Charles Baudelaire – evadarea în paradisurile artificiale –

Apetroaie Vladiana – Ioana Universitatea din Bucureşti Facultatea de Litere – Studii Europene anul I, grupa 1

1

uprins! 1" Infor#a$ii %iografice esen$iale &" Sursele de inspira$ie ale operei %audelairiene '" Iposta(e ale universului co#pensator – paradisurile artificiale în e)e#ple *" onclu(ii 2 .

fugind" La întoarcere. în ti#pul şederii la :aris. pentru fiecare dintre ele. la nu#ai */ de ani.. incon8urat de #o%ilier vec+i si antic+itati" 9i#pul parc2 oprit din perioada ti#purie a vie$ii este cur3nd înlocuit cu un tu#ult neo%osit.apitolul 1! Infor#a$ii %iografice esen$iale +arles Baudelaire . Baudelaire a frecventat artierul latin. #en$ion3nd. o prostituat2 din Africa. anu#e 6copil2rie7 şi 6tinere$e7. din * septe#%rie 1. Baudelaire îşi divide via$a în nu#ai & etape./01 este o figur2 destul de sla% conturat2. tat2l vitreg îl tri#ite în India.'/ – 1. 6pli#%2ri fericite7*" ontactul intens. de altfel. la pre#atura cur#are a vie$ii sale. înc2 de ti#puriu cu aceast2 lu#e a deşert2ciunilor i4a adus lui Baudelaire o degradare rapid2 şi decisiv2./0 Ȋn intervalul 1. atunci sediul artiştilor 2 din :aris.*=. #oşteneşte o avere considera%il2 care4i va per#ite s2 duc2 o via$2 de dand?" 5ncepe s2 iu%easc2 +ainele şi îşi petrece (ilele în galeriile de art2 şi cafenelele din @raşul lu#inilor" 5ncepe s2 foloseasc2 drogurile. refulat prin acte de vandalis# şi de violen$2 şi prefigurarea pri#elor st2ri sufleteşti tul%ur2toare" Ȋntre 6tinere$e7 şi 6desfr3u7 poetul însuşi sugerea(2 un voalat se#n de egalitate . 6pri#a aventur27'. fiind #ai cur3nd +ulit. cea care îl va inspira c3nd scrie poe#ele din sec$iunea CVenus cea neagr2C a volu#ului Florile răului" 3 . unde s4a îndatorat peste #2sur2" 5i înt3lneşte pe de >erval şi Bal(ac" Se crede c2 tot atunci a contractat sifilisul" 3 :entru a4l scoate din #ediul %oe#. în 1. în conte)tul unui ansa#%lu de personalit2$i #arcante ale literaturii universale. cu prisosin$2. de unde revine un an #ai t3r(iu la :aris. poetul #en$ionea(2 o copil2rie într4un spa$iu aproape anacronic. prin sintag#e de tipul 6via$2 li%er2 la :aris7&. în special +aşiş şi opiu#" 4 Se îndr2gosteşte de Aeanne Buval. neînteles şi conda#nat" Via$a sa – înl2n$uirea aproape spectaculoas2 a eveni#entelor c3t şi frecven$a şi intensitatea cu care acestea se succed – pre(int2 i#portan$2 pentru critica literar2 în #2sura în care i4au influen$at decisiv poetului #aniera de a tr2i şi de a scrie" 5ntr4o not2 auto%iografic21.confir#at de studii şi eviden$e te#einice1. aspecte pe care el însuşi le va fi g2sit definitorii pentru parcursul s2u e)isten$ial" Astfel. servind de cele #ai #ulte ori drept anti – e)e#plu.&1 – '1 august 1. contri%uind./0" apitolul &! Sursele de inspira$ie ale operei %audelairiene 1 :u%licat2 pentru pri#a oar2 în La +roni<ue de :aris.aprilie 1.

li#%a france(2" Aceste traduceri au construit fai#a lui :oe în Europa. +arles Baudelaire îl considera pe Edgar Allan :oe Iun suflet geamăn”. pe %a(a unei idei principale. de respingere a valorilor %urg+e(e şi a #oralit2$ii de (i cu (i şi in favoarea unei e)plorari detaliate a c+estiunilor legate de societatea #arginal2 sau de e)otis#! de ocultis#. el a sus$inut şi de(voltat un tip de scris care a folosit analogii şi alte #etode. fe#eia fatal2. Eustave our%et şi EugFne Belacroi)&. el a fost adus în instan$2 de c2tre autorit2$ile france(e. dar 2 care ştie s2 fac2 diferen$a între arta adev2rat2 şi Jitsc+" 4 . pentru c2 aceast2 colec$ie de poe(ii a fost considerat2 negativ2. sau #u(icieni. #ai ales în Anglia şi Fran$a" ei doi artişti au avut interpret2ri si#ilare pe anu#ite te#e. poetul france( a fost influen$at şi de pictori ca Edouard Danet. cuprinse în volu#ul Florile răului" 5n 1. riticile pictorilor conte#porani france(i l4au a8utat pe Baudelaire s2 se i#pun2 drept critic cu idiosincra(ii. di%2cie e)tre#2.*1" El a ad#irat foarte #ult ele#entele de cultur2 e)otic2" u toate acestea. con$in3nd te#e care au efect ofensator la adresa #oralit2$ii pu%lice şi a religiei" E3ndurile şi ideile sale nu erau confor#e cu nor#ele sociale din secolul al 1-4lea" El #ustra cu severitate cea #ai #are parte din valorile conservatoare ale clasei de #i8loc" 5n operele lui Baudelaire. pentru a trans#ite ideile în #anier2 alu(iv2" apitolul ' ! Iposta(e ale universului co#pensator – paradisurile artificiale în e)e#ple Baudelaire a trait un stil de via$2. orgie se)ual2. poetul a#erican Edgar Allan :oe a fost cea #ai #are surs2 de inspira$ie" Baudelaire a început prin traducerea lucr2rilor lui :oe din engle(2 în li#%a sa #atern2. cu# ar fi Gagner" 9oate aceste surse de inspira$ie l4au i#pulsionat spre a scrie pri#ele sale lucr2ri de e)cep$ie.Baudelaire a fost renu#it pentru opiniile şocante şi controversate e)pri#ate prin activitatea sa" Inspira$ia a ap2rut înc2 din ti#pul c2l2toriei în India. în 1. #oartea şi e)centricitatea1" Dai #ult dec3t at3t. şi estetis#" 1 onfor# propriei sale declara$ii. cu# ar fi fru#use$ea. si#%olis#ul este puternic reflectat" 5n literatur2. percep$ia sa asupra si#%olis#ului a fost opo(i$ia cu principiul descrierii directe de idei pentru într – a8utorarea cititorilor" Be ase#enea. care l4ar putea asocia cu uşurin$2 unei alte #işc2ri! decadentis#ul" Acest grup a început.H0.

a%solut ni#ic dec3t naturalul e)cesivC" For#ele de #anifestare sunt foarte diverse. Baudelaire a dus un stil de via$2 %oe#" Dai t3r(iu. în care totul este #iraculos şi neprev2(ut" eea ce este o pre8udecat2. vin şi opiu" A tr2it pentru placere" Bestul de curand. eseul despre opiu se %a(ea(2 pe lucrarea Confesiunile unui opioman englez1. în care acesta vor%eşte despre dependen$a fa$2 de laudanu# . cu e)actitatea şi gradul de detaliu al naturalistului. de departe. a început s2 tr2iasc2 ca un dand?" El a c+eltuit su#e i#ense de %ani pe +aine. dar este neputincios ca un copil nou n2scut şi. cu circu#spec$ia şi prevederea psi+ologului. cu priceperea şi preci(ia c+irurgului. opiul sau +aşişul reflecta preocup2rile sale de artist şi #oralist" 5n cea #ai fai#oas2 scriere a sa cu privire la te#a drogurilor. dar Poemul haşişului este al lui Baudelaire însuşi" El cunoştea e)perien$a cu privire la +alucina$iile cau(ate ca efect al a#%elor #edica#ente şi se pare c2 a suferit de dependen$2 de opiu . r2#3ne #ereu ne#işcat. Paradisuri artificiale : opiu şi haşiş . ilu(orii. ignoran$ii sau curioşii s2 ştie %ine c2 în +aşiş nu e)ist2 ni#ic #iraculos. cu fervoarea L dependentului de droguri" Baudelaire scria! CDul$i îşi înc+ipuie c2 %e$ia +aşişului nu este dec3t o $ar2 prodigioas2. Editura pentru literatur2 universal2. at3t de a#anun$ite.I@pio#anul este do#inat de du+urile rele care îi populea(2 visele. îns2 cel #ai crunt. o confu(ie total2" ei care caut2 paradisurile pierdute. în fa$a a orice ar dori s2 fac2. supri#area conştiin$ei care las2 loc unei dilat2ri sen(oriale aproape neverosi#ile . ale reac$iilor. constr3ns s2 asiste neputincios la 8ignirea şi %at8ocura a tot ce îi este drag în via$2" Ki4ar lua via$a dac2 ar putea s2 se ridice şi s2 u#%le./=1. 1-/- 5 . 9+o#as – Confesiunile unui opioman englez. în 1. care te poart2 spre infernul a%o#ina%il" El reali(ea(2 descrieri ale proceselor. întoc#ai ca un o# pe care parali(ia ire#edia%il2 îl o%lig2 s2 l3nce(easc2 în pat. cel #ai cutre#ur2tor dintre toate este. o%iceiul acesta de a face c+eltuieli i4a creat datorii şi l4a adus la s2r2cie" Scrierile lui Baudelaire pe te#a Iparadisurilor artificiale7 printre care vinul.*&.:ropor$iile ti#pului şi ale e)isten$ei sunt co#plet dereglate prin #ultitudinea şi intensitatea sen(a$iilor şi a ideilor" S4ar (ice c2 în intervalul unei ore tr2ieşti via$a #ai #ultor oa#eni dintr4o dat2M1" 1 No#anul auto%iografic al lui 9+o#as de Ouince?. ca şi el. nici #2car s2 încerce a #işca nu poate&71" +arles Baudelaire prin C:oe#ul +aşişuluiC şi C:aradisuri artificialeC desc+ide o fereastr2 spre lu#ea su#%r2 a viciului. un vast teritoriu cu prestidigita$ie şi esca#ota8. alienarea fiin$ei u#ane.5n ciuda tat2lui s2u vitreg.1.opiu şi alcool – tinctur2 de opiu1" & BE OUI> EP.

f2c3nd ca o sticl2 de vin s2 înlocuiasc2 vor%itorul firesc. fiindu4i atri%uit2 condi$ia ordinar2 a unei satisfac$ii sterpe. ale unor a#enin$2ri ale sufletului o#enesc. ci #ai degra%2 s2 stoarc2. este îns2 un #i8loc de evadare de scurt2 durat2" Vinul este astfel de#iti(at. şi fericire. consolatoare. #odele neverosi#ile ale fante(iei" 6 . unde. at3t în CBistrugereC c3t şi în CFe#ei %leste#ateC. #i4a #urit nevasta M Q Be4acu# pot %ea p3n2 ce cr2p"7 Apel3nd la Bacc+us. avere. apar iposta(e ale unor pericole ascunse. pro#i$3nd s2 produc2 şi poe(ie înfloritoare" 9otuşi. care re(id2 aici #3n2 în #3n2 cu originile infernale atri%uite vinului" Se co#%in2 spleenul lu#esc şi lu#ea ideal2.9e#a paradisurilor artificiale se regaseşte într4o anu#it2 i#posta(2 în Florile rălui. întruc3t Ipor$iunile7 se nasc una dintr4 alta într4o lucrare cu profund2 te#atic2 #orali(atoare şi de critic2 social2" Vinul este privit aici ca un #od facil de a accede într4un univers co#pensator. pentru a sugera c2 vor%itorul este prea %eat pentru a recita poe(ia" Aceasta #utare reflect2 vi(iunea lui Baudelaire prin care în$elege no$iunea de artist ca un #aestru al tertipului! El a cre(ut c2 poe$ii nu tre%uie s2 i#pun2 for#ele su%li#e într4o natur2 în care acestea nu ar putea e)ista. cerşetorul este or% la realitate şi se crede un rege" :oetul e)pune e)+austiv efectul #alefic al st2rii de e%rietate în CVinul asasinuluiC. infertile – %e$ia este un effect trec2tor. f2r2 s2 reflecte(e! IBa. (eul vinului. ce nu este în #2sur2 s2 vor%easc2. apoi cerşetorul. în paralel cu vinul. vinul pro#ite s2n2tate. cu #enire alin2toare. neputincios s2 salve(e o#ul din #i(eria in care acesta se (%ate" 9otodat2. Vinul şi Doartea erau considerate un tot unitar" :oe(iile din sunt #ai scurte şi #ai #ult interconectate conceptual decat poe(iile din ciclurile anterioare din carte" Be e)e#plu. de paupertat. prin inter#ediul vinului" CSufletul Vinului. unde creea(2 un tot unitar în #ecanica întregii opere. sec$iunea CVinulC i#plic2 întreaga progresie natural2 de la ideal la spleen" Iau cuv3ntul #ai înt3i vinul însuşi. fapt care îi per#ite s24şi ucid2 so$ia. prin ciclul poe(iilor dedicate vinului. iar în cele din ur#2 cri#inalul" Baudelaire accentuea(a efectele a#e$itoare ale vinului. din o%iecte şi situa$ii reale. peticarul este ilustrat drept ! II#und2 v2rs2tur2 a #arelui :aris7" 5ncon8urat de şo%olani şi para(i$i. poetul co#par2 efectele ani+ilatoare ale vinului şi opiului cu asidua putere de seduc$ie a fe#eilor asupra %2r%a$ilor" Ȋn pri#a versiune în care au ap2rut pu%licate în volu#ul Florile răului. au(i# în sc+i#% c3ntecul vocii vinului pe care acesta l4a %2ut" :e #2sur2 ce c3nt2.C este pre(entarea unui vor%itor %eat. ciclurile Nevolta.un o# a c2rui #inte tul%urat2 de vin pierde toate senti#entele de #oralitate. un cerşetor %eat din CVinul peticarilorC înlocuieşte cur3nd aceste pre(en$e po(itive ale idealului " Spul%er3nd accentele ro#an$ioase ale :arisului.

al opiului sau al poe(iei" 9otuşi.Burerea #or$ii şi viciul %2uturii sunt. devierea de la realitate conduce doar la ilu(ie şi ulterior la #oarte" erşetorul Cv2rs2tur2C şi cri#inalul C%eat4#ortC si#%oli(ea(2 puterea vinului de a de(agrega şi desco#pune via$a" Sticla de vin din CSufletul VinuluiC propune ca variant2 su%li#ul e)tatic al Ca#%ro(ieiC. indiferent dac2 prin inter#ediul vinului. c+iar şi în interiorul acelor paradisuri artificiale etanşe pe care firea u#an2 n2d28duieşte c2 le poate pl2#adi" 7 . şi Ci#ensa %ucurieC a idealului" Bar aceste pro#isiuni se dovedesc a fi goale de con$inut sau se#nifica$ie! disperarea şi ne%unia s2racului şi a cri#inalului de#onstrea(2 c2 at3t spleenul c3t şi #oartea e)ist2 de fapt. Baudelaire şi4a înde#nat cititorii s2 scape de realitate. transfor#ate în spectaculoase inflorescen$e ale i#agina$ieiL sau ale r2ului" apitolul H ! onclu(ii :e parcursul carierei sale literare. astfel. în aceast2 sec$iune.

Editura pentru Literatur2 Universal2. 1-/. &" NRBULES U. Bucureşti. 1--& '" +arles Baudelaire – i!ipedia ! +ttp!QQen"SiJipedia"orgQSiJiQ +arlesTBaudelaire *" S?#%olis# – "#m$olism in French %iterature ! +ttp!QQscience"8ranJ"orgQpagesQ11'0/QS?#%olis#4S?#%olis#4in4Frenc+4 Literature"+t#l H" 9+e FloSers of Evil – "par!notes! +ttp!QQSSS"sparJnotes"co#Qpoetr?QfloSersofevilQ /" +arles Baudelaire Site – $# &rin! +ttp!QQSSS"angelfire"co#QctQedarlingQ 8 . Editura Spirale. +arles – Critică literară şi muzicală.Bi%liografie! 1" BAUBELAINE. vol" & – Creativitatea Baudelairiană. Bucureşti. Darin – Baudelaire : existenţă şi creaţie.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful