You are on page 1of 6

Co to jest REBIRTHING?

Sztuka rebirthingu to osobisty proces, posługujący się techniką oddechową w celu neutralizacji fizycznych, umysłowych i emocjonalnych bloków i napięć, szczególnie tych, które powstały w trakcie narodzin i do wiadcze! pierwszych lat "ycia# $orzenie większo ci ludzkich trudno ci w zachowaniu tkwią w doświadczeniach wczesnego dzieciństwa# %"ywiając przeszłe traumatyczne do wiadczenia, stłumione w głębszej warstwie wiadomo ci i delikatnie je uwalniając, osiągamy stan integracji, który wzmaga naszą zdolno ć do pełniejszego cieszenia się własnym "yciem i "yciem z innymi# &'()*+$, ta zwana jest REBIRTHINGIEM -odradzaniem. z dwóch powodów/ ! 0roces daje uczestniczącej w nim osobie odczucie nowego startu w "yciu, z większą wiadomo cią celu, głebszą rado cią i współczuciem# "# 0roces tworzy naturalne poczucie relaksu i rado ci, rozszerza wiadomo ć# %bejmuje wspomnienia przeszłych do wiadcze! i pomaga uwalniać ich traumę# 1ogą mu te" towarzyszyć wspomnienia własnych narodzin#

C# T# $% $T&'MIENI(?
$t)*+ienia to nagro+adzenie stres* i na,i-cia. kt/re ,owstaje gd0 w *+0ś1e trwa kon21ikt! $onflikt rodzi się wówczas, gdy usiłujemy uniknąć lub wyprzeć tzw# traumatyczne do wiadczenia, poniewa" uznajemy je za złe, bolesne czy nieprzyjemne# *asze ego -wyuczone nawykowe uwarunkowanie. działa jak wbudowany w system mechanizm bezpiecze!stwa 2 zabezpieczając tylko dobre samopoczucie, utrzymuje naszą wiadomo ć z dala od prób zrozumienia -a tym samym integrowania. negatywnych wspomnie!# &ak naprawdę niczego jednak nie da się uniknąć# 3e li będziemy próbować, stłumimy jedynie doznanie, a to stłumienie będzie działało na nasz naturalny przepływ energii / miło ci, rado ci i wewnętrznego pokoju# 4tworzy tym samym energetyczny blok#

które uznali my za nieprzyjemne lub traumatyczne były często tłumione po to.od wsz0stkiego co ze so4ą niesie! 4trzymywanie stłumienia wzmaga stres w ciele i umy le# 7ymaga tak"e stałego dostarczania energii. a jedna z nich dominuje nad innymi tworząc d0shar+oni-# &o zaburzenie równowagi oddziałuje na wszystkie obszary "ycia człowieka# $iedy te trzy funkcje są zintegrowane.. co początkowo było doskonałe i naturalne. rok po roku# Sen i normalny wypoczynek nie rozlu8niają tych napięć i większo ć ludzi prze"ywa swoje "ycie z tym dodatkowym brzemieniem. co na1e7a)o40 *s*ną3# 8iara. co prowadzi do zmęczenia. siedem dni w tygodniu. a następnie dopiero zdecydowali my-osadzili. po"ytkujemy du"e ilo ci energii# &o stały ubytek subtelnej energii. "e jest to złe lub niewła ciwe# . które drenuje ich "yciowe energie# INTEGR(C5( G)/wn0+ zadanie+ re4irthing* jest integracja! 9efiniujemy ją jako połączenie i zgodne działanie trzech funkcji/ +ntelektu.rz0cz0ną wsz0stkich st)*+ień! 7szystko zale"y od tego. 7e istnieje coko1wiek. 40)o . te trzy funkcje działają niezale"nie od siebie. "e to prawda. wtedy reagujemy zazwyczaj odrzuceniem albo wycofaniem wiadomo ci z tego obszaru który >złe? obejmuje# &a forma odrzucenia i braku akceptacji 2 jest główną przyczyną stłumienia# &ak naprawdę do wiadczyli my czego . 7e nie +a niczego. wszystkie ograniczenia znikają. a czasem. jak postrzegamy rzeczywisto ć# 3e li oceniamy co jako złe lub niesłuszne i wierzymy.5łęboko wewnątrz banku pamięci naszego mózgu znajdują się wspomnienia wszystkich do wiadcze! "ycia# &e z nich. przynosząc w efekcie podtrzymanie "ywotno ci i odczucia przyjemno ci we wszystkich czę ciach ciała# &aki jest długoterminowy cel rebirthingu# *a krótką metę dą"ymy do usunięcia bie"ących stłumie!... dwadzie cia cztery godziny na dobę. co wielu rebirtherów równie" nazywa +*&'5. choroby. odcina3 si.ierwotną . ni" terminu uwolnienie= poniewa" uwolnienie sugeruje pozbywanie się czego złego# 6akte+ jest.by je utrzymać. by w danym momencie poradzić sobie z sytuacją# 6ecz stłumić cokolwiek znaczy zakazywać sobie czego .(3<# 7iększo ć rebirtherów woli u"ywać terminu +*&'5. w sytuacjach trwających latami 2 nawet mierci# *apinając muskuły ręki i utrzymując tam napięcie 2 spalamy pewną energię# &o samo dotyczy blokad i stłumie! w organizmie# . trzymać w ryzach. co trze4a *s*ną3.(3. 'mocji i :izyczno ci# 5dy w organizmie istnieją bloki.

mo"e być postrzegane jako dostarczające przyjemno ci lub nieprzyjemne. który zawsze wynika z konstrukcji ego i jest uwarunkowaną-zaprogramowaną. w którym pozwalamy. by to. sfrustrowana i zła z powodu padającego od rana deszczu. jest więc tym samym przeciwie!stwem stłumienia# (okolwiek istnieje. czynimy to czym złym# 6ecz to nie działanie czy uczucie jest niewła ciwe. czy nawet my limy o nim# 3abłecznik jest taki sam. "e nie lubimy jabłecznika. o odczuwaniu bólu . jaki on naprawdę jest# &en sam mechanizm działa w odniesieniu do naszych upodoba! w muzyce i sympatii w rodzinnych wa niach. odruchową reakcją# 7e8my inny przykład/ je li z jakichkolwiek powodów zdecydowali my.widzie3 rzecz0! 0rzykładem mo"e być wyje"d"ająca na piknik rodzina. gdy go jemy. dobre lub złe. by mieć nieprzyjemne fizyczne uczucie za ka"dym razem. to tym samym podjęli my decyzję. "e nie ma dobra i zła.. kochane lub nienawidzone# Mniej to +a ws. czy lubimy go czy nie# #n . . "e co jest złe czy nie w porządku. a kryjąca się za tym +0ś1# 3edyną niekorzystną rzeczą we wszech wiecie są punkty widzenia# *asz ograniczony sposób postrzegania spraw. decyduje o przynale"no ci do partii politycznych.rost* 5E$T! 5dyby my kiedy zjedli go trochę i zdecydowali./1nego z ową rzeczą sa+ą w so4ie ni7 z naszą dec0zją o t0+! 7iara. stało się wła ciwe i akceptowalne. hamowanie. tworzy dualizm i oddzielenie od prawdy# Nie +a niczego z)ego 1*4 niew)aściwego w istniejącej rzecz0wistości.o .erce. "e takie nie jest. tego samego.*nkt0 widzenia i r/7ne w04or0. oznaczałoby to zmianę naszej decyzji o tym. ukrywanie i kontrolę# 0oniewa" integracja jest celem rebirthingu. którym cieszą się farmerzy. co raz uznali my za niesłuszne. przez u wiadomienie sobie sensu wolno ci i doskonało ci# *aszym zadaniem jest kochać w sobie wsz0stko# $T&'MIENIE I INTEGR(C5( Słowo st)*+ienie w u"ywanym tu kontek cie oznacza powstrzymywanie. i podejmujemy decyzję. gdy" nawadnia ich pastwiska i zbiory# 0rzykład ten pokazuje. "e nam smakuje.cji. w t0+ jak dec0d*je+0 si.Integracja jest procesem. lecz jedynie r/7ne .odzia) istnieje t01ko w naszej . jakich dokonują ludzie oceniający te sytuacje# 0rawda jest doskonała# 7szystko jest prawdziwe i dlatego doskonałe# 3e li dostrzegamy co -co jest doskonałe.

strachu itd# 91*cze+ jest nasza dec0zja o reagowani*. wyra"a sposób. wywołuje ona lęk w jego ciele. a reakcja ludzi wzmocni jego przekonanie. "e tak wygląda rzeczywisto ć# 1o"emy równie" opisać stłumienie w kategoriach związku pomiędzy ciałem fizycznym a >energią "ycia? wewnątrz nas# 'nergia ta jest formą wiadomo ci. a nie rzecz0 sa+e w so4ie# 9ecyzja o miło ci jest zawsze decyzją o radowaniu się. w którym wiadomo ć ulega rozszerzeniu w chwili oczyszczenia ciała z bloków . a@ co teraz zdecydowali my się zaakceptować i polubić# $a"da my l tworzy w ciele podobny wzór energetyczny. w jaki oni to "ycie postrzegają i pokazuje.9%1%BC lub wy"szą wiadomo ć# Samo wiadomo ć jest zdolno cią do bycia wiadomym trzech elementów/ +ntelektu. 'mocji i :izyczno ci. w jakim stopniu tłumią oni swoje >negatywne? do wiadczenia# &o tak. czy stłumienie dotyczy strachu czy czegokolwiek innego. jak równie" wiata zewnętrznego. powodując coraz głębsze wycofanie się od nich i od "ycia# 6ecz mo"na w ka"dej chwili zmienić ten wzorzec 2 przez podjęcie nowej decyzji. jaką według niektórych ludzi jest "ycie.fizycznego. którą najlepiej mo"na okre lić jako S. lub przez zintegrowanie strachu w trakcie sesji rebirthingowej# Aez względu na to. by dzięki temu poczuć się >lepiej?# :R#CE$ INTEGR(C5I jest pozwoleniem na pełne zrozumienie i u wiadomienie sobie tego. my l stanie się rzeczywisto cią# 6ęk stanie się nie wiadomym napięciem. a często tak"e w trakcie rebirthingu# 3est to proces. czego kiedy uniknęli my przez stłumienie. tra2ia do . a następnie wycofanie z tego wiadomo ci. jakby kto wyglądał przez zniekształconą szybę. który w ko!cu kiedy ujawni się w "yciu# 3e li kto podtrzymuje my l >6udzie mnie ranią?. dającą obraz zamazanego wiata i był przekonany. poniewa" jedynie nieliczni są wystarczająco zintegrowani by do wiadczać tego fenomenu# &aki stan mo"e być do wiadczany w głębokiej medytacji.odświado+ości i nie jest ju" dłu"ej jedynie przekonaniem. lecz do wiadczane jest jako rzecz0wistoś3 tej oso40# (zę ć jej wiatopoglądu i osobowo ci# >&warda rzeczywisto ć? i walka. a wybór nale"y do nas# :R#CE$ T&'MIENI( to decyzja uznania czego za złe czy nieprzyjemne.1%B7+. w tej samej chwili# &aki stan wiadomo ci zwykle jest poza zasięgiem większo ci ludzi. a w "yciu 2 negatywną reakcję innych ludzi# 3e li stłumi strach. którego do wiadcza. ka"dorazowo tłumiona jest tak"e negatywna my l skryta za prze wiadczeniem dotyczącym danego do wiadczenia# $iedy jaki pogląd czy przekonanie zostaje stłumione.

a wówczas pióro samo upadnie# 8sz0stko. czego zdecydowali my się w przyszło ci unikać# -Aólu. całkowitym stłumieniem i wyga nięciem# 80daje si-. wstydu. by cofać się do pierwotnego do wiadczenia. powodując tworzenie dalszych bloków. co trze4a zro4i3. 40 zintegrowa3 coko1wiek. tych uznawanych za >złe? w przeszło ci# *ie to jest jednak kluczowe.rzesta3 ocenia3 to jako >z)e?! . to przestać napinać mię nie dłoni.odczas narodzin # 3e li nie pamiętasz swoich narodzin prawdopodobnie rozpocząłe tłumienie od tego momentu# (9T. najczę ciej jednak tak się nie zdarza# 7spomnienia same w sobie nie są tak wa"ne# (o jest istotne 2 to pełne u wiadomienie sobie ponownego przepływu odblokowanej w trakcie sesji rebirthingu energii 2 przez ciało i umysł# Dauwa"enie jej. spalamy energię# 7szystko.energetycznych# 7raz z nagłym wzrostem nieblokowanego ju" przepływu energii. nasza wiadomo ć rozszerza się# 7 tym ujęciu st)*+ienie jest w0co2anie+ świado+ości z tej czę ci fizycznego ciała. lecz są tak znieczuleni. &akie wycofanie wiadomo ci z nieprzyjemnego do wiadczenia jest w rzeczywisto ci wycofaniem siły "ycia z czę ci ciała# >*ieprzyjemny? wzorzec energii nie zostaje zintegrowany. urazu. którzy mają masę napięć. podczas którego osądzili my "e >co jest złe? ani nawet by je pamiętać# %d czasu do czasu. wspomnienia przeszło ci mogą się spontanicznie pojawiać na powierzchni.roces t)*+ienia j*7 . która przyjmuje formę fizycznego ciała# $iedy wycofujemy wiadomo ć z jakiejkolwiek czę ci ciała. powodujemy blokadę dopływu "yciodajnej energii do tego obszaru ciała# 7 rezultacie komórki tracą dopływ energii. my ląc "e co jest nieprzyjemne. a nie mogąc się nigdzie indziej przemie cić i rozpu cić 2 zatrzymuje się w mię niach i w postaci napięcia pozostaje w ciele# Dwykle jednak nie jeste my tego wiadomi# *ajbardziej chorzy są ci ludzie.8I<(C5( to termin. w której do wiadczyli my czego . który dotyczy stawania się wiadomym stłumionych wzorców energii. to= . by je uwolnić. starzeją się i chorują# &e pola zablokowanej energii koniec ko!ców wpływają na cało ć ciała.ocz0na . w przyległych obszarach i w rezultacie stan trwałej ograniczonej wra"liwo ci i zawę"enia wiadomo ci# Siły witalne gasną# Bmierć jest zatem tylko ko!cowym rezultatem tego procesu. 7e wi-kszoś3 1*dzi roz. u wiadomienie sobie emocji które z nią płyną i rozpoznanie własnych wzorców które na tej bazie tworzyli my# Eatwiej jest zintegrować ka"de do wiadczenie ni" je stłumić# 3e li trzymamy pióro mocno w dłoni. na skutek aktywizacji. "e nie czują ju" niczego i nie podejmują prób ich rozładowania# Bwiadomo ć i pod wiadomo ć organizują energię. czego potrzeba.

"e nawyk wypierania uznanych za złe do wiadcze! jest w nas dobrze utrwalony# (ała trudno ć le"y wła nie w tych głęboko zakorzenionych wzorcach i nawykach# 3este my na wskro mechaniczni w działaniu a kontroluje nas zaprogramowana pod wiadomo ć# &o wła nie pod wiadomo ć pomaga w podtrzymywaniu stanu stłumienia 2 przechowuje nasze niegdysiejsze decyzje i wnioski z minionych do wiadcze!. co kiedy zostało do wiadczone. . tak by mogły wzbogacić nasza osobowo ć i pomóc dojrzeć jako wiadomym istotom# Na bazie fragmentów : Sisson Colin P. podjęte w chwilach emocji i bólu# *ie pozwala na podjęcie próby ponownego ich zrozumienia i u wiadomienia# . jest niezwykle łatwe# 0raktycznie nie jest to jednak a" tak proste# 9laczegoF 0oniewa" jeste my mistrzami tłumienia i przypuszczalnie praktykowali my je przez tak długi czas.ebirthing jest procesem pomagającym powrócić im w wiatło wiadomo ci i ostatecznie zintegrować. by nie cieszyć się "yciem i tym czym jest odcięcie się od naturalno ci i prawdy w ka"dym z nas# Datem teoretycznie 2 zintegrowanie czego . kochać i dobrze się bawić# 1usimy jednak zrobić co .9otyczy to wszystkiego w naszym "yciu# 0aradoksalnie 2 Eatwiej jest odnie ć w "yciu sukces ni" ponie ć pora"kę# Eatwiej jest być szczę liwym ni" nieszczę liwym# Eatwiej jest kochać ni" nienawidzieć# *ie musimy robić niczego by "yć. – Rebirthing – Klucz do samopoznania.