You are on page 1of 11

Constituţiile României Clasa a XII-a

COMPETENŢE GENERALE Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme COMPETENŢE SPECIFICE 1.1. Construirea unor explicaţii şi argumente intra şi multidisciplinare cu privire la evenimente şi procese istorice 2.2. !roiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune 2.3. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate 4.4" #ealizarea de conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi contextul vieţii cotidiene

VALORI ŞI ATITUDINI • • • • • •
• •

Coerenţă şi rigoare în g$ndire şi acţiune %$ndire critică şi flexibilă #elaţionarea pozitivă cu ceilalţi #espectarea drepturilor fundamentale ale omului Dezvoltarea atitudinilor pro active în viaţa personală şi cea socială &ntrenarea g$ndirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor #ezolvarea pe cale non violentă a conflictelor &sumarea toleranţei etnice' religioase şi culturale"

ONSTITÚȚIE ~i f. Lege fundamentală a unui stat care determină forma de guvernământ, structura social-economică (i politică, modul de organizare (i de func)ionare a organelor de stat, drepturile esen)iale (i obliga)iile cetă)enilor.

1

Constituţiile României Clasa a XII-a OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA I EILOR UNITAT A ! "N#$%A& ! CONSTITUŢIILE ROMÂNIEI ETALIERI E N$" C"S ACTI%IT&#I E 'N%&#ARE RESURSE CON#INUT o$e

NR" CRT

E%ALUARE

CONSTITUŢIILE ROMÂNIEI 2h

1.1 2.2 2.3

E%&)ii*Definesc cuvinte cheie*  convenţie+  constituţie;  &dunare constituantă+  separaţia puterilor+  constituţionalitate" I!&nti+i', 'ont&-tu% isto.i' al adoptării Constituţiilor din ,-.. şi ,/01" An %i/& /, semnificaţiile şi impactul adoptării Constituţiei din ,-.. însemnătate' consecinţe imediate şi de perspectivă' influenţe E-0%i', organizarea puterilor în stat utiliz$nd sursele istorice" R& %i/& /, o comparaţie între organizare puterilor în stat potrivit Constituţiilor din ,-..' ,/01 şi ,/1-" 2ucr$nd în perechi' citiţi cu atenţie sursele 3.4' 354' 3-4 şi răspundeţi următoarelor cerinţe* ▪ prezentaţi forma de guvernare introdusă prin Constituţia din ,/6- şi o trăsătură a regimului politic+ ▪ evidenţia)i şi o deosebire între regimul comunist şi regimul democratic"  prezentaţi trăsăturile constutuţiilor comuniste Demonstrează caracterul democratic al constituţiei din ,//," &rgumenta)i necesitatea adoptării unei constitu)ii în #om$nia (i sus)ine)i printr un argument istoric punctul de vedere"

S, 7 Dicţionar enciclopedic+ S0 7 Dicţionar de istorie+ S1 7Constituţia din 1866, art. 31-38; S6 7Constituţia din 1923, art. 33-40; S8 7Constituţia din 1938, art. 46;

Constituţi !in 1"##. 4.4

Constituţi !in 1$23.

Constituţi !in 1$3"

"

Fiin! ! t& anumite situaţii concrete' profesorul urmează să aprecieze modul în care elevii identifică' explică şi susţin conceptele de constituţie , se araţia uteri!or' dre turi "i !i#ertăţi cetăţene"ti U.(,.in!* capacitatea de a lucra individual şi în grup+ capacitatea de a găsi izvoare istorice pentru realizarea şi prezentarea unui eseu 3proiect4+ capacitatea de a analiza (i interpreta un document istoric" P.in* probe orale+ probe scrise+

Constituţii%& 'o(unist&.

S. 7Constituţia din 1948; S5 7Constituţia din 1952; S- 7Constituţia din 1965; S/7 Constituţia din 1991, revizuită în 2003; !"#$anual; S,, 9magini istorice + S,0 !ortret istoric Carol 9+ S,1 !ortret istoric Ferdinand 9+

Constituţi !in 1$$1.

!$nǎ la primele Constituţii în sensul modern al cuv$ntului 3lege fundamental ǎ4' actele cu caracter constituţional s au concretizat în documente care au rǎmas la stadiul de* !&'% . ţii !& 0.in'i0ii 3Cereri!e norodu!ui ro$%nesc în ,-0,4+ !&'% . ţii !& !.&0tu.i 3&roc!a$aţia de !a 's!az în ,-6-4+ 1 0.oi&'t& !& .&+o.(ǎ (Constituţia cǎrvunari!or din ,-00' redactatǎ de 9onicǎ :ǎutul' 2 )sǎ#itu! *ct de nu$irea suveranu!ui ro$%ni!or din ,-1-' redactat de 9on C$mpineanu4+ 0.o2. (& int&.n& 3rezoluţiile &dunǎrilor &d hoc din ;oldova şi <ara #om$neasc ǎ din 1857).

Constituţiile României Clasa a XII-a

volu'ia constitu'ionalǎ a &omâniei de la Unirea (rincipatelor )*+, pânǎ la revolu'ia românǎ din ),*, a cunoscut )at$u eta)e *istin+te! ,"o etapǎ de a-ezare a institu'iilor constitu'ionale ./0 ianuarie )*+, 1 ) iulie )*22, data când a fost adoptată prima constitu'ie propriu-zisă34 -"o etapǎ de continuitate a institu'iilor constitu'ionale .)iulie )*22 1 /5 februarie ),6*34 ..o etapǎ de instabilitate constitu'ională ./5 februrie ),6* 1 65 decembrie ),0734 /.etapa dictaturii comuniste .65 decembrie ),07 1 decembrie ),*,3.

CONSTITU#IILE ROM(NIEI

A a0$o1a 2 A anula, a suprima, a aboli o lege, un regulament 4 A )$omul1a 8 a dispune printr-un act oficial ca o lege să intre 9n vigoare, să devină e:ecutorie.4 A san+ționa 8 a confirma o lege sau o dispoziție4 A3o+atul 4o)o$ul 8 ;a institu'ie de tip ombudsman, Avocatul (oporului contribuie la solu'ionarea conflictelor dintre persoanele fizice -i autorită'ile administra'iei publice, pe cale amiabilă, prin mediere, prin dialog4 Cole1iu ele+to$al 8 categorie electorală care cuprinde cetățenii cu aceeași avere sau rang social4 Cu$tea Constituțional5 8 ;urtea ;onstitu'ională este unica autoritate de <urisdic'ie constitu'ională 9n &omânia, independentă fa'ă de orice altă autoritate public4 Con3enție 8 denumire dată unor tratate internaționale4 Constituționalitate 8 9nsușirea unei legi, a unui act , a unei acțiuni de a fi 9n conformitate cu ;onstituția4

Dicționar:

Constituţii *emo+$ati+e  Constituţi !in 1"##  Constituţi !in 1$23  Constituţi !in 1$$1     Constituţi Constituţi Constituţi Constituţi

Constituţii totalita$e !in 1$3" 'o(unist, !in 1$4" 'o(unist, !in 1$42 'o(unist, !in 1$#4

Bibliografie: Constituţiile din 1866, 1923 1938, 1948, 1952, 1965, 1991 Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României1959-1991, u!anitas,1992 "anuale alternati#e $ %storie clasa a &%%'a Constituţia României Mo*e$ne - ,677 %!a(ini:)))*(oo(le*ro ste constituția epocii moderne care a pus bazele construcției democratice a statului, fiind elaborată fără acordul =arilor (uteri . A stabilit temeiul <uridic al regimului monar>iei constituționale până 9n ),/6.
3

Constituţiile României Clasa a XII-a

Context istoric

CAROL I

Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza la 11 februarie 1866 punea în pericol unirea. În aces e condiții! eli a poli ic" ro#$neasc" se îndreap " spre aducerea unui prinț s r"in pe ronul %o#$niei. Ale&erea s'a opri asupra persoanei lui Carol de (o)enzollern de *i&#arin&en care la 1+ #ai 1866 depunea ,ur"#$n de credinț" ca do#n al %o#$niei. Ac ul procla#"rii lui Carol de (o)enzollern ca do#n al %o#$niei punea -uropa din nou în fața fap ului î#plini .

Geneza: "odelul constituţional l'a re+re,entat Constitutia -el(ian. din 1831, una din cele !ai li-erale şi !ai echili-rate constituţii din Euro+a* Titulatura. /rticolul % +re#edea c. “Principatele Unite Române constituie un singur Stat indivizibil, sub denumirea de România” iar articolul 2 arat. ca “Teritoriul României este nealienabil”, (raniţele statului ne+ut0nd 1i schi!-ate sau recti1icate dec0t 2n #irtutea unei le(i* Forma de guvernământ era monarhia constituţională. Princi ii. 3uterile statului erau or(ani,ate +e -a,a a trei +rinci+ii :  +rinci+iul su#eranitǎţii naţionale 4art* 315  +rinci+iul se+araţiei +uterilor 4art* 32, 35, 365  +rinci+iul (u#ernǎrii re+re,entati#e 4art* 385 !re tul la ro rietate. /rticolul 19 al 6itlului %% +re#edea c. 7 Proprietatea de orice natură, precum şi toate creanţele asupra statului, sunt sacre şi in iola!ile7* E8+ro+rierea se +utea 1ace nu!ai 2n ca,uri e8ce+ţionale, de interes +u-lic, iar atunci doar du+. o drea+t. des+.(u-ire a +ro+rietarului* 9e introducea ast1el un +rinci+iu nou, acela al (arant.rii +ro+riet.ţii +rin Constituţie* "rganizarea administrativ#teritorială$ 6eritoriul :o!0niei era or(ani,at 2n co!une, ;udețe și +l.și* %imite$ Cu +ri#ire la acordarea cet.ţeniei ro!0ne a tuturor dre+turilor 2n 9tat, articolul < al Constituţiei :o!0niei sta-ilea un re(i! +re1erenţial celor de reli(ie creştin.* =n s+eţ., locuitorii de reli(ie !o,aica 4e#reii5 nu a#eau dre+tul la cet.ţenie* &odificari constitu'ionale$ ( ' "ctombrie )*+,, !odi1icarea art* < +rin care era anulat. interdicţia o-ţinerii cet.ţeniei ro!0ne de c.tre cei de alt. reli(ie sau con1esiune dec0t cea ortodo8. 42n s+eţ., e#reii şi !usul!anii (( ' (unie )**- ' se introducea noua titulatura aceea de :e(at* / 1ost redus nu!.rul cole(iilor electorale, de la 4 la 3 +entru Ca!era >e+utatilor , s'a e8tins de la #ot +rin sc.derea censului şi 2nl.turarea lui +entru cei ce a-sol#iser. clasele +ri!are* ((( ' (unie ),)+ ? au 1ost #otate +roiectele de re#i,uire a Constituţiei +ri#ind l.r(irea dre+tului de #ot şi 2n1.+tuirea re1or!ei a(rare@ !odi1icate articolele 5< și 6<* (m ortan'a. Constituţia :o!0niei !oderne +ro!ul(at. la ) iulie )*.., era una din cele !ai li-erale din Euro+a* Ea o1erea cadrul le(islati# cel !ai 1a#ora-il !oderni,.rii societ.ţii ro!0neşti +rin +rinci+iile +e care le +ro!o#a, li-ert.ţile cet.ţeneşti și sta-ilitatea +olitic. +e care o +utea asi(ura*@ de ase!enea și +rin titulatura statului de 7:o!0nia7 2n +ers+ecti#a 2nl.tur.rii de1initi#e a su,eranit.ţii oto!ane* Constituţia României Ma$i - ,8-. A fost factorul principal pe care s-a fundamentat democra'ia interbelică.

;onstitu'ia din ),/6 a perfec'ionat sistemul de control al respectǎrii libertǎ'ilor cetǎ'ene-ti -i al 4 regimului politic 9n stat -i a consacrat 9n plan <uridic =area Unire din ),)*.

Constituţiile României Clasa a XII-a

F/0!(121! (

Context istoric

/ceasta nou. le(e 1unda!ental. r.s+undea noilor realit.ţi de du+. 1918: reli,area "arii Bniri, l.r(irea dre+tului la #ot, schi!-.rile din !entalitatea colecti#., di#ersitatea +artidelor, !utaţiile econo!ic'sociale, noul conte8t euro+ean* Aoua constituţie a 1ost #otat. de !a;oritatea li-eral. din a!-ele ca!ere la 2< !artie 1923 şi +u-licat. 2n "onitorul C1icial nr*282 din 29 !artie 1923*
Titulatura art. ). ' :e(atul :o!aniei este un Stat national unitar si indivizibil. Forma de guvernământ era monarhia constituţională. Princi ii. 3uterile statului erau or(ani,ate +e -a,a a trei +rinci+ii :  +rinci+iul su#eranitǎţii naţionale 4art* 33' 6oate +uterile 9tatului e!an. dela naţiune, care nu le +oate e8ercita decat nu!ai +rin dele(aţiune şi du+. +rinci+iile si re(ulile aşe,ate in Constituţiunea de 1at.*5  +rinci+iul se+araţiei +uterilor 4art* 34, 35, 39,4D5  +rinci+iul (u#ernǎrii re+re,entati#e 4art* 42* # "e!-rii /dunarilor re+re,int. natiunea*5 !re tul la ro rietate. 3ro+rietatea de orice natur. +recu! si creanţele asu+ra 9tatului sunt (arantate* "rganizarea administrativ#teritorială$ 6eritoriul :o!aniei din +unct de #edere ad!inistrati# se 2!+arte 2n ;udete, ;udeţele 2n co!une* Prerogativele regelui

2rt. **. ' :e(ele nu!eşte si re#oac. +e !iniştrii s.i* El sancţionea,. şi +ro!ul(. le(ile* El +oate re1u,a sancţiunea sa* El are dre+tul de a!nistie 2n !aterie +olitic.* /re dre+tul de a ierta sau !icşora +ede+sele 2n !aterii cri!inale, a1ar. de ceeace se statorniceşte 2n +ri#inţa !iniştrilor* El nu +oate sus+enda cursul ur!.ririi sau al ;udec.ţii, nici a inter#eni +rin nici un !od 2n ad!inistraţia ;ustiţiei* El nu!eşte sau con1ir!. in 1uncţiunile +u-lice +otri#it le(ilor* El nu +oate crea o noua 1uncţiune 1ar. o le(e s+ecial.* El 1ace re(ula!ente necesare +entru e8ecutarea le(ilor, 1ar. s. +oat. #reodat. !odi1ica sau sus+enda le(ile si nu A> i +e ni!eni de e8ecutarea lor* +oate scuti El este ca+ul +uterii ar!ate* El con1era (radele !ilitare 2n con1or!itate cu le(ea* El #a con1eri decoraţiunile ro!ane con1or! unei anu!e le(i* El are dre+tul de a -ate !oneda con1or! unei le(i s+eciale* El incheie cu 9tatele str.ine con#entiunile necesare +entru co!erţ, na#i(aţiune şi alte ase!enea@ 2ns2 +entru ca aceste acte sa ai-. autoritate 2ndatoritoare, tre-uie !ai int0iu a 1i su+use 3uterii le(islati#e si a+ro-ate de ea*
(m ortan'a. Cons i u.ia din 1/01 a perfec.iona sis e#ul de con rol al respec ǎrii liber ǎ.ilor ce ǎ.ene2 i 2i al re&i#ului poli ic în s a 2i a consacra în plan ,uridic 3area 4nire din 1/18.
5

Constituţiile României Clasa a XII-a

T(T%3% ( !es re teritoriul roman T(T%3% ( 2rt. ). ' 3rinci+atele'Bnite':o!ane constitue un sin(ur 9tat !/6P0/ T/0(T"0(3% 0"&21(/( indi#isi-il, su- denu!ire de :o!ania* 2rt. ). ' :e(atul :o!aniei este un 9tat national unitar si 2rt. 4. ' 6eritoriul :o!aniei este nealiena-il* Ei!itele indi#i,i-il* 9tatutului nu +ot 1i schi!-ate sau recti1icate, de cat in 2rt. 4. ' 6eritoriul :o!aniei este nealiena-il* #irtutea unei le(i* T(T%3% (( T(T%3% (( !/6P0/ !0/PT30(%/ 0"&21(%"0 !es re dre turile 0omanilor 2rt. 5. ' :o!0nii se -ucura de li-ertatea consciintei, de 2rt. 5. ' :o!anii, 1ara deose-ire de ori(ina etnica, de li-ertatea in#eta!entului, de li-ertatea +resei, de li-ertatea li!-a sau de reli(ie, se -ucura de li-ertatea constiintei, intrunirilor* de li-ertatea in#ata!antului, de li-ertatea +resei, de 9IŞE E 2rt. +. ' %nsusirea de :o!an se do-andesce, se conser#a si LUCRU li-ertatea intrunirilor, de li-ertatea de asociatie si de se +erde +otri#it re(ulilor statornicite +rin le(ile ci#ile* toate li-ertatile si dre+turile sta-ilite +rin le(i* Au!ai streinii de rituri crestine +ot do-indi i!+a!entenirea T(T%3% ((( 2rt. *. ' Au se ad!ite in 9tat nici o deose-ire de !/6P0/ P3T/0(%/ 6T2T3%3( nastere sau de clase sociale* 6oti :o!anii, 1ara 2rt. 74. ' 3uterea le(islati#a se esercita colecti# de catre deose-ire de ori(ina etnica de li!-a sau de reli(ie, >o!n si re+resentatiunea nationala* :e+resentatiunea sunt e(ali inaintea le(ii si datori a contri-ui 1ara nationala se i!+arte in duoe /dunari: 9enatul si /dunarea de+utatilor* Cri'ce le(e cere in#oirea a caror trele ra!uri ale ose-ire la darile si sarcinile +u-lice* +uterii le(iuitoare* Aici o le(e nu +ote 1i su+usa sanctiunei >o!nului de cat du+a ce #a 1i discutat si #otat li-er de T(T%3% ((( !a;oritatea a!-elor /dunari* !/6P0/ P3T/0(%/ 6T2T3%3 2rt. 75. ' 3uterea esecuti#a este incredintata >o!nului, care 2rt. 7-. ' 3uterea le(islati#. se e8ercit. colecti# de catre o esercita in !odul re(ulat +rin Constitutiune* :e(e si :e+re,entatiunea nationala* 2rt. 7.. ' 3uterea ;udecatoreasca se esercita de Curti si 2rt. 7,. ' 3uterea e8ecuti#. este 2ncredintat. :e(elui, 6ri-unale* otararile si sentintele lor se +ronuncia in #irtutea care o e8ercit. 2n !odul re(ulat +rin Constitutiune* le(ei si se esecuta 2n nu!ele >o!nului 2rt. -8. ' 3uterea ;udecatoreasc. se e8ercita de or(anele /rt. 5*. ' Cor+ul electoral este i!+artit in 1iecare ;udet, in ei* +atru cole(iuri* art. .- ' /dunarea de+utaţilor se co!+une din de+utaţi 2rt. 5,. ' Fac +arte din anteiul cole(iu acei cari au #enitu aleşi de cet.ţenii :o!0ni !a;ori, +rin #ot uni#ersal, e(al, 1onciar de 3DD (al-eni in sus* direct, o-li(ator si secret +e -a,a re+re,entarii 2rt. .8. ' Fac +arte din al duoilea cole(iu, acei cari au un !inoritatii* #enit 1onciar de 3DD (al-eni in ;os +ene la 1DD inclusi#* 2rt. .*. ' 6oţi cet.ţenii :o!0ni de la #0rsta de 4D ani 2rt. .). ' Fac +arte din al treilea cole(iu al oraselor, i!+liniti ale(, +e circu!scri+tii electorale cari nu +ot 1i co!ercientii si industrialii cari +latesc catre 9tat o dare de 8D !ai !ari decat ;udetul, +rin #ot o-li(ator, e(al, direct si lei* 9unt scutiti de cens in acest cole(iu, tote +ro1esiunile secret, un nu!ar de senatori* li-erale, o1icerii in retra(ere, +ro1esorii si +ensionarii Despre Rege 9tatului* 2rt. ++. ' 3uterile constituţionale ale :e(elui sunt Despre Domn ereditare 2n linie co-oritoare directa si le(iti!a a 2rt. *4. ' 3uterile constitutionale ale >o!nului sunt "aiestatii 9ale :e(elui Carol % de ohen,ollern ereditare, in linie co-oritore directa si le(iti!a a "ariei 9ele 9i(!arin(en, din -ar-at in -ar-at +rin ordinul de 3rinci+elui Carol %* de ohen,ollern 9i(!arin(en, din -ar-at +ri!o(enitura si cu e8clusiunea +er+etua a 1e!eilor si 6 in -ar-at +rin ordinul de +ri!o(enitura si cu esclusiunea co-oritorilor lor* +er+etua a 1e!eilor si co-oritorilor lor* Co-oritorii "ariei Co-oritorii "aiestatii 9ale #or 1i crescuţi 2n reli(iunea 9ele #or 1i crescuti in reli(iunea ortodo8a. a r.s.ritului* ortodo8. a :.s.ritului*

Constituţiile României Clasa a XII-a

Ce$inţe!," Sta0iliţi utilizând surselor istorice de mai sus trei asemănări -i trei deosebiri

9ntre Constituţia *in ,677 :i Constituţia *in ,8-. TEST E E%ALUARE
A. Art. 1* !rincipatele Unite #om$ne constituie un singur Stat indivizibil sub denumirea de #om$nia" A.t. 2. :eritoriul #omaniei este nealienabil" 2imitele Statutului nu pot fi schimbate sau rectificate' de cat in virtutea unei legi" A.t. 1$. !roprietatea de ori ce natura' precum si tote creantele asupra Statului' sunt sacre si neviolabile A.t. 31* :oate puterile Statului emană de la naţiune care nu le poate exercita dec$t numai prin delegaţiune şi după principiile şi regulile aşa data în Constituţiunea de faţă" A.t.32* !uterea legislativă se exercită colectiv de către Domn şi reprezentaţiunea naţională" #eprezentaţiunea naţională se împarte în două &dunări* Senatul şi &dunarea deputaţilor" =rice lege cere învoirea a c$tor trei ramuri ale puterii legiuitoare" >ici o lege nu poate fi supusă sancţiunii Domnului de c$t după ce va fi discutat şi votat liber de ma?oritatea ambelor &dunări" A.t. 34* !uterea executivă este încredinţată Domnului' care o exercită în modul regulat prin Constituţiune. A.t.3#* !uterea ?udecătorească se exercita de Curţi şi :ribunale" @otăr$rile şi sentinţele lor se pronunţă în virtutea legii şi se execută în numele Domnului" A.t.3"* ;embrii ambelor &dunării reprezintă naţiunea' era nu numai ?udeţul sau localitatea care i a numit. (Constituţia din 1866+ 5. A.t. 1* #egatul #om$niei este un Stat na)ional unitar (i indivizibil" A.t. 2. :eritoriul #omaniei este nealienabil" A.t. 16. !roprietatea de orice natura precum si creantele asupra Statului sunt garantate" A.t. 33 :oate puterile Statului emană de la naţiune' care nu le poate exercita dec$t numai prin delegaţiune şi după principiile şi regulile aşezate în Constituţiunea de faţă" A.t.34 !uterea legislativă se exercită colectiv de către #ege şi #eprezentaţiunea naţională" #eprezentaţiunea naţională se împarte în două &dunări* Senatul şi &dunarea deputaţilor" =rice lege cere învoirea a c$tor trei ramuri ale puterii legiuitoare"
<

Constituţiile României Clasa a XII-a

>ici o lege nu poate fi supusă sancţiunii regale dec$t după ce se va fi discutat şi votat liber de ma?oritatea ambelor &dunări" A.t.3$ !uterea executivă este încredinţată #egelui' care o exercită în modul regulat prin Constituţiune" A.t.47 !uterea ?udecatorească se exercită de organele ei" @otăr$rile lor se pronunţă în virtutea legii şi se execută în numele #egelui" (Constituţia din 1923+ Po.nin! !& % '&st& t&-t&8 .,s0un!&ţi u.(,to .&%o. '&.inţ&. ," Selectaţi din Sursa A8 o informaţie referitoare la dreptul de proprietate" 0" Selectaţi din Sursa A o informaţie referitoare la teritoriul #om$niei . 1" ;en)iona)i o asemănare (i o deosebire între cele două constitu)ii pe baza surselor date" 3 0un't& 3 0un't&

# 0un't& 6" Scrie)i pe foaia de examen' pe baza sursei 58 articolul care eviden)iază principiul suveranită)ii na)ionale. 3 0un't& 8" >umi)i din sursa A 9i 5 cele trei ramuri ale puterii legislative" 3 0un't& ."Selecta)i din sursa 5 două informa)ii aflate în rela)ia cauză 7efect'care eviden)iază func)ionarea principiului separa)iei puterilor în stat . #0un't& 5" &rgumenta)i printr un fapt istoric relevant' necesitatea adoptării unui act constitu)ional după anul ,-.." # 0un't&

CONSTITU#IA MONAR;IEI AUTORITARE - ,8.6
Cont&-t isto.i' #ezultatul alegerilor !in 1$36 c$nd niciun partid nu a c$(tigat 6AB din voturi a oferit regelui posibilitatea realizării obiectivului său politic' inst u. .& (on .:i&i uto.it .&" 2a 0- decembrie ,/15' al 99 lea l a însărcinat =ctavian %oga' preşedintele !artidului TITLULCarol I ;&s0.& t&.ito.iu% Ro( pe ni&i >aţional Creştin' cu formarea noului guvern" Cn noaptea de ,A ,, A.t. 1. #egatul #om$niei este un Stat >aţional' unitar si indivizibil" februarie ,/1-' Carol al 99 lea a înlocuit guvernul %oga cu un A.t. 2. :eritoriul #om$niei este inalienabil" consultativDD' condus de !atriarhul ;iron Cristea" !rin TITLUL III ''guvern ;ESPRE PUTERILE STATULUI decretul regal nr" ,A68 din 05 februarie ,/1-' regele Carol al 99 lea a A.t. 2$. :oate puterile Statului emană de la >aţiunea #om$nă" promulgat noua Constituţie care a fost supusă unui plebiscit asemeni Ele însă nu se pot exercita dec$t prin delegaţiune şi numai după principiile şi regulile aşezate în Constituţia de faţă" Statutului Dezvoltător în ,-.6 " Separaţia puterilor în stat era în fapt A.t. 37. #egele este Capul Statului" desfiinţat ǎ şi se producea o concentrare masivîn ǎa puterii în m$inile A.t. 31. !uterea legislativă se exercită de #ege prin #eprezentaţiunea >aţională care se împarte două &dunări* Senatul regelui" Conform noii Constituţii' regele devenea un factor politic si &dunarea Deputaţilor" activ'care el participa efectiv şi legal la activitate A.t. 32. !uterea executivă este încredintată #egelui' o exercită prin %uvernul Său în modulguvernamentală" stabilit prin Constituţie" C/:CE /E %%'EE/ A.t. 33. !uterea ?udecatorească se exercită de organele ei" Dreptul de vot pentru &dunarea Deputaţilor era ridicat la 1A de ani şi era numai pentru ştiutorii de carte" !e de altă parte se acorda' pentru prima dată în #om$nia' dreptul de vot pentru femei nefiind însă eligibile" !rin aceste modificări scădea numărul alegătorilor de la 6'. milioane în anul ,/15' la 0 milioane în anul ,/1/"#egele poate convoca' închide' dizolva ambele camere ale &dun ǎrii sau numai una dintre ele şi le putea am$na lucr ǎrile" !uterile constituţionale aparţin regelui" Constituţia a fost temeiul ?uridic al monarhiei autoritare şi a pus cap ǎt continuitǎţii constituţionale" Din factor politic esenţial' parlamentul a devenit un organ mai mult decorativ' lipsit de atribuţiile sale principale" Carol al 99 lea şi a consolidat puterea adopt$nd următoarele măsuri* desemnarea Consiliului de Coroană ca organ permanent la 1A martie ,/1-' alcătuit din membrii numi)i de rege' care aprobau politica regelui în problemele de stat de importanţa ma?oră' dar hotăr$rile sale nefiind obligatorii pentru suveran+ dizolvarea partidelor politice prin decretul lege la 1A martie ,/1-' lichid$nd o componentă fundamentală a regimului democratic+ constituirea Frontului #enaşterii >aţionale la ,. decembrie ,/1-' primul partid unic" 2a 4 s&0t&(<.i& 1$47 constitu)ia carlistă a fost abrogată în condi)iile prăbu(irii regimu lui de autoritate monarhică"
8

Constituţiile României Clasa a XII-a

Constituţia Republicii %ocialiste Române din .1 au9ust 193/ CO !"#! $%!OR$C 193. ' s'a înc)eia procesul de Constituţia Republicii Populare Constituţia Republicii Populare colec i6izare a a&ricul urii Române din 13 aprilie 1948. Române din .4 septembrie 19/. 193/ : !"#! .Ceau1escu a prelua CO $%!OR$C pu erea poli ic" 1948 ' a a6u loc na.ionalizarea CO !"#! $%!OR$C )rt. de 1: produc.ie %o#$nia es e republica #i,loacelor 194& ' în %o#$nia s'a ins aura C&.inţ, *R& %i/& /, o comparaţie între organizare socialis puterilor în stat pe baza Constituţiilor ". %epulica *ocialis " din ,-..' ,/01 şi ,/1-" 1949 ' s'a declan2a procesul de re&i#ul co#unis . %o#$nia es e un a al oa#enilor ransfor#are socialis " as a&ricul urii 3' decembrie 194& ' re&ele 3i)ai I #uncii de la orase și sa e! su6eran )rt. 1: %epublica 5opular" %o#$n" a abdica și s'a procla#a %5%. CONSTITUŢIILE COMUNISTE și s a uni :eri oriul es e un alar. oa#enilor #unciis"u de la es e martie 1948 ( 6ec)iul 5arla#en s'a Constituţi 'o(unist, !in 1$4" inalienabil și indi6izibil.; orașe și sa e. au odizol6a și au fos or&aniza e Rolul conduc,tor al PCR . es e Constituţi 'o(unist, !in Cons i u.ia %epublicii 5opulare 1$42 reliefa și #ai pre&nan <explici ale&eri pen ru noul Constituţi 'o(unist, !in 1$#4 %o#$ne din 08 sep e#brie 1/50 es e )! acu# prin re principiile or&an reprezen a i6 nu#i 3A7 cons iap"r$nd u.ia prin care se consfin.e2 e c"l"uzi oare ale Cons i uției. În art.3 )rt 1: %epublica 5opular" %o#$n" es e o ala aser6ire poli ic" a %o#$niei se4niunea ar" a c"*o6ie = În Republica Socialistă un stat popular! uni ar! fa." de ic". În aceas " România, forța politică independen și su6eran. Cons i u.ie se 0orbe1te pentru conducătoare a întregii națiuni este Const 5re6ederile econo#ice pre6alau prima oar, despre proprietatea PCR ;. asupra celor poli ice! fiind ins ru#en ul socialist, 2art.345 care a cons i ui 5rin le&ea nr. 1 aser6ire din .8 martie 19&4! le&al prin care se f"cea recerea în re&ii #i,locul econo#ic de a care #odifica cons i u.ia! a fos econo#ii sub con rolul s a ului. ce ".eanului! precu# 2i de 6rolul ins i ui " func.ia de pre2edin e al A crea cadrul le&al pen ru conduc,tor al partidului7 2art.85 %*% a ribuțiile exerci a e p$n" recerea spre un re&i# &u6erna#en al alin.$84! #i,locul poli ic de aser6ire a a unci de subordonarea Consiliu de * a au re6eni în e#eia pe monopartidism precu# și lui. 3arc)eaz" sefului s a ului. spre naționali*area mi+loacelor de co#ple " a s a ului no#encla urii de )rt. &1 < din poli cons i uția producție și o economie centrali*at, par id. 9efinea baza ic" a s adin ului1/65 #odifica " în 1/75) > =5reședin ele -i diri+at, politic. 9 funda#en a " pe de#ocra 'popular! %*% es e șeful s a ului și reprezin " dic a ura prole aria ului. pu erea de s a în relațiile in erne și in ernaționale ale %*%.; pe re&iuni 2i raioane a %5% în 1/51 /ctul a-dic.rii Î#p"r.irea re(elui "ihai %

Constituţiile României Clasa a XII-a

TEST E E%ALUARE A. ART. 1 #epublica !opulara #omana este un Stat popular' unitar' independent şi suveran" ART.3 Cn #epublica !opulara #omana intreaga putere de stat emana de la popor şi aparţine poporului" !oporul îşi exercita puterea prin organe reprezentative' alese prin vot universal' egal' direct şi secret" ART.1" :oţi cetăţenii' fără deosebire de sex' naţionalitate' rasa' religie' grad de cultura' profesiune' inclusiv militarii' magistraţii şi functionarii publici' au dreptul sa aleagă şi sa fie aleşi în toate organele Statului"Dreptul de a alege îl au toţi cetăţenii care au împlinit varsta de ,- ani' iar dreptul de a fi aleşi' cei care au împlinit varsta de 01 ani" ART. 36 =rganul suprem al puterii de Stat a #epublicii !opulare #omane este ;area &dunare >ationala a #" !"#" ART. 3" ;area &dunare >ationala a #" !" #" este unicul organ legislativ al #epublicii !opulare #omane" ART. ## =rganul suprem executiv şi administrativ al #" !" #" este guvernul" %uvernul se compune din* !reşedintele Consiliului de ;iniştri 3!rimul ministru4' din unul sau mai mulţi vicepreşedinţi şi din miniştri' care împreună alcătuiesc Consiliul de ;iniştri 3 %onstituţia Repu&licii 'opulare Romane din !()*+ 5" A.t. 1. #omania este republica socialista" #epublica Socialista #omania este stat al oamenilor muncii de la orase si sate' suveran' independent si unitar" :eritoriul sau este inalienabil si indivizibil" A.t. 3. 9n #epublica Socialista #omania forţa politică conducatoare a întregii societăti este !artidul Comunist #om$n" A.t. #. !roprietatea socialista asupra mi?loacelor de productie este fie proprietate de stat asupra bunurilor apartinind intregului popor' fie proprietate cooperatista asupra bunurilor apartinind fiecarei organizatii cooperatiste" A.t. 24. Cetatenii #epublicii Socialiste #omania au dreptul de a alege si de a fi alesi in ;area &dunare >ationala si in consiliile populare" Fotul este universal' egal' direct si secret" &u drept de vot toti cetatenii care au implinit virsta de ,- ani" Cetatenii cu drept de vot care au implinit virsta de 01 de ani pot fi alesi deputati in ;area &dunare >ationala si in consiliile populare" A.t. 42. ;area &dunare >ationala' organul suprem al puterii de stat' este unicul organ legiuitor al #epublicii Socialiste #omania" A.t. 61. !resedintele #epublicii Socialiste #omania este seful statului si reprezinta puterea de stat in relatiile interne si internationale ale #epublicii Socialiste #omania" A.t. 62. !resedintele #epublicii Socialiste #omania este ales de ;area &dunare >ationala pe durata legislaturii' in prima sesiune a acesteia' si ramine in functie pina la alegerea presedintelui in legislatura urmatoare"
1D

Constituţiile României Clasa a XII-a

A.t.66.Consiliul de ;inistri este organul suprem al administratiei de stat" Consiliul de ;inistri exercita conducerea generala a activitatii executive pe intreg teritoriul tarii' avind urmatoarele atributii principale 3%onstitutia Repu&licii ocialiste Romania !(,Po.nin! !& % '&st& t&-t&8 .,s0un!&ţi u.(,to .&%o. '&.inţ&. 1" Selectaţi din Sursa A8 forma de guvernare a statului " 3 0un't& 2" Selectaţi din Sursa A' forma de guvernare a statului . 3 0un't& 3. ;en)iona)i o asemănare (i o deosebire între cele două constitu)ii pe baza surselor date" # 0un't& 4. Scrie)i pe foaia de examen' pe baza sursei 58 articolul care eviden)iază instituţia nou creată a !resedintelelui #epublicii Socialiste #omania" 3 0un't& 4. >umi)i din sursa A 9i 5 organul suprem al puterii de Stat şi selectaţi o caracteristică a acestuia" 4 0un't& #" Selecta)i din sursa 5 tipul de proprietate" 3 0un't& 6. Selecta)i din sursa 5 o informaţie referitoare la PCR. 3 0un't& ".!rezentaţi un fapt istoric care a dus la adoptarea unei constituţii comuniste" 4 0un't& Constituţia statului *e *$e)t *in ,88, Constituţia statului *e *$e)t *in ,88, 6tatul român 2rticolul ) Cont&-t isto.i'

su+re!e, 2n s+iritul tradiţiilor de!ocratice ale +o+orului ro!0n şi idealurilor :e#oluţiei din dece!-rie 1989, şi sunt (arantate* Forma guvernământ introdus. este re ublica, iar +luralis!ul de#ine 2n societatea ro!0neasc. o condiţie şi o 445 9tatul se or(ani,ea,. +otri#it +rinci+iului se+araţiei echili-rului ' le(islati#., su+re! e8ecuti#. (aranţie a de!ocraţiei* Prici alele institu'ii ale re ublicii sunt şi Parlamentul , +uterilor or(an re+re,entati# al şi ;udec.toreasc. ' 2n cadrul de!ocraţiei constituţionale* +o+orului ro!0n şi unica autoritate le(iutoare a ţǎrii* Preşedintele, care re+re,intǎ statul ro!0n şi este (arantul =n :o!0nia, res+ectarea su+re!aţiei sale şi a le(ilor este o-li(atorie* inde+endenţei455 naţionale, al unitǎţii şi alConstituţiei, inte(ritǎţii a teritoriale, Guvernul care e8ercitǎ conducerea (eneralǎ a ad!inistraţiei +u-lice* /ceast. constituţie a 1ost re#i,uit. 2n 2DD3 +entru a +une le(ea 1unda!ental. 2n concordanţ. /rticolul 12 cu noile realit.ţi i!+use de #iitoarea aderare a :o!0niei la Bniunea Euro+ean.* /rticolele re#i,uite ale Constituţiei 415 su+use >ra+elul :o!0niei este tricolor@ culorile sunt aşe,ate #ertical, din 1991 au 1ost a+ro-.rii naţiunii +rin re1erendu! 418 octo!-rie 2DD35*2n ordinea ur!.toare 2nce+0nd de la 6imboluri lance: al-astru, (al-en, roşu* na'ionale 425 Fiua naţional. a :o!0niei este 1 >ece!-rie* 435 %!nul naţional al :o!0niei este 7>eştea+t.'te ro!0ne7* 445 9te!a ţ.rii şi si(iliul statului sunt sta-ilite +rin le(i or(anice* T(T%3% (( !re turile9 libertă'ile :i ;ndatoririle fundamentale 20T. ). /galitatea ;n dre turi 415 Cet.ţenii sunt e(ali 2n 1aţa le(ii şi a autorit.ţilor +u-lice, 1.r. +ri#ile(ii şi 1.r. discri!in.ri* 425 Ai!eni nu este !ai +resus de le(e* 435 Funcţiile şi de!nit.ţile +u-lice, ci#ile sau !ilitare, +ot 1i ocu+ate, 2n condiţiile le(ii, de +ersoanele care au cet.ţenia ro!0n. şi do!iciliul 2n ţar.* 9tatul ro!0n (arantea,. e(alitatea de şanse 2ntre 1e!ei şi -.r-aţi +entru ocu+area acestor 1uncţii şi de!nit.ţi* 11 445 =n condiţiile ader.rii :o!0niei la Bniunea Euro+ean., cet.ţenii Bniunii care 2nde+linesc cerinţele le(ii or(anice au dre+tul de a ale(e şi de a 1i aleşi 2n autorit.ţile ad!inistraţiei +u-lice locale*

După evenimentele din decembrie 1989, 415 :o!0nia esteadoptată stat naţional, şi inde+endent, unitar şi indi#i,i-il* noua constituţie a fost de su#eran către Adunarea 425 For!a de (u#ern.!0nt a statului ro!0n re+u-lica* Constituantă la 21 noiembrie 1991, iar este la 8 435 :o!0nia este stat de şi social, decembrie 1991 românii audre+t, fost de!ocratic consultaţi prin 2n care de!nitatea o!ului, dre+turile şi li-ert.ţile cet.ţenilor, li-era de,#oltare a +ersonalit.ţii u!ane, referendum cu privire la noua constituţie adoptată. dre+tatea şi +luralis!ul +olitic re+re,int. #alori