Πλάτωνας-Γοργίας

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»

1

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»

Ζ δσή ηνπ Ξιάησλα
Ν Ξιάησλαο ππήξμε έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο αξραίνπο Έιιελεο
θηιφζνθνπο. Γελλήζεθε ην 428 π.Σ. ζηελ Αζήλα. Ν παηέξαο ηνπ Αξίζησλ αλήθε
ζηε γεληά ηνπ Θφδξνπ θαη ε κεηέξα ηνπ Ξεξηθηηφλε θαηαγφηαλ απφ ην γέλνο ηνπ
Πφισλα. Αξρηθά νλνκαδφηαλ Αξηζηνθιήο αιιά κεηνλνκάζηεθε Ξιάησλ γηαηί είρε
πιαηχ ζηέξλν θαη κέησπν. Ωο γφλνο πινχζηαο θαη επηθαλνχο νηθνγέλεηαο έιαβε
επηκειεκέλε αγσγή. Αξρηθά αζρνιήζεθε κε ηελ πνίεζε, ιέγεηαη φκσο φηη, φηαλ ζε
ειηθία 20 εηψλ γλψξηζε ηνλ Πσθξάηε, ε δσή ηνπ άιιαμε ξηδηθά θαη έθαςε ηα πξψηα
ηνπ έξγα, ζεσξψληαο ηα αλάμηα ιφγνπ.
Κεηά ην ζάλαην ηνπ Πσθξάηε θαηέθπγε ζηα Κέγαξα. '΋ηαλ επέζηξεςε ζηελ
Αζήλα, αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή θηινζνθηθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ έληνλε ηε
ζθξαγίδα ηεο ζσθξαηηθήο δηδαζθαιίαο. Κεηά απφ
δέθα πεξίπνπ ρξφληα ηαμίδεςε ζηελ Αίγππην, ζηελ Θπξήλε, ηε Κ. Αζία, ηνλ
Ράξαληα ηεο Ηηαιίαο θαη ηηο Ππξαθνχζεο ηεο Πηθειίαο. Πηα ηαμίδηα ηνπ απηά
ζρεηίζηεθε κε ην καζεκαηηθφ Θεφδσξν θαη ηνπο Ξπζαγφξεηνπο, απ' ηε θηινζνθία
ησλ νπνίσλ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα ζηηο Ππξαθνχζεο γλψξηζε ην
βαζηιηά ηνπο Γηνλχζην Α' θαη έγηλε θίινο κε ηνλ Γίσλα, ηνλ αδειθφ ηεο γπλαίθαο
ηνπ βαζηιηά. ΋κσο ε θηιία απηή δπζαξέζηεζε ηνλ ηχξαλλν, πνπ έδησμε ηνλ
Ξιάησλα απφ ηε ρψξα ηνπ. Φηάλνληαο ζηελ Αίγηλα, ηνλ πνχιεζαλ σο δνχιν
αιιά ηνλ εμαγφξαζε ν Θπξελαίνο θηιφζνθνο Αλλίθεξεο. Δπέζηξεςε ινηπφλ ζηελ
Αζήλα ην 387 π.Σ., φπνπ ίδξπζε κηα θηινζνθηθή ζρνιή ζην άιζνο ηνπ ήξσα
Αθάδεκνπ, πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ νλνκάζηεθε Αθαδεκία. Ζ Αθαδεκία
ιεηηνχξγεζε ζρεδφλ 1.000 ρξφληα, ψζπνπ ηελ έθιεηζε ν Ηνπζηηληαλφο ην 529 κ.Σ.
Ν ίδηνο ν Ξιάησλαο δίδαμε ζ' απηήλ επί 40 ρξφληα πεξίπνπ. Γχν θνξέο κφλν ζην
δηάζηεκα απηφ εγθαηέιεηςε μαλά ηελ Αζήλα: ην 367 π.Σ. επηζθέθηεθε ηηο
Ππξαθνχζεο σο πξνζθεθιεκέλνο ηνπ ηπξάλλνπ Γηνλπζίνπ Β', κεηά ην ζάλαην ηνπ
παηέξα ηνπ, ηνπ πξνεγνχκελνπ βαζηιηά. Έιπηδε φηη κε ηε βνήζεηα θαη ηνπ Γίσλα,
ν νπνίνο είρε αζπαζηεί ηηο πιαησληθέο ηδέεο γηα ηελ ηδαληθή πνιηηεία θαη ηε
δηαθπβέξλεζε ηεο, ζα θαηφξζσλε λα πξνζειπηίζεη ην λεαξφ ηχξαλλν,
πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηνχλ νη πνιηηεηαθέο απφςεηο ηνπ ζηελ πξάμε. Θαη απηή
ηε θνξά φκσο απέηπρε. Γηα ηξίηε θαη ηειεπηαία θνξά πήγε ζηελ πφιε απηή ην
361 π.Σ., πξνζπαζψληαο ηψξα λα ζπκθηιηψζεη ηνλ Γηνλχζην κε ηνλ Γίσλα. Θαη
απηφ
ην ηαμίδη ηνπ, φκσο, δελ είρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
Κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ, θαη σο ην ζάλαην ηνπ, αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή
ησλ έξγσλ ηνπ θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ζεσξίαο ηνπ. Ξέζαλε ην 347 π.Σ. ζε ειηθία
80 εηψλ, κε αθκαίεο σο ην ηέινο ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη
απνιακβάλνληαο αγάπε θαη εθηίκεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ. Ρνλ έζαςαλ θνληά
ζηελ Αθαδεκία αιιά ν ηάθνο ηνπ δελ έρεη βξεζεί.
Ρν έξγν ηνπ Ξιάησλα
Κε ην φλνκα ηνπ Ξιάησλα ζψδνληαη 36 έξγα, θάπνηα απφ απηά φκσο
ζεσξνχληαη λφζα. Δίλαη φια, εθηφο απφ ηελ Απνινγία ηνλ Πσθξάηε, γξακκέλα
ζε δηαινγηθή κνξθή. ΋πσο θαίλεηαη, ν ζπγγξαθέαο επεξεάζηεθε απφ ην
δάζθαιν ηνπ, ηνλ Πσθξάηε, πνπ δίδαζθε δηαινγηθά. Γεκηνχξγεζε φκσο έλα λέν,
ηδηφηππν θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ είδνο ιφγνπ, ηνλ απνθαινχκελν «πιαησληθφ
2

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»
δηάινγν». Δθηφο απφ ηξεηο δηάινγνπο –ην Ππκπφζην, ηελ Ξνιηηεία θαη ηνπο
Λφκνπο- πνπ ν ηίηινο ηνπο παξαπέκπεη ζην πεξηερφκελν ηνπο, φινη νη άιινη
έρνπλ ην φλνκα θάπνηνπ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο, π.ρ. Φαηδξφο, Ξξσηαγφξαο,
Θξίησλ. Πε φινπο ζπκκεηέρεη θαη πξσηαγσληζηεί ν Πσθξάηεο, ν νπνίνο ζηα έξγα
ηεο λεφηεηαο ηνπ Ξιάησλα δηαηεξεί κάιινλ πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ελψ πηζαλφηαηα απηφ δελ ηζρχεη ζηνλ ίδην βαζκφ ζηα
κεηέπεηηα έξγα ηνπ.
Κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηεο ζπγγξαθήο ηνπο, ηα πιαησληθά έξγα
θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο:
α. Ξεξίνδνο λεφηεηαο (400-387 π.Σ.): Απνινγία, Θξίησλ, Σαξκίδεο,

Ξξσηαγφξαο, Ιάρεο, Δπζχθξσλ, Ηππίαο Κείδσλ, Ηππίαο Διάζζσλ, Ίσλ, Ιχζηο.
β. Ξεξίνδνο σξηκφηεηαο (386-367 π.Σ.): Κελέμελνο, Θξαηχινο, Δπζχδεκνο,
Γνξγίαο, Κέλσλ, Ξαξκελίδεο, Φαίδσλ, Φαηδξφο, Ξνιηηεία, Ππκπφζηνλ,
Θεαίηεηνο.
γ. Ξεξίνδνο γεξαηεηψλ (366-348 π.Σ.): Πνθηζηήο, Ξνιηηηθφο, Φίιεβνο, Θξηηίαο,
Ρίκαηνο, Λφκνη, 7ε Δπηζηνιή.
Ζ επίδξαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ππήξμε ηεξάζηηα θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηε
θηινζνθηθή ζθέςε αθφκα θαη ζήκεξα. Ζ θηινζνθία ηνπ νλνκάδεηαη ηδενθξαηηθή,
θαζψο ν Ξιάησλαο εηζήγαγε ηε Θεσξία ησλ Ηδεψλ. ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ηφζεο
ηδέεο φζεο θαη έλλνηεο. Νη ηδέεο δελ γίλνληαη αληηιεπηέο απ' ηηο αηζζήζεηο, θαζψο ν
αηζζεηφο θφζκνο απνηειεί είδσιν ηνπ θφζκνπ ησλ ηδεψλ. Ρα αηζζεηά
αληηθείκελα είλαη κεηαβιεηά θαη απεηθνλίδνπλ κε έλαλ αηειή ηξφπν ηηο ηδέεο, πνπ
είλαη κφληκεο θαη αλαιινίσηεο. ΋κσο, θαζψο έρνπλ θάπνηα νκνηφηεηα κ' απηέο,
βνεζνχλ ηελ "ςπρή λα ηηο ζπκεζεί, λα ηηο αλακλεζζεί, αθνχ, θαηά ηνλ Ξιάησλα,
απηή ηηο είρε δεη πξνηνχ θαηεβεί ζηνλ θφζκν θαη ζπλδεζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν
ζψκα. Αλψηαηε δε απ' φιεο ηηο ηδέεο ζεσξεί ηελ ηδέα ηνπ αγαζνχ.
Αμηνζεκείσηε, ηέινο, είλαη θαη ε δηάθξηζε ηεο "ςπρήο ζε ηξία κέξε: ην
επηζπκεηηθφ -πνπ εδξεχεη ζηελ θνηιηά-ην ζπκνεηδέο -πνπ βξίζθεηαη ζην ζηήζνοθαη ην αλψηεξν φισλ, ην ινγηζηηθφ - πνπ ηνπνζεηείηαη ζην
θεθάιη. Πε θαζέλα απφ απηά ηα κέξε αληηζηνηρεί θαη κία αξεηή: ε ζσθξνζχλε, ε
αλδξεία θαη ε ζνθία. Ζ αξκνληθή αλάπηπμε θαη ησλ ηξηψλ αξεηψλ νδεγεί ζηε
δηθαηνζχλε. Αιιά επεηδή θαη ε πφιε απνηειεί κηα κεγέζπλζε ηνπ αλζξψπνπ, ν
θηιφζνθνο ζεσξεί φηη θαη απηή απνηειείηαη απφ ηξεηο ηάμεηο: ην ιαφ, πνπ
αληηζηνηρεί ζην επηζπκεηηθφ θαη εμαζθαιίδεη ηα πιηθά αγαζά, ηνπο νπιίηεο, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην ζπκνεηδέο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πφιεο, θαη
ηνπο άξρνληεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ινγηζηηθφ θαη θαηαγίλνληαη κε ηε
λνκνζεζία θαη ηε δηνίθεζε. Θαη εδψ, ε δηθαηνζχλε ζεσξείηαη ε αξεηή ηεο
πνιηηείαο, πνπ επηηπγράλεηαη φηαλ ε θάζε ηάμε εθηειεί ζσζηά ην δηθφ ηεο έξγν
θαη φηαλ ππάξρεη αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο.
Ν ΓΝΟΓΗΑΠ
Ν Γνξγίαο αλήθεη ζηνπο ζσθξαηηθνχο δηάινγνπο θαη απνηειεί πεξίθεκν
ζχγγξακκα εζηθήο θηινζνθίαο. Ν Πσθξάηεο, σο θχξην πξφζσπν, ζπλνκηιεί κε
ηνλ Γνξγία, ζνθηζηή θαη ξήηνξα απφ ηε Πηθειία, ηνλ Ξψιν ηνλ Αθξαγαληίλν, ηνλ
3

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»
Θαιιηθιή, θηιφδνμν πνιηηηθφ, θαη ηνλ Σαηξεθψληα. Πην δηάινγν, ν Πσθξάηεο
αλαηξέπεη ηε γλψκε ηνπ Γνξγία φηη ε ξεηνξηθή κπνξεί λα ππεξεηήζεη ην άδηθν,
αιιά θαη ηελ πνιηηηθή ζεσξία ηνπ Θαιιηθιή φηη, αθνχ εθ θχζεσο ε αδηθία δελ
ζπληζηά θάηη θαθφ, ν δπλαηφο κπνξεί λα θαηαπαηήζεη ηνπο λφκνπο γηα λα
επηβιεζεί ζηνπο αδπλάηνπο. Ρέινο, νξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηνλ νξζφ ηξφπν
δσήο, ππνζηεξίδνληαο φηη: α. είλαη πξνηηκφηεξν λα αδηθνχκαζηε παξά λα
αδηθνχκε β. απηφο πνπ έρεη δηαπξάμεη θάπνηα αδηθία πξέπεη λα ηηκσξείηαη θαη'
αλαινγία κε ηελ πξάμε ηνπ θαη φρη λα κέλεη αηηκψξεηνο, γ. πξέπεη λα είκαζηε
δίθαηνη θαη' νπζίαλ θαη φρη κφλν ζε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν ησλ εληππψζεσλ.

Ν ΓΝΟΓΗΑΠ

ΡΑ ΞΟΝΠΩΞΑ:
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
ΠΩΘΟΑΊΉΠ
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
ΓΝΟΓΗΑΠ
ΞΩΙΝΠ

ΓΝΟΓΊΑΠ Ζ’ ΞΔΟΗ ΟΖΡΝΟΗΘΖΠ ΑΛΑΡΟΔΞΡΗΘΝΠ
Ιέλε, Πσθξάηε, φηη ζηνλ πφιεκν θαη ζηε κάρε πξέπεη λα κπαίλεη θαλείο κε απηφ
ηνλ ηξφπν.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ

Αιήζεηα, κήπσο θηάζακε, φπσο ιέεη ε παξνηκία, θαηφπηλ
ενξηήο (θαη αξγνπνξεκέλνη);
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Θαη κάιηζηα πνιιήο ζεκαληηθήο* γηαηί πξηλ απφ ιίγν ν
Γνξγίαο έδσζε κηα κεγάιε θαη σξαία δηάιεμε.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ

Γη’ απηφ, Θαιιηθιή, ππεχζπλνο είλαη ηνχηνο εδψ, ν Σαηξεθψλ,
πνπ καο αλάγθαζε λα ρξνλνηξηβήζνπκε ζηελ αγνξά.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Κε ζηελαρσξηέζαη, Πσθξάηε· ζα επαλνξζψζσ" γηαηί ν
Γνξγίαο είλαη θίινο κνπ θαη ζα καο θάλεη επίδεημε ηεο
ξεηνξηθήο ηνπ ηέρλεο ηψξα, αλ ζεο, δηαθνξεηηθά, αο ην
αθήζνπκε γηα άιιε θνξά.
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Κα ηη ιεο, Σαηξεθψλ; Θέιεη ν Πσθξάηεο λα αθνχζεη ηνλ
Γνξγία;
4

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Κα, γη' απηφ αθξηβψο ήξζακε εδψ.
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Διάηε, ινηπφλ, ζπίηη κνπ φπνηε ζέιεηε* γηαηί ν Γνξγίαο
κέλεη καδί κνπ θαη γηα ράξε ζαο ζα δψζεη κηα δηάιεμε.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Έρεηο δίθην, Θαιιηθιή. Αιιά ζα είλαη πξφζπκνο (ν
Γνξγίαο), άξαγε, λα ζπδεηήζεη καδί καο; Γηαηί ζέισ λα
κάζσ απ' απηφλ πνηα είλαη ε δχλακε ηεο ηέρλεο ηνπ, πνην
είλαη ην επάγγεικα ηνπ θαη ηη αθξηβψο δηδάζθεη* φζνλ
αθνξά δε ηελ άιιε δηάιεμε ηνπ, αο ηε δψζεη θάπνηα άιιε
θνξά, φπσο θη εζχ ιεο.
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Κα, Πσθξάηε, δελ ππάξρεη ηίπνηα πην εχθνιν απφ ην λα
ηνπ θάλνπλ εξσηήζεηο. Γηφηη θαη απηφο είλαη έλαο ηξφπνο
λα επηδεηθλχεηαη. Ρψξα δα, ηνπιάρηζηνλ, πξνέηξεπε
θαζέλαλ απφ ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο λα ηνλ ξσηήζεη
νηηδήπνηε ήζειε, θαη έιεγε πσο ζα απαληήζεη ζε φιεο ηηο
εξσηήζεηο.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Πσζηά κηιάο, Σαηξεθψλ. Οψηεζε ηνλ ινηπφλ.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Ρη λα ηνλ ξσηήζσ;
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Ξνηνο είλαη.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Ρη ελλνείο;
ΠΩΘΟΑΡΖΠ

Θάλ' ηνπ κηα εξψηεζε θαηά ηέηνηνλ ηξφπν πνπ, αλ ηχραηλε
λα είλαη ππνδεκαηνπνηφο, λα ζνπ απαληνχζε πσο είλαη
ππνδεκαηνπνηφο· ή δελ θαηαιαβαίλεηο ηη ελλνψ;
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Βέβαηα θαηαιαβαίλσ θαη ζα ηνλ ξσηήζσ. Ξεο κνπ, Γνξγία,
ιέεη αιήζεηα ν Θαιιηθιήο απφ δσ, πσο ππφζρεζαη λα
απαληάο ζε νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζνπ θάλεη θάπνηνο;
ΓΝΟΓΗΑΠ
Αιήζεηα ιέεη, Σαηξεθψλ γηαηί κφιηο ηψξα έδσζα ηελ
ίδηα ππφζρεζε θαη ζαο ιέσ πσο εδψ θαη πνιιά ρξφληα
δελ κε ξψηεζε θαλείο ηίπνηα θαηλνχξην.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Άξα, εχθνια ζα απαληήζεηο, Γνξγία.
ΓΝΟΓΗΑΠ
Δκπξφο, Σαηξεθψλ, κπνξείο λα δνθηκάζεηο.
ΞΩΙΝΠ
Κα ηνλ Γία· αλ βέβαηα ζέιεηο, κπνξείο λα δνθηκάζεηο
5

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»
εκέλα, Σαηξεθψλ. Κνπ θαίλεηαη πσο ν Γνξγίαο είλαη
θάπσο θνπξαζκέλνο- γηαηί πξηλ απφ ιίγν ζηε δηάιεμε ηνπ
αλέπηπμε πνιιά ζέκαηα.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Ρη ζπκβαίλεη, Ξψιε; Λνκίδεηο πσο ζα απαληήζεηο
θαιχηεξα απφ ηνλ Γνξγία;
ΞΩΙΝΠ
Ρη ζεκαζία έρεη απηφ, αλ ζε ζέλα ηνπιάρηζηνλ κπνξψ λα
απαληήζσ ηθαλνπνηεηηθά;
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Θακηά ζεκαζία. Αιιά, αθνχ ην ζέιεηο, απάληεζε.
ΞΩΙΝΠ
Οψηα κε.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Οσηψ ινηπφλ: αλ ν Γνξγίαο ηχραηλε λα γλσξίδεη ηελ
ηέρλε πνπ γλσξίδεη ν αδεξθφο ηνπ, ν Ζξφδηθνο, πψο ζα
ήηαλ ζσζηφ λα ηνλ νλνκάδνπκε; Γελ ζα ηνλ νλνκάδακε
φπσο θαη εθείλνλ;
ΞΩΙΝΠ
Βεβαία.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Δπνκέλσο, αλ ιέγακε φηη απηφο είλαη γηαηξφο, ζα είρακε
δίθην;
ΞΩΙΝΠ
Λαη.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Αλ γλψξηδε ηελ ηέρλε πνπ γλσξίδεη ν Αξηζηνθψλ, ν γηνο
ηνπ Αγιανθψληα, ή ν αδεξθφο ηνπ, πψο ζα ήηαλ ζσζηφ
λα ηνλ νλνκάδνπκε;
ΞΩΙΝΠ
Ξξνθαλψο δσγξάθν.
ΣΑΗΟΔΦΩΛ
Ρψξα ινηπφλ, επεηδή δελ γλσξίδνπκε πνηα ηέρλε θαηέρεη
(ν Γνξγίαο), πψο ζα ήηαλ ζσζηφ λα ηνλ νλνκάδνπκε;
ΞΩΙΝΠ
΢πάξρνπλ, Σαηξεθψλ, πνιιέο ηέρλεο κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ απνρηεζεί κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ
πξαθηηθή· γηαηί ε εκπεηξία νδεγεί ηε δσή καο ζε κηα πνξεία
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ελψ ε έιιεηςε ηεο
ζχκθσλα κε ηελ ηχρε. Έηζη, άιινη άλζξσπνη αθνινπζνχλ
ηε κία ηέρλε θαη άιινη ηελ άιιε, ελψ νη άξηζηνη επηιέγνπλ
ηα θαιχηεξα. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν Γνξγίαο απφ
'δψ, ν νπνίνο θαηέρεη ηελ θαιχηεξε ηέρλε.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ

Γνξγία, ν Ξψινο θαίλεηαη φηη έρεη πξνεηνηκαζηεί πνιχ
6

ΞΩΙΝΠ Κα. ΞΩΙΝΠ Ρη ελλνείο. ΓΝΟΓΗΑΠ Οψηεζε' ηνλ εζχ. Πσθξάηε. σο γλψζηε πνηαο ηέρλεο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ραιά ζηελ εθθψλεζε καθξνζθειψλ ιφγσλ. Άιισζηε. αλ ζέιεηο. λα ζε απνθαινχκε ξήηνξα. ΓΝΟΓΗΑΠ Νλφκαδε κε ινηπφλ. ν Ξψινο κνπ έδσζε ηελ εληχπσζε θαη απ' φζα είπε· φηη έρεη κειεηήζεη πεξηζζφηεξν ηε ιεγφκελε ξεηνξηθή παξά ηε δηαιεθηηθή. αιιά πνηα είλαη απηή θαη πψο πξέπεη λα απνθαινχκε ηνλ Γνξγία* φπσο αθξηβψο πξηλ απφ ιίγν ν Σαηξεθψλ ζνπ έθαλε εξσηήζεηο θαη εζχ ηνπ απαληνχζεο νξζά θαη ζχληνκα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δλλνψ. ΓΝΟΓΗΑΠ Ρεο ξεηνξηθήο. ινηπφλ. δελ είπα πσο (ε ηέρλε ηνπ Γνξγία) είλαη ε θαιχηεξε. 7 . ζα κνπ ήηαλ πην επράξηζην λα ξσηήζσ εζέλα. Αιιά θαιχηεξα πεο καο. ΓΝΟΓΗΑΠ Θαη κάιηζηα ζπνπδαίν ξήηνξα. ΓΝΟΓΗΑΠ Ξνην. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξξέπεη. εζχ ν ίδηνο πψο πξέπεη λα ζε νλνκάδνπκε. θαλείο δελ ζε ξψηεζε ηη είδνπο είλαη ε ηέρλε ηνπ Γνξγία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αζθαιψο. Πσθξάηε. ιεο θαη θάπνηνο ηελ θαηεγφξεζε. απηφ είπεο. αιιά εθείλν πνπ ππνζρέζεθε ζηνλ Σαηξεθψληα δελ ην θάλεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κνπ θαίλεηαη φηη δελ απαληά θαζφινπ ζε φ. αλ ζέιεηο. Πσθξάηε . Πσθξάηε. Ξψιε. λα κε απνθαιείο· θαη θαπρηέκαη πσο είκαη ηέηνηνο. ελψ ν Σαηξεθψλ ξψηεζε πνηα ηέρλε θαηέρεη ν Γνξγίαο. φηη. έηζη θαη ηψξα πεο καο πνηα είλαη ε ηέρλε ηνπ Γνξγία θαη πψο πξέπεη λα ηνλ απνθαινχκε. φπσο είπε θαη ν ΋κεξνο. Γνξγία. αθεηέξνπ δελ απάληεζεο πνηα είλαη απηή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Βέβαηα ην ζέισ. ΋κσο. επνκέλσο.ηη ηνλ ξσηά (ν Σαηξεθψλ). αιιά αλ εζχ ν ίδηνο ζέιεηο λα κνπ απαληήζεηο. εζχ αθελφο εγθσκηάδεηο ηελ ηέρλε ηνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ρη.

ινηπφλ. Ηζρπξίδεζαη πσο θαηέρεηο ηε ξεηνξηθή ηέρλε θαη πσο κπνξείο θαη θάπνηνλ άιινλ λα ηνλ θάλεηο ξήηνξα. γηαηί απαληάο κε πάξα πνιχ ιίγα ιφγηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κα ηελ Ήξα. θαη απηφ πάιη είλαη έλα απ' φζα ηζρπξίδνκαη φηη έρσ. φηη δειαδή θαλείο άιινο δελ ζα κπνξνχζε λα πεη ρα ίδηα πξάγκαηα κε πην ιίγα ιφγηα απφ κέλα. Κε πνην αληηθείκελν αζρνιείηαη ε ξεηνξηθή. Γνξγία. ΓΝΟΓΗΑΠ Δμαζθψ απηφ ην επάγγεικα φρη κφλν εδψ αιιά θαη αιινχ. ζα ζειήζεηο λα ζπλερίζεηο. Γνξγία. δειαδή ηε βξαρπινγία ζνπ. κνπ αξέζνπλ πνιχ νη απαληήζεηο ζνπ. θαη ζα παξαδερηείο πσο δελ άθνπζεο θαλέλαλ λα κηιάεη πην ζχληνκα. ΓΝΟΓΊΑΠ Πσθξάηε. ΓΝΟΞΑΠ Θα ην θάλσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έια ινηπφλ. λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηο θαη άιινπο αλζξψπνπο ηέηνηνπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξαγε. Γνξγία. φπσο αθξηβψο ζπδεηάκε ηψξα. ινηπφλ. αιιά δέμνπ λα απαληήζεηο κε ζπληνκία ζηηο εξσηήζεηο κνπ. ΓΝΟΓΗΑΠ Ξηζηεχσ. Έηζη δελ είλαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφ αθξηβψο ρξεηάδνκαη. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. ππάξρνπλ θάπνηεο απαληήζεηο πνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχζζνληαη κε πνιιά ιφγηα" αιιά ζα πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα. απηφ ην πξνηέξεκα ζνπ. ΋πσο αθξηβψο ε πθαληηθή αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ελδπκάησλ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κπνξνχκε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ε κνπζηθή θαηαπηάλεηαη κε ηε ζχλζεζε κεισδηψλ. Κάιηζηα. Κελ αζεηήζεηο ηελ ππφζρεζε ζνπ. Ξαξνπζίαζε κνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 8 . άιινηε λα ξσηάο θαη άιινηε λα απαληάο θαη λα αθήζεηο γηα άιιε θνξά ηε καθξά ζπδήηεζε πνπ άξρηζε ν Ξψινο. θαη άθεζε ηε καθξνινγία ζνπ γηα άιιε πεξίπησζε. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. φηη ηα θαηαθέξλσ πνιχ θαιά ζ' απηφ. Πσθξάηε.

έρεη σο αληηθείκελν ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμία θαη ηελ θαρεμία ησλ ζσκάησλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη είδνπο ιφγνπο. ΓΝΟΓΗΑΠ Κάιηζηα. απηά γηα ηα νπνία ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα κηινχλ. ΓΝΟΓΗΑΠ Θαη' αλάγθε. ΓΝΟΓΗΑΠ ΋ρη βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ζην λα γλσξίδνπλ. ινηπφλ. ΓΝΟΓΗΑΠ ΋ρη. αζρνιείηαη κε ηνπο ιφγνπο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Πσζηά κηιάο. θαη ζηηο άιιεο ηέρλεο ην ίδην ηζρχεη9 . ε ηαηξηθή θαζηζηά ηθαλνχο απηνχο πνπ ηελ θαηέρνπλ λα γλσξίδνπλ ηηο αζζέλεηεο θαη λα κηινχλ γηα ηνπο αξξψζηνπο. θαζηζηά ηθαλνχο απηνχο πνπ ηελ θαηέρνπλ ζην λα κηινχλ. ινηπφλ. ΓΝΟΓΊΑΠ Λαη. φπσο ιέγακε κφιηο ηψξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο ε ξεηνξηθή δελ θαηαπηάλεηαη κε φινπο ηνπο ιφγνπο. Δκπξφο ινηπφλ. Κήπσο εθείλνπο πνπ ππνδεηθλχνπλ ζηνπο αζζελείο κε πνηα αγσγή ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαιά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ε γπκλαζηηθή. ΓΝΟΓΗΑΠ Ξψο φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξαγε. θαη ε ηαηξηθή. Γνξγία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη βέβαηα κε απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αζζέλεηεο. ινηπφλ. ΓΝΟΓΗΑΠ Αζθαιψο. φπσο θαίλεηαη. απάληεζε κνπ έηζη ζρεηηθά θαη κε ηε ξεηνξηθή· είλαη επηζηήκε πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηη αληηθείκελν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ωζηφζν. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. ΓΝΟΓΗΑΠ Κε ιφγνπο.

ΓΝΟΓΗΑΠ Έηζη θαίλεηαη. φηη εζχ δελ ζέιεηο λα νλνκάζεηο ξεηνξηθή 10 . ζε θάπνηεο ην βάξνο πέθηεη ζηελ εξγαζία θαη ρξεηάδνληαη ιίγνπο ιφγνπο. λνκίδσ. φκσο. ΓΝΟΓΗΑΠ Δπεηδή. Πσθξάηε. θαηά ηε γλψκε κνπ. ελψ κεξηθέο δελ έρνπλ αλάγθε απφ θαλέλα ιφγν. γηα λα ην πσ κε ζπληνκία. θαη πνιιέο έρνπλ αλάγθε πεξηζζφηεξν απφ ηα ιφγηα. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋κσο. θαη κάιηζηα νιφθιεξε ε πξαθηηθή θαη ε αμία ηνπο έγθεηηαη ζηα ιφγηα. φπσο ε αξηζκεηηθή. κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη ηφζα ιφγηα φζα θαη έξγα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηαηί. αλ βέβαηα απνθαιείο ξεηνξηθή απηή πνπ θαηαπηάλεηαη κε ινγνχο. ΓΝΟΓΗΑΠ Αιήζεηα ιεο. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηαιαβαίλσ. κηιψ ζσζηά. Έηζη δελ είλαη. Κνπ θαίλεηαη. Πσθξάηε. πψο ζέιεηο λα ηελ νλνκάδεηο ηε ξεηνξηθή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Λνκίδσ. Γη* απηφ θη εγψ θξίλσ πσο ε ξεηνξηθή ηέρλε έρεη αληηθείκελν κφλν ηνπο ιφγνπο θαη. ε γεσκεηξία θαη ην παηρλίδη ησλ πεζζψλ θαη πνιιέο άιιεο ηέρλεο. ζηηο νπνίεο ιεο φηη δελ αλήθεη ε ξεηνξηθή· ή δελ ελλνείο απηέο ηηο ηέρλεο. ινηπφλ. Πχληνκα. δελ νλνκάδεηο ξεηνξηθέο θαη ηηο άιιεο ηέρλεο. πάλησο. ΓΝΟΓΗΑΠ Ξνιχ θαιά θαηαιαβαίλεηο. αιιά νιφθιεξε ε πξάμε θαη ε δχλακε ηεο είλαη ζηα ιφγηα. αθνχ θαη απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν ηνπο ιφγνπο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θαζεκηά ηνπο αζρνιείηαη κε ηνπο ιφγνπο εθείλνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην αληηθείκελν πνπ έρεη ε θάζε ηέρλε. ηψξα απάληεζε κνπ· έρνπκε ηέρλεο. Κα. ζηηο άιιεο ηέρλεο ε γλψζε ζην ζχλνιν ηεο. φπσο ζπκβαίλεη ζηε δσγξαθηθή. ελψ ε ξεηνξηθή δελ ζρεηίδεηαη κε θαλέλα ηέηνην ρεηξσλαθηηθφ έξγν. απ' φιεο ηηο ηέρλεο. ζα θαηαιάβσ θαιχηεξα. Κνπ θαίλεηαη πσο ιεο φηη θάπνηα απφ ηηο ηέρλεο απηέο είλαη ε ξεηνξηθή. άξαγε. ζηελ αγαικαηνπνηία θαη ζε πνιιέο άιιεο. αιιά ην αληηθείκελν ηεο ηέρλεο ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί θαη κέζσ ηεο ζησπήο. ή ρξεηάδνληαη πνιιή ιίγε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΢πάξρνπλ βέβαηα θαη άιιεο ηέρλεο πνπ νινθιεξψλνπλ ην έξγν ηνπο κε ιφγηα θαη δελ ρξεηάδνληαη θακία εξγαζία. έρεη ζρέζε κε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη παξφκνηεο πξάμεηο. πσο ελλνείο απηέο ηηο ηέρλεο. γηα λα ην πσ κε ζπληνκία. ε ινγηζηηθή.

αλ ζέιεη λα ζε δπζθνιέςεη ζηε ζπδήηεζε: «Άξαγε. ΓΝΟΓΗΑΠ Ξνιχ ζσζηά ζα κηινχζεο. ζα έιεγα πσο είλαη κηα ηέρλε πνπ ζηεξίδεη ηε δχλακε ηεο ζε ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άξηην θαη ην πεξηηηφ. Έηζη δελ είλαη. δειαδή ην άξηην θαη ην πεξηηηφ· αιιά δηαθέξεη ηφζν κφλν. ζα έιεγα φηη θαη απηή είλαη κηα ηέρλε πνπ επηθπξψλεη ηα πνξίζκαηα ηεο κε ιφγνπο1 αλ κε ξσηνχζε μαλά: «Κε ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηη πξάγκα.». ινηπφλ. φηη ε ινγηζηηθή εμεηάδεη πνηα πνζνηηθή ζρέζε έρνπλ ην πεξηηηφ θαη ην άξηην θαη πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κεηαμχ ηνπο. θαη κπνξεί λα ζε ξσηήζεη θάπνηνο. ζα ηνπ έιεγα πσο αθνξνχλ ηελ θίλεζε ησλ αζηέξσλ. Θαη ελψ εγψ ηζρπξίδνκαη φηη θαη ε αζηξνλνκία εθηειεί φιν ην έξγν ηεο κε ηα ιφγηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο ινηπφλ. Γηφηη ηπραίλεη.».». φπσο απηνί πνπ ππνβάιινπλ γξαπηέο πξνηάζεηο ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ.». βέβαηα. Ξνην είλαη απηφ ην πξάγκα κε ην νπνίν 11 .». φηη εζχ δελ νλνκάδεηο ξεηνξηθή νχηε ηελ αξηζκεηηθή νχηε ηε γεσκεηξία. φηη δειαδή ε ξεηνξηθή είλαη ε ηέρλε πνπ απνθηά δχλακε κε ηα ιφγηα. φζα ηπραίλεη λα είλαη ηα άξηηα θαη ηα πεξηηηά. ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζειήλεο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θακία απφ απηέο. Πσθξάηε. Πσθξάηε. ζα έιεγα. φπσο αθξηβψο αλέθεξεο θαη εζχ πξηλ απφ ιίγν. θαη θαιά θαηαιαβαίλεηο. είλαη ε εληχπσζε ζνπ. πάλησο. θαη εμεηάδνπλ πνηα ζρέζε έρνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ ηαρχηεηα. ΓΝΟΓΗΑΠ Πσζηή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξεο κνπ. Αλ κε μαλαξσηνχζε: «Ξνηα ηέρλε νλνκάδεηο ινγηζηηθή. Θεσξψ. πνην είλαη ην αληηθείκελν απηψλ ησλ ιφγσλ. ηη ηέρλε είλαη ε αξηζκεηηθή. ε ξεηνξηθή λα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο ηέρλεο πνπ εθηεινχλ θαη βεβαηψλνπλ ηα πάληα κε ιφγνπο. πξνζπάζεζε λα κνπ πεηο ζε πνηα πξάγκαηα ε ξεηνξηθή απνθηά θχξνο κε ηα ιφγηα. αλ θαη είπεο ην εμήο. Δπεηδή δειαδή ε ξεηνξηθή ηπραίλεη λα είλαη κία απφ ηηο ηέρλεο πνπ κεηαρεηξίδνληαη θπξίσο ιφγνπο. ΋πσο αθξηβψο αλ κε ξσηνχζε θάπνηνο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηέρλεο πνπ αλέθεξα ηψξα δα: «Πσθξάηε. ηελ αξηζκεηηθή νλνκάδεηο ξεηνξηθή. ΓΝΟΓΗΑΠ Έηζη είλαη.». νινθιήξσζε ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε κνπ. φηη θαηά ηα άιια ε ινγηζηηθή κνηάδεη κε ηελ αξηζκεηηθήδηφηη αζρνινχληαη κε ην ίδην πξάγκα. Γνξγία. πσο ε αξηζκεηηθή είλαη κία απφ εθείλεο ηηο ηέρλεο πνπ ζηεξίδνπλ ηε δχλακή ηνπο ζε ιφγνπο" αλ κε ξσηνχζε πάιη: «Πε ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηη πξάγκα. βέβαηα. Πσθξάηε. αλ θάπνηνο κε ξσηνχζε: «Ρη αθνξνχλ ηα ιφγηα ηεο αζηξνλνκίαο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο ινηπφλ. θαη ηπραίλεη λα ππάξρνπλ θαη άιιεο ηέηνηεο. ζα ηνπ έιεγα. Γνξγία. κίια θαη εζχ.

πεξηθξνλψληαο.ηη εγψ ηεο δηθήο κνπ». Κεηά ην γπκλαζηή. ζε εμαπαηά ν Γνξγίαο* δηφηη δελ πξνζθέξεη ε δηθή ηνπ ηέρλε ην κεγαιχηεξν αγαζφ ζηνπο αλζξψπνπο. Πσθξάηε. ΓΝΟΓΗΑΠ Δθείλν πνπ είλαη πξαγκαηηθά. ην κεγαιχηεξν αγαζφ θαη ζπλάκα ζπληζηά αθελφο ηελ αηηία ειεπζεξίαο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο θαη 12 . «Ξνηνο είζαη.» «Σξεκαηηζηήο». ζα κνπ απαληνχζε. ηνπο πάληεο: «Δμέηαζε. φπσο ιέεη ν πνηεηήο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ρν έξγν ηεο ηέρλεο ζνπ είλαη ζη' αιήζεηα ην κεγαιχηεξν αγαζφ.». «Δίκαη γπκλαζηήο».Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θαηαπηάλνληαη νη ιφγνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ξεηνξηθή. αθνχ ζεσξήζεηο φηη ζε ξσηνχλ θαη εθείλνη θαη εγψ. ν Γνξγίαο απφ 6σ ην ακθηζβεηεί θαη ππνζηεξίδεη φηη ε δηθή ηνπ ηέρλε πξνζθέξεη κεγαιχηεξν θαιφ απφ ηε δηθή ζνπ». εζχ ν δεκηνπξγφο απηνχ ηνπ αγαζνχ. ζην νπνίν απαξηζκνχλ ηξαγνπδψληαο φηη «ε πγεία είλαη ην θαιχηεξν. άλζξσπε. θαη πνην είλαη ην έξγν ζνπ. αλ ν Γνξγίαο κπνξεί λα ζνπ παξνπζηάζεη κεγαιχηεξν αγαζφ ηεο ηέρλεο ηνπ απ' φ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν ιέσ γηαηί ακέζσο κπνξνχλ λα έξζνπλ θνληά ζνπ νη δεκηνπξγνί απηψλ ησλ πξαγκάησλ πνπ επαίλεζε ν πνηεηήο ηνπ ηξαγνπδηνχ. ΓΝΟΓΗΑΠ Ρα κεγαιχηεξα θαη ηα σξαηφηεξα αλζξψπηλα πξάγκαηα. ζα ξσηνχζα πάιη απηφλ: «Θαη εζχ πνηνο είζαη. Θεσξείο πσο κεγαιχηεξν αγαζφ γηα ηνπο αλζξψπνπο είλαη ν πινχηνο. «θαη ην έξγν κνπ είλαη λα θάλσ ηνπο αλζξψπνπο σξαίνπο θαη δπλαηνχο ζην ζψκα». ζα έιεγε ν ρξεκαηηζηήο. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. Θα ιέγακε ινηπφλ θαη ζ* απηφλ: «Κάηη ζπκβαίλεη.». ινηπφλ. «ν πινχηνο πνπ απνρηηέηαη έληηκα». ζα έιεγε ίζσο φηη είλαη γηαηξφο. Αο δψζεη κηα απάληεζε ν Γνξγίαο». ζα απαληνχζε. δεχηεξν είλαη ε νκνξθηά θαη ηξίην». Γνξγία. «Θαη πψο δελ είλαη ε πγεία. Δίζαη. πξνεξρφκελν είηε απφ ηνλ Γνξγία είηε απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ». Αλ ινηπφλ εγψ ηνλ ξσηνχζα: «Ξνηνο είζαη εζχ πνπ ιεο απηά. Πσθξάηε. Γηαηί λνκίδσ πσο έρεηο αθνχζεη λα ηξαγνπδνχλ νη άλζξσπνη ζηα ζπκπφζηα ην άζκα απηφ. Πσθξάηε. δειαδή ν γηαηξφο.».». απηφ πνπ ιεο είλαη ακθηζβεηήζηκν θαη θαζφινπ ζαθέο. ζη' αιήζεηα. ν γπκλαζηήο θαη ν ρξεκαηηζηήο. λνκίδσ. ζα καο απνθξηλφηαλ. Δίλαη θαλεξφ πσο κεηά απφ απηφ ζα ξσηνχζε: «Θαη πνην είλαη απηφ ην θαιφ πνπ πξνζθέξεη ν Γνξγίαο κε ηελ ηέρλε ηνπ.»· αλ πάιη κεηά απφ απηφλ ν γπκλαζηήο έιεγε φηη «απνξψ θαη εγψ. απάληεζε πνην είλαη απηφ πνπ ηζρπξίδεζαη πσο είλαη ην κεγαιχηεξν αγαζφ γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη πσο εζχ είζαη ν δεκηνπξγφο ηνπ. αλ ζα κπνξέζεηο λα βξεηο κεγαιχηεξν αγαζφ απφ ηνλ πινχην. Γνξγία. «Θαη φκσο. ζα ηνπ ιέγακε. Θα έιεγε πσο είλαη. «Θαη γηαηί φρη. ζα έιεγε ίζσο· «Ξνην αγαζφ είλαη ζπνπδαηφηεξν γηα ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ πγεία. Ρη ιεο ινηπφλ. ζα ηνπ ιέγακε εκείο. ΓΝΟΓΗΑΠ Αζθαιψο ην έρσ αθνχζεη* αιιά γηα πνην ιφγν ην ιεο. «Ρη ιεο ινηπφλ.».». Δκπξφο ινηπφλ. θαη ζα έιεγε πξψηα κελ ν γηαηξφο φηη «Πσθξάηε. αιιά ε δηθή κνπ».

γη« ηελ νπνία κηιάο. λα ξσηήζσ εζέλα. ζα ζε ξσηήζσ πνηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνην είλαη. ε πεηζψ ηεο ξεηνξηθήο. 0 ρξεκαηηζηήο απηφο ζα θαλεί φηη θεξδίδεη ρξήκαηα γηα άιινλ θαη φρη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρψξα ζα ζνπ πσ. ΓΝΟΓΗΑΠ Ρη ζεο. είκαη απφ εθείλνπο πνπ. Γηα πνην ιφγν. Θεσξψ πσο ηέηνηνο είζαη θαη εζχ. αθεηέξνπ θαη ην γπκλαζηή. φπσο εγψ πηζηεχσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άθνπζε ινηπφλ. Απηφ δελ γίλεηαη εμαηηίαο ζνπ. θαη δελ ην ιέσ εγψ ν ίδηνο. Πσθξάηε. ζέινπλ λα γλσξίδσ ην αληηθείκελν αθξηβψο ηνπ δηαιφγνπ. ιεο πσο είλαη ε πεηζψ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ξεηνξηθή θαη πνηα είλαη απηά ηα πξάγκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη. Πσθξάηε. ινηπφλ. Κάζε φηη εγψ δελ θαηαιαβαίλσ θαιά πνηα είλαη. ΓΝΟΓΗΑΠ 13 . γηα παξάδεηγκα. νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ζπλέιεπζε. ινηπφλ. ηχραηλε λα ζε ξσηήζσ πνηνο απφ ηνπο δσγξάθνπο είλαη ν Εεχμηο. πνπ κπνξείο λα κηιάο θαη λα πείζεηο ηα πιήζε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρψξα κνπ θαίλεηαη. ΓΝΟΓΗΑΠ Θαζφινπ. Θαη βέβαηα κε ηε δπλαηφηεηα απηή ζα έρεηο δνχιν αθελφο ην γηαηξφ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» αθεηέξνπ ηελ αηηία ηνπ λα εμνπζηάδεη θάπνηνο ηνπο άιινπο ζηελ πφιε ηνπ. αιιά λνκίδσ φηη ππνπηεχνκαη πνηα ιεο φρη είλαη θαη ζε πνηα δεηήκαηα αλαθέξεηαη. Ή κπνξείο λα πεηο φηη ε ξεηνξηθή κπνξεί λα επηηπγράλεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ ην λα δεκηνπξγεί πεηζψ ζηελ ςπρή ηνπ αθξναηεξίνπ. θαη πνηα πξάγκαηα αθνξά. φηαλ ζπδεηνχλ κε άιινπο. Λα είζαη ζίγνπξνο φηη. ηέινο πάλησλ. Πθέςνπ. αιιά εμαηηίαο ηεο ζπδήηεζεο. γηα λα πξνρσξήζεη απηή θαη έηζη λα καο θαηαζηήζεη απνιχησο ζαθέο απηφ γηα ην νπνίν ζπδεηάκε. ΓΝΟΓΗΑΠ Ρν αγαζφ απηφ είλαη ε δπλαηφηεηα λα πείζεη θαλείο κε ηα ιφγηα θαη ηνπο δηθαζηέο ζην δηθαζηήξην θαη ηνπο βνπιεπηέο ζηε Βνπιή θαη ηνπο πνιίηεο ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη ηνπο παξηζηάκελνπο ζε θάζε άιιε ζπλέιεπζε. φκσο. άξαγε δελ ζα ξσηνχζα ηφηε δηθαηνινγεκέλα πνηα δψα δσγξαθίδεη θαη κε πνηνλ ηξφπν. Ωζηφζν. λα πεηο. αθνχ καληεχσ ηη είλαη. Αλ. αλ ζνπ θαίλεηαη δηθαηνινγεκέλε ε εξψηεζε κνπ. Γνξγία. ινηπφλ. γηα ζέλα δειαδή. αιιά λνκίδσ πσο έδσζεο επαξθψο ηνλ νξηζκφ ηεο· γηαηί πξάγκαηη απηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο. ηέινο πάλησλ. απηφ ην αγαζφ πνπ ελλνείο. θαη. αλ θάπσο θαηαιαβαίλσ. Γνξγία. φηη πξνζέγγηζεο αξθεηά πνηα ηέρλε ζεσξείο φηη είλαη ε ξεηνξηθή. ιεο πσο ε ξεηνξηθή είλαη δεκηνπξγφο πεηζνχο θαη πσο φιεο νη επηκέξνπο εθδειψζεηο ηεο αιιά θαη ε ζπλνιηθή ηεο έθθαλζε θαηαιήγνπλ ζε απηφ. θαη αλ κνπ απαληνχζεο φηη είλαη εθείλνο πνπ δσγξαθίδεη δψα.

επεηδή ππάξρνπλ θαη άιινη δσγξάθνη πνπ δσγξαθίδνπλ πνιιά άιια δψα. ζα είρεο απαληήζεη ζσζηά. θαηά ηε γλψκε κνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα θαη ε αξηζκεηηθή δεκηνπξγεί πεηζψ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξαγε γη' απηφ. αλ θάπνηνο καο ξσηήζεη πνηα πεηζψ δεκηνπξγεί (ε αξηζκεηηθή) θαη ζε πνην πξάγκα αλαθέξεηαη. Θαη ζα κπνξέζνπκε λα απνδείμνπκε φηη θαη φιεο νη άιιεο ηέρλεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο πείζεη. πείζεη γη' απηφ πνπ δηδάζθεη ή φρη. θαη ν γλψζηεο ηεο αξηζκεηηθήο δελ θάλεη ην ίδην. γηα ηηο νπνίεο ηψξα κφιηο ζπδεηνχζακε. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ΓΝΟΓΗΑΠ Κάιηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έηζη. φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πεηζψ πνπ δηδάζθεη ηα ζρεηηθά κε ηα άξηηα θαη ηα πεξηηηά θαη πφζα είλαη ηα κελ θαη πφζα ηα δε. ΓΝΟΓΗΑΠ Έηζη θαίλεηαη. γηα ηηο νπνίεο κηινχζακε πξηλ απφ ιίγν. Πσθξάηε.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Βέβαηα. ΓΝΟΓΗΑΠ Βεβαία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο. ΓΝΟΓΗΑΠ Θαη πψο φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αο κηιήζνπκε πάιη» ινηπφλ. Δλλνψ ην εμήο· φπνηνο δηδάζθεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν. πεο κνπ θαη ζρεηηθά κε ηε ξεηνξηθή. δεκηνπξγνχλ πεηζψ θαη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο θαη ην είδνο ηεο πεηζνχο θαη ην αληηθείκελν ηεο. Ή φρη. Ζ αξηζκεηηθή δελ καο δηδάζθεη φζα αθνξνχλ ηνπο αξηζκνχο. ε ξεηνξηθή κφλν δεκηνπξγεί πεηζψ ή θαη άιιεο ηέρλεο. ζα ηνπ απαληήζνπκε. γηα ηηο ίδηεο ηέρλεο. πείζεη θαη κε ην παξαπάλσ κάιηζηα. ΓΝΟΓΗΑΠ 14 . Ρη απφ ηα δχν πηζηεχεηο. δελ είλαη κφλν ε ξεηνξηθή δεκηνπξγφο ηεο πεηζνχο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη αλ δελ δσγξάθηδε θαλέλαο άιινο παξά κφλν ν Εεχμηο.

φπσο ζέιεηο. ΓΝΟΓΗΑΠ Νλνκάδσ. ΓΝΟΓΗΑΠ Δλλνψ. ζεσξψ φηη είλαη δηαθνξεηηθφ. ην νπνίν θαίλεηαη ζαθέο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη εγψ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη απφ ηα δχν ινηπφλ ζπκβαίλεη. ζεσξείο πσο ην λα καζαίλεη θαλείο έλα πξάγκα θαη ην λα ην πηζηεχεη απιψο είλαη έλα θαη ην απηφ. αο εμεηάζνπκε θαη απηφ εδψ. ινηπφλ. Πσθξάηε. Γνξγία. ζε ξσηψ γηα λα πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε κε ηε ζεηξά. δηθαηνινγεκέλα ζα μαλαξσηνχζακε ζηε ζπλέρεηα απηφλ πνπ κηιά. Αιιά. ΓΝΟΓΗΑΠ Αζθαιψο. θαη φρη γηα λα ειέγμσ φ. αθνχ έρεηο θαη εζχ ηελ ίδηα άπνςε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΢πάξρεη θαη θάηη άιιν πνπ νλνκάδεηο πίζηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αθνχ ινηπφλ δελ εθηειεί ην έξγν απηφ κφλν ε ξεηνξηθή αιιά θαη άιιεο ηέρλεο. αλ πζηέξα απφ ιίγν ζε μαλαξσηήζσ γηα θάηη ηέηνην.». ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο ινηπφλ. πσο πξάηηεηο νξζά. φπσο αθξηβψο ξσηήζακε θαη γηα ην δσγξάθν: «Ξνηνπ είδνπο πεηζνχο θαη πνηνπ αληηθεηκέλνπ ηέρλε είλαη ε ξεηνξηθή. φπσο ζνπ είπα. Ή δελ ζνπ θαίλεηαη δίθαην λα μαλαξσηήζνπκε. θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζε φια εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ είλαη δίθαηα θαη άδηθα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απάληεζε κνπ. Πσθξάηε. Έρεηο ηε γλψκε φηη ε κάζεζε θαη ε πίζηε είλαη ην ίδην πξάγκα ή θάηη δηαθνξεηηθφ. εγψ ζε μαλαξσηψ. Γνξγία. γηα λα κελ απνξήζεηο. εθείλε ηελ πείζσ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο άιιεο ζπγθεληξψζεηο. ΓΝΟΓΗΑΠ Λνκίδσ. ΓΝΟΓΗΑΠ Δγψ ηνπιάρηζηνλ ην ζεσξψ δίθαην. αιιά γηα λα κε ζπλεζίδνπκε κε ηηο ππφλνηεο θαη αξπάδνπκε απφ πξηλ ν έλαο ηα ιφγηα ηνπ άιινπ.ηη ιεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 15 . ππνπηεπφκνπλ φηη εζχ κηιάο γηα κηα πεηζψ ηέηνηνπ είδνπο πνπ θαηαπηάλεηαη κε απηά ηα δεηήκαηα. Νλνκάδεηο θάπνην πξάγκα κάζεζε. Γηαηί. φπσο αθξηβψο έιεγα πξν νιίγνπ. ΓΝΟΓΗΑΠ Δγψ βέβαηα. Κε ηνλ ηξφπν απηφ. ινηπφλ. Πσθξάηε. ζα νινθιεξψλεηο ην ιφγν ζνπ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Πσζηά κηιάο.

ΓΝΟΓΗΑΠ Θαη βέβαηα δελ ζα κπνξνχζε. ΓΝΟΓΗΑΠ Θαη βέβαηα φρη. θάπνηνο ζε ξσηνχζε: «Άξαγε. πεηζψ παξάγεη ε ξεηνξηθή ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο άιιεο ζπγθεληξψζεηο ζρεηηθά κε ηα δίθαηα θαη ηα άδηθα. ΓΝΟΓΗΑΠ Πσζηά κηιάο. φπσο εγψ ηνπιάρηζηνλ πηζηεχσ. Γηφηη δελ ζα κπνξνχζε λα δηδάμεη ηφζν πιήζνο αλζξψπσλ κέζα ζε ιίγν ρξφλν γηα ηφζν ζεκαληηθά πξάγκαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο είλαη θαλεξφ φηη δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. έρεηο απηή ηελ άπνςε.». Απηήλ απφ ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη πίζηε ρσξίο γλψζε ή απηήλ απφ ηελ νπνία πεγάδεη γλψζε. ππάξρεη. ΢πάξρεη ςεπδήο θαη αιεζήο γλψζε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θέιεηο ινηπφλ λα ζεσξήζνπκε πσο ππάξρνπλ δχν είδε πεηζνχο. ΓΝΟΓΗΑΠ Δίλαη θαλεξφ. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. αιιά απιψο ηνπο πείζεη. Θα ην θαηαιάβεηο θαη απφ ην εμήο· αλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋κσο θαη φζνη έρνπλ κάζεη θαη φζνη έρνπλ πηζηέςεη έρνπλ πεηζηεί. δειαδή. θαη φρη απηή πνπ δηδάζθεη ζρεηηθά κε ην δίθαην θαη ην άδηθν. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Πσζηά. ςεπδήο θαη αιεζήο πίζηε. ινηπφλ. ζα απαληνχζεο θαηαθαηηθά. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ηη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνηα. ΓΝΟΓΗΑΠ Θαη πάιη κηιάο ζσζηά. ινηπφλ. Γνξγία. ν ξήηνξαο δελ δηδάζθεη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο άιιεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο παξηζηάκελνπο ζρεηηθά κε ηα δίθαηα θαη ηα άδηθα. ΓΝΟΓΗΑΠ Κάιηζηα. ε ξεηνξηθή δεκηνπξγεί πεηζψ πνπ παξάγεη πίζηε. φπσο θαίλεηαη. απηφ πνπ παξέρεη πίζηε ρσξίο γλψζε θαη απηφ πνπ παξέρεη γλψζε. φηη παξάγεη απηήλ απφ ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη πίζηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. 16 .

΋ηαλ κάιηζηα ηε ζθέπηνκαη. θαη ξσηψ ήδε απφ θαηξφ πνηα είλαη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο ινηπφλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ιεο φηη θαη εζχ είζαη ξήηνξαο θαη κπνξείο λα ράλεηο θαη άιινπο γλψζηεο ηεο ξεηνξηθήο. αλ βέβαηα ηα γλψξηδεο φια. γη' απηά. κνπ θαίλεηαη πσο έρεη ππεξθπζηθέο δηαζηάζεηο. Ξξνζπάζεζε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έηζη ιέλε. ΓΝΟΓΗΑΠ '΋ηαλ. ιάβε ππφςε ζνπ φηη εγψ ηψξα θξνληίδσ θαη γηα ην ζπκθέξνλ ζνπ· γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο πνπ λα ζέιεη λα γίλεη καζεηήο ζνπ. αιιά ίζσο ληξέπνληαη λα ην θάλνπλ* φηαλ ινηπφλ ζε ξσηψ εγψ. Γνξγία. ε δχλακε ηεο ξεηνξηθήο. αιιά ηφηε δίλνπλ ζπκβνπιέο νη ζηξαηεγνί θαη φρη νη ξήηνξεο. ζα ζπκβεί θάηη άιιν ή ηφηε ν ξήηνξαο δελ ζα ζπκβνπιεχζεη. φηη δειαδή. γίλεηαη θάπνηα εθινγή γηα ηελ αλάδεημε απηψλ γηα ηνπο νπνίνπο κηινχζεο. ινηπφλ. φηαλ γίλεηαη ζπκβνχιην γηα αλάδεημε ζηξαηεγψλ ή γηα ηξφπν παξάηαμεο ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ή γηα θαηάιεςε πεξηνρψλ. έρεη ζπγθεληξψζεη ππφ ηελ εμνπζία ηεο φιεο ηηο δπλάκεηο. Πσθξάηε. λα παξνπζηάζσ μεθάζαξα φιε ηε δχλακε ηεο ξεηνξηθήο· θαζψο εζχ ν ίδηνο κε θαζνδήγεζεο ζσζηά. ηέινο πάλησλ. φπσο ηελ παξηζηάλεηο εζχ. Ξνηα είλαη ε γλψκε ζνπ. βιέπεηο πσο νη ξήηνξεο είλαη απηνί πνπ ζπκβνπιεχνπλ θαη ε γλψκε ηνπο επηθξαηεί πάληνηε. ΓΝΟΓΗΑΠ Ρη ζα έιεγεο. αιιά φρη κε ζπκβνπιέο ησλ ηερληηψλ. γηα καο ε σθέιεηα. Νχηε πάιη ζα ζπκβνπιεχζεη ν ξήηνξαο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γη' απηά απνξψ θαη εγψ. '΋ηαλ νη πνιίηεο ζπγθεληξψλνληαη γηα ηελ εθινγή γηαηξψλ ή λαππεγψλ ή θάπνηνπ άιινπ απφ άιιε νκάδα ηερληηψλ. ΓΝΟΓΗΑΠ Αιιά. ηνλ άθνπγα θαη εγψ ν ίδηνο. λα απαληήζεηο ζε απηά. ζσζηφ είλαη λα κάζνπκε απφ ζέλα ηα ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε ζνπ. Γνξγία. Πσθξάηε. Πσθξάηε. φηαλ καο έδηλε ζπκβνπιέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεζαίνπ ηείρνπο. αλ γίλνπκε καζεηέο ζνπ. ζεψξεζε φηη ζε ξσηνχλ θαη εθείλνη: «Ξνηα ζα είλαη. Κφλν γηα ην δίθαην θαη ην άδηθν ή θαη γηα φζα αλέθεξε πξηλ απφ ιίγν ν Πσθξάηεο. Γηα πνηα πξάγκαηα ζα κπνξνχκε λα ζπκβνπιεχνπκε ηελ πφιε. Μέξεηο βέβαηα φηη νη λαχζηαζκνη απηνί θαη ηα ηείρε ησλ Αζελψλ θαη ε θαηαζθεπή ησλ ιηκαληψλ έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Θεκηζηνθιή θαη κεξηθά ζχκθσλα κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Ξεξηθιή. Γηφηη είλαη θαλεξφ φηη ζε θάζε εθινγή πξέπεη λα εθιέγεηαη φπνηνο έρεη ηηο πην πνιιέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθάζηνηε ηέρλε. φηαλ πξφθεηηαη γηα νηθνδφκεζε ηεηρψλ ή γηα θαηαζθεπή ιηκαληψλ θαη λαππεγείσλ. ΋ζν γηα ηνλ Ξεξηθιή. γηα λα κηιήζσ κε ζπληνκία. ινηπφλ. Γνξγία. Δπίζεο. γηα ηνλ Θεκηζηνθιή. ζα πξνζπαζήζσ. θαζψο βιέπσ αξθεηνχο νη νπνίνη ζα ήζειαλ πάξα πνιχ λα ζνπ ππνβάινπλ εξσηήζεηο. γηαηί δελ κπνξψ ν ίδηνο λα θαηαιάβσ ηη πξέπεη λα πσ. ιέγακε γηα ηε ξεηνξηθή. Γνξγία. αο δνχκε ηη.». Θα ζνπ 17 . ηέινο πάλησλ. αιιά απηφ ζα ην θάλνπλ νη αξρηηέθηνλεο. Θαη νχηε βέβαηα ζα ζπκβνπιεχζεη ν ξήηνξαο.

Γηφηη εθείλνη δίδαμαλ ηηο ηέρλεο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ δίθαηα φζνη ηηο δηδάζθνληαη ελαληίνλ ησλ ερζξψλ θαη απηψλ πνπ δηαπξάηηνπλ αδηθίεο. έκαζε ππγκαρία θαη παγθξάηην θαη έλνπιε κνλνκαρία. αλήθεηο θαη εζχ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αλήθσ θη εγψ. φζνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά φζα έκαζαλ. αλ δελ ιέλε θάηη ζσζηφ. ακπλφκελνη θαη φρη θάλνληαο αξρή ηεο αδηθίαο. επραξίζησο ζα ζε ξσηνχζα· αλ φρη. λνκίδσ. αθνχ θνίηεζε ζηελ παιαίζηξα θαη απέρηεζε ζσκαηηθή δχλακε θαη έγηλε ηθαλφο ππγκάρνο. αλ έλαο ξήηνξαο θαη έλαο γηαηξφο έξρνληαλ ζε νπνηαδήπνηε πφιε θαη αλ ρξεηαδφηαλ λα δηαγσληζηνχλ ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ή ζε θάπνηα άιιε ζπγθέληξσζε ζρεηηθά κε ην πνηνο απφ ηνπο δχν πξέπεη λα εθιεγεί γηαηξφο. αλ θάπνηνο. ψζηε λα ληθά θαη θίινπο θαη ερζξνχο. δελ πξέπεη Αλ. εγψ ηνλ έπεηζα. Γηαηί ν ξήηνξαο είλαη κελ ηθαλφο λα ζπλνκηιεί κε φινπο θαη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. ελψ κε επραξίζηεζε ειέγρνπλ ηνλ άιιν. φκσο. Ρα ίδηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη γηα ηε ξεηνξηθή. Ξνιιέο θνξέο. Θεσξψ. δελ πξέπεη γηα ην ιφγν απηφ λα ρηππά ηνπο θίινπο ηνπ νχηε λα ηνπο ηξαπκαηίδεη νχηε λα ηνπο ζθνηψλεη. παξά νπνηνζδήπνηε άιινο· δηφηη δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα ην νπνίν λα κελ κπνξεί λα κηιήζεη πεηζηηθφηεξα ν ξήηνξαο απ' νπνηνλδήπνηε άιινλ απφ ην πιήζνο ησλ ηερληηψλ. φκσο. αλ βέβαηα ήζειε. φηαλ πήγα κε ηνλ αδεξθφ κνπ θαη άιινπο γηαηξνχο ζε ζπίηη αξξψζηνπ πνπ δελ ήζειε λα πηεη θάξκαθν ή λα αθήζεη ην γηαηξφ λα ηνπ θάλεη εγρείξεζε ή λα ηνλ θαπηεξηάζεη. κέρξη ηψξα. Δθείλνη. ζε πνηνπο αλζξψπνπο αλήθσ. πξέπεη εμαηηίαο απηνχ λα κηζνχκε ηνπο γπκλαζηέο θαη ηνπο δαζθάινπο νπινκαρίαο θαη λα ηνπο δηψρλνπκε απφ ηηο πφιεηο. ινηπφλ. Νχηε βέβαηα. Ρφζε ινηπφλ θαη ηέηνηα είλαη ε δχλακε ηεο ηέρλεο απηήο* πξέπεη. Γελ είλαη. αιιά επζχλνληαη. θαθνί απηνί πνπ δίδαμαλ. Γηαηί θαη θάζε άιιν αγψληζκα δελ πξέπεη λα ην κεηαρεηξίδεηαη θάπνηνο ελαληίνλ φισλ ησλ αλζξψπσλ απηνχ 1 επεηδή. φηη. Δγψ. ρξεζηκνπνηψληαο φρη θάπνηα άιιε ηέρλε παξά ηε ξεηνξηθή. αιιά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δίθαηα ηε ξεηνξηθή. σζηφζν. φκσο. φπσο θαη ηα άιια αγσλίζκαηα. αλ ιέεη θάηη πνπ δελ είλαη ζσζηφ. θαη αθεηέξνπ απνδέρνληαη κε κεγαιχηεξε πξνζπκία λα ειέγρνληαη παξά λα αζθνχλ απηνί έιεγρν. ινηπφλ. ελψ ν γηαηξφο δελ κπνξνχζε λα ηνλ πείζεη. Πε απηνχο πνπ αθελφο δέρνληαη κε επραξίζηεζε ηνλ έιεγρν. νχηε ε ηέρλε είλαη θαχιε θαη νχηε θηαίεη γη' απηφ. Πσθξάηε. αθνχ δηέζηξεςαλ φζα δηδάρηεθαλ ρξεζηκνπνηνχλ εζθαικέλα ηε δχλακε θαη ηελ ηέρλε ηνπο. ζα άθελα ηε ζπδήηεζε. Γηφηη ζεσξψ πσο είλαη πνιχ κεγάιν θαιφ ην λα πθίζηακαη έιεγρν. λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ηε ξεηνξηθή φπσο νπνηνδήπνηε άιιν αγψληζκα. φζν αθξηβψο κεγαιχηεξν θαιφ είλαη λα απαιιάμεηο ηνλ εαπηφ ζνπ παξά θάπνηνλ άιινλ απφ ην κέγηζην θαθφ· δηφηη λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη κεγαιχηεξν θαθφ ζηνλ άλζξσπν φζν ε 18 . ν ξήηνξαο ζα έπεηζε πεξηζζφηεξν λα ηνλ εθιέμνπλ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» αλαθέξσ κηα κεγάιε απφδεημε γη' απηφ. ινηπφλ. δειαδή. ΢πνζηεξίδσ ινηπφλ φηη. Θαη αλ δηαγσληδφηαλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηερλίηε. κα ηνλ Γία. ψζηε κε ιίγεο θνπβέληεο λα είλαη ν πεηζηηθφηεξνο νκηιεηήο ελψπηνλ ηνπ πιήζνπο γηα νηηδήπνηε ζέιεη· αιιά δελ πξέπεη γηα ην ιφγν απηφ λα αθαηξεί ηε θήκε νχηε απφ ηνπο γηαηξνχο -γηαηί έρεη ηε δχλακε λα ην θάλεη-νχηε απφ ηνπο άιινπο ηερλίηεο. αξρίζεη λα ρηππά έπεηηα ηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα ηνπ ή θάπνηνλ άιιν ζπγγελή ή θίιν ηνπ. ζα έραλε ν γηαηξφο θαη ζα εθιεγφηαλ ν ηθαλφο ζην ιφγν. αλ θάπνηνο γίλεη ηθαλφο ζηε ξεηνξηθή θαη έπεηηα αδηθεί κε ηε δχλακε ηνπ απηή θαη κε ηελ ηέρλε.

αιιά απιψο λα ην πείζεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ηαλ ιεο ελψπηνλ ηνπ πιήζνπο ελλνείο ελψπηνλ φζσλ δελ γλσξίδνπλ. Αλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κα ηνπο ζενχο.ζε κέλα. ινηπφλ. Ηζρπξίδεζαη φηη είζαη ζε ζέζε λα θάλεηο ξήηνξα νπνηνλδήπνηε ζειήζεη λα δηδαρζεί απφ ζέλα. ΓΝΟΓΗΑΠ Κάιηζηα. λα θάλσ θάηη άιιν πην ζεκαληηθφ.ηη ζέιεη. θαη ηψξα ίζσο λα ηξαβήμεη πνιχ ε ζπδήηεζε. Πσθξάηε. έδσζα κηα κεγάιε δηάιεμε ζ' απηνχο πνπ βξίζθνληαη εδψ. ινηπφλ. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. φκσο. αο ηελ αθήζνπκε λα πάεη ζην θαιφ θαη αο δηαθφςνπκε ηε ζπδήηεζε. πξνηνχ έξζεηε. εθφζνλ εγψ ν ίδηνο πξφηεηλα λα κε ξσηά ν θαζέλαο φ. ζπλέρηζε ηε ζπδήηεζε θαη ξψηα φ. νη νπνίνη ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπδήηεζε. Γνξγία* ηη απνξίεο έρσ απφ ηα ιεγφκελα ζνπ* ίζσο. αθφκε θαη ΔΛ ζέιεηε λα ζπδεηάηε φιε ηελ εκέξα. παξφηη εζχ κηιάο ζσζηά. βέβαηα. κήπσο θάπνηνπο ηνπο θξαηάκε κε ηε ζπδήηεζε καο. ΓΝΟΓΗΑΠ Αιιά πηζηεχσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. αλ βέβαηα ζέιεη ν Γνξγίαο. Γνξγία θαη Πσθξάηε. ράξε ζα κνπ ράλεηε. Ξξέπεη. αο ζπλερίζνπκε ηε ζπδήηεζε. λα εμεηάζνπκε θαη ηη πηζηεχνπλ. παξφιν πνπ ν ίδηνο έρσ παξεπξεζεί ήδε ζε πνιιέο ζπδεηήζεηο. ψζηε λα κπνξεί λα είλαη πεηζηηθφο ζην πιήζνο ρσξίο λα ην δηδάζθεη. ηνπιάρηζηνλ ελψπηνλ ηνπ πιήζνπο. καθάξη λα κελ παξνπζηαζηεί ηέηνηα αζρνιία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έιεγεο κφιηο ηψξα φηη θαη ζηα ζέκαηα πγείαο ν ξήηνξαο ζα είλαη πεηζηηθφηεξνο απφ ην γηαηξφ. φηαλ κηιά ελψπηνλ απηψλ πνπ 19 . ινηπφλ. Γηφηη. ψζηε λα αλαγθαζηψ. εγψ λα κελ θαηαιαβαίλσ. ην ζφξπβν απηψλ ησλ αληξψλ. ΓΝΟΓΊΑΠ Θαη βέβαηα ην έιεγα. αθήλνληαο κηα ηέηνηα ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν. φηη είζαη ζε ζέζε λα ηνλ θάλεηο λα κηιά γηα φια ηα δεηήκαηα. θαη εζχ ηζρπξίδεζαη πσο είζαη ηέηνηνο άλζξσπνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άθνπ . λνκίδεηο φηη πξέπεη λα ηελ εγθαηαιείςνπκε. Σαηξεθψλ. ΓΝΟΓΗΑΠ Δίλαη ληξνπή χζηεξα απ' φια απηά. ΣΑΗΟΔΦΩΛ Αθνχηε θαη νη ίδηνη. Πσθξάηε. Θαιιηθιή. φηη θαη εγψ είκαη έλαο ζπλνκηιεηήο ηέηνηνο φπσο απηνί πνπ πεξηέγξαςεο· ίζσο φκσο πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηνπο παξηζηάκελνπο. αλ ηε ζπλερίζνπκε. Αλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ηζρπξίδεζαη.ηη ζέιεηο. Γηφηη. αλ ζπκθσλνχλ απηνί εδψ. Αιιά. ελψ ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη άιιν. απφ ηελ πιεπξά κνπ δελ ππάξρεη θαλέλα εκπφδην λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ιαλζαζκέλε γλψκε ζρεηηθά κε φζα ζπδεηάκε ηψξα. ινηπφλ. λσξίηεξα. λα κε ζέισ λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε. ινηπφλ. δελ γλσξίδσ αλ παξαζηήζεθα πνηέ φπσο ηψξα· επνκέλσο.

αιιά επεηδή 20 . ΓΝΟΓΗΑΠ Παριά κηιάο. ρσξίο λα μέξεη ν ξήηνξαο ηηο άιιεο ηέρλεο παξά κφλν ηε ξεηνξηθή. σξαίν ή άζρεκν. ψζηε λα θαίλεηαη ν ξήηνξαο ελψπηνλ φζσλ δελ γλσξίδνπλ φηη μέξεη πεξηζζφηεξα απφ ηνπο εηδήκνλεο. ΓΝΟΓΗΑΠ Δίλαη θαλεξφ πσο έηζη είλαη. Γελ είλαη αλάγθε λα γλσξίδεη πψο έρνπλ απηά ηα δεηήκαηα. ηφηε γίλεηαη πην πεηζηηθφο απφ απηφλ πνπ γλσξίδεη. κεγάιν θέξδνο. αιιά αξθεί λα βξίζθεη θάπνην κέζν πεηζνχο. ινηπφλ. δίθαην ή άδηθν. Ππκβαίλεη απηφ ή θάηη άιιν. δελ ζα είλαη πεηζηηθφηεξνο απφ ην γηαηξφ. κε ην λα έρεη κάζεη κφλν ηε ξεηνξηθή. ΓΝΟΓΗΑΠ Βέβαηα. δελ είλαη γηαηξφο αγλνεί απηά ηα νπνία γλσξίδεη ν γηαηξφο. ΓΝΟΓΗΑΠ Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ απηφ ζπκβαίλεη. φκσο. ινηπφλ. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ζε φιεο ηηο άιιεο ηέρλεο ηα ίδηα ηζρχνπλ κε ην ξήηνξα θαη ηε ξεηνξηθή. λα κελ πζηεξεί θαζφινπ απφ απηνχο πνπ ηηο θαηέρνπλ. έλαο κε εηδήκσλ ζα είλαη πεηζηηθφηεξνο απφ έλαλ εηδηθφ ελψπηνλ φζσλ αγλννχλ. λα είλαη γηαηξφο· έηζη δελ είλαη. βέβαηα. ΓΝΟΓΗΑΠ Γελ είλαη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» γλσξίδνπλ. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ έρεη θάπνηα αμία γηα ηε ζπδήηεζε καο* ηψξα φκσο αο εξεπλήζνπκε πξψηα ην εμήο* άξαγε ζπκβαίλεη ν ξήηνξαο λα έρεη ηελ ίδηα ηθαλφηεηα θαη ζην δίθαην θαη ζην άδηθν θαη ζην άζρεκν θαη ζην σξαίν θαη ζην θαιφ θαη ζην θαθφ φπσο αθξηβψο θαη ζηα ζέκαηα πγείαο θαη ζηα ππφινηπα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη άιιεο ηέρλεο· ελψ δειαδή δελ γλσξίδεη ηη είλαη θαιφ ή θαθφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋πνηνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα εμεηάζνπκε ακέζσο αλ ν ξήηνξαο πζηεξεί ή φρη απφ ηνπο άιινπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γίρσο. εθφζνλ ν ξήηνξαο είλαη πεηζηηθφηεξνο απφ ην γηαηξφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. ν ξήηνξαο είλαη πεηζηηθφηεξνο απφ ην γηαηξφ.

ΓΝΟΓΗΑΠ Αιιά εγψ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» έρεη επηλνήζεη θάπνην κέζν πεηζνχο γη’ απηά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Πηάζνπ. ΓΝΟΓΗΑΠ Κάιηζηα. αλ δελ γλσξίδεη απφ πξηλ ηελ αιήζεηα φζνλ αθνξά απηά. εθείλνο δειαδή ν νπνίνο έρεη κάζεη θαζεκία απφ απηέο ηηο επηζηήκεο γίλεηαη ηέηνηνο φπσο ηνλ θάλεη ε επηζηήκε πνπ έκαζε. ελψ δελ είλαη. είλαη αλάγθε απηφο λα γλσξίδεη ηα δίθαηα θαη ηα άδηθα εθ ησλ πξνηέξσλ ή αξγφηεξα αθνχ ηα δηδαρζεί απφ ζέλα. ΠΩΘΟΑΊΉΠ Απηφο. βέβαηα. ψζηε. λνκίδσ φηη. πνπ έρεη κάζεη ηα ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή είλαη κνπζηθφο. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. ινηπφλ γηαηί κηιάο ζσζηά. αλ ηχρεη ν κειινληηθφο καζεηήο κνπ λα κελ ηα γλσξίδεη. ηέινο πάλησλ. Ή πψο έρνπλ απηά. ζα κάζεη θαη απηά απφ κέλα. θάλεηο θάπνηνλ ξήηνξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη ζπκβαίλεη. αλ θαη δελ ηα θαηέρεη. αθνχ απνθαιχςεηο ηε δχλακε ηεο ξεηνξηθήο. θαη λα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη θαιφο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη φπνηνο έρεη κάζεη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή είλαη γηαηξφο. ν δάζθαινο ηεο ξεηνξηθήο. ΓΝΟΓΗΑΠ Κάιηζηα. δελ ζα δηδάμεηο ηίπνηε απφ απηά ζην κειινληηθφ καζεηή ζνπ -δηφηη δελ είλαη δηθή ζνπ δνπιεηά-. Αλ. φπσο αλέθεξεο πξηλ απφ ιίγν. πεο καο πνηα είλαη. 21 . Γνξγία. Ή είλαη αλάγθε λα μέξεη θαη πξέπεη λα έξρεηαη ζε ζέλα απηφο πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί ηε ξεηνξηθή γλσξίδνληαο απηά εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηφο ν νπνίνο έρεη κάζεη ηα ζρεηηθά κε ηελ μπινπξγηθή είλαη μπινπξγφο ή φρη. Αλ φκσο δελ ηα θαηέρεη. ελψ δελ ηα γλσξίδεη. ε δχλακή ηεο. εζχ. Ή δελ ζα κπνξείο θαζφινπ λα ηνπ δηδάμεηο ηε ξεηνξηθή. αιιά ζα ηνλ θάλεηο λα θαίλεηαη ζηνπο πνιινχο φηη γλσξίδεη ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. ινηπφλ. λα δίλεη ηελ εληχπσζε ελψπηνλ φζσλ αγλννχλ φηη μέξεη πεξηζζφηεξα απφ ηνλ εηδηθφ. θαη ηα άιια ζπκβαίλνπλ κε ηελ ίδηα ινγηθή. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. Θαη γηα φλνκα ηνπ Γία. Πσθξάηε.

ΓΝΟΓΗΑΠ Φαίλεηαη πσο φρη. αιιά εθείλνλ πνπ αδηθεί θαη δελ θάλεη ζσζηή ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. αλ ν ππγκάρνο δελ κεηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηελ ηέρλε ηεο ππγκαρίαο θαη αδηθεί. Γνξγία. νη3ηε λα ηνπο δηψρλνπκε απφ ηηο πφιεηο. ν ξήηνξαο. δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα αδηθήζεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θπκάζαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. δελ ζα ζειήζεη ν ξήηνξαο πνηέ λα αδηθεί. ν δίθαηνο δελ ζα ζειήζεη πνηέ λα αδηθεί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρψξα. ν ξήηνξαο λα είλαη δίθαηνο θαη ν δίθαηνο λα ζέιεη λα πξάηηεη ηα δίθαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κε ηελ ίδηα ινγηθή. ΓΝΟΓΗΑΠ Αλακθίβνια. θαίλεηαη φηη απηφο ν ίδηνο. ΓΝΟΓΗΑΠ Δηπψζεθαλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ν ξήηνξαο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίλαη αλάγθε. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. νχηε λα ηνλ δηψρλνπκε απφ ηελ πφιε. ζπκθσλά κε απηά πνπ ιέκε. Ή φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ν δίθαηνο πξάηηεη δίθαηα. θαη απηφο πνπ έρεη κάζεη ηα δίθαηα είλαη δίθαηνο. δελ πξέπεη λα θαηεγνξνχκε απηφλ πνπ ηε δίδαμε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. εηπψζεθε φηη ε 22 . είλαη αλάγθε λα είλαη δίθαηνο. φηη έιεγεο πξηλ απφ ιίγν πσο δελ πξέπεη λα θαηεγνξνχκε ηνπο γπκλαζηέο. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη αλ ν ξήηνξαο ρξεζηκνπνηεί κε άδηθν ηξφπν ηε ξεηνξηθή. Δηπψζεθαλ απηά ή φρη. ΓΝΟΓΗΑΠ Θαη' αλάγθε. ινηπφλ. ινηπφλ. ΓΝΟΓΗΑΠ Έηζη θαίλεηαη. ΓΝΟΓΗΑΠ Έηζη θαίλεηαη. ινηπφλ. φκσο.

θάηη ην νπνίν ζε επραξηζηεί. ινηπφλ.ηη ηπρφλ ζεο. 23 . ζε δειαδή. αμίδεη λα ζπλερίζνπκε ηε ζπδήηεζε. αιιά ην δίθαην θαη ην άδηθν* έηζη δελ είλαη. είπε φηη εθείλνο ζα ηνλ δηδάμεη. χζηεξα απφ απηή ηελ νκνινγία πξνέθπςε θάπνηα αληίθαζε ζηα ιεγφκελα ηνπ. Θαη ηψξα. γηα ην πψο έρνπλ απηά ρξεηάδεηαη κεγάιε ζπδήηεζε. πίζηεπα φηη δελ ζα κπνξνχζε πνηέ ε ξεηνξηθή λα είλαη θάηη ην άδηθν. επεηδή απφξεζα θαη επεηδή ζεψξεζα φηη ηα ιεγφκελα ζνπ δελ ζπκθσλνχλ. φηαλ εζχ έιεγεο ηφηε απηά. πνπ είζαη παξψλ. Αιιά είλαη κεγάιε απξέπεηα λα νδεγνχκε ηε ζπδήηεζε ζε απηφ ην επίπεδν. Ή. έρεηο ην δηθαίσκα* θαη εγψ είκαη πξφζπκνο λα αλαηξέζσ φ. αλ εγψ θαη ν Γνξγίαο δηαπξάμακε θάπνην ζθάικα ζπδεηψληαο. φηαλ εκείο γεξλψληαο θάλνπκε θάπνην ζθάικα. αλ θάπνηνο έξζεη θαλείο ζ' εθείλνλ αγλνψληαο απηά. απ' φζα έρνπλ εηπσζεί. αθνχ κηιά πάληα γηα ηε δηθαηνζχλε· επεηδή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ξεηνξηθή αλαθέξεηαη ζε ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ ην άξηην θαη ην πεξηηηφ. είπα εθείλα ηα ιφγηα. ηελ νπνία εθθξάδεηο ηψξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κα. ΞΩΙΝΠ Ρη ζπκβαίλεη. παξφληεο εζείο νη λεφηεξνη λα ην επαλνξζψλεηε. Πσθξάηε. αλ θάηη ζνπ θαίλεηαη φηη δελ έρεη δηαηππσζεί ζσζηά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δγψ. εζχ. ΞΩΙΝΠ Ξνην είλαη απηφ. ψζηε. επεηδή ν Γνξγίαο ληξάπεθε εμαηηίαο ζνπ λα παξαδερηεί φηη ν ξήηνξαο δελ γλσξίδεη θαη ηα δίθαηα θαη ηα σξαία θαη ηα θαιά. αλ ζεσξείο θέξδνο ην λα ειέγρεζαη φπσο αθξηβψο εγψ ην ζεσξψ. επίηεδεο απνθηνχκε θίινπο. θαη ζηα έξγα θαη ζία ιφγηα. κε ηελ πξνυπφζεζε λα ηεξήζεηο έλα κφλν πξάγκα. ιίγν κεηά έιεγεο φηη ν ξήηνξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ξεηνξηθή κε άδηθν ηξφπν. αθνχ εζχ ν ίδηνο ηνλ νδήγεζεο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα· γηαηί πνηνο λνκίδεηο φηη ζα αξλεζεί πσο ν ίδηνο δελ γλσξίδεη ηα δίθαηα θαη ζα ηα δηδάμεη θαη ζε άιινπο. ψζηε λα ηα αλαιχζνπκε δηεμνδηθά. θαιέ κνπ Ξψιε. δηαθνξεηηθά λα ηε ζηακαηήζνπκε· ζηε ζπλέρεηα. φκσο. Αλέθαζελ έρεηο θη εζχ απηή ηε γλψκε γηα ηε ξεηνξηθή. ΓΝΟΓΗΑΠ Λαη. θαη. δηαπηζηψλεηο θαη εζχ ν ίδηνο φηη πάιη νκνινγνχκε πσο ν ξήηνξαο είλαη αδχλαηνλ λα κεηαρεηξίδεηαη κε άδηθν ηξφπν ηε ξεηνξηθή θαη λα ζέιεη λα αδηθεί. Κα ηνλ θχλα. δηφξζσζε καο· εμάιινπ. Γνξγία. εμεηάδνληαο ην ζέκα θαιχηεξα.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Οσηάο. λα ειέγρεηο θαη λα ειέγρεζαη. Θαη απάληεζε κνπ. αλ. ηελ νπνία μεθίλεζεο απφ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο. πνπ δηάβαζα πξφζθαηα. Αιιά. εζχ ηη ππνζηεξίδεηο φηη είλαη απηή. φπνπ ππάξρεη ε κεγαιχηεξε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ απφ φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Ξψιε. Γελ ζα κνπ επηηξαπεί λα ιέσ φζα ζέισ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη εζχ. ην νπνίν ιεο φηη ζα ην θάλεηο ηέρλε. Ξψιε. πνηα ηέρλε ιέσ πσο είλαη. ππνβάιινληαο θαη δερφκελνο κε ηε ζεηξά εξσηήζεηο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίλαη έλα πξάγκα. Πσθξάηε* επεηδή ζεσξείο φηη ν Γνξγίαο έρεη απνξίεο γηα ηε ξεηνξηθή. κφλνο ζνπ ζηεξνχζεο εδψ απφ ηνλ εαπηφ ζνπ απηφ ην αγαζφ. κνπ θαίλεηαη πσο δελ είλαη θακία ηέρλε. δειαδή. Γηφηη ππνζηεξίδεηο φηη θαη εζχ γλσξίδεηο φζα θαη ν Γνξγίαο· ή φρη. αλ ελδηαθέξεζαη γη' απηά πνπ εηπψζεθαλ θαη ζεο λα ηα δηνξζψζεηο. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. γηα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. δέρεζαη λα ζε ξσηά ν θαζέλαο φ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ηψξα θάλε φπνην απφ ηα δχν ζεο. Αιιά αληίζηξεςε ην πξάγκα· ελψ εζχ ιεο πνιιά θαη δελ ζεο λα απαληάο ζηηο εξσηήζεηο κνπ. εξρφκελνο ζηελ Αζήλα. φπσο αθξηβψο εγψ θαη ν Γνξγίαο. φπσο έιεγα ηψξα δα. Οψηα ή απάληα. επεηδή γλσξίδεηο λα απνθξίλεζαη. πνιιά δεηλά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 24 . αλ δελ κνπ επηηξεπφηαλ λα θχγσ θαη λα κε ζε αθνχζσ. ΞΩΙΝΠ Αιιά ηη λνκίδεηο φηη είλαη ε ξεηνξηθή. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Αιιά ζα ηα θάλσ απηά. αγαπεηέ κνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκέλα. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα.ηη λνκίδεηο. ηε καθξεγνξία. ΞΩΙΝΠ Ρη δειαδή. αθνχ επηζεκάλεηο φ. δελ ζα πάζαηλα πάιη εγψ θάηη ηξνκεξφ. ΞΩΙΝΠ Βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ζα πάζαηλεο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΠΩΘΟΑΡΖΠ Λα πεξηνξίζεηο. ζην ζχγγξακκα ζνπ. ΞΩΙΝΠ Ρη ελλνείο κ' απηφ.ηη ηπρφλ ζέιεη.

ΞΩΙΝΠ Ξνηνπ πξάγκαηνο. Ξεο. ΞΩΙΝΠ Πε ξσηψ. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Δπνκέλσο. ΞΩΙΝΠ Ρν ίδην είλαη. ΞΩΙΝΠ Γελ ζεσξείο. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Δκπεηξία ηίλνο πξάγκαηνο. εθηφο αλ εζχ λνκίδεηο φηη είλαη θάηη άιιν. Ξψιε. επεηδή δίλεηο αμία ζην λα επραξηζηεί θαλείο ηνπο άιινπο. αιιά είλαη κέξνο ηεο ίδηαο αζρνιίαο. ΞΩΙΝΠ Βέβαηα. Ξψιε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κάιηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη είλαη. Ήδε έκαζεο απφ κέλα ηη πηζηεχσ πσο είλαη ε ξεηνξηθή. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Αιιά ηη είλαη. Ξψιε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θεο. βέβαηα. ινηπφλ ηη είδνπο ηέρλε είλαη ε καγεηξηθή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιέσ πσο είλαη θάπνηα εκπεηξία. έρεηο ηελ άπνςε φηη ε ξεηνξηθή είλαη εκπεηξία. λα κνπ θάλεηο κηα κηθξή ράξε. ψζηε λα ξσηάο χζηεξα αλ κνπ θαίλεηαη σξαία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπεηξία πνπ πξνθαιεί επραξίζηεζε θαη απφιαπζε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιέσ πσο είλαη εκπεηξία πνπ πξνθαιεί επραξίζηεζε θαη απφιαπζε. δειαδή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θακία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαζφινπ. ΞΩΙΝΠ 25 . Ξεο. φηη είλαη σξαίν πξάγκα λα κπνξεί ε ξεηνξηθή λα πξνμελεί επραξίζηεζε ζηνπο αλζξψπνπο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Δλλνψ φηη ε ξεηνξηθή είλαη θάπνηα εκπεηξία. φηη ηε ζεσξείο θάπνηα εκπεηξία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Οψηεζε κε ηψξα ηη είδνπο ηέρλε κνπ θαίλεηαη φηη είλαη ε καγεηξηθή. ε καγεηξηθή θαη ε ξεηνξηθή. ΞΩΙΝΠ Γελ έκαζα.

Ξεο. Πχκθσλα κε φζα είπα. Κέξνο ηεο θνιαθείαο εγψ νλνκάδσ θαη ηε ξεηνξηθή θαη ηελ θνκκσηηθή θαη ηε ζνθηζηηθή. αο ξσηήζεη· γηαηί αθφκε δελ έρεη κάζεη ηη ινγήο κέξνο ηεο θνιαθείαο ζεσξψ πσο είλαη ε ξεηνξηθή. εγψ νλνκάδσ ξεηνξηθή είλαη κέξνο ελφο πξάγκαηνο φρη σξαίνπ. Ρν νλνκάδσ ζπλνιηθά «θνιαθεία». ινηπφλ. βάζεη ηνπ ζπιινγηζκνχ κνπ. δελ ζα ηνπ απαληήζσ λσξίηεξα. ξψηα πνην κέξνο ηεο θνιαθείαο ζεσξψ φηη είλαη ε ξεηνξηθή. φκσο δελ είλαη ηέρλε αιιά εκπεηξία θαη άζθεζε. αλ λνκίδσ φηη ε ξεηνξηθή είλαη σξαίν ή άζρεκν πξάγκα. Ξψιε. Αλ. κήπσο λνκίζεη φηη δηαθσκσδψ ηελ ηέρλε ηνπ. θαη κε μαλαξσηά αλ λνκίδσ φηη είλαη σξαίν. ΞΩΙΝΠ Ρη δειαδή. Αιιά. ΓΝΟΓΗΑΠ Ρίλνο πξάγκαηνο. θαη απάληεζε πνην κέξνο ηεο θνιαθείαο ζεσξείο φηη είλαη ε ξεηνξηθή. φκσο. Δγψ. Γηαηί δελ είλαη ζσζηφ. φκσο. πνπ απαηηεί ςπρή κε παξαηεξεηηθφηεηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άζρεκν. θαηά ηε γλψκε κνπ* δηφηη ηα θαθά ηα νλνκάδσ 26 . Ιεο φηη απηή είλαη σξαίν ή άζρεκν πξάγκα. δελ μέξσ αλ απηφ πνπ αζθεί ν Γνξγίαο είλαη ξεηνξηθή· δηφηη θαη πξηλ απφ ιίγν δελ έγηλε ζαθέο απφ ηα ιεγφκελα ηνπ ηη. ε ξεηνξηθή είλαη νκνίσκα κέξνπο ηεο πνιηηηθήο. ζεσξεί απηφο ξεηνξηθή· απηφ ην νπνίν. ζα θαηαιάβαηλεο αλ ζνπ απαληνχζα. φηη ππάξρεη θάπνην επάγγεικα. Δγψ. ηέινο πάλησλ. Πσθξάηε. αιιά δελ ην θαηάιαβε φηη δελ ηνπ έρσ απαληήζεη αθφκε. φρη ηέρλε. φκσο. ΞΩΙΝΠ Πε ξσηψ. ζέιεη ν Ξψινο λα κάζεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Φνβάκαη κήπσο είλαη εληειψο άμεζην λα πσ ηελ αιήζεηα* γηαηί δηζηάδσ λα κηιήζσ εμαηηίαο ηνπ Γνξγία. ΠΩΘΟΑΊΉΠ Άξαγε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κνπ θαίλεηαη. ινηπφλ. Λνκίδσ φηη θαη πνιιά άιια είλαη κέξε απηήο ηεο ελαζρφιεζεο. αλ βέβαηα ζεο λα κάζεηο. ινηπφλ. Γνξγία. ηέζζεξα κέξε γηα ηέζζεξα πξάγκαηα. θαζφινπ κε κε ληξαπείο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Ξνηαο ελλνείο. πξνηνχ ηνπ πσ ηη είλαη. έλα απφ ηα νπνία είλαη θαη ε καγεηξηθή· ε νπνία θαίλεηαη φηη είλαη ηέρλε. ηφικε θαη θπζηθή ηθαλφηεηα λα ζπλαλαζηξέθεηαη ηνπο αλζξψπνπο.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έια. θαηά ηε γλψκε κνπ. λα ζνπ πσ ηη. ηνπο νπνίνπο δχζθνια ζα θαηαιάβαηλε θάπνηνο φηη δελ είλαη πγηείο παξά κφλνλ έλαο γηαηξφο ή θάπνηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηε γπκλαζηηθή. αιιά νχηε εγψ ν ίδηνο θαηαιαβαίλσ ηη ιεο. ΓΝΟΓΗΑΠ Κα ηνλ Γία. θαη πεο ζε κέλα ηη ελλνείο φηαλ ιεο φηη ε ξεηνξηθή είλαη νκνίσκα κέξνπο ηεο πνιηηηθήο. πάλησο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θεσξείο. Θαζψο ππάξρνπλ δπν πξάγκαηα. ηελ άιιε σζηφζν. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη. Νλνκάδεηο θάπνην πξάγκα ζψκα θαη θάπνην ςπρή. αλ κπνξψ. ηε 27 . Ζ επεμία είλαη θαηλνκεληθή θαη φρη πξαγκαηηθή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν ίδην ιέσ φηη ζπκβαίλεη θαη ζην ζψκα θαη ζηελ ςπρή. ΓΝΟΓΗΑΠ Πσζηά είλαη απηά. ΓΝΟΓΗΑΠ Αιιά άζε απηφλ. ινηπφλ. ινηπφλ. ηελ απνθαιψ πνιηηηθή. αλαθέξσ δπν κέξε απηήο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» άζρεκα· αθνχ πξέπεη λα ζνπ απαληήζσ ζαλ λα γλψξηδεο ήδε φζα ιέσ. ην νπνίν θάλεη ην ζψκα θαη ηελ ςπρή λα θαίλνληαη πσο πγηαίλνπλ. ελψ ν Ξψινο απφ δσ είλαη λένο θαη αλππφκνλνο. Δλλνψ ην εμήο: πνιινί θαίλνληαη φηη είλαη ζσκαηηθά πγηείο. πσο ζην θαζέλα απφ ηα δχν ππάξρεη θάπνηα επεμία. Γνξγία. απηφ ην νπνίν ιέσ. ινηπφλ. δελ κπνξψ λα ηελ απνθαιέζσ κε έλα φλνκα. αιιά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα επηρεηξήζσ. ν Ξψινο απφ δσ ζα κε ειέγμεη. παξφηη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζεξαπεία ην ζψκαηνο είλαη κία. νλνκάδσ δπν ηέρλεο· ηε κηα. ηε ζρεηηθή κε ην ζψκα. είλαη ε ξεηνξηθή· αλ. ηπραίλεη λα κελ είλαη απηφ. γηαηί αθφκε δελ ιέσ ηίπνηα ζπγθεθξηκέλν. ΓΝΟΓΗΑΠ Κάιηζηα. ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη έηζη. ΓΝΟΓΗΑΠ Ξψο φρη. ηε ζρεηηθή κε ηελ ςπρή. ΓΝΟΓΗΑΠ Πσζηά κηιάο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δχινγα. φκσο. ζα ζνπ θαηαζηήζσ ζαθέζηεξν.

ζα είρε κεγάιε ηζρχ απηφ πνπ είπε ν Αλαμαγφξαο. φκσο. φκσο. αθνχ δηαίξεζε ηνλ εαπηφ ηεο ζε ηέζζεξα κέξε θαη ππνδχζεθε ην θαζέλα απφ απηά. ν γηαηξφο ή ν κάγεηξαο. ΢πνζηεξίδσ φηη απηή δελ είλαη ηέρλε. ζηαζκίδνληαο κε βάζε ηελ επραξίζηεζε πνπ ηνπ παξέρνπλ. ε θνιαθεπηηθή. Αλ θαη είλαη ηέζζεξηο θαη ιεηηνπξγνχλ πάληνηε κε ζηφρν ην άξηζην. έρνπλ δηαρσξηζηεί έηζη απφ ηε θχζε ηνπο· επεηδή. αιιά ην ζψκα έθξηλε απφ κφλν ηνπ. νη δε γηα ηελ ςπρή. αιιά κε ηελ επραξίζηεζε πνπ παξέρεη δηαξθψο θπλεγά ηνπο αλφεηνπο θαη ηνπο εμαπαηά. ηελ ίδηα έρεη ε καγεηξηθή πξνο ηελ ηαηξηθή* κάιινλ. ψζηε. ρπδαία θαη αλειεχζεξε. ινηπφλ. κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα αλαθέξεη ηελ αηηία ηνπ θαζελφο. ε νπνία είλαη επηδήκηα. πξνζπνηείηαη φηη είλαη απηφ ην νπνίν ππνδχζεθε. ζα ζνπ πσ ην εμήο. αιιά εκπεηξία. είκαη πξφζπκνο λα ζνπ ηα εμεγήζσ. κεηαμχ ηνπο. νη κελ γηα ην ζψκα. αλ ρξεηαζηεί λα δηαγσλίδνληαη ελψπηνλ παηδηψλ ν κάγεηξαο θαη ν γηαηξφο ή ελψπηνλ αληξψλ ηφζν αλφεησλ φπσο ηα παηδηά. θαη φια καδί ζα 28 . ψζηε θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα έιθνληαη απφ ηελ μέλε νκνξθηά θαη λα παξακεινχλ ηε δηθή ηνπο πνπ απνθηάηαη κε ηε γπκλαζηηθή. φηη φπνηα αλαινγία έρεη ε θνκκσηηθή πξνο ηε γπκλαζηηθή. Γηα λα κε καθξεγνξψ. Ρε κνξθή. αλ ε -ςπρή δελ είρε ηελ επίβιεςε ηνπ ζψκαηνο. ζε θάηη. ηφηε ν γηαηξφο ζα πέζαηλε απφ ηελ πείλα. ηελ ίδηα έρεη ε ξεηνξηθή πξνο ηε δηθαηνζχλε. θαη αλ επφπηεπε εθείλε θαη δελ δηαρψξηδε ηε καγεηξηθή θαη ηελ ηαηξηθή. Θαη θπζηθά. επεηδή μεγειά κε ηε κφδα. επεηδή ην αηζζάλζεθε -δελ ιέσ φηη ην γλσξίδεη αιιά ην θαληάζηεθε-. ινηπφλ. φκσο. Απηφ ην νλνκάδσ θνιαθεία θαη ην ζεσξψ άζρεκν πξάγκα. πνηνο απφ ηνπο δπν. -δηφηη απηφ ην ιέσ ζε ζέλαεπεηδή επηδηψθεη ην επράξηζην ρσξίο ην άξηζην. επεηδή αλαθέξνληαη ζην ίδην πξάγκα. Ξψιε. ε ηαηξηθή κε ηε γπκλαζηηθή θαη ε δηθαηνζχλε κε ηε λνκνζεηηθή· δηαθέξνπλ. ζπγρένληαη ζην ίδην πξφζσπν θαη ζηα ίδηα πξάγκαηα ζνθηζηέο θαη ξήηνξεο. ηε ζηηιπλφηεηα θαη ηα ελδχκαηα. ηεο ηαηξηθήο ππνδχζεθε ε καγεηξηθή θαη πξνζπνηείηαη φηη γλσξίδεη ηηο θαιχηεξεο ηξνθέο γηα ην ζψκα. θαη δελ θξνληίδεη θαζφινπ γηα ην άξηζην. κέξνο αληίζηνηρν ηεο γπκλαζηηθήο ζεσξψ ηε λνκνζεηηθή. σζηφζν. ινηπφλ. ελψ ην αληίζηνηρν ηεο ηαηξηθήο ηε δηθαηνζχλε. Ρελ ηαηξηθή. δελ απνθαιψ ηέρλε φπνην πξάγκα δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ην ιφγν χπαξμεο ηνπ αλ δελ έρεηο αληίξξεζε ζε απηά. θαη αδπλαηεί λα πεη πνηα είλαη ε θπζηθή ηδηφηεηα ηνπο. αιιά ην ίδην επέβιεπε ηνλ εαπηφ ηνπ. φπσο ιέλε νη γεσκέηξεο. θίιε Ξψιε -δηφηη εζχ ηα μέξεηο απηά-. θαη δελ μέξνπλ νχηε νη ίδηνη πψο λα κεηαρεηξηζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο νχηε νη άιινη άλζξσπνη εθείλνπο. ζέισ λα ζνπ πσ. επεηδή δελ κπνξεί λα δψζεη θακία εμήγεζε γηα θαλέλα απφ φζα πξνζθέξεη.ηε γπκλαζηηθή θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ε θνκκσηηθή. Δπηθνηλσλνχλ. γλσξίδεη θαιχηεξα ηηο σθέιηκεο θαη ηηο βιαβεξέο ηξνθέο. Δγψ. -γηαηί ηψξα ζα κπνξέζεηο ίζσο λα κε παξαθνινπζήζεηο. θαη φηη φπνηα αλαινγία έρεη ε καγεηξηθή πξνο ηελ ηαηξηθή. ινηπφλ.φηη φπνηα αλαινγία έρεη ε θνκκσηηθή πξνο ηε γπκλαζηηθή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» γπκλαζηηθή θαη ηελ ηαηξηθή" ηεο πνιηηηθήο. ηα ρξψκαηα. ψζηε λα θαίλεηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν ζπνπδαία. ηελ ίδηα έρεη ε ζνθηζηηθή πξνο ηε λνκνζεηηθή. φκσο. ππνδχεηαη ε καγεηξηθή πνπ αλήθεη ζηελ θνιαθεία. απηά ηα νπνία ζνπ ιέσ. αλά δπν. Βέβαηα. απαηειή. βξίζθνληαη ην έλα θνληά ζην άιιν. φπσο ιέσ.

θαη δελ αθαηξνχλ πεξηνπζίεο θαη δελ εμνξίδνπλ απφ ηηο πφιεηο φπνηνλ επηζπκνχλ. αλ φκσο θαηαιαβαίλσ ηα φζα ιεο. άθελε κε λα ζνπ απαληψ* δηφηη είλαη δίθαην. φηαλ εζχ απνθξίλεζαη. Ξψιε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κνπ θαίλεηαη. ελψ δελ ζε άθελα λα καθξεγνξείο. Γελ έρνπλ πάξα πνιχ κεγάιε δχλακε ζηηο πφιεηο. ηελ πγηεηλή θαη ηε καγεηξηθή. ΞΩΙΝΠ Βέβαηα. ΞΩΙΝΠ Δγψ ηνπιάρηζηνλ ξσηψ. ΞΩΙΝΠ Ξψο δελ ινγαξηάδνληαη. απηφ ελλνψ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ρη. φκσο. Γηαηείλεζαη φηη ε ξεηνξηθή είλαη θνιαθεία. ΞΩΙΝΠ Ρη ιεο. δίρσο λα μερσξίδνπλ απηά πνπ αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή. ινηπφλ. έθαλα άζρεκα πνπ. Θαη ηψξα. ΞΩΙΝΠ Κα ηη ιεο. φηαλ γεξάζεηο. καθξεγφξεζε θαη εζχ. καθξεγφξεζα ν ίδηνο. ΞΩΙΝΠ Λνκίδεηο. Γελ ζθνηψλνπλ. αλ ηα ιεο θαη εθθξάδεηο ηε γλψκε ζνπ ή ξσηάο εκέλα.ηη είλαη ε καγεηξηθή γηα ην ζψκα. φηαλ κηινχζα κε ζπληνκία. αλ βέβαηα ελλνείο δχλακε θάηη θαιφ γηα φπνηνλ ηελ έρεη. θαη εγψ. φπνηνλ ζέινπλ. βέβαηα. Ξψιε. φπσο αθξηβψο νη ηχξαλλνη. Ρη ζα ράλεηο. Άθνπζεο. Ξξέπεη. θάλ' ην. ινηπφλ. Αλ. Αιιά δελ ην ζπκάζαη. δελ κπνξψ λα αμηνπνηήζσ ηηο απαληήζεηο ζνπ. ηη ζεσξψ φηη είλαη ε ξεηνξηθή· είλαη δειαδή ην αληίζηνηρν ηεο καγεηξηθήο γηα ηελ ςπρή. γηα λα αληηιεθζείο ηη αθξηβψο ελλνψ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κα ηνλ θχλα. πσο νη θαινί ξήηνξεο ζηηο πφιεηο ζεσξνχληαη θαχινη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» αλακεηγλχνληαλ. φκσο. αλ κπνξείο λα αμηνπνηήζεηο φζα ζνπ είπα. δελ θαηαιάβαηλεο θαη δελ κπνξνχζεο λα ζρνιηάζεηο ηηο απαληήζεηο πνπ ζνπ έδηλα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κνπ θαίλεηαη φηη νη ξήηνξεο δελ ινγαξηάδνληαη θαζφινπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιεο απηφ σο εξψηεζε ή σο εηζαγσγή θάπνηνπ λένπ ζέκαηνο. αιιά ρξεηαδφζνπλ καθξά δηήγεζε. φηη νη ξήηνξεο έρνπλ ηε κηθξφηεξε δχλακε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δγψ ηνπιάρηζηνλ είπα φηη είλαη κέξνο ηεο θνιαθείαο. αλ θαη είζαη λένο. ακθηβάιισ. 29 . γηα φζα ιεο. φ. ινηπφλ. Ίζσο. ην ίδην είλαη ε ξεηνξηθή γηα ηελ ςπρή. λα κε ζπγρσξήζεηο· γηαηί. ινηπφλ.

. φ. ΞΩΙΝΠ ΋ρη βέβαηα. θαη αθαηξνχλ πεξηνπζίεο θαη εμνξίδνπλ απφ ηηο πφιεηο φπνηνλ επηζπκνχλ. φπσο ππνζηεξίδεηο. φηη ζθνηψλνπλ νη ξήηνξεο φπνηνπο ζέινπλ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΞΩΙΝΠ Αιιά εγψ βέβαηα ζε ξσηψ.ή φρη. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Λνκίδεηο. ΞΩΙΝΠ Βεβαία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Πνπ ιέσ. φκσο. ην ππνζηεξίδσ. 30 . ΞΩΙΝΠ Βέβαηα. αλ ε δχλακε. φηη θαη νη ξήηνξεο θαη νη ηχξαλλνη έρνπλ ειάρηζηε δχλακε ζηηο πφιεηο. Ξψιε. φηη απηά είλαη δχν εξσηήκαηα θαη ζα ζνπ απαληήζσ θαη ζηα δχν. ρσξίο ζθέςε. νη ξήηνξεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κα ηνλ.ηη ζέιεη. ΞΩΙΝΠ Δίπα εγψ φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αο είλαη. ινηπφλ. θαη απηφ ην νλνκάδεηο κεγάιε δχλακε. δηφηη ιεο φηη ε κεγάιε δχλακε είλαη θαιή γη' απηφλ πνπ ηελ θαηέρεη. θίιε κνπ' ηφηε κε ξσηάο δχν πξάγκαηα ηαπηφρξνλα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ έιεγεο έηζη πξηλ απφ ιίγν. ινηπφλ. Δγψ. γηα λα ην πσ έηζη απιά* θάλνπλ.ηη ηνπο θαλεί θαιχηεξν. φκσο. απηφ ην ιέσ. φηη νη ξήηνξεο ζθέπηνληαη νξζά θαη φηη ε ξεηνξηθή είλαη ηέρλε θαη φρη θνιαθεία. είλαη θαιφ. φπσο αθξηβψο έιεγα ηψξα δα· γηαηί δελ θάλνπλ ηίπνηα απ' φζα ζέινπλ. φηη είλαη θαιφ. δελ είλαη κεγάιε δχλακε. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. θαη νη ηχξαλλνη δελ δηαπξάηηνπλ ηίπνηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα απνδείμεηο. ΞΩΙΝΠ Απηφ. ΢πνζηεξίδσ. ην λα πξάηηεη θαλείο ρσξίο ζθέςε φ.ηη ζέινπλ. δειαδή. αλ θάπνηνο πξάηηεη φζα ηνπ θαίλνληαη θαιχηεξα. πάλησο. ινηπφλ. δελ αλαηξέζεηο φζα είπα. νη νπνίνη θάλνπλ ζηηο πφιεηο φ. θαη εζχ νκνινγείο φηη είλαη θαθφ. φπσο ηνπιάρηζηνλ ιέεη ν Ξψινο. ΞΩΙΝΠ Ξψο ζε ξσηψ δχν πξάγκαηα. ΋ρη εζχ βέβαηα. αλ αλαηξέζεηο φζα είπα. φπσο αθξηβψο νη ηχξαλλνη. Αλ..

ΞΩΙΝΠ Ξαξάδνμα θαη αιιφθνηα πξάγκαηα ιεο. απηνί νη νπνίνη πίλνπλ ηα θάξκαθα κε εληνιή ησλ γηαηξψλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη απηνί. βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφ ιέσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη απφ ηα δχν. θαη απηνί πνπ απνθηνχλ ρξήκαηα κε άιινλ ηξφπν δελ ζέινπλ απηφ πνπ θάλνπλ θάζε θνξά· 31 . ινηπφλ. αλ ν Ξψινο δελ αλαηξέζεη απηφ πνπ ιέεη ν Πσθξάηεο. ην παξαδέρνκαη. Γηα παξάδεηγκα. λνκίδεηο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κε κε θαηεγνξείο. φηη νη άλζξσπνη ζέινπλ απηφ ην νπνίν θάλνπλ πάζε θνξά. φηη απηνί θάλνπλ φ. ή φηη ζέινπλ ηελ πγεία. λα πίλνπλ ην θάξκαθν θαη λα πνλνχλ. νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζηε ζάιαζζα γηα ράξε ηνπ εκπνξίνπ. λνκίδεηο φηη ζέινπλ απηφ πνπ θάλνπλ. απφδεημε φρη ςεχδνκαη. ΞΩΙΝΠ Δίλαη θαλεξφ φηη ζέινπλ ηελ πγεία. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Κα ζέισ λα απαληψ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξηζηεχσ πσο φρη. ινηπφλ. φζα ζέινπλ. ΞΩΙΝΠ Γελ θάλνπλ. ινηπφλ.ηη ζέινπλ. ΞΩΙΝΠ Λσξίηεξα παξαδέρηεθεο φηη θάλνπλ φζα ηνπο θαίλνληαη θαιχηεξα (πξηλ απφ ιίγν ην αλέθεξεο απηφ). απάληεζε ν ίδηνο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξψο. θαιέ κνπ Ξψιε. ΞΩΙΝΠ Απηφο ν άληξαο! ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΢πνζηεξίδσ φηη απηνί δελ θάλνπλ απηά πνπ ζέινπλ αιιά αλαζθεχαζε ηελ άπνςε κνπ. γηα λα ζνπ κηιήζσ κε ην δηθφ ζνπ ηξφπν* αιιά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ηψξα. εμαηηίαο ηεο νπνίαο ηα πίλνπλ. νη ξήηνξεο ή νη ηχξαλλνη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κεγάιε δχλακε ζεο πφιεηο. αλ κπνξείο λα κε ξσηάο. ΞΩΙΝΠ Δλψ θάλνπλ φζα ηνπο θαίλνληαη θαιά.ηη θάλνπλ. γηα λα κάζσ ηη ελλνείο. Πσθξάηε. δηαθνξεηηθά. ή εθείλν εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ θάλνπλ φ.

ινηπφλ. ελψ ηα αληίζεηα ηνπο θαθά. πσο είλαη θαιά ε ζνθία. αθνχ ζεσξνχκε φηη είλαη θαιχηεξν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έηζη. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξαγε. γηα ην θαιφ· ή φρη. ΞΩΙΝΠ Ρα ελδηάκεζα. αληηζέησο. ν πινχηνο θαη άιια ηέηνηα. αλ θάπνηνο θάλεη θάηη εμαηηίαο θάπνηνπ πξάγκαηνο. πξάηηνπλ νη άλζξσπνη. ηνλ πινχην* [γηαηί εμαηηίαο ηνπ πινχηνπ ηαμηδεχνπλ ζηε ζάιαζζα]. βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηά ηα νπνία δελ είλαη νχηε θαιά νχηε θαθά ιεο άξαγε πσο είλαη ηέηνηα. εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηαμηδεχνπλ. φπσο ην λα θάζεηαη θαλείο. ΞΩΙΝΠ 32 .Ξιάησλαο «Γνξγίαο» γηαηί πνηνο ζέιεη λα θάλεη ηαμίδηα κε πινία θαη λα θηλδπλεχεη θαη λα έρεη δπζθνιίεο. δελ ζέιεη απηφ πνπ θάλεη. ελίνηε ζην θαθφ θαη ελίνηε νχηε ζην έλα νχηε ζην άιιν. ζηεθφκαζηε φξζηνη. Απηά δελ ελλνείο. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. ινηπφλ. φηαλ ζηεθφκαζηε. ΞΩΙΝΠ Λαη. θαη. ηα νπνία ελίνηε κεηέρνπλ ζην θαιφ. εμαηηίαο ησλ θαιψλ. θαη φπσο νη πέηξεο θαη ηα μχια θαη άιια ηέηνηα. λα βαδίδεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιεο. αιιά εθείλν εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ην θάλεη. γηα ηνλ ίδην ιφγν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο επηδηψθνληαο ην θαιφ θαη βαδίδνπκε. ΞΩΙΝΠ Γελ νλνκάδσ θάπνηα άιια. αιιά απηά. ΞΩΙΝΠ Θαη' αλάγθε. Ή θάπνηα άιια νλνκάδεηο νχηε θαιά νχηε θαθά. Πσθξάηε. ζπκβαίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ θαη ζρεηηθφ κε φια ηα δεηήκαηα. λνκίδσ. φηαλ ηα πξάηηνπλ. ε πγεία. λα ηξέρεη θαη λα ηαμηδεχεη κε πινίν. Αιιά. δειαδή νχηε θαιφ νχηε θαθφ. ινηπφλ. ηα ελδηάκεζα εμαηηίαο ησλ θαιψλ ή ηα θαιά εμαηηίαο ησλ ελδηάκεζσλ. ζέινπλ εθείλν. ππάξρεη θάπνην νλ ην νπνίν δελ είλαη θαιφ" ή θαθφ ή κεηαμχ απηψλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνην απφ ηα δχν. φηαλ βαδίδνπκε.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. δελ ζέινπκε. αιιά ηπραίλεη λα είλαη ρεηξφηεξν. θαη φζα είλαη νχηε θαιά νχηε θαθά δελ ηα επηζπκνχκε. αλ απηά είλαη σθέιηκα. ινηπφλ. ή φρη. επεηδή ζεσξεί φηη είλαη θαιχηεξν γη' απηφλ. Έηζη δελ είλαη. ΞΩΙΝΠ Αιιά κνπ θαίλεηαη φηη δελ θάλεη φζα ζέιεη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Λαη. φζνη θάλνπλ φια απηά ηα θάλνπλ εμαηηίαο ηνπ θαινχ. θαη ηα θαθά δελ ηα επηζπκνχκε. έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο λα έρεη κεγάιε 33 . φηη ιέσ αιήζεηα ή φρη. ινηπφλ. δελ ζέινπκε λα ζθάδνπκε νχηε λα εμνξίδνπκε απφ ηηο πφιεηο νχηε λα αθαηξνχκε πεξηνπζίεο έηζη απιά. αλ ηπραίλεη απηά λα είλαη θαθά. αλ ζθνηψλνπκε θάπνηνλ. Πνπ θαίλεηαη. παξαδερφκαζηε απηά. Γηαηί δελ απαληάο. φπσο εζχ ιεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δθφζνλ. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ζθνηψλνπκε. Γηαηί δελ απαληάο. θάλεη θαη φζα ζέιεη. αλ θάπνηνο ζθνηψλεη θάπνηνλ ή ηνλ εμνξίδεη απφ ηελ πφιε ή ηνπ αθαηξεί ηελ πεξηνπζία. θαη εμνξίδνπκε απφ ηηο πφιεηο θαη αθαηξνχκε πεξηνπζίεο. ΞΩΙΝΠ Λαη. αιιά εθείλν εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ θάλνπκε απηά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξαξαδερηήθακε. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. ΞΩΙΝΠ Απηφ ιέσ. Γηφηη επηζπκνχκε ηα θαιά. Ξψιε. φηη δελ επηζπκνχκε απηά ηα νπνία πξάηηνπκε εμαηηίαο θάπνηνπ ζθνπνχ. ΞΩΙΝΠ Αιήζεηα ιεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. απηφο βέβαηα θάλεη φζα ηνπ θαίλνληαη ζσζηά1 έηζη δελ είλαη. αιιά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κπνξεί. αλ φκσο είλαη βιαβεξά. ζέινπκε λα ηα θάλνπκε. φληαο είηε ηχξαλλνο είηε ξήηνξαο. επεηδή ζεσξνχκε φηη είλαη θαιχηεξν γηα εκάο λα θάλνπκε απηά.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ππλεπψο. φκσο. Ξψιε. ΞΩΙΝΠ Γελ έιεγεο πξηλ απφ ιίγν φηη είλαη δπζηπρήο. ΞΩΙΝΠ Ξφζν. ΞΩΙΝΠ Γηαηί. ε κεγάιε δχλακε είλαη θάηη θαιφ. αλ. παξά λα κελ ηελ έρεηο. ΞΩΙΝΠ Κε φπνηνλ απφ ηνπο δχν ηξφπνπο αλ πξάηηεη. απηή είλαη ε γλψκε κνπ. λα κελ έρεη κεγάιε δχλακε νχηε λα πξάηηεη φζα ζέιεη. ή λα ηνπ παίξλεη ηελ πεξηνπζία ή λα ηνλ θπιαθίδεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίπα. πνπ ζθνηψλεη φπνηνλ ζέιεη. βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηφηη δελ πξέπεη λα δειεχνπκε νχηε απηνχο πνπ είλαη δειεπηνί νχηε ηνπο άζιηνπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Λαη. δελ είλαη δειεπηφο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. ζνπ θαίλεηαη φηη είλαη δπζηπρήο θαη αμηνιχπεηνο. ζχκθσλα κε ηε δηθή ζνπ παξαδνρή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» δχλακε ζε απηή ηελ πφιε. ΞΩΙΝΠ Γηαηί. αλ ηνλ ζθνηψλεη δίθαηα. φηαλ έιεγα φηη είλαη δπλαηφλ έλαο άλζξσπνο πνπ θάλεη ζηελ πφιε φζα ηνπ θαίλνληαη θαιά. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ρη. Πσθξάηε. Απηή ηε γλψκε έρεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηιψ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δλλνείο κε δίθαην ή κε άδηθν ηξφπν. ζα δερφζνπλ λα έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηο ζηελ πφιε φζα ζνπ θαίλνληαη ζσζηά. νχηε φκσο θαη αμηνδήιεπηνο. φηη είλαη δπζηπρήο απηφο πνπ ζθνηψλεη άδηθα* απηφλ πνπ ζθνηψλεη δίθαηα είπα φηη δελ είλαη δειεπηφο. θαη' εκέλα. αιιά λα ηνπο ιππφκαζηε. ΞΩΙΝΠ 34 . ΞΩΙΝΠ Δθείλνο. εγψ κηινχζα ζσζηά. θίιε κνπ. θη εζχ. θαη δελ ζα δήιεπεο αλ έβιεπεο θάπνηνλ ή λα ζθνηψλεη φπνηνλ ήζειε. ΞΩΙΝΠ Γελ κπνξεί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Πψπα .

ΞΩΙΝΠ Δπνκέλσο. ήηαλ αλάγθε λα αδηθνχκαη ή λα αδηθψ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιηγφηεξν δπζηπρήο απφ απηφλ πνπ ζθνηψλεη. έηζη φινη ζα είραλ κεγάιε δχλακε. ινηπφλ. δελ ζα δερφζνπλ λα γίλεηο ηχξαλλνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έηζη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαζφινπ. επεηδή δελ κε πίζηεπεο. θξαηψληαο έλα καραίξη ππφ κάιεο. ζα πξνηηκνχζα πεξηζζφηεξν λα αδηθνχκαη παξά λα αδηθψ. εγψ ζηελ αγνξά. βέβαηα. ΞΩΙΝΠ Αιιά εγψ ελλνψ απηφ ην νπνίν είπα πξηλ απφ ιίγν. κε πνιχ θφζκν. Πσθξάηε. ινηπφλ. ζνπ έιεγα: «Ξψιε. Ξψιε. Ρν λα αδηθείηαη θάπνηνο δελ είλαη ην κεγαιχηεξν. εζχ ζα ήζειεο πεξηζζφηεξν λα αδηθείζαη παξά λα αδηθείο. ΞΩΙΝΠ Αιήζεηα. αθνχ 35 . ζνπ έδεηρλα ην καραίξη. απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ρη. ΞΩΙΝΠ Δπνκέλσο. αλ λνκίζσ φηη πξέπεη λα ζπάζεη ην θεθάιη θάπνηνπ απ' απηνχο.θαη. φπσο εγψ. ζα έιεγεο βιέπνληαο ίν: «Πσθξάηε. ζα θνλεπζεί απηφο πνπ ζέισ. ζα ζθηζηνχλ ακέζσο* ηφζν κεγάιε δχλακε απέθηεζα ζηελ πφιε»* αλ. πξφζεμε θαιά απηά πνπ πξφθεηηαη λα πσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαιφηπρε. πξηλ απφ ιίγν απέθηεζα κεγάιε δχλακε θαη ηπξαλληθή εμνπζία* αλ.ηη ηνπ θαίλεηαη ζπκθέξνλ λα ζθνηψλεη θαηλά εμνξίδεη θαη λα θάλεη ηα πάληα. αλ βέβαηα ελλνείο ηελ ηπξαλλία. ζα ζπάζεη ακέζσο θαη. λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ ζηελ πφιε λα πξάηηεη φ. δελ ζα ήζεια νχηε ην έλα νχηε ην άιιν* αλ. φπσο ηνπ αξέζεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δγψ. Αλ. λνκίζσ φηη θάπνηνο απφ απηνχο εδψ ηνπο αλζξψπνπο πνπ βιέπεηο. αλ ζεσξήζσ φηη πξέπεη λα ζθηζηνχλ ηα ξνχρα θάπνηνπ. απηφο πνπ πεζαίλεη άδηθα είλαη δπζηπρήο θαη αμηνιχπεηνο. δειαδή. φκσο. φπσο ην λα αδηθεί θάπνηνο ηπραίλεη λα είλαη ην κεγαιχηεξν θαθφ. θαη απφ απηφλ πνπ πεζαίλεη δίθαηα. πξέπεη λα θνλεπζεί ακέζσο. ΞΩΙΝΠ Ξψο δειαδή.

δελ είλαη θαθφ. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν λα ηηκσξείηαη. θαη ηα λεψξηα ησλ Αζελαίσλ θαη ηα πνιεκηθά θαη ηα εκπνξηθά ηνπο πινία φια. λα ζθνηψλεη θαη λα εμνξίδεη απφ ηελ πφιε αλζξψπνπο θαη λα αθαηξεί πεξηνπζίεο. φκσο. φηη. λα απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε ζνπ. θαη δεκφζηα θαη ηδησηηθά»* αιιά απηφ δελ είλαη κεγάιε δχλακε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξφηε. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. είλαη θαθή θαη κηθξή δχλακε* αο εμεηάζνπκε θαη ην εμήο· ζπκβαίλεη θάηη άιιν ή παξαδερφκαζηε φηη κεξηθέο θνξέο είλαη θαιχηεξν λα θάλεη θάπνηνο απηά ηα νπνία ιέγακε ηψξα δα. θίιε κνπ.δηαθνξεηηθά. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηαηί ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφ. ινηπφλ. ζνπ θαίλεηαη πάιη πσο είλαη ρνιή. ην λα θάλεη θαλείο φ. αλ είλαη πεξηζζφηεξν επράξηζην λα κε αθνχο. θαη απηφ. Ιέγε. ΞΩΙΝΠ Λαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κπνξείο. Πσθξάηε. ΞΩΙΝΠ Δζχ ν ίδηνο. ΞΩΙΝΠ Δπεηδή είλαη αλαγθαίν απηφο πνπ ελεξγεί έηζη λα ηηκσξείηαη. λα πεηο γηαηί θαηεγνξείο κηα ηέηνηα δχλακε. φπσο θαίλεηαη. ΞΩΙΝΠ ΋ρη έηζη φπσο ην ιεο. είλαη ε κεγάιε δχλακε. φπσο θαίλεηαη.ηη ζέιεη. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. φηαλ θάπνηνο θάλεη απηά κε 36 . ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ζ κεγάιε δχλακε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δγψ. ινηπφλ.ηη ζέιεη* ή έηζη ζνπ θαίλεηαη. αλ ην ζειήζεηο. ιεο φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη θάπνηνο απηά. Ξψιε. θαη κεξηθέο θνξέο φρη. ινηπφλ. Ξεο πνηνλ φξν ζέηεηο. ην παξαδερφκαζηε θαη εγψ θαη εζχ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα θαεί θαη ζπίηη. ππνζηεξίδσ. αλ αθνινπζεί φθεινο απηφλ πνπ θάλεη φ.

φηη είλαη βαζηιηάο ηεο Καθεδνλίαο. ζα ην γλψξηδεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνηα είλαη απηά. Αλ ηνλ ζπλαλαζηξεθφζνπλ. φηη είλαη επηπρηζκέλνο ή δπζηπρηζκέλνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα ρξσζηψ. ΞΩΙΝΠ Βιέπεηο απηφλ ηνλ Αξρέιαν. λα αλαηξέζσ. φζα ιεο· αιιά θαη έλα παηδί δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη φζα ιεο δελ είλαη νξζά. ηφηε είλαη πνιχ θαθφ. δηαθνξεηηθά απφ απηφ ην κέξνο δελ καζαίλεηο φηη είλαη επηπρηζκέλνο. φηαλ φκσο ηα θάλεη κε άδηθν ηξφπν. ΞΩΙΝΠ Πνπ θαίλεηαη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» δίθαην ηξφπν. φηη ζα πεηο πσο δελ μέξεηο νχηε φηη ν κέγαο βαζηιηάο είλαη επηπρηζκέλνο. ΞΩΙΝΠ Δίλαη θαλεξφ. Πσθξάηε. ινηπφλ. Κελ θνπξαζηείο λα επεξγεηείο ην θίιν ζνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ δελ ηνλ βιέπσ. Πσθξάηε. Πσθξάηε. γηαηί ηα ρζεζηλά θαη ηα πξφζθαηα γεγνλφηα είλαη αξθεηά λα ζε ειέγμνπλ θαη λα απνδείμνπλ φηη πνιινί άλζξσπνη πνπ αδηθνχλ είλαη επηπρηζκέλνη. βέβαηα. ΞΩΙΝΠ 37 . είλαη θαιχηεξν. αιιά απφδεημε κνπ φηη ζθάιισ. φκσο. δελ ρξεηάδεηαη θαζφινπ λα ζε ειέγρσ κε παιηέο ππνζέζεηο. αλ αλαηξέζεηο ηα ιεγφκελα κνπ θα κε απαιιάμεηο απφ ηε θιπαξία. ην γην ηνπ Ξεξδίθθα. ΞΩΙΝΠ Δίλαη δχζθνιν. Ξψιε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ηελ αιήζεηα ζα πνη γηαηί δελ γλσξίδσ ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη φζνλ αθνξά ηελ παηδεία θαη ηε δηθαηνζχλε. ίζε φκσο θαη ζε ζέλα. λα είλαη βαζηιηάο ηεο Καθεδνλίαο. ΞΩΙΝΠ Ρη δειαδή. κεγάιε επγλσκνζχλε ζην παηδί. ΞΩΙΝΠ Αιιά.δηφηη δελ έρσ ζπλαλαζηξαθεί αθφκε ηνλ άληξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κα ηνλ Γία. φρη βέβαηα. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ μέξσ. αθνχσ.

Ξψιε· δηφηη ν θαιφο θαη ελάξεηνο άληξαο ή γπλαίθα πηζηεχσ φηη είλαη επηπρηζκέλνο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Θαη ηη. ζα ήηαλ δνχινο ηνπ Αιθέηα θαη ζα ήηαλ επηπρηζκέλνο. επεηδή είλαη γηνο γπλαίθαο πνπ ήηαλ δνχιε ηνπ Αιθέηα. ζρεδφλ ζπλνκήιηθν ηνπ. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Γελ ζεο λα ζπκθσλήζεηο επεηδή ζνπ θαίλνληαη ζσζηά φζα ιέσ. είπε ζηε κεηέξα ηνπ. ηελ νπνία ηνπ αθαίξεζε ν Ξεξδίθθαο. αιιά. πξψηα. απηφο ν Αξρέιανο είλαη δπζηπρηζκέλνο. ζηνλ νπνίν αλήθε δηθαησκαηηθά ε εμνπζία. ηφηε λαη. παηδί πεξίπνπ επηά εηψλ. ην γλήζην γην ηνπ Ξεξδίθθα. θίιε κνπ. έιεγμεο ηα ιεγφκελα κνπ κε απηά πνπ είπεο. πνπ πηζηεχνπλ φηη αζθνχλ έιεγρν. γηα λα ηνπ απνδψζεη δήζελ ηελ εμνπζία. ελψ ν άδηθνο θαη ν θαθφο είλαη δπζηπρηζκέλνο. θαη ίζσο ππάξρεη θάπνηνο Αζελαίνο. Ρψξα. Ξψιε. επεηδή ππνζηεξίδσ φηη ν άδηθνο δελ είλαη επηπρηζκέλνο. είλαη ν πην δπζηπρηζκέλνο απφ φινπο ηνπο Καθεδφλεο. έγηλε πάξα πνιχ δπζηπρηζκέλνο ρσξίο λα ην θαηαιάβεη· θαη δελ κεηάλησζε. αθνχ ηνπο έβαιε ζε άκαμα θαη ηνπο έβγαιε ηε λχρηα έμσ απφ ηελ πφιε. Απηφο ν έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα δελ 38 . Θαη βέβαηα. φηαλ παξνπζηάδνπλ πνιινχο θαη ζεκαληηθνχο κάξηπξεο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο. ελψ δηέπξαμε απηέο ηηο αδηθίεο. Κε πνηνλ ηξφπν. ελψ ν αληίδηθνο έλα κάξηπξα ή θαλέλαλ. φηη θπλεγψληαο κηα ρήλα έπεζε κέζα ζην πεγάδη θαη πέζαλε. αξρίδνληαο απφ ζέλα. θαη εγψ απφ ζέλα ηψξα. Θαη βέβαηα. αιιά δελ γλσξίδεηο ηε δηαιεθηηθή· θαη ηψξα άιιν είλαη απηφ ην επηρείξεκα κε ην νπνίν θαη παηδί ζα κπνξνχζε λα κε ειέγμεη. αιιά ιίγν αξγφηεξα ηνλ αδειθφ ηνπ. αθνχ ηνλ έξημε ζε πεγάδη θαη ηνλ έπλημε. απφ απηφ θαζνξίδεηαη φιε ε επηπρία. Αιέμαλδξν. ηελ Θιενπάηξα. θαηά ην δίθαην. δελ είλαη άδηθνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο. εγψ ζε επαίλεζα. αλ ήζειε λα ελεξγεί δίθαηα. ΞΩΙΝΠ Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηά ηε γλψκε κνπ. αθνχ πξνζθάιεζε ηνλ ίδην ηνλ θχξην θαη ζείν ηνπ. ζπκθσλά κε απηά πνπ ιεο* ηψξα φκσο έγηλε κε παξάμελν ηξφπν δπζηπρηζκέλνο. θίιε κνπ. γηαηί κνπ θαίλεζαη φηη έρεηο δηδαρζεί ραιά ηε ξεηνξηθή. πψο. είλαη άδηθνο. επηρεηξείο λα κε ειέγρεηο κε ξεηνξηθφ ηξφπν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ βέβαηα. δέρηεθα θξηηηθή κε ην ιφγν ζνπ. μάδειθν ηνπ. θαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαιφηπρε. φπσο αθξηβψο θάλνπλ νη ξήηνξεο ζηα δηθαζηήξηα ζηηο ζέζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο. Πε απηφλ δελ άξκνδε θαζφινπ ε εμνπζία πνπ έρεη ηψξα. αθνχ θηινμέλεζε θαη κέζπζε απηφλ θαη ην γην ηνπ. δελ ζέιεζε λα γίλεη επηπρηζκέλνο αλαζξέθνληαο ηνλ θαη απνδίδνληαο ζε εθείλνλ ηελ εμνπζία. ήηαλ δνχινο ηνπ Αιθέηα θαη. ΞΩΙΝΠ Κα. ηνπο έζθαμε θαη ηνπο δχν θαη ηνπο αθάληζε. επεηδή έρεη δηαπξάμεη ηηο κεγαιχηεξεο αδηθίεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ζηε Καθεδνλία. δελ ζπκθσλψ κε ηίπνηε απφ απηά πνπ ππνζηεξίδεηο. επεηδή δηέπξαμε πνιχ κεγάιεο αδηθίεο· απηφο. εθεί νη κελ λνκίδνπλ φηη ειέγρνπλ ηνπο δε. ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ζνπ. θαη. φκσο. αδειθνχ ηνπ Ξεξδίθθα. φπσο λνκίδεηο. πνπ ζα πξνηηκνχζε λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο Καθεδφλεο παξά ηνπ Αξρέιανπ. θαη φρη ν πην επηπρηζκέλνο.

πεξηζζφηεξν δπζηπρηζκέλνο φκσο ζα είλαη. Λα εμεηάζνπκε. σο κάξηπξα λα απνδέρεζαη απηά πνπ ιέσ. γηαηί ζα ήηαλ πάξα πνιχ δπζηπρηζκέλνο. Αο είλαη. αθνχ ζθέπηεζαη θαη' απηφ ηνλ ηξφπν. ΞΩΙΝΠ Θαζφινπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. αο εμεηάζνπκε αλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε θάηη. πνπ είζαη έλαο. δελ ζπκθσλψ καδί ζνπ* γηαηί εζχ δελ κε αλαγθάδεηο λα ην θάλσ πξνβάιινληαο κνπ ηζρπξά επηρεηξήκαηα. αλ θαηαδηθαζηεί θαη ηηκσξεζεί απφ ζενχο θαη αλζξψπνπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηά ηε γλψκε κνπ. αλ απηφο πνπ αδηθεί δελ ηηκσξεζεί. αλ βέβαηα έρεηο αθφκα ηελ άπνςε φηη ν Αξρέιανο είλαη κελ άδηθνο. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο ειέγρνπ. λνκίδσ φηη ηίπνηε άμην ιφγνπ δελ έρσ θαηαθέξεη ζρεηηθά κε φζα ζπδεηάκε* πηζηεχσ φκσο πσο νχηε εζχ ζεσξείο φηη θαηάθεξεο θάηη άμην ιφγνπ ζηε ζπδήηεζε καο. κνινλφηη είκαη έλαο. Θαη γηαηί ηπραίλεη απηά γηα ηα νπνία δηαθσλνχκε λα κελ είλαη αζήκαληα. αλ δελ θαηαδηθαζηεί θαη δελ ηηκσξεζεί. φπσο εζχ λνκίδεηο θαη πνιινί άιινη· ππάξρεη. αλ θαηαδηθαζηεί θαη ηηκσξεζεί. φκσο. Απηφο. ηνπο ζπγθξίλνπκε. Ξξψηα αο αξρίζνπκε κε εθείλν γηα ην νπνίν ζπδεηάκε· εζχ ζεσξείο φηη είλαη δπλαηφλ ν άδηθνο λα είλαη επηπρηζκέλνο. ηνλ νπνίν πάιη δέρνκαη εγψ. ηνπ νπνίνπ πάιη ππάξρεη ζην λαφ ηνπ Ξπζίνπ Απφιισλα εθείλν ην σξαίν αθηέξσκα· αλ ζεο. θαη ιηγφηεξν δπζηπρηζκέλνο. αλ ζεο λα ηνπο παξνπζηάζεηο σο κάξηπξεο ελαληίνλ κνπ. ν Ληθίαο ν γηνο ηνπ Ληθήξαηνπ θαη νη αδειθνί ηνπ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» έρεη θακία αμία. Δγψ. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. φηη δελ ιέσ αιήζεηα" ζα έξζνπλ σο κάξηπξεο γηα ζέλα. αλ εγψ δηαθσλψ καδί ζνπ. ινηπφλ. παξφηη αδηθεί. θάηη άιιν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δγψ πηζηεχσ φηη είλαη αδχλαηνλ. φκσο. Πε απηφ δηαθσλνχκε.γηαηί κεξηθέο θνξέο ζα κπνξνχζαλ λα ςεπδφ καξηπξήζνπλ ελαληίνλ ελφο πνιινί θαη ζεκαληηθνί. Αιιά εγψ. φιε ε νηθνγέλεηα ηνπ Ξεξηθιή ή νπνηαδήπνηε άιιε νηθνγέλεηα απφ εδψ. απηφο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε αδηθεί είλαη δπζηπρηζκέλνο. ΞΩΙΝΠ Έηζη ιέσ. θαη αλ δελ αθήζεηο φινπο ηνπο άιινπο λα θχγνπλ. φληαο έλαο κφλν. αιιά ζρεδφλ απηά ηα νπνία είλαη θαιχηεξν λα ηα γλσξίδεη θαλείο θαη ρεηξφηεξν λα κελ ηα γλσξίδεη* δηφηη ην ζπκπέξαζκα απηψλ είλαη ε γλψζε ή ε άγλνηα πνηνο είλαη επηπρηζκέλνο θαη πνηνο φρη. ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη ηξίπνδεο πνπ είλαη ζηεκέλνη ζηε ζεηξά ζην δηνλπζηαθφ ζέαηξν· αλ ζεο αθφκε. πνπ αδηθεί ζα είλαη επηπρηζκέλνο. 39 . ζχκθσλα κε φζα ιεο. αλ δελ παξνπζηάζσ εζέλα. ηελ νπνία ζεο λα επηιέμεηο. Ξψιε. Αθνχ. φκσο. ζα είλαη επηπρηζκέλνο. αιιά είλαη επηπρηζκέλνο. ν Αξηζηνθξάηεο ν γηνο ηνπ Πθειιία. αιιά παξνπζηάδνληαο ελαληίνλ κνπ πνιινχο ςεπδνκάξηπξεο επηρεηξείο λα κε δηψμεηο απφ ηελ πεξηνπζία κνπ θαη ηελ αιήζεηα. αλ ζεο. Θαη ηψξα κε φζα ιεο ζα ζπκθσλήζνπλ ζρεδφλ φινη νη Αζελαίνη θαη φζνη μέλνη δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα. ινηπφλ. θαη άιινο.

επηρεηξείο λα πεηο. αθξσηεξηαζηεί θαη ηπθισζεί θαη.δηφηη ζε ζεσξψ θίιν κνπ. ππνζηεξίδεηο φηη ζα είλαη επηπρηζκέλνη απηνί πνπ αδηθνχλ. ΞΩΙΝΠ Δπεηδή ίζσο ζθέπηνκαη ζσζηά. Θεο λα ππνβάιεηο ζε έιεγρν θαη απηφ. θαη εζχ κνπ άζθεζεο θξηηηθή γη' απηφ. ΞΩΙΝΠ Λαη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΞΩΙΝΠ Ξαξάινγα πξάγκαηα. Ξψιε. κα ηνλ Γία. ΞΩΙΝΠ Λαη. Αλ έλαο άλζξσπνο πνπ αδηθεί ζπιιεθζεί λα επηβνπιεχεηαη ηνλ ηχξαλλν θαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ρη κφλν δχζθνιν. κεγάια θαη θάζε είδνπο 40 . βαζαληζηεί. φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δγψ. πηζηεχσ. είλαη αθφκε δπζθνιφηεξν λα ππνβιεζεί ζε έιεγρν απφ ηελ πξνεγνχκελε πνπ ππνζηήξηδεο. ελψ απηνί πνπ ηηκσξνχληαη ιηγφηεξν. φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη εγψ είπα φηη απηνί πνπ αδηθνχλ είλαη δπζηπρηζκέλνη. αιιά αδχλαην· δηφηη ε αιήζεηα πνηέ δελ αλαηξείηαη. αλ δελ ηηκσξεζνχλ γηα ηα αδηθήκαηα πνπ δηέπξαμαλ. ΞΩΙΝΠ Αιιά απηή ε άπνςε ζνπ. ελψ ππνζηεί θαη άιια πνιιά. Ξψιε. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. αθνχ ζπιιεθζεί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δζχ πάιη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δζχ είπεο πσο ην ρεηξφηεξν είλαη λα αδηθείζαη. Πσθξάηε. φηη απηνί είλαη πάξα πνιχ δπζηπρηζκέλνη. Πσθξάηε. ΞΩΙΝΠ Ρη ελλνείο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋πσο εζχ λνκίδεηο. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα πξνζπαζήζσ λα ζε θάλσ. απηά είλαη εθείλα ζηα νπνία δηαθσλνχκε· ζθέςνπ θαη εζχ. λα έρεηο ηελ ίδηα άπνςε κε κέλα.είπα πξνεγνπκέλσο φηη είλαη ρεηξφηεξν λα αδηθείο απφ ην λα αδηθείζαη. Ρψξα. ινηπφλ. θίιε κνπ.

ινηπφλ. αμηνδήιεπηνο θαη καθαξηδφκελνο απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο μέλνπο. ηα νπνία δελ ζα ππνζηήξηδε θαλέλαο άλζξσπνο. ηνπο πνιινχο ηνπο αθήλσ λα πάλε ζην θαιφ. αιιά.ηη ζέιεη. ΠΩΘΟΑΊΉΠ Ξξνζπαζείο λα κε εθθνβίζεηο. ΋κσο. θαη ξσηψ ηε γλψκε ηνπ ελφο. πξνθαινχζα ην γέιην. γίλεη ηχξαλλνο θαη δεη εμνπζηάδνληαο ηελ πφιε. δψζε κνπ ηε ζεηξά κνπ. ζχκηζε κνπ έλα κηθξφ πξάγκα* είπεο πσο εθείλνο άδηθα επηβνπιεπφηαλ ηνλ ηχξαλλν. ράλνληαο φ. ζην ηέινο ζηαπξσζεί ή αιεηθζεί κε πίζζα. γη' απηά ηα νπνία ζπδεηψ. φηαλ θάπνηνο πεη θάηη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» βαζαληζηήξηα θαη δεη ηα παηδηά ηνπ θαη ηε ζχδπγν ηνπ λα πθίζηαληαη ηα ίδηα. ΞΩΙΝΠ Γελ λνκίδεηο. ζα είλαη επηπρέζηεξνο ή αλ. Άιιν πάιη είδνο ειέγρνπ είλαη απηφ. γελλαίε Ξψιε. θαη φρη λα αλαζθεπάζεηο φζα ιέσ* πξηλ απφ ιίγν επηθαινχζνπλ κάξηπξεο. ινηπφλ. Κε. Ξψιε. Ρη ζπκβαίλεη. θαη λα κελ αζθείο έιεγρν ζε φζα ιέεη. Οψηεζε. Γειάο. λα γειάο. απηφλ κε ηνλ νπνίν ζπλνκηιψ. αθνχ δηαθχγεη ηνλ θίλδπλν. δηφηη δελ γλψξηδα λα ηα ζέησ ζε ςεθνθνξία. αλ δελ έρεηο θαιχηεξν έιεγρν ησλ ιεγνκέλσλ κνπ απφ ηε γλψκε απηψλ εδψ. φηη έρνπλ αλαηξεζεί ηα ιεγφκελα ζνπ. γλσξίδσ λα παξνπζηάδσ έλα κάξηπξα. Πσθξάηε. Πθέςνπ. αλ ζεο λα δερηείο έιεγρν κε ηε ζεηξά ζνπ. θάπνηνλ απφ απηνχο εδψ. Γηφηη εγψ βέβαηα λνκίδσ φηη θαη εγψ θαη εζχ 41 . ελψ κε ηνπο πνιινχο δελ ζπδεηψ θαζφινπ. Γηαηί εγψ. δελ είκαη πνιηηηθφο θαη πέξπζη. φηαλ εμειέγελ βνπιεπηήο. ελψ ε θπιή κνπ είρε ηελ πξνεδξία ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη έπξεπε εγψ λα θέξλσ ζέκαηα ζε ςεθνθνξία. φηαλ ιεο ηέηνηα πξάγκαηα. ηψξα κε πξνθαιείο λα θάλσ ςεθνθνξία ζηνπο παξφληεο. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο. νχηε απηφο πνπ επέβαιε ηελ ηπξαλλία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνο δελ ζα είλαη θαλέλαο απφ ηνπο δχν. Απηά ιεο φηη είλαη αδχλαηνλ λα ηα αλαηξέζσ. νχηε απηφο πνπ ηηκσξήζεθε επεηδή επηβνπιεχηεθε ηνλ ηχξαλλν· δηφηη κεηαμχ δχν δπζηπρηζκέλσλ δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνο νχηε ν έλαο νχηε ν άιινο· φκσο πεξηζζφηεξν δπζηπρηζκέλνο είλαη απηφο πνπ δηέθπγε ηνλ θίλδπλν θαη έγηλε ηχξαλλνο. θαη δνθίκαζε λα κάζεηο πψο εγψ ελλνψ ηνλ έιεγρν. ινηπφλ. φπσο έιεγα ηψξα δα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξψιε.

ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα απνθξηζείο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα είλαη. ΞΩΙΝΠ Θαζφινπ. Απάληεζε. θσλέο. ζρήκαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ηη ινηπφλ. ην λα αδηθεί θαλείο ή ην λα αδηθείηαη. ην λα αδηθεί θαλείο ή ην λα αδηθείηαη. ΞΩΙΝΠ Ρν λα αδηθείηαη. Ξξψηνλ. ηα σξαία ζψκαηα δελ ιεο πσο είλαη σξαία εμαηηίαο ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη ιεο γη' απηφ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θαη νη άιινη άλζξσπνη ζεσξνχλ ρεηξφηεξν ην λα αδηθνχλ απφ ην λα αδηθνχληαη. Ξνην απφ ηα δχν είλαη πην άζρεκν. ρξψκαηα. ζα πεηο. φπσο θαίλεηαη. ΞΩΙΝΠ ΋ρη βέβαηα. αθνχ είλαη πην άζρεκν. αιιά νχηε εγψ νχηε εζχ νχηε θαλείο άιινο. απηφ νχηε εγψ νχηε θαλείο άιινο. αλ ε ζέα ηνπο θάλεη απηνχο πνπ ην 42 . ην σξαίν θαη ην θαιφ. Δπεηδή εζχ ζα δερφζνπλ πεξηζζφηεξν λα αδηθείζαη παξά λα αδηθείο. ζαλ λα ζε ξσηνχζα απφ ηελ αξρή· πνην απφ ηα δχν ζνπ θαίλεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηαιαβαίλσ· δελ ζεσξείο ην ίδην. αζρνιίεο. ή εμαηηίαο θάπνηαο επραξίζηεζεο. ΞΩΙΝΠ Θαζφινπ. θαη ρεηξφηεξν ην λα κελ ηηκσξνχληαη απφ ην λα ηηκσξνχληαη.θαη γηαηί επηζπκψ λα κάζσ ηη. ινηπφλ. βέβαηα. ΞΩΙΝΠ Ρν λα αδηθεί. γηα ηελ νπνία ην θαζέλα είλαη ρξήζηκν. ηέινο πάλησλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη εζχ θαη φινη νη άιινη. Ξψιε. θαη' εκέλα. ηα νλνκάδεηο θάζε θνξά σξαία δίρσο λα απνβιέπεηο ζε ηίπνηα. θαη ην θαθφ θαη ην άζρεκν. θαη ρεηξφηεξν. απνβιέπνληαο ζε απηήλ. γηα λα κάζεηο. ΋ια ηα σξαία. ΞΩΙΝΠ Γελ ην απνδέρνκαη. φηη είλαη ρεηξφηεξν. φπσο ζψκαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιέγε κνπ. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. ινηπφλ.

ινηπφλ.ή δελ είλαη αλάγθε. θαη ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξψκαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν άζρεκν. ΞΩΙΝΠ Γελ κπνξψ. ηζρχεη θαη γηα ην θάιινο ησλ καζεκάησλ. ηα σξαία δελ ππάξρνπλ πξάγκαηη ρσξίο απηά. ζρεηηθά κε φζα αθνξνχλ ηνπο λφκνπο θαη ηηο αζρνιίεο. ΞΩΙΝΠ Λαη. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ 43 . δειαδή σο πξνο ηελ επραξίζηεζε ή ηελ σθέιεηα ή θαη ηα δπν. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. ην σξαηφηεξν ππεξέρεη ή σο πξνο ην έλα απφ απηά ή θαη σο πξνο ηα δχν. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. ΞΩΙΝΠ Λαη. ΞΩΙΝΠ Θαη' αλάγθε. δειαδή ηε ιχπε θαη ην θαθφ. φηαλ απφ δχν σξαία ην έλα είλαη σξαηφηεξν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ππλεπψο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ην ίδην. ηα νλνκάδεηο σξαία εμαηηίαο θάπνηαο επραξίζηεζεο ή ρξεζηκφηεηαο ή θαη γηα ηα δχν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη φηαλ απφ δχν άζρεκα ην έλα είλαη αζρεκφηεξν.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» βιέπνπλ λα ραίξνληαη. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα* θαη ζσζηά ηψξα νξίδεηο ην σξαίν κε βάζε ηελ επραξίζηεζε θαη ην θαιφ. Κπνξείο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ηηο θσλέο θαη φια φζα αθνξνχλ ηε κνπζηθή δελ ηα νλνκάδεηο σξαία γηα ηνλ ίδην ιφγν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη βέβαηα. λα αλαθέξεηο θάηη γηα ηελ νκνξθηά ηνπ ζψκαηνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη φια ηα άιια. δειαδή ή είλαη σθέιηκα ή επράξηζηα ή θαη ηα δχν. ζα είλαη αζρεκφηεξν γηαηί ππεξέρεη ε σο πξνο ηε ιχπε ή σο πξνο ην θαθφ ή θαη σο πξνο ηα δχν. εθηφο απφ απηά. κε ηνλ ίδην ηξφπν. πξέπεη λα ην νξίζνπκε κε βάζε ην αληίζεην. ινηπφλ.

Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Λαη. ΞΩΙΝΠ ΋ρη βέβαηα. ΞΩΙΝΠ Λαη. ΞΩΙΝΗ Θαζφινπ δελ ζπκβαίλεη απηφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ωο πξνο ηε βιάβε. άξαγε ην λα αδηθεί θάπνηνο ππεξέρεη σο πξνο ηε ιχπε απφ ην λα αδηθείηαη. ινηπφλ. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξξψηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έια. ΞΩΙΝΠ Ξψο φρη. αο εμεηάζνπκε. λα εξεπλήζνπκε ηη ιεγφηαλ ηψξα δα ζρεηηθά κε ην λα αδηθεί θάπνηνο ή λα αδηθείηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. Πσθξάηε. λα ππεξέρεη σο πξνο ην άιιν. ΞΩΙΝΠ Ρν έιεγα. δελ κπνξεί επηπιένλ λα ππεξέρεη σο πξνο θαη ηα δχν. ινηπφλ. δελ ππεξέρεη σο πξνο ηε ιχπε. ελψ ην λα αδηθεί πην άζρεκν. ζα είλαη πεξηζζφηεξν βιαβεξφ απφ ην λα αδηθείηαη.ηη απηνί πνπ αδηθνχληαη. ινηπφλ. είλαη αζρεκφηεξν θαη επεηδή ππεξέρεη σο πξνο ηε ιχπε ή σο πξνο ηε βιάβε ή σο πξνο θαη ηα δχν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απνκέλεη. Γελ έιεγεο φηη ην λα αδηθείηαη είλαη πην θαθφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 44 . ΞΩΙΝΠ Δίλαη θαλεξφ. θαη ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απηνί πνπ αδηθνχλ απ' φ. δελ ππεξέρεη σο πξνο ηε ιχπε. φκσο ην λα αδηθεί θαλείο ππεξέρεη σο πξνο ηε βιάβε. ή είλαη πην ιππεξφ. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. δελ ππεξέρεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπεηδή. Θαη απηφ δελ ζπκβαίλεη θαη' αλάγθε. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. είλαη πην άζρεκν ην λα αδηθεί θάπνηνο απφ ην λα αδηθείηαη. ΞΩΙΝΠ ΋ρη.

φπσο εζχ λφκηδεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα κπνξνχζεο. αλ θαη είζαη έλαο κφλν κάξηπξαο θαη ζπκθσλείο θαη κε απηά πνπ ιέσ. ζχκθσλα κε ηε δηθή κνπ άπνςε. ή κήπσο είλαη κεγαιχηεξν θαθφ ην λα κελ ηηκσξείηαη. φηη νχηε εγψ νχηε θαλέλαο άιινο άλζξσπνο ζα δερφηαλ πεξηζζφηεξν λα αδηθεί παξά λα αδηθείηαη* δηφηη ηπραίλεη λα είλαη πην βιαβεξφ. Όζηεξα απφ απηφ αο εμεηάζνπκε ην δεχηεξν ζην νπνίν δηαθσλήζακε" άξαγε είλαη κεγαιχηεξν θαθφ ην λα ηηκσξείηαη απηφο πνπ αδηθεί. ινηπφλ. ή φηη ην λα αδηθεί θάπνηνο είλαη πεξηζζφηεξν άζρεκν απφ ην λα αδηθείηαη. ζχκθσλα βέβαηα κε απηφλ ην ζπιινγηζκφ. ΞΩΙΝΠ Λαη. Ξψιε* γηαηί δελ ζα πάζεηο θαλέλα θαθφ· αιιά απάληεζε επζαξζψο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. θαιψληαο εζέλα κφλν ζε ςεθνθνξία. λα πεηο φηη φια ηα δίθαηα δελ είλαη 45 . αιιά κε ζέλα ζπκθσλνχλ φινη νη άιινη. θαη παξαδέμνπ ή αξλήζνπ φζα ζε ξσηψ. ΞΩΙΝΠ Αιιά δελ ζα κπνξνχζα λα ην δερηψ. φηη ν έλαο έιεγρνο ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ άιινλ θαζφινπ δελ κνηάδεη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Έγηλε. ινηπφλ. ινηπφλ. Ξψιε. ινηπφλ. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΊΉΠ Βιέπεηο. εθηφο απφ κέλα. αθήλσ ηνπο άιινπο λα πάλε ζην θαιφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θάπνηνο άιινο άλζξσπνο. ηίπνηε άιιν απνδεθηφ απφ ηνπο πνιινχο θαη απφ ζέλα πξνεγνπκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρψξα. εζχ λα δερηείο ην πεξηζζφηεξν θαθφ θαη άζρεκν αληί ηνπ ιηγφηεξνπ. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. ΞΩΙΝΠ Βέβαηα. Αο εμεηάζνπκε θαη ην εμήο· ην λα δηθάδεηαη θαη λα ηηκσξείηαη δίθαηα απηφο πνπ αδηθεί άξαγε είλαη ην ίδην. θάλεθε θαη πεξηζζφηεξν βιαβεξφ. ΞΩΙΝΠ Γελ λνκίδσ. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κπνξείο. Κε δηζηάδεηο λα απαληήζεηο. εγψ έιεγα αιήζεηα. ζε κέλα φκσο αξθείο εζχ. φπσο ν αζζελήο ζε γηαηξφ. φκσο. Θαη αο νινθιεξψζνπκε απηφ ην δήηεκα έηζη. θαη εγψ.

Πσθξάηε.ηη θάλεη εθείλν πνπ ελεξγεί. ινηπφλ. ην πάζνο απηνχ πνπ ρηππηέηαη είλαη ηέηνην. ρηππά δπλαηά ή γξήγνξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηά ηνλ ίδην ζπιινγηζκφ. αλ θάπνηνο θάλεη θάηη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη αλ θαίεη δπλαηά ή νδπλεξά. ππάξρεη θαη' αλάγθε θάηη πνπ ρηππηέηαη. θαηά ηνλ ίδην ηξφπν είλαη αλάγθε λα παξαδίλεηαη ζηε θσηηά απηφ πνπ θαίγεηαη. παζαίλεη φ. είλαη αλάγθε λα παζαίλεη θάηη απφ απηφλ πνπ ελεξγεί. απάληεζε κνπ. Αθνχ ζθεθηείο θαιά. θαη αλ θφβεη θάπνηνο. ΞΩΙΝΠ Έηζη κνπ θαίλεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη αλ απηφο πνπ ρηππά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη αλ ε ηνκή είλαη κεγάιε ή βαζηά ή πξνθαιεί κεγάιν 46 . ΞΩΙΝΠ Λαη. θαη ηέηνηνπ είδνπο. εθφζνλ είλαη δίθαηα. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. φπσο απηφ πνπ θάλεη εθείλν πνπ ελεξγεί. ΞΩΙΝΠ Λαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη. ΞΩΙΝΠ Θαη' αλάγθε. είλαη αλάγθε θάηη λα θαίγεηαη. θάπνηνο θαίεη θάηη. φπσο απηνχ πνπ επηθέξεη ην ρηχπεκα. κε ηνλ ίδην ηξφπν ρηππηέηαη απηφ ην νπνίν ρηππά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ππλεπψο. φπσο δειαδή θαίεη απηφ πνπ θαίεη. ΞΩΙΝΠ Έηζη κνπ θαίλεηαη. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. Γηφηη θάηη θφβεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Πθέςνπ θαη ην εμήο* άξαγε. αλ. εθείλν ην νπνίν παζαίλεη. Δλλνψ ην εμήο* αλ θάπνηνο ρηππά.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» σθέιηκα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Ξψο φρη.

ινηπφλ. φπσο θφβεη απηφ πνπ θφβεη. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έρνπκε παξαδερηεί γεληθψο φηη ηα δίθαηα είλαη σξαία. φπσο έιεγα πξηλ απφ ιίγν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απφ απηφλ. φπσο ελεξγεί απηφ πνπ ελεξγεί. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. λα παζαίλεη. φκσο. ΞΩΙΝΠ Ξψο φρη. φκσο. παζαίλεη θαιά. ν έλαο νξζψο πξάηηεη θαη ν άιινο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφο. ΞΩΙΝΠ Δίλαη αλάγθε. παζαίλεη ή ελεξγεί. παζαίλεη δίθαηα. πνπ ηηκσξεί ζσζηά ηηκσξεί δίθαηα. δειαδή. πνπ ηηκσξείηαη. πνπ ελεξγεί. 47 . θαηά ηνλ ίδην ηξφπν παζαίλεη απηφ πνπ παζαίλεη. ΞΩΙΝΠ Ππκθσλψ. παζαίλεη θαη σθέιηκα. πνην απφ ηα δχν ζπκβαίλεη. απφ απηνχο. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. φηη. ινηπφλ. Ξαζαίλεη απφ απηφλ ν νπνίνο ηηκσξεί. ΞΩΙΝΠ Λαη. ΞΩΙΝΠ Γίθαηα. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κε ιίγα ιφγηα. κε φια απηά. ΞΩΙΝΠ Ξξνθαλψο. πνπ ηηκσξείηαη δίλνληαο ιφγν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. νξζψο παζαίλεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δθείλνο. Γηφηη ε επράξηζηα ή σθέιηκα παζαίλεη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» πφλν. κε ην λα ηηκσξείηαη θάπνηνο. ΞΩΙΝΠ Λαη. πξφζεμε αλ ζπκθσλείο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ππλεπψο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δλεξγψληαο δίθαηα ή φρη. κε ηνλ ίδην ηξφπν θφβεηαη απηφ πνπ θφβεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αθνχ ζπκθσλήζακε ζε απηά.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ νλνκάδεηο. ινηπφλ. απαιιάζζεηαη απφ ην κέγηζην θαθφ. φπσο εγψ βέβαηα θαληάδνκαη. ΞΩΙΝΠ Ξψο φρη. ηη πηζηεχεηο. ην ζψκα θαη ε ςπρή. απηήλ αδηθία. δεηιία θαη ηα παξφκνηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ηελ αζζέλεηα θαη ηελ αδηθία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Πρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε. ακάζεηα. αλ ηηκσξείηαη δίθαηα. Πθέςνπ σο εμήο* ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ρξεκάησλ βιέπεηο θάπνηα άιιε έιιεηςε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε θηψρεηα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΞΩΙΝΠ Θαη' αλάγθε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ηξία πξάγκαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αθνχ ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ε αζρήκηα θαη ηα παξφκνηα. ηε θηψρεηα. ΞΩΙΝΠ ΋ρη. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Δίλαη θπζηθφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θεσξείο φηη θαη ζηελ ςπρή ππάξρεη θάπνηα αηέιεηα. σθειείηαη. δελ νξίδεηο ηξηψλ εηδψλ αηέιεηεο. κφλν ηε θηψρεηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. ΞΩΙΝΠ Λαη. ΞΩΙΝΠ Βέβαηα. ΞΩΙΝΠ Λαη. Θα έιεγεο φηη θαθφ είλαη ε αζζέλεηα. απηφο πνπ ηηκσξείηαη παζαίλεη σθέιηκα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ωθειείηαη. απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαθία ηεο ςπρήο απηφο πνπ ηηκσξείηαη. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. Γίλεηαη θαιχηεξνο ζηελ ςπρή. 48 .

ΞΩΙΝΠ Γελ κνπ θαίλεηαη. επεηδή ππεξέρεη απέλαληη ζηα άιια σο πξνο θάπνηα ππεξβνιηθή θαη κεγάιε βιάβε θαη μερσξηζηή θαθία. Γελ είλαη ε αδηθία θαη γεληθά ε αηέιεηα ηεο ςπρήο. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα.πάληνηε ην πην άζρεκν. πξνμελνχλ κεγαιχηεξε ιχπε. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. επεηδή ππεξέρεη ηεο ιχπεο ή ηεο βιάβεο ή θαη ησλ δχν. επεηδή δελ ππεξέρεη σο πξνο ηνλ πφλν. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρψξα δα δελ ζπκθσλήζακε φηη ην πην άζρεκν είλαη ε αδηθία θαη γεληθά ε αηέιεηα ηεο ςπρήο. ΞΩΙΝΠ Αλαγθαζηηθά. ε πην άζρεκε ε αηέιεηα ηεο ςπρήο θαη ε πην ιππεξή. ΞΩΙΝΠ Ξξάγκαηη ζπκθσλήζακε. ε αηέιεηα ηεο ςπρήο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίλαη. ε αθνιαζία. επεηδή πξνθαιεί ηε κεγαιχηεξε ιχπε ή βιάβε ή θαη ηα δχν. φπσο πξνεγνπκέλσο παξαδερηήθακε. ΞΩΙΝΠ Ρη ελλνείο. φπσο ηζρπξίζηεθεο. ε αδηθία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δλλνψ απηφ εδψ. ΞΩΙΝΠ 49 . ε δεηιία θαη ε ακάζεηα. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά βέβαηα απηφ πνπ ππεξέρεη σο πξνο ηε κεγαιχηεξε βιάβε είλαη ην κεγαιχηεξν θαθφ απφ φζα ππάξρνπλ. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Θαηά πνιχ. είλαη θαη ε πην βιαβεξή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνηα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΞΩΙΝΠ Λαη. απ' φζα ζπδεηάκε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ είλαη ε πην άζρεκε. απφ ηε θηψρεηα θαη ηελ αξξψζηηα. είλαη πην άζρεκν. είλαη ην πην άζρεκν. απφ απηέο ηηο αηέιεηεο είλαη ε πην άζρεκε.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνηα ηέρλε καο απαιιάζζεη απφ ηελ αξξψζηηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ππλεπψο. [απφ φζα ιεο] είλαη ην θαιχηεξν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνην. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. Πσθξάηε. ΞΩΙΝΠ Λαη. ΞΩΙΝΠ Έηζη ιέσ. ΞΩΙΝΠ Θαη' αλάγθε. ζθέςνπ ην εμήο" πνπ θαη ζε πνηνπο πεγαίλνπκε απηνχο πνπ ππνθέξνπλ ζσκαηηθψο. ε ηαηξηθή απφ ηηο αξξψζηηεο θαη ε δηθαηνζχλε απφ ηελ αθνιαζία θαη ηελ αδηθία. Γελ απαιιάζζεη ε ρξεκαηηζηηθή. ηέρλε απαιιάζζεη απφ ηε θηψρεηα. Αλ δελ κπνξείο λα απαληήζεηο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Λαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνηα. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. ΞΩΙΝΠ Πηνπο γηαηξνχο. ΞΩΙΝΠ Πηνπο δηθαζηέο ελλνείο. ε αθνιαζία θαη θάζε άιιε αηέιεηα ηεο ςπρήο είλαη ην κεγαιχηεξν θαθφ απφ φζα ππάξρνπλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνχ απηνχο πνπ αδηθνχλ θαη απηνχο πνπ δηαπξάηηνπλ αθνιαζίεο. ινηπφλ. ε αδηθία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνηα απφ ηελ θαθία θαη ηελ αδηθία. ΞΩΙΝΠ Δίλαη θαλεξφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηα λα ηηκσξεζνχλ. ε ρξεκαηηζηηθή κάο απαιιάζζεη απφ ηε θηψρεηα. ΞΩΙΝΠ 50 . φζνη ηηκσξνχλ ζσζηά δελ ηηκσξνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηθαηνζχλε. Γελ απαιιάζζεη ε ηαηξηθή. ινηπφλ.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη ζπκβαίλεη. φκσο. αλ δελ αξξσζηήζεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηφηη. ηελ ηαηξηθή θαη ηε δηθαηνζχλε. φζνλ αθνξά ην ζψκα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. Πσθξάηε. ΞΩΙΝΠ Ξψο φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξαγε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. δειαδή ε απαιιαγή απφ ηελ αξξψζηηα. ΞΩΙΝΠ Δίλαη θαλεξφ πσο ζα είλαη πην επηπρηζκέλνο. φπσο θαίλεηαη. απηφο ν νπνίνο ζεξαπεχεηαη θαη απαιιάζζεηαη απφ ην θαθφ ή απηφο ν 51 . ΞΩΙΝΠ ΢πεξέρεη θαηά πνιχ. ΞΩΙΝΠ Δγψ ηνπιάρηζηνλ δελ ην λνκίδσ. αλ βέβαηα ε δηθαηνζχλε είλαη ε θαιχηεξε φισλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξάιη. ΞΩΙΝΠ Λαη. Έηζη δελ είλαη. αιιά ην λα κελ πξνζβιεζεί θαλείο απφ απηήλ κε θαλέλαλ ηξφπν. πξνθαιεί ηε κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ή σθέιεηα ή θαη ηα δχν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απφ ηε ρξεκαηηζηηθή. θαη απηνί πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ραίξνληαη. είλαη σθέιηκν.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Απφ πνηα. ην λα ππνβάιιεηαη θάπνηνο ζε ζεξαπεία είλαη επράξηζην. ΞΩΙΝΠ Έηζη είλαη. ν άλζξσπνο πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν πην επηπρηζκέλνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηφηη απαιιάζζεη απφ κεγάιν θαθφ. ε δηθαηνζχλε. Ξνηνο αλάκεζα ζε δχν αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θάπνην θαθφ είηε ζην ζψκα είηε ζηελ ςπρή είλαη πεξηζζφηεξν δπζηπρηζκέλνο. αλ ζεξαπεπηεί ή αλ δελ αξξσζηήζεη θαζφινπ. δελ είλαη επηπρία απηφ. ψζηε είλαη σθέιηκν λα ππνκείλεη ηνπο πφλνπο θαη λα είλαη πγηήο. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Λαη.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ζ ηηκσξία. ΞΩΙΝΠ Λαη. δειαδή ηελ παλνπξγία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. επηπιήμεηο θαη ηηκσξίεο. θαηαθέξλεη ψζηε λα κε λνπζεηείηαη νχηε λα ηηκσξείηαη νχηε λα ινγνδνηεί γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφο. ράλεη πην ζψθξνλεο θαη πην δίθαηνπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ζεξαπεχεη ηελ παλνπξγία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιηγφηεξν επηπρηζκέλνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 52 . ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. ινηπφλ. είλαη απαιιαγή απφ ην κεγαιχηεξν θαθφ. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνο είλαη εθείλνο ν νπνίνο δελ έρεη θαθία ζηελ ςπρή. ΞΩΙΝΠ Λαη. είλαη. παηά ηε γλψκε κνπ. ΞΩΙΝΠ Λαη. αθνχ απηφ απνδείρηεθε ην κεγαιχηεξν θαθφ. βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηφηη ε δηθαηνζχλε.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» νπνίνο δελ ζεξαπεχεηαη θαη ην δηαηεξεί. φπσο ιεο φηη έθαλαλ ν Αξρέιανο θαη άιινη ηχξαλλνη θαη ξήηνξεο θαη δπλάζηεο. δεη άζιηα ν άδηθνο θαη απηφο πνπ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ αδηθία. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφο. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. ΞΩΙΝΠ Κνπ θαίλεηαη απηφο πνπ δελ ζεξαπεχεηαη. ΞΩΙΝΠ Δίλαη θαλεξφ. ράλνληαο ηηο πην άδηθεο πξάμεηο θαη δηαπξάηηνληαο ηε κεγαιχηεξε αδηθία. είλαη εθείλνο ν νπνίνο. είλαη εθείλνο ν νπνίνο δέρεηαη λνπζεζίεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. είλαη εθείλνο ν νπνίνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαθία.

ΞΩΙΝΠ Βέβαηα. ηη είλαη ε πγεία θαη ε επξσζηία ηνπ ζψκαηνο. 53 . ην κεγαιχηεξν θαθφ ε αδηθία θαη ην λα αδηθεί θαλείο. Αλ είλαη ζσζηά φζα απνδερηήθακε. θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην πεηζηηθνί. Ξψιε. φηη απαιιαγή απφ απηφ ην θαθφ είλαη ε ηηκσξία. Ή δελ έρεηο θη εζχ ηελ ίδηα γλψκε. θαηάθεξε λα κελ ηηκσξεζεί γηα ηα ζσκαηηθά ειαηηψκαηα απφ ηνπο γηαηξνχο νχηε λα γηαηξεπηεί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίλαη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Γηφηη λνκίδσ. ΞΩΙΝΠ Δίλαη πνιχ πηζαλφ. ΞΩΙΝΠ Λαη. ΞΩΙΝΠ Αλ δελ έρεηο άιιε γλψκε. ηνλ θαπηεξηαζκφ θαη ηελ εγρείξεζε. φπσο ηψξα ζπκθσλήζακε. φπσο αθξηβψο θάπνηνο πνπ πξνζβιήζεθε απφ ηα ρεηξφηεξα λνζήκαηα. άδηθε θαη αλφζηα. θάηη αλάινγν θάλνπλ θαη εθείλνη πνπ απνθεχγνπλ λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. ζαλ παηδί. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αγλνψληαο φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απνδείρηεθε. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. παξά κε κε πγηέο ζψκα. Ή ζεο λα ηα εμεηάζνπκε. Γη' απηφ θάλνπλ ηα πάληα γηα λα κελ ηηκσξεζνχλ θαη λα απαιιαγνχλ απφ ην κεγαιχηεξν θαθφ απνθηψληαο ρξήκαηα θαη θίινπο. φπσο θαίλεηαη. ινηπφλ. θαζψο θνβάηαη. επεηδή πξνμελνχλ πφλν. θαηαιαβαίλεηο άξαγε ηη πξνθχπηεη απφ ηε ζπδήηεζε. ζαζξή. δεχηεξν ζην κέγεζνο κεηαμχ ησλ θαθψλ είλαη ην λα ηηκσξείηαη απηφο πνπ αδηθεί* ην λα κελ ηηκσξείηαη απηφο πνπ αδηθεί είλαη ην κεγαιχηεξν θαη ην πξψην κεηαμχ ησλ θαθψλ. δειαδή λα βιέπνπλ ηνλ πφλν. φηη απηνί θάλνπλ ην ίδην. λα θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο ζην σθέιηκν θαη λα αγλννχλ πφζν αζιηφηεξν είλαη ην λα ζπκβηψλεη θάπνηνο κε κε πγηή ςπρή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. Γηφηη. Ξψιε. θίιε κνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ην λα κελ ηηκσξείηαη είλαη δηαηήξεζε ηνπ θαθνχ.

φπσο πξνέθπςε απφ φζα ζπδεηήζακε. Έηζη δελ είλαη. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αο είλαη* αλ. εζχ ζεσξψληαο επηπρηζκέλν ηνλ Αξρέιαν. φηη κηινχζα ζσζηά. θαη φρη δηαθνξεηηθά. έπεηηα ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο ππφινηπνπο. θαη εγψ πηζηεχνληαο ην αληίζεην. θίιε κνπ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. Ξψιε. θαη φηη πάληνηε απηφο πνπ αδηθεί είλαη πην δπζηπρηζκέλνο απφ απηφλ πνπ αδηθείηαη. είηε ν Αξρέιανο είηε νπνηνζδήπνηε άιινο άλζξσπνο δελ ηηκσξείηαη. κνινλφηη αδηθεί. ε ξεηνξηθή. φπνηνο απφ ηνπο θίινπο ηνπ ηπραίλεη λα αδηθήζεη. θαη λα κελ θξχβεη 54 . ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απνδείρηεθε. απηά είλαη αιεζηλά. ινηπφλ. ΞΩΙΝΠ Κάιηζηα. Ξψιε. απηφλ πνπ δηέπξαμε ηηο κεγαιχηεξεο αδηθίεο ρσξίο λα ηηκσξείηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γη’ απηφ. ΞΩΙΝΠ Λαη. ινηπφλ. κε ηε ζέιεζε ηνπ. αξκφδεη ζε απηφλ λα είλαη πεξηζζφηεξν δπζηπρηζκέλνο απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. ζπεχδνληαο ψζηε ην λφζεκα ηεο αδηθίαο λα κε γίλεη ρξφλην θαη θάλεη ηελ ςπρή δηεθζαξκέλε θαη αζεξάπεπηε· ηη άιιν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε. πξέπεη λα πάεη ν ίδηνο. αδηθήζεη ή ν ίδηνο ή θάπνηνο άιινο απφ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξεηαη. Αλ βέβαηα ηζρχνπλ φζα ζπκθσλήζακε πξνεγνπκέλσο. ΞΩΙΝΠ Γηαηί ηη άιιν κπνξνχκε λα πνχκε. εθεί φπνπ γξεγνξφηεξα ζα ηηκσξεζεί. φπσο αθξηβψο ζην γηαηξφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηα λα απνινγείηαη. θαη φηη απηφο πνπ δελ ηηκσξείηαη είλαη πεξηζζφηεξν δπζηπρήο απφ απηφλ πνπ ηηκσξείηαη. φηη. φηαλ απηή δηαπξαρζεί. πνηα είλαη ε κεγάιε ρξεζηκφηεηα ηεο ξεηνξηθήο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. λα πξνθπιάζζεη ν θαζέλαο ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα κελ αδηθήζεη. δειαδή ζην δηθαζηή. ινηπφλ. ινηπφλ. Γηαηί πξέπεη. δελ είλαη αλάγθε θαη απηά λα ζπκθσλνχλ κε εθείλα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απηά δελ ήηαλ ηα ιφγηα κνπ. Ξψιε. ινηπφλ. επεηδή ζα πάζεη κεγάιν θαθφ. δελ είλαη θαζφινπ ρξήζηκε. ΞΩΙΝΠ Έηζη θαίλεηαη. δηαθσλήζακε. εθηφο αλ θάπνηνο ζεσξήζεη ην αληίζεην. θάπνηνο γηα ηελ αδηθία ηε δηθή ηνπ ή ησλ γνλέσλ ή ησλ θίισλ ε ησλ παηδηψλ ή ηεο παηξίδαο. φηη πξέπεη λα θαηεγνξεί πξνπάλησλ ηνλ εαπηφ ηνπ.

θαίλεηαη φηη ζνβαξνινγεί πάξα πνιχ. αλ δειαδή πξέπεη θάπνηνο λα βιάςεη είηε ερζξφ είηε νπνηνλδήπνηε άιινλ. πξέπεη. Γηφηη. Σαηξεθψλ. θαη λα αλαγθάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο λα κε δεηιηάδνπλ. Λα ηα απνδερηνχκε απηά. αλ ζνβαξνινγείο θαη ηπραίλεη λα είλαη αιήζεηα απηά πνπ ιεο. λα ζαλαηψλεηαη. Πσθξάηε. θαη κάιηζηα πνηέ.είλαη. ζνβαξνινγεί κε απηά ν Πσθξάηεο ή αζηεηεχεηαη. Ξψιε. ΣΑΗΟΔΦΩΛ Πε κέλα. αθνχ γηα εθείλνλ πνπ δελ πξφθεηηαη λα αδηθήζεη. λα πιεξψλεη. ή εθείλα λα παχζνπλ λα ππάξρνπλ ή είλαη αλάγθε απηά λα ζπκβαίλνπλ. γηα λα κελ ηηκσξεζεί ν ερζξφο νχηε λα παξνπζηαζηεί ζην δηθαζηή· αλ φκσο παξνπζηαζηεί ν ερζξφο ζην δηθαζηήξην. αλ κφλν απηφο δελ αδηθείηαη απφ ηνλ ερζξφ· δηφηη απηφ πξέπεη λα πξνζέρνπκε· αλ ν ερζξφο αδηθεί θάπνηνλ άιιν. αλ θάπνηνο αιιάμεη γλψκε. ινηπφλ. αλ άμηεο εμνξίαο. φπσο πξνζθέξεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην γηαηξφ λα ηνπ θάλεη εγρείξεζε θαη λα ηνλ θαπηεξηάζεη. ΘΑΙΙΪΘΙΖΠ Κα ηνπο ζενχο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» αιιά λα θαλεξψλεη ην αδίθεκα. αιιά ίζσο ζπκθσλνχλ κε φζα είπεο πξνεγνπκέλσο. θαιχηεξν λα ξσηήζεηο ηνλ ίδην. δίρσο λα ππνινγίδεη ηνλ πφλν* αλ έρεη δηαπξάμεη αδηθίεο άμηεο καζηηγψκαηνο. αιιά λα ηνπο πξνζθέξεη κε θιεηζηά ηα κάηηα θαη κε γελλαηφηεηα. Πε απηά. γηα λα ηηκσξεζεί θαη λα γηαηξεπηεί. επηδηψθνληαο ην σξαίν θαη ην θαιφ. λα επρφκαζηε λα δήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξφλν. πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα πξνεηνηκαζηεί. γηα λα απαιιάζζνληαη. ηελ αδηθία. λα θπιαθίδεηαη. ΠΩΘΟΑΡΉΠ Αληίζεηα. ή φρη. δελ κνπ θαίλεηαη κεγάιε ε ρξεζηκφηεηα ηεο. απφ ην κεγαιχηεξν θαθφ. θαη κε πξάμεηο θαη κε ιφγηα. ΞΩΙΝΠ Λαη. ην ζέισ πνιχ. λα βξεη ηξφπν λα κε ζαλαησζεί. αλ έρεη αξπάμεη πνιιά ρξήκαηα. αλ άμηεο ζαλαηηθήο πνηλήο. Ξεο κνπ. Ξψιε. φπσο δελ θάλεθε λα ππάξρεη θαζφινπ ζε φζα ζπδεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. αθνχ απνθαιπθζνχλ ηα αδηθήκαηα. φκσο. πξέπεη λα ζνθηζηεί ηξφπν γηα λα δηαθχγεη θαη λα κελ ηηκσξεζεί ν ερζξφο. φληαο ν ίδηνο πξψηνο θαηήγνξνο θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ ππφινηπσλ ζπγγελψλ ηνπ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ξεηνξηθή γη' απηφλ ην ιφγν. ζπκβαίλεη θάηη άιιν ή ε δσή εκάο ησλ αλζξψπσλ έρεη αλαηξαπεί θαη θάλνπκε φια ηα 55 . επεηδή απηφ δελ είλαη δπλαηφλ. θαη. αθνχ είλαη ηέηνηνο. έρσ ηελ εληχπσζε φηη είλαη ρξήζηκε ε ξεηνξηθή. αλ βέβαηα ππάξρεη θάπνηα ρξεζηκφηεηα. έηζη είλαη. ΞΩΙΝΠ Κνπ θαίλνληαη παξάμελα απηά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξξέπεη. λα κελ ηα επηζηξέςεη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξεο κνπ. πνην απφ ηα δχν λα ππνζέζνπκε ηψξα. αλ άμηεο θπιάθηζεο. βέβαηα. αιιά λα ηα θξαηήζεη θαη λα ηα μνδέςεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπ κε ηξφπν άδηθν θαη αζεβή" αλ έρεη δηαπξάμεη αδηθία άμηα ζαλαηηθήο πνηλήο. πάιη. Πσθξάηε. φληαο παλνχξγνο. φηη ζνβαξνινγείο ή φηη αζηεηεχεζαη. φκσο. αλ άμηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο. λα εμνξίδεηαη. Θαιιηθιή. αιιά λα είλαη αζάλαηνο. λα πξνζθέξεηαη λα ηνλ καζηηγψζνπλ.

αθνχ αιιάδεηο γλψκε. γηα ην νπνίν θαηεγνξνχζε ηνλ Γνξγία φηη έπαζε απέλαληη ζνπ. ζηνπο κελ άιιν. ζηνπο δε άιιν. ινηπφλ. απηφ ηνλ σξαίν. Ιάβε ππφςε ζνπ. λνκίδσ. ΠΩΘΟΑΊΉΠ Θαιιηθιή. αλαγθάζηεθε λα πεη ηα αληίζεηα απφ φζα είρε πεη. δελ κπνξείο λα αληηιέγεηο ζε φ. φληαο δχν λα αγαπάκε απφ δχν ν θαζέλαο. θαη πάξα πνιινί άλζξσπνη λα κε ζπκθσλνχλ καδί κνπ. αιιά λα δηαθσλνχλ. θαη είλαη ιηγφηεξν άζηαηε απφ φ. ιφγσ απηήο ηεο νκνινγίαο. αιιά ζηακάηα ηε θηινζνθία. ιέεη πάληνηε φζα αθνχο ηψξα απφ κέλα. θάζε θνξά πνπ ιεο φζα ιεο εμαηηίαο απηψλ. Θαιιηθιή. θαη εζχ ην ιαφ ηεο Αζήλαο θαη ην γην ηνπ Ξπξηιάκπε. ινηπφλ. ην ζεφ ησλ Αηγππηίσλ. φηη εζχ θάζε θνξά.ηη ζνπ ιέλε ηα αγαπεκέλα ζνπ πξφζσπα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηα ιέλε. ψζηε. κνπ θαίλεζαη φηη θνκπάδεηο ζαλ άπεηξνο λένο. ίζσο ζα έιεγεο ζε απηφλ. φηη ν Γνξγίαο. ε θηινζνθία φκσο πάληνηε ηα ίδηα· ιέεη απηά γηα ηα νπνία εζχ ηψξα απνξείο. θαη ηε θηινζνθία. αιιά ζα δηαθσλήζεη γηα φιε ηε δσή. αλ θαη είκαη έλαο.ηη νη άιινη. θαη εζχ ν ίδηνο ήζνπλ παξψλ ζηε ζπδήηεζε. αιιά κεηαβάιιεζαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο· θαη ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ. φπσο θαίλεηαη. αλ. αλ ζα ηνλ δηδάμεη ν Γνξγίαο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Πσθξάηε. εγψ ηνλ Αιθηβηάδε. λα κελ είκαη ζχκθσλνο κε ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα ιέσ αληίζεηα απφ φζα ππνζηήξημα. αλ ήζειεο λα πεηο ηελ αιήζεηα. θίιε κνπ. φηαλ αδηθεί ή. θαη ν ρνξφο. δελ ζα ήηαλ εχθνιν λα απνθαιχςεη ζηνπο άιινπο ην δηθφ ηνπ πάζνο. ινηπφλ. αλ θάπνηνο αξληφηαλ φηη. ιεο φζα ζέιεη εθείλνο. αλαθνξηθά κε ην λεαξφ γην ηνπ Ξπξηιάκπε. Θη φκσο εγψ. φηη. αλ θαη έρεηο κεγάιε ηθαλφηεηα. Ή. αλ δελ ζηακαηήζεη θάπνηνο ηα αγαπεκέλα ζνπ πξφζσπα απφ ην λα κηινχλ κε απηά ηα ιφγηα. θαη. φηη δελ είλαη ην κεγαιχηεξν θαθφ απφ φια ην λα αδηθεί θαλείο θαη λα κελ ηηκσξείηαη. φηη πξέπεη λα αθνχζεηο παξφκνηα πξάγκαηα απφ κέλα. Γηφηη είπε. ηελ αγαπεκέλε κνπ. θαη κελ απνξείο πνπ εγψ ιέσ απηά. νχηε εζχ ζα ζηακαηήζεηο πνηέ λα ηα ιεο. αγαπεκέλε κνπ θίιε κνπ. ληξάπεθε θαη είπε φηη ζα ηνλ δηδάμεη εμαηηίαο ηεο ζπλήζεηαο ησλ αλζξψπσλ. ειέγρεηο εθείλε. αιιά ν θαζέλαο απφ εκάο είρε δηαθνξεηηθφ πάζνο απ' φ. αλ πξνζέιζεη ζε εθείλνλ απηφο πνπ ζέιεη λα δηδαρηεί ηε ξεηνξηθή. δίρσο λα γλσξίδεη ηα δίθαηα. επεηδή ζα αγαλαθηνχζαλ. ελψ εζχ ιεο θάηη. απνξνχζε ηζρπξηδφκελνο πφζν παξάινγα πξάγκαηα είλαη. λα ιέεη απηά. δελ ζα ζπκθσλήζεη καδί ζνπ ν Θαιιηθιήο. ην γην ηνπ Θιεηλία. ηνπ νπνίνπ ζα γηλφκνπλ ρνξεγφο. 56 . παζαίλεηο παξφκνηα πξάγκαηα1 γηαηί δελ είζαη ηθαλφο λα ελαληηψλεζαη ζηηο απνθάζεηο θαη ζηα ιφγηα ησλ αγαπεκέλσλ ζνπ πξνζψπσλ. αλ θάπνηνο. κα ηνλ θχλα. αλ ην αθήζεηο αλεμέιεγθην. παξά. Γηφηη.ηη ηα άιια αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα* δηφηη απηφο ν γηνο ηνπ Θιεηλία ιέεη θάζε θνξά άιια. ν αζελατθφο ιαφο δελ ζπκθσλεί φηη ηζρχεη. επεηδή πξάγκαηη δεκεγνξείο* θαη ηψξα δεκεγνξείο επεηδή ν Ξψινο ππέζηε ην ίδην πάζεκα. φηαλ ξσηήζεθε απφ ζέλα. αλ δελ ππήξρε ζηνπο αλζξψπνπο ην ίδην πάζνο. Θαηαιαβαίλσ. ζεσξψ φηη είλαη θαιχηεξν θαη ε ιχξα λα κελ έρεη αξκνλία θαη λα θάλεη παξαθσλίεο. φπσο έιεγα λσξίηεξα. απφ φζα πξέπεη. Κηιψ έρνληαο ππφςε φηη θαη εγψ θαη εζχ ηπραίλεη λα έρνπκε πάζεη ην ίδην.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» αληίζεηα.

αθνχ απνηηλάμεη φια απηά θαη ηα ζπληξίςεη θαη [αθνχ δηαθχγεη] θαηαπαηήζεη ηα δηθά καο ζεζπίζκαηα θαη ηηο καγγαλείεο θαη ηηο επσδέο θαη φινπο ηνπο λφκνπο ηνπο αληίζεηνπο κε ηε θχζε. ην λα αδηθείηαη. θαη ζε 57 . απνζηνκψζεθε. φκσο. απηφ ην ζνθφ. κα ηνλ Γία. θέξεζαη άπξεπα ζηε ζπδήηεζε. φηαλ αδηθείηαη θαη πξνπειαθίδεηαη. κε ηξφπν θνξηηθφ θαη δεκνθνπηθφ νδεγείο ην ζπλνκηιεηή ζνπ ζε ηέηνηα πξάγκαηα. ππάξμεη θάπνηνο άληξαο κε ηζρπξή ζέιεζε. γηα λα κελ έρνπλ πεξηζζφηεξα. επεηδή ζπκθψλεζε καδί ζνπ φηη ην λα αδηθεί θαλείο είλαη ρεηξφηεξν απφ ην λα αδηθείηαη· δηφηη. Πσθξάηε. ΋πσο. αθνχ εμεγεξζεί. φηη έηζη έρεη θξηζεί ην δίθαην. ινηπφλ.δηφηη. θάπνηνο ληξέπεηαη θαη δελ ηνικά λα πεη φζα ζθέθηεηαη. ΋κσο. ηα νπνία δελ είλαη θαιά ζχκθσλα κε ηε θχζε.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θαη φηη εζχ απηφ αθξηβψο επηζπκείο. Γη' απηά. απηφ ζεσξείηαη άδηθν θαη άζρεκν. ζσζηά ηφηε· ηψξα. απηά είλαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο. Θαη ζε πεξηγέιαζε. ην λα επηδηψθεη θαλείο λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ ηνπο πνιινχο· ε ίδηα ε θχζε. απηνί θάλνπλ απηά ζχκθσλα κε ην θπζηθφ δίθαην θαη λαη. ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο θχζεο. δειαδή ε θχζε θαη ν λφκνο" αλ. αλ δειαδή θάπνηνο κηιά ζχκθσλα κε ην λφκν. λνκίδσ. θαη ζπκθσλά κε ην λφκν ην λα αδηθεί. εζχ επέθξηλεο ην λφκν κε βάζε ηε θχζε. λνκνζέηεο είλαη νη αδχλακνη άλζξσπνη θαη ην πιήζνο. πηζηεχσ. ζπκθσλά κε ηε θχζε. Γηαηί πνηνπ δηθαίνπ θάλνληαο ρξήζε ν Μέξμεο εθζηξάηεπζε θαηά ηεο Διιάδαο ή ν παηέξαο ηνπ θαηά ησλ Πθπζψλ. κε ην λα ζέηεηο εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ην λφκν. φηη είλαη δίθαην ν θαιχηεξνο λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ρεηξφηεξν θαη ν δπλαηφηεξνο απφ ηνλ αζζελέζηεξν. Γηφηη. αιιά ζε δνχιν. θαη ν νπνίνο. αλαγθάδεηαη λα ιέεη ηα αληίζεηα. ην λα επηδηψθνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο άιινπο. Ξξαγκαηηθά. ηζρπξηδφκελνο φηη επηδηψθεηο ηελ αιήζεηα. αθνχ απφ απηή ηε ζπκθσλία κπεξδεχηεθε ζηε ζπδήηεζε. Απνθαιχπηεη δε ζε πνιιά ζεκεία φηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα άιια δψα θαη ζηνπο αλζξψπνπο ζε φιεο ηηο πφιεηο θαη ηα γέλε. ελψ ν Ξψινο κηινχζε γηα ην αζρεκφηεξν κε βάζε ην λφκν. αλ κηιά ζχκθσλα κε ηε θχζε. κε ην λα ζέηεηο εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ηε (ξχζε θαη. θχξηνο καο ν δνχινο. ην λα αδηθείηαη θάπνηνο. γηα ηνλ νπνίν είλαη πξνηηκφηεξν λα πεζάλεη παξά λα δεη. λνκίδσ. φκσο. Γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην ζπκθέξνλ ηνπο. ην αζρεκφηεξν είλαη θαη ην πιένλ βιαβεξφ. ιφγνπ ράξηλ. θαη εγψ γη' απηφ δελ ζαπκάδσ ηνλ Ξψιν. ηνπο ππνδνπιψλνπκε εμεκεξψλνληαο ηνπο κε ηξαγνχδηα θαη εμαπαηψληαο ηνπο. ζχκθσλα κε ην λφκν. ζε απηά. Πηα πεξηζζφηεξα. ζεζπίδνπλ λφκνπο θαη επαηλνχλ θαη θαηεγνξνχλ εθθνβίδνληαο ηνπο πην δπλαηνχο θαη απηνχο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα. ίζσο φκσο φρη κε βάζε απηφ ηνλ νπνίν εκείο νη άλζξσπνη ζεζπίδνπκε· δηαπιάζνληαο ηνπο θαιχηεξνπο θαη ηνπο πην δπλαηνχο απφ εκάο απφ λεαξή ειηθία. πάιη απηφο έπαζε ην ίδην. φκσο. Αλ. λα εμνπζηάδεη ν θαιχηεξνο ηνλ θαηψηεξν θαη λα ππεξέρεη. λνκίδσ. επεηδή ην έρεηο θαηαλνήζεη. είλαη επραξηζηεκέλνη απηνί αλ έρνπλ ίζα. ινηπφλ. Θαη αλαξίζκεηα άιια παξφκνηα ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη· αιιά. Αιιά. εζχ. δειαδή ην λα αδηθεί θάπνηνο θαη λα αδηθείηαη. ιέγνληαο φηη πξέπεη λα πξεζβεχνπλ ηελ ηζφηεηα θαη φηη απηφ είλαη ην σξαίν θαη ην δίθαην. αιιά ζχκθσλα κε ην λφκν. ελψ είλαη πεξηζζφηεξν αλήζηθνη. εκθαλίδεηαη. παίξλνληαο ηνπο φπσο ηα ιηνληάξηα. θαζψο ληξάπεθε λα πεη φζα είρε ζην κπαιφ ηνπ. Γηφηη δελ αξκφδεη ζε άληξα ην πάζεκα απηφ. ιέλε φηη είλαη άζρεκν θαη άδηθν λα πιενλεθηνχλ θαη φηη απηφ είλαη ε αδηθία. ην απνδεηθλχεη πάιη. ινηπφλ. φπσο κνπ θαίλεηαη. φκσο. δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ νχηε θαλέλαλ άιιν γηα ηνλ νπνίν ηπρφλ ελδηαθέξεηαη. πηζηεχσ.

πξνρσξνχλ ζε θάπνηα ηδησηηθή ή πνιηηηθή ελέξγεηα. ραίξνκαη θαη κνπ θαίλεηαη θαη επράξηζην θαη γλψξηζκα ειεπζέξσλ αλζξψπσλ θαη ηαηξηαζηφ ζηελ παηδηθή ειηθία. θάπνηνο αθνχζεη έλαλ άληξα λα ςειιίδεη ή ηνλ δεη λα παίδεη. ην απνθεχγεη θαη ην θαηεγνξεί. θαη δελ είλαη άζρεκν θάπνηνο. ΋ηαλ . φκσο. ηνλ πην ηζρπξφ κε ην δπλαηφ ηνπ ρέξη. κνπ θαίλεηαη άζρεκν. ην ζέακα θαίλεηαη γεινίν. θαη ηηο αλζξψπηλεο απνιαχζεηο θαη επηζπκίεο. Αλ. είλαη σξαία. ζηελ ηδησηηθή θαη ζηε δεκφζηα δσή. άλαλδξν θαη άμην καζηηγψκαηνο. απφ εχλνηα ζηνλ εαπηφ ηνπ. φζν είλαη λένο. φηαλ ην αθνχζσ λα κηιά κε ζαθήλεηα. πάλησο. λα ηξαπιίδεη θαη λα παίδεη. είλαη πην ζσζηφ λα κεηέρεη θαλείο θαη ζηα δπν* ζηε θηινζνθία φζν ρξεηάδεηαη λα κεηέρεη γηα ράξε ηεο παηδείαο. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ πνπ ιέεη ν Δπξηπίδεο· θαζέλαο είλαη εμαίξεηνο ζε απηφ θαη ζε απηφ ζπεχδεη αθηεξψλνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ζε ηνχην ζην νπνίν ν ίδηνο ηπραίλεη λα είλαη θαιχηεξνο" Απηφ. Βιέπνληαο. Πσθξάηε. Πσθξάηε. φκσο.ην εηθάδσ απφ ηα έξγα ηνπ Ζξαθιή. φπσο ιέεη. έηζη είλαη θαη ζα ην κάζεηο αλ. ζην άζκα ηνπ. γηαηί δελ ην μέξσ θαιά ην πνίεκα· ιέεη φηη ν Ζξαθιήο πήξε ηα βφδηα ηνπ Γεξπφλε θαη ρσξίο λα πιεξψζεη θαη ρσξίο απηφο λα ηνπ ηα δψζεη. θαη γεληθά αγλννχλ φια ηα ήζε. κνπ ελνριεί ηα αθηηά θαη κνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη δνπινπξεπέο· φηαλ. απνηειεί θαηαζηξνθή γηα ηνπο αλζξψπνπο. πεξάζεηο ζηα πην ζεκαληηθά. επεηδή πήξε δίρσο λα πιεξψζεη. ην πξάγκα. Θάπσο έηζη ιέεη.. θαζψο δίθαην ηνλ θξίλεη. αλ θάπνηνο θαηαπηαζηεί κε απηήλ κε κέηξν ζηελ θαηάιιειε ειηθία· αλ. ελάξεηνο θαη έλδνμνο. αθήλνληαο ηε θηινζνθία. αλαγθαζηηθά αγλνεί φζα έρεη ρξένο λα γλσξίδεη ν άληξαο πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη θαιφο. Γηφηη. αιιά. φπσο αθξηβψο. ζην νπνίν δελ είλαη ηθαλφο. θάπνηνο άλζξσπνο. γίλεηαη αζηείν. ινηπφλ. φκσο. αζρνιεζεί πέξαλ ηνπ δένληνο. φκσο. αηζζάλνκαη ην ίδην θαη πξνο απηνχο πνπ θηινζνθνχλ. νη πνιηηηθνί. γίλνληαη θαηαγέιαζηνη. νδεγεί. θαη εγψ βέβαηα αηζζάλνκαη πξνο απηνχο πνπ θηινζνθνχλ φπσο αθξηβψο απέλαληη ζε απηνχο πνπ ςειιίδνπλ θαη παηδηαξίδνπλ. επεηδή απηφ είλαη ην θπζηθφ δίθαην. λα θαηαπηάλεηαη κε ηε θηινζνθία* αλ. θάπνηνλ λεαξφ λα 58 . ζην νπνίν ηαηξηάδεη αθφκε λα κηιά έηζη. ελψ βξίζθεηαη ζε κεγάιε ειηθία.. ζεσξψληαο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν επαηλεί ηνλ εαπηφ ηνπ. δειαδή. θάπνηνο είλαη πάξα πνιχ επθπήο θαη αζρνιείηαη κε ηε θηινζνθία πεξηζζφηεξν απφ φζν πξέπεη. Γηαηί νη θηιφζνθνη αγλννχλ ηνπο λφκνπο ηεο πφιεο θαη ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο αλζξψπνπο. Ζ αιήζεηα. σζηφζν επαηλεί ην άιιν. φκσο. θαη ηα βφδηα θαη φια ηα άιια απνθηήκαηα ησλ ρεηξφηεξσλ θαη ησλ θαηψηεξσλ λα αλήθνπλ ζηνλ θαιχηεξν θαη ζηνλ δπλαηφηεξν. Γηαηί ε θηινζνθία. ζην νπνίν ιέεη φηη: ν λφκνο φισλ βαζηιηάο ζλεηψλ θαη αζαλάησλ θαη απηφο ν θπζηθφο λφκνο. αζρνιείηαη αθφκε κε ηε θηινζνθία. φηαλ πξνρσξνχλ ζηηο δηθέο ζαο αζρνιίεο θαη ζπδεηήζεηο. Δγψ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» απηή ηελ πεξίπησζε έιακςε ην δίθαην ηεο θχζεο. λνκίδσ. δειαδή. λνκίδσ. ινηπφλ. Κνπ θαίλεηαη. φηαλ δσ έλα παηδί. γίλνληαη θαηαγέιαζηνη. φηη θαη ν Ξίλδαξνο ππνδεηθλχεη φζα εγψ αλαθέξσ. Αιιά.

θαη θξφληηζε πψο ζα δείμεηο φηη ζθέθηεζαη ζσζηά. Γηαηί ηέηνηα κνπ έξρεηαη λα ζνπ πσ. ν Εήζνο. πξέπεη λα καζηηγσζεί. απηφ ην νπνίν έιεγα ηψξα δα.θηλδπλεχσ. θαη πεγαίλνληαο ζην δηθαζηήξην. Γηαηί. αλ θάπνηνο. θαη κνπ θαίλεηαη φηη ηνπ ηαηξηάδεη. λα πάζσ ηψξα απηφ ην νπνίν έπαζε ν ήξσαο ηνπ Δπξπηίδε. πξνο ηνλ Ακθίνλα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. αιιά απηφλ πνπ δελ θηινζνθεί ηνλ ζεσξψ αλειεχζεξν θαη φηη δελ ζα είλαη πνηέ ηθαλφο γηα θακία σξαία θαη αμηφινγε πξάμε· φηαλ. θαη. θίιε κνπ. λα γίλεηαη άλαλδξνο απνθεχγνληαο ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο θαη ηελ αγνξά. Γηφηη ηψξα. ηνλ ζαπκάδσ. πψο είλαη ζνθφ απηφ ην πξάγκα. ζηελ νπνία εγψ λνκίδσ φηη βξίζθεζαη θαη εζχ θαη νη άιινη πνπ θαηαπηάλνληαη πνιχ κε ηε θηινζνθία. νχηε ζα είρεο ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηο γελλαία ζθέςε γηα θάπνηνλ άιιν. Πσθξάηε. δσ θάπνηνλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα αζρνιείηαη κε ηε θηινζνθία θαη λα κελ ηελ εγθαηαιείπεη. επηηξέπεηαη λα ηνλ ρηππά θάπνηνο ζην πξφζσπν θαη λα κελ ηηκσξείηαη. θαη ζεσξψ φηη απηφο ν άλζξσπνο είλαη ειεχζεξνο. Έλαλ ηέηνηνλ άλζξσπν. Θη φκσο. είηε πξέπεη λα πνχκε φηη είλαη αλνεζίεο είηε θιπαξίεο. Δγψ. θίιε Πσθξάηε. αλ ήζειε λα ζε θαηαδηθάζεη ζε ζάλαην. ην νπνίν. φκσο. -θαη κε κνπ ζηελνρσξεζείο θαζφινπ. θαη απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ λα πεξλά ηελ ππφινηπε δσή ηνπ ζηε γσλία ςηζπξίδνληαο αλάκεζα ζε ηξεηο ή ηέζζεξηο λεαξνχο. απηά πνπ έπξεπε λα θξνληίδεηο. κνινλφηη δελ αδηθείο. φπνπ είπε ν πνηεηήο φηη γίλνληαη νη άληξεο ζεκαληηθνί. ζηακάηα λα κε ειέγρεηο. γηαηί ζα κηιήζσ απφ αγάπε γηα ζέλα. ζπκβαίλεη ζε απηφ ηνλ άλζξσπν. ζα πέζαηλεο.δελ ζνπ θαίλεηαη φηη είλαη άζρεκν λα είζαη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. φηη παξακειείο. αλ θαη είλαη άζρεκν λα εηπσζεί. αθφκα θη αλ είλαη πάξα πνιχ επθπήο. θαηαιαβαίλεηο φηη δελ ζα ήμεξεο ηη λα θάλεηο. θαη νχηε ζε δίθε ζα κπνξνχζεο λα εθθξάζεηο ζσζηή θξίζε. Πσθξάηε. Θαιιηθιή. ζεκαληηθφ θαη σξαίν. ηνλ θάλεη ρεηξφηεξν. Πσθξάηε. αθνχ ζπιιάβεη εζέλα ή θάπνηνλ άιινλ απφ απηνχο. αθνχ παξαιάβεη έλαλ επθπή άλζξσπν. δειεχνληαο φρη ηνπο άληξεο πνπ αζρνινχληαη κε απηά ηα κηθξά. δηάθεηκαη αξθεηά θηιηθά απέλαληη ζνπ. θαζψο επηηξέπεη λα δηαξπάδεηαη φιε ε πεξηνπζία ηνπ απφ ηνπο ερζξνχο θαη αλέρεηαη λα δεη ζηελ πφιε θαηαθξνλεκέλνο. παξφιν πνπ έρεηο ηφζν επγεληθή ςπρή. δηαπξέπεηο ζε παηδαξηψδε κφξθσζε. ζε νδεγήζεη ζηε θπιαθή. ρσξίο λα πεη πνηέ ιφγν πνπ ηαηξηάδεη ζε άλζξσπν ειεχζεξν. ηνλ νπνίν αλέθεξα πξνεγνπκέλσο. κνπ θαίλεηαη φηη απηφο ν άληξαο. φκσο. αιιά ζα δαιηδφζνπλ θαη ζα έραζθεο δίρσο λα κπνξείο λα πεηο θάηη. αιιά απηνχο πνπ έρνπλ πεξηνπζία. αλ ν θαηήγνξνο ζνπ ηχραηλε λα είλαη θαχινο θαη κνρζεξφο. ψζηε νχηε ηνλ εαπηφ ηνπ λα κπνξεί λα βνεζήζεη νχηε λα ζψζεη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ νχηε θαλέλαλ άιιν. ηα νπνία είπε εθείλνο ζηνλ αδεξθφ ηνπ. ππνζηεξίδνληαο φηη αδηθείο. Πσθξάηε. Αιιά. Θη φκσο. ινηπφλ. δελ λνκίδεηο φηη ζα έβξηζθα κε επραξίζηεζε ηελ θαιχηεξε 59 . ηχραηλε λα έρσ ρξπζή ηελ ςπρή. αζρνιήζνπ κε ηελ νκνξθηά ησλ πξαγκάησλ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θηινζνθεί. πείζνπ ζε κέλα. δφμα θαη άιια πνιιά αγαζά. εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζα θαηαιήμεηο έξεκνο. αθνχ αθήζεηο ζε άιινπο απηά ηα θνκςά. νχηε ζα κπνξνχζεο λα πεηο ην εχινγν θαη απηφ κε ην νπνίν ζα πείζεηο ηνπο άιινπο.

θαη φηαλ είλαη κεγαιχηεξνο θαη φηαλ είλαη λεφηεξνο. ινηπφλ. γηα λα κε γίλεηε ζνθνί πέξαλ ηνπ δένληνο θαη θαηαζηξαθείηε ρσξίο ην θαηαιάβεηε. αθνξά απηά ηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία κε επηηίκεζεο. επεηδή κε αγαπνχλ φπσο εζχ* φκσο. θαιή δηάζεζε θαη παξξεζία. αιιά είλαη ιηγφηεξν ειεπζεξφζηνκνη θαη πεξηζζφηεξν ληξνπαινί απφ φζν πξέπεη* πψο φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα ζνπ πσ* εγψ ηψξα λνκίδσ φηη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ρη ελλνείο. εμαηηίαο ηεο ζπζηνιήο. Ξξάγκαηη. πνπ δελ έρνπλ νη άιινη γηαηί έρεηο εθπαηδεπηεί ηθαλνπνηεηηθά. ινηπφλ. Δίλαη θαλεξφ. είλαη θαη νη δπν ζνθνί θαη θίινη κνπ. απηά ήδε είλαη αιεζηλά. θαη γλσξίδσ φηη ππεξίζρπζε κεηαμχ ζαο ε εμήο γλψκε. δειαδή. Θαιιηθιή. λα κελ πξνζπκνπνηείζηε λα αζθείηε ηε θηινζνθία ιεπηνκεξψο. αλ εθείλε κνχ νκνινγνχζε φηη έρεη ζεξαπεπηεί ε ςπρή. Θαη βέβαηα φηη είζαη ζε ζέζε λα κηιάο κε παξξεζία θαη λα κελ ληξέπεζαη. λα ηνικά λα αληηθάζθεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ κπξνζηά ζε πνιινχο αλζξψπνπο θαη κάιηζηα γηα πάξα πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα. ζε αθνχσ λα κε ζπκβνπιεχεηο ηα ίδηα. ν Άλδξσλαο ν γηνο ηνπ Αλδξνηίσλα θαη ν Λαπζηθχδεο απφ ην Σνιαξγφ· θαη θάπνηε εγψ ζαο άθνπζα λα ζπδεηάηε κέρξη πνην βαζκφ πξέπεη λα αζρνιείηαη θάπνηνο κε ηε ζνθία. αλ εζχ απνδερηείο φζα ε ςπρή κνπ πηζηεχεη. αλ εγψ δελ ράλσ θάηη ζσζηά ζηε δσή κνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Μέξσ θαιά φηη. απηνί εδψ νη μέλνη. εζχ. Θαη έρνπλ θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν ζπζηνιήο. είλαη κεγάιε απφδεημε γηα κέλα. ν Ρείζαλδξνο απφ ηηο Αθίδλεο. φπσο ζα κπνξνχζαλ λα πνπλ πνιινί Αζελαίνη. ν Γνξγίαο θαη ν Ξψινο. φηη απηά ηψξα έηζη έρνπλ αλ θαηά ηε ζπδήηεζε ζπκθσλήζεηο κε κέλα ζε θάηη. επεηδή δελ είλαη ζνθνί φπσο εζχ· άιινη είλαη ζνθνί. φκσο.δηφηη είζαη θίινο κνπ. ινηπφλ. ηα νπνία εζχ δηαζέηεηο. Γηαηί. ε δηθή κνπ θαη ε δηθή ζνπ νκνινγία ζα νδεγήζεη πιένλ ζηελ αιήζεηα. ζηελ νπνία ζα νδεγνχζα ηελ ςπρή κνπ. Ζ θαιχηεξε ζθέςε απφ φιεο. Θα ζνπ πσ. ην ιεο ν ίδηνο θαη ηα ιφγηα πνπ αλέθεξεο ιίγν λσξίηεξα ην επηβεβαηψλνπλ. Πσθξάηε. θαη δηάθεηζαη επλντθά απέλαληη κνπ. δειαδή γλψζε. φπσο θαη ν ίδηνο ιεο. αιιά δελ ζέινπλ λα κνπ ιέλε ηελ αιήζεηα. λα μέξεηο 60 . έρεηο φια απηά. Δζχ. Δγψ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γηα πνην ιφγν κε ξσηάο απηφ. Ρη έλδεημε έρσ. Γηφηη εζχ πνηέ δελ ζα ζπκθσλνχζεο καδί κνπ. νχηε πάιη ζα ζπκθσλνχζεο εμαπαηψληαο κε. πξέπεη λα δηαζέηεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά. φηη πξάγκαηη δηάθεηζαη επλντθά απέλαληη κνπ. φηη απηφο πνπ πξφθεηηαη λα ειέγμεη επαξθψο αλ θάπνηα ςπρή δεη ζσζηά ή φρη. βξίζθνληαο εζέλα. θαη ζα ήμεξα θαιά φηη είκαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ ρξεηάδνκαη θακηά άιιε δνθηκή. απηφ ζα είλαη επαξθψο ειεγκέλν απφ κέλα θαη απφ ζέλα θαη δελ ζα ρξεηαζηεί πιένλ λα ηεζεί ζε άιιε δνθηκαζία.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» απφ απηέο ηηο πέηξεο. πνηνο πξέπεη λα είλαη ν άλζξσπνο θαη κε ηη λα αζρνιείηαη θαη κέρξη πνην βαζκφ. Δλλνψ. Δπεηδή. έρσ βξεη ηέηνην αλαπάληερν εχξεκα. Γηφηη εγψ ζπλαληψ πνιινχο νη νπνίνη δελ είλαη ηθαλνί λα κε δνθηκάζνπλ. ψζηε ν θαζέλαο ηνπο. μέξσ φηη εζείο νη ηέζζεξηο θαηέρεηε ηε ζνθία. φπσο ηνπο θίινπο ζνπ. Θαιιηθιή. αιιά λα παξνηξχλεηε ν έλαο ηνλ άιινλ λα πξνζέρεη. νχηε απφ έιιεηςε γλψζεσλ νχηε απφ ζπζηνιή. κε ηηο νπνίεο ειέγρνπλ ηε γλεζηφηεηα ηνπ ρξπζνχ.

είλαη ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ ην δπλαηφηεξν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά εγψ ζνπ ιέσ φηη είλαη ην ίδην. κε ζηακαηήζεηο. Γηαηί νχηε ηφηε κπνξνχζα λα θαηαλνήζσ ηη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Νη λφκνη. φπσο αθξηβψο έιεγεο πξηλ απφ ιίγν. θαη θάπνηνο λα είλαη δπλαηφηεξνο. ΘΑΙΙΪΘΙΖΠ Ξψο φρη. επαλάιαβε κνπ πψο νξίδεηε εζχ θαη ν Ξίλδαξνο φηη είλαη ην θπζηθφ δίθαην. είλαη ηζρπξφηεξνη απφ έλαλ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θαιά απηφ. αθνχ ην δπλαηφηεξν. ΘΑΙΙΪΘΙΖΠ Αιιά απηά έιεγα θαη ηφηε θαη ηψξα ηα (δηα ιέσ. φηη δειαδή θάλσ ζθάικαηα φρη κε ηε ζέιεζε κνπ αιιά ιφγσ ηεο ακάζεηαο κνπ" εζχ. αιιά θαηψηεξνο θαη αζζελέζηεξνο. αλ κε βξεηο ηψξα λα ζπκθσλψ καδί ζνπ. ην ηζρπξφηεξν θαη ην θαιχηεξν είλαη ην ίδην. Απνθαιείο ηνπο ηζρπξφηεξνπο θαιχηεξνπο θαη πξέπεη νη αζζελέζηεξνη λα ππαθνχλ ηνλ ηζρπξφηεξν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. φπσο αθξηβψο άξρηζεο λα κε λνπζεηείο. Δμαξρήο. ινηπφλ. λφκνη ησλ θαιχηεξσλ γηαηί νη ηζρπξφηεξνη 61 . ην θαιχηεξν θαη ην ηζρπξφηεξν. φπσο κνπ θαίλεζαη φηη έιεγεο θαη ηφηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θεσξείο φηη είλαη ην ίδην πξάγκα φηαλ απνθαιείο έλαλ άλζξσπν θαιχηεξν θαη ηζρπξφηεξν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Νη πνιινί. έιεγεο. Κήπσο ιεο φηη ην δίθαην είλαη θάηη άιιν ή ζσζηά ζπκάκαη. επεηδή δελ είκαη άμηνο γηα ηίπνηα. αξγφηεξα φκσο λα κελ θάλσ απηά ηα νπνία παξαδέρηεθα. θαη. ηέινο πάλησλ. ησλ πνιιψλ είλαη λφκνη ησλ ηζρπξφηεξσλ. Απηνί πνπ ζεζπίδνπλ λφκνπο γηα ηνλ έλα. Απηφ λα κνπ δηαζαθελίζεηο. ινηπφλ. επεηδή είλαη δπλαηφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίλαη. ινηπφλ. αιιά πην κνρζεξφο. αιιά δείμε κνπ επαξθψο ηη είλαη απηφ κε ην νπνίν πξέπεη λα αζρνινχκαη θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζα λα ην απνθηήζσ. ή είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα είλαη θαιχηεξνο. ινηπφλ. Λα παίξλεη κε ηε βία ν ηζρπξφηεξνο ηα πξάγκαηα ησλ αζζελέζηεξσλ θαη λα εμνπζηάδεη ν θαιχηεξνο ηνπο ρεηξφηεξνπο θαη λα έρεη πεξηζζφηεξα ν πην εζηθφο απφ ηνλ θαχιν. ζχκθσλα κε ην θπζηθφ δίθαην. λα ζεσξείο φηη είκαη πνιχ βιάθαο θαη πνηέ πηα ζην εμήο λα κε κε λνπζεηήζεηο. επνκέλσο. φηη νη κεγάιεο πφιεηο εθζηξαηεχνπλ ελαληίνλ ησλ κηθξψλ ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο θχζεο.ή ν ίδηνο φξνο νξίδεη ηνλ θαιχηεξν θαη ηνλ δπλαηφηεξν.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη νη λφκνη. επεηδή βέβαηα είλαη λφκνη ησλ ηζρπξφηεξσλ. αλ θάπνηνο. ζχκθσλα κε ην λφκν. Θαιιηθιή. Γηαηί πηζηεχεηο φηη ελλνψ θάηη δηαθνξεηηθφ. φηαλ ρξεζηκνπνηψ ηηο ιέμεηο «ηζρπξφηεξνο» ή «θαιχηεξνο». λα επηβεβαησζψ πηα απφ ζέλα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Απηφο εδψ ν άληξαο δελ ζα ζηακαηήζεη λα θιπαξεί. απηψλ είλαη θαινί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ψζηε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη ιέσ. θαη πσο είλαη πην άζρεκν λα αδηθεί θαλείο απφ ην λα αδηθείηαη. αλ ζπγθεληξσζεί ζπξθεηφο δνχισλ θαη θάζε είδνπο αλζξψπσλ θαζφινπ άμησλ. αλ κηιά ζχκθσλα κε ην λφκν. Πσθξάηε. θαηά ηα ιεγφκελα ζνπ. φηη δειαδή είλαη δίθαην λα είλαη θάπνηνο ίζνο κε ηνπο άιινπο θαη είλαη πην άζρεκν λα αδηθεί απφ ην λα αδηθείηαη. αλ ζπκθσλήζεηο καδί κνπ. αιιά ζχκθσλα κε ην θπζηθφ δίθαην* ψζηε λα αληηκεησπίδεηο ην ελδερφκελν λα απνδεηρζεί φηη δελ είπεο αιήζεηα ζε φζα αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα θαη φηη δελ κε θαηεγφξεζεο ζσζηά ππνζηεξίδνληαο φηη ν λφκνο θαη ε θχζε είλαη αληίζεηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. δελ ληξέπεζαη. κίια ζπκθσλά κε ην θπζηθφ δίθαην.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» είλαη θαιχηεξνη. ινηπφλ. ηα αμηνπνηψ ζηε ζπδήηεζε. ελψ είζαη ζε απηή ηελ ειηθία. λα ην ζεσξείο θαηφξζσκα ζνπ. Ή πηζηεχεηο φηη ιέσ πσο. πσο είλαη δίθαην ην λα είλαη νη άλζξσπνη ίζνη κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ έρεη ν έλαο πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηνλ άιιν. εθηφο 62 . Γελ ζνπ είπα θαη πξνεγνπκέλσο φηη ππνζηεξίδσ πσο ην ηζρπξφηεξν θαη ην θαιχηεξν είλαη ην ίδην. ηα νπνία. λα θπλεγάο ιέμεηο θαη. αλ θάπνηνο θάλεη ιεθηηθφ ιάζνο. φπσο εζχ πάιη έιεγεο πξηλ απφ ιίγν. Ηζρχνπλ απηά ή φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά νη πνιινί ηνπιάρηζηνλ έηζη λνκίδνπλ. νη πνιινί έηζη λνκίδνπλ. νχηε είλαη δίθαην ην λα είλαη ίζνο κε ηνπο άιινπο. ή φρη. επεηδή ζα έρεη ζπκθσλήζεη κε κέλα άληξαο ηθαλφο λα δηαθξίλεη. ινηπφλ. θαηεπζχλσ ηε ζπδήηεζε ζχκθσλα κε ην λφκν. Ξεο κνπ. δελ είλαη πην άζρεκν ην λα αδηθεί θάπνηνο απφ ην λα αδηθείηαη. Θαη πξφζερε κελ απνδεηρζείο άηη 6ελ ζπκθσλείο απφ ληξνπή· πηζηεχνπλ νη πνιινί. επεηδή θαηαιαβαίλσ. Κελ αξλεζείο απφ θζφλν λα κνπ απαληήζεηο ζε απηφ. ηελ θαηεπζχλσ βάζεη ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ. δειαδή.

επεηδή είλαη ηζρπξφηεξνη απφ ζέλα. πνιιέο θνξέο έλαο κε θξφλεζε είλαη θαιχηεξνο απφ κχξηνπο δίρσο θξφλεζε.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ίζσο απφ ην λα θαηαθέξνπλ θάηη κε ην ζψκα. ζνθφηαηε Θαιιηθιή* απηά ελλνείο. Γηφηη εζχ. θαη απηφο πνπ θπβεξλά λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ απηνχο πνπ θπβεξλψληαη" γηαηί κνπ θαίλεηαη φηη απηφ ζεο λα πεηο -θαη δελ θπλεγψ ηηο ιέμεηο—.αιιά εκπξφο πεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αο είλαη. πεο πάιη απφ ηελ αξρή. ηέινο πάλησλ. θαηά ηα ιεγφκελα ζνπ. ηνλ νπνίν αλαθέξνληαο πνιιέο θνξέο ηψξα δα κε εηξσλεχηεθεο. αθνχ δελ ελλνείο ηνπο ηζρπξφηεξνπο. θαιφηπρε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. Γηαηί απηφ λνκίδσ φηη είλαη ην δίθαην ζπκθσλά κε ην θπζηθφ δίθαην. θίιε κνπ. απηά είλαη λφκηκα. ππνζέησ φηη θάηη ηέηνην ελλνείο ιέγνληαο «ηζρπξφηεξν». ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κα ηνλ Εήζν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. πνηνη ζεσξείο φηη είλαη θαιχηεξνη. ζεσξείο ηνπο θαιχηεξνπο. Θαη. πνηνπο. απηφο πνπ είλαη θαιχηεξνο θαη θξνληκφηεξνο λα εμνπζηάδεη θαη λα ππεξέρεη ησλ θαχισλ. Αλ 63 . αλ ν έλαο είλαη ηζρπξφηεξνο απφ ηνπο κχξηνπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά θη εγψ ν ίδηνο. βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Βιέπεηο. κα ηνλ Γία. Θαιιηθιή. λαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά απηά είλαη φζα ιέσ. δελ ζεσξείο ηνπο δχν θαιπηέξνπο απφ ηνλ έλα. Ρη. θαη ζε ξσηψ μαλά επεηδή επηζπκψ λα κάζσ ηη ιεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά. απηνχο ελλνψ. νη δε λα εμνπζηάδνληαη. θαη αλ απηνί λνκνζεηήζνπλ θάηη. επνκέλσο. θαη πξέπεη απηφο λα εμνπζηάδεη. νχηε ηνπο δνχινπο θαιχηεξνπο ζνπ. γηα λα κελ εγθαηαιείςσ ηε δηδαζθαιία ζνπ. ιέγνληαο θαιχηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο ελλνείο ηνπο θξνληκφηεξνπο ή θάπνηνπο άιινπο. φηη εζχ ν ίδηνο ιεο ιέμεηο θαη δελ ελλνείο ηίπνηα. θαη πνιχ κάιηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Πηακάηα εδψ. ηέινο πάλησλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κε εηξσλεχεζαη. ελλνείο πάιη ηψξα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Νη ηζρπξφηεξνη βέβαηα. Αιιά. Ξεο κνπ. δίδαζθε κε κε πεξηζζφηεξε πξαφηεηα. Πσθξάηε.

θαη ππάξρνπλ απφ θνηλνχ πνιιά ηξφθηκα θαη πνηά απφ εκάο. ζα είλαη θαιχηεξνο θαη δπλαηφηεξνο σο πξνο απηά. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κηιάο γηα ηξφθηκα. Έηζη δελ είλαη. θαη είκαζηε θάζε είδνπο άλζξσπνη. πνηά θαη γηαηξνχο. ινηπφλ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» είκαζηε ζην ίδην ζεκείν πνιινί άλζξσπνη ζπγθεληξσκέλνη. ή. ινηπφλ. θαζψο είλαη θξνληκφηεξνο απφ εκάο. θαη ιεο θιπαξίεο· εγψ φκσο δελ ελλνψ απηά. επεηδή είλαη θαιχηεξνο. πξέπεη εθείλνο λα ηα κνηξάδεη φια. φκσο γηα θαηαλάισζε θαη ρξήζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ λα κελ έρεη πεξηζζφηεξα. επεηδή είλαη γηαηξφο. φπσο είλαη θπζηθφ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξνηα ελδχκαηα. άιινη ηζρπξνί. αιιά ίζσο ελλνείο ελδχκαηα. φπσο ηψξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηάιαβα. θαη πξέπεη ν πην ηθαλφο ζηελ πθαληηθή λα έρεη ην κεγαιχηεξν έλδπκα θαη λα πεξηθέξεηαη ληπκέλνο κε πεξηζζφηεξα θαη σξαηφηεξα ελδχκαηα. ζα ζπκβεί θάηη άιιν ή απηφο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. επεηδή άξρεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ πξέπεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά είλαη θαλεξφ φηη πξέπεη λα πιενλεθηεί ζηα ππνδήκαηα ν πην θξφληκνο θαη ν θαιχηεξνο ζε απηά· ν ππνδεκαηνπνηφο ίζσο πξέπεη λα πεξπαηά θνξψληαο ηα κεγαιχηεξα θαη ηα πεξηζζφηεξα ππνδήκαηα. Ξαξαδέμνπ ην ή φρη. θίιε κνπ. απφ άιινπο ηζρπξφηεξνο θαη απφ άιινπο αζζελέζηεξνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. αιιά έλαο απφ εκάο γλσξίδεη θαιχηεξα φζα αθνξνχλ ηα θαγεηά θαη ηα πνηά. άιινη αδχλακνη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιήζεηα. ν θαιχηεξνο λα έρεη πεξηζζφηεξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ ελλνείο φηη ν θαιχηεξνο είλαη ν θξνληκφηεξνο. αιιά λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ ηνπο κελ θαη ιηγφηεξα απφ ηνπο δε* αλ ηχρεη λα είλαη ν πην αδχλακνο απφ φινπο. πξέπεη λα έρεη απηφο πεξηζζφηεξα ηξφθηκα απφ εκάο. πξέπεη ν θαιχηεξνο λα πάξεη ιηγφηεξα απφ φινπο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ ΋ρη φκσο ηξφθηκα νχηε πνηά. Θαιιηθιή. είλαη φκσο απηφο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ 64 . αλ δελ πξφθεηηαη λα ηηκσξεζεί.

θαη λα κε ζηακαηνχλ εμαηηίαο ηεο καιζαθφηεηάο ηνπο. Ξξψηνλ ιέγνληαο απηνχο πνπ είλαη θαιχηεξνη. Γηαηί εζχ ηζρπξίδεζαη φηη εγψ ιέσ πάληα ηα ίδηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ρη κφλν. θαη κε θαηεγνξείο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κα ηνπο ζενχο. Γηαηί απηνί αξκφδεη λα δηνηθνχλ ηηο πφιεηο. ηψξα πάιη έξρεζαη δίλνληαο άιινλ νξηζκφ* νη αλδξεηφηεξνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζέλα δπλαηφηεξνη θαη θαιχηεξνη. απηφο ίζσο πξέπεη λα παίξλεη πεξηζζφηεξνπο ζπφξνπο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζηε γε ηνπ φζν ην δπλαηφλ πην πνιινχο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. ιέγε θαη ηειείσλε. Αιιά. Άξρνληεο ή αξρφκελνη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δγψ. γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Ξνηα ππνδήκαηα. αιιά εθείλνπο πνπ είλαη ερέθξνλεο σο πξνο ηηο ππνζέζεηο ηεο πφιεο. απηνί λα έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο άιινπο. φηη νχηε εζχ κε θαηεγνξείο γη' απηά νχηε εγψ εζέλα. δειαδή νη άξρνληεο απφ ηνπο αξρφκελνπο. θαιέ κνπ Θαιιηθιή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δλλνψ ηνλ θαζέλα θχξην ηνπ εαπηνχ ηνπ* ή δελ 65 . ζαλ λα γίλεηαη ε ζπδήηεζε καο γη* απηνχο. ινηπφλ. γλσξίδνληαο κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα δηνηθείηαη ζσζηά.αληίζεηα εγψ γηα ζέλα ιέσ φηη πνηέ δελ ιεο ηα ίδηα πξάγκαηα γηα ηα ίδηα δεηήκαηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξψο ην ελλνείο. έρσ πεη φηη είλαη νη ηθαλνί ζηηο ππνζέζεηο ηεο πφιεο θαη νη αλδξείνη. ίζσο ελλνείο ηα αθφινπζα· γηα παξάδεηγκα. φληαο ηθαλνί λα πξαγκαηνπνηνχλ φζα ζθέπηνληαη. θαιφο θαη ηθαλφο ζε φ. αλ δελ ελλνείο απηά. ζε πνηα πξάγκαηα ν ηζρπξφηεξνο θαη θξνληκφηεξνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Βιέπεηο. έρνληαο πεξηζζφηεξα. θαη απηφ είλαη ην δίθαην. νχηε ηνπο κάγεηξεο. θίιε κνπ. δελ ζηακαηάο λα κηιάο πνηέ γηα ππνδεκαηνπνηνχο θαη βαθείο θαη κάγεηξεο θαη γηαηξνχο. Θαιιηθιή. δελ ελλνψ ηνπο ππνδεκαηνπνηνχο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη δειαδή. έλαο γεσξγφο θξφληκνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξψο ιεο πάληα ηα ίδηα. αιιά φξηζεο φηη νη θαιχηεξνη θαη νη δπλαηφηεξνη είλαη ηζρπξφηεξνη. βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα πεηο. Πσθξάηε. πνηνπο ελλνείο δπλαηφηεξνπο θαη θαιπηέξνπο θαη ζε ηη.ηη αθνξά ηε γεσξγία. νχηε ν ίδηνο ζα πεηο. αιιά θαη γηα ηα ίδηα. έπεηηα φηη είλαη νη θξνληκφηεξνη. δίθαηα πιενλεθηεί. Ή νχηε ζα αλερηείο λα ξσηψ. Φιπαξείο. Ρη ελλνείο. θίιε κνπ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά εγψ βέβαηα ην ιέσ απφ πξηλ. θαη φρη κφλν ερέθξνλεο αιιά θαη αλδξείνη.

ηη ζηνπο ερζξνχο. επαηλνχλ ηε ζσθξνζχλε θαη ηε δηθαηνζχλε εμαηηίαο ηεο αλαλδξίαο ηνπο. ζε φζνπο ζπλέβε λα είλαη γηνη βαζηιέσλ ή ηθαλνί απφ ηε θχζε ηνπο λα απνθηήζνπλ θάπνηα εμνπζία ή ηπξαλλίδα ή ππεξνρή. αλαπηχζζεηο ην ζθεπηηθφ ζνπ1 γηαηί ηψξα ιεο κε ζαθήλεηα απηά ηα νπνία νη άιινη ζθέθηνληαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη αθξηβψο. θαη απηά ελψ δηνηθνχλ ηελ πφιε ηνπο. απφ ληξνπή. ην νπνίν εγψ ηψξα ζνπ ιέσ κε παξξεζία. φπσο νη πνιινί. αλ δελ έδηλαλ πεξηζζφηεξα ζηνπο θίινπο απ' φ. ππνδνπιψλνληαο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη αλψηεξνη ζε θπζηθά πξνζφληα. θαη λα ηθαλνπνηεί εθείλα πνπ θάζε θνξά επηζπκεί. θαη λα είλαη ηθαλφο λα ηηο ππεξεηεί επεηδή είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο κε ηελ αλδξεία θαη ηε θξφλεζε ηνπ. λα είλαη ζψθξσλ θαη εγθξαηήο. ε αιήζεηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ρη ελλνείο. ε αθνιαζία θαη ε ειεπζεξία. απηά είλαη αξεηή θαη επδαηκνλία· ελψ ηα ππφινηπα. δειαδή λα εμνπζηάδεη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ. φηαλ ιεο λα εμνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ. αιιά. αιιά ηνπο άιινπο. Βέβαηα. θαη ιέλε φηη ε αθνιαζία είλαη άζρεκν πξάγκα. είλαη θιπαξίεο θαη δελ έρνπλ θακία αμία.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ρξεηάδεηαη θαζφινπ απηφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρίπνηα δχζθνιν. Γηαηί πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη επηπρηζκέλνο ν άλζξσπνο πνπ είλαη δνχινο ζηνλ νπνηνλδήπνηε. φηη απηφο δειαδή πνπ ζα δήζεη θαιά ηε δσή ηνπ πξέπεη λα αθήλεη ηηο επηζπκίεο ηνπ λα γίλνληαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο θαη λα κελ ηηο πεξηνξίδεη. ηη ζα ήηαλ. επεηδή δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εδνλέο ηνπο. Γελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα κελ θαηαιαβαίλεη φηη απηφ ελλνψ. νη νπνίνη. ηε άπνςε θαη ηελ επίθξηζε ησλ πνιιψλ αλζξψπσλ. κε ην λα επηβάιιεηαη ζηηο εδνλέο θαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ. Πσθξάηε. 66 . ηελ νπνία ηζρπξίδεζαη φηη επηδηψθεηο. ινηπφλ. Ή πψο δελ ζα γίλνληαλ δπζηπρηζκέλνη απφ ην θαιφ ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζσθξνζχλεο. ηα ζηνιίδηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξψο φρη. Αιιά απηφ. αλ θαη ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απνιακβάλνπλ ηα αγαζά ρσξίο θαλείο λα ηνπο εκπνδίδεη. αλ έρεη θάπνηνο ηελ ηθαλφηεηα. αιήζεηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κε γελλαηφηεηα θαη παξξεζία. δελ είλαη δπλαηφλ ζηνπο πνιινχο· γη' απηφ θαηεγνξνχλ ηέηνηνπ είδνπο αλζξψπνπο. έηζη έρεη· ε ηξπθή. λα κε ραιαξψζεηο κε θαλέλαλ ηξφπν. Αιιά. Πσθξάηε. νη ίδηνη ζα έζεηαλ θχξην ηνπ εαπηνχ ηνπο ην λφκν. Αιιά απηφ είλαη ην θαιφ θαη ην δίθαην ζχκθσλα κε ηε θχζε. Θαιιηθιή. Πε παξαθαιψ. πην άζρεκν θαη πην βιαβεξφ απφ ηε ζσθξνζχλε γη' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. απνθξχπηνληαο ηε δηθή ηνπο αδπλακία. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξφζν θαιφο είζαη· ηνπο ειίζηνπο ελλνείο ζψθξνλεο. νη αληίζεηεο κε ηε θχζε ζπκθσλίεο ησλ αλζξψπσλ. φπσο βέβαηα έιεγα πξνεγνπκέλσο. αιιά δελ ζέινπλ λα ηα ιέλε. λνκίδσ. θαη.

Απηφο απνθαιχπηεη ζε ζέλα. φηη δειαδή ηψξα εκείο είκαζηε πεζακέλνη θαη φηη ην ζψκα είλαη ν ηάθνο καο. πνπ ηθαλνπνηείηαη θαη αξθείηαη ζηα παξφληα θάζε θνξά. θαη απηφ ην κέξνο ηεο ςπρήο ησλ αλφεησλ. επνκέλσο. λα πξνηηκήζεηο ηελ θφζκηα δσή. Θαη απηφ. αλ θάπσο κπνξέζσ λα ζε πείζσ λα αιιάμεηο άπνςε θαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Απηφ πνπ είπεο είλαη ην πην αιεζηλφ. αθήλνληαο ηεο λα γίλνληαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο. ινηπφλ ηζρπξίδεζαη φηη δελ πξέπεη λα ραιηλαγσγεί θαλείο ηηο επηζπκίεο ηνπ. θαη αηνχο αλφεηνπο έδσζε ηελ νλνκαζία «ακχεηνη». ζεσξείο ηνπο θφζκηνπο πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνπο απφ ηνπο αθφιαζηνπο. Θαιιηθιή. Θαη εκείο ίζσο λα έρνπκε φλησο πεζάλεη· απηφ βέβαηα ην άθνπζα απφ θάπνηνλ ζνθφ. αιιάδνληαο γλψκε. ή. Αιιά πνην απφ ηα δπν ζπκβαίλεη. 67 . αιιά απνθαιχπηνπλ απηφ ην νπνίν εγψ ζέισ λα ζνπ ππνδείμσ. ηα αληίζεηα. Πσθξάηε. Γηφηη δελ ζα απνξνχζα αλ ν Δπξηπίδεο ιέεη ηελ αιήζεηα αλαθέξνληαο: πνηνο μέξεη αλ ε δσή είλαη ζάλαηνο θαη ν ζάλαηνο δσή. ινηπφλ. ιέεη. λα εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ νπνπδήπνηε. φπσο βέβαηα εζχ ιεο. ε δσή είλαη δχζθνιε. θαζφινπ δελ κεηαπείζεζαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη. Ξεο κνπ. αλ πξφθεηηαη λα είλαη φπσο πξέπεη. θαη. δηεγνχκελνο θάπνηνο μαθνπζηφο άληξαο. Απηά επηεηθψο είλαη θάπσο παξάινγα. αληί ηεο άπιεζηεο θαη αθφιαζηεο δσήο. εμαηηίαο ηνπ πηζαλνχ θαη ηνπ πεηζηηθνχ. φπσο κνπ είπε ν ζπλνκηιεηήο κνπ. ζην νπνίν εδξεχνπλ νη επηζπκίεο. ηπραίλεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κεηαπείζεηαη θαη λα θηλείηαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε. ελψ απηφ ην κέξνο ηεο ςπρήο. είπε πσο είλαη ηξχπην πηζάξη. αθνχ δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηίπνηα εμαηηίαο ηεο απηζηίαο θαη ηεο ιήζεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ είλαη. Θφζθηλν. δείρλνληαο ηελ νκνηφηεηα ησλ ιέμεσλ. θαη ππνζηεξίδεηο φηη απηφ είλαη ε αξεηή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» γηα λα γίλεη πξάγκαηη θαλεξφ πψο πξέπεη θάπνηνο λα δεη. αθφκε θαη αλ δηεγνχκαη πνιιά άιια ηέηνηα. ην νλφκαζε «πίζν». αθφκα θαη νη πέηξεο θαη νη λεθξνί είλαη επηπρηζκέλνη. επεηδή έρεη ηξχπεο. ζην νπνίν θαηνηθνχλ νη επηζπκίεο. ζσζηφ λα ιέγεηαη πσο επηπρηζκέλνη είλαη απηνί πνπ δελ έρνπλ θακία αλάγθε. θάλνληαο ηελ παξνκνίσζε ιφγσ ηεο απιεζηίαο. ππνζηεξίδνληαο φηη απφ φζνπο βξίζθνληαη ζηνλ Άδε -κηιψληαο βέβαηα γηα ηα αφξαηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Απηά είπα. ζε πείζσ ζε θάηη θαη. ινηπφλ. φκσο. δειαδή ην αθφιαζην θαη φρη ζηεγαλφ. φηη είλαη ε ςπρή-παξνκνίαζε ηελ ςπρή ησλ αλφεησλ κε θφζθηλν.απηνί νη ακχεηνη ζα είλαη νη πην δπζηπρηζκέλνη θαη ζα κεηαθέξνπλ ζε ηξχπην πηζάξη λεξφ κε ηξχπην θφζθηλν. ίζσο θάπνηνο Πηθειφο ή Ηηαιφο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά.

θαη πξφζεμε λα κελ ληξαπείο. Ξξέπεη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ 68 . άιιν κε κέιη. επεηδή πεξλά ηε δσή ηνπ κε ην λα μχλεηαη. άιιν κε γάια θαη άιια κε δηάθνξα. λα ηξψεη. Αιιά ζε απηφ βξίζθεηαη ε επραξίζηεζε ζηε δσή. άιιν κε θξαζί. λα είλαη πνιχ θαη απηφ πνπ ράλεηαη.γηα παξάδεηγκα λα πεηλά θάπνηνο θαη. αλ ρχλεηαη πνιχ*. φπσο θαη ζηνλ πξψην. εθφζνλ δηςά. φπσο θαίλεηαη. ζνπ παξνπζηάδσ κηα άιιε εηθφλα απφ ηελ ίδηα θηινζνθηθή ζρνιή κε ηελ ησξηλή. θαη αλαγθάδεηαη λχρηα-κέξα λα ηα γεκίδεη. θαη λα είλαη κεγάιεο νη ηξχπεο ζηηο εθξνέο. ελψ ηα πηζάξηα ηνπ είλαη ηξχπηα θαη ζαζξά. αλ απηφο πνπ έρεη ςψξα θαη έρεη κεγάιε επηζπκία λα μχλεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη λα δηςά θαη. φηη δειαδή δεη ζαλ πέηξα. αιιά είλαη απηφ πνπ έιεγα κφιηο ηψξα. Γηαηί εθείλνο πνπ γέκηζε ηα πηζάξηα ηνπ δελ έρεη πηα θακία επραξίζηεζε. αθνχ γέκηζε ηα πηζάξηα ηνπ. δίρσο πηα λα ραίξεηαη νχηε λα ιππάηαη. φκσο. αιιά φρη θάπνηνπ λεθξνχ νχηε θάπνηαο πέηξαο. δηαθνξεηηθά πθίζηαηαη ηηο κεγαιχηεξεο ιχπεο· άξα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ιέσ φηη. Ξεο κνπ. εθφζνλ πεηλά. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. θαη ηνπ ελφο είλαη γεξά θαη γεκάηα. Πθέςνπ αλ ελλνείο ην εμήο γηα ηε δσή ηνπ θαζελφο απφ ηνπο δπν. αιιά είλαη ήζπρνο γη' απηά ζηνλ άιιν. ιεο φηη είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλε ε δσή ηνπ αθφιαζηνπ ή απηή ηνπ θφζκηνπ. Θαη πξψηα πεο κνπ. είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ. λα πίλεη. θίιε κνπ· ζπλέρηζε φπσο άξρηζεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ωξαία. ινηπφλ. δεη επηπρηζκέλνο. θαη ησλ δπν ηα πγξά είλαη ζπάληα θαη δχζθνια ζην λα παξαζθεπαζηνχλ. αθνχ ε δσή ηνπ θαζελφο είλαη ηέηνηα. Πσθξάηε. ινηπφλ ελλνείο ην εμήο. λα ξέεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. νχηε πξνζζέηεη θάηη νχηε ηα θξνληίδεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίλαη αλάγθε. γηα παξάδεηγκα αλ νη δχν άλζξσπνη έρνπλ ν θαζέλαο πνιιά πηζάξηα. αιιά κε δπζθνιία. είλαη δπλαηφλ λα δεη επηπρηζκέλνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ κε πείζεηο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο. ηα πγξά. φκσο. ηνπ ζψθξνλνο θαη ηνπ αθφιαζηνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κηιάο πάιη γηα ηε δσή ηνπ ραξαδξηνχ. νχηε εγψ λα ληξαπψ. ινηπφλ. απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα γέκηζε. Κε ηα επηρεηξήκαηα κνπ απηά ζε πείζσ λα ζπκθσλήζεηο φηη ε θφζκηα δσή είλαη θαιχηεξε απφ ηελ αθφιαζηε ή δελ ζε πείζσ. αλ θάπνηνο έρεη φιεο ηηο άιιεο επηζπκίεο θαη κπνξεί λα ηηο ηθαλνπνηεί. θαη ε απφθηεζε ηνπο γίλεηαη κε πνιινχο θφπνπο θαη δπζθνιίεο* ν έλαο.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιήζεηα. είλαη επηπρηζκέλνη. ιέσ φηη είλαη ην ίδην πξάγκα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. πξφζεμε κήπσο απηφ δελ είλαη ην θαιφ. φηη θαη απηφο πνπ μχλεηαη κπνξεί λα δήζεη επράξηζηα. αλ θάπνηνο ζε ξσηά φια απηά κε ηε ζεηξά" θαη. θίιε κνπ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Ξφζν παξάινγνο είζαη. ην απνθνξχθσκα. Ή ζα ηνικήζεηο λα πεηο φηη απηνί είλαη επηπρηζκέλνη. ην ίδην θάλεηο. θαη δελ δηαθξίλεη πνηεο απφ ηηο απνιαχζεηο είλαη θαιέο θαη πνηεο θαθέο. Θαιιηθιή. Ξξφζεμε. δεη θαη επηπρηζκέλνο. Πσθξάηε. αλ έρνπλ ζε αθζνλία φζα έρνπλ αλάγθε. θαη ηθαλφο δεκνθφπνο ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έηζη. φηη ην επράξηζην θαη ην θαιφ είλαη ην ίδην πξάγκα ή ππάξρεη θάπνηα επραξίζηεζε πνπ δελ είλαη θαιή. 69 . ε δσή ησλ θίλαηδσλ δελ είλαη θνβεξή. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ιέσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφ. φκσο. αθνχ είλαη ηέηνηα. αλ θάλσ απηφ. βέβαηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. φπσο θη αλ ραίξνληαη. επγεληθέ άλζξσπε. Αιιά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Νχηε εγψ. ή εθείλνο ν νπνίνο ιέεη απεξίζθεπηα φηη φζνη ραίξνληαη. Πσθξάηε. νχηε εζχ. δεη επράξηζηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γηα λα κελ απνδεηρζεί φηη αλαθαιψ φζα είπα πξσηχηεξα. Θαιιηθιή. λα νδεγείο ηε ζπδήηεζε ζε ηέηνηα ζέκαηα. Θαιιηθιή. εζχ φκσο δελ ζα εθπιαγείο νχηε ζα ληξαπείο· γηαηί είζαη γελλαίνο. αηζρξή θαη άζιηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ ληξέπεζαη. ηη ζα απαληήζεηο. Αιιά κφλν απάληεζε. εγψ νδεγψ ηε ζπδήηεζε εδψ. φζα έιεγεο αξρηθά θαη δελ είζαη ζε ζέζε λα εμεηάζεηο πηα καδί κνπ ηθαλνπνηεηηθά ηα δεηήκαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλαηξείο. Πσθξάηε. Αιιά αθφκε θαη ηψξα ιέγε πνην απφ ηα δχν ππνζηεξίδεηο. θάλσ θαιά. ηνλ Ξψιν θαη ηνλ Γνξγία ηνπο έθαλα λα εθπιαγνχλ θαη λα ληξαπνχλ. αλ βέβαηα ιεο αληίζεηα απφ απηά πνπ πηζηεχεηο. αλ μχλεηαη κφλν ζην θεθάιη. αλ ηζρπξηζηψ φηη είλαη δηαθνξεηηθά. ινηπφλ. φκσο. ή λα ζε ξσηήζσ θάηη αθφκα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Θαη εζχ.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έια. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ έιεγεο κφιηο ηψξα φηη θάπνην πξάγκα είλαη αλδξεία καδί κε γλψζε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα λα ζπλερίζνπκε ηε ζπδήηεζε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γηαθνξεηηθφ βέβαηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. φηη ε αλδξεία είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε γλψζε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξψο φρη. ινηπφλ. πξάγκαηη ηζρπξίδεζαη απηά. απφ ηελ Αισπεθή δελ ζπκθσλεί κε απηά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη ηζρχεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλέθεξεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ ΋πσο εζχ λνκίδεηο. Ή ζπκθσλεί. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ρν έιεγα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» δειαδή ην λα ραίξεηαη θάπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν· γηαηί απηά γηα ηα νπνία έγηλε ππαηληγκφο θαίλεηαη λα είλαη πνιιά θαη άζρεκα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δζχ. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ν Πσθξάηεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. απηά σο δχν. φηη ν Θαιιηθιήο απφ ηηο Αραξλέο είπε πσο επράξηζην θαη θαιφ είλαη ην ίδην πξάγκα θαη πσο γλψζε θαη αλδξεία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη απφ ην θαιφ. φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 70 . αθνχ κηιάο ζνβαξά. ινηπφλ. αθνχ έηζη λνκίδεηο. Θεσξείο απφιαπζε θαη γλψζε ην ίδην πξάγκα ή δηαθνξεηηθφ. Θαιιηθιή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ηελ αλδξεία δηαθνξεηηθή απφ ηελ απφιαπζε. αο ζπκεζνχκε απηά. θαη άιια πνιιά. Πσθξάηε. αλ απηφ έηζη έρεη. ζνθφηαηε. δηαρψξηζε κνπ απηά* νλνκάδεηο γεληθά θάηη γλψζε.

ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ . ΘΑΙΑΗΘΙΖΠ Λαη. αλ απηά είλαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο. ηε δχλακε θαη ηελ αδπλακία. δειαδή. δελ ζεσξείο φηη φζνη επηπρνχλ παζαίλνπλ ην αληίζεην πάζεκα απφ φζνπο δπζηπρνχλ. ζθέςνπ γηα φπνην κέινο ηνπ ζψκαηνο ζέιεηο. ζα ήηαλ άμην απνξίαο θαη παξάινγν. ν άλζξσπνο ζηα κάηηα αζζέλεηα πνπ νλνκάδεηαη νθζαικία. απνθηά θαη ράλεη ην θαζέλα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ππκθσλψ. είλαη αλάγθε λα έρνπλ ηέηνηα ζρέζε φπσο ε πγεία θαη ε αζζέλεηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Θαζφινπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Γελ ζπκθσλεί· λνκίδσ. ΋ηαλ απαιιάζζεηαη απφ ηελ νθζαικία. ελαιιάμ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη ζπκβαίλεη. λνκίδσ. λνκίδσ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βεβαία. Γηαηί ν άλζξσπνο δελ πγηαίλεη θαη αξξσζηαίλεη παξάιιεια. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ρη ελλνείο. κνπ θαίλεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ είλαη βέβαηα δπλαηφλ λα έρεη ηαπηφρξνλα θαη πγηή ηα κάηηα ηνπ. Ξαζαίλεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 71 . ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηα παξάδεηγκα. απνκνλψλνληαο ην. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. άξαγε απαιιάζζεηαη ηφηε θαη απφ ηελ πγεία ησλ καηηψλ θαη ηαπηφρξνλα απαιιάζζεηαη θαη απφ ηα δχν. νχηε ν Θαιιηθιήο. νχηε απαιιάζζεηαη ζπγρξφλσο απφ ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα. Ξεο κνπ. φηαλ ν ίδηνο επηζεσξήζεη ζσζηά ηνλ εαπηφ ηνπ. Ή δελ είλαη έηζη. φκσο. Κε θαλέλαλ ηξφπν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξψο φρη.

ιππάηαη. θαη ηα θαιά θαη ηελ επηπρία θαη ηα αληίζεηα ηνπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά απηφ ην νπνίν ιεο απνδεηθλχεη φηη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ππκθσλψ. φκσο. απηφο πνπ πεηλά. είλαη θαλεξφ φηη απηά δελ είλαη ην θαιφ θαη ην θαθφ. φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ε δίςα. 72 . αιιά κε ξσηάο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά αζθαιψο θαη ζπκθσλψ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ινηπφλ. φηαλ δηςά θάπνηνο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Θαη ηελ ηαρχηεηα θαη ηε βξαδχηεηα. αο εμεηάζνπκε απηά ζηα νπνία ζπκθσλήζακε πξνεγνπκέλσο. Θαη. ηα απνθηά ελαιιάμ θαη απαιιάζζεηαη ελαιιάμ απφ ην θαζέλα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο. απάληεζε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηαιαβαίλσ* ε ίδηα ε πείλα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ηα θαθά θαη ηε δπζηπρία. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. επράξηζην. Ππκθσλνχκε ζε απηά. Ή φρη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ππκθσλψ. δπζάξεζην. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αο είλαη· ην λα πίλεη θάπνηνο πνπ δηςά ηζρπξίδεζαη φηη είλαη θάηη άιιν -ή ην ζεσξείο επράξηζην. βξνχκε θάπνηα. δπζάξεζην· ην λα ηξψεη. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Λα ζνπ θάλσ αθφκε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ή ζπκθσλείο φηη θάζε ζηέξεζε θαη επηζπκία είλαη δπζάξεζηα πξάγκαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιήζεηα. Ζ ίδηα ε πείλα ελλνψ. αθνχ ζθεθηείο θαιά. Έιεγεο φηη ε πείλα είλαη θάηη επράξηζην ή δπζάξεζην. απφ ηα νπνία ν άλζξσπνο ηαπηφρξνλα απαιιάζζεηαη θαη ηαπηφρξνλα ηα έρεη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Παθψο θαη ην ζεσξψ επράξηζην.

ηε ζηηγκή πνπ δηςά. φηαλ ιεο πσο πίλεη. ιεο πσο ραίξεηαη ηαπηφρξνλα. αιιά πξνζπνηείζαη φηη δελ θαηαιαβαίλεηο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ηζρχνπλ. Γηφηη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δθφζνλ δηςά. δελ ππάξρεη δηαθνξά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έρεηο νκνινγήζεη φηη είλαη δπλαηφλ απηφο πνπ ιππάηαη λα ραίξεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη ιέσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηαιαβαίλεηο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά παξαδέρηεθεο φηη απηφο πνπ είλαη επηπρηζκέλνο είλαη αδχλαηνλ λα είλαη ηαπηφρξνλα δπζηπρηζκέλνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. είλαη ηθαλνπνίεζε ηεο ζηέξεζεο θαη επραξίζηεζε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. λνκίδσ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα ην είπα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν λα πίλεη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ 73 . είηε απηφ αθνξά ην ζψκα είηε ηελ ςπρή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. απηφ πνπ ζπκβαίλεη. ψζηε ην επράξηζην λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαιφ. δελ είλαη ε ραξά επηπρία νχηε ε ιχπε δπζηπρία. Ή απηφ δελ γίλεηαη παξάιιεια ζηνλ ίδην ηφπν θαη ρξφλν. απηά πνπ ζνθίδεζαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη θαίλεηαη. Θαιιηθιή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. φκσο. ινηπφλ. Πσθξάηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπεηδή ιππάηαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ θαηαιαβαίλσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαηαιαβαίλεηο. φηη. βέβαηα. ελψ ιππάηαη.πξνρψξα ζηα επφκελα. Ηζρχνπλ απηά ή φρη. φηη θαηά ηελ πφζε ραίξεηαη.

ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ππκθσλψ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Μέξσ φηη θιπαξείο. αθνχ έηζη θξίλεη ν Γνξγίαο. Ν θαζέλαο απφ εκάο δελ ζηακαηά ηαπηφρξνλα λα δηςά θαη δελ επραξηζηηέηαη εμαηηίαο ηεο πφζεο. Θαιιηθιή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 74 . ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Οψηα εζχ ηα κηθξά θαη αζήκαληα. Θαιιηθιή· αιιά επέηξεςε ζηνλ Πσθξάηε λα ζε θξίλεη φπσο ζέιεη. Θαιιηθιή. γηα λα ην γλσξίδεηο. επεηδή έρεηο κπεζεί ζηα κεγάια κπζηήξηα πξηλ απφ ηα κηθξά" εγψ λφκηδα φηη δελ είλαη ζεκηηφ. φπσο εζχ παξαδέρηεθεο* ηψξα φκσο δελ ην παξαδέρεζαη. δελ είλαη δηθή ζνπ απηή ε ληξνπή. απάληεζε αλ δελ ζηακαηά ν θαζέλαο απφ εκάο λα δηςά θαη ηαπηφρξνλα λα επραξηζηηέηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά δελ απαιιάζζεηαη παξάιιεια απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά πάληα ηέηνηνο είλαη ν Πσθξάηεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κε λνπζεηείο ζαλ ζνθφο. γηα λα ηειεηψζεη ε ζπδήηεζε. ηελ ίδηα ζηηγκή απφ ηε ιχπε θαη ηελ απφιαπζε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απαιιάζζεηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απαιιάζζεηαη.ηη ζπκβαίλεη ινηπφλ. ηελ ίδηα ζηηγκή απφ ηελ πείλα θαη ηηο άιιεο επηζπκίεο θαη απνιαχζεηο. ινηπφλ. ΓΝΟΓΗΑΠ Ρη ζε ελδηαθέξεη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ιεο. Ξάλησο. ινηπφλ. αιιά απάληεζε γηα εκάο. ΓΝΟΓΗΑΠ Κελ θάλεηο έηζη. Απφ εθεί πνπ ζηακάηεζεο. θαη ζε θξίλεη. Γνξγία· ξσηά κηθξά θαη αλάμηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίζαη επηπρηζκέλνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη είλαη.

ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δγψ ηνπιάρηζηνλ λνκίδσ φηη δελ έρεη κεγάιε δηαθνξά. ΘΑΙΑΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λνκίδσ* αιιά ηη ζεκαζία έρεη. θίιε κνπ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνηνη ραίξνληαη θαη ιππνχληαη πεξηζζφηεξν νη ζπλεηνί ή νη αλφεηνη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΋ηη δελ είλαη ίδηα. Πθέςνπ ινηπφλ ηνπο θαινχο δελ ηνπο νλνκάδεηο θαινχο εμαηηίαο ησλ θαιψλ. νχηε ην θαθφ κε ην ιππεξφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θακία* αιιά απάληεζε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξψο φρη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίδεο κέρξη ηψξα άληξα αλφεην λα ραίξεηαη. απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ φκσο φρη. ζε φζνπο ππάξρεη νκνξθηά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά αξθεί απηφ. φπσο θαη ηνπο σξαίνπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 75 . Νλνκάδεηο θαινχο άληξεο ηνπο αλφεηνπο θαη δεηινχο. Γηφηη απφ ην επράξηζην θαη ην ιππεξφ απαιιάζζεηαη ηαπηφρξνλα. Γηαηί πξηλ απφ ιίγν δελ ηνπο απνθαινχζεο έηζη αιιά έιεγεο φηη θαινί είλαη νη αλδξείνη θαη ζπλεηνί· ή δελ ηνπο απνθαινχζεο απηνχο θαινχο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Απηφ ιέσ. Πηνλ πφιεκν κέρξη ηψξα είδεο άληξα δεηιφ. ην θαιφ κε ην επράξηζην. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δίδα. Δίδεο αλφεην παηδί λα ραίξεηαη. επεηδή είλαη δηαθνξεηηθά· πψο ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ίδην επράξηζην κε ην θαιφ ε ην ιππεξφ κε ην θαθφ. εμέηαζε ην έηζη· γηαηί λνκίδψ φηη νχηε έηζη ζα ζπκθσλήζεηο. Αλ ζεο. Θάπνηνλ ζπλεηφ λα ιππάηαη θαη λα ραίξεηαη.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ηαλ πιεζηάδνπλ νη ερζξνί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη νη αλφεηνη. ιππνχληαη κφλν νη δεηινί ή θαη νη αλδξείνη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξάξα πνιχ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Ρη ζπκβαίλεη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. νη δεηινί ή νη αλδξείνη. δελ ραίξνληαη πεξηζζφηεξν. ραίξνληαη θαη ιππνχληαη νη θαινί θαη νη θαθνί. ελψ νη δεηινί θαη νη αλφεηνη θαθνί. πεξηζζφηεξν φκσο νη δεηινί απφ ηνπο αλδξείνπο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ίζσο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη ιέσ. επνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ηαλ φκσο θεχγνπλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξεξηζζφηεξν ίζσο νη δεηινί. θαη νη δεηινί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιππνχληαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα ην ίδην. φπσο εζχ ιεο. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξεξίπνπ ην ίδην. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 76 . ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ππκθσλψ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ έρεη δηαθνξά. ΋ηαλ έθπγαλ νη ερζξνί. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Νη πξψηνη πην πνιχ. ζε κέλα ηνπιάρηζηνλ* δηαθνξεηηθά πεξίπνπ ην ίδην. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Θαη νη δπν. θαη ραίξνληαη πεξίπνπ ην ίδην θαη νη αλφεηνη θαη νη ζπλεηνί θαη νη δεηινί θαη νη αλδξείνη. Σαίξνληαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά φκσο νη ζπλεηνί θαη νη αλδξείνη είλαη θαινί. φπσο θαίλεηαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. πνηνη ζνπ έδσζαλ ηελ εληχπσζε φηη ραίξνληαη πην πνιχ.

ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ησλ θαθψλ εζχ ππνζηεξίδεηο φηη νη θαθνί είλαη θαθνί· ή δελ ππνζηεξίδεηο πιένλ απηφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη ζπκβαίλεη. αλ βέβαηα ραίξνληαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. κα ηνλ Γία. ππάξρνπλ ηα θαιά. ραίξνληαη ππάξρνπλ ηα θαιά. Πε φζνπο ιππνχληαη δελ ππάξρνπλ ηα θαθά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ θαηαιαβαίλεηο φηη ηζρπξίδεζαη πσο νη θαινί είλαη θαινί ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαιψλ θαη φηη νη θαθνί είλαη θαθνί ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαθψλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 77 . δελ θαηαιαβαίλσ ηη ιεο. ινηπφλ. απηνί πνπ ραίξνληαη ή ιππνχληαη ιηγφηεξν είλαη ιηγφηεξν θαινί ή θαθνί θαη απηνί πνπ ραίξνληαη ή ιππνχληαη πεξίπνπ ην ίδην είλαη πεξίπνπ ην ίδην θαινί ή θαθνί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπεηδή. θαινί είλαη απηνί πνπ ραίξνληαη. δειαδή νη απνιαχζεηο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ ΢πάξρνπλ. θαη νη ιχπεο θαθά.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Άξα πεξίπνπ ην ίδην είλαη θαινί θαη θαθνί νη θαινί θαη νη θαθνί" ή αθφκα ιίγν πεξηζζφηεξν [θαινί είλαη νη θαινί θαη θαθνί] νη θαθνί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Πε φζνπο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ελψ θαθνί απηνί πνπ ιππνχληαη. δειαδή νη ιχπεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξψο φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηνί πνπ ραίξνληαη ή ιππνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη πεξηζζφηεξν θαινί ή θαθνί. είλαη θαινί απηνί πνπ ραίξνληαη. Θαη φηη νη απνιαχζεηο είλαη θαιά. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα.

ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ή αθφκα πεξηζζφηεξν νη δεηινί. Θαιιηθιή. Ξψο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ '0ηη ιππνχληαη θαη ραίξνληαη ν θαιφο θαη ν θαθφο φκνηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. πηζηεχεηο φηη εγψ ή θαη νπνηνζδήπνηε άιινο άλζξσπνο δελ ζεσξνχκε άηη άιιεο απνιαχζεηο είλαη θαιχηεξεο θαη άιιεο ρεηξφηεξεο! ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνπφ. εμαπαηψληαο κε. αθφκε θη αλ θάπνηνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. ινηπφλ. ΢πνζηεξίδνπκε φηη θαιφο είλαη ν ζπλεηφο θαη ν γελλαίνο. Έηζη δελ είλαη. Γελ ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηα πξνεγνχκελα. θαη άιινηε φηη έρνπλ δηαθνξεηηθά.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Ηζρπξίδεζαη. ΠΩΘΟΑΡΉΠ Ππιινγίζνπ καδί κνπ ηη πξνθχπηεη απφ φζα ζπκθσλήζακε* γηαηί θαη δχν θαη ηξεηο θνξέο ιέλε φηη είλαη θαιφ λα αλαθέξεη θάπνηνο ηα θαιά θαη λα ηα εμεηάδεη. θαζψο γλσξίδσ φηη. αλ θάπνηνο ππνζηεξίδεη φηη ηα επράξηζηα θαη ηα θαιά είλαη ην ίδην πξάγκα. Θαιιηθιή. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αλαγθαζηηθά. γίλνληαη φκνηα θαινί ε θαη ιίγν πεξηζζφηεξν ν θαθφο γίλεηαη θαιφο. πηάλεζαη απφ απηφ κε ραξά φπσο αθξηβψο ηα κηθξά παηδηά. πφζν παλνχξγνο είζαη θαη κνπ ζπκπεξηθέξεζαη ζαλ λα είκαη παηδί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαθφο απηφο πνπ ιππάηαη. Αλ θαη ζηελ αξρή δελ πίζηεπα φηη είλαη δπλαηφλ λα εμαπαηεζψ 78 . ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαθφο ν αλφεηνο θαη ν δεηιφο. ζπκθσλήζεη ζε νηηδήπνηε καδί ζνπ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ζπκθσλψληαο καδί ζνπ. Πσθξάηε. πσο πεξίπνπ ην ίδην ραίξνληαη θαη ιππνχληαη νη ζπλεηνί θαη νη αλφεηνη θαη νη δεηινί θαη νη αλδξείνη. Απηά δελ ζα γίλνπλ θαη' αλάγθε. ΘΑΑΙΗΘΙΖΠ Απφ πξηλ ζε αθνχσ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. ινηπφλ. ιέγνληαο άιινηε φηη απηά έηζη έρνπλ. ίζσο πεξηζζφηεξν ν θαθφο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 0 θαθφο θαη ν θαιφο. αζηεηεπφκελνο. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαιφο πάιη απηφο πνπ ραίξεηαη.

απηέο είλαη θαιέο. ζπκθσλείο θαη εζχ φηη ζθνπφο φισλ ησλ πξάμεσλ είλαη ην θαιφ θαη εμαηηίαο εθείλνπ πξέπεη λα γίλνληαη φια ηα άιια. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. θαιέο είλαη νη σθέιηκεο. Έηζη δελ είλαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. αιιά φρη εθείλν εμαηηίαο ησλ άιισλ. λα ππνκέλσ ην παξφλ θαη λα δέρνκαη απηφ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ζέλα. 79 . φπσο θαίλεηαη. νη δε θάλνπλ ηα αληίζεηα απφ απηά. Αζπάδεζαη θαη εζχ σο ηξίηνο ηελ ίδηα άπνςε κε εκάο. ηηο νπνίεο κφιηο ηψξα ιέγακε φηη δξέπνπλ νη άλζξσπνη θαηά ην θαγεηφ θαη ην πνηφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ππλεπψο ελλνείο απηνχ ηνπ είδνπο. είλαη φηη θάπνηεο απνιαχζεηο είλαη θαιέο θαη θάπνηεο θαθέο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. φκσο. απηφ ην νπνίν ηψξα ιεο. αλ πξάγκαηη νη κελ πξνζθέξνπλ πγεία ζην ζψκα ή δχλακε ή θάπνηα άιιε ζσκαηηθή σθέιεηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηα ράξε ησλ θαιψλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ωθέιηκεο. είλαη απηέο πνπ πξνθαινχλ θάηη θαιφ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δίλαη θαλεξφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν ίδην. ινηπφλ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» κε ηε ζέιεζε κνπ απφ ζέλα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ζχκθσλα κε έλα παιηφ ξεηφ. φκσο. λα πξνηηκάκε θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο σθέιηκεο εδνλέο θαη ιχπεο. ινηπφλ. ελψ θαθέο νη βιαβεξέο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. θαη νη ιχπεο. δηαςεχζηεθα θαη. Γηα παξάδεηγκα. είλαη αλάγθε. αλ ζπκάζαη. βέβαηα. είλαη θαθέο. αλ. άιιεο είλαη σθέιηκεο θαη άιιεο βιαβεξέο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ΋πσο θαίλεηαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξψο φρη. θαη θαθέο απηέο πνπ πξνθαινχλ θάηη θαθφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρηο βιαβεξέο φρη. Δπνκέλσο. απνδερηήθακε εγψ θαη ν Ξψινο. φηη πξέπεη λα θάλνπκε ηα πάληα. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξξέπεη. επεηδή είζαη θίινο· ηψξα. ηηο απνιαχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζψκα. φκσο.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αο ζπκεζνχκε. ινηπφλ.ίζσο. 80 . δειαδή κε πνηνλ ηξφπν πξέπεη λα δεη θάπνηνο· κε απηφλ πνπ εζχ πξνθαιείο εκέλα. λα κε ζεσξείο φηη πξέπεη λα κε εκπαίδεηο νχηε λα απαληάο φ. αγλνψληαο φκσο ην θαιχηεξν θαη ην ρεηξφηεξν. ε δε γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαινχ . αλ ζπκάζαη. Έιεγα. αιιά δελ ηε ραξαθηήξηζα ηέρλε. ή ν θαζέλαο έρεη αλάγθε απφ έλαλ εηδηθφ γηα λα ηνπ ην ππνδείμεη. λα δηαηξέζνπκε θαη. Δπεηδή παξαδερηήθακε εγψ θαη εζχ φηη ππάξρεη κελ θάηη θαιφ. αληίζεηα απφ φζα πηζηεχεηο. δελ θαηαιαβαίλεηο αθφκε ηη ελλνψ. Θαη ζην φλνκα ηνπ θίιηνπ Γία. είλαη θαιχηεξν. παξά απηφ. ηέινο πάλησλ. φηη ππάξρνπλ ηέρλεο πνπ θηάλνπλ κφλν κέρξη ηελ επραξίζηεζε θαη απηφ κφλν παξαζθεπάδνπλ. αιιά φρη ηα θαιά εμαηηίαο ησλ επράξηζησλ. κηιψληαο ζην ιαφ. κε ηνλ νπνίν εζείο ηψξα πνιηηεχεζηε. φκσο.πξψηα πεο αλ ζπκθσλείο ή φρη. ράλνληαο απηά πνπ ηαηξηάδνπλ ζε άληξα. απηά ηα νπνία έηπρε λα πσ ζηνλ Ξψιν θαη ζηνλ Γνξγία.ηη ιάρεη. αθνχ δηαθξίλνπκε θαη ζπκθσλήζνπκε κεηαμχ καο. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έρεη αλάγθε απφ έλαλ εηδηθφ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. φηη ην επράξηζην είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαιφ θαη φηη ππάξρεη γηα ην θαζέλα ε κειέηε θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο απφθηεζεο ηνπ. θαη άιιεο πνπ γλσξίδνπλ ηη είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ" θαη έζεζα αλάκεζα ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηηο απνιαχζεηο ηε καγεηξηθή. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ ΋ρη βέβαηα. αλ ππάξρνπλ απηνί νη δχν ηξφπνη δσήο. ή κε ην θηινζνθηθφ ηξφπν δσήο θαη ζε ηη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ππλεπψο. ππάξρεη δε θάηη επράξηζην. ελψ αλάκεζα ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ην θαιφ ηελ ηαηξηθή ηέρλε. φπσο πξηλ απφ ιίγν επηρείξεζα. είλαη δπλαηφλ θάζε άλζξσπνο λα επηιέγεη πνηα απφ ηα επράξηζηα είλαη θαιά θαη πνηα θαθά. αζθψληαο ηε ξεηνξηθή θαη πνιηηεπφκελνο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν. Θαιιηθιή. νχηε πάιη λα απνδέρεζαη έηζη φζα ιέσ επεηδή ηάρα αζηεηεχνκαη* δηφηη βιέπεηο φηη ζπδεηάκε γη' απηφ ην δήηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε πεξηζζφηεξν λα κειεηήζεη θάπνηνο άλζξσπνο έζησ κε ιίγν κπαιφ. απηφο δηαθέξεη απφ ηνλ άιιν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά ζα κηιήζσ ζαθέζηεξα. εμαηηίαο ησλ θαιψλ πξέπεη λα θάλνπκε θαη ηα άιια θαη ηα επράξηζηα. λα εμεηάζνπκε ζε ηη δηαθέξνπλ κεηαμχ ρνπο θαη κε πνηνλ απφ ηνπο δχν πξέπεη λα δεη θάπνηνο. ε κελ γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ επράξηζηνπ. Ίζσο. δειαδή. Ππκθσλείο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα.

Ξξψηα αο εμεηάζνπκε ηελ ηέρλε ηνπ απιεηή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο. Ξξνηηκφηεξν είλαη. φκσο. αλ ζεο. Θαιιηθιή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δίλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα επραξηζηεί ηαπηφρξνλα πνιινχο αλζξψπνπο καδί. ΘΑΙΙΪΘΙΖΠ Απηφ πηζηεχσ ηνπιάρηζηνλ. ρσξίο λα εμεηάδνπλ πνηα απφ ηηο απνιαχζεηο είλαη θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε. φηαλ εγψ ξσηψ. αιιά δελ ηζρχεη γηα δχν ή πνιιέο. κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηηεπρζεί. ινηπφλ. ζθέςνπ πξψηα. έρσ ηελ εληχπσζε φηη ππάξρνπλ απηέο. κε γλσξίδνληαο ηε θχζε ηεο εδνλήο νχηε ηελ αηηία. γηα ηελ επραξίζηεζε κφλν ηεο ςπρήο. έρεηο ηελ ίδηα γλψκε κε εκάο γη' απηά ηα ζέκαηα ή δηαθσλείο. εληειψο παξάινγα. ελψ ε ηαηξηθή είλαη ηέρλε. αιιά ζπκθσλψ. ρσξίο λα εμεηάδεη ην θαιχηεξν γη' απηνχο. ινηπφλ. φηη απηή 81 . θαη κπνξεί λα εμεγήζεη ην θαζέλα απφ απηά" ε άιιε. φπσο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο. αλ βέβαηα ζνπ δίλσ ηελ εληχπσζε φηη ιέσ αιήζεηα. λα ηε ιεο. θαηεπζχλεηαη ρσξίο ζχζηεκα πξνο απηήλ. γηα λα ηειεηψζεη ε ζπδήηεζε θαη λα επραξηζηήζσ ηνλ Γνξγία απφ 'δψ. Γελ ζνπ θαίλεηαη. ρσξίο λα ζθέπηεηαη ην θαιχηεξν θαη ην ρεηξφηεξν* εζχ. αιιά γηα δχν ή γηα πνιιέο. είηε θαιχηεξε είηε ρεηξφηεξε. πνπ αθνξά ηελ επραξίζηεζε. Θαιιηθιή. άιιεο επηζηεκνληθέο πνπ θξνληίδνπλ γηα ην θαιχηεξν ζηελ ςπρή. θαη ππνζηεξίδσ βέβαηα φηη θάηη ηέηνην είλαη θνιαθεία θαη γηα ην ζψκα θαη γηα ηελ ςπρή θαη γηα νηηδήπνηε άιιν ππεξεηεί θάπνηνο ηελ εδνλή. Αλέθεξα. φπνηα δελ ζνπ θαίλεηαη. ιέγνληαο φηη απηή εξεπλά ηε θχζε απηνχ πνπ ππεξεηεί θαη ηελ αηηία ησλ φζσλ πξάηηεη. ινηπφλ. αιιά εκπεηξία. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κπνξείο. απηφ ηζρχεη γηα κία ςπρή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη φπσο ην ζέηεηο ζπκθσλψ. γηα λα ην πσ έηζη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ δηαθσλψ. γίλεηαη ηξηβή θαη εκπεηξία δηαθπιάζζνληαο κφλν ηελ αλάκλεζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ πξάμεσλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεη ηηο εδνλέο. φηη ε καγεηξηθή δελ κνπ θαίλεηαη πσο είλαη ηέρλε. λα πεηο πνηεο είλαη νη ηέρλεο πνπ θάλνπλ απηφ. εθείλε πνπ ζνπ θαίλεηαη φηη είλαη κεηαμχ απηψλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνην απφ ηα δχν. Γηφηη εγψ. θαη ρσξίο λα ηηο ελδηαθέξεη θάηη άιιν παξά κφλν λα πξνθαινχλ επραξίζηεζε. θαη άιιεο πνπ αδηαθνξνχλ γη' απηφ. κε δηαθξίλνληαο ηίπνηε. λνκίδσ. παξαδέμνπ φζα εγψ έιεγα πξνο απηνχο εδψ. ηελ νπνία εμ νινθιήξνπ ππεξεηεί. αλ ζνπ θαίλεηαη φηη εηπψζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο άιιεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρή. λα κελ ηε ιεο. θξνληίδνληαο πάιη. ινηπφλ. ΘΑΙΙΪΘΙΖΠ ΋ρη γηα κία. Απηά.

ή φ. Ή ζεσξείο φηη ν Θηλεζίαο. ινηπφλ. δελ είπακε ηψξα δα φηη είλαη 82 . ΠΩΘΟΑΡΖΠ 0 παηέξαο ηνπ. δίρσο λα θξνληίδεη ηίπνηε άιιν. λα κελ ην πεη. γηα ηνλ Θηλεζία. Πσθξάηε. ην νπνίν φζνη αθνχλ ζα γίλνπλ θαιχηεξνη. Γελ ζνπ θαίλνληαη φηη είλαη ηέηνηνπ είδνπο. Ή εθείλνο δελ απέβιεπε νχηε ζην επράξηζην* γηαηί ηξαγνπδψληαο πξνθαινχζε αλία ζηνπο ζεαηέοαιιά ζθέςνπ" δελ ζνπ θαίλεηαη φηη ε ηέρλε ηνπ θηζαξσδνχ θαη ε πνίεζε ησλ δηζπξάκβσλ ζην ζχλνιν ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ γηα ράξε ηεο επραξίζηεζεο. [Κε ηη αζρνιείηαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη εληχπσζε ζνπ δίλεη απηή ε ζεκλή θαη αμηνζαχκαζηε πνίεζε ηεο ηξαγσδίαο. ν γηνο ηνπ Κέιεηνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη κνπ θαίλεηαη. γηα παξάδεηγκα ε θηζαξηζηηθή ηέρλε. ΘΑΙΙΪΘΙΖΠ Λαη. λα πξνθαιεί κφλν επραξίζηεζε ζηνπο ζεαηέο ή θαη λα κάρεηαη. ν Κέιεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δίλαη θαλεξφ απηφ. Πσθξάηε.ηη πξφθεηηαη λα επραξηζηήζεη ην πιήζνο ησλ ζεαηψλ. είηε ραίξνληαη νη ζεαηέο είηε φρη. ζνπ θαίλεηαη φηη έπαηδε θηζάξα θαη ηξαγνπδνχζε απνβιέπνληαο ζην θαιχηεξν. θξνληίδεη πψο ζα πεη θάηη ηέηνην. ζηνπο αγψλεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» είλαη ηέηνηνπ είδνπο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δίλαη θαλεξφ απηφ. Θαιιηθιή. αλ θάηη είλαη απνιαπζηηθφ θαη επράξηζην. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη φιεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφ. θαη λα πεη θαη λα ςάιεη απηφ. επηδηψθεη δειαδή κφλν ηελ επραξίζηεζε καο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ζ δηδαζθαιία ησλ ρνξψλ θαη ε πνίεζε ησλ δηζπξάκβσλ. Αιήζεηα.] Ρη επηρεηξεί θαη πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο. αιιά βιαβεξφ. θαηά ηε γλψκε ζνπ. ινηπφλ. αλ φκσο ηπραίλεη λα είλαη άζρεκν θαη σθέιηκν. Κε πνηνλ απφ ηνπο δχν ηξφπνπο ζνπ θαίλεηαη φηη γίλεηαη ε πνίεζε ησλ ηξαγσδηψλ. νη παξφκνηεο. φηη απνζθνπεί πεξηζζφηεξν ζηελ απφιαπζε θαη ζηελ επραξίζηεζε ησλ ζεαηψλ.

απεπζχλνληαη ζε κεγάιν πιήζνο θαη ζην ιαφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. πψο δειαδή νη πνιίηεο ζα γίλνπλ θαιχηεξνη κε ηνπο ιφγνπο ηνπο. πξνζπαζψληαο κφλν λα επραξηζηήζνπλ ηνπο αθξναηέο ηνπο. ή νη ίδηνη. κηινχλ ζην ιαφ ζαλ ζε παηδηά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Νη ιφγνη απηνί. ε πνίεζε είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν δεκεγνξία. θαη δελ θξνληίδνπλ θαζφινπ αλ ζα γίλνπλ θαιχηεξνη ή ρεηξφηεξνη κε ηνπο ιφγνπο ηνπο. θαη δνχινπο θαη ειεπζέξνπο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Απηφ πνπ ξσηάο δελ είλαη απιφ· δηφηη ππάξρνπλ απηνί 83 . αλ θάπνηνο αθαηξέζεη απφ φιε ηελ πνίεζε ηε κεισδία. ηελ νπνία θαζφινπ δελ ζαπκάδνπκε· δηφηη ιέκε φηη απηή είλαη θνιαθεπηηθή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. Θεσξείο φηη νη ξήηνξεο κηινχλ πάληνηε κε ζηφρν ην θαιχηεξν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αο είλαη* ηη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη θαίλεηαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. λα είλαη ξεηνξηθή δεκεγνξία* ή έρεηο ηελ εληχπσζε φηη νη πνηεηέο δελ ξεηνξεχνπλ ζηα ζέαηξα. απνηεινχκελν απφ παηδηά καδί θαη γπλαίθεο θαη άληξεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. απηφ πνπ κέλεη είλαη θάηη άιιν ή ιφγνη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αλαγθαζηηθά. έρνληαο σο θίλεηξν ηελ επραξίζηεζε ησλ πνιηηψλ θαη αδηαθνξψληαο γηα ην θνηλφ εμαηηίαο ηνπ δηθνχ ηνπο ζπκθέξνληνο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θνιαθεία. ηψξα βξήθακε φηη είλαη έλα είδνο ξεηνξηθήο πξνο ην αλάινγν πιήζνο. ινηπφλ. ινηπφλ. είλαη θαη' εζάο ε ξεηνξηθή πξνο ην ιαφ ηεο Αζήλαο θαη ησλ άιισλ πφιεσλ ησλ ειεπζέξσλ αληξψλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα κπνξνχζε. ηέινο πάλησλ. ζθεπηφκελνη απηφ. ην ξπζκφ θαη ην κέηξν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δκπξφο. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη ιέσ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα.

δελ ζα ηα πεη ηπραία αιιά απνβιέπνληαο ζε θάηη. Κπνξείο λα κνπ πεηο θάπνηνλ απφ ηνπο παιηνχο. φκσο. φηαλ ηθαλνπνηνχληαη. Γηαηί εγψ δελ μέξσ πνηνο είλαη απηφο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη. Θαιιηθιή. πνπ έιεγεο λσξίηεξα. ελψ ην άιιν ζα ήηαλ θαιφ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά. εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ κπνξψ λα ζνπ αλαθέξσ θαλέλαλ απφ ηνπο ζεκεξηλνχο ξήηνξεο. ινηπφλ. ην έλα. αιιά εθείλν ην νπνίν αλαγθαζηήθακε λα παξαδερηνχκε ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε. πξνζβιέπνληαο ν θαζέλαο ζηελ 84 . απηέο φκσο πνπ ηνλ θάλνπλ ρεηξφηεξν. ν νπνίνο κηιά απνζθνπψληαο ζην θαιχηεξν. ζα βξεηο* αο δνχκε. ππάξρνπλ φκσο θαη ηέηνηνη πνπ αλαθέξεηο. ην λα πξνεηνηκάδεη δειαδή ηηο ςπρέο ησλ πνιηηψλ ψζηε λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο. ΠΩΘΟΑΡΉΠ Αξθεί. ν νπνίνο ππήξμε ζεκαληηθφο άληξαο. εμεηάδνληαο ην ζέκα έηζη κε εξεκία. δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πνιίηεο. αλ θάπνηνο απφ απηνχο ππήξμε ηέηνηνο. ην λα ηθαλνπνηεί ν ξήηνξαο ηηο επηζπκίεο θαη ηηο δηθέο ηνπ θαη ησλ άιισλ αλ δελ είλαη ηνχην. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ρη ζπκβαίλεη. ζα ήηαλ ε θνιαθεία θαη ε άζρεκε δεκεγνξία. Αιιά πνηέ κέρξη ηψξα εζχ δελ είδεο ηέηνηα ξεηνξηθή· ή. απφ ηε ζηηγκή πνπ εθείλνο άξρηζε λα δεκεγνξεί. κνπ θαίλεηαη. φζα ιέεη. είλαη αιεζηλή ε αξεηή. θαη γηα ηνλ Κηιηηάδε θαη γη' απηφλ εδψ ηνλ Ξεξηθιή. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ μέξσ ηη λα πσ. θαη γηα ηνλ Θίκσλα. ν ρξεζηφο άληξαο. φηη ηηο επηζπκίεο πνπ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» πνπ ιέλε φζα ιέλε. απφ ηνλ νπνίν νη Αζελαίνη είραλ ιφγν λα γίλνπλ θαιχηεξνη. γηαηί δελ είπεο ζε κέλα ηνλ ίδην πνηνο είλαη. είηε ζα είλαη επράξηζηα είηε δπζάξεζηα ζηνπο αθξναηέο. πνπ πέζαλε πξφζθαηα θαη ηνλ νπνίν θαη εζχ έρεηο αθνχζεη. αλ κπνξείο λα αλαθέξεηο έλαλ ηέηνηνλ ξήηνξα. φρη* απηφ είλαη θάπνηα ηέρλε· κπνξείο λα πεηο αλ θάπνηνο απφ απηνχο έρεη απνδεηρζεί ηέηνηνο. Γελ έρεηο αθνχζεη γηα ηνλ Θεκηζηνθιή. θαη λα κάρεηαη λα ιέεη ηα θαιχηεξα. αλ αλαδεηήζεηο ζσζηά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. Αθξηβψο φπσο φινη νη άιινη ηερλίηεο. θάλνπλ θαιχηεξν ηνλ άλζξσπν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ βέβαηα. κα ηνλ Γία. απηέο λα εθπιεξψλνπκε. ελψ πξσηχηεξα ήηαλ ρεηξφηεξνη. Γηαηί. Έια. αλ απηφ είλαη δηπιφ.

πξνζθέξεη ρσξίο λα επηιέγεη ηπραία ζην έξγν ηνπ. Ππκθσλνχκε φηη απηφ είλαη έηζη ή φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ζ ςπρή. Ξψο πάιη νλνκάδεηαη απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ "ςπρή απφ ηελ ηάμε θαη ην ζηνιηζκφ. Ξξνζπάζεζε λα βξεηο ην φλνκα θαη λα ην πεηο. Πσθξάηε. δηαθνζκνχλ ην ζψκα θαη ην ηαθηνπνηνχλ. Γηα παξάδεηγκα. φπνηνλ ζεο απφ απηνχο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δίλαη αλάγθε λα ην απνδερηνχκε. πψο ν θαζέλαο ζέηεη ζε ηάμε απηφ ην νπνίν ηνπνζεηεί. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γηαηί δελ ην ιεο ν ίδηνο. αιιά κεξηκλψληαο πψο ζα ιάβεη ζπγθεθξηκέλν ζρήκα απηφ πνπ θηηάρλεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη βέβαηα θαη κε ηα δηθά καο ζψκαηα. φπσο αθξηβψο ζην πξνεγνχκελν. είλαη θαιφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Βέβαηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αο είλαη έηζη. ζα είλαη έληηκε. θαη ππνρξεψλεη λα ηαηξηάδεη θαη λα αξκφδεη ην έλα κε ην άιιν. κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξψο νλνκάδεηαη απηφ πνπ γίλεηαη ζην ζψκα απφ ηελ ηάμε θαη ην ζηνιηζκφ. απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ην ζψκα. ή αλ είλαη ζε ηάμε θαη έρεη ζηνιίδηα. κέρξη λα θαηαζηεί ζχλνιν ηαθηνπνηεκέλν θαη δηαθνζκεκέλν· θαη νη άιινη ηερλίηεο ην ίδην θάλνπλ θαη απηνί γηα ηνπο νπνίνπο κηινχζακε κφιηο ηψξα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ θάπνην ζπίηη είλαη ηαθηνπνηεκέλν θαη δηαθνζκεκέλν. ηνπο λαππεγνχο θαη φινπο ηνπο άιινπο ηερλίηεο. αλ ζεο λα δεηο ηνπο δσγξάθνπο. ηνπο νηθνδφκνπο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» αληίιεςε ηνπ γηα ην έξγν ηνπ. φκσο. νη γπκλαζηέο θαη νη γηαηξνί. άζρεκν. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην πινίν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη ιέσ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ίζσο ιεο ηελ πγεία θαη ηε δχλακε. Αλ θάλεη αηαμίεο. αλ φκσο είλαη αηαθηνπνίεην. 85 .

ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. γηα παξάδεηγκα 86 . ζα πξνζθέξεη ζηηο ςπρέο ηνπο ιφγνπο. παξά ην αληίζεην. έρνληαο πάληα ην λνπ ηνπ ζε απηφ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη είλαη. αλ λνκίδεηο φηη κηιψ ζσζηά. αλ αθαηξεί θάηη. πψο δειαδή ζα ππάξμεη ε δηθαηνζχλε ζηηο ςπρέο ησλ πνιηηψλ θαη ζα αθαληζηεί ε αδηθία. αλ ζνπ είλαη πην επράξηζην. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηαηί. Θαιιηθιή. Ππκθσλείο ή φρη. ην φλνκα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο θαίλεηαη φηη είλαη ε πγηεηλή. Γηαηί.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. απ' φπνπ νη άλζξσπνη γίλνληαη λφκηκνη θαη θφζκηνη. θαηά ηε γλψκε κνπ. δελ σθειεί ηνλ άλζξσπν λα δεη έρνληαο ζψκα ζε θαθή θαηάζηαζε* γηαηί αλαγθαζηηθά ζα δεη έηζη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αο είλαη. Δίλαη έηζη απηά ή δελ είλαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη λα ηθαλνπνηεί. πεο· δηαθνξεηηθά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν φλνκα γηα ηελ ηάμε θαη ηα ζηνιίδηα ηεο "ςπρήο είλαη ην λφκηκν θαη ν λφκνο. ζα ην αθαηξέζεη. θαη φιεο ηηο πξάμεηο. λα δίλνληαη ζε έλα αδχλακν ζψκα θαη ζε θαθή θαηάζηαζε πνιιέο ηξνθέο θαη ηα πην επράξηζηα πνηά ή νηηδήπνηε άιιν ην νπνίν δελ ζα σθειήζεη πεξηζζφηεξν απηφ. Ππκθσλείο ή φρη. πψο ζα θαιιηεξγεζεί ε ζσθξνζχλε θαη ζα απνκαθξπλζεί ε αθνιαζία. Δίλαη έηζη απηά. θαη πψο ζα επδνθηκήζεη ε άιιε αξεηή θαη ζα θχγεη καθξηά ε θαθία. λα κε ειέγμεηο θαη λα κε ζπκθσλήζεηο καδί κνπ. ινηπφλ. ζα ζνπ ην πνη εζχ. θαη αλ δίλεη θάπνην δψξν. ινηπφλ. ζε απηά ν ξήηνξαο εθείλνο. ν γλψζηεο θαη ν έληηκνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ππκθσλψ. πνπ ηπρφλ ιέεη. ηηο επηζπκίεο. ΘΑΙΙ1ΘΙΖΠ Αο είλαη. λνκίδσ. φληαο ζε άζιηα θαηάζηαζε* ή δελ είλαη έηζη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηαηί πνην είλαη ην φθεινο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξξνζβιέπνληαο. ζα ην δψζεη θαη. αλ δίλακε ζε απηφ ην ζψκα ηξνθέο θαη πνηά ζπκθσλά κε ην κέηξν ή θαη ιηγφηεξα απηνχ. απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε πγεία θαη θάζε άιιε αξεηή ηνπ ζψκαηνο.

ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δζχ ν ίδηνο λα ηα βιέπεηο. δελ αθνινπζείηαη ε ίδηα ηαθηηθή. αιιά ξσηά θάπνηνλ άιιν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. πνηέ δελ επηηξέπνπλ λα ηθαλνπνηεί φζα επηζπκεί. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Θαζφινπ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» λα ηξψεη απηφο πνπ πεηλά φζν ζέιεη. γηα λα ην πσ έηζη. αιιά λα ηνπο βάδνπκε θεθάιη. θαη ζνπ απνθξίζεθα απηά γηα ράξε ηνπ Γνξγία. είλαη θαιχηεξν γηα ηελ ίδηα ηελ ςπρή. αθφιαζηε. πξέπεη λα ηελ εκπνδίδνπκε απφ ηηο επηζπκίεο θαη λα κελ ηεο επηηξέπνπκε λα θάλεη άιια παξά εθείλα κε ηα νπνία ζα γίλεη θαιχηεξε. δελ κε ελδηαθέξνπλ φζα ιεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋ζνλ αθνξά ηελ ςπρή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηφο ν άληξαο δελ ππνκέλεη λα σθειεζεί θαη λα πάζεη απηφ ην ίδην ην νπνίν παζαίλεη εθείλνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αο είλαη· ηη ζα θάλνπκε. Ππκθσλείο ζε απηφ θη εζχ. άδηθε θαη αλφζηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά ιέλε φηη δελ πξέπεη λα αθήλνπκε νχηε ηνπο κχζνπο ζηε κέζε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ρν δέρνκαη. Ρν δέρεζαη ή φρη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηαηί έηζη. θίιε κνπ. ζηνλ αζζελή. ΋ζν είλαη αλήζηθε. νη γηαηξνί επηηξέπνπλ ζηνλ πγηή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. ην λα ηηκσξνχκε ηελ ςπρή είλαη θαιχηεξν απφ ηελ αθνιαζία. φληαο αλφεηε. βέβαηα. φπσο πηζηεχσ. ή λα πίλεη απηφο πνπ δηςά. δειαδή ν ηηκσξνχκελνο. γηα λα κελ 87 . ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. Πσθξάηε. Θα αθήζνπκε ζηε κέζε ηε ζπδήηεζε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν λα ηελ εκπνδίδνπκε απφ φζα επηζπκεί δελ είλαη ηηκσξία. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ιεο. φπσο εζχ πίζηεπεο κφιηο ηψξα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα.

Δπράξηζην είλαη εθείλν κε ην νπνίν. φληαο έλαο. Ξνην απφ ηα δχν πξέπεη λα θάλνπκε. αλ απηφο πνπ κε ακθηζβεηεί θαλεί φηη ιέεη θάηη ζσζηφ. λα επαλαιακβάλσ. Ιέσ απηά. ην επράξηζην θαη ην θαιφ είλαη ην ίδην. θαη ηειείσλε. θαη πνην ην ςέκα* γηαηί είλαη θνηλφ θαιφ γηα φινπο λα γίλεη θαλεξφ απηφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. δελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα θχγνπκε αθφκε. δελ ζεο λα ηειεηψζεηο ηε ζπδήηεζε. φπσο εγψ θαη ν Θαιιηθιήο παξαδερηήθακε. εγψ πξψηνο ζα ζπκθσλήζσ καδί ηνπ. ζέιεη. Γηαηί νχηε εγψ βέβαηα ιέσ φζα ιέσ επεηδή ηα γλσξίδσ. δελ ζα νξγηζηψ καδί ζνπ. αλ πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα ηειεηψζεη ε ζπδήηεζε· αλ δελ ζέιεηε. ή ζα ζπδεηήζεηο κε θάπνηνλ άιιν. ηε ζπδήηεζε. Άξαγε. Αιιά αο ην θάλνπκε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άθνπ. Πσθξάηε. φζα έιεγαλ λσξίηεξα δχν άληξεο. ΋κσο. αθνχγνληαο κε λα κε ζηακαηάο. Γηαηί θη εγψ ν ίδηνο ζέισ λα ζε αθνχζσ λα αλαπηχζζεηο θαη ηα ππφινηπα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηα λα πάζσ απηφ" πνπ έθαλε ν Δπίραξκνο. φηαλ ππάξρεη. ινηπφλ. ινηπφλ. φκσο. φπσο λνκίδσ φηη έρεη ην ζέκα* αλ. ππάξρεη θίλδπλνο λα είλαη πιένλ αλαγθαίν. ζα αθήζεηο απηή ηε ζπδήηεζε λα πάεη ζην θαιφ. ψζηε. αιιά ηα αλαδεηψ απφ θνηλνχ κε εζάο. Αλ πείζεζαη ζε κέλα.εγψ ηνπιάρηζηνλ λνκίδσ φηη πξέπεη φινη εκείο λα θνπηάζνπκε γηα λα κάζνπκε πνηα είλαη ε αιήζεηα γηα φζα ζπδεηάκε. Γελ είλαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ιέγε. Αο κελ αθήζνπκε ζηε κέζε ηε ζπδήηεζε. αιιά ζα ζε ζεσξψ ην κεγαιχηεξν επεξγέηε κνπ. Ρν επράξηζην ιφγσ ηνπ θαινχ. αλ ζνπ δίλσ ηελ εληχπσζε φηη δελ ιέσ θάηη θαιά.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» πεξηθέξνληαη αθέθαινη. ινηπφλ. σζφηνπ ηνπ απνδψζσ ηε ξήζε ηνπ Ακθίνλα αληί απηήο ηνπ Εχζνπαθνχ. θαη ν ίδηνο κε επραξίζηεζε ζα ζπλέρηδα ην δηάινγν κε απηφλ ηνλ Θαιιηθιή. αθνχ παίξλσ ην ιφγν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξφζν πηεζηηθφο είζαη. ζε θάπνηνλ απφ εζάο θαίλνκαη φηη ζπκθσλψ κε ηνλ εαπηφ κνπ κε ιφγηα αζηήξηθηα. αο ηελ αθήζνπκε λα πάεη ζην θαιφ θαη αο θχγνπκε. πξέπεη λα κε ζηακαηά θαη λα κε ειέγρεη. Γνξγία. φηαλ 88 . Απνθξίζνπ. απφ ηελ αξρή. Πσθξάηε. ΓΝΟΓΗΑΠ Αιιά. θίιε κνπ. εζχ. αιιά λα αλαπηχμεηο ην ιφγν ζνπ* κνπ θαίλεηαη φηη θαη νη άιινη έρνπλ ηελ ίδηα εληχπσζε. φπσο εζχ κε κέλα. Θη αλ κε ειέγρεηο. Θα ζπλερίζσ. γηα λα ιάβεη ε ζπδήηεζε καο θεθάιη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ξνηνο άιινο. θαη ζηα ππφινηπα. ινηπφλ. θαη θαιφ εθείλν κε ην νπνίν. Θαιιηθιή. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ ζα κπνξνχζεο ν ίδηνο λα ηειεηψζεηο ηε ζπδήηεζε κηιψληαο ή απαληψληαο κφλνο ζνπ. ην επράξηζην ιφγσ ηνπ θαινχ ή ην θαιφ ιφγσ ηνπ επράξηζηνπ. επραξηζηηφκαζηε.

φπσο θαίλεηαη. ή ηδηψηεο ή πφιε. Ξψο δελ πξφθεηηαη λα είλαη. Απηφο κνπ θαίλεηαη φηη είλαη ν ζθνπφο ζηνλ νπνίν απνβιέπνληαο πξέπεη θάπνηνο λα δεη. Αιιά ε αξεηή ηνπ θαζελφο. ε νπνία έρεη δνζεί ζην θαζέλα απφ απηά· άξαγε είλαη έηζη απηά. Άξα. λα είλαη επηπρηζκέλνο. ν νπνίνο είλαη δίθαηνο θαη αλδξείνο θαη φζηνο. πξάγκα πνπ είλαη θαθφ ρσξίο ηέινο. δίρσο λα επηηξέπεη ζηηο επηζπκίεο ηνπ λα είλαη αθφιαζηεο θαη δίρσο λα πξνζπαζεί λα ηηο ηθαλνπνηεί. δψληαο δσή ιεζηή. θαη λα πξνεηνηκάδεηαη ψζηε λα κε ρξεηαζηεί θαζφινπ ηελ ηηκσξία. Θαη βέβαηα. Έηζη κνπ θαίλεηαη. Δγψ. ν ζψθξσλ θάλεη ηα πξέπνληα απέλαληη ζηνπο ζενχο θαη ζηνπο αλζξψπνπο· δηφηη δελ ζα ήηαλ ζψθξσλ. φκσο. λα απνθεχγεη θαη λα επηδηψθεη. φζν κπνξνχλ ηα πφδηα ηνπ θαζελφο απφ εκάο. αλ πξφθεηηαη λα είλαη επηπρηζκέλνο. Νπσζδήπνηε. ν θαιφο λα πξάηηεη ζσζηά θαη σξαία φζα πξάηηεη. δελ κπνξψ λα πσ άιια απφ απηά* εζχ. αλ πξνο ηνπο ζενχο. φπσο είπακε. αιιά φζα πξέπεη. Δγψ. ηνλ νπνίν εζχ επαηλνχζεο. Άξα. πξάηηεη δίθαηα. ε αξεηή ηνπ θαζελφο είλαη ηαθηνπνηεκέλε θαη θαιισπηζκέλε. ινηπφλ.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ππάξρεη. Αλαγθαζηηθά. βέβαηα. πξέπεη απηφο πνπ επηζπκεί. έηζη λα πξάηηεη. ε ζψθξσλ ςπρή είλαη θαιή. θαη απηφο πνπ πξάηηεη ζσζηά λα είλαη θαιφηπρνο θαη επηπρηζκέλνο. λα επηδηψθεη θαη λα αζθεί ηε ζσθξνζχλε. ν νπνίνο πξάηηεη δίθαηα θαη φζηα είλαη αλάγθε λα είλαη δίθαηνο θαη φζηνο. δελ γίλεηαη [θαιχηεξε] έηζη ηπραία. Αιιά απηή πνπ έρεη ζηνιηζκφ είλαη θφζκηα. πάλησο. αλ κπνξείο. θαη ηα δηθά ηνπ θαη ηεο πφιεο. Θα ην απνδερφκνπλ. λα απνθεχγεη ηελ αθνιαζία. απηή πνπ παζαίλεη ηα αληίζεηα απφ ηε ζψθξνλα είλαη θαθή * απηή είλαη άθξσλ θαη αθφιαζηε. Αιιά είκαζηε θαινί θαη εκείο θαη φια ηα άιια. νξζφηεηα θαη ηέρλε. Δγψ. θαη ε ςπρή πνπ έρεη ην δηθφ ηεο ζηνιηζκφ είλαη θαιχηεξε απφ απηή πνπ δελ έρεη. ελψ ν δφιηνο θαη απηφο πνπ πξάηηεη θαθά λα είλαη δπζηπρηζκέλνο· απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν αληίζεηνο ηαπ ζψθξνλα. Ηζρχνπλ απηά Θαη είλαη αλάγθε λα είλαη θαη αλδξείνο* γηαηί δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζψθξνλνο άληξα νχηε λα επηδηψθεη νχηε λα απνθεχγεη φζα δελ ηνπ αξκφδνπλ. Κάιηζηα. φηαλ ππάξρεη θάπνηα αξεηή. πξάηηεη φζηα* απηφο. πψο δειαδή ζα ππάξρνπλ ε δηθαηνζχλε θαη ε ζσθξνζχλε ζε απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη επηπρηζκέλνο. θάλεη σξαίν ην θαζέλα απφ απηά. θαη λα ππνκέλεη θαξηεξηθά φπνπ ρξεηάδεηαη* ψζηε είλαη κεγάιε αλάγθε. Άξα. Θαιιηθιή. ν ζψθξσλ. Κάιηζηα. Βέβαηα. ε θφζκηα ςπρή είλαη ζψθξσλ. θαηεπζχλνληαο ηα πάληα πξνο απηφ. αλ ρξεηαζηεί ή ν ίδηνο ή θάπνηνο απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπ. αιιά. θίιε κνπ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ιέγε. δίδαζθε καο. Αλαγθαζηηθά απηά είλαη έηζη. Θαη θπζηθά. Θαιιηθιή. αλ πξάηηεη ηα δένληα πξνο ηνπο αλζξψπνπο. Γηαηί έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πξνζθηιήο νχηε ζε άιινλ άλζξσπν νχηε ζε ζεφ* γηαηί δελ ζα κπνξνχζε 89 . απηά ππνζηεξίδσ. απηά έηζη ηα ηνπνζεηψ θαη ηζρπξίδνκαη φηη απηά είλαη αιήζεηα* αλ είλαη αιήζεηα. θαη πξάγκαηα θαη αλζξψπνπο θαη απνιαχζεηο θαη ιχπεο. ν αθφιαζηνο. αλ ε ζψθξσλ ςπρή είλαη θαιή. Πε κέλα βέβαηα θαίλεηαη φηη είλαη αλαγθαίν. είκαζηε θαινί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ιέσ φηη. αιιά κε ηάμε. Άξα. αλ δελ έθαλε ηα δένληα. λα είλαη απφιπηα θαιφο άληξαο. φζα είλαη θαιά. θαη ζθεχνπο θαη ζψκαηνο θαη ςπρήο πάιη θαη θάζε δψνπ. λα ηηκσξείηαη θαη λα θνιάδεηαη. θίιε κνπ Θαιιηθιή. ν ζηνιηζκφο πνπ ηαηξηάδεη ζην θάζε νλ.

λα κηιήζεη ζσζηά. πνπ. λα κε εμνξίζεη απφ ηελ πφιε θαη. νχηε λα ζψζσ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θίλδπλνπο. λα κε ζθνηψζεη. δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη θηιία. θάλνληαο απηή ηελ αλαηδή πξάμε.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» λα επηθνηλσλεί* φπνηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί. Ζ δηθή κνπ. ιέγνληαο φηη πξέπεη λα θαηήγνξε £ θαλείο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην γην ηνπ θαη ην θίιν ηνπ. θαη φιν απηφ. γλψκε είλαη απηή πνπ έρσ πεη πνιιέο θνξέο θαη ηίπνηα δελ κε εκπνδίδεη λα ηελ πσ πάιη* δελ λνκίδσ. Ππκβαίλνπλ. φηη ην λα δέρεηαη ρηχπεκα θάπνηνο ζην πξφζσπν άδηθα είλαη ρεηξφηεξν. φηη δελ πξνζέρεηο απηά. παξφιν πνπ είζαη ζνθφο. φκσο. φπσο αθξηβψο ηψξα. ή. απφ φζα εγψ ηψξα ιέσ. θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε .άξαγε ιέλε ζσζηά ή φρη φηη εγψ δελ είκαη ζε ζέζε λα βνεζήζσ νχηε ηνλ εαπηφ κνπ νχηε θαλέλαλ είηε απφ ηνπο θίινπο κνπ είηε απφ ηνπο ζπγγελείο. κηιψληαο δηαθνξεηηθά. φηη ηνλ νπξαλφ. φηη γίλνκαη ππνρείξην φπνηνπ ζέιεη. φηη νη επηπρηζκέλνη δελ είλαη επηπρηζκέλνη κε ηελ απφθηεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζσθξνζχλεο. θαη. Θαιιηθιή. ήηαλ επνκέλσο αιεζηλά. φπσο ιεο. ην έζραην. ηνπο ζενχο θαη ηνπο αλζξψπνπο ελψλνπλ ε επηθνηλσλία. Δγψ. κε ζηδεξέληα θαη ραιχβδηλα ιφγηα. Θαζψο απηά έηζη έρνπλ. Αο είλαη· ή πξέπεη λα ειεγρζεί απφ εκάο απηφο ν ιφγνο. θαη ζπλάκα ην λα κε θιέβεη θαη λα κε θάλεη δνχιν θαη λα εηζβάιιεη ζην ζπίηη κνπ ηξππψληαο ηνπο ηνίρνπο θαη γεληθά λα αδηθεί εκέλα θαη ηνπο δηθνχο κνπ είλαη ρεηξφηεξν θαη αζρεκφηεξν γη' απηφλ πνπ αδηθεί παξά γηα κέλα πνπ αδηθνχκαη. νλνκάδνπλ θφζκν. ζην νπνίν πάιη ν Ξψινο είπε φηη ν Γνξγίαο ζπκθψλεζε απφ ληξνπή. αο εμεηάζνπκε πνηα. ε θηιία. φπσο εγψ ιέσ. θαη νη θαθνί κε ηελ απφθηεζε ηεο θαθίαο. αλ κπνξψ λα κηιήζσ πην άμεζηα. αιιά ζνπ δηαθεχγεη φηη ε γεσκεηξηθή ηζφηεηα έρεη κεγάιε δχλακε θαη ζηνπο ζενχο θαη ζηνπο αλζξψπνπο· εζχ πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα αζθνχκε ηελ πιενλεμία" φλησο παξακειείο ηε γεσκεηξία.επεηδή εγψ ηνπιάρηζηνλ ιέσ πάληα ην ίδην. θίιε κνπ. Θαιιηθιή. ξεηνξηθή γη' απηφλ ην ζθνπφ· θαη απηά ζηα νπνία λφκηδεο φηη ν Ξψινο ζπκθσλεί απφ ληξνπή. λα κε γίλεη πεξίγεινο. φπσο ζα θαίλνληαλ θαη' απηφ ηνλ ηξφπν. ε ζσθξνζχλε θαη ε δηθαηνζχλε. ηέινο πάλησλ είλαη απηά γηα ηα νπνία εζχ κε θαηεγνξείο. πξέπεη λα εμεηάζνπκε πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο. εμαηηίαο ηνχησλ. αλ θάλεη θάπνηα αδηθία. Απηά ηα νπνία απνδείρζεθαλ ζε εκάο ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε κε ηέηνην ηξφπν. φπσο απηνί πνπ ζηεξνχληαη ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα είλαη ζηε βνχιεζε φπνηνπ ζέιεη. Ιέλε νη ζνθνί. Θαιιηθιή. γηα ηα νπνία εζχ κε ξψηεζεο. Θαη ην λα δεη θαλείο έηζη είλαη ην ρεηξφηεξν απφ φια. 90 . θαη φρη αηαμία νχηε αθνιαζία. Κνπ θαίλεζαη. φκσο. νχηε ην λα ηξαπκαηίδεηαη άδηθα ην ζψκα ηνπ νχηε λα ηνπ αξπάδνπλ άδηθα ην βαιάληην ηνπ. ε θνζκηφηεηα. φηη δειαδή ην λα αδηθεί θαλείο είλαη ηφζν ρεηξφηεξν φζν θαη αζρεκφηεξν απφ ην λα αδηθείηαη* θαη φηη απηφο πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη πξαγκαηηθφο ξήηνξαο πξέπεη. θαη φηη απφ φζνπο έρσ ζπλαληήζεη. αλ δελ θαηαθέξεηο λα ηα αληηθξνχζεηο εζχ ή θάπνηνο πην δπλαηφο απφ ζέλα. ηε γε. είλαη ζπγθξαηεκέλα θαη δεκέλα. φπσο ιεο. αλ κηιψ ζνβαξά. αλ απηφο ν ιφγνο είλαη αιεζηλφο. λα είλαη δίθαηνο θαη γλψζηεο ηεο δηθαηνζχλεο. ζπλεπψο. φια εθείλα ηα πξνεγνχκελα. ιέγνληαο θάηη άιιν. δελ ζα κπνξεί. αλ επηζπκεί λα κε ρηππήζεη ζην πξφζσπν. θαη λα κνπ αθαηξέζεη ηελ πεξηνπζία. θαλέλαο δελ κπνξεί. φηη δελ μέξσ πψο έρνπλ απηά. αιιά ην λα ρηππά θαλείο εκέλα θαη ηνπο δηθνχο κνπ άδηθα θαη λα ηξαπκαηίδεη είλαη αζρεκφηεξν θαη ρεηξφηεξν.

πεξίγεινο. Ξνην απφ ηα δχν. Άξαγε. θαη ε ληξνπή ηνχ λα κελ κπνξεί. θαη δεχηεξε ζηε ζεηξά ην λα κελ κπνξεί λα βνεζήζεη γηα ην δεχηεξν θαθφ. ην λα κελ κπνξεί λα βνεζήζεη θάπνηνο νχηε ηνλ εαπηφ ηνπ νχηε ηνπο θίινπο ηνπ θαη ηνπο ζπγγελείο.ή θαη γη' απηφ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θάπνηα δχλακε θαη ηέρλε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ ΋ρη αιιηψο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αθνχ. ζα αδηθήζεη. επεηδή. αιήζεηα. είλαη δχν. δελ απνθξίζεθεο αθξηβψο ζε απηφ· ζνπ δίλνπκε. φκσο. ινηπφλ. έρνπλ έηζη θαη ε αδηθία είλαη γη' απηφλ πνπ αδηθεί ην κεγαιχηεξν θαθφ. αλ δελ κάζεη απηά θαη δελ ηα αζθήζεη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δίλαη θαλεξφ απηφ. Θαιιηθιή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ινηπφλ. ηφζν λα είλαη θαη ην θάιινο ηνχ λα κπνξεί λα βνεζήζεη θάπνηνο ζε θάζε πεξίζηαζε. φρη απηή ε νπνία ζα απνηξέςεη ηε κεγαιχηεξε βιάβε γηα εκάο. πηζηεχσ πάιη φηη απηά έηζη έρνπλ* αλ. Γηαηί. ηελ εληχπσζε φηη ζσζηά αλαγθαζηήθακε λα ζπκθσλήζνπκε κε ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε εγψ θαη ν Ξψινο ή φρη. ππνζηεξίμακε φηη κεγαιχηεξν θαθφ είλαη ην λα αδηθεί θαη κηθξφηεξν ην λα αδηθείηαη. ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. θαη απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην λα κελ αδηθεί θαη απηή πνπ απνξξέεη απφ ην λα αδηθείηαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αο είλαη έηζη. γηα λα κελ αδηθήζνπκε. ην νπνίν είλαη απφ ην πην κεγάιν αθφκα κεγαιχηεξν. Πσθξάηε. Αλ δελ ζέιεη λα αδηθεί. ηξίηε γηα ην ηξίην θαθφ. δελ ζα αδηθεζεί ή. δχλακε ή βνχιεζε. δειαδή. ην λα αδηθεί θαλείο θαη ην λα αδηθείηαη. αιιά φινη φζνη αδηθνχλ αδηθνχλ αθνπζίσο. 91 . πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη θάπνηα δχλακε θαη ηέρλε. αθνχ δεκηνπξγήζεη. ινηπφλ. Ιέσ ην εμήο" αλ δελ ζέιεη λα αδηθείηαη. είλαη αξθεηφ απηφ -γηαηί δελ ζα αδηθήζεη. φπσο θαίλεηαη. αλ απνθηήζεη ηε δχλακε ηνπ λα κελ αδηθείηαη. αλ είλαη δπλαηφλ ην λα κελ ηηκσξείηαη απηφο πνπ αδηθεί. φζν είλαη ην κέγεζνο ηνπ θάζε θαθνχ. Αιιά είλαη κεγάιε αλάγθε απηή λα είλαη ε πην άζρεκε βνήζεηα. αιιηψο ή έηζη έρνπλ απηά. θαη ηα άιια παηά ηνλ ίδην ηξφπν. ν άλζξσπνο. Θαιιηθιή. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη ηη φζνλ αθνξά ην λα αδηθεί. Κε ηη. ψζηε λα έρεη θαη ηηο δχν σθέιεηεο. δελ ζα αδηθεζεί. γηα λα ηειεηψζεηο ηε ζπδήηεζε. θαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη επνκέλσο γη* απηφ. αλ απνθηήζεη δχλακε. πνηα είλαη ε βνήζεηα πνπ θάπνηνο άλζξσπνο κελ κπνξψληαο λα δψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ζα ήηαλ. φηαλ παξαδερηήθακε φηη θαλείο δελ αδηθεί επεηδή ην ζέιεη. Άξαγε.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΋πνπ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. Κνπ θαίλεηαη φηη ην είπεο ζσζηά απηφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη πνηα. φηη θαη εγψ είκαη έηνηκνο λα επαηλψ. Ν θαζέλαο λνκίδσ φηη γίλεηαη θίινο κε ηνλ άιιν. φπσο ιέλε θαη νη παιηνί θαη νη ζνθνί. Πσθξάηε. ινηπφλ. ππάξρεη ηχξαλλνο άγξηνο θαη απαίδεπηνο. ζα θνβάηαη θπζηθά απηφλ ν ηχξαλλνο θαη δελ ζα ηνλ αγαπήζεη κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά. ν φκνηνο κε ηνλ φκνην. αλ έρεηο ηελ εληχπσζε φηη ην ιέσ ζσζηά. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βιέπεηο. ηέινο πάλησλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κέλεη. Έηζη δελ είλαη. είλαη ε ηέρλε ηεο παξαζθεπήο ηνπ λα κελ αδηθνχκαζηε θαζφινπ ή φζν ην δπλαηφλ ειάρηζηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Νχηε αλ ππάξρεη θάπνηνο πεξηζζφηεξν θαχινο. απηή. εθείλνο κφλν λα είλαη θίινο άμηνο ιφγνπ κε απηφλ. είλαη 92 . Πθέςνπ αλ ζεσξείο ηελ ίδηα κε κέλα. αλ θάπνηνο ζηελ πφιε είλαη θαιχηεξνο απφ απηφλ. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΉΠ Αλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ν νπνίνο έρνληαο ηνλ ίδην ραξαθηήξα. νχηε απηφλ ζα αγαπήζεη· γηαηί ν ηχξαλλνο ζα ηνλ πεξηθξνλήζεη θαη δελ ζα αζρνιεζεί πνηέ ζνβαξά φπσο ζε θίιν. φκσο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ηζρχνπλ απηά. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Θαη απηά είλαη αιήζεηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Πθέςνπ θαη απηφ. θαηεγνξψληαο ηνλ θαη επαηλψληαο ηνλ γηα ηα ίδηα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. Απηφο ζα απνθηήζεη κεγάιε δχλακε ζηελ πφιε θαη δελ ζα ηνλ αδηθήζεη θαλείο δίρσο λα ηηκσξεζεί. αλ ιεο θάηη ζσζηφ. ζέιεη λα εμνπζηάδεηαη θαη λα ππνηάζζεηαη ζε απηφλ πνπ εμνπζηάδεη. Γηφηη εγψ έρσ ηελ εμήο εληχπσζε" ή πξέπεη λα εμνπζηάδεη θάπνηνο ηελ πφιε ή θαη λα αζθεί ηπξαλλία ή λα είλαη θίινο κε ηελ ππάξρνπζα εμνπζία. θάπνηνο λένο ζε απηή ηελ πφιε ζθεθηεί κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξέζσ λα απνθηήζσ κεγάιε δχλακε θαη θαλείο λα κε κε αδηθήζεη. φζν κπνξεί. Γελ έρεηο θαη εζχ ηελ ίδηα άπνςε. φπσο θαίλεηαη.

ΘΑΙΙΪΘΙΖΠ Λαη. αμίδεη λα αγαλαθηνχκε! ΠΩΘΟΑΡΖΠ Νη αλφεηνη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη θαίλεηαη. ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη φζν ην δπλαηφλ πην πνιιέο αδηθίεο θαη. Πσθξάηε* ή δελ μέξεηο φηη απηφο πνπ κηκείηαη ηνλ ηχξαλλν ζα ζθνηψζεη εθείλνλ πνπ δελ ηνλ κηκείηαη. ινηπφλ. ζηελ πφιε. αλ δελ είκαη θνπθφο. αλ βέβαηα είλαη φκνηνο κε ηνλ άξρνληα. αθνχγνληαο θαη ζέλα θαη ηνλ Ξψιν πξηλ απφ ιίγν πνιιέο θνξέο θαη φινπο ζρεδφλ ηνπο άιινπο ζηελ πφιε* αιιά θαη εζχ άθνπ εκέλα. θαη ζα ηνπ αθαηξέζεη ηελ πεξηνπζία. λα δεη δειαδή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξφλν. φηη ζα ζθνηψζεη. αιιά. Έηζη δελ είλαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ 93 . αλ ζέιεη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα θαηαθέξεη. θαη λα κελ αδηθεί. απηφλ πνπ είλαη θαιφο θαη έληηκνο. φπσο εζείο ιέηε. ελψ αδηθεί. επεηδή έρεη κνρζεξή θαη άηηκε ςπρή εμαηηίαο ηεο κίκεζεο ηνπ ηπξάλλνπ θαη ηεο δχλακεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. Ή λνκίδεηο φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη απηφ. θαη θνληά ζε απηφλ απνθηήζεη κεγάιε δχλακε. λα κελ αδηθείηαη θαη λα έρεη κεγάιε δχλακε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γη' απηφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν μέξσ. ν νπνίνο είλαη άδηθνο. νη νπνίεο θάζε θνξά καο ζψδνπλ απφ ηνπο θηλδχλνπο. ινηπφλ. λα κελ ηηκσξείηαη· είλαη έηζη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ μέξσ πψο ζηξέθεηο ηε ζπδήηεζε θάζε θνξά πάλσ θάησ. θαιέ κνπ Θαιιηθιή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ε νδφο γη' απηφ. φπσο θαη εζχ κε παξαθηλείο λα κειεηψ ηε ξεηνξηθή. ακέζσο απφ λεαξή ειηθία λα ζπλεζίδεη λα ραίξεηαη θαη λα ιππάηαη κε ηα ίδηα πξάγκαηα κε ηνλ αθέληε ηνπ θαη λα πξνεηνηκάδεηαη πψο ζα γίλεη φζν ην δπλαηφλ φκνηνο κε εθείλνλ. Ή απέρεη πνιχ. ε νπνία ζψδεη ζηα δηθαζηήξηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θα ππάξμεη. θαη λα κειεηά απηέο ηηο ηέρλεο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. αλ ζέιεη. ινηπφλ. φισο αληηζέησο ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζα είλαη ηέηνηα. επεηδή είλαη αλήζηθνο. ζε απηφλ ην κεγαιχηεξν θαθφ. Αιιά εγψ πηζηεχσ. φπσο δείρλεη ε ζπδήηεζε.

πνιιέο θαη αλίαηεο αξξψζηηεο. νχηε ζηα ζψκαηα νχηε ζηηο ςπρέο. θαη ηνλ 94 . φηαλ βξεζνχλ ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Αλ. ιέγνληαο θαη παξνηξχλνληαο φηη πξέπεη λα γίλεηε κεραλνπξγνί. θάπνηνο έρεη ζην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο. φπνπ ρξεηάδεηαη απηή ε γλψζε. κνινλφηη καο ζψδεη· νχηε.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Λαη. λνκίδσ. ε νπνία ζψδεη φρη κφλν ηηο ςπρέο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θαη βέβαηα ζψδεη απηή απφ ην ζάλαην ηνπο αλζξψπνπο. θαη ηνλ ίδην θαη ηα παηδηά θαη ηελ πεξηνπζία θαη ηε γπλαίθα ηνπ. ηελ ηέρλε ηεο δηαθπβέξλεζεο πινίνπ. δελ ινγίδεηαη φηη απηφο πξέπεη λα δεη θαη φηη ζα ηνλ σθειήζεη. ζψδνληαο φζα έιεγα ηψξα κφιηο. αλ ήζειε λα ιέεη. φπσο αθξηβψο ε ξεηνξηθή· θαη απηή είλαη ζπλεζηαικέλε θαη θφζκηα θαη δελ θαπρηέηαη παίξλνληαο ππεξήθαλν ζρήκα. θίιε κνπ.γηαηί είλαη αλάγθε λα δεη άζρεκα. επεηδή ηα άιια δελ αμίδνπλ θαζφινπ· δηφηη ζα είρε αξθεηνχο ιφγνπο. γλσξίδνληαο απηή ηελ ηέρλε θαη πεηπραίλνληαο απηά. αλ απφ ηελ Αίγππην ή ηνλ Ξφλην. Κήπσο ζνπ θαίλεηαη ηζφηηκνο κε απηφλ πνπ θαηέρεη ηε δηθαληθή ηέρλε. θαη δελ σθειήζεθε θαζφινπ απφ απηφλ αλ. ν νπνίνο νχηε ιηγφηεξν απφ ζηξαηεγφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη είλαη. ζνπ θαίλεηαη ε γλψζε ηεο θνιχκβεζεο φηη είλαη ζνβαξή γλψζε. παξφιν πνπ πεηπραίλεη φζα θαη ε δηθαληθή ηέρλε. θαη εθείλνο. φκσο. Ινγίδεηαη. Γη’ απηά δελ είλαη ζπλεζηζκέλν λα θαπρηέηαη ν θπβεξλήηεο πινίνπ. εγψ ζα αλαθέξσ ζεκαληηθφηεξε απφ απηήλ. κα ηνλ Γία. αλ απφ κεγάιε απφζηαζε. λα ζθέπηεηαη φηη είλαη άγλσζην πνηνπο απφ φζνπο έπιεαλ καδί ηνπ σθέιεζε δίρσο λα ηνπο αθήζεη λα πληγνχλ. απηφο πνπ θηηάρλεη κεραλέο. ζπκβνπιεχνληαο ζε ζσζηά. επεηδή πεηπραίλεη θάηη ζεκαληηθφ. Θαιιηθιή. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κα ηνλ Γία. θίιε κνπ. νχηε απφ θαλέλαλ άιιν κπνξεί λα ζψδεη κεξηθέο θνξέο· γηαηί κεξηθέο θνξέο ζψδεη νιφθιεξεο πφιεηο.ηη φηαλ επηβηβάζηεθαλ. θαη πνηνπο έβιαςε. αλ ζψζεη θάπνηνλ απφ ηελ Αίγηλα κέρξη εδψ. απηφο είλαη δπζηπρηζκέλνο επεηδή δελ πέζαλε. ζα ζαο θάιππηε κε ηα ιφγηα ηνπ. ινηπφλ. επεηδή γλσξίδεη φηη δελ ηνπο απνβίβαζε θαζφινπ θαιπηέξνπο. Αιιά εζχ πεξηθξνλείο πάξα πνιχ ηνλ ίδην θαη ηελ ηέρλε ηνπ. αλ απφ νπνπδήπνηε αιινχ ηνλ ζψζεη. πεξπαηά θνληά ζηε ζάιαζζα θαη ζην πινίν κε κέηξηα ζπκπεξηθνξά. αιιά. αθνχ απνβηβάδεηαη. απ' φ. θαη απνβηβάδνληαο ζην ιηκάλη εηζπξάηηεη δχν δξαρκέο. ινηπφλ. Θη φκσο. γη' απηή ηε κεγάιε επεξγεζία. πνπ είρε κεγάιεο θαη αλίαηεο αξξψζηηεο. αλ θάπνηνο. Γηαηί μέξεη. φηη. δίλνληαο ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζην έξγν ηνπ. ζεσξψ φηη ζα εηζπξάμεη δχν νβνινχο. φζα εζείο. φρη κφλν θπβεξλήηε πινίνπ. αιιά μέξεη φηη δελ είλαη θαιχηεξν γηα ην κνρζεξφ άλζξσπν λα δεη. Αιήζεηα. φρη. αλ απφ ηε ζάιαζζα. δελ πλίγεθε. ηελ ςπρή. αιιά θαη ηα ζψκαηα θαη ηηο πεξηνπζίεο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο. αλ απφ ην δηθαζηήξην. ζνπ θαίλεηαη φηη απηή είλαη αζήκαληε.

θαη πνιηηηθφ θαη ξήηνξα· ν θαζέλαο ραίξεηαη κε ηνπο ιφγνπο εθείλσλ πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα. εμνκνηψλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηελ πφιε ζηελ νπνία θαηνηθεί. είηε πξνο ην θαιχηεξν είηε πξνο ην ρεηξφηεξν. Θαιιηθιή. θαη ιππάηαη κε ηνπο ιφγνπο εθείλσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα· αλ δελ ιεο θάηη άιιν. απηφο ζα ζε θάλεη. αληηζηέθεηαη ζε κέλα· αιιά. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γηαηί ν έξσηαο. θαη κε ην γην ηνπ Ξπξηιάκπε· φπνηνο. δειαδή. δελ ζθέπηεζαη ζσζηά. αλαζέηνληαο φζα έρνπλ ζρέζε κε απηά ζην ζεφ θαη πηζηεχνληαο ηηο γπλαίθεο. ινηπφλ. γηα ην ιαφ. θαη δελ ζα ήζειεο λα δψζεηο ηελ θφξε ζνπ ζην γην ηνπ νχηε πάιη λα πάξεηο ηελ θφξε εθείλνπ. Αλ. αλ εμεηάζνπκε απηά ηα ίδηα πνιιέο θνξέο θαη θαιχηεξα. ν αιεζηλφο άληξαο πξέπεη λα ην αθήζεη θαη λα κελ αγαπά ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηε δσή ηνπ. ζε θάλεη πάξα πνιχ φκνην κε απηνχο. κε βάζε φζα επαηλεηηθά ιφγηα ιεο γηα ην δηθφ επάγγεικα. αιιά αξεηή είλαη ηνχην. θίιε κνπ. κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα δήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα ρξφληα πνπ πξφθεηηαη λα δήζεη. Θπκήζνπ. αγαπεηέ κνπ. ην γηαηξφ θαη ηηο άιιεο ηέρλεο. ε νπνία ζα ζε θάλεη λα έρεηο κεγάιε δχλακε ζε απηή ηελ πφιε. αλ θαη είζαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο πνιίηεο. Πσθξάηε· έρσ ππνζηεί ην πάζεκα ησλ πνιιψλ δελ πείζνκαη απφιπηα απφ ζέλα. κε πνηα δίθαηα ιφγηα πεξηθξνλείο ην κεραλνπξγφ θαη ηνπο άιινπο. ηφηε γίλεηαη γεινίνο ν εκπαηγκφο πξνο ην κεραλνπξγφ. φηη θαλείο δελ κπνξεί λα απνθχγεη ηε κνίξα. αλ ζθνπεχεηο λα είζαη ζε απηφλ πξνζθηιήο θαη λα απνθηήζεηο κεγάιε δχλακε ζηελ πφιε· πξφζεμε απηφ. Μέξσ φηη ζα πεηο φηη είζαη επγελήο θαη πξνέξρεζαη απφ επγελείο. θνίηαμε κήπσο θάηη άιιν είλαη ε επγέλεηα θαη ην θαιφ απφ ην λα ζψδεη θάπνηνο θαη λα ζψδεηαη. αλ σθειεί εζέλα θαη κέλα. Αλ. πξέπεη λα γίλεηο φζν ην δπλαηφλ φκνηνο κε ην ιαφ ησλ Αζελαίσλ. ινηπφλ. γηα λα κελ πάζνπκε. ην λα δεη πνιιά ρξφληα. Θαιιηθιή* γηαηί δελ πξέπεη λα είζαη κηκεηήο αιιά φκνηνο απφ ηε θχζε ζνπ κε απηνχο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» απνθαιείο πξνζβιεηηθά κεραλνπξγφ. πξέπεη λα ζθεθηεί απηφ. Θαη ηψξα. φκσο. εθείλν ην νπνίν ιέλε γηα ηηο Θεζζαιίδεο. ζα πεηζηείο. Λα πνχκε θάηη ζρεηηθφ κε απηά. Θη φκσο. αιιά. απηφ. κα ηνλ Γία. ην λα ζψδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ φπνηνο ηχρεη. νη νπνίεο θαηεβάδνπλ ηε ζειήλε ζηε γε· κήπσο ε πξνηίκεζε καο γη' απηή ηε δχλακε ζηελ πφιε γίλεη κε αληάιιαγκα ηνπο αγαπεκέλνπο καο. φηη ππνζηεξίδακε πσο ππάξρνπλ δχν ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο γηα ηε θξνληίδα ηνπ θάζε ζψκαηνο 95 . φπσο κνπ θαίλεηαη. ινηπφλ. Αιιά. φκσο. επεηδή επηζπκείο λα γίλεηο πνιηηηθφο. Θαιιηθιή. Κήπσο. θίιε κνπ. πνπ ηψξα δα έιεγα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ μέξσ κε πνηνλ ηξφπν κνπ θαίλεζαη φηη κηιάο ζσζηά. επγέλεηα δελ είλαη απηφ ην νπνίν εγψ ιέσ. πηζηεχεηο φηη νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ζα ζνπ κεηαδψζεη κηα ηέηνηα ηέρλε. αλ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεηο γλήζηα θηιία κε ηνλ αζελατθφ ιαφ θαη λαη. πνπ ππάξρεη ζηελ ςπρή ζνπ. φζεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ζψδνπλ.

δελ ππάξρεη φθεινο λα πξνζθέξνπκε θακία άιιε επεξγεζία. πάιη ζα έπξεπε λα ζθεθηνχκε απηφ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Δπνκέλσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 0 έλαο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. φπσο αλαθαιχςακε ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε. είηε ηπραίλεη λα είλαη ζψκα είηε ςπρή. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. αλ απηά ήηαλ έηζη. αλαθαιχςνπκε φηη νη δάζθαινη καο ήηαλ ηθαλνί θαη αμηφινγνη. Θαιιηθιή. ζα έπξεπε εκείο λα ζθεθηνχκε θαη λα εμεηάζνπκε ηνπο εαπηνχο καο. Απηά δελ ήηαλ φζα νξίδακε ηφηε. 96 . αθνξά ην πψο ζα γίλεη θαιχηεξν απηφ πνπ θξνληίδνπκε. ν ζρεηηθφο κε ηελ απφιαπζε. θάλνληαο ηνπο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνπο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ν άιινο. Λα δερηνχκε φηη έρνπλ έηζη. ινηπφλ. θαη αλ απηφ ην νηθνδφκεκα είλαη σξαίν ή άζρεκν* θαη αλ. ζα ήηαλ γλψξηζκα ζπλεηψλ αλζξψπσλ λα θαηαπηαζηνχκε κε ηελ νηθνδφκεζε δεκνζίσλ έξγσλ αλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γεχηεξν. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αο είλαη έηζη. Θα έπξεπε ή φρη. ν νπνίνο δελ ραξίδεηαη αιιά κάρεηαη. αλ ζνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν. πξέπεη λα επηρεηξνχκε κε απηφ ηνλ ηξφπν λα θξνληίδνπκε ηελ πφιε θαη ηνπο πνιίηεο. Δίλαη έηζη. πξψηα αλ έρνπκε γλψζε ηεο νηθνδνκηθήο ηέρλεο θαη απφ πνηνλ ηε κάζακε. αλ ζεο. θαη φηη πνιιά θαη σξαία νηθνδνκήκαηα είραλ ρηηζηεί απφ εκάο καδί κε ηνπο δαζθάινπο καο θαη πνιινί κφλν απφ εκάο. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. φκσο. παξαθηλνχζακε ν έλαο ηνλ άιινλ. Γηαηί δίρσο απηφ. ν έλαο απνζθνπεί ζηελ απφιαπζε θαη ν άιινο ζην σθέιηκν. γηα ζέλα. λα κεηάζρνπκε ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνδφκεζε ηεηρψλ ή λαχζηαζκσλ ή λαψλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. ζρεηηθά κε ηα κεγαιχηεξα δειαδή νηθνδνκήκαηα. αλ έρνπκε ρηίζεη πνηέ σο ηψξα νηθνδφκεκα ηδησηηθφ ή θάπνηνπ θίινπ ή δηθφ καο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θαη ηεο θάζε ςπρήο. αλ δελ είλαη θαιή θαη ζσζηή ε ζθέςε εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη ή λα παίξλνπλ πνιιά ρξήκαηα ή εμνπζία ζε άιινπο ή νπνηαδήπνηε άιιε δχλακε. ελψ εμεηάδνπκε. απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθνηηήζακε απφ ηνπο δαζθάινπο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ηπραίλεη λα είλαη πνηαπφο θαη ηίπνηε άιιν παξά θνιαθεία. ινηπφλ.

Γελ ζα ζνπ θαηλφηαλ φηη είλαη αλφεην λα ελεξγνχκε θαη' απηφ ηνλ ηξφπν. γηα λα δείμσ φηη ληθψ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Γελ ζε ξσηψ. αθφιαζηνο θαη κε ζπλεηφο. κε παξαθηλείο θαη κε θαηεγνξείο φηη δελ ζπκκεηέρσ ζηα θνηλά. αιήζεηα. Θαιιηθιή. αιήζεηα. ζέισ λα κάζσ κε πνηνλ ηξφπν λνκίδεηο φηη πξέπεη λα 97 . ελψ ήζνπλ ηδηψηεο. δελ ζα εμεηάζνπκε ν έλαο ηνλ άιιν: «Δκπξφο. γεινίν ζε ηέηνην βαζκφ αλνεζίαο. αλ βέβαηα ππάξρεη θάπνην δηθφ ζνπ έξγν. ζα εμεηάδακε βέβαηα εγψ εζέλα θη εζχ εκέλα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρψξα. γηα φλνκα ησλ ζεψλ: «Ξψο είλαη ν Πσθξάηεο σο πξνο ηε ζσκαηηθή πγεία. νχηε απφ ηνπο μέλνπο νχηε απφ ηνπο αζηνχο. ν Θαιιηθιήο δελ έρεη θάλεη ήδε θάπνηνλ απφ ηνπο πνιίηεο θαιχηεξν. θαη λα επηρεηξήζνπκε θαη νη ίδηνη λα θαηαπηαζηνχκε κε κηα δεκφζηα δξαζηεξηφηεηα θαη λα παξαθηλνχκε θαη άιινπο ηέηνηνπο. Πσθξάηε. θαζφινπ άμηα ιφγνπ. Φνβάζαη λα απαληήζεηο. ελψ πξνεγνπκέλσο ήηαλ αλήζηθνο. Ή θάπνηνο άιινο απαιιάρζεθε απφ αζζέλεηα εμαηηίαο ηνπ Πσθξάηε. ψζηε. αλ. επεηδή εζχ ν ίδηνο πξηλ απφ ιίγν άξρηζεο λα θαηαπηάλεζαη κε ηηο ππνζέζεηο ηεο πφιεο. ηη ζα πεηο. παξαθηλνχζακε ν έλαο ηνλ άιιν. Λα πνχκε φηη απηά ιέγνληαη ζσζηά ή φρη. ή δνχινο ή ειεχζεξνο. φκσο. επεηδή ηάρα είκαζηε ηθαλνί γηαηξνί. πξνηνχ θαηνξζψζνπκε πνιιά θαη εμαζθεζνχκε ηθαλνπνηεηηθά ζηελ ηέρλε. Ξνηνλ άλζξσπν ζα πεηο φηη έρεηο θάλεη θαιχηεξν κε ηε ζπλαλαζηξνθή ζνπ. πξνηνχ σο ηδηψηεο γηαηξνί θάλνπκε πνιιά.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» φκσο. νχηε άληξα νχηε γπλαίθα. λνκίδσ. πξηλ επηρεηξήζεηο λα αζρνιεζείο κε ηηο ππνζέζεηο ηεο πφιεο. δελ ζα ήηαλ. ινηπφλ. φπσο ιέγεηαη. λα επηρεηξήζνπκε λα κάζνπκε. άξηζηε άληξα. λα έξζνπλ άλζξσπνη.»· θη εγψ. εμαηηίαο ηνπ Θαιιηθιή έρεη γίλεη θαιφο θαη έληηκνο. Θαιιηθιή. φπσο ηχρεη. ζα ήηαλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλφεην λα θαηαπηαζηνχκε κε ηα δεκφζηα έξγα θαη λα παξαθηλνχκε ν έλαο ηνλ άιιν γη' απηά. ζα ζε εμέηαδα ζε άιια παξφκνηα1 θαη αλ δελ βξίζθακε θαλέλαλ λα έρεη ζεξαπεπηεί ζην ζψκα απφ εκάο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρν ίδην. Ξεο κνπ. άδηθνο. δελ κπνξνχζακε λα επηδείμνπκε νχηε δάζθαιν νχηε νηθνδνκήκαηα ή θαλέλα ή πνιιά. αλ θάπνηνο ζε εμεηάζεη γη' απηά. ΢πάξρεη θάπνηνο ν νπνίνο. αιιά επεηδή. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Πνπ αξέζεη λα ληθάο. ηζρχεη θαη γηα φια ηα άιια. ή μέλνο ή αζηφο. γηα φλνκα ηνπ Γία. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. αθνχ επηρεηξήζνπκε λα θαηαπηαζηνχκε κε ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο. ή δνχινο ή ειεχζεξνο». ηελ θεξακηθή ηέρλε αξρίδνληαο απφ ην πηζάξη.

θιχαξνη θαη θηινρξήκαηνη. ήηαλ ρεηξφηεξνη. Γηαηί εγψ. φηη έρνπλ δηαθζαξεί απφ εθείλνλ. απηά αθνχσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Απηά θαζφινπ δελ ηα αθνχσ. Ππκθσλήζακε ή φρη. Ή δελ έρνπκε ήδε ζπκθσλήζεη πνιιέο θνξέο φηη απηφ πξέπεη λα θάλεη ν πνιηηηθφο. πεο γηα εθείλνπο ηνπο άληξεο γηα ηνπο νπνίνπο κηινχζεο πξσηχηεξα. είλαη θαλεξφ φηη ν θαζέλαο απφ απηνχο έθαλε θαιπηέξνπο ηνπο πνιίηεο αληί ρεηξφηεξνπο. αλ ιέγεηαη φηη νη Αζελαίνη έρνπλ γίλεη θαιχηεξνη εμαηηίαο ηνπ Ξεξηθιή. θίιε κνπ. αλ βέβαηα εθείλνο ήηαλ ελάξεηνο πνιίηεο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ '΋ρη ίζσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρίπνηα· αιιά πεο κνπ ην εμήο γηα ηνχην. ινηπφλ. φηη νη Αζελαίνη εμαηηίαο ηνπ Ξεξηθιή έρνπλ γίλεη λσζξνί. ήηαλ ελάξεηνη. ινηπφλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Νη Αζελαίνη. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Θαη. αιιά αλαγθαζηηθά. αθνχ αλαιάβεηο ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ. Ρνπο έθαλε ή φρη. φηαλ ηειείσλε. ινηπφλ. φηαλ ήηαλ ρεηξφηεξνη· φηαλ. απηφ πξέπεη ν έληηκνο άληξαο λα πξνζθέξεη ζηελ πφιε ηνπ. ή πψο ζα γίλνπκε πάξα πνιχ θαινί πνιίηεο. αιιά ηα μέξσ θαιά θαη εγψ θαη εζχ. απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ θφςεη ηα αθηηά ηνπο. Απάληεζε. ν Θίκσλ. βέβαηα. φηη ν Ξεξηθιήο είρε κεγάιε ππφιεςε θαη νη Αζελαίνη δελ ηνλ θαηαςήθηζαλ ζε θακία αηζρξή δίθε. αθνχ ζπκεζείο γηα κέλα. Αλ. επεηδή πξψηνο πξφζθεξε κηζζφ γηα ηηο ππεξεζίεο πξνο ηελ πφιε. ηψξα. δειαδή ν Ξεξηθιήο. ζπκθσλά κε φζα παξαδερηήθακε. έγηλαλ θαινί θαη 98 . ή ην εληειψο αληίζεην. δεηινί.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» πνιηηεχεηαη θάπνηνο ζηελ πφιε καο. φηαλ ν Ξεξηθιήο άξρηδε λα πνιηηεχεηαη ή φηαλ ηειείσλε. Πσθξάηε. ν Κηιηηάδεο θαη ν Θεκηζηνθιήο. Ππκθσλήζακε· ζα απαληήζσ εγψ γηα ζέλα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ίζσο. αλ ζνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη έρνπλ γίλεη ελάξεηνη πνιίηεο. φκσο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αρνχο απηά. ηη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Βέβαηα. αλ ζα κεξηκλήζεηο γηα θάηη άιιν.

αλέληηκνο. φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θάπνηνο πνπ θξνληίδεη γατδνχξηα. αθνχ παξαιάβεη πην ήκεξα δψα. φπσο ζπκθσλήζακε πξηλ απφ ιίγν. Δζχ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. φκσο. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Νη δίθαηνη.ηη ηνπο παξέιαβε. Δμαηηίαο απηνχ ήηαλ θαθφο ν Ξεξηθιήο. ν νπνίνο. ηνπο έθαλε πην άγξηνπο απ' φ. ν νπνίνο ήηαλ ηθαλφο ζηελ πνιηηηθή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Θάλε κνπ θαη απηή ηε ράξε. αλ είλαη ηέηνηνο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ρη. θαη βέβαηα θαηά ηνπ εαπηνχ ηνπ. λα έρνπλ γίλεη πην δίθαηνη θαη φρη πην άδηθνη απφ εθείλνλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ρη ινηπφλ. άινγα θαη βφδηα ζα θαηλφηαλ φηη είλαη θαθφο. ηα θάλεη πην άγξηα απ' φ. ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ Ξεξηθιή.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» έληηκνη πνιίηεο ράξε ζε απηφλ. ηα νδεγνχζε λα θάλνπλ φια απηά κε αγξηφηεηα. πάλησο. ηνλ νπνίν ειάρηζηα ζα ήζειε. γηα λα ζνπ θάλσ ηε ράξε. ν άλζξσπνο είλαη έλα απφ ηα δψα ή φρη. ηνλ θαηαδίθαζαλ γηα θινπή θαη παξαιίγν λα ίνπ επηβάινπλ ηε ζαλαηηθή πνηλή. ηη ιεο. αθνχ παξαιάκβαλε απηά πνπ δελ ηνλ θινηζνχζαλ νχηε ηνλ ρηππνχζαλ κε ηα θέξαηα νχηε ηνλ δάγθσλαλ. ινηπφλ.ηη ηα παξέιαβε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ 99 . θαηά ηελ άπνςε ηνπο. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Κάιηζηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. αλ βέβαηα ηνπο θξφληηδε εθείλνο. φπσο έιεγε ν ΋κεξνο. ινηπφλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Ξψο φρη. απαληψληαο κνπ # πνην απφ ηα δπν. αλ. είλαη ήκεξνη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Θεο λα ζπκθσλήζσ κε ζέλα. Ρν παξαδέρεζαη ή φρη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Λαη. επεηδή ήηαλ. είρε ηελ επηκέιεηα ησλ αλζξψπσλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Ν Ξεξηθιήο. Γελ έπξεπε απηνί. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αιιά. Ή δελ ζνπ θαίλεηαη φηη θαθφο είλαη φπνηνο θξνληίδεη νπνηνδήπνηε δψν. Γελ έρεηο ηελ ίδηα άπνςε.

ΠΩΘΟΑΡΖΠ Κα ηνλ Γία. ν Ξεξηθιήο δελ ήηαλ θαιφο ζηελ πνιηηηθή. αιιά απφ ηνπο παιηφηεξνπο είλαη. Νη ηθαλνί ελίνρνη ζηελ αξρή δελ πέθηνπλ απφ ηα άξκαηα. ηνπο έθαλε πην άγξηνπο. νχηε εγψ θαηεγνξψ απηνχο φηη ήηαλ ππεξέηεο ηεο πφιεο. νχηε ηελ αιεζηλή ξεηνξηθή ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ -γηαηί δελ ζα εμνξίδνληαλ. ινηπφλ. αιιά κνπ θαίλεηαη φηη ήηαλ πην θαινί απφ ηνπο ησξηλνχο θαη ππήξμαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνί ζην λα πξνκεζεχνληαη φζα επηζπκνχζε ε πφιε. θαη αλέθεξεο απηνχο ηνπο άληξεο· απηνί. φηαλ φκσο θξνληίδνπλ ηα άινγα θαη γίλνληαη νη ίδηνη θαιχηεξνη ελίνρνη. ηα πξνεγνχκελα ιφγηα ζνπ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Δζχ ιεο φηη δελ ήηαλ. Πσθξάηε. απέρεη πνιχ απφ ην λα θάλεη θάπνηνο απφ ηνπο ησξηλνχο ηέηνηα έξγα ηα νπνία έρεη θάλεη φπνηνο απφ απηνχο (ηνπο παιηνχο) ζέιεηο. φπσο θαίλεηαη. ζα ηνλ έξηρλαλ. απηφλ πνπ λίθεζε ζηνλ Καξαζψλα. απφ φζα νκνινγείο. ηνπο έθαλε θαη πην άδηθνπο θαη πην θαθνχο. αλ δελ επελέβαηλε ν πξχηαλεο. Θαη ζηνλ Θεκηζηνθιή ηα ίδηα δελ έθαλαλ θαη ηνλ θαηαδίθαζαλ ζε εμνξία. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αο είλαη. Δζχ. απνδείρηεθαλ φκνηνη κε ηνπο ζεκεξηλνχο. φηη εκείο δελ γλσξίδνπκε θαλέλαλ άληξα λα έρεη ππάξμεη ηθαλφο ζηελ πνιηηηθή ζε απηή ηελ πφιε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. φκσο. αλ απηνί ήηαλ ξήηνξεο. ψζηε. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άξα. δελ ςήθηζαλ λα ηνλ ξίμνπλ ζην βάξαζξν θαη. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αγαπεηέ κνπ. αλ απηνί ήηαλ ζπλεηνί άληξεο. νχηε εζχ. φπσο εζχ ιεο. ηφηε πέθηνπλ απηά δελ γίλνληαη νχηε ζηελ ηέρλε ησλ εληφρσλ νχηε ζε θακηά άιιε ηέρλε* ή λνκίδεηο φηη γίλνληαη. Κίια κνπ πάιη γηα ηνλ Θίκσλα' δελ ηνλ εμφξηζαλ απηνί ηνπο νπνίνπο θξφληηδε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αο είλαη. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Γελ λνκίδσ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά. σζηφζν. κε βάζε απηή ηε ζπδήηεζε. Ρνλ Κηιηηάδε. Θη φκσο. ήηαλ αιεζηλά. παξαδέρεζαη φηη απφ ηνπο ησξηλνχο δελ είλαη θαλέλαο.νχηε ηελ θνιαθεπηηθή. δελ ζα πάζαηλαλ πνηέ απηά. γηα λα κελ αθνχζνπλ ηε θσλή ηνπ γηα δέθα ρξφληα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Αλ ζνπ θαίλνκαη φηη ιέσ αιήζεηα. βέβαηα.αιιά ζην λα θαηεπζχλνπλ 100 .

αιιά φζνπο έηπρε λα είλαη παξφληεο θαη λα ζπκβνπιεχνπλ ζε θάηη. ινηπφλ. Απηά. απφ ην νπνίν επξφθεηην νη πνιίηεο λα γίλνπλ θαιχηεξνη. κνπ θαίλεηαη φηη ελίνηε θαηαιαβαίλεηο [φηαλ κηιψ] θαη ζπκθσλείο επεηδή ηάρα θαηαλνείο φ. φηη ππάξρνπλ θαη ζρεηηθά κε ηελ ςπρή. θαη δελ είλαη θαζφινπ παξάμελν. ή κάγεηξαο ή πθαληήο ή ππνδεκαηνπνηφο ή επεμεξγαζηήο δεξκάησλ. δελ γλσξίδεηο θαζφινπ γηα ηε γπκλαζηηθή. αθνχ γεκίζνπλ θαη παρχλνπλ ηα ζψκαηα ησλ αλζξψπσλ. πνπ δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα θαιφ θαη σξαίν ζρεηηθά κε απηά θαη νη νπνίνη. επεηδή έγηλε αληίζεηα απφ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. παξαζθεπάδνληαο ν έλαο ππέξνρνπο άξηνπο. αλ θαη επαηλνχληαη απφ απηνχο. είλαη ζαπκάζηνη ζεξαπεπηέο ζσκάησλ. ε νπνία φλησο είλαη θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο θαη αξκφδεη λα εγείηαη φισλ ησλ ηερλψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα έξγα ηνπο εμαηηίαο ηνπ φηη γλσξίδεη πνην είλαη σθέιηκν θαη πνην βιαβεξφ απφ ηα ηξφθηκα ή ηα πνηά γηα ηελ πγεία ηνπ ζψκαηνο. άλζξσπε.ηη εγψ ιέσ· έξρεζαη. Απηά ηα ίδηα. Ίζσο. πνηά. ζα αθαλίζνπλ θαη ηηο ζάξθεο. Θάλνπκε. ζα ηνπο επηθξίλνπλ. φκσο. ελψ φιεο νη άιιεο ηα αγλννχλ γη' απηφ φιεο νη ηέρλεο ζρεηηθά κε ηελ αζρνιία ηνπ ζψκαηνο είλαη δνπινπξεπείο. ή αξηνπνηφο. δελ ζηακαηάκε θαζφινπ λα πεξηθεξφκαζηε πάληα ζην ίδην θαη λα αγλννχκε κεηαμχ καο ηη ιέκε. ελδχκαηα. αλ πεηλά ην ζψκα. γηα λα ην πσ κε ιίγα ιφγηα. ηα εμαζθαιίδεη ή απηφο πνπ είλαη κηθξνπσιεηήο ή έκπνξνο ή θαηαζθεπαζηήο ηνπο. εθείλνη δελ δηέθεξαλ θαζφινπ απφ απηνχο· ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ έξγν έληηκνπ πνιίηε. ζα ηνπο θαηεγνξήζνπλ 101 . θαη ν Πάξακβνο. δειαδή. φπσο αθξηβψο αλ ζε ξσηνχζα γηα ηε γπκλαζηηθή πνηνη θαλ ή είλαη ηθαλνί ζεξαπεπηέο ζσκάησλ. φηαλ ζε ξσηψ πνηνη. πνπ είραλ πξηλ απηνί πάιη εμαηηίαο ηεο απεηξίαο δελ ζα θαηεγνξήζνπλ εθείλνπο πνπ έηξεθαλ σο ππαίηηνπο ησλ αζζελεηψλ θαη ηεο απψιεηαο ηεο ζάξθαο πνπ είραλ πξηλ.κνπ αλαθέξεηο αλζξψπνπο ππεξέηεο θαη παξαζθεπαζηέο επηζπκηψλ. ζα κνπ έιεγεο πνιχ ζνβαξά φηη ν Θεαξίσλ ν αξηνπνηφο θαη ν Κίζαηθνο. Θαη πινία θαη ηείρε θαη λαχζηαζκνπο θαη άιια πνιιά ηέηνηα θαη εγψ ζπκθσλψ φηη εθείλνη ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνί απφ απηνχο λα εμαζθαιίδνπλ. κνπ θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεηο απνιχησο φκνηνπο αλζξψπνπο ζηελ πνιηηηθή. φηαλ πιένλ ήξζε ζε απηνχο ν θνξεζκφο πνπ θέξλεη αζζέλεηα χζηεξα απφ ιίγν θαηξφ. θαη ε κηα είλαη ππεξεηηθή. ν νπνίνο έρεη γξάςεη ηε ζηθειηθή καγεηξηθή. ινηπφλ. ζηξψκαηα. ινηπφλ. ππεξεηηθέο θαη αλειεχζεξεο. γεινίν πξάγκα θη εγψ θη εζχ ζηε ζπδήηεζε καο* γηαηί φιν ην ρξφλν. κνινλφηη είλαη ηέηνηνο. ππνδήκαηα θαη άιια πνπ ην ζψκα επηζπκεί* θαη ζθνπίκσο ζνπ κηιψ κε ηηο ίδηεο εηθφλεο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» ηηο επηζπκίεο θαη λα κελ επηηξέπνπλ. αλ δηςά. αιιά ε γπκλαζηηθή θαη ε ηαηξηθή δίθαηα εμνπζηάδνπλ απηέο. ηνλ νπνίν ζπδεηάκε. ν άιινο θαγεηά θαη ν ηξίηνο θξαζί. ν ηδηνθηήηεο θαπειεηνχ. κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα πξνκεζεχεηαη. ρξεζηκνπνηψληαο πεηζψ ή βία γη' απηφ. αλ θξπψλεη. ιίγν αξγφηεξα ιέγνληαο φηη ππήξμαλ ζηελ πφιε θαινί θαη έληηκνη πνιίηεο θαη. λα έρνπλ ηε γλψκε θαη ν ίδηνο θαη νη άιινη φηη είλαη ππεξέηεο ηνπ ζψκαηνο. λα αγαλαθηνχζεο αλ ζνπ έιεγα φηη. αλ έηζη ηχρεη. θαη ν θαζέλαο πνπ δελ γλσξίδεη φηη θνληά ζε φιεο απηέο ππάξρνπλ ε γπκλαζηηθή θαη ε ηαηξηθή. ινηπφλ. γηα λα ηα θαηαλνήζεηο εχθνια. λνκίδσ φηη εζχ πνιιέο θνξέο ζπκθψλεζεο θαη γλσξίδεηο φηη απηή ε αζρνιία είλαη δηηηή θαη ζρεηηθά κε ην ζψκα θαη ηελ ςπρή. Δγψ. ηξφθηκα.

παξφιν πνπ επεξγεηήζεθαλ απφ απηνχο· θη φκσο. λα ζπκβαίλεη ην ίδην κε φζνπο πξνζπνηνχληαη φηη είλαη πνιηηηθνί θαη κε φζνπο φηη είλαη ζνθηζηέο. βέβαηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Έηζη κνπ θαίλεηαη. ζπλεπψο ράλνληαη άδηθα απφ απηήλ. πεο κνπ ζην φλνκα ηνπ θίιηνπ Γία. ελεξγείο εληειψο φκνηα. αθνχ δελ ήζειεο λα απαληάο. αζρνινχληαη κε απηφ ην άηνπν· δειαδή. απνκαθξχλνληαο κε ην δάζθαιν ηελ αδηθία θαη έρνληαο απνθηήζεη δηθαηνζχλε.εγθσκηάδεηο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζε απηνχο πινπζηφηαηα θαγνπφηηα ζχκθσλα κε φζα επηζπκνχζαλ. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Έηζη λνκίδσ" ηψξα. κε αλάγθαζεο λα δεκεγνξήζσ. αιιά ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη ηνπο αίηηνπο ζπκθνξψλ ζα εγθσκηάζνπλ. ελψ έγηλε θαιφο απφ απηφλ θαη παξακέλεη ηέηνηνο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» θαη ζα ηνπο θάλνπλ θάπνην θαθφ. Γηαηί βιέπσ φηη. θαη ιέλε φηη ε πφιε έρεη γίλεη κεγάιε απφ απηνχο (ηνπο πνιηηηθνχο)· φηη ε πφιε είλαη δηνγθσκέλε θαη έρεη χπνπιε αζζέλεηα εμαηηίαο εθείλσλ ησλ παιηψλ. δελ θαηαιαβαίλνπλ. παξφιν πνπ δελ είζηε αίηηνη ησλ ζπκθνξψλ αιιά ζπλέλνρνη. έπεηηα έγηλε αρξείνο. ππάξρεη θάπνην πην παξάινγν πξάγκα απφ απηφ ην ιφγν. φκσο. ηείρε. θαη ζην θίιν κνπ ηνλ Αιθηβηάδε. ΘΑΙΙΗΘΙΉΠ Δζχ δελ κπνξείο λα κηιάο. λα αδηθνχλ κε απηφ πνπ δελ έρνπλ (ηελ αδηθία). Αιιά. θίιε κνπ. ζα ηνπο εγθσκηάζνπλ ίζσο. ζα θαηεγνξήζνπλ ηνπο ηφηε παξφληεο ζπκβνχινπο. φηαλ ε πφιε κεηαρεηξίδεηαη θάπνηνλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο σο άλζξσπν πνπ έρεη θάλεη αδηθίεο. επεηδή δελ ζέιεηο λα κνπ απαληάο. φηαλ ράζνπλ θαη ηα παιηά καδί ζε φζα απέθηεζαλ. Γελ ζνπ θαίλεηαη απηφ ππεξβνιηθά παξάινγν. κάιηζηα. Γηαηί ρσξίο ζσθξνζχλε θαη δηθαηνζχλε γέκηζαλ ηελ πφιε κε ιηκάληα. νη νπνίνη θαηά ηα άιια είλαη ζνθνί. θαηεγνξνχλ πνιιέο θνξέο ηνπο καζεηέο φηη αδηθνχλ ηνπο ίδηνπο. δελ ζνπ θαίλεηαη φηη είλαη παξάινγν λα ηζρπξίδεηαη θάπνηνο φηη έρεη θάλεη θάπνηνλ ηθαλφ λα θαηεγνξεί απηφλ. άλζξσπνη δειαδή νη νπνίνη έρνπλ γίλεη θαινί θαη δίθαηνη. Θαιιηθιή. Θη φκσο. θφξνπο θαη άιιεο ηέηνηεο αλνεζίεο· φηαλ. λαχζηαζκνπο. Θαη ηψξα εζχ. αλ κπνξέζνπλ. εγψ ηψξα βιέπσ λα ζπκβαίλεη αλφεην πξάγκα θαη καζαίλσ φηη ζπλέβαηλε θαη κε ηνπο παιηνχο άληξεο. Αιήζεηα. είλαη ςέκαηα. αλ δελ πξνζηαηεπηείο. 102 . επεηδή. ινηπφλ. Γηαηί θαλέλαο πξνζηάηεο ηεο πφιεο δελ ζα κπνξνχζε λα ραζεί άδηθα απφ ηελ ίδηα πφιε ηελ νπνία πξνζηαηεχεη* είλαη πηζαλφ. θαη ηνλ Θεκηζηνθιή θαη ηνλ Θίκσλα θαη ηνλ Ξεξηθιή. Θαιιηθιή. ηνπο αίηηνπο ησλ ζπκθνξψλ. ζηεξψληαο ηνπο ηελ ακνηβή θαη ρσξίο λα ηνπο απνδίδνπλ επγλσκνζχλε. γίλεη ε εκθάληζε απηήο ηεο αζζέλεηαο. αλ θαη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη δάζθαινη ηεο αξεηήο. φπσο ηζρπξίδνληαη* φια απηά. φκσο. αλ θάπνηνο δελ ζνπ απαληά. Γηαηί θαη νη ζνθηζηέο. αγαλαθηνχλ θαη κεκςηκνηξνχλ φηη ηάρα παζαίλνπλ κεγάια βάζαλα* κνινλφηη έρνπλ πξνζθέξεη πνιιά θαη θαιά ζηελ πφιε. λα επηηεζνχλ θαη ζε ζέλα. θίιε κνπ. καθξεγνξψ.

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Αθνχο, ινηπφλ, λα ιέλε ηέηνηα απηνί πνπ ηζρπξίδνληαη φηη
εθπαηδεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ αξεηή;
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Βέβαηα· αιιά ηη ζα κπνξνχζεο λα πεηο γηα αλζξψπνπο
θαζφινπ άμηνπο;
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Ρη ζα κπνξνχζεο λα πεηο γηα εθείλνπο νη νπνίνη, ελψ ηζρπξίδνληαη φηη δηνηθνχλ ηελ
πφιε θαη κεξηκλνχλ γη' απηήλ, πψο ζα γίλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε, ηελ
θαηεγνξνχλ πάιη, φηαλ ηχρεη, σο πάξα πνιχ αλήζηθε; Ρν ίδην, θίιε κνπ, είλαη ν
ζνθηζηήο θαη ν ξήηνξαο ή θάηη θνληηλφ θαη παξαπιήζην, φπσο αθξηβψο έιεγα
ζηνλ Ξψιν* εζχ, φκσο, απφ άγλνηα, λνκίδεηο φηη ην κελ, ε ξεηνξηθή, είλαη θάηη
πνιχ σξαίν, ην δε (ηε ζνθηζηηθή) ην πεξηθξνλείο.
Ξξάγκαηη, ε ζνθηζηηθή είλαη θαιχηεξε απφ ηε ξεηνξηθή,
φζν ε λνκνζεηηθή απφ ηε δηθαζηηθή θαη ε γπκλαζηηθή απφ
ηελ ηαηξηθή· εγψ, βέβαηα, λφκηδα φηη κφλν ζηνπο ξήηνξεο
θαη ζηνπο ζνθηζηέο δελ επηηξέπεηαη λα θαηεγνξνχλ απηφ
ην πξάγκα, ην νπνίν νη ίδηνη δηδάζθνπλ, φηη είλαη βιαβεξφ
γη* απηνχο, δηαθνξεηηθά γηα ηνλ ίδην ιφγν λα θαηεγνξνχλ
ζπλάκα θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο φηη θαζφινπ δελ σθέιεζαλ
απηνχο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη σθέιεζαλ. Έηζη δελ είλαη;
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Κάιηζηα.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Θαη λα παξέρνπλ, φκσο, ηελ επεξγεζία δίρσο ακνηβή,
φπσο είλαη θπζηθφ, κφλν ζε απηνχο επηηξεπφηαλ, αλ
βέβαηα έιεγαλ αιήζεηα. Γηφηη, αλ θάπνηνο ιάβεη θάπνηα
άιιε επεξγεζία, γηα παξάδεηγκα αλ γίλεη γξήγνξνο
εμαηηίαο ηνπ γπκλαζηή, ίζσο λα ηνπ ζηεξνχζε ηελ νθεηιή,
αλ ν γπκλαζηήο ηνλ δίδαζθε δίρσο λα έρεη ζπκθσλήζεη
κηζζφ, φηη ζα έπαηξλε ηελ ακνηβή ηνπ παξάιιεια κε ηε
κεηάδνζε ηεο ηαρχηεηαο. Γηφηη, λνκίδσ, νη άλζξσπνη δελ
αδηθνχλ κε ηε βξαδχηεηα, αιιά κε ηελ αδηθία* πψο φρη;
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Λαη.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ

Αλ θάπνηνο, ινηπφλ, δελ αθαηξεί απηφ, δειαδή ηελ αδηθία,
δελ ππάξρεη θαλέλαο θφβνο ζε απηφλ, κήπσο θάπνηε
αδηθεζεί, αιιά είλαη αζθαιέο κφλν ζε απηφλ λα πξνζθέξεη
απηή ηελ επεξγεζία, αλ, βέβαηα, κπνξεί φλησο θάπνηνο λα
θάλεη ηνπο αλζξψπνπο θαινχο. Έηζη δελ είλαη;
ΘΑΑΙΗΘΙΖΠ
Λαη.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Γη' απηά, επνκέλσο, φπσο θαίλεηαη, δελ είλαη άζρεκν λα
103

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»
δίλεη άιιεο ζπκβνπιέο, παίξλνληαο ρξήκαηα, γηα
παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ νηθνδνκηθή ή ηηο άιιεο ηέρλεο.
ΘΑΙΙΪΘΙΖΠ
Έηζη θαίλεηαη.
ΠΩΘΟΑΊΉΠ
Πρεηηθά κε απηή ηελ πξάμε, φκσο, κε πνηνλ ηξφπν ζα
γίλεη θάπνηνο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνο θαη ζα δηνηθεί
άξηζηα ην ζπίηη ηνπ ή ηελ πφιε, ζεσξείηαη άζρεκν λα κε
ζέιεη θάπνηνο λα ζπκβνπιεχεη, αλ δελ ηνπ δψζεη
ρξήκαηα. Δίλαη έηζη;
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Λαη.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Γηφηη είλαη θαλεξφ φηη απηφ είλαη ε αηηία, φηη δειαδή
κφλν απηή απφ ηηο επεξγεζίεο θάλεη απηφλ πνπ
επεξγεηείηαη λα επηζπκεί λα αληαπνδψζεη ηελ επεξγεζία,
ψζηε λα θαίλεηαη φηη είλαη θαιή απφδεημε, αλ απηφο πνπ
πξνζθέξεη απηή ηελ επεξγεζία δερηεί σο αληαπφδνζε
ηελ επεξγεζία· δηαθνξεηηθά φρη. Έρνπλ έηζη απηά;
ΘΑΙΑΗΘΙΖΠ
Λαη.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Γηα πνηα, ινηπφλ, απφ ηηο δπν ππεξεζίεο ηεο πφιεο κε
πξνζθαιείο, φξηζε κνπ- λα αγσλίδνκαη σο γηαηξφο πξνο
ηνπο Αζελαίνπο, πψο ζα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξνη, ή λα ηνπο ππεξεηψ θαη λα ηνπο κηιψ κε ζθνπφ
λα ηνπο επραξηζηήζσ; Ξεο κνπ ηελ αιήζεηα, Θαιιηθιή'
γηαηί δηθαηνχζαη, φπσο αθξηβψο άξρηζεο λα κηιάο κε
παξξεζία πξνο εκέλα, λα ιεο κέρξη ηέινπο φζα έρεηο ζην
κπαιφ ζνπ· θαη ηψξα κίια θαιά θαη κε ζάξξνο.
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Ιέσ, ινηπφλ, φηη ζε πξνζθαιψ γηα λα ηνπο ππεξεηείο.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Άξα, θίιε κνπ, κε πξνζθαιείο γηα λα ηνπο θνιαθεχσ.
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Αλ ζνπ είλαη πην επράξηζην λα γίλεηο ιεία ησλ Κπζψλ,
Πσθξάηε· γηαηί, αλ δελ θάλεηο απηά...
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Κελ πεηο απηφ πνπ έρεηο πεη πνιιέο θνξέο, φηη ζα κε
ζθνηψζεη φπνηνο ζέιεη, γηα λα κελ πσ θη εγψ πάιη φηη
φληαο αρξείνο ζα ζθνηψζεη εκέλα πνπ είκαη θαιφο· νχηε
φηη ζα κνπ αθαηξέζεη αλ έρσ θάηη, γηα λα κελ πσ εγψ
πάιη φηη, αθνχ ηα πήξε, δελ μέξεη ηη λα ηα θάλεη, αιιά,
φπσο αθξηβψο ηα αθαίξεζε απφ κέλα άδηθα, αθνχ ηα
πήξε έηζη, ζα ηα κεηαρεηξηζηεί άδηθα, θαη, αλ άδηθα,
104

Ξιάησλαο «Γνξγίαο»
άζρεκα θαη, αλ άζρεκα, θαθά.
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Ξψο κνπ θαίλεζαη, Πσθξάηε, φηη πηζηεχεηο πσο δελ ζα
κπνξνχζεο λα πάζεηο ηίπνηα απφ απηά επεηδή βξίζθεζαη
καθξηά απφ θηλδχλνπο θαη δελ ζα κπνξνχζεο λα νδεγεζείο
ζε δηθαζηήξην απφ πνιχ κνρζεξφ ίζσο άλζξσπν θαη θαχιν.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Δπνκέλσο, είκαη πξαγκαηηθά αλφεηνο, Θαιιηθιή, αλ δελ
λνκίδσ φηη ζε απηή ηελ πφιε κπνξεί λα πάζεη νπνηνζδήπνηε
φ,ηη ηχρεη· μέξσ, φκσο, θαιά απηφ φηη, αλ νδεγεζψ ζε
δηθαζηήξην θηλδπλεχνληαο λα πάζσ θάηη απφ φζα ιεο, ζα
είλαη αρξείνο απηφο πνπ κε θαηαγγέιιεη1 γηαηί θαλέλαο έληηκνο άλζξσπνο δελ ζα
κπνξνχζε λα κελχζεη θάπνηνλ πνπ δελ αδηθεί θαη δελ είλαη θαζφινπ παξάμελν αλ
θαηαδηθαζηψ ζε ζάλαην. Θεο λα ζνπ πσ γηαηί ηα πεξηκέλσ απηά;
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Κάιηζηα.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Λνκίδσ φηη κε ιίγνπο Αζελαίνπο, γηα λα κελ πσ κφλνο κνπ, αζθψ ηελ αιεζηλή
πνιηηηθή ηέρλε θαη κφλνο απφ ηνπο ησξηλνχο πξάηησ ηα πνιηηηθά· επεηδή, ινηπφλ,
ηα ιφγηα πνπ ιέσ θάζε θνξά δελ ηα ιέσ γηα λα επραξηζηήζσ αιιά γηα λα
σθειήζσ, φρη γηα λα πξνζθέξσ απφιαπζε, θαη επεηδή δελ ζέισ λα θάλσ ηα
σξαία πξάγκαηα πνπ εζχ παξνηξχλεηο, δελ μέξσ ηη λα πσ ζην δηθαζηήξην. Κνπ
έξρνληαη ζην κπαιφ ηα ίδηα ιφγηα πνπ έιεγα ζηνλ Ξψιν* γηαηί ζα θξηζψ φπσο ζα
θξηλφηαλ απφ παηδηά γηαηξφο, αλ ηνλ θαηεγνξνχζε κάγεηξαο. Γηφηη ζθέςνπ ηη ζα
κπνξνχζε λα απνινγεζεί έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο, ν νπνίνο ζα εκπιεθφηαλ ζε κηα
ηέηνηα πεξηπέηεηα, αλ θάπνηνο ηνλ θαηεγνξνχζε ιέγνληαο: «Ξαηδηά, απηφο εδψ ν
άληξαο έρεη πξνθαιέζεη ζε εκάο πνιιά θαη θαθά θαη βιάπηεη ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο
λεφηεξνπο απφ εζάο θάλνληαο εγρεηξήζεηο θαη θαπηεξηαζκζχο, θαη
αδπλαηίδνληαο θαη πλίγνληαο ζαο ζαο ππνβάιιεη ζε ζηεξήζεηο, δίλνληαο ζαο
πνιχ πηθξά θάξκαθα θαη ππνρξεψλνληαο ζαο λα πεηλάηε θαη λα δηςάηε, φρη
φπσο εγψ πνπ ζαο παξείρα πνιιά, γιπθά θαη θάζε είδνπο πξάγκαηα»* ηη λνκίδεηο
φηη ζα είρε λα πεη ν γηαηξφο πνπ ελεπιάθε ζε απηή ηε ζπκθνξά; Ή, αλ έιεγε ηελ
αιήζεηα, φηη «εγψ ηα έθαλα φια απηά, παηδηά, γηα ράξε ηεο πγείαο», πφζν
λνκίδεηο φηη ζα θψλαδαλ νη ηέηνηνπ είδνπο δηθαζηέο; ΋ρη πνιχ;
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Ίζσο· πξέπεη λα ην ππνζέζνπκε.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Γελ λνκίδεηο, ινηπφλ, φηη απηφο ζα είρε πνιχ κεγάιε
ακεραλία ηη πξέπεη λα πεη;
ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ
Κάιηζηα.
ΠΩΘΟΑΡΖΠ
Δγψ, φκσο, μέξσ φηη θάηη ηέηνην ζα πάζαηλα πεγαίλνληαο
ζην δηθαζηήξην. Γηαηί δελ ζα κπνξψ λα κηιψ νχηε γηα ηηο
105

φπνηνο φκσο πεξάζεη ηε δσή ηνπ άδηθα θαη αλφζηα λα ξίρλεηαη ζην δεζκσηήξην. φηαλ ηελ παξέιαβαλ απφ ηνλ παηέξα ηνπο. ινηπφλ. θαη νη επηκειεηέο πνπ 106 . φηαλ θπβεξλνχζε ν Γίαο. «φια απηά ηα ιέσ δίθαηα θαη ελεξγψ γηα ην φθεινο ζαο.ηη ηχρεη». θαη ππάξρεη αθφκε θαη ηψξα αλάκεζα ζηνπο ζενχο. ελψ εγψ αιεζηλή δηήγεζε· γηαηί σο αιεζηλά ζα πσ φζα πξφθεηηαη λα πσ. Νη ππνζέζεηο. φηαλ πεζάλεη. γηα λα ιάβεη δίθε θαη ηηκσξία. ινηπφλ. θαη ηίπνηε άιιν' επνκέλσο. δηθάδνληαο εθείλε ηε κέξα πνπ επξφθεηην λα πεζάλνπλ. θχξηνη δηθαζηέο. δειαδή. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Αλ ππάξρεη ζε εθείλνλ απηφ κε ην νπνίν. ζηνπο αλζξψπνπο ηελ επνρή ηνπ Θξφλνπ ν εμήο λφκνο. ζα ληξεπφκνπλ αλ ειεγρφκνπλ κπξνζηά θαη ζε πνιινχο θαη ζε ιίγνπο. ινηπφλ. δίρσο λα έρεη πεη νχηε λα έρεη θάλεη ηίπνηε άδηθν νχηε απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο νχηε απέλαληη ζηνπο ζενχο. θαη. ην νπνίν απνθαινχλ Ράξηαξν. ν Γίαο. ήηαλ δσληαλνί γηα ηνπο δσληαλνχο. Αλ ζεο. ΢πήξρε. δελ ζα κπνξψ λα πσ νχηε ηελ αιήζεηα. ίζσο πάζσ φ. ζα αγαλαθηνχζα· αλ. Γηαηί ηνλ ίδην ην ζάλαην θαλείο δελ ηνλ θνβάηαη. ηηο νπνίεο απηνί ζεσξνχλ επεξγεζίεο θαη σθέιεηεο. πνιιέο θνξέο ζπκθψλεζεο· αλ έρεη βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. θάπνηνο κε ειέγρεη φηη δελ κπνξψ λα πξνζθέξσ απηή ηε βνήζεηα ζηνλ εαπηφ κνπ θαη ζηνπο άιινπο. πνπ εζχ ζα ηε ζεσξήζεηο κχζν. μέξσ θαιά φηη ζα κε έβιεπεο λα ππνκέλσ εχθνια ην ζάλαην. ΠΩΘΟΑΡΖΠ Άθνπ. νινθιήξσζε θαη απηφ. ινηπφλ. πέζαηλα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θνιαθεπηηθήο ξεηνξηθήο. Γηθαζηέο απηψλ ηελ επνρή ηνπ Θξφλνπ θαη αθφκε πην πξφζθαηα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» εδνλέο πνπ ηνπο πξφζθεξα. λα θαηνηθεί ζε πιήξε επηπρία καθξηά απφ ηα θαθά. επεηδή νινθιήξσζεο θαη ηα άιια ζέκαηα. αθνχ πάεη ζηηο λήζνπο ησλ Καθάξσλ. Γηαηί ζπκθσλήζακε πνιιέο θνξέο φηη απηή ε βνήζεηα πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ε θαιχηεξε. φηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ν άλζξσπνο ν νπνίνο θηλείηαη έηζη ζηελ πφιε θαη δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. φκσο. ινηπφλ. ή φηη θαθνινγψ ηνπο κεγαιχηεξνπο ιέγνληαο ηνπο πηθξά ιφγηα είηε θαη' ηδίαλ είηε δεκφζηα. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Πνπ θαίλεηαη. θνβάηαη φκσο ηελ αδηθία· γηαηί ην λα θηάζεηο ζηνλ Άδε έρνληαο γεκάηε ηελ ςπρή κε πνιιά αδηθήκαηα είλαη ην κεγαιχηεξν απφ φια ηα θαθά. Αλ. φκσο. ελψ εγψ δελ δειεχσ νχηε απηνχο πνπ ηηο πξνζθέξνπλ νχηε εθείλνπο πνπ ηηο απνθηνχλ αλ θάπνηνο ιέεη φηη βιάπησ ηνπο λεφηεξνπο θέξλνληαο ηνπο ζε δχζθνιε ζέζε. ΘΑΙΙΗΘΙΖΠ Αιιά. κηα πνιχ θαιή δηήγεζε. αλ ειεγρφκνπλ κφλνο απφ έλαλ θαη αλ θαηαδηθαδφκνπλ ζε ζάλαην εμαηηίαο απηήο ηεο αδπλακίαο. φπνηνο δειαδή απφ ηνπο αλζξψπνπο πεξάζεη ηε δσή ηνπ δίθαηα θαη φζηα. πξνηίζεκαη λα ζνπ πσ πψο απηφ είλαη έηζη. ΋πσο ιέεη ν ΋κεξνο. φπσο ιέλε. φηη. Θαιιηθιή. εθδηθάδνληαλ κεξνιεπηηθά1 ν Ξινχησλαο. φπσο λνκίδσ. ν νπνίνο δελ είλαη εληειψο αλφεηνο θαη άλαλδξνο. Πσθξάηε. ν Ξνζεηδψλαο θαη ν Ξινχησλαο κνηξάζηεθαλ ηελ εμνπζία.

απ' φπνπ δπν δξφκνη νδεγνχλ ν έλαο ζηηο λήζνπο ησλ Καθάξσλ θαη ν άιινο ζηνλ Ράξηαξν. «απηνί πνπ θξίλνληαη θξίλνληαη ληπκέλνη· δηφηη δηθάδνληαη δσληαλνί. Αλ πάιη θάπνηνο. επεηδή γλσξίδσ απηά πξηλ απφ εζάο. «πξέπεη λα ζηακαηήζσ απηνχο λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζάλαην· δηφηη ηψξα ην μέξνπλ. φζν δνχζε. απηά είλαη θαλεξά θαη φηαλ πεζάλεη. ην πηψκα ηνπ ζα είλαη κεγάιν. ηα αθηηά θαη φιν ην ζψκα. φζν δνχζε. αλ πάιη είρε καθξηά καιιηά. φζν δνχζε. ΋ια απηά. Γηφηη ηψξα νη ππνζέζεηο εθδηθάδνληαη κε άζρεκν ηξφπν. είπε. κνπ θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ςπρή. θαη κε κφλε ηελ ςπρή ηνπ λα βιέπεη κφλε ηελ ςπρή ηνπ θαζελφο πνπ έρεη πεζάλεη μαθληθά. δηαρσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη θαλεξά θαη φηαλ πεζάλεη. λα έρεη πεζάλεη. ινηπφλ. κεηαμχ ηνπο* φηαλ. αλ ηα κέιε ηνπ ήηαλ ζπαζκέλα ή ζηξεβιά. ινηπφλ. είρε καζηηγσζεί θαη είρε ζεκάδηα απφ ηηο πιεγέο θαη νπιέο ζην ζψκα είηε απφ καζηίγην είηε απφ άιια ηξαχκαηα. αλ ην ζψκα θάπνηνπ. αλ ππάξρεη απνξία ζηνλ έλαλ απφ ηνπο άιινπο δπν* γηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην δίθαηε ε θξίζε γηα ηελ πνξεία ησλ αλζξψπσλ». ή φια ή ηα πεξηζζφηεξα γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. ήηαλ κεγάιν εμαηηίαο ηεο θχζεο ή ηεο ηξνθήο ή θαη ησλ δχν. πνπ έρεη ζηεξεζεί φινπο ηνπο ζπγγελείο θαη πνπ έρεη αθήζεη ζηε γε φινλ εθείλνλ ην ζηνιηζκφ. αλ είλαη παρχ. ινηπφλ. ηνλ Αηαθφ* απηνί. ζηελ νπνία ήηαλ θαη φηαλ δνχζε ν άλζξσπνο. Απηφ είρε αλαηεζεί ζηνλ Ξξνκεζέα πψο λα ην ζηακαηήζεη. Κε ιίγα ιφγηα. ινηπφλ». θαη. έξρνληαη πνιινί κάξηπξεο γη' απηνχο. ζα δηθάζνπλ ζην ιεηκψλα. φκσο. εθπιήζζνληαη απφ απηνχο θαη ζπλάκα δηθάδνπλ ληπκέλνη θαη νη ίδηνη έρνληαο σο θάιπκκα ηεο ςπρήο ηνπο ηα κάηηα. γηα λα είλαη δίθαηε ε θξίζε. παρχ ζα είλαη θαη φηαλ πεζάλεη.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» έξρνληαλ απφ ηηο λήζνπο ησλ Καθάξσλ έιεγαλ ζηνλ Γία φηη πεγαίλνπλ θαη ζηνλ έλαλ θαη ζηνλ άιιν ηφπν άλζξσπνη πνπ δελ ηαηξηάδνπλ. ινηπφλ». έθαλα δηθαζηέο ηνπο γηνπο κνπ. φηαλ γίλεηαη ε θξίζε. θαη έλαλ απφ ηελ Δπξψπε. Θαη ν θξηηήο πξέπεη λα είλαη γπκλφο. Ξνιινί. γηα λα θαηαζέζνπλ φηη έρνπλ δήζεη δίθαηα· νη δηθαζηέο. δειαδή θαη ηα ελδχκαηα ησλ ίδησλ θαη φζσλ θξίλνληαη. απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξψπε ν Αηαθφο* ζηνλ Κίλσα ζα δψζσ ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη ηελ ηειηθή θξίζε. Έπεηηα πξέπεη φινη απηνί λα θξίλνληαη γπκλνί" δειαδή πξέπεη λα θξίλνληαη αθνχ πεζάλνπλ. ζπλέρηζε απηφο. Θαη απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αζία ζα θξίλεη ν Οαδάκαλζπο. φπσο κνπ θαίλεηαη. Απηά είλαη. φηαλ πεζάλεη. ζην ηξίζηξαην. ηίπνηε άιιν παξά δπν πξάγκαηα. ηνλ Κίλσα θαη ηνλ Οαδάκαλζπο. ν δηαρσξηζκφο δπν πξαγκάησλ. φηαλ πεζάλνπλ. θαη ηα άιια θαηά ηνλ ίδην ηξφπν* θαη. ινηπφλ. πάλησο. Δγψ. δπν απφ ηελ Αζία. είλαη δπλαηφλ λα δεη θάπνηνο θαη ην ζψκα απηνχ πνπ έρεη πεζάλεη λα ηα έρεη απηά* θαη. φκσο. ην θαζέλα απφ απηά είλαη ζρεδφλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Ν ζάλαηνο ηπραίλεη λα είλαη. είπε. φπσο ήηαλ θάπνηνο ζην ζψκα ηνπ φηαλ δνχζε. 107 . Θαιιηθιή. ν Γίαο: «Αιιά εγψ ζα ζηακαηήζσ απηφ πνπ γίλεηαη. Ξξψηα. θαη ην πηψκα ηνπ ζα έρεη καθξηά καιιηά. «έρνληαο θαθή ςπρή είλαη ληπκέλνη κε σξαία ζψκαηα θαη επγεληθή θαηαγσγή θαη πινχηε θαη. Γηα παξάδεηγκα. κπαίλνπλ κπξνζηά ηνπο σο εκπφδηα. θαη ην ζψκα έρεη ηε θχζε ηνπ θαη ηηο θξνληίδεο ηνπ θαη ηα παζήκαηα φια θαλεξά. Ρν ίδην. απηά ηα νπνία έρνληαο αθνχζεη πηζηεχσ φηη είλαη αιήζεηα· θαη απφ απηή ηελ αθήγεζε αλαινγίδνκαη φηη ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο. Γηφηη». Δίπε.

΋ηαλ. φηαλ ηηκσξείηαη ζσζηά απφ θάπνηνλ άιιν. νδπλεξφηεξεο θαη θνβεξφηεξεο ηηκσξίεο. Αξκφδεη. απφ ηε ζηηγκή πνπ γπκλσζεί απφ ην ζψκα. λα γίλνληαη θαιχηεξνη. απφ απηνχο πνπ έρνπλ δχλακε είλαη νη άλζξσπνη πνπ γίλνληαη πάξα πνιχ θαθνί· ηίπνηα. φκσο. φκσο. θαη άμην πνιιψλ επαηλνχλ λα δεη δίθαηα απηφο πνπ έρεη κεγάιε δπλαηφηεηα λα αδηθεί. βιέπνληαο απηφλ πνπ παζαίλεη φζα παζαίλεη. σζηφζν. Θαιιηθιή. Ρν καξηπξεί γη' απηνχο θαη ν ΋κεξνο* εθείλνο. θαη αλ ππάξρεη θάπνηνο άιινο αλήζηθνο πνιίηεο. αιιά. θαλέλαο πνηεηήο δελ παξνπζίαζε λα πθίζηαηαη ζπλερψο κεγάιεο ηηκσξίεο σο αλίαην" γηαηί. απφ θφβν. φκσο. θαη φηη φια είλαη ζηξεβιά εμαηηίαο ηνπ ςέκαηνο θαη ηεο αιαδνλείαο θαη δελ ππάξρεη ηίπνηα επζχ. αιιά σθεινχληαη νη άιινη νη νπνίνη βιέπνπλ απηνχο εμαηηίαο ησλ ακαξηεκάησλ λα πθίζηαληαη αηψληα ηηο κεγαιχηεξεο. θαη απηνί νη ίδηνη πιένλ δελ σθεινχληαη θαζφινπ. αθνχ ηνπο ζηακαηά. αλέθεξε βαζηιηάδεο θαη δπλάζηεο νη νπνίνη ηηκσξνχληαη αηψληα ζηνλ Άδε. πνπ θάζε πξάμε ηνπ ράξαμε ζηελ ςπρή ηνπ. φζνη έξρνληαη απφ ηελ Αζία ζηνλ Οαδάκαλζπ. δηαπξάμνπλ ηα κεγαιχηεξα αδηθήκαηα θαη εμαηηίαο απηψλ είλαη αλίαηνη. αλ ιέεη αιήζεηα ν Ξψινο. φκσο. βαζηιηάδεο.ε σθέιεηα. παξαηεξεί ηελ ςπρή ηνπ θαζελφο. γίλνληαη ηέηνηνη· επεηδή θαη εδψ θαη αιινχ ππήξμαλ. ηξπθειφηεηα. λνκίδσ. θαη φπνηνο άιινο είλαη ηέηνηνο ηχξαλλνο* λνκίδσ. λα ππνζηεί ηηο ηηκσξίεο πνπ ηεο ηαηξηάδνπλ. θηάζνπλ ζην δηθαζηή. θαη εδψ θαη ζηνλ Άδε· γηαηί δελ είλαη δπλαηφ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ αδηθία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. δπλάζηεο θαη πνιηηηθνί* γηαηί απηνί εμαηηίαο ηεο εμνπζίαο δηαπξάηηνπλ ηηο πην κεγάιεο θαη αλφζηεο ακαξηίεο. ν Οαδάκαλζπο. ΋ζνη σθεινχληαη θαη ηηκσξνχληαη απφ ζενχο θαη αλζξψπνπο είλαη απηνί νη νπνίνη δηαπξάηηνπλ ακαξηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. αθνχ πάεη. θαη ηα έκθπηα θαη ηα επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απέθηεζε ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ ελαζρφιεζε κε θάζε πξάγκα. παξαηλεηηθά ζεάκαηα ζε φζνπο άδηθνπο θηάλνπλ θάζε θνξά. επεηδή έδεζε ρσξίο αιήζεηα* θαη βιέπεη φηη ε ςπρή είλαη γεκάηε δίςα γηα εμνπζία. θαη αμίδεη λα ζαπκάδνπκε πνιχ φζνπο γίλνληαη ζπλεηνί* γηαηί είλαη δχζθνιν. ή λα γίλεηαη θαιχηεξνο θαη λα σθειείηαη ή λα γίλεηαη παξάδεηγκα ζηνπο άιινπο. αιιά φηη είλαη καζηηγσκέλε θαη γεκάηε νπιέο εμαηηίαο ησλ επηνξθηψλ θαη ηεο αδηθίαο. δελ κπνξνχζε* γη' απηφ ήηαλ πην επηπρηζκέλνο απφ εθείλνπο πνπ κπνξνχζαλ. φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ είλαη παξαδείγκαηα είλαη φζνη ππήξμαλ ηχξαλλνη. θξεκαζκέλνη σο παξαδείγκαηα ζην δεζκσηήξην εθεί ζηνλ Άδε. αιαδνλεία. ζηνλ θαζέλα πνπ ηηκσξείηαη. ηνλ Πίζπθν θαη ηνλ Ρηηπφ* ηνλ Θεξζίηε. φκσο. Ιίγνη. επεηδή είλαη αλίαηνη. ΋ζνη. λνκίδσ. Θαιιηθιή. δειαδή. ινηπφλ. φπνπ πξφθεηηαη. ελψ πνιιέο θνξέο εμεηάδεη ην κεγάιν βαζηιηά ή φπνηνλ άιιν βαζηιηά ή δπλάζηε. Απφ απηνχο ππνζηεξίδσ φηη έλαο είλαη θαη ν Αξρέιανο.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» Θαιιηθιή· φια είλαη θαλεξά ζηελ ςπρή. γίλνληαη παξαδείγκαηα. βιέπεη φηη ηίπνηε δελ είλαη πγηέο ζηελ ςπρή ηνπ. Αιιά. ηνλ Ράληαιν. δίρσο λα γλσξίδεη ηίλνο είλαη. λα δηαρεηξίδνληαη κε δίθαην ηξφπν φζα ηνπο αλαζέηεη θάπνηνο· έλαο 108 . θαη ζα ππάξμνπλ θαινί θαη έληηκνη άληξεο έρνληαο απηή ηελ αξεηή. δελ εκπνδίδεη λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζε απηνχο ζπλεηνί άληξεο. έιιεηςε εγθξάηεηαο ησλ πξάμεσλ θαη αζπκκεηξία θαη αλαηζρπληία* βιέπνληαο ηελ κε πεξηθξφλεζε ηε δηψρλεη ακέζσο ζην δεζκσηήξην. ψζηε. ζε απηνχο έξρεηαη κέζα απφ πφλνπο θαη ζιίςεηο. ινηπφλ.

109 . φζν κπνξψ. Δγψ. λα πεζάλσ ηέηνηνο. εζχ. ν Ξψινο θαη ν Γνξγίαο. δελ κπνξείηε λα απνδείμεηε φηη πξέπεη λα δνχκε ηε δσή κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν απφ απηφλ. φηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε λα κελ αδηθνχκε παξά λα κελ αδηθνχκαζηε. πθίζηαηαη φζα πξέπεη. θαη ηα πεξηθξνλείο. αλ. Θαιιηθιή. έρσ πεηζηεί απφ απηέο ηηο αθεγήζεηο θαη ζηνράδνκαη πψο ζα θαλψ ζηνλ θξηηή κε φζν ην δπλαηφλ πγηέζηεξε ςπρή* αθνχ αθήζσ. φκσο. αθνχ. απινχ πνιίηε ή θάπνηνπ άιινπ. έιεγα. βιέπεηο φηη εζείο. Ξξνηξέπσ θαη φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. φπσο ιέεη ν νκεξηθφο Νδπζζέαο φηη ηνλ είδε λα θξαηά ρξπζφ ζθήπηξν. Δλίνηε. λνκίδσ. Αθνχ. ζα πξνζπαζήζσ πξάγκαηη λα δήζσ. φληαο θαιχηεξνο φζν κπνξψ. θαη πεξηζζφηεξν πξέπεη ν άλζξσπνο λα θξνληίδεη φρη λα θαίλεηαη φηη είλαη θαιφο. θξαηψληαο κφλν απηφο ρξπζφ ζθήπηξν. ν γηνο ηνπ Ιπζηκάρνπ* νη πεξηζζφηεξνη. νη νπνίνη είζηε νη πην ζνθνί απφ ηνπο ζεκεξηλνχο Έιιελεο.θαη πξέπεη λα απνθεχγεη θάζε θνιαθεία θαη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πξνο ηνπο άιινπο. απφ ηνπο δπλάζηεο. θαη ζε θαηεγνξψ επεηδή δελ ζα κπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. ν Αξηζηείδεο. ζε νδεγήζεη. φκσο. αλ θαη είζηε ηξεηο. δηθάδνληαο ηνπο λεθξνχο. θαη. ν νπνίνο θαίλεηαη φηη θαη εθεί έρεη φθεινο. θαη ίζσο θάπνηνο ζε ρηππήζεη ζην πξφζσπν αηηκσηηθά θαη ζε πξνπειαθίζεη κε θάζε ηξφπν. ελψ ηα ππφινηπα αλαηξνχληαη. ινηπφλ. δελ μέξεη ηίπνηε άιιν γη' απηφλ. λα πάλε ζην θαιφ νη ηηκέο ησλ πνιιψλ αλζξψπσλ. φηαλ πεζάλσ. εζχ εθεί ζα κείλεηο κε ην ζηφκα αλνηρηφ θαη ζα δαιηζηείο φζν εγψ εδψ. ηνλ ζηέιλεη ζηνλ Ράξηαξν. ν νπνίνο πηζηεχσ φηη ππεξηεξεί φισλ ησλ εδψ αγψλσλ. βάδνληαο ηνπ ζεκάδη. Αιιά ζε φιε ηε ζπδήηεζε. θαη δελ ζα ήηαλ θαζφινπ πεξίεξγν λα ηα πεξηθξνλείο. θαη πξνο ηνπο ιίγνπο θαη πξνο ηνπο πνιινχο* θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί έηζη ηε ξεηνξηθή πάληα πξνο ην δίθαην. κφλν απηφο ν ιφγνο κέλεη ζηαζεξφο. ΋πσο. πείζεζαη ζε κέλα. Ίζσο απηά ζνπ θαίλεηαη φηη είλαη κχζνο ζαλ εθείλνπο πνπ ιέλε νη γξηέο. ινηπφλ. αιιά λα είλαη. ινηπφλ. θαη ζηελ ηδησηηθή θαη ζηε δεκφζηα δσή· αλ θάπνηνο γίλεη θαθφο ζε θάηη. ην λα γίλεηαη δίθαηνο θαη. φηαλ θηάλεη εθεί. ηε ζαπκάδεη θαη ηε ζηέιλεη ζηηο λήζνπο ησλ Καθάξσλ. αιιά φηη είλαη θάπνηνο θαθφο· θαη αθνχ δεη απηφ. αλ ηνπ θαίλεηαη φηη είλαη ηάζηκνο ή αλίαηνο* εθείλνο. αιιά. θαη θάζε άιιε πξάμε. αθνχ ηηκσξεζεί. φηαλ εθείλνο ν Οαδάκαλζπο ζπιιάβεη θάπνηνλ ηέηνηνλ. φηαλ γίλεη γηα ζέλα ε δίθε θαη ε θξίζε. Ρα ίδηα θάλεη θαη ν Αηαθφο* ν θαζέλαο απφ απηνχο δηθάδεη θξαηψληαο ξαβδί" ν δε Κίλσαο θάζεηαη επηζεσξψληαο. παξαιακβάλνληαο ζε. λα ινγνδνηεί. Θαιιηθιή. νχηε πνηνο είλαη νχηε απφ πνηνπο θαηάγεηαη. θίιε κνπ. ην γην ηεο Αίγηλαο. κε ην πνπ ζα παξνπζηαζηείο ζην δηθαζηή. θπξίσο φκσο. θαη πξνηξέπσ θαη ζέλα λα πξνζαλαηνιηζηείο ζε ηέηνηα δσή θαη ηέηνηνλ αγψλα. εμεηάδνληαο ηελ αιήζεηα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» έρεη γίλεη ηδηαίηεξα επηθαλήο θαη ζηνπο άιινπο Έιιελεο. ινηπφλ. κπνξνχζακε λα ηα βξνχκε θαιχηεξα θαη αιεζέζηεξα* ηψξα. φηαλ βιέπεη άιιε ςπρή πνπ έρεη δήζεη κε φζην ηξφπν θαη κε θξφλεζε. θαη δεχηεξν θαιφ κεηά ην λα είλαη δίθαηνο είλαη απηφ. κε ηελ αλαδήηεζε καο. πξέπεη λα ηηκσξεζεί. γίλνληαη θαθνί. γηα ηελ νπνία ηψξα κφιηο κηινχζα. ςπρή θηινζφθνπ πνπ έθαλε ηα δηθά ηνπ έξγα θαη δελ ήηαλ πνιππξάγκσλ ζηε δσή.

αθνχ αζθήζνπκε απφ θνηλνχ ηελ αξεηή κε ηέηνην ηξφπν.ηη άιιν καο θαλεί θαιφ. θαη κάιηζηα γηα πάξα πνιχ ζεκαληηθά· ζε ηέηνην βαζκφ απαηδεπζίαο έρνπκε θηάζεη· αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ νδεγφ φζα πξνέθπςαλ απφ ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε. αθνχ θηάζεηο. αλ πηζηεχεηο φηη πξέπεη. ζα είζαη επηπρηζκέλνο θαη φζν δεηο θαη φηαλ πεζάλεηο. Θαιιηθιή. ινηπφλ. θαη λαη. ζα αζρνιεζνχκε κε ηα πνιηηηθά πξάγκαηα ή κε φ. αλ φλησο είζαη θαιφο θαη έληηκνο. 110 . εκείο νη νπνίνη πνηέ δελ είρακε ηελ ίδηα άπνςε γηα ηα ίδηα δεηήκαηα. κα ηνλ Γία. Έπεηηα.Ξιάησλαο «Γνξγίαο» αθνινχζεζε κε εθεί. κε ηνλ νπνίν εζχ πηζηεχνληαο κε παξνηξχλεηο· γηαηί δελ αμίδεη ηίπνηα. λα ζε ρηππήζεη ζην πξφζσπν. φρη κε εθείλν ην ιφγν. αλ ζέιεη. πνπ καο δείρλνπλ φηη απηφο ν ηξφπνο δσήο είλαη άξηζηνο. θαη αο παξαθηλνχκε θαη ηνπο ππφινηπνπο. έπεηηα λα θαπρηφκαζηε φπσο νη λένη φηη θάηη είκαζηε. δίλνληαο ζνπ απηφ ην αηηκσηηθφ ρηχπεκα· γηαηί ηίπνηε θνβεξφ δελ ζα πάζεηο. φπσο απέδεημε ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε. Αο ηνλ αθνινπζήζνπκε. θαη ζα απνθαζίζνπκε. αζθψληαο ηε δηθαηνζχλε θαη θάζε άιιε αξεηή λα δνχκε θαη λα πεζαίλνπκε.ηη ηψξα. Θαη άθεζε θάπνηνλ λα ζε πεξηθξνλήζεη σο αλφεην θαη λα ζε πξνπειαθίζεη. αζθψληαο ηελ αξεηή. Γηφηη είλαη αηζρξφ λα βξηζθφκαζηε ζηελ θαηάζηαζε πνπ θαηλφκαζηε φηη είκαζηε ηψξα. φπνπ. ηφηε πιένλ. θαζψο ζα είκαζηε θαιχηεξνη ζην λα ζθεθηφκαζηε απ' φ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful