You are on page 1of 4

Typeseì Ey Dean Shannon 2u12

Primo Caììo
(Itrst Cat)
Secondo Caììo
(Seccnd Cat)
Piano
Adugio (=96)
Mia

u, - mi au, - mia -

Adugio (=96)
Mia

u, - mi -
7
u, - - - -
au, mia u, - - - - - - -
1S
¿
¿
¿
¿
_
, - - - - - -
Dueììo Buho di due Caììi
Cioachino Rossini
(1792 - 1868)
Ccmtc Duet fcr Tvc Cats
_
, -
_
,
. . . .
_
,
sempre /egatc
. . . .
stmt/e
_
, - - -
_
, - - -
_
,
_
,
_
,
_
, - - - - -
_
,
_
,
_
,
_ ¸
.
_
,
,
_
.
_
,
, , , , , , , ,
, ¸ , , ,
, , , ,
, , , , , , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
_ ¸
.
,
_
,
, ,
,
,
,
_
,
, ¸
_
.
, , , , ,
,
,
,
,
,
, ¸
¸ ,
,
, , , , , , , ,
, ¸ , , ,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
.
_
,
,
, ,
,
,
, ,
_
, ¸
,
,
_
.
, , , , , , , ,
, , , , ,
,
,
,
,
,
, ¸
¸ ,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

miau,

miau, mia

u, -
Foco più nosso
18
mia

u, - mi au, - mia

- - - - -

Foco più nosso
miau,

mia u, - mia u, - mia u, - Scpc
(spttttng)
Mi a - u, - mia u, -
poco rit. Andunte (.=7u)
25
u,

- mia u, - mia u, - mia u, - Scpc
(spttttng)
Scpc
(spttttng)
Mi a - u, - mia u, -

poco rit. Andunte (.=7u)
mia u, - mi ua - a u - a u - au, mi a - u, - mia u, - mia u, - mia u, - mi
S2
mia u, - mi ua - a u - a u - au, mi a - u, - mia u, - mia u, - mia u, - mi
_
¿
_
¿
_
¿
_
¿
_
, -
cresc.
- -
_
,
cresc.
_
,
_
,
cresc.
_
,
..........
_
,
..........
_
,

_
,

_
,
_
,
_
,
_
,
.
_
.
_
.
_ ,
,
¡ .
_ , ¸
_
.
_
,
, ¸
_
.
_
, ¸
,
,
,

,
¸
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
, , , ¸ ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, ,
, ,
, , , ,
.
_
. ,
,
. ,
,
,
_
,
_
,
,
¡

¡
,
¸
, ,
¸
,
,
,
_
. ,
,
. ,
,
.
,
_
,
_
,
,
¡

¡
,
¸
, ,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸ ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
.
, ,
¸
, ,
¸
,
,
,
,
,
,
, , , ,
, ¸ , , ,
, , , ,
, , , ,
, ,
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
¸
¡
,
¸
, ,

,
,

,
, ,

,
,

,
,
,
,
,
¸
¡

, ,
¸
,
,
,
,
,
¸
¡
,
¸
,
,
¸
¡
,
¸
, ,

,
,

,
, ,

,
,

,
, ¸
,
,
,
¸
¡

, ,
¸
,
,
,
,
,
¸
¡
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
_
, ,
¸
,
, , ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
2

a u - a - u - a - u - a - u - a - u - a - u - au, mi au. - Scpc (spttttng)
Allegretto (=112) S7
a u - a - u - a - u - a - u - a - u - a - u - au, mi au. - Scpc (spttttng) Mia -

Allegretto (=112)

Mi au, - mi au, -
41
u, - mia u, - mia -
mia u, - mi -
45
u, - mi au, - - - mia u, -
¿
¿
¿
¿
_
,
.
-
.
.
.
.
.
.
»
....
...
...
-
_
,
.
-
.
.
.
.
.
.
»
....
...
...
_
,
-
-

_
,
-
-
/eggterc stmt/e

_
,
_
,
_
,
_
,
_
, -
_
,
_
,

_
,

,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
¸
,
,
¸
,
¸
, ,
,
,
¸
,
,
¸
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
, ¸
¸
,
,
¸
, ,
¸
, ,
, ¸
,
¸
,
,
¸
. ,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,

,
, , , , , , ,
. _
,
, ¸
,
,
, ,
,
,
,
¡ . . _
,
, ¸
,
,
, ,
,
,
,
¡ .
,
,
,
,
. . ,
,
¸
,
,
,
,
,
,
. . ,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
.
,
¸
,
, ¸
¸
,
¡ . . _
,
, ¸
,
,
, ,
,
,
, ¸
¸
,
,
¸
. _
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
, ¸
, ¸
,
,
,
,
,
¡ ,
,
¸
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
¡ ¡
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
, , , ,
,
¡ ¡
,
,
,
, , , , , , , , , , , , , , ,
¹

au, mi au, - - mia - - -
49
mia u, - - mia - - -

u, - - mi

au, - au.

1. 2.
rit.
u tenpo
52
u, - - mi

au, - mia au.

-

1. 2. rit. u tenpo
_
,
cresc.
_
,
cresc.
_
,
_
,
cresc.
_
,

-
-
_
,

- -

_
,

-
-
-

_
,

-
-
-

,
¡ . . _
,
, ¸
,
,
, ,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. ,
,
¸
,
,
,
,
,
,
. ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
, ¡
,
,
_
,
,
, ¡ .
,
¡ .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
, ¡
,
, ¸ _ ,
,
¸
, ¡ ,
,
¸
,
,
,
¡ .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¡
,
,
,
, , ¸
, , , , , , , , ,
, ,
,
¡
4