lit" +A &e i't%$+uce la i'&ta'-a la ca%e a %/(a& +e./cut/ +e $%ica%e +i't%e p/%-i. cu pri"ire la care existau probe în dosar2 +A c1'+ *(p$t%i0a u'ei pe%&$a'e &<au p%$'u'-at +$u/ C$t/%1%i +e. f< * i71<.$&t *'+epli'it/ c$'. cel (ai t1%5iu *' #? 5ile +e la *'cepe%ea e.$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *'cu'$)ti'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ *(pie+ica%eB c< c$nd instan+a de recurs nu s*a pronun+at asupra unei cau e de încetare a procesului penal dintre cele pre"ă ute în art.ecuta%ea. lu1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului.i'iti0e &e p$ate . )i +e p%$cu%$%" ' ce%e%ea +e c$'te&ta-ie *' a'ula%e pe't%u ($ti0ele p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA t%ebuie &/ &e a%ate t$ate ca5u%ile +e c$'te&ta-ie pe ca%e le p$ate i'0$ca c$'te&tat$%ul )i t$ate ($ti0ele a+u&e *' &p%i4i'ul ace&t$%a" ART" 6DD Te%(e'ul +e i't%$+uce%e C$'te&ta-ia *' a'ula%e pe't%u ($ti0ele a%/tate *' a%t" 6D: lit" aA < cA p$ate .ace e. ia% +e c/t%e celelalte p/%-i *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii a c/%ei a'ula%e &e ce%e" C$'te&ta-ia pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D: lit" +A p$ate .ecut/%ii P1'/ la &$lu-i$'a%ea c$'te&ta-iei *' a'ula%e.$%( le2iiB bA c1'+ pa%tea +$0e+e)te c/ la te%(e'ul la ca%e &<a 4u+ecat cau5a +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& a .

ulti(a C$t/%1%e &au acea pa%te +i' ulti(a C$t/%1%e cu p%i0i%e la ca%e e.i'iti0e 'u &e p$t c$'cilia" . at1t cu p%i0i%e la latu%a pe'al/ c1t )i cu p%i0i%e la latu%a ci0il/" C1'+ $ C$t/%1%e p%i0e)te (ai (ulte i'.%ac-iu'i &au (ai (ulte pe%&$a'e.al&B +A u' (e(b%u al c$(pletului +e 4u+ecat/. u' e.ectuat acte +e ce%ceta%e pe'al/ a c$(i& $ i'.ie +e *'+at/. +up/ ca5. +ac/ 2/&e)te c$'te&ta-ia *'te(eiat/. &au la %e4u+eca%ea cau5ei +up/ ca&a%e" C1'+ c$'+a('atul &e a.%ac-iu'e *' le2/tu%/ cu cau5a a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%eB eA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte C$t/%1%i 4u+ec/t$%e)ti +e. i'&ta'-a.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e. +i&p$5i-iile a%t" 6H8 ali'" 3 )i 6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Eu+eca%ea c$'te&ta-iei p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" +A &e .pe%t &au u' i'te%p%et a &/01%)it i'./%/ cita%ea p/%-il$%" I'&ta'-a c$'&tat1'+ c/ ce%e%ea +e c$'te&ta-ie e&te . a+(ite *' p%i'cipiu c$'te&ta-ia )i +i&pu'e cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate" ART" 6>3 P%$ce+u%a +e 4u+eca%e La te%(e'ul .a(i'ea5/ a+(i&ibilitatea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e c$'te&ta-ie p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA. la %e4u+eca%ea %ecu%&ului.apte &au +i't%e . +ac/ 2/&e)te c$'te&ta-ia *'te(eiat/.i ce%ut/ c1'+@ aA &<au +e&c$pe%it .i.apte &au *(p%e4u%/%i ce 'u au .ace cu cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate *' cau5a *' ca%e &<a p%$'u'-at ulti(a C$t/%1%e" I'&ta'-a. p%i' &e'ti'-/. . +up/ ca5.i'iti0e p$t .i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat" !e'ti'-a +at/ *' c$'te&ta-ie e&te &upu&/ apelului.ii'-ea5/ p%i' +eci5ie &au. a&cult1'+ p/%-ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului. a&cult1'+ p/%-ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului. p%$cu%$%ul $%i pe%&$a'a ca%e a e.%ac-iu'ea +e (/%tu%ie (i'ci'$a&/ *' cau5a a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%eB cA u' *'&c%i& ca%e a &e%0it ca te(ei al C$t/%1%ii a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%e a .i &upu&e %e0i5ui%ii. ia% +eci5ia +at/ *' apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" !ec-iu'ea II Re0i5ui%ea ART" 6>6 F$t/%1%ile &upu&e %e0i5ui%ii F$t/%1%ile 4u+ec/t$%e)ti +e.I'&ta'-a e. +e&./ptuit$%i" ART" 6>7 Ca5u%ile +e %e0i5ui%e Re0i5ui%ea p$ate .$&t cu'$&cute +e i'&ta'-/ la &$lu-i$'a%ea cau5eiB bA u' (a%t$%. c/ ($ti0ul pe ca%e &e &p%i4i'/ c$'te&ta-ia e&te +i't%e cele p%e0/5ute *' a%t" 6D: )i c/ *' &p%i4i'ul c$'te&ta-iei &e +epu' $%i &e i'0$c/ +$0e5i ca%e &u't la +$&a%.at pe't%u 4u+eca%ea c$'te&ta-iei *' a'ula%e. +e&. .ie ac$%+1'+ u' te%(e'.$&t +ecla%at ./cut/ *' te%(e'ul p%e0/5ut +e le2e.ii'-ea5/ p%i' +eci5ie C$t/%1%ea a c/%ei a'ula%e &e ce%e )i p%$ce+ea5/ . %e0i5ui%ea &e p$ate ce%e pe't%u $%ica%e +i't%e .

a(i'a .$'+ului cau5ei" C1'+ $%2a'ele a%/tate *' ali'" # 'u p$t &au 'u au putut e.i'iti0/. cCia% +up/ e.i'iti0/.aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% '$i &e p$ate +$0e+i 'ete(ei'icia C$t/%1%ii +e acCita%e. +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al $%i +e c$'+a('a%e" Ca5u%ile +e la lit" bA. +ac/ pe ba5a . a celui acCitat &au a celui .ace *' &c%i&.ace ce%e%ea" Di&p$5i-iile +i' ali'eatul p%ece+e't &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ p%$cu%$%ul &e &e&i5ea5/ +i' $./cut ce%e%ea *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au p%eci5/%ii ace&teia" ART" 6>D Te%(e'ul +e i't%$+uce%e a ce%e%ii Ce%e%ea +e %e0i5ui%e *' .Ca5ul +e la lit" aA c$'&tituie ($ti0 +e %e0i5ui%e. t$ate C$t/%1%ile ca%e 'u &e p$t c$'cilia &u't &upu&e %e0i5ui%ii" ART" 6>8 D$0e+i%ea u'$% ca5u%i +e %e0i5ui%e !itua-iile ca%e c$'&tituie ca5u%ile +e %e0i5ui%e p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA. &itua-iile (e'-i$'ate &e c$'&tat/ *' p%$ce+u%a +e %e0i5ui%e" ART" 6>: Pe%&$a'ele ca%e p$t ce%e %e0i5ui%ea P$t ce%e %e0i5ui%ea@ aA $%ica%e pa%te +i' p%$ce&. +e la +ata c1'+ C$t/%1%ea a . p%ecu( )i *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA. cA )i +A &e +$0e+e&c p%i' C$t/%1%e 4u+ec/t$%ea&c/ &au p%i' $%+$'a'-a p%$cu%$%ului.ace *' te%(e' +e u' a'. cu a%/ta%ea ca5ului +e %e0i5ui%e pe ca%e &e *'te(eia5/ )i a (i4l$acel$% +e p%$b/ *' +$0e+i%ea ace&tuia" Dac/ ce%e%ea 'u *'+epli'e)te c$'+i-iile a%/tate *' ali'" 3. cCia% )i +up/ ($a%tea ace&tuia" P%$cu%$%ul p$ate +i' $.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al ca%e au cu'$)ti'-/ +e&p%e 0%e$ .$&t cu'$&cut/ +e pe%&$a'a ca%e .ace ce%e%eaB bA *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA. +ac/ &u't c$'&tatate p%i' C$t/%1%e +e. cA )i +A c1'+ 'u &u't c$'&tatate p%i' C$t/%1%e +e.apt/ &au *(p%e4u%a%e ca%e a% ($ti0a %e0i5ui%ea &u't $bli2ate &/ &e&i5e5e pe p%$cu%$%" ART" 6>H Ce%e%ea +e %e0i5ui%e Ce%e%ea +e %e0i5ui%e &e a+%e&ea5/ p%$cu%$%ului +e la pa%cCetul +e pe l1'2/ i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat cau5a *' p%i(/ i'&ta'-/" Ce%e%ea &e . ca%e cu%2e@ aA *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6>7 lit" aA.$'+ul cau5ei. &e p$ate . +e la +ata c1'+ .a-/ +e ca%e &<a *'cetat p%$ce&ul pe'al.a0$a%ea c$'+a('atului. +ac/ p%i' ace&tea &<a +i&pu& a&up%a .aptele &au *(p%e4u%/%ile au .$&t cu'$&cute +e pe%&$a'a ca%e . cA )i +A. p%$cu%$%ul cCea(/ pe%&$a'a ca%e a . +ac/ au +u& la +a%ea u'ei C$t/%1%i 'ele2ale &au 'ete(ei'ice" ' ca5ul p%e0/5ut +e lit" eA.iciu &/ i'i-ie5e p%$ce+u%a %e0i5ui%ii" O%2a'ele +e c$'+uce%e ale u'it/-il$% la ca%e &e %e. *' li(itele calit/-ii &ale p%$ce&ualeB bA &$-ul )i %u+ele ap%$piate ale c$'+a('atului.iciu" .ace $%ic1'+.ecuta%ea pe+ep&ei &au +up/ ($a%tea c$'+a('atului" Ce%e%ea +e %e0i5ui%e *' +e.a0$a%ea c$'+a('atului &e p$ate . cA )i +A c$'&tituie ($ti0e +e %e0i5ui%e.

/cut/ pe't%u u' c$'+a('at +ece+at.i&te'-a u'$% C$t/%1%i ce 'u &e p$t c$'cilia.i. *' ba5a cel$% c$'&tatate.a(i'ea5/ +ac/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te . p%$cu%$%ul *'ai'tea5/ *'t%e2ul (ate%ial *(p%eu'/ cu c$'clu5iile &ale i'&ta'-ei c$(pete'te" 6#T. p$t%i0it a%t" 6>H ali'" 6.a(i'a%ea ce%e%ii +e %e0i5ui%e.a0$a%ea i'culpatului 'u &e p$ate . &/ a+(i'i&t%e5e p%$be '$i" Pe%&$a'ele p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA )i +A 'u p$t . p%$cu%$%ul ce%e.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e Dup/ i't%$+uce%ea ce%e%ii +e %e0i5ui%e p%$cu%$%ul a&cult/. c1'+ e&te 'ece&a%. p%e)e+i'tele i'&ta'-ei .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.$&t . e. ART" 7?6 A+(ite%ea *' p%i'cipiu I'&ta'-a. cCia% *'t%<$ alt/ cau5/.ea5/ te%(e' +e 4u+ecat/ pe't%u e. +i&pu'1'+ cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate" C1'+ pe%&$a'a *' .ecut/%ii ART" 7?# I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete't/ &/ 4u+ece ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat cau5a *' p%i(/ i'&ta'-/" C1'+ te(eiul ce%e%ii +e %e0i5ui%e c$'&t/ *' e. p%e)e+i'tele +i&pu'e *'cu'$)ti'-a%ea ace&tei pe%&$a'e +e&p%e te%(e' )i ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. p%$cu%$%ul +i&pu'e acea&ta p%i' $%+$'a'-/" T$t$+at/.ace c1'+ a i'te%0e'it $ cau5/ ca%e *(pie+ic/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &au c$'ti'ua%ea p%$ce&ului pe'al" ART" 6>> E.ectua%e a actel$% +e ce%ceta%e e&te +e 3 lu'i )i cu%2e +e la +ata i't%$+uce%ii ce%e%ii +e %e0i5ui%e" Dup/ e. +ac/ e&te 'ece&a%. p%i' &e'ti'-/.ica te(ei'icia ce%e%ii +e %e0i5ui%e. +ac/ e&te ca5ul. 000 ??? 6bro. pe%&$a'a ca%e &$licit/ %e0i5ui%ea" ' ca5ul c1'+ e&te 'ece&a%/ e.i a&cultate ca (a%t$%i *' cau5a &upu&/ %e0i5ui%ii" I'&ta'-a.iciu" %ersoana arestată este adusă la 9udecată.a0$a%ea c/%eia &<a ce%ut %e0i5ui%ea &e a. &au c1'+ c$'+a('atul ca%e a . a&cult1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e p%$cu%$%ul p$ate +ele2a $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" Di&p$5i-iile a%t" 3#H ali'" ulti( &u't aplicabile" Te%(e'ul +e e. +$&a%ul cau5ei" Pe't%u e./cut/ *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e )i +ac/ +i' p%$bele &t%1'&e *' cu%&ul ce%cet/%ii e./cut ce%e%ea $%i *' .at !u&pe'+a%ea e.icie'te pe't%u a+(ite%ea *' p%i'cipiu" I'&ta'-a p$ate 0e%i.a0$a%ea c/%uia &<a . %e&pi'2e%ea ace&teia" C1'+ ce%e%ea +e %e0i5ui%e a . c$(pete'-a &e +ete%(i'/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 68" ART" 7?3 M/&u%i p%e(e%2/t$a%e La p%i(i%ea luc%/%il$% t%i(i&e +e p%$cu%$%.ectuate +e p%$cu%$% %e5ult/ +ate &u.ectua%ea ce%cet/%il$%.ectua%ea +e ce%cet/%i pe't%u a 0e%i. *' 0e+e%ea a+(ite%ii *' p%i'cipiu. +i&pu'e p%i' *'cCeie%e a+(ite%ea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e &au.Re0i5ui%ea *' +e.a0$a%ea &au +e./cut %e0i5ui%ea a +ece+at .ica $%ica%e +i't%e p%$bele pe ca%e &e *'te(eia5/ ce%e%ea &au p$ate.

executarea 8otăr$rii supuse re"i uirii.i luate +up/ a+(ite%ea *' p%i'cipiu Odată cu ad!iterea în principiu a cererii de re"i uire instan+a poate suspenda !oti"at. ia% +eci5iile +ate *' apel &u't &upu&e %ecu%&ului" ART" 7?D Re0i5ui%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile Re2ulile cup%i'&e *' p%e5e'ta &ec-iu'e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ce p%i0e)te %e0i5ui%ea C$t/%1%ii pe'ale cu p%i0i%e la latu%a ci0il/" 6#T. +ac/ 2/&e)te 'ece&a%.ace p$t%i0it %e2ulil$% +e p%$ce+u%/ p%i0i'+ 4u+eca%ea *' p%i(/ i'&ta'-/" I'&ta'-a. +ac/ c$'&tat/ c/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te *'te(eiat/. %e&titui%ea c$tei .+up/ i't%$+uce%ea ce%e%ii.i&cate. I'&ta'-a p$ate +e a&e(e'ea lua $%ica%e +i't%e (/&u%ile p%e0e'ti0e. +ac/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile le2ale" ' ca5ul a+(ite%ii *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e pe't%u e. $ %e&pi'2e" ART" 7?H Calea +e atac !e'ti'-ele i'&ta'-ei +e %e0i5ui%e. +ac/ e&te ca5ul. i'&ta'-a 0a C$t/%* p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' a%t" #6 ali'" 3 )i 6 ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7?7 M/&u%ile ca%e p$t . a+(i'i&t%ea5/ +i' '$u p%$bele ca%e au . +up/ %e4u+eca%ea cau5ei.e%/ %e0i5ui%ea. a'ulea5/ C$t/%1%ea *' (/&u%a *' ca%e a .ecutate" Dac/ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te 'e*'te(eiat/. p%ecu( )i a cCeltuielil$% 4u+icia%e pe ca%e cel *' . cau5ele *' ca%e ace&te C$t/%1%i au . ia% pe't%u cei c$'+a('a-i la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e.$&t e./cut/ 0e'it la bu2etul +e &tat )i calcula%ea ca 0ecCi(e )i c$'ti'uitate *' (u'c/ a +u%atei pe+ep&ei e. +ate p$t%i0it a%t" 7?6 ali'" 6 )i a%t" 7?: ali'" #.$&t p%$'u'-ate &e %eu'e&c *' 0e+e%ea %e4u+ec/%ii" ART" 7?8 Re4u+eca%ea Re4u+eca%ea cau5ei +up/ a+(ite%ea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e &e . &u't &upu&e acel$%a)i c/i +e atac ca )i C$t/%1%ile la ca%e &e %e. în tot sau în parte.a0$a%ea c/%uia &<a a+(i& %e0i5ui%ea 'u e%a -i'ut &/ le &up$%te. ia% *' ca5ul a+(ite%ii *' p%i'cipiu. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" De a&e(e'ea. i'&ta'-a +i&pu'e.ectuate *' cu%&ul p%i(ei 4u+ec/-i &au cu $ca5ia a+(ite%ii *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e" ART" 7?: !$lu-iile +up/ %e4u+eca%e I'&ta'-a.i&te'-a u'$% C$t/%1%i ce 'u &e p$t c$'cilia. 00871 #e"i uirea în ca ul 8otăr$rilor Cur+ii =uropene a 5repturilor O!ului . +i&p$5i-iile a%t" 6H6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" T$t$+at/. %e&titui%ea a(e'5ii pl/tite )i a a0e%ii c$'.ecuta%ea la l$cul +e (u'c/.$&t a+(i&/ %e0i5ui%ea &au C$t/%1%ile ca%e 'u &e p$t c$'cilia )i p%$'u'-/ $ '$u/ C$t/%1%e p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 678 < 686. p%i' +e%$2a%e +e la +i&p$5i-iile a%t" #? ali'" # lit" 2A p%$ce+u%a +e %e0i5ui%e *)i 0a u%(a cu%&ul.

ecut/%ii 6#T.a statul la plata unor despă. %ot cere re"i uirea) a< persoana al cărei drept a fost încălcat2 b< so+ul 3i rudele apropiate ale conda!natului. din oficiu.Eotăr$rile definiti"e pronun+ate în cau ele în care Curtea =uropeană a 5repturilor O!ului a constatat o încălcare a unui drept pre"ă ut de Con"en+ia europeană pentru apărarea drepturilor o!ului 3i a libertă+ilor funda!entale pot fi supuse re"i uirii. 001 alin. @ec+iunea &&& #ecursul în interesul le. @olu+iile instan+ei de re"i uire sunt cele pre"ă ute la art.ti'+e%ea %ecu%&ului *' a'ula%e 6#T. %articiparea procurorului este obli.at Recu%&ul *' a'ula%e 6#T.ace %ecu%& *' a'ula%e" 6#T.at Te%(e'ul +e +ecla%a%e 6#T.at E. instan+a poate dispune. @tatul are ac+iune în re. c8iar 3i după !oartea acestuia2 c< procurorul.at Cita%ea p/%-il$% . 009 ??? 6bro. care se aplică în !od corespun ător. a pro"ocat situa+ia .ra"ă ne. 3 3i 0.li9en+ă. 01' ??? 6bro. din oficiu. Cererea de re"i uire se poate face în ter!en de un an de la data publicării 8otăr$rii Cur+ii =uropene a 5repturilor O!ului în Monitorul Oficial al #o!$niei. 013 ??? 6bro. 01'71 ??? 6bro. 010 ??? 6bro.eneratoare de daune. c8iar dacă nu au fost citate.atorie. 00' se aplică în !od corespun ător. 1. 5upă sesi are. 011 ??? 6bro.ubiri care au fost acordate de Curtea =uropeană a 5repturilor O!ului 3i încasate de "icti!a încălcării unui drept pre"ă ut de Con"en+ia europeană pentru apărarea drepturilor o!ului 3i a libertă+ilor funda!entale. Eotăr$rile instan+ei de re"i uire sunt supuse acelora3i căi de atac ca 3i 8otăr$rile la care se referă re"i uirea. cu rea*credin+ă sau din . la propunerea procurorului sau la cererea păr+ii.ii 6#T. &nstan+a nu "a putea obli. %ăr+ile pre ente la 9udecarea cererii de re"i uire au dreptul la cu"$nt.at !u&pe'+a%ea e. 5ispo i+iile art.at Ca5u%ile *' ca%e &e p$ate .res î!potri"a aceluia care. /a 9udecarea cererii de re"i uire păr+ile se citea ă. %artea &. suspendarea executării 8otăr$rii atacate 3i poate re"eni asupra suspendării acordate. &nstan+a co!petentă să 9udece cererea de re"i uire este instan+a care a 9udecat cau a în pri!ă instan+ă.

pi%/%ii te%(e'ului +e %ecu%& *' ca5ul C$t/%1%il$% 'e&upu&e apelului &au +ac/ apelul a . sunt obli. direct. prin inter!ediul procurorului . =le se aduc la cuno3tin+ă instan+elor 3i de Ministerul >usti+iei.ecut$%ii F$t/%1%ile i'&ta'-el$% pe'ale +e0i' e.a(i'ate )i 'ici cu p%i0i%e la &itua-ia p/%-il$% +i' acele p%$ce&e" TITLUL III EKECUTAREA FOTĂRÂRILOR PENALE CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 7#8 F$t/%1%i e.pi%/%ii te%(e'ului +e apelB aA c1'+ 'u &<a +ecla%at apel *' te%(e'B bA c1'+ apelul +ecla%at a . sau !inistrul 9usti+iei. 'u au e.6#T.eneral al %arc8etului de pe l$n.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. precu! 3i pe pa.$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 8" la +ata %et%a2e%ii %ecu%&ului +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%il$% (e'-i$'ate la pct" 7.$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 6" la +ata %et%a2e%ii apelului.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie.ecut$%ii la +ata c1'+ au %/(a& +e. pentru a asi.ecut$%ii atu'ci c1'+ le2ea +i&pu'e acea&ta" ART" 7#: R/(1'e%ea +e. 010 ??? 6bro.at Ret%a2e%ea %ecu%&ului *' a'ula%e 6#T. 4u+eca%ea )i &$lu-i$'a%ea %ecu%&ului *' a'ula%e ART" 7#793 Recu%&ul *' i'te%e&ul le2ii %rocurorul .i'iti0/ a C$t/%1%ii p%i(ei i'&ta'-e F$t/%1%ile p%i(ei i'&ta'-e %/(1' +e. %artea &. prin care se solu+ionea ă sesi ările.i'iti0e@ #" la +ata p%$'u'-/%ii.eneral al %arc8etului de pe l$n.$&t %e&pi'&@ aA c1'+ 'u &<a +ecla%at %ecu%& *' te%(e'B bA c1'+ %ecu%&ul +ecla%at a .pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&B . are dreptul.pi%a%ea te%(e'ului +e apelB 7" la +ata e.ect a&up%a C$t/%1%il$% 4u+ec/t$%e)ti e.i'iti0e &u't e.i'iti0e" F$t/%1%ile 'e+e.at M$ti0a%ea. 5eci iile pronun+ate de @ec+iile Dnite. !$lu-iile &e p%$'u'-/ 'u(ai *' i'te%e&ul le2ii.ilor penale 3i de procedură penală pe între. să ceară :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie să se pronun+e asupra c8estiunilor de drept care au pri!it o solu+ionare diferită din partea instan+elor 9udecătore3ti.ura interpretarea 3i aplicarea unitară a le. 01071 ??? 6bro. +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e.atorii 3i se publică în Monitorul Oficial al #o!$niei.ina de &nternet a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie. +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e. c1'+ C$t/%1%ea 'u e&te &upu&/ apelului )i 'ici %ecu%&uluiB 3" la +ata e. teritoriul +ării.

i'iti0/ a C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e apel F$t/%1%ile i'&ta'-ei +e apel %/(1' +e.ecut/%ii &e i0e)te 0%e$ 'el/(u%i%e &au *(pie+ica%e. ca%e 0a p%$ce+a p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 7:?" CAP" 3 PUNEREA N EKECUTARE A FOTĂRÂRILOR .i'iti0e@ #" la +ata e.a-a i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e. +e T%ibu'alul Mu'icipiului Bucu%e)ti &au +e t%ibu'alul (ilita% te%it$%ial cu &e+iul *' Bucu%e)ti" C1'+ C$t/%1%ea %/(1'e +e. . +up/ a+(ite%ea %ecu%&uluiB cA cup%i'+e $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e./%/ %e4u+eca%eB bA cau5a a . +up/ ca5.i'iti0e.ectua%ea pu'e%ii *' e. %/(a&/ +e.i'iti0/ *' .ecuta%e F$t/%1%ea i'&ta'-ei pe'ale.$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 3" la +ata %et%a2e%ii %ecu%&ului +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA. +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e.i'iti0/ a C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e %ecu%& F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e %ecu%& %/(1'e +e.ecuta%e +elea2/ pe u'ul +i' 4u+ec/t$%ii &/i.ecut$%ii" ART" 7#> Eu+ec/t$%ul +ele2at cu e. 4u+ec/t$%ul +ele2at p$ate &e&i5a i'&ta'-a +e e.i'iti0/ la p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/.$&t a+(i& .i'iti0/ la +ata p%$'u'-/%ii ace&teia c1'+@ aA %ecu%&ul a . la i'&ta'-a +e apel &au la i'&ta'-a +e %ecu%&.ecuta%e" Dac/ cu p%ile4ul pu'e%ii *' e.1%)it *' .a-a i'&ta'-ei +e %ecu%&.pi%/%ii te%(e'ului +e %ecu%&B aA c1'+ apelul a . *' ca5ul %e&pi'2e%ii %ecu%&ului" ART" 7#D I'&ta'-a +e e.pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&B 6" la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii p%i' ca%e &<a %e&pi'& %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA" ART" 7#H R/(1'e%ea +e. cu +atele 'ece&a%e pu'e%ii *' e. +a% e.ecuta%e.ecuta%e" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &u't aplicabile )i *' ca5ul C$t/%1%il$% 'e+e.ecuta%e a C$t/%1%ii &au *' cu%&ul e. pe't%u e.ecuta%ea I'&ta'-a +e e.ecuta%e u' e./%/ t%i(ite%e pe't%u %e4u+eca%e )i 'u &<a +ecla%at %ecu%& *' te%(e'B bA c1'+ %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA a . &e pu'e *' e.:" la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii p%i' ca%e &<a %e&pi'& %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%il$% (e'-i$'ate la pct" 7" ART" 7#:9# R/(1'e%ea +e.$&t %e4u+ecat/ +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%&.ecuta%e +e c/t%e p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/" F$t/%1%ile p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e c/t%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &e pu' *' e.ecuta%e.t%a& +i' acea C$t/%1%e.$&t a+(i& )i p%$ce&ul a luat &. acea&ta t%i(ite +e *'+at/ i'&ta'-ei +e e.

+ata e(ite%ii. $%2a'ului +e p$li-ie. c$(a'+a'tului l$cului +e +e-i'e%e c1'+ c$'+a('atul e&te a%e&tat. $%2a'ul +e p$li-ie c$'&tat/ acea&ta p%i't%<u' p%$ce&<0e%bal )i ia (/&u%i pe't%u +a%ea *' u%(/%i%e" U' e.ecuta%e &e t%i(it i'&ta'-ei ca%e a e(i& (a'+atul" 5ispo i+iile art.ace &e%0iciul (ilita% cel c$'+a('at" ART" 733 E. &au c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e u'+e . +up/ ca5.ecuta%e" ART" 7339# Pu'e%ea *' e. u' e.ecuta%e" Ma'+atul +e e.ecuta%e.ecuta%ea (a'+atului Pe ba5a (a'+atului +e e. p%i(i'+ (a'+atul +e e. 371 se aplică în !od corespun ător. 180 alin.ecuta%e i &e *'(1'ea5/ +e c/t%e c$(a'+a'tul l$cului +e +e-i'e%e" C$(a'+a'tul l$cului +e +e-i'e%e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +ata +e la ca%e c$'+a('atul a *'ceput e.ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ Pe+eap&a *'cCi&$%ii )i pe+eap&a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ &e pu' *' e.e(pla% al (a'+atului )i e&te +u& la l$cul +e +e-i'e%e cel (ai ap%$piat.ecuta%e &e e(ite +e i'&ta'-a +e e. +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a c$'+a('atului p%e0/5ute *' a%t" H?.ecuta%ea pe+ep&ei" O c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e t%i(ite i'&ta'-ei +e e. u'+e $%2a'ul +e p$li-ie p%e+/ cel/lalt e. &e *'t$c(e)te *' t%ei e.e(pla% al (a'+atului +e e.ecuta%e $%2a'ul +e p$li-ie p%$ce+ea5/ la a%e&ta%ea c$'+a('atului" Celui a%e&tat i &e *'(1'ea5/ u' e.ecuta%ea la l$cul +e (u'c/ .!ec-iu'ea I Pu'e%ea *' e.e(pla% al (a'+atului +e e.ecuta%e a pe+ep&ei" C1'+ c$'+a('atul &e a.ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii cu e.tul +e le2e aplicat.ecuta%e p%i' e(ite%ea (a'+atului +e e.e(pla% +e pe p%$ce&ul<0e%bal *(p%eu'/ cu u' e.e(pla% al (a'+atului +e e.ecuta%e e(i& &e t%i(it +$u/ e.ecuta%e a (a'+atului Pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e a (a'+atului +e e.ecut/ )i +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a p%$'u'-at<$. 'u(/%ul )i +ata C$t/%1%ii ca%e &e e. &e('/tu%a p%e)e+i'telui.e(pla%e. $%+i'ul +e a%e&ta%e )i +e +e-i'e%e.ecuta%e" Di&p$5i-iile a%t" #:# &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. (e'-iu'ea +ac/ cel c$'+a('at e&te %eci+i0i&t.l/ a%e&tat. *'(1'ea5/ u' e.e(pla% c$'+a('atului )i ia (/&u%i pe't%u t%i(ite%ea ace&tuia la l$cul +e e. p%ecu( )i )ta(pila acelei i'&ta'-e" ART" 73# T%i(ite%ea &p%e e. ti(pul %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e ca%e &<a +e+u& +i' +u%ata pe+ep&ei.e(pla%e )i cup%i'+e@ +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a e(i& (a'+atul. pe+eap&a p%$'u'-at/ )i te. C$(a'+a'tul u'it/-ii (ilita%e.ecuta%e a pe+ep&el$% p%i'cipale ART" 73? Pu'e%ea *' e.ecuta%e. $bli2a-ia +e *'cu'$)ti'-a%e %e0e'i'+ $%2a'ului +e p$li-ie" Dac/ pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &<a e(i& (a'+atul 'u e&te 2/&it/.

+i&p$5i-ia +e e.ăse3te în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute la lit.a-/ +e ca%e &e e.e(pla%e )i cup%i'+e.ecutat. pe cel (ult 3 a'i *' %ate lu'a%e" ' ca5 +e 'e*'+epli'i%e a $bli2a-iei *' te%(e'ul a%/tat *' ali'" # &au +e 'eplat/ a u'ei %ate. %e5ult/ c/ a(e'+a 'u p$ate . (e(b%u c$$pe%at$% &au %eali5ea5/ alte 0e'itu%i +i' (u'c/.ecuta%e a a(e'5ii +up/ cu( u%(ea5/@ aA *' ca5ul c1'+ cel c$'+a('at e&te &ala%iat.ecuta%e e(i&.ecut/ pe+eap&a.ecuta%e a a(e'5ii pe'ale Pe%&$a'a c$'+a('at/ la pe+eap&a a(e'5ii e&te $bli2at/ &/ +epu'/ %ecipi&a +e plat/ i'te2%al/ a a(e'5ii la i'&ta'-a +e e. $%i e&te pe'&i$'a%. pe l1'2/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 73?.Pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e. )i u%(/t$a%ele +ate@ +e'u(i%ea. *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%.ectua %e-i'e%ile *' c$'tul a(e'5ii )i a le 0/%&a la bu2etul +e &tatB b< în ca ul în care cel conda!nat nu se . p$ate +i&pu'e e)al$'a%ea pl/-ii a(e'5ii.ace plata &ala%iului &au a $%ic/%ui 0e'it +i' (u'c/ $%i $%2a'ului ca%e +i&pu'e e. cua'tu(ul a(e'5ii +e e. la ce%e%ea c$'+a('atului.ecuta%e.e(pla% u'it/-ii u'+e &e 0a e.ecuta%e.ace )i a&up%a alt$% bu'u%i ale c$'+a('atului" . co!unică or. a<.anului financiar al pri!ăriei localită+ii unde do!icilia ă conda!natul un extras de pe acea parte din dispo iti" care pri"e3te aplicarea a!en ii. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 737 Ab%$2at" ART" 738 Pu'e%ea *' e. i'&ta'-a +e e. i'&ta'-a +e e. &e+iul u'it/-ii u'+e &e e.ecuta%e c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ *)i a%e +$(iciliul c$'+a('atul" ART" 736 Obiec-ii p%i0i'+ i+e'titatea Dac/ pe%&$a'a .ecuta%e p%i' e(ite%ea (a'+atului +e e. &e p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #86. *' te%(e' +e 6 lu'i +e la %/(1'e%ea +e.ectuea5/ e. &e t%i(ite c1te u' e.ecuta%ea (a'+atului %i+ic/ $biec-ii *' ce p%i0e)te i+e'titatea. &e *'t$c(e)te *' 7 e.i'iti0/ a C$t/%1%ii" C1'+ cel c$'+a('at &e 2/&e)te *' i(p$&ibilitate +e a acCita i'te2%al a(e'+a *' te%(e'ul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't.ecuta pe+eap&a. c$(u'ic/ u'it/-ii ca%e . c$'+a('atului )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea *' ca%e *)i a%e &e+iul u'itatea" O c$pie +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e t%i(ite +e i'&ta'-a +e e. Dac/ *' %ap$%t cu cua'tu(ul a(e'5ii )i cu 0e'itu%ile celui c$'+a('at.ecuta%e a (a'+atului )i a +i&p$5iti0ului C$t/%1%ii Pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e a (a'+atului +e e.ectua%ea pl/-ii pe'&iei.ecuta%ea ace&teia &e .ecuta%ea la l$cul +e (u'c/ &e pu'e *' e.ecuta%e a pe+ep&ei c/t%e c$'+uce%ea u'it/-ii )i +e %e-i'e%e )i 0/%&a%e la bu2etul +e &tat a c$tei p%e0/5ute +e le2e" ART" 73393 T%i(ite%ea &p%e e. p%ecu( )i +i&p$5i-ia +e a e.ecuta%e.ecuta%e p%$ce+ea5/ la pu'e%ea *' e.i acCitat/ *' *'t%e2i(e *' te%(e' +e 3 a'i.ecuta%e" Ma'+atul &e e(ite +e i'&ta'-a +e e. e.

ectua%ea t%ata(e'tului (e+ical e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice i'&ta'-ei@ .a-/ +e ca%e &<a luat (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical. at%/21'+u<i<&e ate'-ia c/ *' ca5 +e 'e%e&pecta%e a (/&u%ii luate &e 0a +i&pu'e i'te%'a%ea (e+ical/" ' ca5ul *' ca%e $bli2a%ea la t%ata(e't (e+ical *'&$-e)te pe+eap&a *'cCi&$%ii $%i a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ &au p%i0e)te $ pe%&$a'/ a.ace a+(i'i&t%a-iei l$cului +e +e-i'e%e" ART" 76? Obli2a-ii *' le2/tu%/ cu t%ata(e'tul (e+ical U'itatea &a'ita%/ la ca%e .ecuta%e a pe+ep&el$% c$(pli(e'ta%e ART" 73: I'te%5ice%ea e.lat/ *' &ta%e +e +e-i'e%e. c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ *)i a%e +$(iciliul c$'+a('atul )i $%2a'ului ca%e &up%a0e2Cea5/ e.e%ci-iului u'$% +%eptu%i &e pu'e *' e.ecuta%e a (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ ART" 73> Obli2a%ea la t%ata(e't (e+ical M/&u%a +e &i2u%a'-/ a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical luat/ p%i't%<$ C$t/%1%e +e.ecuta%e a u'ei c$pii +e pe C$t/%1%e.' &itua-ia p%e0/5ut/ *' ali'eatul p%ece+e't.e%ci-iului u'$% +%eptu%i Pe+eap&a i'te%5ice%ii e.ecuta%e p%i' t%i(ite%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e e.t%a& +e pe acea pa%te +i' +i&p$5iti0 ca%e p%i0e)te aplica%ea a(e'5ii" !ec-iu'ea II Pu'e%ea *' e.i'a'cia% al c$'&iliului l$cal al l$calit/-ii *' ca%e +$(icilia5/ c$'+a('atul u' e. +up/ ca5. c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e +i' ca%e a .ac/ t%ata(e'tul. i'&ta'-a +e e./ptuit$%ul a . c$(u'ica%ea p%e0/5ut/ *' ali'" # &e .ecuta%e c$(u'ic/ $%2a'ului . u'itatea &a'ita%/ la ca%e u%(ea5/ &/ i &e .ecuta%e p%i' t%i(ite%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e e.e%cita%ea ace&t$% +%eptu%i" ART" 73H De2%a+a%ea (ilita%/ Pe+eap&a +e2%a+/%ii (ilita%e &e pu'e *' e.ecuta%e a u'ei c$pii +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii.a-/ +e ca%e &<a luat acea&t/ (/&u%/" Di%ec-ia &a'ita%/ 4u+e-ea'/ 0a c$(u'ica +e *'+at/ pe%&$a'ei .$&t %epa%ti5at pe't%u e. +i%ec-iei &a'ita%e +i' 4u+e-ul pe te%it$%iul c/%uia l$cuie)te pe%&$a'a .ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0 )i a c$piei +e pe %ap$%tul (e+ic$<le2al.a-/ +e ca%e &<a luat (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical./cut pa%te cel c$'+a('at &au c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita% *' %a5a c/%uia +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 73D Ab%$2at" !ec-iu'ea III Pu'e%ea *' e. c/ e&te $bli2at/ &/ &e p%e5i'te +e *'+at/ la u'itatea &a'ita%/ la ca%e u%(ea5/ &/ i &e .ecuta%e c$(u'ic/ pe%&$a'ei .i'iti0/ &e pu'e *' e.ac/ t%ata(e't" I'&ta'-a +e e.

i'iti0/ &e pu'e *' e. +ac/ 2/&e)te 'ece&a%. +i&pu'e .ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0 )i a u'ei c$pii +e pe %ap$%tul (e+ic$< le2al +i%ec-iei &a'ita%e +i' 4u+e-ul pe te%it$%iul c/%uia l$cuie)te pe%&$a'a . *' ca5ul c1'+ c$'&i+e%/ c/ i'te%'a%ea 'u (ai e&te 'ece&a%/.ecuta%e" ART" 763 I'te%'a%ea (e+ical/ M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%'/%ii (e+icale luat/ p%i't%<$ C$t/%1%e +e. +i&pu'e . *'cu'$)ti'-1'+ +e&p%e acea&ta i'&ta'-a +e e.i'iti0/ a i'&ta'-ei p%e0/5ute *' a%t" 76? ali'" 3 &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e. +up/ a&culta%ea c$'clu5iil$% p%$cu%$%ului.ace 4u+ec/t$%iei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.l/ u'itatea &a'ita%/" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5ul a%/tat *' a%t" 73> ali'" 6" ART" 76# 'l$cui%ea t%ata(e'tului (e+ical P%i(i'+ c$(u'ica%ea.ectua%ea t%ata(e'tului (e+ical e&te 'ece&a%/ i'te%'a%ea (e+ical/" ' ca5ul c1'+ u'itatea &a'ita%/ 'u &e a. )i ale pe%&$a'ei i'te%'ate.ectua%ea t%ata(e'tului +up/ p%e5e'ta%eB cA c1'+ (/&u%a +i&pu&/ +e i'&ta'-/ 'u e&te &au 'u (ai e&te 'ece&a%/. a&cult1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului.a-/ +e ca%e &<a luat acea&t/ (/&u%/" ART" 766 Obli2a-ii *' le2/tu%/ cu i'te%'a%ea (e+ical/ Di%ec-ia &a'ita%/ e&te $bli2at/ &/ e.ie i'te%'a%ea (e+ical/" O c$pie +e pe C$t/%1%ea +e. ia% +ac/ c$'&i+e%/ 'ece&a%. i'&ta'-a +e e. ale ap/%/t$%ului )i.i ce%ut/ )i +e pe%&$a'a i'te%'at/ &au +e p%$cu%$%" ' ace&te ca5u%i i'&ta'-a ce%e a0i5ul u'it/-ii &a'ita%e u'+e &e a.ie *'l$cui%ea ace&teia cu (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical" 'ceta%ea &au *'l$cui%ea (/&u%ii i'te%'/%ii p$ate .ecuta%e" U'itatea &a'ita%/ la ca%e &<a .aA +ac/ pe%&$a'a $bli2at/ la t%ata(e't &<a p%e5e'tat pe't%u a u%(a t%ata(e'tulB bA &u&t%a2e%ea +e la e.ie *'l$cui%ea t%ata(e'tului.i'iti0/ p%i' ca%e &<a +i&pu& *'l$cui%ea &au *'ceta%ea i'te%'/%ii (e+icale &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e./cut i'te%'a%ea a%e $bli2a-ia.ecuta%e &au i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' a%t" 76? ali'" 3. i &e a&i2u%/ u' a0$cat +i' $. )i a celui i'te%e&at.ie *'ceta%ea i'te%'/%ii.l/ *' ci%cu(&c%ip-ia i'&ta'-ei ca%e a +i&pu& e. . . c$(u'ica%ea p%e0/5ut/ la lit" bA < +A &e .l/ cel i'te%'at" Dac/ cel i'te%'at 'u a%e ap/%/t$%.iciu" O c$pie +e pe C$t/%1%ea +e.ecuta%ea.ectue5e i'te%'a%ea. *'&/ pe't%u *'l/tu%a%ea &t/%ii +e pe%ic$l pe ca%e $ p%e5i't/ pe%&$a'a $bli2at/ la t%ata(e't e&te i'+icat u' alt t%ata(e'tB +A +ac/ pe't%u e. +up/ p%i(i%ea *'cu'$)ti'-/%ii p%e0/5ute *' a%t" 766 ali'" 3. &/ *'cu'$)ti'-e5e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e 2/&e)te u'itatea &a'ita%/" ART" 767 'l$cui%ea &au *'ceta%ea i'te%'/%ii (e+icale Eu+ec/t$%ia.ecuta%e" ART" 768 .

ecuta%ea (/&u%ii luate )i &/ &e&i5e5e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *' ca5 +e &u&t%a2e%e +e la e.i a(1'at/ &au *'t%e%upt/ +e $%2a'ul ca%e a%e *'+at$%i%ea &/ a&i2u%e e. i(e+iat ce C$t/%1%ea a %/(a& +e.M/&u%i +e &i2u%a'-/ p%$0i5$%ii :n ca ul în care !ăsura obli.ecuta%ea c$'.ace (e'-iu'e *' (a'+atul +e e.u'c-ii &au p%$.iciu" ART" 76D E. %e0$ca%ea (/&u%ii. c1'+ te(eiu%ile ca%e au i(pu& lua%ea ace&teia au *'cetat" Re0$ca%ea p$ate .ecut/ +up/ cu( u%(ea5/@ aA luc%u%ile c$'. a&cult1'+u<&e )i c$'clu5iile ap/%/t$%ului )i p%$cu%$%ului" Dac/ cel i'te%'at 'u a%e ap/%/t$%.i&cate.pul5/%ii" Dac/ (/&u%a e.ecuta%ea ace&tei (/&u%i. 03971 =xecutarea interdic+iei de a re"eni în locuin+a fa!iliei pe o perioadă deter!inată .ecuta%ea (/&u%ii +e &i2u%a'-/" M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii +e a &e a. c$(u'ica%ea *' 0e+e%ea e. punerea în executare se face de către instan+a de 9udecată care a luat această !ăsură.pul5/%ii.ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea u'ei c$pii +e pe +i&p$5iti0 $%2a'ului *' +%ept &/ a+uc/ la *'+epli'i%e ace&te (/&u%i )i &/ &up%a0e2Ce5e %e&pecta%ea l$%" Ace&t $%2a' a%e *'+at$%i%ea &/ a&i2u%e e.ace $%2a'ului +e p$li-ie.i ce%ut/ )i +e p%$cu%$%" !$lu-i$'a%ea ce%e%ii &e .pul5/%ii 'u *'&$-e)te pe+eap&a *'cCi&$%ii. ca%e 0a p%$ce+a la e. a p%$cu%$%ului &au 4u+ec/t$%ului.i&c/%ii &peciale luat/ p%i' $%+$'a'-/ &au C$t/%1%e &e e.i&cate &e p%e+au $%2a'el$% *' +%ept a le p%elua &au 0al$%i. +up/ ca5.ace *' p%e5e'-a.i&c/%ii &peciale M/&u%a +e &i2u%a'-/ a c$'.pul5/%ii &e . Di&p$5i-iile p%e0/5ute *' a%t" 76? < 767 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 76: E.la *' a'u(ite l$calit/-i p$ate . *' ca5 +e b$al/ &au pe't%u $%ice alt ($ti0 ca%e 4u&ti.ica p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2iiB bA c1'+ &<a +i&pu& +i&t%u2e%ea luc%u%il$% c$'. acea&ta &e . i &e a&i2u%/ u' a0$cat +i' $. c$'+a('atul &/ .la *' a'u(ite l$calit/-i &e pu' *' e.i'iti0/" ART" 76> E.ie p%e+at $%2a'ului +e p$li-ie.ectua%ea e.pul5/%ii C1'+ p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e la pe+eap&a *'cCi&$%ii &<a luat (/&u%a +e &i2u%a'-/ a e.e&ii )i (/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii +e a &e a.ace cu cita%ea pe%&$a'ei cu p%i0i%e la ca%e e&te luat/ (/&u%a.ic/ a(1'a%ea &au *'t%e%upe%ea" ART" 76H Re0$ca%ea (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ Pe%&$a'a cu p%i0i%e la ca%e &<a luat u'a +i' (/&u%ile p%e0/5ute *' a%t" ##6 < ##: +i' C$+ul pe'al p$ate ce%e i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie l$cuie)te. *'t$c(i'+u<&e p%$ce&<0e%bal ca%e &e +epu'e la +$&a%ul cau5ei" 6#T.ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii ca la +ata libe%/%ii.ării la trata!ent !edical sau a internării !edicale a fost luată în !od pro"i oriu în cursul ur!ăririi penale sau al 9udecă+ii. &e .ecuta%ea e.ecuta%ea alt$% (/&u%i +e &i2u%a'-/ M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii u'ei .

e.ecut/ a(e'+a pe'al/" .anul de poli+ie.ectuea5/ c$'. care procedea ă potri"it alin.ace p%i' t%i(ite%ea u'ui e. se tri!ite o copie de pe dispo iti"ul 8otăr$rii co!andantului locului de de+inere.ecuta%e a +i&p$5i-iil$% p%i' ca%e &<au aplicat &a'c-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" #D9# +i' C$+ul pe'al ART" 77#9# E. ia% e.anului de poli+ie în a cărui ra ă teritorială se află locuin+a fa!iliei. la data liberării să se pre inte la or. 3. 5acă pedeapsa înc8isorii se execută într*un loc de deten+ie.ure executarea !ăsurii luate prin supra"e.anul de ur!ărire penală în ca de sustra. p$t%i0it le2ii. e.uran+ă pre"ă ută în art.ecuta%e a a(e'5ii 4u+icia%e )i a cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat ART" 773 A(e'5ile 4u+icia%e A(e'+a 4u+icia%/ &e pu'e *' e.ecuta%e a +i&p$5i-iil$% p%i0i'+ *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale ART" 77? 'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale ' ca5ul *'l$cui%ii %/&pu'+e%ii pe'ale.$%( a%t" 7DH.ecuta%ea (u&t%/%ii )i a (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't &e e.ecuta%ea &a'c-iu'il$% E.ecuta%ea a(e'5ii &e e. 11871 din Codul penal. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. o copie de pe dispo iti"ul 8otăr$rii se co!unică or. se face !en+iune în !andatul de executare a pedepsei înc8isorii să i se pună în "edere conda!natului.ecuta%e &e .ectuea5/ c$'. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. ia% e.ecuta%ea a(e'5ii &e e.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" !ec-iu'ea = Pu'e%ea *' e.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" ART" 77# Ab%$2at" !ec-iu'ea I=9# Pu'e%ea *' e.anul de poli+ie are îndatorirea să asi.ecuta%ea (u&t%/%ii )i a (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't &e e. a interdic+iei de a re"eni în locuin+a fa!iliei pe o perioadă deter!inată.t%a& +e pe acea pa%te +i' +i&p$5iti0 ca%e p%i0e)te aplica%ea a(e'5ii 4u+icia%e $%2a'ului ca%e.8erea respectării interdic+iei de a nu re"eni în locuin+a fa!iliei 3i să sesi e e or. Or.C$nd prin 8otăr$rea de conda!nare la pedeapsa înc8isorii s*a luat !ăsura de si.$%( a%t" 7DH. Totodată. !ec-iu'ea I= Pu'e%ea *' e.ere de la executarea !ăsurii.ecuta%e +e c/t%e $%2a'ul 4u+icia% ca%e a aplicat<$" Pu'e%ea *' e.

c1'+ c$'&tat/ e.ii'+ .$&t +i&pu&/ +e c/t%e p%$cu%$% &au +e c/t%e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/.ace +e c/t%e $%2a'ele ca%e.l/ *' p/&t%a%ea &au la +i&p$5i-ia i'&ta'-ei +e e.ace +e $%2a'ul a%/tat *' ali'eatul p%ece+e't" ART" 776 CCeltuieli 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat Di&p$5i-ia +i' C$t/%1%ea pe'al/ p%i0i'+ $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &e pu'e *' e.E.ieca%e pa2i'/.ace +e c/t%e 4u+ec/t$%ul *'&/%ci'at cu e.ecuta%ea a(e'5il$% 4u+icia%e &e .al& &/ &e .i&te'-a u'ui i'te%e& le2iti(.i'iti0/ a C$t/%1%ii. 'u(ai pe pa2i'ile ca%e c$'-i' . %e&titui%ea &e . aplic1'+u<&e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" 773 ali'" 3" E. cu (e'-iu'ile a%/tate *' ali'" 3. &e .icial pa%-ial .ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta pe . p$t%i0it le2ii. pu'e%ea *' e. p%i' %e(ite%ea acel$% luc%u%i pe%&$a'el$% *' +%ept" ' ace&t &c$p.ecut/ a(e'+a pe'al/" !ec-iu'ea =I Pu'e%ea *' e. e.al& a . pe%&$a'ele cCe(ate 'u &e p%e5i't/ a le p%i(i.icat" ' acelea)i c$'+i-ii.ie %e&tituite )i 'i(e'i 'u le<a %ecla(at *' te%(e' +e : lu'i +e la %/(1'e%ea +e.ecuta%ea. luc%u%ile t%ec *' pat%i($'iul &tatului" I'&ta'-a c$'&tat/ acea&ta p%i' *'cCeie%e )i +i&pu'e p%e+a%ea luc%u%il$% $%2a'el$% *' +%ept a le p%elua &au 0al$%i. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e %e&titui%ea *'&c%i&ului $.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al.ecuta%e.ica%ea cel$% 'e%i+icate C1'+ p%i' C$t/%1%ea pe'al/ &<a +i&pu& %e&titui%ea u'$% luc%u%i ca%e &e a.ica p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii" Dac/ %e&titui%ea luc%u%il$% 'u &<a putut e.al&e Di&p$5i-ia C$t/%1%ii pe'ale ca%e +ecla%/ u' *'&c%i& ca .ac/ (e'-iu'e *' &c%iptele u'ei u'it/-i +i't%e cele la ca%e &e %e.ectua. &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile ali'eatului p%ece+e't" C1'+ %e&titui%ea luc%u%il$% a .al& *' t$tul &au *' pa%te &e e.icat" . elibe%a%ea u'ei c$pii.$&t a'ulat *' t$talitatea lui. i &e t%i(ite ace&teia $ c$pie +e pe C$t/%1%e" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e. ia% *' ca5 +e a'ula%e pa%-ial/.ecut/ &au &e pu'e *' e. &u't *'cu'$)ti'-ate pe%&$a'ele c/%$%a u%(ea5/ &/ li &e %e&tituie luc%u%ile" Dac/ *' te%(e' +e : lu'i +e la p%i(i%ea *'cu'$)ti'-/%ii.ecuta%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e &e .ecuta%e &e .al& %/(1'e la +$&a%ul cau5ei" ' ca5ul *' ca%e e&te 'ece&a% ca +e&p%e *'&c%i&ul +ecla%at . +e$a%ece 'u &e cu'$&c pe%&$a'ele c/%$%a a% t%ebui &/ le .ecuta%e a +i&p$5i-iil$% ci0ile +i' C$t/%1%e ART" 777 Re&titui%ea luc%u%il$% )i 0al$%i.ecuta%e p$t%i0it a%t" 773 ali'" 3" C1'+ $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &<a +i&pu& p%i' $%+$'a'-/. ace&ta p%$ce+ea5/ p$t%i0it p%e0e+e%il$% +i' ali'eatele p%ece+e'te" ART" 778 '&c%i&u%ile +ecla%ate .ecuta%e +e c/t%e 4u+ec/t$%ul +ele2at" C1'+ *'&c%i&ul +ecla%at . +e pe *'&c%i&ul &ub &e('/tu%/ p%i0at/ .al&i.al&ul" '&c%i&ul +ecla%at .al&i.ace +e p%$cu%$%.

$&t %e&pectate $bli2a-iile ci0ile p%e0/5ute *' a%t" D7 &au cele p%e0/5ute *' a%t" D:97 ali'" # +i' C$+ul pe'al. +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecut/%ii pe+ep&ei &e c$'&tat/.i'iti0e.ecuta%e p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 73? < 736" ART" 77> Alte ($+i.ecut/%ii pe+ep&ei A&up%a %e0$c/%ii &au a'ul/%ii &u&pe'+/%ii c$'+i-i$'ate a e.ecut/%ii pe+ep&ei" ART" 77H9# Re0$ca%ea &au a'ula%ea e.l/ u'itatea u'+e &e e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ Re0$ca%ea &au a'ula%ea e.i&te'-a 0%eu'eia +i't%e u%(/t$a%ele &itua-ii@ . &e +i&pu'e.ecut/%ii pe+ep&ei p%e0/5ute *' a%t" D6 $%i *' a%t" D8 +i' C$+ul pe'al &au a &u&pe'+/%ii e.ecuta%e.iciu &au la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at.iciu. +e c/t%e i'&ta'-a +e e.ecuta%ea u'$% C$t/%1%i ART" 77H Re0$ca%ea &au a'ula%ea &u&pe'+/%ii e.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.i &e&i5at/ )i +e c/t%e cel c$'+a('at" ART" 77D 'l$cui%ea pe+ep&ei +ete'-iu'ii pe 0ia-/ 'l$cui%ea pe+ep&ei +ete'-iu'ii pe 0ia-/ cu pe+eap&a *'cCi&$%ii &e +i&pu'e.ecuta%e &au +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. +e c/t%e i'&ta'-a +e e.iciu &au la &e&i5a%ea p%$cu%$%ului. pe ba5a u'ei alte C$t/%1%i +e. %/(a&/ +e.icat/. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" D:9> )i D:9#? +i' C$+ul pe'al.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e p%e0/5ut/ *' a%t" D:97 $%i *' a%t" D:98 +i' C$+ul pe'al &e p%$'u'-/.ace +i' $. i'&ta'-a p$ate .ic/%i +e pe+ep&e Pe+eap&a p%$'u'-at/ p$ate . pa%tea i'te%e&at/ &au p%$cu%$%ul &e&i5ea5/ i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at *' p%i(/ i'&ta'-/ &u&pe'+a%ea.pi%a%ea te%(e'ului +e *'ce%ca%e 'u au . ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a. +up/ ca5.%ac-iu'ea ce a% putea at%a2e %e0$ca%ea &au a'ula%ea" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e .l/ l$cul +e +e-i'e%e" F$t/%1%ea +e *'l$cui%e. +i' $.i'iti0/. e. *' 0e+e%ea %e0$c/%ii &u&pe'+/%ii e.ecut/ pe+eap&a. +ac/ la pu'e%ea *' e.i ($+i.%ac-iu'ea ce a% putea at%a2e %e0$ca%ea &au a'ula%ea" Dac/ p1'/ la e. $%i +e c/t%e i'&ta'-a ca%e 4u+ec/ &au a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ i'.ecut/ p$t%i0it le2ii ci0ile" CAP" 6 ALTE DI!POZIŢII PRI=IND EKECUTAREA !ec-iu'ea I !cCi(b/%i *' e. i'&ta'-a ca%e 4u+ec/ $%i a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ i'. +e u'itate &au +e $%2a'ul +e p$li-ie" ' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" D:9> ali'" 7. +i' $. +e c/t%e p%$cu%$%.ART" 77: De&p/2ubi%ile ci0ile )i cCeltuielile 4u+icia%e Di&p$5i-iile +i' C$t/%1%ea pe'al/ p%i0it$a%e la +e&p/2ubi%ile ci0ile )i la cCeltuielile 4u+icia%e cu0e'ite p/%-il$% &e e.ecuta%e a C$t/%1%ii &au *' cu%&ul e. &e pu'e *' e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/.

ecuta%e a ulti(ei C$t/%1%i &au.ecuta%ea pe+ep&el$%. p%i' C$t/%1%ea +e %e&pi'2e%e .ecut/ pe+eap&a" Di&p$5i-iile a%t" 78? ali'" 3. c$pie +e pe +i&p$5iti0ul p%i' ca%e &<a +i&pu& *'ceta%ea e. la ce%e%ea &au la p%$pu'e%ea . p$t%i0it le2ii.ecut/%ii pe+ep&ei" ART" 78# 'l$cui%ea e.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/.a-a c/%eia C$t/%1%ea a %/(a& +e.%ac-iu'iB bA %eci+i0aB cA acte ca%e i't%/ *' c$'-i'utul aceleia)i i'.i'iti0/ e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice u'it/-ii u'+e &e e. I'&ta'-a *' .ecut/ pe+eap&a" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e . +e c/t%e t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e a.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e $%i *' e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ 'ceta%ea e.ecut/ a(e'+a" ART" 78? Libe%a%ea c$'+i-i$'at/ Libe%a%ea c$'+i-i$'at/ &e +i&pu'e.iciu.l/ u'itatea u'+e c$'+a('atul e.ace +i' $.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii cu e. p%ecu( )i pe't%u cei ca%e au +e0e'it (ilita%i *' te%(e' +up/ %/(1'e%ea +e.ic/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e. ia% *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" :3 ali'" 6 +i' C$+ul pe'al.i'iti0/ a .i'iti0/ e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice l$cului +e +e-i'e%e c$pie +e pe +i&p$5iti0ul p%i' ca%e &<a +i&pu& %e0$ca%ea libe%/%ii c$'+i-i$'ate" ART" 78?9# 'ceta%ea e. #ecursul declarat de procuror este suspensi" de executare.aA c$'cu%&ul +e i'.a-a c/%eia C$t/%1%ea a %/(a& +e.ecuta%ea *' *'cCi&$a%e (ilita%/.ea5/ te%(e'ul +up/ e.i (ai (a%e +e u' a'" I'&ta'-ele p%e0/5ute *' ali'" # &e p%$'u'-/ )i a&up%a %e0$c/%ii libe%/%ii c$'+i-i$'ate. p%ecu( )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea *' ca%e *)i a%e &e+iul u'itatea. +e c/t%e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.iciu &au +e c/t%e $%2a'ul ca%e.l/ *'cCi&$a%ea (ilita%/" C1'+ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ 'u &u't *'+epli'ite c$'+i-iile pe't%u ac$%+a%ea libe%/%ii c$'+i-i$'ate. *' ca5ul c$'+a('a-il$% ca%e au +e0e'it (ilita%i *' te%(e' *' cu%&ul 4u+ec/-ii la $ i'&ta'-/ ci0il/.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ &e +i&pu'e +e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ace +i' $.i. Ter!enul de recurs este de 3 ile.%ac-iu'e 'u &<a p%$'u'-at *' acea&t/ p%i0i'-/" Eotăr$rea instan+ei este supusă recursului. +up/ ca5. i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a./cut/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii p%i0i'+ e. *' ca5ul c1'+ i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat pe c$'+a('at pe't%u $ alt/ i'. 6 )i 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" I'&ta'-a *' .pi%a%ea c/%uia p%$pu'e%ea &au ce%e%ea 0a putea . *' ca5ul c1'+ cel c$'+a('at &e a.i %e*''$it/.ecut/ pe+eap&a.ecuta%e" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e .%ac-iu'i" I'&ta'-a c$(pete't/ &/ +i&pu'/ a&up%a ($+i. te%(e' ca%e 'u p$ate .ecut/%ii pe+ep&ei pe't%u (ilita%i 'l$cui%ea e.l/ l$cul +e +e-i'e%e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au. u'itatea u'+e &e e. e. la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at" ART" 77>9# 'l$cui%ea pe+ep&ei a(e'5ii 'l$cui%ea pe+ep&ei a(e'5ii *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" :69# +i' C$+ul pe'al &e +i&pu'e +e i'&ta'-a +e e.

ecuta%ea pe+ep&ei p$ate .i .i a(1'at/ *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ &e c$'&tat/ pe ba5a u'ei e.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ ART" 786 Ca5u%ile +e a(1'a%e E./cut/ +e p%$cu%$%. ia% *' ca5ul p%e0/5ut la lit" cA +i' p%e5e'tul a%tic$l. &e +i&pu'e +e c/t%e i'&ta'-a p%e0/5ut/ la ali'eatul p%ece+e't. &e +i&pu'e +e c/t%e t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e 2/&e)te u'itatea (ilita%/ +i' ca%e .ecuta%ea *'t%<u' l$c +e +e-i'e%e.a(ilie &au u'itatea la ca%e luc%ea5/" ' ace&t ca5.ecut/%ii pe+ep&ei *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/.ecuta%ea pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate . . )i +e c/t%e c$'+uce%ea u'it/-ii la ca%e luc%ea5/ c$'+a('atul" Di&p$5i-iile p%e5e'tului a%tic$l &e aplic/ )i *' ca5ul celui c$'+a('at la e.ecut/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e. cu e.ecut/ *' *'cCi&$a%e (ilita%/ *' ca5ul )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" :3 ali'" 3 +i' C$+ul pe'al &e .l/ *'cCi&$a%ea (ilita%/" !ec-iu'ea II A(1'a%ea e. la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului" 'l$cui%ea e.ace pa%te cel c$'+a('at.ecuta%ea pe+ep&ei &e a(1'/ p1'/ la *'ceta%ea cau5ei ca%e a +ete%(i'at a(1'a%eaB cA c1'+ +i' cau5a u'$% *(p%e4u%/%i &peciale e.$&t t%ecu-i *' %e5e%0/ *'ai'te +e *'cepe%ea e./cea pa%te cel c$'+a('at" ART" 783 Re+uce%ea pe+ep&ei pe't%u (ilita%i Re+uce%ea pe+ep&ei ce &e e. +e pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" 6:3 ali'eatul ulti(.i a(1'at/ cel (ult 6 lu'i )i 'u(ai $ &i'2u%/ +at/" Ce%e%ea +e a(1'a%e a e.iciu &au la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e +i' ca%e . *' ca5ul c$'+a('a-il$% ca%e au . e. e.C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e.ecuta%ea p$ate .ecuta pe+eap&aB bA c1'+ $ c$'+a('at/ e&te 2%a0i+/ &au a%e u' c$pil (ai (ic +e u' a'" ' ace&te ca5u%i.ace la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului acelei *'cCi&$%i" I'&ta'-a c$(pete't/ &/ %e+uc/ pe+eap&a e&te t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e a. +e c$'+a('at.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate .ecuta%ea pe+ep&ei &e a(1'/ p1'/ c1'+ c$'+a('atul &e 0a 2/&i *' &itua-ia +e a putea e.ecuta%e" . e.e%/ +e $ b$al/ ca%e *l pu'e *' i(p$&ibilitate +e a e.pe%ti5e (e+ic$<le2ale c/ cel c$'+a('at &u. e. +i' $.ecuta%ea i(e+iat/ a pe+ep&ei a% a0ea c$'&eci'-e 2%a0e pe't%u c$'+a('at.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/" ' &itua-ia p%e0/5ut/ la lit" bA.i a(1'at/ pe pe%i$a+a &tabilit/ +e '$%(ele le2ale cu p%i0i%e la c$'ce+iul ce &e ac$%+/ &ala%iatel$% *'ai'te )i +up/ 'a)te%e" ART" 787 I'&ta'-a c$(pete't/ I'&ta'-a c$(pete't/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a ac$%+/%ii a(1'/%ii e.ecuta pe+eap&a" ' ace&t ca5.ecut/%ii pe+ep&ei.

apta pe't%u ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea.ecuta%e -i'e e0i+e'-a a(1'/%il$% ac$%+ate )i la e.ecut/ $%i u%(ea5/ a &e e.ecuta%e &e (e'-i$'ea5/ )i c1t a (ai %/(a& +e e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au.ecuta%e" I'&ta'-a +e e.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ ART" 788 Ca5u%ile +e *'t%e%upe%e E.ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/.ecuta%e" ART" 78H E0i+e'-a *'t%e%upe%ii e.ecuta%e +ata la ca%e a %e*'ceput e.ecut/ pe+eap&a )i $%2a'ului +e p$li-ie.ecut/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e.i'iti0/ a C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e i'te%0i'e $ le2e ce 'u (ai p%e0e+e ca i'. $%i $ le2e ca%e p%e0e+e $ pe+eap&/ (ai u)$a%/ +ec1t cea ca%e &e e. . la ce%e%ea pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" 3 al aceluia)i a%tic$l" ART" 78: I'&ta'-a c$(pete't/ I'&ta'-a c$(pete't/ &/ +i&pu'/ a&up%a *'t%e%upe%ii e. ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea lui la *'+epli'i%e" !ec-iu'ea III 't%e%upe%ea e. u'it/-ii u'+e c$'+a('atul e. cel c$'+a('at la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e.ica%ea pe+ep&ei ART" 78D I'te%0e'i%ea u'ei le2i pe'ale '$i C1'+ +up/ %/(1'e%ea +e. acea&ta c$(u'ic/ (/&u%a luat/ )i i'&ta'-ei +e e.pi%a%ea te%(e'ului ia (/&u%i pe't%u e(ite%ea (a'+atului +e e.ecutat +i' +u%ata pe+ep&ei" Dac/.ecuta%ea pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate .ecuta%e.pi%a%ea te%(e'ului +e *'t%e%upe%e cel c$'+a('at la pe+eap&a *'cCi&$%ii 'u &e p%e5i't/ la l$cul +e +e-i'e%e. c$%e&pu'5/t$a%e *' 2%a+ i'&ta'-ei +e e.pi%a%ea te%(e'ului +e *'t%e%upe%e.ecuta%ea pe+ep&ei" !ec-iu'ea I= 'l/tu%a%ea &au ($+i.ecuta%e" A+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e &au u'itatea c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e.ecuta%e &au i'&ta'-a *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. acea&ta *')tii'-ea5/ +e *'+at/ i'&ta'-a +e e. la e.ecuta%ea a . a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e )i u'itatea u'+e c$'+a('atul e. u'itatea u'+e &e e.$&t e(i&. +up/ ca5.ecuta. *' 0e+e%ea e.%ac-iu'e .ecut/%ii" Pe c$pia (a'+atului +e e.$&t ac$%+at/ +e i'&ta'-a *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecut/%ii pe+ep&ei I'&ta'-a ca%e a ac$%+at *'t%e%upe%ea c$(u'ic/ +e *'+at/ acea&t/ (/&u%/ l$cului +e +e-i'e%e &au. +up/ ca5. a+(i'i&t%a-ia t%i(ite +e *'+at/ $ c$pie +e pe (a'+atul +e e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea.i *'t%e%upt/ *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 786.ecuta%e $%2a'ului +e p$li-ie.ecuta%ea pe+ep&ei" Ti(pul c1t e.ecuta%e.$&t *'t%e%upt/ 'u &e &$c$te)te *' e.I'&ta'-a +e e.ecuta%e la l$cul +e (u'c/ 'u &e p%e5i't/ la u'itate. ia% +ac/ (a'+atul a .ecut/ pe+eap&a -i' e0i+e'-a *'t%e%upe%il$% ac$%+ate" Dac/ la e. ia% +ac/ *'t%e%upe%ea a .

ecuta%e $ C$t/%1%e ca%e 'u e%a +e. ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a.i'&ta'-a ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e.ecut/%ii" .ecut/ &au 0%e$ *(pie+ica%e la e. p%ecu( )i aplica%ea 2%a-ie%ii &e . ca%e 'u &u't c$'t%a%e +i&p$5i-iil$% +i' ace&t capit$l.ace *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ &<a pu& *' e.ace +i' $. &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ )i *' ca5ul *' ca%e %e5$l0a%ea u'eia +i' &itua-iile %e2le(e'tate *' p%e5e'tul titlu e&te +at/ *' c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e cel c$'+a('at e.i'iti0/ a C$t/%1%ii. a +i&p$5i-iil$% a%t" #3.ecuta%eB +A c1'+ &e i'0$c/ a('i&tia.ecut/ pe+eap&a" !$lu-ia &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e. p%e&c%ip-ia. c1'+ i'te%0i'e +up/ %/(1'e%ea +e.ecuta%e. titlul II.ecuta%e.i'iti0/B bA c1'+ e. +e c/t%e u' 4u+ec/t$% +e la i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecuta%ea e&te *'+%eptat/ *(p$t%i0a altei pe%&$a'e +ec1t cea p%e0/5ut/ *' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%eB cA c1'+ &e i0e)te 0%e$ 'el/(u%i%e cu p%i0i%e la C$t/%1%ea ca%e &e e. #7 )i #8 +i' C$+ul pe'al" Aplica%ea +i&p$5i-iil$% +i' ali'eatul p%ece+e't &e . 2%a-ie%ea &au $%ice alt/ cau5/ +e &ti'2e%e $%i +e (ic)$%a%e a pe+ep&ei.ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/" CAP" 7 DI!POZIŢII COMUNE ART" 7:? P%$ce+u%a la i'&ta'-a +e e.ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/" ART" 78> A('i&tia )i 2%a-ie%ea Aplica%ea a('i&tiei. p%ecu( )i $%ice alt i'ci+e't i0it *' cu%&ul e.l/ *' e.iciu.ecut/%ii C$t/%1%ii pe'ale &e p$ate .ecuta%ea pe+ep&ei.ecuta%e C1'+ %e5$l0a%ea &itua-iil$% %e2le(e'tate *' p%e5e'tul titlu e&te +at/ *' c$(pete'-a i'&ta'-ei +e e.ecuta%e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e c$'+a('atul e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e &e e. +up/ ca5.l/ *' e.ecuta%e C$'te&ta-ia c$'t%a e. Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului e&te $bli2at$%ie" Dup/ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i a&culta%ea p/%-il$%.iciu &au la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at. +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' 2%a+ *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. i'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' &e'ti'-/" Di&p$5i-iile cup%i'&e *' pa%tea &pecial/.ac +e c/t%e u' 4u+ec/t$% +e la i'&ta'-a +e e. +e c/t%e i'&ta'-a +e e. ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #H#" Conda!natul arestat este adus la 9udecată.ecuta%ea pe+ep&ei. p%e)e+i'tele +i&pu'e cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate )i ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.ecuta%e" ART" 7:# C$'te&ta-ia la e.

' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA. 011 Ca uri de aplicare a procedurii speciale &nfrac+iunile fla. să"$r3ite în !unicipii . i(e+iat +up/ &/01%)i%e.%ac-iu'ea .%ac-iu'e" ' ca5u%ile +e (ai &u&.ecuta%e p%i0i'+ c$'.ace. +ac/ +i' C$t/%1%ea pu&/ *' e. i'&t%u(e'te &au $%ice alte $biecte +e 'atu%/ a<l p%e&upu'e pa%ticipa't la i'. +up/ ca5. ia% *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 7:# lit" cA. p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" 7:3 Re5$l0a%ea c$'te&ta-iei P%$ce+u%a +e %e5$l0a%e a c$'te&ta-iei la e. $%ice pe%&$a'/ a%e +%eptul &/ p%i'+/ pe . la i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea ce &e e.ecut/" C$'te&ta-ia *(p$t%i0a actel$% +e e. bA )i +A c$'te&ta-ia &e . *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 7:# lit" aA )i bA.ecuta%e &e &$lu-i$'ea5/ +e c/t%e i'&ta'-a ci0il/ p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" 7:7 C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la a(e'5ile 4u+icia%e C$'te&ta-ia c$'t%a e./ptuit$% )i &/<l c$'+uc/ *'ai'tea aut$%it/-ii" 6#T. precu! 3i for!ele a./ptuit$%.ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile ale C$t/%1%ii &e . +e (a%t$%ii $cula%i &au +e &t%i2/tul public.ecut/%ii a(e'5il$% 4u+icia%e &e &$lu-i$'ea5/ +e c/t%e i'&ta'-a ca%e le<a pu& *' e.la2%a't/ E&te .ecuta%e 'u %e5ult/ +atele )i &itua-iile +e e. la i'&ta'-a +e e.e cu înc8isoare !ai !are de un an 3i de cel !ult 1' ani.ra"ate ale acestor infrac+iuni. $%i e&te &u%p%i'& ap%$ape +e l$cul c$(ite%ii i'.%ac-iu'ea al c/%ei . e&te u%(/%it +e pe%&$a'a 0/t/(at/.ecut/" P%$ce+u%a +e %e5$l0a%e a ace&tei c$'te&ta-ii e&te cea p%e0/5ut/ *' a%t" 7:? ali'" # )i 3" C$'te&ta-ia *(p$t%i0a actel$% +e e.rante pedepsite prin le. la i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' ali'" # &au : al a%t" 7:?.ecuta%e p%e0/5ut/ *' a%t" 7:?.la2%a't/ )i i'.ecuta%e" TITLUL I= PROCEDURI !PECIALE CAP" # URMĂRIREA ŞI EUDECAREA UNOR INGRACŢIUNI GLAGRANTE ART" 7:8 I'.ace.i&ca%ea a0e%ii &e &$lu-i$'ea5/ +e i'&ta'-a ci0il/. ia% *' ca5ul p%e0/5ut la lit" cA.la2%a't/ i'.i&te'-a c/%$%a +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$'te&ta-iei.ace +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/ &/ 4u+ece c$'te&ta-ia" ART" 7:6 C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la +i&p$5i-iile ci0ile C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la e.ecuta%e e&te cea p%e0/5ut/ *' a%t" 7:?" ' ca5ul a%/tat *' a%t" 7:# lit" +A. la i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea ce &e e. c$'&tata%ea ace&t$%a &e .%ac-iu'ea +e&c$pe%it/ *' ($(e'tul &/01%)i%ii &au i(e+iat +up/ &/01%)i%e" E&te +e a&e(e'ea c$'&i+e%at/ .%ac-iu'ii cu a%(e.

precu! 3i în orice alt loc a. :n ca ul în care procurorul nu a dispus tri!iterea în 9udecată în ter!en de 3 ile de la data e!iterii ordonan+ei de re+inere. +e *'0i'uit )i +e pe%&$a'ele a&cultate" 6#T. #e+inerea durea ă '0 de ore. 5acă procurorul aprecia ă că sunt suficiente do"e i pentru punerea în !i3care a ac+iunii penale.uri. c/%$%a li &e at%a2e ate'-ia c/ p$t c$(pleta +ecla%a-iile &au c/ p$t .at să continue cercetarea 3i să înainte e dosarul procurorului o dată cu în"inuitul. c8iar dacă nu apar+in unită+ilor teritoriale arătate !ai sus.$&t a&cultate.ace $biec-ii cu p%i0i%e la ace&tea" P%$ce&ul<0e%bal &e &e('ea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/. dă rec8i itoriu prin care pune în !i3care ac+iunea penală 3i dispune tri!iterea în 9udecată 3i tri!ite dosarul instan+ei co!petente înainte de expirarea !andatului de arestare. ' ca5ul c1'+ 'u &<a putut e. p%$ce+ea5/ la 0e%i. care nu poate depă3i 10 ile. în !i9loace de transport în co!un.%ac-iu'ii O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal. p%ecu( )i pe%&$a'el$% ca%e au . *' ca%e c$'&e('ea5/ cele c$'&tatate cu p%i0i%e la . 018 #e+inerea 3i arestarea în"inuitului sau a inculpatului :n"inuitul este re+inut. c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale &e . /a sesi area or.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H? =e%i. 101 3i ur!ătoarele. $%i %e&titui%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 3:8" . se aplică art.ectua c$(plet ce%ceta%ea *' te%(e'ul a%/tat *' ali'eatul p%ece+e't. ART" 7:H C$'&tata%ea i'. cel !ai t$r iu în 3 ile de la arestarea acestuia. procurorul poate solicita 9udecătorului arestarea în"inuitului.sau ora3e. t$r. put1'+ +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/. se ur!ăresc 3i se 9udecă potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în acest capitol. aeroporturi sau . porturi.ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale )i &e p%$'u'-/ *' cel (ult 3 5ile +e la p%i(i%e. p%i(i'+ +$&a%ul.anului de cercetare sau din oficiu. care se co!pletea ă cu dispo i+iile din pre entul cod. p$t%i0it a%t" 3:3. acestea calcul$ndu*se de la data expirării ordonan+ei de re+inere. b$lciuri.anul de cercetare este obli.lo!erat. ART" 7:> C$'ti'ua%ea ce%cet/%ii +up/ %e&titui%e :n ca ul c$nd 9udecătorul a e!is !andat de arestare a în"inuitului 3i procurorul a restituit cau a. or. &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e &au *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale.ări.ica%ea luc%/%il$% +e ce%ceta%e pe'al/ P%$cu%$%ul. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &t%1'2e )i alte p%$be" P%$ce&ul<0e%bal &e cite)te *'0i'uitului.apta &/01%)it/" ' p%$ce&ul<0e%bal &e c$'&e('ea5/ +e a&e(e'ea +ecla%a-iile *'0i'uitului )i ale cel$%lalte pe%&$a'e a&cultate" Dac/ e&te ca5ul.

I'culpatul e&te a+u& la 4u+ecat/" Celelalte p/%-i 'u &e citea5/" Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" I'&ta'-a 0e%i. u%(/%i%ea &e e.C$nd procurorul dispune tri!iterea în 9udecată. *' ca%e &c$p ia (/&u%ile c$%e&pu'5/t$a%e. întoc!e3te rec8i itoriu 3i înaintea ă de îndată instan+ei de 9udecată dosarul cau ei.lat *' &ta%e +e +e-i'e%e e&te a+u& la p%$'u'-a%e" F$t/%1%ea t%ebuie %e+actat/ *' cel (ult 37 +e $%e" .ace%ea u%(/%i%ii pe'ale. p%ecu( )i pe%&$a'a 0/t/(at/ +ac/ e&te +e . (a%t$%ii p%e5e'-i. +i' $.%ac-iu'ile . care nu poate depă3i ( ile de la data pri!irii dosarului.ic/ +ac/ *' cau5/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 7::" C1'+ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ *' cau5/ 'u &u't *'t%u'ite ace&te c$'+i-ii. Dac/ p%$cu%$%ul %e&tituie cau5a pe't%u c$(pleta%ea &au %e. a+(i'i&t%a%ea +e p%$be '$i. (i'i&t%ul 4u&ti-iei p$ate +e&e('a u'a &au (ai (ulte 4u+ec/t$%ii ca%e &/ 4u+ece ace&te cau5e" ART" 7H3 M/&u%i p%e2/tit$a%e %re3edintele instan+ei fixea ă ter!enul de 9udecată. 4u+ecata &e . pe ca%e le a+uce la *'+epli'i%e *' ($+ +i%ect &au p%i' $%2a'ele +e p$li-ie" Pe't%u a+(i'i&t%a%ea p%$bel$% i'&ta'-a p$ate ac$%+a te%(e'e ca%e *' t$tal 'u t%ebuie &/ +ep/)ea&c/ #? 5ile" ART" 7H7 M/&u%i cu p%i0i%e la &ta%ea +e libe%tate C1'+ i'&ta'-a &e +e&e&i5ea5/ pe't%u i'c$(pete'-/ &au %e-i'e cau5a pe't%u a . t%ebuie &/ +i&pu'/ a&up%a &t/%ii +e libe%tate a i'culpatului" ART" 7H8 F$t/%1%ea i'&ta'-ei I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a cau5ei *' aceea)i 5i *' ca%e &<au *'cCeiat +e5bate%ile.ectuea5/ p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" Di&p$5i-iile a%t" 3:H )i 3:D &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7H# I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete'-a +e 4u+ecat/ *' cau5ele p%i0it$a%e la i'.ace p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H6 Eu+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/ I'&ta'-a p%$ce+ea5/ la 4u+eca%ea cau5ei a&cult1'+ pe i'culpat.i 4u+ecat/ p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite.a-/" Eu+ecata &e . cu propunerea de arestare pre"enti"ă a inculpatului. dispun$nd totodată aducerea cu !andat a !artorilor 3i a păr+ii "ătă!ate. $%i a(1'/ 4u+eca%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 7H6 ali'" ulti(. &au cel (ai t1%5iu *' u%(/t$a%ele 3 5ile" I'culpatul a.la2%a'te p%e0/5ute *' a%t" 7:: e&te cea $bi)'uit/" Pe't%u (u'icipiile *(p/%-ite *' &ect$a%e.iciu &au la ce%e%e.ace pe ba5a ace&t$% +ecla%a-ii )i a luc%/%il$% +i' +$&a%" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e.

a(i'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ 'u(ai +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te p%e5e't/ )i &e c$'&tituie pa%te ci0il/.%ac-iu'ii . u%(/%i%ea )i 4u+eca%ea i'.$&t pu& a'te%i$% *' libe%tate.%ac-iu'il$% c$'cu%e'te. i'&ta'-a %e5e%0/ &$lu-i$'a%ea ac-iu'ii ci0ile pe calea u'ei ac-iu'i &epa%ate.la2%a'te pl1'2e%ea p%ealabil/ la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" ' ace&t &c$p. +ac/ ace&tea &u't . i'&ta'-a e.e ' ca5 +e c$'cu%& +e i'. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 68? ali'" 3 )i 6. ia% +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/. +up/ ca5.e%ci-iu &au cu capacitate +e e. u%(/%i%ea )i 4u+ecata &e ./%/ a(1'a%ea 4u+ec/-ii" Dac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te $ u'itate +i't%e cele la ca%e &e %e.C1'+ i'culpatul a .itate.ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate.%ac-iu'il$% &/01%)ite +e (i'$%i" ' ca5ul i'.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al $%i $ pe%&$a'/ lip&it/ +e capacitate +e e. c1'+ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l &e aplic/ 'u(ai u'$%a +i't%e i'.la2%a'te )i &/01%)ite *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 7::. ia% &$lu-i$'a%ea ac-iu'ii ci0ile 'u +uce la a(1'a%ea cau5ei" Dac/ 'u &u't *'t%u'ite c$'+i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te.%act$%i./c1'+u<&e &epa%at" ' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e. pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te cCe(at/ )i *'t%ebat/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +ac/ *'-ele2e &/ .%ac-iu'il$% pe't%u ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e .ac/ pl1'2e%e *' te%(e'ul (ai &u& a%/tat" CAP" 3 PROCEDURA N CAUZELE CU INGRACTORI MINORI . +ac/ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l &e aplic/ 'u(ai u'$%a +i't%e . ca%e e&te &cutit/ +e ta.%ac-iu'ile c$'cu%e'te. +ac/ i'&ta'-a p%$'u'-/ pe+eap&a *'cCi&$%ii.e +e ti(b%u" ART" 7HH Apelul )i %ecu%&ul Te%(e'ul +e apel )i cel +e %ecu%& &u't +e 6 5ile +e la p%$'u'-a%e" D$&a%ul cau5ei &e *'ai'tea5/ i'&ta'-ei +e apel &au. i'+i0i5ibile &au c$'e.ace p$t%i0it a%t" 7:H" P%$ce+u%a +e u%(/%i%e )i 4u+eca%e p%e0/5ut/ *' ace&t capit$l &e aplic/ 'u(ai *' ca5ul i'. p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea ace&tuia" I'&ta'-a e&te $bli2at/ a +i&pu'e pu'e%ea *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7H: Ac-iu'ea ci0il/ I'&ta'-a e.%ac-iu'il$% a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" bA )i cA )i +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ a i't%$+u& *' te%(e' +e 37 +e $%e +e la &/01%)i%ea i'.i &$lu-i$'ate . ia% p%ete'-iile ace&teia p$t .apte $%i u'$%a +i't%e i'.a(i'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ cCia% *' lip&a ace&t$%a )i cCia% +ac/ 'u &<au c$'&tituit pa%te ci0il/.ac p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H> Ca5u%i c1'+ 'u &e aplic/ p%$ce+u%a &pecial/ P%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l 'u &e aplic/ i'. &e p%$ce+ea5/ la +i&4u'2e%e.%ac-iu'il$% .ace +e u%2e'-/" ART" 7HD Ca5ul i'.e%ci-iu %e&t%1'&/. c$'&tata%ea &/01%)i%ii l$% e&te $bli2at$%ie )i &e . i'&ta'-ei +e %ecu%& *' u%(/t$a%ele 37 +e $%e +e la +ecla%a%ea apelului $%i a %ecu%&ului" Eu+eca%ea *' apel )i *' %ecu%& &e .%ac-iu'i.

6#T. de către 9udecători anu!e dese!na+i potri"it le.%act$%i (i'$%i.ectua%ea a'cCetei &$ciale" A'cCeta &$cial/ c$'&t/ *' &t%1'2e%ea +e +ate cu p%i0i%e la pu%ta%ea pe ca%e (i'$%ul $ a%e *' ($+ $bi)'uit. & din titlul &B al păr+ii .enerale. pe tut$%e. autoritatea tutelară 3i părin+ii.cep-ia ca5ului c1'+ (i'$%ul &<a &u&t%a& +e la 4u+ecat/" /a 9udecarea cau ei se citea ă. +ac/ la +ata &e&i5/%ii i'&ta'-ei *(pli'i&e 01%&ta +e #D a'i" ART" 7D7 Pe%&$a'e cCe(ate la 4u+eca%ea (i'$%il$% Eu+eca%ea cau5ei p%i0i'+ $ i'.8erea căreia se .ectuea5/ +e c/t%e pe%&$a'e +e&e('ate +e c/t%e aut$%itatea tutela%/ a c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ +$(icilia5/ (i'$%ul" ART" 7D6 C$(pu'e%ea i'&ta'-ei Cau ele în care inculpatul este !inor se 9udecă.l/ (i'$%ul" Cita%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't e&te $bli2at$%ie la e. p%ecu( )i pe p/%i'-i. cu e. precu! 3i punerea în executare a 8otăr$rilor pri"itoare la ace3tia se fac potri"it procedurii obi3nuite. iar dacă este ca ul.$&t c%e&cut )i *' ca%e a t%/it. în afară de păr+i. persoana în în. cu co!pletările 3i dero. 080 5ispo i+ii .%ac-iu'e &/01%)it/ +e u' (i'$% &e .%u'ta%e a (i'$%ului. la c$'+i-iile *' ca%e a .i5ic/ )i (i'tal/ a ace&tuia. ART" 7D# Pe%&$a'ele cCe(ate la $%2a'ul +e u%(/%i%e C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul e&te u' (i'$% ce 'u a *(pli'it #: a'i. la &ta%ea .ectua%ea actel$% a%/tate *' ali'" # )i 3 'u *(pie+ic/ e. I'&ta'-a c$(pu&/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% ali'eatului p%ece+e't %/(1'e c$(pete't/ &/ 4u+ece )i . la a'tece+e'tele &ale. potri"it re. tut$%ele &au pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea c/%eia &e a. +ac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ c$'&i+e%/ 'ece&a%.ri9irea ori supra"e.ulilor de co!peten+ă obi3nuite.a-/ +e (i'$%" A'cCeta &$cial/ &e e. curatorul.ii. cCia% +ac/ *'t%e ti(p i'culpatul a *(pli'it 01%&ta +e #D a'i" I'culpatul ca%e a &/01%)it i'. ia% c1'+ e&te ca5ul.%ac-iu'ea *' ti(pul c1'+ e%a (i'$% e&te 4u+ecat p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite. cu%at$% &au pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea $%i &up%a0e2Ce%ea c/%eia &e a.enerale Dr!ărirea 3i 9udecarea infrac+iunilor să"$r3ite de !inori. tutorele. citea5/ pe +ele2atul aut$%it/-ii tutela%e.ace aplica%ea +i&p$5i-iil$% p%$ce+u%ale &peciale p%i0it$a%e la (i'$%i. la $%ice a&culta%e &au c$'. la ($+ul *' ca%e p/%i'-ii.ectua%ea p%e5e't/%ii (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/" Nep%e5e'ta%ea pe%&$a'el$% le2al citate la e.a-/ +e ace&ta )i *' 2e'e%al cu p%i0i%e la $%ice ele(e'te ca%e p$t &e%0i la lua%ea u'ei (/&u%i &au la aplica%ea u'ei &a'c-iu'i .l/ (i'$%ul *)i *'+epli'e&c *'+at$%i%ile . $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ +i&pu'/ e.ace *' p%e5e'-a ace&tuia.ectua%ea acel$% acte" ART" 7D3 Obli2ati0itatea a'cCetei &$ciale ' cau5ele cu i'.ările din pre entul capitol 3i din sec+iunea &B71 a cap.

cep-ia ca5ului c1'+ (i'$%ul a &/01%)it +i' '$u $ i'. acea&ta &e e.i. i'&ta'-a +up/ ce *l a&cult/ p$ate +i&pu'e *'+ep/%ta%ea lui +i' )e+i'-/.a-/" C1'+ pu'e%ea *' e. acea&t/ (/&u%/ &e pu'e *' e.ecuta%e a libe%t/-ii &up%a0e2Ceate C1'+ i'&ta'-a a luat . +ac/ (i'$%ul )i pe%&$a'a &au %ep%e5e'ta'tul i'&titu-iei &au u'it/-ii &peciale c/%eia i &<a *'c%e+i'-at &up%a0e2Ce%ea &u't +e .a-/ +e (i'$% (/&u%a e+ucati0/ a (u&t%/%ii.lue'-/ 'e2ati0/ a&up%a (i'$%ului" ART" 7D: I'culpa-i (i'$%i cu (a4$%i C1'+ *' aceea)i cau5/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i. Pe%&$a'ele a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't au +%eptul )i *'+at$%i%ea &/ +ea l/(u%i%i.a-/ +e (i'$% (/&u%a libe%t/-ii &up%a0e2Ceate.8ere a executării sanc+iunilor nepri"ati"e de libertate de pe l$n. tut$%ele &au cu%at$%ul $%i pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea &au &up%a0e2Ce%ea c/%eia &e a. &e .ecuta%ea (u&t%/%ii ' ca5ul c1'+ &<a luat . precu! 3i alte persoane a căror pre en+ă este considerată necesară de către instan+ă.ecutat/ *'+at/ +up/ p%$'u'-a%e.ie luate" Nep%e5e'ta%ea pe%&$a'el$% le2al citate 'u *(pie+ic/ 4u+eca%ea cau5ei" ART" 7D8 De&. cu e.%ac-iu'e.ecuta%e 'u &e p$ate . cit1'+u<&e t$t$+at/ p/%i'-ii.l/ (i'$%ul" ART" 7DD Pu'e%ea *' e.ea5/ u' te%(e' pe't%u c1'+ &e +i&pu'e a+uce%ea (i'$%ului.ecut/ +e *'+at/.$%(ule5e ce%e%i )i &/ p%e5i'te p%$pu'e%i *' p%i0i'-a (/&u%il$% ce a% u%(a &/ ./)u%a%ea 4u+ec/-ii Şe+i'-a *' ca%e a%e l$c 4u+eca%ea i'. i'&ta'-a 4u+ec/ *' c$(pu'e%ea p%e0/5ut/ *' a%t" 7D6 )i +up/ p%$ce+u%a $bi)'uit/. &e . +i't%e ca%e u'ii (i'$%i )i al-ii (a4$%i.ace *' aceea)i )e+i'-/.i.află !inorul 3i ser"iciul de reinte.%act$%ului (i'$% &e +e&.i e.ecuta%e cCia% *' )e+i'-a *' ca%e e&te p%$'u'-at/. &/ . )i 'u e&te p$&ibil/ +i&4u'2e%ea. +ac/ ap%ecia5/ c/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ )i +e5bate%ile a% putea a0ea $ i'.ă acea instan+ă.ea5/ u' te%(e' pe't%u c1'+ &e +i&pu'e a+uce%ea (i'$%ului )i cCe(a%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't" ART" 7D> Re0$ca%ea )i *'l$cui%ea libe%t/-ii &up%a0e2Ceate Re0$ca%ea (/&u%ii libe%t/-ii &up%a0e2Ceate pe't%u 0%eu'a +i' cau5ele p%e0/5ute *' a%t" #?D +i' C$+ul pe'al. p%ecu( )i *'l$cui%ea libe%t/-ii &up%a0e2Ceate &e +i&pu' +e i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at acea&t/ (/&u%/" . aplic1'+ *'&/ cu p%i0i%e la i'culpa-ii (i'$%i +i&p$5i-iile cup%i'&e *' ace&t capit$l" ART" 7DH E./)$a%/ &epa%at +e celelalte )e+i'-e" Şe+i'-a 'u e&te public/" La +e&. ap/%/t$%ii p/%-il$%./)u%a%ea 4u+ec/-ii p$t a&i&ta pe%&$a'ele a%/tate *' a%tic$lul p%ece+e't.rare socială a infractorilor 3i de supra"e. *' )e+i'-a *' ca%e &<a p%$'u'-at C$t/%1%ea" C1'+ +i' $%ice *(p%e4u%/%i (/&u%a (u&t%/%ii 'u p$ate . p%ecu( )i alte pe%&$a'e cu *'cu0ii'-a%ea i'&ta'-ei" C1'+ i'culpatul e&te (i'$% &ub #: a'i. $%i +ac/ e&te ca5ul.

ie i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 7>8 Ce%e%ea +e %eabilita%e .iciu &au la &e&i5a%e +e 4u+ec/t$%ia &au t%ibu'alul ca%e a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ pe (i'$%" Aceea)i i'&ta'-/ e&te c$(pete't/ &/ +i&pu'/ %i+ica%ea. &au +i't%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0.a-/ +e (i'$% Re0$ca%ea &au (e'-i'e%ea (/&u%il$% e+ucati0e. p%i' aceea)i C$t/%1%e.ART" 7>? I'te%'a%ea (i'$%ului ' ca5ul *' ca%e &<a luat .ecut/%ii (/&u%ii i'te%'/%ii E.%ac-iu'i &/01%)ite +e (i'$%i" CAP" 6 PROCEDURA REABILITĂRII EUDECĂTOREŞTI ART" 7>7 I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete't/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a %eabilit/%ii 4u+ec/t$%e)ti e&te . &e +i&pu'e +e i'&ta'-a c$(pete't/ &/ 4u+ece acea i'. c1'+ (i'$%ul a &/01%)it +i' '$u $ i'. pu'e%ea *' e. p%ecu( )i %i+ica%ea &au p%elu'2i%ea (/&u%ii i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e &e +i&pu' +i' $. *' cau5ele p%i0it$a%e la i'.%ac-iu'e.ecuta%ea (/&u%ii e+ucati0e a i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e p$ate .ie i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ cau5a *' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &e ce%e %eabilita%ea.%ac-iu'e" ART" 7>6 Di&p$5i-ii p%i0i'+ apelul )i %ecu%&ul Di&p$5i-iile a%t" 7D6 < 7D> &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la 4u+ecata *' i'&ta'-a +e apel )i +e %ecu%&.l/ (i'$%ul" O%2a'ul +e p$li-ie ia (/&u%i pe't%u i'te%'a%ea (i'$%ului" C$pia +e pe C$t/%1%e &e p%e+/ ce't%ului +e %ee+uca%e *' ca%e (i'$%ul e&te i'te%'at" Ce't%ul +e %ee+uca%e c$(u'ic/ i'&ta'-ei e.ecuta%e &e .ace p%i' t%i(ite%ea u'ei c$pii +e pe C$t/%1%e $%2a'ului +e p$li-ie +e la l$cul u'+e &e a. . p%ecu( )i a (/&u%ii libe%/%ii (i'$%ului +i't%<u' ce't%u +e %ee+uca%e *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%. %e0$ca%ea libe%/%ii *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e.i a(1'at/ &au *'t%e%upt/ *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 786 )i 788" ART" 7>3 Re0$ca%ea (/&u%il$% luate . p%elu'2i%ea &au *'l$cui%ea (/&u%ii i'te%'/%ii *'t%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0" ART" 7>#9# A(1'a%ea &au *'t%e%upe%ea e.a-/ +e (i'$% (/&u%a e+ucati0/ a i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e.ecuta%e +e *'+at/ a (/&u%ii luate" Pu'e%ea *' e.ectua%ea i'te%'/%ii" ART" 7># !cCi(b/%i p%i0i'+ (/&u%a i'te%'/%ii Libe%a%ea (i'$%ului +i't%<u' ce't%u +e %ee+uca%e *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%.

Ce%e%ea +e %eabilita%e 4u+ec/t$%ea&c/ &e ,ace +e c$'+a('at. ia% +up/ ($a%tea ace&tuia. +e &$- &au +e %u+ele ap%$piate" !$-ul &au %u+ele ap%$piate p$t c$'ti'ua p%$ce+u%a +e %eabilita%e p$%'it/ a'te%i$% +ece&ului" ' ce%e%e t%ebuie &/ &e (e'-i$'e5e@ aA a+%e&a c$'+a('atului. ia% c1'+ ce%e%ea e&te ,/cut/ +e alt/ pe%&$a'/. a+%e&a ace&teiaB bA c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &e ce%e %eabilita%ea )i ,apta pe't%u ca%e a ,$&t p%$'u'-at/ acea c$'+a('a%eB cA l$calit/-ile u'+e c$'+a('atul a l$cuit )i l$cu%ile +e (u'c/ pe t$t i'te%0alul +e ti(p +e la e;ecuta%ea pe+ep&ei )i p1'/ la i't%$+uce%ea ce%e%ii. ia% *' ca5ul c1'+ e;ecuta%ea pe+ep&ei a ,$&t p%e&c%i&/. +e la +ata %/(1'e%ii +e,i'iti0e a C$t/%1%ii )i p1'/ la i't%$+uce%ea ce%e%iiB +A te(eiu%ile ce%e%iiB eA i'+ica-ii utile pe't%u i+e'ti,ica%ea +$&a%ului )i $%ice alte +ate pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii" La ce%e%e &e a'e;ea5/ actele +i' ca%e %eie&e c/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile %eabilit/%ii" ART" 7>: M/&u%i p%e(e%2/t$a%e P%e)e+i'tele i'&ta'-ei. ,i;1'+ te%(e'ul pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e. +i&pu'e cita%ea peti-i$'a%ului )i a pe%&$a'el$% a c/%$% a&culta%e $ c$'&i+e%/ c/ a% ,i 'ece&a%/. ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea +$&a%ului *' ca%e &e 2/&e)te C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e )i ce%e $ c$pie +e pe ,i)a cu a'tece+e'te pe'ale ale c$'+a('atului" ART" 7>H Re&pi'2e%ea ce%e%ii pe't%u lip&a c$'+i-iil$% +e ,$%(/ Ce%e%ea +e %eabilita%e &e %e&pi'2e pe't%u 'e*'+epli'i%ea c$'+i-iil$% +e ,$%(/ *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ a ,$&t i't%$+u&/ *'ai'te +e te%(e'ul le2alB bA c1'+ lip&e)te (e'-iu'ea p%e0/5ut/ *' a%t" 7>8 ali'" 3 lit" aA )i peti-i$'a%ul 'u &<a p%e5e'tat la te%(e'ul +e *',/-i)a%eB cA c1'+ lip&e)te 0%eu'a +i' (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 7>8 ali'" 3 lit" bA < eA )i peti-i$'a%ul 'u a c$(pletat ce%e%ea la p%i(a *',/-i)a%e )i 'ici la te%(e'ul ce i &<a ac$%+at *' 0e+e%ea c$(plet/%ii" ' ca5ul p%e0/5ut la lit" aA. ce%e%ea p$ate ,i %epetat/ +up/ *(pli'i%ea te%(e'ului le2al. ia% *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA )i cA. $%ic1'+" ART" 7>D !$lu-i$'a%ea ce%e%ii La te%(e'ul ,i;at i'&ta'-a a&cult/ pe%&$a'ele citate. c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i 0e%i,ic/ +ac/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile ce%ute +e le2e pe't%u a+(ite%ea %eabilit/%ii" C1'+ +i' (ate%ialul a,lat la +$&a% 'u %e5ult/ +ate &u,icie'te cu p%i0i%e la *'+epli'i%ea c$'+i-iil$% +e %eabilita%e. i'&ta'-a +i&pu'e c$(pleta%ea (ate%ialului +e c/t%e pe%&$a'a i'te%e&at/. ia% +ac/ c$'&i+e%/ 'ece&a%. ce%e +e la $%2a'ele c$(pete'te %ela-ii cu p%i0i%e la c$(p$%ta%ea celui c$'+a('at" ART" 7>> !itua-ii p%i0i'+ +e&p/2ubi%ile ci0ile

C1'+ c$'+a('atul &au pe%&$a'a ca%e a ,/cut ce%e%ea +e %eabilita%e +$0e+e)te c/ 'u i<a ,$&t cu puti'-/ &/ acCite +e&p/2ubi%ile ci0ile )i cCeltuielile 4u+icia%e. i'&ta'-a. ap%ecii'+ *(p%e4u%/%ile. p$ate +i&pu'e %eabilita%ea &au p$ate &/ ac$%+e. *' 0e+e%ea &$lu-i$'/%ii ce%e%ii. u' te%(e' pe't%u a acCita *' *'t%e2i(e &au *' pa%te &u(a +at$%at/" Ace&t te%(e' 'u p$ate +ep/)i : lu'i" ' ca5 +e $bli2a-ie &$li+a%/. i'&ta'-a ,i;ea5/ &u(a ce t%ebuie acCitat/. *' 0e+e%ea %eabilit/%ii. +e c$'+a('at &au +e u%(a)ii &/i" D%eptu%ile ac$%+ate p/%-ii ci0ile p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e 'u &e ($+i,ic/ p%i' C$t/%1%ea +at/ a&up%a %eabilit/%ii" ART" 8?? !u&pe'+a%ea e;a(i'/%ii ce%e%ii Dac/ *'ai'te +e &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e a ,$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ pe't%u $ alt/ i',%ac-iu'e &/01%)it/ +e c$'+a('at. e;a(i'a%ea ce%e%ii &e &u&pe'+/ p1'/ la &$lu-i$'a%ea +e,i'iti0/ a cau5ei p%i0it$a%e la '$ua *'0i'ui%e" ART" 8?# Apelul )i %ecu%&ul F$t/%1%ea p%i' ca%e i'&ta'-a %e5$l0/ ce%e%ea +e %eabilita%e e&te &upu&/ apelului. ia% C$t/%1%ea p%$'u'-at/ +e i'&ta'-a +e apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" ART" 8?3 Me'-iu'i +e&p%e %eabilita%e Dup/ %/(1'e%ea +e,i'iti0/ a C$t/%1%ii +e %eabilita%e. i'&ta'-a +i&pu'e &/ &e ,ac/ (e'-iu'e +e&p%e acea&ta pe C$t/%1%ea p%i' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &< a a+(i& %eabilita%ea" ART" 8?6 A'ula%ea %eabilit/%ii A'ula%ea %eabilit/%ii &e C$t/%/)te la ce%e%ea p%$cu%$%ului. +e c/t%e i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' a%t" 7>7" P%$ce+u%a p%e0/5ut/ pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e a'ula%e" C6%. 0 #=%6#6#=6 %6-DA=& M6T=#&6/= @6D 6 56D4=& MO#6/= :4 C6CD/ CO456M4F#&& %= 4=5#=%T @6D 6/ %#&BF#&& O#& #=@T#G4-=#&& 5= /&A=#T6T= :4 MO5 4=/=-6/ 6#T. (00 Ca uri care dau dreptul la repararea pa,ubei %ersoana care a fost conda!nată definiti" are dreptul la repararea de către stat a pa,ubei suferite, dacă în ur!a re9udecării cau ei s*a pronun+at o 8otăr$re definiti"ă de ac8itare. 6re dreptul la repararea pa,ubei 3i persoana care, în cursul procesului penal, a fost pri"ată de libertate ori căreia i s*a restr$ns libertatea în !od nele,al. %ri"area sau restr$n,erea de libertate în !od nele,al trebuie stabilită, după ca , prin ordonan+ă a procurorului de re"ocare a !ăsurii pri"ati"e sau restricti"e de

libertate, prin ordonan+ă a procurorului de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale pentru cau a pre"ă ută în art. 10 alin. 1 lit. 9< ori prin 8otăr$re a instan+ei de re"ocare a !ăsurii pri"ati"e sau restricti"e de libertate, prin 8otăr$re definiti"ă de ac8itare sau prin 8otăr$re definiti"ă de încetare a procesului penal pentru cau a pre"ă ută în art. 10 alin. 1 lit. 9<. 6re drept la repararea pa,ubei suferite 3i persoana care a fost pri"ată de libertate după ce a inter"enit prescrip+ia, a!nistia sau de incri!inarea faptei. 6#T. (0( ;elul 3i întinderea repara+iei /a stabilirea întinderii repara+iei se +ine sea!a de durata pri"ării de libertate sau a restr$n,erii de libertate suportate, precu! 3i de consecin+ele produse asupra persoanei ori asupra fa!iliei celui pri"at de libertate sau a cărui libertate a fost restr$nsă. #epara+ia constă în plata unei su!e de bani sau, +in$ndu*se sea!a de condi+iile celui îndreptă+it la repararea pa,ubei 3i de natura daunei produse, în constituirea unei rente "ia,ere ori în obli,a+ia ca, pe c8eltuiala statului, cel pri"at de libertate sau a cărui libertate a fost restr$nsă să fie încredin+at unui institut de asisten+ă socială 3i !edicală. %ersoanelor îndreptă+ite la repararea pa,ubei, care înainte de pri"area de libertate erau încadrate în !uncă, li se calculea ă, la "ec8i!ea în !uncă stabilită potri"it le,ii, 3i ti!pul c$t au fost pri"ate de libertate. #epara+ia este, în toate ca urile, suportată de stat, prin Ministerul ;inan+elor %ublice. 6#T. (01 6c+iunea pentru repararea pa,ubei 6c+iunea pentru repararea pa,ubei poate fi pornită de persoana îndreptă+ită, potri"it art. (00, iar după !oartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în între+inerea sa. 6c+iunea poate fi introdusă în ter!en de 18 luni de la data ră!$nerii definiti"e, după ca , a 8otăr$rilor instan+ei de 9udecată sau a ordonan+elor procurorului, pre"ă ute în art. (00. %entru ob+inerea reparării pa,ubei, persoana îndreptă+ită se poate adresa tribunalului în a cărui circu!scrip+ie do!icilia ă, c8e!$nd în 9udecată ci"ilă statul, care este citat prin Ministerul ;inan+elor %ublice. 6c+iunea este scutită de taxa 9udiciară de ti!bru. 6#T. (07 6c+iunea în re,res :n ca ul în care repararea pa,ubei a fost acordată potri"it art. (01, statul are ac+iune în re,res î!potri"a aceluia care, cu rea*credin+ă sau din ,ra"ă ne,li9en+ă, a pro"ocat situa+ia ,eneratoare de daune. CAP" 8 PROCEDURA N CAZ DE DI!PARIŢIE A N!CRI!URILOR EUDICIARE ART" 8?D C$'&tata%ea +i&pa%i-iei *'&c%i&ului

a.iciale +e pe acel *'&c%i&" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ia (/&u%i pe't%u $b-i'e%ea c$piei" C$pia $b-i'ut/ -i'e l$cul *'&c%i&ului $%i2i'al p1'/ la 2/&i%ea ace&tuia" Pe%&$a'ei ca%e a p%e+at c$pia $.$l$&ite $%ice (i4l$ace +e p%$b/" Re5ultatul %ec$'&titui%ii &e c$'&tat/. +up/ ca5. *'l$cui%ea &au %ec$'&titui%ea +$&a%ului $%i *'&c%i&ului +i&p/%ut" 'cCeie%ea i'&ta'-ei &e +/ . ia% C$t/%1%ea p%$'u'-at/ +e i'&ta'-a +e apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" CAP" : A!I!TENŢA EUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ .a%/ +e ca5ul c1'+ i'&ta'-a c$'&i+e%/ 'ece&a%/ cCe(a%ea ace&t$%a" 'cCeie%ea 'u e&te &upu&/ 'ici u'ei c/i +e atac" ART" 8#? E. +up/ ca5. &e p%$ce+ea5/ la %ec$'&titui%ea ace&tuia" Rec$'&titui%ea u'ui +$&a% &e .ace p%i' %ec$'&titui%ea *'&c%i&u%il$% pe ca%e le c$'-i'ea" ' 0e+e%ea %ec$'&titui%ii p$t . p%$cu%$%ul p%i' $%+$'a'-/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p%i' *'cCeie%e +i&pu'e.icat/ +e pe acea&ta" ART" 8#3 Rec$'&titui%ea *'&c%i&ului C1'+ 'u e.icat )i 'u p$ate .ectua%ea p%$ce+u%ii &peciale 'l$cui%ea &au %ec$'&titui%ea &e e.i%(at/ +e p%$cu%$% &au p%i' C$t/%1%ea i'&ta'-ei +at/ cu cita%ea p/%-il$%" F$t/%1%ea +e %ec$'&titui%e e&te &upu&/ apelului.ectu/%ii *'l$cui%ii $%i %ec$'&titui%ii *'&c%i&ului +i&p/%ut" ART" 8## 'l$cui%ea *'&c%i&ului 'l$cui%ea *'&c%i&ului +i&p/%ut a%e l$c atu'ci c1'+ e. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a c$'&tatat +i&pa%i-ia t%i(ite $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ c$(pete'te t$ate (ate%ialele 'ece&a%e e. p%i' $%+$'a'-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ c$'.i ./cut p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite./cut +e u' $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e $ i'&ta'-/ +e 4u+ecat/. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au p%e)e+i'tele i'&ta'-ei la ca%e &e 2/&ea +$&a%ul &au *'&c%i&ul *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal p%i' ca%e c$'&tat/ +i&pa%i-ia )i a%at/ (/&u%ile ca%e &<au luat pe't%u 2/&i%ea lui" Pe ba5a p%$ce&ului<0e%bal &e p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' p%e5e'tul capit$l" ART" 8?> Obiectul p%$ce+u%ii &peciale C1'+ +$&a%ul &au *'&c%i&ul +i&p/%ut e&te %ecla(at +e u' i'te%e& 4u&ti. ia% *' cau5ele +e. +e i'&ta'-a la ca%e +$&a%ul &e 2/&e)te *' c$'&e%0a%e" C1'+ c$'&tata%ea +i&pa%i-iei &<a .ectuea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *'ai'tea c/%eia cau5a &e 2/&e)te pe'+i'te.i&t/ c$pii $.el +e +$&a%. altele +ec1t cele a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't.i'iti0 &$lu-i$'ate.i %e./%/ cita%ea p/%-il$%.' ca5ul +i&pa%i-iei u'ui +$&a% 4u+icia% &au a u'ui *'&c%i& ca%e apa%-i'e u'ui a&t.icial/ i &e elibe%ea5/ $ c$pie ce%ti.icial/ +e pe *'&c%i&ul +i&p/%ut.i&t/ $ c$pie $.

ectuat 6#T. (1( ??? 6bro. ('1 ??? 6bro. (11 ??? 6bro. (17 ??? 6bro. @ec+iunea && ??? 6bro.at Recu'$a)te%ea pe cale p%i'cipal/ ART" 833 E.ată C$(i&ia %$2at$%ie 6#T.at C$'+i-iile +e %ecu'$a)te%e 6#T. (''71 #e9udecarea celor 9udeca+i în lipsă în ca de extrădare .ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile +i't%<$ C$t/%1%e 4u+ec/t$%ea&c/ pe'al/ &t%/i'/ &e .ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile E.at Ca5u%i +e %ecu'$a)te%e 6#T.ea specială 3i în pre entul capitol.at C$'+i-iile +e p%e5e'ta%e a (ate%ialel$% !ec-iu'ea III Recu'$a)te%ea C$t/%1%il$% pe'ale &au a alt$% acte 4u+icia%e &t%/i'e 6#T.at T%a'&(ite%ea c$(i&iei %$2at$%ii 6#T.ecuta%ea C$t/%1%il$% ci0ile &t%/i'e" @ec+iunea &B #e9udecarea în ca de extrădare 6#T. (13 Condi+iile 3i !odalită+ile de reali are Condi+iile 3i !odalită+ile de reali are a asisten+ei 9udiciare interna+ionale în !aterie penală sunt cele stabilite prin dispo i+iile cuprinse în le.ace p$t%i0it %e2ulil$% p%e0/5ute pe't%u e.at C$(i&ia %$2at$%ie +i' &t%/i'/tate 6#T. (19 ??? 6bro. ('0 ??? 6bro. dacă prin con"en+iile interna+ionale nu se pre"ede altfel. (18 ??? 6bro.at C$(i&ia %$2at$%ie *' &t%/i'/tate 6#T. (10 ??? 6bro.at =alabilitatea actului e.!ec-iu'ea I Di&p$5i-ii 2e'e%ale 6#T.

$%i +e c1te $%i *' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ te%(e'ul +e Ii'&ta'-/I &e %e. cu I$%2a'e +e ce%ceta%e ale p$li-iei 4u+icia%eI" P$t%i0it a%t" II +i' O%+$'a'-a +e u%2e'-/ a Gu0e%'ului '%" #?>M3??6. $%i +e c1te $%i &e %e. 00( * 008 se aplică în !od corespun ător.cep-ia a%t" 7?: ali'" 6 )i a%t" 7:# ali'" 6.e%it$a%e la pe+eap&a c$(pli(e'ta%/ a c$'. la cererea conda!natului. cau a "a putea fi re9udecată de către instan+a care a 9udecat în pri!ă instan+ă. Di&p$5i-ii .plicat *' C$+ul pe'al au acela)i *'-ele& )i *' Le2ea +e p%$ce+u%/ pe'al/" ART" 837 P%e5e'tul c$+ i't%/ *' 0i2$a%e pe +ata +e # ia'ua%ie #>:>" NOTĂ@ P$t%i0it a%t" III +i' Le2ea '%" #7#M#>>:. cu e. p%e0e+e%ile +i' p%e5e'tul c$+ %e. 5ispo i+iile art. u%(/t$%ii te%(e'i +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ &e *'l$cuie&c a&t.el@ < I%a5/ te%it$%ial/I.e%/ la i'&ta'-ele 4u+ec/t$%e)ti )i la pa%cCetele +e pe l1'2/ ace&teaB < I$%2a'e +e ce%ceta%e ale p$li-ieiI. &e ab%$2/" P$t%i0it a%t" II +i' Le2ea '%" 3D#M3??6.plica-i *' C$+ul pe'al Te%(e'ii &au e. ace&ta &e *'l$cuie)te cu te%(e'ul +e I4u+ec/t$%I" <<<<<<<<<<<<<<< .i'ale ART" 836 Te%(e'ii e. cu Ici%cu(&c%ip-ieI.p%e&iile al c/%$% *'-ele& e&te a'u(e e.e%/ la pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &au la +i&pu'e%ea a%e&t/%ii p%e0e'ti0e.:n ca ul în care se cere extrădarea unei persoane 9udecate 3i conda!nate în lipsă.i&c/%ii a0e%ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful