ÎNTRU SLAVA SFINTEI Şl CELEI DE O FIINŢĂ, DE VIAŢA FĂCĂTO AR EI Şl NEDESPĂRŢITEI TREIMI

Liturghier
CUPRINZÂND

DUMNEZEIEŞTILE LITURGHII ALE SFINŢILOR NOŞTRI PĂRINŢI: IOAN GURĂ DE AUR, VASILE CEL MARE Şl A DARURILOR MAI ÎNAINTE SFINŢITE
PRECUM Şl

RÂNDUIALA VECERNIEI, UTRENIEI, DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII, LITURGHIEI CU ARHIEREU, CA Şl ALTELE DE TREBUINŢĂ LA SFÂNTA SLUJBĂ ÎN BISERICĂ
T IP Ă R IT CU A P R O B A R E A S F Â N T U LU I SIN O D Şl CU BINECUVÂNTAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE

T E O C T I S T
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

EDITUF^A INSTITUTULUI BIBLIC Şl DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE BUCUREŞTI - 2000

100

LITURGHIER

închinăciuni şi merg apoi la arhiereu pentru binecuvântare sau, în lipsa acestuia, fac numai metanie la scaunul arhieresc. întorcându-se iarăşi în mijlocul bisericii, cu faţa spre răsărit, diaconul zice:

Binecuvintează, părinte.
Preotul:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preotul sau diaconul începe a zice:

împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori). Preasfântă Treime, m iluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noaste. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne, miluieşte (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

SLUJBA SFINTEI LITURGHII
Preotul:

101

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
După aceea zic troparele acestea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă...

Doam ne, miluieşte-ne pe noi, că întru tine am nădăj­ duit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău îl chemăm.
Şi acum...

U şa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născă­ toare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântui­ rea neamului creştinesc.
Apoi merg la icoana Mântuitorului, zicând:

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voie ai binevoit a Ţe sui cu Trupul pe cruce, ca să izbăveşti din robia vrăjmaşului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de buciirie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.

102

LITURGHIER

Şi, închinându-se, îşi descoperă capul şi sărută icoana. Uree după aceea la icoana Născătoarei de Dumnezeu, zicând troparul:

Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne pe noi milostivirii, Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată, precum de-a pururea, puterea ta, că, întru tine nădăjduind, strigăm ţie: Bttcură-te, ca şi oarecând Gavriil, mai-marele voievod, al celor fără de trüp.
Se închină şi sărută icoana, având capul descoperit. Şi, trecând apoi la celelalte icoane, care se găsesc de o parte şi de alta a sfintelor uşi şi anume: întâi la icoana hramului şi cele ce s-ar mai afla spre miazăzi de ea, apoi la icoanele dinspre miazănoapte de icoana Născă­ toarei de Dumnezeu, iar după aceea la icoana de la iconostas, zic la fiecare troparul sau condacul sfântului sau sfintei care va fi acolo, se închină şi le sărută. Dacă pe iconostas se află icoana învierii, zic:
Λ

învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, ne învredniceşte, cu inimă curată, să Te mărim.
Apoi, mergând în mijlocul bisericii, îşi descoperă capetele şi, plecându-Ie, diaconul zice: Domnului să ne rugăm. Iar preotul zice rugăciunea aceasta:

Doamne, trimite mâna Ta din înălţimea Sfântului Tău locaş şi mă întăreşte spre slujba ce-mi este pusă înainte, ca, neosândit stând înaintea înfricoşătorului Tău altar, să săvârşesc Jertfa cea fără sânge. Că a Ta este puterea şi slava în vecii vecilor. Amin.
Apoi, ridicându-şi capetele şi acoperindu-le, diaconul zice: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluieşte (de 3 ori), binecuvintează. Iar preo­ tul face apolisul cel mic astfel: Duminica:

Cel ce a înviat din morţi, (în alte zile.) Hristos, Adevă­ ratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei

SLUJBA SFINTEI LITURGHII

105

Maicii Sale, ale celui între sfinţi Părintelui nostru loan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (sau: ale celui între sfinţi Părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei) şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un hun şi de oameni iubitor.
După săvârşirea apolisului, se pleacă spre strane şi intră în altar: preotul prin uşa dinspre miazăzi, iar diaconul prin uşa dinspre miazănoapte, zicând fiecare în sine:

Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, întru frica Ta. Doamne, povăţuieşte-mă întru drep­ tatea Ta, iar pentru vrăjmaşii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea.
Intrând în sfântul altar, fac trei închinăciuni înaintea Sfintei Mese şi, descoperindu-şi capetele, sărută preotul Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă, iar diaconul numai marginea Sfintei Mese. Apoi, luând în mâini, fiecare veşmintele sale, fac trei închină­ ciuni către răsărit, zicând în sine:

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte.
După aceea, merge diaconul la preot, ţinând veşmintele în dreap­ ta sa şi, plecându-şi capul, cere binecuvântarea, zicând:

Binecuvintează, părinte, stiharul dimpreună cu orarul şi mânecuţele.
Iar preotul, binecuvântând, zice:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Apoi diaconul sărută mâna preotului şi, retrâgându-se la o parte, se îmbracă în stihar, rugându-se aşa:

- Bucura-se-va sufletul meu întru Dom nul că m-a îmbrăcat în veşmântul mântuirii şi cu haina veseliei m-a

luând epitrahilul. Domnul Savaot. sărutând semnul Sfintei Cruci de pe orar şi zicând: Sfânt. mâna Ta cea dreaptă. îl binecuvintează şi. mergând Ia proscomidiar. Sfânt. Iar la stânga zice: Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit. Sfânt. După aceasta. îl pune pe umărul stâng şi petrecând capătul din faţă pe sub mâna dreaptă. ai zdrobit pe cei potrivnici. îl binecuvintează. Binecuvântat este Dumnezeu. se îmbracă. Doamne. pe barba lui Aaron. cu mulţimea slavei Tale. s-a preaslăvit întru tărie. aşa ca să atârne în faţă.. iar potirul în dreapta lui şi pe celelalte cu bună rânduială de o parte. acum şi pururea şi în vecii vecilor. până la sfârşit. iar celălalt capăt pe spate. sărutând crucea de pe gulerul epitrahilului. precum s-a spus.104 LITURGHIER împodobit. Când pune mânecuţele la mâini. ce se pogoară pe marginea veşmintelor lui. îl aduce prin spate. pune adică sfântul disc în stânga lui.. ca mirul pe cap.. îl pune pe grumaz. înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale. Doamne. Apoi diaconul. Iar preotul se îmbracă în acelaşi timp cu diaconul. . zicând: Binecuvânat este Dumnezeul nostru. După aceea. totdeauna.. ce se pogoară pe barbă. sărută de asemenea semnul Sfintei Cruci de pe ele. Amin.. zicând: Bucura-se-va sufletul meu.. Şi sărutând apoi semnul Sfintei Cruci de pe el. a sfărâmat pe vrăjmaşi şi. peste umărul stâng iarăşi. ca unui mire mi-a pus cunună şi ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă. în acest chip: luând stiharul în mâna stângă şi închinându-se de trei ori spre răsărit. spunând la cea dreaptă: Dreapta Ta. Cel ce varsă harul Său peste preoţii Săi. zicând. pregăteşte cele sfinţite.

Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea. după ce le binecuvintează şi le sărută. de este protosinghel sau are vreun oarecare alt rang bisericesc. în mâinile cărora sunt fărădelegile. sărutând-o. Doamne. se îmbracă. Doamne. zicând: Λ Incinge sabia Ta peste coapsa Ta. se vor îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi întru bucurie se vor bucura. dreapta lor s-a umplut de daruri. Izbăveşte-mă. totdeauna. o binecuvintează şi. Luând apoi felonul (sfiia). . luând brâu]. iubit-am bună-cuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii slavei Tale. Cel ce mă încinge cu pu­ tere şi a făcut fără prihană calea mea. îşi spală mâinile. îl binecuvintează şi. Iar la mânecuţe.SLUJBA SFINTEI LITURGHII 105 Apoi. zicând: Spăla-voi între cei nevinovaţi mâinile mele şi voi încon­ jura altarul Tău. Doamne. Amin. Doamne. luând bederniţa. După aceea. Doamne. Piciorul meu a stat întru dreptate. Puternice. sărutând crucea de la mijlocul Iui. totdeauna. sărutându-1 după rânduială. o pune. Amin. cu podoaba Ta şi cu frumuseţea Ta şi încordează şi bine sporeşte şi stăpâneşte pentru adevăr. în biserici Te voi binecuvânta. Cel ce întocmeşte picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă aşază. blândeţe şi dreptate. se încinge cu el. zice tot ca şi diaconul. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Mergând după aceea Ia spălător. după rânduiala de mai sus. Şi minunat Te va povăţui dreapta Ta. zicând: Preoţii Tăi. iar eu întru nerăutatea mea am umblat. ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. zicând: Binecuvântat este Dumnezeu. acum şi pururea şi în vecii vecilor. şi mă miluieşte. îl binecuvintează şi.

împreună cu diaconul. curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte (de trei ori). luând PRIMA prescură şi copia cu amân­ două mâinile. zice: Dumnezeule. nemurire ai izvorât oamenilor.II RÂNDU1ALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII Preotul vine apoi la proscomidiar cu capul descoperit şi. închinându-se de trei ori înaintea lui. părinte. le ridică până în dreptul frunţii şi zice: Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump Sângele Tău. Pe Cruce fiind răstignit şi cu suliţa împuns. Mântuitorul nos­ tru. . După aceasta preotul. Apoi diaconul zice: B inecuvintează. slavă Ţie.

Apoi preotul. judeata Lui s-a ridicat. Doamne. Ie binecu­ vintează cu dreapta. Apoi tăind la fel în partea stânga. fără de glas împotriva celui ce-o tunde. zice la fiecare tăietură: Domnului să ne rugăm. adică cea cu literele 11 S şi N I. Preotul însemnează cu copia cruciş. privind cu evlavie la această lucrare. înfige copia în partea dreaptă a peceţii. miluieşte. alături de sfintele vase. deasupra peceţii de pe prescură şi zice de fiecare dată: întru pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântui­ torului nostru Iisus Hristos. După aceasta zice: Ridică. zice: Şi ca o oaie. zice: Ca un miel spre junghiere S-a adus.SLUJBA SFINTEI LITURGHII 107 Şi preotul. trecând prescura şi copia în mâna stângă. zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru. în chipul crucii. totdeauna. şi ţinând orarul în mână. tăind. zice: întru smerenia Lui. diaconul zice: Domnului să ne rugăm. Şi. Doamne. având prescura în mâna stângă. Şi tăind în partea de jos. aşa nu şi-a deschis gura Sa. acum şi pururea şi în vecii vecilor. părinte. Tăind după aceasta în partea de sus a peceţii. Diaconul: Amin. punând îndată prescura pe tavă sau pe talerul de lemn. de trei ori. iar în mâna dreaptă copia. miluieşte. zice: Iar neamul Lui cine-1 va spune? Diaconul. . şi. care se găseşte Ia proscomidiar.

Şi. Şi. părinte. buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Apoi preotul sărută Sfânta Evanghelie. după aceasta. cu faţa spre sfintele uşi. ţinând orarul cu trei degete ale mâinii drepte. Diaconul: A m in. zice: Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. Preotul. iar diaconul numai marginea Sfintei Mese. acum şi pururea şi în vecii vecilor. se închină cu cucernicie de trei ori. diaconul zice: Vremea este a sluji Domnului.. binecuvintează. zicând întru sine (asemenea şi preotul în altar): Doamne. stând la locul obişnuit. (Iar dacă nu este diacon. părinte. . închinându-se diaconul. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Şi diaconul zice: Roagă-te pentru mine. totdeauna. Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru. Şi iarăşi diaconul: Pomeneşte-mă. ci numai cele ale preoţiei). şi Doamne. binecuvântând pe diacon pe cap. Preotul zice: Să îndrepteze Domnul paşii tăi spre tot lucrul bun.. se începe Dumnezeiasca Liturghie. Şi după aceasta.. din mijlocul bisericii. părinte. plecându-şi capul său către preot şi. preotul nu zice cele ale diaconului. buzele mele vei deschide..122 LITURGHIER Iar de Ia sărbătoarea Sfintei Înălţări şi până la Duminica Pogorârii Sfântului Duh se zice numai: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. iese prin uşa dinspre miazănoapte şi. totdeauna. Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

DUM NEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOA N GURĂ DE A UR ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI .

. strănile. pe cântăreţ şi. după care zice prochimenul Apostolului. ei fac o închinăciune... scaunul arhieresc. venind între sfintele uşi. Cântăreţul. cădind... ia cădelniţa cu tămâie şi. După aceea. Iar strana începe din nou: Sfinte Dumnezeule. cu faţa spre credincioşi.. venind către preot. unul după altul. prin faţa Sfintei Mese şi vin în dreapta protosului. preotul revine în faţa Sfintei Mese şi citeşte în taină .. şi se aşază de-a stânga protosului. după ce primeşte binecuvântarea de la dânsul.ment. icoanele. (Dacă nu este diacon. după care intră în sfântul altar. după plinirea cântării celei întreit-sfinte. cădirea o face preotul sau unul dintre preoţii slujitori. Sfinte fără de moarte. pentru cea din urmă oară. diaconul zice dintre sfintele uşi: Puternic. diaconul. apoi iese din altar şi cădeşte după rânduială. Şi cântăreţul: Din Epistola către. Şi acum.. După Slavă. ci să stea în locul ce s-a spus. stând în mijlocul bisericii. Când trec prin faţa Sfintei Mese.. în cazul în care se slujeşte în sobor). iar cei din partea de miazănoapte vin. tot prin faţa Sfintei Mese. Apoi diaconul: înţelepciune. SE CADE A ŞTI CĂ: preotului nu-i este îngăduit să se urce în scaunul cel de sus. zice: Să luăm aminte... preoţii din partea de miazăzi trec. Şi. nici să şadă în el. pe ceilalţi credincioşi. Iar preotul: Pace tuturor. apoi stau cu faţa spre apus. Diaconul: Să luăm aminte. din mijlocul bisericii. în timp ce diaconul cădeşte. cădeşte lin Sfânta Masă împrejur şi sfântul altar tot şi pe preot. răspunde: Şi duhului tău.

după ce fac o plecăciune către scaunul cel de sus. împre­ ună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh. Că Tu eşti luminarea sufletelor şi a trupurilor noastre. Amin. cititorule. Pune în noi şi frica fericitelor Tale porunci. Şi sfârşindu-se de citit Apostolul. acum şi pururea şi în vecii vecilor. ca. IOAN GURA DE AUR R ugăciunea dinainte de E van gh elie 137 trăluceşte în inimile noastre. Stăpâne. cugetând şi făcând toate cele ce sunt spre bună-plăcerea Ta. (Dacă slujeşte sobor de preoţi. vieţuire duhovnicească să petrecem. Hristoase Dumnezeule. încheind cădirea. purtându-se înaintea lui două sfeşnice cu lumânări aprinse (sau o făclie aprinsă) . ceilalţi preoţi se întorc la locurile lor. iar strana cântă: Aliluia. pune cădelniţa la locul ei şi. fără diacon. lumina cea curată a cunoaş­ terii Dumnezeirii Tale şi deschide ochii gân­ dului nostru spre înţelegerea evanghelicelor Tale propovăduiri. Diaconul iese cu Sfânta Evanghelie prin sfintele uşi. trecând cei de la stânga la dreapta şi invers. se întoarce cu faţa spre credincioşi şi zice dintre uşile împărăteşti: Pace ţie. o ia cu amândouă mâinile. după ce preotul care a cădit revine în sfântul altar. stând înaintea Sfintei Mese. Iubitorule de oameni.LITURGHIA SF. Rugăciunea de dinainte de Evanghelie). primeşte de la el Sfânta Evagnhelie şi. şi Ţie slavă înălţăm. prin partea de răsărit a Sfintei Mese. împreună cu protosul. punând capătul orarului peste ea. apoi citesc. închinând-se înaintea Sfintei Evanghelii. Cântăreţul: Şi duhului tău. apropiindu-se de preot. toate poftele trupului călcând. Iar diaconul. preotul. isprăvind de cădit.

acesta zice. trecându-se direct la rostirea formulelor pentru citirea ei). iar dacă mai este alt diacon sau slujitor. câte un sfeşnic cu lumânare aprinsă). Iar preotul. pentru rugăciunile Sfântului. (în zilele obişnuite sau de rând. atunci când îi dă Sfânta Evanghelie.138 LITURGHIER până ce se duce pe amvon sau la locul cel obişnuit din mijlocul bise­ ricii. părinte. punându-se. binecuvântându-1. celui ce binevesteşti. (Iar dacă nu este diacon. preotul stă între sfintele uşi cu faţa către apus. a Domnului nostru Iisus Hristos. întru tot lău­ datului Apostol şi Evanghelist (N) să-ţi dea ţie. cu glas mare: înţelepciune. spre plinirea Evanghe­ liei iubitului Său Fiu. Strana: Şi duhului tău. dacă este: Să luăm aminte. să ascultăm Sfânta Evanghelie! Şi preotul zice îndată: Pace tuturor! (Apoi preotul rămâne între sfintele uşi. drepţi. de peste săptămână. dar în taină. pe binevestitorul Sfântului Apostol şi Evanghelist (N). Diaconul care citeşte Sfânta Evanghelie: Din Sfânta Evanghelie de la (N) citire. în chipul arătat. preotul binecuvintează pe diacon. . Apoi zice: Binecuvintează. de-a dreapta şi de-a stânga. zice: Dumnezeu. cuvânt cu putere multă. După aceasta. Doamne. dintre sfintele uşi. slavă Ţie. Sfânta Evanghelie se citeşte de preot. Preotul sau diaconul al doilea. până ce diaconul termină citirea Sfintei Evanghelii). Strana: Slavă Ţie.

zice preotul către diacon: Pace ţie. rugămu-ne Ţie.LITURGHIA SF. venind diaconul până la sfintele uşi. celui ce ai bine vestit. din tot sufletul şi din tot cugetul nostru să zicem. auzi-ne şi ne miluieşte. Urmează citirea tâlcuirii Sfintei Evanghelii din Cazanie. şi după aceasta o aşază pe Sfânta Masă. sfârşindu-se Sfânta Evanghelie. şi ne miluieşte pe noi. în acest timp. şi trimite îndurările Tale peste noi şi peste tot po­ porul Tău. Dumnezeule. stând în faţa Sfintei Mese: . robii Tăi. cu partea care se deschide către răsărit. dă Sfânta Evanghelie în mâinile preotului şi trece în dreptul icoanei Mântuitorului. Se Închid apoi sfintele uşi. Strana: Doamne. Miluieşte-ne pe noi. din mijlociii bisericii. D um nezeul părinţilor noştri. . preotul zice în taină R ugăciunea cererii stăruitoare oainne. 10AN GURA DE AUR 139 Şi. rugămu-ne Ţie. miluieşte. venind la locul cel obişnuit. o zice preotul. zice ectenia următoare. primeşte această rugăciune stăruitoare de la noi. cu partea care are pe ea învierea. după mare mila Ta. Şi. miluieşte (de 3 ori). iar diaconul. Dumnezeul nostru. Strana: Slavă Ţie. din sus de sfântul antimis. auzi-ne şi ne miluieşte. Strana: Doamne. Atotstăpânitorule. dacă nu este diacon. care aşteaptă de la Tine mare şi multă milă. Preotul sărută şi înalţă Sfânta Evanghelie în semnul Sfintei Cruci spre credin­ cioşi. pe care. Doamne. Doamne. slavă Ţie. Să zicem toţi. după mulţimea milei Tale.

stăpâneşti cele cereşti şi cele pământeşti. pe Tine Te rog. căci a sluji Ţie este lucru mare şi înfricoşător chiar pen­ tru puterile cele cereşti. că Tu singur. cu puterea Sfântului Tău Duh. pe mine. Doamne. Dar. Iar preotul. Cel ce singur eşti bun şi binevoitor. şi învredniceşte-mă. să stau înaintea sfintei Tale mese acesteia şi să jertfesc sfântul şi preacu­ ratul Tău Trup şi scumpul Tău Sânge. Căci la Tine .. Te-ai făcut om şi Arhiereu al nostru Te-ai făcut şi. să se apropie sau să slujească Ţie. Deci. stând înaintea Sfintei Mese. şi-mi curăţeşte sufletul şi inima de cugete viclene. Domnul serafimilor şi împăratul lui Israel.. împărate al slavei. (până la: Ca pe împăratul..148 LITURGHIER Strana: Amin. Cel ce singur eşti Sfânt şi întru sfinţi Te odihneşti. Dumnezeul nostru. Care Te porţi pe scaunul heruvimilor. cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoţiei. ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe liturgice şi fără de sânge. ca un Stăpân a toate. citeşte în taină R ugăciunea din tim pul cântării heruvim ice imeni din cei legaţi cu pofte şi cu desfătări trupeşti nu este vrednic să vină. pentru iubirea Ta de oameni cea negrăită şi nemăsurată. totuşi. caută spre mine. toată grija cea lumească acum să o lepădăm.. care pe Heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfantă cântare aducem. Şi începe să cânte îndată cântarea heruvimică: Noi. păcătosul şi netrebnicul robul Tău.). fără mu­ tare şi fără schimbare.

. Şi. care o binecuvintează. aliluia.. dar fără să ridice mâinile. Aliluia. aliluia. se face acum. Cel ce primeşti şi Cel ce Te împărţi. tămâiază cel dintâi dintre ei). preotul şi diaconul zic şi ei în taină cântarea heruvimică. Că Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce Te aduci. ci binevoieşte să-Ţi fie aduse darurile acestea de mine. şi. Se ridică apoi perdeaua şi se deschid sfintele uşi. Dumnezeul nostru. Hristoase. păcătosul şi nevrednicul robul Tău. şi Ţie slavă înălţăm. zicând psalmul 50 şi tropare de umilinţă. împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh. mergând înainte diaconul. (Când sunt mai mulţi preoţi împreună-slujitori. Amin. Preotul: N oi. toată grija cea lumească acum să o lepădăm. care pe heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem. altarul tot şi. Venind în altar. dacă nu s-a făcut mai înainte acoperirea Cinstitelor Daruri Ia proscomidiar. pe Cel înconju­ rat în chip nevăzut de cetele îngereşti. 10AN GURĂ DE AUR 149 vin. o dă preotului. câte va voi.LITURGHIA SF. tămâiază icoanele şi pe credincioşi ca la Apostol. de trei ori. plecându-mi grumajii mei. acum şi pururea şi în vecii vecilor. ieşind prin sfintele uşi. C a pe împăratul tuturor să-L primim. pregătind cădelniţa. iar diaconul. Iar. cu făclie aprinsă. tot prin sfintele uşi. nici să mă lepezi din­ tre slujitorii Tăi. preotul tămâiază Sfânta Masă împrejur. . făcând câte o închinăciune la fiecare sfârşit. după terminarea rugăciunii. şi mă rog Ţie: Să nu întorci faţa Ta de la mine. Iar diaconul continuă: .

zicând: Ridicaţi mâinile voastre la cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul. mai fac apoi amândoi o închinăciune şi se întorc plecându-se. mergând după aceea înaintea Sfintei Mese. către credin­ cioşi. curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte. trec . zic: Dumnezeule. Apoi diaconul zice către preot: Ridică. luând Aerul. După aceasta. cu diaconii. purtându-se înaintea lor două sfeşnice sau lumânarea aprinsă. zicând : Dumnezeule. Preotul însuşi ia sfântul potir şi ies amândoi prin uşa dinspre miazănoapte. După aceea preotul sărută sfântul antimis. preotul pune mai întâi pe umerii celui de al doilea un Aer. diaconul mai întâi şi după el preotul. îl pune pe umerii diaconului. începând de Ia cei cu rang mai mare. părinte. curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte. având Aerul pe umeri.şi tămâind după obicei. Şi preotul. după ce s-a închinat cel dintâi dintre preoţi. şi. ca să meargă înaintea primului diacon. face el singur Vohodul. Când sunt mai mulţi preoţi şi diaconi. dintre sfintele uşi. fac două închinăciuni. prin mijlocul bisericii. şi aşa înconjoară. preotul dă cădelniţa diaconului (sau. paracliserului) şi. care îl ţine în dreptul frunţii cu toată grija şi evlavia. potirul în mâna dreaptă şi discul în mâna stângă. făcând VOHODUL sau ieşirea cu Cinstitele Daruri. dându-i apoi cădelniţa. având şi cădelniţa atârnată de unul din degete. Merg după aceea la proscomidiar şi. vin apoi şi ceilalţi preoţi doi câte doi. luând sfântul disc. Dacă sunt doi diaconi. Sfânta Cruce şi Sfânta Masă. îl dă diaconului. şi s-au plecat către credincioşi. închinându-se de trei ori. iar diaconul numai Sfânta Masă. închinându-se după rânduială şi plecându-se către credincioşi. în lipsa Iui. Iar dacă slujeşte numai preotul.

după aceea. diaconul intrând şi el. iar preotul care a făcut Proscomidia. iar ceilalţi merg după dânsul. Dacă va sluji numai uh preot. având în mâna dreaptă fiecare câte o cruce şi. până la cel din urmă. atât sfântul disc cât şi sfântul potir se iau de întâiul dintre împreună-slujitori. le împart între dânşii. terminând. şi. cădeşte înaintea lui. cel cu rang mai mic fiind la urmă. chiar cartea Dumnezeieştii Liturghii. Şi fac Vohodul. primul dintre diaconi zice cu glas mare: Pe voi pe toţi. stând în partea dreaptă. mergând unul după altul în urma preotului celui dintâi. iar dacă vor sluji mai mulţi. acum şi pururea şi în vecii vecilor. 10AN GURĂ DE AUR 151 spre proscomidiar. în rând cu primul dintre împreună-slujitori. ajungând în mijloc. şi stau unul în dreapta celuilalt. iar când vine preotul cu sfântul potir. se aşază unul de-a dreapta altuia. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [pe (înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N)]. la nevoie. Iar când au ajuns în mijlocul bisericii. pe cârmuitorii ţării noastre. dreptmăritorilor creştini. cu faţa spre apus. iar ultimul copia şi linguriţa. mergând înaintea celui dintâi până la sfintele uşi. copia şi linguriţa. până ce preotul intră prin sfintele uşi. în rând cu protosul. zice singur toate cele ce urmează. când a ajuns în mijlocul bisericii. primul dintre diaconi se întoarce în altar prin sfintele uşi. zicându-le pe rând: Pe Prea Fericitul Părintele nostru (N). sâ-1 pome­ nească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. să vă pome­ nească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. purtând în mâini câte o cruce. Diaconul al doilea. în sfântul altar prin uşa dinspre miazănoapte. aşteaptă să intre preotul cu sfântul potir. Când nu sunt diaconi. se întorc. Ieşind deci din sfântul altar. totdeauna. Strana: Şi.LITURGHIA SF. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni. pe mai marii oraşelor şi ai satelor . se opreşte lângă icoana Maicii Domnului.

să-i pome­ nească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. ierodiaconi. Miron. Pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai sfântului locaşului acestuia şi pe alţi ctitori. făcând semnul Sfintei Cruci cu potirul spre credincioşi: Şi pe voi pe toţi. pe fiecare după numele său. totdeauna. pentru libertarea şi demnitatea noastră. fii şi fiice. să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. monahi şi monahii şi pe tot clerul bisericesc să-i pome­ nească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. din toate timpurile şi din toate locurile. căzuţi pe câmpurile de luptă. ieromonahi. moşi. pentru întregirea neamu­ lui. fraţi. . soţi şi soţii şi pe toţi cei dintr-o rudenie cu noi. (Nu se citesc pomelnice şi nu se ating capetele credincioşilor cu sfântul potir) Apoi primul dintre împreună-slujitori zice. Pe cei care au adus aceste daruri şi pe cei pentru care s-au adus. diaconi. surori.152 LI T U R G H I E R şi pe iubitoarea de Hristos oaste să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. să vă pome­ nească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti. Justinian şi Iustin. să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. Nicodim. să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Pe fericiţii întru adormire eroii. să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. strămoşi. Pe toţi cei adormiţi din neamurile noastre. vii şi adormiţi. miluitori şi făcători de bine. dreptmăritorilor creştini. Pe fraţii noştri preoţi. Pe adormiţii întru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. ostaşii şi luptătorii români. părinţi.

Ca un purtător de viaţă şi mai înfrumuseţat decât raiul cu adevărat şi decât toată cămara împărătească mai lumi­ nat s-a arătat. întocmai ca la proscomidiar. aliluia. aliluia. acum şi pururea şi în vecii vecilor. zicând: Iosif cel cu bun chip. totdeauna. mormântul Tău. de la diacon. în rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost. toate umplându-le. Hristoase. pe Cel nevăzut înconjurat de cetele îngereşti. . cu giulgiu curat înfăşurându-1 şi cu miresme. r Iar preotul zice către diacon: Diaconia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. desfăcut pe Sfânta Masă. în iad cu sufletul. Hristoase. IOAN GURĂ DE AUR Strana: Amin. Λ 153 Şi se cântă în continuare cântarea heruvimică: Ca pe împăratul tuturor să-L primim. Preotul pune apoi sfântul potir pe Sfântul Antimis. în mormânt nou. de pe lemn luând preacurat trupul Tău. iar când intră preotul cu sfântul potir. l-a pus. îl aşază lângă sfântul potir. ca un Dumnezeu. Asemenea. Aliluia.LITURGHIA SF. izvorul învierii noastre. luând şi sfântul disc. aşa precum au ieşit. Cel ce eşti necuprins. îngropându-1. Se întorc apoi în altar prin sfintele uşi. în mormânt cu trupul. Diaconul răspunde: Amin. primul dintre diaconi zice către dânsul: Preoţia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa.

acesta este Sângele Meu. arătând cu dreapta spre sfântul potir. de şederea cea de-a dreapta şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire. Apoi se înclină. Ţie Ţi-aducem de toate şi pen­ tru toate. după cină. în timp ce preotul. se varsă. zicând: Diaconul. Care. de învierea cea de a treia zi. ţinând orarul cu trei degete de la mâna dreaptă. de înălţarea la ceruri. Apoi. în timp ce preotul. arată spre sfântul disc. spre iertarea păcatelor. . împreună cu diaconul şi se pleacă amândoi până la pământ. de groapă. Strana: Amin. mâncaţi. zice cu glas tare ecfonisul: Luaţi.162 LITURGHIER vântând. aşadar. Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. al Legii celei noi. de această poruncă mân­ tuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce. a dat Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli. zicând: Iar diaconul arată de asemenea cu orarul spre sfântul potir. Apoi se înclină. sfinţind şi frângând. împreună cu diaconul şi se pleacă amândoi până la pământ. zice cu glas tare ecfonisul: Beţi dintru acesta toţi. pentru voi şi pentru mulţi. Preotul zice în taină: Aducându-ne aminte. cu glas tare: Ale Tale dintru ale Tale. în taină: Asemenea şi paharul. acesta este Trupul Meu. arătând cu dreapta spre Sfântul Agneţ. Strana: Amin. Preotul.

preotul zice iarăşi. apucă piciorul sfântului disc cu mâna dreaptă. Şi iarăşi preotul. în timpul acestei cântări. Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh. păcătosul. cu mâinile ridicate: Doamne. ridicarea sfântului disc şi a sfântului potir o face preotul. __ Diaconul: Stih 1: Inimă curată zideşte întru mine. celor ce ne rugăm Ţie.. înălţându-le puţin. Şi închinându-se. Ç Apoi preotul zice încet. nu-L lua de la noi. troparul Ceasului al treilea: _ Doamne. Dumnezeului nostru. IOAN GURÀ DE AUR 163 Când zice preotul aceasta. Apostolilor Tăi. Amin. punând mâinile în chipul crucii (mâna dreaptă peste cea stângă. Diaconul: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Diaconul: Stih 2: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. înaintea Sfintei Mese. iar al sfântului potir cu cea stângă şi.Ţie Ţi-aducem. şi ne rugăm Ţie. . la .. Strana: Pe Tine Te lăudăm. diaconul vine aproape de preot şi se închină amândoi. de trei ori. pe Tine Te binecuvântăm. Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh.. şi mă miluieşte... Bunule. cu mâinile ridicate. Ţie îţi mulţumim. în ceasul al treilea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Dacă nu este diacon. ci ni-L înnoieşte nouă.. zicând încet: Dumnezeule. Dumnezeule. pe Acela. Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh. Doamne. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.LITURGHIA SF. curăţeşte-mă pe mine. le mişcă în semnul crucii deasupra sfântului antimis... diaconul lasă ripida sau acoperămân­ tul pe Sfânta Masă şi. ca mai înainte: Doamne.

spre împărtă­ şirea cu Sfântul Duh. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii. la Domnul să cerem. spre moştenirea împărăţiei cerurilor. Stăpâne. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi. păzitor al sufle­ telor şi al trupurilor noastre. . în pace şi fără de păcat. Doamne. Diaconul sau preotul: Apără. preotul citeşte în taină această rugăciune: ie. miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule. spre îndrăznirea cea către Tine. credincios îndreptător. Ia Domnul să cerem. Strana: Dă. cu harul Tău. îţi încre­ dinţăm toată viaţa şi nădejdea noastră şi cerem şi ne rugăm şi cu umilinţă cădem înain­ tea Ta: învredniceşte-ne să ne împărtăşim cu cuget curat. sau spre osândă. Iubitorule de oameni. mântuieşte. spre lăsarea păcatelor. la Domnul să cerem. înger de pace. iar nu spre judecată. la Domnul să cerem.170 LITURGHIER În timp ce diaconul îşi rosteşte ectenia. sfântă. Ziua toată desăvârşită. spre iertarea greşelilor. la Domnul să cerem. cu cereştile şi înfricoşătoarele Tale Taine ale acestei sfinte şi duhovniceşti mese. Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre.

Doamne. vie împărăţia Ta. Dumnezeul cel ceresc. IOAN GURA DE AUR 171 Sfârşit creştinesc vieţii noastre. a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Strana: Amin. în timpul rugăciunii. cu îndrăznire. Stăpâne. preotul zice: Pace tuturor. aşa şi pe pământ. fără de osândă. Preotul zice ecfonisul: Şi ne învredniceşte pe noi. fără durere. Şi.LITURGHIA SF. aşa ca să atârne în faţă amândouă capetele. facă-se voia Ta. pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. să cutezăm a Te chema pe Tine. Care eşti în ceruri. Strana: Ţie. Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh cerând. şi a zice: Cel mai mare sau strana zice rar şi desluşit (dacă nu o cântă cre­ dincioşii) rugăciunea: Tatăl nostru. Preotul zice ecfonisul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava. precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. ridicându-se perdeaua. diaconul îşi petrece orarul cruciş. pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. şi ne iartă nouă greşelile noastre. sfinţească-se numele Tău. . în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos să cerem. precum în cer. neînfrun­ tat. ci ne izbăveşte de cel rău. Tată. şi nu ne duce pe noi în ispită. Strana: Şi duhului tău.

172 LITURGHIER Diaconul: Capetele voastre. înfricoşătorului Dum­ nezeu. Apoi. Stăpâne. ecfonisul: Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiul Tău. însuţi. Tu. Iar preotul se roagă în taină: a aminte. Iar preotul se roagă încet: ulţumim Ţie. Doamne. cu glas tare. spre bine le întocmeşte. cu Care eşti binecuvântat. deci. împărate nevăzut. din nefiinţă la fiinţă toate le-ai adus. preotul zice. caută din cer spre cei ce şi-au plecat Ţie capetele lor. Dum­ nezeul nostru. după trebuinţa deosebită a fiecăruia: cu cei ce călătoresc pe ape. împre­ ună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh. pe cei bol­ navi îi tămăduieşte. Strana: Amin. ci Ţie. Domnului să le plecaţi. Strana: Ţie. pe uscat şi prin aer împreună călătoreşte. Iisuse Hristoase. Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta cea nemăsurată şi. din sfânt locaşul Tău şi de pe scaunul slavei împărăţiei Tale şi vino ca să ne sfinţeşti pe noi. Stăpâne. cu mulţimea milei Tale. Cel ce eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre. Cel ce sus împreună cu Tatăl şezi şi . acum şi pururea şi în vecii vecilor. că nu le-au plecat trupului şi sângelui. cele puse înainte nouă tuturor. Doamne.

unul Domn. IOAN GURA DE AUR 173 aici. cu luare-aminte şi cu evlavie. ci pe cei care se împărtăşesc îi sfinţeşte. Apoi preotul. Şi ne învredniceşte..LITURGHIA SF. întru slava Iui Dumnezeu-Tatăl.. la tot poporul. deasupra sfântului disc. sfinţilor. iar diaconul la locul unde stă. prin noi. îl înalţă în semnul Sfintei Cruci. în chip nevăzut. în altar.spre miazănoapte cea cu NI. şi mă miluieşte. Strana cântă: Unul Sfânt. Amin. zicând cu glas tare: . în chipul Sfintei Cruci. curăţeşte-mă pe mine. însuşi preotul) zice cu glas tare: Să luăm aminte. iar diaconul intră în sfântul altar şi. a ni se da nouă Preacuratul Tău Trup şi Scumpul Tău Sânge şi.. zice: Se sfărâmă şi se împarte Mielul lui Dumnezeu. . Iisus Hristos. zicând în taină de fiecare dată: Dumnezeule. se cântă acum un chinonic). împreună cu noi eşti. luând Sfântul Trup cu amândouă mâinile. potrivind să fie spre răsărit partea cu 1IS. prin mâna Ta cea puternică.Sfintele. se închină de trei ori. diaconul (iar dacă nu este diacon. Iar preotul. Iar preotul. stând de-a dreapta preotului. Cel ce se mănâncă pururea şi nicio­ dată nu se sfârşeşte. zice încet: Sfărâmă.. Şi le aşază apoi pe sfântul disc cu miezul în sus. spre apus cea cu HS. sfărâmându-L în patru părţi. părinte. După aceasta. Cel ce se sfărâmă şi nu se desparte. Sfântul Trup. iar spre miazăzi cea cu KA. care ţine în mâini Sfântul Trup. Apoi se rosteşte predica (iar dacă predica se va rosti la sfârşitul Sfintei Liturghii. păcătosul.

zice încet: Plineşte. După care preotul zice: Apropie-te. iar diaconul zice: A m in . iar preotul împarte cu copia părticica HS în două. diacone. Amin. zice încet: Binecuvintează. ştergându-şi apoi degetele cu buretele. Dă-mi mie. luând părticica ce este aşezată sus. Iar preotul. dreapta peste stân­ ga. Iar preotul. lăsând vasul de căldură. mă apropii de Hristos. părinte. preotul zice: Amin. împăratul cel nemuritor şi Dumnezeul nostru. stând în dreapta preotului. părinte. diaconul. puţin mai înapoi. binecuvântând. şi zicând: Iată. Cinstitul şi . căldura. După aceasta. zicând: Căldura credinţei plină de Duhul Sfânt. sfântul potir. face cu dânsa semnul Sfintei Cruci deasupra sfântului potir. zicând: Plinirea potirului credinţei Sfântului Duh. stă puţin mai deoparte. părinte. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Şi toarnă apoi în chipul Sfintei Cruci atât cât chibzuieşte că ajunge să încălzească Sfintele. ţinând palmele întinse cruciş. zice: Binecuvântată este căldura sfinţilor Tăi. Şi. adică cea cu IIS. Doamne. trecând prin partea de răsărit a Sfintei Mese. pe sfân­ tul disc. arătând cu orarul sfântul potir. tot­ deauna. Iar diaconul. Şi o pune în sfântul potir. luând diaconul căldura şi venind în partea dreaptă a preotului. face împreună cu el trei închinăciuni adânci şi cere apoi iertare de la preot. vine la stânga preotului. Diaconul.174 L I T U R'G H I E R Apoi diaconul. Diaconul. sau dacă nu este diacon.

dia­ conului (N). ţinând-o deasupra buretelui. du pă sfărâm a re Diaconul. răspunde: Amin. plecându-şi capul. spre iertarea păcatelor tale şi spre viaţa de veci. IOAN GURA DE AUR 175 Preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi M ântu­ itorului nostru Iisus Hristos. ia una dintre cele două jumătăţi din părticica HS şi. Preotul.LITURGHIA SF. A şezarea S fân tu lu i A g n eţ p e Sfân tul D isc. aşteaptă să ia şi preotul părticica din . zicând: Cinstitul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dum ­ nezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos se dă ţie. având buretele între degetele de la mâna stângă. Sărută apoi mâna preotului şi se duce în partea de răsărit a Sfintei Mese şi. o dă diaconului. primind părticica din Sfântul Trup în palma dreaptă.

la locul său. între arătător şi inelar. desfacând mai întâi palma dreaptă şi aşezând buretele sub degetul mjlociu. îşi şterge apoi cu buretele. încă cred că acesta este însuşi Preacurat Trupul Tău şi acesta este însuşi Scump Sângele Tău.176 LITURGHIER Sfântul Trup. şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos. că nu voi spune vrăj­ maşilor Tăi Taina Ta. ci. Fiul lui Dumnezeu celui viu. deasupra sfântului disc. degetele cu care a luat părticica şi. întru împărăţia Ta. nici sărutare îţi voi da ca Iuda. Cinei Tale celei de taină. Amin. . strig Ţie: Pomeneşte-mă. Iar preotul. dintre care cel dintâi sunt eu. fără de osândă. Fiul lui Dum­ nezeu. cele cu cuvântul sau cu fapta. mărturisindu-mă. Deci mă rog Ţie: Miluieşte-mă şi-mi iartă greşelile mele cele de voie şi cele fără de voie. Doamne. Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi. cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă. spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci. astăzi. zicând: Rugăciunile împărtăşirii red. părtaş mă primeşte. asemenea făcând în acelaşi timp şi diaconul. ca tâlharul. Doamne. Şi mă învredniceşte. preotului (N). aşezând stânga sub mâna dreaptă. ia cu stânga cealaltă jumătate din părticica HS şi o pune în palma dreaptă. stă plecat înaintea Sfintei Mese şi se roagă în taină. să mă împărtăşesc cu Preacuratele Tale Tai­ ne. zicând: Cinstitul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dum­ nezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos se dă mie. spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.

Diaconul ia cu stânga colţul liber al acoperământului. spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci. zicând: Iată vin la nemuritorul îm părat. 12 . zicând: Apropie-te. diacone. 10AN GURĂ DE AUR 177 Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtăşirea cu Sfintele Tale Taine. Doamne. cu părticelele pe care le ţin în mâini. spre a înlesni preotului lucrarea.Liturghier . diaconul (N). se împărtăşeşte de trei ori dintr-însul. şi îl aşază sub bărbie. iar cu dreapta apucă de marginea postamentului sfântului potir. preotul (N). cu Cinstitul şi Sfântul Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi M ântuitorului nostru Iisus H ristos. iar preotul îl împărtăşeşte de trei ori. robul lui Dumnezeu. Amin. Şi diaconul vine şi se închină. ci spre tămăduirea sufletului şi a trupului. Apoi preotul. spre iertarea păcatelor sale şi spre viaţa de veci. preotul şi diaconul se împărtăşesc în acelaşi timp. cu acoperământul pe care îl ţine în mâini. Şi aşa. cu Cinstitul şi Sfântul Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. luând cu amândouă mâinile şi cu un acoperământ sfântul potir. şi zice: Iată s-a atins de buzele mele şi va şterge fărădelegile mele şi de păcatele mele mă va curaţi. ţinând sfântul potir cu un acoperământ. ştergându-şi după aceea mâinile cu buretele deasupra sfântului antimis. zicând: Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu. cu frică şi cu toată evlavia. După aceasta. zicând: Mă împărtăşesc eu. Şi apoi îşi şterge preotul buzele sale şi sfântul potir în partea pe unde a sorbit Sfântul Sânge. cu care ţine preotul sfântul potir.LITURGHIA SF. cheamă pe diacon.

se şterge cu buretele după rânduială şi. ia şi cel dintâi dintre preoţi o părticică şi.HIER Diaconul răspunde: A m in .178 LITURG. la locul Iui. după rânduială. precum şi între dânşii. se roagă. De asemenea. Isprăvind rugăciunile. prin zgomot mult. preotul zice: Iată s-a atins de buzele tale şi va şterge fărădelegile tale şi de păcatele tale te va curăţi. merge prin spatele Sfintei Mese. respectând aceeaşi. Şi. asemenea vin şi ceilalţi.. Dacă slujeşte un sobor de preoţi. împreună cu ceilalţi. fiind apropiaţi unul de altul. rânduială şi aşezându-se fiecare de-a dreapta celui de dinaintea lui.. venind unul după altul prin partea dinspre miazăzi. zicând: Cred. vine preotul cel de al doilea cu bună cucernicie şi îşi ia singur. deci. punând-o în palma dreaptă. aşezând cruciş palma stângă sub cea dreaptă. unul după altul. în partea dinspre miazănoapte a Sfintei Mese şi îşi cer pe rând iertare unul de la altul. după ce s-a împărtăşit diaconul. Iar ultimul dintre preoţi împărtăşeşte pe diacon din sfântul potir. după preoţi. încetişor. după rânduială. dinaintea Sfintei Mese. retrăgându-se preotul protos puţin mai înapoi în faţa Sfintei Mese. şi celelalte. trecând prin faţa celorlalţi. împărtăşindu-se cu Sfântul Sânge. stând la locul său. urmează în rând diaconii până la cel mai mic şi îşi cer iertare de Ia preoţi. Şi. în partea dinspre miazăzi a Sfintei Mese. cel dintâi dintre împreună-slujitori taie cu copia părticica HS din Sfântul Trup în atâtea părţi câţi preoţi şi diaconi sunt. . cu mâna stângă. SE CUVINE A ŞTI CĂ: dacă vor fi mai mulţi preoţi şi diaconi slujind împreună. ştergându-şi cel mai mare palma dreaptă cu buretele. urmează aceeaşi rânduială. protosul nu va da nici Sfântul Trup şi nici nu va împărtăşi din Sfântul Sânge pe preoţi. Diaconul îşi şterge apoi buzele şi sfântul potir cu acoperământul. sprijinind mâinile pe ea şi ţinând capul plecat. cu sau fără diaconi. pe la răsărit. lin şi cu luare-aminte. Vin. se întoarce înapoi pe unde a venit şi. ia cu evlavie sfân­ tul potir şi. Doamne şi mărturisesc. cu luare-aminte. Iar după aceştia. şi se aşază. iar Ia vremea împărtăşirii vin mai întâi preoţii şi stau în rând după rangul lor. Apoi. şi ceilalţi preoţi. se trage la o parte. să se încurce în rugăciuni. ca nu cumva. se împărtăşesc toţi cu Sfântul Trup. Şi. o părticică din Sfântul Trup şi. şi diaconii şi primesc de la preotul cel dintâi părticelele din Sfântul Trup.

10AN GURÀ DE AUR 179 indiferent de gradul său administrativ sau didactic. din nebăgare de seamă.LITURGHIA SF. dacă nu este diacon. Când sunt mai mulţi credincioşi de împărtăşit. împărtăşeşte. să vă apropiaţi.. SE CUVINE A ŞTI însă că. diaconul sau. adică din NI şi KA să-i cuminece.. ridicându-1 deasupra sfântului potir.. dacă sunt de cuminecat numai câţiva. Numai arhiereul dă Sfântul Trup şi Sfântul Sânge atât preoţilor cât şi diaconilor. preotul zice: învierea lui Hristos văzând. sfărâmă şi ia cu linguriţa din cele două sfinte părţi NI şi KA şi din Scumpul Sânge. între inelar şi arătător. zicând: Spală. se lasă pe sfântul disc. Punând deci mai întâi părticelele NI şi KA. se poate face împărtăşirea şi din părticica IIS . ia cu stânga sfântul disc. amestecându-se cu părţile din Sfântul Trup. trage după aceea cu buretele.. de pe sfântul disc în sfântul potir. pentru vii şi morţi. După ce preoţii şi diaconii s-au împărtăşit toţi şi. şi celelalte părticele. dintr-însele pe cineva. atunci diaconul sau. şi celelalte. ci numai din cele două sfinte părţi ce au rămas din Sfântul Agneţ pe sfântul disc. Hristoase. atunci când se zice: Cu frică de Dumnezeu. care îi. ca să fie de ajuns pentru toţi cei ce vor să se cuminece. păcatele. Părticica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi celelalte. preotul nu trebuie să împărtăşească nicidecum pe cineva. în cazul în care sunt foarte mulţi credincioşi de împărtăşit (sărbători mari. etc). Crucii Tale ne închinăm. şi. să se întâm­ ple a împărtăşi.. cu rânduiala arătată. cele două sfinte părţi NI şi KA din Sfântul Trup se sfărâmă în părticele mici. după trebuinţă. cu multă luareaminte şi cucernicie. ca nu cumva. şi aşa se pun în sfântul potir.. dacă nu sunt mulţi credincioşi de cuminecat. până ce se vor cumineca toţi credincioşii. dacă nu este diacon. precum şi pentru vii şi morţi. una după alta în sfân­ tul potir. unuia Celui fără de păcat. şi sfântă . Doamne. din părticica Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu sau din părticelele celor nouă cete sau din celelalte ce sunt pe sfântul disc. toarnă în el cu buretele. mai întâi părţile NI şi KA de pe sfântul disc. care mai sunt pe sfântul disc pentru cele nouă cete. hra­ muri. ţinând buretele sub degetul cel mijlociu de Ia mâna dreaptă. zicând cele ale învierii: învierea lui Hristos văzând. sfinţiri. Iar la vremea împărtăşirii credincioşilor. ci numai pe dia­ coni. preotul. să ne închinăm Sfân­ tului Domnului Iisus. preotul.

350 LITURGHIER O T PU ST U L Z IL E L O R de peste toată săptămâna SÂMBĂTĂ.. a cărui pomenire o săvârşim. măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli. ale Sfântului (N ) (al cărui hram îl poartă biserica). ale sfinţilor. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. cu folosinţele cin­ stitelor. Adevăratul Dumnezeul nostru. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi. ca un bun şi de oameni iubitor. ale sfinţilor. La Sfânta Liturghie. al cărui hram îl poartă biserica şi ale sfântului zilei). LA UTRENIE Cel ce a înviat din morţi. ale Sfântului (N). cereştilor. otpustul este acelaşi ca şi la Utrenie. ale Sfinţilor. LA VECERNIE Cel ce a înviat din morţi Hristos. DUMINICĂ. pomenind după sfântul al cărui hram îl poartă biserica şi pe sfântul a cărui Liturghie se săvârşeşte: a lui loan Gură de Aur sau a Marelui Vasile. ŞI LUNI. DUMINICĂ. să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi. ca un bun şi de oameni iubitor. drepţilor şi dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor. Adevăratul Dum nezeul nostru. LA UTRENIE Hristos. H ristos. . pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. pentru rugăciunile (sfântului. LA VECERNIE. precum s-a arătat mai sus). Adevăratul Dumnezeul nostru. netrupeştilor Puteri. (şi celelalte. ale Sfinţilor. măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli.. drepţilor şi dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tutu­ ror sfinţilor.

măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli. LA UTRENIE Hristos. ale Sfântului (N) (al cărui hram îl poartă biserica). . pentru rugăciunile Sfântului (Sfinţilor). la Vecernie şi miercuri dimineaţa VINERI. LA UTRENIE 351 Hristos. ŞI SÂMBĂTĂ. ŞI MARŢI. LA VECERNIE. să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi. măriţilor şi bunilor biruitori m ucenici. LA VECERNIE.. ŞI JOI. făcătorul de minuni. cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. ale Sfântului (N ). Adevăratul Dumnezeul nostru. ale sfinţilor. MIERCURI. ale cinstitului. drepţilor şi dum­ nezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor. pentru rugăciunile Preacuratei M aicii Sale. LA VECERNIE. ale sfinţilor. LA VECERNIE. JOI. MARŢI. ale Sfinţilor. ca un bun şi de oameni iubitor. măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli. Adevăratul Dumnezeul nostru. arhiepiscopul M irelor Lichiei. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri. ŞI MIERCURI. LA VECERNIE. Adevăratul Dum nezeul nostru.. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale.. LA UTRENIE Hristos.CUM SE CUVINE A SE ZICE OTPUSTUL LUNI... Inaintemergător şi Botezător Ioan. LA UTRENIE se zice otpustul de marţi. Adevăratul Dumnezeul nostru. ŞI VINERI.. a cărui pomenire o săvârşim. ale celui între sfinţi Părin­ telui nostru Nicolae. ale Sfinţilor. mări­ tului Prooroc. LA UTRENIE Hristos.

fiindcă nu este zi de post.. Ia locul cuvenit.. atunci este în post.. adică Naşterea.ale celui între sfinţi Părin­ telui nostru. se zice: Cel ce a înviat din morţi.. la Utrenie.. Ia toate patriarhiile. şi celelalte. în sfintele mânăstiri şi pretutindenea... înălţarea sau celelalte. că. de vreme ce. de Cruce nu se aminteşte. Grigorie Dialogul. precum miercurea şi vinerea şi Ia înălţarea cinstitei Cruci).. Dumnezeiasca Arătare (Botezul Domnului). după zile adăugându-se însă...ale celui între sfinţi Părintelui nostru. Adevăratul Dumnezeul nostru. acolo unde este hramul Mântuitorului Hristos. dar de la Sfintele Paşti până la sărbătoarea înălţării Domnului. la otpustul de peste săptămână nu se zice niciodată otpustul praznicului. Adevăratul Dumnezeul nostru. ca un bun şi de oameni iubitor. sau . ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri şi pentru ale tuturor sfinţilor. la Vecernie şi la Utrenie. precum şi Ia Liturghie. nu se cade a zice la otpust: Cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci... pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale.. Vasile cel Mare. Numai duminica la Miezonoptică şi la Ceasuri se adaugă la începutul otpustului: Cel ce a înviat din morţi. Aşa este rânduiaia şi obiceiul Sfintei Biserici a Răsări­ tului. ale fiecărei zile.. nu se face slujba Crucii (căci în ziua în care se face pomenirea şi slujba cinstitei Cruci. arhiepi­ scopul Cezareii Capadociei. otpustul Ia Sfânta Liturghie se face cum s-a arătat mai sus. . să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi. adică: .. SE CUVINE A ŞTI ŞI ACEASTA...ale celui între sfinţi Părintelui nostru. Vineri seara.. arhiepiscopul Constantinopolului. în acea zi.. la Miezonoptică şi la Ceasuri.. Iar în tot anul se zice numai: Hristos. Ia Vecernie şi sâmbătă... şi numele sfântului a cărui Liturghie s-a săvârşit. la otpust..35 2 LITURGHIER Iar peste toată săptămâna. sau . Iar Ia Pavecerniţă. se face otpustul cel mic aşa: H ristos. în toată săptămâna. ci numai în ziua praznicului şi până la sfârşitul (odovania) lui. Ioan Gură de Aur.. Asemenea şi duminica.

Ecfonisul al 9-lea: Că pe Tine Te laudă toate Puterile cereşti.. Ecfonisul al 7-lea: Că pe Tine Te laudă toate Puterile cereşti. Ecfonisul al 2-lea: Că Ţie se cuvine toată slava.. 23 ■■Liturghier ' ... înaintea Evangheliilor Sfintelor Patimi... Ecfonisul al 4-lea: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm... în Sfânta şi Marea Vineri (la denia de Joi seara) Ecfonisul 1: Că a Ta este stăpânirea şi a Ta împărăţia şi puterea şi slava.CUM SE CUVINE A SE ZICE OTPUSTUL 353 ECFÖNISELE ce se zic după ectenia mică. Ecfonisul al 6-lea: Că s-a binecuvântat preasfânt numele Tău şi s-a prea­ slăvit împărăţia Ta..... Ecfonisul al 3-lea: Că s-a binecuvântat şi s-a preaslăvit preacinstitul şi de mare-cuviinţă numele Tău... cinstea şi închinăciunea. Ecfonisul al 8-lea: Că Tu eşti împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre.. Ecfonisul al 5-lea: Fie stăpânirea îm părăţiei Tale binecuvântată şi preaslăvită....

2. p âin ea aceasta. epitrahil. p refăcâ n d u -le cu D u h u l T ău cel Sfânt.4*4 · »1*4 ««$**&*$»<£»4* 4*4* 4* *t* 4» 4* 442 1 I I I K ( i I I I I' l< 1. Slănini locaş sau biserica. prin lucrarea cea după Tipic a preotului. adică să nu fie pelin. şi anume: stihar. Unuia în treim e. şi în eare se fac rugăciuni. să ştie Sfânta Scriptură şi să fie hirotonit de arhiereu. Asemenea. mânecuţe şi orar. vin şi apă. 3. cinstit. aşa cum cere Tipicul. nici să se dospească cu drojdii.*t» t**·*·«*»«!. curat. nici cu gust de vas. cinstit T ru p u l H risto su lu i T ău . Pentru săvârşirea D um nezeieştii Liturghii. Preotul să aibă toate veşmintele sfinţite. care se poartă pus pe umărul stâng. mânecuţe. pe lângă cele zise. nici muced. preotul şi diaconul nu se cuvine a sluji Dumnezeiasca Liturghie. 5. . cinstit Sângele H risto su lu i T ău . iar a p a să fie curată şi proaspătă. La săvârşirea acestei Taine sunt de trebuinţă cinci prescuri. adică a Sfintei Taine a Trupului şi Sângelui D om nului nostru Iisus H ristos. Făcătorului a toate. nici oţeţit. iar diaconul: stihar. şi v in u l să fie de struguri. A ceastă Taină se săvârşeşte cu rugăciunea şi cu binecuvântarea mâinilor preotului. 4. va greşi de moarte şi pentru aceasta se va scoate din cinul său. făina să nu fie veche. ca şi la alte slujbe din biserică. se cere ca preotul hirotonit de arhiereu să aibă pregătirea cuvenită şi voinţă stăruitoare spre săvârşirea Tainei Trupului şi Sângelui Domnului. La săvârşirea altor Sfinte Taine şi Ierurgii. Fără acestea. adică să prim ească după rânduială sfinţirea. slujitorii sfinţiţi vor îmbrăca sfintele veşminte. ia r ce este în p o tiru l acesta. pâinea şi vinul să se prefacă în însuşi Trupul şi Sângele Domnului. P rescu rile să fie din faină de grâu curat. ci numai cu aluat care să fie sărat. brâu şi felon. iar dacă preotul va îndrăzni a săvârşi Sfânta Liturghie fără acestea. la cuvintele: Şi fă. după rânduială. 6. Preotul să fie om ales. pentru lum inarea credincioşilor şi curăţirea lor de păcate. în care se aduc mulţumiri lui Dumnezeu. adică. trcDuic să fie sfinţită de episcop sau de un trimis al episcopului şi să aibă antimis sfinţit de arhiereu. ca astfel. după rânduială. 4« . nici să fie mucedă.

desfrânarea. cântăreţ. ci numai de preotul hirotonit potri­ vit sfintelor canoane. sau de se vor găsi opriţi de Biserică. 6. . ipodiacon sau diacon. ca să fie pe deplin dezlegat. să se ferească cu grijă de faptele care îm piedică vrednicia Liturghiei şi îm părtăşirea cu Preacuratele Taine. \A . sau de vor fi săvârşit vreun păcat de moarte.ν ν . neştiind ce face . preotul trebuie să ştie că. Iar piedicile cele mai mari sunt acestea: aflarea lor sub blestem . dacă va îndrăzni cine­ va să sluţească fără biserică sfinţită sau fără antimis sfinţit de arhiereu. zavistia. sau tară prescuri de grâu şi făină curată şi fără vin din rodul viţei. 1« . lenevia spre faptele cele bune. cu îndoit şi foarte »* A 4 L · rA '' ■ 'A — r[ 1 /: . 2.unul ca acesta se socoteşte nu numai ca un fur de cele sfinte. Şi cine ar îndrăzni să facă ceva din cele ce se cuvin numai preotului canonic. iubirea de argint. PREGĂTIREA PENTRU SLUJBA DUMNEZEIEŞTII LITURGHII ŞI ÎMPĂRTĂŞIREA CU SFINTELE TAINE Sfânta îm părtăşanie nu se sfinţeşte niciodată de m irean. dacă va îndrăzni cineva să lucreze cele preoţeşti. sau afurisiţi de arhiereu. lăcomia. . 4. fără cunoaşterea şi rostirea exactă a cuvintelor cu care se săvârşesc Tainele . căci aceia nu săvârşesc nim ic din cele ale preoţiei. de va fi sub blestem sau oprit de Biserică sau afurisit de arhiereu. trufia. . nefiind dezlegat. Păcatele de moarte sunt acestea: 1. 7. mânia.sau se va fi întunecat şi am eţit de băutură. fără pregătirea cuvenită sau având la această pregătire îndoială. acela cade în grea osândire şi în păcatul furului de cele sfinte. Deci. va cădea în păcatul furtului de cele sfinte şi. fără veşminte sfinţite şi alte lucruri ca acestea.A 1θΖ A~4 · ''A '' I . citeţ. până când nu va avea voie de la cel ce l-a legat. . după cum înţclcpţcştc învaţă şi ţine Sfânta şi Apostolcasca Biserică a Răsăritului.4 * 4 4 ^ 4 . ci şi păcat de moarte face şi osândă şi pedeapsă îşi agoniseşte. 5. Preotul hirotonit şi diaconul sunt datori a se pregăti de slujbă în chipul următor: M ai înainte. Pentru aceasta. . 3. nicidecum să nu îndrăznească a săvârşi Sfânta Liturghie. . căci.^ Γ ΧίΓ* ''A '^ 'i' 'A 1 ' À :v. ^ 4 ί 4 < 4 » ^ ^ 4 ( 4 « 4 ί 4 « ^ *t*4* *ί« *& *$» 4? ^ l*( )VA II1IKI 443 O i aceste cuvinte sc prclacc pâinea în Preasfântul Trup şi vinul în Cinstitul Sânge al lui Hristos.

îi va fi spre judecată şi spre osândă. Chiar şi mireanul. care au ucis pe Hristos. fiind pus sub afurisanie de arhiereu sau de preotul duhovnic. făgăduind că nu se va mai întoarce la păcat. cu căinţă şi prin mărturisire cu gura înaintea părintelui său duhovnicesc. şi nu se va m ărturisi şi. chiar dacă va gusta ceva. prin pocăinţă mai înainte nu se va curăţi de el. având gând necurm at de a se m ărturisi în grabă. acelaşi lucru pătimeşte şi ca un ucigaş se va osândi. alt păcat de m oarte mai greu îşi agoniseşte şi îm părtăşirea de Dum nezeieştile Taine. să nu îndrăznească a sluji Sfânta Liturghie. fără a lua iertare şi dezlegare de la duhovnicul pe care l-a avut mai înainte şi ar îndrăzni a se îm părtăşi cu Preacuratele Taine ale Trupului şi Sângelui lui Iisus Hristos. până când nu se va curăţi pe sine de păcatul în care se află. să facă mai departe binele şi să se lepede de păcat. greşeşte foarte. preotul se cuvine a se înfrâna de la m âncare şi băutură şi. Spre a fi vrednic de o slujire atât de înaltă şi de îm părtăşirea cu Sfintele Taine. Preoţii şi diaconii.444 LITURGHIER greu păcat. să guste puţin şi num ai înainte de miezul nopţii.* · fT· . precum şi în ziua în carc o săvârşesc. Că. dacă-şi va aduce am inte preotul şi va înţelege că se găseşte în păcat de moarte. Iar dacă va gusta preotul cât de puţină m âncare sau băutură după miezul nopţii. Iar preotul.m — I _ I . Chiar în timpul săvârşirii D um nezeieştii Liturghii. în păcat de moarte fiind. cu mare durere şi căinţă să se smerească pe sine şi să arate părere de rău. Λ§ ^ Ald « -I a ·i * · ■ mΛ J — 1 æ ■ - . dacă-1 va vădi pe el cugetul pentru păcate de moarte. îm piedică şi multa mâncare şi băutură de cu seara. dacă va îndrăzni a sluji. Pentru aceea. sunt datori a trăi în curăţie tnipcască catcva ile mai înainte de a sluji Sfânta Liturghie. iar împărtăşirea cu Preacuratele Taine îi va fi spre judecată şi osândă. să nu îndrăznească a sluji Sfânta LitTirghic. căci cel ce nu se va înfrâna şi va sluji. pe cât va putea. se va întoarce de la slujba dumnezeiască şi vinovat va fi faţă de Trupul şi Sângele Domnului şi se va socoti împreună cu ucigaşii de Dumnezeu şi cu necredincioşii farisei. care au soţii. deoarece de la miezul nopţii începe cursul zilei în care va avea să slujească Sfânta Liturghie. la alt duhovnic mergând. sau dacă va fi cuprins şi de oarecare alte patimi şi nu va ţine seamă de ele. din pricina nevredniciei lui.

sau dacă însuşi preotul sau diaconul. care va vrea să se îm părtăşească cu vrednicie din D um nezeieştile Taine ale lui H ristos. nicidecum să nu îndrăznească a liturghisi. ci. A cincea piedică la vrednica slujire şi îm părtăşire cu Sfintele Taine este şi aceasta: de a ocărât preotul sau diaconul pe cineva şi l-a am ărât sau l-a nedreptăţit şi ştie că acela este m ânios şi supărat pe el. sau cu lungimea somnului. o va îndepărta de la sine. dacă se va întâmpla. care. atât mai înainte de slujire cât şi în timpul slujirii. după porunca Domnului. însă. care fac pe preot şi pe diacon nevrednici de slujbă şi de a se îm părtăşi cu Sfintele Taine şi acestea. cu vorbele sau cu gândurile cele necurate de cu seară.POVĂŢUIRI 445 D ar nu num ai preotul şi diaconul. A treia este m âhnirea şi trândăvia. sau cu mâncare şi cu băutură. Iar dacă el singur a dat pricină acestei piedici. afară de mare nevoie. prin lacrimile cele de durere şi cu inimă înfrântă. A patra este tulburarea sau zburdarea trupească. Mai presus de toate. pe cât va putea. până ce nu se va mărturisi la părintele său duhovnicesc şi va lua de la dânsul canon şi dezlegare. Cea dintâi este supărarea pe care o aduc gândurile cele de multe feluri. să căutăm să dezrădăcinăm de la noi aceste păcate. ci şi tot creştinul. fiind nedreptăţit sau scârbii de cineva. care se face în vis şi care. adică de a se împărtăşi cu Sfintele Taine. să se îm­ pace cu fratele său şi aşa să slujească. . cu deşteptarea. pe care trebuie să le îndepărtăm prin rugăciunea cea fierbinte şi prin gândul la Patim ile D om nului. tine mânie şi se supără. prin stăruinţa de a primi harul lui Dum­ nezeu. de asem enea se înlătură. să nu îndrăznească a sluji Sfânta Liturghie. Iar dacă va ti cel jignii undeva. decât numai la mare nevoie. A doua este tulburarea cea dinlăuntru sau întristarea. la vrem e de moarte. tot aşa şi fiecare creştin este dator a le înlătura. trebuie totuşi dezră­ dăcinate. precum preotul. este dator cu totul să se înfrâneze de la m âncare. să nu îndrăznească a sluji Sfânta Liturghie. mergând mai înainte. Sunt încă şi alte piedici. cu privegherea şi cu îm puţinarea som nului. Şi. Preotul şi cre­ dinciosul să aibă nădejde că. prin rugăciunea cea fierbinte. cu toate că sunt mai mici decât cele ce s-au arătat mai sus.

Care este Izvorul cel neîm puţinat al sfinţeniei şi al harului. Hristos Dum nezeu şi Omul. Aşadar. mai înainte de pregătirea spre D umnezeiasca Liturghie. ci se învredniceşte şi de sfinţenie şi dc harul cel ales. cu adevărat şi cu folos. să aibă dragoste de a sluji Dom nului în cuvioşie şi dreptate. chiar dacă nu este alunecată în patim i care l-ar îm piedica dc la împărtăşire. sunt datori. Pentru că. sărac şi neajutorat fiind şi alergând la com oara aceasta. iar firea cu oarecare socotire să şi-o dcştcpxe. în scurt. căci se îm părtăşeşte cu H ristos. se cuvine lor să aibă frângere de inimă pentru păcate. prin fapte bune. în toate zilele vieţii sale. de nevoie. m ăcar gând bun să aibă că. ce stau îm potriva dragostei lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta. Al doilea.446 LITURGHIER departe. să se m ărturisească părintelui său duhovnicesc şi să ia de la dânsul dezle­ gare. . să deştepte în sufletul şi în inima lui foam ea de mâncarea cea dum nezeiască şi setea de băutura cea duhovnicească cu îndoită purtare dc grijă: 1. tot ceea ce ştie că duce la curăţirea de păcate. se cuvine cu nevoinţă a face: inima să şi-o curăţească de toate gân­ durile. cu adevărat primeşte îndestularea bogăţiei darurilor celor dumnezeieşti şi lipsa sau sărăcia sa sufletească îndestul o împlineşte. dacă sc va întâlni cu dânsul. şi câştig se revarsă dintr-însa. oricât de puţin l-ar vădi cugetul lui. preotul şi diaconul. sub chipul văzut al pâinii şi al vinului. 2. deoarece într-însa îm păratul şi Făcătorul a toată făptura cea văzută şi nevăzută. nevăzut. să se păzească de piedicile cele ce s-au arătat mai sus. Al treilea. m ai întâi. căci cel cc slujeşte cu vrednicie şi se îm părtăşeşte cu Dum nezeieştile Taine. Al patrulea. de poftele şi dezm ierdările cele trupeşti. să slujească. Şi această dragoste să o adeve­ rească la vreme. chiar dacă ar fi ele şi mai mici. este pus înaintea credincioşilor spre m âncare şi sc dă. negreşit se va îm păca şi în inima sa să-i pară rău dc acestea şi aşa. şi va fi nevoie să slujească. Pentru că Taina aceasta dum nezeiască este mare. nu numai că dobândeşte iertarea păcatelor.

fierbintea rugăciune şi luarea am inte de sine foarte mult ajută. precum şi ale celor ce au adorm it creştineşte în dreapta credinţă. Iar preotul şi diaconul. căci. cu mare cinste şi cu adâncă smerenie să se apropie de această Dumnezeiască Taină. adică să săvârşească Dumnezeiasca Liturghie întru slava lui Dumnezeu. Al cincilea. iar pe de alta la puţinătatea. cu credinţă neîndoielnică să sc apropie de îm părtăşirea cu Preacuratele şi de viaţă făcătoarele Taine ale Trupului şi Sângelui lui H ristos. căci va câştiga nădejde şi mângâiere sufletească şi dragoste către această Taină a lui H ristos. mai înainte prcgătindu-sc slujito­ rul altarului sau ccl cc vrea să sc îm părtăşească cu Dumnezeiescul . iar ce este în potirul acesta (vinul am estecat cu puţină apă) cinstit Sângele H ristosului Tău. Al şaselea. adică. şi spre folosul şi iertarea păcatelor tuturor credincioşilor lui D um nezeu cc sunt pe pământ. care sunt încre­ dinţaţi rugăciunilor lui. cugetând pe dc o parte la slava şi milostivirea lui Dumnezeu şi la nemăsurata Lui sfinţenie. prin gura preotului. de asemenea şi pentru bunăstarea şi pacea sfintei soborniceşti şi apostoleşti Biserici a Răsăritului. după rânduiala D om nului şi după Tradiţia Sfintei Biserici a Răsăritului. sunt datori să mai aibă în vedere şi aceasta. ca prin ele să-şi hrănească sufle­ tul. în Treime închinat. care se veselesc în raiul cel ceresc. spre vrednica slujire. în tot chipul să se nevoiască. necurăţia şi neputinţa sa. din această cugetare. cu dinadinsul să se nevoiască a-şi dobândi evlavie. prin care D uhul Sfânt. şi pentru toţi cei vii şi cei morţi. care voieşte cu vrednicie să se îm părtăşească. şi în cinstea tuturor sfinţilor. gândind la Patimile D om nului. vrând să slujească Sfânta Litrughie.4\ 4 POVATUIRI 447 Pc lângă aceasta. este dator să o aibă. dar şi bucurie va afla slujitorul. ca pe o Taină care sfinţeşte şi ca pe o Jertfă care îm blânzeşte pe D um nezeu şi păcatele noastre curăţeşte. prefăcându-le cu D uhul Tău cel Sfânt. după rostirea dum ­ nezeieştilor cuvinte: Şi fă. Şi această dragoste şi credinţă nu num ai preotul şi diaconul. pâinea aceasta cinstit Trupul Hristosului Tău. marc mângâiere. Şi să săvâr şcască D um nezeiasca Liturghie. Aşadar. spre carc. ci şi tot credinciosul. va preface cu adevărat cele ce sunt puse pe Sfânta M asă.

cu cucernicie să cugete cum Domnul . în morm ânt nou L-au pus. sufletul. cu Patima cea mântuitoare şi cu M oartea Sa cea de viaţă făcă­ toare. Iar pe Preacurata N ăscătoare de Dumnezeu. le a făcut pentru neam ul omenesc. cu giulgiu curat înfăşurându-L. dc toate asupririle diavoleşti. toate le poate dobândi dc la Fiul său. acestea văzând. să gândească în sine şi cu umilinţă să cugete cum Domnul şi M ântuitorul nostru Iisus Hristos. vineri seara a fost răstignit pe cruce. pentru cei ce aleargă la dânsa eu credinţă. din care îndată a ieşit sânge şi apă. a robit îm părăţia lui şi sufletele cele din veac ale tuturor drepţilor ce erau acolo. pentru păcatele noastre şi a murit. în ziua ieşirii din trup. dator este. ca: Acatistul Stăpânei noastre N ăscă­ toarei dc Dumnezeu sau al Dom nului Iisus. cu putere a legat pe dom nul întunericului. şi cum M aria M agdalena. şi toate greşelile lui curăţindu-le. dupa rânduiala Bisericii. după m ântuitoarele Sale Patimi. eu Sine le-a ridicat şi în rai. din tirania lui le-a eliberat. la vremea rugăciunii. le-a sălăşluit. luând Trupul lui Hristos dc pe Cruce. cu cucernicie. cu plângere şi cu mare tânguire. săvârşind M iezonoptica. la care. pentru m ân­ tuirea noastră. dc veşnicul chin să-l ferească şi îm părăţiei Sale să-l învrednicească. cum unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui a împuns. împreună suferea. Iosif cu Nicodim. cum. fiind îm preunat cu Dumnezeirea. m ulţum ind Lui pentru toate binefacerile pe care. sau ale altor sfinţi ai săptăm ânii şi al îngerului său păzitor. ca una care a fost părtaşa Patim ilor şi M orţii Fiului său şi. Pentru aceea. să o roage cu căldură ca să-i lie in această viaţă apărătoare şi către toate faptele bune ajutătoare şi. mai înainte dc lum inarea dc ziua. ca o Maică. cu toată cucernicia să soco­ tească cum preasfântul suflet al firii om eneşti a M ântuitorului. în îm părăţia Fiului său să-l sălăşluiască. Sfârşind D upă-cinarea (Pavecem iţaj. cu ocrotirea ci cea tare izbăvindu-1. Dimineaţa.448 L I T IJ R C ï HIER I Trup şi Sânge. cu Preacurata M aica Domnului. ca. după aceea. rugăciunile spre somn şi canoanele cele obişnuite lui. cu dinadinsul să-l roage. să săvârşească seara Vecernia (sau s-o asculte). în iad pogorându-Se. în am ărăciunea inimii priveau acestea. tic vreme ce. până la preaslăvita Sa înălţare.

·+·►** . cu patru piroane pe Cruce a fost pironit. cum acolo. Iar când se citeşte C easul al şaselea. la locul de judecată.^ I ' ' J a J e ' ' g L · J a J a T- ^ . a fost clevetit şi. cum M ântuitorul şi Făcătorul nostru de bine. citindu-se Ceasul al treilea. cum ostaşii au îm părţit în tiv ci veşmintele Lui şi cum cei ce treceau îl batjocoreau pe D ânsul. să ne izbăvească. la miezul nopţii. era în grădină. la al treilea ceas din zi. bătăi şi nenu­ mărate rele. încât sudorile Lui s-au făcut ca picăturile de sânge ce pică pe păm ânt. în ceasul al treilea din zi. de arhiereii cei fără de lege şi de bătrânii iudeilor. ca pe noi. de judecătorul cel nedrept. a fost dus de la C aiafa la Ponţiu Pilat. scuipări. cum D om nul cu defăimări a fost dus de la Ana la Caiafa şi cum acolo. cel de m arm ură. cu um ilinţă să gândească. la A na a fost dus. bat­ jocuri şi lovituri fără de milă. cu dinadinsul să gândească. fără de milă. a suferit de bunăvoie palm e peste obraz. cu cucernicie şi în um ilinţa inimii. aceasta gândind. peste A postolii ce se aflau la rugăciune S-a pogorât şi pe aceia i-a lum inat. m ergând către Patim a cea de bunăvoie. de asem enea. rugându-se cu dinadinsul. 1 y . mai întâi. cunună de spini ghim poşi şi alte nesuferite chinuri. în acel ceas. pentru păca­ tele noastre. în ceasul întâi al zilei. şi aceasta: cum D uhul Sfânt. în Pretoriu. La vremea sa. de la m iezul nopţii şi până la ziuă. în nevoinţă. fiind prins de ostaşi. din legăturile păcatelor şi din tirania şi chinul diavolului. fiind legat. în chip de limbi de foc. la citirea Ceasului întâi. şi ¥ ¥ W ¥ ¥ ¥ τ . între doi tâlhari. LITU RGHIER nostru. . Săvârşind U trenia. de asemenea. a fost judecat de Pilat şi ce fel de batjocuri şi loviri peste obraz a răbdat acolo. cu dinadinsul să se roage lui Dum nezeu ca să-i dăruiască şi lui darul Sfântului Duh. Crucea Sa purtând.. cum M ântuitorul nos­ tru. iar după aceasta la stâlpul ruşinii. care urmează. să cugete cum M ântuitorul nostru.-. a fost legat ca un făcător de rele şi. Să mai cugete. . şi cum acolo Judecătorul a toată lum ea. cu cucernicie să gân­ dească. fără de m ilă fiind legat. şi.ţ . osândit. scuipări. Iar după U trenie. ca un făcător de rele. spre lum inarea cunoştinţei sufleteşti şi ca să săvâr­ şească cu vrednicie D um nezeiasca Liturghie. a răbdat cum plite răni. pe Golgota. de bunăvoie acolo a răbdat. la răstignire a fost dus şi cum. şi ce fel de ruşinoase defăim ări.

cu toată cucernicia şi luarca-amintc. sau îm părtăşind. Iar dacă va fi zăbovit preotul în lucrări sufleteşti trebuincioase mântuirii oamenilor. cu osârdie să mulţumească M ântuitorului pentru aces­ te patimi cumplite. apropiindu-se vremea D um nezeieştii Liturghii. pe scurt am intite. nu va greşi. cu osârdie. ca din tirania diavolului să ne izbăvească. de moarte va greşi. morţii din morminte s-au sculat şi cum unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui a împuns şi îndată a ieşit sânge şi apă. iar dacă va fi cu putinţă. cum toate temeliile pământului s-au clătinat. a fost înviat. dc asemenea. cu inimă smerită să se roage. silit va fi să-şi lase pravila. şi cu dinadinsul. să gândească. din lene sau din nepurtarea de grijă. pietrele s-au despicat. vor lăsa cu totul sau num ai în parte. cum sufletul Său cel preasfânt în mâinile lui DumnezeuTatăl l-a dat. adică: ascultând mărturisirea celor bolnavi sau a celor sănătoşi. Iar la vremea când se citeşte Ceasul al nouălea. care se pregăteşte pentru îm părtăşire. Când se citesc Psalmii. cum M ântuitorul nostru. numiţi mesianici sau Obedniţa (când nu va li şi Liturghie). de bună voie. şi pentru vărsarea Preacuratului Său Sânge. pe Cruce fiind spânzu­ rat. cel mort prin păcat. cu care ne-a răscumpărat din blestemul Legii şi pentru moartea Lui cea dătătoare de viaţă. ca pentru toate aceste faceri de bine ale Lui. a strigat grăind: «M i-c sete».yf «*» * -1 Ê 2 4· A 4» 4* 4*4* 4* 4*4*4!* ^ I I T U K (i IM . cum cu oţet am estecat cu fiere a fost adăpat. şi fără osândă să se împărtăşească cu Sfintele Lui Taine. La acestea. să-i dea şi lui harul iertării păcatelor. ca să-I aducă cu vrednicie Jertfa cea fără de sânge. şi la alte m ântuitoare Patimi ale Domnului. pe care de bunăvoie le-a răbdat pentru noi. Pravila Bisericii ce s-a arătat mai sus şi cuviincioasa pregătire pentru dum nezeiasca îm păr­ tăşire. rugăciunile Ceasurilor să Ic săvârşească. dorind mântuirea neamului omenesc. sau botezând pe cei bolnavi şi. R (a 1 harn 1 cel spânzurat dc-a stânga Lui II hulea şi cum întuneric s-a lăcut peste tot pământul. cu cucernicie gândind. în zdrobirea inimii. Dacă însă preotul şi diaconul sau altcineva. D upă D um nezeiasca Liturghie însă toate cele T T T T T T t T T T T T V T T ^ . cu care neamul omenesc. chiar cu lacrimi.

faţa şi gura spălate. dacă va mânca cineva spre judecată sau spre osândă Trupul şi va bea Sângele D om nului nostru Iisus H ristos.* j f . ca să fie îndem nat poporul la mai m ultă dragoste către Domnul. D acă nu ştiu carte. Pentru slujirea D um nezeieştii Liturghii. ca să nu înghită apă şi aşa. să slujească sau să se împărtăşească. De aceea. ca veşm intele cele sfinte. slujitorii celor sfinte sunt datori să stăruiască în tot chipul. să-i certe şi să-i oprească de la îm părtăşire. să înghită apă. biruiţi fiind de socotelile lor. se va arăta cu nebăgare de seamă. chiar de vor fi persoane mari. Pe lângă aceasta. şi. şi astfel să fie îm piedicat de a sluji sau a se împărtăşi. nu cumva. chiar de vor fi din material simplu. parte bărbătească sau fem eiască. să fie cuviincioase şi curate. datori sunt cântarea bisericească şi pravila sfintei împărtăşiri cu tot sufletul să o plinească şi să se nevoiască a gândi la Patimile Domnului. tot aşa şi veşm intele cele de pe dânşii se cuvine să le aibă curate şi întregi. iar dacă vor fi foarte pătate şi rupte şi va îndrăzni preotul a sluji cu ele. cele ce se cuvin vor îm plini. fără îndoială. cu luare-am inte. să nu se am ărească cu ceva. Iar dacă-şi va spăla gura şi dimineaţa. diaconii sau clericii să le citească. ca un părinte sufletesc. îndrăznesc a se apropia către această Taină înfricoşătoare. Jz •Λ ' ■&? fcţ/1 jz '•i ^ T t T T T T T T T T T T T T T . negreşit să le citeasca mai înainte de Liturghie. până ce se vor îndrepta şi. căci înfricoşător lucru este a cădea în m âinile D um nezeului celui viu. preotul. deoarece înaintea lui Hristos D um nezeu. unghiile tăiate şi curate. Iar care pot citi şi de pravila Bisericii nu poartă grijă şi. Cel ce este cu adevărat în Sfintele Taine. făcând acestea a doua zi. fără de inim ă înfrântă. Deci tot cel care va vrea să se îm părtăşească bine va face dacă îşi va curăţi dinţii şi-şi va spăla gura sa de cu seară. ca. ce-1 priveşte şi-i sărută mâna. negreşit că nu va fi rău. preotul şi diaconul sunt datori a fi curaţi. şi cei care vor să se îm părtăşească cu D um neze­ ieştile Taine. Pentru aceea. numai să o facă aceasta cu luareaminte. t . dar rugăciunile îm părtăşirii. atât cu sufletul cât şi cu trupul. t . Toate acestea pentru respectul şi cinstea dum nezeieştilor Taine şi pentru ca poporul. atunci preoţii. va greşi de m oarte. precum trebuie să aibă trupul curat. capul să fie pieptănat. a ^ Î a k L f cf 4 ^ j L· t ţ ^ ||a 451 4 Τ( ) POVAŢUIRI jz u l) ♦K fK Jz lăsate să le plinească.

sau mai de dimineaţă. iar pe dea­ supra să aibă iliton de pânză subţire. cu cuviinţă. iar dacă va fi nevoie. sau dacă va fi de hârtie. al doilea cu cndotionul (acoperăm ânt care atârnă până la păm ânt). întregi. nerupte şi nez­ drenţuite. adică sub oprirea de a săvârşi cele preoţeşti sau pierderea darului. în altar şi pe sfânta masă. Sfânta masă se cuvine să fie îm brăcată întâi cu pânză. cu obişnuita rugăciune şi după hotărâta rânduială. zdrenţuit sau înnegrit. ca Sfânta Liturghie să se săvârşească după mijlocul nopţii. deasă. apoi în Joia şi Sâmbăta Mare. fiindcă cel ce va începe şi va săvârşi aşa. ca un nebăgător de seamă faţă de Dumnezeieştile Taine şi cade sub pedeapsa episcopului. deşi în prezent şi aceste slujbe se săvârşesc tot dimineaţa. iar mai ales când Liturghia se săvârşeşte împreună cu Vecernia. să se schim be. Sfânta Liturghie sc poate săvârşi sau mai târziu.IM N I RU VREMI Λ ÎNCEPUTULUI SLUJBEI Vremea slujbei. după obiceiul cel vechi al Bisericii. sau de mătase.. toate se cuvine să lie curate. adică ora 9 dimineaţă. greşeşte de moarte. îndeobşte in biserică.. ca şi la înviere. adică în Postul Marc. prin multe părţi din ţară. Cămaşa. nici după amiază. cu bun chip şi bine şterse. în zilele în care se cuvine a se sluji după amiază. încât să nu se cunoască literele scrise pe el. când se obişnuieşte. înainte de ziuă. va greşi. este ceasul al treilea din zi. λ -a' ·+· '" i” 'à’ ri'» -i' ’ ~ A ' * rL" 1 Z ^ 'A " *4* ^l" . Iar cel ce va îndrăzni a face aceasta. pe care se aşază antimisul şi se înveleşte cu un acoperăm ânt care trebuie să fie măcar dc aceeaşi m ărim e cu antimisul. Abatere de la aceasta face Biserica. sau în ajunurile Naşterii Domnului Hristos şi al Dumnezeieştii Arătări (Botezul Domnului). iar dacă se vor învechi. când se săvârşeşte Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. ca să nu Λ t # 4 ^ wW A "I* .. CE TREBUIE SĂ AIBĂ ÎN VEDERE ŞI SĂ PĂZEASCĂ PREOTUL ÎNAINTEA ŞI ÎN TIMPUL SLUJBEI Dacă Antimisul va fi rupt. să nu se slu­ jească nicidecum pe el. endotionul şi ilitonul să fie curate. însă nu mai înainte de a sc lumina de ziuă.

să înceteze preotul a liturghisi şi să consum e pâinea şi vinul. Iar cel care va îndrăzni a sluji fără binecuvântare. trebuincioase la săvârşirea Sfintei Liturghii. ca pe nişte lucruri binecuvân­ tate. Toate acestea trei să fie făcute din material fru­ mos. de m oarte va greşi şi sub pedeapsa epis­ copului va cădea. prin osebita binecuvântare a episcopului. steluţa şi linguriţa. iar nu ca pe Trupul şi Sângele lui H ristos. dacă. Dacă se va întâm pla vreo pângărire a bisericii în vrem ea L itur­ ghiei. că încă n-au fost sfinţite. pe care a început-o. Cele patru vase pom enite să fie din aur sau de argint. căci ccl cc va sluji într-unclc ca acelea. discul. nicidecum nu se cuvine preotului a sluji până când nu se va face obişnuita curăţire prin b in ecuvântarea arhierească. b iseri­ ca s-a întinat cu picături de sânge om enesc.se defăimeze D um nezeieştile Taine prin nepurtarc dc grijă. aurite sau argintate. să se cerceteze cu dinadinsul dacă este sfinţită biserica şi sfânta masă. Vasele sfinţite. să nu înceteze. sau dacă va fi îngropat acolo vreun eretic dovedit. Pentru aceasta. de m oarte va greşi şi sub pedeapsă arhierească va cădea. mai înainte de Vohodul cel m are. pricinuite fie cu arm a. mai marc. Pe lângă acestea mai este nevoie de o copie şi trei acoperăm iiitc: unul pen­ tru acoperirea potirului. De asem enea. fie cu m âna sau cu vreo lovire. preotul să nu îndrăznească a sluji până când. nu se va curăţi şi se va sfinţi biserica. să se dezbrace de veşm intele cele sfinţite şi să iasă fără a sfârşi slujba. prin intrarea păgânilor sau prin năvălirea ereticilor sau a celor care s-au lepădat de credinţă. după obicei. greşeşte şi sub pedeapsa episcopului va cădea. ci să săvârşească slujba lui D um nezeu. sau şi de altă oarecare necurăţenie trupească. altul al discului. sau cel puţin de cositor. Iar dacă se va întâm pla aceasta după Vohodul cel m are. cu binecuvântarea episcopului. cu obişnuitele rugăciuni. dc fier sau dc lemn. iar al treilea. Să nu fie de aramă. sunt: potirul sau paharul. din oarecare îm prejurări. . nu se va curăţi şi sfinţi locul acesta. până când. C el ce nu va păzi aceasta. curate şi întregi. Iar după aceasta să nu m ai îndrăznească a sluji. Iar dacă biserica se va necinsti. pentru am ândouă.

se cuvine a se usca pe Sfânta M asă marţi dimineaţa. făcând cuvenita închinăciune. să-i împărtăşeşti. şi. sfârâină-1 cu toată evlavia. când se va încălzi bine sfântul disc. cu mare luare-aminte. luând A gneţul din chivot. după învăţătură. după ce se va răci puţin. gălindu-te spre slujbă. le păzeşte şi cu acestea pe cei bolnavi şi pe alţii. ca nu cum va. cu sfânta copie. să iei sfântul disc cu Dum nezeieştile Taine. strânge iarăşi antimisul. Şi. precum mai jos se scrie. să ardă Sfintele Taine. şi să-l pui deasupra oalei. sau de aram ă curată. şi deasupra lespedei o oală nouă de păm ânt sau o oală de fier. Iar după sfărâmare. ca nu cum va să se prăjească. cu cărbuni aprinşi şi. întorcându-le mereu cu sfânta copie. apoi. ci. dinspre partea cea dreaptă. Şi aşa să faci de mai multe ori. a doua zi. să pui o lespede de piatră sau cărăm idă la m arginea antimisului. păzind bine ca Dumnezeieştile Taine să se usuce pe încetul. făcând cuvenita închinăciune. iarăşi să-l pui deasupra oalei sau deasupra vasu­ lui gătit pentru aceasta. închinându-te cum se cuvine.cu aceslc Sfinte Taine. în mici părticele. în Joia M are sau în altă vreme. când vei vrea să pregăteşti Sfintele Taine pentru tre­ buinţele sau nevoile de peste tot anul. aşa sfărâmate. îm preună cu cele răm ase din Dumnezeieşti le Taine. în Săptămâna Luminată în acest chip: mai întâi. A gneţul sfinţit în Joia Mare. să-l iei şi să­ I pui pe sfântul antimis sau pe acoperământ (procovăţ). uscându-le. . ca nu cumva să-l uzi prea tare şi să pice undeva ceva. iar Tainele cele m ucede sau stri­ cate. la proscomidiar. Deci. din prea multă umezire. După aceasta. atunci scoate al doilea Agneţ şi să faci rânduiala ca pentru Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. în aceeaşi Liturghie. cu mare pază şi cu iscusinţă. acoperindu-le. până ce se vor usca. sfinţeşte şi sfărâm ă un nou Agneţ în părti­ cele şi. pune-1 pe disc şi-l cădeşte împrejur. desfă antimisul şi. începând D um neze­ iasca Liturghie. câte puţintel cu linguriţa. pe care va trebui. scoate. udând Sfântul Trup cu Sângele cel de viaţă făcător. să le potriveşti. punându-le în potir. înfierbântându-se prea tare. deasupra sfântului potir. iar cele uscate cu toată luarea aminte să le pui în sfântul chivot şi. să le pui la locul lor. Iară a zăbovi.

acolo şi iară a usca Dumnezeieşti le Taine. pol să m ănânce la masa de cu seară. să facă închinăciune cu sfântă cuviinţă şi să se nevoiască a primi adeseori un dar ca acesta. după rânduială. toţi cei care se pregătesc de sfânta îm părtăşire. iar dacă nu.4* 4* Λ 4. prin m ărturisirea păcatelor. intr-un cuget curat. în aceste zile cei căsătoriţi să se înfrâneze cu totul de la îm pre­ unarea trupească. negreşit în cele patru posturi de peste an. să săvârşească în biserica Domnului slujba Sa şi a Tainelor lui Dumnezeu. şi aşa. atât parte bărbătească. Cei care. dar. din pricină că sunt mici. poţi să procedezi în acest chip: nejunghiind două Agneţe. gătindu-şi mai dinainte trupurile şi sufletele lor. în toate zilele făcând. dacă va fi cu putinţă la praznice. să o păstrezi pentru vreo întâm plare de moarte până a doua zi. PENTRU DAREA. cu cinstea care se cuvine. adică să guste puţin. negreşit să se înfrâneze şi în rugăciuni şi. PRIMIREA. de pildă. Iar dacă vor vrea să se apropie de sfânta împărtăşire. să se pregătească pentru sfânta împărtăşire. prea bătrâni sau prea slăbiţi. să . să postească mai înainte şapte zile. şi afară de cele patru posturi obişnuite. în mănăstiri. să-şi mărturisească înaintea duhov­ nicului toate păcatele lor şi. ca. petrecând în rugăciune. PAZA ŞI CINSTIREA DUMNEZEIEŞTILOR TAINE Toţi preoţii sunt datori. de cu seară. la biserică şi acasă (şi aceasta nu la vreme de nevoie.·%+ 4^ 4» 4*4· 4 t 4* ·*» 4 14· 4*4* 4 ·4 ·4 ·4 » POVÄTIIIRI 471 Unde se săvârşeşte D um nezeiasca Liturghie în toate zilele. Deci datori sunt să se apropie către D um nezeieştile Taine cu sm ere­ nie şi cu curăţie. nu va li trebuinţă de a le usca. căci la vreme de nevoie numai trei zile sau chiar şi numai o zi se îngăduie să postească) şi mai înainte să se pregătească. nimic să nu mănânce. în închinăciuni şi în gânduri curate. cât şi parte femeiască. pre­ cum s-a arătat. de la miezul nopţii. ci din acelaşi luând o parte şi um ezind-o cu D um nezeiescul Sânge. Iar mai înainte de a opta zi. Iar preoţii de enorie să înveţe pe enoriaşii lor ca. iar iu felul acesta preotul va scăpa de toate prim e|duitoarele întâmplări.

preotul nicidecum să nu îndrăznească. să aibă dragoste călre Dânsul. neajungănd în sfântul potir Dumnezeiescul Sânge sau Trup. şi obişnuitele ceasuri. care se păstrează pentru cei bolnavi. ţinând m âinile pe piepl cruciş şi. după ştergerea gurii cu procovăţul de către preot. depărtânduse puţin. să le citească. până la pământ fiecare să se închine câle o dată. cu frică şi cu bună cucernicie. pentru sfinţenia Tai­ nelor ce le-a primit. şi să fie puse în sfântul potir şi să fie împărtăşiţi şi aceia. preotul sä le dea canonul la casele lor. slujindu-se Liturghia. că de moarte va greşi şi lipsit de dar va fi. La începutul Sfintei Liturghii. loji cei care vor să se îm părtăşească şi nu ştiu să citească. Iar in vrem ea îm părtăşirii. să se închine. . pc cal va li cu putinţă. cei rămaşi neîmpărtăşiţi să lie îndemnaţi să aştepte până a doua zi şi. însă nu până la pământ. cu luare-aminte să le înghită şi. Şi. Iar cei care ştiu să citească pot să-şi citească aceslea şi singuri la casele lor. să se apropie cu evlavie. după sfânta îm părtăşire. să lie împărtăşiţi atunci şi aceştia sau să se ia din chivot Dumnezeieştile Taine. să sărute marginea sfântului potir. din care a curs sânge şi apă şi. nici să scuipe până când li se va da anafura şi vin cu apă caldă. să răm ână în biserică şi să asculte rânduiala slinlei împărtăşiri. ca pe însăşi coasta lui Hristos. Ştiut să mai fie că de vor fi mulţi cei care vor încerca să se îm părtăşească. după obicei. neieşind afară şi rugăciunile de mulţumire. ce se citeşte de către preot. şi pană la sfârşitul Liturghiei să aştepte. şi să stea la locurile lor. La o întâm plare ca aceasta. prim ind Sfintele Taine. arătându-i fiecăruia cum sa procedeze. negrăind unul cu altul. Celui ce este cu adevărat în Taine. să mai toarne vin sau pâine din nou.472 I M l RG fil E R petreacă. Iar celor care nu ştiu carie şi vor li departe de bisericii. După obişnuita Utrenie în biserică. cu adâncă smerenie şi lui Hristos. sub chipul pâinii şi al vinului. să se adune toţi în biserică şi loală Sfânta Liturghie. pe Hristos răstignit mărturisind. să o asculte şi să se roage.

săvârşind. intrând şi ieşind. fiecare slujitor al celor sfinte şi clericii. că acestea sunt plăcute lui Dumnezeu de la tine şi de la toţi credincioşii. să facă Dom nului Dumnezeu închinăciuni. mai întâi. înaintea lui D um nezeu însuşi. de dim i­ neaţă. ca în a in ­ tea feţei lui D um nezeu. totdeauna. deosebit. Şi. şi lucrul să şi-l facă ştiind că acolo. Şi în acelaşi chip. după făgăduinţă. şi orice vei lucra în altar. cu adevărat este H ristos. totdeauna m ai întâi să-ţi descoperi capul şi să-ţi faci închinăciune apoi să intri şi. Iar pentru o închinare ca aceasta a Sfintelor şi Dumnezeieştilor Taine şi pentru umblarea în linişte şi cu grijă. Vrând să intri în altar. ce sunt pe ea. te închină şi apoi te du. . preotul este dator să-i înveţe ca să intre în sfântul şi dumnezeiescul altar cu mare frică. apropiindu-te către du m ­ nezeiasca masă. intrând în sfânta şi dum nezeiasca biserică şi căutând spre sfântul altar. când ţi se întâm plă a trece pe lângă sfintele uşi îm părăteşti. dc cădelniţă şi alte lucruri mai mici. să se închine până la pământ. ca să nu cadă în păcat. cu cucernicie descoperindu-ţi capul. cu toată sm erenia şi cu bună cucernicie să lucrezi. cu frică să-şi facă datorita închinăciune şi slujitorii celor sfinte şi toţi credincioşii. cu cutrem ur şi cu cucernicie. şi să aducă rugăciune lui D um nezeu. după rânduiala lor. afară numai dc sfeşnice. Pe lângă acestea. te închină şi num ai după aceea începe. pân ă la păm ânt. de zi. fiecare va lua. să tc închini mai întâi. pe Sfânta M asă. asemenea şi de vasele pentru slujbă şi de orice lucru sfinţit. vrând să ieşi. sfârşind. sau de seară. cu bună cucernicie. Dum nezeul nos­ tru şi. Iar de dumnezeiasca masă şi m ai vârtos de înseşi Dumnezeieştile Taine. dc făclii. Pe cei care slujesc altarului. Celui ce este acolo. Când zici ectenia înaintea uşilor îm părăteşti. decât cele sfinţite. înaintea D u m ­ nezeieştilor Taine. până jos să faci închinăciune. asem enea.Ρ θ ν Λ |Ί LRl Λ 73 Pc lângă acestea. slujbele bisericeşti de noapte. nicidecum să nu îndrăznească a se atinge. ca U nuia ce este acolo. de asem enea. mare dar de la Hristos Dumnezeu. nicidecum să nu treci fără închinăciune. adică pe ecleziarhi. căci cei ce stau în biserică trebuie să se socotească că stau în cer.

să le cinstească cu cuviincioasa închinare către Dumnezeu. Iar gunoiul din altar şi din biserică nu se cuvine să fie aruncat în locuri netrebnice. iar femeile niciodată. neîncetat. apă. după rânduiala şi tipicul bisericesc. după cum /ice Apostolul. şi in citirea Sfintelor Scripturi şi a Sfinţilor învăţători bisericeşti şi lăudând pe Domnul Dumnezeu în inimile lor. la toate cântările şi rugăciunile. afară numai dacă acestea sunt călugărite şi sunt rânduite de cel mai mare din sfintele mănăstiri pentru slujba de eclesiarh. adeseori m ărturi­ si ndu-se şi cu Dumnezeieştile Taine îm părtăşindu-se. podul. cu cuviinţă la vreme însemnată să se închine Domnului Dumnezeu şi. Asemenea şi în sfânta biserică venind. să se pună sau să ardă. ci şi toţi binecredincioşii creştini de vor vedea Dumnezeieştile Taine sau în biserică. vin. Iar Sfânta Masă şi proscomidiarul numai preotul şi diaconul sau ipodiaconul să le curăţească şi să le şteargă. sau pe apă curgătoare sau în alt loc neum ­ blat şi necălcat. nimeni din cei nesfinţiţi sa nu intre in sfântul altar. acoperămintele. precum şi pridvorul. rugăciuni. în psalmi şi în cântări şi în laude duhovniceşti. . să aprindă lumânările şi să le stingă. Ecleziarhii sunt datori să aducă în altar prescuri. 1111 numai preoţii şi slujitorii celor sfinte.474 L I T U R ( i II I E R Pentru cinstea Dumnezeieştilor Taine. de cele sfinţite. cu trezie şi cu dreaptă credin|ă şi în fapte bune să petreacă. ca niciodată să nu se alle pe ele p raf sau oarecare gunoaie şi ca să nu se atingă mâna cea nesimţită. Iar cântarea şi citirea bisericească cu înţelegere să o asculte. în altar. cu păcat. ci. să pregătească cădelniţa şi căldura şi să dea preotului tot altarul. de p raf şi de păianjeni. la începutul ostenelilor sale. cu rânduială. Ecleziarhii. sau când le duce preotul la cei bolnavi. lămâie şi Ibc. Ecleziarhii sunt datori a curăţi adeseori de p raf şi de păianjeni toată biserica şi icoanele. pereţii. ade­ seori să-l măture şi să-l curăţească. atât pe jos de toate gunoaiele. înţelepţindu-se. cât şi pereţii şi podul bisericii. Pe lângă acestea. cereri şi mulţumiri să aducă.

cu cuvenita cinste. să-şi cerceteze cu multă luare-am inte cugetele şi să nu se apropie nepocăiţi de Sfintele Taine. Pe păcătoşii cei nevădiţi. pe care învederat le-au făcut şi le fac. că toţi creştinii care sunt de o credinţă. după obiceiul Bisericii. furii de cele sfinte. învăţându-i. . Iar cei nevrednici de Taina aceasta. jucătorii de cărţi şi de bobi. decât num ai când îşi vor veni în fire. Se cuvine preoţilor a şti şi aceasta. Şi păcătoşii învederaţi. ca în aceasta să cunoască voia lui D um nezeu şi porunca Bisericii. care au asupra lor blestem de la episcop sau sunt opriţi de părintele lor duhovnicesc sau de părinţi. şi care n-au asupra lor îndepărtare sau blestem şi îşi dobândesc prin m ărturisire pocăinţă curată. Celor ieşiţi din minte sau celor leşinaţi. aceia să se îm părtăşească cu Trupul lui H ristos şi cu Sângele Lui. pentru ca din aceasta să nu răsară vreun scandal pentru alţi oameni. căm ătam icii.« _____________________ POVAŢU1RI_________________ 4 7 5 Şi aceasta se cuvine preotului totdeauna să înveţe pe parohieni şi pe fiii săi cei duhovniceşti. A sem enea şi copilaşii care sunt m ai în vârstă. ferm ecătorii şi toţi vrăjitorii de orice fel. se cuvine. cu bună socotinţă. atunci când se vor apropia de Sfânta îm părtăşanie. de o Biserică. făcătorii de orice necinste şi neorânduială şi cei care sunt vrednici de hulă şi ocară şi alţii asem e­ nea acestora. să fie neapărat îndepărtaţi. desfrânaţii şi desfrânatele. iar ei să fie bănuiţi şi să se arate plini de necuviinţă. pentru credinţa celor ce-i aduc pe dânşii. îndepărtează-i. preadesffânaţii. până când nu se vor pocăi cu adevărat şi nu vor face roade vrednice de pocăinţă. care trăiesc dreapta credinţă şi de duhovnicul lor nu sunt opriţi pe o vreme. pentru vreo pricină. cei care au ţiitoare şi înseşi ţiitoarele lor. şi prin pocăinţă nu vor curm a scan­ dalurile. care nu pot fl prim iţi la m ărturisire şi pruncii cei m ici. pentru sfinţirea sufletelor lor şi pentru prim irea harului D om nului. hulitorii. sodom iţii. să se învrednicească de Sfintele Taine. nu se cuvine nicidecum a le da Dum nezeieştile Taine. vorbitorii de ruşine. care se m ărturisesc a nu avea păcate. să nu fie învredniciţi nicidecum îm părtăşirii D um nezeieştilor Taine.

Canonul îngerului păzitor şi Canonul zilei.. Canonul şi rugăciunile . în zdrobirea inimii.. care să­ i îndepărteze de la Sfânta împărtăşanie. neîntinată.. cu harul lui Iisus Hristos şi cu m ijlocirea întru tot lăudatei Preacuratei Fecioare Maria.... şi mai ales daca nu se va alia întru dânşii nici o pricină de nevrednicie. cu bună credinţă.. se citeşte Canonul Domnului Iisus şi Paraclisul N ăscătoarei de Dumnezeu. de a face cu toată sârguinţa cele plăcute Dom nului Dumnezeu şi de a păzi pravilele bisericeşti cu curăţia cea trupească si sufletească.. pe care să le primească sufletele dreptm ăritorilor creştini.. Săvârşindu-se slujba Dupăcinării în biserică. după Tatăl nostru. A doua zi dimineaţa... cei care slujesc Sfânta Liturghie. şi. mărturisire de păcatele lor. Doamne.. Sfinte Dumnezeule. şi: Pe cei ce ne urăsc şi ne fac nouă sträinhätatc.. se cuvine sa citească Ceasul al treilea şi al şaselea şi. Născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă Treime. după rugăciunea: Dumnezeule şi Doam ne al puterilor..4» 4* 4* 4+ 4*4» 4· 4* 476 iii ! I II' ţl R (ί 1 1I1 R minte şi in simţire dm leşin. Şi ne dă nouă Stăpâiic. cea dreaptă şi cu bună rân(I ii ia la... şi cu rugăciunile tuturor sfinţilor. REGULĂ Pentru rugăciunile ce se cuvine a se face dc cei care se pregătesc a sluji şi de cei care voiesc a se îm părtăşi cu Sfintele şi D um nezeieştile Taine. După aceea: Cuvine-se cu adevărat mi te fericim. Iar pe alocurea se citesc şi rugăciunile spre somn. Pentru privegherea cea adevărată. şi când îşi vor face. După aceasta şi moştenirea frumuseţilor celor veşnice în cer le va dărui.. sâmbătă seara. iar pe alo­ curea condacul praznicului şi rugăciunile: Nespurcată. pretutindenea va da Domnul poporului Său pace şi mila.. când vor veni la biserică şi se vor ruga lui Dumnezeu... ascultând rugăciunile bisericeşti.. şi zile bune tuturor celor care. Amin. vieţuiesc pe pământ.. troparele: Miluieşte-ne pe noi...

M iercuri seara: Canonul D om nului Iisus. Acatistul Sfântului înaintem ergătorului Ioan şi Canonul îngerului păzitor. negreşit. se îndeletnicesc cu citirea Psaltirii. să citească rugăciunile de după îm părtăşire. sunt acestea: D um inică seara: C anonul D o m n u lu i Iisus. să facă apolisul Ceasurilor. P araclisu l N ăscătoarei de Dumnezeu. M arţi seara: Canonul cinstitei C ruci. cine va vrea. Acatistul N ăscătoarei de Dumnezeu. să asculte C easurile în biserică. a cărţilor Legii Domnului şi ale Sfinţilor Părinţi şi dascăli ai Bisericii. şi al Sfântului Nicolae. Iar în celelalte zile ale săptăm ânii. Cei care au să se îm părtăşească. apoi Canonul îngerului păzitor şi al Tuturor Sfinţilor. care nu zăbovesc în gânduri deşarte. Paraclisul N ăscătoarei de Dumnezeu. ci sunt stăpâni pe sine. Luni seara: Canonul Domnului Iisus. Paraclisul N ăscătoa­ rei de D umnezeu. care se citesc de cei care se pregătesc a sluji şi de cei care voiesc a se îm părtăşi cu Sfintele Taine. Joi seara: C anonul făcătoarei de viaţă C ruci. şi al îngerului păzitor. O am enii temători de D um nezeu. Luni dimineaţa: Ca şi în toate celelalte dim ineţi. Iar după citirea rugăciunilor. a rugăciunilor după hotărâre. Acatistul Sfinţilor Apostoli şi. mai înainte de Liturghie. dacă va vrea cineva. Paraclisul N ăscătoarei de D um nezeu şi Canonul îngerului păzitor. P araclisul Născătoarei de Dumnezeu şi Canonul îngerului păzitor. Vineri seara: Canonul Dom nului Iisus. Şi când cineva se va îm părtăşi cu Sfintele şi făcătoarele de viaţă Taine. Canonul A rhanghelilor şi. rugăciunile. É . Este bine să se citească însă şi rugăciunile de dimineaţă. Canonul îngerului păzitor.P O V A IL IR I ~ ■ - 477 sfintei îm părtăşiri. să facă după cum s-a scris mai sus. după prim irea Sfintelor Taine.

Se cuvine să avem dragoste către rugăciuni şi să le facem cu osârdie către Dumnezeu. . Fiindcă Apostolul a poruncit să nu părăsim adunarea bise­ ricească şi. Cel în trei Ipostasuri. nici rugăciunile bisericeşti. cum şi de toţi cei care ştiu carte. cu toţi sfinţii care au binc-plăcut lui Dumnezeu. vom dobândi bunătăţile cele gătite în ceruri. Amin. către Preacurata Fecioară Maria.Această rânduială se ţine în toate zilele şi de toţi preoţii. fiecare om este dator a tinde după cum este scris: «Să iubeşti pe D om nul Dumnezeul tău din toată inim a ta. pentru care. nim ănui nu i se cuvine a-şi lăsa rânduitul Canon neîndeplinit. spre dragostea lui Dumnezeu. din tot sufletul tău. dia­ conii. Născătoarea de D umnezeu. din toată virtutea ta şi din tot cugetul tău». pentru că. clericii şi monahii. şi către toţi sfinţii. prin urmare.

stiharul .omoforul mic. M antia arhierească. Ea a fost astfel în tocm ită de către ad orm itu l întru fericire. . 3.rit fcfr • A ' *'1 '* » y ▼ Τ' 1 I* ■» · rit rt-t . . . . şi anume: 1.sacosul. V JC T -r.mitra. în sfântul altar). ep iscop u l R o m a n l a l o m i ţ c a n u l . . .cârja.mânecuţele.omoforul mare. * A ceastă rânduială sc păstrează în m ănăstirea C ernica şi se practică în catedrala p atriarh ală din Bucureşti. Veşmintele liturgice: . ecleziarhul sau arhidiaconul pregăteşte din timp cele necesare slujirii. . (A cestea toate.epitrahilul. . 2. în ordinea arătată.brâul. ■ 'i ' M. .epigonatul (bedem iţa).n ^ 1' P I · ·>· . Dicherotricherele cu lumânări.TIPICUL SLUJBEI SFINTEI LITURGHII CU ARHIEREU* J a J a J a ^Îa J a J a J a >» j ^ ^ JL J a ~j5*v^y*vL^Lv*vJ*C“ iy T y ^ T t T W ~ ~ Vrând arhiereul să slujească dumnezeiasca Liturghie. sunt aşezate pe o m ăsuţă sau analog în partea dinspre m iazăzi a Sfintei M ese.(« . . . n rtt« . fost vicar al A rh iep iscop iei Bucureştilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful