You are on page 1of 16

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,

R E K L A M A
PIERWSZA bezPatna gazeta w regionie od 2006 r.
rok IX, nr 1 (153)
15 STYCZNIA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
region akcje charytatywne
RACIBRZ sPrawy kontrowersyjne
radlin Policja
Kontrowersyjna orkiestra Owsiaka
Internauci nie pozostawiaj na WOP suchej nitki.
Ofcer policji sprawc kolizji?
Mord na Sokolskiej w Radlinie
Kierujcy uciek z miejsca zdarzenia.
Podczas libacji alkoholowej mczyzna
miertelnie ugodzi noem kobiet.
wojciech oneczko
et
P
CZYTAJ OBOWIZKOWO
Fatalna sytuacja
AZS RAFAKO
W przedostatniej kolej-
ce sezonu zasadniczego siat-
karze AZS Rafako Racibrz
grali wany w obliczu gry o
utrzymaniu w II lidze mecz w
Jastrzbiu. Przegrana stawia
Rafako w beznadziejnej pozycji. W ubiegym sezonie siatka-
rze walczyli o awans do I ligi, teraz trudno bdzie uchroni si
przed degradacj do III. Byby to kolejny, po rozpadzie RTP
Unia, cios dla raciborskiego sportu...
Czytaj wicej na: GazetaInformator.pl
9 stycznia ok. godz. 7.00
raciborska policja otrzymaa
zgoszenie o kolizji, do ktrej
doszo poprzedniego wieczora
na ulicy orskiej w Raciborzu.
Sprawca kolizji zbieg z miej-
sca zdarzenia. Policjantom
udao si zabezpieczy tabli-
c rejestracyjn z samochodu,
ktrym spowodowano kolizj.
Po sprawdzeniu w bazie da-
nych okazao si, e pojazd jest
zarejestrowany na mieszkaca
Raciborza. W tej chwili trwa-
j czynnoci majce na celu
ustalenie, kto faktycznie kie-
rowa pojazdem powiedzia
nam asp. Mirosaw Szymaski,
rzecznik raciborskiej policji.
Pytany przez nas potwier-
dzi, e osoba fgurujca w re-
jestrze to Dawid D., podko-
misarz raciborskiej komendy
policji. Szymaski dodaje jed-
nak, e pki co brakuje wiad-
kw zdarzenia, ktrzy potwier-
dziliby, e sprawc kolizji bya
osoba, na ktr zarejestrowa-
ny jest pojazd. Jeli przypusz-
czenia o tym, e sprawc ko-
lizji by policjant, potwierdz
si, wwczas postpowanie w
tej sprawie bdzie prowadzi
Wydzia Kontroli Wojewdz-
kiej Komendy Policji w Kato-
wicach. Jeli ta osoba rzeczy-
wicie byaby sprawc kolizji,
to z pewnoci zostanie uka-
rana. Nikt w obecnych czasach
nie bdzie go ratowa doda-
je asp. Szymaski, ktry jed-
noczenie podkrela, e sam
fakt zarejestrowania pojazdu
na dan osob nie oznacza, e
to wanie ta osoba kierowaa
pojazdem. Tym autem mo-
go kierowa dziesi innych
osb twierdzi.
W pitek, 3 stycznia oko-
o godziny 22.30 dyurny jed-
nostki Policji odebra zgosze-
nie z prob o interwencj w
jednym z mieszka w Radlinie
na ulicy Sokolskiej. Policjanci,
ktrzy udali si na miejsce,
ujawnili, e podczas imprezy
alkoholowej 46-letni miesz-
kaniec Radlina ugodzi no-
em w szyj 48-letni kobie-
t. Pomimo dziaa lekarzy i
ratownikw, kobiety nie uda-
o si uratowa. Sprawca by
nietrzewy (badanie wykazao
2,60 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu). Za za-
bjstwo mczynie grozi ka-
ra doywotniego pozbawienia
wolnoci.
12 stycznia odby si 22.
fna Wielkiej Orkiestry wi-
tecznej Pomocy. Na ulice miast
w caej Polsce wyszy tysice
wolontariuszy, ktrzy wczy-
li si w akcj zbirki pienidzy
na zakup specjalistycznego
sprztu dla dziecicej medycy-
ny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorw. Polacy
gremialnie wczyli si do or-
ganizowanej przez fundacj
Jerzego Owsiaka akcji, cho
nie zabrako rwnie gosw
krytycznie oceniajcych za-
rwno Owsiaka jak i cae or-
kiestrowe granie.
Powiat raciborski
W samym Raciborzu uda-
o si zebra ponad 68 tys. z.
Rekord pad w Krzanowicach,
gdzie nieliczna grupa wolon-
tariuszy zebraa blisko 6,2 tys.
z. Niezwykle gono grali fry-
zjerzy z tworkowskiego salonu
Luiza, ktrym udao si zebra
a 7,5 tys. z. Kunia Racibor-
ska dooya do orkiestrowej
kasy niemale 20 tys. z. Fina
WOP w gminie Krzyanowice
odby si w Chaupkach, gdzie
udao si zebra ok. 15 tys. z.
Powiat wodzisawski
Tradycyjnie nie zawiedli
wolontariusze i darczycy z
Wodzisawia lskiego, ktrzy
uzbierali a 88 tys. z. Niezwy-
kle gono orkiestra graa rw-
nie w Radlinie, gdzie udao
si zebra 30 tys. z. Do orkie-
strowej kasy 25 tys. z dooyli
mieszkacy Pszowa. W Msza-
nie zebrano 11 tys. z.
faszywa nuta
Powysze liczby przekada-
j si na niezwyky entuzjazm
osb, ktre nie wyobraaj
sobie nie wesprze Wielkiej
Orkiestry witecznej Pomo-
cy. Nie brakuje jednak takich,
ktre na Jerzym Owsiaku i
WOP nie pozostawiaj su-
chej nitki.
Wskazuj na budzcy za-
strzeenia, bezprzetargowy
zakup sprztu, wysokie kosz-
ty stae utrzymania fundacji,
dofnansowywanie instytucji,
ktre powinny mie zapew-
nione fnansowanie z bude-
tu pastwa, przetrzymywanie
zebranych pienidzy na loka-
tach, z ktrych fnansowany
jest Przystanek Woodstock,
itd.
W organizacj fnaw Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy rokrocznie angauj si
przedstawiciele niemale wszystkich rodowisk w kraju. Na zdj. raciborskie morsy na rynku.
W powiecie raci-
borskim udao si
zebra ponad
100 tys. z
Czytaj wicej
o kontrowersjach
wok WOP
na str. 5
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
p
o
l
i
c
j
a
.
g
o
v
.
p
l
W powiecie wodzi-
sawskim udao si
zebra ponad
154 tys. z
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 15 stycznia 2014, nr 1 (153)
<<
Grudniowa sesja w Ndzy
przebiegaa jak zawsze. Dla ni-
kogo, kto regularnie bierze w
niej udzia, nie s ju niczym
zaskakujcym ktnie na sali i
ostre sowa, ktre padaj z ust
radnych, a ktre w wikszoci
skierowane s do radnego Ju-
liana Skwierczyskiego. Radny
ten ma zawsze bardzo duo do
powiedzenia. Dwa miesice te-
mu zainicjowa take zoenie
wniosku w sprawie odwoania
przewodniczcego rady gminy.
Dlatego wanie to, co stao si
po podjciu wszystkich uchwa,
mona odczyta jako atak na
Jego osob.
W momencie kiedy przyj-
to wszystkie uchway a omiu
radnych wstao z miejsc i wy-
szo na korytarz. Wwczas mia-
a rozpocz si cz sesji, na
ktr wielu radnych czekao od
pocztku, czyli "interpelacje i
wolne wnioski". Czy ja powie-
dziaem co nie tak? zapyta
przewodniczcy rady Gerard
Przybya, po tym jak zobaczy
opustosza sal. Na korytarzu
sycha byo natomiast miechy
i gone rozmowy. Pozostali na
sali radni zasugerowali, eby
zaczeka chwilk, gdy Ci, kt-
rzy opucili sal zostawili w niej
swoje rzeczy, wic z pewnoci
zaraz wrc. Przewodniczcy
jednak nie czeka ani chwili.
Czy taka ilo radnych wy-
starczy, aby obrady byy prawo-
mocne? - zwrci si z pytaniem
do prawnika, znajdujcego si
na sali. Prawnik stwierdzi, e
na sali powinno by obecnych
co najmniej omiu radnych.
Przewodniczcy uzna zatem,
e "nie bdzie przewodniczy
obradom, ktre s nieprawo-
mocne" i zakoczy sesj.
Zachowanie radnych i
przewodniczcego wzbudza
wiele wtpliwoci. Take za-
pewnienia prawnika okazuj
si nieprawdziwe. Z paragra-
fu 33 statutu gminy Ndza ja-
sno wynika, e przewodnicz-
cy nie musia przerywa obrad
i mg da moliwo zoenia
interpelacji zainteresowanym
radnym. Omiu radnych sal
opucio bowiem po tym, jak
przyjto wszystkie uchway, a
statut mwi, e "Przewodni-
czcy Rady nie przerywa obrad,
gdy liczba radnych obecnych w
miejscu odbywania posiedze-
nia Rady spadnie poniej poo-
wy skadu, jednake Rada nie
moe wwczas podejmowa
uchwa". Dlaczego przewodni-
czcy przerwa obrady? To nie
jest dla nikogo jasne. Jasne jest
natomiast to, e przewodnicz-
cy postpi niezgodnie ze sta-
tutem gminy, na ktry sam tak
czsto si powouje.
Powiat raciborski styl ycia Powiat raciborski stra Poarna
Rada Gminy ponad prawem? Przewodniczcy amie statut
Mniej poarw, wicej strat
Ju nie Julia, Zuzia i Jakub
najpopularniejszymi imionami
Po przyjciu wszystkich uchwa przewodniczcy rady gminy Ndza przerwa obrady.
Ronie liczba faszywych alarmw.
Coraz mniej chtnie formalizujemy zwizki.
ndza samorzd
paulina krupiska
Piciu radnych to zdaniem prawnika Urzdu Gminy oraz
przewodniczcego rady (na zdj.) za mao, aby kontynuowa
obrady, mimo tego, e wszystkie uchway zostay ju podjte.
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Sonia Rupniewska: 797 593 747
sonia.rupniewska@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
ps
ps
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
KOMENTARZ NA GORCO
Henryk Postawka
radny gminy Ndza
Potwierdzam to co si stao
na sesji. Efekt bdzie odwrotny
- pomiewisko nie tylko na cay
powiat, ale moe i wojewdztwo.
Pan Przewodniczcy, prawnik i
ci radni, ktrzy wyszli z sali, uwa-
aj to za sensowne dziaanie. Ja
wycigam taki wniosek, e mu-
sz robi co im si kae, e nie
maj wasnego zdania w imieniu
jakiej bezsensownej partyjnej,
koalicyjnej walki z innymi rad-
nymi. Czy moe, eby utrzyma
si przy stokach. Jest mi wstyd
za tak rad. Ale co ja mog zro-
bi? Raz ju si wypowiedziaem,
podpisujc wniosek pod odwo-
aniem Pana Przewodniczcego.
Teraz mieszkacy mog sami
oceni dlaczego garstka zbun-
towanych dwa miesice temu
tak uczynia. Pan Przybya nie
zna przepisw lub interpretuje
na swj sposb. Najstraszniej-
sze jest to, e Gwny Prawnik
te uczyni interpretacji prze-
ciw prawu statutu. Wystarczy-
o ogosi ma przerw. Tak si
zwykle robi i Pan Przewodnicz-
cy te z przerwy korzysta wiele
razy. Jego postpowanie dowo-
dzi, e dobrze wiedzia, e wszy-
scy radni Pani Wjt wyjd (gra
pozorw). I dziaa wedug cile
okrelonego scenariusza. Nieste-
ty zosta zdemaskowany.
Poar klubu Brooklyn by
najbardziej spektakularnym
wydarzeniem, z jakim przyszo
si mierzy stray poarnej
w 2013 roku. Ogem w 2013
roku straacy interweniowali
823 razy. Do poarw wyje-
dali 269 razy, z czego 4 poa-
ry zakwalifkowano jako due,
8 jako rednie, pozostae jako
mae. W omawianym roku nie
odnotowano poarw bardzo
duych. Pozostaych miejsco-
wych zagroe wymagajcych
interwencji stray byo 504.
Dla porwnania, rok wcze-
niej (2012) stra odnotowaa
wicej zdarze (999, z czego
382 poarw), ale straty nimi
spowodowane byy duo nisze
i wyniosy 1,7 mln z. Niemniej
straty z ubiegego roku nie
przekroczyy tych z 2011, kiedy
to obliczono je na 2,8 mln.
Najbardziej pracowitym
miesicem by dla straakw
sierpie, kiedy to interwenio-
wali 137 razy (z czego 52 razy
do poarw). Rwnie duo wy-
darze miao miejsce w czerw-
cu 102. Co ciekawe, w mie-
sicu w ktrym straacy pracy
mieli teoretycznie najmniej
(31 odnotowanych wydarze),
a wic w lutym, zanotowano
najwiksze straty w skali ca-
ego roku 730 tys. z. Spo-
wodowane jest to w gwnej
mierze duym poarem, ktry
mia miejsce w tym miesicu,
a mianowicie spaleniem klubu
Brooklyn. Drugim miesicem
co do wysokoci strat by kwie-
cie, w ktrym wyniosy one
425 tys. z. Najmniejsze straty
tylko 10 tys. poniesiono w
marcu.
Jak wskazuj statystyki,
cigle ronie ilo faszywych
alarmw. W 2013 roku byo ich
50, podczas gdy rok wczeniej
zaledwie 32.
Poar klubu Brooklyn by najwikszym tego typu
zdarzeniem w powiecie raciborskim w caym 2013 roku.
F
o
t
.
F
O
T
O
F
L
E
S
Z
,
L
e
s
z
e
k
J
a
k
i
e

a
Straty spowodo-
wane poarami i
innymi zdarzenia-
mi wyniosy
w 2013 roku
2,359 mln z
W 2013 roku rodzice w po-
wiecie raciborskim najchtniej
wybierali dla crek imiona Zu-
zanna i Lena. Co ciekawe, imi
Julia, ktre od paru lat byo
nadawane dziewczynkom naj-
czciej, znalazo si dopiero
na 3. miejscu wrd najpopu-
larniejszych. Zmiany nie ma
za to w preferencjach odnonie
imion mskich. Tutaj niezmien-
nie od kilku lat krluje imi Ja-
kub. Poza tym nowo narodzeni
chopcy najczciej otrzymywa-
li na imi Filip lub Kamil.
Lena i Filip to imiona, kt-
re od poprzednich lat utrzy-
myway sta popularno.
Kamil w rankingu wypar
Kacpra. Zuzanna wskoczya
do pierwszej trjki przebojem
od razu na pierwsze miejsce.
Znikna z niej za to Emilia.
Z danych przekazanych
przez Urzd Stanu Cywilne-
go wynika, e dzieci rodzi si
wicej, za to mniej chtnie
formalizujemy zwizki. Pocie-
szajcy jest wzrost liczby na-
rodzin. Podczas, gdy w 2012
roku urodzio si 868 dzieci
(2,37 dziecka na dzie), to w
poprzednim zanotowano ju
946, czyli ponad 2,5 malucha
kadego dnia. W 2013 roku
urodzio si wicej dziewczy-
nek ni chopcw, ale rni-
ca jest nieznaczna. Liczby te
dotycz jednak nie cakowi-
tego przyrostu w powiecie ra-
ciborskim, a jedynie urodze
odnotowanych przez USC w
Raciborzu.
W minionym roku odno-
towano 765 zgonw - to tylko
o jeden wicej ni rok wcze-
niej. Wiksza rnica jest, je-
li chodzi o liczb zawartych
maestw. W 2013 udzielono
ich 347 (150 cywilnych, 197
konkordatowych), podczas
gdy w 2012 byo ich 356. Nie-
mniej jednak spadek udzielo-
nych lubw jest mniejszy ni
podany przez GUS dla red-
niej z caego kraju, gdzie wy-
liczono go na poziomie 10%.
Przy mniejszej iloci wyda-
nych przez Urzd Stanu Cy-
wilnego aktw maestwa
uwag zwraca wiksza liczba
lubw cywilnych - w 2012
byo ich 145, w minionym ro-
ku o 5 wicej.
USC (na zdjciu jego szefowa Katarzyna Kalus) analizuje
jeszcze dane dotyczce liczby rozwodw i separacji
w powiecie raciborskim, a take maestw zawartych
w Raciborzu przez cudzoziemcw.
W 2013 w USC
Racibrz zareje-
strowano
946 narodzin
W 2013 roku
w powiecie
raciborskim
udzielono
347 maestw
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
15 stycznia 2014, nr 1 (153)
Wyruszyli z miejsca
urodzin abp. Jzefa Gaw-
liny.
Zwyczaj organizowania
marszw Trzech Krli, ktre
6 stycznia przechodz ulicami
polskich miast urasta do rangi
fenomenu na skal europejsk.
W tym roku podobny przemarsz
zosta zorganizowany rwnie w
gminie Rudnik.
Orszak przemaszerowa
od miejsca urodzin abp. J-
zefa Gawliny w Strzybniku do
kocioa w. Katarzyny w Rud-
niku, gdzie po naboestwie z
koncertem kold wystpi Chr
Mieszany BRZEZIE.
Trasa przemarszu orszaku
nie bya przypadkow. 2014 rok
w Gminie Rudnik obchodzony
jest jako Rok abp. Jzefa Gaw-
liny. We wrzeniu 2014 roku
przypada 50-ta rocznica mier-
ci wielkiego Polaka.
Nowoci bdzie moli-
wo przejcia przez wod
rdlan.
Gmina Krzyanowice na
nowe inwestycje przeznaczy w
przyszym roku a 9 mln z. W
budecie zarezerwowano mi-
dzy innymi pienidze na budo-
w dwch parkw rehabilita-
cyjnych. Bd one podobne
do tego, ktry znajduje si w
Chaupkach. Wyposaymy go w
urzdzenia do wicze. Chcie-
limy jednak, aby pojawio si
w nich co zupenie nowego.
Wymylilimy, e bdzie to
przejcie w wodzie rdlanej
tumaczy wjt gminy Krzy-
anowice, Grzegorz Utracki.
Jeden z parkw umiejscowio-
ny zostanie w pobliu rdeka
w Tworkowie, a drugi w parku
nieopodal PKP w Krzyanowi-
cach. Budowa bdzie moliwa
dziki dofnansowaniu z LGD
Morawskie Wrota.
Gociem ostatniej sesji Ra-
dy Gminy Lubomia by Wie-
saw Dryja, naczelnik Wydzia-
u Ruchu Drogowego KPP w
Wodzisawiu lskim. Radni
mieli wiele zastrzee do pra-
cy policjantw i prosili o to, aby
wzmoono kontrole na terenie
ich gminy.
Naczelnik otworzy jednak
radnym oczy i uzmysowi, e
nie jest to moliwe. Ilo sa-
mochodw jak posiada wo-
dzisawska drogwka jest nie-
wystarczajca. Mamy dwa
oznakowane samochody Kia,
z czego w jednym zepsu si
silnik i bdzie on naprawiany.
Oprcz tego mamy jeden sa-
mochd z wideorejestratorem,
jednak on take od dwch ty-
godni nie jedzi po drogach,
gdy cigle pojawiaj si ja-
kie usterki. Obecnie zepsu
si w nim ukad wydechowy
tumaczy naczelnik Wiesaw
Dryja. Oprcz tych trzech po-
jazdw wydzia posiada take
Fiata Ducato oraz now Ki.
Latem do dyspozycji funkcjo-
nariuszy s rwnie dwa mo-
tocykle. Jeli jednego dnia
jest duo zdarze drogowych
to musz poycza samocho-
dy z innych wydziaw czy z
komendy w Gorzycach przy-
znaje naczelnik.
reGioN
w skrcie
krzyanowice inwestycje
ubowice zabytki
KOLEJNE DWA PARKI
REhABILITACyJNE
ODBUDUJ CZ PAACU
W UBOWICACh
ORSZAK TRZECh KRLI
W GMINIE RUDNIK
Winiowie nadkruszyli
rewolucj, bo za mao miecili
wodzisaw lski Policja
Drogwka musi poycza auta
z innych komisariatw
Nie do, e wodzisawscy policjanci maj mao samochodw,
to stare cigle si psuj.
Szef mierzy z broNi
do PracoWNikW
Pracownicy przyszli do swo-
jego szefa po zaleg wypat.
Pracodawca chwyci za bro i
przystawi pistolet do skroni
jednemu z mczyzn. Grozi
mu, e jeli nie da mu spo-
koju to go zabije. Zdarzenie
miao miejsce 13 stycznia w
Wodzisawiu lskim. Praco-
dawcy gro dwa lata pozba-
wienia wolnoci.
mNieJSze StaWki za
WyWz mieci
Radni gminy Godw zdecy-
dowali o obnieniu stawki za
wywz odpadw, gdy ostat-
nie p roku przynioso spore
oszczdnoci w tym zakresie.
W przypadku gdy odpady
s zbierane i odbierane w
sposb selektywny obniono
opat z 9,00 z na 6,50 z, a w
sposb zmieszany z 18,00 z
na 13,00 z.
Ndza doczy do
LGd LySkor
Trwaj rozmowy w sprawie
wczenia gminy Ndza do
Lokalnej Grupy Dziaania
LySKOR. Na chwil obecn
stowarzyszenie tworz dwie
gminy Kornowac oraz Ly-
ski. Jeli Ndza doczyaby
do grupy mogaby korzysta
ze rodkw unijnych ju od
2015 roku.
oSzczdziLi Na ko-
muNikacJi mieJSkieJ
Wodzisaw lski w 2013
roku wystpi z Midzygmin-
nego Zwizku Komunikacyj-
nego. Okazao si, e krok
ten przynis gminie spore
oszczdnoci. Wczeniej mia-
sto dopacao do komunika-
cji miejskiej okoo 3,4 mln z
rocznie. W 2013 roku budet
na ten cel zamkn si w kwo-
cie okoo 2,7 mln z.
moNitoriNG W Gmi-
NacH PrzyGraNicz-
NycH
Gmina Krzyanowice otrzy-
maa dofnansowanie do
projektu utworzenia moni-
toringu na terenie gminy. W
2014 roku zainstalowanych
zostanie 7 kamer. W pierw-
szej kolejnoci maj si one
pojawi na newralgicznych
skrzyowaniach. Zadanie to
kosztowa bdzie 100 tys z.
Jednak gmina z wasnego bu-
detu bdzie musiaa dooy
tylko 15 tys z.
ktre droGi do re-
moNtu?
Gmina Rudnik zaplanowaa
remont kilku drg. W 2014
roku zmodernizowane zosta-
n ulice Sowackiego w Mo-
dzurowie, Asnyka w Ligocie
Ksicej, Kasztanowa w u-
bowicach, Grna w Brzenicy,
Arki Boka w Modzurowie.
Oprcz tego wyremontowana
ma zosta droga przy Dziel-
niczce w Ponicicach, droga
w Jastrzbiu oraz droga w
Sawikowie.
cieka roWeroWa
do czecH
W tym roku rozpocznie si
budowa cieki rowerowej
z Krzanowic do czeskich
Koberic. W tym roku na t
inwestycj gmina przeznaczy
139 tys. z. Reszta kwoty, czyli
788 tys. z bdzie pochodzi z
funduszy unijnych. Budowa
cieki potrwa do 2015 roku.
Bdziemy bada wnioski wszystkich, ktrzy czuj si
skrzywdzeni.
tworkw komunikacja
CO Z PROGAMI ZWALNIA-
JCyMI NA URBANKU?
pawe strzelczyk
RACIBRZ gosPodarka komunalna
P
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Szczegy na gazetainformator.pl
Jeli znasz odpowied na to pytanie moesz wy-
gra pakiet ksiek Andreasa Wilhelma Projekt
Babilon, Projekt Sakkara, Projekt Atlantyda.
Konkurs Domu Ksiki!
Gdzie w Wodzisawiu znajduje si kapsua czasu?
P
et
rudnik ZWYCZAJE
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
P
P
Podobnie jak zburzenie
Bastylii rozpoczo Rewolucj
Francusk, tak raciborski Za-
kad Karny moe da sygna
do weryfkacji zaoe rewolu-
cji mieciowej. To wanie na
wniosek dyrekcji wadz wi-
zienia wadze miasta zgodziy
si przemyle obnik cen za
wywz mieci...
Przy naliczaniu ich wyso-
koci ZK zosta potraktowa-
ny jak inne podmioty gdzie
zamieszkuje wiksza ilo lu-
dzi, takich jak szpitale czy ho-
tele. Tymczasem okazao si,
e specyfka funkcjonowania
zakadu karnego spowodowa-
a, i naliczono opaty moc-
no zawyone. Dla przykadu,
wizienie musi paci za wy-
wz 60 pojemnikw 1100 li-
trowych miesicznie, podczas
gdy wywoone jest nieco po-
nad 30.
Prezydenci zgodzili si z
argumentacj i zaproponowa-
li radnym zmian regulaminu
uwzgldniajc postulaty.
Wiadomo byo, e po p ro-
ku dziaania nowego systemu
trzeba bdzie przyjrze si je-
go funkcjonowaniu. To pocz-
tek weryfkacji. Bdziemy ba-
da wnioski wszystkich, ktrzy
czuj si skrzywdzeni zbyt wy-
sok ich zdaniem opat za-
powiedzia wiceprezydent
Wojciech Krzyek informujc
o pimie waciciela hotelu,
ktry ju z podobnym wnio-
skiem wystpi.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Wiceprezydent Wojciech Krzyek zgodzi sie na sprawdzanie
wnioskw o obnienie opaty mieciowej. Wkrtce
rozpocznie si wielka weryfkacja.
Naczelnik Wydziau Ruchu Drogowego KPP w Wodzisawiu
lskim, Wiesaw Dryja.
dziki fundacji z Nie-
miec w tym roku udao si
zabezpieczy ruiny.
Fundacja na rzecz odbu-
dowy paacw Eichendorffw
z Niemiec wspara fnansowo
zabezpieczenie ruin paacu w
ubowicach. W ubiegym ro-
ku odgruzowano piwnice oraz
zabezpieczono ciany. Je-
stemy gotowi na to, aby ca-
kowicie odbudowa wschod-
nie skrzydo paacu. Jeli uda
nam si pozyska na to rodki
to przystpimy do pracy. My-
l, e uda si to zrobi najp-
niej do 2020 roku tumaczy
Pawe Ryborz, kierownik Gr-
nolskiego Centrum Kultury
i Spotka im. Eichendorffa w
ubowicach. Paac nie zosta-
nie odbudowany w caoci.
Wszyscy zgodnie twier-
dz, e progw jest za du-
o, jednak nikt nic z tym
nie robi.
Czy to prawda, e maj
zosta likwidowane progi zwal-
niajce na drodze na Urba-
nek w Tworkowie? Doszy do
mnie takie informacje pyta
podczas grudniowej sesji ra-
dy gminy Krzyanowice radny
Adam Machowski. Wjt wyja-
ni radnemu, e to tylko plot-
ka. Doda jednak, e od czasu
do czasu kto sugeruje mu, e
progw jest za duo. W peni
si z tym zgadzam. Oprcz te-
go, e progw jest za duo to w
dodatku s bardzo ostre. Samo-
chody, aby unikn przejazdu
przez nie wjedaj na pobocze
i niszcz je mwi wjt Grze-
gorz Utracki.
Mimo sugestii mieszka-
cw gmina nie zleci demonta-
u progw. Jeli dotrze do
mnie jakie ofcjalne pismo w
tej sprawie to wwczas bdzie-
my zastanawia si, ktre progi
zlikwidowa. Bo istnienie nie-
ktrych jest zupenie nieuza-
sadnione dodaje wjt.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
Wystp Chru Mieszanego
BRZEZIE zakoczy
Orszak Trzech Krli.
Patronat medialny:
GazetaInformator.pl 15 stycznia 2014, nr 1 (153)
<< 4 Edukacja
wodzisaw lski edukacja
Wspaniay jubileusz kokoszyckiej szkoy
Proflaktyka uzalenie pod lup radnych
Szkoa na 180. urodziny otrzymaa sztandar oraz imi.
T. Frencel: Problem jest i nie powinno si go zamiata pod dywan.
Uczniowie odliczaj dni do matury.
10 stycznia rozpocz si sezon studniwkowy. Zesp Szk
Zawodowych bawi si w Pogrzebieniu.
W tym samym czasie w Zakrzowie poloneza zataczyli
uczniowie II Liceum Oglnoksztaccego.
Tymczasem DJ rozkrca imprez Zespou Szk
Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Biekowicach.
Maturzyci bawi si
na studniwkach
Powiat raciborski rozrywka
Powiat raciborski szkolnictwo Ponadgimnazjalne
R E K L A M A
paulina krupiska
et et
Uczniowie, nauczyciele
oraz absolwenci Szkoy Pod-
stawowej nr 15 w Kokoszy-
cach obchodzili wielkie wi-
to. Ta wodzisawska szkoa
witowaa 180-lecie swojego
istnienia. Tak pikny jubile-
usz uwietnio nadanie szkole
sztandaru oraz imienia. Od tej
pory kokoszycka pitnastka
nosi imi znanego wszystkim
dzieciom pisarza Kornela
Makuszyskiego.
Uroczysto rozpocza si
od mszy witej celebrowanej
przez arcybiskupa Damiana
Zimonia, podczas ktrej zgro-
madzeni modlili si w intencji
szkoy oraz osb z ni zwiza-
nych. Podczas mszy powi-
cono rwnie nowy sztandar.
Nastpna cz uroczystoci
odbya si ju na terenie Ju-
bilatki. W szkole miaa miej-
sce akademia, podczas ktrej
pado wiele wzruszajcych i
piknych sw. Wrd na-
prawd wielu zaszczytnych
goci znaleli si m.in. przed-
stawiciele ukraiskiej miej-
scowoci Stryj, w ktrej uro-
dzi si Kornel Makuszyski
oraz dyrektor gimnazjum, do
ktrego niegdy uczszcza pi-
sarz.
Z okazji jubileuszu sym-
boliczny prezent na rce dy-
rektor Ewy Sosny zoy take
prezydent miasta. Mieczysaw
Kieca przekaza szkolnej spo-
ecznoci talon na nowe bo-
isko, ktre powstanie przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym
nr 6 ju w tym roku.
Jednym z problemw, nad
ktrym w 2014 roku zamierza-
j pochyli si radni powiatu
raciborskiego jest proflaktyka
uzalenie od narkotykw, al-
koholu i papierosw. Radni s
zgodni, co do wagi tego tematu,
ale kwestia wyboru terminu, w
ktrym zajm si problemem,
wywoaa spore kontrowersje.
Zdaniem wicestarosty An-
drzeja Chroboczka pochylenie
si nad problemem w okresie,
kiedy bdzie prowadzony na-
br do szk ponadgimnazjal-
nych moe wpyn na wyniki
tego naboru, dlatego najlepiej
byoby zaj si proflaktyk
uzalenie w szkoach... we
wrzeniu. Mona rozdmu-
cha temat i ze szklanki wo-
dy zrobi morze, ale czy to jest
potrzebne przy naborach?
zapyta radnych wicestarosta
Andrzej Chroboczek na ostat-
nim posiedzeniu powiatowej
komisji owiaty (09.01.14).
Ze stanowiskiem wicesta-
rosty nie zgodzia si radna Te-
resa Frencel. Problem jest i
nie powinno si go odkada i
zamiata pod dywan stwier-
dzia radna w czasie obrad ko-
misji. Przewodniczcy komisji
radny Adrian Plura zgodzi si
z radn. Problem narkotykw,
alkoholu i nikotyny to jest naj-
czciej problem ycia pozasz-
kolnego, ktry czasami moe
da si zauway w szkoach,
ale pedagodzy potraf sobie z
nim poradzi twierdzi radny
Plura.
W toczcej si dyskusji
gos pojednawczy zabra rad-
ny Marek Kurpis, ktry pro-
blematyk owiatow zna od
podszewki (peni funkcj Na-
czelnika Wydziau Edukacji,
Kultury i Sportu w Urzdzie
Miasta Racibrz). Jego zda-
niem temat mgby zosta
wypaczony przez media (do
dyskusji w temacie planuje
si zaproszenie prokuratora,
co zaproponowa radny Ar-
tur Wierzbicki), a nawet je-
li nie zostaby wypaczony, a
dyskusja nad nim byaby g-
boko merytoryczna, to i tak
mogoby to zosta le odebra-
ne przez rodowisko pedago-
giczne.
Ostatecznie radny Plura
skapitulowa przed tymi ar-
gumentami i zgodzi si na
przeoenie w czasie prac nad
trudnym tematem, tak aby nie
nakada si on na prowadzo-
ny w szkoach nabr.
Mona rozdmucha temat i ze szklanki wody zrobi morze,
ale czy to jest potrzebne przy naborach? pyta wicestarosta
Andrzej Chroboczek.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Powicenia nowego sztandaru szkoy dokona arcybiskup Damian Zimo.
F
o
t
.
U
M
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u

l

s
k
i
m
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
11 stycznia w Arenie RAFAKO do muzyki Pompa Band bawili
si maturzyci z I Liceum Oglnoksztaccego.
GazetaInformator.pl >>
15 stycznia 2014, nr 1 (153)
Sylwetki 5
12 stycznia na ulice pol-
skich miast i wsi wyszo tysice
wolontariuszy Wielkiej Orkie-
stry witecznej Pomocy. W
wikszoci s to modzi ludzie
o czystych sercach, ktrzy da-
j si wcign w barwny wir
organizowanej od 22 lat akcji
Jurka Owsiaka. - Mielimy du-
o wolnego czasu i chcielimy
pomc. Robimy to z przyjem-
noci. W ogle jak tak ludzie
wrzucaj, maj umiechnite
twarze... Przyjemnie si robi -
powiedzia nam w niedzielny
poranek Daniel, wolontariusz
WOP, ucze I Liceum Ogl-
noksztaccego w Raciborzu.
Przeciwnicy WoP
Jednak nie wszyscy maj
do WOP i wolontariuszy Or-
kiestry tak pozytywny stosunek.
Zdarza si, e modzi wolonta-
riusze s wyzywani od zodziei
i wysannikw Owsiaka, ktre-
mu zarzuca si nihilizm ("rbta
co chceta") oraz niegospodar-
no. Zdaniem wielu pienidze
z WOP nie trafaj do chorych
dzieci i osb starszych, ale do
"chorych", czyli niedofnanso-
wanych instytucji publicznych,
jakimi s szpitale. Przeciwnicy
WOP podnosz, e dziaal-
no charytatywna powinna z
defnicji trafa do osb, a nie
do instytucji. Std dla wielu or-
ganizowana przez WOP zbir-
ka pienidzy to nic innego jak
kolejny podatek.
Zdarza si, e trafmy na
kogo takiego, kto twierdzi, e
emy albo okradamy innych
ludzi, bo nie wiadomo na co to
jest. W zeszym roku spotka-
ymy si nawet z tym, e zo-
staymy wyzwane od zodziei,
wysanniczek Owsiaka, e to
wszystko na woodstock idzie,
a my jestemy lepe - wspo-
minaj ubiegoroczny fna
WOP wolontariuszki Moni-
ka i Agnieszka, ktre mimo to
rwnie w tym roku zagray dla
orkiestry.
Owsiak tylko za cz ze-
branych pienidzy (ok. 50%)
kupuje sprzt dla szpitali. Resz-
ta idzie na koszty obsugi im-
prez i koszty wasne fundacji
(...) Zebrane pienidze Owsiak
przetrzymuje do jesieni dane-
go roku obrachunkowego na
lokatach, a z odsetek (kilka mi-
lionw z), jak twierdzi, orga-
nizowany jest Przystanek Wo-
odstock. Nie chc, aby z moich
datkw, a nawet odsetek od
nich bya fnansowana impreza
pod hasem "rbta co chceta",
na ktrej nie obowizuj ad-
ne zasady moralne, a nieletnia
modzie uywa narkotykw i
alkoholu. Na kadym Przystan-
ku Woodstock promowana jest
sekta hare Kriszna (ma sta
"wiosk") twierdzi anonimo-
wy internauta. Ponadto Funda-
cji WOP zarzuca si, e kupno
sprztu dla szpitali odbywa si
z pominiciem procedur prze-
targowych, co samo w sobie
rodzi podejrzenia, co do pro-
cedury wyboru dostawcw. Na
komentarze tego typu mona
natraf przegldajc setki ar-
tykuw relacjonujcych tego-
rocznych, 22 fna Wielkiej Or-
kiestry witecznej Pomocy.
zwolennicy WoP
Mimo to Wielka Orkiestra
witecznej Pomocy nie ma
problemw ze znalezieniem
wolontariuszy, ktrzy chtnie
wcz si w zbirk. W nie-
dziel na ulice Raciborza wy-
szo 130 wolontariuszy. W Wo-
dzisawiu lskim byo to 60
osb. Koleanka Daniela, Karo-
lina, o tym, e jej koledzy bd
wolontariuszami dowiedziaa
si na przerwie midzylekcyj-
nej. Postanowia doczy do
nich. Stwierdziam, e to jest
dobry pomys, eby pomc w
taki sposb. Raz w roku, nawet
na takim zimnie, mona si po-
wici cel jest szczytny. Jest
fajnie, chocia nie ukrywam, e
troch zimno jest powiedziaa
nam Karolina. Ta dwjka miaa
szczcie nie spotkali si z ne-
gatywnym przyjciem ich wo-
lontariatu. Wrcz przeciwnie
byli pozytywnie zaskoczeni
postaw raciborzan, ktrzy sa-
mi z siebie do nich podchodzili,
aby wspomc WOP.
Kto chce to daje do skar-
bonki, zawistni nie daj, dla-
tego nie powinni krytykowa
innych. Oby nigdy nie musieli
korzysta ze sprztu kupione-
go przez Orkiestr. Ale zawsze
zdrowi, pikni i modzi nie bed
komentuje zarzuty pod adre-
sem WOP czytelnik forum.ra-
ciborz.com.pl. Nie bez znacze-
nia pozostaje rwnie wymiar
spoecznych akcji, kiedy milio-
ny Polakw czuj si zjedno-
czone we wsplnym i szlachet-
nym celu pomocy bliniemu.
Cay wiat nam zazdroci tej
spontanicznej akcji podkrela
zwolennik WOP z forum.raci-
borz.com.pl.
RACIBRZ akcje charytatywne
lepi wysannicy Owsiaka?
Dla przeciwnikw orkiestry zbirka pienidzy na WOP to kolejny podatek.
Podczas tegorocznego fnau WOP na ulice Raciborza i Wodzisawia lskiego wyszo blisko 200
wolontariuszy.
R E K L A M A
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
wojciech oneczko
KOMENTARZ NA GORCO
dariusz
raciborzanin
Oglnie syszaem o tych
zarzutach wobec Owsiaka i
kupowaniu sprztu bez prze-
targw, ale z drugiej strony
powiem tak: czy przetargi s
panaceum na wszystko? Uwa-
am, e czasem lepiej kupi
sprzt od znanej frmy, kt-
ra da gwarancj, nawet jeli
sprzt przez to moe by dro-
szy. Prosz zobaczy, co si w
Polsce dzieje. Mamy przetargi,
gdzie najwaniejsza jest cena, a
jakie jest potem wykonawstwo
tego? Ja nie wiem, czy w WOP
s przekrty czy nie, ale mwi,
e przetarg nie jest panacuem.
Dlatego wspieram Orkiestr.
Wspieram na tyle, na ile mog
sobie pozwoli. Zawsze znajd
si ludzie, ktrzy b czego
szuka. I bardzo dobrze, niech
szukaj, bo gdzie s wielkie
pienidze moe dochodzi do
rnych patologii.
Pierwsz z atrakcji fnau WOP w Raciborzu bya prezentacja
sprztu straakw na raciborskim rynku.
Na prowadzonej w Raciborskim Centrum Kultury
licytacji mona byo naby przerne fanty.
Wraenia artystyczne zapewnili Artyci Spalonego
Teatru (na zdj.), Perspektywa oraz Mira.
Fina Wielkiej Orkiestry witecznej pomocy
tradycyjnie zakoczyo wiateko do Nieba.
15 stycznia 2014, nr 1 (153)
<< 6 Zapowiedzi
17 stycznia moksir kunia raciborska
W pitek, 17 stycznia o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuni Raci-
borskiej odbdzie si koncert kold w wykonaniu Babskiego Kwartetu. Bilety w cenie 5 zotych.
18 stycznia sP Pietrowice wielkie
W sobot, 18 stycznia o godz. 11.00 z placu przy szkole w Pietrowicach Wielkich wyruszy ii cross
po ziemi Pietrowickiej. Trasa biegu bdzie przebiegaa przez ulice Pietrowic oraz Kornic.
21 stycznia tmzr racibrz
We wtorek, 21 stycznia o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa Mionikw Ziemi Raciborskiej
przy ul. Dugiej 9 odbdzie si wernisa wystawy Bolesawa Stachowa pt. "Najwikszy polityk
Ziemi Raciborskiej". Wstp wolny.
21 stycznia wck wodzisaw lski
We wtorek, 21 stycznia o godz. 12.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbd si warsztaty
muzyczne z gry na harfe. Udzia w warsztatach kosztuje 15 zotych.
22 stycznia club magic krzyanowice
W rod, 22 stycznia o godz. 20.00 w Clubie Magic w Krzyanowicach odbdzie si koncert
autorw hitu "My Sowianie", czyli duetu Donatan i Cleo.
23 stycznia biblioteka racibrz
W czwartek, 23 stycznia o godz. 11.30 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie
si spotkanie autorskie z Jakubem wiekiem.
23 stycznia RCK RACIBRZ
W czwartek, 23 stycznia w godzinach od 9.00 do 13.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie
si dzie filmu. W programie dwa seanse flmowe (Lotta w krainie wynalazkw, Zebra z
klas), prezentacja historii animacji.
24 stycznia ZAMEK RACIBRZ
W pitek, 24 stycznia w godzinach od 20.00 do 22.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu
odbdzie si zamkowa Noc z ksikami. W zamkowych komnatach odbd si konkursy,
zabawy, bal przebieracw oraz czytanie bani i bajek, a dla dorosych seria prelekcji o zamko-
wych tajemnicach.
24 stycznia RCK RACIBRZ
W pitek, 24 stycznia o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert An-
drzeja Cierniewskiego. Bilety w cenie 30 z do nabycia w kasie RCK.
28 stycznia biblioteka racibrz
We wtorek, 28 stycznia w godzinach od 10.00 do 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si spotkanie dla mionikw gier planszowych oraz karcianych.
GazetaInformator.pl
R E K L A M A
RACIBRZ RCK 19 stycznia
ALICJA MAJEWSKA
I WODZIMIERZ KORCZ
rydutowy rck 18 stycznia
wodzisaw lski WCK 25 stycznia
kunia raciborska moksir 5 lutego
RACIBRZ biblioteka 17 stycznia
RACIBRZ arena raFako 1 lutego
SPEKTAKL PRZETA-
CZy CA NOC
WySTP KABARETU SMILE
KABARET MODyCh PANW
SPOTKANIE Z URSZUL DUDZIAK
KARNAWAOWA REWIA TACA
wodzisaw lski WCK 17 stycznia
TABU I NOSTALGIC
ZAGRAJ DLA KLAUDII
Legendy polskiej sceny
muzycznej - Alicja Majewska
i Wodzimierz Korcz wystpi
19 stycznia o godz. 17.00 w Ra-
ciborskim Centrum Kultury.
Towarzyszy im bdzie Strzy-
owski Chr Kameralny pod
dyrekcj Agnieszki Tomaszek.
Alicja Majewska wylansowaa
zereg przebojw, m.in. "Jesz-
cze si tam agiel bieli", "Od-
kryjemy mio nieznan", "By
kobiet" czy te "To nie sztuka
wybudowa nowy dom". Na-
tomiast Wodzimierz Korcz to
kompozytor muzyki teatralnej i
flmowej. Otrzyma nagrody na
festiwalach piosenki w Opolu,
Rostocku, Witebsku i Bratysa-
wie. Wsppracowa z kabare-
tami: Pod Egid , TEy, Olgi Li-
piskiej, telewizyjnym Polskim
Zoo, Kraj si mieje i innymi.
Podczas koncertu oprcz do-
skonale znanych nam piosenek
usyszymy najpikniejsze pol-
skie koldy. Bilety na koncert w
cenie 40 i 50 z.
W pitek, 17 stycznia o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie
si spotkanie z Urszul Dudziak, jedn z najbardziej rozpoznawalnych na wiecie polskich wo-
kalistek. Nagrywaa midzy innymi z takimi gwiazdami jak herbie hancock, czy Sting. W marcu
ubiegego roku ukazaa si autobiografa wokalistki, ktr zatytuowaa "Wypiewam wam wszyst-
ko". Spotkanie w Raciborzu powicone bdzie wanie tej ksice.
25 stycznia o godz. 18.30 w Wodzisawskim Centrum Kultury wystpi kabaret Smile. Artyci
do Wodzisawia przyjad z najnowszym programem "Telewiyn". Smile to nie tylko skecze to
rwnie piosenki wykonywane na najwyszym poziomie, co usysze mona w znanym hymnie
"Bdziszewa" czy piosence z repertuaru Adele. Kabaret wystpuje w wielu realizacjach telewizyj-
nych, w 2013 roku jest wspautorem programu na ywo w TVP2 pt.: "Dziki Bogu Ju Week-
end". Bilety na wystp kabaretu w cenie 50 z.
17 stycznia o godz. 17.00 w
Wodzisawskim Centrum Kul-
tury odbdzie si koncert cha-
rytatywny na rzecz Klaudii Dra-
ga. Podczas koncertu wystpi
zespoy Tabu oraz Nostalgic.
Cegieki na koncert w cenie
15 zotych mona naby w se-
kretariacie Gimnazjum nr 3 w
Wodzisawiu. Klaudia w dniu
swoich 16 urodzin wysza z do-
mu na spacer i ju nie wrcia.
Zostaa potrcona przez samo-
chd na przejciu dla pieszych
nieopodal domu. W wyniku
tego doznaa cikiego urazu
mzgu. Bya hospitalizowa-
na w Grnolskim Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach
na Oddziaach: OIOM, Neuro-
logii Dziecicej i Rehabilitacji
Neurologicznej. Przez ponad
dwa miesice bya w picz-
ce. Obecnie Klaudia odzyskaa
wiadomo i wymaga bardzo
intensywnej rehabilitacji, ktra
pomoe jej przywrci spraw-
no. Pienidze zebrane pod-
czas koncertu przekazane zo-
stan wanie na ten cel.
18 stycznia o godz. 18.00 w
Rydutowskim Centrum Kultu-
ry bdzie mona obejrze spek-
takl "Przetaczy ca noc" w
wykonaniu Artystw Teatru
Muzycznego w Poznaniu. W
programie znajd si arie i du-
ety ze znanych operetek i musi-
cali, a take szlagiery i piosenki
z gatunku muzyki rozrywkowej.
Koncert wzbogaci wystp pary
baletowej. Cao wprowadzi
suchaczy w karnawaowy na-
strj. Podczas koncertu na sce-
nie zobaczymy midzy innymi
Karolin Garlisk, Marzen
Makowicz, Daniela Kustosika
oraz Mirosawa Niewiadom-
skiego. Bilety na koncert w ce-
nie 35 zotych.
W sobot, 1 lutego o godz. 17.00 w Arenie Rafako w Raciborzu odbdzie si VIII Karnawaowa
Rewia Taca, ktrej organizatorem jest Modzieowy Dom Kultury. Bohaterami Rewii Taca b-
dzie modzie powiatu raciborskiego oraz miasta Racibrz poznajca tajniki taca towarzyskiego
na zajciach tanecznych w MDK. Rewia Taca od samego pocztku odbywa si pod honorowym
patronatem Starosty Raciborskiego Adama hajduka, a w tym roku imprez swoim patronatem
obj rwnie Prezydent Miasta Racibrz Mirosaw Lenk.
5 lutego o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej
wystpi Kabaret Modych Panw. Kabaret Modych Panw to polska grupa kabaretowa, zaoona w
Rybniku w 2004 roku. Premiera pierwszego programu pt. "My naprawd chcemy pracowa" odbya
si 7 padziernika 2004 roku podczas IX Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Aktualnie Kabaret Modych
Panw ma na swoim koncie dwie ofcjalne pyty dvd: w grudniu 2007 "Liga Kabaretw - Kabaret Mo-
dych Panw" oraz w kwietniu 2009 "Z Modymi jak najbardziej". Bilety na wystp w cenie 50 z.
kultura rozrywka
Repertuar imprez
Do koca 2014 roku ma za-
koczy si wycena nierucho-
moci i samodzielnych lokali w
Raciborzu, na ktr to usug
magistrat poszukuje frmy mo-
gcej si jej podj. Szacunko-
wa warto zamwienia to 200
000 euro.
Ogromne zamwienie,
na ktrego wykonanie ofer-
ty mona byo skada do 9
stycznia 2014 roku obejmu-
je przygotowanie 380 zlece.
Wycena obejmie ogromn
cz nieruchomego majtku
gminy, w skad ktrego wcho-
dz nieruchomoci: gruntowe
niezabudowane, zabudowa-
ne budynkami mieszkalnymi,
mieszkalno-uytkowymi, nie-
mieszkalnymi. Ponadto wyce-
na powinna obj suebnoci
gruntowe, przesyu.
Radny powiatowy Leonard
Malcharczyk wie ogromne
nadzieje ze Zbiornikiem Ra-
cibrz. I to nie tylko z bez-
pieczestwem przeciwpowo-
dziowym. Wierzy on, e sama
budowa da prac wielu miesz-
kacom Raciborszczyzny. Ju
w poowie 2013 roku na temat
zaspokojenia potrzeb kadro-
wych przy budowie zbiornika
rozmawia z dyrektorem Po-
wiatowego Urzdu Pracy w
Raciborzu. Z budow wiza
due nadzieje - liczy miano-
wicie, i wielu mieszkacw
powiatu znajdzie tam zatrud-
nienie.
Znamy juz odpowied dy-
rektora PUP Mirosawa Rusz-
kiewicza co do planw zatrud-
nieniowych frmy Dragados.
W trakcie grudniowego po-
siedzenia komisji rozwoju
gospodarczego przeczyta
odpowied otrzyman od dy-
rektora PUP co do planw za-
trudnieniowych generalnego
wykonawcy inwestycji, hisz-
paskiego Dragadosu. Firma,
jeli chodzi o plany rekruta-
cyjne na terenie, na ktrym
przyszo jej pracowa, planuje
zatrudni pracownikw biuro-
wych do dziau administracyj-
no - fnansowego i przez kilka
miesicy nie zamierza zatrud-
nia wicej ludzi.
Na pocztku 2014 roku, po
zakoczeniu prac przygoto-
wawczych, rusz waciwe ro-
boty. Wtedy Dragados bdzie
szuka podwykonawcw i to
jest wanie szansa zatrudnie-
nia dla bezrobotnych z regio-
nu. Dyrektor budowy zapew-
ni te, e w razie koniecznoci
zatrudniania pracownikw o
okrelonych kwalifkacjach
bdzie prosi o pomoc wa-
nie Powiatowy Urzd Pracy
w Raciborzu.
Przypomnijmy, 18 czerwca
2013 roku w siedzibie Mini-
sterstwa rodowiska zawarto
umow na wykonanie Zbior-
nika Przeciwpowodziowego
na rzece Odrze Racibrz Dol-
ny. Umow podpisali przed-
stawiciele hiszpaskiego gi-
ganta budowlanego Dragados
(wykonawca) i Regionalnego
Zarzdu Gospodarki Wod-
nej w Katowicach (inwestor).
Niebawem maj rozpocz si
prace ziemne przy budowie
zbiornika, tymczasem Draga-
dos ju teraz oznaczy teren,
na ktrym przyjdzie mu pra-
cowa przez najblisze lata
(termin realizacji inwestycji
wyznaczono na 2017 rok).
Zbiornik Racibrz Dolny
ma zapewnia ochron prze-
ciwpowodziow 2,5 miliona
mieszkacw dorzecza Odry,
poczynajc od Raciborza w
d rzeki po Wrocaw. Zbior-
nik ma przyj maksymalnie
185 mln m3 wody. Cakowita
dugo jego zapr wodnych
to prawie 22 km, a ich wyso-
ko - 11 m. Wysoko korony
zapory signie prawie 200 m.
Zbiornik ma mie maksymal-
n powierzchni 26,3 km
2
.
GazetaInformator.pl 15 stycznia 2014 nr 1 (153) Dodatek tematyczny 1/2014
PLUSY BIZNESU DLA
Powiat raciborski
R E K L A M A
PRACA
Pocztek 2014 roku szans dla bezrobotnych.
pawe strzelczyk
Kto znajdzie prac przy Zbiorniku Racibrz?
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
Przynaleno drg w Pol-
sce moe przyprawi o zawrt
gowy: cz z nich naley do
gminy, cz do powiatu, inne
do urzdu marszakowskiego,
jeszcze inne do Generalnej Dy-
rekcji Drg Krajowych i Auto-
strad.
Wasno danej drogi nie
zawsze charakteryzuje si logi-
k, dlatego prezydent Raciborza
i starosta powiatu raciborskie-
go chc zawrze porozumienia,
na mocy ktrych wymieni si
drogami miasto przejmie
od powiatu drogi powiatowe
o charakterze gminnym, po-
wiat otrzyma od miasta drogi o
charakterze powiatowym. Jed-
nake porozumienie nie jest a-
twe do osignicia i wie si z
kosztami.
Do wielkiej wymiany drg
typowane s ulice m.in. 1 Ma-
ja, Dbrowszczakw, Kolejowa,
Kociuszki, Mariaska, Ocicka
czy wreszcie Wiejska. Ta ostat-
nia jest gwn koci niezgo-
dy, gdy koncepcje co do jej
udronienia bd nie zmienia-
j si co rusz.
Wyglda na to, e na fna
przedsiwzicia przyjdzie jesz-
cze troch poczeka. Stoimy
w miejscu przyznaje prezy-
dent Mirosaw Lenk. Zapewnia,
e miasto ma jasn i precyzyjn
ofert wymiany oraz uporzd-
kowan sytuacj prawn co do
wasnoci. Czekamy, jaki b-
dzie ruch powiatu podsumo-
wuje.
Powiat raciborski samorzd
RACIBRZ nieruchomoci
Miasto czeka na ruch powiatu
Wielka wycena nieruchomoci
Przeciga si proces wymiany drg.
Magistrat pozna warto gminnego majtku.
ps
ps
Prezydentowi Mirosawo-
wi Lenkowi (na zdj.)
i starocie Adamowi
Hajdukowi coraz trudniej
znale wsplny jzyk.
Szacunkowa war-
to zamwienia to
200 tys.
euro
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
W pierwszej kolejnoci Dragados planuje zatrudni osoby do dziau administracyjno fnansowego.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
O wynikach przetargw
i planach ratusza czytaj na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl 15 stycznia 2014, nr 1 (153)
<< 8
PLUSY BIZNESU DLA
Prezes RAFAKO Pawe
Mortas oraz wiceprezes spki
Jarosaw Dusio poinformowali
akcjonariuszy raciborskiego za-
kadu o zawarciu porozumienia
z Janem Rdziniakiem, ktry
prowadzi frm JANAR. Obie
strony uzgodniy kwoty wza-
jemnych roszcze oraz zasady
dalszej wsppracy, na ktrych
JANAR jest podwykonawc
RAFAKO. Ze swojej stron JA-
NAR wycofa wniosek o ogo-
szenie upadoci RAFAKO, kt-
ry zoy 29 listopada 2013 roku
w Sdzie Rejonowym w Gliwi-
cach. JANAR by podwyko-
nawc RAFAKO na projekcie
dotyczcym wymiany elektro-
fltru w TE Tuzla.
Wadze RAFAKO od po-
cztku byy spokojne o ca
spraw. - Zoenie przez Wie-
rzyciela ww. pisma [wniosku o
ogoszenie upadoci RAFAKO
- red.] w sdzie upadociowych
w Gliwicach jest niezasadne i
stanowi jedynie element dzia-
a podejmowanych przez Ja-
nar w zwizku z rozbienoci
stanowisk co do istnienia tej
wierzytelnoci - informowaa
raciborska spka 30 listopada
2013 roku.
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
wodzisaw gosPodarka
Mieszkacy powiatu wodzisawskiego w ubiegym roku przekazali 2,1 mln z
organizacjom poytku publicznego.
Komu najchtniej wodzisawianie
przekazuj 1% podatku?
Zakoczenie sporu z Janarem to kolejna dobra w
ostatnim czasie informacja dla RAFAKO. 9 stycznia
zarzd Polskiej Grupy Energetycznej zaakceptowa
rekomendacj dla zamiaru rozpoczcia prac nad budow
blokw energetycznych w Elektrowni Opole z dniem
31 stycznia br.
W ubiegym roku po raz
pierwszy Powiatowa Rada Dzia-
alnoci Poytku Publicznego
wraz z Wodzisawsk Izb Go-
spodarcz zorganizowaa spo-
tkanie w sprawie pozostawienia
1 % podatku organizacjom z te-
renu powiatu wodzisawskiego.
Mimo, e byo to w marcu, czyli
tak naprawd pod koniec ska-
dania zezna podatkowych, ak-
cj mona uzna za udan. W
2011 roku podatnicy przekazali
1,9 mln z organizacjom i sto-
warzyszeniom. W swoich po-
zostawili natomiast 66 352 z.
W 2012 przekazali ogem 2,1
mln z, z czego 92 701 z pozo-
stao w powiecie. Odnotowano
wic 40% wzrost. W tym roku
PRDPP rusza z akcj wczeniej.
Ju jest po pierwszych spotka-
niach z przedstawicielami gmin,
ju poszukuje portali i frm, kt-
re dotr do podatnikw.
Pamitajmy o lokalnym
patriotyzmie gospodarczym.
Chcemy mie prac kupujmy u
swoich, krajowe produkty, ale
take zostawiajmy 1% podatku
naszym organizacjom. Te, kt-
re najwicej w Polsce zbieraj,
rwnie najwicej wydaj na
reklam i koszty administracyj-
ne przypominaj przedstawi-
ciele Wodzisawskiej Izby Go-
spodarczej.
Najpopularniejsze organiza-
cje poytku publicznego w 2012
roku, wybierane przez podatni-
kw Urzdu Skarbowego w Wo-
dzisawiu lskim:
1. Fundacja Dzieciom Zd-
y z pomoc przekazana
kwota: 591 139 z
2. Fundacja Pomocy Oso-
bom Niepenosprawnym So-
neczko przekazana kwota:
85 088 z
3. Fundacja Ochrony Zdro-
wia i Pomocy Spoecznej w Ja-
strzbiu Zdroju przekazana
kwota: 83 287 z
4. Fundacja Iskierka prze-
kazana kwota: 60 648 z.
1% podatku na rzecz organi-
zacji poytku publicznego z tere-
nu powiatu wodzisawskiego za
2012 rok:
1. Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Pokochaj mnie
przekazana kwota: 40 065 z
2. Fundacja Wsplnota do-
brej woli przekazana kwota:
18 367 z
3. Miejski Klub honoro-
wych Dawcw Krwi przeka-
zana kwota: 13 270 z
4. Ochotnicza Stra Poarna
Bierutowy przekazana kwota:
6 833 z.
Instytucja 1 proc. zostaa
wprowadzona w Polsce w 2004
r. Aby przekaza 1 procent swoje-
go podatku wystarczy wpisa nu-
mer KRS danej fundacji czy sto-
warzyszenia na zeznaniu PIT.
Wspieranie lokalnych in-
stytucji popiera:
paulina krupiska
Wodzisawska Izba Gospodarcza od kilku lat zachca, aby 1% swojego podatku
przekazywa lokalnym organizacjom i stowarzyszeniom.
Janar wycofa wniosek
o upado RAFAKO
Podano dat otwarcia
mostu w Mszanie
Koniec sporu wok wymiany elektrofltru
w TE Tuzla.
Inwestycja wkrtce si zakoczy, a gminy
otrzymaj odszkodowania.
RACIBRZ gosPodarka
mszana gosPodarka
et
Z dniem 30 czerwca tego
roku cao inwestycji bdzie
zakoczona powiedzia Piotr
Jurczyk, prezes frmy Intercor,
wykonawcy mostu w Mszanie i
autostrady A1 w naszym regio-
nie. Wszystko wskazuje na to,
e to najbardziej realny termin
oddania do uytku mostu i au-
tostrady A1 na odcinku wier-
klany Gorzyczki. Ostateczna
data oddania drogi do uytku
pada z ust prezesa Intercoru
podczas spotkania z wadzami
gminy Mszana.
Tego dnia doszo take
do podpisania porozumienia
w sprawie wysokoci odszko-
dowania za drogi gminne,
uszkodzone w czasie budowy.
Gmina dostanie 1,3 mln z.
Porozumienia takie zawary
ju wczeniej wszystkie gminy
powiatu wodzisawskiego.
P
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
lF
o
t
.
A
d
r
i
a
n
B
e
h
r
GazetaInformator.pl >>
15 stycznia 2014, nr 1 (153)
9
PLUSY BIZNESU DLA
Wczone do Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
tereny Raciborza pooone w
dzielnicy Ostrg (obrb ulic Ce-
cylii Komunalnej) stanowi
wielk szans na wyjcie po-
gronego w stagnacji miasta.
Obecnie na miejscu powstaj
hale Ramexu (spa powiza-
na z Ramet) oraz Koltechu.
Tymczasem wadze Raciborza
zabieraj si za porzdkowanie
kolejnych terenw, ktrymi in-
teresuj si inwestorzy.
W ratuszu ogoszono prze-
targ na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej
zadania pn. "Uporzdkowanie
i przygotowanie terenw inwe-
stycyjnych typu brownfeld
(tereny czciowo bazujce lub
pozostajce w relacji z terenami
o ju istniejcej infrastrukturze,
np. tereny poprzemysowe), w
tym kompleksowe uzbrojenie
terenw w Miecie Racibrz -
ul. Cecylii-Komunalna". Cht-
ni do realizacji przedsiwzi-
cia mog skada oferty do 20
stycznia br. Przyszy wykonaw-
ca zlecenia bdzie zobowizany
m. in. do przygotowania (w ra-
mach dokumentacji projekto-
wej) projektw drogi dojazdo-
wej w obrbie strefy oraz sieci
kanalizacji sanitarnej.
Przypomnijmy, na pa-
dziernikowej Sesji Rady Miasta
Racibrz (30.10.13) prezydent
Mirosaw Lenk poinformowa
radnych o planach kupna kolej-
nej dziaki w strefe przez zagra-
nicznego inwestora. Prezydent
nie chcia zdradza szczegw,
ale jego zdaniem szanse na po-
wstanie kolejnych miejsc pracy
w Raciborzu byy cakiem spo-
re. Ogoszony przetarg mona
odczyta jako potwierdzenie
tych przypuszcze.
W kolejnym numerze do-
datku Plusy dla biznesu
prezentujemy gar porad
prawnch dotyczcych pro-
wadzenia dziaalnoci go-
spodarczej.
Czy pracownikowi tymcza-
sowemu naley udziela
urlopu w wymiarze godzi-
nowym?
Nie. Pracownikowi tymcza-
sowemu nie naley udziela
urlopu w wymiarze godzino-
wym, bowiem do pracow-
nikw tymczasowych nie
stosuje si zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego
okrelonych w art. 1542 Ko-
deksu Pracy. Ustawa o zpt
okrela we wasnym zakre-
sie dokadny sposb udzie-
lania urlopu tym pracowni-
kom stanowic w art. 17 ust.
2 zdanie pierwsze, e urlopu
wypoczynkowego udziela
si pracownikowi tymcza-
sowemu tylko i wycznie w
dni, ktre byyby dla niego
dniami pracy, gdyby nie ko-
rzysta z tego urlopu.
Jakie s zasady zatrudnia-
nia pracownikw w syste-
mie weekendowym?
System pracy weekendowej
moe by stosowany na y-
czenie pracownika. W tym
systemie czasu pracy pra-
cownik wiadczy prac w
weekendy, czyli w pitki, so-
boty, niedziele i wita. Przy
zastosowaniu tego systemu
jest dopuszczalne przedue-
nie dobowego wymiaru cza-
su pracy, nie wicej ni do
12 godzin w 1 miesicznym
okresie rozliczeniowym.W
tej sytuacji pracodawca nie
ma obowizku udziela dnia
wolnego za prace w niedzie-
l lub wito. Nie musi te za-
pewnia co czwartej niedzieli
wolnej. Weekendowy system
czasu pracy ma zatem indy-
widualny charakter. Rozkad
jego czasu pracy powinien
by zgodny z art. 142 Kodek-
sem Pracy Na pisemny wnio-
sek pracownika pracodawca
moe ustali indywidualny
rozkad jego czasu pracy w
ramach systemu czasu pracy,
ktrym pracownik jest obj-
ty. Pracodawca nie musi si
zgodzi na prace w systemie
weekendowym.
W jakim terminie praco-
dawca powinien zawrze
z pracownikiem umow o
prac?
Pracodawca powinien, naj-
pniej w dniu rozpocz-
cia pracy przez pracownika,
potwierdzi pracownikowi
na pimie ustalenia co do
stron umowy, rodzaju umo-
wy oraz jej warunkw. Nie-
potwierdzenie na pimie
umowy o prac jest wykro-
czeniem przeciwko prawom
pracownika zagroonym
kar grzywny nakadanej w
drodze mandatu od 1 tysi-
cy do 2 tysicy zotych, a w
przypadku recydywy, czyli
powtrzenia si wykrocze-
nia w cigu dwch lat do
5 tysicy zotych. Inspektor
moe rwnie skierowa
wniosek do sdu, gdzie mak-
symalna grzywna wynosi 30
tysicy zotych.
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
R E K L A M A
F
o
t
.
K
S
S
E
Tereny inwestycyjne na Ostrogu daj nadziej na wyjcie miasta ze stagnacji. Dotychczas
na inwestycjezdecydoway si RAMETA i KOLTECH (fot. KSSE).
RACIBRZ gosPodarka
Czyby coraz bliej do sprzeday kolejnych terenw na Ostrogu?
Z planw ministerstwa uciesz si entuzjaci kolei.
Wadze chc rozwija stref ekonomiczn
POYCZKA
GOTWKOWA
do 150 tys. z bez zabezpiecze
okres kredytowania do 10 lat
rodki nawet w 1 dzie
Racibrz
ul. Chopina 14/6
32 723 23 66
POYCZKA GOTWKOWA
Powiat raciborski komunikacja
Trwa (do 5 lutego! )pierw-
szy etap konsultacji "Doku-
mentu Implementacyjnego do
Strategii Rozwoju Transportu
do 2020 r.". W tym czasie mo-
na zapozna si z dokumenta-
cj oraz zoy uwagi i wnioski.
Cho dokument ma charakter
strategiczny dla caej Polski, to
znalazy si w nim pozycje do-
tyczce powiatu raciborskiego.
W planach inwestycyjnych
ministerstwa czytamy o pra-
cach na linii kolejowej E-59
na odcinku Kdzierzyn-Kole
Chaupki (granica pastwa).
W 2016 roku powinno powsta
stosowane opracowanie lub
uaktualnienie istniejcego. W
tym samym roku powinny zo-
sta wydane niezbdne decyzje
rodowiskowe. Rok pniej, w
2017 roku, planowane jest ogo-
szenie pierwszego przetargu na
roboty budowlane. Warta 183
mln z inwestycja powinna zo-
sta zakoczona w 2019 roku.
W strategicznych planach
ministerstwa znalazy si rw-
nie prace na liniach kolejo-
wych nr 140, 148, 157, 159, 173,
689, 691 na odcinku Chybie
ory Rybnik Ndza/Turze.
Warto zaplanowanych inwe-
stycji przekracza 500 mln z, a
cao powinna zosta zako-
czona do 2018 roku.
Na inwestycjach w infra-
struktur kolejow koczy
si zainteresowanie minister-
stwa powiatem raciborskim.
Z ksztatu dokumentu z pew-
noci nie bd rwnie za-
dowoleni wszyscy entuzjaci
budowy kanau Odra Dunaj.
Cho ministerstwo zaplanowa-
o szereg inwestycji uspraw-
niajcych eglug rdldow
na terenie caego kraju, rw-
nie w obszarze znajdujcym
si pod zwierzchnictwem Re-
gionalnego Zarzdu Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach, to
w dokumencie trudno szuka
chociaby wzmianki o kanale
Odra Dunaj.
Z pewnoci wiksze szan-
se realizacji maj projekty
o mniejszej skali. Mirosa-
wowi Lenkowi marzy si re-
mont przejazdw kolejowych
w Markowicach i Studzien-
nej, na wzr tego, co zrobiono
w tym roku w Szymocicach.
Wsplnie udao nam si z
kolej wyremontowa przejazd
na kowej przy Rafako, wic
zachcony tym postanowiem
zwrci si do wadz PKP z pro-
pozycj o podobne rozwizania
na innych przejazdach na tere-
nie Raciborza, skoro mogli to
zrobi w Szymocicach mwi
prezydent. Jednake koszt re-
montu jednego przejazdu to ok.
2 mln z. Dlatego w pierwszej
kolejnoci prezydent chciaby,
aby PKP PLK zajo si prze-
jazdem w Markowicach.
Miliony zotych na kolej w powiecie raciborskim
wojciech oneczko
Linia kolejowa Chaupki - Kdzierzyn-Kole moe doczeka si remontu. W najbardziej
optymistycznym wariancie prace zostayby zakoczone w 2019 roku.
F
o
t
.
P
K
P
P
L
K
Koszt remontu linii
Chaupki Kdzie-
rzyn-Kole szacuje
si na
183 mln z
et
GazetaInformator.pl 15 stycznia 2014, nr 1 (153)
<< 10 Zdrowie
Powiat raciborski szPital
Czy neurologii w szpitalu grozi zamknicie?
R E K L A M A
R E K L A M A
Dyrektor Rudnik nie wspomina starocie o takiej ewentualnoci.
Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest:
Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty.
Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska
po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO wcho-
n si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.
Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e za-
wdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wo-
bec ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szu-
kamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa,
ale rwnie umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym
przychodz znane od lat metody stosowane przez flipi-
skiego uzdrowiciela.
Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela sto-
sowane s przez Filipiczykw, zwanych take wybraca-
mi dobrych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej
pory fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw po-
zostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s
uzdrowiciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych
rodkw znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycz-
nym wzmocnieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu
systemu odpornociowego, oczyszczeniu organizmu z tok-
syn. Jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych ha-
elerw, znanym w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo
Litawen, ktry posiada wieloletnie dowiadczenie i ogromn
wiedz przekazywan w rodzinie z pokolenia na pokolenie.
Filipiczyk podruje po caej Polsce, by pomaga ludziom
szukajcym pomocy w leczeniu najrniejszych dolegliwoci.
Jego metody opieraj si gwnie na intensywnej koncentra-
cji, przez co wytwarza si ogromna energia eteryczna wok
jego rk. Chocia medycyna akademicka poczynia wiel-
kie postpy, to cigle pewne obszary ludzkiego wntrza s
niezbadane. Nie wszystko mona zbada empirycznie. Moje
rce podczas zabiegw zachowuj si jak bieguny elektrycz-
ne. Powoduj kontrolowany przepyw energii przez organizm
pacjenta podkrela uzdrowiciel. Ogromna charyzma, mod-
litwa oraz medytacja sprawiaj, e terapeuta wprowadza si
w stan religijnej arliwoci. Emanuje z niego potna uzdra-
wiajca sia. Gboka duchowa postawa pacjenta jest bardzo
pomocna w uzdrawianiu. Dopki pacjent wierzy w istnienie
si ponadludzkich i jest otwarty na dziaania uzdrowiciela - za-
wsze moe osign podany efekt. Filipiski uzdrowiciel
dziaa na cay organizm.
Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i sku-
tecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pa-
cjenta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Nie-
spotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania,
a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii
zatrzymay u tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efek-
tywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy roz-
maitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel stosuje rwnie zabiegi refeksologiczne, ktre
immunologicznie oddziaywaj na schorowane i wycieczo-
ne chorob ciao. Kady, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, mo-
e si do niego zgosi. Wystarczy zadzwoni i umwi si
na wizyt. Kady pacjent przyjmowany jest indywidualnie,
a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej osoby, w
zalenoci od tego, jak wiele czasu trzeba jej powici.
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych flipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi osigniciami. Wieloletni czonek
Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania
znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi
rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji krgosupa, miadycy,
paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz in-
nych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.
reynaldo jun litawen
Zapisy i informacje
693 788 894, 784 608 979
Przyjmujemy:
27 stycze katowice
28 stycze dbrowa
grnicza, sosnowiec
29 stycze RACIBRZ
i tychy
30 stycze bielsko-biaa
31 stycze cieszyn
1 luty ywiec
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!
Zapisy i informacje
od poniedziaku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
Bardzo rne plotki kr-
na ten temat w taki sposb
radny z Kuni Raciborskiej roz-
pocz wystpienie podczas po-
siedzenia poczonych komisji
budetu i zdrowia. Zaniepoko-
io go, i kontrakt dla oddziau
jest zawarty na trzy miesice,
w dodatku warunkowo. Czy
oddzia dalej bdzie funkcjono-
wa, czy grozi mu likwidacja?
Jest wietnie wyposaony, a
nalenoci za nadwykonania s
w 100% zwracane przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia m-
wi z wyranym zaznaczeniem,
e swoj wypowied opiera na
plotkach.
W tym samym dniu, tyle
e wczeniej, starosta Adam
hajduk rozmawia z dyrek-
torem szpitala, ktry nic na
temat tego typu zagroenia
nie wspomina. Absolutnie
nie przewidujemy likwidacji
oddziau kategorycznie za-
przeczy. Aby jednak w zupe-
noci uspokoi zaniepokojo-
nych i zada kam plotkom, w
najbliszym czasie publicznie
wypowie si na te temat dyr.
Rudnik.
Starosta odnis si te do
zwrotu kosztw przez NFZ za
nadwykonania. Jeszcze par
lat temu zwracali. Teraz jest
kopot nawet za procedury ra-
tujce ycie skwitowa.
pawe strzelczyk
Wiceprzewodniczcgo Rady Powiatu Raciborskiego Wa-
dysawa Gumieniaka (pierwszy od lewej) zaniepokoiy plotki
na temat kontraktu oddziau neurologicznego raciborskiego
szpitala.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Rodzice nastolatkw po-
winni zwrci uwag na nawy-
ki ywieniowe swoich pociech
alarmuj specjalici, opie-
rajc si na wynikach bada.
Okazuje si, e prawie poowa
gimnazjalistw w Polsce spoy-
wa posiki nieregularnie. Za to
bardzo chtnie sigaj po... so-
dycze. Co 5 nastolatek spoywa
je czciej ni 2 razy dziennie, a
co czwarty wychodzi do szkoy
bez niadania!
Koordynatorzy fnansowa-
nego przez Winiary programu
"yj smacznie i zdrowo" przy-
pominaj, e czste i regularne
posiki s niezwykle wane dla
modego organizmu. Ograni-
czaj magazynowanie energii
w postaci tkanki tuszczowej,
chronic przed nadwag i oty-
oci. Posiki jedzone w odst-
pie 3-4 godzin zapewniaj stay
dopyw energii oraz skadni-
kw odywczych, ktre wpy-
waj korzystnie na sprawno
fzyczn i umysow (pami
i koncentracj). Co wicej, za-
pobiegaj gwatownym sko-
kom poziomu cukru we krwi i
nieograniczonemu podjadaniu
sodkich przeksek.
Bo wanie pominicie
niadania i drugiego niada-
nia przekada si na oblenie
szkolnych sklepikw. Co trze-
ci gimnazjalista kupuje w nim
sodycze, a tylko 17% poywne
kanapki. Dietetycy podkrelaj,
e sodycze (najlepiej o niskiej
zawartoci tuszczw ogem i
tuszczw nasyconych) mona
spoywa codziennie, ale trze-
ba robi to "z gow". Najlepsz
por na sodycze bdzie drugie
niadanie lub podwieczorek,
przy czym kady z nich nie po-
winien dostarcza wicej ni
210-350 kalorii.
region zdrowie
Polska modzie zaczyna upodabnia si do Amerykanw.
Otyo nastolatkw coraz wikszym problemem
et
GazetaInformator.pl >>
15 stycznia 2014, nr 1 (153)
Zdrowie 11
RACIBRZ zdrowie
Kady ma prawo do marze... tak atwo je speni!
21-22 stycznia Dzie Babci i Dziadka. Podaruj Kochanym Seniorom odrobin luksusu!
R E K L A M A
Kiedy Basia bya maa ma-
rzya o pluszowym, ogrom-
nym misiu. Fantazj pniej-
sz staa si wielka, speniona
mio do henryka. On po-
cztkowo biega z kolegami
na Zok, walczy drewnia-
nym mieczem, a jego skrytym
pragnieniem by samochd z
PEWEXU. Imponowa jej... w
kocu by mistrzem akroba-
cji na trzepaku. Potem nastay
lepsze czasy. Zaoyli rodzin,
mieli trjk dzieci, nastpnie
pitk kochanych wnuczt.
Przez lata wyrzecze nie mo-
gli sobie pozwoli na komfort i
wygod. Lata rwnie zmieni-
y ich upodobania i marzenia.
Zawsze jednak mieli wiado-
mo tego, e to co naturalne
jest najlepsze. Wnuki wiedzia-
y, e kosmetyki z mydlarni u
Franciszka sprawi im ogrom-
n rado.
Najlepszym prezentem
dla babci w tym roku bdzie
z pewnoci nowa seria ko-
smetykw na bazie komrek
macierzystych jaboni szwaj-
carskiej. Babcia sza z du-
chem czasu. Wiedziaa, e taki
prezent to co rewelacyjnego
i potrafa go doceni. Czytaa,
e te kremy maj silne dzia-
anie przeciwstarzeniowe, a
oprcz tego przy regularnym
stosowaniu mona pozby si
ju powstaych zmarszczek,
kurzych apek i bruzd. Ocza-
mi wyobrani ju widziaa
swoje odmodzone odbicie
w lustrze. Zawsze wyznawa-
a zasad, e starze bdzie
si z godnoci. Od kilku ad-
nych lat na jej toaletce goci
olej arganowy maroka-
ski sprawdzony eliksir pikna
i modoci. Szczytem rado-
ci byby jeszcze tylko krem z
opuncj fgow, kolagenem i
olejem arganowym. Wiedzia-
a, e wiek 50+ zobowizuje do
waciwej pielgnacji i ochrony
skry.
Dziadek henryk by sta-
tecznym panem z wsem,
o serdecznym spojrzeniu
i umiechu. Kocha prosto-
t i klasyk, jednak ona,
dzieci, wnuki skutecznie za-
szczepiay w nim take no-
winki kosmetyczne. Tego-
rocznym prezentem by aun
na zacicia i podranienia,
pdzel z wosia borsuka, my-
do do golenia z gliceryn
i ekstraktem z aloesu oraz bal-
sam agodzcy zawierajcy
kwas hialuronowy, maso shea
i kompleks Iricalmin.
Wnuki od pocztku stycz-
nia zadaway podchwytliwe
pytania, aby traf z prezentem
i sprawi babci i dziadkowi
przyjemno. Czy Ty ju masz
pomys? Mydlarnia u Francisz-
ka serdecznie zaprasza!
artyku
sPonsorowany
mydlarnia
u Franciszka
ul. duga 25
47-400 racibrz
Pn.-Pt. 9.00-18.00
sob. 8.30-13.30
tel. 530 909 626
www.mydlarnia.inFo
F
o
t
.
M
y
d
l
a
r
n
i
a
u
F
r
a
n
c
i
s
z
k
a
GazetaInformator.pl 15 stycznia 2014, nr 1 (153)
<< 12 Publicystyka
Forum Kobiet Powiatu Ra-
ciborskiego zaprasza do udziau
w konkursie na Super Panto-
felek pod honorowym patro-
natem starosty raciborskiego.
Udzia w konkursie polega na
oddaniu gosu drog interne-
tow lub w formie pisemnej
wypeniajc formularz goso-
wania pisemnego. Formularz
gosowania pisemnego mona
pobra m.in. na raciborz.com.
pl, gazetainformator.pl oraz w
Biurze Obsugi Klienta Staro-
stwa Powiatowego w Racibo-
rzu Plac Okrzei 4.
Dotychczasowi laureaci
Pantofelka to: C. Kordyaczny,
K. Lamczyk, A. Malcharczyk,
T. Neblik, L. Rajczykowska,
siostra Antonia, M. Skora, T.
Szymaska.
Wypeniony formularz
gosowania pisemnego nale-
y przesya lub dostarczy
na podany adres: Starostwo
Powiatowe w Raciborzu, Plac
Okrzei 4.
redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji
czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
115 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~fskoTusk
jeden wielki eby nie powie-
dzie brzydko bajzel... gdzie
trzeba to potraf kontrolo-
wa i ciga czowieka lata-
mi, a gdzie nie chc wiedzie
to im wygodniej (kaska wpy-
wa) to nie wiedz... ucisk f-
skalny do granic
~sowik
Za co paci? Za to e kami
i wprowadzaj ludzi w bd
gdzie mona usysze e aj-
dacy to ludzie porzdni, a
patrioci to faszyci. Kam-
stwa e zodziejstwa zwane
"transformacj" to reformy i
e likwidacja OFE to te re-
forma. W miejsce tych idio-
tycznych programw mona
by stworzy programy ktre
wytumacz ludziom czym
jest ta nowelizacja prawa
pracy wg. ktrej pracodaw-
ca ma prawo zmusza pra-
cownika do 13-to godzino-
wego dnia pracy, albo czym
jest GMO, albo jak to jest z
tym ydostwem bo kr ta-
kie suchy e do koca nie
wiadomo ile w tym prawdy
a ile kamstw. A tak to gu-
poty, plotki i reklamy, gu-
pi ju wie e jest robiony w
wikszego gupka i za to pa-
ci abonament? Zodziej-
stwo!!!!!!!!!!
~trybunal
Aby wprowadza opaty to
trzeba da ofert, ktr be-
dziemy chcieli oglda. poza
tym gdzie jest wolno wybo-
ru. Skandal do nagonienia
na arenie unii europejskiej.
KOMENTARZE DO ARTYKUU
RACIBRZ gosPodarka komunalna
- To jest skandal. Od nowe-
go roku ani razu nie widziaem
wozu do oprniania pojemni-
kw na odpady segregowane!
Wszdzie jest peno szka. Ley
na ulicy. Teraz jeszcze kto to
potuk. Lepiej jest z plastikami
i makulatur. Czy kto wreszcie
si za to wemie? - pisze w li-
cie do redakcji mieszkaniec ul.
Pracy w Raciborzu. Faktycznie,
szklane odpady zalegaj wok
mietnika.
Od kiedy Przedsibiorstwo
Komunalne zrezygnowao z
podwykonawstwa odbioru od-
padw na terenie Raciborza,
przypadki takie jak ten na ul.
Pracy zdarzaj si coraz cz-
ciej. Od 1 stycznia za odbir
odpadw na terenie gminy
Racibrz w caoci odpowiada
Przedsibiorstwo Usug Ko-
munalnych z Rudy lskiej.
- Wobec frmy wycigane s
konsekwencje zwizane z nie-
terminowym odbiorem odpa-
dw w postaci karm umownych
- informuje rzecznik prasowy w
Urzdzie Miasta Racibrz Ani-
ta Tyszkiewicz-Zimaka.
Dla PUK z Rudy lskiej
najwaniejszy jest wic termi-
narz. W czasach PK norm
byo reagowanie na telefony
mieszkacw - kiedy sytuacja
tego wymagaa, na miejsce
wysyano sprzt i w trybie in-
terwencyjnym oprniano
przepenionego pojemniki na
odpady. Niezalenie od ustalo-
nego harmonogramu. Aktualny
terminarz jest jednak nieuba-
gany - odpady segregowane w
Racibrz tonie w mieciach
Paci czy nie za abonament radiowo-telewizyjny?
Od nowego roku ani razu nie widziaem wozu
do oprniania pojemnikw na odpady segregowane!
80-letnia raciborzanka otrzymaa wezwanie do zapaty za abonament radiowo-telewizyjny.
wojciech oneczko
i ii iii iV V Vi
brzezie 31 28 28 25 30 27
centrum 3 7 7 4 2 6
Markowice 29 26 26 30 28 25
miedonia 8 5 5 2 7 4
obora,
Ponia
13 3 3 7 5 2
ostrg 7 4 4 1 6 3
Stara Wie 30 27 27 24 29 26
Sud,
Studzienna
2 6 6 3 8 5
ocice i 27 24 31 28 26 30
ocice ii 28 25 25 29 27 24
harmonogram wywozu
odpadw segregowanych
Praktyka pokazuje, e pojemniki na odpady segregowane
zapeniaj si po 7-10 dniach, co nijak ma si do ustalonego
harmonogramu odbioru odpadw segregowanych.
Teresa Szymaska jest
jedn z omiu laureatek
Pantofelka . Nagrod
otrzymaa w 2010 r.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Insynuacje Premiera Tuska
aby nie paci abonamentu RTV
znalazy posuch u wikszoci od-
biorcw. Jednak z powodu braku
odpowiednich rodkw na utrzy-
manie mediw publicznych roz-
poczto egzekwowanie zalegych
opat. Najpierw od tych, ktrzy
mieli ksieczki abonamentowe
i bez pisemnej rezygnacji lub po-
wiadomienia na poczcie o zmia-
nach, przestali paci. Wikszo
Polakw od lat nie reguluje opat
abonamentowych.
Przypomnijmy, zwolnieni z
opat s:
zaliczeni do I grupy inwa-
lidzkiej,
z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepenosprawnoci,
osoby cakowicie niezdol-
ne do pracy i samodzielnej eg-
zystencji,
osoby o trwaej lub okreso-
wej, cakowitej niezdolnoci do
pracy w gospodarstwie rolnym,
ktrym przysuguje dodatek
pielgnacyjny,
osoby, ktre ukoczyy 75
lat ycia,
otrzymujcy wiadczenie
pielgnacyjne lub rent socjal-
n,
niesyszcy, u ktrych
stwierdzono cakowit gucho-
t lub obustronne upoledzenie
suchu,
osoby, ktrych ostro
wzroku nie przekracza 15%,
inwalidzi wojenni i wojsko-
wi,
kombatanci, niektre oso-
by bdce ofarami represji wo-
jennych i okresu powojennego
oraz wdowy i wdowcy po kom-
batantach, ktrzy s jednocze-
nie emerytami lub inwalida-
mi.
Nadal obowizuj nas prze-
pisy ustawy o opatach abona-
mentowych (Dz. Ustaw nr 85
z dnia 21 kwietnia 2005 roku).
Mimo zapowiedzi premiera,
nic si w tej sprawie nie zmie-
nio. Abonament RTV naley
nadal paci a wszelkie sytuacje
uprawniajce do wymienio-
nych zwolnie naley zgasza
w urzdach pocztowych.
Od 1 stycznia 2014 roku
opaty abonamentowe wyno-
sz:
radioodbiornik 5,90 z za 1
miesic, za 2 miesice - 11,45 z,
za cay rok - 63,70 z,
radioodbiornik i telewizor
19,30 z miesicznie, 37,45 za
2 miesice, 110 z. za 6 miesicy,
a za cay rok 208,45 z.
Inaczej traktuje si w tych
opatach frmy, ktre posiadaj
odbiorniki zarwno w biurach
jak i samochodach. Za egze-
kwowanie opat odpowiedzial-
ne s odpowiednie oddziay
Poczty Polskiej. Ostatnio wiele
osb otrzymuje kary pienine
za 5 lat wstecz. Jest to kwota ra-
zem z odsetkami w wysokoci
ok. 1.800 z. Jeeli nie odpowie-
my na danie zapaty to Pocz-
ta Polska przekazuje spraw do
egzekucji komorniczej.
Niedawno tak kar zostaa
obciona pewna 80-letnia ra-
ciborzanka. Na poczcie wytu-
maczono jej, i po ukoczeniu
75 roku powinna bya wype-
ni odpowiednie zgoszenie, bo
skd urzdnicy mieli wiedzie
o tym, e jest ju zwolniona z
opaty za abonament radiowo-
telewizyjny. Radzono jej na-
pisa odwoanie do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji w
Warszawie, co uczynia i teraz
czeka na odpowied. KRRiT
jest zasypywana codziennie od-
woaniami lub probami o roz-
oenie obcienia na raty.
RACIBRZ Finanse
Powiat raciborski starostwo
RACIBRZ sylwetki
Poczta Polska przekazuje sprawy do egzekucji komorniczej.
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
kadej dzielnicy s odbierane...
raz w miesicu.
Rzecznik prasowy UM Ra-
cibrz przypomina, e inter-
wencje w sprawie braku od-
bioru opadw komunalnych
mona zgasza w Referacie
ds. Gospodarki Odpadami
Urzdu Miasta Racibrz (tel.
327550747, 327550757) oraz
w Biurze Obsugi Klienta PUK
(324153424 wew. 135).
Po remoncie przed siedzib
starostwa powiatowego poja-
wio si oznakowanie kieruj-
ce petentw do poszczeglnych
budynkw urzdu przy Okrzei.
Problem w tym, e nie ma ad-
nej informacji, co gdzie si znaj-
duje.
Drogowskazy kieruj do bu-
dynku A i B. Co jest w tych bu-
dynkach, trzeba zgadywa. Kto,
kto nieczsto goci w urzdzie,
musi domyla si, gdzie i np.
do wydziau komunikacji. Co
ciekawe, tu za tablic kieruj-
c do A i B znajduje si drogo-
wskaz pokazujcy w ktrym kie-
runku trzeba si uda, by doj
do zaprzyjanionego urzdu za
granic. Podano nawet odle-
go w kilometrach.
Mamy wic sytuacj, w kt-
rej stojc przed starostwem wie-
my, e do siedziby wadz Kom-
somolska na Ukrainie jest 1120
km. Gdzie natomiast urzduje
starosta, lub gdzie wydadz nam
dowd rejestracyjny, trzeba tro-
ch pobdzi.
Budynek A i budynek B. I bd tu mdry
Super Pantofelek 2014
Czasem trzeba troch pobdzi...
Kandydatami do nagrody s laureaci dotychczasowych
edycji konkursu Pantofelek.
ps
Tablice informacyjne pod raciborskim starostwem bardziej
przydadz si turystom ni klientom urzdu.
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
ps
Zagosuj
on-line
GazetaInformator.pl >>
15 stycznia 2014, nr 1 (153)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
Motorady
AKUMULATOR JAK O NIEGO DBA?
Cho sprzedawane dzi aku-
mulatory zuywaj si szybciej
ni starsze, cisze ale bardziej
trwae baterie, nie znaczy to,
e nie mona im pomc. Nowy
akumulator, ktry ma zgodnie
z opisem 60 Ah pojemnoci,
o tej porze roku w chwili poran-
nego uruchamiania silnika au-
ta zaparkowanego na zewntrz
dysponuje o 80% mniejsz mo-
c od wartoci nominalnej. Im
zimniej, tym gorzej - akumu-
lator, ktry ma do pokonania
wiksze opory silnika (olej w
niskiej temp. gstnieje), ma-
jc jednoczenie ograniczon
pojemno, czsto okazuje si
za saby. Bardzo pomocne mo-
e okaza si ocieplenie baterii
specjalnymi osonami lub po-
krowcami.
Jeeli w przeszoci rozado-
wywalimy akumulator do zera,
a potem odpalalimy samochd
z kabli, jego sprawno na pew-
no bdzie ju ograniczona. Z
tym wie si jeden problem:
akumulator lubi by adowany
powoli. Podczas odpalania go
od drugiego auta, adowanie b-
dzie ekstremalnie szybkie.
Warto dba o stan pocze
midzy stykami przewodw
(klemami) a biegunami aku-
mulatora. Powinnimy prze-
czyci papierem ciernym bol-
ce akumulatora i wewntrzne
powierzchnie styku kabli, a po
ponownym ich skrceniu, za-
bezpieczy rodkiem chroni-
cym przez wpywem wilgoci i
powietrza atmosferycznego (np.
wazelin techniczn).
Chromy take nasz aku-
mulator przed niepotrzebnym
upywem prdu. Dzieje si tak,
gdy w pojedzie mamy urzdze-
nia pobierajce prd nawet gdy
s wyczone np: autoalarm,
radio, sterowniki. Im wikszy
upyw prdu tym gorzej dla
akumulatora, w szczeglnoci
dla starego i zuytego. Duo
szkody mona narobi, pozosta-
wiajc wczon na noc nawet
ma arwk np. podwietle-
nia baganika czy wntrza. Nie-
domknicie drzwi czy klapy w
warunkach zimowych oznacza
wyadowanie baterii i koniecz-
no odpalania auta za pomo-
c kabli.
Jeli bateria ma wicej ni
3 lata, to trzeba liczy si z ko-
niecznoci wymiany. Jednak
zawsze naley wczeniej upew-
ni si, e to wanie ona zawio-
da, a wic sprawdzi, czy ukad
adowania dziaa prawidowo
i czy nie ma zwar w instalacji.
Najprociej bdzie odwiedzi
profesjonalny warsztat lub do-
brego elektryka.
Zim powinnimy unika
korzystania z duej liczby od-
biornikw podczas jazd na krt-
kich odcinkach lub w trakcie
poruszania si w korkach. Roz-
sdniej bdzie wcza wentyla-
tor nagrzewnicy lub ogrzewanie
tylnej szyby co jaki czas. Alter-
nator przez czas, w ktrym wy-
czymy te odbiorniki, bdzie
mg lepiej podadowa aku-
mulator.
Podczas duszego postoju
samochodu w zimnie co par
dni powinnimy uruchamia
silnik dla podadowania bate-
rii albo jeszcze lepiej, wykorzy-
sta do tego celu prostownik, bo
stojce auto z pracujcym przez
kilkanacie minut silnikiem nie
jest ekologiczne.
wojciech gawliczek
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Powiat raciborski WYPADKI
Zderzenie BMW z kopark
TWJ ROWER NIE MA WIATE?
BDZIESZ MIA KOPOTy!
Podczas akcji ratunkowej doszo do kolejnego zderzenia samochodw.
RACIBRZ stra miejska
Kilkanacie minut przed
godz. 18.00 (10.01.14) na tra-
sie Racibrz - Babice osobowe
BMW jadce w kierunku Babic
uderzyo w ty jadcej w tym sa-
mym kierunku koparki. Kierow-
cy BMW udzielono pomocy. Na
szczcie mczyzna nie odnis
powanych obrae. Koo ko-
parki wbio si w samochd
osobowy.
Kiedy w wyniku zdarzenia
utworzy si korek, na Audi A3
(okoo 300 metrw wczeniej)
wpad kierowca citroena Berlin-
go. W citroenie na krakowskich
numerach wystrzelia poduszka,
kierowcy obydwu samochodw
jednak nie ucierpieli.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
Koo koparki wbio sie w osobowe BMW.
I
rowerzyci maj do-
datkowy powd aby zain-
westowa w wiata.
W okresie od 13 do 17 stycz-
nia 2014 r. Stra Miejska w Ra-
ciborzu przeprowadzi Akcj
Bezpieczny Rowerzysta, ktrej
celem jest eliminowanie przy-
padkw jazdy rowerem bez obo-
wizkowego owietlenia a tym
samym zapewnienie bezpie-
czestwa uytkownikom drg
publicznych. Rowerzyci maj
dodatkowy powd (oprcz naj-
waniejszego, zwizanego z bez-
pieczestwem) do zaopatrzenia
swoich rowerw w lampy.
Do obowizkowego owie-
tlenia roweru (wg przepisw
Prawa o Ruchu Drogowym) na-
ley:
z przodu jedno wiato
barwy biaej lub tej selektyw-
nej,
z tyu w jedno wiato
odblaskowe barwy czerwonej o
ksztacie innym ni trjkt oraz
jedno wiato pozycyjne barwy
czerwonej, ktre moe by mi-
gajce.
Rowerzysta jest zobowi-
zany do korzystania w powy-
szych wiate od zmierzchu do
witu a take w tunelach.
et
GazetaInformator.pl 15 stycznia 2014, nr 1 (153)
<< 14 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
POMOC
DROGOWA
holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MecHaNika oPoNy
aLufeLGi feLGi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
tel. 504 476 839
mecHaNika
PoJazdoWa
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMV-VOLVO
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze, napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027
www.afhymat.com
SPrzedam
Skoda Fabia, Rok Produkcji:
2004 Pojemno: 1,4 16 V 55
kW / 75 PS Przebieg: 103 000
km Nadwozie typu hatchback, 5
drzwi FAKTURA VAT, Auto od
polskiego Dealera Skody, Polska
dokumentacja fojcik@o2.pl
GazetaInformator.pl >>
15 stycznia 2014, nr 1 (153)
Ogoszenia 15
PRACA
usugi
Finanse
rne
zdrowie zdrowie
nieruchomoci
PoradNia ortoPedyczNa
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
Praca SPecJaLiSta
dS. SPrzeday rekLamy
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
kontakt:
CV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
firma StacH-dreW
Oferuje: drewno komin-
kowe, drewno opaowe.
W DOBREJ CENIE
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
teL. 512 271 815
32 430 10 45
Firma z Raciborza zatrudni
mechanika samochodowego
oraz blacharza samochodowego z
dowiadczeniem.
Tel. 606 190 418
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej za-
dowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
PraNie dyWaNW,
taPicerki
SamocHodoWeJ
oraz
taPicerki mebLoWeJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWaraNtoWaNy efekt!
Przerbki krawieckie,
wszywanie zamkw, atanie
spodni, skracanie, zwanie itp.
TANIO i SOLIDNIE. Racibrz,
ul. Bankowa 1/9. Tel. 500 115
063 Czynne: pn.-pt. 10-16
taNio WyNaJm
lokal handlowy
o powierzchni 65m
2
na parterze.
ul. Mariaska
(obok Cukierni Malcharczyk)
tel. 604 52 05 89
www.tyija365.pl, Biuro matry-
monialne w Raciborzu. By mo-
e jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! Tel. 32 414 07 77
500 776 920
Komis od AZ
(Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Ko-
go Skarb. Masz zbd-
ne rzeczy Nie wyrzucaj.
Przynie sprawisz Komu
rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul.Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu).
Tel. 692-979-492,
797-638-860.
Duy wybr srebra
PracoWNia
ProtetyczNa
izabela kuczmierczyk
ul. Opawska 27a/1
47-400 Racibrz
tel. 513 129 915
czynne pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez
fryzJerStWo
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz
ul. Opawska 82A/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
WyPrzeda kredytW!
Jeeli potrzebujesz: pewnego,
taniego, dugoterminowego kredy-
tu na dowolny cel przyjd do
nas! Oprocentowanie ju od 8,9%,
okres kredytowania do 12 lat,
moliwo konsolidacji wszystkich
zobowiza w jedn nisz rat!
Tel. 882 19 33 33 lub 882 19 34 34
kredyt samochodowy na
uproszczonych zasadach. Spenij
swoje marzenia i ju dzi skorzy-
staj z wyprzeday rocznika 2013.
Tel. 882 19 33 33 lub 882 19 34 34
Poyczki pozabankowe do 10
tys. z! Tel. 882 19 34 34 lub 882
19 33 33
Kredyt dla roLNikW do 200
000 z uproszczona procedu-
ra. Kredyt na DZIAALNO do
50000 z bez BIK i zawiadcze.
Tel. 508 272 057
Restauracja dzika ra ul. Jana
Pawa II w Raciborzu zaprasza do
wsppracy kelnerki i kelnerw,
kucharki, kucharzy z dowiadcze-
niem gastronomicznym oraz kie-
rowcw do rozworzenia pizzy.
Kontakt: 608 455 912, 31 415 77 19
Akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian zwy-
rodnieniowych kolan, nietrzyma-
nie moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja:
racibrz ul. Ocicka 51a,
rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
Renomowana restauracja w Ra-
ciborzu zatrudni kucharza z do-
wiadczeniem. tel. 728 455138
Studio Urody Glamour zatrudni
kosmetyczk/kosmetologa z do-
wiadczeniem. Cv prosz przesa
na adres: studio@glamour-rac.
pl lub prosz o kontakt tel. 600
395 707.
Wynajm mieszkanie 2 pokojo-
we od 01.02.2014 w Raciborzu .
Mieszkanie urzdzone, kuchnia
z penym wyposaeniem , rozwa-
am rwnie sprzeda mieszkania
. Zainteresowane osoby prosz o
kontakt pod nr tel 324150086 lub
504244778
GazetaInformator.pl 15 stycznia 2014, nr 1 (153)
<< 16 Reklama
* Promocje trwaj do 22.01.2014
Szczegy promocji w regulaminie dostpnym u Sprzedawcy www.ufoto.pl