You are on page 1of 10

Concello de Vigo

Impostos Municipais

Ordenanza Nº 3:

Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción ec!nica

—Ano 2013—

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica

! "

eito impo-ible deste imposto a titularidade de vehículos de tracción mecánica. como consecuencia de comunicación de trans.ico como posuidor.ue a carga +til non se/a superior a 5" 6g( A#TI$% 3&' 1)2*IT% !A1IV% )( 7on su/eitos pasivos deste imposto as persoas .ue se re. 9eral %ributaria a nome de .uera .I/0* )( *onstit+e o . poidan ser autori#ados para circular e/cepcionalmente con ocasión de e/hibicións.igure no Re/istro da Dirección 9eral de %rá.ire o artigo 1"(! da Lei "8/2 1 de )5 de decembro.igure o vehículo no permiso de circulación( 2( :/cepcionalmente terá a condición de su/eito pasivo do imposto .ue estivese matriculado nos re/istros p+blicos correspondentes e mentres non tivese causado bai/a nos mesmos( 0ara os e.utónomas e :ntidades Locais adscritos á de.*IT% IM!%.uen .uen . certames ou carreiras limitadas ós desa nature#a( b' Os remol.erencia do vehículo reali#ada polo transmitinte e aínda .ues arrastrados por vehículos de tracción mecánica nos .Concello de Vigo Impostos Municipais A#TI$% 1&' (AT)#*+A * . directo e obrigatorio regulado nos artigos 92 a 99 da RDL 2/2 ! de " de mar#o $%R da Lei Reguladora das &acendas Locais'( A#TI$% 2&' .uirente( A#TI$% 3&' *2*(CI4(1 * /%(I.ues e semirremol.iciais do :stado.ue tendo sido dados de bai/a nos re/istros por antig4idade do seu modelo.ue se/a a s+a clase e categoría( 2( *onsidérase vehículo apto para a s+a circulación o .ICACI4(1 )( :starán e/entos do imposto3 )() Os vehículos o.ue non estivesen cumprimentados tódolos trámites a cargo do ad. cal. aptos para circular polas vías p+blicas.ísicas ou /urídicas e as entidades a .ensa nacional ou á seguridade cidadá( Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica ! " .)(-AM*(T% O imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un tributo municipal. *omunidades .ectos deste imposto tamén se considerarán aptos os vehículos provistos de permisos temporais e matrícula turística( 1( 2on están su/eitos a este imposto3 a' Os vehículos .

iciarios das mesmas por máis dun vehículo simultaneamente( .ísica( :n canto ó resto das s+as características técnicas. e . aplicándose a e/ención.sí mesmo. a data en "ue o correspondente tipo ou variante dei#ara de fabricarse.os anteriores non resultarán aplicables ós su/eitos pasivos bene.icación do ) por ) de cota do imposto3 2. e.uncionarios consulares de carreira acreditados en :spa-a .ue te-an unha capacidade .Concello de Vigo Impostos Municipais )(2 Os vehículos de representacións diplomáticas. incluída a do condutor( )(5 Os tractores.eridos ou doentes( )(" Os vehículos para persoas de mobilidade reducida. a/entes diplomáticos e . tomarase como tal da s!a primeira matriculación ou.uinaria provistos da *artilla de <nspección . pola s+a construción.ue.ue o vehículo é conducido por persoa con discapacidade cando esta +ltima conste como condutor/a habitual e +nico na póli#a do seguro do vehículo .e. están e/entos os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu uso e/clusivo.sí mesmo. tanto ós vehículos conducidos por persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte( 0res+mese .ue así se derive do disposto en %ratados ou *onvenios <nternacionais( )(! . en tanto se mante-an ditas circunstancias. e.icina en :spa-a e os dos seus . sempre .uncionarios ou membros con estatuto diplomático( )(1 Os vehículos respecto dos . Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica ! " . semirremol. Se esta non se coñecera. os vehículos dos Organismos <nternacionais con sede ou o.unción ou incapacidade .icados e a condición de reciprocidade na s+a e/tensión e grado( .ue se/an s+bditos dos respectivos países. o.ues. e/ternamente identi. remol. terán a consideración de persoas con minusvalía .uipararanse ós ciclomotores de tres rodas( .ectos do disposto neste epígra. microbuses e demais vehículos destinados ou adscritos ó transporte p+blico urbano.s ambulancias e demais vehículos directamente destinados á asistencia sanitaria ou ó traslado de . no seu defecto.ue e/ceda de nove pra#as.s e/encións previstas nos dous parágra. entendendo por tales os vehículos cunha tara non superior a 1" =g.1 Os vehículos con antigüidade mínima de 25 anos contados a partir da data de fabricación.uen te-an esta condición legal en grao igual ou superior ó 11>( )(? Os autobuses. pro/ectado e construído especialmente $e non simplemente adaptado' para o uso de persoas con algunha dis. non poida alcan#ar en chan unha velocidade superior a !" =m/h.grícola( 2( @o#arán dunha boni.icinas consulares.ues e ma.

ue ad.ue utilicen como combustible biogás.ue estean homologados de . cu/a marca e modelo se incl+an entre os vehículos máis e. incorporando dispositivos catali#adores.icientes con cuali.sí mesmo poderán acollerse a esta boni.ue non te-an catali#ador homologado e . &os casos en "ue a documentación oficial do vehículo ofre%a d!bidas sobre a data de primeira matriculación e'ou fabricación. gas natural comprimido.ue non dispo-a dese catali#ador. .uiran un vehículo novo con catali#ador homologado para substituír un vehículo .icados de :.ue se produce a matriculación e no seguinte( c' Cue se trate de vehículos de motor eléctrico e/ou de emisións nulas. deber solicitarse aportando documentación "ue acredite a antigüidade e en caso favorable surtir efectos para o e#ercicio seguinte ao da solicitude.icados como turismos de motor de gasolina ou diesel.ue. as s+as emisións de *O2 non se/an superiores a )2 g/=m( :stes vehículos go#arán da boni.icación durante o e/ercicio no .iciencia :ner/ética .ue cumpran as condicións e re. sempre e cando acrediten . 2(2 Os vehículos catalogados como AhistóricosB polo organismo competente( 1( @o#arán dunha boni. .ue consuma o vehículo e a incidencia da combustión no medio ambiente.ue se dispón.icación con carácter inde.ue minimicen as emisións contaminantes( :stes vehículos go#arán da boni. metanol ou hidró/eno( Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica ! " .ue o devandito vehículo será destinado a desguace( !( Os vehículos das clases turismos. &outro caso.icación durante o e/ercicio no .plicarase esta boni. aínda non estando cuali.ue se produce a matriculación e no seguinte( b' Cue se trate de vehículos novos sen matricular.urgóns. todos a.'.icación a vehículos novos . metano.ue se produce a matriculación do vehículo e o seguinte. dunha boni. sempre .icación. clasi. en tanto mante-an as circunstancias de motor e emisións sinaladas( d' Cue se trate de vehículos . vehículos mi/tos adaptables.icación de :.Concello de Vigo Impostos Municipais $sta bonificación aplicarase de oficio no caso de vehículos nos "ue a s!a primeira matriculación reali%arase en territorio español.inido.uisitos seguintes3 a' Cue se trate de vehículos híbridos $motor eléctricoDgasolina.ueles contribuíntes .unción das características dos motores. en . adecuados a s+a clase e modelo. eléctricoDdiesel ou eléctricoDgas' .iciencia :ner/ética . a clase de combustible .' nos termos do Real Decreto 815/2 2.icación do 5"> na cota do imposto.urgonetas. autobuses e autocares. de 2 de agosto( . durante o e/ercicio no . . go#ando da boni.ábrica. a data de fabricación deber acreditarse con certificado e#pedido pola firma fabricante.ue instalen un catali#ador homologado( . go#arán nos termos en .ueles vehículos .icación do 5"> do imposto durante dous anos todos a. camións.

ectos para o e/ercicio seguinte a . 1 e !. )(!.icación na primeira autoli. boni.ectos para o e/ercicio seguinte a a.uel como condutor e/clusivo( 0ara o caso de vehículos destinados a transporte de persoas con discapacidade. onde .uel para o transporte de persoas con discapacidade( Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica ! " .o 2F do epígra. matrícula.icación durante o e/ercicio no . solicitará in.icación para o ano seguinte.iscal( .icio regulado no apartado 2() aplicarase de o.ue ser presentada con anterioridade ao 1) de decembro dese ano( 7e se trata dunha boni.icación a vehículos adscritos a licen#as de autota/i .icios .orme ó 7ervi#o Eunicipal de Eedioambiente nos casos en . 2(2.plicarase esta boni.icios de carácter rogado surtirán e.icha técnica do vehículo e a documentación acreditativa do cumprimento dos re.icación correspondente indicando as características do vehículo. por non estaren claros os termos da .ue se produce a matriculación e no seguinte( 0ara poder go#ar das boni.icio.icar o destino do vehículo coa .ire este apartado ! do presente artigo.ue se re.icación .icio os indicados nos apartados )().icado de minusvalía emitido polo órgano competente e /usti. así como o cumprimento das restantes condicións a .dministración de %ributos.I1CAI1 De entre os bene. o su/eito pasivo deberá aportar o certi.icación.ire o artigo ! en cada caso( :n particular.icha técnica do vehículo( A#TI$% 5&' !#%C*-*M*(T% -* C%(C*1I4( -* /*(*.ue se presente a solicitude agás as presentadas no mes de /aneiro( 2este +ltimo caso a concesión surtirá e. os interesados poderán aplicarse a boni.uisitos necesarios para a concesión do bene. aplicaranse de o.inido esta surtirá e.e )(". do artigo !. o su/eito pasivo do <mposto deberá aportar certi.ectos no mesmo e/ercicio( a' 0ara os supostos )(".icio cando non se/a preciso presentar documentación ningunha e será rogado en caso contrario( Os restantes te-en carácter rogado( Os bene.inido no caso do apartado ! c' acompa-ando a .icado de minusvalía emitido polo órgano competente /unto coa copia da póli#a do seguro do vehículo onde constará a. )(?( O bene.ue se presente( O 7ervi#o de .icar os re. para o outorgamento da e/ención prevista no parágra.ICI%1 .ectos no ano seguinte ao da matriculación terá . a vehículos conducidos por persoas con discapacidade.ue deberá surtir e.ue utilicen combustible @L0 $gases licuados do petróleo'( :stes vehículos go#arán da boni.icios establecidos en le/islación sectorial terán carácter rogado( Os bene.ose necesario veri.ue se re. ou con carácter inde.Concello de Vigo Impostos Municipais .ue .icación con carácter inde.uel no . os su/eitos pasivos deberán solicitar do *oncello a e/ención ou boni.uisitos esi/idos para a concesión desta boni.uidación do imposto e deberán solicitar e/presamente a boni.icha técnica do mesmo.icio . e causa do bene.igurará a adaptación da.uél no .iscais establecidos no artigo ! da presente ordenan#a.icacións ás .

contados dende a data da solicitude de e/ención do <mposto sobre vehículos de tracción mecánica( A#TI$% 6&' C%TA 1.15 8 151.:. de 1.:5 8 1::.2. a 2((( >g. sen pre/uí#o das .1. obviando así o pagamento do imposto e a solicitude e/presa de e/ención.(( cabalos fiscais 2.1...Concello de Vigo Impostos Municipais b' 2o suposto do apartado )(5 os interesados poderán presentaDla cartilla de inspección agrícola no momento da s+a alta na 9e.(. de m is de (((( >g..5. de m is de 25 cabalos fiscais 6O/2 2&32+ 22.de 5 de mar%o .icado da condición de discapacitado unha data de e. de menos de 7 cabalos fiscais 2. /)26/O)$S *. pra%as <. 8 6O/2 2&32+ 2(.. de 12 ata 15. 8 92. 8 2.de menos de 21 pra%as <.-. 8 6O/2 2&32+ . 2.ire o artigo ! apartado )(". >g. cabalos fiscais <. /3)4S5OS 2. de carga !til *.25 8 21(.:. de menos de 19 cabalos fiscais *..(( cabalos fiscais 2.ico.1.. de m is de 2.2.-.25 8 -9.ue se re.75 8 1-.75 8 1.. de 19 ata 1(. de carga !til 6.. carga !til 6.(( cabalos fiscais 2..:. de conformidade co disposto no artigo (5 do )*+ 2'2. de carga !til 6. 8 2.ectos anterior á solicitude de e/ención do <mposto.-. 23/O<3S$S <.. de menos de 1. de 19 a 25 cabalos fiscais *... 6254=&S 6. de 21 a 5...-.2.acultades revisoras da . pra%as 6.-.2. de m is de 2((( a (((( >g. de 7 ata 11.:.:5 8 $... O imposto esi#irase con arran#o ó seguinte cadro de tarifas.. 8 6O/2 2&32+ 151. )$5O+?3$S $ S$54))$5O+?3$S 2))2S/)2*OS @O) A$BC63+OS *$ /)2664=& 5$6D&462 6O/2 2&32+ Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica ! " . de m is de 5. a administración tributaria do *oncello tramitará devolución en contía do 9 > das cotas ingresadas ata un má/imo de oito trimestres../) da +ei )eguladora das 0acendas +ocais1..dministración %ributaria( 2o caso da e/ención á .25 8 21(.22 8 22-.atura 0rovincial de %rá.1. se constase no certi.

uen esencialmente o modelo de .as correspondentes a tractores.57 8 121.:.' . todo terreo..7.. 0.2. 5otocicletas de m is de 1. carga !til $.1.. polo tanto.ue a s+a tara non e/ceda de ! 6g( 2outro caso tributarán como camión( e' Os vehículos articulados tributarán simultaneamente e por separado o .i.erior a 5" 6g( d' Os motocarros terán a consideración.ues e semirremol.2.a será o recollido no R(D( 2822/)998 polo ..19 8 2( 0ara aplicación da tari.ue a carga +til do vehículo . >g. tributarán por cilindrada. 8 9. cc. de carga !til $. 5otocicletas de m is 125 ata 25. ata 1. ata 5. cc.:. 5otocicletas ata 125 cc.-..5 8 5.ues arrastrados( . de 1..s má. 0. O3/)OS A$BC63+OS 0. 8 :.ue non modi. de carga !til :2.5.1.-5 8 15-.Concello de Vigo Impostos Municipais $.2( 8 9.ectos deste imposto.7.5. cc.ose in. . mi/tos adaptables. derivados de turismo. 5otocicletas de m is 25.. vehículos mi/tos.urgoneta mi/ta.. 5otocicletas de m is 5. cc..5.iscal agás nos seguintes casos3 c()( 7e o vehículo está habilitado para transporte de máis de 9 persoas tributará como autob+s( c(2( 7e o vehículo está habilitado para unha carga +til superior a 5" 6g tributará como camión( c(1( 7e o titular do vehículo estivese de alta en epígra.urgonetaB o resultado de adaptar un vehículo turismo a transporte mi/to de persoas e cousas mediante a supresión de asentos e cristais. 6O/2 2&32+ 9.a anterior teranse en conta as seguintes regras3 a' O concepto das diversas clases de vehículos relacionados na tari.uinas autopropulsadas . >g a 1. 6iclomotores 0. a e.ue se aproba o Regulamento 9eral de Gehículos( b' :ntenderase por A. m is de .s . mi/tos todo terreo. 8 0..urgonetas.ue leve a potencia de arrastre e os remol.uedando comprendidos entre estes os tractoDcamións e os tractores de obras e servi#os( Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica ! " .urgón mi/to adaptable e similares destinados a transporte mi/to de persoas e cousas tributarán como turismo con arran/o a s+a potencia . m is de 2((( >g. de motocicletas e.ue poidan circular pola vía p+blica sen seren transportadas ou arrastradas por outros vehículos de tracción mecánica tributarán polas tari..ue se deriva( c' .. a 2((( >g. alteración de tama-o ou disposición das portas ou outras alteracións . ..e do imposto sobre actividades económicas correspondente a unha actividade .ue esi/a ou comporte un destino preponderante de transporte de carga tributará como camión aínda . 0. 8 1:.2. sempre . .9.. 0.

atura 0rovincial de %rá.ormularase en impreso Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica ! " . bai/a de. 9estión.uisición do vehículo en .initiva ou bai/a temporal por sustración ou roubo do vehículo en .ue se devenga o día de alta na 9e.Concello de Vigo Impostos Municipais g' .ue consten na tar/eta de inspección técnica dous valores distintos para E%E. e/cepto os ciclomotores e motocicletas de ata )2" cc( nos . aplicarase a e.ue se prorrateará por trimestres naturais( !( .ue o domicilio .ormidade co artigo ) 2(1 da Lei "8/2 1 de )5 de decembro.ico( 1( . a e.ue se aproba o Regulamento 9eral de Gehículos.ue as cotas anuais deberán ser ingresadas polo procedemento de autoli.ue conste no permiso de circulación do vehículo perten#a ó termo municipal( 2( *ando se trate de vehículos /a matriculados ou declarados aptos para a circulación en e/ercicios anteriores.uidación entre os meses de /aneiro e abril de cada ano( 1( *ando se trate de vehículos de alta por primeira ve# por seren de nova matriculación o imposto ingresarase polo sistema de autoli.ico( A#TI$% 9&' 2*1TI4( )( .erencia ou cambio de domicilio surtirán e.s motocicletas eléctricas terán a consideración.ue se trate de primeira ad. cota do imposto é irredutible agás no caso de primeira ad.uidación( :sta .uisición( 2( O imposto devengarase o )F de /aneiro de cada ano agás .iscal do vehículo determinarase de acordo co disposto no artigo ))(2 do R(D( 2822/)998 polo .ectos deste imposto.icará de modo colectivo mediante publicación de anuncio no Holetín O. $pero má/imo autori#ado' respectivamente.ue se noti. li.icial da 0rovincia de con.ue se aproba o Regulamento 9eral de Gehículos( A#TI$% 7&' !*#8%-% IM!%1ITIV% * -*V*($% )( O período impositivo coincide co ano natural agás no caso de primeira ad.ne/o G do mesmo te/to( !( 2os casos en . inspección e recadación deste imposto corresponde ó *oncello de Gigo sempre .ue se permite a circulación.ue corresponda a EE. indicador do maior peso en carga con .a o valor . 9eral %ributaria. en relación co .ectos da tari. de motocicletas de ata )2" cc( 1( .ectos para o e/ercicio seguinte a a.uidación.uisición en .ue se produce dita ad.ue come#ará o )F día do trimestre natural en . con. $peso técnico má/imo autori#ado' e EE.s alteracións no imposto consecuencia de trans.orme ó indicado no R(D( 2822/)998 polo . o imposto /estionarase mediante o sistema de padrón anual .uisición.ue se produ#a a alteración no re/istro de Dirección 9eral de %rá. potencia .uel en .

E :.ormular a correspondente alteración é anterior ó período de cobran#a do imposto.ectos deste imposto. 2( .ue correspondan. presentadas ó cobro e non prescritas( 0ara estes e. no caso de bai/a de.acilita o Re/istro 9eral. Lei 9eral %ributaria. a. con carácter previo á inscrición do vehículo no Re/istro da 9e. li..ectos.atura 0rovincial de %rá.2 *$6$5<)O *$ 2.atura 0rovincial de %rá.erencia. ou de bai/a de ditos vehículos deberán acreditar previamente ante a re. entenderase .Concello de Vigo Impostos Municipais regulamentario.5 ! " Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica .*$6$5<)O *$ 2.ue conste no permiso de circulación do vehículo.I(AI1 )I( 2o non previsto nesta Ordenan#a será de aplicación a Ordenan#a &iscal 9eral do *oncello.erida 9e.uidadas..icacións.initivas de vehículos con )" ou máis anos de antig4idade( A#TI$% :&' I(.icial da 0rovincia e come#ará a aplicarse o día ) de /aneiro do ano 2 )1 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a s+a modi.initiva.icación a e. :. Lei "8/2 1 9eral %ributaria e restante normativa de aplicación( 2I( . *$ *$ *$ *$ *$ *$ *$ *$6$5<)O *$ 1((( *$6$5<)O *$ 2.atura 0rovincial o pagamento do +ltimo recibo presentado ó cobro do <mposto sen pre/uí#o de . 2. .ue altere a s+a clasi. sempre .ue os recibos do e/ercicio corrente están ó cobro dende o ) de /aneiro( 7e a data en .ico( !( Os titulares dos vehículos.... &OA$5<)O *$ 2.ico a re. presente Ordenan#a entrará en vigor ao día seguinte da s+a publicación no Holetín O.. polo procedemento de autoli. e restante normativa de aplicación( -I1!%1ICI4(1 .uen á 9e. 29 :. cando comuni. cambio de domicilio .O.ue .orma dos mesmos.uel reali#ará o ingreso correspondente ó e/ercicio ou parte deste.icación ou derrogación e/presas( @3<+46264=&S <.raccións tributarias e ás s+as cuali. así como ás sancións . estarase ó disposto na Ordenan#a &iscal 9eral.ue se/a esi/ible por vía de /estión e inspección o pagamento de tódalas débedas por dito concepto devengadas.erida obriga de acreditación do pagamento do +ltimo recibo presentado ó cobro o suposto de bai/as de.: &OA$5<)O *$ 2.1 *$6$5<)O *$ 2.@.#ACCI4(1 * 1A(CI4(1 :n todo o relativo a in..ue o interesado debe .uidación( :/cept+ase da re. así como tamén nos casos de trans.

1.12 Impostos Municipais Imposto sobre Vehículos de Tracción Mec nica ! " . *$6$5<)O *$ 2. 11 122 21 *$ *$ *$ *$ *$ *$ *$ *$6$5<)O *$ 2.. 1...Concello de Vigo :.7 *$6$5<)O *$ 2.9 *$6$5<)O *$ 2..( *$6$5<)O *$ 2.1.11 *$6$5<)O *$ 2.. &OA$5<)O *$ 2.