You are on page 1of 39

Thø 2 Ngµy 29 th¸ng 8 N¨m 2012

TuÇn 1:
TiÕt 1 : - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh
– Trß ch¬i: “ nhanh lªn b¹n ¬i”
I/ Môc tiªu:

- Phæ biÕn mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn. Yªu cÇu HS hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng.
- Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh m«n häc. Yªu cÇu HS biÕt ®îc ®iÓm c¬ b¶n cña ch¬ng tr×nh , cã th¸i
®é vµ tinh thÇn tËp luyÖn tÝch cùc.
- Trß ch¬i: “ Nhanh lªn b¹n ¬i ”. Yªu cÇu häc sinh biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i chñ ®éng
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôc vÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, 2l¸ cê nhá
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung

§Þnh lîng

1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t
* Ch¬i trß ch¬i “ T×m ngêi chØ huy”

2 - 3’
1 -2’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- Qu¶n ca b¾t c¸i
- Gv ®iÒu khiÓn
* Ho¹t ®éng 2:

a, Ph©n c«ng tæ nhãm tËp luyÖn,
chän c¸n sù m«n häc.

2 - 3’

b. Nh¾c l¹i néi quy tËp luyÖn vµ néi
dung yªu cÇu m«n häc.

2- 3’

c. ChØnh ®èn trang phôc, vÖ sinh
tËp luyÖn.
d. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

“ Nhanh lªn b¹n ¬i”

5 - 7’

- Gv quy ®Þnh khu vùc tËp luyÖn biªn
chÕ tæ tËp luyÖn chän c¸n sù.
- C¸c yªu cÇu vÒ trang phôc, xin phÐp
khi ra vµo líp, trùc nhËt lÊy dông cô
®Ó tËp.
- Gi¸o viªn cho c¸c em chØnh ®èn trang
phôc thËt gän gµng theo ®óng quy
®Þnh.
- TËp ®ång lo¹t theo hµng däc, gi¸o
viªn ®Õm nhÞp.

6 – 7’
* Ho¹t ®éng 3:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ
triÓn khai ®éi h×nh cho c¸c em ch¬i,
gi¸o viªn ®iÒu khiÓn
- Ch¬i theo ®éi h×nh 2 hµng däc
- Gv ®iÒu khiÓn líp ch¬i.
3. KÕt thóc:

1- 2’

- §i thêng theo nhÞp 1- 2 vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ.

1- 2’
1- 2’

* Ho¹t ®éng 4:

- Theo ®éi h×nh 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 3 Ngµy 30 th¸ng 8 N¨m 2012

TiÕt 2 :

- «n mét sè kÜ n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò
– Trß ch¬i: “ nhãm ba nhãm b¶y”

I/ Môc tiªu:

- ¤n tËp mét sè kÜ n¨ng §H§N ®· häc ë líp 1, 2 . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c nhanh chãng trËt
tù theo ®óng ®éi h×nh tËp luyÖn.
- Trß ch¬i: “ Nhãm ba nhãm b¶y” c¸c em ®· häc ë líp 2. Yªu cÇu häc sinh biÕt c¸ch ch¬i vµ
tham gia ch¬i ®óng luËt.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, v¹ch ch¬i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung

§Þnh lîng

1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Nh¾c l¹i néi quy.
- T¹i chç vç tay theo nhÞp vµ h¸t sau
®ã ch¹y theo 1 hµng däc

2 - 3’
1’
1 -2’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- Ch¹y quanh s©n tËp
- Gv ®iÒu khiÓn.
* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng däc, quay ph¶i,
quay tr¸i, ®øng nghiªm, ®øng nghØ,
dµn hµng, dån hµng, c¸ch chµo b¸o
c¸o, xin phÐp ra vµo líp.
b. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

“ Nhãm ba nhãm b¶y”

8 - 10’

6 - 8’

- Gv nªu tªn ®éng t¸c lµm mÉu vµ gi¶i
thÝch cho häc sinh hiÓu sau ®ã dïng
khÈu lÖnh ®Ó c¸c em tËp 1 lÇn sau
®ã chia tæ ®Ó tËp.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.
- Gv quan s¸t chung ®Ó uèn n¾n.
- Thi ®ua biÓu diÔn víi nhau xem
nhãm (tæ)
nµo nhanh ®Ñp nhÊt.
* Ho¹t ®éng 3:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ
triÓn khai ®éi h×nh cho c¸c em ch¬i.cã
thÓ cho c¸c em ch¬i thö 1 lÇn.
- Ch¬i theo ®éi h×nh vßng trßn
- Gv ®iÒu khiÓn líp ch¬i.
3. KÕt thóc:

1- 2’

- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ. ¤n l¹i §H§N.

2- 2’
1- 2’

* Ho¹t ®éng 4:

- Theo ®éi h×nh 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Líp 3

Thø 3 Ngµy 4 th¸ng 9 N¨m 2012

TuÇn 2:
TiÕt 3 : - «n ®i ®Òu

– Trß ch¬i: “ kÕt b¹n ”

I/ Môc tiªu:

- ¤n tËp ®i ®Òu theo 1 – 4 hµng däc. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc c¬ b¶n ®óng vµ
theo nhÞp h« cña gi¸o viªn.
- ¤n ®i kiÔng gãt hai tay chèng h«ng( dang ngang ) Yªu cÇu thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng ®éng
t¸c.
- Trß ch¬i: “ KÕt b¹n ” . Yªu cÇu häc sinh biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, v¹ch ch¬i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung

§Þnh
lîng

1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung
yªu cÇu bµi häc.
- Nh¾c l¹i néi quy.
- T¹i chç vç tay theo nhÞp vµ h¸t sau ®ã
ch¹y theo 1 hµng däc

2 - 3’
1’
1 -2’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- Ch¹y quanh s©n tËp
- Gv ®iÒu khiÓn.
* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- TËp ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc
b, Bµi tËp RLTTCB:
- ¤n ®i kiÔng gãt 2 tay chèng h«ng
c. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

“ Nhãm ba nhãm b¶y”

6 - 8’
8–
10’
6 - 8’

- Gv cho líp ®i thêng theo nhÞp råi ®i
theo nhÞp 1 – 2, 1 – 2 Gv chó ý söa sai
* Ho¹t ®éng 3:

- Gv nªu tªn ®éng t¸c sau ®ã võa lµm
mÉu võa tãm t¾t l¹i ®éng t¸c vµ Gv
dïng khÈu lÖnh ®Ó cho häc sinh tËp
vµ uèn n¾n söa sai.
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i
vµ cho häc sinh ch¬i cã thëng ph¹t
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
- Gv quan s¸t häc sinh ch¬i

3. KÕt thóc:

- §i chËm thµnh vßng trßn vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Giao bµi

1- 2’
1- 2

* Ho¹t ®éng 5

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng däc
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx

tËp vÒ nhµ. ¤n l¹i §H§N.

12’

xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 3 Ngµy 3 th¸ng 9 N¨m 201 2

TiÕt 4 :

- «n bµi tËp rÌn luyÖn t thÕ, kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n.
- Trß ch¬i: “ t×m ngêi chØ huy”

I/ Môc tiªu:

- ¤n ®i ®Òu 1- 4 hµng däc; ®i kiÔng gãt 2 tay chèng h«ng, dang ngang, ®i theo v¹ch kÎ
th¼ng, ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc trß ch¬i “ T×m ngêi chØ huy” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ bíc ®Çu biÕt tham gia vµo trß
ch¬i.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi,
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung

§Þnh lîng

1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung
yªu cÇu bµi häc.
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo
nhÞp.
- Trß ch¬i “ Cã chóng em”

1 - 2’
1 - 2’
1 – 2’
1 -2’

2. C¬ b¶n:

3 - 4’

b, Bµi tËp RLTTCB:

8 – 10’

- ¤n ®i kiÔng gãt 2 tay chèng h«ng,
dang ngang

1 - 2l
8 – 10
m

3. KÕt thóc:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- Theo hµng ngang
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc

c. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

- Theo 2 – 4 hµng däc
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
- Gv quan s¸t häc sinh tËp
* Ho¹t ®éng 3:

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
- LÇn 1: Gv ®iÒu khiÓn kÕt hîp quan
s¸t söa sai cho häc sinh ch¬i
* Ho¹t ®éng 4:

“ T×m ngêi chØ huy”
6 - 8’

1- 2’

- Gv nªu tªn trß ch¬i gi¶i thÝch c¸ch
ch¬i, sau ®ã cho líp ch¬i thö 1- 2 lÇn
råi ch¬i chÝnh thøc
- Yªu cÇu HS ch¬i nhiÖt t×nh kh«ng
®ïa nghÞch.

* Ho¹t ®éng 5

- §i thêng theo nhÞp vµ h¸t
- Th¶ láng tay ch©n t¹i chç
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ. ¤n l¹i §H§N.

Líp 3

2- 2’
1- 2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 3 Ngµy 3 th¸ng 9 N¨m 2013

TuÇn 3:
TiÕt 5 :

- TËp hîp hµng ngang, dãng hµng,®iÓm sè

I/ Môc tiªu:
- ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i,dµn hµng, dån hµng . Yªu
cÇu häc sinh thùc hiÖn thuÇn thôc nh÷ng kü n¨ng nµy ë møc t¬ng ®èi chñ ®éng.
- Häc tËp hîp hµng ngang dãng hµng ®iÓm sè. Yªu cÇu thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng
- Häc trß ch¬i “ T×m ngêi chØ huy” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ biÕt tham gia vµo trß ch¬i.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi,
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung
1. më ®Çu:
- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo
nhÞp.
- Ch¹y chËm 1 vßng xung quanh s©n
tËp
2. C¬ b¶n:
a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp ®éi h×nh hµng däc, dãng
hµng, ®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i,
dµn hµng, dån hµng.

§Þnh lîng
1 - 2’
1 - 2’
1 -2’
5 - 6’
8 – 10’

b, Häc tËp hîp hµng ngang,dãng hµng
®iÓm sè.
6 - 8’
c. Trß ch¬i:

“ T×m ngêi chØ huy”

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:
- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- Theo hµng ngang
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, theo 1 hµng
däc quanh s©n tËp
* Ho¹t ®éng 2:
- Theo 2 – 4 hµng däc
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
- Gv quan s¸t uèn n¾n nh¾c nhë c¸c
em
* Ho¹t ®éng 3:
- Gv giíi thiÖu vµ mêi mét nhãm ra lµm
mÉu 1- 2lÇn.
- Gv ®iÒu khiÓn cho c¸c em tËp 1- 2
lÇn sau ®ã chia tæ ®Ó c¸c em tËp.
* Ho¹t ®éng 4:
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i

- Gv quan s¸t häc sinh ch¬i
- Yªu cÇu HS ch¬i nhiÖt t×nh kh«ng ®ïa
nghÞch.
3. KÕt thóc:
- §i thêng theo nhÞp vµ h¸t
- Th¶ láng tay ch©n t¹i chç
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ. ¤n l¹i §H§N.

2’
2’
2’
1- 2’

* Ho¹t ®éng 5
- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 Ngµy 4 th¸ng 9 N¨m 2013
TiÕt 6 :

- «n ®éi h×nh ®éi ngò
- Trß ch¬i: “ t×m ngêi chØ huy”

I/ Môc tiªu:
- ¤n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng, ®iÓm sè . Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng
®èi ®óng.
- ¤n ®éng t¸c ®i ®Òu tõ 1 - 4 hµng däc, ®i theo v¹ch kÎ th¼ng . Yªu cÇu thùc hiÖn t¬ng ®èi
®óng
- Häc trß ch¬i “ T×m ngêi chØ huy” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ biÕt tham gia ch¬i chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi,
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung
1. më ®Çu:
- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm 1 vßng xung quanh s©n
tËp
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi ,
h«ng.
2. C¬ b¶n:
a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp ®éi h×nh hµng ngang,
dãng hµng, ®iÓm sè.
b, Bµi tËp RLTTCB:
- ¤n ®i ®Òu 1 – 4 hµng däc theo v¹ch

§Þnh lîng
1 - 2’
1 - 2’
1 -2’

5 - 6’

8 – 10’

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:
- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, theo 1 hµng
däc quanh s©n tËp
- Theo hµng ngang
* Ho¹t ®éng 2:
- Theo 2 – 4 hµng däc
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
- Gv quan s¸t uèn n¾n nh¾c nhë c¸c
em
- LÇn 3 – 4 chia tæ luyÖn tËp , Gv ®i
quan s¸t söa sai.
* Ho¹t ®éng 3:

kÎ th¼ng.
c. Trß ch¬i:

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp
- Gv ngåi quan s¸t häc sinh tËp nh¾c
nhë c¸c em ®i ®óng t thÕ.
6 - 8’

“ T×m ngêi chØ huy”

3. KÕt thóc:
- §i thêng theo nhÞp vµ h¸t
- Th¶ láng tay ch©n t¹i chç
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ.

2’
2’
2’
1 - 2’

* Ho¹t ®éng 4:
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i
- Gv quan s¸t häc sinh ch¬i
- Yªu cÇu HS ch¬i nhiÖt t×nh kh«ng
®ïa nghÞch. Cã thÓ thay ®æi vÞ trÝ
ch¬i ®Ó nhiÒu HS ch¬i ®îc nhiÓu lÇn
* Ho¹t ®éng 5
- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 3 Ngµy 9 th¸ng 9 N¨m 2013

TuÇn 4:
TiÕt 7 :

- «n ®éi h×nh ®éi ngò
- Trß ch¬i: “ thi xÕp hµng”

I/ Môc tiªu:
- ¤n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng, ®iÓm sè, quay ph¶i , quay tr¸i . Yªu cÇu häc sinh thùc
hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc trß ch¬i “ Thi xÕp hµng” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi,
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung
1. më ®Çu:
- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç vç tay theo nhÞp
vµ h¸t
- Ch¹y chËm 1 vßng xung quanh s©n
tËp
2. C¬ b¶n:
a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp ®éi h×nh hµng ngang,

§Þnh lîng
1 - 2’
1 - 2’
1 -2’
10 - 12’

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:
- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, theo 1 hµng
däc quanh s©n tËp
* Ho¹t ®éng 2:
- LÇn 1 – 2 . Gv ®iÒu khiÓn líp tËp
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp tËp. Gv

dãng hµng, ®iÓm sè. quay ph¶i, quay
tr¸i.

quan s¸t uèn n¾n nh¾c nhì c¸c em.
- LÇn 3 – 4 Chia tæ luyÖn tËp, Gv
quan s¸t söa sai.
8 – 10’

c. Trß ch¬i:

“ Thi xÕp hµng”

3. KÕt thóc:
- §i thêng theo vßng trßn võa ®i võa
th¶ láng
- Th¶ láng tay ch©n t¹i chç
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ.

2–4l

2’
2’
1- 2’

* Ho¹t ®éng 3:
- Gv nªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸ch
ch¬i cho häc sinh häc vÇn ®iÖu cña
trß ch¬i sau ®ã cho líp ch¬i nh¸p 1- 2
lÇn råi ch¬i chÝnh thøc vµ khi ch¬i
®æi vÞ trÝ xÕp hµng
* Ho¹t ®éng 4:
- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 Ngµy 11 th¸ng 9 N¨m 2013
TiÕt 8 : - Đi vît chíng ng¹i vËt
- Trß ch¬i: “ thi xÕp hµng”
I/ Môc tiªu:
- TiÕp tôc «n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng, ®iÓm sè, ®i theo v¹ch kÎ th¼ng. Yªu cÇu häc
sinh thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc ®i vît chíng ng¹i vËt thÊp. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn ë møc ®éng t¸c ë møc c¬ b¶n
®óng
- Häc trß ch¬i “ Thi xÕp hµng” . Yªu cÇu biÕt tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi,
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung
1. më ®Çu:
- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç vç tay theo nhÞp
vµ h¸t
- Ch¹y chËm 1 vßng xung quanh s©n
tËp
2. C¬ b¶n:

§Þnh lîng
1 - 2’
1 - 2’
1 -2’

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:
- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, theo 1 hµng
däc quanh s©n tËp
* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp ®éi h×nh hµng ngang,
dãng hµng, ®iÓm sè. ®i theo v¹ch kÎ
th¼ng

10 - 12’

8 – 10’

b, Bµi tËp RLTTCB:
- Häc ®éng t¸c ®i vît chíng ng¹i vËt
thÊp
5 – 7’
c. Trß ch¬i:

“ Thi xÕp hµng”

3. KÕt thóc:
- §i thêng theo vßng trßn võa ®i võa
th¶ láng
- Th¶ láng tay ch©n t¹i chç
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ.

2’
2’
1 - 2’

Líp 3

- Gv ®iÒu khiÓn líp tËp 1 lÇn sau ®ã
chia tæ do c¸n sù líp ®iÒu khiÓn cho
líp tËp.
- Gv quan s¸t uèn n¾n nh¾c nhë c¸c
em.
- Cö c¸n sù líp lªn ®iÒu khiÓn ë c¸c tæ
* Ho¹t ®éng 3:
- Theo ®éi h×nh 2 hµng däc.
- Gv nªu tªn ®éng t¸c võa lµm mÉu vµ
gi¶i thÝch ®éng t¸c vµ cho häc sinh tËp
b¾t tríc vµ dïng khÈu lÖnh cho häc
sinh tËp
* Ho¹t ®éng 4:
- C¸n sù líp thay Gv lªn ®iÒu khiÓn
ch¬i
- Gv ë díi quan s¸t nh¾c HS kh«ng ch¹y
x« ®Èy nhau ®ång thêi xÕp hµng
®óng thø tù
* Ho¹t ®éng 5:
- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 2 Ngµy 16 th¸ng 9 N¨m 2013

TuÇn 5:
TiÕt 9 : - «n ®i vît chíng ng¹i vËt
I/ Môc tiªu:
- TiÕp tôc «n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng, ®iÓm sè, ®i theo v¹ch kÎ th¼ng. Yªu cÇu häc
sinh thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc ®i vît chíng ng¹i vËt thÊp. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn ë møc ®éng t¸c ë møc c¬ b¶n
®óng
- Ch¬i trß ch¬i “ Thi xÕp hµng” . Yªu cÇu ch¬i mét c¸ch chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, dông cô ®i
vît chíng ng¹i vËt
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung
§Þnh lîng ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
1. më ®Çu:
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç vç tay theo nhÞp
vµ h¸t
- Ch¹y chËm 1 vßng xung quanh s©n
tËp
2. C¬ b¶n:
a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp ®éi h×nh hµng ngang,
dãng hµng, ®iÓm sè. ®i theo v¹ch kÎ
th¼ng

1 - 2’
1 - 2’
1 -2’
6 - 8’

8 – 10’

b, Bµi tËp RLTTCB:
- Häc ®éng t¸c ®i vît chíng ng¹i vËt
thÊp
5 – 7’
c. Trß ch¬i:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, theo 1 hµng
däc quanh s©n tËp

“ Thi xÕp hµng”

* Ho¹t ®éng 2:
- Gv ®iÒu khiÓn líp tËp 1 lÇn sau ®ã
chia tæ do c¸n sù líp ®iÒu khiÓn cho
líp tËp.
- Gv quan s¸t uèn n¾n nh¾c nhë c¸c
em.
- Tæ trëng ®iÒu khiÓn
* Ho¹t ®éng 3:
- Theo ®éi h×nh 2 hµng däc.
- Gv nªu tªn ®éng t¸c võa lµm mÉu vµ
gi¶i thÝch ®éng t¸c vµ cho häc sinh tËp
b¾t tríc vµ dïng khÈu lÖnh cho häc
sinh tËp
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn lÇn 2 vµ lÇn 3
* Ho¹t ®éng 4:
- C¸n sù líp thay Gv lªn ®iÒu khiÓn
ch¬i
- Gv ë díi quan s¸t nh¾c HS kh«ng ch¹y
x« ®Èy nhau ®ång thêi xÕp hµng
®óng thø tù.
- Yªu cÇu HS ®øng ®óng vÞ trÝ

3. KÕt thóc:

2’

- §i thêng theo vßng trßn võa ®i võa
th¶ láng
- Th¶ láng tay ch©n t¹i chç
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ.

2’
1 - 2’

* Ho¹t ®éng 5:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 Ngµy 18 th¸ng 9 N¨m 2013

TiÕt 10 : - Trß ch¬i : “ mÌo ®uæi chuét”
I/ Môc tiªu:

- TiÕp tôc «n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng, ®iÓm sè. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c
ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- ¤n ®éng t¸c ®i chíng ng¹i vËt thÊp. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi
®óng.
- Häc trß ch¬i “ MÌo ®uæi chuét ” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ bíc ®Çu tham gia ch¬i

II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:

- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, dông cô ®i vît

chíng ng¹i vËt
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç vç tay theo nhÞp
vµ h¸t
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi,
h«ng, vai

1 - 2’
1 - 2’
1 -3’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, theo 1 hµng
däc quanh s©n tËp.
- Sau ®ã khëi ®éng cho líp tËp theo.
* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng,
®iÓm sè.

6 - 10’

b, Bµi tËp RLTTCB:
- Häc ®éng t¸c ®i vît chíng ng¹i vËt
thÊp

8 – 10’

c. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

“ MÌo ®uæi chuét”

* Ho¹t ®éng 3:

5 – 8’

3. KÕt thóc:

2’

- Th¶ láng tay ch©n t¹i chç
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ.

- Chia tæ tËp luyÖn, c¸c em thay nhau
®iÒu khiÓn tæ tËp Gv quan s¸t uèn
n¾n nh¾c nhë c¸c em.

2’
1 - 2’

- Theo ®éi h×nh 2 hµng däc.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn ®i ®óng t thÕ
- Gv quan s¸t nh¾c nhë HS
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch
ch¬i,luËt ch¬i häc vÇn ®iÖu cña trß
ch¬i cho c¸c em ch¬i thö 1 lÇn sau ®ã
míi cho ch¬i chÝnh thøc.
- Gv ®iÒu khiÓn häc sinh ch¬i kÕt hîp
nh¾c nhë HS ch¬i kh«ng x« ®Èy.
* Ho¹t ®éng 5:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 2 .Ngµy 23 th¸ng 9 N¨m 2013

TuÇn 6:
TiÕt 11 :
I/ Môc tiªu:

- «n ®i vît chíng ng¹i vËt

- TiÕp tôc «n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng, ®iÓm sè, ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc. Yªu cÇu
biÕt vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- ¤n ®éng t¸c ®i chíng ng¹i vËt. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng.
- Trß ch¬i “ MÌo ®uæi chuét ” . Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt tham gia ch¬i ®óng luËt
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, dông cô ®i vît
chíng ng¹i vËt
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç vç tay theo nhÞp
vµ h¸t
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi,
h«ng, vai

1 - 2’
1 - 2’
1 -3’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, theo 1 hµng
däc quanh s©n tËp.
- Sau ®ã khëi ®éng cho líp tËp theo.
* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng,
®i ®Òu theo 1 – 4 hµng däc.

7 - 9’

b, Bµi tËp RLTTCB:
- Häc ®éng t¸c ®i vît chíng ng¹i vËt
thÊp

8 – 10’

c. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

5–

“ MÌo ®uæi chuét”
10’

3. KÕt thóc:

* Ho¹t ®éng 3:

- Theo ®éi h×nh 2 hµng däc.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn ®i ®óng t thÕ
- Gv quan s¸t nh¾c nhë uèn n¾n t thÕ
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv cö c¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i 1
lÇn
- Sau ®ã Gv ®iÒu khiÓn häc sinh ch¬i
kÕt hîp nh¾c nhë HS ch¬i kh«ng x«
®Èy.
2’

- §i thêng theo vßng trßn hÝt thë s©u
vµ th¶ láng
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ.

- Chia tæ tËp luyÖn, c¸c em thay nhau
®iÒu khiÓn tæ tËp Gv quan s¸t uèn
n¾n nh¾c nhë c¸c em.

2’
1 - 2’

* Ho¹t ®éng 5:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 .Ngµy 25 th¸ng 9 N¨m 2013

TiÕt 12 : - Đi chuyÓn híng ph¶i tr¸i
- Trß ch¬i: “ mÌo ®uæi chuét”
I/ Môc tiªu:

- TiÕp tôc «n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng. Yªu cÇu biÕt vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc ®éng t¸c chuyÓn híng ph¶i tr¸i. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng.
- Trß ch¬i “ MÌo ®uæi chuét ” . Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt tham gia ch¬i ®óng luËt
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, dông cô ®i
chuyÓn híng ph¶i tr¸i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
- Trß ch¬i : “ KÐo ca lõa xΔ
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi,
h«ng, vai

1 - 2’
1 - 2’
1- 4’
1 -3’

2. C¬ b¶n:

7 - 9’

b, Bµi tËp RLTTCB:
- Häc ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i

8 – 10’

“ MÌo ®uæi chuét”

5 – 6’

- Chia tæ tËp luyÖn, c¸c em thay nhau
®iÒu khiÓn tæ tËp Gv quan s¸t uèn
n¾n nh¾c nhë c¸c em.
- Sau khi «n xong tõng tæ lªn tr×nh
diÔn b¸o c¸o kÕt qu¶ cña tæ m×nh.
* Ho¹t ®éng 3:

- Theo ®éi h×nh 2 hµng däc.
- Gv nªu tªn ®éng t¸c gi¶i thÝch vµ lµm
mÉu ®Ó c¸c em cïng b¾t tríc ®Ó häc
sinh tËp theo, sau ®ã dïng khÈu lÖnh
®Ó ®iÒu khiÓn cho c¸c em tËp vµ ®i
theo nhÞp vç tay.
* Ho¹t ®éng 4:

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i.
- Gv ë díi quan s¸t häc sinh ch¬i
- Nh¾c nhë häc sinh ch¬i hµo høng vµ
kh«ng x« ®Èy nhau tr¸nh va ch¹m

3. KÕt thóc:

2’

- §i thêng theo vßng trßn hÝt thë s©u
vµ th¶ láng
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ.

Líp 3

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- Gv ®iÒu khiÓn líp ch¬i
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng cho
líp tËp theo.
* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng.

c. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

2’
1 - 2’

* Ho¹t ®éng 5:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 Ngµy 30 th¸ng 9 N¨m 2013

TuÇn 7:
TiÕt 13 :

- «n ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i

I/ Môc tiªu:
- TiÕp tôc «n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng. Yªu cÇu biÕt vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- ¤n ®éng t¸c chuyÓn híng ph¶i tr¸i. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng.
- Trß ch¬i “ MÌo ®uæi chuét ” . Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt tham gia ch¬i ®óng luËt
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, dông cô ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung
ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
§Þnh lîng
1. më ®Çu:
* ho¹t ®éng 1:
1 - 2’
- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
dung yªu cÇu bµi häc.
quay thµnh hµng ngang.
1 - 3’
- Ch¹y chËm theo mét hµng däc
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
quanh s©n tËp.
1 - 4’
- §i theo vßng trßn, võa ®i võa h¸t vµ
- Theo 1 hµng däc quanh s©n tËp
vç tay.
2. C¬ b¶n:
* Ho¹t ®éng 2:
7 - 9’
a, §éi h×nh ®éi ngò:
- Chia tæ tËp luyÖn, c¸c em thay nhau
®iÒu khiÓn tæ tËp Gv quan s¸t uèn
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng.
n¾n nh¾c nhë c¸c em.
- Sau khi «n xong tõng tæ lªn tr×nh
diÔn b¸o c¸o kÕt qu¶ cña tæ m×nh.
8 – 10’

b, Bµi tËp RLTTCB:
- Häc ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i

c. Trß ch¬i:

“ MÌo ®uæi chuét”

3. KÕt thóc:
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ.

5 – 8’
2’
2’
1 - 2’

* Ho¹t ®éng 3:
- Theo ®éi h×nh 2 hµng däc.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn 1 –2 lÇn
- Sau ®ã Gv ®iÒu khiÓn kÕt hîp söa
sai cho HS.
* Ho¹t ®éng 4:
- Ch¬i nh bµi 12 vµ cã t¨ng thªm yªu
cÇu ®Ó trß ch¬i sinh ®éng vµ vui h¬n.
* Ho¹t ®éng 5:
- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 6 Ngµy 4 th¸ng 10 N¨m 2013

TiÕt 14 : - Trß ch¬i: “ ®øng ngåi theo lÖnh”

I/ Môc tiªu:

- TiÕp tôc «n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng. Yªu cÇu biÕt vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- ¤n ®éng t¸c chuyÓn híng ph¶i tr¸i. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng.
- Trß ch¬i “ §øng ngåi theolÖnh” . Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt tham gia vµ ch¬i ®óng luËt
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, dông cô ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung

§Þnh lîng

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

1 - 2’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn theo 1 hµng
däc

1. më ®Çu:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo mét hµng däc
quanh s©n tËp.
- Ch¬i trß ch¬i: “ §i qua ®êng léi”

1 - 3’
1 - 4’

2. C¬ b¶n:

- Ch¬i theo ®éi h×nh ch¬i
* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng.

7 - 9’

b, Bµi tËp RLTTCB:
- Häc ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i

6 – 8’

- Chia tæ tËp luyÖn, c¸c em thay nhau
®iÒu khiÓn tæ tËp Gv quan s¸t uèn
n¾n nh¾c nhë c¸c em.
- Sau khi «n xong tõng tæ lªn tr×nh
diÔn b¸o c¸o kÕt qu¶ cña tæ m×nh.
* Ho¹t ®éng 3:

- Theo ®éi h×nh 2 hµng däc.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn 1 –2 lÇn
- Sau ®ã Gv ®iÒu khiÓn kÕt hîp söa
sai cho HS.
* Ho¹t ®éng 4:

c. Trß ch¬i:

“ §øng ngåi theo lÖnh”

3. KÕt thóc:

5 – 10’
2’

- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ.

2’
1 - 2’

Líp 3

- Gv ph©n tÝch vµ nªu c¸ch ch¬i cho
HS biÕt ®Ó HS n¾m râ h¬n.
- Gv dïng cßi ®iÒu khiÓn líp ch¬i
* Ho¹t ®éng 5:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 3 Ngµy 8 th¸ng 10 N¨m 2013

TuÇn 8 :

- ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i
- Trß ch¬i: “ chim vÒ tæ ”

TiÕt 15 :
I/ Môc tiªu:

- ¤n ®éng t¸c ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i. Yªu cÇu biÕt vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi
chÝnh x¸c.
- Häc trß ch¬i “ Chim vÒ tæ ” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®óng luËt
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, dông cô ®i chuyÓn
híng ph¶i tr¸i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo mét hµng däc
quanh s©n tËp.
- GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo
nhÞp

1 - 2’
1 - 3’
1 - 4’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn theo 1 hµng
däc
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi tËp RLTTCB:
- ¤n ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i

b. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

10 - 15’

6 – 10’

“ Chim vÒ tæ”

- LÇn 1: Chia tæ tËp luyÖn tæ trëng
®iÒu khiÓn, sau ®ã tËp hîp líp cïng
thùc hiÖn díi sù ®iÒu khiÓn cña gi¸o
viªn.
- LÇn 2: C¸n sù líp ®iÒu khiÓn chung.
- LÇn 3, 4: Thi gi÷a c¸c tæ víi nhau
* Ho¹t ®éng 3:

- Gv ph©n tÝch vµ nªu c¸ch ch¬i cho
HS biÕt ®Ó HS n¾m râ h¬n. sau ®ã
ch¬i thö 1- 2 lÇn sau ®ã míi cho ch¬i
chÝnh thøc.
- Gv ®iÒu khiÓn líp ch¬i, yªu cÇu häc
sinh ch¬i nhiÖt t×nh kh«ng ®ïa
nghÞch.
3. KÕt thóc:

2’

- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ.

2’
1 - 2’

* Ho¹t ®éng 4:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 5 Ngµy 10 th¸ng 10 N¨m 2013

TiÕt 16 : - ®i chuyÓn híng ph¶i ,tr¸i
I/ Môc tiªu:

- ¤n ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i. Yªu cÇu häc sinh thù hiÖn ®îc ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi chÝnh
x¸c.
- Trß ch¬i “ Chim vÒ tæ ” . Yªu cÇu biÕt tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi, dông cô ®i chuyÓn
híng ph¶i tr¸i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung

§Þnh lîng

1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo mét hµng däc
quanh s©n tËp.
- Khëi ®éng xoay c¸c khíp cæ tay, cæ
ch©n gèi, h«ng ,vai

1 - 2’
1 - 3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn

1 - 4’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi tËp RLTTCB:
- ¤n ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i

b. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

“ Chim vÒ tæ ”

3. KÕt thóc:

- Th¶ láng rò tay ch©n
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ.

10 - 12’

8 – 11’

3’
3’
1 - 2’

- Chia tæ ®Ó «n c¸c néi dung tËp hîp
hµng ngang,dãng hµng,®iÓm sè,quay
ph¶i,quay tr¸i,®øng nghiªm, ®øng
nghØ ®i chuyÓn híng ph¶i ,tr¸i.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
- Gv quan s¸t söa sai
* Ho¹t ®éng 3:

- Tæ chøc ch¬i nh bµi 15

* Ho¹t ®éng 4:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 3 .Ngµy 15 th¸ng 10 N¨m 2013

TuÇn 9:
TiÕt 17 :

- ®éng t¸c v¬n thë, tay cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

I/ Môc tiªu:

- Häc 2 ®éng t¸c V¬n thë vµ tay cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c
t¬ng ®èi ®óng.
- Trß ch¬i “ Chim vÒ tæ ” . Yªu cÇu biÕt tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi.
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo mét hµng däc
quanh s©n tËp.
- Khëi ®éng xoay c¸c khíp cæ tay, cæ
ch©n gèi, h«ng ,vai
- Trß ch¬i: “ §øng ngåi theo lÖnh”

1 - 2’
1 - 3’
1 - 4’
2’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn

- Gv ®iÒu khiÓn líp ch¬i
* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- Häc ®éng t¸c V¬n thë vµ tay cña bµi
thÓ dôc
b. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

“ Chim vÒ tæ ”

9 - 10’
2x8n
8 – 11’

- Gv nªu tªn ®éng t¸c sau ®ã lµm mÉu
vµ ph©n tÝch ®éng t¸c chËm ®Ó häc
sinh cïng tËp theo. Sau ®ã sè lÇn gi¸o
viªn uèn n¾n ®éng t¸c cha ®óng råi
thùc hiÖn l¹i
* Ho¹t ®éng 3:

- KÕt hîp xen kÏ lµ gi¸o viªn nhËn xÐt
vµ biÓu d¬ng c¸c em tËp tèt.
- Gv cã thÓ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i,luËt ch¬i
l¹i mét lÇn cho c¸c em n¾m râ c¸ch
ch¬i thuÇn thôc h¬n vµ ®óng luËt.

3. KÕt thóc:

3’

- Th¶ láng t¹i chç rò tay ch©n
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n 2 ®éng t¸c TD.

3’
1 - 2’

* Ho¹t ®éng 4:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 .Ngµy 16 th¸ng 10 N¨m 2013

TiÕt 18 :

- «n 2 ®éng t¸c v¬n thë, tay
cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

I/ Môc tiªu:

- ¤n 2 ®éng t¸c V¬n thë vµ tay cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c
t¬ng ®èi ®óng.
- Trß ch¬i “ Chim vÒ tæ ” . Yªu cÇu biÕt tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi.
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo mét hµng däc
quanh s©n tËp.
- Khëi ®éng xoay c¸c khíp cæ tay, cæ
ch©n gèi, h«ng ,vai
- Trß ch¬i: “ §øng ngåi theo lÖnh”

1 - 2’
1 - 3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn

1 - 4’
2’

2. C¬ b¶n:

- Gv ®iÒu khiÓn líp ch¬i
* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n 2 ®éng t¸c V¬n thë vµ tay cña
bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

9 - 10’
2x8n

- LÇn 1: Gv h« nhÞp vµ lµm mÉu cho
c¸c em tËp tõng ®éng t¸c.
- LÇn 2 – 4 C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp
- Gv ®i quan s¸t quan s¸t söa sai cho
häc sinh.
* Ho¹t ®éng 3:

b. Trß ch¬i:

8 – 11’

“ Chim vÒ tæ ”

3. KÕt thóc:

3’

- §i thêng hÝt thë s©u rò tay, ch©n.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i 2 ®éng t¸c TD

3’
1 - 2’

LíP 3

- T¬ng tù nh tiÕt 17
- Gv cã thÓ chia líp lµm 2 nhãm ®Ó
ch¬i

* Ho¹t ®éng 4:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 4 ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2013

TuÇn 10:
TiÕt 19

- ®éng t¸c ch©n ,lên cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

I/ Môc tiªu:

- ¤n 2 ®éng t¸c V¬n thë vµ tay cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c
t¬ng ®èi ®óng.
- Häc ®éng t¸c: Ch©n – lên. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng
- Trß ch¬i “ Nhanh lªn b¹n ¬i ” . Yªu cÇu biÕt tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi. 2 qña bãng ræ
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Khëi ®éng xoay c¸c khíp cæ tay, cæ
ch©n gèi, h«ng ,vai

1 - 2’
5 - 6’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng
* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n 2 ®éng t¸c V¬n thë vµ tay cña
bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- Häc ®éng t¸c Ch©n, lên

b. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

6’
2x8n
10 –
12’
2x8n

“ Nhanh lªn b¹n ¬i ”

3. KÕt thóc:

5 - 8’

3’

- §i thêng hÝt thë s©u rò tay, ch©n.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i 4 ®éng t¸c TD

3’

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- LÇn 1 : Gv h« nhÞp cho c¸c em tËp
tõng ®éng t¸c.
- LÇn 2 – 3: C¸n sù líp ®iÒu khiÓn
* Ho¹t ®éng 3

- Gv nªu tªn ®éng t¸c sau ®ã lµm mÉu
vµ ph©n tÝch ®éng t¸c chËm ®Ó häc
sinh cïng tËp theo. Sau ®ã sè lÇn gi¸o
viªn uèn n¾n ®éng t¸c cha ®óng råi
thùc hiÖn l¹i.
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ
cho c¸c em ch¬i, yªu cÇu tham gia ch¬i
®óng luËt.
- Gv dïng cßi ®iÒu khiÓn líp ch¬i.
* Ho¹t ®éng 5:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 6 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2013

TiÕt 20 : - «n 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
- Trß ch¬i: “ Ch¹y tiÕp søc”
I/ Môc tiªu:

- ¤n 4 ®éng t¸c V¬n thë, tay, ch©n, lên . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng.
- Trß ch¬i “ Ch¹y tiÕp søc ” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi.
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç, vç tay theo nhÞp.
- Ch¹y chËm theo ®Þa h×nh tù nhiªn

1 - 2’
3’
3’

2. C¬ b¶n:

14’
2x8n
6
2x8n

- TËp liªn hoµn 4 ®éng t¸c

“ Ch¹y tiÕp søc ”

3. KÕt thóc:

5 - 8’

3’

- T¹i chç rò tay, ch©n.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i 4 ®éng t¸c TD

Líp 3

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.
* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n 4 ®éng t¸c V¬n thë, tay, ch©n, lên cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.

b. Trß ch¬i:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

3’

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- Gv chia tæ tËp luyÖn, tæ trëng ®iÒu
khiÓn, gi¸o viªn ®i söa sai.
- LÇn cuèi c¶ líp tËp theo nhÞp h« cña
gi¸o viªn
* Ho¹t ®éng 3

- Gv h« liªn tôc hÕt ®éng t¸c nµy ®Õn
®éng t¸c kia. Tríc khi sang ®éng t¸c
kh¸c cÇn nªu tªn.
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ
cho c¸c em ch¬i, yªu cÇu tham gia ch¬i
®óng luËt.
- Gv dïng cßi ®iÒu khiÓn líp ch¬i.
* Ho¹t ®éng 5:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 4 ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2013

TuÇn 11:

TiÕt 21 : - ®éng t¸c bông cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
I/ Môc tiªu:

- ¤n 4 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc ®éng t¸c bông.Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng.
- Trß ch¬i “ Ch¹y ®æi chç vç tay nhau ” . Yªu cÇu ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi.
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç, vç tay theo nhÞp.
- Khëi ®éng xoay c¸c khíp cæ tay, cæ
ch©n gèi, h«ng ,vai

1 - 2’
3’
3’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n 4 ®éng t¸c V¬n thë, tay, ch©n, lên cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.

13’
2x8n

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- Gv h« nhÞp cho häc sinh tËp 1 lÇn
- LÇn 2 : C¸n sù líp h« nhÞp
* Ho¹t ®éng 3

- Häc ®éng t¸c bông.
7
2x8n

b. Trß ch¬i: “ Ch¹y ®æi chç vç tay
nhau ”

5 - 8’

- Gv nªu tªn ®éng t¸c sau ®ã lµm mÉu
vµ ph©n tÝch ®éng t¸c chËm ®Ó häc
sinh cïng tËp theo. Sau ®ã sè lÇn gi¸o
viªn uèn n¾n ®éng t¸c cha ®óng råi
thùc hiÖn l¹i.
- Gv lµm mÉu nghiªng m×nh
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ
cho c¸c em ch¬i 1 lÇn , yªu cÇu tham
gia ch¬i ®óng luËt.
- Sau ®ã c¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- T¹i chç rò tay, ch©n.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i 5 ®éng t¸c TD

3’
3’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 6 ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2013

TiÕt 22 : - ®éng t¸c toµn th©n cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
I/ Môc tiªu:

- ¤n 5 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc ®éng t¸c toµn th©n.Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng.
- Trß ch¬i “ Nhãm ba, nhãm b¶y” . Yªu cÇu ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi.
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç, vç tay theo nhÞp.
- §øng thµnh vßng trßn quay mÆt
vµo trong khëi ®éng c¸c khíp

1 - 2’
2’
4’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n 5 ®éng t¸c V¬n thë, tay, ch©n, lên, bông cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn
chung.

13’
2x8n
7
2x8n

- Häc ®éng t¸c toµn th©n.

5 - 7’

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.
- Gv ë díi quan s¸t kÕt hîp söa sai cho
häc sinh
* Ho¹t ®éng 3

- Gv nªu tªn ®éng t¸c sau ®ã lµm mÉu
vµ ph©n tÝch ®éng t¸c chËm ®Ó häc
sinh cïng tËp theo. Sau ®ã sè lÇn gi¸o
viªn uèn n¾n ®éng t¸c cha ®óng råi
thùc hiÖn l¹i.
- Gv lµm mÉu chÝnh diÖn
* Ho¹t ®éng 4:

b. Trß ch¬i: “ Nhãm ba nhãm b¶y ”

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ
cho c¸c em ch¬i 1 lÇn , yªu cÇu tham
gia ch¬i ®óng luËt.
- Sau ®ã c¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i
- Ch¬i theo ®éi h×nh vßng trßn Yªu
cÇu häc sinh thuéc ®îc vÇn ®iÖu.

3. KÕt thóc:

* Ho¹t ®éng 5:

- Vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i 6 ®éng t¸c TD
Líp 3

4’
2’

thø 4 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2013

TuÇn 12

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

TiÕt 23 :

- «n c¸c ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc
cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

I/ Môc tiªu:

- ¤n 6 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc V¬n thë, tay, ch©n, lên, bông, toµn th©n. . Yªu cÇu thùc hiÖn
®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Trß ch¬i “ KÕt b¹n” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ biÕt tham gia ch¬i mét c¸ch t¬ng ®èi chñ
®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi.
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung

§Þnh lîng

1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- GiËm ch©n t¹i chç, vç tay theo nhÞp.
- §øng thµnh vßng trßn quay mÆt
vµo trong khëi ®éng c¸c khíp

1 - 2’
2’
4’

2. C¬ b¶n:

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n 6 ®éng t¸c V¬n thë, tay, ch©n, lên, bông cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn
chung.

13’
2x8n
7
2x8n

- Chia tæ tËp luyÖn
- Chän 5 em lªn tËp

5 - 7’
b. Trß ch¬i: “ KÕt b¹n ”

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.
- Gv ë díi quan s¸t kÕt hîp söa sai cho
häc sinh
* Ho¹t ®éng 3

- Gv chia khu vùc tæ ë khu quy ®Þnh,
tæ trëng ®iÒu khiÓn. Gv ®i quan s¸t
häc sinh ë c¸c tæ tËp.
- Sau ®ã chän c¸c em tËp tèt lªn biÓu
diÔn Gv nhËn xÐt.
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ
cho c¸c em ch¬i 1 lÇn , yªu cÇu tham
gia ch¬i ®óng luËt.
- Sau ®ã c¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i
- Ch¬i theo ®éi h×nh vßng trßn Yªu
cÇu häc sinh thuéc ®îc vÇn ®iÖu.
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- Vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i 6 ®éng t¸c TD

4’
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 6 ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2013

TiÕt 24 : - ®éng t¸c nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
I/ Môc tiªu:

- ¤n 6 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc ®éng t¸c nh¶y. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng
-Trß ch¬i “ NÐm bãng tróng ®Ých” . Yªu cÇu ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi. 2 qña bãng ræ
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y nhÑ nhµng 80 – 100 m quanh
s©n tËp.
- Ch¬i trß ch¬i ch½n lÎ nÕu em nµo
thõa sÏ ph¶i ch¹y xung quanh mét
vßng

2’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

4’

- Gv ®iÒu khiÓn häc sinh ch¬i

1 - 2’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- Chia tæ «n 6 ®éng t¸c v¬n thë, tay,
ch©n, lên, bông, toµn th©n cña bµi
thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- Häc ®éng t¸c Nh¶y.

12’
2x8n
6
2x8n

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.
- Gv ë díi quan s¸t kÕt hîp söa sai cho
häc sinh
* Ho¹t ®éng 3

- ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y gièng nh ®éng
t¸c toµn th©n
* Ho¹t ®éng 4:

b. Trß ch¬i: “ NÐm bãng tróng ®Ých

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ
5 - 8’ cho c¸c em ch¬i 1 lÇn , yªu cÇu tham
gia ch¬i ®óng luËt.
- Sau ®ã c¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i
- Ch¬i theo ®éi h×nh hµng däc
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- Cuèi ngêi th¶ láng
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i 6 ®éng t¸c TD

Líp 3

4’
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 4 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2013

TuÇn 13
TiÕt 25 : - ®éng t¸c ®iÒu hßa cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

I/ Môc tiªu:

- ¤n 7 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc ®éng t¸c ®iÒu hßa. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng
-Trß ch¬i “ Chim vÒ tæ ” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i, ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi.
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y nhÑ nhµng 80 – 100 m quanh
s©n tËp.
- Ch¬i trß ch¬i ch½n lÎ nÕu em nµo
thõa sÏ ph¶i ch¹y xung quanh mét
vßng

2’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

4’

- Gv ®iÒu khiÓn häc sinh ch¬i

1 - 2’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n 7 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên, bông, toµn th©n, nh¶y cña bµi thÓ
dôc ph¸t triÓn chung.
- Häc ®éng t¸c §iÒu hßa.
b. Trß ch¬i: “ Chim vÒ tæ ”

12’
2x8n
6
2x8n

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- Chia tæ «n luyÖn . Tæ trëng ®iÒu
khiÓn Gv ®i quan s¸t c¸c tæ tËp kÐt
hîp söa sai cho häc sinh.
* Ho¹t ®éng 3

- ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y gièng nh ®éng
t¸c nh¶y
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, tæ chøc cho
5 - 8’ häc sinh ch¬i theo ®éi h×nh vßng trßn
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- §øng vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i bµi thÓ dôc

4’
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 6 ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2013

TiÕt 26 : - «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
- Trß ch¬i: “ §ua ngùa”
I/ Môc tiªu:

- ¤n bµi thÓ dôc ®· häc . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c
-Trß ch¬i “ §ua ngùa” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i, ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi. 2 ®Çu gç lµm ngùa
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm thµnh 1 vßng trßn quanh
s©n tËp.
- T¹i chç xoay c¸c khíp.

1 - 2’
2’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

4’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n bµi thÓ dôc

13’
2x8n

12
-13’

b. Trß ch¬i: “ §ua ngùa ”

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- Chia tæ «n luyÖn . Tæ trëng ®iÒu
khiÓn Gv ®i quan s¸t c¸c tæ tËp kÐt
hîp söa sai cho häc sinh.
Thi tr×nh diÔn gi÷a c¸c tæ víi nhau do
c¸n sù líp ®iÒu khiÓn.
- Sau ®ã gv ®iÒu khiÓn ®Ó cñng cè
* Ho¹t ®éng 3:

- Gv nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch
ch¬i, luËt ch¬i. Cho häc sinh ch¬i thö,
híng dÉn l¹i c¸ch ch¬i vµ nh÷ng trêng
hîp ph¹m quy. Gv ®iÒu khiÓn cho häc
sinh ch¬i.
* Ho¹t ®éng4:

3. KÕt thóc:

- §øng vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i bµi thÓ dôc

4’
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 5 ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2013

Líp 3

TuÇn 14
TiÕt 27 : - «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

I/ Môc tiªu:

- ¤n bµi thÓ dôc ®· häc . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c
-Trß ch¬i “ §ua ngùa” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i, ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi. 2 ®Çu gç lµm ngùa
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 hµng däc
quanh s©n trêng 40 – 60 m.
- Trß ch¬i: Thi xÕp hµng

1 - 2’
2’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

4’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n bµi thÓ dôc

- §éi h×nh 3 hµng ngang.
- Chia tæ «n luyÖn . Tæ trëng ®iÒu
khiÓn Gv ®i quan s¸t c¸c tæ tËp kÐt
hîp söa sai cho häc sinh.
Thi tr×nh diÔn gi÷a c¸c tæ víi nhau do
c¸n sù líp ®iÒu khiÓn.
- Sau ®ã gv ®iÒu khiÓn ®Ó cñng cè

8’
2x8n

- BiÓu diÔn bµi thÓ dôc

8’

* Ho¹t ®éng 3:

b. Trß ch¬i: “ §ua ngùa ”

10’

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i
- Yªu cÇu häc sinh kh«ng ®ïa nghÞch
* Ho¹t ®éng4:

3. KÕt thóc:

- §øng vç tay vµ h¸t
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i bµi thÓ dôc

4’
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

thø 6 ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2013

TiÕt 28 : - hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
I/ Môc tiªu:

- Hoµn thiÖn bµi thÓ dôc. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c
-Trß ch¬i “ §ua ngùa” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i, ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.

II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi. 2 ®Çu gç lµm ngùa
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh
s©n tËp.
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi ,
h«ng, vai.

1 - 2’
2’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

4’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n bµi thÓ dôc

- §éi h×nh 3 hµng ngang. TËp hoµn
thiÖn bµi thÓ dôc, Gv ®iÒu khiÓn
- Chia tæ «n luyÖn . Tæ trëng ®iÒu
khiÓn Gv ®i quan s¸t c¸c tæ tËp kÐt
hîp söa sai cho häc sinh.
- Thi tr×nh diÔn gi÷a c¸c tæ víi nhau do
c¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

15’
2x8n

b. Trß ch¬i: “ §ua ngùa ”

11’

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i
- Yªu cÇu häc sinh kh«ng ®ïa nghÞch
- Ch¬i theo ®éi h×nh hai hµng däc.
* Ho¹t ®éng4:

3. KÕt thóc:

- Th¶ láng ch©n ,tay
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i bµi thÓ dôc

Líp 3

* Ho¹t ®éng 3:

3’
3’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe
+

Thø 2 ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2012

TuÇn 15
TiÕt 29 : hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
I/ Môc tiªu:

- Hoµn thiÖn bµi thÓ dôc. Yªu cÇu thuéc bµi vµthùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c
- ¤n tËp hîp hµng ngang – dãng hµng - ®iÓm sè. Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng nhanh.

-Trß ch¬i “ §ua ngùa” . Yªu cÇu ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi. 2 ®Çu gç lµm ngùa
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh
s©n tËp.
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi ,
h«ng, vai.

1 - 2’
3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau quay
thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

3’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng,
®iÓm sè.
b, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n bµi thÓ dôc

7’

- Gv ®iÒu khiÓn 1 lÇn kÕt hîp nh¹n xÐt
söa sia cho häc sinh yªu cÇu häc sinh
tËp nghiªm tóc kh«ng ®ïa nghÞch

8’

* Ho¹t ®éng 3:

- Häc sinh khuyÕt tËt tËp riªng

5’

- §éi h×nh 3 hµng ngang. TËp liªn hoµn
8 ®éng t¸c . Gv ®iÒu khiÓn
- Chia tæ «n luyÖn tæ trêng ®iÒu khiÓn
- do gv ®iÒu khiÓn
* Ho¹t ®éng 4:

11’ - Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho
häc sinh ch¬i cã ph©n th¾ng thua.
- Ch¬i theo ®éi h×nh hai hµng däc.

c. Trß ch¬i: “ §ua ngùa ”

* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- Th¶ láng ch©n ,tay
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ. ¤n l¹i bµi thÓ dôc

Líp 3

3’
3’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2012
TiÕt 30 : - hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

I/ Môc tiªu:

- Hoµn thiÖn bµi thÓ dôc. Yªu cÇu thuéc bµi vµthùc hiÖn ®éng t¸c ®óng, ®Òu, ®Ñp.
- ¤n tËp hîp hµng ngang – dãng hµng - ®iÓm sè. Yªu cÇu thùc hiÖn nhanh, trËt tù ®óng.
-Trß ch¬i “ §ua ngùa” . Yªu cÇu ch¬i nhiÖt t×nh, ®óng luËt.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi. 2 ®Çu gç lµm ngùa
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh
s©n trêng.
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi ,
h«ng, vai.

1 - 2’
3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau quay
thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn ch¹y chËm 60 –
80 m

3’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng,
®iÓm sè.

- Gv ®iÒu khiÓn 1 lÇn kÕt hîp nh¹n xÐt
söa sai cho häc sinh yªu cÇu häc sinh
tËp nghiªm tóc kh«ng ®ïa nghÞch.
- LÇn 2 C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp

7’

b, Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
- ¤n bµi thÓ dôc

8’

- Häc sinh khuyÕt tËt tËp riªng

5’

* Ho¹t ®éng 3:

- §éi h×nh 3 hµng ngang. TËp liªn hoµn
8 ®éng t¸c . Gv ®iÒu khiÓn
- Chia tæ «n luyÖn tæ trêng ®iÒu khiÓn
- Do gv ®iÒu khiÓn cho hs tËp

* Ho¹t ®éng 4:

c. Trß ch¬i: “ §ua ngùa ”
11’

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho
häc sinh ch¬i cã ph©n th¾ng thua.
- Sau ®ã c¸n sù líp lªn ®iÒu khiÓn líp
ch¬i
- Ch¬i theo ®éi h×nh hai hµng däc.
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- §øng vç tay vµ h¸t.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ. ¤n l¹i bµi thÓ dôc

Líp 3

3’
3’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2013

TuÇn 16:
TiÕt 31 :
I/ Môc tiªu:

- «n bµi tËp rÌn luyÖn t thÕ
vµ kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n - ®éi h×nh ®éi ngò

- ¤n tËp hîp hµng ngang – dãng hµng - ®iÓm sè. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh
x¸c.
- ¤n ®i vît chíng ng¹i vËt, ®i chuyÓn híng ph¶i, tr¸i. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi
chÝnh x¸c.
-Trß ch¬i “ §ua ngùa” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi. 2 ®Çu gç lµm ngùa
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh
s©n trêng.
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi ,
h«ng, vai.

1 - 2’
3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau quay
thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn ch¹y chËm 60 –
80 m

3’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng,
®iÓm sè.
b, Bµi tËp RLTTCB :
- ¤n ®i vît chíng ng¹i vËt, ®i chuyÓn
híng ph¶i, tr¸i, ®i theo v¹ch kÎ th¼ng
2 tay chèng h«ng, 2 tay dang ngang.

- LÇn 1: C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp
- Gv quan s¸t söa sai cho häc sinh

7’

* Ho¹t ®éng 3:

- §éi h×nh 2 hµng däc.
- Gv chia tæ «n luyÖn tæ trëng ®iÒu
khiÓn - Gv ®i quan s¸t söa sai cho c¸c
em.
- Tõng tæ lªn biÓu diÔn, tæ trëng ®iÒu
khiÓn Gv vµ häc sinh ë díi quan s¸t

8’

11’

c. Trß ch¬i: “ §ua ngùa ”

* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho
häc sinh ch¬i cã ph©n th¾ng thua.
- Sau ®ã c¸n sù líp lªn ®iÒu khiÓn líp
ch¬i
- Ch¬i theo ®éi h×nh hai hµng däc.
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- §øng vç tay vµ h¸t.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ. ¤n l¹i bµi thÓ dôc

3’
3’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 6 ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2013

TiÕt 32 :

- «n bµi tËp rÌn luyÖn t thÕ
vµ kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n - ®éi h×nh ®éi ngò

I/ Môc tiªu:

- ¤n tËp hîp hµng ngang – dãng hµng, ®i vît chíng ng¹i vËt, ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i. Yªu cÇu
thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
-Trß ch¬i “ Con cãc lµ cËu «ng trêi ” . Yªu cÇu tham gia ch¬i nhiÖt t×nh chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi .
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh
lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- T¹i chç vç tay giËm ch©n theo nhÞp
- Xoay khíp cæ tay, cæ ch©n, gèi ,
h«ng, vai.

1 - 2’
3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng.

3’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng
hµng,®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i,
®i ®Òu theo 1- 3 hµng däc
b, Bµi tËp RLTTCB :
- ¤n ®i vît chíng ng¹i vËt, ®i chuyÓn
híng ph¶i, tr¸i.

- LÇn 1: C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp
- Gv quan s¸t söa sai cho häc sinh

c. Trß ch¬i: “ Con cãc lµ cËu «ng
trêi ”

7’

* Ho¹t ®éng 3:

8’

11’

* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho
häc sinh ch¬i cã ph©n th¾ng thua.
- Ch¬i theo ®éi h×nh hai hµng däc.
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- §øng vç tay vµ h¸t.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi
tËp vÒ nhµ. ¤n l¹i c¸ch ®i RLTTCB.

Líp 3

- §éi h×nh 2 hµng däc.
- Gv chia tæ «n luyÖn tæ trëng ®iÒu
khiÓn - Gv ®i quan s¸t söa sai cho c¸c
em.
- Tõng tæ lªn biÓu diÔn, tæ trëng ®iÒu
khiÓn Gv vµ häc sinh ë díi quan s¸t

3’
3’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 ngµy 11 th¸ng 12 n¨n 2013

TuÇn 17 :

TiÕt 33 :

- «n bµi tËp rÌn luyÖn t thÕ
vµ kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n – trß ch¬i: “ chim vÒ tæ”

I/ Môc tiªu:

- ¤n c¸c ®éng t¸c §H§N vµ RLTTCB ®· häc . Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc
t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
-Trß ch¬i “ Chim vÒ tæ ” . Yªu cÇu tham gia ch¬i nhiÖt t×nh chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi .
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh
s©n tËp
- Ch¬i trß ch¬i: “ Lµm theo hiÖu lÖnh”

3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng.

3’

- Gv ®iÒu khiÓn

1 - 2’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng
hµng,®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i,
®i ®Òu theo 1- 3 hµng däc
b, Bµi tËp RLTTCB :
- ¤n ®i vît chíng ng¹i vËt, ®i chuyÓn
híng ph¶i, tr¸i.

- LÇn 1: C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp
- Gv quan s¸t söa sai cho häc sinh

8’

* Ho¹t ®éng 3:

9’

10’

c. Trß ch¬i: “ Chim vÒ tæ ”

- §éi h×nh 2 hµng däc.
- Gv chia tæ «n luyÖn tæ trëng ®iÒu
khiÓn - Gv ®i quan s¸t söa sai cho c¸c
em.
- Tõng tæ lªn biÓu diÔn, tæ trëng ®iÒu
khiÓn Gv vµ häc sinh ë díi quan s¸t
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i
vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i cã ph©n
th¾ng thua.b¹n nµo thua sÏ bÞ ph¹t
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- §øng vç tay vµ h¸t.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n §H§N RLTTCB.

3’
1
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 6 ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2013
TiÕt 34 :
I/ Môc tiªu:

- «n §éi h×nh ®éi ngò vµ thÓ dôc rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n

- ¤n tËp hîp hµng ngang,dãng hµng, ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc . Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn
®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- ¤n ®i vît chíng ng¹i vËt thÊp,®i chuyÓn híng ph¶i, tr¸i. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn
thuÇn thôc.
-Trß ch¬i “ MÌo ®uæi chuét ” . Yªu cÇu tham gia ch¬i nhiÖt t×nh chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi .
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh
s©n tËp
- Ch¬i trß ch¬i: “ KÐo ca lõa xΔ

3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng.

3’

- Gv ®iÒu khiÓn

1 - 2’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng,
®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc

- Chia tæ tËp luyÖn theo c¸c khu vùc,
c¸c thµnh viªn thay nhau chØ huy.
- Gv quan s¸t söa sai cho häc sinh

8’

b, Bµi tËp RLTTCB :
- ¤n ®i vît chíng ng¹i vËt, ®i chuyÓn
híng ph¶i, tr¸i.

9’

c. Trß ch¬i: “ MÌo ®uæi chuét”

10’

* Ho¹t ®éng 3:

- §éi h×nh 2 hµng däc.
- Gv chia tæ «n luyÖn tæ trëng ®iÒu
khiÓn - Gv ®i quan s¸t söa sai cho c¸c
em.
* Ho¹t ®éng 4:

- Gv nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i
vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i cã ph©n
th¾ng thua.b¹n nµo thua sÏ bÞ ph¹t.
- Ch¬i theo ®éi h×nh vßng trßn.
- Gv ®iÒu khiÓn líp ch¬i.
* Ho¹t ®éng 5:

3. KÕt thóc:

- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n §H§N RLTTCB.

3’
1
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Líp 3
Thø 4 ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2013

TuÇn 18 :
TiÕt 35 : - «n §éi h×nh ®éi ngò vµ thÓ dôc rÌn luyÖn t thÕ

vµ kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n
I/ Môc tiªu:

- ¤n tËp hîp hµng ngang,dãng hµng, ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc . Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn
®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- ¤n ®i vît chíng ng¹i vËt thÊp,®i chuyÓn híng ph¶i, tr¸i. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn
thuÇn thôc.
-Trß ch¬i “ MÌo ®uæi chuét ” . Yªu cÇu tham gia ch¬i nhiÖt t×nh chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi .
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh
s©n tËp
- ¤n bµi thÓ dôc

1 - 2’
3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- Sau ®ã h« tËp bµi thÓ dôc

3’

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng,
®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc

- Chia tæ tËp luyÖn theo c¸c khu vùc,
c¸c thµnh viªn thay nhau chØ huy.
- Gv quan s¸t söa sai cho häc sinh

8’

b, Bµi tËp RLTTCB :
- ¤n ®i vît chíng ng¹i vËt, ®i chuyÓn
híng ph¶i, tr¸i.

9’

c. Trß ch¬i: “ MÌo ®uæi chuét”

10’

3. KÕt thóc:

- §éi h×nh 2 hµng däc.
- Gv chia tæ «n luyÖn tæ trëng ®iÒu
khiÓn - Gv ®i quan s¸t söa sai cho c¸c
em.
* Ho¹t ®éng 4:

-C¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp ch¬i
- Ch¬i theo ®éi h×nh vßng trßn. Gv
quan s¸t häc sinh ch¬i kÕt hîp nh¾c
nhë häc sinh ch¬i nghiªm tóc.
* Ho¹t ®éng 5:

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe
Thø 5 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2013

- Cuèi ngêi th¶ láng tay, ch©n.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n §H§N RLTTCB.
Líp 3

* Ho¹t ®éng 3:

3’
1
2’

TiÕt 36 : - s¬ kÕt häc kú I
I/ Môc tiªu:

- S¬ kÕt häc kú I. HÖ thèng nh÷ng kiÕn thøc kÜ n¨ng ®· häc, nh÷ng u khuyÕt ®iÓm trong häc
k× I, cÇn ph¸t huy vµ cè g¾ng trong häc kú II.
-Trß ch¬i “ §ua ngùc ” . Yªu cÇu biÕt tham gia chñ ®éng.

II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi . 2 ®Çu gç lµm ngùa
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh
s©n tËp
- Ch¬i trß ch¬i kÕt b¹n

1 - 2’
2’
3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- Gv ®iÒu khiÓn trß ch¬i

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

- Gv cïng häc sinh hÖ thèng l¹i nh÷ng
kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc.

- Trong qóa tr×nh hÖ thèng cã thÓ gäi
häc sinh lªn thùc hiÖn c¸c néi dung vµ
kÕt hîp nªu nh÷ng sai lÇm thêng m¾c
vµ c¸ch söa ch÷a.
- Gv nªu lªn nh÷ng u ®iÓm tuyªn d¬ng
nh÷ng c¸ nh©n vµ c¸c tæ luyÖn tËp tèt
vµ nh¾c nhì nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c
phôc trong häc kú II.

15’

13’

c. Trß ch¬i: “ §ua ngùa”

* Ho¹t ®éng 3:

- Gv nh¾c qua c¸ch ch¬i 1 lÇn cho häc
sinh n¾m râ h¬n
- Sau ®ã c¸n sù líp lªn ®iÒu khiÓn líp
ch¬i
* Ho¹t ®éng 4:

3. KÕt thóc:

- Cuèi ngêi th¶ láng tay, ch©n.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n l¹i néi dung ®· häc trong
häc k× I

3’
1
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 4 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013

Líp 3

TuÇn 19 :
TiÕt 37 :

- Trß ch¬i “ Thá nh¶y”

I/ Môc tiªu:

- ¤n c¸c bµi tËp RLTTCB. Yªu cÇu thùc hiÖn ®îc ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Häc trß ch¬i “ Thá nh¶y ” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®îc ë møc ban ®Çu.

II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi . v¹ch ch¬i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:

§Þnh lîng

Néi dung
1. më ®Çu:

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
- §øng vç tay vµ h¸t
- Xoay khíp cæ tay, ch©n, gèi, h«ng,
vai

1 - 2’
3’
3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- Qu¶n ca b¾t c¸i líp h¸t
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng.

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, Bµi tËp RLTTCB :
- ¤n ®i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay
chèng h«ng, ®i kiÔng gãt, ®i vît chíng
ng¹i, vËt, ®i chuyÓn híng ph¶i tr¸i.

- Chia tæ tËp luyÖn theo c¸c khu vùc,
c¸c thµnh viªn thay nhau chØ huy.
- Mçi ®éng t¸c thùc hiÖn 2 – 3 lÇn ®i
theo dßng níc ch¶y
- Gv quan s¸t söa sai cho häc sinh

13’

* Ho¹t ®éng 3:

c. Trß ch¬i: “Thá nh¶y”
11’

- Gv nªu tªn trß ch¬i, cã thÓ hái häc
sinh vÒ con thá vµ c¸ch nh¶y cña thá
sau ®ã gi¶i thÝch vµ híng dÉn ch¬i.
- Gv lµm mÉu 1 lÇn vµ cho häc sinh
ch¬i thö 1 lÇn sau ®ã míi cho ch¬i
chÝnh thøc
* Ho¹t ®éng 4:

3. KÕt thóc:

- Cuèi ngêi th¶ láng tay, ch©n.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn giê häc. Giao bµi tËp
vÒ nhµ. ¤n §H§N vµ RLTTCB.

3’
1
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Thø 6 ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2013
TiÕt 38 :

- «n ®éi h×nh ®éi ngò
- Trß ch¬i “ Thá nh¶y”

I/ Môc tiªu:

- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, triÓn khai ®éi h×nh ®Ó tËp bµi TD ph¸t triÓn
chung. Yªu cÇu thùc hiÖn thuÇn thôc kÜ n¨ng nµy ë møc t¬ng ®èi chñ ®éng.

- Ch¬i trß ch¬i “ Thá nh¶y ” . Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®îc ë møc ban ®Çu cã sù chñ
®éng.
II/ §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn:
- S©n thÓ dôcvÖ sinh s¹ch sÏ, Gv chuÈn bÞ 1 cßi . v¹ch ch¬i
III – Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung

§Þnh lîng

1. më ®Çu:

- Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi
dung yªu cÇu bµi häc.
-Trß ch¬i: Chui qua hÇm
- Xoay khíp cæ tay, ch©n, gèi, h«ng,
vai

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
* ho¹t ®éng 1:

1 - 2’
3’
3’

- Theo ®éi h×nh 2- 3 hµng däc sau
quay thµnh hµng ngang.
- Gv ®iÒu khiÓn líp khëi ®éng
- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng.

2. C¬ b¶n:

* Ho¹t ®éng 2:

a, §éi h×nh ®éi ngò :
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng,
®iÓm sè

- Chia tæ tËp luyÖn theo c¸c khu vùc,
c¸c thµnh viªn thay nhau chØ huy.
- Mçi ®éng t¸c thùc hiÖn 2 – 3 lÇn
- Gv quan s¸t ®i ®Õn tõng tæ söa sai
cho häc sinh.
- Nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn
- Sau ®ã «n bµi thÓ dôc 1 lÇn , mçi
®éng t¸c 2l x 8 nhÞp

c. Trß ch¬i: “Thá nh¶y”

13’

12’

- Gv cho xoay kÜ l¹i c¸c khíp ®Ó häc
sinh khi bËt kh«ng bÞ trËt khíp ch©n.
- Gv cã thÓ lµm mÉu l¹i 1 lÇn ®Ó häc
sinh n¾m râ h¬n.
- Sau ®ã ®iÒu khiÓn häc sinh ch¬i vµ
lµm träng tµi cuéc ch¬i.
* Ho¹t ®éng 4:

3. KÕt thóc:

- §i thµnh vßng trßn vµ hÝt thë s©u
th¶ láng rò tay ch©n.
- Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
buæi häc. Giao bµi tËp vÒ nhµ. ¤n
§H§N vµ RLTTCB.

* Ho¹t ®éng 3:

2’
1
2’

- Theo ®éi h×nh 2 - 3 hµng ngang
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
- Gv h« gi¶i t¸n HS h« kháe

Related Interests