Silvikultura, arti i prodhimit dhe kujdesit per pyllin

Silvikultura është përcaktuar si " arti i prodhimit dhe kujdesit për pyllin; aplikimit injohurive të silvikultures në trajtimin e një pylli " Ky përkufizim tregon lidhjen që ekziston midis Silvikultures dhe pylltarisë. fundit merret me parimet themelore të cilat kontrollojnë jetën e drurëve individuale dhe grum!ujve pyjore. Kjo ushqen !azën shkencore m!i të cilën m!ështetet silvikultura . "ë një interpretim më të gjerë të termit Silvikultura përfshin themelet e Silvikultures , domethënë , pyllin , shkencën dhe praktikën e Silvikulturës apo artit .

#elativisht pak dihet lidhur me Silvikulturën . Kjo mund t$i atri!uohet tre shkaqeve %

Së pari , silvikultura ende është praktikuar në një masë të kufizuar dhe gjatë një periudhe prej vetëm disa vjet, &më pak se '((, apo më pak se një gjeneratë e pyllit të lartë) ndërsa ajo kërkon disa dekada për të ndërtuar e vertetuar praktika të caktuara silvikulturore .

Së dyti , praktika silvikulturore është në thel! një konsideratë lokale , të ndryshme në detaje të rëndësishme nga pylli * +jirokastrës Sarandës, në pyllin e ,i!razhdit, -ermoshit, .erizajt, Sharrit apo /ecanit . 0ërgjithësimet dhe përdorimi i men1ur i njohurive të fituara nga të tjerët në të tilla kushtë avancojnë shumë ngadalë.

Së treti , aplikimi i njohurive për të trajtimin e një pyll të pengohet seriozisht kur njohuritë lidhur me pyllin janë pjesore apo fragmentare . Shkencat për pyllin &Silvics) , të cilat në teori japin !azat shkencore për Silvikulturën , janë ende në foshnjërinë e tyre aq sa akoma ka pro!leme për të dhënë informacion të përcaktuar atyr qe e ushtrojne kete profesion në pro!lemet e shumta e të rëndësishme të pylltarisë .

Silviculture is defined as " the art of producing and tending a forest; the application of the kno2ledge of silvics in the treatment of a forest." 3his definition indicates the relation e4isting !et2een silviculture and silvics. 3he latter deals 2ith the underlying principles 2hich control the life of individual forest trees and stands. *t furnishes the scientific !asis upon 2hich silviculture rests. *n a !roader interpretation of the term silviculture includes the foundations of silviculture; namely, silvics, the science, and the practice of silviculture or the art. #elatively little is kno2n concerning silviculture. 3his may !e attri!uted to three causes% First, silviculture as yet has !een practiced to a limited e4tent and during a period of only a fe2 years, 2hereas it requires several decades to !uild up definite silvicultural practice. Second, silvicultural practice is essentially a local consideration, varying in important details from forest to forest. +eneralizations and the intelligent use of kno2ledge gained !y others develop slo2ly under such a condition. Third, application of kno2ledge to treatment of a forest is seriously hampered 2hen such kno2ledge is fragmentary. Silvics, 2hich in theory affords the scientific !asis for silviculture, is still in its infancy so far as furnishing definite information for use of practitioners on numerous important pro!lems is concerned. #5,06 7. 658, 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful