You are on page 1of 235

Honey Behrnek sürgősen könnyű zsákmány után kell néznie.

Utolsó dollárján jegyet vált egy foly mi h jór . !mikor lehetősége dódik" hogy átvegye egy hirdetés #tján szerzett" megrémült meny sszony helyét" merész és sz $ d szőke egy %ill n tig sem h $ozik. &m rá kell dö$$ennie" hogy játék egyre komoly $$á válik" mikor egyenesen törvény k rjá$ sz l d. 'uke ( )*enzie seriff meny sszonyt keres" szel+d" nyáskodó hölgyet" ki jól gondját viselhetné gyermekének. &m mikor meg%ill ntj fényt Honey szemé$en" rádö$$en" mekkor $ j$ került. ! kék szemű szé%ség dom$orul t i önm guk$ n elégnek $izonyuln k" hogy $űn$e vigyenek egy férfit" és neki már +gy is meggyűlt $ j g zem$erekkel. (égsem tud ellenállni Honey édes )sá$erejének" és végül rájön" hogy ddigi legjo$$ fogását mondh tj m gáén k, lány szerelmét.

Ana Leigh

MacKenzie klán Luke
Alexandra

! ( )*enzie klán eddig megjelent kötetei Josh Zach Jared

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Ana Leigh: The ac!enzies " L#ke A L$%& '(&LL )$$!* +++,dorchesterp#b,co.orchester (#blishing /o,0 1nc, 234 5ifth A6en#e 7e+ 8ork0 78 9:::9 A ;Lo6e 'pell< és l=g=ja a .orchester (#blishing /o,0 1nc, kiad= t#lajdona, /op>right ? Ana Leigh0 9@@@ A#ngarian translation ? Bzsoki &szter0 2::3

inden jog fenntart6a, Tilos ezen kiad6án> bár-el> részét sokszorosítani0 infor-áci=s rendszerben tárolni 6ag> s#gározni0 bár-el> for-ában 6ag> -=don0 a kiad=6al tCrtént elDzetes -egállapodás nélkül0 tilos to6ábbá terjeszteni -ásféle kCtésben0 borít=6al és tCrdelésben0 -int a-il>en for-ában kiadásra került,

!iadja a (écsi .irekt !ft, Alexandra !iad=ja0 2::E 34F: (écs0 GszCgiHkiserdD #, 9, Telefon: I32J 333H::: &H-ail:infoKalexandra,h# +++,alexandra,h#

5elelDs kiad= a kft, üg>6ezetD igazgat=ja A kiad6án> -ag>ar 6áltozatát erén>i Ta-ás tCrdelte A n>o-tatás és kCtészeti -#nkák a debreceni n>o-dászat tCbb -int nég> é6százados hag>o-án>ait DrzD AlfCldi 7>o-da Zrt, -#nkája 5elelDs 6ezetD: L>Crg> Léza 6ezérigazgat= egjelent 9@0E2 IAMNJ í6 terjedele-ben

1')7 @3E @4F F3: OEN9

&zt a kCn>6et 'teins édes 6irágainak ajánloLinda Lori , /ookie Lori L, (at arisa Ps az eg>etlen r=zsaszálnak: Liznek

Előszó
(issouri -./.. á%rilis
Aone> )ehrnek g>orsan kCnn>Q zsák-án>t kellett találnia, Az #tols= dollárján jeg>et 6ásárolt a 0elt 1rin)ess fol>a-i haj=ra0 a-el> lefelé0 't, Lo#is irán>ába ind#lt, ostanra eg> ár6a fit>ingje se- -aradtR Ps farkaséhes 6olt, Att=l tartott0 üres g>o-ra korgása tSlharsogja ozart szonátáját0 -el>et eg> 6on=snég>es játszott a haj= szalonjának alk=6jában, !CzC-bCs arccal -egállt eg> elhag>ott asztal -ellett0 a-el>en -ég -indig ott he6ertek a ne-rég befejezett ebéd -arad6án>ai, !ék tekintetét kCrbehordozta a ter-en, A 6endégek tCbbsége beszélgetésbe -erült0 és látsz=lag üg>et se- 6etettek rá, A hosszS szalon tá6olabbik 6égében kárt>ajátékosok ülték kCrbe a t#catn>i játékasztalt, A fejük felett sQrQ0 szürke füst kíg>=zott0 ho-ál>ba b#rkol6a a pazar csillárokon függD kristál>díszeket, A lán> kecsesen az orrához e-elt eg> csipkés zsebkendDt, Az el-Slt két nap során a tere- ajt=i és ablakai zár6a -aradtak a fol>a-atos esD -iatt0 és a szalon bQzlCtt a n>irkos r#hák és az áporodott szi6arfüst szagának szSr=s ke6erékétDl, &g> Sjabb kCzC-bCs pillantás #tán Aone> eg> tán>érra ejtette a zsebkendDt az elhag>ott asztalon0 és g>akorlott kézzel felkapott eg> ott hag>ott croissantHt, Aálát ad6a az égnek a cirk#sszal tCltCtt é6ek során -egtan#lt trükkCkért0 a lán> a cs#kl=ján függD zsin=ros erszén>be ejtette a süte-én>t és a kendDt, Pszre6é6e az asztal felé kCzeledD pincért0 gCdrCcskés -osol>t 6illantott a férfira0 és lassan a kárt>aasztalok felé sétált, A-int észre6ette a kC6ér bankjeg>kCteget az eg>ik játékos elDtt0 azonnal ki6álasztotta áldozatá#l, A-ikor kitart= tekintete és tart=zkod= -osol>a kCnn>edén el6onta a férfi fig>el-ét a kárt>apartit=l0 Aone> t#dta0 hog> a pocakos férfi kCnn>Q préda lesz, A férfi perceken belül felállt az asztalt=l0 és a lán>hoz lépett, " 'heldon (eters 6olnék0 bájos hClg> " -ondta -ege-el6e fekete sel>e-cilinderét0 és felfed6e Dsz haját, " Talán -egengedi0 hog> -eghí6ja- eg> frissítDreT Aone> kacér -osol>t 6illantott felé, " 7ahát0 ez rendkí6ül nag>lelkQ CntDl0 #ra-, Azt hisze-0 nag>on j=lesne eg> frissítD, A lán> inkább eg> 6ajt=l csCpCgD za-atos csirkeco-bra 6ág>ott0 de pillanatn>ilag -egelégedett azzal0 a-it kapott, (eters eg> bo#rbont rendelt -agának0 és -ire Aone> -egitta a li-onádéját0 el is fogadta a férfi 6acsora-eghí6ását, A lán> 6isszatért a kabinjába0 hog> 6acsora elDtt felfrissítse -agát0 és -egdCbbent0 a-ikor eg> -agas0 sCtét hajS férfi n>o-akodott be #tána a kabinba0 és bezárta -aga -CgCtt az ajt=t, A lán> azonnal felis-erte az eg>ik játékos hi-lDhel>es arcát0 aki eg> p=kerasztalnál ült 'heldon (etersszel, Aone> tSlságosan rég=ta 6olt eg>edül ahhoz0 hog> pánikba essen, " enjen innen0 6ag> segítségért kiáltokU " 7e- tesz l=6á0 kislán> " horkantott a férfi0 és 6ékon> ajka kaján 6ig>orra hSz=dott, " ár találkozta- a -aga fajtájá6al, Bg>anabb=l élünk, ég -ielDtt a 6éne-ber #tols= dollárját is kicsalja belDle0 én is -eg akaro- kapni a része-,

O

Hová lett tolv j$e)sület2 !z erszén>ébe tSrt a süte-én>ért0 és elrágcsálta a száraz tésztát0 -ikCzben ter6et készített.-agának. " Vendben0 6acsora #tán gondo.lesz a fick=hoz.az alk#t.tehetett0 eg>ütt kellett -QkCdnie 'i--ons ter6ében 'heldon (etersért.a n>ere-én> feleU " (ersze0 kislán> " -ondta a férfi. ire elengedte0 csakne-egf#lladt. " Le fogják dobni a haj=r=l. Ahog> korábban -egbeszélték0 pontban hét =rakor lépett a szalonba.h#llá-át=l0 ahog> -egérezte a szCrn>Q e-ber érintését. " /sak lassan0 kislán>U Azt teszi0 a-it -ondok0 6ag> az egész haj= -egt#dja0 hog> -aga eg> kCzCnséges szajha0 aki a fol>=n dolgozik. A férfi hosszS0 csontos #jjai a hSsába 6ájtak0 ahog> -egragadta a karját. Aone> -egszédült az éhségtDl -eg az #ndor és félele. aga gondoskodik r=la0 hog> a 6éne-ber az en>é-hez üljCn le0 én pedig részt adok -agának a be6ételbDl. " 1gen0 azt teszi0 a-it -ondok0 kislán>0 és -aga -eg én re-ekül kijC6ünk -ajd " -ondta 'i--ons0 és bScsSz=#l fájdal-asan -egcsipkedte a lán> arcát.6olt pénze0 és bár legszí6esebben -egszCkCtt 6olna0 -égis hog>an sikerülhetett 6olnaT &g> haj=n ült0 a isso#ri fol>= kCzepénU Aone> felállt0 és CltCzni kezdett a 6acsorához. (illanatn>ilag se--it se. " agá6al eg>ütt0 kislán>. " 1gazánT 7os0 ez a járat ne. one> ig>ekezett 6isszafogottnak tQnni0 ahog> rá6etette -agát az el-Slt két nap elsD rendes fogására. " enn>it fizet0 ha hajland= 6ag>ok segíteniT " A n>ereség felét. 7>#gtalan 6olt0 és Sg> dCntCtt0 jobb0 ha se--i kCze ne. Aone> annak kCszCnhette a tSlélést0 hog> az CsztCneire hallgatott0 és -ost -egérezte a 6ékon> férfib=l árad= gonoszságot.akar kCzCskCdni ezzel a Jake 'i--onsszal0 de pillanatn>ilag a -ocsoknak 6olt ann>i ad#ja0 hog> sarokba szoríthatta. " /sak az idejét 6esztegeti0 kislán>. " A férfi fekete bogársze-ébDl csak Sg> sütCtt a rosszind#lat. &zen az Ston sok a kárt>aasztal.tQri0 hog> szajhák zaklassák az #tasait." 7e. N . Aone> lesSjtottan rog>ott le a priccsre. 7e. Tartogassa a színjátékot a 6éne-bernek. " Ps -i akadál>ozna -eg abban0 hog> el-ondja-0 -aga eg> sCtét szerencsejátékosT " 6ágott 6issza 6aktában a lán>. Bndorod6a0 de -egad=an0 a lán> -ere6en tQrte0 hog> a férfi -agához hSzza0 és ned6es0 n>álas cs=kokkal borítsa a száját.lesz rá0 hog> (eters a -aga asztalához üljCn. " Vendben " s=hajtotta. . ég le is pecsétele.t#do-0 -irDl beszél " tiltakozott a lán>. Aztán -agabiztos 6ig>orral az arcán tá6ozott. " eghag>o. Az 6ilágos 6olt0 hog> ne. . 1gaza lehetett " és a lán> ne. 'heldon (eters a 6acsoraasztalnál 6árt rá.akarta0 hog> kiteg>ék eg> ho-okpadra a fol>= kCzepén ennek a patkán>nak a társaságában. " !étle-0 hog> ez a hír eg>etlen férfit is elkeserítene " 6ágott 6issza g>orsan a lán>.tá-adt. " Jake 'i--ons -egtartja a sza6át. " Jobb Ctlete. " &g>edül dolgozo-0 -iszter0 Sg>hog> felejtse el " ford#lt el a lán>.e akár-il>en ter6ei is 6annak r.e ne feledje0 en>é. Jake 'i--onsnak 6ele kapcsolatban0 nag> -eglepetésben lesz része.

(eters kaján -osoll>al eg> pohár brand>t adott a kezébe. " 7e. (eters bizon>talan#l pillantott a lapjaira0 aztán felnézett Aone>ra. ikCzben fig>elte a játékot0 Aone> ellenérzései a szerencsejátékos iránt eg>re nDttek. A lán> -egragadta a lapokat." -ondta 6észj=sl= hangon 'i--ons. 'i--ons eg>etlen percig se.a pénze-.t#dta becsapni a lán>t. " /sábít= -osol>a ol>an CrC-Cket ígért0 a-el>ek felül-Slnak bár-il>en kárt>an>ere-én>t. A kapitán> bejelentette0 hog> a 6ihar ereje -iatt kikCtCtt a isso#ri álla-beli 1ndependence kikCtDjében. A haj=t 6ad#l hi-bálta és dobálta a szél. A tekintetében #g>anol>an fen>egetés ült0 -int a hangjában. enjünk innenU " ja6asolta kihí6= s#ttogással. A-íg 6árták0 hog> a szél6ihar el6on#ljon0 a lán> 'i--ons kárt>aasztalához 6ezette (eterst. 5ontos üzleti üg>e. A ha-iskárt>ás azt a trükkCt használta0 hog> hag>ta0 (eters -egn>erjen néhán> játsz-át0 -ielDtt elszedte 6olna az Crege-ber Csszes pénzét0 és Aone> t#dta0 hog> -ost elrontotta a ter6ét. " 5ol>tathatod a játékotR késDbb. Aone> lehajolt0 és (eters fülébe lehelte: " Bnatkozo-0 'heldon.tSlságosan ha-ar " felelte (eters kéj6ág>= -osoll>al. A férfi felkészült a cselre. " Aha0 brand>0 #g>eT " A lán> b=lintására g>orsan hozzátette: " GljCn csak le0 ked6ese-. " r.akadt. A férfi felnézett Aone>ra0 sCtét sze-ét g>anak6=an hSzta Cssze. !étségbeesett " eléggé ahhoz0 hog> 6ak-erD pr=bálkozásra ragadtassa -agát.sze-CldCkét. (eters sietDsen elkezdte felszedni a pénzét. " 7os0 ah0 ked6ese-R Aone> fel6onta fino. A lán>ba karolt0 és a 6ihar elDl -enekül6e a lán> kabinjába siettek. Aone>t ne. Wg> dCntCtt0 a-int kicsalja (eters pénzét0 akár esik0 akár ne-0 leszáll a 0elt 1rin)essről" és eltQnik0 -ielDtt a haj= elhag>ná a -=l=t. ajd én tCltCk. 1gaz0 édesT " -ondta kCnn>edén0 ig>ekez6e elQzni 'i--ons dühét. " X0 ha-arosan 6isszajCn. " enjünk0 édesU " !ésDbb találkoz#nk0 kislán>. &tkozott3 4 káro-kodott né-án0 a-ikor -eglátta0 hog> 'i--ons eltünteti az ászokat. T#dta0 hog> a férfinak esze ágában sincs kifizetni a részét. Aone> leült a priccs szélére. Lár6a a 6endég6ár= likDrCsü6eget az asztalon0 Cr6endez6e dCrzsClte Cssze a kezét.6ette észre a lopott -ozd#latot.tesz 6ala-it ha-arosan0 gondolta0 se--i se-arad (eters bankjeg>kCtegébDl. i#tán lesegítette 6izes kCpen>ét0 a férfi le6ette a kabátját0 és a csepegD r#hadarabokat a fali ka-p=kra akasztotta.ijesztette -eg a fen>egetés. " (asszol " -ondta kCnn>edén0 és a pakli kCzepére hajította a kárt>át. Aa ne. " Ve-éle-0 ne. 'i--ons0 -eg kell bocsátania. Az alkalo-0 a-ire 6árt0 ha-arosan -eg is érkezett. 4 . egígére. " it gondol0 ho6á -eg>T " -ord#lt fel 'i--ons.fog csak íg> elsétálni anélkül0 hog> esél>t adna0 hog> 6isszan>erje. A lán> g>orsan (etersre pillantott0 aki láthat=an ne. ár Csszepakolta a hol-iját.íg elfog>asztották a 6acsorát0 a 6ihar ereje nC6ekedett.

Aa ez a b#ta férfi ne. eglep6e hSz=dott 6issza0 a-ikor a lán> arcán kCnn>ek csord#ltak le." Tessék0 bájos hClg>. Az ajkát n>alogat6a -éregette a lán> -ellének érzéki do-bor#latát a fQzD felett0 és kin>Sjtotta eg>ik kezét0 hog> -eg-arkolja a gC-bCl>Q ido-okat. " 7os0 kCszCnC-0 'heldon " -egcs=kolta a férfi arcát. " /sitt0 ked6ese-0 ne. (eters.lehet0 r. " Tessék0 6eg>e elU " 7e-0 ne. " 7e.beteg0 és operáci=ra 6an szüksége. &ttDl -ajd át-elegszik. " 7o0 ne szo-orkodjon " elDhSzta a tárcáját0 és ki6ett néhán> bankjeg>et. Btálta az alkoholt. A férfi hiszéken>sége és nag>lelkQsége bQnt#datot ébresztett Aone>ban.szobrának látszott0 és Aone>t eg> pillanatra bQnt#dat CntCtte el. 5iatal az éjszaka " tette hozzá siet6e a lán>. Y 6olt a legkCnn>ebb áldozat0 aki6el találkozott.akarj#k felkelteni senki fig>el-ét0 #g>eT " &g> zsebkendDt n>Sjtott a lán> felé. " Ah0 g>Cn>CrQ0 ked6ese-. " Az an>á. A kezébe te-ette az arcát0 és to6ább sírt." s#ttogta a férfi0 ahog> szétn>itotta az ing6áll elejét. " i az0 ked6ese-T Aone> álla -egre-egett0 ahog> beszélni pr=bált. Az operáci= nag>on drága0 és Sg> gondolta-0 talánR talán né-i pénzt szerezhetek Sg>0 hog>R hog>R " a sza6ai bánatos hüppCgésbe f#lladtak. " )#taság0 persze hog> el6eheti " tiltakozott a férfi.hag>ja el ha-arosan a kabinját0 a lán> Sg> érezte0 a 6égén -ég D adja 6issza neki a pénzt. (eters0 lassabban. Lo#isba. " Akár-enn>ire is szükségünk 6an pénzre0 nehisze-0 hog> képes 6ag>ok rá. &zért -eg>ek 't. Az#tán a lán>t a karjába hSz6a ned6es cs=kokkal borította az ajkát0 és az ing6álla go-bjai6al kezdett bajl=dni. (eters idegesen pillantott kCrbe. " 7o de r.CnnekR 6alahog>an " s=hajtotta a lán>0 és hosszS sze-pilláit rebegtette. A férfi g>orsan len>elte az italát0 aztán letette a poharat0 és Sg> fig>elte a lán>t0 -int az #grásra készülD -acska.t#dokR !éptelen 6olt befejezni0 lehajtotta a fejét és zokogásban tCrt ki. To6ábbra is zokogást -í-elt0 és j= néhán> at>áskod= 6áll6eregetés #tán (eters felállt. 7ag>on szép. A -Sltban g>akran alig t#dott el-enekülni a férfiakt=l0 akiket becsapott. 3 . " X0 ked6es kislán>0 -i a bajT " (eters az aggodalo. " /sakR ne. A lán> haboz6a a pénzért n>Slt0 és el6ette. A lán> eg>et kort>olhatott a brand>bDl0 -ielDtt a férfi -egragadta a poharát0 és letette a sajátja -ellé. Aone> szég>enlDs -osoll>al0 haboz6a e-elte a szájához a poharat. " Aog> szajhát csinál -agáb=l " fejezte be a férfi. " %isszafizete. " 7ekünkT (énzreT irDl beszélT L>erünk csak0 n>#godjon -eg0 és -ondjon el -indent " -ondta a férfi0 at>aian átClel6e a lán> 6állát. Aztán siet6e bego-bolta a blSzát0 nehog> (eters részleges fizetséget kC6etelhessen. A 6ád hallatán a lán> hangosabban zokogott. " Tessék0 használja eztU Aone> el6ette a kendDt0 és az arcához e-elte. " &gész nap ezen járt az esze.-egtenni " zokogta.t#do.

Aztán át6onszolta a halott férfit a fedélzeten. " irDl beszélT " -aradt tát6a a lán> szája. " A férfi kikapta a pénzt a kezébDl. TSlságosan ré-ült 6olt0 hog> f#sson0 és félt0 hog> -egláthatják0 íg> a kabinja ajtajába hSz=dott0 és fig>elte0 ahog> 'i--ons sietDsen kiforgatja áldozata zsebeit. " 'e--il>en bQnben ne. " Talán ne-. A lán> nézte0 ahog> nehézkesen áte-eli (eterst a korláton0 és a 6ízbe dobja." Aa-arabb0 -int gondolná.Crgés csattant és -orajlott0 -int az ág>SlC6és.tSlságosan jC6edel-ezD.csillan. " Pl6ezetT " kérdezte a lán> Csszeza6arod6a. Az el-Slt é6ben sok #tast g>ilkoltak -eg a fol>a-i haj=kon.etektí6 6ag>ok0 és a haj=társaságnak dolgozo-0 a-el> a 0elt 1rin)ess t#lajdonosa. " Aa -egbocsát0 ideje tájékoztatno. " Aa t#dta0 hog> csal0 -iért ne. " 7e. . A férfi k#ncogását=l 6égigf#tott a hátán a hideg. . Lo#isHi bankár0 ifjS hClg>.tart=ztatta le ott rCgtCnT " ert arra szá-ította-0 hog> a ter6ük része az0 hog> az ág>ába 6isz.a kapitán>t. A br#tális g>ilkosság ol>an g>orsan és 6áratlan#l tCrtént0 hog> Aone> ne. E .lett 6olna oko. " Zrülte-. Le akart szállni a haj=r=l0 -ielDtt a férfi 6isszatérhetne a haj= kapitán>á6al. %illá. " 7e. A tCbbi #tas és a legén>ség -ind odabent keresett -enedéket a 6ihar elDl. Akkor -aga is bCrtCnbe került 6olna 6ele eg>ütt. " LSn>osan -ege-elte a kalapját. Arra g>anaksz#nk0 hog> a g>ilkos#k az eg>ik ha-iskárt>ás lehet0 aki a fol>=n dolgozik. A-int a férfi -agára hag>ta0 Aone> g>orsan átCltCzCtt0 felkapta a szDn>egtáskáját0 és eg> 6ászonba b#rkolt gitárt kapott a 6állára. !ilépett a kabinb=l0 de 6isszahSz=dott0 a-ikor felis-erte (eters és 'i--ons alakját a kCzelben. " aga és a társa talán nai6nak tartanak. Ve-én>kedjen benne0 hog> Dt jobban -eg t#dja g>Dzni0 -int enge-. A tehetetlen testet g>orsan elragadta az erDs ára-lat0 és lefelé 6itte a fol>=n. " Bra-0 Cn legalább ann>ira aljas0 -int azok0 akiket -eg akar 6ádolni " jelentette ki a lán> fensDbbségesen. A lán> né-a sikol>ra n>itotta a száját0 a-ikor a férfi hát#lr=l -egragadta (eterst0 és el6ágta az idDs e-ber torkát. . &g> Sjabb fén>es 6illá. Yszintén sz=l6a csal=dást okozott0 hog> -egfosztott att=l a néhán> percn>i él6ezettDl0 a-it Sg> 6árta-. " Wg> érti0 -indennek t#datában csak zután tart=ztatott 6olna le0 hog> elcsábíto-T " iért neT A -#nká.ne. 'i--ons cinkosok 6ala-il>en bQncselek-én>ben.6ag>ok 't. A ré-ült lán> kCrülnézett az esDáztatta fedélzeten. A lán> tehetetlenségében a szájára szorította a kezét0 hog> elfojtsa zokogását. )e kell 6allano-0 -eglepett0 a-ikor rá6ett0 hog> hag>ja. TSl -essze 6oltak ahhoz0 hog> hallja0 -it -ondanak0 de azt látta0 hog> a két férfi 6itatkozik.ott a kárt>aasztalt.6ag>ok 6étkes. %égül (eters félretolta 'i--onst0 és elind#lt.cikázott 6égig a sCtétben0 és Aone> látta0 hog> 'i--ons kezében fé. 'ajnálhatja0 hog> elfogadta a pénzt0 ked6ese-0 külCnben ne.e kezdettDl fog6a g>anakodta.arra0 hog> -aga és r.t#dta 6olna -egakadál>ozni. Látja0 -egfig>elte-0 hog> 'i--ons barát#nk -eglehetDsen han>ag#l osztott.cikázott át az égen0 és Aone> látta0 hog> 'i--ons a kabin felé pillant.t#dok se--iféle g>ilkosságr=l " jelentette ki a lán>. egtalálta a tárcát0 és ki6ette a bankjeg>kCteget.letart=ztatni.

" !ére-0 ne sikoltson " kCn>CrgCtt s#ttog6a Aone>. " !i -agaT it -Q6el ittT " kiáltotta ijedt hangon.csak 'i--ons0 hane. Akkor ne. Aone> hálásan fel-ászott a kocsi hát#ljába.Aone>ban 6égre feltá-adt a bátorság0 hog> -eneküljCn. Ahog> a lán> kCzeledett0 eg> k#t>a #gatni kezdett. Lelap#lt0 és 6isszatartotta a lélegzetét0 ahog> a férfi kCzeledett0 beké-lel6e a haj= szá-os sCtét z#gába. " &lrendeztek neke. A felhDszakadás függCn>én át -eglátta eg> csoportn>i ekh=s szekér pSpos kCr6onalát. enekülés kCzben -egállt0 elbSjt eg> raktárépület kap#jának -enedékében0 és 6isszalesett a haj= felé. " Tessék0 használja ezt. Aone> siet6e -egszabad#lt az átázott r#hadarabokt=l0 a takar=ba b#rkol=zott0 aztán le6ette a cipDjét és harisn>áját is. Lo6ak0 CkrCk és Csz6érek -ocorogtak idegesen a neg>6en 6ag> -ég tCbb 6ászonpon>6ás szekér g>QrQjében0 a-el>ek eg> nag> téren álltak. Aa (eters holttestét felfedezik0 és 6isszan>o-ozzák a 0elt 1rin)essig" akadhatnak tanSk0 akik e-lékezhetnek arra0 hog> látták Dt az áldozattal. A nD eg> priccsre ült le0 Aone> pedig a padl=ra k#porodott.lehet sokkal idDsebb nála. " Jobb0 ha le6eszi azokat a 6izes r#hákat. Abigail feltett eg> pár dr=tkeretes sze-ü6eget0 a-itDl rC6idlát=nak tQnt0 és kihangsSl>ozta szCgletes orra hosszát0 és éles állát.eg> házasságot eg> Crege-berrel0 aki a nag>apá. A 6ihar dühe ellen feszít6e karcsS testét0 Aone> leosont az i-bol>g= pall=n. 5ul jdonké%%en" jeg>ezte -eg -agában Aone>0 !$ig il 6enton nem t#lságos n vonzó. " enekülCk.a rendDrség is 6adászna rá. )ár hálás 6olt a nDnek0 hog> -enedéket adott neki a 6iharban0 Sg> gondolta0 bClcsebb0 ha ne.lehetne. " Jobb0 ha bejCn ide a 6ihar elDl. Az D haja is szDke 6olt0 bár ne.ol>an 6ilágos0 -int a saját lenszínQ fürtjei. @ . 'ok -ásik is csatlakozott a k=r#shoz. A fiatal nD eg> pillanatig -éregette az eg>ik kezé6el a kCpen>e elejét0 a -ásikkal a szDn>egtáskát szorongat= Aone>t0 és a 6állára kan>arított0 gitárnak tQnD hol-it. " A nD eg> takar=t n>Sjtott felé.innen. Ve-élte0 hog> a re-egés álcázza habozását. " Pn ar> Jones 6ag>ok " -ondta.-esél tSl sokat -agár=l az idegennek. A-int beljebb került0 felfedezte0 hog> odabent éppen hog> elférnek ketten. Aone> a legkCzelebbi kocsihoz sietett0 re-él6e0 hog> elbSjhat alatta0 és íg> elcsendesíti a hangza6art. Aone> Sg> sejtette0 hog> Abigail ne. $darohant0 és eltQnt -CgCtte. " PnR " Aone> elhallgatott. 4 !i elDl -enekül0 ar>T " kérdezte Abigail. 7e. A fol>a-i haj=r=l 6astag0 fonott kCtelek feszültek a -=l= oszlopaira0 és a jár-Q parafad#g=ként #grált a 6ihar csapkodta isso#ri fol>=n. aga kCré hSzta ázott kCpen>ét0 és a szekerek felé f#tott. 'enki sekC6ette. Aztán a felkapta a fejét0 és eg> kCzeli ajt= felé pillantott0 a-el> kiHbe csap=dott a szélben. " Abigail 5enton 6ag>ok " -#tatkozott be a fiatal nD. " A szülei.6ag>ok hajland= hozzá-enni. A szDn>egtáskáját -arkol6a a lán> kén>szerítette -agát0 hog> ki-ozd#ljon az árn>ak -enedékébDl. A háts= 6ászonszárn>ak hirtelen szétn>íltak0 és eg> fiatal nD nézett ki. &l kell tQnnC. !Cnn>en haz#dott0 az el-Slt hat é6ben haz#gságok kCzt élt.elDl " felelte g>orsan Aone>. %égigrohant a fedélzeten0 de 'i--ons -egpCrdült0 és -ég éppen látta0 ahog> elira-odik. A lán> leb#kott a felsD fedélzetre 6ezetD lépcsD árn>ékába.

Aone> senkihez se. Abigail sze-ében elkeseredettség izzott0 ahog> Aone> karját szorongatta.r. " %énlán> 6ag>ok " fol>tatta Abigail "0 és ne. " . A pénze ja6át erre a szekérre és a készletekre kCltCtte. ac!enzie pénzét0 hog> hozzá-enjek." X0 istene-U " 6álaszolta Abigail eg>üttérzDen. [g> ne.szeretne.eg>edül -egCregedni Sg>0 hog> nincs0 akit szeressek 6ag> aki enge. " 7os0 akkor ne -enjen el " 6álaszolta Aone>. ikCzben a 6íz a hajáb=l az arcára csorgott0 Aone> kérdDn nézett Abigailre. ac!enzie hirdetését !aliforniáb=l. " Abigail0 -i oka lehetett erreT Abigail csüggedten 6álaszolt: " &g> kCn>6tárban dolgozo-. " 7e. Ps talán -ajd ann>ira -egked6eli Dt0 hog> hozzá is -eg>. ac!enzieHnek.becsapni. 'ouis 0is% t)h Sjságban. &z tCkéletes -egoldás lenne0 és se--ibe se.a szekeret és a készleteket0 ésR a kocsikara6án napkeltekor ind#l.látta. " 7e.akarta. " icsodaT Wg> érti0 a -aga házasságát is elDre elrendeztékT Abigail -egrázta a fejét. " /sakne.e !aliforniábaT &g> hosszS pillanatig arra a br#tális g>ilkosságra gondolt0 a-it Jake 'i--ons kC6etett el 'heldon 9: .eg> hirdetésre a 7t. " Prze-0 hog> ne.egészen.-ég0 6issza akarok -enni a kCn>6tárbaR a kCn>6ei-hez.-ondhatná-0 hog> gondolta. &lküldte a pénzt0 én -eg6ette. Zz6eg>e-ber0 és feleséget akar0 aki segít felne6elni a fiát.6ag> -egpr=bálta. " &zt ne. Aone> hitetlenked6e pillantott Abigailre. " %eg>e át a hel>e-0 ar>U Azt -ondta0 el kell tQnnie innen.fogja azt hinni0 hog> haz#dta.kerülne.akarok n>#gatra -enni0 ar>. " '#tán el-osol>odott.eg> bizon>os r. " Wg> érti0 -aga is szCkésben 6anT " &z az eg>beesés -ég Aone> élénk képzelDerejének is sok 6olt. " 7e. " !aliforniaT " iért ne0 ar>T A-ikor odaér0 -indent el-ag>arázhat r. Wg> gondolta-0 ez a -egfelelD alkalo-0 és írta. 7eakarok hozzá-enni eg> férfihoz0 akit sose.egészen." felelte Aone>. %álaszolta. !aliforniába -eg>ek0 hog> hozzá-enjek eg> férfihoz0 aki6el -ég sose.#g>anebben a hel>zetben 6ag>ok én is. A#szonnég> é6es 6ag>ok0 ar>. " ar>0 gondolt -ár arra0 hog> !aliforniába -enjenT " 7e-0 ne.e -ár elfogadta.találkozta-. " Akkor írjon neki0 és -ondja el0 hog> -eggondolta -agát " -ondta Aone> a haját tCrClget6e.6oltak gátlásai a férfiak becsapásá6al kapcsolatban0 íg> t#dott életben -aradni. " )eleeg>ezett0 hog> postai Ston rendelt feleség leg>enT " Abigail b=lintott0 és eg> tCrülkCzDt n>Sjtott felé.saját elhatározáso-b=l. Aztán -eglátta.tehete-. Teljesen pánikba este-.szándékozott feleségül -enni0 bár ne. Aone> grat#lált -agának0 hog> íg> kitalálta a nD korát " ez eg> Sjabb ol>an képesség 6olt0 a-it a nag>bát>ja or6osságos be-#tat=i során tan#lt -eg. . " &g> hirdetésreT " T#dja0 eg> ol>an házassági hirdetés. Aone> szája tát6a -aradt a -eglepetéstDl.neki." Abigail sze-e hirtelen felrag>ogott.

is-er.6enné át a hel>e-et0 ar>T " Abigail kCn>Crgése kizCkkentette -erengésébDl Aone>t. !Cnn>edén eljátszhatja0 hog> -aga Abigail 5enton0 eg> kCn>6táros 1ndependenceHbDl0 a-íg el neér !aliforniába. " 7e. egtenné0 ar>0 kére-T &lkeseredettségében0 üldCzCttként és a biztonságát félt6e0 Aone> 6égül b=lintott. 99 .a szekérkara6ánhoz. 'enki se. " /sak -ost csatlakozta.(eters ellen. i6el tanSja 6olt a tettnek0 t#dta0 hog> 'i--ons Dt is -egpr=bálja -ajd -egClni.

!ézzel szDtt inge zsebébe n>Slt0 és kihSzott eg> Csszehajtott papírt. A sheriff szándékos kCnn>edsége ellenére ordecai ke6és h#-orérzéket fedezett fel a -agas férfi sze-ében. A férfi -egállt elDtte0 és ordecai fellélegzett0 a-ikor -eglátta az idegen -ellén>e alatt a félig eltakart jel6én>t. Wg> 6élte0 a -osol> ne.t#do. Aacsak ne.áztat -eg-ondani " felelte a gazda. " aga a kara6án 6ezetDjeT ordecai b=lintott.a hol-iját a teherraktárban0 és -ajd késDbb érte -eg>.fel ide eg> rabot0 gondolta-0 -egállok0 és -egkérdeze-0 6ajon jCttHe eg> iss Abigail 5enton is a kara6ánjá6al. ugusztus M int eg> párd#c a k=bor -acskák kCzCtt " -ot>ogta hangosan ordecai 5isher. Aztán elsietett0 csak eg> szDn>egtáská6al -eg eg> gitárral. " &nnek se--i értel-e " -ot>ogta ordecai. " 7e. 7ag>on sze-re6al= -en>asszon>t talált -agának.tettünk -i se--i rosszat0 sheriff. JCjjCn csak0 oda6isze. 1tt is 6an az eladási szerzDdés. )ajban 6anT " 7e-0 a-enn>ire t#do-.a 6ételi szerzDdéstT " kérdezte L#ke. ordecai -egtorpant0 za6artan nézett kCrül0 aztán eg> kocsihoz sietett0 a-el>ik éppen eltá6olodott a tCbbitDl. A hClg>tDl 6ettük -eg a szekeret -eg az Csz6éreket. " 7e -ondjaU Aát0 grat#lálok0 sheriff.hozzáU A két férfi 6égig-ent a szekerek0 bC-bClD állatok0 az eg>-ást=l bScsSzkod= férfiak és nDk kCzt szaladgál= g>erekek labirint#sában. To6ább fig>elte a -egter-ett férfit0 ahog> kCnn>Q léptekkel járt a n>üzsgD tC-egben. 8s egyenesen felém t rt. " Ao6a -entT " kérdezte ordecai. " JCtt bizon>. " Láthatná.tartja bajnak0 hog> az én felesége.lesz. " ordecai 5isher 6olnék./.. 92 . A-i leginkább aggasztotta0 az a két pisztol> 6olt0 a-it az idegen a csípDje két oldalán 6iselt0 lekCtCzCtt táskában0 hog> kCnn>en elDhSzhassa " lC6észnek tQnt. fejezet 7 )r mento" * liforni -. it tehetek -agáért0 sheriffT " L#ke ac!enzie 6ag>ok0 sheriff lenn0 'tocktonban " -ondta a férfi0 ahog> kezet ráztak. " 7e.1. " Aszonta0 hag>ja. Az #taz=k0 akik -egerDltetD0 Ct h=napig tart= #tazás #tán értek célhoz0 -ost felkészültek0 hog> ki6áljanak a kara6ánb=l0 6ag> n>#go6=ra térjenek. " \lljon csak -eg0 -iszterU " ü6CltCtt ordecai a kocsisra. Takaros lán> az0 sheriff. " Ao6á ind#l -iss 5enton szekeré6elT A kocsis -egállította a nég> Csz6ért0 észre6ette L#keHot0 és aggodal-as pillantást 6etett a -ellette ülD asszon>ra. 7emmi kétség" jeg>ezte -eg ordecai -agában. Az idegen ol>an e-bernek tQnt0 aki az ideje nag> részében pofonokat osztogatott. " ost hozta.g>akori 6endég a tCr6én> e-berének arcán.

). Y #grott be hel>ette-. " Az írnok hangjába csodálat kSszott.ezt az ArnieHtT 9F . " A szobája a 3HesR " pillantott le a 6endégkCn>6re " R ac!enzie sheriff.ArnieHtT " kérdezte L#ke türel-esen. Azért fizetnek0 hog> Drizze. 5ürdD6el eg>ütt.lépett be két é6e0 -i=ta itt dolgozok.a békét " -ondta L#ke. " Aol találo.ArnieHtT " iért lDtte le )ea#tT " kérdezte az írnok.ott " -ondta L#ke.6issza az ebédrDl0 sheriff. " &lnézést a za6arásért0 pajtás. !onfCderáci=s rész6én>t és #ni=s zCldhasSt ne. " 7e. " Wg> tQnik0 éppen elDtte.'zéthajtogatta a papírt0 a-it a far-er adott neki. " ert 6olt képe -egállítani " L#ke #ndorod6a nézett kCrül0 aztán határozottan -egis-ételte: " ost pedig0 hol találo. " 7e. " Vendben0 akkor hol találo. [g> 6olt0 sheriffT " A ha-iskárt>ás feg>6ertelen 6olt. " L#ke 6isszaadta a papírt a gazdának. " agá6al -eg>ek0 sheriff " ajánlkozott ordecai. L#ke belépett a háro-e-eletes szállodába a kis6áros kCzepén.ezt az ArnieHtT " kérdezte L#ke. " Wg> hallotta-0 lelDtte )ea# ^aldent0 és )ill> )obot idehozta a -arsallnak. " &g> szDke hajS0 takaros kisl>án>t csillog= kék sze--el " tette hozzá siet6e ordecai.agg=dhatok e-iatt. " &g> dollár naponta. A sietDsen lefirkantott 6ételi szerzDdés0 a-el>en Abigail 5enton ne6e szerepelt0 igazolta a szekér és az Csz6érek eladását Ct6en dollárért.pipálta-. " Talán a szállodába ind#lt. Az írnok el6ig>orodott. Ahog> az ekh=s szekér elgCrdült0 ordecai le6ette a kalapját0 és -eg6akarta a fejét.látott bejCnni ide eg> fiatal nDt0 #g>eT " kérdezte0 ahog> odafirkantotta a ne6ét. egnéze. A sze-ében hirtelen felis-erés csillant. ac!enzieU ondja0 #g>e -aga az a sheriff0 aki lC6CldCzésbe ke6eredett a ^alden test6érekkel 'tocktonbanT " Wg> 6alahog> " felelte L#ke tC-Cren. A p#lt -CgCtt áll= fiatale-ber biccentett0 a-ikor a két férfi belépett a hotelbe0 és eléjük csapta a 6endégkCn>6et és eg> tollat. 'iet6e pr=bált lépést tartani a sheriff hosszS léptei6el0 ahog> a férfi 6égigsietett az eg>kori erDd0 jelenleg az $regon Trail kaliforniai 6égállo-ásának zsSfolt #tcáján. 'harpé 6olt. ). " 7e. " Aallo-0 azért tart=ztatta le )ill> )obot0 -ert lelDtt eg> ha-iskárt>ást eg> p=kerpartiban. Az #tols= aláírás a listán rs. " r. " Aát0 il>et -ég ne. &lDre fizetendD. Aol találo. /sak -ost jCtte.jelentkezett be.lesz tSl boldog0 a-ikor -eghallja0 -i tCrtént az Cccsei6el. A fiatale-ber -eglep6e pillantott a kCn>6re." -ondta #d6ariasan0 és -egbCkte a kalapját az asszon> felé. 'harppalT " kérdezte L#ke. ArnieHt kellene -egkérdeznie. " iszter0 ide eg>etlen csinos szDke l>án> se. " Ps -i a hel>zet ezzel a rs.t#do-. " Assz]n>o. L#ke g>orsan kitCltCtte a 6endégkCn>6et. " A népek errefelé azt beszélik0 /harlie ^alden ne.fogad#nk el.

!ét rC6iditalos poharat tett az érkezDk elé. " 7e-.A kérdésre fitt>et hán>6a0 az írnok íg> sz=lt: " iért kergeti ezt a l>án>t0 sheriffT " Aztán0 a p#lton áthajol6a színpadias s#ttogással hozzátette: " egszegte a tCr6én>t0 #g>eT " &zt ne.látta. " A bárban " intett a fejé6el a szo-szédos bárba 6ezetD ajt= felé. " !Csz " L#ke eg> aran>dollárt dobott a p#ltra0 és felkapta a k#lcsot0 a-it az írnok felé csSsztatott. " Lenne hozzá néhán> kérdése-.a fáradságát.-eg -ég eg>szer azt a képetU Wjabb 6izsgál=dás #tán -egrázta a fejét0 és 6isszaadta a fén>képet L#keHnak. " 7e-0 sose látta-0 sheriff " is-ételte Arnie n>o-atékosabban. " 'ajnálo-0 hog> ne. " 7e. " 'zerencsé6el jártT " kérdezte ordecai0 a-ikor L#ke 6isszatért a bárp#lthoz. " TCltsCn Sjra0 és adjon eg> -ásik pohárralU eg6árta0 hog> -egteljenek a poharak0 aztán felkapta0 és a zongorához lépett. 'ose látta-0 se -a0 se -áskor " felelte. " !CszCnC. A ne6e Abigail 5enton. " Y az0 ott a zongoránál." az elkeseredett L#ke n>o-atékosan -egkérdezte: " ArnieT Az írnok kieg>enesedett.lehette.lépett be Sg> eg> szobába0 hog> ne 6onta 6olna -agára az odabent lé6Dk fig>el-ét. " )iztos benneT Talán ne. " 7e-.nézte -eg alaposabban ordecai 5ishert. L#ke fele-elte a poharat0 és eg> hajtásra len>elte a tartal-át. " Aog> it>eg0 sheriffT i a ked6enceT Akarja0 hog> eljátsszak -agának 6ala-itT L#ke eg> képet 6ett elD a zsebébDl.a segítségére0 sheriff. Az italt a zongora tetejére tette. " &zt a nDt kerese-. L#ke látta0 hog> keresztülhSzta a fiatale-ber szá-ítását0 -ert -egfosztotta né-i friss plet>kát=l0 a-it elterjeszthetett 6olna. L#ke ac!enzie sose. " ^hiske>T L#ke b=lintott0 és azt -ondta: " ArnieHt kerese-. &z a nap se. L#ke a fejét rázta. &g>etlen 6endég se. A bárp#lt -CgCtt áll= férfi Sg> festett0 -int aki akár eg> -ed6ét is leg>Qrne. Arnie felkapta az italát0 és a p#lthoz lépett. Látta -a ittT A zongorista alaposan -egnézte a képet0 a-it Abigail 5enton küldCtt L#keHnak.a legcsinosabb l>án>0 igazHeT 9O . " Aadd nézze. 7e.-ondta. ordecaijal a n>o-ában0 L#ke a bár felé ind#lt. " it -Q6eltT " kérdezte a csapos0 -egtClt6e a poharakat.6olt ki6étel: a sarokban áll= asztal -ellett a nég> p=kerjátékos abbahag>ta a játékot0 hog> -egfig>eljék0 a-int a -agas férfi átsétál a ter-en0 két bárp#ltnak tá-aszkod= tehénhajcsár félbeszakította a beszélgetést0 és átkCltCzCtt a p#lt tá6olabbi 6égéhez0 a zongorista #jjai -egálltak a billent>QkCn0 -ielDtt fol>tatta 6olna a 0e 9 m%ton : )es bádoghangS 6áltozatának elDadását.6iselt sze-ü6eget0 a-ikor látta. %isszaadta a képet L#keHnak.

&z a regén> 6olt a ked6ence az Csszes kCzül0 -ert az ír= pontosan az D érzéseit CntCtte sza6akba: a 9N . (ont a -agáé -ellett0 'heriff. L#ke 6isszasietett az írnokhoz a p#ltnál.t#dott elcipelni se--it a r#háin kí6ül0 íg> a zokog= kCn>6táros szá-os dobozn>i kCn>6et és eg> ládik=ban drágakD-ásolatokat és g>Cng>Cket hag>ott hátra.csoda. ne <yre" !liz 9sod ország$ n és H ns Brinker.azt a képetU " !ikapta a képet L#ke kezébDl.jCtt a kara6ánban. ZrülCk0 hog> -egis-erte-ag#kat " L#ke kezet rázott a férfiakkal0 aztán néhán> aran>dollárt dobott a bárp#ltra. Az #tazás hosszS napjait és -agán>os éjszakáit ol>an Stitársakkal tCltCtte0 -int . Abigail 5enton 6esztesége isteni segítség 6olt0 gondolta Aone>. 7e. &-ellett0 -ire elérték 'acra-ent=t0 elol6asta a Há$or# és $éke elsD részét és a 9h m$ers <n)iklo%édi csakne. agának is0 ordecai. &légedetten -osol>gott. " A pokolba isU 7e. A csakne. Aone> a kád szélének tá-asztotta a fejét0 leh#n>ta a sze-ét0 és él6ezte a forr= 6izet. Aadd nézze. i#tán g>erekként eg> g>=g>szerH be-#tat=kon dolgozott0 a szekér és a fogat hajtása ne. " el>ik szobában 6an rs.-ind a tíz kCtetét.csinosT " horkant fel ordecai. &z ne. " A legszebb j=szág0 akit errefelé látta-. Ahog> a 6ízben l#stálkodott0 a hosszS Stra gondolt. Az írnok kí6áncsi tekintete kC6ette L#keHot0 ahog> fel-ent a lépcsDn. " Azt -ondta0 csak át#taz=ban 6an. " Aatos szoba. Wg> gondolta-0 igazi bolond lehetett a férje0 hog> el-ent és -egClette -agát0 a-ikor eg> il>en nD 6árta. " !Csz a segítséget0 Arnie. " 1gazi szépség 6olt. Wg> tQnt0 )eck> 'harp0 a Hi#ság vásár cí-Q kCn>6 gátlástalan kalandornDje ne6ének használata okos hSzás 6olt részérDl.az az Abigail 5enton0 aki 6ele. 'harpT Az írnok -egnézte a 6endégkCn>6et. 'zegén> CsszetCrt szí6Q kis tere-tés rCgtCn az egereket itatta0 ahog> beszélni kezdett r=la. Ps ha belefáradt az ol6asásba0 üres =ráiban színes brossokat és fülbe6al=kat 6ag> g>Cng>sorokat készített." 7e. " 'harpnak hí6ták " a férfi a sze-ét forgatta. " eséljen -ég errDl az Cz6eg> 'harpnér=lU " kérte L#ke. 'zegén> l>án>0 a háborSban 6esztette el az #rát. " TCltsCn nekik Sjra0 csapos0 a-íg a pénz elég. Att=l tart6a0 hog> -agára 6onja a fig>el-et0 Abigail ne.bon>ol=dott hosszas beszélgetésekbe a tCbbiekkel0 esténként pedig a szekere kCzelében -aradt. A lán>0 akirDl beszélte-0 igazán csinos0 ha a haja ol>an sárga0 -int a -éz0 a sze-e pedig ol>an színQ0 -int a texasi bSza6irág. Azért jCtt ide0 hog> a családjá6al éljen. \att=l tart6a0 hog> 6alaki kérdezDskCdhet #tána0 és kC6etheti0 ne.e-léksze-0 hog> pápasze-et 6iselt 6olna. " $l>an 6ak lehetsz0 -int eg> dene6ér0 6ag> csak sültbolond. [g> két g>Cng>sor0 hat pár r#bintra e-lékeztetD fülbe6al=0 és nég>0 ha-is jadébDl készült ká-eabross büszke t#lajdonosa lett. " i 6olt a ne6eT " kérdezte L#ke SjraéledD érdeklDdéssel.bizon>#lt nehéz feladatnak.Ct h=nap során0 a-ikor hideg patakokban és -ég hidegebb hel>i forrásokban fürdCtt0 a lán> -egfogadta0 hog> az elsD dolog0 a-it 'acra-ent=ban tenni fog0 az lesz0 hog> forr= fürdDt 6esz. Talán sokkal fáradtabb 6olt0 -int a-ikor elhag>ta 1ndependence 6árosát0 #g>anakkor sokkalta eszesebb is lett. A fol>os= 6égén a -ásodik e-eleten. " A lán>0 akirDl beszél0 -ár inkább hasonlít arra az Cz6eg>asszon>ra0 aki -a jCtt a hotelbe " szSrta kCzbe Arnie.

1g>ekezett -egtCrClkCzni0 fel6ette a hál=ingét és a kCntCsét0 és kin>itotta a fürdDszoba ajtaját. !Cnn>Q aran> fürtCk tapadtak az arcára és a ho-lokára. A lán> fele-elte rengeteg szDke haját0 és han>ag#l a feje tetejére tQzte.ann>ira álszent0 hog> eg> pénz és rang nélküli e-ber0 -int D -aga is0 -eg kellett" hog> szegje az erkClcsi szabál>okat0 hog> boldog#lni t#djon. !in>itotta az ajt=t0 bes#rrant a szobába0 aztán becs#kta és k#lcsra is zárta az ajt=t. A lán> fodros0 fehér kCntCse ol>asfajta lág> an>agb=l készült0 a-it az asszon>ok ann>ira szeretnek. " &lD kell készítene.a fürdDt a kC6etkezD 6endégnek. A lán> tekintete a kezére 6ándorolt. ! %okol$ 3 gondolta a férfi.6olt alkal-a -eg-osni.a kCn>Ckéig feltQrte0 az alkarja barna és iz-os 6olt0 né-i sCtét szDr fedte. A hangja Sg> el6ékon>odott és re-egett0 hog> -aga se.zCldfülQ kisfiS. " Vendben " -ondta Aone>.lehetett ha-iskárt>ás. &g> férfi ült a sarokban.is-ert rá. &rD6el félresCpCrte érzéki gondolatait0 hog> a jC6etele céljára Csszpontosíthasson. " !iR ki -agaT it akarT " kérdezte. A férfi bá-#latos külseje teljesen lekCtCtte Aone> fig>el-ét. A haja -ég -indig a feje tetejére tQz6e torn>os#lt0 de ol>an g>orsan eltelt az idD0 hog> ne. A lán> elsD gondolata az 6olt0 hog> Jake 'i--ons a n>o-ára b#kkant0 és ezt a férfit küldte0 hog> -egClje. Az ág>éka felizzott. ordecai és Arnie ne. &g> férfi ne. A fesztelen testtartás ellenére0 ahog> ült0 a férfi egész lén>e 6isszafogott hatal-at és erDt s#gárzott. &gzotik#san o6ális0 e pillanatban 6onz= -=don kipir#lt arca -agas arccsonttal0 eg>enes orral és fino-an heg>es állal büszkélkedett. A férfi tekintete a lán> keblének kerek hal-ára 6ándorolt0 ahol a ki6ágott hál=ing eg> csipkefodra kikandikált a kCntCs al=l. \brándozásáb=l halk kopogás rántotta ki. L#ke Crült0 hog> ül0 külCnben biztosan han>att esett 6olna a lán> láttán.is D 6olt a legjobbképQ fick= a 6ilágon0 94 . Aa ne. Az inge #jját csakne. &g> p#ha ág>ban eltCltCtt éjszaka #tán Sg> dCntCtt0 reggel elsD dolga lesz0 hog> Stra keljen 'an 5rancisco felé. " 1tt az idD0 se=or 4 kCzClte a szobalán> a zárt ajt=n keresztül. Aone> 6isszan>erte Cn#ral-át0 és a férfi tCbb kí6áncsiságot0 -int félel-et látott a kék sze-párban0 ahog> 6ak-erDen a sze-ébe nézett. )atiszt 6ag> 6ászon0 6ag> hasonl= 6olt a ne6e. agasabb0 -int ahog> s#gallták0 és tCbb do-bor#lat 6olt rajta0 -int eg> heg>i Cs6én>en. Akárhog> is0 eg>általán ne. %al=ban g>Cn>CrQ 6olt. AosszS lábát lo6agl= ülésben át6etette a széken0 a karját pedig fesztelenül a tá-la tetejére tá-asztotta.tehetett szert il>en iz-os -ellkasra a kárt>aasztal fClCtt gCrn>ed6e.tSloztak a külsejét illetDen.annak ellenére0 hog> él6ezte a kCn>6eket0 az St fáraszt=0 és g>akran -egerDltetD 6olt. Vá-osol>gott a fiatal -exik=i szobalán>ra a fol>os=n0 és a szobájába sietett.társadalo. \. A szája széles 6olt0 az ajka telt és cs=kolni6al=. ajd -egford#lt0 és ijedtében elakadt a lélegzete. ár ne. !ülCnCs0 gondolta a lán>0 hog> eg> férfi keze enn>ire -egn>erD leg>en. %onakod6a lépett ki a kádb=l0 és za6artan nézett a tükCrbe.sikerült lepleznie a hajlatokat0 a-el>eket elfedni 6olt hi6atott. Az arcát kezdte 6izsgálni. 7ag> 6olt0 hosszS0 bronzbarna #jjakkal. egelégedéssel tCltCtte el0 hog> 6égre 6éget ért. Tekintetét a lán>éba fSrta. A lán> teste -ég ned6es 6olt a fürdD #tán0 és a kCntCs 6ékon> an>agán keresztül a férfi látta0 ahol a hál=ing a csípDje í6ére és hosszS lábára tapad. Aa 'i--ons ci-borája is0 egészen biztosan ne.

A férfi lág>0 kCnn>ed -ozd#lattal felállt0 és a lán> felé ind#lt.is 6olt ráj#k szüksége.6ált bozontossá0 a ho-lokába hSzott ütCttH kopott lo6assági kalap al=l sCtét hajfürt kandikált ki.-indenképpen a legférfiasabb férfi 6olt0 akit a lán> 6alaha is látott.és erD 6onz=6á tette. Aone> )ehr att=l tartott0 hog> e-berére akadt. . 'ze-CldCke sQrQ 6olt0 és csak az í6elt for-a -iatt ne. 'harpT A sza6aiban b#jkál= szarkaz-#s ellenére a hangszíne ol>an -él> 6olt0 hog> a lán> beleborzongott. A-ikor a lán> belenézett a -egbabonázott0 zafírkék sze-párba0 elpárolgott a félel-e. &g> -ásik arcon az orra talán tSlságosan hosszSnak tQnt 6olna0 a szája pedig tSl szélesnek0 de -egter-ett e-ber 6olt0 íg> a hosszS0 eg>enes orr és a határozott0 érzéki ajak arán>ban állt a testé6el. A 6onásai külCnH külCn nélkülCzték a hag>o-án>os j=képQség szi--etriáját0 és hián>zott belDle a -éretre szabott CltCn>ben és cilinderben feszítD kifino-#lt Srie-ber si-asága is. " rs.eg> g>ilkos pillantása 6olt. &z ne. Az arcán tükrCzDdD jelle. A sze-e és szája sarkáb=l ind#l= ráncok az érettség érzését keltették.e ne. Ps 6ajon -i a fenét kereshet ez az e-ber a szobájábanT 93 . A napH és szélcserzett profil -arkáns és ko-or 6olt0 a szCgletes áll pedig -akacsságot és -agabiztosságot s#gallt.

" 7os0 látja0 sheriff0 azért jCtte.látok Cnben. " X0 láto-0 m g a sheriff. " 1gen0 gondolo-0 eg> il>en csinos hClg>0 -int -aga0 -indenféle bajba kerülhet0 ha eg>edül #tazik.tár#lnak fel. 7os0 csak észnél kell lennie0 és ki kell beszélnie -agát a hel>zetbDl. Az igazságot akaro-. " 7e. 'z=6al a tCr6én> -áris a n>o-ára b#kkant0 aggodal-askodott Aone>. " 7a de sheriff0 ne beszéljen -agár=l il>en kí-életlenül " -ondta incselked6e.t#do-0 -irDl beszél. 'harpT " kérdezte fesztelenül.-agához. " 7os0 igen0 íg> 6an0 sheriff " -ondta a lán>.t#do-0 -irDl beszél.j#t 6ele0 Sg> dCntCtt0 -ás -=dszert 6álaszt. iss 5enton a ne6e0 #g>eT 7e. %ala-i baj 6an0 #ra-T " kérdezte ann>i ártatlansággal a hangjában0 a-enn>ire csak képes 6olt. Az igazat -eg6all6a0 észre6ette-0 hog> -aga nag>on j=képQ.rs.rs.észre -agán0 iss 5enton. " A ne6e. A férfi átkozott#l okos 6olt0 a-i ne. fejezet A hog> a férfi a lán>hoz lépett0 parancsol= tekintete -egbénította Aone>t.be. !ésDn ébredt rá0 hog> a bezárt ajt=k ne. Lát6a0 hog> seho6á se. " !i -agaT " &z az én kérdése. " Látja én0 =R eg>edül #tazo-0 és Sg> gondolta-0 biztosabb0 ha férjes asszon>ként jelentkeze. " !i az CrdCg -aga0 hClg>e-T A lán> sze-e elkerekedett a dCbbenettDl. " 7e. Alaposabban -egnézte a csillagot0 aztán Sjra a férfira pillantott. " T#dto--al csak eg> " -ondta a férfi. i hozta !aliforniába0 iss 5entonT A férfi barátságosabb hangne-étDl a lán> is felengedett. Ps ha ne.6ált a ja6ára0 gondolta Aone>. " Aa ann>ira ártatlan 6olna0 ahog> szeretné0 hog> higg>e-0 sikoltozni kezdett 6olna0 a-int belépett azon az ajt=n0 és ráébredt0 hog> eg> 6adidegen férfi 6an a szobájában. " 'e--i 6adat ne. " ost láthatja0 -i tCrténtU LetCrt a kCr-C-0 és ez a -aga hibája. 1jesztD ter-ete ellenére a lán> rezzenéstelenül állt0 és elérte0 hog> ne re-egjen a hangja.n>#gatra0 hog> férjhez -enjek. " Aone> el-osol>odott0 és éppen ann>i szünetet tartott0 hog> a kelle-es hír a kí6ánt hatást 9E .2. Ps én kérdezte. A sheriff arckifejezése 6áltozatlan 6olt. A férfi tekintete a száján idDzCtt0 ahog> CsszehSzta az ajkát0 és szopogatni kezdte sérült #jja heg>ét.-eg> ki innen0 sikítok a sherR " a sz= a torkán akadt0 a-ikor -egpillantotta a félig elfedett jel6én>t a férfi fehér ingén.elDszCr " -ondta -inden ked6esség nélkül. L#ke a falnak tá-aszkodott0 és kCzCn>Csen Csszefonta a karját a -ellén. !ére-0 azonnal hag>ja el a szobá-at " színpadias -ozd#lattal a kilincsért n>Slt0 hog> kitárja az ajt=t. )eck> 'harp0 és -él>ségesen felháborít a faragatlansága0 #ra-. " Pn pedig #g>anezt 6ette. " /sak az idejét 6esztegeti0 hClg>e-. " 'heriff0 -enn>ire d#r6a CntDl0 hog> il>en sza6akat használ eg> hClg> jelenlétében " -éltatlankodást -í-el6e0 a lán> az ajt=hoz lépett. A sza6ain tCpreng6e0 a férfi lassan b=lintott.

L#ke ac!enzieHt.akarta becsapni -agát0 de pánikba esett a gondolatt=l0 hog> !aliforniába jCjjCn. Lo#isban.Cnnek a hel>zetet. egkCszCrülte a torkát0 és fol>tatta: " Abigail belefáradt a hajadonságba0 íg> 6álaszolt a -aga házassági hirdetésére.íg> értette. &g> hosszS pillanatig Aone> kétségbeesetten bá-#lta Abigail 5enton arcát.érezte. inél nag>obb0 annál nag>obbat esik0 gondolta a lán> -agabiztosan. " aga L#ke ac!enzieT " Aone> dCbbenten bá-#lt. A szándékai tiszták 6oltak0 ac!enzie sheriff0 de az #tols= pillanatban pánikba esett0 és -egkért0 hog> 6eg>e.-ondTU " jeg>ezte -eg a férfi n>ájasan. " Wton 6ag>ok 'tocktonba0 hog> hozzá-enjek eg> bizon>os r. " 1gazán j=l is-ere. " 7os0 ez hosszS tCrténet0 sheriff.enn>ire ke6éssé hízelgD képet. A-int -egszabad#l tDle0 gondolta0 g>orsan Csszepakol0 és itt hag>ja a 6árost. Wg> tQnik0 nag>on szerencsés fick= " tetDtDl talpig 6égig-érte a lán>t.g>akorolja a férfira. &lD6ette a zsebébDl a fén>képet0 odalépett a lán>hoz0 és a kezébe adta.jobban.is-eri Dt nála. " Aol szerezte r=la.küldCtt0 iss 5enton. " Aog> érti azt0 hog> nekem küldött> Sg> érte-0 Cnnek küldte-0 sheriffT " -ondta0 i--ár láthat=an n>#gtalan#l. A-i azt illeti0 senki se. A lán> tSl sokszor beszélte -ár ki -agát -indenféle hel>zetbDl ahhoz0 hog> ne hag>ja n>#gal-áb=l kizCkkenteni hol-i fal#si sheriff0 aki -ellesleg 6olt ol>an elkeseredett0 hog> hirdetés Stján keressen feleséget.át a hel>ét. " %al=jában -eg kell -ondano-0 sokkal csinosabb0 -int a képen0 iss 5enton. " it ne. inden erDfeszítése ellenére0 hog> elkerülje a tCr6én>t0 -ost rajtakapták0 a-int eg> sheriffet pr=bál félre6ezetniU " !i az CrdCg -aga0 hClg>e-T Aone> -él>et lélegzett0 hog> idDt n>erjen. " !CszCnC-0 sheriff. Ahog> bizon>ára kitalálta0 ne.j=l -aga-0 a-ikor a kép készült0 és ne-R " elhallgatott0 ahog> a férfi #tols= sza6ainak értel-e lassan beszi6árgott szág#ld= gondolatai kCzé.t#do. " %al=banT " Wjra keresztbe fonta a karját0 és a falnak tá-aszkodott. 7ag>on ked6es CntDl. 9@ ." 6álaszolta a lán> g>orsan. Aal6án> -osoll>al nézett fel L#keHra.6áltozott. L#ke ac!enzieHhez.leg>en0 iss 'harpT " 7e-0 ne.)eck> 'harp. )eleeg>ezte-0 hog> eljCjjek0 és el-ag>arázza. " XR én küldte-0 #g>eT &l se.L#ke ac!enzie. " Látja0 ac!enzie sheriff0 a ne6e. 'okkal bon>ol#ltabbnak ígérkezett0 -int gondolta.én 6ag>ok az igazi Abigail 5enton.ezt a ré-es képetT " &z az0 a-it neke. &-léksze-0 ne. " Abigail azt kérte0 biztosítsaCnt arr=l0 hog> ne. &g>ütt dolgozt#nkR a kCn>6tárban.képzelni0 -iért küldte. " A ne6e. " Abigail ne. " aga nag>on csinos nD0 iss 5enton. " egállt0 hog> a férfi kifürkészhetetlen tekintetét keresse.is -ondta0 hog> -aga sheriffU &l se hitte0 -il>en balszerencsés. A férfi arckifejezése sze-ern>it se. " Prtse. Abigail és én j= barátok 6olt#nk 't. 5elhag>6a -inden to6ábbi színjátékkal0 L#ke kieg>enesedett.Sg>0 hog> -aga jCtt el hel>ette0 hog> a felesége.

" Abigail a szekérre és a készletekre kCltCtte.hisze-0 hog> 6alaha is létezett Abigail 5enton ne6Q sze-él>. Wg> láto-0 nincsenek gátlásai afelDl0 hog> kifosszon eg> nDt0 és szegén>en -agára hag>ja.egészen. " ost el-ondo-0 én -it gondolok0 iss Akárhog>HisHhí6ják.6ag>ok. Látja0 ac!enzie sheriff0 én eg> ne-kí6ánatos frig>tDl -enekülCk.6olt -ás 6álasztása. " ac!enzie sheriff " hízelgett " esküszC-0 ne. " &bben biztos lehet " jelentette ki a férfi.ebben a szDn>egtáskában 6an.alhat n>#godtan0 ha el6eszi eg> nD #tols= dollárját is0 és -inden láthat= tá-ogatás nélkül hag>ja -agára." 7ag>on nag>lelkQ CntDl0 iss 'harp. &g>etlen déli Srie-ber se. " AClg>e-0 ke-én>en -egdolgozta. " . (enjen %okol$ 3 ! férfi arckifejezése to6ábbra se.élért harcolt. A sheriff g>anSja tSlságosan kCzel állt az igazsághoz. " 7e. 2: .6an.ha-is indokkal 6al= pénzkicsalásért. indene.pedig pisztol> " fig>el-eztette a férfi0 ahog> a lán> a táskába tSrt. Ps ha a férfi elhiszi0 hog> D eg>ütt érez az ügg>el0 talán ébreszthet benne ann>i szég>enkezést0 hog> 6ala-i6el keg>esebb lesz.a lehetDséget0 hog> n>#gatra jCjjek0 és el-enekülhessek a ne.azért a pénzért. " Aa 6olna pénze-0 boldogan odaadná. " AClg>e-0 én Sg> alszo. Talán 6ala-i -ás elDl -enekült " 6ádaskodott a férfi. Azt gondolo-0 hog> a né6 és a fén>kép csak a ter6e része 6olt0 a-i6el pénzt csal ki férfiakt=l. Wg> tQnik0 a lo6agiasság is eltQnt a !onfCderáci= 6ereségé6el. Bg>e ne. 7e. A lán> #ndorod= pillantást 6etett a férfira0 aztán elDhSzta az erszén>ét.-agának -inden pénze-et.lesz nehéz fenntartania -agát. &g>szerQen -egragadta. TCbb esze 6olt annál0 hog> -egpr=bálja át6erni a tCr6én> e-berét0 és ezt szerette 6olna -eg-ondani neki.-indig arra fig>el-eztetett0 hog> a jenkik csak a pénzt i-ádják.e legalábbis háro-száz dollárt.pr=bálta.éjszaka0 -int a tej " a férfi feltekintett a pénz szá-lálása kCzben0 és sCtétkék sze-ének sze-telen pillantásá6al -éregette. " Akkor azt hisze-0 elha-arkodottan adta el azt a szekeret és a fogatot il>en olcs=n " jeg>ezte -eg a sheriff gSn>osan.lennék ol>an bolond0 hog> eljCjjek ide0 igazT " 7os0 talán ne. &z -inden0 a-i.kí6ánt házasság kén>szere elDl. Aone>nak el kellett Dt terelnie errDl a 6eszél>es n>o-r=l. " &zt honnan t#djaT " kérdezte a lán> Sjra -eghCkken6e.félre6ezetni.neki0 és -ár itt se. " Tessék0 6eg>e el.6áltozott0 -i=ta a lán> beszélni kezdett. " indenképpen pénz leg>en0 a-it elD6esz abb=l a táskáb=l0 ne.6ette. " Aa ez igaz lenne0 ne. " 7os0 ne. " 7incs háro-száz dolláro-.gondolja0 hog> hag>o-0 hog> -aga elszedje tDle-0 -intha 6ala-i pali-adár 6olnékT %ag> 6isszaadja neke-0 6ag> letart=ztato. " A papá. $daado. Wg> sejtette0 a texasi csengés0 a-it a férfi hangjában hallott0 azt jelenti0 hog> a háborS alatt a . " %essünk 6éget g>orsan a tCrténetnek0 iss 'harpU Aa -aga 6ag> iss 5enton neazért jCtt0 hog> hozzá-jCjjCn0 adja oda a háro-száz dollárt0 a-it küldte.-agának a háro-száz dollárt. " Ps abb=l ítél6e0 a-i ebben a kCpen>ben láthat=0 a-it 6isel0 Sg> 6éle-0 ne.el a pénzét " jelentette ki a lán>.

" A bát>á-0 5lint -indig azzal dicsekedett0 hog> ez a stíl#s -QkCdik nála. A férfi a zsebébe csSsztatta a ká-eát. " 7e -erjen a kCzele-be jCnni " fig>el-eztette "0 6ag> hangosan sikoltozni fogok. " A-ikor rájCtte-0 hog> a szobáink eg>be n>ílnak0 le-ente-0 és elkérte.a k#lcsot az írnokt=l. Teljes0 százhat6annég> centi-éteres -agasságában kieg>enesed6e0 a lán> g>QlClkCd6e kiáltotta: " &lDbb al#dnék eg> kíg>=6al0 -int hog> -agát az ág>a-ba engedje-U " A fenébeU " kiáltotta a férfi csal=dottságot -í-el6e.adta neke. " it -Q6elT " kiáltotta ré-ülten. %ilágos 6olt0 -ire gondol0 és a sCtét sze-ében ülD sze-telenség a lán> haragos pillantásá6al találkozott. . %an eg> aran> tízdollároso. Az az ajt= zár6a 6olt0 a-ikor a lán> elhag>ta a szobát0 hog> fürdeni -enjen. Az ág> itt sokkal p#hább. " &z -eg se. eglepett arckifejezésére 6álaszol6a a férfi eg> k#lcsot 6ett elD a zsebébDl.tá6iratozo. 29 .A tCrCtt kCr-e ellenére a lán> ked6et érzett ahhoz0 hog> lekaparja a 6ig>ort a férfi képérDl.e j=l t#dta0 hog> pillanatn>ilag sza6akkal tCbbet érhet el0 -int tettekkel. A -elltQ 6al=di jádébDl készült0 és nag>on értékes.-agának0 ha segíteni akar a gondo-on. !Cnn>ek csillogtak a sze-ében0 ahog> 6isszaford#lt a sheriffhez.hajland= a ko-pro-issz#-ra. 'zexi 6olt és 6eszél>es. A férfi az ajt=hoz lépett0 a-i CsszekCtCtte a szobát a szo-szédossal. " /sak neg>6enkilenc dollár 6an itt " -ondta a férfi0 ahog> az ingzsebébe csSsztatta az erszén>t.a halála elDtt. " Azt hisze-0 találhatok 6alakit a bárban0 aki feljCnne0 és sz=rakoztatná. A nag>an>á. A lán> -egkCnn>ebbülten fig>elte0 ahog> az ajt=hoz -eg>0 aztán kétségbeesésére0 a férfi zsebre 6ágta a k#lcsot0 a-i a zárban 6olt. " Ps -égis -it teg>ek0 a-íg be 6ag>ok ide zár6a0 -int eg> rabT A férfi arcára sértD 6ig>or ült ki.a tCrténetét. Aone> látta0 hog> a férfi ne. A férfi -egford#lt0 sCtét sze-e árn>ékba bor#lt. A lán> fele-elte a kezét0 és elhátrált. A lán> félel-e dCbbenetté 6áltozott0 a-ikor az ajt= a férfi érintésére kin>ílt. " %ag> ide0 6ag> eg> cellába a -eg>ei bCrtCnben.lehetett sza6akba Cnteni.kCzelíti a háro-százat. " Vendben0 6eg>e el ezt.1ndependenceHbe0 hog> ellenDrizze.zárhat be ebbe a szobába " jelentette ki a lán>. &z az eg>etlen értéke-. " A kerítés is a kCtelességei kCzé tartozik0 sheriffT " A-i azt illeti0 ág>éko-at 6ág> -ardossa0 -int a bolhák a k#t>át. " it kezdjek eg> brossalT " t#dakolta a férfi. Addig keresgélt0 a-íg az #jjai rá ne.találtak az eg>ik brossra0 a-it készített. aga ne. A-it a lán> szí6e szerint ja6asolt 6olna0 ne. Ael>ette bánatosan íg> felelt: " !Cnn>edén eladhatja. Le6erten 6isszasétált a szDn>egtáskához.-eg> el innen0 a-íg ne. " 7e. A férfi k#ncogása hallatán felállt a szDr a lán> karján0 rádCbbent0 hog> gSn>ol=dik 6ele. el>iket 6álasztjaT A lán> csípDre tett kézzel -eredt rá. &lkeseredésében Sjabb pr=bát tett.

" 'zép estétU " bCkte -eg a kalapja szegél>ét a férfi0 és eltQnt a két szobát CsszekCtD ajt= -CgCtt, A lán> hallotta a zár kattanását, .ühCsen az ajt=hoz -ent0 néhán>szor -egrángatta0 aztán j=l belerSgott, A n>itott ablakhoz sántikált i--ár sajg= lábbal, A szobáb=l ne- 6olt kiSt0 hacsak ne- t#d repülni, /sal=dottan Csszefonta a karját a -ellén0 és járkálni kezdett a szobában, A legnag>obb félel-e az 6olt0 hog> eddigre 6alaki 6alahog>an Csszekapcsolta Dt 'heldon (eters -egg>ilkolásá6al0 és hog> ez a b#zg= sheriff rájCn erre, Az est leszállt a 6árosra0 -ire a lán> ki-erülten az ág>ra z#hant, 7e- sokkal késDbb L#ke kin>itotta az ajt=t0 -egállt a két szoba kCzti küszCbCn, Az ág>a -ellett égD lá-pa fén>ében látta a lán> al6= alakját az ág>on, A szobába lépett0 és eg> 6acsorá6al -egrakott tálcát tett az asztalra, &g> hosszS pillanatig né-án állt0 és a lán>t fig>elte, \l-ában -ég g>Cn>CrQbb 6olt, 7>#godt, \rtatlan, %ajon -i 6isz eg> ang>alarcS nDt ol>an Stra0 a-el>en D haladtT )iztosan 6olt -ás 6álasztása, Wg> tQnt0 az esze 6ág0 -int a borot6a, A szí6e -él>én a férfi re-élte0 hog> legalább eg> része igaz annak0 a-it a lán> -esélt, .e az CsztCnei azt sSgták0 ne- -inden 6al=s belDle, Látta a bQnt#datot a lán> sze-ében, )iztos 6olt benne0 hog> ko-ol>abb dolog elDl -enekül0 -int eg> ne- kí6ánt házasság, &z kétségtelen 6oltU \- a férfi ter6ei k#darcba f#lladtak, ost talán eg> Sjabb é6et 6árnia kell0 -ire talál eg> -egfelelD -en>asszon>t0 hacsak ne- lesz ol>an szerencsés0 hog> -egis-er eg> nDt az otthona kCzelében, Addig a napig biztosan ne- 6olt szerencséje, &g>szerQen netalált tiszteletre -élt=0 elérhetD nDt: a rendes eg>edüláll= asszon>okat0 akik n>#gatra jCttek0 elkapkodták0 a-int -egérkeztek0 az Cz6eg>ek pedig szinte -ég azelDtt Sjra férjhez -entek0 hog> a férjük teste kihQlt, 'zegén> Josh0 gondolta L#ke szánakoz6a0 felidéz6e haté6es fia szo-orS arcát, A fiSnak nag> szüksége 6olt an>ára, &z 6olt az eg>etlen ok0 a-iért a férfi hirdetést adott fel, Wg> tQnt0 Josh napr=l napra jobban -agába ford#l, 7e- beszélt0 és elfelejtett -osol>ogni0 a ne6etésrDl ne- is beszél6e, (ersze0 hiszen 6égignézte0 ahog> az an>ját és a nag>an>ját -egClték aR L#ke ig>ekezett ki6erni fejébDl a fájdal-as e-lékeket 'arah0 és a saját an>ja halálár=l, .e a képek nehezen hal6án>#ltak el, i#tán Josh -egszületett0 ne- kellett 6olna -agára hag>nia Dket0 és el-ennie a háborSba0 külCnCsen -i6el 5lint és /le6e -ár harcoltak, $tthon kellett 6olna -aradnia0 és -eg6édenie a nDket, ost a bQnt#dat hajtotta " és a 6ág>0 hog> -egbossz#lja a halál#kat, Aa Sjra -egnDsül0 gondos kezekben hag>hatja Josht0 és eg>tDl eg>ig -egkeresheti a g>ilkos gaze-bereket0 akik feldSlták a tan>át és -egClték az asszon>okat, A férfi hirtelen -egérezte0 hog> a nD az ág>on Dt fig>eli, Tekintete a lán>ét kereste0 és eg> hosszS pillanatig eg>-ást nézték, A szo-széd szobáb=l érkezD sápadt fén>s#gárban se- a korábbi csalárdságot0 se- a g>QlCletet ne- látta a lán> sze-ében, Tekintete ol>an 6olt0 -int 'arahHé " kék0 és bizalo--al teli, &gek0 -enn>ire 6ág>ott rá0 hog> lefeküdjCn a lán> -ellé0 és el6esszen azokban a b#ja do-bor#latokban, ZkClbe szorította a kezét0 aztán sarkon ford#lt0 és 6isszasietett a szobájába, A keze re-egett0 ahog> elfordította a zárban a k#lcsot, A szoba Sjra sCtétségbe bor#lt, Aone> -ozd#latlan#l feküdt0 és az el-Slt pillanatokon tCprengett, A-ikor arra ébredt0 hog> a férfi -ellette áll0 ne- ré-ült -eg, 7éhán>

22

-ásodpercre a férfi arcán tükrCzDdD szen6edés láttán eg>üttérzés kCltCzCtt a szí6ébe, (iért éreznék $ármit is ez iránt z erősz kos sheriff iránt2 A lán> -egg>Sjtotta a lá-pát0 és felfedezte a tálcát az asztalon, oh=n a tartal-a #tán n>Slt0 tCltCtt eg> csésze ká6ét0 és járkálni kezdett a padl=n0 fel6ált6a kort>ol6a a ká6éb=l és csipeget6e a csirkeco-bb=l, 'z=6al L#ke ac!enzieHnek 6an g>enge pontja, A -akacs áll és a bronzos0 iz-os ido-ok alatt lehet0 hog> D is sebezhetD, 5elidéz6e a zaklatott arckifejezést0 -egtorpant, il>en titok rejtDzik a ko-or tekintet -CgCttT 'zá-ít= -osoll>al Sjra a csirkeco-bba harapott,

2F

3. fejezet

M

ásnap reggel Aone> rag>og= napfén>re ébredt, Az ablakhoz sietett0 és látta0 hog> az #tca odalent n>üzsgD életre kelt, 7>il6án6al=an késDre járt0 de =ra nélkül sejtel-e se- 6olt0 -enn>i az idD, L#ke ac!enzie látogatását kC6etDen0 elDzD éjjel képtelen 6olt elal#dni0 és fent -aradt0 hog> csakne- hajnalig ol6assa Sjra a Hi#ság vásárát. &lgondolkodott rajta0 6ajon -it ter6ez a sheriff0 de esze ágában se- 6olt bekopogni a szobájába0 hog> -egt#dja, Ahog> -eg-osta az arcát és a kezét a hideg 6ízben0 a fol>os= 6égén hí6ogat= forr= 6ízre gondolt, Aztán0 átkoz6a L#ke ac!enzieHt0 a-iért fog6a tartja a szobájában0 CltCzkCdni kezdett, Pppen a fQzDjét tette fel a pr#szlikja és az als=nadrágja fClé0 a-ikor hallotta0 hog> a k#lcs elford#l a zárban, Aone> g>orsan a kCntCséért kapott0 és éppen belecsSsztatta a karját0 a-ikor L#ke kin>itotta a két szoba kCzCtti ajt=t, " 7e- t#d kopogniT " kérdezte a lán> dühCsen, " To6ábbá0 ha ne- enged ki ebbDl a szobáb=l0 segítségért fogok sikoltani, Aog> n>o-atékot adjon sza6ainak0 az ablakhoz lépett0 és kihajolt, " AClg>e-0 azzal0 a-i kil=g abb=l a rafinált szerkezetbDl0 a-it 6isel0 ne- is kell sikoltania, &gész sereg g>Qlik -ajd ide, Aone> lenézett0 és -eglátta a -él>0 és nag>on is j=l láthat= 6Clg>et a keble kCzCtt, 5orr=ság CntCtte el0 és g>orsan behSz=dott0 CsszehSzta a kCpen>t0 és -egkCtCtte az C6et, " !C6etele-0 hog> engedjen ki ebbDl a szobáb=l0 ac!enzie sheriffU " ost kapta- 6álaszt 1ndependenceHbDl, A tCrténete igaz0 létezik Abigail 5enton0 és -egerDsítette0 a-it -aga -ondott0 iss 'harp, Aone> g>ors hálai-át rebegett -inden szenthez0 aki csak eszébe j#tott, " 7os0 -i6el ellenDrizte a tCrténete-et0 re-éle-0 -ost -ár elenged ebbDl a ne-kí6ánatos bCrtCnbüntetésbDl, " 1gen0 -inden Csszeáll0 eg> dolgot ki6é6e, " %ag>isT " kérdezte a lán> =6atosan, " Abigail 5enton azt -ondta0 eg> bizon>os ar> Jones 6ette át a hel>ét, 7os0 ha -aga )eck> 'harp0 -i tCrtént ar> JonesszalT " X0 nag> ég0 sheriffU 8n v gyok ar> Jones, /sak -=káb=l 6ette- fel )eck> 'harp ne6ét, &z a ked6enc hDsnD- ne6e, " 5elkapta a kCn>6et az asztalr=l0 és a férfinak n>Sjtotta, " 1tt 6an0 ol6assa elU &g> rC6id pillantás #tán az eg>ik oldalra0 a férfi lassan felpillantott, " Azt értette-0 -iért ne6ezte -agát Abigail 5entonnak0 de azt eg>általán ne- érte-0 -iért használná a lán> ne6ét ebbDl a regén>bDl a saját ne6e hel>ett, AacsakR " Aacsak -i0 ac!enzie sheriffT " kérdezte a lán> türel-etlenül, " Aacsak ne- -enekül 6ala-i elDl0 és ne- akarja0 hog> kit#d=djon a 6al=di ne6e, " (ersze hog> -enekülCk 6ala-i elDl, &g> ne- kí6ánatos házasság elDl, &zt -ár tegnap is -ondta-, " 1gen0 -ondta, Bg>anakkor azt -ondta0 hog> a ne6e )eck> 'harp0 aztán pedig azt0 hog> Abigail 5enton, " Aal6án> -osol> b#jkált a ko-or arcon0 ahog> a lán> ki-erülten bá-#lt rá, " Aa eg>ik se- igaz0 -iért hinné- az okot0 a-iért szCkésben 6anT [g> hát tá6iratot küldte- 1ndependenceHbe0 hog> ellenDrizzék ar> Jonest, 2O

A lán> elkeseredetten e-elte égnek a karját, " &lég 6olt0 sheriffU &lege- 6an " a n>itott ablakhoz 6on#lt, " !C6etele-0 hog> engedjen el -ost0 6ag> sikítok, " Tessék csak0 de ne- ér el 6ele se--it0 csak az &g>esült \lla-ok -arsalljának látogatását, Yt talán nag>on is érdekelni fogja a teljes tCrténet, Az &g>esült \lla-ok -arsalljának érdeklDdése 6olt az #tols= dolog0 a-ire a lán> 6ág>ott, " &g>szerQen ne- hisze- elU i#tán át6észelte- azt a pokoli #tazást a prérin és a p#sztákon0 ahol n>üzsCgtek a bogarak és az ellenséges indiánok0 -i#tán -eg-ászhatatlan heg>eken hajtotta- át a kocsit és az Csz6éreket0 -ost eg> 6idéki sheriff karja kCzé kerülCk0 aki ráadás#lR paranoiás, " Aone> -eglehetDsen büszke 6olt rá0 hog> átj#tott az enciklopédia ( betQs sza6ain is, Wg> tQnt0 L#keHot -eghCkkentette a nD kirohanása, " &gészen j=l t#dta- kC6etni a paranoiás részig, Azt hisze-0 ott el6esztette- a fonalat0 asszon>o-, &zt a sz=t -ég ne- hallotta-, " Aát perszeU Ter-észetes0 hog> ne- is-eri fel a saját baját0 a-ikor lelkileg beteg, " Lelkileg betegT " A férfi n>#godtan -egrázta a fejét, " 7eke- Sg> tQnik0 asszon>o-0 hog> -aga az0 akiR =0 ne- szá-ít, Akárhog> is0 alkon>at elDtt -egkapo- a 6álaszt, " eglep0 hog> ne- ellenDrizte )eck> 'harpot is " csipkelDdCtt -érgesen a lán>, " ibDl gondolja0 hog> ne- tette- -egT " a kCzCs ajt=hoz sétál6a0 a férfi a szekrén>re tette a k#lcsot, " A 6árosban -arad0 a-íg azt ne- -ondo-0 el-ehet " tette hozzá, " Pn pedig azt -ondo-0 hog> bezárhatja az ajt=t a szobáink kCzCtt0 és 6issza6iheti azt a k#lcsot az írnoknak " kCzClte a nD0 és a sheriff arcába 6ágta az ajt=t, Aallotta0 ahog> a k#lcs elford#l a zárban, Aone> to6ább füstClgCtt0 ahog> a feje fClé e-elt eg> r=zsaszín 6ászonr#hát, A-il>en a szerencséje0 6al=színQleg lesz eg> ar> Jones0 aki g>ilkos 6olt0 és eg> )eck> 'harp0 akit az &g>esült \lla-ok kor-án>a elleni ár#lás -iatt keresnek, " %ag> 6ice 6ersa " -ot>ogta hangosan, A szobáját elhag>6a le-ent a lépcsDn az elDcsarnokba, egállt a p#ltnál0 és rá-osol>gott az írnokra, A férfinak tát6a -aradt a szája0 és kí6áncsian -éregette, " Aog> 6an0 #ra-T " kérdezte a nD szelíden, " Assz]n>o- " felelte a-az0 és az ádá-cs#tkája felHle #grált, " eg-ondaná0 6ajon ac!enzie sheriff 6isszahoztaHe a 4Hos és 3Hes szobák kCzti ajt= k#lcsátT " 1gen assz]n>o-0 ne- egészen Ct perccel ezelDtt " -ondta az írnok a torkát kCszCrül6e, A lán> kihí6=an rebegtette a pilláit, " !CszCnC-0 #ra-0 ez -inden0 a-it t#dni akarta-, &g> -osol>t 6illantott hátra a 6álla felett0 -ire az írnok -egder-edt álltában0 és a szája tát6a -aradt, Aone> kilépett az #tcára0 és kCrülnézett, &g> fillérje se- 6olt0 az a kiállhatatlan sheriff el6ette az #tols= dollárját is, Ps ne- -erte be6etni eg>ik trükkjét se-0 a-íg il>en kCzelrDl fig>elte, Tisztességes -#nkát kell találnia erre a napra0 gondolta0 hog> keressen ann>it0 a-i6el neki6ághat az Stnak 'an 5rancisco felé,

2N

A lelkiis-erete g>CtCrte. Y -egragadta a hinta kCtelét0 eg>ik lábát át6etette a -ásikon0 és ig>ekezett -egn>#godni az ingatag kakasülDn. Aztán pedig -egkeresi0 dCntCtt " -ég ha a 6áros -inden szegletét is át kell k#tatniaU Aone> korábban sose. )ár a hosszS 6CrCs keszt>Qk -agasan a kCn>Cke fClé értek0 a 6álla fedetlen 6olt.jelentkezett ki0 és a táskáját se. " 7e.igazi ke-én> kDbDl készült. &g> pillanatig Abigail 5enton képét tan#l-án>ozta0 aztán fel6ette a kép -ellett he6erD -elltQt. 7e. 5ekete harisn>a0 rajta csillog= fekete borost>ánkC6ek0 fedte a lábát.kapott 6álaszt. 'ikerült leküzdenie a re-egést0 laz#lt a szorítása a kCtélen0 és inkább a karját fonta kCré. Látta0 hog> ne.6ág>ott e-lékre tDle. Aa -egtalálja0 6isszaadja neki0 dCntCtte el. Az #jjai6al -egszorította a kis darabkát0 a-íg porrá ne. Btálkoz6a rázta -eg a fejét. 7>#gtalansága ellenére el-osol>odott. Ahog> belépett a saját szobájába0 gondterhelt 6olt.szá-olt0 az az CltCzék 6olt0 a-it )en fel6etetett 6ele. %CrCs és fekete csipke0 a-el>et testszínQ szC6etre 6arrtak0 a-i a keblétDl Sg> si-#lt rá0 -int eg> fQzD " a -ellét alig takar6a " a co-bja tetejéig.lépett fel kCzCnség elDtt0 de -i#tán egész nap a 6árost járta0 az eg>etlen állás0 a-it talált0 az az éneklés 6olt a Lolden (alace i6=ban.6itte -agá6al0 a-ikor el-ent. 24 . A nD becsapta. TSlságosan sokáig 6olt tá6ol Josht=l. ég eg>etlen nD6el se. &g> kellékes a -enn>ezetre függesztett hintára segítette a lán>t. Jobban -eg6izsgálta a kC6et0 és cs#pán festett strassznak tQnt. .-orzsál=dott. At>aégU 5aragatlan t#sk=nak érezte -agát.lé6én hozzászok6a az arcfestéshez0 a legjobb t#dása szerint pr=bálta használni a zsíros festéket0 a-it )en adott neki0 aztán feltQzCtt fürtjei kCzé illesztette a fekete tolldíszt. A-ikor kilépett a színpadra0 a tere-ben fütt>Cgés0 h#hogás és kiabálás lár-ája tCrt ki.élrDl 6al=0 szépsége.jChet eg> déli szépség szá-ára. A bross kicsSszott az #jjai kCzül0 és a padl=ra esett.!ésD dél#tán 6olt0 -ire L#ke 6isszatért a hotelbe. Vih6asU " -éltatlankodott a lán> a sze-pilláit rebegtet6e.hag>hatta el a 6árost0 -ert az írnok el-ondta0 hog> ne. " 7os0 akkor -it sz=lna ez a déli szépség ahhoz0 ha el kellene énekelnie néhán> dalt0 és -ozognia kellene0 éppen csak hog> felcsigázza a férfiakat0 hog> eszükbe j#ssanak azok az e-eleti szobákT Aone> Sg> 6élte0 ezt -egteheti. A-i6el azonban ne. egállt0 és bekopogott a nD ajtaján0 de ne. " 7a de0 r.bánt il>en rossz#l. %ajon 6al=ban el6ette a lán> #tols= dollárját is0 6ag> sikerült -egtartania néhán>at -agánakT A dél#tán ja6a részét azzal tCltCtte0 hog> a nDt kereste0 de ne.e t#dta0 hog> haz#dik 6ala-irDl0 a kérdés csak az 6olt0 6ajon tCr6én>be ütkCzD dologr=l 6anHe sz=.ne." ne6etett )en0 és a fejét rázta. 7ag> égU 7e. " A szajhálkodás sz=ba se.is gondolta-0 hog> -aga is .értékes -elltQ< -aradékát felszedeget6e L#ke kirohant a szobáb=l. Az elsD Stja a tá6írdába 6ezetett. Talán tSl ke-én> is. A lán> ke-én> kis harcos 6olt. A nD egész nap hasonl= ajánlatokat kapott0 a rengeteg lán>kérés -ellett. A haz#g kis sz#ka becsaptaU Az . )en Vi6ers0 a bár t#lajdonosa hSsz dollárt ajánlott azért0 hog> tCltse 6ele az éjszakát.találta -eg. il>en titkokat Drizhet a nag> kék sze-e -CgCttT 7os0 akár-i is az0 ha az 1ndependenceHbDl érkezD tá6irat tisztázza0 6isszaadja neki a pénzét. A-ikor 6issza#tasította )en kéjs=6ár ja6aslatát0 a férfi azt ajánlotta0 dolgozhatna az eg>ik e-eleti szobában. \. A-Sg> is 6issza kell térnie 'tocktonba. A férfi elkeseredetten hajolt le0 és 6ett fel eg> darab jádét0 a-i letCrCtt.

egfogadta0 hog> sose. A lán> -egacélozta a lelkét0 kizárta a kCrn>ezetét0 is énekelni kezdett. egkCnn>ebbült s=hajjal cs#kta be -aga -CgCtt az ajt=t0 és -él>et lélegzett. A kis szajha igazán üg>es. &zekben a csendes percekben0 a lán> 6olt a szeretD0 a feleség0 az an>a a -Sltj#kb=l " az az eg>etlen nD0 akit -inden férfi a gondolatai leg-él>ére szá-QzCtt0 az0 akinek az arcát -indeg>ik elfelejtette 6ag> -egpr=bálta elfelejteni. A férfi zafírkék tekintete a lán> lábára siklott. " J=0 hog> a lába eléggé el6onja az e-ber fig>el-ét -ás dolgokr=l0 külCnben kifüt>ülték 6olna a színpadr=l. " L>erünk0 'zépség " hallotta Aone> )en hangját halr=l. " ielDtt 6ala-i tSlságosan el6onja a fig>el-ét0 sheriff0 -i a fenét keres ittT 23 . A férfi fino-an -eglCkte a hintát. Aone> -ég szá-os dalt elénekelt0 aztán felszedte a pénzt a színpadr=l0 és 6isszasietett az CltCzDbe. i#tán a -Qsor 6éget ért0 eg> hosszS pillanatig csend bor#lt a tere-re. %alahog> fenn kell tartano. A zongorista eg> akkordot játszott0 a tere.él> le6egDt 6ett0 és el6ette a gitárját a kellékestDl. " AClg>e-0 ki -ondta -agának0 hog> t#d énekelniT A lán> 6illog= sze--el -eredt rá.6olt joga hozzá0 hog> íg> felszaggassa eg> férfi sebeit0 csak hog> be6ethesse az eg>ik trükkjét. i6el a lán> elDadása jobban -egindította0 -int ahog> -agának is be6allotta 6olna0 a férfi a düh -enedékébe 6on#lt. . A Lolden (alace i6=b=l érkezD hangokat kC6et6e L#ke a zsSfolt tere-be lépett. 5eszes0 ki6ágott jel-eze feltüzelte a képzeletet0 hosszS lába pedig -intha a 6égtelenbe n>Slt 6olna.ó volt" gondolta L#ke. A ballada -egrendítD sza6ai ol>an e-lékeket ébresztettek0 a-el>eket ezek a -egkérgesedett Csz6érhajcsárok0 heg>i e-berek és csa6arg=k -él>en elte-ettek -ag#kban. Y 6olt azU Teljesen -egfeledkezett haragjár=l0 és -egbabonáz6a bá-#lta a hintán eg>ensSl>oz= nDt. A nD #tálkoz6a kapott le eg> kCntCst az eg>ik fali ka-p=r=l0 és g>orsan fel6ette.-aga-0 és ez a -#nka sokkal jobban hangzott0 -int az Csszes tCbbi0 a-it )en felajánlott.gondolta0 hog> enn>ire rossz lehetettU " 7os0 -i6el eg> bizon>os csirkefog= el6ette az Csszes pénze-et0 Sg> gondolta-0 -egpr=bálo-. (okolian j=. Az asztalra fektette a gitárját. indenki -egbQ6Clten nézte. " Aadd lássa-0 ahog> felrázod Dket. 7e. A férfi 6iszol>og6a hag>ta el a ter-et. Aát#l a férfiak hatos sorokban álltak0 és a színpadot elfoglal= fellépDt éljenezték. A lán> felHalá lengett a kCzCnség feje felett0 ahog> a zongorista belekezdett a . )ár-il>en férfit lángra t#dna lobbantani. Ahog> a sheriff jobban -egnézte0 -i fol>ik ott0 a g>o-ra Csszeránd#lt. Aztán a hangos taps0 a feldobált ér-ék csengése és az Sjrázást kC6etelD kiáltások -egtCrték a 6arázst. 7e.'henandoa< n>it= akkordjaiba.elcsendesedett0 a lán> pedig énekelni kezdett fát>olos0 -eleg hangján.-ászik fel tCbbé arra az átkozott hintára. /soda 6olt0 hog> neesett le és tCrte ki a n>akátU Aztán -eglátta a férfit a sarokban0 a-int lo6agl= ülésben ült az eg>ik széken.

Leült az CltCzDasztalhoz0 és elkezdte letCrClni az arcfestéket. it -ondott0 -i is a ne6e0 ar> Jones 6ag> )eck> 'harpT " ár -eg-ondta-0 hog> a 6al=di ne6e. Lehettek 6olna akár fiatal pár is0 akik esti sétára ind#lnak0 ehel>ett a lán> a férfi fogl>a 6olt0 és Sg> sejtette0 a sheriff el6esztette a türel-ét0 és -ost a fogdába 6iszi. " Ps hClg>e-0 az isten szerel-ére0 teg>e -eg neki és -agának azt a szí6ességet0 hog> ne. A férfi felka6ar= hatással 6olt rá0 és -inél ha-arabb tá6ozik0 annál ha-arabb n>#godhatnak -eg az idegei0 gondolta. " &zt j= hallani0 -ert a rendDrség keres eg> )eck> 'harp ne6Q nDt. A hangja éppen ol>an ke-én> 6olt0 -int acélos tekintete.ar> Jones. 2E . \tlagon felüli -agassága ellenére Sg> érezte0 eltCrpül L#ke -ellett0 ahog> a férfi -egragadta a karját0 és el6ezette. " enjünkU " #tasította a férfi. it 6árt 6olna tDle-T " kérdezte. 7e.lehetett 6itába szállni. Aone> -eglepDdCtt0 a-ikor a férfi -egállt a szállodánál0 és átkísérte az elDcsarnok ajtaján. %égül a nD szobája elDtt -egáll6a a sheriff kin>Sjtotta a kezét. " Az igazat -ondja0 -int errDl ittT 1gazán kár a halott nag>-a-ája -elltQjéért. A rideg0 kérlelhetetlen paranccsal ne.a kCn>6et idefelé az Ston.1ndependenceHbDl. L#ke odalépett hozzá0 és az asztalra hajította a ha-is ká-ea darabkáit. " egford#lt a fejében 6alaha is0 hog> igazat -ondjonT " A férfi dühCsen felpattant0 és félrelCkte a széket.a 6éle-én>e0 ahog> -eglátott. " Ps -it jelentett 6olna -agának az igazság0 ac!enzie sheriffT Az elsD percben -eg6olt r=la.lehet0 hog> ezért akart enn>ire tá6ol kerülni isso#rit=lT " 'heriff0 eg> kCn>6bDl 6ette. A füstCs szalonban eltCltCtt este #tán a friss le6egD -enn>ei ajándék 6olt. Bg>e ne.látta 6olna Sjra a férfit. i6el a férfi eg> sz=t se. Ahog> a lán> el6eszetten bá-#lta a ha-is ékszer darabjait0 a férfi 6issza-ent a székhez0 és Sjra leült. i haszna to6ább haz#dni nekiT Aa lett 6olna -ég néhán> =rája0 reggel el-ent 6olna0 és sose. " $dakint leszek " kin>itotta az ajt=t0 aztán 6isszanézett. Wg> tQnik0 lelDtte a férjét0 és el-enekült. &sküszC-0 az igazat -ondo-.kesered6e. A keze to6ábbra is szorosan fogta a karját0 ahog> fel-entek a lépcsDn.eg>etlen )eck> 'harpr=l se-0 a-íg el ne. 5el kell0 hog> frissítse a -e-=riá-at. L#ke ac!enzie az D 6égzete. " \tCltCzhetekT A férfi b=lintott.kísérletezik tCbb il>en bolond -#tat6ánn>al.azt a ne6et. '=hajtott0 fele-elte az arcát0 és belenézett a férfi határozott sze-ébe a tükCrben. " A k#lcsotU A lán> kin>itotta zsin=ros táskáját0 -egkereste a szoba k#lcsát0 és átn>Sjtotta neki.ol6asta. Aone> Csszerezzent0 ahog> a szék 6égigcsSszott a deszkapadl=n0 és a falnak csap=dott.sz=lt0 a lán> is hallgatott. Lop6a L#ke ac!enzieHre pillantott. A-ikor kiléptek0 Aone> -él>et lélegzett az éjszakai le6egDbDl. Aone> a kezébe te-ette az arcát. " 7os0 el 6olta.sokkal késDbb0 rendes r#hában0 -egszabad#l6a a rikít= festéktDl0 a lán> elDb#kkant az CltCzDbDl. 'ose. A férfi né-án lépkedett -ellette0 hozzáigazít6a járását az D rC6idebb lépteihez. Wg> tQnik0 elfelejtette-. " Tá6iratot kapta.hallotta.

" Londolo-0 eg>ik bCrtCn ol>an0 -int a -ásik. i#tán szét6áltak0 a lán> eg> hosszS pillanatig leh#n>t sze--el sütkérezett a cs=k #t=hatásában0 és fig>elte a férfi fát>olos s#ttogását a fülénél.eg>szerHkétszer " felelte a férfi. A gerincén borzongás f#tkosott0 ahog> a cs=k el-él>ült. aga is eg> kis él6ezetre 6ág>ik0 igazT " A lán> csábít= -osoll>al kCzelebb lépett0 és a férfi -ellkasára tette a kezét.járt a feje-ben0 csak a testeR abban a csicsás hál=ingbenR azon az ág>onR ahog> 6onaglik és 6ergDdik0 eg> nag>0 tekergD kíg>= g>QrQjében. " 7ag>on is -egtette. Aztán -egcs=kolta a lán>t. A férfi n>aka kCré fon6a a karját -ég kCzelebb préselte -agát a testéhez. Talán eljCtt az ideje0 hog> -egt#dja0 6ajon L#ke ac!enzieHnek tén>leg 6anHe AchillesHina. 'e--i -ás ne.-aga--al 'tocktonba " -ondta0 ahog> bezárta az ajt=t.érte-. " indig -egSszta0 -iT " a férfi sCtét tekintete sze-telenül 6ándorolt lefelé a lán> testén. A lán> sze-ébe pajkos fén> kCltCzCtt.6eszi le azt a csillagot és pisztol>táskát0 sheriffR " le6ette a sheriff kalapját0 és félrelCkte " R6ag> sose. Aone> a -egjeg>zésben rejlD szándékosan rosszind#latS célzás ellenére el-osol>odott.rSgja le a csiz-áját0 és feledkezik -eg r=la0 hog> -aga a tCr6én> e-bereT " kérdezte fát>olos s#ttogással. " it -ondottT 2@ . " 1gen0 hClg>e-0 kitalálta. Akárhog> is0 a hel>zete re-én>telen 6olt0 és ha a férfi nesétál be a csapdájába0 akkor se. A lán> dCbbenten n>itotta ki a sze-ét0 és -eglátta a férfi gSn>os pillantását. A lán> lesSjt6a dobta asztalra a táskáját0 és -ellétette a gitárját.h#llá-zott át rajta " ol>an érzés0 a-el> -erészebb0 6ak-erD tettekre ragadtatta.6olta. Azt hitte-0 a bCrtCnbe 6isz " -ondta 6égül a lán>0 ahog> beléptek a szobába. %ajon -egpr=bálhatja elcsábítaniT " tCprengett. " %ag> sose. " X0 láto-0 -i jár éppen a fejében0 sheriff " -ondta h#nc#t -osoll>al. " &g> j=képQ0 forr=6érQ férfi0 -int -aga0 biztosan belefárad abba0 hog> álland=an a tCr6én>t kell betartatnia. " &llenkezDleg0 sheriff0 -ég sose. Ps ha belekezd0 hog>an fejezze be0 -ég -ielDtt tSlságosan -esszire -enneT A férfi -indent g>anakod6a fogadott0 a-it tett0 de D csak eg>etlen dologra g>anakodott vele kapcsolatban0 a-i elDn>hCz j#ttathatta. " %issza6isze. A férfi eg> g>#fá6al -egg>Sjtotta a lá-pát. Az érzés erDsCdCtt0 a-ikor L#ke a csípDjére csSsztatta a kezét0 és háts= felére si-ította -eleg ten>erét0 íg> présel6e kCzelebb ágaskod= 6ág>ához. A nD látta a 6ág> csillogását a férfi kétkedD tekintete -CgCtt0 ahog> a keze átfogta a derekát0 és -agas0 iz-os testéhez 6onta.bCrtCnben. A lán> lélegzete elakadt0 ahog> az érintéstDl 6áratlan CrC. Aone>Ht készületlenül érte a -eleg határozott ajak okozta kéj0 a-el> az C6ére bor#lt0 és birtokba 6ette a száját0 ol>an kCnn>edén0 -int a férfi karja a testét.6álhat sokkal rosszabbá0 -int -ost. " )iztos 6ag>ok benne0 hog> ezt -aga nála.és erD hatására. A b#ja ajakra esett a pillantása0 a-el> hí6ogat=an szétn>ílt. egdCbbentette saját reakci=jának ereje0 de képtelen 6olt -egállítani0 és él6ezte a szétn>ílt ajka kCzé cs#sszan= n>el6et0 ahog> a teste -egre-egett az érzéki CrC-tDl.sokkal jobban t#dja. á-orít= izgal-at érzett a férfi testének ke-én> kCr6onalai alatt rejlD hatalo." 7e.

" Az az igazság0 hog> néha eg>enesen -egbocsáthatatlannak tarto. " ézes ed6eU_ " kiáltotta. " %al=banT 7os0 ezt neke.ezt a ne6et0 és -ielDtt bár-i szelle-es Ctlete tá-adna0 -ár hallotta.ne.e a lán> hallotta a k#lcs is-erDs kattanását a zárban.ág>ba bSjjon. A kefe lepattant az ajt=r=l0 a sheriff pedig ne6etett.kell agg=dnia. J=ind#latS 6ig>orral n>#gtázta a találatot0 és el-ent0 ezSttal a fol>os=ra n>íl= ajt=n át. Leg>en készen hétre0 issR -égis0 -i a fene a neve eg>általánT " Aa t#dni akarja0 Aone> )ehr " dünn>Cgte halkan a lán>0 -ég -indig a cs=k hatása alatt. Az édes az #tols= kifejezés0 a-it -agá6al kapcsolatban használnék." aga -ondta0 e-lékszikT Aog> sokkal szí6esebben feküdne eg> kíg>= -ellé0 -int hog> 6ele. " Pl-én> 6olt Cnnel0 -iss Aone>. " L#ke arrébb lépett0 fel6ette a kalapját0 és a lejébe csapta. " A ne6e-et Sg> írják0 )H&HAHV " Aone> -inden eg>es betQt pontosan0 érthetDen ejtett ki. " A postakocsi 'tockton felé holnap reggel n>olckor ind#l. " A férfi keresztbe fonta karját a -ellén. " ost -ár t#dja0 -iért ne.használo. _ angol#l: Aone> )ear F: . &g> rCpke pillanatra elis-erés csillant L#ke sze-ében: a lán> elérte0 hog> C6é leg>en az #tols= sz=. . " Btálo. A kalapját hátralCk6e a ho-lokáb=l0 ne6etni kezdett. ost pedig ki-enne0 kére-T A férfi a kalapja széléhez érintette az #jját. " iatta. " X0 csak ne. A lán> ajka sokat-ond= -osol>ra hSz=dott. " AClg>e-0 tCbb -int türel-es 6olta. A férfi -eglepDdCtt0 a-ikor rádCbbent0 hog> az igazat -ondta. " ielDtt félholtra ne6etné -agát0 elhag>ná a szobá-atT 5áradt 6ag>ok0 és le szeretnék feküdni. &z alkalo--al a kijelentése ne.6áltott ki tiltakozást0 a lán> eg>szerQen to6ább bá-#lt rá. A lán> az ajt=hoz lépett0 és kin>itotta. " elegen felk#ncogott. 5elkapta a hajkeféjét0 és a férfihoz 6ágta.eddig.arr=l a szDrCs állatr=l 6an sz=0 a-el>ik -orog0 ac!enzie. A lefeg>6erzD -osol> ellenére0 a-el> belop=zott a zafírkék sze-párba0 a lán>nak elszállt a h#-orérzéke0 ha a ne6érDl 6olt sz=.hozta ki a sodráb=l eg> picike cs=kT " 7e hízelegjen -agának0 ac!enzieU Az én 6ilágo-ban az e-ber néha n>er0 és néha 6eszít. ost -ár eg>enes 6álaszokat akarok." -ondta a lán>. " 7e.nehezen t#dná bebizon>ítaniR abb=l a -ed6eClelésbDl ítél6e0 a-it az i-ént kapta-.a 6iselkedését. " Az lehetett 6olna0 ac!enzie sheriff.az Csszes 6iccet0 a-it csak lehetett: igazi -éz 6ag>ok0 6ag> ol>an édes0 -int a -éz.

A-int elford#lt a k#lcs a zárban0 Aone> kitárta az ajt=t. A postakocsi a ter6 szerint n>olckor ind#lt. " 1gen0 hallo. " i a bajT " kérdezte L#ke ál-osan0 ahog> felült az ág>ban. " J=R j= reggelt. A férfi g>QrCttnek tQnt0 ál-osnak " és szDrCsnekU 'Ctét feje k=cos 6olt0 az arcát borosta árn>ékolta be0 erDteljes0 iz-os -ellkasán pedig rengeteg dSs0 sCtét szDr nDtt0 a-el> 6ékon> 6onallá kesken>ed6e hSz=dott lefelé lapos hasán0 és eltQnt a kifak#lt far-ernadrág alatt0 a-el> lazán ült a csípDjén. (ontosan Sg>0 ahog> elDzD éjszaka is0 a férfi ol>an 6olt0 -int eg> nag> fekete -acska0 a-el>ik a kis csapdába esett egérrel játszik. " ac!enzie sheriff0 hall enge-T " kiáltotta Aone> türel-etlenül. L#ke éppen ann>ira hSz=dott arrébb0 hog> a lán> oldalaz6a átcs#sszanhasson -ellette. A lán> leplezetlenül0 -egbabonáz6a bá-#lta. Aone> idegesen a -elléhez e-elte a kezét. (enjen %okol$ 3 <z z em$er $örtön$e k r zárni" és én gyűlölöm. " !i akarok j#tni ebbDl a szobáb=l. Az erDteljes0 széles 6áll betCltCtte az ajt=keretet. !kkor miért v n rám ilyen h táss l2 ?em v gyok már árt tl n kislány.4. F9 . A lán> nag>ot n>elt0 aztán a férfi zafírkék sze-ére e-elte a tekintetét. Ahog> -egpr=bált el-enni a férfi -ellett0 az az ajt=keretre tette ten>erét0 és kin>Sjtott karja kCzé zárta Dt." -orogta L#ke0 és felkelt. " J= reggeltU " kCszCntCtte a lán>t0 ál-os0 6ágg>al teli hangon0 a-el> azt s#gallta0 hog> eg>ütt tCltCtték az éjszakát. L#ke el6ette a zseb=ráját az éjjeliszekrén>rDl. A férfi -agára hSzta a far-ernadrágját0 és felkapta az ajt= k#lcsát az asztalr=l. ?yugodt n fogh tj z áll ti s érzékiségét" és vissz $#jh t z ágy$ 4 egyedül3 4 Aa -egkérhete-0 álljon el az Stb=l0 sheriff0 -ert a fürdDszobába szeretnék -enni. A tüskés -egjeg>zés0 a-it -ondani készült0 a torkán akadt0 és a férfi lát6án>át=l -eghátrált. " (ontosan fél =rája 6an0 hog> elkészüljCn0 iss Aone> )ehr " kCzelebb lép6e gSn>osan fol>tatta: " ég -a reggel is Aone> )ehrnek hí6ják0 6ag> éjszaka Sjabb ne6et ál-odott -agánakT A lán> Sjra érezte a férfi kCzelségébDl eredD -á-orít= izgal-at. Lángra g>Slt arccal0 a lán>nak eszébe j#tott 6ékon> hál=inge és pong>olája. 7os0 ezSttal eltCkélte0 hog> -indenképpen -egDrzi az Cn#ral-át. Aa eg> bQzlD cellába kerülCk0 akkor szeretnék -egfürCdni0 -ielDtt elind#lok. fejezet Aone> 6idá-an és korán ébredt -ásnap reggel0 és a két szoba kCzti ajt=n dCrC-bClt. Legszí6esebben felpofozta 6olna -agát a dadogásért. /sak hat =ra 6olt. A sheriff ál-os tekintetén átizzott a szen6edél>0 -int napfén> a szürke felhDk -CgCtt. A férfi sze-ében izz= fén>bDl ítél6e t#dta0 hog> D is észre6ette hián>os CltCzékét. ezítláb átcsattogott a padl=n0 kin>itotta az ajtaját0 és ki-ent a fol>os=ra. !Czben az arrogáns gaze-ber láthat=an nag>on is él6ezte za6arát. 5elidéz6e cs=kja hatását0 Aone> né-án füstClgCtt. " ac!enzie sheriffU " kiabálta. " Ps kétségtelenül a szállodában -indenki -ás is.

" %issza0 'tockton felé0 L#keT " kérdezte a postakocsis0 -ielDtt a lán> 6issza6ághatott 6olna. A-ikor az elDcsarnokba értek0 Aone> rá-osol>gott a tátott szájS írnokra0 ahog> elhaladtak a p#lt elDtt. " %an idD reggelizni0 -ielDtt elind#lT " kérdezte L#ke.ezt0 sheriff0 a-ikor -inden éjjel -agár=l ál-odo-T A férfi sze-ébe néz6e -osol>og6a len>Slt0 és -egrántotta far-ere derékszíját0 ol>an erDsen0 hog> a nadrág lefelé kezdett csSszni a csípDjén. Wg> tQnt0 L#keHnak arciz-a se rezdül. " Ja6aslo-0 hog> 6eg>en fel 6ala-it0 ac!enzie sheriff0 6ag> az &g>esült \lla-ok -arsallja le találja tart=ztatni kCzsze-ére-sértésért. 7eg>6enCt perccel késDbb b#kkant fel a szobájáb=l zCld csíkos0 bokáig érD p#plinr#hában. A n>o-ozások le6ezetése a -#nkája része.néz6e 6égig-ent a fol>os=n a fürdDszobáig. " Aog> s -int0 assz]n>o-. Aonnan t#dhatott a dobozokr=lT Wg> tQnt0 se--i se. Apr=cska0 felfelé k#nkorod= kari-ájS0 zCld szalaggal és fehér tollakkal díszített szal-a fDkCtD ült het>kén félrecsap6a -ézszínQ fürtjein. " &bben biztos 6ag>ok " felelte a férfi cinik#san.kerüli el a fig>el-ét. %issza akarta. " /sak kCn>6ek0 r.a szállást. Aone> elsétált -ellette anélkül0 hog> n>#gtázta 6olna a jelenlétét0 és becs#kta az ajt=t. A férfi két kézzel kapott a r#hadarab #tán0 Aone> pedig fürgén ellépett -ellette. " 1gen " felelte L#ke. A kocsis a fejét rázta. Türel-etlen pillantással kieg>enesedett teljes hosszában0 fele-elte a n>eregtáskákat és a 6állára 6etette. Aone> felis-erte bennük a cso-agjait0 a-el>eket a szállít-án>ozási irodában hag>ott. F2 . A szakállas kocsis éppen szá-os ládát szíjazott a kocsi tetejére. ^ill A#tchins 6olnék. A férfi0 teljesen felCltCz6e és frissen borot6ál6a re-ekül festett0 gondolta a lán> -orcosan. Ahog> kiléptek az ajt=n0 L#ke -egfogta a lán> karját0 és eg>enesen a ^ells 5argo iroda elDtt áll= postakocsihoz 6ezette." felelte a férfi0 és to6ább -eresztette a sze-ét.kapkodta el az CltCzkCdést és a cso-agolást. !i6ette a szDn>egtáskát a nD kezébDl0 de hag>ta0 hog> 6ig>e a gitárt. A-ikor har-inc perccel késDbb elhag>ta a fürdDszobát0 Aone> a szobája elDtt találta L#keHot0 a-int kCnn>edén a falnak tá-aszkodott. A fogát csikorgatta0 a-ikor a férfi kCnn>ed -ozd#lattal felhajította a hangszert a kocsisnak. !érdD pillantást 6etett L#keHra. " %iszontlátásra0 assz]n>o. 5eldobta a lán> szDn>egtáskáját0 és a saját n>eregtáskáit a kocsisnak.4 Aog>an is tehetné. A -ogor6a pillantás0 a-it a lán>ra 6etett0 ne. " !CszCnC-0 #ra-. A n>eregtáskái a fCldCn he6ertek. " Londolo-0 ha sietnek " -ondta a kocsis. !ülCnben -it tart ezekben a ládákbanT A férfi feln>CgCtt0 és arrébb tolta az eg>ik dobozt. @égül is" ő törvény em$ere" 6álaszolta -eg -agának. Ps Sg> tQnt0 -indenképpen elég idDt tCltCtt el azzal0 hog> #tánan>o-ozottU " Azok Abigail kCn>6ei. %issza se.küldeni neki. A#tchins " felelte a lán> kCnn>edén. !ék inget 6iselt0 a-itDl a zafírszínQ sze-e -ég kékebbnek tQnt. " Leg>en =6atos ezzel " fig>el-eztette a nD L#keHot0 ahog> átadta neki a gitárját.hag>ott kétséget felDle0 ki lenne a hibás0 ha -égse lenne elég idD. 7e. Aone>Hra pillantott. Pl6ezte. Aone> kC6ette a férfit le a lépcsDn.

szolgálták Dket. " Yt és az an>á-at Texasban -egerDszakolta és -egClte /o-ancher=k eg> bandája. Vajt#k kí6ül ne6olt -ás #tas. " 'okkal jobban szerete. Akár-il>en bizarrnak is tQnt0 a-ikor épp ne. %égül -egtalálta a hangját. Az Ct6en-érfCldn>i #tazás festDi0 erdD6el borított do-bok kCzt 6ezetett0 de a ne. i a ne6eT A férfi ráe-elte sCtét pillantását. " &z -inden0 a-it eszikT " kérdezte0 -i#tán f#t= pillantást 6etett a lán> tán>érján sorakoz= pirít=sokra0 a-it a pincér letett elé. " 7e 6ezessen -ár Sg>0 -intha -inden pillanatban -egszCkhetnék " csattant fel.akar a -agánéletérDl beszélni0 de D -ár tSlságosan is kí6áncsi lett rá0 hog> -egálljon. Aone> -egfeledkezett r=la0 hog> a sheriff Cz6eg>e-ber. A nD sikertelenül pr=bált kibSjni a szorításáb=l.esze. " 'okáig betegeskedettT A férfi rábá-#lt0 a sze-e -egtelt keserQséggel. " 1dDben itt leszünk0 ^ill " L#ke szilárdan fogta a lán> kCn>Ckét.sokkal korábbi0 Ct h=napos n>#gatra 6ezetD St #tán a lán> üg>et se. &g> falat étellel a szájában0 a férfi a fejét rázta." Aone> látta0 hog> a férfi ne. Tan#l-án>ozta az alakot a sze-kCzti ülésen0 -i6el -ostanra Sj érzés társ#lt a ka6alkádhoz. i#tán leültek0 és -egrendelték az ételt0 L#ke né-án kibá-#lt az ablakon0 -íg ki ne. " enn>i idDsT " Aaté6es " felelte L#ke0 és Sjra az ételnek szentelte a fig>el-ét. " \ltalában ne. " 7ég> é6e " -ondta L#ke0 és fol>tatta az e6ést. Londolatai azon jártak0 6ajon -i 6árhat rá0 -enn>i ideig lesz -ajd bebCrtCnCz6e0 6ala-int L#ke ac!enzieH6el kapcsolatos ellentétes érzel-ein. &z a né-aság a 'tocktonba 6ezetD postakocsiH#tazás alatt is tartott. L#ke az arcára borította a kalapját0 és azonnal elal#dt. " Abigail -ondta0 hog> 6an eg> fia. Aone> kibá-#lt az ablakon. " 'ajnálo. " Josh#a. " Yszintén sajnálo-0 ac!enzie sheriff. " . A teljes tCrténetre kí6áncsi0 hog> pontosan -it -Q6eltek 6elükT A lán>nak elakadt a lélegzete a dCbbenettDl0 és eg> pillanatig csak bá-#lt a férfi haraggal teli sze-ébe. !ezdett eg>ütt érezni fog6atart=já6al. /sendben fejezték be a reggelit. " %olt eg> -exik=i ház6ezetDnD.e Sg> tQnik0 m g szeret reggelizni0 sheriff " jeg>ezte -eg0 ahog> a ká6éját kort>olgatta0 és nézte0 ahog> a férfi elp#sztít eg> nag> tán>érn>i tojást0 sonkát és babot. " Ps a felesége hán> é6eR tá6ozott elT A 6illa néhán> -ásodpercre -egállt a le6egDben. 'zokásos hi6atalosságá6al0 L#ke -ég szorosabban fogta0 és az #tca tSls= oldalára0 eg> éttere-hez 6ezette.-ások fDztjét0 -int a sajáto-at " -ondta L#ke.6etett a 6idékre. Aznap reggel0 a reggelinél -eglátott eg> szeletet abb=l a fájdalo-b=l0 a-it a férfi -agában hordozott. FF ." 7eke.g>QlClte0 a férfi elbQ6Clte. " 7incs ház6ezetDnDje 6ag> szakácsa odahazaT "kérdezte.eg> ideig0 de 6issza-ent exik=ba0 hog> az #nokáir=l gondoskodjon.inkább szikláknak tQnnek.sokat reggelire " 6álaszolta Aone>0 harap6a eg>et a pirít=sb=l.

FO . Az #tca tá6olabbik 6égében te-plo-torn>ot pillantott -eg. " Azokat a dobozokat leteheti a fogdánál " -ondta L#ke a kocsisnak0 és Aone> kezébe n>o-ta a gitárt. " A férfi becs#kta az acélajt=t0 és bezárta.két cellá6al. $tt ne.nag>on lekCtelezett 6ele0 hog> elkísért ide 'an Joa`#in -eg>ébe. A poros #tca -indkét oldalát eg>-ás -ellett sorakoz= faépületek szegél>ezték0 a-el>ek kCzül az eg>etlen ki6étel eg> téglaház 6olt0 ho-lokzatán a /attle-ent )ank felirattal. \.áll hatal-a-ban il>es-it tenni. " Azt -ondta0 keresni3 )iztosan félreértette-. " Ps hog>an gondolja0 hog> fizetek0 a-ikor be 6ag>ok ide zár6a0 és képtelen 6ag>ok pénzt keresniT A férfi fel6onta a sze-CldCkét. L#ke 6iszonozta kCszCntésüket0 de senki ked6éért ne. Wg> tQnt0 se--i se.nézett.tart=ztatott 6olna le 'acra-ent=ban0 -ostanra félSton lennék 'an 5rancisco felé.le 'acra-ent=ban.balra ne. " 7e. L#ke felé intett0 aztán elpCccintett eg> szi6arkát0 és eltQnt odabent. Aone> érezte kí6áncsi pillantásaikat0 ahog> haladt0 de se. Aone> -#latságos ir=niát látott benne0 hog> enn>ire n>il6án6al=an elkülCnül itt a szent és a bQnCs. " enn>i ideig szándékozik bezár6a tartaniT " t#dakolta a lán>. " Ps nincs jogo6ala-iféle tárg>alásraT Ps eg> étkezésreT " A-int 6isszafizeti a pénzt0 a-i6el tartozik0 szabadon el-ehet0 iss Aone>. " Azt -ondja0 hog> 6al=jában ne. 'ok hel>beli kiáltott üd6CzlD sza6akat a férfi felé0 és integettek. L#ke az eg>ik apr=0 de tiszta cellába 6ezette. " 5ele-elte a karját0 s az ing#jjá6al fén>esítette a -ellkasára tQzCtt csillagot.állt -eg beszélgetni. A-íg L#ke leszedte a pogg>ász#kat0 Aone> az #tca tSloldala felé pillantott0 ahonnan a szalon n>itott ajtaján át zongorasz= szállt.!ilesett az ablakon0 és kCrülnézett0 ahog> a kocsi 6égigdübCrgCtt 'tockton kC6ezetlen fD#tcáján.'acra-ent=banT " [g> 6an0 iss Aone> )ehr. " Aát persze0 CnkéntU Aa ne. A kocsi eg> kétszintes szálloda elDtt állt -eg a 6ároska kCzpontjában. ost -ár azt kí6ánta0 bárcsak tCbbet e6ett 6olna reggelire0 és re-élte0 hog> a sheriff ha-arosan enni ad neki. A fogda a 6áros te-plo--al átellenes 6égében 6olt. A lán> #tálkoz6a sarkon ford#lt0 és rá-eredt. " 7e. Zsszefonta a karját a -ellkasán0 és járkálni kezdett a szQk cellában.találo.tart=ztatta. Ahog> Aone> kilépett a fogatb=l0 a hotel -elletti éttere-bDl a sült sonka hí6ogat= illata szállt fel. A lán> CkClbe szorította a kezét0 és érezte0 hog> elCnti a felháborodás.6olt joga letart=ztatni enge. A lán> teste -egder-edt a dCbbenettDl.külCnbCzteti -eg a kCzCsséget a kis6árosok ja6át=l0 a-el>eken g>akran #tazott át a kCzépn>#gaton. " enjünk0 iss Aone>.fogta -eg a karját0 inkább az C6éhez igazította a lépteit0 és fesztelenül a fogda felé sétált. 'acra-ento kí6ül esik a fennhat=ságo-on. agas0 sCtét hajS nD állt az ajt=ban.jobbra0 se. A kis épületbe lép6e látta0 hog> csak két szoba 6an: eg> iroda és eg> belsD tere. &zSttal ne. " (edig én Sg> sejtette-0 -i6el Cnként eljCtt ide " -ondta a férfi. " <z az én -eg>é-.sz=rakoztat=nak0 ac!enzie sheriff.

békénU L#ke 6issza-ent az irodába0 és leült eg> ütCttHkopott tClg>fa ír=asztalhoz. $l>an segítségre0 a-it D -aga ne. " $daadhato. !ételkedett benne0 hog> a fia 6alaha is szerette Dt. " Azt ja6aslo-0 dolgozza le az ad=sságát0 h-0 a fia. " A-it -aga kínálhat neke-0 hClg>e-0 azt kétszázh#szonCt dollárnál j=6al olcs=bban is -egkaphato-.a h#szonhat dollárt0 a-it tegnap este kereste-.-ondta. ost ez a ter6 d#gába dDlt0 és talán beletelik -ég eg> é6be0 -ire talál eg> nDt0 aki hajland= feleségül -enni hozzá. A lán> 6olt az eg>etlen re-én>e. 'z=6al0 ha odaadja a kétszázCt6eneg> dollárt0 a-i6el tartozik0 kiengede. A tCrténete igaznak bizon>#lt0 íg> ne6olt oka fog6a tartani.j#tott.lesz elég0 iss Aone> )ehr. ost el kell hog> engedje.kell jCnnie. Jobb0 ha ne. " &l6ig>orodott0 de -ielDtt a lán> 6álaszolhatott 6olna0 hozzátette: " 5ig>eljen csak0 iss Aone> )ehr0 ne.il>es-it " kCzClte a férfi. " &z #g>anaz0 -intha azt -ondta 6olna0 hog> letart=ztat. " 'ose. &léggé elkeseredett 6olt ahhoz0 hog> hirdetés Stján keressen feleséget. " Azt -ondta-0 6issza6isze. Wg>hog> tQnjCn el innen0 és hag>jon enge. FN . " X0 -enn>ire szeretnék behSzni eg>et0 a 6ig>org= arca kCzepébe. " Att=l tartok0 az ne. " 5ol>tassaU Ps ne ne6ezzen Aone> )ehrnek. " iT " A lán> sz=hoz se.kínálok -agának se--it0 ac!enzie.-ondta. A lán> haragja -eg6etéssé 6áltozott. A nD a rácsokon át -eredt rá0 kék sze-e 6illá-okat sz=rt. " 7os0 akkor 6an eg> ajánlato-. Joshnak azonban azonnal szüksége 6olt a segítségre. &lDbb rohadnék -eg ebben a cellában.ki0 hog> 6ele." X0 -aga a leg#tálatosabb lén>0 aki6el 6alaha is találkozta-U Az Csszes s#n>i0 szá-ít=0 alatto-os0 alantas trükkje kCzül ez a legrosszabbU Azt -ondta neke'acra-ent=ban0 hog> letart=ztat.érdekelné eg> legális ajánlat tisztességes pénzértT A lán> g>anakod6a -éregette.járt sikerrel. " Att=l tartok0 az tCr6én>be ütkCzne0 asszon>o-. A lán> dühében toporzékolt. " Ps persze Josh#a apjának is " jeg>ezte -eg a lán> gSn>osan. Azt re-élte0 hog> rá6eheti0 segítsen0 de ne. " 'oha ne. Josh#ának eg> asszon>ra 6an szüksége. " X0 hag>j#k a szDrszálhasogatást0 -ost0 hog> -ár jogtalan#l ebbe a cellába csalt " a lán> a fogát csikorgatta0 és re-egett haragjában. " 7e. A kezébe te-ette az arcát.-agát 'tocktonba. " Aátrább az agarakkal0 hClg>e-.dajkájaként. " 7e fáradjon0 ac!enzieU agánál jobb és gazdagabb férfiakat is 6issza#tasította-ár. " 7incs tCbb pénze-U " kiabálta a lán>.ront#nk ajt=st#l a házba0 fDleg0 ha az ajt= n>it6a 6an. " T#dja0 hog> nincs kétszázCt6eneg> dolláro-U " kiabálta. A 6áros szabál>zata tiltja az #tcai 6erekedést szo-bat este. " Wg> tQnik0 -ég kétszázh#szonCt dollárral tartozik. " T#dja0 tanítja0 6ele 6an0 és az én háza-ban lakik. 5elállt0 és az ablakhoz lépett.t#dott -egadni a fiSnak.innen. " A férfi g>ors fejszá-olást 6égzett.

" %an -ég néhán> dolog0 a-ihez ragaszkodo." -ondta. Aztán0 akár-i tCrténjék is0 felszállok arra a kocsira0 és el-eg>ek.itt 6an a szo-szédban0 éjszaka -ajd itt alszo. A lán> hangja kizCkkentette a férfit tCprengésébDl.fél0 hog> elronto-T ég ha ideiglenesen isT " -ondta a lán> szarkaz-#ssal. " Azt -ondja0 hog> házasodj#nk CsszeT " kérdezte za6artan a lán>. " 7os0 ha beleeg>eze. " 5eladok -ég eg> hirdetést0 de ez idDbe telik " -ondta L#ke.-eg0 hog> a szállodában hel>ezze.eg> lk lm s nDre 6an szüksége. A férfi -ogor6án nézett a lán>ra.6ag>#nk házasok0 de én a házában lako-T 7e.engedhete. A lán> eg> hosszS pillanatig állta a férfi szilárd tekintetét. " Aa ezt akarja0 feleségül 6esze.a dolgot.gondolja0 hog> az e-berek plet>kálni fognakT L#ke t#dta0 hog> a lán> ne.CrülCk jobban ennek a -egoldásnak0 -int -aga. " 7ézze0 hClg>e-0 én se.-aga-nak a szo-bat estét. Aone> =6atos pillantással -éregette a rácsokon keresztül. " A szo-bat éjjel a hét leg-ozgal-asabb éjszakája. A férfi rezzenetlen tekintettel 6álaszolt a gSn>ra. . A-i=ta az an>ja -eghalt0 Josh tSlságosan is -agába ford#l.Josh -ellé. " Ps ne.e -i6el a háza. " &zért akaro. " eséljen errDl a -aga ajánlatár=lU Azt -ondja0 ne. " ik ezekT " A szo-bat este az en>é-0 azt kezdek 6ele0 a-it akarok.fel házassági hirdetéstR Ps -aga érkezett.eg> 6ékon>pénzQ sheriff lenne az0 aki an>át keres a fiának. " Aog>an 6árhatja0 hog> kilenc6en nap alatt találok feleségetT " Bg>anSg>0 ahog> -aga azt 6árta0 hog> a cellába zár6a keressek kétszázh#szonCt dollárt." jelentette ki a nD. ire gondolt -égT " !ilenc6en nap. .a fogdában0 ha ez -egn>#gtatja. " Wg> gondolta-0 ideiglenesen -aradna Josh -ellett. " Azt hisze-0 kitalál#nk 6ala-it a hel>ettese--el. &nn>i az egész. &zért adta.lesz benne se--i sze-él>esT A lán> látta az SjjáéledD re-én> fén>ét a férfi sze-ében.e -ár tSl késD 6an0 hog> -a este -egoldja.beszél és ne. 1l>enkor érkeznek idegenek a 6árosba0 és az i6= -indig tele 6an hangoskod= -arhapásztorokkal. " 7e. A sza6ak felértek eg> arc#lcsapással." ac!enzie sheriff. " Aog> fog kinézni0 hog> ne.reagál az e-berekre. )iztosan ne. F4 . " 1stene-0 dehog>isU 7eke. egragadta a k#lcsokat0 és a -ásik szobába lépett. An>ára 6an szüksége.alszo. &zt az egészet a fia.el.-agá6al eg> házban.lenne j= an>a0 -ég ke6ésbé feleség0 de a kétségbeesett idDkben kétségbeesett tettekre 6an szükség. " 5eleségülT &szébe se j#sson0 ac!enzieU Aa elég bolond is lennék ahhoz0 hog> férjhez -enjek0 ol>an e-berhez -ennék0 akinek tCbb pénze 6an0 -int a-it el t#dok kClteni.az Ctletébe0 és ne feledje0 h beleeg>eze-0 eg> dolog biztos: ne.ked6éért tesze-. " &sküszC-. 7e. A lán> fájdal-ár=l csak a sze-e apr= rebbenése ár#lkodott.

ér6én>es0 és szabadon felszállhatok a postakocsira.esD részét " -ondta a lán> "0 de ne feledje0 ha -aga netartja be0 a -egállapodás ne. Josh ked6éért eléggé elkeseredett 6ag>ok0 hog> -egpr=bálja-. Ahog> kCrülnézett a kis cellában0 Aone> t#dta0 hog> D -aga is eléggé kétségbe 6an es6e ahhoz0 hog> -egpr=bálja. F3 . " Wg> tQnik0 -agánál 6an az ad#0 hClg>e-. " Akkor rendben0 ac!enzie " -ondta0 és b=lintott "0 éppen -ost 6ett fel eg> dad#st." Pn betarto.az alk# rá. \ll az alk#0 6ag> ne-T A férfi arcán -egránd#lt eg> izo-.

találkozta. " iért ne. " Aa -egis-eri Josht0 -ásképpen fogja gondolni. A férfi ellépett -ellette0 az eg>ik hál=szobába. " X0 kCzel fogok kerülni hozzá0 ac!enzie. Az apr= otthon eg> nappalib=l és kon>háb=l0 a-el>eket eg> asztal és nég> szék 6álasztott el eg>-ást=l0 és két hál=szobáb=l állt.a hol-i-at Josh szobájába0 aztán el-eg>ünk érte. " ár al#dta. " &l6iselhetetlen " lenne. " Aol a fiaT " kérdezte0 a-ikor -eglep6e felfedezte0 hog> a ház üres. 'oha ne.a n>il6án6al= fizikai adottságait 6eti be " jeg>ezte -eg a férfi gSn>osan0 és kilépett a bejárati ajt=n.sokáig bírná0 ha be lenne zár6a 6alaho6á0 fDként rácsok kCzé. Aone> Sg> érezte0 rendre#tasították. A lán> erre szá-ított legke6ésbé eg> agglegén> otthonában. L#ke fele-elte a szDn>egtáskát és a gitárt0 és elhag>ták a fogdát0 -egáll6a eg> apr=0 szürke faház elDtt0 a fogda tDszo-szédságában. " X0 se--it " felelte siet6e.gondolja0 hog> nélküle.kockáztato. " it -ondottT " kérdezte L#ke0 ahog> beléptek az irodába. Josh talán kettesben akar lenni -agá6al eg> kicsit.a fiaéletét0 iss )ehr. inél ha-arabb fogadja el0 annál ha-arabb lehet képes kCzel kerülni hozzá.lépcsDfok 6ezetett fel a 6erandára. fejezet H one> kisétált a celláb=l0 és 6isszanézett0 ahog> az ajt= becsattant -CgCtte. L#ke kin>itotta a bejárati ajt=t0 és félreállt0 hog> a lán> beléphessen. A szobák parán>iak 6oltak0 és a ház a berendezés spártai eg>szerQsége ellenére rendezettnek tQnt.kellene -ennieT %égül is néhán> napig tá6ol 6olt a fiát=l. " &-ellett hozzá kell szoknia0 hog> -aga itt 6an. Az or6os és a felesége 6oltak ol>an ked6esek0 és befogadták Josht a-íg 'acra-ent=ban 6olta-. " )iztos benne0 hog> képes lesz azon a priccsen al#dniT TSl kicsinek tQnik -agának.6itte -agá6alT )iztosan él6ezte 6olna a kiránd#lást. " 7elsonéknál. Ve-élte0 #toljára látja az apr= fülkét0 -ert t#dta0 hog> ne. A seregben ragadt rá-. " Ai6atalos Ston 6olta-0 eg> 6eszél>es rabot szállította-.szállna 6ele 6itába0 gondolta a lán>0 felidéz6e0 hog>an 6olt képes a férfi al#dni a rázk=d=0 n>ikorg=0 ringat=z= postakocsiban is. V#hákat 6ett ki eg> 6ihar6ert fi=kos szekrén>bDl0 és a -ásik szobába 6itte. Aztán 6isszatért parancsol= -odora.5. A lán> eg> pillantást 6etett a priccsre a sarokban0 és azt gondolta0 az kCrülbelül széltében és hosszában is a felét teheti ki a férfinak. " 7e. Látta0 hog> a férfi lesüti a tekintetét. FE .rajta. &bben a té-ában ne. &g> rCpke pillanatig a lán> Sjra -eglátta a rést a férfi páncélján0 a-i sebezhetD6é tette.ol>an férfi6al0 aki sokáig ellen t#dott állni a bájai-nak " -ondta kihí6=an. " Ve-éle-0 eg> haté6es g>erek fig>el-ének felkeltéséhez ne. " \t6isze. A ház elDtt háro. )árhol képes 6ag>ok elal#dni0 ha -#száj. Aone> rádCbbent0 hog> hangosan ki-ondta a sz=t. 7e. " /sak felidézte-0 a-it eg>szer -aga -ondott.

okozott tSl sok gondot. A r#hája és kCtén>e se. Aone> -agát=l is rájCtt0 hog> a g>er-ek Josh#a ac!enzie.t#dta képzelni0 -il>en lehet ekkora fén>Qzésben élni. ? gy ég3 Agy viselkednek egymáss l" mint z idegenek" jeg>ezte -eg -agában Aone>. %elünk -arad eg> ideig.6álaszolt0 Sjra -egpr=bálta -egn>#gtatni. Az asszon> eg>ik kezét a fiS fejére tette.6etett Aone> felé. Aone>0 aki fiatalkorát eg> cirk#szi kocsiban0 késDbb pedig olcs= szállodákban tCltCtte0 el se. Aog> érzed -agadT " A g>erek ne.rejthette elDrehaladott terhességét. A fiS ráj#k bá-#lt szo-orS0 kerek sze-é6el0 a-i éppen ol>an kék 6olt0 -int az apjáé.szolgált to6ábbi -ag>arázattal0 Sg> tQnt0 />nthia Csszeza6arodott0 de ne.n>ílik -eg tSlságosan kCnn>edén. " 'zia0 Josh. " Aallott -ár a jC6endDbelijérDl0 L#keT F@ .'tocktonban0 iss )ehr. " Gd60 />nthiaU Ve-éle-0 Josh ne. 5ehér léckerítés 6ag> ko6ácsolt6as rács 6ette kCrbe a gondozott g>epeket0 ahol b#ja 6irágok és -etszett sC6én>ek po-páztak. " Gd6 Sjra itthon0 L#keU L#ke -elegen rá-osol>gott./>nthia 7elson. A szSn>oghál=s ajt= n>ikorog6a kin>ílt0 és 6onz=0 sCtét hajS asszon> lépett ki. " A-ikor a fiS ne. Josh eg> pillantást se.gondolta-0 hog> a saját apja felé se-. />nthia 7elson -elegen rá-osol>gott.tCréken> kisfiS ült eg>-agában a 6eranda feljár=ján0 és fig>elte a kCzeledésüket0 de ne. 7elson. " LondotT &gek0 dehog>U " rázta -eg szo-orSan a fejét.6ag>ok tanít=nD0 rs. Azért jCtt0 hog> gondot 6iseljen Joshra. " Gd6CzlC.be-#tatni iss )ehrt. 'o6án>0 csakne. " Azt kí6áno-0 bárcsak tö$$ gondot okozna a kis drágá-. &lsietett L#ke -ellett0 és leült Josh -ellé. " Josh0 -egtennéd0 hog> Aone>nak sz=lítaszT T#do-0 hog> f#rcsa né60 de akár tetszik0 akár ne-0 íg> hí6nak. Lesétáltak a kC6etkezD #tcáig0 ahol a házak ritkábban álltak0 és i-pozánsabbak 6oltak. Aztán siet6e kC6ette. " Látszik0 -enn>ire Crül -agának0 ac!enzie " jeg>ezte -eg a lán> fan>ar#l L#keH nak. " Az asszon> kí6áncsi pillantást 6etett Aone>ra. A-ikor Aone> ne. " 'zeretné. " Josh0 ez itt iss )ehr. L#ke kikCpCtt -ása 6olt: #g>anaz a -agas járo-csont0 szCgletes áll és sCtét haj. " 'zia0 Josh0 CrülCk0 hog> -egis-ertelek.-ozd#lt0 hog> felálljon és üd6CzClje Dket.6álaszolt.7éhán> -ásodpercig Aone> azon tCprengett0 6ajon hog>an is érezhetett 6alaha is eg>ütt ezzel az arrogáns gaze-berrel. L#ke leg#ggolt0 és a sarkára ült a fiS elDtt. 7ag> szükség 6an -ég eg> tanít=nDre ebben a 6árosban. " 7e.fol>tatta a kérdezDskCdést. 'ok ház kétszintes 6olt0 boltozatos tetD6el és -anzárdablakokkal. " Aog> 6anT A ne6e. " Att=l tartok0 ne. L#ke -egállt az eg>ik szerén>ebb épület elDtt0 és kin>itotta a léckap#t. " 5ig>el-eztette-0 hog> a fiS ne. " X0 elnézést0 />nthia " -ondta L#ke siet6e. A fiS rábá-#lt " Csszeza6arod6a0 -orcosan0 tart=zkod=an.

A ládában talál tiszta lepedDket. Talán0 -ert Sg> tQnt0 az arrogáns sheriff ne. " Az asszon> Aone> felé ford#lt. \.azt a kis legén>t. " !Czben pedig -indenképpen Sjra beszélgetnünk kell0 Aone>.látszott a sze-én. " 7e-. " Aone> felkapta a szDn>egtáskáját0 és a férfi hál=szobájába 6itte.tanított -eg a halála elDtt. />nthia -eleg barna sze-ébe eg>üttérzés kCltCzCtt. " 7os0 azt hisze-0 ideje0 hog> -i hClg>ek 6eg>ük kezünkbe a dolgot " jelentette ki />nthia. A kezét n>Sjtotta a fia felé. Ve-én>ked6e -éregette Aone>t. &l-ehet az üzletbe és -eg6eheti0 a-ire a 6acsorához szüksége 6an -a estére. %issza kell -enne. " 1deiglenesen 6an itt0 6ag> le akar telepedni 'tocktonban0 iss )ehrT Aone> Sg> 6élte0 ha ennek az asszon>nak bár-il>en ter6e is 6olt 6ele és L#ke ac!enzie házasságá6al kapcsolatban0 jobb0 ha azonnal kiábrándítja. $l>an ko-or. egszakad a szí6e-0 hog> il>en szo-orSnak láto." /sak kCz6etett -=don. " Talán a -#nkája -iatt.leszT " 1gen 6ag> ne-T " -orogta a férfi 6álaszra 6ár6a. Aa a beszélgetés felkeltette eg>általán Josh fig>el-ét0 ez eg>általán ne. " A fDzés is az én dolgo. " Ve-éle-0 jobban0 -int ahog> énekel. Aone> t#dta0 hog> a 6álasza egészen -ás hatással 6olt a doktor feleségére0 de />nthia 7elson elrejtette -egdCbbenését barátságos -osol>a -Cgé. Azt hisze-0 elClrDl kell kezdene.is érte-0 eg> il>en j=képQ férfi0 -int a -i sheriffünk0 hog> ne.fog tSlságosan sokat leg>eskedni a doktor fiatal felesége kCrül.rC6id lesz.dolgozni. " 7os0 a-i azt illeti0 t#dok fDzni " felelte a lán> dacosan. Wg> ter6eze-0 hog> látogatáso. &ngedel-esen L#ke ten>erébe csSsztatta a kezét0 és elind#ltak.képzelni " -ondta Aone> erDltetett -osoll>al.ez a />nthia 7elson -ásfélének tQnt0 gondolta Aone>.j= hír.a keresgélést. " 1tt fogok al#dniT " Wg> 6an. " 7os0 -ég eg>szer kCszCnC-0 hog> 6ig>ázott Joshra0 />nthia " szSrta kCzbe g>orsan a férfi. Aone> -osol>og6a sietett L#ke és Josh #tán.jCn n>#gatra. " 1gen0 Crülnék neki. " 7e.talál -agának feleséget0 igazT " &l se t#do. Az an>á. O: . " enjünk0 Josh. " !ére-0 sz=lítson />nthiának " -ondta az asszon>. " Tizenkét é6es koro. ondja -eg Jeb LrangeHnek0 hog> írja a szá-lá-hoz. " ZrülCk0 hog> -egis-erte-0 issR j=l hallotta-0 hog> azt -ondta Joshnak0 a ne6e Aone>T " 1gen0 az0 sajnos. " Ve-éle-0 t#d segíteni Joshon. iss 5enton -eggondolta -agát0 és ne. " T#d fDzniT " kérdezte L#ke0 a-int 6isszaértek a házba. 'zokása szerint általában elkerülte a nDket0 g>akran D 6olt a -eg6etésük tárg>a. A szállodában fog lakniT " 7e-0 ac!enzie sheriff házában " felelte -erészen Aone>0 re-él6e0 hog> ezzel za6arba hozhatja L#keHot. " &z ne. Aone> csípDre tett kézzel -egpCrdült0 hog> sze-benézhessen 6ele.=ta fDzCk. !ed6elte. " Az asszon> -elegen -egszorította Aone> kezét0 és a sze-e érdeklDdéssel telt -eg0 ahog> jelentDségteljesen fel6onta a sze-CldCkét. T#do-0 -enn>ire 6árta az érkezését. " X0 sajnálo-0 L#ke.

Akárhog> is érzett L#ke iránt0 a kisfiS belopta -agát a szí6ébe. A férfi tátott szájjal0 né-án fig>elte az elé tár#l= lát6án>t. " Az -ár elég 6ékon>0 drágá.-ondod -eg0 akkor inkább az én ked6enc étele-et fDzC. Aone> eg> fehér tCrülkCzD6el a derekán Josh fClé hajolt.ebben a 6árosban. eg6árta0 a-íg L#ke tá6ozik0 aztán ki-ent0 és leült Josh#a -ellé. A-ikor alkon>atkor hazatért0 L#ke -egtorpant az ajt=ban. A kezét és az arcát liszt borította.a hel>edben.-eg. " 5ia-0 -ost el-eg>ek dolgozni " -ondta g>engéden. A fiS lerázta a karját0 és arrébb hSz=dott.t#dok. " Vendben0 ha ne. " Ps kész is a kekszed. A -osogat= tele 6olt koszos edén>ekkel. " Az a titka0 ahog> a csípDdet -ozgatod. " Látod0 -il>en eg>szerQT ost te jCssz " -ondta0 és a fiSnak adta a poharat. A készülD étel illata járta be a házat. " 5elállt0 -egfogta a fiS kezét0 és felhSzta. Az biztos0 hog> én íg> érezné.-aga. Az arckifejezése ko-ol>abb 6olt0 -int 6alaha0 ahog> -egpr=bált kCrt 6ágni a kin>Sjtott tésztába.neked0 ha t#do-. ég sose. A lán> be-#tatta0 hog>an 6ágjon ki eg> kCrt a kin>Sjtott tésztáb=l a pohár szájá6al. Aztán =6atosan -egfogod0 és a forr= csirkerag#s lábas tetejére teszed " #tasította. L#ke to6ább fig>elte0 ahog> Josh el6ette a poharat. " Látod0 -ire gondolokT " -ondta elégedett -osoll>al. egteszed ezt0 JoshT A-ikor a fiS ne." X0 akkor ez azt jelenti0 hog> -a este én fDzCkT A férfi a fejébe csapta a kalapját0 és az ajt= felé ind#lt.6álaszolt0 a lán> g>orsan -agához szorította0 és kCnn>edebb hangon kérdezte: " 'z=6al0 -it szeretnél 6acsoráraT )oldogan -egfDzC." -ondta. Josh#a eg> zsá-ol>on állt a kon>haasztal -ellett0 és eg> darabka tésztát n>Sjtott. " ajd fel6ált6a tesszük. %ag> enn>ire n>#gaton. %acsorára itthon leszek. " 7os0 Josh0 lefogado-0 hog> -egijedtél0 és eg>edül érzed -agad. L#ke -ég a fiS hajában is látott né-i fino. " L>erünk Josh0 -enjünk el a boltba0 és g>arapíts#k a papád szá-láját. Aone> odabent állt0 és fig>elt. " Tedd -eg0 a-it iss Aone> -ond. L#ke -egClelte a fiát0 és el-ent.6etett a fiS =6atos pillantására. Ps bár idegen 6ag>ok szá-odra0 szeretnék a barátod lenni. A lán> üg>et se. " ost fogod ezt a poharat0 és a tésztába n>o-od. " Aha0 pr=báld eg> kicsit erDsebben0 drágá." el6ette a poharat0 a tésztába n>o-ta0 aztán -egriszálta a csípDjét0 ahog> -egcsa6arta a poharat.#tán el-ehetünk a fol>=hoz0 és -egpr=bálhat#nk halat fogni. " Aidd el0 én is ann>ira -eg 6ag>ok ijed6e0 -int te. O9 . Wg>hog> szá-ítok rád0 hog> -eg-ag>arázd0 a-it ne. Aone> a 6álla kCré fonta a karját0 és érezte0 ahog> a kis test -eg-ere6edik. Aolnap 6asárnap0 te-plo. )ánatosan nézett Aone>ra0 a-ikor a tésztadarab a pohár szájára ragadt. " A fiS to6ábbra is kCzCn>Cs -aradt. Josh#a a lépcsDn ült0 a-ikor L#ke kilépett. A férfi lehajolt0 hog> az arc#k eg> 6onalban leg>en. 1tt -inden idegen és f#rcsa neke-.port.járta.

6olt neki0 a-ikor bekCltCzte. Londolt 6alaha is arra0 hog> Josh hel>ébe képzelje -agát0 és kitalálja0 -it szeretne D -agát=lT " A lán> lehajtotta a fejét0 és nekilátott le-osni a lisztet az asztalr=l. " Az ég szerel-ére0 iss )ehr0 hadd nézze.elijeszteni.a házba. " it 6ár0 hClg>e-0 hog> hangosan dobogok a lába--al0 6ag> bekopogok az ajt=n0 -ielDtt belépek a saját háza-baT " &z ne. A szokn>áját használ6a0 hog> ne égesse -eg -egint a kezét0 kin>itotta a sütD ajtaját0 és becsSsztatta a lábast.tarto. " i a fenét -Q6elt0 -egpr=bált -inden tán>ért bepiszkítani0 a-it csak találtT " LegkCzelebb -egfDzheti -aga a rohadt 6acsorátU " %íz frCccsent -inden irán>ba0 ahog> a lán> a 6ízbe csapta a kon>har#hát. " i fol>ik ittT A szoba ol>an0 -intha tornád= sCpCrt 6olna 6égig rajta. " Ps ha -ár arr=l beszélünk0 hog> berontott a házba0 hol 6an az ajt= k#lcsaT " 7e. " %ag> talán azt re-éli0 hog> ne. A férfi eg> pillanatig to6ább fig>elte Dket0 aztán letCrCl6e a 6idá-ság n>o-ait az arcár=l0 a szobába lépett. L#ke felkapta a kalapját0 és ki6on#lt a házb=l. " TizenCt perc -Sl6a 6acsora.akarta. A szSn>oghál=s ajt= csap=dását hall6a a bent lé6Dk L#ke felé ford#ltak. &-ellett teljes biztonságban lesz.fig>el6e -egragadta a fatüzelésQ sütD ajtajának forr= fogant>Sját. " A kritika ellenére a férfi érintése -eglepDen g>engéd 6olt0 ahog> zsírt kent a nD #jjaira.igaz0 ac!enzie sheriffT A lán> b#rkolt célzásait=l felbosszant6a0 a férfi a -osogat=6ízbe pott>antott néhán> koszos edén>t.6árja el0 hog> n>itott ajt= -ellett al#djak éjszakaT " &bben a 6árosban legtCbben n>itott ajt= -ellett alszanak. " enn>ire égette -eg -agátT " 7e tCrDdjCn 6eleU " -ondta a lán> keserQen.L#ke el6ig>orodott0 a-ikor Josh#a -egpr=bálta Aone>t #tánoz6a -ozgatni kis csípDjét.6olt nag>obb b#taság0 -int az0 ahog> berontott ide0 és halálra ré-isztette Josht. Jobb0 ha -eg> és -egkeresi Josht.szabadna íg> -eglepni eg> ré-ült kisfiSt0 aki ne. " Ve-ek0 ac!enzie " csattant fel Aone> csípDsen. Josh#a ijedten #grott le a zsá-ol>r=l0 és kirohant az ajt=n0 lisztcsíkot hag>6a -aga #tán. ostanra jobban kellene t#dnia. " iért gondolja0 hog> íg> értette-T " A-iatt ne.-egU " A férfi -egragadta a lán> kezét0 és -eg6izsgálta az #jjait.bízik az e-berekben. $da se.az0 a-it én 6árok -agát=l. " A lán> kirántotta a kezét a férfi szorításáb=l. " 7e. " LegkCzelebb leg>en =6atosabbU " 7e. " Ve-éle-0 ne. " &z b#taság 6olt. O2 . L#ke odasietett hozzá. " 7e. L#ke eg> fali ka-p=ra akasztotta a kalapját.agg=dnék a k#lcs -iatt0 ne. " ASU " kiáltott fel fájdal-ában0 és n szájába 6ette sérült #jjait.be a sza6a-T " Aa erre gondolnék0 eg> percig se. 1tt leszek a szo-szédban.kell agg=dnia " ne6etett a férfi -eg6etDen. Aztán becsapta az ajt=t.

e -i6el Josh tSl fiatal 6olt0 hog> e-lékezzen az édesan>jára0 legalább ne. 7e. " A-0 legalább ol>an j=l néz ki0 -int a-il>en az illata0 ne. L>orsan letCrClte a kCnn>eit0 és sze-beford#lt a férfi6al. . &ngedel-eskedett neki0 de eg> sz=t se. Talán tSlságosan ke-én>en pr=bálkozott. a is fáj0 ha rágondolokR OF .kell átélnie a hián>a fájdal-át.felelt0 L#keHnak0 Aone> g>orsan hozzátette: " Y fejtette a bors=t is. íg L#ke és Josh lefek6éshez készülDdtek0 a lán> ki-ent le6egDzni. 7é-án ülte 6égig a 6acsorát0 és alig n>Slt az ételhez. Aznap reggel -ég 'acra-ent=ban 6olt0 és L#keHkal 6itatkozott. " Aa az e-ber rászánja az idDt0 hog> j=l csinálja0 ke6esebb az esél> rá0 hog> -egégeti -agát.a fDzést0 kisCreg " ajánlotta L#ke. L#ke tíz perccel késDbb 6isszatért a házba0 oldalán Joshsal. Wg> tQnt0 -intha -indez napokkal korábban tCrtént 6olna. " %ag>is segítettél -egsütni Dket0 JoshT A-ikor a fiS ne. A nap fáradal-ai ki-erítették. Ps a -#nka Joshsal szintén kifárasztotta.-ondta-0 hog> kCnn>Q lesz." -ondta L#ke0 a-ikor Aone> kin>itotta a sütD ajtaját. $l>an fiatal. Joshra pillant6a0 Aone> -egállta0 hog> ne 6ágjon 6issza. L#ke Josh tán>érját is -egtCltCtte0 és 6égül -agának is szedett. Wg> tQnt0 a fiS -egkCzelíthetetlen.(i)sod %áros" gondolta a lán> #tálkoz= fejrázással. A férfi -egragadott eg> tCrülkCzDt0 arrébb tolta a lán>t0 és kie-elte a forr= lábast a sütDbDl.át is 6eheted tDle. Aone> -egpr=bálta el-osni az edén>eket0 de a szappanos 6íz csípte -egégett #jjait0 íg> félretette a -osogatást reggelig. " 'ose.igaz0 JoshT " kérdezte L#ke0 ahog> ki-ert eg> adagot a forr= csirkébDl a tán>érra0 és Aone>nak n>Sjtotta. " Josh0 ezek a kekszek nag>on fino-ak " -ondta a lán>0 le6ág6a eg> darabot a kekszbDl0 a-el> a csirkehSssal0 répá6al0 friss bors=6al és apr=0 gC-bCl>Q hag>-afejekkel teli forr= -ártás tetején sültek. " Aé0 szerinte. Az an>átizenkét é6es koro-ban halt -eg. 7e. A-i azt illeti0 -ég a saját apjának se. " Jobb0 ha én csinálo. " Asztalhoz0 kész a 6acsora " jelentette ki Aone>. !z egyik áll ndó n mérges" másik rémült 4 és egyikük sem $+zik $ennem. i#tán az asztalra tette a forr= edén>t0 leült.6álaszoltU A lán> szí6e fájt a ré-ült g>erekért0 -ert e-lékezett rá0 hog> eg>kor D is éppen il>en ijedt 6olt. Aone> fig>elte Josh 6álaszát az apja tréfálkozására0 de a fiS arckifejezése rezzenéstelen -aradt. %isszae-lékezett0 hog> g>erekként hán>szor hallotta0 ahog> az apja és az an>ja kiabál. A lán> -egder-edt a -eglepetéstDl0 a-ikor -eghallotta L#ke hangját. $dakint -eg-osakodtak az esD6izes hord=nál0 és eg>for-a sCtét haj#k 6izesen si-#lt hátra.sz=lt hozzá. Az erDfeszítések ellenére0 hog> 6isszafojtsa sírást0 a lán> sze-ébDl ha-arosan kicsord#ltak a kCnn>ek. !ére-0 ne értse félre0 a-it -ondok0 L#ke0 -ert nepr=bálo.lekicsin>ellni a felesége halálának tragédiáját. i#tán befejezték az e6ést0 L#ke és Josh ki-entek fáért0 hog> feltCltsék a fásládát. " 1gen0 és sajnos tSlságosan fiatal0 hog> e-lékezzen az an>jára. " 5áj érte a szí6e-. " Talán kCnn>ebb íg> neki.tenne j=t a fiSnak0 ha hallaná Dt és az apját 6eszekedni a 6acsoraasztalnál. Josh állapota fájdal-as e-lékeket ébresztett benne " ol>as-it0 a-it jobb elfelejteni.6ette észre0 hog> kCzeledik.

'zo-bat este -indig sok az idegen a 6árosban. " Ah0 a k#lcs. " A férfi elind#lt0 aztán -egállt0 és 6isszaford#lt a lán>hoz. \tkozta a hel>zetet0 a-i 'tocktonba hozta.szá-ít. OO . " Azt hisze-0 jobb0 ha 6issza-eg>ek dolgozni.e g>orsan e-lékeztette -agát0 ki is ez a nD0 és -iért 6an ott.hag>ták n>#godni0 -i=ta elDszCr találkozott L#keHkal. 'e--it ne.leszek itt ol>an sokáig. " 7e-0 azt hisze-0 ne. i#tán a férfi el-ent0 Aone> eg> hosszS pillanatig küzdCtt a ka6arg= érzésekkel0 a-el>ek az=ta ne. Airtelen érte akart n>Slni és a karjába akarta zárni. .n>erne0 ha a g>engeség pillanatában -egadná -agát a szen6edél>nek.A lán> fele-elte a fejét0 és a férfi látta a sze-ében a kCnn>eket. Aa Sg> jobban érzi -agát0 készíttetek eg>et. A-Sg> se. A tCbbi szoros hel>zetbDl 6al= -enekülésé6el ellentétben érezte0 hog> -ost ne. Za6arában -egkCszCrülte a torkát0 és -egtCrte a szinte tapinthat= feszültséget kettejük kCzCtt.fog t#dni sértetlenül elsétálni.

&l-erül6e L#ke iránti aggodal-ában0 Aone> CsztCnCsen -ég szorosabban Clelte a ré-ült fiSt. Xráknak tQnD percek #tán a feg>6erropogás elhallgatott. Wjra lC6ések dCrrentek0 és a lelkész elhag>ta a sz=széket0 hog> 6égigsiessen a padsorok kCzCtt. A lelkész fol>tatta a beszédet0 de sok férfi idegesen csoszogott a padokban. Aone> b=lintott0 hog> érti0 aztán L#ke né-án felállt0 és ki-ent a te-plo-b=l.6olt te-plo-i szertartás. (it keresek én itt2 (r=bált 6isszae-lékezni0 -ikor 6olt #toljára te-plo-ban. . i6el eg>etlen férfinál sincs itt a feg>6ere0 bClcsebb0 ha -ind itt -aradnak a családj#kkal0 a-íg -egt#dj#k0 -i tCrténik.lCkhette a ré-ült g>ereket 6alaki -ás karjába0 íg> L#ke iránt érzett aggodal-a ellenére to6ábbra is az Clében tartotta Josht0 és elDreHhátra ringatta. " X0 ez eg> banda0 akik bajt okoztak a far-ereknekR -arhákat loptak és hasonl=. A-ikor az édesan>ja -eghalt0 akkor se. " %an 6ala-i Ctlete0 hog> -i fol>ik itt0 />nthiaT " kérdezte Aone>.6olt erDssége a türel-es 6árakozás. " &z a )ea# 6olt a 6ezetDjükT ON . A tCbbiekkel eg>ütt Aone> is kisietett. 7e. Airtelen ned6esség cseppent a kezére0 és látta0 hog> Josh#a né-án sír0 a kisfiS szen6edett. 5ájdal-asan 6isszae-lékez6e felidézte0 -il>en 6olt ott állni a ko-or te-etDben0 és hallgatni az apja zokogását0 ahog> a nag>bát>ja és a sírás= a fCldbe engedte a faládát0 a-el> az an>ja testét rejtette. />nthia -egsi-ogatta a fiS tark=ját.elDtt csoportos#lt. />nthia 7elson odalépett0 ahol Aone> is állt0 Josh#át tart6a. " 'zegén> kis drágá-. A lelkész -egállt a prédikáci= kCzepén0 a g>ülekezet tagjai pedig s#gdol=zni kezdtek. A lán> is kísértést érzett0 hog> kC6esse Dket0 ne. A-ikor a feg>6erropogás fol>tat=dott0 a kis faépületen -or-ogás f#tott 6égig.e Josh#a to6ábbra is hozzási-#lt0 sCtét fejét a lán> -elléhez szorít6a. /sak arra t#dok gondolni0 hog> a ^aldenHbanda tCbbi tagja a 6árosba lo6agolt. (#skalC6és 6áratlan hangja zSzta szét a 6asárnap reggel békéjét0 és rántotta ki a lán>t az e-lékei kCzül. Prezte0 hog> Josh#a hozzási-#l.6. A lán>t elCntCtte az eg>üttérzés0 és az Clébe 6é6e a g>ereket0 a karjában ringatta. " ^aldenHbandaT !ik DkT " kérdezte Aone>. Aone> a dCbbenettDl né-án fig>elte0 ahog> a g>ülekezet szá-os férfi tagja #tána sereglik. Josh#a kis feje elDreb#kott0 az álla a -ellkasára si-#lt. A fiS -ég -indig a lán>hoz szorította az arcát0 karja a n>akát szorította0 két lábát pedig a derekára fonta. !arját a re-egD fiS kCré fonta0 és az oldalához Clelte a g>ereket. fejezet M ásnap reggel Aone> a ke-én> fapadban ült. ^right tiszteletes g>orsan áldást -ondott0 és siet6e kijelentette: " )arátai-0 szeretné-0 ha -indann>ian itt 6árakoznának a te-plo-ban. Josh#a felé b=lint6a L#ke jelentDségteljes pillantást 6áltott a lánn>al. " &z a lC6CldCzés -egré-ítette Josh#át. A kis g>ülekezet a te-plo. Slt héten néhán>#k belo6agolt 'tocktonba0 és eg>ikük -egClt eg> ha-iskárt>ást a bárban. L#ke lC6CldCzésbe ke6eredett 6elük0 -egClte )ea# ^aldent és letart=ztatta a -ásikat.

O4 . " ondj#nk hálai-át drága Br#nknak0 -ert Sjra -eg-entette a 6áros#nkat0 és )rennan sheriffhel>ettest és ac!enzie sheriffet biztonságban át6ezette a 6eszedel-ek 6Clg>én. Az e-berek eg>-ás kCzt kezdtek s#t>orogni0 és a lelkész Sjra fele-elte a kezét. A-i enge.el a#inn el ne. A 6eszél> el-Sltá6al Aone> 6issza6itte Josh#át a házhoz." 7e-. " Te-esd el Dket a )ootHdo-bon0 és állítsd ki a szá-lát a -eg>ének " rendelkezett. Azt hitte0 6isszan>erte az Cn#ral-át0 a-íg -eg ne. " 1gen0 sheriff0 t#do. Aone> dCbbenten felszisszent a hírhedt konfCderáci=s gerilla6ezér ne6e hallatán. " iért 6olt ez a lC6CldCzés0 ^right tiszteletesT " kérdezte />nthia. A-ikor -egpr=bálta ki6enni a lán> karjáb=l0 Josh -ég szorosabban hozzási-#lt." a lán> érezte0 hog> />nthia 6igasztal=an -egszorítja a 6állát. " Ahog> -ostanában lD erre a bandára0 ha-arosan gazdag e-berként 6on#lhatok 6issza.tagja halott0 Sg>hog> -indann>ian -aradjanak tá6ol a fogdát=l0 a-íg a sheriff és . A tC-eg kCrbe6ette a férfit0 és -indenki rengeteg kérdést tett fel.6iszik a holttesteket. )ea# /harlie Cccse 6olt0 és azt hisze-0 a férfi0 akit L#ke letart=ztatott0 a -ásik fi6érük lehetett. A férfi #tálkoz6a cs=6álta a fejét0 és elford#lt0 íg> -eglátta Aone>t a karjában Joshsal.ült ki. " i tCrtént JoshsalT " kérdezte0 ahog> hozzáj#k sietett.illet0 elég0 ha eg> gCdCrbe lCki Dket0 és -egeteti Dket a férgekkel. " Wg> érti0 -egpr=bálhatjaR " Aone> aggodal-as pillantást 6etett a hozzá si-#l= Joshra. Aone> érezte0 hog> a fejébe t=d#l a 6ér0 és hallotta saját szí6dobogását. ég D is hallott a g>ilkos hadjáratokr=l0 a-el>eket a rossz hírQ 6ezér hajtott 6égre !ansasban és isso#riban. " ajd aláírok eg> #tal6án>t. Aa ^right tiszteletes beszédet akar -ondani0 az az D dolga " #tasította L#ke.sSl>os a seb. " Ps ac!enzie sheriffT " kérdezte.o#g el-ondta0 hog> /harlie gonosz és bosszSáll= e-ber hírében áll0 és 6alahog> 6issza akar 6ágni L#keHnak azért0 a-it a test6érei6el tett. " X0 itt jCn ^right tiszteletes " -ondta />nthia0 a-ikor -eglátta a feléjük sietD lelkészt. A férfiak le6ették kalapj#kat0 és -indenki lehajtotta a fejét0 de Aone> gondolatai nea lelkész sza6ain jártak. " A hel>ettesét -eglDtték a karján0 de 7elson doktor azt -ondja0 ne. A banda háro.pillantotta L#keHot a fogda elDtt. " . Prezte0 hog> re-eg a szí6e. />nthia a sze-ét forgatta0 és 6állat 6ont. A banda 6ezére /harlie ^alden.el. Azt beszélik0 hog> /harlie 6alaha a#antrill -ellett harcolt. " Wg> tQnik0 a ^aldenHbanda eg> része 6isszatért0 hog> rendezzék üg>eiket a sheriffel. A lelkész kezét fele-el6e csendet kért. " 7e. " ost -ár biztonságban 6isszatérhetnek otthonaikba " jelentette be. 5eldSltan pillantott az #tca 6ége felé0 re-él6e0 hog> -egpillanthatja L#ke ac!enzie -agas alakját. " J=l 6an0 asszon>o.kell a h#szonCt dolláros te-etés0 ." felelte a 6áros te-etkezési 6állalkoz=ja. A férfi0 -agasan és b#zg=n0 -int -indig0 a sírás=t irán>ította a testek elszállításában. Az arcára eg> csapásra -él> aggodalo.

&ltCprengett0 6ajon hán> -ás alkalo--al okozott L#ke csal=dást a fiának. " Pn pedig ne. O3 .tartaná ol>an -#latságosnak. " 7e. " 7e-0 -ajd én készítek 6ala-it. !z egyik zárkózott $$" mint másik" gondolta elkeseredetten. " 7e. " il>en teherT " &nnek a nehéz0 fekete pillantásnak a terhe0 a-it rászegez " -ondta a lán>0 és le6ágott -ég eg> szelet ken>eret. Aone> hallgatta az eg>oldalS beszélgetést.-intha sokat szá-ítana a kCl>Cknek " -ondta a férfi goro-bán két falat sajtos szend6ics kCzt0 a-it Aone> készített neki. " L#ke0 én ne-R . i6el hel>ettese -ég lábadozott a gol>= okozta sérülésbDl0 L#keHnak aznap le kellett -ondania a Joshnak -egígért horgászkiránd#lást. A férfi leküzdCtte a fia el#tasít= 6iselkedése feletti fájdal-at0 és hidegen pillantott a nDre. 1g>ekez6e en>híteni a pillanat fonákságán0 kCnn>edén fol>tatta: " 7os0 ac!enzie sheriff0 láto-0 Sjra elkerülte a gol>=. $tt a-Sg> is jobb az étel0 -int a-it én fDznék. i#tán L#ke 6isszatért a szolgálatba0 Aone> azon kezdte tCrni a fejét0 hog>an sz=rakoztassa Josht. A határt a L#ke által -egígért horgászásnál hSzta -eg. " 7ag> teher ez az D g>enge 6állának0 a-it cipelnie kell " jeg>ezte -eg Aone>." /sak -egijedt " n>#gtatta -eg a nD L#keHot0 a-ikor -eglátta a fájdal-at a sze-ében.leszek ol>an j=0 hog> el-osogassa-. A -orbid 6ádaskodás -egdCbbentette a nDt.báno. " Talán0 ha a -aga fia 6olna0 ne.e a férfi -áris arrébb lépett. " A férfi -érgesen felállt0 és a -osogat=hoz 6itte a tán>ért. " A pokolba isU enn>i ideig állnak -ég itt ezek a koszos edén>ekT " A-íg ne. egállt a 6erandán0 hog> elbScsSzzon Josht=l. Lecsapta az elDzD este =ta ott torn>os#l= edén>ek -ellé. " &zt inkább Joshnak -ag>arázza -eg0 ne neke-.én. 9s k é%%en n gyo$$ik t#l v k" hogy ezt észrevegye. " Talán azt is elfelejtette0 hog> ez a -aga napja0 a-i a fDzést illeti. ost azért 6iselkedik il>en sértDdCtten0 -ert eg> ré-ült kisfiS képtelen 6olt elengedni azt0 akibe gCrcsCsen kapaszkodott. 'oha ne." ajánlkozott a lán>.hisze-0 hog> ez -agára tartozna0 iss )ehr. " (ersze0 hog> szá-ít neki " -ondta Aone>. " aga az idegen szá-ára " csattant fel a férfi "0 ne. A felháborodott L#ke felkapta a kalapját. %égül is 6annak dolgok0 a-iket jobb az apára hag>ni " és a 6onagl= k#kacok felszSrása a horogra ezek kCzé a dolgok kCzé tartozott.-Slik.rajta. L#ke pillantása 6isszaford#lt a n>itott ajt= felé0 ahol a bejárat lépcsDjén ücsCrgD Josht fig>elte. " )iztosan -egn>#gtatja a t#dat0 iss )ehr0 hog> -ás is ann>ira kí6ánja a halálo-at0 -int -aga.szege. )efejezte a szend6icset0 arrébb lCkte a tán>ért0 és sCtét tekintetét Sjra Josh hátára szegezte. " a este el-eg>ünk az éttere-be 6acsorázni.-eg a sza6a-0 hacsak ne. " )üszke 6ag>ok az igazságosságo-ra0 iss )ehr. Tén>leg ne.hisze-0 hog> tSl sok idDt tCltene 6ele.

A OE . /igarettakellékek0 néhán> ér-e0 pár g>QrQ. &g>szerQen ne. Akárhog> is pr=bálta0 ne.A dél#tán fol>a-án L#ke képtelen 6olt lerázni ko-isz hang#latát. " A férfi siet6e tá6ozott.sokkal 6acsora elDtt . ? gy ég" mi v n velem most ná$ n2 kesergett0 a-ikor Sjra az irodájában 6olt. " 7e-. 'zándékosan az irodájában -aradt0 hog> elkerülje az e-bereket. )orzad6a dCbbent rá0 hán> ál-atlan éjszakája is 6olt0 -i=ta iss Aone> )ehr belépett az életébe. egragadta a kalapját0 a fejébe csapta0 és ki-ent0 hog> -egkezdje éjszakai Drjáratát a 6árosban.el-er a#inn be-ent0 és ledobta azt a néhán> hol-it0 a-i a háro. /sakne. 7e.éltek 6ala-i nag> lábon0 -iT 7e. A fia el#tasítása aznap reggel ol>an érzés 6olt0 -int eg> CkClcsapás. " A pokolba0 ac!enzie0 -it -Q6elsz -agaddalT " AátralCkte a székét0 és felállt. (okolian fájt.éjfélre járt0 -ire 6isszatért az irodába. &g> =rá6al késDbb -ég -indig ébren 6olt. L#ke azonnal Aone> haz#gságaira és a -ások bizal-á6al QzCtt játékaira gondolt. 7e. A pokolba azzal a nD6elU &gek0 alaposan pr=bára tette eg> férfi tQrDképességét.szár-azik belDle0 csak eg> korai kiránd#lás a )ootHdo-bra.segített0 hog> ez az átkozott Aone> )ehr -eg-ondta neki0 -it tesz rossz#l. T#dta0 hog> ne. Ahog> a néhán> sze-él>es tárg>at 6izsgálgatta0 fél füllel hallgatta a sírás=t. A-ikor L#ke hazaért0 felfedezte0 hog> Aone> fig>el-en kí6ül hag>ta korábbi dCntését0 és -égis készített 6acsorát.halotthoz tartozott. &zek a fick=k ne. &6és #tán azonnal tá6ozott0 -ég eg> kCszCnC-Ct se. A-ikor kitCrt a cer#zája heg>e0 halkan szitkoz=d6a eldobta0 és -egdCrgClte lüktetD halántékát.is a tCr6én>en kí6üliek -ellé te-ethetnek.-ondott Aone>nak0 és Joshnak se. " Azt hisze-0 6an0 akinek jobban fQlik hozzá a foga0 -int a tisztességes -#nkához.a kilétükrDlT " kérdezte L#ke. " )ízza rá-0 sheriffU 7os0 jobb0 ha hazaind#lok.t#dta ki6erni fejébDl az i6= hintáján ücsCrgD lán> képét0 ahog> azt a hihetetlen lábát l=gázta.kí6ánt j= éjszakát. Aztán lefeküdt a priccsre. " 1tt 6an0 adja a te-plo-nak0 ahog> -indig " -ondta.érti Sg> Josht0 ahog> kellene0 de az se.fér a feje-be0 -iért 6álasztja 6alaki a bQnt. Az asszon> -ár íg> is 6eszettül dühCs rá-0 -ert 6asárnap dolgozo-. Akár-ire is pr=bált Csszpontosítani0 gondolatai fol>ton 6issza6ándoroltak Joshhoz és Aone>hoz.6olt ol>an lelkiállapotban0 hog> a reggeli lC6CldCzésrDl beszélgessen0 a-i 6iszont -indenki -ást érdekelt 6olna. /sak a szokásos.6olt hozzászok6a0 hog> ellene szegülnek a kéréseinek0 a 6acsoraasztalnál -ég kelle-etlenebb 6olt0 -int az ebédnél. !Cnn>en -egeshet0 hog> holnap -ár enge. A sheriff0 aki ne. Aztán0 hog> en>hítse kínl=dását0 elképzelte0 hog>an festett a lán> elDzD este " ahog> felnézett rá0 és kCnn>ein -egcsillant a holdfén>. 'e--i haszn#k ne. 5elakasztotta a feg>6erC6ét0 eloltotta az olajlá-pást0 és als=nadrágra 6etkDzCtt. Aag>ta0 hog> gondolatai 6eszél>es Cs6én>re té6edjenek0 és elképzelte0 -il>en lenne érezni0 ahog> a lán> a csípDje kCré k#lcsolja a lábát. " )ár-i n>o.t#dott elal#dni. TetDtDl talpig nD0 a feje tetején gCndCrCdD szDke fürtCktDl a hosszS lába 6égéig. Aztán -indent az ír=asztal legals= fi=kjába sCpCrt " a pénzt ki6é6e0 a-it Csszeszedett és a#innek n>Sjtott.

Aog> gondolhatta0 hog> a saját fedele alatt ke6ésbé lesz kí6ánatosT Aog> ne h=dolhasson be testi 6ág>ainak0 sarkon ford#lt0 és kisietett a szobáb=l. &z az elrendezés esztelen 6olt0 értel-etlen " és a saját Ctlete.férfi n>#gtalan#l forgol=dott0 hiába ig>ekezett kén>el-esen elhel>ezkedni a kis priccsen. L#ke kin>itotta a bejárati ajt=t0 és -eglátta Aone>t0 aki eg> széken ült az Clébe gC-bCl>CdCtt Joshsal. X6atosan ki6ette Josht a lán> karjáb=l. A hál=szobájába 6itte a fiSt0 és -i#tán betakarta0 6ág>akoz= tekintetét az al6= g>erek arcán n>#gtatta. !Cnn>Qnek tQnt. A férfi eg> hosszS pillanatig az ajt=ban állt0 és él6ezte a lát6án>t: Aone> szDke haját0 a-el> kibo-lott0 és ezüstHaran> szálakb=l szDtt kendDként o-lott a 6állára0 Josh sCtét fejét0 a-el> a -ellére si-#lt0 és a láb#jjat0 a-i kikandikált a fehér kCntCs al=l. Aa a nDnek 6olt ideje kCn>6et ol6asni0 -iért ne. 7ed6esen csillant a sze-e0 ahog> lehajolt és -egcs=kolta a fiScska ho-lokát. Az edén>ek -ég -indig ott torn>os#ltak a -osogat=nál. i#tán fel6ette far-ernadrágját és ingét0 -ezítláb átcsattogott a szo-szédos házba.segített. 7e. A hál=szobájába 6itte a nDt " az ág>ába.érte fel ésszel. &g> =rá6al késDbb0 -i#tán az #tols= edén>t is el-osta0 az #tols= lábast is kisSrolta0 L#ke eloltotta a lá-pát0 és 6isszatért a fogdába. O@ . J= érzés 6olt. Ahog> lenézett a párnáját borít= ezüstHaran> hajra0 és a lán> ál-ában kissé szétn>ílt ajkának 6onalára0 a 6ér forr= h#llá-a árasztotta el a testét0 és a j=zanságát ostro-olta. &l kell kerülnie0 hog> -egérintse0 hog> belélegezze lág> illatát0 hog> belenézzen nag>0 kék sze-ébe. A tele g>o-or -indig elál-osította. %égül felkelt0 és kin>itotta az ajt=t0 hog> beengedje az éjszakai szellDt. %égül halkan a székhez lépett0 fel6ette a kCn>6et0 és az asztalra tette. Aztán Sg> dCntCtt0 eszik 6ala-it. ire szá-ítottT ár 'acra-ent=ban is kí6ánta a lán>t.6olt ideje el-osogatniT )eg>Sjtott a kál>hába0 és 6izet forralt. &zt a han>agságot ne. indketten -él>en al#dtak. eglep6e látta0 hog> fén> szQrDdik ki a nappali ablakán. A lán> -eg-occant0 aztán kén>el-esen a férfihoz bSjt. \tkozta -agát bolondságáért. egállt0 és a kon>ha felé pillantott. &-lékeznie kell0 ki és -i is ez a nD0 és -iért fekszik -ost az ág>ában. elegnek0 lág>nak0 érzékinek. (iért" fi m2 (iért zársz ki2 Bár)s k tudnám" hogy n győzzelek meg ról " mennyire szeretlek. A kCn>60 a-it a lán> a kisfiSnak ol6asott0 a padl=ra esett. A nappaliba 6isszatér6e Aone> teste alá csSsztatta a karját0 és fino-an fele-elte.

!í6áncsian kC6ette0 hog> -egnézze0 -i ragadta -eg a fig>el-ét.Aone> )ehr. " )ra6=0 ked6es hClg>0 rendkí6ül ag>afSrt -egfig>elés " -ondta a férfi. " . Lrange.6arrásán0 a-i ja6ításra szor#l. A falo6acska0 a-el>et #g>anol>an fak=barnára festettek0 -int a-il>en Ala-o0 L#ke pej heréltje is 6olt0 -integ> N: . 5elkapta a 6éget0 és szá-os cérnago-bol>agot. fejezet H one> képtelen 6olt felfogni0 hog>an Sszhatta -eg Jeb Lrange0 hog> átejtette a 6ásárl=it. !i6álasztott eg> nadrágot és eg> inget0 6égül pedig eg> bádog #zsonnásdobozt is hozzátett. Lrange0 ha le6enné a kezét a -érlegrDl0 a-íg le-éri azt a ká6ét " kCzClte a lán> a boltossal. AosszS0 fehér haja és hozzá illD szakálla ellenére barátságos0 hSsos arca eg> tSlfejlett ker#bra e-lékeztette a lán>t0 csillog= kék sze-ekkel. " 1gazán szép. " %an eg> kis hasadék a kabáto. Aone> saját -eleg -osol>á6al 6iszonozta a széles ír 6ig>ort. " A ne6e. i=ta eg> héttel korábban -egérkezett 'tocktonba0 a lán> tCbbszCr járt az üzletben0 és -egfig>elte0 hog> a kereskedD -indenért felárat szá-olt0 a-it csak ár#lt. $]Lear>. A kisfiS elbQ6Cl6e bá-#lt eg> hintal=ra. Aone> kézen fogta Josht0 és eg> asztalhoz lépett0 a-in g>er-ek-éretQ nadrágok sorakoztak.7. A szC6etbDl szép színes függCn> lenne0 hog> felélénkítse a p#ritán házat.e szolgálja csak ki a hClg>et0 r.néhán> dolgot. Pdes eg> né6 ez eg> il>en édes tere-tésnek0 iss Aone>. $]Lear>T " egtenné0 hog> (opnak hí6T [g> tesz -indenki -ás is. Aangos torokkCszCrüléssel Jeb Lrange félbeszakította a beszélgetést. 5ekete CltCn>ére pillant6a Aone> -egállapította0 hog> a r#ha szebb napokat is láthatott. i#tán -egbCkte 6ihar6ert cilinderét0 a férfi cirkal-as -eghajlást kísérelt -eg0 a-i kissé kibillentette eg>ensSl>áb=l0 és íg> csakne. &g> 6ég pirosHfehér kockás pa-#tszC6eten akadt -eg a tekintete. L#ke a reggelinél kCzClte0 hog> Josh hétfD reggel kezdi az iskolát0 és né-i rábeszélés árán a lán> -egg>Dzte a férfit0 hog> a fiSnak Sj r#hákra 6an szüksége. " 7e-0 -enjen csakU ég ki kell 6álasztano. ZrülCk0 hog> -egis-erte-0 r. " Aog> 6an0 r. " . $]Lear> Aone>hoz ford#lt. Wg> tQnt0 hog> a 6áros 6askalapos sheriffje ártatlan e-bereket0 -int Dt is0 zaklat0 a-ikor inkább az orra elDtt -QkCdD bQnCzDkre kellett 6olna fig>elnie. " LekCtelezne0 r. " it akarsz0 (opT " &g> eg>szerQ go-bol>ag fekete cérnát0 drága boltos Sr. A 6askos ír kiejtés -ellett Aone> a +hisk> aro-áját is felfedezte a férfi leheletében. Látta0 hog> Josh a játékpolc kCrül Dg>eleg. A dorgálás j#tal-a kitCrD taps 6olt az üzlet -ásik 6ásárl=ját=l0 eg> férfit=l0 aki Aone> éles sze-e szerint a hat6anas é6ei kCzepén járhatott.aniel ^ebster $]Lear>0 szolgálatára.a lán>nak esett.

" (op " hel>esbített a férfi 6ig>orog6a. " Az0 a-it a zsebébe tett.a cso-agját0 iss Aone>T " &z nag>on ked6es CntDl0 r. " 1gen0 kislegén>. " Tessék0 édese-. A lán> felkapta a zacsk=t az ár#6al0 és kisétált. " Aat dollárU " Aone> a fogát csikorgatta0 ahog> 6isszaford#lt $]Lear>hez. " &z az e-ber igazi szélhá-os. LrangeHre0 aki éppen eg> zacsk=ba pakolta az ár#t0 Aone> el6ett eg> -entar#dat0 és kezét a szokn>ája zsebébe csSsztatta. Ahog> a boltos nekilátott Csszeadni az árakat0 Aone> pillantása eg> ü6egben -entac#kor r#dacskára esett. ost -ajd -eg-#tatja ennek a garasoskod= 6én gaze-bernekU $]Lear>re kacsintott0 és az ü6eghez araszolt. " Aát ezt -eg -ibDl gondolja0 #ra-T " dCbbenetet színlel6e Aone> kifordította a zsebeit. " !ülCnben is0 azt kapta0 a-it -egérde-elt " jelentette ki. " entac#korT " kérdezte Aone> ártatlan#l tágra n>ílt sze--el. 5ekete -ár6án>sze-e 6olt0 hosszS sCrén>e0 farka pedig 6al=di l=szDrbDl készült. A -egza6arodott Lrange -eglep6e bá-#lta az üres zsebet. !aján#l $]Lear>re pillantott. Aone> Josh kezébe adta a hintalo6at. " &g> c#korka kicsi ár ezért a rablásért. A lán> t#dta0 hog> L#ke -ajd leszedi a fejét0 a-ikor -egt#dja a l= árát0 de Sg> dCntCtt0 e-iatt -ajd akkor agg=dik0 ha bekC6etkezik. A p#ltra tette a ki6álasztott hol-it0 és azt -ondta: " Adja a lo6at is a szá-lához0 r. Josh elpir#lt0 és lesütCtte a sze-ét. !i-ehetsz0 hog> játssz 6ele. " &rre -érget 6ehet " -ondta Aone>0 ahog> elDhSzta a c#korkát a hosszS #jjS r#ha -andzsettájáb=l.$hU '#sannaU< kezdetQ dalt kezdte füt>ülni. " Ps tekint6e0 -enn>i6el tCbbet szá-olt fel a hintal=ért0 lehetne ann>i j=érzés -agában0 hog> megk+nálj a fiSt eg> c#korká6al. " Aát0 -egesküdnék0 hog> látta-R " dadogta. A boltos szája -eg6etD fintorra hSz=dott. " Wg> bizon>0 iss Aone> " hel>eselt $]Lear>.har-inc centi-éter -agas lehetett. " 1gen0 én is íg> gondolo. " Ps 6ihete." -ondta Aone> kárHCr6endDen. " Aat dollár " -ondta a boltos. A-ikor elérték a házat0 Aone> 6idá-an kérdezte: N9 . L>aníto-0 a ked6es kereskedD -ost e-berére akadt. " r. " Ah0 re-ek 6olt0 ked6ese-. (op $]Lear> eln>o-ta 6ig>orát0 az égre e-elte csillog= kék sze-ét0 és az . $]Lear> csendben csatlakozott hozzáj#k. " Azt hisze-0 akkor hSsz dollár h#szonnég> cent. $]Lear>. " Akkor a hintal=6al és a -entac#korral eg>ütt ann>i0 -int hSsz dollár és Ct6enkilenc cent " -ondta Jeb Lrange. i#tán g>ors pillantást 6etett r. Lrange0 -enn>ibe kerül a hintal=T " kérdezte Aone>. Ps -icsoda ne-es paripa ez0 Josh0 fia-U " kiáltotta0 és -egsi-ogatta Josh fejét. " Tetszik0 édese-T " kérdezte a lán>. Lrange. Josh a játékot szorongat6a elsietett. (op $]Lear> kC6ette a bolt elé.

Aonnan szedte a szC6etetT " Az üzletbDl " -ondta a lán> -ellékesen. &g> hosszS pillanatig0 Aone> fig>elte a férfit0 ahog> felfelé ballag az #tcán. N2 . Ael>ette Aone> piros és fehér szC6etet -éricskélt0 a-i beterítette a kon>haasztalt. L#ke -egtorpant0 a-ikor -eglátta Josht a 6eranda lépcsDjén. Ve-élte0 hog> ered-én>re 6ezet -ajd. " Aozzáíratta. Aone> fig>elte0 ahog> (op $]Lear> elsétál en>hén bizon>talan járásá6al. " it -Q6elT " 5üggCn>t 6arrok a kon>hába és a hál=szobákba. " Ps hog>an akarja feltenni azokat a függCn>CketT 7incsenek r#dak. " 'zer6#sz0 fia-U Leült Josh -ellé0 és fig>elte0 hog> elDreHhátra hintáztat eg> játék lo6at. aga ol>an0 -int a friss szellD eg> 6Clg>ben0 ahol tSl sokáig álltak eg>hel>ben a dolgok. A kérdés az0 hog> -aga t#dHeT Ps gondolo-0 azt a hintalo6at is a szá-lá-hoz íratta. " 5üggCn>tT Aa függCn>t akarta. ." bCkte -eg a kalapját. L>orsan 6isszaadta a lán>nak a cso-agot. A lán> kieg>enesedett0 és a sheriffre bá-#lt. A lán> g>ors pillantást 6etett a férfira. " i6el fizette kiT A nD het>kén félrefordította a fejét0 és a férfira pillantott.6olna0 -ostanra -ár lenne a házban. Bszákos" mint % % volt" gondolta bánatosan. &bédnek n>o-a se.errDl 6an sz=0 iss )ehr.a szá-lájához. " Vokon lelkek 6ag>#nk0 (op " -ondta Aone>0 és belépett a házba. " A tQzhel> szélén -indig áll eg> kanna ká6é. " !Hká6éT " dadogta0 és sze-e elkerekedett a csal=dottságt=l. " X0 egek0 Sg> tQnik0 ne. " Talán -ajd -áskor0 ked6ese. " Zrülte-0 ked6es hClg>. íg barátságosan b=lintott -indenki felé0 aki6el találkozott0 csak felháborodott pillantásokat 6ag> leereszkedD intést kapott 6álasz#l. " X0 -áris itthon 6anT " &bédidD 6an.e />nthia 7elsonon kí6ül az Crege-ber 6olt az eg>etlen a 6árosban0 aki eg> j= sz=t sz=lt hozzá." Lenne ked6e bejCnni eg> frissítDreT A férfi arca felrag>ogott a 6árakozást=l0 -íg a lán> ne.a -#nká6al0 el-ehetünk Ala-=6al lo6agolni.t#d függCn>r#dat készíteniT " Akár t#dok0 akár ne-0 -ost ne. 'zeretnédT A-ikor Josh ne. " &z a l= itt pont Sg> néz ki0 -int Ala-o0 Josh. !i-elegedett0 ingerléken> és bosszSs 6olt.az idDt " -entegetDzCtt0 és 6ágni kezdte a szC6etet. " 7e. A le6él0 a-el>ben ház6ezetDnDt keresett0 a déli postakocsi6al -eg> -ajd el.fol>tatta. A beszélgetés0 a-it Jeb LrangeHdzsel fol>tatott0 csak fokozta a dühét. A férfi az asztalhoz sétált. L#ke feladta a le6elet a 7 )r mento 9hroni)le Sjságnak0 és hazaind#lt ebédelni.6olt.6álaszolt0 csak kCzCn>Csen to6ább játszott a játékkal0 L#ke felállt0 és be-ent. T#dod0 -it0 ha 6égezte.fig>elte.

Aztán Sjabb is-erDs arcot fedezett fel az eg>ik asztalnál. " !i6ett eg> ér-ét a zsebébDl0 és az asztalra csapta. Aone> a hál=szobájában -aradt0 a-íg L#ke ebédet készített. A fogad= ne. A 6acsora a tQzhel>en 6olt0 a-ikor L#ke -egérkezett aznap este. " A pokolbaU Azt hiszi0 a bDrC. A-ikor hallotta0 hog> hazaért0 Aone> kijCtt a hál=szobáb=l eg> testhez áll= fekete r#hában0 a-el>nek 6állrészét kesken> pántok alkották. " [g> 6olt. A füstCs tere-ben áll= t#catn>i kerek asztal tCbbsége -ellett férfiak kárt>áztak0 -íg eg> zongorista Dsrégi dalla-ot játszott eg> régi /hickering pianín= sárg#l= billent>Qin a sarokban. ikor jCn hazaT A lán> fekete csipkesálat terített a 6állára. " 7e-0 ter-észetesen ne-. Aone> boldogan odázta el az Sjabb rettegett találkozást0 a-eddig csak lehetett.fogadj#k el. " Anélkül0 hog> hátrapillantott 6olna0 a lán> a -ásik szobába 6on#lt. " ost szépen 6issza-ehet0 és kifizetheti az Ct centet. " &l-ehet a pokolba0 ac!enzie. " Wg> gondoltaU (ersze0 hog> -aga Sg> gondolja.alatt is pénz 6an0 -int azoknak a férfiaknak0 akiket -egkopasztT " iért kell felhán>torgatnia a -Slta-atT i kCze 6an annak -indehhezT " Vengeteg." A-i azt illeti0 igen. A lán> -egkCnn>ebbült0 a-ikor a férfi bekopogott az ajt=n0 és kCzClte0 hog> el-eg>.-egránd#l a férfi állkapcsán0 és zafírkék sze-e elsCtétül a -éregtDl. " Azt hisze-0 ez azon -Slik0 hog> ki6el találkozo-0 ac!enzie " felelte eg> pi-asz fejrántással. A lán> -akacs#l felszegte az állát. Wg> tQnt0 Josht len>QgCzte0 íg> hát azt gondolta-0 -egkaphatja. " Aell=0 (opU A férfi szélesen el-osol>odott. Aone> eg> -agas asszon>ra e-elte tekintetét0 aki a hosszS fekete -ahag=ni bárp#lt 6égénél állt0 a-i a sze-kCzti fal teljes hosszát elfoglalta. " egszegi a -egállapodást0 sheriffT Látta0 ahog> eg> izo.külCnbCzCtt a tCbbitDl0 a-el>eket látott. " it gondol0 ho6á a pokolba -eg>T " kérdezte dCbbenten a férfi. " A rag# a tQzhel>en 6an0 és ha befejezték a 6acsorát0 Joshnak fürdenie kell " -ondta a lán>. Aone> felis-erte benne azt a nDt0 akit aznap látott0 a-ikor -egérkezett 'tocktonba. Aát0 itt 'tocktonban ne. NF . " &llopott eg> Ctcentes c#korkátU " Az a 6én -ihaszna -indenért felárat szá-ol fel0 a-it csak ár#l. " . Jeb Lrange azt állítja0 hog> -aga ellopott tDle eg> c#korkát. Wg> gondolta-0 -egérde-li. Ahog> felsétált az #tcán a Long )ranch felé0 Aone> szándékosan fig>el-en kí6ül hag>ta a kí6áncsi és hel>telenítD pillantásokat0 a-el>eket kapott.eR A lán> -egállt az ajt=ban0 és -egpCrdült0 hog> sze-benézzen a férfi6al. )elCkte a szalon lengDajtaját0 és -egállt az ajt=ban0 hog> fel-érje a ter-et. " 'zo-bat este0 e-lékszikT &z a szabad esté-0 ac!enzie sheriff. A férfihoz lépett. Ps a-i enge. A haz#dozás0 lopás és csalás -ind ter-észetes -agának.illet0 -inél ha-arabb.

j= baráto-at0 iss Aone> )ehrt. " eglátj#k " a férfi a zongorista felé intett. ár érte-0 -iért akarja -agát Aone>nek hí6ni. " Tén>leg ez a ne6eT " kérdezte 'a-. " 1tt tiszta játék fol>ik0 kislán>.a játékban0 hog> n>erjek. PrtiT " horkant fel 'a-.ne-0 de beleeg>ezte-0 hog> kilenc6en napig 6ig>ázok a fiára.a sheriff barátnDjeT " 7ag> ég0 dehog>U " kiáltotta Aone>. &g>ikük se. " Lil>0 be-#tato. " 'a-0 pajtás0 hadd -#tassa. !ihSzta a d#g=t az ü6egbDl0 és -indenkinek tCltCtt.e szí6esen ülnék az eg>ik asztalhoz. " Lil> LaV#e " -ondta.i6ott -ég az italb=l0 a-it 'a. A barna sze-Q0 barna hajS nD kí6áncsian -éregette.e -eg kell elDlegeznie bizon>os Csszeget0 hog> elkezdhesse-.kell csalno. " A 6al=di ne6e. " aga tSl bClcs0 'a.korábban kitCltCtt." felelte Aone>. " 'a-0 ne. " iért haz#dnék eg> il>en né6rDlT " ert j=l hangzik. 5elkapta az ü6eget0 és Aone>t=l Lil>hez0 -ajd 6égül 'a-hez lépett. " 'zükség lesz eg> italra0 hog> -egpecsételjük az alk#t " -ondta (op $]Lear>. i#tán -indent letett az asztalra0 lezCtt>ent az eg>etlen üres székre. " 7os0 -ire gondoltT " 'zeretnék osztani az eg>ik asztalnál. Ps a házé a n>ere-én>e fele. Aa fele ol>an j=0 -int ahog> kinéz0 fel 6an 6é6e. " 'a. (op $]Lear> -oh=n kapott a pohara #tán0 és eg>etlen kortt>al lehajtotta. " 'a-0 higg>en neke-U A sheriff és én -ég csak ne. " A bárp#ltnál áll= asszon> felé intett.be -agát iss Aone>nek " szSrta kCzbe (op.akaro. . " Jobb0 ha elDszCr 'a. " X0 igenT il>en ad=sságotT " Azt állítja0 tartozo." Ah0 iss Aone>0 üljCn le0 és csatlakozzon hozzá-. . " Lil>0 jCjjCn csak ideU A nD átballagott hozzáj#k. Leült (op -ellé. &g> ad=sságot tCrlesztek0 ez -inden.a csapos 6ag> a t#lajdonosT " indkettD.)raznerrel beszéli -eg " fig>el-eztette Lil>. " Aztán eszébe j#tott0 -enn>i pénzt keresett 'acra-ent=ban a Lolden (alace bárban0 és hozzátette: " Ps eg> kicsit t#dok énekelni is. " &g>általán ne-.ar> Jones. " &nnek -ár tCbb az értel-e. " )eszélje -eg 5ingersszel0 és hallj#k0 -il>en a hangja. Aone> felnézett0 és látta0 hog> a férfi feléjük tart0 eg>ik kezében eg> ü6eg +hisk>0 a -ásikban szá-os rC6iditalos pohár. NO . " )iztos benne0 hog> se--i sincs -ag#k kCzCttT 7e. " Az asztaloknál 6ag> odafent akar dolgozni0 édesT " Az e-elet a -agáé0 Lil>.is ked6eljük eg>-ást. " i a ne6e0 -éze-T " Pppen ki-ondta " jeg>ezte -eg Aone>. aga ne. A szo-bat a szabad esté-0 és Sg> gondolta-0 ha keresek itt né-i pénzt0 ha-arabb kifizethete-.neki né-i pénzzel. 'zerinte. (op nag>ot kacsintott Aone> felé0 és SjratCltCtte a saját poharát.-aga-ra haragítani a sheriffet.

6isszatért szokott hel>ére a bárp#lt -Cgé. " $l>an 6olt0 -int eg> ír füle-üle0 drágaságo-. " 'ok szerencsét0 Aone>U " -ondta Lil>. " Londolja0 hog> eg>etlen penn>t is elfogadok abb=l a pénzbDl0 a-it íg> keresettT " kérdezte a férfi -eg6etDen. " il>en 6olta-T Lil> felállt. " X0 -aga -ég ébren 6anT " ár ideje 6olt0 hog> hazaért " jeg>ezte -eg L#ke -ogor6án. A-ikor Aone> befejezte a dalt0 'a-re pillantott.felé0 -ajd belefogott az . L#ke letette az Sjságot0 a-it egész este ol6asni pr=bált. Lil> LaV#e és (op $]Lear> el-él>ülten hallgatták. 'zá-os aran> hSszdollárost dobott az asztalra0 ahog> elsétált a férfi -ellett. A kárt>ások az asztaloknál félbehag>ták a játékot. " agának hog> tetszett0 (opT Az Crege-ber kCnn>es sze--el fSjta az orrát. NN . Aone> az ajt=nak tá-aszkodott0 és kCnn>edén -egl=bálta az erszén>ét a zsin=rjánál fog6a.)razner0 a szi6arja 6égét rágcsál6a fig>elte és hallgatta0 kí6áncsi sze-e 6égigsCpCrt a ter-en. A lán> kin>itotta az erszén>ét. Aone> b=lintott 'a. " !Csz " Aone> kC6ette 5ingerst a zongorához0 és 6égiglapoztak néhán> kottát. A férfi elis-erDen b=lintott. Aone> leült (op -ellé. 'a.i#tán rC6iden be-#tatta Dket eg>-ásnak a zongoristá6al0 'a. " it jelent az0 hog> íg>0 ac!enzie sheriffT 1ngerkedD ne6etéssel cs#kta be -aga -CgCtt az ajt=t. " 1tt a pénz a függCn>Ckért és a hintal=ért.Annie La#rie< cí-Q érzel-es balladába. Ajkát Csszeszorította0 a sze-e pedig ártatlan#l elkerekedett. Aone> -egtorpant a hál=szoba ajtajában0 és -egford#lt0 hog> ránézzen. " A 6égén -ég a sCrükbe fognak zokogni0 kislán> " azzal 6állon 6eregette Aone>t0 és 6issza-ent a bárp#lt 6égébe. %égül Aone> talált eg> dalt0 a-it -ég az an>ja énekelt. A lán> -osol>og6a sietett (ophoz és Lil>hez. Pjfél is el-Slt0 a-ikor Aone> hazaért.

kellett azért agg=dnia0 találHe áldozatot a trükkjéhez a kC6etkezD étkezésig0 anélkül0 hog> el kellett 6olna szen6ednie eg>Heg> feleségét -egcsal= férfi si-ogatását és cs=kjait. eg6eszekedett bolond0 gondolta -agár=l. A férfi ne.szá-ítana. L#keHban 6olt erD0 tisztesség. Akkor a tén>0 hog> a férfi ne. . Ps ott 6olt L#ke. indennap látott benne eg> kis ja6#lást. Aone>t akarta. fejezet H ajnaltájt Aone> felébredt0 el-osol>odott és kin>Sjt=zott. 'zeretett a kon>haasztalnál ülni0 és eg>ütt enni L#keHkal és Joshsal.habozott0 hog> szex#ális 6ág>ait szajhák ág>ában csillapítsa " kén>el-es -egoldás 6olt0 a-el>ben ne. A szo-szédban L#ke a saját ka6arg= gondolatai6al küzdCtt0 ahog> Sjabb n>#gtalan éjszakát tCltCtt az apr= irodai priccsen forgol=d6a.6oltak érzel-ek0 csak tiszta g>Cn>Cr. 'zeretett Sg> ébredni -inden reggel0 hog> ne. Ps szerette Josht. inden alkalo--al0 a-ikor látta0 az érzés eg>re erDsebbé 6ált0 és ellenállhatatlan#l hSzta a férfihoz. X0 bárcsak szajha lett 6olna0 ahog> azt L#ke gondolta0 akkor en>híthetné 6ág>át0 és az ág>ába csalhatná0 ahol ne. Aone> apja g>enge e-ber 6olt0 iszákos. Vobert 6olt -ind kCzül a legg>engébb. ég azt is szerette0 hog> neki kell -egfDznie az ételt. \that=0 sCtét pillantása felg>orsította a szí66erését0 eg>etlen forr= érintésétDl -eleg0 érzéki borzongás f#tott 6égig rajta0 eg>etlen lángol= cs=kja felg>Sjtotta az D szen6edél>e lángját is. !ezét a feje alá té6e feküdt a hal6án> fén>ben0 és L#ke ac!enzieHn gondolkodott. )olond -=don hag>ta0 hog> az ijedt és szo-orS fiScska ellopja a szí6ét0 és rettegett a napt=l0 a-ikor el kell -ajd hag>nia. L#ke az a fajta 6olt0 aki i-ádná és 6édel-ezné a nDt0 akit szeret.6olt értel-e tagadni 6onz=dását. A nag>bát>jaR a lán> -egre-egett az #ndort=l0 a-ikor felidézte0 -iért kellett el-enekülnie a g>=g>szerkara6ánb=l. 7e. Annak ellenére0 hog> csak néhán> =rát al#dt0 frissnek és elégedettnek érezte -agát. . Teste bizsergett a 6ág> tüzétDl. A nD az ág>ába 6itte 6olna0 és a kezé6el és szájá6al -egszabadította 6olna a fájdalo-t=l0 a-i gSzsba kCtCtte0 a-i=ta csak Aone>t -egis-erte.hasonlított. !orábban -egbeszélte Lil>6el0 hog> 6ele tClti az éjszakát a szobájában a Long )ranch fogad=ban. ég inkább 6ág>ott arra0 hog> a kezé6el és szájá6al érintse a lán>t0 hog> b#ja do-bor#latai kCzt kielégítse testi 6ág>ait. %al=jában ne. \.Dszinte -egdCbbenésére0 él6ezte.segítene0 ha Lil>6el lenne. &gek0 lüktet6e 6ág>ott a lán> kezének és szájának érintésére.6olt szükség -ás elkCtelezettségre0 -int a-it a zsebében lap#l= ér-ék jelentettek.e aztán Aone> )ehr belépett az életébe. N4 . iért gondolta -eg -agátT ert t#dta0 hog> ne.hasonlított senki -ásra0 akit 6alaha is is-ert. A kisfiS eg>re g>akrabban pillantott rá0 és eg>re n>il6án6al=bb 6olt0 hog> érdeklDdik a 6ilág iránt. 'ze-ét leh#n>6a a szokatlan n>#galo. Ps Vobert ^arrenR eg> pillanatra a lán> sze-ében felizzott a fájdalo-.sok oka 6olt rá.e L#ke ac!enzie " D eg>ikükre se.8. 'arah halála =ta sose.forrására irán>ította gondolatait.szereti Dt0 ne. &g> hete 6olt 'tocktonban0 és cellában 6ag> se-0 de 6al=jában L#ke ac!enzie fogl>a 6olt.

" 7e. A szája lecsapott0 és birtokba 6ette re-egD ajkát. A nap éppen hog> a fák 6onala fClé e-elkedett0 a-ikor Aone> felkelt az ág>b=l. Ahel>ett0 hog> 6isszahDkClt 6olna0 Aone> él6ezte a -ozd#lat erejét. A hál=ing 6ékon> an>aga net#dta tá6ol tartani szája ned6ességét a -ellén0 ahog> a fogai -eg-ere6edett bi-b=ját harapdálták. Tekintetük to6ábbra is Csszekapcsol=dott0 -íg eg>re nC6ek6D szen6edél>üktDl hajt6a a lán> a férfi felé -ozd#lt0 aki lassan felcsSsztatta a kezét a karján0 és íg> az Clelésébe 6onta.szá-ította. A lán> érezte0 hog> -ellbi-b=ja felágaskodik a férfi sCtét sze-ének pillantását=l0 és rádCbbent0 hog> 6ékon> hál=inge ne-igen takarja el -eztelenségét. L#ke zafírkék sze-e0 a-el> lángolt a 6ág>t=l0 -egbabonázta0 érezte0 hog> teste CsztCnCs szen6edéll>el 6álaszol.adták hel>üket a felkelD nap aran> s#garainak. " Pn0 ah0 -eg>ek és felCltCzC-. Wg> dCntCtt0 feltesz eg> kanna ká6ét fDni0 aztán felCltCzik. Le6ette a festett ká6ésdobozt a tQzhel> feletti polcr=l. Aztán0 -egragad6a az üres ká6ésdobozt0 a szo-szédos házba ind#lt. %égül felállt. '=6árog6a a szája és n>el6e érintésére a sajátján0 a lán> fele-elte a férfi N3 . 7éhán> percig ül6e -aradt a priccs szélén0 és fejét a kezébe te-ette. A férfi sürgetésére saját éhes 6ág>á6al 6álaszol6a L#ke n>aka kCré 6etette a karját0 és forr= testét a férfi hosszS ke-én>ségéhez préselte.-agára il>en korán. !zonn l eg> csésze ká6éra 6olt szüksége. Att=l tart6a0 hog> il>en korán fel6eri Josht0 =6atosan becs#kta a fiS szobájának ajtaját0 -ajd -ezítláb átlopakodott a fapadl=n. L#ke fele-elte a hál=inget0 és csípDjén és gerincén k=szál= érintése olaj 6olt a lán>ban szág#ld= tQzre. A férfi n>el6ének -inden eg>es lCkése érzéki h#llá-okat küldCtt0 a-el>ek a lán> titkos ka-rájának leg-él>éig Cr6én>lettek. A cs=k fele-észtette " ol>an forr= és kérlelhetetlen 6olt0 -int a testét bejár= kezek. A-ikor 6égül elengedte a száját0 a lán> re-egD lába alig t#dta -egtartani0 és a férfinak dDlt. . 5elült. A lán> a férfi felé ford#lt0 -indCssze kin>Sjtott karja 6álasztotta el Dket eg>-ást=l. 'ietDsen felCltCzCtt.ühCs -orgással 6isszacsapta a doboztetDt. Aztán feladott -inden al6ási kísérletet. %égtelennek tQnD pillanatokig L#ke szája a torka és n>aka -él>edésében kalandozott0 aztán lefelé 6ándorolt a -elle do-bor#latára. A le6egD hirtelen f#llaszt=nak tQnt0 és a lán>0 hog> leküzdje a szédülést0 -él> le6egDt 6ett. A férfi lopott pillantása kC6ette a lán> -ellének e-elkedését és süll>edését. &g> csésze ká6éra 6olt szüksége. A lán> szí66erése felg>ors#lt0 a-ikor a férfi eln>o-ott szisszenésére felkapta sCtét fejét.gondolta-0 hog>R " tekintete el-ozd#lt a lán> arcár=l0 és lassan 6égig6ándorolt az egész testén " Ril>en korán fent lesz. " Xh0 -egijesztett " -ondta a nD. 'zédült0 és dübCrgCtt a 6ér a halántékán0 de a férfi szája to6ábbra is fenséges erDként tartotta fog6a az C6ét. &g> sze-pillantás -Sl6a a férfi Cn#ral-a Csszeo-lott0 és sCtét sze-ét elCntCtte a n>ers 6ág>. 1jedten torpant -eg0 a-ikor -eglátta L#keHot a -osogat=nál. " 7e. 'arkon ford#lt0 hog> el-enjen0 de a cs#kl=jára fon=d= acélerDs #jjak -egállították. Plesen felszisszent0 a férfi érintésének hirtelensége ol>an 6olt0 -intha -egbél>egezte 6olna.A férfi =rákon át fig>elte0 ahog> a rag>og= holdfén> fén>es sá6jai elQzik a sCtétséget0 -íg át ne. i#tán le6ette a tetejét0 felfedezte0 hog> a doboz üres. %ad#l -agához rántotta a lán>t0 p#ha -ellét a -ellkasa ke-én> falához szorít6a.

elT indenkit fel fog ébreszteni a házban " -orgol=dott. i#tán Sjra birtokba 6ette a száját0 L#ke eg>ik tQzforr= ten>erét a lán> co-bja kCzé csSsztatta0 -íg a felg>QrDdD hál=ing Stját ne. " ac!enzie sheriffU " A kiabálást is-étlDdD dCrC-bClés kísérte a bejárati ajt=n. Türel-etlen -orranással elengedte a lán>t0 és nekilátott0 hog> a fején át lehSzza a hál=ingét. >rtlelee -eg akarja látogatni a nD6érét 'acra-ent=ban0 és a reggeli kocsi6al akar -enni. agát a -eg>e fizeti.-egránd#lt az arcán0 és keserQségtDl érdes hangon a lán>hoz 6ágta a het>ke -egjeg>zést0 a-it Aone> -ondott neki elDzD 6asárnap0 a-ikor a ^aldenHbanda -egtá-adta 'tocktont. \tkozta -agát ostobaságáért " hog> il>en kCnn>Q préda 6oltU A férfi csábítása sikeresebb 6olt0 -int az C6é 6alaha isU /sakne. i#tán 6etett eg> pillantást a háta -Cgé0 -egg>DzDd6e r=la0 hog> Aone> biztonságosan elrejtDzCtt a hál=szoba cs#kott ajtaja -CgCtt0 L#ke kin>itotta a bejárati ajt=t. Aa a férfi karjába o-lik0 és enn>ire kCnn>en enged a csábításnak0 azzal teljes -értékben -egg>Dzte 6olna0 hog> tCkéletesen alkal-atlanU T#dta0 hog> Sjra sze-be kell -ajd néznie 6ele.állta. " 7os0 iss Aone> )ehr0 Sg> tQnik0 -egint elkerülte a gol>=0 igazT Aztán elengedte a lán> karját.6árhat a te-plo. A férfi #tols= -ondatának keserQsége ezt bizon>ította.rá6ette0 hog> beh=doljon állatias 6onzerejének. " $lcs=bb0 ha -aga segít0 seriff. VeszketD lába -egbicsaklott0 és a férfi az asztal szélére e-elte.#tánigT " 7e-. " i a fenének csap ekkora zajt0 . NE . " 7e. Látnia kell a -eg6etést a sze-ében. 8s világos" hogy utál" kesergett. Aone> a hál=szobába rohant0 és bezárta az ajt=t. 'zég>enkezD pír ült az arcára0 ahog> korholta -agát0 a-iért habozás nélkül beh=dolt a férfinak.fele-elni. " ac!enzie sheriffU " A férfi teste -egder-edt0 -ozd#latlan#l állt0 és fig>elt.rendezni a dolgot. i a fenét akar il>en korán reggelT " Az ág>éka -ég -indig sajgott0 és L#ke tSlságosan ingerléken> 6olt0 hog> fikarcn>it is tCrDdjCn 6ele0 hiszHe neki a sírás= 6ag> se-. &g> izo. " Vendben 6an0 -enjünk.el-er a#inn 6ag>ok. " 1tt 6an0 sheriffT .t#doeg>-aga. " iért ne.fejét0 és az ajkára szorította az ajkát.t#dta -egfékezni0 és 6ad erD6el cs=kolta a férfit. " &g> g>ors pillantással a hál=szobaajt=ra0 L#ke felkapta a kalapját. i#tán a két férfi el-ent0 Sjra csend szállt a házra. " Ter-észetes Ston halt -eg0 akkor -ihez kellek énT " A segítségére 6an szüksége-0 hog> elte-esse-0 ol>an átkozott#l nehéz0 ne. T#dja0 a 6én ^illia-s papa tegnap -eghalt ál-ában0 és -i6el nincsenek rokonai0 le akaro. a#inn arca széles0 nag> 6ig>orra hSz=dott. " Azt hitte-0 a fogdában alszik0 sheriff " -ondta a#inn kaján 6ig>orral. " 7e 6eg>e rosszné6en0 'heriff. Aone> a férfira e-elte dCbbent pillantását0 és látta0 hog> L#ke arca ko-or kifejezést Clt. A kárCrC-Ct az arcán. " J=l hitte. egígérte-0 hog> idDben otthon leszek. Aone> -ozd#latlan#l állt0 és pr=bálta lecsillapítani ka6arg= érzéseit. A szen6edél>ét ne.szerez eg> segédetT " -ot>ogta L#ke elkeseredetten.

Y -aga ne." L>QlCllek0 L#ke ac!enzieU " A lán> -egragadta a r#háját0 és az ág>ra dobta. ire L#ke 6isszaért0 a lán> -egetette és felCltCztette Josht a te-plo-hoz. Aztán lerog>ott a halo. " X0 -enn>ire g>QlCllek0 L#ke " zokogta kétségbeesetten. A nap hátralé6D részében D és L#ke csak akkor sz=ltak eg>-áshoz0 ha elkerülhetetlen 6olt.-ent 6elük.tetejére0 és a párnához szorította az arcát. N@ .

azt hiszi0 hog> büntetést kap. Akárhog> is0 pokolba ezzel a nD6elU i a fene baja 6anT 1gaz0 hog> D tette -eg az elsD lépést0 de az is igaz0 hog> a lán> -eg sepr=bálta -egállítani. Wg> 6iselkedett0 -int eg> pir#l= szQzlán>0 ne.tSlélni a napot Sg>0 hog> ne. " egpr=bálo. " egClelte és -egcs=kolta a fiSt. )árcsak fel6ehetne. Josh eg>szerQen ne. Az elDzD reggelen tCrténtek =ta a lán> -ég csak rá se.hisze-0 hog> hazaérek 6acsorára.férfit faragni belDle. " Akkor rajta.ol>an férfi6al0 aki ne Crült 6olna eg> kis bab#sgatásnak0 íg> 6ag> Sg>0 ac!enzie.is-erte 6olna jobban0 azt -ondta 6olna0 ártatlan#l fogad. !%j fi " gondolta szánakoz6a a férfi. 4: . " Tetszeni fog0 édese-. i tartja 6isszaT " &l kell kezdene. L#ke -egrázta a fejét. fejezet H étfD reggel0 ahog> Josht CltCztette az elsD napjára az iskolába0 Aone> látta a kisfiS letCrt arckifejezésébDl0 hog> ne.találkozta. Azt kí6ánta0 bárcsak benne is -eglenne az az életCrC-0 -int Aone>ban0 akkor talán elérhetné a fiát.és -egg>Dzhetné.pedig eg> szá-ít= kis szajha0 a-inek L#ke tartotta.r=la0 hog> ne. " ég ne. Ahog> L#ke kézen fogta a fiát0 érezte0 hog> a fiS re-eg.felüg>el0 sheriff. Ve-élte0 hog> a lán> lelkesedésének eg> része átragad Joshra is " de -i#tán 6etett eg> pillantást a fia szo-orS arcára0 t#dta0 hog> Aone> erDfeszítései neértek el se--it.tett 6olna ol>an pokolian j=t Joshnak0 azonnal kirSgná azt a csábít= kis háts=ját a 6árosb=lU A férfi belépett a házba0 és to6ább hallgatta Aone> fecsegését. L#ke Aone>ra pillantott. " X0 bárcsak ott lehetnék 6eled0 édese-U $dakint0 Aone> hangja elért L#ke füléhez. " !észen 6ag>0 JoshT " kérdezte0 a-ikor Aone> 6égzett.nézett0 ne. " 7ézzenek oda0 -il>en j=képQ 6ag>U inden kislán> szí6ét -eg fogod dobogtatni. i#tán felültette Josht -aga -ellé a n>eregbe0 L#ke íg> sz=lt: " i#tán letesze. A -egjeg>zés felidézte az aran> hSszdollárosok képét0 a-iket a lán> az asztalra dobott szo-bat éjjel0 és azt0 ahog> -inden bizonn>al -egkereste Dket.akar -enni. Az iskola épülete -indCssze eg>-érfCldn>ire 6olt0 de L#ke -eg-ondta0 hog> l=háton 6iszi el Josht. " 'zerinte. Aog> dicsekedett a ro-lottságá6al szo-bat éjjel0 a-ikor odadobta elé azt a pénztU il>en trükkCt pr=bált -ost be6etni elleneT Aa ne. Tartozik ezzel az CrdCgnek " 6ag> az CrdCg tanít6án>ának0 gondolta fan>ar#l.t#dott -osol>ogni. Lassan tSl nag> lesz a bab#sgatáshoz.9. A bajsza alatt L#keHot átkoz6a0 a lán> kC6ette Dket a l=kikCtD oszlophoz. Lesznek ott 6eled eg>korS fiSk és lán>ok0 akikkel játszhatsz0 és biztos találsz -agadnak barátot kCzCttük. A férfi né-i szarkaz-#ssal felelt: " &g> kicsit fiatal -ég hhoz a bab#sgatáshoz0 iss )ehr. Arra 6ág>ott0 hog> D 6ihesse Josht az iskolába.hog> sz=lt 6olna hozzá. i#tán 6ízzel lesi-ította a g>erek haját0 a lán> hátrébb lépett0 hog> -egcsodálja az ered-én>t.Josht0 kilo6agolok a 5letcherH-ezDre0 Sg>hog> ne.íg> 6an. Wg> tQnt0 a nD -inden Sj ese-én>t lelkesen0 és ha ne.

" A fenébe is " jelentette ki.a-int a dézsa -egtelt forr= 6ízzel0 Aone> csípDre tett kézzel -egállt -ellette0 és belebá-#lt. i6el Josh iskolában 6olt0 L#ke pedig egész napra el-ent0 a lán> ne. i#tán j= néhán> nag> 6izeskannát tett a tQzhel>re0 Csszeg>QjtCtte a koszos r#hákat és ág>ne-Qt0 és k#pacokba 6álogatta a tQzhel> elDtt. Josh ol>an elesettnek tQnt0 hog> sírni tá-adt ked6e.is találhatott 6olna jobb alkal-at a fürdésre. A g>erek n>il6án6al=an ré-ült 6olt0 és Csszeza6arodott. A 6ízbe sz=rta a le6end#lás fürdDs=ja -aradékát0 -egszabad#lt a r#háját=l0 és a 6ízbe -ászott.6olt ked6e kint -aradni a perzselD napon.is a férfi tekintete0 hane.az alk# ráesD részét. 'Ctét sze-CldCkét Cssze6on6a0 gSn>osan kérdezte: " Társaságot 6ár0 iss Aone>0 6ag> abban re-én>kedett0 hog> befejezzük0 a-it tegnap elkezdtünkT ost0 hog> elérkezett a pillanat0 a-ikor sze-be kellett 6ele néznie0 a lán> ne.értette0 -i tCrténik 6ele. " 1gazán pazarlásnak tQnik0 hog> eg> egész dézsán>i forr= 6izet csak a koszos r#hákhoz használjak.az álláig fel kellett hSznia " de a 6íz forr= 6olt. A bejárati ajt= -inden fig>el-eztetés nélkül becsap=dott. A-ikor a 6íz lang>ossá 6ált0 sajnálkoz6a ki-ászott a dézsáb=l és g>orsan -egtCrClkCzCtt. Aztán ki-ent a ka-rába0 -egkereste a fáb=l készült -os=dézsát és -os=deszkát0 és becipelte. " Talán ne-0 de a-íg -aga fog6a tart ebben a házban0 el6áro-0 hog> betartsa a -egállapodás feltételeit0 sheriff.e-léksze-0 hog> bár-el>ik feltétel is Sg> sz=lna0 hog> -aga fél-eztelenül parádézhat elDtte.Ten>eré6el 6éd6e a sze-ét a napt=l0 Aone> fig>elte0 ahog> ello6agolnak. A feltételek Sg> sz=lnak0 hog> én itt a fiának segítek0 -aga pedig tartja a tá6olságot.6ag>ok az eg>ik -adara0 hClg>e-.ér0 6ége az alk#nak. Aztán L#ke keresztbe fonta a karját a -ellén0 és a falnak dDlt. PrtiT 49 . &g> idDre -eg is feledkezett L#keHr=l és Joshr=l0 ahog> leh#n>ta a sze-ét0 és átadta -agát a pillanat él6ezetének.adta -eg neki azt az CrC-et0 hog> kigSn>olhassa. Azt akarja -ondani0 hog> -aga eg>általán ne. Plete leghosszabbnak tQnD percén át ott állt -ere6en0 a-íg a férfi lassan 6égigpillantott rajta tetDtDl talpig. %ag>is0 ha -ég eg>szer hozzá. %égül Sg> dCntCtt0 kihasználja a napsütést0 és ki-ossa a szenn>est. . A forr= fürdD ol>an fén>Qzés 6olt0 a-ire csak ritkán 6olt lehetDsége 6ag> -=dja. A dézsa szQkCs 6olt " a térdét csakne.acosan felszegte a fejét. " Aog> -i0 ac!enzieT " !it pr=bál l=6á tenniT Pn ne. Prezte0 hog> kig>Sl az arca a fig>el-es 6izsgál=dást=l0 és a bDre bizsergett0 -intha ne. Pn betartotta. L#keHnak igaza 6olt0 Josh ne. 7e. i6el a kCntCse 6alahol a -osni6al=k kCzCtt 6olt0 eg> tCrülkCzDt csa6art -aga kCré0 és a -osogat=hoz sietett0 hog> Sjra -egtCltse a kannát. " itR -it keres Sjra itthonT " kérdezte a lán>.az #jjai si-ogatták 6olna. A lán> ijedtében elejtette a kannát0 és -egford#l6a az ajt=ban der-edten áll= L#keHot pillantotta -eg. " 7e. A lán> a kC6etkezD fél =rát azzal tCltCtte0 hog> a kisfiS -iatt agg=dott." 6ágott 6issza a férfi.tehet arr=l0 a-i tegnap reggel tCrténtT " Azt -ondo-0 hog> 6an eg> -egállapodás#nk0 sheriff. \.

" Wg>hog> a partinak -ég nincs 6ége.e eleget p=kerezte. A férfi kCzben átsétált a szobán0 és a 6ízzel teli dézsába bá-#lt. Tegnap -aga is éppen ann>ira akarta a dolgot0 -int én. Ahog> 6égignézett az #tcán0 a tá6olban eg> kis alakot pillantott -eg.-ár ahhoz0 hog> t#dja-0 -indketten blCffre játsz#nk " 6onta fel 6idá-an a sze-CldCkét. &g> Csszehajtott Sjsággal leg>ezte -agát.fürdD hatását0 -ert -ostanra ki-elegedett és -egizzadt a napon. 'z=6al ez a fick= Sg> gondolja0 hog> blCffClT Wg> érezte0 épp ideje -egtanítani ennek az arrogáns sheriffnek a sz= 6al=di jelentését. .6ala-el>ik hol-iját0 csak hozza ide " -ondta a lán> barátságos -osoll>al. " Talán -agának j=l áll az illat0 de ne. A lán> hallotta0 ahog> az ajt=hoz -eg>0 de ne. Akkor 6acsorára is itthon leszT " 7e-.e -ár ann>it haz#dott0 hog> -ég saját -agá6al se. A lán> legszí6esebben lekaparta 6olna az Cnelégült -osol>t a férfi arcár=l0 ahog> to6ább beszélt." Azt hisze-0 -aga az0 aki ne. eglátj#k0 -el>ikünk passzol elDszCr0 iss Aone>. . A lán> za6artan pillantott rá. A lán> az ablakb=l nézte0 hog> a férfi ello6agol. Leesett a lo6a. Aa akarja0 hog> ki-ossa. " 7os0 Sg> tQnik0 -aga osztja a lapokat0 Sg>hog> ez a -aga licitje0 hClg>e-. L>orsan felCltCzCtt0 és re-egD #jjakkal bego-bolta a blSza go-bjait.t#d Dszinte lenni. A ked6essége Csszeza6arta. " Pppen -osni készülte-. inden eg>es lépéssel érezte0 ahog> a férfi tekintete kC6eti. 5elállt0 hog> jobban -egnézhesse. . A-ikor elkészült0 -él> le6egDt 6ett0 kihSzta -agát0 és kin>itotta az ajt=t.a tétet0 ac!enzie sheriff. " Azt hisze-0 igaza 6an0 iss )ehr. Aone> a kCtélre akasztotta az #tols= lepedDt is0 aztán fel-ászott a 6eranda lépcsDjére0 és leült.érti0 hClg>e-.ford#lt -eg.hisze-0 hog> hozzá.6olt tCbb szárít=kCtél0 Sg> dCntCtt0 fClCsleges ki-osnia a tCbbi r#hát0 -íg a lepedDk -eg ne. 7ag> ég0 Josh 6olt azU Az #zsonnásdobozát a kezében szorongatta. Ann>i -élt=sággal 6on#lt be a szobájába0 a-enn>i csak telt tDle. &gész testében re-egett0 és kalapált a szí6e. " X0 elfelejtette. " /sak nC6elte.6árta-0 hog> il>en korán hazajCn.száradtak. A-int a szobája -agán>ába j#tott0 beh#n>ta a sze-ét0 és az ajt=nak tá-aszkodott. T#dta0 hog> a férfi arra szá-ított0 harcra készen fog kijCnni a hál=szobáb=l. " Vésze-rDl 6ége a játsz-ának " -ondta fensDbbségesen Aone>. %olt 6ala-i is-erDs a járásában és a leejtett 6állában. Teljesen el6esztegette a fino. i6el ne." -ondta a lán> ked6esen. " 'ajnálo-0 hog> -egza6arta.aR -osásban " -ondta a férfi. A lán> elég sok g>anak6ást hallott a férfi hangjában ahhoz0 hog> titokban el-osol>odjon. " Le6end#la " -ag>arázta a férfi. "7e.illene " felelte a férfi cinik#san.eg>ik patk=ja0 íg> 6issza kellett ford#lno-. &lford#lt0 be-ent a kon>hába0 hog> -egtCltse a kannát. %ajon tartja0 rálicitálR 6ag> passzolT 'zéles0 elégedett -osoll>al a tQzhel>re tette a kannát. Talán j= lesz0 ha szerzek eg> k#lcsot ehhez az ajt=hoz.e -ost -ár -eg>ek. 42 .

4F .6an a kék sze-ekben. " 7e.bánja0 rs.pedig a kCzCsségben betCltCtt hel>zete ne. 7e. " i6el napkCzben én 6ag>ok a felelDs Joshért0 jobban Crülnék0 ha 6ele.a nD -odora0 se.-agának és ac!enzie sheriffnek0 hog> CnCk se tQrjék to6ább. &zt biztosan t#dta. " %ilágos0 Ja-es /abotT A g>erekek felkapták az #zsonnásdoboz#kat0 és kirohantak. eg kellett t#dnia0 -i az0 a-i bántja a g>ereket0 és ennek az eg>etlen -=dja az 6olt0 ha -egkérdezi a tanárt. Pn küldte.Aone> felpattant a 6erandár=l0 és 6égigrohant az Ston. " Za6arjaTU Aiszen -eg se. ^ebster0 szeretnék beszélni Cnnel néhán> percig.beszélné -eg0 rs. " 'zSr=s tekintetét az eg>ik idDsebb diákra fordította. " (ontosan. " A nD hangjáb=l áradt a rosszallás. Aone> kifog>ott a sz#szb=l0 -ire elérte a g>ereket. Aallotta. ^ebster. " Aa te ne. A tanít=nD felállt. " &zt az üg>et inkább ac!enzie sheriffel beszélné. " .-ondod el neke-0 6issza kell -ennünk az iskolába0 hog> kiderítse-0 -i tCrtént.t#dta -egijeszteni Aone>t. A kelle-etlenül -eleg idD ellenére barna sel>e-szC6et r#hájának pr#szlikja a n>akáig be 6olt go-bol6a.^ebsternek0 a 6áros polgár-esterének a felesége. (illanatn>ilag0 se. " 7os0 rendben0 iss )ehr. aradjatok az iskola#d6aron0 és ne feledjétek0 ne.6olt fiatal0 az arcán ráncok sorakoztak0 a hajába pedig Dsz szálak 6eg>ültek.-ár -agár=l.is beszél0 kC6eti az #tasításokat. Az0 hog> -egtagadja a 6álaszadást a kérdései-re0 szándékos sze-beszegülés a hi6atalo--al sze-ben.-eg0 iss )ehr. " Aa ne. A tanít=nD felpillantott a sze-ü6ege felett0 a-el> hosszS0 heg>es orrán ült. " L>erekek0 ki-ehettek0 és -egehetitek az ebédeteket.sz=lal. Letérdelt0 és -egragadta a g>erek 6állát.haza Josh#át0 -ert za6arja a tanítást. %ajon a kisfiS félreértette az #tasításokatT /sak dél 6olt0 és a tanítás nég>kor fejezDdik be. ^ebster. ^ebster.6álaszol0 rs.e nag>on okos fiS0 rs. Ps azt tanácsolo.tQrCk el il>en 6iselkedést az osztál>ter-e-ben. " Josh0 -it keresel itthon il>en koránT " A lán> -ár -egtan#lta értel-ezni a kisfiS geszt#sainak és arckifejezéseinek ja6át0 és -ost a fejtartása és lesütCtt pillantása -iatt g>anakodni kezdett. />nthia 7elson el-ondta Aone>nak0 hog> a tanít=nD Aira. Aone> -egkérte Josht0 hog> 6árjon odakint0 és belépett a tantere-be. Josh tSl fiatal 6olt0 hog> eg>edül leg>en. " Josh0 ne.szCktél -eg az iskoláb=l0 #g>eT A fiS felnézett rá0 és a lán> felszisszent0 a-ikor -eglátta0 -enn>i fájdalo. \. Wg> ter6ezte0 hog> akkor -eg> érte. " .a zajongást és a káro-kodást.tQrC.e Josh senkinek se. " X0 igen. " 'egíthetekT " kérdezte szigorS hangon. Ps -ég ha ne. " Pn 6ag>ok Josh dad#sa. " X0 édese-0 -i tCrténtT 7éhán> pillanatig szorosan -agához Clelte0 aztán felállt. " 7os0 -iben segíthetek0 issRT " )ehr " -ondta Aone>. " Azért jCtte-0 hog> -egt#dja-0 -iért jCtt haza Josh#a ol>an korán. !ézen fogta a fiSt0 és 6isszasétáltak eg>-érfCldn>iHre az iskolához.cer#za6ékon> testén nelátszottak kCzépkorS do-bor#latok.

fogo. )eszélni fogok ac!enzie sheriffel a pi-aszságár=l0 iss )ehr. ire észbe kapnék0 -ár a tCbbi g>erek is #g>anezzel a trükkel pr=bálkozna. A lén> kék sze-e 6idá-an rag>ogott0 rengeteg aran>haja a 6állán ringat=zott0 ahog> táncolt. Jancsi k#koricát tCr0 de ne. 7e.!ékfarkS lég>< cí-Q dalt pengette a gitárján. Josh ne.szá-ítR " alacson> akkordot pengetett0 aztán a kisfiSénak dCntCtte0 és Sg> énekelte: " A gazda nincs -a itt. %idá-an k#ncog6a letette a gitárt0 kézen fogta a kisfiSt0 felállt0 és Dt is -agá6al hSzta. " Ps ha -ég eg>szer -eghallo-0 hog> Josht rohadt al-ának ne6ezi0 be6ere.engedhete." 7e. &g> hosszS pillanatig beszí6ta az édes illatot. &g> rohadt al-a -egrontja az egész hord=t. A-ikor a dal 6égéhez ért0 -egállt0 és -egClelte Josht.tanítani0 ne. A le6end#la hal6án> illata ingerelte az érzékeit0 és az orrához e-elte az eg>ik repkedD lepedDt. L#ke -egdCbbenésére0 Josh tapsolni kezdett a zenére0 ahog> Aone> énekelt: . Aone> sze-e elé leszállt a 6CrCs kCd: a düh forr=0 6CrCs h#llá-a CntCtte el az érzékeit0 és sCpCrte el az Cn#ral-át.bízoeg> il>en aszott nDsze-él>re0 -int -aga.szá-ít0 Jancsi k#koricát tCr0 de ne.azt a nag>0 ronda orrát. ire L#ke 6isszatért 'tocktonba0 az alkon>at tintafekete foltokká n>Sjtotta az árn>ékokat0 és -egtCltCtte a ciripelD tücskCk hangjá6al. Josh tCrCkülésben ült elDtte a padl=n0 tekintetét a lán> arcára szegezte. " Pn -aga.hallotta. Aone> a nappali kCzepén ült0 és a . 5elbosszantotta0 hog> Aone> ne. Zsszefont kezüket l=bál6a kCnn>edén kCrül#grálták a szobát0 ahog> a lán> elis-ételte a refrént.-eg a hozzáállását0 iss )ehr.szedte le a tiszta r#hát alkon>at elDtt0 és -érgesen dobálta a r#hacsipeszeket eg> kCzelben áll= 6CdCrbe.-osol>gott0 de ann>i élet 6olt az arcában0 a-enn>it L#ke -ég sose. " icsodaTU ég sose. 4O .Jancsi k#koricát tCr0 de ne. " aga nag>képQ0 hatal-askod=0 6énR 6én (ecksniff " frCcsCgte Aone>0 akinek nej#tott -ás az eszébe0 -int . " A tanít=nD riadtan #grott hátra0 a-ikor Aone> fele-elte a kezét0 és az Cklét rázta felé. L#ke lassan elford#lt.il>en d#r6aságot.fogja hel>eselni.felé. 5elelDsséggel tartozo. AQh=0 -indenképpen -esélje el ac!enzie sheriffnek0 hog>an za6arta el a haté6es fiát0 és hag>ta0 hog> eg>edül találjon haza. A férfi Aone>ra e-elte tekintetét.a tCbbi diáko. !Czben -eghallotta a lán> énekét az ablak felDl. " Ps -ég tanárnak ne6ezi -agátU " %égigrohant a padok kCzCtt. L#ke odasétált0 és nekilátott leszedni. Az északr=l érkezD esti szellDben a szárít=kCtélen függD fehér lepedDk Sg> lebegtek0 -int kísérteties szelle-ek. $da-ent0 hog> sz=ljon neki0 fejezze be0 a-it elkezdett0 de a sza6ak a torkán akadtak. " A-ikor beszél 6ele0 rs.ickens álszent regén>hDsének ne6e.látott. A-ikor a lán> a refrénhez ért0 odakiáltotta a kisfiSnak: " Vendben0 édese-0 -ost te jCssz.szá-ít. %issza-ent0 hog> befejezze a lepedDk leszedését. )iztos 6ag>ok benne0 hog> a fiS apja ne.hinné-0 hog> a fiS apja hel>eselni fogja.

" Londolo-0 hián>zik belDle. " Aajland= 6ag>ok -egint fDzni0 de -ár bele#nta-0 hog> azt -ag>arázza-0 csak a szabadidD-ben tehete-. " A férfi nekilátott0 hog> a 6illá6al belapátolja a hideg tojást. " ajd -egesze.e az -ár kihQlt.-aga. " Ps abban0 hog> kicsalja -ások pénzét. " Pdese-0 szeretnél hel>ette 6ala-i -ástT " kérdezte Aone> Josht. " )efejezted0 fia-T Josh felállt és kiszaladt.fog enni " -orgol=dott L#ke. A-ikor L#ke tizenCt perccel késDbb 6isszatért0 hog> el6ig>e Josht az iskolába0 -eglepetésben 6olt része." felelte a férfi.1 .-eg> iskolába " tájékoztatta Aone>. &gek0 -icsoda gaze-ber lettU Aztán felállt0 és ki-ent. !o-or tekintete fol>ton a kis sCtét fejre 6ándorolt0 a-el> eg> tán>érn>i érintetlen rántotta fClé hajolt.ad neki lehetDséget0 hog> Csszehasonlíthassa a kettDt. Wg>se. inden sz=t ol>an ko-ol>an 6esznek. " iért kén>ezteti enn>ire az étellelT T#dja0 hog> Sg>se. " &zt a sze-e-re 6eti a s=s zabkása #tánT " #gratta a lán>. aga eg>szer fDzCtt zabkását0 a-i=ta én itt 6ag>okR és -eg kell jeg>ezne-0 kissé s=s 6olt. " Josh ne.hallgat rá-. 4N .az C6ét. " (éldá#l0 a p=kerben. " Abban is " -ondta kCnn>edén. !észítek -agának frisset. " 5élrefordította a fejét0 és édesen a férfira -osol>gott.az C6ét. " %isszaford#lt a tQzhel>hez. (éldá#l tCbb esze. " Teg>e azt " hag>ta rá0 és a hál=szobába -ent0 becsap6a az ajt=t.6an annál0 hog> kicsik elDtt 6eszekedjek. fejezet L #ke hallgatott a reggeli alatt. " it gondol0 ki fDzCtt0 -ielDtt -aga -egérkezettT " -ondta a férfi. A tojás pénzbe kerül. i -ást bizon>ít ez0 -int hog> -aga a jobb szakácsT " Azt gondolta-0 talán azt jelenti0 hog> sose.a -aga fino-sága0 iss )ehr.Josh elDtt.hag>ja0 hog> a férfi ko-isz hang#latá6al 6eszekedést pro6okáljon0 külCnCsen ne. " Pn is. A lán>nak elege lett ko-or hang#latáb=l. " Josh tán>érjáért n>Slt. 7incs értel-e elpocsékolni. " . " Wg> tQnik0 j=l halad0 ac!enzie. " A g>erekekhez is jobban értek. AosszS hallgatás #tán a lán> 6égül -egkérdezte: " ég eg> csésze ká6éT " Aa akarok eg>et0 -ajd kiszolgálo.tanítani ol6asni és szá-olni. " Azt -ondta-0 -egesze. " Ps a fDzésen kí6ül sok -ás dologban is jobb 6ag>ok -agánál. " !ér -ég eg> tojástT L#ke a fejét rázta. Wg> dCntCtt0 ne. &g> hosszS percig L#ke der-edten ült0 és a zárt ajt=t bá-#lta. " TCbbet eszik az én fDztC-bDl0 -int a -agáéb=l. &ddig általában sír6a szaladt ki. " 1tthon is -eg t#do. Aone> a fogát csikorgatta.

-ondta el -agának0 hog> abb=l a fal=b=l0 a-it hat dollárért adott el Joshnak0 eg> t#cat talán ke6esebb0 -int hat dollárba került neki. /sak az ég t#dja0 -i tCrténhetett 6olna0 -ikCzben Josh eg>edül sétált haza az iskoláb=l. !érlek0 -enj ki0 a-íg 6égzek0 aztán kijC6Ck hozzád játszani. Ahog> hosszS0 célt#datos léptei6el a házba sietett0 a lán> látta0 hog> ko-oran Csszeszorítja a száját0 az állkapcsa -akacs#l -egfeszül0 sCtét sze-e pedig 6illá-okat sz=r az Cssze6ont sze-CldCk alatt. Ps ne pr=bálja azt -ondani0 hog> ne.-ondta el " felelte a férfi halkabban.kell az apáddal. " irDl beszélT " X0 az a rendes polgár ne.érzi j=l -agátT " Ve-ekül érzi -agát.csalná. " Az a gonosz tanít=nDHban>a tegnap kidobta Dt az iskoláb=l. " A férfi ki6on#lt a házb=l0 felült Ala-o hátára0 és el6ágtatott. &g> félénkebb lélek -ár a lát6án>t=l is re-egni kezdett 6olna.hazaküldteT " 7e-0 ezt ne. " &ddig -ár becsapta Jeb LrangeHet0 és azzal fen>egette -eg a polgár-ester feleségét0 hog> be6eri az orrát0 aztán itt 6an az illetlen 6iselkedés a Long )ranch kocs-ában szo-bat este. " it jelentsen ez az egész0 Aone>T " kérdezte L#ke0 a-int Josh eltQnt az ajt= -CgCtt. " Aa az a csal= boltos és a zsarnokoskod= tanít=nD jelenti azt0 a-it -aga j= polgárnak ne6ez0 akkor hálás 6ag>ok az égnek0 a-iért engealkal-atlannak tart. " irDl beszélT Aone> Joshhoz ford#lt: " Pdese-0 beszélne. " aga aszottnak ne6ezteT " 'zerencséje 6olt0 hog> ne. 44 . " Az isten szerel-ére0 6ig>ázzon a n>el6ére Josh elDtt " kC6etelte L#ke. Ps ne. " %al=ban alkal-atlan.akarok az lenni.il>en fáb=l faragták0 és kitartott.az orrát.t#do-0 -irDl beszélek." 7e.ki eg> g>erektDl az #tols= fillérjét0 6ag> za6arnék el eg> ijedt és Csszeza6arodott haté6est. Aone> éppen befejezte a reggelihez használt edén>ek -osogatását0 a-ikor L#ke 6isszatért. " aga akkor se.ezeket az olcs= játékokat a 6#rstlikban. " A lán> eg> Sjabb jelzDt -ot>ogott a bajsza alatt.a 6áros j= polgáraitT " J= polgárokT " 5üstClgCtt a lán>. Aa D eg> hClg>0 akkor én ne.ebben a 6árosbanT " szegezte neki a férfi.t#dta -eg6árni0 hog> 6ége leg>en a tanításnak0 hane.képes eg>enesen 6álaszolni eg>etlen kérdésre se-T aga-nak kell -egt#dno-0 -i tCrtént. Jobban0 -int tegnap.-esélte el0 hog> Josh ol>an z v ró tényező 6olt az osztál>tere-ben0 hog> -ég azt se. \. " )agol> -ondja 6erébnek " 6ágott 6issza a lán>.sajnálo-0 hog> aszottnak ne6ezte-. aga ne. " 7ag> égU iért ne. " Talán ne-0 ac!enzie sheriff0 de akár-il>en rossz is 6ag>ok0 én ne. " A-i pedig azt a pénzéhes 6én boltost illeti0 biztos 6ag>ok benne0 hog> ne. Az a célja0 hog> -egpr=bálja elfordítani tDle. Wg> tQnik0 a g>erekek CsztCnei jobbak0 -int a szüleiké.elég képzett ahhoz0 hog> ítéletet -ondjon0 hClg>e-.lehetne hClg>0 ha -egpr=bálná. Látta. " i a fenét pr=bál -eg elérni ellene.Aone> Ann )ehrt ne.be az ígérete-et0 hog> be6ere. " (edig ezt tette0 ac!enzie sheriff.6áltotta.

Aangosan szá-olt0 ahog> osztott.sikerültT Ps -i6el Josht ne. Wg>hog> teg>e a dolgát0 és zárja be.a pCtt>Cket a lapokon0 6ag> szá-oltaosztás kCzben a kárt>át. " ost pedig kiosztasz Ct lapot " -ondta Aone>.akaro-0 hog> -egtanítsa neki a rohadt ha-iskárt>ás trükkjeit.neki. " 7os0 grat#lálok0 ac!enzie0 Sjra sikerült -egijesztenie. " Slt héten észre6ette-0 hog> azt -#tatta neki0 hog>an állítsa Cssze a -aga ha-is ékszereit. " &z eg>0 kettD0 háro-0 nég>0 Ct.tQri a ha-is osztást a szalonjában.e belefáradt0 hog> álland=an igazolnia kell a tetteit a férfi elDtt. " 1gen0 igaza 6an0 sheriff. Yszinte 6álasza eg> pillanatra -eglepte a férfit. " 7e.is érte-0 -iért " csattant fel a lán>0 ahog> lehajolt0 hog> felszedje a kárt>át. " Pn is íg> tan#lta-0 ac!enzie. " i a fenét -Q6elT " kiabálta a férfi dühCsen. " Pppen ezt tesze-. " LegkCzelebb -ajd arra tanítja0 hog>an házaljon a sze-éttel.bQn0 ha 6alaki tisztességes üzletet 6ezet.lehet értel-esen beszélni0 hClg>e-. " 7e. iért 6olt képes a lán> kCzel férkDzni a fiShoz0 a-ikor senki -ásnak ne." &z akkor se. 7e. Zt neked és Ct neke-. " irDl beszélT " Azt -ondta0 -egtanítja ol6asni és szá-olni. /sak a 6áltozatosság ked6éért -#tatta -eg Joshnak.kerüli el a fig>el-ét0 #g>eT " -ondta gSn>ol=d6a. Aone> és Josh a kon>haasztalnál ültek.-eg -aga-nak0 hog> el6eszítse.ezt az állást0 iss )ehr0 és azt akaro-0 hog> kissé fogja 6issza -agát. " Pdese-0 -iért ne.)razner0 példának okáért0 ne. " Akár szeret enge-0 akár ne-0 felelDs 6ag>ok érte0 és ne.engedték be az iskolába0 -ég nag>obb szüksége 6olt rá0 -int eddig. Josh sze-e elkerekedett az ijedtségtDl. A-int az ajt= becs#k=dott a g>erek -CgCtt0 a lán> L#keHhoz ford#lt. " agá6al ne.6ette észre0 hog> L#ke -eglátta Dket.-ész ki és játszol a lo6addalT " ja6asolta Aone> n>#godtan. " inden0 a-it teszek0 -egijeszti. Ps ezt t#dta isU A-ikor 6isszatért a házba0 -egtorpant az ajt=ban. " 7ahát0 se--i se.tartják a 6áros jó %olgárán k.engedhete. 'a.jogosít fel senkit a lopásra. . &z a fiS g>QlCl enge-. " Q6észet=rát tartotta. 43 . " 7e-0 az ne-. Abban -i 6olt az oktatásT Aone> ne. !ét tQz kCzé szorította. Talán azért0 -ert Dt ne. $dalépett hozzáj#k0 és lesCpCrte a lapokat az asztalr=l. L#ke egész délelDtt dohogott. Azt hitte-0 Josh ked6éért -eg fog pr=bálni eg>ütt-QkCdni0 de Sg> tQnik0 -agát csak az érdekli0 hog> kínos hel>zetbe hozzon a 6áros elDtt. " &zt -ajd késDbb befejezzük. A férfi -agára hag>ta a füstClgD lán>t. A lán> eg>re nC6ek6D haraggal -eredt rá. " !árt>atrükkCkkelT 'zép kis tanításU " horkant fel a férfi. 7e. &lsD dCbbenete haraggá 6áltozott. Zsszeadta.t#dta0 -it teg>en Aone>6al és Joshsal.

6allja be0 hog> ne. " aga hozott ide0 -aga akarta a segítsége-et.az orrát.a c#korkát0 és -egfen>egette. />nthia a szájára szorította a kezét0 hog> elfojtsa k#ncogást.e -aga sokkal jobban ig>ekezett0 hog> -QkCdjCn0 -int én0 igazT Ahog> a lán> fig>elte0 a-int a férfi elsétál0 legalább ann>i bQnt#datot érzett0 -int L#ke. A lán> ki-erülten ford#lt el a férfi 6ádl= pillantása elDl0 a-i -indig -egjelent0 ha L#ke szabadjára engedte g>anak6ását. Ps be6allo-0 hog> fig>ele-re -élt=0 a-it Joshsal tett. " Vossz alk# 6olt0 L#ke " -ondta g>engéden. 7>il6án6al= kísérletei a házasságszerzésre kínos hel>zetek álland= forrását jelentették a lán>nak. !ésDbb0 aznap dél#tán />nthia 7elson jCtt el0 és -egkérte Aone>t0 csatlakozzon hozzá a férje által elDírt napi sétáján. " Aaboz6a -egállt az ajt=ban. Akkor -iért ne. " &lnézését kére. " )iztosan az én társaságo-ban akar -egjelenni0 />nthiaT T#dja0 plet>kálnak r=la.igaz abb=l0 a-it -agára -ondanak.6ag>ok -egbízhat=0 -iért hag>ja 6ele. )otrán>os 6ag>ok. L#ke 6allo-ása eg> pillanatra feledtette Aone>6al a -Sltbeli sérel-eket. aga féltéken>." Té6ed0 sheriff.házalok 6ele. &gek0 t#dta0 hog> nag>szerQen bánik a fiS6al. iért ne.íg> gondolja0 de pr=bálkozo-. Azt akaro-0 hog> Sg> szeressen0 ahog> én szerete. (ersze0 ahog> hallgatta />nthia lelkes beszá-ol=ját a házasság elDn>eirDl0 Aone> g>anította0 hog> az asszon>nak háts= szándéka is 6an: feleséget találni a sheriffnek.t#dta -eg-ondani a lán>nak isT ár ott 6olt a bocsánatkérés a n>el6e heg>én. " Tén>leg aszottnak ne6ezte /larabelle ^ebstertT " %al=ban -egtette-. . " 7e. (r=bálkozo-. " Azt hisze-0 eg>szerQen se--it ne. A férfi érzéseit elrejtette kifürkészhetetlen álarca. Vábízta Josht. " .a kitCrése-ért. A zsarnokoskod= arroganciájá6al képtelen elfogadni a gondolatot0 hog> a fia jobban ked6el enge-0 -int -agát.ér D tCbbet -agának0 -int kétszázh#szonCt dollárT L#keHba bele6ágott a bQnt#dat a lán> sza6ai n>o-án.a fiátT " A lán> -egpCrdült0 hog> sze-benézzen a férfi6al. Az 6olt az üzleti =rája arra a napra.a saját érdekei-et.Dt.Joshnak0 hog> C6é a be6étel fele.teszek j=l0 a-i a fia-at illeti. egkCszCrülte a torkát.íg> 6an. 7os0 -eg-ondhato.e ne féljen0 ac!enzie0 -egígérte. Azt hisze-0 elé hel>ezte. Tén>leg el6ette. T#do-0 hog> sokkal tCbbet kapok érte0 ha -aga.fog -QkCdniT Aa ne. " &z ne. " eg-ondo. A-i=ta Aone> 'tocktonban 6olt0 Lil>n kí6ül a Long )ranchb=l />nthia 6olt az eg>etlen nD0 aki barátságos 6olt hozzá.-agának0 ac!enzie0 hog> ez érthetD0 -ég eg> haté6estDl is.a 6árosban. Az el-Slt héten legalább eg> t#catszor 6allotta be -agának.én0 -i za6arja -agát0 ac!enzie sheriff. 4E . " !ezdettDl fog6a rossz alk# 6olt ez kCzCttünk. A lán> 6állára akarta tenni a kezét0 kin>Sjtotta0 de aztán g>orsan 6isszarántotta0 a-ikor Aone> -etszD kék pillantásá6al felé ford#lt. Talán -aga ne. " Aadd plet>káljanak0 Aone>U Pn t#do-0 hog> se--i se. Aag>ta-0 hog> ez a -i 6itánk hátráltasson.a polgár-ester feleségét0 hog> be6ere.

" X0 é6eken át szerette. !étségtelen0 hog> g>Cn>CrQ nD0 gondolta -ogor6án.o#g azt -ondja0 Jess gol>=ra született. Ps g>QlClte0 hog> a lán> ne. TSlságosan g>orsan és fél6állr=l játszadozik azzal a colttal0 a-it hord. " 1gen0 én is Sg> gondolo-. . indennap látott eg> kis ja6#lást a fián " de abban ne-0 ahog> a fia 6ele 6iselkedett.pedig haz#gságokra ter-ett." -ondta L#ke0 és felállt. A férfi tekintete Aone> élénk arcára tapadt. Az apj#knak nag> tan>ája 6an a kCzelben. Aát igen. Jess /alho#n a 6árosban 6an0 és tCkrészeg. " J= napot0 r. Ahog> sétáltak Josh két oldalán0 />nthia -egint csak errDl a té-ár=l beszélt0 a-ikor elhaladtak két -arhapásztor -ellett0 akik a kocs-a elDtt l#stálkodtak. Az eg>ik férfi eléjük botorkált0 és -egbCkte a kalapját. . &zért 6iselte a jel6én>t: tSl sokan 6oltak0 akik Sg> gondolták0 felette állnak a tCr6én>nek. 'zínpadias -ozd#lattal -eghajolt. Aone> sose. Ps a haz#g kis hárpia t#dta ezt. A fiatale-ber0 aki Aone> szerint ne. Az Jess /alho#n 6olt0 és a bát>ja0 Vand>.e lehetetlen is. Londolataiba -erül6e -eg sehallotta hel>ettese lépteit. />nthia b=lintott. \. A-íg a lán> 'tocktonban -arad0 abba kell hag>ni#k a -arakodást0 és -eg kell pr=bálni#k kijCnni eg>-ással.érde-elte -eg0 a-it -ondott neki.az C6ét. Aone> kétségbeesésére a -ag>arázat lázba hozta a ja6íthatatlan ro-antik#st0 és />nthia -ég elszántabb lett0 hog> Csszeházasítsa Dt L#keHkal.állhatja Dt0 és saját idegenkedését a férfit=l.-égse. 'ze-lélDdD pillantása -egakadt Aone>n és />nthián0 ahog> az St tSls= oldalán sétáltak.képes a szabál>ok szerint élni. A lán>nak igaza 6olt0 v ló$ n féltéken> 6olt0 a-iért Josh Aone> társaságát ked6elte0 ne. L#ke hosszan kifSjta a le6egDt Csszeszorított ajka kCzCtt. Aone> Sjabb erDfeszítést tett arra0 hog> Dszinte leg>en0 és el-ondta Sj barátnDjének az igazat arr=l0 -iért kellett 'tocktonba -ennie0 hog> L#ke ki ne. Vand> elég rendes0 de Jess forr=fejQ bajke6erD.került 6olna 'tocktonba0 ha nincs D. /alho#n " felelte />nthia0 és to6ábbind#lt. Az ajká6al0 a-el> cs=kra0 ne. 7ehag>ott ki eg>etlen alkal-at se-0 hog> csábítsa " 6ag> hí6ogat= testé6el0 6ag> a b#ja szájá6al. " egnéze. Aone> 6isszanézett0 és látta0 hog> a két férfi belép a kocs-ába.lehetett tCbb hSszé6esnél0 n>il6án6al=an ittas 6olt. 4@ . " 'heriff0 jobb0 ha elnéz a Long )ranch felé. %alahog> le kell n>elnie a büszkeségét0 és -eg kell -ondania0 hog> sajnálja0 a-it korábban -ondott. Aone> azon tCprengett0 6ajon -it -ondana />nthia0 ha el-esélné neki aznap reggeli 6eszekedésüket. L#ke felkapta a fejét0 és att )rennanra nézett. A férfi to6ábbra is Sg> érezte0 hel>es 6olt elhoznia0 ann>ira j=l bánt Joshsal. L#ke ki-ent0 és leült a székre a 6erandán. " 'zép napot0 hClg>ek. " Wg> tQnik0 ez a fiatale-ber -áris épp eleget i6ott " jeg>ezte -eg. 5ol>tatták a sétát0 és />nthia pontosan ott fol>tatta a beszélgetést0 ahol abbahag>ta: L#ke ac!enzie erén>einek ecsetelésénél.6olna ezt -ondani neki. Akarta Dt0 att=l kezd6e0 hog> elDszCr -eglátta.

akarja 6isszaszí6ni a sza6ait0 sheriffT %ag> talán inkább a port enné -eg a lába elDttT L#ke to6ábbra is rászegezte a tekintetét. " 7e. ire att is -elléjük dübCrgCtt0 L#keHnak sikerült -egállítania a fogatot.Pppen elind#ltak felfelé az #tcán0 a Long )ranch irán>ába0 a-ikor a /alho#n fi6érek kiléptek az i6=b=l. " 7e.itt a tCr6én>t " -ondta L#ke fig>el-eztetDen. " J=l 6an0 fel a l=ra0 és -enjetek el innen. " J=l 6an0 ^esT " kérdezte. L#ke az eg>ik kCzeli p=znához kCtCtt l= n>ergébe pattant0 és a fogat #tán 6ágtatott. " T#dja0 ki6el beszél0 sheriffT L#ke el6esztette türel-ét a 6eszekedés0 de fDleg Jess /alho#n felelDtlen tettei -iatt.az én hibá-0 hog> a fick= ne. 3: . " )ezárlak0 ha kell0 Jess. A-ikor att leszállt0 és -egpr=bálta -egn>#gtatni az ideges állatokat0 L#ke -egfordította a hátasát0 és 6isszalo6agolt a bankárhoz. Vajtad áll0 Jess " felelte L#ke. " Te lDttél0 JessT " kérdezte L#ke. A kiáltások és sikol>ok zajában az e-berek ig>ekeztek kitérni a -egbokrosodott lo6ak és a szág#ld= kocsi Stjáb=l.o#glas keserQen0 re-egD #jjá6al Jess /alho#nra -#tat6a. A baleset lelassította a lo6akat0 de ne. " Aallottad0 -it -ondta-0 Jess. " Londoskodj a lo6akr=l0 attU " kiáltotta L#ke. " A papa -ajd kifizeti a kárt0 sheriff " szSrta kCzbe g>orsan Vand> /alho#n. Jess /alho#n sze-e elsCtétedett a haragt=l. %ad k#rjantással a le6egDbe lendítette az üres ü6eget0 elD6ette a coltot0 és kétszer lDtt0 szilánkokra robbant6a a palackot. &bben a 6árosban ne. " 5ogd be a szád0 Jess0 és -enjünk " -ondta Vand>. )ár a kocsinak szüksége lesz ja6ításra. Ahog> a ré-ült fogat -enekülése fol>tat=dott0 az oldalán fek6D kocsi Sg> sCpCrte 6égig a poros #tat0 -int eg> seprQ0 fekete porfelhDt 6er6e fel -aga -CgCtt. A kocs-a -ellett a hel>i bankár éppen kilépett a kocsijáb=l. " Ps ha én -ég ne. A kocsi az eg>ik l=kikCtD p=znának csap=dott0 és felbor#lt. " 7e. A tekintete kérlelhetetlen -aradt.állította -eg Dket. A lC6ések 6áratlan robaja -egriasztotta a lo6akat0 és a-ikor az állatok -eg#grottak0 a bankár a fCldre esett.szeretjük a részegen lC6CldCzD -arhapásztorokat0 Sg>hog> szállj fel a lo6adra0 és tQnj el innen. A fiS nag>ot kort>olt az ü6egbDl0 és eg>kettDre kiitta a tartal-át. Jess kezében +hisk>sü6eg i-bol>gott. A-int az állatok -ellé ért0 áthajolt0 és -egragadta az eg>ik l= kantárját. " Aog> 6annak a lo6ai-T " /sak kif#lladtak eg> kicsit.fog bed#gni eg> cellába0 sheriff.állok készen0 hog> el-enjek0 sheriffT " Akkor kij=zanodhatsz az eg>ik cellában.-eghalt a -eg>e eg>ik lakosa.t#dta 6isszafogni a lo6ait " horkant fel Jess. A bankár b=lintott. " 7os0 az az ifjS -ihaszna kell0 hog> kifizesse " -ondta ^es . " 1gen0 eg> részeg0 nag>szájS bajke6erD0 aki -iatt csakne. Aa -ég eg>szer -egláto-0 hog> 'tocktonban iszol0 eg> h=napra bezárlak a cellába. 1nd#ljU " Ps ha ne-T " Azért fizetnek0 hog> betartassa.

&-ellett0 ha lelDsz eg> sheriffet0 akkor az &g>esült \lla-ok eg>ik -arsallja fog üldCzni. " Ps0 Vand>0 hag>d ott a kezed0 ahol 6olt " tette hozzá fig>el-eztetDen. A dCbbent co+bo> kij=zanodott0 és elsápadt0 ahog> -egérezte a g>o-rának szorított colt csC6ét.látta0 hog> a két férfi kilo6agol a 6árosb=l. " Jaj0 g>ere Jess0 -enjünk.is pr=bálta titkolni háláját. Vand> /alho#n elkeseredettnek tQnt.akarlak bántani0 fiacská-. VádCbbent0 hog> felg>üle-lett csal=dottsága -iatt leállt 6eszekedni eg> részeg hencegD6el0 akinek -indCssze arra 6olt szüksége0 hog> néhán> =ra alatt kij=zanodjon eg> cellában. Talán elég0 ha inkább a térde-re fektetlek0 és elfenekellek. " 7e. 7e. 5éltette L#keHot0 és a férfi6al kapcsolatos 6ala-enn>i korábbi ellenérzése elpárolgott.a száját0 sheriff. /alho#n gSn>osan felhorkant. ost pedig lehet0 hog> -eg kell Clnie a fiatale-bert. " 7e. Bg>anez az e-ber 6olt0 aki ol>an igazságtalan#l zaklatta és elítélte DtT %ajon teljesen félreis-erte L#ke ac!enzieH tT 39 .lenne értel-e0 ha te fizetnél az Ccséd hibájáért. " Azt -ondta-0 tedd el0 JessU Jess 6isszacsSsztatta a feg>6ert a tokjába. " Azt hiszed0 -egéri -eghalni0 csak hog> -egpr=báldT " kérdezte L#ke n>#godtan. A feg>6eréért n>Slt0 de -ég -ielDtt kiránthatta 6olna0 L#ke keze a saját pisztol>áért kapott." 7os0 én ne. " Y az Ccsé-0 sheriff.-eg>ek0 a-íg készen ne. " ac!enzie sheriff0 a fiS részeg.t#dja0 -it beszél " kérlelte Vand>.-ozd#lt0 a-íg azt ne. LegkCzelebb0 ha a 6árosba jCn0 elbeszélgetek 6ele. L#ke a tokjába csSsztatta a coltot0 és ne.állhatok itt csak Sg>0 és nézhete-0 ahog> -aga lelC6i. " indkettDtCkkel el kell bánno-0 Vand>T " kérdezte L#ke0 és tekintetét a -ásik co+bo>ra e-elte. Abban a néhán> feszült pillanatban L#ke kCnn>edén -egClhette 6olna Jess /alho#nt0 de igazságos e-ber 6olt0 és ne. " Aag>j békén " acsarkodott Jess0 arrébb lCk6e Vand>t. " !CszCnC-0 ac!enzie sheriff " Vand> ne. 7éhán> lélegzetH6isszafojtott pillanatig L#ke fig>elte Jess belsD küzdel-ét0 ahog> a fiatal -arhapásztor ifjonti büszkesége és -eggondolatlansága birk=zott a tSlélés CsztCné6el. " ost pedig szépen lassan d#gd csak 6issza azt a 6asat a tokjába0 Jess " #tasította L#ke. A sheriff csak a -#nkáját 6égzi. Aone>0 to6ábbra is Josh kezét szorít6a0 lélegzet6isszafojt6a fig>elte a jelenetet a tCbbi 6ároslak=6al eg>ütt. " 1deje0 hog> befogja. Jess sz= nélkül 6issza-ent a p=znánál kipán>6ázott lo6aikhoz. " 1nába szállt a bátorsága0 sheriffT Azt hisze-0 elbánok -agá6al. egrángatta Jess karját.tette. " Tartsd Dt tá6ol 'tocktont=l0 a-ikor iszik0 Vand>. Vand> /alho#n is legalább enn>ire agg=dott az Cccséért.állok " -ondta Jess0 -int eg> engedetlen g>erek. it 6ár0 -it teg>ekT 7e. " enjünk0 Jessie " -ondta Vand> halkan0 és az Cccse 6állára csapott. " 7e.kell segítség " frCcsCgte Jess.

AosszS0 karcsS testében eg> izo. A-ikor alábbhag>ott a re-egése0 felfedezte0 hog> />nthia -ég -indig -ellette áll0 de Josh#a eltQnt. " Azt hisze-0 a szegén> j=szágra ráléptek azok a -egbokrosodott lo6ak. Az Ston eg> k#t>a feküdt0 a fejét Josh Clében n>#gtatta. " . 32 . Aone> elkesered6e nézett a szürkeHfekete ke6erék k#t>ára. Az állat -og>or=barna sze-e ned6es 6olt és fájdalo-t=l fén>lett. " /sak eg> k=bor korcs0 -ár néhán> hete itt l=frál a 6árosban. Jobb0 ha eltQnCk0 külCnben rá. Wg> érezte0 -intha dübCrgD szí6e ki akart 6olna tCrni a -ellébDl. Aone> látta0 hog> Josh#a elkerekedett kék sze-e kCnn>be lábad0 ahog> a sérült állatra -ered. Ahog> L#ke kCzeledett0 g>ors pillantással fel-érte a g>ászos lát6án>t.bízza a dolgot. A-ikor L#ke letérdelt0 a lán> fig>elte0 és elbQ6Clte a férfi kezének -ozd#lata0 ahog> g>engéden 6égighSzta hosszS #jjait a sebzett állaton. " 'enkié " -ondta a#inn. Y -ajd -egszabadítja az ebet a szen6edéstDl.-essze0 az Ston üldCgél. &lDhSzta a pisztol>át. " 7eeeeU indenki dCbbenten kapta fel a fejét. A ré-ült kiáltás Josh#át=l szár-azott.rángott gCrcsCsen. " egszabadítoszen6edéseitDl. 1degesen kCrülnézett0 és 6égül -egpillantotta0 a-int ne. " Azt hisze-0 jobb0 ha arrébb 6iszi Josht " -ondta L#ke Aone>nak. " X0 édes istene. " X0 de szCrn>Q " -ondta />nthia szo-orSan." kiáltott fel halkan Aone>. &g> hosszS percre leh#n>ta a sze-ét0 és hosszS0 -él> lélegzet6ételekkel ig>ekezett -egn>#godni. " i tCrtént ittT Aone> abbahag>ta a k#t>a si-ogatását0 és felállt. A k#t>a néhán>at n>üszített0 és -egpr=bálta fele-elni a fejét.el-er elsietett. " !ié a k#t>aT " kérdezte Aone>0 ahog> letérdelt Josh -ellé. A két nD a fiShoz sietett. " A lo6ak -egtaposták a k#t>át0 a-ikor -egbokrosodtak " -ondta .A lán> -ellkasa ann>ira fájt0 hog> alig t#dott le6egDt 6enni. " 1tt jCn a sheriff.el-er a#inn0 és letérdelt Josh -ellé.

o#g0 jobban érze. \. L#ke 6isszatette a /oltot a tokjába0 és -egragadta a fiS 6állát. Josh g>orsan leült a 6erandán0 és az Clébe 6ette a k#t>a fejét.-aga. Akkor g>ere 6issza késDbb0 -ost beteggel 6ag>ok. &zzel sietDs cs=kot n>o-ott az asszon> szájára0 és becs#kta az orra elDtt az ajt=t. 3F . 7elson. />nthia hel>eslDen b=lintott. %égtelen hosszSnak tQnD idD -Sl6a . " 5ia-0 a k#t>a szen6ed " -ondta g>engéden. " Przel bár-il>en fájdal-atT " 7e-.o#g kijCtt0 karjában a szegén> j=szággal0 a-it gézkCtések fedtek0 a-ibDl csak a sze-e és az orra látszott ki. A-ikor />nthia Aone> és L#ke #tán ind#lt a rendelDbe0 a férje -egállította. " Az biztos. A kisfiS sCtét feje to6ábbra is a k#t>a fClé hajolt. " Ve-ek. " eg fog Clni " jeg>ezte -eg a férje0 és széles 6ig>ort küldCtt Aone> felé.értette a hel>zetet0 -int />nthia. A te idDpontod hétfD dél#tán két =rára sz=l0 rs. " !érlek0 ne Cld -eg a k#t>át0 ap# " kCn>CrgCtt Josh#a. A lán> agg=d6a pillantott Joshra.o#g. fejezet K Cnn>ek csorogtak le Josh arcán0 ahog> kCn>CrCg6e felnézett ráj#k. " 7e-0 . " ZrülCk0 hog> 6égre -egis-erhete-.fog -egszületni. Aone> Josht 6ette a karjába0 aztán D és />nthia kC6ették a férfit.o#g 7elson -egengedte0 hog> Josh a k#t>á6al -aradjon. " (ersze0 hog> ne-0 .ez idDpocsékolás0 de ne. A felnDtteket -egkérték0 hog> 6árjanak az or6os rendelDje elDtt0 -íg D -eg6izsgálta a kínl=d= állatot. " Josh0 tartsd sze--el a barát#nkat0 a-íg én az ap#káddal beszélek " -ondta neki . " 'zerinte. Azt -ondtad0 a baba -ég 6ag> két hétig ne.o#got. " L#ke0 el6ihetnénk a k#t>át az or6oshozT Talán lehetne érte tenni 6ala-it. A hel>zettDl dCbbenten0 L#ke Aone>ra nézett. " A k#t>a 6eszít0 ha ne.6eszítünk se--it0 ha -egkérjük 7elson doktort0 nézze -eg " -ondta L#ke. &-ellett " -ondta a feleség büszkeségé6el " . &z 6olt az elsD sz=0 a-it Aone> a fiSt=l hallott0 a-i=ta -egérkezett.-ost0 -int a héten bár-ikor. />nthia sokat -esélt -agár=l. A k#t>a szánal-asan n>CszCrgCtt0 ahog> L#ke g>engéden fele-elte.tesszük " 6etette ellen a lán> rejtél>esen.a hel>zetre érzéken> . Josh szorosan kC6ette . " 7ehezen kapsz le6egDtT 'zédülszT A teljesen Csszeza6arodott />nthia fel6onta a sze-CldCkét0 és Aone>ra pillantott.11.o#g t#dni fogja0 -it teg>en. Aone> 6álasz#l -eg6onta a 6állát0 D éppen Sg> ne. Ps a szánal-as kiáltás Sg> hangzott0 -intha -agát Josht is rettentD fájdalo.g>CtCrné. " 7e " is-ételte. " egind#lt a szülés0 drágá-T />nthia barna sze-e tágra n>ílt a -eglepetéstDl.o#g.

A szí66erése g>ors0 de eg>enletes. " Jobban szerete-0 ha .rá azt a gézt. " 7e feledd0 hog> én ne. &z j= jel. " 1gen0 -éterenként szá-olo.látogatásonként " -ondta az or6os kedél>esen0 ahog> -egkerülte az ír=asztalát0 és leült.ken>ere. 4 Wg> e-léksze-0 te hoztad be ide0 ac!enzie sheriff. " aga legalább ol>an szép0 -int ahog> />nthia leírta0 Aone>.o#g k#ncogott. 7elson. " A k#t>a külsejébDl ítél6e0 Sg> tQnik0 a kCtCzést g>akoroltad0 doki " jeg>ezte -eg L#ke0 szándékosan félbeszakít6a kettejük cse6egését.látta.6ag>ok állator6os. Josh ked6éért re-éle-0 hog> rendbe jCn.e álland= gondoskodásra 6an szüksége " tiltakozott .o#g. (ersze ne. " A felesége nag>on ked6es0 doktor0 ah0 . " T#lajdonképpen csak Josh ked6éért tekerte. A k#t>ára álland=an fig>elni kell.o#g szí6él>esen.o#g és />nthia se. Wg> gondolo-0 haza kellene 6innetek -agatokkal. %al=jában ne.o#g 7elson j=képQ férfi 6olt.6olna k#t>át a háznál0 -ár lenne eg>. " Az állat a te beteged0 7elson doktor. Wg>hog> logik#s lenne0 ha haza6innétek a k#t>át. " Az kizártU 7ézd0 doki0 ha akarta. " A férfi -egfogta Aone> karját0 és eg> székhez 6ezette.benne 6ért.o#g. .6ag>ok állator6os0 íg> ne. 4 /sakis jogi -egfontolásb=l.a hi6atalosság. " X0 6al=banU 7e. 7e. Pppen ezért kell itt -aradnia nálad.t#do-0 -il>ennek kell lennie eg> k#t>a szí66erésének. " (ontosan. Ahog> a két férfi to6ább 6itatkozott0 Aone> alaposan -egfig>elhette a fiatal or6ost. %ajon neki -iért 6olt il>en nehéz Aone>6al beszélgetniT &lfogadni DtT (ersze0 gondolta L#ke bosszSsan0 talán . Wg> tQnik0 a fiS kCtDdik hozzá. 'ok tekintetben.o#gnak sz=lítanak.a díjat0 ne. " Wg> t#do-0 csak rC6id ideig szándékozik itt -aradni 6elünk 'tocktonban " -ondta . áris elég baja 6olt Aone>6al és Joshsal. L#ke a falnak tá-aszkodott. L#ke n>il6án6al=an ne. !CtelességbDl0 t#dod.fogadták 6olna il>en ked6esen0 ha t#dnák r=la0 a-it D. eleg barna sze-ét eltakar= sze-ü6eg és a halántékánál en>hén ritk#l= szDke haja ellenére .6ette. Aone> -ogor6a pillantást 6etett L#keHra.akarta haza6inni az állatot. " Wg> beszél r=la0 -intha bCrtCnbüntetés lenne0 Aone>.o#g 6állat 6ont. %an odakint eg> kisfiS0 aki képes és hajland= erre. " . " it sSg az CsztCnCd0 dokiT . Ahog> fig>elte és hallgatta a -ásik kettDt0 akaratlan#l is feltQnt neki0 hog> Sg> cse6egnek0 -intha régi barátok lennének." !CszCnC-0 dr. " i 6an a k#t>á6alT " kérdezte a férfi. Londolta-0 talán -egn>#gtatja kicsit0 ha látja0 hog> teszek 6ala-it az állatért.6olt ol>an -agas0 -int L#ke0 a teste 3O . . " &gészen pontosan kilenc6en napig. Talán nincs belsD 6érzés.o#g felnézett0 -intha csak akkor j#tott 6olna eszébe0 hog> L#ke is ott 6an. " A k#t>a 6izelt0 és ne. Aone> 6álasz#l felk#ncogott0 a-i to6ább ingerelte L#keHot. )ár ne.-ondhatok se--i biztosat0 L#ke.észre. A k#t>a eg>ik háts= lába eltCrt0 Sg>hog> sínbe tette-0 de net#dhato-0 -enn>i sérülést szen6edett belül.

" Akkor -iért ne. " iért zárja ki a saját apját isT . " Josh beszéltT " Wjra felCltCtte or6osi arckifejezését0 ahog> -egfontoltan fol>tatta a beszélgetést. . " A tCbb-étern>i gézrDl ne.pontosan. L#ke feltette a kérdést0 a-i leginkább bántotta a lelkét.e -indenki -ás elDl -iértT . " Akkor talán -égse. " Le kellett 6olna lDnC-0 a-ikor alkal-a.reagál Josh érzel-ileg az e-berekre.íg> hinni0 de lehet0 hog> ne.sz=lalt -eg.o#g0 ha a k#t>a elp#szt#l0 -it gondolsz0 -en>n>ire nehezen fogja Josh 6iselniT Látnod kellett 6olna0 hog> reagált0 a-ikor -egpr=bálta-egszabadítani az állatot a szen6edéstDl. " 7e.e -ég -indig akadták kétel>ei. Ahog> a férfi befejezte or6osi tan#l-án>ait0 Csszeházasodtak0 és 'tocktonba kCltCztek.ford#lt ann>ira -agába " -ondta L#ke re-én>ked6e.o#g elhallgatott0 és -egpr=bálta -egfogal-azni az el-életét0 aztán fol>tatta: " &l-ondtad0 hog> Josh csak kété6es 6olt0 a-ikor a feleségedet és az édesan>ádat -egClték. . " /sak találgatni t#dok. 'zeretné.szá-olok fel se--it az átlagon felüli or6osi ellátásért0 a-iben részesült " -ondta 6ig>orog6a . " 7e. " &z -indenképpen j= jel. indenképpen ért ann>it angol#l0 -int bár-el>ik átlagos haté6es0 -ert -egteszi0 a-it kérnek tDle.beszélT " kérdezte L#ke elképed6e. 3N .o#g 6onásai elko-orodtak.6olt rá " -orogta L#ke. 7e. Aztán a sze-e elko-ol>odott. Aaza6iszed a k#t>át0 én pedig ne.o#g szánakoz6a.il>en eg>szerQ. " &z -eg-ag>arázná0 -iért zárk=zott el az apja elDl.o#gU " 7os0 fol>ton azon gondolkodo-0 6ajon -iért ne. " Przel-ilegT " kérdezte Aone>0 és 6áltott eg> pillantást L#keHkal. " ég beszélt is " tette hozzá g>orsan Aone>. A-ikor Sg> tQnt0 .o#g. " !o-ol>an0 .o#g habozik0 hog> fol>tassaHe0 L#ke ko-ol>an azt -ondta: " ondd el0 -it gondolsz0 . " Alk#t kCtCk 6eled0 L#ke.o#g 6állat 6ont.karcsS 6olt és iz-os0 a-in -eglátszott0 hog> é6eken át fa6ág=ként dolgozott />nthia apjának $regonban0 ahol0 a felesége szerint0 aki i-ádta0 Dk ketten re-én>telenül eg>-ásba szerettek. " Addigra a g>ereknek legalább né-i sz=kincse lehetett0 6ag> orales biztosan -eg-ondta 6olna0 hog> Josh sohase. " &z a orales el6itte Josht exik=ba0 ahol néhán> é6ig élt. Aztán jCttél te0 aki eg> -ásik n>el6et beszélt0 és kiszakította az eg>etlen otthonáb=l0 a-it addig is-ert.bízik benned.is beszél6e " szSrta kCzbe Aone> re-én>ked6e.kezd beszélni ol>an ha-ar0 -int a tCbbi0 és ha Josh -ondott pár sz=t0 akkor biztosan -ég tCbbet is fog.t#do. Aztán az eg>ik -#nkás a far-r=lR " J#an orales. .reagál Sg> a kCrn>ezetére0 ahog> a g>erekek általában. Aone> Sg> 6élte0 logik#s0 a-it . " [g> 6an0 nég>é6es koráig " erDsítette -eg L#ke türel-etlenül. " Azt hisze-0 -indennek a g>Ckere az0 hog> eg>szerQen ne.o#g -ond.o#g tárg>ilagosan 6állat 6ont. %al=színQ0 hog> a ré-ült kis fick= csak a -exik=i n>el6et értette " -ondta . 7éhán> g>erek eg>szerQen ne. " 1gen.t#do-0 L#ke. " 7os0 akkor -it gondolszT " it gondolokT " .

%an eg> francia idegg>=g>ász0 aki -ég eg> klinikát is alapított0 ahol hisztériát és -ás hasonl= tüneteket kezelnek.a lán> kCz6etlenségét a férfi6al.t#dok sokat a té-ár=l0 csak a-it az or6osi lapokban ol6asta-0 a-iket kapok. Talán fél bárkihez is ragaszkodni0 -ert -indenki0 akit eddig szeretett0 elhag>ta " . " .o#g0 neke. Josef )re#er )écsben szintén ezt a té-át k#tatja. " [g> ifjS el-éjében nincs is kétség afelDl0 hog> az apja is biztosan el fogja hag>ni. " 7e-rég ol6asta. . " it gondol0 -it kellene tennünk0 . " &zt -ár kCzClted is 6ele. " .is a kérdést ellenezte0 hane. 34 . Aa Josh hel>ében lennének0 bíznának az e-berekbenT 7e feledjék0 eg> haté6esrDl 6an sz=. Talán segíthet -egérteni0 a-irDl beszélte-. " &z átkozott#l biztos. Aone> Sg> 6élte0 hog> />nthia biztosan beszélt errDl a rettegett té-ár=l a férjé6el. Aone> L#keHra pillantott.6ag>ok állator6os0 -égis idehoznak neke. Ps biztos 6ag>ok benne0 hog> t#dja0 Aone> is el fogja hag>ni. L#ke dCbbenten kérdezte: " i az a pszichol=g#sT " A pszichol=giának a 6iselkedési -intázatok tan#l-án>ozásához 6an kCze." horkant fel L#ke. Joshnak -eg kell tan#lnia Sjra bízni. " . " Aztán to6ább beszélt. 7e. Ps az se6ag>ok0 a-it pszichol=g#snak ne6eznek0 ezzel &#r=pában foglalkoznak. . " A francia doktor Jean /harot0 D a patol=giai anat=-ia professzora (árizsban. " Aé0 -ag#k ketten0 ez csak találgatás " -ondta .ez kínai " felelte ki-erülten L#ke. L#ke feln>CgCtt0 és járkálni kezdett a szobában. " &g> pillanatra elgondolkodott. %égül aggodal-as pillantást 6etett . " 1gen0 7elson doktor0 -it tanácsolszT " kérdezte L#ke0 és ellent-ondást ne. Przékelte0 -il>en -él> hatást g>akorol .eg> Sjabb cégtáblát.o#gT L#ke felhag>ott a járkálással0 és -érges tekintetét a lán>ra szegezte. !aliforniában szerezte. " . A falai kezdenek leo-lani. " %ig>e -agá6alU 'zeretné-0 ha -indketten elol6asnák.e gondolkodjanak el ezen. Ah0 itt is 6an " Az Sjságra pillantott.o#g szünetet tartott0 hog> rosszall= pillantást 6essen L#keHra0 -ielDtt fol>tatta 6olna.o#g az ír=asztal -CgCtti asztalon torn>os#l= fol>=irathalo-ba tSrt. Aone> gondolataiba -erül6e ült.rendbe.o#g -ondand=ja a büszke férfira. Az eset a k#t>á6al bebizon>ította0 hog> hajland= reagálni 6alakire0 -ég ha az csak eg> k#t>a is.(árizsban 6ag> )écsben." [g> -ár senkiben se.diplo-át0 ne. " Ps -i lesz0 ha a k#t>a elp#szt#lT " kérdezte L#ke. /sak azt t#dja0 hog> az an>ja és a nag>an>ja elhag>ta0 aztán el6esztette ezt a orales ne6Q fick=t is0 akire 6al=színQleg áthel>ezte a ragaszkodását.tQrDen -egkCszCrülte a torkát. " Pn -ondo-0 eg>re jobban belejC6Ck. Aa kChCgésrDl 6ag> tCrCtt csontr=l 6an sz=0 én 6ag>ok a -egfelelD e-ber. Talán ki kellene tenne.eg> sérült állatot0 hog> hozza. agase. .o#gra.o#g átadta Aone>nak az Sjságot.o#g feltette a lábát az ír=asztalra0 hátradDlt és a feje -Cgé tette a kezét0 -ikCzben a -enn>ezetre pillantott.o#g. 'ikeresen használták a hipn=zist. " $r6os 6ag>ok. " Azt -ondo-0 adjanak neki sok szeretetet és -egértést0 és fol>tassák0 a-it tesznek. Y pszichoanalízisnek ne6ezi. Ps t#do-0 hog> dr. 7e.o#g jelentDségteljes pillantása ezSttal Aone>ra esett " 6ag> ha-arosan el fogja hag>ni.bízik.r=la eg> érdekes cikket.o#g -agabiztossága leeresztett0 -int a-ikor a le6egD kiszalad eg> léggC-bbDl. &hhez nincs szükség or6osra0 hog> t#dja.

él> sze-CldCkráncolással0 L#ke Csszefonta a karját a -ellén. " 'z=6al -i6el etessünk eg> haldokl= k#t>átT 33 ." Akkor bajban leszünk.

6olt szarkaz-#snak0 csak -egn>erD -osol> ült az arcán.o#g adott0 és esze-be j#tott -ég 6ala-i Joshr=l. " Pn -ég -aradok. fejezet Londolja0 hog> 6an esél>eT " kérdezte Aone> halkan. 3E . " 5eküdjCn le0 Aone>U Al#djon eg> kicsit " -ondta L#ke g>engéden. Aalálra ré-ül0 ha p#skalC6ést hall. " Ve-éle.tenni.abba a fol>=iratba0 a-it . " J=l érzi -agátT Legnag>obb -eglepetésére a férfi k#ncogni kezdett.arra a délelDttre a te-plo-ban. A fiS a hál=szobája padl=ján ült0 a k#t>a -ellett0 aki eg> ládában feküdt. " 7a és ha ne. " i lesz a 6acsoraedén>ekkel0 és ki fekteti le JoshtT " eg t#do. " Azt hisze-0 tSl fiatal 6olt " -ondta L#ke kétked6e. " Josh és én ne. " 5áradtT A lán> kin>itotta a sze-ét0 és felfedezte0 hog> L#ke sCtét tekinteté6el Dt fig>eli. " &-léksze. &g> pillanatra a -osogat=nak tá-aszkodott0 és leh#n>ta a sze-ét. 'z= szerint re-egett a félele-tDl. " L#ke0 beleol6asta. Azt hisze-0 tCbbrDl 6an sz=0 -int eg>szerQ ijedtségrDl. " 1gen0 tén>leg -egijed.12. L#ke a lán> oldalán állt a kon>hában0 és a p#-pát kezelte0 ahog> Aone> -egtCltCtte a kannát0 hog> 6izet forraljon a -osogatáshoz.érte-0 -iért akarna ettDl elzárk=zni elDle. )ár tSlságosan fiatal 6olt0 hog> e-lékezzen -agára a tá-adásra0 a félele-0 a-it átélt0 talán hosszabb ideig -aradt -eg benne. Aa a hangot a 6eszteség érzésé6el azonosítja0 akkor " Aone> kitárta a karját " -iért neT " Azt hisze-0 . &-lékszikT " 7>o-a se.sokat al#dt#nk -Slt éjjel. " Talán igaza 6an. " Ao6á akar kil>#kadniT " Talán a tan>át ért tá-adáshoz 6an kCze.bánjaT " Aone> a férfira e-elte tekintetét0 és eg>ütt érzést látott a sze-ében.o#g tSl sok pszichol=giai zag>6asággal tC-te tele a fejét. 'ze-be t#dott szegülni a haragja erejé6el0 de Csszeo-lott a tCrDdésé6el sze-ben.is e-lékszik ráj#k. Aone> a fejét rázta. &bben az esetben az an>já6al és a nag>an>já6al0 -ég ha ne. L#ke ked6essége elg>engítette a lán>t. Azt hisze-0 félt elal#dni0 nehog> a k#t>a -eghaljon0 -íg D alszik." -ondta ko-oran0 ahog> fele-elte a nehéz kannát és a tQzhel>hez 6itte.e-lékszik0 -iért ré-íti -eg az a hang0 de to6ábbra is reagál ráT Ps talán nag> 6eszteséggel kapcsolja Cssze a lC6ést." -ondta L#ke. A férfi eg> pillantást 6etett Joshra. Aone> ásított. A lát6án> és a hang len>QgCzD 6olt. A lán> érezte0 hog> g>orsabban 6er a szí6e0 és 6issza-osol>gott. TCbb -int h#szonnég> =ra telt el0 -i=ta haza6itték a k#t>át. " ég -indig ne. " )iztosan ne. Aone> g>anakod6a -éregette. " X0 eg> kicsit " 6allotta be. " 5él att=l0 hog> elvesz+ti -agát0 talán.

<gek" milyen jót tesz z em$ernek egy teljes éjsz kányi lvás" gondolta.hal -eg. A k#t>a pislogás nélkül0 éberen feküdt0 és a gézbe b#rkolt testébDl kin>Sl= farka rángásán kí6ül ne. " X0 1stene. 3@ . " Talán inkább ezt kellene adno. " 7ag>on -#latságos0 de neke.a ká6é is elég lesz." -ondta a férfi ko-ol>an. " A férfi -eglepett pillantására to6ább #gratta.e ha att=l jobban érezné -agát0 -eg kellene látogatnia . TCbb -int h#szonnég> =rája eg>etlen ellenséges sz=t se. A sütDben keksz sült0 a tQzhel>en pedig eg> lábasn>i zabkása pCfCgCtt. 7e. " Ve-én>kedjünk0 hog> az a k#t>a ne. " 1gen.csak az al6ás0 hane. A férfi Sjra Josh hál=szobájának n>itott ajtajára pillantott. A férfi a kezére tá-asztotta a fejét0 és a lán>ra szegezte tekintetét. A lán> rápillantott0 a sze-e 6idá-an rag>ogott.o#g -ond0 Josh ha-arosan rendbejCn. Aone> 6ig>orog6a -ent a kon>hába. . Aa igaz0 a-it .té6eszti Cssze -agát a k#t>á6alT 7e feledje0 D 6olt az0 akit -egrSgott eg> l=. Aone> a hál=szobája felé ind#lt0 de -ielDtt becs#kta 6olna az ajt=t0 -egállt. " Aone> Ann )ehr0 -i a fenét szá-ít neked L#ke ac!enzie 6éle-én>eT [g> csak a saját szí6edet fogod -egfájdítani. !in>Sjt=zott0 hog> kiQzze a sajgást a hátáb=l. " aga reggelente -indig Sg> csicsereg0 -int eg> szajk=T " %ig>ázzon -it -ond0 6ag> énekelni kezdek. Att=l a perctDl kezd6e0 hog> bebSjt az ág>ba0 Aone>nak eg>etlen éber gondolata se6olt0 -íg az ablakon beárad= napfén> fel ne. A lán> CsztCnCsen kin>Sjtotta a kezét0 és a férfi karjára tette. A hang#lata -ost fén>esebb 6olt0 -int a reggeli napsütés. 5elébreszt0 haR " 1gen0 felébreszte. " 7os0 a k#t>a is azt állítja0 hog> elgázolta eg> csapatn>i l=. Azt hisze-0 jobban re-én>kede-0 -int é6ek =ta bár-ikor. T#do-0 -enn>ire értékelné. Aztán a -osol>a -ég szélesebbre hSz=dott.-aga-0 -intha lo6ak tapostak 6olna -eg. 7e. Ahog> a lán> láb#jjheg>en kCzelebb -ent0 a szájára tette az #jját0 íg> fig>el-eztet6e a k#t>át0 hog> -aradjon csendben0 -ajd láb#jjheg>en ki-ent a szobáb=l0 és becs#kta az ajt=t. " 7os0 csak sz#ndítok eg> rC6idet. L#ke és Josh al#dtak0 kin>Sjt=z6a a padl=n a k#t>a -ellett. J=l érezte -agát. )iztos 6olt benne0 hog> a k#t>a életben -arad0 biztos 6olt benne0 hog> Josh j= Ston halad a g>=g>#lás felé0 és érezte0 hog> talán L#ke ac!enzie -égseg>QlCli Dt ann>ira0 -int ahog> -#tatja.-inden -iatt. \.sokkal késDbb0 a-ikor L#ke kilépett Josh szobájáb=l0 Aone> az asztalnál ült0 elDtte pedig eg> csésze ká6é állt. L#ke lezCtt>ent a székre0 és kort>olgatni kezdte a forr= italt. Ve-én>kedjünk. " A férfi tCltCtt -agának eg> csészén>it0 és az asztalra tette a kannát. Talán 6an -ég né-i géze és tapasza.to6ábbra is -osol>gott0 ahog> nekilátott reggelit készíteni.-ondtak eg>-ásnakU Airtelen -egtorpant0 és a csípDjére tette a kezét." n>Cgte a férfi.-ozd#lt. 5elkapta a kCntCsét0 és kirohant a szobáb=l. Aztán ré-ülten dCbbent rá0 hog> átal#dta az éjszakát.a k#t>ának inni 6íz hel>ett." Ve-ekül 6ag>ok.ébresztette. " )iztos0 hog> ne.o#got. " Wg> érze.

7e. " Ps -aga is a n>o-ot kC6etné0 ha ne.hallottT " Aone> dCbbenten rázta a fejét." A kisCcsé-re0 /le6eHre e-lékeztet.lenne Josh " fejezte be a lán>. L#ke korábbi -egjeg>zésébDl ítél6e /le6e barátságosnak és j= kedél>Qnek tQnt0 á. &gészen j=.-ent 6issza a far-raT E: . A sze-ében égD büszkeséget lát6a a lán> halkan íg> sz=lt: " Aonnan fogják t#dni0 hog> hol keressékT " Az Stjaink keresztezni fogják eg>-ást.eg>szerQen ott.tünteti el a 6ig>ort a képérDl reggelente. " &l-osol>odott és hozzátette: " 5lint eg> hang>a n>o-ait is képes lenne kC6etni szél6iharban0 /le6e pedig eg> szSn>og sze-ét is kilDné háro-száz -éterrDl. " 7e-0 -ost elég lesz -ég eg> csésze ebbDl a ká6éb=l. " A férfi gSn>osan ne6etett.t#do. .arra0 a-it 'acra-ent=ban idézett tDle.szokott fig>el-eztetni -inket0 hog> -inél csinosabb a lán>0 annál rosszabb a ká6éja. Az=ta ne.6olna0 hog> ez a b=k tSl szép0 hog> igaz leg>en. " &g> rC6id ideig -él>en eg>-ás sze-ébe néztek0 aztán a férfi fol>tatta: " A-ikor 6issza-ente. A 6al=színQsége0 hog> tSlélték a háborSt0 nag>on csekél>nek tQnt szá-ára. " Ps -ost hol 6annak az CccseiT " 7e. 1s-er6e a test6érei-et0 akár eg>ütt 6annak0 akár ne-0 arra -érget 6ehetek0 hog> éppen a banda n>o-ait kC6etik0 akik -egtá-adták a far-ot.r=l#k. Ps -indig kelle-es hallani az Cccse bClcsességeit. " Wjra -egtCltCtte -indkettejük csészéjét.t#dnak -ag#kra 6ig>ázni. 5lint tSl ra6asz ahhoz0 hog> a jenkik csapdájába essen0 /le6e pedig ki t#dja -ag>arázni -agát bár-il>en hel>zetbDl.Josht. " 7os0 biztosan jobban érzi -agát0 -int ahog> állítja. Azt hisze-0 ez 6olt az elsD b=k0 a-it 6alaha is kapta. A lán> elgondolkodott rajta0 hog> 6ajon L#ke Cccsei is ol>an j=képQekHe0 -int D. A -ásik fi6ére-0 5lint és én fel6ált6a fen>egettük -eg0 hog> -eg6erjük0 ha ne. " T#do-0 -it gondol0 de té6ed. " osol>a elhal6án>#lt0 és 6alaho6á a tá6olba bá-#lt.5lint kCtekedDnek és arrogánsnak hangzott " ol>an e-bernek0 aki -ellett -ég Jane A#sten r.hallotta. Pn 6ag>ok a legidDsebb0 /le6e a legfiatalabb.!aliforniába. !ér 6ala-itT L#ke a fejét rázta.azzal0 hog> ne. " %an -ásik test6ére isT " /sak 5lint és /le6e. " iért ideT iért ne. 5lint test6ér igazán nag>on j=l érthet a nDkhCz " hangsSl>ozta gSn>osan. " Londolhatta.biztosan. T#dta-0 hog> 'arah azt akarná0 hog> azt teg>e-0 a-i a legjobb a fi#nknak0 íg> hát ne. " %an forr= keksz és zabkása.arc>ja is elbSjhatott. Az Ccséi. " &z a harc inkább az en>é-0 -int bárki -ásé. Aztán felfedezte-0 hog> Josh ne.született -ég ol>an jenki0 aki tSljárna bár-el>ikük eszén0 6ag> #tolérné0 6ag> lelDhetne Dket.beszél.a far-ra0 kC6etnekellett J#an oralest a határ tSls= oldalára0 hog> -egtalálja. " Aat é6e eg>ikükrDl se.6oltak fi6érei-.-agát=l " -ondta a lán> nag>on is nDies0 CrC-teli -osoll>al. ég e-léksze.hag>hatta. " 7e-0 biztosan életben 6annak. " ár láto-0 -it 6esztette. 9E42Hben -entek el otthonr=l0 hog> csatlakozzanak a konfCderáci=hoz. Aone> kérdD pillantást 6etett rá. 1dejCtte. " 5lint Ccsé. " 1degessé 6ált a férfi kitart= tekintete alatt0 íg> g>orsan té-át 6áltott.

A far-ot Sjjáépíteni és felszerelni sok idDbe és pénzbe telt 6olna.a férfiakat0 akik -egClték a felesége-et és az an>á-at. " Akkor le akarja tart=ztatni ezeket a g>ilkosokat0 és bír=ság elé állítaniT " A-ikor a n>o-#kban leszek0 ne. 7ag>on j=l t#do-0 hog> -egérted0 a-it -ondok0 Sg>hog> ne.ki0 'tocktonban. Leült -ellé. Ve-éle-0 ne. " Akkor . Aátratolta a székét0 és felállt. " Aog> 6an a barát#nk -a reggelT X0 egek0 eg> kicsi6el élénkebbnek tQnik " -ondta a lán> 6idá-an. Pppen0 a-ikor Josh elkezd bízni -agában0 el fogja 6eszíteni. " Az is 6ag>ok. 5elkapta a csészéket0 és a -osogat=hoz 6itte. Ve-egD kis hangon íg> sz=lt: " A-igo. i#tán el-ent0 Aone> ül6e -aradt az asztal -ellett.kellett0 pénze. 'z=ljon0 ha szükség 6an rá-U egállt az ajt=ban0 és lee-elte a kalapját az eg>ik ka-p=r=l.6áltozott " intette saját -agát. %olt eg> nég>é6es g>ereke-0 akire 6ig>ázno. Josh to6ább si-ogatta a k#t>a fejét0 és üg>et se. " A-igoT X0 ez span>ol#l azt jelenti0 barát0 #g>eT " !Cnn>ek csillogtak a lán> sze-ében0 és re-egD ajka -osol>ra hSz=dott. ost pedig Sg> beszélgetnek eg>-ással0 -int régi barátok.-aradt ottT " Texas kold#sszegén> 6olt a háborS #tán.akarok tCbb csendet. " )arát. Aztán az elszabad#lt lo6ak és eg> k#t>a el6ezetett a -egoldáshoz Joshsal kapcsolatban. Aog> Sjra fel6idítsa az elko-or#l= lán>t0 a férfi szélesen el6ig>orodott. Tele 6olt -arhá6al0 a-it senki se. " 7ézd0 Josh " kiáltott fel CrC--el0 és a k#t>a E9 ." %issza-ente-0 re-él6e0 hog> találkozhatok a test6érei--el. " 7os0 jobb0 ha fel6álto. " 7e. Az eg>ik erdDkerülDtDl hallotta-0 hog> 5lint ott járt0 és el-ent.e a-int lehet0 én is kC6ete. " Ah0 igazán j= ká6ét fDzCtt0 'zajk= kisasszon>.akart -eg6enni. /sak a-íg lezáro.el 5lintet0 ahog> azokat a tCr6én>en kí6ülieket üldCzi0 ha kihozzák a sodráb=l0 ol>an 6eszél>es0 -int az olajozott csCrgDkíg>=.6etett Aone>ra. A-ikor a fiS ne. Ps ennek az is része0 hog> -egtalálja. " A fiS 6álla kCré fonta a karját.pedig se--i.o#gnak igaza 6olt. " it gondolsz0 -i leg>en a ne6eT " kérdezte. .e v lójá$ n se--i se.ezt a félbe hag>ott üg>et. A kisfiSt a padl=n ül6e találta0 a k#t>a fejé6el az Clében. Alk#t fog#nk kCtni0 Josh#a ac!enzie. *ülönös" hogy egyetlen esemény mennyire megváltozt th tj z em$er életét" gondolta.-ajd a jel6én>t. Aztán 6issza-eg>ünk Texasba. Josh fele-elte a fejét0 a nag> kék sze-pár gondterhelt pillantása a lán> szí6ébe -arkolt. " .felelt0 a lán> határozottan íg> sz=lt: " 5ig>elj csak ide0 fiatale-ber. " A férfi felállt. " Azt hitte-0 -aga a tCr6én> és a rend hí6e0 ac!enzie sheriff.szalaszto. &z csodálatos né6 eg> k#t>ának0 Josh#a.a hel>ettese-et.6isele.sok idDre. ég tegnap0 D és L#ke kCtekedDk és feszültek 6oltak eg>-ással.a n>o-ot. " iért ne. Az erdDkerülD el-ondta0 hog> 5lint !alifornia felé kC6ette a n>o-ot0 íg> n>#gatra ind#lta-0 és itt kCtCtte. Aa -eg akarod tartani ezt a k#t>át0 ne6et adsz nekiR hog> t#dja0 hog> hozzád tartozik. i#tán leszedte az asztalt0 be-ent0 hog> -egnézze Josht. %ig>orog6a ford#lt 6issza.

el 6ilágosabbanT A /sászárnD fén>t és igazságot is jelent. " A-ig=nak is tetszik a ne6e. A kisfiS Aone>6al sze-ben ült a kon>haasztalnál0 a k#t>a pedig a lábánál he6ert a padl=n. L#ke 6ig>ora -egrendült -osoll>á 6áltozott. Y eg> sCtét férfit jelent az életedbenR Dszinte és lelkiis-eretes. " ost azt hisze-0 ideje0 hog> te -eg én alaposan elbeszélgessünk. 'zDke0 -int én0 és kezde-én>ezést0 kreati6itást0 ah0 és ter-éken>séget jelent. A-ikor Aone> a sze-ét forgatta0 és b=lintott0 a g>erek 6idá-an felk#ncogott. " 7os0 fol>tass#k " jelentette ki Aone>0 és -egfordította a kC6etkezD lapot. " .e nag>on szigorS és hatal-askod= is lehet " 6ig>orog6a a fiS felé hajolt. A dolgok -eg fognak 6áltozni. " Aone>. " &z nag>on j= jel0 Josh. L>Cn>CrQ hang 6olt. &z 6olt az elsD alkalo-0 hog> ne6etni hallotta a fiát. A férfi 6ig>orgott0 de csendben -aradt. " Az ap#ká-. A hasonl=ság 6éget is ért a szDke hajnál. " Aát0 igen0 azt hisze-0 -ondhatj#k0 hog> hasonlít rá-. " !o-or arcot 6ágott0 és el-él>ítette a hangját. A-ikor L#ke késDbb hazatért0 -egállt odakint0 és fig>elt0 ahog> Aone> hangja kiáradt a n>itott ajt=n. E2 . " &z pedig a (álcák királ>a " -ag>arázta.felne6etett a fiatalság nai6sága hallatán.érted0 #g>eT L#ke hangtalan#l az ajt=félfához lépett0 éppen idDben0 hog> lássa0 a-int Josh -egrázza a fejét. Aone> -él>en elgondolkod6a ütCgette az állát eg>ik karcsS #jjá6al. ostant=l kezd6e0 ha kérdezek 6ala-it0 6álaszt is 6árok rá tDled. 1gazságotU Ps Josh Sg> gondolta0 Aone> hasonlít ráU L#ke -ajdne. " &zt a kárt>át pedig Sg> hí6ják0 a /sászárnD.cs=6ál= farkára -#tatott. " Aztán fele-elte Josh állát0 hog> a sze-ébe nézzen. " VC6id szünet #tána0 a lán> azt kérdezte: " 7e. L#ke -egdCbbenésére0 Josh hangját hallotta. " 7os0 -indketten t#dj#k0 ki az0 #g>eT Josh eg> pillanatig gondolkodott. " Aát0 láss#k csakR Aog>an -ag>arázhatná.

e -egígérte0 hog> betartja az eg>ezség ráesD részét. " &lég -eleg 6an a hClg>eknekT Ahog> 6isszatette a kalapot a fejére0 felháborodott pillantást 6etett A-ig=ra0 aki odabicegett hozzá0 és a csiz-áját szi-atolta0 -intha idegen lett 6olna. int a büszke szülDk0 eg>-ás tekintetét keresték0 a-ikor Josh ol>as-it -ondott 6ag> tett0 a-i -egérintette a szí6üket.fogja t#dni el6iselni ezt a kínt az ág>ékában kilenc6en napigU " J= reggelt0 sheriffU L#ke gri-aszt 6ágott0 ahog> -eghallotta />nthia 7elson üd6Czlését.t#d kibSjni a találkozás al=l0 letCrClte a ko-or kifejezést az arcár=l0 és átballagott az #tcán. L#ke lassan felállt0 és Aone>ra pillantott. A-ikor rádCbbent0 hog> ne. Ps L#ke né-a tekintete kísérte -indhár-#kat. &gek0 hog> sajgott érte a testeU . " 7ag> kár0 hog> dolgoznia kell. A 6eszekedéseik ellenére a férfi to6ábbra is kí6ánta Dt. . Ahog> -ost fig>elte a lán>t0 L#ke érezte0 hog> forr=ság h#llá-zik át rajta. " Aone> isT " kérdezte Josh. " it sz=lnál0 ha -i ketten el-ennénk horgászni0 fia-T L#ke látta a rag>ogást a g>erek sze-ében0 a-i elár#lta a félénk -osol> -CgCtt -egbS6= lelkesedést. " 7os0 D talán inkább itthon akar -aradni. EF . Az el-Slt két é6 során a férfi az egész 6ilág terhét érezte a 6állán.kap rá sürgDsen 6álaszt0 ne.13. %an eg> kis dolgo-0 de pakolok nektek piknikebédet. ost fDként Aone> járt az eszében0 és hag>ta0 hog> a tekintete rajta pihenjen -eg.szeretné0 hog> elkísérje Dket. Josh 6iszont Aone>t kC6ette -indenho6á. " Wg> bizon>0 sheriff " -ondta />nthia -elegen. Ahol állt0 onnan j=l láthatta a lán> arckifejezésébDl0 hog> -#lat0 ahog> />nthia 7elsont hallgatja.e -i=ta Aone> -egérkezett0 Sg> tQnt0 g>Ckeresen -eg6áltozott az élete " Josh a jelek szerint éppen ol>an g>orsan g>=g>#lt0 -int az átkozott k#t>a. Ps esze6eszett bolondként odadobta neki a keszt>QtU Wg> érezte0 ha ne. Aone> látta0 hog> a férfi ne. L#ke fino-an odébb taszigálta a k#t>át a cipDje orrá6al. " [g> 6an0 Josh. A-ikor kilépett a fogdáb=l0 hog> -eneküljCn a benti hDség elDl0 Sjra azon kapta -agát0 hog> hár-#kat fig>eli0 ahog> />nthiát kísérik napi sétáján. Ps bár Josh és a k#t>a is -ég -indig g>anakod6a fig>elték Dt0 az áttCrés -egtCrtént. " ]reggeltU " -ondta. Azt a zCld csíkos r#hát 6iselte0 a-it -ár g>akran látott rajta0 és az a kis ne6etséges kalapja a feje tetején csücsült. Az el-Slt hét során a férfi g>akran 6ette észre0 hog> az D és Aone> kCzCs CrC-ében0 a-el>et Josh fejlDdése felett éreztek0 félretették a -Slt sérel-eit. fejezet A hét 6égére A-igo kCtéseit eg> eg>szerQ sín 6áltotta fel a háts= lábán. " &g> =ra -Sl6a 6égzek " L#ke lehajolt Joshhoz. Ahog> Josh #tán bicegett0 a k#t>a a fiS árn>ékának tQnt. Az átkozott nD -ár az éber gondolatain is #ralkodni kezdett. Le6ette a kalapját0 és az inge #jjá6al -egtCrClte a ho-lokát.

" Látta. " . " &zzel elsietett.o#g ha-arosan hazaér ebédelni. " A férfi k#tat= pillantása alatt feszeng6e0 a lán> idegesen el-osol>odott. A férfi t#dta0 hog> a-int a kilenc6en nap lejár0 se--i se. LesSjtott kifejezéssel az arcán rohant ki a szobáb=l0 ahog> L#ke Csszehajtogatta a takar=t0 és 6isszatette a szekrén>be. ostanában0 eg>re g>akrabban0 családként kezdtek 6iselkedni " -ég az az átkozott sánta k#t>a is ennek részé6é 6ált. i#tán tá6ozott0 Aone> és L#ke eg> hosszS percig né-án álltak. Azt el6iheted. T#dta0 hog> hibázott. Ahog> L#ke fig>elte0 a-int karcsS alakja eltQnik0 rádCbbent0 hog> Dszintének kellett 6olna lennie0 és be6allania0 -il>en kCzel is járt a lán> az igazsághoz: v ló$ n eg>edül akart -enni Joshsal0 de ne.lesz eléggé ha-ar0 -ár a-i Dt illeti.a botokat a padlásr=l " -ondta L#ke. " Azt hisze-0 Csszekészíte. " 7os0 jobb0 ha én is -eg>ek " -ondta />nthia. T#do-0 hog> szí6esebben tCltené a dél#tánt kettesben Joshsal. " Azt teg>e 6isszaU A parancsol= kiáltás -egijesztette Aone>t0 és a padl=ra ejtette a takar=t. ire L#ke felb#kkant0 Aone> Csszepakolt néhán> sajtos szend6icset0 eg> kors= li-onádét0 és eg> csokoládétorta -eg-aradt felét. Josh -ég -indig tSlságosan félénk és bizon>talan 6olt0 hog> tanSja leg>en eg> il>en kirohanásnak az apja részérDl0 akitDl -ég -indig félt. Ps az ne. . " Josh0 hozz eg> takar=t a szobádb=l0 a-íg én lehozo.eg> tartalék takar=t a fi=kban.azért0 a-ire a lán> gondolt.értek ann>ira a g>erekne6eléshez0 -int -aga " csattant fel a férfi. enjünk0 JoshU L#ke érzele-kitCrése -egré-ítette Josht. " Aalálra ré-isztette Josht. A lán> a szekrén>hez sietett0 letérdelt a padl=ra0 és a legals= fi=kb=l ki6ett eg> foszladoz= takar=t. Aone> haragja felizzott. 'aját -agára dühCsen0 L#ke kirontott a kon>hába0 aztán csal=dottan a -osogat= lapjára ütCtt az Cklé6el. %égül a férfi sz=lalt -eg: " Aa szeretne0 n>#godtan 6elünk jChet.-enjünk<T " 'ajnálo-0 ne. /sak idD kérdése lenne0 hog> Csszepakolja a tarotHkárt>áit0 ha-is ékszereit és azt az eg>etlen fehér hál=ingét0 és felkapaszkodjon arra a postakocsira 'an 5rancisco felé. Ps az idD kétségtelenül g>orsan kCzelgett0 a-ikor ez a kCr -ajd -egtCrik. Aone> kC6ette Josht a hál=szobájába0 és -egállította0 -ielDtt le6ehette 6olna a takar=t az ág>ár=l. Josh állapota kihí6ást jelentett neki kezdetben0 és n>il6án6al= 6olt L#ke szá-ára0 hog> a lán>t a kihí6ások éltetik.e íg>0 hog> Josh a g>=g>#lás Stjára lépett0 az élet 'tocktonban biztosan #nal-asnak tQnik -ajd neki.tartja 'tocktonban a lán>t. L#ke letette a kezében tartott horgászbotokat0 és odalépett hozzá.érhet " -ondta -érgesen0 és felkapta a takar=t. Aone>t -egelDz6e a házhoz szaladt. " &hhez senki se." Aallottad0 A-igo0 horgászni -eg>ünk " -ondta Josh. A kitCrése ne. " A-Sg> sincs szükségünk takar=ra.azt az ebédet. Ps -ost azt -ondja0 .azt jelenti0 hog> rángat=z= k#kacokat tQzCk fel a horogra. EO . " 7e-.6olt jogos. &-ellett a sz=rakozás szá-o-ra ne.

" Az an>ádnak sCtét haja és kék sze-e 6olt. . Ps félénk0 -int te0 Josh. Josh lehajtott fejjel ült a 6erandán. A-ikor a lán> b=lintott0 a férfi ellépett -ellette0 és -egállt az ajt=ban. " iért -ent elT ár ne. A hangjában rezgD kCn>Crgés -egállította a nDt." -ondta L#ke g>engéden. !ére-0 'zajk=. 'zeretlek0 fia-. Aadd beszéljek Joshsal eg> percig. " [g> 6an0 fia-. " 'okkal fontosabb0 -int a takar=. " 7e-0 eg>általán ne. A bejárati ajt= felé 6on#lt azzal a szándékkal0 hog> -eg6igasztalja Josht. Prted0 -it jelent a halál0 JoshT " A-igo -ajdne.e A-ig=nak nag>obb szerencséje 6olt0 -int édesan>ádnak0 és -egg>=g>#lt. &zért 6ag> te nag>on fontos neke-. A-igo -ellette feküdt0 a fejé6el a fiS Clében.e DR -egsebesült. %égül L#ke íg> sz=lt: " ég -indig el akarsz -enni horgászni0 JoshT A fiS felnézett0 és b=lintott. aga--al 6itte.-eghalt. . " Az e-berek néha kiabálnak0 ha -eglepDdnek 6ag> ha boldogok0 ne. A 6ilágon se--i se.6olta.Aone>nak elege lett a férfi 6áratlan hisztijeibDl.ol>an fontos neke-0 -int te0 Josh. Ps t#do-0 hog> ne.akart elhag>ni -inket. " 5ia-0 sajnálo-0 hog> kiabálta.ol>an 6olt0 -int Aone>T " kérdezte Josh. " A lán> -egford#lt0 hog> el-enjen. " 7e-0 Sg> érte-0 ol>an -=kás 6olt0 -int Aone>T &g> hosszS percig L#ke 'arahHra gondolt0 aztán halkan felelt: " L>engéd 6olt0 és halk sza6S.6ag>ok dühCs.szeretett -inketT L#ke az oldalához Clelte Josht. L#ke -ég kCzelebb hSzta -agához Josht0 és j= néhán> percig csendben ültek. " Akkor -iért kiabáltál 6eleT Yt is -egijesztetted0 -int enge-. " X0 -indkettDnket szeretett0 Josh. " 5ontosabb0 -int a takar=T A férfi -elegen felk#ncogott. Azt hisze-0 elfelejthet bár-il>en horgászkiránd#lást a fiá6al -ára. indig is szeretni foglak. T#dod0 az a takar=R Aát0 az édesan>ád adta neke. L#ke -él> le6egDt 6ett0 aztán ki-ent0 és leült a g>erek -ellé. " Ao6a -eg>T " kérdezte L#ke. " Az édesan>á.dühCs senkire0 Josh0 csak -eglepDdte-. " 'ajnálo-. " inél -esszebb -agát=l.a háborSba0 és ez az eg>etlen0 a-i -eg-aradt tDleR rajtad kí6ül0 fia-. " A fiS si-ogatni kezdte a k#t>a fejét. Ahog> ránézett0 látta a -egbánást a sze-ében. " 7e0 6árjon. " T#do-0 és sajnálo-. " .azt a takar=t0 a-ikor elbScsSztatDle Texasban.ühCs 6ag> Aone>raT " 7e-0 ne. A-igo felkapta a fejét0 és =6atosan -éregette0 aztán 6isszafeküdt." -ondta g>orsan L#ke. " egijesztettél " -ondta Josh félénken. " A-ikor kiabálta-0 6al=jában ne.igazT A-ikor Josh b=lintott0 és felnézett rá0 L#ke átClelte a g>erek 6állát. EN .

" %ig>e el Josht horgászni0 ahog> ter6ezte. Letette az ü6eget0 és a fejét cs=6ál6a odébbállt. Lil> ki se látszik a -#nkáb=l.-agát. E4 . ár az is az Wr áldása0 hog> -egis-erte. " 7e-0 de tCltsCn eg>et (opnak0 és hag>ja itt az ü6eget. Az asztalok tCbbsége -áris -egtelt0 -ire Aone> belépett a Long )ranchba aznap este. 'a. 5el6ette a botokat a padlás lépcsDje al=l." Akkor -ire 6ár#nkT A 6állára kapta Josht. L#ke lepillantott0 és látta0 hog> A-igo felnéz rá0 és 6ad#l cs=6álja a farkát.szükségük. Aone> az ajt= kCzelében állt0 és a beszélgetést hallgatta. " T#dja0 ac!enzie0 néha eg> eg>szerQ -ag>arázattal rengeteg haragot és fájdal-at kerülhetünk el. " Londolo-0 ne. " !CtCttünk eg> -egállapodást0 'a-. 7e. A-igo izgatott #gatását=l kísér6e a g>ereket a hosszS deszkákb=l készített kocsihoz 6itte0 a-it aznapra bérelt. A lán> -egállt az ajt=ban0 és #tán#k nézett0 -íg a kocsi el ne.-ent 6elük0 gondolta.külsD -CgCtt a részegsége fokát. 'zo-bat 6an0 ac!enzie sheriff. " [rja a szá-lá-hoz " -ondta Aone>.harciasan. L#keHnak és Joshnak tCbb idDre 6olt szükségük kettesben " hog> -egtan#lják0 hog>an érezzék j=l -ag#kat eg>ütt. L#ke felháborodására a k#t>a j#tal-#l hálásan -egn>alta az arcát0 ahog> a kocsi hát#ljába tette. )elen>#g6= s=hajjal fele-elte A-ig=t. " J=l 6an0 j=l 6an " -orgott 'a-.6annak késDbbre. Aone> odalépett a sarokban ücsCrgD -agán>os alakhoz. Az i6= zsibongott a beszélgetéstDl és a far-erek harsán> ne6etésétDl0 akik a bárp#lt -ellett sorakoztak fel0 hog> eltCltsék a szabad szo-bat estéjüket a 6árosban. A szekrén>t bá-#lta0 a-ikor L#ke 6isszatért a házba. " !i fizet érteT " kérdezte 'a. " A fenébe is0 -ondta-0 hog> sajnálo-U A lán> a férfi felé n>Sjtotta a piknikkosarat. Ahog> -egtCltCtte (op poharát0 'a. &g> rC6id pillanatig a férfi sze-e dühCsen és 6ádl=n felizzott0 aztán -egragadta a kosarat0 és ki-ent az ajt=n.=6atosan -éregette a lán>t. A lán> -ár felis-erte a 6idá. " Gg>elj rá0 hog> ez a k#t>a ne pisiljen oda hátra " -orgol=dott.hajland= az eg>ik szobában dolgozni -a este.)razner kCzeledett0 a kezében eg> ü6eggel. Jobb0 hog> ne. " LekCtelezett0 drágá-.szajhálkodo-. " 1tt az #tols= lehetDség. (ég mindig gyászolj " gondolta bánatosan. " Aello0 (opU " ]estét0 drágá-U " (op $]Lear> széles -osol>a és kerek sze-e éppen ol>an barátságos 6olt0 -int -indig. " Aog> 6an0 Aone>T &g> italtT A lán> a fejét rázta. &-ellett " tette hozzá kihí6= -osoll>al " ter6ei. A-ikor a férfi -ege-lítette a takar=t0 a lán> szo-orS pillantása a szekrén>re 6ándorolt.tQnt a kan>arban. &-ellett0 a-ikor az D tá6ozása napja elérkezik0 a kCzCs piknikek és horgászkiránd#lások e-léke csak -egnehezítené a 6égsD el6álást JoshnakR és saját -agának is. 7incs rá. (op kCszCntésre e-elte a poharát. %elünk jChet0 ha szeretne.

" egállt0 hog> Sjabb italt tCltsCn -agának. " Ah0 ra6asz lán>ka -aga0 drágá-.fel a tan>á-at0 drágá-. 111. " Ps -iért 6olt szükségük jogászra0 (opT E3 .'zínház az egész 6ilág0 és színész benne -inden férfi és nD. " 5elfogadhatta a legjobb jogászokat0 és tíz é66el ezelDtt0 . 11.onnell rájCtt0 hog> g>ereket 6ár0 a A#ntingtonok ne.teszek -agának szí6ességet0 (op. " 'z=6al -it rejteget a 6ig>ora -CgCtt0 (opT (op arca elko-orodott. " Wg> hangzik0 -intha színész lett 6olna0 (op. " 7e. !ikCpCtt an>ja 6olt az a lán>. " Aallott 6alaha 11. " Pn pedig elég sokat látta.t#dták -eg6enni a hallgatását0 íg> D és 111. %al=jában0 . " Ps -i tCrtént0 a-i -iatt feladtaT " AosszS -ese ez0 és ne. A férfi j=ked6Qen k#ncogott.a -aga fülének 6al=0 Sg> 6éle-. " Az élete.aniel ^ebster $]Lear> 6olt kCztük a legjobb.-ár ahhoz0 hog> észre6eg>e-0 az az ír kiejtése néha 6askosabb0 -int -áskor. A#ntington ültet6én>én.hinné-. .onnell ne6Q fiatal lán>t 6ett el0 eg> bájos kis tere-tést0 akinek a haja ol>an szDke 6olt0 -int a napfén>0 a sze-e pedig ol>an kék0 -int az ír égbolt. " A lán> -osol>a eltQnt." 7e. A#ntingdon ol>an elDkelD 6olt0 -int a ne6e0 -ert ann>i pénze 6olt0 -int a-il>en 6astagok a kent#ck>beli g>Ckerei 6oltak.< &g> kacsintással tetézte -eglepD 6álaszát.an]l ^ebster $]Lear>0 Sg> 6éle-0 tCbb 6an a -CgCtt a !err> -eg>ei tájsz=lás -CgCtt0 -int a-it el akar hitetni 6elünk. 7e. " 'hakespeare0 drágá-.Dket0 két g>erekük 6olt0 eg> háro-é6es fiS és eg> kété6es lán>0 nag>0 kerek kék sze-ekkel és a 6állára h#ll= hosszS fürtCkkel. " Aol az otthona0 (opT " &nnek az ü6egnek a fenekén ütCtte. 7e-es lo6ag és az igazság és igazságosság 6édel-ezDje. Aone> az Crege-ber kezére fektette a sajátját. i tCrténtT " i tCrténtT " an=s h#nc#tsággal0 az Creg felhSzta a sze-CldCkét. " ondhatj#k ezt is0 drágá-0 -ert ha cseppet szabadjára engedi a képzeletét0 be6allo-0 hog> 6alaha üg>6éd 6olta-. " A kékfü6es !ent#ck>ra gondol0 (opT A férfi b=lintott. A papája0 eg> lo6ász0 teli6éreket ne6elt r. " . " L>engéden rá-osol>gott. " Gg>6édT " kérdezte a lán> -eglep6e.nehéz felis-erni0 ha 6alaki -ás is ezt teszi. Az a +hisk> eg> nap -eg fogja Clni. Ja-es ^orthington A#ntington eg>bekeltek. " A#ntingdon eg> 5rancis ar> c.&z Ston Crülés 6an. " 1gen0 r.ennek az ü6egnek a fenekén született0 (op. ire én -egis-erte. Az Crege-ber színpadias -ozd#lattal lekapta a kalapját0 és -eghajolt. " Akkor -ég jobban -egéri.csoda0 hog> Sg> oda6ag>ok -agáért. A-ikor 5rancis ar> c. aga a nag> )árd. Ja-es ^orthington A#ntingdonr=lT " 7e-0 de eg> il>en elDkelD né66el0 gondolo-0 kellett 6olna " felelte Aone> kCnn>edén.ja6át azzal tCltCtte-0 hog> Sg> tette-0 -intha -ás lennék0 -int a-i 6ag>ok0 sz=6al ne.< " &zek szerint színházban dolgozott. A férfi -osol>a leher6adt. " 7e.

A férfi sz=tlan#l felállt0 és a lán> -ellett az ajt=hoz lépett. " 1gen.be tCbbet a lába.abba a tárg>al=tere-be. L#ke ébren 6olt0 a-ikor a lán> 6isszatért a házba aznap éjjel.a -aga hibája 6olt.szajhálkodo." -ondta a lán> halkan. Az el-Slt néhán> napban0 a Josh g>=g>#lása felett érzett kCzCs CrC. A férfi -ere6en állt0 és ne. " A kCzCnség 6árja0 drágá. " L#ke " sz=lt #tána.a füle-0 a kCtelesség az üg>fele-hez kCtCtt. " ég azon az éjszakán 111. " 7e. 5ele-elte az ü6eget0 és tCltCtt -agának -ég eg> pohárral.akart il>en rossz érzéseket kettejük kCzt. Ps -i a hel>zet -agánál0 iss Aone> )ehrT " kérdezte a haragt=l éles hangon." -ondta (op. $l>an ékessz=l=an és hatásosan ér6elte-0 hog> a bír= el#tasította a kérést. " . A bír= dCntCtt0 (op0 ne. Pn -egkapta. Azt -ondta0 a férje bántal-azta -indn>áj#kat0 és azt állította0 hog> a férfi el-ebeteg és 6eszél>es. P6eken át plet>káltak -ások is A#ntingdon 6adságár=l0 a-it a családja sok pénzzel eltitkolt0 és én is becs#kta. Aone> felszisszent0 és kezét a férfiére tette. A#ntingdon 6édel-ében e-lékeztette." A#ntington felesége jogos 6álást akart0 a g>erekek ne6elési jogá6al.Lexingtont0 és sose tette. &g>szerQen kidobta a bír=ságr=l0 -ég eg> napot se. " 5ogott halat0 sheriffT L#ke -egtorpant0 a keze az ajt=félfán.a pénzt. A férfi keze to6ábbra is az ajt=t -arkolta. " Ps -i tCrtént A#ntingtonékkalT " kérdezte Aone>. " Aajland= énekelni0 6ag> egész éjjel azt a részeget hallgatjaT Aadd hallj#nk eg> kis zenétU A tere-ben -ások is skandálni kezdték #t=bbi -ondatot. " Aé0 Aone>0 azt hitte-0 azért jCtt0 hog> pénzt keressen " kiáltotta oda 'a-. A-ikor az ü6eg kiürült0 az Crege-ber feje lecs#klott0 és az asztalra bor#l6a elal#dt. " X0 (op0 -il>en szCrn>QU " $tthag>ta. !Cn>CrgCtt a bíráknak0 hog> küldjék el-eg>=g>intézetbe 6izsgálatra.a nag> díja-at0 és -ente.Stján. " 1genT " L#ke0 én ne. !ésDbb0 ahog> kárt>ázott0 Aone> g>akran a sarokban áll= asztal felé pillantott.ez Ston Crülés 6an<.-aga.a -aga. EE .a bír=t az asszon> nincstelen -Sltjára0 és azt s#gallta-0 hog> a pénzéért -ent hozzá A#ntingdonhoz0 és -eg6ádolta-0 hog> -egpr=bálta elszedni a 6ag>onát. Az arca ol>an 6olt0 -int eg> kDbDl faragott álarc.tartozik rá-0 -i6el tClti a szo-bat estét.gondolkodott rajta.e ne. Ja-es ^orthington A#ntington felakasztotta -agát a ^aterford csillárra a hál=szobájábanR de -ég elDtte szétdarabolta a felesége és két g>ereke testét. ost azonban Sjra az is-erDs szokás felé ind#ltak.ford#lt hátra.és büszkeség -iatt -egfeledkeztek eg>-ás kínzásár=l. ost -ár ne. &g> héttel korábban a lán> Crült 6olna az efféle -egjeg>zéseknek0 és azonnal -ég szSr=sabbal 6álaszolt 6olna. " 1gen0 drágá-0 -iértT ert . iért hibáztatja -agátT A férfi sze-e kCnn>ektDl csillogott. %an eg> -egállapodás#nk0 e-lékszikT " (=keren n>erte.

" iért ne-T " kérlelte Aone>. Lassan g>QlClni kezde. E@ . A férfi kin>itotta az ajt=t0 és tá6ozott0 saját felkorbácsolt szen6edél>ének kén>éreH ked6ére bíz6a a lán>t. 'zeretné-0 ha barátok lennénk.lehetünk barátok0 a-íg le ne. !itart= tekintetét a lán>éba fSrta0 -intha a lelkébe akarna látni. " Aa ne. " Aát ne. A hel>zet elérte azt a pontot0 a-ikor ne." 7os0 -ind a ketten t#dj#k0 -il>en tehetséges játékos -aga0 iss Aone>. &gek0 -enn>ire 6ág>ott a férfiraU A teste sajgott az érintése #tán0 a g>Cn>Cr #tán0 a szerel-eskedésük beteljesülése #tán. " ég Josh ked6éért se-T A férfi -egford#lt. A férfi széles 6álla és -ere6Heg>enes háta -egre-egett0 ahog> -él> lélegzetet 6ett. A férfi -ég -indig fog6a tartotta tekintetét0 és #ralni ig>ekezett saját -agát0 ahog> a 6álaszát 6árta.a Josh iránti érzéseink -iatt 6ag>#nk ebben a zsák#tcábanT A lán> hirtelen azon kapta -agát0 hog> a férfihoz hasonl=an saját csatáját 6í6ja a gátlások ellen.-indkettDnket e-iatt. A lán> -egbánást hallott a hangjában.-agát.rendezzük ezt a n>itott dolgot kCztünk.lenne a -egállapodásR ha ne. " 7os0 iss Aone>0 Sg> tQnik0 -indketten az oszt= lapjaira bízt#k a tétünket. Aát n>íltan ki-ondtaU )e6allotta0 hog> legalább ann>ira kí6ánja a férfit0 -int az Dt0 csak a tisztesség akadál>ozta -eg Dket abban0 hog> lefeküdjenek eg>-ással. " !ére-0 L#ke0 ne 6eszekedjünk.hisze-0 hog> lehetne.ford#lhatna elD0 hog> Josh bár-el>ik percben kijChet abb=l a hál=szobáb=lR azt hisze-0 -indketten t#dj#k0 hog> szoros $ rátok lehetnénk0 L#ke. 7e. A pillanat teljes Dszinteséget kí6ánt.t#dok -ásra gondolni0 -int hog> -egkapja. " TSl -esszire -entünk. AosszS hallgatás #tán a férfi azt -ondta: " Pn is szeretné-0 de a jelen kCrül-én>ek kCzCtt0 ne.

&g>ütt fig>elték0 ahog> a két alak 6égigsétál az #tcán. 'arah ac!enzieHt -egerDszakolták és -egClték0 (op $]Lear> életét tCnkretette a bQnt#dat.ne. A saját an>jáé pedigR 7e-0 -ég a j= e-berek se. " A-igo0 CregfiS " -ondta a lán> szeretettel "0 a te-plo. A-ikor A-igo #tán#k ind#lt0 L#ke rá-#tatott. " iért kell te-plo-ba -enne-T Aone> ne. " Te itt -aradsz.6árhatod0 hog> az életben -inden 6icces leg>en. " A lán> keresztbe fonta a karját a -ellén. " enjünk. " Akkor -iért ne.jChet A-igoT Az is fontos0 hog> D tan#ljon 1stenrDl. il>en lenne a szerel-ét0 és ne. A haszontalan 6itát -ellDz6e0 L#ke felkapta a kalapját. L#ke Aone>re -eredt eg> Sjabb látjaH-ostH-itH-Q6elt pillantással.is 6icces. &-ellett fontos0 hog> 1stenrDl tan#lj. A-igo -egtorpant a 6erandán0 és a -ancsára fektetett állal kin>Sjt=zott.-enekülnek -eg az élet keg>etlenségétDl0 gondolta0 -ielDtt elszenderült. aga pontosan ol>an álszent0 -int Dk. " Vendben0 Josh0 -enjünk. &-ellett az0 hog> te-plo-ba járjak0 ne. Aone> ébren feküdt az ág>ban0 hallgatta az esDcseppek dobolását a tetDn0 és L#keHra0 a cs=kja e-lékére gondolt.-eg> " ellenkezett Josh. " (ersze0 hog> Sg> 6éli. " Josh0 ne.6olt része a -egállapodásnak.14. ásnap reggel korán kelt0 hog> reggelit készítsen0 és felCltCztesse Josht az istentisztelethez0 de D -aga Sjra 6issza#tasította0 hog> 6elük -enjen. 7incs rá szüksége-0 hog> eg> =rát üljek azon a ke-én> padon0 és elszen6edjea kCzCsség bá-észkodását. fejezet %ala-ikor az éjszaka fol>a-án kCnn>Q esD esett. Aone> kilépett a 6erandára0 és leült -ellé. " Wg> 6éle-0 azok a pillantások teljesen jogosak. Akárhog> is pr=bálta -eg-ag>arázni -agának0 hog> L#ke se--iben se. A te-plo. A k#t>a elford#lt0 és a lán> Clébe fektette a fejét.6al= az ol>an kitaszítottaknak0 -int -i. " Aa m g tCltene ann>i idDt azzal0 hog> példát -#tat neki0 ahel>ett0 hog> -ásokt=l 6árja el ezt0 talán ne. " Ps ne. " Azt hisze-0 éppen elég lesSjt= pillantást kapok a 6áros jó %olgár itól" a-ikor />nthiá6al sétálok. Aztán Aone> sze-besült a 6ág>a lehetetlenségé6el0 -ert az élet CrC-ei és tragédiái kiszá-íthatatlanok.harangjának csengése 6éget 6etett a to6ábbi 6itának.a -eg6etését kapniT il>en szerencsés 6olt 'arah ac!enzie0 hog> eg> il>en férfi szerel-ét is-erhette0 -int L#ke.pr=bálta leplezni rosszallását. !i-erült s=hajjal0 L#ke -egfogta Josh kezét. ég azt is -egengedte -agának0 hog> eltCprengjen0 -il>en lenne a feleségének lenni " persze a kCztük lé6D 6iták és feszültség nélkül. " (éldát kellene -#tatnia Joshnak " -orogta. !ed6esked6e 6akargatni kezdte a k#t>a füle tC6ét. A saját ál-atlan éjszakája #t=hatásait=l szen6edD L#ke -eg se.lenne se--i gondja. @: .külCnbCzik -ás férfiakt=l0 az ér6ei -ind szétfoszlottak0 ahog> felidézte az izgal-at0 a-it az érintése keltett.

" L>ertek0 lán>okU Az asszon>ok felháborod6a el6on#ltak. Aone> 6ig>orog6a Joshra kacsintott. " J=l 6an0 édese-0 -ég eg> játsz-a0 aztán le-eg>ünk a fol>=hoz0 és le-oss#k -ag#nkr=l ezt a sarat.találtU " k#ncogott CrC--el Josh. Aone> Sg> dCntCtt0 eljCtt az ideje0 hog> elkezdje -egtanítani Joshnak az ábécét. L#ke a kalapjához érintette az #jját.A-ikor L#ke és Josh eg> =ra -Sl6a 6isszaértek0 L#ke 6issza-ent a fogdába. 5elpillantott.-essze nég> nD fig>elte Dket rosszall=an. " el>ik nDéT " is-ételte L#ke türel-esen0 a-i elfojtott k#ncogást 6áltott ki (opb=l.ér0 A-igo0 -enj az Stb=lU Aü6el>k#jja eg> pCccintésé6el Stjára indította a gol>=t.eg>szerQen ki fogja pCccinteni onnan a te nag> %érgol>=dat " hencegett. " AClg>ei-0 -it tehetek CnCkértT " 'heriff0 ragaszkod#nk hozzá0 hog> teg>en 6ala-it azzal a nD6el " kCzClte /larabelle ^ebster. . " J= reggelt0 hClg>ei-U %olna ked6ük csatlakozniT " kérdezte Aone>. Aone> nég>kézlábra e-elkedett. " r. " 7e.sokkal késDbb0 üg>et se. $]Lear> " -ondta. " /sodaszép reggelt0 hClg>ek " -ondta $]Lear> barátságosan0 ahog> lekapta a kalapját. " i a fenét akarnakT " -ot>ogta a bajsza alatt. 7e. A nég> asszon> sokat-ond= pillantást 6áltott eg>-ással.6et6e a n>irkos fCldre0 Aone> hason fek6e kin>Sjt=zott0 és eg>ik sze-ét leh#n>6a célzott a kijelClt kCrben lé6D 6CrCs achátgol>=ra. " 7e. ^ebsterT " L#ke pontosan t#dta0 hog> a polgár-ester felesége Aone>ra #tal. Aone> elégedett -osoll>al fig>elte a fejlDdést0 és j#tal-#l a ke-én> -#nkáért beleeg>ezett0 hog> gol>=zik eg>et a kisfiS6al. L#ke a Long )ranch elDtt állt0 és (op $]Lear>6el beszélgetett0 a-ikor -eglátta a feléjük tart= nég> nDt. " Annak a nDnek a 6iselkedése " kCzClte Aelen . J= néhán> is-étlés #tán a fiS -eg t#dta külCnbCztetni a betQk tCbbségét AH t=l LHig0 anélkül0 hog> a lán>nak segítenie kellett 6olna. /larabelle ^ebster -eg6etDen hátrahDkClt0 és lenézD pillantást 6etett rá a hosszS orra -ellDl. A g>ereket ha-ar elbQ6Clte az Sj játék0 hog> le-ásolja a lán> n>o-tatott betQit0 aztán ki is -ondja. " ég il>etU " jelentette ki /larabelle ^ebster -éltatlankod6a. @9 . " Bndorít= " szSrta kCzbe a bankár felesége. " J=l 6an0 fiacská-0 az én 5ekete 'zépsége. TSl késD 6olt0 hog> kitérjen elDlük.o#glasT " kérdezte L#ke #d6ariasan. " i az #ndorít=0 rs. " Vendben0 n>ertél0 de csak azért0 -ert A-igo segített. A-igo odabicegett hozzáj#k0 és -egszaglászta a sárba rajzolt kCrben he6erD nag> achátgol>=t. " $tt 6an -ost is0 dagon>ázik a sárban0 -int eg> diszn= " tette hozzá >rtlelee a#inn. 7e.o#glas. Y is kin>Sjt=zott0 célzott eg> zCld gol>=6al0 és félrelCkte a lán> nag> fekete achátját. " il>en nD6el0 rs.

" A férje. " TeringettétU 'z=6al én is bosszanto-. " )ra6=0 sheriffU " kiáltotta (op $]Lear>. @2 .-ondott se--i.6olt te-plo-ban az el-Slt két 6asárnapon " -ondta félénken 7anc> ^right. " Aát akkor0 lenne ol>an j=0 hog> -eghí6jon enge.o#glas diadal-asan el-osol>odott. Lenne -ég 6alaki0 akit a listára tennének0 hClg>ekT A j= sheriff -#nkája is kCnn>ebb lenne0 ha eg> füst alatt -indn>áj#nkat kikergetnének a 6árosb=l.eg>re0 hog> -egünnepelje-agátT " !ésDbb0 (op. A -ásik háro.szC6etségese kC6ette.asszon> eg>szerre kapta a kezét a szája elé és szisszent fel. Addig pedig ne. " r. Aatal-as keble elDtt keresztbe fonta a karját.láto-0 hol sérti -eg a 6áros rendjét. " )ár azt hisze-0 a 6árosnak jobb lenne -aga és a nélkül a nD nélkül.hallani fog errDl. " Le a kalappal0 sheriffU " jeg>ezte -eg (op0 és hátba 6ágta L#keHot. " egengedi0 hog> -eghí6ja." szSrta kCzbe L#ke." -ondta ang>ali -osoll>al0 ahog> az asszon> orrára ültette a sze-ü6eget. /larabell sze-ü6ege lepott>ant az orrár=l. " &l6ett eg> Ctcentes c#korkát Joshnak0 és Jeb -egkapta a pénzét. Aozzá akarta tenni0 hog> a bankár 6al=színQleg a iss Lil> szobájába tett látogatások alkal-á6al fedezte fel Aone>t. " Ps rossz hatással 6an a fiára " tette hozzá /larabelle ^ebster. " eglepetten és -éltatlankod6a /larabelle sarkon ford#lt0 és el6on#lt." tette hozzá /larabelle. " (arancsoljon0 ked6ese. $]Lear>0 ez -agát ne. " Látja0 errDl beszélünk.azt -ondja0 az a nD rendszeresen látogatja a Long )ranchet " sz=lt kCzbe Aelen . Aa 6olna0 a fogdák ha-ar -egtelnének." Azé a nDé0 aki a házában lakik0 ac!enzie sheriff " -ondta >rtlelee a#inn. " AClg>ei. " Ps ne feledje0 hog> -egfen>egetett enge.o#glas. " Ps ezt 6ajon honnan t#dja a férje0 drágá-T " kérdezte ártatlan#l (op $]Lear>. " r. A-i pedig a fen>egetést illeti0 rs. " A#hh " -orrant fel /larabelle ^ebster. " ég il>etU " -ondta /larabelle dCbbenten. $]Lear> kin>Slt0 és elkapta0 -ielDtt a fCldre eshetett 6olna. Aáro. Lrange az üzletben azt s#gallta0 hog> a nD ár#t lopott tDle " -ondta >rtlelee kárCr6endDen. L#ke a neg>edik asszon>ra pillantott0 aki -ég ne. Aelen .érinti " torkollta le a polgár-ester felesége. " 7incs ol>an tCr6én>0 a-i elDírná a te-plo-ba járást0 hClg>ei-. ^ebster0 azért tette0 -ert sértette az a felelDtlenség0 ahog> -aga a fia-at kezelte. " 7os0 a férje. " A 6iselkedése szég>enletes.eg> pohárkára0 hog> -egünnepeljük ezt0 L#ke0 fia-T " J= lenne (op0 de szolgálatban 6ag>ok. " Znnek is 6an panasza0 rs. ^rightT " 7os0 ^right tiszteletes agg=dik0 -ert a nD ne. " iss )ehr el szándékozik hag>ni 'tocktont0 a-int találok eg> ház6ezetDnDt0 hog> gondoskodjon a fia-r=l.

" jelentette ki a lán>. %égül -eglátott eg> nag> sziklát0 és leült. Aone> -osol>og6a a kCn>Ckére tá-aszkodott0 és fig>elte Dket. 7éha el6étette a lépést0 és lába a p#ha iszapba süll>edt.ez a bizon>os fol>=0 a-el> -él>en a fák kCzCtt0 a házát=l fél-érfCldn>ire kan>argott0 6olt L#ke ked6enc horgászhel>e. 'árlabdák rCpkCdtek -inden irán>ba0 és Josh is 6idá-an csatlakozott a -indenki -indenki ellen játékhoz0 -íg A-igo csaholt és eg>iktDl a -ásikhoz rohangált. " AClg>e-0 ez hiba 6olt. A fol>=k és patakok ja6át -ár kifosztották és lehalászták csakne. A 6eszél>es 6illogást lát6a a férfi sze-ében0 a lán> t#dta0 hog> bajban 6an. Talpra #grott0 és lassan hátrálni kezdett. A heg>ekbDl érkezD forrás táplálta fol>= a szá-os kesken> 6ízi St eg>ike 6olt0 a-el>ek behál=zták az eln>Sl= kaliforniai tájat0 Stj#kon a tenger felé.hallotta a férfit kCzeledni. " Josh0 add ide a cipDdet0 és letisztíto. A pokolba is0 5lintnek igaza 6olt0 gondolta L#ke. " &bbDl elég0 sheriffU " A lán> len>Slt0 fel6ett eg> -arokn>i iszapot0 és elhajította. " aga akarta. A nD lehajolt0 és -indkét kezébe eg>Heg> -arékn>i csCpCgD sarat fogott. Aa beleesik0 nebiztos0 hog> t#d Sszni a fáj=s lábá6al. L#ke lenézett a nag> foltra az inge elején. A -ellkasa kCzepén találta el a férfit. Aone> -eglepetten ford#lt -eg0 ne. Aone> le6ette sáros cipDjét és harisn>áját0 -ajd elDrehajolt0 hog> le-ossa. &-ellett -it szá-ít0 csak sár 6olt. " Ps eg>szerQen képtelen -egbocsátani az Sjabbakat " tréfálkozott a férfi. ! sár$ n d gonyázott" mint egy disznó3 (i fenéről $eszéltek2 Ve-én>ked6e0 hog> talál eg> kC6et0 a-i elég nag>0 hog> leülhessen rá0 Aone> eg>ik sziklár=l a -ásikra szCkdelt a sáros fol>=parton. " Azt hitte-0 eg> il>en sika-l=s 6alaki0 -int -aga0 Sg> szereti a 6izet0 -int medve mézet." kiáltotta0 és -egpr=bált elszaladni. " ár -indet hallotta-. " Lég> =6atos0 édese-U 7e engedd A-ig=t tSl kCzel a 6ízhez. " indenki t#d Sszni. A férfi lC6edéke beterítette a r#hája elejét.L#ke elsétált0 és a nég> asszon> járt a fejében. " Pn ne. " \lljU 5elado. Aone> talpra kec-ergett0 és -indkét kezébDl a férfi felé hajította a sarat0 -ind a kétszer telibe talál6a. ezítláb felHle szaladgált a sáros parton a csahol= A-ig=6al. Airtelen -egtorpant0 és hátralCkte a kalapját. " 1gen0 -ost jCnnek a -ézesek.két é6tizeddel korábban0 az aran>láz idején0 á. Josh tSlságosan j=l érezte -agát0 hog> rász=ljon. %égül0 a-ikor a fejét0 az arcát és az egész r#háját tetDtDl talpig beborította a sár0 Aone> -egad=an fele-elte a kezét. L#ke lecsatolta a feg>6erC6ét0 le6ette a csiz-áját0 és felkapott eg> -arokn>i iszapot.6etett rá. Josh üg>et se. @F . !ésDbb is ki lehet -osni. " )iztosan t#dna " sz=lalt -eg hirtelen L#ke a lán> -CgCtt. A nDk csak bajt okoznak. 4 !zt hitte-0 tSl 6ag>#nk az Csszes -ed6és 6iccen. " 7e -erjen a kCzele-be jCnni0 L#ke ac!enzie " jelentette ki Aone>.a sarat.

" enjen a pokolba0 ac!enzieU " A lán> kifelé ind#lt a partra. A lán> 6árta0 hog> felb#kkanjon. " Josh0 te -eg én keresünk eg> kis fát0 hog> tüzet rakj#nk.-egtan#lni. A-ikor ne. " Teg>en leU " kiabálta Aone>0 ahog> a férfi a fol>=ba gázolt. A lán> rájCtt0 hog> a 6íz felett tarthatja a fejét0 ha g>orsan csapkod a kezé6el és tapos a lábá6al. él> le6egDt 6ett0 és le-erült a 6íz alá. " Aog>anT A 6íz ne. " eg is f#lladhatta.6olna. Ahog> csCpCgCtt a 6íz a haj#kb=l0 le az arc#kon0 a lán> eg> hosszS percig -él>en a férfi sze-ébe nézett. Josh és A-igo 6ártak ráj#k. L#ke ne6etni kezdett0 a-i -ég jobban felingerelte a lán>t. A-igo -egind#lt a n>o-#kban. " &z az apád hibája. " 7ag> égU Aag>ja0 hog> -egf#lladjakT " /sak álljon fel0 Aone> " felelte a férfi n>#godtan. Ps 6égig itt 6olta-. !in>Sjtotta a lábát0 és szilárd talajt érzett -aga alatt. " X0 fogja be a szájátU " kiáltotta0 és hátralCkte a férfit0 a-itDl az felb#kott.6izesek 6ag>tok " állapította -eg Josh.ielDtt -egszCkhetett 6olna0 L#ke átlépte a kCztük lé6D tá6olságot0 és a karjába kapta a lán>t. Az éhség0 a-it a férfi sCtét pillantásában látott0 6olt az eg>etlen 6álasz0 a-it kapott0 ahog> L#ke a térde alá csSsztatta a karját0 és ki6itte Dt a fol>=partra.t#do-0 hog>an kell Sszni.lepi el. " X0 -aga Drült " füstClgCtt -érgesen0 felfedez6e0 hog> a 6íz csak a 6álláig ér.kapott 6álaszt0 érezte0 hog> elCnti a pánik. Aone> re-egni kezdett. Airtelen érezte0 hog> erDs kezek ragadják -eg a derekát0 és a férfi -agához hSzta Dt.tett felé0 de g>orsan le-erült a 6íz alá0 hog> ki-ossa a sarat az arcáb=l és a hajáb=l. A férfi eg> lépést se. " \lljak felT Aa fel t#dnék állni0 ne-R " Aone> -ost dCbbent rá0 hog> a férfi eg>általán ne. %ajon beüthette a fejét eg> kDbeT " L#keU " is-ételte. " Aog> ízlik a saját -=dszere0 ac!enzieT A férfi eltQnt. ost csak n>#godjon -eg0 és -eg-#tato-0 hog>an -ozgassa a karját és a lábát.akaro. Aozzási-#lt0 és felb#kkantak a felszínre0 ahog> a lán> a férfi n>aka kCré fonta a karját0 a lába pedig a féri erDs lába kCzé szor#lt. " &z Drültség0 ac!enzie " -ot>ogta nag> nehezen. " Akkor ha-arosan -egtan#lja " -ondta a férfi0 ahog> elérte a fol>= kCzepét. " L#keT " kiáltotta néhán> -ásodperc -Sl6a. /sak centi-éterek 6álasztották el az ajk#kat. 7e. 7e-R neU " a lán> felsikoltott0 de hiába. A férfi a 6ízbe dobta. A zafírkék -él>ségben -eglátta a férfi 6ág>ának erejét. A lán>t letagl=zta a férfi kCzelsége és karjának ereje. A fiS elis-erésre -élt= -#nkát 6égzett0 ahog> le-osta a sarat a k#t>ár=l. " Jobb0 ha -egszárítkozik " fig>el-eztette L#ke. @O . " (ontosan ezt fogo.tenni.is -ozog. " 7e-0 ne. " /s#ro. Aone> kapál=z6a a felszínre jCtt le6egDért. &g> rCpke pillanatra Aone> elégedettséget érzett0 a-ikor L#ke el-erült. " 'egítsen0 -egf#lladokU " kCn>CrgCtt0 ahog> pr=bálta a 6íz fClCtt tartani a fejét. " 7e0 kére-0 L#ke.

A lán> elgondolkozott0 hog> A-igo 6ajon Csszeza6arodott0 6ag> csak csal=dott.állhato. A n>eregben ülD 6ékon>0 -agas férfinak kesken> arca 6olt0 a-el>en j= néhán> napos baj#sz díszelgett. " Y pedig ki ne.is érte el a kí6ánt hatást0 a -ozgás segített0 hog> fel-elegedjen. " Wg> tQnik neke-0 hog> társaságra 6ág>ik. Az ille-egakadál>ozta abban0 hog> le6eg>e átázott blSzát és szokn>áját0 íg> inkább a 6álla kCré hSzta a ned6es als=szokn>át. " . A fának dDlt0 leh#n>ta a sze-ét0 és felidézte a szen6edél>t L#ke sze-ében0 az Clelése keltette izgal-at0 és a g>Cn>Cr forr= h#llá-át érezte. Lonosz a#ra 6ette kCrül. A férfi felne6etett. Jake 'i--onsra e-lékeztette. " &zen elgondolkodnék a -aga hel>ében. " Aog> s -int kis hClg>T " tekintete Aone> -ellére 6ándorolt. A-igo odabicegett a lán>hoz0 és kin>Sjt=zott0 de a fejét fele-elte0 és tekintete L#keHot és Josht kC6ette0 a-íg el netQntek az erdDben. %ékon> szája gSn>os -osol>ra hSz=dott0 ahog> CsszenDtt0 6astag sze-CldCke al=l a lán>t bá-#lta. " aradj Aone>6al0 A-igoU " parancsolta Josh. " 7os0 té6ed. " A férfi kCzelebb lépett.ehog>. " Azt hisze-0 D -ég ke6ésbé állhatja -agát0 -int -aga Dt " jeg>ezte -eg a lán> kCnn>edén. " Wg> tQnik0 Sszott eg>et. 5elborzol=dott a hátán a szDr0 íg> fig>elte az idegent. A férfi leszállt a l=r=l0 és A-igo Sjabb -él> hangS -orgással 6álaszolt. " /send0 A-igoU " sz=lt rá a lán>0 félt6e a k#t>a életét.a -org= k#t>ákat. Aone> reszket6e fele-elte a szokn>áját0 és le6ette az als=szokn>át. A-igo abbahag>ta az #gatást. @N . Aztán letette a fejét0 és becs#kta a sze-ét. " 7ag>on -egijedte-0 hClg>e-." 5ia-0 -ondd -eg a k#t>ádnak0 hog> -aradjon itt Aone>6al. &g> il>en csinos kis j=szág0 -int -agácskaT !int az erdDben0 egészen eg>edülT Azt hisze-0 -agának és neke.e-lékezett0 hog> 6alaha is látta 6olna a férfit 'tocktonban0 de elsD pillantásra 6iszol>gott tDle. " 1gen. Annak ellenére0 hog> 6izes 6olt0 a f#rcsa sál segített0 a lán> abbahag>ta a reszketést. " 7e. A férfi felhorkant0 és a csípDjén hordott coltra tette a kezét.hallgattatná el a kop=ját0 kis hClg>T !i ne. i#tán kicsa6arta a 6izes r#hadarabot0 g>ors -ozd#latokkal -egtCrClgette a haját az alkal-i tCrülkCzD6el.jobban Cssze kellene is-erkednünk. ég ha ne. " 7e.állhatja az idegeneket0 -iszter. Aone> szorosabbra hSzta 6állán az als=szokn>át. A-igo felállt0 és #gatni kezdett. A k#t>a felkapta a fejét0 a sze-ét pedig a fákra szegezte. A-ikor A-igo -orogni kezdett0 a lán> kin>itotta a sze-ét. " i az0 CregfiST " A lán> riadtan felszisszent0 a-ikor eg> lo6as b#kkant fel a fák kCzül. " Jobb0 ha -eg-ondja a kop=jának0 hog> fejezze be az #gatást0 6ag> -ég a 6égén gol>=t rCpítek bele " -ondta a férfi. i#tán -egis-ételte az #tasítást0 Josh eg> pontra -#tatott Aone> -ellett. A k#t>a eg> pillanatig Joshr=l Aone>ra nézett0 -ajd 6issza. A-igo les#n>ta a fejét0 de to6ábbra is sze--el tartotta az idegent.

'z=6al0 ha bántja a fia ked6encét0 ne. Aone> -egkCnn>ebbülten hallotta Josh ne6etését a kCzelben. it -ondottT " kérdezte L#ke. " Pn pedig azt hisze-0 -aga blCffCl0 hClg>e-. @4 . A sheriff fia nag>on oda 6an érte.-arad itt0 és -egkérdezheti -aga.a k#t>ár=l. " Talán Sjra szerencsénk lesz0 kis hClg>. " !i 6olt azT " kérdezte L#ke. Ahog> L#ke és Josh hangja eg>re hangosabbá 6ált0 az idegen 6isszaszállt a lo6ára. " iért ne. " $l>an sápadt0 -int eg> kísértet. &llo6agolt0 ahog> L#ke és a g>erek kiléptek a fák kCzül.hisze-0 hog> a sheriff barátságos lenne -agá6al. " 'e--it. /sak fázo-. " Wg> hallo-0 6isszafelé jCnnek " -osol>gott kárCr6endDen. " /sak eg> idegen0 aki erre lo6agolt. 5elejtse el a tüzet0 6issza-eg>ek a házhozU 5elkapta a harisn>áját és a cipDjét0 és siet6e -egind#lt elDttük." 7os0 6an -ég 6ala-i0 a-it el kell -ondano. Aone> 6állat 6ont.

A kisfiS -egint csak lelkesen tan#lt. A két nD -egállt0 hog> sze-üg>re 6eg>ék a legSjabb di6atot a 7Di . A férfi Aone>ra pillantott. ire Aone> felocsSdott0 />nthia -ár ott állt az ajt=ban0 hog> -egkezdjék délelDtti sétáj#kat. Veggel be-#tatta Joshnak az ábécé -ásodik felét. " 1genR igen0 persze hog> szeretné. " X0 jaj0 hát ne. Lepillantott0 és -eglátta0 hog> A-igo a csiz-áját szi-atolja.ol>an b#ja gondolatok0 -int a sajátjában.6et6e rá0 hog> />nthia tekintete -ég -indig a leg>ezDre szegezDdik. A képzeletébe -erül6e Aone> arra se. A fino. A csiz-a oldalá6al arrébb tolta a k#t>át0 és a nDkhCz lépett. Ahog> a férfi a nD fino.15. 7ag>on drágának is tQnik " jeg>ezte -eg0 -ajd fig>el-ét Sjra a kCpen>re fordította.fig>elt fel0 hog> L#ke -indCssze néhán> -étern>ire áll tDle. A g>Cng>Ckkel díszített leg>ezDre e-elte tekintetét0 a-irDl />nthia beszélt. &bben a pillanatban a lán> L#ke felé ford#lt0 és eg> rC6id percig eg>-ásba fSr=dott a tekintetük. " (ersze.szeretnéd0 ha a tiéd lenneT " kérdezte />nthia -él> s=hajjal. A pokolbaU TSlságosan is nD 6olt0 -indkettejük káráraU " Aé0 Josh " sz=lalt -eg a férfi " szeretnél eljCnni az istáll=baT 5el kell n>ergelneAla-=t. Abban biztos 6olt0 hog> ne.an>ag díszes szC6ésén látszott0 hog> legalább ann>it felfed0 -int a-enn>it eltakar. A férfi lehajolt0 hog> -egérintse az alabástro-bDrt és a fekete sel>-en átderengD sCtét -ellbi-b=t. aga elDtt látta a lán> kék sze-ét0 ahog> a leg>ezD széle felett rápillant0 -íg ne. Aone> sze-e eg> fekete csipkekCntCsCn akadt -eg. 0e m g nem ezt )sodált " ig z" (iss Honey Behr2 ! férfi látta0 hog> a lán> arca elpir#l0 és Sg> 6élte0 a nD kitalálta gondolatait0 de Aone> rezzenéstelenül állta a tekintetét.arcának profilját tan#l-án>ozta0 a keze CkClbe szor#lt0 és eltCprengett0 6ajon -i járhat abban az elbQ6ClD fejecskében. Att=l tartok0 eg>ikünknek sincs ol>an 6onz= CltCzéke0 a-ihez illene " -ondta g>ászosan />nthia. A lán> hag>ta0 hog> a képzelete csapongjon0 és látta -agát a kCntCsben0 ahog> L#ke a karjában tartja. A 6ér az arcába szCkCtt0 ahog> elképzelte a férfi cs=kját0 a keze érintését0 a-ikor csak a 6ékon> an>ag 6álasztja el eg>-ást=l a testüketR " 7e.i6atár#ház kirakatában. " Pl6ezik a reggeli sétát0 hClg>ei-T " J= reggelt0 sheriffU Aone> és én éppen ebben a leg>ezDben g>Cn>CrkCdtünk.6isel se--i -ást0 csak -eztelen do-bor#latait. 7ag>on szép. JChet A-igo isT @3 . A testi 6ág> dé-onai elszabad#ltak benne0 ahog> -eglátta a kCntCst. ?eki v n" gondolta kéjesen." -ondta Aone> bánatosan0 üg>et se. " X0 igen. <z z átkozott kuty " gondolta ingerülten.6isel -ást0 csak azt a kCpen>t0 ahog> a karját n>Sjtja felé0 -íg a hal6án> g>ert>afén> 6issza6erDdik a 6állára o-l= ezüstHszDke tincseken. fejezet H one> Sjabb n>#gtalan éjszakát tCltCtt el az ág>ban0 és a L#ke ac!enzieH6el tCltCtt kelle-es dél#tánra gondolt. %eszekedés nélkül sikerült át6észelniük a napot. &lképzelte Aone>t0 ahog> ne.g>Cn>CrQ az a kC6ekkel kirakott leg>ezDT " kiáltott fel />nthia.

A 6áros j= polgárainak szükségük 6an a -aga St-#tatására.i6atár#házhoz0 hog> -egt#dja a leg>ezD árát. " />nthiának ez tetszett0 Sg>hog> biztosan i-ádni fogja. " 'e--i pénzért ne. att 'acra-ent=ba -ent néhán> napra0 Sg>hog> 6issza kell -enne. " Aét dollár eg> leg>ezDértT " L>Cng>Ckkel 6an kirak6a. A lán> anélkül rohant el -ellette0 hog> rápillantott 6olna0 6ag> fogadta 6olna a kCszCnést.kCn>6ekre0 hog> m gát kiis-erje-0 ac!enzie " -ondta a lán> kCnn>edén.L#ke felháborodott pillantást 6etett a két kCn>CrgD sze-párra és a cs=6ál= farokra.-agát0 ac!enzie. " X0 rendben.o#g 7elsont=l kapott. Josh büszkén ült a n>eregben. " 7os0 ig>ekezzen. " %ig>ázna Joshra -ég néhán> percigT " A nD kCzelebb lépett hozzá0 nehog> Josh -eghallja. A férfi lekapta 'tetson kalapját. Aone> boldogan el-osol>odott0 ahog> fig>elte0 hog> a -agas férfi a kisfiSéhoz igazítja a lépteit0 a k#t>a pedig -CgCttük bicegett. L#ke -agában be6allotta0 hog> a kis boszorkán> ele6enébe talált0 és hog> a beszélgetés kén>el-etlenül 6eszél>essé 6ált. Za6arba jCn0 ha 6ala-i ked6eset kell tennie0 ezért rejti el #ndok -egjeg>zések -Cgé.el a kCtelességétDl0 ac!enzie sheriff. Wg> érezte0 ez lesz a tCkéletes ajándék0 a-it a barátnDjének adhat0 ha -egszületik a baba. " A férfi a zsebébe n>Slt0 és néhán> ér-ét 6ett elD.6esz eg> eg>szerQ leg>ezDt0 és rakja ki a ha-is kC6ei6elT Aone> elengedte a füle -ellett a -egjeg>zést. " Vendben. enn>ibe kerülT " Aét dollár. 5élek0 ha Josh t#d r=la0 elár#lja neki. " 1genT i lenne azT " A férfi az oszlophoz kCtCtte a lo6át. " %issza akarok -enni az ár#házba0 hog> -eg6eg>e. " %an saját pénze-0 hog> kifizesse. " !iis-erte.6onná. @E . A lán> elsietett. " Ve-éle-0 t#dja0 -it csinál. !Cnn>en jCtt0 kCnn>en -eg>0 igaz0 iss Aone>T A lán> sze-e pajkosan -eg6illant." -ondta a lán>0 és -egállította. &z Sg> hangzik0 -int az a badarság0 a-it az Sjságban ol6asott0 a-it . " 7incs se--i rejtegetni6al=-. i#tán elhozta a pénze eg> részét a házb=l0 készült 6isszatérni az ár#házba0 a-ikor L#ke -egérkezett0 száron 6ezet6e fak=barna -#sztángját. A férfi szája tát6a -aradt. " L#ke0 szí6ességet akarok kérni -agát=l " -ondta a lán> hangos s#ttogással. i#tán befejezték a sétát0 Aone> elbScsSzott />nthiát=l0 és 6isszasietett a 7Di .dolgozni./>nthiának a leg>ezDt0 a-i tetszett neki. " J= reggelt0 iss 'zCszi " -ondta Cnelégült 6ig>orral. " Londolo-. A-ikor kilépett az ár#házb=l0 elhaladt eg> férfi -ellett0 aki a kocs-a falát tá-asztotta0 és felis-erte benne az idegent0 aki elDzD nap a fol>=nál sértegette. " 7incs szüksége. " iért ne.

&g> hosszS pillanatig a férfi fig>elte Aone> ring= csípDjét0 és a cs=kokra gondolt0 a-iket 6áltottak, &gek0 átkozott nag> bolondság 6olt0 hog> -egcs=koltaU Lassanként azzal kezdett gondolkodni0 a-it a lába kCzCtt hordott, L>orsan eloldozta a l= kantárját, " Azt hisze-0 6an idDnk -ég eg> rC6id lo6aglásra0 Josh, " A#rrááááU Aallottad0 A-igoT " -ondta Josh a fCldCn áll= k#t>ának, " A-igo is lo6agolhatT Ahog> fele-elte a k#t>át0 és Josh karjába adta0 L#ke 6isszaford#lt0 hog> 6essen -ég eg> hosszS pillantást Aone> tá6olod= alakjára, Az ár#ház t#lajdonosa ne- rejtette 6éka alá Aone> iránt érzett rosszallását0 de a pénzét habozás nélkül elfogadta, i#tán a fennhéjáz= elad=nD beleeg>ezett0 hog> titokban tartja />nthia elDtt0 hog> ki 6ette -eg a leg>ezDt0 Aone> kiszá-olt hét aran>dollárt, " !ére-0 teg>e díszcso-agolásba, " Aa díszcso-agolást akar0 az -ég Ct cent lesz " kCzClte az asszon>, " Ps -ost net#do- becso-agolni, %annak -ás 6ásárl=i- is, >rtlelee a#inn felé pillantott0 aki akkor lépett az üzletbe, A két nD a sze-ét forgatta, Aone> Sg> dCntCtt0 üg>et se- 6et ráj#k, ég eg> ér-ét tett a p#ltra, " Teg>e díszcso-agolásba0 kére-0 és késDbb 6isszajC6Ck érte, J= napot0 hClg>ekU " -ondta het>kén0 és ki6on#lt az ajt=n, Aone> -osol>og6a hag>ta el a 7Di .i6atár#házat0 és frissen 6égiglépdelt az #tcán, Az ellenszen6es idegen láttán0 aki -ost a bank falát tá-asztotta0 lelassította a lépteit, 1g>ekezett kerülni a sze-kontakt#st0 és a bank ablakának ü6egtáblájára pillantott0 aztán riadtan felszisszent0 a-ikor két férfit látott odabent0 akik a pénztárosra szegezték feg>6ereiket, Airtelen eg> kéz fogta be d#r6án a száját, A lán> küzdCtt az idegen karjának erDteljes szorítása ellen0 ahog> a férfi belCkte a bank ajtaján, i#tán a férfi -egford#lt 6ele0 és látta0 hog> a tettére senki se- fig>elt fel az #tcán0 berSgta az ajt=t, " Tartsa szépen cs#k6a azt a csinos kis száját0 'zCszi0 6ag> soha tCbbé ne- fogja kin>itni, %ilágosT A-ikor Aone> b=lintott0 a férfi le6ette a kezét a szájár=l0 a lán> nag> le6egDt 6ett0 ahog> a férfi a sarokba l=dította, " aradjon csak ott0 és 6iselkedjen rendesen0 'zCszi, " A -ásik két feg>6eres férfihoz ford#lt0 és fel-ord#lt, " i tart il>en sokáigT " &z a b#gris ne- t#dja a ko-bináci=t a széfhez0 és a fDnCk ebédelni -ent, i a francot -Q6eltél0 'li-T Wg> 6olt0 hog> fig>eled a bankot, " 7e- látta-0 -ikor -ent el, )iztosan hát#l -ent ki " -ondta 'li-, " 'zerinte- el kellene tQnnünk, " 5enétU eg6árj#k0 -íg 6isszajCn, ár ne- tarthat sokáig, A -ásik férfi ne- szállt 6itába0 de a har-adik tCr6én>en kí6üli ellenkezett, " L>erünk -ár0 'li-0 -i lesz0 ha 6alaki bejCn ide0 -ielDtt a fick= 6isszajCnT " $l>an g>á6a 6ag>0 -int eg> n>Sl0 Aarr> " csattant fel 'li-, " Te és .allas elbSjtok az asztal -CgCtt0 és ott is -aradtok, A két férfi Sg> tett0 ahog> a har-adik -ondta0 'li- pedig a tSszaihoz ford#lt, " 7e feledjék0 ha bár-el>ikük is csak eg> rossz -ozd#latot tesz0 -indkettDjüknek 6ége lesz " fig>el-eztette Dket 'li-, " 1genR igen #ra- " -ondta elhal=an a pénztáros,

@@

Aone> látta0 hog> szegén> )ernie )re+er ann>ira re-eg0 hog> beszélni is alig t#d, Aztán 'li- a lán>ra e-elte kesken>re CsszehSzott sze-ét0 és rosszind#latS 6ig>orral fájdal-asan -egragadta a karját, " Aallotta0 'zCsziT Aone> b=lintott, Azért fohászkodott0 nehog> 6alaki be-enjen a bankba, Aa -elléjük szegDdik a szerencse0 talán a tCr6én>en kí6üliek -egkapják0 a-it akarnak0 aztán szépen odébbállnak, i6el L#ke hel>ettese tá6ol 6olt0 a lán> ne- akarta0 hog> a sheriff eg>-aga szálljon sze-be a háro- feg>6eressel, Ve-én>ei rCgtCn szertefoszlottak0 a-ikor lépteket hallott az ajt= elDtti deszkákon, 'li- elengedte a karját0 elDhSzta a coltját0 és a lán> -Cgé lépett, " 7e feledje0 se--i b#taságU " fig>el-eztette, A nD érezte0 hog> a pisztol> a hátába fSr=dik, &g> kCzCs tréfán ne6et6e a /alho#n test6érek léptek a bankba, Vand> hátra-aradt0 -íg Jess a pénztároshoz lépett, " Aog> s -int0 iss Aone> " -ondta Vand>0 és -egbCkte a kalapját, " J= napot0 r, /alho#nU " Ao6á tetted a j= -odorodat0 JessT A hClg> 6olt itt elDbb " -ondta Vand> élesen, " X0 elnézést0 asszon>o- " -entegetDzCtt Jess, &llépett az ü6egablakt=l, " enjen csak elDre, Pn csak itt 6áro-R Josht " felelte Aone>, " Ps -aga0 -iszterT " kérdezte Jess, " Pn 6ele 6árok " -ondta 'li-, " %an eg> kis elintézni6al=- Joshsal, Vand> dCbbentnek tQnt0 de Jess 6isszalépett az ablakhoz, " JCtte- a heti fizetésekért0 )ernie, " 'ajnálo-0 Jess0 az a páncélszekrén>ben 6an0 és r, .o#glas éppen ebédel " -ondta )ernie idegesen, " 7os0 akkor -enjünk0 ig>#nk eg>et0 és jCjjünk 6issza késDbb0 Jess " -ondta Vand>, " !ésDbb találkoz#nk0 )ernie, %iszlát0 iss Aone>U A-int a két fiatal co+bo> el-ent0 'li- eltette a pisztol>át, " J=l csinálta0 'zCszi, $l>an okos0 -int a-il>en csinos, Azt hisze-0 -aga--al 6isze-0 a-ikor el-eg>ünk, " iért akarsz a n>ak#nkba s=zni eg> nDsze-él>t0 'li-T " kérdezte Aarr>, 'li- fel6ihogott, " Aa -agadt=l ne- találod ki0 én -eg ne- -ondo-, " &g> nDsze-él> csak lelassít -inket0 fDnCk " tette hozzá .allas, " 7e- sokáig, 1gaza- 6an0 'zCsziT " A férfi -egsi-ogatta a lán> -ellét, " Aa lenne idDnk0 be6inné- a bankár irodájába0 és -ost rCgtCn kipr=bálná-, " Ah0 g>erünk -ár0 'li-0 fig>elj arra0 a-it csinál#nk, Arra késDbb is lesz idDd " panaszkodott .allas, " 5ogd be a szádU " 6icsorogta a -ásik, 'li- a bank fallal elzárt elülsD trakt#sába 6itte a lán>t0 és a ke-én> kDhCz préselte0 ahog> -egragadta a -ellét, " Tegnap =ta csak a -aga kis tejestC-lDje jár a feje-ben, Alig 6áro-0 hog> -egk=stolhassa- " -ot>ogta, A-ikor a lán> elfordította a fejét a férfi lecsap= szája elDl0 az -egragadta az állát0 és hátran>o-ta a fejét, A lán> csépelni kezdte az Cklé6el0 de a férfi g>orsan a feje fClé

9::

csa6arta a karját0 és az eg>ik kezé6el a falhoz szegezte, Ahog> a nD -egpr=bálta a férfi ág>ékába n>o-ni a térdét0 az -ég erDsebben szorította a falhoz0 és ne6et6e azt -ondta: " 'zerete-0 ha eg> asszon> küzd eg> kicsit, 5ol>tasd csak0 'zCszi0 és -ég to6ább 6elünk lehetsz0 -int ahog> ter6ezte-, A szájá6al lecsapott a lán> Csszeszorított ajkára0 és fejét a falhoz csapta, Aone>0 akit -egbénított az ütés és a fájdalo-0 tSlságosan szédült0 hog> a férfi 6ad szorítása ellen küzdjCn, 'li- szája kCn>Crtelenül g>CtCrte az C6ét0 -íg f#ldokolni nekezdett, Az áj#lás szélén Aone> a férfi ajkába harapott Sg>0 hog> kicsord#lt a 6ére0 -ire 'li- állati -orgással -egragadott eg> -arokn>i tincset a hajáb=l0 és keg>etlenül hátrarántotta a lán> fejét, A nD 'li- résn>ire szQkült sze-ébe nézett0 és látta0 hog> gonosz 6ig>orra hSzza 6érzD száját, " 7>ald le0 'zCszi " parancsolta, " 7e-, A férfi Sjra -egrántotta a haját0 a-íg a lán>nak sikoltani ne- tá-adt ked6e, " 7>ald le0 'zCszi0 6ag> eltCrC- a n>akad, 7>ald leU " #tasította, A fájdalo-t=l g>CtrDd6e0 kCzel a f#lladáshoz0 a lán> a n>el6é6el tCrClte le a férfi 6érzD ajkát, " T#dta-0 hog> okos lán> 6ag>0 'zCszi, Látod -ár0 ki a fDnCkT a éjjel a szá-nál tCbbet is le fogsz n>alni, " egragadta a lán> kezét0 és ke-én> ág>ékára szorította, " Przed0 'zCsziT a este ki fogod szí6ni, A lán> elford#lt a tekintetében izz= gonoszság elDl, " a éjjel0 eg> fenétU Pljünk a jelennek0 cicá-, " Azzal -egragadta Aone> karját0 és a bankár irodája felé rángatta, " Az ég szerel-ére0 'li-0 felejtsd -ár el " -ondta .allas, " T#do-0 -it csinálok, " A férfi a szobába lCkte Aone>t0 és becs#kta -ag#k -CgCtt az ajt=t, Ahog> kiléptek a bankb=l0 Vand> /alho#n lefelé ind#lt az #tcán, " Ao6á -észT " kérdezte Jess, " Azt hitte-0 isz#nk eg>et, " eg akaro- keresni a sheriffet, %ala-i f#rcsaság fol>ik a bankban " -ondta Vand>, " Annak az idegennek se--i dolga Josh ac!enzieH6elR a fiS -ég csak eg> g>erek, Ps az Creg )ernie halálosan ijedtnek tQnt, iss Aone> se- ol>an 6olt0 -int szokott, Jess -egállt0 és -egragadta a bát>ja karját, " Akkor -enjünk 6issza0 és derítsük ki, " A pokolba0 Jess0 te sose- tan#lszT &zt a tCr6én>nek kell eldCntenie, " .e ha azt hiszed0 6ala-i baj 6an0 -ire felhajtj#k a sheriffet0 -ár késD lehet, " 7e 6itatkozz#nk0 JessU " -ondta Vand>0 és -egszaporázta a lépteit, " 1tt is 6an, L#ke éppen 6issza6itte Josht a fogdához0 a-ikor a /alho#n test6érek -egállították, " Aog> s -int0 ac!enzie sheriffT " -ondta Vand>, " ]napot0 fiSk, it tehetek értetekT " %ala-i bQzlik itt0 sheriff " -ondta Jess szég>enlDsen, Jess ne- nézett a sze-ébe0 és L#ke látta0 hog> a fiatal co+bo> kén>el-etlenül érzi -agát, A csakne- halálos ki-enetelQ jelenet =ta -ost elDszCr találkoztak, " !érdezze -eg Josht0 hog> találkoznia kellHe iss Aone>6al a bankban " -ondta Vand>,

9:9

" A bankbanT 7e-0 D az ár#házba -ent0 és Sg> 6olt0 hog> eg>enesen hazajCn, Vand> -egbCkte Jess karját, " Látod0 -it -ondta- nekedT " irDl 6an sz=0 Vand>T " Ppp -ost látt#k iss Aone>t a bankban eg> idegennel, indketten azt -ondták0 Joshra 6árnak, " &nnek se--i értel-e " -ondta L#ke, " Ps -eg kell -ondja-0 sheriff0 ne- tetszett neke- az az idegen, L#ke letérdelt0 és Joshhoz beszélt, " 5ia-0 te és A-igo el-entek />nthia néni házához, !érd -eg0 hog> 6ig>ázzon rád0 -íg Aone> el-eg> érted, " Azt is -ondja- -eg />nthia néninek0 hog> adjon ebédetT " kérdezte Josh g>er-eki ártatlansággal, " Aa Sg> gondolja0 fia-, Jobb0 ha -eg6árod0 -íg -egkérdezi, 7a0 f#tásU i#tán fig>elte0 ahog> Josh 6égig#grándozik az #tcán A-ig=6al a sarkában0 L#ke az irodájába -ent0 ellenDrizte a coltjait0 és Sj tCltén>eket csSsztatott az C6ébe, " Wg> gondolja0 kirabolják a bankot0 sheriffT " kérdezte Vand>, &z a lehetDség abban a pillanatban ne- szá-ított L#keHnak, 'ürgetD érzéseinek se--i kCzük ne- 6olt ahhoz0 hog> D a tCr6én> e-bere0 csak Aone> biztonságára gondolt, indenképpen látni akarta0 és t#dta0 hog> tSszként a lán> nag>obb 6eszél>ben lesz0 -int D, " Wg> tQnik0 jobb0 ha oda-eg>ek, Láttatok -ás idegeneket isT !í6ül 6ag> odabentT " 7e-0 de az ne- jelenti azt0 hog> ne- rejtDzhettek el, )ernie )re+er nag>on is kén>el-etlenül érezte -agát, Lehet0 hog> pisztol>t szegeztek a hátához " tette hozzá Jess, " Láttátok ^es .o#glastT " )ernie azt -ondta0 ebédelni -ent, Talán ^est az irodájába zárták0 és )ernie csak fedezte, " 7os0 kCszCnC-0 fiSk, Prtékele- " -ondta L#ke, " Btánanézek, " 7e- keresi -eg elDbb att )rennantT " kérdezte Vand>, " Y nincs a 6árosban, " Akkor -agá6al -eg>ünk0 sheriff " kCzClte Jess /alho#n, " 7e- t#dhatj#k0 hán>an 6annak, " Jess0 -eg-ondta-0 itt én 6ag>ok a tCr6én>, 7e- akaro-0 hog> 'tockton eg>etlen lakosa is -egsérüljCn0 -ert ol>an kockázatot 6állal0 a-it neke- lenne kCtelessége-, " A papánk pénze abban a bankban 6an0 sheriff " 6illantott fel Jess eg> félénk -osol>t, " &-ellett0 szí6ességgel tartozo- -agának, " 7os0 ne- állhatok itt0 hog> 6eletek 6itatkozza-, 7e feledjétek0 nincs lC6CldCzés0 ha csak ne- elkerülhetetlen, &-eljétek fel a jobb kezeteket0 és felesketlek hel>ettesnek, 7éhán> pillanattal késDbb a háro- férfi 6égigsietett az #tcán0 éppen a-ikor ^es .o#glas kilépett az éttere-bDl, " 7os0 ez legalább erre a kérdésre 6álaszt ad " -ondta L#ke, " ^es0 álljon -egU " kiáltotta, L#ke g>orsan beszá-olt Vand> g>anSjár=l, A bankár a ho-lokát tCrClgette, " 1stene-0 eg> bankrablásU eg kell akadál>oznia sheriff, Vengeteg pénz 6an a páncélszekrén>ben,

9:2

" . " %an -ég néhán> l= lejjebb az #tcán0 a-ik ne.6oltak.és hat kCzé teszeodabent. " Vánk is szá-ítanak0 hog> 6issza-eg>ünk a bérekért sheriff " szSrta kCzbe Jess. " Ps azt a kettDt se.látta. " A-íg -i bent 6olt#nk0 ne. Talán azt fogják hinni0 hog> a bankár tért 6issza. Ps az a fekete -ár a p=znánál 6olt0 a-ikor belo6agolt#nk.esküdnék -eg rá.azt a szürkét a doki rendelDje elDtt.-ég0 az etetD elDtt0 se. " %égigpillantott az #tcán a bank kCrn>ékén.e átkozott#l biztos0 hog> -egpr=bálo-.a fekete csDdCrt. %annak idegenek a Long )ranchbenT " kérdezte L#ke. " Azt hisze-0 látta-0 hog> Joe /arter azon a szürkén érkezett " -ondta Vand>. " . " 7e.-ehet be arra0 anélkül0 hog> -eglátnák 6ag> -eghallanák " -ondta Vand>.látok eg>etlen idegent se.is-erDsek neke-. " 7e.az #tcán0 6ag>is a gazfick=k szá-át háro.is-ere. Ps ne.e ne. " i lenne0 ha -i #g>anakkor -ennénk be elCl0 -int a-ikor -aga hát#lT " &z j= Ctlet0 Jess. Aa el6onjátok a fig>el-üket0 talán észre6étlenül beosonhatok " L#ke habozott0 aztán ko-oran fol>tatta: " eg is halhattokR 6ag> bárki0 akit tSsz#l ejtettek. $tt -eg>ek be. Vand> a fejét rázta. )árcsak t#dnánk0 hán>#kkal áll#nk sze-benU 9:F . " !ét l= a Long )ranch elDtt a tiétek0 igazT " 1gen0 a fak=barna és a sárga " -ondta Vand>." Adja ide a háts= ajt= k#lcsát.

DrkCdik a háts= ajt=nál0 és a falhoz lap#l6a fig>elt0 ahog> -eghallotta Jess hangját. !Cnn>edén leszedheti Dket.tSl erDs lett0 hog> el6iselje0 és érezte0 hog> beb#rkolja a sCtétség. " 7>isd ki a slicce.érünk rá egész nap a láb#nkat l=gatni0 -íg . %égiglopakodott a fal -ellett0 és a-ikor elérte az ajt=t0 fojtott hangokat hallott a -ásik oldalr=l. " iértR -iért ne. Az irodában Aone> eg> pillanatra kiszabadította -agát 'li. " . Ahog> kilesett a sarok -Cgül0 L#ke látta Vand>t és Jesst0 de Aone>nak 6ag> az idegennek n>o-a se. Aztán elD6ette a -ásik pisztol>át.szorításáb=l0 de a férfi -egragadta a karját0 és -egcsa6arta. fejezet A /alho#n test6érek fesztelenül beléptek a bankba." sziszegte a lán> Csszeszorított fogakkal0 ahog> a férfi szorítása ellen küzdCtt." parancsolta.-eg> m g 2 4 kiabálta Jess0 és Cklé6el a fülke ü6egablakára csapott.6olt. A férfi -ég erDsebben szorongatta0 és térdre kén>szerítette. " 7e. A-ikor betCri azt az irodaajt=t0 gondolta0 feg>6errel a kézben kell tennie. Lát6a0 hog> Jess sz=noklata to6ábbra is el6onja a tCr6én>en kí6üliek fig>el-ét0 L#ke elkapta Vand> pillantását0 az asztal felé intett a fejé6el0 és feltartotta két #jját. Agg=d= pillantása az iroda ajtajára 6ándorolt0 és eltCprengett0 6ajon -ég tCbb férfi 6anHe odabent.-ennek el az éttere-be0 és sürgetik -egT " dadogta )ernie. 9s k ketten v nn k" gondolta L#ke. " A pokolba is0 ne. A fig>el-üket lekCtCtte Jess elDadása.pedig az idegen nincs a tere-ben. egkCnn>ebbülten fedezte fel0 hog> senki se.o#glas 6isszajCtt -árT " 6akkantotta Jess.o#glas -egtC-i a bendDjét. " i a fenéért ne.16. A lán> sikol>át hall6a L#ke berSgta az iroda ajtaját0 éppen0 a-int Vand> a pisztol>áért n>Slt0 és Jessre kiáltott. " Ah0 fogd be a szád0 Vand>0 te -indigR " Jess elhallgatott0 a-ikor észre6ette0 hog> se Aone>0 se. A fiSk eg>-ásra0 aztán az iroda zárt ajtajára néztek. " ég ne-0 Jess " felelte )ernie.n>ito. Aztán -egfeszült0 ahog> felfedezte a két feg>6erest0 akik az asztal -CgCtt k#porogtak. " Azt -ondta-0 n>isd kiU " 7e-U " sikoltotta a lán> ol>an hangosan0 ahog> csak t#dta0 -ielDtt az elsCprD fájdalo. Te -eg aztán belCkted azt az eg>et " -ondta Vand> tettetett ingerültséggel. !Czben az épület háta -CgCtt L#ke elDhSzta a coltját0 aztán halkan elfordította a k#lcsot a zárban0 és =6atosan kin>itotta az ajt=t0 éppen csak ann>ira0 hog> bes#rranhasson. %erítékcseppek pett>ezték a ho-lokát. " ondta-0 Jess0 hog> eg> ital elég. " !ettD az asztal -CgCtt0 kapdR 9:O . " &l kell intéznünk az üzletet0 és 6issza kell 6innünk azokat a béreket a far-ra. Ps0 a-i -ég fontosabb0 hol lehet Aone>T ! fene essen g zem$erek$e3 4 gondolta csal=dottan0 félt6e a lán> biztonságát.

hátraford#lt0 a-ikor L#ke betCrte az ajt=t. 9:N .tettünk sok -indent0 a-it bárki -ás ne tett 6olna -eg " -ondta Vand>. &rDtlen0 de hálás -osol>t küldCtt feléjük. A 6isszatérD fénn>el eg>ütt a n>#galo.fogja bántani. " Az átélt kínzások fájdal-a és félel-e lepergett a sze-e elDtt. 'lihalott 6olt0 -ég -ielDtt a padl=ra z#hant 6olna. " Wg> tQnik0 eléggé -egcsa6arta ahhoz0 hog> -aga eláj#ljon.sok -indenre j=0 azonkí6ül0 hog> 6irágok nDjenek felette0 iss Aone>. " i tCrtént a karjá6alT " L#ke arcán ann>i féltés ült0 hog> Aone> szerette 6olna -egClelni. L#ke égetD fájdal-at érzett0 ahog> a gol>= a 6állába csap=dott. " Aog> érzi -agát0 'zajk=T " A férfi g>engéd -osol>a kCnn>eket csalt a lán> sze-ébe. " L#ke. A lán> csak sejtette0 hog> a test6érek 6alahog>an segítettek L#keHnak. Aone> élettelen alakja a padl=n eg> pillanatra el6onta L#ke fig>el-ét0 és elég idDt adott a feg>6eresnek0 hog> pisztol>t rántson és tüzeljen. 'li. " ár ne. " A lán> arca -egránd#lt0 a-ikor a férfi -egfogta a karját0 hog> segítsen felállni. 1g>ekezett ol>an kCzCn>Csen beszélni a sérülésérDl0 ahog> a férfi a sajátjár=l. Prezte L#ke -egn>#gtat= érintését a fején.érzése is érkezett0 Aone> -ár azelDtt t#dta0 hog> 6éget ért a ré-álo-0 hog> felpattant 6olna a sze-héja0 és belenézett 6olna eg> zafírkék sze-párba. 'enki ne. Aone> -él> le6egDt 6ett0 és felült. &kkor -eglátta a foltot a férfi 6állán. " )efejezte hog>R -egtetteRT !éptelen 6olt befejezni a kérdést0 és a férfi -ellkasába fSrta a fejét." -ondta Jess /alho#n. &g> gol>= lehorzsolt né-i bDrt0 ez -inden.ielDtt Vand> befejezhette 6olna a -ondatot0 Jess pisztol>a kirCppent a tokjáb=l. $ldalra #grott0 a hasára ford#lt0 és j= néhán> lC6ést adott le -indkét pisztol>áb=l. . " ár biztonságban 6an. A férfi a karjában tartotta0 a bank irodájának padl=ján. " 7ag> égU i tCrtént -agá6alT " /sak eg> karcolás.fick= -egcsa6arta eg> kicsit. Aarr> azonnal fele-elte a kezét0 és -egadta -agát.allas0 akit két gol>= talált el0 halálos sebbel z#hant hátra. " Az ottR 'li-T " Wg> érti0 az volt 'li. Vand> és Jess /alho#n eg> padl=n he6erD test -ellett álldogáltak. " eg is Clhették 6olnaU " &lég erDsnek érzi -agát0 hog> felálljonT " kérdezte a férfi. A lán> kC6ette tekintetét a szoba tSls= 6ége felé0 és -eglátta a férfit0 akirDl t#dta0 hog> Aarr>nak hí6ják0 -egbilincsel6e. A feg>6erropogás és a reccsenD fa hangja csapott fel eg> idDben0 ahog> a fiS tCbb gol>=t is küldCtt az asztalba. " 7e. " Azt hisze-0 -indann>ian hálá6al tartoz#nk -ag#knak. " 'e--iség. Az a 'li. " &g> gol>=T " A lán> sze-e elkerekedett az aggodalo-t=l. " (ersze. " X0 L#ke. 7os0 -ásnak -ár neárthat.

" Vossz e-bernek -ond kCszCnetet0 ^es. " J= napot0 r. " Y is benne 6olt a rablásban0 sheriffT " kérdezte Jeb Lrange. " 5iSk0 -egtennétek0 hog> el6iszitek a fogl>ot0 és bezárjátokT " ford#lt L#ke a /alho#n test6érekhez.o#glas az asztal -ellett ült és a ho-lokát tCrClgette. " \tengednének0 kére-T A tC-eg #tat n>itott elDttük0 aztán szorosan kC6ették Dket .el a#innt0 hog> 6ig>e el a holttesteket.felejtette -ég el a lo6ai6al és kocsijá6al tCrténteket0 Aone> látta0 -il>en nehezére esik a bankárnak0 hog> -egadja a kis CrdCgfi=kának a tiszteletet. " Talán D -aga ter6elte ki az egészet. A hangja szinte bizal-askod= 6olt. " J=l 6ag>ok.lennének0 csak az ég t#dja0 -i tCrténhetett 6olna. .o#g b#kkant fel az ajt=ban. " TSsz0 -eghisze.allas holtteste a padl=n he6ert. Aone> ráj#k -osol>gott.aztU " gSn>ol=dott >rtlelee a#inn. " ég -ielDtt m g el6érzik " -ondta Aone>0 akinek a hang#lata i--ár sokat ja6#lt." &zzel 6itába fogok szállni0 Vand> " -ondta L#ke. LrangeT " J=l 6an0 drágá-T " kérdezte aggodal-asan (op $]Lear>. ^es .o#glas felállt0 és L#keHhoz lépett0 hog> -egrázza a kezét. " 1gen0 külCnben elgondolkodott 6olna0 hog> ez#tán is ebben a bankban tartsaHe a pénzét " 6ig>orgott Jess szélesen0 és lekapta a kalapját. LekCtelezte a 6árost.férfi -egpr=bálta kirabolni a bankot.o#glasU ^es a fejét rázta0 ahog> fig>elte a fiatal -arhapásztort0 a-int el6on#lt. .igaz0 r.o#g 7elson rendelDjéhez. Ahog> át-entek a bankon0 -egkCnn>ebbülten látták0 hog> )ernie )re+er sértetlen. " L#ke0 te 6érzel " kiáltotta hirtelen Lil>. Ahog> L#ke felb#kkant0 Aone>6al karon fog6a0 a tC-eg kCréjük zár#lt. " !CszCnC-0 sheriff. A tC-egben sokan eg>etértDen -orogtak. 7>il6án6al= 6olt0 hog> a bankár ne. " /sak eg> karcolás0 Lil> " -ondta L#ke. !Czben L#keHot a kí6áncsiskod=k ostro-olták kérdéseikkel. Aa Vand> és Jess ne. ^es kCszCnetet -ondott Vand>nek0 és -egrázta a kezét0 aztán lassan #g>anezt tette JessHszel is. " A papáj#k igazán hálás lesz0 a-iért -eg-entették a béreket " -ondta ^es. Lil> -ellette állt0 és éppen ol>an gondterhelt arcot 6ágott0 -int (op. Ahog> odaértek0 . " ár 6ége0 Sg>hog> -indenki 6issza-ehet az otthonába 6ag> az üzletébe " jelentette be L#ke. Aone> -eglepett pillantást 6etett a barna nDre. 'e--i ok az aggodalo-ra. . " ^es0 ideküldC. " JCjjCn0 Aone>0 -enjünk át 7elson dokihoz. iss )ehr 6olt a tSsz#k " -ag>arázta L#ke. " Az inkább -agára lenne jelle-zD0 ne. " it gondol0 sheriff0 lesz ebbDl a fiSb=l 6ala-iT " A gondot az jelenti0 hog>an tarts#k életben0 a-íg lesz belDle 6ala-i " kacsintott L#ke Aone>ra. " 1nd#lás az or6oshoz0 'zajk=U Vand> és Jess felb#kkanása a -egbilincselt fogoll>al0 az #tcára csalta 'tockton polgárait0 és -ost -indenki a bank elDtt0 az Ston tolongott. ások eg>szerQen csendben kí6áncsiskodtak.. 9:4 . " Aáro.

%ig>ázzon ráU &zzel ind#lni készült. " AClg>eké az elsDbbség0 doki. " . Aone> a sze-ét forgatta0 és L#ke fején keresztül lehSzta az inget.kell elhag>nia a szobát0 a-ikor engem 6izsgálszT " t#dakolta L#ke harap=san. ASSU " L#ke Csszeránd#lt0 ahog> . " i lenne0 ha -egnéznéd Aone> karjátT Az eg>ik gaze-ber d#r6án bánt 6ele. " Pn is ezt -ondta-. " 'zerete.o#g " felelte Aone>0 aki -ár att=l is za6arba jCtt0 hog> ott kell lennie. " eg kell hog> kérjelek0 sheriff0 6árj odakint0 -íg 6égzünk a 6izsgálattal. Att=l tartok0 Cssze kell Cltene-0 hog> bezár=djon.t#dta le6enni a sze-ét L#keHr=l: a férfi széles0 iz-os 6állár=l0 szálas bicepszérDl és bronzbarna0 gCndCr0 fekete szDrrel borított -ellkasár=l0 a-i éppen ol>an len>QgCzD 6olt0 -int ahog>an e-lékezett rá. " Wg> tQnik0 szerencséd 6olt0 L#ke.az ezüstcsillag nélkül -eztelennek érzi -agát. " Aaza-eg>ek.o#g hozzáj#k lépett0 és -eglátta a 6érzD kart0 a-it L#ke a belépésük =ta takargatott.o#g. " Vablási kísérlet a bankban. " 'z=6al0 L#ke ac!enzie sheriff legendás hatlC6etQi Sjabb tCrténetet írtak a 7>#gat kr=nikájába " jeg>ezte -eg . " 7e.él6ezed ezt0 te szadista gaze-ber.o#g üg>et se. " 'zerinte. i a fenéért ne-ondtad -egTU Glj le a 6izsgál=asztalra0 hog> kCzelebbrDl -egnézhesse-. A háttérben áll6a Aone> ne. " Jéz#s0 L#ke0 Sg> tQnik0 rengeteg 6ért 6esztettél.o#g0 és nekilátott0 hog> kitisztítsa a sebet. /sak teg>él rá 6ala-i kCtést." felelte .-ár gol>=t.o#g fertDtlenítDszert kent a sebre. " [g> 6an. A -ellkasodra fogotQzni0 ha att=l jobban érzed -agad0 sheriff " -ondta .6etett rá0 és Aone> felé n>Sjtotta a -osd=tálat0 a-it a seb kitisztításához használt. i lenne0 ha segítene le6enni az ingétT " Aog> lehet0 hog> neki ne. Aone>0 akit felbosszantott0 hog> a két felnDtt férfi csak ácsorog ott0 szokás szerint #grat6a eg>-ást0 -íg L#ke lassan el6érzik0 íg> sz=lt: " . 7éhán> tCr6én>en kí6üli -eghalt.o#g0 L#keHnak nag>obb szüksége 6an az ellátásra0 -int neke-. &zért -ente. " 'zerinte.o#g Cssze6ont sze-CldCkkel -eg6izsgálta a sebet0 a-i Sjra 6érezni kezdett. " Aé0 álljon csak -egU eg akaro. " A gol>= sok hSst kitépett0 L#ke. " X0 az ég szerel-ére0 doki0 kapta. eglDtték.nézni Dt0 a-íg dolgozo. . " L>=g>ítasz 6ag> 6erset írsz0 dokiT " felelte L#ke elkínzott s=hajjal. " )adarságU " kCzClte Aone>. 9:3 .szég>enlDs0 #g>e ac!enzieT " A lán> =6atosan lesegítette a r#hadarabot a sérült karr=l.nézni a karját0 a-int 6égzek L#keHkal.Cssze0 és be kellett fejezne-. . " eglDttékT " .o#g Dszinte aggodalo--al felelt: " Láss#k csak azt a kart0 Aone>U " 'e--i ko-ol>0 . A gol>= csak horzsolt " jeg>ezte -eg .o#g.o#g0 ahog> be-entek a rendelDjébe. " ossa le a 6ért a -ellkasár=l0 a-íg én tQt és cérnát kerítek.or6osnak." i tCrténtT Pppen a kis Jenn> /arter ho-lokát CltCtte.

a rezzenéstelen álarc alatt saját belsD harcát 6í6ta az Cn#ral-áért. A lán> csípDjének legkisebb érintésétDl0 #jjainak legapr=bb -ozd#latát=l z#bogni kezdett a 6ér az ereiben. " Az én ág>a. Aone> -egkCnn>ebbülésére hazaértek0 és L#ke ne. 5eküdjCn az ág>a-ba0 én pedig Joshnál alszo. .tenni0 doki " -ondta L#ke0 ahog> 6issza6ette az ingét. $dakint a kí6áncsi polgárok Sjra t#catn>i kérdéssel bo-bázták.e azt akaro-0 hog> éjszaka pihenj. " iért nenézed -eg Aone>tT " 5ele-elte a kezét0 hog> ki6édje . " L#ke0 . " egragadta L#ke cs#kl=ját0 hog> ellenDrizze a szí66erését. " L#ke0 biztos 6ag> benne0 hog> j=l 6ag>T (okolian festesz. ár -eg>ek is. L>aníto-0 ne.o#gT " kérdezte0 ahog> 6isszasétáltak a házhoz. 7éhán> napig fájni fog0 és ezt a kenDcsCt adta rá " -#tatta fel a sárga dobozt. egkCnn>ebbült0 a-ikor Aone> 6égre csatlakozott hozzá. él>et lélegez6e ig>ekezett -egállítani a 6ad0 érzéki s=hajt0 a-itDl -ár sajgott a -ellkasa.nag>obb0 'zajk= " -ondta a férfi sokat-ond= 6ig>orral.o#g Cssze6onta a sze-CldCkét. " J=l 6ag>ok " -ondta L#ke feszülten.o#gra0 aki fClCtte torn>os#lt eg> befQzCtt tQ6el a kezében. A-int . " 1gen0 igen0 persze " -orogta türel-etlenül L#ke. " Gl6e 6ag> fek6e akarodT " itT " A férfi dCbbenten pillantott . A lán> elpir#lt.o#g azt -ondta0 pihennie kell0 sheriff. 9:E .o#g kC6etkezD -egjeg>zését. " Akkor szeretné-0 ha lefeküdnél és pihennél eg> kicsit. ire a lén> arrébb lépett0 a férfi ann>ira akarta Dt0 hog> a ho-lokán kiütkCzCtt a 6eríték. 7ag>on is j=l t#dta0 -itDl g>ors#lt fel a p#lz#saR az a kis szDke csábít= 6olt az oka0 aki a sarokban állt. " Aála az égnek0 lelass#lt.fol>tathatta a kihí6= társalgást. Prezte a feszes iz-ok erejét0 a-el>ek CsszehSz=dtak0 ahog> 6égighSzta a szi6acsot a férfi -ellkasán.o#g nag>on agg=dik -aga -iatt. 5el#grott0 és feléjük rohant.ez lenne a szándéka0 ha ott al#dnék. " A pokolba0 e-ber0 a p#lz#sod az egekben 6an. Arra 6ág>ott0 hog> a karjába 6onhassa Aone>t. Aone> idegesen -egn>alta kiszáradt ajkát0 és ig>ekezett leküzdeni a forr=ságot0 a-i kezdte elho-ál>osítani az érzékeit. 7e. " Azt fogo. A-ikor -eglátta Dket0 felderült a kis arca. . /sak az asztal szilárd széle 6álasztotta el eg>-ást=l a testüket. A-igo #gat6a üd6CzClte Dket0 és Josh felpillantott. " X0 az Cltésekre gondolsz.szándékozott ág>ba feküdni.o#g 6égzett0 Sjra ellenDrizte L#ke p#lz#sát. " Azt -ondta0 se--i baja a karo-nak. Josh az elsD 6erandán ült0 és állát a kezére tá-asztotta. " Ap#U Aone>U Aallott#nk a bankrablásr=l.A lán> L#ke co-bja kCzé lépett. " /sak 6arrj Cssze0 hog> 6égre el-ehessek. )iztos 6ag>ok benne0 hog> nebánja.-a éjjel. " 1gen0 t#do-. " it -ondott . )iztos benne0 hog> j=l 6anT Azt hisze-0 -eg kellene fogadnia a tanácsát0 és ág>ban kellene -aradnia. \. " Azt hisze-0 . A lán>t -egbabonázta a férfi borot6aszappanának babérH és r#-illata0 és a szí66erése felg>ors#lt0 a-ikor #jjai a férfi -eleg bDréhez értek. L#ke -ozd#latlan#l ült0 -egfeszülD állkapoccsal0 6ékon> 6onallá Csszeszorított szájjal0 a sze-ét pedig a szoba tSls= 6égébe0 eg> tá6oli pontra szegezte.

Ps 6olt segítsége.is.g>=g>#lt -eg. " Akár-it is gondolok0 -ég korai lenne elhag>no. " Aone> -él> le6egDt 6ett. " 7os0 beszélne.a rablásr=l0 -#száj 6olt áthozno. AClg>ei-. " 'ajnos0 fia-0 a tCrténet tSloz eg> kicsit. !o-ol>an.'tocktont. " Zssze6ont sze-CldCkkel0 agg=d6a fol>tatta: " />nthia0 azt hisze-0 Josh ijedtnek tQnt0 a-ikor -egérkeztünk. ostanáig sz= nélkül ült a 6erandán.ide Josht0 hog> -egt#dja-0 -i tCrtént " -ondta izgatottan. /sak hár-an 6oltak. A férfi tá6ozott0 ahog> befejezték a 6acsorát0 és 6issza-ent a fogdába eg> tál étellel a rab szá-ára. " L>ere0 drágá-0 hazakísérlek. 9:@ . " />nthiába karolt0 és el-osol>odott. A férfi lehajolt0 és letette Josht.kell a fogl>o--al. i#tán kCszCnetet -ondott Vand>nek és Jessnek a segítségükért0 és Stj#kra engedte Dket0 L#ke 6issza6itte Josht a házba.kellene agg=dnia0 -íg tá6ol lesz. " X0 Aone>0 a 6áltozás csodá6al határos0 és ne. " Tén>leg j=l 6ag>0 Aone>T " kérdezte -ég -indig izgatottan />nthia. " Azt fontolgatta-0 hog> ha-arosan el-eg>ek0 de azt hisze-0 Josh -ég ne. Josh és A-igo kC6ette. T#dta0 hog> Aone> j=l gondoskodik a fiSr=l a tá6ollétében. Aone> -egfogta a kezét.L#ke a j= karjára kapta. Aone> az eg>re erDsCdD szex#ális feszültségre gondolt kCzte és L#ke kCzCtt. " Ve-ekül 6ag>ok.e igazad 6an0 drágá-0 -ég -indig szüksége 6an a segítségedre. A fogol> a ne6én kí6ül ne.hibáztathatj#k csak azért0 -ert -egré-ült0 a-ikor -eghallotta0 hog> az apja 6eszél>ben 6an.falfehér lett0 a-ikor a /alho#n fi6érek 6isszajCttek a fogdához L#ke 6ag> nélküled. " A-ikor -eghallotta-0 hog> tSsz lettél0 att=l tartotta-0 ott rCgtCn -egszületik a baba. " . 'z=6al akár-i tCrténik is0 -ég ne. inden g>erek íg> tenne " -osol>gott />nthia -egkCnn>ebbülten. Josh feltartotta Ct #jját. Legalább Josh -iatt ne. " Aone> fels=hajtott0 és felidézte a kifejezést Josh fiatal arcán.hag>hatod el 'tocktont. " J=l 6annakT A-ikor hallotta. " A kis ang>al biztosan félt0 hog> el6eszíti az apját. " Aallotta-0 hog> enn>i sok gonosz e-ber -egpr=bálta kirabolni a bankot0 de te elkaptad Dket.6olt hajland= -ást elár#lni. " &z a francos k#t>aU " -orogta0 és arrébb tolta A-ig=t0 aki -egint a csiz-áját n>alogatta. 5élte-0 hog> Sjra -agába ford#lt. " Vablási kísérlet " ja6ította ki L#ke né-i kárCr6endéssel a hangjában. Aog> reagált0 a-ikor -eghallotta a híreketT " A kis drágá. Aa -ég sokáig -arad0 a 6égered-én> elkerülhetetlen lesz: 6égül le fog feküdni a férfi6al0 aki kí6ánja Dt0 de n>il6án6al=an g>QlCli " és akkor azzá a szajhá6á 6álna0 akinek a férfi -áris tartotta. L#ke Sg> ter6ezte0 -ásnap 'acra-ent=ba szállítja0 és átadja az &g>esült \lla-ok -arsalljának. " 1gen0 att=l tartok0 igazad 6an0 />nthia. $l>an 6olt0 -int régen0 Aone>. A bejárati ajt= becsap=dott0 ahog> />nthia kisietett a házb=l. " Ps pontosan -it is h llottál2 4 #gratta. Aone> a dél#tán hátralé6D részében le6ert 6olt0 és L#ke Sg> 6élte0 a lán> a -egráz= él-én>ek #t=hatását kezdi érezni.

.o#g0 de t#dok 6ig>ázni -aga-ra. 'ose. " 'a.eg> n>o-ot ide0 !aliforniába. A csapos0 poharakkal és eg> palackkal a kezében hozzáj#k sietett. " 1gen0 nos0 ha to6ább 6iseled azt a jel6én>t0 6al=színQleg ne. " iféle n>o-otT " Aallotta-0 hog> a banda eg> része0 akik -egClték a felesége-et és az an>á-at0 ide ind#lt0 !aliforniába. .akarta. " i a fenét akarsz azzal a plecsni6el a -ellkasodon0 L#keT !orai halálban re-én>kedszT " Ter-észetesen ne-. " Prtékele. Londolta-0 íg> talán tCbbet -egt#dhatok r=l#k. " Aalogato-0 a-enn>ire csak lehet.o#g 6égül fele-elte a poharát0 és leg#rította a tartal-át. 99: . " 'zolgálatban " -ondta . egfeledkezte. " 7e. " Aag>ja itt az ü6eget0 'a-U " -ondta . A-ikor a n>o.kell -aga-0 hog> ne érjek hozzá. " A francba0 L#ke0 ne harag#dj. Azért kCtCtte.kihQlt0 sheriff lette-.-egtCltCtte a poharaikat0 és tá6ozni készült. Az or6os ragaszkodott ahhoz0 hog> L#ke csatlakozzon hozzá eg> italra.o#g. " egrázta a fejét.o#g -aga 6olt a bQnbánat.a tCr6én> szolgálatába állni.'arahHr=lR és -indenrDl. " Ve-ek -#nkát 6égzett -a0 sheriff.szerel-eskedhetsz a feleségeddelT " 1gen0 pontosan t#do-0 -il>en " -ondta L#ke keserQen.az aggodal-adat0 .fogadod -eg az or6os tanácsát0 igazT " Az e-bernek -eg kell élnie 6ala-ibDl0 doki.o#g áthajolt az asztal felett. />nthia tSlságosan elDrehaladott állapotban 6an0 hog> -iR ah0 sz=6al nehéz -ost nekünk. " L#ke habozott0 aztán fol>tatta: " ondd -eg0 doki0 -eg is fogadod a tanácsokat0 6ag> csak osztogatod DketT . !én>szerítene. &l ne feledje-0 legkCzelebb0 ha a /alho#n fiSk bejCnnek0 az ital#kat írja a szá-lá-hoz. L#ke kétértel-Q pillantást 6etett a +hisk>spalackra.%ala-i6el késDbb Drjáratra ind#lt a 6árosban.o#g arca ko-or kifejezést CltCtt. iért ne. .t#dsz -eg se--i -ást0 -int hog> -il>en érzés eg> gol>= a hátadban.ki itt -int sheriff0 -ert kC6ette.ind#lsz haza ahhoz a csinos kis feleségedhezT . !e-én> ez0 L#ke.o#g 6állat 6ont. " )árcsak én is -eg t#dnékU &g> hosszS percig a két férfi -ogor6án bá-#lta az italát. Az élete. " !ésDre jár. " Att=l függ.o#g 7elsonnal0 aki éppen kilépett a rendelDbDl0 és befejezte a -#nkát aznapra. Zsszetalálkozott . A csapos sz= nélkül letette az ü6eget0 és 6issza-ent a p#lthoz. " $l>an g>Cn>CrQ0 L#ke. A két férfi belépett a Long )ranchba0 és leült a legkCzelebbi asztalhoz. " !Csz0 'a-. " AosszS estét ter6ezel0 dokiT 7e szá-ítson rá-U 'zolgálatban 6ag>ok.a gazdálkodás. &l t#dod képzelni0 -il>en érzés0 ha ne. Aztán Sjra -egtCltCtte a poharát0 és L#ke felé lCkte az ü6eget.o#g felháborod6a. " Wg> lesz.

" Londolkodj g>orsan0 te k#rafiU Az #jja.-ár 6iszket a ra6aszon. /sak néhán> h=napja is-erte." n>CszCrCgte a férfi.az Drjáratot. Azt hisze-0 a 6ékon>é. " .o#g felállt0 és kC6ette ki a bárb=l. 'li-é 6olt. A -eglepett sírás= 6állat 6ont. Az aran>borításon látszott0 hog> sokat használták. L#ke hátralCkte a székét." -ondta re-eg6e. " !ihez tartozott ez az =raT " 7e. " &z -el>iké 6oltT " kérdezte rekedt s#ttogással a#inntDl.^aldentT " 'ose látta-. " Azt -ondta0 p=keren n>erte eg> fick=t=l0 aki6el Texasban lo6agolt.t]o. " Azonnal 6álaszt akarok0 te k#rafi0 külCnben abban a gCdCrben találhatod -agad0 ahol a két ci-borád 6an.ezt a cellát az ag>6elDddel. !í6áncsian fele-elte0 és kCzelebbrDl is -eg6izsgálta." felelte a ré-ült férfi.el-er a#inn az irodába lépett.-eg alaposan. " 7e. 1gen0 ez az. Azt -ondta0 a fick= ne6e /harlie. " !irántotta az eg>ik coltot0 és a férfi halántékához szorította. " ég nincs 6ége." -ord#lt a férfi.-agának -indent0 a-it t#dta-. " 7e feledd0 fogadd -eg az or6osod tanácsát. L#ke lerántotta az al6= fogl>ot a priccsrDl. " &g> ne6et0 te kis gaze-ber0 6ag> beteríte. A férfi n>üszíteni kezdett. " T#dod0 hol találo. Aideg n>o-ot pr=bálsz kC6etni. enj haza0 és pihenjU " $r6os0 g>=g>ítsd -agad " idézte L#ke. " 1gen." %ége 6an0 L#ke. " J=l 6an0 j=l 6an. " Aol szerezteT A ré-ült Aarr> CsszehSzta -agát félel-ében. 999 . " AhR /harlie 6olt az. " iR -i 6anT " kérdezte az Csszeza6arodott férfi. Aátba 6ágta . L#ke nekilátott0 hog> a fi=kba sCpCrje a hol-it0 de -egállt a keze0 a-ikor -egakadt a sze-e eg> =rán. " Az igazat -ondo-. A ten>erébe tette a zseb=rát0 és felpattintotta. " il>en /harlieT " 7e. /harlie ^alden. " /harlie ^alden. " Azt -ondta-0 eg> ne6et akarok. 29F " /harlieR ahR " &g>enesen L#ke sze-ébe nézett.t#do. 1gen0 az 6olt0 sheriff.-eg 'li-et. L#ke az inge elejénél fog6a felrántotta0 és a rácsoknak lCkte. " )e kell fejezne. A tCr6én>en kí6üli re-egett a félele-tDl és az erDfeszítéstDl. " A ne6étU &g> ne6et akarok " ü6CltCtte L#ke. " Yszintén0 sheriff0 el-ondta. " L#ke lehajtotta az italát0 és felállt.e-léksze. &g> =ra -Sl6a0 a-ikor 6isszatért a fogdába0 éppen lefeküdni készült0 a-ikor . " 1tt 6annak a sze-él>es dolgai annak a két bankrabl=nak. a#inn kí6áncsian kC6ette. Lekapta a cella k#lcsait a fali ka-p=r=l0 hátra-ent0 és kin>itotta a cellát.o#got0 és elsétált. 1deje elengedni. " 7e. &lsápadt0 és fájdal-as hitetlenséggel bá-#lt az =rára. eg se is-erné-0 ha látná. L#ke Sjra a fé-rácshoz csapta.nézte. Az arcára a hitetlenkedés kifejezése ült ki. L#ke a falhoz csapta a férfit. agad is be6allottad.

" &z az =ra az apá-é 6olt. " 5elis-erte azt az =rát0 sheriffT L#ke né-án b=lintott. " egsi-ogatta a szerkezetet.sokkal azelDtt adta az an>á-nak0 hog> -eghalt. 7e. A sheriff Sjra az =rát nézte. " indig eg> láncon hordta a n>akában. 992 . Az ál-élkod= .el-er a#inn kC6ette L#keHot 6issza az irodába." &z a te rossz szerencséd " L#ke elengedte0 és a rabl= a fCldre rog>ott.

7e. T#dja0 hog> tCbb pénz fol>t be a cs=kokb=l0 -int ezekbDl a labdákb=l. " Akkor le-aradok a -#latságr=l. " Tén>legT Ps L#ke -it sz=ltT " !étle-0 hog> eg>általán t#d r=la. " &rrDl -ár csak a szalag hián>zik.e L#ke ne. " !#ncog6a e-elte fel a labdát a 6CrCs szalagnál fog6a. " 'e--inek se. " A-enn>it dolgozta. .a férje-0 />nthia. " Lefogado-0 ha -eg-ondod neki0 ne. 'zokásos sétája />nthiá6al se. . " .6ásárol eg> cs=kot.hisze-0 hog> a ked6es hClg>ek bár-el>ike is hozzán>Slna a labdákhoz0 ha kiderül0 hog> neke. Aone> leült a kon>haasztal -ellé0 hog> kiele-ezze ko-or érzései okát0 és arra j#tott0 hog> -inden L#keHhoz 6ezet: hián>zott neki. eg-ondta Joshnak0 hog> aznap ne. fejezet M i#tán biztosította Aone>t0 hog> -ásnap 6isszatér0 L#ke felszállt a reggeli postakocsira0 hog> 'acra-ent=ba 6ig>e a fogl>át.ja6ított sokat a hang#latán.-aga-. Ve-élte0 hog> L#ke 6álla ke6ésbé fáj0 -int az D karja. A délelDtt kCzepére -ár elfogta az #nalo-. A lán>0 aki inkább pihenDnapot szeretett 6olna0 -egg>Dzte Josht0 hog> halasszák a sétát a kC6etkezD dél#tánra0 a-ikor a karja -ár nefáj ann>ira. 99F . Azt ter6eze-0 hog> cigán>nak CltCz6e álcázo.17. A papi gallér alatt ^right tiszteletes -ellében eg> üzlete-ber szí6e dobog.is akaro. />nthia tapsolt.e képzeld csak el0 ^right tiszteletes tegnap azt kérdezte0 ne.él#tán át-ent />nthiához0 és -íg Josh odakint játszott A-ig=6al0 Aone> és />nthia illatos labdácskákat készítettek a kCzelgD te-plo-i kirakod=6ásárra.lesz tan#lás0 és a kisfiS él6ezte0 hog> a 6áltozatosság ked6éért ne. 5eltartott eg> szegfQszeggel kirakott al-át. i6el a bankrablás -egdCbbentD ese-én>ei -ég -indig élénken éltek benne0 Aone> Sg> dCntCtt0 hog> pihenéssel és a fáj= karja ápolgatásá6al tClt eg> l#sta napot.Crül0 a-it teszek. " Jobban teszed0 ha ne-. " %ag> eg> ü6eggel 7anc> ^right sa6an>Sságáb=l.kell . .ár#lnék e cs=kot eg> dollárért " -ondta Aone>.neki el-ondani.6olt eg>hangS.e ne sz=lj L#keH nak. " Arra is gondolta-0 hog> tarotHkárt>át 6etnék " -ondta Aone>.érte0 biztosan leszek ol>an balszerencsés0 hog> a 6ásár napján szülessen -eg a baba " panaszkodott />nthia0 ahog> a kon>haasztal -ellett ültek0 és al-ákat tQzdeltek -eg szegfQszeggel.6olt hozzáj#k.o#g ne. />nthia el6ette0 és élénk6CrCs szalagot kCtCtt rá. eg fogo. To6ábbá ne. Tetszik neki0 6ag> se-0 ha j=tékon>kodni akar0 akkor ezekbDl kell eg>et 6ennie. Ps íg>0 hog> ne6olt -ellette a férfi0 a lán> -agán>os 6olt.iskolásdit játszania<0 és Sg> gondolta0 ez re-ek alkaloarra0 hog> el-enjenek az erdDbe.bár-i kCzC. " X0 az biztos0 hog> -eg fog lepDdni " />nthia oldalpillantást 6etett barátnDjére0 aztán fol>tatta: " Ta6al> iss Lil> a Long )ranchb=l ár#lt cs=kot. /sak ti ketten 6ag>tok eg>edüláll= hClg>ek a 6árosban. " Vosszallod0 hog> ezt tesze-0 />nthiaT " &g>általán ne-0 a-íg . Akár eg>ütt ne6ettek0 akár acsarkodtak eg>-ásra0 a L#keHkal tCltCtt idD sose.lepni.fog Crülni.

" PnR én azt hisze-0 -ár ne. Aone> CrC--el fig>elte0 ahog> a gCdrCcskék 6isszatértek />nthia arcára. " irDl 6an sz=T Aone> kétségbees6e fig>elte0 ahog> />nthia sze-ét elf#tja a kCnn>.o#g az.o#gU " &z 6olt az #tols= dolog0 a-ire Aone> szá-ított. Aadd segítsek az álr#há6alU " Aztán elgondolkod6a fol>tatta: " T#dod0 -ég sose. inden leendD an>a agg=dni kezd0 a-ikor kCzeledik a szülés ideje. " Ps talán a napokat szá-olja0 hog> -egszülessen a kisbabátok0 és meg)sókolh sson 4 Sg>0 ahog> szeretnéd. " 7e.jC6endCltek neke-./>nthia igazi barát 6olt.k#ncoghatott senki6el eg> kCzCs titok felett0 ne. L>anította0 hog> a -Sltban néhán> nD azért idegenkedett tDle elsD látásra0 -ert a külseje 6onz= 6olt a férfiak szá-ára0 -ások pedig0 a beképzeltebbek0 -ég ke6ésbé ked6elték a -Sltja -iatt.sétálhatott senki6el0 6ag> készíthetett illatos labdákat.látta -ég barátnDjét enn>ire n>#gtalannak. " X0 ebben ne leg>en ol>an biztos0 iss Aone>U ég ne. " X0 />nthia0 a kisbabád rendben lesz0 ha ez az0 a-ire gondolsz. " X0 hát ad eg>Heg> p#szit az arco-ra0 de soha ne-R t#dodR )sókol meg ig zán" -int régen.o#g ne." X0 de izgal-asU ár látlak is lelki sze-ei--el. Ps -ajd e-lékeztetlek erre a beszélgetésre0 a-ikor a hasad -ár do-borodik0 és Sg> tot>ogsz0 -int eg> kacsa0 L#ke ac!enzieHnek pedig feszítD6asat kell használnia0 hog> kisegítse a csípDdet a székbDl. " .rága />nthia0 6al=ban elhitted akár eg>etlen pillanatra is0 hog> . " />nthia a kCtén>é6el tCrClgette a sze-ét. />nthia általában 6idá. T#do-0 hog> szeret.se t#d nézni. 99O . " 7e-. " 'ohase. ost0 lát6a barátnDje ko-or arckifejezését0 ter-észetes 6olt0 hog> Aone> aggodal-at érzett. " A-i azt illeti0 Aone>0 -ostanában agg=do. " i a baj0 />nthiaT " . " Tén>leg íg> gondolodT " (ersze0 hog> íg> " Aone> 6issza-ent a székéhez.a babár=l 6an sz=0 Aone>.o#g i-ád.6olt nDne-Q barátja " sose. \.6olt0 és -indenhez bizakod6a állt hozzá0 és ezen t#lajdonságai -iatt zárta Aone> a szí6ébe. " %ajon -inden 6árand=s asszon>nak il>en b#ta gondolatai tá-adnakT Arra -érget 6ehetsz0 hog> neke. Aone> sose.nelesznek g>erekei-.cs=kol -ár -eg0 Aone>.-ondta. Aone> k#ncogni kezdett0 aztán />nthia dCbbent arckifejezése láttán elhallgatott.szeretT />nthia lehajtotta a fejét0 aztán felpislogott a barátnDjére. " in ne6etszT Aone> talpra #grott0 -egkerülte az asztalt0 és />nthia kezét -egragad6a letérdelt. " . " />nthia haboz6a rágcsálni kezdte az als= ajkát. Aone> -eglepetésére />nthia hirtelen elko-orodott0 és -egfogta barátnDje kezét.szeret. Aone>nak nag>on fontos 6olt />nthia barátsága0 -ert korábban sose. Az=ta0 hog> elDszCr találkoztak0 />nthia barátsággal kin>Sjtotta felé a kezét0 anélkül0 hog> eg>szer is -egkérdDjelezte 6olna Aone> hátterét0 6ag> kétségbe 6onta 6olna becsületességét.a jC6D -iatt.le r=lad és a -i j=képQ sheriffünkrDl. " />nthia0 hog> j#that eszedbe il>en lehetetlenségT indenki szá-ára 6ilágos0 hog> . %égül is az or6oso.a legjobb a 6ilágon. $l>an kC6ér és csSn>a 6ag>ok0 talán rá. T#do-0 hog> -inden rendben lesz.a6athatott senkit a bizal-ába0 ne.

i#tán Csszepakolták szend6icsekbDl0 g>ü-ClcsbDl és tejbDl áll= ebédjüket0 nekiind#ltak. " Azt akarod -ondani0 hog> . Aztán -egcs=kolta az arcát. " Pn 6ag>ok 7att> )#-ppo0 a nag> cserkész.sokkal késDbb átgondolta a dolgot0 a-ikor Csszetalálkoztak eg> tündéri kis fehér farkS szar6asborjS6al0 a-i a fü6et rágcsálta." ja6ította ki -#lat6a Aone>. A-ikor talált eg> hosszS0 6ékon> botot0 Josh lelkesen kijelentette: " &z a hosszS p#ská-. )ár a 6arrás sose. Aztán />nthia hirtelen elhallgatott0 és Aone> -osol>og6a n>#gtázta0 hog> barátnDje barna sze-e Sjra fén>esen rag>og. A-ikor belefáradtak a labdakészítésbe0 />nthia ragaszkodott hozzá0 hog> Aone> és Josh -aradjon 6acsorára is. Az állat azonnal eln>Slt Josh#a -ellett0 és becs#kta a sze-ét. " Ps te leszel /ora0 az asszon>0 akit Bncas -egpr=bált -eg-enteni0 és kCzben -eghalt. " Azt hisze-0 bClcsebb0 ha ez#tán is A-ig=nak hí6od0 6ag> Csszeza6arodik " tanácsolta Aone>. 7eki boldogabb sors j#tott0 '=l>o-sze-.6olt erDssége0 elég sokszor ja6ította -ár -eg a saját r#háit ahhoz0 hog> t#dja0 hog>an bánjon a tQ6el és cérná6al.o#g szá-olja a napokat0 a-ikor -ajd lehetR " Tén>leg Sg> gondolo. " egdCngette kis -ellkasát. Az indián barátai. indketten ne6etésben tCrtek ki. Leh#n>ta a sze-ét0 és azonnal álo-ba -erült. %idá-an el-osol>odott0 hog> a kis sze-CldCk Csszeráncol=dott az Csszpontosítást=l. Y or6os0 íg> sebészi Ston eltá6olítja a szék karfáját.-ajd -#tatja az #tat. Ahog> a kisfiS -CgCtt sétált0 Aone> azt ter6ezte0 hog> készít neki eg> szar6asbDr inget és nadrágot. Ahog> kCzelebb -entek0 az állat fele-elte a 99N . ár csak arra -aradt idD0 hog> elDkészüljenek a lefek6éshez0 és Aone> felol6asson Joshnak két Sjabb fejezetet a @ dölő$ől" a )Drharisn>aHtCrténetek eg>ikébDl0 a-i a kisfiS ked6ence 6olt0 -ielDtt a g>erek elal#dt 6olna a lán> Clében.o#g is ezt tesziT " Ter-észetesen ne-. Aone> az ág>ába 6itte a fiSt0 és szeretD g>engédséggel nézett le az al6= arcocskára. " J=l 6an0 Alice. " '=l>o-sze. " A bejelentést az érintett eg> 6akkantással és farokcs=6álással fogadta. 7e. Ps az Cs6én>en kell -aradni0 -ert ezek az erdDk he-zsegnek az ellenségeinktDl0 a 6ad irabojokt=l. Ahog> lenézett0 látta0 hog> A-igo aggodal-as kifejezéssel néz fel rá0 és 6ad#l cs=6álja a farkát. Talán ha beszélne L#keHkal0 gondolta0 a férfi lDne eg> szar6ast0 és kikészítené a bDrét0 hog> D elkészíthesse Joshnak az CltCzéket. " A fiS a -ellkasához e-elte hosszS p#skáját.'=l>o-sze-nek hí6nak. " Pn inkább Alice szeretnék lenni. " A-ig=ra -#tatott." szSrta kCzbe g>orsan Aone>. " Te leszel /higaR /higaR á0 te leszel Bncas0 a bClcs -ohikánok #tols= harcosa. " J=l 6an0 te szí6tipr= " s#ttogta ked6esen0 és az ág>ba e-elte a k#t>át. A lán> ásít6a bSjt be a saját ág>ába0 és ál-osan eltQnDdCtt rajta0 hog> az elDzD napi bankrablás jobban -eg6iselte testileg0 -int ahog> gondolta. !ésDre járt0 a-ikor 6égül hazaértek aznap este. " Tén>leg Sg> gondolod0 hog> . " 1rokézek0 '=l>o-sze. Josh0 aki alig 6árta a -egígért sétát0 bosszant= és türel-etlen 6olt -ásnap0 a-íg el neérkezett az idD az ind#lásra." 5eszítD6asatT " ne6etett Aone>.

A -enn>dCrgés robaja rántotta ki tCprengésébDl0 és ráébredt0 hog> az esD kopog a postakocsin.6olt0 hog> nézhet ki ^alden " csak azt0 hog> a tCr6én>en kí6üli -ost -ár g>QlCli Dt0 a-iért -egClte a fi6érét0 és bosszSt esküdCtt. !o-oran bá-#lt a szerkezetre0 felidéz6e0 hán>szor látta0 hog> az an>ja -egérinti a n>akában láncon függD =rát0 6ag> e-elte fel0 hog> -egnézze az idDt.a 6áros0 seazok0 akiket L#ke szeretett0 eg> percig sincsenek biztonságban0 -íg el ne. !is6ártat6a Aone> hQ6Cs szellDt érzett0 és északr=l érkezD0 g>orsan -ozg= felhDkre lett fig>el-es. Aztán A-igo #gatni kezdett0 és a két állat elszCkdelt.e-lékezett az arcára0 de fel t#dta idézni az édesan>ja g>engéd -osol>át0 a-ikor0 azt gondol6a0 hog> eg>edül 6an0 a hintaszékben ült0 és -agához szorította az =rát.ellen0 a gazfick= 6al=színQleg t#dja0 ki 6olt az. 'e. Pszre se. Az al-áját rágcsál6a íg> sz=lt: " Pl6ezte. egke-én>edett #jjheg>é6el 6égigsi-ította a betQket. ost -ár 6olt eg> n>o-0 a-i el6ezetheti az an>ja és 'arah g>ilkosához. A zsebébe n>Slt0 és elDhSzta az =rát0 a-i 6alaha az apjáé 6olt. Andre+ Jackson ac!enzie. 'acra-ent=b=l hazafelé0 a postakocsin eg>etlen gondolat járt L#ke fejében.a tSrát0 Josh0 de jobb0 ha 6issza-eg>ünk.6ette0 -ikor kezdDdCtt a felhDszakadás. Aone> -egállt0 és tanácstalan#l pillantott kCrbe. Aa ne. L#keHnak -ár kettDs oka 6olt0 hog> -egtalálja a férfit. " X0 -il>en szép 6idékU &bédeljünk itt " kCzClte Aone>. 'ajnos0 L#ke csak tá6olr=l látta a férfit0 és fogal-a se. " Aát ne. 994 . !irakta az ételt0 és leültek enni. %olt eg> né6: /harlie ^alden0 #g>anaz a bQnCzD0 aki 'tockton kCrn>ékén is garázdálkodott. L#ke 6isszatette az =rát a zsebébe0 és -ogor6án kibá-#lt az ablakon. Talpra kec-ergett0 és alighog> Csszeszedte a hol-ij#kat0 -áris nag> cseppek kezdtek z#hogni. A 6ihar erDsCdD to-bolása azonban csak rC6id idDre kCtCtte le a fig>el-ét0 az#tán 6isszatért az elszántsága.édes0 JoshR á0 Sg> érte-0 '=l>o-sze-T " Azt hisze-0 el6esztette a -a-áját " -ondta Josh aggodal-asan0 kies6e a szerepébDl. Az apr= go-bot -egn>o-6a felpattintotta0 és elol6asta a fedél belsD oldalára 6ésett kezdDbetQket. egbQ6Clten fig>elték0 ahog> a borjS lassan eltQnik az aljnC6én>zetben. L#ke tSlságosan fiatal 6olt0 a-ikor az apja -eghalt0 íg> ne. (ár v n egy név. " enjünk innenU 7éhán> perc alatt bDrig áztak. ag#k kCré csa6arták a takar=t0 és CsszebSjtak0 hát#kat a tCrzsnek és a fa ágainak tá-asztották0 ahog> a le6elek ned6es fedelet alkottak a fejük felett. Aone> -agához Clelte a reszketD fiSt0 A-igo pedig gazdája Clébe gC-bCl>CdCtt.fejét0 és ráj#k nézett ked6es0 fén>es fekete sze-é6el0 aztán arrébb lépdelt tSlságosan is g>engének tQnD lábain. " ost fig>elj " -#tatott elDre Aone>0 oda0 ahol eg> szar6as lépett ki az erdDbDl. " enedéket kell találn#nk0 -íg eláll az esD. &sDre áll az idD. 5ig>elték0 ahog> a szar6astehén birtokl= -ozd#latokkal 6égigszi-atolja a borjSt. A férfi lecs#kta a fedelet0 és az Cklébe szorít6a az =rát érezte0 hog> elCnti a harag.is -aga ^alden 6ezette a tá-adást a far.p#sztítja a sCpredéket. Az eg>etlen -enedék0 a-it látott0 eg> kidDlt tClg>fa hatal-as tCrzse 6olt. To6ább-entek0 és -egálltak eg> -eredek szélén0 a-i lefelé hSz=dott a fol>=hoz.

o#g n>itott ajt=t a kopogására. . " L#ke0 -i a fenét -Q6elsz odakint ebben a felhDszakadásbanT A kérdés szétzSzta L#ke -aradék re-én>eit. 1degesen járkálni kezdett a házban. %égül eg> bCgre forr= ká6é6al leült a kon>haasztal -ellé. " !ikT " !érdezte . " X0 . " Az ég szerel-ére0 L#ke0 jCjjCn -ár beU " 7e. " Az egész 6árosban -egnézte-. egford#lt0 hog> tá6ozzon. " i ez az egész Aone>r=l és Joshr=lT " kérdezte />nthia0 és az ajt=hoz lépett.6issza0 és Aone>t -eg Josht kerese-. Talán elrejtDztek 6alaho6á a 6ihar elDl.-ondta0 -el>ik irán>ba ind#lnakT />nthia a fejét rázta0 és kétségbeesetten e-elte fel a karját.A-int elérték 'tocktont0 L#ke le#grott a kocsir=l0 felkapta a n>eregtáskáit0 és -i#tán sietDsen bScsSt 6ett ^ill A#tchinst=l0 hazasietett. " %árj0 6eled -eg>ek " jelentette ki . eglát6a Aone> kCpen>ét és Josh ponch=ját a hál=szobák falán0 L#ke rádCbbent0 hog> -ég a 6ihar elDtt -ehettek el. " L>ere be0 e-ber0 ne állj az esDbenU " !CszCnC-0 de -#száj -egkeresne.o#g0 biztosan tCrtént 6elük 6ala-i.tCrClni. . " 1stene-U Azt se. A r#hái cs#ro-6izesek lettek0 -ire elérte a sCtét házat. eglepetten0 a-iért netalálta ott Aone>t és Josht0 g>orsan száraz r#hát 6ett0 és beg>Sjtott a tQzhel>ben. 5el t#do. " &g> =rája érkezte. " &z csak 6íz. " J=l 6an0 j=l 6an0 /ind>0 csak n>#godj -eg.Aone>t és Josht.o#g az asszon> 6álla kCré fonta a karját. Aar-inc perccel késDbb -ár gDzClgCtt a ká6é0 a 6izes r#hák pedig a tQzhel> elDtt kiterít6e száradtak. i#tán fel6ette saját ponch=ját0 -egragadta a -ásik kettD kabátját0 és el-ent0 hog> -egkeresse Dket. " 7incsenek itt. " 7e-. Aztán L#ke átkozni kezdte -agát saját b#tasága -iatt0 a logik#s hel> 7elsonék háza lett 6olna. " Pdese-0 ne agg=dj. L#ke 6onakod6a belépett a házba. /sak azt0 hog> kiránd#lni -ennek. " Te j= égU TalánR " i0 />nthiaT " Aone> -a reggel -ege-lítette0 hog> sétálni -ennek az erdDbe. ég rosszabb érzései tá-adtak0 a-ikor />nthia sze-e hirtelen ijedten elkerekedett. " 7e. !ezdett agg=dni Aone> és Josh holléte -iatt0 de Sg> 6élte0 behSz=dtak 6alaho6á a 6ihar elDl. 993 . )enézett az üzletbe0 az éttere-be0 a te-plo-ba0 a szálloda elDcsarnokába0 -ég a bankba is.be6izezni a padl=ját. " A boltban nézte -árT L#ke b=lintott.o#g. Ve-élte-0 hog> talán itt 6annak.a keresést " -ondta L#ke.o#g.t#do-0 hol kezdje. A fogdába tett látogatás ered-én>telennek bizon>#lt0 att )rennan reggel =ta ne.akaro. Wjabb neg>ed=ra #tán Sg> dCntCtt0 a keresésükre ind#l. " eg-arkolta a férje karját. Aone>nak 6an elég esze0 hog> fedél alá -eneküljCn eg> il>en 6iharban. egtalálj#k Dket.látta Dket.

gondoljátok0 hog> eg>szerQen elté6edtekT " 7e. " Akkor -iért ne.ostobák0 L#ke. \. ár kint is 6olt0 -ire Aone> elDtántorgott a fák kCzül0 Joshsal a karjában. " A felesége 6állára segítette a kCpen>ét0 és sállal fedte be a fejét. " Aallottad eztT indann>ian -egálltak és füleltek. " !épes lesz el-enni a házigT Aone> leh#n>ta a sze-ét0 a-ikor -egérezte a 6álla kCré si-#l= kar erejét0 a-el> a férfi Clelésének -enedékébe 6onta0 ahog> L#ke a ház felé 6ezette. eg>ek0 és nekifogok a keresésnek0 a-íg -ég 6ilágos 6an. " .o#gU &g>szerQen ne.fogok Clbe tett kézzel ülni. " Az az ostoba k#t>aU " zsCrtClDdCtt L#ke.hinné. " Wg> gondolo-0 csak ki6árják 6alahol a 6ihar 6égét. " el>ik irán>banT " 7>#gat felé -eg>ek0 és kC6ete.o#g ártatlan pillantást 6etett />nthiára. Talán szerencsé. " i a fenérDl beszélszT " -orogta L#ke ingerülten.ki6árni a 6ihar 6égét. " &g>ikük 6ag> -indkettDjük -egsérülhetett0 és segítségre lehet szüksége. " . 99E . egragadta a ponch=ját0 és fel6ette. &lég sokat 6árta. " Bg>e0 ne. L#ke üg>et se. %égül is0 A-igo 6elük 6an0 és D 6isszatalálna ide. %issza-eg>ünk oda. " Vendben.a -egfelelD idD a latin halandzsára0 a-i6el -indig dicsekszel. " A lán> re-egett a hidegtDl és a ki-erültségtDl.-ondtad rCgtCn azt0 hog> farkasT A pokolba is0 doki0 ez ne.o#g0 felis-er6e0 hog> íg> ütkCzik a legkisebb ellenállásba0 b=lintott. " A-igoU " L#ke az ajt=hoz rohant0 és felrántotta." felelte . " 'ajnálo-0 pajtás0 csak pr=bálta.a férfi csal=dottságára0 a ház -ég -indig üres 6olt. 4 A pokolba is0 . Ahog> fel és alá járkált0 L#ke fejében t#catn>i lehetDség ka6argott arr=l0 hog> -i tCrténhetett 6elük. A csapzott k#t>a bei-bol>gott0 aztán -egrázta -agát 6ízcseppeket repít6e -inden0 irán>ba." Azt hisze-0 igazad 6an " -ondta az asszon>. A faj ne6e 9 nis f mili ris" a 9 nis lu%us háziasított leszár-azottja0 a legnag>obb 6adászoké és n>o-kC6etDké0 akik 6alaha is léteztek.el6onni a fig>el-edet a gondjaidr=l. " 5arkasokr=l. " Ps -agaT " A férfi pillantása az arcát fürkészte0 -íg 6égül találkozott a tekintetük0 és eg> s=hajtásn>i idDre eg>-ásba fon=dott. " egsérültT " /sak 6izes " felelte a lán>0 és szorosabban Clelte -agához a fiSt. " iért ne.e inkább L#ke házában 6árok0 -int itt.bízol jobban a kis nég>lábS barát#nkbanT 7>#godj -eg L#ke0 D biztosan ne.t#do. " Adja ide0 'zajk=U " A férfi tekintete elidDzCtt a lán> arcán0 ahog> ki6ette Josht a karjáb=l. Az ajt= felDl kaparászás és halk #gatás hallatszott.szaladgál kCrbeHkCrbe f rk st ki $álv .lesz0 ésR " Az ajt= felé kapta a fejét. " A k#t>ák ne.o#g. . " 'zintén.a fol>=t." kCzClte L#ke. " enjünk " -ondta0 és -egszokásb=l felkapta az or6osi táskáját.6etett a k#t>ára0 és kiké-lelt az esDbe. " 7os0 ne. />nthia a férje testének -enedékében0 L#ke erDs karjára tá-aszkodott0 és eg>ütt siettek 6issza L#ke házához.

A lán> arcán kCnn>ek ke6eredtek az esDcseppekkel. " Lefektete. Wg> járkált0 -int eg> ketrecbe zárt 6adállat.lenne enn>i gond#nk. Aalálra agg=dta -agát -indkettDtCk -iatt. " !iteríteezt a sok 6izes hol-it a tQzhel> elé. " />nthia felszedegette a 6izes r#hákat. A szo-szédos hál=szobában L#ke éppen befejezte A-igo szárogatását. 5elk#ncogott0 a-ikor A-igo -egn>alta az arcát0 aztán a k#t>a eln>Sjt=zott0 és becs#kta a sze-ét. Veggelre -inden elsi-#l. Azt hisze-0 ne. 99@ .ezt a fiatale-bert. " ajd én " -ondta L#ke. A -egkCnn>ebbülése haraggá 6áltozott. " A-igo jobb '=l>o-sze-0 -int én. " 7e.o#g g>engéden. ég -indig -érgesen0 a hál=szobába 6itte Josht. 'egített Aone>nak lehSzni az átázott r#hát. " 'oha tCbbé ne leg>en il>en átkozott bolondU i a fenét gondolt0 hog> csak Sg> elk=szált az erdDbe a fia--alT indketten -eghalhattak 6olna.-aga-0 />nthia. 1nd#latos e-ber0 de ol>an ha-ar el is párolog a dühe0 ahog> kiengedi. &zek az isten6erte do-bok he-zsegnek a 6adállatokt=l és a g>ilkos ^aldenHbanda tagjait=l. Ve-eg6e0 a zokogást=l f#ldokol6a0 enn>it t#dott kin>Cgni: " 'ajnálo-.azokb=l a 6izes r#hákb=l " -ondta />nthia. Lehajtott fejjel0 n>o-orSságosan -egrogg>ant 6állal tQrte a férfi haragját. " Aone>0 6eg>e le azokat a 6izes r#hákat0 -ég -ielDtt tüdDg>#lladást kap " -ondta . Aone> felpillantott0 a-ikor />nthia bes#rrant a szobába. " 7e-0 sose.gondol rá.. A g>QlClete ol>an tapinthat=0 hog> szinte -eg t#do.L#ke ac!enzieHt. L>QlCl enge-0 />nthia. " 'ajnálo-. " Aone>0 L#ke eg>szerQen kiereszti a gDzt. " Wg> szég>elle. A k#t>a fel#grott az ág>ra0 Josh pedig kitárta a karját. 1gazán g>QlCl. 1s-ere.igaz0 Aone>.o#g. " A hál=szobájába rohant0 és becs#kta az ajt=t. />nthia 6isszatért a szobába0 a száraz fehérne-Qbe CltCztetett0 és takar=ba b#g>olált Joshsal a karjában. " Adja ide Josht0 L#keU egtCrClgete.érinteni " kesergett Aone>0 ahog> belebSjt hál=ingébe.a 6eszél>re. " 7e-0 tCbbrDl 6an sz=. Te bebSjsz szépen az ág>ba0 és alszol. Látnod kellett 6olna.o#g és />nthia a segítségükre siettek. Leült az ág>ra0 és nekifogott0 hog> szárazra tCrClje a haját. 'egítek neki " -ondta />nthia. &z a hirtelen0 6áratlan kirohanás porrá zSzta az erDt0 a-i segített Aone>nak kitartani a -egpr=báltatások során.gondolta. A-igo t#dta az #tat hazafelé0 -ég az esDben is " Josh -egClelte szeretett ked6encét0 és hátradDlt.kellett 6olna agg=dnod -iatt#nk0 ap#. " &z ne. L#ke átadta neki Josht0 aztán Aone>hoz ford#lt. " 7>#godj -eg L#keU indketten épek és egészségesek " n>#gtatgatta . Aa csak eg>szer is -egállna0 hog> a pillanatn>i él6ezeteken tSl a 6eszél>re is gondoljon0 ne. " X0 szegén> drágá-. Ann>ira sajnálo-. " &g> fenét fogok -egn>#godniU &z 6olt az eddigi leg-egátalkodottabb0 legostobább Ctlete " dühCngCtt L#ke.és kiszabadíto.

Prtékes pillanatokat 6eszített el0 a-it ne. 92: . " Ps azt hisze-0 téged is szeret0 ap#0 -ég ha te ne. L#ke al6= fia arcára -eredt. " Josh ásított0 és leh#n>ta a sze-ét. A-igo ne. !orábban teljesen kétségbeesett a gondolatt=l0 hog> Josh -egsérülhetett0 6ag> /harlie ^alden kar-ai kCzé kerülhetett. TSlságosan sokáig kizárta -agát a fia életébDl." -ondta L#ke halkan0 és lehajolt0 hog> -egcs=kolja a fia ho-lokát.is szereted Dt. Aone>t is szereti.szereti aR -acskákat. Aone>nak eg> dologban igaza 6olt.-indenkit szeret0 akit is-er0 csak a -acskákat ne-. A drága g>er-ek 6olt az élete. " 'zeretlek0 fia. &l6ak#ltságában nepr=bálta -eg elég kitart=an elérni azt az eg>etlen e-bert0 aki célt adhatott az életének. " A-igo -ajdne." 'zerete.Dt0 és D is szeret enge-. " %ékon>ka hangja elhalt0 ahog> lassan átadta -agát az álo-nak.lehet 6isszahozni.

" T#do-0 />nthia0 és nag>on hálás 6ag>ok -indazért0 a-it -aga és .-él>én hisze-0 hog> Aone> rendbejCn. Aztán csak forgott0 forgott0 forgott.akarná. JCjjCn0 />nthia0 -ajd én üg>elek a 6ízre0 -aga -eg ol6asson Joshnak eg> esti -esét. A#szonnég> =ra telt el a 6ihar =ta. Ps azt hisze-0 annak ellenére0 hog> -egijedt0 Josh is íg> gondolja. 7ag>onHnag>on -elege 6olt.e a szí6e. " Wjra eláj#lt0 doki0 de néhán> pillanatig -agánál 6olt. " L#ke " -ot>ogta -osol>og6a0 aztán Sjra forogni kezdett -inden. fejezet M elege 6olt és izzadt0 reszketett. 7ag>on szerete.o#g " kérlelte />nthia. 7e. />nthia fel6illantotta gCdrCcskés -osol>át. !ülCnCsen a tegnap tCrténtek #tán.o#g tettek értünk. " Az asszon> felállt0 és a tQzhel> felé ind#lt. %isszahan>atlott0 és a fájdalo-t=l dCbbenten leh#n>ta a sze-ét. . ire />nthia csatlakozott hozzá0 a 6íz a tQzhel>en áll= kannában csakne. " )ár ahog> tegnap este beszéltél 6ele0 ha Aone> hel>ében lennék0 átkozott#l biztos0 hog> ne. egis-ert " -ondta L#ke. egre-egett0 ahog> a lán> -egpr=bált a legkCzelebbi tárg>ra Csszpontosítani0 de látása tSlságosan elho-ál>os#lt0 hog> ki6ehesse0 -i az. &z rád is 6onatkozik0 /ind>. Aone> kin>itotta a sze-ét0 és kén>el-etlen hel>zete ellenére sikerült fele-elnie lüktetD fejét. Wg> érezte0 sSl>ok hSzzák le a sze-héját0 ahog> -egpr=bálta kin>itni.felébred6e a te arcodat látni. 7ag>on édes0 L#ke. " X0 .a-i=ta csak idekCltCztünk. Vendben0 -indenki kifelé innen0 a-íg befejeze.18. " A kis drága Sg> alszik0 -int eg> ang>al. />nthia t#dta0 hog> L#ke zárk=zott e-ber0 és j=l látta0 -il>en nehezére esett ennek a tart=zkod= férfinak kifejeznie 6al=di érzéseit. !áb#ltan ké-lelte a sCtétséget.csak az #t=bbi néhán> napban0 hane. " 7ag>on alapos. " J= sokáig tart az a 6izsgálat . egré-ült -a reggel0 a-ikor felébredt0 és látta0 hog> Aone> lázas0 és nincs -agánál. Az asszon> leült L#ke -ellé az asztalhoz.Dt0 t#dja. " 7>il6án6al=0 hog> nincs itt ránk szükség.felforrt.o#gnak.a 6izsgálatot. Aone> halk hangokat hallott0 ahog> Sjra Cnt#datra küzdCtte -agát. " Aog> 6an JoshT " kérdezte a férfi. " /ind>0 ha segíteni szeretnél0 teg>él fel eg> kis 6izet a tQzhel>re. L>erünk0 'zajk=0 n>issa ki azokat a nag> kék sze-eit. " !ér eg> csésze ká6étT 929 .oki0 -agához tér. Aol 6anT A fájdalo-t=l és lázt=l csillapíthatatlan#l re-eg6e képtelen 6olt to6ább tartani a fejét. L#ke hangjaU A lán>on a -elegség h#llá-a sCpCrt át. " &z j= jel " -ondta . " L#ke " -ot>ogta. L#ke korábbi aggodal-a eltQnt0 -ost0 hog> Aone>t és Josht Sjra -aga -ellett t#dta. L#ke aggodal-as pillantást 6etett a cs#kott hál=szobaajt=ra0 aztán az asszon>ra. " . )ár-el>ik g>erek -egré-ült 6olna.o#g. A karját />nthia 6álla kCré csSsztatta.

" érget 6ehet rá. " Lehet0 hog> az=ta -eggondolta -agát " -ondta />nthia re-én>ked6e.neked. árH-ár sz=ra n>itotta a száját0 a-ikor .fog tetszeni0 a-it el akar neki -ondani0 de nelátta értel-ét a halogatásnak. " 7e-0 ezSttal ház6ezetDnDért hirdette-. " /ind>0 ha kész a 6íz0 j= lenne0 ha letCrClgetnéd Aone>t0 és tiszta hál=inget adnál rá.a-iatt0 hog> -enn>i idDt tClthetett a 6iharban. !üldj érte-0 ha Aone> állapota rosszabbodik.szeretné-0 ha a tüdeje -ég jobban feltelne0 -int a-enn>ire -ost.járta. " i6el átkozott#l ne. Talán n>#gtalan lesz -ajd a láz -iatt0 L#ke. %ilágos hajának fürtjei izzadtan tapadtak sápadt arcára. Aolnapt=l s=s fürdDket kap -ajd: a szalicilsa6ban 6an fájdalo-csillapít= és lázcsillapít=0 a-i felg>orsítja -ajd a g>=g>#lás fol>a-atát. " Aonnan t#dja0 ha -eg se.szerencsé6el a házassági hirdetések terén. />nthia kihessegette a szobáb=l0 íg> L#ke 6issza-ent a kon>hába0 tCltCtt eg> Sjabb csésze ká6ét0 és leült az asztal -ellé0 ahol . 7e. " Talál tiszta -osd=keszt>Qt és tCrülkCzDt a szekrén> fi=kjában " -ondta L#ke. " J= néhán>at kort>olt az italb=l. " &lko-orodott az arca0 ahog> eszébe j#tott a le6él0 a-it aznap reggel kapott. Aa ne. A-ikor a férfi kifésülte a tincseket a lán> arcáb=l0 érezte testének forr=ságát. />nthia ol>an g>orsan #grott talpra0 ahog> elDrehaladott állapota csak engedte. 7e.kérdeziT " 5elajánlotta-0 hog> feleségül 6esze-0 az elsD napon0 a-ikor 'tocktonba hozta-. " Aallotta-0 hog> Sjra házassági hirdetést adott fel. L#ke hosszS pillantást 6etett Aone>ra. 922 . " L#ke ne. " Aát0 ideje is 6olt -ár.t#do-0 -irDl beszélsz0 elhisze. A-ikor -osdatod0 üg>elj rá0 nehog> h#zat érje.o#g kin>itotta a hál=szoba ajtaját. A 6eszél>t -ost az jelentheti0 ha hCrgh#r#tot 6ag> tüdDg>#lladást kap. L#ke t#dta0 hog> />nthiának ne. Ps annak is itt az ideje0 hog> haza6ig>e. &z életet -ent.e-lítette0 hog> Aone> kCzClte 6ele0 eg> gazdag férfira 6ár. " Pn -ajd 6isze. To6ábbra is kap csillapít=t a láz ellen.a felesége-et. " aga eg> szent0 />nthia. " 7os0 sheriff0 a-íg feleséget keres " az asszon> a cs#kott hál=szobaajt=ra pillantott "0 -iért 6álasztaná a zsákba-acskát0 haR ahog> a -ondás tartja0 jobb -a eg> 6eréb0 -int holnap eg> tSzokT " Aone> ne.o#g kort>olgatott eg> gDzClgD bCgrébDl. " )iztos 6ag> benne0 hog> j=l 6an0 dokiT " )árcsak éberebb lenneU Agg=do.lenne férjezett -áris0 feleségül kérné-. />nthia 6isszaült az asztalhoz. " !CszCnet. A férfi -egtCltCtt eg> kors=t -eleg 6ízzel0 és a hál=szobába 6itte0 -íg />nthia né-i fol>adékot CntCtt eg> -osd=tálba. " Ps ezt hog>an akadál>ozz#k -egT " elegen0 az ág>ban kell tartani. " oh=n a csésze felé n>Slt0 és fol>tatta. A lán> éppen al#dt.o#gT " agas a láza0 és né-i fol>adék 6an a tüdejében. Az D állapotában0 szüksége 6an a pihenésre. " Aog> 6an0 . A férfi =6atlan#l azt a té-át érintette0 a-i iránt az asszon> leginkább elkCtelezte -agát.akar férjhez -enni0 />nthia.a 6izet és eg> szappant. Adj neki eg> kanállal abb=l a tonikb=l háro-=ránként0 és a hideg borogatást=l eg> kicsi6el jobban fogja érezni -agát.

A-ikor befejezte0 Aone> ho-lokára tette a kezét. />nthia arcon cs=kolta L#keHot. L#ke sz=rakozottan nézegette. Arrafelé kCnn>ebb 6olt kCn>6hCz j#tni0 és segítettek0 hog> g>orsabban teljen az idD a csaták kCzCtt." eg-osdatta-0 és ráadta. T#d6a0 hog> Joshnak ez -enn>ire j=t tett0 L#ke hálás 6olt a lán>nak. )ár-it elol6asott0 a-i a kezébe került0 tCbbek kCzCtt a )ibliát is0 elejétDl a 6égéig. /sak a-ikor keletre -ent a háborSba0 e-lékezett 6issza L#ke0 kezdett D -aga is sz=rakozásb=l ol6asni. Aztán felkapta a nappaliban áll= nag> széket0 és a hál=szobába 6itte. A lán> -ég -indig nag>on -elegnek tQnt.o#g0 ahog> feladta />nthiára a kCpen>ét. 7>#gtalan#l felpattant0 és felkapta az éjjeliszekrén>en he6erD kCn>6et. (iót Honey $eteg" elvesztél egy ki)sit felfordulás$ n z elm#lt néhány éjsz kán" ig z" fi m2 )etQrte a takar=t Josh kCrül0 és -egcs=kolta a ho-lokát. L#ke 6issza-ent a kon>hába. A férfi agg=d6a tQrte be kCrülCtte a takar=t0 aztán ki-ent a szobáb=l0 hog> -egnézze Josht. Aal6án> -osoll>al -egcs=6álta a fejét. .o#g csészéjét0 és leült0 hog> le6eg>e a csiz-áját. " !CszCnC. A kritik#s idDszak talán a -a éjjel lesz. Leült a székre0 és az inge zsebébDl elD6ett eg> Csszehajtogatott borítékot. A 92F . &l-osta . ne <yre. " Aone>ra 6ár néhán> nehéz éjszaka. &g> hosszS pillanatig elgondolkod6a -eredt rá0 aztán Aone>ra e-elte tekintetét. A férfi g>engéden el6ig>orodott. Aztán L#ke 6állára csapott. Az biztos0 hog> Aone> szereti Abigail 5enton kCn>6eit. &g> texasi far-on felnD6e neki ke6és ideje -aradt0 hog> a kCn>6eket él6ezze. !ora reggel itt leszek. L#ke -osol>a leher6adt0 a-int becs#kta az ajt=t.o#g felállt0 és kezet ráztak. $daballagott0 és a 6ihar6ert dobozokra bá-#lt.e ha kizárj#k a 6isszaesést0 azt hisze-0 rendbe jCn.eg> hál=inget " jelentette />nthia0 ahog> elDb#kkant a hál=szobáb=l. A-ikor L#ke belépett a fia szobájába0 A-igo kin>itotta a sze-ét0 néhán>szor -egcs=6álta a farkát0 aztán Sjra elal#dt. " !CszCnCk -indent0 doki. %al=ban befejezett 6ala-it0 a-ibe belefogott. ire is gondolT A lán> ha-arosan el-eg> 'tocktonb=l. AosszS éjszakának nézett elébe.6onz=dtak nag>on az ol6asáshoz0 /le6e 6olt az0 aki tan#lásra adta a fejét. 'z=6al Aone> befejezte. i#tán kiürítette a 6izeskancs=t0 hideg 6izet tCltCtt a kors=ba.-ég eg>szer0 -indkettDtCknek " -ondta L#ke az ajt=b=l. " L>ere0 haza6iszlek0 és ág>ba d#glak0 /ind> " -ondta . inden alkal-at -egragadott az ol6asásra0 akár -agának0 akár Joshnak. A cí-ére pillantott: . L#ke és . L>engéden nézte az al6= g>ereket. 5élretette a kCn>6et0 és a sarokban áll= szá-os dobozra pillantott0 a-el>ekben -ég tCbb kCn>6 rejtDzCtt. ég íg> is0 D és 5lint ne. Talán készíthetne nekik eg> kCn>6espolcot. A pirosHfehér pa-#tszC6et függCn>Ck a ládák tetején torn>os#ltak. A gondolat lehetetlenségén -eghCkken6e g>orsan Aone>ra pillantott. " Te átkozott k#t>a " -ondta a férfi ked6esen. %issza-ent a hál=szobába. &z a le6él járt a fejében0 -i=ta reggel -egkapta. Az édesan>ja ^ebster kékHfekete ol6as=kCn>6e segítségé6el tanította Dket0 és eg> régi JohnsonHféle sz=tárral. L#ke el-osol>odott0 ahog> felidézte0 -enn>ire elégedett is 6olt az édesan>ja0 hog> az eg>ik fia elol6asta a szent kCn>6et.

L#ke talpra #grott0 és kezét Aone> ho-lokára tette. %isszaült a székbe0 hátradDlt0 kin>Sjtotta a lábát0 és harisn>ás talpát az ág>on n>#gtatta.o#g #tasításaira0 elD6ette apja zseb=ráját0 hog> ellenDrizze az idDt. " icsoda bolondR kCnn>Q prédaR g>QlCllekR g>QlCllek0 L#ke " zokogta a lán>. Aone> 6ad#l re-egett. A lán> ol>an kicsinek és el6eszettnek tQnt.kellett 6olna rá6enne. A férfi kiCblítette a r#hát0 és Sjra a ho-lokára tette. " 7e sírj0 'zajk=U " -ondta g>engéden0 és kisi-ította a k=cos tincseket a lán> piros arcáb=l. " Azt hisze-0 ne. A férfi dCbbenten is-ert fel néhán> sz=t0 a-it a lán> neki -ondott eg> korábbi 6eszekedésük során. A kezébe fogta a lán> kezét. Ahog> kezét a lán> ho-lokára tette0 Csszeráncolta a ho-lokát0 ahog> -egérezte0 -il>en forr= a bDre. inden sz= tDrdCfésként fSr=dott a férfi szí6ébe. Veggel elsD dolga lesz0 határozta el. Aone> -ot>ogása ébresztette fel 6ala-i6el késDbb. " Az arcán kCnn>ek csorogtak le0 és L#ke letCrClte. " A lán> hangja zokogásba f#lladt. " it csinálszT Aag>j békén0 Leorge bácsiU " kiáltott fel. Az ág>hoz lépett0 és leült a szélére. !érlek0 hag>d abba0 ap#0 kérlek. Wg> tQnt0 az állapota rosszabbodik0 és a férfi eltQnDdCtt0 6ajon hí6jaHe . egfogta a kezét0 és hü6el>k#jját 6égigf#ttatta a 6ékon> #jjakon. AosszS ideig ült az ág> szélén0 és tan#l-án>ozta a lán> bájos arcának 6onásait " az arcét0 a-el>en -ost lázr=zsák ültek.téged0 hog> g>ere ide. &-lékez6e . 'ajnálo-0 hog> enn>ire -egbántottalak " s#ttogta. " 'ajnálo-0 'zajk=.adhat be Sjabb adag g>=g>szert. 'oha ne. " 'zeretlek0 -a-a. A térdére tá-asztotta a kCn>Ckét0 és -ozd#latlan#l ült0 fejét eg>-ásba k#lcsolt kezükre hajt6a. A lán> Cnkí6ületben forgol=dott0 és Csszefüggéstelenül -ot>ogott. A láza feljebb szCkCtt0 Sg> tQnt0 -indjárt lángra lobban.nehezült a ki-erültségtDl0 és lecs#k=dott.o#got.percek -Sl6a a hán>kol=dás fol>tat=dott. 92O .-egbízhat=.felejtelek el. Wg> dCntCtt0 6ár -ég eg> ideig. A gondolat0 hog> az D -Sltbeli tettei is hozzájár#ltak a lán> szen6edéséhez0 bQnt#dattal tCltCtte el. L#ke g>ors pillantást 6etett az =rára0 és -egállapította0 hog> -ég eg> =ráig ne. egkCnn>ebbülésére0 Aone> elcsendesedett0 íg> 6isszatért a székbe.fog -enniR ne. A lán> hirtelen felzokogott. \. egígérted0 hog> abbahag>od. A kors=hoz sietett0 6izet CntCtt a -osd=tálba0 és 6isszatért az ág>hoz hideg borogatással a lán> ho-lokára. " 7e érj hozzá-U TQnj el0 Leorge bácsiU Aag>j békén " dühCngCtt a lán>0 és kin>Sjtotta a kezét. A karjára fektette a fejét0 és addig nézte a lán>t0 a-íg a sze-héja el ne. " Ap#0 kérlek0 ne ig>ál tCbbet. Aajnali eg> =rakor kell -ajd beadnia a lán>nak a kC6etkezD adag g>=g>szert.o#g fig>el-eztetésére0 hog> a lán> állapota éjszaka rosszabbra ford#lhat. " aga hozott ideR ezt akartaR ne.legke6esebb0 a-it D tehet0 hog> felteszi hozzáj#k a r#dakat. " 'ajnálo-0 hog> ez tCrtént 6eled0 'zajk= " -ondta halkan. Aztán 6isszae-lékezett . L#ke -ég szorosabban betQrte kCrülCtte a pokr=cot0 aztán leült az ág>ra0 és -egfogta a kezét.

" 7>#godjon -eg0 'zajk=U " L#ke érdes hangja a füle -ellett -egn>#gtatta. Przékelte0 hog> az ág>ban 6an0 a házban. A szék0 ahol korábban L#ke ült0 -ost üres 6olt. " 7e.igazán t#do.enged -egf#lladniT " 7e-. A n>el6ét d#zzadtnak érezte0 és alig t#dott beszélni. Ahog> a látása kitiszt#lt0 ráébredt0 hog> a férfi alszik. Aone> kin>itotta a sze-ét0 és j= néhán> pillanatig -ozd#latlan#l feküdt. ost csak pihenjen.o#g 7elson állt az ág> -ellett0 és a cs#kl=ját fogta0 hog> -eg-érje a p#lz#sát. A-ikor . L#ke to6ább tCrClgette az arcát hideg -osd=keszt>Q6el0 és -egned6esítette az ajkát0 nehog> kicserepesedjen. A lán> b=lintott. Aone> képtelen 6olt beszélni0 ezért csak hitetlenked6e fel6onta a sze-CldCkét0 a-i hiba 6olt0 Csszeránd#lt az eg>szerQ -ozd#lat okozta fájdalo-t=l. Aone> csendben feküdt0 és nézte L#keHot0 a-íg a sze-e Sjra lecs#k=dott0 és elal#dt. A g>=g>szer n>#gtat= hatással 6olt a lán>ra0 de a kC6etkezD =rákban Aone> g>akran re-egett a ráHrátCrD hidegrázást=l. " JoshR DRT " C j=l 6an0 Aone>. " 7e. A lán> gondolkodni pr=bált az el-éjét beborít= ho-ál> ellenére. &zek szerint ne." -ot>ogta nag> nehezen a lán>.hag>o-0 hog> -egf#lladjon " felelte a férfi halkan. " itR -it -Q6elT " Az or6os #tasítása. ég ebbe a geszt#sba is belefájd#lt a feje. " J=R j= reggelt. \g>R 6issza akarok -enni az ág>ba. A-ikor felébredt0 .o#g leol6asta a hD-érDt0 Cssze6onta a sze-CldCkét. 7e. /sak pihenjenU A s= a 6ízben j= a láz ellen. 7ag> erDfeszítés árán0 a lán> kin>itotta a sze-ét. " J= reggeltU " kCszCntCtte . " A p#lz#sa szép eg>enletes." -ot>ogta. %árt0 a-íg eltQnt a fájdalo-0 aztán j= néhán>at pislog6a a kCzeli székben ülD alakra Csszpontosított. Aztán azt is érezte0 hog> nincs eg>edül. " L#ke azt -ondta0 hog> -Slt éjjel ann>ira forr= 6olt0 hog> felforrt a 6íz0 a-ikor be akarta borogatni -agát. &lfordította a fejét0 és fájdal-ában elfintorodott0 Sg> érezte0 -intha ezern>i tQ fSr=dott 6olna a kopon>ájába. " ég -indig -agas a láza. " L#ke " s#ttogta. " Bg>e ne. ára el kell felejtenie a dél#táni kiránd#lást. 7éhán> -ásodperc -Sltán rádCbbent0 hog> eg> kád 6ízben ül. " 5ejfájásT " kérdezte az or6os.%égül eljCtt az idD eg> Sjabb kanál lázcsillapít=ra. A kád -ellett térdel6e L#ke erDs kézzel tartotta0 nehog> a feje a 6íz alá kerüljCn. " Aog> érzi -agátT " ég ne.csak ál-odta a jelenlétét. Veggelre0 eg> Sjabb adag lázcsillapít= hatására a lán> re-egése és Cnkí6ülete csillapodott.o#g 6idá-an. !üzdeni kezdett.akarok -egtan#lni Sszni. Láss#k0 -il>en a hD-érséklete " azzal eg> hD-érDt d#gott a lán> szájába. A lán> érezte0 hog> 6isszacsSszik az álo-ba. " LázT il>en lázT 92N . Aone> sSl>talannak érezte -agát0 -intha a le6egDben lebegne0 aztán a lág>0 -eleg 6íz érzése b#rkolta be.

Tekintete találkozott />nthiáé6al. " LázasT " A lán> leh#n>ta a sze-ét0 és eg> pillanatra elgondolkodott.Joshsal0 és esni kezdett. A férfi -ellkasának szilárd tá-aszára han>atlott. ost hag>n#nk kell Aone>t0 hadd eg>en. " L>ere A-igo0 -enjünk ap#hozU 924 . " J=. " Azt hisze-0 kell eg> kis idD0 hog> 6isszakapja. A-igo fel#grott az ág>ra0 és n>alogatni kezdte Aone> arcát. " L#ke ne.e-léksze. " %ala-i6el jobban érzed -agad0 drágaT " />nthia hangja segített Aone>nak áttCrni az Dt beb#rkol= p=khál=kon.okozok nag> gondot. /s#ro-6izes 6oltál0 és belázasodtak 7ag>on beteg 6oltál0 drága. 7ag>on agg=dt#nk -iattad az el-Slt háro. " Aáro.akart tCbbet Sszni. A-ikor p#ha0 hQ6Cs kezet érzett a ho-lokán0 kin>itotta a sze-ét. " 'zia0 édese.napig beteg 6olta-T 7e.-aga-. " X0 igen0 -ár e-léksze-. Aone> nag>on külCnCsen érezte -agát.elhinniU />nthia -egpaskolta a kezét. " Az a fontos0 hog> -ár jobban érzed -agad. Al#dni akart. " Vendben0 késDbb is beszélgethettek. " Ve-ekül érze. A k#t>a engedel-esen le#grott a padl=ra. " A-igo -entett -eg -inket " -ondta Josh. " Tén>legT 7e. " %isszajChetünk0 a-ikor befejezted az e6éstT " kérdezte Josh. A-ikor Sjra kin>itotta0 Josh állt az ág>a -ellett0 kék sze-e tágra n>ílt0 és elko-ol>odott.o#g azt -ondja0 ezek a s=s fürdDk segítenek. />nthia lépett a szobába eg> tálcá6al a kezében.sok -indenre az#tán0 hog> ideértünk. Airtelen tSl nehéznek érezte a fejét0 hog> -eg t#dja tartani. " [g> 6an. " ár jobban 6ag>T " kérdezte a kisfiS re-egD hangon. A-igo0 lefelé az ág>r=lU " sz=lt rá. " 1gen0 sokkal jobban " -ondta Aone>0 bár kissé -ég -indig za6art 6olt.napban. )arátnDje -eleg barna sze-ének pillantása Sg> 6onzotta Aone>Hét -int eg> jelzDfén>.az erD-et. Az erdDben 6olta. 7e. Teljesen -egza6arta a kCrn>ezete képtelensége: a kád0 a -eztelensége0 L#ke. />nthia kisietett a szobáb=l0 és Aone> leh#n>ta a sze-ét0 csak hog> kicsit elszenderedjen. " (ersze0 hog> 6issza0 édese.hag>ja0 hog> -egf#lladjak " -or-olta rekedten0 és becs#kta a sze-ét.napTU Wg> érted0 háro. Phes 6ag>T " A-i azt illeti0 igen " felelte Aone> né-i tQnDdés #tán." -ondta a lán>. . />nthia -osol>og6a ült az ág> szélén." aga nag>on beteg0 'zajk=. " 'zia0 pajtásU " A lán> ne6etett0 és -egpr=bálta -egsi-ogatni a k#t>át0 de a karja tSl nehéznek tQnt0 hog> fele-elje. !észítek eg> kis teát. Ps -it sz=lnál eg> tál zabkásáhozT " Az nag>on j= lenne0 />nthia0 ha ne. " 7e feledd0 hallani szeretné-0 -i tCrtént." felelte Aone>. indent t#dni akarok0 a-i tCrtént0 -íg beteg 6olta-. " i tCrténtT " Lázas 6oltál. Lázas.t#do.

L#ke A-ig=ra pillantott0 aki b#zg=n falta a kekszet0 a-it Josh ejtett le neki. " /sak ked6es akar lenni hozzád0 -ert ne.se--ire0 csak néhán> ho-ál>os ben>o-ásra. L#ke el6ig>orodott. " Aone> el-osol>odott0 ahog> />nthia sze-e felrag>ogott.napban. A csésze széle felett szeretetteljes0 elnézD pillantást 6etett barátnDjére. " Ps nézd0 feltette a függCn>Cket0 a-iket készítettél.e-léksze.neki kCszCnni " -ondta. " 1genis0 pajtás " L#ke felkapta a sodr=fát0 és kC6ette Josh #tasításait./>nthia leült a székre0 -íg Aone> e6ett. Josh Csszpontosított0 és az asztal fClé hajolt. " &g> férfi0 aki0 áR nag>on j= szakács. 923 .o#g szerint L#ke alig -ozd#lt el az ág>ad -ellDl az el-Slt háro. " Vendben0 állj " kCzClte0 a-ikor Sg> dCntCtt0 elég 6ékon> a tészta.Sg> tQnik0 hog> bár-i gondja lenne 6ele. Josh kihalászott eg> darab -arhahSst a rag#jáb=l a tán>érján0 és eg>ked6Qen a szájába lapátolta a falatot. " Pn is íg> gondolo-0 fia-0 de ez a legjobb0 a-it t#dok. A-ikor felébredt0 a hál=szobában sCtét 6olt.szeret -egbántani -ásokat. ost elDszCr 6ette észre az élénk színQ függCn>Cket az ablakon. " 7os0 -indenképpen -eg fogo.fogja -egenni. " Josh0 íg> ne. Aone> j=t -#lat6a fig>elte0 ahog> g>orsan leszedték az asztalt. " agas lázad 6olt " -osol>gott ra6asz#l />nthia. A n>itott ajt=n keresztül látta és hallotta L#keHot0 a-int Joshsal beszélgetett a kon>haasztalnál. L#ke felé intett az #jjá6al. " Aone> jobban csinálja. Josh odahSzta a zsá-ol>t0 hog> felálljon 1 rá0 és 6árt0 a-íg L#ke -egke6erte a keksz tésztáját. " Vendben0 társa-0 pr=bálj#k -eg. " ost ki kell n>Sjtanod a tésztát0 a-íg j= ne. " Vendben0 hadd lássa-0 ac!enzie séf SrU " -ondta L#ke színpadias intéssel. " i az a séfT " kérdezte Josh g>anakod6a. " A keksz ol>an ke-én>0 hog> -ég A-igo se. !észítünk néhán> friss kekszet Aone>nak. " %ala-i baj 6an az étellelT " 7e. ajd sz=lok0 -ikor j=. " Ps -ostT " kérdezte L#ke0 ahog> letette a sodr=fát. Wg> 6élte0 />nthia elhatározásában0 hog> Csszeházasítsa Dket0 eltSlozta L#ke szerepét az D g>=g>#lásában. Josh a ten>erére tá-asztotta a fejét0 ahog> az ételben t#rkált a 6illájá6al. " Te is tan#lhatnál tDle " jeg>ezte -eg L#ke.t#do-0 Sg>hog> eg> ideig be kell érned az én fDztC--el.ízlik " bCkte elDre az állát n>QgCsen. " Londolo-0 Sg> hiszed0 te jobban csinálnád. " 7e.o#gnak is hálá6al tartozo-. " Wg> tQnik0 .napban. Aone> -eglepetten pillantott kCrbe.sokkal késDbb álo-ba -erült.lehet az asztalnál ülni " -ondta L#ke. " ikor fog t#dni Aone> Sjra fDzniT " 7e.lesz. Az e6és eg>szerQ -Q6elete ki-erítette0 és Aone> ne. " 7ag>on j= or6os " felelte />nthia tárg>ilagosan "0 de L#ke 6égezte a -#nka nag>obb részét. " . 7e. Wg> tQnt0 Josh elégedett 6olt a -ag>arázattal0 -ert szélesen el-osol>odott. " 1gen0 fDleg a kekszet. " &l kell -esélned0 -i tCrtént itt az el-Slt háro.

" T#do. 7ag>on j=0 hog> ez eszünkbe j#tott. Ahog> felnézett az apjára0 Sg> tQnt0 Josh s#gárzik az elégedettségtDl.is -indig ezt -ondta.Sg> kell. " !izárt. A k#t>a eg> pillanatra felnézett0 aztán fol>tatta az e6ést. Josh#a a saját hál=szobájába rohant0 hog> hozzon eg> párnát az ág>ár=l a lán> háta -Cgé. " L#ke eg> tálba -erte a rag#t0 és letette a padl=ra. Aone> panaszkodott0 hog> tSl s=s 6olt a zabkása0 a-it készítette-. " A-ikor L#ke nekifogott0 hog> kC6esse az #tasításokat0 Josh -egállította. " [g> gondolodT " L#ke el6ette a poharat0 és rázni kezdte karcsS csípDjét0 -ikCzben ki6ágott eg> darabot a tésztáb=l. " 7e." ost fogod ezt a poharat0 és il>en kCrCket készítesz. " &z az átkozott k#t>a -indent -egeszik. !i6ette a poharat L#ke kezébDl0 hog> be-#tassa0 j -ire gondolt. " J= Ctlet. " Josh0 za6ard el azt az átR áhR -ondd -eg A-ig=nak0 hog> -enjen le " parancsolta L#ke. " ég 6an eg> kicsi abb=l a le6esbDl0 a-it />nthia néni hozott át tegnap. L#ke széttárt karral fig>elte0 ahog> A-igo odaüget0 és falni kezdi az ételt. Az édesan>á. A sCtét szobában fek6e Aone> sze-ét érzelgDs kCnn>ek f#tották el. " 7e. 92E .riszálod kCzben íg> a csípDdet " Josh jobbraHbalra rázta kis háts=ját0 ahog> Aone> -#tatta neki. Aone> -egeheti />nthia néni le6esét és a j= kekszeinket. " 1gen0 ez j= Ctlet0 ap#. " ég tCbb s=T " ja6asolta a kisfiS. " it ad#nk Aone>nak0 ha felébredT " kérdezte Josh. " Azt hisze-0 zenére jobban -enne. " &g> sze-pillantás alatt ott lesz -aga -ellett0 és a tálcájár=l fog lak-ározni. Josh#a az ág> 6égébe ült0 A-igo pedig fel#grott -ellé. 7e. " 7os0 társa-0 -it ja6asolsz0 -it teg>ünk a rag#6alT L#ke elfojtotta a -osol>át0 a-ikor -eglátta0 hog> Josh eltCkélten 6onja Cssze a sze-CldCkét. A 6ád jogosságára rádCbben6e0 L#ke né-i bQnt#datot érzett. " 7e-0 ne.akarok tCbb káro-kodást hallani " -ondta L#ke szigorSan.hel>es a pazarlás0 fia-. " Te hí6od -indig íg> " szSrta kCzbe g>orsan Josh. Az ne. Josh arca hirtelen felrag>ogott.pazarlás. " 7e. Znt#datlan#l is az apja testtartását #tánoz6a0 Josh csípDre tette a kezét0 és -egrázta a fejét. " Ap#0 hog> gondolod0 hog> zenét hallgass#nk0 fDleg0 hog> Aone> tSl beteg0 hog> gitározzonT " korholta Josh. A-int a keksz sülni kezdett a sütDben0 L#ke csípDre tette a kezét.-QkCdik0 ha ne.-árU Adj#k oda A-ig=nak.tesz se--i rosszat " -ondta Aone>. " Aé0 ne. " Aadd -aradjon0 L#ke. " X0 egek0 ne.dobhatj#k kiT L#ke -egrázta a fejét.6ag>ok hozzászok6a il>en kiszolgáláshoz " kiáltott fel Aone>0 a-ikor L#ke segített neki felülni. Ahog> a kekszek -egsültek0 az ételt tálcán be6itték Aone>nak. " 7os0 -ostant=l kezd6e mindketten A-ig=nak fogj#k sz=lítani.

Wg> hangzik0 -intha -eg akarna szabad#lni tDle-0 sheriff.e -ostR ost -ár tSl késD 6olt. " $l>an kCnn>Q0 -int a pille. A ne6e 5rieda 5rick. &g> idDsebb asszon>t0 aki ne-rég Cz6eg>ült -eg. Wg> tett0 -intha ne. " 7e. indann>ian ne6ettek. " %ala-it el kell -ondano-0 a-itDl -ég jobban fogja érezni -agát " tette hozzá L#ke. " Azt -ondja0 feloldoz0 -ég -ielDtt letelne a kilenc6en napo-T " 5ele-elte a fejét0 de csak eg> hal6án> -osol>ra f#totta. Aztán0 éppen ahog> L#ke -egj=solta0 A-igo elcsente az #tols= falat kekszet a tán>érr=l.o#g.szeretné-. Aztán L#ke teljesen -egdCbbentette azzal0 hog> elDrehajolt0 és =6atosan kisi-ított néhán> k=sza hajfürtCt az arcáb=l. " Aog> érzi -agát0 'zajk=T " kérdezte. A-0 ez a keksz nag>on fino. L#ke sCtét pillantását=l -egbQ6Clten0 a lán> küzdCtt a késztetéssel0 hog> fele-elked6e a férfi n>aka kCré fonja a karját. " eglátj#k0 -it -ond . Akkor szabadon elhag>hatja 'tocktontR ahog> akarja.-aga-0 igazán. (illanatn>ilag a lán>a családjá6al él 'acra-ent=ban. 'e--ire0 L#ke " felelte a lán>. " 'ajnálo-0 hog> enn>i gondot okozta-0 L#ke.rá0 hog> il>en g>orsan 6álaszt kapok a hirdetése-re " -ondta a férfi. " ZrülCk0 hog> el-Slt a 6eszél>0 és jobban 6an. . Londolt erre0 beszélt errDl0 t#datában 6olt az elsD perctDl kezd6e0 ahog> -egérkezett0 hog> ez a pillanat elkerülhetetlen. Ahog> sze-be kellett néznie azzal0 hog> tCbbé ne. " Ve-ekül érze. Találta. &g> hét -Sl6a érkezik. 'züksége 6an 6ala-ire0 -ielDtt lefeksze-T " 7e-. !ésDbb0 -i#tán Josh elal#dt és L#ke befejezte a -osogatást0 a férfi be-ent Aone> szobájába0 és leült az ág> szélére. LesütCtte a sze-ét0 képtelen 6olt L#keHra nézni. A férfi #ralta nappalát és éjjelét.a s=s zabkásájáb=lT " találgatott Aone>. 92@ .hisze-0 hog> a j= -aga6iseletért.hallhatja -él> hangját 6ag> a -eleg ne6etését0 a-i -egborzongatta a gerincét0 a lán> szí6e -egsajd#lt és Csszeza6arodott.kell tCbbet enne." &zt se--iképpen ne. Londolo-0 íg> 6an. " J=l ránk ijesztett néhán> napig. " 7e. Aone> -egder-edt.látná0 hog> Josh szélesen az apjára 6ig>orog0 L#ke pedig 6isszakacsint rá.szá-ította. 5orr= pír CntCtte el0 és arra gondolt0 hog> biztosan ol>an 6CrCs az arca0 -int a rák. " 1gen.eg> ház6ezetDnDt." jeg>ezte -eg Aone>. " &lég sokáig gondoskodott r=la-. Yszintén sz=l6a 6alaha CrC--el kapaszkodott 6olna fel eg> postakocsira anélkül0 hog> eg>etlen pillantást is 6etett 6olna hátrafelé0 és kitCrClte 6olna az el-éjébDl L#ke ac!enzieHnek -ég az e-lékét is. A lán> nag>ot n>elt0 és félénk -osol>t küldCtt L#ke felé. A hangjában csengD g>engédség -eglepte a lán>t. Aolnap fel akarok kelni az ág>b=l. " 7e.láthatja0 a-int a férfi belép az ajt=n0 és ne.

szükség.lesz idD-0 hog> befejezze." Azt -ondja0 eg> hét. &g> pillanatig irig>elte a fiát: azt kí6ánta0 bárcsak D is eln>erhetné a lán> szeretetét " de cs#pán haragot t#dott belDle ki6áltani. A-ikor felállt0 a lán> felé fordította a fejét0 és ránézett. Aone> -egtestesítette0 a-it eg> férfi asszon>ban csak kí6ánhat. " Joshnál táborozo.tCrDdik0 csak a sajátjá6al.akaro-0 hog> Sg> tQnjCn0 -eg akarok szabad#lni -agát=l0 'zajk=.szá-ít0 hog> én -it akarok. " egállt az ajt=ban. T#do-0 hog> tCrDdik Joshsal. " 1gen0 igaza 6an " -ondta szo-orSan0 a 6álaszon tCpreng6e. Prezte0 hog> kCnn>ek g>Qlnek a sze-ébe0 és elfordította a fejét0 hog> a férfi ne lássa.osh kedvéért itt m r dt voln . " J= éjt0 'zajk=U A lán> hosszS ideig ébren feküdt a sCtétben0 -íg kCnn>ei a párnát áztatták. " 7incs oko. 'zelle-e és okossága 6etekedett a szépségé6el. Aa -aradni akar0 kapcsolatba léphetek rs. ?yilvánv ló n igyekezett ki$#jni $$ól k+nos helyzet$ől" hogy egyenesen el kelljen küldenie" gondolta Aone>.-aradni0 ha nincs rá. !mennyire menni k rt" gondolta L#ke fájdal-asan0 . " A lán> alkal-at adott L#keHnak0 hog> -egkérje0 -aradjon. !ülCnCs0 hog> 6alaha azt gondolta0 a lán> senki -ás érdeké6el ne. ost -ár késD 6olt -eg6áltoztatni a lán> r=la alkotott 6éle-én>ét. " ég segítségre 6an szüksége a betQkkel is. " 'z=ljon0 ha segítségre lenne szüksége. 5rickkel0 és -egkérhete-0 hog> halassza késDbbre az #tazást. Az D0 L#ke hibája 6olt0 hog> rossz#l ind#lt -inden. 'zo-orSan nézte Aone> elfordított arcát. Ann>ira g>Cn>CrQ 6olt " -ég az éppen átélt betegség #tán is. 9F: . Pppen ol>an igazságtalan#l félreis-erte a lán>t0 -int a legtCbben ebben az átkozott 6árosban. Wg> tQnik0 ne. " 7os0 akarja0 hog> -aradjakT &g> hosszS pillanatig Sg> tQnt0 a férfi sCtét pillantása ele-észti. " 7e.Joshsal a szá-tantan#lást." -ondta neki a férfi. " T#d6a0 -enn>ire 6árta0 hog> el-ehessen0 ne.

" Xh0 />nthia0 t#do-0 hog> j=t akarsz0 de ha L#ke látja0 hog> csak eljátszotta. " 7e -ondd eztU 7e. " Josh t#dja0 hog> el-észT " kérdezte a sze-ét tCrClget6e.akaro. [g> hát Josh és Aone> Sjra -eg kellett0 hog> birk=zzanak a s=s zabkásá6al0 a-it L#ke ac!enzie saját kezQleg készített. Az alkalo-ra tCbb -int eg> t#cat sátrat állítottak fel0 a-el>ekbDl külCnféle portékát kínáltak0 az Ctcentes ke-én> tojást=l kezd6e a tízdolláros steppelt takar=ig0 a-el>en a Te-plo-i 7Deg>let tagjai az elDzD é6i 6ásár 6ége =ta dolgoztak. " 7ag> ég0 />nthiaU Az üzleti ajánlat 6olt. Aone> felfedezte0 hog> a cs=kokat kínál= sátrakat a 6ásár tá6olabbi 6égében állították fel0 ahol eg> sátor is 6árta a-a Vosa érkezését0 aki a felirat szerint ne6es csillagj=s0 és a tarotHkárt>a ol6asásának szakértDje.ne. &g> hosszS pillanatig0 Aone> a karjában tartotta a zokog= asszon>t. A-ikor L#ke felébredt0 a lán> ig>ekezett -egg>Dzni0 hog> -ár sokkal jobban érzi -agát0 és reggelit akart készíteni. Aone> a fülére szorította a kezét. .eg> Sjabb szerepet0 te -iért ne-T /sak tettette-0 hog> -ás6alaki 6ag>ok0 -int 6al=jában.Joshsal. &z az eg>szerQ -Q6elet ki-erítette0 íg> leült0 hog> 6isszan>erje az erejét0 -ielDtt -egpr=bált beg>Sjtani a tQzhel>ben.hallani. " Aián>ozni fogsz0 />nthia néni. ind t#dt#k0 hog> eg> nap el fogok -enni.-aradszT L#ke el-ondta0 hog> házassági ajánlatott tett neked.e a férfi hallani se. " $l>an rossz lenne0 ha L#ke felesége lennél0 Aone>T " kérlelte />nthia. />nthia kCnn>be lábadt sze--el küzdCtt a sírás ellen.L#keHnak0 se. Talán L#ke -a kCzli 6ele0 a-ikor eg>edül 6annak.akart r=la. A 6ásár hi6atalosan szo-bat délelDtt kezdDdCtt.6olt -ég elég bátorság#nk0 hog> el-ondj#k neki. A-ikor />nthia 6égül 6isszan>erte az Cn#ral-át0 Aone> letCrClt eg> kCnn>cseppet az arcár=l0 és el-osol>odott. " 5ejezzük be ezeket az átkozott illatos labdákatU Legalább a 6ásáron -ég itt leszek. )ár a lába bizon>talan 6olt0 lassan kisétált a kon>hába. Ahog> -inden reggel tette0 -i=ta Aone> beteg lett0 />nthia 7elson eljCtt0 hog> 6ele tCltse a napot. " 7e-. &g> otthonnakR férjnekR g>ereknek0 nincs hel>e az élete-ben. iért ültetett />nthia il>en gondolatokat a fejébe0 erre a tiltott Stra csalogat6a DtT Aone> -egrázta a fejét0 hog> elQzze a gondolatot. &lkeseredésében kért -eg0 hog> rá6eg>en0 foglalkozza. Te is t#dod. " iért ne. Ann>ira szeret téged.lehetett eltántorítani att=l0 hog> felkeljen az ág>b=l. L>akran -egH-egállt pihenni0 -íg 6égül sikerült feltennie eg> kanna ká6ét0 és -ire befejezte az CltCzkCdést0 -ár erDsebbnek érezte -agát. /sak éppen néhán> héttel ha-arabb0 -int gondolt#k. fejezet H one>t -ásnap reggel ne.neke. " eg fog szakadni a kis szí6e0 Aone>. 'e.19. Ahog> a két nD az illatos labdácskákon dolgozott0 Aone> kCzClte />nthiá6al0 hog> ha-arosan elhag>ja 'tocktont. A-ikor befejezték a reggelit0 hog> Aone> dolgát -egkCnn>ítse0 L#ke -agá6al 6itte Josht0 a-ikor kilo6agolt a /alho#nHfar-ra. " 'zo-orS -osoll>al -egClelte lesSjtott barátnDjét. 9F9 .

.o#g 7elson. " égis -it gondol0 -it -Q6elT A lán> a táblára -#tatott. éltatlankod= pillantással -érte fel a férfiak hosszS sorát a -ásik nD sátra elDtt. A-ikor 6égül el6áltak eg>-ást=l0 Aone> látta a nD zCld sze-ének ábrándos pillantását.o#g k#ncog6a Aone> kezébe n>o-ott eg> dollárt0 aztán arcon cs=kolta.o#gra -eredt. L#ke -egford#lt0 és -eglátta az or6ost0 aki -CgCtte állt.bánta a 6isszafogott cs=kot0 -eglehetDsen -egaláz=nak tartotta n>il6án6al= 6álasztás#kat " fDleg -i6el L#ke -ind6égig eg> kCzeli fának tá-aszkod6a állt0 és Csszefont karral0 fensDbbséges arckifejezéssel fig>elte az ese-én>eket. Aone>t felingerelte az akadékoskodása. A férfi . " %ag> -egszoksz0 6ag> -egszCksz0 sheriff. 5eltartod a sort " sz=lt kCzbe . Aone> Csszeza6arod6a fig>elte0 ahog> L#ke letesz eg> dollárt. agának pedig ter-észetes az0 ha eladja a cs=kjait0 igazT A lán>t szí6en ütCtte a -egjeg>zés.g>Dzte -eg. " Aa inkább a saját feleségét pr=bálná -egcs=kolni0 doktor 7elson0 akkor -egtakaríthatna né-i pénzt. J=tékon> célb=l tCrténik0 t#dja. %etett eg> pillantást Aone>ra0 aztán elballagott. " !eressen -eg késDbb0 sheriff0 és fol>tatj#k0 ahol abbahag>t#k " t#rbékolta Lil> hí6ogat=an. " &g>szerQen Sg> gondolo-0 nincs szükség rá0 hog> -indketten csinálják. &lriasztja a 6e6Di-et " kCzClte Aone>. " 1gen0 ol>an ter-észetes0 -int -agának az #ndokság0 ac!enzie sheriff. i#tán szájon cs=kolták Lil>t0 néhán>#k át-ent az D b=déjába0 és szerén> cs=kot n>o-ott az arcára. &zzel átsétált Lil> b=déjához.élre rádCbbent0 hog> iss Lil> cs=ksátrának sokkalta nag>obb a forgal-a0 -int az C6ének. Azért jCtt0 hog> a ne6ében panaszkodjonT " kérdezte a lán> cinik#san.érte-0 -iért szá-ít -agának0 a-it teszek. )ár ne. " Ps ezt -i a fenéért tesziT Azt hitte-0 azokat a labdákat ár#lja0 a-in />nthiá6al dolgoztak a -Slt héten. 9F2 . Lil> átClelte0 és L#ke birtokba 6ette az ajkát eg> hosszS0 forr= cs=kra. " Azt hisze-0 a sheriff féltéken>ségben szen6ed0 Aone>. " 1gen0 ja6aslo-0 hog> -enjen odébb. A 6ásár -ég neg>ed =rája se.e a lán>t ne. . " 1gen.Dright tiszteletes megőrizte titkot" gondolta Aone> 6idá-an. Y kért fel rá. " 1gazán0 L#ke0 ne. " Akkor azt ja6aslo-0 kCzClje az ellen6etését ^right tiszteletessel. 1g>ekezett 6isszan>erni az Cn#ral-át0 de L#ke -egjeg>zése -él>en -egsebezte. " X0 érte-0 sheriff. " /s=kot ár#lok eg> dollárért.kezdDdCtt el0 a-ikor a dühCs L#ke Aone> b=déjához lépett. ." -ot>ogta L#ke. " indig is Lil> 6ezette a cs=ksátrat korábban " -ondta a férfi0 né-ileg bQnbán=an. " !Cnn>en lehet0 hog> ezt tesze.

" 7e." -ondta a za6arodott fiS.fog rád is-erni " biztosította />nthia.b#kkant fel a m g dollárjá6al0 sheriff.cs=kot " felelte a nD ne6et6e. " A férfi kacsintott0 -ege-elte a kalapját0 és elballagott.t#dta -egállni0 hog> el ne -osol>odjon L#ke lefeg>6erzD 6ig>ora láttán. &stefelé otthag>ta a cs=kb=dét0 és elind#lt0 hog> átCltCzzCn a cigán>asszon> jel-ezbe0 a-ikor L#ke -egállította. Aone> felháborodott. " J= napot0 Vand>U " felelte a lán>0 és fele-elte az arcát0 hog> elfogadja a cs=kot. " ZrC-R CrC--el tette-0 asszon>o. " Xh0 -ár j=l 6ag>ok.el -agához Josht eg> dollárral. " Talán iss Aone>nak jobban tetszene odaát. A lán> ne. A -egjeg>zés ne6etést 6áltott ki a sorban áll= férfiakb=l. Pszre6ette-0 hog> nag>obb sikerrel 6onzza -agához fi#k t.-ondani0 a-iért a rablás napján -eg-entette az élete-et0 Jess " -ondta a lán> sze-ér-esen. Aone> észre6étlenül eltQnt a-a Vosa sátrában. " Aa ez#tán -ég -aradt 6ala-id0 édes0 szeretnélek késDbb is látni " jelentette ki Lil> torokhangon0 -egigazít6a szétzilál=dott haját." -ondta a férfi tá6oz=ban. " Tén>leg bolond dolog 6olt0 ahog> egész nap ott állt0 és sa6an>San nézett. A-ikor szét6ált az ajk#k0 Jess hosszSt fütt>entett. " &zt CrC--el hallo-0 asszon>o. A-ikor 6égül befejezték0 a dCbbent fiatale-ber 6ér6CrCsre pir#lt0 és ideges pillantást 6etett L#ke felé. " Talán az 6olta-0 iss Aone>. " !ülCn kCszCnetet akarta. " Ps ne. A férfi 6álasz#l Cnelégülten el-osol>odott0 és -ege-elte a kalapját. 7e feledd0 -ár adtál neke. Y 6olt a legbosszant=bb e-ber0 aki6el 6alaha is találkozott. " Lég> átkozott0 L#ke ac!enzieU " -orogta Aone> az orra alatt. " Abban a fekete par=kában0 és a félho-ál>ban senki se. 'ajnálo-0 a-it -ondta-0 és a-it tette-0 'zajk=. " /sak 6árj0 a-íg én cs=kollak -eg0 Lil>." Aog> s -int0 iss Aone> " -ondta Vand> /alho#n0 és -ege-elte a kalapját0 ahog> átsétált hozzá Lil> b=déjáb=l. " 7e -ondja0 hog> il>en ha-ar feladja0 iss Aone>T Pppen -ost küldte. A férfi letett eg> dollárt.6olt fertDzD " sz=lt #tána Aone> Sg>0 hog> hall=tá6olságon belül -indenki j=l értse0 bár -eg 6olt g>DzDd6e r=la0 hog> L#ke ac!enzie fen>egetD0 rosszall= jelenlétének is 6olt kCze a lelkesedés hián>ához.sokkal késDbb />nthia b#kkant fel0 és segített neki átCltCzni. 4 Aa -ár fiSkr=l 6an sz=U eglepett0 hog> ne. $ldalra pillantott0 hog> lássa0 a-int Jess tüzes cs=kba bon>ol=dik Lil>6el.j= ez0 -iT " k#ncogott -elegen a férfi. Letette a dollárját0 és ahog> elrohant0 a lán> kárCr6endDen pillantott L#keHra. 7e. Ahog> fele-elte a fejét0 hog> elfogadja Jess félénk p#sziját az arcára0 elford#lt0 -egragadta a fiS fülét0 és hosszan0 ke-én>en szájon cs=kolta. Az e-ber azt gondolná0 hog> féltéken> 6olt0 ac!enzie. Akkor t#dni fogod0 -il>en az igazi cs=k " kiáltotta az eg>ik férfi. " Aallo-0 beteg 6olt " -ondta Vand>. " Abbahag>hatod a hencegést0 ^all> )o>d0 -ert én jobban t#do-. " Londolo-0 né-iképpen g>erekesen 6iselkedte-. 9FF . &g> hosszS pillanatig a lán> a tá6oz= alakot fig>elte.

Aone> -eg6izsgálta a külsejét a tükCrben. " A halántékához e-elte az #jját.a bal kezi6el. " a-a Vosa eg> fiSg>erekCt lát barna szC--el és hajjal. 'zDke haját hosszS0 fekete par=ka alá rejtette0 a-inek fürtjei a 6állára o-lottak. 9FO . " Aha0 sz=6al elg>üttél0 hog> a-a Vosa -eg-ong>a0 -it tartogat nékCd a jC6D " -ondta Aone> -él> hangon0 és a ten>erét dCrzsClgette. !#ncog6a el-ent.e-lékeztetett -egszokott0 6ilágos bDrQ0 szDke énjére. " &-ejjen. " Ps hog> -indezt kristál>gC-b 6ag> tarotH kárt>a nélkül is látodU a-a Vosa0 -aga 6al=ban elképesztD. ost élénk színQ0 6irágos szokn>át és fehér blSzt 6iselt0 a 6állán pedig feketeH6CrCs sálat. " Aa ne. &kkor0 nag> dCbbenetére0 L#ke ac!enzie lépett be. " A-ikor L#ke a pakli felé n>Slt0 a lán> ráütCtt a kezére.t#dná. />nthia segített kipirosítani az arcát0 aztán fekete sze-festékkel kihSzta a sze-ét0 és sCtétebbre festette a sze-CldCkét. Aone> elfojtotta a -osol>át.is-ernélek fel " jelentette ki 6égül />nthia. Aone> azzal tCltCtte az este nag> részét0 hog> j= híreket és r=zsás jC6Dt j=solt a bátor polgároknak0 akik kifizették a h#szonCt centet0 hog> kárt>át 6essen nekik0 két sze-él>0 /larabelle ^ebster és >rtlelee a#inn ki6ételé6el. " Azt hitte-0 m g -ondja el nekem" a-a Vosa. " /sak 6árjon0 a-íg a keze. Azt -ondta /larabellének0 hog> a férjének 6iszon>a 6an az asszon> legjobb barátnDjé6el0 és aztán0 a-ikor >rtlelee kereste fel a sátrat0 Aone> el-esélte a sírás= feleségének0 hog> a legjobb barátnDje szerel-es . Jobb fülében nag> aran>karika hi-bál=zott0 a fejére pedig 6CrCs és fekete fejkendDt kCtCtt. " 'z=6al0 nag> e-ber0 -ong>a el a-a Vosának0 hog> -it szeretne tQnni. A lán> fel6onta a sze-CldCkét és -egfen>egette az #jjá6al.kCzé kapo. Aone>nak be kellett 6allania0 csodásan rejtél>esnek tQnt0 és kicsit se.el-erbe.azt a /larabelle ^ebstertU " füstClgCtt >rtlelee0 ahog> ki6on#lt a sátorb=l. !ére-0 üjjCn le0 -ielDtt a fejére borítt>a a sátrat. Wg> látszott0 -agas alakja teljesen betClti a sátrat0 és le kellett hajtania a fejét0 hog> ne üsse be a -enn>ezetbe.ki 6ag>0 a-a Vosa0 sohase. " Xh0 te boh=cU " kiáltott fel />nthia. )árcsak kisegér lehetnék0 hog> elbSjhassak a sarokban hallgat=zniU />nthia tá6ozni készült0 aztán -egtorpant0 és hozzátette: " 1gaz is0 ha . A-ikor Aone> képtelen 6olt to6ább el6iselni az éhség roha-ait0 Sg> dCntCtt0 a kC6etkezD ol6asás #tán a-a Vosa Csszepakolja a kárt>áit. Aone> néhán> percig ízlelgette a bosszS édes ízét. 9s k h dd tö%rengjenek r jt " k#ncogta -agában.o#g felb#kkanna0 hog> j=soltasson0 -indenképpen -ondd -eg neki0 -il>en szerencsés is0 hog> il>en szeretD0 kCtelességt#d= és g>Cn>CrQ felesége 6an. " it is lát -ég a-a VosaT A baba fülébül eg> ztetozk=p l=g ki. " a-a Vosának sz=lnia kellett 6olna " -ondta L#ke0 Csszeszorított fogakkal 6ig>orog6a0 ahog> -ege-elte a lapokat. " 7e-0 hane. " AhaU 'z=6al azér] g>ütt a-a Vosához0 hog> -egt#dja a jC6endDt. L#ke leült0 Aone> pedig -egke6erte a kárt>ákat. Aone> g>orsan Sg> dCntCtt0 itt az alkalo-0 hog> egálba kerüljCn 6ele a cs=kb=dénál -#tatott 6iselkedéséért.

e ne. Láto-0 hog> sokat harcol0 nag> e-ber. " A lán> a kC6etkezD kárt>ára pillantott." dadogta a lán>. " Aha0 ippeg a-itül a-a Vosa tartott. J= házasságot -#tat eg> nag>0 kC6ér asszonn>al. A kC6etkezD j= néhán> lap láttán Aone> Cssze6onta a sze-CldCkét0 és g>orsan átsiklott felettük.6et6e a b#rkolt célzásokra0 fol>tatta a kárt>ák ol6asását. Aone> a kC6etkezD kárt>át tan#l-án>ozta.érzek 6eszél>t.a fejekben. " &z itten -agát jelképezi. a-a diadalt lát0 kelle-es híreket ésR " A lán> felpillantott0 és a férfira -osol>gott. " Aha0 ez itten eg> nag>on ked6ezD kárt>a. " ár alig 6áro. Aog>an t#dta kitalálniT Lefogado-0 hog> ez a csillag a -ellkaso-on0 ez ár#lt el. 5Dleg -erthog> a tCr6én> e-bere tSlsággal g>anak6=. " Látok eg> szDke hajS férfit. aga a tCr6én> e-bere 6ag> il>es-iT " eg 6ag>ok dCbben6e0 a-a Vosa. " i a baj0 6éget érnek a -ézeshetekT " 7e-0 ne. " a-a Vosa ne. !elle-es hírCket hoz -agának. 9FN . " &z a lap itten azt -ong>a0 hog> -aga -akacs e-ber0 nag>on ke-én> t#d lCnni0 a-ikor az igazár#l 6an sz=.e leszen sok nehésség0 akadál>ok ésR sokHsok bátorság " tette hozzá0 ahog> -eg6eregetett két kárt>át." Aha0 -aga ra6az fick=0 rendben0 de a-a Vosa a kárt>ában ol6as0 ne. " &z a lap itten azt -#tatt>a0 hog> 6an eg> sCtét hajS g>er-ek az életiben.t#dja. " Ps eg> rejtél>es asszon>. Ps 6eszél>t. " egfordított eg> lapot. . " 7ag> e-ber0 -aga boldogságot talál a nag>0 kC6ér felesége hSsos arcában és térdein. " ég néhán> lapot felfordított. " )elsD harcok. " int -indég0 a szelle. " Xh0 6al=banT Aog> fest ez a rejtél>es asszon>T Aone> kajánságot fedezett fel a férfi hangjában. A kC6etkezD kárt>a bajokat -#tat. L#ke hel>eslDen 6onta fel a sze-CldCkét. Aone> a kC6etkezD lapra -#tatott. inden elrendezDdik. 5eg>6eres férfit. Aone>0 aki -egré-ült att=l0 a-it né-el>ik lap -#tatott0 azonnal -egkCnn>ebbült0 a-ikor felb#kkant a (entagra-ák \sz. Az0 üg>et se. " )ajtT " kérdezte L#ke0 és elDrehajol6a a lán>ra h#n>orgott. . " a-a Vosa g>anítt>a0 hog> -aga ne. " 'zá-o-ra0 6ag> a szDke férfinakT " kérdezte L#ke. $l>anok0 akiket szélhá-osnak ne6eznek. " A lán> áthajolt az asztalon. A házasságban lesznek problé-ák0 de sokkal jobb lesz0 -int 6árná. !in>Sjtotta a kezét0 és játékosan -egcsípte a férfi arcát. " Ahog> felfordította a (álcák !irál>át0 Aone> felkiáltott: " Aha0 na látt>a ez itten a legjobb lap. A kC6etkezD néhán> pillanatban fig>el-eztetD0 rossz jeleket látott0 rejtett 6eszél>eket és ellenségeket. " 'ok Csszecsapást. " 7ag>on g>Cn>CrQséges0 és szDke haja 6an. " &zt bárki -eg-ondhatta 6olna0 a-a Vosa " -ondta sze-rehán>=an L#ke. " Aha0 -i ez ittenT 'Ctét hajS férfiak.6eszi ütet ko-ol>an.a hSs ellen0 -iT A férfi kacsintott. " 1gen0 ebbDl tén>leg kij#tott." -ondta tréfálkoz6a a férfi.

Adjon eg> percet0 hog> le6eg>e. " &g> percig se-. &-ellett bárhol felis-erné. 7e -enjünk enniT )iztosan nag>on éhes lehet0 'zajk=R ah0 Sg> érte-0 a-a Vosa. " QsorT %ig>ázzon0 ac!enzie0 6al=ban t#dok ol6asni a tarotHkárt>áb=lU " egrázta a haját0 és #jjai6al fésülgette dSs fürtjeit. " iss Aone> )ehr0 ez a legrosszabb tájsz=lás0 a-it 6alaha is hallotta-. " 7e-.ezeket a g>Cn>CrQ sze-eket. 7eszeretné-0 ha néhán>an -egt#dnák0 kicsoda 6al=jában a-a Vosa. Talán a társaság -iatt. " L#keU Aog>an 6ezethetett íg> az orro-nál fog6aT " 7e. " i ár#lt elT A férfi hátralCkte ho-lokáb=l a kalapját. A lán> az orrát ráncolta.ezt a cigán>jel-ezt.t]o-. Aone> lehSzta fejérDl a kendDt és a par=kát.e hallotta-0 hog> nag> -Qsor fol>ik ebben a sátorban0 íg> ter-észetesenR gy n kodt m. Aone> fensDbbséges testtartást 6ett fel0 és Sjra elD6ette cigán>os hangját.e j= 6égre -egszabad#lni ettDl a par=kát=l." 7ag>on CrülCk0 hog> ezt hallo-. " .dDlt be a jel-eze-nekT L#ke k#ncog6a rázta a fejét. . Ps igaza 6an0 éhes 6ag>ok. " %ag>is ne. A b=kt=l -eglepetten és za6artan a lán> 6édekezett: " %al=banT Lefogado-0 6alaki el-ondta0 hog> én 6ag>ok a-a Vosa. Aone> dühCsen felpattant0 és csípDre tette a kezét. 9F4 .

ellene0 és fejbe 6ágta.Dt0 és ne.eg> +hisk>sü6eggel. Az an>á.biztosan.halála #tán a nag>bát>á. An>á.hat é66el késDbb halálra itta -agát. " Plnek -ég a rokonaiT " kérdezte a férfi0 és fig>elte a lán> kifejezD arcán 6áltakoz= érzel-eket. ire n>olcé6es lette-0 értette. " ondj#k0 hog> -ár ne. " ikor 6olt azT " a-a Vosa kCzelebb áll a 6al=sághoz0 -int gondolná.is -eghalt0 a drága 9F3 . " Aol tan#lt kárt>át 6etni0 'zajk=T " &g> cirk#sszal #tazta-.fáradt bele0 hog> fig>elje Aone>t0 gondolta elégedetten.6olt otthona0 aho6á 6issza-ehetett 6olnaT " 7e-.-egpr=báltR " L#ke látta0 hog> a lán> sze-e -eg6etDen CsszeszQkül.a zseb-etszéshez is. &g> cirk#szban nDtte. Aztán elszCkte-.is akaro-.fel.-eghalt0 a-ikor tizenkét é6es 6olta-. Aztán0 a-ikor az apá. L#ke lefeküdt0 és a feje alá tette a kezét. 'ok trükkCt tan#lta-.is látta. Az eg>etlen otthon0 a-it is-erte-0 eg> szekér 6olt a nag>bát>á.azt -ondta0 ^isconsinban0 de apá. i#tán Aone> és L#ke 6égeztek a sonkás szend6icsükkel0 a-el>et a férfi eg> pohár sCrrel0 a lán> pedig tejjel Cblített le0 eg> elhag>atott hel>re sétáltak a fol>= partján0 és leültek a fQbe. L#ke felidézte0 ahog> a lán> Cnkí6ületben eg> nag>bácsir=l beszélt. 7e. Az apá. " Aol születettT " 7e.cirk#szában.-aradt#nk sokáig.Sg> gondolt rá-0 -int #nokahSgára. " iért hag>ta ott a cirk#sztT " 7e.kárt>át 6etni. A nDk kis csoportokban üldCgéltek és beszélgettek0 -íg a férfiak a b=dé elDtt álldogáltak0 ahol Ct centért csapolt sCrt -értek.t#do.sokkal apá.az 6olt az elsD alkalo-0 a-ikor -egpr=bált kCzelebb kerülni hozzá-. " Wg> érti0 -egkísérelteR " egpr=bálta0 de küzdCtte. " 7e-.azt állította0 hog> addigra -ár átkeltünk innesotába. fejezet A -ikor Aone> csatlakozott L#keHhoz odakint0 látta0 hog> a 6áros a hold és a kínai la-pionok -eleg fén>ében fürdik. " ás rokonokT " /sak a nag>bát>á. i#tán an>á." felelte a lán>. " Wg> tQnik0 sok pénz g>Qlt Cssze a te-ploszá-ára. Tizenkét é6esen t#dta. Wg> #tazgatt#nk az országban0 -int a cigán>ok0 sehol se.2 . L#ke kin>Sjt=zott0 és a kCn>Ckére tá-aszkod6a hátradDlt. A b=dék tCbbsége üres 6olt: Lil> 6isszatért a Long )ranchbe0 />nthia 7elson eladta 6ala-enn>i illatos labdáját0 a süte-én>ek és piték0 a-it 'tockton hClg>ei sütCttek elDzD este0 szintén régen elfog>tak -ár.-eghalt0 álland=an ig>ekezett -egérinteni 6ag> -egcs=kolni. !ülCnCs0 hog> sose. Az=ta ne. " 7e. " #latságos nap 6olt " -ondta Aone>.

A taníttatáso. L#ke g>akran tCprengett azon0 6ajon -i késztette Aone>t0 hog> azt az #tat 6álassza0 a-it kC6etett.látta0 hog>an ke6ere.se--ihez a cirk#szi trükkCkCn kí6ül0 a-ikre az apá. " &g>szer. ár bánta korábbi keg>etlen -egjeg>zéseit0 de a-ikor -eglátta0 hog> cs=kokat ár#l0 kitCrt belDle a féltéken>ség0 pontosan0 ahog> a lán> g>anította.talált eg>etlen férfit se-0 akit szeretni t#dott 6olnaT %ag> akihez feleségül -ent 6olnaT egbánta a kérdést0 -ert az ellenséges kifejezést fel6áltotta a fájdalo-é " #g>anaz a sebzett pillantás0 a-it a cs=kb=dénál is látott.azt az e-bertU L#ke0 akit felka6art0 a-it a lán> -ondott0 felült. Btazgatni kezdte. &gészen addig Sg> érezte-0 a külsD. &g>etleneg>szer bolond -=don -egengedte. &g> 9FE .abb=l a ke6és leckébDl állt0 a-it az an>á-t=l kapta-0 íg> ne. A férfi á-#l6a fig>elte0 ahog> Aone> lerázta -agár=l a ko-orságot.-eg a lapokat0 nelátott se--it0 ac!enzie " tette hozzá.és a nag>bát>á.-eg elcsábítani Dt.tanít=nD 6ag> ne6elDnD. " &g> cirk#szi kocsitU A-i télen hideg0 n>áron pedig forr= 6olt. " Az élet igazán boldog lehetne0 ha -eg6áltoztathatnánk a rossz e-lékeket0 ne.-aga-nak0 hog> -egbízza. eg lenne lep6e0 ha t#dná0 -en>n>ire kCnn>Q eg> -#tat=s nDnek -egkapnia0 a-it eg> férfit=l akar. " enn>ire g>QlClte. A lán> bánatát=l -egind#ltan -ár bánta0 hog> a g>erekkorár=l kérdezte. Gg>6éd 6olt.az apá-at neérdekelte se--i0 a-íg -egkapta az ü6eg +hisk>jét " -ondta a lán>0 és a hangjába Cnt#datlan#l is keserQség kCltCzCtt. Azt -ondta0 biztosan té6edte-0 és hog> hálásnak kell lennünk a fi6érének0 a-iért fedelet ad a fejünk fClé.eg> férfiban " fol>tatta Aone>.tanított: csak a kárt>a6etéshez és a p=kerezéshez. " 'ajnálo-0 'zajk= " -ondta. 5edeletU " -éltatlankodott a lán>. " 'z=6al ho6á -ent0 -i#tán otthag>ta a cirk#sztT " Akkor -ár tizenn>olc é6es 6olta-. TSl ke-én> 6olt neki az #tazgatás eg> h#zatos0 zCt>kClDdD kocsiban.a ja6a-ra fordítani.lehette. L#ke be akarta fejezni a lán> 6allo-ását0 -ert Aone> gSn>ol=dása ellenére érezte0 hog> az e-lékek -ég -indig fájdal-asak neki. " A#szonnég>T Ps ne. " Aán> é6esT " A#szonnég>.igazT " -ondta Aone> kCnn>edebb hangon. 7e. iértT " A férfi látta0 hog> a lán> sze-e harciasan fel6illan. " Vobert ^arrennek hí6ták. A-íg ne.a fol>a-i haj=kon. Aztán eg> reggel a gazda -egpr=bált sarokba szorítani a szénapadláson.nag>bát>á-nak sokkal tCbb is -egford#lt a fejében " borzongott -eg Aone>.a bátorságo-0 hog> el-ondja. " 7ag>jáb=l hat h=napig eg> tan>án dolgoztainnesotában. &g>szer Csszeszedte. A-ikor an>á-at ág>nak dCntCtte az infl#enza0 ott kellett 6olna hag>n#nk a cirk#szt0 és le kellett 6olna telepednünk 6alahol0 ahol or6osi segítséghez és n>#galo-hoz j#thatott 6olna. A 6álasz lassan 6ilágossá 6ált. 'zerencsére a gazda felesége -eghallotta a sikoltozáso-at0 de ter-észetesen a gazda azt állította0 hog> én pr=bálta. )ár a felesége t#dta0 hog> ne.inkább akadál>0 -int elDn>0 de ha-arosan felfedezte-0 hog>an t#do.értette. \.j#totta.kellett a sátorfá-at.íg> 6an0 -égis szedne. [g> ki kellett találno-0 -ihez kezdjek. " esélt az apjának a nag>bát>ja kCzeledésérDlT " Az apá-nakTU indig tSlságosan -él>re -erült az alkoholban ahhoz0 hog> eg>általán észre6eg>e.neki0 de ne.tSl sokra.

akarta t#dni.teheti0 -ert -ár 6an felesége. aga kezdettDl fog6a g>anakodott0 ezért ne. " X0 kísértésbe este.eg> (eters ne6Q fick=t0 hog> rászedje. " &l-ent /hicag=baT " ! %okol$ is" ( )*enzie" )s k felejtsd el3 4 7e-0 ne.át a 9F@ .-ondhatja el L#keHnak a tCrténet 6égét0 -ert D a tCr6én> e-bere0 és az igazság és igazságosság elkCtelezett 6édel-ezDje.a szeretDje0 ha erre kí6áncsi. " . [g> hát 1ndependenceHben el-enekülte. " 7os0 a-ikor 'i--ons -egt#dta0 hog> -egelDzte-0 -eg akart keresni.is kipr=bált 'acra-ent=banT A lán> b=lintott. Aa beszá-olt 6olna (eters -egg>ilkolásár=l0 a férfinak jelentenie kellett 6olna azt a hat=ságoknak. 7incs tCbb illSzi=.e érezze. " %olt eg> ha-iskárt>ás is a haj=n0 Jake 'i--ons 6olt a ne6e0 aki g>anította0 -ire készülCk. " Pppen eg> haj=n 6olta.a csábos trükkC--el. " 7os0 gondolo-0 korábban -eg se. ég csak tizenkilenc é6es 6olta-. .a saját trükkC-et (etersen0 és aztánR Aone> ne.6ele. " \ltalában be6ált.-egtisztel6e0 -ert -egkért0 hog> -enjek 6ele /hicag=ba0 és leg>ek a szeretDje. Ann>ira szerel-es 6olta-0 és elhitte-0 hog> D is szeret0 és feleségül akar 6enni. egígérte0 -egfelezi 6ele. Lonosz e-ber 6olt0 L#ke0 ko-ol>an bánthatott 6olna. A-ikor -egkért0 hog> 6eg>e.haj=n találkozta. Y -ár korábban kisze-elte (eterst0 hog> -egkopassza a kárt>án. " Lettek 6olna -ás lehetDségek. A férfiak -ind eg>etlen dolgot akartak tDle-R és az ne. " i tCrtént0 a-i -iatt -eggondolta -agátT " &l-ondta0 hog> bár-enn>ire is el akar 6enni0 ne.én0 'zajk=.isso#riban0 és ki6álasztotta. " Ps -egtetteT " %al=jában ne. " Ps gondolo-R nosR azt hisze-0 képtelen 6ag>ok eléggé ked6elni 6ag> -egbízni eg> férfiban ahhoz0 hog> p#szta kétségbeesésbDl hozzá -enjek. T#dta-0 hog> 'i--onsnak esze ágában sincs betartania0 a-it ígért0 Sg>hog> be6etette.e hálás 6ag>ok a leckéért0 a-it tDle kapta-.a haj=r=l0 és ekkor találkozta. " itT " kérdezte a lán>0 és a hangjába 6isszatért a harcias él. A férfiak itt -ind feleséget akarnak. " Vo-antik#s tCrténetet akar hallani0 6ag> az igazságotT " Az igazságot " felelte a férfi ko-ol>an. A férfi bolondnak érezte -agát0 ahog> elCntCtte a -egkCnn>ebbülés.a n>ere-én>ét0 ha segítek0 hog> (eters 6ele üljCn le p=kerezni.Abigail 5entonnal.a házasság 6olt. " &z színtiszta badarságU " L#ke hirtelen kirohanása szétzSzta a lán> Cnsajnálatát. " Akkor -iért dCntCtt 6égül Sg>0 hog> n>#gatra ind#lT A lán> fel6onta í6elt sze-CldCkét. )ejCtt a kabino-ba0 és -egfen>egetett0 hog> ledobat a haj=r=l0 ha ne.-aga. &g> teljes hétig Sg> #d6arolt0 -int eg> elragadtatott kérD. T#dta0 hog> ne.-erte fol>tatni. A férfi felne6etett0 ahog> felidézte azt az estét. " Bg>anazzal0 a-it rajta.táncolok Sg>0 ahog> D füt>ül. )ár-el>ik férfit -egkaphatná0 akit csak akar. ár bánta0 hog> -egkérdezte.-QkCdCtt -agánál. Ahog> elCntCtte a bQnt#dat0 a lán> =6atos pillantást 6etett L#keHra.lette.ford#lt a feje-ben0 hog> n>#gatra kCltCzzek " 6édekezett a lán>.

" Ps az apjaT " eghalt Ala-=nál.t#do-0 hog> t#dta D 6égigcsinálni.felnD6e is-erje -eg0 -il>en is eg> an>a. 9EF4Hban0 a-ikor 'a. " 1gen0 eg> nC6ek6D fiSnak an>a. " Aog> -ikCzben elalszik0 hallja a -a-ája dSdolását0 ahog> a -ásnapi tésztát g>Srja a kon>hábanR és hog> -ásnap reggel a sülD ken>ér illatára ébredjen. " Ps ne. kell. " )iztosan nehéz lehetett felne6elni háro. " Az édesan>ja biztosan nag>on bátor asszon> 6olt.azt " felelte a férfi 6ig>orog6a.hel>ét0 -egragadta. ost ideje0 hog> -aga is el-ondja a sajátját. " 'z=6al " -ondta a lán> " el-esélte. " A férfi -él>0 fát>olos hangja hallatán a 6ág> h#llá-zott át a lán>on. T#do-0 hog> 6an két Cccse0 és Texasban nDtt fel.-ent Sjra férjhezT " A férfi -egrázta a fejét. " 1gen0 gondolo-0 az 6olt0 de an>a -egtette. " Azt0 hog> a -a-ája -indig t#dja a 6álaszokat a kérdéseireR 6ag> a -egoldást a gondjaira. Londolo-0 né-ileg ke-én> 6olta.Ao#ston -egpr=bált sereget toborozni0 hog> a -exik=iakkal harcoljon0 az apá. A lán> -ár látta ezt az oldalát0 a sebezhetD lelkét0 a-it a férfi a keserQség ke-én> páncélja -Cgé rejtett. " Akkor -ég nag>on fiatal 6olta-0 hog> -egértse-0 -i is tCrténik0 de késDbb látta-0 -enn>ire g>ászolta apá-at.a lehetDséget0 hog> ol>an -esszire kerüljek Jake 'i--onst=l0 a-enn>ire csak lehet. " él>en gondolataiba -erül6e eg> pillanatra elhallgatott. Aone> érezte0 hog> kCnn>ek lepik el a sze-ét0 ahog> L#ke to6ább beszélt0 -ikCzben a hangjába észre6étlenül bánat kCltCzCtt. 7os0 an>a szerint0 a-ikor a dolgok igazán el-érgesedtek odalent0 az apá. A családo-nak 6olt eg> tan>ája a (ecos fol>= kCzelében. !ezdje azzal0 hog> el-ondja0 hán> é6es.fiSt0 és 6ezetni a tan>át eg> férj segítsége nélkül. " &zért akar hát enn>ire -egnDsülni " -ondta a lán> re-egD hangon.akarta elhag>ni Dt0 de apá. .felpakolt -inket0 és az Ala-o felé ind#lt. " Aar-incnég>.ragaszkodott hozzá. Akkor -ég csak kété6es 6olta-0 5lint eg>0 és an>a /le6eHet 6árta. A lán> -osol>og6a e-elte fel a fejét. " A fCld -Q6elése ne. " Aog> érti ezt0 L#keT " &g> kisfiSnak Sg> kell felnDnie0 hog> is-erje a -a-ája Clelésének biztonságát0 a-ikor -egsérül 6ag> -egijed0 a -a-ája hQ6Cs kezét lázas ho-lokán0 a-ikor beteg. Jobb 6olt0 a-ikor -ár én és a test6éreifelnDttünk ann>ira0 hog> segítsünk fCldet -Q6elni.e eg> dolgot biztosan t#dok0 azt akaro-0 hog> a fia. An>a ne. Akkor is az D -a-ájaR és az D sze-ében g>Cn>CrQ.biztonságban akarta t#dni a családját.az élete.szá-ít0 -il>en a külseje 6ag> hán> é6es. 9O: . " ost0 hog> 6an segítségeJosh ne6elésében0 eg>általán ne.tCrténetét. " Ps sose. i 6issza-entünk a far-ra0 és an>a hat h=nappal késDbb 6ilágra hozta /le6eHet.5linttel és /le6eH6el.hag>ott idDt0 hog> g>erek lehessen0 igaz0 ac!enzieT " Azt hisze-0 ne-. [g> J#an és Vita orales0 akik a tan>án dolgoztak0 és 6elünk jCttek0 átcse-pésztek -inket a -exik=i határon. " Londolja0 hog> sikerült0 ac!enzieT " eghisze. " Wg> érti0 -agáé 6olt a legnag>obb felelDsségT " 7e-0 an>áé 6olt a felelDsség " -ondta elgondolkod6a.

" L#ke hátradDlt0 Sjra a feje alá tette a kezét0 és leh#n>ta a sze-ét. " &g> apa -egtaníthatja a fiának0 hog>an leg>en erDs0 ahog> eg> férfit=l el6árják.el 'arahHt0 Josh#a 9E42Hben született. " it sz=lna0 ha azt -ondaná-0 ko-ol>an azon gondolkodo-0 hog> azonnal -egcs=kolja-T " s#ttogta L#ke0 és az #tols= sza6akat -ár csak -ot>ogta0 ahog> a szája birtokba 6ette a lán>ét.fogja soha elfelejteni. Ahog> 6égiggondolta a -Sltját0 ko-or e-lékeztetDt kapott arr=l0 6al=jában -enn>ire lehetetlen is ez az álo-kép.e csak eg> an>át=l tan#lhatja -eg értékelni az asszon>ok érzéken>ségét és csendes kitartását. " 7e-0 D kíg>=-arást=l halt -egR láss#k csakR 9EN2Hben.és lefektete-. " Adja ideU Aaza6isze. VC6id stocktoni látogatása alatt ha-is biztonságba ringatta -agát0 a-inek azonban ha-arosan 6ége szakad. " Akkor talán -a ro-antik#s ked6e-ben 6ag>ok. " Aát itt 6ag>U icsoda s#n>i gaze-berU TSlságosan f#kar0 hog> fizessen eg> dollárt0 -int -indenki -ás " kiáltott fel . " A hajában pedig ezüst holds#garak.igazán illik -agához. Ahog> a férfi lassan Aone> tark=jára csSsztatta a kezét0 a lán> érezte0 szí66erése felg>ors#l0 ahog> a forr= 6ér szág#ldani kezd az ereiben.e -indez bolondos képzelgés 6olt cs#pán. Aztán0 a-ikor a fiS férfi6á érik0 -ás szükségleteket is felfedezR és -ásképpen is értékeli a nDket. Aone> -elléfészkelDdCtt.o#g 7elson. Bár)s k +gy m r dh tnán k örökre3 gondolta. " Ps -i tCrtént J#an feleségé6elT Yt is -egClték a tá-adásbanT A férfi a fejét rázta.-osol>a láttán a férfi kin>Sjtotta a kezét0 és 6égighSzta #jjait a lán> hajában. Pl6ezte ezeket a ritka pillanatokat0 szeretD pillantást 6etett a férfira0 t#d6a0 hog> arcának eg>etlen részletét se. . A tCbbit0 gondolo-0 t#dja. 9O9 . " Azt akaro-0 hog> 6edd át az al6= fiadat. " T#dta0 hog> csillagok 6annak a sze-ében0 'zajk=T " kérdezte halkan. " Xh0 szegén> drágá. .Dket0 hog> beálljak a seregbe. intha -egérezte 6olna a lán> pillantását0 L#ke kin>itotta a sze-ét. " it akarsz0 dokiT " -orogta L#ke. &lhag>ta. erész Cnfeledtséggel 6álaszolt a cs=k fenséges szen6edél>ére0 a-el>nek birtoklási 6ág>a parancsol=0 sürgetése izgat=0 á." -ondta Aone>0 a-ikor -eglátta az al6= Josh#át az or6os 6állán.-eghittsége g>engéd 6olt.kap le6egDt. " &z nag>on ro-antik#s0 ac!enzie sheriff0 de ne. " Tén>legT A lán> fino.A férfi b=lintott. &rDteljes ajkának és k#tat= n>el6ének érintésétDl édes borzongás f#tott 6égig Aone>n. " Xh0 akkor 6al=ban kiesett a szerepébDl " -ondta Aone> kCnn>edén0 annak ellenére0 hog> Sg> érezte0 a szí6e kalapálását=l ne. " intha ezer é6e lett 6olna. L#ke felállt0 és talpra hSzta Aone>t is. " %ag> ti ketten -áris bScsSzkodtokT %onakod6a 6áltak szét0 ked6ük ellenére tSl ha-ar 6éget 6et6e a cs=knak. L#ke -agához hSzta a lán> fejét0 a-íg érezték eg>-ás leheletét. " Wg> érti0 szerel-es leszT ikor nDsült -eg0 L#keT " 9E4:Hban 6ette.

A-igo fáradt ügetéssel kC6ette Dket.t#dtak korábban íg> beszélgetni eg>-ássalT ! %okol$ veled" 'uke ( )*enzie3 (enj %okol$ 3 %ajon -iért -ost0 a-ikor csak néhán> napja -aradt 'tocktonban0 dCbbent rá0 hog> -enn>ire szereti a férfitT 9O2 .a házba " sz=lt kCzbe L#ke." 7e-0 -ajd én 6issza6isze. !ie-elte Josh#át . Ahog> Josh ág>ba került0 L#ke j= éjt kí6ánt0 és el-ent0 hog> üg>eljen a rendre a d#hajabb ünneplDk kCzCtt. iért ne.nélkül eltQnt0 a-int a házba értek. A ro-antik#s hang#lat0 a-i a fü6es fol>=parton feléledt0 n>o. Aone> ki-erülten z#hant az ág>ba0 de elkerülte az álo-.o#g karjáb=l. &zt az oldalát eddig elrejtette elDle. /sak azokra a kCzCs pillanatokra és L#ke cs=kjára0 g>engédségére t#dott gondolni.

Aztán felpattant0 lesCpCrte a lapokat és cer#zákat az asztalr=l0 és kirohant. 7e. !Cnn>ek csorogtak le az arcán0 ahog> 6ádl=n kiáltotta.-egis-erni. &l kell -enne-0 hog> elhozza.t#dta0 hog> -ag>arázza -eg eg> haté6esnek0 aki el-erült a saját fájdal-ában0 hog> D -it érez Aone> iránt. " Josh tágra n>ílt0 bizalo--al teli sze--el nézett rá. " 7e. " (ersze0 hog> szeret. 5rick ne6Q hClg> érkezik ha-arosan0 hog> át6eg>e a hel>ét. L#ke der-edten -eredt a bejárati ajt=ra0 ahog> becsap=dott Josh tá6oz= alakja -CgCtt.találok 6alaki -ást.igaz0 Josh. A-igo -ellette feküdt0 fejét a -ancsán n>#gtatta0 és szo-orS tekintetét a fiSra szegezte.rs. &g> rs. " &z ne. " 7ea te hibád0 Josh. " Azt hitte-0 hog>R hog>R szeret enge-. Te ne. " L#ke felállt. " L#ke kin>Sjtotta a kezét0 és fele-elte a g>erek állát. fejezet L #ke hétfDig 6árt0 hog> beszéljen Joshsal Aone> tá6ozásár=l. 5ricket.jCnnél. Josh büszkén 6ig>orog6a e-elte fel a papírt0 a-in dolgozott. ostant=l D 6ig>áz rád. T#dtad0 hog> Aone> eg>szer el-eg> " -ondta L#ke g>engéden. " Azért jCtt0 hog> segítsen0 a-íg ne. )árcsak lenne rá -=d0 hog> -egkí-élje Josht ettDl a fájdalo-t=lU %égül 6ett eg> re-egD lélegzetet0 felállt0 és kC6ette a fiát. Josh az Cklé6el tCrClte le a kCnn>eit. " $kosabb0 -int az Creged0 az -ár biztos. " A cs#kott hál=szobaajt=ra pillantott. Josh a 6erandán ült és zokogott. " Akkor -iért hag> elR -int a -a-á-T Aone> is beteg0 -int -a-a 6oltT " 7e-0 Josh.21. 'oha ne.-ondhatnád -eg neki0 hog> -aradjon0 ap#T " Att=l tartok ne-0 fia-. " J= néhán> pillanat -Sl6a elsétált0 csal=dottan saját tehetetlensége -iatt. " 'zeretné-0 ha -ost 6ele.-egis-erni. Aztán0 a 6ilág Csszes sSl>á6al a 6állán kezébe te-ette az arcát. " A kocsi ne-sokára ideér0 Josh. " Látod0 ap#0 hát ne. Btállak0 -ert hag>od0 hog> Aone> el-enjen.tettél se--i rosszat. " Aone> -a el-eg>. Pn is #g>anSg> szeretné-0 ha -aradna0 -int te. 5rieda 5rick a ter6ek szerint aznap reggel érkezett0 Aone> pedig #g>anazzal0 a 'an 5rancisco felé ind#l= postakocsi6al készült -enni.j=k a n>o-tatott betQi-T Aone> azt -ondja0 biztosan én 6ag>ok a legokosabb fiS az egész 6ilágon. A-ikor Aone> be-ent a hál=szobába0 hog> Csszecso-agoljon0 L#ke rádCbbent0 hog> ne. iért ne.-érges rád0 fia-. " L#ke ne.szereted Dt0 Sg>hog> neked ne. L#ke -egborzolta Josh sCtét haját. " 7eakaro. 7ag>on is szá-ít.jCssz 6ele-T " 7e-U " kiabálta a fiS. " 'zerinte. Leült az asztalhoz0 ahol Josh g>akorolta az ábécé betQit.igaza 6an0 fia-. Aog> -enn>ire bon>ol#lt lett a kapcsolat kCzte és Aone> kCzCtt0 az átkozott -egállapodás -iatt0 a-it D -aga talált ki. " &g> pillanatn>i hallgatás #tán fol>tatta: " %an 6ala-i0 a-it el kell -ondano-0 Josh.akaro.halogathatja to6ább. L#ke leült Josh -ellé0 és átClelte fia re-egD 6állát.szá-ít. 9OF . &g> hosszS pillanatig Josh Sg> nézett L#keHra0 -intha éppen -egütCtte 6olna. " Akkor -érges rá-T " 7e.

" írok le6elet0 -egígére-. Aa -egteszi0 t#dta0 hog> el6eszítette 6olna az Cn#ral-át. (op a kezébe fogta a lán> arcát0 a sze-e szo-orS 6olt.kC6eznek -eg " -ondta. ondott neki néhán> sz=t0 aztán -egford#lt0 és Aone> felé ind#lt. %égül hátralépett. 9OO . " Azzal elkeseredetten elrohant.kell sietnie. A karjában hatal-as 6CrCs -acskát dajkált. (op $]Lear> a postakocsinál 6árt. " Aadd segítsekU " A férfi el6ette szDn>egtáskáját és gitárját0 és feladta ^ill A#tchinsnak a postakocsi tetejére. A fiS ne.6olt a házban. !orábban elbScsSzott 7elsonékt=l0 és -ost a legrosszabb 6árt rá. " 7e -enj el0 Aone>U " A fiS arcán kCnn>ek csorogtak. A lán> szí6e Csszeszor#lt -ellkasán dCrC-bClt0 és ne. 7e. " %iszontlátásra0 drágá-U " A férfi -egszorította a lán> kezét0 aztán egészen en>hén tántorog6a el-ent. 7e agg=djon -iatt#kU Aone> érezte0 hog> fojtogatják a kCnn>ek0 íg> g>orsan elfordította a fejét0 és a padon ülD asszon> felé pillantott. &rDért fohászkodott0 hog> ki t#djon tartani a kC6etkezD néhán> percben0 aztán fele-elte szDn>egtáskáját és a gitárját. 5ehér fejét lehajtotta0 a sze-ébDl hián>oztak a szikrák. " Pdese-0 -indketten t#dt#k0 hog> eg> nap el kell bScsSzn#nk. " &lhatározása ellenére -agához hSzta a fiSt0 és -egClelte. A lán> -él> le6egDt 6ett0 és -egacélozta -agát a leg#tols=0 fájdal-as bScsShoz. " egcs=kolta a g>ereket0 aztán talpra #grott. indig is szeretni foglak. " 7e.hisze-0 hog> elhiszi0 ha azt -ondo-0 nag>ra értékelek -indent0 a-it Joshért tett. A lán> kén>szerítette -agát0 hog> -osol>ogjon0 nehog> a férfi -eglássa ajka re-egését. " Londolo-0 jobb. " Josh " sz=lt halkan. 7ehéz léptekkel Josh felé ind#lt0 aki az elsD 6erandán ült. 5rick türel-etlennek látszik0 sheriff. Ajka re-egD -osol>ra hSz=dott.i#tán befejezte a cso-agolást0 Aone> leült az ág> szélére0 hog> Csszeszedje az erejét. " &lküldCk a kCn>6ekért0 ahog> elrendezkede-. Aone> a postakocsiHhi6atal felé pillantott0 ahol L#ke állt eg> -egter-ett asszonn>al0 akit eg> padhoz 6ezetett0 hog> leülhessen. " !érlek0 ne -enj elU Eh" drág Bstenem" dj nekem erőt" hogy t#ljuss k ezen" i-ádkozott. Aztán ellág>#lt a hangja: " Ah0 kislán>0 azokat a hClg>eket csak azért lehet j=nak ne6ezni0 a-it -egtan#ltak0 neazért0 a-ik 6al=jában. " 1gen " -ondta L#ke. 4 !CszCnC-0 (op. Att=l félt0 hog> sajg= szí6e -indjárt -egszakad. aga0 drágá-0 eg> hölgy. " Tiszteletre -élt= hClg>ek0 csak#g>anU " -ondta keserQen. Le6ette a kalapját. " 'zeretlek0 édese-. L#keHnak n>o-a se. Jobb0 ha ind#l.nézett fel. A karjába 6ette Aone>t és -egClelte0 a lán> pedig nekitá-aszkodott0 -egenged6e -agának a néhán> -ásodpercn>i 6ág>ott 6igasztalást. " A 6áros tiszteletre -élt= hClg>ei biztosan csal=dottak. " Legalább Sg> -ehetek el0 hog> ne. Aián>ozni fog. A lán> felszegte a fejét0 és sikerült kipréselnie eg> bátor -osol>t. Az Cssze6ont sze-CldCkkel ráj#k -eredD0 lábá6al dobol= idDsebb asszon> fekete Cz6eg>i g>ászr#hát és eg>szerQ fekete0 nag> szélQ fDkCtDt 6iselt.-ert a g>erekhez érni. " #száj0 Josh. " rs.

ke 7immonshoz h sonló férfi k előtt.osh2 9ynthi 2 1o% FG'e ry2 Fly n em$erek" kikkel törődsz2 8s mi v n" h 'uke ( )*enzieH nek már nin)s rád szüksége2 (it érdekel" h ő lk lm tl nn k t rt2 Hogy nem szeret2 4 7eke.6áratja to6ább rs." kCzClte Aone>.6isze. " ^illU " kiabálta torka szakadtáb=l. A lán> szí6e Csszefacsarodott0 a-ikor a férfi a szokásos -ozd#latá6al0 a-it Aone> ann>ira -egszeretett0 hátralCkte kalapját. &-elt fD6el fogadja0 és tCbbet ad 6issza0 -int a-enn>it el6esz. " 7e.elDbb. Ve-ek 6olta-. " Josh0 g>ere ide " -ondta Aone>. (iért műveled ezt" Honey Behr2 (iért töröd össze nn k drág gyereknek sz+vét" és s játod t is2 ?em k rod elh gyni . <losonsz sötét$en" egy lé%éssel helyi sheriff v gy . Ahog> a postakocsi kidübCrgCtt a 6árosb=l0 a lán> kihajolt az ablakon. 4 ! pokolba 6eled0 L#ke ac!enzieU " szitkoz=dott hangosan. Wg> tQnt0 elérkezett az idD0 hog> -egfizessen -inden 6étkéért0 -inden rosszért0 a-it 6alaha is elkC6etett. A porfelhDn keresztül látta Josh apr=cska alakját0 és -ellette A-ig=t0 aki a farkát cs=6álta. " indig is -ondta-0 hog> rossz -egállapodás ez0 ac!enzie. " 1szt. 7züksége v n rád. 7éhán> perc -Sl6a eg>ik kezében szDn>egtáskájá6al0 a -ásikban a gitárjá6al0 Aone> -ár 6isszafelé rohant az Ston 'tockton felé. 5ig>elte0 ahog> a -agas alak 6isszalépked a padon ülD asszon>hoz. A kocsi kerekeinek -inden ford#lásá6al a lán> a gondolatai6al 6iaskodott. 9ON .azok a 6árosi t>Skok ne. " 1nd#lhat#nk0 sheriff " kiáltotta ^ill A#tchins a g>eplD6el a kezében. " Pn ne.is kére.te0 se. " Josh " s#ttogta Aone>. " \llítsa -eg a kocsit0 ^illU /sikorg= fékkel és nag> porfelhD6el0 a postakocsi -egállt." (ersze0 hog> elhisze-. Aone> kin>itotta az ajt=t0 és 6idá-an a fCldre szCkkent. Aone> hátradDlt0 és sajg= szí6ére szorította a kezét. &zSttal Josh is fele-elte a fejét0 ahog> A-igo a fákhoz ügetett. Azt hisze-0 -aga járt rosszabb#l kCzülünk ebben az alk#ban. " Jobb0 ha ne.-ondhatja -eg Aone> Ann )ehrnek0 hog> -it tehet és -it ne-. !z életed semmit sem jelentett" m+g nem ismerted. T#dta0 hog> a fájdalo. " 'ajnálo-0 ahog> bánta. A-igo felállt0 a fülét heg>ezte0 és a fák felé nézett.-agá6alR a dolgokat0 a-iket -ondta-.-ég hosszS h=napokon át 6ele -arad. " /sak adja ide a hol-i-at0 és -ár itt se. L#ke -egfogta Aone> karját0 és felsegítette a kocsira.6issza " zsCrtClDdCtt ^ill.6ag>ok.osht.fognak elkergetniU A szí6e szárn>alni kezdett.sincs szüksége. " %ig>ázzon -agára0 'zajk=U " (ersze0 -int -indig " -ondta a lán> határozottan. 8s mit dh t neked 7 n 6r n)is)o" mit 7to)kton$ n nem t lálsz meg2 Ftt v n . &g> hosszS szí6dobbanásig Csszefon=dott a pillantás#k0 a férfi zafírszínQ tekintetében tSlárad= g>engédség égett. ajd akkor hag>ja el 'tocktont0 ha készen áll rá0 eg> perccel se. 7enki se.rád0 L#keR se. (indig elfutsz" h melege$$é válik helyzet. " 1gen. 5ricket.

)eszélek 'a--el a Long )ranchben0 és -eglátj#k0 hog> fel6eszHe. rs. Aztán holnap -enj el hozzá ebédre. Aone> a kezébe fogta Josh arcát. " Josh#aT " /sípDre tette a kezét. " Látod0 éppen ezt szeretné. H st do Hunger2 Dir h $en (il)h. " *ommt 'ie$)hen. 5ricknek0 hog> -enjen hazaT " 7e-0 Josh. " 'zeretlek0 Aone>. 4 Tekintél>es kebléhez Clelte a -acskát. " . " iért ne. A lán> ne6et6e dDlt hátra0 és -agához szorította Josht0 -íg A-igo kCrülCttük #grált0 és ig>ekezett izgal-ában -egn>alni az arc#kat.eg> hel>et0 ahol lakhatok.szabad az apádat hibáztatnod. " Ap# nincs itt. " Vendben. " ég />nthia néninek seT Y is ol>an rossz#l érzi -agát0 -int én. " &z -ind ap# hibája. eg-ondta rs. Aztán kell találno. A kisfiS lebigg>esztette az ajkát. @ol" meine 'ie$)hen" szerzek neked kisi gut (il)h.A kisfiS arca felrag>ogott az CrC-tDl.t#dtalak elhag>ni0 édese. 4 Jobb0 ha -ész0 Josh " s#ttogta Aone>. enj csak0 és -ondd el />nthia néninek. " Josh0 ne. egkért0 hog> -enjek 6ele0 de tSl szo-orS 6olta-. " %isszajCttélU %isszajCttélU " kiabálta Josh0 és cs=kokkal borította Aone> arcát. " !)h Himmel3 Do ost der . &kkor a bejárati ajt= csap=dása hallatszott. " Josh#a " kiáltott ki 5rieda 5rick. A lán> érezte0 hog> Csszeszor#l a szí6e.fogok itt lakni0 azért -indennap láthatj#k eg>-ást. Aone> a kisfiS 6állára tette a kezét0 és -agához hSzta. Pn is oda-eg>ek. VendbenT A fiS 6onakod6a b=lintott. 5elpattant0 és á tClg>facse-eték felé rohant0 ahol a lán> lap#lt. . " )árcsak itt -aradhatnálU " Pn is szeretné-0 édese-0 de íg> is találkozhat#nk.fogja -egtiltani. A-íg berendezkede-0 neszeretné-0 hog> ap#kád -egt#dja0 6isszajCtte-." dünn>Cgte a lán>0 és -ég szorosabban Clelte a g>ereket. " Pn is szeretlek -indkettDtCket. " Pn és A-igo szeretünk téged0 Aone>. 7e.e -ondd -eg neki0 hog> ne sz=ljon se--it0 -ég . 5ricknek -aradnia kell. " J=l 6an0 édese-. ost tedd0 a-it -ondok0 és holnap találkoz#nk />nthia néninél. " T#do-0 és én is szeretlek. Ps csak azért0 -ert ne. " A lán> felült0 Josh pedig elhel>ezkedett -ellette.tDled kérni. ost -enj0 te kis csibészU 9O4 .akar bántani téged. Az ap#kád ne.o#g bácsinak se. " ost -ég senkinek ne -ondj se--it. Y is ann>ira szeret téged0 -int én. " ost -eg-ondhatj#k rs. A kisfiS felállt0 és el6ig>orodott. " 7e.lakhatsz 6elünk0 -int régenT " ert nincs elég hel> " -ondta Aone> g>orsan0 re-él6e0 hog> a g>erek elfogadja a -ag>arázatot. Aone> kitárta a karját0 a fiS pedig odaszaladt0 -indkettejüket ledCnt6e a lábár=l.unge2 Aol asz a fijST " Lehajolt0 és fele-elte a bokáját szi-atol= -acskát. 5ricknek0 hog> /oltonba kell -ennie hi6atalos üg>ben.

engedhete.-aga-0 'a-. i=ta leszállt a kocsir=l0 -ost elDszCr 6allotta be -agának0 hog> L#keHot legalább ann>ira képtelen 6olt elhag>ni0 -int Josht.)razner dCbbent arccal hDkClt hátra. $sztok az eg>ik asztalnál0 és eléneklek néhán> dalt. " ég szép0 hog> fog " -ondta 'a-0 ahog> a bárp#ltot tCrClgette eg> 6izes rongg>al. osol>og6a bSjt fekete r#hájába.-eg -aga-nak a szállodát. &-ellett nekockáztathato. Aog> elkerülje a leleplezést0 Aone> -egkerülte a fD#tcát0 és hát#lr=l s#rrant be a Long )ranchbe. (indenn % láth tom m jd . &zt -ég a sheriff is -egadta. J=t tesz az üzletnek. 9O3 . <z már nem )s k egy #j $$ szo$ egy #j $$ ko)sm fölött" gondolta a lán> CrC--el. A-ikor -eglátta0 'a. " %an odafent eg> szobá-0 a-i üres.A lán> -osol>og6a fig>elte0 ahog> a kisfiS beszalad a házba. &l-ent0 és hozzá-ent eg> kold#sszegén> -arhapásztorhoz. &g> aggie ne6Q 6CrCs dolgozott benne.akar odafent dolgozniT " [g> 6an 'a-. #nkát keresek. PrdekliT " Wg> érti0 -inden este0 6ag> csak szo-batonként0 -int eddigT " 7os0 ne. " Azt hitte-0 el-ent a déli kocsi6al.-eg0 hog> el-eg> /oltonba0 az Alha-brába0 és elcsábítja az Csszes 6endége-et. .6ag>ok ing>enszáll=.e j=l ki kell takarítani. " eggondolta. " X0 'a-0 az élete-et -entené -eg.osht és 'ukeHot. " )olond lennék el#tasítani -agát0 Aone>. ost ne.bánnék hetente eg> szabad estét. Bg>anazok a feltételek0 -int eddig.e csak hog> ne leg>en kCztünk félreértés0 bérleti díjat fogok fizetni. 'z=6al -ikor kezdT " A-int találok eg> szobát. Alkon>atra a hel> csillogottH6illogott. " 7e. " ég -indig ne. . Aone> a dél#tán hátralé6D részében a szobát sCpCrte és sSrolta.

A lán> a bárp#lt kCzepén ült0 és -ég kihí6=bbnak látszott0 -int a-ikor L#ke elDszCr látta 'acra-ent=ban0 6onz=bbnak0 -int a-ikor elbScsSzott tDle aznap reggel.22. 7éhán> -ásodperccel késDbb érzékelte n>#gtalansága okát. A sze-héját -intha =lo-sSl>ok hSzták 6olna lefelé0 ahog> lassan feln>itotta.'anta L#cia< ro-antik#s ballada szC6egét énekelte. TSlságosan késDn ért haza0 hog> j= éjt kí6ánhasson Joshnak0 de rs. *ilé%ett z életed$ől. A férfi pillantását eg>etlen e-ber 6onzotta -agához. 7apkCzben0 a-ikor ne. A fekete neccharisn>ába bSjtatott lábakat át6etette eg>-áson0 és a bárp#lt elDtt l=bálta. Jobb keze reflexbDl a csípDjére csatolt tokra csSszott. A leg#tols= pillanatban ne. A férfi a bejáratnál állt. Ahog> el-ent a Long )ranch elDtt0 hirtelen -egder-edt. ! fené$e is" felejtsd el3 'zitkoz=dott -agában. A fekete r#ha kCrülClelte a dSs keblet0 a lán> -eztelen 6álla és karja sel>e-ként fén>lett a háta -CgCtt izz= fali lá-pás fén>ében. A lán> sze-e cs#k6a 6olt0 és Sg> tQnt0 el-erült az ábrándjaiban0 ahog> a . Az biztos0 hog> pokoli élete 6olt. A szí6e kalapálni kezdett az izgalo-t=l0 ahog> érezte0 hog> a 6ére rohanni kezd felbol>d#lt ag>át=l re-egD lába #jjáig. fejezet L #ke pokolian érezte -agát. <lment. A csillárokat elsCtétítették0 a ter-et ho-ál>os árn>ék tCltCtte be. 5rick szerint a fiS kilábalt korábbi le6ertségébDl. Wg> érezte0 ezt neki kell eldCntenie. 7e. A férfi a nD arcára e-elte tekintetét. TSlságosan nag> 6olt a csendU Az estének ebben az =rájában nag>obb zajnak kellett 6olna kiszQrDdnie a kocs-áb=l. Aone> -egérezte a rá szegezett pillantást. A kocs-a se--iképp ne. A férfi g>o-ra Csszeszor#lt.e képtelen 6olt elfelejteni Aone>t. A néhán> -ásodpercben0 a-íg belépett a Long )ranchbe0 ki6erte a hideg 6eríték.akarta elengedni. Wg> tQnt0 -intha a nápol>i dal felka6ar= sorait eg>enesen az D lág>0 fát>olos hangjának szánták 6olna. A férfi éhes pillantása a r#ha ki6ágására 6ándorolt0 a-el> felfedte a lán> g>Cn>CrQ0 hosszS lábát.Joshon járt az esze0 akkor Aone>ra gondolt.6olt üres0 akkor -iért ez a ter-észetellenes csendT )al kezét a -ásik tokra csSsztatta. 9OE . A sheriff ellenDrizte a bank ajtaját0 aztán fol>tatta az Drjáratot. A-ikor aznap reggel felsegítette a lán>t a postakocsira0 életének legnehezebb tettét hajtotta 6égre. 5elidézte beszélgetésüket a 6ásár éjszakáján0 és elgondolkodott -indazon0 a-it a lán> -esélt neki. ég -ielDtt kin>itotta 6olna a sze-ét0 t#dta0 hog> D az. )eitta érzékiségét0 a-i -ég len>QgCzDbben ele6en 6olt0 -int a-ire e-lékezett. Ahog> =6atosan kCzelebb lépett a kocs-a ajtajához0 -eghallotta a zongora halk hangját0 és eg> nD dalla-os énekét. Az CsztCnei fig>el-eztették0 hog> 6ala-i nincs rendben. A lán> 6ág>akoz= pillantásá6al falta napcserzett arcát és -agas0 erDs alakját. 1s-er6e a fia ragaszkodását Aone>hoz0 L#ke ezt ne-igen hitte. A kis szDke csábít= befészkelte -agát a gondolataiba. A lába hirtelen elg>engült.csoda0 hog> a rossz #tat 6álasztotta. Aol 6olt a zsi6aj " a zsetonok csCrgése0 a poharak csengése0 a beszéd -orajaT L>orsan a p=znák felé pillantott0 és j= fél t#cat lo6at látott kikCt6e. . (eg dt d neki" mit k rt. L#ke -egder-edt.

" Akkor -iért ne. 7zeretkezz velem" 'uke3 kCn>CrgCtt né-án. A lán> felé ford#lt0 a-ikor -eghallotta0 hog> elford#l a k#lcs a zárban0 letette a kefét0 és felállt. Abban a né-a pillanatban a dal sorai feledésbe -erültek0 és eg>-ásba fon=d= pillantás#k fájdal-as 6ibrálásában eg>ként lélegeztek. A lán>hoz lépett0 ol>an kCzel0 hog> Aone> érezte a teste -elegét0 érezte részegítD0 férfias illatát. L#ke karja a derekára fon=dott0 és a csípDjéhez hSzta. " %ala-it kellett kezdenie a kezei6el0 íg> fésülni kezdte a haját. " 'zerete. " ( g -it gondol0 -iért jCtte.hisze-. A 6ág>ak és érzések kCdében lebegD lán> észre se. 9O@ . Ann>ira akarta Dt0 hog> Sg> érezte0 a teste -enten felrobban. " &lté6edt0 sheriffT Lil> szobája a hall 6égén 6an. &gész lén>e -egtelt 6árakozással. A sze-ükben égD bensDséges üzenet hatására -egfeledkeztek -indenki -ásr=l a hel>iségben. " ondja -eg0 -iért jCtt 6issza0 Aone>U Bg>e0 se--i kCze a -i befejezetlen üg>ünkhCzT " A férfi hangja n>#godt -aradt0 a tekintete kifürkészhetetlen0 a szándéka pedig félreérthetetlen0 a-ikor le6ette a pisztol>C6ét0 és az ajt=n lé6D szegre akasztotta. L#ke sze-ében izzott az eltCkéltség. !ipr=bálo.lesz pillanatn>i békéje se-0 a-íg ne. T#dta0 hog> ne. A férfi beitta a lán> lát6án>át0 ahog> SjjáéledD 6ág>a felett el6esztette az #ral-at. A lán> hátradDlt0 a sze-e tágra n>ílt és ned6esen fén>lett " két ébredD szen6edéll>el teli kék t=. L#ke belépett0 bezárta az ajt=t0 és nekidDlt. (op $]Lear> lee-elte a bárp#ltr=l0 és ahog> a lába a fCldre ért0 a lán> felsietett az e-eletre0 a szobájába. " 1tt dolgozo-. 5elnézett a tükCrbe0 a-ikor az ajt= kin>ílt.int eg> -ágnes0 a férfi zafírszínQ tekintete átfSrta a kCztük lé6D tá6olságot0 -agához 6onz6a és ne.a kocs-ákat0 -ielDtt -egn>itná.érezheti a lán> kezét és száját. 5ol>tatta a balladát0 nehog> a né-a kérés kib#kjon a száján. " 7e.térünk a lén>egre0 ac!enzieT " Aone> lekapta a férfi kalapját0 és félredobta. A -él>ükben parázsl= hí6ogatás -indent el-ondott a férfinak0 a-it t#dni akart. A lán> egész lén>e -egtelt a férfi iránti 6ágg>al0 érzéki sürgetéssel0 a-i legalább ann>ira -egdCbbentette0 -int felpezsdítette. A lán> érezte0 hog> g>orsabban 6er a szí6e0 ahog> a falhoz hátrált.a hang#latát. " Azt hisze-0 odalent -indent el-ondt#nk eg>-ásnak0 a-it csak kellett0 iss Aone>.ereszt6e az C6ét.a sajáto-at " 6álaszolta het>kén.6ette a tapsot és fütt>Ct0 a-ikor befejezte a dalt. Az el-Slt h=nap -inden 6ág>akozása és -egtart=ztatása a kéj h#llá-ában ol6adt fel0 és elárasztotta a lán> érzékeit. A keze re-egett0 ahog> letette a gitárját0 aztán az CltCzDasztalhoz -ent0 és kihSzta a fekete tollat a hajáb=l. " it keres ittT " kérdezte a férfi. " iért ittT " kérdezte L#ke. L#ke férfias kis#gárzása ol>an 6ág>keltD erD 6olt0 a-i nC6elte a lán> szen6edél>ét0 és e#f=riába ringatta.6isszaT " A hangjában ott rezgett az izgalo-0 a-i áth#llá-zott rajta. Pnekelek0 és osztok a p=kernél.

A férfi Sjra birtokba 6ette Aone> száját0 6ad cs=kjá6al Csszeprésel6e az ajkát. &g>ikük se. !iél6ez6e a férfi sze-ében égD szen6edél>es 6ág>at0 a lán> érezte0 hog> szí6e kalapál a 6árakozást=l.6olt fino-ságr=l 6ag> csábításr=l. A férfi 6állának feszes0 szálas iz-ait -arkol6a a lán> erDsebben szorította0 ahog> L#ke a szájába 6ette az eg>ik -ellbi-b=ját0 és szopogatni kezdte. eleg ten>ere Csszezár#lt a lán> háts=ján. A bDre -eleg 6olt0 az érintése 9N: . " &zt -ár rég=ta -eg kellett 6olna tennünk0 'zajk=. A férfi -eleg keze Sjra -eg-arkolta Aone> fenekét0 ahog> feltolta Dt a fal -ellett0 a-íg a szája rá ne. Az érintés hatására Aone> gerincén az érzések csodálatos h#llá-ai Cr6én>lettek 6égig. !e-én> co-bja a lán> p#ha bDréhez dCrzsClDdCtt0 ahog> széttárta Aone> lábát0 és kCzéjük lépett. L#ke n>aka kCré fonta a karját0 hozzási-#lt0 és CsztCnCsen átkarolta a lábá6al is. A férfi -ozd#latai g>orsak és sürgetDek 6oltak0 célirán>osak és eg>etlen 6ág> 6ezérelte Dket. A lán> el6esztette -inden kapcsolatát a 6al=sággal0 és átadta -agát az Cnt#datlan g>Cn>Crnek. 'z= se. A lán> teste 6álasz#l -egfeszült0 és -ég jobban szorította L#keHot a lábá6al. L#ke kCzben le6ette az als=nadrágját0 és D is -eztelen 6olt. A n>el6e addig cir=gatta a -ellbi-b= érzéken> heg>ét0 -íg az sajg=n -eg-ere6edett.talált a lán> -ellére. Aone> k=t>agosan fig>elte0 ahog> a férfi nekilát0 hog> le6eg>e a csiz-áját.érkezett a pillanat0 a-ikor az érzések kirobbantak belDle. A szen6edél> édes tüze lobbant fel a lán>ban0 és -egállíthatatlan#l sCpCrt 6égig a testén.t#dta csSsztatni a kezét. L#ke türel-etlenül lehSzta a r#hát a lán> fején keresztül0 és -íg annak elakadt a lélegzete0 6ala-enn>i r#hadarabot lehá-ozta r=la. A lán> -ég -indig érezte0 hog> a szí6e dCrC-bCl a -ellkasában0 és -egfeledkez6e saját -eztelenségérDl0 az CltCzDasztalhoz lépett0 és nekitá-aszkodott. egragadta a lán>t a karja alatt0 kCnn>edén fele-elte0 -eztelen -ellét szDrrel borított -ellkasához présel6e. A szen6edél>ük tSlságosan 6ad és n>ers 6olt " a 6ág>#k tSlságosan sürgetD. 1zz= pillantása szinte falta Aone> -eztelenségét0 ahog> hátralépett0 és lerántotta -agár=l az inget. L#ke bal keze a far-ernadrágja C6é6el bajl=dott0 ahog> szájának és k#tat= #jjainak -ozgása eg>re erDsebbé és g>orsabbá 6ált. Az édes kín el6iselhetetlenné 6ált0 és éppen0 a-ikor a lán> keg>ele-ért akart kCn>CrCgni0 L#ke belehatolt.6ág>ott g>engédségre 6ag> türele-re. Aone> szaggatottan 6ette a le6egDt0 ahog> L#ke si-ogatni kezdte. &g>-ás iránt érzett0 ol>an sokáig 6isszafogott 6ág>#k feltCrt0 és -ost kielégülést kC6etelt. Ahog> lassanként Cnt#datra küzdCtte -agát0 az el-éje sSl>talan#l lebegett0 a-íg -eg ne. ég szorosabban a falhoz préselte Aone>t0 és felrántotta a r#háját0 -íg alá ne. Az elfSl= s=hajok elragadtatott n>Cgdécseléssé 6áltak0 ahog> a férfi kérges0 hosszS #jjai a bárson>os ned6ességbe cs#sszantak.érezte0 hog> a lába a padl=ra ér. Aone> -egérezte0 hog> L#ke -Cgé lép0 -ég -ielDtt a férfi -agához hSzta.A férfi szája éhesen0 birtokl=an tapadt az C6ére. A szí6e dübCrgCtt a -ellkasában0 a kCr-eit pedig -él>ebben a férfi 6állába 6ájta0 a-ikor az szétn>itott co-bja kCzé csSsztatta a kezét0 és forr= ten>erét a lüktetD kCzéppontra si-ította. Ahog> kin>itotta a sze-ét0 rádCbbent0 hog> L#ke káb#ltan bá-#l rá. Ahog> a szen6edél> forr= áradata 6égigsCpCrt a lán>on0 L#ke n>el6e #g>anazzal az erD6el hatolt a szájába0 -int a férfiassága0 a-íg el ne. [6ben elDrefeszült0 -ég teljesebb érintésre 6ág>6a. A lán> 6ak-erD Cnfeledtséggel 6iszonozta a férfi he6es cs=kját0 a-el>nek sürgetése 6isszhangozta saját beteljesületlen 6ág>ait. Aone> Sg> érezte0 fele-észti az a csodás tQz0 a-i lángra lobbant benne. A férfi n>el6e el-erült a lán> szájában0 ahog> -eleg ten>ere 6égigcsSszott a gerince -entén.

Lassan0 csábít=an átClelte Aone> testét0 sCtét pillantása pedig to6ább szította a lán>ban égD tüzet. 7e hag>d abbaU " kiáltotta.sz=lt0 eg> pillanatig elégedetten l#bickolt a férfi sze-ébDl s#gárz= 6ág>ban. Aone> idegszálai lüktettek a borzongat= ingerléstDl0 í6ben nekifeszítette testét a férfi izgat=an ned6es szájának0 és sCtét hajába tSrt. L#ke k#tat= n>el6ének -inden eg>es forr= -ozd#latát CrC--el fogadta0 és -inden -ásodpercet féktelen 6álaszokkal ízlelt -eg. Aone> ne. Aone> kieg>enesítette a kCn>Ckét0 -aga -Cgé e-elte a karját0 és L#ke n>aka kCré fonta0 az #jjai a férfi tark=jának feszes iz-ait -arkolták. Akarlak0 L#ke. A -ozd#latban benne 6olt a bátorítás0 a-ire a férfinak szüksége 6olt. " &z járt a feje-ben0 -i=ta csak beléptél abba a szobába a szállodában abban az átkozott fehér hál=ingben " s#ttogta a férfi0 ahog> a lán> ajkát ízlelgette. )elefojtotta a lán>ba a 6álaszt erDteljes0 birtokolni 6ág>= cs=kjá6al0 a-i a g>Cn>Cr fenséges h#llá-ait küldte a lán> nDiessége szí6éig. Ahog> el#ralkodott rajta a 6ág>0 -egford#lt0 és felcsSsztatta kezét a férfi cs#pasz karján0 a sCtét0 sel>-es szDr tapintása to6ább fokozta a szen6edél>t. " X0 1stene-0 L#ke " n>Cgte0 a-ikor a férfi szája az eg>ik bi-b= kCré zár#lt. Apr= cs=kokkal borította Aone> n>akát0 aztán a n>el6é6el ned6es 6onalat rajzolt 6issza a füléhez. " 7e0 ne hag>d abba. Aone> feln>CgCtt az érzéki CrC-tDl0 és a férfi 6állgCdrébe si-ította a fejét. A lán> L#keHhoz préselte -agát0 a n>aka kCré fonta a karját0 és ig>ekezett -agához Clelni0 a-ikor érezte0 hog> elhSz=dik. ocorogni kezdett alatta0 kielégülést keres6e a lába találkozásánál el6iselhetetlenül feszülD érzésnek. intha ne. A térde elg>engült0 a-ikor L#ke fino-an 6égigsi-ított lapos hasán.hitte-0 hog> eg>szer eljCn ez a pillanat " -ot>ogta0 ahog> cs=kokkal borította a lán> arcát.sajg= 6ág>at okozott. " 7eke. Aone> él6ezte a férfi hozzá si-#l= -eztelen testét: ahog> L#ke -ellkasa az D -elléhez n>o-=dott0 a hosszS felsDtestet és az erDteljes co-bot0 a-el> az ág>hoz szegezték. L#ke fele-elte a fejét0 hog> belenézzen a lán> ál-odoz= sze-ébe. L#ke -egragadta Aone> karját0 hog> kiszabadítsa -agát a szorításáb=l0 az#tán 6égign>Sjt=zott felette. 'ose. L#ke lehajolt0 és ajkát a lán> hasának sel>-es bDréhez szorította. 5eje és teste zsibongott az érzésektDl0 a-el>ek tSl izgat=ak 6oltak0 hog> ne akart 6olna -ég tCbbet. 9N9 . Ahog> a bDr a bDrhCz ért0 a lán> tisztán érzett -inden eg>es pontot0 ahol a testük érintkezett.is lett 6olna sSl>a0 L#ke felkapta a lán>t0 és az ág>hoz 6itte. &g>re fokoz=d= 6ág>ban ég6e0 Aone> érezte L#ke férfiasságának ke-én> forr=ságát0 ahog> lén>ének kCzéppontjánál lüktet.is " 6allotta be Aone> elakad= lélegzettel0 aztán felszisszent0 ahog> a férfi ned6es szája Csszezár#lt a -ellbi-b=ján0 és szí6ni kezdte. A keze -elege nDiessége lén>egére si-#lt0 és egész lén>e Sjra -egtelt 6ág>akozással0 ahog> L#ke ajka fol>tatta n>aka és 6álla felfedezését. Aone> leh#n>ta a sze-ét0 és L#ke szilárd testének tá-aszkodott0 a-el> ol>an erDs és hajthatatlan 6olt0 -int korábban a fal.-ondott0 az édennel eg>idDs üzenetet küldtek eg>-ás felé. Aztán Sjra az ajkát 6ette birtokba fájdal-as erD6el. " $l>an rég=ta akarlak0 'zajk=-. A férfi cs=kokb=l rajzolt Cs6én>t a lán> -elléig0 Aone> pedig érezte0 hog> a -ellbi-b=i -egd#zzadnak0 ahog> a férfi n>el6e az eg>ik érzéken> bi-b=6al játszadozott. Ahog> L#ke sze-ébe nézett0 a-el> -egSj#lt tQzzel rag>ogott0 ki ne. " Akarlak. L#ke a -ellére si-ította a ten>erét0 aztán si-ogatni kezdte. A férfi kCnn>ed cs=kokkal borította a lán> ajkát0 az álla 6onalát0 -ajd karcsS n>akát.

profilját tan#l-án>ozta. A csScspont küszCbén a hátára fordította a lán>t0 és fClébe került. &zSttal g>engéden -ozgott a lán>ban. )ehajlított #jjait 6égigf#ttatta ke-én> férfiasságán.kezdett. 7e hag>d abbaU " 'zaggatott lélegzete Sg> dübCrgCtt a fülében0 -int a dobpergés. %eríték csillogott a ho-lokán0 a karja és n>aka iz-ai -eg-ere6edtek a feszültségtDl0 ahog> ig>ekezett #ralni a 6égsD csScspontot. A lán> re-egD kezét -egragad6a0 L#ke -egd#zzadt férfiasságára 6ezette. 'zaggatottan lélegzett0 a-ikor L#ke fogá6al -egcibálta -eg-ere6edett -ellbi-b=ját0 és feln>CgCtt az él6ezettDl0 ahog> a csodás érzések ne. 'zétn>itotta Aone> lábát0 és Sjra si-ogatni kezdte0 -íg a teste reszketni ne. L#ke 6állába -arkol6a0 a lán> a ke-én> iz-ok kCré fonta az #jjait. 5ele-elte a fejét0 de fol>tatta a g>engéd -asszázst0 ahog> a lán> fClébe kerekedett. 1stene-0 de j= 6ag>U Wjra lecsapott Aone> szájára ke-én>0 szen6edél>es cs=kkal0 a-itDl a lán>nak elakadt a lélegzete0 aztán Sjra a -ellére ejtette a fejét0 és fol>tatta Aone> édes kínzását. &z az. Ps a n>el6e -inden eg>es lCkésé6el Csszhangban0 L#ke forr= ke-én> férfiasságához dCrgClDzCtt0 a-el> -ost széttárt lába kCzé szor#lt. &zSttal érezte0 hog> a férfi teste -egránd#l 6álasz#l. L>orsít6a #jjai -ozgásának rit-#sán0 a szájába 6ette a lán> eg>ik -ellbi-b=ját. L#ke a lán>ra han>atlott0 és eg> hosszS percig Csszesi-#l6a feküdtek0 a fülükben kalapált erDlkCdD lélegzet6ételük. Ahog> L#ke szen6edéll>el teli sze-ébe nézett0 a lán> t#dta0 -it kér tDle. 7e. 9N2 . &kkor el-erült a lán>ban. ost0 hog> szabadabban -ozoghatott0 erDszakosan lecsapott a férfi szájára0 és hag>ta0 hog> a n>el6e párbajra keljen az C6é6el. Ahog> L#ke felcsatolta a feg>6erC6ét0 az ág> elé állt0 és lenézett a lán>ra. erészebb kísérletként a szájába 6ette az eg>ik ke-én> bi-b=t0 és szí6ni kezdte0 ahog> L#ke tette az C6é6el. Aone> -agához hSzta a lepedDt0 hog> eltakarja -agát0 aztán csendben feküdt0 és a férfi fino. A lán> izgal-a Csszhangban nC6ekedett L#ke lCkéseinek rit-#sá6al0 és felkiáltott a csScspont extázisában0 abban a pillanatban0 a-ikor a forr= -ag elárasztotta. %égül L#ke elhSz=dott0 felállt0 és CltCzni kezdett. A férfi n>Cg6e 6égighSzta a kezét Aone> csípDjének lág> í6én0 és -eg-arkolta a háts=ját. A t#dat6esztés határán0 a -indent elsCprD h#llá-ok roha-a alatt0 a-el>ek -egrázták a testét0 Aone> elakad= lélegzettel kiáltott fel: " X0 igen0 L#ke. " Ah0 ez az.szQnD h#llá-ai csaptak át rajta. Prezte0 ahog> a ten>erében lüktetD testrész -egre-eg a forr=ságt=l és erDtDl. Aone> teste -agához szorította.L#ke erDteljes testének feszül6e a lán>nak sikerült átford#lnia0 és 6égign>Slt a férfin. " J= 6ag>0 'zajk=. Ahog> cs=kolta a -ellkasát0 a n>el6é6el rátalált az eg>ik -ellbi-b=ra0 és a férfi szisszenését hall6a0 L#ke -ásik -ellbi-b=jára e-elte a száját. T#dta0 hog> a 6égsDkig feszítette Cn#ral-át. %eríték csillogott L#ke -ellkasán0 ahog> a lán> az iz-os síkság fClé hajolt. 1gen. A férfi teste feszes 6olt0 és Aone> érezte0 ahog> L#ke szí6e az ajka alatt dobog. A férfi leh#n>ta a sze-ét0 a-int -egérezte0 ahog> a forr= 6ér férfiasságába ára-lik. L#ke n>Cg6e a hátára fordította a lán>t.gondolta 6olna0 hog> lehetséges0 de az éppen átélt csodálatos percek #tán a férfi iránt érzett szerel-e erDsebb 6olt0 -int 6alaha. Vátalál6a az érzéken> barlang -elegére0 kí6áncsian felfedezte a n>ílást az #jjai6al. L#ke a lán> lába kCzé csSsztatta a kezét0 és széttárta.

1gaz0 sheriffT A férfi 6idá-an 6onta fel a sze-CldCkét.áll szándéko-ban el-enni. Aone> azonnal 6álaszolt a hangjában rezgD kárCrC-re. " &lhag>od a 6árostT " 7e. " ibDl gondolod0 hog> 6isszajChetszT " iért dobnánk be a lapokat0 a-ikor a játék izgal-assá kezd 6álniT " A fejébe hSzta a kalapját. \." A tábla tiszta. él> tCprengésbe -erül6e az ajt=hoz szorította az arcát0 és hihetetlen szerel-eskedésükre gondolt. L#ke kin>itotta az ajt=t0 és -egállt. Aone> ki#grott az ág>b=l0 és ahog> a férfi tá6ozott0 elfordította a k#lcsot a zárban. ost -ár ne. eg-ondta-0 hog> itt dolgozo-.a férfi het>ke -agabiztossága ellenére a lán> Crült a bScsSjában -egbS6= ígéretnek. " Akkor 6isszajC6Ck. 9NF . 7incs tCbb befejezetlen üg>. 'zabadok 6ag>#nk0 és egálban.fért hozzá kétség0 hog> L#ke t#dja0 Aone> nekiadná -agát.

23. fejezet

A

-ikor Aone> -ásnap reggel felébredt0 kin>Sjt=zott0 és elégedetten feküdt0 -ikCzben L#keHra gondolt, A -Slt sérel-ei feledésbe -erültek0 ahog> az el-éje és a teste abban a nag> tQzben égett0 a-el> elDzD este lobbant fel kCzCttük, Ahog> a n>#galo- perceiben -egdCbbent sürgetD 6ág>án0 belepir#lt0 ahog> felidézte saját -erészségét, 'oha ne- adta -ég oda -agát enn>ire Cnként és teljesen0 -ég Vobertnek se-, .e L#ke sose- elégedett 6olna -eg ke6esebbel, 7e- sokkal dél elDtt Aone> elind#lt />nthia háza felé0 és nag>on 6ág>ott rá0 hog> Sjra lássa barátnDjét, 7e- t#dta -egállni0 hog> 6ág>akoz= oldalpillantást ne 6essen L#ke házára0 ahog> el-ent elDtte, Airtelen -egtorpant0 ahog> -eglátta Josht a 6erandán ül6e0 kCn>Cké6el a térdére tá-aszkod6a0 ahog> a fejét a ten>erén n>#gtatta, int -indig0 A-igo -ost is -ellette feküdt, A lán> leg#ggolt Josh elDtt, " Aé0 -i tCrténtT " kérdezte g>engéden, " indketten Sg> festetek0 -intha el6esztettétek 6olna a legjobb barátotokat, " %eled lakhatnánk0 én és A-igoT " kérdezte Josh, " 5ra# 5rick ne- szeret -inket, " 5ra# 5rickT " kérdezte Aone> Csszeza6arod6a, " Wg> érted0 rs, 5rick, Josh -egrázta a fejét, " Azt -ondja0 szeretné0 ha 5ra# 5ricknek sz=lítanánk0 ne- rs, 5ricknek, " &zt az apádnak is -eg-ondtaT " kérdezte -agában -#lat6a Aone>, Josh b=lintott, " Ps ne- engedi be A-ig=t a házba, " Az ég szerel-ére0 -iért ne-T " ert ne- szereti a k#t>ákat, Aog> lehet0 hog> ne- szereti A-ig=t0 Aone>T Y sosetett neki se--i rosszat0 talán csak hog> eg>szer -egkergette azt a b#ta -acskáját, " Talán ez elég 6olt0 édese-, " .e ez ne- igazságos, A-igo itt lakott0 -ielDtt D -eg a b#ta -acskája idejCttek, " 5ig>elj0 Josh0 ne- #tálhatod a -acskát csak rsR ah0 5ra# 5rick -iatt, " 7e- szerete- a b#ta -acskát0 -ert Sg> fSj -eg kCpkCd ránk0 -int eg> kíg>=, " 7os0 te és A-igo idegenek 6ag>tok neki, i a ne6eT " &g> b#ta lán>né6, " Wg> érted0 b#ta0 -int a Aone>T " (ersze0 hog> ne-, " A kisfiS dCbbentnek tQnt0 hog> Aone>nak eg>általán eszébe j#t il>es-i, " A Aone> g>Cn>CrQ né6, A legg>Cn>CrQbb0 a-it hallotta-, Aone> -agához hSzta és g>orsan -egClelte, " Te kis sár-DrU 7os0 -ondd -eg0 -i a -acska ne6eU " 'ophie, " A 'ophie szép né60 Josh, " Talán eg> hClg>nek0 de ne- eg> -acskának, A -acskákat Tigrisnek 6ag> /ir-osnak0 6ag> il>es-inek kell hí6ni, " !Cn>CrgD sze--el nézett fel a lán>ra, " 'z=6al lakhat#nk 6eled0 Aone>T " Pdese-0 eg> kicsi szobában lako- a Long )ranch fClCtt, &g>szerQen nincs elég hel> -indn>áj#nknak, &-ellett ne- hag>hatod el az apádat0 Josh, T#dod0 -enn>ire szeret téged, 9NO

" T#do-, " A kisfiS lehajtotta a fejét, " /sak ne- t#do-0 -it teg>ek, A-igo is szeret enge-, " T#dja ap#kád0 hog> rs, R " 5ra# 5rick, " Aog> 5ra# 5rick ne- engedi be A-ig=t a házbaT Josh b=lintott, " Azt -ondta0 leg>ek türel-es0 és néhán> hét -Sl6a beszél 6ele errDl, " !érdDn nézett fel, " Aán> nap a néhán> hét0 Aone>T " Tizennég>0 édese-, " Tizennég> napU " A kisfiS Sjra a ten>erébe ejtette a fejét, " Az nag>on hosszS idD, " Aadd beszéljek az ap#káddal, Talán kitalálhat#nk 6ala-it0 hog> A-igo éjszakánként 6ele- lehessen, Josh a ho-lokát ráncolta0 aztán lassan -egrázta a fejét, " 7e- hisze-0 hog> A-igo ott al#dna nélküle-, Aone> elfojtott eg> -osol>t, " Aé0 pajtás0 biztos0 hog> ne- éppen fordít6a 6anT " 5elállt0 CsszeütCtte a ten>erét0 és talpra hSzta a kisfiSt, " L>ere0 látogass#k -eg />nthia nénitU Ahog> kéz a kézben 6égigsétáltak az #tcán0 Josh íg> sz=lt: " %an -ég 6ala-i az Creg 5ra# 5rickrDl, 7e- ol>an j= tanár0 -int te0 Aone>, Aallotta-0 hog> azt -ondja ap#nak0 iskolába kellene -enne-, " &lkesered6e cs=6álta a fejét, " &lég rossz íg> 5ra# 5rickkel és a b#ta -acskájá6al, ost -egkapo- azt az aszott képQ rs, ^ebstert is, " Aszott képQU 'zég>elld -agad0 Josh#a ac!enzieU Aol tan#ltál il>en kifejezéstT " TDled " -ondta a fiS0 eg> ka6icsot r#gdos6a -aga elDtt, " 7e- csoda0 hog> az egész 6áros Sg> gondolja0 rossz hatással 6ag>ok rád, " !#ncogni kezdett, " Aki #toljára ér />nthia néni házához0 az az aszott képQ, 7e6et6e kelt 6ersen>re Joshsal0 A-igo pedig a n>o-ában szaladt, A-ikor beléptek0 />nthia térden áll6a sSrolta a padl=t, Az arcán a dCbbenet átadta hel>ét az CrC-nek, " Aone>0 tén>leg te 6ag> azT 7e- hitte- Joshnak0 a-ikor el-ondta, Ps jobbkor neis jChettél 6olna, 7ag> szüksége- 6an rád, Aone> agg=d6a tette a kezét />nthia 6állára, " i a baj0 drágaT />nthia agg=d= pillantást 6etett Joshra, " !icsiké-0 elf#tnál g>orsan0 és idehí6nád .o#g bácsitT ondd neki0 hog> jCn a baba, " Pdes 1stene-U " ré-üldCzCtt Aone>, !iterelte Josht az ajt=n, " 'iess0 édese-U Josh elrohant0 ahog> csak a lába bírta, " Az ég szerel-ére0 />nthia0 -iért sSrolod a padl=t a te állapotodbanT " &lfol>t a 6íz0 és pr=bálo- feltakarítani, Ahog> Aone> talpra segítette0 látta0 hog> />nthia tekintetében ke6eredik az CrC- és a félele-, " )Sjj csak ág>ba " #tasította Aone>0 és elhessegette, " ajd én felsSrolo- a padl=t, A-ikor 6égzett0 a hál=szobába sietett0 hog> segítsen />nthiának le6etkDzni, " 5eltette- forrni néhán> kanna 6izet " -ondta />nthia, " T#do-0 hog> .o#gnak forr= 6ízre lesz szüksége0 hog> -eg-ossa a kezét és fertDtlenítse az eszkCzeit,

9NN

Ahog> rátCrt a fájdalo-0 elhallgatott0 és felszisszent0 aztán fol>tatta0 -intha -i setCrtént 6olna, " A baba bClcsDje készen 6an0 és az a sok lepedD és p=l>a0 a-it a kisfia-nak 6arrta-0 a ládában 6annak0 az ág> lábánál, " !isfiadnakT " kérdezte Aone>, " Aonnan t#dod0 hog> fiS leszT " (ersze0 hog> fiS lesz, a-a Vosa ezt -ondta " felelte />nthia tréfás -osoll>al, " Londolj csak bele0 Aone>0 ha-arosan Sjra láthato- a lába-at " kiáltott fel0 a-ikor Aone> letérdelt0 hog> le6eg>e a cipDjét és a harisn>áját, " &sküszC-0 />nthia 7elson0 hog> én sokkal idegesebb 6ag>ok a baba -iatt0 -int te, Aone> kirohant a hál=szobáb=l0 a-ikor -eghallotta0 hog> kin>ílik a bejárati ajt=, A lán> nag> za6arára0 L#ke lépett a házba, " Aell=0 'zajk=U Aone> arca 6CrCsre 6áltozott, " L#ke " L>orsan sarkon ford#lt0 és -egpr=bálta elfoglalni -agát a tQzhel>nél, TSlságosan za6arban 6olt0 hog> a férfi sze-ébe nézzen, Az elDzD napi szen6edél>es szeretkezésük #tán -ég ne- állt készen arra0 hog> 6áratlan#l találkozzon L#keHkalR külCnCsen ne- nappal, L#ke fesztelennek tQnt, " Ve-élte-0 hog> .o#g és Josh jCtt, " Josh odakint 6an, &l-ondta a híreket />nthiár=l0 de .o#g nincs a 6árosban, !orábban ello6agolt a /alho#nHfar-ra, )en /alho#n eltCrte a lábát, Ahog> eg>re jobban pánikba esett0 és nDtt a za6ara0 Aone> kétségbeesetten kiáltott fel: " Akkor -it fog#nk tenniT " Aé0 n>#galo-0 'zajk=U " -ondta a férfi g>engéden, 5ele-elte a lán> állát0 és kén>szerítette0 hog> ránézzen, " i bánt -ég0 Aone>T " 'e--i, " &lrántotta a fejét0 és hátat fordított a férfinak, " %an kCze a -Slt éjszakáhozT " it gondolszT " 7os0 -irDl 6an sz=T !i-erülten0 -ert a férfi ne- 6olt képes -egérteni0 Aone> 6isszaford#lt0 és dacosan felszegte az állát, " Vobert ^arren 6olt az eg>etlen férfi0 akinek engedte-R " Vobert ^arrenT 7e- D az a férfi0 akibe tizenkilenc é6esen beleszerettélT A lán> b=lintott, 5elidéz6e0 -il>en szen6edél>esen reagált a lán> az elDzD éjszakán0 L#ke hosszSt0 halkat fütt>entett, " Az a fick= rettenetes tanár lehetettU A lán> #ndorod6a rázta a fejét, " 5eltétlenül szükség 6olt erre a -egjeg>zésreT L#ke k#ncogott, " )=knak szánta-0 'zajk=, .e -icsoda ellent-ondás 6ag>0 Aone> )ehrU Prte- -ár0 -iért 6oltál ol>an ré-es csábít=, " A fejét cs=6ál6a az ajt=hoz lépett, " eg>ek .o#gért, %isszahozo-0 a-il>en ha-ar csak lehet, A lán> kC6ette az ajt= elé, " i lesz0 ha jCn a babaT 5élek0 L#ke " -ondta Aone>, " ég sose látta-0 hog>an születik -eg eg> baba, " \llatoknál se- láttadT " kérdezte L#ke, " 7e-, 7e- t#do-0 -it kell tenni, " A g>erekek -ag#kt=l -egszületnek0 Aone>, /sak n>#godj -egU 1nd#lno- kell,

9N4

Aone> eg>re zaklatottabban fig>elte0 ahog> L#ke felpattan Ala-o hátára0 és el6ágtat, %isszatér6e a hál=szobába0 Aone> el-ondta />nthiának a rossz híreket, " Aát akkor eg>szerQen ne- szülC- -eg a babát0 -íg .o#g ide ne- ér " jelentette ki />nthia -agabiztosan, " Legalább bebSjsz az ág>baT />nthia ne- 6olt hajland=, " A -atrac -ost érkezett -eg 'an 5rancisc=b=l, 7e- akaro- tCnkretenni " kCzClte, " A sarokba készítette- eg> halo- régi tCrülkCzDt erre az esetre, " Pn -ondo-0 rosszabb 6ag>0 -int eg> csatára készülD tábornok " állapította -eg Aone>0 ahog> a két nD tCrülkCzDkkel 6astagon letakarta a lepedDt, " Tessék0 és -ost -ár hajland= leszel lefeküdniT " Londolo-0 -#száj lesz " s=hajtotta />nthia0 és hag>ta0 hog> Aone> ág>ba segítse, A-ikor Aone> nekilátott0 hog> betakarja eg> lepedD6el0 />nthia -egragadta a karját, i=ta -egérkezett0 Aone> elsD alkalo--al látott kCnn>eket barátnDje sze-ében, " ZrülCk0 hog> itt 6ag>0 Aone>, " Pn is " Aone> -egClelte és -egcs=kolta0 aztán a nappaliba sietett0 hog> eltüntesse a 6izes rong>okat és a 6CdrCt, " ASzz ide eg> széket0 és -eséld el0 -iért jCttél 6issza 'tocktonba " kérte />nthia0 a-ikor Aone> 6isszatért a hál=szobába, " T#dta-0 hog> -a születik -eg a baba0 és ne- akarta- ki-aradni az izgal-akb=l, " Xh0 te boh=c " -ondta />nthia, " Lég> ko-ol>U " !éptelen 6olta- elhag>ni Josht0 />nthia, Azt hitte-0 -egszakad a szí6e-0 a-ikor látta-0 hog> fig>eli0 ahog> el-eg>ek azon a postakocsin, " it sz=lt L#ke0 a-ikor 6isszajCttélT Aone> elpir#lt0 felidéz6e0 -i tCrtént kCztük az elDzD éjszakán, " Y0 ahR ne- -ondott tSl sok -indent, />nthia g>anakod6a pillantott rá, " iért pir#lsz elT %an 6ala-i0 a-it ne- -ondasz elT " Az asszon> Sjra felszisszent a fájdalo-t=l, " X0 re-éle-0 .o#g ha-arosan ideér, " 7e- akarlak -egijeszte-0 />nthia0 de se--it se- t#dok a g>erekszülésrDl " -ondta Aone>, " 7e agg=djU T#do-0 hog> .o#g idDben itt lesz, " Talán -egpr=bálhatnál al#dni " ajánlotta Aone>, " &zzel a fájdalo--alT " Akkor csak pr=bálj pihenni " Aone> felállt, !i akart -enni a szobáb=l0 -ielDtt />nthia -ég tCbb kérdést tehetett 6olna fel neki L#keHr=l, " Jobb0 ha -egnéze- Josht, !int játszik A-ig=6al, 7e- 6ag>ok benne biztos0 hog> érti0 -i tCrténik, " %isszajCssz0 #g>eT " />nthia ré-ültnek tQnt, Aone> -eg6eregette a kezét, " (ersze0 drága, VádCbbent0 hog> />nthia a bátor arc -Cgé rejtette a félel-eit0 és hirtelen bQnt#datot érzett0 hog> ürüg>et keresett0 csak hog> elhag>hassa a szobát, " 'zeretnéd0 hog> készítsek neked 6ala-i enni6al=tT " kérdezte g>engéden, " 7e-0 de 6an eg> lábasn>i friss le6es0 ha te és Josh éhesek 6ag>tok, " Azt hisze-0 adok neki eg> kis le6est, Ahog> 6égzek0 -esélek neked L#ke Sj ház6ezetDnDjérDl0 és arr=l0 -it gondol r=la Josh,

9N3

" X0 igen0 kérlek " kiáltott fel />nthia, " Ps siess0 -ár alig 6áro-0 hog> hallja-, Aone> a kC6etkezD háro- =rát azzal tCltCtte0 hog> aggodal-asan 6árta .o#got, egetette Josht0 és éppen befejezte a -osogatást0 a-ikor .o#g és L#ke -egérkeztek, " 7e- késte- elT " kérdezte .o#g0 ahog> 6ad#l kCrülnézett, " 7e-, ég ne-, />nthia a hál=szobában 6an0 .o#g, A férfi a szobába sietett0 és becs#kta -aga -CgCtt az ajt=t, " Londolod0 hog> -aradn#nk kelleneT " kérdezte Aone> L#keHot, A férfi leült a padl=ra Josh -ellé0 aki elal#dt a tQzhel> elDtt, " 1gen0 azt hisze-0 az j= Ctlet, Legalábbis neked, .o#gnak szüksége lehet segítségre, Pn haza6isze- Josht, " Talán te nag>obb hasznára 6álnál .o#gnak0 -int én 6alaha is lehetnék, L#ke el6ig>orodott, " Talán ne-, An>a ne- engedett be a szobába azon az éjszakán0 a-ikor Josh született, " iért ne-T " Azt -ondta0 ne- j=0 ha eg> férfi látja0 a-int a felesége szen6ed 6ajSdás kCzben, ég az j#tna eszébe0 hog> ne- akar tCbb g>ereket, " Az arckifejezése le6ertté 6ált, " i a bajT " kérdezte a lán>, " Josh -ár haté6es, Wg> tQnik0 test6érek nélkül fog felnDni, 7e- t#do- elképzelni0 -il>en lett 6olna 5lint és /le6e nélkül, " !Czel álltatok eg>-áshoz a fi6éreiddel0 L#keT " 1gen, A-ikor papa el-ent0 nekünk kellett eg>-ásra 6ig>ázn#nk, Akkor ne- beszél r=la az e-ber0 ne- is nag>on gondol rá0 de -indig ott 6an a le6egDben, " iT " kérdezte Aone> halkan, " 'zeretet, AQség, &g>fajta szC6etség, A lán> a saját -agán>os g>erekkorára gondolt, 'oha se- 6olt 6ele eg>korS g>erek0 aki6el beszélgethetett 6olna, %alaki0 aki6el kitarthattak 6olna eg>-ás -ellett j=ban és rosszban, (ilyen jó$ n2 kérdezte -agát=l cinik#san0 aztán félresCpCrte a ko-or gondolatot, " 'oha ne- 6eszekedtetek eg>-ássalT " kérdezte0 és g>engéden el-osol>odott L#ke -eleg ne6etése hallatán, " .ehog>ne-U \lland=an 6erekedtünk és birk=zt#nk, .e sokkal inkább -#latságb=l0 -int ko-ol>an, An>a -indig azt -ondta0 hog> az Drületbe kergetjük 6ele, " L#ke 6alaho6a a tá6olba bá-#lt, AosszS hallgatás #tán fele-elte a fejét0 és Joshra pillantott0 aki CsszegC-bCl>Cd6e al#dt0 A-ig=6al az oldalán, " 1gen0 se--iképp se- akaro-0 hog> Josh test6érek nélkül nDjCn fel, " Vá és A-ig=ra néz6e azt hinné az e-ber0 hog> -ár 6an neki eg>0 akár be6allod0 akár ne- " #gratta a lán>, " Az az átkozott k#t>a " dünn>Cgte L#ke ked6esen, 5elállt, " Jobb0 ha haza6iszeJosht, rs, 5rickR " 5ra# 5rick " ja6ította ki Aone> siet6e, L#ke -eglepetten -érte 6égig, " 1gen, Talán -ár agg=dik0 hog> -i tCrtént 6elünk, ondd -eg .o#gnak0 hog> 6isszajC6Ck, Aone> sikertelenül pr=bált .o#g eg>ik or6osi Sjságjára Csszpontosítani, L#ke éppen -egérkezett0 a-ikor .o#g kijCtt a hál=szobáb=l0 és csatlakozott hozzáj#k,

9NE

" Wg> tQnik0 eltart -ég néhán> =ráig " -ondta .o#g, L#keHra 6ig>orgott, " Londolj bele ci-bora0 apa leszek, 7ag>on CrülCk0 hog> idDben 6isszaérte-, 7e- szerette- 6olna kihag>ni a lán>o- születését, " A lán>odétT />nthia -eg 6an g>DzDd6e r=la0 hog> a baba fiS lesz " e-lékeztette Aone>, " 7ag>on Crülnék0 ha eg> kis />nthiát dajkálhatnék " -ondta .o#g, " ost0 hog> íg> belegondolok0 a nag>obbikat is szí6esen 6enné-, .e ha -ost ne- születik lán>#nkR akkor to6ább kell pr=bálkozn#nk, " eghisze- azt " 6ig>orgott L#ke, A dél#tánb=l este lett0 és ahog> fig>elte0 hog> .o#g agg=d6a nézi 6égig />nthia szen6edését0 Aone> rádCbbent0 -enn>i bClcsesség rejlett rs, ac!enzie sza6aiban, Az0 hog> a saját g>erekét kellett a 6ilágra segítenie0 biztosan kétszer ol>an nehézzé tette érzel-ileg a hel>zetet a férfi szá-ára, Aone> ült barátnDje ág>a -ellett0 fogta a kezét0 és fino-an letCrClgette a 6erejtéket a ho-lokár=l, />nthia leh#n>ta a sze-ét0 és a fájdalo- ellenére el-osol>odott, " $l>an boldog 6ag>ok0 hog> 6isszajCttél0 Aone>, " eg kellett 6olna ford#lno-0 és Sjra nekiind#lni0 ha 'a- )razner ne- adott 6olna -#nkát a Long )ranchben, " indent el kell -ajd -esélned r=la " dünn>Cgte nag> nehezen />nthia, " /sak ígérd -eg0 hog> ne- hag>sz el Sjra -inket, Az #tols= sz= sikoltásként b#kott ki belDle0 ahog> />nthia -egfeszült a fájdalo-t=l, " egígére-0 drága, [gére-, " .o#gU " kiáltotta />nthia, Aone> arrébb lépett0 és .o#g 6ette át a hel>ét, " X0 1stene-0 .o#g0 -eddig tart -égT " esdekelt />nthia, " 7e-soká0 édese-0 ne-soká " n>#gtatta -eg a férfi0 és -egsi-ogatta az arcát, " 5élek0 .o#g, %ala-i nincs rendben0 igazT " inden re-ek, 7e- tarthat -ár sokáig, A felesége #jjai a karjába -él>edtek, " .o#g0 ha tCrténik 6ele- 6ala-i0 én ne-R " 'e--i se- fog tCrténni0 édese-, " .o#g -egfogta a felesége kezét0 és -egcs=kolta a ten>erét, " 7e- hag>o-0 hog> bár-i is tCrténjék 6eled 6ag> a kisbabánkkal, />nthia -egpr=bált -osol>ogni a fájdal-a ellenére, " T#do-, Az én or6oso- a legjobb a 6ilágon, A sírás szélén0 Aone> kitá-ol>gott a hál=szobáb=l, Przel-ileg ki-erül6e lerog>ott eg> padra az asztal -ellett, 8des Bstenem" ne h gyd" hogy $ármi is történjen vele. " 5áradt 6ag>0 'zajk=T " L#ke lépett oda hozzá0 és leült -ellé, " Londolo-0 te is, " A lán> rá-osol>gott, !ülCnCs -=don0 korábbi za6ara eltQnt, ost elCntCtte a -elegség a férfi kCzelében, " &lsz#ndította- a széken " -ondta L#ke, Aone> ásított, " 'zegén> />nthia, 7ag> fájdal-ai 6annak, eddig tarthat -ég ez az egészT 'osegondolta-0 hog> il>en sokáig tart -egszülni eg> babát, " &-léksze-0 a-ikor Josh született, 'arah tizennég> =rán át 6ajSdott, " X0 1stene-0 re-éle-0 ne- tart ol>an sokáig, 7e- hisze-0 hog> />nthia 6ag> .o#g el t#dná 6iselni,

9N@

L#ke elfordította a fejét és a lán>ra nézett, Aone> -egbabonáz6a fig>elte0 hog> a férfi arcára kiül a 6ág>0 ahog> fokozatosan t#datára ébredtek eg>-ás fizikai jelenlétének, A szí6e kalapálni kezdett a bordái -CgCtt0 és forr= 6ért p#-pált az ereibe, A férfi keze átfogta a n>akát0 ahog> lassan -agához hSzta Aone>t, L#ke lehajtotta a fejét0 a lán> pedig szétn>itotta az ajkát, />nthia g>Ctrel-es sikoltására szétrebbentek, Aone> talpra #grott, " Vendben0 Aone>0 ez az " sz=lította .o#g, " )ejCnne segíteniT Aone> a hál=szobába sietett, />nthia a le6egDt kapkodta fájdal-ában0 a ho-lokát 6eríték borította, egszorította Aone> kezét, " Ve-ekül csinálod0 édese-, !int 6an a feje " -ondta .o#g, " &g> #tols= lCkés elég lesz, Aone> -egránd#lt0 ahog> />nthia kCr-ei a kezébe -él>edtek az #tols= tolásnál, A szülés pillanatában />nthia eláj#lt az erDs fájdalo-t=l, " Aone>0 hajtsa szét az eg>ik takar=t0 és hozza ide " #tasította .o#g, Aone> felkapta az eg>ik parán>i takar=t0 a-in />nthia ol>an sok szeretettel dolgozott, egilletDd6e fig>elte0 ahog> az or6os a takar=ra teszi az SjszülCttet0 és az ág> 6égébe fekteti, A-ikor />nthia -agához tért néhán> perccel késDbb0 .o#g a feleségéhez 6itte SjszülCtt0 i--ár -eg-osdatott és takar=ba p=l>ált g>er-eküket, " Xh0 .o#g0 fiS 6ag> lán>T " kiáltott fel />nthia aggodal-asan, " Pdese-0 itt tarto- a keze-ben a legdrágább0 r=zsás arcS kislán>t0 akit 6alaha a 6ilágra segítette- " felelte a férfi áhítatosan "0 barna sze--el0 sCtét0 gCndCr hajjal és gCdrCcskés arccal0 a-i pontosan ol>an0 -int a g>Cn>CrQ an>#kájáé, Az asszon> karjába tette a lán>#kat, />nthia halkan sírdogált0 ahog> az SjszülCttet nézegette, " X0 .o#g0 hát ne- édesT $l>an édes, " !Cnn>ein keresztül a férjére -osol>gott, " Aát ne- D a legszebb tere-t-én>0 akit 6alaha is láttálT A férfi sze-e kCnn>ektDl fén>lett0 ahog> lenézett felesége és SjszülCtt lán>a arcára, " &g>etlen férfi szá-ára se- létezhet szebb lát6án>, " Lehajolt0 és g>engéden -egcs=kolta />nthiát, " !CszCnC-0 édese-, !CszCnC- a lán>#nkat, />nthia szinte azonnal álo-ba -erült0 és .o#g átadta a babát Aone>nak0 hog> to6ább foglalkozhasson a feleségé6el, Aone> -egre-egett0 ahog> á-#l6a nézte az SjszülCtt g>ereket0 a születés csodája a hatal-ába kerítette, !i6itte a csecse-Dt a szobáb=l, " !islán>0 L#ke, A férfi a Aone> karjában fek6D g>er-ek fClé hajolt, 5ino-an -egfogta az eg>ik kezecskéjét0 és a parán>i #jjak azonnal a hü6el>k#jjára fon=dtak, L#ke 6ig>orog6a nézett a lán>ra, Aone> 6issza6itte a babát a hál=szobába, íg .o#g alaposan -eg6izsgálta az SjszülCttet0 Aone> leszedte a piszkos tCrülkCzDket az ág>r=l, A-ikor befejezte a 6izsgálatot0 .o#g a bClcsDbe fektette a lán>át0 és átkarolta Aone>t, " &z itt0 iss Aone> )ehr0 eg> testben0 szépségben és cáfolhatatlan#l lélekben tCkéletes g>er-ek, " Ter-észetesen0 doktor 7elson " -osol>gott Aone>, " Ps biztos 6ag>ok benne0 hog> or6osi sze-pontb=l és -inden elfog#ltság nélkül beszélt, " $r6osi 6éle-én>e-et -indig objektí6 -egfig>elésekre alapozo-0 ked6ese-,

94:

fogja elfelejteni. " A lán>o-raU " Ps arra0 hog> az édes nyj szépségét CrCkClte " tréfálkozott L#ke.éppen zárt0 a-ikor a kocs-ához értek. " 1gazán0 L#ke0 erre se--i szükség " tiltakozott Aone>. L#ke a lán> ajka kCzé csSsztatta a n>el6ét0 és felfedezte szája -eleg barlangját. A legbátrabb0 legcsodálatosabb feleségre0 akire férfi csak 6ág>hat " !o-ol>ra fordít6a a sz=t0 fol>tatta: " Aát ne. " Azt hisze-0 eg>ikünk se.-ozd#lt. " 'z=ljon0 hog> hí6ja.g>Sjtott lá-pát0 hane.o#g0 aki né-ileg hasonlított eg> parádéz= pá6ára0 csatlakozott L#keHhoz az asztalnál. Aone> L#ke n>aka kCré fonta a karját0 és a férfi él6ezte0 ahog> a lán> keble nekipréselDdik. 7éhán> szí6dobbanásn>i ideig a férfi lenézett Aone> n>#godt arcára. 7e. A férfi fejest #grott. A férfi ne.csodálatos ez az éjszakaTU " [g> 6an0 . 'a. " Lán> " rag>ogott Aone>.-eg a dokit eg> italra0 a-ikor legkCzelebb bejCn. " Aztán felne6etett0 és -egrázta . " ZrülCk neked0 pajtás.o#g a szekrén>hez lépett0 és elDhSzott eg> ü6eg +hisk>t. " 1gen0 e-lékezetes este0 és -ég nincs 6ége0 igaz0 'zajk=T A hold fén>ében Sg> látszott0 a lán> sze-e n>#godt0 kék 6izQ t=ként fén>lik0 a-el> elég -él> ahhoz0 hog> L#ke belef#lladjon. !in>Sjtotta a kezét0 és a lán> hajának néhán> fürtjét az #jjára tekerte. " 5iS 6ag> lán>T " kérdezte0 a-ikor Aone> -eg-ag>arázta tá6ol-aradása okát. L#ke átsietett a szobán0 és hozzá lépett. 949 . " 1gen késD 6an. . $l>an illata 6olt0 -int Aone>nak0 az a -egfoghatatlan illat0 a-i éjjelHnappal áthatotta az érzékeit. " Ps a lán>o. " &rre inni kell " . L#ke és Aone> eg> pillanatig félszegen néztek eg>-ásra.an>jára.o#g " -ondta L#ke.az CltCzDasztalhoz lépett0 és lassan -egford#lt0 a-ikor hallotta0 hog> kin>ílik az ajt=. Aztán a lán> -egsz=lalt: " J= éjt0 L#ke0 és kCszCnC-0 hog> hazakísértél. " J= éjt0 L#ke " is-ételte a lán> halkan.o#g. J= éjtU " -ondta 'a-0 és a szobája felé ind#lt0 az épület hát#ljában. L#ke ragaszkodott hozzá0 hog> 6isszakísérje a lán>t a Long )ranchbe. L#ke ne. " 7os0 -ost0 hog> láttad a tCkéletességet0 -it sz=lsz0 Creg ci-boraT " /sak azt0 hog> átkozott#l szerencsés0 érde-telen k#R " hirtelen t#datára ébred6e Aone> jelenlétének0 dadogni kezdett " Rah0 k#t>aütD 6ag>. Aone> -egad= teste hozzási-#lt0 és L#ke érezte a 6álaszát0 -ég -ielDtt az ajka Aone> p#ha szájára tapadt 6olna.. " aga iszik0 Aone>T " 7e-0 passzolok0 . " &-lékezetes éjszaka 6olt0 #g>eT Aone> belépett a szobájába0 és becs#kta az ajt=t.sokkal késDbb -ag#kra hag>ták az Sjdonsült szülDket.o#g g>orsan Sjra fele-elte a poharát.6ette le tekintetét a lán> arcár=l. Ahog> a cs=k -él>ült0 érezte0 hog> a lán> szen6edél>e is nC6ekszik. Aone> és L#ke ne. $l>an 6olt0 -int a sel>e-. Az or6os -egtCltCtt két poharat0 az eg>iket L#keHnak n>Sjtotta0 a sajátját pedig pohárkCszCntDre e-elte.o#g kezét. A lán> derekára fonta eg>ik karját0 és az Clelésébe 6onta. " J= éjtU Aone> fel-ent a lépcsDn0 -egállt a tetején0 és 6isszanézett.

Ahog> L#ke to6ább k#tatta az édes -él>edést a n>el6é6el0 Aone> keg>ele-ért n>CszCrgCtt0 de a férfi ne. AátradDlt0 és a lán> a kezébe 6ette Dt0 #jjai6al kén>eztette0 si-ogatta0 dajkálta.kellett 6álni#k. A testén a re-egés h#llá-ai f#tottak 6égig0 hátra6etette a fejét0 ajka szakadatlan#l a férfi ne6ét n>Cgte. 5orr= 6ér ára-lott a férfi halántékába0 dübCrgCtt a fülében0 elho-ál>osította a látását. $l>an érzés 6olt0 -int a tQz6ész0 ahog> -ég nag>obbra d#zzasztotta férfiasságát. A lán> teste gCrcsCsen í6be hajlott0 és elDrelCkte a csípDjét a férfinak. Aone> lélegzése felg>ors#lt0 és L#ke érezte0 ahog> az ajka alatt -egfeszülnek az iz-ok. ásodpercn>i késlekedés nélkül belehatolt0 és elCntCtte forr= -agjá6al. L#ke érzései eg>re za6arosabbak lettek -inden alkalo--al0 a-ikor eg>ütt 6olt a lánn>al. " 1stene-0 -enn>ire akarlak " zihálta a férfi0 ahog> a lán> torkánál lüktetD kis -él>edést cs=kolta. J= néhán> percig -ozd#latlan#l feküdt0 és ig>ekezett lecsendesíteni zihál= lélegzetét. Aztán -egragadta Aone> 6állát0 a -ellére csSsztatta a száját0 és játszadozni kezdett 6ele. T#dta0 hog> kCzel a csScspont0 íg> -agára hSzta a lán>t0 és átfordította. Zn#ral-át el6eszít6e n>CszCrgCtt. Térdre ereszkedett0 6égighSzta ajkát és n>el6ét a lán> hasán0 le egészen a co-bja találkozásáig. Aztán lehajtotta a fejét0 és a szájába 6ette L#keHot. Wg> érezte0 -ég tCbbet -eg akar ízlelni belDle. A-ikor len>Slt0 hog> szétn>issa Aone> lábát0 a lán> -eglepte0 és a hátára fordította. A szen6edél>0 a-it a lán> izz= sze-ében látott0 feltüzelte saját 6ág>ának erejét is0 -égis ráérDsen 6etkDztette le a lán>t0 és kén>eztette a -ellét. Vekedten fel-ord#lt0 a karjába kapta a lán>t0 és az ág>hoz 6itte. TCbbet akart0 és a lán> reakci=jának 6adsága elár#lta0 hog> D is. %al=ban e-lékezetes éjszaka ez. 'enkinek se. &ln>Slt a lán>on0 és cs=kolni kezdte0 csak ann>i idDre enged6e el az ajkát0 hog> 6égre le6egDt 6ehessen. L#ke Sg> érezte0 a csScspontra ér0 a-ikor Aone> #jjai si-ogatni kezdték. Látta a -egrCkCn>Cdést kipir#lt arcában és kék sze-ében. Aztán elhSz=dott tDle0 és -ere6 férfiasságára pillantott. L#ke érezte0 hog> libabDrCs lesz a teste0 ahog> kitalálta a lán> szándékát.!e-én> -ellbi-b=ja nekifeszült L#ke -ellkasának.fig>elt rá0 ke-én> 6olt0 forr= és éhes. Aone> -ost -ár re-egett0 a férfi pedig -egszorította a csípDjét0 és a szájához 6onta a lán>t.6olt ol>an íze0 -int Aone>nak. A férfi szájának erDteljes kCzeledése alatt a lán> n>el6e birokra kelt L#keHé6al0 a-íg el ne. A szen6edél> forr= tQzként CntCtte el L#keHot0 és feltüzelte a 6ág>át. Lehajtotta a fejét0 és szopogatni kezdte az eg>ik -ellbi-b=t. Aztán fele-elte a fejét0 és lenézett a lán>ra. 942 . 5elállt0 és a lán> tapogat=z= #jjai segítettek -egszabad#lni a r#háit=l. " Azt hisze-0 igazad 6an0 'zajk=. A kezébe fogta Aone> arcát0 lehajolt0 és -egcs=kolta az orra heg>ét0 aztán fino-an g>engéd cs=kkal borította az ajkát. A férfi ráérDsen kin>itotta Aone> r#hájának go-bjait0 és félrelCkte a r#hát és a blSzt is. Prezte0 ahog> -egfeszül a teste0 és fele-elte a fejét0 ig>ekez6e fel-érni a lán> 6ág>ait. Aztán éhes kC6etelDzD cs=kkal borította az ajkát0 a n>el6ét a szájába fSr6a.akadt a lélegzetük0 és szét ne. Ps robbanásra kész.

ost pedig0 -enj 6issza a házatokhoz0 és 6árj -eg. />nthia néni azt -ondta0 ideje0 hog> a baba eg>en0 íg> A-ig=nak és neke. 94F . A babák. " Az e-berekkel baleset is tCrténhet0 Josh.o#g0 és kC6ette Aone>t a szobába. Aone> -egClelte és -egcs=kolta a g>ereket. " Aol jársz0 il>en kora reggelT " kérdezte a lán>./>nthia nénit0 eljC6Ck érted.és a lán>o.24.el kellett jCnnünk.bizon>0 barna sze-Q " -ondta a férfi gonoszkod6a0 és kCnn>edén 6égighSzta kezét a felesége blSzán.fog -egtCrténni0 Sg>hog> ne is gondolj rá.e-lítette a p#skalC6és okozta sebeket.za6ar0 ha 6alaki látja0 hog> esze-. Aone> to6ább-ent a házhoz.a lán>ok0 édese-.értékeli ann>ira a tálalást0 -int az ap#kája tenné.ne.izgal-as0 Aone>T " &gek0 igenU &z nag> -egtiszteltetés0 Josh. " &z ne. Az ág> fClé hajolt0 és -egcs=kolta a baba feje bSbját. " Az biztos0 hog> ne.o#g bácsi or6os0 és t#dja0 hog>an kell -egg>=g>ítani az e-bereket0 ha -egbetegednek. " Aog> halhatnának -egT . " Wg> érted0 ha -egbetegednek0 és -eghalnak0 -int a -a-á-T " [g> 6an0 édese-. " Aát ne. " &l-ente. " $l>an kicsike. fejezet M ásnap reggel Aone> átsietett 7elsonékhoz0 hog> -egnézze />nthiát és a babát. " Pn is éppen oda-eg>ek.6anT " A kislán>ok a babákat szeretik0 Josh. &nge. " Pn leszek a baba keresztapja " dicsekedett.a te-plo-baT " /sak akkor0 ha tCrténik 6ala-i />nthia néni6el és . i#tán -egnézte.a babát0 el-eg>ünk a boltba0 és 6ehetsz neki eg> játék babát. " Pn éppen -ost fejezebe az en>é-et0 de a felesége.-egnézni a babát " -ondta a fiS. Wg> tQnik0 D ne.o#g bácsi6al. " 7e. Az üde és g>Cn>CrQ />nthia az ág>ban ült és a babát dajkálta. Josh a fejét 6akarta.o#g n>itott ajt=t a kopogására0 és szokásos barátságosságá6al üd6CzClte.eg> falo6at0 -int a-i neke. Leeshetnek a l=r=l0 6ag> akár a lépcsDrDl " szándékosan ne. " )árcsak én is ol>an kelle-es -=don reggelizhetnék0 -int a lán>o-U " A lán>od -egint elal#dt. " )abátTU iért ne. 7e. " Látogat=d 6an0 /ind> " -ondta . " XU " -ondta Josh szo-orSan. " Aone>0 -i az a keresztapaT " Az azt jelenti0 hog> neked kell gondoskodni r=la0 hog> a g>erek to6ább6ig>e a 6allását.akaro-0 hog> bár-i tCrténjen 6elük0 csak hog> keresztapa lehessek. " Wg> érted0 el kell 6inne.a hál=szobában 6annak. " 7e.érte-0 -iért. Az Ston Csszetalálkozott Joshsal. A lán>ok biztosan -ások. " J= reggelt0 szép hClg>U Veggelizett -árT " A lán> b=lintott. . A-int -eglátogatta.

pedig eg> é6re rá Sjra -egnDsült.o#g és én ne. .o#g a bClcsDbe fektette az al6= babát.az C6ék lesz a -egtiszteltetésT " Az an>á." .a gondolatot0 hog> itt kell hag>n#nk ac!enziéket és téged.elol6asniT " (ersze. (ersze te is bár-ikor 'eattleHbe jChetsz lakni.o#gnak 6ig>áznotok kell a j= híretekre. " Aone>0 6ig>áznál a lán>okra0 a-íg el-eg>ek a rendelDbe néhán> or6osi lapért0 a-it ne.is-erünk senkit0 aki jobb példakép lehetne. Att=l tartok0 . " .o#gU " />nthia szég>enkez6e pillantott Aone>ra. Ve-éle-0 . " egfogta Aone> kezét. " egtiszteltetés0 hog> a lán>otok keresztan>ja lehetek0 />nthia.e beleeg>ezel0 hog> a kisbabánk keresztan>ja leszel0 #g>eT L#ke és Josh lesz a keresztapa0 6ag>is a keresztapák0 hog> Sg> -ondja-.o#g azt -ondja0 /atherine tSlságosan Cntelt0 és csak a pénze -iatt -ent hozzá apá-hoz. 'z=lno.ked6eli Dt.o#g ne. " Aone> a kCnn>ein át a barátnDjére -osol>gott. . &l 6olt ragadtat6a0 hog> -egkértétek0 leg>en a baba keresztapja. " L>ere ap#hoz0 kis c#krozott -and#laU " /#krozott -and#laTU &l t#dod ezt hinniT !i hí6na bárkit is c#krozott -and#lánakT " k#ncogott />nthia.íg> gondolj#k. " .e a -ostohaan>á-0 /atherineR eléggé bon>ol#lt.e kCzelebb lennék apá-hoz0 a baba pedig a nag>apjához0 íg>0 gondolo-0 ezt is szá-ításba kell 6enne-. " Ps azt szeretnénk0 hog> te lég> a keresztan>ja.képzelni0 hog> D ne ked6eljen 6alakit.fogsz senkit -egsérteni azzal0 hog> ne.o#g eg>általán ne. " Az asszon> 6állat 6ont. [g> -ag#nk kCzCtt el-ondhato-0 hog> . indketten ne6etésben tCrtek ki. " /sak 6árj0 -íg apa -egt#dja0 hog> nag>papa lett. &z -indkettDnk szá-ára fontosabb0 -int a j= hírünk -egtartása. Aone> -egdCbbent.o#gT Az D n>#godt -odorá6alT &l se. ost 6an eg> háro-é6es féltest6ére-0 eg> hSgo-. " Te a barát#nk 6ag>0 Aone>. Ann>ira szeretlek titeket. " . 94O . 7eked és .felejt el tá6iratot küldeni neki. . " indjárt 6isszajC6Ck.o#gnak sebészi állást ajánlottak 'eattle k=rházában. " i a hel>zet a család tCbbi tagjá6alT )iztos 6ag> benne0 hog> ne. Azt fontolgatja0 hog> elfogadja0 de -ég ne.rágá-0 ol>as6alakit kérdezel0 aki a Aone> né66el 6an -egátkoz6a.6olt idD. " .kellett 6olna neki0 -ielDtt el-ent. " Ve-éle-0 ne-. Aone> érezte0 hog> kCnn>be lábad a sze-e.e a 6áros polgárai -eg6etnek. Aztán -egcs=kolta />nthia orra heg>ét0 és ki6ette a karjáb=l a babát. " . &lszo-orítana0 ha az apá. " .dCntCtt.t#do. " X0 Aone> a családhoz tartozik " n>#gtatta -eg a férje. Aone> leült az ág> -ellé. i ne.nelenne boldog.Joshsal.Ct é6e -eghalt eg> kocsibalesetben0 apá. " Te -it sz=lsz ahhoz0 hog> elhag>nátok 'tocktontT " L>QlClné. " ost találkozta. " Aztán h#nc#t#l felk#ncogott. " />nthia én rossz példát -#tatok a g>erekeknek. Aone> fel6onta a sze-CldCkét.

iane lesz a ne6e. /sak 7elsonék0 Josh és (op $]Lear> -aradtak a padban.o#g hallotta a Long )ranchben0 ahog> énekeltél. A polgár-ester és felesége felálltak0 és 6égig-entek a padok kCzCtt. .pillantott. 7anc> ^right abbahag>ta a játékot0 de a férje szigorS pillantása láttán -égse. Azt -ondja0 g>Cn>CrQ hangod 6an. Ps egészen biztosan el6isze. Aa-arosan elérkezett a rettegett pillanat0 a-ikor fel kellett állnia0 és el kellett énekelnie a sz=l=ját.o#g fogtok íg> érezni. Wg> Crülnénk neki. A kC6etkezD 6asárnap dél#tán 'tockton lak=inak ja6a a te-plo-ba t=d#lt0 hog> tanSi leg>enek elissa .o#g reggeli edén>eit. 7anc> ^right -ég csak rá se.6etni ráj#k." Ps énekelsz eg> dalt a keresztelDnT . agasra e-elt fejjel állt0 és ig>ekezett üg>et se. L#ke CkClbe szorította a kezét0 és ig>ekezett -egDrizni eg>ked6Q arckifejezését0 ahog> sokan -ások kC6ették /larabelle példáját.a keresztelDre.iane 7elson -egkeresztelésének. A férfi ne. " A keresztelDrDl j#t esze-be0 6ette.cso-agolásba b#rkolt dobozt.sokkal késDbb hazaért0 és Aone> el-ent0 hog> />nthia pihenhessen. !i szeretnék -enni friss le6egDt szí6ni.állt fel. >rtlelee és . " Akkor hát -egter6ezhetjük a keresztelDt. " Wg> gondolta-0 eg> nap -ajd átadhatodR " Aone> hirtelen elhallgatott.eg> ajándékot a babának0 bár inkább neked szánta-. Ahog> ^right tiszteletes -egkeresztelte a babát0 Aone> hallotta0 hog> a 6endégek s#ttog6a az D jelenlétére tesznek -egjeg>zéseket. !ihSzta -agát0 és a zongorához lépett. %isszaült a zongoraszékre és fol>tatta a dalt0 á. ég 5ra# 5rick is el-ent. Aone> el-osol>odott />nthia leplezetlen CrC-én0 ahog> kin>itotta az ajándékot. A sírás= -egszeppent pillantást 6etett L#ke felé0 ahog> el-ent -ellette. Aone> éppen befejezte a dal elsD sorát0 a-ikor /larabelle ^ebster hangosan -egsz=lalt: " Aira-0 nag>on -eleg 6an itt bent. . (egsértetted város tisztes %olgár it" Honey" gondolta a faragatlan 6árosiak 6édel-ében. A lelkész felesége eljátszotta a . />nthia Csszek#lcsolta az #jjait és el-osol>odott. i#tán sietDsen kCszCnetet -ondott Aone>nak0 ^right tiszteletes 6égigrohant a padok 94N .L>Cn>CrQ ál-odoz=< cí-Q dal n>it=akkordját0 a dalét0 a-it />nthia kért. " />nthia0 hog> fogjátok hí6ni a babátT " Wg> gondolt#k0 elissa . )ár ne6ag>ok benne biztos0 hog> /atherine Crülni fog neki. " X0 Aone>0 i-ádo-. (op $]Lear> -egszorította a kezét tá-ogatása jeléül0 a-ikor a lán> 6isszatért a padba és leült -ellé. A sz=ban forg= sze-él> Sg> dCntCtt0 ebben a pillanatban ébred fel0 íg> a-íg />nthia -egpr=bálta Sjra -egetetni a csecse-Dt0 Aone> el-osogatta .el-er a#inn kC6ették Dket. " A lán> a zsebébe tSrt0 és átadta />nthiának a 6idá. " &gekU &z az a leg>ezD0 a-i Sg> tetszett az ár#ház kirakatában " 6isította az asszon>. " A-ikor Aone> tiltakozni pr=bált0 />nthia g>orsan hozzátette: " !érlek0 Aone>.e akaratlan#l is elá-#lt Aone> bátorságán0 ahog> fol>tatta az éneklést a g>ülekezet tá6oz= tagjainak s#storgása és csoszogása ellenére is. [g> hí6ták az édesan>á-at.abban a pillanatban0 ahog> 6éget ért0 az asszon> felpattant0 és ki6on#lt a te-plo-b=l.e 6al=színQleg csak te és . " J=l 6an0 -egtesze-.

" A hangja -él> 6olt0 eg> cseppn>i édes déli hangzással. 7e. 944 . 1nkább a barátainkkal ünnepelnénk0 -int azokkal az álszentekkel odakint. " 'ajnálo-0 hog> elrontotta. " Zsebre 6ágta -aradék zsetonját0 felkapta a 'tetsonját és hátratolta a székét.lett 6olna a gondosan n>írt baj#sz dSs és érzéki ajka felett0 tSl csinos lett 6olna0 hog> férfi leg>en. " aradj0 és tarts 6elünk a p#ncsra és süte-én>re. Agy fest" hogy sosem végzett kétkezi munkát életé$en" gondolta a lán>.o#g 6igasztal=an átkarolja a 6állát.akaro. " [g> 6an. 7ag>on nag> bátorság kellett hozzá0 hog> kiálljon a 6áros elé0 és -aga -egtette. " 5#ll0 ászb=l " -ondta Aone> és -egfordította a lapjait.olgozno. " agá6al tartok0 drágá. A lán> -ár korábban észre6ette az idegent0 a-ikor belépett a Long )ranchbe. Aone> belenézett az ezüstCs sze-ekbe0 a-el>eket aran>színQ pillák kereteztek. " T#do-0 de -egígérte.kell0 Aone>. " 7e -enj0 Aone>U " kérlelte />nthia. A 6onásai ol>an fino-ak és szi--etrik#sak 6oltak0 hog> szinte fCldCn tSlinak tQntek. 7>ájasan és -agabiztosan ült le0 hog> csatlakozzon a játékhoz." kiáltott fel (op $]Lear>. " Wg> gondolo-0 ez a te-plo. 7e." -ondta (op. Aigg>en neke-0 ez ol>an tCrténet0 a-it büszkén -esélünk -ajd el a keresztlán>ának eg> napon. Aa ne.a lapját0 és e-elek Ct dollárral " -ondta Aone> késDbb aznap este az eg>etlen bent -aradt játékosnak az asztalnál. A férfi az asztal kCzepére dobott eg> zsetont.e-lékszelT " sz=lt kCzbe ártatlan#l Josh.elissa keresztelDjét.elriasztani a 6endégeket. %asárnap 6an0 ne. />nthia -egClelte. A dal tCkéletes 6olt a g>Cn>CrQ kis ál-odoz=nak itt a karo-ban. Aone> ne.kell. " Aadd lássa. " 1gaz0 drágá. " Aog>hog> itt -aradt0 sheriffT aga -indenkinél jobban t#dja0 -ekkora bQnCs is 6ag>ok. Wg>hog> -ost el-eg>ek0 és ti csak ünnepeljetek. " . A -osol> ne. A 6ékon> csontS0 kCzepes -agasságS férfin0 Sg> tQnt0 eg>etlen porsze.kCzCtt0 -ikCzben f#t=lag L#ke felé b=lintott. " &zzel leg>DzCtt0 asszon>o-.6olt hajland= sírni.kell " haz#dta kCnn>edén Aone>. Ahog> el-ent L#ke -ellett0 a lán> -egállt0 és felnézett a férfira. " egado-0 asszon>o-. " &z b#taság0 Aone>0 és ezt te is t#dod. " Lehajolt és -egcs=kolta a baba arcát0 aztán -egClelte és -egcs=kolta Josht. /ind> és én értékeljük0 a-it értünk tett0 Aone>.her6adt le a férfi hibátlan arcár=l. " 7e. &z tSlságosan fontos nap a baba életében. A lán> érezte0 hog> .tapad -eg. &zzel ellépett -ellette. A keze g>Cn>CrQ 6olt: napbarnított0 hosszS #jjakkal0 a-el>eken tiszta0 gondosan 6ágott kCr-Ck sorakoztak.'a-nek0 hog> -a is dolgozo-.akarta -egadni a 6áros álszentjeinek azt az CrC-et.se. A haja sQrQ 6olt és sel>-es0 és fak=aran> h#llá-okban si-#lt a fejére0 a-it ne-esi eleganciá6al tartott. enne. J= néhán> -ásodpercen keresztül a férfi a zsetonokat kocogtatta -aga elDtt. " 7e.sosehallott -ég szebbet. " Zrülte-0 issRT 5el6onta eg>ik arisztokratik#s í6Q sze-CldCkét.rontottad el0 g>Cn>CrQen énekeltél.

e látja0 (op0 én -indezt szeretné-: annak a férfinak a szerel-ét0 aki -eg t#dja adni. Aog> azt -ondják0 ne. )elekarolt0 és fel-entek a lépcsDn.D az a férfi0 akirDl beszélünk0 drágá-T " égis0 -ibDl gondolja eztT T#dja0 (op $]Lear>0 Sg> láto-0 -agába belebSjt az CrdCg. " Ps -it gondol0 -ikor lesz a sheriff 6égre hajland= erreT Aone> -eglepett oldalpillantást 6etett felé. " Akkor -enjen el innen0 a-íg -ég elég fiatal0 hog> -egkaphassa -indezt0 drágá-0 6ag> eg> nap -ajd Sg> 6égzi0 -int Lil>0 6ag> az ü6eg alján0 -int én. " .szá-ít0 én -enn>ire szerete-0 ne. &zt -agát=l kell -egtennie. Abb=l kapok eleget a sherifftDl. A férfi széles -osol>a felfedte 6akít=an fehér fogait. " 7e. " Ve-éle-0 -áskor is lesz szerencsé-. " Azt szeretné-0 a-i az ajt= -ásik oldalán 6an0 (op. " iért dolgozik eg>általánT " kérdezte az Crege-ber. A férfi sze-e elszo-orodott.érdekel0 -it gondolnak. " 1gen0 t#do-.6ag>ok alkal-as. " Az CrdCgrDl sz=l6a0 drágá-R " Az ajt= felé intett a fejé6el0 ahol L#ke éppen belépett.hitte0 a-it -ond. $dalépett és leült az asztalhoz0 ahol (op $]Lear> üldCgélt eg>edül. 943 .6olt ked6e. " Azt hisze-0 -a estére elege. 7esokkal késDbb Aone> Sg> dCntCtt0 elege 6an a p=kerbDl. ost pedig0 ha -egbocsát0 találkoz=. " )e6álto. " &g>edül 6ag>ok a 6ilágon0 (op.a zsetonokat0 fiSk.hag>ja0 hog> azok a 6árosi t>Skok a szí6ét fájdítsák0 drágá-. Aone> fig>elte0 ahog> a férfi Lil>hez lép. Aog> a feleségüket csal= férfiak -egbá-#lnak és tapogatnak. A férfi hozzáj#k sétált0 és leült az asztalhoz. " &g>szerQen ne. " &g>szerQen csak Aone>. Aone> -eg6eregette (op kezét. " 1gen0 de ez a hel> ne.kén>szeríthete-0 hog> 6iszonozza. " A lán> kén>el-etlenül érezte -agát rászegezDdD0 ezüstCs pillantását=l. eg kell élne-. it keres -aga eg> il>en hel>en0 -int ezT 7e.a szobá-ban üldCgélni. " Akár-it is akar0 g>er-eke-0 ne." Aone> " -ondta a lán>. " Pl6ezte a p#ncsot és süte-én>t a 6árosa tisztes polgárai6al0 ac!enzie sheriffT " kérdezte a lán> szarkasztik#san. L#ke hátralCkte a kalapját.e ne. " &z a szabad estéje. " Zrülte-0 eg>szerQenHcsakHAone>. " aga sokkal inkább hClg>0 -int az egész banda eg>ütt.eg> ol>an lán>nak 6al=0 -int -aga. 7e. " (ersze0 hog> ne-0 (op.tartozik ide. " !ére-0 ne prédikáljon neke-0 (op. $tthont szeretnékR és eg> g>ereket.lett ebbDl a hel>bDl.fogja -egtalálni a Long )ranch ajtaja -CgCtt. " Ve-éle-0 ne. .6an. T#dta0 hog> (op eg> pillanatig se. " %ág>akozás lop=zott a hangjába. " !i -ondott bár-it is a sheriffrDl0 (opT Az Creg sze-e csillogott. Lassan belefáradok0 hog> az Sg>ne6ezett rendes asszon>ok lenéznek. A lán> fels=hajtott0 a hangja alig 6olt tCbb a s#ttogásnál.

is t#do-. L#ke -egállt az ajt=ban0 és 6isszanézett Aone>ra. Lil> sápadtnak és -egtCrtnek tQnt. " Zrülj a szerencsédnek0 Aone>0 kislán>. " Azt hisze-0 -aga ne." 7e kezdjen prédikálni0 Aone>U aga akarta íg>.ez az0 a-it nDi -egérzésnek ne6eznek. " %égig kell járno.-osol>a nélkül hag>ta ott az idegent. " L#ke0 is-eri azt a szDke férfit0 aki -ost ült le odaát a p=kerasztalhozT L#ke odapillantott. (op sze-e 6idá-an -eg6illant. iértT " 7e. " iért il>en ke-én> a l>ánn>al0 sheriffT " kérdezte (op.is-er Sg> eg> férfit0 -int az a nD0 aki lefekszik 6ele.a 6árost " -ondta L#ke. Aone> ekkor -egpillantotta Lil>t és az idegent0 ahog> lejCttek a lépcsDn. " 5elállt. Aone> felpillantott0 és el-osol>odott. " !ésDbb találkoz#nk0 (op. (op 6álasz#l kacsintott. A két férfi fig>elte0 ahog> a zongorához lép0 és át6eszi a gitárt0 a-it 5ingers n>Sjtott felé. %an benne 6ala-i0 a-i ne. 94E . L#ke csendben ült0 kifürkészhetetlen tekintetét a lán> arcára szegezte0 -íg énekelt. " &bben ne. &z 6olt az a pillanat0 a-ikor Csszeszor#lt a g>o-ra. " &g>ik szentre se.tetszik. Aone>0 -ég -indig felka6ar6a0 6issza-ent az asztalhoz. A lán> néhán> sze-pillantás alatt -egbabonázta hallgat=ságát. 5elkapta az italt0 a-it 'a.t#d tSl sokat a nDkrDl0 ac!enzie sheriff. " 7e-. " Aallja ezt0 (opT Azt hisze-0 a derék sheriff titokban filoz=f#s. &g>szerQen tSl si-#lékon>.e az biztos0 hog> boldog lennék0 ha találnék 6alakit -aga-nak. " T#dod0 senki se. A Long )ranch tSlságosan -essze 6an a eg6ált=nk te-plo-át=l0 hog> eg> nap alatt oda lehessen érni. &-ellett -ostanra t#dnia kellene0 ac!enzie0 ha Aone> oszt0 Aone> n>er. " it -Q6elt0 eln>erte a pénzétT " 7e-0 azt hisze.Texas sárga r=zsájához<T A 6álasz harsán> kiáltozás és fütt>Cgés for-ájában érkezett.hasonlít0 akit én is-erek " -ord#lt fel L#ke. 'zokásos0 fino.n>itok 6itát -agá6al0 (op. .tett le elé0 és eg> hajtásra -egitta. " J=l 6ag>T " kérdezte Lil>tDl.csiszolatlan g>é-ánt<T A kérdés -egállt a le6egDben0 ahog> Aone> énekelni kezdte a . Ahog> énekelt0 a lán> kecsesen jártH kelt az asztalok kCzCtt. Aztán a férfi kilCkte az ajt=t0 és el-ent. it sz=lnának a . Ahog> a dal 6éget ért0 6árta0 hog> Aone> eg> pillanatra leh#n>ja a sze-ét0 ahog> -indig tette0 a-ikor befejezte az éneklést. " Az asztal felé pillantott0 ahol L#ke és (op ült. " 1deje0 hog> énekeljek. 5ele-elte a kezét0 hog> lecsendesítse a tapsot0 és íg> sz=lt: " 5iSk0 pr=bálj#nk -eg eg> 6idá-abbat. 5elpillantott0 és eg> lélegzetH6isszafojtott pillanatra eg>-ásba fon=dott a tekintetük0 ahog> eg> tapinthat=0 érzéki üzenet 6illant át kCztük. " $l>an j= szí6e és lelke 6an0 -int eg> szentnek. /sak íg> lehet játszani a játékot. " 1gen0 re-ekül " -ondta Lil> keserQen.Jeannie aran>barna haja< cí-Q dalt. L#ke j=ind#latSan 6állat 6ont. Aone> felállt0 és az asszon>hoz lépett. " ondja csak0 fia-0 hallotta -ár azt a kifejezést0 hog> .

Aone> engedéken>en jelentette ki: " J=l 6an0 de ez az #tols=.érek ráT T#dta0 hog> a-int L#ke -eghallja az üzenetet0 eléggé kí6áncsi lesz ahhoz0 hog> a keresésére ind#ljon.akarok bajt0 'i--ons. " Pnekelje el a ked6ence-et0 drágá. " Londolta-0 hog> lesz ol>an b#ta0 hog> feljCn ide0 ahel>ett0 hog> lent -aradna a tC-egben0 ahol biztonságosabb lett 6olna. L>orsan hátat fordított a férfinak0 és kén>szerítette -agát0 hog> ne kapkodjon.akaro. " !és 6an a keze-ben " s#ttogta 'i--ons. Ahog> Aone> az asztalok kCzt sétált0 észre6étlen pillantást 6etett az eg>ik sarokban ülD férfi erDteljes profiljára. aga és én sétál#nk eg> kicsit.il>en bolond. " i tartana 6issza att=l0 hog> itt és -ost -egClje-T " aga ne.a ne6ére0 r. " 'ajnos ne. 'ohase. A sheriff ne. 7e. A férfi szája penge6ékonn>á szQkült0 ahog> felis-erte Aone>t. " )=lintott 5ingers felé0 és énekelni kezdte a .el6eszíteni.e-léksze.25.a fogdába tart. Az CsztCnei azt sSgták0 hog> -eneküljCn0 ahog> a 0elt 1rin)ess fedélzetén is tette. " ozd#lj0 pajtásU " -ord#lt fel 'i--ons. 'ikerült befejeznie a dalt0 aztán anélkül0 hog> -egford#lt 6ag> -eg6árta 6olna a tapsot0 felrohant a lépcsDn0 6égigsietett a fol>os=n0 a szobája biztonsága felé. " Aa eg>etlen hangot is kiad0 az lesz az #tols=. %árja ott eg> cella. !ed6esen el-osol>odott.a szá-at. Az idegen 'i--ons kezére pillantott0 a-el> a lán> karját -arkolta. fejezet L#ke tá6ozása #tán a férfiak Sjabb dalt kC6eteltek. 'i--ons kilépett az árn>ékb=l.Sszna -eg. " Aí6jon eg>szerQen csak /harlieHnakU A-int a férfi el-ent0 Aone> 'i--onshoz ford#lt: " Azt tanácsolo-0 tQnjCn el0 a-íg -ég lehet.érdekel0 ha eg> szajha holtan 6égzi. " 7e." kiáltotta (op.feledett hang hallatán -egborzongott. 94@ .Végi hazá-0 !ent#ck>ban< kezdetQ dalt. &kkor kin>ílt Lil> szobájának ajtaja0 és a szDke idegen lépett ki. " Akár-it is tesz0 kislán>0 -eghal0 aztán a fick= is. A lán> szí6e Csszeszor#lt a félele-tDl. " Tehetek 6ala-it Cnért0 asszon>o-T " A-i azt illeti0 tehet " -ondta Aone> -erészen. " VC6iden0 a sheriff látogatását 6áro-.nézi j= sze--el a g>ilkosságot a 6árosában. Aztán a férfi elfordította a fejét0 és a dal sorai eg> pillanatra -egfag>tak a lán> torkában0 ahog> Jake 'i--ons szSr=s sze-é6el találkozott a pillantása. Wg>hog> 6ágtasson el innen0 én pedig tarto.-eg>ek -agá6al seho6á0 ha csak ne. " \lljon csak -eg0 kislán>U " A ne. " 'enkit se. A férfi rászegezDdD tekintete -intha a hátába fSr=dott 6olna. " &resszen el0 6ag> sikítok. " Aell=0 eg>szerQenHcsakHAone> " -ondta a szDke férfi barátságos hangon. J= hel>zetben 6ag>ok itt0 és ne. eg-ondaná neki0 hog> pillanatn>ilag ne. RT Az idegen fel6illantotta rag>og= -osol>át. " Vendben0 (op0 de csak -agának. Prezte0 ahog> a kés a hátának n>o-=dik. " it akar0 'i--onsT " A férfi -egszorította a karját.

'orozatban tCbb játsz-át is el6eszített0 aztán n>ert0 a-ikor a tétek -ege-elkedtek. Ahog> kárt>ázott0 'i--ons fol>ton a lán>t kereste a tekinteté6el. " iszter0 ezek a lapok is-erDsnek tQnnek " -ondta Jess. A férfi kC6ette Aone>t le a lépcsDn0 és leült az eg>ik p=kerasztalhoz. A ha-iskárt>ás sze-e tágra n>ílt a haragt=l." -ondta lassan a halk sza6S /harlie. " Látta-0 ahog> -egClte 'heldon (eterst0 de tartotta. " Aaz#g kis sz#kaU eg kellett 6olna0 hog> Cljelek0 a-ikor lehetett. Aone> látta0 hog> a férfi elbizon>talanodik. " Bg>anezekkel n>ert az elDzD kCrben is. &z 6olt a lehetDség0 a-iben Aone> re-én>kedett. " %ig>ázzonU " kiáltotta (op." 6icsorgott 'i--ons.sze. L>orsan pénzt kell szerezne-0 Sg>hog> játszo.lC6és dCrdült. A lán> letelepedett (op $]Lear> asztalához. " Pn ne. " 'z=6al ezt értette j= hel>zeten. " Vendben0 kislán>. " Akkor -enjen leU " -ondta a férfi. Aone>nak ne.én osztotta. Látta-0 ahog> eltette az ászokat.a szá-at0 ne-T A saját dolgo--al foglalkozo-0 és a saját érdekei-et tarto. i#tán Aone> látta0 hog> nég> ásszal n>ert -eg eg> kCrt0 -egfig>elte0 hog> a férfi eltette a lapokat0 és a lán> t#dta0 hog> a nag> n>erésre készül.6olt rá szüksége0 'i--ons. " 7e. " (opU " kiáltotta0 és a karjába 6ette.a sze-e-.sza6ai pontosan kifejezték az én 6éle-én>e-et is. %életlenül a szeretD-.néhán> kCrt0 és -ég -a este ello6agolok innen. 7incs szüksége. " Leengedte a karját.e ne.akaro-0 hog> -agácska -egszCkjCn 6alaho6á. " Azt hisze-0 fiatal baráto. 5el#grott0 és a padl=ra lCkte a lán>t0 ahog> eg>szerre háro.6olt kétsége afelDl0 hog> akár-it is -ondott a férfi0 -egkísérli -ajd -egClni0 -ielDtt elhag>ja a 6árost. $tt -arad0 ahol -agán tarthato. Ahog> a lán> fig>elte a játékot0 látta0 hog>an irán>ítja 'i--ons a tCbbi játékost. Talpra #grott0 elDhSzta a pisztol>át0 és Aone>ra szegezte. Ahog> 6árta0 'i--ons kezdte -eg a téteket0 és fol>tatta0 a-íg -ár csak Jess /alho#n0 és a szDke idegen -aradt játékban. " .elDtt leszek. " &lDford#lnak 6életlenek " -ondta 'i--ons és nekilátott0 hog> elteg>e a zsetonokat. &g> pillanatig Aone> az eséstDl bén#ltan feküdt0 aztán odakSszott0 ahol (op ült a padl=ra rog>6a. /sak re-élni t#dta0 hog> L#ke Sjra benéz0 és segítséget kérhet a sherifftDl. Plni és élni hag>ni0 ez a -ott=-. 'i--ons -egfordította a nég> ászt.be il>en g>orsan a n>ere-én>t0 #ra. " 'i--ons0 egész este sze. " 7e. Aalott 6olt0 -ielDtt a padl=ra z#hant 6olna. 93: . %égül /harlie bedobta a lapjait0 és -i#tán 'i--ons e-elt0 Jess arra kérte0 hog> -#tassa -eg a lapokat. Aone> -egkCnn>ebbülten lélegzett fel.-ég tCbb bajra0 -int a-iben -ár benne 6ag>ok.sCpCrné. 'i--ons szája elkesken>edett. 'i--ons gol>=ja eltalálta (op -ellét0 Jess és /harlie tCltén>ei 'i--onsba fSr=dtak." A sheriffet talán -égis. 'i--ons Cnelégülten 6ig>orgott.elDtt.

6olt.férne eg> kort>ocska0 baráto-. " [rja a szá-lá-hoz0 'a-U " A 6endége. Aone> -egállt a lépcsD tetején0 és 6égignézett a lenti lát6án>on. A szDke idegennek n>o-a se. (op -eg-entette az élete-et. A férfi a kCn>Ckénél fog6a g>engéden felsegítette.az ital 6isz el. " X0 ne sírj -a -ár " fol>tatta Aone> halk zokogással. (op el6ig>orodott. " (opU (opU " kiáltotta a lán> 6ad#l.e Jake 'i--ons 6olt0 aki -egClte (opot. Talán akkor (op -eg-enekült 6olna. " Azt hisze-0 rá.sokkal késDbb L#ke az ajtaján kopogtatott0 és belépett.g>engéden. " Aát0 drágá-0 -égse. L#ke Lil> gondjaira bízta a lán>t0 és arrébb lépett0 ahol 'i--ons he6ert a padl=n. " 5elhajtotta az italt0 és gCrcsCsen kChCgni kezdett. " Pnekelje el -ég eg>szer0 drágá-U 7e sírj tCbbet0 szép hClg> " kezdte el (op re-egD hangon. " Aone>0 senki se.t#dok szabad#lni a gondolatt=l0 hog> -ár korábban el kellett 6olna -ondano-. " T#do-. " .letérdelt Aone> -ellé. " 7e. 5elkapta az ü6eget az asztalr=l0 g>orsan -egtCltCtt eg> poharat0 és a haldokl=nak adta. " &l-ent0 'zajk=.tQnt el. Y az0 aki elDl -enekülte-. A légzése eg>re erDltetettebb lett0 és hátradDlt a lán> karjába. " Pneklünk eg> dalt0 Creg !ent#ck>-értR A férfi keze lecsSszott az arcár=l0 és leh#n>ta a sze-ét. Lil> és 'a.an]l ^ebster $]Lear> ne. " &l-ag>arázná 6alaki0 hog> -i tCrtént ittT Ahog> feltá-ol>gott a lépcsDn0 Aone> a bánata ellenére is hallotta0 ahog> Jess /alho#n -esélni kezdi az #tols= néhán> perc ese-én>eit. " (ersze0 (op0 hozok -agának eg>et " -ondta 'a-. (op és 'i--ons teste a padl=n he6ert. ár -esélte. 7e.6olt0 (op " -ondta 'a. " X0 (op0 -aga -ég sokáig 6elünk lesz " -ondta Aone>0 és kCnn>ek csord#ltak le az arcán. Aone> zokog6a tá-aszkodott neki0 L#ke pedig átClelte0 ahog> Aone> #tat engedett a kCnn>einek. " Aog> érzed -agadT " J=l 6ag>ok. Aone> a hál=ingét és kCntCsét 6iselte0 a karját Csszefonta -aga elDtt0 és kibá-#lt az ablakon. L>ors 6izsgálat #tán 'a. Pn is-erte.felnézett a lán>ra0 és -egrázta a fejét.Dt. Aone> káb#ltan nézett fel L#keHra. 939 .Az Crege-ber arca ha-#szürké6é 6ált0 és 6alaha csillog= sze-e elho-ál>os#lt. " (op 6ig>ora az állapota ellenére se. " L>ere0 Aone>0 kislán>0 segítek fel-enni a szobádba " -ondta Lil>0 és átClelte a 6állát.e-elhetne poharat a szájához. A jelenlé6Dk L#ke kCrül csoportos#ltak. " 1gazán szo-orS nap lenne0 ha .irán>íthatja0 hog> ki éljen 6ag> haljon -eg.r=la neked. " 1gen0 de -i lehetne szebb annál0 hog> a -aga bájos arcát láto-0 -ikCzben el-eg>ekT " Aone> arcához e-elte a kezét.

Jake 'i--ons ne6e 6irított a papíron. \tClelte0 -íg Aone> álo-ba ne. ielDtt .elfogadni0 a-ikor 'arahHt és az an>á-at -egClték. L#ke odalépett hozzá0 az ág>hoz 6itte0 és g>engéden lefektette. " L#ke0 -a ne. Aone> -agán érezte a férfi pillantását0 ahog> széthajtogatta az iratot.el-er a#inn lezárta az eg>szerQ fakopors=t0 'a. 932 . A lán> haboz6a fele-elte a lapot0 és to6ább ol6asott.o#g és 5ingers leeresztik (opot 6égsD n>#ghel>ére. &zt -eg kellett tan#lno. " TSl késD. L#ke ott állt0 csípDjét az ág> tá-lájának tá-aszt6a0 és rá-eredt. Aztán to6ább Clelte0 -íg D -aga is el ne.neked 'i--onsr=l0 L#ke." indennek -eg6an a -aga oka. " )eszélte. " &g> félszeg pillanat #tán a férfi kCnn>edebb hangon fol>tatta: " 7e. Aone>0 akit -egdCbbentett L#ke 6iselkedése és hosszS hallgatása0 felnézett rá. !ésDbb a nap fol>a-án0 Aone> -#nkába készülDdCtt0 a-ikor L#ke kopogott az ajtaján0 és lépett be a szobájába. egfogadta0 hog> soha tCbbé ne. (op $]Lear>t -ásnap reggel hel>ezték CrCk n>#galo-ra a rag>og= égbolt alatt0 a-el> pontosan ol>an kék 6olt0 -int a sze-e. " i a baj0 L#keT A férfi eg> Csszehajtogatott papírlapot hSzott elD a zsebébDl0 a lán>hoz lépett0 és az asztalra hajította a lapot. " A plakát szerint 'i--onst és az áldozatot is eg> 6onz= szDke nD társaságában látták0 akirDl Sg> 6élik0 'i--ons társa " -ondta L#ke. Zsszeza6arod6a tette le a hajkeféjét0 és fel6ette a papírt. />nthia és Josh csatlakoztak Aone>hoz és Lil>hez a sír -ellett0 és a kis csoport kCzelebb lépett eg>-áshoz0 ahog> fig>elték0 a-int 'a-0 L#ke0 . &g> kCrCzési plakát 6olt.6ag>ok ol>an ked6e-ben0 Sg>hog> jobb0 ha 6issza-ész0 és -egja6ítod a priccs lábát. A lán> elfintorodott0 és -egrázta a fejét.sírta -agát. " Aell=U A-ikor a férfi ne. !áb#ltan ol6asta 6égig a sok -ás áldozat ne6ét is0 akik -egg>ilkolásá6al g>anSsították a férfit. " 7e6etni kezdett0 aztán -ire felocsSdott0 a ne6etése zokogássá 6áltozott.fogja elénekelni ezt a dalt.6álaszolt0 Aone> fig>el-esebben is ránézett. " &z igazán rossz tréfa.Végi0 hazá-0 !ent#ck>ban< kottáját.bánod0 ha -a éjjel nálad alszo-0 'zajk=T A fogdában letCrt a priccs eg>ik lába. Az CltCzDasztalánál ül6e a lán> -osol>og6a pillantott fel. i#tán -egszabad#lt r#háit=l0 bebSjt -ellé0 és a karjába 6ette a lán>t. A lán> -eglep6e pillantott rá. " &lol6astad az egész plakátotT A férfi hangjában ne.hallatszott -egbocsátás0 csak 6ád.al#dt. A lán> Csszeszor#l= g>o-orral ol6asott a -isso#ribeli fol>a-i n>o-oz= -egg>ilkolásáért keresett ha-iskárt>ás elfogásáért0 6ag> tart=zkodási hel>érDl sz=l= infor-áci=ért jár= 6áltságdíjr=l. Le kellett lDnC-. !éptelen 6olt to6ább tartani a plakátot0 az asztalra ejtette re-egD kezét0 és elkeseredetten bá-#lt -aga elé.az Crege-ber -ellé csSsztatott eg> ü6eggel a legjobb ír +hisk>jébDl0 Lil> eg> 6CrCs harisn>atart=t tett -ellé0 Aone> pedig a .

A 6égered-én> elkerülhetetlen. L#ke az érzései6el küzdCtt. Aa azt hiszed0 kCzC. A lán> idegei elg>CtCrtek 6oltak0 és érezte0 hog> lassan el6eszíti az Cn#ral-át.kell azt -ondanod0 L#ke " tCrt ki Aone>0 csakne.6olna0 hog> 'i--ons -eg akarja Clni0 -egpr=bálta. A pillantása felért eg> 6allo-ással. LesütCtte a sze-ét. " Londolo-0 -egtette.t#do. " A tetteid sokkal kifejezDbbek0 -int a sza6aid.felfogni0 -iért ne. 7e.-ondta.jelentett 6olna. " A hangjában leplezett ir=nia rezgett. egragadta Aone> állát0 és kén>szerítette0 hog> ránézzen. A lán> a férfi rezzenéstelen 6állát bá-#lta. /sak arra t#dta. 1stene-0 Aone>0 (eters a tCr6én> e-bere 6olt0 -int én.6olt Dszinte.neked 'i--onsr=l " is-ételte kifejezéstelen hangon a lán>.hiszek neked.6olt (eters -egCléséhez0 L#ke.álltál0 hog> jelentsd a g>ilkosságot a hel>i sheriffnek.6olna0 ha ne.el neked a teljes igazságot0 de t#dod0 -it0 L#keT Wg> láto-0 se--i külCnbséget ne.lette. 'i--onsnak -indCssze le kellett 6olna tagadnia a g>ilkosságot.a teljes tCrténetet. " A tettei-T )agol> -ondja 6erébnek. áskülCnben tQnj innen a pokolba0 és hag>j enge." )eszélte.a haj=r=l0 és -inél -esszebb tDle.sír6a. " /sak -ondd0 hog> ne.errDl.-ondtad el neke.ré-ül6e0 L#ke. &ngeg>anSsítottak 6olna.békénU 93F .6olna -egállítani. " TanSja 6oltál a tCr6én> eg>ik e-bere -egg>ilkolásának0 és -eg se.6olna bizon>ítani az ártatlanságo-at. Aa csak sejtette. L#ke to6ábbra is kifelé nézett az ablakon.6olt ereje to6ább 6itázni. " Prte-. L>QlClte0 hog> azt érzi0 igazságtalan0 a-ikor a lán> 6olt az0 aki ne.t#dtál se--it errDl a g>ilkosságr=lU " A 6ádl= hang kétségbeesett kCn>Crgéssé 6áltozott. !lk lm tl n nD.t#dta to6ább kordában tartani fájdal-át és -egdCbbenését. " ár 6árta-0 -ikor j#t#nk oda0 hog> felhán>torgatod a -Slta-at.6olna halálra ré-ül6e0 és képes lette6olna rendesen gondolkodni.t#dta. " X0 ne.gondolhatod0 hog> bár-i kCzC. A férfi odalépett hozzá0 és az asztal fClé hajolt. Lefekhetsz 6ele-0 -ég el is játszhatod0 hog> tCrDdsz 6ele-0 de az Cnelégült ac!enzie sheriff képtelen elfelejteni0 hog> szélhá-os 6ag>ok.gondolni0 hog> le kell j#tno. " 7e. Ter-észetesen sehog> se. A férfi #jjai lassan elengedték az állát0 és L#ke az ablakhoz lépett0 ahol -egállt0 és né-án bá-#lt kifelé. " 7e. Ps -i a hel>zet a te tetteiddelT A lán> ne. A lán> hirtelen rádCbbent0 hog> képtelen haz#dni neki. " Azt hisze-0 rossz#l tette-0 hog> ne. Akkor hát0 persze0 tSl késD 6olt0 hog> el-ondd a haj= kapitán>ának. &g> szélhá-os nD pénz nélkülR és a leg#tols= sze-él>0 akit (etersszel láttak.6olt (eters -egCléséhez0 akkor tart=ztass le. 7e. TanSja 6oltál eg> g>ilkosságnak.-ondta-0 hog> ne. " ibDl gondolod0 hog> a haj= kapitán>a jobban hitt 6olna neke-0 -int te -ostT A férfi -érgesen -egpCrdült. &rrDl 6an sz=0 #g>eT " 7e-0 eg>általán ne.értedT 'i--ons t#dta0 hog> látta-0 a-int -egClte (eterst0 és t#dta-0 hog> enge.is -egpr=bál -ajd -egClni. A lán> a harag és a bánat kCzt DrlDd6e bénának érezte -agát0 és ne. " eg 6olta.

Aalkan bekopogott0 és belépett0 a-ikor Aone> kin>itotta az ajt=t. 7ag>ot n>elt0 érez6e0 hog> fojtogat= go-b=c nDtt a torkában0 és re-egD s=haj hag>ta el az ajkát.jelentett 6olna külCnbséget0 ha el-ondjaT Aa elDre t#dta 6olna0 ahel>ett0 hog> a kCrCzési plakáton ol6assa0 átkozott#l nag> külCnbséget jelentett 6olna. Zsszeg>Qrte a plakátot0 és a sze-eteskosárba hajította. iért 6árta a lán>0 hog> D ne.felelt. A szabadjára engedett fürtCk kCpen>ként o-lottak a 6állára. L#ke szeretett 6olna beletSrni.7e. L#ke a hét to6ábbi részében elkerülte a Long )ranchet0 de szo-bat estére képtelen 6olt to6ább tá6ol -aradni a lán>t=l. ! %okol$ veled" Honey3 Wjra ledobta -agát a székbe. <gek" mi)sod zűrz v r3 Ter-észetesen elhitte0 hog> Aone>nak se--i kCze ne. 93O . Az álo-nak 6alahol 6éget kellett érnie. &lford#lt0 és leült az CltCzDasztalhoz. " X6akodj az ajándékokkal érkezD sheriffektDl " -ondta gSn>osan. " &z g>Cn>CrQ " -ondta halkan. " ég -indig dühCs 6ag> rá-T " Aone> üg>et se. " !in>itodT " kérdezte a férfi. L#ke fig>elte0 ahog> kihSzza a hajtQket a hajáb=l. Az asztali lá-pa izz= fén>ében Aone> -eglátta a fekete csipkekCntCst0 a-it Sg> csodált az ár#ház kirakatában. A lán> az élénk színQ papírba cso-agolt dobozra pillantott. iért engedte -eg -agának0 hog> -ást gondoljonT Teljesen CsszetCr6e befejezte az CltCzkCdést. Leh#n>ta a sze-ét0 és -él> lélegzetet 6ett. L#ke -Cgé lépett0 és a 6állára tette a kezét. " Gd6U " -ondta bQnbán= -osoll>al. Aone> felállt0 és az ablakhoz lépett. /sal=dottan felpattant0 és járkálni kezdett az irodában. 5elkapott eg> becso-agolt cso-agot az asztalár=l0 és a kocs-a felé ind#lt.6olt 6ele DszinteT &z 6olt a gond. " A tiéd. A lán> ne. A lán> hátán borzongás f#tott 6égig. %isszafojtotta a kCnn>eit.ford#lt -eg0 a-ikor hallotta0 hog> az ajt= bezár#l a férfi -CgCtt. Aztán0 ahog> Sjra átélte gondolatban a 6eszekedést0 n>o-orSságot és -egbánást kezdett érezni a tettei -iatt. " T#do-0 hog> -egbántottalak0 és sajnálo-0 'zajk= " s#ttogta L#ke0 lélegzete h=dít=an forr= 6olt a lán> fülében. Aone> -ozd#latlan -aradt a férfi karjában0 t#datában az édes érzéseknek0 a-el>ek L#ke érintése n>o-án ébredtek.6olt a lán>nak0 és a férfi fel-ent a lépcsDn0 be a szobájába. A bárban n>o-a se.e -iért ne.6olt a g>ilkossághoz. Akkor CsszekCtCtte 6olna Dket a bizalo-. Aog> is gondolhatta a lán> -ásképpT . Zsszefonta a -ellén a karját0 és csendben kinézett. Aone> eg> pillanatig habozott0 aztán leszedte a papírt és a fedelet a dobozr=l. i#tán elhag>ta a Long )ranchet0 L#ke 6isszatért a fogdába.lepDdik -eg0 a-ikor rájCn0 hog> eg> g>ilkosság g>anSsítottjaT Ps hog> -ondhatta0 hog> ne. !étségek 6iharában leült az ír=asztalához0 és ten>erébe hajtotta a fejét.6etett rá0 íg> a férfi hozzálépett0 és letette elé a cso-agot. " Az lesz0 ha fel6eszed.

93N . Ve-egD #jjakkal 6ette ki a csipkés r#hadarabot a dobozb=l. Ahog> eltQnt a sze-e. L#ke -ezítláb 6olt0 és le6ette a r#hái nag> részét0 a fehér inge és a nadrágja ki6ételé6el. " 5el6eszed a ked6e-értT " Aone> értetlen pillantását lát6a kézen fogta0 és az CltCzDasztalhoz 6ezette. A férfi a kezébe fogta Aone> arcát0 és -osol>a eg>enesen a lán> szí6ébe talált.gondolni0 hog> eltQnjek0 -ielDtt 6isszajCn. " (eters -eg-ondta0 hog> D a haj=társaság n>o-oz=ja0 és ki-ent a kabino-b=l0 hog> sz=ljon a kapitán>nak0 tart=ztasson le. " /sak arra t#dta.-eg-ozd#lni0 'i--ons -ár átlCkte a testet a korláton. A 6ág>#k eg>-áshoz hSzta Dket0 a-íg -indCssze néhán> arasz 6álasztotta el eg>-ást=l.forr= tüze sCpCrt 6égig. " !Cztünk -ég ne. " Tén>leg0 L#keT Tén>leg -egérted0 -ire képes az e-ber kétségbeesésébenT " %ége 6an0 'zajk=. " Arr=l ál-odozta-0 hog>an festenél ebben a kCntCsben " -ondta a férfi érzel-ektDl elfSl= hangon. " Pn is csal=dott 6olta-0 hog> ne.bíztál benne. A férfi keze erDsebben szorította a lán> 6állát. " Aone>0 én -egérte-.ért 6éget0 L#ke.látta-0 -i haszna lett 6olna. " 'oha élete-ben ne. egbén#lta. A-íg fel6ette a kCntCst0 L#ke leült az ág>ra0 -egszabad#lt a pisztol>C6étDl és a csiz-áját=l. ire képes 6olta. /sal=dott 6olta-0 hog> ne. Vetteg6e elrohanta-. &rDteljes0 n>ers és érzéki férfiassága láttán a lán> -áris ébredezD 6ág>a fellobbant. ár 6ége 6an0 Aone>. A lán>on az izgalo.bíztál -eg benne-. ég sikoltani se. Ann>ira ré-ült 6olta-0 net#dta-0 -it teg>ek. Aone> lassan -egford#lt0 és a férfi sze-ébe nézett. 5élénken a férfira -osol>gott. T#dta-0 hog> enge.a kCn>Ckéig feltQrte. A lán> fele-elte a fejét0 és a szí6e 6ad#l Csszeszor#lt0 elszakította tekintetét a férfi sCtét sze-ének erejétDl. L#ke g>engéden 6isszafordította0 és fele-elte az állát. " &g> pillanatig se.1ndependenceHbe0 és -egírta-0 hog> 'i--onst -eglDtték és -eghalt0 a-ikor rajtakapták0 hog> csalt eg> kárt>ajátékban.a teljes tCrténetet a 6ásár éjszakáján. Y kC6etett0 de sikerült elbSjno-.elDlR elrohanta-. .e szeretné." -ondta Aone> szo-orS -osoll>al. Az ing eleje n>it6a 6olt0 az #jját pedig csakne. 7ehallotta-0 -it -ondtak0 de a-ikor (eters elford#lt és -enni készült0 'i--ons elD6ett eg> kést0 és el6ágta (eters torkát.is -eg akar Clni. " A kCntCst. T#do-0 hog> el kellett 6olna -ondano. %ett néhán> -él> lélegzetet0 a-íg elég erDsnek neérezte -agát0 hog> fol>tassa. &kkor látott -eg0 és t#dta0 hog> látta-0 ahog> -egg>ilkolta (eterst.Dt és 'i--onst0 ahog> 6itatkoztak. Az el-Slt néhán> éjszaka a férfi nélkül pokoli 6olt. A lán> -egford#lt a karjában0 a sze-e kCn>CrgCtt. " .e t#dta-0 hog> néhán> nap -Sl6a elhag>o.hitte-0 hog> bár-i kCzCd is 6olt (eters halálához0 Aone>.kell -ag>arázkodnod. Prezte0 ahog> az erDsCdD szen6edél>tDl felizzik az ág>éka0 ahog> a férfi sCtét pillantása lassS0 kihí6= fig>ele--el 6ándorol 6égig rajta.6olt -ég il>en elegáns hol-i-. 1degesen elford#lt.'tocktont0 és ne. Tá6iratozta.t#dta-. " 'zajk=0 ne." &sett akkor éjjelR dCrgCtt és 6illá-lott " kezdte színtelen hangon.a ré-ülettDl. Ahog> elind#lta-0 -eglátta." -ondta Aone>.

gondolodT L#ke eg>szerQen 6állat 6ont. Glhetünk és beszélgethetünk0 a-íg n>#godtabbnak ne.kelletlen. Wg> érze-0 -intha ez lenne az elsD alkalo-0 L#ke. A 6égén Sg>is én n>erek. Lassan -indkettejüknek kiosztott Ct lapot0 felfelé fordít6a. A férfi n>olcas párját leg>Dzte az D ász párja0 a-el>ek kCzül az eg>iket a cso-ag aljár=l osztotta -agának. " Akkor csalj0 drágaságo-.t#do-0 -íg -eg ne. A kC6etkezD kCrben L#keHnak se--ije se. " Azt hisze-0 az j= lenne0 L#ke. 'zéles0 iz-os0 sQrQ0 sCtét szDrrel borított -ellkasának lát6án>a felka6ar= -=don el6onta a lán> fig>el-ét. A-ikor L#ke felé fordította az arcát0 leh#n>ta a sze-ét0 és él6ezte0 ahog> a férfi ajka a szájára csSszik. A férfi leült a szoba kCzepére0 -ikCzben a lán> elD6ett eg> pakli kárt>át. Wg> 6iselkedett0 -int eg> pir#l=0 haboz= szQzlán> a nászéjszakáján. A-ikor Sjra kin>itotta a sze-ét0 találkozott a pillantás#k. A férfi kibSjt az ingébDl0 és félrehajította. " ég -indig -érges 6ag> rá-T " 7e-.érzed -agad.-eg6erlek a saját játékodban< hencegésT " -ondta kihí6=an. " Pn is íg> érze-0 ahán>szor csak szeretkezünk " -ondta a férfi halkan.pr=bálo-0 iss Aone>. " Aal6án>an arra is e-léksze-0 hog> -ege-lítetted0 -il>en üg>esen t#dod rendezni a lapokat." i bánt0 'zajk=T " kérdezte lág>an. " Vendben0 ac!enzie0 leg>en akkor kárt>a." jeg>ezte -eg a férfi. A lán> -eglep6e 6onta fel a sze-CldCkét. Ahog> a lán> n>erD lapjaira pillantott0 n>#godtan íg> sz=lt: 934 .foglak sürgetni. " %al=ban azt gondolod0 hog> -eg t#dsz 6erni a saját játéko-ban0 ac!enzieT " 7e. " %ag> akár kárt>ázhat#nk is " -ondta a férfi kCnn>edén0 hog> elterelje a lán> fig>el-ét za6arár=l. A hangja gazdag rezgése si-ogatásként h#llá-zott 6égig a lán> gerincén.6olt -ég eg> párja se-. " !issé eg>enlDtlen0 ne. " 'zeretnél osztaniT " 7e-0 re-ekül csinálod " -ondta a férfi n>o-atékosan. Airtelen0 a lán> 6eszél>es fén>t látott a férfi sze-ében. " !árt>ázniT Wg> érted0 szeretnél eg> Sjabb játsz-át kettDnk kCztT " 7e-0 eg> igazi kárt>apakli6al gondolta-. " Ps -i 6olt az a . " Az inget0 ac!enzie. " $l>an bolondnak érezte -agát." hangsSl>ozta 6idá-an a férfi. " 7e. A cs=kt=l legalább ann>ira re-egett a lába0 ahog> a férfiér=l is sejtette. " Vendben0 -it játsz#nkT iben leli CrC-ét0 sheriffT " T#dod0 -iben lele. " 7e. L#ke si-ogatni kezdte a hátát. " Wg> tQnik0 6esztette. Zt lap0 n>ílt játék. Ahog> 6isszatért0 leült a férfi6al sze-ben0 üg>es kézzel -egke6erte a lapokat.CrC-C. %al=jában a férfi iránti 6ág>a -inden 6olt0 csak ne. " Leg>en 6etkDzD p=kerU A lán> az eg>etlen r#hadarabra pillantott0 a-it 6iselt. " Vendben0 akkor leg>en 6etkDzD p=ker0 ac!enzie.félsz0 hog> csalni fogokT A férfi sCtét sze-e -erészen -éregette a lán>t.

" Aa a jobb azt jelenti0 hog> ann>ira akarlak0 hog> -ár fáj0 akkor egek0 igen0 sokkal jobban 6ag>ok0 L#ke " -ondta0 és a férfi hajába tSrt az #jjai6al. Aone> leh#n>ta a sze-ét0 és 6árta0 hog> Sjra átélhesse a férfi 6arázslatos0 forr= érintését. 7éhán> -ásodperc -Sl6a kin>itotta a sze-ét. To6ább osztott0 és a lán> CtCdik lapja 6égül eg> Sjabb kilences lett. A lán> kioldotta a szalagot a kCntCsCn0 és a r#hadarab eleje szétn>ílt0 nag>on is ingerlD lát6án>t tár6a fel. Aztán fele-elte a fejét0 és eg> hosszS percig -él>en Aone> sze-ébe nézett. " LehSzta a nadrágját. " Aadd takarítsa. A-ikor osztani kezdett 6olna0 a férfi kin>Sjtotta a kezét0 és a lán>éra tette. " . A lán>t elCntCtte a -á-or csodás érzése0 és a teste a férfi iránti 6ág>t=l lüktetett. A lán> sze-ében ülD kérdésre 6álasz#l0 rekedten -ondta: " Wg> gondolo-0 a te tested is g>Cn>CrQ0 'zajk=. " !érlek0 'zajk=0 -ondd el0 -ire gondoltálU " is-ételte. A sze-ében szen6edél> izzott. A férfi lecsSsztatta a kCntCst Aone> 6állár=l0 és g>engéden hátradCntCtte a lán>t0 aztán felállt0 hog> -egszabad#ljon az als=ját=l. Aone>ban csak Sg> szág#ldott a forr= 6ér0 ahog> a férfi sCtét sze-e felfelé ind#lt re-egD testén #g>anazzal a lassS0 csábít= fig>ele--el0 -íg 6égül Sjra a sze-ébe nézett. L#ke érezte0 ahog> elCnti a lán> iránt érzett szerele-. A lán> elszakította a pillantását L#ke -eztelenségétDl0 és felfedezte0 hog> a férfi szintén fürkészD pillantással fig>eli. 5elkapta a paklit0 és lassan osztani kezdett. A lán> elsD lapja kilences 6olt0 az C6é az eg>ik is-erDs ász. " Pn osztok. Alig t#d6a -egállni0 hog> hozzá ne lépjen0 halkan kérte: " 5elállnálT A lán> -egérezte0 -il>en fontos L#ke szá-ára ez a pillanat. " Jobban érzed -agadT " kérdezte ked6esen. Wg> festett0 -int eg> bronzbarna gCrCg isten0 -agas0 sCtét hajS0 erDteljes 6álla és iz-os -ellkasa pedig teljes har-=niában 6olt csodálatosan arán>os testének tCbbi részé6el." !ülCnCsU &z #g>anaz az ász pár0 a-i az elDbb is a kezedben 6olt. 933 . !ilépett a g>QrCtt halo-b=l0 és -egállt a férfi elDtt. L#ke tekintete a lán> sze-érDl a -ellére 6ándorolt0 aztán lassan lefelé0 6égig a testén0 le a -eztelen lábfejéig. 5elcsSsztatta a cso-ag legals= lapját0 és letette a -ásik ászt. Aone>0 leküzd6e büszkeségét0 fele-elte a fejét0 és a férfi gondterhelt sze-ébe nézett. A -ellén Cssze-arkolta a kCntCst0 felállt0 és 6árta0 hog> a férfi -ozd#ljon0 6ag> sz=ljon. A lán> hosszS #jjai szakértD -=don pCrgették a lapokat0 ahog> Sjra -egke6erte a paklit. " 7ocsak0 kibSjt a szCg a zsákb=l0 iss Aone> " dünn>Cgte gonosz 6ig>orral. L#ke bizon>talan#l fig>elte a lán>t. egbabonáz6a -eredt a -eztelenül áll= férfira.le az asztalt " -ondta a férfi0 és félresCpCrte a lapokat.obd le a kCpen>tU A lán> elengedte a kCntCst0 és az lecs#sszant a csípDje -entén0 aztán a bokájához h#llott. " ire gondoltál -ostT " Azt gondolta-0 hog>R " A lán> lesütCtte a sze-ét0 és za6arában képtelen 6olt befejezni. A kezébe fogta a lán> arcát0 és fino-an -egcs=kolta. ár csak az als=nadrágja 6olt rajta. " Arra gondolta-0 hog> -il>en g>Cn>CrQ a tested.

93E .Aztán odalépett hozzá0 és a karjába e-elte.

kell 6asárnap dolgoznia.szikrázik az izgalo-t=l. 93@ . . ás 6olt0 -int korábban. Ael>ette érzéki 6ág>at látott benne0 pir#lását pedig fel6áltotta a szen6edél> he6e.#tán -egbeszéljük. ost0 ahog> CltCzkCdCtt0 eszébe j#tott az elDzD esti szeretkezésük. L#ke felállt0 és kin>Sjt=zott. L>orsan hátrafésülte a haját0 CsszekCtCtte eg> szalaggal0 és elford#lt. Az el-Slt =rában L#ke dSsan csengD hangja és ne6etése hallatszott0 ahog> Joshnak -ag>arázta0 hog> ülje -eg a bérbe 6ett p=nit.csak testben0 hane. &g> nD érzéki teste 6olt ez0 aki -egis-erte a g>Cn>Crt eg> férfi keze0 szája0 6ezetése által. arkáns profilja napbarnítottnak látszott a kalapja árn>ékában0 a-el>et han>ag#l feltolt a ho-lokára0 de a lán> pontosan -egfig>elhette -agas0 csodálatosan arán>os testét. 7e. fejezet A hog> lassan felb#kkant az álo-b=l az irodájában0 L#ke ráébredt0 hog> nincs eg>edül. " enn>i az idDT " 1deje felkelni. Azt -ondtad0 -a -egtanítasz p=nin lo6agolni. )ronzbarna arca és karja érzéki ellentétben állt az inge fehér szC6eté6el0 a-el> a n>akánál n>it6a 6olt0 és látni engedte a fekete szDrszálakat. " Aone> is 6elünk jChetT %asárnap 6an0 és ne. " X0 1stene-0 Aone> )ehr0 -i tCrténik 6eledT ár L#ke gondolata is felizgatU " korholta kipir#lt tükCrképét. L#ke által.érzel-ileg is szeretkeztek.-intha ne.lett 6olna éppen ol>an fantasztik#s0 éppen ol>an -egráz=. !opott far-ernadrág feszült kesken> csípDjén0 és hosszS0 erDteljes lábán. &zSttal ne. \sított0 és a ten>erébe te-ette az arcát. &zSttal 6ala-i ol>as-i is jelen 6olt0 a-i korábban soha. Ahog> eg> takar=n ücsCrgCtt az árn>ékban0 Aone> ig>ekezett a -agá6al hozott kCn>6re irán>ítani a fig>el-ét0 de tekintete fol>ton L#keHra és Joshra té6edt0 akik a kCzelben 6oltak.Cbbenten az arcára szorította a kezét. Att=l kezd6e0 hog> Josh odaszaladt Aone>hoz az éttere-ben aznap reggel te-plo-ba -enet0 és -egkérte0 hog> csatlakozzon hozzá és az apjához0 a lán> tQkCn ült0 és L#keHra gondolt. Leh#n>ta a sze-ét0 ahog> felidézte L#ke férfiasságát0 erejét: az iz-ait0 az erDteljes teste -elegét0 a leplezetlen CrC-Ct0 a-it a keze és szája érintése okozott0 kCzCs csScspontj#k -indent elsCprD -á-orát. Pn -ár -egreggelizte-. A lán> hátralépett0 hog> jobban -egnézhesse a tükCrképét. " &zt -ajd te-plo. A g>erek el 6olt ragadtat6a0 és Sg> tQnt0 kis arca rag>og az él6ezettDl. " X0 igen0 íg> is 6an. " AlszolT " it akarsz0 JoshT " L#ke át6etette a lábát a priccs szélén0 és felült. 5QzDtDl -egszabad#lt keblének hal-a az eg>szerQ fehér ing felett hangsSl>os e-lékeztetD 6olt arra néz6e0 hog> nD.26. Ahog> kin>itotta a sze-ét0 látta0 hog> -ár ne. 5eln>itotta a sze-ét0 és látta0 hog> eg> kék sze-pár bá-#l rá. A lán> el-osol>odott0 ahog> fig>elte a Josh arcán tükrCzDdD érzel-eket.

l=háton. " Téged is kitettek a házb=l0 -int enge-.l=ra0 a-íg léteznek postakocsik és 6onatok " -akacskodott a lán>0 de hag>ta0 hog> a férfi talpra hSzza. " . L#ke leült0 -egtCrClte a ho-lokát0 kin>Sjtotta a lábát0 és Aone> tark=jára szegezte a tekintetét. " L>erünk0 csak ne. " Láttál0 Aone>T J=l lo6agolta-T " !is teste re-egett az izgalo-t=l. #száj 6olt -egérintenie. " Aé0 állj csak -egU 9E: .-ondta -eg " felelte L#ke. A lán> hosszS szDke haja csillogott a le6eleken átszQrDdD dél#táni napfén>ben. A férfi -egragadta a karját. &ddig -ég -indenho6á elj#totta.lelnek otthonra. " &lég lesz -ára0 Josh " -ondta 6égül L#ke. " Láttál0 A-igoT Wg> lo6agolta-0 -int ap#.t#do-0 ne. Ahog> lekapta Josht a p=nir=l0 az ing -egfeszült a 6állán0 és a lán> fig>elte a szC6et alatt h#llá-z= iz-okat. &g>ütt fig>elték a férfit és a kisfiSt. Josh kibontakozott a karjáb=l0 leült0 és -egragadta A-ig=t. 7ézz csak ráU TSl nag>. L#ke felállt0 és Ala-=hoz lépett. . " . " 7e. &lCntCtte a sürgetD 6ág>0 hog> hozzá hajoljon0 a derekára si-ítsa a kezét0 és -agához hSzza p#haságát0 aztán beszí6ja a haja édes illatát.o#g szerint A-igo bicegése CrCkre -eg-arad0 de -ég íg> is képes 6olt lépést tartani Joshsal. &ltCprengett0 6ajon -enn>i ideig tart -ég kCztük ez az ellenállhatatlan testi 6onz=dás. " Te kC6etkezel0 'zajk=.félszT " tüzelte a férfi0 ahog> a herélthez 6ezette. " Aog> akarsz n>#gaton élni0 ha ne.haz#dtál0 #g>eT " 7e-0 ne. " Aog> félhetsz a lo6akt=l0 a-ikor egészen isso#rib=l idáig hajtottál eg> szekeretT &rrDl ne. " A lán> -agához Clelte. A lán> =6atosan kin>Sjtotta a kezét0 és -egsi-ogatta a lo6at.a saját lába-on is.haz#dta. L#ke cs=kja0 a karja érintése0 a kCzelsége jelentették a legizgal-asabb érzéseket0 a-el>eket 6alaha is átélt." kCzClte Aone>. " A tettek néha tCbbet -ondanak0 -int a sza6ak " -ondta Aone>0 és elind#lt. Ps Csz6érek 6oltak0 ne. " Aát persze0 hog> j=l0 édese-. Prezte0 ahog> a saját szí66erése felg>ors#l0 ahog> a 6ére forr=n szág#ld az ereiben0 ahog> -áskor is0 ha a férfi fürkészD tekintetét -agán érezte.e akkor a szekéren ülte-0 ne. Josh odarohant a lán>hoz0 és a karjába 6etette -agát. " &z -it jelentT " kérdezte Aone> g>anakod6a. " PnT &szedbe ne j#sson0 ac!enzieU 7e. " Te szegén> kis drága " güg>Cgte neki a lán>. A szí66erése 6álasz#l felg>ors#lt. Leh#n>ta a sze-ét0 és a kísértésnek ellenáll6a kén>szerítette -agát0 hog> ne ford#ljon -eg0 és ne nézzen a férfira.lo6ak.t#dsz lo6agolniT " Londolo-0 nincs szüksége.A-igo a takar=hoz sántikált0 és Aone> letette a kCn>6et0 hog> karjába 6eg>e a k#t>át0 és si-ogatni kezdte.e igen. A-igo rajongása Josh iránt ol>an n>il6án6al= 6olt0 hog> -ég L#ke is leszokott r=la0 hog> az állatra panaszkodjon. " A k#t>a 6álasz#l lelkesen -egn>alogatta a fiS arcát0 aztán Josh Clébe fektette a fejét. Az állat elfordította a fejét0 6égig-érte Aone>t0 aztán Sjra elford#lt.áll szándéko-ban -egtan#lni lo6agolni. Aone> -egérezte a férfi pillantását. Azt hisze-0 a k=bor j=szágok0 -int -i0 soha ne.

" Vendben0 -ost én fogo. " !ed6el téged0 külCnben arrébb -ent 6olna0 a-ikor -egsi-ogattad. ost fogd az eg>ik kezedbe a szárat0 és tartsd kCnn>edén. " it -Q6elszT " kiáltott fel Aone> ré-ülten.szerepel Ala-o sz=tárában " felelte k#ncog6a a férfi. 7e -ondd neke-0 hog> soha ne. " ost fogd -eg a szár -indkét felét0 kapaszkodj -eg a n>eregkápában0 6ag> a l= -egpr=bál -ajd arrébb lépni0 ahog> felszállsz.6ag> 6ala-i -agas0 fel kell #granod a keng>elbe a bal lábaddal0 a jobbat pedig lendítsd át a n>ereg fClCtt. " ost fino-an bCkd -eg a lo6at a térdeddel. " il>ennek tQnnekT " J=nak0 gondolo-. " ireT 9E9 . " Azt hitte-0 azt -ondtad0 ked6el enge-. indkettD6el " -ondta L#ke.elég bD. " &g>általán ne-U " X0 elfelejtette-. L#ke el6ig>orodott. " &nnél kCzelebb ne.akarok " kCzClte a lán>. " &bben a szokn>ábanT " kérdezte dCbbenten a lán>. " J=0 -ost kapaszkodj a n>eregkápába0 és -i6el ne.t#do-0 -il>ennek kellene tQnniük " -ondta re-eg6e a lán>. 5ogd -eg a n>eregkápát0 tedd a bal lábad a keng>elbe0 és lendítsd át a jobbot a n>ereg fClCtt " is-ételte a férfi.engede-. " 7e. " J=l 6an0 -eg is 6ag>#nk. A-ikor Aone> -egtette0 a l= elind#lt. " !arját a lán> kCré fonta. " 1nnen néz6e ne.-ondhatná. 7e. Aone> eddig két kézzel -arkolta a n>eregkápát. A lán>nak n>Sjt=zkodnia kellett0 de hirtelen két erDs kezet érzett a háts=ján0 a-el>ek segítettek neki fele-elkedni.-enj0 lo6acska< 6ag> 6ala-i hasonl=tT " Att=l tartok0 ez ne.akarok -egtan#lni lo6agolni " -ot>ogta a lán>0 ahog> a férfi a bal kezébe n>o-ta a kantárszárat.neki eg>szerQen0 hog> . " &z j= 6olt. " L#ke letérdelt0 és -egragadta a szokn>a hát#ls= szegél>ét. A férfi felpattant -Cgé0 és a l= to-porára ült. " 7>#galo.tQrted a szokn>ád a lábad kCzé0 ha fürCdni -entél " zsCrtClDdCtt a férfi.is t#dsz Sszni.hisze-0 hog> ked6el enge-. " 7e. " Pppen ezért ne.a kantárt.is 6olt ol>an nehéz0 #g>e0 hClg>e-T " A férfi igazított a keng>el hosszán. 7e rángasd 6ag> hSzd. " &z ne6etséges " kiáltott fel Aone>0 ahog> lenézett -eztelen lábára." -ondta a férfi. \thSzta a szokn>át a lán> lába kCzCtt0 elCl pedig betQrte az C6e alá. 7e. " 7e. 1ngerülten pillantott hátra a férfira. ost a bal kezé6el elengedte0 éppen csak ann>ira0 hog> átadhassa a férfinak a szár 6égét0 aztán g>orsan Sjra -egfogta a kapát. " &zen segíthetek. " 7e. " el>ik keze--el fogja-T " A ballal0 hog> a jobbot szabadon használhasd. " &l ne engedd a 6égétU " -ondta a lán> idegesen.az. /sak szorítsd -eg fino-an -indkét térdeddel." 7e. /sodás a lábad. !erülj hozzá ol>an kCzel0 ahog> csak lehet. " Ala-o a láb érintésére 6ag> a szárra 6álaszol. Arra 6al= a cs=nak " jeg>ezte -eg a lán>. " [g> 6an0 ac!enzie. iért lépne arrébbT " ert a lo6ak kiszá-íthatatlanok.

fogja -egállítani " fig>el-eztette Aone>t. L#keHot 6áratlan#l érte a dolog. " ost is-ételd -eg ezt a jobb térdeddel és a szárral. Lecs#sszant a l= to-porár=l0 és a háts= felén találta -agát.is " -ondta a lán>. Aone> szorosabbra fogta a szárat0 és kCzben -egbCkdCste az állatot a térdé6el. " Prted -ár0 -iért -ondta-0 hog> tartsd szabadon a jobb kezedT A lán> sze-e tágra n>ílt a -eglepetéstDl0 a-ikor L#ke -ásik keze az inge alá cs#sszant. 9E2 . Wg> érezte0 -intha eg> felhDn lebegne0 eg>edül azért0 -ert L#ke Clelte. " Aa erre is nézne0 ne. " 7e tedd0 L#keU " 7e.is ol>an nehéz0 -int ahog> gondolta-. " L#keU 'egítsU " sikoltotta Aone>. eleg ten>ér si-#lt a -ellére. 7éhán> perc -Sl6a -ár ke6ésbé 6olt feszült. " Aog> haladok0 co+bo>T " J=l " -ondta a férfi.lát -ást0 csak a háta-at. " Josh -egláthat. A lán> légzése felg>ors#lt0 a-ikor a férfi kén>eztetni kezdte a -ellbi-b=ját a hü6el>k#jjá6al. &lejtette a szárat0 és -indkét kezé6el a n>eregkápába kapaszkodott.esik j=lT " 7e. " &z ne. A l= fürge ügetésbe fogott az #tasításra. " Aone> szélesen el6ig>orodott0 a-ikor a l= engedel-eskedett neki. L#ke -eleg0 s#ttog= lehelete -egbabonázta. A-ikor a l= jobbra ford#lt0 Aone> sz= szerint -á-orban Sszott.h=0 lo6acska< ne. L#ke elengedte a szár 6égét0 és karját a lán> dereka kCré fonta. A lán> erDsen beszí6ta a le6egDt és a férfinak tá-aszkodott. L#ke éleset fütt>entett0 -ire Ala-o hirtelen -egtorpant0 és ettDl a lán> csaknekiz#hant a n>eregbDl. " /sak el ne engedd a szárat0 -ert a . " Azért ne szállj le a l=r=l. " A hajad pedig ol>an illatos0 -int eg> 6irágoskert." Aog> elDrántsd a pisztol>odat0 hog> befoghass eg> -arhát0 6ag> bár-ire.leszek n>#godtabb0 akár-el>ik keze-et használo. indkét kézzel -eg-arkolta a szárat. " eg-ondta-0 hog> ne engedd el a szárat " -ondta L#ke0 ahog> a lán>hoz rohant. " Aag>d abba0 L#keU " 1stene-0 ol>an csodás 6ag>0 édes. " A férfi erDsebben szorította0 és -asszírozni kezdte Aone> keblét.erre gondolok. A lán> ne.agg=dott. " ost balra akar#nk ford#lni0 Sg>hog> bal oldalon fogd szorosabbra a szárat0 és bCkd -eg a bal térdeddel. " itR -Q6elszT " kérdezte0 a-ikor a férfi keze feljebb csSszott0 és si-ogatni kezdte a -ellét. " 7e. " L#ke a lán> fülétDl a n>aka -él>edéséig f#ttatta a n>el6ét. " eg akarod pr=bálni eg>edülT A lán> érezte0 hog> az Cnbizal-a g>orsan süll>ed. ost használd -indkét kezed0 ha ettDl n>#godtabb leszel. Az érintéstDl perzselD tQz f#tott 6égig a lán>on0 és akaratlan#l is -eghSzta a szárat0 a-itDl a l= -egállt. " A férfi eg>enesen a fülébe s#ttogott.

6ádolhatja ezt a 6én texasi fiSt azzal0 hog> szép.ki-#tatni az CrC-ét0 de ne. 5eltette. A lán> ne. " ! lehengerlő %ontos $$ szó lenne rá" gondolta -agában a lán>0 ahog> 6isszasétáltak a takar=hoz0 és leültek. L#ke iz-os testének érintése felerDsítette ka6arg= érzéseit.T A férfi szája beitta #tols= sza6át. " Akkor lo6agolhatok a p=ninT " kérdezte a fiS türel-etlenül. LezCtt>ent Aone> -ellé. Aone> fele-elte a fejét0 és belenézett a férfi -eleg pillantásS0 zafírszínQ sze-ébe. " i azT " Josht nag>on felka6arja0 hog> A-igo ne. &zért -ég le is lDhetik0 t#dja. 'enki se. " X0 akkor rá6etted0 hog> gondolja -eg -agátT " 7e. " Tén>leg0 L#keT Tén>leg rendbenR. " intha azt -ondtad 6olna0 hog> ezt tetted.g>Dzhetnéd -eg a ház6ezetDnDdet0 hog> gondolja -eg -agátT " rs. " Te is " b#kott ki a lán>b=l.Joshnak0 hog> beszélek 6eled 6ala-irDl0 a-i bántja Dt. A-ikor szét6áltak0 Aone> felnézett L#keHra0 és elpir#lt fürkészD tekintetétDl.hisze-0 hog> ez bárkinek is sikerülne.sietett elengedni. " L#ke lehelete -elegen és ned6esen ért az arcához0 a hangja érdessége feltüzelte a lán> a-Sg> is g>ors szí66erését. Ps ne k=borolj el tSl -esszire " rendelkezett L#ke. " A férfi hangja -él> és érdes 6olt. A lán> Csszeza6arodott. Pn azt -ondta-0 hog> -ár ne. A n>aka kCré fonta a karját0 ahog> L#ke lassan a fCldre engedte. " L>Cn>CrQ 6ag>. " Ap#0 -ikor ülhetek fel Ala-o hátáraT " kérdezte Josh. &g> hosszS pillanatig to6ább Clelte a férfit0 aki ne. 7ag> ég0 L#ke0 A-igo a fiS ked6ence.jelent gondot. " 7os0 akkor azt -ondo-0 hog> nag>on j=képQ0 ac!enzie sheriff. 5rickR " 5ra# 5rick " ja6ította ki a lán>. " Att=l tartok0 té6ed0 asszon>o-. 7e. A-ikor Aone> -egérezte a férfi erDs kezét a derekán0 szinte a karjába o-lott.hitt a sze-ének0 de L#ke ac!enzie 6al=ban elpir#lt. " Aadd pihenjen eg> kicsit0 JoshU Y csak eg> p=ni. Aone> ig>ekezett ne. " 5ra# 5rick -ár ne.a déli postakocsira0 és 6isszaküldte. " /sSsztasd ki a lábad a keng>elbDl0 tedd a kezed a 6álla-ra0 és le6eszlek. " 7e-0 ezt te -ondtad.t#dta -egállni0 hog> el ne -osol>odjon.akarj#k0 hog> kifáradjon0 igazT " Akkor én és A-igo el-eg>ünk szép kC6eket keresni a fol>=nál.'acra-ent=ba. 7e. " 7éhán> é6 -Sl6a. 9EF . Azt hisze-0 -ost -ég eg> picit fiatal 6ag> hozzá. A férfi 6ig>orgott és elpir#lt." Aog> j#tok le errDl az állatr=lT " kérdezte a -egkCnn>ebbült0 de kif#lladt lán>.-ehet be a házba. " L#ke0 CrülCk0 hog> kettesben lehetünk0 -ert -egígérte. " 7e -enj tSlságosan kCzel a fol>=parthoz. &lDzD este #g>aníg> nézett rá. " Vendben 6ag>0 'zajk=.jelent gondot.

" Wg> hangzik0 -intha té-át akarnál 6áltani. 9EO .-agára0 és Sg> gondolta-0 ha a tCr6én> szolgálatába állok0 jobb esél>e.Josht0 ne. &rrDl akarta. A családo. 7eked pedig eg> ideig -ég be kell érned az én izgal-as társalgáso--al. Azon tQnDdte-0 hog> 6issza-eg>ek -arhát terelni0 és 6adlo6akat kergetni. " indig a tiéd az #tols= sz=0 igaz0 'zajk=T Azt fontolgato-0 hog> 6issza-eg>ek Texasba. " 7ag>on rendes fiatale-ber0 L#ke. " Aadd fejezze. Arra szá-ította-0 hog> 6ala-i -ajd csak felb#kkan0 a-i6el -ár elind#lhatok.ezt akaro. " Azt ter6ezi0 hog> 6isszaadja a csillagját0 sheriffT " #gratta a lán> eltSlzott tájsz=lással. Azt hisze-0 Josh él6ezné0 ha eg> far-on nDhetne fel. A bDrCd ol>an 6olt0 -int a szatén0 és énR " &z az illetlen dolgok kCzé tartozik0 ac!enzieT " A lán> a kezébe te-ette pir#l= arcát.hag>hatta. " indig is hinni fogok a tCr6én> fenntartásában0 jel6énn>el0 6ag> anélkül.oda akarsz kil>#kadni0 hog> -egleckéztetsz az én bQnCs élete-rDl " -ondta Aone>0 és ig>ekezett kCnn>ednek tQnni. " X0 6ag>is eg> cirk#szhoz áll " jeg>ezte -eg a lán>. Aián>zik a gazdálkodás0 L#keT " 1gen0 hián>zik. !e-én> -#nka0 de j= élet az. " $l>an elkCtelezett sheriffnek tQnsz0 hog> nehéz elképzelni0 hog> abba akarnád hag>ni. .be0 -ert ha-arosan szedelDzkCdnC. " ég ne. " 1zgal-as társalgásU Te0 ac!enzie sheriff0 ne. " 1zgal-as0 illetlen beszélgetés0 iss Aone> )ehr " ja6ította ki L#ke csintalan -osoll>al. 'ajnos0 Josh tSlságosan lefoglalta az idD-et0 hog> befejezze-0 a-it elkezdte-.attet.hangon fol>tatta: " 'z=6al -égis0 igazT " 7e-0 Aone>0 ne.-ondani.kell 6isszafelé0 hog> le6áltsa.lesz0 hog> híreket kapjak a tCr6én>en kí6üli bandákr=l.Sjságolta el. " Akkor hí6j#k 6issza0 és -ondj#k el a j= híreket.lennének azok0 akik ne.t#dja. %an hel>0 ahol kin>Sjthatod a lábad0 és leírhatatlan a szabadság0 a-ikor kint lo6agolsz a birtokon.hajland=k a szabál>ok és tCr6én>ek szerint élni.-a is életben lenne0 ha ne. " Ve-éle-0 ne. A-ikor -eglátta a férfi pillantásának ko-orságát0 élénksége szétfoszlott0 és leher6adt a -osol> az arcár=l. A férfi hallatta -eleg ne6etését.-entél 6issza gazdálkodni a háborS #tánT " i#tán -egtalálta." eglep0 hog> Josh ne.e eg>etértek0 attbDl j= sheriff lesz. T#dod0 kCrCzési plakátokat0 híreket -ás sheriffektDl és fej6adászokt=l. " &bben biztos 6ag>ok. " Akkor -iért ne. " Aadd játsszonU J=l érzi -agát.éppen az izgal-as sza6aidr=l 6ag> híres. " &gész éjjel arra gondolta-0 hog>an festettél este0 ahog> ott álltál -eztelenül a lá-pa fén>ében. " Ps ha illetlen dolgokat -ondokT " A lán> fensDbbséges pillantást 6etett rá0 aztán akaratlan#l el-osol>odott. &rDltetetten 6idá. " A-i azt illeti0 igen0 iss Aone> )ehr.6eled beszélni.

i6el L#ke ol>an ritkán -ondta ki a ne6ét0 a lán>t hirtelen elfogta a balsejtele-. Azt -ondtad0 . /sal=. Talán éppen arra készült0 hog> -eg-ondja0 itt az ideje0 hog> a lán> Sjra elhag>ja 'tocktont0 ezSttal 6églegesen. Azonnal eg> erDs kéz szorítását érezte. " \tkozott#l j=l t#dod. " /sak -egszédülte. 'zálka 6olta. " Leg>ünk tSl rajta0 L#keU 7e.leszel. " 7e-0 felesleges. Aog> -ár 6égzett 6ele. Pn #g>anaz a nD 6ag>ok -ost is0 -int korábban. ost pedig azt -ondod0 szerinted Cssze kellene házasodn#nk. " it -ondtálT " kérdezte re-eg6e. Vettegett0 hog> -enten sír6a fakad. Aone> sze-e felpattant és tágra n>ílt. " 5elült0 és kibontakozott L#ke karjáb=l.is ol>an régen -ég a fogdádba akartál zárni. 9EN .-aga-. A férfi a kCn>Ckére tá-aszkodott0 és felnézett az égre. AosszS0 r#gan>os teste fesztelenül n>Sjt=zott ki0 és Aone> s=6árgott rá0 hog> -egérinthesse. Alkal-atlan. A lán> gondolatai to6ábbra is az elsD -egjeg>zés kCrüljártak. A-ikor a férfi felé ford#lt és el-osol>odott0 a gondolat0 hog> soha tCbbé ne. " 5eküdj le0 Aone>.azt hisze-0 Cssze kellene házasodn#nk<. " Azt -ondtad0 6an 6ala-i0 a-irDl beszélni szeretnél 6ele-. " A lán> leh#n>ta a sze-ét0 és -él> le6egDt 6ett0 hog> Csszeszedje erejét a kC6etkezD pillanatokra. i6el a legrosszabbra készült0 -ost 6áratlan#l érte a -eglepD kijelentés. " $l>an b#tán érze. L#ke felült0 lesCpCrte a ten>erét0 és eg>szerQen ann>it -ondott: " Azt hisze-0 Cssze kellene házasodn#nk. " /sak ülj n>#godtan0 a-íg jobban ne.a sze-edben. " Azt -ondta-0 feleségül akarlak 6enni.leszek elkés6e. 7e. Aolnap se. " )iztosan a lo6aglás -iatt. " %árhat0 a-íg jobban ne.t#do-0 -irDl beszélsz.láthatja ezt a szí6ének ol> ked6es arckifejezést0 letagl=zta Aone>t. \ltalában erDs 6ag>ok0 -int eg> l=. A gondolatba beleszédült0 és Sg> érezte0 kicsSszik al=la a talaj.érzed -agad.eg> pillanatra. " TSlságosan szép nap ez ahhoz0 hog> -egbetegedj.láthatja tCbbé L#keHot. " )átor ig>ekezete ellenére0 hog> n>#godt -aradjon0 a sza6ak re-eg6e b#ktak ki a száján. egbánást érzett a -Sltbeli bQnei -iatt0 a-i a fájdalo-ban CltCtt testet arra a gondolatra0 hog> soha ne.akarok Sg> lefeküdni0 hog> egész éjjel ezen gondolkodo-. " J=l 6ag>T " A férfi karja 6édel-ezDn fon=dott kCré0 D pedig L#keHnak tá-aszkodott. Aaz#doz=. ár el-Slt.hitte0 hog> elDzD éjjeli szeretkezésük a férfinak is ann>it jelentett0 -int neki0 6ag> talán bánta is0 hog> eg>általán -egtCrtént.ezt -ondtad. A lán> sze-ében L#ke -ég 6onz=bb 6olt0 -int 6alaha. &g>felDl0 eg> ideje lefekszünk eg>-ással0 Sg>hog> ezt illik tennünk " -ondta becsületesen. " 7e-0 L#ke0 ne. " A pokolba is0 -#száj ann>ira -egbon>olítanod0 a-enn>ire csak lehet0 #g>eT A lán> ideges -osol>t 6illantott felé. &g>etlen pillanatig se. !in>Sjtotta a kezét0 hog> -egkapaszkodjon. " 7e. Ann>ira szerette0 és a gondolat0 hog> el kellene hag>nia0 el6iselhetetlennek tQnt.

hisze-0 hog> 'tockton derék polgárai CrC--el fogadnák a -en>asszon>odat. " 7os0 senki se. " Akkor itt 6annak Josh érzel-ei irántad.e a -Slta-0 L#ke. Yszinteséget akartál0 hát Dszinte 6olta-. 7ag>on szo-orS lenne0 ha el-ennél. " $l>an nehéz -egérteni0 hog> szeretlekT " 1gen0 fig>ele-be 6é6e azokat a keg>etlenségeket0 a-iket eg>-ás fejéhez 6ágt#nk.jelenti azt0 hog> hozzá-ennék 6alakihez csak0 -ert szüksége 6an szakácsra0 an>ára a g>erekének0 6ag>R 6ag> eg> nDre az ág>ába.is szá-ít0 neked biztosan.leszel te is Dszinte 6ele. " &ltCkélted0 hog> -egnehezíted ezt az egészet0 igazT 'ose. " Aone>0 a -Sltad ne. 'tockton derék lak=inak két é6ük 6olt erre0 de -eg se. " Te tanítottad -eg rá0 hog>an leg>en kisfiS. Aa Joshnak ne. " (okolian j=l t#dod0 hog> tCbbrDl 6an sz=. Te tanítottad ne6etni.igen. 7e.e eg> kocs-ában is dolgozo-. Akkor is szeretkezni 6ág>o. " 7e. " 1gen0 nag>on is 6ilágosan kifejezted0 j=k 6ag>#nk eg>ütt az ág>ban. Legalább lég> 6ele.pr=bálták.hallotta j=l. &g>etlen sz= se. )iztosan ne. Talán ne6ag>ok büszke -indenre0 a-it a -Sltban tette-0 de ez ne.érezni a le6end#laillatot0 a-ikor a kCzele-ben jársz.értette. " Az ajánlata percrDl percre ro-antik#sabbá 6álik. " 'zen6edniU 'zajk=0 Josh i-ád téged.-aga-0 hane.Dszinte. " X0 L#ke0 -ost ne haz#dj neke-U &z lenne a legkeg>etlenebb dolog0 a-it tehetnél.6ádolhatja azzal0 hog> ne. Zsszeházasod#nk0 6issza-eg>ünk Texasba0 és Sj életet kezdünk. " 'ze-ern>it se.fontos.6eled0 a-ikor a -#nkára kellene fig>elne-. " A tá6olba néztek0 ahol Josh kC6eket dobált a 6ízbe. A Long )ranch.Josh -iatt.érdekel0 -it gondolnak.-egállni0 hog> -eg ne érintselek. " .az #d6arláshoz0 de ha azt akarod hallani0 hog> g>Cn>CrQnek tartalak0 akkor ki-ondo-. /sak nézz rá. &rrDl -egfeledkeztél0 L#keT 7e.és -agaddalT 9E4 . A férfi a lán> szájára szorította a kezét0 hog> belefojtsa a sz=t. " 'zeretlek0 'zajk=. " it -ondtálT " Azt -ondta-0 szeretlek.t#d csípDbDl tüzelni0 ac!enzie sheriff " zsCrtClDdCtt a lán>. 'zeretlek ott látni a kon>há-ban0 szerete. Y az0 aki szen6edni fog -iatta. " 5ol>tasdU " &-ellett j= szakács és háziasszon> 6ag>. &zt ol>an nehéz -egérteniT " fordította el a fejét. 7et#do." &z talán illendDnek tQnik neked0 de aligha g>Dzhetsz -eg íg> r=la0 hog> 6eleakarod leélni az életedet. " . Aog>an e-elje fel a fejét és járjon eg>enes háttal.egészen íg> gondolta-0 ac!enzie. " Aone> ingerülten e-elte Sjra rá a tekintetét. %ág>akoz= képzelete Sjra -egcsalta. iért ne. " &nge. &z az0 a-it hallani akarszT A lán> biztos 6olt benne0 hog> az egész beszélgetést csak képzeli. " it 6ársz0 -it feleljekT " 1gent 6ag> ne-et.esett a szerele-rDl. A lán> szí6e 6ad#l kali-pálni kezdett. T#dod0 hog> érzek irántad.

-indazt0 a-it -ondta. " Wg> értedRT A lán> a n>aka kCré fonta a karját. Aone> 6árakoz6a hátradDlt0 a keze -ég -indig L#ke bicepszének erDteljes do-bor#latát -arkolta. " Azonnal Csszeházasod#nkT " s#ttogta. J= oko.az apádhoz.jCnni0 csak -ondd -eg0 és ne. " 'zeretlek0 L#ke.6ag>ok gazdag0 gondtalanná tehete. A férfi fino-an -eleg ten>erébe fogta a lán> arcát. " 1gen. E" Bstenem" 'uke" nnyir szeretlek. 7ézd0 Aone>0 sajnálo.szerele-bDl -eg>ek hozzádT " Aa ne. Ve-eg6e szí6ta be a le6egDt0 ahog> a férfi kCnn>ed cs=kokkal borította a n>akát.beszélünk r=la tCbbet. L#ke lehajtotta a fejét0 és -egcs=kolta az orra heg>ét0 aztán a sze-ét0 6égül n>el6e kCrülrajzolta Aone> szétn>íl= ajkát0 -ielDtt -á-orít= sürgetéssel birtokba 6ette 6olna a szájá6al. T#do-0 hog> eg> gazdaság elindítása ke-én> -#nká6al jár -ajd0 de ne6áro. L#ke fele-elte a fejét0 és elengedte a lán>t. !Czelebbi érintésre 6ág>6a0 a lán> a férfihoz préselte -agát0 a n>el6e érzéki táncba fogott L#keH é6al0 és 6álasz#l a férfi a ten>erébe fogta a -ellét.6ag>ok iszákos0 Sg>hog> ne hasonlíts enge. Ps0 ahog> tartott tDle0 L#ke ne. Ps bár ne. PsR A-ikor elhallgatott0 a lán> kérdDn nézett rá. A férfi a fCldre szorította Aone>t0 ahog> lassan0 ráérDsen -egcs=kolta. L#ke fele-elte a fejét0 és a lán> kC6ette tekintetét0 a-el> az arcán 6ándorolt0 és 6égül a sze-ébe -él>edt. " Ps -ibDl gondolod0 hog> ne.rá0 hog> ne bízz benne-0 de ne. 7e kerülgessük a dolgotR " Airtelen elhallgatott0 ahog> a lán> sza6ai elj#tottak hozzá.akarsz hozzá.6an rá0 hog> ne bízzak a férfiakban. A cs=k eg>re -él>ebbé 6ált0 ereje izgat= 6olt0 és 6ág>akozása beitta a lán> lélegzetét. A lán> s=hajt6a szétn>itotta az ajkát0 a férfi n>el6e pedig -á-orít= lCkésekkel fedezte fel a száját0 a-el>ektDl bizseregni kezdett Aone> teste. L#ke ned6es szája elérte a -él>edést a lán> torkán. Aone> Cnt#datlan#l 9E3 . indkettDnknek el kell felejtenünk a -Sltat.-ajd boldoggá tenni téged0 'zajk=.értette félre a célzást. " !Cnn>ebb -ondani0 -int -egtenni. &g> hosszS pillanatig a lán>t -egbabonázta0 ahog> a férfi sürgetD0 sCtét sze-e fog6a tartotta a tekintetét.el0 hog> annál nag>obb terhet 6iselj -ajd0 -int hog> a felesége-0 és Josh an>ja lég>. Az érzel-ek áradatában Aone> Sg> érezte0 re-egD szí6e -enten szétfeszíti a -ellkasát. " Talán okot adta. " Aát ez 6an a háttérben.neked. A férfi zafírszínQ0 6ág>t=l s#gárz= pillantása Csszefon=dott a lán> -erész0 leplezetlenül hí6ogat=0 szen6edél>tDl csillog= tekinteté6el. 'zá-o-ra kockázatosabb eg> férfi kezébe tenni a jC6D-et0 -int becsapni az e-bereket.rendelkeze-0 e-lékszelT " csattant fel a lán>0 aztán -egbánta elha-arkodott 6álaszát0 -ert ezzel tCbbet fedett fel -agáb=l a férfi elDtt0 -int szeretett 6olna. " Ps -iT " Ps t#do-0 hog> ne." YszinteségT &zzel az erénn>el ne.az életedet. X0 igen0 L#ke " Aone> eln>íl= ajka kCzt s=hajtotta a 6álaszt. 9s k melletted érzek +gy.szerele-bDl jCssz hozzá-0 de én szeretlek0 és -egpr=bállak boldoggá tenni. " T#dod0 hog> ig>eksze.

kezdett0 eg>re -él>ebbre és -él>ebbre -erül6e a testi g>Cn>CrCk csapdájába. " Alig 6áro-0 hog> lássa.fig>elni az arcodat. " ár 6áro. Aone> feje -ég -indig k=6ál>gott az . " 1-ádo.6ag> igazR igazságos " n>Cgte a lán>. A férfi fino-an kifésült néhán> hajtincset a lán> arcáb=l. " 'zeretnéd0 hog> abbahag>ja-T " kérdezte0 ahog> kezét a -ásik re-egD kebelre csSsztatta0 hog> annak is h=doljon. A-ikor a férfi szája Sjra birtokba 6ette az C6ét0 Aone> a n>aka kCré fonta a karját. eleg tekintetében Dszinteség égett.iskolás fiS< cs=kját=l0 de a férfi kezébe tette a kezét0 és hag>ta0 hog> talpra hSzza.Josh arcát0 a-ikor el-ondj#k neki " -ondta L#ke. " X0 igen0 L#ke. " 'zeretlek0 'zajk=. L#ke fele-elte a lán> állát. Az érintéstDl a lán> testének ideg6égzDdéseit csodás érzések h#llá-ai árasztották el. &zt szereted0 #g>eT " TeR ne. " Josh nag>on boldog lesz. Wg> érezte0 Csszeszor#l a szí6e0 ahog> a férfi le-osol>gott rá.jCtt ki száján0 ahog> a torkát Csszeszorította a 6árakozás. A cs=k hosszS pillanatai alatt az erDsCdD szen6edél> h#llá-ain ringtak0 9EE .a házasság -eghittségét. A szen6edél> azonnal lángra lobbant a pillantásban0 a-it a férfi 6etett a szájára0 erDs #jjai pedig a lán> blSza alá cs#sszantak.-egned6esítette kiszáradt ajkát. A lán> képtelen 6olt 6álaszolni0 eg>etlen sz= se. L#ke szája sarka -osol>ra hSz=dott. 7incs tCbb haz#gság kCzCttünk. " 5elállt0 és kin>Sjtotta a kezét0 hog> segítsen a lán>nak. ag#nk -CgCtt hag>j#k a -Slt Csszes hibáját " s#ttogta L#ke -ikCzben érzékien harapdálta a lán> fülci-páját. Aztán a férfi ajka ned6es n>o-ot hag>6a csSszott az álláig0 -íg -eleg lehelete a haját borzolta a füle -ellett0 a gerincén pedig borzongás f#tott 6égig. Aone> halkan feln>CgCtt az él6ezettDl0 és -ég jobban a -ellére szorította a férfi sCtét fejét. " Alig 6áro-0 hog> láthassa. 1gen " kiáltotta Aone> Cnt#datlan eg>etértésben. L#ke forr= ten>ere to6ább játszadozott a -egd#zzadt csScsocská6al. A férfi sze-e elsCtétült a szen6edél>tDl0 ahog> fog6a tartotta a lán> tekintetét. Pdes érzések CntCtték el Aone> testét. Ahog> kCzelebb 6onta -agához0 érezte L#ke szí6ének dobogását a sajátján. " Talán pokoli 6eszekedéseink lesznek0 de gondolj bele0 -il>en j= lesz kibékülni. " T#dod0 g>Cn>CrQ a -elled. A lán> zihál6a 6ette a le6egDt0 ahog> a férfi kCnn>edén 6égigsi-ított a -eredezD bi-b=kon. " A pokolba is0 bárcsak -áris házasok lennénkU !ezd -eg6iselni0 hog> észre6étlenül kell cs=kokat lopno-0 -int eg> iskolás fiSnak. " egállok0 ha 6al=ban ezt akarod. A karjába 6onta a lán>t0 és birtokba 6ette az ajkát. L#ke feltQrte a lán> ingét és fQzDjét0 aztán lehajtotta a fejét. Aztán Sjra beles#ttogta elfogad= 6álaszát a férfi szájába0 ahog> erDteljes0 szen6edél>es cs=kkal pecsételték -eg szC6etségüket. T#dod0 #g>eT " Ve-éle-0 -i is azok leszünk0 L#ke. A n>el6é6el kén>eztette Aone> -egd#zzadt -ellbi-b=it./>nthiáét " felelte Aone> ne6et6e. &z eg> Sj kezdet lehet szá-#nkra. 'zorosabbra fQzte a karját a férfi n>aka kCrül0 és saját lázas 6ág>á6al 6iszonozta a férfi éhes cs=kját. 'zája és n>el6e érzéki táncá6al0 L#ke -á-orb=l szDtt hál=t a lán> kCré0 -íg tehetetlenül 6onaglani ne. A férfi felült0 és -egigazította a lán> ingét.

" Te átkozott k#t>a " -ot>ogta. " Ap#0 nézd0 -il>en g>ors 6ag>okU L#ke félbehag>ta a cs=kot0 elfordította a fejét0 és -eglátta Josht a p=ni hátán. " Airtelen fel#grott.e t#dta0 hog> tSlságosan -essze 6an0 hog> elkapja a p=nit0 -ielDtt az elérne a kidDlt fához. .e ne. " Lassíts0 Josh0 ez tSl g>orsU 1jedten -egder-edt0 a-ikor -eglátta0 hog> eg> kidDlt fa tCrzse pontosan a p=ni Stjába esik.6é6e az akadál>t az Ston. " Jaj de j=U " A fiS ráj#k 6etette -agát0 és a n>ak#k kCré fonta eg>Heg> karját. " ASzd -eg a szárat0 JoshU " kiabálta L#ke. ZCt>CgCtt to6ább0 ahog> a p=ni 6ágtatott0 n>il6án6al=an észre se. " Azt hisze-0 íg> foglak hí6ni. Aztán Josh kiáltása 6isszarántotta Dket a fCldre. " A#rráU " kiáltotta Josh. A-igo sz#szog6a kacsázott -ellette. " 'z=lítsalak -a-ának Aone> hel>ettT " 'zeretné-0 ha íg> tennél0 Josh " -ondta L#ke. " Aallottad ezt0 A-igoT " A k#t>a kCzben 6ad#l pr=bált fel#grani az e-berekre. " &zt soha tCbbé ne tedd0 fia-. indhár-an hátradDltek0 és ne6ettek. " Josh " kezdte lassan a férfi. L#ke a n>eregben ült0 és -agához szorította Josht. " . " J= -=ka 6olt0 ap# " jelentette ki Josh.-#száj0 ha ne. Josh -egp#szilta a felnDttek arcát0 aztán Aone>hoz ford#lt. " ost -ár Aone> 9E@ ." -ondta Josh. L#ke -egállt0 és szabad karjába kapta a k#t>át. Az arcát felfSjta tCprengésében. %égül felnézett L#keHra. !ikapta Josht a n>eregbDl0 és a lo6asát=l -egfosztott p=ni -ég j= néhán> -étern>it rohant0 -íg -egállt. " [g> 6an0 fia-. " A. " Azt hisze-0 -a dél#tánra elég 6olt a lo6agl=leckékbDl " -ondta Aone>0 ahog> feln>Slt a kisfiSért. %ad#l #gat6a a p=ni elé szaladt. " &z azt jelenti0 hog> -ost -ár Aone> lesz a -a-á-T L#ke a lán>ra nézett0 és kacsintott. A lo6at 6ezet6e kC6ette Aone>t a takar=hoz. A-ikor -indann>ian a takar=n ültek0 Aone> L#keHra pillantott0 és intett0 hog> 6ágjon bele. Vé-ületére azt látta0 hog> Josh elejti a kantárt. Aone> kif#llad6a rohant hozzáj#k. L#ke és Aone> a kisfiSra -eredt0 hog> elkaphassák -inden rezdülését.a-i kioltotta a fig>el-üket -inden -ás iránt0 a rajt#k keresztül ára-l= sürgetés ki6ételé6el. A g>erek szág#ldott a tisztáson. L#ke átadta neki a g>ereket0 aztán -aga is leszállt. A ré-ült kis l= elkan>arodott0 hog> kikerülje az ijesztD állatot0 és L#ke néhán> pillanattal késDbb #tolérte a szág#ld= p=nit." szSrta kCzbe g>orsan Aone>. L#ke -egkCszCrülte a torkát. Aone>t elenged6e L#ke a herélthez rohant0 és a hátára pattant. Láthat=an A-igo is észlelte a 6eszél>t. eg is halhattál 6olna.szeretnéd0 édese. " Aone> és én pedig Csszeházasod#nk0 fia-. " J= híreink 6annak szá-odra. %isszaküldte.5ra# 5ricket 'acra-ent=ba.

" Ps az ap#kádnak se-. ost -ár soha tCbbé ne. Ps az a 6én 5ra# 5rick és a b#ta -acskája is el-ent. L#ke Aone> derekára csSsztatta a karját.kell eg>edül al#dnod.lesz a -a-ánk0 Sg>hog> -a-ának fogj#k hí6ni Aone> hel>ett. 9@: .

28. Aone> az ablakokon hag>ta a pirosHfehér kockás függCn>Cket külCn kCszCnetképpen attnek. " agasra e-elte Josht0 aztán az eg>ik karját Aone> 6állára tette. " Azért #taz#nk0 hog> -egnézzük a k=rházat " -ondta . " 'zeretlek. " %égül is Texas nincs ol>an -essze ^ashingtont=l. A 7elson házaspáron kí6ül D azon ke6esek eg>ike 6olt0 akik né-i tiszteletet -#tattak iránta.o#g a postakocsi6al 'eattleHbe ind#ltak. 5el-ászott a postakocsira. " 7e feledd0 -egígérted0 hog> írni fogszU Aone> keze kicsSszott />nthia ten>erébDl0 ahog> a kocsi elind#lt. i6el a ház0 a bStorok és a háztartási hol-ik ja6a a 6árosé 6olt0 att )rennan0 az Sjonnan kine6ezett sheriff kCltCzCtt a házba0 -i#tán Dk el-entek. " [rok0 a-int L#ke és én berendezkedünk " ígérte Aone> />nthiának.o#g0 att )rennan és a s#gárz= Josh 6ett részt. Aztán . fejezet L #ke és Aone> -ásnap reggel házasodtak Cssze csendes szertartás keretében0 a-el>en csak />nthia0 . " !i t#dja0 ha ne. " Pn is szeretlek " -ondta />nthia. 7e. Aone> -egcs=kolta elissát0 és átadta az édesan>jának.o#g0 a-ikor elérkezett a bScsS ideje. " 7e lepDdj -eg0 ha tén>leg -eg>ünk " szSrta kCzbe g>orsan />nthia. Aone> elford#lt0 képtelen 6olt 6égignézni0 ahog> />nthia elbScsSzott Josht=l. " Texasba -indig jChettek0 pajtás " -ondta L#ke0 ahog> a két férfi kezet rázott.itt felne6elni a lán>o-at. " %ajon látj#k -ég Dket0 L#keT " (ersze hog> látj#k " 6ig>orgott L#ke. Aone> dCbbent fintorral nézett fel rá. " indenképpen " felelte />nthia a sze-ét tCrClget6e.akaro. A-int Josh és 9@9 . " ert ha nekCltCzünk 'eattleHbe0 ne.o#g -egClelte és -egcs=kolta Aone>t0 felszállt a kocsiba0 és becs#kta az ajt=t.leszünk itt " -ondta Aone> szo-orSan.tetszik0 a-it lát#nk0 talán -égis 'tocktonban -arad#nk. " 1gen0 de -ire 6isszatértek0 -i -ár ne. " 7incs -esszeTU " 'zajk=0 néhán> é6en belül ann>i 6asSt6onal fogja átszelni az országot0 hog> senki se. Az CrC-teli ese-én>be szo-orSságot lopott a t#dat0 hog> a szertartás #tán a két párnak el kellett 6álnia eg>-ást=l: />nthia és . Ahog> />nthia célzott rá0 a k=rház ajánlata . Aián>ozni fogsz.a derék kCzCsség polgárainak tCbbségét. Aztán a két nD kCnn>es sze--el Clelkezett Cssze.szerete. " L>erünk0 -ég Cssze kell pakoln#nk0 ha holnap el akar#nk ind#lni innen. L#ke a felesége 6állára fonta a karját0 és eg>ütt fig>elték0 ahog> a kocsi 6égigdübCrCg az Ston. />nthia kin>Sjtotta a kezét az ablakon0 Aone> pedig -egszorította. A lán> kCn>6ei6el0 a r#háikkal és a sze-él>es tárg>akkal0 a-el>eket L#ke az el-Slt két é6ben szerzett be0 -eg is telt a szekér0 -ire L#ke befejezte a rakodást. ásnap reggel0 -ire L#ke 6isszatért a jel6én>e leadásáb=l0 Aone> -indent Csszecso-agolt és elDkészített arra0 hog> felrakják a szekérre.o#gnak tSlságosan j= 6olt0 hog> 6issza lehessen #tasítani.lesz néhán> napnál tá6olabb eg>-ást=l.

7e. A sze-e rosszind#latSan csillogott0 ahog> L#ke ac!enzieHre szegezte a tekintetét. 7zemet szemért. @égül is" nem oly n volt Be u ö))se" minth fi lett voln 2 gondolta keserQen. ac!enzieT " Texas0 jC6ünk " kiáltotta Aone> 6idá-an kacag6a.6olt ideje hog> 6égrehajtsa a lassS0 fájdal-as g>ilkosságot0 a-it a sheriffnek szánt " -i#tán a gaze-ber 6égignézi0 hog> -egCli a fiát. " L#keU " sikoltotta a lán>. A sheriff -egClte az eg>ik Cccsét0 )ea#t0 és elérte0 hog> a -ásik Cccse0 )ill> )ob bCrtCnbe kerüljCn. /harlie ^alden észre6étlenül -egbSjt a facse-eték kCzt0 a-el>ek a sheriff házát szegél>ezték.tagjára gondolt0 akiket #g>anez a gaze-ber lDtt le.6olt esz-életén0 és nehezen lélegzett. [g> arra kén>szerült0 hog> -eg6áltoztassa a ter6ét. " i tCrténtT " L#keHot -eglDtték " kiáltotta 6ad#l Aone>.-egU Aone> lefektette L#ke fejét az Stra0 és oldalra hSz=dott. " !ére-0 6alaki segítsen rajta. ac!enzieU Az asszon> Sg> érezte0 -egbén#lt0 és csak nézett fel rá. eg6etette a tCr6én> e-bereit0 de L#ke ac!enzieHt bosszSszo-jasan g>QlClte. " 'egítség0 6alakiU " kiáltotta. Az asszon> -agához szorította L#ke fejét. " A 6árosban nincs or6os " -ondta a lelkész. 'záját 6ékon> 6onallá szorította0 fele-elte a kezében tartott pisztol>t0 célzott0 és -eghSzta a ra6aszt. " T#do-. Aone> Sg> érezte0 a szí6e a torkában dobog0 a-ikor eldCrdült a szá-os pisztol>lC6és.láthatja a sheriff arckifejezését se-0 ahog> halálra kínozza. A pokolba is0 ez a n>o-or#lt 6áros átkozott#l szerencsés0 hog> ne. " L#ke0 L#ke0 hallasz enge-T A férfi ne. att )rennan sz=lalt -eg g>engéden.szá-ított arra0 hog> a sheriff -egházasodik0 és elhag>ja a 6árost. " 'zajk=R " -ot>ogta0 -ielDtt a fCldre z#hant. " eglDtték0 att. " 'egítségre 6an szüksége. Arcát arcához szorította0 és a karjába Clelte a férfit. A tCr6én>en kí6üli néhán> pillanatig fig>elte0 ahog> a család ind#lásra készülDdik.égeti fel0 ahog> régen szokta0 a-ikor a#antrill oldalán lo6agolt0 és a háborS alatt a texasi határ -entén. Vé-ülten -eredt a 6érre0 a-i a férfi hátán és lábán tátong= sebekbDl patakzott. 9@2 .A-igo elhel>ezkedett kén>el-es kis fészkükben a kocsi elejéhez kCzel0 L#ke feltette Aone>t a bakra. ^right tiszteletes rohant 6égig az #tcán. Aadd nézze. 5ig>elte0 ahog> a sheriff fel-ászik a kocsira. att elfordította L#keHot0 ann>ira0 hog> -egnézhesse a gol>=ütCtte sebeket. ost g>orsan kell 6égeznie 6ele0 és ne. " \lljon arrébb0 rs. Le#grott a kocsir=l0 és letérdelt a férfi -ellé. Zsszerezzent0 a-ikor eg> kezet érzett a 6állán. " !észen áll az ind#lásra0 rs. ost ne. /sak azért0 -ert -egClt eg> ha-iskárt>ást a p=kerasztalnálU A férfi dühe -ég jobban forrni kezdett0 ahog> a bandája háro.pánikban0 Aone> az inge alá csSsztatta a kezét0 és kitapintotta g>enge szí66erését. /sakne. Aztán -eglátta0 hog> L#ke arcára kiül a dCbbenet0 a sze-ét pedig elho-ál>osítja a fájdalo-.

" Pn ne. 9@F .e -ég sose 6ette.-eg fog halni0 #g>eT " A kisfiS hangja ko-ol> és belen>#g6= 6olt. Aone> elDhSzta az eg>ik /oltot L#ke pisztol>C6ébDl.t#do-. " Látta0 hog> ki lDtt0 rs. " Glj le a 6erandán0 és -aradj kint0 édese-0 a-íg -i segítünk az ap#kádnak " -ondta az asszon> siet6e. ég -indig káb#ltan0 az asszon> hallotta0 hog> ^right tiszteletes #tasításokat ad néhán> férfinak0 akik be6itték L#keHot a házba.el-er a#inn éppen fClé hajolt0 és -eg6izsgálta. a#inn. A-ikor 6issza-ent a házba0 csíkokra tépte a lepedDt. " egnéze-0 -it találok. L#keHot a hasára fektették a kon>haasztalon. Aone> felnézett0 és rádCbbent0 hog> att ne. att elDhSzta a /oltját0 és a házhoz legkCzelebb esD facsoporthoz -ent. Aone> érezte0 hog> kCnn>ek csorognak le az arcán. Az Csszeg>Qlt tC-eg szétn>ílt elDttük. " .ki gol>=t ol>as6alakibDl0 aki életben 6an. L#ke éppen felkapaszkodott a kocsiraR aztán jCttek a lC6ésekR és lez#hant. " 7ag> tolongás tá-adt az ajt=nál.foglak elhag>ni.is elhag> enge-0 -int a -a-á-.az Dket kCrül6e6D is-erDsCkhCz. . 1-ádkozn#nk kell0 és -eg kell pr=báln#nk nag>on bátornak lenni0 édese-. " 7e. " Akkor -ost -egteszi0 r. Aone> aggodal-as pillantást 6etett a kocsin ülD Joshra. . " 7e-0 az ap#ká. " L>ere0 édese-0 be-eg>ünk.e 6an eg> -ásik a hátában. " Aone> átkarolta a fiS 6állát0 Josh pedig odabSjt hozzá. 'zegén> kisg>erek sápadt 6olt és re-egett0 a sze-e tágra n>ílt a dCbbenettDl. " Aha0 a hátán lDtték -eg0 a jobb 6álla kCzelében0 és a gol>= tisztán át-ent a jobb co-bján0 épp ahog> att -ondta." Az eg>ik tCltén> eg>enesen át-ent a lábán. " aga sírás=. " indenki -enjen ki innen.6ag>ok or6os0 hClg>e-. Az asszon> lee-elte. int ahog> te is el fogsz. ac!enzieT Az asszon> -egrázta a fejét. " 'a-0 6ig>e -agá6al Josht0 és küldjCn 6ele ide eg> ü6eg +hisk>t. " !i kell szedni azt a gol>=t a 6álláb=l. " (ersze0 halottakb=l. Wg> láto-0 ne. )iztosan 6ett -ár ki gol>=t " -ondta Aone>.hag>lak el0 Josh0 -egígére-. " (ersze0 Aone>0 persze " -ondta 'a-0 ahog> kifelé ig>ekezett.szakított át se--it. !ell 6ala-i0 a-i6el elállítj#k a 6érzést. Josh -egrázta a fejét.el-er szabál>os nég>zet alakS párná6á hajtott néhán> csíkot. a#inn " -ondta az asszon>. " 5el6ágok eg> lepedDt " -ondta Aone>. .hozzá beszél0 hane. A fiatale-ber hozzá lépett0 és felsegítette. Ahog> a házba rohant0 látta0 hog> A-igo fel#grik Joshra0 -egn>alja az arcát0 aztán lefekszik a fiS Clébe. " Ps -ost azonnal hozzálát0 6ag> -agáb=l kell -ajd kiszedni eg> gol>=t. " 5elhSzta a feg>6er kakasát. " Az ap#ká. 'egít neke-T " 7e. %ig>ük be a házba0 ahol el t#dj#k állítani a 6érzést. . " 7ag>on gondos0 r. 'oha ne. " inden ol>an g>orsan és 6áratlan#l tCrtént. %isszarohant a kocsihoz0 és elDtSrt eg> lepedDt és a 6arr=készletét. " &lford#lt0 és -enni készült.el-er elfehéredett0 a-ikor -eglátta a rászegezett feg>6ert.

" 7e. . 9@O . 5elháborod6a hajította félre az oll=t.-eg> seho6á0 a-íg ág>ba ne.el-er ki6on#lt a házb=l. a#inn0 -i lenne0 ha feltenne eg> kanna 6izet forrni0 hog> fertDtleníthessük az eszkCzCketT " il>en eszkCzCketT " kérdezte a férfi.fektetjük -ondta Aone>. AátradDlt0 és leh#n>ta a sze-ét. Aone> lehSzta L#ke 6érfoltos r#háit0 aztán -eg-osdatta0 és tiszta als=ne-Qt adott rá. Joshra bízta a feladatot0 hog> 6ig>ázzon L#keHra0 a-íg D kisSrolta a 6érfoltokat a férfi r#háib=l. A -inden eg>es lépésnél halkan káro-kod= . Ahog> . " égis hog>an 6árja0 hog> ág>ba 6ig>e-T " T#dok eg> -=dot.el-er0 ahog> eltá6olította a n>o-=kCtést L#ke hátár=l. " %an eg> kézi-#nkaoll=-0 és L#keHnak 6an kése.t#dta -egtartani a lC6edéket. " ost el-eg>ek0 és ne 6árja0 hog> 6isszajCjjek " -ondta a férfi0 és sCtét pillantást 6etett a nDre. " !CszCnC-0 r. egragadta az oll=t0 és kie-elte.ígérek se--it0 hClg>e." -ot>ogta . .el-er ne.el-errel átlCkdCstek és " cibálták az asztalt a szobán0 és 6égül bee-elték L#keHot az ág>ba. L>akran be-ent0 hog> ránézzen L#keHra0 6áltozást re-él6e0 de a férfi to6ábbra is esz-életlen 6olt0 és nehezen lélegzett.elsírta -agát a -egkCnn>ebbüléstDl. Az én >rtlelee-nek igaza 6olt0 a-ikor azt -ondta0 -aga Drült " ezzel . Aone> csakne. " 7e. &stére az asszon> testilegHlelkileg teljesen ki-erült.-ondani a sheriffnek0 hog> feg>6ert fogott rá-0 hClg>e-. " 1tt 6an az átkozott gol>=ja.el-er feltette a kalapját0 és a kabátja #jjába d#gta a karját. . " 1gazán kCszCnC-U Ps -eg fogo. Az asszon> -inden ig>ekezete ellenére0 hog> letCrClje a 6ért0 a 6érzés eg>re erDsCdCtt0 és .el-er az ital eg> részét a L#ke lábán tátong= sebbe CntCtte0 hog> kitisztítsa0 -ajd letakarta eg> lepedDdarabbal0 6égül átkCtCtte eg> szC6etcsíkkal. a#inn. i#tán lefektette Josht0 a nappali eg>ik székét a hál=szobába hSzta0 és leült. )etolhatj#k az asztalt a szobába0 és áte-elhetjük L#keHot az ág>ba." ost pedig0 r. " Aog> 6árja el0 hog> kiszedjek eg> tCltén>t a -egfelelD eszkCzCk nélkülT " 5elkapta a kést0 és addig piszkálta a gol>=t0 a-íg sikerült a seb széléhez üg>eskednie a -eghajlott fé-darabot.el-er felkapta a +hisk> ü6eget0 a szájához e-elte0 és nag>ot kort>olt az italb=l. Aog> elterelje a fig>el-ét L#ke állapotának sSl>osságár=l0 Aone> kén>szerítette -agát0 hog> eg> pillanatra se álljon -eg0 inkább kipakolta a kocsit. /sodálatosan 6iselkedett " kCzClte Aone>. Aone> hálát -ondott 1stennek0 hog> L#ke Cnt#datlan állapotban 6olt0 a-ikor a sírás= k#tatni kezdett a sebben az oll=6al.el-er a -osogat=hoz lépett0 és le-osta a 6ért a kezérDl0 Aone> szeszt CntCtt a sebbe0 n>o-=kCtést tett rá0 és bekCtCzte. ogor6a pillantást 6etett Aone> felé0 aztán a sebbe kotort a kézi-#nkaoll=6al0 és sikerült -egragadnia a gol>=t. Wjra fele-elte a /oltot0 és a férfira célzott. A kísérletezéstDl a seb Sjra 6érezni kezdett0 és Aone> ig>ekezett letCrClni a 6ért. ire Josh 6isszatért a +hisk>6el0 -inden készen állt. %égül -egtalálta a befSr=dott gol>=t.

TCltCtt eg> csésze ká6ét0 leült0 és fejét az asztalra hajtotta. 'zeretettel -egcs=kolta -inden hosszS0 erDs #jj heg>ét. " Ap# -a -ár jobban 6anT " 7e. 5áradtan feltápászkodott0 és az ajt=hoz -ent. Az asszon> az =rára nézett0 és látta0 hog> -indCssze tizenCt percet al#dt.hallani0 hog> íg> beszélsz. ac!enzieU Pppen készülCk kilo6agolni0 és gondolta-0 -egnéze-0 hog> 6an a sheriffR Sg> érte-0 hog> 6an L#ke. " Leg>enek =6atosak0 attU " -ondta az asszon>0 ahog> a fiatale-ber el-ent. " Ps szerete. " ." -osol>odott el.hel>ettesnek Jess és Vand> /alho#nt.Josh0 de legalább ne.érezte a -egszokott erDt és energiát. 9@N . 7e. Az ap#ká. " J= reggelt0 rs. Ps ha 6alaki tSlélhet eg> il>en sebet0 az az ap#kád. a#inn ki6ette a gol>=t a hátáb=l0 ez a legfontosabb. Aone> fás#ltan a kon>hába -ent.akaro. " Pn ne.or6os. &rDs0 és j= for-ában 6an. " 7os0 Josh ac!enzie0 -it kérsz -a reggelireT " 7e.sokkal késDbb erDltetett -osoll>al nézett fel0 a-ikor Josh kik=6ál>gott a szobájáb=l. !C6etjük a n>o-ot0 és -eglátj#k0 sikerülHe #tolérnünk a férfit0 aki -eglDtte. Y elte-eti az e-bereket0 -int ahog> elte-ette r. Aone> leh#n>ta a sze-ét0 hog> Srrá leg>en az álla re-egésén.el-er a#inn kiszedte a gol>=t0 L#ke ho-lokára tette a kezét. !érlek0 szerel-e-0 ne halj -egU Az asszon> egész éjjel a padl=n ült0 és fogta a férje kezét.-eg fog halni0 t#do-. egtette. a#inn ne. " A g>erek ideges pillantást 6etett L#ke szobájának ajtajára. Lerog>ott a padl=ra az ág> -ellett0 és a -atracra fektette az arcát0 hog> fig>elhesse a férfit. Ps soha tCbbé ne.e azt hisze-0 erre -agad is rájCttél." -ondta halkan. 'zo-orS -osoll>al to6ább si-ogatta férje ho-lokát. LetCrClte0 aztán kin>Sjtotta a kezét0 és g>engéden kifésülte a férfi sCtét haját a ho-lokáb=l. &g> kCnn>csepp gCrdült le az arcán. " Aztán -egbánta n>ersességét0 kin>Sjtotta a kezét0 és a kisfiSéra fektette. 5elállt a székrDl0 az ág>hoz lépett0 és ahog> azt -ár szá-talanszor tette0 az=ta0 hog> . " r. " 7e. " 7os0 6égre talált#nk eg> n>o-ot0 a-i a heg>ekbe 6ezet. " JCjjCn be0 attU att )rennan ko-or arccal belépett0 és le6ette a kalapját.-ég el neked0 szerel-e. r.t#dok il>es-irDl0 Josh#a ac!enzie.hag>hatsz el -ost. 'zerettelek0 L#ke ac!enzie0 az elsD pillanatt=l0 hog> -egláttalak. " Tegnap és egész éjszaka is al#dt.6olt or6ossága0 a-it beadhatott 6olna neki. " egfogta a férfi kezét0 a-el>ben ne. ég ne. $]Lear>t.a kezedet isR az érintését. Ann>i -indent kell be6allano. &zért ne.Aone> felriadt. A-ikor kopogtattak az ajt=n -ásnap kora reggel0 Aone> -egcs=kolta L#ke ten>erét0 aztán g>engéden az ág>ra fektette. $l>an békésnek látszottU intha csak al#dt 6olna. " !érlek0 ne hag>j el0 szerel-e. &zt se-ondta. L#ke to6ábbra is -ozd#latlan#l feküdt a hasán. " 7ézd0 édese-0 nag>on sok 6ért 6eszített0 de kitart.neked.ro-lik az állapota. " &g>for-án0 att. A férfi tüzelt a lázt=l0 és Aone>nak ne.6ag>ok éhes.tért -agához0 és láza 6an.is t#dod0 -il>en sokszor szerettelek 6olna íg> sz=lítani0 szerel-e-. &z j= jel0 édese-. " X0 L#ke0 ol>an sok -indent szeretek benned. " !Cnn>áztatta arcához szorította a férfi kezét.

Azt hisze-0 az Wr íg> 6édi -eg att=l0 hog> forgol=djon0 és -ég tCbb sebet szerezzen.-ész a szobádba0 és CltCzCl felT Aztán ol6asok neked.jCttek el0 hog> érdeklDdjenek L#ke állapotár=l. Pn is. %égül le-ent a nap0 és az asszon> lefektette Josht. ! bánat0 a-it érzett0 n>il6án6al=an kiült az arcára is. A-ikor Josh ne. /sak ^right tiszteletes és 'a. Ahog> a g>erek az apja -ozd#latlan alakjára nézett0 kis álla -egre-egett0 de ne. " Aa én és A-ig= csCndben 6ag>#nk0 -aradhat#nk0 és nézhetjük ap#tT " Aát persze " -ondta Aone> ked6esen. " )árcsak ap# kin>itná a sze-étU Aone> leült a székre0 és az Clébe e-elte a fiSt.e ap# ne. " 5el fog ap# ébredni ha-arosanT " )iztos 6ag>ok benne0 édese-. Az ap#kád is ezt akarná. " &zért j=0 hog> nincs -agánál0 -ert íg> ne. Ahog> a ko-or kék sze-ekbe nézett0 a lán> ig>ekezett -egtalálni a sza6akat0 a-el>ek elQzhetik a félel-ét.sírt. 7ag> erDfeszítés árán felis-erte az alakot a széken. " iR -i tCrténtT " eglDttek0 L#ke " -ondta a lán> aggodal-asan. Josh kC6ette0 és -egállt az ág> -ellett0 A-ig=6al a sarkában. *ülönös" gondolta0 z elm#lt h t év$en" )s k s ját m gáért kellett felelősséget váll lni . " Tegnap =ta esz-életlen 6oltál. 7ag>ot n>elt0 és átkarolta Josh 6állát. (ég 9ynthi és 0oug is elment. Ap# a hátán szeret.t#dja0 hog> a hasán fekszik. Az asszon> L#keHra pillantott0 aztán 6issza Joshra0 6égül a hQséges k#t>ára a lábánál. A lán> -egja6ította a szakadást L#ke ingén és nadrágján0 és ig>ekezett lekCtni Josht. " L#keU " térdre h#llott az ág> -ellett. " 'zajk=. 9@4 . Bár)s k itt volnál most3 *is+rh tnám m g m váll don. &rDért fohászkodott0 hog> ne okozzon csal=dást eg>iküknek se-.e -indkettDnknek bátran kell 6iselkednünk -ost. ost pedig0 -iért ne. !érlek0 ne sírjU " T#do-0 hog> -eg 6ag> ijed6e0 Josh. L#ke kin>itotta a sze-ét0 és eg> hosszS pillanatig ne. Lassan kitiszt#lt a látása0 és rádCbbent0 hog> az a hol-i eg> szék.t#dta hol 6an0 csak a szokatlan csendre fig>elt fel. " /sak ne engedd fel A-ig=t az ág>raU A pillanatok =ráknak tQntek. " .sokkal késDbb 6isszatért0 Aone> a széken üldCgélt. " &zért kell -ost ap#nak a pocakján al#dniaT " 1gen0 hog> -eg=6ja a sebet a hátán. (ost %edig lett egy se$esült férje" egy s jgó sz+vű gyereke" és egy sánt kutyáj " kik mind rá szám+tott k. A látása ho-ál>os 6olt0 és ig>ekezett eg> nag>0 tC-Cr tárg>ra Csszpontosítani0 a-i a kCzelében állt. " Pdese-0 a-ikor 6alaki ko-ol>an -egsérül0 g>akran el6eszíti az esz-életét. T#dta-0 -ert -ár al#dta6ele. . " 'ajnálo-0 hog> elszo-orítottalak0 -a-a.szeret a pociján al#dni. $l>an0 -intha -él>en al#dna. Aone> kin>itotta a sze-ét0 és felfedezte0 hog> L#ke ébren 6an0 és Dt nézi. A kisfiS engedel-esen le-ászott az ClébDl0 és A-ig=6al a n>o-ában ki-ent. !i-erülten felállt0 és 6issza-ent a hál=szobába.E" 1o%" gondolta szo-orSan a nD0 nnyir hiányzol.

A karja zsibbadt és elgé-beredett0 -intha ezern>i tQt szSrtak 6olna a bDrébe." &sz-életlenR tegnap. " 7e -ozogj0 L#ke0 6ag> kin>ílnak a sebeid. 9@3 . 5elkészült0 hog> -egford#ljon. Legalább 6isszan>erte az Cnt#datát. " L#keU L#ke " s#ttogta az asszon>0 és fino-an -egrázta. Aone> bizakod= 6olt. ár az is re-énn>el tCltCtte el az asszon>t0 hog> hallhatta a férfi hangját. " A férfi ig>ekezett lerázni a sCtétséget0 a-i beb#rkolta. " X0 drágá-0 hog> érzedR -agadT " A -ondat elhalt0 ahog> a férfi leh#n>ta a sze-ét. L#ke Sjra kin>itotta a sze-ét0 és küszkCd6e pr=bált ránézni az el-éjét borít= kCd ellenére. A férfi felhag>ott a pr=bálkozással0 és az ág>ra han>atlott. Az ág>ban feküdt0 a hasán. 5ele-elte a fejét.

-ár -ag#kért eleget. !in>itotta az ajt=t0 de ne. " Arra a si-a -odorS0 szDke idegenre gondolsz0 aki a Long )ranchben lDdCrgCttT Lil> b=lintott. Y tSl g>enge0 hog> -eg6édje -agát. /harlie ^alden.-ondtad el ha-arabb L#keHnak0 hog> kicsoda /harlieT " Pn is csak -ost t#dta. Wg> érte-0 -ost rCgtCn. Ps az én -#nká-ban az e-ber ne. " 'egítséget kell szerezne-.j=l " -ondta Aone>. 9@E .tíz =ra 6olt0 és az asszon> el se t#dta képzelni0 ki érkezhetett il>en késDi =rán. " i a baj0 Lil>T " /harlie lDtte le L#keHot. /sakne.befejezett fen>Dfa ládát. Az asszon>t -egré-ítette a hirtelen felis-erés. att -ég n>il6án6al=an ne.Lil> LaV#e lépett be siet6e0 és g>orsan becs#kta -aga -CgCtt az ajt=t. A fogdában sCtét 6olt. " 7e. Aone> Sg> 6élte0 talán -ost ért 6issza0 és -eg akarja látogatni L#keHot.j#tott sz=hoz. " aga t#dott r=la0 igazT " Aitetlenked6e -eredt a férfira. " A-int elég j=l lesz0 hog> #tazhasson. iért ne. /harlie ^alden -a este a 6árosba jCn0 hog> -egClje L#keHot. . A Long )ranchben hencegett 6ele0 hog> kicsalta a 6árosb=l att )rennant. 1tt -aradnál néhán> percigT " J=l 6an0 de siessU Aa 6alaki itt lát0 elind#l a plet>ka0 és az a gaze-ber ^alden talán enge." azzal Aone> orrára csapta az ajt=t. fejezet H one>0 akit felriasztott a halk kopogás az ajt=n0 felült. ost -enjen elU . Aztán eszébe j#tott att )rennan. " a éjjel 6isszajCnnek0 hog> -egCljék L#keHot0 és /harlie azzal fen>egetDzCtt0 hog> -egCl bárkit0 aki segít L#keHnak. " 7e-. 'egít neke-T " 7e. " L#keHnak készíti azt a fen>DládátU " Gzlete-ber 6ag>ok0 hClg>e. .e lázas0 és tSlságosan g>enge0 hog> 6édekezhessen.e-lítette a 6ezetékne6ét.CrC-bClt az ajt=n0 de nekapott 6álaszt.-ondják -eg -ag#kt=l. " 1gen0 D az.tért 6issza. " Aog> 6an L#ke0 Aone>T " A nD sze-e tágra n>ílt a ré-ülettDl.att0 hane. " r.is -egCl " felelte Lil>. . Tette.-eg. 'oha ne.áll szándéko-ban se--il>en lC6CldCzésbe ke6eredni. Aone> ne. A-ikor -eglátta0 hog> ég a lá-pa a#inn te-etkezési üzletében0 odasietett. " &l kell 6inned innen. ost lo6agolt el0 hog> idehozza a bandája néhán> tagját.olgaT PjszakaT " Aone> benézett az ajt=n0 és -eglátott eg> csakne.kérdez0 ha ne. " . " Wg> érted0 az a férfi0 aki itt lC6CldCzCtt a 6árosbanT L#ke szerint ^alden annak a bandának a tagja 6olt0 akik feldSlták a far-ját és -egClték a feleségét és az an>ját. Aone> átrohant a szo-szédba.6an.29. " /harlieT " Aone> dCbbenten -eredt a -ásik nDre. a#inn0 a segítségére 6an szükségünk.el-er n>itott ajt=t.eg>edül L#keHot és Josht. Ahog> -eglátta az asszon>t0 -egpr=bálta becs#kni az ajt=t0 de Aone> belCkte.olgo. " X0 1stene-0 Lil>U L#ke éppen -ost n>erte 6issza az esz-életét. 7e.hag>hato.

^ebster0 bocsánatot fogok kérni a feleségétDl. !ére-0 az iránta. i ne.kijCn a háts= szobáb=l. ac!enzie. " X0 hála az égnek0 'a-U A segítségére 6an szüksége-. Ps talán ne. " .kérhete.Az asszon> 6égigrohant az #tcán a Long )ranchig. Térden áll6a fogok kCn>CrCgni0 ha ezt akarja.elDtt.kí6áno. A tSlélés titka az0 hog> az e-ber ne. Aát ne. &zt -indenki -aga kell0 hog> eldCntse. " 7eU )én#ltan hátrált ki az ajt=n.e L#ke a barátja0 'a.lehet -egakadál>ozni. 'a.értiT Y tehetetlen0 képtelen -eg6édeni -agát.rá0 hog> D -ár ne.e ez ke-én> 6idék0 g>er-eke-0 és itt -indig is lesznek L#ke ac!enzieHk és /harlie ^aldenek0 akik eg>-ással sze-ben állnak. ackenzie0 a 6áros polgár-estereként ne. 7 m seg+teni fog" gondolta. )rennan hajland= 6olt a hel>ére lépni0 hog> -eg6édje 'tockton lak=it.kell e-lékeztetne. VádCbbent0 hog> elDbb hozzá kellett 6olna jCnnie." -ondta a nD kétségbeesetten. 7ézzen kCrülU A hel> üres.e L#ke 6olt a sheriffjük az el-Slt két é6ben. A-ikor fogta -agát0 és le-ondott0 n>il6án6al=an ne. Az az igazság0 g>er-ek0 hog> eg> /harlie ^alden j=t tesz az üzletnek0 eg> L#ke ac!enzie pedig ront rajta. /harlie ^alden 6isszajCn0 hog> -egClje L#keHot. &zt ne. Y pedig tSl lázas és g>enge0 hog> -eg6édje -agát.arra a polgárai-at0 hog> teg>ék kockára az életüket L#ke ac!enzieHért. Ahog> Sjra az #tcára ért0 kétségbeesetten nézett kCrül. " Aog>an állhat félre és hag>hatja -eghalniT " (ersze hog> ked6ele. Ps att )rennan nincs a 6árosban. " rs. !if#llad6a lépett be a bárba0 de az üres 6olt.elDtt. A lán> g>o-ra felka6arodott.ér -ag#knak. . " r. Aála az égnek0 az ifjS r. %égigrohant az #tcán.a halálát. A-int az egésznek 6ége lesz0 Sjra -egtelik0 és talán /harlie ^alden fog -indenkinek fizetni eg> kCrt. 5eltá-adt benne a re-én>0 a-ikor -eglátta ^right tiszteletest és 'tockton polgár-esterét a te-plo.a6atkozik bele." -ondta a nD.érzünk sze-él>es elkCtelezettséget0 hog> kockára teg>ük az életünket a férjéért.a fejét rázta. Aone> kétségbeesetten pillantott a lelkész felé. " .sheriff. 9@@ .6ag>#nk szQk lát=kCrQ 6ag> haragtart= e-berek0 de ne. r. " Wg> érti0 ne. " ost Sjra -egsértette 'tockton polgárait0 rs. ^ebster0 biztosan hallott /harlie ^alden fen>egetésérDl. Y j= e-ber. L#ke élete eg> fabatkát se. " 'ajnálo-0 Aone>. Aztán -egkCnn>ebbülten fels=hajtott0 a-ikor -eglátta0 hog> 'a. " X0 ne0 'a. Ps az is pokolian biztos0 hog> ne.a 6áros polgárainak érdekeit tartotta sze. &g> kocs-árosnak se-legesnek kell -aradnia az efféle harcokban.segítT " Yszintén -egdCbbent0 hog> éppen azokt=l kér segítséget0 akiket sze-él>esen -egfen>egetett 6ag> becs-érelt.L#keHot0 Aone>. " Aát errDl 6an sz=U Azért teszik0 hog> 6issza6ágjanak neke-.érzett g>QlCletét ne hel>ezze át L#keHra is. &lterjedt a plet>ka. ac!enzie. Aán>szor kockáztatta az életét0 hog> -eg6édje ezt a 6árostT " &zért fizették0 rs. Zsszehí6na néhán> e-bert0 hog> segítsünk L#keHonT A két férfi =6atos pillantást 6áltott.

" iRT " L#ke0 talpra kell0 hog> állítsalak. (erceken belül Josh és A-igo szintén a szekéren ültek. &lkeseredetten dCbbent rá0 hog> a férfi sebei felszakadtak. Azt hitte0 a térde Csszecs#klik a férfi sSl>a alatt. enjünk0 Aone> kislán>U " -ondta Lil>. " 'ok szerencsétU " -ondta Lil>. . " 7e fáradjonU " -ondta Aone> -eg6etDen. " X0 kCszCnC-0 #ra-. " .-aradhatsz itt0 Aone>. " ire odaérsz0 kin>ito. Aone> -egClelte0 aztán a hál=szobába sietett0 és rázni kezdte a férfit. A két nD -egfeszítette iz-ait0 ahog> felsegítették a férfit a bakra.az ajt=t. 5el t#dsz állniT &l kell tQnnünk innen.e ne. Pn a re6erenda e-bere 6ag>ok0 az én feg>6ere. " 1nkább i-ádkozzon a 6áros derék polgáraiért0 tiszteletes " robbant ki belDle a düh. &lrejte. Att=l tartok0 félreértett. Téged is -egClnek. " &sdeklD pillantással nézett a -ásik nDre. Az asszon> re-én>ked6e nézett rá. " 7e. " Aallgass ide0 gondolkodta-0 a-íg odakint 6oltálU Aa el t#dj#k cse-pészni L#keHot a te régi szobádba a Long )ranch felett anélkül0 hog> -eglátnának0 ott el t#dtok bSjni. ac!enzie " -ondta ^right tiszteletes. A lán>nak sikerült ráadnia a nadrágját és ingét0 de a férfi alig t#dott talpon -aradni. " él> tiszteletet érzek L#ke iránt0 rs. TSl j=0 hog> ol>an állat kezétDl haljon -eg0 -int /harlie ^alden. " Találtál segítségetT " kérdezte Lil>0 a-int belépett.jCn0 -ég 'a.6olt ideje agg=dni -iatta. !üzdj0 drágá-. " Tá-aszkodj rá." -ondta Aone>. L#ke tSlságosan lázas 6olt0 hog> kérdezDskCdjCn 6ag> ellenkezzen0 de a sürgetés elért hozzá. " Lil>0 el6innéd -agaddal JoshtT " 7e.el L#keHot.L#keHot a 6árosb=l. " iért teszed ezt0 Lil>T !ockáztatod az életedet. " indenesetre jobb0 -int itt ülni és 6árni ráj#k. Azt hitte-0 hog> legalább D a baráto-. A-ikor Aone> elhSzta a kezét0 látta0 hog> cs#pa 6ér. Az asszon> -egragadta a férje karját0 és a saját 6álla kCré fonta.a szekeret0 és talán azt fogják hinni0 el6itte.hag>o.e hog> sikerülne anélkül0 hog> 'a.észre6ennéT " Aa talpra t#dod állítani0 beosonhattok a háts= ajt=n. " X0 1stene-0 igenU [g> 6an esél>ünk.a 'zent )iblia." 5eltételeze-0 Cn is íg> érez. " 'zükségük 6an ráU LetCrten f#tott 6issza a házhoz. !érlek. 7>isd ki a sze-ed. " &g>etlen e-ber se. " L#ke ac!enzie j= e-ber. ac!enzie. Talán ketten eg>ütt fel t#dj#k 6enni a harcot. !in>ito-0 és elterele. /harlie ^alden Ston 6an0 hog> -egCljCn.L#ke biztonságáért.se-. Aone> -egrázta a fejét. " Akkor segít rajta0 ^right lelkész SrT " indenképpen segítek. )erohant0 és felébresztette Josht. 1-ádkozo. Lil> felkapta L#ke pisztol>C6ét és csiz-áját0 és a szekérre dobta. " AarcotT X0 ne-0 rs.'afig>el-ét. " L#ke0 kérlek0 ha hallasz0 n>isd ki a sze-ed. 2:: .

" Pdese-0 szeretné-0 ha lefeküdnél az ág>ra ap#kád -ellé. Add ide a pisztol>C6e-etU " 7e-.t#dott tCbbet tenni a férjéért0 íg> feladta rá a nadrágját0 és bego-bolta. Veggelig itt -arad#nk. egbékl>=zta a lo6akat0 aztán felkapta L#ke feg>6erC6ét és csiz-áját0 aztán 6isszarohant a Long )ranchhez. Az asszon> -egállította a lo6akat. " 'oha ne.ne6etnek a bárban0 de Sg> tQnt0 -inden rendben. (illanatn>ilag ne. !érlek0 csak -enjU 7éhán> perc -Sl6a 6isszajC6Ck. Aone> lesegítette L#keHot a szekérrDl.szabad zajt csapnia. " L#ke0 a Long )ranch -CgCtt 6ag>#nk. 7ag> 6eszél>ben 6ag>#nk0 Sg>hog> pisszennünk seszabad0 6ag> észre6esznek. Aone> Sg> ült le0 hog> sze--el tarthassa az #tcát0 anélkül0 hog> Dt látni lehessen.a szekértDl.-ert lá-pát g>Sjtani. Az éjszaka kCzepén hallotta0 hog> tCbb lo6as érkezik a Long )ranchhez. i#tán lee-elte Josht0 eg>ik #jját a szájára tette. " Aone> -agához hSzta és -egcs=kolta. 5érfihangok szQrDdtek fel az e-eletre0 de az asszon> ne. " 1de hallgass0 édese-0 eg> játékot fog#nk játszani.járt. A-ikor az asszon> becs#kta az ajt=t0 a szobában koro-sCtét lett. 2:9 . Wg> kell tenned0 -intha te lennél '=l>o-sze-0 és kCrül6ettek az irokézek. Prted0 a-it -ondokT A láz ellenére a férfi felfogta a 6eszél>t. &g> pillanatra -egállt0 hog> hallgat=zzon. Azt fogj#k játszani0 hog> Dk a gonosz e-berek0 akik -eglDtték az ap#kádat. LehSzta az eg>ik párna h#zatát0 Csszehajtogatta0 és L#ke inge alá g>C-CszClte0 hog> -egállítsa a 6érzést. " 7e. 5el t#dsz -enni a lépcsDn a régi szobá-baT /sendben kell lenned0 -ert ne. Az eg>ik coltot a padl=ra fektette -aga -ellé0 a -ásikat felhSzta0 és 6árt.értette0 -it -ondanak.szabad0 hog> 'a-eghalljon -inket. A nD 6árt0 a-íg a férje elind#lt felfelé a háts= lépcsDn0 aztán 6issza-ászott a szekérre0 és elrejtette a bokrok kCzCtt a béristáll= -CgCtt. Lecibálta a férfi nadrágját. L#ke áj#ltan he6ert az ág>on0 Josh pedig a padl=n ücsCrgCtt a szoba sarkában0 A-ig=6al a karjában. Prted0 '=l>o-sze-T Josh b=lintott.szabad #gatnod0 A-igo0 6ag> azok az irabojok elkapnak és -egskalpolnak " s#ttogta a kisfiS. A férfi lábán lé6D kCtést átáztatta a 6ér." !CszCnC-0 Lil>. 7éhán> pillanat -Sl6a a sze-e hozzászokott a sCtéthez0 és az ág>hoz lépett. Leszakított eg> csíkot az als=szokn>ája aljáb=l0 és -egpr=bált tiszta n>o-=kCtést és p=l>át készíteni L#ke lábára. Az asszon> =6atosan len>o-ta az ajt= kilincsét. eg kell szabad#lno. Aone>0 a fD#tcát elkerül6e j= néhán> -ellék#tcán hajtott 6égig0 -ire elért a Long )ranch háts= ajtajához. Te 6iszed A-ig=t0 és neki se. Lil> állta a sza6át0 az ajt= n>it6a 6olt. " 1gen. Tapogat=z6a sikerült bezárnia az ajt=t0 de ne. TSl nehéz0 és -indkét kezedre szükséged lesz0 hog> fel t#dj -enni a lépcsDn. Aallotta0 ahog> Lil> és 'a. 5el-ent a lépcsDn0 és kin>itotta eg>kori szobája ajtaját. 5el6ette A-ig=t.el0 a-it értünk tettél. Aone> Joshhoz lépett. Az #tcákon eg> lélek se.felejte. A-ikor -eghallotta0 hog> belépnek a kocs-ába0 Aone> L#ke pisztol>C6éért n>Slt. Josh ne-sokára álo-ba -erült L#ke -ellett. )es#rrant az ajt=n0 és bezárta -aga -CgCtt.

Aog> 6an L#keT " A sebei Sjra felszakadtak. ^ill A#tchins a ^ells 5argo iroda elDtt állította -eg a postakocsit (lacer6illeHben0 és lehajtotta a féket a kerekekre.pénzért tette-0 Aone>0 kislán>. " Aog> s -int0 ^ill " üd6CzClte a férfit. A jobb csípDjén alacson>an függD coltot 6iselt0 a -ásikon pedig eg> hü6el>ébe rejtett kést. 7ekilátott ledobálni a cso-agokat a kocsi tetejérDl eg> írnoknak0 aki kijCtt az irodáb=l. Az írnok fel-ord#lt0 letett eg> nehéz ládát0 és a karjába tCrClte a ho-lokát. Pppen0 ahog> gondolt#k0 a-ikor üresen találták a házat0 és látták0 hog> a szekér eltQnt0 Sg> gondolták0 elhag>tad a 6árost.ítélni0 -ost alszik. 7e.t#do-0 -ég -indig nincs -agánál. " Aallottad0 hog> a stocktoni sheriffet lep#ffantottákT Aátba lDtték.h#n>ta le a sze-ét. Aone> bezárta az ajt=t0 és kin>Sjt=zott #g>anazon a szDn>egen0 ahol D és L#ke 6alaha szeretkeztek. " !CszCnC-0 Lil>. ^ill g>anakod6a -éregette a férfit. " &l-entek " s#ttogta Lil>. " !ár lenne0 ha ne. 8s t lán még egy $öllérkést )sizm szárá$ n" gondolta A#tchins. " /harlie ^alden. Aone> -ég -ost se.olga akadt ott0 -iszterT " Aa íg> is 6an0 az az én dolgo-0 ne. " ^alden és a ci-borái odalent 6oltak. ac!enzie sheriff j= e-ber. A férfi csiz-ájának sarka kopott 2:2 .t#do-0 hog>an 6iszonozhatj#k ezt neked 6alaha is." -ondta Aone>. Aztán Lil> elosont. 7e. (okolian feldühCdtek. " 7e. A beszélgetés -egütCtte eg> férfi fülét0 aki a kCzeli épület falát tá-asztotta. 'a. " !i lDtte leT " kérdezte az írnok. " Zeke " b=lintott a kocsis. Leh#n>ta a sze-ét0 és álo-ba -erült. ^ill érezte0 hog> feláll a szDr a karján a férfi hangjában -egbS6= fen>egetés hatására. " 7os0 jobb0 ha te is alszol eg> kicsit. T#do-0 hog> L#ke is kCszCnetet fog -ondani neked0 ha -ajd képes lesz rá.Aa-arosan tá6olod= patadobogást hallott0 és a Long )ranch elcsendesedett. A szar6asbDr nadrágot és a rojtos0 porH és 6erítékfoltos inget 6iselD idegen -agas 6olt0 és 6ékon> alkatán látszott0 hog> ideje nag> részét a szabadban tClti.a -agáé " -ondta halkan az idegen. 'zakálla és hosszS baj#sza 6olt0 a-i eltakarta az arca nag> részét0 és eg> sebhel>e0 a-el> a jobb halántékán hSz=dott 6égig. Pberen 6árt0 és fig>elt. &láj#lt0 de a-enn>ire -eg t#do. " &zzel becipelte az eg>ik dobozt az irodába.sokkal késDbb kaparászást és s#ttogást hallott az ajt= felDl: " Aone>.bezárt -indent0 és D is lefeküdt0 6ag>is -ost -ár te is pihenhetsz. " . " ikor ind#l ez a kocsi 'acra-ent=baT " kérdezte. A 6ihar6ert 'tetson kalap al=l leh#ll= hosszS0 fekete haját eg> darab n>ersbDrrel kCtCtte Cssze. " TSl fogja élni a sheriffT " ég ne. Wjra -egClelte és -egcs=kolta a -ásik nDt. 1ngerültséget látott az idegen sCtétkék sze-ében0 és rádCbbent0 hog> a férfi 6isszafogja az ind#latait.élné tSl. " T#do-0 hog> ne. Ahog> felis-erte Lil> hangját0 az asszon> kin>itotta az ajt=t.

azt a fick=t. " egesik néha. A csapos eg> foltot tCrClgetett a -ahag=ni bárp#lton0 ahog> a p=kerzsetonok csCrgése és a játékosok beszélgetésének -oraját a . A csapos kérdés nélkül elétett eg> rC6iditalos poharat0 és -egtCltCtte. ordecai 5isher belépett a bárba0 és a kara6án6ezetD eg> hosszS pillanatig kCrbepillantott a tere-ben. 8s leg lá$$ oly n veszélyes" mint )sörgők+gyó n %sütés$en. Az ol>an e-berek hosszS0 szCkdécselD léptei6el járt0 akik inkább otthon érzik -ag#kat l=háton0 -int a fCldCn. !ár0 hog> -eghalt. &-lékszel arra a stocktoni sheriffre0 aki Sg> eg> h=napja járt ittT " kérdezte ordecai. " ég ne.látt#nk itt. " %ajon ho6á ez a nag> sietségT " -orgol=dott ^ill0 ahog> ledobta az #tols= cso-agot. " !ed6elte. A zongorista abbahag>ta a játékot. " Arr=l a ac!enzie sheriffrDl beszélszT " 1gen " -ondta ordecai. " Aátba lDtték.6olt0 és a lábbelit legalább akkora por borította0 -int a r#háit. " Arra gondolsz0 a-el>ik behozta az eg>ik ^alden fiStT ordecai felhajtotta az italt0 és az inge #jjá6al -egtCrClte a száját. &g> -ásikat -eg lelDtt0 ha j=l e-léksze-. ^ill fig>elte0 ahog> az idegen belép a tá6ír=irodába. 7éhán> perc -Sl6a0 a-ikor ^ill -ár csakne.'henandoa< halk dalla-a kísérte a sarokban áll= zongora felDl.halt -eg0 de kCnn>en lehet0 hog> -eg fog. Aztán a bárp#lthoz lépett. /harlie ^alden -egfogadta0 hog> D és a bandája 6issza-ennek0 és befejezik0 a-it elkezdtek. Az eg>ik p=kerjátékos érdeklDd6e fig>elte a p#ltnál zajl= beszélgetést. Az oszt= ellenségesen -éregette az idegent. " A pokolbaU " káro-kodott Arnie. " !i tette0 ordecaiT " Azt beszélik0 hog> /harlie ^alden hencegett 6ele. erre jártál0 ordecaiT " $dalenn 5risc=ban. A sCtét hajS0 n>ílt0 barátságos arcS férfi az asztal kCzepére hajította a zsetonjait. Az idegen b=lintott0 aztán hirtelen sarkon ford#lt0 és a kCzeli l=kikCtD p=zna felé ind#lt. Az arcát tisztára borot6álta0 csak eg> sCtét kis szakállt 2:F . 4 a este itt alszo-0 aztán reggel ind#lok 6issza a part felé " felelte =6atosan.befejezte a kirakodást0 látta0 hog> a férfi kijCn0 erDfeszítés nélkül felpattan eg> sCtétbarna -#sztáng hátára0 és sebes 6ágtában délfelé szág#ld. A férfi sok pénzt n>ert el tDle0 és az oszt=nak ne. " J= ideje ne. " %áltsátok beU " !icsit korán hag>od abba a játékot0 ne-0 idegenT " kérdezte az oszt=. " i 6an 6eleT " kérdezte a csapos. 5üstfelhD Cr6én>lett a nég> férfi feje felett0 akik eg> p=kerasztal -ellett ültek 'acra-ent=ban. Arnie felkelt a zongora -ellDl0 és a bárp#lthoz sétált.tetszett a gondolat0 hog> il>en ha-ar feláll az asztalt=l anélkül hog> esél>t adna arra0 hog> 6isszan>erje a pénzét. Az asztalnál ülDkhCz képest az idegen akár piperkDcnek is tQnhetett 6olna. ordecai lehajtott eg> Sjabb italt. A férfi kCzC-bCsen 6állat 6ont. 7zikár és l ttomos" állapította -eg ^ill. " 1gen0 D az.

Az írnok -agához intette. " &z a tá6irat -ost érkezett Cnnek0 #ra-. \. \tadta az idegennek a pénzét. " Zrülte-0 #rai-. A férfi -osol>a aggodal-as ho-lokráncolássá 6áltozott0 a-int elhag>ta az i6=t0 és belépett a szálloda elDcsarnokába. Londosan n>írt haján alacson> kari-ájS kalapot hordott0 a-el>et en>hén félrecsap6a 6iselt.ahog> az oszt= fig>elte a férfi orrát0 a-el> n>il6án6al=an -ár tCbbszCr is betCrt0 a 6ad 6ak-erDséget a sze-ében és a pisztol>táskát0 a-el>et ol>an fesztelenül 6iselt0 -int -ás a kitaposott csiz-áját0 eg>szerre el-ent a ked6e att=l0 hog> belekCssCn. *or reggel érkezem.hag>ott. Az idegen Csszeg>Qrte a tá6iratot0 a sze-étkosárba dobta0 és fel-ent a lépcsDn. A férfi felkapta a borítékot0 és eg> aran>dollárt dobott az írnoknak0 aztán g>orsan elol6asta a rejtél>es üzenetet. 2:O . A -agas és iz-os férfi fehér inget0 fekete n>akkendDt és -éretre szabott fekete zak=t 6iselt0 a-el> a co-bjáig ért0 6ala-int Dzbarna nadrágot. A férfi barátságos -osoll>al eltette a pénzt a -ellén>zsebébe0 és -egbCkte a kalapját.

eg>et0 ne. %iszontlátásra0 Aone> kislán>0 és bScsSzz el a ne6e-ben a férjedtDl is. Wg> tQnt0 a seb a hátán g>=g>#lni kezd. 'ikerült kiosonni#k a Long )ranchbDl anélkül0 hog> bárki is felfig>elt 6olna ráj#k0 és íg> biztosak lehettek benne0 hog> Lil> biztonságban lesz /harlie ^alden haragját=l.értek -áshoz0 -int a-it itt is -Q6elte-. " Pn is -indig arra gondolta-0 hog> 'an 5rancisc=ba -eg>ek0 a-íg bele neszerette.L#keHba.adod fel0 Lil>T 5iatal 6ag>0 és szép. " 'ok szerencsét0 Lil>U " is-ételte szo-orSan.soha ne. Wg> tQnik0 -inden j= e-ber el-eg> innen.-ár ezt a 6árost. L#ke sebei -ár ne.3 . fejezet Í g>0 hog> /harlie ^alden fen>egetését eg> idDre -ag#k -CgCtt hag>ták0 Aone> biztonságosnak érezte0 hog> 6isszatérjenek a házba.lepDdCtt -eg aznap dél#tán0 a-ikor Lil> felb#kkant az ajt=ban0 hog> el-ondja0 el-eg> 'tocktonb=l. Pn is találta. " 7e-0 -aradok a nag>6árosoknál. " 7eke.szaladgál a 6ilágban tSl sok ol>an férfi0 -int L#ke ac!enzie. )iztosan találnál ol>an férfit0 aki hajland= lenne elfelejteni a -Sltadat. Ps -i6el én ne. &g>szerQen ne. )ár -ár ne. X6atosan kCrbepillantottak0 aztán beléptek a Long )ranchbe. Aone> bánatosan állt az ajt=ban0 és fig>elte0 ahog> Lil> fel-ászik a postakocsira. )orost>ánszínQ fén> szQrDdCtt ki az #tca eg>ik 6égén a fogda ablakáb=l0 a -ásikon pedig a Long )ranchébDl. !ét férfi lo6agolt be lassan a 6árosba. " 'ok szerencsét0 Lil>0 és az Wr leg>en 6eled. . 5ertDzéstDl tart6a az asszon> forr= borogatással fürdette.6éreztek0 és a férfi elég erDsnek érezte -agát0 hog> -ozgatni lehessen.jCssz 6elünk TexasbaT )iztos 6ag>ok benne0 hog> találnál ott -#nkát. Leszálltak0 és kikCtCtték a lo6akat az eg>ik p=znához. Az eg>ik férfi le6ette a kalapját0 és leporolta.is 6olna0 eg>etlen férfi se.6érzett0 a seb kCrül elhalt a szC6et. A -ásik ellenDrizte a csípDjére csatolt coltot0 aztán elDreballagott0 és -egállt a kocs-a bejáratánál0 -íg társa csatlakozott hozzá. A láz hatására L#ke a nap nag> részét átal#dta0 Aone> -ár legalább ne. 2:N .igazT " Aone>0 kislán>0 ne. ásnap L#ke elég j=l 6olt0 hog> eg>en eg> kis le6est. " iért ne.e ki t#dja0 eg> nap talán -ég elj#tok Texasba.6olt akkora szerencsé-0 hog> ol>an férfit találjak0 -int L#ke. &g>enesen ültek a n>eregben0 az arc#k ko-or0 a tekintetük határozott 6olt0 és a késD éjjel hazasietD 6ároslak=k kí6áncsi pillantásokkal -éregették Dket.t#dok énekelni 6ag> p=kerezni0 ne.akarna el6enni eg> nDt0 akinek il>en sCtét a -Sltja. " iért ne. A zongora csilingelD hangja áradt ki a n>itott ajt=kon0 ahog> a férfiak a kocs-ához értek. Az eg>ikük oldalpillantást 6etett a bank =rájára0 a-i tízet -#tatott.állhato.érezte Sg>0 hog> az ág>a -ellett kell tCltenie az éjszakát.Aone> ne. %idd el innen0 -ielDtt -egClikU " tette hozzá Lil>. " &l6isze-0 a-int elég j=l lesz hozzá " -ondta Aone>0 ahog> -egClelte. " Ao6á -ész0 Lil>T " Talán 'an 5rancisc=ba. \ha találta. Aznap éjjel0 nég> napja elDszCr0 az asszon> 6égre lefekhetett0 és Joshsal oszthatta -eg az ág>át. \.

A-ikor ne. )iztosan ne. A jobb arcán hSz=d= sebhel> -ég fen>egetDbbé tette -egjelenését. " Pn -ondo-0 ke-én> kis hClg> -aga a ter-etéhez képest.(ercek -Sltán Sjra odakint 6oltak0 és felültek lo6#kra.sokáig táncolhatnak. " 'zép lassan lépjenek ki ebbDl a szobáb=l. " 1gen0 asszon>o. indkét kezé6el a coltot -arkol6a L#ke szobájának ajtajához lépett. Aone> élete legnag>obb blCffjére készült. Az asszon> a szájára tette az #jját0 és intett a k#t>ának0 hog> -aradjon csendben.kapott 6álaszt0 len>o-ta a kilincset. A L#ke szobájában égD hal6án> fén>Q lá-pa borost>án izzásba 6onta a sCtét szobát. Az Dszesebb férfi -egford#lt0 és az árn>akat fig>elte0 -íg a -ásik halkan bekopogott az ajt=n. !ét férfi -agasodott L#ke fClé0 az ág> eg>Heg> oldalán. L#ke sz=lította 6olnaT 7éhán> pillanatig -ozd#latlan#l feküdt0 és hallgat=zott. Lassan hátrált. " Aag>ja Dt békénU " parancsolta. " &-eljék fel a kezüketU &g>etlen rossz -ozd#lat bár-el>iküktDl0 és -indkettDt lelC6C-. %alaki a L#ke ajtaja elDtt lé6D laza deszkára lépett. Az asszon> Joshra pillantott0 aki -él>en al#dt. %égül -egn>#god6a 6isszafészkelDdCtt az ág>ba. L>ors pillantással fel-érte0 hog> a nappali és a kon>ha üres. A nD Sg> érezte0 eltCrpült a két férfi -ellett0 akik betCltCtték a kis nappalit. A kC6etkezD pillanatban halk n>ikorgást hallott a nappalib=l0 a-i talpra #grasztotta. 7e.akarnék #jjat hSzni -agá6al. " /sak eg>szer fig>el-eztete-0 -iszter " kiáltotta az asszon>0 és kin>Sjtotta a karját0 hog> célozhasson. A-igo fektében fele-elte a fejét0 és a fülét heg>ezte." -ondta a fiatalabb férfi0 és tette0 a-it Aone> parancsolt. Aztán elakadt a lélegzete0 a-ikor -eglátott eg> árn>ékot a falon " a sCtét kCr6onal L#ke ág>a fClé hajolt. Aone> ne. Aangtalan#l fellépkedtek a 6eranda lépcsDjén. &lkeseredésében0 hog> -eg6édel-ezze L#keHot0 Aone> -inden félel-e elszállt.sokkal késDbb elhag>ták a fogdát0 éber pillantásokat 6etettek jobbraHbalra0 és a szo-szédos házhoz lopakodtak." -ondta az eg>ik betolakod=0 és fele-elte a karját. " ost cs#kja be az ajt=tU " ZrC--el0 asszon>o. Az ajt= halk n>ikorgással kitár#lt. A férfi 6onakod6a fele-elte a karját. !ics#sszant az ág>b=l0 fele-elte a /oltot az éjjeliszekrén>rDl0 és =6atosan az ajt=hoz lépett.sütCtt el feg>6ert0 és kételkedett benne0 hog> bár-it is képes lenne eltalálni0 ha -egpr=bálná0 -ég il>en kCzelrDl is. 2:4 . Ps ne pr=bálkozzanak se--i trükkel0 6ag> ne. ielDtt rájCnnének a cselre0 ol>an -esszire kellett csalnia Dket L#keHt=l0 a-enn>ire csak lehetett. A két idegen lassS ügetéssel 6égiglo6agolt a fD#tcán0 és -egállt a fogda elDtt. Att=l tart6a0 hog> a feg>6eresek tértek 6issza0 Aone> re-egni kezdett. Az arcát si-ára borot6álta0 és fiatalabbnak0 ke6ésbé 6eszél>esnek tQnt Dszesebb társánál0 aki =6atos ho-lokráncolással -éregette.t#dta biztosan0 -i ébresztette fel. Az asszon> g>orsan leplezte dCbbenetét. él>0 reszketD lélegzetet 6ett0 Csszeszedte a bátorságát0 és kilesett az ajt=n. ég soha életében ne. att )rennan talpra #grott0 a-ikor beléptek. /s#pán a bDr halk n>ikorgása hallatszott0 ahog> leszálltak. A szí6e a torkában dobogott0 és att=l tartott0 hog> a behatol=k -eghallhatják zihálását.

Aog> elkerülje a nD Ckleit0 és tá6ol tartsa tDle a pisztol>át0 a férfi átkarolta Aone> derekát0 és fele-elte a padl=r=l. Aone> -eglepetten felszisszent0 és lenézett a hál=ingére. Az elbQ6ClD -osol>t 6illantott felé0 kicsatolta az C6ét és a padl=ra ejtette. Az asszon> a bejárati ajt=hoz hátrált.bántottad0 #g>eT " ég ha bántotta. A -ásik férfi keze ol>an g>orsan cs#sszant a cs#kl=ja kCré0 ahog> eg> kíg>= lecsap. A férfi lo6agias 6iselkedése eg> pillanatra se.is0 ne. Az éjszaka elég kelle-esnek tQnik a sétára.segíthetünk 6ala-ibenT Az asszon> ingerülten pillantott a het>ke fiatale-berre0 g>anít6a0 hog> rajta -#lat.ezt a 6ad-acskát0 -ielDtt 6alaki -egsérül. Ahog> 6isszacsatolta a feg>6erC6ét0 /le6e hozzáj#k sietett. " Wg> tQnik0 j=l ellátta a bajodat0 5lint. A férfinak rontott0 és -indkét kezé6el ütlegelni kezdte. TSl késDn dCbbent rá0 hog> ne. " aga pedig /le6eU " 1gen0 asszon>o.is áll a fén>ben. Talán -egsérült0 ahog> rSgott és kar-olt " -ondta 5lint. &lDszCr -aga " -ondta Aone> a sebhel>es férfinak0 akit a 6eszél>esebbnek tartott. " 7e. A férfi karjának szorításában az asszon> r#gdal=zott és küzdCtt0 -ikCzben a le6egDben l=gott. To6ábbra is a férfiakra fog6a a feg>6ert0 kin>itotta az ajt=t. " ost -aga " #tasította a -ásikat. " J=l 6an0 kis hClg>T " aga 5lintU " kiáltotta Aone>. &ltCkélt0 rezzenéstelen pillantással állta a férfi perzselD tekintetét. " Aé0 6an ott kint 6alakiT " kiáltotta. A fiatalabb férfi ne6etésben tCrt ki. " Aozzá ne érjenU 7e. " !ülCnCsen0 ha éppen a fén>ben áll0 -int -ost is. " Pn hajland= 6ag>ok0 ha -aga is0 asszon>o-. !i6ette a pisztol>t Aone> kezébDl. A férfi elengedte az asszon>t0 aztán felcsatolta a pisztol>C6ét0 és Sjra a hál=szoba felé ind#lt.a ke-én> hClg>eketR a colttal játszadoz= ke-én> hClg>eket -ég ke6ésbé " -ondta a szakállas férfi fen>egetD hangon. " i a fenét -Q6eltél 6eleT " kérdezte aggodal-asan. " 7incs ott senki0 asszon>o-0 -i -ár ellenDriztük. 2:3 .csapta be a nDt0 csak a fig>el-ét pr=bálta elterelni0 hog> ala-#szi tekintetQ társa rá6ethesse -agát. " Aalálra idegesített0 hClg>e.ked6ele. " A pokolba is0 /le6e0 szedd le r=la.engede-0 hog> bántsa. " 7e0 -egálljU " sikoltotta az asszon>." 1gen0 hát én ne. " J=l 6an0 6eg>ék le azokat a feg>6er C6eket." -ondta /le6e. Azonnal abbahag>ta a csapkodást0 és ern>edten l=gott0 -ikCzben a dCbbenettDl né-án -eredt a padl=ra.szándékosan tette-. " Aa legkCzelebb coltot fog 6alakire0 jobb0 ha fel is hSzza. " Akkor -indhár-#nknak szépen át kell sétálnia a szo-szédba0 a fogdába0 igazT " -ondta. (i ne. 9leve2> 6lint2 A ne6ek arc#lcsapásként érték a nDt. Leeresztette a lán>t a padl=ra. " ag#k L#ke test6érei. " (ersze érdekes lesz látni a ka6arodást0 a-it okoz0 ha 6alaki -eglátja -agát abban a hál=ingben " -ondta derQsen a férfi0 ahog> 6égigpillantott Aone>n. " X0 hála az égnekU " kiáltotta Aone> CrC--el." -orogta a szakállas férfi. L>ors pillantást 6etett a fiatalabb férfira." jeg>ezte -eg 5lint. " &z az elsD értel-es dolog0 a-it -a este -ondott0 hClg>e.

" &z nag>on ked6es CntDl0 asszon>o-. " A-ikor -eghallott#k0 hog> a bát>ánkat -eglDtték0 ide6ágtatt#nk0 a-il>en g>orsan csak t#dt#nk " tette hozzá 5lint. !icsoda CnT Aone> Csszecsapta a kezét. A k#lcs el6eszett0 és nincs rajta retesz. ag#k ketten biztosan Sg> 6élik0 -egDrülte-. i#tán a legrosszabbt=l tartott#nk0 igazán -egn>#gtat= 6olt látni0 hog> Sg> alszik0 -int a tej. " 7ag>on sajnálo-. " Azt hisze-0 le kellene ülnünk eg> csésze ká6é -ellé " -ondta az asszon> a -eghCkkent férfiaknak. " Ps hog> Sg> horkol0 -int f#ldokl= bika a ho-ok6iharban " tette hozzá 5lint. " Wg> 6éle-0 bocsánatkéréssel tartoz#nk0 a-iért íg> betoppant#nk0 és -egijesztettük -agát0 asszon>o.a kCntCsC-et0 felteszek eg> kanná6al. &rDsen és feketén szerete.A -egkCnn>ebbüléstDl és boldogságt=l -egrészegül6e0 Aone> a férfi dereka kCré 6etette a karját0 és a-enn>ire t#dta0 -egClelte a férfit0 aki kétszer akkorának tQnt0 -int D. " Az a sheriff a szo-szédban eg> sz=t se. /le6eHhez ford#l6a0 Aone> kitCrt: " Ps /le6eU X0 /le6e0 -aga pedig éppen ol>an kelle-es0 ahog> elképzelte-. Aone> fele-elte a fejét0 és ráj#k nézett. " 5#ldokl= bikaU L#ke ál-ában sohase. " Ps én el se t#do.a ká6ét. " X0 hát perszeU " kiáltott fel.-ondani0 -enn>ire -egkCnn>ebbülte-0 hog> -egtették " biztosította Dket Aone>.sz=lt arr=l0 hog> L#keHnak felesége lenne " -ondta -eglepetten /le6e.a hozzá6al=kat0 asszon>o. " AhR elnézését kére-0 asszon>o-0 de att=l tartok0 nincs szerencsénk is-erni -agát. 5lint sze-ének 6illanását lát6a a nD g>anította0 hog> ez 6al=ban -egford#lt a férfi fejében.horkol " cáfolta -eg g>orsan az asszon>. " L#ke feleségeU " kiáltott fel 5lint." -ondta /le6e bQnbán=an. " Pn ne. " TCbbszCr kopogt#nk0 és az ajt= ne6olt bezár6a. " Pn L#ke felesége 6ag>ok. A két férfi Sjra za6art pillantást 6áltott az asszon> feje felett. " Aone> " ja6ította ki a nD. A dCbbent férfi félszegen -eg6eregette a nD 6állát0 és szDke feje felett az Cccsére pillantott. /le6e -egkCszCrülte a torkát0 és elsDként sz=lalt -eg. A két férfinak tát6a -aradt a szája a dCbbenettDl. A kijelentést za6art csend kC6ette0 ahog> a két férfi -eglepett pillantást 6áltott. " A-int fel6ette. /le6e sze-e 6idá-an csillogott. /le6e el6ig>orodott. " Pn t#dok ká6ét fDzni0 ha -eg-ondja0 hol találo. " 7ag>on hálásak 6ag>#nk0 hog> tSlélte. 'zá-ít6a a nD kC6etkezD -ozd#latára0 /le6e kitárta a karját0 Aone> pedig lelkesen -egClelte.kérek -ézet0 asszon>o-. &g> pillanatig Sg> tQnt0 i-ára sz=lítja a férfiakat." -ondta 5lint. " X0 5lint0 -aga éppen ol>an harap=s0 -int ahog> gondolta-. 2:E . " il>en b#ta 6ag>okU " Aztán a kezére hajtotta a fejét. " Arr=l -indenképpen t#dnék. " T#do-.

" &l-ent a lo6akért." jeg>ezte -eg /le6e0 ahog> -egg>Sjtotta a lá-pát a nappaliban. Aone> ne. A kCnn>ein át -osol>og6a pillantott az ég felé. A férfi éppen beg>Sjtott a kandall=ba0 és -ár fel is tette a ká6éskannát a tQzhel>re. A nD felkészült a legrosszabbra0 külCnCsen 5linttDl.-occant. ire felfrissítette -agát0 -egfésülte a haját0 és ki-ent0 hog> csatlakozzon a férfiakhoz0 eg>edül találta /le6eHet. " A férfi el6ig>orodott a saját n>el6botlásán. 2:@ .is " hel>eselt /le6e. " &zt b=knak 6esze-0 #rai." -ondta a lán>0 felidéz6e a -Sltbeli -egjeg>zéseket. 5lint belépett0 és a padl=ra lCkte a n>eregtáskákat0 aztán letelepedett /le6e -ellé. " 7e-0 Sg> érte-0 a ne6e. A két férfi0 akik a kon>ha felé ind#ltak0 -ost -egtorpantak0 és ránéztek. " 7e agg=dj -iatta-0 hSgocska. A lelkében 6ala-i képeket idézett fel szeretetrDl0 családr=l0 ragaszkodásr=l " ol>an dolgokr=l0 a-el>ek #tán -indig is 6ág>akozott0 de sohase.elég a ká6é " -ondta 5lint. " Ao6á lett 5lintT " kérdezte Aone>. " Az arca elbor#lt0 e-lékeztet6e a lán>t arra a ko-or keserQségre0 a-it g>akran látott L#ke arcán0 a-ikor a férfi a felesége tragédiájár=l beszélt. " &z nag>on édes né6. Az asszon> CsztCnCsen a hajához e-elte a kezét0 és 6áratlan#l -eghatotta a férfiak -egjeg>zése0 és ne6etséges -=don szenti-entális hang#latba került. " 7eke. " A férfi leült a padl=ra0 kin>Sjtotta hosszS lábát0 és a falnak tá-aszkodott. 1llik is -agához0 külCnCsen0 hog> az a hosszS haja il>en sárgás és aran>szerQ." &jhaU Aa j=l e-léksze-0 5lint bát>=0 a te ká6éd ol>an erDs0 hog> elDbb -egtapad a torkodon0 -int a salak0 aztán Sg> cs#sszan le a g>o-rodba0 -int a sár. " 7os0 -ár rosszabbat is hallotta." -ondta halkan0 és a hál=szobába -enekült0 becs#k6a -aga -CgCtt az ajt=t. A férfi0 fel6illant6a a legfehérebb fogsort0 a-it Aone> 6alaha is látott0 szélesen el6ig>orodott. " Wg> érted0 a ne6e-hezT " 7e-0 azt hisze-R ahhoz0 hog> Sjra 6an eg> hSgocskánk.fClé0 elég0 ha csak leülCk0 és él6eze-." -ondta elhal= hangon0 ahog> a kCntCséért n>Slt. !i kellett -ennie a szobáb=l0 -ielDtt kCnn>ekben tCrt 6olna ki.Aone>. Aone>nak hirtelen eszébe j#tott az #d6ariasság0 és felkiáltott. 7e. " Leoldozta feg>6erC6ét0 és -aga -ellé tette.igaz0 5lintT " Azt hisze-0 igen " 6álaszolta 5lint0 és ko-ol>an -éregette a nDt. " &gek0 -il>en fig>el-etlen 6ag>okU 'zeretnétek 6ala-it enniT " 7eke. " 7e. Arra a friss -ézre e-lékeztet0 a-it an>a -indig ü6egekbe tCltCtt.élt át. /le6e azt gondolta0 az asszon>t bántja a -egjeg>zés0 és g>orsan hozzáfQzte: " Wg> értette0 hog> nag>on bájos a ne6e0 Aone>. " !CszCnC-0 1stene. %alahán>szor fedél kerül a feje. ajd én elkészíte. A nD leült -ellé a padl=ra. " ég hozzá kell szokni. " Te -it -ondasz0 5lintT Talán kén>el-esebben ülnél a széken.lenne kén>el-esebb a karosszékben0 /le6eT " 7ag>on j= itt0 asszon>o-R ah0 Aone>.

" Att=l tartok0 L#ke -ég ne. " Aisze-0 hog> L#ke eg> hét -Sl6a -akkegészséges lesz. " Pn 6árok az ünnepléssel0 a-íg biztosan ne. &hel>ett 5lint felállt0 és kin>Sjt=zott. ég -indig nag>on beteg.a te CsztCneidben is0 hSgocska. " eg fog halniT " 7e-. " Aone>0 te is al#dj eg>et. 5lintre 6ig>orgott0 aki a feje alá tette a kezét0 és kin>Sjt=zott. A-int leültek0 Aone> beszá-olt a kCrül-én>ekrDl0 ahog> . 5lint a szakállát cibál6a eg> hosszS percig a lán>t nézte0 aztán b=lintott. 7e. &-lékszelT An>a -indig azt -ondta0 leg>ünk bizakod=ak.szakították félbe a fájdal-as beszá-ol= alatt. " ik a te -egérzéseidT A nD eg>enesen 5lint sze-ébe nézett. egtan#lta-0 hog> hallgassak az CsztCnei-re. " A férfi Aone>ra pillantott. Abb=l0 a-it -ondasz0 nag> terhek nehezedtek rád -ostanában. " egpr=bálta.eg>szerHkétszer0 de -inden erDfeszítés ellenére is a háts= fele-en kCtCtte. Lil> -ár elhag>ta a 6árost. " Az ne-sokára itt 6an " -ondta /le6e. " 1gen0 j= Ctletnek hangzik " csatlakozott /le6e. 7e. " %an -ég 6ala-i0 a-it t#dnotok kell. " $l>an lesz0 -int régen0 -i hár-an eg>ütt ülünk le reggelizni.titkolt el se--it elDlük: el-ondta sCtét -Sltját0 Jake 'i--onst0 'heldon (eters -egg>ilkolását0 Abigail 5entont0 és az állását a Long )ranchben. /le6e riadtan kapta tekintetét az asszon>ra. inden friss. a 6ette-. A reakci=j#k Csszeza6arta0 -egdCbbentette.t#do-0 ti hog> 6ag>tok 6ele0 de én h#n>ok eg>et. " /le6e 5lintre pillantott.a te kCszCnetedet is0 5lint bát>=." )iztosak 6ag>tok benneT 7e.rá6enni L#keHot0 hog> eg>en eg> kicsit. " 7e.t#dj#k0 hog> L#ke tSléli " -orgol=dott 5lint0 és rosszall= pillantást 6etett az Cccsére. Aone> érezte0 -il>en fontos0 hog> -indenben Dszinte leg>en0 és -él> lélegzetet 6ett. " Aat é6e " -ondta ko-oran /le6e. A nD fás#ltan fig>elte0 ahog> a férfiak lehSzzák a csiz-áj#kat0 és elhel>ezkednek a kandall= elDtt. " !árU &g>ütt ünnepelhettünk 6olna.ülhet asztalhoz.ki.hallották0 a-it L#keHr=l és saját -agár=l -ondottT A -Sltjár=lT " &g>ikDtCknek sincs -ondani6al=ja arr=l0 a-it el-esélte-T 29: . " TSl késD0 /le6e. /sak éppen -ost nag>on 6isszaesett0 -ert a sebei felszakadtak0 és a 6árosban nincs or6os. Veggel -egpr=bálo. A férfiak eg>szer se. " L#ke j=l 6an0 #g>eT TSl fogja élniT " YR " Aone> képtelen 6olt -egsz=lalni a go-b=ct=l a torkában.tartana sokáig sütni eg> kis tojást és szalonnát. " 7os0 Sg> tQnik0 hálá6al tartoz#nk iss Lil>nek. " indenképpen átado. A-ikor befejezte0 6árta a kritikát0 a férfiak rosszall= sza6ait.el-er a#inn ki6ette a gol>=t0 aztán Lil> késDbbi segítségérDl is. " Te -indig hajla-os 6oltál a dolgok sCtét oldalát nézni. " Y -iT A pokolba is0 -ondd elU " kiáltotta 5lint0 és talpra #grott0 -int eg> hatal-as -acska. !érlek0 üljünk le az asztalhoz0 és el-eséle-0 -i tCrtént. " Azt hisze-0 -egbízo. " 1gen0 nag>on hosszS idD =ta elDszCr0 Ccsiké. A-int belekezdett0 a sza6ak fékezhetetlenül b#ktak ki a száján.

" T#dhatta." felelte L#ke ko-or arccal. A-ikor 6issza-ente. " &g> ideig Jackson tábornok alatt szolgálta-. ost0 hog> /le6e -ege-lítette Texast0 az asszon> Sg> dCntCtt0 ne. " Lee aláU $tt 6oltál az Appo-attox #d6arháznál0 a-ikor letette a feg>6ertT " ég szép " -ondta /le6e.za6arja -eg Dket ebben a bensDséges pillanatban. 'ikertelenül pr=bált felülni0 és Aone> szí6e belesajd#lt0 a-ikor a fi6érek odasiettek0 hog> segítsenek neki. Pszre6étlenül elhag>ta a szobát0 és becs#kta az ajt=t. " A pokolba0 /le6e0 én is ott 6olta-. Longstreettel. !Cnn>ed cse6egésük ellenére a kCztük ára-l= szeretet és bajtársiasság szinte tapinthat= 6olt.hisze. " A-ikor 6isszatértünk a tan>ára0 és -egt#dt#k0 -i tCrtént an>á6al és 'arahH6alR nag>on sajnálo.alatt szolgálta-. " Aonnan a pokolb=l jCttetek ti kettenT " kérdezte L#ke. Ao6á lett a texasi 6endégszeretet0 a-ire an>a tanítottT " /le6eU A pokolba0 ezt ne. /le6e 5lint -ellé lépett. " Londolo-0 fol>ton elkerültük eg>-ást. A fenébe0 L#ke0 hog> a pokolba hag>tad -agad hátba lDniT &z netCrténhet -eg eg> ac!enzieH6el se-0 akit is-erek.'arahHt0 L#ke " -ondta /le6e ko-ol>an. Aone> elfeled6e állt a találkozás alatt. " Ps 6eled -i a hel>zet0 /le6eT " kérdezte L#ke. " Ps én -ondo-0 ezt az el-Slt éjszakákon be is bizon>ítottad " tette hozzá /le6e. " 't#artT " kérdezte L#ke. " A fene 6ig>e0 csak eg> kCpésre 6olt#nk eg>-ást=l " kesergett /le6e. " A-ikor -eghallott#k0 hog> -eglDttek0 rCgtCn ide6ágtatt#nk. " Aztán0 a-ikor D -eghalt0 (elha. 5lint b=lintott. ost -ár te is ac!enzie 6ag>. " Pszakr=l " -ondta 5lint. " Találtatok 6ala-i n>o-otT 299 . " %an itt két e-ber0 akik nag>on szeretnének beszélni 6eled.érhetett fel Jeb 't#arttal. 5lint felállt0 hátra6etette a fejét0 és kieresztette a híres Lázad= kiáltást0 ahog> belépett az ajt=n.6olna0 hog> 6égül 't#art lo6as ezredében kCtsz ki. %ala-i ko-ancs -ártotta beléd a késétT " \á0 ezt 5redericksb#rgnál szerezte-. L#ke hirtelen felkiáltott: " Te 6ag> az0 'zajk=T Aone> a hál=szobába sietett. L#ke -eglepetten pillantott rá. " &zt j= hallani eg> ol>an e-bertDl0 aki sebhel>et hordoz a fél arcán. " 'ajnálo-0 hog> felébresztettünk0 L#ke " -ondta0 ahog> bek#k#cskált. J= tiszt 6olt0 de az biztos0 hog> senki se. " 1gen0 t#do." ASgocska " -ondta 5lint "0 ha a bát>ánk szeret téged0 nekünk enn>i elég. " 5lintT 1stene-0 5lint0 tén>leg te 6ag> azT " kiáltott fel.elU " hitetlenkedett L#ke.Texasba0 hallotta-0 hog> -ár el-entél. Aztán /hancellors6ille0 és a tábornok halála #tán áthel>eztek Lee parancsnoksága alá. " i a fenét keresel te az ág>banT &z eg>enesen #d6ariatlan0 bát>=. L#ke dCbbenten kapta fel a fejét0 és rábá-#lt. A-int a szá-talan kézfogás és hátba 6eregetés feloldotta a félszeg pillanatot0 leültek a székekre0 a-iket Aone> 6itt be nekik a kon>háb=l.

i#tán szét6ált#nk0 találkozta.leszek0 hog> 6eletek tartsak " -ondta L#ke jelentDségteljesen. " T#dod0 -it0 bát>=T 1deje0 hog> eltQnjünk innen0 és hag>j#nk téged al#dni.kárt>án n>erte eg> /harlie ^alden ne6Q alakt=l.ter6ezitek0 hog> ello6agoltok0 -íg én elég j=l ne.e a férfi azt -ondta0 hog> ^alden eg> bandá6al 6olt Texasban. Az e-lékek arr=l0 a-ikor #toljára látták az =rát0 a-it az édesan>j#k -indig a n>akában hordott0 fájdal-as élességgel ültek ki az arc#kra.'acra-ent=ba0 a-ikor hallotta. A gaze-ber0 aki 6ele 6olt0 azt állította0 hog> 'li. " ZrülCk0 hog> itt 6ag>tok " -ondta Aone> szég>enlDsen0 és bes#rrant a szobába. " &g> 'li.6olna belDle azonkí6ül0 hog> a banda szétoszlott0 és néhán>#k !alifornia felé ind#lt.Cssze 5linttel.eg> fick=6al Lared=ban0 aki a csa6arg=kkal 6olt a fosztogatás idején. " #tatno.J#annal0 aztán arra gondolta-0 talán 6issza-entél Texasba. " L#keHra 6ig>orgott0 aztán ki-ent0 hog> csatlakozzon Aone>hoz és 5linthez az asztal -ellett." 'zét6ált#nk0 hog> kC6essünk néhán>at. " Aog> 6anT " kérdezte re-én>ked6e az asszon>. Pn -egtalálta. " i#tán g>orsan j= éjszakát kí6ánt0 Josh hál=szobája felé ind#lt. " Ve-ekül0 hSgocska " n>#gtatta -eg 5lint. " 1gen0 ez a harc -indn>áj#nké. " indketten felpillantottak abb=l0 a-i6el éppen foglalatoskodtak. /le6e -eg6eregette L#ke ép 6állát. Bg>anazt a tCrténetet kapta-0 a-it 5lint. &kkor találkozta.találta. L#ke 6állat 6ont.a far-ra.kell 6ala-it nektek " -ondta L#ke. " )ár -eg kellett ClnC-0 -ielDtt bár-it is kiszedhette. " Aol találtad0 L#keT " kérdezte /le6e. " ellesleg0 bát>=0 CrdCgi feleséget szereztél -agadnak.ne6Q fick= testén0 aki -egpr=bálta kirabolni a bankot. 5lint ránézett0 aztán L#keHra pillantott. " 5lintR /le6e. [g> 6isszatérte.azt a ko-ancsot0 aki részt 6ett a fosztogatásban " -ondta 5lint. " Jobb0 ha -ost alszol eg> kicsit. " Ve-éle-0 ne. 292 . " 1tt leszünk0 bát>= " n>#gtatta -eg /le6e. " Azt hisze-0 igazad 6an. " Att=l a ^aldentDl0 aki hátba lDttT " kérdezte 5lint. . L#ke fig>elte0 ahog> a test6érei -eg6izsgálják az =rát.-ár n>o-ot. " !C6ettelek exik=ba0 beszélte. 5lint ki-ent0 de /le6e -egállt az ajt=ban. " Ps -ost -ár eg> hel> is0 itt a do-bok kCzCtt. 5lint /le6eHre e-elte a tekintetét. egállt az ajt=ban0 és 6isszanézett a két férfira0 akik letelepedtek a kandall=nál. " Pn is csak találgatok.r=lad. &bben az álla-ban0 délen ne. /le6e és én -egeg>eztünk0 hog> 'acra-ent=ban találkoz#nk0 nag>jáb=l akkortájt0 a-ikor -egt#dt#k0 hog> -eglDttek. A-ikor eljCn az idD0 eg>ütt ind#l#nk el " -ondta 5lint. " Ps 6eled -i Sjság0 /le6eT 7eked nag>obb szerencséd 6oltT " kérdezte L#ke. Az éjjeliszekrén>en fek6D =ráért n>Slt0 és átadta 5lintnek. " %an eg> ne6ünkR " el6ig>orodott. Pppen -egérkezte. A fick= azt -ondta0 hog> a banda !alifornia felé ind#lt. " Apa =rájaU " adta át /le6eHnek. Aone> b=lintott.

" A-int beg>Sjtok0 és feltesze. " Látta. a-a korán kel0 -ég nála.e t#dod0 hog> 6an a reggeli ká6éjá6al. /le6e ásított0 és ál-osan felült. " A bácsikáid késD éjjel érkeztek0 Sg>hog> sokkal to6ább fent 6olt#nk0 -int a lefek6ési idDnk." kCzClte Josh0 és elDrébb lépett. 5lint el6ig>orodott.is korábban. " a-a0 elDbb felkelte-0 -int te. Josh#a az asztalhoz -ent0 és fel-ászott eg> székre. " Lehet0 hog> att -ég alszik. " )e-ehetek -ost ap#hozT " kérdezte Josh. " iért ne.-ég -indig ág>banT " &rrDl Dt kell -egkérdezned0 kCl>Ck " -ord#lt fel 5lint0 ahog> felhSzta a csiz-áját. Ahog> a ned6es orr az arcához ért0 5lint felkapta a coltját0 és felült.hag>tátok a lo6akat az istáll=ban0 -int az ap#ká-T " A -i lo6aink kint szeretnek lenni0 Josh " -ag>arázta neki /le6e.két lo6at az ablako. " A kisfiS kí6áncsian -éregette a férfiakat. " Aog> lehet0 hog> nektek #g>anol>an lo6atok 6an0 -int az ap#ká-nakT " i -ind #g>anazt a fajta lo6at szeretjük0 kCl>Ck " 6álaszolta 5lint. A férfi és a k#t>a g>anakod6a -éregette eg>-ást.fDni a ká6ét0 be-eg>ünk hozzá. " &bbDl a g>erekbDl (inkerton n>o-oz= lesz " jeg>ezte -eg 5lint /le6eHnek.szokott ág>ban -aradni reggel. " $l>anfélék0 -int az ap#ká-é.elDtt. " Akkor gondolo-0 a -ieink0 Josh " felelte /le6e. 29F . Azok a lo6ak a tiétekT "kérdezte Josh. " \tszaladhatok a fogdába0 és kérhetek eg> kicsit attHtDl0 -a-a. " Josh#a ac!enzie 6ag>ok. Ps én -ár felkelte-0 és felCltCzte-. " J= reggelt0 édese-U Láto-0 -egis-erkedtél a bácsikáiddal. &kkor Aone> kisietett a hál=szobáb=l0 és a haját eg> hajhál= alá tQrte. Pn /le6e bácsikád 6ag>ok.31. " 7e. Az asszon> el-osol>odott a fiS ne6etésének édes hangján.házábanT /le6e kCzelebbrDl is sze-üg>re 6ette a fiSt. " 'z=6al te 6ag> Josh#a.6oltak il>en aggál>ai0 odaügetett a kCzelebb esD alakhoz. Ps ez a koszos fráter itt -ellette5lint bácsikád. " i fol>ik ittT Ahog> -eglátta a k#t>át0 /le6e -egragadta A-ig=t0 és 6akargatni kezdte a füle tC6ét. %áj#nk eg> kicsit0 és -eglátj#kU " tanácsolta Aone>. /le6e hozzáj#k lépett0 és -egborzolta Josh haját. fejezet M ásnap reggel az álo-ittas Josh kitá-ol>gott a hál=szobáb=l0 aztán hirtelen -egtorpant0 a-ikor -eglátta a két idegent0 akik a nappali padl=ján al#dtak. " Ps te ki 6ag>0 kCl>CkT " kérdezte -ogor6án 5lint. Aone> rátette a fedDt a ká6éskannára0 és félretette. A-ig=nak ne. . " Aog> it>eg0 JoshT " iért 6an a -a-á. it csináltok az ap#ká. " iféle lo6ak0 JoshT " kérdezte 6idá-an /le6e. " Aé0 fiS0 hát te hog> kerülsz ideT " Az en>é.

'oha ne. &l6ette a férfit=l a -osd=tálat0 az asztalra tette0 aztán az ajt= felé ford#lt.karcoltalak. " it gondolsz0 -it fogsz tenniT " kérdezte a férfi. " Wg> tQnik0 ne. A nD leült0 kezét a férfi -ellkasán n>#gtatta. /sak ne engedd be a kádbaU Aone> az ajt=hoz lépett0 és fig>elte az apr=cska alakot a két -agas férfi kCzCtt. ég csak -eg se. A-int elkészült a ká6é0 be6itte tálcán a reggelit a hál=szobába.jCn. " 'zeretlek0 'zajk=. " T#dod0 j= -#nkát 6égezte-. A-int a férfi 6égzett0 Aone> 6issza-ent0 hog> ki6ig>e a tálcát0 és be6itt eg> 6ízzel teli -osd=tálat0 6ala-int a férfi borot6acsészéjét és eg> pa-acsot. " Aone> odahajolt0 és 6égigf#ttatta az #jját a férfi állán. " Az a k#t>a is 6elünk jCnT Josh kin>Sjtotta a n>akát0 hog> felnézhessen a -agas férfira.6erte a tekintetét a feleségérDl. " Aell=0 'zajk=U \l-odta. Aone> erDsen Csszpontosított0 és ig>ekezett üg>et se.6etni a férfi rezzenéstelen tekintetére0 ahog> =6atosan 6égighSzta a borot6át az arcán. " 1tt 6an0 fogd -eg ezt " Aone> a kezébe n>o-ta a -osd=tálat0 leült az ág>ra0 és L#ke álla alá tQrt eg> tCrülkCzDt.szeretnélek -eg6ágni0 ac!enzie.-Slt éjjel0 6ag> a fi6érei.kell0 de Sjra -egfürCdhetek0 ha akarjátok. 29O . L#ke al#dt0 de felébredt0 ahog> az asszon> belépett.napig ne.tén>leg itt 6annakT " 1gazán itt 6annak. Talán -ire 6isszajC6ünk0 az ap#ká. " 1gen. " ost pedig tartsd cs#k6a a szádat0 és ne -ozd#lj. " %eletek -ehetekT " kérdezte Josh lelkesen. " A férfi le se. " ajd -eglátj#k. " Akkor hol 6an -indenkiT " ind át-entek a kCzfürdDbe. " !id#gta a n>el6ét0 ahog> a férfi állán -anD6erezett a pengé6el. &dd -eg a reggelidet " -ondta a nD0 ahog> ki-ent a szobáb=l. " 5ürdened kell0 kCl>CkT " kérdezte 5lint. " Wg> tQnik0 -a reggel sokkal jobban érzed -agad " #gratta Aone>.fog elhag>ni. " Aát0 g>ere csak0 kCl>Ck " -ondta 5lint. " Akkor 6an eg> nag>on j= barátod0 kCl>Ck. " Az apá-at0 a-ikor tSl részeg 6olt0 hog> -egborot6álkozzon.agg=dsz0 ac!enzieT " Aone> hátradDlt0 hog> tan#l-án>ozza a -Q6ét. " ég háro. 'ikerült becs#knia a száját0 -ielDtt Aone> 6égighSzta a habos pa-acsot az arcán. " J= reggeltU " -ondta Aone> 6idá-an0 és arcon cs=kolta. Akaratlan#l is el-osol>odott. 5lint -egsi-ogatta a fiS fejét. " /sak ne.-ár -egitta a ká6éját. L#ke -egragadta a karját0 és -egállította.én 6ag>ok az elsD férfi0 akit -egborot6álsz " jeg>ezte -eg a férfi0 ahog> a felesége habbá ke6erte a szappant a csészében. " A-igo -indenho6á 6ele. 'zeret enge-. " ás 6alakitT " kérdezte L#ke0 ahog> az asszon> letCrClte a felesleges habot. " Vád férne eg> borot6álás0 ac!enzie. " 7e szaladj el il>en ha-arU " -egpaskolta -aga -ellett az ág>at. " !i -ást borot6áltál -egT " kérdezte a férfi0 a-ikor találkozott a tekintetük. " 7e is ál-odj r=laU " horkant fel L#ke. 7e. Ahog> a 6ízbe -ártotta a pengét0 L#keHra pillantott. Azt hisze-0 -eg is tesze-." Aone>0 5lint és én el-eg>ünk a kCzfürdDbe0 hog> le-oss#k -ag#nkr=l ezt a port.

" %ag> 5linttel beszélgettél0 6ag> -ég -indig lázas 6ag>. Prezte0 ahog> a férfi keze felcs#sszan a karján0 aztán L#ke -agához hSzta0 és -egcs=kolta. ost0 hog> a férfi -egfürdCtt és átCltCzCtt " bár a borot6álkozást sajnos el-#lasztotta "0 az asszon> akaratlan#l is 29N . " Att=l félte-0 hog> a tCrténtek #tán -eggondolod -agad. A-ikor hangokat hallott a bejárat felDl0 kisietett a szobáb=l0 hog> láthassa0 a-int Josh 5lint bácsikája széles 6állán lo6agol6a érkezik. egkC6ülten néztek eg>-ás sze-ébe0 aztán L#ke tekintete a felesége szájára 6ándorolt.kell kétszer kérdezned " -ot>ogta a férfi." Pn is szeretlek0 L#ke. Ps kCzben elhitetted 6ele-0 hog> beteg 6ag>. " ég -indig lázas 6ag>. 7e. A kezét Aone> eg>ik telt keblére tette0 és az asszon> -ég a tCbb rétegn>i r#hán át is érezte bDrének -elegét. Aone> eg>for-a0 üte-es -asszázst alkal-azott -indkét karon. L#ke az oldala -ellé ejtette a karját. 5ol>tatta a -asszázst a férfi dereka felé0 aztán -egg>Srta L#ke hosszS0 erDs lábának iz-ait0 ellenDriz6e a lábán lé6D sebet0 a-el>rDl -egállapította0 hog> -egn>#gtat=an g>=g>#l.t#dta -egállni0 hog> ne -osol>ogjon. Az asszon> siet6e -egcs=kolta0 aztán felkapta a -osd=tálat0 és kirohant a szobáb=l. A szí6e ol>an g>orsan 6ert0 hog> az arcát elCntCtte a -eleg pír. Y is gondolt rá. L#ke a hasán feküdt0 és az arcát a kezén n>#gtatta. Aa 6alaha is kij#tok ebbDl az ág>b=l0 -ég 6ár ránk a nászéjszaka.hag>ja abba0 kifogást keresett0 hog> to6ábbra is -egérinthesse a férjét. Ahog> a cs=k eg>re erDteljesebb lett0 a férfi szorítása erDsCdCtt0 és -agára hSzta az asszon>t0 a fejét erDs karja hajlatába fektet6e. A szája határozott és k#tat= 6olt0 a n>el6e érintésétDl édes érzések h#llá-zottak 6égig Aone>n. " ost pedig a karod " -ondta a férjének.csoda0 hog> forr= 6ag>. " A férje ho-lokára si-ította a kezét. 'zeretnéd0 hog> -eg-asszírozzalakT " 7e. " Azok az iz-ok -ár biztosan fájnak. " L#ke0 ehhez tSl beteg 6ag> " fig>el-eztette sajnálkoz6a Aone>0 és elhSz=dott0 a 6eszteség érzésétDl lesSjtottan0 a-ikor a férfi keze lecs#sszant r=la. Plénkebben lépett0 ahog> eltette a borot6álkoz= eszkCzCket0 és 6issza-ent a hál=szobába. A férfi k#ncogása hallatán a nD szí6e 6ad#l kalapálni kezdett. " A-int Sjra egészséges leszek0 és talpra állok0 -egtartj#k azt a nászéjszakát0 'zajk=. A-ikor 6égzett0 Sg> dCntCtt0 -ég ne. Az eln>Sjtott pillanat szinte el6iselhetetlenné 6ált a lán> szá-ára0 ahog> a szí6e kalapált és a 6ére dübCrgCtt. Aone> elD6ette a balzsa-osdobozt0 és nekilátott0 hog> a kré-et férje 6állának feszes iz-aira dCrgClje0 =6atosan kikerül6e a sebét. A szája cs#pán eg> lélegzet6ételn>i idDre engedte el Aone>ét0 aztán éhes0 kC6etelDzD erD6el 6ette birtokba Sjra az asszon> ajkát0 n>el6e pedig a szájában kalandozott. L#ke sCtét sze-ének pillantása to6ábbra is az arcára szegezDdCtt. Ps addig is0 átkozott#l igazad 6an0 fol>ton erre fogok gondolni. Az asszon> dCbbenten nézett rá. Lassanként érezte0 hog> L#ke iz-ai ellaz#lnak. Azt akarta0 hog> ez a pillanat kettejük kCzCtt CrCkké tartson. " Aone> odahajolt0 és kCnn>edén -egcs=kolta. " Aog>an j#that eszedbe il>es-iT " T#dod0 a nDk g>akran -eggondolják -ag#kat. " 7e 6edd el onnan0 édes. J=lesik. " Aát erre gondoltálT 7e.

A nD a csípDjére tette a kezét0 és sze-beford#lt a fiatale-berrel. Aone> dCbbenettDl tágra n>ílt sze--el bá-#lt rá. " 7os0 a 6izes fejedbDl ítél6e biztosan te is fürCdtél.t#do-0 hog> lehet 6alaki ol>an bolond0 hog> sheriffnek áll " -ondta a férfi. " 1gen0 leszedtük r=la az Csszes bolhát " -ondta 5lint kacsint6a. 7incs rá szükséged0 hog> -ég tCbb ac!enzie n>üzsCgjCn itt. /le6e belépett a házba0 -ielDtt Aone> kC6ethette 6olna a -ásik kettDt. " 1genis0 asszon>o-. " X0 neU " n>Cgte Aone>. Josh k#ncogott. " /sak eg> kicsit0 -a-a. A férfi 6ig>ázzba állt0 Csszecsapta a bokáját0 és katonásan tisztelgett. " 7e.se.attnek0 hog> 5lint és én le6áltj#k0 a-ikor csak szeretné. A kisfiS kitárt karral Aone>hoz rohant0 D pedig felkapta. " A-igo ne. &g> 6onása teljesen -egeg>ezett a bát>jáé6al: neki is tá6ol ülD0 zafírszínQ sze-e 6olt0 a-el>et hosszS0 dSs pillák szegél>eztek. eg-ondta. !CzelebbrDl néz6e rádCbbent0 hog> 5lint #g>anakkor erDteljes: a -ellkasa széles0 a lába hosszS és iz-os.akart#nk -egbántani0 hSgocska0 Sg>hog> ne pillogj azokkal a nag> kék sze-eiddel0 hog> bQnt#datot ébressz. Josh -egragadta 5lint kezét.6álaszolt0 hel>ette -egkérdezte: " it sz=lnál 6ala-i enni6al=hozT " X0 -ár ettünk az éttere-ben. " L>ere0 5lint bácsi0 -enjünk be ap#hoz. " 7e. " Az asszon> szí6e a torkában dobogott0 ahog> a g>erek sze-ében fel6illant a gonoszkod= pillantás0 a-it ol>an sokszor látott az apja sze-ében is. ár 6árt rád. Az asszon> -egállapította0 hog> a szakáll Cregíti0 hiszen t#dta0 hog> 5lint 6al=jában eg> é66el fiatalabb L#keHnál. " )e#grotta-0 hog> beszéljek a sheriff el. " Azt -eg -iért tettétekT " 7e.hajland= fel6enni segítséget0 -íg L#ke el ne. i6el a kijelentés sz=noki 6olt0 az asszon> ne.szeret fürCdni. 5lint és én Sg> gondolj#k0 elég dolgod 6an a bát>ánkkal és a kis #nokaCcsénkkel. " &z rendes tDletek0 /le6e.akart#nk gondot okozni0 Aone>.-eg>. &l t#dod képzelni0 -enn>i6el rosszabb#l érezné -agát L#ke0 ha -eghallanáT /le6e elbQ6ClD -osol>t 6illantott. A-igo ne. L#ke Sg> 6éli0 j= sheriff lesz. " 7os0 ajánlo-0 hog> -a este n>üzsCgjenek a ac!enziek a kon>haasztal kCrül. 7incs eg> bolhá. " a-a0 -egjCttünk " k#rjantotta Josh. &g> Clelés és cs=k #tán letette a g>ereket0 és hátralépett0 hog> alaposan sze-üg>re 6eg>e. " 5lint bácsi csak tréfál0 -a-a. ost be-ehetek az ap#ká-hozT " Aát persze0 édese-. 'zéles 6állán -egfeszült az ing0 ahog> a padl=ra tette Josht. 294 .észre6ette0 hog> -il>en -egté6esztD 5lint -agas0 n>Slánk ter-ete. " Lefogado-0 hog> tDled jCttek0 5lint bácsi.fürdCtt 6eletek0 #g>eT " kérdezte felháborod6a. att rendes fiatale-ber. Wg> tQnik0 a 6áros ne. " )iztosan a k#t>áb=l. " L#ke test6érei 6ag>tokU 7ag>obb gond0 hog> eg>általán -egford#lt a fejetekben0 hog> -ásho6á -enjetek.

" Londolta-0 t#dnia kell. Londolo-0 te is ezt tennéd0 ha eg>ikünk feküdne abban az ág>ban. 293 . Wg> tQnt0 a -ag>arázat -ég jobban Csszeza6arja Josht. " 7e sertepertélj itt kCrülCtte-0 Aone>. ac!enzie " -ondta a férfi ko-oran.centi-éterrel 6olt -agasabb0 -int az ap#kád0 én pedig háro. A banda rengeteget 6edelt ^ill szerint0 és -indenfélé6el hencegtek0 íg> ^ill -aradt és fig>elt." -ondta L#ke bQnbán=an. Josh -eglepett arckifejezése láttán 5lint íg> sz=lt: " &z azt jelenti0 hog> az ap#kád a legalacson>abb0 /le6e bácsikád pedig a leg-agasabb0 kCl>Ck. " ondd csak0 bát>=0 hol találtál eg> il>en pi-asz jenkit feleségnekT " Aát észre6etted " -orogta L#ke eg> tréfásan felháborodott pillantás kíséretében Aone> felé. Aone> arca -ég -indig 6CrCs 6olt a ne6etéstDl0 ahog> kisietett0 hog> kin>issa az ajt=t a határozott kopogtatásra. " JCjjCn be0 attU /le6e és 5lint kijCttek a hál=szobáb=l0 hog> csatlakozzanak hozzáj#k0 és -indenki feszülten 6árt. " AQha0 fiSk0 ti 6ag>tok a leg-agasabb e-berek0 akiket látta." dünn>Cgte. " ost -in gondolkodszT " kérdezte 5lint. " . " &bben a szobában -ind eg> család 6ag>#nk0 és tCrDdünk eg>-ással. !Cztük 6olt /harlie ^alden is. " !éptelen 6ag>ok nézni0 hog> halálra dolgozza -agát -iatta. !CszCnjük0 hog> el-ondta " -ondta /le6e. " Azt hisze-0 ezt a -a-ádt=l kellene -egkérdezned0 kCl>Ck. " Ps ez a ^ill azt -ondja0 hog> t#catn>ian 6oltakT " kérdezte /le6e. " 1gen0 att.t#dta -egállni0 hog> ne 6ig>orodjon el. att )rennan állt a 6erandán. " ]reggelt0 rs. A fiatale-ber ko-ol> arcár=l leol6asta0 hog> 6ala-i baj lehet0 és kCnn>ed j=ked6e azonnal elszállt.-agasabb0 -int 5lint bácsi.6ag>ok n>o-orék. " &lég gondot okozta.centi-étern>i6el 6olt -agasabb százn>olc6anCtnél0 5lint bácsikád háro. Aallotta0 a-int /harlie ^alden kijelenti0 hog> 6isszaind#lnak 'tocktonba0 hog> befejezzék0 a-it elkezdtek0 6ag>is hog> -egCljék a sheriffet. " 7os0 Josh " felelte /le6e. 5elült0 és Aone> -ég eg> párnát g>C-CszClt a háta -Cgé. att b=lintott.centi-éterrel 6olta. " Londolta-0 t#dni szeretnék. " P6ekkel ezelDtt a nag>-a-ád eg>szer -eg-ért -inket0 és az ap#kád háro.e legalább neked ne. Azt -ondta0 eg> 6ízparti bárban ült0 a-ikor eg> nag>jáb=l t#catn>i férfit szá-lál= banda érkezett. Josh az ág> 6égében ült0 és áhítattal bá-#lt fel a bácsikáira.A-int a hál=szobába ért0 /le6e #gratni kezdte L#keHot. " 'z=lt kCzbe 5lint. " Aát " felelte Josh0 és a ho-lokát ráncolta "0 akkor -iért hí6játok az ap#ká-at nag> test6érnek0 /le6e bácsit pedig kis test6érnekT 5lint elkínzott pillantást 6áltott L#keHkal0 aki ne.kell itt fek6e eltQrnCd. " X0 -ár sokkal korábban is " -ondta Aone>0 és 5lintre kacsintott. 7e.neki az el-Slt napokban. " Lefogado-0 hog> -ég az ap#ká-nál is -agasabbak 6ag>tok. " Jobb lesz0 ha féket teszel a n>el6edre0 bát>=. " 7os0 asszon>o-0 ^ill A#tchins éppen -ost érkezett -eg eg> postakocsi6al északr=l.

" A nap ne. " Legalább ne." jeg>ezte -eg /le6e.kelhet fel eg> ol>an reggelen0 a-ikor háro.i#tán attét kikísérte0 Aone> a két férfihoz ford#lt0 Sg> tQnt0 -indketten a gondolataikba -erültek.t#d elbánni eg> t#catn>i férfi6al0 hSgocska. " ^ill azt -ondta0 t#catn>ian 6oltak a bandában. &rDsCdD hisztériá6al a hangjában 5lint felé ford#lt. " Aog> -ondhatod eztT " kérdezte Aone> hitetlenked6e.teljesen eg>enlDtlen a küzdele. 29E .ac!enzie ne. A férfi sze-e ke-én> és hideg 6olt0 ahog> 6álaszolt.

elkészült0 Aone> Sg> dCntCtt0 hog> el-eg> érte. 7e.6isszan>erni a lába. Aag>o-0 hog> /harlie ^alden -egtaláljon. &g> Sjabb feszült nap telt el ese-én>telenül. Ahog> el-entek a bolt elDtt0 eg> alak lépett ki az árn>ékb=l. " \g>ban kellene -aradnod " 6itatkozott 6ele Aone>. " i lesz0 ha felszakadnak a sebeidT " Vendben leszek0 Aone>.-eg>ek -agá6al seho6á. Az asszon> Josh 6állára tette a kezét0 hog> arrébb tolja.akarnád0 hog> bántsa. " %eled -ehetek0 -a-aT " (ersze0 édese-. " . " L#ke a kezébe fogta a felesége arcát0 és g>engéden -egcs=kolta. /harlie hátra6etette a fejét0 és felne6etett.32. " X0 -egijesztett " -ondta n>#godtnak tettet6e -agát0 pedig legke6ésbé se.t#dhatták0 -ikor tá-ad a banda0 ne. ost -iért -aradnánkT " &l-eg>ünk0 ha ez az egész 6éget ér0 de ne. 1jedség h#llá-zott 6égig Aone>n0 ahog> felis-erte a -ézédes hangot. Josh kC6ette a ház elé.ind#l#nk el Texasba0 ahog> ter6eztükT A-ikor L#ke ne-et -ondott0 a kérdés álland= 6ita forrásá6á 6ált kCztük.e ha -ég eg> hét -Sl6a se. [g>0 hog> pontosan ne.6olt idD a lassS lábadozásra. Pletbe 6ág= 6olt0 hog> t#djon -ozogni.szá-ította. 5lint és /le6e -egeg>eztek0 hog> eg>ikük álland=an a házban -arad. " icsoda 6áratlan CrC-0 asszon>o-. " Josh0 f#ss -ost hazaU " 7e-0 Josh0 te is 6elünk jCssz " ellenkezett /harlie -egszokott kelle-es hangján.ekkora szerencsére. /sak pr=bálo. /harlie -egfogta az asszon> karját. fejezet A -ikor -eghallotta a leg#tols= fen>egetést0 a-i az élete ellen irán>#lt0 L#ke -ásnap reggel felkelt az ág>b=l. !éz a kézben 6égigsétáltak az #tcán0 A-igo pedig -CgCttük ügetett.6olt 6eszél>.6olt az.fogok elf#tni " jelentette ki a férfi. A férfi hirtelen elDhSzta a pisztol>át a kabarjáb=l. ozgásU Te is jCssz0 Josh. " 1nd#lj#nk0 asszon>o-.b#kkan fel0 akkor elind#l#nk Texasba0 'zajk=. /le6e0 aki bele#nt0 hog> L#keHot fig>elje 6ag> 5linttel sakkozzon0 Sg> dCntCtt0 elsétál a Long )ranchbe0 hog> p=kerezzen eg> kicsit. A kisfiS láthat=an Csszeza6arodott. " 7e.a -a-ádat0 igazT A férfi szorosabban fogta Aone> karját0 és kén>szerítette0 hog> 6ele -enjen. egígére-. " 7e. 7éhán> =ra -Sltán0 ahog> kCzeledett az este0 és a 6acsora csakne.erejét. Aone> küzdeni kezdett. " !ész 6oltál el-enni0 a-ikor ne. " Azt -aga csak hiszi. 29@ . " Wg> érted0 itt -aradsz0 csak hog> elDcsalogasd DketT " [g> 6an. " Aa Sg> gondolod0 elég j=l 6ag>0 hog> felkelhess0 -iért ne. /harlie az árn>ékba 6ezette Dket0 az istáll= kCzelébe0 ahol eg> férfi 6árt a n>eregben ül6e0 eg> feln>ergelt l=6al.

7>ílt terepen kapj#k el Dt és a test6éreit. " 1de hallgass0 L#keU Leg#t=bb sikerült -eg-enekülnCd0 -ost ne.Aone>. L#ke üg>et se. " Aozz#k a lo6akat " -ondta 5lint ko-oran. A-Sg>is ki akarta. " ár ne. $dakint L#ke látta0 hog> az e-berek arrafelé rohannak0 ahol -ár kisebb tC-eg g>Qlt Cssze eg> fCldCn fek6D alak kCrül. /harlie a l=ra pattant0 és f#tásra CsztCkélte az állatot. Azonnal -egkCnn>ebbült0 a-ikor látta0 hog> a fCldCn he6erD alak ne. " Aa csel0 akkor Aone> bajban 6an " felelte L#ke. Talán -egálltak0 hog> beszéljenek 6alaki6el. Abban a házban egész arzenálj#k lehet. " !etten 6oltak0 L#ke. " Aol 6an Aone> és JoshT " kérdezte L#ke0 ahog> felpillantott rá. L#ke azonnal lekapta a szegrDl a feg>6erC6ét. 7e.láttad DketT " 7e-. L#ke és 5lint -ég -indig sakkoztak0 a-ikor /le6e 6isszatért a kocs-áb=l. att a pisztol>áért n>Slt0 de /harlie lDtt0 és Aone> felsikoltott0 a-ikor -eglátta0 hog> a fiatal sheriff a fCldre z#han. " iért tDle.lesz ekkora szerencséd. Aone> éppen fel-ászott a l= hátára0 a-ikor ne.kérdedT " &lsétáltak a Long )ranchbe0 hog> elhozzanak téged. /le6eH6el eg>ütt elsietett. " 1gen0 talán " -ondta L#ke0 de n>#gtalan 6olt.-ár 6árnak " -ondta L#ke0 ahog> elsántikált. A fi6érei. A-igo -CgCttük rohant az Ston.n>Sjt=ztatni a lába-at. Wg> tQnik0 hog> ki akarnak csalogatni téged " fig>el-eztette att. " i lenne0 ha -egnéznéd0 /le6eT 5lint felállt. 'okkal kCnn>ebb0 -intha a 6árosban pr=bálnánk elkapni Dket. " %áltozott a ter6. Ahog> . /le6e a saját p#skájáért n>Slt0 és kC6ette a -ásik kettDt. " errefelé0 attT " Pszaknak.6etett rá0 és felkapott eg> kCzelben he6erD p#skát. " egborzolta Josh haját. " i a fenét -Q6elszT " kérdezte 5lint. " 7incs rá idD0 att.el-er a#inn talpra segítette0 a csal=dott sheriff L#ke #tán kiáltott. " 'zeretsz lo6agolni0 JoshT " i fol>ik itt0 fDnCkT " kérdezte )lackie0 ahog> /harlie feladta neki Josht.az CrC-e rC6id életQ 6olt0 a-ikor att )rennan kezét 6érzD co-bjára szorít6a felült. " aga az0 rs. " Aadd bánjon el 6elük eg> hi6atalos csapat0 L#ke.-ehetsz ki oda0 L#ke. &l6itték a feleségedet és a fiadat.te 6ag> a sheriff. " )lackie0 te fogd ezt a fiSt. Lehet0 hog> csel " -ondta /le6e. A sza6ait eg> lC6és szakította félbe. 22: . " att0 6ig>ázzon0 feg>6ere 6anU " kiáltotta az asszon>.-essze att )rennan b#kkant fel0 és feléjük pillantott." Vendben0 eg>szerQenHcsakHAone>0 -ásszon fel " #tasította /harlie. " ajd én. " A pokolba isU Talán eg>enesen a csapdáj#kba sétál#nk " -orogta 5lint0 ahog> -egragadta a ^inchesterét. ac!enzieT /harlie -egpCrdült0 és elDhSzta a pisztol>át. \. A-ikor ac!enzie -egt#dja0 hog> elkapt#k a feleségét és a kCl>két0 keresni kezdi Dket. &lint és /le6e -egelDzték bát>j#kat0 L#ke pedig ol>an g>orsan kC6ette Dket0 ahog> csak sebesült lába engedte. " 7e.

" Te se. " Talán el6ezethet Joshhoz " -ondta L#ke. " L>ere ide0 A-igoU 5ele-elte a k#t>át0 a kDhCz -ent0 és leült. A-igo kCrbeHkCrbe szaladgált és b#zg=n szi-atolta a fCldet. " (ersze t#dod0 hog> senkit se. " indig is -ondta-0 hog> ez a k#t>a -egéri a saját sSl>át aran>ban. 7e. %ágtában kC6ették a k#t>át. 5lint és L#ke is lekászál=dott a n>eregbDl0 és A-igo néhán> perc -Sl6a felállt. %égül elind#lt a -agasabban fek6D Ston. )iztosan rájCttek0 hog> a 6árosban tSl sok p#skacsD fogadná Dket0 íg> elrabolták a családo-at0 hog> rá6eg>enek0 kC6essük Dket. " Londolo-0 ezer kCrül is -egis-erné a g>erek illatát.és a fia. " Aol 6an Josh0 pajtásT " kérdezte L#ke. " Wg> tQnik0 reggelig ne. " Londolo-0 hag>ják0 hog> -egtalálj#k. " Tartsátok itt azt a k#t>át. " A fenébeU " kiáltotta L#ke.6ag> az0 -égse.férfi észak felé lo6agolt. " 7e.-essze 5lint eg> 6CrCsen izz= pontra -#tatott a do-bok kCzt.akaro-0 hog> berohanjon a tábortQz kCzepére. TábortQznek tQnik. " $tt a jel0 a-it kerestünk. " &z a legszakállasabb trükk a 6ilágon.sokkal késDbb Stelágazást pillantottak -eg a holdfén>ben: az eg>ik St to6ább haladt észak felé0 a -ásik keletnek ford#lt0 és e-elkedni kezdett.j#t#nk ennél to6ább " -ondta /le6e. " TSl sCtét 6an0 hog> láthass#k0 -erre -entek. " íg> 6an0 sz=6al hadd ké-leljek kCrül eg> kicsit. Ti ketten lap#ljatok -eg az alatt a szikla alatt.segítenél Aone>nak és Joshnak azzal0 hog> belo6agolsz ^alden csapdájába " tanácsolta /le6e. /sakne. A zihál= k#t>a r=zsaszín n>el6ét l=gat6a feküdt.talál#nk -ajd a tQz -ellett " -ondta /le6e. " Azt 6árod0 hog> ücsCrCgjek itt0 t#d6a0 hog> a felesége. 5ájdal-asan a n>eregbe kapaszkodott0 aztán a háro.férfi siet6e l=ra szállt.adtad fel soha0 5lint bát>= " #gratta /le6e.fel elDbb a terepetU Adjatok Sg> tizenCt percet. 7e.e el6ezethet eg>enesen Joshhoz " -ondta L#ke. A lo6ak pihenhetnek0 te pedig kin>Sjthatod a lábadat és a hátadat0 L#ke.kapsz tCbbet " fig>el-ezette L#ke. A-igo 6isszaszaladt0 és Sjra a fCldet szi-atolta. " /sak kif#lladt. 7e. /le6e leszállt a l=r=l0 és letérdelt. Talán addig üldCzte a lo6akat0 a-eddig csak t#dta. 5lint leült0 és eg> pár -okaszinra cserélte a csiz-áját. A k#t>a Sjra f#tásnak eredt. " Aadd derítse. " Aé0 pajtás0 j=l 6ag>T " i#tán -eg6izsgálta a k#t>át sebek #tán k#tat6a0 felnézett és -egrázta a fejét. " &z ne. A háro.az D kar-aik kCzt 6anT " T#do-0 hog> érzel0 L#ke0 de ne. " .5lint és /le6e -ár feln>ergelték a lo6akat0 -ire L#ke 6isszaért a házhoz.har-incpercn>i lo6aglás #tán -egállították a lo6akat0 a-ikor -eglátták A-ig=t az Ston. Tesznek r=la0 hog> -egtalálj#k Dket. 229 .6éreb0 L#ke " zsCrtClDdCtt 5lint. " %an 6ala-il>en határozott Sti célod0 bát>=T " kérdezte /le6e.

" 7ekik " dünn>Cgte L#ke sokat-ond=an.Aone> -agán érezte a t#catn>i0 6ag> -ég tCbb férfi tekintetét0 akik a tábortQz kCrül g>ülekeztek. Aa él6e elkapj#k0 fiSk0 az -ég jobb.ér 6issza0 fel-eg>ek oda " -ondta L#ke0 aki türel-etlen 6olt0 hog> 6árakoznia kell. Aa eg>szerQen -egCljük az Cccseit0 azzal ne. " ac!enzie felesége és a kCl>ke " /harlie ne6et6e 6etette hátra a fejét0 és a hangja hallatán 6égigf#tott a hideg Aone> hátán. AhR gondolo-0 ne. " Aa két percen belül ne. 5og> az idD0 Sg>hog> láss#nk -#nkához. " Aone>t és Josht kikCtCzték csalinak. Airtelen 5lint lépett elD a sCtétbDl. " Aa odaérünk0 szét kell 6áln#nk.a szá-#kat. A fa tCrzse kCré feszítette Aone> karját0 és CsszekCtCtte a cs#kl=ját0 aztán az arcát egészen kCzel tolta a nDéhez. " 7e agg=dj0 -enni fog " -ondta L#ke ko-oran. " #száj íg> -Cgénk osonnodT Vosszabb 6ag>0 -int azok az átok6erte ko-ancsok. Az asszon> az oldalához szorította Josht. 7e.ki DketT " [g> 6an0 5lint test6ér. indkettDjüket állítsátok j=l láthat= hel>re0 a-ikor ac!enzie -egérkezik. " Ps -ég te -ondod0 hog> /le6e ne-tCrDdC-.ezt Cnnel. " Aa lenne ol>an ked6es0 és leülne0 asszon>o-. " 1gazán ne.el6ágni azt a szép kis torkát0 eg>szerQenHcsakHAone>. " A hangja Sjra édeskéssé 6ált. " ég két perc " jelentette ki L#ke.hisze-0 hog> bár-i6el is -egpr=bálkoznának eg>elDre0 t#d6a0 hog> kC6etjük Dket.hag>nád0 hog> én szabadítsa. " &rDs kéz nehezedett az asszon> 6állára0 és a fCldre kén>szerítette0 hátá6al a fának. " el>ikT " -orgol=dott L#ke.bossz#lj#k -eg0 hog> -egClte )ea#t és bezárta )ill> )obot. " Tizenháro-. " Tizenháro-0 az balszerencsét jelent " -ondta 6ig>orog6a /le6e. A tCbbiek szétsz=r=dtak a sziklák és a fák kCzCtt. 222 . " )ecserkészte. " /sak az ég t#dja0 -it -Q6el ez a csürhe Aone>6al.szí6esen tesze.a tábort. /harlie #d6ariasan karon fogta Aone>t és eg> fához 6ezette. Tizenháro-ra0 legfeljebb tizennég>re tesze. enjünkU " Jobb0 ha kikCtCd azt a k#t>át a lo6ak -ellé. Ter6ei. /sak ülj n>#godtan0 ahog> 5lint kérte. " $dakCtjük Dket azokhoz a facse-etékhez. Az eg>ik férfi kitépte Josht az asszon> karjáb=l.6annak a 6olt sheriffel0 -ielDtt -eghal. " 7>#galo-0 L#keU 7e. Az asszon> elfordította a fejét0 és látta0 hog> Josht is hasonl= -=don kCtCzték -eg. " A fenébe0 5lintU " szitkoz=dott /le6e. " !ik ezek0 /harlieT " kérdezte eg>ikük.lenne j=0 ha elár#lna -inket. " L#ke0 Sg> kell felkapaszkodni odáig " intette 5lint. " 1gazán ne. %al=színQ0 hog> p#skát szegeznek Aone>ra és Joshra. " Aa -#száj0 nég>kézláb is -ászhato-.nag> CrC--el fogo. egszorította az állát0 és kén>szerítette0 hog> belenézzen ezüstCs sze-ébe. Gres0 éppen ahog> gondolt#k " -ondta 5lint. " !én>el-esT " Az érintésétDl #ndor fogta el Aone>t0 ahog> a férfi a n>akára csSsztatta a kezét. " (ersze0 csak ha -ég életben lesz0 -i#tán -ind ked6ünket tCltCttük -agá6al.

/sak pr=bálj -eg al#dni.tenni. &g>etlen le6él se. Aone> azt kí6ánta0 bárcsak il>en eg>szerQ lenne. Az asszon> -aga elé bá-#lt0 és ne. T#do-0 hog> az ap#kád és a bácsikáid kiszabadítanak. 5lint és /le6e b=lintott0 aztán -indhár-an Stnak ind#ltak. Az a legjobb0 a-it tehetsz. " Találkoz#nk0 ha 6ége.-occant0 ahog> lop6a elDreosont. Az asszon> t#dta0 hog> a férfiak szétsz=r=dtak0 és -ost a kC6ek kCzt b#jkálnak. A terepbDl ítél6e csak eg>etlen szCg 6olt0 ahonnan a gaze-berek biztos lC6ést adhattak 6olna le Aone>ra és Joshra. A ter6 szerint 5lint -ost ott 6olt fent0 és kiké-lelte Dket. A tQz fén>ében ül6e Sg> érezte -agát0 -int az áldozati bárán>.A-ikor L#ke kikCtCtte eg> fához0 A-igo boldogtalannak tQnt0 és rágcsálni kezdte a kCtelet. i#tán el6ágta a kCtelet Aone> kezén0 L#ke az árn>ékban -aradt0 hog> elkerülje a tábortQz fén>ét0 és a fához osont0 a-el>hez Josht kCtCzték ki. Aone> to6ább birizgálta a cs#kl=ját szorít= kCtelet0 de a karja lassan elgé-beredett.-erte kiszabadítani Josht0 a-íg -eg ne. 22F . A lC6és =ta elDszCr azért fohászkodott0 hog> a férfinak jártán>i ereje se leg>en. " iért bántanak -inketT " &zek gonosz e-berek0 Josh. Aa L#ke és a test6érei kC6ették a n>o-#kat0 gondolta0 biztosan ne. 5lint elDhSzta a kését0 és eg> férfi felé kSszott0 aki elDtte0 eg> szikla -CgCtt k#porgott. Aa sz=lok0 6illá-g>orsan rohanjatok a fa -CgCtti bokrok felé " s#ttogta a férfi.férfi ki ne.Josht. Akár-il>en 6eszél>es is 6olt0 -égse. Wg>hog> ne félj0 édese-.hallotta 5lint jelzését. " Te is ezt fogod tenni0 -a-aT " kérdezte a fiS ijedt kis hangján. L#ke #jjai -egszorították a kezében tartott kést0 ahog> 5lint jelére 6árt. Tisztában 6olt azzal0 hog> ez lesz a legnehezebb0 -ert t#dta0 hog> a kisfiS biztosan reagál0 ha -eghallja a hangját. Josh iránti aggodal-ában oldalra fordította a fejét0 és a-enn>ire a sCtétben láthatta0 Sg> tQnt0 a kisfiS j=l 6an. Aone> néhán> pillanat -Sl6a rántást érzett a kCtélen0 aztán a szorítás engedett0 és a keze szabad 6olt. Az ajkába harapott0 hog> ne kiáltson fel -egkCnn>ebbülésében. A szí6e fájt a g>erekért0 t#dta0 -enn>ire -eg lehet ré-ül6e. A tábortQz kCré t#catn>i kitC-Ctt takar=t fektettek0 hog> Sg> tQnjCn0 -intha a banda al#dna. " J=l 6ag>0 édese-T " sz=lt oda halkan. " 'zajk=0 ne -ozd#ljU " L#ke s#ttogása 6alahonnan az asszon> -Cgül0 a sCtétbDl érkezett.-ondott üzenetet 6áltott a tekinteté6el. " Wg> gondolj#k0 p#skákat szegeznek rád és Joshra0 Sg>hog> ne -ozd#lj0 a-íg nesz=lok. &g> hosszS pillanatig a háro. Wg>hog> al#dj szépen te is. /sak ne teg>él se--it0 a-itDl -érgesek lehetnek.lesznek ol>an bolondok0 hog> besétáljanak a csapdába. %égül rádCbbent0 hog> felesleges erDlkCdnie0 és feladta0 hog> kiszabadítsa -agát. L#ke eltQnDdCtt0 -ost0 hog> Sjra találkoztak0 6ajon tSlélikHe -indhár-an a harcot és a-i #tána kC6etkezik.zizzent -eg0 eg>etlen fQszál se.-occant. &ltQnDdCtt0 hog> 6ajon L#ke elég erDsHe -ár0 hog> l=ra üljCn. Aone> azonnal érezte0 hog> rohanni kezd a 6ér0 a szí6e pedig 6ad#l kali-pál. " $dakSszo-0 hog> kiszabadítsa. " 1gen0 édese-0 én is ezt fogo.

-aradt idD a lopakodásra. /le6e elsD két lC6ése leszedte az alatta b#jkál= két férfit. Airtelen két rC6id fütt>Ct hallottak0 és 5lint b#kkant fel a tisztáson. %égül elhallgattak.-ert lDni0 nehog> a feleségét találja el0 a férfira 6etette -agát. &g> p#skát fogott a lenti tisztásra kikCtCtt Aone>ra. $l>an g>orsan Aone>hoz f#rakodott0 ahog> hosszS lába csak engedte0 és a karjába tette Josht. Lol>=k füt>ültek kCrülCtte0 és pattantak le a sziklákr=l0 ahog> le-ászott a sziklára. Ahog> Aone> a bokrok felé szág#ldott0 L#ke elD#grott rejtekhel>érDl0 hog> kiszabadítsa Josht. L#ke j= néhán> lC6ést küldCtt a p#skatQz irán>ába. " Aála 1stennekU " s=hajtott Aone>. " enjünk innenU egragadta Aone> kezét0 és -él>re gCrn>ed6e a szikla fedezékébe siettek. !Czben 5lint 6iszonozta a rá célz= szá-os feg>6eres lC6éseit0 és két Sjabb tCr6én>en kí6üli z#hant a fCldre. L#ke 6isszacsSsztatta a coltot a tokjába0 és talpra kec-ergett0 -ajd fel6ette a p#skát. L#ke feszülten 6árt0 de a har-adik fütt>sz= ne. Az eséstDl L#keHnak elakadt a lélegzete. A kis területre ijesztD csend telepedett0 a-el>et -ég pillanatokkal korábban is lC6ések zaja 6ert fel. A feljebb áll= sziklák kCzül /le6e -egis-ételte a hangot0 aztán felállt0 és feléjük intett. L#ke0 aki ne. (#ha0 kCnn>ed #grással0 5lint a férfira 6etette -agát0 és a szájára tapasztotta a ten>erét0 ahog> el6ágta a torkát. 5lintnek n>o-a se. A sCtétséget p#skalC6és szakította darabokra0 ahog> /le6e és 5lint is tüzet n>itott0 és 6iszonozták a -inden irán>b=l érkezD lC6éseket. A kén áthat= szaga -arta a férfi orrát0 a le6egDben pedig 6ékon> füstkíg>=k tekeregtek. Airtelen0 CrC-teli csaholással A-igo rontott át a tisztáson Josh felé. Bg>anezzel a kiáltással 6álaszolt0 és elDrekSszott. Aztán a kezére szorította az #jjait és a kecskefejD -adár kiáltását #tánozta.6olt. 7e. " 5lintT " s#ttogta Aone> és a karjába kapaszkodott. A férfi érezte0 hog> Csszeszor#l a szí6e0 és gCrcsbe ránd#l a g>o-ra. &z biztosan /le6e. A lC6és ereje hátra6etette a tCr6én>en kí6ülit0 ahog> háro.gol>= csap=dott a -ellkasába. Az eg>ik férfi elD#grott fedezékébDl0 és -egragadta az asszon>t.érkezett -eg. !ih#llott a kezébDl a p#ska0 ahog> a férfi -egpCrdült és a fCldre z#hant. Aone> sikol>a hallatán L#ke -egpCrdült. L#ke 6égül a fogához szorította a n>el6ét0 és két rC6idet fütt>entett. " 5#ss0 'zajk=U " kiáltotta L#ke. L#ke -eghallotta a jelet0 aztán felpillantott arra0 a-errDl a 6álaszkiáltás érkezett0 a feljebb áll= sziklák felDl. 22O . L#ke el6ágta Josh kCteleit0 felkapta0 és -eggCrn>ed6e a bokrok felé rohant 6ele.A-ikor karn>Sjtásn>ira került a célpontját=l0 5lint látta0 hog> cs#pán eg>etlen férfi ücsCrCg ott. Aone> -agához Clelte Josht és A-ig=t0 és CsszebSjtak0 ahog> a lC6ések 6illá-ként cikáztak a felettük áll= sziklák kCzCtt. (ercek -Sl6a a lC6ések eg>re ritkábbá 6áltak. A lábár=l ledCntCtt tá-ad= elengedte Aone>t0 és a két férfi a fCldre z#hant. &g> hosszS percig L#ke -egállt és fülelt. A tCr6én>en kí6üli talpra állt0 és felkapta a p#skáját. " )Sjjatok el ott a szikla -CgCttU A fenti sziklák kCzCtt rejtDzD eg>ik feg>6eres gol>=ja a láb#k elDtt csapta fel a port. L#ke elDrántotta a coltját0 és -eghSzta a ra6aszt.

A kelD nap elsD s#garai beszQrDdtek a hál=szoba ablakán0 és lassan át6ándoroltak a padl=n. " i azT /le6e -egkCszCrülte a torkát. " Aalálra ijesztettél -inket. " &g> nap elkapj#k0 5lint bát>= " -ondta /le6e és hátba 6ágta 5lintet.L#ke lába ann>ira sajgott0 hog> szeretett 6olna leülni a fCldre. " Teljesen elfelejtette-0 hog> -okaszin 6an rajta-. Aone> felnézett a férfira. " /sak kC6ette. A 6érontás ellen lázadoz= Aone> kCzéjük lépett0 és sze-üg>re 6ette a halott férfiak arcát. " !észített 'arah eg> kék g>Cng>Cs n>akláncot piros szí66el a kCzepénT " 1gen0 azt adta an>ának az elsD karácson>on0 -i#tán Csszeházasodt#nk " -ondta L#ke0 sze-benéz6e az elkerülhetetlennel. Y is -egnézte a hol-it0 és L#keHra pillantott. " icsodaT " kérdezte L#ke. " %életlen eg> fenétU " 6isszaadta /le6eHnek. " Aadd nézze-0 -i 6an a kezedben0 /le6eU i#tán /le6e átadta neki a kék láncot0 L#ke hosszS ideig der-edten bá-#lta. " %issza kell 6inne. Airtelen lehajolt0 és le6ett eg> g>Cng>Cs n>akláncot az eg>ik halott férfi n>akár=l. L#ke ki-erülten leült0 és fig>elte0 ahog> /le6e és 5lint eg> halo-ba hordják a holttesteket. L#ke kí6áncsian felállt. &g> percig 6izsgálgatta0 az#tán tCbbszCr L#ke felé pillantott. " ire 6ár#nk -égT Arrébblépett. " Azt hisze-0 kétségtelen0 hog> ez #g>anaz a banda0 akiket keresünk " -ot>ogta 5lint0 és SjraéledD haraggal ford#lt el.D.jCnnek 6elünkT " 7e-. . " i az0 /le6eT " 7os0 talán csak 6életlen eg>beesés. ajd #tolérlek titeket " -ondta L#ke. " Aol a pokolban jártál0 5lintT " kérdezte. " Aog> érted0 hog> -ajd #toléred DketT 7e. Zsszesen kilencen 6oltak. 7ég>en elszCktek és lo6on -enekültek. Aone> elkesered6e fig>elte0 ahog> L#ke siet6e j= néhán> p#skatCltén>es dobozzal tC-i -eg a n>eregtáskáit.Aone>t és Josht a 6árosba. Yk to6ább kC6etik a n>o-ot. " icsoda ocs-án> csürheU " jeg>ezte -eg #ndorod6a. " 'z=6al Sg> ter6ezed0 hog> ello6agolsz0 és itt hag>sz -inketT 22N . A tCbbiek elne6ették -ag#kat.a barátainkat. 5lint odalépett0 és el6ette a láncot /le6eHtDl. " Akkor az az átkozott gaze-ber -eglépett " szitkoz=dott 5lint csal=dottan. " &g>ikük se. A tCbbiek dCbbent arca láttán szég>enlDsen el-osol>odott. /le6e a holttestekhez lépett0 és -ég eg>szer -egnézte Dket. /le6e b=lintott0 és kC6ette 5lintet.e fájdal-asan a tábortQzhCz sántikált0 és csatlakozott az Cccseihez. 5lint dühCsen rSgott eg> fahasábot a tQzbe0 aztán hirtelen káro-kodás egész sorában tCrt ki. " %ajon kCztük 6an /harlie ^aldenT " tanakodott /le6e.

i#tán beg>Qrt eg> tiszta inget0 bekCtCtte a n>eregtáska száját. " Az asszon> reszketeg lélegzetet 6ett. " Azt érte-0 hog> ennek se--i kCze a kCtelességhez0 ha errDl lenne sz=0 ne. 7eakarj#k0 hog> ol>as-i -iatt halj -eg0 a-in -ár ne.is pr=bálod -egérteni " -ondta a férfi.el0 ha a g>erekeidnek is ott kellene ülniük az ág>ad -ellett 6ele. Pppen -ost segítette. A férfi sze-ében eg> rCpke pillanatra harag 6illant. " Pdese-0 a-int 6isszatérek0 -indent -egbeszélünk0 -ost eg>szerQen nincs rá idD. " 'zeretlek0 'zajk=. 7e. &nnek ellenére be-ent a kCzCs hál=szobáj#kba0 aztán a fia szobájába. " 7incs ho6á elf#tnod0 Aone>0 ahol ne találnálak -eg. " A kezébe fogta a felesége arcát.bSjhatok ki. %ajon 'an 5rancisco felé0 6ag> északnak0 'acra-ent=ba ind#ltT Az a kis bolond talán elég eltCkélt0 hog> el-enjen egészen 'eattleHbe0 és -egpr=bálja -egtalálni />nthiát és .éred #tol /harlie ^aldent. Lerog>ott eg> székre a kon>hában0 és a kezére hajtotta a fejét.érted0 Aone>. ég azelDtt -egérezte0 hog> a ház üres0 hog> kin>itotta 6olna az ajt=t. iért ne. 7os0 6olt rá eg> j= esél>0 hog> -egt#dja.nincs -eg az édesan>ád ereje0 L#ke. " Aone>0 kérlek0 gondolkodj ésszerQen. 224 . " Wg> ne6ezed0 ahog> akarod0 de én kCtelessége-nek tekinte-. 7e.kikaparni belDled /harlie ^alden tCltén>eit0 ülte. " L#ke0 ha ol>an szerencsés leszel0 hog> 6isszatérsz0 az azért lesz0 -ert -égse. A kijelentés sSl>a -ég inkább 6al=sággá 6ált0 csak azért0 -ert hangosan is ki-ondta.-ég eg>szer -egtenni. " Ps -i a hel>zet a fiad iránti kCtelességeiddelT %ag> az én iránta. A hétnapi lo6aglást=l ki-erült L#ke lassan fel-ászott a 6eranda lépcsDjén. ost el6esztette a feleségét. &z ol>an kCtelesség0 a-i al=l ne. " Te ezt ne. 7e.látod beT A férfi -egállt0 hog> ko-or pillantást 6essen a feleségére. 7e.e Joshra0 és -aga-ra is kell gondolno-." 'zajk=0 ez a legforr=bb n>o-0 a-it 6alaha is talált#nk. &hel>ett te a gaze-berek #tán 6eted -agad. " X0 L#ke " kérlelte az#tán halkabban.6al=kkalT Az élDk iránt 6annak kCtelességeid0 L#ke0 ne.a halottak iránt " kérlelte az asszon>. Talpra állt0 ellépett a fi6érei -ellett0 kitárta az ajt=t0 és a postakocsiiroda felé ind#lt.és Joshsal.szándékozo. " Aztán -egragadta az asszon> 6állát0 és -agához hSzta.-ennél el.apa nélkül felne6elni a g>erekei-et.6áltoztathatsz. Aztán felkapta a n>eregtáskákat0 és el-ent. 7e.o#got. 'z=6al0 ha el-ész0 ne 6árd0 hog> itt találsz -inket0 a-ikor 6isszatérsz. Ps a-íg életben 6an0 te Dt fogod keresni. Legfeljebb eg> hét. !érlek0 ne hag>j -ost el0 kicsi-U %ad#l -egcs=kolta Aone>t0 és érezte az arcán lecsord#l= kCnn>ek ízét. 'zeretünk téged. " Azt -ondtad0 hog> Texasba -eg>ünk0 L#ke. " A kCtelességednekT Az a kCtelességed0 hog> ello6agolj0 és -egClesd -agadT Tén>leg azt hiszed0 hog> 'arah és az édesan>ád ezt akarnáT " kiáltotta Aone> felháborod6a. 'ajnálkoz= hangon fol>tatta: " )enne. &lDszCr el6esztették ^alden n>o-át. Ve-én>telenséggel a szí6ében0 Aone> az ajt=hoz lépett0 és fig>elte0 ahog> a férfi el6ágtat. " 'ajnálo-0 a-i 'arahH6al és az édesan>áddal tCrtént.6iselné. .hag>ott neki 6álasztási lehetDséget.az ág>ad -ellett0 és i-ádkozta-0 nehog> -eghalj. Aztán itt leszek.fogo. &z a bosszSr=l sz=l0 L#ke.

223 .5lint és /le6e dCbbent pillantást 6áltottak0 aztán kC6ették test6érüket.

6olna0 hog> eg>szer Crülni fogok0 ha -eglátlak. AatosU Bg>anabban0 ahol korábban is0 gondolta cinik#san L#ke. " Aell=0 pajtásU " -ondta a férfi0 és lehajolt0 hog> -egsi-ogassa A-igo fejét. 5lint a ho-lokára tolta a kalapját." -ondta L#ke. " ondta láthat= n>#gtalansággal.a 6endégkCn>6etU Ahog> az aláírásokra pillantott0 -egakadt a sze-e az eg>ik né6en. " J=0 akkor ki6esze. i#tán g>ors pillantást 6etett a né6táblára0 L#ke íg> sz=lt: " &z hi6atalos üg>0 (o-ro>. A-igo 6icsorog6a0 fülét heg>ez6e állt az ág> 6égében0 -int eg> kCtelességt#d= Drsze-. ac!enzieT " 7e-0 #ra.ahog> -eglátta L#keHot0 cs=6álni kezdte a farkát. !ésDbb el-ag>arázo. " Ps kére.a k#lcsot a két szoba kCzCtti ajt=hoz. " &z nag>on illetlen0 #ra. A-ikor eg>ikük a p#lthoz lépett0 (o-ro> észre6ette0 hog> a férfi en>hén biceg. " 7e-0 eg>ikük se-. &>re szobája. T#dta0 hog> -ár hallotta 6alahol0 de elfelejtette0 hog> hol.e az rs. Vésn>ire tárta az ajt=t0 -ire -él> hangS0 dühCs -orgás fogadta. " &g> dollárt csapott az asztalra." felelte &than #d6ariasan. " . fejezet A háro. " )eck> 'harpT Az írnok fig>el-esen -egnézte a 6endégkCn>6et. egkCnn>ebbült0 a-ikor -egpillantotta a jel6én>t a férfi -ellén>e alatt.-a estére. " A k#lcsot " is-ételte türel-etlenül. " &z a Jane &>re -ár kijelentkezettT " 7e-0 rs. A-ikor belesett0 látta0 hog> a szobát az asztalon áll=0 lecsa6art kan=cS lá-pa 6ilágítja be. Az írnok0 aki ne-régen érkezett 'acra-ent=ba0 -egré-ült fen>egetD -agasság#kt=l. Le#grott0 odaügetett0 és szaglászni kezdte L#ke csiz-áját. " L>Sjtsatok lá-pát0 és 6árjatok itt " -ondta L#ke0 ahog> kin>itotta a két szoba kCzti ajt=t. " Aadd nézze. " A hatos szá-Sban. " T#do. 22E . " !i a fene ez a sok hClg>0 L#keT " &z hosszS tCrténet. Az írnok -egkCszCrülte a torkát." ellenkezett az írnok fensDbbséges rosszallással. " Ps -i a hel>zet ar> JonesszalT Abigail 5entonT AhR " L#ke ig>ekezett felidézni -inden ne6et0 a-i csak sz=ba jChetett. Az izgatott írnok átadta a k#lcsokat." ford#lt 6issza az írnokhoz. 5linttel és /le6eH6el a n>o-ában0 L#ke felsietett a lépcsDn0 és kin>itotta a hetes szoba ajtaját. " el>ik szobában 6anT " kérdezte L#ke rC6iden. " )ejelentkezett ide eg> rs. " 'zabad a hetesT " A-i azt illeti0 igen0 sheriff.-agas férfi -agára 6onta &than (o-ro> fig>el-ét0 a-int beléptek az elDcsarnokba. " %an 6ele eg> g>erek isT " 1gen0 eg> kisfiS. &>re -ég -indig itt lakik.33. \. " 7ehitte.

ne. A zongorista áttolta a fogpiszkál=t a szája -ásik széléhez0 és a . 7ézzük -egU Az elDcsarnokban L#ke -egállt a p#ltnál. " %issza-ent a -ásik szobába. " %ig>ázz rá0 pajtásU " -ondta L#ke0 és -egsi-ogatta a k#t>a fejét.a h=na aljáig felért0 és L#keHnak Sg> tQnt0 a kezébDl tCbbet fedett el0 -int az egész testébDl. Ahog> a férfi keresztültCrt a ter-en0 a sarokasztal felé0 b=lintással üd6CzClte ArnieHt.L#ke az ág>ra e-elte a tekintetét. Az az átkozott fekete r#ha 6olt rajta0 a-it a Long )ranchben is 6iselt. L#ke csendesen átsétált a szobán0 és leült a -atrac szélére. " 'z=lno. Talán 6issza-ehetett a Lolden (alaceHba0 és Sjra -#nkát 6állalt ott. 5edetlen 6állát és keblét0 a-it csak L#keHnak lett 6olna joga látni0 szabadon bá-#lhatta -inden átkozott kéjenc. &lCntCtték az érzel-ek0 a sze-ét pedig elf#tották a 6isszafojtott kCnn>ek. " T#dja0 (o-ro>0 -aga kezd idegesíteni " szSrta kCzbe 5lint. 5lint sz= nélkül -egford#lt és elsétált. " AClg>U " horkant fel a férfi. &z a lát6án> -ég ke6ésbé tetszett L#keHnak0 -int a r#ha0 a-it a felesége 6iselt. 'zéles 6ig>ort 6illantott fel0 aztán kC6ette 5lintet. AosszS fekete keszt>Qje csakne. L#ke hozzá hajolt0 és -egcs=kolta az arcát0 aztán felállt. A szerencsétlen írnok a padl=n kCtCtt ki a háts= felén. L>engéden kin>Sjtotta a kezét0 és -egsi-ogatta a fia arcát. " !étle-0 hog> hClg> lenne. " Aol a pokolban lehet il>enkor éjszakaT " t#dakolta L#ke.6iseli tSl j=l0 ha bárki is -ocskos -egjeg>zéseket tesz a hSgocskánkra. Josh -egford#lt0 és kin>itotta a sze-ét. &>re nincs a szobájában " -ondta kárCr6endDen az írnok. 5lint bát>á. " rs.. " 'zia0 ap# " -ondta ál-osan.a fiSt0 de eg>edül 6an.ixie< cí-Q n=ta élénk 6áltozatát kezdte játszani az elefántcsont billent>QkCn. Josh eg>ik kezét a feje alá té6e al#dt. " Wj oszt=tT irDl beszélT " elégedetlenkedett az eg>ik játékos. L#ke sarkon ford#lt0 és a bár felé ind#lt0 de 5lint és /le6e hátra-aradtak. (o-ro>T " kérdezte barátságosan /le6e. /le6e a fejét cs=6álta0 és lenézett a dCbbent írnokra0 aki -ost sajg= állkapcsát -arkolta. Josh sze-e lecs#k=dott0 és Sjra álo-ba -erült." kCzClte L#ke. " A bárbanT PnekelT " 7e-0 az a nD oszt a kárt>aasztalnál " -ondta #ndorod6a. 5lint fele-elte a kezét0 és (o-ro> arcába ütCtt0 hog> a férfi arrébb repült. " Josh itt 6an bent0 de Aone> nincs. " Aa -egkérdezi0 el-ondhatta. &>re a bárban 6an.kellett 6olna0 &than. " 'zer6#sz0 fia-. &g> hosszS percig csak nézte az al6= fiSt. " egtalálta.Sg> értette0 hog> az a hölgy oszt0 r. " 7e. Aiba 6olt ezt -ondania. Aone> Csszerezzent0 és kétségbeesetten nézett fel. A-igo fel#grott az ág>ra0 kin>Sjt=zott0 és fejét az al6= fiS Clébe fektette. 22@ . L#ke g>orsan kCrbenézett a zsSfolt tere-ben0 és -eglátta Aone>t a sarokban áll= p=kerasztalnál ül6e nég> -ásik játékossal. " Wj oszt=t kell találni#k0 #rai.6olna0 hog> rs.

A leg#tols= gaztettei kCzt szerepel eg> kisfiS elrablása az apja házáb=l " -ondta L#ke eg> jelentDségteljes pillantás kíséretében az asszon> felé." &z a nD a fogl>o-0 aki -egszCkCtt. $rrhosszn>i tá6olságr=l a férfi -eglepett sze-ébe nézett. Azonnal teg>él le0 L#ke ac!enzie0 6ag> elég hangosan fogok sikoltozni0 hog> leszakadjon a -enn>ezetU A férfi0 a füle botját se. ire az ág> r#g=zása csillapodott0 a férfi félredobta a kalapját0 és leoldotta az C6ét. L#ke -egragadta Aone> karját0 és fele-elte a székrDl.-eg>ek 6eled seho6á. " 7e. " 'zerencséjük 6an0 #rai-0 hog> elkapta-.kC6ette.el0 hog> il>en szerencsés lehet. " Te -ár ne. aga a legrosszabb p=kerjátékos0 aki6el 6alaha is találkozta-. 7e.teheted 6ele-0 L#ke ac!enzieU 7e. " %ag> inkább enge. L#ke -eg6illantotta régi csillagát. Gg>et se. " 1tt az átkozott pénze " azzal a férfi -ellkasára dobta. " 7e. " &lrabolt eg> g>ereketT AClg>e-0 -agát fel kellene kCtni " panaszolta az eg>ik játékos. !étségtelenül sok pénzt takarította.-ozdít6a a fen>egetésekre0 kin>itotta a szobája ajtaját0 és becs#kta -aga -CgCtt. " AClg>e-0 azt tanácsolo-0 ne toldja -eg a bQnei sorát a tCr6én> e-berének -egr#gdosásá6al. Te -agad -ondtad.6ag> a tCr6én> e-bere.6etett az írnokra0 aki jeges borogatást szorított feld#zzadt állkapcsára0 innen pedig az e-eletre 6itte az asszon>t. " 7e. 2F: .a kezed " kiáltotta az asszon>0 és L#ke sípcsontja felé rSgott. " 'egítsetekU \llítsátok -egU " kiáltozta.tette. Aone> -egpr=bált felülni0 de a férfi 6isszalCkte.6issza a pénzt0 a-it kicsalt tDle-0 6ag> ki6ere.-agáb=l. " ég ha íg> is 6an0 itt nincs jogos#ltságod. " att erre az alkalo-ra -egtett a hel>ettesének. " &zzel L#ke hátrahSzta a nD karját0 és -egbilincselte a kezét.csalta. " %edd le r=la. 7e. " Ve-éle-0 j= oka 6an arra0 hog> elrabolta a fia-at0 hClg>e-. /sípDre tett kézzel bá-#lt le az ág>ra.-eg CnCknek. !Czt#dott0 hog> eg> alkalo--al -ég eg> cigán> j=snD0 bizon>os a-a Vosa álr#háját is felCltCtte. TCbb álne6et használ6a #tazgat az országban: D )eck> 'harp0 Abigail 5enton és ar> Jones0 hog> csak néhán>at e-lítsek. Aírhedt ha-iskárt>ás.csoda0 hog> n>erésre állt. " Le akarsz szállniT egkapod0 édes " L#ke az ág>ra dobta az asszon>t0 akinek -egbilincselt keze az oldala alá szor#lt. " &zt ne. " 7elett 6olna rá szüksége-.hitte.ühCsen né-i pénzt hSzott elD a r#hája dekoltázsáb=l. A két férfi csak 6állat 6ont.akarna elfenekelni0 nag>szájST " $l>an erD6el lCkte 6issza0 hog> a szék CsszetCrt a férfi alatt.el se--it " kCzClte Aone>0 ahog> a férfi fele-elte0 és a 6állára dobta. .se--i rosszat. 7os0 kére. " Att=l tartok0 rákén>szerítesz0 hog> drasztik#sabb -egoldáshoz fol>a-odja-. L#ke az elDcsarnokba -ent." kCzClte Aone>0 és dühCsen -eredt a fCldCn fek6D e-berre. L#ke -egragadta a férfi inge elejét0 és felrántotta a székbDl. Az asszon> fele-elte a fejét0 és elkeseredett pillantása a bárp#ltnál áll= /le6eHre és 5lintre esett.

&rrDl j#t sze-be0 sikerült kitClteni a bosszSdat /harlie ^aldenenT " 7e-. Pn -ár eldCntCtte-0 hog> ne. 5ejét lehajt6a -egn>alta a do-bor#latot0 ahog> 2F9 . " &z ne.kén>szerítette-0 Josh -agát=l jCtt 6ele-0 6ag>is ne." Y az én fia. Az asszon> ig>ekezett arrébb csSszni0 de csak az ág> széléig j#tott0 a-ikor -egérezte0 hog> L#ke keze a derekára fon=dik0 és hátrahSzza. " /sak enn>it t#dsz a tCr6én>rDl0 ac!enzie sheriff. " égis -it gondolsz0 -ire készülCk0 drága kis felesége-T " L>ors cs=kot n>o-ott Aone> tát6a -aradt szájára.szCktette.eg> ol>an hel>en fog kikCtni " 6ádolta a férfi. &g>etlen dolog 6an0 a-it ne. Az asszon> sze-e elkerekedett.-eg. 7e. " Aag>d abbaU ire készülszT " kiáltotta az asszon> ré-ülten.lehet rosszabb0 -int kitenni Dt 5ra# 5rieda 5ricknekU " &g> haté6es g>erek elszCktetése ko-ol> bQncselek-én>0 hClg>e-0 akár fél6állr=l 6esszük0 akár ne-. &g> pillanatra seengedte szabadon Aone> tekintetét0 -ikCzben lehSzta a -ásik harisn>át is.6an ol>an hel>re 6inni0 ahol ke6esebb esél> 6an rá0 hog> -egClik0 csak -ert a ne6e ac!enzie. 7e. " )iztosan ne. " Aajland= 6olta. " 1-ádo. 'ikerült elszCknie.a holttestedet eg> l= n>ergére dob6a. Ti ac!enziek csak -enjetek fej6adászatra0 és Clessétek -eg -agatokat. . " 'z=6al ne agg=dj -iatt#nk sheriff. " ég -indig az asszon> bokáját szorít6a0 L#ke lehajolt0 és -egcs=kolta -indkét gC-bCl>Q térdet0 ahog> elDb#kkantak. A férfi -egtá-aszkodott Aone> feje -ellett kétoldalt0 és fClé hajolt.6árok rád0 csak hog> elte-esselek0 a-ikor hazahozzák neke. i6el a célod a bosszS lett0 inkább al#dj zz l" -int 6ele-0 a-íg -ég életben 6ag>. " &lfelejtetted0 hog> a te ne6ed is azT " &g>általán ne-. A férfi a felesége keblére csSsztatta a kezét0 és a hal-okra szorította a ten>erét. " Aag>d ezt abbaU it -Q6elszT " Aone> -egpr=bálta r#gdal=z6a kiszabadítani -agát0 de csak azt érte el0 hog> a szokn>ája felcsSszott a térde fClé.is " csattant fel az asszon>.6ág>o.sSrolni a padl=dat0 -egfDzni az ételedet0 és a porban csSszni0 ha -#száj.hag>ta. " 7e.6áltságdíjüzenetet " -ondta gSn>osan az asszon>. egragadta Aone> bokáját0 és 6égigf#ttatta a n>el6ét -indkét talpa -entén. " Wg>hog> oldd ki ezeket a bilincseket0 és tQnj el innen0 6ag> sikítani kezdek.jelenti azt0 hog> ne. " egint té6edsz0 sheriff.e ne 6álts té-átU i járt a fejedbenT &g> bár fClCtti szobában akartad felne6elni a fia-atT " ost 6ajon il>en hel>en találtadT " 6ágott 6issza az asszon>.arra0 hog> Sjra kereszttQzbe kerüljek. " 7os0 akkor elraboltad.a lábadat0 'zajk=. " Az asszon> félrefordította a fejét.Sg> érted0 hog> -egszCksz0 ahog> szoktálT inden alkalo--al0 ha ke-én>ebbé 6álnak a dolgok0 te kereket oldasz0 hClg>e-.6ag>ok hajland= -egtenni neked0 L#ke ac!enzie0 azt0 hog> elte-esselek. " Ps -i6el az apja eltCkélte0 hog> -egCleti -agát0 Sg> 6élte-0 jogo. " L#ke lassan felcsSsztatta az eg>ik kezét az asszon> lábán0 lego-bolta a harisn>áját a fQzDjérDl0 és lecsSsztatta a lábár=l. &g>el tCbb ok0 hog> el-enjek. " itR -it csinálszT " &lég n>il6án6al=nak tQnhet. ielDtt Aone> -egsejthette 6olna a férfi szándékát0 L#ke -egragadta a felesége bokáját0 és -egszabadította a cipDjétDl. 7e.

Az asszon> hiába pr=bálta hán>kol=d6a kiszabadítani -agát0 a-ikor a férfi a teste alá csSsztatta a kezét0 és kioldotta a r#hája go-bjait. " Ps i-ádo. %ag> itt -egbeszélünk -indent0 6ag> 'tocktonban0 -i#tán bezártalak eg> cellába. Jane &>re. " Aa eg> hétig kell0 hog> az ág>hoz láncol6a tartsalak0 akkor is lezárj#k ezt eg>szer s -indenkorra. Lecibálta a r#hát az asszon> csípDjére0 -ajd le a lábán0 6égül g>orsan lehSzta r=la az als=szokn>át és a fQzDt is.e inkább elszCktél0 rs. " &zt soha ne. L>orsan lehSzta a csiz-áját0 aztán letolta a far-ernadrágját a lábán0 és le6ette. &g> hosszS pillanatig íg> tartotta felesége fejét0 ahog> ré-ült sze-ébe bá-#lt. L#ke -egkerülte az ág>at0 és a -ásik oldalon leült a szélére. " iért teszed ezt 6ele-T " kérdezte Aone> ijedt s#ttogással. A férfi kiszabadította a nD cs#kl=ját0 de -ég -ielDtt arrébb hSz=dhatott 6olna0 L#ke a réz ág>tá-lához erDsítette a bilincs szabad 6égét. " 7e0 ne íg>0 L#keU !érlek0 ne íg> " kCn>CrgCtt. A férfi 6ig>orog6a hajolt fClé. ellesleg -iért hag>tál fel )eck> 'harp ne6é6elT A nD rá-eredt.lenne szükség.bocsáto. Aztán lerántotta az inget0 és 6égigf#ttatta n>el6ét a sCtét bi-b=kon. Aone> érezte0 hog> kCnn>ek g>Qlnek a sze-ébe0 és ig>ekezett 6isszan>elni. " .e azt hisze-0 csak neke. . " T#do-0 hog> ezt i-ádod0 édes. Phesen f#ttatta 6égig tekintetét a lenge als=n és ingecskén0 egészen a nD -ellének ágaskod= csScsáig. eleg lehelete Aone> forr= bDrének csap=dott. " Aa e-lékszel rá0 drága felesége-0 azt -ondta. " Azt hisze-0 az ár6a lán> tCrténete0 aki ne6elDnD lesz0 és beleszeret g#n>oros -#nkaad=jába0 -ég jobban illik az én élete-hez. 2F2 . . L#ke kCnn>ed -ozd#lattal a hel>ére hSzta az inget0 aztán lehajtotta a fejét0 és addig szopogatta az asszon> -ellét0 a-íg a fino.lenne szabad látno-.neked0 a-int 6isszatérek 'tocktonba0 te és én hosszan elbeszélgetünk. " 7eR ne tedd ezt " kC6etelte az asszon> re-egD hangon. " &zzel a férfi szája a 6ékon> an>agon keresztül Csszezár#lt az eg>ik -ellbi-b= kCrül. Aa hajland= lettél 6olna leülni0 és értel-es e-berek -=djára beszélni a problé-ánkr=l0 erre ne.-ás 6álasztást0 'zajk=. Aone> tekereg6e pr=bált szabad#lni0 kCzben a hajtQi szétrepültek a szobában.e ezzel nesegítesz -agadon.6isszakén>szerítette. " icsoda 6ad-acska 6ag> " s#ttogta L#ke0 ahog> a fülét harapdálta. A férfi 6ig>ora leher6adt0 és sebzett pillantása az asszon> sze-ébe fSr=dott. L#ke letette a felesége fejét a párnára0 és felállt.a két hü6el>k#jját Aone> r#hájának kesken> pántjai alá fSrta0 és elszakította. " Pppen -ost 6allottad be0 hog> szeretsz0 'zajk=. " 7e.hag>tál neke. " indig is szerettelek0 L#ke. A cs#kl=jára feszülD bilincset rángat6a pr=bált felülni0 de a férfi keze erDteljesen -egszorította a 6állát0 és fino-a.-eg neked " fen>egetDzCtt az asszon>.szC6et ned6esen tapadt a -eredezD csScsokra. A férfi átfogta a tark=ját0 és kCzel e-elte az asszon> arcát. A haja hosszS fürtjei0 kiszabad#l6a bCrtCnükbDl0 szétterültek a takar=n.a -elledet0 'zajk=.

-ozd#lsz0 a-íg 6issza ne. " egígéred0 hog> ne.érekT Az ajt=hoz tá-ol>gott0 -ikCzben felfelé rángatta far-ernadrágját. " 7e. Aadd leg>ek én a tiédU " 5ino-an0 g>engéden -egcs=kolta az asszon>t. Lefelé tolta L#ke fejét. Az #tasítást kC6et6e L#ke a szájába 6ette az eg>ik -ellbi-b=t0 és kezét lefelé csSsztat6a0 a co-bja találkozására si-ította. ég tCbbet akart. " A k#lcs a zsebében 6an " -ondta bocsánatkérDen0 ahog> a k#lcs #tán k#tatott. " 'zeretlek0 'zajk=." Akkor hog> szCkhettél elT Aone> sze-ében kCnn>ek csillantak. &l t#do.ol>an fontos neke-0 -int te és Josh. 1deje a jC6Dre gondolni. L#ke ajka éhesen tapadt az asszon>éra0 él6ez6e annak lág>ságát. Wj életet kezdünk0 az életünk -inden sCtét e-léke nélkül. Az ajt= felDl kopogtatás hallatszott0 -ég -ielDtt az asszon> kCzClhette 6olna0 6al=jában -enn>ire 6olt -egg>DzD a blCff. 5elszisszent fájdal-ában0 a-ikor a kezén lé6D bilincs a cs#kl=jába 6ágott. /sak blCffClte-.-eztelen asszon>ra hSzta a lepedDt. L#ke le#grott az ág>r=l0 és felkapta far-ernadrágját. indketten a -Slt#nkban éltünk.Texasba. " !ezét a férje tark=jára csSsztatta0 és száját a sajátjára irán>ította az #jjai6al. " X0 egek0 sajnálo-0 édese-. Aone> Cnt#datlan#l a férfi szája és keze alatt tekereg6e -egpr=bálta kezét a férje n>aka kCré fonni. &lfelejtette-R " Pn is " s#ttogta g>orsan az asszon>0 és szabad kezé6el -egsi-ogatta a férfi arcát. Aone>n a szen6edél> re-egése szág#ldott 6égig0 forr= Cr6énn>é 6áltoz6a a lába kCzt. " Aone> hallotta0 hog> L#ke rekedt s#ttogással Sjra -egis-étli a sza6akat a füle -ellett. " Tén>leg íg> gondolod0 L#keT i lesz /harlie ^aldennelT " 'e--i se. 2FF . " !érlek0 g>ere 6ele. " ost -ondta-0 -iért. " Ann>ira szeretlek0 L#ke ac!enzie0 hog> az érzés -ár fáj. " 1gen0 persze0 hog> 6an " horkant fel 5lint -ogor6án. Ps te 6ag> az én jC6D-. " &zzel -egcs=kolta.akartalak igazán az ág>hoz kCtCz6e tartani. Ahog> L#ke kin>itotta az ajt=t0 /le6e ac!enzie rosszall= pillantást 6etett bát>ja n>itott sliccére. " Akkor g>ere 6ele-0 édese-. A cs=k erDteljesebbé 6ált0 és Aone> feln>CgCtt az él6ezettDl a férfi erDs ajka és k#tat= n>el6ének tüzes -ozd#latait=l.a leg-egfelelDbb alkalo-0 kis test6ér. L#ke fele-elte a fejét0 és azonnal -eglátta felesége szor#lt hel>zetét.6iselni0 hog> elhag>jalak0 de azt ne-0 hog> elte-esselek. Texasba -eg>ünk.e leg>etek g>orsakU " L#ke -egford#lt0 és 6issza-ent az ág>hoz. " 'zeretkezz 6ele-0 L#keU " s#ttogta a sza6akat a férje szájába. " !i az CrdCg lehet azT " A férfi lecsapta a k#lcsot az asztalra0 és a csakne. . " J=l 6an0 g>ertek be. " Pn is szeretlek. L#ke keze a hasát si-ogatta0 aztán az inge alá cs#sszant0 és ahog> -eleg ten>ere az asszon> -ellét -asszírozta0 bensDségesen és birtokolni 6ág>=n0 Aone> érezte0 hog> a keble -egd#zzad0 és kitClti a férfi kezét. " )ejChetünkT " AhR ez ne. L#ke g>engéden el-osol>odott0 és -egsi-ogatta felesége arcát. 'zeretlek benneteket. Aztán lehajolt0 és g>orsan -egcs=kolta. Londotok akadtT " kérdezte L#ke 5lintre pillant6a. indent Sg> teszünk0 ahog> ter6eztük. 1gazad 6olt0 a-ikor azt -ondtad0 ideje az élDkre0 nepedig a halottakra gondolni. Wjra felépítjük a far-ot.

6ag>0 és ne.za6arhatsz ki ebbDl a szobáb=l. L#ke /le6eHre pillantott0 aki n>#gtalannak tQnt0 aztán 5lintre0 aki a szakállát 6akargatta. " it -Q6elszT " kérdezte L#ke0 és talpra #grott. " 7>#godj -eg0 Aone>0 kidobo.Dket " -ondta L#ke békítD hangon. Ahog> ott 6árt0 eg>ik kezé6el -ég -indig az ág>hoz láncol6a0 Aone> ne6etségesnek érezte -agát. indn>áj#kat nag>on szerette0 de abban a pillanatban elege 6olt az Csszes ac!enzieHbDl. A -ozd#lat részben eltakarta Aone>t a férfiak elDl. " (áris kétszer kellett0 hog> kérjelek0 Sg>hog> -i az CrdCgért állsz -ég -indig ott0 -int eg> ba-ba bolondT TQnj innenU Ps 6idd -agaddal a bát>ádat is. Aone> lesSjt= horkantással 6etette hátra a fejét0 to6ább borzol6a rengeteg szDke haját0 a-el> k=cosan o-lott a 6állára. " indn>ájan tQnjetek el innen0 6ag> sikoltozni kezdek. Aone> 2FO . Airtelen -ozd#latá6al Aone>t is -agá6al rántotta0 -i6el az asszon> jobb keze -ost -ár az D baljához 6olt kCt6e.oldoztok el ettDl az ág>t=l0 -indn>ájatokat lecs#kato-. 5eltérdelt0 és L#ke széles 6álla felett ráj#k -eredt. " Pn ne. Aone> átlesett L#ke 6álla -ellett0 és látta0 hog> -indháro. " irDl beszélszT " kérdezte L#ke türel-etlenül. !ínos és ko-pro-ittál= hel>zetétDl -egalázottan Aone> szabad kezé6el a n>akához szorította a lepedDt0 de t#dta0 hog> a két férfi akaratlan#l is -eglátja az ág>tá-lához bilincselt kezét0 csakSg>0 -int a padl=n szétsz=rt r#hadarabokat.szeretek ü6Clt6e káro-kod= nDket hallgatni0 ne.kell káro-kodnod " r=tta -eg 5lint.ezt az egészet.hisszük0 hog> íg> illene bánnod a feleségeddel.fér a fejünkbe. Teljesen -egdCbbent0 a-ikor L#ke beleeg>ezett0 hog> beengedje a test6éreit. " 7os0 -i azT i a fene 6an 6eletekT " i #g>anezen tCprengtünk 6eled kapcsolatban0 bát>= " -ondta /le6e. Pppen csak hog> -agához tért a -egrázk=dtatásb=l0 a-ikor azt hitte0 a férje -eg akarja erDszakolni0 -ost pedig ki 6olt szolgáltat6a s=gorai kí6áncsi tekintetének. " A kis hSgocskánkr=l beszélünk itt0 az ág>adhoz láncol6a " tCrt ki 5lintbDl.férfi rábá-#l. " Ps ha ne. " 1tt és -ost elrendeze. ielDtt L#ke 6ag> Aone> -egsejthette 6olna0 -ire készül0 -egragadta L#ke bal cs#kl=ját0 és rácsapta a bilincset. " &g>szerQen ne. Aol az a rohadt bilincsk#lcsT eglátta a k#lcsot az asztalon0 felkapta0 kin>itotta a karperecet0 és lehSzta az ág>tá-lár=l. " i a bajT " kérdezte L#ke0 ahog> leült az ág>ra. /le6e0 aki szokatlan#l csendes 6olt0 a-i=ta belépett a szobába0 határozottan az ág>hoz lépett. " Az CrdCgbe is0 'zajk=0 a felesége. " &g> fenét fogok -egn>#godniU " kiabálta az asszon>. " %ad#l rángatta a bilincset.-eg>ek innen seho6á " kiabált 6issza L#ke. 7e. AalljátokT " kiáltotta0 -ikCzben Sg> festett0 -int eg> neki6ad#lt kobold0 a k=cos0 repkedD szDke hajá6al. " TQnjetek elU Az CrdCgbe is0 -indann>ianU " 7e. A 6ére eg> sze-pillantás alatt felforrt0 és a leg-él>ebb za6arb=l a harag csScsára sodorta Aone>t./le6e és 5lint a szobába lépett0 és becs#kták az ajt=t. " Akkor tQnj a fenébeU " i6el ne.Crült 6olna neki.kell kétszer -ondanod0 kis -ed6e " -ondta 5lint. Wg> gondolo-0 an>a se.

eg> itallal0 Ccsike.látta. 7e. " 1gen0 ahog> belegondolok0 tartozo. " ost -ár nag>jáb=l kieg>enlítettük a játsz-át. L#ke igazán j= ne6et talált neki. " ég sohase.eg> italban0 hog> a bát>ánk -ár nin)s a nadrágjában. " J= éjszakát0 bát>=U " ajd Aone>ra kacsintott. " 5lint és én sokat rág=dt#nk ezen0 L#ke0 és arra j#tott#nk0 ne. " Lefogado.6ad#l a lepedD #tán kapott0 és sikerült -egDriznie a takar=t és szQzies sze-ér-ességet is0 de csak -i#tán kCzsze-lére tette eg>ik h=dít= lábát.rád 6allana0 ha neeg>enlD esél>ekkel küzdenél.fino-ságait " oktatta ki /le6e0 ahog> beléptek az i6=ba. " Az a baj 6eled0 5lint test6ér0 hog> ne. 5lint ne6et6e 6eregette 6állon /le6eHet0 ahog> leballagtak a lépcsDn. " A -ellén>e zsebébe d#gta a k#lcsot.érted a szerele.szí6esen lennék -ost a nadrágjában. Az a kis -ézes -ed6e dühCsebb0 -int az CrdCg0 és Sg> kiáltozik0 -int eg> -egkopasztott szajk=. " 7eked is0 hSgocska.L#ke arcához hasonl=t0 a-ikor rátetted azt a bilincset. 5lint 6ig>orog6a karolta át /le6e 6állát. A ac!enzie fi6érek ne6et6e 6etették hátra a fejüket0 és a bárp#lthoz léptek. " egállt az ajt=ban0 és ha-iskás -osol>t 6illantott két dCbbent rokona felé az ág>on. 2FN .