You are on page 1of 225

TABLA DE MATERII Introducere ................... 7 Despre bucătărie şi cele trebuitoare .....

19

Măsuri .................... 2 !"aturi şi lă#uriri ............. 2 Aperiti$e şi salate% Aperiti$e................ 2& !alate.............. && !osuri% !osuri reci.............. '& !osuri calde............ '' !upe şi ciorbe% !upe.................. '9 (iorbe................ )& M*ncări de ouă ............ 7& Raci+ #elci+ #idii................. ,' -eşte .................. Tocături .................. M*ncări de carne şi "ripturi% (arne de $acă ................ 11. (arne de $i/el............. 12) (arne de #iel şi de berbec ..........1&& (arne de porc ............. 1&) (reier+ li#bă+ "icat+ rinic0i......... 1&9 M*ncări şi "ripturi de pasăre ........... 1'9 1*nat ................... 1)2 Le2u#e şi 3ar3a$at ................ 172 4ăinoase şi di"erite "eluri cu br*n3ă ...... 22) Aluaturi şi dulciuri de casă .......... 2'9
Di"erite dulciuri% Torturi şi pră5ituri .............. 2,1 (re#e şi 2la3uri pentru torturi şi pră5ituri... &1,

(re#e+ 5eleuri ................. &2' !osuri pentru dulciuri .............. && 6n20e/ate .................. &&2 Mar#elade ............... &&7 Dulce/i+ şerbeturi+ peltele% Dulce/i .................. &'1 7erbeturi .................. &', -eltele .................... &.& !iropuri şi băuturi8 !iropuri .................. &.& Băuturi ..................... &.'

(*te$a re/ete casnice .............. &., Murături şi conser$e pentru iarnă ....... &). (*te$a liste de bucate .............. &7. Ane9e .................... &,, Inde9 al"abetic ................ &9& I:TR;D<(ERE =radul de ci$ili3a/ie al unui popor este "ără >ndoială >n directă le2ătură şi cu "elul său de a se 0răni. !e ştie că o#ul pri#iti$ se 0rănea "ie cu $*naturi+ carne sau peşte+ "ie cu "ructe+ ierburi şi rădăcini şi toate aceste ali#ente erau consu#ate >n starea >n care erau procurate sau erau pre2ătite >ntr?un #od cu totul rudi#entar. 6n decursul secolelor+ cu c*t o#ul a a5uns la o treaptă #ai a$ansată de ci$ili3a/ie+ cu at*t 0rana lui a de$enit #ai $ariată şi #ai co#pletă+ iar "elul de pre2ătire şi de păstrare a ali#entelor+ #ai di"erit şi #ai co#plicat. !e ştie că durata #edie a $ie/ii o#eneşti depinde >n #are #ăsură de "elul de ali#enta/ie. Durata #edie a $ie/ii o#ului pri#iti$ era "oare #ică+ pe c*tă $re#e astă3i lon2e$itatea sau durata $ie/ii la popoarele ci$ili3ate este de două sau de trei ori #ai #are. De ase#enea+ se poate spune că nu e9istă un #i5loc #ai bun pentru păstrarea sănătă/ii @ prin sănătate >n/ele2*ndu?se per"ectul ec0ilibru #or"olo2ic şi "unc/ional al or2anis#ului @ dec*t o 0rană ec0ilibrată. Dacă sănătatea este păstrată de o 0rană ec0librată+ di#potri$ă+ cele #ai #ulte dintre boli apar la oa#enii sau+ la popoarele care nu "olosesc o ast"el de 0rană. !e cunosc nenu#ărate boli de nutri/ie pro$ocate+ unele de abu3urile+ sau de e9cesele ali#entare+ altele de lipsurile ali#entare şi+ >n s"*rşit+ altele+ de de3ec0ilibrele ali#entare. -e de o parte păstrarea sanătă/ii unui indi$id+ iar pe de altă parte e9isten/a acestor boli nu#ite de nutri/ie+ au o "oarte #are i#portan/ă socială. 6n s">rşit+ #odul de a pre2ăti 0rana şi ali#entele are o #are i#portan/ă econo#ică. 4olosirea ra/ională a ali#entelor+ pre2ătirea lor "ără risipă+ cunoaşterea #i5loacelor de a le pre3enta cu o >n"ă/işare c*t #ai atră2ătoare+ #ai 2ustoase şi #ai bune >n ce pri$eşte pre2ătirea pentru di2estie+ >nsea#nă o ne#ăsurată econo#ie. Aspectul+ pre2ătirea şi 2ustul plăcut al #*ncărilor "ac ca ali#entele să nu "ie risipite. Ele sunt consu#ate cu plăcere şi sunt utili3ate de or2anis# >n >ntre2i#e+ iar di2estia şi absorb/ia principiilor nutriti$e con/inute >n ele se "ac la #a9i#u#. (unoaşterea #i5loacelor pentru pre2ătirea unor #*ncări c*t #ai 2ustoase este+ deci+ o proble#ă esen/ială+ e9tre# de i#portantă pentru "iecare 2ospodărie. -rin A(artea de bucateB pe care o pre3intă astă3i+ Editura Te0nică ur#ăreşte să pună la dispo3i/ia 2ospodinelor o lucrare care să le a5ute >n #unca lor 3ilnică la pre2ătirea unor #*ncări c*t #ai $ariate+ c*t #ai econo#ice şi c*t #ai 2ustoase. -entru a >n/ele2e #ai bine >nse#nătatea 0ranei şi rolul ei >n păstrarea ec0ilibrului #or"olo2ic şi "unc/ional al or2anis#ului+ deci a sănătă/ii+ pentru a

>n/ele2e de ce şi cu# trebuie să ne 0răni#+ ce >nsea#nă 0rana nor#ală+ aşa? nu#ita raţie de întreţinere+ care sunt ele#entele ce alcătuiesc nutri/ia @ aşa? nu#itele elemente nutritive @ şi ce sunt ali#entele >n 2eneral+ trebuie să "ie cunoscute principiile esen/iale de nutri/ie şi de dietă. (u c*t aceste no/iuni $or "i #ai bine cunoscute şi #ai li#pe3i pentru "iecare 2ospodină+ cu at*t ele $or >n/ele2e #ai uşor ce >nsea#nă o ali#enta/ie raţională şi echilibrată şi ce i#portan/ă are pre2ătirea ali#entelor. ;r2anis#ul u#an poate "unc/iona nu#ai dacă i se dau ali#entele necesare+ tot ast"el cu# o #aşină are ne$oie de co#bustibil. Deci+ din punct de $edere ener2etic+ or2anis#ul poate "i ase#uit cu o #aşină ter#ică+ deoarece ener2ia de3$oltată de or2anis# re3ultă din o9idarea substan/elor ali#entare+ care pot "i co#parate cu co#bustibilul necesar #aşinii. Dar+ spre deosebire de #aşina ter#ică+ or2anis#ul poate "unc/iona un ti#p li#itat c0iar >n lipsa ali#entelor+ consu#*nd propriile sale substan/e pentru producerea ener2iei necesare "unc/ionării sale nor#ale. -entru a nu arde >nsă re3er$ele sale+ or2anis#ul $iu trebuie să pri#ească #ereu ali#ente care+ prin o9idare să?i procure ener2ia necesară. Ener2ia con/inută >n ali#ente+ pusă >n libertate prin o9idare+ este apoi "olosită pentru >ndeplinirea ne$oilor #ecanice şi calorice ale or2anis#ului. Ener2ia eliberată de ali#ente se #ăsoară >n calorii+ o calorie repre3ent*nd cantitatea de căldură necesară pentru ridicarea cu un 2rad a te#peraturii unui 2ra# de apă. :u toate ali#entele dau >nsă aceeaşi cantitate de ener2ie c*nd sunt arse >n or2anis#. Cin*nd sea#a şi de pierderile su"erite de ali#ente >n ti#pul di2estiei+ $aloarea ener2etică a păr/ilor co#ponente ale ali#entelor este ur#ătoarea% proteinele ' calorii pe 2ra#+ 3a0arurile ' calorii pe 2ra#+ iar 2răsi#ile 9 calorii pe 2ra#. (u a5utorul acestor ci"re se poate a"la uşor $aloarea ener2etică a ali#entelor+ dacă se cunoaşte co#po3i/ia lor. De e9e#plu+ consider*nd că 1 2 lapte con/in & 2 proteine+ ' 2 2răsi#e şi . 2 3a0aruri+ această cantitate de lapte $a de2a5a apro9i#ati$ ), calorii. 6n #od ase#ănător se poate socoti $aloarea ener2etică a tuturor ali#entelor. ;r2anis#ul u#an+ după acti$itatea pe care o des"ăşoară+ are ne$oie 3ilnic de o anu#ită cantitate de ali#ente. De e9e#plu+ pentru o #uncă "oarte uşoară+ sunt necesare & calorii pentru Dilo2ra#ul de 2reutate corporală+ adică un bărbat de 7 D2 necesită 2 1 calorii+ iar o "e#eie de ) D2+ 1 , calorii. -entru o #uncă uşoară sunt necesare ' calorii pentru Dilo2ra#ul de 2reutate corporală+ adică respecti$ 2 7 calorii pentru un bărbat de 7 D2 şi 2 ' calorii pentru o "e#eie de ) D2. La "el+ pentru o #uncă #i5locie sunt necesare '. calorii pentru Dilo2ra#ul de 2reutate corporală+ pentru o #uncă 2rea . calorii+ iar pentru o #uncă "oarte 2rea ) calorii ceea ce re$ine+ respecti$+ la ' 2 calorii pentru un bărbat de 7 D2 şi la & ) calorii pentru o "e#eie de ) D2+ >n #edie. Trebuie să se ştie >nsă+ că >n a"ară de ener2ia #ecanică sau calorică+ or2anis#ul u#an şi+ >n 2eneral+ orice or2anis# $iu are ne$oie şi de alte ele#ente+ #ult #ai co#ple9e. -entru re"acerea /esuturilor u3ate+ el are ne$oie de ele#ente nutriti$e nu#ite plastice. ;r2anis#ul are ne$oie+ de ase#enea+ de aşa?nu#itele ele#ente regulatorii+ indispensabile unei bune "unc/ionări.

Ali#enta/ia care procură or2anis#ului u#an at*t ele#entele ener2etice şi ele#entele plastice necesare re"acerii /esuturilor u3ate. (*t şi ele#entele re2ulatorii+ necesare bunei "unc/ionări a or2anis#ului+ constituie ceea ce se nu#eşte regimul alimentar complet sau raţia de întreţinere. -rin regim alimentar complet sau raţie de întreţinere se >n/ele2e+ deci+ 0rana care+ /in*nd sea#ă de 2reutatea indi$idului+ de $*rsta şi de acti$itatea sa+ >i acoperă toate ne$oile sale or2anice+ #en/in*ndu?l >n per"ectă stare de sănătate+ sau+ cu alte cu$inte+ re2i#ul ali#entar care aduce or2anis#ului toate ele#entele necesare+ nu nu#ai ener2etice+ dar şi plastice şi re2ulatorii+ şi pentru #en/inerea per#anentă a stării de sănătate. (*nd re2i#ul ali#entar nu aduce+ $re#e #ai #ult sau #ai pu/in >ndelun2ată+ toate ele#entele necesare+ se produce un de3ec0ilibru >n or2anis# şi apar tulburări de nutri/ie. Aşadar+ re2i#ul ali#entar+ pentru a "i co#plet+ adică pentru a aduce ra/ia de >ntre/inere indispensabilă >n raport cu $*rsta+ cu se9ul+ cu starea indi$idului sau cu #unca sa+ trebuie să con/ină% ele#ente plastice EproteineF+ ele#ente ener2etice E3a0aruri sau 2răsi#iF şi ele#ente re2ulatorii E$ita#ine+ săruri #inerale şi apăF şi să >ndeplinească ur#ătoarele condi/ii% @ să cuprindă ali#ente care să procure ener2ia necesară+ #ecanică şi calorică+ >n raport cu acti$itatea indi$idului8 @ să procure cantitatea de proteine necesară #en/inerii şi reparării /esuturilor8 @ să procure cantitatea de $ita#ine necesară bunei "unc/ionări a or2anis#ului8 @ să procure sărurile #inerale necesare rolului re2ulator şi structural şi+ >n s"*rşit+ @ să "urni3e3e cantitatea de apă necesară #en/inerii ec0ilibrului 0idric+ structural şi $ector. !?a arătat #ai sus că această ra/ie ali#entară $aria3ă după $*rsta indi$idului+ după starea sa "i3iolo2ică şi după intensitatea #uncii e"ectuate. Ast"el+ pentru un bărbat de 7 D2+ sunt necesare cel pu/in 7 2 proteine pe 3i+ din care apro9i#ati$ 2G& să pro$ină din lapte+ ouă şi carne+ iar 1G& din cereale+ le2u#e şi "ructe8 &. 2 3a0aruri+ care să pro$ină din "ructe+ p>ine şi "ăinoase şi apro9i#ati$ 7 @1' 2 2răsi#i din care 1G2 să "ie de ori2ine ani#ală Eunt+ unturăF+ şi 1G2 uleiuri $e2etale. :ecesită/ile de $ita#ine+ săruri #inerale şi apă pot "i+ de ase#enea+ preci3ate pentru "iecare $*rstă sau se9. Aceste necesită/i sunt #ai #ari la "e#ei >n cursul sarcinii+ c*nd cantitatea de proteine trebuie să "ie #ărita la 1+. 2 pentru Dilo2ra#ul de 2reutate corporală+ ast"el >nc*t i să se contribuie prin aceasta la repararea şi #en/inerea /esuturilor #a#ei+ cu# şi la creşterea şi "or#area /esuturilor speciale şi a /esuturilor "ătului. De ase#enea+ "e#eia >nsărcinată are ne$oie de #ai #ulte $ita#ine şi săruri+ #inerale. Re2i#ul ali#entar din ti#pul alăptării trebuie sa "ie #ai bo2at+ ast"el >nc*t să acopere at*t ne$oile #a#ei+ c*t şi ale copilului. (antitatea de proteine trebuie să atin2ă 2 2 pentru Dilo2ra#ul de 2reutate corporală+ iar cantitatea de $ita#ine

Proteinele parţial complete #en/in $ia/a+ dar nu pot a5uta la creşterea nor#ală a /esuturilor. Hidraţii de carbon sau zaharurile sunt substan/e "oarte răsp*ndite >n ali#entele de ori2ine $e2etală şi #ai pu/in >n cele de ori2ine ani#ală. Ali#entele de ori2ine ani#ală care con/in 3a0aruri sub "or#ă de 2lico2en sunt #ai ales carnea+ #uşc0ii+ "icatul8 s*n2ele con/ine 2luco3ă+ iar laptele+ . -arte din aceşti a#ino?aci3i+ con/inu/i >n #olecula de proteină+ sunt indispensabili din punct de $edere nutriti$+ deoarece ei nu pot "i sinteti3a/i sau produşi >n or2anis#+ ci trebuie neapărat să "ie introduşi de ali#ente+ pentru a putea "i "olosi/i Ia creşterea+ re"acerea şi păstrarea /esuturilor. De e9e#plu+ "a/ă de adultul nor#al+ copilul p*nă la 1. Proteinele incomplete nu pot #en/ine $ia/a şi nu pot a5uta la creşterea or2anis#ului atunci c*nd sunt "olosite ca unic i3$or de proteine. Di#potri$ă+ ne$oile ali#entare sau ra/ia de >ntre/inere a bătr*nilor este #ult #ai redusă8 ea trebuie potri$ită după acti$itatea pe care o des"ăşoară care+ >n 2eneral+ este #ai scă3ută. Proteinele se 2ăsesc at*t >n ali#entele de ori2ine ani#ală+ c*t şi >n cele de ori2ine $e2etală. ani are ne$oie de o cantitate #ult #ai #are de proteine+ p*nă la &+. Hrana sau alimentaţia su2arului sau a copilului este di"erită după $*rsta sa8 ea $aria3ă la su2ari de la o lună la alta+ iar la copil+ ne$oile sunt propor/ional #ult #ai #ari dec*t la adultul nor#al.F+ le2u#ele $er3i E#orco$ii+ s"ecla+ #a3ărea $erde+ "asolea $erde+ ceapa+ do$leceii+ ba#ele+ spanaculF+ le2u#ele uscate boabe E"asolea+ #a3ărea+ lintea+ bobulF+ cu# şi nucile+ castanele şi carto"ii+ constituie surse "oarte bo2ate de 3a0aruri de ori2ine $e2etală8 iar 3a0ărul+ #ierea+ dulce/ile şi #ar#eladele sunt e9tre# de bo2ate >n 0idra/i de carbon+ 3a0ărul con/in*nd 1 H. De e9e#plu+ cantitatea de proteine consu#ată 3ilnic trebuie #icşorată p>nă la 1G2 din ne$oile adultului.şi de săruri #inerale+ >n special săruri de calciu+ trebuie de ase#enea #ărită. 6n or2anis#+ proteinele intră >n alcătuirea tuturor celulelor+ propor/ia lor "iind #ai ridicată >n #uşc0i+ >n ini#ă şi >n s>n2e. (arnea+ peştele+ ouăle+ laptele şi br*n3eturile sunt sursele principale de ori2ine ani#ală+ iar le2u#ele uscate E"asolea+ #a3ărea+ lintea+ bobulF+ cerealele+ pastele "ăinoase şi #ai pu/in "ructele şi le2u#ele $er3i sunt sursele de ori2ine $e2etală. (erealele E2r*ul+ poru#bul+ secara şi produsele ob/inute din ele+ ca pastele "ăinoase şi p*ineaF+ "ructele Estru2urii+ #erele+ perele+ prunele+ caisele etc. -rin ur#are+ laptele+ br*n3a+ ouăle+ carnea de $ită+ de peşte şi de pasăre şi+ >n "oarte #ică #ăsură+ cerealele con/in proteine co#plete. După cu# con/in sau nu a#ino?aci3ii indispensabilii or2anis#ului+ proteinele se >#part >n proteine co#plete+ par/ial co#plete şi inco#plete. Proteinele complete con/in to/i a#ino?aci3ii necesari creşterii+ #en/inerii $ie/ii şi reparării /esuturilor+ Ele sunt ca3eina şi lactoalbu#ina din lapte+ o$albu#ina din ouă şi altele din cereale. 2 pentru Dilo2ra#ul de 2reutate corporală8 de ase#enea+ necesită/ile de 3a0aruri pot să atin2ă p*nă la 1 2 pentru Dilo2ra#ul de 2reutate corporală. Ele se 2ăsesc >n 2r*u+ >n or3 şi >n ore38 de ase#enea >n le2u#ele uscate E"asole+ linte+ #a3ăre+ bobF. Ele sunt substan/e care prin 0idroli3ă dau naştere la c orpi #ai si#pli+ nu#i/i a#ino?aci3i.

Grăsimile sau lipoidele se 2ăsesc at*t >n ali#entele de ori2ine ani#ală+ c*t şi >n cele de ori2ine $e2etală. Vitamina D se 2ăseşte #ai ales >n unt+ >n lapte şi >n 2ălbenuşul de ou.lacto3ă. =răsi#ile de ori2ine $e2etală se 2ăsesc >n unele "ructe E#ăsline+ nuci+ alune+ #i2daleF+ cu# şi >n se#in/ele olea2inoaselor E"loarea soarelui+ do$leac etc. 2 lapte+ ' 2 unt+ un ou+ 3ar3a$aturi şi "ructe. (antită/i #ai #ici . (o#po3i/ia lor c0i#ică ne"iind cunoscută la >nceput+ ele au "ost notate cu literele al"abetului+ >n ordinea descoperirii lor. Lipsa de $ita#ină A din ali#enta/ie pro$oacă tulburări $i3uale+ tulburări di2esti$e şi tulburări ale pielii. Ali#enta/ia sau ra/ia de >ntre/inere trebuie să le con/ină pe toate+ "iecare dintre ele a$*nd un rol speci"ic şi indispensabil. Vitamina A se 2ăseşte răsp*ndită at*t >n ali#entele de ori2ine ani#ală+ c*t şi >n cele de ori2ine $e2etală. Aceste tulburări pro$ocate de lipsa de $ita#ine se nu#esc a$ita#ino3e. Ea este indispensabilă pentru coa2ularea s*n2elui+ lipsa ei pro$oc*nd tulburări 0e#ora2ice de coa2ulare. Vitamina B1 se 2ăseşte răsp*ndită at*t >n re2nul $e2etal+ c*t şi >n cel ani#al+ dar #ai ales >n tăr*/ele cerealelor şi >n e#brionul lor. Ele trebuie să "ie cuprinse >n ali#ente+ deoarece or2anis#ul u#an nu le noate sinteti3a. (ele de ori2ine ani#ală sunt #ai ales untul+ "rişca+ s#*nt*na+ br*n3eturile 2rase+ laptele+ 2ălbenuşul de ou+ untura+ slănina+ seul şi cărnurile 2rase. 6n pri#a cate2orie sunt cuprinse $ita#inele A+ D+ E şi I+ iar >n a doua cate2orie+ $ita#inele din 2rupa B şi din 2rupa (. 6n cantitate #ai #are se 2ăseşte >n untura de peşte. :ecesarul de $ita#ină A pentru un adult este acoperit prin in2erarea unei cantită/i de . 1ita#inele pot "i >#păr/ite sc0e#atic >n două #ari cate2orii% vitaminele liposolubile sau solubile >n 2răsi#i+ aduse deci >n special de ali#entele 2rase+ şi vitaminele hidrosolubile sau solubile >n apă+ aduse de celelalte ali#ente. 1ita#ina E este necesară reproducerii8 lipsa ei pro$oacă lipsa de "ecunditate+ a$ort spontan la "e#ei+ iar la bărba/i+ sterilitate. Vitaminele sunt ele#ente re2ulatorii ale nutri/iei+ indispensabile $ie/ii ani#ale. <ntul+ "rişca+ s#*nt*na+ laptele+ br*n3a 2rasă+ 2ălbenuşul de ou+ "icatul sunt i3$oarele cele #ai bo2ate >n $ita#ina A de ori2ine ani#ală+ pe c*nd 3ar3a$aturile Espanacul+ păpădia+ roşiile+ şte$ia+ #orco$ii+ ur3icileF+ "ructele Ecaisele+ piersicile+ do$leaculF sunt i3$oarele cele #ai i#portante de pro$ita#ină A+ sau caroten. Tulburările care apar din cau3a lipsei $ita#inei D pro$oacă ra0itis#ul in"antil sau cel tardi$+ tulburări de calci"icare a oaselor şi a din/ilor. Lipsa lor din ali#enta/ie produce tulburări caracteristice pentru "iecare d# ele+ tulburări care dispar >ndată ce sunt din nou introduse >n or2anis# >#preună cu ali#entele.F din care se scot uleiurile $e2etale cornestibile. Vitamina E se 2ăseşte >n e#brionul cerealelor neco5ite+ >n 3ar3a$aturile $er3i+ >n uleiurile $e2etale+ >n lapte+ unt şi 2ălbenuşul de ou. 1ita#inele sunt produse aproape nu#ai de plante. Vitamina K se 2ăseşte >n toate păr/ile $er3i ale plantelor+ >n "run3ele o"ilite+ >n bacterii+ >n "icat şi este elaborată de "lora intestinală. Trebuie să se ştie+ de ase#enea+ că $ita#inele sunt >n 2eneral substan/e pe care căldura şi a2en/ii "i3ici le distru2 uşor.

Vitamina !+ antiscorbutică+ se 2ăseşte >n cantitate "oarte #are >n "ructele de #ăceş+ >n ardeiul 2ras+ roşu şi $erde+ >n pătlă2elele roşii şi >n lă#*i+ portocale+ #andarine8 celelalte "ructe Ecăpşuni+ "ra2i+ s#eură+ coacă3eF con/in cantită/i #ai #ici de $ita#ină (. 6n s">rşit+ vitamina P se 2ăseşte >n coa5a de lă#*i+ >n #andarine şi >n ardeii 2raşi+ roşii şi $er3i. (uloarea uşor 2ălbuie a 3erului de lapte se datoreşte lacto"la$inei sau ribo"la$inei.este indicată de ase#enea >n tulburările de nutri/ie Ediabet 3a0arat şi 2utăF şi >n tulburările $asculare Ede2erături şi tulburări 0epaticeF.de $ita#ină B1 se 2ăsesc >n cereale neco5ite+ >n p*ine nea2ră+ le2u#e uscate+ nuci+ ciuperci+ 3ar3a$aturi şi "ructe proaspete. !?a do$edit că $ita#ina B1 păstrea3ă buna "unc/ionare a siste#ului ner$os şi a aparatului di2esti$+ lipsa ei duc*nd >n special la tulburări ner$oase şi tulburări >n nutri/ie. (a şi acidul "olic+ ea poate "i >n parte sinteti3ată şi de "lora intestinală.este e9tre# de i#portantă+ deoarece pre$ine apari/ia pela2rei şi $indecă această boală. 6n dro5dia de bere se 2aseşte >n cantitate "oarte #are.uăle şi laptele sunt "oarte sărace >n $ita#ina --. 1ita#ina -. 1ita#ina B12 are un rol principal >n producerea 2lobulelor roşii >n s*n2e+ lipsa ei din ali#enta/ie put*nd duce la ane#ii+ #ai ales la ane#ie pernicioasă şi tulburări ner$oase. Ac/iunea sa este le2ată de per#eabilitatea peretelui . Ea se 2ăseşte+ de ase#enea+ >n ali#entele de ori2ine ani#ală% "icat+ ini#ă+ #uşc0i. Ac/iunea $ita#inei B2 este e9tre# de i#portantă+ at*t >n de3$oltarea or2anis#ului+ c*t şi >n nutri/ie sau #etabolis#+ "a$ori3*nd procesele de o9idare celulară. El are o ac/iune pri#ordială asupra elaborării 2lobulelor din s*n2e+ lipsa lui din ali#enta/ie pro$oc*nd ane#ii "oarte 2ra$e. Vitamina B sau ribo"la$ina este "oarte răsp*ndită >n natură. 6n lipsa sa din ali#enta/ie apar nu nu#ai scorbutul şi tulburările osoase+ dentare şi pi2#entare+ dar şi tulburări >n stare 2enerală+ #ani"estate prin oboseală. Din 2rupa $ita#inei ( "ac parte vitaminele ! şi P. . Dintre 3ar3a$aturi+ $ar3a şi carto"ii con/in cele #ai i#portante cantită/i de $ita#ină (. Vitamina B1 se 2ăseşte >n special >n "icat. Ea lipseşte >nsă aproape co#plet din poru#b+ #ălai+ slănină+ ceapă uscată şi "ructe E#ere+ stru2uri+ pere şi prune+ proaspete şi uscateF. Vitamina PP se 2ăseşte >n ali#entele de ori2ine ani#ală şi $e2etală+ sub "or#ă de acid nicotinic. Dro5dia de bere este >nsă "oarte bo2ată >n $ita#ina B1. Di#potri$ă+ 2r*ul+ or3ul+ #eiul şi+ >ntr?o oarecare #ăsură carto"ii+ sunt ali#ente bo2ate >n $ita#ina --. Tot din 2rupa $ita#inei B "ace parte şi acidul "olic+ i3olat la >nceput din "oile $er3i+ şi apoi din dro5dia de bere+ "icat şi rinic0i. !panacul+ lăptucile+ $ar3a+ #a3ărea $erde+ "asolea $erde şi "ructele contin de ase#enea $ita#ina B2. 6n lipsa ei din ali#enta/ie+ apar tulburări 2enerale+ tulburări 2astro? intestinale şi tulburări ale un20iilor şi ale părului. 1ita#ina -. -reparatele puri"icate au o culoare ro3ă datorită sărurilor de cobalt. Trebuie să se ştie+ că ali#entele+ c0iar cele #ai bo2ate >n $ita#ină (+ "ierte+ $re#e >ndelun2ată+ pierd >n >ntre2i#e $ita#ina. 1ita#ina ( pre$ine şi $indecă scorbutul. Ea se 2ăseşte+ de ase#enea+ >n rinic0i+ >n "icat şi >n carnea slabă de porc. Ali#entele de ori2ine ani#ală care con/in această $ita#ină sunt >n special rinic0ii+ "icatul+ ini#a+ creierul+ #uşc0ii+ albuşul de ou+ br*n3a şi laptele. Ali#entele de ori2ine ani#ală bo2ate >n aceasta $ita#ină sunt "icatul+ rinic0ii+ 2landele suprarenale şi peştii.

Sărurile minerale sunt substan/e tot at>t de necesare $ie/ii ca şi $ita#inele. 6n or2anis# "ierul se 2ăseşte #ai ales >n s*n2e+ "icat+ #ădu$a roşie a oaselor+ splină şi #uşc0i.capilarelor. Ali#entele de ori2ine ani#ală care con/in "ier >n cantită/i #ai #ari sunt s*n2ele şi or2anele bo2ate >n s*n2e E"icatul+ splina+ #ădu$a roşie a oaselor+ rinic0ii+ ini#a+ #uşc0ii+ precu# şi 2ălbenuşul de ouF. 6n s">rşit+ #ierul se 2ăseşte at*t >n ali#entele de ori2ine ani#ală+ c*t şi >n cele de ori2ine $e2etală. Di#potri$ă+ c*nd re2i#ul ali#entar este sărac >n "ier+ apar ane#ii speciale+ nu#ite ane#ii prin lipsă de "ier. (ele #ai i#portante săruri #inerale necesare unei bune nutri/ii sunt calciul+ "os"orul+ clorul+ sodiul şi "ierul. !lorul+ ca şi sodiul+ se 2ăsesc >n cantită/i $ariabile >n ali#entele de ori2ine $e2etală şi ani#ală+ >nsă sunt procurate or2anis#ului #ai ales de sarea de bucătărie. El ia parte >n special la "or#area sc0eletului+ sub "or#ă de "os"at de calciu şi se 2ăseşte sub "or#ă de "os"olipide >n siste#ul ner$os. Lipsa lor din ali#enta/ie duce la tulburări di"erite+ >n special la oboseală+ scăderea tensiunii arteriale+ lipsă de po"tă de #*ncare şi uneori la tulburări şi #ai 2ra$e. Lipsa >ndelun2ată de calciu din ali#enta/ie produce apari/ia+ >n special la copii+ de decalci"icări+ ra0itis# şi carii dentare. La copii+ cantitatea indispensabilă pentru creşterea oaselor şi a din/ilor este de 1 2 pe 3i8 această cantitate este procurată de 1 litru de lapte. "os#orul se 2ăseşte >n #ai #ulte ali#ente dec*t calciul. Le2u#ele uscate+ nucile+ 3ar3a$aturile şi "ructele sunt surse #ai pu/in i#portante. 6n 2eneral+ un re2i# ali#entar care cuprinde ouă+ "icat sau carne+ $erde/uri+ lapte+ "ructe şi p*ine nea2ră+ aduce 3ilnic cantitatea necesară de "ier. Lipsa sa din ali#enta/ie duce la scăderea re3isten/ei capilarelor şi apari/ia tulburărilor 0e#ora2ice. Laptele+ deşi este sărac >n "ier+ >l con/ine sub o "or#ă co#plet asi#ilabilă şi constituie pentru su2ari sin2urul i3$or de "ier. Iar >n s>n2e se 2ăseşte sub "or#ă liberă sau le2at de proteine. Aceste ane#ii apar de . 6n or2anis#+ calciul ia parte la alcătuirea sc0eletului şi a din/ilor. Ali#entele de ori2ine $e2etală care con/in "ier sunt+ >n ordinea bo2ă/iei lor+ 3ar3a$aturile Espanacul+ păpădia+ ur3icile+ şte$ia+ lăptucile+ $ar3aF le2u#ele uscate E"asolea+ #a3ărea+ lintea+ bobulF+ şi "ructele uscate Ecaisele+ prunele+ s#oc0inele+ sta"idele+ şi cur#aleleF+ cerealele neco5ite şi p*inea nea2ră. Ma#a+ >n cursul sarcinii şi >n cursul alăptării+ trebuie să pri#ească o cantitate dublă+ deoarece alt"el "ătul >şi ia calciul necesar din re3er$ele #a#ei+ produc*nd decalci"icarea or2anis#ului acesteia. Ele au o anu#ită speci"icitate pentru di"eritele /esuturi ale or2anis#ului+ calciul şi "os"orul pentru oase+ "ierul şi cuprul pentru s*n2e+ sul"ul pentru cartila5e. Laptele şi deri$atele sale+ 2ălbenuşul de ou şi carnea sunt i3$oarele ani#ale cele #ai bo2ate >n "os"or8 iar le2u#ele uscate+ nucile şi 3ar3a$aturile+ sunt i3$oarele $e2etale. Ele se 2ăsesc at*t >n ali#entele de ori2ine $e2etală+ c*t şi >n cele de ori2ine ani#ală. !alciul se 2ăseşte >n cantitate #are >n lapte dulce+ >n laptele bătut+ >n iaurt şi >n br*n3eturi+ care "or#ea3ă sursele cele #ai bo2ate şi mai bune de calciu+ pentru necesită/ile or2anis#ului. Lipsa "os"orului+ din ali#enta/ie duce pe de o parte la decalci"icarea oaselor+ şi din/ilor+ iar pe de altă parte+ la i#portante tulburări de nutri/ie şi la tulburări de astenie ner$oasă şi #usculară. 4os"orul este indispensabil $ie/ii+ 2ăsindu?se >n toate /esuturile din or2anis#.

MIR(EA -ETRE!(< Te0nica #odernă a pus la >nde#*na 2ospodinei nu nu#ai #aşina de 2ătit >ncăl3ită cu le#ne sau cu petrol+ dar şi #aşina >ncăl3ită cu 2a3 #etan sau electricitate. :u trebuie uitat+ >nsă că şi apa este un ele#ent nutriti$ i#portant+ "iind absolut indispensabilă $ie/ii. Ast"el pe l*n2ă cele arătate #ai sus+ dintr?o bucătărie nu trebuie să lipsească% #aşina de tocat carne+ "undul de le#n+ sita+ ră3ătoarea+ cu/ite+ lin2uri de le#n şi borcane sau cutii pentru "ăină şi sare. (ură/enia >n bucătărie este se#nul unei bune 2ospodine. Acest rol re$ine bunei 2ospodine+ care $a 2ăsi >n A(artea de bucateB a cunoscutei autoare !anda Marin cea E#ai bună călău3ă pentru pre2ătirea unor c*t #ai $ariate "eluri de #*ncări. Ea transportă ele#entele nutriti$e+ produşii 0or#onali şi produsele de e9cre/ie. Toate ele#entele nutriti$e #en/ionate #ai sus Eproteine+ 3a0aruri+ 2răsi#i+ $ita#ine+ săruri #inerale şi apăF sunt aduse or2anis#ului prin ali#ente+ care+ >n #a5oritatea ca3urilor+ nu pot "i consu#ate ca atare. Dr. Apa este introdusă >n or2anis# "ie ca atare+ "ie >#preună cu ali#entele. c# & pe 3i. (antitatea necesară de apă $aria3ă >ntre 1 şi 1 . Apa este indispensabilă $ie/ii or2anis#ului+ deoarece "ără ea sc0i#burile c0i#ice nu pot a$ea loc. <nde se /ine curat+ nu se adună $ara #uşte şi alte insecte. Ea re2lea3ă te#peratura corpului prin e$aporare la ni$elul plă#*nului şi pielii. Apa intră >n co#po3i/ia tuturor /esuturilor "or#*nd 7. =ospodinele c0ib3uite trebuie să aibă tot ce este necesar >n bucătărie. <n $as nespălat poate strica un "el de #*ncare pre2ătit cu #uncă şi c0eltuială.ase#enea la "ete >n epoca pubertă/ii Eane#ii cloroticeF şi la bătr*ni. :u#ai ast"el $or reuşi să prepare econo#ic bucate reuşite. c# F8 1 ceaşcă obişnuită de ca"ea cu lapte L 2 dl E2 c# &F8 1 ceaşcă #are de ca"ea cu lapte L 2 1G2 dl E2. -e l*n2ă #aşina de 2ătit sunt necesare o #asă+ c*te$a scaune+ un spălător pentru $ase. !unt totuşi unele indispensabile.H apă. Ast"el+ laptele con/ine . Ele trebuie pre2ătite pentru a "i #ai plăcute Ja $edere+ #ai 2ustoase+ #ai 0rănitoare şi #ai uşor di2estibile. c# &F8 & . Ele #ai apar adeseori la bolna$ii cu tulburări di2esti$e care nu pot să utili3e3e "ierul.H din 2reutatea corpului u#an şi supri#area ei din ali#enta/ie pro$oacă apari/ia rapidă a unor tulburări 2ra$e.biectele de bucătărie sunt >ndea5uns de cunoscute. Maşina de 2ătit cu cuptor >nlocuieşte pe deplin cuptorul bătr*nesc >ntr?o bucătărie #odernă. <neori poate "i c0iar otră$itor. .H+ iar carnea+ 7.7H apă+ 3ar3a$aturile+ 7 @ 9. (unoaşterea pre2ătirii ali#etitelor este deci tot at*t de i#portantă ca şi cunoaşterea no/iunilor de nutri/ie dată #ai sus. MK!<RI 1 pa0ar de $in L 1G2 dl E1. Bucătăria trebuie să "ie o2lindă de curată cu tot ce se 2ăseşte >n ea. De ase#enea este "oarte necesar şi un ceas.

!nainte de a frige în untură peşte+ carne sau 3ar3a$at+ acestea trebuie bine 3$*ntate cu o c*rpă. De e9e#plu+ pentru 1G2 D2 unt se pune >ntr?un castron 1G2 l de apă şi o lin2uri/ă rasă de bicarbonat.1 lin2ură cu $*r" de "ăină L 2. -e #ăsură ce se >ntrebuin/ea3ă+ se adau2ă alt 3a0ăr >n loc. sau care are $reun i3+ recapătă 2ustul bun dacă se spală >n apă cu pu/in bicarbonat. :u#ai ast"el se $or ru#eni "ru#os. 28 1 lin2ură rasă de "ăină L 1. (u# >ncepe să se #oaie+ "ără să se topească+ se scoate din $asul cu apă caldă+ se a#estecă şi se bate apoi spu#ă la loc răcoros. Supele. #ntul bătut spumă se ob/ine repede dacă se taie untul proaspăt >n bucă/ele #ici >ntr?un $as care se introduce >n alt $as cu apă caldă. !e "oloseşte ter#enul de ulei >n loc de untdele#n+ deoarece la noi >n /ară se >ntrebuin/ea3ă la 2ătit ulei ob/inut din plante indi2ene+ pe c*nd untdele#nul se ob/ine din #ăsline. l lic0id+ sau >n sosul din crati/ă+ la 1 D2 de carne. #ntul se păstrează mai multă "reme proaspăt dacă se /ine >n apă "iartă cu pu/ină sare+ bine răcită. (*nd $anilia nu #ai dă par"u#+ se >nlocuieşte cu alta proaspătă. $ri%ca bătută cu zahăr. !e bate pe 20ea/ă p*nă se "ace spu#ă+ dar nu #ai #ult+ pentru a nu se "ace unt. #ntul puţin iute. !4AT<RI 7I LKM<RIRI Orice mâncare cu sos este #ai 2ustoasă dacă se /ine o 5u#ătate de oră la cuptor >nainte de a "i ser$ită la #asă. !e a#estecă bine untul cu o lin2ură de le#n curată+ se li#pe3eşte apoi >n două+ trei ape reci. 28 1 ceaşcă de "ăină L 1G' D28 1 lin2ură de 3a0ăr L 2. zarza"aturile capătă un 2ust #ai "in dacă li se adau2ă pu/in unt proaspăt+ după ce au "ost luate de pe "oc. sosurile. 6n loc de $anilie se 1F . Pentru a înlesni frăgezirea unei cărni tari. "icatul nu trebuie sărat >nainte de a "i "ript. 2. Na0ărul se pune nu#ai la ur#ă+ c*nd este aproape bătută+ >n propor/ie de o lin2ură la 1G' D2 de "rişcă. $ri%că bătută& 6nainte de a "i bătută+ "rişca se /ine două ore la 20ea/ă. >ntrebuin/ată la torturi şi la pră5ituri+ trebuie bine scursă >nainte de a "i "olosită+ deoarece 3erul pe care >l lasă strică at*t 2ustul+ c*t şi "or#a pră5iturii. "ie de $ită+ "ie de pasăre+ se poate adău2a+ la "iert sau la pră5it+ pu/in bicarbonat+ >n propor/ie de o lin2uri/ă la . Pentru a nu se întări. 'ahăr "anilat& 6ntr?un borcan bine >nc0is se pune 3a0ăr pisat şi un baton de $anilie. M & 28 1 ceaşcă de 3a0ăr L circa 2 28 1 lin2ură de untură sau de unt L 2. Pentru pră it este bine să se a#estece untură cu ulei >n păr/i e2ale.

După ce s?au răcit+ se cură/ă şi se taie >n lun2. câte"a frunze de salată "erde& !e "ierb ouăle tari+ se cură/ă şi se taie >n două >n lun2i#e./.3 7 ouă. !e aşa3ă pe o "ar"urie şi se pun >#pre5ur "run3e de salată $erde.0 (3 P35. +icarbonatul poate să >nlocuiască cu succes apa de $ar8 la 2 l de apă se pune o lin2ură rasă de bicarbonat. 1asul care con/ine aceste preparate se introduce >n alt $as ce$a #ai #are+ cu apă clocotită. =ălbenuşurile se pun >ntr?un castron şi se adau2ă untul şi o lin2uri/ă de pastă de peşte ce se cu#pără 2ata preparată.). peltelele se pun calde >n borcane. !e "reacă totul bine p*nă ce se ob/ine o pastă o#o2enă cu care se u#plu albuşurile. )ucile >ntrebuin/ate la torturi şi pră5ituri capătă un 2ust plăcut de alune c*nd sunt pră5ite pu/in >n cuptor+ >nainte de a "i "olosite.01/23 /)(/-.poate >ntrebuin/a $anilină.3 P3).3 !) 4313.S3 P34SO. un "ârf de linguriţă sare. (ulceaţa nu se zaharise%te dacă se şter2e #ar2inea tin2irii+ >n ti#pul "iertului+ cu o c*rpă curată+ #uiată >n apă rece.pa de "ar& -entru a ob/ine apă li#pede de $ar+ se stin2e >ntr?un $as curat 1G' D2 de $ar cu 2@& l de apă.S. <& O#0 #*P2#.4# 5./. !e adau2ă .323 -#P4/)S3 !) -.3 S#). SO-O.4. !e 2ăseşte >n co#er/. !e $inde >n pac0ete la unele #a2a3ine..P34/.. . !e scoate cu 2ri5ă 2ălbenuşul din albuş+ "ără ca albuşul să se rupă. 7 ouă. -. marmelada. +aia de apă este un #od de a "ierbe preparatele ce nu trebuie să $ină >n contact direct cu căldura #aşinii. *agiunul. !e >ntrebuin/ea3ă >n co"etărie pentru a le2a unele cre#e şi sosuri./V3 6& O#0 #*P2#. Este un pra" care "ace să crească aluaturile. 6 linguriţă pastă de pe%te :anchois. $ecula este "ăină e9trasă din carto"i. unt proaspăt cât o nucă. Praful de copt.3 -# P. Dă un 2ust #ult #ai "in ca "ăina de 2r>u. După ce $arul a "iert+ se lasă să se răcorească. câte"a frunze de salată "erde& !e "ierb ouăle tari.3 -# $/-. !e asea#ănă cu #ierea+ "iind transparentă+ dar "ără culoare+ şi se 2ăseşte >n co#er/ la unele #a2a3ine sau la "abricile de bo#boane. Glucoza se >ntrebuin/ea3ă #ult >n co"etărie ca adaos pe l*n2ă 3a0ăr+ la prepararea siropului+ a şerbetului+ pentru 2la3uri etc. 1arul 2ros se depune la "und+ iar >n apa li#pede de deasupra se /in "ructele pentru dulcea/ă.)3 . 89 g unt. (*nd acestea sunt de sticlă+ se >n"ăşoară cu o c*rpă udă ca să nu plesnească. 699 g ficat de gâscă.. !e scot 2ălbenuşurile+ se trec prin sită şi se "reacă cu "icatul de 2*scă "iert.

6 lingură smântână. sare. 6 linguriţă mu%tar. piper. 699 g orez.). (u această co#po3i/ie bine "recată se u#plu 5u#ătă/ile de ou cu $*r" şi se aşa3ă >n "ar"urie pe un strat de salată $erde tăiată ca tăi/eii. O#0 -# *. !e lasă să se scur2ă după ce s?a pus sare+ piper+ o/et. !eparat se "ace un sos de #uştar cu ou >n "elul ur#ător% se pun >ntr?un castron o lin2uri/ă de #uştar+ 2ălbenuşurile crude şi un pra" de sare./O)3'0 7 ouă. 8& 4O5// PO4. < > = măsline sau puţină salată "erde& !e "ierb ouăle tari. 6 linguriţă mu%tar.P. putină carne de pasăre fiartă sau friptă. 6 /inguriţă mu%tar. (*nd s?au răcit se cură/ă de coa5ă şi se taie >n două+ >n lun2. = > @ ciuperci. !e u#plu roşiile+ se aşa3ă pe "ar"urie+ cu salată $erde sau cu "run3e de pătrun5el >#pre5ur. Acest sos se toarnă peste "eliile de ou aşe3ate >n "ar"urie+ iar >#pre5ur se pun "oi de salată $erde şi "elii de ridic0i.unt proaspăt c*t o nucă+ se potri$eşte de sare. un "ârf de linguriţă sare& !e "ierb ouăle tari. =& O#0 40S-O.3 -# -. 699 g ulei. -este "iecare ou se aşa3ă o "run3uli/ă de salată $erde sau "run3e de pătrun5el+ ori bucă/ele de #ăsline. 6n sos se poate adău2a şi pu/in o/et. (*nd sunt reci+ se cură/ă de coa5ă+ se taie "elii rotunde şi se aşa3ă pe o "ar"urie unele peste altele.3 -# SOS P/-. puţin oţet& Pentru maioneză? 6 gălbenu%. 89 g ulei& !e pre2ătesc roşiile după cu# s?a arătat #ai sus. < gălbenu%uri. câte"a frunze de salată "erde& Pentru maioneză? 6 gălbenu%. '. < gălbenu%uri. !e "ierbe >n apă 1 2 de ore38 se scur2e bine şi se a#estecă cu două lin2uri de #aione3ă pre2ătită cu #uştar şi cu doi ardei cop/i+ tăia/i #ărunt. !e potri$eşte de sărat şi de acru. sare. 699 g ulei. . piper. !e u#plu roşiile scurse+ se pune peste "iecare o "elie de ciupercă şi se aşa3ă pe "ar"urie cu "run3e de pătrun5el $erde >#pre5ur. un "ârf de linguriţă sare. castra"eţi muraţi în oţet. 7& 4O5// #*P2#. 89 g ulei& !e ale2 roşii #i5locii+ se taie un capac+ se scobesc. 7 ouă. !e taie #ărunt un rest de carne de pasăre+ "iert sau "ript+ se a#estecă cu #aione3ă+ adău2*nd c*te$a ciuperci tăiate "elii şi "ierte >n apă cu sare. !e "reacă cu o lin2ură de le#n p*nă s?a a#estecat oul cu #uştarul+ apoi se adau2ă pu/in c*te pu/in ulei.#GH3'3 -# O43' 6< ro%ii mi locii. (*nd sosul este 2ata+ se adau2ă 2 @ & castra$e/i >n o/et şi capetele de albuş răscoapte+ toate tăiate "oarte #ărunt. !e aşa3ă pe o "ar"urie cn 2ălbenuşul >n 5os şi se toarnă deasupra un strat de #aione3ă E$. 6 linguriţă mu%tar. '9F pre2ătită cu #uştar+ la care s?a adău2at o lin2ură bună de s#*nt*nă.4)3 5/ -/#P34-/ 6< ro%ii mi locii. !e presară sare+ piper+ pu/in o/et şi se lasă la o parte+ să se scur2ă. < ardei. Este bine ca sosul să "ie pu/in #ai sărat.

4 < scrumbii mi locii. 66& -/#P34-/ *. 6 linguriţă mu%tar. 6 morco" mic.. 6 frunză de dafin. B& S.. !e pun >#pre5ur "elii de ceapă tăiată sub/ire şi #ăsline.. 6<& S. (3 /-43 /*/.4/). !e taie bucă/i şi se aşa3ă pe o "ar"urie. 6D< pahar oţet. 6 /ingură ulei. o ceapă mi locie& . @ linguri gri%. Deasupra se pune de un de2et ulei+ se lea2ă borcanul şi se /ine la rece c*te$a 3ile+ să se #arine3e. < îinguri oţet& !e ale2 scru#bii sărate+ cu lap/i. !e spală şi se "ierb >n apă cu sare 1. oţet după gust. sare& !e ale2 ciuperci tinere+ >nc0ise şi "oarte proaspete. < cepe mi locii.3 < scrumbii mi locii. <leiul se pune pu/in c*te pu/in+ ca la #aione3ă. < cepe.. 799 g cartofi. !e pre2ăteşte o salată de carto"i+ se aşa3ă >ntr?o "ar"urie şi deasupra se pun bucă/ile de scru#bie.3 -# SOS (3 *#5..3 . boabe de mu%tar.3 899 g ciuperci. 6 linguriţă oţet. !e taie bucă/i.2. cîte"a măsline. Deasupra se toarnă de un de2et ulei+ se lea2ă borcanul şi se lasă . !e aşa3ă >n borcan cu boabe de piper şi "run3ă de da"in+ iar peste ele se toarnă o/et "iert+ potri$it de sărat şi a#estecat+ după ce s?a răcorit+ cu pu/in #uştar. 8 linguri ulei. câte"a boabe de piper. La "el se pre2ăteşte şi din c0erci. 6 lingură pastă de pe%te. -este acestea se toarnă ur#ătorul sos% se "reacă bine lap/ii >ntr?un castron+ se pune ulei+ pu/in c*te pu/in+ şi se sub/ie cu o/et p*nă se "ace un sos albicios. -# -..A& 4O5// #*P2#. @ ) 3ile să se #arine3e. !alata este #ai 2ustoasă dacă se pre2ăteşte cu o oră+ două >nainte de a "i ser$ită.0 (3 S-4#*+// S. câte"a măsline sau frunze de salată "erde& !e /ine scru#bia 2' ore >n apă+ ca să se desăre3e. !e cură/a şi se scoate şira spinării. boabe de piper. 699 g ulei... 6 linguriţă mu%tar.4. !e /in 2' ore >n apă ca să se desăre3e+ sc0i#b*nd apa odată sau de două ori. !e "reacă lap/ii >ntr?un castron cu o lin2ură de le#n adău2*nd #uştarul.4/). !e toarnă sosul peste peşte+ pun*nd >#pre5ur #ăsline desărate+ salată de carto"i+ salată $erde. C& S-4#*+// S. !e taie bucă/i şi se aşa3ă r*nduri >ntr?un borcan+ altern*nd bucă/ile de scru#bie cu "elii de ceapă şi cu "elii de #orco$ tăiate sub/ire. #inute.O$/ 6 scrumbie mi locie.# (3 -H34-/. 6 linguriţă oţet sau zeamă de lămâie.celea%i cantităţi ca mai sus& Se înlocuie%te carnea cu bucăţele de pe%te fiert& !e pre2ătesc la "el ca #ai sus+ >nlocuind carnea de pasăre cu bucă/ele de peşte "iert+ căruia i s?au scos oasele.. 6D< linguriţă boia. 69& S-4#*+// *.3 -# P35. !e cură/ă+ se scoate şira spinării.3 6 6D@ cea%că cu apă.2. câte"a măsline& !e cură/ă scru#bia8 se spală şi se lasă c*te$a ore >n apă rece+ ca să se desăre3e. !e adau2ă #ăslinele pu/in "ierte+ boabele de piper+ boabele de #uştar+ "run3a de da"in. !e sub/ia3ă cu o/et. < linguri ulei. 6 frunză de dafin.4. 89 g ulei.

6 lingură zeamă de lămâie :sare de lămâie sau oţet. sare& !e "ierbe "asolea uscată+ se scur2e şi se trece prin sită. @ gogo%ari. !eparat se "ace ur#ătorul sos% se trec prin sită 2ălbenuşurile răscoapte+ se a#estecă cu pu/in #uştar+ se adau2ă sare şi ulei+ pu/in c*te pu/in+ ca la orice #aione3ă. 6@& S. !e dă la o parte şi după ce s?a răcorit+ se "reacă pun*nd pasta de peşte+ boiaua pentru culoare şi ulei ca la orice salată. '7F. 6 ceapă. o ceapă mi locie. 67& '. Morco$ul şi ceapa se pră5esc uşor >n ulei şi+ c*nd s?au #uiat+ se pun >n sosul de roşii+ >#preună cu 2o2oşarii+ ardeii şi usturoiul. < > = căţei de usturoi. 699 g ulei. o mână de mazăre boabe. 89 g ulei.4(3! 5/ GOGO5. Apoi se 2ustă şi se potri$eşte de acru şi de sărat. -entru aceasta+ c*nd este 2ata+ se pune >n borcane care se acoperă cu 0*rtie per2a#ent sau cu . o mână de fasole "erde. !e aşa3ă "ru#os pe "ar"urie+ se pun >#pre5ur "oi de salată $erde şi #ăsline.4/ 6 Eg ro%ii..0 4#S3.... (*nd apa dă >n clocot+ se toarnă 2rişul >n ploaie.-#S-0 (3 .. După 2ust se poate adău2a+ >nainte de a ser$i+ şi pu/ină ceapă tocată #ărunt. (3 P/#43 (3 $. !e sub/ia3ă cu lă#*ie sau cu o/et. După ce s?a răcorit+ se "reacă >ntr?un castron şi se a#estecă cu #ie3ul de p*ine #uiat >n lapte şi stors. @ ardei gra%i. !e cură/ă+ se >ndepărtea3ă cotorul şi se#in/ele+ şi se taie "elii nu prea #ărunte. 6 linguriţă mu%tar. < ouă răscoapte. !e potri$eşte de sărat şi de acru+ se adau2ă ceapă tocată şi se aşa3ă pe o "ar"urie+ pun*nd c*te$a #ăsline >#pre5ur. (*nd este 2ata+ se toarnă peste 3ar3a$atul tăiat. Este o salată pu/in costisitoare şi "oarte 2ustoasă. 699 g ulei. 6=& S.SO23 =99 g fasole boabe. !e "ierbe a#estec*nd+ p*nă ce pasta de$ine potri$it de consistentă. o felie de pâine muiată în lapte. 6 lingură zahăr. 68& S.!e pune apa la "iert >ntr?o crati/ă #ică. 292F. (*nd este 2ata+ se a#estecă cu ceapă tocată #ărunt. (3 -43/34 6 creier de "iţel. 6 morco" mi lociu. sare& !e pun >ntr?un castron carto"ii şi #orco$ii "ier/i+ tăia/i >n cuburi #ici+ "asole $erde şi albuş de ou răscopt+ tăiate >n bucă/ele #ici+ #a3ăre boabe.2. 6 morco" mi lociu. După ce s?a răcorit se pune piureul >ntr?un castron şi se bate bine cu o "urculi/ă+ adău2*nd uleiul turnat cu >ncetul şi 3ea#a de lă#*ie Epoate "i >nlocuită cu 3ea#a de lă#*ie ce se 2ăseşte >n co#er/+ de $*n3are+ >n sticlu/eF. !e aşa3ă pe "ar"urie şi se acoperă cu sos #aione3ă E$. !e cură/ă #orco$ul şi se taie "elii+ de ase#enea se taie ceapa peştişori. !e adau2ă 3a0ărul şi se potri$eşte 2ustul sărat.S-0 =99 g cartofi. piper& -âte"a foi de salată "erde %i câte"a măsline& !e "ierbe creierul E$. !e "reacă bine cu lin2ura de le#n+ adău2*nd c*te pu/in ulei. !e pun lă#*ie+ sare şi piper. sare& !e "ierb roşiile şi se trec prin sită. Această 3acuscă se poăte păstra şi pe iarnă. 6ntre ti#p se coc 2o2oşarii şi ardeii. zeamă de lămâie sau oţet.2.2. 699 g ulei. !e a#estecă şi se lasă la o parte un s"ert de oră+ pentru a se >#biba bine cu sos.. sare. < linguri oţet sau lămâie. !e potri$eşte de sărat.

!e opăresc roşiile+ se cură/ă de pieli/ă şi se taie >n s"erturi. !e a#estecă totul bine pe "oc+ p*nă se >n2roaşă. !e sărea3ă. !e ia spu#a+ se adau2ă pu/ină sare şi se lasă să "iarbă la "oc #ic+ p*nă sunt 2ata+ "ără să se s"ăr*#e ca#ea. 21.. Dacă acestea se >ntăresc bine la rece+ se dă la o parte oala cu 3ea#ă şi se lasă să se li#pe3ească. < ouă răscoapte. !e .. !e toarnă apoi 3ea#a peste carnea din "ar"urii şi se lasă să se prindă. Nea#a se cură/ă de 2răsi#e şi se >ncearcă dacă este destul de le2ată+ pun*nd c*te$a picături pe o "ar"urioară. @ gogo%ari. Mai 2ustoase sunt cele a#estecate. !e adau2ă ca#ea rasol sau "riptă+ tăiată >n bucă/ele #ici.4/ 899 g ro%ii. = l apă. !e pune apa să "iarbă şi c*nd dă >n clocot+ se pun labele şi capul+ apoi bucă/ile pe r*nd+ nu odată+ pentru ca 3ea#a să nu iasă tulbure. !e scot labele şi capul+ iar bucă/ile de pasăre se aşa3ă >n "ar"urii. < linguri pesmet. 6 ceapă :facultati". 6C& P/$.43 :40-/. 6n ca3 contrar se lasă pe "oc+ să #ai dea c*te$a clocote.celea%i cantităţi ca la salata rusească %i puţină carne& !e "ace la "el ca salata rusească. 6B& V/)3G43. < "inete mi locii.// (3 P. sare& !e toacă ceapa "oarte #ărunt şi se ru#eneşte >ntr?o crati/ă+ cu o lin2ură de untură. < > = căţei de usturoi. !e continuă la "el ca #ai sus...0 . sare& -i"tiile se pot "ace din picioare şi din urec0i de porc+ de ase#enea din picioare de $i/el. un praf de piper. !e pune 3a0ărul+ se potri$eşte 2ustul sărat şi se lasă să "iarbă la "oc #ic p*nă #ai scade 3ea#a+ obser$*nd să nu se prindă de "und.#4/. < cepe mi locii. < > = l apă :după timpul cât trebuie să fiarbă pasărea.celo"an+ se lea2ă şi se "ierb o 5u#ătate oră >ntr?un $as cu apă. 6 Eg de picioare. <9& Pl$. 89 g dro die. !e pun $inetele+ 2o2oşarii şi roşiile >ntr?o crati/ă cu uleiul >n care s?a ru#enit ceapa E"acultati$F.// (3 PO4. !e poate păstra pe iarnă ca şi 3acusca de ardei.5/ (3 V/132 :40-/.3# /*/.-#S-0 (3 V/)3. o căpăţână mică de usturoi. 89 g ulei. sare& !e "ac din curcan+ 2*scă+ 2ăină EcocoşF+ pui. sare& !e coc $inetele şi 2o2oşarii. un praf de enibahar. !e scot oasele >nainte de a se răci şi se aşa3ă carnea >n "ar"urii. 6 pahar lapte. 6nainte de a "i ser$ite se pot răsturna+ şter2*nd "undul "ar"uriei cu un şer$et #uiat >n apă "ierbinte.. 6A& '.#4/. !*nt 2ata atunci c*nd carnea se des"ace uşor de pe os. !e pun la "iert+ >ntr?un $as cu apă rece+ două picioare de porc şi două de $i/el+ bine spălate şi cură/ite. După 2ust+ se poate adău2a >n 3ea#ă pu/in usturoi pisat+ >nainte de a "i strecurată. 6 lingură untură. !e adau2ă pes#etul şi laptele >n care s?a #uiat dro5dia+ sare+ piper şi un pra" de eniba0ar. O pasăre de aproFimati" 6 Eg.S. 6 lingură zahăr. !e cură/ă şi se toacă >#preună pe "und Ese pot toca nu#ai $inetele+ iar 2o2oşarii se taie "eliiF. P. !e cură/ă pasărea+ se taie+ ale2*nd bucă/ile potri$ite pentru pi"tii.3 5/ GOGO5. !e lasă să "iarbă descoperite+ la "oc #ic+ şi din c*nd >n c*nd se ia spu#a.

mu%tar :facultati". -/#P34-/ #*P2#. !eparat se toacă #ărunt picioarele ciupercilor+ se pun >n altă crati/ă şi se >năbuşă cu pu/ină sare şi ulei. !e "reacă bine p*nă de$ine ca o pastă+ se a#estecă cu picioarele ciupercilor tocate şi >năbuşite şi cu pătrun5el sau #ărar $erde+ tocat #ărunt. !e a#estecă s#*nt*na cu .. !e acoperă şi se /in p*nă se #oaie. 6 lingură zeamă de lămâie sau oţet. 6ntr?un castron se pre2ăteşte un sos din ulei cu lă#*ie sau cu o/et+ sare şi un pra" de piper. salată $eştedă+ nepre2ătită+ se >#prospătea3ă dacă este /inută un ti#p >n apă rece 2. !e trece prin #aşină sau printr?o sită rară br*n3a de Brăila. !e aşa3ă pe "ar"urie şi se ser$esc reci. un praf de piper. !alata trebuie pre2ătită nu#ai cu pu/in ti#p >nainte de a "i ser$ită+ deoarece dacă stă prea #ult se $eşte5eşte şi pierde din 2ust. 89 g ulei.0 V34(3 -# S*G). .3 2'.2. S. 6n acelaşi "el se pre2*teşte salata de #arule+ de păpădie+ de andi$e+ salata crea/ă etc. S. !e aşa3ă ciupercile >ntr?o crati/ă pe #aşină+ pun*nd >n "iecare ciupercă un pra" de sare şi pu/in ulei. (*nd sunt bine #uiate şi scă3ute+ se dau la o parte să se răcorească+ se a#estecă cu pătrun5el tocat #ărunt+ cu piper pra" şi cu această tocătură se u#plu ciupercile de ase#enea răcorite.3 -# +4G)'0 899 g ciuperci. tocat& !e pre2ătesc ciupercile ca #ai sus şi se pun >ntr?o crati/ă la "oc să se #oaie pe 5u#ătate+ pun*nd >n "iecare c*te un pra" de sare şi o bucă/ică de unt. = linguri ulei.2.0 V34(3 6 căpăţână mare de salată "erde sau < mi locii.. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă de pă#*nt+ se dau la cuptor+ unde se /in p>nă se ru#enesc "ru#os deasupra.. <<& -/#P34-/ #*P2#.G)0 6 căpăţână mare de salată sau < mi locii. (*nd sosul este 2ata+ se pune salata+ se a#estecă cu "urculi/a şi cu lin2ura de salată.2. piper& !e ale2e şi se spală salata $erde ca #ai sus. !e cură/ă+ se scot 2ălbenuşunle+ se 3drobesc cu "urculi/a şi se a#estecă cu co#po3i/ia de #ai sus. < linguri smântână. (u această pastă se u#plu ciupercile+ se presară cu par#e3an ras iar deasupra "iecăreia se pune o bucă/ică #ică de unt proaspăt. sare& !e ale2 ciuperci albe+ "ru#oase şi potri$it de #ari. 89 g unt. sare. !e aşa3ă pateul pe "ar"urie+ iar >#pre5ur se pun albuşurile tocate #ărunt..& !e spală salata >n #ai #ulte ape+ se cură/ă de "run3ele $eştede şi >n2ălbenite+ se desprind "run3ele unele de altele şi se scur2 bine de apă.3 899 g ciuperci. -icioarele ciupercilor se toacă şi se >năbuşă de ase#enea >n altă crati/ă+ cu pu/ină sare şi unt. 6 lingură mărar sau pătrun el "erde. 6 lingură oţet. 699 g brânză de +răila. 2&. După 2ust se poate adău2a şi pu/in #uştar+ care trebuie "recat la >nceput cu uleiul turnat picătură cu picătură+ apoi sub/iat cu lă#*ie sau o/et. !e spală. < linguri frunze de pătrun el tocat. piper. sare. S.pre2ătesc dinainte ouăle "ierte+ răscoapte. !e ser$esc "ierbin/i.

./ 899 g castra"eti.sare+ piper şi lă#*ie sau o/et. 6n a#bele ca3uri s"ecla este 2ata c*nd "urculi/a intră uşor >n ea. !e adau2ă ulei şi o/et şi se a#estecă. !e adau2ă uleiul. 6D< linguriţă sare& !e taie $ar3ă "oarte "in şi se sărea3ă. < linguri ulei. !e poate păstra ast"el >n borcane bine acoperite+ la rece+ c*te$a săptă#*ni. 6nainte de a ser$i la #asa+ se adau2a uleiul. 6n sos se poate adău2a pu/in #uştar.2. !e sărea3ă şi se toarnă o/et. -entru "iert+ s"ecla se spală şi se pune la "oc cu apă rece+ c*t să o cuprindă bine. !e aşea3ă $ar3a >n salatieră+ iar pe #ar2ini se presară 0rean ras. < linguri ulei. =9& S.. < linguri ulei. !e sărea3ă ce$a #ai #ult dec*t s?ar cere după 2ust. 6D< linguriţă sare& !e taie $ar3a "oarte "in. !e sărea3ă+ se a#estecă+ se lasă să stea pu/in şi se stoarce bine. 27.2.0 (3 V.V3.0 (3 V. !e scur2e apa+ se adau2ă ulei şi o/et sau lă#*ie+ piper dupa 2ust+ şi se a#estecă. 6D< cea%că oţet îndoit cu apă. =6& S.2. 1ar3a ast"el pre2ătită se poate /ine la rece+ >n borcane bine acoperite+ c*te$a săptă#*ni.. <C& S. < mere mi locii. 2). !e toarnă peste salată şi se a#esteca uşor >#preună.4'0 4O5/3 899 g "arză ro%ie. 6 lingură oţet. 6 rădăcină mică de hrean. !e toarna o/etul clocotit peste $ar3ă şi se a#estecă bine c*te$a #inute cu o lin2ură şi cu o "urculi/ă de le#n sau de os Elin2urile de #etal coclesc repede >n o/etF. piper :facultati". Acestă salată este #ult #ai 2ustoasă dec*t salata pre2ătită nu#ai din $ar3ă roşie. !e pune la "oc sa "iarbă o/et de $in >ndoit cu apă şi cu sare c*t trebuie. H linguriţă sare& !e taie $ar3a "oarte "in+ se sărea3ă+ se a#estecă şi se stoarce+ apoi se opăreşte cu o/et+ aşa cu# s?a arătat #ai sus.S. < linguri oţet. <B& S. un praf de piper :facultati".0 (3 V.2. !e lasă să stea o 5u#ătate de oră. S. sare& !"ecla pentru salată se poate pre2ăti "ie coaptă la cuptor+ "ie "iartă..2. 6 lingura oţet.2+0 899 g "arza. = linguri ulei. sare.4'0 .2. !e rad #erele pe ră3ătoare şi se a#estecă cu $ar3a. = linguri de ulei.)(/V3 899 g andi"e. S. 6 lingură oţet.4.. După ce se răceşte+ se cură/ă de coa5ă şi se taie >n "elii.& !e pre2ăteşte la "el ca salata $erde..0 (3 .4'0 4O5/3 -# *343 899 g "ară ro%ie.& !e cură/ă castra$e/ii şi se taie "elii "oarte sub/iri. 6 rădăcină mică de hrean. !e stoarce >n #*ini. 6nainte .0 (3 S$3-20 899 g sfeclă.0 (3 -. !e /in >n castron o 5u#ătate de oră+ ca să lase apa. = linguri ulei. H cea%că oţet îndoit cu apă. sare.

'&.2. 6 lingură oţet.0 (3 P4. @ cepe. 6 gălbenu%. 6 linguriţă mu%tar. 7i se toarnă pest pra3ul scurs de apă şi răcorit. un praf de piper.4. 699 g ulei. < linguri ulei.. sare. !e "ace o #aione3ă cu #uştar+ bine potri$ită de sare şi o/et sau lă#*ie+ la care se adau2ă 3a0ărul+ #ărar şi pătrun5el $erde tocat #ărunt şi pu/in tar0on. !e "ace sosul din ulei+ o/et+ sare şi piper+ cu sau "ără #uştar.& !e "ierb carto"ii cu coa5ă şi >ncă "ierbin/i se cură/ă şi se taie >n "elii sub/iri. !eparat se pre2ăteşte sosul cu ulei+ o/et+ sare+ piper+ cu sau "ără #uştar+ şi se toarnă peste carto"ii >ncă "ierbin/i+ pentru ca aceştia să se >#bibe cu sos. sare& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă cal3i+ se taie "elii şi se pun >ntr?un carton. 6 linguriţă zahăr... sare& -ra3ul se poate "ace salată crud sau "iert.O$/ -# -3. (u acleşi sos se prepară şi salata de pra3 crud. M ) c#+ cu apă "ierbinte+ la "oc şi se lasă să dea c*te$a clocote. . 699 g ulei. 6 lingură zemă de lămâie sau oţet.de a se ser$i+ după 2ust+ se pot ad*u2a ulei şi 0rean ras. 6 morco". -ra3ul "ierbe repede+ de aceea trebuie să se obser$e să nu se s"ăr*#e. !e potri$eşte 2ustul sărat şi acru.0 (3 $. un praf de piper. !e toarnă deasupra o/etul >ndoit cu apă şi 3a0ărul.0 (3 -.P0 6 Eg cartofi. !e taie cepele "elii "oarte sub/iri+ se a#estecă cu carto"ii+ se pune sare+ se acoperă şi se dă la rece. 6 lingură oţet. !e a#estecă cu carto"ii+ se aşea3ă >n salatieră şi >#pre5ur se pun "elii de roşii sau ardei cru3i tăia/i #ărunt.4HO) 6 Eg cartofi. un praf de piper. !e sub/ia3ă cu apă at*t+ c*t să se poată a#esteca uşor cu salata de carto"i. 6 lingură zeamă de lămâie sau oţet. =8& S. = linguri ulei. 6 lingură zahăr. 6 lingură oţet.SO23 +O. A două 3i se "ace o #aione3ă din două 2ălbenuşuri+ cu ulei+ sare+ piper+ 3ea#ă de lă#*ie sau o/et. Este "oarte 2ustoasă.2. După 2ust se pot pune "elii sub/iri de ceapă. câte"a măsline.2.O$/ -# ..F cu un #orco$+ pătrun5el şi o ceapă.4.O$/ 6 Eg cartofi. = cepe. sare mu%tar %i ceapă :facultati". Dacă se "ierb+ se pune pra3ul cuă/it şi tăiat >n bucă/i de . !e adau2ă #ăsline şi "elii de ceapă Edupă dorin/ăF. sare& !e "ierbe "asolea E$. =7& S. 6 pătrun el.+3 899 g fasole boabe..4. = linguri ulei. sare& Pentru sos? < gălbenu%uri. =<& S.' O legătură de praz.2. ==& S. 6 lingură pătrun el "erde %i mărar tocat. câte"a foi de tarhon& !e "ierb carto"i c0i"le+ se cură/ă şi se taie potri$it de sub/iri. H cea%că oţet îndoit cu apă.0 (3 -.2.0 (3 -.. =@& S. (*nd este 2ata+ se scur2e bine+ se scoate 3ar3a$atul şi+ c*t este >ncă "ierbinte+ se adau2ă sarea şi se a#estecă cu sosul de o/et şi ulei+ pre2ătit separat.

@<& S.. < linguri ulei. 6 lingură oţet.. = linguri ulei. . sare. După 2ust se adau2ă #u5dei de usturoi E$..0 (3 -.. După ce s?au scurs+ se toacă >#preună cu $inetele şi se pre2ătesc ca #ai sus. 6 linguriţă mu%tar.2. !e adau2ă pătrun5el $erde+ tăiat "oarte "in. < cepe. < > = căţei de usturoi& -entru salată se pre"eră "asolea 2rasă.+3 899 g cartofi.6 Eg spanac. !e apasă cu #*na ca să se scur2ă apa din ele şi se toacă cu un cu/it de le#n.3 = "inete mi locii. !e cura/ă+ se spală şi se pune la "iert cu apă "ierbinte şi pu/ină sare. sare. sare& -ătlă2elele $inete se coc pe 5ăratic sau pe "lacără+ la 2a3. pătrun el "erde tocat& !e cură/ă ciupercile+ se spală şi se pun să "iarbă >n apă c*t să Ie cuprindă+ cu sare şi pu/in o/et. 6 lingură oţet. =C& S. 6 lingură oţet. (*nd este 2ata+ se scur2e "oarte bine de apă şi se a#estecă cu sosul de ulei+ o/et şi sare. !e "ace sosul din ulei+ o/et+ sare şi piper+ ca pentru orice salată+ şi se a#estecă. 89 g ulei. piper. 6 lingură oţet. @6& S. un gălbenu%.0 (3 -/#P34-/ 899 g ciuperci.2.2. La >nceputul $erii c*nd $inetele sunt >ncă scu#pe+ se sporesc cu do$lecei "ier/i+ >n păr/i e2ale+ >n "elul ur#ător% se ale2 do$lecei tineri+ "ără se#in/e+ se rad de coa5ă şi se pun la "iert >n apă sărată. sare& !e cură/ă /elina şi se taie ca "ideaua. (*t sunt >ncă "ierbin/i+ se cură/ă cu 2ri5ă de coa5ă+ se spală bine >n apă rece+ ca să nu ră#*nă nici cea #ai #ică "ăr*#itură de coa5ă >ne2rită+ şi se pun pe un "und de le#n. La "el se poate "ace salata cu /elină crudă+ neopărită+ @9& S. (*nd sunt 2ata+ se scur2 şi se taie >n "elii nu prea sub/iri. .SO23 +O. sare& !e a#estecă "asolea şi carto"ii "ier/i şi se pre2ăteşte salata ca #ai sus.. (*nd sunt 2ata+ se pun >ntr?o p*n3ă să se scur2ă bine de apă+ cel pu/in o oră. sare.0 (3 $.2.4. !e aşa3ă >n "ar"uria de salată+ iar deasupra se toarnă un sos "ăcut din ulei+ o/et+ sare+ piper.0 (3 SP.2. =B& S. !e opăreşte cu apă clocotită cu sare. . !e pun >ntr?un castron+ se sărea3ă şi se bat bine cu "urculi/a sau cu o lin2ură de le#n+ pun*nd ulei >ndea5uns..SO23 V34(3 6 Eg fasole grasă.2. < linguri oţet. 6#pre5ur se pun "elii de ou răscopt./et şi ceapă tăiată #ărunt se pun după 2ust.). un praf de piper& !e ale2e spanacul şi se spală >n #ai #ulte ape. <89 g fasole boabe.O$/ 5/ $.20G323 V/)3.=A& S.0 (3 P0. !e opăreşte cu apă clocotită sărată+ se scur2e şi se taie nu prea #ărunt. o lingură oţet. = linguri ulei. 689 g ulei. !e /in pe "oc iute p*nă >ncep să se #oaie şi se >ne2reşte coa5a. La "el se pre2ăteşte salata de ciuperci sau de urec0iuşe+ care se ser$eşte cu #u5dei de usturoi şi #ă#ăli2u/ă.7F.0 (3 132/)0 899 g ţelină. un ou rascopt. < linguri ulei. !e scur2e bine şi se a#estecă "ie cu un sos #aione3ă+ "ie cu un sos de ulei+ o/et şi #uştar.

SOS#4/ 43-/ @A& SOS *. sare& Este o salată de $ară care se prepară din toate 3ar3a$aturile ce se pot #*nca crude% roşii+ ardei+ castra$e/i+ ceapă+ tăiate toate >n "elii sub/iri+ la care se adau2ă "elii de carto"i "ier/i. 6 linguriţă zeamă de lămâie sau oţet. 6 castraI"ete. (*nd #aione3a >ncepe să se >n2roaşe+ se poate adău2a şi c*te o lin2uri/ă de ulei odată+ dar nu #ai #ult. @7& S-O4(O23. !e cură/ă de pieli/ă+ se spală bine >n apă rece ca să ră#*nă "oarte cura/i şi se scur2. !e poate ser$i şi ca sos8 >n acest ca3 se sub/ie c*t trebuie cu pu/ină apă.4/ 7 gogo%ari. !e pun >ntr?o crati/ă+ unii peste al/ii+ cu sare+ se acoperă şi se lasă ast"el un s"ert de oră. !e ser$eşte cu raci "ier/i+ cu rasol de pasăre+ salată de castra$e/i+ de s"eclă etc. !e adau2ă o bucată de #ie3 de p*ine albă+ #uiat >n apă şi stors+ şi pu/in usturoi+ după 2ust. 6 lingură oţet.@=& S. (3 )#-/ <89 g nuci.20. !e taie >n s"erturi+ se >ndepărtea3ă cotorul şi se#in/ele+ şi se aşa3ă "ru#os >n salatieră. De obicei se ser$eşte salata de $inete >#preună cu cea de ardei+ adău2*nd şi c*te$a "elii de roşii. 6#pre5ur se pun "run3e de salată $erde+ #ăsline sau "elii de ouă răscoapte. Apoi se adau2ă uleiul picătură cu picătură. !e "ace sosul şi se a#estecă. 699 g ulei. < linguri ulei. < > = căţei de usturoi. Dacă se >nt*#plă ca #aione3a să se taie >n cursul pre2ătirii+ se pune un 2ălbenuş de ou >n alt castron+ se a#estecă cu o lin2ură de le#n apoi+ cu o lin2uri/ă+ se adau2ă pu/in c*te pu/in din #aione3a care s?a tăiat+ p*nă se a#estecă toată. !e "reacă bine >ntr?un castron+ pun*nd c*te pu/in ulei+ p*nă se "ace ca o cre#ă untoasă.0 (3 .. sare& !e ale2 ardei 2raşi c*t #ai nete3i. @8& S. !e coc pe #aşină+ cu 2ri5ă să nu se ardă.2. < cepe.S-0 :O4/3).4(3/ -OP1/ 6< ardei gra%i. < ardei gra%i. <89 g ro%ii. 6 /ingură oţet./O)3'0 = gălbenu%uri.0 +#2G043. !e adau2ă sare şi pu/in o/et sau 3ea#ă de lă#*ie.0 (3 GOGO5. 6 felie de pâine. sare& !e cură/ă nucile de coa5ă şi se pisea3ă bine >ntr?o piuli/ă de piatră. !e "reacă cu o lin2ură de le#n sau se bat cu telul p*nă ce 2ălbenuşurile sunt bine a#estecate. = linguri ulei. sare& !e pun 2ălbenuşurile >ntr?un castron+ cu 3ea#a de lă#*ie şi un pra" de sare.. !e "reacă #ereu+ pun*nd din c*nd >n c*nd şi pu/ină lă#*ie. Deasupra se toarnă un sos "ăcut din ulei+ o/et şi sare. !e "ace sosul cu ulei+ o/et şi sare+ se ia pe r*nd c*te un ardei+ se #oaie bine >n acest sos şi se aşa3ă >n "ar"uria de salată.2. sare& !e ale2 2o2oşari #ari şi ne$ătă#a/i+ se coc pe #aşină şi se cură/ă la "el ca ardeii.. =99 g ulei.2. = linguri ulei. 6 lingură oţet. @@& S. 6 lingură oţet. 899 g cartofi.. .

Dacă #aione3a este reuşită+ dar prea 2roasă+ se poate sub/ia cu pu/ină apă.4.& !e "ace sosul #aione3ă ca #ai sus. 8<& SOS . sare. 6 linguriţă zeamă de lămâie.). 6 gălbenu%. 6 cea%că lapte îndoit cu apă.. <99 g ulei. 6 castra"ete mic în oţet& !e "ace un sos #aione3ă cu #uştar+ ca #ai sus+ adău2*nd+ dacă este necesar+ ce$a #ai #ult idei+ ca să "ie "oarte le2at. 6D< linguriţă oţet sau zeamă de lămâie. 6 linguriţă mu%tar. < linguriţe făină./O)3'0 -# *#5. cu gust picant. 6 lingură capere. 89& SOS *. 6 linguriţă mu%tar..4 < gălbenu%uri. <99 g ulei../O)3'0 -# S*G). 8=& SOS *. <99 g ulei. 7i la această #aione3ă se poate adău2a+ c*nd este 2ata+ o lin2ură de s#*nt*nă de "iecare 2ălbenuş. de pătrun el %i ceapă "erde& !e "ace sosul #aione3ă ca #ai sus. sare. 6 linguriţă mu%tar. Maione3a se sporeşte şi >n acelaşi ti#p capătă un 2ust "in. 6 linguriţă mu%tar. !e adau2ă $erdea/a tăiată toată "oarte "in. <99 g ulei. sare& !e pre2ăteşte sosul #aione3ă şi c*nd este 2ata se a#estecă cu 2 @ & lin2uri de sos de "ăină. sare& !e a#estecă de la >nceput #uştarul cu ouăle. 6D< linguriţă zeamă de lămâie. piper& !e pre2ăteşte sosul #aione3ă şi c*nd este 2ata+ se adau2ă s#*nt*na. 6D< linguriţă zeamă de lămâie sau oţet. 6 castra"ete mic în oţet. 86& SOS P/-. @C& SOS *. "erdeaţă :tarhon %i pătrun el.4HO) < gălbenu%uri.. De aceea iarna se reco#andă ca uleiul să "ie pu/in >ncăl3it >nainte de >ntrebuin/are. 6 castra"ete . 6 lingură arpagic tocat. < linguri smântână groasă. (*nd este 2ata+ se adau2ă c*te$a "run3e de tar0on+ precu# şi un castra$ete >n o/et+ tocat #ărunt. @B& SOS *. <99 g ulei.. 6l linguriţă zeamă de lămâie sau oţet. -# V34(31#4/ < gălbenu%uri. <99 g ulei.G)0 < gălbenu%uri. !e lucrea3ă ca şi #aione3a si#plă./O)3'0 3-O)O*/< gălbenu%uri. 6 linguriţă tarhon tocat.4 < gălbenu%uri.<na din cau3ele pentru care uneori #aione3a se taie este >ntrebuin/area uleiului prea rece. sare. !e adau2ă arpa2icul+ castra$etele >n o/et+ caperele şi $erdea/a+ toate tăiate "oarte "in. <99 g ulei. piper& Pentru sosul de făină? 6 linguriţă unt. câte"a frunze de haţmaţuchi :plantă asemănătoare pătrun elului./O)3'0 -# . 8@& SOS (3 O# 6 ou. sare. 6D< linguriţă oţet. 6 linguriţă zeamă de lămâie. sare.

6D< linguriţă oţet. 6 linguriţă zahăr.4 < linguriţe mu%tar.. 6D< linguriţă boia de ardei. Acest sos este "oarte 2ustos. 8B& SOS (3 #S. < linguri smântână.4 -# . !e potri$eşte de acru şi de sărat+ şi se sub/ia3ă+ dacă e necesar+ cu pu/in o/et8 la ur#ă se adau2ă "oile de tar0on tocat. !e ser$eşte la .G)0 6D< lingură unt. !e stin2e cu 3ea#ă de carne sau de 3ar3a$at+ sau c0iar cu apă. 6 lingură făină. !e pune >n sosieră şi se toarnă deasupra 3ea#ă de carne sau apă. !e adau2ă s#*nt*na+ #ărarul tocat "in şi sare. 699 g ulei. 6D< cea%că apă sau zeamă de carne& !e cură/ă usturoiul şi se stri$eşte cu pu/ină sare >n piuli/a de le#n+ p*nă se "ace ca o ali"ie. sare. 8A& *#J(3/ (3 #S.#4O/ -# $0/)0 6D< lingură unt. 88& SOS (3 *#5. 79& SOS (3 *04. 6 lingură mărar tocat.2(3 8C& SOS (3 #S.. !e adau2ă o/etul+ sarea şi usturoiul bine stri$it >n piuli/ă. puţin oţet sau zeamă de lămâie& !e sub/ie #uştarul cu pu/in o/et de $in sau cu 3ea#ă da lă#*ie şi se "reacă cu uleiul turnat picătură cu picătură.#4O/ < căpăţâni de usturoi. sare. < linguriţe tarhon& !e a#estecă #uştarul cu 3a0ărul pisat şi se "reacă turn*nd uleiul picătură cu picătură. 87& SOS (3 *#5. 6 cea%că zeamă de carne.mic în oţet. !e "reacă totul p*nă de$ine ca o cre#ă. 6 cea%că lapte. SOS#4/ -. !e /ine la "oc potri$it să dea c*te$a clocote #ici. 699 g ulei. !e poate ser$i la rasol. sare. La "oc #are+ s#*nt*na se taie. 6 lingură oţet. 6 căpăţână mică de usturoi& !e "ace un r*ntaş alb din unt şi "ăină.. !e adau2ă boiaua de ardei+ sare şi un 2ălbenuş.4 -# S*G). un praf de sare. 6 linguriţă cozi de ceapă "erde tocate mărunt& !e "ierbe un ou răscopt. 6D< linguriţă oţet& !e stri$eşte usturoiul >n piuli/a de le#n sau şi #ai bine >ntr?una de piatră. !e stin2e cu o ceaşcă de lapte sau cu 3ea#ă de carne.4HO) < linguriţe mu%tar. 6 gălbenu%. !e dă 2ălbenuşul prin sită+ se pune un 2ălbenuş crud+ sare+ pu/ină lă#*ie+ şi se "ace cu ulei un sos de #aione3ă. 699 g ulei. !e lasă să "iarbă 1 #inute la "oc #ic./O2/. !e toarnă pu/in c*te pu/in uleiul+ ca la #aione3ă+ şi 3ea#ă de lă#*ie. sare& !e "ace un r*ntaş alb din unt cu "ăină. 6 lingură făină. !e ser$eşte la rasol. (*nd este 2ata+ se pune albuşul răscopt+ un castra$ete >n o/et şi co3ile de ceapă+ toate tăiate "oarte "in. 6 căpăţână de usturoi.#4O/ :.

77& SOS P3). unt proaspăt cât o nucă. !e lasă să "iarbă a#estec*nd din c*nd >n c*nd. 6 lingură făină. 6 linguriţă zahăr. 6 lingură făină. 6 lingură făinâ. < linguri smântână. !e ia cu o Iin2ură pieli/a ce se "or#ea3ă la supra"a/ă. !e adau2ă "run3e de pătrun5el şi dacă a$e# la >nde#*nă+ pieli/e şi picioare de la ' @ . 6nainte de a se ser$i se adau2ă pu/in o/et de $in sau 3ea#ă de lă#*ie şi se bate cu un 2ălbenuş. 6 frunză de ţelină& !e spală c*te$a roşii "ru#oase+ se rup bucă/i şi se pun să "iarbă8 se trec prin sită+ se adau2ă sarea+ 3a0ărul+ untul şi "run3a de /elină.4 -# O# 6 gălbenu%.) 6 gălbenu%. 6 linguriţă oţet. 6 lingură mărar tocat. 6 cea%că zeamă de carne. 78& SOS (3 -/#P34-/ -# S*G). !e adau2ă s#*nt*na şi se lasă să dea un clocot+ dar la "oc #ic+ pentru ca să nu se taie s#*nt*na.rasol. 6 lingurită oţet. 6 linguriţă mu%tar. !e stin2e cu 3ea#ă de carne. sare& !e spală şi se taie ciupercile >n "elii sub/iri.#4/ 6 lingură unt. sare& !e pră5eşte uşor+ "ără să se >n2ălbenească+ "ăină >n unt.G)0 <89 g ciuperci. !e >năbuşă pe "oc cu 1G2 lin2ură de unt. < ce%ti zeamă de carne. 699 g cuiperci. sare& !e "ace un r*ntaş din unt sau ulei şi "ăină. !e lasă să #ai "iarbă p*nă se >n2roaşă c*t trebuie. câte"a frunze de pătrun el. 6 lingură smântână. !e /ine la "oc >n alt $as cu apă "ierbinte+ "ără să "iarbă+ p*nă se ser$eşte. 7<& SOS (3 H43. !e lasă să "iarbă la "oc #ic+ a#estec*nd #ereu. 7@& SOS (3 $0/)0 6D< lingură unt sau ulei. !e stin2e cu 3ea#a de carne. 6 cea%că zeamă de carne. Dacă sosul este prea 2ros+ se #ai adau2ă 3ea#ă de carne. !e stin2e cu 3ea#a de carne+ la care s?a .3# $4/P. !e pune 0reanul ras+ pu/ină sare şi o/et după 2ust. 6nainte de a se ser$i+ se scoate "run3a de /elină. 6 lingură hrean ras. 6 lingură făină. Din c*nd >n c*nd se ia cu o lin2ură pieli/a care se "or#ea3ă la supra"a/ă. !e adau2ă ciupercile >năbuşite+ sare şi pu/in pătrun5el tocat "in. Trebuie să "iarbă aproape o oră. ciuperci "oarte bine spălate. 76& SOS (3 *04. 6 cea%că zeamă de carne. 7=& SOS (3 4O5// 899 g ro%ii. 6 lingură unt. !e pune #ărarul tocat "in. 6 lingură oţet. sare& !e "reacă 2ălbenuşul cu s#*nt*na. !e stin2e cu 3ea#a de carne. !e "ace un r*ntaş alb+ din 1G2 lin2ură de unt şi o lin2ură de "ăină. unt proaspăt cât o nucă. sare. sare& !e pră5eşte o lin2ură de "ăină cu 1G2 lin2ură de unt+ /in*ndu?se pe "oc p*nă >ncepe să se ru#enească. 6D< lingură unt. câte"a fire de pătrun el. (*nd este 2ata se trece prin sită.

sare& !e pune la "oc #ic+ >ntr?o oală descoperită+ carnea şi o bucată bună de os.. !e >năbuşă >n unt ciupercile tăiate "elii+ se a#estecă cu sosul+ adău2*nd şi unt proaspăt c*t o nucă.& !e pre2ăteşte din clapon sau din 2ăină. (*nd >ncepe să dea >n clocote+ se ia spu#a cu o lin2ură speciala cu 2ăuri şi se toarnă o lin2ură de apă rece. !e adau2ă un pă0ărel de $in alb.2( (3 *#5.4)3 6. !e ser$eşte cald. un praf de piper. @ l apă. 6 lingură unt. < ce%ti zeamă de carne sau apă. 6 linguriţă mu%tar. !e lasă să dea un clocot. 7A& SOS -. !e pot adău2a la supă+ odată cu 3ar3a$atul+ şi #ăruntaie de pasăre. (*nd este 2ata+ se strecoară şi nu#ai atunci i se adau2ă 2arnitura cu care dori# să o ser$i# la #asă. A9& S#P0 (3 G4/5 Pentru 7 persoane? @ linguri cu "ârf de gri%& (*nd supa este 2ata+ se strecoară 5u#ătate din ea >ntr?o oală #ai #ică şi . S#P3 7B& S#P0 (3 -. După ce s?au pus toate acestea se acoperă oala+ pentru ca supa+ să nu scadă prea tare+ lăs*nd totuşi o #ică desc0i3ătură+ şi se "ierbe la "oc potri$it p*nă este 2ata. 6 linguriţă făină. !e adau2ă 3ar3a$atul cură/at şi spălat.899 Eg carne. -entru ca supa să "ie #ai 2ustoasă+ se pune cu apă rece la "oc . 6 rădăcină pătrun el. !e trece prin sită.adău2at o/etul şi o Iin2uri/ă de #uştar. !e cură/ă pasărea bine+ să nu aibă tuleie+ şi se procedea3ă la "el ca la supa de carne. Dacă adau2ă totuşi la 3ar3a$at+ şi "ierbe separat un s"ert de $ar3ă #i5locie şi se adau2ă >n supă nu#ai c*nd aceasta i?e aproape 2ata. !e ser$eşte cu aceleaşi 2arnituri sau se dre2e cu 2ălbenuş de ou şi cu pu/ină lă#*ie. 6 păhărel de "in alb.S043 Se întrebuinţează acelea%i zarza"aturi ca la supa de carne :"& 7B. 7C& S#P0 (3 P. 6D@ "arză :facultati".4 < cepe mari. Dacă nu se ser$eşte i#ediat+ se /ine la cald >ntr?un $as cu apă "ierbinte. 6D< linguriţă zahăr..pera/ia se repetă >ncă odată. . (*nd supa nu #ai are nici o ur#ă de spu#ă deasupra+ se şter2e spu#a uscată de pe #ar2inea oalei cu o c*rpă u#edă+ dar "oarte curată+ şi se adau2ă sare+ #ai pu/ină dec*t se cere+ deoarece supa scade la "iert+ şi se sărea3ă. Trebuie să "iarbă ne>ntrerupt cel pu/in trei ore+ >nsă nu#ai >n clocote #ici. sare& !e taie ceapa şi se pune >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de unt. < morco"i frumo%i. Aceasta "ace să se #ai ridice un r*nd de spu#ă la supra"a/ă+ care este din nou luată cu lin2ura. !e lasă să se #oaie "ără să se ru#enească+ se adau2ă "ăina şi+ după ce se >n2ălbeneşte pu/in+ se stin2e cu 3ea#a carne. 1ar3a dă supei un 2ust tare şi uneori displăcut. 6n a#*ndouă ca3urile+ supa trebuie să "iarbă la "oc potri$it+ >n clocote #ici8 nu#ai ast"el sucul $a ieşi treptat din carne şi supa $a "i #ai li#pede. 6nainte de a ser$i+ se adau2ă #uştarul #uiat cu pu/ină 3ea#ă+ piperul şi 3a0ărul. !e lasă să "iarbă 2 de #inute şi se ia pieli/a ce se "or#ea3ă la supra"a/ă. dacă >nsă se ur#ăreşte ca rasolul să "ie #ai bun+ se pune cu apă "ierbinte. < cepe. H rădăcină ţelină.

!e adau2ă şi restul de supă. Pentru 7 persoane se face o foaie de aluat dintrIun ou& !e "ace un aluat ca pentru tăi/ei E$. !e "ierb la "el ca tăi/eii. După 2ust+ la #asă se poate adău2a lă#*ie. !e >#pătureşte "oaia >n patru şi se taie #ici pătră/ele.2#.re3ul "ierbe >n 5u#ătate de oră. !e ser$eşte+ după 2ust+ cu "run3e $er3i de pătrun5el+ tăiate "in.401323 Pentru 7 persoane se face o foaie de aluat dintrIun ou& !e "ace un aluat de tăi/ei E$. !e a#estecă din c*nd >n c*nd cu lin2ura+ pentru ca să nu se prindă de "und. A<& S#P0 -# G02#5. . !e strecoară supa >ntr?o crati/ă destul de #are+ ast"el >nc*t 2ăluştele să nu se atin2ă >ntre ele şi să se s"ăr*#e.. ) 'F./13/ Pentru B persoane se face o foaie de tăiţei dintrIun ou& !e "ace un aluat de tăi/ei E$.. (*nd supa clocoteşte+ se ia cu o lin2uri/ă din pasta de 2riş şi se dă dru#ul >n supă. (u o "or#ă #ică c*t un ban se taie #ici rotocoale+ care se ru#enesc >ntr?o crati/ă >n untură #ultă. !e pune la "iert supa >ntr?o crati/ă şi c*nd clocoteşte+ se dă dru#ul tăi/eilor. !e "ace sul şi se taie "in cu un cu/it ascu/it. A@& S#P0 -# P0. !e pune 2rişul c*te pu/in şi sare. A8& S#P0 -# GOGO5323 (3 . !e res"iră uşor cu #*na şi se lasă să se usuce bine >nainte de a "i >ntrebuin/a/i. !e tra2e crati/a pe "oc #ic şi se "ierb un s"ert de oră. . A6& S#P0 -# O43' Pentru 7 persoaneK = linguri cu "ârf de orez& !e ale2e ore3ul+ se spală şi se pune la "iert >n supa strecurată.3 (3 G4/5 Gălu%tele? 6 /ingură unt sau untură. sare& !e "reacă oul cu o lin2ură rasă de unt sau de untură+ p*nă se "ace ca o cre#ă. !e acoperă crati/a şi se lasă să "iarbă ia "oc #ic. 6ntr?un s"ert de oră este 2ata. A=& S#P0 -# . ) 'F.c*nd aceasta clocoteşte+ se toarnă cu o #*nă c*te pu/in 2riş+ iar cu o lin2ură se a#estecă pentru ca să nu se "acă cocoloşi. (*nd sunt 2ata+ se iau cu lin2ura de spu#uit+ se pun >n castron cu 2ri5ă să nu se s"ăr*#e şi se strecoară deasupra supa >n care au "iert+ adău2*nd şi restul de 3ea#ă care a "ost /inut la cald. !e >ntinde cu sucitorul pe #asa de aluat o "oaie de 2rosi#ea unei #uc0ii de cu/it şi se lasă pu/in să se 3bicească+ "ără să se usuce de tot. 6 ou. -asta trebuie să aibă consisten/a unei s#*nt*ni 2roase. Este bine să "ie pre2ăti/i cu o 3i #ai >nainte. !e >ntinde "oaia+ se un2e cu ou şi se >ndoaie >n două. 6n două3eci de #inute sunt "ierte. ) 'F. !e ser$esc cu supa la #asă. @ linguri gri%.

6 morco" mi lociu.0 S#P. !e acoperă+ se lasă să "iarbă 1 #inute...3 (3 -. !e "ierbe #ai #ult dec*t ore3ul cu lapte obişnuit. B6& S#P. B9& S#P0 -# G02#5.A7& S#P0 -# .V. 6 morco" mi lociu. !e pune sare. AC& S#P0 -# G02#5. 6 rădăcină pătrun el.#4)013/ .V. !e adau2ă sare c*t trebuie. !e pune la "iert cu laptele şi o bucă/ică de unt proaspăt. 689 g făină.O$/ Gălu%tele? <89 g cartofi. 6 ou. < linguri făină.urnăţei? < ouă. !e "ierb >n supă ca şi tăi/eii. AA& S#P0 -# $43-013/ $recăţei? 6 ou. sare& !e "reacă >ntr?un castron ouăle cu "ăina p*nă c*nd aluatul se "ace ca o s#*nt*nă.2. 6 ou. !e lasă pu/in să se 3bicească. !e lasă să se usuce pe #asa de aluat.4'. sare& !e ale2e şi se spală ore3ul. 6 fir de praz. < l zeamă de carne& Morco$ul+ pătrun5elul şi pra3ul se taie "in ca tăi/eii+ iar carto"ii se taie pu/in #ai 2roşi. !e sărea3ă. (*nd s?a răcit bine+ se ia cu lin2uri/a din pastă şi se "ac #ici cocoloşi cu #*na+ se dau prin "ăină şi se pun la "iert >n apă clocotită+ cu pu/ină sare. sare& !e "reacă bine două 2ălbenuşuri cu o lin2uri/ă plină de "ăină şi pu/ină sare !e bate albuşul spu#ă+ se a#estecă >#preună şi se toarnă toată co#po3i/ia deodată >ntr?o crati/ă #are+ >n care s?a strecurat supa clocotită. 6 lingură lapte. L& .4. = cartofi mi locii. !e "ierb 3ece #inute. !e toarnă cu >ncetul >n supa care clocoteşte la "oc. !e pun la "iert >n supă strecurată. AB& S#P0 -# P#$ (3 O# Puful? < ouă. unt proaspăt cât o nucă. sare. Deasupra se strecoară supa. 6 /inguriţă făină. !e scur2+ se pun >n castron+ iar deasupra se toarnă supa. !e "or#ea3ă 2ăluştele cu #*na+ se dau uşor prin "ăină+ se pun la "iert >n apă clocotită8 >n 1 #inute sunt 2ata. < fire de praz. 6D< lingură unt. piper& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă de coa5ă şi se trec prin #aşina de tocat sau prin ră3ătoare. !e ia de pe "oc şi se adau2ă oul.4'.3 (3 O43' Gălu%tele? 6D< cea%că orez. 6D< ţelină. sare& Din ouă+ "ăină şi o lin2ură de lapte+ se "ace un aluat potri$it de tare. < l zeamă de carne& . Trebuie ser$it i#ediat ce este 2ata+ pentru ca să nu se lase. !e "reacă untul+ se adau2ă oul+ "ăina+ sare+ pu/in piper şi se a#estecă cu carto"ii. (3 '. (3 '. 6 lingură făină. (*nd sunt 2ata+ se scot cu lin2ura de spu#uit+ se scur2 şi se pun >n castron. 6 rădăcină pătrun el. !e dă pe ră3ătoarea rară. = cartofi. 6 lingură unt proaspăt. 6D< cea%că lapte.

6 do"lecel. !e potri$eşte de sare. !e potri$eşte de sare. !e taie #orco$ii >n "elii sub/iri şi se >năbuşă >ntr?o crati/ă cu untul şi cu ceapa tăiată de ase#enea >n "elii sub/iri. !e pune 3ea#a la "iert >ntr?o oală de supă+ >#preună cu 3ar3a$atul >năbuşit. !e "ace un r*ntaş din "ăină cu pu/in ulei. o mână de mazăre. 6D< lingură ulei.V. 6D< lingură unt. = ro%ii. 6 morco". B<& S#P0 -G*P3)3. 6 ceapă. B=& S#P0 (3 '. < l zeamă de carne& !e taie "in ca tăi/eii tot 3ar3a$atul. !e potri$eşte de sare+ se lasă să "iarbă şi c*nd supa este 2ata+ se dre2e >n castron cu un 2ălbenuş şi cu pu/ină s#*nt*nă.S-0 = l apă. !e toarnă deasupra apă c*t să acopere 3ar3a$atul+ se lasă să dea >n clocot+ şi c*nd 3ar3a$atul este aproape "iert+ se adau2ă şi carto"ii. (*nd este 2ata+ se toarnă deasupra 3ea#a de carne şi se lasă să #ai dea >#preună un clocot. 6 ceapă. (*nd #orco$ul a >nceput să se #oaie+ se pune sarea+ 3a0ărul+ c*te$a "run3e de pătrun5el+ carto"ii cură/a/i şi tăia/i . 6 salată mică. 6$ "arză mică. 6 morco". 6 gulie. B8& S#P0 (3. o mână de fasole "erde.4'. !e pun >ntr?o crati/ă cu 1G2 lin2ură de unt şi se >năbuşă la "oc potri$it.4'. sare& !e taie tot 3ar3a$atul "elii şi se "ierbe >ntr?o oală+ >n apă cu sare+ >#preună cu #a3ărea+ "asolea $erde+ do$lecelul tăiat bucă/i şi c*te$a buc0ete de conopidă. 6 pătrun el. 6D< lingură făină. B@& S#P0 $4. 6 gălbenu%.)1#'3. 6n cel #ai rău ca3+ se poate "ace şi nu#ai cu apă. 6 $< linguriţă zahăr. H ţelină. 6 lingură unt sau ulei. !e adau2ă $ar3a "iartă şi scursă+ pu/ină #a3ăre boabe $erde şi c*te$a "run3e de salată $erde. -# #23/ = l apă. !e cură/ă carto"ii şi /elina+ se "ierb şi se trec prin sită.S0 (3 *O4-OV/ :-43*0. (*nd 3ar3a$atul a >nceput să se #oaie+ se toarnă deasupra 3ea#a de supă+ ast"el >nc*t să "ie bine acoperit. !e lasă sa dea c*te$a clocote >#preună. @ cartofi mari. 6 ţelină mică. = cartofi. 6 praz.. (*nd totul este bine "iert+ se adau2ă restul de supă+ se lasă să dea >#preună un clocot şi se ser$eşte. 6 morco". sare. 6D< lingură unt topit. !e a#estecă >ncet cu supa+ la care se #ai adau2ă roşiile cură/ite de pieli/ă şi tăiate bucă/i. !e a#estecă totul cu #*na după ce s?a adău2at un pra" de sare şi 3a0ărul pisat..V. o mână de mazăre. unt proaspăt cât o nucă& !upa de #orco$i+ ca şi toate supele de 3ar3a$at+ se poate pre2ăti+ >n lipsă de 3ea#ă de carne+ cu apa >n care a "iert alt 3ar3a$at+ de pildă "asole boabe sau $erde+ conopidă+ sparan20el+ #a3ăre etc. 6 conopidă mică. !eparat se "ierbe $ar3a tăiată "in. 6D< linguriţă zahăr. = l apă. 6 pătrun el. !e a#estecă cu o lin2ură+ ca să nu se ardă+ >nsă >ncet să nu se s"ăr*#e.Morco$ul+ pătrun5elul+ pra3ul+ /elina şi carto"ii se taie ca tăi/eii. < fire de praz.S-0 -# '. 899 g morco". sare. 6 lingură smântână& Morco$ul+ 2ulia şi pra3ul se taie ca "ideaua şi se >năbuşe >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de unt sau de ulei. = cartofi mi locii. sare. !e >ncin2e >ntr?o crati/ă untul+ se pune tot 3ar3a$atul+ a"ară de carto"i+ a#estec*nd cu lin2ura+ p*nă se #oaie+ "ără să se ru#enească.

6 lingură unt. !e lasă să dea două+ trei clocote. (*nd este co#plet "iert+ se strecoară+ iar >n 3ea#ă se "ierb carto"ii tăia/i bucă/ele.O$/ -# P4. L . sare. A89 g cartofi.O$/ = l apă. !e bate un 2ălbenuş cu o lin2ură bună de s#*nt*nă.4. !e lasă să "iarbă cu capac trei s"erturi de oră p*nă la o oră+ la "oc #ic. 6D< ţelină.2. !e a#estecă >ncet cu supa+ ca să nu se "or#e3e cocoloşi. !e spală bine+ se cură/ă şi se taie >n "elii potri$ite. !e ser$eşte cu bucă/ele de p*ine pră5ită >n unt. !e lasă să "iarbă p*nă >ncep să se s"ăr*#e. = l apă. BB& S#P0 (3 -. !e stin2e cu pu/ină apă sau cu 3ea#ă din supă. 6 lingură . sare& !e "ierbe 3ar3a$atul >n apă cu sare. piper. 6 pătrun el. 6 ceapă. zarza"at de supă. !e ser$eşte cu bucă/ele de p*ine pră5ită >n unt. !e adau2ă ciupercile şi se lasă să #ai "iarbă. zarza"at de supă. 6 lingură smântână. !e pră5eşte pu/in >n unt sau >n ulei o ceapă tăiată #ărunt+ peste care se pune o lin2ură de "ăină."elii8 se toa#ă at*t lic0id+ >nc*t să "ie acoperit bine. (*nd este "iert se strecoară+ iar >n 3ea#ă se "ierb carto"ii tăia/i cuburi e2ale şi pra3ul tăiat >n "elii sub/iri. 6 lingură făină. unt proaspăt cât o nucă& !e "ierbe 3ar3a$atul >n apă cu sare. @99 g cartofi. sare.4. !e adau2ă o bucă/ică de unt proaspăt şi "run3e de pătrun5el tăiate "in. !e lasă să "iarbă acoperit o 5u#ătate de oră. 6 lingură unt sau ulei. = fire de praz.' = l apă. piper. 6 pătruniel. 6 praz. !e pră5eşte uşor o lin2ură de "ăină >n 1G2 lin2ură de unt şi se stin2e cu apa >n care a "iert 3ar3a$atul de supă. !e #ai lasă să "iarbă. 899 g ciuperci. sare& !e "ierb >ntr?o oală cu apă carto"ii cură/a/i şi tăia/i bucă/ele+ cu ceapă şi sare. !e #ai poate pre2ăti >năbuşind pra3ul tăiat "elii cu pu/in unt+ >nainte de a?l pune la "iert.0 S#P0 (3 -/#P34-/ = l apă. 6 gălbenu%. 6 morco". !e sub/ia3ă cu 3ea#a lor şi se lasă să #ai dea c*te$a clocote. 6 gălbenu%& !e ale2 ciuperci tinere+ adică >ncă >nc0ise+ şi "oarte proaspete. 6nainte de a ser$i+ se dre2e cu un 1 2ălbenuş. !e pune o bucată de unt proaspăt c*t o nucă >n supa luată de pe "oc. BC& S#P0 (3 -/#P34-/ = l apă. !e scur2 bine şi se >năbuşă >ntr?o crati/ă cu 1G2 lin2ură de unt+ sare+ piper şi pu/ină "run3ă de pătrun5el tocat "in. !e a#estecă >ncet cu spu#a. !e ser$eşte cu bucă/ele de p*ine pră5ite >n unt. 899 g cartofi. !e trece 3ar3a$atul prin sită+ se adau2ă din 3ea#ă c*t trebuie şi se lasă să #ai dea c*te$a clocote. 6nainte de a ser$i+ se adau2ă o bucă/ică #ică de unt proaspăt. (a să ră#>nă albe+ pe #ăsură ce sunt cură/ite+ se pun >ntr?un castron cu apă şi pu/in o/et. 6 ceapă. BA& S#P0 (3 P/#43 (3 -. 6 linguriţă unt. 6 lingură făină. 6 morco". 6D< ţelină. 899 g ciuperci.O$/ :-43*0. 6nainte de a ser$i supa+ se adau2ă "run3e de pătrun5el tăiate "in. !e >ncearcă dacă sunt "ier/i. B7& S#P0 (3 -.4. !e trec prin sită c*t sunt >ncă "ierbin/i.

C<& S#P0 (3. < linguri smântână& !e pre2ătesc ciupercile ca #ai sus şi se >năbuşă >ntr?o crati/ă cu unt+ un pra" de sare şi un pra" de piper. 899 g mazăre boabe "erde. !e lasă să #ai "iarbă+ a#estec*nd din c*nd >n c*nd+ ca să nu se prindă de "und. !eparat se "ierbe 3ar3a$at de supă şi c*nd este 2ata+ se strecoară8 3ea#a se lasă să dea >n clocot+ apoi >n ea se toarnă >ncet o lin2ură de 2riş. 899 g măcri%. A doua 3i se sc0i#bă apa şi se pune la "oc #ic cu apă rece+ să se >ncăl3ească cu >ncetul.'043 V34(3 :-43*0. 6D< linguriţă zahăr. !e sub/ia3ă cu 3ea#a >n care a "iert şi se lasă să #ai dea c*te$a clocote+ a#estec*nd din c*nd >n c*nd. !e lasă să "iarbă >năbuşit+ la "oc potri$it+ trei s"erturi de oră. o mână de spanac. Toate acestea se adau2ă >n oala cu #a3ăre după ce a dat >n "iert. !e lasă să #ai dea c*te$a clocote+ a#estec*nd #ereu+ ca să nu se prindă de "und. 6 salată "erde. !e pră5esc pu/in >n unt sau >n ulei #orco$ul+ ceapa+ pătrun5elul şi o "elie de slănină "iartă+ tăiate >n pătră/ele #ici. !e trece prin sită şi se sub/ia3ă cu 3ea#a din oală+ adău2*nd apă+ dacă este ne$oie. @ l apă.. !e >ncearcă dacă a "iert lu*nd un bob de "asole şi stri$indu?l >ntre de2ete. 6nainte de a ser$i+ se adau2ă o bucă/ică de unt proaspăt şi o lin2ură sau două de #a3ăre $erde "iartă separat. 6D< lingură unt sau 6 lingură ulei. C=& S#P0 (3 *0-4/5 = l apă. !e sărea3ă şi se lasă să "iarbă aproape două ore. @ l apă. 6 gălbenu%. !e adau2ă ciupercile şi >nainte de a ser$i se dre2e cu s#*nt*nă. !e ser$eşte cu bucă/ele de p*ine pră5ită >n unt. 6 lingură unt. !e lasă să "iarbă pe "oc #ic. !e sub/ia3ă c*t trebuie cu 3ea#a lor. 6 ceapă.S0 (3 $.S0 (3 *. 6 felie de slănină. @99 g mazăre uscată.SO23 +O.+3 :-43*0. < cartofi. unt proaspăt cât o nucă& 6ntr?o oală cu ap* se "ierb #a3ărea şi c*te$a "run3e de spanac şi de salată+ tăiate "in. !e trece apoi >ntr?o oală .S0 (3 *. unt proaspăt cât o nucă sau ulei& 4asolea aleasă şi spălată se "ierbe >ntr?o oală cu apă8 după ce dă >n clocot+ se scur2e apa şi se toarnă altă apă "ierbinte. !e pune 3a0ărul. C6& S#P0 (3. C9& S#P0 (3. = l apă. =99 g fasole. sare& !e ale2e+ se spală şi se pune #a3ărea la #uiat din a5un. !e ale2e şi se spală bine #ăcrişul.gri%. !e scoate 3ar3a$atul şi se trece prin sită "asolea şi ceapa+ c*t sunt >ncă "ierbin/i.0 :-43*0. 6 morco" mic. !e >năbuşă >ntr?o crati/ă cu pu/in unt p*nă c*nd se #oaie. !e ser$eşte cu bucă/ele de p*ine pră5ită >n unt. sare. < linguri smântână& Măcrişul trebuie să "ie "oarte t*năr+ de aceea această supă nu este 2ustoasă dec*t "oarte de$re#e pri#ă$ara. După ce se ia de pe "oc+ se adau2ă o bucă/ică de unt proaspăt sau o lin2ură de ulei. !e adau2ă un #orco$ tăiat >n patru+ o ceapă #are şi un pătrun5el cu "run3e. 6 ceapă mică. (*nd #a3ărea este bine "iartă+ se trece prin sită.'043 #S-. (*nd este 2ata+ se adau2ă pu/in unt proaspăt sau o lin2ură de s#*nt*nă şi+ dacă a$e#+ pu/ină #a3ăre $erde conser$ată. zarza"at de supă.

< linguri smântână.S0 (3 -O)OP/(0 :-43*0. Este "oarte 2ustoasă şi rece.899 Eg ro%ii. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă c*te$a "run3e de #ăcriş spălate+ care au "ost păstrate de la >nceput+ şi se #ai dă odată >n clocot. = linguri orez. !e rup c*te$a buc0ete din conopidă . < l zeamă de carne& !e >n2ălbeneşte o ceapă tăiată #ărunt >n pu/in unt sau ulei. 6 lingură făină& !e ale2e lintea+ se spală şi se pune să stea >n apă de seara p*nă a doua 3i. C@& S#P0 (3 2/). ca să "iarbă #ai uşor. =99 g linte. 6 lingură unt sau ulei. 6D< lingură unt. <99 g orez. !e acoperă şi se lasă să "iarbă >năbuşit >n apa pe care o lasă sin2ure. = l apă. sare. !e trece totul prin sită şi se lasă să #ai dea c*te$a clocote+ a#estec*nd ca să nu se prindă de "und. . C8& S#P0 (3. !e pune 3a0ărul+ ore3ul şi se lasă să "iarbă bine+ se potri$eşte de sare. < > = căţei de usturoi. !e pune la "iert >ntr?o oală cu apă rece+ cu ceapă tăiată #ărunt+ usturoi şi ci#bru. 6nainte de a "i ser$ită+ se dre2e cu un 2ălbenuş şi două lin2uri de s#*nt*nă. (*nd s?au #uiat bine+ se trec prin sită şi se sub/ia3ă cu 3ea#ă de carne sau cu 3ea#ă >n care a "iert 3ar3a$at. 6 ceapă. 6 linguriţă zahăr. = căţei de usturoi. 6n acest ca3+ 3ea#a de supă cu care se sub/ia3ă trebuie bine cură/ată de 2răsi#e.S0 (3 2/). untură sau ulei. 6nainte de a "i ser$ită+ se dre2e supa cu un 2ălbenuş şi cu două lin2uri de s#*nt*nă.3 @ l apă.#4O/ 6 Eg ro%ii. 6n loc de r*ntaş de "ăină+ se adau2ă la "iert 2 @ & carto"i. sare& !e "ierbe o conopidă >n apă cu sare. 6 ceapă. C7& S#P0 (3 4O5// 6. !e lasă să "iarbă >ncet8 sarea se pune nu#ai la s"*rşit c*nd lintea este "iartă+ alt"el ră#*ne tare. 6 conopidă frumoasă. 6 morco" %i 6 pătrun el. !e spală roşii bine coapte+ se rup >n bucă/i şi se pun >#preună cu ceapa >ntr?o oală acoperită+ la "oc #ic. 6 gălbenu%. < l zeamă de carne sau apă. 6 linguriţă zahăr& !e pun >ntr?o oală roşiile spălate şi tăiate bucă/i+ cu pu/ină sare. !e lasă să "iarbă 5u#ătate de oră. CB& S#P0 (3. 6 lingură unt. 6 lingură făină. sare.3 L Se folosesc acelea%i cantităţi ca la reţeta C@& !e "ierbe lintea şi c*nd este 2ata se trece prin sită. CA& S#P0 (3 4O5// -# #S. o crenguţă de cimbru. !e lasă să "iarbă acoperit trei s"erturi de oră+ p*nă ce ore3ul se "ace ca o cre#ă.cu apă >n care a "iert 3ar3a$at+ >#preună cu carto"ii cură/a/i şi tăia/i bucă/i+ şi sare c*t trebuie. !a "ace un r*ntaş dintr?o lin2ură de "ăină cu pu/in ulei sau untură+ se a#estecă cu supa+ se potri$eşte de sare şi se lasă să #ai dea c*te$a clocote. (*nd s?au #uiat+ se adau2ă un #orco$ #ic şi o bucată de pătrun5el+ ore3ul ales şi spălat+ 3ea#ă de carne sau apă >n care a "iert 3ar3a$at+ sarea+ 3a0ărul şi usturoiul.re3ul poate "i >nlocuit cu arpacaş #uiat >n apă din a un. < linguri smântână. 6 gălbenu%.

unt proaspăt cât o nucă& !e pră5eşte ceapa >n unt "ără să se >n2ălbenească. o mână de fasole fidea. !e dre2e cu două lin2uri de s#*nt*nă. !e toarnă deasupra apă sau de pre"erin/ă ap* >n care a "iert alt 3ar3a$at+ de e9e#plu conopidă+ "asole etc. 6 gălbenu%.pentru 2arnitură şi se păstrea3a >n 3ea#ă. !e trece prin sită şi se lasă să #ai dea c*te$a clocote. 6 lingură făină. !e dre2e >n castron cu o lin2ură de s#*nt*nă şi cu un 2ălbenuş. sare& !e taie $ar3a #ărunt+ se opăreste+ se scur2e de apă şi se pune la "iert >ntr? . (*nd este 2ata+ se dre2e cu un 2ălbenuş bătut cu două lin2uri de s#*nt*nă şi se adau2ă buc0etele de conopidă "iartă. !e pre2ăteşte supa la "el ca la cre#a de 2ulii+ "ără să se treacă prin sită.S0 (3 (OV23. !e >ncăl3esc "ără să se >n2ălbenească untul şi "ăina şi se stin2 cu 2 @ & ceşti de apă. 69<& S#P0 (3 V. !e stin2e cu 3ea#a din oală şi se a#estecă >ncet cu supa. o cea%că orez sau arpaca%. !e lasă să "iarbă bine. !e dre2e cu ou şi s#*nt*nă. !e "ace un sos alb din "ăină şi unt+ sub/iat cu pu/ină apă+ şi se a#estecă cu do$leacul trecut prin sită. !e trece conopida prin sită+ se a#estecă cu sosul de "ăină+ se sub/ia3ă cu 3ea#a >n care a "iert conopida şi se lasă să #ai "iarbă pe "oc #ic. O . @ l apă. !e pune la "iert >ntr?o oală+ se adau2ă roşii "ru#oase şi bine coapte+ carto"ii cură/a/i şi tăia/i bucă/i+ sare şi usturoi. 6D< lingură unt. < linguri smântână. =99 g cartofi. = gulii frumoase. !e acoperă şi se lasă să "iarbă. !e "ierbe 5u#ătate de oră la "oc #ic. (*nd le2u#ele sunt bine "ierte+ se trec prin sită şi se lasă supa să #ai dea c*te$a clocote.2.:-43*0. < linguri smântână. 6nainte de a ser$i+ se adau2ă "asolea $erde "iartă şi tăiată >n bucă/ele #ici+ şi pu/in unt proaspăt. =uliile se taie >n "elii sub/iri+ iar carto"ii >n cuburi #ici.. 6 lingură unt. 6 gălbenu%. @ l apă. < linguri smântână. 696& S#P0 (3. 6 "arză mi locie. !e adau2ă apoi apă >n care a "iert 3ar3a$at+ se pune sare şi se lasă să "iarbă la "oc #ic8 din ti#p >n ti#p se ia cu o lin2ură pieli/a ce se "or#ea3ă deasupra prin ridicarea untului la supra"a/ă. !e "ace un r*ntaş din 5u#ătate lin2ură de unt+ cu o lin2ură de "ăină. =99 g cartofi..4'0 = l apă. = l apă. <89 g ro%ii.S0 (3 23G#*3 :-43*0. 899 g do"leac.sare& !e cură/ă 2uliile şi carto"ii+ se taie bucă/i şi se pun la "iert >ntr?o oală cu apă şi pu/ină sare. 6 lingură făină. < cepe. Din c*nd >n c*nd se ia cu o lin2ură pieli/a pe care o "or#ea3ă untul ridicat la supra"a/ă. < căţei de usturoi. 699& S#P0 (3. CC& S#P0 (3 G#2// :-43*0. < linguri unt. S#P0 (3 G#2// !e cură/ă c*te$a 2ulii şi c*/i$a carto"i. sare& !e cură/ă do$leacul de coa5ă şi de s*#buri+ se taie bucă/i şi se >năbuşă cu pu/in unt şi o ceapă tăiată #ărunt. 6 ceapă.

6 gălbenu%. sare. 6 lingură unt. !e adau2ă 5u#ătate ceaşcă de arpacaş sau de ore3 ales şi spălat Earpacaşul se #oaie >n apă din a5unF. < linguri unt. 7 salate. 6 lingură chimen.S0 (3 SP. (*nd >ncepe să se #oaie+ se tra2e crati/a pe #ar2inea #aşinii+ se adau2ă "ăina. !e pune sare şi se lasă să "iarbă >ncet >n s"ert de oră.. (*nd dă >n clocot+ se adau2ă sare+ o ceapă şi c*/i$a că/ei de usturoi+ toate tocate+ şi c*te$a salate tăiate bucă/i. o lingură făină. !e pră5eşte uşor o lin2ură de "ăină cu o lin2ură de unt şi se stin2e cu 3ea#a strecurată. 7 felii de pâine tăiate cuburi& !e "ierbe >n apă o lin2ură de c0i#en şi 3ar3a$at de supă. !e ser$eşte cu cuburi de p*ine pră5ită >n unt. 6 lingură brânză rasă& !e taie ceapa >n "elii "oarte sub/iri şi se pune la "oc cu o lin2ură de unt. !e potri$eşte de sare. >ntre ti#p se pră5esc "eliile de p*ine >n unt. 6 lingură făină. sare& !e pune apa la "oc. 69@& S#P0 (3. Deasupra supei din "ar"urii se pune c*te o "eliu/ă de p*ine presărată cu par#e3an ras. sare& !e ale2e spanacul+ se spală cu 2ri5ă şi se pune la "iert c*nd apa clocoteşte. !e lasă să dea c*te$a clocote. sare. !e a#estecă #ereu şi c*nd ceapa şi "ăina au luat o culoare 2ălbuie+ se stin2 cu apă sau+ #ult #ai bine+ cu 3ea#ă de carne+ a#estec*nd continuu. 6 lingură untură. .0 = l apă. <89 g ceapă. < ouă.:-43*0. !e lasă să "iarbă+ se potri$eşte de sare şi c*nd este 2ata+ se dre2e >n castron cu un 2ălbenuş şi cu s#*nt*nă. 89 g slănină.o oală+ cu apă "ierbinte. 6 căpăţână de usturoi. !e toarnă r*ntaşul >n oala cu spanac+ se trece totul prin sită+ se potri$eşte de sare şi se lasă să #ai dea c*te$a clocote.P0 = l apă. :u trebuie să se >n2ălbenească. 6n ti2aia >n care s?a pră5it slănina+ se "ace o o#letă obişnuită din două ouă+ se taie >n cuburi şi se pune >n supă >nainte de a "i ser$ită la #asă. !upa este #ai 2ustoasă dacă se >nlocuieşte apa >n care se "ierbe c0i#enul+ cu 3ea#ă de carne. = l apă.2. 899 g spanac. 697& S#P0 (3 -H/*3) = l apă. < linguri smântână. (*nd este 2ata+ se dre2e >n castron cu un 2ălbenuş şi pu/ină s#*nt*nă. 6 lingură unt sau unturâ.. După dorin/ă se poate adău2a pu/in o/et. 7 felii de pâine pră ită în unt. 6 ceapă. zarza"at de supă.). 698& S#P0 (3 S. 6 lingură făină. (*nd >ncep să se ru#enească+ se pun >n supă. 69=& S#P0 (3 -3. !eparat se pră5eşte uşor "ăina >n untură şi se stin2e cu apa >n care "ierbe spanacul. !eparat se pră5esc >n untură slănina tăiată cuburi şi c*/i$a că/ei de usturoi tocat.

A89 g carne de berbec. !e toarnă borşul a#estec*nd >ncet. !e adau2ă borşul "iert separat+ $erdea/ă şi sare& Se drege cu 2ălbenuş şi s#*nt*nă. 6 l bor%. 6 Eg carne de "acă. "erdeaţă. < cartofi. 6D< ţelină..-/O4+3 69A& -/O4+0 1. 6D< "arză mică. 899 g ro%ii. 69C& -/O4+0 (3 V/132 < l apă. sare& !e taie carnea de $acă >n bucă/i potri$ite şi se pune la "iert >ntr?o oală cu apă. 6 pătrun el. 6 pătrun el. !e lasă să "iarbă ore3ul+ se 2ustă de acru şi se dre2e >n castron cu un 2ălbenuş şi două lin2uri de s#*nt*nă.G)0 . (*nd >ncepe să "iarbă+ se ia spu#a de două trei ori. !e adau2ă "run3e de leuştean sau de tar0on+ de pătrun5el şi de #ărar.40)3. !e adau2ă apoi tot 3ar3a$atul tăiat #ărunt+ "asolea /ucără tăiată bucă/i şi spre s"*rşit $ar3a+ carto"ii şi roşiile+ sau o lin2ură de bulion de roşii.celea%i cantităţi ca mai sus+ în plus puţină sfeclă. 6D@ "arză mică. "erdeaţă :mărar. !e lasă să #ai dea c*te$a clocote. 6 gălbenu%& < linguri smântână& !e "ierbe carnea la "el ca la borşul /*rănesc. !e 2ustă de sare+ se potri$eşte de acru+ se adau2ă la ne$oie sare de lă#*ie di3ol$ată separat+ >n apă.S-0 -# S*G). 6 morco". !e "ierbe >n apă+ cu un #orco$ şi un . 669& -/O4+0 (3 */32 < l apă. 6 mână fasole ţucără. cozi de ceapă "erde. !e pune sare. 6n loc de ore3 se pot pune 2ăluşte preparate >n "elul ur#ător% se "reacă o lin2ură de unt sau de untur* cu un ou+ bine+ p*nă se "ace ca o cre#ă. pentru rest acelea%i cantităţi ca la ciorba ţărănească& !e "ierb bucă/ile de carne şi se ia spu#a. 6 ardei gras. 6 l bor%. !e bate bine >n castron 2ălbenuşul cu două lin2uri de s#*nt*nă. sare& !e taie carnea bucă/i potri$ite. (*nd sunt "ierte+ se toarnă borşul "iert separat şi strecurat+ şi se adau2ă o "run3ă de pătrun5el+ co3i de ceapă $erde tăiate "in şi 2 @ & lin2uri de ore3 ales şi spălat. După ce dă >n clocot+ se ia spu#a şi se adau2ă% un #orco$+ un pătrun5el şi o ceapă #ică tăiate #ărunt. 6 ceapă. !e iau cu o lin2uri/ă şi se dă dru#ul 2ăluştelor >n ciorbă+ c*nd clocoteşte. !e "ierb un s"ert de oră. 6 l bor%. !e pune #orco$+ şi o rădăcină de pătrun5el+ pu/ină $ar3ă şi ceapă tăiată #ărunt. !eparat se "ierbe 1 l borş şi se strecoară >n oala >n care "ierbe 3ar3a$atul. 6 Eg carne de miel. !e pune sare şi se adau2ă "ăină p*nă ce co#po3i/ia de$ine ca o s#*nt*nă 2roasă. 6 ceapă. !e ser$eşte. pătrun el. 6 morco". = linguri orez. 6 gălbenu%. < ro%ii. 6 pătrun el. < /inguri de smântână& !e "ierb >n apă cu sare capul şi bucă/i de carne de #iel.S-0 < l apă. 6 l bor%. leu%tean. 666& -/O4+0 (3 +34+3< l apă. !e lasă să "iarbă c*t trebuie+ "ără sa se s"ăr*#e 3ar3a$atul. 6 morco". !e adau2ă borşul "iert separat+ $erdea/ă+ sare. sare. 69B& -/O4+0 4#S3. !e pune tot 3ar3a$atul tăiat #ărunt şi se adau2ă şi pu/ină s"eclă tăiată ca "ideaua.

< linguri oţet. 66=& -/O4+0 (3 P#/ . zarza"at de supă. sare. < ro%ii. < linguri smântână& 6ntr?o oală cu apă clocotită se pun la "iert un #orco$+ o rădăcină de pătrun5el şi o ceapă tăiată #ărunt. zarza"at de supă. (*nd carnea este "iartă pe trei s"erturi+ se adau2ă $ar3a tăiată ca tăi/eii+ roşiile şi un ardei 2ras tăiat #ărunt. 6 pătrun el. !e potri$eşte de sare. 6 ceapă. .. 6 pui mi lociu.S043 < l apă. 6 ou. zarza"at de supă. 6 Eg burtă. !e lasă să dea c*te$a clocote. 6 pasăre cam de 6 Eg.G)04 6. 6 l bor%. sare& !e spală >n #ai #ulte ape şi se cură/ă cu sare p*nă ră#>n albe+ 1 D2 de burtă şi un picior de $i/el.pătrun5el. !e pun la "iert >n apă cu sare+ cu un #orco$+ un pătrun5el şi o ceapă >ntrea2ă+ "oi de da"in+ boabe de piper. !e bat 2ălbenuşurile cu două lin2uri de o/et de $in sau o 5u#ătate de lă#*ie şi se a#estecă >ncet cu 3ea#a din oală. !e toarnă borşul "iert separat şi strecurat+ se adau2ă $erdea/ă tăiată "in+ roşiile cărora li s? au scos s*#burii şi sare. 6 ceapă. 668& -/O4+. = ro%ii. !e "ierb aripile+ picioarele+ 2*tul şi pipota de 2*scă sau de curcan+ tăiate >n bucă/i potri$ite. = linguri orez. !eparat se "ierbe 3ea#a de $ar3ă+ care se toarnă >n oală c*nd carnea şi 3ar3a$atul "ierbe.43 < l apă. 6 picior de "iţel.0 :S-H/*+3. 667& -/O4+0 (3 P34/5O. 6 morco". !e "ace o tocătură din . l apă+ 1+. (3 +#4. 6 gălbenu%. !e scoate burta şi după ce s?a răcorit+ se taie >n "or#ă de tăi/ei #ai 2roşi+ de ase#enea şi carnea de pe picior. 66<& -/O4+0 (3 P. 6 gălbenu%. 66@& -/O4+0 (3 PO.dată cu ciorba se ser$esc ardei #ici+ iu/i. < linguri smântână& !e "ace la "el ca ciorba de #iel. cozi de ceapă "erde. 69 boabe piper. !e adau2ă pătrur5el şi #ărar $erde tăiate "in. !e pun >ntr?o oală+ se strecoară 3ea#a >n care au "iert şi se lasă să #ai dea c*te$a clocote. 6 l bor%. piper& !e pune la "iert >ntr?o oală cu apă+ un #orco$+ un pătrun5el+ o ceapă+ toate tăiate #ărunt+ şi osul ce ră#*ne de la carne+ şi se lasă să "iarbă bine.-3 1+. = linguri orez. !e adau2ă un #orco$+ un pătrun5el+ un s"ert de /elina şi o ceapă tăiată #ărunt+ ore3ul ales şi spălat. sare. < linguri orez. 6 felie de pâine. "erdeaţă. @ 6 apă. < gălbenu%uri. (*nd 3ar3a$atul >ncepe să "iarbă+ se adau2ă puiul tăiat bucă/i+ labele+ capul+ pipota şi "icatul. < foi de dafin. !e lasă să "iarbă bine la "oc potri$it. sare. !e ia spu#a+ se adau2ă ore3ul ales şi spălat+ borşul "iert separat şi strecurat+ co3ile de ceapă $erde+ #ărar şi pătrun5el tăiate "in şi roşiile tăiate bucă/i şi "ără se#in/e. sare. La ciorba de potroace+ borşul este >nlocuit cu 3ea#ă de $ar3ă. < linguri smântână& Peri%oare? 899 g carne. 6 l bor%. "erdeaţă. !e ia spu#a+ se potri$eşte de sare.8 l apă. 6nainte de a ser$i+ se dre2e >n castron cu un 2ălbenuş şi cu două lin2uri de s#*nt*nă. 6 gălbenu%. !e ser$eşte "ără să se #ai pună pe "oc.4O. l 3ea#ă de $ar3ă+ #ăruntaie de 2*scă+ sau de curcan+ 3ar3a$at de supă+ & lin2uri ore3+ $erdea/ă. "erdeaţă. !e pune sare.

899 g fasole grasă. !e lasă să #ai dea un clocot. <89 g cartofi. = do"lecei frumo%i. zarza"at de supă. !e potri$eşte de sare şi se obser$ă să nu "iarbă prea #ult+ pentru ca do$leceii să nu se s"ăr*#e. < ro%ii. plus 7 do"lecei tineri& !e pun la "iert un #orco$+ un pătrun5el+ o ceapă+ pu/ină /elină. (*nd 3ar3a$atul este "iert+ se adau2ă borşul "iert separat+ do$leceii cură/a/i şi tăia/i potri$it+ roşiile şi pu/in #ărar şi pătrun5el $erde. (arnea se trece prin #aşină >#preună cu #ie3ul de la o "elie de p*ine #uiat şi stors bine+ şi se a#estecă pu/in ore3+ ales+ spălat şi >n"lorit E"iert pu/inF #ai >nainte+ un ou+ o ceapă #ică tocată+ $erdea/ă şi sare. !e ale2 pentru u#plut şase do$lecei tineri+ #ai sub/iri+ se rad de coa5ă+ se taie >n două şi se scobesc >năuntru. La ciorbă se poate adău2a pu/in r*ntaş de "ăină cu ulei sau se dre2e cu un 2ălbenuş şi pu/ină s#*nt*nă. = ro%ii mi locii. !e adau2ă "run3e de pătrun5el şi de #ărar tăiate "in şi borşul "iert separat şi strecurat.SO23 V34(3 < l apă. sare& 6ntr?o oală cu apă clocotită+ se pun la "iert un #orco$+ un pătrun5el şi o ceapă tăiată #ărunt. D2 de carne. 6 gălbenu% %i < linguri smântână sau 6 lingură ulei %i 6 lingură făină& !e pun la "iert >ntr?o oală cu apă+ o ceapă tăiată #ărunt+ un #orco$ şi un pătrun5el >ntre2i. 66C& -/O4+0 (3 $. !e "ac perişoare #ici cu #*na udă şi se pun la "iert >n ciorbă. "erdeaţă. . 6nainte de a ser$i+ se scoate osul din ciorbă şi se dre2e cu un 2ălbenuş bătut cu s#*nt*nă. !e "ace u#plutura din +. 66A& -/O4+0 (3 (OV23-3/ #*P2#1/ . !e scoate #orco$ul şi pătrun5elul şi se ser$eşte si#plă sau dreasă cu ou şi cu s#*nt*nă. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă borşul "iert separat şi strecurat.O$/ 5/ $.SO23 V34(3 <89 g fasole grasă. "erdeaţă. 6 ardei gras. . !e lasă să "iarbă la "oc potri$it. Dacă #ai ră#*ne u#plutură+ se "ac perişoare+ care se pun de ase#enea la "iert.4. zarza"at de supă. 6<9& -/O4+0 (3 -. !e poate ser$i si#plă sau dreasă cu ou şi s#*nt*nă. !eparat se "ierbe borşul+ se strecoară >n oala cu do$lecei şi se adau2ă $erdea/ă+ c*te$a co3i de ceapă tăiate #ărunt şi sare c*t trebuie. 6 l bor%. 6ntr?un castron se bate 2ălbenuşul cu s#*nt*nă şi se a#estecă >ncet cu ciorba. !e adau2ă "asolea tăiată >n bucă/i+ $erdea/ă+ co3i de ceapă $erde+ un ardei 2ras+ toate tăiate #ărunt+ şi roşiile cură/ate de se#in/e. !e adau2ă "asolea 2rasă tăiată >n bucă/i şi la ur#ă carto"ii cură/a/i+ tăia/i >n cuburi+ şi sare.celea%i cantităţi ca mai sus. !e lasă să "iarbă p*nă >ncep carto"ii să se s"ăr*#e. 66B& -/O4+0 (3 (OV23-3/ < l apă. (u această tocătură se u#plu do$leceii+ care se "ierb >n supa de 3ar3a$at.sul ră#as de la carne se pune la "iert >#preună cu 3ar3a$atul. pentru rest acelea%i cantităţi ca mai sus& !e "ierb >ntr?o oală cu apă #orco$ul+ pătrun5elul şi o ceapă.carne+ #ie3ul de la o "elie de p*ine #uiat şi stors bine+ se adau2ă ore3ul8 ceapa tocată "in+ un ou+ sare+ piper. sare. !e potri$eşte de sare. 6 l bor%.

"erdeaţă& !e pune "asolea la "iert.+3 = l apă. După ce a dat c*te$a clocote+ se sc0i#bă apa cu altă apă tot "ierbinte. zarza"at de supă. . 6 bucăţică zahăr.O$/ 5/ S$3-20 6 sfeclă cam de 899 g. două linguri smântână& !e pun la "iert >ntr?o oală cu apă "run3e de lobodă+ "run3e de s"eclă+ co3i de ceapă $erde+ #ărar+ pătrun5el+ după 2ust şi leuştean+ tăiate #ărunt.4.4. !e /ine un s"ert de oră+ p*nă iese culoarea din s"eclă şi ciorba se >nroşeşte. (*nd 3ar3a$atul este aproape "iert+ se pune sarea+ borşul "iert separat şi strecurat+ roşiile şi $erdea/a% #ărar+ pătrun5el+ co3i de ceapă+ leuştean. pentru rest acelea%i cantităţi ca la O-iorba de fasole "erdeN& !e pun la "iert >ntr?o oală cu apă+ un #orco$ >ntre2 şi o ceapă tăiată #ărunt. 6 l bor%. !e adau2ă borşul "iert separat. 6<<& -/O4+0 (3 -. !e scoate strecurătoarea cu s"ecla crudă şi se ser$eşte ciorba dreasă cu ou şi s#*nt*nă. sare. Dacă $re# să aibă o culoare "ru#oasă+ roşie+ c*nd ciorba este 2ata+ se dă oala la o parte şi după ce s?a răcorit pu/in+ se pune s"eclă rasă EcrudăF >n strecurătoarea de #acaroane şi se cu"undă >n oală+ ast"el >nc*t s"ecla din strecurătoare să "ie acoperită cu 3ea#ă. (*nd s"ecla este aproape "iartă+ se adau2ă carto"ii cură/i/i şi tăia/i sub/iri+ $erdea/ă+ sare. (*nd a >nceput să "iarbă+ se adau2ă carto"ii cură/a/i şi tăia/i >n bucă/i potri$ite. !e ser$eşte si#plă sau dreasă cu un 2ălbenuş şi cu o lin2ură de s#*nt*nă. 6<8& -/O4+0 (3 #4'/-/ Se folosesc acelea%i cantităţi ca la O-iorba de "erdeaţăP& !e ale2 ur3ici tinere+ se spală+ se opăresc şi se pun la "iert >ntr?o oală cu apă. 6<@& -/O4+0 (3 V34(3.6<6& -/O4+0 (3 -. <89 g carofiK pentru rest acelea%i cantităţi ca l M-iorba de fasole "erdeN& !e cură/ă s"ecla+ se taie ca tăi/eii şi se "ierbe >ntr?o oală cu un #orco$ >ntre2 şi o ceapă tăiată #ărunt.O$/ 899 g cartofi. 6<=& -/O4+0 (3 $.SO23 +O. !e adau2ă borşul "iert separat şi strecurat+ sarea+ 3a0ărul şi ore3ul ales şi spălat. = linguri orez. 6 l bor%. !e adau2ă o ceapă tăiată #ărunt+ ore3 sau crupe de poru#b. Este #ai 2ustoasă dreasă cu s#*nt*nă. !e lasă să "iarbă.10 < l apă. (*nd totul este "iert+ se pune borşul "iert separat. =99 g fasole uscată. un gălbenu%. o farfurie adâncă plină cu "erdeaţă. !e pune sare şi $erdea/ă #ultă+ #ărar+ pătrun5el+ co3i de ceapă $erde+ leuştean+ toate tăiate #ărunt. !e potri$eşte de sare+ se lasă să #ai dea un clocot şi se ser$eşte si#plă sau dreasă cu s#*nt*nă. !e lasă să #ai dea c*te$a clocote. !e adau2ă un #orco$+ un pătrun5el şi o ceapă tăiată #ărunt. !e lasă să dea >#preună c*te$a clocote. (*nd 3ar3a$atul >ncepe să se #oaie+ se pune borşul "iert separat şi strecurat. <99 g ro%ii.

6<7& SG4+#5-, 6 l apă, < l zer, 6 morco" mi lociu, 6 ceapă, =99 g cartofi, 6 lingură mălai, sare& !e pune la "iert >ntr?o oală cu apă+ un #orco$ >ntre2 şi o ceapă tăiată #ărunt. (*nd a >nceput să "iarbă+ se adau2ă carto"ii cură/a/i şi tăia/i >n bucă/i potri$ite. După ce se "ierb şi carto"ii+ se toarnă 3erul ră#as de la strecuratul br*n3ei de $aci. !e potri$eşte de sare. !e lasă să dea din nou >n clocot şi se adau2ă o lin2ură de #ălai tu#at >n ploaie+ ca 2rişul. După c*te$a #inute ciorba este 2ata. 6<A& -/O4+0 (3 5.3V/3 < l apă, 6 l bor%, 899 g %te"ie, 6 ceapă, 6 lingură ulei, 6D< lingură făină, = linguri orez sau < cartofi frumo%i, sare& !e ale2e şte$ia+ se pune la "iert şi se continuă la "el ca la borşul de ur3ici. !eparat se pră5eşte o ceapă tocată cu o lin2ură de ulei+ se pune "ăina8 se ru#eneşte şi se stin2e cu apă. !e a#estecă cu ciorba şi se lasă să #ai dea un clocot. 6n loc de ore3+ se pot pune la "iert c*/i$a carto"i tăia/i #ărunt. 6<B& -/O4+0 (3 -4#P3 (3 PO4#*+ < l apă, 6 l bor%, o farfurie adâncă de crupe de porumb, "erdeaţă, sare& !e spală o "ar"urie de crupe de poru#b şi se pun la "iert >ntr?o oală cu apă. !e adau2ă $erde/uri de tot "elul tocate #ărunt şi c>nd totul este bine "iert+ se toarnă borşul "iert separat. !e potri$eşte de sare. 6<C& -/O4+0 (3 +#431/ < l apă, 6 l bor%, 899 g bureţi, zarza"at de supă, sare& (iorba se poate pre2ăti cu bure/ii proaspe/i+ cu# au "ost culeşi din pădure+ sau cu bure/i usca/i pentru iarnă. !e "ierb >ntr?o oală cu apă+ un #orco$+ pătrun5el+ #ărar şi o ceapă. !e ale2 bure/ii să nu "ie $ier#ănoşi+ se taie >n două sau #ai #ărunt şi se pun >n oala cu 3ar3a$at. (*nd sunt "ier/i+ se adau2ă borşul "iert separat+ se potri$eşte de sare şi se lasă să #ai dea >#preună c*te$a clocote. După 2ust se poate adău2a pu/in r*ntaş+ "ăcut dintr?o ceapă tocată+ pră5ită >n ulei cu pu/ină "ăină+ şi stinsă cu apă. Bure/ii usca/i se pun la #uiat din a5un+ >ntr?un $as cu apă. 6=9& -/O4+, (3 H4/+/ :*G)0.04-/; Se folosesc acelea%i cantităţi ca la ciorba de bureţi& !e "ace la "el ca şi ciorba de bure/i+ adău2*ndu?se la "iert şi o #*nă de ore3 sau de arpacaş+ care "ierbe #ai uşor dacă este #uiat din a5un >n apă. De ase#enea şi 0ribii usca/i trebuie #uia/i din a5un >n apă. 6=6& -/O4+0 (3 -4,P < l apă, 6 l bor%, 7 bucăţi de crap :cam 799 g;, zarza"at de supă, = linguri orez, "erdeaţă, sare& !e taie #ărunt un #orco$+ un pătrun5el+ ceapă. !e pun să "iarbă cu apă+ adău2ind ore3ul ales şi spălat. !e cură/ă crapul+ se scoate osul a#ar de la cap+ iar după ce a "ost spintecat şi i s?au scos #a/ele+ se #ai spală nu#ai >ntr?o apă+ "ără să "ie /inut #ult+ ca să nu?i iasă dulcea/a. !e taie bucă/i şi c*nd 3ar3a$atul este aproape "iert+ se pune şi peştele >n oală Ede obicei bucă/ile "ru#oase se

ale2 pentru pră5it sau pentru altă #*ncare+ iar la ciorbă se pun capul şi coadaF. !e lasă să "iarbă la "oc potri$it. !e ia spu#a şi se potri$eşte de sare. (*nd este aproape 2ata+ se pune borşul "iert separat şi strecurat+ precu# şi o #*nă de $erdea/ă tăiată #ărunt. !e lasă să #ai dea >#preună un clocot. !e ser$eşte rece sau caldă. La "el se "ace şi ciorba de peşte #ărunt. 6=<& -/O4+0 (3 P35.3 -# '3,*0 (3 V,4'0 = l zeamă de "arză, zarza"at de supă, 799 g pe%te, "erdeaţă& !e potri$eşte de acră 3ea#a de $ar3ă+ adău2*nd apă dacă trebuie. !e "ierbe cu 3ar3a$at tăiat #ărunt% #orco$+ pătrun5el+ ceapă. (*nd este aproape 2ata+ se pune peştele cură/it şi tăiat >n bucă/i potri$ite. !e lasă să "iarbă c*t trebuie+ se ia spu#a+ se potri$eşte de sare şi se adau2ă după 2ust $erdea/ă tăiată #ărunt E#ărar+ pătrun5el+ tar0on etc.F. 6==& -/O4+0 (3 -H/./-/ :P35./5O4/ *04#)1/; Se folosesc acelea%i cantităţi ca la M-iorba de crapN& !e taie #ărunt #ult 3ar3a$at de supă şi se "ierbe >ntr?o oală cu apă. !e cură/ă peştişorii #ărun/i de #a/e+ str*n2*ndu?i de la coadă spre cap+ iar dacă sunt #ari şi au sol3i+ se cură/ă şi de sol3i. !e spală şi se pun la "iert >n apa cu 3ar3a$at. !e adau2ă borşul "iert separat şi sare. -eştele nu se "ierbe prea #ult ca să nu se s"ăr*#e. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă o #*nă de $erdea/ă tocată. *G)-04/ (3 O#0 6=@& O#0 -# SP,),7 ouă, 6,899 Eg spanac, 6 lingură unt, 6D< lingură făină, 7 felii de pâine, sare& !e pre2ăteşte piureul de spanac E$. ' 'F. !eparat se pră5esc >n unt "eliile de p*ine. !e "ierb ouăle 5u#ătate tari+ se cură/ă şi se aşa3ă c*te unul peste o "elie de p*ine pră5ită. Deasupra se toarnă piureul de spanac+ "ierbinte. 6=8& S#$23# (3 O#0 7 ouă, 6 lingură unt, 6 lingură făină, 6D< l lapte, < albu%uri, sare, 6 praf de piper, 6 lingură brânză rasă& !e "ierb ouăle 5u#ătate tari şi se aşa3ă >ntr?o "ar"urie de sticlă re3istentă la "oc+ unsă cu unt. !e "ace ur#ătorul sos de "ăină% se pră5eşte uşor o lin2ură de "ăină >n unt şi se stin2e cu lapte "ierbinte. !e a#estecă #ereu cu lin2ura+ pentru a nu se "ace cocoloşi. !e pune sare şi un pra" de piper şi se lasă să "iarbă >ncet pe #ar2inea #aşinii o 5u#ătate de oră+ ca să scadă. !e a#estecă din ti#p >n ti#p ca să nu se prindă. (*nd sosul este destul de 2ros+ se a#estecă cu două albuşuri bătute spu#ă+ se toarnă peste ouă+ se presară cu br*n3a rasă şi se dă la cuptor la "oc potri$it. !e aşa3ă pe 2rătar ca să aibă căldură #ai #ult de sus şi sa nu se >ntărească ouăle. 6=7& O-H/#4/ 4O*G)35./ (e obicei se socotesc < ouă de persoană& !e pune apa la "iert+ "ără sare+ >ntr?o crati/ă cu pere/ii scun3i. (rati/a trebuie să "ie destul de #are+ pentru ca ouăle să nu "iarbă >n20esuite şi să poată "i uşor scoase din apă. (*nd apa clocoteşte+ se spar2 ouăle pe r*nd >ntr?o "ar"urioară

#ică şi li se dă dru#ul >n crati/ă+ binişor ca să nu se s"ăr*#e. !e acoperă crati/a şi se tra2e #ai la o parte+ pe "oc #ic+ ast"el >nc*t să nu #ai clocotească. !e /in trei #inute+ p*nă ce albuşul se coa2ulea3ă+ "ără ca 2ălbenuşul să "ie răscopt. !e scot cu 2ri5ă+ cu o lin2ură lată+ 2ăurită+ se aşa3ă pe "ar"uria cu care $or "i ser$ite la #asă şi peste ele se toarnă unt topit "ierbinte. !e pot ser$i şi cu ceapă pră5ită >n 2răsi#e. La "iert se poate adău2a pu/in o/et+ o lin2ură la un litru de apă+ care a5ută ca albuşul să nu se res"ire >n apă şi să se coa2ule3e e2al >n 5urul 2ălbenuşului. ;uăle pentru oc0iuri ro#*neşti trebuie să "ie tot at*t de proaspete ca şi ouăle de "iert. 6=A& O-H/#4/ -# +4G)'0 7 ouă, 6 lingură unt, 6D< lingură făinâ, 6D< l lapte, = linguri brânză rasă, sare& !e "ac oc0iuri ro#*neşti+ "ierte ca #ai sus >n apă cu pu/in o/et. !e scur2 şi se aşa3ă pe o "ar"urie unsă cu unt+ re3istentă la "oc. !eparat se "ace un sos alb din unt şi "ăină+ stins cu o ceaşcă #are de lapte. !e adau2ă par#e3an sau altă br*n3ă rasă. !e lasă să "iarbă sosul cinci #inute+ a#estec*nd #ereu ca să nu se prindă la "und. !e toarnă peste ouă+ se presară br*n3ă rasă şi se dă cinci #inute la cuptor+ la "oc "oarte iute. !e pot ser$i şi i#ediat "ără să "ie date la cuptor. 6=B& O-H/#4/ -# P4,' 7 ouă, < linguri unt, 6$ lingură făină, < ce%ti cu lapte, 6 fir de praz, 7 felii de pâine, 6 lingură brânză rasă, sare& !e pre2ătesc oc0iuri ro#>neşti. -e o "ar"urie re3istentă la "oc se aşa3ă "iecare ou bine scurs+ pe o "elie de p*ine pră5ită >n unt. !eparat se "ace un sos alb ca #ai sus+ >n loc de br*n3ă se pune >nsă un "ir de pra3 tăiat ca "ideaua şi >năbuşit >n unt. !e toarnă sosul peste ouă+ se presară cu par#e3an ras şi se dă la cuptor+ la "oc iute. 6=C& O-H/#4/ 2, -,P,Se socotesc < ouă %i unt cît o umâtate de nucă pentru fiecare persoană& ;c0iurile la capac se pre2ătesc >n "ar"urioare sau >n ti2ăi/e re3istente la "oc+ cu care pot "i ser$ite şi la #asă. :u#ărul "ar"urioarelor trebuie să "ie e2al cu nu#ărul persoanelor. Mări#ea "ar"uriei trebuie să "ie potri$ită ca să >ncapă nu#ai bine două ouă. !e aşa3ă "ar"urioarele pe #aşină şi se pune >n "iecare c*te o bucă/ică #ică de unt proaspăt+ c*t o 5u#ătate de nucă. (*nd untul s?a topit+ se spar2 ouăle cu 2ri5ă >n "ar"urioară. !are se pune pu/ină nu#ai pe albuş+ deoarece pe 2ălbenuş lasă ur#e albicioase+ care strică aspectul ouălor. !e /in pe #aşină ' @ . #inute+ la "oc #ic+ p*nă ce albuşul de$ine lăptos. !e ser$esc "ierbin/i+ >ndată ce sunt 2ata. 6@9& O-H/#4/ 2, -,P,- -# S*G).G)0 7 ouă, 6D< lingură unt, două linguri smântână, sare& !e pre2ătesc oc0iurile la capac aşa cu# s?a arătat #ai sus >ntrebuin/*ndu?se >nsă o sin2ură "or#ă cu #ar2inile scunde+ re3istentă la "oc. (*nd oc0iurile >ncep să se prindă+ se toarnă peste ele s#*nt*nă şi un pra" de sare. !e dau pu/in la cuptor.

6@6& ;(PI<RI (< !;! DE R;7II ) ouă+ 1G2 lin2ură unt8 pentru sos% . 2 roşii+ unt proaspăt c*t o nucă+ un pra" de "ăină+ sare+ 1 lin2uri/ă 3a0ăr+ 1 "run3ă de /elină. !e pre2ătesc oc0iurile ca #ai sus. 6n loc de s#*nt*nă >nsă+ se toarnă deasupra un sos de roşii E$. )&F şi se dau la cuptor. 6@<& O-H/#4/ !) .O*,.3 7 ouă, 7 ro%ii frumoase, o lingură de unt proaspăt, 7 feliuţe mici de %uncă, sare& !e ale2 pătlă2ele roşii netede şi destul de #ari+ ca să >ncapă >n "iecare c*te un ou. !e taie capacul+ !e 2olesc de #ie3+ se pune >n "iecare c*te o bucă/ică #ică de unt proaspăt şi un pra" de sare8 se aşa3ă >ntr?o ta$ă unsă bine cu unt. !e dau la cuptor la "oc iute+ şi se /in p*nă se >n"ierb*ntă. 6n acest ti#p se pre2ătesc oc0iurile >n apă. !e pune >n "iecare roşie c*te o "eliu/ă de şuncă ru#enită >n ta$ă sau c*te$a "elii de ciuperci >năbuşite >n unt. Deasupra se aşa3ă oul bine scurs de apă. !e dau c*te$a #inute la cuptor şi se ser$esc. 6@=& O-H/#4/ !) -#/+ 7 ouă, 7 felii de parizer, 6D< lingură untură, sare, câte"a frunze de salată& !e taie pari3erul >n "elii. !e >ncin2e untură >ntr?o ti2aie şi se aşa3ă "eliile de pari3er. La căldură+ pieli/a di#pre5ur se str*n2e+ "elia de pari3er lu*nd "or#a unui cuib+ >n care se spar2e c*te un ou. !e presară albuşul cu pu/ină sare şi se /in pe #aşină p*nă c*nd oc0iurile sunt 2ata. !e aşa3ă pe "ar"urie cu 2arnitură de "run3e de salată >#pre5ur. -entru ca să iasă bine cuiburile+ "eliile de pari3er trebuie să "ie neapărat >ntre2i. 6@@& O#0 !) -#/+ P3 SP,),7 ouă, 6 Eg spanac, < linguri unt, 6 lingură smântână, 6 lingură brânză rasă, sare& !e ale2e spanacul E$. ' &F şi se "ierbe. !e lasă la o parte+ la cald+ o lin2ură de spanac+ iar restul se aşa3ă >ntr?o "or#ă de pă#*nt re3istentă la "oc+ cu două lin2uri de unt. !e presară br*n3ă rasă şi se pune pu/ină s#*nt*nă. !eparat se bat albuşurile+ se adau2ă sare şi se toarnă peste spanacul din "or#ă. !e nete3eşte albuşul cu dosul lin2urii şi din loc >n loc se "ac 2ăuri rotunde+ c*t să >ncapă un 2ălbenuş. La #i5loc se "ace o 2aură ce$a #ai #are+ >n care se aşa3ă spanacul păstrat la cald. 6n "iecare 2aură se pune c*te un 2ălbenuş+ cu 2ri5ă+ să ră#*nă >ntre2. !e dă la cuptor+ la "oc potri$it+ p*nă se prinde 2ălbenuşul. !e ser$esc >n "or#ă. 6@8& J#*04/ *O2(OV3)35./ :S-4O+; 7 ouă, 6 lingură unt, = linguri lapte, sare& !e topeşte untul >ntr?o ti2aie. !e bat ouăle >ntr?un castron+ se adau2ă laptele şi sare c*t trebuie. !e toarnă peste untul "ierbinte şi se a#estecă cu lin2ura la "oc+ p*nă >ncep să se >ntărească. 6@7& J#*04/ -# S20)/)0 7 ouă, 89 g slănină afumată :sau %uncă;, 6D< lingură unt, = linguri lapte, sare&

7 ro%ii frumoase. (*nd roşiile >ncep să se #oaie+ se u#plu "iecare cu 5u#ări+ iar pe deasupra se presară br*n3ă rasă. = linguri lapte. !e "ierb pu/in >n apă cu sare+ şi se /in sub teasc 2 de #inute pentru ca apa din ele să se scur2ă. De ase#enea trebuie să "ie de #ări#e potri$ită cu nu#ărul ouălor+ adică cu un dia#etru de 2. !eparat se bat ouăle cu laptele+ se adau2ă sare Edacă slănina nu este prea săratăF+ se toa#ă peste slănina ru#enită şi se a#estecă pe "oc p*nă >ncep să se >ntărească. 6 ceapă frumoasă. !e a#estecă şi c*nd >ncep să se prindă+ se pune br*n3a rasă. = linguri lapte. 686& O*23. sare& !e pre2ătesc roşiile la "el ca la oc0iuri >n to#ate E$. sare& 6ntr?o ti2aie se pră5eşte cu unt o ceapă tăiată >n "elii "oarte sub/iri+ cu 2ri5ă+ să nu se >nne2reasc*.0 7 ouă. Deasupra se toarnă ouăle bătute cu lapte şi pu/ină sare. < linguri unt. (*nd >ncep să se >ntărească+ se introduce pe dedesubt . La "el se pot pre2ăti 5u#ări cu şuncă tăiată #ărunt. !e bat ouăle+ se adau2ă laptele sau o lin2ură de s#*nt*nă+ şi sare. !e a#estecă p*nă sunt 2ata. sare& !e cură/ă de se#in/e şi se scur2 de apa lor c*te$a roşii #i5locii+ bine coapte. = felii de pîine tăiate cuburi. 6 linguriţă zahăr. !e pune ti2aia cu o lin2ură de unt sau de untură la "oc tare şi c*nd s?a >n"ierb*ntat+ se toarnă ouăle bătute. 7 ouă. c# la #ar2inea de sus+ pentru şase ouă. 6 lingură untură. !e dau apoi prin "ăină şi se pră5esc >n untură. < linguri brînză rasă. < linguri lapte.6n ti2aia >n care se $or "ace 5u#ările se pun bucă/ele #ici de slănină şi se lasă să se pră5ească la "oc potri$it. Dacă este sub/ire+ o#leta se arde >nainte de a se coace. !e pun >ntr?o crati/ă cu unt+ cu un că/el de usturoi s"ăr*#at+ sare şi o bucă/ică de 3a0ăr. 6 căţel de usturoi. !e lasă să scadă la "oc #ic+ o iu#ătate de oră. sare. !e toarnă >n ti2aia >n care s?a >n"ierb*ntat untul. Trebuie pre2ătite >n ulti#ul #o#ent+ alt"el se #oaie p*nă sunt ser$ite.3 5/ 4O5// @ ro%ii frumoase. 6 lingură brânză rasă.20G323 V/)3. 1'2F. 6 lingură unt. 6 lingură unt sau untură& Ti2aia pentru o#letă trebuie să "ie de "ontă 2roasă. 689& 4O5// #*P2#. !e taie $*năta >n "elii sub/iri de 1G2 c#+ ast"el >nc*t să iasă 1 @ 12 "elii. 6 "ânătă mi locie. !e "ace un scrob obişnuit din ) ouă şi se aşa3ă pe o "ar"urie de ser$it #ai ad*ncă.P0 7 ouă. < linguri unt.3 -# J#*04/ 7 ouă. !e ser$esc cu 2arnitură de cuibuşoare de p*ine pră5ite >n unt. 6@B& J#*04/ -# -3. sare& !e bat ouăle cu s#*nt*nă şi sare. 6@A& J#*04/ -# +4G)'0 7 ouă. !eparat se pre2ătesc 5u#ările. 6 lingură unt. 6@C& J#*04/ -# P0. = linguri&smîntînă. !e dau o clipă la cuptor şi se ser$esc "oarte "ierbin/i. 6 lingură făină. La #i5loc se "ace loc cu o lin2ură şi se toarnă sosul de roşii+ iar de 5ur >#pre5ur se pun $inetele pră5ite. = linguri lapte.

'. -iure de spanac sau "oi de spanac >ntre2i+ opărite şi >năbuşite >n unt. !e ser$eşte cu salată $erde. în plus =99 g cartofi. 6 linguriţă mărar tocat& !e cură/ă carto"ii şi se rad cru3i pe ră3ătoarea cu 2ăuri #ici. se adaugă în plus < linguri de "erdeaţă tocată& După ce se bat ouăle şi se adau2ă laptele şi sarea+ se pune $erdea/a E"run3e de pătun5el+ #ărar şi co3i de ceapă $erdeF tăiată "oarte "in.0 -# -. (u a5utorul cu/itului se >#pătureşte o#leta >n trei+ după ce s?a pus 2arnitura dorită+ şi se ser$eşte.4. 688& O*23. 68=& O*23. !e adau2ă sare+ piper şi .10 .celea%i cantităţi ca pentru omleta simplă. 2. !e a#estecă. =D@ pahar lapte. dro die cât o nucă. 68<& O*23. @ ouă. !e a#estecă cu 2ălbenuşul+ se adau2ă sare+ piper şi la s"*rşit albuşul bătut spu#ă. < linguri făină. "erdeaţă& !e #oaie cu pu/ină apă o bucă/ică de dro5die c*t o nucă #ică+ se adau2ă ouăle+ "ăina+ se a#estecă cu laptele Esau cu apăF.0 -# -. Br*n3ă+ şuncă+ etc. !e adau2ă ouăle+ sare+ piper+ #ărar tocat. 687& O*23. piper. L . 6 lingură de unt& !e spală ciupercile şi se taie >n "elii "oarte sub/iri. < linguri untură& !e cură/ă carto"ii+ se taie sub/iri şi se pră5esc >n untură sau >n ulei E$. sare. !e coace. (*nd s?a ru#enit o#leta pe o parte+ se >ntoarce cu un cu/it şi se ru#eneşte şi pe cealaltă parte.O$/ 899 g cartofi. = ouă.4.O$/ P40J/1/ .0 -# -. =arnitura la o#letă poate "i de% 1. 6D< lingură untură. -# V34(3. 1*r"uri de sparan20el "iert >n apă+ opărite cu unt.0 O*23. (*nd sunt ru#eni+ se toarnă deasupra ouăle bătute cu lapte şi pu/ină sare+ ca pentru orice o#letă. sare. !e toarnă ouăle bătute8 c*nd >ncep să se prindă+ se pun ciupercile.O$/ 899 g cartofi. !e pune ti2aia cu untură pe "oc bun şi c*nd s?a >ncins+ se toarnă co#po3i/ia. !e >năbuşă >n unt p*nă ce se #oaie şi scade 3ea#a pe care o lasă. sare. !e coace ca şi o#leta si#plă.. 6D< lingură untură.0 -# -/#P34-/ .0 3-O)O*/-0 @ ouă. 68@& O*23. în plus <89 g ciuperci.4.celea%i cantităţi ca pentru omleta simplă. &7)F. 6 lingură unt. &. piper& !e "ierb carto"ii cu coa5a+ se cură/ă şi se 3drobesc "ierbin/i cu "urculi/a.2. !e coace ca şi o#leta obişnuită.celea%i cantităţi ca pentru omleta simplă. !e >ncin2e untul >n ti2aie.un cu/it cu $*r"ul lat+ sau se #işcă iute ti2aia+ ca să nu se prindă o#leta pe "und. Roşii >năbuşite >n unt+ după ce s?au scos se#in/ele. piper.

2O4 7 ouă. 6 lingură unt. !eparat se spală c*te$a roşii nu prea coapte+ se scot se#in/ele şi se taie "elii. 6 lingură unt. !e sărea3ă+ se pune unt topit+ se presară br*n3ă rasă şi se dau la cuptor la "oc potri$it. parte din aceste roşii se aşa3ă pe "undul unei "ar"urii re3istente la "oc+ bine unsă cu unt. . !e lasă să se răcească. 6 lingură smântână. piper& Pentru sos? 6 cea%că smântână. (*nd s?a ru#enit o#leta pe o parte+ se >ntoarce cu un cu/it şi se ru#eneşte şi pe cealaltă parte. sare. 68B& O#0 #*P2#. sare. (3 P/3P. < linguri brînză. !e ser$esc cu salată $erde. sare. 6 lingură brânză rasă. 6 linguriţă mărar tocat& !e "ierb ouăle tari+ după ce au "ost bine spălate.3 PO4. !e pune ti2aia cu unt sau cu untură pe "oc bun şi c*nd s? a >ncins+ se toarnă ouăle şi se acoperă cu un capac. !e trec apoi prin #aşină+ >#preună cu o "elie de p*ine #uiată >n lapte şi stoarsă şi cu un carto"+ de pre"e"rin/ă "iert. !e presară pu/ină sare. 899 g ro%ii. 6 ceapă. !e taie >n lun2+ >n două+ cu un cu/it ascu/it+ ast"el >nc*t să nu se s"ăr*#e coa5a.3 -# +4G)'0 7 ouă. !e bat >ntr?un castron patru ouă ca pentru o#letă+ se pune sare şi se toarnă peste ceapa pră5ită. 6 felie de pâine. 6 cartof. 68A& O#0 #*P2#. sare& !e "ierb ouăle tari+ se cură/ă de coa5ă şi se taie "elii. 6 lingură smântână. 68C& -H/$. !e adau2ă o lin2ură plină de cai#ac sau de s#*nt*nă şi #ie3ul de la o "elie sub/ire de "ran3elă #uiat >n lapte. !e cură/ă şi se taie >n două >n lun2une. "erdeaţă. 6 felie pâine. !e a#estecă bine+ se #ai adau2ă un ou crud+ o lin2ură de "ăină+ sare+ piper şi $erdea/ă tocată. !e aşa3ă ouăle pe "ar"uria de ser$it şi se toarnă sosul "ierbinte >#pre5ur. 679& O#0 40S-O. !e adau2ă br*n3a rasă+ o lin2ură de s#*nt*nă+ sare şi pu/in piper. !e scot 2ălbenuşurile şi se "reacă >ntr?un castron cu două 2ălbenuşuri crude+ puse pe r*nd. !e presară cu br*n3ă rasă şi se aşa3ă pe o ta$ă unsă cu unt. (3 P. !e "ace un sos dintr?o ceaşcă de s#*nt*nă cu pu/ină "ăină şi sare. sare& !e "ierb ouăle tari.pu/ină $erdea/ă tocată. !e scot albuşul şi 2ălbenuşul pe un "und de le#n+ iar co5ile se lasă la o parte. piper. !e ser$esc calde. 6 linguriţă făină. Deasupra se aşa3ă "eliile de ouă+ apoi un r*nd de roşii. piper. !e a#estecă totul p*nă nu se #ai cunoaşte p*inea8 se pune sare+ piper şi #ărar tăiat "in. !e "ac 5u#ări şi c*nd sunt 2ata se dau la o parte să se răcorească. 6 lingură pesmet& !e toacă ceapa #ărunt şi se pră5eşte >n pu/ină untură.P.S043 8 ouă. !e "reacă bine p*nă se "ace ca o s#*nt*nă 2roasă. .J. !e toacă oul destul de #ărunt "ără să se 3drobească >nsă de tot. < gălbenu%uri. !e "ac c0i"tele+ se dau prin pes#et şi se pră5esc >n untură. (u această pastă se u#plu pu/in bo#bat co5ile de ou+ se bat pe deasupra >n pes#et "in şi se pră5esc >n unt nu#ai pe partea u#plută.323 -.#GH3'3 7 ouă.3 !) -O. 6 lingură făină. (u această co#po3i/ie se u#plu albuşurile p*nă >n #ar2ini. !e dă la cuptor+ la "oc iute. < linguri untură.

<leiul ră#as de la pră5it se >ntrebuin/ea3ă la alte #*ncări. 6 lingură sare.3 !) . sare. !e acoperă cu o "ar"urie şi se lasă să dospească la loc cald 2 @ & ore. La patru litri de apă se pune o lin2ură plină de sare8 >n orice ca3+ apa se 2ustă deoarece ea trebuie să "ie #ai sărată dec*t se cere la 2ust. (ine doreşte+ poate să scoată #a/ul din 2*turi c*nd racii sunt >ncă $ii+ >nainte de a?i "ierbe. 7 ouă. 6 cea%că mare de orez& !e "ierb racii >n apă cu sare. 699 g făină. <99 g ulei pentru pră it& !e "ierb ouăle tari+ se cură/ă de coa5ă şi se taie >n două >n lun2i#e.676& O#0 P40J/. !e strecoară 3ea#a printr?o sită "ină. De ase#enea se pot lăsa la o parte c*te$a carapace care se u#plu la s"*rşit cu ore3 şi ser$esc drept 2arnitură. !e scot pe "ar"urie şi se ser$esc cu salată $erde. = căţei de usturoi. !e dă ore3ul la cuptor 2 @ & #inute şi nu . sare. 6 păhărel apă caldă. 6 albu%.2#. !e >ncin2 >ntr?o crati/ă trei lin2uri de ulei+ se pun co5ile pisate şi c*nd >ncep să se ru#enească+ se stin2 cu patru ceşti de 3ea#ă >n care au "iert racii. dro die cât o alună. !e lasă să "iarbă bine. Din ti#p se pre2ăteşte ast"el aluatul >n care $or "i pră5ite ouăle% se cerne "ăina >ntr?un castron+ se "ace loc la #i5loc+ se pune o lin2uri/ă de ulei+ un $*r" de cu/it de sare şi un pă0ărel de $in cu apă căldicică >n care s?a #uiat dro5dla. !eparat se >ncin2 trei lin2uri de ulei+ se pune ore3ul ales şi spălat şi c*nd >ncepe să se ru#enească+ se adau2ă două ceşti de 3ea#ă >n care au "iert co5ile de raci. */(// 67<& 4. 67=& P/2. (*nd s?au răcorit+ se cură/ă de coa5ă+ se scoate #a/ul din 2*turi+ iar acestea >#preună cu labele sunt puse la o parte. puţine condimente& !e controlea3ă ca to/i racii care trebuie pre2ăti/i să "ie $ii. 7 linguri ulei. !e /in pe "oc >ncă cinci #inute+ nu #ai #ult+ socotite din #o#entul c*nd au dat >n clocot.-/ $/341/ 6B raci. apă cât săIi cuprindă. !e "ierbe at*ta apă >ntr?o oală c*t să acopere racii+ nu #ai #ult. !e a#estecă cu "urculi/a p*nă se ob/ine un aluat "ără cocoloşi+ sub/ire ca o s#*nt*nă Ecantltatea de apă depinde de calitatea "ăiniiF. (*nd 3ea#a clocoteşte+ se aruncă >năuntru racii+ bine spăla/i >n #ai #ulte ape şi scurşi+ şi c*te$a boabe de piper. După dorin/ă se poate adău2a >n apă 3ar3a$at de supă şi ceapă. !e "ierb la "oc iute. (u pu/in >nainte de >ntrebuin/are+ se adau2ă un albuş bătut spu#ă8 >n această pastă se pun pe r*nd 5u#ătă/ile de ou+ căut*nd să "ie acoperite cu aluat+ se scot şi se pră5esc >ntr?o crati/ă cu ulei+ sau cu ulei a#estecat cu untură+ bine >ncins. !e aşa3ă "ru#os pe o "ar"urie+ se pun >#pre5ur "run3e de pătrun5el.. !e >ndepărtea3ă sto#acul şi cele două pietre albe+ c*nd e9istă+ iar restul de co5i se pisea3ă bine >n piuli/a de piatră. *32-/. 4. !e pun c*/i$a că/ei de usturoi şi+ după 2ust+ pu/ine condi#ente+ adică o "run3ă de da"in şi un "ir de pătrun5el+ iar cine doreşte+ 3ar3a$at de supă şi ceapă.$ (3 4. = l apă.-/ 6B raci mi locii. câţi"a căţei de usturoi.-/. o frunză de dafin. !e lasă să se răcească >n apa lor.

89 nuci.3 < Eg midii.celea%i cantităţi ca mai sus. 699 g ulei. 4ie că sunt ser$ite cu scoica+ "ie "ără scoică+ trebuie #ai >nt*i "oarte bine spălate+ c0iar rase cu cu/itul+ ca să nu #ai ră#*nă ur#ă de nisip./ . !e aşa3ă pe "ar"urie şi se pun >#pre5ur raci "ier/i sau nu#ai 2*turile şi labele cură/ite. !e lasă să scadă la "oc iute. . (*nd este 2ata+ se dă la o parte şi se a#estecă cu labele şi cu o parte din 2*turi. sare& !e "ierb racii. 6 lingură pătrun el "erde tocat. (*nd sunt $ii+ #diile se desc0id i#ediat la "iert. 67@& S-O4(O23. < linguri pesmet. 6 frunză de pătrun el. !coicile trebuie să "ie bine >nc0ise. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă de tablă+ păstr*nd c*te$a lin2uri cu care se u#plu carapacele. cimbru. !e adau2ă sare şi o/et sau 3ea#ă de lă#iie. < căţei de usturoi. 6 linguriţă zeamă de lămâie& !e "ierb #idiile ca #ai sus. piper& (a şi la raci+ o pri#ă condi/ie la pre2ătirea #idiilor este ca ele să "ie c*t se poate de proaspete. !e cură/ă nucile de coa5ă şi se pisea3ă bine >ntr?o piuli/ă de piatră. :u se /in prea #ult >n apă+ ci se spală pe r*nd una c*te una. (*nd sunt >ntredesc0ise+ se introduce "oarte pu/in $*r"ul unui cu/it. 6 pahar de "in. 6 felie de pâine. #inute+ toate #idiile trebuie să "ie desc0ise+ deci 2ata. !e scur2e 3ea#a >n alt $as+ !e spală crati/a+ se pune un pa0ar nu prea plin de $in alb şi o ceapă #ică tăiată "oarte #ărunt. !e acoperă crati/a şi se "ierb la "oc iute.-/ 6B raci mi locii. !e pun #idiile >n sos şi se lasă pe "oc+ dar "ără să "iarbă. !e "reacă bine >ntr?un castron+ pun*nd c*te pu/in ulei+ p*nă se "ace ca o cre#ă untoasă. !e adau2ă 3ea#a >n care au "iert #idiile şi se lasă să dea 2 @ & clocote. !e scur2e deasupra 3ea#a din crati/ă+ dar >ncet+ pentru ca nisipul care s?a #ai desprins de pe #idii la "iert să ră#*nă la "und. !e ser$esc calde cu 3ea#ă de lă#*ie. !e adau2ă un pra" de piper. dafin.se #ai u#blă cu lin2ura. !e tra2e pe #ar2inea #aşinii+ se adau2ă untul tăiat >n bucă/ele #ici ca să se topeasc* repede şi pes#etul turnat >n ploaie+ ca să nu "acă cocoloşi+ apoi pătrun5elul şi 3ea#a de lă#*ie. 6 lingură oţet. Dacă se >nc0id i#ediat+ >nsea#nă că sunt $ii+ dacă nu se >nc0id+ >nsea#nă că sunt #oarte şi trebuie aruncate. !e răstoarnă din "or#ă pe "ar"urie şi se pun >#pre5ur 2*turile ră#a2e şi carapacele u#plute cu ore3. !e ser$esc "ierbin/i. 677& */(// P3S-0435. 678& */(// $/34. 6 ceapă. în plus 89 g unt proaspăt. sare. (3 4. !e scoate cu totul carnea din scoică+ se /ine la cald+ dar nu direct pe #aşină. !e adau2ă o bucată de #ie3 de p*ine albă+ #uiat >n apa >n care au "iert racii şi bine stors+ după 2ust+ pu/in usturoi pisat. După 1 @ 1. !e adau2ă ceapa tăiată "elii+ #irodeniile+ sarea+ piperul şi un pa0ar de $in alb sau de apă. Din c*nd >n c*nd se saltă crati/a+ ast"el >nc*t să $ină toate >n contact cu "ocul. câţi"a căţei de usturoi. După ce sunt bine spălate+ se pun >ntr?o crati/ă >ncăpătoare+ nu prea #ulte odată+ pentru a "i cuprinse uni"or# de căldură. !e scot pe r*nd+ se >ndepărtea3ă 5u#ătatea de scoică de care nu este prinsă carnea+ se pun >ntr?un castron.

6 lingură sare. @ 1 #elci odată+ se #oaie >n aluat+ se >ntorc cu o "urculi/ă pentru a se acoperi co#plet şi se introduc >n untură >ncinsă. < linguri făină. 69 boabe piper& Melcii sunt #ai 2ustoşi >ncep*nd din octo#brie p*nă >n #artie+ c*nd se >nc0id pentru iarnă cu o po520i/ă ca un capac+ "or#ată din sucurile lor >ntărite. !e scot din scoică şi se ser$esc cal3i+ cu lă#*ie.. !e spală #elcii bine >n #ai #ulte ape. 6nainte de a se pune la pră5it se adau2ă albuşul bătut spu#ă şi arpa2icul tăiat "in. 6 morco". 6 ceapă mică. în plus 6 ou. !e acoperă şi se lasă să "iarbă >n clocote #ici trei ore. (u un s"ert de oră >nainte de a ser$i+ se iau c*te . 6 linguriţă ulei. 6 ceapă. !e stin2 cu două ceşti din 3ea#a >n care au "iert #idiile+ la care se adau2ă+ dacă este necesar+ 3ea#ă de carne sau apă. Dacă au capac acesta se desprinde uşor cu $*r"ul unui cu/it ascu/it. !e "ierb apoi cu 1G2 litru de apă rece+ un pa0ar de $in+ ceapă şi #orco$ul tăiate "elii+ #irodenii+ sare şi piper. .celea%i cantităţi ca la O*idii fierteP. 6A9& *32-/ P40J/1/ !) . (*nd ore3ul este aproape 2ata+ se pun #idiile. dafin.67A& P/2. Trebuie să se procede3e repede+ pentru ca pri#ii #elci s* nu stea prea #ult la o parte+ p*nă sunt ulti#ii 2ata. (u două ore >nainte se "ace un aluat ca de clătite+ din "ăină+ lapte+ o lin2uri/ă de ulei+ un 2ălbenuş şi sare.$ (3 */(// . !e pră5esc uşor >n unt sau >n ulei o ceapă #ică+ tăiată #ărunt+ şi o ceaşcă de ore3 ales+ spălat şi apoi bine uscat. !e ser$esc cu 3ea#ă de lă#*ie. 6 pahar cu "in. !e pot #*nca şi >n lunile de $ară8 >n acest ca3 trebuie /inu/i >nsă 1. !e ser$esc "ierbin/i+ cu o 2arnitură de pătrun5el pu/in pră5it in untură. piper. 6 pahar oţet. în plus 6 ou. !e pune bulionul de roşii+ sarea şi piperul. (*nd >ncep să "iarbă+ se ia spu#a de 2 @ & ori. 3ile >ntr?un paner >nc0is sau >ntr?o cutie+ >ntr?un loc răcoros+ ca să eli#ine toată #urdăria din intestine+ deoarece aceasta strică 2ustul #*ncării. < linguri lapte. < linguri de lapte. cimbru. .celea%i cantităţi ca la O*idii fierteP. !e pun >ntr?un $as >ncăpător şi peste ei se toa#ă un pa0ar de o/et şi o lin2ură de sare de bucătărie. 6 lingură arpagic tocat. !e iau #idiile cu o "urculi/ă+ se #oaie >n aluat şi se pun la pră5it >n untură sau >n unt "ierbinte. în plus 6 cea%că cu orez. sare. piper& !e "ierb #idiile cu pu/ină apă şi se scoate carnea dinăuntru. < linguri făină. 67C& *32-/ $/341/ = duzini de melci. !e răstoarnă şi se ser$eşte "ierbinte.celea%i cantităţi ca mai sus. sare. < linguri unt sau ulei. 6 linguriţă bulion. Din ou+ lapte+ "ăină+ sare şi piper se "ace un aluat 2ros ca o s#*nt*nă. 699 g untură sau ulei& !e "ierb #idiile după cu# s?a arătat #ai sus şi se scot din scoică. !e a#estecă uşor şi se /in ast"el două ore+ pentru ca sucurile să se di3ol$e. 699 g untură sau ulei& !e "ierb #elcii şi se scot din scoică.2#.3 . sare. !e dă la cuptor. !e scur2 şi se spală >n #ai #ulte ape. 67B& */(// P40J/. !e repetă opera/ia de 2 @ & ori p*nă se pră5esc to/i #elcii. = căţei de usturoi.

4./3 (3 -4. !e taie bucă/i potri$ite şi se pun >#preună cu capul >ntr?o crati/ă cu at*ta apă+ c*t să le cuprindă. 6 linguriţă boia. După 2ust se poate adau2ă pu/in usturoi pisat >n 3ea#a răcorită+ >nainte de a "i strecurată >n castron. < . = căţei de usturoi& !e cură/ă peştele ca pentru rasol. 6A<& P/$. 6n $asul special de "iert peştele+ se "ierb un #orco$ tăiat "elii+ o ceapă+ o rădăcină sub/ire de pătrun5el+ c*te$a "elii de carto"i+ o "run3ă de da"in+ sare şi c*te$a boabe de piper.0 (3 -4. 8 boabe piper& !e cură/ă peştele de sol3i şi se scoate cu 2ri5ă osul a#ar de la cap+ care a#ăreşte peştele la "iert. 6 păhărel de oţet. !e "ierb la "oc potri$it.*#40 6 crap de 6 Eg. sare. La ne$oie se poate adău2a o "oaie de 2elatină. !e un2 5u#ătă/ile de crap cu ulei şi se "ri2 la 2rătar+ >nt*i pe o parte+ apoi pe cealaltă. sare& !e ale2e un crap #ai #are+ se cură/ă şi se taie capul şi coada. 6n #o#entul c*nd se pune peştele la "iert+ apa nu trebuie să #ai "iarbă+ deoarece dacă peştele este cuprins brusc de o căldură prea #are+ pielea se str*n2e şi carnea se des"ace.P !) S. :u#ai atunci c*nd e9istă o >ndoială asupra prospe/i#ei peştelui+ acesta se pune la "iert direct >n apă clocotită. !e despică peştele >n două+ >n lun2i#e+ se scot >notătoarele+ şira spinării şi oasele rnai #ari. Acest o/et se poate adău2a apoi la "iert.8 Eg. Ti#pul c*t se /ine peştele la "iert depinde de #ări#ea lui. După ce a "iert 3ar3a$atul+ se tra2e crati/a la o parte+ se aşa3ă peştele pe 2rătarul $asului şi se lasă >n apă. 6D< lingură făină. 6 frunză de dafin. !e aşa3ă peştele >ntr?o "ar"urie ad*ncă sau >ntr?un castron şi deasupra se strecoară 3ea#a. 6A=& +#4. !e /in p*nă ce 3ea#a a scă3ut destul+ ast"el >nc*t+ lu*nd o picătură >ntre de2ete+ să se si#tă cleioase. (apul şi coada se "ierb >n ciorbă sau >n pi"tii. !e ser$eşte cu #aione3ă E$. !e ia spu#a şi se adau2ă pu/ină sare. !e cură/ă >năuntru şi se spală. 6 linguriţă ulei. !e /ine c*te$a ore la rece pentru ca să se >nc0e2e.43 (3 -4. 6 lingură unt sau ulei. 6A@& *G)-. 6nainte de a pune peştele la "iert+ se opăreşte cu ' @ . sare. !e cunoaşte dacă este 2ata atunci c*nd+ tră2*nd de o aripioară+ se desprinde uşor. ceapă. zarza"at de supă.P 6 Eg pe%te. 6ntre ti#p se "ierbe apă cu sare şi cu pu/ină boia de ardei. '7F. <9 fire arpagic.SO2 6 crap cam de 6.3 6A6& -4. !e scoate apoi cu 2rătarul+ se aşa3ă cu 2ri5ă pe o "ar"urie lun2ă+ ca să nu se s"ăr*#e+ şi se 2arniseşte >#pre5ur cu 3ar3a$atul "iert şi cu "run3e $er3i de pătrun5el sau cu "elii de lă#*ie.P35.P 4. -eştele capătă un 2ust deosebit dacă se adau2ă la "iert o/et sau $in alb. Dacă peştele este "iert+ iar 3ea#a nu este destul de concentrată+ se scoate peştele şi se lasă să scadă 3ea#a c*t trebuie. < l apă.P 6 crap de 6 Eg. 6D< l apă. !e poate ser$i şi cald cu unt. !e aşa3ă peştele >n "ar"urie+ se toarnă sara#ura deasupra şi se ser$eşte rece+ cu #ă#ăli2ă. -eştele rasol ser$it rece se lasă să se răcească >n apă. lin2uri de o/et+ ca să păstre3e culoarea albăstruie a pieli/ei.

pătrun el "erde& !e cură/ă peştele+ se taie >n bucă/i de #ări#e potri$ită şi se sărea3ă. !e un2e din c*nd >n c*nd cu sosul din crati/ă. < căţei de usturoi. !e a#estecă pe "oc . 7 felii de lămâie. !e ser$eşte rece. 8 boabe de piper. !e un2e bine crapul cu ulei+ se dă la cuptor+ se /ine o oră şi 5u#ătate. 6 lingură bulion de ro%ii. = linguri ulei. 6 morco". sare& !e cură/ă crapul+ se sărea3ă pe a"ară şi >năuntru şi se lasă să stea cel pu/in un s"ert de oră. un praf de piper. Aceeaşi #*ncare se poate "ace din peşte a#estecat+ de e9e#plu% lin+ ştiucă+ /ipar. sare& !e pre2ăteşte peştele la "el ca pentru pră5it E$. ţelină. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă lun2ă >n care să >ncapă bine.8 Eg. sare& !e cură/ă peştele+ se taie >n bucă/i+ se dă sare şi se lasă să stea p*nă se pre2ăteşte 3ar3a$atul. !e ser$eşte cald. -entru ca #irosul de usturoi să nu "ie tare Edupă 2ustF+ acesta se pune nes"ăr*#at şi se scoate >nainte de a+ ser$i. Dacă scade prea #ult >nainte de a "i peştele 2ata+ se #ai pune pu/ină apă. = cepe. (*nd arpa2icul >ncepe să se >n2ălbenească+ se pune "ăina. 6A7& P2. #inute. 6 ceapă.O4 6 crap de 6. !e stin2 cu $inul roşu+ la care se adau2ă bulionul+ lă#*ia+ "oile de da"in şi piperul. dafin. 6 pahar "in ro%u. o mână de mazăre.P 6 crap de 6 Eg. 17. = linguri de ulei. !e pune uleiul să se >n"ierb*nte. < căţei de usturoi. M*ncarea trebuie să "ie scă3ută8 dacă se obser$ă >nsă că scade prea tare şi peştele nu este >ncă 2ata+ se #ai adau2ă pu/ină apă. < linguri bulion sau @ ro%ii.P 2.pahare "in ro%u. sare& !e cură/ă crapul+ se taie >n bucă/i de #ări#e potri$ită şi se lasă cu sare p*nă ce se pre2ăteşte sosul. !e pune peştele cu un pra" de piper+ se lasă să "iarbă >năbuşit p>nă este 2ata. 8 boabe de piper. < foi de dafin. !e pune ceapa tăiată "etii sub/iri+ usturoiul+ $inul+ uleiul+ "oile de da"in+ piperul+ bulionul de roşii şi sarea. !e pun at*t peştele+ c*t şi uleiul >n care a "ost pră5it+ trecut printr?o sită. sare. 6AA& -4.F. 6 crap de 6 Eg. !e pră5esc >n ulei cepele tăiate "elii. < linguri făină. !e lasă să "iarbă acoperit un s"ert de oră. o mână de fasole "erde.-H/3 (3 -4. 6AB& -4. 6 pătrun el. !e usucă peştele cu o c*rpă+ se dă prin "ăină şi . !e ser$eşte rece. 6 lingură bulion. = cepe mi locii. 6 pahar "in alb. !e pră5eşte >n ulei ceapa tăiată "elii8 c*nd este >n2ălbenită se adau2ă un #orco$+ un pătrun5el şi /elină+ tăiate "elii8 c*nd acestea >ncep să se #oaie+ se adau2ă bulionul sub/iat cu apă sau roşiile+ #a3ărea+ "asolea $erde tăiată >n bucă/i+ c*te$a boabe de piper. -#P. 8 boabe de piper. pătrun el "erde. (*nd sunt aproape "ierte+ se pun două lin2uri de ulei şi peştele şi se lasă să "iarbă >năbuşit la cuptor. = linguri ulei. !e adau2ă+ $inul+ pătrun5elul $erde+ "run3a de da"in şi usturoiul pisat #ărunt. 699 g ulei. 6A8& GH/V3-/ (3 -4. 6nainte de a ser$i+ se scoate usturoiul. < foi de dafin. -lac0ia se poate pre2ăti şi cu peştele nepră5it. !e pune la "oc >ntr?o crati/ă o lin2ură de unt sau ulei cu arpa2icul cură/it şi opărit.P P40J/.P 6 crap de 6 Eg. !e dă la cuptor să "iarbă >năbuşit+ p*nă scade c*t trebuie.

*#40 6. !e aşa3ă pe o "ar"urie lun2ă+ iar >#pre5ur se pun "run3e de pătrun5el. 6B9& G#V/'/ P40J/1/ 6. 699g ulei. < linguri făiuă.2./O)3'0 !e "ierbe şalăul.899 Eg biban.899 Eg guzi"i. @ cartofi mi locii. pătrun el "erde& !e cură/ă 2u$i3ii+ se sărea3ă şi se lasă să stea o 5u#ătate de oră. !e ser$eşte rece cu #ă#ăli2ă. < linguri sare. 6B@&5. !e poate pră5i şi >n pes#et8 >n acest ca3 se dă prin "ăină+ se #oaie >n ou şi >n pes#et >nainte de a se pră5i. !e aşa3ă pe "ar"urie+ cu "run3e de pătrun5el.0 O %tiucă de 6 Eg. !e cură/ă peştii >năuntru şi se spală+ se usucă şi se pun să se "ri2ă direct pe plita >ncinsă şi bine presărată cu sare. = linguri de pesmet. (arnea se des"ace #ai uşor c*nd peştele este cald.20# -# *. 6 linguriţă de boia. !e usucă cu o c*rpă curată+ se dau >n "ăină şi se pră5esc >n ulei "ierbinte. sare.se pră5eşte pe a#bele păr/i >n uleiul "ierbinte. !e des"ace e9act >n două+ >n lun2irne. !e sărea3ă şi se lasă să stea o 5u#ătate de oră. < l apă& !e cură/ă ştiuca. !e taie capul şi coada. !e poate >nsă tăia de la >nceput capul+ apoi se desprinde . 6 ceapă. 6D< cea%că ulei.4. -e #ăsură ce sunt 2ata+ se pun pe un "und şi uşor+ cu un cu/it+ se cură/ă sol3ii şi ne2reala ră#asă de la "ript. < ouă.4. 6 lingură de lapte. '7F. foi de pătrun el. !e cură/ă de piele+ se scoate şira spinării şi se obser$ă să nu #ai ră#>nă oase. $/. !e aşa3ă >ntr?o "ar"urie ad*ncă sau >ntr?un castron+ se toarnă apă "iartă şi sărată >n care se pune şi un ardei #ic+ iute sau pu/ină boia de ardei./#-0 #*P2#. sare. !e aşa3ă pe o "ar"urie lun2ă de "or#a peştelui+ se toarnă deasupra un sos de #aione3ă E$. 6B=& $/23# (3 5. < linguri făină. !e >ntorc pe o parte şi pe cealaltă+ >ncet ca să nu se s"ăr*#e. De aceea >nt*i se "ri2e şi apoi se rad sol3ii.SO2 Se folosesc acelea%i cantităti ca la crapul rasol :"& 6A6. 6 pahar apă& Bibanul se cură/ă #ai 2reu de sol3i. !e ser$esc cu lă#*ie. < ouă. 6B<& 5. (ine /ine să?i cure/e >nt*i de sol3i+ poate să >ncerce cu ră3ătoarea de le2u#e. !e scoate pielea cu aten/ie ca să ră#*nă >ntrea2ă. piper& 6 morco". !e scur2e bine de apă+ se scot cu 2ri5ă toate oasele.) !) S. sare. 6AC& +/+.& !e pre2ăteşte la "el ca şi crapul.20# 4. 6B6& 5. o felie de pâine.)3 6 %alău de 6 Eg. (ine este >nde#*natic "ace o si#plă tăietură pe burtă+ apoi cu a5utorul unui cu/it #ic şi nu prea tăios+ >ncepe să des"acă pielea+ ast"el >nc*t la s"*rşit pielea ră#*ne prinsă nu#ai de cap. 699 g ulei& !e cură/ă un şalău #i5lociu. !e ser$eşte cald+ este bun >nsă şi rece. !e pun >#pre5ur+ după 2ust şi după posibilitate+ "oi de salată $erde+ aspic+ 2*turi de raci+ "eliu/e de castra$e/i >n o/et etc.. !e ser$eşte cu #aione3ă sau cu lă#*ie.# P. !e scoate carnea c*t #ai >ntrea2ă. !e dă prin "ăină+ apoi prin ou şi prin pes#et şi se pră5eşte >n ulei "ierbinte.

pielea la 2*t şi se scoate de pe peşte ca o #ănuşă >ntoarsă pe dos. !e spală+ se "reacă cu pu/ină sare şi se lasă la o parte. !e des"ace carnea de pe oase+ se trece prin #aşina de tocat+ >#preună cu #ie3ul de la o "elie de p*ine #uiat >n lapte şi stors. !e "reacă totul bine cu ulei+ se adau2ă ouăle+ pătrun5el tocat+ piper şi pu/ină sare. !e u#ple pielea de ştiucă bine stoarsă de apă. !e dă "or#a peştelui+ se coase pe unde s?a u#plut şi se aşa3ă la loc. !e pune >ntr?o crati/ă lun2ă la "iert+ cu apă şi sare+ 3a$at şi carto"i şi toate oasele care s?au scos din peşte. !e lasă să "iarbă. !e aşa3ă >n "ar"urie şi se toarnă deasupra pu/ină 3ea#ă strecurată. 6#pre5ur se pun carto"ii şi #orco$ii "ier/i. !e ser$eşte rece+ cu lă#*ie+ sau caldă cu unt sau cu sos de roşii E$. )&F. 6B8& 5./#-0 #*P2#.0 2, -#P.O4 ,celea%i cantităţi ca mai sus, în plus < linguri de unt& !e pre2ăteşte peştele şi u#plutura la "el ca #ai sus. După ce se u#ple+ se pune untul >ntr?o crati/ă lun2ă+ se aşa3ă peştele şi se dă la cuptor. !e un2e din c*nd >n c*nd cu untul din crati/ă. !e ser$eşte caldă+ cu lă#*ie. 6B7& P20./-0 2, -#P.O4 6,899 Eg plătică, = linguri ulei, < linguri oţet, sare, piper, 6 lingură pătrun el "erde tocat& !e cură/ă peştele+ se spală şi se dă sare. !e lasă să stea cu sare o 5u#ătate de oră. !e pun c*te$a lin2uri de ulei >ntr?o ta$ă+ se aşa3ă peştele şi se dă la cuptor+ la "oc #i5lociu. !e /ine apro9i#ati$ o oră. Din c*nd >n c*nd se un2e cu uleiul din ta$ă. (*nd este 2ata+ se aşa3ă peştele pe o "ar"urie. !e toarnă o/etul >n ta$ă+ se a#estecă cu sosul ră#as+ se pune pătrun5el tocat şi se potri$eşte de sare şi piper. !e toarnă peste peştele din "ar"urie şi se ser$eşte după ce s?a #ai răcorit. 6BA& *G)-,43 (3 2/) 6,899 Eg lin, 699 g unt topit, 6 lingură făină, 6 mână de ciuperci, 6 ceapă, sare, piper, 6 paliar de "in, 6 gălbenu%& !e cură/ă de sol3i c*/i$a peşti #ai #ici+ se taie capetele+ se despică >n două >n lun2i#e şi se scoate şira spinării. !e spală >n #ai #ulte ape şi se /in un ceas cu sare. !e usucă+ se dau prin "ăină şi se pră5esc pu/in >n unt >n"ierb*ntat. !e >năbuşă separat >n unt c*te$a ciuperci şi ceapa tăiată "elii. !e a#estecă pentru ca să nu se ardă. !e pun >n crati/a cu peşte+ se adau2ă sare+ piper+ $inul a#estecat cu apă. !e dă la cuptor să "iarbă p*nă c*nd peştele este 2ata. !e bate sosul cu un 2ălbenuş. 6BB& /,H)/3 (3 2/) 6,899 Eg lin, 699 g ulei, 6 lingură făină, @ cepe mi locii, < linguri bulion, sare& !e pre2ăteşte peştele după cu# a# arătat #ai sus. !e dă prin "ăină şi se pră5eşte >n ulei. !eparat tot >n ulei+ se pră5eşte ceapa tăiată "elii sub/iri+ peste care se toarnă bulionul sub/iat cu o ceaşcă de apă. !e aşa3ă peştele >n crati/ă >#preună cu sosul de ceapă. !e dă la cuptor şi se lasă să "iarbă >năbuşit o 5u#ătate de oră. !e potri$eşte de sare. !e ser$eşte după ce s?a #ai răcit.

6BC& S-4#*+// 4,SO2 !e cură/ă şi se "ierb la "el ca şi crapul. !e ser$esc calde cu lă#*ie. 6C9& S-4#*+// 2, ./G,/3 6,899 Eg scrumbii, 6 lingură ulei, 6D< lămâie, frunze de pătrun el& !e cură/ă scru#biile+ se taie >n două >n lun2 şi se sărea3ă. !e >ncin2e bine ti2aia pe "oc+ "ără unt şi "ără ulei+ deoarece scru#biile "iind 2rase+ lasă sin2ure 2răsi#e. !e usucă bine >ntr?o c*rpă curată+ se un2 cu pu/in ulei+ se pun apoi >n ti2aia >ncinsă şi se pră5esc pe a#>ndouă păr/ile. !e aşa3ă pe o "ar"urie lun2ă+ cu 2arnitură de "elii de lă#*ie şi "run3e de pătrun5el. !e ser$esc cu lă#*ie. 6C6& -,2-,) $/34. 6,899 Eg calcan, <6 apă, sare, 7 cartofi mi locii, 89 g unt proaspăt& De obicei calcanul nu se ser$eşte >ntre2. (*nd este de #ări#e potri$ită+ se cură/ă >năuntru+ se taie cu un "oar"ece #are coada şi >notătoarele de 5ur >#pre5ur şi se spală bine >n #ai #ulte ape. !e "ace o tăietură >n lun2 pe partea unde pielea este nea2ră+ aproape de şira spinării+ ast"el >nc*t la "iert peştele să "ie pătruns la "el de căldură. !e aşa3ă peştele >n $asul special de "iert peşte cu partea albă >n sus+ cu apă rece şi pu/ină sare. !e pune la "oc #are p*nă >ncepe să "iarbă. !e tra2e apoi pe #ar2inea #aşinii şi se lasă să "iarbă >n clocote #ici. !e >ncearcă cu un c0ibrit. (*nd le#nul intră uşor >n partea cea #ai 2roasă+ peştele este "iert. !e cură/ă de piele+ se aşa3ă pe "ar"urie şi se ser$eşte cu carto"i "ier/i şi cu unt. -eştele tăiat din bucată se "ierbe >n acelaşi "el. 4oarte 2ustos este "icatul de calcan. !e poate pre2ăti "iert sau pră5it+ ca şi peştele. 6C< -,2-,) P40J/. !e cură/ă+ se taie bucă/i potri$ite şi se pre2ăteşte >a "el ca şi crapul E$. 17,F. 6C=& -,2-,) P40J/. !) #). 6,899 Eg calcan, = linguri lapte, 699 g unt topit, < linguri făină, 89 g unt proaspăt, 6D< lămâie, frunze de pătrun el& !e cură/ă calcanul şi se taie >n bucă/i potri$ite+ care se /in un s"ert de oră >ntr?un castron cu pu/in lapte. !e >ncin2e unt >ntr?o ti2aie. !e scur2 bucă/ile din lapte+ se dau prin "ăină şi se pră5esc >n unt. !e aşa3ă pe "ar"urie+ iar deasupra se toarnă unt proaspăt topit şi pu/ină 3ea#ă de lă#>ie. !e presară pătrun5el $erde+ tocat. !e ser$eşte "oarte "ierbinte+ cu carto"i "ier/i+ aşe3a/i >#pre5ur. 6C@& -,2-,) 2, -#P.O4 6,899 Eg calcan, = linguri unt, 6D< lingură făină, <99 g smântână, sare, piper& !e cură/ă un calcan de #ări#e potri$ită şi se pre2ăteşte ca pentru "iert. !e un2e cu unt o "ar"urie re3istentă la "oc . !e sărea3ă calcanul c*t trebuie+ se aşa3ă >n "ar"urie cu partea albă >n sus. !e stropeşte bine cu unt. !e acoperă cu un capac sau+ dacă lipseşte+ cu o coală de 0*rtie albă #ai tare+ de #ări#ea "ar"uriei. !e dă la cuptor la "oc #i5lociu+ se /ine apro9i#ati$ o oră. !e un2e din ti#p >n ti#p cu untul din "ar"urie. !e >ncearcă cu un c0ibrit+ ca şi calcanul "iert+ şi c*nd este 2ata+ se scoate din cuptor şi se cură/ă de piele. !eparat se >ncăl3eşte o 5u#ătate lin2ură de unt. (*nd este "ierbinte se pune

tot at>ta "ăină şi se a#estecă "ără a lăsa să se >n2ălbenească. !e adau2ă s#*nt*na+ turnată c*te o lin2uri/ă+ şi se a#estecă #ereu. !e adau2ă sare şi piper. !e /ine la cald+ >ntr?un $as cu apă "ierbinte. (u 1 #inute >nainte de a ser$i+ se toarnă sosul >n "ar"urie peste calcan. !e ser$eşte "oarte "ierbinte. 6C8& *,4/),.0 (3 P35.3 6,899 Eg pe%te, 699 g ulei, < linguri făină, < linguri oţet, < linguri bulion, < foi de dafin, 69 boabe piper, sare& !e pre2ăteşte peştele la "el ca la cel pră5it >n ulei. !e lasă să se răcească. 6n ti2aia >n care s?a pră5it peştele+ se #ai adau2ă ulei şi c*nd este "ierbinte+ se pune un $*r" de lin2ură de "ăină+ care se stin2e cu o/et de $in >ndoit cu apă. !e adau2ă bulionul de roşii+ "oile de da"in+ piperul. -entru 1 D2 de peşte sunt necesare două ceşti de sos. !e potri$eşte 2ustul sărat şi acru. Marinata se poate "ace din crap+ nisetru+ #orun etc. 6C7& ',-#S-0 (3 P35.3 6,899 Eg pe%te, 699 g ulei, < linguri făină, 6 castra"ete mic în oţet, 6 morco", 6 pătrun el, 899 g ro%ii, 6 ceapă, < foi de dafin, 69 boabe piper, sare& !e cură/ă peştele+ se spală şi se taie "elii. !e dă sare. !e usucă >ntr?o c*rpă+ se tă$ăleşte prin "ăină şi se pră5eşte >n ulei >ncins. !eparat se "ierb cu pu/ină apă un castra$ete #urat >n o/et+ un #orco$ şi un pătrun5el+ toate tăiate "elii. 6ntre ti#p se "ierb roşiile şi se trec prin sită8 se a#estecă cu 3ar3a$atul şi cu castra$etele "iert+ se adau2ă pu/ină ceapă pră5ită şi se potri$eşte de sare. După c*te$a clocote+ se adau2ă peştele pră5it+ "run3a de da"in şi boabele de piper. !e dă la o parte+ se ser$eşte rece. Nacusca de peşte se poate păstra #ai #ultă $re#e. 6n acest ca3+ peştele nu se dă prin "ăină >nainte de a "i pra5it. Nacusca răcorită se aşa3ă >n borcane+ se acoperă cu 0*rtie per2a#ent+ se lea2ă şi se "ierbe o 5u#ătate de oră >ntr?un $as cu apă. 6CA& P35.3 2, -#P.O4 6,899 Eg pe%te, 6 lingură făină, 6 lingură unt, < ce%ti zeamă, < linguri brânză rasă, sare& !e >ntrebuin/ea3ă orice "el de peşte "iert+ căruia i s?au scos cu aten/ie oasele şi pieli/a. Dacă peştele a ră#as de la #asă şi s?a răcit >n "ar"urie+ se pune >n apa >n care a "iert şi se /ine pe #ar2inea #aşinii p*nă se >ncăl3eşte. !e scur2e bine de apă şi c*t este >ncă "ierbinte se cură/ă de oase şi de piele. !e "ace un sos alb cu o lin2ură de "ăină+ una de unt şi 3ea#a >n care a "iert peştele. !e adau2ă >n sos două lin2uri de br*n3ă rasă. !e aşa3ă peştele >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc+ se toarnă deasupra sosul+ se presară cu br*n3ă rasă şi pu/in unt proaspăt. !e dă la cuptor+ la "oc iute. Este 2ata >ndată ce prinde culoare. 6CB& P35.3 2, -#P.O4 -# *,-,4O,)3 899 g pe%te, =99 g macaroane, 6D< lingură făină, 6 lingură unt, < ce%ti lapte, 6 lingură brânză rasă, unt proaspăt cât o nucă& !e >ntrebuin/ea3ă resturi de orice peşte "iert+ căruia i s?au scos oasele şi pielea.!e "ierb #acaroanele >n apă cu sare. !e "ace un r*ntaş din "ăină şi unt. !e stin2e cu lapte sau cu 3ea#a >n care a "iert peştele. !e lasă c*te$a #inute să

"iarbă. 6ntr?o "ar"urie re3istentă la "oc se pun c*te$a lin2uri/e de sos. !e aşa3ă apoi bucă/ile de peşte şi din nou c*te$a lin2uri/e de sos. Deasupra se >ntind #acaroanele bine scurse+ se toarnă restul de sos şi se presară br*n3a rasă şi c*te$a+ bucă/ele de unt. !e dă la cuptor. Este 2ata c*nd s?a ru#enit deasupra. 6CC& P35.3 2, -#P.O4 -# -/#P34-/ 6 Eg pe%te, zarza"at de supă, 899 g ciupercî, < linguri unt, 6 lingură făină, 6 cea%că smântână sau lapte, 699 g brânză rasă& !e "ierbe >n apă cu sare şi 3ar3a$at+ #orun+ nisetru sau păstru2ă. După ce s?a răcorit+ se taie bucă/i #ici. !e cură/ă ciupercile+ se taie "elii nu prea sub/iri şi se >năbuşă cu o lin2ură de unt şi sare. !e "ace un r*ntaş dintr?o lin2ură de unt şi o lin2ură de "ăină+ şi se stin2e cu o ceaşcă de s#*nt*nă sau cu lapte. !eparat se pre2ăteşte br*n3a rasă Esau caşca$alF. !e un2e o "or#ă re3istentă la "oc cu unt. !e aşa3ă altern*nd+ r*nduri de peşte+ ciuperci+ sos+ br*n3ă. <lti#ul r*nd trebuie să "ie de sos8 se presară br*n3a+ se dă la cuptor să se ru#enească. <99& -H/$.323 (3 P35.3 <89 g pe%te fără oase, < chifle, < ouă, < linguri brânză rasă, sare, piper, < linguri făină, 699 g untură sau ulei& !e "ac din orice rest de peşte "iert+ #orun+ păstru2ă+ şalău sau ştiucă. !e scot cu 2ri5ă toate oasele şi pielea şi se toacă peştele #ărunt. !e adau2ă c0i"lele #uiate >n apă şi bine stoarse+ ouăle+ br*n3a rasă+ sarea+ piperul. !e a#estecă totul bine >#preună. !e "ac c0i"tele rotunde care se dau prin "ăină şi se pră5esc >n untură sau >n ulei tierb#te. !e ser$esc cu sos de roşii E$. )&F. .O-0.#4/ L PG4JO,23 *O2(OV3)35./ A89 g carne macră, 6 ceapă miilocie, o felie de pîine, 6 morco", 6 cartof, 6 ou :sau o ligură de făină;, sare, piper, "erdeaţă tocată, < /inguri pesmet, 699 g untură& -*r5oalele se pot "ace din carne de $acă+ de porc şi de #iel. !e dă prin #aşina de tocat carne #acră #ai 2răsu/ă. 6n ca3ul c*nd carnea nu este de loc 2rasă+ se adau2ă+ c*nd se toacă prin #aştnă+ o lin2ură bună de 5u#ări ră#ase de la topitul unturii. ;dată cu carnea+ se dă prin #aşină ş> o ceapă tocată+ pră5ită >n pu/ină untură+ iar la s">rşit #ie3ul de la o "elie de p*ine 2roasă c*t două de2ete+ #uiată >n apă şi stoarsă. Este bine ca tocătura să "ie dată >ncă o dată prin #aşină. -entru ca p*r5oalele să "ie #ai "ra2ede şi #ai pu"oase+ se pot adău2a un #orco$ şi un carto"+ cură/i/i şi da/i prin #aşină odată cu carnea. !e adau2ă un ou care poate "i >nlocuit la ne$oie cu o lin2ură de "ăină+ apoi sare+ un pra" de piper+ pu/in pătrun5el sau #ărar tocat "in. !e a#estecă cu o lin2ură de le#n. !eparat+ pe un "und+ se pre2ăteşte pes#etul. !e ia cu Iin2ura din tocătură+ se "ac cu #*na perişoare rotunde+ care se tă$ălesc >n pes#et şi+ se turtesc pe "und cu cu/itul+ pentru a căpăta "or#a dorită+ lun2uia/ă sau rotundă. !e pune untura >ntr?o ti2aie la "oc şi c*nd este bine >ncinsă+ se pră5esc p*r5oalele pe a#bele păr/i.

< linguri smântână.G)0 Pentru tocătură. 6 ceapă. !e acoperă şi se pun să "iarbă >năbuşit .3 -# . !e "ace un sos de roşii >n care se adau2ă o/etul+ "oile de da"in şi piper. 69 boabe de piper& !e pre2ătesc c0i"telele ca #ai sus şi se aşa3ă >ntr?o crati/ă. !e adau2ă o lin2uri/ă de #ărar tocat "in şi se potri$eşte de sare. <97& . 6 linguriţă mărar tocat. acelea%i cantităţi ca mai sus& Pentru sos? 6 cea%că de smântână. acelea%i cantităţi ca la MPîr oalQ moldo"ene%tiN& Pentru sos? 899 g ro%ii. în loc de dafin. !e toarnă deasupra perişoarelor şi se lasă să "iarbă pu/in la "oc #ic.4HO) . Dacă ardeii sunt iu/i+ se opăresc >n apă clocotită+ >n care se /in cinci #inute..323 -# SOS (3 4O5// Pentru tocătură. !e toarnă deasupra s#*nt*nă bătută cu o lin2ură de "ăină. sare. <9@& -H/$. !e pune sare şi #ărar ca #ai sus. !eparat se pră5esc >n pu/ină untură ceapa tăiată #ărunt şi ore3ul ales şi spălat. 6nainte de a "i aşe3a/i cu sos >n crati/ă+ după ce se u#plu+ ardeii trebuie pră5i/i >ntr?o ti2aie cu pu/ină untură. < foi de dafin.3 Pentru tocătură. puţină frunză de ţelină. 6 lingură oţet. < linguri untură. !e "ace un sos de roşii E$.. = linguri orez. (*nd carnea este slabă+ se adau2ă şi o lin2ură de 5u#ări ră#ase de la topitul unturii.. 6 linguriţă făină. 6 lingură imtură. !e aşa3ă >n crati/ă şi se toa#ă deasupra un sos "ăcut din "ăină+ bulion de roşii şi apă. 6 felie de pâine. !e "ac >n #*nă #ici perişoare rotunde+ care se dau >n "ăină şi se pră5esc >n untură. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă. <9=& -H/$.4(3/ #*P2#1/ 6< ardei gra%i mi locii.4/). !e ale2 ardei 2raşi. 6 linguriţă mărar tocat& !e pre2ăteşte carnea de tocătură ca #ai sus. 6 cea%că apă. 6 lingură bulion. 6 cea%că apă& !e dă carnea şi o "elie de p>ine #uiată şi stoarsă bine prin #aşina de tocat.323 *. 6 lingură untură. 6 linguriţă de făină :sau 6 lingură unt. 6 linguriţă făină. !e stin2 cu pu/ină apă şi se a#estecă cu carnea. 6 bucăţică de zahăr.celea%i cantităţi ca pentru O-hiftele marinateP. A89 g carne macră. < linguri făină. 6 legătură mică de tarhon& !e pre2ătesc la "el ca #ai sus adău2>nd tar0on >n loc de "oi de da"in. !e stin2e cu o ceaşcă de apă Esau de lapteF şi se adau2ă o lin2ură sau două de s#*nt*nă. <98& -H/$. sare. !e pun >ntr?o crati/ă. !e taie un capac >n 5urul codi/ei+ se cură/ă de se#in/e. !e /in calde la cuptor. !e scur2 bine şi se u#plu cu tocătură..43 -# S*G). acelea%i cantităţi ca la OPâr oale moldo"ene%tiP& Pentru sos? 899 g ro%ii. !e toarnă deasupra c0i"telelor şi se lasă să dea c*te$a clocote la "oc #ic.4/). -entru a se "ace econo#ie de s#*nt*nă+ se "ace separat un r*ntaş alb dintr?o 1G2 lin2ură de unt şi o lin2ură de "ăină. 6 linguriţă făină. La un "oc prea iute+ s#*nt*na se taie. sare& !e "ace tocătură ca #ai sus şi se "or#ea3ă c0i"tele rotunde care se dau prin "ăină şi se pră5esc >n untură.323 *. )&F+ se toa#ă deasupra şi se lasă să dea c*te$a clocote la "oc #ic. < linguri smântână. 6 bucăţică de zahăr.<9<& P34/5O.

21)F. !e "ac c0i"telele ca #ai sus şi se pră5esc >n untură sau >n ulei. !e u#plu cu tocătură. sare& Pentru sos? < linguri untură. !e ser$esc cu sos de roşii. 6 ceapă mică. 6 lingură bulion. < linguri orez. sare& Pentru sos? < linguri untură. 6 lingura orez. 6 ceapă mică. sare& !e ale2 2ulii tinere+ ca# de aceeaşi #ări#e. sare& !e pre2ăteşte tocătura ca pentru ardei. Tocătura se poate pre2ăti de ase#enea ca pentru #usacaua de $inete E$.4. !e "ace un sos cu o ceapă tăiată şi >n2ălbenită >n untură+ pu/ină "ăină şi apă. 6 felie pîine.4. !e a#estecă cu o lin2ură de "ăină+ un ou şi carnea dată prin #aşină şi pră5ită cu pu/ină ceapă. <69& G#2// #*P2#. .O$/ #*P2#1/ 6< cartofi mi locii& Pentru tocătură %i sos. < linguri smântână& !e "ace tocătura ca pentru ardei E$. 6D< lingură făină. acelea%i cantităţi ca la O(o"lecei umpluţiP& !e cură/ă carto"ii+ se scobesc şi se pre2ătesc la "el ca do$leceii. Dacă ră#*ne tocătură+ se "ac #ici perişoare+ se pră5esc >n untură şi se aşa3ă >n crati/ă+ >#preună cu do$leceii. <9C& -H/$. !e cură/ă+ se scobesc şi se u#plu cu o tocătură ca pentru ardei. sare. !e taie capacul+ se 2olesc şi se scot se#in/ele.3 6< ro%ii frumoase. !e adau2ă sare şi piper.3 6< gulii mi locii. !e ale2 do$lecei c*t #ai e2ali ca #ări#e+ se rad de coa5ă+ se taie >n două şi se scobesc de #ie3. 6 linguriţă de făină. 6nainte de a ser$i+ se adau2ă s#*nt*nă. 8 bucăţele zahăr. 6 cea%că zeamă de carne :sau apă. !e pun roşiile tăiate bucă/i. 6 felie de pîine. @ ro%ii.O$/ -# -. 6 linguriţă mărar tocat. !e pră5esc apoi pe toate păr/ile >n untură. @99 . 6 felie de pâine. 899 g carne macră. sare. !e aşa3ă >n crati/ă şi se toarnă deasupra un sos "ăcut dintr?un r*ntaş de "ăină cu untură+ stins cu 3ea#ă de carne la care se adau2ă bulion de roşii şi pu/in 3a0ăr ars. !e ale2 roşii rotunde+ netede.la cuptor.g carne macră. <9B& -. <9A& (OV23-3/ #*P2#1/ 7 do"lecei mi locii. 6 ou.323 (3 -. <89 g carne.4)3 @99 g cartofi. <66& 4O5// #*P2#. 2 )F. 799 g carne macră. (*nd sunt 2ata+ se adau2ă s#*nt*na sau se ser$eşte separat >n sosieră. 6 ceapă. !e u#plu cu tocătura+ se aşa3ă capacul la loc şi se pun >n crati/ă. 6 ceapă. 6 linguriţă mărar tocat. Din #ie3ul scos+ trecut prin sită+ se "ace un sos ca pentru ardei+ se toarnă peste roşii şi se "ierb >năbuşit la cuptor. După ce "ierb pe #aşină+ se dau la cuptor. piper. !e dau la cuptor să "iarbă >năbuşit. 6nainte de a ser$i+ se pun două+ trei lin2uri de s#*nt*nă sau se ser$eşte s#*nt*na separat >n sosieră. 699 g untură sau ulei& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă şi se trec prin #aşină. 6 lingură untură. < /inguri orez. 6 ceapă mică. 6 lingură făină..

A89 g carne macră. (*nd este 2ata se răstoarnă. 6 lingură bulion& !e ale2 pătlă2ele $inete #ai #ici+ de aceeaşi #ări#e+ se taie co3ile şi se opăresc cinci #inute >ntr?o oală cu apă clocotită. piper& Pentru sos? 6 lingură untură. 899 g carne macră. B bucăţele zahăr. 6 lingură făină& !e pre2ătesc roşiile ca #ai sus.S-0 6 "arză miilocie. 6 lingură smântână. sare& Pentru sos? < /inguri unt sau untură. <6<& V/)3. !e lasă să "iarbă >năbuşit. !e "ace un sos cu 3a0ăr ars+ un pra" de "ăină şi 3ea#ă de carne8 se toarnă deasupra. 6 ceapă. !e dă carnea prin #aşină. piper. !e dă la cuptor. sare. Deasupra se presară pes#et+ se pune unt sau untură+ s#*nt*nă a#estecată cu un pra" de sare.3 #*P2#.3 7 "inete potri"ite. sare. < ce%ti zeamă de carne :sau apă.. !e "ace un sos dintr?o lin2ură de untură+ o ceapă tăiată #ărunt şi "ăină. !e ale2 "oile de la o $ar3ă "ru#oasă+ se taie cotorul+ se opăresc şi se scur2 b#e. piper& . !e pră5eşte pu/in >n unt sau >n untură şi se adau2ă un ou şi sare. !e scot+ se răcoresc cu apă rece+ apoi se /in 1G' oră sub teasc+ pentru ca apa să iasă din ele. 6 ou. !e un2e o crati/ă cu untură şi se presară cu pes#et. <6=& *343 #*P2#. 6 ou.3 6< ro%ii frumoase. piper& !e pră5eşte >n untură+ cu pu/ină ceapă+ carnea dată prin #aşină. @ linguri untură. !e u#plu $inetele. !e u#plu #erele+ se pun capacele deasupra şi se aşa3ă >ntr?o crati/ă cu unt.4'0 -2#J. !e dau la cuptor. (3 V. sare.4'0 6 "arză mi locie. @99 g carne de "iţel. 6D< linguriţă făină. < linguri pesmet. < linguri untură. 6 lingură untură. !e un2 roşiile >năuntru şi capacele cu o pană dată prin ou+ se u#plu şi se aşa3ă capacele la loc. "erdeaţă tocată. 89 g slănină fiartă.3 6< mere mi locii.2. !e repetă această opera/ie de 2 @ & ori+ p*nă se ispră$esc carnea şi $ar3a. !e scobesc. 6 cea%că smântână. @ linguri smântână. 6 ceapă.3 4O5// #*P2#. 6 /ingură untură. = linguri pesmet. <68& V. 6 ceapă. <6@& *#S. !e aşa3ă c*te$a "oi pe "und+ apoi un strat de ca#e tocată şi din nou un r*nd de "oi de $ar3ă. !e "ace o u#plutură din carne de $i/el+ dată prin #aşină cu o "elie de slănină "iartă. !e scobesc. !e toarnă peste $inetele aşe3ate >n crati/ă.-. A89 g carne macră.L . 6 lingură făină. !e adau2ă apă+ pu/in bulion şi #ie3ul scos din $inete. !e adau2ă sare şi piper. @ linguri untură. 6 ou. 6nainte de a ser$i se dau o 5u#ătate de oră la cuptor. 899 g carne macră. După ce a "iert+ se strecoară prin sită. !e adau2ă pes#etul+ un ou+ s#*nt*na+ sare+ piper şi pu/ină $erdea/ă tocată "in. sare& Merele nu se cură/ă de coa5ă. !e "ierb >năbuşite la cuptor. sare. !e dă carnea prin #aşină+ se pră5eşte >n untură cu pu/ină ceapă+ se adau2ă sare+ piper şi un ou. )&F. !e pun roşiile >ntr?o crati/ă+ iar deasupra se toa#ă un sos de roşii E$. !e spală+ se taie un căpăcel la partea cu codi/ă. 6 cea%că apă. 6 ceapă.

!e toacă potri$it de #ărunt o $ar3ă "ru#oasă+ se opăreşte cu apă clocotită cu sare+ se scur2e "oarte bine. (3 -O)OP/(0 6 conopidă frumoasă. în loc de "inete @99 g cartofiK nu se dau prin făină la pră it& !e poate pre2ăti cu carto"ii cru3i sau "ier/i. !e dă la cuptor. -entru rest se procedea3ă la "el ca la #usacaua de $inete. <6B& *#S. !e potri$eşte de sare şi piper. < linguri pesmet& !e rup buc0etele+ "ără cotoare+ de la o conopidă "ru#oasă+ se spală şi se . <6C& *#S. !e scot $inetele de sub teasc+ se 3$*ntă cu un şer$et+ se dau prin "ăină şi se pră5esc >n untură+ "iecare "elie pe a#bele păr/i+ 1inetele se pot pră5i şi "ără a "i opărite.3 @ "inete mi locii. !e sărea3ă şi se lasă un s"ert de oră să se scur2ă de apă. < cepe. !e dă la cuptor să scadă. <6A& *#S. !e pră5eşte carnea şi ceapa tăiată #ărunt cu o lin2ură de untură. (3 -.celea%i cantităţi ca pentru O*usaca de "ineteP. piper. (3 (OV23-3/ = do"lecei mi lociiK pentru tocătură %i pentru rest. După ce s?a răcorit pu/in+ se adau2ă un ou+ s#*nt*nă+ sare şi piper. @ ro%ii sau 6 lingură bulion. !e taie "ără să se cure/e+ >n "elii 2roase de un de2et.-. 6 ceapă.O$/ . 6 ou. < linguri smântână. 6 morco". Este de pre"erat ca ulti#ul strat să "ie de $inete. Ast"el+ $inetele tăiate "elii se pră5esc uşor+ pe a#bele păr/i+ direct pe plita potri$it de >ncinsă. !e "ace apoi #usacaua la "el ca #ai sus. (*nd este 2ata+ se răstoa#ă pe o "ar"urie. -entru rest se procedea3ă la "el ca la #usacaua de $inete. <67& *#S. piper. = linguri unt sau untură. !e un2e o crati/ă cu o lin2ură de untură+ se pune un r*nd de $ar3ă+ unul de carne+ o lin2ură de s#*nt*nă şi se continuă altern*nd $ar3ă+ ca#e şi s#*nt*nă.4. !e opăresc cu apă sărată şi se aşa3ă sub un "und cu o 2reutate pe el+ ca să se scur2ă. @ linguri untură. <lti#ul r*nd trebuie să "ie de s#*nt*nă.-. < linguri făină. 899 g carne macră. A89 g carne macră. !e usucă cu o c*rpă+ se dau >n "ăină+ se pră5esc >n untură pe a#bele păr/i.!e pră5eşte >n untură+ cu pu/ină ceapă+ carnea dată prin #aşină. acelea%i cantităţi ca /a O*usaca de "ineteP& !e rad do$leceii de coa5ă.-. !e acopăr şi se /in să se aburească p*nă ce se pre2ăteşte carnea pentru #usaca. (arto"ii cru3i se cură/ă+ se taie "elii 2roase de un de2et. -e #ăsură ce se ru#enesc+ se pun >ntr?un castron presărate cu pu/ină sare. sare. -entru a econo#isi untura şi totodată pentru ca #*ncarea să "ie #ai uşoară+ se pot pre2ăti $inetele nepră5ite >n untură. 6 /ingură pesmet. (3 V/)3. sare. 6 cartof. !e dă prin #aşină carnea >#preună cu #orco$ul şi carto"ul crud. !e taie "elii rotunde de 2rosi#ea de2etului. 6ntr?o crati/ă unsă cu untură şi presărată cu pes#et se aşa3ă un r*nd de $inete+ un strat de carne+ şi aşa #ai departe+ p*nă se ispră$esc carnea şi $inetele. 6 ou. Deasupra se toarnă o ceaşcă de 3ea#ă de carne cu o lin2ură de bulion de roşii+ sau se prin c*te$a roşii tăiate "elii. 6 cea%că zeamă de carne sau apă& !e ale2 $inete #i5locii. !e pră5esc "oarte pu/in >n untură+ pe a#bele păr/i.-.

!e scur2 de apă. !e des"ac "oile de la o căpă/*nă "ru#oasă de $ar3ă. piper.4'0 (#2-3 6 "arză mare sau < mi locii.23 -# V. 6 felie pâine. (*nd este 2ata se răstoarnă. !e pune un r*nd de carne apoi alt r*nd de conopidă. 6 crenguţă mică de cimbru.celea%i cantităţi ca mai sus.0/13/ =99 g tăiţei :< ouă. <<9& *#S. !e pun tăi/eii E$. Ade$ăratele sar#ale #oldo$eneşti se "ac #ici c*t o nucă.4*. sare. 6 linguriţă de boia de ardei în loc de ro%ii sau bulion& !e pre2ătesc la "el ca sar#alele de $ar3ă dulce+ $ar3a >n loc să "ie opărită >nsă+ este spălată cu apă rece ca să piardă din acreală+ iar sar#alele se "ierb nu#ai >n apă+ "ără borş+ adău2*ndu?se pu/ină boia de ardei >n loc de roşii sau bulion. < cepe. !e dă la cuptor. piper."ierb pe 5u#ătate >n apă cu sare. = linguri unt % sare. !e dă carnea prin #aşina de tocat. (*nd >ncepe să se >n2ălbenească+ se adau2ă ore3ul ales şi spălat. 1ar3a ră#asă ne>ntrebuin/ată la sar#ale se taie ca tăi/eii #ai 2roşi. !ar#alele sunt #ult #ai bune >ncăl3ite+ de aceea este #ai bine să "ie pre2ătite din a5un. 6ntre r*nduri se aşa3ă "elii de roşii. Deasupra se presară pes#et şi se #ai pune pu/in unt. 6l bor%& !e dă prin #aşină carnea de porc sau a#estecată+ de $acă şi de porc+ şi #ie3ul de la o "elie 2roasă de p*ine+ #uiat şi stors bine. ) 'F la "iert >n apă clocotită cu sare+ se "ierb nu prea #ult+ se răcoresc cu apă rece+ se scur2 bine şi se opăresc cu unt. !e adau2ă c*te$a lin2uri de borş+ "iert separat+ strecurat şi >ndoit cu apă ca să nu "ie prea acru+ roşiile tăiate "elii sau pu/in bulion de roşii sau de ardei şi o lin2ură bună de untură. !e dă la cuptor. 6 ceapă mică. !e adau2ă un pra" de piper+ sare şi un ou. 6 ardei gras. !e taie cotorul de la "iecare "oaie şi se opăresc cu borş+ /in*ndu?le p*nă se #oaie.-40 .4*. <<=& S.. mărar tocat. !e pune un strat de $ar3ă tăiată >n crati/ă+ apoi se aşa3ă sar#alele una l>n2ă alta şi un al doilea r*nd+ dacă ies #ai #ulte.4'0 . La "el se poate pre2ăti cu #acaroane de casă sau cu#părate. 899 g carne macră. A89 g carne macră. !e aşa3ă un r*nd de conopidă+ >#păr/ind ast"el buc0etele+ >nc*t stratul să "ie c*t #ai e2al. !e lasă să "iarbă pe #aşină+ apoi se dă la cuptor+ la "oc potri$it şi se /in p*nă scade 3ea#a at*t c*t trebuie.23 -# V. sare. <<<& S. <<6& S. !e un2e "or#a cu unt+ se presară pes#et şi apoi se aşa3ă un r*nd de tăi/ei+ un r*nd de carne şi aşa #ai departe. !e taie "oile >n bucă/i potri$it de #ari şi >n ele se >n$eleşte ca#ea pentru sar#ale. !e pră5eşte >n unt sau >n untură cu o ceapă tăiată #ărunt. !e pră5eşte uşor şi ore3ul+ se stin2e cu pu/ină apă+ apoi se a#estecă cu carnea+ se adau2ă $erdea/ă tocată #ărunt+ sare şi un pra" de piper. 7 ro%ii sau < linguri bulion. !eparat se pră5eşte >n untură ceapa tăiată #ărunt. Deasupra se pune >ncă un strat de $ar3ă tăiată şi un ardei 2ras+ tăiat sub/ire. < linguri pesmet& Tocătura de carne se pre2ăteşte ca #ai sus. 1ara se poate adau2a un ardei 2ras+ tăiat sub/ire.-. (3 . !e un2e o "or#ă cu unt+ se presară pes#et. !e răstoarnă. 699 g untură. apă cît cuprinde o coa ă de ou. !e presară pes#et+ se adau2a o lin2ură de unt. =99 g făină.4*.23 -# $O/ (3 V/10 <89 g foi de "iţăK celelalte cantităţi sunt acelea%i ca pentru OSarmale cu . < linguri orez.

!e pră5eşte apoi cu o lin2ură de unt şi cu o ceapă tăiată #ărunt. <<8& (4O+ (3 */32 :-/GH/4. !e ser$esc la #asă cu s#*nt*nă sau cu iaurt. !e "ace un aluat "ra2ed dintr?un ou+ "ăină şi unt.4*. 6 lingură de unt sau de untură. <<@& S. -e un "und de le#n se pre2ăteşte pes#etul.. !e pot "ace la "el şi cu "run3ă de spanac. !e un2e cu ou. < ouă. < fire ceapă "erde. !e >ntorc #ar2inile potri$ind să nu $ină prea #ult aluat unul peste altul. 689 g făină. !e >ntinde o "oaie ca de tăi/ei+ se aşa3ă >n ti2aia unsă cu unt sau cu untură. !e un2e pu/in cu untură o ti2aie cu #ar2inile 5oase. 89 g untură& (arnea "iartă+ ră#asă de la rasol+ se dă prin #aşină.2#.. !eparat+ din Q lin2ură de unt+ o lin2ură de "ăină şi două ceşti 3ea#ă de ca#e+ se "ace un sos de "ăină ce$a #ai 2ros. !e ser$esc la #asă cu s#*nt*nă sau cu iaurt. !e iau cu lin2ura cantită/i e2ale din co#po3i/ie+ se . !e a#estecă cu ca#ea+ se adau2ă două 2ălbenuşuri şi un pra" de piper. (*nd sunt aproape 2ata+ se toa#ă 2 @ & lin2uri de borş a#estecăt cu pu/in bulion de roşii+ se potri$esc de sare şi se dau o 5u#ătate de oră la cuptor Eborşul nu se pune de la >nceput+ deoarece >ntăreşte "run3ele de $i/ă care de$in neplăcute la #*ncatF. 899 g măruntaie.. 6 lingură pesmet. !e pre2ăteşte tocătura ca #ai sus. < linguri făină. !e ser$eşte >ntre2 sau se taie "elii. piper. < ouă. !e adau2ă ouăle+ pu/in #ie3 de p*ine #uiat >n lapte Edupă dorin/ăF+ sare+ un pra" de piper+ s#*nt*nă şi $erdea/ă #ultă+ #ărar+ pătrun5el şi ceapă $erde+ tocate #ărunt cu o parte din co3i. <<7& (4O+ (3 */32 !) . piper.4)3 =99 g carne fiartă :sau friptă. !e >ntinde prapurul >n ti2aie ast"el >nc*t să ră#>nă #ult şi pe #ar2ini+ pentru a putea "i >ntors deasupra peste u#plutură. !e dă la cuptor. (antitatea de sos trebuie potri$ită at*t+ c*t să le2e carnea+ nu #ai #ult+ alt"el croc0etele de$in cleioase+ "ără "ră2e3i#e. sare& Drobul poate "i >n$elit >n aluat >n loc de prapur. < ce%ti zeamă de carne :sau apă. !e lasă să se răcească. 6 felie de pâine.23 (3 */32 -# $4#)'3 (3 5. !e "ac sar#ale la "el cu cele de $ar3ă8 la s"*rşit se adau2ă pu/in borş a#estecat cu bulion de roşii.3V/3 899 g foi de %te"ie sau de spanac& -elelalte cantităţi sunt acelea%i ca pentru OSarmale cu "arză dulcePK în plus o ceaşcă de smântână& !e opăresc "run3ele. 6 ceapă mică."arză dulcePK în plus o cea%că de smântână sau de iaurt& !e opăresc "run3ele şi se "ac apoi sar#ale la "el ca sar#alele de $ar3ă+ de pre"erin/ă din carne de #iel sau de $i/el.3 (3 -. Pentru tocătură acelea%i cantităţi ca mai sus& Pentru aluat 6 ou. 6D< lingură unt. sare. 6 lingură untură& !e trec prin #aşina de carne #ăruntaiele de la un #iel+ ini#a+ "icatul+ plă#*nii. !e pune u#plutura peste prapur >n ti2aie+ se aşa3ă cu o lin2ură ca să "ie stratul de aceeaşi 2rosi#e+ se >ntorc #ar2inile prapurului deasupra+ se coace la cuptor. !e spală prapurul bine+ >n #ai #ulte ape. 6 lingură smântână. sare. 6 lingură "erdeaţă tocată. !e aşa3ă >n crati/ă+ se adau2ă untură şi pu/ină apă şi se lasă să "iarbă >ncet pe #aşină. !e pune u#plutura >ntr?un strat de 2rosi#e e2ală. <<A& -4O-H3.

!e "ace separat un #u5dei de usturoi cu pu/ină 3ea#ă de ca#e+ se strecoară şi se adau2ă >n tocătură at*t c*t trebuie.4)3 -# -. !e adau2ă un pra" de piper şi pu/in c0i#en pisat "in şi un $*r" de cu/it de bicarbonat.4)3 A89 g carne. 6D< lingură făină. 6nainte de a ser$i+ se taie "elii. câte un "ârf de cuţit de piper.. ). < cepe. 6 felie de pâine. piper. =99 g cartofi..3l 6 Eg carne de "acă de la gât./. !e sărea3ă c*t trebuie şi se lasă să stea 2 @ & ore la 20ea/ă. !e >n"ierb*ntă >ntr?o ti2aie o lin2ură de unt sau de untură+ se pune carnea şi c*nd >ncepe să se ru#enească+ se presară "ăină.(0 (3 -. !e dau croc0etele prin acest a#estec+ apoi prin pes#et şi se pră5esc >n untură "ierbinte+ la "el pe toate păr/ile. 6 lingură untură& !e dă prin #aşina de tocat+ carne de porc sau de $i/el+ >#preună cu slănina şi o "elie 2roasă de p*ine+ #uiată >n lapte şi stoarsă.4. !e /ine la cuptor p*nă se ru#eneşte. 6n lipsa acestui tub+ se iau cu lin2ura cantită/i e2ale din tocătură şi+ cu #*inile udate >n apă+ se "or#ea3ă c*rnăciori de aceeaşi #ări#e+ care se aşa3ă pe o sc*ndură. 6 lingură pesmet& !e dă prin #aşina de tocat carnea >#preună cu ceapa şi #ie3ul de la o "elie de p*ine #uiat şi stors. !e "ace un sos de ciuperci E$. !e "ri2 la 2rătar+ la "oc iute. sare& !e trec de trei ori prin #aşina de tocat carnea >#preună cu 2răsi#ea. 6 lingură făină. piper. 6 căpăţână de usturoi. !e dă tocătura >ncă o dată prin #aşină şi+ pe #ăsură ce iese c*rnatul din tub+ se taie de #ări#ea #ititeilor.dau prin "ăină+ se "or#ea3ă croc0ete de aceeaşi #ări#e+ se lasă pe "und. !e un2e rulada de carne cu albuşul şi se dă la cuptor >ntr?o ta$ă cu untură "ierbinte. 6 felie de pîine. chimen. Deasupra se toarnă o lin2ură de unt şi se presară pes#et. <99 g seu de "acă. !e a#estecă şi se stin2e cu 3ea#a de carne. 6 /inguriţă ulei. Albuşul ră#as se a#estecă+ "ără să "ie bătut spu#ă+ cu o lin2uri/ă de ulei şi un pra" de sare. bicarbonat. sare. !e ser$esc ca 2arnitură la le2u#e. 699 g slănină :sau mădu"ă. . !e adau2ă cepele tăiate #ărunt şi pră5ite >n untură+ un ou >ntre2 şi un 2ălbenuş+ $erdea/ă tăiată #ărunt+ sare şi un pra" de piper. !e pune la #aşina de tocat tubul de tablă prin care se u#plu #a/ele pentru c*rna/i.O$/ 899 g carne. sare. < linguri unt :sau untură. !e un2e cu unt o "or#ă de sticlă re3istentă la "oc+ se presară pes#et şi se aşa3ă un strat de carne+ unul de carto"i+ şi aşa #ai departe. < ouă. !e a#estecă albuşul ră#as+ "ără să "ie bătut spu#ă+ cu un pra" de sare. 6n ti#pul c*t se "ri2+ se un2 cu o pană #uiată >n 3ea#ă de carne. 6 linguriţă "erdeaţă. !eparat se "ierb carto"ii+ se cură/ă de coa5ă şi se trec prin #aşina de tocat. "erdeaţă.. <<B& 4#2. <<C& +#(/)-0 (3 -. !e ser$eşte cu un sos de roşii. Din această tocătură se "ace un sul 2ros+ ca# c*t un pa0ar+ care se tă$ăleşte prin "ăină. 6 ceapă. <=9& */.F şi c*nd rulada este aproape 2ata+ se toarnă deasupra şi se lasă să #ai dea un clocot >#preună. 6D< cea%că zeamă de carne :sau apă. !e adau2ă sare+ piper şi pu/in #ărar sau pătrun5el tocat.

(arto"ii nu trebuie lăsa/i să "iarbă prea #ult+ pentru a nu se s"ăr*#a. !e taie carnea >n bucă/i potri$ite şi se pră5eşte cu o lin2ură de untură. piper& !e ale2e ca#e de la piept+ #ai 2rasă+ sau ca#e de pe coaste. sare.O-.celea%i cantităţi ca mai sus.4)3 5/ $4/P. (*nd carnea este aproape "iartă+ se adau2ă >n supă carto"ii cură/i/i şi tăia/i >n două şi 2 @ & bucă/i de $ar3ă care a "ost #ai >nainte "iartă pe 5u#ătate >n apă. !e adau2ă 3ar3a$atul şi se lasă să "iarbă trei ore la "oc potri$it. !e adau2ă ceapa tăiată "elii sub/iri.-0 <=6& 4.-0 6. !e pune pu/ină apă+ se acoperă şi se "ierb >năbuşit+ adău2*nd din c*nd >n c*nd c*te o lin2ură de apă "ierbinte+ p*nă ce carnea este "ră2e3ită. <==& .<89 Eg carne./.2. . !e ser$eşte cu sos de 0rean şi #urături sau salată de s"eclă. !e ser$eşte cu #ă#ăli2ă. !e acoperă şi se lasă să scadă la cuptor. !e ser$eşte cu 2a#itură de #acaroane sau de ore3. sare& !e scoate carnea de pe coaste+ se "ace o ruladă EsulF+ se lea2ă cu a/ă şi se pune la "iert ca #ai sus+ adău2*nd 3ar3a$at ca pentru orice supă. !e presară cu par#e3an ras.SO2 -# S*G). !e a#estecă cu 1G2 lin2uri/ă de sare şi se dă la 20ea/ă pentru 2' ore+ a#estec*ndu?se >n acest ti#p de c*te$a ori. !e pune carnea la "iert >ntr?o oală cu apă clocotită şi se spu#ueşte de c*te ori se ridică spu#a.3/ . sare& (arnea cea #ai 2ustoasă pentru rasol este #u2urul de piept+ "luierul şi carnea de la coadă. @ l apă. *!)-04/ (3 -. !e a#estecă >ntr?o crati/ă s#*nt*n* cu 2 @ & lin2uri 3ea#ă de carne+ "ăină+ sare şi o lin2ură de br*n3ă rasă. zarza"at de supă. $32 (3 */. !e lasă p*nă se pră5esc.G)0 6. 6 cea%că smântână. @ l apă. 6 linguriţă făină. 6 praf de făină. A doua 3i se #ai trece odată prin #aşină adău2*nd o lin2uri/ă de bicarbonat+ >ncă 1G2 lin2uri/ă de sare+ 2 @ & cuişoare+ pu/in c0i#en şi piper+ toate pisate "in+ şi "rişca nebătută. 8 ro%ii sau 6 lingură bulion. zarza"at de supă.SO2 (3 V.L .<89 Eg carne. @ cepe mi locii. !e bate bine o 5u#ătate de oră şi se "ac #ititei ca #ai sus. !e pisea3ă o căpă/*nă de usturoi cu pu/ină apă şi se strecoară >n tocătură nu#ai 3ea#a.#4/ -. !e aşa3ă rasolul pe "ar"urie+ se pun >#pre5ur carto"ii+ $ar3a şi #orco$ii din supă+ tăia/i "elii. în plus < linguri de fri%că& !e trece de două ori prin #aşină carnea de la 2*t >#preună cu seul de $acă.4)3 (3 V. !e adau2ă o lin2ură de bulion de roşii sau roşii cură/ite de co5i şi de se#in/e+ sare+ piper şi un pra" de "ăină. 6 lingură brânză rasă. (*nd carnea este "iartă+ se scoate a/a şi se aşa3ă >ntr?o ta$ă.<89 Eg carne de pe coaste. !e dă la cuptor+ se /ine p*nă capătă o culoare "ru#oasă. 6 lingură untură. 6D@ "arză.)0 6. <=<& 4. !e toarnă peste rasol+ cu 2ri5ă ca toată carnea să "ie acoperită cu un strat 2ros. 7 cartofi mi locii.

!e #ai adau2ă >n #*ncare #ărar sau pătrun5el tocat "in şi pu/in bulion de roşii sau boia de ardei+ pentru culoare. 6 lingură apă. M*ncarea trebuie să "ie "oarte "ierbinte. < legături praz. !e a#estecă din c*nd >n c*nd ca să nu se ardă. !e cură/ă pra3ul. (arto"ii nu se a#estecă cu lin2ura ca să nu se s"ăr>#e+ ci se clatină nu#ai din c*nd >n c*nd crati/a+ pentru a nu se prinde de "und. (*nd >ncepe să se ru#enească+ se adau2ă boiaua de ardei+ bulionul de roşii sau roşiile cură/ite de co5i şi de se#in/e+ sare şi pu/ină apă. !e scur2 şi se pun >n #*ncare sau se opăresc cu unt şi se ser$esc ca 2a#itură. !e pră5eşte uşor >ntr?o ti2aie cu pu/ină untură. sare& !e pune carnea la "oc la "el ca pentru #*ncarea cu carto"l. !e pune peste carne nu#ai c*nd aceasta este "ră2e3ită. 6 lingură bulion. 6D< linguriţă boia de ardei. "erdeaţă.<=@& G#2. 6 lingură untură. sare& !e pune carnea la "oc+ la "el ca pentru #*ncarea de carto"i8 nu se pune ceapă+ deoarece pra3ul are el sin2ur #iros tare. 6 lingură untură. !e a#estecă din c*nd >n c*nd ca să nu se ardă.4)3 799 g carne. @ ro%ii sau 6 lingură de bulion. !e dă la cuptor. !e adau2ă "ăina. 6 /inguriţă făină. @ cepe mi locii.3 6 Eg carne. !e lasă să "iarbă >năbuşit+ adău2*nd din c*nd >n c*nd pu/ină apă+ p*nă ce se "ră2e3eşte carnea. < cepe mi locii. !e taie >n bucă/i potri$ite. !eparat se "reacă o lin2ură de unt sau de untură cu un ou+ "ăină+ pu/ină apă şi sare.' -# -. -entru a nu se s"ăr*#a+ carto"ii trebuie "reca/i cu pu/ină sare >nainte de a "i puşi >n crati/a cu carne. !e ia cu lin2uri/a din pastă şi se dă dru#ul 2ăluştelor >n apă clocotită. < linguri făină. !e 2ustă de sare. !e adau2ă ceapa tăiată "elii sub/iri. 6 lingură bulion sau 8 ro%ii& Pentru gălu%te? 6 lingură unt sau untură. Dacă sunt #ari+ se taie "elii sub/iri8 dacă se >ntrebuin/ea3ă carote #ici+ rotunde+ se lasă >ntre2i.5 -# G02#5. <=A& *O4-OV/ -# -.4)3 799 g carne. !eparat se arde 3a0ărul şi se stin2e cu pu/ină apă "ierbinte. 6 lingură untură. !e cură/ă carto"ii şi se taie >n lun2. !e toarnă >n . 6. !e pun >n crati/a cu ca#e c*nd aceasta este "ră2e3ită. !e a#estecă totul bine. 6 Eg morco"i. (*nd carto"ii sunt aproape 2ata+ se pune crati/a pentru o 5u#ătate de oră la cuptor. !e adau2ă bulion de roşii şi o bucă/ică de 3a0ăr. !e cură/ă #orco$ii. <=7& P4. 6 lingură untură. = linguriţe zahăr. !e pră5esc >n crati/ă cu ceapa tăiată #ărunt şi cu o lin2ură de untură. (*nd ceapa >ncepe să se >n2ălbenească+ se pune sare şi pu/ină apă caldă. M*ncarea nu trebuie să "ie prea scă3ută. <=8& -. !e /in să "iarbă 1 #inute. 6 bucăţică zahăr. !e pră5esc uşor #orco$ii+ >ntre2i sau "elii+ cu pu/ină untură.<89 Eg cartofi. sare& !e taie carnea >n bucă/i potri$ite. sare& !e taie carnea >n bucă/i potri$ite şi se pră5eşte cu o lin2ură de untură.4)3 799 g carne. M*ncarea este bună #ai scă3ută. 6 ou. -ra3ul "ierbe "oarte repede+ şi dacă stă prea #ult la "oc+ se s"ăr*#ă.O$/ -# -.4. !e lasă să "iarbă o oră+ turn*nd din c*nd >n c*nd pu/ină apă caldă.

<@6& V/)3. 6 lingură bulion sau @ ro%ii. sare. !e spală prunele+ se opăresc+ se scur2 şi se pun peste carne+ c*nd aceasta este pe .*3 -# -. < linguri untură. !e adau2ă sare+ bulion sau roşii tăiate >n două şi "ără se#in/e. 6 lingură bulion sau @ ro%ii.4)3 799 g carne. !e poate "ace şi cu "asolea "iartă separat şi bine scursă. !e lasă să "iarbă >#preună. 899 g prune uscate.#*ncare. 6 Eg fasole. sare& !e pre2ăteşte ca#ea ca pentru #*ncarea cu carto"i. 6 cea%că de bor%. 6 lingură untură. sare& !e pre2ăteşte ca#ea ca pentru #*ncarea cu carto"i+ >nsă "ără ceapă. !e dau la cuptor. !e pră5eşte cu două cepe tăiate #ărunt şi cu o lin2ură de untură. "erdeaţă& !e taie carnea >n bucă/i potri$ite.+3 -# -. 6 lingură bulion sau 8 ro%ii. <=C& $. 6 ardei gras. < cepe.3 -# -. !e pun >n crati/a cu ba#e nu#ai c*nd aceasta este aproape "iartă. 6 linguriţă făină. = "inete mi îocii. 6 linguriţă făină. 6 lingură untură. !e pune peste carne c*nd aceasta este "ră2e3ită.4)3 799 g carne. După ce s?a ru#enit carnea+ se adau2ă "ăina+ pu/ină sare+ se a#estecă+ se toarnă apă caldă c*t s?o cuprindă şi se pune "asolea cură/ită şi spălată. 6 Eg bame.SO23 +O. <=B& $. (*nd "asolea este aproape "iartă+ se 2ustă de sare+ se adau2ă o lin2ură de bulion sau c*te$a roşii+ pu/ină $erdea/ă şi se dă la cuptor. !e pune sare+ pu/in bulion sau roşii şi o "run3ă #ică de da"in.4)3 799 g carne. !e scur2 bine. 6ntre ti#p se cură/ă ba#ele de codi/ă+ se opăresc cu borş sau cu o/et >ndoit cu apă. (*nd carnea este aproape "iartă+ se adau2ă "asolea+ care nu trebuie să "ie de loc s"ăr*#ată. @99 g fasole uscată. !e storc apoi bine cu #*na şi se pun >ntr?un şer$et să se scur2ă. < linguri untură.4)3 799 g carne. !e >n"ierb*ntă untura >ntr?o ti2aie+ se pun $inetele să se ru#enească pu/in şi se aşa3ă apoi >n crati/a cu ca#e. !e clătesc apoi >n #ai #ulte ape reci.4)3 799 g carne. (*nd este aproape 2ata+ se dă o 5u#ătate de oră la cuptor. 7 linguriţe zahăr. M*ncarea nu trebuie să "ie prea scă3ută+ este #ai 2ustoasă cu pu/ină 3ea#ă. < cepe. 6 frunză de dafin& !e pre2ăteşte carnea la "el ca pentru #*ncarea cu carto"i. (*nd sunt aproape 2ata+ se adau2ă un pă0ărel de $in şi se dau la cuptor. !e 2ustă de sare. 6 lingură untură. !e ale2e "asole care nu lasă co5i şi se "ierbe separat+ sc0i#b*nd apa odată sau de două ori. <@<& P4#)3 #S-. 6 păhărel de "in& !e pre2ăteşte carnea ca pentru #*ncarea cu carto"i. <@9& +. !e opăresc cu apă sărată+ >n care se lasă să stea 1 #inute.3 -# -. 6 lingură bulion sau @ ro%ii.SO23 V34(3 -# -.. !e adau2ă sare+ dacă este necesar+ apoi o lin2ură de bulion de roşii >ndoit cu apă+ sau roşii tăiate >n două+ şi un ardei 2ras tăiat #ărunt. !e taie c*te$a $inete+ "ără să se cure/e de coa5ă+ >n bucă/i potn$ite.

!e adau2ă pu/ină sare şi un sos de 3a0ăr ars+ ca la #orco$ii cu carne. !e dă apoi la cuptor >ncă o oră. !e 2ustă de sare+ se pune bulion de roşii sau c*te$a roşii tăiate "elii. Trebuie pusă din ti#p >n crati/a cu carne+ deoarece $ar3a #urată "ierbe #ai 2reu.4'0 .4)3 799 g carne. pentru rest acelea%i cantităţi ca la mâncarea cu prune& !e "ace la "el ca #>ncarea de 2utui. <@7& V. !e pune >n crati/a cu carne c*nd aceasta este pe 5u#ătate "iartă şi se adau2ă o lin2ură bună de untură. Dacă este prea scă3ută+ se #ai adau2ă pu/ină apă. La s"*rşit se adau2ă 2 @ & roşii tăiate >n două+ un ardei 2ras tăiat #ărunt şi c*/i$a . 6 "arza acră. <@=& G#. !e /ine cel pu/in o oră la cuptor. 6 lingură bulion sau @ ro%ii mi locii. M*ncarea cu $ar3ă este #ult #ai 2ustoasă pre2ătită din a5un.4)3 6 Eg gutui. !e lasă să "iarbă o oră. 6 Eg legume asortate.5u#ătate "iartă. o lin2ură bulion& !e pre2ăteşte ca#ea ca pentru #*ncarea cu carto"i. !e dă sare şi se stoarce cu #*na pentru ca să iasă apa din ea. !e taie #ărunt ca "ideaua. 2&. sare& !e ale2e carne 2rasă şi se pre2ăteşte ca pentru #*ncarea cu carto"i E$. 6 ardei gras. 6 "arză frumoasă :cam de 6 Eg. pentru rest aeelea%i cantităţi ca la mâncarea de prune& !e pre2ăteşte carnea ca pentru #*ncarea cu carto"i E$.-40 -# -. sare. !e dau 5u#ătate de oră la cuptor. < linguri untură. <@@& P343 -# -. !e pun peste carne c*nd aceasta este aproape 2ata. !e toarnă deasupra borş "iert separat şi bine li#pe3it. !e spală 2utuile Enu se cură/ă de coa5ăF+ se taie bucă/i potri$ite+ se scot #i5locul pietros şi căsu/a cu se#in/e şi se pră5esc uşor cu pu/ină untură.4)3 799 g carne. !e pune apă+ pu/ină boia de ardei+ piperul şi o lin2ură de bulion. 2' F+ una de #a3ăre+ una de "asole $erde. 2&. <@8& V. !e lasă să "iarbă cel pu/in două ore. unt proaspăt cât o nucă& !e pre2ăteşte carnea ca pentru #*ncarea cu carto"i. <@A& GH/V3-/ 799 g carne. !e cură/ă un do$lecel şi se taie >n bucă/i potri$ite+ precu# şi o $*nătă care se opăreşte şi apoi se scur2e bine. 6 cea%că bor%. < linguri untură..F+ >nsă "ără ceapă.4)3 6 Eg pere. !e spală >n apă rece o căpă/*nă sau două de $ar3ă #urată. puţină boia de ardei. !e adau2ă un sos de 3a0ăr ars+ >n care s?a pus un pra" de "ăină.F. Este #ai 2ustoasă dacă este pre2ătită din a5un. Dacă se 2ăseşte conopidă+ se pun şi c*te$a buc0ete de conopidă. !e taie o $ar3ă sau două+ #ărunt ca "ideaua. !e dau la cuptor+ adău2*nd 1 @ 2 lin2uri/e de 3a0ăr Esau #ai #ult+ după 2ustF+ dacă sosul nu este destul de dulce.4'0 (#2-3 -# -. M*ncarea trebuie să "ie 2rasă. După ce s?a aşe3at $ar3a+ nu se #ai dă cu lin2ura+ se #işcă nu#ai crati/a >ntr?o parte şi >n alta+ ca să nu se prindă pe "und. = linguri untură.#/ -# -. !e taie pu/ină $ar3ă >n bucă/i+ un #orco$+ un pătrun5el şi 1G2 /elină >n "elii sub/iri+ se cură/ă o #*nă de ba#e E$.

!e "ace o tocătură din "icat dat prin #aşină >#preună cu o bucată de slănină şi o "elie 2roasă de p*ine #uiată >n lapte şi bine stoarsă8 se adau2ă 1G2 ceapă tocată+ pătrun5el+ sare şi un ou. 89 g slănină. (*nd este aproape 2ata+ se ia capacul+ se lasă să se ru#enească pu/in deasupra şi se adau2ă c*te$a bucă/ele de unt proaspăt. 6 felie de pâine. usturoi sau cimbru. 6 lingură ulei. !e aşa3ă r*nduri de 3ar3a$at şi de carne >ntr?o ta$ă ce #er2e la cuptor. 6 lingură untură. !e >ntinde u#plutura pe carnea bine ştearsă+ se rulea3ă ca o clătită şi se lea2ă. frunze de pătrun el. !e >ntoarce pe toate păr/ile. < > = căţei de usturoi. !e #ai /ine ast"el 1G2 oră+ p*nă c*nd capătă culoare "ru#oasă. 6 Eg carne.(0 #*P2#. Apoi se pune >ntr?o crati/ă cu pu/ină untură să se pră5ească. 6 bucăţică zahăr. 6 ou. 6 linguriţa făină. :u se u#blă cu lin2ura ca să nu se s"ăr*#e 3ar3a$atul8 se #işcă uşor crati/a >ntr?o parte şi >n alta+ pentru a nu se prinde pe "und. Dacă scade prea tare #ai >nainte de a "i 3ar3a$atul "iert+ se adau2ă pu/ină apă. 6 linguriţă unt. !e aşa3ă carnea pe "ar"urie+ se scoate a/a+ se taie "elii. (*nd este 2ata+ se scot a/ele+ se aşa3ă pe "ar"urie+ se taie+ iar sosul scă3ut+ trecut prin sită+ se dă din nou >n "iert+ se a#estecă cu pu/ină s#*nt*nă sau cu ciuperci >năbuşite şi se ser$eşte l*n2ă "riptură. !e adau2ă ceapa tăiată "elii sub/iri+ "oile de da"in şi piperul şi se dă la cuptor+ acoperită+ să "iarbă >năbuşit ti#p de trei ore. 89 g slăninâ. <@B& $4/P. 8 boabe piper. 6 lingură făină.899 Eg carne. 6ntre ti#p se >ntoarce de două ori.& Pentru sos? 899 g ro%ii. = /inguri untură :sau ulei. !osul se trece prin sită se toarnă deasupra sau se amestecă cu puţină smântână %i se ser"e%te cald în sosieră& $riptura se ser"e%te cu garnitură de legume& <@C& 4#2. < foi de dafin.0 6.0 -# $/-.#40 !)0+#5/. !e scoate capacul şi se un2e "riptura din c*nd >n c*nd cu 3ea#a din crati/ă. !e adau2a sare şi untură c*t trebuie. După 2 #inute se toarnă două ceşti de apă sau 3ea#ă de carne. = cepe. !e sărea3ă. !e bate bine cu ciocanul de le#n+ "ără să se rupă+ astlel >nc*t să se ob/ină o "*şie de 1 c# 2rosi#e.. 6 păhărel de "in alb. < ce%ti zeamă de carne. 7ni/elele ast"el . sare& !e ale2e o bucată de pulpă sau altă carne #acră.carto"i cură/i/i şi tăia/i >n bucă/i ca şi do$leceii. 6 cea%că zeamă de carne. sare& !e ale2e carne de sub coaste. !e adau2ă ceapa tăiată "elii şi c*nd şi aceasta este pu/in ru#enită+ se toarnă un pă0ărel de $in alb şi 3ea#a de carne+ se dă la cuptor şi se lasă să "iarbă >năbuşit o oră şi 5u#ătate. !osul trebuie să "ie scă3ut+ totuşi+ dacă este ne$oie+ se #ai adau2ă pu/ină apă. <99 g ficat. sare& !e taie carnea >n "elii 2roase de un de2et. !e dă la cuptor şi se lasă să "iarbă >năbuşit. 6 lingură untură. Dacă are pieli/e sau tendoane+ acestea se taie cu $*r"ul cu/itului+ de ase#enea se crestea3ă carnea şi pe #ar2ini+ pentru ca atunci c*nd se pune la "ript+ să nu se str*n2ă. = cepe mi locii. !e sărea3ă+ se >#pănea3ă cu slănină şi cu usturoi+ se lea2ă+ pentru a căpăta o "or#ă şi se pune la "ript >ntr?o crati/ă cu pu/ină untură. <89& 5)/132 4#S3SA89 g carne macră. !e bat "eliile "oarte bine pe "und p*nă c*nd carnea >ncepe aproape să se rupă. < linguri smântână.

!e cunoaşte ca este destul de "ript atunci c*nd apar la supra"a/ă 2 @ & picături de 3ea#ă roşiatică. !e aşa3ă pe o "ar"urie şi de o parte se pune s"eclă "iartă+ presărată cu 0rean+ iar de cealaltă parte+ "asole $erde cu unt. !e dau prin "ăină şi se pră5esc >n untură sau >n ulei #ult E2răsi#ea nu se pierde deoarece şni/elele nu su2 #ultă 2răsi#e+ iar după ce s?a răcit+ poate "i scursă >ntr?o crati/ă şi >ntrebuin/ată la alte #*ncăriF. sare& !e "ri2 antricoatele la ta$ă sau la 2rătar. !e şter2e cu o c*rpă şi se pune pe 2rătarul >ncins şi bine uns cu o bucată de slănină crudă sau o pană #uiată >n untură. !e ale2e ca#e #acră de la pulpă sau de la coadă. !e aşa3ă antricoatele pe "ar"urie+ se pune ceapa deasupra. !e ru#eneşte pe a#bele păr/i+ apoi se toarnă c*te$a lin2uri de apă şi se /ine pe #aşină să "iarbă acoperit 1 Q @ 2 ore+ adău2*nd din c*nd >n c*nd pu/ină apă+ p*nă se "ră2e3eşte. )&F cu un "ir de ci#bru+ sau o "oaie de da"in+ ori doi+ trei că/ei de usturoi+ după 2ust. <8=& .4/-O. G40.. !eparat se "ace un sos de roşii E$.4/-O. #inute. !e lasă să dea c*te$a clocote+ a#estec*nd cu lin2ura pentru a se lua toată ru#eneala de pe "undul tă$ii. !e a#estecă uşor cu o "urculi/ă p*nă se ru#eneşte bine+ "ără să se ardă. .pre2ătite se sărea3ă şi se un2 cu ulei. . sare& Antricoatele trebuie să "ie proaspete+ nu >nsă din 3iua >n care a "ost tăiată $ita+ ci /inute p*nă a doua sau a treia 3i. La "oc bine potri$it+ un antricot nu prea 2ros se "ri2e >n 1 @ 1. (*nd este 2ata+ se scoate+ se taie "elii sub/iri şi se /ine la cald. !e ser$esc cu carto"i pră5i/i. !e >ncin2e bine 2rătarul.. Durata de "ri2ere depinde de 2rosi#ea antricotului. 6 linguriţă untură :sau o feliuţă de slănină. !osul se strecoară şi se toarnă "ierbinte peste "riptură.. <86& $4/P. !e taie ceapa >n "elii "oarte sub/iri. :u se >ntoarce dec*t c*nd este destul de ru#enită pe o parte şi nu se >n/eapă cu "urculi/a la >ntors. <8<& . !e ser$esc cu carto"i pră5i/i şi cu salată. !e bate carnea uşor cu #*nerul cu/itului sau cu la#a sat*rului şi se sărea3ă. !osul se toarnă peste şni/ele+ dar nu#ai cu o 5u#ătate de oră >nainte de a "i ser$ite+ ca să nu su2ă prea #ult sos+ şi se dau la cuptor să se >n"ierb*nte.P0 P40J/. < /inguri ulei. !e aşa3ă >n "ar"urie+ se pune peste "iecare o bucă/ică de unt proaspăt. 6ntre ti#p se "ace repede unnătorul sos% se scur2e 2răsi#ea din ta$ă+ iar >n 3ea#a care a ră#as+ se adau2ă 1 @ 2 lin2uri de apă şi pu/in bulion de roşii.. !e sărea3ă şi se /ine o 5u#ătate de oră. !e ser$eşte cu 2arnitură de #acaroane "ierte şi opărite cu unt+ sau cu carto"i..4 7 antricoate. !e >n"ierb*ntă uleiul şi c*nd acesta este bine >ncins+ se pune ceapa la pră5it dată prin pu/ină "ăină.V0 1 D2 carne #acră+ & cepe #i5locii+ 1 lin2ură untură+ 1 lin2ură bulion+ sare. (*nd carnea este "ră2e3ită+ se un2e cu untură şi se dă la cuptor unde se /ine descoperită p*nă se ru#eneşte.#40 2.3 2.0 7 antricoate. 7ni/elele pră5ite se aşa3ă >ntr?o crati/ă+ unele peste altele.).). !e aşa3ă >ntr?o ta$ă cu ceapă tăiată "elii sub/iri şi cu o lin2ură de untură. = cepe mi locii.3 -# -3. Alt"el sunt tari+ oric*t de bine ar "i "ripte.

!e dă la cuptor să "iarbă acoperit. <8A& P. !e lasă să dea c*te$a clocote+ a#estec*nd cu lin2ura să se ia ru#eneala de pe ta$ă. piper& !e taie carnea de $i/el >n bucă/i potri$ite. sare. !e pun >ntr?o crati/ă să se pră5ească cu o lin2ură de untură. 6 păhărel "in. @ do"lecei frumo%i sau 89 do"lecei în floare. <87& . !e acoperă+ se dă la cuptor+ se /ine să "iarbă la "oc potri$it.)0 (3 V/132 6 Eg carne.!) $0/)0 <89 g mu%chi de "acă. 6 lingură unt sau untură. 6 linguriţă făină. 6 linguriţă făină. !e ser$eşte cu 2arnitură de p*ine pră5ită >n unt. sare& !e pune carnea ca #ai sus să se pră5ească cu ceapa tăiată "elii sub/iri. 6 lingură apă. @99 g ciuperci. !e adau2ă o ceapă tăiată #ărunt şi o lin2ură de "ăină. (*nd sunt 2ata se scot şi se /in la cald. !osul se strecoară peste bi"tec. -. sare& !e taie ca#ea de $i/el >n bucă/ele potri$ite. !e potri$eşte de sare. <8B& V/132 -# (OV23-3/ A89 g carne. 6 lingură untură. 6 linguriţă făină. !e toarnă $inul şi 3ea#a de carne+ >n care s?a a#estecat o lin2ură de bulion de roşii.5 (3 V/132 6 Eg carne. sare& !e cură/ă #uşc0iul de pieli/e+ se taie >n bucă/i potri$ite. !e spală ciupercile şi se taie >n "eliu/e sub/iri. 6 lingură bulion. 6 linguriţă făină. !e ser$eşte "ierbinte cu carto"i pră5i/i. 6 lingură unt sau untură. !e pre2ăteşte repede ur#ătorul sos% se scur2e o parte din+ 2răsi#ea din ta$ă+ iar >n sosul ră#as se toarnă o lin2ură de apă. !e usucă bine cu o c*rpă+ se dau prin "ăină+ se "ri2 >n untură "ierbinte+ >nt*i pe o parte+ apoi pe cealaltă+ ca şi antricoatele. !e acoperă+ se dă la cuptor să "iarbă la "oc potri$it o oră şi 5u#ătate. 6 lingură făină.P4/-. 6 ou. M*ncarea trebuie să "ie scă3ută. 6D< lingură bulion.4)3 (3 V/132 <88& V/132 -# -/#P34-/ A89 g carne.O-. (*nd carnea este bine ru#enită+ se pun ciupercile şi se a#estecă uşor cu o lin2ură de le#n+ p*nă ce >ncep să piardă din u#e3eală. 6 linguriţă mărar tocat. 6 linguriţă boia de ardei.3. < linguri untură. !e dă sare. < > = ce%ti zeamă de carne. !e ser$eşte cu 2ăluşte de "ăină E$. !e pune 3ea#ă de carne sau apă+ at*t c*t să acopere carnea. < linguri untură. !e presară cu "ăină şi se a#estecă din c*nd >n c*nd cu lin2ura la "oc potri$it+ p*nă ce >ncepe şi "ăina să se >n2ălbenească. 6 ceapă. !e pun >ntr?o crati/ă să se pră5ească cu o lin2ură de unt sau de untură şi o ceapă tăiată #ărunt. < ardei gra%i. 6 ceapă. 6 căţel de usturoi. !e adau2ă bulionul de roşii+ un că/el de usturoi s"ăr*#at+ sare+ piper. < linguri . 6 păhărel "in. (*nd "ăina s?a >n2ălbenit+ se toarnă >ncetul cu >ncetul $inul şi 3ea#a de carne.<8@& +/$. (*nd ceapa s?a >n2ălbenit+ se adau2ă boia de ardei+ bulionul sub/iat cu apă şi cei doi ardei 2raşi. = cepe mi locii. 6 linguriţă bulion. sare& Pentru gălu%te? 6 lingură unt sau untură. 6 ceapă mică. 2&'F. 6 cea%că zeamă de carne sau apă. < linguri făină.

!e scot a/ele+ iar după ce s?a răcorit pu/in+ se taie şi se ser$eşte cu sosul din crati/ă scurs de 2răsi#e şi cu 2arnitură de #acaroane sau de piure de carto"i. sare& !e pră5eşte carnea de $i/el >n unt sau >n untură+ cu ceapă şi pu/ină "ăină. (3 V/132 6 Eg carne. M*ncarea de$ine #ai 2ustoasă. !eparat+ >ntr?o crati/ă+ se pră5eşte+ "ără să se ru#eneasc*+ o lin2ură de "ăină cu o lin2ură bună de unt. !e pune la "iert cu un litru de apă rece şi sare. 6 l apă. !e un2e pieptul cu pu/ină 2răsi#e+ se aşa3ă >n crati/ă cu "elii de ceapă+ se acoperă+ se dă la cuptor la "oc potri$it. !e taie ast"el carnea pe #ar2ini+ >nc*t să capete o "or#ă dreptun20iulară+ ca# de & c# lun2i#e pe 2 c# lă/i#e. (*nd dă >n clocot+ se ia spu#a de 2 @ & ori. (astronul >n care se pre2ăteşte u#plutura se "reacă bine cu un că/el de usturoi tăiat >n două. După 2ust+ se pot adău2a >n ciula#a şi ciuperci tăiate şi >năbuşite >n unt. 6 lingură untură& !e ale2e o bucată de carne de la piept. (*nd totul >ncepe să se ru#enească+ se adau2ă apă sau 3ea#ă de carne+ p*nă la 5u#ătatea cărnii. "erdeaţă. !e a#estecă totul bine+ se u#ple pieptul şi se coase cu 2@& >#punsături. 6 linguriţă "in alb. !e lasă să "iarbă >ncet. <79& P/3P. 6 lingură unt. (arnea trebuie să "ie acoperită cu apă. !e rad do$leceii de coa5ă. 6 lingură făină. sare& !e taie carnea >n bucă/ele potri$ite. 6 căţel usturoi. (3 V/132 #*P2#. @ ) c#.smântână. 6 pătrun el.*. !e toarnă sosul peste ca#e+ după ce s?a scos 3ar3a$atul+ se /ine "ierbinte pe "oc+ "ără să "iarbă. !e scot oasele cu 2ri5ă+ ca să nu se s"ăr*#e carnea+ tră2*ndu?le pe r*nd pe "iecare+ sau "olosind un. (ei #ici >n "loare se lasă >ntre2i+ cei #ari se taie >n patru >n lun2+ apoi >n bucă/i de . !e apasă pu/in pe dina"ară+ pentru a a$ea o 2rosi#e e2ală. !e adau2ă un #orco$+ o ceapă şi o rădăcină de pătrun5el. (*nd carnea este pe 5u#ătate "iartă+ se pun do$leceii şi #ărarul+ se dă crati/a la cuptor şi se lasă să "iarbă >năbuşit p*nă ce do$leceii s>nt 2ata. !e pră5esc >n pu/ină 2răsi#e. 6 lingură pesmet. (rati/a se /ine pe trei s"erturi acoperită. (*nd este aproape 2ata+ se un2e 3ea#a din crati/ă şi se #ai lasă pu/in să capete culoare. !e "ierbe >năbuşit două ore. <8C& -/#2. !e lasă să dea c*te$a clocote. !osul trebuie să "ie 2ros ca o s#*nt*nă şi "ără nici un cocoloş. !e introduce un cu/it ascu/it de bucătărie >n partea #ai lar2ă a pieptului+ despăr/ind carnea >n două+ pentru a "or#a un "el de bu3unar+ lăs*nd pe celelalte trei par/i carnea netăiată pe o distan/ă de 2 c#. 6 ceapă. Dacă #*ncarea nu este ser$ită i#ediat+ se /ine crati/a >n apă "ierbinte+ iar deasupra se pun c*te$a bucă/ele de unt proaspăt+ ca să nu se "or#e3e pieli/ă. La carnea tăiată de pe #ar2ini+ se #ai adau2ă pu/ină carne de $acă Edacă a$e#F şi se trece prin #aşina de tocat. 6 ou. = cepe. După 2ust+ >nainte de a se ser$i+ se pot adău2a două lin2uri de s#*nt*nă. piper. !e stin2e cu 3ea#a >n care a "iert ca#ea. 6 morco". . sare. cu/it dacă nu ies sin2ure. 6. Do$leceii prea "ier/i se s"ăr*#ă uşor. !e pune carnea+ o lin2ură de pes#et+ o ceapă tocată şi pră5ită uşor >n unt+ o lin2uri/ă de $in alb+ sare+ piper+ pu/ină "run3ă de pătrun5el tocată şi un ou.899 Eg carne. !e adau2ă apă şi se lasă să "iarbă >năbuşit.

sare& !e ale2e o pulpă ca# de 1+. 6 ou. <7=& $4/P.899 Eg carne. 89 g slănină. !e dau la cuptor+ p*nă >ncep să se ru#enească.0 6. !e scur2e 2răsi#ea+ iar sosul se ser$eşte l*n2ă "riptură+ cu 2arnitură de #acaroane+ carto"i etc. 6 lingură untură. !e taie #ar2inile cu cu/itul+ ast"el >nc*t bucă/ile ob/inute să aibă aceeaşi #ări#e+ ca# de 1 c# pe 1.V0 6. !osul din crati/ă+ după ce s?a scurs 2răsi#ea+ se lasă să "iarbă cu două Iin2uri de apă. 6 felie pâine. !e desprinde rinic0iul+ sco/*nd 2răsi#ea di#pre5ur. !e udă un "und de le#n şi se aşa3ă bucă/ile de carne una l*n2ă alta. !e scoate capacul şi se udă de c*te$a ori .. 699 g slănină.#40 (3 V/132 (3 2. sare. D2. 4/)/-H/ 6. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă "elii sub/iri de ceapă+ cu o lin2ură de untură+ iar peste ele un r*nd de "elii de #orco$. !e strecoară şi se ser$eşte >n sosieră. <7<& P#2P0 (3 V/132 !*P0). !e aşa3ă pulpa >n ta$ă cu "elii de ceapă+ se un2e cu unt sau cu untură şi se dă la cuptor. !e a#estecă bine >ntr?un castron+ >#preună cu un ou+ sare piper. c#. Resturile de carne+ ca un s"ert de Dilo2ra#+ se dau de două ori prin #aşină+ >#preună cu o bucă/ică de #ie3 de p*ine #uiat >n lapte şi stors şi 1 2 de slanină proaspătă. !e acoperă şi se lasă să "iarbă >năbuşit un ceas şi un s"ert.. 2)1F.899 Eg carne.<76& P#2P0 (3 V/132 2. < cepe. !e >ntinde apoi carnea pe "und+ se aşa3ă rinic0iul la loc+ se dă pu/ină sare+ se rulea3ă carnea >n 5urul rinic0iului şi se >n$eleşte totul >ntr?o "*şie sub/ire de 2răsi#e scoasă de la rinic0i. !e pun ruladele deasupra+ una l*n2ă alta+ nu >nsă prea str*nse. !e >#pănea3ă cu bucă/i de slănină. 6 păhărel de "in alb. D2. . piper. !e bat cu ciocanul de le#n pentru a se sub/ia aproape la 5u#ătate+ "ără >nsă să se rupă. sare& !e ale2e o bucată de carne cu rinic0i. 6 lingură untură. 6 morco". !e dă sare+ se /ine o 5u#ătate de oră+ se pune apoi >n ta$ă+ se un2e cu unt sau cu untură şi se dă la cuptor la "oc potri$it.(3 (3 V/132 6 Eg carne macră. !e sărea3ă. <7@& 4#2. !e scoate apoi capacul+ se #ai /ine o 5urnătate de oră+ ud*nd "riptura la "iecare 1 #inute. !e ser$eşte cu #acaroane+ cu carto"i sau cu di"erite 3ar3a$aturi. !e acoperă şi se lasă să "iarbă o oră. 6 lingură untură. (u un cu/it ascu/it se des"ac oasele+ iar carnea se bate uşor cu latul unui sat*r.899 Eg carne. !e /ine o oră şi 5u#ătate. 6 păhărel de "in alb& !e taie carnea "elii ca pentru şni/ele+ de 1 c# 2rosi#e. !e taie "elii+ se ser$eşte cu carto"i sau cu le2u#e şi cu sosul din crati/ă scurs de 2răsi#e şi "iert cu o Iin2ură de apă. !e un2e din ti#p >n ti#p cu 3ea#a pe care o lasă. sare& !e ale2e o pulpă ca# de 1+. -e "iecare bucată se pune o cantitate e2ală de u#plutură+ care se >ntinde cu un cu/it ud+ apoi se rulea3ă şi se lea2ă cu a/ă. (*nd a prins culoare+ se scoate şi+ ca să nu piardă tot sucul+ se lasă pu/in la o parte >nainte de a o tăia. !e toarnă apoi un pă0ărel de $in şi+ dacă este+ 3ea#ă de carne. = ce%ti zeamă de carne. 6 lingură untură. !e pune >ntr?o ta$ă la cuptor cu o lin2ură de untură+ se "ri2e ca şi $i/elul la ta$ă E$. După un s"ert de oră+ se adau2ă $inul şi după ce acesta a scă3ut+ se toarnă 3ea#a de carne. < cepe. !e lea2ă cu a/ă.

sare& <na din condi/iile pentru ca şni/elul să reuşească bine este ca bucă/ile de carne să nu "ie tăiate >n lun2ul "ibrelor+ ci >n cur#e3iş. sare& !e cură/ă bine picioarele şi se spală >n #ai #ulte ape. !e pun picioarele la "iert şi se /in două ore să "iarbă continuu+ dar >n clocote #ici.. !e dau prin "ăină+ ou şi pes#et. După ce picioarele au "iert şi 3ea#a s?a răcit+ se str*n2e 2răsi#ea şi se >ntrebuin/ea3ă la alte #>ncări. !e taie carnea "elii de 1 c# 2rosi#e. 6 gălbenu%. sare& !e pre2ăteşte la "el ca şni/elul $iene3+ se dă >nsă nu#ai >n "ăină+ "ără ou şi pes#et. !e pun >ntr?o crati/ă cu apă rece şi se /in la "oc p>nă >ncepe să se "or#e3e spu#ă.)3 7 cotlete. <7A& -O.SO2 = > @ picioare de "iţel :circa 6. !e ser$esc "oarte "ierb#/i+ cu #u5dei de usturoi sau cu sos de #uştar+ sos de roşii etc. 6 foaie de dafin. 6 lingură făină. !e ser$esc cu #acaroane sau cu piure de le2u#e.23. -entru ca picioarele să ră#>nă albe la "iert+ se obişnuieşte ca >n apa >n care se "ierb+ să se pună o lin2ură de 2răsi#e şi o lin2ură de "ăină+ care se #oaie cu pu/ină apă rece+ a#estec*nd bine pentru a nu se "or#a cocoloşi.899 Eg. sare& . <7C& P/-/O. După ce se ru#enesc "ru#os pe a#bele păr/i+ se aşa3ă pe o "ar"urie "ierbinte şi se ser$esc cu #ai #ulte "eluri de le2u#e. < ce%ti de zeamă.. !e scot ruladele+ se des"ac a/ele+ se /in la cald. !e trece prin sită+ se toa#ă peste rulade. < linguri pesmet. !e >n"ierb*ntă o lin2ură de untură şi o lin2ură de ulei >ntr?o ti2aie. < ouă. < linguri untură. !e >ndepărtea3ă bucă/ica de os de la şira spinării şi pieli/a din lun2ul osului. !e scurtea3ă şi costi/a dacă este prea lun2ă. <78& 5)/132 V/3)3' A89 g carne. < l apă. 6 lingură făină. !e ser$esc cu carto"i+ sau cu alte le2u#e. !e pră5esc ca şi şni/elul $iene3. !e bat uşor cu ciocanul de le#n+ ast"el >nc*t să "ie sub/iate aproape la 5u#ătate. 6 lingură făină. !e sărea3ă. <7B& P/-/O. < ouă.3 (3 V/132 P.celea%i cantităţi ca mai sus& Pentru sos? 6 lingură de unt. < linguri untură. !e scur2e 2răsi#ea din crati/ă8 >n sosul care a #ai ră#as+ se adau2ă două Iin2uri de apă şi se lasă la "oc iute să dea c*te$a clocote. <77& 5)/132 ). < linguri untură :se poate amesteca cu ulei. !e dau >n "ăină+ >n ou bătut şi apoi >n pes#et "oarte "in.carnea cu sosul scă3ut din crati/ă. !e pun la "iert >ntr?o crati/ă cu 2 l de apă cu sare+ o lin2ură de o/et sau de 3ea#ă de lă#*ie+ o "run3ă de da"in+ şi o rădăcină de pătrun5el. ca% "asole+ #a3ăre+ carto"i+ piure de spanac+ s"eclă roşie. !e ser$eşte la "el..43 (3 V/132 -# SOS . 6 lingură oţet. 6 pătrun el. !e dau la o parte şi se spală i#ediat cu apă rece.43 (3 V/132 4.#4 6 Eg carne. (*nd 2răsi#ea este "oarte "ierbinte+ se pun şni/elele să se ru#enească pe o parte+ apoi se >ntorc pe cealaltă parte. 6 linguriţă zeamă de lămâie. 699 g ciuperci. sare& !e taie cotletele 2roase de 2 c#. < linguri pesmet. !e sărea3ă. 6 lingură făină.

!e /ine #>ncarea "ierbinte pe #aşină+ "ără să dea >n clocote.4)3 (3 */32 5/ (3 +34+3<A6& S. !e acoperă şi se dă la cuptor o 5u#ătate de oră. 6 linguriţă de făină.celea%i cantităţi ca la O*iel cu spanacP. 6 lingură untură.#$. 6 linguriţă făină. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă. (*nd sunt bine "ierte se scot oasele. <A<& */32 -# SP. 6 linguriţă oţet sau zeamă de lămâie& !e spală >n #ai #ulte ape şi se cură/ă cu sare p*nă ră#*n albe+ o bucată de burtă şi un picior de $i/el. !e adau2ă un pra" de "ăină. !e pun >n crati/a cu carne+ se adau2ă un pa0ar de borş "iert şi li#pe3it+ >ndoit cu apă+ sare+ bulion de roşii. <9 fire usturoi "erde. (3 */32 A89 g carne. < linguri untură. 6ntre ti#p se pre2ăteşte un sos de "ăină+ bătut cu 2ălbenuş de ou şi pu/ină 3ea#ă de lă#*ie E$. . sare& !e taie carnea de #iel >n bucă/i potri$ite care se pră5esc cu o lin2ură de 2răsi#e. în plus o linguriţă de zeamă de lămâie& !e pre2ăteşte la "el ca #ielul cu spanac. )'F+ se pune >ntr?o crati/ă >#preună cu picioarele de $i/el şi c*te$a ciuperci tăiate "elii şi >năbuşite >n unt. 6 lingură bulion. -. < morco"i mi locii. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă pu/ină 3ea#ă de lă#*ie.). 6 foaie de dafin.. !e pune >n crati/a cu carne+ se adau2ă bulionul+ pu/ină apă şi sare. !e ser$eşte "ierbinte. 6 picior de "iţel.!e "ierb picioarele de $i/el ca #ai sus. (3 +#4. zarza"at de supă. !e >nnoadă "iecare "ir >n "or#ă de opt. După ce a >nceput să "iarbă+ se dă la cuptor şi se lasă să "iarbă >năbuşit+ p*nă scade c*t trebuie. Mai pu/in aspectuoasă+ dar la "el de 2ustoasă+ se poate "ace #*ncarea tăind ceapa şi usturoiul >n bucă/ele+ >n loc să "ie >nnodate. 6 ceapă. !e ser$eşte "oarte "ierbinte. !e cură/ă spanacul+ se spală >n #ai #ulte ape+ se opăreşte şi se scur2e bine. @9 fire ceapă "erde. !e lasă să "iarbă >năbuşit+ se trece sosul prin sită+ se bate cu un 2ălbenuş+ se adau2ă 3ea#ă de lă#*ie sau o/et şi se toarnă >n crati/ă peste burtă. !e lasă să #ai "iarbă >#preună+ dar la "oc #ic+ pentru ca oul să nu se taie.#S2.0 6 Eg burtă. < Eg spanac. 6 lingură bulion. (*nd sunt 2ata+ se scot din apă şi după ce s?au răcorit+ se taie >n bucă/ele potri$ite+ at*t burta+ c*t şi carnea de pe picior.*. 6 gălbenu%. !eparat se pră5esc uşor >n untură doi #orco$i da/i pe ră3ătoare. !e stin2e cu 3ea#ă >n care a "iert burta. < linguri untură. !eparat se opăresc "irele de ceapă şi de usturoi $erde. !e pot adău2a şi c*te$a "elioare de lă#*ie+ după dorin/ă. <A=& */32 -# *0-4/5 . !e pun la "iert >n apă+ cu un #orco$+ un pătrun5el+ o ceapă şi o "oaie de da"in. !e pră5esc uşor >n pu/ină untură+ "ără să se >n2ălbenească. Dacă scade tare+ se #ai adau2ă pu/ină apă. 6 linguriţă făină. sare& !e pră5esc >n untură bucă/ile de carne cu o ceapă tăiată #ărunt şi se adau2ă un pra" de "ăină.A89 g carne. <A9& . 6 pahar de bor% sau < linguri oţet. !e adau2ă pu/ină "ăină.

&2. <AC& */32 P. < ouă. 6 cea%că zeamă de carne sau apă. = linguri untură. 6 ceapă mică. La s"*rşit se >ntăreşte "ocul şi nu se #ai atin2e+ ca să se ru#enească "ru#os şi să se >ntărească bine coa5a. 6D< lingură făină. sare& !e pre2ăteşte la "el ca an20e#a0tul de pui E$. < linguri pesmet. (*nd >ncepe totul să se ru#enească+ se toarnă 3ea#ă de carne şi se lasă să scadă. (3 */32 Se folosesc acelea%i cantităti ca la O-iulama de "iţelP& !e pre2ăteşte la "el cu ciula#aua de $i/el E$.F. !e dă la cuptor+ la >nceput la "oc #oale. 6 lingură untură. <B9& */32 2. G4. < linguri smântână.H. 7 felii de lămâie..)GH3*. puţin piper. !e taie repede pe "und de le#n şi se aşa3ă bucă/ile pe "ar"urie. !e sărea3ă şi se /in 2 de #inute. :u se toa#ă peste "riptură+ pentru ca să nu se #oaie coa5a. 6 felie de slănină sau 6 linguriţă de untură. !e pun >n #>ncare odată cu s#*nt*na şi se lasă să dea >#preună c*te$a clocote. @99 g ciuperci.F. 22. !e pră5esc >n untură "ierbinte sau >n unt a#estecat cu ulei Ela o lin2ură de unt+ două 1 lin2uri/e de uleiF. !e poate pre2ăti aceeaşi #*ncare "ierb*nd separat ciupercile tăiate "elii.*. !e aşa3ă >ntr?o ta$ă+ cu spatele >n sus. <A7& */32 -# -/#P34-/ A89 g carne. !e ser$eşte cu carto"i pră5i/i şi cu salată $erde. 6 l apă. 6 lingură unt sau untură. <A8& -/#2. sare& !e spală bucata de #iel+ se taie >n bucă/i late de 2 @ & de2ete.899 Eg carne de miel. sare& !e spală carnea de #iel+ se dă sare şi se lasă să stea o 5u#ătate de oră. !e un2e din ti#p >n ti#p cu 2răsi#e. sare& De la un #iel 2ras se ale2 pulpele şi capul pieptului+ adică 1 bucata dintre . <AB& $4/P. (3 */32 6 Eg carne. 6 lingură făină. (u un s"ert de oră >nainte de a ser$i+ se a#estecă s#*nt*na cu "ăina şi piperul+ se toarnă peste #*ncare şi se lasă să dea 2@& clocote..9F.)3 6. !e dau >n "ăină+ apoi >n ou şi la ur#ă >n pes#et. Dacă #*ncarea este prea scă3ută+ se #ai adau2ă pu/ină 3ea#ă de carne sau apă. 6 linguriţă făină.<A@& .#40 (3 */32 < Eg carne de miel. !osul care a ră#as >n ta$ă se cură/ă de 2răsi#e+ se pune să "iarbă cu o lin2ură de apă+ a#estec*nd pentru ca să se ia ru#eneala de pe "und. !e trece prin sită şi se ser$eşte separat. sare& !e pră5esc >n aceeaşi crati/ă+ cu o lin2ură de unt sau de untură+ bucă/ile de carne+ o ceapă tăiată #ărunt şi ciupercile spălate şi tăiate "elii sub/iri. !e adau2ă sare.4 6. 6D< lingură unt.899 Eg carne de miel. <AA& (4O+ (3 */32 1e3i la RTocăturiS E$. 2. !e ser$esc cu le2u#e şi salată $erde.

/G. (*t stă la cuptor+ se un2e din c*nd >n c*nd cu 3ea#a din ta$ă+ p*nă se "ră2e3eşte+ iar la s"*rşit se un2e cu untură. !e "ri2 pe a#bele păr/i >n untură "ierbinte. @ ) 3ile.4'0 !e pre2ăteşte la "el ca $ar3a cu carne de $acă E$. 6 căpăţână usturoi.2. !e pun pe 2rătarul >ncins bine+ se "ri2 pe a#bele păr/i+ se sărea3ă c*nd sunt aproape 2ata. (*nd este 2ata+ se taie "elii+ iar sosul se cură/ă de 2răsi#e+ se "ierbe cu pu/ină apă şi se ser$eşte separat. sare. !e cură/ă+ >nsă nu#ai cu o oră >nainte de pre2ătire.u#ărul din "a/ă p*nă la deşert. 2'. -ulpa pre2ătită pentru "ript se >#pănea3ă sau nu cu slănină şi usturoi+ după 2ust. Totuşi+ carnea de berbec nu se >ntrebuin/ea3ă niciodată prea proaspătă şi se /ine cel pu/in 2 @ & 3ile după ce ani#alul a "ost tăiat+ la un loc răcoros şi bine aerisit+ iar iarna se păstrea3ă . .4)3 (3 P#4-32 -# V.. @ 2')F. !e cură/ă pulpa de pieli/e şi #ai ales de 2răsi#e+ care are un 2ust neplăcut. <B=& -O.23. !e /ine ast"el o 5u#ătate de oră+ se dă apoi la cuptor+ la "oc potri$it.. . <B<& -O. <B8& -. piper& !e taie cotletele de 2rosi#ea de2etului. !e cură/ă de 2răsi#e şi de pieli/a din lun2ul osului. piper& !e taie cotletele şi se pre2ătesc ca #ai sus.O-. !e >ncin2e 2rătarul+ se un2e cu o bucată de slănină sau cu o pană #uiată >n untură şi se aşa3ă bucă/ile de carne. 6 lingură untură. sare.V0 < Eg pulpă. !e lasă să se ru#enească "ru#os pe a#bele păr/i.4)3 (3 PO4<B@&. !e sărea3ă şi se aşa3ă >n ta$ă. 89 g slănină. !e cură/ă carnea de pe oase+ se taie bucă/i de #ări#ea unui bi"tec şi se dă sare.. piureul de "asole. !e bat #ai ales pentru a li se da o "or#ă. G4.3 (3 +34+3. !e un2 cu ulei şi se /in c*te$a #inute. !e ser$esc cu "asole boabe.23. =arnitura obişnuită la "riptura de berbec este "asolea boabe sau. 2&&F.4 7 cotlete. !e ser$esc cu carto"i pră5i/i. -.3 (3 +34+3. 6 lingură untură. sare& !e ale2e totdeauna carne de berbec t*năr şi care nu #iroase. 6 linguriţă ulei.2. <B6& P#2P0 (3 +34+3.2. .)0 (3 PO4!e pre2ăteşte la "el ca tocana de $acă E$. !e ser$esc cu 2arnitură de "asole boabe./3 7 cotlete. !e dă sare şi piper.

0 6 "arză murată cam de 6 Eg.. 69 boabe piper.0 899 g linte. -# -OS. !e adau2ă o ceaşcă de apă şi untură. !e aşa3ă pe "undul crati/ei unsă cu 2răsi#e un r*nd de "elii de $ar3ă+ apoi un r*nd de slănină+ ur#*nd aşa p*nă se ter#ină $ar3a şi slănina. 6 lingură bulion. Dacă >n ti#pul "iertului scade prea tare+ se adau2ă pu/ină apă.4)3 (3 P#4-32 1e3i 221 @ 222 .23 -# -. sare& !e taie o $ar3ă #are+ #urată+ >n "elii. =99 g costiţă afumată. Este #ult #ai 2ustoasă >ncăl3ită a doua 3i. 6 foaie de dafin. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă c*te$a boabe de piper şi+ după 2ust+ pu/ină boia de ardei. sare& !e ale2e lintea+ se spală şi se pune >ntr?o crati/ă cu apă rece să "iarbă pe 5u#ătate+ >n clocote #ici.$#*. . Aceeaşi #*ncare se poate pre2ăti şi cu "asole boabe.3 -# -OS. Dacă este prea acră+ se spală >ntr?o apă sau două şi se scur2e bine. =99 g costiţă afumată. 6 lingură untură. 6 ceapă. = linguri untură. !e lasă să "iarbă circa o oră la "oc potri$it. 6 căţel de usturoi. !e acoperă+ se dă la cuptor şi se #ai /ine un s"ert de oră.. 6 linguriţă boia de ardei. Trebuie să "iarbă >năbuşit cel pu/in trei ore. !e adau2ă pu/in bulion de roşii+ un "ir de usturoi+ o "run3ă de da"in sau o cren2u/ă de ci#bru şi sare c*t trebuie. Dacă slănina este prea sărată+ se $a /ine c*t$a ti#p >n apă.$#*. !e răstoarnă ca o budincă.<B7& S. <BA& V. !e pră5eşte uşor+ cu o lin2ură de untură+ o ceapă tăiată #ărunt şi se aşa3ă aceeaşi crati/ă cu lintea şi cu costi/a tăiată bucă/i./10 .4'0 .4*. !e taie costi/a a"u#ată cu şorici cu tot+ >n "elii 2roase de un de2et. <BB& 2/). .-4./1. Această #*ncare nu este 2ustoasă dec*t 2rasă şi bine scă3ută.

6 ou. !e ser$esc cu le2u#e. 66 apă. !e pune la cuptor+ la "oc potri$it.O4 < Eg pulpă. 4/)/-H/ <C<& -43/34 $/34. !e scur2e. 6 lingură otet.3 (3 P#4-32 2. < linguri untură :sau ulei. !e un2e din c*nd >n c*nd cu 3ea#a din ta$ă. !e aşa3ă pe aceeaşi "ar"urie cu "ripura tăiată "elii.2. !e ser$esc cu carto"i. !e "ri2 pe 2rătarul bine >ncins şi uns cu pu/ină slănină crudă. < linguri pesmet. !e dă sare şi se /in aşa o 5u#ătate de oră.)3 6< felii de parizer. !e sc0i#bă apa odată sau de două ori. <C9& -O. < creieri de "acă sau = creieri de "iţel. sare& 6nainte de a "i cură/it+ creierul trebuie /inut cel pu/in o oră >n apă rece+ ca să iasă tot s*n2ele şi c0ea2urile care s?ar >nne2ri la "iert. 6 lingură făină. (*nd sunt prea 2rase+ se cură/ă de 2răsi#e+ se taie apoi bucă/ile de oase dinspre şira spinării şi se scurtea3ă costi/ele dacă sunt prea lun2i. Trebuie bine "riptă+ alt"el se di2eră 2reu. sare& !e taie cotletele de 2rosi#ea de2etului. 2/*+0.. $/-. Dacă >n ti#pul "riptului şoriciul se ru#eneşte prea tare+ se acoperă cu o 0*rtie albă. Dacă aceasta scade+ se #ai adau2ă o lin2ură sau două de apă. G40.2.4/'34 P. (*nd "riptura este 2ata+ >nainte de a o tăia+ se desprind cu un cu/it pătratele de şorici ru#enite.<BC& P#2P0 (3 PO4... !e scoate+ se cură/ă pieli/a de deasupra+ >ncet ca să nu se s"ăr*#e+ se #ai spală odată şi se pune la "iert >n apă căldu/ă+ cu sare şi "oarte pu/in o/et. !e lasă să "iarbă >n clocote #ici 2 #inute.4 7 cotlete.0 (3 -43/34 1e3i 1&. 6 linguriţă de untură sau 6 felie slănină. !e ser$eşte "ierbinte+ >ntre2 sau tăiat "elii+ cu unt topit şi pu/in ru#enit+ lă#*ie sau sos de roşii. sare& !e sărea3ă un but de porc Epulpa dinapoiF şi se lasă să stea o 5u#ătate de oră. !e taie "elii+ se ser$eşte cu sosul din ta$ă+ cură/it de 2răsi#e şi strecurat+ şi cu carto"i pră5i/i. (*nd purcelul este t*năr+ se pune la "ript cu şoriciul+ acesta crest*ndu?se >n "or#ă de pătrate #ici+ cu un cu/it ascu/it. !e aşa3ă >ntr?o ta$ă+ se toarnă 2 @ & lin2uri de apă şi se presară cu pu/in c0i#en. :u se pune untură la "ript+ carnea de porc "iind 2rasă. -#P. <C=& S. <C6& $32// (3 P. !e /ine la cuptor ca# două ore şi 5u#ătate. 6 linguriţă chimen.& !e taie "eliile de pari3er potri$it de 2roase şi se >ndepărtea3ă pieli/a di#pre5ur8 se dau prin "ăină+ prin ou bătut şi pes#et şi se ru#enesc "ru#os >n untură a#estecată cu ulei.23.. . -43/34.

!e scur2+ se taie de 2rosi#ea de2etului. 6 foaie de dafin. sare& !e cură/ă creierul şi se "ierbe E$. !e pune la "iert >ntr?o oală cu apă rece. !e ser$eşte "ierbinte cu sos de 0rean+ de roşii sau cu alt sos. Nea#a >n care a "iert poate ser$i la pre2ătirea unei supe de 3ar3a$at. sare& !e "ierb creierii ca #ai sus.O4 6 creier de "acă sau < creieri de "iţel. sare& !e spală li#ba >n #ai #ulte ape+ "rec*nd?o cu pu/in #ălai pentru a se lua toată #urdăria dintre pori. < linguri pesmet.<C@& -43/34 P. (*nd >ncepe să dea >n clocot+ se ia spu#a+ se adau2ă 3ar3a$atul+ "oaia de da"in+ sare+ piper+ se acoperă şi se lasă să "iarbă potolit ti#p de trei ore Eli#ba de $i/el şi cea de purcel "ierb #ai repedeF. !e toarnă deasupra unt topit+ se presară pes#et şi br*n3ă rasă şi se dă la cuptor. !e cură/ă "ierbinte de piele+ >ncep*nd de la $*r"+ tră2*nd uşor şi a5ut*ndu?ne cu un cu/it #ic.)3 6 creier de "acă sau < creieri de "iţel. . !e lasă să se răcească >n apa lor. <C8& -43/34 -# 4O5// 2. 689 g ciuperci. 292F. !e dau prin "ăină+ ou şi pes#et şi se pră5esc >n unt sau >n untură "ierbinte. -#P. < linguri unt. 6 lingură brânză rasă. 69 boabe piper. !e poate pre2ăti pane şi creierul ne"iert. !e cură/ă de ase#enea c*te$a ciuperci+ se taie "elii şi se >năbuşă >n unt. < ouă. !e /ine p>nă se ru#eneşte.SO2 6 limbă cam de 6 Eg. 6 lingură pesmet. < cepe. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc+ se aşa3ă un r*nd de "elii de creier+ un r*nd de roşii tăiate "elii sub/iri şi "ără coa5ă+ un r*nd de ciuperci şi din nou un r*nd de creier. <C7& 2/*+0 4. !e scoate 2*tle5ul şi se /ine li#ba cel pu/in o oră >n apă rece+ >nainte de a "i pre2ătită. = l apă. @ ro%ii frumoase. !e pune sare. 6 lingură făină. < linguri unt sau untură. 6 pătrun el. !e ser$esc cu 2arnitură de #a3ăre boabe+ cu "asole $erde sau cu sos de roşii. !e taie "elii sub/iri.

!eparat se pră5eşte uşor 1G2 lin2ură "ăină >n tot at>ta unt. în plus < linguri ulei. <CC& 2/*+0 43-3 -# *0S2/)3 . 6 linguriţă de "erdeaţă tocată. !e pune >ntr?o ta$ă la cuptor+ cu o lin2ură de unt+ şi se toarnă deasupra+ din c*nd >n c*nd+ c*te pu/in din 3ea#a >n care a "iert li#ba. !e cură/ă de piele şi se taie 2răsi#ea şi carnea dinspre 2*tle5+ ast"el >nc*t să capete o "or#ă. <CB& 2/*+0 -# SOS (3 4O5// . !e /ine ast"el să "iarbă >năbuşit >ncă o 5u#ătate de oră. 6 păhărel de "in. sare& !e "ierbe li#ba şi se pre2ăteşte sosul ca pentru ALi#bă cu sos de s#*nt*năB >nlocuind s#*nt*na cu bulion de roşii şi adău2*nd o lin2uri/ă de 3a0ăr.celea%i cantităţi ca la O2imbă rasolP. sare& !e "ierbe li#ba ca #ai sus+ se curătă de pieli/ă+ se taie "elii şi se aşa3ă >n crati/ă. în plus 6 felie de pâine.ce/ea%i cantităţi ca la O2imba rasolP. < linguri smântână& !e "ierbe Ii#ba.)3 . . < ouă. (*nd ceapa a >nceput să se >n2ălbenească+ se adau2ă "ăina. 6 cea%că smântână. !e des"ace li#ba >n lun2i#e+ >n două+ cu un cu/it+ se scoate pu/ină carne dinăuntru+ se dă prin #aşină >#preună cu 2răsi#ea+ cu carnea scoasă de la 2*tle5 şi cu #ie3ul de la o "elie de p*ine #uiat >n lapte şi bine stors.0 . în plus 6 ceapă. !e stin2e cu o ceaşcă de 3ea#ă >n care a "iert li#ba. !e u#ple li#ba şi se lea2ă cu a/ă ca să nu iasă u#plutura. !e a#estecă s#*nt*na. < linguri bulion. < cepe. 6 linguriţă făină. !e taie li#ba "elii şi se aşa3ă pe "ar"urie ast"el+ >nc*t să pară >ntrea2ă.celea%i cantităţi ca la O2imba rasolP. piper.celea%i cantităţi ca la O2imba rasolP. 6 ou :sau 6 lingură făină. 6 6D< lingură unt sau untură. în plus 6 lingură făină. !e ser$eşte "ierbinte. 2). !e ser$eşte rece. !e "ace un sos nu prea 2ros+ care se toarnă peste li#bă..G)0 . 6nainte de a ser$i se scot a/ele.<CA& 2/*+0 -# SOS (3 S*G). 6 linguriţă făină. sare. !e pră5eşte >n unt o ceapă tăiată #ărunt. 6 linguriţă făină. 6 lingură unt. !e stin2e cu o ceaşcă din 3ea#a >n care a "iert li#ba+ se "ace un sos potri$it de 2ros+ se adau2ă s#*nt*na+ se toarnă peste li#bă şi se lasă să #ai "iarbă 1 #inute la "oc #ic. <99 g măsline. !e adau2ă un ou+ sare+ piper şi $erdea/ă tocată.F. < linguri bulion. sare& !e pre2ăteşte la "el ca li#ba cu sos de s#*nt*nă+ >nlocuind untura cu ulei+ s#*nt*na cu bulion+ iar la ulti#ele clocote se adau2ă #ăslinele spălate şi "ierte cinci #inute >n apă. 6D< lingură făină. 6 lingură unt. < linguri untură& !e "ierbe li#ba+ se cură/ă de piele şi se taie "elii sub/iri+ !e dau prin "ăină+ ou şi pes#et şi se pră5esc la "el ca şni/elul $iene3 E$. =96& 2/*+0 P. 6 /inguriţă zahăr.celea%i cantităţi ca mai sus. !e lasă să dea >#preună c*te$a clocote. =99& 2/*+0 #*P2#. în plus 6 ceapă. < linguri pesmet.

6< ro%ii frumoase. 6 lingură unt. piper. După ce a "iert totul >#preună se toarnă peste "icat şi se pune deasupra o "oaie de 0*rtie unsă cu unt. !eparat se ru#eneşte o lin2ură de "ăină cu 5u#ătate lin2ură de unt+ se stin2e cu 3ea#ă de carne a#estecată cu $in+ >n care se pun o "run3ă de da"in+ un "ir de ci#bru şi unul de pătrun5el. !e dă de două ori prin #aşină+ >#preună cu două c0i"le #uiate >n lapte şi bine stoarse şi o ceapă tocată #ărunt şi ru#enită >n unt. piper. < ce%ti zeamă de carne. 6 lingură făină.. 89 g slănină. 6 fir de cimbru& !e cură/ă "icatul de pieli/a de deasupra. !e şter2e cu o c*rpă curată uscată+ se pune >ntr?o crati/ă cu 5u#ătate lin2ură de unt să se pră5ească pe a#bele păr/i c*te$a #inute+ la "oc iute. < linguri unt topit.. (3 V/132 !)0+#5/. Mie3ul scos din roşii se "ierbe+ se trece prin sită şi se toarnă peste roşii+ după ce acestea s?au ru#enit pu/in. 6 ceapă mică.. 689 g unt proaspăt. < ouă. foaie de dafin. 899 g ficat. 6 fir de pătrun el "erde. < chifle. A89 g ficat. 6 lingură pesmet& !e cură/ă "icatul de pieli/e şi de $ine. !e adau2ă o lin2ură de bulion sau roşii tăiate >n două şi "ără se#in/e. 4icatul se taie "elii şi se pră5eşte uşor >n unt. . =9@& 4O5// #*P2#. sare. piper. (*nd este 2ata+ se aşa3ă "icatul pe "ar"urie+ se taie "elii+ iar sosul cură/it de 2răsi#e se trece prin sită+ se potri$eşte de sare şi se toarnă deasupra. 6 linguriţă de "erdeaţă tocată. !e >#pănea3ă cu c*te$a bucă/ele de slănină. !are se pune nu#ai la ur#ă+ c*nd "icatul este 2ata+ deoarece alt"el se >ntăreşte la "oc. =9=& +#(/)-0 (3 $/-. 6 lingură bulion :sau @ ro%ii.3 -# $/-. !e acoperă şi se "ierbe >năbuşit la "oc #ic.=9<& $/-. !e a#estecă totul >#preună cu "icatul şi se "reacă bine c*t$a ti#p. !e răstoarnă+ se ser$eşte cu sos de roşii sau de ciuperci. < linguri smântână& !e ale2 roşii netede+ "ru#oase+ se taie capacul şi se scobesc >năuntru. !e un2e o "or#ă cu unt+ se presară cu pes#et "in+ se toa#ă co#po3i/ia şi se coace la "oc potri$it. 6n untul ră#as de la "icat se pră5eşte o ceapă tăiată #ărunt+ se a#estecă cu tocătura+ la care se #ai adau2ă 2ălbenuşurile+untul proaspăt+ albuşurile bătute spu#ă+ sare şi piper după 2ust. 6 păhărel de "in. !e adau2ă sare+ piper+ "run3ă de pătrun5el tocată şi+ după 2ust+ un pra" de eniba0ar sau #a20eran. La s"*rşit se adau2ă albuşul bătut spu#ă. 6nainte de a ser$i se adau2ă 2 @ & lin2uri de s#*nt*nă. sare. 89 g unt proaspăt. < ouă. (u această tocătură se u#plu roşiile+ se aşa3ă >n crati/ă+ peste "iecare roşie se pune o bucă/ică de unt şi se dă la cuptor+ la "oc bun. = chifle. !e trece apoi prin #aşina de tocat >#preună cu trei c0i"le #uiate bine >n lapte şi stoarse. <89 g ficat. !e "reacă untul proaspăt p*nă se "ace spu#ă şi se adau2ă două 2ălbenuşuri.. sare. 6 ceapă mică. !e "reacă cu pu/in piper. < linguri unt topit.

Rinic0iul de $acă+ după ce este tăiat "elii+ se opăreşte cu apă clocotită şi se scur2e bine. (*nd >ncepe să se >n2ălbenească+ se adau2ă "ăina şi se a#estecă p*nă c*nd >ncepe să se ru#enească. G40. sau 6 rinichi de "acă. !e presară cu pu/in piper+ se dau prin "ăină şi se pră5esc >n unt sau >n untură "ierbinte. P40J/. =9B& *G)-. =9A& $4/G04#/ (3 $/-. 6 linguriţă pătrun el tocat.43 (3 4/)/-H/ 7 rinichi de purcel. !e dă pu/in piper. 6 praf de piper. 6 lingură făină. =97& $/-.. piper& !e cură/ă rinic0ii de pieli/ă+ se spală >n #ai #ulte ape+ se taie >n două >n lun2i#e+ se scoate 2răsi#ea din #i5loc+ deoarece dă #iros 2reu rinic0iului.. 89 g unt proaspăt. !e taie >n "elii c*t #ai e2ale ca 2rosi#e+ pentru ca să "ie pătrunse e2al de căldură. !e /in 1 #inute+ se >ntorc cu o "urculi/ă "ără să "ie >#punse+ pentru ca să nu iasă #ustul. sau < rinichi de "iţel. 4iecare 5u#ătate se taie >n cur#e3iş+ >n "elii de . < linguri unt sau untură& 4icatul pentru pră5it nu trebuie spălat >nainte+ cel #ult se poate /ine un s"ert de oră >n lapte şi apoi uscat bine >ntr?o c*rpă curată. (u c*t rinic0iul este de la un ani#al #ai bătr*n+ cu at*t trebuie cură/it #ai atent ca să nu #iroasă. 6n c*te$a #inute sunt 2ata. 6 praf de piper. sare. 6 păhărel de "in. #inute pe "oc potri$it.. 2. (*nd este aproape 2ata+ se sărea3ă. 699 g slănină. !e stin2e cu 3ea#ă de carne+ se adau2ă pu/in bulion de roşii sau boia de ardei+ sare şi piper. 6D< lingură unt topit& !e cură/ă "icatul şi se taie "elii c*t #ai e2ale ca 2rosi#e. !e >n"ierb*ntă 2rătarul şi se aşa3ă "ri2ăruile. 6 lingură unt. !e sărea3ă. !e "ri2 1. 6nainte de a "i pus pe "oc+ trebuie uscat cu un şer$et. 4icatul prea "ript pierde din 2ust şi din "ră2e3i#e.4 A89 g ficat. !e presară cu pu/in piper+ se un2 cu unt şi se pun la "ript pe 2rătarul >ncins+ la "oc potri$it+ /in*ndu?se 1 @ 1.=98& $/-. Trebuie ser$it i#ediat./G. = cepe mi locii. 6 cea%că zeamă de carne sau apă. #inute. !e ser$eşte cu 2arnitură de le2u#e şi salată. !e ser$esc cu le2u#e şi salată. !e lasă să "iarbă 1 #inute. A89 g ficat. 6 linguriţă făină. 4icatul nu este bun prea "ript8 cu c*t se /ine #ai #ult la "oc+ cu at*t pierde din 2ust şi din "ră2e3i#e. (*nd este 2ata+ se aşa3ă pe o "ar"urie "ierbinte+ se pune pe "iecare "elie de "icat o bucă/ică #ică de unt proaspăt cu pu/ină $erdea/ă. !e . 6 praf de piper& !e cură/ă "icatul+ se taie >n "elii de 2rosi#ea de2etului+ iar "iecare "elie >n pătrate de circa & c#. Apoi se spală cu apă a#estecată cu o/et. !e taie #ărunt ceapa şi se pră5eşte cu o lin2ură de untură. < linguri unt sau untură. !e ser$eşte pe "ar"urii calde+ cu le2u#e şi cu un sos+ după 2ust. 6 linguriţă ulei. 6ntr?o ti2aie se >n"ierb*ntă 1G2 lin2ură de untură+ se pun "eliile de rinic0i bine şterse şi se /in at*t+ c*t să capete culoare+ dar nu să se ru#enească.. !e sărea3ă c*nd sunt aproape 2ata. !e dă la o parte şi se pun c*te patru bucă/i pe o "ri2are #ică+ altern*nd cu "elii de slănină. 6n acest ti#p se #ai un2 odată şi se >ntorc de două ori pe o parte şi pe alta. !e >n"ierb*ntă o lin2ură de unt cu o lin2uri/ă de ulei şi se pune "icatul nu#ai o clipă p*nă >ncepe să se ru#enească pe a#bele păr/i. !) . 6 linguriţă bulion./3 A89 g ficat. @ ) #ili#etri.

6 linguriţă mu%tar.*. =69& *G)-. !e lasă >ntre2i. !e >năbuşă cu pu/in unt. 6 linguriţă pătrun el "erde tocat. !e cură/ă rinic0iul aşa cu# s?a arătat la #*ncarea de rinic0i. !e /in c*te$a #inute pe #aşină "ără să "iarbă+ p*nă ce totul s?a >ncăl3it bine şi rinic0ii s?au >#bibat cu sos. pentru rest acelea%i cantităţi ca la O*âncare de rinichiP& !e pre2ătesc at*t rinic0ii+ c*t şi sosul+ ca pentru #*ncarea de rinic0i.4 < rinichi de "iţel. !e sărea3ă. !e cură/ă de ase#enea un creier de $i/el+ se spală şi se /ine 1 #inute >n apă clocotită+ se scur2e bine şi se taie >n bucă/i de & @ ' c#. !e scot cu lin2ura cu 2ăuri+ se pun >n sos+ se /in c*te$a #inute pe #ar2inea #aşinii+ "ără să "iarbă.. pentru rest acelea%i cantităţi ca mai sus& !e cură/ă rinic0iul ca #ai sus+ se taie "elii. !e scot pe o "ar"urie "ierbinte+ se taie iute "elii sub/iri şi se acoperă cu altă "ar"urie "ierbinte. :u se sărea3ă. !e lasă să "iarbă >ncet+ pe #ar2inea #aşinii+ 2 de #inute+ adău2*nd+ dacă este necesar+ c*te pu/ină 3ea#a de carne+ p*nă ce sosul se lea2ă ca o s#*nt*nă sub/ire. =6<& 4/)/-H/ $4/P1/. < linguri unt. !e aşa3ă "eliile de rinic0i >n crati/ă cu sosul de "ăină şi se lasă să dea >#preună un sin2ur clocot. <89 g ciuperci. !e pun >n sos cu c*te$a #inute >naintea rinic0iului. 6 linguriţă zeamă de lămâie.43 (3 4/)/-H/ -# -/#P34-/ 6 rinichi de "iţel. !e potri$eşte de sare şi de piper. !e taie "elii sub/iri şi se pun la "oc >ntr?o ti2aie cu o lin2ură de unt. 6 creier de "iţel. !e >n"ierb*ntă 1G2 lin2ură de untură+ se pun "eliile de creier şi de rinic0i+ bine scurse+ se >ntorc pe a#bele păr/i p*nă capătă culoare. =66& -/#2. (3 4/)/-H/ 6 rinichi de "acă sau < rinichi de "iţel. !e ser$eşte #*ncarea "oarte "ierbinte. !e pot pune şi >n cuptor+ dacă acesta este bine >ncins. !e /in nu#ai c*te$a clipe+ p*nă capătă culoare+ "ără să se ru#enească. (u c*t "ierb #ai #ult+ cu at*t se >ntăresc. (iupercile se cură/ă+ se spală şi se taie "elii. Din ti#p se pre2ătesc la >nde#*nă $inul+ #uştarul sub/iat cu pu/in $in+ 2 @ & bucă/ele de unt proaspăt c*t o nucă+ o lin2uri/ă de . !e /in la cald+ dar nu#ai c*te$a #inute+ p*nă ce se pre2ăteşte sosul. 6 lingură făină. -# SOS (3 *#5. 89 g unt proaspăt. sare. sare. !e "ace un sos ca #ai sus+ se lasă să "iarbă. !e ser$eşte "ierbinte+ cu "elii #ici de p*ine pră5ite >n unt. 6 păhărel "in. !e /in pe #ar2inea #aşinii să se >n"ierb*nte "ără să "iarbă. < ce%ti zeamă de carne. !e /in circa 2 #inute+ ast"el >nc*t rinic0ii să nu "ie nici prea "rip/i+ nici >n s*n2e.pun >n crati/ă cu sos+ se adau2ă $inul. 6 lingură unt topit. =9C& *G)-. Rinic0ii nu trebuie /inu/i niciodată #ult la "oc. piper& !e cură/ă de pieli/e doi rinic0i de $i/el+ se spală şi se usucă cu o c*rpă. !e >n"ierb*ntă >ntr?o ta$* o lin2ură bună de unt şi se pun rinic0ii să se ru#enească la "oc iute+ pe a#bele păr/i.43 (3 4/)/-H/ -# -43/34 6 rinichi de "iţel. M*ncarea se ser$eşte "ierbinte. piper& !e "ace un sos alb de "ăină+ pră5ind uşor o lin2ură de "ăină >ntr?o lin2ură de unt+ şi se stin2e cu 3ea#ă de carne.

:u trebuie usca/i+ pentru a nu?şi pierde din "ră2e3i#e. 89 g unt proaspăt. 6 /inguriţă. 8 boabe piper. 6 frunză de dafin. !e usucă bine rinic0ii cu o c*rpă şi se pun să se ru#enească pe a#*ndouă păr/ile 1. 6 Eg mazăre păstăi "erzi. !e taie >n două >n lun2i#e+ 5u#ătă/ile nu se desprind >nsă de tot. 6 ceapă. După ce s?a răcorit pu/in+ se taie u2erul >n "elii "oarte sub/iri+ care se bat >n "ăină+ apoi >n ou şi >n pes#et şi se pră5esc "ru#os >n untură "ierbinte. =68& #G34 P. !e adau2ă >n sos #uştar+ unt+ pătrun5el+ lă#*ie+ sare+ piper. tocat& -uiul cură/it se spală >n #ai #ulte ape şi se taie >n şase sau opt bucă/i potri$ite. 6 lingură unt& !e cură/ă rinic0ii+ se taie "elii destul de sub/iri. !e lasă să "iarbă >năbuşit+ la "oc potri$it.0/ 6 pui mare. #inute. (*nd este aproape 2ata+ se pune #ărar $erde tocat "in. A89 g mazăre boabe. !e >n"ierb*ntă untul şi se pră5esc uşor bucă/ile de pui bine scurse de apă. 6 ceapă mică. =6A& P#/ -# *. !e ser$esc "ierbin/i+ cu "elii de "ran3elă pră5ită >n unt. 6 linguriţă zahăr.#4/ (3 P. 6< feliuţe de pâine.'043 V34(3 6 pui mare. < linguri untură& !e "ierbe u2erul p*nă se "ră2e3eşte+ >n apă cu sare+ o ceapă+ "run3ă de da"in+ şi piper. !e adau2ă "ăina şi c*nd şi aceasta este pu/in >n2ălbenită+ se pun 2 @ & lin2uri de apă şi #a3ărea boabe.S043 =67& P#/ -# *. !e toarnă peste rinic0i. !e ser$eşte "ierbinte+ cu bucă/ele de p*ine pră5ită >n unt. < linguri pesmet. =6@& $4/G04#/ (3 4/)/-H/ (3 P#4-32 7 rinichi de purcel. < l apă. Dacă >ntre ti#p #*ncarea scade prea tare+ se #ai adau2ă c*te o lin2ură de apă. !e ser$esc "ierbin/i+ cu le2u#e şi salată. 6 linguriţă zahăr. !e opăresc şi se usucă bine cu o c*rpă. 6 linguriţă făină. 6 lingură unt sau untură. (*nd #a3ărea este pe 5u#ătate "iartă+ se pun sarea şi 3a0ărul. După ce s?a scos rinic0iul+ se toarnă >n ta$ă $inul şi se lasă să dea c*te$a clocote+ >n ti#p ce se taie rinic0iul. !e >n"ierb*ntă o lin2ură de untură. :u trebuie să se ru#enească+ ci să se >n2ălbenească "ru#os pe toate păr/ile. sare. sare. < ouă. (*nd sunt aproape 2ata+ se sărea3ă. 6 lingură unt. *G)-04/ 5/ $4/P.pătrun5el $erde tocat+ o lin2uri/ă de 3ea#ă de lă#*ie. sare& . "erde. 6 lingură făină. sare. !e un2 cu unt şi se "ri2 pe 2rătar la "oc bun. :u trebuie să "iarbă. !e >n"i2 pe "ri2ărui de le#n sau de #etal. 6 lingură untură. !e ser$eşte cu carto"i+ #a3ăre+ "asole etc. 6 linguriţă făină. piper& !e cură/ă rinic0ii "ără să se scoată 2răsi#ea care >i >n$eleşte. =6=& 4/)/-H/ P40J/1/ < rinichi de "iţel.'043 P0S. pătrun el "erde tocat. 6 linguriţă mărar "erde.)3 899 g uger. 6 linguriţă bulion. !e scot de pe "ri2ărui+ iar pe "iecare rinic0i se pune c*te pu/in unt+ care a "ost a#estecat+ "ără să "ie "recat spu#ă+ cu un pra" de sare+ piper şi pu/in pătrun5el tocat. sare.

!e pune bulion şi $erdea/ă tocată. Dacă puiul este #ai #are şi nu prea "ra2ed+ se aşa3ă "asolea crudă peste puiul >năbuşit cu unt+ se toarnă o ceaşcă bună de apă sau de 3ea#ă de carne şi se lasă să "iarbă acoperit. !e /ine la cuptor o 5u#ătate de oră >nainte de a "i dată la #asă. pentru rest acelea%i cantităţi ca la OViţel cu do"leceiP :"& <8B. sare& !e pră5esc uşor bucă/ile de pui cu unt şi cu o ceapă rasă+ se aşa3ă >n crati/ă. 6 lingură unt sau untură. =<9& P#/ -# (OV23-3/ 6 pui mare. pentru rest acelea%i cantităţi ca la O+ame cu carneP :"& <@9. Aceeaşi #*ncare se poate "ace "ără ceapă+ iar c*nd este 2ata+ se adau2ă 2 @ & lin2uri de s#*nt*nă. !e lasă să "iarbă >năbuşit. !e acoperă+ se dă la cuptor o 5u#ătate de oră. Dacă scade prea #ult+ se #ai adau2ă apă. !e rad do$leceii+ se taie >n bucă/i potri$ite+ iar dacă sunt >n "loare+ se lasă >ntre2i. !e #işcă crati/a din c*nd >n c*nd+ ca să nu se ardă pe "und+ sau se dă uşor cu o lin2ură de le#n.să "iarbă prea #ult+ pentru ca să nu se s"ăr*#e nici puiul+ nici păstăile. =6C& P#/ -# +. !e scur2e bine de apă+ se pune >n crati/ă cu puiul. =6B& P#/ -# $. sare& !e pră5esc uşor bucă/ile de pui >n unt sau >n untură+ se adau2ă o ceapă dată pe ră3ătoare şi "ăina. !e "ace separat un r*ntaş alb din unt şi "ăină. :u trebuie. !e a#estecă cu s#*nt*na şi se toarnă peste pui. 6 lingură făină. !e pre2ătesc ba#ele ca pentru ABa#e cu carneB. !e pun >n crati/ă cu bucă/ile de pui+ se adau2ă sare+ bulion sau roşii tăiate >n două şi "ără se#in/e+ şi 2 @ & lin2uri de apă. După 2ust se pot adău2a 2 @ & lin2uri de s#*nt*nă >nainte de a ser$i la #asă. tocat. 6 linguriţă pătrun el "erde. < conopide mi locii.& !e pră5esc uşor bucă/ile de pui >n unt sau >n untură+ se adau2ă o ceapă tocată şi un pra" de sare. 6 ceapă mica. :u se "ierbe prea tare+ pentru a nu se s"ăr*#a. !e pun >n crati/ă cu bucă/ile de pui+ se lasă să se ru#enească circa un s"ert de oră+ se adau2ă apoi c*te$a lin2uri de apă şi se "ierb >năbuşit. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă sare+ 3a0ăr şi bulion. !e lasă să "iarbă la "oc #ic un s"ert .& !e pră5esc uşor bucă/ile de pui >n unt sau >n untură+ cu o ceapă tăiată #ărunt şi "ăină. 6 Eg fasole "erde. Dacă puiul este "oarte t*năr+ "asolea se "ierbe separat+ se scur2e de apă at*t c*t trebuie pentru ca #>ncarea să aibă sos.!e cură/ă păstăile de #a3ăre ca şi "asolea $erde+ se spală. !e poate ser$i şi cu s#*nt*nă. < linguri smântână. =<6& P#/ -# -O)OP/(0 6 pui mare. !e potri$eşte de sare.SO23 V34(3 6 pui mare. !e pră5esc uşor bucă/ile de pui >n unt ca #ai sus+ adău2*nd o ceapă dată prin ră3ătoare+ "ăina şi la s">rşit păstăile de #a3ăre. 6 lingură unt sau untură. După ce au >nceput şi păstăile să se #oaie+ se adau2ă c*te pu/ină apă+ să "iarbă >năbuşit o 5u#ătate de oră. !e stin2e cu 3ea#ă de carne sau cu apa >n care a "iert conopida. !e cură/ă "asolea. 6 linguriţă făină. !e "ierbe >n apă cu sare+ conopidă cură/ită şi des"ăcută >n buc0ete #ici. !e pune sare.*3 6 pui mare. 6 ceapă. 6 linguriţă bulion.

6 linguriţă făină. =<<& P#/ -# -/#P34-/ 6 pui mare. !e "ace un sos potri$it de 2ros+ >n care se aşa3ă bucă/ile ru#enite de pui. Dacă scade+ se poate sub/ia cu 2 @ & lin2uri de 3ea#ă de la conopidă. 6 linguriţă făină.G)0 < pui mi locii.9F+ cu deosebire că puiul se "ierbe #ai pu/in dec*t carnea de $i/el. !eparat se pră5eşte >n untură ceapa tăiată #ărunt+ se adau2ă "ăina şi se toarnă totul peste pui >n crati/ă. =<8& -/#2. !osul nu trebuie să "ie prea 2ros. 6 ceapă. !e stin2e cu o ceaşcă de apă. =<7&P. (*nd se "ace econo#ie de s#*nt*nă+ se pră5eşte uşor o 5u#ătate lin2ură de unt cu tot at*ta "ăină şi se stin2e cu apă. !e ser$eşte cu 2ăluşte de "ăină E$. < cepe. sare& !e pră5esc uşor bucă/ile de pui >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de unt şi o ceapă rasă. !e adau2ă 1 @ 2 lin2uri de s#*nt*nă. !e acoperă+ se lasă să "iarbă >năbuşit+ "ără să se adau2e apă+ p*nă ce roşiile sunt potri$it de "ierte+ "ără să "ie prea s"ăr*#ate. 6 morco". sare& !e >năbuşă bucă/ile de pui >ntr?o crati/ă cu unt. 6 l apă.5 (3 P#/ < pui mi locii. 6 lingură unt. < linguri unt sau untură. < cepe. 6 linguriţă mărar tocat. =<@& P#/ -# S*G). !e lasă să "iarbă la "oc #ic. 6 lingură unt.*. !e adau2ă "ăina.P4/-. !e toarnă peste pui. 2&'F. 6 lingură unt sau untură. 6 Eg ro%ii. sare& !e >năbuşă >n unt bucă/ile de pui. =<=& P#/ -# 4O5// 6 pui mare. !e lasă să dea c*te$a clocote pentru a se ob/ine un sos nu prea 2ros. După 2ust se poate adău2a >n sos pu/ină 3ea#ă de lă#*ie. !e pun roşiile spălate şi tăiate >n două şi sare. 6 linguriţă făină. 899 g ciuperci. !e adau2ă c*te pu/ină apă şi se lasă să dea c*te$a clocote. . < linguri smântână. sare& !e pre2ăteşte la "el cu ciula#aua de $i/el E$. 6 lingură untură. !eparat se >n"ierb*ntă o lin2ură de unt >n care se pun ciupercile spălate şi tăiate "elii sub/iri. !e pră5eşte separat >n untură ceapa rasă+ se adau2ă "ăina şi o lin2uri/ă de paprica sau boia de ardei. !e dă la cuptor o 5u#ătate de oră. 6 ceapă. 6 pătrun el.de oră. 6 cea%că smântână. 6 linguriţă făină. (ine doreşte poate adău2a+ cu cinci #inute >nainte de a ser$i+ două lin2uri de s#*nt*nă. !e "ierb un s"ert de oră+ se aşa3ă >n crati/a cu puiul+ se sărea3ă. (3 P#/ < pui mi locii. 6 lingură făină. 6 linguriţă paprica& !e taie puiul bucă/i+ se ru#eneşte >ntr?o ti2aie cu pu/ină untură. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă pu/in #ărar tocat. 2. !e "ace sosul potri$it de scă3ut. !e a#estecă să nu se ardă şi se /in pe #aşină p*nă ce ciupercile şi?au lăsat toată apa. !e pune s#*nt*na+ >n care s?a a#estecat pu/ină "ăină. !e pune sare. !e acoperă şi se dau o 5u#ătate de oră la cuptor.

sare& -uiul tăiat bucă/i se "ierbe >n apă cu o ceapă şi pu/ină sare.$ (3 P#/ 6 pui mare. (*nd roşiile >ncep să scadă+ se adau2ă $inul şi tot at*ta 3ea#ă >n care au "iert ciupercile. de #inute. !e sărea3ă şi se pră5eşte >n ulei. 6 gălbenu%. =<C& *G)-. !e aşa3ă #*ncarea >n "ar"urie+ iar >#pre5ur se pun cuburile #ici de p*ine pră5ită. -uiul nu trebuie să "ie prea "iert. 689 g ciuperci. < linguri ulei. 6 ceapă. 6 linguriţă făină. unt proaspăt cât o nucă. sare& !e "ierb bucă/ile de pui la "el ca pentru pila". !e ale2e ore3ul+ se spală şi apoi se usucă >ntr?o c*rpă. !e toarnă trei ceşti din 3ea#a >n care a "iert puiul+ bine li#pe3ită+ se aşa3ă bucă/ile de pui+ se acoperă şi se dă la cuptor+ la "oc #ic+ 2 @ 2. 6 păhărel de "in. piper& !e pun bucă/ile de pui la "iert. < linguri unt.G/6 pui mare. La s"*rşit se bate sosul cu un 2ălbenuş+ se adau2ă s#*nt*na+ 3ea#a de lă#*ie şi pu/in piper. !e păstrea3ă şi acestea la cald+ >n aceeaşi ti2aie se pun roşiile cură/ite de pieli/e şi de se#in/e+ "ăina şi un că/el de usturoi bine s"ăr*#at. 6 l apă. !e ser$eşte "oarte "ierbinte.)GH3*. !e ia spu#a. !e "ace un sos #ult #ai sub/ire dec*t cel pentru ciula#a. 6 lingură făină. 6 l apă. !e /ine totul la cald >n altă .=<A& P/2. zarza"at de supă. @ ro%ii. 6n uleiul >n care s?au ru#enit bucă/ile de pui+ se pră5eşte p*inea tăiată >n cuburi #ici e2ale. 699 g măsline. (3 P#/ < pui mi locii. !e scoate >ntr?o crati/ă şi se /ine la cald. !e "ace separat un r*ntaş alb dintr?o lin2ură de unt cu o 5u#ătate lin2ură de "ăină. !e adau2ă o ceapă+ un #orco$+ #irodeniile şi sarea. 6 /ingură smântână. 6D< cea%că orez. !e aşa3ă puiul >ntr?o crati/ă+ "ără 3ar3a$at şi #irodenii+ se pun ciupercile şi arpa2icul bine scă3ute+ iar deasupra se toarnă sosul. !e lasă să "iarbă circa 2 de #inute. =<B& . !e "ace un sos potri$it de scă3ut+ se 2ustă de sărat. 689 g ciuperci. Deasupra se toarnă sosul+ se /ine pe #ar2inea #aşinii p*nă ce se >ncăl3eşte+ "ără să "iarbă. < linguri unt topit. 6 ceapă. 6 lingură unt.4P. 7 felii de lămâie. (*nd puiul este destul de "iert+ se "ace un r*ntaş dintr?o lin2ură de "ăină şi o lin2ură de unt+ se stin2e cu 3ea#a strecurată de la pui. @ felii de pâine. !e pun >n crati/a cu puiul ciupercile "ierte şi bine scă3ute şi #ăslinele spălate şi de ase#enea "ierte c*te$a #inute >n apă şi >năbuşite. frunză de pătrun el. sare. :u se u#blă cu lin2ura >n pila".43 (3 P#/ -# *0S2/)3 6 pui mare. !e "ierbe la "oc #ic. !e lasă să "iarbă >năbuşit. Bucă/ile de pui trebuie să "ie acoperite de apă. !eparat se >năbuşă >ntr?o crati/ă+ cu pu/in unt şi c*te$a lin2uri de apă+ arpa2icul cură/it şi ciupercile. !e toarnă sosul peste pui+ după ce s?a >ndepărtat ceapa. !e stin2e cu 3ea#a >n care au "iert puii+ "oarte bine li#pe3ită. >ntr?o crati/ă se >n"ierb*ntă untul şi se pră5eşte uşor ore3ul. 689 g arpagic. sare& !e taie puiul >n bucă/i potri$ite. 6 căţel usturoi. !e poate pre2ăti şi cu bucă/ile de pui pră5ite. 6 /inguriţă zeamă de lămâie. ==9& P#/ -# -/#P34-/ 5/ -# . 6nainte de a ser$i+ se pune peste pila" pu/in unt proaspăt+ tăiat >n bucă/ele "oarte #ici+ ca să se topească repede.H. cimbru. 6 l apă. !e adau2ă c*te$a "elii sub/iri de lă#*ie+ "ără s*#buri+ se potri$eşte de sare şi se lasă să dea >#preună un clocot. foaie de dafin. 6D< lingură făină.

!e adau2ă cepele tăiate "elii sub/iri+ . 6 lingură bulion. @ l apă. ==<& P#/ 4#*3)/1/ !) . (*nd sunt aproape 2ata+ nu se #ai un2+ ca să se ru#enească "ru#os deasupra. 6 lingură unt. < ouă. 2)./3 < pui mi locii. ==8& G0/)0 4. sare& !e ale2e o 2ăină 2rasă+ se cură/ă+ se spală şi se pune la "iert >n apă "ierbinte.F. !e taie+ se aşa3ă pe "ar"urie+ se ser$eşte cu cato"i "ier/i şi cu sos+ la "el ca rasolul de $acă. ). ==@& P#/ 2. !e pun >ntr?o ta$ă potri$ită+ cu pu/in unt. După 2ust+ se pot un2e puii cu 3ea#ă de #u5dei de usturoi de 2 @ & ori >n ti#pul "riptului. Trebuie să "iarbă cel pu/in 2 @ & ore+ după c*t este de bătr*nă. ==6& P#/ 2. zarza"at de supă.10 6 raţă mi locie. 6D< lingură făină. !e ser$esc cu 2arnitură de le2u#e. 6 lingură unt.crati/ă cu apă "ierbinte. !e pun bucă/ile >n unt sau >n untură "ierbinte şi se ru#enesc "ru#os pe toate păr/ile. ==A& OS. < linguri pesmet. ==7& *G)-04/ (3 G0/)0 Toate #*ncările de pui cu sos şi 3ar3a$at se pot "ace şi din 2ăină+ cu deosebire că trebuie /inute la "oc #ai #ultă $re#e pentru a se "ră2e3i carnea.43 -uii cură/a/i şi săra/i sunt puşi >n "ri2are. !e "ri2e apoi ca şi puiul. 69 boabe piper. < linguri oţet de "in& !e cură/ă ra/a+ se taie bucă/i+ se sărea3ă şi se >năbuşă >ntr?o crati/ă cu pu/ină untură.. ===& P#/ P. (*nd 5arul este >ncins+ se pune "ri2area la "oc şi se >n$*rtesc puii să nu se ardă.F. Dacă ra/a este 2rasă+ se pune "ără untură >n crati/ă+ deoarece lasă sin2ură 2răsi#e./G.)3 < pui mici. De obicei se ser$eşte >nsă cu #u5dei de usturoi. < căţei de usturoi. < linguri untură& !e pră5esc bucă/ile de pui la "el ca şni/elul $iene3 E$.4OP32 (3 4. 6 lingură untură. 6 foaie de dafin. !osul din ta$ă se lasă să #ai "iarbă cu o lin2ură de apă+ se strecoară şi se ser$eşte >n sosieră. sare& !e cură/ă puii+ se taie >n bucă/i şi se sărea3ă. $4/G. !e un2 #ereu cu unt şi cu pu/ină apă+ cu o pană.V0 < pui mi locii.SO2 6 găină de circa 6 Eg. = cepe. sare. sare& !e cură/ă puii+ se spală şi se sărea3ă. sare. !e dau la cuptor şi se un2 din c*nd >n c*nd cu unt. (*nd sunt aproape 2ata+ nu se #ai un2+ ca să se ru#enească "ru#os deasupra. !e des"ace a/a+ se taie puii >n două şi se ser$esc cu carto"i pră5i/i şi cu salată sau castra$e/i #ura/i. !e lea2ă bine cu s"oară+ pentru a nu se >n$*rti >n 5urul "ri2ării. =ăina pentru pila" trebuie bine "iartă+ iar 2ăina "riptă trebuie "ră2e3it*+ >năbuşind? o la >nceput cu 2 @ & lin2uri de apă >ntr?o crati/ă. !e ser$esc cu carto"i şi cu salată. !e ia spu#a+ se sărea3ă şi se adau2ă tot 3ar3a$atul ca pentru supă E$. !e lasă să se ru#enească. . 6 lingură făină.

!e adau2ă "ăina+ se stin2e cu pu/ină apă. Dacă $ar3a este acră+ se scur2e bine de 3ea#ă+ ca să piardă din acreală. 69 boabe piper. ==B& 4.+3 6 raţă mi locie. !e taie #ărunt o $ar3ă "ru#oasă. !e potri$eşte de sare+ se lasă să "iarbă >năbuşit la "oc potri$it. 6 linguriţă zahăr. !e toarnă sosul peste carne+ se lasă să "iarbă p*nă ce ra/a este destul de "ra2edă. . !e lasă să #ai dea c*te$a clocote. sare& !e "ierbe #a3ărea boabe cu 3ea#a de carne. <99 g măsline. !e cură/ă ra/a+ se sărea3ă şi se pune >ntrea2ă >ntr?o ta$ă cu pu/ină untură şi 2 @ & lin2uri de apă. 6 lingură bulion. !e adau2ă c*te pu/ină apă şi se lasă să "iarbă >năbuşit. Aceeaşi #*ncare se pre2ăteşte cu ulei şi se ser$eşte rece. < ce%ti zeamă de carne. !e pune $ar3a >n ta$a >n care se "ri2e ra/a+ se aşa3ă ra/a deasupra şi se dă la cuptor să se ru#enească c*t trebuie. 6 "arză frumoasă. sare& -entru "riptură se ale2e totdeauna o ra/ă t*nără. !e dă la cuptor şi se un2e #ereu cu sosul din ta$ă. !e pre2ăteşte la "el ca #>ncarea de ca#e cu $ar3ă E$. 2'."ăina şi se a#estecă p*nă >ncepe să se ru#enească. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă o/etul. La "el se pre2ăteşte şi 2*sca cu #ăsline. !e lasă să se "ră2e3ească+ dar să nu se "ri2ă de tot. 6 linguriţă boia sau 6 lingură de bulion. !e potri$eşte de sare+ se pune+ după 2ust+ pu/ină boia de ardei+ iar la $ar3a dulce+ pu/in bulion de roşii şi boabe de piper. A99 g mazăre boabe "erde. !e #ai adau2ă o lin2ură de bulion+ usturoiul+ sarea+ piperul+ o "run3ă de da"in.4'0 6 boboc mare de raţă. @ cepe. 6 lingură unt.'043 +O.10 -# V.10 -# *0S2/)3 6 raţă mi locie. !e taie ceapa "elii sub/iri şi se ru#eneşte cu o 5u#ătate lin2ură untură.10 P3 V. 6 lingură untură. !e toarnă sosul >n crati/a cu carne. (*nd ra/a este "riptă+ se pune #a3ărea >#pre5ur şi se #ai lasă pu/in la cuptor să se ru#enească. !e "ri2e o ra/ă t*nără la ta$ă ca pentru ra/a pe $ar3ă. < linguri untură.4'0 1 ra/ă #i5locie+ pentru rest aceleaşi cantită/i ca >n A(arne cu $ar3ăB. !e lasă să #ai dea un clocot. !e adau2ă o lin2ură de bulion şi c*nd ra/a este aproape "iartă+ se pun #ăslinele "ierte >n apă+ separat+ 1 #inute. =@9& +O+O.(3 4.10 -# *. 6 linguriţă făină. ==C& 4. !e stin2e cu pu/ină apă.@2')F. !e pră5eşte pu/in cu o lin2ură de untură. !osul trebuie să "ie potri$it de scă3ut. sare& !e pră5esc bucă/ile de ra/ă cu o 5u#ătate lin2ură de untură Edacă ra/a este 2rasă+ se pune "ără untură >n crati/ă+ deoarece lasă sin2ură 2răsi#eF. (*nd este aproape "iartă+ se adau2ă sare+ 3a0ăr şi pu/in unt. La "el se "ace şi ostropelul de 2*scă sau de 2ăină. =@6& 4.

< ce%ti zeamă de carne. !e aşa3ă . 69 boabe piper. &'. !e ser$eşte cald sau rece+ după 2ust.=@<& GGS-0 -# -. !e scur2e bine+ se sărea3ă şi se lasă ast"el să stea o oră. 7 castra"eţi mi locii muraţi. De obicei se taie $*r"ul aripilor şi picioarele+ din care se pre2ătesc+ >#preună cu #ăruntaiele+ pi"tii sau altă #*ncare..43 (3 -#4-. =@@& GGS-0 #*P2#. !e aşa3ă $ar3a pe "ar"urie şi deasupra 2*sca tăiată >n bucă/i. DE GGS-0 :AT<R =99 g ficat. !e un2e din c*nd >n c*nd cu untura din crati/ă.0 2. !e spală castra$e/ii >n #ai #ulte ape+ se cură/ă sau nu de coa5ă+ după dorin/ă+ se taie >n bucă/i potri$ite. !e pun >n crati/a cu 2*sca. !e cură/ă curcanul+ se spală >n #ai #ulte ape. !e lasă să "iarbă la "oc #ic. =@=& GGS-0 $4/P. -#P.F. 6n ti#pul c*t se "ri2e+ se udă din c*nd >n c*nd cu 3ea#a din ta$ă. !e taie #ărunt o $ar3ă #urată "ru#oasă+ se "ierbe >n apă clocotită 1 #inute şi se scur2e bine. 1ar3a nu trebuie să se ru#enească. =@8& GGS-0 P3 V.0 !e pre2ăteşte la "el ca şi curcanul u#plut E$. 6 "arză frumoasă. 6 ceapă. Dacă scade+ se #ai adau2ă c*te pu/ină apă. Dacă trebuie+ se #ai adau2ă apă+ boia de ardei şi se lasă să "iarbă p*nă se #oaie castra$e/ii şi sosul este destul de scă3ut.V31/ 6 Eg carne de gâscă. Dacă scade+ se #ai adau2ă c*te pu/ină apă.) $4/P. 6 lingură untură. =@7& $/-. !e ser$eşte "ierbinte cu ardei iute.O4 !e "ri2e la "el ca şi curcanul E$. !e şter2e uşor cu o c*rpă şi se aşa3ă >ntr?o crati/ă+ cu untură de 2*scă.) Toate #*ncările de curcan cu sos se pre2ătesc la "el cu cele de 2*scă şi de ra/ă. !e aşa3ă 2*sca >ntr?o ta$ă ad*ncă cu 2 @ & lin2uri de apă. !e toarnă c*te pu/ină apă şi se lasă să "iarbă >năbuşit+ p*nă ce se "ră2e3eşte 2*sca.4. !e acoperă cu o 0*rtie unsă cu unt şi se dă la cuptor la "oc potri$it. (*nd >ncep să se ru#enească+ se adau2ă o ceapă tăiată #ărunt+ se a#estecă p*nă se >n2ălbeneşte şi se presară "ăina.S. 6 linguriţă făină. =@A& *G)-. !e pune >ntr?o crati/ă cu o lin2ură bună de untură şi 3ea#ă de carne+ at*t c*t să "ie acoperită. (*nd este 2ata+ se presară cu sare. !e adau2ă $ar3a şi piperul+ se #ai /ine la cuptor p*nă se "ri2e 2*sca c*t trebuie+ "ără să se usuce. sare& !e pre2ăteşte 2*sca ca pentru "ript. =@B& -#4-. &'9F.4'0 Jumătate dintrIo gâscă. = linguri untură de gâscă& !e ale2e un "icat "ru#os+ proaspăt şi alb+ se >ndepărtea3ă $*na de s*n2e şi locul unde a "ost "ierea şi se /ine două ore >n apă pu/in sărată. 6D< linguriţă boia de ardei& !e taie dintr?o 2*scă bucă/ile potri$ite pentru #*ncare şi se aşa3ă >n crati/ă "ără untură+ deoarece 2*sca lasă sin2ură 2răsi#e.

< linguri unt. =86& PO4#*+3/ $4/P1/ = porumbei. sare& !e cură/ă poru#beii+ se sărea3ă şi dacă "icatul n?a "ost atins de "iere+ se pune >năuntru. !e ser$esc pe "eliile de slănină+ cu 2arnitură de di"erite le2u#e+ aşe3ate >n #ici #o$ili/e >n 5urul lor. !e cură/ă ca şi puii+ se sărea3ă şi se pun >ntr?o crati/ă+ >ntre2i+ ast"el >nc*t să nu "ie >n20esui/i+ cu pu/in unt.) #*P2#. (u 5u#ătate de oră >nainte de a "i 2ata+ nu se #ai un2e de loc. !e "ace separat un r*ntaş #ai >nc0is din 1G2 lin2ură de unt şi "ăină+ se stin2e cu 3ea#a de carne. sare. mărar tocat. Tot at*t de 2ustos este şi curcanul ser$it rece. 6 linguriţă zahăr. 699 g ciuperci& !e pre2ăteşte curcanul ca #ai sus. !e "ace o u#plutură din p*ine #uiată >n lapte şi stoarsă bine+ care se a#estecă cu "icatul de curcan dat prin #aşină+ sau cu pu/in "icat de $i/el. 89 g slănină afumată.>ntr?o ta$ă potri$ită ca #ări#e+ cu 2 @ & lin2uri de apă şi o lin2ură de untură+ se dă la cuptor. (urcanul "ript este tăiat pe "und. piper. !e u#ple curcanul+ se coase şi se "ri2e la "el ca #ai sus. 699 g slănină. !e dau la "oc potri$it şi se /in să se ru#enească "ru#os at*t poru#beii+ c*t şi slănina.'043 +O. ficatul de curcan. !e toarnă apoi #a3ărea cu sosul peste "riptură. !e un2 #ereu+ iar c*nd sunt aproape 2ata+ se scoate slănina+ se /ine la cald+ iar poru#beii se lasă >ncă pu/in >n ta$ă şi se un2 cu untură arnestecată cu boia de ardei+ să prindă caloare. După 2ust se pot adău2a şi c*te$a ciuperci+ "ierte >n apă şi tăiate bucă/i+ şi pu/ină $erdea/ă. Pentru un curcan de @ Eg se face următoarea umplutură? <89 g pâine albă. !e "reacă totul bine p*nă de$ine ca o pastă. !e adau2ă arpa2icul cură/it şi slănina a"u#ată+ tăiată >n cuburi #ici. 6 linguriţă făină. <n curcan potri$it de #are se /ine circa două ore şi 5u#ătate la cuptor. sare& -entru orice #*ncare+ trebuie aleşi totdeauna nu#ai poru#bei tineri. (rati/a se #işcă #ereu+ ca să nu se ardă arpa2icul. !e desprind piciorul şi aripa de la >nc0eietură+ iar pieptul se taie >n "elii sub/iri+ pu/in oblice pe coşul pieptului. !e adau2ă #a3ărea boabe+ o lin2uri/ă de 3a0ăr şi sare. 6D< cea%că zeamă de carne. . !e >n$elesc >n "elii sub/iri de slănină+ se dau la cuptor să se "ri2ă cu pu/ină untură. 699 g unt proaspăt. !e taie poru#beii >n două+ se aşa3ă pe o "ar"urie. !e lasă să "iarbă >năbuşit p*nă ce #a3ărea este 2ata Ecirca trei s"erturi orăF. La >nceput se lasă "ocul #ai #ic+ ca să se "ră2e3ească cu >ncetul+ apoi se iu/eşte "ocul+ iar curcanul se un2e cu pu/in ulei a#estecat cu ro#+ sau nu#ai cu untură @ nu >nsă cu aceea din ta$ă @ pentru ca să se ru#enească. !e un2e #ereu cu sosul din ta$ă. 689 g arpagic. !e scur2e 2răsi#ea+ aplec*nd crati/a >ntr?o parte. !e scur2e 2răsi#ea din ta$ă+ sosul ră#as se lasă să dea c*te$a clocote cu o lin2ură de apă+ se strecoară+ se ser$eşte >n sosieră. < ce%ti mazăre "erde.+3 = porumbei. < ouă. 6 lingură unt. =89& PO4#*+3/ -# *. =@C& -#4-. !e "reacă untul proaspăt spu#ă+ se a#estecă cu tocătura+ se pun ouăle+ sarea şi piperul. !e aşa3ă "ru#os pe "ar"urie. !e toarnă sosul >n crati/a cu poru#beii.

6 căpăţână de usturoi.#40 (3 /3P#43 Spinarea de la un iepure mare. !e str*n2e >ntr?un castron tot s*n2ele p*nă la ulti#a picătură şi c0iar c0ia2urile+ dacă e9istă. !e desprinde apoi cu un cu/it >n 5urul botului. 6 linguriţă făină& !e "ri2e iepurele la ta$ă+ ca #ai sus. =8@& $4/P. VG). !e /ine aşa cel pu/in c*te$a ceasuri8 iarna poate sta şi două 3ile. /3P#432#/ lepurele se 5upoaie ast"el% se "ace o tăietură pe burtă+ se desprinde cu cu/itul pielea de pe ca#e+ se taie blana >n 5urul labelor şi apoi+ cu a5utorul cu/itului+ se desprinde blana+ tră2>nd de la coadă spre cap şi >ntorc*nd?o pe dos ca pe o #ănuşă. !e ser$eşte cu sosul ei sau cu un sos pentru $>nat =88& $4/P. Trebuie unsă des cu untul din ta$ă. !e scur2e untul care a ser$it la "ript+ >n ta$ă ră#*n*nd nu#ai sosul pe care l?a lăsat "riptura. După ce se scoate din #arinată+ se 3$*ntă bine cu un şer$et. !e u#plu cu o u#plutură "ăcută din carne de $i/el tocată+ p*ine #uiată >n lapte şi stoarsă şi "icatul de poru#bel+ toate date de două ori prin #aşină şi a#estecate cu un ou+ ceapă pră5ită >n unt+ sare+ piper+ pătrun5el tocat. 6 cea%că zeamă de carne. !e dă la cuptor la "oc potri$it. (*nd este 2ata+ se scoate din ta$ă şi se /ine la cald+ acoperit. !e "ri2 >n ta$ă cu unt şi se ser$esc cu o 2arnitură de le2u#e. 4riptura se aşa3ă >ntr?o ta$ă lun2ă+ cu spatele >n sus+ cu două lin2uri de apă şi una de unt. 6 ceapă mică. sare.=8<& PO4#*+3/ #*P2#1/ = porumbei. !lănina nu trebuie introdusă ad*nc+ pentru a se ru#eni la "oc.. 6 ou. 6 lingură unt sare& !e cură/ă iepurele şi se lasă să se #arine3e+ aşa cu# s?a arătat #ai sus. Mirodeniile şi 3ar3a$atul s*nt puse deasupra+ iar iepurele trebuie udat des cu #arinată. !e >ntrebuin/ea3ă slănină a"u#ată+ "ără carne. !e ale2e partea bună de "riptură+ adică spinarea cu #uşc0ii+ la care se lasă şi picioarele dinapoi+ dacă "riptura trebuie să "ie #ai #are. !e scot intestinele care se aruncă+ apoi #ăruntaiele+ care se pun la rece p*nă la >ntrebuin/are. !e >ndepărtea3ă de la >nceput "ierea+ cu 2ri5ă să nu atin2ă "icatul.celea%i cantităţi ca mai sus. !e a#estecă cu 2 @ & lin2uri/e de $in roşu şi se păstrea3ă pentru pre2ătirea sosului la #*ncare. Ast"el pre2ătit+ iepurele este pus >ntr?un castron de pă#*nt cu o #arinată "iartă+ pre2ătită dintr?o ceaşcă de o/et+ slăbit cu pu/ină apă dacă este tare+ o lin2ură de ulei+ c*te$a "elii "oarte sub/iri de #orco$ şi de ceapă+ c*te$a "ire de pătrun5el+ de ci#bru+ două "oi de da"in s"ăr*#ate+ sare+ piper. !e >#pănea3ă apoi+ cu bucă/ele #ici de slănină+ de circa & c# lun2i#e pe 1G2 c# lă/i#e+ introduse cu a5utorul unui ac special Ese 2ăseşte de cu#părat la pră$ăliile cu articole de #ena5F. < chifle. 689 g carne de "iţel. Acesta se sub/ia3ă cu pu/ină 3ea#ă de . !e scot din/ii şi oc0ii. 699 g slănină afumată./43.G)0 . !e poate >#păna "riptura şi cu că/ei de usturoi. 6 lingură unt. !e cură/ă carnea de pieli/ele sub/iri. piper. în plus 6 cea%că smântână. =8=& P43G0. pătrun el "erde tocat& !e cură/ă poru#beii+ se sărea3ă.#40 (3 /3P#43 -# S*G).

.P4!O.V0 (arnea de căprioară "iind "oarte "ra2edă+ nu este neapărat necesar să "ie #arinată. =87& /3P#43 -# *0S2/)3 6 iepure. !e adau2ă s#*nt*nă a#estecată cu "ăină şi se "ierbe la "oc #ic+ a#estec*nd #ereu ca să se ia toată ru#eneala din "undul tă$ii. ...carne şi se lasă să dea >n "iert. (3 -. 6 păhărel de "in. =8A&/3P#43 -# '. !e adau2ă iepurele tăiat bucă/i. !e lasă să "iarbă o oră %i 5u#ătate p*nă ce carnea de$ine "ra2edă. = cepe. <9C g măsline. Dacă >nsă trebuie să "ie păstrată o 3i sau două+ ea se /ine >ntr?o #arinată "ăcută dintr?un pa0ar de $in alb+ un pa0ar de o/et de $in+ trei lin2uri/e de ulei+ un #orco$+ două cepe şi o 5u#ătate de /elină+ tăiate "elii+ c*te$a "ire de ci#bru+ da"in+ pătrun5el+ sare+ piper. La ulti#ele clocote+ c*nd iepurele este destul de "ra2ed+ se #ai adau2ă un pă0ărel de $in a#estecat cu bulion+ #ăslinele "ierte separat+ >n apă+ circa 1 #inute+ şi s*n2ele+ păstrat de la >nceput+ a#estecat cu c*te$a lin2uri/e de $in roşu. 689 g arpagic. (*nd >ncepe să se >n2ălbenească+ se pun bucă/ile de iepure şi se lasă să se ru#enească. !e trece sosul prin sită şi se toarnă >n "ar"urie+ peste "riptură. !e adau2ă apoi c*te pu/ină apă sau 3ea#ă de carne+ o Iin2uri/ă de boia de ardei şi o lin2ură de bulion+ sub/iate cu 3ea#a de la #arinată+ trecută prin sită. Dacă are c0ia2uri+ se trece prin sită. =8B& P. 699 g slănină. 6 lingură bulion. !e pră5eşte uşor o ceapă tăiată "elii cu o lin2ură de ulei. 6 iepure. =8C& P#2P. (el #ult se un2e cu ulei a#estecat cu ro# şi se lasă să stea aşa c*te$a ore. <89 g arpagic. !e potri$eşte sosul să "ie scă3ut+ nu >nsă co#plet+ deoarece #ai scade c*nd se răceşte #*ncarea. sare& !e pre2ăteşte iepurele+ se taie bucă/i+ se pune la #arinat. 6 lingură untură. !e lasă pu/in să se ru#enească+ se pune apoi c*te pu/ină apă+ ca să se "ră2e3ească.P4/-. !e toarnă >n #*ncare. 6 lingură bulion. 6 linguriţă boia.4'. !eparat se pră5eşte uşor arpa2icul >n ulei. !e scur2e bine iepurele din #arinată+ se pun bucă/ile >n crati/ă+ se lasă să se ru#enească. 6 frunză de dafin. !e adau2ă şi s*n2ele sub/iat cu 3ea#ă de la #arinată şi strecurat+ un pă0ărel cu $in a#estecat cu bulion şi se lasă să scadă c*t trebuie. = cepe mari. < ce%ti zeamă de carne. piper& !e pre2ăteşte iepurele ca pentru #*ncarea cu #ăsline. 6 linguriţă bulion. !e pră5eşte uşor >ntr?o ti2aie+ >n untură+ ceapa tăiată "elii şi slănina "iartă+ tăiată >n bucă/ele de 1 c#. !e potri$eşte 2ustul sărat. -ropor/iile sunt date pentru 2 D2 de carne. piper& !e cură/ă şi se #arinea3ă iepurele ca #ai sus.5 (3 /3P#43 6 iepure. După dorin/ă se poate adău2a+ >nainte de a pune s#*nt*na+ şi 3ea#a strecurată de la #arinată. < linguri ulei. (*nd carnea s?a "iert pe 5u#ătate+ se adau2ă 3ar3a$atul+ sare+ piper+ o "run3ă de da"in+ arpa2icul pră5it >n ulei. = linguri ulei.30 2. !e pră5esc+ de ase#enea >n ulei+ doi #orco$i+ o rădăcină de pătrun5el+ 1G2 /elină+ toate tăiate "elii rotunde. !e adau2ă apoi c*te pu/ină apă caldă p>nă ce "ierbe carnea. !e scoate bucata potri$ită pentru "riptură+ iar restul se taie >n bucă/i. @ cepe. sare. 6 păhărel cu "in. !e 2ustă de sare şi piper. !e ser$eşte rece.V. !e pră5eşte uşor >n ulei ceapa tăiată #ărunt. zarza"at de supă. sare.

După ce se 5upoaie+ se şter2e cu o c*rpă uscată+ >ndepărt*ndu?se ast"el "irişoarele de păr care s?au lipit de carne.40 7 cotlete.P4/O. !e ser$eşte cu o 2arnitură de le2u#e şi sos de $in.Dacă durata păstrării este #are+ aceeaşi #arinată trebuie "iartă >nainte de >ntrebuin/are. Apoi se sărea3ă sau se /ine >n #arinată de #ai sus.P4/O. "ript. <99 g slănină. !e "ri2 pe 2rătar la "oc iute. :u trebuie lăsate să se usuce. . (*nd sunt 2ata+ se scot de pe "ri2ări+ se des"ac a/ele+ se scoate "run3a de $i/ă. =76& 5)/132 (3 -. După aceea+ se lasă să se ru#enească. !e pun c*te 2 @ & pe "ri2ări #ici de le#n.431 (arnea de porc #istre/ t*năr se pre2ăteşte+ după ce a "ost cură/ită de piele+ de păr şi de $ine+ ca orice carne de porc. 7 felii de pâine. !e 5u#ulesc cu pu/in >nainte de a "i pre2ătite. (arnea de căprioară nu trebuie spălată.23. !e ser$esc cu slănina >n care au "ost "ripte+ pe "elioare de p*ine pră5ită >n unt. 6 lingură unt. 6nainte de a ser$i+ se >#bracă osul la un capăt cu o #anşetă de 0*rtie tăiată >n "or#ă de crin. !e presară cu sare. !e ser$esc cu 2arnitură de le2u#e. =79& -O. 6nainte de a "i pusă se #ai şter2e bine cu o c*rpă+ se un2e cu ulei+ apoi se aşa3ă >ntr?o ta$ă şi se pune la cuptor la "oc iute.F.& !e taie "elii de carne din spinare sau din pulpă+ se bat uşor cu ciocanul de le#n. 2). !e scot intestinele şi #ăruntaiele+ se p*rlesc iute la "lacără de spirt+ se şter2 cu o c*rpă uscată. !e >n$elesc >nt*i >ntr?o "run3ă de $i/ă unsă cu unt+ apoi+ >ntr?o "elie "oarte sub/ire de slănină+ dar destul de #are ca să le acopere c*t #ai #ult.celea%i cantităţi ca la O5niţel de "iţelP :"& <78. 6 lingură unt. !e >ntoarce la >nceput pe o parte+ apoi pe cealaltă şi se un2e din c*nd >n c*nd cu ulei. câte"a frunze de "iţă. !e pune >ntr?o ti2aie untul a#estecat cu ulei. < linguriţe ulei. !e des"ace uşor pieli/a sub/ire de pe carne şi se >#pănea3ă cu "elii sub/iri de slănină. Dacă >n ti#pul "riptului sosul scade prea tare+ se #ai adau2ă c*te$a lin2uri/e de apă. (*nd 2răsirnea este "ierbinte+ se pun cotletele şi se "ri2 pe a#bele păr/i. =7=& P43P32/13 2. sare& !pre deosebire de alte $*naturi+ prepeli/ele trebuie pre2ătite c*t #ai proaspete. $4/G. !e ser$esc cu sos de ciuperci sau cu sos de $in pre2ătit separat+ la care se adau2ă şi sosul din ti2aia >n care s?a.*/S. !e stropesc cu pu/in o/et >nainte de a le pune la pră5it. !e lea2ă cu a/ă.3 (3 -.43 7 prepeliţe. =7<& PO4. !e pre2ătesc la "el ca şni/elele de $i/el E$. Dacă #istre/ul este #ai bătr*n+ se /ine c*te$a 3ile >ntr?o #arinată "ăcută din $in alb şi o/et+ pu/in ulei+ "elii de #orco$+ ceapă+ ci#bru+ da"in+ usturoi+ sare+ piper. (*nd este 2ata+ se scoate pe o "ar"urie /inută la cald+ iar >n ta$a >n care s?a "ript pulpa+ se toarnă sosul de la #arinată sau pu/in $in+ se lasă să dea un clocot şi se adau2ă această 3ea#ă la sosul cu care se ser$eşte "riptura. sare& !e taie cotletele de circa 2 c# 2rosi#e şi se bat uşor ca să se #ai sub/ie3e.40 . !e pune "icatul >năuntru cu pu/ină sare.

6 cea%că mare de orez. !e trec prin "lacără de spirt+ se şter2 cu o c*rpă uscată. 4icatul se cură/ă şi se pune la loc+ după ce i s?a dat un pra" de sare. După ce a "ost dat la cuptor+ nu se #ai u#blă cu lin2ura >n ore3. 6 cea%că smântână. 6 ceapă mi locie. 6 lingură unt. !e adau2ă apă c*t să le cuprindă şi o ceapă tăiată >n două. !e socoteşte o pot*rnic0e pentru două persoane. !e "ri2 >n circa 2 de #inute+ cu 2ri5ă să nu se usuce. !e >n$elesc cu "run3e de $i/ă bine unse cu unt şi apoi >n "elii sub/iri de slănină. (*nd clocotesc+ se toarnă peste pot*rnic0i+ se #ai lasă 1G' oră la cuptor şi se udă cu sosul de s#*nt*nă. !e /ine p*nă ce ore3ul este "iert+ "ără să "ie s"ăr*#at şi lipicios. =77& PO. 6n altă crati/ă se >ncin2e o lin2ură bună de unt+ se adau2ă o ceaşcă de ore3 şi se a#estecă p*nă >ncepe ore3ul să se >n2ălbenească. !e pun la cuptor >n ta$ă cu pu/in unt şi ceapă tăiată "elii. !e >ntorc pe a#*ndouă păr/ile şi se /in p*nă >ncep să se ru#enească. . =78& P/2. 4ocul nu trebuie să "ie prea #are+ pentru ca s#*nt*na să nu se taie.G4)/-H/ 2. <99 g slănină. Acesta+ după ce s? au scos prepeli/ele+ se sub/ia3ă cu c*te$a lin2uri/e de 3ea#ă de carne şi se lasă să dea c*te$a clocote. 6 lingură unt. !e ser$esc "oarte "ierbin/i. =7A& PO.G)0 = potârnichi. !eparat+ >ntr?o crati/ă+ se pun pe "oc potri$it s#*nt*na a#estecată cu un pra" de "ăină+ unt+ sare şi piper.V0 . piper& !e cură/ă pot*rnic0ile ca pentru "ript. . !e ser$esc ca şi cele "ripte la "ri2are+ se toarnă >n "ar"urie şi sosul pe care l?au lăsat >n ta$ă. $4/G. sare& 6nainte de a "i 5u#ulite+ pot*rnic0ile trebuie /inute 2' de ore+ după ce au "ost >#puşcate+ dar nu #ai #ult+ >ntr?un loc răcoros şi bine $entilat.. !e stin2e cu două ceşti de 3ea#ă strecurată >n care au "iert prepeli/ele+ a#estec*nd p*nă >ncepe ore3ul să "iarbă.G4)/-H/ -# S*G). !e lea2ă cu a/ă. 7 felii de pâine. !e cură/ă de pene >n ulti#ul #o#ent+ se scot şi intestinele. !e pun pe "ri2are la "oc bun şi se >n$*rtesc. !e >n"ierb*ntă o lin2ură de unt >ntr?o crati/ă+ se pun prepeli/ele şi se /in p*nă >ncep să prindă culoare+ "ără să se ru#enească prea tare. (*nd este pe 5u#ătate "iert+ se adau2ă prepeli/ele+ se 2ustă de sare şi se dă crati/a la cuptor+ la "oc potri$it. 6nainte de a ser$i se taie "iecare pot*rnic0e >n patru.celea%i cantităţi ca mai sus& !e pre2ătesc la "el ca #ai sus. < cepe mi locii.=7@& P43P32/13 2. !e lasă să "iarbă acoperit. (*nd ti#pul este "oarte răcoros+ pot "i /inute şi două 3ile. sare.$ (3 P43P32/13 @ prepeliţe. (*nd este 2ata+ se scot slănina şi "run3a de $i/ă+ se sărea3ă şi se ser$esc cu slănină+ pe "elii de p*ine pră5ită. !e poate adău2a la s#*nt*nă o lin2uri/ă de 3ea#ă de lă#*ie.43 = potârnichi. frunze de "iţă. !e aşa3ă #ai #ulte >ntr?o ta$ă+ se dau la cuptor+ se udă din c*nd >n c*nd cu sosul lor. sare& !e cură/ă patru prepeli/e+ se taie >n două >n lun2i#e şi se sărea3ă. 6 linguriţă făină. < linguri unt. !e >ndepărtea3ă capul şi labele.

sare.. &)7F. <n "a3an cu #iros neplăcut . sare. #inute cu pu/in unt+ la "oc potri$it. 6 gălbenu%. !e "ri2e cu capul şi cu labele+ şi nici intestinele nu se scot. !e lea2ă cu a/ă.4l/ 2. =7C& S/. sare& !itarul nu este 2ustos dacă se pre2ăteşte i#ediat după ce a "ost $*nat. Durata aceasta de "e3andare E"ră2e3ire şi #aturareF depinde >nsă de $re#e şi de te#peratură.=7B& S/.43 7 sitari. !e s#ul2 penele+ se p*rlesc sitarii la "lacără şi se şter2 cu o c*rpă uscată. (*nd sunt 2ata se scot a/ele şi se ser$esc cu slănină pe "elii de p*ine pră5ită >n unt. !e adau2ă sare+ piper şi un 2ălbenuş. !e ser$esc pe "elii de p*ine pră5ită >n unt./)3 (3 S/.3S. !e a#estecă bine+ se u#plu sitarii. 6 lingură unt. 6 ou. !e adau2ă sare+ piper+ şi c>nd totul s?a #ai răcorit+ şi 1 ou. 7 felii de pâine& !e pre2ătesc sitarii la "el ca pentru "ri2are. !e cură/ă de pene c*nd este aproape de a "i "ript.) < fazani. 6 lingură unt. !e scot oc0ii+ se "ace o tăietură la 2*t prin care se scoate 2uşa şi una #ai 5os prin care se scoate pipota. 6< feliuţe de franzelă& !e scot intestinele sitarului şi se toacă #ărunt cu o bucă/ică de "icat de pasăre sau de $i/el. 699 g slănină. $4/G.. !e pră5esc uşor 1. !e >ndoaie capul >nspre picioare şi se >n$elesc cu "elii "oarte sub/iri de slănină "iartă. -e ti#p u#ed şi călduros nu trebuie /inut #ai #ult de trei 3ile. 699 g ciuperci. piper. 6 linguriţă frunză de pătrun el tocat.V0 .. . :u trebuie ser$i/i prea usca/i. 6 ficat de pasăre.celea%i cantităţi ca mai sus& !e pre2ătesc sitarii la "el ca pentru "ri2are. !e "ri2 apoi >n ta$ă ca şi pot*rnic0ile E$. 6 lingură unt. <99 g slănină.4/ 2.#40 (3 $. !e ser$esc ca aperiti$e sau ca 2arnitură la "riptura de sitari. !e >n$elesc >n "elii "oarte sub/iri de slănină+ se un2 cu unt şi se "ri2 >n ta$ă+ la cuptor.4/ /ntestinele de la 7 sitari. <99 g slănină. (*nd >ncep să se #oaie+ se adau2ă intestinele de sitar şi se /in pe "oc+ a#estec*nd din c*nd >n c*nd+ p*nă >ncep să se ru#enească. =A9& S/.. 6 ceapă mică. !e pun pe "ri2aie+ se un2 cu unt şi se "ri2 la "oc $iu. Toa#na trebuie /inut cu pene cu tot+ cel pu/in 2' de ore+ at*rnat >ntr?un loc bine $entilat+ iar pe ti#p răcoros+ poate "i /inut două+ trei 3ile. -e ti#p răcoros se poate păstra şi o săptă#>nă. piper. 699 g ciuperci. !e scot intestinele+ se taie #ărunt >#preună cu ceapa+ slănina şi ciupercile. !e taie #ărunt c*te$a ciuperci şi "run3e de p*trun5el+ se pun să se >năbuşe cu unt. 6n orice ca3+ se păstrea3ă $*natul cu penele+ la un loc bine $entilat şi+ "ie că se /ine & @ ' 3ile+ "ie că se /ine o săptă#*nă+ nu trebuie lăsat niciodată p*nă ce capătă un #iros 2reu.'. 699 g slănină. =A6& /). 7 felii de pîine.. sare& Dintre toate $*naturile cu pene+ "a3anul este acela care trebuie neapărat /inut c*te$a 3ile după ce a "ost $*nat+ >nainte de a "i pre2ătit.4/ #*P2#1/ 7 sitari. 6 lingură unt. !e taie "eliu/e sub/iri de p*ine+ se un2 cu această tocătură şi se dau pu/in la cuptor. =A<& $4/P.

(*nd sunt 2ata se aşa3ă pe "ar"urie pe un şer$et. !e "ri2e la ta$ă sau la "ri2are+ >ntoc#ai ca pot*rnic0ia. = linguri untură sau ulei.4'. -enele se cură/ă >n ulti#ul #o#ent.celea%i cantităţi ca pentru OOstropel de raţăP& !e pre2ăteşte ca şi ostropelul de ra/ă E$. După ce s?a scos ra/a din ta$ă+ se adau2* un pă0ărel de $in şi se lasă sosul să #ai dea c*te$a clocote. !e ser$eşte cu 2arnitură de le2u#e şi cu sosul din ta$ă. !e aşa3ă >n ta$ă cu pu/ină untură+ la "oc iute+ şi se un2e >n ti#pul "riptului. unt proaspăt& !e spală carto"ii bine+ apoi se şter2.4. =A@& OS./-0 6 raţă. =răsi#ea >n care s?au pră5it carto"ii poate "i >ntrebuin/ată la alte #*ncări. !e pun carto"ii >n untură+ la >nceput nu prea "ierbinte+ şi se >#prăştie uşor cu o "urculi/ă ca să nu stea lipi/i unii de al/ii.O$/ P40J/1/ 6 Eg cartofi. !e pot coace şi cură/i/i de coa5ă. 69 boabe piper. sare& !e cură/ă ra/a+ se p*rleşte şi se şter2e cu o c*rpă uscată. !e >ndepărtea3ă capul+ labele şi intestinele. !e cură/ă carto"ii şi se taie >n lun2i#e+ ast"el >nc*t să se ob/ină bucă/i de 2rosi#ea creionului. !e trece prin sită şi se ser$eşte >n sosieră. 6 ceapă mică. . !e "ierbe şi+ cu# clocoteşte+ se opăreşte ra/a.O$/ -OP1/ 6< cartofi mi locii. sare./-0 . &&7F. 699 g slănină. !e acoperă şi se lasă să stea o oră. !e presară cu sare+ se pun >n cuptor. =A8& -..10 S02+. !e "ace o #arinată din o/et+ "oi de da"in+ ceapă+ piper şi sare.. !e >#pănea3ă sau se >n$eleşte >n "elii sub/iri de slănină. !e spală >ntr?o apă şi se usucă "oarte bine cu un şer$et. =A7& -. (arto"ii #i5locii se coc >ntr?o oră şi 5u#ătate. 6 păhărel cu "in& Pentru marinată? 6 pahar oţet.10 S02+.4OP32 (3 4. 23G#*3 5/ '.4.#40 (3 4. 6 linguriţă pătrun el "erde tocat. !e pră5esc circa o 5u#ătate de oră.. !e >#pănea3ă cu slănină+ "*şii "oarte #ici+ care se introduc nu#ai la supra"a/ă. =A=& $4/P. !e şter2e din nou bine cu c*rpa+ se pune >năuntru "icatul+ o bucă/ică de unt şi c*te$a "run3e de pătrun5el. !e ser$esc "ierbin/i+ cu unt proaspăt. < frunze de dafin. !e >ntorc pe o parte şi pe alta ca să?i cuprindă bine căldura.V. !e >n"ierb*ntă untura >ntr?o ti2aie #ai ad*ncă. sare& (arto"ii se pră5esc "ru#os nu#ai >n 2răsi#e #ultă+ "ie untură+ "ie ulei. :u se spală+ se p*rleşte nu#ai la "lacără şi se şter2e cu o c*rpă uscată+ at*t pe dina"ară+ c*t şi >năuntru. 6 lingură unt. După circa 1 #inute+ se >#pin2e ti2aia pe "oc iute+ pentru ca untura să se >n"ierb*nte la #a9i#u#. !e /in p*nă c*nd carto"ii >ncep să capete o culoare aurie.nu #ai este bun de pre2ătit. sare. !e scot cu o lin2ură cu 2ăuri ca să se scur2ă de untură+ se presară cu sare şi se ser$esc i#ediat "ierbin/i.

6 lingură smântână.43 (3 -. (*nd sunt to/i 2ata se sărea3ă.G)0 6 Eg cartofi chifle. La "el se pot pre2ăti cu untură sau cu ulei. !e dă dru#ul la pu/ini carto"i odată+ ca să nu se răcească untura. 6 cea%că apă.P0 6 Eg cartofi. !e cură/ă+ se taie "elii. sare& !e cură/ă carto"i de #ări#e potri$ită+ de pre"erin/ă lun2uie/i. @ linguri untură amestecată cu ulei. !e >ncin2e untură #ai #ultă+ a#estecată >n păr/i e2ale cu ulei.4. !e adau2ă pu/ină sare.4. sare. !e pot ser$i pe l*n2ă o "riptură sau sin2uri ca aperiti$.O$/ P40J/1/ $32// 899 g cartofi.4. sare& !e "ierb carto"ii cu coa5ă.O$/ )O/ !)0+#5/1/ 6 Eg cartofi noi. 699 g slănină.4.O$/ -# S*G). piper& !e taie #ărunt o ceapă şi se pră5eşte uşor cu o lin2ură de unt+ "ără să se ru#enească+ >#preună cu o bucată de slănină a"u#ată+ tăiată >n #ici cuburi. < ce%ti lapte. !e spală >n ape #ulte+ p*nă ră#*ne apa li#pede. !e adau2ă 1G2 ceaşcă de apă şi se lasă la cuptor p*nă 3ea#a scade de tot. !e #işcă des crati/a+ ca să nu se prindă de "und şi se lasă să se ru#enească uni"or#. < ce%ti zeamă de carne. sare& !e rad carto"ii şi se opăresc cinci #inute >n apă clocotită cu sare. 6 lingură unt. 6 ceapă. =B9& -. =B6& *G)-. !e lasă să "iarbă circa 2 de #inute+ p*nă >ncep să se #oaie. !e potri$eşte de sare şi de piper. 6 ceapă. 6 lingură unt sau untură. sare& (arto"ii noi nu se cură/ă de coa5ă+ ci se rad cu cu/itul sau+ după ce au "ost /inu/i c*t$a ti#p >n apă+ se "reacă cu un şer$et aspru şi cu pu/ină sare. !e a#estecă din c*nd >n c*nd ca să nu se prindă de "und şi să nu se ardă ceapa. 6 lingură unt. !e dă la cuptor la "oc bun+ p*nă se #oaie carto"ii. =AC& -. !e usucă bine pe un şer$et. !e toarnă 3ea#ă de carne c*t să acopere carto"ii. 6 lingură untură. 6nainte de a ser$i se adau2ă s#*nt*na. =B<& -.O$/ )O/ 6 Eg cartofi noi. sare& !e spală carto"ii Ede pre"erin/ă carto"i c0i"leF şi se pun la "iert cu apă rece. =AB& -. 6 cea%că smântână. Trebuie să "ie ru#eni/i şi crocan/i. !e .O$/ -# -3. 6ntr?o altă crati/ă cu "und 2ros se pune să "iarbă laptele. (*nd sunt aproape 2ata+ se sărea3ă şi se presară cu #ărar tăiat #ărunt.O$/ -# S20)/)0 6 Eg cartofi. (*nd ceapa s?a #uiat+ se adau2ă carto"ii şi sarea+ şi se /in pe "oc p*nă se >n"ierb*ntă.4.4. !e taie "elii "oarte sub/iri şi c*t #ai e2ale. !e #ai spală >ntr?o apă+ se scur2 şi se pun >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de unt. (arto"ii ră#*n "oarte "ra2e3i >năuntru şi ru#eni pe a"ară.=AA& -. -e #ăsură ce pri#ii sunt 2ata+ se pun al/ii >n untură. !e adau2ă carto"ii cru3i+ cură/i/i şi tăia/i "elii sub/iri. !e taie o ceapă #ărunt+ se pune la "oc cu untura "ierbinte. !e scur2 bine şi se pun >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de unt sau de untură. (arto"ii "ier/i se cură/ă de coa5ă+ se taie "elii şi se pun >n laptele clocotit+ cu o lin2ură de unt. 6 linguriţă mărar tocat. 6 lingură unt sau untură. !e dau la cuptor acoperi/i şi se /in să se ru#enească.

4. Deasupra se aşa3ă un r*nd de #acaroane "ierte >n apă cu sare+ scurse şi a#estecate cu o lin2ură de unt şi . < linguri unt. Deasupra se presară par#e3an ras şi se adau2ă c*te$a aşc0ii de unt. !e un2e cu unt o "or#ă ce #er2e la cuptor. (3 -. <99 g macaroane. =B8& -.4. !e a#estecă s#*nt*na cu ouăle+ br*n3a rasă şi sare. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă de pă#*nt un r*nd de carto"i şi unul de do$lecei+ se toarnă deasupra s#*nt*na cu pu/ină sare.4O. !e /in &G' oră la cuptor+ la "oc potri$it !e ser$esc >n "or#ă. piper& !e un2e cu unt o crati/ă ce #er2e la cuptor. Deasupra se toarnă s#*nt*na+ se presară br*n3ă rasă sau caşca$al ras şi se dă la cuptor o 5u#ătate de oră p*nă se ru#enesc.celea%i cantităţi ca mai sus& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă+ se taie "elii.O4 .4. (*nd sunt 2ata+ se scur2e apa+ se adau2ă s#*nt*na+ untul şi se potri$esc de sare. $32 (3 -. !e repetă+ p*nă se u#ple "or#a. !e adau2a s#*nt*na+ #işc*nd crati/a+ ca să cuprindă carto"ii. 6 cea%că smântână. !e toarnă sosul peste carto"ii scurşi de apă şi se dă c*te$a #inute la cuptor.2.4. $32 (3 -. O . 6 cea%că smântână. < linguri făină. =9 do"lecei în floare. sare& !e pră5esc uşor >n unt carto"ii cură/i/i şi tăia/i "elii.O4 899 g cartofi. < linguri brânză rasă.*. !e /in pe #aşină p*nă >ncep să dea >n clocot. =B@& -. !eparat se "ace un sos alb+ dintr?o lin2ură de untură şi "ăină+ care se stin2e cu apa >n care au "iert carto"ii. =B7& -. 6 cea%că smântână& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă+ se taie "elii şi se sărea3ă. 6 lingură untură.O$l -# (OV23-3/ 2. !e #ai /in .-. 6ntre r*nduri se pune c*te pu/in unt. Laptele trebuie să "ie bine scă3ut. -#P.O4 6 Eg cartofi.O$/ 2.lasă să #ai "iarbă la "oc #ic un s"ert de oră. =B=& -/#2. De ase#enea do$leceii >n "loare.O$/ 2. -#P. 6 lingură unt. !e aşa3ă carto"ii >n r*nduri+ altern*nd cu co#po3i/ia de #ai sus. !e un2e o "or#ă cu unt.O4 @99 g cartofi. -#P. !e dau la cuptor 1G2 de oră+ la "oc potri$it. -#P. !e aşa3ă un r*nd de carto"i "ier/i+ tăia/i "elii sub/iri+ se presară br*n3a rasă. sare& !e cură/ă carto"ii de coa5ă+ se taie s"erturi şi se pun la "iert >n apă rece cu pu/ină sare.4. !e presară br*n3a rasă.O$/ -# *.4. @ ) rninute la "oc+ se ser$esc "ierbin/i.)3 2. 6 lingură unt. 6 lingură brânză rasă. < linguri brânză rasă. !e ser$esc >n "or#ă.G)0 6 Eg cartofi. 6 lingură brânză rasă.O$/ 6 Eg cartofi. 899 g ro%ii. < ouă. sare& !e cură/ă carto"ii+ se taie "eli rotunde #ai 2rosu/e şi se "ierb >n apă cu sare+ "ără să se s"ăr*#e. sare.O$/ -# S*G). L .2. !e adau2ă br*n3ă rasă. !e aşa3ă un r*nd de carto"i+ un r*nd de br*n3ă rasă+ un r*nd de "elii de ouă răscoapte.

< ouă. !e /in >n cuptor p*nă se ru#enesc şi >nainte de a?i ser$i+ se pun deasupra c*te$a lin2uri de s#*nt*nă.O$/ -# 2/). &91F. !e toarnă o ceaşcă de apă >n care s? a a#estecat bulionul şi se dă la cuptor.-. 6 lingură unt. <99 g linte. sare. !e u#plu carto"ii cu $*r" nete3indu?se cu un cu/it. !e u#plu 5u#ătă/ile de carto"i+ se presară deasupra br*n3a rasă şi se aşa3ă cu unt >ntr?o ta$ă sau >ntr?o "ar"urie re3istentă la "oc. )&F potri$it din sare şi piper. (*nd este 2ata se răstoarnă. !e cură/ă+ se taie >n două şi se scobesc ca #ai sus. =BC& -. 6 pătrun el.O$/ -# '. !e un2e o crati/ă cu untură+ se presară pes#et+ se aşa3ă un r*nd de carto"i+ unul de linte şi aşa #ai departe.O$/ #*P2#1/ -# +4G)'0 !e spală carto"ii şi se "ierb pe 5u#ătate.2. !e "ace o u#plutură dintr?o "elie 2roasă de p*ine #uiată >n lapte şi stoarsă+ o bucată de br*n3ă de $acă ca# de 1. =BB& *#S. 6 ceapă.4. 2+ două ouă+ sare+ piper+ #ărar tocat. 6nainte de a ser$i se adau2ă c*te$a lin2uri de s#*nt*nă. !e toarnă bulion sub/iat cu apă+ c*t să acopere carto"ii+ se dă la cuptor. !e pune apoi c*te pu/ină 3ea#ă de carne sau apă şi se lasă să "iarbă >năbuşit p*nă ce se "ră2e3esc.4. (*nd este 2ata+ se răstoarnă.br*n3ă+ apoi un r*nd de car"o"i şi br*n3ă.O$/ #*P2#1/ -# +4G)'0 7 cartofi frumo%i.4. 6ntr?o ti2aie se pră5eşte o ceapă cu pu/ină untură+ se adau2ă lintea şi se #ai /ine c*te$a #inute pe "oc8 se adau2ă sare şi piper. sare& !e cură/ă carto"ii cru3i+ se taie >n două+ >n lat+ şi se scobesc >năuntru+ "or#*nd ca nişte 2ăoace cu peretele de 1 c# de 2ros. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă cu unt "ierbinte şi se lasă pu/in să se ru#enească pe "und. !e "ierbe din ti#p lintea+ se scur2e şi se trece prin #aşina de carne. 6 lingură pesmet. !e taie "oarte pu/in din "und+ ca să poată sta >n ta$ă. = cepe mr locii.. 6 lingură bulion.4'. 6D< lingură făină. Deasupra se aşa3ă 3ar3a$atul tocat peste care se pune restul de piure. !e dau la cuptor. (3 -. L . 899 g cartofi. !eparat se "ierb un #orco$ şi un pătrun5el. =BA& *#S. !e "ace o u#plutură de br*n3ă de $acă cu pu/ină br*n3ă de oi+ două ouă+ sare+ "ăină.$32 (3 -. piper& !e "ierb carto"ii cu coa5ă+ se cură/ă şi se taie "elii. < linguri untură. <99 g brânză de "acă. !e potri$eşte de sare. 6 morco". < linguri lapte. 6 lingură bulion.4. < /inguri untură. 6 lingură pesmet. !e un2e crati/a cu untură+ se presară pes#et şi se >ntinde un strat de piure de carto"i. !e taie ceapa #ărunt+ se pră5eşte cu pu/ină untură şi se adau2ă #orco$ul şi pătrun5elul trecute prin #aşină. !e toarnă un sos de roşii E$.V. . (3 -.3 899 g cartofi. 6 lingură unt.-. sare& !e "ace un piure de carto"i E$.

!e adau2ă pe r*nd două 2ălbenuşuri+ br*n3ă rasă+ sare şi şuncă tăiată #ărunt. &7. !e ia din co#po3i/ie cu lin2ura şi se ru#enesc c0i"telele pe a#bele păr/i+ >n untură sau >n ulei. L . sare. Ast"el+ după ce au "iert+ se scur2 şi se s"ăr*#ă bine cu o lin2ură de le#n+ pe #ar2#ea #aşinii. 6 ou. piper.O$/ =99 g cartofi.O$/ =99 g cartofi. !e a#estecă cu carto"ii. !e ser$eşte i#ediat. !e presară cu br*n3ă rasă şi se stropesc cu unt topit. 6 lingură brânză rasă. !e ser$esc cu salată $erde sau iarna cu sos de roşii sau cu s#*nt*nă. 6 linguriţă pătrun el "erde tocat. < linguri untură& !e cură/ă carto"ii şi se dau prin ră3ătoare ca #ai sus. !e adau2ă sare+ piper şi pătrun5el $erde tocat. sare. 7unca poate "i >nlocuită cu aceeaşi cantitate de pari3er sau cabanos+ tăiate bucă/ele #ici. 6 ou. (u c*t aşteaptă+ cu at*t este #ai pu/in 2ustos. 6D< cea%că lapte. !e #ai bat apoi pe "oc+ ca să se >n"ierb*nte+ "ără >nsă să se ru#enească pe "und sau să "iarbă. 6D< cea%că făină. < gălbenu%uri. !e adau2ă untul şi laptele şi se #ai bat repede+ p*nă nu ră#*ne nici un cocoloş.O$/ 899 g cartofi.O$/ #*P2#1/ !) -O. 6 lingură unt.4. !e bat bine cu unt >n crati/a >n care au "iert. !e ru#enesc pe a#bele păr/i.4. < linguri untură& !e cură/ă carto"ii cru3i şi se rad pe ră3ătoarea cu 2ăurT #ai #ari.F. !e "ierb repede+ se scur2 de apă şi se trec c*t sunt "ierbin/i printr?o sită. un "ârf de cuţit de bicarbonat. sare& !e cură/ă carto"ii+ se taie >n s"erturi şi se pun la "iert >ntr?o crati/ă cu apă c*t să?i acopere şi pu/ină sare. )&1F. !e aşa3ă pe o "ar"urie+ pe şer$et+ se ser$esc i#ediat+ "ierbin/i. !e potri$eşte 2ustul sărat. !e poate pre2ăti piureul "ără să se #ai treacă prin sită carto"ii. 699 g %uncă sau parizer& !e ale2 carto"ii tineri+ nete3i şi la "el de #ari+ se spală şi se coc la cuptor E$. =C<& $4/G0)323 (3 -.J0 6< cartofi mi locii. . !e taie la capăt un capac şi cu a5utorul unei+ lin2uri/e se scoate tot #ie3ul. !e "reacă repede+ c*t este "ierbinte+ cu o lin2ură de unt. = linguri lapte. !e ia d# co#po3i/ie cu lin2uri/a şi se toarnă >n untura "ierbinte.4.=C9& -. < linguri unt. !e aşa3ă pe o ta$ă+ se dau la cuptor+ se /in circa 2 de #inute+ p*nă se ru#enesc deasupra.2.4. !e adau2ă 1 ou+ "ăină+ bicarbonat+ sare şi un pra" de piper. =C6& P/#43 (3 -. piper. $32 (3 $4/G0)323 (3 -. !e u#plu carto"ii la loc cu $*r"+ nete3indu?i cu la#a cu/itului. 6 lingură făină. !eparat se "ace un aluat de clătite E$. (*nd au de$enit albi şi spu#oşi ca o cre#ă+ se adau2ă laptele "ierbinte+ c*te pu/in.

6 felie pîine.#4. sare. piper. !e >ncin2e >ntr?o ti2aie untura+ se >ntind e2al carto"ii s"ăr*#a/i+ apăs*ndu?i cu lin2ura+ se lasă să se ru#enească pe o parte+ apoi se >ntoarce ca o clătită turta "or#ată+ lăs*nd?o să se ru#enească şi pe cealaltă parte. 6 linguriţă "erdeaţă tocată. 6 lingură pesmet. !e pot pune şi c*te$a roşii tăiate >n două şi "ără se#in/e.323 (3 -. !e "ac c0i"telu/e rotunde+ se dau prin "ăină+ ou şi pes#et şi se pră5esc >n untură sau >n ulei. < linguri făină. Dacă #ai trebuie+ se adau2ă pu/ină apă. La s"*rşit se adau2ă pu/in pătrun5el sau #ărar tocat.323 (3 -.O$/ -OP1/ 899 g cartofi. piper.3 (3 -. !e pră5eşte >n ulei ceapa tăiată #ărunt şi c*nd s?a >n2ălbenit+ se pun carto"ii.4. !e adau2ă sarea+ piperul şi untul.O$/ -# +4G)'0 =99 g cartofi. = ro%ii.323 (3 -. !e rup >n două+ se scobesc+ iar #ie3ul se "reacă bine >#preună cu o "elie de p*ine #uiată >n lapte şi stoarsă. < cepe. piper. !e lasă să se răcorească >nainte de a ser$i. -#P.O$/ 6 Eg cartofi. sare. < lingim făină. < linguri ulei& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă şi se dau prin #aşina de tocat carne+ se a#estecă cu "ăină+ se pune sare şi se "ră#>ntă. !e lasă să "iarbă >năbuşit "ără să se #ai a#estece cu lin2ura >n crati/ă. < linguri untură& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă şi se trec prin sită sau prin #aşina de tocat carne+ se a#estecă cu ouăle bătute ca pentru o#letă+ o lin2ură de br*n3ă rasă+ o lin2ură de "ăină+ sare şi pu/in piper. =C8& -H/$.4. Aceste "elii se tă$ălesc prin "ăină şi se pră5esc pe a#bele păr/i >n untură "ierbinte.H)/3 (3 -. sare.3 !) #23/ 899 g cartofi. 6 lingură brânză rasă. "erdeaţă tocată& !e cură/ă carto"ii şi se taie >n lun2+ >n s"erturi. < linguri ulei. !e taie s"erturi şi se ser$eşte pe l*n2ă le2u#e.O$/ P40J/.0 (3 -. o frunză mică de dafin. < ouă.O$/ 899 g cartofi. 6 lingură untură& !e coc carto"ii la cuptor. (u această pastă se "ace un c*rnat 2ros+ care se taie "elii de un de2et de 2roase.=C=& -H/$. 6 lingură unt topit& !e "ierb cu coa5ă carto"ii+ se cură/ă şi se trec prin sită sau prin #aşina de . 89 g unt. 6 cea%că apă.O4 899 g cartofi. sare. !e "ac c0i"tele ca #ai sus+ şi se pră5esc >n ulei "ierbinte. sare. Se pot ser$i cu #urături sau cusalată $erde. =C7& . < linguri făină. !e rup >n două+ se scobesc+ iar #ie3ul se s"ăr*#ă cu "urculi/a.4. < linguri untură& !e coc carto"ii. < ouă. !e adau2ă sare+ un pra" de piper+ o lin2ură rasă de "ăină+ 2ălbenuşurile+ pu/ină "run3ă $erde de pătrun5el şi la s"*rşit cele două albuşuri bătute spu#ă.O$/ 2.4. 6 lingură bulion. < ouă. !e lasă pu/in+ pe "oc+ apoi se toarnă o ceaşcă de apă >n care s?a adău2at o lin2ură de bulion+ sare şi o "run3ă de da"in.4. < linguri brânză rasă. =CB& G02#5. unt proaspăt cât o nucă.4. =CA& /. < linguri făină. =C@& -H/$.

6 cea%că orez.899 Eg spanac. @9<& P/2. < linguri făină. !e pun din nou la "oc+ se a#estecă cu "ăină şi cu 2 @ & lin2uri de 3ea#ă >n care au "iert ur3icile+ şi se bat bine pe #aşină p*nă ce se u#"lă. 6 ceapă. 6 lingură ulei. @99& P/#43 (3 #4'/-/ -# #23/ 6 Eg urzici.carne. !e adau2ă ore3ul şi se pră5eşte uşor. 899 g ro%ii sau 6 lingură bulion. !e "ierb >n apă clocotită cu sare+ >n $as descoperit.3 (3 -. 6 ceapă. sare. hrean& :u sunt bune dec*t ur3icile "oarte tinere+ ieşite la >nceputul pri#ă$erii. !e ser$eşte rece. . !e repetă această opera/ie de c*te$a ori+ p*nă c*nd ur3icile ră#*n "oarte curate.4P. 6 ceapă.-.$ (3 #4'/-/ -# .5 899 g urzici. !e "ac cu #*na dată prin "ăină+ #ici c*rnăciori de 2rosi#ea de2etului şi se "ierb >n apă cu sare la "el ca #ai sus. !e adau2ă unt c*t o nucă+ două ouă+ "ăina şi o lin2ură de br*n3ă rasă. 6 lingură făină. !e adau2ă "ăină ast"el >nc*t aluatul să "ie ce$a #ai tare+ se potri$eşte de sare şi piper. < linguri ulei.). 89 g unt proaspăt. sare& . Boabele de ore3 trebuie să ră#*nă >nsă >ntre2i. !e scur2 2ăluştele+ se aşa3ă pe "ar"urie+ deasupra se toarnă sosul+ se presară pu/ină br*n3ă rasă şi se ser$esc calde.re3ul este "iert c*nd luat >ntre de2ete se s"ăr*#ă uşor. !e adau2ă c*te pu/in bulion şi se potri$eşte de sare. @9=& SP. 6 lingură brânză rasă& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă şi se trec prin sită sau prin #aşina de carne. !e potri$eşte de sare şi de piper. !e ser$esc "ierbin/i+ cu 0rean ras+ ceapă pră5ită >n ulei şi #ă#ăli2ă. @96& P/2. 6ntre ti#p se "ace un sos de roşii >n "elul ur#ător% se pră5eşte o ceapă tocată #ărunt >n pu/ină untură+ se stin2e cu apă şi se lasă să "iarbă p*nă se #oaie. !e scur2 ur3icile+ se toacă+ dar nu prea #ărunt+ se aşa3ă >n crati/ă cu ore3ul+ se toarnă două ceşti de apă >n care au "iert ur3icile+ se potri$eşte de sare+ se dă la cuptor 2 @ & de #inute. < linguri uRei. !e "ac 2ăluşte cu #*na dată prin "ăină. sare& !e "ace la "el cu pila"ul de ore3+ arpacaşul trebuie >nsă #uiat >n apă din a5un+ ca să "iarbă #ai uşor.$ (3 #4'/-/ 899 g urzici. !e pun la "iert. sare& !e ale2 şi se spală ur3icile ca #ai sus.4. :u se scur2e apa din $asul >n care se spală+ ci se scot ur3icile cu #*na >n alt $as cu apă+ ast"el >nc*t tot nisipul şi pă#*ntul de pe ele să ră#*nă >n "undul $asului. piper.-# #). (*nd sunt 2ata+ se scur2+ se trec prin sită sau se toacă pe un "und de le#n. =CC& G02#5.. sare.O$/ -# SOS (3 4O5// 899 g cartofi. !e ale2 "run3ele+ se spală >n #ai #ulte ape. 6 ceapă. !e scur2+ se aşa3ă >ntr?o "or#ă+ se pune br*n3ă rasă printre ele+ se stropesc cu unt topit şi se dau c*te$a #inute la cuptor. !e pră5eşte ceapa tăiată #ărunt cu ulei. !e /in un s"ert de oră "ără să #ai "iarbă. !e pune o crati/ă cu apă şi pu/ină sare la "oc şi c*nd dă >n clocot+ se introduc 2ăluştele. 6. 6 cea%că arpaca%. 6 linguriţă untură.

!e scur2e+ se toacă "in pe un "und de le#n+ sau se dă prin #aşină. !e pune spanacul şi se presară "ăina. !e dă la cuptor+ aşe3*nd "or#a pe un 2rătar+ pentru ca spanacul să nu "iarbă+ ci nu#ai să se ru#enească deasupra. 6 cea%că lapte. = linguri unt.O4 6. !eparat se "ace un sos 2ros .). !e a#estecă cu spanacul şi se lasă să #ai "iarbă pu/in+ a#estec*nd ca să nu se prindă pe "und. sare. 6 ceapă :după gust.).). !e opăreşte >n apă clocotită+ cu sare. 6D< lingură făină. !e scur2e şi se toacă pe "und sau se trece prin #aşina de tocat. !e a#estecă spanacul cu ciupercile+ se adau2ă br*n3a rasă şi o lin2ură de unt. 6n loc de r*ntaşul cu "ăină+ se poate adău2a la spanac o ceaşcă bună de s#*nt*nă >n care s?a pus un pra" de "ăină. L .).6 Eg spanac. !e pră5esc c*te$a "elii de p*ine >n unt. !e aşa3ă "eliile de p*ine la "und+ se toarnă spanacul deasupra+ se presară cu o lin2ură de pes#et "in+ a#estecat cu o lin2ură de br*n3ă rasă. -iureul de spanac se ser$eşte cu oc0iuri+ croc0ete+ "ri2ănele. !e stin2e cu o ceaşcă sau două de apă >n care a "iert spanacul. !e scur2e apăs*nd ca să iasă toată apa şi se pune >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de unt. = linguri brânză rasă. 7 felii de franzelă.2. sare& !e ale2e+ se spală şi se "ierbe spanacul. !e ser$eşte >n "or#ă. (*nd aceasta este bine a#estecată+ se toarnă o ceaşcă din apa >n care a "iert spanacul Esau o ceaşcă de lapte ori de 3ea#ă de carneF.6.. 89 g %uncă sau parizer. $32 (3 P/#43 (3 SP.899 Eg spanac. 6 lingură unt. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc.-# -/#P34-/ 2. !e lasă să dea c*te$a clocote+ p*nă ce se ob/ine un sos 2ros ca o s#*nt*nă.O4 6 Eg spanac. -#P. 6D< lingură făină. 6 cea%că zeamă de carne sau lapte. !eparat se pră5eşte uşor "ăina cu o lin2ură de unt.2. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc+ se presară br*n3ă şi pu/in unt+ se dă c*te$a #inute să se ru#enească deasupra. !e taie #ărunt o ceapă şi se pră5eşte uşor cu o lin2ură de unt. 6 lingură brânză sau ca%ca"al ras& !e ale2e spanacul+ se spală >n #ai #ulte ape şi se "ierbe. 89 g unt proaspăt. 6 lingură unt. = ouă. !e "ierbe descoperit >n apă clocotită cu sare.. -#P. 6 lingură pesmet& !e pre2ăteşte piureul de spanac ca #ai sus+ adău2>nd două Iin2uri de br*n3ă rasă şi pu/in unt proaspăt. @97& SP.899 Eg spanac.!e ale2e spanacul şi se spală >n #ai #ulte ape ca şi ur3icile. sare& !e "ierbe spanacul şi se toacă. linguri brânză rasă& !e ale2e şi se spală spanacul >n #ai #ulte ape. 6 lingură făină. < linguri unt topit. @9@& P/#43 (3 SP. @98& SP.. !eparat se >năbuşă >n unt ciupercile cură/ite şi tăiate "elii. (*nd este 2ata+ se scur2e bine de apă+ se pune pu/in unt proaspăt şi se ser$eşte i#ediat+ ca 2arnitură la "riptură sau cu croc0ete+ "ri2anele etc.). !e /ine pe #aşină a#estec*nd #ereu+ p*nă ce spanacul a "iert şi este destul de le2at. @9A& +#(/)-0 (3 SP. 6D< lingură făină.6. < linguri unt. sare. 689 g ciuperci.899 Eg spanac.

!e >ntorc deasupra clătitele de pe #ar2ini+ se stropeşte budinca cu unt şi se dă la cuptor să se ru#enească.)GH32 $/34. !e ser$eşte cu ouă răscoapte tăiate >n s"erturi. @9C& S#$23# (3 SP.celea%i cantităţi ca pentru mâncările de spanac& M*ncările de şte$ie se pre2ătesc la "el ca #*ncările+ de spanac. < linguri unt. 6 cea%că lapte. 6D< lingură făină. 6 cea%că făină. (*nd este 2ata+ se răstoarnă şi. < gălbenu%uri. sau < linguri unt. Dacă este #ai bătr>n+ se opăreşte >nt*i >n apă clocotită cu sare+ se scur2e pe o sită şi se pune apoi >ntr?o crati/ă cu unt. < linguri brânză rasă. < l apă. !e pune un strat de piure de spanac+ o clătită şi aşa #ai departe+ p*nă c*nd se u#ple crati/a. !e bat >ntr?un castron s#*nt*na cu 2ălbenuşurile+ se a#estecă cu #ăcrişul+ se >n"ierb*ntă >#preună "ără să "iarbă./.6 Eg spanac. = ouă. !e /ine pe "oc circa o 5u#ătate de oră+ se potri$eşte de sare. !e potri$eşte de sare. sare& !e "ace un piure de spanac E$.3V/3 . @6<& SP. (*nd este 2ata se dă la o parte+ se adau2ă pu/in unt proaspăt. )&1F.6 Eg spanac. de #inute.). !e /ine la cald. < linguri unt. sare& !e "ierbe spanacul şi se toacă. 6 lingură făină. !e stropeşte cu unt+ se presară br>n3ă rasă şi se dă la cuptor. !e /ine trei s"erturi de oră la "oc bun+ p*nă creşte "ru#os. 6 lingură brânză rasă& Pentru clătite? < ouă. < linguri unt. 6D< cea%că smântână.). 6 linguriţă mu%tar. !e >n"ierb*ntă >ntr?o crati/ă o lin2ură de unt+ se adau2ă "ăina şi se lasă să se >n2ălbenească+ se pune spanacul+ se /ine c*te$a #inute pe "oc şi se adau2ă c*te pu/in s#*nt*na+ a#estec*nd #ereu. < linguri smântână. ' 'F. 699 g ulei. sare& Pentru sos? < gălbenu%uri.4. sare. !e scur2e şi+ dacă este t*năr+ se >năbuşă >ntr?o crati/ă cu unt. !e ser$eşte >n "or#ă. (*nd >ncepe să se răcorească+ se adau2ă 2ălbenuşurile puse pe r*nd şi la ur#ă albuşurile bătute spu#ă. @9B& +#(/)-0 (3 -20.3 -# SP. sare& !e cură/ă şi se spală #ăcrişul la "el ca ur3icile.dintr?o lin2ură de unt şi o+ lin2ură de "ăină+ stinse cu o ceaşcă de lapte sau de apă >n care a "iert spanacul. !e un2e o "or#ă bine cu unt şi se toarnă co#po3i/ia. !e dă la o parte şi se a#estecă cu br*n3a rasă.899 Eg sparanghel. !e potri$eşte de sare.se presară deasupra br*n3ă rasă. 6. @69& 5. !eparat se "ac 12 @ 1' clătite din ouă E$. !e un2e bine cu unt o "or#ă de budincă+ se toarnă co#po3i/ia+ se acoperă şi se pune cu totul >n alt $as cu apă+ la cuptor. 6 lingură pesmet& . @66& *0-4/5 -# O# 6 Eg măcri%. !e un2e bine cu unt o crati/ă de #ări#ea clătitelor+ se aşa3ă o clătită pe "und şi & @ ' pe #ar2ini+ ca odată crati/a plină+ să poată "i >ntoarse deasupra şi toată budinca să "ie >#brăcată >n clătite. !e a#estecă cu piureul de spanac şi după ce s?a #ai răcorit+ se adau2ă trei 2ălbenuşuri puse pe r*nd+ iar la s">rşit cele trei albuşuri bătute spu#ă şi pu/ină şuncă tăiată #ărunt. lămâie. !e /ine ' @ . !e răstoarnă şi se presară deasupra cu pu/ină br*n3ă rasă sau cu caşca$al ras.

< linguri făină. !paran20elul "iert se poate ser$i şi rece+ cu sos tartar E$. < linguri brânză rasă. !e a#estecă totul >#preună. !e toarnă deasupra s#*nt*na a#estecată cu o lin2uri/ă de "ăină+ se presară br*n3ă rasă. !e adau2ă "ăina+ br*n3a+ o lin2ură de unt+ ouăle puse pe r*nd+ sare.2F. 6 linguriţă făină.43 (3 (OV23-3/ 7 do"lecei mi locii. (*nd >ncep să se #oaie+ se scur2e bine apa şi se >năbuşă pu/in >n unt. 6 cea%că smântână. 6 cea%că smântână. -#P. Din #o#entul c*nd dau >n clocot+ se /in la "oc circa o 5u#ătate oră. @ 1 "ire >ntr?un #ănunc0i şi se taie apoi toate de aceeaşi lun2i#e. 6 /ingură bulion.G)0 7 do"lecei mi locii sau 6 Eg do"lecei în floare. !e "ace o pastă 2roasă ca o s#*nt*nă. Trebuie să "iarbă >ncet. !e pun >n apă "ierbinte+ sărată+ să dea c*te$a clocote. !e cură/ă şi se "ierbe la "el ca #ai sus şi se scur2e bine de apă.)GH32 2. (*nd sunt aproape "ier/i+ se scur2 prin strecurătoarea de #acaroane. !osul se ser$eşte separat+ >n sosieră. !e cură/ă de partea "ibroasă şi se spală >n #ai #ulte ape. sare& !e rad do$leceii de coa5ă. < l apă. sare. @6=& -H/$. < l apă. @68& (OV23-3/ -# SOS . Apa trebuie să le cuprindă bine. 6 linguriţă făină. = ouă.!e ale2e sparan20el "oarte proaspăt. !e scur2+ se taie a/ele şi se aşa3ă pe un şer$et+ pe "ar"urie./ . 6 lingură unt. @67& *G)-. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă şi se dau la cuptor să se ru#enească. !e ia cu lin2ura din co#po3i/ie+ se dă dru#ul >ntr?o ti2aie cu untură "ierbinte şi se ru#enesc c0i"telele pe a#*ndouă păr/ile. !e "ierb pu/in >n apă clocotită+ potri$ită de sare. !e dau la cuptor+ la "oc #ic. !e pune la "iert apă cu sare şi c*nd clocoteşte+ se dă dru#ul le2ăturilor de sparan20el. < linguri unt. . pătrun el "erde tocat& !e cură/ă do$leceii ca #ai sus. @6@& (OV23-3/ -# S*G). 6n acest ti#p se "ace un sos alb din "ăină şi unt+ stins cu lapte Esau cu 3ea#a de la do$leceiF+ se a#estecă cu do$leceii şi cu br*n3a rasă.4. @6A& (OV23-3/ !) $2O. 6 lingură unt. < linguri brânză rasă& !e rad do$leceii de coa5ă+ se rad apoi pe o ră3ătoare cu 2ăuri #ari+ ast"el >nc*t să iasă lun2i+ ca tăi/eii. !e >năbuşă >ntr?o crati/ă cu pu/in unt. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc. !e ser$eşte cu #aione3ă sau cu unt topit şi pes#et pră5it. Do$leceii trebuie să "ie "ier/i+ dar nu s"ăr*#a/i.G43-35. 6 cea%că lapte. !e "ace un sos din ceapă tăiată #ărunt şi pră5ită uşor >n unt+ "ăină+ o lin2ură de bulion+ 3ea#ă de carne. sare& -entru c0i"tele se pre"eră sparan20el cu "irul $erde şi sub/ire. 6 lingură făină. 6 lingură unt. !e toarnă peste do$lecei+ se /in p*nă sunt "ier/i+ dar nu s"ăr*#a/i. 6 cea%că zeamă de carne.O4 6 Eg sparanghel.323 (3 SP. !e adau2ă apoi s#*nt*na a#estecată cu "ăina.2+ 7 do"lecei mi locii. !e trece prin #aşina de tocat carne. !e dau o 5u#ătate de oră la cuptor. 6nainte de a ser$i se adau2ă pu/in pătrun5el tocat. !e lea2ă c*te . 6 linguriţă făină. 6 ceapă. Dacă sunt #ici+ >n "loare+ se lasă >ntre2i+ cei #ai #ari se taie potri$it+ >n lun2.43. = linguri untură.

!e ru#enesc pe a#bele păr/i. !e "ierb ouăle răscoapte. !e toacă+ se a#estecă cu un ou+ "ăină+ piper+ sare+ $erdea/ă.)3 = do"lecei mi locii. Dacă stau+ se #oaie co5i/a de deasupra. < linguriţe mărar %i pătrun el "erde tocat& !e ale2 do$lecei tineri+ "oarte proaspe/i. Deasupra se toarnă lapte+ potri$it de sărat+ c*t să acopere le2u#ele din "or#ă+ se pun c*te$a bucă/ele de unt proaspăt şi se dă la cuptor+ la "oc potri$it+ p*nă ce se "ierb carto"ii şi do$leceii. !e potri$eşte de sare+ se acoperă şi se dă la cuptor. @6C& (OV23-3/ -# *. :u se rad+ se spală nu#ai şi se ru#enesc >ntr?o crati/ă cu pu/in ulei. 6 linguriţă "erdeaţă tocată. Trebuie ser$i/i i#ediat ce sunt 2ata. M*ncarea se ser$eşte rece. < /inguri untură& !e "ierb do$leceii şi se scur2 bine Ese /in la scurs cel pu/in o 5u#ătate de oră+ ca să lase apa din eiF. sare. !e dau do$leceii >n "ăină+ se #oaie >n lapte şi din nou se dau >n "ăină. -entru ca do$leceii să "ie "ru#os ru#eni/i+ trebuie pră5i/i >n untură #ultă. 89 g unt proaspăt. = /inguri untură& !e pre2ătesc do$leceii la "el ca pentru pră5it. 6 ceapă. !e pune arpa2icul >n aceeaşi crati/ă cu do$leceii+ se adau2ă pu/ină apă+ $erdea/ă tocată şi se potri$eşte de sare.O$/ 2. -#P. @6B& (OV23-3/ -# -. !eparat se pră5eşte uşor+ de ase#enea >n ulei+ arpa2icul+ se stin2e cu pu/ină apă şi se lasă să "iarbă >năbuşit+ p>nă se #oaie. 6 linguriţă mărar %i pătrun el tocat. < ouă. !e toarnă cu lin2ura >ntr?o ti2aie cu untură Esau uleiF "iterbinte. 6 ou. piper. !e adau2ă do$leceii >n "loare+ proaspe/i+ c*te$a "elii de roşii şi $erdea/ă tocată. !e poate adău2a >n sos şi 3ea#a de la o 5u#ătate de lă#*ie. !e dau la cuptor şi c*nd sunt 2ata+ se ser$esc după ce s?au #ai răcorit. < linguri ulei. !e sărea3ă la #asă.323 (3 (OV23-3/ = do"lecei mi locii. = linguri untură& !e rad do$leceii de coa5ă şi se taie "ie >n lun2+ "ie rotund+ >n "elii de 1G2 centi#etru 2rosi#e. 699 g arpagic. 6 lingură untură. <89 g mazăre "erde boabe. =99 g cartofi. 6 lingură făină. 6 lingură pesmet. @ ro%ii. sare& !e rad do$leceii+ se cură/ă carto"ii şi se taie "elii Ecru3iF. 6 lingură brânză rasă. !e pră5esc pe a#bele păr/i şi se ser$esc cu salată. < linguri făină. @<<& (OV23-3/ P. < ce%ti lapte. 6D< cea%că lapte. < linguri făină.6 Eg do"lecei în floare. sare& !e toacă ceapa #ărunt şi se pră5eşte cu pu/in ulei. !e dau prin "ăină+ ou şi .O4 = do"lecei. @<9& -H/$. (*nd do$leceii sunt 2ata+ se adau2ă #a3ărea "iartă separat >n apa cu sare.'043 5/ V34(3. 6 ou.10 6 Eg do"lecei în floare. !e un2e cu untură o "or#ă re3istentă la "oc+ se aşa3ă un r*nd de "elii de carto"i+ un r*nd de "elii de do$lecei+ unul de "elii de ouă răscoapte+ se presară br*n3ă+ pu/ină $erdea/a şi din nou carto"i+ do$lecei şi ouă. &u trebuie să se săre'e înainte de a #i pu(i la pră)it* !e >n"ierb*ntă untura.4. 6 linguriţă "erdeaţă tocată. @<6& (OV23-3/ P40J/1/ = do"lecei mi locii. < linguri ulei.

piper. 6 linguriţă "erdeaţă tocată. 6 lingură pesmet. @<@& (OV23-3/ #*P2#1/ -# +4G)'0 7 do"lecei mi locii. !e sărea3ă la #asă. !e u#plu do$leceii şi se pre2ătesc la "el ca #ai sus+ adău2*nd >n sos+ dacă a$e#+ pu/ină s#*nt*nă. (u această co#po3i/ie se u#plu do$leceii+ se ru#enesc pe toate părtile+ >n crati/ă+ cu o lin2ură de untură. < cepe. < linguri orez. @ ro%ii sau 6 lingură bulion& !e rad do$leceii+ se taie >n două sau >n trei bucă/i+ după #ări#e+ şi se scobeşte #ie3ul. < ouă. !eparat se "reacă br*n3a de $acă cu ou şi cu pes#et. 6 felie pâine. !e ser$esc >ndată ce sunt 2ata. mărar tocat. @<8& . !e ru#enesc >n untură #ultă+ "ierbinte./ -# S#$23# (3 +4G)'0 . 6 ceapă mică. (u această co#po3i/ie se u#plu do$leceii şi se aşa3ă >ntr?o crati/a cu pu/ină untură şi se ru#enesc. < linguri unt sau untură. 6nainte de a ser$i+ se adau2ă s#*nt*na. !e u#plu do$leceii+ se aşa3ă >ntr?o crati/ă cu unt şi se ru#enesc la cuptor. @<=& (OV23-3/ #*P2#1/ -# */3'#2 2O4 7 do"lecei mi locii. 6 ou. !e potri$eşte de sare.$32 (3 (OV23-3/ #*P2#1/ -# +4G)'0 7 do"lecei mi iocii. < linguri untură sau ulei& !e ale2 do$lecei proaspe/i de #ări#e #i5locie. < linguri smântână& !e rad do$leceii+ se taie >n două şi se scobesc. !e adau2ă pu/in #ărar tocat şi se potri$eşte de sare. !e adau2ă ore3ul "iert cu pu/ină apă+ o ceapă #ică tocată şi ru#enită cu unt sau untură+ sare+ piper+ $erdea/ă tocată. 6 ou. Dacă este necesar+ se toarnă c*te pu/ină apă. Mie3ul se pră5eşte cu pu/ină untură+ se a#estecă cu br*n3a E"ie br*n3ă albă de Brăila+ "ie altă br*n3ăF şi cu pes#etul. 6 lingură pesmet. L . 6 lingură bulion sau @ ro%ii. < linguri smântână. 689 g brânză de "acă. !e dă la cuptor o 5u#ătate de oră p*nă sunt do$leceii "ra2e3i. < linguri brânză. !eparat se "ace ur#ătorul sos de roşii% se pră5eşte uşor o ceapă tocată cu pu/ină untură+ se pune un $*r" de lin2ură de "ăină+ se stin2e cu apă+ se adau2ă bulion+ se lasă să dea c*te$a clocote şi se toarnă >n crati/ă peste do$lecei. !e rad+ se taie >n două şi se scobesc. <99 g brânză de "acă. !e opăresc şi se lasă să se scur2ă. @<7& (OV23-3/ #*P2#. sare. < linguri unt sau untură. 6 lingură făină.2. !eparat se "reacă br*n3a de $acă cu ouăle şi cu untul proaspăt.21/ (OV23-3/ #*P2#1/ 7 do"lecei mi locii. Aceeaşi #*ncare se poate pre2ăti+ >nlocuind untura cu ulei şi oul cu o lin2ură de "ăină. sare& !e ale2 do$lecei #i5locii+ se rad+ se taie >n două şi se scobesc. !e adau2ă un ou+ sare+ piper+ "ăină şi $erdea/ă tocată. Deasupra se toarnă un sos de roşii şi se dau la cuptor să "iarbă >năbuşit+ p*nă sunt do$leceii "ra2e3i. 6 linguriţă "erdeaţă tocată. sare. <8 g unt proaspăt. 6 lingură unt topit.pes#et. Mie3ul scos se toacă >#preună cu o "elie de p*ine #uiată şi stoarsă şi o ceapă pră5ită.

!e ser$esc >n "or#ă. < ce%ti cu apă& Pentru sos? 899 g ro%ii. !e taie >n patru+ >nt*i >n lat+ apoi "iecare bucată >n două+ >n lun2i#e. (u această co#po3i/ie se u#plu s"erturile de do$lecei+ se aşa3ă unele l*n2ă altele >ntr?o ta$ă unsă cu unt. = linguri unt. < linguri unt sau untură. 6D< cea%că lapte sau apă. !eparat se "ace un sos 2ros dintr?o lin2ură rasă de unt şi o lin2ură plină de "ăină+ care se stin2e cu apă sau cu lapte+ a#estec*nd #ereu să nu se "acă cocoloşi+ p*nă se >n2roaşă bine şi se des"ace de pe crati/ă. 6 cea%că lapte sau apă. !e scot+ se scur2+ iar c*nd s?au răcorit+ "iecare s"ert se scobeşte >năuntru. ' 1F. !e pune $erdea/ă+ se acoperă+ se lasă să "iarbă la cuptor+ la "oc #ic+ o 5u#ătate de oră.SO23 V34(3 -# #23/ . < linguri făină. < linguri brânză. mărar tocat. Este 2ata c*nd bobul de ore3 se stri$eşte uşor >ntre de2ete. 6 linguriţă zahăr. sare& !e ale2 do$lecei "ru#oşi. < linguri brânză. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc+ se aşa3ă r*nduri de do$lecei altern*nd cu "elii de roşii şi cu "eliu/e sub/iri de br*n3ă de Brăila. !e presară deasupra br*n3ă rasă+ se dau la cuptor+ se /in p*nă ce creşte u#plutura. 6 cea%că orez. '&'F. !e #ai pot pre2ăti do$leceii ca #ai sus+ aşe3*ndu?i >n "or#ă cu "elii de roşii+ şi >nlocuind br*n3a cu c*/i$a că/ei de usturoi+ toca/i şi ru#eni/i cu pu/ină untură. !e dau la cuptor. !e dă o oră la cuptor+ la "oc #i5lociu+ p*nă creşte. !e dă la o parte să se răcorească+ apoi se adau2ă br*n3ă rasă+ sare şi pe r*nd două 2ălbenuşuri şi cele două albuşuri bătute spu#ă. Deasupra se presară pes#et şi c*te$a bucă/ele de unt. 6 ceapă. !e "ace separat o co#po3i/ie ca pentru su"leul de "asole E$. sare& !e ale2 do$lecei de #ări#e potri$ită. !e rad+ se taie "elii rotunde şi se pră5esc >n unt sau >n untură. 6 lingură făină. . sare& !e rad do$leceii+ se taie >n bucă/i potri$ite şi se opăresc cu apă clocotită şi sare. 899 g ro%ii. !e /in pu/in pe "oc p*nă iese toată u#e3eala din ei. < linguri ulei. @<C& P/2. !e pre2ăteşte ore3ul ca pentru pila"ul de ur3ici E$.O4 = do"lecei mi locii. !e potri$esc de sare+ se presară deasupra br*n3ă rasă şi se pun c*te$a bucă/ele de unt. @=9& $. !e ser$eşte cu sos de roşii pre2ătit din roşii "ierte cu sare+ 3a0ăr+ "ăina şi o "run3ă de /elină. @<B& S#$23# (3 (OV23-3/ @ do"lecei mi locii sau A89 g do"lecei în floare. < ouă. !e toarnă deasupra+ se presară br*n3ă rasă. -#P. !e ser$eşte >n "or#ă.$ -# (OV23-3/ = do"lecei mi locii.8 do"lecei frumo%i. 6 linguriţă făină. 6C9 g brânză albă. < linguri unt.re3ul poate "i >nlocuit cu arpacaş+ care trebuie #uiat din a5un pentru ca să "iarbă #ai uşor. @<A& (OV23-3/ -# 4O5// 2. !e scot şi se aşa3ă pe "ar"urie. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă ore3ul şi do$leceii+ >#preună cu uleiul >n care au "ost pră5i/i+ se adau2ă apă+ două ceşti la o ceaşcă de ore3. !e potri$eşte de sare. 6 lingură făină. sare. 6 frunză de ţelină. sare& !e rad do$leceii+ se taie şi se ru#enesc cu pu/in ulei. !e opăresc >n apă clocotită cu sare. = ouă. !e scur2+ se aşa3ă >ntr?o "or#ă de pă#*nt EterinăF+ cu unt.

!e scur2e şi se pre2ăteşte la "el ca do$leceii cu s#*nt*nă E$. !e pune >n apă "ierbinte să dea c*te$a clocote. sare& !e cură/ă "asolea rup*nd?o la capete. 6 morco". < linguri ulei. (*nd co#po3i/ia s?a răcorit pu/in+ se adau2ă br*n3a rasă şi 2ălbenuşurile puse pe r*nd. !e lasă să "iarbă p*nă se >n2roaşă bine şi se des"ace de pe crati/ă.SO23 V34(3 -# O*23. !e a#estecă+ "ără să se ru#enească de loc şi se stin2 cu lapte sau cu apă.SO23 V34(3 A89 g fasole fidea. !e potri$eşte de sare. pentru rest acelea%i cantităţi ca la OSufleu de do"leceiP :"& @<B.& !e cură/ă "asolea şi se "ierbe >n apă clocotită cu pu/ină sare. La s"*rşit se adau2ă albuşurile spu#ă. !e toarnă co#po3i/ia peste "asole+ se stropeşte cu unt+ se presară br*n3ă+ se dă la cuptor o oră. 6 ceapă.G)0 6. = ouă.O4 A89 g fasole.SO23 V34(3 -# S*G). !e ser$eşte c*nd a crescut "ru#os. !e dă la o parte. . !e toarnă co#po3i/ia peste "asole şi se dă la cuptor.6 Eg fasole grasă.SP0.+3. sare& !e ale2e "asolea şi se spală. 6 pătrun el. !e ser$eşte >n "or#ă. După ce dă >n clocot se tra2e la o parte+ se scur2e şi se pune din nou pe "oc potri$it+ cu altă apă "ierbinte. 6 ceapă. !e "ierbe descoperită+ la "oc potri$it. !eparat se bat ouăle ca pentru o#letă+ cu "ăină şi lapte sau s#*nt*nă. !e scur2e+ se aşa3ă cu unt >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc şi se /ine pe #aşină p*nă iese u#e3eala din "asole. !eparat se pră5esc două lin2uri nu prea pline de "ăiriă+ >n două lin2uri de unt topit+ "ierbinte. 6 linguriţă făină. < linguri unt.899 Eg fasole.SO23 +O. @=6& $. 6 linguriţă "erdeaţă tocată. @=8& $.4.0 899 g fasole uscată. 6nainte de a "i pusă la "iert+ se /ine două ore >n apă căldu/ă. !e scur2e şi se aşa3ă cu unt >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc. 6. @ ro%ii. 6 frunză de dafin. @==& $.899 Eg fasole. $/. 6 lingură făină. !e scur2e şi se pune >ntr?o oală cu apă rece+ c*t să le cuprindă bine. @=@& S#$23# (3 $. !e adau2ă roşiile cură/ite de pieli/e sau bulion+ $erdea/ă şi "asolea scursă de apă.0 2. !e potri$eşte de sare. @=<& $. pentru rest acelea%i cantităţi ca la O(o"lecei cu smântânăP& !e cură/ă "asolea şi se "ierbe cu apă clocotită. 89 g unt proaspăt. sare& !e cură/ă "asolea+ de pre"erin/ă "asole 2rasă. -#P. !e scur2e+ se adau2ă pu/in unt proaspăt+ #işc*nd crati/a pentru ca untul să le cuprindă bine. = linguri lapte. sare& !e cură/ă "asolea şi se "ierbe. '1'F.SO23 V34(3 -# #). P4O. !e pră5eşte cu ulei o ceapă tocată+ se pune "ăină şi se stin2e cu apă. !e pune pe "oc #ic+ să >nceapă >ncet să "iarbă. !e potri$eşte de sare şi se dă la cuptor. !e spală şi se pune la "iert >n apă clocotită cu un pra" de sare. !e potri$eşte de sare şi se ser$eşte "ără să se #ai /ină pe "oc. !e /ine p*nă se prinde ca o o#letă.

sare. 6 lingură unt. "erde.H)/3 (3 $. 4asolea+ după soi+ trebuie să "iarbă circa 1 1G2 —& ore.SO23 +O.'043 V34(3 !)0+#5/. !e pune sare+ o lin2uri/ă de 3a0ăr. = cepe.SO23 +0. !e acoperă+ se /ine să "iarbă >năbuşit+ la "oc #ic. !e trece "ierbinte prin sită şi se bate bine la "oc p*nă creşte. 6 linguriţă mărar "erde tocat.0 6 Eg mazăre boabe. (*nd se aşa3ă >n castron sau >n "ar"urie+ se scoate 3ar3a$atul şi "run3a de da"in. Din c*nd >n c*nd se adau2ă c*te o lin2ură de apă. 6 l apă. 6 ceapă.#. 6 lingură bulion. Dacă "asolea este #ai $ec0e se #oaie >n apă din a5un. !e ser$eşte caldă sau rece+ cu #urături.0 899 g fasole uscată. !e scur2e şi se pune >ntr?o oală cu apă rece+ care să o acopere cu un strat de un de2et. < linguri untură. !e ser$eşte cu "ri2ănele sau cu croc0ete. !e /in să dea c*te$a clocote >#preună. @@9& *. 6 păhărel "in ro%u. !e "ierbe pe "oc #ic. @=B& $. !e ale2e #a3ărea şi se pune la "oc cu o lin2ură de unt. @=C& *. 6 frunză de dafin& !e ale2e "asole cu bobul #are.+3 -# S20)/)0 899 g fasole uscată. :u#ai ast"el boabele ră#*n >ntre2i. 6 frunză de dafin& !e ale2e "asolea şi se "ierbe după cu# s?a arătat #ai sus. < linguri ulei. 6 căpăţână usturoi& !e ale2e "asolea boabe şi se "ierbe E$.4. "erde. 6 lingură bulion. 89 g unt proaspăt. După 2ust se pot adău2a doi+ trei că/ei de usturoi. . sare& !e ale2e #a3ărea+ se pune la "iert cu apă clocotită şi cu un pra" de sare. < cepe.!e adau2ă o ceapă+ 3ar3a$atul+ o "run3ă de da"in+ spre s"*rşit se pune sarea. '&)F. @=7& $. < linguri ulei. :u trebuie lăsat* să scadă prea tare8 se ser$eşte răcorită. !eparat se pră5eşte >n untură o ceapă tăiată #ărunt şi se pune >n oală+ după ce "asolea a >nceput să "iarbă+ >#preună cu slănina a"u#ată+ tăiată #ărunt+ o Iin2ură de bulion+ o "run3ă de da"in8 spre s"*rşit se pune sarea.0 6 Eg mazăre boabe.SO23 899 g fasole uscată. !e ser$eşte cu ceapă pră5ită >n ulei sau cu #u5dei de usturoi şi cu #ă#ăli2u/ă. !e pră5eşte separat+ >n ulei+ ceapa tăiată peştişori şi c*nd "asolea este "iartă+ se a#estecă cu aceasta+ se adau2ă bulion+ o "run3ă de da"in+ sare. Dacă "asolea este nouă+ nu trebuie /inută >n apă #ai >nainte. !e lasă să "iarbă la "oc potri$it+ se ia spu#a. Dacă scade prea #ult >n ti#pul "iertului+ se #ai adau2ă pu/ină apă clocotită. 6 linguriţă zahăr. !e pune oala pe "oc #ic+ să >nceapă să "iarbă cu >ncetul. 6 linguriţă zahăr. !e /ine+ >nainte de a "i pusă la "iert+ două ore >n apă abia căldu/ă. (u# dă >n clocot+ se tra2e la o parte+ se scur2e şi se pune din nou la "oc potri$it+ cu apă "ierbinte+ >n cantitate e2ală cu aceea $ărsată. !e adau2ă un pă0ărel de $in roşu. @=A& /. 699 g slănină afumată.'043 V34(3 $/. sare& Ma3ărea pentru 2ătit trebuie să "ie proaspătă+ alt"el nu este 2ustoasă.

Trebuie să "iarbă circa o 5u#ătate de oră+ nu >nsă la "oc #are. pentru rest acelea%i cantităţi ca la O$asole boabe cu slăninăP& .3 -# S20)/)0 899 g linte. !e ale2e lintea cu 2riUă+ bob cu bob+ ca să nu ră#*nă pietricele prin ea+ !e /ine două ore >n apă căldu/ă. 2 linte+ 1 ceapă+ 1 #orco$+ 1 pătrun5el+ . !e a#estecă+ se ser$eşte "ierbinte. pentru rest acelea%i cantităţi ca la OSufleu de fasoleP& !e pre2ăteşte la "el ca su"leul de "asole E$. 6D< lingură făină. 6 cartof. !e ser$eşte cu ceapă pră5ită >n ulei sau cu #u5dei de usturoi+ de ase#enea cu #ie3 de $ar3ă acră. <ntul trebuie să "ie tăiat >n bucă/i #ici ca să se topească repede. @@=& *. 6 linguriţă zahăr. !e potri$eşte de sare. @@@& *. boabe. = cepe.#. !e adau2ă de la >nceput o ceapă şi un carto". (*nd #a3ărea este bine "iartă şi #ai ales "oarte scă3ută+ se trece "ierbinte prin sită8 se pune din nou >ntr?o oală şi se bate pe #ar2inea #aşinii+ p*nă se u#"lă şi de$ine spu#oasă.'043 899 g mazăre "erde. 6 lingură unt. 6 linguriţă făină. @@7& 2/). < linguri ulei. @@<& S#$23# (3 *. !e pune sare+ o lin2uri/ă de 3a0ăr+ o lin2uri/ă de #ărar $erde tocat şi unt proaspăt. !e potri$eşte de sare+ se ser$eşte cu croc0ete. sare& !e cură/ă păstăile de #a3ăre ca şi "asolea $erde+ apoi se pre2ătesc ca #a3ărea $erde boabe.0/ 6 Eg mazăre păstăi. 2 unt proaspăt.'043 V34(3 P0S. (*nd este 2ata+ se scur2e+ se lasă o clipă pe #aşină+ ca să nu #ai aibă de loc apă. @@8& 2l:TE 4IARTK . @@6& *.'043 V34(3 -# S20)/)0 6 Eg mazăre "erde boabe. !are se pune nu#ai la s"*rşit+ c*nd lintea este aproape "iartă+ alt"el ră#*ne tare. !e stin2e cu o ceaşcă de apă. <99 g arpagic. Ma3ărea bătută este #ai bună dacă la două păr/i #a3ăre se adau2ă o parte de "asole bătută. 6n acest ti#p+ se "ace un r*ntaş din unt cu "ăină.0 899 g mazăre uscată. 689 g slănină fiartă.'043 +0. 6 lingură unt& !e ale2e #a3ărea. !e pră5esc uşor cu pu/in unt arpa2icul şi slănina "iartă+ tăiată >n #ici cuburi. '&'F. 6 căpăţână usturoi& !e ale2e #a3ărea uscată. Trebuie să "iarbă >ncet+ ca să nu se terciuiască. !e /ine circa două+ trei ore. !e toarnă sosul peste #a3ăre+ se lasă să "iarbă circa 5u#ătate de oră. !e scur2e şi se pune cu apă rece pe "oc potri$it+ să >nceapă să "iarbă cu >ncetul. sare. !e pune la "iert cu apă rece+ cu o ceapă şi 3ar3a$at. (*nd este 2ata+ se scur2e şi se adau2ă o bucată de unt proaspăt. !e spală şi se lasă să stea două ore >n apă căldu/ă. (*nd sunt pu/in ru#enite+ se pune şi #a3ărea.

#. < cepe. sare& !e ale2 roşii netede+ rotunde şi potri$it de #ari. !e /ine c*te$a #inute pe "oc să >n"lorească ore3ul E>ncepe să se u#"leF. 6 lingură ulei. < linguri ulei& !e pune lintea la "iert+ la "el ca #ai sus. < cepe. 6n loc de ulei se pot pre2ăti cu unt+ dar se ser$esc calde. !e pun >n uleiul cu ceapă+ se adau2ă sare+ piper. !e ser$eşte cu ceapă pră5ită >n ulei. !e u#plu roşiile.3 -# -/#P34-/ 6< ro%ii mi locii. Roşiile trebuie să ră#*nă >ntre2i+ "ru#oase.'&)F. !e dă la o parte+ se adau2ă $erdea/ă tocată+ sare şi piper. Este "oarte 2ustoasă dacă la "iert se adau2ă c*te$a "elii de slănină a"u#ată+ tăiată #ărunt+ iar >nainte de a "i ser$ită+ se a#estecă cu pu/in unt proaspăt. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă cu un sos "ăcut dintr?o lin2ură de ulei >n care s?a pră5it o ceapă tocată+ #ie3ul scos din roşii+ "ăină+ 3a0ăr şi sare. < linguri untură& !e "ierbe lintea aşa cu# s?a arătat #ai sus. !eparat se pră5eşte >n ulei ceapa tăiată #ărunt+ se adau2ă ore3ul+ şi c*nd >ncepe să se >n2ălbenească+ se stin2e cu apă. @89& 4O5// #*P2#. !unt 2ustoase şi pot "i ser$ite >n locul c0i"telelor de carne+ c*nd lipseşte carnea. :u se pune $in >n #>ncare. !e taie un căpăcel >n partea unde a "ost codi/a+ se scot #ie3ul şi se#in/ele cu 2ri5ă+ ca să nu se spar2ă roşiile+ şi se pun cu 2ura >n 5os+ să se scur2ă. @@A& 2/). !e ser$esc reci.3 -# O43' 6< ro%ii potri"it de mari.3 <89 g linte. !e trece prin #aşina de tocat adău2*nd o "elie #ai 2roasă de p*ine #uiată >n apă şi stoarsă bine+ ceapă pră5ită >n untură+ un ou+ sare+ piper şi doi că/ei de usturoi Edupă 2ustF. < cepe. piper. 6 linguriţă zahăr. < linguri ulei. !e spală ciupercile+ şi după ce se >ndepărtea3ă $*r"ul piciorului+ se toacă #ărunt. @@B& -H/$. 6 lingură făină. 6 lingură pesmet. < linguri ulei. !e "ac cu #*na c0i"tele care se dau prin "ăină şi se pră5esc >n untură. !e pune din nou >n crati/ă şi se bate pe #aşină p*nă de$ine spu#oasă.323 (3 2/).!e ale2e+ se "ierbe şi se pre2ăteşte la "el ca "asolea boabe cu slănină E$. 6 linguriţă "erdeaţă. piper& Pentru sos? miezul de la ro%ii. sare. !e #ai adau2ă c*te pu/in din apa >n care a "iert+ ca să nu "ie prea 2roasă. @@C& 4O5// #*P2#. 6 linguriţă făină. !e lasă să se scur2a. sare. sare.3 +0. <89 g ciuperci. sare. !e pun la cuptor cu o lin2ură de ulei şi pu/in bulion de roşii sub/iat8 se a#estecă cu o lin2uri/ă de 3a0ăr. 6 ceapă. piper& !e pre2ătesc roşiile ca #ai sus. Tot at*t de 2ustoase sunt şi roşiile u#plute cu arpacaş.0 899 g linte. . 6 cea%că de orez. 6 ou. 6 felie pâine. 6 căţel de usturoi. 6 linguriţă zahăr. !e scur2e+ se trece "ierbinte prin sită. !e scur2e bine. !e "ac la "el+ arpacaşul trebuie >nsă #uiat >n apă din a5un+ ca să "iarbă #ai repede. 6 linguriţă bulion de ardei. !e pră5eşte >n ulei ceapa tocată #ărunt. !e dă la cuptor să "iarbă pu/in+ la "oc potri$it. 6 ceapă mică. !e a#estecă şi c*nd ciupercile >ncep să se #oaie+ se adau2ă o lin2uri/ă de bulion de ardei+ usturoiul s"ăr*#at+ o lin2ură bună de pes#et şi pu/ină apă. !e a#estecă pe "oc p*nă c*nd co#po3i/ia de$ine destul de 2roasă. !e u#plu roşiile şi se presară pes#et.

pentru rest acelea%i cantităţi ca la O4o%ii umplute cu orezP& !e spală ardeii+ se scoate capacul >n 5urul codi/ei şi se pre?2ătesc la "el ca roşiile cu ore3 E$. 6 6D< cea%că lapte sau apă.4(3/ #*P2#1/ -# V/)3. 6 lingură făină. !e coc $inetele ca pentru salată+ se toacă >#preună cu pu/in #ie3 de p*ine albă #uiat >n lapte şi o ceapă tocată+ pră5ită.3 :/*. 6 pătrun el.@86& 4O5// -# S#$23# (3 +4G)'0 6< ro%ii mi locii. @ cepe. !e pră5eşte uşor "ăina cu o lin2ură de unt+ se stin2e cu lapte. sare& !e ale2 $inete proaspete+ #ai #ici. 6 lingură ulei. 6 lingură făină.4(3/ 7 ardei gra%i. @8@& . !e "ace un sos destul de 2ros+ se adau2ă br*n3ă rasă+ 2ălbenuşurile+ sarea şi la s"*rşit albuşurile bătute spu#ă.3 !*P0).*+. 6 ceapă. !e ser$esc >n "or#ă. pentru rest acelea%i cantităţi ca la OPilaf de prazP& !e pre2ăteşte la "el ca pila"ul de pra3 E$. 7 "inete potri"ite. < linguri untură& Pentru sos? 899 g ro%ii. 6 morco". !e aşa3ă roşiile >ntr?o "or#ă cu #ar2inile 5oase+ unsă bine cu unt+ se pune >n "iecare c*te o lin2ură de u#plutură+ se presară br*n3ă şi se dau la cuptor+ la "oc potri$it. @8=& . frunze %i cozi de ţelină. !e adau2* la "iert şi pu/in #ărar tocat. !e lasă . 6 ardei gras. 6 linguriţă făină.4(3/ #*P2#1/ -# . piper. @87& V/)3. 6 felie de pâine. @8<& . @88& P/2./2(/. 6 linguriţă zahăr.5 !e "ac la "el ca ardeii u#plu/i cu ore38 arpacaşul se #oaie >n apă din a5un şi se /ine ce$a #ai #ult la "iert+ ca să nu ră#*nă bobul tare. In ore3 se poate adău2a un #orco$ ras pe ră3ătoarea #ică. < linguri ulei& Pentru sos? < linguri bulion sau =99 g ro%ii. !e u#plu ardeii cu această co#po3i/ie+ se >n#oaie capătul >n pu/ină "ăină şi se pră5esc >n untură+ !e aşa3ă >n crati/ă cu un sos de roşii E$. 6 linguriţă făină.4P. sare. 6 lingură brânză rasă. )&F şi se dau la cuptor să "iarbă >ncet. '9'F >nlocuind pra3ul cu c*/i$a ardei 2raşi tăia/i ca "ideaua şi >năbuşi/i >n ulei. < linguri unt. ''9F.$ (3 . sare.4(3/ #*P2#1/ -# O43' 6< ardei. 6 frunză de ţelină& !e scot cotoarele de la ardei şi se cură/ă de se#in/e. !e scot+ se sărea3ă+ se aşa3ă una l*n2ă alta pe un "und de le#n+ iar deasupra se pune alt "und cu 2reută/i pe el. 6D< "arză. = "inete mi locii. După ce s?au aşe3at >n crati/ă+ >nainte de a tu#a sosul+ se lasă să se ru#enească pu/in >n ulei+ >ntorc>ndu?i pe toate păr/ile. 6 ou. !e ser$esc reci. sare& !e ale2 roşii rotunde+ "ru#oase+ se taie >n două >n lă/i#e+ se scobeşte #ie3ul. 6 linguriţă zahăr. !e lasă cu 2ura >n 5os să se scur2ă.3 6< ardei. 6D< ţelină. < ouă. !e /in circa 1 #inute >napă clocotită. !e adau2ă un ou+ sare+ piper şi "ăină. !e toarnă sosul+ se dau la cuptor.-. !e taie capătul dinspre coadă+ apoi cu un cu/it #ic se "ac patru despicături >n lun2i#e+ "ără a pătrunde prea ad*nc. 7 căţei de usturoi..

!e lasă să "iarbă acoperit p*nă ce usturoiul >ncepe să se #oaie.3 #*P2#. !e aşa3ă "eliile de $inete "ru#os pe "ar"urie+ iar la #i5loc se toarnă sosul de roşii cu usturoi. !e adau2ă roşiile tăiate bucă/i+ usturoiul+ 3a0ărul+ sare+ piper. 6 linguriţă zahăr. sare. !e pun >n apă clocotită şi se /in un s"ert de oră. !e /in ast"el o 5u#ătate de oră să se scur2ă. 6 lingură pesmet& !e ale2 $inete potri$it de #ari. !e ser$eşte rece. 899 g ro%ii. !e dă la cuptor p*nă >ncepe să se ru#enească. 6 linguriţă de zahăr. -#P. < linguri ulei. Dacă #ai ră#*ne 3ar3a$at+ se pot u#ple şi c*/i$a ardei 2raşi+ care se aşa3ă printre $inete.O4 7 "inete mi locii. 6 6D< cea%că cu lapte. 6 lingură făină. 899 g ro%ii.3 G43-35. !e adau2ă br*n3ă rasă+ se potri$eşte de sare şi de piper. !e pră5eşte o ceapă tăiată #ărunt cu o lin2ură de ulei. !e cură/ă usturoiul+ se pră5eşte uşor cu pu/in ulei+ se adau2ă roşiile "ără coa5ă+ 3a0ărul şi sarea. = linguri făină. sare& !e ale2 $inete #i5locii+ se taie "elii+ se opăresc c*te$a #inute >n apă clocotită cu sare şi se /in 2 #inute sub teasc. !e scur2+ se dau prin "ăină şi se ru#enesc >n ulei la "oc #i5lociu+ >ncet+ ca să "ie bine pătrunse. @8A& V/)3. @8C& V/)3. sare.O4 = "inete mi locii. (*nd sunt 2ata+ se toarnă >#pre5ur sosul de roşii care a #ai ră#as. 6ntr?o "or#ă re3istentă la "oc+ se aşa3ă r*nduri altern*nd de $inete şi de sos. !e taie ca "ideaua tot 3ar3a$atul şi se pră5eşte de ase#enea >n ulei. După ce s?a tăiat capătul dinspre coadă+ se taie $inetele >n două+ >n lun2i#e. !e scobesc 5u#ătă/ile de $inete+ se toacă #ie3ul+ se a#estecă cu ore3ul scurs de apă şi cu o parte din sos. !e scot+ se sărea3ă şi se aşa3ă pe #asa de le#n+ deasupra pun*ndu?se un "und cu 2reută/i pe el.3 #*P2#. piper. = căpăţâni de usturoi. !e un2e cu ulei o "or#ă de pă#*nt cu #ar2ini 5oase+ se aşa3ă $inetele8 cu o lin2ură se pune u#plutură >n "iecare+ se presară pes#et+ se dă la cuptor la "oc potri$it. #ai susF şi se pră5esc >n unt sau untură. 6 linguriţă pesmet. 6D< cea%că orez.ast"el la teasc o 5u#ătate de oră+ să se scur2ă şi să iasă a#ăreala din ele. 6 lingură făină. @ linguri unt sau untură. < linguri unt& . 699 g brânză. < linguri brânză rasă. !e lasă totul să "iarbă p*nă se ob/ine un sos bine scă3ut+ !e trece prin sită. Aceeaşi #*ncare se poate pre2ăti cu unt+ ser$indu?se caldă.3 2./ = "inete mi locii. @8B& V/)3. !e "ace un sos din pu/in ulei+ bulion sau c*te$a roşii date prin sită+ sare+ piper+ o lin2uri/ă de 3a0ăr şi "ăină. = linguri ulei.3 -# O43' 7 "inete mi locii. 6ntre ti#p se taie ceapa peştişori şi se ru#eneşte >n ulei. -#P. 6 cea%că lapte. (*nd 3ar3a$atul s?a #uiat+ se u#plu $inetele prin despicături+ adău2*nd şi c*te un "ir de usturoi+ se lea2ă cu "run3e de /elină opărite şi se aşa3ă >ntr?o crati/ă. unt proaspăt cât o nucă& !e pră5esc $inetele ca pentru A1inete 2receştiB E$.3 -# +4G)'0 2. 6 căţel de usturoi. !e toarnă sosul >n crati/ă şi se lasă să "iarbă >năbuşit+ la "oc potri$it+ o 5u#ătate de oră. < ouă. @79& V/)3. 6 ceapă. Deasupra se presară pes#et şi se adau2ă c*te$a bucă/ele de unt. !eparat se "ace un sos alb din două lin2uri de unt >n care se pră5esc uşor două lin2uri de "ăină şi se stin2e cu lapte. !e "ierbe separat >n apă 1G2 ceaşcă de ore3.

(*nd >ncepe să lase apă+ se adau2ă uleiul.3 -O. !eparat se >n"ierb*ntă o lin2ură de unt >n care se pră5esc cepele tăiate #ărunt. dafin. !e şter2 "eliile de $inete+ se dau prin "ăină şi se pră5esc >n untură. !e acoperă crati/a cu capacul şi se lasă să "iarbă la "oc #ic. mărar. 6 linguriţă pesmet& !e ale2 $inete #i5locii+ se taie "elii de 1 c# 2rosi#e. !e lasă să "iarbă >năbuşit o 5u#ătate de oră+ p*nă ce sosul se >n2roaşă. -este ardei se pun c*/i$a că/ei de usturoi tăia/i >n două+ #ărar+ pătrun5el tocat+ sare şi piper E"acultati$F. -# +4G)'0 7 "inete mi locii. < linguri untură. Deasupra se pune restul de roşii tăiate "elii. < > = linguri ulei. Deasupra se presară br*n3ă rasă a#estecată cu pes#et+ se stropeşte cu unt+ se dau la cuptor la "oc iute. < ouă. @76& V/)3. 689 g brânză. < linguri unt. @7<& *G)-. cimbru. (*nd totul este aşe3at+ se toarnă deasupra sosul care a #ai ră#as+ se presară br*n3ă rasă a#estecată cu pes#et+ se stropeşte cu unt+ se dă la cuptor+ la "oc iute. 899 g ro%ii. sare. sare. = linguri ulei& Pentru sos? .#GH3'3 @ "inete mi locii.3 PO4. <99 g brânză. !e ser$esc >n "or#ă. !e adau2ă roşiile tăiate >n două+ un "ir de usturoi+ ci#bru+ "run3ă de da"in+ sare+ piper+ şi 3a0ăr. !e dă sare. !e un2e o "or#ă cu unt+ se aşa3ă "elii sub/iri de br*n3ă+ deasupra se pun trei $inete >ntre2i care se >ntind cu cu/itul+ ast"el >nc*t să "or#e3e un strat8 se pune unt+ apoi iar br*n3ă şi $inete. sare.323 (3 V/)3.3 -# 4O5// 5/ . 6 linguriţă zahăr.3 -# SOS (3 4O5// = "inete mi locii. 6 lingură unt.!e pre2ătesc $inetele la "el ca #ai sus. piper. !e trece sosul prin sită+ se pun c*te$a lin2uri pe "undul unei "or#e re3istente la "oc+ iar deasupra c*te$a "eliu/e sub/iri de br*n3ă albă Etele#eaF. !e #işcă crati/a din c*nd >n c*nd+ pentru a se controla dacă nu s?a prins de "und. 6 linguriţă pesmet. !e coc la "el ca pentru salată obser$*nd ca să ră#*nă c*t #ai albe.4(3/ < > = "inete mi locii. !e taie >n patru $inetele+ se opăresc+ se scur2+ se aşa3ă peste ceapă+ iar deasupra se pun ardei 2raşi tăia/i rotocoale. piper.43 (3 V/)3. sare& !e ale2 $inete #i5locii. < cepe. piper& !e taie roşiile "elii. < linguri făină. !e ser$esc >n "or#ă. !e aşa3ă un r>nd pe "undul crati/ei+ apoi se pune un r*nd de ceapă crudă tăiată peştişori E"elii sub/iriF. Dintr?o lin2ură de unt şi una de "ăină se "ace un r*ntaş care se stin2e cu pu/ină apă sau lapte. 6 fir de usturoi.3. @7@& -H/$. !e ser$esc >n "or#ă. 6 Eg ro%ii. :u se toacă. pătrun el. !e a#estecă cu br*n3a+ #ie3ul de la $inete bine tocat+ 2ălbenuşurile+ sare şi la ur#ă albuşurile spu#ă.P. !e lasă să se răcească >n crati/ă şi se răstoarnă ca o budincă. @7=& V/)3. 7 ardei gra%i. (u o lin2ură se u#plu $inetele cu această co#po3i/ie+ se presară br*n3ă rasă şi se dau la cuptor+ la "oc bun. < > = căţei de usturoi. < cepe. < linguri făină. După ce au stat o 5u#ătate oră la teasc+ se scot+ se scobeşte #ie3ul şi se aşa3ă $inetele >ntr?o "or#ă de pă#*nt unsă cu unt. !e opăresc+ se scur2+ se sărea3ă şi se pun pe un "und de le#n să stea 2 de #inute cu un teasc deasupra. !e aşa3ă apoi "eliile de $inete+ se repetă din nou pun*nd sos+ "elii de br*n3ă şi apoi $inete. !e dă la cuptor p*nă ce scade co#plet.

6 linguriţă făină. (*nd este 2ata+ se a#estecă cu s#*nt*nă şi cu br*n3ă rasă şi se toarnă peste conopidă+ >ncet+ ca să pătrundă printre buc0ete. 6D< lingură făină. 6 linguriţă făină. !e toacă şi se a#estecă cu două ouă+ sare+ piper şi "ăină+ ast"el >nc*t co#po3i/ia să "ie #ai #ult #oale. (a să nu se s"ăr*#e. !e /ine să dea c*te$a clocote. 6 lingură pesmet. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă unsă cu unt. = linguri ulei& Ba#ele trebuie să "ie tinere şi proaspete+ alt"el sunt băloase. Dacă este necesar+ se #ai adau2ă lapte. @77& -O)OP/(0 -# #). 6 linguriţă pesmet. (u un cu/it #ic se desprind toate "run3uli/ele din 5urul conopidelor. !e "ierb circa o 5u#atate de oră+ descoperit+ la "oc iute+ (onopida se "ierbe totdeauna aproape de #asă+ deoarece st*nd >n apă+ se >nroşeşte. !e taie coada c*t #ai aproape de căpă/*nă. !e pun ba#ele >n sos. !e spală >n apă rece şi se pun la "iert >n/r?o oală cu apă clocotită+ sărată.2. !e /ine pu/in să "iarbă+ dar să nu se >n2roaşe+ să ră#>nă ca o s#*nt*nă. -#P. 89 g unt. sare& !e coc $inetele+ se cură/ă şi se aşa3ă pe un "und inclinat să se scur2ă. -#P. 899 g ro%ii sau < linguri bulion.899 g ro%ii. !e rup codi/ele şi se opăresc cu borş sau cu o/et >ndoit cu apă. !e spală+ se "ierbe >n apă clocotită cu sare şi se scur2e bine. 6 linguriţă zahăr. (*nd sunt 2ata+ se scur2 bine de apă+ se aşa3ă pe "ar"urie+ se toarnă deasupra unt topit şi se presară pes#et pu/in ru#enit >n unt. !e presară cu br*n3ă a#estecată cu pes#et+ se stropeşte cu unt. !eparat se "ierb roşiile+ se trec prin sită şi se a#estecă cu pu/ină ceapă pră5ită. sare. $32 (3 -O)OP/(0 2. @7A& -O)OP/(0 2. !e dă la cuptor iute+ p*nă se ru#eneşte deasupra. !e adau2ă sare şi o lin2uri/ă de 3a0ăr. < linguri unt. = ouă. !e /in ast"el un s"ert de oră+ se scur2 şi se spală >n 2 @ & ape reci. (*t "ierbe conopida+ se "ace un sos alb din 1G2 lin2ură de unt şi 1G2 lin2ură "ăină. !e stin2e cu o ceaşcă de lapte sau cu apa >n care a "iert conopida. !e iau cu lin2ura din co#po3i/ie şi se dă dru#ul c0i"telelor >n ulei >ncins+ pră5indu?le pe a#bele păr/i. < linguri brânză rasă./ 6 Eg bame. Această apă >n nici un ca3 nu se aruncă+ deoarece poate ser$i la pre2ătirea unei supe de 3ar3a$at "oarte 2ustoasă. !e lasă să "iarbă >ncet. 6 cea%că oţet sau bor%. = cepe. sare& !e des"ace o conopidă+ #are+ "ru#oasă+ se rup buc0etele+ se taie la "iecare codi/a şi "run3ele #ici+ $er3i+ di#pre5ur. !e aşa3ă c0i"telele >n sosul de roşii şi se lasă pe #ar2inea #aşinii să "iarbă "oarte >ncet+ ca să nu se s"ăr*#e. )&F sau cu sos alb pre2ătit cu unt+ o lin2ură de "ăină şi apa >n care a "iert conopida. < conopide mari. 6 cea%că lapte. 6 cea%că smântână. O .O4 6 conopidă mare. @78& +. < linguri smântână.O4 6 conopidă mare sau < mi locii. !e ser$esc calde sau reci. !e poate ser$i cu sos de roşii E$. 6 ceapă. !e ser$esc reci. sare& !e ale2 conopide cu "loare albă şi "ru#oasă. !e pră5esc uşor >n ulei cepele tăiate #ărunt+ se presară "ăina+ se stin2 cu apă+ se adau2ă bulion sau roşii cură/ate de se#in/e+ 3a0ăr şi sare.*3 G43-35. 6 lingură unt . 6 linguriţă zahăr.

4'0 (3 +4#S3223S -# +4G)'0 6 Eg "arză. sare& !e ale2e $ar3a c*t #ai #ică+ dearece aceasta este t*nără. unt proaspăt cât o nucă. 6 lingură brânză. unt proaspăt cât o nucă. -#P. !e aşa3ă $ar3a+ pun*nd >ntre r*nduri pu/ină . !e /in să "iarbă descoperit+ la "oc iute un s"ert de oră. !e potri$eşte de sare. 6nainte de a ser$i se #ai adau2ă 2 @ & bucă/ele #ici de unt proaspăt. Acelaşi su"leu se poate pre2ăti şi din do$lecei. !e cură/ă de "run3ele 2albene+ se spală >n #ai #ulte ape şi se pun la "iert >n apă clocotită+ care trebuie să le acopere + bine. 6 cea%că lapte. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc+ se presară br*n3ă rasă. !eparat se "ace un sos dintr?o lin2ură de unt şi două lin2uri de "ăină+ se stin2e cu două ceşti de lapte sau de apă >n care a "iert conopida. < linguri unt. !e aşa3ă buc0etele de conopidă+ deasupra se toarnă sosul+ se adau2ă c*te$a bucă/ele de unt+ se presară br*n3ă şi se dă la cuptor. (*nd este 2ata+ se des"ac buc0etele. < linguri făină. @A9& V. @A6& V. !e /ine să "iarbă p*nă se >n2roaşă ca o s#*nt*nă. = /inguri brânză. <99 g ciuperci. @7B& -O)OP/(0 -# -/#P34-/ 2. @7C& S#$23# (3 -O)OP/(0 6 conopidă mare.O4 6 conopidă mare. !e dă la cuptor la "oc potri$it+ /in*ndu?se p*nă creşte şi se ru#eneşte "ru#os deasupra. !e a#estecă cu conopida+ se adau2ă două lin2uri de br*n3ă rasă+ trei 2ălbenuşuri+ o bucă/ică de unt proaspăt c*t o nucă şi la s">rşit trei albuşuri bătute spu#ă. < /inguri unt. !e presară br*n3ă.4'0 (3 +4#S3223S -# #). sare& !e "ierbe $ar3a >n apă #ultă+ se scur2e. < linguri unt. = linguri brânză. (*nd este "iert şi potri$it de 2ros+ se a#estecă cu un 2ălbenuş şi+ cu c*te$a picături de lă#*ie. sare& !e "ierbe o conopidă "ru#oasă >n apă cu sare.sau untură. !e #ai presară pu/ină br*n3ă+ se adau2ă c*te$a bucă/ele de unt şi se dă la cuptor p*nă >ncepe să se ru#enească. !e un2e o "or#ă re3istentă la "oc cu untură şi se presară pes#et pra5it. < linguri unt. 6 lingură brânză. 6 gălbenu%. sare& !e "ierbe conopida+ se scur2e+ se trece prin sită. !e pune sare. !e ser$eşte >n "or#ă. !e toarnă apoi sosul de "ăină. !eparat se pră5eşte uşor o ceapă tocată #ărunt+ cu o lin2ură de unt. !e scur2+ se pun >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de unt şi se #ai /in un s"ert de oră+ p*nă ce le pătrunde untul. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc+ se aşa3ă c*te$a buc0ete de conopidă >ntr?un strat c*t #ai e2al+ un r*nd de ciuperci iar deasupra restul de conopidă. !e potri$eşte de sare. !e bat ouăle+ se a#estecă cu s#*nt*na+ "ăina şi sarea. (ine nu doreşte să pună ceapă >n su"leu+ poate pră5i direct "ăina >n unt+ continu*nd apoi ca #ai sus. 6 lingură pesmet& !e spală o conopidă "ru#oasă şi se "ierbe ca #ai sus. !e toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă unsă cu unt. 6ntre ti#p se cură/ă ciupercile+ se taie "elii sub/iri şi se >năbuşă cu pu/in unt. 6 ceapă. 6 Eg "arză. = ouă. !e #işcă crati/a ca să nu se prindă pe "und. 6 6D< cea%că lapte. !e adau2ă "ăina+ se stin2e cu lapte sau cu apă. 6D< lingură făină.

< linguri untură. 69 boabe piper& Dacă $ar3a #urată este prea acră+ se spală >nt>i >n apă.4'0 -# .0 6 "arză mare. !e taie $ar3a ca "ideaua+ se pune >n crati/ă şi se /ine pe "oc potri$it să se ru#enească >ncet o oră.0/13/ 6 "arză mică. @A@& V. @A<& V. @A=& V. !e pre2ăteşte apoi la "el ca $ar3a dulce.O4 6 Eg "arză. 6 ceapă. . !e potri$eşte de sare şi se adau2ă c*te$a boabe de piper.4'0 . Din c*nd >n c*nd se a#estecă cu lin2ura+ ca să nu se prindă pe "und şi se toarnă c*te o lin2ură de apă+ dacă este necesar. = linguri untură. (>nd este aproape 2ata+ se adau2ă şi c>te$a boabe de piper. =99 g tăiţei.sare. < linguri untură. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc+ un r*nd de $ar3ă+ unul de tăi/ei şi aşa #ai departe. 6 păhărel "in ro%u. 69 boabe piper. 6 linguriţă făină. !e scur2e bine de apă şi se taie ca "ideaua. !e adau2ă $ar3a+ se presară "ăină+ se toarnă un pă0ărel de $in roşu.4'0 (#2-3 -02/. !e presară br*n3ă şi deasupra+ se stropeşte cu unt+ se dă la cuptor c*te$a #inute+ p*nă se ru#eneşte. ')7F+ cu sos alb sau nu#ai cu s#*nt*nă. sare& !e >n"ierb*ntă untură sau ulei >ntr?o crati/ă.4'0 (3 +4#S3223S 2. pentru rest acelea%i cantităţi ca la O-onopidă la cuptorP& !e "ierbe $ar3a cu #ultă apă+ se scur2e+ se pre2ăteşte la "el cu conopida la cuptor E$.0 6 "arză cam de 6 Eg. = linguri untură sau ulei. @A8& V. < linguri unt. !e potri$eşte de sare şi se lasă să "iarbă >năbuşit circa două ore.0 6 "arză de 6 Eg. !e potri$eşte de sare şi piper+ care nu trebuie să lipsească.4'0 4O5/3 !)0+#5/. @A7& V. piper& !e taie ca "ideaua o $ar3ă dulce şi se pune >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de untură+ /in*ndu?se p*nă >ncepe să se #oaie. 6ntre ti#p se "ierb tăi/eii Etrebuie să "ie cantită/i apro9i#ati$ e2ale de $ar3ă şi de tăi/eiF+ se scur2 şi se a#estecă cu unt. !eparat se pră5eşte o ceapă tăiată #ărunt >n untură. -#P.br*n3ă rasă şi unt. sare& !e taie o $ar3ă roşie ca "ideaua.-40 -02/. !e poate acri Edupă 2ustF cu pu/in borş sau cu sare de lă#*ie di3ol$ată >n apă. Deasupra se pun c*te$a bucă/ele de unt şi se dă la cuptor să se ru#enească.

!e pune pu/in bulion sau boia şi două lin2uri de ulei. 1ar3a care a ră#as se taie ca "ideaua+ se aşa3ă pe "undul crati/ei+ se pun sar#alele+ iar printre r*nduri+ c*te$a bucă/i de şorici a"u#at şi "iert. !e taie #ărunt cepele şi se pun să se ru#enească cu o lin2ură de untură. !e adau2ă sare şi piper. 6ntre ti#p se pre2ăteşte $ar3a+ se "ac sar#ale şi se aşa3ă >n crati/ă+ după ce pe "undul acesteia s?a pus un r*nd de $ar3ă tăiată #ărunt. .23 -# O43' 6 "arză mare. 1ar3a acră se spală cu apă rece+ iar $ar3a dulce se opăreşte cu borş. Deasupra se #ai pune un r*nd de $ar3ă.4*.. . !unt #ai 2ustoase >ncăl3ite. piper. !e pune sare+ piper+ $erdea/ă tocată şi+ după 2ust şi posibilitate+ o #*nă de sta"ide "ără s*#buri+ alese şi spălate.@AA& V. 689 g măsline. 6 linguriţă boia de ardei& Dacă $ar3a #urată este prea acră+ se spală >nt*i >n apă. piper. La ulti#ele clocote se adau2ă c*te$a #ăsline spălate cu apă căldu/ă. 6 linguriţă boia de ardei.04-/. 6 linguriţă "erdeaţă tocată mărunt. !ar#alele de crupe se "ac #ari ca# c*t oul de 2ăină. bulion. @B9& S. < linguri umări :rămase de la topitul unturii. !e ru#eneşte >n ulei ceapa tăiată #ărunt. -entru şase persoane a5un2e o ceaşcă de crupe.4'0 . Dacă este necesar+ din c*nd >n c*nd se adau2ă la $ar3ă pu/ină apă. = linguri ulei& (a şi cele cu carne+ sar#alele cu ore3 se pot "ace din $ar3ă acră sau din $ar3ă dulce. 6 linguriţă boia. !e toarnă apă+ sau borş c*nd sar#alele sunt "ăcute cu $ar3ă dulce. !e poate adău2a şi pu/in bulion sau boia de ardei. !e adau2ă 5u#ările ră#ase de la topitul unturii sau o bucată de slănină a"u#ată tăiată #ărunt. = linguri untură. !e stin2e cu o ceaşcă de apă. < > = bucăţi de %orici afumat& (rupele de poru#b nu sunt altce$a dec*t poru#b #ăcinat+ >nsă #ult #ai #are dec>t #ălaiul obişnuit. @AB& S. !e potri$eşte de sare. (*nd a >nceput să se >n2ălbenească+ se adau2ă ore3ul ales şi spălat.23 -# O43' 5/ H4/+/ :*G)0. !e lasă să "iarbă la cuptor+ >năbuşit+ ca# două ore. sare. < cepe.23 -# -4#P3 (3 PO4#*+ 6 "arză mare murată.. !e toarnă apă la cele "ăcute cu $ar3ă acră şi borş la cele cu $ar3ă dulce. !e pun crupele după ce au "ost bine spălate şi scurse şi se stin2 cu o ceaşcă de apă. = linguri ulei. !e dau la cuptor să "iarbă >năbuşit o oră. 1ar3a trebuie sa "ie scă3ută. (*nd au >nceput să se u#"le+ se dau la o parte să se răcorească pu/in. Acestea cresc #ult la "iert. în plus = linguri de hribi& !e pre2ătesc la "el ca sar#alele cu ore3+ adău2*ndu?se la o ceaşcă de ore3 trei lin2uri de 0ribi+ #uia/i din a5un şi tăia/i #ărunt. sare. !e a#estecă #ereu ca să nu se lipească. @AC& S. 6 cea%că de crupe :păsat. !ar#alele se pot "ace at*t cu $ar3ă acră+ c*t şi cu $ar3ă dulce.-40 -# *0S2/)3 6 "arză mare.4*. Aceasta din ur#ă se opăreşte cu borş >nainte de a "i pre2ătită.4*. (*nd >ncepe să se ru#enească+ se pune o lin2uri/ă de boia de ardei #uiată >ntr?o ceaşcă de apă+ şi se lasă să "iarbă >năbuşit. 6 cea%că orez. !e ser$esc reci.celea%i cantităţi ca mai sus. < cepe. (*nd ore3ul este "iert+ se dau la o parte. !e pre2ăteşte $ar3a ca pentru sar#alele obişnuite. !e ru#enesc >n ulei două cepe tăiate #ărunt+ se adau2ă $ar3a. !e scur2e bine şi se taie ca "ideaua.

6 lingură pesmet& !e cură/ă o $ar3ă "ru#oasă de "run3ele $er3i. = linguri untură sau unt. !e lasă să "iarbă la "oc #ic circa 2 de #inute. 6 lingură făină. < linguri untură& !e "ierbe $ar3a+ se scur2e bine de apă+ se trece prin #aşina de tocat sau se toacă #ărunt cu cu/itul+ i#preună cu o "elie de p*ine #uiată şi stoarsă şi doi carto"i "ier/i Edupă dorin/ăF. !e lasă la o parte. 6 felie de pâine.4'0 2. !e pune la "iert >ntr?o crati/ă apă cu pu/ină sare şi c*nd dă >n clocot+ se ia cu o lin2uri/ă din co#po3i/ie şi se dă dru#ul 2ăluştelor >n apă. !e un2e bine o "or#ă cu unt+ se aşa3ă "eliile de $ar3ă+ iar printre ele se pune br*n3ă rasă. (*nd şi ceapa s?a #uiat+ se dă la o parte. sare. @B@& +#(/)-0 (3 V. )&F. = cepe. !e a#estecă bine. -#P. !e ser$esc cu carto"i şi salată $erde. !e adună #ar2inile şer$etului+ se lea2ă str*ns cu o s"oară+ d*ndu?i o "or#ă rotundă+ ca $ar3a. @B<& PG4JO. !e adau2ă sare+ piper+ două ouă şi pu/ină $erdea/ă tocată. !e taie $ar3a #ărunt şi se pune >ntr?o crati/ă cu două lin2uri de unt+ la "oc #ic. < linguri brânză.4'0 6 Eg "arză. sare. = ouă. !e pun >n apă clocotită cu pu/ină sare+ să "iarbă 1 #inute. !e dau prin "ăină şi se pră5esc >n unt sau >n untură.3 (3 V. sare. !e a#estecă bine. 6 lingură pesmet& !e "ierbe $ar3a >n apă cu sare+ se scur2e şi se trece prin #aşina de tocat.O4 6 Eg "arză. 6 lingură gri%. 6 cea%că smântână. :u trebuie rurnenite+ se /in nu#ai p*nă >ncep să se >n2ălbenească. !e toarnă deasupra s#*nt*nă >n care s?a adău2at un pra" de "ăină şi unul de sare+ se presară deasupra br*n3a rasă a#estecată cu pes#et. !e "ierbe acoperit >ntr?o oală cu apă clocotită+ cu pu/ină sare+ o oră. !e taie >n două+ apoi "iecare 5u#ătate >n "elii 2roase c*t de2etul.4'0 899 g "arză.@B6& G02#5. < ouă. !e aşa3ă "oile de $ar3ă ast"el+ >nc*t #ar2inile să $ină pu/in unele peste altele8 se pune u#plutura. piper. @B=& V. !e adau2ă br*n3a rasă+ 2rişul+ două ouă+ sare+ piper. piper& !e ale2e o $ar3ă "ru#oasă. !e adau2ă cepele tăiate #ărunt şi pu/in pătrun5el $erde tocat. !e /ine circa o 5u#ătate de oră+ a#estec*nd din ti#p >n ti#p+ p*nă se #oaie de tot+ dar "ără să se ru#enească. unt proaspăt cât o nucă. !e scur2 din apă+ se aşa3ă pe "ar"urie+ se presară pes#et pu/in ru#enit şi se ser$esc cu sos de roşii E$. După ce s?a răcorit pu/in+ se adau2ă o lin2ură de pes#et+ ouăle bătute ca pentru o#letă+ br*n3ă şi sare. !e dă la cuptor+ la "oc potri$it8 se /ine p*nă se ru#eneşte "ru#os deasupra. < linguri unt. 6 lingură făină. 6ntr?un castron se aşa3ă un şer$et destul de #are ca să iasă capetele peste #ar2inea castronului.4'0 899 g "arză. Dacă apa scade la "iert+ se #ai adau2ă+ >ntorc*nd şi $ar3a . 6 linguriţă "erdeaţă tocată. !e "ac p*r5oale care se dau prin "ăină şi se ru#eneso >n ulei sau untură. < ouă. !e cură/ă+ apoi se desprind ) @ 7 "oi >ntre2i şi c*t #ai #ari. !e scot "eliile pe o sită să se scur2ă bine de apă. piper.23 (3 V. < linguri brînză rasă. < linguri brânză rasă. < linguri pesmet.

/. = linguri unt. 4oile .' #*P2#. -#P. 6 cea%că orez. !e poate "ace aceeaşi budincă cu $ar3a "iartă+ >năbuşită >n unt. !e dă la cuptor la "oc potri$it+ /in*ndu?se p*nă creşte şi se ru#eneşte "ru#os deasupra. La ur#ă se adau2ă cele trei albuşuri bătute spu#ă. sare. 6$< lingură unt.O4 6 Eg andi"e. < linguri smântână. 6 lingură brânză rasă. @BC& P4. )&1F. !e un2e cu o lin2ură de unt o crati/ă potri$it de #are+ >n care să >ncapă andi$ele aşe3ate unele l*n2ă altele. 6 linguriţă zahăr. @BB& . pentru rest acelea%i cantităţi ca pentru O-onopida la cuptorP& !e "ierb andi$ele >năbuşit ca #ai sus şi se aşa3ă >ntr?o "or#ă unsă cu unt. 6 linguriţă pesmet& !e taie >n patru o $ar3ă #i5locie şi se pune să "iarbă 1 #inute. ')7F. 6n loc de unt+ se poate pune sos de roşii.)(/V3 !)0+#5/. < ouă. 6 6D< cea%că lapte.odată+ ca să "iarbă la "el pe toate păr/ile. 6 Eg andi"e. !e ser$eşte "oarte "ierbinte.3 -# #). 6 lingură unt. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc+ se toarnă co#po3i/ia+ deasupra se presară pes#et şi se pun c*te$a bucă/ele de unt. piper. 6 lingură bulion sau @ > 8 ro%ii. !e dă pu/ină sare şi se a#estecă cu aluatul de clătite. !e taie #ărunt o $ar3ă #ică Ede pre"erin/ă se rade pe ră3ătoarea cu 2ăuri #ariF. -# O43' 6 legătură bună de praz. @B8& S#$23# (3 V.4'0 @99 g "arză.3 -# V. !e "ac clătite obişnuite+ se ru#enesc >ntr?o ti2aie cu pu/in unt+ pe a#bele păr/i+ /in*ndu?se la cald p*nă ce sunt toate 2ata. !e dă apoi prin #aşina de tocat şi se adau2ă ceapa ru#enită separat. 6 lingură făină. @B7& -20. !eparat se "reacă spu#ă untul+ se adau2ă "ăina+ br*n3a rasă+ s#*nt*na şi 2ălbenuşurile. 6 cea%că făină. sare. !e pre2ătesc apoi la "el cu conopida la cuptor E$. 6 linguriţă făină. 699 g unt proaspăt. La >nceput se pun c*te$a #inute pe "oc iute+ p*nă ce dă apa >n clocot+ se acoperă per"ect şi se dau la cuptor. !e scur2e bine de apă şi se toacă #ărunt. Trebuie să "iarbă >năbuşit circa o oră+ la "oc #ic+ ast"el >nc*t >n acest ti#p să nu se #ai adau2e apă+ dar nici să nu se ardă andi$ele pe "und. !e pun >n crati/ă+ se presară sare+ se adau2ă + & @ ' lin2uri de apă+ 3ea#a de la o 5u#ătate de lă#*ie şi >ncă o lin2ură de unt deasupra. piper& Pentru sos? < cepe. !e spală bine >n #ai #ulte ape reci+ să nu ră#*nă nisip printre "run3e. sare& !e cură/ă andi$ele de "run3ele 2albene şi se retea3ă din coadă. 6 linguriţă zeamă de lămâie. !e a#estecă cu $ar3a+ se potri$eşte de sare şi de piper. !e aşa3ă pe "ar"urie+ se ser$esc "oarte "ierbin/i. smântână& !e "ace un aluat de clătite din două ouă E$. sare. sare& !e taie pra3ul bucă/i lun2i de circa ) c# şi se tra2e cu 2ri5ă #ie3ul. !e toarnă deasupra unt proaspăt topit şi se presară pes#et.)(/V3 2. !e ser$esc "ierbin/i+ aşe3ate unele peste altele+ ca o budincă+ cu s#*nt*nă. @BA& . 6 lingură unt.4'0 6 "arză mi locie. 6 lingură unt. = ouă. (*nd este 2ata+ se des"ace şer$etul şi se aşa3ă $ar3a pe o "ar"urie "ierbinte.

6 lingură unt.#4. M*ncarea se ser$eşte căldu/ă. !e toarnă deasupra.' -# S*G). !e dă la o parte şi după ce s?a răcorit+ se a#estecă cu un ou. 6 ou. !e ser$eşte "ierbinte. sare. !e scur2e bine şi se >năbuşă cu pu/in lapte+ 1 @ 1. !e aşa3ă cu unt+ >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc8 se toarnă deasupra o ceaşcă de s#*nt*nă. 6 linguriţă făină.0 (3 P4. !e poate pre2ăti cu ulei+ >n acest ca3 ser$indu?se rece.' 7 fire frumoase de praz. 6 ou. !e dă la cuptor.' 7 fire de praz. !e >ntinde o "oaie de aluat+ se >#bracă o "or#ă de turtă+ se pune pra3ul şi se acoperă cu altă "oaie de aluat. 6 ceapă. 6 linguriţă brânză& !e cură/ă pra3ul+ se taie bucă/i şi se pune la "iert cu apă docotită+ sc0i#b*nd apa de 2 @ & ori. !e ser$eşte "ierbinte+ cu salată. @C=& P4. 6 lingură unt. (*nd ore3ul >ncepe să se u#"le+ se a#estecă cu pra3ul >năbuşit+ se adau2ă sare+ piper. @C6& .' 6 legătură mică de praz& Pentru rest acelea%i cantităţi ca pentru O-hiftelele de sparanghelP& !e pre2ătesc la "el ca c0i"telele de sparan20el E$. !e taie #ărunt pra3ul şi se #oaie >ntr?o ti2aie cu o lin2ură de unt. !e pune sare. !eparat+ se pră5eşte uşor "ăina cu o lin2ură de ulei+ se stin2e cu pu/ină apă+ se adau2ă bulionul şi o lin2urită de o/et. !eparat se pră5eşte ore3ul >n unt+ se stin2e cu o ceaşcă de apă. !e potri$eşte de sare.$ (3 P4. !e un2e cu ou+ se dă la cuptor p*nă se ru#eneşte deasupra. !e lasă să "iarbă p*nă scade sosul c*t trebuie. @C9& -H/$. @C@& P/2. !e u#ple pra3ul şi se pune >n crati/ă cu unt. 6 linguriţă oţet. sare& !e cură/ă pra3ul+ se taie bucă/i şi se opăresc cu apă cu sare. = linguri ulei. !e pune sare şi piper. #inute. 6 cea%că lapte. 6 cea%ca smântână. 6 lingură . @C<& P4.de deasupra ră#*n >n "or#ă de tuburi care se u#plu. '1&F. (*nd este aproape 2ata se adau2ă #ăslinele opărite c*te$a #inute >n apă clocotită. 6 lingură bulion. !e "ace un sos din ceapă tocată #ărunt şi ru#enită+ "ăină+ bulion de roşii+ 3a0ăr şi pu/ină apă.323 (3 P4.' -# *0S2/)3 6 legătură bună de praz. unt cât o nucă& !e "ace un aluat dintr?un ou+ "ăină c*t se cere şi pu/in unt.G)0 6 legătură bună de praz. !e >ncin2e uleiul >ntr?o crati/ă+ se pune pra3ul scurs de apă şi se /ine p*nă >ncepe să se ru#enească. < ce%ti apă. = /inguri ulei. !e toarnă sosul >n crati/a cu pra3 şi se dă la cuptor. Mie3ul scos se toacă #ărunt+ se >năbuşă cu pu/in unt. 6 cea%că de orez. 689 g măsline. !e presară br*n3ă ras*+ se dă un s"ert de oră la cuptor. piper& Pentru aluat? 689 g făină.

!e pun la "iert cu apă rece+ care să le cuprindă bine. !e lasă să "iarbă >năbuşit+ la "oc #ic+ #işc*nd crati/a din c*nd >n c*nd+ ca să nu se prindă de "und. < cepe. pătrun el "erde tocat. !e ser$esc cu "ri2ănele sau cu croc0ete. (*nd este bine "iert şi destul de scă3ut+ se strecoară >n crati/a >n care au "ost aşe3ate "eliile scurse de /elină+ adău2*nd şi c*te$a ciuperci cură/ite+ tăiate #ărunt şi >năbuşite o untură. !e lasă sosul să "iarbă o 5u#ătate de oră. 6 lingură bulion. &91F. @CB& G#2// !)0+#5/. !e acoperă şi se "ierbe >năbuşit circa 2 de #inute. !eparat se ru#enesc cepele tăiate #ărunt+ cu o lin2ură de untură+ se adau2ă "ăina şi se lasă să se ru#enească. !e "ierb p*nă >ncep să se #oaie. 6 linguriţă zahăr. !e pune sare. 6 păhărel de "in. sare& !e cură/ă /elina+ se taie "elii care se pră5esc cu pu/in ulei.43 (3 132/)0 7 ţeline. <99 g ciuperci. sare& !e ale2 2ulii tinere+ se cură/ă+ se taie >n două+ apoi >n "eliu/e destul de sub/iri. foaie de dafin& !e cură/ă rădăcinile de /elină destul de ad*nc+ ca să nu ră#*nă ni#ic din coa5a "ibroasă care le acoperă. !e stin2 cu un pă0ărel de $in a#estecat cu apă. piper& !e toacă ceapa #ărunt şi se pră5eşte cu două lin2uri de ulei. La "el se "ace cu arpacaş+ #uiat >nsă din a5un ca să "iarbă #ai repede. Dacă este necesar+ se #ai adau2ă pu/ină apă.bulion sau @ ro%ii. 6 lingură unt sau untură. < linguri untură. (*nd sunt "ier/i+ se scur2e apa+ se trec prin sită şi se pre2ătesc la "el ca piureul de carto"i E$. !e potri$eşte de sare şi de piper şi se dă la cuptor p*nă scade apa+ iar ore3ul este potri$it de "iert. sare. < linguri unt.3 7 gulii mi locii. După o 5u#ătate de oră+ se adau2ă carto"ii cură/i/i de coa5ă. piper. sare. @CA& P/#43 (3 132/)0 7 ţeline. . !e aşa3ă >n crati/ă. !e ser$eşte "ierbinte. !e ser$eşte #*ncarea răcorită. !e scot şi se scur2. = cartofi mi /ocii. 6 lingură făinâ. !e #ai adau2ă sare+ piper+ "oaie de da"in. !e pun >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de unt sau de untură+ o lin2uri/ă de 3a0ăr+ sare şi două+ trei lin2uri de apă. @C7& 132/)0 -# -/#P34-/ @ ţeline. !e potri$eşte de sare. >ntre ti#p se taie pra3ul "elii sub/iri+ se >năbuşă cu o lin2ură de ulei+ se aşa3ă >n crati/ă cu ore3ul+ se adau2ă roşiile "ără coa5ă şi "ără se#in/e+ sau o lin2ură de bulion şi două ceşti de apă. 6n ti2aia >n care s?a pră5it /elina+ se #ai adau2ă o lin2ură de ulei şi se ru#eneşte o ceapă tocată8 se pune "ăină+ se stin2e cu pu/ină apă+ se adau2ă bulion+ sare şi 3a0ăr. !e taie >n două+ iar "iecare 5u#ătate >n "elii 2roase de 1 c#. @C8& *G)-. 6 ceapă. = linguri ulei. = linguri de lapte& !e cură/ă+ se taie >n s"erturi şi se pun la "iert /elinele ca #ai sus. 6 linguriţă făină. !e toarnă sosul peste /elina din crati/ă şi se dă o 5u#ătate de oră la cuptor. !e ale2e ore3ul+ se spală+ se usucă şi se a#estecă cu ceapa+ c*nd aceasta s?a topit "ără să se ru#enească. M*ncarea se ser$eşte răcorită+ după ce s?a presărat deasupra pătrun5el $erde tocat #ărunt. 6 linguriţă zahăr.

G)0 6 Eg napi. &91F. < linguri unt. !e toarnă peste 2ulii+ se lasă să scadă. 6 cea%că lapte. = linguri lapte.P/ -# S*G). !e >ncăl3eşte unt >ntr?o crati/ă+ se pun napii+ se /in >năbuşi/i circa 2 de #inute+ la "oc potri$it.. 6 lingură unt sau untură. !e #işcă crati/a+ pentru a nu se lipi de "und. 898& *G)-. !e pun la "iert >ntr?o crati/ă cu apă rece. !e pun la "iert cu pu/in lapte sau cu 3ea#ă de carne. !e spală şi se usucă >ntr?un şer$et.3. < ce%ti zeamă de carne sau apă. !e stin2e cu o ceaşcă de lapte.@CC& *G)-. !e cură/ă şi se taie "elii 2roase de 5u#ătate centi#etru şi se >năbuşă cu pu/in unt sau untură. 6 linguriţă făină& !e pre2ătesc #orco$ii+ "ie tineri+ "ie de iarnă+ la "el ca #orco$ii cu unt.G)0 .celea%i cantităţi ca mai sus% în plus 6 cea%ca smântână. 6 Eg morco"i :carote. 89<& *O4-OV/ . < linguri smântână& !e taie napii >n două şi "iecare 5u#ătate >n alte trei sau patru bucă/i. (*nd sunt 2ata+ sosul trebuie să "ie destul de scă3ut./)34/ :-. !e ser$esc cu "ri2ănele sau cu croc0ete. !e trec prin sită >#preună cu aceeaşi cantitate de carto"i "ier/i >n apă. !e adau2ă bulion de roşii şi două lin2uri/e de 3a0ăr ars. @99 g cartofi. 6 lingură bulion. 6 cea%că zeamă de carne sau apă. 89=& *O4-OV/ (3 /. 89@& *O4-OV/ -# S*G). !e a#estecă separat s#*nt*na cu "ăina şi se toarnă deasupra. 6 linguriţă făină.P/ @99 g napi. !e cură/ă bucă/ile d*ndu?le >n acelaşi ti#p şi o "or#ă #are c*t o nucă. < linguri unt. < linguri rase zahăr. !e pune sare. sare& !e rad #orco$ii cu un cu/it bine ascu/it.4O. (u# s?au >n"ierb>ntat+ se ser$esc. (*nd sosul a "iert+ se adau2ă s#*nt*na+ se toarnă peste napi şi se lasă să #ai "iarbă >năbuşit+ la "oc #ic+ circa 2 de #inute. !e lasă să "iarbă >năbuşit+ la "oc potri$it+ #işc*nd crati/a din c*nd >n c*nd ca să nu se prindă pe "und.celea%i cantităţi ca mai sus& !e rad #orco$ii şi se taie "elii sub/iri. < linguriţe zahăr. 896& P/#43 (3 ). sare& !e ale2 nu#ai 2ulii tinere+ celelalt"e "iind a/oase. După c*te$a clocote se scot+ se scur2 şi se pun să "iarbă >năbuşit cu unt+ apă+ 3a0ăr şi sare+ la "el ca #orco$ii tineri. 899& ). sare& !e cură/ă napii şi se taie >n "elii sub/iri.43 (3 G#2// 7 gulii mi locii. !eparat se "ace un r*ntaş alb din unt şi "ăină. . -# #). !e pun >ntr?o crati/ă cu două lin2uri de unt+ două ceşti de apă sau 3ea#ă de carne+ două lin2uri rase de 3a0ăr şi sare. :u#ai dacă #orco$ii >ncep să se ru#enească >nainte de a "i destul de "ier/i+ se #ai adau2ă o lin2ură sau două de apă. 6 linguriţă făină. !e ser$esc cu "ri2ănele sau cu croc0ete. 6 ceapă.4)0 -# #). < linguri unt. !e ser$eşte "ierbinte. !e procedea3ă apoi ca pentru piureul de carto"i E$.43 (3 *O4-OV/ . !eparat se ru#eneşte o ceapă tăiată #ărunt+ se adau2ă "ăina+ se stin2 cu pu/ină 3ea#ă de carne sau cu apă.

în total 6.0 6< cepe mi locii.P0 #*P2#. !e ser$eşte "ierbinte+ cu "ri2ănele. !e u#plu cu această pastă cepele+ se presară deasupra pes#et şi se dau la cuptor >ntr?o "ar"urie cu pu/in ulei. !e /in o 5u#ătate de oră pe "oc #ic+ #işc*nd crati/a din c*nd >n c*nd+ ca să nu se prindă ceapa şi #orco$ii pe "und. < linguri ulei. < linguri ulei. 6 gălbenu%. "erdeaţă& !e ale2 cepe "ru#oase+ de #ări#e potri$ită. < linguri unt sau untură. 6 /inguriţă zahăr. !e lasă să #ai "iarbă 2 de #inute.P0 #*P2#. !e presară "ăina şi se toarnă 3ea#a de carne sau apă. = linguri ulei. Dacă se 2ăseşte+ se pun şi c*te$a buc0ete de conopidă şi la ur#ă roşiile tăiate >n două şi "ără se#in/e+ un ardei 2ras tăiat #ărunt şi c*/i$a carto"i cura/a/i şi tăia/i >n bucă/i ca şi do$leceii. = cepe. < linguri făină.6 Eg morco"i. !e /in p*nă >ncep să se ru#enească. < ce%ti zeamă de carne sau apă. 89B& -3. !e adau2ă sare şi o lin2uri/ă de 3a0ăr. !e scobesc #ie3urile şi se pun să "iarbă un s"ert de oră >n apă cu sare. 6nainte de a ser$i+ se a#estecă separat un 2ălbenuş cu pu/in sos din #*ncare şi se toarnă apoi totul deasupra. !e strecoară sosul peste cepele din crati/ă şi se dă la cuptor. sare. 6 linguriţă zahăr. 897& -3. ''9F. 6 lingură bulion. @ căpăţîni de usturoi. piper. !e dă la . sare& !e ale2 cepe de #ări#e #i5locie+ se cură/ă şi se "ierb >n apă cu sare p*nă >ncep să se #oaie. !e adau2ă pu/in bulion+ 3a0ăr+ sare. !e rade un do$lecel şi se taie >n bucă/i potri$ite+ precu# şi o $*nătă+ care se opăreşte #ai >nainte cu apă. La "el se pot "ace u#plute cu ciuperci. sare& !e rad #orco$ii+ se taie "elii şi se pun să "iarbă cu apă rece+ circa 1 #inute. !e /in p*nă se ru#enesc. pătrun el "erde tocat& !e pre2ăteşte 3ar3a$atul ast"el% se taie pu/ină $ar3ă >n bucă/i+ un #orco$+ un pătrun5el şi o 5u#ătate de /elină >n "elii sub/iri+ se cură/ă o #*nă de ba#e care se opăresc cu borş+ una de #a3ăre+ una de "asole $erde.899 Eg. !e scur2 şi c*nd s?au #ai răcorit+ se u#plu cu ore3+ la "el ca roşiile E$. !e scur2 din apă şi după ce s?au #ai răcorit+ se scobesc+ iar #ie3ul se toacă >#preună cu o "elie de p*ine #uiată şi stoarsă+ la care se adau2ă sare+ piper+ $erdea/ă şi c*te$a nuci pisate bine+ >ntr?o piuli/ă de piatră.0 -# O43' 6< cepe mi locii.#4O/ 6< cepe mi locii. 6 linguriţă făină. 89A& -3. piper. !eparat se ru#enesc >n ulei cepele tăiate "elii+ se pune 3ar3a$atul+ dacă trebuie se #ai adau2ă ulei+ pu/ină apă+ sare. piper. @ cepe.0 -# #S. 6 felie pâine. 6D< cea%că orez. sare. !e scobesc cepele. !e dau la cuptor. !e taie cepele "elii "oarte sub/iri şi se pun >ntr?o crati/ă cu unt şi cu #orco$ii "ier/i şi scurşi. 6 linguriţă "erdeaţă. !e scur2. 6ntre ti#p se pre2ăteşte sosul. 89C& GH/V3-/ -# #23/ 'arza"at de tot felul. 6< nuci. !e pisea3ă >n piuli/ă de piatră usturoiul şi #ie3ul scos din ceapă+ cu sare+ piper şi pu/in ulei. sare. @ ro%ii. !e "ace un r*ntaş din ulei cu "ăină+ care se stin2e cu apă. 6 lingură pesmet& !e opăresc cepele şi usturoiul cu apă clocotită. < linguri ulei. (u această co#po3i/ie se u#plu cepele şi se aşa3ă >n crati/ă.P0 #*P2#.

!e scur2 bine de apă+ se dau prin #aşina de carne. piper. 6 ţelină.V. < linguri smântână. 6 lingură unt.. 6 cea%că lapte.SO4./. 6D@ de "arză. o mână de mazăre boabe. 6 praz.4'. )&1F.3 <99 g morco". clătite din două ouă E$. 6 cea%că lapte. 86<& -H/$.. 6 morco". sare. < cartofi. 6 lingură pesmet. o mână de fasole. 869& 23G#*3 . !e aşa3ă pe o "ar"urie rotundă conopida la #i5loc+ >#pre5ur "asolea+ apoi carto"ii+ #orco$ii şi+ >n s"*rşit+ #a3ărea. 6 do"lecel mic. 6 pătrun el. :u se u#blă cu lin2ura pentru a nu se s"ăr*#a+ se #işcă nu#ai crati/a >ntr?o parte şi >n alta+ control*ndu?se dacă nu s?a prins pe "und.. sare& !e "ierb >#preună sau separat+ >n apă cu sare% #orco$ii+ pătrun5elul+ carto"ii "ără coa5ă+ $ar3a Eopărită #ai >nainteF+ "asolea $erde şi #a3ărea boabe+ $erde. 866& 5)/132 (3 23G#*3 < morco"i. 8 cartofi. (*nd este aproape 2ata+ se adau2ă pu/in pătrun5el $erde tocat. !e "ac c0i"tele rotunde care se dau prin "ăină şi se pră5esc >n untură sau >n ulei. !eparat se a#estecă o lin2ură de "ăină cu două ouă+ se adau2ă 3ar3a$atul+ br*n3a rasă şi sare dacă #ai trebuie. 6 lingură brânză rasă. <99 g mazăre "erde. < pătrun ei. < linguri făină. @ cartofi. !e ia cu lin2ura din co#po3i/ie+ se "ac c0i"tele rotunde cu #*na dată prin "ăină şi se turtesc apoi >n "or#ă de şni/el+ pe un "und presărat cu pes#et. < morco"i. 86=& +#(/)-0 (3 -2. sare& !e "ac 1' @ 1.. < linguri brânză rasă. < ouă. 6 cea%că făină. !e adau2ă două lin2uri de "ăină+ două ouă+ br*n3ă+ sare+ piper. <99 g cartofi. 6 lingură unt. 6 lingură făină. sare& Pentru clătite? < ouă. !e toarnă unt peste conopidă+ se ser$esc c*t #ai "ierbin/i.3 -# 23G#*3 O mână de fasole "erde. = linguri untură sau ulei& !e "ierbe tot 3ar3a$atul şi carto"ii "ără coa5ă. = linguri făină.cuptor+ se /ine la "oc potri$it+ p*nă ce tot 3ar3a$atul a "iert. Dinainte se pre2ătesc le2u#ele "ierte separat+ adică "asole $erde+ #a3ăre boabe+ c*te$a buc0ete de conopidă+ un do$lecel+ doi carto"i+ un #orco$+ acestea din ur#ă cură/ite şi tăiate bucă/i potri$ite. <99 g fasole. !e scur2 bine din apă şi se toacă >#preună+ a"ară de #a3ăre+ potri$it de #ărunt. < linguri brânză.323 (3 '. = linguri unt& !e pre2ătesc separat% #orco$i+ #a3ăre+ "asole+ carto"i+ aşa cu# s?a arătat la "iecare+ şi se "ierbe o conopidă "ru#oasă. !e ser$eşte rece. una de mazăreK < ouă. !e ru#enesc >n untură şi se ser$esc cu salată. < linguri untură. < ouă. 6n acest ti#p se pre2ăteşte sosul ast"el% se pră5eşte o lin2ură de "ăină cu o lin2ură de unt şi >nainte de a se ru#eni+ se stin2e cu lapte+ potri$ind . câte"a buchete de conopidă. 6 conopidă mi locie.

!e ser$eşte "oarte "ierbinte+ cu #ă#ăli2ă. 6 linguriţă făină.*. "erdeaţă tocată& !e cură/ă ciupercile ca #ai sus şi se taie bucă/i. -e #ăsură ce sunt cură/ite+ se aruncă >ntr?o crati/ă cu apă rece >n care s?a pus pu/in o/et şi un pra" de sare+ pentru a nu se >nne2ri >nainte de a "i puse "oc. 868& -/#2. sare. !e un2e bine cu unt o crati/ă de #ări#ea clătitelor. !e pune un strat de le2u#e a#estecate+ două lin2uri de sos+ o clătită şi aşa #ai departe+ p*nă ce se u#ple crati/a. !e toarnă ciupercile deasupra. mărar tocat& !e ale2 ciuperci+ de pre"erin/ă #ici+ >n orice ca3 "oarte proaspete+ albe şi cu carnea tare. !e a#estecă din c*nd >n c*nd se "ierb p*nă ce apa pe care au lăsat?o este aproape scă3ută.sosul să aibă consisten/a s#*nt*nii. Totul se toarnă peste ciuperci şi se lasă să dea c*te$a clocote. !e a#estecă cu ciupercile8 se dă sare şi piper şi se lasă să dea >#preună c*te$a clocote. !e presară "ăina+ se toarnă 3ea#ă de carne sau apă+ !e adau2ă sare+ piper şi c*nd ciupercile sunt "ierte+ s#*nt*na. piper& !e cură/ă ciupercile ca #ai sus. < linguri unt. piper& !e pre2ătesc ciupercile la "el ca #ai sus şi se "ierb >n apă cu pu/ină sare. !e pră5eşte uşor "ăina >n unt şi se stin2e cu o ceaşcă din 3ea#a >n care au "iert ciupercile. 86A& -/#P34-/ -# O#0 A89 g ciuperci. 6 linguriţă făină. (*nd sunt 2ata+ se adau2ă s#*nt*na a#estecată cu "ăină şi se lasă la "oc #ic p*nă >ncep din nou să "iarbă. 6 cea%că smântână. @ ro%ii. !e poate pre2ăti la "el cu ulei+ ser$indu?se rece. sare. !e pun ciupercile şi se /in p*nă scade toată apa din ele. !e taie ceapa "elii şi se pră5eşte uşor cu o lin2ură de unt. 6 cea%că smântână. !e aşa3ă două clătite pe "und şi trei+ patru pe #ar2ini+ ast"el >nc*t după ce s?a u#plut crati/a+ să poată "i >ntoarse deasupra+ toată budinca "iind >#brăcată >n clătite. sare. !e lasă să "iarbă >ncet p*nă ce sosul este potri$it de 2ros. !e cură/ă+ se rup picioarele+ iar ciupercile #ari se taie >n patru sau >n #ai #ulte bucă/i+ după #ăr#ie. < cepe. !e lasă să "iarbă acoperit p*nă ce #*ncarea este potri$it de scă3ută. !e ser$eşte "ierbinte. După ce s?a #ai răcorit+ se adau2ă ouăle+ br*n3a rasă şi s#*nt*na.43 (3 -/#P34-/ 6 Eg ciuperci. !e pune sare. 6ndată ce sunt toate cură/ite+ se pun >n crati/ă să se >năbuşe+ cu unt şi pu/ină sare. !e "ierb c*te$a ouă tari+ se cură/ă+ se taie "elii+ se aşa3ă pe o "ar"urie "ierbinte. (3 -/#P34-/ 6 Eg ciuperci. < cepe. 6n loc de a se a#esteca cu s#*nt*nă+ "ăina poate "i pră5ită uşor >n unt şi stinsă+ adău2*ndu?se apoi s#*nt*nă. !e >ntorc deasupra clătitele de pe #ar2ini+ se stropeşte budinca cu unt şi se dă la cuptor să se ru#enească. < linguri unt. 6 cea%că zeamă de carne. 867& *G)-. !e toacă #ărunt at*t ciupercile+ c*t şi ceapa şi se pră5esc >#preună uşor cu o lin2ură de unt. (*nd este 2ata se răstoarnă. 6 /ingură unt. sare. !e adau2ă "ăină+ c*te$a roşii "ără coa5ă şi se#in/e+ sare şi pu/ină $erdea/ă tocată. 6 linguriţă făină. !e ser$esc "ierbin/i.G)0 6 Eg ciuperci. . 86@& -/#P34-/ -# S*G). < linguri făină. = ouă. < linguri unt. 6nainte de a ser$i+ se adau2ă pu/in #ărar $erde tocat.

8<<& */)-.3 6 Eg ciuperci. Apa >n care s?au #uiat 0ribii se lasă să se li#pe3ească şi se păstrea3ă. !e dau la cuptor p*nă >ncep să se #oaie. !e rupe piciorul+ se spală şi se scur2. 6 lingură unt. = linguri ulei& Pribii usca/i se ale2 cu "oarte #are 2ri5ă+ să nu aibă $ier#i. !e adau2ă pătrun5el $erde tocat. !e pun 0ribii şi se lasă să "iarbă >#preună+ adău2*ndu?se c*te pu/in din apa >n care au "ost #uia/i+ p*nă ce #*ncarea este 2ata. 6 linguriţă frunze de pătrun el tocat. 6nainte de a ser$i+ se pune peste "iecare ciupercă o bucă/ică #ică de unt proaspăt. !e pune c*te o lin2uri/ă de u#plutură >n "iecare ciupercă+ nete3ind deasupra cu un cu/it. !eparat se ru#enesc >n ulei cepele tăiate #ărunt+ se presară "ăina+ se stin2 cu o ceaşcă din apa li#pe3ită >n care au "ost #uia/i 0ribii. )&1F dintr?un ou+ "ăină şi lapte+ se #oaie ciupercile >n aluat şi se pră5esc >ntr?o crati/ă cu #ultă untură "ierbinte ca să le cuprindă bine. @ cepe mi locii. . !e şter2 "ără să se cure/e de pieli/ă şi se presară cu pu/ină sare. < linguri pesmet. !e ser$esc "ierbin/i. 6 păhărel "in. !e ru#enesc pe a#*ndouă păr/ile+ se presară pu/ină sare+ se ser$esc "ierbin/i. 8<9& -/#P34-/ 2. .86B& -/#P34-/ #*P2#. sare. !e adau2ă bulion+ sare+ piper. !e toacă #ărunt picioarele >#preună cu ciupercile #ărunte şi cu o ceapă. 6D< cea%că lapte. !e pot pre2ăti+ de ase#enea+ "ără bulion şi "ără pes#et.. <8 g unt proaspăt. 6 lingură bulion. sare. 8<6& -/#P34-/ !) . 6 linguriţă făină. 6 linguriţă făină... = linguri untură sau ulei& !e ale2 ciupercile #i5locii+ se rup picioarele+ se spală şi se usucă bine cu un şer$et. (*nd s?au #uiat+ se presară "ăina+ se adau2ă $inul şi 3ea#a de carne sau apă. !e /in pe "oc p*nă ce pasta este su"icient de le2ată. !e aşa3ă toate >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc+ stropindu?le cu pu/in unt. !e ser$esc "oarte "ierbin/i. !e pun la "oc cu o lin2ură de unt. !e usucă+ se aşa3ă >ntr?o ta$ă unele l*n2ă altele şi >n "iecare ciupercă se pune un pra" de sare şi o bucă/ică de unt proaspăt. 6D< cea%că făină. !e ser$eşte rece cu pătrun5el $erde+ tocat #ărunt+ deasupra. G40. !e scur2 bine de apă şi se taie ca tăi/eii #ai 2roşi. 6 ou. piper& !e ale2 ciuperci #ari+ "ru#oase. !e lasă să "iarbă. sare. 86C& -/#P34-/ 2. !e #ai adau2ă bulion+ sare+ piper şi pes#et. 6 ceapă. piper. !e pun la "ript pe 2rătarul >ncins şi >nainte de a ser$i+ pe "iecare ciupercă se pune o bucă/ică #ică de unt proaspăt. !e /in p*nă se #oaie.4 !e spală ciuperci #ari+ "ru#oase şi se rupe piciorul.43 (3 H4/+/ <99 g hribi :mânătărci. "erdeaţă.2#. 6 lingură bulion. 899 g ciuperci frumoase. !e dau la cuptor. !e spală >n c*te$a ape şi se lasă >n apă căldicică din a5un p*nă a doua 3i.V0 !e pre2ătesc ciupercile ca #ai sus. !e "ace un aluat de clătite E$.. !e presară pes#et "in+ se dau un s"ert de oră la cuptor.

6 6D< cea%că orez.$ (3 H4/+/ 689 g hribi :mânătărci. !e ser$eşte rece. = /inguri ulei. At*t #*ncarea+ c*t şi pila"ul se pre2ătesc la "el şi din 0ribi proaspe/i. sare.. piper& !e #oaie 0ribii din a5un. !e toarnă trei ceşti din apa >n care au "ost #uia/i şi "ier/i 0ribii+ după ce a "ost li#pe3ită. 6 lingură bulion. . -ila"ul de 0ribi se poate ser$i şi cald+ cu sos de s#*nt*nă. !e adau2ă ore3ul ales+ spălat şi apoi uscat >ntr?un şer$et. (*nd ore3ul şi ceapa >ncep să se >n2ălbenească+ se aşa3ă >ntr?o crati/ă+ >#preună cu 1. < cepe.8<=& P/2. 2 de 0ribi "ier/i şi tăia/i "elii. !e /ine la cuptor p*nă ce ore3ul este "iert. !e pră5esc >n ulei două cepe tăiat #ărunt. !e adau2ă sare+ piper şi o lin2ură de bulion.

!e pră5eşte uşor >n unt ore3ul şi se stin2e cu două ceşti de 3ea#ă li#pe3ită >n care a "iert li#ba. = linguri ulei. 6 6D< cea%că orez. !e pune apoi "icatul+ după ce a "ost sărat c*t trebuie+ apăs*ndu?l pu/in cu in2ura+ ast"el >nc*t să intre >n ore3. !e dă c*te$a #inute la cuptor+ se răstoarnă pe "ar"urie+ iar la #i5loc se aşa3ă li#ba. )&F. unt proaspăt cât o nucă& !e pre2ăteşte ore3ul ca #ai sus+ se taie >n bucă/ele #ici "icatul şi se >năbuşă cu pu/in unt+ "ără >nsă să se usuce. & . "& =9B& !e pre2ăteşte ore3ul după cu# s?a arătat şi se aşa3ă >ntr?o "or#ă de tablă cu 2aură la #i5loc+ bine unsă cu unt. !e in"ierb>ntă >ntr?o crati/ă untul+ se pune ore3ul şi se a#estecă p*nă >ncepe să se >n2ălbenească. 6 patrun el. !e pune >ntr?o "or#ă cu 2aură #are+ bine unsă cu unt. 6 ceapă. 6 morco".S3 5/ (/$34/. = linguri unt.O -# *G)-. = cepe mi locii. 8<8& 4/SO. 8<A& 4/SO. sare& !e ale2e ore3ul+ se spală şi se usucă cu un şer$et. (*nd ore3ul este "iert+ se adau2ă pu/in unt proaspăt+ se aşa3ă >ntr?o "or#ă de tablă unsă cu unt+ de pre"erin/ă cu 2aură la #i5loc. !e dă c*te$a #inute la cuptor.O -# $/-.3 $32#4/ -# +4G)'0 8<@& 4/SO.O -# SOS (3 4O5// 6 6D< cea%că orez. (*nd ore3ul este "iert+ se a#estecă cu pu/in unt proaspăt şi cu 1 2 de br*n3ă rasă uşor+ pentru a nu se s"ăr*#a ore3ul. !e ser$eşte "oarte "ierbinte. <99 g ficat. < ardei gra%i. !e presară deasupra br*n3ă rasă sau caşca$al ras+ iar >#pre5ur se pune cu lin2ura un sos 2ros de roşii E$. !e ser$eşte cu sos de roşii sau de ciuperci 8<7& 4/SO.O -# 2/*+0 6 cea%că orez. @ ro%ii.43 (3 4/)/-H/ Pentru risoto acelea%i cantităti ca mai sus& Pentru mâncare de rinichi. unt proaspăt cât o nucă. de #inute "ără să se a#estece+ p*nă ce ore3ul este "iert+ dar nes"ăr*#at+ bob de bob. !e răstoarnă ore3ul pe "ar"urie+ iar la #i5loc se aşa3ă #*ncarea de rinic0i. = ce%ti zeamă de carne. = linguri unt. < linguri unt. = ce%ti cu apă. sare& !e "ierbe o li#bă de $i/el E$. @ ce%ti zeamă de carne. 6 limbă de "iţel. sare . !e stin2e cu 3ea#a >n care a "iert li#ba şi se a#estecă cu bucă/ile de li#bă. !e lasă circa 2. 699 g brânză rasă. !e dă c*te$a #inute la cuptor+ apoi se răstoarnă pe "ar"urie. 6 lingură făină. 8<B& P/2. !e un2e o "or#ă de tablă bine cu unt+ se aşa3ă ore3ul la care s?a adău2at o bucă/ică de unt proaspăt şi pu/ină br*n3ă rasă+ se dă c*te$a #inute la cuptor şi se răstoarnă pe "ar"urie. 29)F cu o ceapă şi 3ar3a$at.$0/)O. unt proaspăt cât o nucâ.$ +#2G043S6 6D< cea%că orez. !e ser$eşte "ierbinte. !e "ace un sos 2ros ca o s#*nt*nă+ dintr?o lin2ură de unt şi o lin2ură de "ăină.. < linguri brânză rasă. !eparat se "ace #*ncarea de rinic0i+ cu sau "ără ciuperci E$. şi &1 F. !e cură/ă de piele şi se taie >n cuburi #ici. !e toarnă 3ea#a de carne şi se dă la cuptor+ la "oc potri$it.

= ouă. !e scur2 bine de apă prin strecurătoarea specială+ cu 2ăuri #ari şi se li#pe3esc cu apă rece. !e presară deasupra br*n3ă rasă a#estecată cu pu/in pes#et şi c*te$a bucă/ele de unt proaspăt.-. !e a#estecă .O4 . 89 g unt proaspăt. 6 gălbenu%. !e pun >n crati/ă+ se adau2ă untul proaspăt+ des"ăcut >n #ai #ulte bucă/i pentru a se topi repede+ şi două lin2uri de br*n3ă rasă.4O. -#P. !e pun >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc+ unsă cu unt. 8==& SP. 6 /ingură făină. 6 lingură brânză& Pentru sos? acelea%i cantităţi ca mai sus& !e "ierb spa20etele >n apă cu sare+ se scur2 şi se a#estecă cu o lin2ură de unt. sare& !e "ierb & l apă cu pu/ină sare. !e pune >ntr?o crati/ă cu ulei+ a#estec*nd din c*nd >n c*nd p*nă >ncepe ceapa să se #oaie. !e continuă p*nă se u#ple "or#a. 6 ou. în plus 6 linguriţă pesmet& !e pre2ătesc #acaroanele la "el ca #ai sus. 699 g brânză rasă. 6 lingură brânză. < linguri unt.GH3.4O.-.)3 2. 6 /ingură unt.4O. !e toarnă peste #acaroane sau se ser$eşte separat. !e un2e bine cu unt o "or#ă re3istentă la "oc+ se pune un r*nd de spa20ete+ unul de "elii de ouă şi c*te$a lin2uri de sos. 6ndată ce >ncep din nou să "iarbă se dau la o parte+ pe "oc #ai #ic+ şi se /in să clocotească >ncet. !e "ierb spa20etele >n apă cu sare+ se scur2.)3 -# SOS (3 4O5// . !e toarnă trei ceşti de apă+ se potri$eşte de sare+ se acoperă şi se dă crati/a la cuptor. !eparat se "ace un sos potri$it de le2at+ din unt+ "ăină şi o ceaşcă de apă+ la care se adau2ă un ou. 699 g ciuperci.3 -# O#0 5/ SOS (3 4O5// @99 g spaghete. 8=<& SP. 6 linguriţă zahăr. !e dau la cuptor la "oc iute+ se /in c*te$a #inute+ p*nă ce se ru#enesc deasupra. sare& Pentru aluat? 689 g făină. !e presară br*n3a rasă şi se dă la cuptor să se ru#enească.!e taie ceapa #ărunt. 89 g untură.3 !) $O4*0 =99 g spaghete. Din ti#p se pre2ăteşte un sos de roşii+ "oarte picant. 8=6& *.celea%i cantităţi ca mai sus.)3 -# +4G)'0 @99 g macaroane. !e adau2ă ardeii tăia/i "elii+ apoi ore3ul ales şi spălat şi roşiile tăiate.GH3. !e /ine 2 @ & de #inute+ p*nă se "ierbe ore3ul. (*nd apa clocoteşte+ se dă dru#ul #acaroanelor+ rupte sau nu >n bucă/i+ după dorin/ă.celea%i cantităţi ca la O*acaroane cu brânzăP& Pentru sos? 899 g ro%ii. 8=9& *. Macaroanele nu trebuie lăsate să "iarbă prea #ult şi nici la "oc #are+ deoarece se s"ăr*#ă şi de$in cleioase. 8<C& *. !e "ierb ouăle răscoapte. < linguri apă. sare& !e "ace un aluat din "ăină+ untură+ un 2albenuş+ apă+ sare+ cu care se >#bracă o "or#ă re3istentă la "oc. unt proaspăt cât o nucă& !e pre2ătesc la "el ca #acaroanele cu br*n3ă.-. !e "ace un sos de roşii cu 3a0ăr+ sare+ pu/in unt. !e opreşte un rond de aluat pentru capac. !e #işcă crati/a p*nă >ncepe br*n3a să se topească+ se adau2ă >ncă două lin2uri de br>n3ă şi se /in o clipă pe "oc să se >n"ierb*nte+ "ără să se #ai topească br>n3a+ !e toarnă >n "ar"urie+ se ser$esc "irbin/i. !e răstoarnă şi se ser$eşte pu/in răcorit.

cu spa20etele şi se pun ciupercile "ierte sau >năbuşite >n unt. !e /in trei s"erturi de oră. !e "ace un aluat ca de tăi/ei E$. în plus < linguri unt& Pentru foaia de plăcintă? <89 g făină. !e răstoarnă şi se ser$eşte cu sos de roşii. sau se cumpără <89 g foi din comerţ& !e "ace o "oaie de plăcintă E$. r*nduri de "oi stropite >ntre ele cu unt+ lăs*nd #ar2inile să iasă a"ară din crati/ă+ pentru a putea "i >ntoarse apoi peste #acaroane. < ouă. !e res"iră pe #asa de aluat şi se lasă să se usuce.4O.-. fără pesmet.)3 (3 -. 6n "or#a >#brăcată cu "oile de plăcintă se aşa3ă un r*nd de #acaroane+ se >ntinde apoi carnea şi se pune deasupra restul de #acaroane. 8=A& /O$-. :*. !e toarnă co#po3i/ia >n crati/a >#brăcată cu "oile de plăcintă+ se >ntorc #ar2inile deasupra+ ast"el >nc*t #acaroanele să "ie bine >n$elite.-. !e "reacă >ntr?un castron br*n3a de $acă a#estecată cu br*n3ă de oi+ sau nu#ai br*n3ă de $acă+ cu două ouă+ o ceaşcă de lapte sau de s#*nt*nă+ o lin2ură de unt+ sare. < linguri unt.)3 =99 g macaroane. ) .-. = linguri unt.0 -# *. !e un2e o "or#ă cu unt+ se presară cu pes#et+ se toarnă #acaroanele+ se dau la cuptor.4)3 <89 g macaroane.4O. <89 g carne. ) 'F. !e dă la cuptor.celea%i cantităţi ca mai sus. 6D< cea%că lapte.)3 5/ -. !e un2e deasupra cu unt. 6 cea%că lapte sau smântână. 6n lipsă de ti#p+ "oile pot "i cu#părate de la o plăcintărie. !e răstoarnă şi se ser$eşte cu sos de roşii sau cu alt sos+ după 2ust.F. 6 lingură pesmet& !e "ierb #acaroanele >n apă cu sare+ se scur2 şi se li#pe3esc cu apă rece. !e trece carnea prin #aşină şi se pră5eşte >n unt cu o ceapă tocată #ărunt. acelea%i cantităţi ca mai sus& !e pre2ăteşte "oaia de plăcintă şi #acaroanele la "el ca #ai sus.S0. H cea%că apă caldă. !e potri$eşte de sare. !e pre2ătesc la "el+ cu br*n3ă+ şuncă etc. @ linguri brânză. 8=7& P20-/). (*nd "oaia s?a uscat pe 5u#ătate+ se "ace sul şi se taie >n pan2lici late de un de2et. (*nd sunt 2ata se răstoarnă. !e acoperă cu "oile de plăcintă+ se un2e cu unt şi se dă la cuptor.4O.)3 . ulei. !e "ierb cu apă şi sare+ ca şi #acaroanele de t*r2. 6 lingură. 6 ceapă& Pentru foaia de plăcintă. !e a#estecă cu #acaroanele. !e aşa3ă >n "or#* >#brăcată >n aluat+ se acoperă cu capacul de aluat+ care se lipeşte pe #ar2ini cu apă rece+ şi se coc la cuptor+ !e răstoarnă şi după dorin/ă se ser$esc cu salată $erde. .0 -# *. !e toarnă c*te pu/ină apă şi se #ai /ine pe #aşină p*nă scade apa şi carnea >ncepe să se pră5ească. < linguri brânză.-. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă sau c0iar >ntr?o crati/ă bine unsă cu unt+ ' @ .4O. 8=8& P20-/). 6D< linguriţă sare. !e "ierb #acaroanele+ se scur2 şi se a#estecă cu unt+ br*n3ă+ ouă bătute separat+ sare şi pu/ină şuncă slabă+ tăiată #ărunt E"acultati$F. 8=@& +#(/)-0 (3 *. < ouă.

6 ceapă. .22F. -e de altă parte se taie ca "ideaua o "ar"urie de 0ribi+ #uia/i >n apă din a5un E$.4. Dacă se lipeşte #ă#ăli2a de el+ se #ai lasă să "iarbă. = linguri unt. !e taie "elii cu a5utorul unei s"ori curate sau cu un cu/it de le#n. .0 Se folosesc acelea%i cantităţi ca mai sus :"& 8=C. !e #ai lasă c*te$a clipe pe #aşină pentru ă se răscoace la "und şi pentru a se răsturna uşor.04-/ :H4/+/. 8=C& *. !e #oaie >n apă o lin2ură de le#n şi se adună #ă#ăli2a+ păturind?o dinspre #ar2ini. Apoi se a#estecă bine de tot+ apăs*nd cu "ăcăle/ul spre pere/ii ceaunului. 6 lingură bulion. 6 lingură apă. 6 H l apă. După ce au #ai răbu"nit de c*te$a ori aburii+ se apucă ceaunul cu o c*rpă de urec0i+ se scutură de c*te$a ori şi se răstoarnă pe un "und curat de le#n. (*nd apa este "ierbinte se pune sare şi se presară pu/in #ălai.2/G0 P4/P/. După c*te$a #inute+ c*nd apa clocoteşte se toarnă tot #ălaiul deodată şi se despică #o$ili/a de #ălai >n două cu "ăcăle/ul. 6 ou. Mă#ăli2a pripită este #ai #oale dec*t #ă#ăli2a "iartă şi se ser$eşte la #asă l*n2ă oc0iuri+ br*n3ă cu s#*nt*nă+ topitură etc. !e lasă să "iarbă cu >ncetul circa o 5u#ătate de oră. Dacă #ă#ăli2a pare prea #oale+ se #ai presară pu/in #ălai+ a#estec*nd continuu. !e apucă bine ceaunul de urec0i cu o c*rpă+ se scutură de c*te$a ori >n lături şi se răstoarnă #ă#ăli2a pe un "und de le#n+ pre2ătit la >nde#*nă Enu pe "ar"urie ca să nu cru3ească #ă#ăli2aF. sare& !e pre2ăteşte io"caua dintr?un ou+ aşa cu# s?a arătat #ai sus+ şi se "ierbe >n apă cu sare. !e stropeşte cu unt+ se presară br*n3ă şi se ser$eşte >n "or#ă. Dacă #ă#ăli2a pare destul de tare+ nu se #ai adau2ă #ălai Etrebuie să se /ină sea#ă că #ă#ăli2a se #ai >n2roaşă la "iertF+ dar se a#estecă #ai departe apăs*nd cu "ăcăle/ul spre pere/ii ceaunului. (*nd apa dă >n "iert+ se adau2ă o lin2uri/ă de sare şi se presară pu/in #ălai. 8@9& *0*. La s">rşit se /ine "ăcăle/ul drept >n #ă#ăli2ă şi se "reacă repede >ntre pal#e.8=B& /O$-. Apoi se scoate. La pri#ele clocote+ se introduce #ălaiul Ecernut şi pre2ătit la >nde#*năF lăs*ndu?i să cadă >n ceaun >n "or#ă de ploaie şi a#estec*nd continuu cu "ăcăle/ul. !e lasă să "iarbă >năbuşit+ se potri$eşte de sare. Dacă iese curat+ >nsea#nă că #ă#ăli2a este "iartă. !e scur2e io"caua de apă+ se a#estecă cu o lin2ură de unt şi două lin2uri de br*n3ă rasă. !eparat se pre2ăteşte #ălaiul proaspăt cernut.& !e pune ceaunul cu apă la "iert. < linguri brânză rasă.*02/G0 $/. La "el se poate pre2ăti cu sb*rcio2i sau cu ciuperci. -# *G)0. (*nd >ncepe să se >n2ălbenească+ se pun 0ribii+ se dau2ă o lin2ură de bulion şi pu/ină 3ea#ă de carne sau apă. !e toacă o ceapă #ărunt şi se pră5eşte uşor cu o lin2ură de unt. 6 /inguriţă sare& !e pune ceaunul cu apă la "iert.0 899 g mălai. (*nd #ă#ăli2a este destul de "iartă+ se scoate "ăcăle/ul+ se cură/ă cu o lin2ură de le#n udată >n apă+ apoi tot cu lin2ura se str*n2e #ă#ăli2a dinspre #ar2ini şi se #ai lasă o clipă pe "oc. 689 g hribi. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă un strat de io"ca+ se toarnă #*ncarea de 0ribi şi se aşa3ă restul de io"ca. sare& Pentru iofca? 689 g făină.

<99 g brânză. < linguri brânză. !e ser$eşte >n "or#ă. < ouă. !e "ace o #ă#ăli2ă potri$it de tare. < linguri smântână. !e pune un strat de br*n3ă de burdu" sau de tele#ea+ după 2ust+ şi unt+ apoi din nou #ă#ăli2ă+ br*n3ă+ unt. !e ser$eşte >n "or#ă. !e spar2e c*te un ou >n "iecare cuib+ se pun deasupra c*te$a bucă/ele de unt şi se dă la cuptor p*nă >ncepe să se prindă albuşul. <99 g brânză de oi.3 (3 *0*02/G0 !e "ace o #ă#ăli2ă potri$it de tare. 6 T l lapte îndoit cu apă. 8@<& *0*02/G0 P40J/. !e iau cu lin2ura bucă/i de #ări#ea unui #ăr #i5lociu+ se u#ple "iecare cu o lin2uri/ă sau două de br*n3ă de burdu". 6 linguriţă sare.O4 @99 g mălai.2*#5 @99 g mălai. !e toarnă peste #ă#ăli2ă+ se presară br*n3ă rasă+ se dă la cuptor p*nă ce se ru#eneşte deasupra. sare& !e "ace o #ă#ăli2ă #ai #oa>e. 7 ouă.8@6& #4S (3 *0*02/G0 :+#2'. !e răstoarnă. 6 lingură unt. !e adau2ă pu/in unt şi br*n3ă rasă. !e pră5esc >n ulei "ierbinte. 8@@& +. !e ser$esc cu "asole sau cu #a3ăre bătută. !e ser$esc la #asă cu s#*nt*nă şi br*n3ă rasă. 8@8& *0*02/G0 -# O-H/#4/ @99 g mălai. 8@7& G02#5. < linguri lapte. (*nd este 2ata+ se adau2ă br*n3a de oi şi se #ai a#estecă p*nă se >ncorporea3ă bine toata br*n3a. !e ia cu lin2ura din #ă#ăli2ă+ se "ac 2ăluşte care se dau prin ou bătut şi pes#et şi se ru#enesc pe toate păr/ile >n unt sau >n untură "ierbinte. -#P. <lti#ul strat trebuie să "ie de #ă#ăli2ă. . !e bat ouăle cu pu/in lapte şi cu sare ca pentru o#letă. 8@=& *0*02/G0 2.0 Mă#ăli2a ră#asă din a5un se taie "elii de un de2et de 2roase şi de #ări#e potri$ită. sare. !unt 2ata atunci c*nd au o culoare ru#enă pe a"ară+ iar br*n3a s?a topit >năuntru. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc+ se aşa3ă #ă#ăli2a+ se nete3eşte deasupra+ apoi cu dosul unei lin2uri #uiate >n unt topit+ se "ac cuiburi de #ări#ea unui ou. unt proaspăt cât o nucă& !e pune la "iert laptele >ndoit cu apă+ din care se "ace o #ă#ăli2ă potri$it de #oale. (*nd este 2ata+ se adau2ă untul+ s#*nt*na şi br*n3a. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc. 1 V l apă. 66D< l lapte îndoit cu apă. !e pun să se coacă >n spu3ă "ierbinte. !e pune un strat sub/ire de #ă#ăli2ă aşe3ată uşor şi >ntinsă cu o lin2ură #uiată >n unt. sare& !e pune la "iert laptele >ndoit cu apă+ din care se "ace o #ă#ăli2ă ce$a #ai #oale. !e ser$eşte "oarte "ierbinte+ cu s#*nt*nă. 699 g unt. !e rotun5esc >n #*nă.

< linguri smântână.40 (3 PG/)3 6< felii de pâine. < ce%ti lapte. !e aşa3ă pe "und un r*nd de "elii de p*ine+ se presară br*n3ă de oi+ care nu trebuie să "ie iute+ apoi din nou p*ine şi br*n3ă+ a$*nd 2ri5ă ca "or#a să nu "ie prea plină+ deoarece papara creşte la cuptor. !e un2e cu unt o "or#ă re3istentă la "oc. piper& !e taie capace la c0i"le.)-0 @99 g brânză de "acă. !e >n"ierb*ntă >ntr?o ti2aie untură sau unt a#estecat cu pu/in ulei. 6 linguriţă ulei. < linguri untură& !e taie dintr?o "ran3elă albă "elii 2roase de un de2et. @ ouă.2/V. 6 cea%că smântână. (*nd 2răsi#ea este bine >ncinsă+ se pune c*te o lin2ură de co#po3i/ie. 6D< cea%că lapte. 6 ou :sau < dacă ouăle sunt mici... < linguri brânză rasă. 6 lingură unt. !e taie >n bucă/i+ se ser$esc "ierbin/i cu s#*nt*nă proaspătă. 8@B& P0P. < ouă. < linguri untură& !e "reacă bine >ntr?un castron un ou cu trei lin2uri pline de "ăină+ cu 2ri5ă să nu se "acă cocoloşi. < linguri făină. !e pun să se #oaie cu lapte. !e pune sare. !e ser$esc cu le2u#e opărite cu unt+ carto"i cu s#*nt*nă etc. 889& $4/G0)323 (3 PG/)3 6< felii de pîine. = linguri făină. . < ce%ti lapte. 6D< cea%că lapte. !e pune sare. !e #oaie >n lapte cu pu/in 3a0ăr c*te$a #inute. !e adau2ă o lin2ură de unt şi două ouă bătute cu o ceaşcă de lapte şi pu/ină sare. !e pun pe r*nd ouăle+ #ălaiul+ "ăina+ s#*nt*na+ untul. puţin zahăr. 6 cea%că smântână pentru ser"it& !e "reacă >ntr?un castron br*n3a de $acă p*nă de$ine ca o cre#ă. 6 ou. !e #oaie >n lapte at*t c0i"lele+ c*t şi capacele+ se u#plu cu co#po3i/ia de #ai sus+ se aşa3ă >ntr?o "ar"urie re3istentă la "oc+ cu o lin2ură de unt şi se dau la cuptor. !e sub/ia3ă cu lapte+ ast"el >nc*t să se ob/ină un aluat ce$a #ai 2ros ca la clătite. "erdeaţă. (*nd sunt ru#ene+ se toarnă >n "ar"urie laptele ră#as+ a#estecat cu o ceaşcă de s#*nt*nă+ se lasă să dea un clocot şi se ser$esc cu totul. 6 ou. !e scobeşte #ie3ul+ care se #oaie cu o ceaşcă de lapte. @ linguri mălai. 6 lingură brânză rasă. sare. !e pră5esc pe a#bele păr/i+ >n unt sau >n untură "ierbinte+ cu pu/in >nainte de a "i ser$ite+ la #asă. sare. !e "reacă adău2*nd un ou+ $erdea/ă+ sare+ piper şi br*n3ă rasă. !e ser$esc cu le2u#e opărite cu unt. @ linguri brânză de oi % linguri unt. !e a#estecă bine co#po3i/ia şi se toarnă >ntr?o ta$ă unsă cu unt sau aşternută cu "oi de $ar3ă.8@A& . !e scot din lapte şi se dau prin ou bătut a#estecat cu o lin2uri/ă de ulei. 886& $4/G0)323 (3 . !e coace la cuptor la "oc potri$it.3 7 chifle rotunde. sare& !e taie dintr?o "ran3elă albă "elii 2roase de un de2et.2#. 8@C& -H/$23 #*P2#. Ali$anca nu trebuie lăsată să aştepte deoarece se #ăreşte st*nd. !e dă la cuptor să se ru#enească >ncet+ trei s"erturi de oră. !e "ac #ici c0i"tele care se pră5esc pe a#bele păr/i. !e presară br*n3ă rasă. < linguri unt.

6 cea%că zeamă de carne sau de lapte& Pentru pră it? 6 lingură făină. !e lasă să se răcească. sare& !e toarnă ca #ai sus 2rişul >n apă sau >n laptele care clocoteşte. !e >ntinde cu cu/itul un strat 2ros de un de2et.V.$ (3 G4/5 6 cea%că gri% :nu prea plină. !e >n"ierb*ntă untură #ai #ultă >ntr?o crati/ă.5-.323 (3 G4/5 2. < linguri untură. !e ru#enesc pe a#bele păr/i >n untură #ultă+ "ierbinte. Din această co#po3i/ie se "ac cu #*na croc0ete de 2rosi#ea unui c*rnat+ se dau prin "ăină şi se pră5esc >n untura "ierbinte. 6 lingură făinâ. !e dau prin "ăină+ ou bătut şi pes#et. 6D< lingură unt. < linguri untură& !e taie caşca$alul >n "elii de #ări#e potri$ită+ 2roase de circa 1 c#.3 (3 -. !e a#estecă sosul cu caşca$alul. . 88A& -. 2 unt proaspăt şi se ser$eşte cald cu 3a0ăr şi cu scor/işoară pisată. (*nd apa clocoteşte+ se toarnă o ceaşcă #ică de 2riş+ cu >ncetul+ să cur2ă >n ploaie. @ ce%ti apă. !e "ierbe a#estec*nd #ereu p*nă se >n2roaşă. 6 lingură unt. 888& -4O-H3. = ce%ti lapte.. !e toarnă s#*nt*na >n care s?a pus pu/ină sare+ deasupra se presară br*n3a rasă şi se dau la cuptor 2 de #inute.)3 =99 g ca%ca"al.2 !) .2 P. -#P..O4 6D< cea%că gri%. !e taie ro#buri şi se aşa3ă >ntr?o "or#ă unsă cu unt. !e pune sare..5-. = ce%ti apă sau lapte. 6 gălbenu%.V. < ouă.V. 6 ou. !e "ace un sos alb ce$a #ai 2ros+ din unt şi "ăină şi se stin2e cu 3ea#ă de carne.& !e pre2ăteşte din ti#p un aluat de "ri2ănele. !e "ac croc0ete+ se dau prin "ăină+ ou şi pes#et şi se ru#enesc >n untură. <89 g ca%ca"al. (*nd s?a răcorit+ se pun ouăle.88<& P/2. 6 lingură pesmet. !e taie caşca$alul >n "elii de #ări#e potri$ită+ 2roase de 1 c#. (antitatea de sos trebuie potri$ită at*t+ c*t să le2e br*n3a+ nu #ai #ult+ deoarece alt"el croc0etele de$in cleioase+ "ără "ră2e3i#e.5-. !e lasă să se răcească. < linguri untură& !e taie caşca$alul >n cuburi #ici. 887& -. sare. !e ser$esc >n "or#ă. !e ser$esc cu le2u#e. 6 linguriţă zahăr. 6 ou :mare. sare& !e pune laptele să "iarbă cu un pra" de sare şi 3a0ăr. !e dă la o parte+ se adau2ă un 2albenuş+ se a#estecă şi se răstoarnă co#po3i/ia pe un "und udat cu apă. 6 lingură făină. 6 cea%că smântână. 88@& -H/$. !e a#estecă #ereu să nu se "acă cocoloşi şi se lasă să "iarbă p*nă se "ace ca o s#*nt*nă 2roasă. 6 lingură făină. !e pun .2#. < linguri pesmet. !e #oaie caşca$alul >n aluat şi se ru#eneşte >n untură "ierbinte. 89 g unt proaspăt.2 <89 g ca%ca"al. < linguri untură& Pentru aluat acelea%i cantităti ca la O$rigănele de aluatP :"& 886. 6 /ingură brânză rasă. sare& !e pune apă la "iert cu pu/ină sare. (*nd clocoteşte+ se toarnă 2rişul cu >ncetul+ să cadă >n ploaie+ a#estec*nd #ereu să nu se "acă cocoloşi.3 (3 G4/5 6 cea%că gri%. 88=& -4O-H3.

2+#5 6 lingură unt. !e presară br*n3a şi se dau la cuptor. )&F. !e lasă să scadă şi se dă la o parte să se răcorească. 689 g brânză rasă.3 (3 +4G)'0 2. !eparat se trece prin #aşină carnea+ de pre"erin/ă de berbec+ se pră5eşte >ntr?o ti2aie cu unt+ se toarnă o ceaşcă de 3ea#ă de carne şi se adau2ă "ăina. 89 g ca%ca"al. !e pune sare şi+ după ce s?a #ai răcorit+ două lin2uri de br*n3ă rasă. !e presară br*n3a rasă+ se dă la cuptor. !e pune sare şi+ după 2ust+ pu/in piper sau nucşoară pisată.F+ se aşa3ă >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc+ se toarnă deasupra un sos de roşii E$. 689 g făină. (*nd dau >n clocot se toarnă "ăina+ toată odată+ şi se a#estecă bine p*nă se desprinde aluatul de pe crati/ă. @ ouă. 79 g unt sau untură. 6 linguriţă făină. (o#po3i/ia nu trebuie să "ie prea #oale. 6 lingură unt.4)3 2. < linguri brânză. 6 lingură unt. 6D< lingură unt pentru uns forma %i puţin pesmet& !e "ace un r*ntaş alb dintr?o lin2ură de "ăină şi o lin2ură de unt. 6ntre ti#p se pre2ăteşte sosul. 876& -O21#). !e "ierb la "oc #ic ca# 2 de #inute+ să nu se s"*r>#e. piper. !e str*n2 bine #ar2inile >ntre de2ete. . !e a#estec* cu albuşurile bătute spu#ă şi se toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă bine unsă cu unt şi presărată cu pes#et. !e ser$eşte >ndată ce a crescut şi s?a ru#enit deasupra. !e pune pu/in piper şi br*n3ă rasă. 6 lingură făiină. 879& S#$23# (3 +4G)'0 )#*. sare. -# SOS (3 4O5// !e "ac 2ăluştele la "el ca #ai sus E$.88B& G02#5. . 6 lingură brânză. -#P. 7 albu%uri. piper& Pentru sos? 6 lingură unt. "& 79@& <89 g carne.3 (3 +4G)'. < linguri brânză rasă. piper& !e "ace un aluat de tăi/ei din două ouă+ >nsă ce$a #ai #oale.5/ -# -. !e >ntinde "oaia de aluat+ se pun din loc >n loc #o$ili/e de carne+ deasupra se pune a doua "oaie de aluat E"oarte sub/ireF şi se taie cu o "or#ă rotundă. < imguri făină. 6D< l zeamă de carne pentru fiert. !e opăresc 2 de #inute >n supă clocotită Esă nu "iarbăF+ se scur2 şi se aşa3ă >ntr?o "ar"urie re3istentă la "oc+ pun*nd >ntre ei br*n3ă+ piper şi unt.. 6 6D< cea%că lapte. sare. !e toarnă 3ea#ă de carne concentrată c*t să?i cuprindă şi se dau la cuptor trei s"erturi de oră+ la "oc potri$it.. !e aşa3ă 2ăluştele >ntr?o "or#ă cu pu/in unt+ se toarnă sosul deasupra+ se presară br*n3ă şi se dă la cuptor la "oc potri$it+ o 5u#ătate de oră. 6 cea%că zeamă de carne sau apă./ -# . (u# >ncepe să "iarbă+ se dă la o parte+ se adau2ă br*n3a rasă şi caşca$alul tăiat >n bucă/ele #ici. 88C& G02#5. -#P. < ce%ti lapte. sare& !e pun >ntr?o crati/ă la "oc apa cu untul sau untură şi un $*r" de cu/it de sare.O4 Pentru aluat de tăiţei. !e dă la o parte+ se #ai a#estecă pu/in şi c*nd s?a #ai răcorit+ se adau2ă pe r*nd ouăle. !e pre2ăteşte o crati/ă cu apă clocotită şi sare+ se ia cu lin2uri/a din co#po3i/ie şi se dă dru#ul 2ăluştelor >n apă. !e stin2e cu lapte sau cu s#*nt*nă sub/ire.O4 <89 g apă. !e pră5eşte o lin2ură bună de "ăină >ntr? o lin2ură de unt+ se stin2e cu lapte şi se "ace un sos potri$it de le2at.

făină. 87=& -O21#). !e pot pre2ăti la "el+ cu creier "iert şi tocat #ărunt sau cu 5u#ări ră#ase de la topirea unturii+ trecute prin #aşină >#preună cu ceapa coaptă >n cuptor. !e trece prin #aşină carnea crudă sau rasol "iert şi se pră5eşte >n untură cu o ceapă coaptă >n cuptor şi tăiată #ărunt. (u un s"ert de oră >nainte de #asă se "ierb la "oc potolit+ >ntr?o crati/ă #are cu apă clocotită şi sare. !e ser$esc "ierbin/i. 6D< cea%că lapte. 6 lingură untură. . !e >ndoaie >n col/+ ast"el >nc*t să "or#e3e triun20iuri şi se lipesc bine pe #ar2ini. < ouă. 6 $< lingură făină. !e poate adău2a şi o lin2ură de br*n3ă de oi+ dacă nu este iute. sare. !e toarnă c*te pu/ină apă ca să nu se usuce carnea prea tare. !e >ntinde o "oaie şi >nainte de a se 3bici+ se taie pătrate de . 6 ou. 6 ou. "& 798& !e "ace un aluat de plăcintă. !e ser$esc cu sos de roşii sau cu s#*nt*nă. @ ) c#. !e "ace o u#plutură din br*n3ă de $acă şi anu#e% se "reacă >ntr?un castron br*n3a cu untul+ se adau2ă ouăle+ a#estec*nd #ereu şi la ur#ă laptele şi "ăina. !e potri$eşte de sare.5/ -# +4G)'0 Pentru aluat de tăiţei. sare. acelea%i cantităţi ca mai sus& < linguri untură pentru pră it& !e "ace un aluat #ai >ndesat din cai#ac+ ouă+ o lin2ură de ro#+ sare şi "ăină c>t se cere.5/ -# -. !e taie pătrate de .4)3. sare& Pentru umplutură. < linguri unt& !e "ace un aluat de tăi/ei din două ouă+ >nsă ce$a #ai U #oale. !e un2e ta$a cu unt+ se pun ' @ .5/ -# -.4)3 P40J/1/ 6 cea%că caimac. 6 linguriţă făină. !e ru#enesc >n 2răsi#e clocotită+ pe a#bele păr/i. $/341/ Pentru aluat de tăiţei. 6 ceapă. 6n "iecare pătrat de aluat se pune cu lin2uri/a pu/ină br*n3ă+ se >ntoarce >n două+ ast"el >nc*t să "or#e3e triun20iuri+ str*n2*ndu?se bine #ar2inile >ntre de2ete+ pentru a se lipi bine aluatul. "& 79@& <99 g brânză de "acă. @ ) c#. (*nd s?a copt+ se taie pătrate şi se aşea3ă pe o "ar"urie. !e >ntinde "oaia ca de tăi/ei+ se taie pătrate de ) @ 7 c# şi se u#plu cu o tocătură de carne pre2ătită ca pentru col/unaşi "ier/i.0 -# +4G)'0 =99 g brânză de "acă. =9 g unt proaspăt. !e lipesc şi se "ierb la "el ca şi col/unaşii cu br*n3ă. puţin zahăr. sare. 878& P20-/). !e >ntinde "oaia "oarte sub/ire şi+ după ce s?a uscat pu/in+ se taie >n bucă/i de #ări#ea tă$ii >n care se $a aşe3a plăcinta. !e scur2 bine de apă şi se opăresc cu unt. !e stropeşte cu unt şi se dă la cuptor+ la "oc potri$it. "oi de plăcintă+ unse >ntre ele cu unt+ apoi se #ai aşa3ă c*te$a "oi de plăcintă unse >ntre ele cu unt. 87@& -O21#).87<& -O21#). "& 79@& <89 g carne. < ouă. !e ser$esc "ierbin/i+ sunt >nsă buni şi reci. !e ser$eşte caldă cu s#*nt*nă. !e dă la o parte+ se a#estecă cu un ou şi după ce s?a răcorit+ se u#plu pătratele de aluat. piper& !e pre2ăteşte "oaia de aluat la "el ca #ai sus. 6 lingură rom. !e "reacă separat br*n3a de $acă cu un ou+ pu/in 3a0ăr Edupă dorin/ăF+ "ăină şi sare. < linguri unt& Pentru aluat de plăcintă.

6 lingură unt. !e prepară carnea ca pentru col/unaşi+ se pune c*te o #o$ili/ă pe 5u#ătatea "iecărei bucă/i de aluat+ se >ndoaie cealaltă 5u#ătate deasupra+ ast"el >nc*t să "or#e3e pătrate. !e pune un pu#n de "ăină cernută+ pu/in c*te pu/in+ a#estec*nd p*nă se "ace ca o s#*nt*nă 2roasă.)7.877& P20-/). sare. sare& Pentru umplutură? 689 g brânză. . !e adau2ă şi plă#ădeala crescută şi se "ră#*ntă bine de tot+ p*nă ce aluatul se desprinde de pe #*ini şi dă pe $as. La "el de 2ustoasă este plăcinta "ăcută cu carne "iartă >n supă ErasolF şi dată prin #aşină >#preună cu o ceapă coaptă >n cuptor. !e ser$esc calde. sare. !e >ntind pe r*nd "oi potri$it de 2roase+ se taie pătrate de 1. !e adau2ă un ou+ o lin2ură de s#*nt*nă şi se potri$eşte de sare şi piper E"acultati$F.. 6 lingură ulei. "& 798& !e "ace la "el ca plăcinta cu br*n3ă+ >nlocuind br*n3a cu o tocătură de carne pre2ătită >n "elul ur#ător% se taie carea bucă/i+ se ru#eneşte >ntr?o crati/ă cu o lin2ură de untură+ se pune sare şi se adau2ă c*te pu/ină apă+ lăs*nd carnea să "iarbă >năbuşit p*nă se "ră2e3eşte. 6 lingură smântână. 6 linguriţă zahăr. !e u#plu "oile de plăcintă şi după ce s?a copt+ se taie bucă/i şi se ser$eşte "ierbinte. !e coc >n cuptor+ la "oc iute. 6 lingură untură. 6n acest ti#p se coace la cuptor o ceapă de #ări#e potri$ită. lapte sau apă. sare& !e #oaie >ntr?un castron dro5dia cu pu/ină apă abia căldu/ă. !e un2 pe deasupra cu ou bătut şi se coc >n ta$ă+ la "oc potri$it. . 69 g dro die :o bucăţică mare cât o nucă. 6 linguriţă unt& Pentru umplutură. < linguri unt& Pentru aluat de plăcintă.& !e "ace un aluat dintr?un pa0ar de cai#ac 2ros Es#*nt*nă de pe lapte "iertF+ unul de "ăină şi pu/ină sare. La "ră#*ntat se pune at*ta lapte sau apă căldu/ă+ >nc>t să se ob/ină un aluat potri$it de #oale. !e presară cu "ăină şi se lasă la cald+ ca să crească.0 -# -. unt proaspăt cât o nucă.23 !) +4G# 899 g făină.4)3 6 pahar caimac. !e >ntinde >n lun2+ se un2e cu o pană cu unt topit şi+ se >#pătureşte >n trei. < linguri lapte. 6 linguriţă zahăr. 6 ou. 6 ou. !e acoperă cu un şer$et şi se lasă 1 #inute să se odi0nească la rece. !e u#plu cu br*n3ă+ se >ntorc col/urile spre #i5loc+ >n "or#ă de plic. c#. piper. acelea%i cantităţi ca pentru O-olţuna%i fierţiP :"& 87=. !e un2 cu ou bătut şi se aşa3ă pe o ta$ă. 6 ceapă. (ol/urile plicului se #ai aduc odată către #i5loc şi se lipesc bine ca să nu iasă br*n3a. 6 pahar făină. !e str*n2 #ar2inile >ntre de2ete ca să se lipească. -entru u#plutură se "ră#*ntă separat br*n3a de $acă sau de oi cu untul+ se adau2ă ouăle+ laptele+ "ăina+ 3a0ărul şi sare c*t trebuie. 87B& P20-/)1323 -# -. !e lasă carnea să se răcorească şi se trece >#preună cu ceapa prin #aşina de carne. 6 linguriţă făină.4)3 @99 g carne macră. !e >ntinde "oaia ce$a #ai 2roasă ca pentru tăi/ei şi se taie >n dreptun20iuri de ) pe 12 c#. PO. < ouă. 4ăina ră#asă se pune >ntr?un $as #ai #are+ se "ace loc la #i5loc şi se pun ouăle bătute cu pu/ină sare+ o lin2ură de unt topit şi una de ulei.

6 lingură smântână. Pentru aluat. !e lasă să crească pe un şer$et presărat cu "ăină şi se coc apoi la cuptor+ la "oc potri$it+ sau se pră5esc >n untură #ultă+ "oarte "ierbinte. < linguri untură. !eparat se "ace o plă#ădeală din dro5die+ o lin2ură de 3a0ăr+ Q ceaşcă de lapte căldu/ şi un pu#n de "ăină. "anilie %i zahăr după gust& !e cerne "ăina >ntr?un $as+ se "ace loc la #i5loc şi se pune untura bine sleită+ nu lic0idă. !e taie "or#e rotunde de #ări#ea unui pa0ar+ se pune u#plutură+ se >ndoaie >n două+ str*n2*nd bine #ar2inile >ntre de2ete+ ast"el >nc*t #uc0ia să ră#*nă deasupra+ iar cele două capete se >ntorc dedesubt. !e >ntinde apoi o sin2ură "oaie+ se "ac piroşti la "el ca #ai sus şi se coc la cuptor la "oc iute. sare. acelea%i cantităţi ca la OPiro%ti din aluat dospitP :"& 87C. (*nd plă#ădeala a crescut+ se răstoarnă >n $asul cu "ăină+ se adau2ă oul+ sarea+ o lin2ură de unt sau de untură şi at*ta lapte căldu/+ c*t să se ob/ină un aluat potri$it de tare. 89 g dro die. <#plutura% br*n3a de $acă dată prin sită se "reacă cu un ou+ "ăină+ s#*nt*nă+ un pra" de sare+ $anilie şi 3a0ăr după 2ust.3 899 g făină. (*nd a crescut+ se răstoarnă pe #asa de aluat presărată cu "ăină+ se >#parte >n două şi se >ntind pe r*nd "oile 2roase de un de2et.4#5-H/ :+4G)'O. !e >ntinde "oaia de aluat nu prea sub/ire se taie pătrate de ) @ 9 c#+ se pune deasupra c*te o lin2uri/ă de u#plutură+ se aduc col/urile la #i5loc >n "or#ă de plic+ apăs*nd uşor cu de2etul #uiat >n apă+ ca să se lipească+ se un2 cu ou şi se dau la cuptor la "oc bun. 6 linguriţă rasă de sare. =9 g dro die./-3. !e "ră#*ntă aluatul bine+ apoi se >#parte >n trei bucă/i şi "iecare se >ntinde separat+ c*t se poate de sub/ire. 6 linguriţă rasă de sare& !e cerne >ntr?un $as "ăina şi se "ace loc la #i5loc. 8A<& V. 6 linguriţă rasă de sare& Pentru umplutură? <99 g brânză. <#plutura pentru piroşti poate "i pre2ătită cu carne+ br*n3ă+ ciuperci+ piure de carto"i a#estecat cu ceapă pră5ită+ creier etc.87C& P/4O5. (OSP/. 899 g făină./-3 @99 g făină. 6 ou. !e lasă la cald să crească+ după ce s?a presărat deasupra pu/ină "ăină. !e "ră#*ntă #ai departe şi c*nd aluatul nu se #ai lipeşte de $as+ se dă la o parte la rece+ lăs*ndu?l să crească >ncet circa trei ore../ )3(OSP/. < ouă.& . !e "ră#*ntă bine p*nă ce aluatul nu se #ai lipeşte de #*ini. 6 lingură unt.. 6 pahar lapte. 689 g untură.2#. !e "ră#*ntă. 8A9& P/4O5. !e pune peste "ăina de pe #asă+ se adau2ă ouăle+ sarea şi at*t lapte căldu/+ c*t se cere la "ră#*ntat pentru a se ob/ine un aluat potri$it de tare. !e pune circa 1G' din această "ăină >ntr? un $as şi se opăreşte cu două lin2uri de untură clocotită. = linguriţe zahăr. lapte. !e un2e pri#a "oaie cu untură sleită+ se aşa3ă deasupra a doua "oaie+ se un2e şi aceasta+ iar deasupra se pune ulti#a "oaie./ (/) . !e >#pătureşte >n patru+ se acoperă cu un şer$et şi se lasă o 5u#ătate de oră la rece. 6 ou. <8 g unt sau untură sleită& !e cerne "ăina pe #asa de aluat. !e lasă la cald să crească. După ce "ăina a cuprins toată untura+ se adau2ă+ turnat cu >ncetul+ laptele >n care s?a #uiat dro5dia+ 3a0ărul şi sarea. 8A6& +4G)'O. !e a#estecă p*nă ce "ăina a cuprins toată untura. 6 lingură zahăr. 6 linguriţă făinâ.

!e lasă din nou la o parte să crească. sare& !e "ac 1) @ 1.& #mplutura? 699 g brânză de oi. 8A8& -20. 6 ceapă mică. 6 lingură unt sau untură& !e cerne >ntr?un $as "ăina+ se opăreşte cu o ceaşcă de lapte clocotit şi se "reacă p*nă ce de$ine ca o cre#ă. 6 lingură lapte. 6ntre ti#p se pre2ăteşte br*n3a pentru u#plutură din br*n3ă de $acă "recată cu ou+ s#*nt*nă+ 3a0ăr+ "ăină şi un pra" de sare./. sare. -ot "i u#plute de ase#enea cu "icat+ creier "iert şi tocat+ şuncă. !e aşa3ă toate >ntr?o "or#ă re3istentă la "oc+ se toarnă o ceaşca de s#*nt*nă >ndoită cu lapte >n care s?a pus pu/ină sare+ deasupra se presară br*n3a rasă şi se dau la cuptor o 5u#ătate de oră. piper& !e "ac 1) @ 1. 6 cea%că lapte. !e pune >n "iecare clătită o lin2uri/ă de carne+ se >ntorc #ar2inile laterale >năuntru şi se "ace sul. 8A7& +2/)/ < pahare făină. clătite din două ouă+ la "el cu cele pentru dulcea/ă+ dar "ără 3a0ăr. -entru u#plutură+ se "reacă br*n3a de oi cu br*n3a de $acă+ un ou+ lapte+ "ăină şi sare. =9 g dro die./. 6 pahar făină de hri%că. 699 g brânză de "acă. !e >ncin2e unt sau untură >ntr?o ti2aie şi se toarnă cu lin2ura din co#po3i/ie+ proced*ndu?se ca la clătite. clătite din două ouă+ "ără 3a0ăr. 6 ou. (u această co#po3i/ie se u#plu clătitele+ se >ntorc #ar2inile >năuntru şi se rulea3ă. cantităţile de mai sus :"& 8A6. 6ntre ti#p se "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul p*nă se albesc+ se a#estecă cu plă#ădeala+ se #ai adau2ă un pa0ar de "ăină de 0rişcă+ albuşurile bătute spu#ă+ o 5u#ătate lin2uri/ă de sare şi+ dacă este necesar+ >ncă pu/in lapte cald Ecoca pentru blini trebuie să "ie ce$a #ai 2roasă dec*t coca pentru clătiteF. 6 lingură brânză rasă& #mplutura? =99 g brânză. 6 lingură smântână. 6 lingură zahăr.))F. "& 7=6& #mplutura? <89 g carne macră.3 -# -. !e ser$esc ca 2arnitură la orice le2u#ă. sare& !e "ace aluatul şi se coc >ntoc#ai ca plăcin/elele cu carne. !e adau2ă dro5dia #uiată cu o lin2ură de lapte căldu/ şi se lasă la cald să crească. 6 ou. . "& 7=6& 6 cea%că smântână. !eparat se "reacă br*n3a de $acă cu s#*nt*na+ un ou+ "ăină şi sare. !e lasă să se răcorească c*t su"eră de2etul. 6 linguriţă făină. 8A=& P20-/)1323 -# +4G)'0 Pentru aluat acelea%i cantităţi ca %i la OPlăcinţele cu carneP :"& 87B. 6 lingură untură.4)3 Pentru clătite. sare.3 -# +4G)'0 Pentru clătite. !e un2e cu ou+ se >n/eapă br*n3a de c*te$a ori cu "urculi/a şi se coc la cuptor+ pe o ta$ă unsă cu unt+ la "oc iute. 6 linguriţă făină. !e pre2ăteşte 1G' D2 de carne ca pentru A-lăcinta cu carneB E$. !e aşa3ă unele peste altele şi se ser$esc la #asă calde+ cu unt topit+ s#*nt*nă+ ouă răscoapte .Pentru umplutură. 6 ou. 8A@& -20. !e dau prin ou a#estecat cu o lin2uri/ă de ulei şi se ru#enesc >n untură "ierbinte. @ ouă. !e >ntinde "oaia de aluat+ se taie "or#e rotunde ce$a #ai #ari Eca o "ar"urioarăF+ se pune c*te o lin2uri/ă bună de br*n3ă şi se adună #ar2inile aluatului >n "or#ă de pun2ă+ lăs*nd br*n3a totuşi descoperită.& !e "ace un aluat crescut ca pentru piroşti.

Din ti#p se pre2ătesc pe o "ar"urie 5u#ări ră#ase de la topitul unturii+ date prin #aşină. făină& #mplutura? 6 "arză mică. !e scur2+ se opăresc cu unt şi se presară deasupra pes#et pră5it. sare. Din ti#p se taie #ărunt $ar3a #urată+ se scur2e bine de 3ea#ă şi se pră5eşte uşor cu două lin2uri de ulei Enu se ru#eneşteF. !e "ră#*ntă bine şi se lasă să se odi0nească un s"ert de oră+ acoperit cu un şer$et.P. (*nd apa dă >n clocot+ se pun papanaşii şi se /in p*nă se ridică cu to/i deasupra. !e >ntinde aluatul >ntr?o "oaie 2roasă de un de2et+ se >ntind deasupra 5u#ările >ntr?un strat c*t #ai e2al+ se >#pătureşte >n patru şi se dă 1 #inute la rece. !e ia cu lin2ura din ea+ se "ac cu #*na #uiată >n "ăină #ici 2ăluşte rotunde+ se turtesc pu/in >ntre #*ini şi cu de2etul se "ace la "iecare o ad*ncitură la #i5loc. < ouă. = linguri gri%. !e ia cu lin2ura din co#po3i/ie şi se "ac cu #*na #uiată >n "ăină papanaşi potri$i/i de #ari+ care se pră5esc >n unt sau >n untură "ierbinte+ pe a#bele păr/i. !e "ră#*ntă. !e ser$esc "oarte "ierbin/i cu s#*nt*nă. Din aluat se >ntind două "oi ca de tăi/ei.5/ $/341/ <89 g brânză de "acă. !e pune la "iert o crati/ă cu apă şi pu/ină sare. !e adau2ă ouăle+ ) 2 unt sau untură+ sare şi piper. . !e taie pătrate+ se u#plu cu $ar3ă+ se >ntorc col/urile spre #i5loc+ >n "or#ă de plic.-/ 899 g făină. 6 lingură zahăr. !e repetă această opera/ie >ncă de trei ori+ la inter$ale de 1 #inute+ după care se >ntinde o "oaie 2roasă de circa 2 c#. 6D< cea%că apă. !e ser$esc+ >ndată ce sunt 2ata+ cu s#*nt*nă sau cu 3a0ăr pudră. < linguri ulei. (o#po3i/ia nu trebuie să "ie prea tare. !e adau2ă un $*r" de cu/it de piper. 8B9& +OG. 8AB& P. (ol/urile plicului se #ai aduc odată spre #i5loc şi se lipesc bine+ ca să nu iasă $ar3a. !e taie "or#e rotunde de #ări#ea unui pa0ar de $in+ se un2 deasupra cu ou+ se presară c*te$a boabe de c0i#en şi se coc la "oc bun. T l lapte. !e coc >n ta$ă la "oc potri$it.tocate+ icre+ sardele etc. 6 linguriţă rasă sare. < linguri untură& !e "reacă >ntr?o crati/ă br*n3a de $acă cu 2ălbenuşurile+ "ăină+ sare şi la ur#ă se adau2ă albuşurile spu#ă. !e tra2e crati/a la o parte şi se #ai lasă să "iarbă circa 1 #inute la "oc "oarte #ic Edacă "ierb >n clocote #ari+ papanaşii se terciuiescF.). Aluatul trebuie să "ie potri$it de #oale. 79 g unt sau untură. = linguri făină sau < linguri făină %i 6 lingură gri%. sare. piper& !e "ace un aluat din 5u#ătate ceaşcă de ulei+ 5u#ătate ceaşcă de apă+ sare şi "ăină c*t cuprinde. sare. 8AA& P. !e pot "ace şi cu $ar3ă dulce+ care trebuie opărită #ai >nainte cu borş. 68 g dro die. piper %i puţin chimen& !e cerne "ăina pe #asa de aluat+ se "ace loc la #i5loc şi se toarnă laptele >n care s?au #uiat dro5dia şi o lin2ură de 3a0ăr. 6 lingură făină. < linguri unt.5/ P40J/1/ =99 g brânză de "acă. < ouă.P. < ouă. 8AC& V04'04/ 6D< cea%că ulei. 6 lingură pesmet& !e "reacă >ntr?un castron br*n3a de $acă cu ouăle+ 2rişul şi sarea. murată. <89 g umări. !e a#estecă bine p*nă se ob/ine o co#po3i/ie potri$it de tare.).

!e ob/in sără/ele delicioase. !e adună aluatul >n co$ată+ se acoperă cu o "a/ă de #asă+ se aşa3ă la cald+ departe de uşă sau de "ereastră+ şi se lasă să crească circa două trei+ ore. !e pune uleiul+ ro#ul+ pu/in c*te pu/in+ untul topit+ cald+ iar dacă aluatul pare prea tare+ se #ai adau2ă pu/in lapte căldu/.)7F. lapte cât se cere :circa 6D< litru. 6 lingură untură. . sare. !e "reacă bine p*nă ce se "ac ca o cre#ă spu#oasă. Aluatul nu . =99 g zahăr. "anilie& 89 g dro die. 8B<& P. 6 ou.#4/ 5/ (#2-/#4/ (3 -.4)3 Pentru aluat franţuzesc. !e opăresc >ntr?o oală #ică &@' Iin2uri de "ăină cu pu/in lapte clocotit+ a#estec*nd bine să nu se "acă cocoloşi. 6 lingură rom. !e presară pu/ină "ăină+ se acoperă cu un şer$et şi se pune la un loc cald să crească. (*nd a crescut destul+ se un2e #*na cu unt+ se iau bucă/i din el+ se >#pletesc pe #asa de aluat presărată cu "ăină şi se pun >n "or#e unse cu unt.. < linguri ulei. 6 linguriţă rasă de sare& !e #oaie dro5dia cu pu/in lapte căldu/ Enu trebuie să "ie "ierbinte deoarece dro5dia se opăreşte şi nu #ai creşte aluatulF şi o bucă/ică de 3a0ăr. "& 766& #mplutura? 689 g brânză de "acă. 8B6& P. !e u#e3esc uşor cu o pensulă+ cu apă. 4iecare cerc e9terior se aşa3ă peste o rondelă din ta$ă+ cu aten/ie să se potri$ească bine #ar2inea. 6ntre ti#p se pre2ăteşte carnea aşa cu# s?a arătat la A-lăcinta cu carneB E$.. sare& !e "ac la "el ca pateurile cu carne. <89 g unt. 6 linguriţă făină. >n acest ti#p+ se "reacă 2ălbenuşurile+ >nt*i cu sare+ ca să?se >nc0idă la culoare+ apoi cu 3a0ărul pisat sau dacă este tos+ cernut printr?o sită "ină şi turnat c*te pu/in peste 2ălbenuşuri.3#4/ -# -. !e pune la #i5loc pu/ină carne+ iar deasupra se aşa3ă rondul tăiat cu "or#a cea #ai #ică. <#plutura de br*n3ă se "ace ca la A-oale >n br*uB E$. "& 766& #mplutura? <89 g carne macră.. Din "oaia >ntinsă se taie rondele cu o "or#ă #ică de tablă Ec*t 2ura unui pa0ar de $inF. A gălbenu%uri.2#.-/ 6 Eg fâină. !e "ră#*ntă cel pu/in o 5u#ătate de oră+ aduc*nd aluatul de pe #ar2ini spre #i5loc. (*nd s?a răcorit #aiaua at*t c*t su"eră de2etul introdus >n ea+ se a#estecă cu dro5dia şi apoi se bate bine p*nă se "ac băşici #ari. . Wu#ătate din nu#ărul lor se aşa3ă pe ta$a >n care se $or coace. (*nd plă#ădeala a crescut destul+ se toarnă peste restul de "ăină cernută >ntr?o co$ată şi /inută la cald+ se a#estecă adău2*nd 2ălbenuşurile+ pu/in lapte căldu/ şi albuşurile bătute spu#ă.S0 8B=& -O'O). 6 ou. . La celelalte se taie #i5locul cu o "or#ă ce$a #ai #ică Ec*t 2ura unui pă0ărel de /uicăF. piper& !e "ace un aluat "ran/u3esc din care se >ntinde o "oaie potri$it de sub/ire.. @ albu%uri.Din ră#ăşi/ele de aluat se #ai >ntinde o "oaie+ se taie bastonaşe de lă/i#ea unui creion+ se presară c0i#en sau par#e3an ras şi se coc la cuptor.))F. unt proaspăt cât o nucă. < linguri lapte. !e un2 cu ou bătut şi se coc >n cuptor bine >ncins. 6 ceapă mică.3#4/ -# +4G)'0 Pentru aluat franţuzesc.

!e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul şi "ăina+ se adau2ă albuşurile+ s#*nt*na şi celelalte+ şi se toarnă >n "or#ă+ să nu treacă >nsă peste #ar2inea de aluat..-# +4G)'0 (3 O/ @99 g aluat de cozonac& #mplutura? 899 g brânză de oi. @ albu%uri spumă.-0 @99 g aluat de cozonac& #mplutura? 899 g brânză de "acă. 8B7& -O'O). 6 lingură smântână. "anilie. c# şi de #ări#ea tă$ii >n care se coace. !e un2 cu ou at*t aluatul+ c*t şi br*n3a.22F la "oc potri$it şi se /in circa o oră. @9 g făină. < linguri făină. p*ine . !e adau2ă ouăle pe r*nd+ sare+ apoi "ăina şi laptele.0 @99 g aluat de cozonac& #mplutura? @ l lapte curat. 699 g zahăr. La "ră#*ntat se pot adău2a şi sta"ide "ără s*#buri+ după ce au "ost alese+ spălate şi şterse >ntr?un şer$et.9 2 3a0ăr+ 1 2 untură+ & lin2uri ulei+ lapte c*t se cere Ecirca 1G2 litruF+ 1 lin2ură ro#+ $anilie+ .(< !MX:TX:K ' 2 aluat de co3onac Epentru un co3onac mi lociuF+ 1G2 lin2ură unt pentru uns ta$a. !e un2e ta$a cu unt+ se aşa3ă "oaia de aluat pe "und.. (*nd este 2ata+ se scoate din "or#ă după ce s?a răcit. !e pre2ăteşte dinainte u#plutura din s#*nt*nă+ "ăină+ . <8 g stafide. = ouă.. !e un2e #ar2inea cu ou+ se presară sta"ide şi se dă la cuptor. !e coace la "el cu co3onacul cu s#*nt*nă.. sare& !e "ace la "el cu co3onacul cu br*n3ă de $acă. 6 cea%că lapte. <#plutura% 7. un praf . 6 lingură făină.. 8B8& -O'O). !e toarnă >n "or#ă. 699 g unt proaspăt. 699 g zahăr "anilat.-# +4G)'0 '+#4. 2ălbenuşuri+ & albuşuri spu#ă+ o lin2ură de ro#+ 3a0ăr+ un pra" de sare+ 5u#ătate baton de $anilie şi pu/ină coa5ă de lă#*ie rasă. !e pun la copt E$. La ur#ă se pune $anilia+ coa5a de lă#*ie şi sta"idele alese şi spălate.trebuie să a5un2ă la 5u#ătatea "or#ei. (*nd sunt 2ata+ se scot din "or#e şi se lasă să se răcorească+ nu >nsă la loc rece şi nici >n curent. 89 g unt proaspăt. 2 dro5die+ 1 lin2uri/ă rasă sare.-/ 3-O)O*/-/ 1 D2 "ăină+ & ouă+ 2. 6D< linguriţă sare& !e aşa3ă aluatul ca pentru co3onacul cu s#*nt*nă şi se lasă să crească. Din alte două bucă/i se "ac pe #asa de aluat suluri de 2rosi#ea creionului+ se >#pletesc şi se aşa3ă de 5ur >#pre5ur+ lipite de #ar2inea tă$ii+ apăs*nd capetele+ ca să se unească >ntre ele. 8B@& -O'O). 2 3a0ăr+ 1 lin2ură ro#+ $anilie+ coa5ă de lă#*ie+ un pra" de sare. !e "reacă >#preună br*n3a cu untul şi 3a0ărul.-# +4!)'. 8BA& -O'O). = ouă. coa ă de lămâie. 8BB& -O'O). !e #ai lasă să crească tot la cald+ se un2e cu ou+ se presară cu 3a0ăr 2run3os şi cu nuci sau sta"ide. !e lasă să crească. Aluatul se "ră#*ntă şi se lucrea3ă la "el ca #ai sus. coa ă de lămâie. 2 s#*nt*nă+ 2 lin2uri "ăină+ . Din aluatul de co3onac se >ntinde o "oaie 2roasă de circa +. (3 V. 2ălbenuşuri+ & albuşuri+ 1.

689 g zahăr. un praf de sare& !e "ierbe 2rişul cu lapte+ 3a0ăr şi $anilie+ ast"el >nc*t să se ob/ină un pila" #ai #ult #oale. !e pre2ăteşte la "el cu co3onacul cu s#*nt*nă.-# -/O-O2. -entru u#plutură se "ierbe ore3ul cu lapte şi cu 3a0ăr. "anilie sau "anilină. = ouă. 699 g zahăr. un praf de sare& !e pre2ăteşte la "el cu co3onacul cu s#*nt*nă. 6 cea%că lapte. (o#po3i/ia trebuie să aibă consisten/a unei s#*nt*ni 2roase.-# )#-0 . 89 g cacao. !e adau2ă . "anilie& !e "ace un sos alb potri$it de 2ros+ dintr?o lin2ură de unt şi două lin2uri de "ăină+ stins cu o ceaşcă de lapte $anilat.. !e coace la "oc potri$it circa o oră.. 6D< cea%că smântână. La această br*n3ă se adau2ă untul proaspăt+ "recat p*nă se "ace ca o cre#ă+ 3a0ărul $anilat Eu#plutura trebuie să "ie dulceF+ "ăina şi albuşurile spu#ă.-# O43' @99 g aluat de cozonac& #mplutura? @ ce%ti lapte. L .0 @99 g aluat de cozonac& #mplutura? 6 lingură unt. = linguri lapte& !e aşa3ă aluatul >n ta$ă+ la "el ca la co3onacul cu s#*nt*nă. 2 de cacao #uiată cu două lin2uri de lapte. !e toarnă u#plutura peste aluatul din ta$ă+ se presară deasupra #i2dale cură/ite şi tăiate >n lun2+ se coace circa &G' de oră.. <8 g stafide. 8C9& -O'O). 8C<& -O'O).-# G4/5 @99 g aluat de cozonac& #mplutura? @ ce%ti lapte. = gălbenu%uri.. !e toarnă >n strecurătoarea de br*n3ă şi se lasă o oră să se scur2ă+ apoi se presea3* o 5u#ătate de oră sub un "und+ cu o 2reutate deasupra. Laptele se br*n3eşte. $32 (3 -O'O). După ce s?a #ai răcorit+ se adau2ă 2ălbenuşurile+ cacao #uiată cu trei lin2uri de lapte+ s#*nt*na şi 3a0ărul.2. 8BC& -O'O). = ouă.. !e ob/ine o br*n3ă dulce care se trece prin sită.0 @99 g aluat de cozonac& #mplutura? 7 ouă. După ce s?a răcorit+ se pun ouăle şi sta"idele. "anilie sau "anilină.-# -/O-O2. !e a#estecă totul bine şi la ur#ă se pun cele ) albuşuri bătute spu#ă. <#plutura se "ace >n "elul ur#ător% se "reacă bine 2ălbenuşurile cu 3a0ărul pisat cu o bucă/ică de $anilie sau cu $anilină+ p*nă se "ace ca o cre#ă. 8C6& -O'O). <8 g stafide. (*nd este bine prins se toarnă cu s#*nt*nă cu tot >ntr?o oală cu doi litri de lapte care clocoteşte. = linguri lapte. !e >#bracă "or#a cu aluat de co3onac+ aşa cu# s?a arătat #ai sus+ se >ntinde u#plutura >ntr?un strat #ai 2ros+ de 2 @ & de2ete. 89 g cacao.. !e a#estecă totul bine şi se toarnă co#po3i/ia >n "or#a >#brăcată >n aluat de co3onac. 6 cea%că orez.. !e lasă să se răcorească+ se pun ouăle+ un pra" de sare+ 5u#ătate baton de $anilie şi sta"ide. Deasupra se aşa3ă un 2rila5 "ăcut din şu$i/e sub/iri de aluat+ se un2e cu albuş+ iar 2olurile 2rila5ului se u#plu cu #i2dale cură/ite şi tăiate >n lun2. @ linguri zahăr. "anilie sau "anilină. < linguri făină. !e coace o oră la cuptor+ la "oc potri$it. 6D< cea%că gri%. @ linguri zahăr.de sare& -repararea u#pluturii% !e pune dinainte la prins >ntr?o oală de pă#*nt doi litri de lapte.

un praf de sare. 8C=& -O4)#4/ -# )#-0 . < ouă întregi. 2 3a0ăr+ Q l apă+ 1 lin2ură 2luco3ă+ pu/in ro# Edupă dorin/ăF. !e /ine ast"el c*te$a ceasuri. !e "reacă untul spu#ă cu două lin2uri de 3a0ăr. !e scur2e de apă şi se pisea3ă bine+ de pre"erin/ă >ntr?o piuli/ă de piatră+ pun*nd c*te pu/in #ac odată. !e >ntinde o "oaie+ de trei ori #ai lun2ă dec*t lată+ se . !e coace la "oc potri$it. 8C@& -O'O). !e un2 cu ou şi se dau i#ediat la cuptor+ "ără să se lase aluatul >n "or#ă să crească+ deoarece se "ac 2oluri >ntre nucă şi aluat. 6@9 g unt proaspăt. !e >#pac0etea3ă la "el ca la aluatul "ran/u3esc E$.. !e adau2ă untul. !e >ntinde cu sucitorul o "oaie c*t #ai pătrată+ 2roasă de un de2et. Acelaşi lucru se repetă cu a doua bucată de aluat. Aluatul crescut se desparte >n două+ se >ntinde pri#a "oaie pe #asa presărată cu "ăină+ deasupra se >ntinde 5u#ătate din nucă+ >ntr?un strat c*t #ai e2al+ se rulea3ă şi se pune >n "or#ă de tablă+ unsă cu unt. 2 aluat de co3onac+ 12. "anilie sau "anilină& !e spală #acul cu apă rece+ se pune apoi >ntr?o crati/ă şi se toarnă peste el apă clocotită. !e lasă să crească.:PO2O)3'/. !e "ierbe apoi cu lapte+ pes#et+ 3a0ăr şi $anilie+ a#estec*nd #ereu+ p*nă se "ace o pastă destul de 2roasă. < linguri pesmet. !e opăreşte cu 1G2 ceaşcă de lapte clocotit şi se "reacă p*nă se "ace pasta potri$it de consistentă Edacă este necesar+ se #ai adau2ă lapte+ dar cu 2ri5ă+ deoarece pasta de$ine uşor prea #oaleF.celea%i cantităţi ca pentru O-ozonac cu nucăP& At*t aluatul+ c*t şi nuca se pre2ătesc la "el ca #ai sus. < gălbenu%uri. 2 unt proaspăt. (apetele se aduc pu/in spre #i5loc+ >n "or#ă de corn. <99 g zahăr. 8C8& -O4)#4/ -# *. "anilie& #mplutura? 899 g nuci măcinate.#mplutura? <99 g mac. -entru sirop% 2.!e pre2ăteşte #acul ca la . <#plutura% se a#estecă nucile trecute prin #aşină cu 3a0ărul pisat şi cu un $*r" de lin2uri/ă de sare. !e >ntinde pe #asa de aluat o "oaie 2roasă de un de2et8 se taie >n "or#ă de triun20i #ai lun2uie/+ de #ări#ea dorită.799 g făină. !e cerne >n co$ată "ăina+ se "ace loc la #i5loc şi se toarnă plă#ădeală+ o ceaşcă de lapte+ două ouă >ntre2i şi două 2ălbenuşuri "recate cu 1G2 lin2uri/ă de sare8 se "ră#*ntă+ adău2*nd şi untul "recat spu#ă+ p*nă "ace aluatul băşici şi se desprinde de pe #*nă. 699 g unt. !e un2 cu ou+ se presară 3a0ăr+ se pun deasupra 5u#ătă/i de nucă+ se coc la "oc potri$it. (oca trebuie să "ie ce$a #ai tare dec*t la co3onacul obişnuit. 6D< % linguriţă sare..9'+ se u#plu apoi ca şi cornurile cu nucă. 6D< cea%că lapte& !e #oaie dro5dia cu o lin2uri/ă de 3a0ăr şi pu/in lapte căldu/. < linguri zahăr. 6 cea%că lapte. )11F. . !e a#estecă+ după dorin/ă+ cu sta"ide sau cu coa5ă rasă de lă#*ie. !e lasă să se răcească. = $+ l lapte. !e >ntinde nuca pe "oaie şi se "ace sul+ >ntorc*ndu?l de la ba3ă spre $*r". !e pune la #i5loc o bucată de unt proaspăt Enu trebuie să "ie de la 20ea/ă+ dar nici prea #oaleF. 2 aluat de co3onac. =89 g zahăr pisat. <9 g dro die. !e c*ntăresc .-# *. 8C7& -OV4/G3/ (3 -O'O). (u această u#plutură se "ac co3onaci la "el cu cei cu nucă.

. !e desparte >n două+ se >ntinde pe "und c*te o "oaie dreptun20iulară+ se un2e cu ou bătut şi deasupra se >ntinde 5u#ătate din u#plutura de nucă+ >ntr?un strat c*t #ai e2al.&F. !e lasă să crească. (u# se scot din cuptor se introduc pe r*nd >n sirop "ierbinte. 6 lingură rom. = ouă. !e taie "*şii de circa & c# lun2i#e şi 2 c# lă/i#e+ se răsuceşte "*şia uşor pe #asă şi se >#pleteşte >n "or#ă de co$ri2. !e lasă să crească la cald+ se un2 cu albuş şi se coc la "oc bun. "anilie sau "anilină& !e "ră#*ntă aluatul la "el ca la co3onac E$.& Pentru sirop? <89 g zahăr. 6D< l apă. 8CA& *32-/ (3 -O'O). 6<9 g unt. 6D< linguriţă sare& #mplutura? acelea%i cantităţi ca la O-ozonac cu nucăP :"& 8C<. !e lasă să se răcească. 6 lingură glucoză. . !e lasă 1G' de oră să se odi0nească la rece. 69 g dro die. 699 g zahăr. 21F.. 6n acest ti#p se "ace un sirop de 3a0ăr+ apă şi o lin2ură de 2luco3ă Ep. !e "ace sul+ care se taie >n bucă/i de & c# lun2i#e. !e aşa3ă co$ri2ii pe ta$a neunsă şi se coc la "oc bun. !e introduc pe r*nd co$ri2ii >n siropul "ierbinte şi se aşa3ă pe "ar"urie+ unii peste al/ii.>#pătureşte >n trei. !e >ntinde din nou "oaia 2roasă de & @ ' c#. !e aşa3ă bucă/ile >n ta$ă pe una din "e/e.899 g făină. 6 cea%că lapte. !e repetă >ncă odată opera/ia de #ai sus+ >#păturind de data aceasta aluatul >n patru. "anilie sau "anilină.

$23. 899 g făină. (*nd sunt 2ata se presară cu 3a0ăr pudră. lapte cât se cere& . !e lasă la cald să crească. Aluatul trebuie să "ie potri$it de #oale.)(. 699 g zahăr pudră& !e cerne "ăina >ntr?o co$ată şi se "ace loc la #i5loc. 89 g unt. !e?parat se "reacă dro5dia cu două lin2uri/e de 3a0ăr şi pu/in lapte p*nă se "ace ca o cre#ă. 6 lingură rom. !e "reacă untul proaspăt cu 3a0ărul pisat p*nă se "ace spu#ă. < linguriţe zahăr. 8CC& GOGO5/ -# (#2-3. 6 gălbenu%. 89 g zahăr. "anilie sau "anilină& Pentru cremă? 6<8 g unt. !e rulea3ă sul şi se taie >n bucă/i de & @ ' c#+ care se aşa3ă pe una din "e/e+ >ntr?o "or#ă rotundă+ unsă cu unt Enu se aşa3ă bucă/ile prea >ndesate ca să aibă loc să creascăF. < ouă întregi. "anilie sau "anilină. 6 pahar de lapte. !e "ră#*ntă bine p*nă se "ace băşici.10 :-4.4. =9 g dro die.8CB& .$/4 @99 g făină. 6D< linguriţă sare. @ gălbenu%uri. !e lasă să crească+ se un2 cu albuş şi se coc la "oc potri$it. 6D< linguriţă sare. (*nd aluatul a crescut+ se răstoarnă pe #asa de aluat presărată cu "ăină+ se >ntinde o "oaie 2roasă de 1 c#+ iar deasupra se >ntinde cre#a de unt >ntr?un strat c*t #ai uni"or#. !e toarnă peste "ăină+ se adau2ă două ouă >ntre2i şi un 2ălbenuş+ "recat cu sare+ laptele cald+ o lin2ură de ro# şi $anilie. <8 g dro die.

(*nd aluatul a crescut+ se răstoarnă pe #asa de aluat presărată cu "ăină+ se >#parte >n trei păr/i e2ale+ se ia pe r*nd "iecare bucată+ se >ntinde >ntr?o "oaie rotundă Eca# c*t o "ar"urie #are de #asăF care se taie >n ra3e+ >n opt bucă/i. !e >#parte >n două şi se >ntinde o "oaie 2roasa de 1 c#. 699 g unt proaspăt. < linguri zahăr "anilat. 4iecare bucată se răsuceşte >n "or#ă de corn+ din a"ară spre #i5loc. . Din cealalt* 5u#ătate de "oaie se taie+ cu aceeaşi "or#ă+ rondele care se aşa3ă peste dulcea/ă sau #ar#eladă şi se apasă >#pre5ur cu de2etul ca să se lipească Esă nu aibă "ăină >ntre eleF. (oca trebuie să "ie #oale+ >nsă ne"ră#*ntată Elapte se pune c*t cere "ăinaF. !e a#estecă >nt*i cu lin2ura+ apoi cu #*na+ turn*nd c*te pu/in lapte+ dacă #ai este necesar şi la ur#ă untul proaspăt+ topit+ "ierbinte c*t poate su"eri de2etul+ turnat pu/in c*te pu/in+ >n ti#p ce se "ră#*ntă aluatul #ai departe. 6D< linguriţă sare %i lapte cât se cere :circa @ dl. 6D< cea%că lapte. (*nd se desprinde aluatul de pe #*nă+ se adau2ă untul topit cald+ c*te pu/in+ "ră#*nt*nd p*nă ce aluatul "ace băşici.899 g făină. !e >ncin2e untura+ >ntr?o crati/ă >ncăpătoare. !e >ntinde apoi a doua bucată de aluat şi se "ac 2o2oşile la "el. !e lasă la cald să dospească. !e >nsea#nă pe 5u#ătate din "oaie+ cu o "or#ă de tablă+ ronduri de circa ) c# dia#etru E"ără să se taieF şi pe "iecare rond se pune c*te un bob de $işină din dulcea/ă Eboabele de $işine se /in c*te$a #inute pe #aşină+ >ntr?o tă$i/ă+ ca să se scur2ă 3ea#a din eleF sau pu/ină #ar#eladă cu un cornet. 796& 4#2. = linguri zahăr. !eparat+ >n $asul >n care se "ră#*ntă aluatul+ se "reacă 2ălbenuşurile cu sarea+ apoi cu 3a0ărul.2#. <8 g dro die. !e pune plă#ădeala şi se "ră#*ntă+ adău2*nd alternati$ "ăină şi lapte căldu/+ p*nă ce este cuprinsă toată "ăina. !e >ntorc cu o s*r#ă rotundă+ să se pră5ească "ru#os şi pe cealaltă parte. <9 g dro die. !e presară 3a0ăr $anilat. !e scot pe un 2rătar de s*r#ă+ ca să se scur2ă untura. !e lasă la cald să crească. !eparat se "reacă dro5dia cu două lin2uri/e de 3a0ăr şi pu/in lapte+ p*nă se "ace ca o cre#ă. 6 lingură rom. (*nd aluatul a crescut+ se "ră#*ntă din nou+ ca să dea >napoi+ şi se răstoarnă pe #asa de aluat presărată cu "ăină. 799& -O4)#4/ (/) .(0 (3 -O'O). !e aşa3ă 2o2oşile pe un şer$et presărat cu "ăină+ se acoperă cu alt şer$et şi se lasă la cald să crească. <ntura trebuie să "ie potri$it de >ncinsă8 dacă este rece se >n2reunea3ă 2o2oşile+ dacă este prea "ierbinte+ se pră5esc prea repede şi ră#*n crude >năuntru.. (3 -O'O). 6 lingură rom. (*nd sunt acoperite toate+ se taie din nou cu aceeaşi "or#ă+ pătrun3*nd co#plet aluatul. < ouă.& !e "reacă dro5dia cu o lin2ură de lapte căldu/. 6 lingură ulei. =o2oşile sunt reuşite c*nd sunt ru#ene?aurii+ cu #ar2ine albă >#pre5ur. !e cerne >n co$ată "ăina+ se "ace loc la #i5loc+ se pune dro5dia+ 2ălbenuşurile+ uleiul+ 3a0ărul+ o lin2uri/ă de ro#+ sare+ $anilie şi lapte căldu/ Ese adau2ă cu >ncetul pentru a nu se ob/ine un aluat prea #oaleF. = linguri ulei. !e pun 2o2oşile pe r*nd >n untură "ierbinte+ cu "a/a >n 5os.=99 g făină. !e pot "ace la "el u#plute cu nucă+ cu #ac+ cu #a2iun sau cu br*n3ă. 6 lingură unt proaspăt. 6D< linguriţă sare& !e cerne "ăina >ntr?un castron #are şi se "ace loc la #i5loc. !e lasă să crească la cald. < gălbenu%uri.!e #oaie dro5dia cu pu/in lapte cald şi se a#estecă cu 2 @ & lin2uri de "ăină+ ast"el >nc*t să se ob/ină o cocă 2roasă ca o s#*nt*nă. !e lasă să crească+ se un2 cu ou şi se coc la "oc iute. "anilie sau zahăr "anilat.

!e pune pe "iecare pu/ină #ar#eladă şi se rulea3ă cornul+ de la ba3ă spre $*r".9'F. !e "ră#*ntă bine+ se lasă să crească. marnieladă& !e cerne "ăina >ntr?un $as+ se "ace loc la #i5loc+ se toarnă laptele+ uleiul+ dro5dia #uiată #ai >nainte >n pu/in lapte+ 3a0ărul+ sarea+ ro#+ $anilie. (*nd sunt potri$it de uscate+ se "ace din "iecare "oaie un sul+ care se taie c*t se poate de sub/ire. Aluatul trebuie să "ie potri$it de #oale.2#. !e >#parte "iecare bucată >n ra3e+ >n opt bucă/i şi se "ac cornuri care se u#plu cu nucă+ #ar#eladă+ br*n3ă. 79=& -O4)#4/ (OSP/. <8 g dro die. !e coace la "oc potri$it. 6 linguriţă rasă de sare. rom. !e >#parte >n cinci bucă/i şi "iecare bucată se >ntinde >ntr?o "oaie rotundă+ c*t #ai #are+ care la r*ndul ei se >#parte >n ra3e+ >n opt bucă/i+ "or#*nd opt triun20iuri. = linguriţe zahăr. !e "ră#*ntă p*nă ce aluatul "ace băşici şi se desprinde de pe #*nă. . !e >#parte aluatul >n cinci bucă/i+ care se >ntind c*t #ai rotund.0 899 g făină. 6 linguriţă rasă de sare. !e "ră#*ntă aluatul bine+ se lasă să crească.2#. $040 O# 899 g făină. !e "ace loc la #i5loc+ se pune uleiul+ sarea şi o ceaşcă de apă caldă. =9 g dro die. 6n acelaşi "el se "ace şi aluatul pentru cocă. !e "ace loc la #i5loc+ se spar2 ouăle adău2*nd şi două co5i cu apă Edouă 5u#ătă/iF şi un $*r" de lin2uri/ă de sare. < linguri zahăr. !e aşa3ă pe un şer$et şi se lasă să se 3bicească.. (3 . < linguri apă. 6n loc de #ar#eladă se pot u#ple cu nuci sau cu #ac. !e a#estecă >nt*i ouăle cu o lin2uri/ă+ p*nă cuprind pu/ină "ăină+ se lucrea3ă apoi cu #*na şi se "ră#*ntă bine aluatul+ p*nă de$ine destul de >ndesat+ #ai adău2*nd "ăină dacă se cere. "anilie %i lapte cât se cere& !e cerne "ăina >ntr?un $as+ se "ace loc la #i5loc+ se pune untura rece+ bine sleită+ nu lic0idă+ oul+ dro5dia #uiată cu 3a0ăr+ sare+ ro# şi pu/in lapte. < ouă. 6 cea%că apă caldă& !e cerne "ăina pe #asa de aluat.2#. 79<& -O4)#4/ (/) . = linguri ulei.. !e lasă pu/in să crească+ se un2 cu ou şi se coc la "oc iute.92F sau cu #ac E$. <89 g untură. !e lasă să crească+ se un2 cu ou şi se coc la "oc bun. sare& !e cerne "ăina pe #asa de aluat. rom. 6 linguriţă sare.. 6n acest ti#p se >ntinde a doua "oaie. !e >#prăştie tăi/eii pe #asa de aluat sau pe un şer$et >ntins şi se lasă p*nă se usucă bine. Mar#elada poate "i >nlocuită cu nucă E$. 6 păhărel de "in cu ulei. (3 P20-/). (OSP/. !e a#estecă >nt*i cu lin2ura+ iar c*nd >ncepe . !e lasă la cald să crească+ -e #asa de aluat presărată cu "ăină se >ntinde o "oaie dreptun20iulară+ deasupra se >ntinde #ar#eladă+ se rulea3ă şi se un2e cu ou. "anilie.0/13/ =99 g făină. . 79@& . 6 ou. !e >#parte aluatul >n două% 5u#ătate se lasă la o parte acoperit cu o crati/ă+ ca să nu se usuce+ iar din cealaltă 5u#ătate se >ntinde cu $er2eaua o "oaie c*t se poate de sub/ire.!e toarnă plă#ădeala >n castronul cu "ăină+ se adau2ă ouăle+ laptele+ o lin2ură de unt proaspăt şi una de ulei+ două lin2uri de 3a0ăr $anilat+ o lin2ură de ro# şi sare. 6 pahar lapte. Tăi/eii bine usca/i se pot păstra #ai #ult ti#p >ntr?un sac de p*n3ă+ la loc uscat. 798& . 899 g făină.3.

La acelaşi aluat se pot adău2a şi trei 2ălbenuşun. Mar2inea ră#asă 2roasă >#pre5ur se rupe+ iar restul se lasă să se usuce c*te$a #inute+ apoi i se dă >ntrebuin/area dorită. Acest aluat ser$eşte la pră5it peşte+ br*n3ă+ #ere etc..6 cea%că caimac. = dl apă caldă. -# +4G)'0 !e "ră#*ntă un aluat din br*n3ă de $acă+ "ăină şi unt proaspăt >n cantită/i e2ale. -oate "i lăsat "ără 2ri5ă p*nă a doua 3i. !e adună la un loc+ se acoperă cu un şer$et şi se /ine două ore la rece. 6 cea%că făină. !e >ntinde apoi o "oaie cu $er2eaua+ se acoperă cu un şer$et şi se lasă să stea un s"ert de oră. < linguri ulei. < albu%uri. 797& . (3 $4/G0)323 <99 g făină. !e adună >n castron+ se acoperă cu o "ar"urie şi se lasă să crească la cald..4. sare& !e cerne "ăina pe #asa de aluat. 79B& .. -# -. !e >ntrebuin/ea3ă la tarte sau ca "und pentru tort cu cre#ă de $anilie etc. !e "ră#*ntă repede ca să nu de$ină aluatul elastic. De ase#enea nu trebuie "ră#*ntat prea #ult+ deoarece de$ine elastic şi nu creşte la copt.2#..2#. 79A& . sare& !e >ncăl3eşte un castron >n care se pune "ăina cernută. dro die cât o alună.3 <89 g făină. !e adau2ă un pra" de sare. !e "ace loc la #i5loc+ se adau2ă uleiul+ un $*r" de lin2uri/ă de sare+ apă caldă Enu "ierbinteF şi o bucă/ică de dro5die de bere c*t o alună. -e #asa de bucătărie se pune o "a/* de #asă curată+ se presară "ăină+ se pune "oaia de aluat deasupra şi cu #ultă răbdare se >ntinde de 5ur >#pre5ur cu 2ri5ă să nu se rupă+ p*nă ce #ar2inile aluatului trec de #ar2inea #esei+ iar "oaia s?a "ăcut sub/ire ca o "oi/ă de /i2ară.2#. Acest aluat poate ser$i la plăcinte+ tarte etc. !e "ace loc la #i5loc+ se pune untul proaspăt+ #uiat pu/in cu #*na+ 3a0ărul+ un pra" de sare şi circa 2 dl de apă Eaceastă cantitate $aria3ă pu/in după calitatea "ăiniiF. 79C& . 6 linguriţă zahăr.2#. Aluatul este #ai "ra2ed dacă este "ăcut din a5un şi păstrat la rece p*nă a doua 3i. Aluatul nu trebuie a#estecat prea #ult./*. !e "ace un aluat potri$it+ #ai #ult #oale+ adău2*nd c*te pu/ină apă caldă dacă #ai trebuie. (3 . sare& !e "ace un aluat dintr?o ceaşcă de cai#ac Es#*nt*na de pe lapte "iertF+ o ceaşcă de "ăină+ unt proaspăt c*t o nucă şi un pra" de sare. < dl apă. !e "reacă dro5dia cu pu/ină apă+ apoi se a#estecă totul la un loc+ ast"el >nc*t să se ob/ină un aluat sub/ire ca o s#*nt*nă Ecantitatea de apă depinde de calitatea "ăinii+ uneori "iind #ai #are+ alteori #ai #ică dec*t & dlF. 6nainte de a?l >ntrebuin/a se adau2ă două albuşuri spu#ă. unt proaspăt cât o nucă.. !e acoperă+ se lasă 1 #inute să se odi0nească şi se >ntrebuin/ea3ă la plăcinte cu $işine+ cu prune+ cu carne etc. 6<8 g unt proaspăt.aluatul să se prindă+ se "ră#*ntă cu #*na. După ce a "ost bine "ră#*ntat şi bătut de #asă+ se lasă 1 #inute la un loc cald Edar nu u#edF+ acoperit cu un şer$et tot cald Esau cu o crati/ă >ncăl3ităF. .

. 766& . 4oaia >ntinsă >n lun2i#e se >#pătureşte >n trei+ ast"el >nc*t trei#ea din dreapta să $ină peste cea din st*n2a. !e pune la #i5locul aluatului+ >ntorc*ndu?se #ar2inile >n "or#ă de plic. Aluatul să "ie lucrat la rece.2#. !e repetă opera/ia >ntinsului şi a >#păturitului >ncă de patru ori+ lăs*nd aluatul să se odi0nească 1 #inute+ la "iecare două r*nduri. !e obser$ă ca untul să nu iasă din aluat+ iar dacă aceasta se >nt>#plă+ se presară pu/ină "ăină. !e turteşte untul >ntr?un şer$et+ ast"el >nc*t să se ob/ină un pătrat #ai #ic dec*t "oaia de aluat+ dar de 2rosi#e e2ală. 6 linguriţă rasă de sare. <99 g făină. 6<8 g unt. (3 #). $4. !e pune aluatul şi cu $er2eaua se >ntinde o "oaie 2roasă de 1 c#+ de pre"erin/ă pătrată.. 6 pahar apă.769& . !e acoperă şi din nou se lasă 1 #inute la rece.2#. -# #23/ !e "ace un aluat potri$it de #oale din 5u#ătate de ceaşcă ulei+ 5u#ătate ceaşcă apă+ un pra" de sare şi "ăină c*t cere. (onsisten/a lui trebuie să "ie la "el cu a untului cu care $a "i a#estecat.. 899 g unt proaspăt& (ondi/iile necesare pentru ob/inerea unui aluat "ran/u3esc reuşit sunt% 1. !e lucrea3ă destul de repede8 c*nd aluatul este 2ata+ dar #ai #ult #oale+ se adună la un loc >n "or#ă de #in2e şi se lasă la rece circa 2 de #inute+ pentru a pierde din elasticitatea pe care o capătă >n ti#pul "ră#*ntatului.)1#'3S899 g făină. !e >ntinde "oaia şi se >ntrebuin/ea3ă la "el ca aluatul "ran/u3esc. 6 linguriţă ulei. !e cerne "ăina pe #asa de aluat+ se "ace la #i5loc o 2aură >n care se toarnă un pa0ar bun de apă+ o lin2uri/ă de ulei şi sare. !e acoperă şi se lasă să se odi0nească la rece+ 1 #inute. 6nainte de a "i >ntrebuin/at+ se #ai /ine 1 #inute la rece. !e iau totdeauna cantită/i e2ale de "ăină şi unt.pera/ia se repetă apoi /in*nd sea#a ca de "iecare dată+ aluatul+ după ce a "ost >#păturit+ să "ie >ntins >n sens contrar de cu# a "ost r*ndul precedent. 6 dl apă. !e a#estecă >nt*i cu o #*nă+ p*nă ce sarea s?a topit+ apoi se ia c*te pu/in din "*ină ca să nu se "acă cocoloşi+ şi se "ra#*ntă bine. -e #asa de aluat bine cură/ită se presară pu/ină "ăină. . Aluatul este bine lucrat atunci c*nd apăs*nd cu un de2et+ ur#a nu re$ine la loc. !e toarnă apa >n care s?a di3ol$at sarea+ se a#estecă totul repede cu #*na "ără să căută# a ob/ine un a#estec desă$*rşit..2#. un "ârf de linguriţă sare& !e cerne "ăina >ntr?un castron+ se pune untul şi se a#estecă+ dar nu se "ră#*ntă. !e dă la rece să se odi0nească 2 de #inute. &. 2. 76<& . <ntul să "ie "oarte proaspăt+ "ără 3er şi "ără #iros neplăcut. 4ăina să "ie de calitate bună+ bine cernută şi uscată. !e presară "ăină pe #asă+ şi+ cu a5utorul $er2elei+ se >ntinde o "oaie de trei ori #ai lun2ă dec*t lată+ de 2rosi#e c*t #ai uni"or#ă. 6n acest scop se lasă aluatul descoperit+ iar deasupra se "ac c*te$a crestături cu cu/itul. !e >ntrebuin/ea3ă la $ăr3ări+ plăcinte etc.

< linguri unt& !e >ntinde "oaia de plăcintă. !e coace la "oc #ic circa o oră. acelea%i cantităţi ca la OPlăcintă cu brânzăP :"& 878. "& 798& Pentru umplutură. <8 g stafide.4#(32 -# V/5/)3 Pentru foaia de plăcintă. 6nainte de a?l >ntrebuin/a se >#pătureşte odată ca aluatul "ran/u3esc. "& 798& #mplutura? @99 g nuci măcinate.G)0 679 g făină. !e a#estecă totul bine şi se pune cu lin2ura pe "oaia bine unsă cu unt. 76B& 5. !e a#estecă s#*nt*na cu ouăle+ 3a0ăr după 2ust+ "ăina şi c*te$a sta"ide sau coa5ă rasă de lă#*ie şi un pra" de sare. < ouă. "& 798& #mplutura? =99 g smântână. 6 lingură pesmet. 76A& 5.4#(32 -# G4/5 Pentru foaia de plăcintă. 76@& 5. 767& 5. !e "ace la "el ca ştrudelul cu br*n3ă. în plus A8 g zahăr. <89 g zahăr. sare& !e ce#e "ăina pe #asa de aluat.2#. Este un aluat uşor de "ăcut şi "oarte ase#ănător cu aluatul "ran/u3esc+ c*nd este reuşit. coa ă de lămâie.4#(32 -# )#-0 Pentru foaia de plăcintă. "& 798& #mplutura? 6 Eg "i%ine.76=& . <#plutura se "ace din nuci trecute prin #aşină+ a#estecate cu 3a0ăr pisat. 6@C g unt proaspăt. (3 #).F. = . A8 g zahăr.. "& 798& #mplutura? = ce%ti apă.4#(32 -# S*G). !e taie sulul >n bucă/i de lun2i#ea tă$ii+ ast"el >nc*t să >ncapă două sau trei bucă/i >n ta$ă. < linguri unt& !e "ace la "el ca ştrudelul cu br*n3ă. !e "reacă br*n3a de $acă cu untul+ se pun ouăle+ laptele+ "ăina+ 3a0ărul+ c*te$a sta"ide "ără s*#buri+ alese şi spălate şi un pra" de sare.4#(32 -# +4G)'0 (3 V. !e >ntinde cu cu/itul+ ast"el >nc*t stratul să "ie de 2rosi#e e2ală. ) . !e scur2e bine de 3ea#a pe care au lăsat?o+ se >#prăştie e2al pe "oaia de plăcintă stropită cu unt şi presărată cu pes#et "in şi se continuă apoi ca la ştrudelul cu br*n3ă. !e >ntorc pe #asă păr/ile care at*rnă >n 5os+ ridic*ndu?le cu #ar2inea "e/ei de #asă şi se stropesc cu unt. sare. 6D< cea%că gri%. 768& 5. < linguri unt& !e >ntinde "oaia de plăcintă. !e poate ser$i cu s#*nt*nă. !e lasă c*te$a #inute să se 3bicească. 6 lingură făină. !e pune la #i5loc s#*nt*na+ untul proaspăt #uiat pu/in cu #*na şi un $*r" de cu/it de sare. 6<8 g smântână. 689 g zahăr. (*nd este 2ata+ se taie bucă/i+ se aşa3ă pe o "ar"urie+ se presară 3a0ăr şi se ser$eşte caldă.-0 Pentru foaia de plăcintă. !e un2e ta$a cu unt+ se aşa3ă plăcinta+ se stropeşte deasupra cu unt şi se coace la "oc potri$it. !e a#estecă totul repede >#preună+ se adună ca o #in2e+ se acoperă cu un şer$et şi se lasă c*te$a ore la rece. 5/ S*G). < linguri unt& !e >ntinde o "oaie de plăcintă E$. !e "ace un sul+ cu a5utorul "e/ei de #asă+ care se ridică dinspre partea lun2ă a #esei. <8 g stafide.G)0 Pentru foaia de plăcintă. !e scot s*#burii de la 1 D2 de $işine spălate şi se lasă să stea o oră cu 3a0ărul pisat Edacă este tos+ trebuie să "ie "oarte "in cernutF.

!e dă 2rişul la o parte+ a#estec*nd din c*nd >n c*nd p*nă se răcoreşte+ ast"el >nc*t pasta să ră#*nă #ai #oale+ ca o cre#ă. "oi de plăcintă+ unse cu unt >ntre ele+ se aşa3ă #erele scurse de 3ea#ă+ >#prăştiindu?le deopotri$ă. 6 linguriţă unt. !e un2e ta$a cu unt. !e stropeşte "oaia de ştrudel cu o lin2ură de unt+ se >ntinde 2rişul şi se rulea3ă. "& 798. 7<9& !)VG4. !e cură/ă #erele+ se taie >n "elii sub/iri şi se pun >ntr?o crati/ă la "oc+ cu 3a0ăr şi pu/in unt. !e stropeşte bine cu unt+ se presară cu 3a0ăr şi se "ace sul+ dinspre partea lun2ă a #esei. !e "ace un sirop potri$it de 2ros+ cu pu/ină $anilie sau apă de "lori şi c*nd plăcinta >ncepe să se ru#enească+ se toarnă deasupra o parte din sirop şi se #ai lasă la cuptor p*nă se pătrunde bine aluatul cu 3a0ăr şi se ru#eneşte. (*nd este 2ata+ se taie bucă/i potri$ite+ se presară 3a0ăr pisat+ se ser$eşte caldă sau rece. < linguri unt& !e >ntinde o "oaie de plăcintă care se taie+ după ce s?a uscat+ >n bucă/i de #ărirnea tă$ii. @ dl apă.0 Pentru foaia de plăcintă. !e stropeşte deasupra cu unt.linguri zahăr sau miere.. 76C& P20-/). "anilie. 6 lingură zahăr& Siropul? <89 g zahăr. < linguri de zahăr. !e pun >n ta$ă ' @ . !e coace &G' de oră. !e un2e o ta$ă rotundă cu unt+ se aşa3ă sulul >n ta$ă+ >n$*rtindu?l >n "or#ă de #elc. un "ârf de linguriţă scorţi%oară :facultati".0 -# *343 Pentru foaia de plăcintă. !e un2e o ta$ă cu ulei. < linguri unt. !e dă la cuptor. "oi unse >ntre ele cu unt şi se ur#ea3ă aşa p*nă se ter#ină. !e pune un pra" de sare şi $anilie. 6 lingură unt. sare. 6 linguriţă ulei& !e >ntinde o "oaie de plăcintă. . La "el se poate "ace cu $işine+ s#*nt*nă etc. !e a#estecă din c*nd >n c*nd p*nă se #oaie #erele. !eparat se "ierbe 2rişul >n apă. !e dă la o parte şi se adau2ă scor/işoara pisată./. 6n lipsă de ti#p se poate "ace plăcinta cu "oi cu#părate de la plăcintărie. !e aşa3ă pe o "ar"urie rotundă+ se taie >n ra3e+ ca un tort+ se ser$eşte "ierbinte cu sirop de 3a0ăr. !e >ndulceşte după dorin/ă cu 3a0ăr sau cu #iere. "& 798& #mplutura? 6 Eg mere. !e aşa3ă ştrudelul şi se coace la "oc potri$it. "anilie sau apă de flori& !e "ace o "oaie de plăcinta. !e pun deasupra din nou ' @ .

<9 g dro die. 6D< l apă. 6 linguriţă rasă de sare.3 *O2(OV3)35. :u trebuie să "ie prea uscată+ nici prea u#edă+ iar c*nd se ser$eşte+ se #ai poate adău2a pu/in sirop. După ce a crescut bine se "ac colăcei >n "or#ă de . 6 linguriţă zahăr. miere :facultati". 7<<& -O20-3/ *O2(OV3)35. 6 linguriţă ulei.22F cu pu/in lapte şi #ai #ult #oale. 6 lingură apă de flori. < ce%ti apă. (*nd colăceii s?au răcorit+ se #oaie unul c*te unul+ nu#ai o clipă+ >n apă "ierbinte+ se scur2+ se aşa3ă >ntr?un castron+ se toarnă deasupra siropul >n care s?a adău2at o lin2ură de apă de "lori şi se presară cu nucă după dorin/ă. 6 lingură apă de flori& !e >ntinde o "oaie de plăcintă./ 899 g foi de plăcintă :"& 798. !e aşa3ă >ntr?o crati/ă+ una peste alta+ cu 2ri5ă să nu se s"ăr*#e. <89 g nuci. . !e pre2ăteşte un sirop dintr?o ceaşcă de 3a0ăr şi două ceşti de apă. (*nd s?a 3bicit pu/in+ se taie rotocoale cu a5utorul unei "ar"urii #i5locii şi al unui cu/it nu prea ascu/it+ ca să nu se taie şi "a/a de #asă.. 6n loc de sirop se poate turna #iere de albine. !e trec nucile prin #aşina de tocat şi se a#estecă cu 3a0ăr pisat. -lăcinta ast"el pre2ătită poate sta #ai #ulte 3ile.& !e "ace un aluat ca de p*ine E$. (*nd toate "oile sunt tăiate+ se pun pe r*nd >ntr?o ti2aie la "oc+ sau direct pe #aşină+ să se coacă pe a#bele păr/i+ "ără să se ru#enească.7<6& ./ 899 g făină. 689 g zahăr& Siropul? <89 g zahăr. !e "ace un sirop de 3a0ăr >n care se toarnă o lin2ură de apă de "lori+ după dorin/ă. !e pune o "oaie rotundă pe "ar"urie+ se stropeşte cu sirop+ cu o pană+ se presară pu/ină nucă a#estecată cu 3a0ăr+ deasupra se pune o altă "oaie+ care se stropeşte cu sirop+ şi aşa #ai departe. !e cură/ă+ nucile+ se #acină si se a#estecă cu 3a0ărul pisat. !e aşa3ă >n ta$a presărată cu "ăină+ se lasă să crească+ se un2 cu ou şi se coc la "oc potn$it. 899 g nuci.. !tratul de "oi se "ace #ai >nalt deoarece după ce s?a #uiat se lasă.#4. = dl lapte îndoit cu apă& Siropul? 6 cea%că zahăr. .

!e "ace un aluat de unt+ se >ntinde o "oaie de circa 1G2 c# 2rosi#e+ se taie un rond de & c# dia#etru. !e >ndoaie apoi #ar2inea+ ast"el >nc*t să "or#e3e o #ică bordură+ pentru ca perele să nu iasă a"ară. zahăr. 6D< pahar caimac sau smântână. !e presară 3a0ărul şi se lasă ast"el o oră. !e aşa3ă perele pe 5u#ătate de rond+ se udă #ar2inea cu pu/ină apă+ se >ntoarce deasupra cealaltă 5u#ătate şi se lipeşte apăs*nd uşor cu de2etul. "& 76=& #mplutura? 899 g mere. .0 -# P343 Pentru aluat. !e pune pe "iecare pătrat o lin2ură de $işine scurse de 3ea#ă+ a#estecate cu pes#et. 7<@& P20-/). !e >ntrebuin/ea3ă nu#ai după ce s?au răcit de tot.luatul? <99 g făină. 6n acest ti#p se "ace u#plutura% se "ierbe laptele a#estecat cu apă şi cu 3a0ărul $anilat. !e lasă să se răcească. 6 cea%că făină. !e >#parte aluatul >n două. !e >ntinde o "oaie de #ări#ea tă$ii >n care se coace plăcinta+ se aşa3ă >n ta$ă+ deasupra . (*nd sunt 2ata se presară 3a0ăr. !e >ntorc col/urile spre #i5loc+ >n "or#ă de plic+ apăs*nd pu/in #i5locul şi #ar2inile ca să ră#*nă lipite. zahăr. sare& #mplutura? 6 Eg "i%ine. 699 g zahăr "anilat.7<=& P20-/)1323 -# V/5/)3 . 6 lingurită rom& !e "ace "oaia din aluat de unt şi s#*nt*nă+ se taie #ici ronduri de 7 @ . După ce s?a răcorit+ se taie bucă/i şi se pudrea3ă cu 3a0ăr. un praf de sare& #mplutura? 6 l lapte îndoit cu apă. (*nd "ierbe laptele+ se toarnă 2rişul >ncet+ să cadă >n ploaie+ a#estec*nd #ereu+ să nu se "or#e3e cocoloşi. !e adau2ă 3a0ar+ scor/işoară după dorin/ă şi ro#. !e "ace loc la #i5loc+ se pune untura+ cai#acul şi un pra" de sare. 7<7& P20-/)1323 -# *343 Pentru aluat. !e un2 cu ou bătut+ se aşa3ă pe o ta$ă şi se coc la "oc iute. 689 g zahăr. 6 linguriţă unt. !e coace la "oc potri$it.F. !e "ră#*ntă aluatul şi se lasă un s"ert de oră la rece. 6 lingură untură.). 6 linguriţă unt.luatul? 6 cea%că caimac. sare& !e cerne "ăina pe #asa de aluat. scorţi%oară& !e cură/ă perele+ se >ndepărtea3ă s*#burii+ se taie >n s"erturi+ apoi >n "elii şi se >năbuşă >n unt cu pu/in 3a0ăr şi scor/işoară pisată+ după 2ust. c# dia#etru şi se procedea3ă la "el ca pentru plăcinta cu pere+ >nlocuind perele cu #ere. !e >ncin2e >ntr?o crati/ă untul+ se pun #erele+ /in*ndu?le nu#ai p*nă ce >ncep să se #oaie.se pune 2rişul >ntins >n strat de 2rosi#e c*t #ai e2ală+ iar peste 2riş se aşa3ă a doua "oaie de aluat. scorţi%oară. !e taie pătrate de 12 @ 1' c#. 6 lingură pesmet& !e ale2 $işine "ru#oase+ se spală şi se scot s*#burii. -entru u#plutură se cură/ă+ se >ndepărtea3ă s*#burii şi se taie #erele "elii. !e "ace un aluat cu cai#ac şi se >ntinde o "oaie la "el ca pentru plăcin/elele cu carne E$. 6 gălbenu%.0 -# G4/5 . !e aşa3ă plăcinta pe ta$a stropită cu apă+ se un2e deasupra cu ou+ se >n/eapă >n c*te$a locuri şi se coace la "oc bun circa trei s"erturi de oră. 6n loc de o sin2ură plăcintă #are se pot "ace plăcin/ele #ici. "& 76<& #mplutura? A89 g pere. 69C g gri%. 7<8& P20-/). . !e dă la o parte şi după ce s?a #ai răcorit+ se a#estecă cu un 2ălbenuş.

!e toarnă >n ploaie #ălaiul a#estecat cu 2riş+ se lasă să "iarbă un s"ert de or*+ se toarnă apoi "ăina a#estec*nd şi se lasă să rnai "iarbă circa 1 #inute. dulceaţă sau magiun. un "ârf de linguriţă de sare.2. 6D< linguriţă zahăr. !e scur2. < linguriţe unt sau ulei. !e pune o ti2aie cu coadă să se >n"ierb*nte pe "oc potri$it. 7=6& -20.5/ -# *. !e ru#eneşte pes#etul >ntr?o ti2aie+ se pun 2ăluştele+ se dau >n acest pes#et şi se /in p*nă se usucă de apă.)2F. un praf de sare. .Din el se "ace un c*rnat 2ros de 2 @ & de2ete+ din care se taie bucă/ele de 1 c# 2rosi#e. "& 79B& 6< mere nu prea mari.2#.3 6 cea%că făină. < ouă. !e rotun5esc >ntre pali#e8 c*nd sunt toate 2ata+ se "ierb >n apă clocotită+ pu/in sărată+ dar la "oc #ic ca să nu se terciuiască. 7=9& .luatul? @99 g cartofi. < linguriţe zahăr. 6 lingură unt.3 -# P4#)3 699 g gri%. !e ser$esc cu 3a0ăr sau cu #iere. 6 lingură pesmet.7<A& *343 !) . 6 linguriţă ulei. 699 g măiai. (*nd s?a răcorit+ se ia c*te pu/in aluat >n pal#ă+ se >ntinde+ se pune pruna sau pu/ină #ar#eladă şi se rotun5eşte. prune sau marmeladă. 6 6D@ l apă.. !e "ace o "oaie din aluat cu cai#ac. zahăr. !e pun toate pe #asa de aluat şi se "ră#*ntă p*nă se "ace un aluat ce$a #ai #oale ca aluatul de tăi/ei.3 -# P4#)3 . zahăr& !e "ace un aluat din carto"i "ier/i+ cură/i/i şi da/i prin #aşină+ cu "ăină+ o lin2uri/ă de ulei+ sare şi 3a0ăr.G/#) !e "ac la "el cu col/unaşii cu br*n3ă E$. !eparat se ru#eneşte pes#etul >n ulei+ se tă$ălesc 2ăluştele prin pes#et şi se aşa3ă >ntr?o ta$ă ce se dă la cuptor. (o#po3i/ia trebuie să "ie ca o s#*nt*nă sub/ire. 6n locul scobit se pune pu/in 3a0ăr şi o bucă/ică de unt. unt proaspăt& !e cură/ă #erele de coa5ă şi+ cu un cu/it sub/ire+ se scot s*#burii din #i5loc. !e /in p*nă ce se >ncăl3esc. !e aşa3ă pe "ar"urie+ se toarnă unt topit deasupra şi se ser$esc cu 3a0ăr pisat.3 G02#5. prune câte se cer. 699 g făină. 7<C& G02#5. 6D< linguriţă sare. 7<B& -O21#). 6 linguriţă zahăr. !e un2 cu ou+ se aşa3ă >ntr?o ta$ă şi se coc la "oc potri$it. !e pune c*te un #ăr pe "iecare pătrat+ se aduc col/urile spre #i5loc+ #ărul >nc0i3*ndu?se ca >ntr?o pun2ă. Acestea se >ntind cu #*na şi >n "iecare se >#bracă o prună. !e lasă să se odi0nească o oră. !e dă la o parte. !e un2e cu unt cu o pană+ se toarnă o lin2ură plină din co#po3i/ie+ #işc*nd repede ti2aia de coadă+ . 6 lingură pesmet. !e taie pătrate destul de #ari+ ast"el >nc*t "iecare să poată >#brăca un #ăr. După dorin/ă+ se poate scoate s*#burele+ >n locul lui pun*ndu?se o bucă/ică #ică de 3a0ăr./. 6 pahar lapte. !e bate totul bine cu o "urculi/ă p*nă se des"ac to/i cocoloşii8 se #ai adau2ă două lin2uri/e de unt topit+ a#estec*nd continuu. 6 lingură unt topit pentru uns tigaia& !e pune >ntr?un castron "ăina+ se "ace loc la #i5loc şi se spar2 ouăle+ se adau2ă sarea+ 3a0ărul şi laptele. (*nd sunt 2ata+ se presară 3a0ăr pisat. zahăr& !e pune apa la "iert cu sare şi 3a0ăr. Pentru aluat. 6 lingură ulei sau ulei amestecat cu untură. 699 g făină.

!e ia cu lin2ura din aluat şi se dă dru#ul >n untură clocotită. !e >ntinde o "oaie de 2rosi#ea de2etului. !e "ace o crestătură >n lun2+ la #i5loc+ prin care se trece unul din capetele "*şiei+ ast"el >nc*t să pară >nnodată. !e "ră#*ntă bine+ se acoperă şi se /ine la cald să crească. (*nd >ncepe să se ru#enească pe o parte+ se >ntoarce clătita pe cealaltă parte+ sălt*nd cu o #işcare iute ti2aia sau "olosind un cu/it lat. 69 g dro die.O$/ <99 g cartofi.. 7=<& */)-/#)/ < gălbenu%uri. < linguriţe ulei. (lătitele trebuie să "ie "oarte sub/iri+ din două ouă ob/in*ndu?se >ntr?o ti2aie #i5locie p*nă la 2 de bucă/i. sare& !e "ace un aluat potri$it de tare din 2ălbenuşuri+ lapte+ "ăină c*t se cere şi un pra" de sare.2. 6 lingură zahăr "anilat& !e cerne "ăina >ntr?un $as+ se "ace loc la #i5loc+ se toarnă o ceaşcă de lapte cald+ untul topit+ ouăle+ dro5dia #uiată cu o lin2ură de lapte+ ro#ul+ sta"idele şi sare. = linguriţe lapte. 7==& GOGO5/ (3 -. !e "ră#*ntă aluatul şi se lasă o 5u#ătate de oră să se odi0nească. L . 6D< cea%că apă caldă. !e >ntinde apoi o "oaie sub/ire+ se taie cu roti/a din/ată "*şii de ) @ 7 c# lun2i#e pe 2 c# lă/i#e E>n lipsă de roti/ă se pot tăia şi cu cu/itulF. dro die cât o nucă. un praf de sare. Dacă totuşi se >n2roaşe+ se poate sub/ia cu pu/in lapte.ca să se acopere tot "undul. $32 (3 */)-/#)/ = gălbenu%uri. 7=@& GOGO5/ (OSP/.3 899 g făină. 6 linguriţă rasă de sare.4. făină cât se cere. 6 cea%că îapte. 6 lingură rom. !e "ac pe r*nd toate clătitele şi se aşa3ă >ntr?o "ar"urie una peste alta. !e aşa3ă >ntr?o "or#ă şi se dau c*te$a #inute la cuptor+ acoperite+ să se >n"ierb*nte. < linguriţe zahăr. :u trebuie să "ie prea ru#ene. 6nainte de a ser$i se presara cu 3a0ăr. !e pră5esc >ntr?o crati/ă cu untură #ultă+ clocotită. 6 lingură unt. !e taie "or#e rotunde cu un pa0ar şi se ru#enesc >n ulei "ierbinte. !e ru#enesc 2o2oşile pe a#bele păr/i. !e adau2ă sare şi dro5dia #uiată cu o lin2ură de apă caldă. făină cât se cere :circa <89 g. < ouă. <99 g făină. Din c*nd >n c*nd se a#estecă co#po3i/ia ca să nu ră#*nă prea 2roasă la "und. !e lasă să crească o oră. <8 g stafide. (*nd sunt toate 2ata+ se u#plu pe r*nd cu #a2iun sau cu dulcea/ă+ se >ntorc #ar2inile laterale >năuntru şi se "ac sul. !e scot c*nd sunt "ru#os crescute şi se presară cu 3a0ăr $anilat. !e scot cu lin2ura cu 2ăuri+ se scur2 bine de untură şi se presară calde cu 3a0ăr $anilat. untură pentru pră it. = ouă întregi. < linguriţe rom. . !e "ac #inciuni la "el ca #ai sus. 6 cea%că ulei pentru pră it& !e "ierb carto"ii+ se cură/ă de coa5ă+ se trec prin #aşina de tocat carne şi se a#estecă cu o cantitate e2ală de "ăină şi pu/ină apă caldă+ ast"el >nc*t să se ob/ină un aluat potri$it de tare. !e bate totul buie cu o lin2ură+ p*nă se des"ac to/i cocoloşii şi co#po3i/ia are aspectul unei cre#e le2ate. sare& !e "ace un aluat #ai >ndesat din două 2ălbenuşuri+ trei ouă >ntre2i+ 3a0ăr+ ulei şi "ăină c*t se cere.

3 !) . 7.2V. 6 lingură zahăr& . !e a#estecă bine pentru a nu se "or#a cocoloşi.luatul? 6 cea%că lapte sau apă. (*nd 2rişul >ncepe din nou să "iarbă+ se adau2ă o bucă/ică de unt proaspăt c*t o nucă .)F. 6 lingură zahăr "anilat& !e pun >ntr?o crati/ă să se >n"ierb*nte un pa0ar de apă+ untul+ 3a0ărul şi sarea.. = /inguri zahăr pentru glazură& !e pune laptele să "iarbă cu 3a0ăr şi 1G' baton de $anilie sau pu/ină $anilină. 7=7& *343 P40J/.#4-3. untură pentru pră it.. @ linguri zahăr. (*nd laptele clocoteşte+ se toarnă cu >ncetul+ să cadă >n ploaie+ o ceaşcă nu prea plină de 2riş+ a#estec*nd #ereu să nu se "acă cocoloşi. 6 cea%că făină. 6 lingură rasă de zahăr. untură pentru pră it& !e cură/ă #ere tari de #ări#e #i5locie+ se scobesc pu/in cu un cu/it "oarte sub/ire şi se scot s*#burii. P4/P/.2#. !e pun apoi la pră5it >n untură #ultă şi "oarte "ierbinte. !e ia cu o lin2uri/ă din co#po3i/ie+ se introduce >n untură "ierbinte şi se ru#enesc 2o2oşile pe a#bele păr/i. @ mere mi locii. (*nd "ăina este bine ru#enită+ se opăreşte cu siropul şi se a#estecă #ereu+ lăs*nd să "iarbă p*nă ce se >n2roaşă. !e "reacă repede ca să nu se "acă cocoloşi şi se #ai /ine pe #aşină+ "rec*nd #ereu+ p*nă se desprinde aluatul de pe crati/ă. @ ouă. 6 6D< pahare apă. 6 lingură ulei. sare. :u se pune oul ur#ător dec*t după ce pri#ul a "ost bine cuprins >n pastă. !e aşa3ă caldă pe o "ar"urie+ cu o lin2ură+ >n "or#ă de carto"i+ şi se presară cu 3a0ăr $anilat sau a#estecat cu scor/işoară pisată.. Aluatul trebuie să "ie potri$it de #oale+ dar să?şi păstre3e "or#a acolo unde cade. (*nd apa >ncepe să clocotească+ se tra2e pe #ar2inea #aşinii şi se dă dru#ul+ deodată+ la toată "ăina. 6 pahar apă. 7=A& H. !e presară cu 3a0ăr $anilat. !e taie "elii 2roase de 1 c#. !e lasă apoi să se odi0nească cel pu/in o oră. !e ser$esc >ndată ce sunt 2ata.2#. !e pune o ceaşcă de "ăină >ntr?un castron. 7=B& G4/5 -# 2. <99 g făină. în praf de sare.S-0 linguri unt topit :sau ulei. !e dă cu totul la o parte şi după ce s?a #ai răcorit+ se pun pe r*nd ouăle. 7=8& GOGO5/ (/) . 699 g unt.3 @ ce%ti lapte. unt proaspăt cât o nucă. "anilie. !e scur2 "eliile de #ere de 3ea#a pe care au lăsat? o+ se #oaie >n aluatul ce trebuie să "ie potri$it de 2ros ca să le acopere bine.!e aşa3ă pe o "ar"urie unele peste altele şi se presară cu 3a0ăr $anilat. !e pun >ntr?un castron+ se toarnă două lin2uri de rac0iu sau de ro#+ se presară 3a0ăr şi se /in ast"el o 5u#ătate de oră. :u#ai cu c*te$a #inute >nainte de a pră5i #erele+ se adau2ă >n aluat cele două albuşuri bătute spu#ă. 6 cea%că gri%. un praf de sare. < ouă. !e scot cu lin2ura cu 2ăuri+ se presară 3a0ăr $anilat şi se ser$esc calde+ cu sirop de "ructe sau cu sos de ciocolată E$. 6 6D< pahare sirop& Siropul? 689 g zahăr. < linguri rom. @ lingură făină.P. !e ru#enesc pe a#bele păr/i. !e "ace loc la #i5loc+ se toarnă o ceaşcă de lapte sau de apă+ 2ălbenuşurile+ uleiul+ sare. . zahăr "anilat %i scorti%oară& !e >n"ierb*ntă untul topit >n care se pră5eşte "ăina+ a#estec*nd #ereu să nu se ardă.

6 cea%că orez. (u# s?a topit+ "ără să se >nne2rească+ se toarnă peste 2rişul din "ar"urie. 7@6& +#(/)-0 (3 O43' .celea%i cantităţi ca pentru gri% cu lapte :"& 7=B. în plus @ ouă. !e scoate $anilia+ iar după ce s?a răcorit+ se adau2ă 2ălbenuşurile şi la ur#ă albuşurile spu#ă.. (*nd este aproape "iert+ se adau2ă 3a0ărul şi un pra" de sare.şi un pra" de sare. !e "ierbe p*nă ce laptele a scă3ut c*t trebuie şi bobul de ore3 str*ns >ntre de2ete se stri$eşte uşor. !e răstoarnă şi se ser$eşte pu/in răcorit+ cu restul de sirop de 3a0ăr ars. 6D< cea%că orez. 7=C& O43' -# 2. !e scoate $anilia. !e ser$eşte cu sirop de "ructe sau cu sos de $anilie+ de ciocolată etc. !e "ierbe >ncet pe "oc #ic a#estec*nd din c*nd >n c*nd ca să nu se prindă de "und. Dacă paiul iese curat+ budinca este 2ata. !e răstoarnă pe o "ar"urie. <8 g stafide :facultati". !e ser$eşte cald sau rece+ si#plu+ cu scor/işoară pisată sau cu dulcea/ă de $işine. !eparat+ >ntr?o ti2aie #ică+ se ard trei lin2uri de 3a0ăr. !e /ine sea#a că prin răcire co#po3i/ia se >ntăreşte.3 @ ce%ti lapte. !e >ncearcă dacă s?a copt cu un pai >n"ipt >n #i5loc. !eparat >ntr?o crati/ă #ică+ se ard+ trei lin2uri de 3a0ăr+ nu prea tare+ ca să nu prindă 2ust a#ar+ şi se stin2 cu 3ea#a >ri care au "iert prunele. !e scoate din cuptor+ se /ine 1 #inute la o parte pentru a se răsturna #ai uşor.P. unt pentru uns forma. 6 lingură pesmet. Budinca se poate "ace şi cu "ructe 3a0arisite tăiate #ărunt sau cu sta"ide+ care se adau2ă >n co#po3i/ie >nainte de a pune albuşul. <8 g stafide. !e udă bine un castron cu apă+ se toarnă 2rişul+ se lasă să se răcească. unt proaspăt cât o nucă. 6ntre ti#p se pră5eşte ore3ul ales şi spălat+ cu o lin2ură de unt+ se adau2ă o ceaşcă de sirop de 3a0ăr ars+ se aşa3ă prunele şi se "ierb >n cuptor p*nă se #oaie ore3ul. = linguri zahăr. !e un2e bine cu unt o "or#ă de tablă şi se presară cu pes#et. 7@<& +#(/)-0 (3 G4/5 . 6 lingură pesmet& !e "ierbe 2rişul ca pentru 2riş cu lapte adău2*nd ce$a #ai #ult 3a0ăr8 se dă la o parte+ se scoate $anilia şi se adau2ă 2ălbenuşurile puse pe r*nd şi+ după dorin/ă+ un pu#n de sta"ide "ără s*#buri+ alese şi spălate+ iar la s"*rşit albuşurile bătute spu#ă. un praf de sare. !e scoate $anilia şi se răstoarnă ore3ul >ntr?o co#potieră.& !e "ierbe ore3ul ca pentru ore3 cu lapte+ adău2*nd >n plus o lin2ură de 3a0ăr+ iar c*nd este aproape 2ata+ o bucată de unt proaspăt. !e coace la cuptor+ >ntr?o "or#ă unsă cu unt şi presărată cu . !e lasă să "iarbă >ncet+ a#estec*nd+ circa 1. #inute+ p*nă ce 2rişul a absorbit tot laptele.celea%i cantităţi ca pentru orez cu lapte în plus 6 lingură de zahăr. !e toarnă co#po3i/ia şi se coace la cuptor ti#p de o oră. unt pentru uns forma. = linguri zahăr& !e ale2e o ceaşcă de ore3+ se spală şi se pune la "iert >ntr?o crati/ă cu patru ceşti de lapte rece şi o bucă/ică de $anilie sau pu/ină $anilină Ede pre"erin/ă lapte proaspăt ne"iertF. 6 lingură unt& !e spală bine prunele uscate şi se "ierb >n apă. @ ouă. "anilie. 7@9& O43' -# P4#)3 <89 g prune uscate. !e ser$eşte.

< linguri zahăr pentru îmbrăcat forma& Pentru sos. !e adau2ă >ncet "ăina şi la s"*rşit cele şase albuşuri bătute spu#ă.3 Pentru aluat de clătite. !e pune peste clătita din "und un strat sub/ire de u#plutură+ apoi din nou o clătită şi tot aşa p*nă se u#ple crati/a.10 7 ouă. !e dă la o parte. (*nd este 2ata+ se răstoarnă pe un şer$et ud+ se pune dulcea/a sau #ar#elada+ se "ace sul+ se aşa3ă pe "ar"urie+ se presară cu 3a0ăr. (o5ile spălate se pun la "iert şi se strecoară 3ea#a. < linguri făină.'F. -ri#ul şi ulti#ul r*nd trebuie să "ie de ore3. unt pentru uns forma.2+#5 B albu%uri. "anilie sau coa ă de lămâie. < ouă. coa ă de lămâie. <8 g stafide. !e ale2e o ceaşcă de ore3+ se spală şi se "ierbe cu două ceşti de 3ea#ă strecurată. un praf de sare. < linguri unt topit. 7@8& +#(/)-0 (3 O43' -# *343 899 g mere. !e un2e o ta$ă bine cu unt+ se toarnă co#po3i/ia+ după ce s?a scos $anilia+ şi se coace la cuptor+ la "oc potri$it. !e toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă >#brăcată cu 3a0ăr ars+ se aşa3ă >n alt $as cu apă "ierbinte şi se "ierbe la cuptor trei s"erturi de oră. !e un2e o crati/ă cu unt+ se presară pes#et şi se aşa3ă r*nduri altern*nd de ore3 şi de #ere. !e poate >nlocui $anilia cu pu/ină coa5ă rasă de lă#*ie. 6 linguriţă făină. 6 lingură pesmet. "& A8@& !e bat spu#ă albuşurile. :u se /in să scadă prea tare. !e pre2ăteşte o u#plutură din br*n3ă de $acă dată prin sită+ a#estecată cu ouă+ s#*nt*nă+ "ăină+ 3a0ăr+ coa5ă rasă de lă#*ie+ sta"ide şi sare. 7@8& +#(/)-0 (3 .0 -# (#2-3. (*nd este aproape "iert+ se pune un pra" de sare şi două lin2uri de 3a0ăr. 6 cea%că orez./. @ linguri zahăr. un praf de sare& !e cură/ă #erele+ se taie "elii şi se >năbuşă >ntr?o crati/ă cu pu/in unt şi 3a0ăr+ după 2ust. < linguri zahăr. unt pentru uns ta"a. 7. !e pun patru lin2uri de 3a0ăr pisat şi trei lin2uri de peltea sau de 3ea#ă de dulcea/ă. !e coace trei s"erturi de oră la "oc potri$it. !e presară pes#et. !e răstoarn*+ şi se presară cu 3a0ăr $anilat. @ linguri zahăr. !e /ine la o parte 1 #inute.pes#et+ trei s"erturi de oră. !e #ai bate p*nă se >ntăreşte bine. . !e >ntorc deasupra clătitele de pe #ar2ini+ se stropeşte cu unt+ se dă la cuptor. !e dă la o parte pentru a se răci pu/in+ se răstoarnă şi se ser$eşte cu sos de $in sau cu orice sirop. 7@7& O*23. !e un2e bine cu unt o crati/ă de #ări#ea clătitelor. !e coace la cuptor+ la "oc potri$it+ p*nă se ru#eneşte. "& 7=6& #mplutura? <99 g brânză de "acă. !e aşa3ă o clătită pe "und şi & @ ' pe #ar2ini+ ast"el >nc*t după ce s?a u#plut crati/a să poată "i >ntoarse deasupra pentru a >n$eli toată budinca. = linguri peltea sau zeamă de dulceaţă. După dorin/ă se poate pune şi pu/ină scor/işoară. @ linguri zahăr. !e răstoarnă şi se ser$eşte cu sirop de "ructe sau cu un sos dulce+ după plăcere. < linguri smântână. marmeladă sau dulceaţă& !e "reacă bine 2ălbenuşurile cu 3a0ăr pisat şi cu o bucă/ică de $anilie sau 3a0ăr $anilat+ p*nă ce se "ace ca o cre#ă. 6 lingură pesmet& !e "ac clătite din două ouă. 7@@& +#(/)-0 (3 -20. !e lasă să se răcească+ se răstoarnă şi se ser$eşte cu sos de $in E$.

zahăr& Siropul? 689 g zahăr. !e ser$eşte >nsă >ndată ce s?a scos de la cuptor+ alt"el se lasă.2+#5 B albu%uri. 6 cea%că lapte.7@A& O*23. 6 lingură rom. !e u#e3esc de c*te$a ori cu sirop de 3a0ăr. La "el se poate pre2ăti şi cu $işine. 6 linguriţă unt. B linguri zahăr. "anilie. 89 g unt proaspăt. !e ser$esc >n "or#ă. un praf de sare& !e cură/ă #erele+ se taie "elii sub/iri şi se pun să se #oaie pe #aşină+ cu o lin2uri/ă de unt. 6 pahar apă& !e cură/ă #erele+ se scobesc la #i5loc şi pe #ăsură ce sunt cură/ite+ se pun >n apă rece ca să nu se >nne2rească. !e topeşte pu/in unt >ntr?o ti2aie+ se toarnă o parte din co#po3i/ie+ se presară #erele şi deasupra se toarnă restul co#po3i/iei.). @ linguri făină. @ ouă. !e sub/ie cu lapte şi cu o lin2ură de ro#+ ast"el >nc*t aluatul să "ie ca o s#*nt*nă. 6< feliuţe de pâine. 7@C& *343 P3 -. 6 lingură marmeladă& !e bat spu#ă albuşurile. !e pune >ntr?un castron "ăina+ se a#estecă cu ouăle >ntre2i+ sare şi 3a0ăr pisat $anilat. !e un2e o "or#ă cu unt+ se >ntinde pe "und #ar#eladă de caise sau dulcea/ă+ se toarnă deasupra albuşul+ se nete3eşte cu la#a cu/itului+ apoi se crestea3ă deasupra şi se dă la cuptor trei s"erturi p*nă la o oră+ la "oc potri$it+ ca să crească "ru#os. !e adau2ă >ncet 3a0ărul pisat şi se bate p*nă se >ntăreşte bine. . !e un2e cu unt o "or#ă cu #ar2inile 5oase+ se pun "eliile de p*ine şi deasupra #erele bine scurse+ u#plute la #i5loc cu 3a0ăr. Deasupra+ peste "iecare+ se pune o bucă/ică de unt. 7@B& S#$23# (3 . 6 lingură unt. !e coace o 5u#ătate de oră la cuptor. < linguri zahăr. !e taie p*inea "elii.P3. !e dă la cuptor+ la "oc potri$it+ trei s"erturi de oră. (*nd sunt aproape 2ata+ se toarnă deasupra c*te$a Iin2uri de sirop le2at şi se #ai lasă pu/in la cuptor.0 -# *343 @ mere mi locii. 6< mere mi locii. !e răstoarnă pe "ar"urie+ se presară 3a0ăr şi se ser$eşte caldă.

78=& . !e un2e "or#a de tort bine cu unt. 6 lingură pesmet. "& A@C& !e crestea3ă coa5a castanelor şi se "ierb o oră >ntr?o oală. !e scur2 bine de apa care a #ai ră#as şi se trec prin #aşina de tocat+ apoi printr?o sită. 786& . 6 lingură făină. <89 g zahăr. !e adau2ă "ăina+ pes#etul din cernut+ nucile trecute prin #aşina de tocat şi la ur#ă albuşurile spu#ă. !e adau2ă apoi >ncet+ altern*nd+ un pa0ar de "ăină şi unul de lapte. (re#a de nuci% !e opăresc nucile #ăcinate cu laptele >ndulcit cu 3a0ăr.O4. La >nceput "ocul trebuie să "ie #ai #oale ca să crească tortul+ iar la s"*rşit #ai iute. 6 pahar zahăr. "anilie. !e coace la cuptor >ntr? o "or#ă unsă cu unt. 699 g zahăr "anilat. 8 ouă.SO23 <89 g fasole fiartă. După ce s?a răcit+ se taie >n două+ se stropesc a#*ndouă 5u#ătă/ile cu un sirop cu ro# sau cu lic0ior şi se u#ple cu cre#ă de nuci E$. 89 g zahăr.. "aniîie. 6 lingură unt proaspăt. 78<& . "& A=7& !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul $anilat p*nă se "ac ca o cre#ă.O4. < linguri rom& !e "reacă "asolea "iartă+ scursă bine de apă şi trecută prin sită+ cu 2ălbenuşurile+ 3a0ărul şi untul proaspăt+ "ăcut spu#ă. (3 )#-/ 8 ouă. /3$. !e "reacă bine+ adău2*nd pu/in ro#+ $anilie şi c*nd s?a #ai răcorit+ un 2ălbenuş.#4/ 789& . <99 g zahăr. !e a#estecă apoi cu . (3 $. (3 -. (*nd totul este bine a#estecat ca o cre#ă+ se adau2ă o lin2ură de ciocolată rasă sau de cacao+ sau o lin2ură de ca"ea concentrată+ o lin2ură de pes#et+ două lin2uri de ro# şi albuşurile bătute spu#ă. !e coace la cuptor >ntr?o "or#ă bine unsă cu unt+ aproape o oră.. După ce s?a răcorit+ se acoperă cu 2la3ură de ca"ea sau de ciocolată+ iar pe #ar2ine se toarnă cu cornetul "rişcă bătută. 6 pahar făină. linguri marmeladă& -rema de nuci? <99 g nuci. !e "reacă bine p*nă de$ine spu#oasă.S. !e cură/ă de coa5ă şi se pun >ntr?o crati/ă cu apă c*t să le cuprindă. 6 gălbenu%. < linguri unt proaspăt. 7&)F+ apoi se 2lasea3ă. 6 lingură cacao. 6 pahar lapte. 699 g lapte. !e "reacă bine p*nă de$ine ca o cre#ă.)3 89 castane. Deasupra se presară nuci pralinate sau resturi de tort uscat+ pu/in s"ăr*#ate. !e a#estecă cu 3a0ărul pisat+ $anilie şi 2ălbenuşurile puse pe r*nd.O4. @ ouă. 689 g fri%că bătutâ cu zahăr& -remă de castane. rom& !e "reacă o lin2ură de unt proaspăt cu un pa0ar de 3a0ăr şi cu 2ălbenuşurile puse pe r*nd.O4. 6 lingură pesmet. 689 g unt proaspăt. !e toarnă co#po3i/ia+ se dă la cuptor circa o oră+ la "oc potri$it.#4/ 5/ P40J/. (*nd este 2ata+ se taie >n trei "elii ori3ontale+ se u#e3esc cu sirop cu ro#+ se un2e o "elie cu #ar#eladă de caise+ se pune o "elie de tort+ apoi un strat de cre#ă de nuci+ altă "elie de tort+ care se un2e din nou cu #ar#eladă./) = ouă. 699 g nuci măcinate& Pentru cremă.O4. !e lasă să "iarbă p*nă se #oaie co#plet. La ur#ă se pun cele trei albuşuri spu#ă.

6@9 g făină. !e coace co#po3i/ia .O4. 788& . !e adau2ă "ăina. !e adau2ă "ăina proaspăt cernută+ a#estecată cu cacao. (*nd este 2ata+ se taie >n trei "elii+ se u#ple cu cre#ă de unt E$. 699 g făină. !e 2lasea3ă cu ciocolată+ iar deasupra se decorea3ă cu "ructe 3a0arisite sau cu pu/ină cre#ă turnată prin cornet.& !e bat >ntr?un că3ănel ouăle >ntre2i cu 3a0ărul p*nă ce $olu#ul lor creşte si#/itor.untul "recat spu#ă şi la ur#ă cu albuşurile bătute spu#ă. "anilie& -remă de unt :"& 72. !e răstoarnă+ se 2lasea3ă cu ciocolată sau cu ca"ea+ iar deasupra se pune "rişcă bătută. !e "reacă spu#ă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul pisat şi o bucată de $anilie. După ce s?a răcit per"ect tortul+ se taie cu un cu/it bun >n trei "elii+ iar >ntre ele se pune cre#a. 78@& . !e pre2ăteşte cre#a de ca"ea cu unt E$. !e bat bine cu telul pe #ar2inea #aşinii p*nă ce cantitatea creşte si#/itor. 689 g zahăr. !e stropesc "eliile cu sirop a#estecat cu pu/in ro#. 78A& . 6 lingură cafea concentrată :sau cicoare. !e opreşte o Iin2ură de cre#ă pentru 2arnitură. 787& . (*nd este 2ata tortul+ trebuie să "ie pu/in #oale la #i5loc. 8 ouă. *O-. 7' F+ iar deasupra se pune cu cornetul cre#a oprită. După dorin/ă+ se poate adău2a odată cu pes#etul şi 1G2 pa0ar de nuci pisate. !e toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă unsă cu unt+ se coace la "oc potri$it circa o or*.)0 7 ouă. 7 lingiiri zahăr. <89 g fri%că& Pentru glazură. !e bat apoi alternati$ pe #aşină şi la rece+ de trei ori. !e bate apoi alte#ati$+ pe #aşină şi la rece+ de trei ori. 72. unt pentru uns forma. !e pun ouăle >ntre2i+ 3a0ărul $anilat şi se "reacă bine p*nă se "ace ca o cre#ă. După ce s?a răcit+ se taie >n trei "elii e2al de 2roase. "anilie. A8 g făină.F şi se 2lasea3ă după plăcere.O4. Tortul se 2lasea3ă cu 2la3ură de ca"ea Ep.O4.. (3 -. Dacă se u#ple cu cre#ă+ atunci se coace co#po3i/ia >n două "or#e de #ări#e e2ală. unt pentru uns forma& Pentru cremă. 89 g cacao.O4. !e coace >ntr?o "or#ă unsă cu unt şi presărată cu "ăină+ la cuptor+ la "oc potri$it+ circa o oră. !e lasă să se răcească >n "or#ă. 689 g zahăr. !e adau2ă ca"eaua şi "ăina proaspăt cernută şi se a#estecă bine. 679 g zahăr "anilat.-.F.O 7 ouă. 7&&F. "& A=B& !e pun >ntr?un că3ănel ouăle >ntre2i cu 3a0ăr şi cu $anilie. 6ntre "elii se pune cre#ă de ciocolată. unt pentru uns forma& -remă de ciocolată :"& A<C. !e şter2e să "ie per"ect uscat. "& A==& !e >ncăl3eşte bine un castron+ /in*ndu?l c*te$a #inute cu apă clocotită pe #ar2inea #aşinii. !e un2e o "or#ă cu unt+ se toarnă co#po3i/ia şi se coace la "oc potri$it trei s"erturi de oră. !e adau2ă pes#etul "oarte "in şi la ur#ă albuşurile spu#ă. Dacă se /ine prea #ult la "oc+ de$ine aspru. 7 ouă. (*nd sunt 2ata+ se lasă să se răcească+ se pun una peste alta şi >ntre ele cre#ă de castane E$+ 7'9F. !e coace la "oc #ic+ >ntr?o "or#ă unsă cu unt şi presărată cu "ăină. (3 P3S*3. 7 linguri pesmet. 6D< pahar nuci :facultati". /)(/..

6 ou. Dacă totuşi se răceşte+ se introduce "oaia de tort o clipă la cuptor+ pentru ca #uindu?se 3a0ărul+ să se poată >ntinde bine. un praf de sare& -rema? T l lapte.O4.>ntr?o "or#ă bine unsă cu unt şi presărată cu "ăină+ la "oc potri$it. unt pentru uns forma& -rema? @ ouă. < linguri zahăr. 6 pachet praf de copt. (re#a pentru tort% >ntr?o oală #ică pus* >n alt $as cu apa clocotită se bat ouăle >ntre2i cu 3a0ăr şi $anilie+ pe "oc. = linguri zahăr pentru glazură& !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul p*nă se "ac ca o cre#ă.(0 5/ -# -43*0 =99 g făină. < linguri miere. 4oaia ast"el 2lasată se aşa3ă deasupra. !e un2e "or#a de tort cu unt+ se presară "ăină şi se toarnă ast"el din co#po3i/ie+ >nc*t "oaia să nu "ie #ai 2roasă ca #uc0ia cu/itului. !e "reacă spu#ă untul+ apoi se a#estecă >ncet cu cre#a+ după ce aceasta s?a răcit co#plet. 699 g nuci& !e cerne "ăina pe #asa de aluat+ se "ace loc la #i5loc+ se pune 3a0ărul+ #ierea+ oul+ untul+ un pac0e/el de pra" de copt şi sare.. După ce s?a răcit+ se taie cu un cu/it ascu/it tortul >n două. !e scobesc a#bele păr/i la #i5loc+ c*t #ai #ult+ dar "ără să se spar2ă "undul+ ast"el >nc*t aşe3ate una peste alta+ să ră#*nă un 2ol la #i5loc. (*nd cre#a este 2ata+ se dă la o parte+ a#estec*nd #ereu p*nă se răcoreşte. Deasupra şi >#pre5ur se un2e cu #ar#eladă+ se presară nuci tocate cu cu/itul şi pu/in ru#enite >ntr?o ti2aie+ pe #aşină. <lti#a "oaie se lasă la o parte p*nă se 2lasea3ă cu 3a0ăr ars.O4. 7&'F. (O+O5 8 ouă. < linguri oţet de "in :să nu fie prea acru. !e .O4. @ linguri lapte. 78C& . 78B& . 8 linguri făină. 6 ou. Tot cu a5utorul cu/itului+ p*nă nu se răceşte co#plet 3a0ărul+ se >nsea#nă "eliile de tort+ apăs*nd bine+ pentru a se tăia uşor tortul.4*32. -# *. < linguri zahăr. 6<8 g zahăr. !e adau2ă "ăina şi albuşurile bătute spu#ă. 6 lingură untură. !e arde 3a0ărul >ntr?o crati/ă la "oc iute.4*32. !e aşa3ă "oile unele peste altele+ >ntre ele pun*nd cre#ă. Tortul se 2lasea3ă cu ciocolată. <89 g marmeladă& !e ce#e "ăina pe #asa de aluat+ se "ace loc la #i5loc şi se pune 2ălbenuşul+ o/etul+ uleiul+ untura+ laptele+ un pac0e/el de pra" de copt şi sare.(0 <99 g făină. un praf de sare. A doua 3i se aşa3ă tortul+ >ntin3*nd #ar#eladă printre "oi. (*t ti#p se 2lasea3ă+ se /ine "oaia de tort pe o placă unsă cu ulei+ pentru ca picăturile de 3a0ăr care cur2 pe #ar2ini să nu se lipească pe #asă. <89 g marmeladă. 6 pachet praf de copt. Acest 2ol se u#ple cu "rişcă bătută. 8 linguri zahăr. 779& . !e adau2ă ciocolata #uiată pe #ar2inea #aşinii cu o lin2ură de apă sau două lin2uri de cacao "recate cu pu/in lapte. !e "ră#*ntă un aluat+ se "ac şase "oi care se coc >n "or#ă de tort. 689 g zahăr. -# *. < batoane ciocolată sau < linguri cacao. "oi+ se scot "ierbin/i din ta$ă şi se pun pe #asa de aluat. <99 g unt proaspăt. 6 lingură unt topit. 6 gălbenu%. < linguri ulei. "anilie. 6D< lingură făină. !e bate #ereu p*nă >ncepe să se >n2roaşe. Din aluatul scos din #i5locul tortului se poate pre2ăti u#plutura pentru alt tort+ la "el cu cre#a de co3onac E$. (*nd 3a0ărul s?a topit co#plet şi >ncepe să se >nc0idă la culoare+ se toarnă pe "oaia de tort şi se >ntinde repede cu a5utorul unui cu/it lun2+ >n"ierb*ntat+ p*nă nu se răceşte. !e coc pe r*nd 7 @ .

699 g nuci& !e "reacă spu#ă untul proaspăt+ se adau2ă >ncet 3a0ărul pudră şi "ăina. !e a#estecă #ereu ca să nu se prindă de "und şi să nu ră#*nă nici un cocoloş. 77<& . Din ti#p se "ace o cre#ă de $anilie din lapte+ un ou+ "ăină+ 3a0ăr şi pu/ină $anilie. 689 g făină. (3 . 699 g nuci tocate& !e "ră#*ntă pe #asa de aluat "ăina cu nucile #ăcinate+ 3a0ărul pisat+ untul proaspăt+ laptele şi sarea. "anilie. rom sau esenţă de portocale& !e bat opt albuşuri spu#ă şi se adau2ă+ a#estec*nd uşor+ 3a0ărul pisat. 6D< l lapte. 4iecare bucată se >ntinde pe r*nd+ pe "undul "or#ei de tort+ presărat cu "ăină+ şi se coace la cuptor la "oc potri$it. Deasupra+ peste stratul de #ar#eladă+ se presară nuci pră5ite pu/in şi tocate #ărunt. 689 g unt proaspăt. !e coace la "oc potri$it. !e "ac separat c*te$a be3ele #ici+ pentru 2arnitură. unt pentru uns forma. 6ntre "oi se pune ur#ătoarea cre#ă% se "reacă cacao cu o lin2ură două de lapte+ p*nă se #oaie co#plet !e adau2* 3a0ărul+ apoi "ăina+ "rec*nd continuu+ şi se toarnă laptele clocotit. . @99 g zahăr pudră. !e scot "oile nu#ai după ce s?au răcorit co#plet+ alt"el se s"ăr*#ă. (*nd toate "oile sunt coapte+ se pune >ntre ele un strat sub/ire de #ar#eladă de caise. 689 g unt proaspăt. !eparat se bat opt albuşuri spu#ă cu un pra" de sare şi se a#estecă uşor cu cre#a de unt. !e toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă de tort unsă cu unt şi presărată cu #i2dale sau cu nuci tăiate >n lun2. Tortul se aşa3ă cu o oră >nainte de a "i ser$it8 dacă aşteaptă #ai #ult+ "oile de be3ele se #oaie prea tare. 776& . @ linguri zahăr.F. !e "reacă bine să nu se "acă cocoloşi. unt pentru uns ta"a& -rema? 6 lingură cu "ârf de cacao. 4oile coapte se desprind cu 2ri5ă pe #ar2ini+ cu un cu/it ascu/it. <89 g marmeladă. !e pune crati/a pe #aşină şi se /ine p*nă >ncepe să "iarbă. $040 O# 6@9 g făină. 6 lingură îapte."ră#*ntă bine aluatul şi se >#parte >n şase păr/i e2ale. 699 g unt proaspăt. !e adau2ă ro# sau esen/ă de portocale. 6 praf de sare. !e "ace un sul 2ros care se >#parte >n cinci păr/i+ se acoperă cu un şer$et şi se lasă să stea o oră la răcoare.O4. (3 +3'323 B albu%uri. !e coc pe r*nd patru "oi+ >ntin3*nd albuşul potri$it de 2ros pe "undul tă$ii de tort+ bine uns cu unt şi presărat cu "ăină.O4. !e >ntind "oile pe r*nd+ de rnări#ea tă$ii şi se coc la "oc potri$it. =99 g zahăr pudră. Deasupra şi >#pre5ur+ se acoperă tortul cu cre#ă. 77=& . 6@9 g zahăr pisat. = linguri făină. 6n loc de cre#a de #ai sus+ se poate pune >ntre "oile de be3ele nu#ai "rişcă bătută cu 3a0ăr.2+#5 B albu%uri. !e aşa3ă o "oaie de tort pe "ar"urie+ se un2e cu #ar#eladă+ deasupra se pune a doua "oaie care se un2e cu cre#ă şi aşa #ai departe se aşa3ă "oile altern*nd un r*nd de #ar#eladă cu unul de cre#ă. !e a#estecă toate >#preună şi se "ierb pe #aşină p*nă se >n2roaşe cre#a. 6n loc de #ar#eladă se poate 2lasa cu ciocolată E$. (*nd este destul de le2ată+ se dă la o parte şi după ce s?a răcorit+ se pun pe r*nd bucă/ele #ici de unt "rec*nd #ereu+ p*nă ce se introduce tot untul şi cre#a a de$enit spu#oasă.O4. 72+. 6@9 g nuci măcinate.

699 g migdale sau nuci& Este o pră5itură uşor de "ăcut+ dar pentru ca să crească "ru#os trebuie ca #aterialul >ntrebuin/at să "ie pu/in cald+ adică nici untul+ nici ouăle+ nici "ăina să nu "ie /inute la răcitor sau >ntr?o ca#eră rece.O4. A doua 3i se aşa3ă co#po3i/ia pe o "ar"urie rotundă+ >n "or#ă de tort+ sau dreptun20iulară. 6D< linguriţă sareK 89 g stafide. <8 g dro die. !e a#estecă uşor cu o lin2ură şi se dau la rece p*nă ce se pătrund bine cu cre#ă. 699 g nuci sau fri%că& !e ard >ntr?o crati/ă patru lin2uri de 3a0ăr care se stin2 cu pu/ină apă "ierbinte. !e cerne "ăina >ntr?un $as >ncăpător. < linguri făină. (*nd s?a #uiat+ se toarnă >n 2aura "ăcută >n "ăină. !e "ace loc la #i5loc şi se pun sarea şi 3a0ărul pisat. < linguri zahăr. . 6 lingură rom. (3 +/S-#/1/ -# '. H pahar "in& -remă? @ albu%uri. !e un2e deasupra cu ou şi se coace la "oc potri$it. 778& . 777& G#G#2#$ @ ouă.O4. !e a#estecă cu siropul de 3a0ăr ars+ adău2*nd şi patru lin2uri de 3a0ăr+ o lin2ură de ro# şi pu/ină $anilie. @ linguri zahăr. @ gălbenu%uri.H04 .4S 6D< Eg biscuiţi. !e lasă pe col/ul #aşinii p*nă se di3ol$ă tot 3a0ărul. !e răstoarnă şi se presară cu 3a0ăr pisat. 6 l lapte. 6 l lapte. A doua 3i se aşa3ă co#po3i/ia pe o "ar"urie rotundă sau dreptun20iulară+ iar deasupra se presară nuci tocate+ pră5iite pu/in pe #aşină+ sau se acoperă tortul cu "rişcă bătută. !e "ră#*ntă totul bine cu #*na şi la s"*rşit se adau2ă sta"idele "ără s*#buri şi o lin2ură de ro#. < linguri făină. @99 g făină. B linguri zahăr. < linguri marmeladă& !e "reacă >ntr?o crati/ă patru lin2uri de 3a0ăr+ "ăina şi 2ălbenuşurile peste care se toarnă laptele clocotit. !pre s">rşit+ "ocul trebuie să "ie #oale. !eparat se rnoaie "ăina cu o ceaşcă de lapte rece+ a#estec*nd bine+ p*nă se des"ace toată "ăina. !e adau2ă ouăle >ntre2i şi untul proaspăt+ pu/in bătut cu o lin2ură. unt pentru uns forma. !e #ai toarnă lapte rece+ co#plet*nd p*nă la un litru. (3 +/S-#/1/ -# -43*0 (3 V/) 6$ Eg biscuiţi. Aluatul trebuie să "ie #oale. !e ser$eşte. !e un2e bine cu unt o "or#ă cu 2aură la #i5loc+ de pre"erin/ă o "or#ă specială de pă#*nt+ se presară at*t pe "und c*t şi pe pere/i cu #i2dale cură/ite şi tăiate >n lun2+ se pune aluatul ast"el >nc*t să ocupe 5u#ătate din "or#ă. !e dă la rece. !e bat albuşurile spu#ă cu patru lin2uri de 3a0ăr şi #ar#eladă şi se acoperă tortul co#plet cu această spu#ă. !e lasă să crească la loc cald şi "erit de curent. "anilie. 6 lingură rom. "anilie. !eparat se #oaie dro5dia cu pu/in lapte Edacă este prea "ierbinte+ dro5dia se opăreşte şi nu #ai creşteF. !e pun >ntr?un castron biscui/ii rup/i >n bucă/i #ici. B linguri zahăr. 6A8 g unt proaspăt. Din c*nd >n c*nd se dau #*inile >n "ăină+ pentru a se desprinde uşor de pe de2ete şi pentru a putea "i aşe3at >n "or#ă. !e /ine circa o oră+ iar dacă se ru#eneşte deasupra >nainte de $re#e+ se acoperă cu o "oaie de 0*rtie u#e3ită. < linguri lapte. !e /ine pe "oc p*nă >ncepe cre#a să se >n2roaşe. Deasupra se toarnă cre#a de $in "ierbinte.77@& . !e dă la o parte şi se adau2ă biscui/ii s"ăr*#a/i >n bucă/ele #ici. !e pune pe "oc+ se a#estecă şi c*nd >ncepe cre#a să se >n2roaşe+ se adau2ă 1G2 pa0ar cu $in.

6 lingură rom. 6 "ârf de linguriţă de cui%oare. un praf de sare. 6 cea%că de zahăr. unt pentru uns forma& !e "reacă spu#ă untul proaspăt+ se adau2ă 3a0ărul pisat sau tos+ "in cernut+ şi 2ălbenuşurile puse pe r*nd. = ouă. = linguri zahăr.#4. <89 g zahăr. (*nd untul a cuprins bine 2ălbenuşurile şi 3a0ărul+ se pune altern*nd lapte şi "ăină+ a#estec*nd continuu. !e #ai a#estecă pu/in+ se toarnă >ntr?o "or#ă unsă cu unt şi tapetată cu 0*rtie şi se coace la "oc potri$it+ . =D@ pahar de nuci. !e un2e o ta$ă cu unt+ se toarnă co#po3i/ia+ se pun deasupra bucă/i de nucă şi se coace la "oc potri$it. <<8 g făină. 6 pahar nuci. un "ârf de linguriţă praf de copt.0 (#2-3 =89 g miere. coa ă de portocale. 6 linguriţă bicarbonat. un "ârf de linguriţă scorţi%oară. !e adau2ă >ncet "ăina+ două lin2uri de apă căldu/ă+ sarea+ pra"ul de copt+ cele patru albuşuri spu#ă şi pu/ină coa5ă rasă de lă#*ie. un "ârf de linguriţă de cui%oare. <<8 g zahăr pudră.#4. !e taie "elii după ce s?a răcit. !e a#estecă cu 1 2 3a0ăr. =89 g făină.0 (#2-3 $040 O#0 @89 g făină. !e un2e o "or#ă dreptun20iulară cu unt+ se presară cu "ăină+ se pune co#po3i/ia şi se coace la "oc potri$it circa o oră. !e adau2ă "ăina. unt pentru uns forma& !e bat ouăle >ntre2i cu 3a0ărul $anilat+ bine de tot+ p*nă se "ac ca o cre#ă+ iar $olu#ul lor a crescut de 2 @ & ori. 6<8 g lapte. < linguri apă caldă.)(/5P. $32 (3 -H3= ouă. şi după ce s?a #ai răcorit+ ouăle >ntre2i+ pe r*nd. 6 lingură ulei.) 7 ouă. 6D< linguriţă bicarbonat. !e "reacă totul bine+ se #ai adau2ă bicarbonatul proaspăt cernut+ apoi cuişoare şi scortişoară pisată+ ro#+ ulei şi nuci cură/ite+ nes"ăr*#ate. 77C& -H3@ ouă. coa ă de lămâie.2. !e un2e cu unt o "or#ă rotundă de tort sau una dreptun20iulară+ se toarnă co#po3i/ia şi se coace la "oc bun. !e cerne >ntr?un castron "ăina+ se toarnă >ncet siropul a#estec*nd bine+ se adau2ă bicarbonatul proaspăt cernut+ scor/işoara şi cuişoarele pisate+ iar la s"*rşit nucile şi pu/ină coa5ă rasă de portocale sau coa ă de portocale 3a0arisită :lisă de portocaleF. !e dă la o parte+ se pune 3a0ărul+ "ăina cernută+ c*te pu/in odată. !e pre2ăteşte laptele rece şi "ăina cernută+ >n care s?a a#estecat un pac0et de pra" de copt. 6 pachet praf de copt. !e un2e ta$a cu ulei+ se toarnă co#po3i/ia şi se coace la "oc potri$it. !e taie după ce s?a răcorit. 2 3a0ăr şi se stin2 cu 1G2 pa0ar de apă. 6D< pahar apă. 7A6& P. 89 g unt proaspăt. un "ârf de linguriţă de scorţi%oară. unt sau ulei pentru uns ta"a& !e pune #ierea >n $asul >n care se $a pre2ăti co#po3i/ia şi se a#estecă pe #ar2inea #aşinii p*nă se #oaie.77A& . La s"*rşit se adau2ă cele trei albuşuri bătute spu#ă. ulei pentru uns ta"a& !e ard >ntr?o crati/ă 1. 7 linguri făină. un "ârf de linguriţă de scorţi%oară. 7A9& . 6 6D@ cea%că de făină. 7 linguri zahăr "anilat. unt pentru uns forma& !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul şi scor/işoara pisată. 77B& .

<89 g zahăr. 689 g lapte. O . < ouă. !e un2e o "or#ă dreptun20iulară cu unt+ se presară "ăină+ se toarnă co#po3i/ia+ se pun c*te$a #i2dale tăiate deasupra şi se coace circa o oră la "oc potri$it. !e toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă dreptun20iulară+ unsă cu unt şi presărată cu "ăină. H pahar nuci amestecate cu stafide. !e adau2ă "ăina şi un pa0ar de nuci a#estecate cu sta"ide. !e adau2ă "ăina+ nucile tăiate #ărunt cu cu/itul Enu trecute prin #aşinăF şi pu/ină coa5ă rasă de lă#*ie sau de portocală. !e adau2ă 3a0ărul $anilat şi se bate bine+ ast"el >nc*t albuşul să se >ntărească ca pentru be3ele.H. < . unt pentru uns forma& !e bat albuşurile spu#ă+ adău2*nd >ncet 3a0ărul pisat.) .. 6 pahar făină. @ > 8 bucăţi rahat.-# 4.#40 -# )#-0 = ouă. $32 (3 P. !e coace circa o oră la "oc potri$it. 7A@& -H3. !e un2e "or#a cu unt şi se presară "ăină. 689 g ulei.-# S.2. !e coace la cuptor+ la "oc potri$it. aceea%i cantitate de făină %i de stafide amestecate cu nuci sau cu migdale.4*32.)(/5P. 7A8& -H3. unt pentru uns ta"a& !e bat ouăle >ntre2i cu 3a0ărul+ pe #ar2inea #aşinii. 7A<& PG/)3 (3 . !e coace la "oc potri$it circa o oră. 689 g făină.celea%i cantităţi ca mai sus& !e bat albuşurile spu#ă. (*nd este 2ata se răstoarnă+ şi după ce s?a răcit+ se taie "elii sub/iri. 6 pahar nuci amestecate cu stafide. < linguri lapte sau apă. <99 g zahăr. 7A7& -H3. zahăr cât cântăresc ouăle. unt pentru uns forma& !e bat bine cinci ouă >ntre2i cu at*t 3a0ăr c*t c*ntăresc ouăle.(0 6D< Eg marmeladă. !e un2e cu unt ta$a+ se presară "ăină+ se toarnă co#po3i/ia >ntr?un strat sub/ire. 6 pahar zahăr pisat. !e un2e o "or#ă bine cu unt+ se presară "ăina+ se toarnă co#po3i/ia şi se coace o oră la "oc potri$it.-# *. 6D< linguriţă bicarbonat.. <<9 g făină. !e toarnă o parte din co#po3i/ie+ se aşa3ă bucă/ile de ra0at Edupă ce au "ost "ăcute #ici suluri cu #*naF+ se toarnă restul de co#po3i/iie. coa ă de portocale din dulceaţă. !e adau2ă treptat uleiul şi laptele+ bicarbonatul proaspăt cernut şi "ăina+ iar la s"*rşit nuca şi sta"idele. coa ă de lămâie. < linguri ulei. !e adau2ă >ncet aceeaşi cantitate de "ăină cernută+ aceeaşi cantitate de sta"ide a#estecate cu #i2dale cură/ite şi taiate "in+ cu# şi pu/ină coa5ă rasă de lă#*ie. unt pentru uns forma& !e "reacă ouăle cu 3a0ărul p*nă ce $olu#ul creşte si#/itor.2+#5 6< albu%uri.o oră. coa ă de lămâie sau de portocală. Este #ai 2ustoasă a doua 3i.$/(3 8 ouă. !eparat se stri$esc >ntr?o "ar"urie 2ălbenuşurile+ se a#estecă cu albuşul+ se adau2ă "ăina+ a#estec*nd totul uşor. 7A=& P40J/. (antită/ile se pot #ări după dorin/ă. 689 g nuci. <B9 g făină.

linguriţe rase bicarbonat, < linguri rom, "anilie, 689 g nuci, < linguri fructe din dulceaţă :facultati";, ulei pentru uns forma& !e "reacă #ar#elada cu două lin2uri de lapte Esau de apăF p*nă se "ace ca o cre#ă. !e adau2ă uleiul+ "ăina+ bicarbonatul+ $anilia şi ro# după 2ust. (*nd pasta este bine a#estecată+ se adau2ă 1. 2 nuci tăiate >n lun2+ precu# şi 1 @ 2 Iin2uri de "ructe 3a0arisite Esau din dulcea/ăF tăiate #ărunt şi puse #ai >nt*i la #acerat cu pu/in ro#. !e un2e o "or#ă de tablă+ dreptun20iulară+ cu unt sau cu ulei+ se presară "ăina şi se toarnă co#po3i/ia. !e coace la "oc potri$it E#al #ult #oaleF circa o oră. !e >ncearcă cu un pai Edacă s?a copt nu se lipeşte #ie3ulF 7i către s"*rşit+ dacă este necesar+ se acoperă cu o 0*rtie. (*nd este coaptă se răstoarnă şi după ce s?a răcit co#plet+ de pre"erin/ă a doua 3i+ se taie "elii. 7AA& 4#2,(0 -# *,4*32,(0 (3 *343 689 g făină, 6<8 g unt, < gălbenu%uri, dro die cît o nucă, 6 lingură zahăr, un praf de sare, = linIguri marmeladă de mere& !e a#estecă pe #asa de aluat "ăina cu untul+ se "ace loc la #i5loc+ se pun 2ălbenuşurile+ sarea şi dro5dia #uiată cu o lin2ură de 3a0ăr. !e "ră#*ntă aluatul. !e lasă să se odi0nească o 5u#ătate de oră. !e >ntinde o "oaie destul de subtire+ deasupra se pune #ar#eladă de #ere >n strat de ase#enea "oarte sub/ire+ se rulea3ă+ se dă la cuptor la "oc potri$it. După ce s?a răcit+ se taie "elii 2roase de un de2et. 7AB& 4#2,(0 -# -43*0 @ gălbenu%uri, = albu%uri, A8 g zahăr, A8 g făină, 6 lingură unt topit pentru cremă, "& A<B& !e "reacă bine >ntr?un castron 2ălbenuşurile cu 3a0ărul+ p*nă se albesc. !e adau2ă "ăina+ albuşurile bătute spu#ă şi la s"*rşit untul topit. !e aşterne >ntr? o ta$ă o 0*rtie albă+ se toarnă co#po3i/ia c*t #ai sub/ire şi e2al >ntinsă. !e coace la "oc bun. !e >ntoarce >#preună cu ta$a pe #asa de aluat şi se lasă aşa p*nă se răceşte+ pentru a nu se usca. (*nd s?a răcorit+ se u#ple cu o cre#ă de unt E$. 72,F+ se "ace sul şi se taie "elii. !e poate ser$i şi >ntrea2ă. 6n acest ca3 se 2lasea3ă cu o 2la3ură potri$ită cu u#plutura. 7AC& P40J/.#40 -# #23/ < linguri miere, 6 "ârf de linguriţă bicarbonat, <99 g făină, @ linguri ulei, <9 g dro die, un praf de sare, = linguri marmeladă, = linguri nuci, 6 lingură zahăr& !e "reacă >ntr?o crati/ă #ică pe #aşină #ierea cu bicarbonatul+ /in*ndu?se p*nă ce #ierea a de$enit lic0idă. !e cerne "ăina pe #asa de aluat+ se "ace loc la #i5loc+ se pune #ierea+ uleiul+ dro5dia #uiată cu pu/ină apă şi un pra" de sare. !e "ră#*ntă aluatul şi se lasă să se odi0nească o 5u#ătate de oră. !e >#parte apoi >n două+ se >ntind pe r*nd două "oi+ se un2 cu un strat subtire de #ar#eladă şi se presară cu nuci #ăcinate+ a#estecate cu pu/in 3a0ăr. !e rulea3ă "iecare "oaie nu prea str*ns+ se aşa3ă a#*ndouă ruladele >n ta$ă+ se taie >n "elii 2roase de două de2ete şi se coc la "oc potri$it. 7B9& P40J/.#40 -# -,/S3 689 g făină, 699 g unt, 699 g zahăr, 6 ou, un praf de sare, caise cît se cer, zahăr tos pentru caise& -ompoziţia a doua? = ouă, = linguri zahăr, = linguri

făină& !e cerne "ăina pe #asa de aluat. !e "ace loc la #i5loc şi se pune untul+ 3a0ărul+ un ou+ sare. !e >ntinde o "oaie de #ări#ea tă$ii de copt+ se dă la cuptor şi se coace pe 5u#ătate. !e pre2ătesc dinainte caisele tăiate >n două+ neco5ite. !e aşa3ă cu partea >n care a stat s*#burele >n sus şi se u#ple 2olul cu pu/in 3a0ăr. !e dă din nou la cuptor p*nă ce s?a topit 3a0ărul şi "ructele >ncep să se #oaie. 6ntre ti#p se "reacă cele trei 2ălbenuşuri cu 3a0ăr+ se adau2ă "ăina şi la ur#ă cele trei albuşuri bătute spu#ă. !e toarnă co#po3i/ia peste "ructe+ se coace la "oc potn$it. !e taie calde >n ro#buri sau >n dreptun20iuri. 6n loc de caise se pot pune prune+ $işine+ "ra2i etc. 7B6& P40J/.#40 -# V/5/)3 8 ouă, 689 g zahăr, 6D< linguriţă bicarbonat, 699 g pesmet, 6D< Eg "i%ine, unt pentru uns forma& !e spală şi se scot s*#burii la 1G2 D2 $işine. !e pun >n sita de #acaroane şi se lasă să se scur2ă de 3ea#ă. !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul p*nă ce cresc ca o spu#ă. !e pune bicarbonatul+ cele cinci albuşuri bătute spu#ă+ pes#etul "in cernut şi la ur#ă $işinile. !e pre2ăteşte din $re#e o "or#ă unsă cu unt şi presărată cu "ăină. !e toarnă co#po3i/ia şi se coace la "oc #ic. După ce s? a #ai răcorit+ se taie şi se scoate din "or#ă. 6n loc de 1 2 de pes#et se pot >ntrebuin/a . 2 pes#et şi . 2 "ăină+ sau 2. 2 pes#et+ . 2 nuci pisate şi 2. 2 "ăină. 7B<& S-O,410 (3 )#-0 = ouă, 6 pahar zahăr, =D@ pahar făină, 6 pahar nuci& !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul p*nă se albesc+ se adau2ă "ăina+ nuca tăiată >n lun2 c*t #ai sub/ire şi la s"*rşit cele trei albuşuri bătute spu#ă. (o#po3i/ia se toarnă >ntr?o ta$ă unsă cu unt şi presărată cu "ăină. !e coace la "oc potn$it. (*nd este 2ata se presară cu 3a0ăr tos+ apoi se taie caldă+ >n ro#buri. 7B=& +/S-#/1/ -# S.,$/(3 < ouă, 6<8 g unt proaspăt, 6<8 g zahăr, 6<8 g făină, 6<8 g stafide, = linguri rom, unt pentru uns ta"a& !e ale2 sta"idele+ se spală şi se pun >ntr?o ceaşcă cu trei lin2uri de ro#. !e lasă să stea cel pu/in o 5u#ătate de oră. !e "reacă separat untul cu 3a0ărul pisat p*nă se "ace ca o cre#ă. !e adau2ă pe r*nd două ouă+ apoi 12. 2 de "ăină şi la s"*rşit sta"idele cu ro#ul. !e un2e cu unt o ta$ă de tablă 2roasă şi se pun cu lin2uri/a #ici 2ră#ă5oare+ la distan/ă de 2 @ & c# unele de altele+ deoarece se lă/esc #ult la "oc. !e dau la cuptor+ la "oc potri$it. I#ediat ce >ncep să se ru#enească+ se scot cu a5utorul unui cu/it. 7B@& +/S-#/1/ -# V,)/2/3 = ouă, 6D< pahar zahăr "anilat, 6D< pahar făină& !e "reacă 2ălbenuşunle cu 3a0ărul $anilat p*nă se albesc. !e adau2ă "ăina şi cele trei albuşuri spu#ă. !e un2e cu unt o ta$ă de tablă 2roasă. !e pune c*te o lin2uri/ă din co#po3i/ie la distan/a de 2 @ & c# unele de altele şi se /in "oarte pu/in la "oc iute+ p*nă >ncep să se ru#enească pe #ar2ini. -e #ăsură ce sunt 2ata+ se scot cu un cu/it şi se sucesc c*t sunt "ierbin/i+ "ie >n "or#ă de cornet+

"ie sul. !e pot u#ple cu cre#ă de nuci+ de ciocolată sau de ca"ea. O ,2. $32 (3 +/S-#/1/ -# V,)/2/3 @ ouă, 6<8 g unt proaspăt, <99 g zahăr "anilat, <69 g făină& !e "reacă untul p*nă se "ace spu#ă. !e adau2ă pe r*nd patru 2ălbenuşuri+ apoi 2 2 3a0ăr $anilat+ "rec*nd continuu+ p*nă se "ace ca o cre#ă. !e #ai adau2ă 21 2 "ăină "ină+ spu#a de la cele patru albuşuri+ a#estec*nd uşor. !e un2e o ta$ă cu unt+ se pune c*te pu/in din co#po3i/ie cu lin2uri/a sau cu cornetul+ se dau la cuptor să se coacă la "oc potri$it. 7B8& 2/*+/ (3 P/S/-0 679 g făină, 6@9 g zahăr "anilat,,6<8 g unt, o linguriţă lapte, < albu%uri& !e a#estecă "ăina cu 3a0ărul $anilat. !e cern >#preună pe o 0*rtie. !e "reacă untul cu laptele p*nă se "ace spu#ă. !e adau2ă "ăina şi 3a0ărul+ a#estec*nd cu lin2ura de le#n+ la s"*rşit două albuşuri bătute spu#ă. (u această co#po3i/ie se u#ple cornetul de 0*rtie+ sau un cornet special de p*n3ă care are la $*r" o desc0i3ătură de 5u#ătate centi#etru dia#etru. !e pun pe o ta$ă cu "undul 2ros+ be/işoare lun2i de 1 c#+ lăs*nd o distan/ă de & c# >ntre ele Edeoarece se >ntind #ult la coptF. !e coc la "oc potri$it şi se scot din ta$ă cu un cu/it+ pe #ăsură ce sunt 2ata. L ,2. $32 (3 2/*+/ (3 P/S/-0 689 g făină, 689 g zahăr "anilat, 689 g fri%că sau , smântână, = albu%uri& !e a#estecă "ăina cernută cu 3a0ăr $anilat şi cu "rişca sau cu s#*nt*na sub/iată cu pu/in lapte. !e adau2ă albuşurile bătute spu#ă şi se procedea3ă ca #ai sus. 7B7& +3'323 @ albu%uri, <99 g zahăr, unt pentru uns ta"a& !e bat albuşurile >ntr?un că3anel sau >ntr?o oală+ pe #ar2inea #aşinii+ se a#estecă cu 3a0ărul $anilat şi se bat din nou p*nă se /ine albuşul bine. (o#po3i/ia trebuie să "ie destul de tare+ ast"el >nc*t be3elele aşe3ate pe ta$ă să nu se >ntindă. !e un2e o ta$ă cu unt+ se presară cu "ăină+ se pun be3elele+ "ie cu cornetul+ "ie cu o lin2uri/ă+ potri$it de #ari+ /in*nd sea#ă că ele cresc la copt. !e coc la "oc "oarte #oale+ circa o 5u#ătate de oră+ a$*nd 2ri5ă să nu se >n2ălbenească. După ce s?au răcorit pu/in+ se scot cu un cu/it din ta$ă şi se ser$esc "ie si#ple+ "ie lipite c*te două+ cu "rişcă bătută sau cu >n20e/ată la #i5loc. -entru aceasta+ pe #ăsură ce se scot+ se apasă uşor "undul cu de2etul cel #are+ ca să "or#e3e un "el de scobitură+ >n care să intre #ai #ultă "rişcă. Aceasta se pune cu lin2uri/a. Be3elele pentru ser$it cu >n20e/ată se "ac o$ale. 7BA& -#/+#4/ (3 4G)(#)323 @ albu%uri, <99 g zahăr, <99 g migdale sau nuci, unt pentru uns ta"a& !e bat albuşurile pe #ar2inea #aşinii. (*nd sunt 2ata+ se pune 3a0ărul pisat şi se bat din nou >#preună. !e adau2ă #i2dale cură/ite de coa5ă şi tăiate "elii sub/iri+ sau nuci tăiate >n lun2. !e un2e o ta$ă cu unt+ se presară "ăină şi se pun #ici #o$ili/e cu lin2uri/a. !e coc o 5u#ătate de oră+ la "oc #ic. !e scot calde+ cu un cu/it.

7BB& *,-,4O,)3 =99 g migdale sau nuci, @ albu%uri, =89 g zahăr, 89 g smântână& !e dau prin #aşină #i2dale cură/ite de coa5ă sau nuci şi se "reacă bine cu două albuşuri nebătute. !e adau2ă 3a0ărul+ s#*nt*na proaspătă şi la s">rşit spu#a de la două albuşuri. (o#po3i/ia trebuie să "ie potri$it de #oale+ dar să nu se >ntindă. !e toarnă cu cornetul pe o "oaie de 0*rtie albă+ turti/e de & @ ' c# dia#etru. !e u#e3esc cu o pensulă cu apă+ se presară 3a0ăr pudră+ se aşa3ă cu 0*rtia >n ta$ă şi se coc la "oc slab. !e scot c*t sunt calde+ u#e3ind uşor 0*rtia pe dos. (*nd sunt 2ata+ aceste pră5ituri ră#*n pu/in cleioase la #i5loc. 6nainte de a se introduce >n cuptor+ pe "iecare turti/ă se poate pune un bob de $işină sau de cireaşă+ din dulcea/ă. 7BC& P3S*31/ 3-O)O*/-/ =89 g făină, = linguri ulei, 699 g zahăr "anilat, < ouă, < linguriţe oţet, 6D< pachet praf de copt, un praf de sare& !e cerne "ăina pe #asa de aluat. !e "ace loc la #i5loc şi se pune uleiul+ 3a0ărul $anilat+ două ouă+ două lin2uri/e de o/et+ pra"ul de copt şi sarea. !e "ace un aluat destul de >ndesat8 se >ntinde "oaia ca de tăi/ei+ se taie di"erite "or#e şi se coc la "oc potri$it. 7C9& P3S*31/ $2O4/), <89 g făină, 6 ou, = linguri caimac, A8 g zahăr pisat, un "ârf de linguriţă de bicarbonat, 78 g unt proaspăt, un praf de sare, "anilie& !e cerne "ăina pe #asa de aluat+ se "ace loc la #i5loc şi se pun% cai#acul+ oul+ 3a0ărul pisat+ bicarbonatul proasput cernut+ sare+ $anilie. !e a#estecă >nt*i cu o lin2ură+ se #ai adau2ă unt proaspăt tăiat bucă/ele şi se "ră#*ntă apoi bine aluatul cu #*na. !e lasă o oră la rece să se odi0nească. !e >ntinde o "oaie ca de tăi/ei+ se taie "or#e pătrate de #ări#ea biscui/ilor din co#er/+ se >n/eapă deasupra cu o "urculi/ă şi se coc la "oc potri$it. 7C6& P3S*31/ (32/-/O5/ 879 g făină, <89 g unt proaspăt, 689 g zahăr pudră, 6 ou, 6 lingură lapte, 6 pachet praf de copt, un praf de sare, "anilie& !e cerne "ăina pe #asa de aluat. !e "ace loc la #i5loc şi se pune untul+ care se "ră#*ntă cu o parte din "ăină. (*nd untul s?a #uiat se adau2ă 3a0ărul $anilat+ o lin2ură de lapte+ oul+ un pra" de sare şi un pac0et de pra" de copt. !e "ră#*ntă totul la un loc şi se dă la rece să se >ntărească. După o oră+ se ia 5u#ătate din aluat+ se >ntinde "oarte sub/ire şi se taie pes#e/i de di"erite "or#e Enu se lucrea3ă toată "oaia odată deoarece aluatul se >ntinde 2reuF. !e coc la "oc potri$it şi se scot din ta$ă pe #ăsură ce sunt 2ata. Din cantită/ile de #ai sus ies "oarte #ul/i pes#e/i+ care se păstrea3ă la rece c*te$a săptă#*ni+ "ără să piardă din 2ust şi din "ră2e3i#e. 7C<& P3S*31/ -# /,#4. 6 pahar iaurt sau lapte bătut, < linguri ulei, 6 lingură zahăr, "anilie, 6 linguriţă de bicarbonat, un praf de sare, făină cât se cere& !e bate un pa0ar de lapte bătut sau de iaurt+ cu ulei şi 3a0ăr p*nă se "ace ca o cre#ă. !e adau2ă bicarbonatul proaspăt cernut+ sare+ $anilie şi "ăină c*t se cere. !e "ră#*ntă şi se "ace un aluat potri$it de #oale. !e >ntinde pe #asa de

7C@& P3S*31/ -# )#-/ <99 g făină. un praf de sare& !e "ace un aluat din "ăină+ nuci trecute prin #aşină+ 3a0ăr+ sare+ două ouă >ntre2i şi un 2ălbenuş+ coa5a rasă şi 3ea#a de lă#*ie. < linguri rase zahăr. 6D< linguriţă sare. !e "ace loc la #i5loc şi se pun 2ălbenuşurile+ două lin2uri/e de apă rece+ untul proaspăt tăiat >n bucă/i şi un pra" de sare. 899 g făină. !e lasă aluatul să se odi0nească cel pu/in două ore. 689 g făină.40 6 cea%că caimac. < linguriţe bicarbonat& !e opăreşte 3a0ărul pisat cu 2. 7C8& P3S*31/ (3 )#43)+34G <89 g zahăr. <89 g miere. 7CA& -O40+/O. 6D< linguriţă scorţi%oară. < ouă. un praf de sare& !e cerne pe #asa de aluat "ăina a#estecată cu 3a0ăr pisat şi $anilat. <99 g unt proaspăt. !e "ră#*ntă bine.4*32. < linguriţe apă rece. 7C7& 4#2O#4/ -# *. !e pune pe #asă "ăină+ se "ace loc la #i5loc şi se toarnă co#po3i/ia de #ai sus. !e "ră#*ntă bine+ !e >ntinde o "oaie 2roasă de 1G2 c#+ se taie "or#e #ici şi se aşa3ă >ntr?o ta$ă unsă cu unt. !e presară cu 3a0ăr+ se coc la "oc potri$it. !e taie "or#e rotunde sau ro#buri care se coc pe o ta$ă+ la "oc potri$it+ #ai #ult slab. 7C=& P3S*31/ -# S-O41/5O. 2 #iere clocotită. !e "ră#*ntă cu #*na+ "ăc*nd un aluat potri$it de tare. = linguri unt topit. un praf de sare. 6D< linguriţă bicarbonat. !e a#estecă şi după ce s?a #ai răcorit+ se adau2ă "ăina+ ouăle+ nuci sau #i2dale #ăcinate+ cuişoare pisate+ scor/işoară şi bicarbonat proaspăt cernut.& !e "reacă o ceaşcă de cai#ac cu două ouă+ unt topit+ 3a0ăr $anilat+ scor/işoară+ bicarbonat proaspăt cernut şi sare. 6 gălbenu%. făină cât se cere :circa 899 g. <99 g zahăr. un "ârf de linguriţă bicarbonat. < ouă întregi. 6<9 g zahăr "anilat. !e adună la un loc+ se acoperă cu un şer$et şi se lasă o 5u#ătate de oră la rece să se odi0nească. 689 g ulit. <99 g nuci. 6 linguriţă rasă cui%oare. = linguri zahăr "anilat. coa a rasă %i zeama de la 6D< lămâie.(0 689 g brânză de "acă.43 <89 g făină. !e >ntinde pe #asa de aluat presărată cu pu/ină "ăină+ o "oaie 2roasă de 1G2 c#. < gălbenu%uri.aluat presărată cu "ăină+ o "oaie 2roasă de 1G2 c#+ se taie "or#e rotunde+ se aşa3ă pe ta$ă+ se coc la "oc bun. < linguri marmeladă %i ou pentru uns deasupra& !e "ace un aluat din br*n3ă de $acă+ unt+ "ăină+ 3a0ăr+ sare şi bicarbonat. !e >ntinde o "oaie potri$it de sub/ire+ se taie di"erite "or#e+ care se coc >n ta$ă unsă cu unt şi presărată cu "ăină. :u trebuie să se . < ouă. !e "ră#*ntă bine+ se >ntinde o "oaie 2roasă ca de tăi/ei+ se taie dreptun20iuri potri$it de #ari+ se un2 cu #ar#eladă+ se "ac sul+ se un2 cu ou+ se presară 3a0ăr şi se coc la "oc potri$it. 699 g nuci. !e "ră#*ntă repede un aluat care se lasă o 5u#ătate de oră să se odi0nească la rece. !e >ntinde o "oaie 2roasă de 1G2 c#+ se taie "or#e #ici+ se presară 3a0ăr şi se coc la "oc potri$it. 6 linguriţă rasă scorţi%oară.

!e taie cu cu/itul "*şii late de 1 @ 12 c#. H pachet praf de copt. $4. $32 (3 -O40+/O.)1#'3SPentru aluat franţuzesc.2. O . 6 ou pentru uns deasupra %i o linguriţă de mac sau de susan& !e "ace un aluat din unt proaspăt+ "ăină+ carto"i "ier/i trecu/i prin #aşina de carne şi sare. Aceste "*şii se taie >n lă/i#e >n ben3i de 2 c#. 6 gălbenu%. 689 g zahăr %i o linguriţă glucoză& Aluatul "ran/u3esc ră#as ne"olosit de la altă pră5itură se adună la un loc. Aluatul de corăbioare trebuie "ră#*ntat repede la loc rece+ pentru ca untul să nu se #oaie de căldura #*ini. !e "ac be/işoare c*t se poate de sub/iri+ care se dau prin ou+ sare şi c0i#en şi se coc la cuptor+ la "oc potri$it. L . 6<8 g zahăr "anilat. !e presară cu 3a0ăr+ se . 689 g cartofi fierţi. A99& S0401323 (/) . A96& O-H32. 7CC& S0401323 -# -H/*3) <89 g făină. lapte sau apă& !e cerne pe #asa de aluat "ăina+ se "ace loc la #i5loc+ se pun carto"ii "ier/i şi da/i prin #aşină+ sarea+ pra"ul de copt şi pu/in lapte sau apă+ c*t se cere la "ră#*ntat pentru ca aluatul să iasă potri$it de tare. 699 g unt. "& 766.2.43 <89 g făină. < linguri parmezan sau orice brânză rasă& !e "ace un aluat "ran/u3esc care se >ntinde >ntr?o "oaie 2roasă de & @ '##. un praf de sare. 7CB& S0401323 689 g unt proaspăt. 689 g cartofi fierţi. !e "ace loc la #i5loc şi se pune un ou+ o lin2ură de lapte+ o lin2ură de s#*nt*nă şi sare. !e "ră#*ntă un aluat potri$it de tare+ se >ntinde o "oaie 2roasă de 1G2 se un2e cu ou+ se taie "*şii de 1G2 c# lă/i#e şi 12 c# lun2i#e+ se presară deasupra+ după 2ust+ c0i#en+ #ac sau susan şi sare 2run3oasă+ se aşa3ă unele l*n2ă altele pe ta$a presărată cu "ăină şi se coc la "oc potri$it. un praf de sare.& Pentru <99 g aluat? = linguri zahăr pudră. !e >ntinde o "oaie potri$it de sub/ire şi c*t #ai pătrată.2#. !e un2 cu ou+ se presară par#e3an ras. 6 lingură smântână. !e procedea3ă apoi la "el ca #ai sus. $32 (3 S0401323 689 g făină. !e "ră#*ntă+ apoi se lasă la rece să se >ntărească. un sirop din 6D< dl apă. < ouă. 6<8 g unt proaspăt. !e apucă "iecare de a#*ndouă capetele+ se răsucesc odată şi se aşa3ă pe ta$a u#e3ită cu apă.ru#enească. 6 lingură chimen& !e cerne pe #asa de aluat "ăina şi se a#estecă cu untul proaspăt. !e coc la "oc bun. 6D< linguriţă sare.4/ #n rest de aluat franţuzesc :"& 766.. 6 lingură lapte. 6 ou. 689 g făină. un praf de sare& !e "ră#*ntă aluatul şi se pre2ătesc la "el ca #ai sus.

!e "ace un cornet de 0>rtie care se taie la $*r"+ ast"el >nc*t să aibă o 2aură cu un dia#etru de 1G2 c#. A9=& -OV4/G3/ -# S-O41/5O. 6 gălbenu%. !e cerne "ăina pe #asa de aluat sau >ntr?un castron+ se "ace loc la #i5loc+ se pune plă#ădeala+ untul proaspăt #oale+ 3a0ărul+ sarea+ pu/ină coa5ă rasă de lă#*ie. de #inute+ >n care ti#p trebuie să crească "ru#os+ "ără să se ru#enească. !e >ntinde din nou "oaia pătrată+ se >ntorc de două ori >năuntru #ar2inile+ ast"el >nc*t >ndoiturile să se atin2ă pe #i5locul "oaiei. 6 pachet "anilie. 6D< /inguriţă sare. = gălbenu%uri. @9 g dro die. !e coc la "oc bun. coa ă rasă de lămâie. !e scoate telul+ se pune restul de 3a0ăr a#estec*nd uşor cu o lin2ură+ apoi pe r*nd trei 2ălbenuşuri+ "ăina cernută şi $anilată. = linguri zahăr. 6D< cea%că lapte. 8 albu%uri. A9@& -OV4/G3/ (3 P20*0(3. (*nd sunt aproape 2ata+ se un2 cu unt şi se presară cu 3a0ăr şi cu #i2dale pisate. =9 g dro die.#4/ 6<9 g zahăr.40 899 g făină. 89 g zahăr. 6$< cea%că lapte. !e u#ple pe trei s"erturi cu co#po3i/ia de #ai sus şi se toarnă pe 0*rtia dinainte pre2ătită pişcoturi de 1 @ 12 c# lun2i#e. A9<& P/5-O. 6ntre ele se lasă loc+ ca să aibă unde creşte. zahăr %i migdale pentru presărat deasupra& !e "ace ca #ai sus un aluat din dro5die #uiată cu 5u#ătate ceaşcă de .20 899 g făină. 6<8 g unt. zahăr %i migdale pentru presărat deasupra& !e #oaie dro5dia cu lapte căldu/. <89 g unt proaspăt. De la >nceput se pre2ăteşte pe o 0*rtie 3a0ărul pisat+ iar pe altă 0*rtie+ "ăina proaspăt cernută. !e apucă 0*rtia de un capăt şi se scutură+ aplec*nd?o+ pentru ca 3a0ărul că3ut pe 0*rtie să alunece a"ară şi se aşa3ă >ncet pe ta$a neunsă. !e coc la "oc potri$it+ #ai #ult #oale.pătureşte >n trei+ aşa cu# s?a arătat la aluatul "ran/u3esc. !e pre2ăteşte din ti#p o 0*rtie albă+ #ai 2roasă+ de #ări#ea tă$ii >n care se $or coace pişcoturile. -rintr?un ti"on rar+ se presară deasupra pu/in 3a0ăr pudră. @ ) c#+ deoarece cresc la copt. (ele două păr/i se >ntorc apoi una peste cealaltă+ ca şi su# s?ar >nc0ide o carte. Aluatul ast"el >#păturit se taie >n "*şii late de 1 c#+ care se aşa3ă pe ta$ă cu tăietura >n sus. (*nd pes#e/ii sunt 2ata+ se introduc pe r*nd >n siropul "ierbinte şi se scot i#ediat. !e /in circa 2. !e presară #asa cu "ăină a#estecată cu pu/ină scor/işoară şi se "ac din aluat co$ri2ei rotun3i. !e bat albuşurile spu#ă >ntr?un că3ănel+ se toarnă >ncet din 1G& 3a0ăr+ se #ai bate cu telul p*nă se >ntăreşte bine albuşul. < linguri zahăr fin pentru pudrat deasupra& -entru ca pişcoturile să reuşească+ ouăle trebuie să "ie "oarte proaspete şi 3a0ărul "in cernut. (*nd >ncep să se ru#enească pe o parte+ se >ntorc pe cealaltă+ ca să nu se ardă 3a0ărul. (*nd sunt 2ata+ se scot i#ediat de pe 0*rtie cu a5utorul unui cu/itaş şi se aşa3ă pe "ar"urie+ lipi/i c*te doi+ cu partea de pe ta$ă >năuntru. B9 g făină. !e "ră#*ntă bine şi se lasă la cald să crească. !e reco#andă "olosirea unei tă$i speciale8 "ără pere/i laterali. < ouă întregi. 6D< linguriţă sare. 6ntre ti#p se "ace un sirop potri$it de le2at+ din apă+ 3a0ăr şi 2luco3ă. 6 linguriţă scorţi%oară. !e lasă >ntre ele un inter$al de . !e repetă >ncă o dată această opera/ie presăr*nd şi de data aceasta "oaia cu 3a0ăr.

6 lingură apă rece. !e scot calde din "or#e şi se pun pe sită să se răcească. 6<8 g făină. !u caise. 6n acelaşi scop se pune deasupra o 0*rtie unsă cu unt+ iar pe ea boabe crude de #a3ăre+ de "asole sau de poru#b+ pentru ca să apese aluatul. un praf de sare& !e cerne "ăina pe #asa de aluat+ se "ace loc la #i5loc şi se pune o lin2uri/ă rasă de 3a0ăr+ sare+ o lin2ură de apă "oarte rece+ oul şi untul E#uiat pu/in cu o lin2ură de le#n+ "ără să "ie "recat spu#ăF. !e pune "oaia de aluat apăs*nd cu de2etul pe #ar2ini+ ca să "or#e3e o #ică bordură >n sus+ iar restul de aluat care iese a"ară se taie. !e "ac ' @ . !e un2 cu unt "or#e #ici de tablă+ speciale pentru #adelene+ şi se toarnă din co#po3i/ie+ dar nu#ai pe trei s"erturi+ deoarece cresc la copt.. !u struguri. -ot "i >ntrebuin/ate şi caisele din co#pot scurse de 3ea#ă. !e >ntinde o "oaie de Q c# 2rosi#e. !e lasă să se răcească + şi se scoate din ta$ă. !e coace la "oc potri$it8 după 2. A97& . 6n loc de o sin2ură tartă #are+ se pot "ace la "el #ai #ulte tarte #ici+ aşe3*nd aluatul >n "or#e #ici de tablă. 6n cutii de tablă se păstrea3ă 1 @ 12 3ile. !e aşa3ă apoi unele l*n2ă altele pe "undul tartei+ iar pe deasupra se toarnă un sirop 2ros de 3a0ăr sau un 5eleu de "ructe. !e "ră#*ntă repede+ se adună la un loc >n "or#ă de #in2e şi se lasă să se odi0nească la rece cel pu/in două ore. !e spală stru2urii+ se des"ac boabele de pe ciorc0ine+ se scur2+ se aşa3ă >n "or#ă şi se toarnă sirop "oarte le2at. 2. !e taie un rond ce$a #ai #are dec*t "or#a >n care se $a coace aluatul. unt pentru uns formele& !e pune >ntr?o crati/ă untul proaspăt ca să se topească+ "ără să "iarbă.3 -4#(3 689 g făină. >n/epături cu $*r"ul unui cu/it+ pentru ca aerul de dedesubt să nu u#"le aluatut. . 6 ou. &. 6<8 g zahăr pisat. 1. !e adau2ă apa de "lori şi "ăina cernută+ iar la ur#ă se toarnă >ncet+ a#estec*nd uşor+ untul topit+ obser$*nd să nu cur2ă şi 3erul ră#as >n "undul crati/ei. de #inute+ se scot 0*rtia şi boabele+ se un2e >năuntru şi pe #ar2ini cu ou bătut şi se #ai dă c*te$a #inute la cuptor ca să capete "a/ă. !e spală uşor "ructele >ntr?o apă+ se cură/ă de codi/e şi se pun pe 0*rtie albă să se scur2ă. !e poate lăsa din a5un p*nă a doua 3i+ aluatul $a "i cu at*t #ai "ra2ed. 6 linguriţă zahăr.4. 6 linguriţă apă de flori.lapte cald+ "ăină+ i#t+ două ouă >ntre2i+ un 2ălbenuş+ 3a0ărul şi sare. 6<8 g unt proaspăt. La "el se pre2ătesc cu $işine+ cireşe+ coacă3e etc. !e un2e această "onnă+ care trebuie să aibă #ar2inile "oarte scunde+ cu pu/in unt.(323)3 = ouă. !e "ac co$ri2ei rotun3i+ se coc la "oc iute şi c*nd sunt aproape 2ata+ se un2 cu unt şi se presară cu 3a0ăr şi cu #i2dale pisate. După ce este 2ata+ se u#ple tarta cu "ructe. !e "reacă >ntr?un castron ouăle >ntre2i cu 3a0ărul pisat+ p*nă se albesc. Aluatul este #ai "ra2ed dacă+ după ce a "ost copt+ este lăsat p*nă a doua 3i. A98& *.0 -# $4#-. !u căp(uni sau cu #ragi. C9 g unt. !e aşa3ă toate pe o ta$ă de tablă şi se coc la "oc potri$it. !e spală şi se taie caisele >n două+ se scot s*#burii+ se aşa3ă pe tartă+ se toarnă sirop.

. ... 6 on.0 -# P4#)3 )3-OJ/. zahăr pentru pus deasupra& !e "ace un aluat dintr?o ceaşcă de cai#ac+ o ceaşcă de "ăină şi sare.. 6nainte de a se aşe3a ben3ile+ se $a u#e3i uşor #ar2inea aluatului cu o pensulă cu apă+ pentru a nu se desprinde la copt. $32 (3 . (*nd este 2ata+ se u#ple cu "ructe ca #ai sus. !e toarnă cre#a >n "or#a >#brăcată >n aluat+ ast"el >nc*t să ră#*nă cu 5u#ătate de de2et sub #ar2inea de sus a aluatului. un praf de sare& !e "ace un aluat ca pentru tartele cu "ructe E$. Din aluatul lăsat la o parte+ se "ac be/işoare sub/iri+ care se aşa3ă peste #ar#eladă >n "or#ă de 2rila5. !e "ac tartele la "el ca #ai sus+ sau se pune "oaia de aluat >ntr?o ta$ă dreptun20iulară. !e pune cu lin2uri/a c*te pu/in 3a0ăr peste "iecare prună. 6 lingură apă rece.4.0 -# $4#-. Din ră#ăşi/ele de aluat se taie c*te$a ben3i sub/iri care se aşa3ă pe aluat de 5ur >#pre5ur apăs*ndu?le uşor cu de2etul #uiat >n "ăină+ ca să "or#e3e ca o #ar2ine. 6 linguriţă zahăr. 6 lingură unt topit. A9A& . A9B& . A9C& . un praf de sare& !e "ace un aluat ca #ai sus+ din "ăină+ unt+ 3a0ăr şi trei 2ălbenuşuri sau un ou >ntre2 şi un 2ălbenuş. 7 )F din "ăină+ ou+ unt+ apă rece+ 3a0ăr şi sare.0 -# *.3 6 cea%că caimac.4. !e spală 1G2 D2 de prune+ sau #ai #ulte+ după #ări#ea tă$ii+ se rup >n două >n lun2i#e+ "ără să se desprindă de tot+ se scoate s*#burele şi se aşa3ă re2ulat pe aluat+ cu partea dinăuntru >n sus. @9 g făină :< linguri nu prea pline.0 -# -43*0 6<8 g făină. un praf sare. 6<8 g unt.3 -4#(3 =99 g făină. 6 lingură apă de flori. !e #ai pune o lin2ură de unt topit+ "ără să "ie "ierbinte+ apa de "lori şi sarea. @ dl lapte. !e coace la "oc potri$it. 699 g zahar.2. 6D< pachet praf de copt.4. 6D< Eg prune. 79 g unt. = gălbenu%uri sau 6 ou întreg %i un gălbenu%. !e coace la cuptor la "oc potri$it. < ouă. <99 g unt proaspăt. (*nd este 2ata+ se presară cu 3a0ăr şi după ce s?a #ai răcorit+ se taie bucă/i.O . 6<8 g zahăr. !e /ine circa trei s"erturi de oră şi dacă cre#a >ncepe să se ru#enească .4*32. !e dă la cuptor la "oc potri$it. 6<8 g zahăr. !e a#estecă cu "ăina cernută şi totul se sub/ia3ă cu laptele scă3ut sau a#estecat cu pu/ină s#*nt*nă. <89 g marmeladă& !e "ace o cocă din "ăină+ unt+ 3a0ăr+ ouă+ pra" de copt şi sare+ se "ră#*ntă şi se lasă o oră la rece. un praf de sare& -rema? = ouă. trei#e din cantitatea de aluat se lasă la o parte+ iar din rest se >ntinde o "oaie #ai 2roasă+ de #ări#ea tă$ii de copt+ se aşa3ă >n ta$ă iar deasupra se >ntinde un strat sub/ire de #ar#eladă.(0 <89 g făină. un praf de sare. !e aşa3ă la "el >ntr?o "or#ă rotundă şi se >n/eapă "undul. !e >ntinde "oaia potri$it de 2roasă şi se aşa3ă >ntr?o ta$ă dreptun20iulară pentru copt plăcinte+ u#e3ită cu apă.4. -entru cre#ă+ se "reacă >ntr?un castron 3a0ărul cu ouăle+ p*nă se albesc. Aluatul se aşa3ă "oarte sub/ire >n "or#ă+ deoarece se #ai >n2roaşă la copt. Dacă >n ti#pul coptului aluatul din "und se u#"lă+ se >n/eapă cu un ac. !e coace la "oc potri$it. 6 cea%că făină. Acest aluat este #ai "ra2ed dec*t cel precedent..

!e dă atunci la o parte+ se #ai a#estecă şi c*nd >ncepe să se răcorească Enu trebuie să "ie rece de totF+ se adau2ă ouăle puse pe r*nd. unt peutru uns forma& Pentru sirop? 6 pahar cu apă.deasupra+ se acoperă cu o 0*rtie u#e3ită. 8 linguri zahăr. !e adau2ă untul topit+ cald c*t poate su"eri de2etul+ o lin2ură rasă de 3a0ăr şi se "ră#*ntă din nou. 6 lingură marmeladă de caise& !e cerne "ăina >ntr?un $as #ai #are. :u se scoate >ndată din "or#ă+ ci după ce s?a răcit pu/in. !e adau2ă pes#etul "in cernut+ "ăina şi la ur#ă spu#a de la cinci albuşuri. !e coace trei s"erturi de oră. !e un2e "or#a de sa$arină cu unt+ se pune aluatul nu#ai o trei#e din "or#ă+ ca să aibă loc la crescut. !e #ai dă c*te$a #inute la cuptor. 699 g unt proaspăt :sau B9 g untură. -# P3S*3. !e "ace loc la #i5loc+ se pune dro5dia+ 1G2 dl lapte abia cald şi un pra" de sare. 689 g zahăr. 6<8 g făină. = ouă. <89 g făină. (*nd sa$arina este coaptă+ se scoate din "or#ă+ se stropeşte cu siropul cu ro#+ repet*nd această opera/ie de 2 @ & ori+ p*nă ce sa$arina este bine >#bibată.. A6<& P40J/. !e pun apoi ouăle >ntre2i şi >ncă 1G2 dl lapte+ turnat c*te pu/in. 6 lingură rasă de făină.V. !e un2e "or#a de sa$arină cu unt+ se presară cu "ăină+ se toarnă co#po3i/ia şi se coace la "oc potri$it. un praf de sare. A8 g unt topit. (o#po3i/ia trebuie să "ie destul de #oale. !e lasă ast"el să crească o 5u#ătate de oră p*nă la o oră şi se dă la cuptor la "oc potri$it.#4/ -# -43*0 (3 V. 2 3a0ăr+ la care se adau2ă+ după ce siropul s? a #ai răcorit+ şi ro# după 2ust. "& A<B& !e pune să "iarbă >ntr?o crati/ă apa cu untul+ sarea şi 3a0ărul. După ce s?a răcit+ se >ntinde deasupra un strat sub/ire de #ar#eladă de caise+ iar 2olul din #i5loc se u#ple cu "rişcă bătută. 6 dl lapte.)/2/3 < 6D< dl apă. -asta trebuie să "ie potri$it de #oale+ ast"el >nc*t să . 6 lingură zahăr. !e >nsiropea3ă şi se ser$eşte ca şi sa$arina de pes#et. !e "ră#*ntă totul bine+ se acoperă şi se lasă să crească la căldură şi la un loc "erit de curent. un praf de sare. (*nd pasta nu #ai are nici un cocoloş+ se >#pin2e din nou crati/a pe "oc a#estec*nd #ereu+ p*nă ce aluatul se desprinde de pe crati/ă. < linguri rom& $ri%că. (*nd apa cu untul >ncepe să "iarbă+ se tra2e crati/a pe #ar2inea #aşinii+ se toarnă toată "ăina odată şi se a#estecă repede cu o lin2ură de le#n. 8 linguri pesmet. După o 5u#ătate de oră+ trebuie să crească >ncă o dată pe c*t era. 6n aluat se pot adău2a şi sta"ide #ici+ "ără s*#buri. 8 ouă.4/)0 (/) . !e presară deasupra un strat sub/ire de "ăină Edin $asF şi se lasă ast"el circa 1 #inute. A66& S. :u se pune oul ur#ător p*nă c*nd cel dinainte nu s? a a#estecat bine cu aluatul. !e cerne "ăina pe o 0*rtie Etrebuie totdeauna proaspăt cernută+ ca să nu aibă cocoloşiF. (OSP/. 69 g dro die.. A69& S. < linguri rom& $ri%că. !a$arina se poate coace >n "or#e #ici+ după nu#ărul persoanelor. 6 linguriţă zahăr. 689 g zahăr. unt pentru uns forma& Pentro sirop? 6 pahar cu apă. @ ouă& Pentru cremă. !e a#estecă laptele cu dro5dia+ ca să se #oaie+ adău2*nd >ncă pu/ină "ăină+ p*nă se "ace ca o cre#ă sub/ire.4/).V. 6n acest ti#p se "ace un sirop potri$it de le2at dintr?un pa0ar de apă şi 1. 6 lingură marmeladă de caise& !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ăr şi $anilie p*nă se albesc şi cresc ca o cre#ă.2#.

!e /in circa 2. !e "ace o cre#ă de $anilie. "& A<7. 6n lipsă de cornet+ se pot pune şi cu lin2uri/a. 2 3a0ăr cu 1 dl apă şi 5u#ătate lin2uri/ă de 2luco3ă.. După ce sunt coapte şi s?au răcit+ se taie un capac+ >n lun2i#e+ pe o parte şi la capete+ lăs*ndu?l prins >n cealaltă parte ca la tabac0eră. A6=& 3-234 . !e lasă să se răcească. A68& GOGO5323 -# -43*0 . A@9& !e "ace aluatul la "el ca #ai sus+ se pune >n cornet şi se toarnă >n "or#ă de bastonaşe+ ca pişcoturile. =la3ura% >ntr?o crati/ă #ică+ pe #ar2inea #aşinii+ se pun 1. !e a#estecă apoi cu siropul "ăcut din 2 2 3a0ăr şi 1 dl apă şi pu/ină 2luco3ă. "& A=B& !e "ace un aluat ca pentru A-ră5ituri cu cre#ă de $anilieB. !e u#ple un cornet . A6@& GOGO5323 -# $4/5-0 . A=C. 899 g fri%că& Glazura? 89 g cacao. :u trebuie desc0is cuptorul prea des+ >n special c*nd >ncep 2o2oşile să crească+ deoarece se lasă şi nu #ai cresc. !e a#estecă "ără să "iarbă+ p*nă se "ace ca o cre#ă. !eparat se pun la "iert 1. !e coc la "oc iute. !e pun+ "ie cu cornetul+ "ie cu lin2uri/a+ turti/e "oarte #ici+ c*t un ban+ pe ta$a neunsă. -este acesta se pune+ după dorin/ă+ o 2la3ură de 3a0ăr sau se presară 3a0ăr pudră. 6 6D< dl apă. 6 linguriţă glucoză sau feculă& !e "ace un aluat ca pentru A-ră5ituri cu cre#ă de $anilieB. După ce s?au răcit+ se taie deasupra un căpăcel+ se u#plu cu cre#ă de $anilie E$. !e scot calde cu un cu/it. !e aşa3ă cu lin2ura pe o "ar"urie rotundă "rişcă bătută cu pu/in 3a0ăr.& Pentru crema de "anilie.celea%i cantităţi ca mai sus& Pentru cremă %i glazură. !e u#ple cu cre#ă de $anilie+ de cicolată sau de ca"ea şi se 2lasea3ă cu 2la3ura corespun3ătoare.cur2ă din lin2ură+ dar să?şi păstre3e "or#a+ acolo unde cade. !e lasă să se răcească. !e pun "ie cu cornetul+ "ie cu lin2ura+ turti/e de #ări#ea unei nuci+ pe ta$a neunsă. (*nd sunt 2ata+ trebuie să "ie bine crescute şi destul de uscate. "& A<7. A=<. 2 cacao cu pu/ină apă p*nă se #oaie bine şi se "ace ca o cre#ă. !e coc la "oc iute. A<C. <99 g zahăr. :u trebuie să "ie acoperite co#plet. =o2oşelele se pot păstra >ntr?o cutie de tablă şi se pot aşe3a cu "rişcă atunci c*nd trebuie ser$ite. -este "rişcă se aşa3ă 2o2oşelele+ unele l*n2ă altele+ iar deasupra se toarnă cu lin2ura 2la3ură de ciocolată. @ & #inute.celea%i cantităţi ca pentru OPră ituri cu cremă de "anilieP :"& A6<. iar glazura. !e dau la cuptor+ la "oc bun. =la3ura se poate "ace şi cu cacao >n loc de ciocolată+ a#estec*nd . De ase#enea+ >n loc de a "i aşe3ate toate pe o "ar"urie #are+ se pot pre2ăti por/ii #ici+ după nu#ărul persoanelor. 2 ciocolată tăiată #ărunt cu trei lin2uri de apă caldă. !e lasă să se răcorească şi se toarnă peste 2o2oşele. 72)F Edacă sunt crescute bine sunt 2oale >năuntruF+ peste cre#ă se pune o lin2uri/ă de "rişcă bătută+ iar deasupra căpăcelul. !e toarnă co#po3i/ia >ntr?un cornet de 0*rtie u#plut pe trei s"erturi+ sau >n cornetul special de p*n3ă+ şi se pun pe ta$a de copt Enu se un2e şi nu se presară "ăinăF #ici turti/e de & @ ' c# dia#etru+ lăs*nd tot at*ta distan/ă >ntre ele+ ca să aibă loc de crescut. !e "ierbe şi c*nd siropul este potri$it de 2ros+ se toarnă peste ciocolată+ c*te pu/in+ a#estec*nd ca la #aione3ă.celea%i cantităţi ca pentru OPră ituri cu cremă de "anilieP :"& A6<. %i A=A.

şi se pune c*te pu/ină cre#ă >n "iecare 2o2oaşă+ introduc*nd $*r"ul cornetului printr?o parte. =o2oşelele ast"el u#plute cu cre#ă se aşa3ă pe "ar"urie unele peste altele+ iar deasupra se toarnă o 2la3ură de ciocolată E$. 7&,F+ care să le acopere co#plet. A67& -,.,/$ -# $4/5-0 Pentru tăiţei, "& 79@& < linguri unt topit& Siropul? 6 6D< pahar cu apă, 689 g zahăr, "anilie, $ri%că bătută& !e "ace o "oaie la "el ca pentru tăi/ei. (a să "ie #ai "ină se "ace "ără apă+ se >ntinde sub/ire şi se taie "oarte "in. -entru şase persoane se "ac două "oi+ "iecare dintr?un ou. !e reco#andă ca tăi/eii să "ie pre2ăti/i cu o 3i #ai >nainte+ ca să aibă ti#p să se usuce. !e pot cu#păra 2ata de la plăcintării. !e pune o lin2ură plină de unt >ntr?o ti2aie #are cu coadă. (*nd untul este "ierbinte+ se pun tăi/eii să se ru#enească+ >ntorc*ndu?i uşor cu "urculi/a+ ca să nu se s"ăr>#e. Dacă nu >ncap to/i odată+ se ru#enesc pe r*nd. !e pun apoi to/i >ntr?o ta$ă dreptun20iulară şi se aşa3ă cu "urculi/a+ ast"el >nc*t să "or#e3e un strat e2al. !e toarnă deasupra un sirop clocotit+ nu prea le2at+ "ăcut din apă+ 3a0ăr şi $anilie. !e dau la cuptor şi se /in p*nă ce tot siropul a "ost absorbit+ iar catai"ul este bine prins. După ce s?a răcit+ se taie >n pătrate de . @ ) c#+ se scot cu 2ri5ă cu un cu/it lat+ ca să nu se s"ăr*#e. !e opresc bucă/ile "ru#oase pentru pus deasupra. (elelalte se aşa3ă unele l*n2ă altele pe o "ar"urie dreptun20iulară+ se >ntinde "rişca+ bătută cu 3a0ăr şi bine scursă de 3er+ >ntr?un strat 2ros+ peste care se pun bucă/ile oprite+ >ndrept*nd "rişca pe #ar2ini cu cu/itul. A6A& -,.,/$ .#4-3S,celea%i cantităţi ca mai sus& !e "ac tăi/ei "oarte "ini din două ouă. !e pun >ntr?o ta$ă+ se dau la cuptor la "oc potri$it şi se /in p*nă >ncep să se ru#enească. A#estec*ndu?i uşor cu "urculi/a+ dacă este necesar. !e opăresc cu două lin2uri de unt topit şi se #ai dau c*te$a #inute la cuptor. !e toarnă deasupra un sirop potri$it de le2at+ "ăcut din 3a0ăr cu apă+ se /in la cuptor p*nă ce tăi/eii au supt tot siropul şi se aşa3ă >ntr?o crati/ă rotundă+ apăs*ndu?i uşor cu dosul "urcu0/ei. !e lasă să se răcească pentru a se le2a >ntre ei+ se răstoa#ă+ iar deasupra se pune "rişcă bătută. A6B& -,.,/$ -# *343 Pentru tăiţei, acelea%i cantităţi ca mai sus& 6 Eg mere, 6 lingură zahăr, < /inguri rom& Siropul? < pahare apă, <89 g zahăr, "anilie& !e cură/ă #erele+ se taie "elii "oarte "ine şi se pun să se #acere3e cu 3a0ăr şi cu ro#. !e /in ast"el o oră. !e "ac tăi/ei din două ouă+ se pră5esc >n unt E$. catai" cu "rişcăF. !e pun apoi 5u#ătate din tăi/ei >ntr?o ta$ă dreptun20iulară+ aşe3*ndu?i ca să "or#e3e un strat potri$it de 2ros. Deasupra se aşa3ă #erele+ iar peste #ere alt strat de tăi/ei. !e toarnă un sirop "ierbinte "ăcut din apă+ 3a0ăr şi $anilie. !e dă la cuptor să se ru#enească "ru#os. (*nd siropul a scă3ut co#plet+ se dă la o parte+ se taie după dorin/ă şi se scot cu 2ri5ă ca să nu se s"ăr*#e. După ce s?au răcit+ se poate pune peste "iecare bucată c*te pu/ină "rişcă bătută+ turnată "ru#os cu cornetul.

A6C& P20-/).0 -# -43*, (3 V,)/2/3 Pentru aluat? <89 g unt, <89 g făină, 6D< pahar apă, 6 linguriţă ulei, un praf de sare& Pentru cremă, "& A<7& !e "ace un aluat "ran/u3esc din unt+ "ăină+ apă+ sare şi o lin2uri/ă de ulei. !e >ntinde o "oaie sub/ire de 1G2 c# şi se aşa3ă >ntr?o ta$ă dreptun20iulară cu #ar2inile 5oase+ stropită cu apă. !e >n/eapă >n #ai #ulte locuri cu o "urculi/ă ca să nu se u#"le la copt. !e dă la cuptor la "oc bun. După ce s?a copt+ se taie "oaia drept >n două. !e aşa3ă pe una din 5u#ătă/i cre#a de $anilie >n strat de 2 @ & c#8 deasupra se pune cealaltă "oaie. !e >ndreaptă #ar2inea cu cu/itul+ ast"el >nc*t cre#a să nu iasă de loc a"ară dintre cele două "oi de aluat. (u un cu/it "oarte bine ascu/it se taie plăcinta >n pătrate e2ale+ "ără să se apese+ ci cu o #işcare de tăiat cu "erăstrăul. !e presară 3a0ăr pudră şi cu o spatulă se aşa3ă pră5iturile pe "ar"urie+ unele l*n2ă altele. A<9& +,-2,V, 899 g foi de plăcintă :"& 798;, 689 g unt topit, 899 g nuci curăţite& Siropul? < pahare cu apă, @99 g zahăr, "anilie& !e "ace un aluat de plăcintă şi se >ntinde "oaia "oarte sub/ire. După ce s?a uscat+ se taie >n bucă/i de #ări#ea tă$ii >n care le $o# coace. !e un2e ta$a cu unt şi se aşa3ă 2 @ & "oi+ stropite >ntre ele cu unt. !e presară un strat sub/ire de nuci tocate+ se pune o "oaie de aluat+ se stropeşte cu unt şi iarăşi. !e presară nuci. !e repetă p*nă se ter#ină toate "oile+ oprind pentru aşe3at deasupra & @ ' "oi "ru#oase+ care se un2 >ntre ele cu unt. !e #oaie un cu/it >n unt "ierbinte şi se taie plăcinta >n lun2 şi >n lat+ "or#*nd ro#buri sau dreptun20iuri de circa . c# pe 7 c#. 6n lun2ul tăieturilor+ cu# şi pe #ar2ini+ se toarnă c*te$a lin2uri de unt topit care să pătrundă p*nă la "und. !e dă la cuptor la "oc "oarte #oale+ /in*ndu?se circa o oră8 c*nd >ncepe să se ru#enească+ se toarnă deasupra un sirop "ăcut din 3a0ăr+ apă şi $anilie. !e #ai lasă la cuptor c*te$a #inute+ p*nă ce a pătruns tot siropul. !e scot bacla$alele pe o "ar"urie şi se #ai toarnă deasupra pu/in sirop. !unt #ai 2ustoase c*nd sunt pre2ătite cu o 3i sau două >nainte de a "i ser$ite. A<6& S,4,/2/3 ,celea%i cantităţi ca mai sus& !e >ntinde o "oaie "oarte sub/ire de aluat de plăcintă E>n lipsă de ti#p+ se pot cu#păra "oi de la placintăneF. !e taie >n bucă/i ce$a #ai #ari dec*t ta$a >n care se $or coace. !e pre2ăteşte dinainte nuca trebuitoare+ nu >nsă trecută prin #aşină+ ci tocată cu cu/itul+ ast"el >nc*t să nu "ie prea #ăruntă. !e >ntind două "oi una peste alta stropite >ntre ele cu unt şi se presară nucă. !e #ai pun două "oi se stropesc cu unt şi se presară din nou un strat de nucă. !e >ntoarce dintr?o parte+ >năuntru+ o #ar2ine de & c# şi se un2e cu unt. (u a5utorul unui bă/ ce$a #ai lun2 dec*t lă/i#ea "oilor+ şi de 2rosi#ea unui creion+ se "ac sul "oile de plăcintă+ nu >nsă str>ns+ lăs*nd partea >ntoarsă să "or#e3e #ar2inea e9terioară a sulului. !e str*n2 apoi uşor

oe bă/ capetele spre nu.5loc ca o ar#onica+ de lă/i#ea tă$ii >n care se $a aşe3a sulul după ce se scoate bă/ul. !e procedea3ă la "el cu restul "oilor de plăcintă. (*nd sulurile sunt toate aşe3ate >n ta$ă+ se taie la r*nd cu un cu/it+ >n bucă/i potri$ite. !e toarnă c*te$a lin2uri de unt topit şi se dă la cuptor la "oc "oarte #ic+ ast"el >nc*t să se usuce >ncet #5locul şi să nu se ru#enească nu#ai deasupra. !e /in la cuptor circa o oră şi 5u#ătate. !e procedea3ă apoi la "el ca la bacla$ale. A<<& -,4.O$/ (/) +/S-#/1/ :fără foc; <9 biscuiţi, 6 pahar lapte îndulcit, 6 pahar nuci măcinate, 6 lingură cacao, rom %i "anilie& !e #oaie biscui/ii cu laptele >ndulcit. !e adau2ă nucile #ăcinate+ cacao+ ro# şi $anilie după 2ust. !e a#estecă+ toate >#preună şi se lasă p*nă a doua 3i la rece să se pătrundă. !e "ac perişoare de #ări#ea unei nuci+ se dau prin pra" de cacao şi se aşa3ă >n #ici coşule/e de 0*rtie. 6n loc de lapte >ndulcit se poate >ntrebuin/a un sirop sub/ire+ deoarece dacă se păstrea3ă pră5itura #ai #ult ti#p+ laptele "er#entea3ă. A<=& )#G, 7 albu%uri, =89 g miere, =89 g zahăr, zeama de la 6D< lămâie, 6 pachet "anilie, =89 g nuci, < foi de tort& !e "reacă bine >ntr?un că3ănel albuşurile cu #ierea şi 3a0ărul+ p*nă creşte co#po3i/ia ca o spu#ă Ese "reacă cel pu/in o 5u#ătate de orăF. !e adau2ă 3ea#a de lă#*ie+ pu/ină $anilie+ se pune că3ănelul pe "oc #oale şi se #ai bat aproape o oră Epentru a nu se arde la "und+ se pune că3ănelul pe #aşină >ntr?o crati/ă cu apăF. (*nd co#po3i/ia este destul de le2ată+ ast"el >nc*t se desprinde de pe "und c*nd se dă cu lin2ura+ se pun >năuntru nucile a#estecate cu alune pră5ite şi nepră5ite Edacă se pun nu#ai nuci+ acestea au un 2ust #ai bun dacă sunt pră5ite >nt*i pu/in la cuptorF. !e răstoarnă pe un "und+ peste o "oaie de tort Ese 2ăsesc >n co#er/F+ se >ntinde cu un cu/it udat cu apă+ se aşa3ă deasupra altă "oaie de tort+ iar peste aceasta se pune un "und cu 2reutate. După ce s?a răcit+ se taie bucă/i. A<@& -,S.,)3 /*/.,.3 =99 g miez de cartofi copţi, 689 g zahăr, 689 g nuci măcinate, "anilie, = linguri rom& !e pun la copt ' @ . carto"i de #ări#e potri$ită+ ast"el >nc*t după ce s?au copt să se ob/ină circa & 2 #ie3 de carto"i. !e scoate din coa5ă #ie3ul "ierbinte+ se s"ăr*#ă >ntr?un castron cu o lin2ură de le#n şi se "reacă bine adău2*nd 3a0ărul+ p*nă se "ace ca o cre#ă. !e #ai adau2ă nuca trecută prin #aşina de tocat+ $anilie şi ro# după 2ust. !e "ac cu #*na #ici perişoare de #ări#ea unei castane+ se dau prin 3a0ăr tos şi se aşa3ă "iecare >n coşule/e #ci de 0*rtie. -43*3 5/ G2,'#4/ :P3).4# .O4.#4/ 5/ P40J/.#4/; A<8& -43*0 -# O# :, 2, */)#.; #n gălbenu%, 6 lingtîriţă zahăr, 6 linguriţă rom& !e "reacă un 2ălbenuş cu o lin2uri/ă de 3a0ăr şi o lin2uri/ă de ro#. !eparat se bate un albuş spu#ă şi se a#estecă >ncet cu 2ălbenuşul. -ropor/iile

se pot #ări după nu#ărul persoanelor. (re#a este uşor de "ăcut şi "oarte 2ustoasă. A<7& -43*0 (3 V,)/2/3 6D< l lapte, 6D< baton "anilie sau < pacheţele de zahăr "anilat, @ ouă, 6A8 g zahăr, B9 g făină& !e pune o bucată de $anilie >ntr?o crati/ă cu laptele clocotit. !e acoperă şi se lasă să stea ast"el un s"ert de oră+ ca să se par"u#e3e laptele. !e "reacă bine >ntr?un castron ouăle >ntre2i cu 3a0ărul şi "ăina şi se toarnă laptele "ierbinte+ c*te pu/in+ a#estec*nd continuu cu lin2ura de le#n. !e pune apoi pe #aşină la "oc potri$it+ a#estec*nd #ereu+ pentru a nu se prinde cre#a pe "und. (*nd >ncepe să "iarbă+ se "reacă repede şi $i2uros+ ca să se des"acă to/i cocoloşii şi se dă la o parte băt*nd >ncă c*t$a ti#p cre#a cu o "urculi/ă. !e >ntrebuin/ea3ă la plăcintă cu cre#ă+ pră5ituri cu cre#ă etc. Dacă atunci c*nd este pe "oc se obser$ă că cre#a de$ine 2run3uroasă+ se dă repede la o parte şi se aşa3ă crati/a cu "undul >n apă rece+ adău2*nd şi >năuntru o lin2ură de apă rece. !e bate apoi bine cu lin2ura sau cu telul+ p*nă ce dispar 2run5ii. !e poate >nlocui $anilia cu coa5ă rasă de lă#*ie sau de portocală. Aceasta se pune la >nceput >n lapte+ care apoi se strecoară >nainte de >ntrebuin/are. A<A& -43*0 (3 V,)/2/3 -# SP#*0 (3 ,2+#5 ,celea%i cantităţi ca mai sus, în plus patru albu%uri& (*nd dori# să "ie cre#a #ai cu spor şi >n acelaşi ti#p #ai spu#oasă+ se adau2ă la ur#ă albuş bătut spu#ă ast"el% se "ace cre#a cu cantită/ile de #ai sus. (*nd este 2ata+ se ia de la "oc şi c*t este >ncă "ierbinte+ se adau2ă patru albuşuri bătute spu#ă. !e a#estecă repede şi se lasă să se răcorească >nainte de a "i "olosită. A<B& -43*0 (3 #). 6 dl apă, 6<9 g zahăr, "anilie, @ gălbenu%uri, <99 g unt proaspăt& !e pune să "iarbă >ntr?o crati/ă+ & @ ' #inute+ apa cu 3a0ărul. !e adau2ă >n siropul pre2ătit+ după dorin/ă+ $anilie sau pu/ină coa5ă de lă#*ie. !e acoperă şi se lasă ast"el să stea un s"ert de oră. !e "reacă >ntr?un castron 2ălbenuşurile+ turn*nd >ncetul cu >ncetul siropul. !e pune pe "oc #oale a#estec*nd continuu cu o lin2ură de le#n. Trebuie să se obser$e să nu se "or#e3e cocoloşi8 dacă totuşi s?au "or#at+ se procedea3ă ca pentru cre#a de $anilie sau se trece prin sită "ină. !e "ră#*ntă pu/in ca să se #oaie 2 2 unt "oarte proaspăt+ cu o lin2ură de le#n Eaceasta trebuie să "ie ne>ntrebuin/ată+ deoarece untul ia repede orice #irosF sau se pune >ntr?o c*rpă şi se apasă de c*te$a ori cu #*na. !e >#parte >n bucă/i #ai #ici care se a#estecă bine cu cre#a pe 5u#ătate caldă. !e "reacă p*nă de$ine spu#oasă. (re#a trebuie >ntrebuin/ată >ndată ce este 2ata+ deoarece se >ntăreşte la rece şi se >ntinde 2reu. A<C& -43*0 (3 -/O-O2,.0 ,celea%i cantităţi ca pentru O-rema de "anilieP, în plus 6 lingură de cacao sau 699 g ciocolată rasă& !e procedea3ă la "el ca pentru cre#a de $anilie E$. 72)F adău2*nd >n laptele clocotit 1 2 ciocolată rasă sau 1 lin2ură de cacao.

puţin zahăr "anilat& . 6 lingură cacao. !e #oaie ciocolata tăiată bucă/i sau cacao+ cu două lin2uri de apă+ >ntr?o crati/ă pe #ar2inea #aşinii+ a#estec*nd p*nă ce se "ace ca o cre#ă. . < gălbenu%uri.=99 g cozonac.$3.$3.-. A=<& -43*0 (3 -. linguri rom& !e di3ol$ă cacao+ "ăina şi 3a0ărul cu pu/in lapte rece. în plus 6 dl cafea concentrată& !e pre2ăteşte la "el cu cre#a de $anilie E$. în plus < linguri de cafea concentrată& !e "ace la "el cu cre#a de unt+ adău2*nd >n apa pentru sirop ca"eaua concentrată. 699 g zahăr.O $040 O# Q l lapte.0 -# #). cacao sau marmeladă& Siropul? 6 l< pahar apă.celea%i cantităţi ca pentru O-remă de "anilieP. După ce este bine a#estecată+ se adau2ă+ după dorin/ă+ pu/ină esen/ă de ca"ea+ cacao+ sau 2 @ & lin2uri de #ar#eladă. . . în plus 6 lingură cacao sau 699 g ciocolată& !e pre2ăteşte cre#a de unt ca #ai sus.celea%i cantităţi ca pentru O-rema de untP. 6 lingură rom. !e "reacă bine+ adău2*nd ro# şi sirop c*t se cere+ p*nă se "ace ca o cre#ă potri$it de 2roasă. A=6& -43*0 (3 -.celea%i cantităţi ca pentru O-rema de untP. !e >ntrebuin/ea3ă la pră5ituri cu cre#ă+ cornete etc. sirop de zahăr. 699 g unt proaspăt. A=@& -43*0 (3 -O'O). . cafea. 699 g zahăr. !e "reacă p*nă ce untul s?a a#estecat cu cre#a. 72)F adău2*nd la >nceput >n lapte un decilitru de ca"ea concentrată+ ast"el >nc*t să se ob/ină >n total 5u#ătate de litru de lic0id. !e a#estecă cu restul co#po3i/iei odată cu untul. !e dă la o parte şi c*nd este aproape rece+ se pune untul proaspăt+ tăiat >n bucă/ele #ici şi două lin2uri de ro#. rom după gust& !e #oaie o "elie de co3onac uscat cu c*te$a lin2uri de sirop "ăcut din apă şi 3a0ăr. Aceasta se scoate+ se #oaie cu sirop şi se procedea3ă la "el ca #ai sus. A=7& -43*0 (3 )#-/ @99 g nuci. A==&-43*0 (3 -. -# #). = linguri făină. !e "reacă bine p*nă nu #ai ră#*ne nici un cocoloş+ se toarnă cu >ncetul 1G2 l de lapte+ se pune cre#a pe "oc şi se a#estecă p*nă se lea2ă. La "el se poate "ace din pişcoturi uscate sau c0iar din tortul pe care $re# să?l u#ple# cu cre#ă. un praf de sare.A=9& -43*0 (3 -/O-O2. A=8& -43*0 (3 +/S-#/1/ !e "ace la "el cu cre#a de co3onac+ >nlocuind co3onacul cu 2.. 2 de biscui/i din co#er/. < dl lapte. @ linguri zahăr. -entru aceasta se taie tortul >n trei "elii trans$ersale+ cea din #i5loc ce$a #ai sub/ire.

6n acest din ur#ă ca3+ se adau2ă ce$a #ai #ult 3a0ăr şi se toarnă cu un cornet de 0*rtie u#plut pe trei s"erturi.. 689 g zahăr :sau 89 g cacao %i <99 g zahăr. @ linguri cafea& !e "reacă bine 3a0ărul "oarte "in cu ca"ea concentrată+ p*nă se "ace ca un şerbet.'#40 (3 -/O-O2. zahăr cât cere& !e "reacă cu o lin2ură curată de le#n Enu se bate cu telulF+ un albuş cu 3a0ăr pisat+ trecut printr?o sită "oarte "ină+ adău2at cu >ncetul Ecantitatea de 3a0ăr $aria3ă după #ări#ea albuşuluiF. (*nd este destul de #oale+ se toarnă dintr?o dată peste tort Enu se pune c*te pu/in cu lin2ura+ deoarece supra"a/a nu ar ieşi e2alăF şi se >ntinde repede cu un cu/it. 699 g ciocolată. 699 g zahăr. <99 g zahăr. A@9& G2. :$040 $O-.!e opăresc nucile #ăcinate cu laptele >ndulcit cu 3a0ăr. :$. 6 dl lapte. !e pune cu totul >ntr?un $as cu apă clocotită+ dar nu pe "oc. !e "ac di"erite linii şi "i2uri. . unt proaspăt cât o nucă& !e pune >ntr?un $as+ pe #ar2inea #aşinii+ a#estec*nd continuu ciocolata tăiată >n bucă/i #ici+ 3a0ărul şi ce$a #ai pu/in ca un decilitru de lapte. !e pune cu totul >ntr?un $as cu apă "ierbinte a#estec*nd #ereu şi după ce s?ă >ncăl3it pu/in+ se toarnă peste tort. !eparat se "reacă >ntr?un castron 3a0ăr "oarte "in cu două lin2uri de apă rece. !e taie o desc0i3ătură "oarte #ică la $*r" şi se pli#bă cornetul deasupra tortului+ str*n2*ndu?l uşor cu #*na ca să iasă un "ir e2al de 2la3ură. (*nd este destul de le2ată+ se adau2ă unt proaspăt c*t o nucă. !e a#estecă cu ciocolata topită. !e #ai "reacă pu/in+ se a#estecă untul şi se toarnă caldă peste tort. !e >ntrebuin/ea3ă la 2la3at tortul şi la decora/iuni.0 -# #).'#40 (3 -/O-O2. 699 g ciocolată.2+. < linguri apă rece& !e pune >ntr?o crati/ă #ică ciocolată tăiată #ărunt cu o lin2ură de apă8 se /ine la cald >n alt $as cu apă clocotită+ p*nă se topeşte. !e "reacă #ult şi $i2uros+ p*nă se "ace ca un şerbet. După ce s? a topit+ se >#pin2e $asul pe "oc #ai bun şi se lasă să dea c*te$a clocote.. !e "reacă $i2uros şi continuu p*nă se "ace o pastă uni"or#ă+ potri$it de 2roasă. (3 . A=A&G2. At*t ti#p c*t 2la3ura nu este >ncă uscată+ nu se $a /ine tortul >n curent+ deoarece 2la3ura "or#ea3ă ape şi pierde din lustru. A=B& G2. !e a#estecă adău2*nd pu/in ro# şi c*nd s?a #ai răcorit+ două 2ălbenuşuri..40 $O-.. A=C& G2.'#40 .'#40 (3 -.2+#5 6 albu%. !e adau2ă c*te$a picături de lă#*ie. !e a#estecă cu lin2ura p*nă ce de$ine ca o cre#ă. !e "reacă bine p*nă de$ine spu#oasă.$3.

!e toarnă apoi apă clocotită >n ta$ă+ cu 2ri5ă ca să nu intre apă şi >n ceşti. @ linguri zahăr. !e /ine pe "oc bun p>nă se arde 3a0ărul+ "ără să se >nne2rească+ de?oarece ar da un 2ust a#ar cre#ei. !e pun trei lin2uri de 3a0ăr >ntr?o "or#ă de tablă cu 2aură la #i5loc şi cu pere/ii drep/i sau+ la ne$oie+ >ntr?o oală de #ări#e potri$ită pentru cantitatea de #ai sus. !e bat >ntr?un castron ouăle at>t ca să se a#estece bine albuşul cu 2ălbenuşul. !emă de ciocolată. !e bat >ntr?un castron ouăle >ntre2i+ peste care se toarnă cu >ncetul laptele cu 3a0ărul. (re#ă de ca"ea./ 6 l lapte. -35. . !e pune laptele să "iarbă cu $anilie şi 3a0ăr. !e "reacă p*nă se "ace ca o cre#ă. !e ser$esc cu "rişcă bătută sau cu biscui/i. !e >ncearcă dacă este 2ata+ sco/*nd o ceaşcă din apă şi aplec*nd?o pu/in >ntr?o parte. 6 baton "anilie sau zahăr "anilat& !remă de vanilie. !e scot din apă+ se şter2 ceştile cu un şer$et şi se dau la rece. 4ocul trebuie să "ie potri$it+ ast"el >nc*t apa+ deşi "oarte "ierbinte+ să nu "iarbă >n clocote #ari.4. !e /ine la >nceput pe #ar2#ea #aşinii p>nă se topeşte 3a0ărul+ apoi se >#pin2e pe "oc bun şi se lasă să dea >n clocot. !e scot din cuptor (u ta$a şi se lasă să se răcească+ /in*ndu?le >ncă 1 #inute >n apă.*32/'. !e dă la cuptor+ se /ine să "iarbă la "oc #ic '. !e adau2ă >n lapte+ după ce acesta a "iert+ trei Iin2uri de ca"ea concentrată+ #icşor*nd cu tot at*ta+ de la >nceput+ cantitatea de lapte. !e >ncearcă cu un pai. !e aşa3ă ceştile ce trebuie u#plute >ntr?o ta$ă destul de >ncăpătoare ca să circule apa printre ele. !e acoperă şi se aşa3ă "or#a >ntr?un $as cu apă clocotită. (re#a trebuie să se /ină+ "ără să "ie prea >ntărită. !e u#plu ceştile cu o lin2ură c*t #ai #ult+ deoarece cre#a scade la "iert. H l lapte. <99 g zahăr. !remă de 'ahăr ars. #inute.. "anilie. !e pleacă "or#a pe toate păr/ile pentru ca pere/ii să se acopere cu 3a0ărul ars p>nă la >năl/i#ea la care $a a5un2e cre#a. Dacă paiul iese curat+ se poate da cre#a la o parte. !e adau2ă >ncet laptele cu 3a0ăr şi se a#estecă apoi cu ouăle. 2 cacao+ cu 2 @ & lin2uri de apă+ pe #ar2inea #aşinii. (*nd ceştile sunt #ai #ici+ se /in ce$a #ai pu/in. !e stin2e cu două lin2uri de apă "ierbinte şi se a#estecă cu laptele şi cu restul de 3a0ăr. !e #oaie >ntr?o crati/ă 1 2 de ciocolată tăiată bucă/i sau .*32. @ ouă.-43*3 5/ J323#4/ A@6& -43*0 2. @ ouă. !e strecoară co#po3i/ia şi se toarnă >n "or#a >#brăcată cu 3a0ărul ars. -este acestea se toarnă >ncet+ a#estec>nd continuu+ laptele cu 3a0ărul.!e "ace la "el ca #ai sus+ pun*nd să se ardă 5u#ătate din cantitatea de 3a0ăr >ntr?o crati/ă. (re#a >n ceşti de #ări#e obişnuită se /ine la cuptor ca# ' de #inute.0 :-43*0 -. !e strecoară. !e dă la cuptor. A@<& -43*0 (3 V.4. 8 linguri zahăr pentru îmbrăcat forma& !e pun >ntr?o crati/ă laptele+ $anilia şi 3a0ărul.)/2/3 -. !e lasă să se răcească >n $asul cu apă+ iar c>nd este rece+ se desprinde cre#a de pe #ar2inea de sus cu un cu/it şi se răstoarnă pe "ar"urie.

Lă#*ia poate "i >nlocuită cu pu/ină sare de lă#*ie di3ol$ată >n apă >n care se adau2ă $anilie sau o lin2ură de apă de "lori. !e adau2ă două lin2uri de esen/ă de ca"ea+ o lin2ură de ro# şi 2elatina #uiată cu două lin2uri de apă "ierbinte. Aceeaşi cre#ă se "ace cu "ra2i sau cu $işine "ără s*#buri. zeama de la o lămâie. 6<9 g zahăr. !e des"ace uşor pe #ar2ine cu un cu/itaş+ se răstoarnă şi se ser$eşte cu cre#ă de $anilie E$. 2 "rişcă bătută+ se toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă udată cu apă şi se dă la 20ea/ă. 72)F.H.4 . 6nainte de a "i ser$ită+ se aşa3ă deasupra c*te$a căpşuni "ru#oase. !e stin2e cu patru lin2uri de apă "ierbinte şi se lasă să #ai "iarbă p*nă scade cantitatea pe 5u#ătate. După ce s?a răsturnat+ se decorea3ă cu "rişcă bătută. !e ser$eşte cu "rişcă bătută şi cu biscui/i. !e toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă udată cu apă+ se lasă c*te$a ore la 20ea/ă şi se răstoarnă. "& A<7& !e pune la "oc >ntr?o crati/ă apa cu 3a0ărul şi 3ea#a de la o lă#*ie. După ce s?a răcit+ se adau2ă+ a#estec*nd uşor+ "rişca bătută cu pu/in 3a0ăr $anilat. A@8& SP#*0 (3 . A@7& -43*0 (3 G4/5 6 l apă. = foi gelatină. 6 pahar cu "ârf de zahăr pisat. . !e lasă să "iarbă cinci #inute >n clocote. !e toarnă 2rişul >n ploaie şi se #ai "ierbe cinci #inute+ a#estec*nd ca să nu aibă cocoloşi sau să se prindă pe "und.2+#5 -# -0P5#)/ < albu%uri. 6ntre ti#p se topesc "oile de 2elatină cu două lin2uri de apă clocotită şi se a#estecă cu siropul de 3a0ăr lars8 se /in pe #ar2inea #aşinii+ la cald. !e răstoarnă >ntr?un castron şi se bate "ierbi0te cu telul+ cel pu/in 2 #inute+ p*nă se răceşte co#plet şi creşte ca o spu#ă. < linguri de cafea. !e pune cu totul pe #ar2inea #aşinii a#estec*nd #ereu p*nă se >ncăl3eşte. 6 pahar cu "ârf de căp%uni& !e pun >ntr?un castron albuşurile+ 3a0ărul pisat şi căpşunile. = foi de gelatină. "anilie& !e arde >ntr?o crati/ă 3a0ărul p*nă capătă o culoare potri$ită+ nu prea >nc0isă. <89 g fri%că& !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul+ p*nă se "ac ca o spu#ă. !e bate totul cu telul+ cel pu/in 2 #inute. @ albu%uri. 689 g zahăr. !e toarnă >ntr?o "or#ă udată cu apă şi se dă la rece+ de pre"erin/ă pe 20ea/ă+ cel pu/in & @ ' ore Epre"erabil din a5un p*nă a doua 3iF. !e aşa3ă >ntr?o co#potieră+ se dă o oră?două la 20ea/ă. < linguri apă. A@@& -43*0 (3 -.A@=& -43*0 (3 '. La >nceput cre#a se lic0e"ia3ă+ >ncetul cu >ncetul se lea2ă şi de$ine spu#oasă şi tare ca orice albuş c*nd este bine bătut. 699 g gri%& Pentru crema de "anilie. !e bat spu#ă albuşurile+ se a#estecă cu co#po3i/ia de #ai sus+ c*t este "oarte "ierbinte+ se bat din nou >#preună şi se lasă să se răcească. 6 lingură de rom. <89 g fri%că.4S 6<8 g zahăr. 7 linguri apă.$3. @ ouă. !e bat cele patru albuşuri spu#ă+ se a#estecă cu cre#a de #ai sus+ la care se adau2ă 2.

!e /in #ai pu/in de două #inute pe o parte+ se >ntorc pe cealaltă parte şi se /in >ncă pe at*ta.P.. <99 g zahăr. 6 linguriţă feculă :sau făină.&F. (*nd cre#a s?a răcorit+ se adau2ă o lin2ură de ro#+ se toarnă >n "ar"uria cu care $a "i ser$ită la #asă+ iar deasupra se aşa3ă ouăle de albuş. !e >#bibă c*/i$a biscui/i cu sirop cu ro# şi se aşa3ă pe o "ar"urie+ ast"el >nc*t să "or#e3e un "und peste care se $a pune cre#a+ cu cornetul de p*n3ă sau de 0*rtie+ >n r*nduri unele peste altele+ >n "or#ă de cuib. ouă din albuş+ nu #ai #ulte+ ca să aibă loc >n crati/ă.. (u o lin2ură #are de #asă+ se ia din albuşul spu#ă+ se nete3eşte supra"a/a lăs*nd?o să "ie pu/in bo#bată+ apoi se >#pin2e albuşul din lin2ură >n crati/a cu lapte+ cu a5utorul unei lin2uri/e. (*nd este bine le2at+ se toarnă >ncet peste castane+ se a#estecă+ apoi se pune cu totul la "oc+ >#preună cu $anilia+ "rec*nd #ereu ca să nu se prindă pe "und. !e bat albuşurile spu#ă cu 1 2 3a0ăr. !e "reacă unt "oare proaspăt+ se a#estecă cu castanele răcorite şi se adau2ă ro#ul. 6 lingură rom& !e pune la "oc >ntr?o crati/ă potri$it de #are+ laptele cu $anilia. "anilie. !e iau cu lin2ura ouă din albuş şi li se dă dru#ul >n apă la "el ca la ALapte de pasăreB. !e trec prin #aşina de tocat şi pe ur#ă prin sită.)3 @9 castane& Sirop din @99 g zahăr %i 6 6D< pahar apă.S043 66 lapte. "anilie.0 @ albu%uri. !e continuă apoi >n acelaşi "el p*nă se "ierbe tot albuşul. 7 ouă. < linguri rom. 6n 2olul de la #i5loc se aşa3ă "rişcă bătută cu 3a0ăr. (*nd laptele >ncepe să "iarbă+ se tra2e crati/a pe "oc #ai #ic+ ast"el >nc*t laptele abia să #ai dea >n clocote. ). A8 g zahăr. < linguri cacao.A@A& 2. !e toarnă cu >ncetul laptele strecurat+ se dă cu totul pe "oc #oale+ a#estec*nd p*nă c*nd >ncepe să se le2e. 699 g zahăr& Pentru sos? < gălbenu%uri. 69 > 6< biscuiţi& !e cură/ă castanele E$. A@B& O#0 (3 . :u se "ierb+ ci se /in 2 @ & #inute pe #ar2inea #aşinii+ >ntorc*ndu?le pe a#bele păr/i...3 (3 P. 6 "ârf de linguriţă de feculă :sau făină. . !e "ace un sirop 2ros din 3a0ăr şi apă. -entru ca albuşul să ră#*nă "ru#os crescut+ trebuie să se /ină sea#ă de două lucruri% laptele să nu "iarbă >n clocote #ari c*nd se pune albuşul şi acesta să nu stea prea #ult la "oc. A@C& -43*0 (3 -. !e bat >ntr? un castron albuşurile la care se adau2ă+ după ce s?au "ăcut spu#ă+ 1 2 de 3a0ăr pisat+ băt*ndu?se din nou p*nă se /ine albuşul tare. 689 g unt. !e "reacă 2ălbenuşurile cu 1 2 3a0ăr şi o Iin2uri/ă de "eculă Eaceasta poate "i >nlocuită cu pu/ină "ăinăF. !e /ine pe #aşină c*te$a #inute+ p*nă se lea2ă.2+#5 -# -/O-O2. !e scur2 pe o sită. !e scur2 bine de apă. = dl lapte. !e scot cu lin2ura cu 2ăuri şi se aşa3ă pe o sită+ ca să se scur2ă. migdale pră ite& !e pre2ăteşte pe #aşină o crati/ă cu apă "ierbinte. !e aşa3ă ouăle de albuş pe "ar"urie+ deasupra se toarnă sosul de ciocolată şi se presară #i2dale pră5ite cu 3a0ăr şi #ăcinate.S. !e "or#ea3ă ast"el ' @ . !e "ierb apoi cu apă c*t să le cuprindă+ p*nă se #oaie. !e toarnă >ncet laptele a#estecat cu cacao. !e /ine p*nă se >n2roaşă. !e "ace un sos din două 2ălbenuşuri care se "reacă cu 3a0ăr şi "eculă.

6n co#po3i/ie se pot pune "ructe 3a0arate+ tăiate #ărunt+ stropite cu ro# şi /inute ast"el o 5u#ătate de oră. < ce%ti lapte.43' (3 V. 6 linguriţă feculă. "anilie& !e ard >ntr?o crati/ă #ică 1. !e toarnă co#po3i/ia >ntr? o "or#ă de tablă cu o 2aură la #i5loc+ udată cu apa. 7 foi gelatină. (*nd co#po3i/ia din "or#ă a >nceput să se prindă+ se toarnă deasupra cealaltă 5u#ătate+ bine răcorită. 6 lingură de fructe zaharate :facultati". (ealaltă 5u#ătate se /ine pe #ar2inea #aşinii+ adău2*nd >n ea+ după dorin/ă+ o lin2ură de caao di3ol$ată >n apă cu pu/in 3a0ăr sau c*te$a picături de car#in care să o colore3e >n roşu. !e /ine pe "oc potri$it+ a$*nd 2ri5ă să nu se taie. !e răstoarnă şi se u#ple 2olul din #i5loc cu "rişcă bătută cu 3a0ăr $anilat. 6 linguriţă feculă. 7 ouă. 699 g zahăr. 7 foi gelatină. (*nd se răstoarnă+ se introduce o clipă "or#a >n apă "ierbinte. (*nd s? a răcorit+ se a#estecă uşor cu "rişca bătută "ără 3a0ăr. A86& +. Wu#ătate din co#po3i/ie se toarnă >n "or#a de tablă şi se pune la 20ea/ă ca să se prindă. B foi gelatină. SOS#4/ P3).4# (#2-/#4/ A8=& SOS (3 4O* = gălbenu%uri. 6 lingură cacao& !e pune pe "oc laptele+ 3a0ărul+ 2elatina #uiată cu pu/ină apă "ierbinte şi $anilie. < linguri rom& !e "reacă >ntr?un castron 2ălbenuşurile cu 3a0ărul şi cu o lin2uri/ă de "eculă #uiată >n pu/ină apă rece+ bine de tot+ p*nă se albesc şi se "ac ca o cre#ă. !e toarnă >ncet 1/2 l $in cald+ se pune cu totul pe #aşină la "oc potri$it+ .43' (3 '.V.)/2/3 6D< l lapte. 6 linguriţă feculă. 699 g zahăr. (*nd 3a0ărul s?a topit se $*ntură co#po3i/ia pu/in ca să se #ai răcorească+ apoi se desparte e9act >n două.& !e pun >ntr?o crati/ă s#ăl/uită+ laptele+ ouăle+ 3a0ărul+ $anilia+ 2elatina spălată >n apă rece şi o lin2uri/ă de "eculă+ di3ol$ată cu pu/ină apă rece. 6<9 g zahăr. H l "in alb& !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul şi cu "ecula #uiată cu pu/ină apă rece. !e procedea3ă apoi ca pentru ABa$are3 de $anilieB. !e adau2ă laptele "ierbinte+ c*te pu/in+ a#estec*nd #ereu pe #ar2inea #aşinii+ p*nă se #ai lea2ă. A8<& J323# (/) (O#0 -#2O4/ 6 l lapte. =89 g fri%că. !e dă la 20ea/ă cel pu/in două ore. "anilie.A89& +. 6 linguriţă feculă. 2 3a0ăr+ ast"el >nc*t să nu se >nc0idă prea tare la culoare şi se stin2 cu o lin2ură+ două de apă "ierbinte. !e pun >ntr?o crati/ă s#ăl/uită laptele+ ouăle+ 1 2 3a0ăr+ $anilie+ o lin2uri/ă de "eculă Esau de "ăinăF+ 3a0ărul ars şi 2elatina spălată cu apă rece. <99 g zahăr.V. !e a#estecă #ereu+ iar c*nd cre#a >ncepe să se prindă pe lin2ură+ se dă la o parte+ se strecoară >ntr?un castron şi se #ai $*ntură de c*te$a ori+ ca să nu prindă pieli/ă deasupra.4S 6D< l lapte.H04 . După ce s?a dat la o parte+ se adau2ă ro#ul. !e bat pu/in cu "urculi/a+ apoi se a#estecă #ereu cu lin2ura p*nă >ncepe co#po3i/ia să "iarbă. A8@& SOS (3 V/) @ gălbenu%uri. !e dă din nou la 20ea/ă+ şi se lasă p*nă se >ntăreşte co#plet. !e /ine p*nă c*nd se >n"ierb*ntă şi 3a0ărul se #oaie bine. <89 g zahăr. 7 ouă.

6 dl lapte& !e arde >ntr?o crati/ă 3a0ărul+ nu >nsă prea >nc0is+ şi se stin2e cu 1G2 ceaşcă de apă "ierbinte. 6D< pahar apă.3 A8B& !)GH31. A87& SOS (3 -. !e toarnă c*te pu/tn sirop+ a#estec*nd continuu şi se pune pe #aşină să dea c*te$a clocote+ p*nă >ncepe sosul să se >n2roaşe. 6 l lapte& !e "reacă >ntr?un castron şase ouă >ntre2i sau opt 2ălbenuşuri cu 1 2 3a0ăr.a#estec*nd+ "ără a lăsa totuşi să "iarbă.H04 . 6 l lapte& !e "reacă ouăle cu 3a0ărul. 6D< cea%că apă.. "anilie. "anilie& !e "ierbe laptele+ c*nd clocoteşte se adau2ă $anilia+ se acoperă şi se lasă să stea un s"ert de oră.. (*nd >ncepe să se >n2roaşe+ se dă la o parte şi se a#estecă p*nă se răcoreşte. 6 linguriţâ feculă sau făină. .4S 7 ouă întregi sau B gălbenu%uri. !e ser$eşte cald sau rece. !e pune cu totul pe "oc+ a#estec*nd p*nă >ncepe să se >n2roaşe. A88& SOS (3 V. După dorin/ă+ c>nd este aproape 2ata+ se adau2ă 2 @ & lin2uri de "rişcă bătută+ şi se #ai >n$*rteşte p*nă se >ntăreşte co#plet. !)GH31.0 (3 '. !e strecoară pnntr?o sită deasă. !e dă la o parte+ a#estec*nd din c*nd >n c*nd+ p*nă se răcoreşte.H04 . !e toarnă laptele >ncet peste ouă+ a#estec*nd continuu.O $040 O# 689 g zahăr. A8C& !)GH31. 6 linguriţă feculă.)/2/3 6D< l lapte.)/2/3 7 ouă. A8A& SOS (3 '. !e "reacă 2ălbenuşurile cu 3a0ărul şi cu o lin2uri/ă de "eculă+ sau >n lipsă+ "ăină. !e #oaie o lin2uri/ă de "eculă cu pu/ină apa rece+ se a#estecă cu siropul de 3a0ăr ars şi se #ai toarnă 1 l2 ceaşcă de lapte. !e pune crati/a cu co#po3i/ia pe "oc potri$it+ a#estec*nd p*nă se >n2roaşă+ ast"el >nc*t sco/*nd lin2ura+ pe ea să ră#*nă un strat sub/ire de cre#ă. !e dă la o parte+ se acoperă şi se lasă aşa un s"ert de oră.. !e pune să "iarbă laptele şi c*nd clocoteşte+ se adau2ă $anilia. @ gălbenu%uri.-. !e pune totul la "oc+ "ără să #ai "iarbă+ /in*ndu?se p*nă se #ai >n2roaşă. <89 g zahăr. 699 g zahăr. !e "reacă două lin2uri de cacao şi o lin2uri/ă de "eculă cu pu/ină apă rece p*nă se des"ac to/i cocoloşii.4S 689 g zahăr. !e dă la o parte+ a#estec*nd din c*nd >n c*nd p*nă se răcoreşte+ se toarnă >n şerbetieră şi se >n20ea/ă. 2 3a0ăr şi se stin2 cu pu/ină apă "ierbinte+ se a#estecă cu laptele cald şi se continuă apoi la "el ca >n20e/ata de $anilie. 6 linguriţă feculă& !e "ace un sirop potri$it de le2at din 3a0ăr şi apă. (*nd cre#a a crescut+ se toarnă >ncet laptele cald+ a#estec*ndu?se cont#uu. !e ard+ potri$it de ru#en+ 1. < linguri cacao. <89 g zahăr.0 (3 V.

0 . coa a de la 6 lămâie. !e >n$*rteşte p*nă se >ntăreşte c*t trebuie.0 (3 20*G/3 899 g apă. 6 l lapte. <89 g zahăr. !e toarnă co#po3i/ia >n şerbetieră şi se >n20ea/ă. zeama de la = lămâi& !e pun >ntr?o tin2ire apa şi 3a0ărul. =99 g zahăr. = dl apă.& !e spală "ra2ii şi se scur2 bine. "anilie& !e "reacă ouăle cu 3a0ărul.2/). .. !e "ace ca şi >n20e/ata de $anilie. !e pune coa5a de la o lă#*ie Epartea 2albenă "ără cea albă care are 2ust a#ăruiF. !e "ace separat un sirop de 3a0ăr cu apă+ care se "ierbe două #inute pe "oc iute. A78& !)GH31.. 7 ouă. Aceasta se co#bină "oarte bine cu aro#a "ra2ilor+ d*nd >n20e/atei un 2ust plăcut. 6<8 g ciocolată sau 89 g cacao. (iocolata poate "i >nlocuită cu .0 (3 -.0 (3 $4.23 899 g apă. A76& !)GH31.0 (3 PO4. !e toarnă >n şerbetieră şi se pre2ăteşte la "el ca >n20e/ata de $anilie. !e acoperă+ se dă la o parte şi se lasă ast"el o 5u#ătate de oră. !e "ace ca şi >n20e/ata de $anilie.0 P4. !e a#estecă cu "ra2ii+ "ără să se #ai /ină pe "oc+ şi după ce s?a răcorit+ se adau2ă+ după dorin/ă+ 3ea#a de la o lă#*ie şi pu/ină "rişcă bătută. !e adau2ă 3ea#a de Ia trei lă#*i rni5locii+ se strecoară printr?un ti"on+ se toarnă >n şerbetieră şi se >n20ea/ă. !e ard ru#en desc0is 1 2 de 3a0ăr+ >n care se adau2ă #i2dale sau nuci. 6 dl cafea concen trată& !e "reacă ouăle cu 3a0ărul.G/ 899 g fragi ale%i.. A7<& !)GH31. (*nd 3a0ărul s?a topit+ se >#pin2e tin2irea pe "oc iute şi se lasă să "iarbă două #inute. A7@& !)GH31. (*nd >n20e/ata este aproape 2ata+ se poate adău2a+ odată cu "rişca bătută E$.0 (3 -/O-O2. A7=& !)GH31..celea%i cantităţi ca pentru îngheţată de "anilieK în plus 699 g migdale sau nuci& !e pre2ăteşte cre#a la "el ca pentru >n20e/ata de $anilie. zeama de la = portocale %i 6 lămâie& !e "ace la "el ca >n20e/ata de lă#*ie. >n20e/ata de $anilieF+ şi pu/ină ciocolată s"ăr*#ată nu prea #ărunt. C dl lapte. coa a de la < portocale. !e a#estecă cu laptele la care s?a adău2at ca"eaua "oarte concentrată. =99 g zahăr. 2 cacao care se "reacă cu pu/ină apă şi se a#estecă cu laptele.. zeama de la 6 lămâie.A79& !)GH31.. !e pun să "iarbă laptele cu $anilia+ se #oaie pe #ar2inea #aşinii ciocolata tăiată bucă/i #ici+ cu pu/ină apă. !e a#estecă >ncet cu laptele şi apoi cu ouăle. =99 g zahăr. (*nd s?a a#estecat 3a0ărul cu #i2dalele+ se toarnă cu totul pe #asa de aluat udată cu apă şi după ce s?a răcit+ se pisea3ă #ărunt şi se a#estecă cu cre#a.0 7 ouă..$3. = linguri fri%că bătută :facultati".. !e trec prin sită+ ast"el >nc*t să se ob/ină 1G2 D2 de piure.O-. <89 g zahăr.

A77& !)GH31. A7A& !)GH31. !e spală $işinile şi se storc printr?un ti"on+ ast"el >nc*t să se ob/ină 1G2 l 3ea#ă.0 (3 V/5/)3 899 g zeamă de "i%ine. Aceleaşi cantită/i ca pentru >n20e/ata de "ra2i. =99 g zahăr.0 (3 '*3#4.. zeama de la o lămâie& !e "ace un sirop din 3a0ăr şi apă care se "ierbe două #inute. !e lasă să se li#pe3ească+ se adau2ă 3ea#a de la o lă#*ie+ se a#estecă cu siropul de 3a0ăr şi se >n20ea/ă. .. = dl apă. !e pre2ăteşte la "el cu aceasta.

AA6& -. Dacă nu lasă 3ea#ă >#pre5ur+ este destul de le2ată.$3 G2. -# 2.S.+ la care se adau2ă+ după ce s?a răcorit co#plet+ & 2 "rişcă bătută.3. !e pune co#po3i/ia >n şerbetieră şi se >n$*rteşte.. !e dă la o parte+ se acoperă cu un şer$et ud şi se lasă să se #ai răcorească pu/in+ dar nu de tot.. (3 $4#-.. !e pune cu totul >n tin2irea de dulcea/ă bine cositorită sau >ntr?o crati/ă s#ăl/uită+ se /ine pu/in pe "oc #oale p*nă se topeşte tot 3a0ărul+ se dă apoi pe "oc #ai iute şi se lasă să "iarbă+ a#estec*nd #ereu cu o lopă/ică de le#n+ ca să nu se prindă de "und.. = dl cafea concentrată.A7B& !)GH31. 6A8 g zahăr& !e a#estecă totul "ără să se pună la "oc şi c*nd 3a0ărul s?a di3ol$at+ se toarnă co#po3i/ia >n şerbetiera pre2ătită cu 20ea/ă şi sare şi se >n20ea/ă. !e lasă să se răcorească co#plet şi se lea2ă bine cu 0*rtie per2a#ent.3 !e pre2ăteşte co#po3i/ia ca pentru orice >n20e/ată de "ructe ca% >n20e/ată de caise+ "ra2i+ 3#eură etc.(3 AA<& *.-3 U l lapte.0 (3 -43*0 !e pre2ăteşte co#po3i/ia ca pentru orice >n20e/ată de $anilie+ ca"ea+ 3a0ăr ars etc. !e dă la o parte. !e pune >n "or#ă şi se >n20ea/ă ca #ai sus. *.P.(0 (3 -0P5#)/ 2a 6 Eg căp%uni. Borcanele+ "ie de pă#*nt+ "ie de sticlă+ bine spălate cu apă "ierbinte şi cu sodă+ se li#pe3esc+ se şter2+ se #ai usucă >n 2ura cuptorului şi c*t sunt calde >ncă+ se toarnă #ar#elada >n ele. Apoi+ >n loc să se >ntărească >n şerbetieră care trebuie >n$*rtită+ se toarnă co#po3i/ia >ntr?o "or#ă specială de >n20e/ată+ se acoperă er#etic cu capacul+ se pune >ntr?o 2ăleată cu 20ea/ă şi sare şi se lasă & @ ' ore+ p*nă se >ntăreşte c*t trebuie. !e "ac la "iltru trei decilitri de ca"ea concentrată. =99 g zahăr. . "anilie& !pre deosebire de >n20e/ata de ca"ea+ aceasta nu este dec*t o ca"ea cu lapte obişnuită+ pusă >n şerbetieră să >n20e/e şi ser$ită #ult #ai #oale dec*t celelalte >n20e/ate. !e >ncearcă dacă este 2ata pun*nd pu/in pe o "ar"urioară. La ne$oie se #ai adau2ă 20ea/ă şi sare. =99 g fri%că.S. !e adau2ă ca"eaua şi 3a0ărul şi se a#estecă p*nă ce se topeşte 3a0ărul. A7C& -. !e ser$eşte >ndată ce este 2ata+ >n ceşti sau >n pa0are+ pun*nd deasupra pu/ină "rişcă bătută cu 3a0ăr.4*32. şi se a#estecă cu & 2 "rişcă bătută.3 6 pahar de zeamă de fructe. 6 pahar de lapte crud :sau lapte amestecat cu fri%că nebatută. !e pun >ntr? un castron+ un strat de căpşuni+ unul de 3a0ăr tos sau pisat şi aşa #ai departe. 899 g zahăr& !e spală căpşunile+ se rup codi/ele şi se scur2 bine pe o sită.. !e "ierbe laptele cu pu/ină $anilie Edupă dorin/ăF. :u trebuie lăsată să >n20e/e prea #ult+ deoarece pierde din aro#ă.4*32. !e lasă să stea la loc răcoros p*nă a doua 3i. AA9& -.0 (3 $4#-. :u se #işcă >n ti#pul c*t este pusă la 20ea/ă. După ce s?a răcit bine+ se adau2ă "rişca proaspătă+ nebătută.

799 g zahăr& !e spală caisele+ se scur2 şi se cură/ă de pieli/e şi de s*#buri. Dacă prunele nu sunt prea coapte şi #a2iunul pare acru+ se adau2ă+ după ce au "ost trecute prin sită+ pu/in 3a0ăr+ >n propor/ie de 1 2 3a0ăr la un Dilo2ra# de prune. AA7& *.4*32.(0 (3 *343 2a 6 Eg mere fierte.(0 (3 P343 2a 6 Eg de pere fierte./S3 2a 6 Eg caise. <89 g zahăr& !e cură/ă prunele de coa5ă şi se scot s*#burii E$.AA=& *.4*32. (*nd sunt #oi+ se trec prin sită şi se pun din nou la "iert+ adău2*nd 3a0ărul.(0 (3 $4. !e /in la >nceput pe "oc #ic+ p*nă >ncep să lase 3ea#ă şi se topeşte 3a0ărul. AB9& *. !e a#estecă bine cu o lin2ură de le#n p*nă ce se topeşte 3a0ărul. !e spală prune bine coapte+ se scur2 de apă şi se scot s*#burii.4*32. !e pun >#preună cu 3a0ărul >n tin2irea de dulcea/ă sau >ntr?o crati/ă s#ăl/uită. Ma2iunul trebuie să "ie bine le2at ca să nu #uce2aiasc* >n ti#pul iernii. AAC& *.G/ !e "ace la "el cu #ar#elada de căpşuni.(0 (3 P4#)3 2a 6 Eg prune.G/#) :POV/(2. !e lea2ă cu 0*rtie per2a#ent.(0 (3 -. !e /in pe "oc do#ol p*nă >ncep să "iarbă şi se #oaie. !e lea2ă bine+ continu*nd apoi ca la #ar#elada de căpşuni.(0 (3 '*3#40 !e "ace la "el cu #ar#elada de căpşuni.. =99 g zahăr& . !e "ierb a#estec*nd #ereu+ p*nă se lea2ă c*t trebuie+ se toarnă caldă >n borcane şi se lea2ă cu 0*rtie per2a#ent nu#ai după ce s?a răcorit #ar#elada. 799 g zahăr& !e ale2 #ere tari+ nu "ăinoase.(0 (3 -.J0 2a 6 Eg caise. Dulcea/ă de prune 79. :u se a#estecă. !e pun >ntr?un castron >#preună cu 3a0ărul.F./S3 -# -O. AAA& *. AA@& *.4*32. !e pun >n tin2irea de dulcea/ă >#preună cu 3a0ărul.4*32.4*32. !e pun la "iert cu apă c*t să le cuprindă+ >ntr?o crati/ă acoperită.4*32. !e trec printr?o sită #ai rară EciurF+ se pun din nou pe "oc a#estec*nd #ereu+ p*nă se lea2ă c*t trebuie. !e taie >n s"erturi+ se cură/a de coa5ă şi de s*#buri. !e toarnă >n tin2irea de dulcea/ă sau >ntr?o crati/ă s#ăl/uită şi se continuă apoi ca la #ar#elada de căpşuni. AAB& *. 899 g zahăr& !e ale2 caise bine coapte+ se spală+ se scur2 şi se rup >n două >ndepărt*nd s*#burele. !e pun >n tin2irea de dulceată sau+ dacă sunt #ulte+ >ntr?un ca3an #ai #are. !e toarnă cald >n borcane bine spălate+ pun*nd deasupra+ după ce s?a răcit+ o c*rpă #uiată >n ro#. AA8& *. !e adau2ă pu/ină $anilie+ se dă la "oc bun şi se lasă să se le2e+ a#estec*nd #ereu+ la "el ca la #ar#elada de căpşuni.

23 2a 6 Eg portocale fierte. Borcanele trebuie păstrate la loc uscat şi la te#peratură pu/in $ariabilă. !e lasă să "iarbă p*nă se #oaie+ ast"el >nc*t să le pătrundă uşor "urculi/a. plină cu "ârf. !e taie apoi >n patru+ se >ndepărtea3ă s*#burii şi "ila#entul alb din #i5loc şi "iecare s"ert se taie trans$ersal+ >n "elii sub/iri ca "ideaua+ cu coa5ă cu tot. !e /in să "iarbă bine Ecel pu/in două oreF deoarece după ce se pun din nou la "iert >#preună cu 3a0ărul+ coa5a se #ai >ntăreşte. !e scot şi se pun >ntr?un $as cu apă rece. !e pune o oală cu apă pe "oc >n care să poată >ncăpea portocalele >n $oie. (*nd sunt bine "ierte+ se trec prin sită şi se adau2ă c*te ' 2 de 3a0ăr la "iecare D2 de 2utui "ierte+ precu# şi 3ea#a de la o lă#*ie #ică. !e pun din nou să "iarbă+ a#estec*nd p*nă se lea2ă. 6 Eg zahăr. (*nd apa clocoteşte bine+ se dă dru#ul portocalelor şi se lasă să "iarbă >n clocote #ari+ p*nă se #oaie coa5a. După ce s?a topit 3a0ărul+ se #ai lasă să dea c*te$a clocote+ se ia spu#a şi se pun >n acest sirop portocalele. Dulcea/a "ierbinte se toarnă >nt*i >ntr?un castron şters+ >n care se /ine p*nă se răceşte+ acoperită cu un şer$et ud.#/ :-H/. !e lasă să stea 2' ore.S. 2a 6 Eg de gutui fierte. < pahare de apă& !e ale2 portocale #ari cu coa5a 2roasă+ se spală şi se şter2. Dacă s?ar turna direct >n borcane+ "ructele s?ar ridica deasupra+ 3ea#a ră#*nd li#pede la "und. @99 g zahăr %i zeama de la 6 lămâie& !e spală 2utuile+ de pre"erin/ă #ici+ se taie >n patru+ se scoate căsu/a cu s*#buri şi se pun să "iarbă >n apă c*t să le cuprindă. De aceea borcanele trebuie spălate cu apă cu sodă+ bine li#pe3ite cu apă caldă şi şterse cu un şer$et curat+ ne>ntrebuin/at. AB<& P. de căp%uni. (*nd s?a uscat+ se taie ro#buri+ se dau prin 3a0ăr şi se păstrea3ă >n cutii de tablă #ai #ultă $re#e. AB6& *. !e pune >n tin2irea de dulcea/ă 3a0ăr >n cantitate e2ală cu 2reutatea portocalelor "ierte+ turn*nd la 1 D2 de 3a0ăr două pa0are de apă. (#2-31/ Dulce/ile se pre2ătesc >n tin2ire specială+ care nu se >ntrebuin/ea3ă la altce$a. !e adau2ă şi c*te$a #ere cre/eşti tăiate >n s"erturi. AB=& (#2-3. Dacă cele două păr/i nu se unesc la loc+ #ar#elada este destul de le2ată.G0.0 (3 G#. !e toarnă apoi >n borcane şi se lea2ă bine cu 0*rtie per2a#ent. zeama de la 6 . !e desparte cu lin2ura >n două+ "or#*nd o cărare.!e "ace la "el ca #ar#elada de #ere. !e >ncearcă pun*nd pu/ină #ar#eladă pe o "ar"urioară. Trebuie obser$at cu #ultă 2ri5ă ca borcanele >n care se toarnă dulcea/a să nu aibă nici o ur#ă de 2răsi#e+ aceasta pricinuind si2ur 3a0arisirea dulce/ilor. zahăr.O)O.10 (3 -0P5#)/ O farfurie adâncă. !e acoperă cu un ti"on şi se lasă la loc uscat şi bine $entilat să se usuce+ o 3i sau două.4*32.(0 (3 PO4.O-. !e lasă să "iarbă pe "oc potri$it+ p*nă se lea2ă. 6 Eg . !e pune caldă >n borcan şi după ce s?a răcit+ se lea2ă cu 0*rtie per2a#ent. !e poate "ace şi a#estecată din pere şi #ere. (*nd pasta este bine le2ată+ se răstoa#ă pe un "und udat cu apă+ se >ntinde cu un cu/it lun2+ udat #eren+ >n strat 2ros de 1 c#.

!e pune la "oc 3a0ărul cu trei pa0are de apă. !e toa#ă >ntr?un castron "oarte curat şi se acoperă cu o c*rpă udă şi bine stoarsă. !e lasă c*te$a #inute pe sită sau se pun pe un şer$et uscat ca să se scur2ă bine de apă. !e pun pe o sită să se scur2ă+ apoi se >ndepărtea3ă codi/ele+ pun*nd "ructele pe o "ar"urie+ direct pe c*ntar.1. !e rup codi/ele.rdeal. AB@& (#2-3. !e /ine tin2irea la "oc #ic+ . !e pun apoi >ntr?un castron+ un r*nd de căpşuni+ unul de 3a0ăr Etos+ dar cernut "inF+ repet*nd p*nă se ter#ină căpşunile. !e toarnă cu totul >n tin2irea de dulcea/ă. Dacă 3ea#a+ după ce s?a răcorit+ este destul de le2ată+ se ridică tin2irea de pe "oc. Din ti#p se spală borcanele şi se pun să se usuce bine >n 2ura cuptorului. 6 l de apă de "ar limpede& !e ale2 căpşuni #i5locii+ "ru#oase şi proaspete. :u trebuie să ne >ndepărtă# nici o clipă de la "oc+ deoarece dulce/ile se ard uşor pe "und şi dau repede >n "oc. !e pun >ntr? un că3ănel s#ăl/uit+ un strat de 3a0ăr+ unul de "ructe+ peste care se presară un pra" de sare de lă#*ie. Deasupra se stoarce 3ea#a de la o 5u#ătate de lă#*ie. (3 -0P5#)/ :reţetă din . = pahare apă. După ce se răcoreşte+ se pune >n borcane+ care se lea2ă cu 0*rtie per2a#ent şi se "ierb 1. #inute+ >n care ti#p nu se a#estecă cu lin2ura+ ci nu#ai se scutură $asul. plină cu "ârf. !e scot cu lin2ura cu 2ăuri+ se pun >ntr?o sită şi se #oaie cu totul+ de c*te$a ori+ >ntr?un castron cu apă rece+ sc0i#bată de două+ trei ori.G/ O farfurie adâncă. !e lasă >nt*i la "oc #ic p*nă se topeşte tot 3a0ărul+ apoi pe "oc #ai iute. Atra2e# aten/ia că nu trebuie "ierte #ai #ult de 2 D2 de "ructe odată+ ca să nu "ie stri$ite de 3a0ăr. de fragi. !e a#estecă uşor+ din c*nd >n c*nd+ cu dosul lin2urii+ sau se clatină pu/in tin2irea şi c*nd dă >n clocot+ se ia spu#a. 6 Eg zahăr. Trebuie o "ar"urie ad*ncă plină de "ra2i. 6 Eg căp%uni. !e spală şi se /in circa o oră >n apă de $ar Ep. De ase#enea+ că3ănelul trebuie să "ie s#ăl/uit ca să nu coclească st*nd de pe o 3i pe alta. !e adau2ă 3ea#a de la >ncă o 5u#ătate de lă#*ie şi se lasă să "iarbă p*nă se lea2ă. !e spală c*te pu/ine odată+ >n apă #ultă. !e acoperă cu un strat 2ros de 3a0ăr. !e lasă să stea totul la loc răcoros+ din alun p*nă di#inea/a E1 @ 12 oreF.lămâie. !e >ncearcă pun*nd c*te$a picături de 3ea#ă pe o "ar"urioară. La "el se pot "ace dulce/ile de 3#eură+ cireşi+ şi $işine+ caise şi prune coapte. zeama de la 6 lămâie& !e ale2 "ra2ii unul c*te unul+ să "ie to/i >ntre2i şi "ru#oşi. !e continuă aşa p*nă se pun toate "ructele şi tot 3a0ărul+ ulti#ul r*nd "ind de 3a0ăr. 6 Eg zahăr. 6D< linguriţă sare de lămâie pisată& !e ale2 căpşuni #i5locii+ "ru#oase şi proaspete+ a$*nd şi codi/ele. (*nd dulcea/a s?a răcorit+ se toarnă >n borcane şi se lea2ă bine cu 0*rtie per2a#ent. :u se spală dec*t dacă este neapărat necesar şi >n acest ca3 se pun pe o sită sau pe un şer$et curat+ uscat+ să se scur2ă bine de apă. Trebuie să se lucre3e tot ti#pul uşor cu căpşunile+ ca să nu se s"ăr*#e. AB8& (#2-3. 22F. !ă nu se uite sarea de lă#*ie+ deoarece aceasta >ntăreşte "ructele şi le păstrea3ă culoarea. !e pun la "iert >nt*i la "oc #ai #ic+ apoi pe "oc #ai iute+ 1. !e lasă ast"el o 5u#ătate de 3i+ p*nă >ncep "ructele să lase 3ea#ă. #inute >ntr?un $as cu apă.10 (3 $4. !e iau de pe "oc şi se lasă p*nă a doua 3i c*nd se "ierbe dulcea/a din nou 1 #inute.

!e #işcă din ti#p >n ti#p tin2irea+ ca să nu se prindă de "und. 6n acest scop se pune . !e pun "ra2ii. !e ale2 "oile una c*te una+ rup*nd capătul alb+ apoi se $*ntură uşor sau se cern+ ca să nu ră#*nă de loc pra" 2alben printre ele.1. ABC& (#2-3. !e >#pin2e apoi pe "oc iute şi se lasă să "iarbă p*nă se lea2ă 3a0ărul+ ast"el >nc*t d*nd dru#ul la o picătură de sirop >ntr?o ceşcu/ă cu apă "oarte rece+ picătura să nu se di3ol$e i#ediat+ ci să se >ntărească+ put*nd "i luată >ntre de2ete. !e pun >n tin2irea de dulcea/ă trei pa0are de 3ea#ă bine li#pe3ită+ cu 1+2.4. 6D< linguriţă sare de lămâie& !e ale2 tranda"iri "ru#oşi care să nu "ie $eşte3i. plină cu "ârf. D2 3a0ăr. !e /in la rece. !e strecoară printr?o p*n3ă.1. 4run3ele ră#ase Ese pot >ntrebuin/a şi cele #ai $eştede sau pătateF se "ierb c*te$a #inute cu 1 l apă+ se lasă să se răcească. 6 Eg zahăr. !e pune din nou tin2irea la "oc. (3 . !e adau2ă pu/ină 3ea#ă de lă#*ie+ se ia spu#a şi se >ncearcă pe o "ar"urioară8 c*nd sunt 2ata+ se toarnă >ntr?un castron "oarte curat să se răcească şi se procedea3ă apoi ca pentru dulcea/a de căpşuni.)(. !e pune din nou să "iarbă+ p*nă ce 3ea#a este bine le2ată. !e pune tin2irea pe #ar2inea #aşinii şi se /ine la "oc #ic+ să se topească 3a0ărul >n 3ea#a lăsată de "ructe. Această dulcea/ă+ ca şi cea de $işine şi de cireşe a#are+ se #ai poate "ace pun*nd "ructele să "iarbă >n sirop de 3a0ăr. ABB& (#2-3.1. După ce s?a topit 3a0ărul+ se pun "run3ele "recate cu sare de lă#*ie+ se >#pin2e tin2irea pe "oc iute+ se lasă să "iarbă bine+ p*nă se lea2ă c*t trebuie. zeama de la 6D< lămâie& !e spală+ se ale2 şi se cură/ă cireşele de s*#buri. !e pun >n tin2irie un r*nd de cireşe+ unul de 3a0ăr+ tos sau pisat+ p*nă se ter#ină >ntrea2a cantitate cerută de 3a0ăr şi de cireşe. (3 -/4353 . de cire%e fără sâmburi. 2 "run3e alese+ cu 5u#ătate lin2uri/ă sare de lă#*ie pisată+ uşor+ p*nă se "ac roşii şi cu 2ri5ă să nu se rupă "oile.2+3 O farfurie adâncă. !e toarnă >n borcane nu#ai după ce s?a răcit+ alt"el boabele se ridică la supra"a/ă şi 3ea#a ră#*ne li#pede pe "und. !e lasă să dea un clocot şi se ia tin2irea cu totul de pe "oc+ lăs*nd?o la o parte un s"ert de oră+ ca să?şi lase "ra2ii toată 3ea#a lor >n sirop.p*nă se topeşte tot 3a0ărul. (3 '*3#40 !e "ace la "el cu dulcea/a de "ra2i. 6 6D@ Eg zahăr. !e ia spu#a c*nd dă >n clocot.$/4 <89 g foi de trandafir. !e scoate s*#burele a"ară cu partea >ndoită a acului+ a$*nd 2ri5ă să nu se s"ăr*#e "ructul. "anilie. !e "reacă cu #*na 1. (3 *#43 !e "ace la "el cu dulcea/a de "ra2i+ se adau2ă la "iert pu/ină $anilie. !e ia de la "oc şi se răstoarnă >nt*i >ntr?un castron care se acoperă cu un şer$et ud. AB7& (#2-3. !e adau2ă 3ea#a de la o lă#*ie şi se procedea3ă pentru rest ca la dulcea/a de căpşuni. !e dă apoi la "oc iute+ lu*nd spu#a c*nd se ridică şi a#estec*nd din c*nd >n c*nd uşor cu dosul lin2urii.1. Această opera/ie se "ace cu un ac de cap ne>ntrebuin/at+ ce$a #ai sub/ire+ ale cărui capete se >n"i2 >ntrun dop #ic de plută. (*nd >ncepe să se le2e+ se dă 1 #inute la o parte+ apoi se adau2ă o bucată de $anilie şi 3ea#a de lă#*ie. ABA& (#2-3. !e ia de c*te$a ori spu#a ce se ridică la supra"a/ă.

(*nd 3a0ărul >ncepe să se le2e+ se pun caisele şi 3ea#a de la 5u#ătate de lă#*ie şi se dă tin2irea cu totul la o parte un s"ert de oră+ ca să lase caisele toată 3ea#a. La ulti#ele clocote se adau2ă $anilie+ 3ea#a de la o 1G2 de lă#*ie şi c*/i$a s*#buri de caise cură/i/i de pieli/e+ dar >ntre2i.&F.3 . = pahare apă. AC8& (#2-3.P. !e scot+ se li#pe3esc repede >n #ai #ulte ape reci şi se pun pe o sită de păr+ să se scur2ă de apă.10 (3 -. !e pun "ructele şi se dă tin2irea cu totul la o parte circa un s"ert de oră+ ca să?şi lase "ructele toată 3ea#a.10 (3 P4#)3 -O. !e /ine p*nă ce apa+ care a >ncetat să "iarbă >n clipa >n care a# introdus caisele+ >ncepe din nou să clocotească. !e pune apoi pe "oc bun şi se lasă să "iarbă. !e ia spu#a.3 . 6n acest ti#p se pune 3a0ărul să se topească cu trei pa0are de apă+ >n tin2ire+ pe #ar2inea #aşinii. (3 -. !e >n/eapă apoi şi lateral. !e pun pe o sită să se scur2ă. 7. !e pune la "oc un $as cu apă >n care s?a di3ol$at piatră $*nătă c*t o alună #ică.1.43 !e "ace la "el ca dulcea/a de cireşe albe. AC9& (#2-3.1. (3 P4#)3 V34'/ !e "ace la "el ca şi dulcea/a de caise $er3i.celea%i cantităţi ca pentru dulceaţa de caise "erzi.*.10 (3 -/4353 . După ce s?a topit+ se >#pin2e tin2irea pe "oc iute. AC@& (#2-3. (3 V/5/)3 !e "ace la "el ca dulcea/a de cireşe albe. de caise "erzi. !e ia spu#a şi se >ncearcă dacă este le2ată pun*nd pu/ină 3ea#ă pe o "ar"urioară. !e pune din nou pe "oc şi se procedea3ă #ai departe la "el ca #ai sus. 7. 6 l apă de "ar. !e lea2ă 3a0ărul cu trei pa0are de apă+ se pun caisele+ se lasă să dea 2 @ & clocote+ se iau de pe "oc /in*ndu?se la o parte circa un s"ert de oră ca să lase apa+ apoi se pun din nou la "oc să "iarbă p*nă se lea2ă c*t trebuie. !e >n/eapă cu un ac #ai 2ros+ >n lun2i#e+ ast"el >nc*t acul să le străpun2ă dintr?un capăt >n celălalt. !e procedea3ă apoi ca la dulcea/a de căpşuni E$. -e #ăsură ce se >n/eapă+ se aruncă >ntr?un castron cu apă rece./S3 V34'/ O farfurie adîncă plină cu "ârf. AC=& (#2-3. !e scot s*#burii+ /in*nd caisa uşor >n #*na st*n2ă şi >#pin2*nd s*#burele cu un be/işor ascu/it+ din partea dinspre codi/ă+ cu 2ri5ă să nu se spar2ă caisa. 6 Eg zahăr. !e procedea3ă apoi ca pentru dulcea/a de căpşuni E$. AC6& (#2-3. !e ale2 caise "ru#oase+ dar nu prea coapte+ potri$it de #ari+ se cură/ă de coa5ă cu un cu/itaş bine ascu/it şi se /in 2 @ & ore >n apă li#pede de $ar+ după care se li#pe3esc >n c*te$a ape reci.1.la "iert 1 D2 de 3a0ăr cu trei pa0are de apă.P./S3 -O. zeama de la o lămâie& !e ale2e o "ar"urie ad*ncă plină de caise $er3i+ tinere+ care nu au >ncă s*#burele "or#at. !e pun caisele >ntr?un ti"on şi se ba2ă >n $asul cu apă care clocoteşte.&F. AC<& (#2-3. limpede& La 1 D2 de 3a0ăr+ se pune o "ar"une ad*ncă plină de caise cură/ite. !e /ine pe #ar2inea #aşinii p*nă se topeşte 3a0ărul >ncet+ se dă apoi tin2irea la "oc iute+ /in*ndu?se p*nă se lea2ă bine siropul.

AC7& (#2-3. = pahare apă. 6 Eg zahăr. !e /in p*nă ce apa dă din nou >n clocote. !e pun pe "oc #oale+ >n tin2irea de dulcea/ă+ 3a0ărul şi trei pa0are de apă. 534+3. !e pune tin2irea >nt*i la "oc "oarte #oale+ p*nă se topeşte 3a0ărul+ apoi pe un "oc iute. (3 -0P5#)/ 6 pahar de zeamă de căp%uni.O-. 6 Eg zahăr& !e storc printr?un ti"on des căpşuni coapte şi par"u#ate. limpede& !e cură/ă de pieli/e o "ar"urie ad*ncă plină de prune nu prea coapte. !e ia spu#a din ti#p >n ti#p. !e rade coa5a 2albenă+ dar nu de tot+ ci nu#ai c*t să se ia partea lucioasă de deasupra. !e pun apoi la "iert >n apă+ p*nă se #oaie de tot şi pot "i străpunse de din/ii "urculi/ei. !e >ncearcă dacă este le2at d*nd dru#ul la c*te$a picături >ntr?o ceaşcă cu apă "oarte rece. !e dă la o parte şi se se toarnă >n borcan.10 (3 G#. Dacă picăturile nu se di3ol$ă >ndată şi se pot lua >ntre de2ete+ şerbetul este 2ata şi se .23 = portocale cu coa a groasă. !e pun >ntr?un ti"on şi se "ierb cu totul+ p*nă >ncep să se #oaie. = pahare apă.#4/ ACB& 534+3. !e scot şi se introduc i#ediat >n alt $as cu apă rece. După ce sunt toate cură/ite+ se pun >n apă li#pede de $ar şi se procedea3ă la "el ca pentru dulcea/a de caise coapte. = pahare apă. -runele se cură/ă uşor dacă sunt puse >ntr?un ti"on sau >ntr?o sită şi introduse cu totul >ntr?un $as cu apă care clocoteşe. 6 Eg zahăr. La ulti#ele clocote+ se adau2ă şi 3ea#a de la 1G2 de lă#*ie.10 (3 PO4. de prune coapte. plină cu "ârf. !e lasă să stea 2' ore >n apă rece+ la loc răcoros. !e /in p*nă se topeşte 3a0ărul+ se dă apoi la "oc iute+ se ia spu#a la pri#ele clocote şi se lasă să "iarbă p*nă se lea2ă bine. !e pun să "iarbă >n tin2irea de dulcea/ă 3a0ărul cu trei pa0are de apă.#/ O farfurie adâncă. -rin trecerea bruscă de la cald la rece+ pieli/a se >ncre/eşte şi iese uşor de pe prune. 6 Eg zahăr. plină cu gutui rase. !e lasă să "iarbă p*nă ce se lea2ă c*t trebuie+ continu*nd ca pentru celelalte dulce/i. zeama de la 6D< lămâie& !e ale2 portocale anu#e de dulcea/*+ cu coa5a 2roasă şi potri$it de #ari. zeama de la 6D< lămâie. "anilie& !e cură/ă 2utuile de coa5ă şi se rad pe ră3ătoarea cu 2ăuri #ari+ ast"el >nc*t să se ob/ină o "ar"urie ad*ncă plină cu 2utui rase. !e lasă să se li#pe3ească şi se pune >n tin2irea de dulcea/ă 3a0ărul cu un pa0ar de 3ea#ă de căpşuni. ACA& (#2-3. !e dau la o parte şi se pun o oră >n apă rece. !e ia spu#a nea2ră care se ridică la supra"a/ă şi se şter2 #ar2inile tin2irii cu o c*rpă curată+ #uiată >n apă rece. !e scot+ se scur2 de apă+ se taie "elii trans$ersale+ apoi >n bucă/i potri$it de #ari+ >ndepărt*ndu?se s*#burii. !e scur2+ >n ti#p ce "ierbe 3a0ărul. !e dă tin2irea la o parte+ se pun bucă/ile de portocale+ se lasă să stea circa 1 #inute+ se pune din nou pe "oc iute să "iarbă p*nă se lea2ă c*t trebuie.O farfurie adâncă. !e ia spu#a şi c*nd este aproape le2at+ se pun 2utuile adău2*ndu?se $anilie şi după ce a #ai "iert+ 3ea#a de la 1G2 lă#*ie. =utuile rase nu se /in ne"ierte la aer+ deoarece se >nne2resc. zeama de la 6D< lămâie& 6 l apă de "ar.

(3 V/5/)3 =D@ pahar zeamă de "i%ine. !e pune după 2ust. !e aşa3ă tin2irea pe un scăunel >ntors cu picioarele >n sus ast"el >nc*t să nu se #işte la a#estecat+ şi cu o $er2ea de le#n sau cu "ăcăle/ul de #ă#ăli2ă+ se a#estecă şerbetul nu#ai >ntr?o parte p*nă >şi sc0i#bă culoarea+ de$enind ca un aluat potri$it de tare. 6 Eg zahăr.)(. !e pun >n tin2ire două pa0are din această 3ea#ă+ bine li#pe3ită+ cu 3a0ărul. !e adau2ă apă at*t c*t să se u#ple pa0arul. Aceasta colorea3ă "ru#os şerbetul+ dar >n acelaşi ti#p >l acreşte+ de aceea nu trebuie pusă prea #ultă. (*nd >ncepe să? şi sc0i#be culoarea+ se adau2ă+ a#estec*nd #ereu+ o lin2uri/ă de 3ea#ă de lă#*ie. (*nd 3a0ărul s?a topit+ se >#pin2e tin2irea pe "oc iute+ la "iert. 6n ti#pul "iertului+ se iau două lin2uri/e din acest sirop+ se pun >ntr?o ceaşcă+ cu un $*r" de lin2uri/ă de sare de lă#*ie+ a#estec*nd p*nă se di3ol$ă.dă i#ediat 5os de pe "oc. @ pahare apă. (3 . !e pune >n tin2ire cu 3a0ărul şi se procedea3ă ca la şerbetul de căpşuni+ lu*ndu?se "ierbinte la "recat. Dacă nu este 2ata+ se lasă să #ai "iarbă+ >ncerc*nd din nou. !e toarnă >n tin2ire peste 3a0ăr+ se dă pe "oc "oarte #oale p*nă se topeşte >ncet 3a0ărul+ apoi se pune tin2irea pe "oc iute şi se procedea3ă #ai departe ca pentru şerbetul de căpşuni. B9<& 534+3.$/4 <89 g foi de trandafir. 6 l apă. (3 20*G/3 6 6D@ Eg zahăr. 6 "ârf linguriţă sare de lămâie& !e $*ntură sau se dau prin ciur 2. !e poate pune direct cu lin2ura >n borcan+ sau se #ai "ră#*ntă cu #*na şi se pune >n borcan+ apăs*ndu?l cu pu#nul ca să nu ră#*nă 2oluri de aer printre bucă/ile de şerbet. (*nd şerbetul este 2ata+ se "ră#*ntă cu #*na+ sau se pune direct >n borcane.4. !e >ncearcă şerbetul dacă este le2at+ la "el ca şi cel de căpşuni. !e acoperă tin2irea cu o c*rpă udă şi se lasă nu#ai pu/in să se răcorească+ lu*ndu?se "ierbinte la "recat. !e pun la "iert cu 1 l de apă+ /in*ndu? se să "iarbă p*nă scade apa aproape la 5u#ătate. 6 Eg zahăr& !e trece printr?un ti"on de 3#eură coaptă+ ast"el >nc*t să se ob/ină &G' de pa0ar de 3ea#ă li#pede. !e $a >ncerca de 2 @ & ori+ ca să iasă şerbetul potri$it de le2at. ACC& 534+3. 6n #o#entul c*nd >ncepe să?şi sc0i#be culoarea+ se pune c*te pu/in din siropul >n care a# di3ol$at sarea de lă#*ie. "anilie& !e pun la topit+ >n tin2irea de dulcea/ă+ la "oc "oarte #ic+ 3a0ărul cu patru pa0are de apă. !e dă la o parte+ se acoperă cu o c*rpă udă+ iar c*nd s?a răcorit at*t c*t poate su"eri de2etul+ se ia la "recat cu "ăcăle/ul. 6 Eg zahăr& !e storc bine $işinile p*nă se ob/in &G' pa0ar de 3ea#ă li#pe3ită+ care se co#pletea3ă cu apă+ ast"el >nc*t pa0arul să "ie plin. B96& 534+3. !e strecoară printr?un ti"on des. 6 lămâie. !e ia spu#a şi se lea2ă ce$a #ai tare ca pentru şerbetul obişnuit+ >ncerc*nd dacă s? . !e /ine pe #ar2inea #aşinii p*nă se topeşte. !e dau la o parte şi se lasă să se răcească. B99& 534+3. (3 '*3#40 =D@ pahar de zeamă de zmeură. 2 de "oi alese de tranda"ir+ ca să se >ndepărte3e pra"ul 2alben ce cade din "lori.

6 pahar cafea concentrată :amestecată cu cicoare. B9=& 534+3. Dacă este necesar+ se "ră#*ntă şi cu #*na ca să de$ină ca ali"ia şi se pune >n borcan. 2 de cacao+ di3ol$ate separat cu c*te$a lin2uri de apă şi tu#ate >n tin2ire c*nd siropul este aproape le2at.$3. = paharte apă. !e $a >ncerca de 2 @ & ori+ pentru ca şerbetul să iasă potri$it de le2at.. = batoane ciocolată sau 89 g cacao.H04 . !e adau2ă pu/ină $anilie.323 B97& P32. 6 Eg zahăr& !e ale2e 3#eura şi se stoarce c*te pu/ină odată+ printr?o p*n3ă. !e "ierbe apoi pe "oc iute şi c*nd siropul este aproape le2at+ se adau2ă ciocolată $anilată rasă.0 6. (3 -. 6.<89 Eg zahăr.4S 6.3. Dacă este 2ata+ se ia de pe "oc+ se acoperă cu o c*rpă udă şi c*nd s?a răcorit c*t su"eră de2etul+ se ia la "recat.& !e pun >n tin2irea de dulcea/ă 3a0ărul cu trei pa0are de apă+ şi se procedea3ă la "el ca la şerbetul de ciocolată+ adău2*nd la "iert+ >n loc de ciocolată+ un pa0ar de ca"ea concentrată şi bine li#pe3ită. !e lucrea3ă la "el ca şerbetul de căpşuni.<89 Eg zahăr. !e ia spu#a+ din c*nd >n c*nd+ p*nă se lea2ă bine. !e lasă să se li#pe3ească. !e a#estecă pe col/ul #aşinii şi se toarnă >n tin2ire+ c*nd siropul pentru şerbet este aproape le2at. Dacă pare prea desc0is c*nd >şi sc0i#bă culoarea+ se #ai poate adău2a o lin2ură de ca"ea >n ti#p c*t se "reacă. !e pun >n tin2irea de dulcea/ă cantită/i e2ale de 3ea#ă de 3#eură şi 3a0ăr şi se "ierb la "oc #ic+ p*nă ce pelteaua este destul de le2ată. 79. !e >ncearcă dacă este 2ata+ pun*nd c*te$a picături >ntr?o ceaşcă cu apă rece. (*t "ierbe+ se şter2 #ar2inile tin2irii cu o c*rpă curată+ #uiată >n apă rece+ ca să se cure/e 3a0ărul >ntărit pe #ar2ini+ deoarece acesta pro$oacă 3a0arisirea şerbetului. Dacă picăturile nu se di3ol$ă i#ediat şi se pot lua >ntre de2ete+ atuncea şerbetul este 2ata. (3 '. @ pahare apă& !e pun >n tin2irea de dulcea/ă+ la "oc "oarte #ic+ 1 D2 de 3a0ăr cu trei pa0are de apă. (*nd >ncepe să se albească+ se toarnă c*te pu/in din 3ea#a strecurată de la o lă#*ie >ntrea2ă+ adău2*nd+ după 2ust+ şi pu/ină coa5ă rasă de lă#*ie. 6n loc de ciocolată se pot pune . !e dă 5os de pe "oc+ şi c*nd s?a răcorit c*t poate su"eri de2etul+ se ia la "recat cu "ăcăle/ul. B98& 534+3. (3 '*3#40 6 l zeamă de zmeură. !e "ierbe din nou şi se >ncearcă la "el ca şerbetul de ciocolată. P32.a le2at la "el ca la şerbetul de căpşuni E$.F. "anilie& !e pun >n tin2irea de dulcea/ă să se #oaie 3a0ărul cu patru pa0are de apă. (3 -/O-O2. (*nd 3a0ărul s?a topit+ se >#pin2e tin2irea pe "oc iute+ la "iert. !e dă la o parte+ şi c*nd s?a răcorit c*t su"eră de2etul+ se ia la "recat+ p*nă se taie coarda şi >şi sc0i#bă culoarea.<89 Eg zahăr. >ntr?o ti2aie "oarte (urată+ pre"erabil de alu#iniu+ se ard 2. !e lasă pe #ar2inea #aşinii p*nă se topeşte tot 3a0ărul. . @ pahare apâ. 2 3a0ăr şi se stin2 cu un pa0ar de apă "ierbinte. B9@& 534+3.

6 linguriţă zeamă de lămâie& !e stri$esc cu #*na+ >ntr?un castron+ "ra2i bine cop/i. La un litru din această 3ea#ă li#pe3ită+ se pune 1 D2 de 3a0ăr. La "iert se adau2ă pu/ină 3ea#ă de lă#*ie.G/ 6 l zeamă de fragi+ 6 Eg zahăr. !e storc pnntr?un ti"on des şi se toarnă >n tin2irea de dulcea/ă+ adău2>nd la 1 l de 3ea#ă+ 1 D2 de 3a0ăr. La 1 D2 de "ra2i se poate adău2a 1G' de litru de apă. !e toarnă "ierbinte >n borcane. B9B& P32. (eea ce ră#*ne după ce se strecoară 3ea#a+ se poate >ntrebuin/a pentru a "ace #ar#eladă sau pastă de 2utui. (3 *343 6 l zeamă în care au fiert merele.!e $a obser$a cu aten/ie #o#entul c*nd trebuie ridicată de pe "oc+ deoarece dacă se trece din "iert+ pelteaua nu se #ai lea2ă. S/4OP#4/ B9C& S/4OP (3 $4. :u se cură/ă de coa5ă şi nu se scoate #5locul care con/ine o cantitate #are de #aterie 2elatinoasă EpectinăF. !e lasă >nt*i pe #ar2inea #aşinii p*nă se topeşte 3a0ărul+ apoi se "ierbe la "oc bun+ lu*nd spu#a de c*te ori este necesar şi se continuă la "el ca pentru pelteaua de 3#eură. B9A& P32. !e spală #erele+ se taie >n patru şi "iecare s"ert >ncă >n două+ "ără să se cure/e de coa5ă şi "ără să se scoată s*#burii. 6 Eg zahăr& -entru peltea se ale2 #ere Renete+ sau #ere cre/eşti+ roşii şi cu #ie3ul #ai tare. !e /ine pe "oc #oale p*nă se topeşte 3a0ărul+ se "ierbe apoi la "oc iute circa 2 de #inute. După ce au clocotit un s"ert de oră şi #erele s?au rnuiat+ se toa#ă cu totul+ intr?o sită de păr pusă peste un castron+ şi se lasă "ără să se apese #erele+ circa 2 de #inute+ p*nă se scur2e bine 3ea#a.#/ 6 lzeamă în care au fiert gutuile. !e lasă să "iarbă circa o oră+ la "oc #ic+ p*nă ce 2utuile sunt at*t de #oi+ >nc*t pot "i străpunse uşor cu coada unui c0ibrit. La 1 D2 #ere trebuie 1 l de apă. (*nd este destul de le2at+ se dă la o parte şi se toarnă cald >n sticle care se astupă bine. !e adau2ă şi c*te$a #ere cre/eşti roşii+ tăiate >n s"erturi. :u se "ace prea 2ros+ ca să se poată turna uşor din sticle. (3 G#. !e "ierb cu totul+ la "oc potri$it+ se acoperă cu un capac şi nu se atin2 #erele >n ti#pul "iertului+ ca să nu se s"ăr*#e. !e lasă să se li#pe3ească 3ea#a aşa cu# s?a arătat la pelteaua de #ere.3. !e pun >ntr?o crati/ă+ >n apă+ pe #ăsură ce sunt tăiate+ ca să nu se >nne2rească. !a să nu ple3nească sticla+ se >n"ăşoară >ntr?o c*rpă u#edă+ c*t se toarnă siropul. Din #erele "ierte se poate "ace #ar#eladă+ adău2*nd 3a0ărul necesar. !e pun >ntr?o crati/ă cu apă+ pe #ăsură ce sunt tăiate+ socotind 2 l de apă la 1 D2 de 2utui. !e pun la "iert 3ea#a li#pe3ită şi 3a0ărul şi se continuă ca pentru pelteaua de 3#eură. !e #ai lasă să se li#pe3ească >ncă o 5u#ătate de oră+ şi se trec printr?un ti"on des.3. 6 Eg zahăr& !e ale2 2utui "ru#oase+ de pre"erin/ă #ici+ 2albene+ coapte şi "ără pete. (ele "ăinoase se s"ăr*#ă la "iert şi dau o peltea tulbure. !e spală+ se şter2 cu o c*rpă de pu"ul de deasupra+ se taie >n patru şi "iecare s"ert >ncă >n două. B69& S/4OP (3 '*3#40 .

4iltrarea se "ace >n c>te$a ore+ iar lic0iorul trebuie să iasă per"ect li#pede. !e "ace un sirop din 3a0ăr şi apă. D2 de $işine şi se pun să "iarbă cu 1G' de litru de apă. 9F.23 6 l alcool de C9V. +0#. (*nd $işinile au >nceput să ple3nească+ se pun >ntr?un ti"on ca să se scur2ă 3ea#a. 2 ca"ea pră5ită şi #ăcinată #ai #are. 3a0ăr. La "iecare 2 @ & 3ile se a#estecă bine con/inutul cu o lin2ură #are de le#n. !e păstrea3ă >n sticle bine astupate. După ce s?a răcorit+ se a#estecă cu ca"eaua+ alcoolul şi un pra" de $anilie. sirop dintrIun Eg zahăr %i U l apă.$3.!e "ace la "el ca siropul de "ra2i. 6 Eg zahăr tos. !e trece prin "iltru at*ta apă clocotită+ >nc*t să se ob/ină 1 l ca"ea lic0idă. @9 g anason stelat.O-. 6 lămâie& 6ntr?un borcan de ' D2 se pun alcoolul+ laptele crud+ 3a0ărul+ ' portocale tăiate bucă/i potri$ite+ cu coa5ă şi cu s*#buri+ şi o lă#*ie tăiată bucă/i. 8 boabe de coriandru. După ce s?a topit 3a0ărul+ se "ierbe la "oc iute şi se lea2ă+ lu*nd spu#a de c*te ori este necesar. !e a#estecă la "iecare două 3ile+ ti#p de o . !e lea2ă borcanul şi se pune >ntr?un loc "erit+ unde se lasă să stea o lună >ntrea2ă. Lic0idul ob/inut se "iltrea3ă ast"el% >ntr?o p*lnie obişnuită de #etal sau de sticlă se pune o altă p*lnie de 0*rtie de "iltru prin care se toarnă >ncet >n sticle lic0idul de #ai sus. Lic0iorul ast"el ob/inut se toarnă >n sticle+ se astupă şi se păstrea3ă oric*t ti#p. @ portocale. sirop din @99 g zahăr %i H l apă& !e pun >ntr?un borcan cu 2*tul str*#t alcoolul+ anasonul şi celelalte aro#ate. Nea#a pentru sirop se poate pre2ăti de ase#enea la "el ca pentru siropul de "ra2i E$. (*nd s?a depus prea #ult re3iduu pe ea+ se >nlocuieşte cu altă 0*rtie de "iltru. !e toarnă cald >n sticle. !e pun apoi la "iert >n tin2ire cantită/i e2ale de 3ea#ă şi de 3a0ăr şi pu/ină 3ea#ă de lă#*ie. . D2 de B6<& S/4OP (3 V/5/)3 6 l zeamă de "i%ine.#4/ B6=& 2/-H/O4 (3 PO4.-0'3 !e "ace la "el ca siropul de "ra2i+ adău2*nd la 1 l de 3ea#ă+ 1+. (*t are >ncă lic0id+ p*lnia de 0*rtie nu trebuie atinsă+ deoarece s?ar rupe i#ediat. 6 l lapte crud. B68& 2/-HlO4 (3 . După acest ti#p+ se strecoară totul printr?un ti"on+ storc*nd bine să iasă toată 3ea#a din portocale. <89 g cafea :pentru 6 l cafea lichidă. B66& S/4OP (3 -O.. 6 l alcool C9V. B6@& 2/-H/O4 (3 -. !e astupă şi se lasă să stea ast"el două luni >nc0eiate. După ce s?au scurs bine+ se lasă 3ea#a c*t$a ti#p să se li#pe3ească. După acest ti#p se adau2ă siropul de 3a0ăr. "anilie& !e "ace la "iltru o ca"ea aro#ată din 2.). o bucăţică cât un ban de scorţi%oară. 6 Eg zahăr& !e cură/ă de codi/e+ 1+.SO) 6 l alcool de C9V.

1inul "iert prea #ult pierde din aro#ă. Din c*nd >n c*nd se scutură uşor borcanul ca să se aşe3e $işinile. !e strecoară şi se ser$eşte "ierbinte >n ceşti sau >n pa0are. După acest ti#p se a#estecă cu siropul de 3a0ăr. alcool cât să cuprindă "i%inile& !e spală $işine "ru#oase+ coapte şi >ntre2i. B67& 2/-HlO4 (3 -. 6 l "in.. 7 linguriţe rom& !e "reacă >ntr?un castron 2ălbenuşurile cu 3a0ărul pisat+ p*nă se u#"lă şi de$in o cre#ă spu#oasă. B6A& V/5/). !e continuă apoi ca la lic0iorul de portocale. !e rup codi/ele. o bucăţică coa ă de lămâie& !e pun la "iert >ntr?un $as curat+ "ără #iros de #*ncare+ $in alb sau roşu+ 3a0ăr+ cuişoare+ scortişoară şi pu/ină coa5ă de lă#*ie. o bucăţică scorţi%oară. !e "iltrea3ă apoi la "el ca lic0iorul de portocale. @ cii%oare. 1işinile capătă un 2ust aro#at+ "oarte plăcut+ dacă printre ele se pun c*te$a boabe de cireşe a#are şi c*/i$a s*#buri de $işine+ 3drobi/i. !e toarnă >ncet laptele clocotit+ se adau2ă ro# şi se ser$eşte la ceşti i#ediat+ c*t este "ierbinte. !e astupă bine şi se lasă să stea două luni.0 2a 6 Eg de "i%ine. !e toarnă apoi alcool de 9 Y c*t să acopere $işinile+ se lea2ă borcanul cu 0*rtie per2a#ent+ se aşa3ă din nou >ntr?un loc la soare şi se lasă c*te$a săptă#*ni.Dacă $işinata pare prea tare+ se poate slăbi cu sirop de 3a0ăr.. B6B& V/) $/34.SS/S 6 l alcool de C9V. @99 g zahăr. < Eg boabe de cassis :coăcăze negre. sirop din A89 g zahăr %i 6D< l apă& !e pun >ntr?un borcan cu 2*tul str*#t boabele de cassis+ alese şi spălate+ cu 1 l de alcool. .săptă#*nă. !e a#estecă p*nă se di3ol$ă 3a0ărul şi se lasă apoi să dea un sin2ur clocot. 6< linguriţe cu "ârf de zahăr. <89 g zahăr. 6 l lapte. !e pun un r*nd de $işini+ unul de 3a0ăr tos sau pisat. !e lea2ă borcanul şi se lasă c*te$a 3ile la soare+ p*nă >şi lasă $işinile 3ea#a şi 3a0ărul >ncepe să se di3ol$e. După dorin/ă+ se poate ser$i $işinata >#preună cu $işinile sau nu#ai lic0iorul+ iar $işinile separat+ presărate cu 3a0ăr pisat. !e u#plu cu ele sticle #ari+ speciale pentru $işinată+ de & @ ' D2+ cu 2*tul lar2. De ase#enea se pot "ierbe $işinile >ntr?un sirop slab de 3a0ăr şi apă+ ser$indu?le ca un co#pot. B6C& 5O(O# Pentru 7 persoane? 7 gălbenu%uri.

!e acoperă $asul cu un şer$et. 6D< /inguriţă bicarbonat& !e pun >ntr?o oală sau >n alt $as #are+ 3a0ărul+ lă#*ile tăiate bucă/i şi sta"idele. !e #oaie dro5dia cu o lin2uri/ă de 3a0ăr şi pu/ină apă caldă Enu "ierbinte+ deoarece plă#ădeala nu #ai creşteF. 7 > A dl lapte.S)/-3 B<<& P43P. !e lasă să "er#ente3e 12 ore+ apoi se strecoară şi se toarnă >n sticle+ după ce s?a pus >n "iecare 2 @ & sta"ide. circa 6D< l apă. 6nainte de a ser$i se strecoară+ adău2*nd >n pa0are şi c*te o "elie sub/ire de lă#*ie. <9 g zahăr. =9 g dro die. După 2 @ & 3ile c$asul este bun de băut. !e "ră#*ntă totul bine+ p*nă ce aluatul "ace băşici şi se desprinde de pe #*ini. 6 lingură ulei.3V. !e presară pu/ină "ăină deasupra+ se acoperă cu un. !e "ace loc la #i5loc+ se toarnă dro5dia #uiată+ se a#estecă adău2*nd >ncă pu/ină apă p*nă se "ace o plă#ădeală potri$it de #oale.B<9& 2/*O).(0 Pentru 7 persoane? 689 g zahăr. !e un2 cu ou a#estecat cu apă sau cu lapte+ se coc la cuptor circa o oră la "oc potri$it. 6 linguriţă zahăr.P. 6ntr?un $as de #ări#e potri$ită se pune un pu#n din "ăina cernută. @9 g dro die. !e bate p*nă >ncepe să se "acă băşici. !e toarnă apa rece deasupra+ a#estec*nd p*nă se di3ol$ă 3a0ărul. B<6& -V.3 -. !e pune dro5dia "recată cu 3a0ărul+ apoi uleiul+ sarea şi laptele rece. -G. 7 pahare apă& !e pune 3a0ărul >ntr?un $as "oarte curat. (*nd a crescut+ se pune >n co$ata cu "ăina cernută #ai >nainte+ se adau2ă sarea+ uleiul şi se toarnă c*te pu/ină apă caldă+ "ră#*nt*nd bine+ p*nă nu se #ai lipeşte de #*ini. (*nd aluatul a crescut+ se iau bucă/i din el+ se pun pe #asa de aluat presărată cu "ăină şi li se dă "or#ă rotundă sau lun2ă+ după dorin/ă. !e lasă din nou să crească. B<8& PG/)3 -# 2. !e lasă s* crească şi se coc la cuptor+ la "oc potri$it+ aproape o oră. !e presară "ăină+ se acoperă şi se lasă >n co$ată+ la loc cald+ să crească.3 6 Eg făină. şer$et şi se lasă să crească la căldură. < linguriţe rase de sare& !e cerne "ăina >n co$ată. PG/)// 6 Eg făină. (*nd s?a răcorit apa c*t su"eră de2etul+ se pun dro5dia #uiată cu pu/ină apă şi 1G2 lin2uri/ă de bicarbonat. !e opăresc cu apă clocotită. !e adau2ă pu/ină coa5ă de lă#*ie+ tăiată nu#ai din partea 2albenă şi 3ea#a de lă#*ie. !e pune la cald să crească+ se "ac p*ini care se aşa3ă pe ta$ă sau se pun >n "or#e presărate cu "ăină. < lămâi. Aluatul trebuie să "ie potri$it de tare+ nu prea #oale. !e "ace loc la #i5loc.4. <99 g stafide.43. < lămâi mi locii. . !e >nc0id sticlele cu dop "iert+ se lea2ă "iecare bine cu s"oară+ ca să nu sară dopul+ şi se #ai /in două ore la cald+ apoi se duc >n pi$ni/ă. !e acoperă şi se pune la 20ea/ă c*te$a ore. 6 lingură ulei. < linguriţe rase de sare& !e cerne "ăina >n copaie. 4313.S 68 l apă. <8 g dro die. B99 g zahăr.

@ ) 2 "iecare+ se rotun5esc >n #*nă şi se aşa3ă pe ta$a presărată cu "ăină. După acest ti#p se scot+ se lea2ă cu s"oară+ "ăc*nd la pulpă o tăietură >ntre tendon şi capătul osului+ iar la slănină o #ică >n/epătură la un capăt+ prin care se introduce s"oara. Durata a"u#atului depinde de tăria "u#ului şi de #ări#ea bucă/ilor. <8 g silitră& !e scoate "ru#os pulpa+ "ără să se rupă carnea şi se taie c*te pu/in din #ar2ini ca să capete "or#ă rotundă. @ ) 3ile+ iar şuncile p*nă la 1 3ile. !e a#estecă sarea cu silitra. 7uncile ast"el pre2ătite sunt aşe3ate >ntr?o putină sau >ntr?o co$ată de le#n+ >#preună cu costi/ele şi slăninile de ase#enea sărate. !e coc la "oc iute circa 2 de #inute. 899 g sare. B<8& -H/$23 Se folosesc acelea%i cantităţi ca pentru pâinea cu lapte& !e "ace un aluat la rece ca pentru p*inea cu lapte. !e pune putina la loc răcoros+ la o te#peratură #edie de & @ ) °(. !e răstoarnă aluatul pe #asa de aluat presărată cu "ăină+ se "ac p*ini lun2i sau rotunde şi se aşa3ă pe ta$a de ase#enea presărată cu "ăină. !lăninile şi costi/ele se /in . 89 g dro die. 6n "iecare 3i se >ntorc+ ast"el >nc*t bucă/ile de deasupra să $ină+ pe r*nd dedesubt şi să stea >n 3ea#a pe care au lăsat?o.4. . B<7& P43P. !e at*rnă >ntr?un loc aerisit şi răcoros+ unde se /in & @ ' 3ile să se 3$*nte. De >ndată ce sunt aşe3ate pe ta$ă+ >nainte de a creşte+ se crestea3ă deasupra+ >n două sau >n patru+ cu un cu/it "oarte bine ascu/it+ cu o #işcare iute şi destul de ad*nc.4. !e lasă să crească şi+ >nainte de le da la cuptor+ se un2 cu ou a#estecat cu pu/in lapte. !e cură/ă de coa5a >nainte de a se răci de tot şi se trec prin #aşina de carne sau prin presa de carto"i. 5#)-// 2a 69 Eg de carne. 8 > 7 dl apă caldă& !e "ierb carto"ii. = linguriţe zahăr.43. De ase#enea se presară sare şi silitră şi pe deasupra+ "rec*nd cu #*na ca să pătrundă bine >n carne+ >n special pe l*n2ă os. Această #etodă e9peri#entată de a pre2ăti >n casă carnea pentru a"u#at este cea #ai uşoară şi dă re3ultate "oarte bune+ cu ur#ătoarele condi/ii% 1F cărnurile ce se pun la sara#ură să "ie proaspete8 2F cantitatea de sare să "ie su"icientă+ #ai bine ce$a #ai #ultă dec>t prea pu/ină8 &F putina cu sara#ură să se /ină la loc răcoros ca să nu prindă carnea #iros.O$/ 6 Eg făină. !e cerne "ăina >n copaie+ se "ace loc la #i5loc+ se pun carto"ii căldu/i+ dro5dia #uiată cu pu/ină apă+ sarea+ 3a0ărul şi apa caldă+ c*t su"eră #*na Esă nu "ie prea "ierbinteF. După ce a crescut+ nu >nsă co#plet+ se răstoarnă coca pe #asa de aluat presărată cu "ăină+ se >#parte >n p*ini/e #ici de circa . . !e #ai lasă să crească şi se coc la cuptor+ la "oc potri$it+ circa o oră. (u un cu/it >n2ust şi bine ascu/it se "ac >n şuncă #ai #ulte >n/epături p*nă la os+ >n ele introduc*ndu?se cu de2etul a#estecul de sare şi silitră. şuncă bine a"u#ată are culoare aurie şi #iros plăcut. !e presară cu "ăină şi se lasă la cald să crească. Dacă se /ine prea #ult se a#ăreşte+ iar dacă nu se /ine su"icient+ nu are 2ust şi nu se păstrea3ă bine. !e a#estecă totul >#preună şi se "ră#*ntă bine aluatul care trebuie să "ie de pre"erin/ă >ndesat. !e dau apoi la "u#+ şunca ' @ . < linguriţe rase de sare. 3ile+ iar slăninile şi costi/ele 2 @ & 3ile. @99 g cartofi fierţi.B<@& PG/)3 -# -.

S20)/)/2O4 După ce s?au scos #usc0ii şi pulpele+ se taie slănina de la burtă >n "*şii de un lat de pal#ă şi de lun2i#e potri$ită. -G4). !e pun la "iert+ >ntr?un $as cu apă rece+ "ălcile şi bucă/ile 2rase de la cap+ urec0ile bine cură/ite+ bucă/i de şorici+ li#ba+ ini#a+ rinic0iul+ >#preună cu 2 @ & "oi de da"in şi pu/ină sare. La "el se prepară #uşc0iul a"u#at+ costi/ele şi picioarele de purcel. !e coase la capete şi se "ierbe >n clocote #ici+ circa trei s"erturi de oră+ >n 3ea#a care a ră#as de la >nceput. !e pre2ăteşte apoi la "el ca . !e lasă să se răcorească >n apa >n care a "iert. !e "ierb nu#ai pe 5u#ătate. !e "ac #ai #oi. !e adau2ă+ după 2ust+ sare+ piper+ eniba0ar şi 3ea#ă de #u5dei de usturoi. După ce s?au răcorit+ se taie toate >n "eliu/e lun2i şi sub/iri+ iar li#ba şi rinic0ii >n bucă/i ce$a #ai #ari. !e dau prin sare şi prin silitră şi se ur#ea3ă apoi cu sara#ura şi a"u#atul+ aşa cu# s?a arătat #ai sus+ la prepararea şuncii. 6nainte de a >ncepe să "iarbă+ se introduce şunca şi se lasă să "iarbă >n clocote #ici 2 @ & ore+ după #ări#ea şuncii.1/2O4 !e trece carnea #acră de porc prin #aşina de tocat şi se a#estecă cu bucă/ele #ici de slănină crudă.O+. După ce s?au tăiat bucă/i+ se adau2ă >n loc de 3ea#ă+ s*n2e păstrat de la tăierea porcului+ >n care s?a a#estecat o lin2ură de sare+ ca să nu se >nc0e2e. (*nd toba este "iartă+ se pune pe un "und+ cu un teasc uşor deasupra şi se /ine p*nă se răcoreşte co#plet. B=6& . B=9& . !e poate da apoi c>te$a ore la "u#. 6n tocătura lor nu se #ai adau2ă 3ea#ă de ca#e şi se "ac ce$a #ai săra/i şi #ai pipera/i dec*t cei care se #ăn*ncă proaspe/i. B<B& $/34+343. !e aşa3ă la #aşina de tocat carne tubul de tablă pentru u#plut #a/ele.43.B<A& P43P. (*rna/ii care se dau la "u# se "ac ce$a #ai >ndesa/i. !e a#estecă >ntr?un $as+ turn*nd şi c*te$a ceşti din 3ea#a >n care au "iert. !e adau2ă sare+ piper pisat+ eniba0ar+ coriandru+ potri$indu?le după 2ust. B<C& P43P. Dinainte se pre2ăteşte sto#acul porcului+ bine cură/it şi spălat >năuntru8 se u#ple+ aşe3*nd bucă/ile #ai #ari >n lun2ul tobei+ spre a ob/ine "elii "ru#oase+ c*nd se taie. Dacă şunca nu este prea sărată+ se #ai poate adău2a pu/ină sare la "iert+ pentru ca apa să nu tra2ă toată sarea din carne. !e "ră#*ntă totul bine la un loc+ adău2*nd şi pu/ină 3ea#ă de carne.43. 5#)-// 6ntr?un $as destul de >ncăpător se pune să se >n"ierb*nte apă. Dinainte se pre2ătesc #a/ele sub/iri+ bine spălate+ >ntoarse pe dos şi /inute >n apă rece+ >n ti#pul c*t se prepară tocătura. !e tra2e #a/ul peste tubul de tablă+ adun*ndu?l pe tot la un loc+ apoi se introduce tocătura cu a5utorul #aşinii+ >ncet ca să nu se spar2ă #a/ul.4.O+0 -# SG)G3 !e "ierb ca#ea şi #ăruntaiele ca #ai sus. :u trebuie "iartă prea #ult+ deoarece carnea de$ine a/oasă. 7unca este 2ata c*nd este uşor străpunsă de "urculi/ă. Tocătura trebuie să "ie #oale şi destul de sărată. !e păstrea3ă la rece. !e >ndreaptă la capete. !e lasă să se s$*nte c*te$a 3ile >ntr?un loc răcoros şi se dau la "u#+ pentru păstrat+ sau se consu#ă proaspe/i+ nea"u#a/i.4.

/. !lănina se cură/ă bine de pe şorici+ >nlătur*nd şi bucă/ile de carne pe care le?ar #ai a$ea. #inute >n clocote #ici+ >n 3ea#a >n care au "iert #ăruntaiele. <ntura se păstrea3ă bine >n loc răcoros şi uscat+ >n $ase s#ăl/uite sau >n cutii de tablă cu capac per"orat+ de ase#enea >n borcane le2ate cu 0*rtie per2a#ent+ >n/epată >n #ai #ulte locuri cu un ac. !e #ai adau2ă sare+ piper şi nucşoară pisată. !e păstrea3ă la rece. . !e u#plu #a/ele 2roase+ care au "ost bine cură/ite şi spălate. De ase#enea se pot pre2ăti şi cu #ăruntaiele ne"ierte la >nceput. <ntura răcită trebuie să "ie albă ca 3ăpada. La 1 D2 de #ăruntaie se adau2ă aproape 1G2 D2 de ore3 potri$it de "iert Esă nu "ie trecut din "iertF+ scurs şi spălat >n apă rece+ sare+ piper+ eniba0ar+ #a20iran şi ceapă pră5ită+ după 2ust. B=<& -. !e pune să "iarbă 1 @ 1.4.+O5/ !e "ierb ini#a+ plă#*nul+ splina şi carnea #ai s*n2eroasă de la 2*t şi+ după ce s?au răcorit+ se trec prin #aşina de carne sau se toacă cu sat*rul. #).#4// !e poate topi pentru păstrat+ at*t slănina din a"ară+ c*t şi os*n3a dinăuntrul porcului. (a să nu ple3nească la "iert+ se >n/eapă #ai >nainte cu un ac+ >n c*te$a locuri. După ce s?au răcorit+ se trec de 2 @ & ori prin #aşina de carne şi se "reacă bine >ntr?un castron+ p*nă de$in ca o pastă.1/ (3 $/-. !e pot adău2a la carnea de tocătură pentru sar#ale+ c0i"tele etc.OP/43. :iciodată nu trebuie să se toarne untura "ierbinte peste alta de5a răcită şi sleită+ doarece se produce si2ur r*nce3irea unturii. !e a#estecă totul bine şi se u#ple cartaboşul.. La pi$ni/ă sau >n alt loc răcoros se pot lăsa şi p*nă a doua 3i. Wu#ările ră#ase de la topit se sărea3ă pu/in+ se pun de ase#enea >n borcan şi la loc rece şi uscat+ unde se pot păstra c*t$a ti#p. At*t slănina+ c*t şi os*n3a se spală+ se taie bucă/i şi se pun >ntr?un $as >ncăpător să stea două ore cu apă rece.. !eparat se taie slănina #ai tare+ "oarte pu/in "iartă+ >n pătră/ele #ici+ se a#estecă cu "icatul+ adău2*nd pu/ină 3ea#ă >n care a "iert la >nceput "icatul. B==& -G4). B=@& .toba "ără s*n2e. (*nd toată untura este bine topită şi scursă+ se #ai lasă c*t$a ti#p la cald să se li#pe3ească de ră#ăşi/ele de 5u#ări care au trecut prin strecurătoare şi după ce s?a li#pe3it bine+ se toarnă+ tot prin sită+ peste care se pune >nsă o bucată de p*n3ă+ >n borcanele sau >n cutiile de tablă >n care $a "i păstrată. După ce au "iert+ untura topită se ia cu lin2ura #are de supă şi se strecoară >ntr?alt $as+ care se a"la pe #ar2inea #aşinii. :u se pune de la >nceput direct >n borcane+ deoarece "ăr*#ăturile de 5u#ări care se depun la "und r*nce3esc cu ti#pul+ d*nd unturii un 2ust neplăcut. !e scot apoi din apă şi se taie "oarte #ărunt sau se dau prin #aşina de tocat carne şi se pun >ntr?o crati/ă sau >ntr?o oală pe "oc să se topească. !e pun >n apă "ierbinte să dea c*te$a clocote+ dar la "oc #ic+ alt"el plesnesc. !e "ierbe "icatul nu prea tare+ >n clocote #ici+ >#preună cu tot at*ta carne 2rasă de la 2*t. !e lasă să se răcorească >n apă. !e ser$esc cal3i sau se scot din 3ea#ă şi după ce s?au răcorit+ se pră5esc >n untură. La "el se pot "ace şi cu s*n2e+ ca la tobă. 4ocul nu trebuie să "ie prea #are+ ca să nu se pră5ească untura+ şi din ti#p >n ti#p+ trebuie a#estecate+ ca să nu se prindă pe "und. :23+04V#45.

!e a#estecă totul bine+ se acoperă cu o c*rpă curată şi se lasă să stea la loc cald+ de obicei >n bucătărie l*n2ă #aşină. !e spală bine putina şi+ dacă este necesar+ se opăreşte. !ă nu "ie 3eros. !e poate adău2a şi o crean2ă de $işin. !e pun din nou pe #aşină+ >n oala spălat* curat. -entru ca să nu plesnească+ se >n"ăşoară sticla >ntr?o c*rpă u#edă.4)0 B=A& +#2/O) (3 4O5// !) S. !e a#estecă #ereu+ c*t "ierbe+ p*nă se >n2roaşă at*t+ >nc*t să se poată turna uşor >n sticle.B=8&. 6nainte de >ntrebuin/are se strecoară. !e a#estecă bine cu un "ăcăle/ şi+ după ce s?a răcorit+ se adau2ă circa 1G2 D2 0uşti Etăr*/a >năcrită de la borş+ care se poate cu#p*ra dacă nu s?a păstratF./-23 !e ale2 roşii coape+ de pre"erin/ă rotunde+ deoarece sunt cărnoase şi au #ai pu/ine se#in/e. +O45#2#/ Borşul se pre2ăteşte de obicei >n putini de ste5ar Ebutoaie #ici+ #ai lar2i >n "und dec*t >n partea de susF de . !e pune >ntr?o crati/ă sau >ntr?o oală pe #aşină+ la "oc potri$it. !e pă3eşte de aproape+ deoarece untul dă "oarte uşor >n "oc. <ntul topit şi pus >n borcane sau >n sticle trebuie să "ie li#pede ca uleiul+ "ără ur#ă de 3er+ care ar pro$oca cu ti#pul r*nce3irea. Borcanele se lea2ă cu 0*rtie per2a#ent şi se păstrea3ă la loc uscat. Nerul ră#as poate "i >ntrebuin/at+ >n loc de s#*nt*nă+ la pre2ătirea unor "eluri de le2u#e ca% pra3 cu s#*nt*nă+ carto"i cu s#*nt*nă etc . B=7& #*P2343. !pu#a luată şi 3erul ră#as se pun din nou la "oc să dea c*te$a clocote+ apoi se scur2e c*t se poate untul din ele. @ 1 litri. 6n lipsă de 0uşti+ se u#e3eşte la >nceput tăr*/a cu borş >n loc de apă. #).4# /.#2#/ -entru topit se ale2e unt presat. După ce s?a topit+ "ără să "iarbă+ se dă la o parte la rece+ iar după ce s?a >ntărit+ se cură/ă spu#a de deasupra+ iar untul sleit se scoate cu o lin2ură >n alt $as+ cu 2ri5ă să nu se ia din 3erul depus la "und. !e pune oala cu untul sleit din nou la "oc #oale să se topească d*ndu?se cu totul la o parte după c*te$a clocote. -e #ăsură ce se astupă+ se aşa3ă la un .#4/ 5/ -O)S34V3 P3). Acestea se u#e3esc bine cu apă rece+ apoi se toarnă peste ele apă clocotită+ at*t c*t să se u#ple putina ca# pe trei s"erturi. !e dau la o parte+ se trec prin ciur+ "rec*nd cu o lin2ură de le#n+ p*nă ră#*n nu#ai se#in/ele şi pieli/ele. !e u#plu sticlele p*nă la 2*t+ se toarnă o lin2ură de ulei şi se astupă cu dopuri noi+ care au "ost "ierte+ sau se lea2ă cu 0*rtie celo"an pusă >n două. !e poate >nsă >nlocui cu un borcan #are de pă#*nt.OP/43. După 2' de ore+ borşul este 2ata. :u se lasă o clipă nea#estecat+ deoarece bulionul se prinde uşor de "und şi se arde. !e pun >ntr?o oală #are+ s#ăl/uită+ pe "oc+ /in*ndu?se p*nă dau c*te$a clocote şi se răsucesc pieli/ele. <ntul se păstrea3ă bine >n sticle sau >n borcane de sticlă. !e u#plu pe un s"ert cu tăr*/e de 2r*u+ a#estecate cu o #*nă bună de #ălai. Bulionul se toarnă cald prin p*lnie+ >n sticle. !e spală+ se rup >n două+ iar 5u#ătă/ile se str*n2 >ntre de2ete+ ast"el >nc*t să se scur2ă tot #ie3ul apos din ele Ea$*nd #ai pu/ină 3ea#ă+ se $or le2a #ult #ai uşor la "iertF. !e strecoară şi se pune "ierbinte >n sticle sau >n borcane de sticlă+ care se >n"ăşoară >ntr?o c*rpă udă ca să nu plesnească. *#40.

B@6& -.4. !e ale2 castra$e/i tineri şi "oarte proaspe/i. B=B& 4O5// -O)S34V. (a să nu sară dopul la "iert+ se lea2ă cu s"oară şi după ce au "ost /inute >n pături+ să se răcorească >ncet+ se pune deasupra s#oală. B@9& 3S3)10 P3). !e taie tot 3ar3a$atul bucă/i şi se trece apoi prin #aşina de carne.4.) !e ale2 roşii coapte+ dar nu stricate..V31/ !) S.loc "erit+ >n picioare+ se acoperă bine cu pături şi se /in ast"el p*nă se răcoresc co#plet8 a doua 3i+ la cele astupate cu dopuri se pune s#oală şi se păstrea3ă la loc răcoros şi uscat. De ase#enea dă 2ust bun la unele #*ncări ca% ardei u#ulu/i cu ore3+ sar#ale de post etc. !e pun >ntr?un castron adău2*nd la 1 D2 de roşii 2 2 de acid salicilic şi sare după 2ust Ese "ac sărate ca pentru #*ncare+ nu #ai #ultF. . După ce sunt bine #ura/i+ se /in la rece şi se consu#ă după trebuin/ă. B=C& 4O5// 5/ . După ce a dat c*te$a clocote+ se dă la o parte să se li#pe3ească.. !e pune apa la "iert cu sare+ >n propor/ie de . !e spală+ se introduc o clipă cu a5utorul unei site >n apă clocotită+ se cură/ă de pieli/e+ se taie >n patru şi se >ndepărtea3ă se#in/ele.*#40 :(3 -O)S#*. !e "ace un a#estec >n propor/iile dorite+ >ntr?un $as+ adău2*nd sare după 2ust Eca pentru orice #*ncareF. Dacă nu e9istă un loc bun de păstrare+ ca să nu "er#ente3e bulionul+ este prudent să se "iarbă sticlele+ după ce au "ost asupate nu#ai cu dopul de plută+ >n alt $as cu apă. !e a#estecă >#preună şi se pun >n sticle. !e spală >n apă rece şi se taie pu/in din capete.4.4# S#P0 !e cură/ă şi se spală% 2 D2 de #orco$i+ 1 D2 de ceapă+ 1 D2 de roşii+ 1G2 D2 de păst*rnac+ ' /eline+ ' ardei 2raşi+ o $ar3ă #ică+ o conopidă #ică şi 1 2 usturoi.4# -/O4+0 !e ale2 roşii coapte şi sănătoase+ se taie >n două+ apoi >n "elii sub/iri. De ase#enea se taie ca "ideaua c*/i$a ardei 2raşi+ precu# şi "run3ă $erde de #ărar şi de pătrun5el. !e aşa3ă castra$e/ii >n borcan+ se pun printre ei că/ei de usturoi+ iar deasupra se acoperă cu cren2i de #ărar. !e pune la soare şi se lasă 2 @ & 3ile. Dacă sunt castra$e/i #ai 2roşi care trebuie să se #ure3e repede+ se despică pu/in la #i5loc >n lun2i#e+ cu un cu/it. 2 de sare la 1 l de apă. !e lea2ă cu 0*rtie per2a#ent sau cu celo"an şi se păstrea3ă la rece.3 !) +O4-. !e a#estecă cu 1G2 D2 de sare şi se pune >n borcane+ apăs*nd cu lin2ura+ ca să nu ră#*nă 2oluri+ iar deasupra se toa#ă ulei de un de2et.S. !e astupă bine cu dopuri "ierte Ecu a5utorul #aşinii de dopuriF+ se acoperă cu s#oală sau cu ceară şi se păstrea3ă sticlele la rece. 6ntre ti#p se $*ntură 3ea#a de două+ trei ori. La "iecare Dilo2ra# de roşii şi ardei se adau2ă c*te 2 2 de acid salicilic.4(3/ P3). Dacă borcanul este de sticlă+ pentru a nu plesni+ se >n"ăşoară >ntr?o c*rpă udă. !e poate >ntrebuin/a la supe+ la ciorbe+ pun*nd c*te o lin2ură din acest a#estec la 1 l de apă.. !e toarnă sara#ura "ierbinte şi se lea2ă cu 0*rtie per2a#ent. V. !e lea2ă cu 0*rtie per2a#ent sau cu celo"an şi se păstrea3ă la rece. !e a#estecă uşor cu #*na sau cu o lin2ură şi se aşa3ă >n borcane #ici+ "ără 3ea#a pe care au lăsat?o.

!e lea2ă cu 0*rtie per2a#ent sau cu celo"an si se lasă la soare+ să se #ure3e. !e aşa3ă >n borcane de sticlă+ de .B@<& *#40. Tot 3ar3a$atul >ntrebuin/at trebuie să "ie proaspăt şi ne$ătă#at+ alt"el se #oaie >n ti#pul iernii. 6ntr?o oală #are+ se pun la "iert 9 l de apă cu 1G2 D2 sare şi 1G2 l o/et.4# /. 2 de sare la 1 l de apă. Dacă este necesar+ se #ai adau2ă pu/ină apă sărată E& 2 sare la 1 l apăF. !e astupă bine cu dopul de le#n şi >n "iecare 3i+ ti#p de 1 3ile+ se rosto2oleşte pu/in butoiul prin curte+ ca să se a#estece bine #urăturile şi sara#ura să le cuprindă pe toate. Butoiul se spală şi se opăreşte bine Ebutoiul >ntrebuin/at nu#ai pentru #urături de$ine cu at*t #ai bun+ cu c*t se >n$ec0eşteF.-4. !e pun din nou sc*ndurelele+ apăs*nd bine+ ast"el >nc*t toată $ar3a să "ie cuprinsă de 3ea#a pe care o lasă. !e "reacă apoi >năuntru cu usturoi pisat. !e controlea3ă dacă "unc/ionea3ă bine caneaua. !e spală bine+ se opăreşte şi se lasă să se 3$*nte.4# /. !e >ndepărtea3ă "run3ele $eştede+ se crestea3ă >n "or#ă de cruce >n partea cotorului+ scobindu?l pu/in cu cu/itul. !e a#estecă uşor cu #*na+ p*nă >ncepe să se #oaie.43 P3). !e aşa3ă toate >n butoi+ >n propor/iile dorite+ se adau2ă c*te$a "ire de #ărar uscat şi "run3e de $işin care /in #urăturile tari+ iar deasupra se toarnă sara#ura clocotită+ "ăcută din . /) +#. !eparat se spală >n două+ trei ape castra$e/i+ pepeni $er3i #ici+ ardei lun2i+ 2o2onele Epătlă2ele roşii crudeF+ #ere tari+ /elină+ pătrun5el+ #orco$.).-40 !) +O4-.4'0 . !e ale2 $er3e >ndesate şi sănătoase+ dar nu prea #ari.4)0 :!) +O4-. După ce s?a stins $arul+ se spală butoiul cu #ai #ulte ape+ "rec*ndu?l cu o perie+ şi se lasă să se s$*nte.) !e taie $ar3a ca "ideaua+ se pune >ntr?un $as+ presăr*nd sare ca pentru #*ncare. B@@& V. !e pun deasupra c*te$a boabe de piper+ c*/i$a că/ei de usturoi+ 2 @ & "run3e de da"in şi o crean2ă de #ărar uscat. @ ) l+ bucă/i de $ar3ă roşie+ bucă/i de conopidă+ altern*nd cu #orco$i şi /elină tăiate "elii #ai 2roase+ 2o2onele şi ardei lun2i. -entru ca #urăturile să "ie 2ustoase şi să /ină #ai bine+ se adau2ă c*te 1 l de o/et la "iecare 1 l de apă. !e >n"ăşoară borcanul cu o c*rpă 2roasă bine u#e3ită şi se toarnă "ierbinte solu/ia de apă cu sare şi o/et Edacă este bine >n"ăşurat cu c*rpă udă+ borcanul nu plesneşteF. 6n "iecare scobitură se pune pu/ină sare.#4/ P3). !e lea2ă borcanul cu 0*rtie celo"an pusă >n două şi se /ine la căldură p*nă se li#pe3eşte apa. Deasupra se apasă cu două sc*ndurele aşe3ate cruciş.#4/ !) S.4'0 . La 1 de $er3e se adau2ă circa doi pu#ni de . !e pune spre păstrare la un loc răcoros. După c*te$a ore+ c*nd $ar3a din borcan s?a lăsat+ se #ai adau2ă alte c*te$a r*nduri de $ar3ă cu sare. !e aşa3ă apoi butoiul >ntr?o pi$ni/ă uscată şi se des"undă atunci c*nd >ncepe consu#ul de #urături. !e aşa3ă $ar3a r*nduri >n butoi.O/ Butoiul trebuie să "ie de ste5ar. B@=& *#40. =@8& V. Dacă are #iros de #uce2ai+ se stin2e >n el o #*nă de $ar. !e aşa3ă >ndesat >n borcan+ pun*nd >ntre straturile de $ar3ă tocată şi "oi >ntre2i+ care se pot "olosi la sar#ale. !e aşa3ă >ntr?o pi$ni/ă uscată+ pe doi butuci+ pentru ca $asul >n care se scoate 3ea#a să poată >ncăpea uşor sub canea ErobinetF.4)0 Murăturile de iarnă se "ac >n butoiaşe de ste5ar+ a căror #ări#e depinde de ne$oile casei.

2 la 1 l de o/et. 1ar3a se $a păstra ast"el tare. !e ale2 $inete tinere şi nu prea #ari.3 !*P0)./etul de $in este #ai bun+ dar se poate >ntrebuin/a şi o/et obişnuit+ de 9 °. Dupa două+ trei 3ile+ $ar3a se lasă+ de aceea se #ai adau2ă c*te$a $er3e+ p*nă se u#ple din nou butoiul. !e spală+ se taie pu/in la capete şi se scur2 bine de apă. 2 la 1 l de o/etF şi cu c*te$a boabe de piper. !) O13. !e "ierbe o/etul+ adău2*nd la "iecare litru ) 2 de sare+ două lin2uri de 3a0ăr+ o "oaie de da"in.. !e lea2ă borcanele şi se păstrea3ă la un loc răcoros. !eparat se pre2ăteşte o sara#ură din . !eparat se pre2ăteşte 3ar3a$atul+ tăind ca "ideaua #orco$i+ pătrun5el+ /elină+ $ar3ă+ ardei $er3i+ >n propor/iile dorite. !e aşa3ă >n borcane.S. <#plutura aceasta se introduce >n despicături+ apoi se lea2ă pătlă2elele cu co3i de /elină opărite şi se aşa3ă r*nduri >n borcan. !e pun >n apă "ierbinte şi se lasă să clocotească p*nă >ncep să se #oaie. Dacă se "or#ea3ă cu ti#pul "loare deasupra+ aceasta trebuie cură/ită re2ulat+ iar teascul bine spălat. !e spală şi se lasă pe un şer$et să se 3$*nte+ sau se şter2 cu o c*rpă #oale. !e ale2 2o2oşari "ru#oşi+ ne$ătă#a/i şi proaspe/i.V31/ */-/ !) O13. . După ce s?a răcorit bine+ se toarnă peste 2o2oşari+ pun*nd deasupra c*te$a boabe de #uştar sau "run3e de $işin. B@B& V/)3. De ase#enea se pre2ătesc c*/i$a #orco$i tăia/i cu cu/itul special+ >n rondele crestate+ c*te$a "run3e de /elină şi după 2ust+ c*/i$a că/ei de usturoi. !e repetă opera/ia de c*te$a ori p*nă ce toată 3ea#a a "ost $*nturată. -rin canea se lasă să cur2ă 3ea#ă >ntr?o oală #are.4/). B@C& -/#P34-/ *. !e taie codi/a şi se despică >n lun2 pe a#bele păr/i+ dar nu de tot. !e toarnă peste $ar3ă+ pun*nd deasupra un teasc "ăcut din sc*nduri şi o piatră #are bine spălată.3 . !e lea2ă borcanul cu 0*rtie per2a#ent.boabe de poru#b+ două+ trei "ire de 0rean şi trei+ patru 2utui "ru#oase. Deasupra se pun boabe de #uştar sau "run3e de $işin bine spălate+ care #en/in castra$e/ii tari. !e "reacă toate 3ar3a$aturile uşor cu pu/ină sare+ adău2*ndu? se+ după 2ust+ şi c*/i$a că/ei de usturoi. !e >n/eapă "iecare cu un ac+ de 2 @ & ori. Deasupra se toarnă o/et "iert cu sare şi răcorit+ >n propor/ie de . (*nd aceasta este plină+ se toarnă 3ea#a peste $ar3ă >n butoi. După două 3ile >ncepe pritocirea+ care continuă p*nă >ncepe să se #ure3e $ar3a+ la "iecare 2 @ & 3ile. !e toarnă o/etul răcorit+ >#preun* cu boabele de piper. După patru+ cinci spătă#*ni $ar3a este #urată. B@A& GOGO5. B@7& -. 6n acest ti#p se "ierbe o/etul cu sare+ ast"el >nc*t să "ie bine sărat la 2ust Ecirca .4/ !) O13. !e lasă separat să se răcorească. !e lea2ă cu 0*rtie per2a#ent şi se /in la că#ară p*nă se #urea3ă. !e pun la că#ară+ iar după circa 1 3ile se pot >ntrebuin/a. 2 de sare #are de bucătăie la 1 l de apă. !e scot şi se aşa3ă pe #asă unele l*n2ă altele+ iar peste ele se pune un "und cu 2reută/i deasupra.3. !e pun apoi cruciş două sc*ndurele #ici+ care trebuie să /ină 2o2oşarii >n o/et. !e aşea3ă castra$e/ii >n borcan+ iar printre ei "elii de #orco$+ "run3e de /elină şi că/ei de usturoi. !e ale2 castra$e/i #ici şi "oarte proaspe/i.4..

4# /.4HO) -O)S34V. 2. De ase#enea se cură/ă #orco$i >n lun2i#e cu cu/itul special+ crestat+ şi se taie rondele ce$a #ai 2roase. !e păstrea3ă >n că#ară+ >n săcule/ de p*n3ă. Dacă aceasta nu a5un2e p*nă sus+ se poate turna pu/ină apă cu sare.. 6ntr?un borcan de ) D2 intră 1 @ 12 ardei "ru#oşi.43 !e ale2 ardei 2raşi "ru#oşi. !e ale2e #ărarul ca pentru #*ncare şi se >ntinde pe 0*rtie+ la un loc uscat Edar nu >n soareF unde se /ine c*te$a 3ile p*nă se usucă. !e adau2ă c*te$a lin2uri de o/et+ o lin2uri/ă de piper pisat+ sare după 2ust+ precu# şi o "oaie de da"in.. !e pun deasupra cruciş două sc*ndurele+ apăs*nd uşor+ ast"el >nc*t 3ea#a lăsată de #ărar să?l acopere co#plet.4. !e spală >n c*te$a ape.n sare. !e pune spre păstrare la un loc răcoros. Iarna se scoate c*te pu/in+ pe #ăsura necesită/ii+ se /ine o oră >n apă rece şi se >ntrebuin/ea3ă la #*ncare+ ciorbă etc. 6nainte de >ntrebuin/are se desărea3ă+ pun*ndu?i din a5un >n apă. !e ale2 "run3e de tar0on proaspăt. !e lea2ă cu 0*rtie per2a#ent şi se păstrea3ă la rece. 2 sare la 1 l de apăF+ se pun c*te$a boabe de piper la "iert şi se lasă să se răcorească+ nu >nsă co#plet. După ce s?au #uiat se aşa3ă >n borcan+ unul >n altul+ ca să >ncapă c*t #ai #ul/i turn*nd şi apa pe care au lăsat?o.4)0 . !e ale2e #ărarul ca pentru #*ncare şi se aşa3ă >ntr?un borcan de 1G2 de Dilo2ra#+ presăr*nd sare >ntre r*ndurile de #ărar. B8@& P0. !) O13. Apoi se aşa3ă conopida şi #orco$ii+ iar deasupra se #ai pune pu/ină "oaie de /elină şi #ărar..4#)J32 V34(3 -O)S34V..4# /. P3). La 1 ardei 2raşi+ intră & @ ' 2 sare. B8=& *04. După c*te$a ore+ dacă s?au lăsat+ se #ai adau2ă c*/i$a ardei+ p*nă se u#ple co#plet borcanul+ se apasă cu o sc*ndurică at*t+ c*t să?i cuprindă 3ea#a care a ieşit din ei. !e pune un pra" de acid salicilic #uiat cu pu/ină apă caldă ca să nu "acă "loare+ se apasă cu o sc*ndurică+ se lea2ă cu 0*rtie per2a#ent şi se /in la loc răcoros. !e pun >ntr?un castron şi se presară bine cu sare. !e pun la "oc >ntr?o crati/ă cu ulei+ >n propor/ie de 1 2 ulei la 1 D2 de ciuperci+ şi pu/ină sare. !e lea2ă cu 0*rtie per2a#ent şi se păstrea3ă la rece.4 V34(3 -O)S34V. !e presară "iecare cu pu/ină sare >năuntru şi se lasă să stea >ntr?un $as #are sau >ntr?o oală+ p*nă a doua 3i+ ca să se #oaie. -*nă a doua 3i #ărarul lăs*ndu?se+ se adau2ă alt #ărar+ de ase#enea presărat cu sare+ p*nă se u#ple borcanul. B8<& . !e "ierbe cantitatea necesară de apă cu sare E. !e spală >nainte de >ntrebuin/are. -scat. . P3). După ce au dat >n clocot+ se #ai /in 1 #inute. !e aşa3ă >n borcane şi se "ierb o oră pe baie de apă.4(3/ -O)S34V. !e spală >ntr?o apă+ se taie >n 5urul codi/ei un căpăcel şi se cură/ă de se#in/e. B86& .*#40 !e cură/ă conopida şi se des"ace >n buc0ete. !e toarnă >n borcan+ se lea2ă cu 0*rtie per2a#ent şi se /ine la căldură p*nă c*nd se li#pe3eşte 3ea#a.4)0 1. !e aşa3ă la "undul borcanului% "oi de $i/ă+ "oi de /elină şi pu/in #ărar.1/ !) S. B89& -O)OP/(0 5/ *O4-OV/ !) S.!e ale2 ciuperci #ărunte şi >nc0ise. A doua 3i se aşa3ă >ntr?un borcan #ic+ se apasă deasupra cu două sc*ndurele aşe3ate cruciş+ apoi se toarnă o/et c*t să le cuprindă.

A doua 3i se #ai ba2ă la cuptor+ la aceeaşi te#peratură+ iar >ntre ti#p se /in >ntr?un loc curat şi bine aerisit.4# -/O4+0 6n cantită/i #ari+ 3ar3a$atul se usucă >n cuptoare anu#e de uscat. !e introduc >n cuptor c*nd "ocul este aproape stins Ete#peratura cuptorului să nu "ie #ai #are+ de ) @ 7 °(F şi se /in p*nă s?a răcit cuptorul. Morco$ii se ale2 din $arietă/ile cu rădăcina #ică+ care sunt #ai "ra2e3i şi #ai dulci.Celina+ pătrun5elul şi păst*rnacul se usucă la "el cu #orco$ul. !e opăresc cu apă clocotită+ "ără să #ai stea pe #aşină+ se scur2 şi se aşa3* pe 2rătare de s*r#ă+ anu#e >#pletită.4'.. !e rad+ se spală şi se taie "elii sub/iri.!e pre2ăteşte la "el ca #ărarul uscat E$e3iF.. P3). (XTE1A LI!TE DE B<(ATE IA:<ARIE !upă de carne cu ore3 Rasol cu sos de 0rean şi carto"i Mere coapte >n aluat O Mă#ăli2ă cu br*n3ă la cuptor Tocană de purcel Tartă cu #ar#elad* O (iorbă de s"eclă+ dreasă la0nie de "asole cu #urături Budincă de 2riş O !alată rusească Macaroane cu br*n3ă (o#pot de pere O !upă de c0i#eni cu p*ine pră5ită !ar#ale de $ar3ă cu ore3 =o2oşi cu sirop de s#eură O Musaca de carto"i cu 3ar3a$at (iula#a de $i/el Ruladă cu #ar#eladă O !upă de linte =0i$eci 7trudel cu 2riş O !alată de carto"i cu ceapă . B88& '. -entru trebuin/ele casei se poate+ cu oarecare 2ri5ă+ usca şi pe 2rătare >n cuptorul #aşinii. #S-.V. Morco$ii usca/i se păstrea3ă >n săcule/e de p*n3ă.

re3 cu pra3 .re3 cu li#bă (re#ă de 3a0ăr ars O (arto"i cu s#*nt*nă 1ar3ă acră cu carne 7trudel cu #ere O !upă de #orco$i Budincă de io"ca cu şuncă -ră5itură cu cre#ă de $anilie O .(*rna/i pe $ar3ă călită .re3 cu lapte O 4asole bătută cu usturoi Li#bă cu sos de roşii (o#pot de #ere O !upă de 3ar3a$at la0nie de carto"i cu #urături -lăcintă cu br*n3ă O -i"tii de porc (0i"tele de pra3 la cuptor (ornule/e cu #ar#eladă O (iorbă de "asole boabe Ri3oto cu br*n3ă şi sos de roşii Bacla$a O (0i"tele de carto"i cu salată de s"eclă Musaca de tăi/ei (o#pot de prune uscate O -eşte pră5it Budincă de $ar3ă Minciuni 4EBR<ARIE !upă de #a3ăre uscată =utui cu carne (re#ă de $anilie O !alată de carto"i cu tar0on Budincă de #acaroane cu sos de roşii Weleu de $in O !upă cu 2ăluşti de 2riş .

(*rna/i pe "asole uscată =o2oşi dospite O (iorbă de peşte 1ar3ă cu tăi/ei Ali$ancă O (arto"i cu br*n3ă la cuptor -rune uscate cu carne =riş cu lapte O !upă de pra3 cu carto"i (0i"telu/e #arinate -iroşti cu #ar#eladă O -i"tii de porc M*ncare de linte cu #urături =o2oşi de carto"i cu 3a0ăr O !upă deasă de "asole boabe M*ncare de pra3 Br*n3oaice O !alată de carto"i cu andi$e !ni/el de pari3er cu cuşcuş Biscui/i cu #ar#eladă O (iorbă de 3ar3a$at -*r5oale #oldo$eneşti cu carto"i !arailie O (iula#a de carto"i 1ar3ă acră cu slănină Melci de co3onac O MARTIE -eşte cu #acaroane la cuptor -apricaş de $i/el Pal$a O (iorbă de lobodă dreăsă cu s#*nt*nă =ăluşti de carto"i cu sos de roşii -lăcinte cu br*n3ă O -iure de spanac cu ouă tari 7ni/el de le2u#e cu salată $erde Tranda"ir de co3onac O .

#letă cu carto"i pră5i/i 7trudel cu br*n3ă O M*ncare de /elină 7ni/el de #iel cu carto"i -lăcintă cu cre#ă de $anilie O !upă de spanac (arto"i cu ouă răscoapte+ la cuptor Ruladă cu #ar#eladă O <r3ici bătute cu 0rean şi ceapă pră5ită -lăcintă de #acaroane cu pari3er Tartă cu dulcea/ă A-RILIE (iorbă de şte$ie cu s#*nt*nă (arto"i cu br*n3ă la cuptor .-ila" de ur3ici (iula#a de #iel -apanaşi pră5i/i+ cu s#*nt*nă O !upă de salată (arto"i cu #acaroane la cuptor (orn cu nucă O (0i"tele de 3ar3a$at cu salată $erde Miel cu spanac =o2oşi din aluat pripit O (iorbă de #iel Budincă de carto"i (lătite O !panac la cuptor Drob de #iel cu salată $erde -iroşti cu br*n3ă O !upă de carto"i 4riptură >năbuşită+ cu sos Budincă de 2riş O .re3 cu #*nătărci =ulaş cu 2ăluşte (orn cu #ar#eladă O (iorbă rusească .#letă cu #ar#eladă O .

re3 cu lapte O (0i"tele de carto"i cu salată $erde Miel cu ciuperci Tartă cu cre#ă O !upă de 3ar3a$at Ri3oto cu br*n3* şi sos de roşii 7trudel cu 2riş O Nacuscă de peşte Budincă de 3ar3a$at+ >n aluat (re#ă de 3a0ăr ars O (iorbă de #iel !panac cu p*ine pră5ită la cuptor Biscui/i cu #ar#eladă O Bal#uş cu s#*nt*nă .Br*n3ă cu #ă#ăli2ă şi ridic0i !tu"at de #iel -apanaşi "ier/i+ cu 3a0ăr O !upă cu 2ăluşti de 2riş Li#bă cu sos de roşii Rulouri cu cre#ă O !alată de carto"i cu ceapă $erde şi #ărar Budincă de #acaroane (o#pot de caise $er3i O (iorbă de bure/i Drob de #iel >n aluat cu salată $erde Tăi/ei cu nuci O Măcriş cu ou M*ncare de carto"i cu slănină (re#ă de 2riş O !upă de salată 7ni/ele ruseşti =o2oşi dospite O -ila" de ur3ici cu arpacaş (arto"i cu s#*nt*nă -iroşti cu #ar#eladă O (iorbă de perişoare Budincă de spanac .

#letă cu dulcea/ă O !upă de piure de carto"i (0i"tele de 3ar3a$at cu salată $erde Tartă cu #ac O (arote cu s#*nt*nă Musaca de carto"i =o2oşi din aluat de co3onac O (iorbă pescărească Budincă de spanac (orn cu #ar#eladă O =ăluşti de carto"i cu sos alb M*ncare de #iel cu #a3ăre (ireşe O !upă de 2ulii (arto"i cu s#*nt*nă (roc0ete de 2riş+ cu 3a0ăr O -ila" cu #a3ăre Ruladă cu ca#e cu salată $erde -lăcintă cu br*n3ă O (iorbă de carto"i dreasă cu s#*nt*nă (arote şi #a3ăre cu unt =o2oşi dospite+ cu sirop O !panac cu "ri2ănele .4riptură de berbec pe "asole uscată =o2oşi de carto"i cu 3a0ăr MAI !upă de $erde/uri Tocană de $i/el (lătite cu #a2iun O !alată de ouă tari+ cu #ărar şi ceapă $erde M*ncare de carto"i cu carne Lapte cu tăi/ei O (iorbă /ărănească 7ni/el cu piure de spanac 7trudel cu br*n3ă O Lapte acru cu #ă#ăli2ă Ma3ăre cu "ri2ănele .

Musaca de tăi/ei (o#pot cu cireşe O !upă de piure de #a3ăre M*ncare de #orco$i cu carne !a$arină cu pes#et O !alată de spanac cu ouă tari !pa20ete cu br*n3ă la cuptor Melci >n sirop I<:IE (iorbă de 3ar3a$at Ri3oto cu "icat Bacla$a O Ma3ăre cu croc0ete de carne Ali$ancă cu s#*nt*nă (ireşe O !upă cu turnă/ei Rasol cu sos de s#*nt*nă (ornule/e din plă#ădeală O (arto"i noi >năbuşi/i+ cu salată Macaroane cu br*n3ă (o#pot de cireşe O Borş de lobodă dres cu s#*nt*nă Morco$i cu croc0ete de 2riş -ră5itură cu cre#ă de $anilie O !panac cu br*n3ă la cuptor (iula#a de #iel Biscui/i cu #ar#eladă O !upă de #a3ăre (arto"i noi cu s#*nt*nă (orn cu #ac O Mă#ăli2ă cu br*n3ă (0i"telu/e #arinate Tartă cu căpşuni O (iorbă de 2ulii M*ncare de carne cu spanac 7trudel cu br*n3ă O !alat* de carto"i cu $erde/uri .

.re3 cu lapte O I<LIE =ulii cu sos alb -apricaş de $i/el -ră5itură cu $işine O (iorbă de carto"i şi "asole $erde Do$lecei u#plu/i -apanaşi "ier/i O M*ncare de ba#e Budincă de io"ca cu ciuperci (orn cu #ar#eladă O !alată orientală Do$lecei cu s#*nt*nă Tartă cu caise O !upă de roşii cu ore3 M*ncare de carne cu "asole $erde -lăcintă cu br*n3ă O (onopidă cu sos la cuptor Musaca de carto"i (aise O (iorbă de s"eclă (0i"tele de $ar3ă cu sos de roşii =o2oşi dospite O !alată de $inete şi ardei .re3 cu #a3ăre -iroşti cu #ar#eladă O !upă de 3ar3a$at Tocană cu 2ăluşti =o2oşi O 7ni/el de le2u#e cu salată Macaroane cu sos de roşii şi ciuperci (o#pot de $işine O (iorbă de peşte -*r5oale #oldo$eneşti cu carto"i Br*n3oaice O !alată de $erde/uri cu ouă tari M*ncare de carne cu carto"i .

Do$lecei u#plu/i cu br*n3ă (o#pot de $işine O !upă de $ar3ă M*ncare de $i/el cu roşii =riş cu lapte O Ardei u#plu/i cu ore3 =0i$eci 4ructe O (iorbă de "asole 2rasă M*ncare de $inete cu roşii -ră5itură cu caise O -ila" cu do$lecei 4asole cu s#*nt*nă (re#ă de 3a0ăr ars O !upă de conopidă Musaca de $inete Ruladă cu #ar#eladă O !alată de "asole 2rasă M*ncare de carne cu do$lecei (o#pot de caise O .(T.MBRIE Mă#ăli2ă cu br*n3ă (*rna/i cu $ar3ă calită -ră5itură cu prune O !upă de carto"i şi pra3 M*ncare de carne cu pere Br*n3oaice O !alată de conopid* cu roşii cu ouă tari la cuptor -ră5itură cu cre#ă de $anilie O (iorbă de peşte 1inete u#plute cu ore3 Tartă cu stru2uri O =ăluşti de carto"i cu soş de roşii 4riptură de $i/el pe #acaroane 4ructe O .

IEMBRIE !upă de le2u#e M*ncare de carne cu 2utui -lăcintă cu br*n3ă O M*ncare de carne cu 2utui Tocană (o#pot de #ere O (iorbă de carto"i (0i"tele de pra3 la cuptor Bacla$a .!upă de 3ar3a$at !ar#ale de $ar3ă cu ore3 (ornlule/e din plă#ădeală O Nacuscă de $inete şi 2o2oşari M*ncare de carne cu carto"i Budincă de 2riş O -eşte pră5it =0i$eci (o#pot a#estecat O (iorbă de $i/el =ăluşti de $ar3ă cu sos de roşi Budincă de ore3 cu #ere O Ba0nuş cu s#*nt*nă M*ncare de carne cu pra3 (o#pot de pere O (onopidă cu sos alb+ la cuptor Ardei u#plu/i Ruladă cu #ar#eladă O !upă de ceapă !ar#ale de $ar3ă cu carne =riş cu lapte O la0nie cu carto"i cu castra$e/i #ura/i Budincă de 3ar3a$at 7ni/el cu #ere O !panac pe p*ine pră5ită la cuptor Io"că cu br*n3ă !tru2rui O :.

re3 cu prune uscate O -ra3 cu s#*nt*nă -Iăcintă cu carne =riş cu lapte şi sirop de s#eură O la0nie de "asole cu #urături 7ni/el de pari3er cu piure de carto"l (o#pot de prune nscate O (iorbă de 3ar3a$at M*ncare de carne cu castra$e/i Ai$ancă O -eşte rasol Ri3oto de "icat 7trudel cu #ere O !upă de do$leac M*ncare de carne cu carto"i =utui coapte O !alată de carto"i cu tar0on !ar#ale cu ore3 Tăi/ei cu nuci O (iorbă de "asole boabe (*rna/i pe $ar3ă călită Tartă cu #ar#eladă O M*ncare de /elină -lăcintă de #acaroane cu carne Pal$a O !upă de linte 1ar3ă cu tăi/ei 7trudel cu 2riş DE(EMBRIE !alată de carto"i şi "asole boabe (0i"tele #arinate (re#ă de $anilie .O Ma3ăre bătută+ cu ceapă pră5ită Budincă de #acaroane Melci >n sirop O !upă de "asole boabe 1ar3ă dulce la cuptor .

O (iorbă de peşte cu 3ea#ă de $ar3ă (iula#a de carto"i Br*n3oaice O Mă#ăli2a cu br*n3ă la cuptor (*rna/i pe "asole (o#pot de #ere O !upă cu tăi/ei Rasol cu carto"i şi #urături (re#ă de 2riş O Musaca de carto"i cu 3ar3a$at -ila" de pasăre =o2oşi din aluat pripit O (iorbă /ărănească -apară de #ă#ăli2ă Pal$a O !alată de icre i#itate -erişoare cu s#*nt*nă -apanaşi pră5i/i O !upă de c0i#en M*ncare de "asole cu slănină 7trudel cu nuci O (arto"i pră5i/i cu o#letă M*ncare de carne cu prune uscate (o# cu #ac O -ila" cu pra3 Budincă de io"ca cu şuncă (o#pot de pere O !upă de 3ar3a$at (iula#a de $i/el Ruladă cu #ar#eladă O Budincă de carto"i 1ar3ă cu carne (lătite cu dulcea/ă O !upă de linte 4ri2ănele de carto"i cu salată de sleclă -lăcinta cu #ere O .

........4asole bătută cu usturoi Tocană de purcel ...:CI:<T<L 1ITAMI:E 7I 1AL..r3.. ZZ ZZ ZZ &19 Ma3ăre conser$e... -*ine albă.. ZZ ZZ ZZ ......re3 cu prune uscate (.. ZZ ZZ ZZ 1 !panac "iert....... ZZ ZZ ZZ ..............re3 "iert .. Z ZZ 1'2 ? &9.. (arne de porc ..RI(K A -RI:(I-ALEL.) Linte uscată... Z &. Z ZZ ZZ Z &' Celină. ........ ZZ ZZ ZZ 2' Morco$.......... ZZ ZZ ZZ &)..... ZZ ZZ ZZ 2..... Z ZZ ZZ &' -*ine inte2rală........... .... ZZ Z ZZ ZZ &'9 (eapă.R ALIME:TE 1ITAMI:E 1 2 dau ALIME:TE Dilocalorii A B1 B2 ( D E I ALIME:TE A:IMALE Br*n3ă ........ Lapte de $acă .... ZZ ZZ ZZ Z ' ? 11' -eşte a"u#at. ZZ ZZ ZZ ZZ ).. Le2u#e (arto"i "ier/i.......... ZZ ZZ 2&. Ma3ăre uscată.... ? 2 (arne de #iel .... ZZ ZZ ZZ ZZ ........uă .......... -ui "ript ..... Z ZZ ZZ ZZ 2) . ZZ ZZ ZZ ZZ Z .. &. Z Z ZZ Z ZZ 2 (astra$ete.. ZZ 27 Macaroane.. ZZ ZZ ZZ ZZ Z 2........AREA (AL..... Z Z ZZ 7 -eşte proaspăt ............... ZZ ZZ ZZ Z 19 4asole $erde . ZZ Z ZZ Z &' Roşii Eto#ateF.. ... ZZ ZZ ZZ ZZ &2 4asole uscată.....' 1ar3ă ... Z ZZ ZZ ZZ )7 ALIME:TE 1E=ETALE (ereale -oru#b.. ZZ Z ... ZZ ZZ ZZ ' Lapte de o# ............ ......&& Ma3ăre $erde..... ZZ ZZ Z ZZ 2) (arne de $acă ........