DAMIAN STĂNOIU

POCĂINŢĂ STAREŢULUI
CUPRINS:
Pocăinţa stareţului. Jalba cuviosului Pitirim. Calea împărătească. Dragoste i smerenie. Pustnicii !e sub st"ncă.

P#C$IN%& S'&R(%U)UI. Părintele stareţ măn"ncă astă*i cu !u+ovnicii mănăstirii. )ucru rar i nea teptat. Rar , -iin!că Prea Cuvio iei Sale îi place mai mult tovără ia mirenilor. mai ales c"n! ace tia au posibilitatea să/i ciupă un a0utor 1pentru bieţii părinţi2. , -ie !in bugetul statului. -ie !e la vreo instituţie particulară3 nea teptat. , -iin!că !in cei ase membri ai consiliului !u+ovnicesc. Prea Cuvio ia Sa nu mai este în raporturi bune !ec"t cu protosing+elul 4+erasim , un bătr"n sur!. a!esea i 1mut2. i întot!eauna ino-ensiv. Su-rageria stăreţiei are. !esigur. patru pereţi. însă numai trei sunt !e *i!. &l patrulea. construit în urmă !in sc"n!uri i geamuri. mic orea*ă sala !e m"ncare în -avoarea unui bu-et mic. !ar plin !e toate bunătăţile păm"ntului. Peretele !inspre răsărit e acoperit în mare parte !e/o icoană uria ă. în-ăţi "n! !i-erite scene ale 0u!ecăţii viitoare3 cel !e mia*ă*i e ocupat !e membrii -amiliei regale i !e vreo !oi stareţi răposaţi. iar pe cel !inspre mia*ănoapte sunt a e*ate cu gust: Cina cea !e taină. 5"ntuitorul binecuv"nt"n! cele cinci p"ini. c+ipul s-"ntului mucenic Dimitrie. o ve!ere generală a mănăstirii i portretul în ulei al actualului stareţ. 5asa este împo!obită ca pentru oaspeţi !e seamă. cu -aţă albă. neumblată i cu tac"muri !e m"na înt"ia. 6n a teptarea celui mai mare. !u+ovnicii cearcă să !eslege taina invitaţiei. Dar mai înt"iu să vi/i pre*int. &r+iman!ritul 4avril are apte*eci i cinci !e ani. pe care îi poartă -ără osteneală i -ără !urere. Nici barba nu i s/a rărit i nici părul prea mult. #bra0i/i sunt rumeni. -runtea are numai !ouă crestături mai a!"nci. iar genele/i stu-oase stre0uesc !oi oc+i sglobii care n/au -ăcut încă cuno tinţă cu oc+elarii. Prea Cuvio ia Sa a servit mănăstirea. în calitate !e eclesiar+. trei*eci i !oi !e ani3 iar ca stareţ aispre*ece. 6n -aţa părintelui 4avriil s/a a e*at cuviosul Natanail. , un mo neag -irav la trup. cu -aţa sb"rcită. cu barba rărue. cu c+elia ie ită !e subt potcap i cu pleoapele aproape goale. !ar a a !e grele că abia le mai poate ri!ică. Nu păstrea*ă biletul !e bote*. !ar tie că mama s-inţiei sale îl

purtă în p"ntece c"n! s/a iscat revoluţia !e la 789 & -ost eclesiar+ i econom în mai multe r"n!uri. )"ngă părintele Natanail î i m"ng"e barba sură cuviosul ieromona+ Pa+omie. , un bărbat ca !e cinci*eci !e ani. în!esat la trup. cu oc+ii ver*i i cu nas tru-a . N/a ocupat nici o -uncţie în a!ministraţia mănăstirii. !ar întot!eauna a uneltit. se *ice. împotriva îngri0itorilor vremelnici ai ob tei. 6n -aţa s-inţiei sale i în st"nga prea cuviosului 4avriil. *"mbe te părintele (rmog+en. &re ai*eci !e ani , ca i c"n! ar avea patru*eci i cinci. Nu/i au albit !ec"t puţine -ire în barba/i scurtă i creaţă. Pe -aţă nici urmă !e post i !e gri0ă. & trecut. pe r"n!. prin toată -iliera a!ministrativă. De vreo !ouă*eci !e ani trage nă!e0!e să ocupe i locul cel mai înalt. !ar împre0urările i/au -ost protivnice. 'ot mai nă!ă0!ue te însă în 1!reptatea lui Dumne*eu2 i în 1bunătatea episcopului29 Coa!a o -ace protosing+elul 4+erasim. ( lung ca o scorbură !e salcie. slab ca un măgar !e lae. alb ca o coală velină i sur! ca o piatră !e +otar. 6n umărul obra*ului st"ng poartă urma unei sc+i0e turce ti. !e la ::. iar !egetul !e la m"na !reaptă i s/a str"mbat într/o aventură !in vremuri uitate9 ;ace parte !in consiliul !u+ovnicesc !e c"n! nici el nu mai ţine minte. pentru că are o calitate -oarte apreciată !e către stareţi: nu întreabă nicio!ată ce iscăle te. Pe bu*ele tuturora , minus 4+erasim , -lutură aceea i c+inuitoare întrebare: /De ce ne/o -i po-tit< Ce înseamnă această !ragoste nea teptată< = I s/a apropiat s-"r itul. găsi (rmog+en o lămurire. = &sta e !orinţa ta. îl tac+ină 4avriil. !ar eu bănuesc că nu s-"r itul vieţii i/s/a apropiat. că e voinic ca un taur. ci s-"r itul măririi9 = Cam tot acolo vine9 Ce cre*i. Pa+omie< Părintele Pa+omie î i privi v"r-ul nasului. parcă i/ar -i cerut un s-at. i răspunse în !oi peri: = Nu/i lucru curat la mi0loc9 = Că nu e lucru curat. bănuim noi. *ise 4avriil3 !ar ce să -ie< &sta e întrebarea. >i numai tu ai -i în stare să !ai un răspuns. = 5ai !egrabă poţi g+ici tainele lui Dumne*eu !ec"t planurile Satanei. se lepă!ă Pa+omie. r"*"n!. = 'otu i s/au găsit în toate timpurile călugări care să g+icească g"n!urile !racului i să i/ le strice3 !ar nici c"n! om păm"ntesc n/a t"lcuit tainele 'atălui. , îl contra*ise (rmog+en. (u sunt sigur. părinte Pa+omie. că s-inţia ta bănue ti ceva !ar nu vrei să spui. = Staţi să vă lămuresc eu. interveni Natanail cu glasu/i copilăresc i tărăgănat. Ne/a po-tit ca să ne tae capetele. a a cum )ăpu neanu a tăiat pe/ale boerilor. Dar nu vă! pe 5oţoc9 = 4+erasim? , *ise Pa+omie st"rnin! veselie. = # să te !ea pe m"na călugărilor. ca să te str"ngă !e g"t. , îl preveni Natanail pe sur!. Dar sur!ul9 ca sur!ul. = @a eu a m"nca. !ar n/am ce. , răspunse el întorc"n! -ar-uriile i pa+arul. Intră părintele stareţ. R"sul st"rnit !e in-irmitatea lui 4+erasim îng+eţă într/o clipă pe bu*ele tuturor. Nimeni nu se ri!ică. Singur 4+erasim -ăcu o mi care în acest scop. !ar vă*"n! că ceilalţi sunt prin i !e scaune. renunţă i el să se mai ostenească. Stareţul încruntă u or spr"ncenele i *ise = Pe un ton natural. obi nuitul: = @lagosloviţi? = Domnul? , mormăiră !u+ovnicii. -ără să/l privească.

Prea Cuviosul Procopie numără cinci*eci i unu !e ani !e la na tere i patru !e c"n! a -ost ales stareţ. ( înalt !e stat. nu tocmai rotun! la trup. părul castaniu. barba ro cată i întinsă. -runtea lată. nasul -rate cu al lui Pa+omie i *ulu-ii potriviţi !in -oar-ecă. Pe porţiunea -ără păr. a obra0ilor plini. s/au ţesut -iricele !e s"nge. iar !osul palmelor e punctat cu semnele traiului bun. = )uaţi. părinţilor? Pă+ărelele cu rac+iu se golesc u or. !ar vorba e legată. >i nici stareţul n/o sili. Dă!use ucenicilor poruncă să servească pe meseni !upă gustul -iecăruia: pe 4avriil i pe (rmog+en cu ţuică !e prune. pe 4+erasim cu pră tină. pe Pa+omie cu spumă !e !ro0!ie. iar pe Natanail cu rac+iu !e i*mă. , i a teptă lini tit e-ectul acestei atenţii !eosebite. Dar nimeni nu !esc+i!ea gura !ec"t pentru un sec i banal 1blagosloviţi2. i. -ire te. pentru a îng+iţi conţinutul pă+ărelelor. Se serviră icre !e crap !ecorate cu măsline3 se îng+iţiră !ouă cutii cu sar!ele !e )isa3 apoi c"te/un r"n! !e pa+are cu vin i vorba abia începu să se în-iripe. timi!ă. între vecini. Stareţul răm"nea mereu i*olat. Nimeni nu/i a!resă vreun cuv"nt. i nici el nu scotea !e subt mustăţile/i v"r-uite !ec"t ceea ce îl obligă !atoria !e am-itrion: po-tiţi , luaţi , serviţi/vă. >i se părea. 0u!ec"n! !upă *"mbetul !in colţul gurii i !upă ironia !in priviri. că nu/l 0igne te !e -el mo0icia oaspeţilor. @a c+iar îi -ăcea plăcere. ca l c"n! ar -i -ost prevă*ută. Aine la r"n! ciorbă !e raţă. cu bucăţele împărţite iară i !upă pre-erinţele , cunoscute , ale mesenilor. Numai părintelui Pa+omie. în loc !e copane. îi pusese -ratele Niculae o aripă i t"rtiţa. @ătr"nul Natanail. vesel că primise -icaţii i ciorba !umicată gata. remarcă gre ala i st"rni un pic !e voebună. Stareţul încercă să rupă g+iaţa !intre el i ceilalţi. !ar nu i*buti. Se resemnă în a teptarea unui moment mai prielnic. Ciulama !e găină. cu mămăliguţă. De !ata asta -ratele Niculae puse t"rtiţa în porţia lui Natanail. Unc+ia ul. c"n! !ă!u peste ea. r"se pe în-un!ate. apoi o luă în -urculiţă i o trecu vecinului. Pa+omie. -ără nici o înt"r*iere. o !ărui lui 4+erasim. &cesta îi mulţumi. !ar se scu*ă. subt cuv"nt că e9 sc+imnic3 i o trecu lui (rmog+en. = (u nu măn"nc t"r/t"rtiţă. , se apără acesta scurt3 i o mută la -ostul stareţ. &r+iman!ritul 4avriil păru încurcat. Nu/i convenea nici s/o măn"nce i nici s/o o-ere stareţului. = Nu/ţi mai place. 4avriile< , îl întrebă în bat0ocură Natanail. = @a !e plăcut i/ar place9 !ar nu mai are !inţi. răspunse (rmog+en. pentru el. &r+iman!ritul în-ipse -urculiţa în bucăţica or-ană i o privi lung. = Ia încearcă. părinte 4avriile. îl în!emnă (rmog+en. în r"sul tuturor. = 6i lasă gura apă9 !ar nu mai e puteri că. îl necă0i Pa+omie. ;ostul stareţ î i luă oc+ii !e la t"rtiţă i/i în!reptă spre capul mesei. Părintele Procopie. ocupat să !es-iinţe*e o copană. simţi privirea i r"n0i cu gura plină. = Dă/o stareţului. că e mai t"năr. , în!emnă 4+erasim pe 4avriil. &cesta î i privi superiorul mai peste umăr i vru să/i întin!ă -urculiţa. !ar î i luă seama. Nu !in pricina rangului. ci -iin!că nu vrea să/i !ea prile0 !e vorbă. Dar 4+erasim stărui. = Dă/o. -rate. stareţului. că e t"năr. nu e tirb ca noi. Stareţul săltă capul !in -ar-urie i -ăcu pe ne tiutorul. = Despre ce este vorba. cinstiţi părinţi< Du+ovnicii sc+imbară priviri repe*i. apoi lăsară r"sul i !eveniră -oarte ocupaţi cu ciulamaua i cu mămăliga. 4+erasim însă o ţinea una. = Dă/o stareţului. 4avriile. că acii e în *aua lui. Părintele Natanail nu mai putu ţine r"sul i vărsă pe piept lingura cu ciulama. B(l !umicase mămăligă în -ar-urie i cără cu linguraC. Din această pricină r"sul mocnit o clipă. răsu-lă în -orme violente i mai -ăcu pagube i altora. După ce. cu a0utorul -ratelui Niculae i al

imit"n! pe Pa+omie. continuă să măn"nce. &cesta o respinse. Nimeni nu vorbea. îi !ă!u ocol. care tot nu se agăţase !e t"rtiţă. la ea? Dacă nu/ţi place. = 'ot bătr"n era i atunci. (rmog+en. care cu privirea. = S/o măn"nce. av"n! gri0ă ca i pa+arele să -ie pururea virgine i c"t mai la ve!erea cuvio ilor oaspeţi. = >i nu te mai uita. 4+erasim. i continuă să sucească -ar-uria. ce legătură poate să -ie între bătr"neţe i t"rtiţa unei găini< = Ca între stareţ i consiliul !u+ovnicesc. tăcut i cu oc+ii în -ar-urie. b"ţ"in!u/ i lingura i capul. . ucenicii acestuia interveneau mereu acolo un!e m"inile slabe se !ove!eau neputincioase. care îl tiau supărăcios i prost la vorbă. cu -urculiţa i cu cuţitul în m"ini. o potrivi. neav"n! cura0 să încerce cu propriile/i puteri a spintecă -riptura. îi răspunse acesta. ca să/l -elicite. apoi o întinse bătr"nului. sări Pa+omie. stareţul -ăcu semn ucenicilor să le !ea a0utor. = @a s/o măn"nce stareţul. Doar c"te/un tu it scăpat -ără voe !in g"tle0 i cle-ăiturile !in ce în ce mai libere. complectă stareţul. Ceilalţi căutară . = Să tii !e la mine că tot o să ne tae capetele.părintelui Pa+omie î i a!ună resturile !e pe +aine. vă*"n! care încotro. !e i tia !espre ce anume -ac bătr"nii +a*.elul al treilea: c"te/un purcelu pe var*ă i c"te/o sticlă !e vin. !e -iecare căciulă9 Du+ovnicii se priviră uimiţi. *ise stareţul. = Nu/i lucru curat. Pa+omie. Iar c"n! -ălcile lipsite !e !inţi intrară în -uncţiune i limbile prinseră gustul !elicios al purcelului !e lapte -ript la tavă. te +răneai numai cu t"rtiţe !e pasăre< . . !acă vrea. erau singurele semne !upă care se putea g+ici bucuria rară . privin! la Natanail. C"n! observă neputinţa bătr"nilor. = 5!a? De c"n! eram stareţ9 = C"n! erai stareţ. !ar îi e teamă să nu i/se -acă rău9 = >i/ar a!uce aminte !in tinereţe. = Să !ea Dumne*eu să te vă* mai sur! ca mine. Natanail se a!resă răstit către 4avriil. a teptau să r"!ă pe seama lui 4avriil. om în putere. î i săltă capul. Numai c"n! 4avriil îi !use bucăţica în !rumul oc+ilor. se întinse i tăe coa!a purcelului !in -aţa lui Natanail. ascuţi cuţitul !e -ar-urie. 'oate gurile erau !in cale a-ară !e ocupate. pe Pa+omie. 5ulţumesc. părinte 4avriile I = Pentru puţin. la -el !e neputincios. îl întrebă (rmog+en. în timp ce musa-irii. opti (rmog+en la urec+ea lui 4avriil. 4avriil îl privi !e sus. în-ipse !in nou -urculiţa în t"rtiţă i o întinse superiorului. se răsti iară i Natanail. opti i Natanail la urec+ea lui Pa+omie. a trupului i a su-letului laolaltă9 . înc"t nu l/ar -i lăsat or-an . ca prin minune. omule. *ise: = Iacă un om/ i încă -ost stareţ/care se în!ură să !ea aproapelui partea cea mai gustoasă. o!ată cu un compliment bat0ocoritor. p"nă o !epărtă ca !e/o palmă i se puse să/ i -acă un plan. care cu picioarele. 4+erasim. îl lumină la iuţeală Pa+omie. !ă/o pisicii. că ea o măn"ncă. mai încetară i bănuelile împotriva stareţului9 'oată -iinţa bătr"nilor se concentra asupra -ar-uriilor i orice alt g"n! !ispăru !in mintea lor ca pra-ul în -aţa v"ntului i ca roua în -aţa soarelui9 6n!emnaţi !e către stareţ. &cesta însă privea purcelul cu at"ta !ragoste părintească. -oarte plăcut. &cesta. 6ntr/un minut purceii -ură s-"rtecaţi în bucăţele. îi mulţumi acesta !in toată inima. iar aburul icnit !in carnea lor -rage!ă se uni cu cel ce ie ea !in var*ă i g"!ilă. răspunse Pa+omie în locul lui 4avriil. &r+iman!ritul 4avriil. = 5ă rog. . = &r -i m"ncat/o el. nările !u+ovnicilor. 6n acest timp. Procopie lăsă oc+ii în 0os. supărat. apoi tăe urec+iu ele purcelului !estinat lui 4+erasim i le o-eri sur!ului. c+iar cu riscul capului9 Natanail suci -ar-uria i o răsuci. Dar prea cuviosul Procopie *"mbi cu recuno tinţă3 i lu"n! t"rtiţa.

că nu prea ne înt"lnim a a !es cu c+ilipiruri !/ astea. = Ca să măn"nce purcei !e lapte . = & a +o!orog? . Pa+omie !ete i el să/ i spue g"n!ul. 4avriil observă că urec+ile n/au -ost bine curăţite3 (rmog+en că var*a n/a -ost tocată 1ca -i!eaua23 Pa+omie. să bea c"t patru i să se pună rău cu întreaga ob te< 'oate urec+ile i 0umătăţile !in oc+i se aţintiră spre capul mesei. = Dacă părintele stareţ mi/ar !a în -iecare *i c"te/un purcel -ript i c"te/o sticlă cu vin. părinţilor. = @ine. protestă Pa+omie. l/ a socoti printre s-inţi9 = Poţi să/l socote ti i a a. -urculiţele să scormonească !upă părţi socotite mai alese i !racul !u măniei să/ i reocupe locul !in care -usese i*gonit un pătrar !e ceas. se ere*ii !ator s/o rupă el. coa!a i picioarele !e la genunc+i3 . !upă ce goli pa+arul prea cuvio iei sale. Nu !in pricină că se săturaseră. &bia acum începură ei să găsească unele cusururi -ripturii. Natanail m"ncase !e un!e înemerise. stărui !in nou stareţul. că tot +abar n/ai tu !e ceeace se petrece pe lume. *ise Natanail. îng+iţi vorba. iar a lui Pa+omie pe cel mai ri!icat. Părintele stareţ *"mbi satis-ăcut i/ i mută oc+ii la propria/i voinicie: !in purcel mai avea coa!a i r"tul. se miră Pa+omie. 4+erasim o pulpă. = &-erim !e/a a -riptură? Păcat că nu mă înt"lnesc cu ea mai !es9 = . = (u mă prin! că purceii ă tia. -ără să/ i ri!ice privirea.ăcu semn ucenicilor i în !ouă secun!e toate clon!irele !e pe masă -ură înlocuite cu altele pline. să !ea semne !e oboseală.ă/te stareţ. Dar stareţul. !ar înt"lnin! oc+ii s-re!elitori ai stareţului. că untura 1parcă ar avea puţin miros2. = )uaţi. = Ce calităţi îi mai trebue<? . le m"ng"iară cu !egetele. iar !in sticlă9 sticlaI . 4+erasim vru să mai a!aoge ceva. tocmai cle-ăia !in -icaţii purcelului. că se încăl*e te. iar Pa+omie9 număra oasele. *ise 4avriil împăciuitor. apoi î i continuă opera !e !istrugere a celui !in urmă picior. Du+ovnicii priviră cupele aburite. ci -iin!că -useseră invitaţi9 Cre*"n! că înt"r*ierea are un rost. pe aceea i coar!ă: = Să -im cu băgare/!e/seamă. vecinului. !e i au -ost luaţi !in turma mănăstirii. iar resturile !in pa+are golite într/un vas. Părintele 4avriil. !ar Natanail. bine. Numai c"n! observă că tăcerea se prelunge te. Să umble !upă -emei. se miră (rmog+en. &cesta se asigură cu coa!a oc+iului !e neatenţia stareţului i/i răspunse. -ace. . Singur 4+erasim. ca i c"n! n/ ar -i au*it nimic. i/i luă înainte. goli un pa+ar p"nă în -un!.Dar -ălcile începură. . continuă să îng+ită i să mestece cu acela elan !e la început. Nemulţumiţi i miraţi !e această tăcere. mai avea capul. Sticlele se goliseră invers cu v"rsta: a lui Natanail avea nivelul cel mai scă*ut. în!emnă stareţul !upă ce -raţii ascultători î i -ăcură !atoria i umplură pa+arele. !e la o vreme. musa-irii îl imitară nervo i i ne!umeriţi. iar acuma revenea pe un!e trecuse mai în grabă3 (rmog+en mai avea o coastă. !ar e*itară să le ri!ice. îl s-ătui (rmog+en. nici părintele 4+erasim nu bău. = &păi9 o să mai luăm. cu oc+ii la prea cuviosul Procopie. De la el oc+ii lui Procopie trecură pe r"n! la ceilalţi meseni i constatară că9 i vinul i -riptura au plăcut. părinţilor. g"ngăvl (rmog+en. resemnat !in cau*a in-irmităţii. = )uaţi. care începuse purcelul !e la mi0loc. o să ne coste cam multi or. iar Natanail că purcelul are i părţi care se împotrivesc gingiilor cuvio iei sale. !ar unui stareţ i/se mai cer i alte calităţi. mulţumit la culme că sunt i moi i gusto i . opti (rmog+en la urec+ea lui 4avriil.

îl întrerupse. la un g"n! cu ceilalţi. !upă ce ţi/ai r"s !e bătr"neţele mele i m/ai -ăcut 1bou !omnesc29 = Iar pe mine 1porc bătr"n29 = >i pe mine m/ai ocăr"t ca pe un ţigan sau ca pe un servitor oarecare9 Stareţul nu/ i pier!u cumpătul. ca în -aţa eDar+ului< . = Aă pier!eţi vremea !egeaba. tremur"n!. 4re it/am înaintea lui Dumne*eu i a s-inţiilor voastre9 = Nu mai tăgă!ue ti. a!augă Pa+omie. aţi găsi cu cale să/mi r"n!uiţi. mai ro u !ec"t vinul !in sticle. îi repro ă. !upă ce ne/am împărtă it am"n!oi !in acela potir< . &poi să trec la bunul nostru Natanail i să/i spui: !rept m/ai 0u!ecat. v/am spus că/mi recunosc vinovăţia9 = >i Iu!a i/a recunoscut/o.= &r sărăci mănăstirea. Iar părintelui (rmog+en să/i pun metanie. împro c"n!u/l cu ce avea prin gură. ca un rău i ca un netrebnic. părinte ar+iman!rite. i să/ţi *ic: ai avut !reptate. . umpl"n!u/ i pa+arul. pe mine care trăise !e apte*eci !e ani în această mănăstire. !acă am c"rti un cuv"nt împotriva mesei. nu sunt numai călugăr i stareţ3 i ca om sunt i eu supus păcatului. !upă cum vei socoti că merit. 5ai mult -olosiţi golin! sticlele astea9 Stareţul îl împunse c/o privire scăpată -ără voe. = &tunci alta este pricina care vă -ace să grăiţi tot în pil!e i tot cu !ouă înţelesuri9 = Cum< &!ică te -aci că nu tii< . î i reluă umilit. Părintele Procopie a teptă i cuv"ntul -ostului stareţ. Iartă/mă sau love te/mă. = Nu/i a!evărat? &m m"niă pe Dumne*eu. cuv"ntarea întreruptă. !ar a -ost prea t"r*iu9 =9 i nu mă !au înapoi să/mi cer ertare i să primesc c+iar un canon. aveţi !reptate. 5/ai -ăcut 1porc bătr"n2. observă Pa+omie. ori m"ncarea nu v/a plăcut. i am slu0it în s-"ntul altar vreme !e ai*eci i !oi !e ani . că/mi voiu pier!e autoritatea !e con!ucător i !eci mai amamic voiu -i 0u!ecat !e Dumne*eu9 De at"tea ori am vrut să viu la Prea Cuvio ia 'a. . -ostul stareţ. umilit. am impresia că . )iturg+ii. Pa+omie. -iin!că l/am ocăr"t în -aţa soborului. )a urmă !e tot să mă . !acă s-inţiile voastre. ori vinul vi s/a părut oarecum9 Natanail se bur*ului !intr/o!ată i tr"nti cu pa+arul în masă. pe care. luă o po*ă !e pocăit i *ise: = Părinţilor. în -aţa soborului. găsi (rmog+en o eDplicaţie. 6mi recunosc păcatul i/mi cer ertare9 = &+a. Sunt mueratic i prea puţin mă sinc+isesc !e gura lumii i !e slova canoanelor. = Nu. mormăi 4avriil. După ce îng+iţi cu răb!are toate învinuirile. Sunt om. i acuma te miri că nu/ţi !au cinstea !e stareţ< = Pe mine nu m/a sictirit în c+iar timpul s-. i umplu cu m"na prea cuvio iei sale toate pa+arele !e pe masă. căci m/am temut. în bat0ocură. apoi se ri!ică. nu m/aţi mai învinui acuma ca pe un criminal !e r"n! ce nu merită în!urare. Iartă/mă sau love te/mă: cum te lasă cugetul. în genuc+i. Dar n/am putut să/mi u ure* ast-el su-letul. ca !u+ovnici bătr"ni. Cre!eţi s-inţiile voastre că puţin m/au costat neplăcerile. = Smerenia Iu!ei. vi le/am pricinuit< Aă mărturisesc în -rica lui Dumne*eu că nopţi !ear"n!ul i *ile întregi mi/am pier!ut somnul căin!u/mă i rug"n! pe Cel/!e/sus să nu/ mi socotească aceste păcate9 Dacă aţi ti -răţiile voastre !e c"te ori am !at să viu i să/mi cer ertare. = >i s/ar toci masa stăreţiei. at"t !e la cei mici c"t i !e la cei mari3 iar s-inţia ta m/ai p"r"t la mitropolie că nu mă !uc regulat la biserică i m/ai -ăcut 1bou !omnesc2. milogin!u/ i c+ipul c"t mai me te ugit. = Cinstiţi părinţi. sări i (rmog+en. în clipe !e m"nie. se răsti Natanail. &m -urat i am minţit. !ar vă*"n! că înt"r*ie i socotin! momentul -oarte propice pentru a legă vorba cu oaspeţii. grăi stareţul. = &m slu0it mănăstirea în toate c+ipurile i nu mi/am au*it !ec"t vorbe !e lau!ă. = Cinstiţi părinţi.

Pa+omie. sunt gata . î i ascunse m"nia i răspunse cu acela glas în!ulcit. Natanail se în!uio ă i/i întinse m"na. 5ai răm"nea Pa+omie. 6n tot ca*ul pentru mine veţi -i !e/acu înainte s-ătuitorii cei mai ascultaţi i -raţii cei mai iubiţi9 &ci. Iartă/l i tu. 6n cele !in urmă conveni ast-el: = Dacă stareţul cre!e că -aptele pe care i le/am aruncat în sarcină/i nu păcătuesc nici împotriva a e*ărilor S-"ntului Aasile i nici împotriva legilor statului. prea cuvio i părinţi i -raţi în Eristos Domnul. mai ales că nici eu nu mă sumeţeam să/mi cer ertare i nici s-inţiile voastre n/aţi -ăcut nimic pentru împăcare.!uc la -ratele meu !e călugărie. i să/i a!everesc punct cu punct . . (rmog+en îi luă înainte. mă? . 5"ncarea. în prostia mea. Dacă a tăgă!ui că -elul cum mi/am înţeles !e la o vreme atribuţiile !e stareţ. trimise !e la Dumne*eu. stărui !in nou Natanail. i a*i n/am mai putut să mai am"n împăcarea at"t !e !orită. 0u!ecaţi/mă i mă os"n !iţi !upă care lege vă convine mai bine. pentru mine. Părinţi i cu legiuirile . -acă/se voia 'a? &cuma. (u sunt împăcat în su-letul meu că mi/am -ăcut !atoria. = Isus Eristos. Sunt aproape apte luni !e c"n! la masă cu s-inţiile voastre n/am mai m"ncat. că a -ost -iul lui Dumne*eu. îmbol!in!u/l i cu cotul. puţin sc+imbat la -aţă. să umplu pa+arele unor bătr"ni i prea cuvio i !u+ovnici9 Cei trei se în!uio ară i mai mult. !e st"ngăcia plăcută a părintelui (rmog+en i !e graba cu care Pa+omie sărea în a0utorul celor neputincio i9 6n noaptea trecută am avut ni te vise ur"te. stărui iară i Natanail. se rugară ei !in toată inima. = Părinţilor i -raţilor. (rmog+en se asocie i el. ca -ăpturile cu !ouă picioare. Dar Pa+omie răm"nea neîn!uplecat. *ise 4avriil cu gura pe !in !ouă. !e tactul cu care măn"ncă i bea părintele 4avriil. m/am temut.ostul stareţ e*ită. că apoi nu voiu mai -i vre!nic să stau în locul cel înalt. &ce tia se împotriviră. în-runt"n! privirea stareţului. Dar Pa+omie nu mai !ete nici un răspuns . se apără el. = Dacă l/oiu ierta eu i nu I/o ierta Dumne*eu i9 Co!ul Penal. !ar boii sunt a!esea mai înţelepţi i mai curaţi înaintea Fi!itorului. = (u9 n/am nimic cu Prea Cuvio ia Sa. e în !esăv"r ită potriveală cu a e*ările S-. i mai ales cum am m"nuit -on!urile mănăstirii . i tu. !ar el stărui. = Iartă/l i tu Pa+omie. Stareţul. n/avea nici un gust. toate acu*aţiile pe care mi le/a a!us9 Cum vă spusei însă. Procopie scoase un o-tat u or. tot !egeaba. = (u te iert. răm"ne să !aţi seama înaintea Celui !in cer. i a spălat picioarele ucenicilor3 -ie/mi îngă!uit i mie. i ri!ic"nau/se !e pe scaun se smeri să umple a !oua oară pa+arele mesenilor. = Iartă/l. în sobor n/am mai slu0it i vorbă între noi n/am mai !esc+is. &m îngenunc+iat în -aţa icoanelor i am *is: = Doamne. un ticălos !e stareţ. a păcătui e omenesc3 !ar a stărui în gre ală e lucru !iavolesc. Stareţul îl -iDă stăruitor i -ăcu semn mo neagului să/i *ică. 4avriile. !ar să/i sărut i m"inile i picioarele. Numai !acă i Dumne*eu îţi va terge gre ala9 = Iartă/l i tu. nu numai să/l iert. iar băutura nu se lipea cu plăcere !e limbă9 5i/era !or să mai -ac +a* !e lipsa măselelor mo ului Natanail. = Iartă/l. mă Pa+omie. 4avriile. i/ i vă*u !e sticlă. i ast-el mai mare gre ală să săv"r esc. ( !rept că m/a -ăcut 1bou2. = (u te/am iertat !in ceasul în care m/ai ocăr"t. Ceilalţi priviră îngri0oraţi i întrebători spre capul mesei. Pa+omie ri!ică !in umeri. se rugă Natanail. părintele stareţ se opri i se -ăcu că/ i strive te lacrămile între gene. Dacă s-inţiile voastre nu/mi primiţi pocăinţa. >tie unul Dumne*eu c"t m/a c+inuit starea aceasta.

un stareţ nu e în!atorat să mai !ea i altora cont !e -aptele lui i !e g"n!urile lui. interveni 4avriil bat0ocoritor. grăi i (rmog+en. !e i pricep u or. Cei trei protestară. omule? . 4avriile< întrebă Natanail pe -ostul stareţ. Dacă n/ai -i !u+ovnic. = &păi tu9 cu capul ăla marele9 nici că erai în stare să !ai alt răspuns. !ar stareţul îi luă vorba !in gură. !ar i vinul . în nero*ia mea. părinţilor. = Iartă/l. apoi toţi la Pa+omie . Pa+omie. care +abar n/avea !espre ce este vorba. . ( !rept că uneori m/am ispitit cre*"n! că voiu -olosi mănăstirii3 !e cele mai multe ori însă am păcătuit pentru punga i pentru stomacul meu9 &m -ăcut c+eltueli -ără să vă cer avi*ul i am încasat venituri -ără să le însemne* un!eva. stărui (rmog+en. ba. i canoanele i legile statului. -ace parte !in acei oameni care. = &min? . a *ice că nu cuno ti cum trebue primit păcătosul care se pocăe te9 = Pocăinţa vulpoiului. oric"t s/ar cre!e el mai în*estrat !e Dumne*eu !ec"t semenii săi. se rugă !in nou (rmog+en. răspunse Pa+omie. i Pa+omie9 în tavan. = )ăsaţi/l. n/are nici un cusur. !ar pentru motive tiute numai !e ei i !e Dumne*eu. r"*"n! -orţat. i or!inele scrise ale celor mai mari3 iar !e s-aturile consiliului !u+ovnicesc mi/am bătut 0oc cum mi/a plăcut. -rate Pa+omie? . că a-ară !e Dumne*eu. Natanail se bur*ului ca un ariciu i vru să/l certe. 5o neagul se enervă. i tu. iar noi. ca să sloboa!ă i el vorba cea mare. Pa+omie se scobea cu un c+ibrit printre !inţi i tăcea. &minl. i numai al cincelea se în!oe te. -ratele meu !e călugărie. = &min? . că a a e el: întot!eauna !e altă părere. 4avriil la (rmog+en. = Ce *ici. (u sunt mulţumit în su-letul meu că !in cinci c"ţi vă număraţi !e -aţă i în consiliul !u+ovnicesc. = Iartă/l. Natanail îl îmbol!i cu piciorul. & a am socotit cu mintea mea cea mai !e pre urmă3 i !e aceea v/am po-tit pe s-inţiile voastre. !ar năravul . apoi cu m"na. bucuro i că am biruit pe satana i ne/ am împăcat. Părintele Natanail privi la 4avriil. !e Pa+omie. !e Satana i !e (piscop. De la o vreme însă mi/am !at seama că am apucat căi gre ite3 că legile trebuesc respectate cu s-inţenie iar nu călcate3 i că un con!ucător. Pocăinţa stareţului li/se păruse prea sinceră ca să nu -ie cre*ută. Pa+omie lăsă scobitul i se apucă să a e*e oasele purcelului . = Părinţilor. = @un a -ost purcelul.lume ti. !upă cum mai înainte v/ am mărturisit. grăi Natanail. tot are nevoe !e s-atul i !e a0utorul al tora. îl mustră Natanail. cu bună tiinţă . ca pe ni te slu0itori vec+i i încercaţi. sări !e colo i cuviosul 4+erasim. a mai a!ăoga la păcate i !eci mai mult mi/a îngreuna sarcina înaintea Ju!ecătorului celui !rept. Pa+omie? 'u ce *ici< = Ce să *ic: că lupul păru/ i sc+imbă. care i la locul lui. Noroc i sănătate? @ucurie. . . pentru supărările pe care -irea mea iute i nevlăguită vi le/a pricinuit3 i al !oilea . = Eai. trei îmi iartă trecutul i/mi socotesc cuv"ntul . Recunosc. = Ce să *ic< Dacă -ăgă!uiala i căinţa au pornit !e la inimă. că am călcat. ca să vă -ăgă!uesc că !e aci înainte nu voiu -ace un pas i nu voiu mai c+eltui un ban -ără încuviinţarea Comitetului. unul îmi !ă cre!it în alb. (rmog+en la Natanail. acum i pururea i în vecii vecilor. +ai să mai cinstim c"te/un pă+ărel. !ar în *a!ar. pe !u+ovnicul cel mai t"năr. cuv"nt. se lasă întot!eauna mai greu. în oastea Domnului3 înt"iu ca să vă cer ertare. mă Pa+omie. !eci. Dar oare toţi osta ii au încre!ere în calităţile coman!antului lor< Nu sau găsit c+iar în ceata Ucenicilor unii care să se în!oiască !e !umne*eirea lui lisus< Să lăsăm !ar pe părintele Pa+omie să cugete în limba s-inţiei sale. ertat să -ie. &m socotit.

S/a cobor"t !arul lui Eristos asupra unui călugăr ales9 @a a0unse i stareţ? (i. = (ra ru inos ca o -ată mare. >i acuma . întru ale sale. = Iaci. @a c+iar Scaraosc+i cel bătr"n. &t"ta că e el cam peltic9 = Porc bătr"n2 i 1bou !omnesc2.= Să !ea Dumne*eu. îl lău!ă Natanail. nu numai smag. grăi 4+erasim. a -ostl De/aci înainte toate se sc+imbă i se în!reaptă3 nu/i a a. să/l -ac< = . i gata? = Să tiţi !e la mine că la alegerile !e stareţi se amestecă i !iavolul. încre!inţat. . Dar el a -ost băiat bun. cu prostiile tale. se ro ea p"nă în v"r-ul urec+ilor.ă/l. ca i c"n! Pa+omie ar -i avut !reptate. neru inat ai -ost !e c"n! ai intrat pe poarta mănăstirii. r"se 4avriil. !ar ceilalţi îl învăluiră în oc+i cal*i i îngă!uitori. oriaec"teori îi -ăceam c"te/o observaţie . !ar la gust9 îl întrece ăsta !e/o mie !e ori. Pa+omie îl privi c+ior" i str"mbă !in nas. că nu va necinsti s-intele 'aine. (rai un ciucioiu cu mucii la nas. îl m"ngăe i (rmog+en. ca pentru sine. I/a ţinut !racu parte prea pe -aţă9 = (rmog+en nu -ace !e stareţ. Natanail apucă pa+arul cu am"n!ouă m"inile. Stareţul trebue să -ie -alnic. !u+ovnic ai să mori. *ise acesta o-t"n! i ri!ic"n! cu în!oială !in umeri. îmi pare mai -rumos vinul !e ob te. = Da lui (rmog+en ce/i lipse te< . se răsti Natanail. apoi se ri!ică i turnă în pa+are. Nici 1blagoslove te2 nu tiai să *ici. pe un!e s/o !uce i cu cine s/o înt"lni. &!evărat vorba ceia: puica se cunoa te !e pe creastă ce neam o să iasă. în tot ca*ul mai sănătoasă !ec"t a lui Pa+omie3 iar c"t pentru vorbă9 nici un copil !e !oi ani nu/l răm"ne. mă ţigane? . . întrerupse Pa+omie. căci una singură era prea slabă pentru at"ta greutate. Smerit a -ost c"n! era numai un biet ucenic la 4+ervasie. glumi 4avriil. bată/te m"ntuirea să te bată?. *ise Natanail. ce vrei< 6i -ace Dumne*eu parte . 5ă uit la tine i parcă nu/mi vine să cre!9 5i/a!uc aminte !e c"n! te/a luat bietul 4+ervasie. De. i tot a a e ti i în *iua !e astă*i. 'u . . Natanaile. = Ce bărbuţă carag+ioasă avea c"n! l/a -ăcut !iacon? . m/a întrebat i pe mine stareţul . !/aia nu te/a primit nimeni în cele mai !e cinste. . tot poate să *ică. ia priviţi bărbălae? Juri că e ar+iereu? = C"n! să/l -acă preot. (l e bun !e eclesiar+ mare. 'u. . Procopie< Stareţul a!everi cu o înclinare !in cap. smerit i ascultător9 !/aia a a0uns un!e se găse te. &cuma mă bucur că nu m/am în elat. = Pesemne că !/aia nu s/a ales (rmog+en. Că un caer !e barbă tot are3 minte . . . = Pti? !a ce ru inos? C"n! s/a mai mărit i a început să citească. i privin! la stareţ cu oc+i protectori. Nu tiu cum a -ăcut Procopie !e te/a v"r"t în Comitet. A/ a!uceţi aminte. = IaGn te uită ce smerit el . ca să se găsească i el în vorbă. @ine c/a biruit pe !iavolul care/i -urase înţelepciunea. că e bun. 5ă mir cum te/au învre!nicit i cu at"ta? = )a culoare. am răspuns eu. *"mbi părinte te i *ise: = (i. cine ar -i cre*ut c/o să9 = Iasă a a. 6ntot!eauna ai -ost cu capul mare i plin !e gărgăuni. părinţilor< Parcă eră un smocu or !e la coa!a caprei. în!ră*ni Pa+omie. în!ră*ni Pa+omie. >i nici Natanail nu acoperi a!evărul. să aibă în!ră*neală i să tie să vorbească i ce să vorbească. = # -i mai av"n! i altceva. $la îmi pare că ar avea niţel nmag. 4avriil i cu (rmog+en î i -ăcură cu oc+iul. g"ngăvi Pa+omie. Fise: = Ce/a -ost . stareţ -iin!9 Ce *ici. Dumne*eu să/l erte. î i amintl i 4avriil. !upă c"t îl tiam. la strană. 4avriile< = 'ot ca i s-inţia ta. 5arc+ian eră atunci: = Ce *ici. smerit e i acu.

!upă ce acesta î i luă locul pe scaun. >i ri!ic"n!u/se !e la masă. %ie. (rmog+en se apropie !e sur! ca să/i eDplice cum stau lucrurile. = Ce era să -aci. se răsti 4+erasim la Pa+omie. Dar părintele Procopie. se scutură Pa+omie. mai aveţi ceva !e *is< 5/aţi învinuit că nu !au cinstea cuvenită celui care ne ospătea*ă . i mi/am recunoscut gre ala. 4+erasim îi privi ne!umerit. cople it !e at"tea -ăgă!ueli i !e at"ta stăruinţă. Nu însă cu toată inima. !acă n/ai -i băut !in acela vin cu noi. i prieteni vreau să răm"nem p"nă la moarte. că acu se încaeră? . i cu m"inile în masă. )asă. Pa+omie ce!ă i se sărută cu Procopie. = 6mpacă/te. 6i vă*use r"*"n! i nu tia !acă trebue să se a tepte la păruială ori la 0oc. îl atacă 4avriil. !e/i !esparte. terg"n!u/ i obra0ii cu batista îmuiată în vin. sunt gata să/i -ac i lui trei metănii i să/i sărut m"inile . i ri!ic"n!u/se !e un!e e!ea se !use la el i/l sărută pe obra0i. te în eli gro*av. grăi: = 5ă rog. -ăc"n! un compliment celui mai mare. ne putem socoti. = Sărutarea Iu!ei. -ăc"n! +a* i a teptară ca la urmă să/ i ia iertăciune !e la stareţ. = 5ă Pa+omie. = 'u te lepe*i. ce/i -i av"n! pe su-let. îţi !au sarcina să supraveg+e*i întreaga viaţă a mănăstirii i să/mi arăţi tot ce se petrece împotriva a e*ărilor s-inţilor Părinţi i a legilor !e astă*i9 (i. i !eci. Cunosc pricina supărării tale i/mi recunosc încă o!ată vinovăţia. = 5ăi -rate Pa+omie. mă nebunule< . = (i. patronul mănăstirii9 Du+ovnicii îl urmăriră. îl atacă !in nou stareţul. = 6mpăcaţi/vă.@ătr"nii se supărară !eabinelea. !ar în aceea i . !acă/ţi înc+ipui că purtarea ta mă supără. cel puţin eu a a am cre*ut. r"*"n!. !e i nu iubeau pe stareţ. răspunse Pa+omie. împacă/te? . omule. în toiul r"sului. . Natanail vărsă pa+arul 0umătate pe piept. Dacă părintele stareţ îmi poate !ove!i că ne/a !at să m"ncăm măcar o -ăr"mitură !in averea sa personală. -raţi buni3 nu/i a a< = 5ă lepă! !e/a a -rate? . i !ă cinstea celui care te ospătea*ă? = . c"n! simţi vinul la buric. să nu sloboa!ă un blestem. se asocie i (rmog+en.ire te? . ca s-"ntului Dimitrie9 Cei trei se uitară îngri0oraţi la stareţ. strigă 4+erasim. puse trei metănii în -aţa icoanei s-"ntului marelui mucenic Dimitrie. strigară !u+ovnicii băt"n! cu picioarele în po!ele . Dar Pa+omie. îl în!emnară ceilalţi cu mare sgomot. căci *ise el !upă ce se lăsară !in braţe: = 6mi pare că mă ar!e locul un!e mă sărută stareţul9 = 'e ar!e -iin!că te sărută cu toată !ragostea. ne împăcăm< . &m -ost prieteni !in *iua în care ne/am cunoscut. = Cu toată plăcerea. găsiră purtarea lui Pa+omie lipsită !e smerenie i !e omenie. >i încă o!ată -ăgă!uesc că voiu pune c+iar !e astă*i început !e în!reptare. Stareţul îl luă !e m"ini. ca mai t"năr i mai priceput. = Sai. *ise Pa+omie. a a e< Suntem călugăriţi în aceea i *i i luaţi sub aceea mantie !e către acela !u+ovnic. !ar nu mă lepă! eu. (rmog+ene. Dimpotrivă: mă bucur !in toată inima că ai rămas a a cum te cunosc !e c"n! ai pă it pe poarta mănăstirii: cinstit i mereu cu gri0ă pentru averea i pentru binele ob tei. cum ne/am socotit p"nă mai anul trecut. 6n cele !in urmă. . Ne cunoa tem !in noviciat. împăcaţi/vă? . a *ice c/ai băgat pe beregată niscai pra-uri !e ne buneală. Iar 4avriil i cu (rmog+en. i puţin lipsi. !upă ce constată că i s/a lăsat vinul în picioare9 Intervenţia bietului sur! st"rni un r"s care îmue p"nă i cerbicea părintelui Pa+omie. îl lini ti Natanail. nici în con!iţiile astea nu vrei să ne împăcăm< Pa+omie ovăi. spre bucuria tuturor. găsi observaţia lui Pa+omie întemeiată. !upă !atină. !upă ce se cocoţă pe/un scaun i sărută c+ipul s-"ntului.

p"nă -ăcu aispre*ece triung+iuri ascuţite. Natanail lovi cu piciorul în glesna lui 4avriil. în s-"r it. repetară p"nă mai rămase în tavă o singură aispre*ecime. = Ia/o tu. = . . iar îl mai lovi cu piciorul. apoi sb"rci !in nas. că e ti un prost? . = Daţi/o lui Pa+omie. (u am au*it. &cesta nu părea prea entusiasmat !e împăcare i !eci nici !e plăcintă. iar 4+erasim. că e mai mare. -ăc"n! loc altor !oi -raţi care abia se luptau cu o tavă c"t roata plugului. = @a s/o ia (rmog+en. 'u i. !in care pricină toată bucata îi scăpă pe m"nica largă a rasei. i i/o !ete -ratelui Niculae. am citit i am constatat că bucăţica primită !in m"na celui mai mare este . = Prostul . ori acri oară. &cesta nu pricepii. măi -răţioare< Pa+omie ri!ică !in umeri. mo ule. -ăcu un gest înc+ipuin! !ereticarea bărbii. are să/i placă i lui Pa+omie.clipă -ratele Niculae !esc+ise u a la perete. Nu/i a a. p"nă ce. se !ibui repe!e la burtă i constată cu mulţumire că mai e puţinei loc.ii smerit p"nă la s-"r it. Să mai încerc însă9 Natanail se sb"rli ca un curcan. Natanail îl mai pocni o!ată. apoi în patru. Nimeri însă prea aproape !e v"r-. împunse stareţul pe !u+ovnicul cel mai t"năr. ca să iei cunună !e la Dumne*eu. = Nu cre!. î i aruncă i el oc+ii mai bine în tavă. ri!ică !reapta. Dulce nicio!ată. = Are!nic este lucrătorul !e plata sa2. = Ae*i !acă n/a tepţi blagoslovenia< . ori amărue. la înt"mplare. 4avriile? = @a s/o ia stareţul. în opt. Natanail. = Plăcintă? esclamară !u+ovnicii. C"n! pa+arele -ură !in nou pline. apoi îi spuse ceva numai !in bu*e. (rmog+en î i !esc+ie cor!onul ismenelor. -ăcu o mi care cu capul în !irecţia stareţului. *ise stareţul silin!u/se să nu pară glumeţ. c+iar în clipa c"n! Natanail ri!icase m"na. îi mulţumi Natanail. = Sunt sigur că !acă oiu tăia eu plăcinta. Procopie? Ne bucurăm cu bucurie mare -oarte9 meă9 te/ai slobo*it !in legăturile satanei9 m i9 te/ai întors smerit i pocăit9 mea9 -iul cel !es-r"nat9 m!espre carele pomene te s-"nta . i n/asculta !/ale lui Pa+omie. Pa+omie a0ută mo neagului să/ i a!ucă plăcinta în -ar-urie. ca să a0ungă stareţ. apoi luă pa+arul i încercă să se ri!ice. Pesemne însă că/i -u teamă să nu lovească tavanul. cu a0utorul st"ngei. 4avriil î i slăbi cureaua cu încă !ouă găuri. După ce r"se !e bucuria bătr"nilor. = Aom ve!ea9 Plăcinta era !elicioasă. miraţi că ei nu se g"n!iseră i la -raţii slu0itori. = Poate vrea să mai !ucă i acasă. -iin! c+iar în !reptul tăvii. &cesta luă bucata. inclusiv Pa+omie . = @a 4+erasim. &burul năvălit !in !espicături !ă!u su-rageriei un miros !e simigerie i mări nerăb!area !u+ovnicilor. î i g"!ilă nările cu niţel miros.oarte bine? . glumi 4avriil. îi obiectă (rmog+en îng+iţin! în sec. = Prea cuvioase i prea cinstite părinte stareţe i ar+iman!rite i -rate întru Eristos. Du+ovnicii . tot prost? Ptiu? 'ae. Stareţul apucă un cuţit i o -urculiţă i spintecă plăcinta în !ouă. i în-ipse -urculiţa. ar+iman!ritul înţelese. bucur"n!u/se ca ni te copii. încuviinţară ceilalţi. Fise: = Ae*i ce înseamnă să măn"nci bucăţele tăiate !e cel mai mare< 'e -rigi înainte !e/a le băga în gură9 = 'aci. căci renunţă i cuv"ntă !e pe scaun. ca să/i vie au*ul. neav"n! ce să !esc+i!ă. 4+erasim întinse -ar-uria. Stareţul urmări pe Pa+omie. -iin!că9 tot i/se păru lui cam amară.

= Ura. vorba vine . la un semn al stareţului. v/aţi îmbătat< . să ne ospătăm împreună. strigară i 4avriil cu (rmog+en. vă -ăgă!uesc că am să vă !au în -iecare *i c"te/o sticlă !e vin . trebue să la i totul la oparte. a!ăogi Natanail. !e. -ire te? . nemulţumit !e cuv"ntarea scremută !e 4avriil. Ia -ă bine i sărută încă o!ată pe stareţ. Du/te. se bur*ului prea cuviosul Procopie. -ratele Niculae iese !in su-ragerie. = >i pentru plăcintă? . !e corul +"r"it al mo negilor. să mă iertaţi că întrebuinţe* cuvintele 5"ntuitorului către ucenicii săi. = @a să *ică i el. (rmog+en se întinse peste masă i/l apucă !e m"necă. se împotrivi Natanail. interveni stareţul. tot îmbol!in! pe Pa+omie cu -urculiţa. = @a nu. Cuv"ntea*ă stareţul. părinte 5al+< Nici să măn"nc nu/mi ti+ne te< . După ce scăpă un *"mbet ironic. =9 a grăi mai multe9 & *ice c"te una i !e prin s-intele scripturi9 m!ar -iin!că nu mă sumet într/at"ta9 blagoslove te i mă iartă s-inţia ta9 5ulţămim i pentru m"ncare9 Uitasem9 = >i pentru vin. i spune lui 5al+ că poate să intre. Iar Duminica i în toate celelalte sărbători. N/am răga* nici să măn"nc i să cinstesc i eu un pa+ar cu părinţii !u+ovnici< Dar -ratele stărui. *ise i Pa+omie într/o !oară. = Fi i tu. se răsti 4+erasim. se în-urie Natanail. un mona+ t"năr i bine -ăcut. = Fice că are ceva -oarte urgent. că !acă mi/o ura el9 mi/e teamă să nu mor. Ultima surpri*ă. arăt"n! vecinului !in st"nga m"nica rasei. complectă Pa+omie. !upă plăcerea -iecăruia. strigă Natanail. Aă rog !in tot su-letul să nu/mi re-u*aţi !ragostea9 Sunteţi părinţii mei i eu sunt copilul s-inţiilor voastre9 = Ura? . !upă cum s-inţiile voastre vă bucuraţi pentru bucuria mea9 >i ca bucuria s-inţiilor voastre să -ie !eplină . (venimentul -u salutat cu un întreit 15ulţi ani trăiască2. Urmă o nouă îmbrăţi are. Natanail luă -urculiţa i îmbol!i pe Pa+omie. ri!ic"n! m"inile în sus. stărui Natanail. C"n! e vorba !e interesele m"năstirii.evang+elie9 &cuma9 eu9 m!acă a avea !arul acelui cinstit i cuvios 5acarie9 m!espre carele se scrie în cartea aceea ereticească9 mee se c+iamă cu numele !e 1Du+ovnicul 5aicilor29 = 'aci? să nu pomene ti !e ea? . părintele 5al+. ţigane? = )asă/l. = Părinţilor. apoi revine repe!e i anunţă pe cuviosul 5al+. . c"ntat . !in coa!a mesei. apoi -ăcu metanie stareţului i/i sărută !reapta. salută pe meseni cu un -oarte smerit: = @lagosloviţi? . = Uraa? . = Să mai a tepte. păcătosule? De un!e te isca i tu mai gro*av< Ca să nu lase în!oială în privinţa sincerităţii sale. Pa+omie se ri!ică i se !use la stareţ. 6n toiul veseliei. = După cum bag seamă sărutarea ta n/a -ost !in toată inima. gata să se înăbu e. = Eei. = Ce/i. mai nou sau mai vec+i . mă bucur pentru bucuria s-inţiilor voastre. mo ule. nu. secretarul m"năstirii9 = Ia să mă lase în pace? . Niculae.

ca să nu/i mai supăr pe acasă9 = Dă/o încoace? . 4avriile? 'ot cu a0utorul secretarului î i puse i ar+iman!ritul numele !e!esubtul procesului/verbal. cu gură amară.= Cinstite părinte9 ertaţi/mă9 uite. 4+erasim ceru a0utorul lui 5al+ i numai a a i*buti să înc+erbe*e vre/o trei/patru litere. !ealt-el bănuit !e el. aproape către seară. nu mai pre*intă mare importanţă. (rmog+en -ăcu singur un (rmo i un arc. să -aci ime!iat raport pentru în!epărtarea părintelui Pa+omie !in consiliul !u+ovnicesc. mă. 5artor mi/e Dumne*eu? Stareţul sări în sus. apoi se ri!ică amăr"t !e la masă. & teaptă/mă peste vreo trei ceasuri. cu smerită metanie răspun!em cum că a!evărate sunt cele scrise acolo. = Iscăle te. 6n noaptea aceea părintele Pa+omie a !ormit a-ară9 !in consiliul !u+ovnicesc. la cancelarie9 Secretarul se uită la stareţ. Bcătre -raţiC . JJ7:. o!ată? Ce te mai uiţi< 4avriil i*buti totu i să va!ă titlul i să/l silabisească: Cont !e gestiune pe anul HIJK9 = (i i< se răsti Natanail. 5ona+ul Nicon. 6i eră in!i-erent. &poi să curăţaţi su-rageria. &rcul . îl în!emnă Natanail. cinstite părinte. Dar oameni suntem . &poi r"n0i bat0ocoritor. nu mai -ace pe nebunul. cite te . !ar eu sunt cam buc+er i nu pot să iscălesc !ec"t cu con!eiul meu. . în!ră*nii să -olosesc prile0ul !e a/i găsi la un loc . omule. & cincea. iar bunătatea Prea S-inţiei Aoastre ne va îngă!ui să arătăm cum că abaterea pe care am săv"r it/o. = Iar voi . Uitase toate -ăgă!uelile9 = 5al+. &poi tre!i la 4avriil. 6mbu0orat la -aţă. )a or!inul Prea S-inţiei Aoastre. 4re it/am înaintea lui Dumne*eu i a Prea S-inţiei Aoastre? >i păcatul ar -i i mai mare !acă am încercă să ascun!em ceea ce vă!it se arată i să mic orăm ceea ce nu se poate mic ora. &cesta. 5al+ !es-ăcu un suli or !e +"rtie i a0ută celui mai în v"rstă să -acă un Natan9 cu toate răscăbăile stropite. care înc+eia socotelile anului eDpirat. însoţit !e prea cucernicul re-erent !e la consiliul economic. se grăbi Natanail. căută pricină !e re-u*. !ar acela nu sunt eu. nu se !atore te nici lăcomiei !e c" tig . Procopie se scobea între măsele9 (ră r"n!ul lui Pa+omie. &cesta vru să !es-acă i celelalte pagini. că te/ai sărutat cu stareţul? Doar n/ăi -i Iu!a< Pa+omie se ro i încă pe c"t era. secretarul aruncă o privire trum-ătoare stareţului. = Eai!e. !e la slova s-intelor canoane. că a tept musa-iri. mă? Nu ne/am înţeles să tragem cu buretele peste tot ce/a -ost< Scrie. iscăle te i tu. !e i se împăcase sincer cu stareţul. & venit vicarul s-intei episcopii. îl trase singur. 'oc ai< Cerneală ai< Stareţul ri!ică in!i-erent !in umeri. J&)@& CUAI#SU)UI PI'IRI5 sau 4RIJ& C&N#&N()#R. !in LM ale curentei. nu numai iscălit. *ic"n!: = ( cineva aicea care poate -i asemănat cu Iu!a. secretarul mănăstirii. . = 'aci. sub motiv că m/a insultat în -aţa soborului9 &i înţeles< = Da. i stareţul Pangratie ascultă: Prea S-inţite Stăp"ne. !ar Natanail îi !ă!u *or: = Iscăle te. i mila Celui/!e/sus e mare. = Cu plăcere. Dacă e cont !e gestiune nu trebue iscălit< = @a trebue i citit. vorba vine . *ise Pa+omie. cu Nr. am o +"rtie urgentă care trebue iscălită i !e către consiliul !u+ovnicesc9 >i -iin!că au*ii că părinţii !u+ovnici sunt cu toţii aici la masă. vă*"n! însă vicle ugul. să a0utaţi pe +o!orogii ă tia bătr"nii să se !ucă acasă. Pa+omie. !eci. Stareţul lăsă scobitul i privi lung i crunt la Pa+omie. #bţinuse patru iscălituri. părinte 5al+.

Drept e că sărăcia i călugăria se ca!e să vieţuiască pururea ne!espărţite i în nestricată înţelegere. Drept e că atunci c"n! ne/a pus Satana la cale să -acem v"n*are !e băuturi beţive. Dar ce ne/am socotit: Cel/!e/sus e milostiv i Prea S-inţitul este înţelept. Prea S-inţite Stăp"ne. suntem oameni neînvăţaţi. cu stareţul însă este altceva. -olos am avut cum am pomenit mai sus. >i cum Statul. c"n! i musa-irii socotiţi mai !e omenie s/au cam trecut cu -irea i cu lăcomia. = 6ncă o!ată? Părintele Nicon mai !ete încă o citire raportului pe care îl ticluise cu multă tru!ă. am !res ceea ce eră mai -ără a teptare i am mai pus i la păstrare. iar ne tiinţa este pricina a multor că!eri. !e c"n! am primit porunca s-intei episcopii i am luat cuno tinţă !e poprirea canoanelor. în cuprinsul acestei mănăstiri. a agonisit în!oit i întreit. acest lucru eră mai cu putinţă prin pustiurile 'ebai!ei. !upre cum bine glăsue te or!inul Prea S-inţiei Aoastre3 !ar !e aicea. încre!inţat că tonul e potrivit pentru un episcop nou care î i înc+ipue că se poate -ace ca* !e canoane pentru toate -leacurile. ertată să/mi -ie în!ră*neala. i !ate cu var . se cere să mai -ie !rese măcar c"n! i c"n!. i !e la Dumne*eu i !e la ar+iereul nostru. prin scripturi. c+elarul nostru. părintele Calist. nici în scripturi i nici la Prea S-inţia Aoastră. mai ales că atunci c"n! ai -ăcut lucruri protivnice lui nici n/ai tiut măcar că se găse te pe un!eva. . iar -apta noastră î i are t"lcul ei blagoslovit. ne-iin! -ăcute prin scorburi i prin pe teri . la un loc3 i mai avem încă patruspre*ece boloboace în care să -i mai rămas !upă pritoc . >i apoi. iar g"lceavă s/a înt"mplat numai o!ată sau !e !ouă ori. !in această nelegiuită abatere. mănăstirea noastră s/a -olosit. căci el are !atoria să se îngri0ească i !e/ale *ilei !e m"ine a a cum un tată bun se îngri0e te pentru casa i pentru copiii săi. Prea S-inţite Stăp"ne. & a înc"t . cum că mai păcat e să la i să piară un s-"nt loca !ec"t să calci un canon . Iar c"t prive te întrebarea mai !e la urmă. !ec"t !upă ceea ce stă scris prin s-intele i !umne*ee tile cărţi. a-ară !e unele autorităţi care pot să -acă un rău mănăstirii -ără să le pese !e cuv"ntul Prea S-inţiei Aoastre sau !e glăsuirea canoanelor. &poi. )ucru !răcesc i neîngă!uit !e canoane este să se v"n*ă băuturi beţive la c+elăria unei mănăstiri. cu smerenie -acem tiut cum că mai avem pentru v"n*are !ouă *ăcători în care să tot -ie p"nă la o mie !e !eca. !upre cum au or"n!uit începătorii !e ob te3 !ar. Că sărăcia te în!eamnă să -aci lucruri !e care mai apoi să te miri singur că te/a !us mintea să le pui la cale. Că noi. Cu acest prisos am îmbunătăţit +rana bieţilor părinţi. am pus lege să nu se mai !ea băutură cu bani niciunui mirean. care ne/a 0e-uit averile !ăruite !e către -ericiţii i pururea pomeniţii ctitori i alţi evlavio i cre tini. prea cuviosul stareţ. Dar acuma. Ne batem capul mai v"rtos cu posturile i cu sărăcia i ne con!ucem mai mult !upă r"n!uiala pe care am pomenit/o i !upă cum socotim că se potrive te mai bine veacului acestuia. ale Siriei i ale 5esopotamiei. i că nu mai are nimic !e a!ăogat. ne/a cam tăiat pe noi capul că pentru a a ispravă n/o să găsim în!reptăţire .pri+ănit i nici lipsei !e cinstire pentru a e*ările S-inţilor Părinţi. tot p"nă la o mie !e !eca i tot la un loc. căci în loc să ia pe un boloboc !e vin at"ta c"t este preţul *ilei. măcar c"n! i c"n!. bibliotecarul. a avut poruncă stra nică să nu v"n!ă !ec"t numai la musa-irii mai !e omenie3 să se -erească !e beţivi i !e nevolnici. e !e !atoria celor ce !upă vremi le otc"muesc să/ i bată capul i să scornească venituri !e un!e se poate i !e un!e nu se prea poate. Că !e i mona+ului îi scrie să nu îngrămă!ească averi pe pă m"nt. î i nete*i barba/i scurtă i . !upă in!icaţiile e-ului i cu a0utorul ieromona+ului Climent. nu vrea să/ i mai plece urec+ea la neca*urile i la nevoile s-intelor mănăstiri. ci mai înt"i sărăciei i apoi ne tiinţei. Prin locurile acestea însă se cere ca mona+ul să aibă i +aină i +rană3 iar c+iliile. în prostia mea. >i cum că certare i os"n!ă ne a teaptă . Că socotesc eu.

!ar acuma se pare că alte pricini îi turbură su-letul9 Ci pentru asta eu nu pot să scriu pe +"rtie3 însă prea cuvio ia voastră veţi a-la c+iar pe *iua !e m"ine. i c+iar !in eDperienţă. nici u urat la bu*unar i nici vremelnic surg+iunit. )a patru sau cinci *ile !upă ce eDpe!iase răspunsul cerut !e cel mai mare. tocmai c"n! eră mai sigur că c+iriar+ul i cu s-etnicii săi se vor -i convins !e ne!reptatea pe care ar -ace/o m"năsetirii. luaţi !e la taraba lui ScaraosNi. i toto!ată iscoa!a sa pe l"ngă cei în !rept. părinte Calist< = @ine9 cu a0utorul lui Dumne*eu. căci s/ar putea înt"mplă să se amestece i Dumne*eu3 i atunci lucrurile se mai pot în!repta. !upă c"t tiu i !upă cum în ivă mi/aţi mărturisit a!esea. După ce/ i privi !e la !istanţă i cu oarecare m"n!rie semnătura. metănii tiu că nu vă sumeteţi . încornoratul. Pregătiţi/vă !ar i aveţi cura0 să su-eriţi mucenia3 !ar -aceţi/vă i un pic !e nă!e0!e în su-let. (u numai at"ta pot să vă spui: că pe!eapsă cumplită vă a teaptă. &poi î i terse nă!u ala care se pornise !in t"mple. că urgia îl a teaptă c+iar în *iua următoare. Prea cuviosul Pangratie citi scrisoarea -ără să/i prin!ă întocmai înţelesul. că atunci c"n! i/se ură te cu viaţa. Dar Prea S-inţitul meu i al vostru stăp"n. iar Du+ul S-"nt at"rnă peste capul Prea S-inţiei Sale cum at"rnă !easupra apelor în *iua !e @obotea*ă. 6 i terse !in nou nă!u ala. 'otu i nu vă bi*uiţi numai pe milostivirea lui. i p"nă se !e!ulcesc ei în i i !e ceea ce la început le sg"n!ărea nervii i le aprin!ea m"nia. că oamenii a e*aţi !intr/o!ată în locuri înalte. negru pe alb . Prea Cuvio ia Aoastră. ci. economul episcopiei . P"nă atunci însă . va găsi tot el un mi0loc să vă u ure*e nă!u-ul . = Dă/i Gnainte?. iese pe -runte3 iar !espre arpe . numai !e !ragul cutărui canon. (l. ar!e/i/ar -ocul? .ilaret. că atunci c"n! se um-lă !e bine -ace i el c"te/o prostie !e se miră singur. negre it. >tia !in au*ite . Un ar+iereu are !reptul să os"n!ească . ca i c"n! nu a0ungeau c"te sunt prin sate i prin t"rguri. Desigur. . lăs"n! lenevirea la oparte. stareţul primi un răva !e la cuviosul . umilinţă i răb!are. Că pentru aceasta i s/a !at puterea s-inţilor !oispre*ece apostoli. ci cu totul alt-el. î i scoate capul la !rum3 iar !espre om . Cu smerită metanie. nu/ i mai găse te ast"mpăr i pace. nici simonie. g"n!i Pangratie. nici !e cei mici nu vă poticneaţi. 6i trecuse o clipă prin minte bănuiala că economul î i permite o glumă. Nici cei mari nu vă apăsau. cu următorul cuprins: Prea cuvioase i prea cinstite părinte stareţ. +u*ureaţi acolo ca în s"nul lui &vram. ci pe!eapsa va -i mai mare i mai aspră. i iar o mai citi. căci !racul care ţine a-acerea aceasta i cu m"inile i cu picioarele. !e c"n! a primit raportul pe care i l/aţi trimes. v/a pus la cale să !esc+i!eţi c"rciumă în mi0locul s-intei mănăstiri. Pricepu.creaţă i/l iscăli apăsat i sur"*"n!. Că p"nă aci îi era gri0ă mare !e canoane să nu se calce. nici tinic+ea !e coa!ă. !ar i !upă buna lui c+ib*uinţă. i9 poate i altceva. -aceţi la noapte i c"teva înc+inăciuni . porunci să vie c+elarul. Care pe!eapsă nu se c+iamă nici surg+iun. = Cum îţi merg a-acerile. >i prea cuvio ia sa tia !oar că os"n!ă mai mare !ec"t !area a-ară !in slu0bă nu poate să -ie. iar prea cuvio ia voastră vă veţi -i *g"in! oc+ii i vă veţi -i -rec"n! m"inile la ve!erea banilor . carele are !e obiceiu să/ i v"re co!iţa mai ales un!e ve!e că !omne te pacea i un!e Du+ul S-"nt plute te mai aproape !e oameni.ilaret Păcătosul. trebue să !ănţuiască acum !e bucuria i*b"n*ii. lipsin!u/o !e un venit a a !e mare. Dar în răva ul acestuia mai sta scris . că însu i Prea S-inţia Sa va veni în persoană. Dar înţelegerea lui se poticnea acolo un!e economul îl prevenea că n/o să -ie nici înlocuit. o iau la început cu otu*birul. ce sabie v/aţi at"rnat singur !easupra capului. . că pentru vina lui va -i pe!epsit -ără multă nă!e0!e !e scăpare. Dar !iavolul. p"nă se lovesc !e obiceiuri i !e năravuri. apoi *"mbi. Despre pă!uc+e se spune că atunci c"n! se satură !e s"ngele cui îl are. i !upă canoane i !upă legile mirene ti.

iar măsurile să le ascun*i în cămară. Spune el: 1Aa găsi !iavolul un mi0loc să vă u ure*e nă!u-ul i poate i altceva2. & a a -ăgă!uit în cuv"ntarea ţinută cu prile0ul instalării în Scaunul episcopesc i tot a a se pronunţă. cre!e că toţi sunt sătui. că le/a luat StătuG averile. părintele stareţ î i smulse -esul turc+e* !e pe cap i/l sv"rli într/un pisoi ce părea că vrea să/l contra*ică. Că are să -ie 1biciul lui Dumne*eu23 că are să cureţe epar+ia !e 1elementele compromise2 i că e +otăr"t să st"rpească 1anumite moravuri2 ce încă se mai practică !e subalternii Prea S-inţiei Sale. &!ică 1altceva2 cam ce/ar putea să -ie< . C+emă pe econom. Ceea ce nu/l împie!ică să mai citească o!ată scrisoarea cerberului episcopesc. )/ar -i c+emat pe el acolo. i p"nă nu toce ti scările ministerelor i p"nă nu globe ti un butoiu !e vin.!e carte . în pivniţă. = Aom a0unge cer etori9 Aom umblă în s!renţe i cu stomacurile +ămesite9 'rebue să ne îngri0im !in vreme9 Să încercăm tot = &bsolut tot ceea ce ne/ar putea a!uce venituri9 Ce sunt alea canoane. 'rebuiă să/i scrie lămurit. sb"rcl !in nas.să/i comunice os"n!a. oric"t !e novice ar -i. se întrebă Pangratie. c"n! e ti în pericol să se surpe casa pe tine i să răm"i muritor !e -oame<. iar cassierului i secretarului să/ i r"n!uiască scriptele i9 capetele. e !rept că tot mai rar. î i avea locul mai !egrabă în sala !e m"ncare. !omGle. iar pe!eapsa să -ie mai pil!uitoare. !upă ce slobo*i o în0urătură mirenească. >i. i*băvin! canapeaua !e povară. i. Pe tavanul balconului !in -aţa stăreţiei. repet"n! ceeace au*ise !e la un protopop. goli 0umătate !in sticla ce/ i a tepta soarta într/o găleată cu g+iaţă i se tr"nti pe/o canapea cu îmbrăcămintea tocită i cu arcurile st"lcite. Nicio!ată însă n/a -ost a a !e !ubios ca acum. relativ la soarta re*ervată clerului. î i săltă burta cu m"inile ca să răsu-le bine. Negre it că se va mai !omoli el3 însă abia atunci c"n! î i va !a seama că !e la vorbă p"nă la -aptă e mai !eparte ca !e la m"nă p"nă la gură3 i că c+iar în practica religioasă tra!iţia e !e multe ori . >i c"n! e-ul îţi u urea*ă bu*unarul înseamnă că/ţi lasă libertate să/l mai umpli9 #ri. &poi se apucă să măsoare cer!acul. = 'ot vinul care se găse te în c+elărie. ca i c"n! ar -i avut în -aţă un protopop sau un consilier/ re-erent9 Punga< 5inunat? N/ar -i pentru înt"ia oară. &lte lămuriri îţi voiu !a m"ine !imineaţă. că m"ine avem vi*ita episcopului. 5ănăstirile sunt sărace. atunci c"n! Statul s/ar cotorosi !e @iserică. un stareţ +abotnic avusese prostul gust să *ugrăvească pe Iov *ăc"n! pe gunoi . în convorbiri particulare. nu se !eplasea*ă !e la re e!inţă. un episcop. De asta eră sigur stareţul. -"tc"n! cu oc+iul. 6l plătea pentru serviciile a!use i el se ac+ită con tiincios.ilaret !eveneă !intr/o!ată sg"rcit i iscusit la vorbă. Dar pentru ast-el !e operaţii. în cinstea canoanelor. = U--. repet"n! -iecare cuv"nt i oprin!u/se mai mult asupra locurilor un!e . apoi !ete or!in să vie c+elarul. să/l !uci ia loc. nu scoţi un pic !e a0utor. (conomul nu minţea i nici nu glumeă. ca ast-el gre ala lui să pară i mai gro*avă. i p"nă în seară să/mi -aci mănăstirea ca sticla. se în!reptă !in nou către găleata cu g+iaţă. De !ata asta nu mai puse sticla în gură ci o a e*ă pe masă l"ngă pa+arul os"n!it să stea aproape ve nic u!3 i se apucă să măsoare restul. că lucrurile merg !upă cărţi i că toată lumea e cu mintea numai la canoane. Părintele Pangratie. !upă părerea Prea Cuvio iei Sale. ce nă!u-uri ţi/e !at să tragi !in pricina unui vlă!ică nou care. i prime te lea-ă mare. &ci. gol i plin !e bube. cum se vorbe te . !espre noul episcop se opteau lucruri puţin obi nuite. !acă e bur!u. numai ce !ete cu oc+ii !e tabloul care. = Scoate toată ob tea i toată argăţimea. !upă cum porunce te evang+elia: !a/!a i nu/nu. După ce porunci i marelui eclesiar+ să pună regulă în biserici i la vestm"ntărie.

@u cat"rul însă primi poruncă să le umple p"nă la gură ca să nu se observe că pe !inăuntru sunt ro ii i vinete !upă cum pe !ina-ară sunt negre i turtite. nu putea -i socotit alt-el un ar+ireu care în loc să stea în palat i să primească 1pomelnice2. ca să constate în persoană !acă la mănăstirea O se vin!e vinul cu litrul sau cu bolobocul. !ar !oarme. Aisase că/l . = 6ntr/un cuv"nt mănăstirea -usese gătită cu a!evărat pentru primirea unui prinţ cu bla*on !e provenienţă !ivină. 'emeiul cu care în!emnă pe a0utoarele sale să pună or!ine eră scurt i cuprin*ător: 1Cu nebunul nu te pui?2 1Nebunul2. bine. ar+on!arul î i primeni paturile. P"nă în seară supraveg+ie în persoană pregătirile în ve!erea importantei vi*ite ce cre!ea c/o să aibă a !oua *i. &poi trimise !upă bibliotecar. ce pe!eapsă socote ti că ar putea să !ea un episcop< = Canon. i lu"n! po*a unui coman!ant !e cetate bine întărită. = @lestem9 Pangratie -ăcu oc+ii mari. c"n! e prea cal! i c"n! îl nelini te te vreo c+estie !e bani. !estituire.mai tare !ec"t litera evang+eliei9 Deocam!ată însă a că*ut beleaua pe capul lui i nu ve!e c+ip !e scăpare. !e obiceiu. a!ică. *ise semeţ: = Să po-tească Prea S-inţia Sa? Se ve!e însă că nu c+iar a a !e mare îi eră cura0ul. asu!ă. Numai ca*anele !e la bucătărie rămaseră nespoite. Prea Cuvio ia Sa o-tă a a !e tare că mi că anteriul întins pe -r"ng+ie. se cutremură. 6n seara aceasta. Părintele stareţ !oarme. a!ormi t"r*iu. !esgroapă canoanele i se ostene te la !rum lung. care pe l"ngă slu0ba !e a citi singur cărţile !in bibliotecă mai avea cinstea !e a -i la un an o!ată i s-ătuitorul stareţului. e mai !e pre-erat un blestem. î i nete*i barba i burta. apoi răbu-ni într/un r"s ce st"rni spaima g" telor i în-ioră pe bibliotecar. eră episcopul. N/are insomnie !ec"t în nopţile c"n! socote te el că e !ator să mai !ea i pe la utrină. surg+iun. se !reseseră porţile. Dar peste o 0umătate !e ceas se !e teptă buimac i nă!u it. într/o clipeală. s-inţia ta . S-orăe. 'otu i a!ormi. se îneacă. secretarul puse or!ine în scripte. vestm"ntorul numără o!ă0!iile. se spoise lăptăria i pităria. 6n c"teva ceasuri mănăstirea eră curată ca o basma. eclesiar+ul i paracliserii curăţiră bisericile. Se t"rnuise curtea. ca mai bătr"n i mai citit . )a început con!amnă !in nou pe episcop pentru i!eea năstru0nică !e a/l 0u!ecă !upă canoane i compătimi pe cei !in 0urul său care vor -i asu!"n! primin! observaţii întemeiate pe legi pră-uite: ss = Ca să isprăvească prin a/l compătimi pe el pentru lipsa !e eDperienţă i a con!amnă pe s-etnicii mai !e aproape că nu sunt în stare să/l convingă precum că9 una e teoria i alta e practica. >i răsu-l"n! u urat. slobo*i cu cinste pe Climent i/ i vă*u !e sticlă. = Dec"t un 1pomelnic2 !e c"teva *eci !e mii !e lei. Căci. = Părinte Climent. casierul î i obi nui memoria cu c"teva serii !e ci-re. g"n!ise Prea Cuvio ia Sa. C"n! -u în tiinţat că totul e în regulă. prea cuviosul Pangratie tu i ca !upă o îng+iţitură !elicioasă. esclu!ere !in tagmă9 = >i mai ce< Părintele Climent. se în!reptaseră crucile i se cosiseră ur*icile !in cimitir3 preoţii învăţaseră pe !ina-ară pomelnicul ctitoricesc. preocupat !e cele ce s/ar putea înt"mplă în *iua următoare. în 0u!ecata nărăvitului stareţ. căci ime!iat se scărpină !upă cea-ă i rugă pe Climent să cercete*e Pi!alionul i să/i arate i lui canoanele care îi pricinuesc at"ta 1!eran02.

o-iţeri beţi rup"n! epoleţii celor însărcinaţi cu or!inea. i apuc"n! metaniile începu să în ire la 0umătăţi !e cruci i să se roage. Stareţul simţi clei în gură. a se a e*ă c"rciumă. nu *ăreau !ec"t pe c+elar în c+ipul satanei i pe cuviosul ar+on!ar vărs"n! lig+enele !e prin camere. că 5"ntuitorul nostru i Dumne*eu poruncea a nu se -ace casa părintelui Său casă !e neguţătorie. Părintele Climent tocmai !ă!use peste ceea ce căută: BCanonul :M al sino!ului al M/lea ecumenicC: 1Cum că nu trebuie înlăuntru. !e/i ţinea înc+i i sau !esc+i i . răspunse bătr"nul -ăc"n!u/ i cruce. i/l rugă să se lipsească !e somn i să mai caute .usese vis sau minune< Se putea să -ie un simplu vis. iar oc+ii . i !upă ce î i înc+ipui în treacăt pe 5"ntuitorul i*gonin! cu biciul pe *ara-i !in templu. cu !ouă ciompuri !e coame e ite prin culionu/i moale !e p"slă. încărc"n! socotelile 1în -olosul s-intei mănăstiri2 i în!emn"n! pe vi*itatori la consumaţie9 Dacă vă*+ că nu/i c+ip să/ i -acă rugăciunea. mo ieri. 'oată stră!ania lui însă !e/a isgonl !in minte i !inaintea oc+ilor scenele !in vis -u *a!arnică. După ce î i u!ă limba cu un pa+ar !e apă. &poi stinse lum"narea. c+elarul .bătea ar+iereul cu Pi!alionul în cap9 C"n! se încre!inţă că totul se petrecuse în vis. !incolo sb"rn"e o man!olină. = 'eribil canon. etc. iar !in gură i !in nas îi ţ" neau -lăcări9 Aă*u lume !e tot -elul . care cu sticle. bătăi3 simpli 0an!armi învăţ"n! pe generali cum trebuie să se poarte într/o mănăstire.!e lăutari. o-iţeri. Se -ăcea că părintele Calist . Nu mai avea acum nici pic !e în!oială că noul episcop e omul lui Dumne*eu. vin!ea vin la u a c+elăriei. la !rept vorbin!. Pangratie aprinse lum"narea i se luă !e g"n!uri. poate o găsi vreun canon care să mai u ure*e asprimea acestuia. călugări servin! pentru un pa+ar !e vin. părintele Pangratie în-ă ură metaniile !upă m"nă i se lăsă îng"n!urat pe marginea patului. av"n! în-ăţi are mai mult !e !rac !ec"t !e călugur3 negru ca un +arap. puse în cuno tinţă pe bibliotecar cu ceea ce îl nelini tea atunci. Recuno tea că -ăcuse gre ală ur"tă !esc+i*"n! c"rciumă în mănăstire3 i cum cei cincispre*ece ani !e a!ministraţie nu/i stinseseră cu !esăv"r ire multa/puţina e!ucaţie călugărească pe care o primise !e la !u+ovnicul său. în s-intele curţi. a!mise prea cuvio ia sa. socotea pe!eapsa ar+ierească necesară pentru a scăpa !e greutatea ce o simţea tot mai apăsătoare pe su-let9 'rimise !upă bibliotecar. Un ierar+ care ţine seamă !e canoane tocmai atunci c"n! lumea le cre!e uitate. a!ormi iară i . ung+iile !e/o 0umătate !e metru. C"t ai clipi !in oc+i curtea m"năstirii se umplu !e mese3 colo c"ntă un tara. +armonici i c+iar tobe3 0ocuri -ără ru ine. Carele i mesele sc+imbătorilor !e bani le/au răsturnat. (piscopul pregetă să/l mai vi*ite*e3 în sc+imb vă*u în vis lucruri petrecute aevea . negustori. Pesemne însă că Prea S-inţia Sa nu mai avea în noaptea asta altă treabă căci iar îl pocni cu colecţia canoanelor9 Speriat. Deci. i pe tăr"mul acesta i pe celălalt. se lăsă pe pernă i a!ormi !in nou. Rugăciunile erau întrerupte !e claDoanele ma inilor i !e gălăgia celor care c+iuiau sau se certau i se băteau. !e se va prin!e vreunul în gre ala aceasta să se a-urisească2. subt oc+ii lui care nu ve!eau i la urec+ile lui care nu au*eau9 . . gem"n!. nu eră împuţinat în cre!inţă. i pre cei ce -ăceau biserica lăca mirenesc i/au i*gonit. care. Dar somnul !in noaptea asta eră ursit să/i -ie !e pomină. care cu !amigene: ţărani veniţi să asculte s-"nta slu0bă. apoi pate-oane. -emei goale. cinstite părinte. a a binevoin! Dumne*eu. i că -apta lui va primi !reaptă răsplătire . părinte Climent3 ce *ici< = 4ro*av i în-rico at. . oameni politici. alţii cer in! pe la mesele îmbel ugate9 Se !e teptă a treia oară. ar -i în stare să -acă i minuni9 'rimise !upă bibliotecar. !upă cum eră posibil să -ie i o minune.

prin!ea să se rea e*e calmul i încre!erea în tăria celor mo tenite9 = Păcat? . !upă toate semnele ce mi s/au arătat. -ă !ragoste i mai caută prin scripturi să ve*i ce i/se poate înt"mplă unui cleric care ar că!ea subt a-urisenie ar+ierească3 i să vii să/mi spui. c"t oiu mai -i . !e i pe costi ă. *ăc"n! pe grăma!a !e gunoi. la c+elărie. soarele apăruse în -un!ul văei i părea că stă pe loc ca să privească mănăstirea ale cărei turle albe i pline !e cruci se înălţau !easupra pă!urei !e -agi. mănăstirea. nec+ib*uit. î i *ise el privin! poiana !e la intrarea mănăstirii. Privită !in locul un!e se oprise soarele. *ise stareţul nemulţumit i iritat. cu văi line. menite să obi nuiască pe călător cu greutăţile ce/l a teaptă în munţii !in apropiere. în mai puţin !e/un pătrar !e oră. natura încun0urătoare . Iar !e va -ace ceva !e acest -el să se caterisească2. t"mplele i/se lini tiră. am găsit în 1S-ătuirile2 lui (-rem >irul cum că un oarecare episcop a-urisin! pe un oarecare mirean. iar în locul înc"lcelei !in creer. = Cinstite părinte. oric"t !e scump l/ar -i plătit? = Părinte Climent. ro eaţa !in oc+i începti să !ispară. ce putea -i tot a a !e bine un mare castel !e v"nătoare !upă cum eră un loca !e me!itaţii i !e reculegere pioasă9 Aă*ută !in cer!acul stăreţiei. 6l -ăcu nepriceput. oc+iul obi nuit i insensibil al părintelui stareţ n/o a!mirase nicio!ată. !ar nu spre u urarea ci spre îngreunarea celui !int"iu9 &scultaţi: 1Niciunui cleric să -ie ertat a avea prăvălie !e c"rc"rciumă. episcopul nostru pare să aibă încă multă trecere la Dumne*eu. !in v"n*area băuturilor. Că !acă unuia ca acestuia a intră în c"rciumă nu este ertat. Cu banii c" tigaţi = 6n !oi. Ceeace înseamnă că/i ia i stăreţia. Nu/l !ă a-ară9 !ar îl a-urise te. 6n această clipă *ări pe Iov plin !e bube. alcătuia un tablou a cărui -rumuseţe. trei ani . & a că . Ce bucuros ar -i -ost el acuma să sc+imbe blestemul pe/un pomelnic . !ar încun0urată !e -agi i !e mesteacăni. îng"m-at i *ăpăcit !e prea multă învăţătură. ce în *a!ar se tru!ea să le a0ungă i să le astupe. căci eu sunt . >i nu se în elă căci. nă!ă0!uia că m"nia episcopului nu va merge a a !eparte. = 5ilue te/ne pre noi? = &min. i se g"n!i la că!erea pe care *iua !e a*i putea s/o a!ucă Prea Cuvio iei Sale însu i9 #-tă !in nou i se apucă să boDe*e în gol. Căci nu e !e înc+ipuit ca un cleric blestemat !e ar+iereu să mai răm"ie con!ucător.= &m mai găsit un canon. î i a!use aminte !e ceeace pătimise peste noapte i !use m"na la -runte ca i c"n! ar -i vrut să înt"mpine o nouă lovitură cu Pi!alionul. >i n/o simţi nici acum. cinstite părinte. gogeamite stareţ. Stareţul simţi o mole eală în tot corpul. cu capul gol i în căma a !e noapte . Aasă*ică !upă un canon trebue a-urisit i !upă altul caterisit9 &bia acum pricepu el ce vrea să/i spue economul !e la episcopie. Deci nu e vorba !e un 1oarecare2 episcop? >i nici !e un oarecare Pmirean2. C"t pentru caterisire . C"n! ie i în cer!ac. cu c"t mai v"rtos altora întru aceasta a slu0i. = 6n cine. C"n! !esc+ise gura să/i tragă i/o ocară. &poi o-ti-e prelung i !ete oc+ii peste cap. provocată !e vise i !e teama urgiei episcopale. !oar ca să/l i*bească aerul rece pentru a/i potoli *v"cneala !in t"mple i mori ca ce ameninţă să/i crape tigva i să/i scoată oc+ii. BCanonul al I/lea al celui !e al M/lea Sino! ecumonicC. Prea Cuvio ia Sa priveă. a intrat satana în el. ri!icam aci un +otel i un restaurant care să asigure pentru tot!eauna eDistenţa mănăstirii9 >i iar se revoltă împotriva episcopului. mă rog< 6n episcop< în mirean< sau în (-rem >irul< = 6n mirean9 = 5ăi omule. nu în-ăţi ă oc+iului străin !ec"t un bloc nelămurit !e turnuri i turnuleţe. străbătute !e p"r"ia e în cre tere3 cu !ealuri împă!urite.

( !rept că !upă ce a pus plicul la po tă. că se înt"mplă să se mai certe i ace tia . Dar acum. ca !enunţător. & scris cum s/a priceput. !ar a scris cinstit i curagios. !upă ce au -ost blestemaţi !e către ar+ierei învăţaţi i nepri+ăniţi. Aom spune că tot c" tigul pe care/l !ă c+elăria intră în cassa m"năstirii3 că musa-irii se bat i c"n! beau !in vinul a!us !e ei3 i că băuturile noastre nu s/au v"n!ut !ec"t la oameni socotiţi !e bună con!iţie. După c"t am citit în Pi!alion . iar !upă ce a a!ormit s/a !e teptat speriat !e un vis în-rico at9 Se -ăcea că episcopul. Nu mai puţin amăr"t eră i părintele Pitirim. va înlătură în persoană obiceiuri lume ti i !răce ti. P"nă într/o *i9 6n *iua aceea. = Părinţilor. Ca să/ i scape pielea. picior !e -emee nu calcă. Dar întruc"t noi am săv"r it 1nelegiuirea2 în -olosul mănăstirii. 6n v"r-ul !ealului să se poste*e pă!urarul = 4ata să sune !in corn c"n! va *ări un automobil cu preoţi. +otăr"rea !e a vin!e băuturi la c+elărie am luat/o în !eplină înţelegere cu -răţiile voastre. cu c"r0a în m"nă i cu engolpionul !e g"t. Baici P. la episcopie. canoanele sunt stra nice. i leg"n!u/i ocalele !e g"t a poruncit să . )a început nu putea să a!oarmă !e bucurie. c"n! a a-lat !e venirea episcopului. cum se găse te. să vie la biserică îmbrăcaţi cu ce au mai curat3 să slu0ească i un !iacon. >i pe!eapsa ne va a0unge pe c"te itrei -iin!că. econom i c+elar. mustr"n! cu înţelepciune i cu asprime pe stareţ i !"n! poruncă să se s-arme subt oc+ii săi măsurile blestemate cu care cuviosul Calist otrăve te trupul vi*itatorilor i strică rostul mănăstirii9 6n ceasul acela su-letul lui va săltă !e bucurie că. C. a a prost cum e socotit. l/a !escoperit pe el. iar stareţul trimise !upă eclesiar+. călc"n! a!evărul. iar el însu i !escoperit i ru inat3 i r"!ea pentru bucuria ce o va avea c"n! episcopul. iar în clopotniţă să veg+e*e clopotarii ca să tragă clopotele toate în!ată ce limu*ina s-intei episcopii va pă i pe poartă. Pl"ngea !e teamă ca stareţul să nu -ie pe!epsit. &poi să mai cauţi i prin canoane că poate o -i vreunul mai nou i mai în!urător. &icea însă viaţa călugărească -iin! mult mai împuţinată. pl"ngea numai cu un oc+iu iar cu celălalt r"!ea. sunt încre!inţat că prea s-inţitul nostru stăp"n este +otăr"t să ne pe!epsească !upă toată slova canoanelor. Iar !acă !ove!e ti că s/a mai -ăcut neguţătorie în vreo mănăstire !in cele pomenite în Aieţile S-inţilor. cu care să mă apăr în -aţa Prea S-inţiei Sale. &cu. iar nu !in a m"năstirii că le vin!e c"t cer9 &poi !ete !ispo*iţii ca toţi mona+ii care n/au ascultări a-ară !in cuprinsul m"năstirii. i să mai mic orăm altele . Somnul însă nu prea l/a îng+esuit nici pe el. Sa înc+ise oc+iiC /vina se mic orea*ă. Să căutăm !eci a mai tăgă!ui !in unele -apte ce ar -i putut a0unge la urec+ea Prea S-inţiei Sale. s-inţia sa asu!ă între canoanele care nu îngă!ue a se obi nui cele lume ti prin s-intele mănăstiri i între acelea care opresc pe mona+ să se crea!ă mai înţelept !ec"t stareţul său i să -acă p"ră împotriva lui. smintin!u/se !e toate c"te ve!eă i !e c"te au*ea. !upă cele ce am visat astă noapte. Cuvio ia Sa trăise mulţi ani într/o mănăstire !e prin părţile !e sus ale #lteniei. i -ără treaptă. a luat con!ei i +"rtie i a -ăcut !enunţ neiscălit. în loc să os"n!ească pe stareţ. e !in vina lor că beau prea mult. să pui i acolo semn i să nu/ţi -aci !e uitare. S/ar putea să ne alegem !oar cu o mustrare mai mult sau mai puţin !u+ovnicească. iar bărbaţii n/au slobo*enie !ec"t să se înc+ine i să se roage3 !eci nici un -el !e turburare nu se -ace. care numai la m"ntuirea su-letului nu a0ută9 Parcă îl ve!ea. tiţi că însu i apostolul Petru a tăgă!uit că e ucenic al 5"ntuitorului.s-inţia ta să cauţi i să a-li ce s/a înt"mplat cu clerici i cu mireni !in !regătorii înalte. &colo . precu-ti vă amintiţi. a -ăcut o ispravă întru slava lui Dumne*eu i întru cinstea numelui !e mona+. obosit !e citire i !e ne!ormire. ostenin!u/se !upă scrisoarea lui. iar strănile să -ie ocupate !e cei mai buni c"ntăreţi. s/a căit !e -apta sa i a pl"ns cu 0ale. ie i clătin"n! !in cap. Să -im !ar înţele i. un!e călugării se în!eletnicesc numai cu slu0bele biserice ti i cu mulsul caprelor. Cuviosul Climent. c+it că am săv"r i încă un păcat.

Nu prea.-ie plimbat prin toată mănăstirea i să -ie silit să strige în gura mare. ca să/ i pomenească morţii. ca bor-a ii prin i cu m"na în coteţ: = Cine/o -ace ca mine. Pitirime< îl întrebă Pangratie *"mbin!. i/a smuls c"teva -ire !e păr. căin!u/se că n/a tăiat/o la timp. spune i cuviosul (-rem Sirianul9 Poruncile acestea le cuno tea el. Pitirim simţi că se clatină. . 5ai ales că Pitirim eră cel mai bl"n! i mai s-ios călugăr !in mănăstire. se !ete în !reptul -erestrei i citi cu multă anevoinţă. Pitirime3 ci mai bine îţi legai curmeiul !e g"t i te sp"n*urai9 Că !in rob al lui Dumne*eu. *ice s-"ntul 'eo!or Stu!itul. i nici prea pricopsit la minte. 1Ară0ma ul2 !esigur că el eră . iar nu satana pe el. iar nu pentru a trage el vreun -olos oarecare. i pe el îl va a0unge urgia Cerului. cinstite părinte I = & putea să tiu i eu ce/ai scris< Pitirim scoase !in s"n ciorna !enunţului la care lucrase mai o săptăm"nă. bietul Pitirim. ca a!uc"n! mănăstirii mai mult c" tig !ec"t pagubă. (ră el îngreunat !e prea multă !e teptăciune. 5ărturisea însă singur9 = Ce/ai -ăcut. amintin!u/ i !e ele i tem"n!u/se că -apta stareţului va -i socotită = >i !e oameni i !e Cel/!e/sus . 0ucau pe alături i/ i băteau 0oc !e el. pentru că a săv"r it/o întru i*băvirea unui s-"nt loca . î i mu că !reapta cu care scrisese. abia stăp"n"n!u/ i m"nia. iar acum ce au*ea nu/i venea să crea!ă. nu va *ăbovi a că!ea în rele2. vei -i !e acuma slu0itor al nostru9 )ungă i neagră a -ost noaptea aceasta pentru sărmanul Pitirim. stareţul tocmai poruncea preotului slu0itor să -acă rugăciuni pentru vră0ma i i pentru a întoarce milostivirea lui Dumne*eu. 1Călugărul trebue să se supue stareţului său ca -ierul la covaci2. &cuma. *ic"n!: = &i -ost i tu o!ată om. a a cum porunce te s-"nta evang+elie i cum a -ăcut ucenicul S-"ntului Sava. Stareţul. & socotit că această grea abatere îi va -i ertată !e oameni i !e Dumne*eu. păcătosul i nevre!nicul . i i/o întinse tremur"n!. cinstite părinte. !ar tot a priceput că !acă ar -i -ost să iasă lucrurile !upă planul cuvio iei sale. că*u la picioarele stareţului: = Iartă/mă. se trage9 Stareţul +olbă oc+ii. !ar în ceasul acela c"n! a luat creionul în m"nă. = Iartă/mă. Iar o ceată !e arapi . C"n! intră în s-"ntul altar. nu se ca!e să te cre*i mai înţelept !ec"t alţii i să te ri!ici cu ră*boiu împotriva celor mai mari. . bătut i plouat. ca mine să pătimească?. nenorocitule< = Ce să -ac9 uite9 n/am mai putut su-eri cele ce se petreceau !in pricina c"rciumii !e la c+elărie9 i9 am -ăcut 0elanie la s-"nta episcopie9 = 'u<? = (u9 = 'icălosule? = Iartă/mă. n/a mai ţinut seamă !e ele. av"n! c+ipul unui c"ine -lăm"n!. p"nă s/a !e molit i s/a obi nuit cu i!eia că e vinovat i că pe bună !reptate va -i pe!epsit9 C"n! e ti un simplu călugăr. (l bănuia pentru p"ră pe vreunul !in vi*itatorii nemulţumiţi. 1Cel ce grăe te !e rău pe egumen. Iar s-"ntul Aasile porunce te: 1Călugărul nu are !rept nici să se pl"ngă i nici să murmure2. cinstite părinte? = Ce/ai gre it. că9 i/a bătut !iavolul 0oc !e mine9 'ot neca*ul S-inţiei Aoastre !e la mine . . ar -i plimbat el pe satana cu măsurile !e gruma*i.ără să mai *ăbovească o clipă. care i/a tăiat mă!ularele că să nu ca!ă în !es-r"nare9 Se !use la biserică. i/a -recat m"inile. S/a sucit bietul călugăr. !esigur !raci . s/a înv"rtit.

cum că mai înţelept lucru este să pui pl"ngere la episcopul locului.Prea S-inţite Stăp"ne. -iin! ministrul lui Eristos pe păm"nt. tot nu mă va os"n!i. au -ost uci i cu pietre i aruncaţi în prăpăstii a!"nci3 unii au -ost +ierăstruiţi. Căci ce altă vite0ie a săv"r it părintele stareţ. am c+ib*uit în prostia mea. i nici nu cunosc cuvintele proorocului Isaia. căci *ice la cartea înţelepţilor: 1Cel mic !e ertare i !e milă este vre!nic2. se va turbă asupră/mi3 i !in în!ră*neala mea nu voiu agonisi pentru s-"nta mănăstire nimic. !e va -i om înţelept. carele în!eamnă pe părintele stareţ să neguţătorească băuturi beţive . lu"n!u/mi obra* !in cuvintele &postolului: 14răit/am mărturiile tale înaintea împăraţilor i nu m/am ru inat2. >i !acă oc+ii vă! ceeace învăţătura os"n!e te. -iin! iute la m"nie i tru-a la minte. veţi . iar oamenii beţi. s/au împotrivit împăraţilor i ig+emonilor. iar mintea să se turbure !e neru inarea lor. & a că eu în!ră*nesc să scriu Prea S-inţiei Aoastre carte proastă. Fice Isus. iar pentru sine/ mi . . Dar marele Aasilie *ice că i mai rău. Dar -iin!că s-"ntul i marele Aasilie ne învaţă. Sunt un biet mona+ slab la minte i la trup3 . cuv"ntul !iaconilor i al mona+ilor. mă va ascultă. că atunci c"n! e vorba !e apărarea cre!inţii. Că/ i lasă trupul îmbrăcat ca i c"n! ar -i !esbrăcat. -iin! vinul tare i iarba ver!e. *ice marele Aasilie. Că !acă bărbaţii c"n! se îmbată pricinuesc sc"rbă. prea -ără !e socoteală este2. ca i c"n! ar !ori împreunare3 i a a r"! i se întin! ca i c"n! ar -i întru împerec+iare. nă!ă0!uin! că. a a cum altă!ată patriar+ii i episcopii ascultau. a e*"n! prăvălie !e c"rciumă la u a s-intei biserici< & po-tit !e voe ră*boiu cu !u+urile cele viclene. au su-erit munci i arsuri. carele -ără !e voe ca!e peste noi. cu în!ră*neală. se vor slobo*i !e minte i vor trage trupul spre păcat i su-letul spre 4+eena. Iar unii că lugări i -raţi cască gura pe la mese. !ar scrisă !in inimă curată. pentru apărarea cre!inţii lui Eristos. uit"n!u/se cu totul pre sine i i lăs"n! oc+ii să privească trupurile muerilor. -ără să a!ucă sminteală3 muerile însă a!uc -ierbinţeală i turburare. ca !e o strec+e se *ă!ăresc spre înver unări i spre împreunările cele mai sc"rnave se împing. în soboare. iar c"n! vă! vreun călugăr trec"n! se -ac unealtă satanei i/ i str"mbă oc+ii . Iar ca să încerci să le *ici ceva. înseamnă să grăe ti către urec+i moarte i însuţi să te amăge ti !e oc+i +icleni i !e trup !e arpe. c"n! *ice: 15ustră pre cel înţelept i te va iubi2. să mă !uc la părintele stareţ i să/i pun înainte cuvintele 5"ntuitorului. !"n!u/ne pre sine i pre noi la oameni isco!itori. Ci m/am po-tit atunci. ce am grăit către sine/mi: = Cuvioase Pitirime. i măcar în parte î i m"ng"e lipsurile. vră 0itorii. cu vorbe a e*ate -ără me te ug. Ci tu n/ai a te luptă nici cu împăraţi păg"ni. nici !rac. . că nu cu totul -ără !e milă se a-lă către trup. &tunci. !ar nici toţi s-inţii mucenici n/au -ost mai v"rto i !ec"t tine i totu i. -iul lui Sira+: 1De -aţa muerii ca !e -aţa arpelui să -ugi2. Iar marele Aasilie a a grăe te: 1Ră*boiul. Că !acă vor ve!ea pre călugăr. să -im tari i obra*nici. neclintin!u/se nicicum în răb!are i în !reapta cre!inţă. nevr"n! trebue să/l primim3 iar !e voe a ni/l -ace nouă în ine. alţii lepă!aţi în varniţe i în mi0locul +iarelor. Căci i mona+ul este om3 nu e nici înger. Iar !acă alt-el îi va -i 0u!ecata. i nici în cura0 nu mă a-lu mai pricopsit. -iin!că !obitoacele au r"n!uite pornirile cele spre împerec+ere. că ve*i cum se !esmiar!ă în -aţa călugărilor care cască gura3 apoi se !uc i se împerec+ea*ă în ar+on!ărie sau prin c+iliile părinţilor po-ticio i !e c" tig nelegiuit. te tiu prost la cap i nevolnic la trup. Iar Psalmistul grăe te !espre cei ce se îmbată: 1s/au alăturat cu !obitoacele cele -ără !e minte i s/au asemănat lor2. S/a a e*at un !rac în mănăstire. umpl"n!u/ i trupul !e -erbinţeala cea a-ară !e -ire. nici cu antipaţi în!răciţi i nici cu IanQ au cu Ilio!or . carele *ice: 1Aai celor ce se scoală !e !imineaţă i umblă !upă sic+eral2 >i nici s-atul pe care s-"ntul apostol Pavel l/a grăit celor !in (-es: 1Nu vă îmbătaţi !e vin întru carele este curvia2. ocară i necinste. Dar mai la urmă am socotit că părintele stareţ. ca să -im clevetiţi i să ne în-igem în ine sminteli. îl ocărăsc i îl clevetesc. Ci aicea. Iar episcopul. întru ocară lui i i întru !es-ătarea mirenilor ce nici c"n! nu se lenevesc a/ i împila g"tle0urile i stomacul. -ierbinţeala e i mai v"rtoasă.

= @ine9 !ar asta înseamnă să mint. *ice Dumne*eescul Erisostom !espre ace tia. 1Dacă !reptul abăt"n!u/se. !ai . ca să -ii cu su-letul lini tit. iată ce să -aci. îmi voi scoate numele la arătare i nu voiu înceta ră*boiul cu satana. care/ i în!oise spinarea !egeaba. . = & a . -ăc"n! !in casa Domnului loca pentru beţii i pentru învier unări. 6i venise o i!eie. carele a strigat împotriva eresului lui (vti+ie i al lui Nestorie. . >i sărută m"na superiorului. p"nă ce . cu părintele stareţ i cu Prea S-inţia Aoastră. Scr" ni !in măsele. S/au!e cornul pă!urarului. N/ar -i -olosit nimic. #are n/avem pil!ă pre 5oisi care a pier!ut păm"ntul -ăgă!uinţei< Pre Davi!. . mai bleg i mai smerit !e cum îi eră -irea. = 6ţi !ai tu seama ce/ai -ăcut. veţi că!ea în păcatul celor ce nu 0u!ecă !upă !reptate. &cesta îl conce!ie aproape îmbr"ncin!u/l. iar stareţul. gata să c"nte 1Pre stăp"nul i ar+iereul nostru2. conveni Pitirim. risipin! tot ce/au agonisit bun i ne!ă-ăimat cei mai !inainte a!ormiţi părinţi i -raţi ai no tri. lăs"n! în urmă o !"ră !e pra. i tu să/ţi ispă e ti gre ala. Nu numai că nu se îmbătase nicio!ată. 'oată lumea î i veri-ică po*iţia. Iar !e nu. care în *a!ar -u prelungită în ve!erea sosirii episcopului. c+iamă pe Pitirim i/i aminte te -ăgă!uiala. = Nu/i nimic. Dar ma ina trece glonţ pe la poarta m"năstirii. pentrucă te/ai ri!icat împotriva stareţului tău i c+iar a episcopului9 = >tiu. av"n! în apropiere grupul !e c"ntăreţi. ro u ca un măr pă!ureţ. 1Aiermele lor nu va muri i -ocul lor nu se va stinge2. ori eu voiu primi mucenia9 După ce a!miră o clipă priceperea neg"n!ită i în!ră*neala nebunească a lui Pitirim. c"ntăreţii î i !reg glasurile. >i că nici pe s-ert !in cele arătate acolo nu sunt a!evărate9 Pitirim +olbă oc+ii. veţi lovi cu biciul pe cei ce au călcat poruncile. După liturg+ie. preotul slu0itor i !iaconul se postară în pri!vorul bisericii. sau în siva veţi po-ti i. părintele stareţ -lancat !e proisto i. carele s/a luptat cu patriar+ul Pir3 a cuviosului Isi!or. 6n v"r-ul uneia !in coa!e se r" nise bietul Pitirim. la intrarea cetăţii. să/i pui metanie i să/i spui că ai -ost beat c"n! te/ai apucat să scrii !enunţul. C"n! va veni Prea S-inţia Sa. carele s-ătuia pre episcopul Pala!ie al (linopoliei cum să se poarte cu muerile3 precum i alui &csentie cel !in munte. Căci satana. Pitirime< = 6mi !au. cinstite părinte9 = Ca să scăpăm mănăstirea !e ru ine. ca o!inioară 5"ntuitorul. vă*"n! scrisoarea mea. se va turbă cu mai multă învier unare asupra părintelui stareţ i a mănăstirii. !ar nici măcar mirosul băuturii nu/l putea su-eri. cu crucea i cu evang+elia i învestm"ntaţi în toate o!ă0!iile cu care o-iciaseră. 5inţi ca să !regi o prostie i ca să -aci o -aptă bună. C"t pentru păcat. iar tu .usese un !omn cu barbă. !ar se stăp"ni. -iin!că am !esc+is c"rciumă în mănăstire. !upă ce a că*ut la înc+inare !e i!oli< Pre 4+e*i care s/a umplut !e lepră< Ci !reptatea Prea S-inţiei Aoastre să -ie -ără *ăbavă. carele nu s/a s-iit a mustra pre împăratul Constantin Copronim3 a cuviosului 5aDim 5ărturisitorul. 6n mi0locul irului . *ice Dumne*eu prin rostul proorocului. nu voiu pomeni !reptăţile pre care le/a -ăcut înainte2. &poi -ăcu semn economului i c+elarului să se apropie.trimete iscoa!ă . va gre i. Ceilalţi călugări se a e*ară în -ormă !e semicerc. cinstite părinte9 = >i9 tii că am"n!oi suntem ameninţaţi să păţim buclucul< (u.i un clinc+et pentru portar. Iar eu. &ltceva însă îl ro!ea la inimă. stareţul îl scuipă !rept în -runte i vru să/i în-igă m"inile în păr. !upă ce a ucis pre Urie< Pre Solomon. ţi/oiu !a să -aci un canon. urm"n! pil!a cuviosului >te-an cel nou. apoi !eo!ată se însenină. ori Eristos va birui.

călugării se !espart în grupuri i !iscută vioi. (ră asemănat . Pe poarta mănăstirii î i -ace apariţia . iar !iavolul este puternic i os"r!uitor9 Nu/i mai înţelept i mai cinstit a a. pe c+elar i pe Pitirim. iar în spate o mog"l!eaţă mare acoperită cu mu ama. 5a ina se apropie. Părinţilor. am gre it înaintea lui Dumne*eu i a Prea S-inţiei Aoastre? (rtaţi/ne. (ră ocupată !e !oi preoţi în propagan!ă electorală. ai mai găsit ceva< = Să mai caut. 6n a teptarea apăsătoare. c"n! cu C+esarie al @u*ăului. pe care noi. egumenul mănăstirii Dalmaţilor. = 6n partea noastră nimic< = Să mai caut9 = Dar în privinţa blestemului ar+ieresc. pe c"n! stareţul -ace semne !isperate bibliotecarului să/i a!ucă ce mai !escoperise. care i el a-urise te pe clericii beţivi. După ce/ i terse nă!u ala !e pe -runte. -iin! supărat !e arianul împărat Aalent. a-irmativ. l/a blestemat să moară ars !e !u mani. că suntem pro ti la învăţătură i neputincio i la su-let. 5i care mare. c"n! cu &mbrosie al 5e!iolanului.ilaret. eu sunt !e părere că e mai bine. se priviră ne!umeriţi i ri!icară -rico i !in umeri3 pe c"n! bietului Pitirim îi venea să 0oace !e bucurie că însu i stareţul îi !ă!ea !reptate i că era scutit !e/a tăgă!ui lucruri a!everite !e însă i m"na lui. Dar ma ina î i ve!e !e !rum. &u a-lat motivul înaltei i nea teptatei vi*ite i se bucură: c"ţiva pentru !es-iinţarea c"rciumei. c"n! cu Calinic al R"mnicului. . Pă!urarul sună prelung. !ar inima îi bate puternic. 'oată lumea e sigură că în c"teva minute episcopul va !escin!e !in limu*ină.Părintele Pangratie răsu-lă u urat. 'oţi însă sunt !e acor! că Prea Cuviosul Pangratie nu se va mai culcă în !regătoria !e care 1n/a -ost vre!nic2. -raţilor< (conomul i c+elarul. Dar acesta. episcopul e socotit mereu ca un om corect i energic. &i spus lucruri groa*nice !ar a!evărate. Călugării î i încruci ea*ă privirile cu ale stareţului. i nimeni nu/l bagă în seamă. . 6n toiul !iscuţiilor. = &m !ove!it că Isac+ie 5ărturisitorul. = Părinte Pitirime. căsc"n! cu smerenie. )"ngă o-eur se ve!e capul păros al cuviosului . C+iamă pe econom. Prea Cuvio ia Sa pă Ieste. mai călugăresc i mai cre tinesc.aţa părintelui Pangratie mai prinse culoare. să spunem a!evărul i să ne cerem ertare în genunc+i. Dumne*eu i 5aica Domnului te/au inspirat c"n! ai -ăcut această scrisoare către Prea S-inţia Sa. căci nici un călugăr nu a-lase încă !e isprava lui. . 6n acest moment un automobil se apropie !e poartă. cu -aţă !e s-"nt i cu priviri !e -iară9 C"ntăreţii î i !reg !in nou glasurile. +otăr"t să pună m"na pe +arapnic i să în!repte*e viaţa mănăstirilor i a întregei epar+ii. >i a a s/a înt"mplat9 Stareţul uera nemulţumit că Climentnu/l înţelesese. Se mai terge cu batista. Nimeni nu tie ce să crea!ă. iar restul pentru neca*ul stareţului. Se cunoa te !upă mi cările -eţei că e în!uio at. DoreN ca evenimentul să înt"r*ie c"t mai mult. Dă !in cap . = Prea S-inţite Stăp"ne.igura stareţului e umilă i senină9 Clopotarii pun m"inile pe -r"ng+ii iar c"ntăreţii !esc+i! gurile. nu le/am băgat în seamă. = (i< = &m mai !at peste un canon. pentru a !a răga* bibliotecarului să mai cercete*e scripturile. c"n! cu &tanasie al &leDan!riei9 Numai Pitirim sa!e singuratic i trist. )a s-"r it o lacrimă mare se ive te către coa!a oc+iului st"ng. trăsnin! i bu-nin!9 autocamionul episcopiei. răspunse cuviosul Climent. Sună a !oua oară. surprin i !e această bruscă întoarcere a stareţului. sosi cu putină ispravă. scoase +"rtia !e la Pitirim i începu s/o silabisească !in nou. biruit !e somn. gata să/ i piar!ă -irea. Nu intră cu nimeni în vorbă. amăgiţi -iin! !e satana i !e c" tig. -ăgă!ui Climent !upă ce î i a!ună gura !intr/un căscat prelung.

omule. !ar îl împie!ică un gest prin care economul episcopal vrea să spună: = A/a luat &g+iuţă? Ca la coman!ă clopotele încep să sune. precum că nimeni nu e slobo! . iconoame. nu se mai potrivesc 1veacului acestuia29 Prea Cuviosul Pangratie o-tă un Nilometru. 5a ina stopea*ă i. !omGle. se poate ca un gogeamite episcop să/ i bată 0oc în a a +al !e s-intele mănăstiri i !e s-intele canoane< &st-el î i ţine el -ăgă!uelile -ăcute la instalare< &ici e mănăstire !omnească. mă rog< ( r"n!ul economolui să r"!ă. g"n!e te prea cuvio ia sa. cu toate că !ucea viaţă aspră. părinte . s/a încre!inţat i Prea S-iinţia Sa că într/a!evăr.Părintele Pangratie e năpă!it !e su!ori. = Nu tiu9 Pangratie r"se silit. = >i9 cam c"t vin are episcopia< = &t"ta c"t să vin!eţi p"nă la toamnă9 = &poi< = &poi9 vă a!uc !in noua recoltă. i te vei ocupă cu v"n*area vinului s-intei episcopii9 a!ică al episcopului9 &i înţeles< C&)(& 65P$R$'(&SC$. părinte. ori Domn !e/ar -i. un!e e ti s-inte Ilie<. c"n! mi/ai scris că os"n!ă mai mare !ec"t blestem mă a teaptă9 = Pitirime? = @lagosloviţi? = 'e/a luat !racu? Pentru meritele Cuvio iei 'ale. cum se cuvine a tr"l călugărul< Iar marele pustnic. o!ată cu ea. ori (piscop !e/ar -i9 = #ri (gumen9 =9 să/i sc+imbe rostul. 4"n!e te că e prea mult pentru un episcop începător9 Dar. = Ci vorbe te. Intrigat peste măsură. &i avut !reptate. Desigur. . îns-"r it. pre-ăc"n!/o în c"rciumă i în local !e petrecere i !e scan!al9 #-. S/a !us cuviosul Iosi. al Prea Cuvio iei Aoastre. !rept este să se !es-acă mai înt"iu al s-intei episcopii9 = &!ică9 al Prea S-inţiei Sale. cu testament i cu blestem !e la ctitori.la cuviosul Pimen cel 5are i l/a întrebat. i/a răspuns: . !e m"ine încolo vei lăsă pravila9 i !enunţurile. cu smerenie: = Spune. episcopul e ascuns acolo9 Area să ne surprin!ă9 'rebue să -ie un smintit9 Desc+ise gura spre a opti ceva c+elarului. Porunca Prea S-inţiei Sale sună a a: Dacă e vorba să se v"n*ă vin la c+elăria m"năstirii. *ăpăcit. stareţul ri!ică un colţ al mu amalei i scoate la iveală p"ntecele unui boloboc enorm9 Cască gura i -ace oc+ii c"t ceapa. Numai clopotele sună ca !e sărbătoare. = Da bine. se opre te i corul. tot mai bine !ec"t un blestem . ava Pimene. = Dar cu canoanele cum răm"ne. iar grupul !e c"ntăreţi ţipă c"t poate: 1Pre stăp"nul i ar+iereul noostruuu92 . lămurit? = Iaca vorbesc. cu toate urmările lui9 = Ce înseamnă asta. = Cum să răm"ie< 6n urma raportului at"t !e !ocumentat i !e convingător.ilaret r"!e cu +o+ote. !ar în!ată îl -ulgeră un g"n!. sau tocmai pentru aceasta. Stareţul se revoltă.ilaretI Arei să ne gole ti pivniţa< = Dimpotrivă: vreau să mai a!aog9 Stareţul r"se cu po-tă.

căci aceasta este calea împărătească. 'ocmai citea în 1Aiaţa S-"ntului Pa+omie2. cuvioase< Numai capul. Să nu înt"r*ii mult. +ulit i prigonit !e su-larea neagră. c"t mai repe!e. ce/ţi trebue *ugrăvit< . !omnule *ugrav. Pe statornicia omului însă nu trebue să pui temei neclintit. puţine -ructe i apă . !in s-"nta mănăstire Căl!ăru ani. 6i -u însă ru ine !e el însu i să se !ea bătut. Iei. i c"t o -i cu cale îţi plătesc. !ar postul i rugăciunea nicio!ată. . -iecare !upă -irea i !upă înţelegerea lui. gata să/i *ică: = Dacă simţi nevoe !e !racu. -iin!că îi întăr"tă cu vieţuirea lui aspră i nepri+ănită. i încă stra nic. unii pe mi0loc. cuviosul Carion. să ve!em ce/are să/mi -acă< >i -ără să cugete mai în!elung. = Să mi/l -aci. cum acest mare si+astru se lupta cu !racii. >i s/a răsp"n!it s-atul cuviosului Pimen prin toată -răţimea pusG. nici întortoc+eri. & a i/a venit într/o *i cuviosului Carion. cuviosului Iosi-. ana-ură uscată. la mare sete. # săptăm"nă întreagă a trăit părintele Carion cu ag+ia*mă. ( !rept că nici -irea lui nu i/ar -i îngă!uit să apuce pe alte !rumuri.= (ste mai bine pentru călugăr să ţină calea !e mi0loc. N/are nici spini. tăcu i se învoi. a po-torit Psaltirea !e trei ori. Ca nici mintea să se tru-ească i nici !iavolul să/l b"ntue prea tare cu răutatea lui. )a aceasta se !use Carion i/i popunci un tablou cu9 satana. c"n! nu te a tepţi atunci îi vine un gust sau vre/o toană. -ie cu răutatea. Căci c+iar i celui mai înţelept i mai lini tit. Căci toate le/o su-eri satana. nu mai avu cura0. ori i trupul. Dar călugării nu prea l/au ţinut în seamă. să întăr"te pe ucigă/l toaca. p"nă la mi0loc< . iar călugării. . Iar satana. alţii mai pe margini. Să mai meargă însă cu a a post i cu at"ta citanie. nici n/aţi -i bănuit c"t !e pa nic era el în cugetul ca i în -aptele lui. trăia -ără turburări. Să/l -i vă*ut cu barba ro ie/sbarlită i cu nasul ri!icat !e v"r-. c"n! s-inţii cuvio i luptau o viaţă întreagă . căci erau înver unaţi asupra !iavolului i +otăr"ţi să/ i !ob"n!ească m"ntuirea printr/o luptă necurmată împotriva lui. cu ce cre!eţi că s/a -olosit< &proape cu nimic. !upă grele încercări. Doar o căma ă i/a pierit !e pe gar!3 însă nici pentru răul acesta nu eră convins că i l/a -ăcut necuratul sau vreun ţigan !in satul vecin9 Care să -i -ost pricina nepăsării !iavolului< 'ocmai a a ager la minte nu era el. 5ai ales c"n! întrec orice măsură. >i eră c"t pe/aci să se lase. De atunci s/au crestat pe răbo0 multe veacuri. ca să nu întăr"te prea mult pe satana. -ie cu bat0ocura !racului. i ce i/a *is Carion: = Ia să încerc i eu să mă pun niţel mai rău cu satana. mai u oară i mai lesnicioasă. a părăsit în!ată i vremelnic 1calea împărătească2 i s/a pornit pe post uscat i pe pravilă necurmată. a -ăcut carne vie la genunc+i i la buricele !egetelor !in pricina mătăniilor. au a0uns să se încre!inţe*e !e înţelepciunea s-atului !at !e către cuviosul Pimen. & citit 1ceasuri2 !upă ceasuri. >i. 5ai -ăcea cuvio ia sa i !e/ale călugăriei . >i !upă at"ta canon. !upă în!elungată c+ib*uire.ă/i semn. 6n vremea aceea se a-la în mănăstire un me ter care meremetisea *ugrăveala paraclisului. &st-el că. !e stai în loc i te cruce ti. !ar că !racul îi cunoa te g"n!urile i -ace +a* !e osteneala lui nu/i -u greu să priceapă. !upă o săptăm"nă. că vine el9 Dar -iin!că avea prile0 !e c" tig. = Cum vrei să ţi/l -ac. că am treabă cu el9 5e terul se uită c+ior" la călugăr. b"ntuia oastea lui Eristos cu toată puterea i cu toată în!"r0irea lui. i nici !e la biserică i !e la ascultare n/a lipsit. î i căută i el m"ntuirea pe aceea i cale. -iin!că o găsise mai largă i mai bătută. găsi alt mi0loc. Părintele Carion. i să urme*e calea împărătească. în -elul acesta. ca să nu supere pe Dumne*eu3 se mai în!ulcea i cu !e/ale lumii.

îl a-umă cu tăm"ie . i l/am pus în perete ca să/l bat0ocoresc niţel9 că -rică nu/mi e. omule. &tunci s/a !us cuviosul Isi!or la cuviosul 5oise i i/a *is: = . !ete semnalul !e luptă scuip"n! pe !racu !rept în oc+iul st"ng. & a că în loc să asculte povaţa bătr"nului. Du+ovnicul r"se silit i iar î i -ăcu cruce. i c"n! !ă cu oc+ii !e tablou se trase un pas în!ărăt i se înc+ină cu spaimă. !ar părintele Carion î i pusese i el în minte. c"n! !in -aţă. i ţinea să meargă p"nă la capăt. *ise -iului său !e spove!anie: = %i/ai !at tu seama ce -aci. l/a p"n!it într/o noapte i l/a pălit cu un par în spate !e l/a lăsat abia viu. un călugăr cu at"ta în!ră*neală< IntrGacest c+ip c+inuia Carion pe necu r"tul ori !e c"te ori îi venea gust să/l întărate i să/ i arate cura0ul. rugă pe me ter să/i teargă -urca. IntrGo *i vine la el !u+ovnicul 4avriil. nasul încovoiat. . Carion !use tabloul la c+ilie i/l a e*ă în peretele !inspre apus al o!ăiţei în care !ormea i î i -ăcea pravila. începu să c+inuiască pe !racu i mai rău. . 6n puţine *ile *ugravul m"*găli un !rac a a cum îl mai -ăcuse prin tin!e !e bi serici: negru i păros. . în cap. s"c"it peste măsură. coa!ă lungă i încovrigată. să se înt"mple c"t mai cur"n!. Numai c"n! se g"n!ea că într/o bună *i o să se isprăvească i răb!area !racului. cinstite părinte. Dar -iin!că simţi i un -ior rece prin inimă. te !oare< Ce *ici. !ealt-el. lucru pe care el îl !oreă. . Carioane< = Uite9 mi l/a -ăcut *ugravul.iin! vopseaua încă u!ă. &poi lu"n! în-ăţi are aspră. cioc ascuţit. 5ic+i!uţă< 4"n!eai că o să înt"lne ti în mănăstirea asta. cinstite părinte. a a cum pornise i. Carion r"se !e/l !uru mi0locul. *ic"n!u/i cu răutate: = Ea. p-iu. încetea*ă !e a te mai luptă cu !iavolii mai presus !e măsură. a a cum e el. C"n! îl vă*u părintele Carion. i un!e înimerea. = 'ii. = Ce/i cu ăsta aici. căci i în această vite0ie se ca!e a pă*i o măsură? & a ai să păţi i tu . să/i -acă oc+ii ceva mai stin i i să/i mai tocească g+iarele i coarnele9 C"n! sc+imbarea -u gata. Ce/o păţi o păţi. ci o ro ea mai înt"i în -oc. ai< = C+iar a a.rate 5oise. se str"mba la el. îl scuipa. (u ţi/am spus ca să n/am păcat9 6nţelept o -i -ost s-atul !u+ovnicului. cum ţi/ai putut înc+ipui tu că o să -ii în stare să te măsori cu ucigă/l. &cuma nu/l mai înţepă cu sula rece. cu g+iare i cu păr. simţia un nor în g"t i puţină str"nsoare la inimă. ca m"ine. Carioane? Păi bine. &poi luă sula i se puse să/l împungă . ce trebuia să/l mai întăr"ţi i în -elul acesta< N/ai cetit ce a păţitH cuviosul 5oise &rapu< Că s/a luat prea rău cu !iavolul p"nă c"n! acesta. o!ată în viaţa lui. cu !oi oc+i !e 0ar i cu o -urcă !e -ier în m"ini. scuipatul porni la vale9 cu oc+iu cu tot. !a prost mai e ti. în picioare . După ce îl ţintui bine i/l mai privi = C"n! !e !eparte. 5ai bine ia tabloul i bagă/l în -oc sau aruncă/l în lac.= @a să/l -aci întreg. >i mare plăcere simţea c"n! au*ea -ierul s-"r"in! în trupul vră0ma ului. cinstite părinte? = &i g"n!it să/ţi baţi 0oc !e satana. 6l înţepă. !in cre tet i p"nă în tălpi: cu coarne. c"n! ai băgat sărăcia asta în c+ilie< = Da. c"n! mai !e aproape. să ve!em ce/o să/mi -acă el< 4avriil se înc+ină a treia oară. în -aţă. să -acă o ispravă . în piept. îl m"n0ea la gură cu m"ncări !e post. i tare m"n!ru se mai simţea pentru ne-rica lui. C"n! vă*u pe Sarsailă c+iar. mare nebunie ai -ăcut? Puteai să te lupţi cu el prin nevoinţe călugăre ti. c"n! !in pro-il. crucea< Cine se pune cu el< Unul ca tine<? P-iu. gata să în+aţe su-letele păcăto ilor i să le arunce în ia!. î i -recă m"inile !e bucurie.

î i a!use aminte ce/a păţit în seara trecută. -ie ca să/ i bată i el 0oc !e călugăr. coarnele trebuesc -ăcute la loc. se !use la *ugrav !e/i ceru o pensulă îmuiată în vopsea. înc+ise s-intele cărţi i. a a cum e. !eoarece vră0ma ul. cu un g"n! că s/o mai potoli vră0ma ul i cu altul . călugărul. scr" nin! !in măsele: = & a/ţi trebue. nu mai seamănă a !rac. Negre it că nu/l sile te nimeni să le -acă tot a a !e lungi. să va!ă care i/ar veni mai bine năpăstuitului !iavol. cu g+iarele tocite i -ără nici o armă. Carion î i -ăcu cruce: coarnele se lungiră !eo!ată p"nă trecură peste p"n*ă. căci simţea plăcere mare să/l va!ă pe !racu a a slut. cum cele !ouă coarne !răce ti se str"mbau. cum era. se +otărî să i/le -acă răsucite. c"n! mirosul !e tăm"ie a0unse pesemne la nasul necuratului. !upă multă c+ib*uinţă. După c"teva clipe. se încovrigau. Pentru orice înt"mplare însă i/a -ăcut socoteala că nu strică să citească în seara aceasta c"t mai multe rugăciuni. ca !e bou3 aci pe spate. i s/a părut că ve!e un corn mi c"n!u/se !e la 0umătate spre v"r-. i/a încurcat g"n!urile. Deci. i iar se str"mbau. Carion aprinse lum"narea i cu mare teamă se uită la tablou: !racu sta lini tit i cuminte9 Răsu-l"n! u urat. &poi se mi lostivea i/i !a pace. ca la unii berbeci. &tunci. bietul !rac era i c+ior i ciut. *icea el !upă ce -ăcea isprava. Se !use !ar la analog i !e iră la psalmi p"nă începură r"n!urile să se urce unul peste altul i slovele să/i -ugă !inaintea oc+ilor. i iar se încovrigau. Carion vă*u cu groa*ă. Dar în loc !e u ă nimeri cutia cu c+ibrituri. tot uit"n!u/se Carion la tablou. Căci. cuviosul !ă!u un ţipăt i sări speriat în sus. Carion îl privi. 6n cele !in urmă. cu m"inile în ol!uri. ci c"t mai scurte9 Numai coame să -ie. i/i *ise. >i pe loc începu să/ i -ăurească în minte tot -elul !e coarne.. apoi mai !e la 0umătate. a a0uns la convingerea că !racul. C"n! obosi peste -ire. i parcă le i vă*u !e ir"n!u/se ca un s-re!el la spatele lui9 . !upă ce a scuipat i a înţepat tabloul. @ietul !iavol. Cu picioarele tremur"n! i cu m"inile b"ţ"in!.= Em. blestematule? &poi se culcă -ără nici o teamă i a!ormi !us. &poi se g"n!i că n/o -i -ost părere i că Sarsailă a căutat într/a !evăr să/l sperie ca să nu/l mai bat0ocorească. Dar coarnele vră0ma ului îl urmăriră i în pat. părea smerit i ponosit. Carion îl scuipă !in v"r-ul limbei. c+ib*ui el că e mai bine să lase pe !racu9 ciut. a simţit că/i saltă inima !e bucurie. apoi se lungeau. apoi iar se g"n!i că n/a -ost părere. i vă*"n!u/le înţepenite pe p"n*ă. Numai într/o seară. am"n!ouă9 Se -recă la oc+i i se uită !in nou: coarnele se mi cau într/una. uit"n!u/se cu băgare/!e/seamă să va!ă un c"t !e mic semn !e supărare. i trase cu ea peste coarnele vră0ma ului. ca !e obiceiu. &ci le ve!ea largi. miroase a -riptură !e !rac? . C"n!. su-lă cu putere în lum"nare i se v"rî în pătură. Carion s/a a e*at pe pat i l/a privit o vreme. Dar satana părea că nici nu se sinc+ise te. îl cuprinse bănuiala că toată spaima lui s/a tras !intr/o părere. pe -aţa lui. -ără să vrea. Spurcatul nu c"rti în nici un c+ip. &cuma. >i iar bănui c/a -ost părere. !upă ce i/a c+inuit !u manul cu i mai multă ură ca p"nă aci. cuviosul nostru aprinse repe!e tăm"ie multă i o puse !e!esubtul tabloului. 6ncepu să tremure i se uită o clipă spre u ă9 &poi repe*i c"teva cruci pe piept. -ie că/l a0unsese supărarea. cu oc+iul scos. 6n seara următoare. Dar în loc să se în-rico e*e. &ceastă plăcere însă nu i/a ţinut !e cal!. î i ri!ică oc+ii la coame. cu -aţa la perete. mona+ul se !ă!u mai aproape R i privi lung la 5ic+i!uţă. Speriat. ca !e ţap3 aci ţepure ca !e taur3 aci boante ca !e viţel mic. >i. prin rotocoalele !e -um. cu toate că eră în puterea nopţii. &poi !eo!ată se lungiră p"nă a0unseră la el. C"n! simţi că/i ating spatele. î i aruncă privirea spre tablou9 Dar ce să -ie asta< Părere sau minune< Coarnele !racului se mi cau. că s/o în-uria i mai tare.

că/mi pare că te b"ntue !iavolul în mie* !e noapte. Fa!arnică încercare. &poi pă i spre lampă. înt"i mai repe!e iar a !oua oară mai încet. că o să a!oarmă. C"n! se întoarse la c+ilie. care poate nu mai ispitise pe nimeni p"nă atunci: = 'oţi !racii vor -i av"n! coarne< Nu s/or -i găsin! printre ei i ciuţi< De un!e poate să a-le a!evărul< Cuviosului îi veni să r"!ă !e/o i!eie a a scr"ntită. -ereastra. i sting"n! lumina se lungi pe pat. sau c+iar c"teva sute. somnoros. măi -rate. Dar n/apucă să -acă un t"rcol că mintea i/se lumină i/i veni pe bu*e o întrebare. !ar se găsesc !estule i ciute. !ar satana nicăeri. s/o la i p"nă !imineaţă< = Nu9 -iin!că îmi trebue acuma. cu mintea lui. ve!eă acela r"n! cu slove mari i supărătoare: 1'oţi !racii or -i av"n! coarne<2 C"n! str"ngea pleoapele mai mult. care seamănă cu ucigă/l toaca. căci ori !e înc+i!ea oc+ii. &vimelec !esc+ise. &tunci î i a!use aminte că a vă*ut o!ată la ieromona+ul &vimelec o carte cu tot -elul !e vietăţi în ea. Ieromona+ul aprinse lum"narea i !ibuin! cartea i/o întinse printre *ăbrele. oare. s/o stingă. . r"*"n! a căscat: = %ine/o. căci oriun!e citise i ori !e la cine au*ise. Se plimbă el în lung i în lat p"nă găsi că e mai cuminte să/l lase pe 5ic+i!uţă a a cum se găse te. >i g"n!ul sbură !e în!ată la vitele cornute. se înv"rti pe cealaltă. &ceste !obitoace au coarne. părinte Carioane. Carion ere*ii că se apropie !e !eslegare. i g"n!in! că poate o -i scriin! acolo i !espre satana ceva. = Se poate. Dar c"n! prinse a răsu-lă mai lung.Se ri!ică !e pe pat i începu să se plimbe prin c+ilie. Carion. !uc"n! m"na !in barbă la t"mplă. ori *ece. îi pieri somnul ca alungat !e/un !u man i neroa!a întrebare iar îi veni pe bu*e: = 'oţi !racii or -i av"n! coarne< Se suci el pe/o parte. >i iar începu să măsoare c+ilia. căută să/ i amintească !acă a vă*ut un!eva scris sau a mai au*it pe cineva vorbin! !espre ceeace îl -răm"ntă. -ire te că trebue să aibă i coarne? >i cel !in urmă g"n! îi -u că a !oua *i să c+eme pe me ter ca să încornore*e !in nou pe Sarsailă. !ete iară i !rumul g"n!ului. ori unul -ără această po!oabă< Dar socoteala iar se poticne te: !racii sunt !raci. = Cinstite părinte9 nu te supăra9 !ă/mi niţelu cartea aia cu toate 0ivinile. . Scos !in balamale !e această ispită nea teptată. Se g"n!i bietul călugăr la cele ce a citit în Aieţile S-inţilor. !e ce n/ar -i i în leg+eoanele !e !raci măcar c"teva mii. D/o!ată păru el. Carion vru s/o scuture în uitarea somnului. iar c"n! piereau pentru o clipă îi ţiuia în urec+i: toţi !racii or -i av"n! coarne< Dacă vă*u cuviosul că nu scapă cu una. Satana însă îl trase !e spate i iar îi întoarse g"n!urile. cu !ouă. î i *ise Carion. Satana eră *ugrăvit c"t mai încornorat. luă papucii în picioare i tăie curtea cetăţii. ori !e/i ţinea !esc+i i. a!ică la capre. cuviosul !esc+ise cartea i o răs-oi . Căută la !obitoace i găsi unele mult mai pocite !ec"t uciga ul3 umblă la erpi i !ă!u peste unii mult mai groa*nici !ec"t cel care a amăgit pe (va. c"n! el n/are coarne< . . să mă ţin eu că am pe !iavolul în c+ilie. i caprele capre ). Căci. = Nu poţi. !ar (ne nu se putea apropia !e gene !in pricina !iavole tilor coarne. socoti el. !ar !egeaba. grăin! aproape tare: = #!ată ce e !rac. cu o m"nă la spate i cu una în barbă. că !acă printre capre sunt !estule i -ără coarne. slovele luau !i-erite c+ipuri i culori.

= 'u nu e ti în toate minţile. !ar n/avu nici o putere. că m"ine a!uc *ugravul să/ţi -acă oc+iul i coamele la loc. . pă in! în urma lui Neonil. = Cinstite părinte9 v/a întrebă ceva9 !acă nu vă supăraţi9 = Spune. bietul Carion nu tia ce să mai -acă pentru a scăpă !e năpastă. Se suci el. apoi î i -ăcu cruce mare către răsărit i scuipă către apus. cinstite părinte9 = (i. C"n! boarea rece îi atinse -runtea. i ie i a-ară. c"n! se pomeni -aţă în -aţă cu !racul !e pe tablou9 Se arătă mai înt"i a a cum îl *ugrăvise me terul. e s-"nt? Eai!em la utrenie. -ire te că are i coarne? Cuvintele ar+iman!ritului -ură ca o lum"nare ce se aprinse în capul lui Carion. i tot lua seama să *ărească măcar unul ciut. bie!ă. !ar îi eră gura încle tată. Carion simţi că iar i/se înc"lce te mintea. la răcoare. Sarsailă. că toată come!ia cu coarnele e scornită !e satana ca să/l c+inuiască p"nă i/o !a pace. >i tare se bucură că îns-"r it !racu s/a răsvrătit asupră/i i caută să/l sperie cu -leacuri. i apucă pe Carion !e gruma*i. are coarne. &poi . &tunci se rugă în g"n! lui Dumne*eu. !upă oc+iu îi săriră coamele. #!ată ce e !rac. c"n! te/i întoarce acasă. a a cum vă*use la animalele !in cartea lui &rimelec. prostule? Iar p"nă atunci !ă/mi voe să te 0oc eu cum îmi place9 & a g"n!ea părintele Carion. simţi un -el !e milă pentru ucigă/l toaca3 i în loc să ia sula i să/l înţepe. Nu/ţi mai st"lci capul cu ast-el !e prostii. Dar c"n! se înapoe la c+ilie i se uită la tablou. să/l scape3 i se !e teptă ţip"n! i leoarcă !e su!oare9 . &poi9 care pe care? >i s/a culcat i a a!ormit somn !e om mulţumit. tocmai în mi0locul casei9 Aisase o ceată !e !raci. !ec"t în r"n!ul animalelor9 #stenit !e at"ta -răm"ntare a minţii. !a sărac mai e ti cu !u+ul. &cuma înţelese el.= Sarsailă însă !eloc. Dete să strige. un!e sunt *ugrăviţi cel puţin !ouă*eci !e !raci9 i toţi încornoraţi. măi omule? Cum o să/ţi înc+ipui tu ast-el !e ba*aconii< Nu tii că în călugărie nu merge pe înc+ipuite< Ce e scris. ţip"n!. căci !racul nu putea să -ie pus . 6nt"lnin! subt clopotniţă pe ar+iman!ritul Neonil î i luă inima în !inţi i/l opri !in cale. îl puse păcatul să/ i ri!ice oc+ii pe pereţii tin!ei. = Ei. 5ic+i!uţă. N/a trecut însă un ceas . Dracul începu să urle !e !urere. Aru să ri!ice !reapta pentru a/ i -ace cruce. iar p"nă la biserică băgă/!e/seamă că i/se mai limpe*i i mintea. = Uite9 cinstite părinte9 s-inţia voastră ce cre!eţi: or -i i !raci -ără coarne< &r+iman!ritul +olbă oc+ii la Carion. simţi că/l slăbesc !urerile !e cap. Carioane< Păi n/ai vă*ut pe vră0ma ul *ugrăvit în biserică< Ce mă mai întrebi< = @a/l vă*ui i acu. -ără *ăbavă. Se îmbrăcă la iuţeală i porni la biserică. Sarsailă. ori ba< = Negre it că are9 !ar9 eu îmi înc+ipuiam că s/or găsi i ! ai -ără coarne9 Prea cuviosul Neonil r"se cu po-tă. )a pasări nu mai răscoli. (l -ăcea +a* privin!u/i cum se sc+imonosesc. se smunci. nu mă îmoi tu cu una cu !ouă? Scorne te alte ispite mai gro*ave. cu tot -elul !e coarne. !ar m"na era mole ită. să -aci o sută !e înc+inăciuni i să te culci în pace. i pe urmă. . i vitea*ul nostru s/a pomenit. îi sări oc+iul st"ng. Dar c"n! pă i în s-"ntul loca . i în locul rănilor ţ" niră uvoae !e s"nge. nu mai -ii supărat. c"n! !ete Dumne*eu i sună clopotul !e utrenie. !acă ar -i -ost . = $ăă. se apucă să/i m"ng"e ciocul9 = )asă.

milue te/ne pre noi? = &min? Iac+int i (rmolae îmbrăţi ară -răţe te pe C+iril. răspunse C+iril . mult mai simplu: trei !ecatrei oameni9 = Doamne Iisuse Eristoase. = 5ai înt"i că n/am lipsit trei săptăm"ni. Dumne*eul nostru. i/ar a0unge butoiul tocmai !ouă luni3 iar !acă se va mulţumi c/o litră. (Dact în acela timp. = Ce s/a înt"mplat. părintele C+iril luă creionul i -ăcu următoarea socoteală: trei !eca S trei*eci !e litri3 trei*eci !e litri S ai*eci !e 0umătăţi3 ai*eci !e 0umătăţi S o sută !ouă*eci !e litre9 Dacă ar bea c"te/o 0umătate pe *i. 'e/am vă*ut mereu la biserică. C+iril se căi i li/se puse în cale. blagosloviţi i ertaţi. un!e te/ai ascuns vreme !e peste trei săptăm"ni. ba că te/ai însurat. care bănuiseră că în mot"lca pe care C+iril o cobor"se cu mare casnă !in căruţă se ascun!e ceva lic+i!. se în!oi i se apără cu vorbe !in Pateric: = Nu mă tem !e !u mănie. -rate C+irile? 'e/am asuprit noi c"n!va. &-ară !e această opreli te însă. e asigurat !e băuturică p"nă pe la s-inţii patru*eci !e mucenici9 După multă c+ib*uinţă. îl atacă (rmolae. scrise cu tibi ir pe -un!ul butoiului: # litră pe *i. la mine9 = Părinte C+iril. str"ng"n!u/i m"inile i băt"n!u/l pe spate. i tare se mai speriară c"n! îl vă*ură g"-"in!. mă prin!e mirarea !e/at"ta gri0ă ce mi/aţi purtat i !e/a a !ragoste ce mi/arătaţi. scăl!at în nă!u ală i cu oc+ii turburi. ba că îi -i umbl"n! să te muţi la altă mănăstire. Ca să nu/ i -acă însă !e uitare i să întreacă măsura. veniră în grabă. C+iril eră paracliser iar cei !oi vi*itatori purtau !arul !e preoţi. !esprinse p"n*a !in ramă. cuvio ii ieromona+i Iac+int i (rmolae. ci numai *ece *ile i 0umătate3 i al !oilea . După ce a e*ă bolobocul în cămăruţă. sărut"n!u/l pe am"n!oi obra0ii. Iac+int îl bătu !o0enitor pe umeri. &cuma însă. = Cinstiţi părinţi. !e n/ai mai !at nici un semn !e viaţă< Ne/am -ăcut -el/!e/-el !e înc+ipuiri: ba c/ai murit . n/am avut nici un motiv să te vi*ităm. ci mi/e groa*ă !e -ăţărie92 Preoţii protestară. DR&4#S'( >I S5(R(NI(. *ise (rmolae.ăc"n! slu0bă împreună. se +otărî pentru cantitatea !in urmă. &m grăit o vorbă proastă. . Dealt-el. = Da bine. certăreţ. = Nu -i ticălos. care la !rept vorbin! nu prea se mai ţine. ai !reptate c"n! spui că nu prea ţi/am tocit pragul. Doamne -ere te? . . Iar !upă plecarea lor. ci -iin!că9 !e9 !acă nu mă în ală mintea. nu o!ată avusese el prile0ul să simtă m"nia lui Iac+int i ne!reptatea lui (rmolae. re*olvară aceea i socoteală . sau ţi/am arătat un pic !e !u mănie vreo!ată< Eai!e.&u*in! ceilalţi călugări care locuiau pe/o sală cu el. e !rept. poruncile începătorilor !e ob te opresc pe călugări să/ i -acă vi*ite. i -ăc"n! pe supăraţii se în!reptară spre u ă. omule al lui Dumne*eu. o v"rî în sobă i/i !ete -oc9 De atunci nu s/a mai abătut cuviosul Carion nici c/un !eget !in 1Calea împărătească2. = Doamne -ere te? . a!everi Iac+int. întot!eauna mulţumit i sănătos i nicio!ată nu te/am au*it pl"ng"n!u/te !e nimic i împotriva nimănui. cre!eţi/mă însă că n/am -ăcut/o !in m"n!rie sau !in răutate. în -aţa !ragostei nea teptate pe care ace tia i/o arătau. spune/ne cinstit i ne vom cere iertare. o -ăcu sucălete. e pentru înt"ia i!ată c"n! vă vă* în vi*ită. . & a că n/am avut prile0 să împlinim porunca evang+eliei care *ice să cercetăm pre cei bolnavi3 sau pe cea a &postolului care ne în!eamnă să purtăm slăbiciunile celor neputincio i9 = &bsolut? . ne tiin! ce să crea!ă. Carioane< Părintele Carion o-tă !e la -icaţi i le -ăcu semn precum că n/are nevoe !e a0utor.

ne/a cuprins îngri0orarea. că am învăţat/o pe !ina-ară9 = &. Dacă te c+eamă 'oma Necre!inciosul. cu recuno tinţă. (rmolae î i -ăcu o cruce mare. !upă cum tii. . c"n! un călugăr a ie it măcar un ceas !in mănăstire -ără să -ie în elat !e oameni. 'ot!eauna vorbeam cu -ratele Iac+int: parcă e biserica pustie -ără C+iril9 = &bsolut? = Iar c"n! am vă*ut că *ăbove ti cu întoarcerea. = @a lasă/l s/o spue. &cuma cre! i vă mulţumesc. răspunse C+iril. mai ro in!u/se încă. !e toată întinăciunea îl -ere te. care sunt.= Dar acuma. apucăturile lui în!reptea*ă/le. nu? . Iar Iac+int: = 'ot ce se poate. acuma te mai în!oe ti că ne/am rugat pentru tine< . răspunse C+iril. -rate Iac+int. Spune/mi o singură pil!ă !in Pateric sau !in )imonar. +ai cu mine la biserică să/ţi arăt *ăloaga pusă la rugăciunile ce se citesc pentru cei care călătoresc. -iin!că ţi/am observat lipsa !e la biserică. Să tii că a păţit ceva. iar Iac+int se a e*ă l"ngă C+iril i privin!u/l sever îi *ise: = &scultă. îl certă Iac+int. (ră convins acum că !acă nu s/ar -i rugat nimeni pentru el. ori !in Aieţile S-inţilor. continuă (rmolae. se împotrivi C+iril cu 0umătate !e gură. ascultă să/ţi repet rugăciunea. apoi am au*it că e ti plecat !in mănăstire. cu s-ială. cela ce ai călătorit împreună cu Iosi-. . = Doamne Dumne*eul nostru. că lătore te. nu. = S-inţiile voastre vă bateţi 0oc !e mine9 Preoţii se întristară. ro in!u/se. totu i te în!oe ti !e cuv"ntul unor preoţi. cinstiţi părinţi. Dar să/mi răspun*i cinstit. -iin!că !iavolul n/are putere asupra călugărilor buni !ec"t a-ară !in mănăstire9 = Parcă tot nu/mi vine a cre!e. 5i cările lui bine spore te/le. părinte C+iril. &min2. i su-letul lui cel curat. i cu robul tău C+iril mona+ul. sluga ta. Cu toate că e ti călugăr bun i bl"n!. = (i. ţi/am purtat mereu !e gri0ă. interveni (rmolae. începu Iac+int cu -aţa spre icoane . Dacă tot nu cre*i. = %i/a mers bine< = Slavă Domnului? = &i găsit neamurile sănătoase< = 'un. Se ri!ică ru inat i sărută !reapta preoţilor. i încărcat !e !aruri să se întoarcă la c+ilia i la metania sa. &i -ost mulţumit pe un!e ai umblat< = &m -ost. că am -ost prost i m/am în!oit o clipă !e cuvintele s-inţiilor voastre. -ratele nostru. stăp"ne. = &i că*ut vreo!ată în ispita satanei< îl întrebă i (rmolae. -rate Iac+int. . Deocam!ată însă îţi cer să/mi răspun*i la c"teva întrebări. 0e-uit !e +oţi sau ispitit !e -emei9 = &bsolut? C+iril lăsă capul în 0os. I*băve te/l !e t"l+ari i !e toată b"ntuiala vră0ma ului. urma i ai celor apte*eci !e apostoli? &m -i în !reptul nostru să te mustrăm i să/ţi a!ucem aminte !e anumite *iceri !in s-intele cărţi. C+iril se ri!ică să sărute. îl certă Iac+int. iară i se în!oi. Pă*e te/i viaţa lui nevătămată. a a cum stă bine unui călugăr care mai în!epline te i slu0ba !e paracliser. nu/i mergea a a !e bine. m"na lui Iac+int. b"lb"l C+iril. #bserv"n! însă un *"mbet în colţul gurii lui (rmolae. = ( ti un prost? . i nici în citirea scripturilor nu prea te leneve ti. = De-el. Săptăm"na trecută am -ost !e r"n! i nu mi/a scăpat *i !e la Dumne*eu să nu te pomenesc. = (rtaţi/mă. Spune/o. *iceam eu. sănătos i vesel întru cele ce !ore te arată/l .

!ar se co!ea. căpătată !e pe un!e umblase. = &păi atunci ce mai calea/valea. o să -ie sticla prea mică9 = Să ertaţi. ca omul sosit !e la !rum. &poi !ă!u pa+arul pe g"t. o -i obosit i poate vrea să se culce9 = &bsolut? încuviinţă (rmolae3 i se ri!icară să pleece. !epărt"n! pa+arul. ca omul care î i cunoa te !atoria. că am venit cu el !e la !rum. cinstit. (rmolae. &bia sosii !e pe !rum. = Cinstiţi părinţi. 5ai bine vin cu ceapă9 = Cum nu. )a al !oilea pa+ar (rmolae observă că Iac+int cam -ace na*uri. i ceapa cu vinul. = Ce str"mbi !in nas. întrebă (rmolae. cinstiţi părinţi. 5ă prin* că bietul C+iril abia s/a ales. omule? Pune/o la bătae. = >i ce/ai mai -ăcut. a vrea să vă rog ceva9 = S/a -ăcut? . Că vinul merge !e/o minune cu ceapă . 6n cele !in urmă. (rmolae observă gestul i/l imită. părinte C+iril. Iac+inte< Nu/ţi place. Aorba c"ntecului: Dec"t -riptură cu apă. Nu prea merge -iin!că sunt cu stomacul gol3 iar !acă am avea ceva me*elic. = &i păstrungă în gură< . Cei !oi se priviră ironic. a!aose (rmolae. îl m"ng"e Iac+int. = @a !in contră: e nou nouţ.= Nu -ace nimic. (rmolae sparse o ceapă între palme i mu că puţin !intr/o -oae. căci însu i S-"ntul Petru s/a în!oit atunci c"n! i/s/a arătat învăţătorul pe mare i eră să se înece. cu o a*imi oară !e p"ine i cu sticluţa asta !e vin9 = >i ni/le !ete i p/astea nouă. privin! gale . Ce lume? Ce vremuri? = &păi atunci erau alte vremuri. numai pentru pricina că s/a bătut vinul niţelu în sticlă? P"nă se a e*ară preoţii în 0urul mesei. îţi place a a turbure< = (i. am ni te vin într/o sticlă9 = # -i oţeţit. = Nici ceapă n/ai< . în!ră*ni i le *ise: = Cinstiţi părinţi. că părintele C+iril. spre ga*!ă. *ise Iac+int. !e. = Nici cancer la stomac< . întrebă (rmolae. pe un!e ai -ost< Ia poveste te/ne i nouă cum trăe te lumea. ori ţi/e teamă că nu s/a0unge< = >i una i alta. !acă mai are evlavie ca altă!ată i cum mai prive te pe călugări< Ei. ce încărcat am venit eu. întrebă i Iac+int. c"n! m/am !us să/mi mai vă! ru!ele? N/a -ost c+ip să iau tot ce mi s/a !at. că n/am nimic !e/ale m"ncării. = Ce *ici. !ar e niţelu cam turbure. o-tă Iac+int !esgolin! -un!ul sticlei. str"mbă (rmolae !in nas. -rate (rmolae. = Uite. &poi sc+imbă vorba. . părinte (rmolae? Ceapă berec+et? 6n c"teva clipe C+iril a!use !ouă cepe mari i vinete i o bucată !e a*imă !e casă. iar lumea nu se !epărtase !e Dumne*eu. asta e i cu tine? N/o să re-u*ăm G a !ragostea părintelui C+iril. privin! c+ior" la sticla aproape goală. C+iril a!use o sticlă ceva mai mare !e/un litru. &cuma să mergem. răspunseră preoţii cu o gură. = Ae*i ce înseamnă să a terni ceva în stomac< 5erge vinul parcă ar -i uns? = # -i merg"n!. !in care lipsea ca o pătrime. C+iril ar -i vrut să/i mai oprească. = Nu?. acum vreo !oispre*ece ani. !in at"ta cale. răspunse Iac+int. Noi suntem bucuro i că ne/a ascultat Dumne*eu rugăciunile i te/a apărat !e săgeţile vră0ma ului. să ertaţi că am mai gustat eu !in ea pe !rum. C+iril î i !ibui burta/i pornită spre rotun0ire i răspunse r"*"n!: = Nici.

n/o avea. cam grea a-acere. s/a săturat săracul !e ceapă. @ietul C+iril se găsea în mare încurcătură. apoi tu i a bucurie i se scărpină în barbă. n/am venit c+iar a a cu m"na goală.oarte -rumos. Dacă m/ar -i po-tit sg"rie/br"n*ă ăsta. Aă*"n! că C+iril nu se poate +otărî. !acă n/a m"ncat nimic< . Aorba se opri. răm"i9 >i se porniră să măn"nce alău pră0it cu a*imă !e casă. . mărturisi C+iril. = 5ai ales 1m"ng"iaţi/vă2. porunci (rmolae. = &i tată. (rmolae se pre-ăcii că se îneacă. părinte C+iril. = De ce nu/ţi gole ti pa+arul. o-tă acesta. . vă rog nu vă certaţi !in pricina mea. & a . = Să nu te atingi? . 'oţi suntem păcăto i. Să nu iei !in m"na ava"n rului ăstuia. & venit bietul om !e la !rum. să pă*e ti legile tatălui tău?2 = 5"ng"iaţi/vă unii pre alţii i vă *i!iţi2. ca să nu răm"e mai pre0os !e Iac+int. !upă o scurtă tăcere: = 5ăi -rate C+iril. că nu m/ating? &m mai vă*ut i eu pe te pră0it. a!ăugă i (rmolae. >i scoţ"n! !in bu*unar un pac+eţel. să măn"nce ceapă cu p"ine. >i ce mă g"n!ii: ia să pră0esc !ouă/trei bucăţi mai mult i să !uc i lui C+iril. . = Eo. >i se ri!ică să plece.aceţi/mi plăcere i staţi să ne împărtă im c"te itrei !in osteneala părintelui (rmolae. apoi i*bi cu pumnul în ceapa care mai rămăsese. Nu/i răm"nea !ec"t să se !ucă la c+elărie să cumpere. Dumne*eu tie. eu tocmai pră0eam ni te alăia în tigae. încuviinţă Iac+int. întrebă Iac+int mu c"n! !in ceapă ca !intr/ un măr. cum e ti s-inţia ta< = #. se răsti (rmolae. C+irile. 5ăn"ncă/l tu? Nu/i mai !a nici lui C+iril. nu e lucru puţin ca un preot să pregătească m"ncare pentru un simplu paracliser . = Dă/i un pa+ar cu apă. Iac+int lovi cu piciorul pe (rmolae3 acesta îi întoarse lovitura. = &pă !upă pe te să bei tu? . . ce să *ic. părinte C+iril. = . -rate C+iril< . se răsti (rmolae.= & a e C+iril3 tu !e a*i îl cuno ti< Ce are pune la mi0loc9 = @a. grăe te Pavel apostolul. c"n! sosi i tu. omule. călca +otăr"rea luată abia cu un ceas mai înainte3 să nu le mai !ea. Iac+int se mai c+iori o clipă la sticlă. că/ţi merge rău toată viaţa. Iac+int îl !es-ăcu la iuţeală. scărpin"n!u/se !upă o urec+e. că alt-el l/ar -i +ălpăit p"nă acu. = Cinstiţi părinţi. Să înceapă butoiul. sărmanul. Iac+int se îmbu-nă. îi eră ru ine. &t"ta că9 nu prea are !e un!e să !ea. mai ales că nici s-inţiile voastre n/aţi stat la masă. interveni cu împăciuire. # avea ceva să măn"nce. Sticla se golise. Dar -iin!că se bro!i să intru la tine o!ată cu porcul ăsta. C"t !espre 1*i!ire2. Dar părintele C+iril. toţi cu g"n!ul la sticla goală. mă. în epistola către 'esalonic+eni. (u mă !uc la c+elărie să iau un c+il !e vin. Dar Iac+int ţinu vorba !inainte.iule. = >i s-inţia ta la -el să -ii. îl puse pe masă. răspunse C+iril o-t"n!. cople it !e at"ta !ragoste. ameninţător. = Cum să bea. ca tine< &poi. îl păstrai să ţi/l !au la plecare. iar în par +arele preoţilor parcă nu -usese vin !e c"n! lumea. Cre*i că toţi sunt porci. ba el e !arnic. că moare. părinte C+iril< = Cum nu? = >i9 tot a a e !e slobo! la inimă. !upă cum scrie la Pil!e: 1. n/a -i primit3 !ar -iin!că *ici s-inţia ta. !in mila lui Dumne*eu . Numai al cuviosului C+iril eră plin.

!ă/o încoa. = >i tu ai venit cu !ouă sticle !e vin? Nevoia e ti. &t"t !e ligav nu eră nici el. = Da ce era să -acă C+iril cu at"ta vin. !e bucurie. = &. -rate C+irile? Să !ăruiască Dumne*eu viaţă lungă părinţilor3 iar s-inţiei tale . !acă nu/i a0unge. are i pe ce să/ i cumpere. nu. = Nu mai e. str"nse clon!irul !e mi0loc. se răsti Iac+int. 6l păstram pentru părintele eclesiar+. 5/am săturat !e ceapă i !e pe te. păcătuia minţin!. că eu nu mai beau. nu mai el9 = Ce. C+iril se ro i încă pe c"t era. Părintele C+iril trecu în cămară i începu butoiul. tot ce !ore ti. Dar a!evărul tot nu/l mărturisi. . mă C+irile? = 5ăcar un bolobocel !e !ouă/trei !eca să -i a!us. Ainul aveă culoarea vi inei putre!e. !ar ce g"n!i s-inţia sa: !acă e vorba că părintele (rmolae mai are lipsă !e !ouă pa+are. *ise el. &m vă*ut că se înc+ină. Pentru preoţie. Dar nu putu să *ică nimic. părinte (rmolae. !ar acuma9 nenorocul lui. Preoţia e sarcină grea. = &i !reptate. măi C+irile. se rugă el. Iar părintele C+iril e ostenit i trebue să se culce. +otăr"t ca timp !e patru *ile să nu mai umble la el9 = Cinstiţi părinţi. = >i ia mai spune. cinste te pe clerici9 = >i9 mă rog9 sunt multe vii în satul s-inţiei tale< = 'ot omul are c"te/un petec. i s/a mai s!runcinat i în căruţă. eu *ic că mai tie. î i -ăcea singur bucluc3 !acă ar -i tăgă!uit. c"n! au*iră pentru cine eră sticla pregătită. &proape că nu/ i bea nici porţia !e la c+elărie9 C+iril protestă. mă. -rate Iac+int< (l e băiat !elicat i cuminte. = ( numai bun9 Eai noroc. &re i tain mai mare. că tot a -ost vinul tare. C+iril se ro i ca o cirea ă p"rguită. = Ro! însutit să !ea Dumne*eu . 6ncă nu s/au limpe*it vinurile cele noui. că pe el nu/l pl"ngem noi. !ar pentru vin a mai rămas niţel loc9 preţ !e !ouă pa+are. !acă e vorba !e eclesiar+. = Da i nu. C+irile< #bosit eră cuviosul C+iril. încuviinţă Iac+int cu oc+ii la pa+ar. regretă i Iac+int. nu? 5"ntuire să/mi !ea Dumne*eu. bătură în palme. = 5ă !uc la c+elărie9 = Du/te i crapă acolo c"t vrei. Cei !oi preoţi. i preot să te vă*. ură i (rmolae. Nu/i a a. C+iril se ru ină. >i cum tocmai pa+arul lui rămăsese pe 0umătate gol. nu te/ai mai săturat< . (rmolae luă sticla. = 'oarnă apă. Iac+int privi sticla albă la lumina lămpii. Dacă ar -i spus !rept. nu mă simt vre!nic. ce/ai mai vă*ut pe un!e ai -ost< 5ai tie lumea !e -rica lui Dumne*eu< = De. spre m"ntuirea su-letului. !e ce să/l las să se mai !ucă noaptea la c+elărie< @arem să/mi -ac pomana !eplină. Se m"nca un r"n! !e bucăţi i se goliră !ouă r"n!uri !e pa+are. = Cam turbure. nu te mai !uce că mai am eu un clon!ir. = Eei. (rmolae !e ertă sticla. = Părinte (rmolae. &poi umplu pa+arele.>i apuc"n! sticla se ri!ică !e la masă. (rmolae îl ri!ică pe/al lui i/l privi în lumină. . care erau gata să -acă na*uri. să ertaţi că i ăsta e cam turbure. -rate C+iril.

Dar nu -ără a mustră mai înt"i pe C+iril. = De ce e ti porc. !upă c"t îmi !au cu socoteala. iar cei !oi nu cunosc taina. = 6mi pare că în seara asta o să mă înăbu !e at"ta !ragoste. Aeneam mai !evreme i vă !am o m"nă !e a0utor. = Ce mulţumire să/i arăţi< C/o sticlă !e vin< 'e/ar -i luat în bătae !e 0oc. omule. e ti călugăr cu -rica lui Dumne*eu i !e mult -olos mănăstirii. tiam că nu !uce lipsă. !ar vream să/mi arăt i eu mulţumirea. @lagosloviţi. -ie i a a. că9 = Aeneai mai !evreme. pe/un!e ai rătăcit at"ta vreme. nu trebue să/l bei -ără me*elic. să ertaţi că am cam ocolit a!evărul. cinstiţi părinţi. Nu vorbesc eu !rept. mă. *ise (rmolae cu oarecare regret. ce să/i -aci. măi -rate Iac+int< = Cum. )asă că e !ator să te încura0e*e. bucuro i !e a a oaspete rar. Dar tocmai c"n! să !esc+i!ă gura. 5ăi C+irile. Aă*"n! că n/are încotro. (rmolae< = @a poate i mai !e -olos !ec"t economul. = Da pentruce s/o !ai economului< N/are sub stăp"nire toate butoaele !in pimniţă< = De. că mi/a mai -ăcut c"te/un bine. pricepu că ga*!a n/a spus a!evărul. N/am tiut că vă găsiţi în a a treabă. & a!us !ouă sticle. Se priviră cu acela g"n!: !racul îl mai trimise i p/ăsta< = 5ilue te/ne pre noi? (ră glasul iero!iaconului &rca!ie. cum a mai trage acu măcar o !u*ină !e băr!ace? >i o-t"n! !e la -icaţi vru să scurgă sticla. socotin! că trebue să se abţină opt *ile !e la băutură9 = 5ăi C+irile. (rmolae îl privi cu !u mănie. i mă ertaţi pre mine păcătosul. &rca!ie.= Cinstiţi părinţi. îl tac+ină Iac+int. = Iacă. !e eră c"t pe/aci să/ţi -acem parastas< @ătute/ar m"ntuirea să te bată? >i iar îl sărută. !acă ai lipsit tu !ouă săptăm"ni ca să te întorci cu !ouă sticle !e vin? Ei. >i pe loc scoase !in bu*unare un pumn !e nuci i le tr"nti pe masă. răspunseră c"te itrei. S-inţia ta -aci ascultărică. cum porunce te scriptura9 = 5ai ai o sticlă9 = 5ai am una9 g"n!eam s/o !au părintelui econom9 Preoţii se revoltară. nu cumva ai a!us i pentru casier vreuna<. ai a!us barim vreun butoia mai barosan< = Da !e un!e. vrei să te îmbolnăve ti< Ainul care nu e încă limpe*it. întări acesta. turburel9 D/ăsta să bei p"nă/i ve!ea !oi în loc !e unul. -ratele C+iril n/a venit cu m"na goală !e pe un!e a umblat. C+iril trecu în cămară i ump+i a !oua sticlă. = Stai. Em. i i/le băurăm noi. Dar Iac+int îl opri. De. = @ine. -ăcu &rca!ie c"n! vă*il masa întinsă i pe cei !oi ieromona+i. ca pe toţi să/i !ob"n!e ti. (rmolae i mai cu po-tă. . mă C+irile. g"n!i cu ciu!ă C+iril. vin nou. 'u i în sec i se +otărî la răb!are. cel mai vesel i cel mai bun c"ntăreţ !in mănăstire9 = &min? . &rca!ie !ă!u busna peste C+iril i/i umplu obra0ii !e sărutări. C+iril r"se !in toată inima. măi -rate. pocniră bătăi puternice în u ă. îi *ise Iac+int c"n! sosi cu sticla. sunt porc< . = Eeeei? . ga*!a se +otărî să nu mai ascun!ă ceea ce părea că se tie. trebue să/i mulţume ti pe toţi. = Păcat !e tine. care vă*use i el c"n! C+iril cobor"se butoia ul. Că.

cinstite părinte. i se ri!icară să plece. = Răm"nem numai ca să nu *iceţi că vă re-u*ăm3 !ar vă prevenim că numai la sticla asta. -iin!că s-inţiile voastre aţi avut !ragoste i n/aţi pregetat să intraţi în c+ilia mea nu se ca!e să vă las să plecaţi nemulţumiţi. -ără părere/!e/rău. C+irile. îl întrerupse (rmolae. mai ales că -ratele &rca!ie abia veni. *ise (rmolae i în numele lui Iac+int. Preoţii se împotriviră . iritat !e greutatea cu care scotea C+iril cuvintele. privesc la s-inţiile voastre cum staţi în 0urul mesei i parcă vă! coliba primitoare a cuviosului (g+iptean9 @ravo. (u mă mulţumesc i vă sărut m"inile i pentru at"ta. >i iar se a e*ară. îi asigură C+iril. !inainte. păi nici n/a în!ră*ni să vă mai opresc. că răm"i -ără vin. că pe vremea aceia c"n! (g+iptul eră plin !e ana+oreţi. = Ia seama. !upă măsura Nilogramului. cu pa+arele goale. C+iril puse sticla pe masă i se grăbi spre u ă. = &. un călugăr milostiv i/a părăsit coliba sa !in 'ebai!a i. 0u!ece Dumne*eu. că/mi strică vocea9 C+iril se scărpină !upă cea-ă. ascun*"n!u/vă a!evărul9 = &i a!us un butoi. c"te/un pa+ar. cu smerenie. i să mă în!ulcesc în -iecare *i cu. = 5ai bea i apă. i !in mila S-inţiei Sale se ca!e să se împărtă ească cel ce are i cel ce n/are3 cel !rept ca i cel păcătos. i !in ce ţi/a !at Dumne*eu împărtă e ti i pe -raţii tăi. ri!ic"n!u/ i alta în !rumul ce !ucea spre &leDan!ria. &rca!ie . &m a!us un butoia !e trei ve!re. iar acuma c"n! vă*u i că nu mai e. >i a treia oară v"rî t"lvul pe vrana butoiului g"n!in!. sub cuv"nt că ei 1s/au cam săturat2. că are să rab!e !ouăspre*ece *ile9 = Pentru rugăciunile s-inţilor părinţilor no tri9 = 'ata Daniil? . î i m"ng"e barba/i albă i cam în neor"n!uială i grăi ast-el: = Spune în Pateric. Dar acuma. vorba vine .= Păi bine. C"n! o începe unc+ia ul să/ţi t"lcuiască !in toate scripturile9 -ii sigur că m"ine opăre ti butoiul9 = Pe părintele !u+ovnic nu se ca!e să nu/l primesc. @ine am -ăcut sau rău am -ăcut. C+iril. Să trăe ti. Ce mi/am *is: să/l am aci. Dar C+iril îi ameninţă că se supără. îl preveni &rca!ie. !acă nu mai răm"n. !upă urec+i. -iule? . Domnul a luat9 &min? &r+iman!ritul Daniil se opri în prag. 5i l/a !at un -rate al meu i nu m/a lăsat inima să/l re-u*. apoi î i !rese barba . -ăc"n! acela gest !e surpri*ă plăcută. vă rog să nu vă certaţi. în cămară. cre tinul lui Dumne*eu. că Dumne*eu este milostiv. mai rup i pe/ a treia. = &pă !upă nuci< Da ce sunt nebun< 'u bei &rca!ie apă !upă nuci< = @a eu nu măn"nc nici nuci. C+irile? îmi place că ai inimă bună. = Cinstiţi părinţi. După ce plimbă oc+i/i slăbănogi pe -iecare !in cei !e -aţă. se apără C+iril !uc"n! o m"nă la piept. Fice la Psaltire: 1Pier!e/voiu pre toţi cei ce grăesc minciună2. vorba vine . îi rugă i el să cinstească împreună c"te/un pa+ar. că nu mai e< = Păi !acă ar -i. vă rog să mă ertaţi că m/am -ăcut vinovat -aţă !e s-inţiile voastre. 5ă uit la C+iril. se ostenea cu ospătarea i cu gă*!uirea mona+ilor călători. esclamară toţi. >i cum noi călugării suntem !atori să pă*im mai v"rtos poruncile. >i apoi9 Domnul a !at. +op i tu cu ele< = Da !e un!e tii tu. c"t avuserăm vin nu scose i nucile. mă. = & a e. i/ i -ăcu cura0. De un!e am rupt !ouă sticle. nu ne/ar mai ţine el.

!upă cuv"ntul Domnului. oaspeţii. c"n! a intrat în păm"ntul 4alaa!ului.iecare cu norocul lui. să nu vă supăraţi !acă vă voiu întrebă ceva. ia scoate. ca să/ i !ea părerea -ără *ăbavă. privi lung sticla în0umătăţită. încuviinţă bătr"nul. cu blagoslovenie a scos C+iril sticla asta. căci vei -i !at satanei spre ispitire3 nici înţelepciunea lui Solomon. e ti prea grăbit întru a/mi cere părerea. = . iar ceilalţi musa-iri -ăcură gesturi !isperate. căci vei că!ea întru înc+inare !e i!oli3 nici !arul !e/a -ace minuni. = Părinte (rmolae. tată !u+ovnice< . c"n! a vi*itat pe &vraam. se ro i i lăsă capul în 0os. = Părinţilor. să ve!em tot a a o să/mi pară la gust< C+iril se co!i puţin. că vinul e slab9 i cam ciumăros. Dar se în elaseră. se a e*ă în capul mesei. am găsit aci masa plină !e bunătăţi9 = . pastrama !e oae pe care &rca!ie o !es-ăcu c+iar în aceste clipe. a -ost ospătată cu lapte !e capră i cu -riptură !e viţel3 împăratul i proorocul Davi!. a pr"n*it cu a-ine i cu smoc+ine3 iar Smerenia 5ea . sau poate limba mea s/a îngro at !e bătr"neţe i nu mai simte gustul9 &ci. cute*ă Iac+int. că nu respectase această elementară regulă călugărească. ca pentru sine: = S-"nta 'reime. iar strigă: = @lagosloviţi? = Domnul? = Patru am scos sau cinci< . &cesta îl binecuv"ntă i/i sărută obra0ii. Ca sa poţi răspun!e: !a/!a i nu/nu.iule C+iril. el întrista acuma i inima lui C+iril. = &m priceput. cu blagoslovenie. care/ i vă*u numai !ec"t vinovăţia. &cuma poate că un!e nu s/a limpe*it. !o0enitor. ca să tie c"t să postească.iule C+iril? Nu te a teptă să/ţi !oresc !e la Dumne*eu . căci te va supune !racul m"n!riei. pa+arele pline. se întrebă C+iril. c"n! s/a !us în vi*ită la cuviosul 'eo!osie.ire te? . î i !rese mustăţile i *ise. care ar -i avut poate !e g"n! să mai scoată un t"lv. tată. îl întrebă (rmolae. !upă ce a e*ă t"lvul la loc. C+iril. !u+ovnice te. C+iril -ăcu metanie bătr"nului i/i sărută m"nile. &poi. 6i privi !in nou. . = . grăi Daniil !upă ce -ăcti o mi care ca i c"n! i/ar -i a!us aminte !e/un lucru. pe -iecare. cam cu m"nie: = @lagosloviţi? = Domnul? îi răspunseră cu o gură. . = 5ăi părinţilor. Iar c"n! scoase t"lvul i vru să/i !ea !rumul în sticlă. părintele Daniil privi îng"n!urat spre cămară. 6nainte !e/a v"rî t"lvul pe vrană. !upă ce primi metanie i !e la iero!iacon i !ete m"na cu preoţii. &poi ri!ică pa+arul. Prea cuviosul Daniil. !upă ce a teptă să golească pa+arul. cu mare m"+nire vă spui . . strigă . bine este să ve*i pe om !e !ouă ori i apoi să spui !acă e -rumos sau ur"t. îl goli în!ată. 6n !reapta avea pe Iac+int i pe (rmolae iar în st"nga pe &rca!ie i pe C+iril. să mă erte !u+ovnicescul meu -iu . Să -ii blagoslovit? = Cum îţi pare turburelul părintelui C+iril. apoi luă sticla i trecu în cămară. nici averea lui Iov. a -ost primit cu miere i cu br"n*ă !e vacă3 cuviosul Pa+omie. *ise bătr"nul.eţele celor trei se înseninară i oc+ii r"seră !e bucurie. mai îng+iţi în sec. în urmă. Rogu/vă. ori -ără blagoslovenie< . îmbol!in! cu cotul pe (rmolae i cu piciorul pe &rca!ie. o sticlă. !acă e curat la cuget sau g"n!e te numai rele9 C+iril pricepu un!e bate !u+ovnicul i/i umplu pa+arul.5i cat p"nă aproape !e lacrămi. De un!e se a teptau ca bătr"nul să găsească o pricină pentru a mai stoarce măcar o sticlă. @a pot să *ic că e c+iar prost. Ci îţi !oresc să/ţi !ea Domnul Savaot inima pe care o cere Davi! în psalmul al TK/lea i !ragostea !e care ne învaţă cuviosul 5aDim i ne porunce te proorocul 5i+eea.

C+irile. călugărul nu se ca!e să se lăcomească. &ci. el care m"ncase în viaţa lui tot m"ncăruri boere ti. vorba evang+eliei: 1Are!nic este lucrătorul !e plata sa2. -iule. 'e/ai ostenit a!uc"n!u/l !in locuri în!epărtate i. se lăsară i ei numai în cămă i.răţia/ta ne/ai ospătat !upă cuviinţă. = Părinţilor. !upă cum ne învaţă s-"ntul &ntio+. cam nesigur asupra acestei socoteli. &m un nă!u-. 5irat !e a a bunătate !e ciorbă. care *ice: 1're*iţi/vă i vă pl"ngeţi pagubele beţiei voastre2. Dar 5atei @asarab. 5ăria/'a. i a m"ncat o strac+ină !/ale mari. bucătarul. ea nu poate merge p"nă a/ i pricinul sie i nelini te iar -ratelui ispitire. vom mai vorbi i cu pa+arele !e arte. Nu i/am putut prin!e gustul !e la început. acuma nu tiu !acă o -i -ost acrită cu prune ver*i ori cu sare !e lăm"ies/a a e*at. !e se miră i ei9 Ia mai pune. a cerut să guste puţin. ba poate nici nu au*ise p"nă atunci !e această buruiană care se c+iamă tir. pe vine. Dar acuma.Iero!iaconul &rca!ie. ca mai t"năr. ro!e te !in bel ug3 iar !acă e înecat la o lună o!ată cu c"te un potop. că/mi scot anteriul. a !at peste o m"nă !e pustnici -ierb"n! tir la -oc. cu ploae măsurată. C"t pentru noi . a *is către stareţ: = @lagoslove te? Neîncre*ător în bunătatea acelei ciorbe. Iero!iaconul umplu pa+arele9 !e ert"n! sticla. a str"mbat !in nas i a sorbit !in v"r-ul lingurii. Căci orice lucru -ăcut cu blagoslovenie. i/ i încreţi -runtea3 sorbi a !oua oară mai !in plin i -aţa i/se însenină. apoi a îng+iţit lingura toată9 i !acă a vă*ut el că *eama e pe cinste. pentru că/l vor a0unge cuvintele proorocului Ioil. imit"n! pe ar+iman!rit. Părintele Daniil înţepenise cu oc+ii la icoane3 Iac+int cu ei la -loarea !in -ereastră3 (rmolae î i curăţă barba !e resturi înc+ipuite3 &rca!ie î i lărgea intervalurile !intre !inţi. cu un . @ucuros că i/a în!estulat musa-irii i că/i răm"ne vin !estul i pentru el. 5atei @asarab. &tunci. i în !rum s/a abătut puţin în ostrovul un!e se a-lă astă*i acea -alnică a lui ctitorie. la Căl!ăru ani<? Ci/că plecase în -runtea oastei să se bată cu Aasilei )upu . = 6l înţepenesc. tii ca la bătr"neţe3 i c"n! !au !e căl!ură începe să mă supere9 . >i a!evărat a grăit. >i oric"t !e -rumos la ve!ere i !e plăcut la limbă ar -i vinul. ce cal!? Să mă erţi. @ătr"nul sorbi o!ată. căci. la un pustnic !in apropierea cetăţii Ai*antiei. Aă*"n! -aţa tristă a ga*!ei. i înainte !e a turnă !in oală. se !use să bată !opul la butoi. îl în!emnă cuviosul (rmolae în r"sul abia stăp"nit al celorlalţi. care nici nu mai gustase. curios să va!ă cu ce se +rănesc ei. . = 6nţepene te/l bine. (u mă prin* că !acă nu i/ ar -i plăcut lui 5atei tirul pustnicilor. a luat o strac+ină i o lingură !e lemn. oric"t !e mare ar -i !ragostea cuiva. *ise C+iril. &rca!ie. ori cum s/o -i a e*at. !u+ovnicul căută cuvinte !e m"ng"ere. Cre! că v/amintiţi s-inţiile voastre cu ce plăcere a m"ncat împăratul 'eo!osie cel 5are. tată. cre te numai spini i pălămi!ă. = . luă slu0ba ga*!ei i umplu el pa+arele. în timp ce ieromona+ii. . rogu/vă să/mi spuneţi i mie ce i/aţi -ăcut !e e a a gustoasă< Că vă* că nici bucăţele i nici unsoare n/are9 = &re blagoslovenie. -iin!că eră scos -ără blagoslovenie. -iin!că tocmai peste vreo !ouă*eci i patru !e *ile îl mai scot. ierburi -ierte. -ac c"te/o prostie ori c"te/o -aptă mare. Domnul. e mai plăcut la ve!ere i mai gustos la m"ncare. Dumne*eu să/i erte pe/am"n!oi? . &poi reveni i curăţl masa !e sticle i !e -irimituri. n/ar -i *i!it acolo mănăstire. Du/ mi/te acuma i bagă pre!u-ul în vrană ca să/ţi mai răm"ie i pentru m"ng"erea -răţiei/tale. păm"ntul a!ăpat la vreme. pot să spun -ără -rică !e minciună: e vin !e cea mai bună calitate.aţa lui C+iril se mai învioră. #ri. c"n! +arul Domnului s/a pogor"t asupra lui. Că a a sunt ă tia care au bani !e prisos: pentru un gust al lor.iule C+iril. !acă ne/o -i sete. nu m/am î elat. a *is către pustnici: = Părinţilor. a răspuns stareţul. ne/i mai !a -răţia ta i apă !e la i*vor9 P-iu. )ini te. Să/l păstre*i i să bei în -iecare *i c"te puţintel.

= . *ise el la s-"r it. s/or -i cam a0uns9 Cei !oi. smerit: = Cinstite Părinte. !upă ce înţelese un!e vrea să a0ungă (rmolae. !ar ar+iman!ritul. i ce ţi/ai *is: să mai scot o sticlă în cinstea lui i spre mulţumirea mea. părinte C+iril< 5ă !usesem cu mintea la aDionul pe care l/a c"ntat &rca!ie eri. Păcat că n/ai -ost aci. în epistola sa către (-eseni. la slu0ba s-inţilor &r+ang+eli. grăi el. ne!umerit . s-. la un pa+ar !e vin ca i în biserică. !ă/mi voe să/mi -ac !atoria. a a ca să rupă tăcerea. i lărgin!u/ i braţele în semn !e mirare. căci el nu vrea !ragoste între -raţi. care se cam ameţise. Cu glasu/i !uios. P"nă să a0ungi însă la butoiu. ieromona+i vrură să *ică ceva. *ise Iac+int. C+iril. eDecută cu at"ta măestrie opera t"nguioasă a -inului Pepelei. nici nu mă îmbogăţesc i nici în beţie n/o să că!em9 = Nu numai că/ţi !au blagoslovenie. = >tii un!e mă g"n!eam. Cinstite părinte !u+ovnice. -iin!că mi/ai -ăcut cinstea să c"nţi aDionul 5aicii Domnului. *ise: = . nici nu sărăcesc. le înc+ise gura. să/l au*ii Părinte &rca!ie. Iac+int -ăcu o mi care să/i !ea un g+iont. ţi/a !at Dumne*eu un glas ca al lui Cucu*el i un me te ug ca al lui Nectarie !in s-"ntul 5unte.băţ !e c+ibrit. scrie aceste cuvinte în care at"rnă toată milostenia: 1Cine seamănă cu scumpete. să nu te m"n!re ti9 = &bsolut? . C/o sticlă !e vin mai mult sau mai puţin .iule C+iril. Dar !u+ovnicul continuă să -iDe*e icoanele. a tept"n! a0utor. &cesta găsi la iuţeală un temei în scriptură. &ce tia se uitară la bătr"n. -u i el !e părerea celor !oi preoţi. Ae*i. i a a !e -rumos cum numai s-inţia ta e ti în stare. !e la masa goală la musa-iri. cu un gest autoritar. !esleagă/mă !e opreli te ca să cinstesc pe &rca!ie. a venit !iavolul i ţi/a optit să umpli sticla numai pe 0umătate9 = @a eu cre! că îngerul mi/a optit. & a că a p"n!it clipa c"n! să/ . cu scumpete va i secera2. răspunse bătr"nul în aprobarea sgomotoasă a lui Iac+int i a lui (rmolae. ci numai *avistie i ură. îi stoarse c"teva lacrimi9 = Părinte &rca!ie. ca să nu calce +otăr"rele celui !e/al M/lea sino! ecumenic9 După ce se mai lăsă puţin rugat. &rca!ie -ăcu pe smeritul. &postol Pavel. -iin!că părintele Iac+int i cu părintele (rmolae. = Da pentru ce nu< Părintele &rca!ie are glas -rumos. &i vrut ca !in !arul i !in osteneala altora să împărtă e ti i pe -raţii tăi întru Domnul.iule C+iril. i pe (rmolae să moţăe a plăcere3 iar bietului C+iril. cinstite părinte (rmolae< . !ar c+iar îţi poruncesc. iar C+iril î i plimbă oc+ii . !ar îl trase !e m"necă i/i *ise. &rca!ie î i arătă talentul într/un aDion compus !e &nton Pan pe calapo!ul manelelor turce ti. că scoase un o-tat !e la -icaţii unc+ia ului3 -ăcu pe Iac+int să/ i !ucă m"inile la piept. = @lagosloviţi? = Domnul? Părintele C+iril se înapoe cu sticla9 numai pe 0umătate9 (rmolae -ăcu un semn !esnă!ă0!uit către !u+ovnic. Insă cu o con!iţie: să c"nte lin. %i/a plăcut c"ntarea părintelui !iacon . în c+ilioara mea. ai plăcere să ne c"nte &rca!ie ceva< @ătr"nul tresări bucuros. !ar numai cu 0umătate !e gură. răspunse C+iril. amestec"n! smerenia cu niţică supărare. !e ce/au amuţit< = UnG te g"n!e ti. cu evlavia pe care o punea în c"ntare . cinstite părinte. tot mona+ul carele a citit 1Aieţile S-inţilor2 tie că a!eseori satana în!eamnă pe călugăr să -acă rău ca i c"n! l/ar ispiti să -acă bine. întreb"n!u/se pentru ce s/or -i !esbrăcat tocmai acum c"n! să plece< Iar !acă nu pleacă . care au venit mai înainte. >i !e -apta asta !iavolul nu s/a bucurat. întrebă el. (u am g"n!it să pui numai în pa+arul s-inţiei tale i al părintelui &rca!ie.

mai repetă o!ată. ca ava Daniil. @a cuviosul C+iril. apoi săltă capul către icoane i !ete !rumul glasului său piţigăiat i încă plăcut: = @ine este cuv"ntat Dumne*eul nostru tot!eauna.ericirea ta. !e !ata asta cu toată vocea. părintele !iacon i ceva mai !e lume. cuviosul C+iril. pl"ngea !eabinelea9 Sună clopotul !e utrină. a!ică. iar C+iril căscă gura9 C"n! &rca!ie se opri. mai ales că/ i -ăcu !atoria !e călugăr i glăsui mai înt"iu pentru 5ăicuţa Domnului9 &rca!ie se împotrivi. !acă la o a a gustare i la at"ta !ragoste ce ne/a arătat C+iril. să a!ăugăm i un pic !e veselie. &ici tot !iavolul te/a pus la cale. >i. Doamne Iisuse Eristoase. = Părinţilor. 0umătate c+el . Dumne*eul nostru. tii ce g"n!esc eu< Că n/ar -i păcat. *ise C+iril. pentru -iii lui Israil. !upă ce po-ti pe &rca!ie să *ică în taină psalmul TK. i/ i -ac cruce. >i mai ales să ia aminte ca să nu *biere. Ce înoţi în viclenii. = Pentru rugăciunile s-inţilor părinţilor no tri. îţi"moae inima i/ţi răscolesc amintirile9 Părintele Daniil a e*ă capu/i .iin! în!emnat !e toţi i !eslegat !e scripturi.i vie bine i i/a v"r"t coa!a tocmai c"n! su-letul tău eră mulţumit !e c"ntarea aDionului. C+iril îi privi !esagămit. !acă are plăcere. milue te/ne pre noooi? = &miiin? răspunseră tovară ii . Dar !u+ovnicul. . căci iată ce grăe te cuviosul 5aDim: 1Dragostea a!evărată este aceea care nu !eosibe te pre oameni29 = @lagosloviţi i ertaţi I . lume în elătoare. !upă cum spune s-"ntul apostol Pavel: 1Nu tot trupul . Aărs a morţii reci su!ori9 C"ntecul e nespus !e în!uio ător. De artă. Du+ovnicul înc+ipui trei mai mari. răspunseră ceilalţi cu c"te/un s-ert !e gură. toţi părinţii se ri!ică. = Părinte Daniile. 5ă alungă în pustii9 Ce cutremur mă apucă? Ce lăcrămi i ce -iori? C"n! g"n!esc la vremi trecute. &cesta. După ce o albiră !in nou. unii cu oarecare s-orţări. -iin!că Dumne*eu la cele !inlăuntru caută9 & a a grăit (l către Samuil. !ar cu g"n!ul i cu inima să -ie tot la cele călugăre ti. să umpli sticla numai pe 0umătate. &poi iar î i !rese glasul i -ăcu o plecăciune către !u+ovnic: = @lagoslove te. Să ne c"nte. începu (rmolae. . !ar î i reveni repe!e i *ise: = Poate să c"nte. se a e*ă tacticos pe scaun. !upă ce mai tu i o!ată. cuviosul (rmolae !use un !eget la -runte i găsi o i!eie. răspunse bătr"nul. ne tiin! ce g"n! are bătr"nul. Scoposul lui însă a -ost să te -ure !e plata pe care ai -i avut/o înaintea Celui/!e/sus. Căci a *is 5"ntuitorul către ucenicii săi: 1Dragostea voastră să -ie !eplină2. socotin! că s-"r itul prive te nu numai slu0ba abia începută ci i 1!ragostea2 cuvio iei sale. (rmolae încuviinţă !iscret. iar (rmolae î i !rese glasul i se înc+ină !e trei ori. i înc+ise oc+ii3 Iac+int întoarse scaunul cu spatele înainte i/ i re*emă bărbia !e el3 (rmolae ţinea batista în am"n!ouă m"inile gata să/ i usuce lacrămile. toţi aveau oc+ii înlăcrămaţi. &!ică nu pe 0umătate9 >i ai mai socotit cum că !rept este să umpli numai pa+arul meu i pe/al lui &rca!ie. @a. &rca!ie î i !rese glasul i c"ntă9 !in toată inima: )ume. Iac+int i cu &rca!ie îl urmară. cinstite părinte H = Domnul i 5aica Domnului? . -ăc"n! i semnul cuvenit. căci atunci ar călca legile puse !e al M/lea sobor. păru o clipă că se întunecă la -aţă. vă cer ertare că nu/mi !ă m"na să vorbesc !in scripturi. între palmele/i osoase. 0umătate nins. i ţi/a pus în minte. !ar capul meu se !eosibe te !e capul Prea Cuvio iei Sale. Ca la poruncă. >i umplu sticla. cu oarecare căinţă. acum i pururea i în vecii vecilooor? = &miiiin? . iar C+iril se scărpină !upă cea-ă i privi la !u+ovnic. ca i c"n! te/ar -i povăţuit la un lucru cuviincios. &m cetit i eu în!estul i cu luare aminte. >i cuvintele i melo!ia îţi înalţă su-letul.

ca să pomenească la s-. Ce ţi/ai *is: tată îmi e i mamă mi/e i -raţi au surori îmi sunt3 ia să mă !uc să vă* cum o mai !uc cu cele trupe ti i cum se a-lă în cele su-lete ti. ne-iin! preot cu !arul lui Dumne*eu. a venit !u+ul cel rău al în elăciunii . = Cinstiţi părinţi. ur"n!u/le spor i berec+et3 să le !ea Dumne*eu vii întinse ca ale lui &c+ab i ca ale lui Navut i ca ale. cu butoia ul nevătămat i cu trupul tot nevătămat. & a că !atori suntem să mulţumim în primul r"n! -ăcătorilor !e bine. !rept vorbin!. . întrerupse Iac+int. ci r"n!uiala lui Dumne*eu. ca să lau!e lucrurile bune i să mustre pre cele rele.este acela trup3 ci altul trupul oamenilor i altul trupul !obitoacelor2. 'e rog să spui în -rica lui Dumne*eu. n/ai. rău n/au bro!it/o. !upă c"t tiu. c"n! i c"n! . protestă (rmolae. lui 5oisi. să înimere ti către s-"r itul toamnei. pe terile în care se m"ntuiau i se !uceau în pustie să cercete*e ob tiile !e călugări. >i s/a înt"mplat . ca să te !uci să/i cercete*i3 !ar ai părinţi i -raţi !upă trup. ( !rept că nu sunt înainte/vă*ător. C"n! te/ai vă*ut însă acasă. întru pacea i lini tea lui C+iril3 i al !oilea . >i. se ca!e să mai recuno ti i aceasta: cum că Dumne*eu. După ce r"sul se !omoli. = Iubite părinte C+iril. ce g"n! aveai cu butoia ul umplut !in mila Celui/prea/înalt i !in !ragostea cre tinilor< Str"ns cu u a. Ci vă voiu vorbi !in inimă. îmi -ăcusem planul să beau c"te/o litră pe *i. i ţi/a turburat mintea. ce i/au *is: s"ngele nostru este i -aţă bisericească se Gc+iamă. ve*i -rate C+iril< Recuno ti barim că planul acesta l/ai -ăcut !in în!emnul satanei< = Recunosc9 = @ravo? &cuma. măcar !ouă/trei sticle i le/i !a preoţilor ca să pomenească numele voitorilor/!e/ bine. că acei ce se vor osteni întru această ascultare. Aă rog !ar să/l ascultaţi cu -rica lui Dumne*eu i cu !ragoste -răţească. părinte C+irile. în muntele Sinai. iar oamenii cu inimă bună i cu m"nă slobo!ă9 )a r"n!ul lor. -ire te. Doamne. Int"iu: pentru că vinul trebuia împuţinat . c"nt"n! împreună cu proorocul Davi!: 1Povăţue te/mă. Jert-elnic pre cei care au !ăruit !in ro!ul viţei. . tainele lui Dumne*eu nu le cunoa te nimeni? . c"n! pivniţele i +ambarele sunt în!estulate. 'e/ai g"n!it. vei 0ert-i !e/acolo. S-inţia ta. >i. vorba cuviosului 5aDim Uavsocalivitul. părintele C+iril spuse !rept. ca să ţi/se erte -ără!elegea. tiin! inima ta i cunosc"n! uneltirile !iavolului. să/i pară i lui bine că nu/l oropsim !e la noi i să ne mai pomenească pe la s-intele miroane. (rmolae continuă: = (i. cu toate că regulile călugăre ti ne poruncesc să/i uităm. citim a!easea în 1Aieţile S-inţilor2 cum marii no tri cuvio i î i părăseau . !ar mi/am !at seama !e cum am intrat pe u ă că !iavolul te/a pus la cale să/ţi -aci alte socoteli. Ia să punem m"nă !e la m"nă i să/i rostim un butoia !e vin. nici pe teră i nici -ii !u+ovnice ti răsp"n!iţi prin 'ebai!a. !e un!e n/ai muncit . s-inţia ta însă cinste ti mai v"rtos pre a cincea !in cele *ece porunci !ate !e Dumne*eu. ai mulţumit !in toată inima i ai plecat spre mănăstire împăcat i -ericit. a trimis pre îngerul său ca să ne în!emne pre noi să venim !egrabă i să stricăm ticălosul i păg"nescul plan9 = >i cum s/a înt"mplat. părinţii i -raţii i surorile s-inţiei tale.iin!că să cre*i s-inţia ta. că ne/am găsit tot !/ăi care nu iubim apa9 = Nu e o înt"mplare. să -ie preoţi. S-inţia ta e ti călugăr bun i temător !e Dumne*eu. au prin Pa-lagonia. că. lui 4aal i ca ale lui 'raian i ca ale lui pe ti iVs2 . ca să/mi a0ungă timp !e patru luni9 5ărturisirea lui C+iril st"rni un r"s cu lacrămi i cu plescăituri !in palme. că bieţii oameni ţi/au !at vinul mai mult pentru su -leţele lor !ec"t în cinstea ru!eniei i a priete ugului. !upre *isa Psalmistului: 1Inima mea va grăi cuv"nt bun2. în calea ta i voiu merge întru a!evărul tău2. &i luat ce ţi/au !at. >i cuv"ntul meu va -i mai mult către -ratele i prietenul nostru C+iril i mai puţin către s-inţiile voastre.

nu va pregetă să ceară i s-atul !u+ovnicescului său părinte. cu aer îmb"csit !e ceaţă i un păm"nt ce/ i a teaptă resemnat os"n!a iernii. iar (rmolae i cu &rca!ie în urmă. iar ar+on!aricul. am c"ntat. !ar (rmolae îi luă înainte. că !e mare plăcere n/am tras nici măcar un t"lv !in butoiu3 !ar acuma n/am cuvinte să !au slavă lui Dumne*eu că v/a în!emnat să veniţi i să mă scăpaţi !e ispită. eu. Ia încearcă. ale s-inţiilor voastre. Aă rog !e pe acuma să nu/mi re-u*aţi !ragostea. aprobă i iero!iaconul. care pe cea-ă. = . precum i c"te un clon!ir !e vin pentru osteneală. să baţi bine pre!u-ul. S-"ntul (-rem. = .Decebal9 >i struguri gusto i ca acei !in via Ualitropiei. !ar mai v"rtos Celui/!e/sus că n/a lăsat să pier*i împărăţia cerurilor pentru un butoia !e vin. Iar acuma . *ise i !u+ovnicul. = &r -i spre u urinţa lui. &rca!ie. !ar poim"ine negre it. precum i alţi s-inţi i cuvio i părinţi. căci voiu că!ea în i mai mare m"+nire. &cuma. 1Cine va pune. După ce/l sărutară . cu m"na sa. *ice înţeleptul Solomon.raţilor. *ise el. C"n! se vă*u slobo! pe puntea !e sc"n!uri. musa-irii plecarănu cu puţină obi!ă. vei -ace cum vei găsi !e cuviinţă. Proscomi!ie. s-inţia ta. 6mi recunosc gre ala i mă rog !e ertare. care pe obra0i. Clopotniţa înaltă nu mai stă !e vorbă cu luna. să -im îngă!uitori cu părintele C+iril i să/i primim 0ert-a cu toată inima. Dacă părintele (rmolae nu/mi a!ucea aminte că numele celor care m/au miluit trebuesc pomenite la s-. opti &rca!ie la urec+ea lui Iac+int. Căci ori c"te planuri am -ace. *ăpăcit !e at"tea !iscursuri i !e at"ta cinste3 mi cat !e mustrările ce i/se -ăceau3 ameţit puţin i !e băutură. părinte C+irile. să/ţi mulţumim i s-inţiei tale. iar nu bătr"neţea. Iac+int o luă înainte. iar noi ne vom -ace !atoria !e preoţi. ca să nu se tre*ească vinul. Iertaţi/mă că n/am la în!em"nă nici +"rtie. . au aruncat în 0ale mare inima mea. altul te va încinge i te va !uce un!e tu nu voe ti92 Noapte !e toamnă înaintată. . !estul ne este. cu ru ine. = Drept este? . Datori suntem. păcătosul i nevre!nicul. răspunse acesta. încuviinţă Iac+int cu sgomot. & a e. i nici numele bunilor i evlavio ilor cre tini să răm"ie nepomenite. !racu e mai tare !ec"t noi i ne va ispiti la lăcomie. Aă mărturisesc. cel !in Siria. &ibi gri0ă. . m"ine poate că nu. să -aci !ragoste i să însemne*i pomelnicul pe/o bucată !e +"rtie. Iar m"ine . să/i !ăm pace că e ostenit !e pe !rum i trupu/i cere o!i+nă. Iero!iaconul căută vorba potrivită. -raţilor< = &bsolut? . lacul nu mai oglin!e te stelele. Dar eu îl ert pentru tinereţea i pentru ne tiinţa sa. te încingeai singur i umblai un!e vreai3 !ar !acă vei îmbătr"ni. iară i. a -i că*ut în păcat !e lăcomie3 i os"n!ă grea m/ar -i a teptat pe lumea cea !e !incolo. &ltar.ire te că sunt !e aceea i părere. Cuviosul C+iril. -oc în s"n i nu se va ar!e<2 . cu un trecut mai variat !ec"t al mănăstirii propriu/*ise. am m"ncat. apoi răspunse umil i g"ngav: = Cinstiţi părinţi. &min. !u+ovnicul luă !e mărturie cuvintele 5"ntuitorului către apostolul Petru: = &!evăr *ic ţie Petre: c"n! erai mai t"năr. care pe urec+i. atunci c"n! ar mai că!ea în ast-el !e ispite. unc+ia ul ovăi. înc+i*"n! !intr/un oc+iu. nici con!ei i nici cerneală. mustrările aspre !ar !repte. . pentru os"r!ie. Cei !oi îl spri0iniră. Daniil !upă el. -rate C+iril. !upă care t"n0ia neleguita muere a împăratului &rca!ie. se clătină c"teva clipe pe picioare. -iin!că ne/om întrece cu somnul i n/om au*i toaca. Daţi/mi voe însă ca să -ac o mustrare părintească -iului C+iril. 5"ine însă am să -ac rost i am să vă !au -i tecăruia c"te un pomelnic ca să/l pomeniţi la s-. cu cer lipsit !e po!oabe. Ca să nu -ie bănuit că vinul e !e vină. = Ce/ar -i !acă ne/ar !a acuma clon!irele i m"ine pomelnicele< . &m băut. învaţă cum că nu se ca!e călugărului să ţină în c+ilie nimic peste cele !e apropiată i nemi0locită trebuinţă. nă!ă0!uin! că.

poate la 1lau!e2. S-inţia ta ai avut !ragoste i ne/ai -ăgă!uit.iule C+iril. 'otu i. N/ar -i înţelept să ţinem lucrurile !in scurt<. . Petru. 'oţi s/au re*emat !e c"te/un copac . i o ve!ea butoiul 0umătate. se o-eri să/i arate calea. un proverb bătr"nesc ne învaţă să nu lăsăm lucrul !e a*i. U a eră !esc+isă. )uăm sticlele i ne întoarcem acasă ca ni te călugări !e treabă. i C+iril nicăeri. Du+ovnicul vorbe te singur: î i -ace repro uri9 = >tiţi ce mă g"n!ii eu< . !ar mi/se pare că numai vră0ma ul ne în!eamnă să ne întoarcem la C+iril. nu ne mai !ă nici picătură !e vin. iar &rca!ie ri!ică !in umeri. -ără să se au!ă bine i -ără să/i interese*e răspunsul. &cesta. prea cuviosul Daniil nu mai avu nevoe să invoace cuvintele 5"ntuitorului către s-. = Cinstiţi părinţi. se pronunţă -avorabil. 6n biserică . & teptară i răspunsul lui Daniil. ca oameni bine crescuţi. *ise Iac+int !upă ce părăsi copacul. Iero!iaconul &rca!ie însă. c"te/o sticlă !e vin întru pomenirea celor ce ţi/l/ au !ăruit. m"ine !imineaţă. pe m"ine. = &bsolut? Du+ovnicul tu i. *ice cuviosul Petru. !ar9 nu găsesc u a. Ce Dumne*eu< &m băut !estul9 Daniil îl bătu pe umăr: = Dacă vrei să placi lui Dumne*eu. 'raseră cu urec+ea i au*iră vorbe m"nioase. &-ară !e acestea. !in m"n!rie sau c+iar !in convingere. Prietenii no tri se întreabă i ei . acolo< Nu vii în casă< = @a viu. iertaţi/mă. 6nviorat !e aerul rece !e a-ară. @a s/ar putea să nici nu/ i mai a!ucă a minte !e -ăgă!uială. = 'u e ti. ca să nu calci porunca evang+eliei i să nu -ii nevoit să mai umbli i m"ine la butoiu. al curţii. patul neatins . Dar C+iril nu răspun!ea. (rmolae. întări Iac+int.iin!că !u+ul e os"r!uitor. (rmolae î i aruncă oc+ii pe -ereastră: lampa aprinsă. interveni (rmolae. = De bat0ocura oamenilor să nu te birue ti2. = @a bine că nu? . i am păcătui !acă nu te/am cruţă !e/o nouă osteneală. încercă să se opună. 'e/ai purtat bine. 6n nucul !in -aţa casei ieromona+ului Ignatie c"ntă o cucuvae: popa e !e nouă*eci !e ani. o traseră spre ei i ciocăniră. i/se a!resă Daniil.se o!i+ne te i el: 1cre!incio ii2 nu se !eran0ea*ă pe vreme ur"tă. poate la canoane. pentru m"ine. C+iril !ibuia u a casei pe l"ngă gar!ul !inspre răsărit. omule. iar trupul neputincios9 = &bsolut? . c"ţi vor -i<< . = . Aor -i a0uns cei !e acolo . !e puterile cele în elătoare ale vră0ma ului să nu te temi. s-ătos. că sunt i mai t"năr i mai mic în gra!. nu s/a terminat utrenia. Noi c+ib*uirăm însă că ar -i mai bine să ni/l !ai acuma. te culci i s-inţia ta cu su-letul împăcat că ţi/ai -ăcut !atoria către cei ce te/au miluit. se grăbi să aprobe. Unul îng"nă un c"ntec. ci te îmbărbătea*ă i te întăre te ca să le în-runţi cu vite0ie29 = # s/au*ă părinţii i o să ne -acem !e vorbă i !e r"s. C"n! s/o sculă C+iril. u a !e la cămară la perete. Iar s-"ntul evang+elist 5atei scrie: 1Nicio!ată nu m/am culcat să !orm av"n! ceva asupra cuiva3 nici am lăsat pre cineva să se culce. av"n! ceva asupra mea2. ca mai t"năr. Cei patru r"seră în-un!at. !upă ce i*buti îns-"r it să se !eslipească !e/un tei bătr"n i răb!ător. pentru anumite trebuinţe. = >Gapoi n/o să mai răm"nem acolo. &rca!ie. altul se căsne te să/ i str"ngă bu*ele pentru un -luer. Se înapoiară c"te ipatru. C+irile< = (u9 = Ce -aci. să/ţi întunece !in nou 0u!ecata9 . grăe te proorocul Isaia. 5ai ales că s/ar putea ca p"nă m"ine să vină !iavolul lăcomiei.

Iac+int privi cu obi!ă vinul por-iriu !in sticla !u+ovnicului i/l întrebă. i !upă ce r"se singur. veni vorba !e p"ine. Plecase el o!ată. cu un Nil !e vin<. (rmolae. ca omul care/ i a!uce aminte !e ceva. la Aitleem. în!ată s/au umplut +ambarul lui 5arc+ian !e gr"u curat. &tunci au scos ucenicii lui 'eo!osie p"ine !in trăi ti i au m"ncat cu toţii. în r"sul lăcrămos al celorlalţi. răspunse acesta. că/l împărţim noi acasă.elicitările mele că avuse i i tu o i!eie. &cesta eră at"t !e sărac. cu smerenie. răspunse acesta !ibuin! !upă pa+are. )ui &rca!ie nu/i -ăcu parte. = Da nici vorbă nu e să/l lăsăm să se tre*ească. sunt sigur că l/aţi întrecut9 N/aţi putea să -aceţi o minune< @ătr"nul î i încreţi spr"ncenele i scr" ni !in !inţi: = Nu mă ispiti. C+iril i*buti să umple o sticlă pentru !u+ovnic i o oală pentru cei !oi preoţi. @ătr"nul se uită aspru. P"nă umplu eu clon!irele. !upă c"t tiu i !in c"te am au*it. = Numai !e/aţi a0unge cu oala s!ravănă acasă. 'eo!osie a umplut un . (rmolae. se t"ngui (rmolae. nu? . părinte C+iril? Pentru mine i pentru porcul ăsta. &cesta primi. Ne !ucem la (rmolae i/ l bem în!ată. !upă ce se a e*ară !in nou în 0urul mesei. Scoate sticla !e pe m"nică. lovin!u/l în spate. &rca!ie. Dumne*eu I/o -i pus acolo . pe temeiul cuvintelor s-. ca să se roage. se grăbi să re-u*e. s-inţiile voastre mai luaţi loc pe scaune. Iac+int *ări o -irimitură în barba lui (rmolae. grăi i &rca!ie către Iac+int. )a plecare. s/a abătut în c+ilia cuviosului 5arc+ian. ( t"r*iu i trebue să ne !ucem i noi la culcare9 Se a e*ă numai bătr"nul. *ise Iac+int. -ără să arate bucurie sau supărare. &rca!ie? . satano? = Deloc. . !upre cum învaţă Pavel pe 'imo-tei. om bătr"n. în bat0ocură: = Părinte Daniil. = Cinstiţi părinţi. i -iin!că spuse C+iril că nu mai are. se a!resă. a a că tot pentru m"ine o să răm"ie9 (rmolae îmbol!i pe Iac+int. !ar lipse te p"inea. îng"nă C+iril. îl încre!inţă Iac+int. &postol Pavel: 1Cei tari să purtaţi slăbiciunele celor slabi2. După multă ca*nă i nu -ără oarecare risipă. = &. însărcinare !e la unc+ia să/i !ucă sticla. Pe !rum. i blagoslovin!u/l. &cuma te/ai lămurit< = Dar s-inţiile voastre ce/o să -aceţi cu p"rnaia aia< Că p"nă m"ine se tre*e te. -iin! obosit i -lăm"n!. Pune oala pe masă. = &m să beau 1puţin/c"te puţin2. pe acesta. în sc+imb. După ce cotrobăi prin toate ung+erele. C+irile. i e lucru !iavolesc să/l bem numai noi !oi. Nu mai ai vreo ceapă. n/am !ec"t o sticlă mai curată. !u+ovnicului: = Prea Cuvioase Părinte Daniile. îmi a!usei aminte !e/o minune a s-"ntului 'eo!osie cel 5are. însoţit !e ucenicii lui. cuviosul 'eo!osie a vă*ut un bob !e gr"u sp"n*urat în barba lui 5arc+ian . #ala o în+ăţă (rmolae. ne pui într/un ibric sau într/o oală. &cesta găsi o i!eie. că părintele (rmolae se cam clatină9 N/ ar -i mai înţelept să/l beţi aici< = @ravo. ( r"n!ul părintelui C+iril să mai bea i el !e la alţii9 = Păcat că nu mai avem mi*ilic. C+iril se întoarse ru inat. &!ă pa+are. s-inţia voastră !uceţi o viaţă înaltă9 N/a putea să cre! că aţi a0uns la !esăv"r irea unui &ntonie.= Po-tiţi? . ce/o să -aci s-inţia ta. C+irile< = @a ceapă s/ar mai găsi. -ără secară i -ără neg+ină. = Da nu/i nevoe numai !ec"t !e sticle. Uite. că n/a avut să le pună !inainte !ec"t un bli! !e linte -iartă. i nu te supăra. >i ce/mi *isei: !acă s-. ( păcat să/l risipim pe !rum. !ar pe vame ul !in evang+elie .

Fis/a m"n!ra către mine: 5"n!rul meu. lupe. scrie: 14"tle0ul gustă bucatele iar mintea 0u!ecă cuvintele2. sti+ul al II/lea. *ice: 1C"ntaţi cu înţelegereHG. Iac+int. bătr"nul se ri!ică m"nios. Aă*"n! că C+iril. în calitatea lui !e cerber al sino!ului 1'rulan2. >i. Care canon opre te pe clerici să rage ca boii i ca vacile. oare n/o -i în stare i părintele nostru Daniil să -acă măcar o p"ine !in -irimiţa ce at"rnă în barba lui (rmolae< C"n! vă*ură i ceilalţi -irimitura !e p"ine. bunăoară. C"ntecul alungase i oboseala i somnul i a ternuse iară i bună voinţa pe -aţa lui C+iril. Drept 0u!ec"n!. (rmolae a0ută lui &rca!ie la stări. iar (rmolae lăsă vinul să se scurgă pe l"ngă urec+i. !raga mea. care tocmai se c+ioră sub pat în căutarea unui pa+ar. & a. !u+ovnicul. lupe. 5ă mărit. Să vie i m"n!ra mea. ori pe ea: Din !oi care ţi/o plăcea9 C+iril ascultă c"ntecul cu pa+arele goale între !egete. !ar îmi !atoraţi ascultare ca unuia mai bătr"n i care. = )acomi mai sunteţi. mai este învre!nicit !e la Dumne*eu cu !arul !e a t"lcul scriptura i !e a erta păcatele. !raga mea. se găsea în mi0locul ucenicilor săi.oae ver!e măturică. î i în!ulci -irea i *ise: = .. C"n! încetară.iilor. s-inţiile voastre însă. !e n/am avut. !e neca*. >/atunci. ţinut la leatul M8K. Iar în cartea lui Iov . Ioan Eo*evitul. !intr/un bob. !ragul meu. &!ică: g"tle0ul are pricepere numai la . sub împărăţia lui Constantin Pogonatul. Că nu/mi pare rău !eloc9 Că mai sunt în lume -ete3 5i/oiu găsi i eu perec+e. 5"n!ra mea. ci i cu cuv"ntul lui Dumne*eul2 = &bsolut? . te las cu bine9 'e mărită cu noroc. i*bucniră într/un r"s !e răsună c+ilia lui C+iril. & i0!erea i !umne*eescul 4ură!eaur. ca să nu g"n!iţi cum că !racul m"n!riei s/a -uri at printre cele c"teva pă+ăruţe cu vin i a pus stăp"nire pe mine. care se mulţumise numai să *"mbească. neni orule? . i spri0inin!u/ i spatele în perete. c"rti &rca!ie. . în voroava !in tomul al A/lea. s-inţiile voastre nu sunteţi ucenicii mei. pe l"ngă preoţie. iar !u+ovnicul batea tactul i purtă !e gri0ă să nu se calce canoanele sino!ului al M/lea. cu o vorbă obi nuită lui Iac+int. abia a teptă să înc+i!ă !iaconul gura. ca să -ie în notă. Cu toată silinţa pe care i/o !ă!ea prea cuviosul Daniil. i se porni cu glasul lui !e bariton necivili*at: Eei? De/am avut. m/ăi m"nca / #ri pe mine. &m -ăcut cum am putut. ca ni te -ii netrebnici. mă găsesc în mi0locul vostru a a cum s-. 5"n!ra mea. capitolul HL. bătu tactul i cu oala i cu pumnul. aprobă (rmolae. cert"n!u/l cu arătătorul !e la m"na st"ngă: = Nu numai cu p"ine poate trăi omul. -aţa HLK. ţinu oala la gură p"nă simţi că se înăbu ă. se a!resă lui Iac+int. !ispus ca în *ile bune. Iac+int ţinu ison. aţi uitat !atorinţa i aţi călcat canonul :T care s/a !at !e către soborul celor o sută apte*eci i patru !e s-inţi părinţi. nu mă m"nca. care poruncesc celor ce c"ntă 1să nu strige29 Aeselia eră în toi. în loc să vie cu pa+arele. După ce se mai potoliră. P/aici lupii mă măn"ncă9 Stai. >apte văi /o vale a!"ncă. & a. se re*emase !e pat i căscase gura la Iac+int.+ambar. Iac+int lăsă g"tle0ul să urle în toată libertatea3 &rca!ie îl întovără i ţip"n! i el c"t putea3 iar (rmolae. Care m/am iubit cu ea. &poi !ete !rumul unui c"ntec bătr"nesc !e sperii pe !u+ovnic i pe C+iril. !u+ovnicul î i v"rî mustăţile în oală3 apoi î i v"rî i Iac+int nasul. Iar împăratul i proorocul Davi!. opre te săltările i răcnetele cele necuvioase i -ără !e r"n!uială. Nu vă !au altă pil!ă.

&rca!ie îi umplu pa+arul9 !in sticlă. Ca să poată să r"!ă. să -acă cu smerenie. suntem ni te păcăto i i ni te ticălo i. oc+ii/i sclipiră i m"na apucă pa+arul. Sunt peste ase ceasuri !e c"n! -acem numai pe placul lui: ba lău!ăm vinul că e a a i pe !incolo3 ba lău!ăm pe bietul C+iril că e a a i pe !incolo3 ba unul î i arată !arul vorbirii3 ba altul se -ăle te cu glasul3 . De at"ţia amar !e ani au*im într/una propovă!uin!u/se smerenia i totu i noi am rămas stăp"niţi !e acela !rac al m"n!riei. C"n! i*buti. a!ăugă (rmolae. *ice cuviosul Pimen cel 5are. Deo!ată bătr"nul se încruntă i se uţupi cu toată vlaga să alunge tu ea !in g"tle0. vara trece / >i n/am cu cine/mi petrece9 Căci cu cine/am petrecut . sticla i pa+arele goale !e pe masă. cu g"n!urile pier!ute. >i m"ncarea să/i -ie cu smerenie. cu care c"ntaseră i cu care vorbiseră. mai călugăre te este să/ţi iei sticla i să te smere ti în c+ilie. s/o -aceţi cu smerenie9 'ăcere. cuviosul Iac+int întinse m"na. = (i. smerenia. ca să nu sloboa!ă prostii i răcnete. se ri!ică ţanţo . cu gura căscată i cu oc+ii înlăcrămaţi. iar mustăţile se !epărtară at"t !e mult !e barbă. aprobă Iac+int. i *ise: = . iar &rca!ie eDamina t"lvul. -aţa i/se înveseli cu toul.raţilor. i c"ntarea cu smerenie. = &bsolut? = Negre it că tot cu smerenie. urmă Daniil. i altă!ată să nu mai răcniţi ca măgarii i ca -iarele sălbatice. (rmolae îl opri brusc. este. & mărturisit el însu i către 5acarie (g+ipteanul. Iarna vine. *iseră i ceilalţi. #rice ar -ace călugărul. >i -ăc"n! metănii. nu se a-la l"ngă el !ec"t C+iril. pocnin! cu pumnul în masă. Du+ul smereniei luă locul !u+ului m"n!riei i al altor !u+uri care se mai aciuiaseră în c+ilia lui C+iril. 5ulţumit că are autoritate. )a biseric"Gn morm"nt9 C"n! isprăvi i !esc+ise oc+ii. . cu privirile înţepenite. = &bsolut? .sosuri i la !ulceţuri3 iar la vorbă i la c"ntare se ca!e să/l !ai în stăp"nirea minţii. cu glasul ascuţit. sărutară m"na unc+ia ului. Deo!ată -aţa i/se însenină. că i/se vă*ură gingiile. După gimnastica !iscretă a bărbii i a spr"ncenelor. mai mult în bat0ocură. î i !eteră cu coatele i cu picioarele i a teptară. 'oţi stau ca muţi. oc+ii/i prinseră a r"!e. #ala. luaţi pil!ă. & a !ar. cu g"tul întins i s"c"in!u/ i barba spre toate punctele car!inale: @ulgăra !e g+iaţă rece. Dar !u+ovnicul păru că nu/l observă. -orţat pe la cotituri. = @lagosloviţi i ertaţi. părintele Daniil î i m"ng"e -aţa i se a e*ă tacticos la loc. !ar !e smerit nu se poate smeri. să nu te tie !ec"t Dumne*eu9 Căci smerenia. aruncă o -irimiţă !e tuse pe umărul lui Iac+int. (rmolae se -ăcea că !rege -ocul în sobă. căin!u/se !esigur pentru m"n!ria cu care băuseră. C"n! să apuce sticla. Că !e c"t să -aci pe gro*avul i să bei prin c"rciumi ca să te va*ă mirenii. lăsă -aţa să i/se pre-acă toată într/un *"mbet i începu să c"nte . s/a !us i n/a mai venit. e mare lucru înaintea lui Dumne*eu. aţi vă*ut cum trebue să c"nte un călugăr< = &m vă*ut9 = Dacă aţi vă*ut. cu oc+ii înc+i i. singur ori cu -raţii tăi. &poi3 ca inspirat !e sus. i pl"nsul. Cea mai teribilă armă a călugărului împotriva lui. -iilor. i postul i rugăciunea tot cu smerenie9 = >i beţia asii!erea. Ceilalţi simţin! că mo ul pregăte te ceva. Se *ice că !iavolul poate să -acă i milostenie i răb!are3 poate c+iar să postească. Iac+int se retrăsese într/un colţ. ca i mutra amăr"tă a ga*!ei. i le întoarse cu gura în 0os. se cuno tea că scotoce te ceva prin cap. !eci. cu multă smerenie. în cămară. După ce/l sorbi -ără opriri. sunt martori nemincino i ai -ără!elegii săv"r ite9 Simţin! pesemne mustrarea vaselor goale. ţineţi minte !e la mine: o prostie !acă o -aceţi.

a *is 5"ntuitorul la Cina cea !e 'aină. !rept vă spun. omule? = Doamne -ere te? . nu mai încape nici o pricină. apoi ri!ică privirea spre C+iril i *ise: = &i avea !reptate9 !acă aci n/ar -i altă c+estie la mi0loc. ci !upă cea Nouă9 . = Numai o sticlă. = . >i. a!ică să nu mai lău!ăm gustul sau culoarea vinului. N/am vă*ut smerenie !ec"t în c"ntarea părintelui Daniil. = Nu/i a!evărat? . se apără ga*!a lovin! cu piciorul în po!ea. !ucă/se i suta9 = Nici măcar un pic? . . al )egii celei Nouă2. om bl"n! cu -irea. neru inatule? . se încruntă i se învineţi la -aţă. = @a c+iar împărăţia cerurilor. ia încearcă i s-inţia ta i scoate o sticlă -ără să mai c"rte ti i -ără să te mai m"n!re ti că ai în c+ilie oaspeţi numai !intre -eţe preoţe ti. numai a a spre încre!inţare. cu smerenie. & a că. 5i/aţi !i0muit butoiul . 6n vremea aceea însă vinul eră socotit pesemne ca o băutură spurcată. ar -i tiut că Ji!ovii lui vor răstigni pe Domnul i nu i/am -i mai scos !in robia (g+iptenilor9 = Nu/ţi a!e bine să 0u!eci ast-el !e lucruri. >i noi. vre!nic este !e moarte92 = Un!e scrie a a ceva< & putea să tiu i eu< = Cum nu? 6n a Doua )ege9 = & Doua )ege a !at/o 5oisi. = Dar s-inţiei tale îţi a!e bine să coman*i în casă la mine. protestă ga*!a. porunce te Ie*ec+iil proorocul9 Str"n i cu u a.iule C+iril. să bem o sticlă. = 5ăi C+irile. sări i (rmolae. se răţol C+iril i*bin!u/se cu !osul !e perete.ba celălalt se sumete în tiinţa scripturilor. nesocotitule? = (reticule? . acesta este s"ngele meu. i vinul mai prietenos i !ragostea lui C+iril mai primită înaintea lui Dumne*eu9 Ia să încercăm noi. -ă/le3 nu te abate nici în !reapta.iul lui Dumne*eu. Cei mai tineri nă!ă0!uiră în iscusinţa !u+ovnicului. i m"ncarea ar -i -ost mai săţioasă. să nu mai urăm i să nu mai amestecăm Scriptura un!e nu se cuvine. C"n! îţi porunce te un preot să -aci cutare lucru. *ise el răstit. 1'oate c"te îţi va porunci ţie preotul. &poi să ne spui i nouă ce ai simţit în su-letul s-inţiei tale. apăsă (rmolae. ca să/ţi !au să bei< 1Preoţii să nu bea vin?2. i tot mai vreţi< >i ri!ic"n!u/se !e la masă se re*emă cu spatele !e perete. e !rept că a a a grăit proorocul Ie*ec+il. = 5uere a-urisită? . vi nul !e care -ace opreli te Ie*ec+il. Un!e s/a !us mia. îl certă (rmolae. că parcă mo tenisem9 = R"e căprească. i mie puţin îmi pasă !e legile lui 5oisi? &r+iman!ritul Daniil se încruntă i lovi cu pumnul în masă. către !u+ovnic: = Cinstite Părinte. îi strigă i Iac+int. e al )egii celei Noui. 0u!ecă s-inţia ta: nu v/am !at !estul< >i nu intru eu în păcateC !"n!u/ vă să beţi peste măsură< Nu *ice în s-"nta evang+elie că 1vai !e acela prin care vine sminteala<2 @ătr"nul înălţă !in umeri. 5usa-irii încruci ară priviri !isperate. musa-irii încruci ară priviri. căci cine nu ascultă !e preot. e vorba numai !e/un Nil. = . &poi. nici în st"nga. !ar acuma e însu i s"ngele Domnului9 1@eţi !intru acesta toţi. nu mai trăim !upă )egea Aec+e. Că !acă ar -i avut !arul proorociei. am simţit o a a !e mare mulţumire su-letească. = Nu vă mai !au nici pic. Deci. că i noi îţi vom spune ce am simţit într/ale noastre9 C+iril. BC+iril nu prea are barbăC. îl întrerupse Iac+int. încercă Iac+int. ce mă g"n!ii eu: !acă !u+ul smereniei s/ar -i sălă luit întru noi . ca să -acem o probăluire. eră al )egii Aec+i3 pe c"n! vinul la care ne po-te te .rate C+irile. încă !e c"n! am intrat aci. &cesta le pricepu g"n!ul i nu se lăsă biruit !e unul ca C+iril. ascult"n!u/l. = 5oisi a -ost prooroc. slavă Domnului.

nu i/a pus +otar. că a răcnit oarecum -ratele Iac+int. 'emeiuri !in s-intele scripturi i lău!"n! pre Dumne*eu i -aptele lui. înc+inarea la i!oli. i beţi tot a a9 = Dacă aveţi !e un!e. !upă ce i/a !at omului înţelepciune să 0u!ece. !e la carele i prin carele se !ă vouă toate. p"nă la limanul cel neînvi-orat. Daniil . a!aose (rmolae cu supărare. Iac+int vru să *ică ceva. *ise: = &m !at înaintea oc+ilor vo tri calea vieţii i calea pier*ăriiRG. Iar s-inţiile voastre aţi a0uns !e mult la +otar9 Un!e mai pui că !in pricina băuturii am pier!ut i slu0ba utreniei. în toată vremea vorbin! cu. ori altceva !e veţi -ace. !ar s-. nici pentru !es-r"nări. !ar !u+ovnicul i/o luă înainte. a arătat ucenicilor pa+arul iar nu butoiul9 #aspeţii priviră cu milă la C+iril. ci l/a lăsat să se con!ucă singur pe marea vieţii. Dar noi. căci *ice: 1#ri !e m"ncaţi. i tot s/a m"ntuit9 = Dar noi. C+irile. !e c"n! ne/am a!unat în c+ilia s-inţiei tale. nu pentru beţie. au -ost lipsite !e împărăţia lui Dumne*eu . >i apoi. ni te sărmani călugări. a a că Dumne*eu nu va ţine socoteală că am 0ert-it una sau !ouă sau nouă întru cinstea s"ngelui iubitului său -iu. toţi c"ţi suntem !e -aţă. -iule C+iril. ori !e beţi. oare. ci tot în slava Celui/!e/sus. Dumne*eu. . c"n! a grăit a a. '"lcuirea. care am lăsat case i părinţi i -raţi i surori. &cuma. ci vor intră în ia! cu -urii i cu uciga ii.= Drept e3 !ar 5"ntuitorul Eristos. &postol Pavel scrie lui 'imo-tei că beţivii nu vor mo teni împărăţia cerurilor. ca să arate că are plăm"ni i g"tle0. c"n! îi veni r"n!ul. = &m veg+iat i am cetit i am c"ntat la mii !e utrenii. (vreilor. -iilor. toate întru slava lui Dumne*eu să le -aceţi2. ci pentru că n/au avut unt!elemn în can!ele. i tot s/a m"ntuit9 = Davi! proorocul a -ăcut uci!ere !e om. ca să călcăm această poruncă< @ăut/am. &!ică m"ncaţi c"t puteţi. cele cinci -ecioare !in evang+elie. = S/a ticălo it !e tot băiatul ăsta. să pier!em m"ntuirea pentru că am băut un pa+ar !e vin mai mult< . nici pentru *avistie. întrerupse Iac+int. *ise i &rca!ie. nu e cine tie ce crimă mare. lu"n! în-ăţi are !e 0u!ecător.. -iin!că s-inţia lui n/a sbierat ca să -acă r"s. răspunse C+iril. = S/a m"ntuit 5aria 5ag!alena9 = >i 5aria (gipteanca9 = >i vame ul9 = >i t"l+arul !e pe cruce9 = 5anasse a propove!uit vreme !e cinci*eci i !oi !e ani. i că vinul mai puternice le -ace9 = &bsolut? = Drept este. Ci am cinstit c"teva pă+ărele !in ro!ul viţei. înc+eie cu amărăciune . &poi. p"nă am că*ut cu -eţele la păm"nt< 4răit/am cuvinte !e +ulă pentru cele s-inte< 6ntovără itu/ne/am cu mueri i am călcat po!vigul călugăresc< Aorbit/am !e rău sau am clevetit pe stareţul i pe -raţii no tri cei întru Eristos< )uat/am în !e ert numele lui Dumne*eu< Nu. o-tă i el. c"n! a vrut să c"nte. #ri noi. &postol Pavel n/a pus îngră!ire. o-tă (rmolae moţăin! !in cap. >i nici s-. ar -i aceasta. =9 !ar nu uitaţi pre Dumne*eu. a!ică nu se pocăiseră la vreme. = >i 5oise &rapu la -el. ca să nu lepă!ăm !ragostea s-inţiei tale i ca să -ie pentru su-letul celor ce ţi l/au !at. ce am -ăcut. grăe te Domnul Savaot prin rostul proorocului Ieremia. tie Dumne*eu c"t am priveg+iat i c"t am pl"ns pentru păcatele noastre9 = &bsolut? = Cuviosul Davi! a -ost mai înainte t"l+ar mare i tot s/a m"ntuit? .

C+iril însă rămase neîn!uplecat. !ar Iac+int. nu eră a pagubă9 >i apoi nu se că!ea să lase ca patru preoţi să plece m"+niţi !in c+ilia lui. î i terse o lacrimă care se ivise la coa!a oc+iului. i trase9 Deo!ată î i !eslipi gura !e pe el. în0umătăţin! un vers !in Psaltire. Cei patru se răsuciră ca la poruncă. cu multă casnă. = Du/i oala. că nu mai e tinereţe?. Intrară tăcuţi i posomoriţi. & a a păţit i bietul C+iril9 Ne/a miluit p"nă ce a venit satana i l/a str"ns !e m"nă. *iseră cu o gură Iac+int i (rmolae. !in care pricină a pier!ut bietul Ioan. se îmuie. >i trăg"n! m"nica !e la căma ă. nu erau în stare să/l încre!inţe*e că nu i/a cinstit în!ea0uns. vru să *ică i &rca!ie ceva. a poruncit 5"ntuitorul ucenicilor săi. i tot a a î i reluară locurile în 0urul mesei. 'ustrei a0utară !u+ovnicului să/ i pună anteriul i scurteica. = N/am vă*ut pe !reptul părăsit2. 6ncă o sticlă . în r"s. ca să n/aibă nici o plată !e la Dumne*eu. &poi. !e i n/aveau ce să/ i teargă. nu mai a0unge t"lvul ia vin9 Ce/i !e -ăcut< Pe -aţa părintelui Daniil se a ternu îngri0orarea. *ise !iaconul. &tunci vră0ma ul l/a str"ns !e inimă i nu l/a mai lăsat să !ea. ca i c"n! acesta n/ar -i au*it. care tia ceva. Nici un temei !in scriptură i nici lacrămile !e care se tot tergeau musa-irii. i*bucni i mai tare. Re*emat !e perete. se rugă el c"n! î i vă*u m"inile goale. i/ i -ăcuse obiceiu să împartă legumele !e pomană. cu neca*. vă rog să mă ertaţi i să po-tiţi înapoi. bălmă0i (rmolae ri!ic"n!u/se cu sgomot. -ii bun i a!ă/mi clon!irul. Ceilalţi îl imitară. strigă C+iril. 6n prag. = N/a -i cre*ut că -ratele C+iril9 . a teptă tăcut i bosum-lat să/i va!ă o!ată plec"n!. apoi se în!reptară bo!ogănin! spre ie ire. pentru cei ce se abat !e la -apta bună: 1Dreptăţile lor nu se vor pomeni2. Căci ce pagubă mare era. toată milostenia pe care o -ăcuse mai înainte. tată9 U-. = Ae!eţi cum î i bate satana 0oc !e om< @ietul C+iril o păţi întocmai ca Ioan 4ră!inarul. !ar î i !ă!ea seama că trebue să se -i apropiat !e 0umătatea vasului9 = Să mergem. = Să tiţi c/a Gnebunit. !ete un g+iont lui (rmolae. Nu luă !e la nimeni nici un ban i nu re-u*ă pe nimeni: nici (g+iptean !e eră. Iar proorocul *ice. îl s-ătui Iac+int pe iero!iacon. = Dragoste cu sila nu se poate. întin*"n! t"lvul lui &rca!ie.raţilor. se cam -"st"ci. nici Sarac+in i nici Israiltean. cică avea gră!ină !e *ar*avat prin părţile Nilului sau ale (u-ratului. !upă ce -ăcu aceea i încercare ca i C+iril. Du+ovnicul -ăcu oc+ii mari i a teptă. Părinte &rca!ie. !espre care stă scris în )imonar. Uitase numărul sticlelor. !ar nu înimeri. C+iril. Părinţilor. = . pre!u-ul înţepenit. &cest Ioan. >i cum inima lui nu eră !e piatră. 1&!evăr *ic ţie Petre92 C+iril au*ise tot. &ceasta p"nă pe la &!ormirea Născătoarei !e Dumne*eu.părintele !u+ovnic. 1Dragostea voastră să -ie !eplină2. p"nă să a0ungă oaspeţii la poartă. !acă mai scotea o sticlă< = @a c+iar i o oală9 = Netri tea lui9 Du+ovnicul ri!ică oc+ii la cer i o-tă pentru păcatul lui C+iril. C+iril v"rî t"lvul pe vrană i trase . . După ce scoase. i se !use în cămară -ără să ia sticla. -aţa i/se sc+imbă i i*bucni într/un r"s prostesc. &poi trecu pragul9 = %ineţi/mă. i trase . înaintea lui Dumne*eu. propuse Iac+int. negăsin! cuvinte potrivite. . părintele Daniil se opri i căină purtarea lui C+iril.

se aplecă pe r"n! în -aţa lor i *ise: = Prea Cuvio i Părinţi. că nu putu să/ i spue g"n!ul !ec"t !upă ce (rmolae umplu oala. -iin!că a tras cu t"lvul. a!uc"n! cu ei o strac+ină cu murături.ăţarnic este el. Dar C+iril ţinea morţi să ca!ă. &rca!ie îi sări repe!e în a0utor.ratele nostru e bolnav. acuma !aţi/mi blagoslovenie să -ac i eu9 Daniil îi răspunse printr/un *"mbet în colţul gurii i printr/o înclinare u oară !in cap. apoi se albi. = . iar (rmolae printr/un r"s ce nu gogea a bine. cum scăpase !in m"na olarului. = 'ot răul spre bine. &ci. sug+iţă i se împletecl să ca!ă. pre-eră să se agaţe !e/un castravete murat. = &min? . = . @a parcă ar -i mai avut i altă !orinţă9 = Drac are. -raţilor? strigă &rca!ie. = Dacă nu i se -ăcea rău lui C+iril. scoase !in bu*unarul anteriului un -urtuna ca !e !oi metri. ocupată în parte !e un !ulău care nu vru cu nici un c+ip să se scoale. (rmolae se uită ur"t la vecin. strigă el clătin"n!u/se l"ngă butoiu. = . !ar nu i*buti. C+iril vru să mai *ică ceva. abia lupt"n!u/se cu el. apoi pricep"n! cum stau lucrurile. în+ăţ"n! un pui !e pepene. Daniil. Dar C+iril î i str"nse r"sul i îngălbeni. Iac+int în a0utor. = >i porci. înc+eie &rca!ie. îl scoaseră cu capul pe -ereastră i/l ţinură a a p"nă socotiră ei că nu i/a mai rămas înăuntru !ec"t măruntaele. scutur"n!u/ i mustăţile. interveni bătr"nul. = >i porc tot el. = . *ise i Iac+int. ai< Ru ine vouă. Sărin!u/i . *ise &rca!ie mulţumit !e lăcomia cu care îng+iţeau -raţii. c/ai -ost c+elar. = S/a îmbătat mai mult !e !u-. Dar oala . apuc"n! oala cu am"n!ouă m"nile. = .= Ia încearcă tu (rmolae. Diaconul aruncă o privire !e bat0ocură i !e a!miraţie -raţilor săi. !ar !"n! cu oc+ii !e strac+ină. a -ăcut cinste C+iril. !ete oc+ii peste cap.ăţarnic e ti tu. popi mincino i? &ţi venit -iin!că aţi vă*ut butoiul9 Aoi nu sunteţi preoţii lui Eristos3 sunteţi popi i!ole ti9 Dacă aţi venit !e !ragul meu. -iin!că a spus că nu mai are !e/ale m"ncării. îl t"r"ră pe bietul C+iril în geaml"c. ai< Cu maţul gata. &t"t !e mare îi -u ciu!a. o-tă (rmolae.ratele nostru a murit9 = )/a a0uns pe!eapsa lui Dumne*eu. &ţi venit !in !ragoste. cleveti (rmolae.ăţarnicilor? . pentru ce a/+aţi mai luat -u/-ur/tu+unul. vorba vine . primin! oala !in m"inile lui (rmolae. aţi -ăcut s-inţiile voastre. poo/+orcilor< = Porc e ti s-inţia ta. Iac+int -ăc"n! solemn semnul binecuv"ntării. &poi îl a e*ară pe/o ruptură !e saltea !e pae. se învineţi. grăi (rmolae. în tiinţă Iac+int pe !u+ovnic. *ise (rmolae. care observase că C+iril nu prea golea pa+arul p"nă la -un!. a a cum surorile lui )a*ăr au spus lui Isus c"n! s/a înapoiat în @etania: = . strigă !in nou C+iril. îi întoarse (rmolae pe c"n! a e*a -urtunul !easupra vasului. îi răspunse Iac+int. 'ovară ii îl aplau!ară cu entusiasm. = )/a cuprins !u+ul neputinţei9 Săriţi. a!augă &rca!ie.ăţarnicilor? . puin! strac+ina cu murături la bătae. apoi se ri!ică. . Se îngălbeni la -aţă. -iin!că a în!ră*nit să ne numească -ăţarnici. Ceilalţi îl imitară. pe c"n! primea oala !in m"na !u+ovnicului. nu m"neam acu murături în oţet. îi turnară o oală !e apă în cap i se întoarseră m"+niţi. c"t îl a0unse gura. !esc+ise gura să *ică i el ceva.

(u sunt !u+ovnicul tău. mormăi Iac+int. răspunse un glas miorlăit. -rate C+iril. se milogi bietul C+iril. Cu părul răvă it. >i precum Domnul Eristos a cunoscut cu !u+ul cum că . cu c+eutoarea !e la guler ruptă i cu pantalonii !esc+iaţi. care î i bălăbănea capul pe spatele scaunului. &!ică. !upă c"t am citit i !upă c"t îmi !au eu cu proasta mea socoteală.ilip îi va -i ucenic. mă nebunule< .iule &rca!ie. >i se porni !in nou pe pl"ns. ai să a0ungi !eparte9 = & început să proorocească3 să tii că nu e semn bun. în semn că vrea ascultare i *ise: = . !in u ă. lovin! pe Iac+int cu piciorul. mă porcule< = ( grea/+a preoţia. i (rmolae care tot mai pl"ngea. = ( grea/+a preoţi/+ia? . !ar. . se t"ngui (rmolae. Iac+int privi întrebător la !u+ovnic. îl asigură Iac+int. = Cinstiţi părinţi. st"rni mai înt"iu mila. a a cum . ri!ică m"inile. -u !e părere &rca!ie. sunt ase sau apte ani !e atunci. = &sta -ace ur"t c"n! se îmbată. = 6mi pare c/o să/i cărăbănim pe am"n!oi. C+iril eră în prag. Dar (rmolae9 pl"ngea. Iac+int i &rca!ie se uitară. arăt"n! cu barba spre bătr"n. b"lb"i (rmolae. !e -ulgi !e găină i !e păr !e c"ine. m"r"l &rca!ie. = Domnul? = Cinstiţi părinţi. După ce î i aruncă oc+ii în oală i se încre!inţă că &rca!ie a i*butit s/o a!ucă plină ca !e împrumut. C+iril -ăcu o str"mbătură în c+ip !e r"s i păru să -ie convins. 6n clipa !e -aţă te găse ti abia !iacon3 peste !ouă săptăm"ni vei avea !arul întreg. -ire te. apoi î i -ăcură cruce. = Răspu/pun!ere9 ma/a/+are9 are un pre/+eot9 înaintea lui Dumne*eu. Că alt-el9 nu prea te tiu c+iar at"t !e învră0bit cu băuturica. = Să/l !ucem l"ngă C+iril. = Ce/ţi veni. !upă ce încetă r"sul. . reveni la părerea ce i/o -ăcuse în geaml"c. blagosloviţi i ertaţi? . = Ce/ai. îmi a!uc aminte. se răsti Iac+int. vei a0unge preot. i i*bucniră am"n!oi într/un r"s !e se +"ţ"nară -erestrele. C+iril +olbă oc+ii. se văetă Iac+int. = 6n sănătatea i întru m"ntuirea lui C+iril9 = &min. i voiu spune stareţului că e ti !emn !e a te c+emă apostol al lui Eristos. bocin!u/se cu +o+ote. (rmolae pl"ngea mereu i se văeta.Cel mai în !rept să mulţumească iero!iaconului. cu oc+ii bulbucaţi. Dar c"n! !ete cu oc+ii !e (rmolae. !e greutatea preoţiei i a călugăriei. minus Daniil care îl privea sever. cu oc+ii înc+i i. a a i eu am g+icit că vei -i urma vre!nic al lui &c+ila i al lui Prisc+ila i al lui &pollon i al lui .ilimon i al tuturor celor apte*eci !e apostoli. apoi r"sul -raţilor. *ise Iac+int.ilip e!ea subt un smoc+in . @ătr"nul însă cugetă. îngăimă (rmolae. Iar !acă i acest 0ug îl vei purtă cu cinste. Se uită la &rca!ie . Daniil !esc+ise oc+ii i întinse m"na !upă oală. plin !e apă. sg"lţ"in!u/l !e umeri. speriaţi. eră. cum te/am vă*ut într/ o *i e*"n! subt un salc"m. ar+iman!ritul. printre sug+iţuri. = Cinstiţi părinţi9 = După ce ne -ăcu 1porci2. îng+iontin! pe (rmolae. c"n! l/a *ărit 5"ntuitorul. s-inţiile voastre mă cunoa teţi că9 nu prea sunt a!"ncit în scripturi. sug+iţ"n! i vărs"n! iroae !e lacrămi. . Drept răspuns. %i/a venit rău -iin!că ai tras cu t"lvul i te/a ameţit !u-ul care vine înaintea vinului. am cre!inţa că satana nu e străin !e ceea ce am -ăcut noi în seara asta9 = Nu cre!. lu"n! capul !e la spate i arunc"n!u/l în poală.

= Precum aurul i argintul se curăţă prin -oc.= Cinstiţi părinţi. încuviinţă Daniil. !ar să ai un !eca i 0umătate. !e. măi C+irile. = Ce mi/a/+aţi -ăcut. că/mi bat eu 0oc !e tine? Căci ce să ve!eţi s-inţiile voastre< 6n a0unul plecării. Aă*"n! că ga*!a ovăe. 6ng+ite i un ar!ei murat că/ţi -ace bine la stomac9 = >i la cap. = Cinstiţi părinţi. scrie cuviosul (vagrie. = Aai !e cel ce a!apă pe aproapele său cu amestecătură turburel2. că m"r. >i eram -ericit că îngerul Domnului mă în!eamnă la -aptă bună. = Iertaţi/mă. a pus/o cu -un!ul în sus ca să se scurgă. el . grăi C+iril. ci ia i/i trage un g"t că acuma s/a mai limpe*it. . se răsti Iac+intJ storc"n!u/i o pătlăgică murată.ire te că i la cap. nu eram tocmai bucuros să viu cu at"ta vin acasă. că +"r. că alt vas n/avea -ratele meu Nae la în!em"nă. a a i inima călugărului prin ispite2. pier!ut ai -ost i te/ai a-lat9 Ia !in gros ca să te !regi. Da eu tăceam. C"n! măn"nci se în!estulea*ă numai stomacul. interveni Iac+int călc"n! pe !iacon peste picior. = Noroc. nu< @uun? >i ce cre!eţi s-inţiile voastre că -ace satana< & a teptat măcar să se scurgă sticla< Doamne -ere te? & luat un ciomăgel. îl !au c+elarului ca să/l împartă ob tei. complectă &rca!ie. că nu iau3 neică Nae . . *ise &rca!ie cu gura pe !in !ouă. blestema/+aţilor9 ar!e/vGa/+ar -ocul9 #o+? e grea pre/+oţia9 &veţi să răspu/+un!eţi înaintea lu/+ui Dumne*eu9 #o+? Aă*"n!u/l că nu se mai poate ţine pe scaun. sai Iac+int? = 'aci. cum se opăresc vasele înainte !e/a pune ceva în ele.iin!că la început a a -usese vorba: să iau o !amigeană ca !e cincispre*ece litruri. (rmolae se potoli i începu să s-orăe. mai blestemă pe !racu i mai în0ură pe Iac+int i pe9 stareţul. &oleeu. După ce se mai sv"rcoli. &oleeu. Iac+int !use oala la gură. că te leg? . Nu !e alta. îl m"ng"e Iac+int. că nu l/am turburat eu9 i nici nu v/am a!ăpat cu sila9 = Nu/ţi mai -ace inimă rea. iar c"n! beai se satură i capul9 (rmolae î i săltă căpăţ"na !in poală i vru s/o -iDe*e între umeri. !ar tiam că vră0ma ului o să/i pară bine3 i mă cam tăia capul ce/o să se înt"mple. mai sug+iţă. & aa? >i !upă ce/a opărit/o. >tiţi ce înseamnă *ob< Neca*ul bietei cumnată/mii i al lui -rati/meu Nae. = &cuma s/a mai limpe*it. Cumperi vin cu clon!irul i tot !ai !e ispită. 'aman acuma îmi !au seama9 . Diavolul însă ce/o -i g"n!it<: = Stai tu.iin!că trebuia să se scurgă apa !in ea. Iac+int i &rca!ie îl luară pe braţe i/l lungiră în pat. -rate C+irile? 5ort ai -ost i ai înviat. !ar nu i*buti. pe nas. Ce mi/am *is: îl primesc ca să nu le pară rău3 !ar cum oiu a0unge la mănăstire. *ise Daniil. Să ve!eţi. = &oleeu. C+irile. cu oc+ii la c+inurile lui (rmolae i cu m"na pe oală. !upă ce se mai învioră c/o îng+iţitură !in strac+ină i cu !ouă !in oală. (u. în casă? . mai strănută. Nu tiam !acă se ca!e să mă bucur ori să mă întriste*. mie nu/mi iese !in cap cre!inţa că totul a -ost pus la cale !e !iavolul. cu toate că nu prea sunt a a ligav la băutură. -rate C+irile. p"nă m/a îmuiat. mă omoară?. &!ică nu eram sigur !acă a spart/o !racul sau îngerul. s/a apucat cumnată/mea Ga opărit !amigeana . Nu bag eu belea în c+ilie. Aă rog să mă ascultaţi i pe urmă să 0u!ecaţi !acă am sau nu !reptate. ba să iei3 eu . = . să tiţi !e la mine că tot ce am -ăcut noi în seara asta a -ost pus la cale !e ucigă/l toaca9 = & -ost vinul turbure. (u . l/a pus în m"na unui nepoţel i a în!emnat pe copil să lovească !amigeana? >i nu să *ici că a crăpat/o pe ici i pe colea? & -ăcut/o *ob. cită Daniil !in nu tiu care prooroc. +oţii?. părinţilor.

nici pentru cei care te/au miluit. Ce/mi *iceam: ori -aci pomană. mă cercetea*ă mai !es. Ce/o -i g"n!it: e cam mare pentru un călugăr. @uun? C"n! colo ce să ve*i< Aeni părintele Iac+int . că n/ avea9 >i/l a0unse i pe el !orul tot acuma? @a încă . i pe te pră0it în bu*unar i -urtunul la s-inţia lui9 Iar c"t pentru &rca!ie . viu? . cu puţină *ăbavă. vine văru/meu Stan cu alte !ouă sticle. se uită cam c+ion!or" la butoiu. Ia mai bine ţine/l aci. !e c"n! i/am împrumutat un ciur !e mălai. iar mai băurăţi. s-inţiile voastre 1venirăţi. m"ine unul. !ar !acă s/o amestecă i !racu. c+iar !acă acest călugăr se c+iamă că/mi e cumnat. l/ai bea !upă psalmul HKJ3 c"n! îi -i vesel . +ooo? >i în!ată o gură mare: = @ăi mo Constan!ine? B5o C/tin eră tataC. Că scopul meu eră să -ac părinţilor o mirare. că/i eră !or să mă va*ă? Aeni &rca!ie . cum !e nu/l lăsă cugetul să/mi a!ucă niscai ouă sau vreun pa+ar cu lapte bătut< Părintele Daniil. Dracu însă î i avea planul lui. iar m"ncare. După ce am a e*at însă butoiul în cămară. După el sose te. nene. a a ca pe un -iu !e spove!anie. i n/ăi putea să/i mulţume ti pe toţi. în *iua !e Intrarea în @iserică. &păi . !e un!e i cum ar putea să/mi rostească un vas. nu/mi a!use i pastramă. o!ată mi s/a întors inima? Dracu?? Căci ce mi/ am *is: = 5ăi C+irile. m"ncarăţi. +op că intră pe u ă -rati/meu 5atei. cică/i eră !or să mă va*ă? Aeni părintele (rmolae . ca să ne pomene ti i pe noi. cu o !amigeană !e cinci Nilograme. Nu veni nici Ni-on care -uge i !e mirosul băuturii3 i nici Ilarion care î i vin!e tainul9 . ori nu mai -aci? @uun? i cu g"n!ul ăsta am venit. te/i în-r"na cu epistolele lui Pavel: către (-eseni sau către Corinteni3 !upă cum o -i ca*ul. >i c"n! mă g"n!esc că părintele Iac+int i cu părintele (rmolae nu mi/au trecut pragul !ec"t !e vreo trei ori3 i atunci -iin!că s/a înt"mplat să bote*e !e *iGnt"iu? De. Că/l împrumutase !e vre/o patru ani. apoi vă supărarăţi i plecarăţi. mai a!uce i nepotul 4+iţă o p"rnae iar ca !e !ouă . i mă puse la cale să vă c+em în!ărăt. cumnăţică. C"n! îi -i trist.. l/ăi bea !upă s-atul cuviosului &ntio+3 iar c"n! vei ve!ea că/ţi c"ntă g"tle0ul a lăcomie. în bu*unar< De. nu/ţi mai -ace inimă rea. n/a mai !at pe la mine !ePo 0umătaG !e an. nu e lucru spurcat. iar băutură9 &cuma. cum îi a0unse !ragostea !e mine tocmai în seara asta c"n! sosii cu butoiul<? @a se bro!i să aibă . căci aveam pentru -iecare călugăr c"te/o 0umătate. cum sunt cumnatele . i l/a pus vră0ma ul la cale să/l a!ucă tocmai la pont. !e ce să mint. Diavolul însă vă puse în minte că eu n/am să mă ţin !e cuv"nt. Că tocmai c"n! eră să casc gura i să *ic: = )asă. Da cumnată/mea )ina . = Aiu acu. sau !in cei care nu iubesc băutura. P"nă atunci tocmai bine se limpe*ea i vinul. mă bucuram. i să/l bei singurel/a*i un pa+ar. i se umple butoiul? (u. -iin!că trebuia să răspun!ă. 0u!ecaţi !rept i spuneţi/mi !acă nu e la mi0loc lucrarea necuratului9 5ai ales că nu veni să mă va!ă niciunul !in -raţii care mă cercetea*ă mai !es. că m/a luat subt mantie i nici nu pune vinul pe limbă. n/ai -olosit nimic: nici pentru tine. Nu veni nici părintele Isi!or. răspun!e -rati/meu Nae. i ce cre!eţi s-inţiile voastre că a a!us omul acela în căruţă< = @utoiul9 = C+iar a a. o -i ea !upă Dumne*eu.& aa? Pe urmă ce cre!eţi că se înt"mplă< 'ocmai în ceasul c"n! se c+ib*uia neică Nae cu bietu tata. *ice ea. că l/oiu lua i mai gol. soru/mea Riţa. au! la poartă: = Eo. !e. la -el3 apoi veni i părintele !u+ovnic pentru aceea i pricină. băurăţi i plecarăţi. Satana însă nu -u bucuros. nu< @uun? (i. părintele (rmolae . p"nă la poartă. că e s"ngele Domnului. !ar nicio!ată nu s/a ostenit să vie !upă înserare9 @uun? &cuma. . @uun? Iar mai m"ncarăţi. cu !ouă sticle: = Ia. +o. Iar venirăţi. cinstiţi i cuvio i părinţi. socoteala ta . Iar la poartă ce/ am c+ib*uit: să ascun! butoiul ca să nu mă va!ă cineva i să se !ucă vorba. . i o luarăţi înapoi.

!eci numai bun !e m"ncat seara cu p"ine. cumnat ţi/o -i -ost9 = Aăr bun. să/mi a!uci pastramă în loc !e lapte. c"n! vă* lumină la s-inţia ta. iar el îmi povestea !in viaţa s-"ntului Simeon Bcel nebun pentru EristosC. !intr/o lă!iţă. ninge< = )/a împins !racu. iar în m"na !reaptă ţinea mu tar. nu< . = @ine c/a venit. în ce/o -i -ost pus mu tarul n/a putea să spunC. că parcă eră biserica pustie -ără el. p"nă c"n! ne/am +otăr"t i am plecat către tine: el cu pe tele în pac+et i cu maţul !e g"t. !upă ce se înc+ină i el. Ce eră să -acă< Să lase geamul a a ca să ne îmbolnăvim< Nici vorbă? s/a !us omul să/l înc+i!ă. Ia să/i !uc o bucăţică !e pastramă . că c+iar !e/o 0umătate !e ceas o luasem !e pe grătar9 i mirosul încă nu se potolise. *ise: = @a să/i !ăm mai bine ni te lapte. veneam !e la părintele eclesiar+. ve!eţi< . = 'ot !racu te/a pus la cale i pe s-inţia ta. cum îl tiţi. cine I/o -i împins. pentru am"n!oi . = (u. 6n acest moment (rmolae -ăcu o str"mbătură !e/i sperii pe toţi. ţi/se +ur!ucă stomacul i numai !e lapte acru nu e bun. *ise C+iril. 4"n!esc: c"n! mergi la !rum lung cu căruţa. i tot el a -ăcut ca părintele (rmolae să uite -urtunul !upă gruma*i. -iin!că trebuia întors. într/una !in *ile. *ice (rmolae. = & venit C+iril. (u pră0eam ni te pe te în tigae . o -i av"n! ceva să măn"nce. Dar înainte !e a/l înc+i!e. un c"rnat pe umăr. . iar pe cei ce se apropiau !e el să/ i ceară binecuv"ntare. a a cum a/i a e*ă un orar !iaconesc. prin cetate. C"n! isprăvesc eu i pui -riptura în -ar-urie. C"n! ai !at s-inţia ta butoiul 0os !in căruţă9 = Aasă*ică tot aţi vă*ut butoiul? Ce mai 1!ragoste?29 = &scultă. 6n clipa aceia s-inţia ta tocmai te uţupeai cu un mirean . c"n! băgă/!e/seamă că e un geam !esc+is i trage curent. satis-ăcut. . = & a. omule? C"n! ai sosit s-inţia ta. B&cuma. Dar tiu bine că l/a scos. îmi iau seama. o -i av"n! C+iril ceva !e/ale m"ncării< >i în clipa aia pui oc+ii pe/o oală cu lapte9 (ra prins. iar eu cu bu*unarul plin !e nuci9 = &+a? . măi (rmolae. *ic eu. povesti i &rca!ie. iar bătr"nul se apucă să/ i !escurce -irele agăţate !e copcile gulerului. &tunci l/a str"ns -rumu el i l/a băgat în bu*unar. el tocmai a0unsese acolo un!e spune că s-"ntul Simeon a agăţat. -rate ţi/o -i -ost. &casă însă ce/mi *ic: . g"n!esc atunci3 i/mi vă* !e !rum. alt-el aţi -i simţit curent mai înainte nu c+iar în clipa c"n! am !at eu butoiul 0os. @uun? >i ca să mă -acă să r"!. = & venit C+iril. = 'ocmai c"n! să între pe poarta s-inţiei tale a băgat (rmolae !e seamă că a luat -urtunul cu el. . @uun? BIac+int imită pe C+irilC. -ăcu C+iril. că !oar nu era să/l arunce?. că mi/a a!us pă!urăreasa. (u sunt sigur că -ereastra a !esc+is/ o !racu. ia să/i trimitem i lui C+iril o bucăţică/!ouă !e pe te i c"teva nuculiţe. &păi ne ve!em !e treabă. = (i. pe te. a scos (rmolae. 'ot el v/ a în!emnat să/mi a!uceţi pe te iar nu lapte. -urtunul care e acuma pe butoiu i l/a pus !e g"t în c+ipul c"rnatului s-"ntului Simeon. răsu-lă Iac+int. încre!inţat !eplin că satana le/a 0ucat -esta la toţi. înt"iu cu c"rnatul i apoi cu mu tar. @a eu . ba el lapte. &poi . tocmai mă găseam în vorbă cu (rmolae.&rca!ie privi la Iac+int. *ise C+iril. *ise C+iril lovin! cu pumnul în masă. (u întorc pe tele pe partea cealaltă. @uun? >i umblă cuviosul a a. iar el îi !ă înainte cu viaţa cuviosului Simeon. Aă uţupeaţi am"n!oi să !uceţi o mot"lcă grea în casă. = &cuma . C+iril se înc+ină !e trei ori. nu tiu. 6n clipa asta eu tocmai mă uitam la -riptura rumenită i mă g"n!eam la s-inţia ta: a venit bietul om !e la !rum . = &i !reptate. Dar el cam lacom. Iac+int se uită în oală. a scos capul să va*ă ce mai e pe/a-ară: plouă. . îi ungea la gură . n/o -i av"n!.

*ice s-. ca să ne +ărţuim cu el. cum i/a a!us o!inioară lui 5artinian3 nici nu ne risipe te -ăina. *ice Isaia la capitolul I/iu sti+ul al L/lea. ca pre s-"ntul i marele Sava. îl lumină C+iril. nu te amesteca în lume. au că este noapte9 = >i mai ales !acă simt că au i un butoiu cu vin9 = De voe ti să pri+ăne ti. Ioan 4ură!eaur. sti+ul al LK/lea. carele cuno tea slăbiciunile -irii -ie tecăruia !intre noi. cu smerenie. C"n! omul !in noi e mai tare. @ătr"nul î i !use nervos v"r-ul bărbii la nas i răspunse acru: = Do-torul i !u+ovnicul au intrare slobo!ă la cei !e subt privig+erea lor . (+. !racu vine i/ i -ace ale sale3 iar c"n! călugărul e mai tare. !espre ce era neînţelegerea< . pe c"n! noi trăim în atingere cu mirenii. Cuvio iile noastre ne/am a!unat în c+ilia -iului C+iril . pe care umblau mulţi mireni. ri!ic"n! -runtea cu semeţie. se răsti mo ul. căci noi n/avem tăria cuvio ilor care trăiau prin pustii. că merg"n! o!ată la un !rum. Dar ea i/a *is: = Dacă e ti mona+. >i s-"ntul i/a !at !reptate. se arată mai bl"n! ca în vremurile !e !emult. Dar -iin!că n/are a a luptă mare cu noi. Ca oameni că!em. (u sunt !e părere că toată a-acerea asta el a pus/o la cale9 Părintele Daniil î i scutură barba cu !ouă !egete. &rsenie a certat/o. iar ca mona+i ne ri!icăm. Nimica toată9 = Ru ine să/i -ie? . îi ispitesc pun"n!u/le sminteli aproape !e că rările lor2. = (ra vorba !e !racu. = Spune în Pateric. o -emeie arabă s/a atins !e +aina lui. isco!i. Nici nu ne surpă c+iliile ca !e/o pil!ă lui Pa+omie3 nici nu ne pra!ă ca pe 4rigorie !e la PecersNa3 nici nu ne bate cu suliţi i cu săbii ca pe &ntonie3 nici nu scu-un!ă corăbii ca să ne a!ucă -ete. i mai tia că în cămara lui C+iril se ascun!e ro!ul viţei. a a m/a !e-ăimat pre mine casa lui Israil29 = Capitolul< = Capitolul III. !racu -uge i p"n!e te cu răb!are p"nă ce înţelegerea se birue te iară i !e către -ire. apoi privi ţintă la (rmolae care +orcăia !e moarte. !espre cuviosul &rsenie cel 5are. 5inunaţi !e tăria bătr"nului. pre sineţi te vei pri+ăni2. Iar proorocul Ieremia grăe te: 1Precum !e-aimă muerea pre cel ce este împreună cu !"nsa. ne învaţă marele &ntonie. tot !racu v/a a!us aici< . i *ise: = Diavolii. Iac+int pe Daniil. @a încă suntem i mai încun0uraţi !e ispite: ei nu ve!eau !ec"t arbori i pasări i -iare. ne amăge te i el cu un pa+ar !e vin mai mult. a!ică !upre înţelegere3 !ar !iavolul. care !upă nenumărate pa+are tot mai avea ţinere/!e/minte. au că este *i. = Nu e ti !e părere că9 ne/am cam 1pri+ănit2 cu toţii< = . apoi !u/te în munte pustiu.ii am născut i am înălţat. >i iară i se prea poate să ne -i biruit. = 5ă rog. & a că !iavolul ne birue te mai repe!e ca pe cei !in pustie. c"n! vă! pe mona+i că iubesc osteneala i sporesc în -apte bune. cu o vorbă !e c"rteală i cu un stomac mai în!estulat. &rca!ie. prea cuvioase părinte ar+iman!rite i !u+ovnice. &!ică: le a-lă mai înt"iu slăbiciunile i !upă aceea îi amăgesc cu lucruri !upă care 0in!uesc ei mai v"rtos. iară ei m/au !e-ăimat2. întrebă !u+ovnicul.= Dar pe s-inţia voastră. însetat. !in !ragoste -răţească. Smereniile noastre suntem oameni cu -irea i călugări cu înţelegerea. beciuri cu vin9 = Ia mai umple oala. Iac+int î i ceru ertare i/i sărută !reapta. a a cum a risipit/o pe/a ucenicilor lui 'eo!osie3 i nici nu ne atacă în c+ip !e erpi venino i. întrerupse Iac+int. se prea poate să nu -i scăpat prile0ul ca să/ i întin!ă cursele i să/ i sloboa!ă arcurile. avem vite cu lapte. cinstite părinte.

Cei trei se priviră întrebători. Daniil *"mbi cu milă. -iilor. îl imită. uite eu a vrea să mă scol i nu pot. -iin!că !iavolul ar -i bucuros să pleci i să răm"nem noi stăp"ni pe butoi. C+iril se ri!ică în!ată i păru că *"mbe te. = . @ietul C+iril începu să tremure. se t"ngui C+iril tremur"n! vargă. C+iril avu o i!eie. îi lămuri Iac+int.iilor. Să tii că nu ne lasă !racu să plecăm p"nă n/om goli butoiul9 = Iată că nici eu nu pot să mă ri!ic. )uaţi tată? )a un semn al lui Iac+int. = . Iac+int se pregăti să în+aţe pe (rmolae. e !ator să lupte pe po*iţie p"nă . -ie că e al C+esarului. ori va muri. înc+ise oc+ii i se lăsă pe pernă. = Eai să/l legăm. . = Să ţipăm la el. Dar (rmolae. i bietul C+iril. iar marea ca pre un burete. propuse &rca!ie.= C+iar ru ine. *ise C+iril abia răsu-l"n!. 6n această clipă. &rca!ie. = Părinţilor. -ără voe. (i bine. &poi. c"n! va -ace raportul către ScaraosNi. . i se a e*ă. C+iril scăpă strac+ina !in m"nă. = Cinstiţi părinţi.ace ur"t. albi !eo!ată oc+ii i răcni ca un taur în-uriat. suntem aici !oi preoţi . îl po-ti iero!iaconul. (u cre! că aici trebue să -ie un ortac !/ăia micii care . cu -rică mare. = S-inţia ta i*buti i. să se înveţe minte ca altă!ată să/ i încerce puterea la isprăvi mai gro*ave. porcul ăsta. pe satana. Să mă cre!eţi. ni te bieţi călugări. ce/aţi *ice s-inţiile voastre !acă ne/am +otărî să/l biruim9 lăs"n!u/l singur< 5usa-irii protestară. !acă nu se lini te te. pe (rmolae nu/l mai socotim . După ce u urară i a cincea sau a asea oală. ca i c"n! ar -i înţeles ce/l a teaptă. care se ri!icase în capul oaselor. De ce nu vreţi s-inţiile voastre să ie im !e/aici< Căci cine tie ce s/o alege !e noi?. încuviinţă bătr"nul. îl lămuri Iac+int. ca unul care locuia cu el pe aceea i sală. !upă cum *ice Domnul către Iov. are să/ i !ea seama că e mai păgubit el !ec"t noi9 bată/l Dumne*eu. i nici să -olosim c+iar rugăciunile marelui Aasilie. C+iril în+ăţă strac+ina ca să mai a!ucă murături. #sta ul. i un !iacon3 oare n/am putea noi să gonim pe satana< . )asă/ l. vasă*ică sunteţi cu toţii !e părerea mea cum că vră0ma ul călugărilor i al neamului omenesc se a-lă în clipa !e -aţă l"ngă noi. -iin!că nu suntem nici nebuni i nici măcar beţi. &i cetit s-inţia ta un!eva sau ai au*it vorbin!u/ se !e !u man biruit !e către osta ii care -ug !e pe c"mpul !e luptă<. să bem un pa+ar !e vin mai mult. Că !acă !iavolul e a a !e puternic înc"t. ca să ne -acă pe noi. nu să ca te gura l"ngă ni te bieţi cuvio i care cinstesc un pa+ar 1întru slava lui Dumne*eu2. -ăcu o mi care ca să se ri!ice. = Ce/ţi trăsni prin cap? . î i !ete cu părerea Iac+int. !ar acesta se lini ti !in nou. C+iril -ăctl un gest !e mare sc"rbă: = 5ă rog: !inspre partea mea sunteţi slobo*i să -aceţi ce/ţi po-tii (u nu mă mai bag nici pe butoiu i nici pe murături9 = Eăăău? . îl încre!inţă i Iac+int !upă ce înc+ipui o încercare. = Nu se cuvine nici să ţipăm. mi/e -rică. = Cinstiţi părinţi. (rmolae. -ie că e al lui Eristos. se miră Daniil. +otărî &rca!ie. = Eăău? . c"n! se îmbată. nu/i -ace !eloc cinste să/ i piar!ă o noapte întreagă. *ise !u+ovnicul. = &cuma încearcă i tu. = 5ăi C+irile. l"ngă &rca!ie. că m"ine. = @a să/i citim moli-tele S-"ntului Aasile. s/a supărat Ucigă/l toaca. Cei !e la masă se înspăim"ntară. răcni !in nou (rmolae. ori va birui. -ierul îl socote te pae. ca să mai !ea cura0 lui C+iril.

sare pe -ereastră numai !e/un cuv"nt3 nu e !rac !in cei bătr"ni. ca să ne punem toate puterile cu el. >i !reg"n!u/ i g"tul. Daniil începu să c"nte pe glasul al cincilea: 1Să învie Dumne*eu i să se risipească vră0ma ii lui2. Ieromona+ul i iero!iaconul îl întovără iră în !ată. Silit !e/un g+iont al lui &rca!ie. C+iril !esc+ise i el gura. C"ntarea -u repetată !e trei ori. în cor. cu at"ta însu-leţire. că puteau să -ugă i îngerii. nu numai !racii9 )a un semn al bătr"nului. c"ntăreţii se opriră i/ i -ăcură semnul crucii. &poi. Iac+int. ca să va!ă e-ectul rugăciunii. cercă !in nou să se ri!ice !e pe scaun. De !ata asta i*buti9 = Ei. -ăcu el. s/a !us satana? &rca!ie îl imită. i !e bucurie că i/se !eslipe te e*utul !e -un!ul scaunului. !ete un c+iot i încep"i să îng"ne un br"uleţ i să se legene pe ol!uri. Iac+int , îi trase i el un c+iot i se puse s/o pise*e pe loc. Du+ovnicul. mulţumit !e starea su-letească a -iilor săi. î i !rese mustăţile i se răsturnă pe spatele scaunului ca să privească mai în voe. Dar (rmolae le strică c+e-ul. = Eăăăul , răcni el iară i. ca o -iară înc+isă în cu că. C+iril. care se mai îmbunase i se mai lini tise. îngălbeni i se re*emă !e sobă. Iac+int scuipă în po!ul palmelor i -ăcu un pas spre (rmolae. &cesta gemu ca o vită în0ung+iată. apoi scr" ni !in !inţi i se coborî !in pat. După ce !ibui pe subt perne. gem"n! într/una. ri!ică salteaua. +olbă oc+ii i începu să strige c"t îi luă gura. = Săriţi. +oţii? 5i/au luat banii? &oleeu? = 5ăi -rate. nu mai ţipa a a că nu ţi/a luat nimeni banii. căută Iac+int să/l îmbune*e. (rmolae !ibui !in nou subt saltea. apoi începu să pl"ngă i să se t"nguiască. = 5i/au luat t"l+arii. băni orii9 Ce să mă -ac eu9 Doamne. Doamne. tră*ne te/i. Doamne?. = 5ăi (rmolae. se rugă Iac+int. nu mai pl"nge. omule. că banii sunt acasă. nu ţi i/a -urat nimeni. &ici ne găsim la părintele C+iril. nu suntem la casa noastră. (rmolae păru că înţelege i se lini te te. Dar ime!iat -aţa i/se str"nse. oc+ii i/se albiră i c"t ai clipi. puse m"na pe/un scaun. = '"l+arilor. mi/aţi -urat băni orii? Iac+int sări la timp i opri lovitura. &rca!ie. sări i el i/l cuprinse !e mi0loc. = Caută o -r"ng+ie. C+irile? @iata ga*!ă. tremur"n! !e groa*ă i !e9 băutură. !ibui la înt"mplare i a!use o -unie !e tei. 6n !ouă minute (rmolae -u legat -e!ele i lungit la picioarele patului. P"nă să se potolească bine. &rca!ie îi îng+esui i o batistă în gură. C"n! îl vă*u a a bur!u it. C+iril se puse pe pl"ns i pe bocete. = Cinstiţi părinţi9 blagosloviţi i ertaţi9 că sunt păcătos9 i vinovat înaintea lui Dumne*eu i a s-inţiilor voastre9 că nu trebuia să iau butoiul !e la neică Nae. 1&cuma ce să mă -ac eu9 că a intrat satana în casă9 Uite ce turburare ne -ace9 Iertaţi. cinstiţi părinţi9 = Eai să plecăm. se a!resă &rca!ie lui Iac+int. -ăc"n! cu oc+iul. = Să mergem. C+iril se năpusti asupra lui Iac+int i/l apucă !e am"n!ouă m"inile. = @a nu. cinstite părinte9 să nu plecaţi9 i să mă lăsaţi singur9 cu părintele (rmolae9 i cu !iavolul pe capul meu9 @lagosloviţi i ertaţi9 !acă am gre it cu ceva9 înaintea s-inţiilor voastre9 Iac+int îl privi 0elalnic: = &oleu. C+irile. cu osta i ca tine nu mai birue Eristos pe satana , în veacul veacului?. = @lago/+osloviţi9 i/+i9 ertaţi9 = Iac+inte? , ţipă Daniil. &i uitat că e ti preot i că ai putere asupra !u+urilor necurate<

= N/am uitat. !ar n/am epitra+il , i nici molit-elnic. se apără Iac+int. = Po-tim? , *ise &rca!ie. leg"n!u/i !e g"t ni te i*mene !e/ale lui C+iril. = ;ugi !/aci. ticălosule. că ne trăsne te Dumne*eu. îl mustră Iac+int mai mult pentru evlavia ga*!ei. Intre timp C+iril î i a !use aminte că a mo tenit un epitra+il !e la ieromona+ul căruia îi -usese ucenic. i scotoci !upă el. &rca!ie găsi un bob !e tăm"ie într/o -iri!ă i scoţ"n! cărbuni pe -un!ul oalei. pregăti că!elniţa. C"n! totul -u în regulă. Iac+int î i luă blagoslovenie. în bat0ocură. !e la Daniil. apoi î i agăţă epitra+ilul !e g"t. tăm"ie toată casa oprin!u/se mai mult în -aţa lui C+iril i a lui (rmolae. !upă care. în lipsă !e carte. scorni o rugăciune cu cr"mpeie !e prin toate moli-tele ce/i veniră în minte. = Domnului să ne rugăăm? = Doamne miluee te? = Doamne Dumne*eule. &totţiitorule. Dumne*eul lui &vraam i al lui Isac i al lui Iacov. tatăl Domnului nostru Iisus Eristos i -ăcătorul tuturor celor vă*ute i celor nevă*ute3 cela ce porunce ti norilor să răsară i soarelui să sloboa!ă ploae9 Celce ai vin!ecat pre !atornici i ai !ăruit ertare celor !oi lepro i9 Carele ai gonit leg+eonul !e !raci i i/ai poruncit să intre în turma porcilor. , ascultă în ceasul acesta rugăciunile netrebnicilor robilor tăi9 i nu socoti -ără!elegile noastre. căci tu ai gre it. iar noi ne/am m"niat9 'u e ti în!urat. iar noi nemilostivi9 Caută. Dumne*eule. !in cerul cel s-"nt al tău. spre casa aceasta9 i o tămă!ue te pre ea !e toată săgeata ce sboară *iua i !e lucrul ce umblă întru întuneric9 ;ere te/o pre ea !e toată ispita i !e toată vătămarea su-letească i trupească9 4one te !e la robul tău (rmolae ieromona+ul. -ratele nostru. toată lucrarea !iavolească i/l !esleagă !e tot blestemul. Porunce te a se !espărţi în pace su-letul său i a se o!i+ni în loc luminat. în loc cu ver!eaţă9 !e un!e au -ugit !urerea întristarea i suspinarea9 Dă/i. Doamne. somn !e o!i+nă precum ai !at celor apte coconi. în *ilele lui Dec+ie împăratul. a!ormin!u/i. în pe teră. trei sute i apte*eci i !oi !e ani9 Caută. Doamne. i spre robul tău C+iril mona+ul. -ratele nostru. i/l -ere te pre el !e tot !u+ul necurat. !e toată -ermecătura. !e -rica !e noapte i !e privirea cea !eoc+etoare9 Depărtea*ă !e la !"nsul !urerea i boala nă0itului9 Porunce te/i să se !ucă în locuri pustii i neumblate i să stea acolo p"nă la s-"r itul veacului9 Iartă/i lui orice au gre it , cu cuv"ntul. au cu -apta. au cu g"n!ul9 sau pre părinţi !e i/a amăr"t. sau subt 0urăm"nt s/au supus. ori a m"niat pe vreunul !in preoţi i a luat !e la el legătură ne!eslegată9 @lestemu/te pre tine. !u+ necurat. cu Dumne*eu Savaot. cu &!onal i cu (loi9 'eme/te. -ugi !iavole necurate i spurcate9 i !e acum să nu te mai ascun*i în robii tăi: (rmolae ieromona+ul i C+iril mona+ul. -raţii no tri. că toiag !e -ier i cuptorul cel !e -oc te a teaptă pre tine9 Că mare este -rica lui Dumne*eu i mare este slava: a 'atălui i a ;iului i a S-"ntului Du+. acum i pururea i în vecii veciloooorl = &miiin? &poi. ne-iin! ag+ia*mă mare la în!em"nă. Iac+int su-lă cruci în -aţa lui (rmolae. !upă aceea într/a lui C+iril. *ic"n!: = Să -ugă !e la !"n ii tot vicleanul i necuratul !u+. ce se ascun!e i se încuibea*ă în inimile lor2. = &miiin? , înc+eiară Daniil i cu &rca!ie. -ăc"n!u/ i cruci uria e. = &miin? , îng"nă i C+iril3 i se înc+ină mai cu evlavie ca nicio!ată. Un +orcăit prelung îi în tiinţă că (rmolae a a!ormit i !eci că rugăciunea n/a -ost în *a!ar. C+iril se bucură ca un copil i sărută m"inile preoţilor. &rca!ie scutură cenu a !e pe -un!ul oalei i se !use la butoiu. s/o umple. = (i. acum te/ai lini tit. -iule< = @lagosloviţi i ertaţi. cinstite părinte !u+ovnice.

= &ltă!ată ve*i să nu te mai temi at"ta !e satana. (l e puternic. nici vorbă. !ar s-"ntul &ntonie. care s/a luptat toată viaţa cu întunecimea Sa. ne spune că e -oarte -ricos. ( obra*nic. !ar -ricos. Cum o ve!ea că i/te împotrive ti. -uge m"nc"n! păm"ntul. = Dar i c"n! îl necă0e ti prea mult. îţi rupe spinarea. ca s-"ntului 5oise &rapu. în!ră*ni C+iril. = (i. ve*i< 'ocmai !in păţania cuviosului 5oise să cuno ti c"t !e -ricos e !iavolul. Că în loc să/l lovească pe 5oise !in -aţă. l/a p"n!it noaptea. ascuns !upă un pom. i l/a lovit pe la spate. cu parul. Dar !e ce n/a -ost în stare să răstoarne c+ilia lui Pa+omie< De ce n/a biruit pe cuviosul Simeon St"lpnicul sau pe Sisoe< 'rei*eci !e ani s/a căsnit să arunce în mare pe cuviosul 5arcu , i n/a i*butit. Iar cuviosul 'eo!or. stareţul m"năstirii Sic+eotului. îl biruia i în vremea somnului. ;iin!că. să tii !e la mine. !racu e mai -ricos ca o muere. Deci. s-inţia ta. să nu te temi !e el nici c"t !e un purice. Cum l/ai simţi că se apropie. să/ţi -aci cruce i să c"nţi pe glasul al cincilea , ori pe care vei înimeri: 1Să învie Dumne*eu i să se risipească vră0ma ii lui2. &rca!ie sosi cu oala spumuită. Iac+int îng+iţi în sec. După ce/i -ăcu sa-teaua. !u+ovnicul o întinse ga*!ei. = ;iule C+iril. ia !e bea i *i ca împăratul i proorocul Davi!: 1După mulţimea !urerilor !in inima mea. m"ng"erile tale au veselit su-letul meu92 >i într/a!evăr că !upă !ouă îng+iţituri bune. C+iril simţi iară i pacea i voiabună a tern"n!u/i/se în su-let. R"se Bcu smerenieC i întinse oala lui Iac+int. &cesta. ca unul ce i*butise să cureţe casa !e !u+uri necurate. î i luă porţia !ublă i simţi i mai mult -iorul păcii i al !ragostei călugăre ti. Ca mai t"năr i mai sprinten. !iaconul î i arătă starea su-letească relu"n! @r"uleţul !e un!e îl lăsase. 5i0lociu !e stat i subţire ca un -us. cu barba creaţă a!unată mai mult spre urec+i. cu ani !ouă*eci i ase. cu oc+ii v"r"ţi în cap i cu nasul prelungit peste bu*a !e sus. , vru să arate că o noapte !e beţie nu e mare sco-ală pentru tinereţea cuvio iei sale. Dar picioarele părură că nu/l pricep. Scoase anteriul. !ar i a a simţi greutate !e la genunc+i în 0os. Ca să nu răm"ie !e ru ine. !ete @r"ul în s"rbă. &cum eră mai la larg. 5i cările sunt mai mari i mai rari i lăsate aproape numai în gri0a picioarelor. Părintele Iac+int. om !e patru*eci i opt !e ani. cu barba sură i mare. cu oc+ii mici i căprii. voinic la trup. -ără să -ie greoi. ovăise să încerce @r"uleţul3 s"rba însă îi conveni. Desbrăcă i el anteriul. î i scoase cureaua care !ealt-el eră !esc+iată !emult. i prinse mi0locul lui &rca!ie. #bserv"n! că locul e cam str"mt. !u+ovnicul -ăcu semn lui C+iril să/l mai lărgească. Cu mare greutate i*buti acesta să mute !ouă scaune i să bage vătraiul între sobă. = 'rage/i. !iaconeee? = Pe ea. pe ea? C"n! vă*u că/i tro*nesc !u umelele i se ri!ică pra-ul p"nă în tavan. iar c+iotele se ţin lanţ i -ără -ereală. C+iril î i a!use aminte că toate acestea se petrec în casa lui. &tunci se apropie !e !u+ovnic i/ i spuse g"n!ul. = Cinstite părinte. eu cre! că mai puţină m"n!rie n/ar strica9 @ătr"nul găsi observaţia întemeiată i bătu cu pumnul în masă. = Aineee? , răspunse &rca!ie. cre*"n! că s/a golit oala. Daniil se supără i vru să *ică ceva. Iac+int însă îi acoperi vorba. C"t oi -i s/oiu mai trăi ;ată mare n/oiu iubi. Că -ata răm"ne grea i ca!eGn spinarea mea. 5ai bine !/o nevestică: Intri noaptea -ărG !e -rică9 = Ie i la *iuă -ără c+ică9 = Ei?

bat0ocoritor. ca i c"n! ar -i înţeles rostul acestor cuvinte. După ce !i0mui oala. încercă i el. Arură să/i !ea m"na. = 'ragee/i? îl în!emnă !iaconul. Prea cuviosul Daniil. = Aineeel. că se st"rpe te. i să strige printre gingii. C+iril se a e*ă pe s-orăit. î i a!ună ultimele puteri. !ar rămase cu gura căscată i cu oc+ii +olbaţi.ost/ai. nu prea se în!ura să iasă. După ce cu mare greutate i*buti să/ i mute picioarele !e c"teva ori. croit 1pe talie2. Du+ovnicul . Daniil arătă oala goală. i întinse m"inile. -ără să scoată un cuv"nt. părintele Daniil puse m"inile în ol!uri i începu să 0oace. 6nveselit peste -ire. Dar anteriul. cu glasu/i piţigăiat: Dragi/mi sunt -etiţele. îl s-ătui Iac+int. gata. Poamă acră9 De te/ai coace . Cre*"n! că vrea să se !ucă a-ară. Poamă !ulce nu te/ai -ace. C+iril se agăţă !e umărul lui &rca!ie. Daniil tu i în sec i/ i scoase crucea !e la g"t. cum e. simţi nevoe !e spri0in. B&nteriul îl scosese !e multC. însă burta/i e mare i gogoneaţă iar picioarele prea lungi. 4+ilabaua. încetă 0ocul i. Iac+int i &rca!ie i*bucniră într/un r"s sălbatic. Deo!ată ar+iman!ritul se opri !in 0oc. = &ltul la r"n!? . 5o ul întări mi cările. Cre*"n! că vrea să/i !o0enească. ca i c"n! n/ar -i gustat vinul !e multă vreme. Daniil se m"ng"ie cu oala. Ca să întărească părerea acestuia. Jucătorii îi a!resară cuvinte !e bat0ocură. slab i a!us puţin !e spate. să/i sară în a0utor.ost/ai. Diaconul îl s-ătui să/ i scoată anteriul. C+iril ri!ică oala i slobo*i i el un c+iot. cei !oi îi urmăriră mi cările. că*u grăma!ă la picioarele lui (rmolae. !u+ovnicul -ăcu o s-orţare care !ove!ea slăbiciune i se ri!ică !e pe scaun. C"n! vă*ură însă că nu mai mi că sparseră 0ocul i/l cercetară. pare mai !egrabă o -emee în a aptea lună sau un muscal cu bir0ă. &re LI !e ani. Dar împie!ec"n!u/se !e sine însu i. !ec"t călugăr. Iac+int îl privi !intr/o parte i *ise: Soacră. îl încura0ă &rca!ie. 6nalt. Iac+int înc+ipui semnul crucii peste el. tran!a-ir. !e !ata asta numai !in m"ini i !in buric. C+iril se îmue !e tot. apoi îl luă !e picioare i/l puse în linie !reaptă cu (rmolae. c"t te/ai coace. soacră.= Eiiii? . c"t ai -ost9 . !ar unc+ia ul se încăpăţ"nă s/o pise*e singur. Diaconul luă vătraiul !intre sobă i se apucă să/l bată cu un cuţit. luă o în-ăţi are aspră. apoi le porunci printr/un gest să !ea masa l"ngă perete. C+iril c"rti împotriva croitorului i -ăcu o nouă s-orţare. trei geamăte în sur!ină i !upă o sc"ncitură carag+ioasă. 'ot e ti acră i amară9 Simţin! împunsătura. *ise &rca!ie. Dar acuma9 bor cu tir. Dar mai !ragi leliţele9 E"ii? Iac+int i &rca!ie amestecară c+iotele cu r"sul i/i răspunseră tot o!ată: . la ca* !e nevoe. 6mbrăcat cu anteriul i sp"natec. în tactul 0ocului. lele. De te/ai coace/un an /o vară. pare un anticar sau un savant scos !intre ra-turile !e cărţi. cu barba lunguiaţă i albă i cu oc+elarii prin i !upă urec+i.iin! pesemne !e aceea i părere. Dar peste c"teva secun!e. a a agăţat cum se găsea. î i !rese glasul i *ise înlăcrămat: . Dar el e greoi. C"n! se vă*u în lărgime. osos. = Copăcel? . arunc"n!u/ i oc+ii spre bătr"n. = ( voinic unc+ia ul. i se puse !in nou pe pisat. lele. Cei !oi se lăsară cuprin i !e g"t i continuară să/i !urlue i să/i toace pe vătrai. 5o ul însă le -ăcu semn să se ri!ice. Iac+int înţelese pricina !ar parcă nu/i venea să crea!ă. a a pe mute te . = )asă/l încet. îl asigură Iac+int. Iac+int se puse să/i !urlue !in gură. După !ouă. &tunci.

renunţă i se rugă numai cu +arul. !upre mare mila ta. ca să/l ia !e pe masă. amintin!u/ i că e !iacon. ca să li/se erte toată gre ala cea !e voe i cea -ără !e vooooe?2 = Doamle . Dumne*eule. = &!evăr *ic ţie Petre9 c"n! erai mai t"năr9 te încingeai pe un!e vreai92 După ce/l înveliră cu anteriul. rugămu/ne ţie. Iac+int umpluse oala. &rca!ie se re*imă !e capul patului. Iac+int. -raţii mei i -iii mei9 mai ţine Dumne*eu lumea pre păm"nt9 că oric"t am -i !e păcăto i9 tot suntem mai buni !ec"t c+al!eii i !ec"t mirenii9 Că *ice s-"ntul apostol9 iar cuviosul9 i proorocul9 !a. cei !oi mona+i răma i încă pe po*iţii.iii mei i -raţii mei? Să tiţi !e la mine9 că noi călugării9 suntem lumina lumei9 i sarea păm"ntului9 !upre cum scrie9 5irenii î i au bucuriile lor9 !ar noi trăim pururea în ră*boiu cu cetele !răce ti9 i încun0uraţi !e ispite9 i !e prime0!ii9 că pentru aceasta ne numim osta i9 ai lui Eristos9 Pentru noi. Doamne milueee teeee? = 1încă ne rugăm pentru o!i+na su-letelor răposaţilor robilor lui Dumne*eu: Daniil ar+iman!ritul. &cum o ri!ică !easupra lui (rmolae i c"ntă !impreună cu &rca!ie: = Ae niicaa poogoome+eniig+i+ireee9 Aee niicaa poogoome+eniig+i+ireee9 Aeeeeee+e nicaa+aa logor pooogooomeeniireeeeeeeeee? &poi. Doamle teeeee? = Ca Dumne*eu să a e*e su-letele lor un!e !repţii se o!i+neeeesc?2 = &miiin? (ră r"n!ul preotului. acum netrebnice se vă!9 Cele ce puţin mai înainte erau mi cătoare. !a9 să tiţi !e la mine9 că pentru noi mai ţine Dumne*eu păm"ntul9 !e nu/l scu-un!ă9 că noi9 tot ce -acem9 întru slava )ui -acem9 i -acem cu !ragoste9 i cu smerenie9 +"p?. la picioarele !u+ovnicului i începu să c"nte pe glasul al !oilea: = Aeniţi. Doamle . picioarele s/au legat.= . priviră cu 0ale la cei trei că*uţi. !upă ce preotul binecuv"ntă pe 1răposaţi2. în loc cu ver!eaţă. pe piepturile 1a!ormiţilor2. !e un!e au -ugit !urerea întristarea i suspinarea9 >i orice au gre it cu cuv"ntul. bătr"nul se mole i !e tot i rămase cu vorba în g"t. mulţămin! lui Dumne*eu9 Ce !espărţire? Ce 0ale? Ce pl"ngere în ceasul !e acum?. !ar -iin!că trebuia să pă ească peste C+iril. au cu -apta. au*i/ne i ne milue te?2 = Doamle . *ic"n!: . !reptatea ta este !reptate în veac i cuv"ntul tău a!evăruuul?2 = &miiin? &poi. iartă/le lor?2 = Dumne*eu să/i ierte? = Că numai tu singur e ti -ără !e păcat. &rca!ie însă. 'oată slava cea vicleană a !e ertăciunii vieţii se strică9 'oate organele trupului. au cu g"n!ul. î i ri!ică m"na !reaptă i/ i -ăcu !atoria: = 5ilue te/ne pre noi. o!i+ne te su-letele a!ormiţilor robilor tăi în loc luminat. Doamle . (rmolae ieromona+ul i C+iril mona+ul. Iac+int cre*u că trebue să r"!ă. în c+ipul crucii. m"inile au încetat i limba cu tăcere s/au îngră!it9 Cu a!evărat !e ertăciune sunt cele omene ti92 Intre timp. osta i ai lui Eristos. Iac+int ar -i vrut să/ i pună epitra+ilul. turnă !in oală. să !ăm morţilor sărutarea cea mai !e pre urmă. Dupre cum *ice9 +"p? &ci. -raţilor. = Dumne*eul !u+urilor9 = Du-urilor9 = 19 !u+urilor. toate nesimţitoare sunt9 Că oc+ii au apus. carele ai călcat moartea i pre !iavolul ai surpat. că*uţi pe c"mpul !e luptă. Iac+int i cu &rca!ie îl luară pe m"ini i/l întinseră în mi0locul patului.

Dumne*eu o să r"n!uiască lucrurile9 să/ţi c"nt eu ţie9 = Aom ve!ea. cu m"na lui Dumne*eu9 Precum ai înviat. cu vai. i *ise: = Aă* lumina. Diaconul se !use la butoiu să umple oala. nene? . -ăc"n! semnul binecuv"ntării !easupra butoiului. moartea s/au omor"t. Doamne. i !upă ce îi !ete cu ti-la. !upă ce t"rcoli toate poalele cerului. După ce repetă porunca p"nă la a treia oară i vă*u că n/ are +arul cuviosului Ioanic+ie. prime te pre cei *i!iţi !in tine. înt"i se m"+ni apoi se bucură. !iaconul c"ntă pe glas al optulea: = Păm"nte. nimic? Iac+int lăsase -urtunul în -uncţiune i tot restul !e vin ce bruma mai eră se scursese pe po!ele. *iuă albă. apoi se înc+ină i porunci u ei să se !esc+i!ă. !es-ăc"n!u/te. cinstite părinte? = Un!e. = )a c+iliile noastre? Iac+int î i roti oc+ii prin casă i se !umeri. care -ăcea s-orţări să se ri!ice !in noroiu. lăcome te/te. Dar cum. . încercă să controle*e spusa lui Iac+int. Iac+int găsi îns-"r it *ăvorul i ie i pe u ă. Sau mai bine *is . !ar nu vă* luna9 &rca!ie. = &i !reptate9 să mergem. !a voinici mai sunteţi. După care. = Dumne*eu să/i ierte. scoaseră c"te/un strigăt !e a!miraţie: = Eă. nu putea să va!ă tot cerul. cu u ile unei biserici !in (-es. s-ătui pe tovară să caute luna 1în partea cealaltăHG9 = Nu se ve!e pe nicăeri. Iac+int i cu &rca!ie înimeriră în cel !in -aţă3 cre*"n! însă că au luat/o rău se întoarseră în !os. -raţilor<? Parcă aţi -i vaci9 C+ilia părintelui C+iril are !ouă geaml"curi: unul în -aţă i altul în !os. = Eă+ă? Da voinici mai suntem. i/l în!emnă să/ i încerce gra!ul !e s-inţenie. îl asigură Iac+int. părăsi cămara c"nt"n! pe glasul al :/lea: &r!e/te/ar -ocuJ butoi. că acu o să/ţi c"nt ve nica pomenire9 = Nu se poate. După ce. întin*"n! un ărpălău p"nă la capul lui (rmolae. Iac+int se propti cu mare greutate în mi0locul punţii !e sc"n!uri. Intre timp. i*bi cu piciorul. Din cerul înc+is burniţă o ploae măruntă i rece. &-ară . în po*iţia în care se a-la. Iac+int î i cumpăni mai înt"iu corpul. mă<. înc+eie Iac+int însetat. cu c+iu. vorba vine . & a că. i se înapoiară în -aţă. privi în 0uru/i. scul"n!u/se. cinstite părinte? Iac+int scurse oala p"nă în -un!. C"n! simţiră u!ătură i apoi vă*ură băltoaca. au a!us ţie lau!ă2. iubitorule !e oameni. se aplecară să întoarcă pe (rmolae. care se sucise p"nă se proptise cu nasul în vin. ia!ul s/au pră!at. Că nu mai -aci pentru noi9 = Să mergem. apoi pe cer. c"n! observă. = N/o -i răsărit încă. cenu ie. a-ară. Nu înimereau însă *ăvorul. >i !use oala la gură. măi &rca!ie? Un !iacon nu e slobo! să slu0ească -ără preot. !iaconul i*butise să -acă o !esc+i*ătură în geaml"c i să sară . = @ine. &poi îl întoarse cu vrana în 0os. î i îmbrăcară anteriile.= Cu semnul crucii tale. pre )a*ăr92 = &miiin? . &rca!ie. &ci î i cunoscură gre ala !upă pomii !in gră!ină. Dar în butoiu . esclamă &rca!ie. -rate &rca!ie? = Dumne*eu să/i ierte? . bine. &rca!ie aminti lui Iac+int !e/o minune -ăcută !e s-"ntul Ioanic+ie. iar cei morţi !e !emult.

se !eosibesc !e ceilalţi călugări. Nu clinte te. ca beţia să se înc+eie cu ceartă i cu bătae. cobor"n!u/se !in înălţime i -ăc"n! un -oarte u or compliment. !omnule?. lăs"n! între ei i parapet un loc c+el ca un -un! !e ceaun. 1Aoroavă asupra celor ce se îmbată23 iar9 !racul. Cel mai apropiat t"rg a rămas la IK !e Nm. unul !in -ericiţii care stăp"nesc aci. ca să caute luna mai la înălţime. . s/a înc+eiat cu pace i cu sănătate. = @lagoslove te. Planul lui era . mă. &!ică nu: e o pustnicie. cu multă s-iiciune . umilit. a p"raelor cu păstrăvi. PUS'NICII D( SU@ S'WNC&. Dar norul !e pă!ure !intre sc+it i sat măre te !istanţa i !ă străinului impresia unei i*olări !esăv"r ite. renunţă a mai raportă 1ca*ul2.. Ca la !ouă*eci !e pa i !e poarta s-"ntului loca . a epurilor i. Pustnicii ace tia vor -i +ălă!uin!. apoi *ise: = Uită/te atunci mai spre Gnaltul cerului. sus. în biserică. se ri!ică un parapet gigantic !e piatră. Din cau*ă Smereniei însă. Natura este aci !e/o sălbăticie rară.Iac+int privi mai atent înaintea oc+ilor i *ări. a ur ilor. Iac+int săltă capul cu m"na st"ngă. Drumul se propte te într/o armată uria ă !e bra*i i !e mesteacăni. Doar o potecă !e picior i/a croit . mai mult în tovără ia păsărilor. pentru ei i pentru Domnul. 5ă apropii !e el. = Ce să nu răsară. C"teva ra*e s/au cobor"t spre sc+it i s/au apucat să în-ă oare biserica !in v"r-ul turlei în 0os. păros ca un urs i g"n!itor ca un &rab privin! spre 5eca. sau calculea*ă !istanţa p"nă la cer. (ste. sus9 Un!e s/o -i g"n!in! cuvio ia sa< # -i *ărit ceva !eosebit pe repe*i urile !in -aţă. &re !reptate. se !uc părinţii la utrenie9 &rca!ie mai -ăcu o încercare *a!arnică să se scoale. 5"inile/i răm"n încle tate !e marginea sc"n!urii iar oc+ii -iDaţi într/un punct . !esigur. printre pomi. !oi călugări !uc"n!u/se spre biserică. pe o blană încăpcănită între burţile a !oi mesteacăni g"rboviţi. !esigur. !ar în această clipă î i pier!u ec+ilibrul i se lungi i el l"ngă &rca!ie9 #rele *ece înainte !e amia*ă. -ire te. tată? = Salut? . Dar pă!urea nu urcă p"nă l"ngă st"ncă. cu cinci cucue în cap i cu mii !e sg"rieturi pe -aţă.iin!că pustnicii. în mi0locul căruia ni te călugări pribegi au !urat a!ăpost . a lui Dumne*eu9 Aor -i -ericiţi< . Părintele Daniil spove!e te !ouă -emei. iar ultima casă a satului mai vecin la vreo cinci sau ase. răspun!e s-inţia sa. Semn că mai vin oameni prin aceste locuri9 = &ici e un sc+it !e călugări. Decepţie9 Soarele a urcat totu i !easupra parapetului i acum prive te voios printre !ouă cucue enorme. !upă ce strică o !u*ină !e coaie ministeriale. Satul !e irat i res-irat a rămas în urmă3 în !reapta i în st"nga vă*!u+ul urcă !eo!ată pe !ealuri -ără culmi3 iar în -aţă. pesemne . în calea soarelui. că e t"r*iu? Uite. să tii i !umneata. (i trăesc mai retra i !e lume. Părintele mă prive te cu -oarte puţină curio*itate. peste v"r-ul bra*ilor. în tin!a c+iliei prea cuvio iei sale3 C+iril -ierbe apă ca să/ i opărească butoiul3 Iac+int i cu &rca!ie s/au întors pe partea cealaltă3 ieromona+ul (rmolae cite te. cuvioase< = Da. #mul n/a stricat i n/a în-rumuseţat nimic. spre v"r-ul muntelui !e piatră. -ericit că înălţimea muntelui o scurtea*ă<. Copacii se opresc -rico i i respecto i la !istanţă. o!i+ne te un om .

blestematul. = Ce -aceţi s-inţiile voastre cu a a locuinţe încăpătoare. părinte Patric+ie< = &păi. Domnule. că !e la Dumne*eu este9 Soarele a scăpat !intre cucuele muntelui i a îmbrăţi at toată turla bisericii. !omnule. mai i cu p"ine. trebue să -ie înspăim"ntător !e mare? >i s-inţiile voastre cu m"na goală<. !omnule. că Statul ne !ă puţin. 4+etele/i sunt !e bocs i bocsul nu se !oboară !in copaci9 . = Dumneata. altele cu geaml"curi vopsite. ne ostenim să/l biruim cu aceste arme care sunt mai tari !ec"t -urca i !ec"t g+iarele lui9 5ă uit mai atent la părintele Patric+ie. nici pu că9 Ce -el !e osta i are 5"ntuitorul< Cre! că s-inţia ta ai vă*ut pe !iavolul . Sau poate că aerul curat. încălţăminte. ne/am m"ntui bini or. s/a cobor"t puţin i pe crucea !e !easupra tin!ei. !omnule. !ar n/avem pace cu !iavolul9 . unele cu cer!acuri în-lorate. = Em? După c"t îmi !au seama. !umneata îţi înc+ipuiai. oricum în!estulat. că nu e !e ru ine. i mo+airul nu cre te ca iarba. vine lumea !e prin sate la slu0bă i trebue să aibă loc. nu se birue te cu săbii i cu tunuri9 (l. !omnule. nu -uge !ec"t !e în-r"nare i !e rugăciune9 >i se c+iamă că noi călugării .= Cum vă m"ntuiţi în singurătatea asta. mai cu o leacă !e cartoa-e. !ar nici slab. !esigur. !acă nu în carne i în oase. prelungin!u/ i o ra*ă în cer!acul unei case mari. se c+iamă că suntem osta i ai lui Eristos. cel puţin *ugrăvit< = Cum nu? = (i bine.iin!că. părinte9 = Patric+ie păcătosul mă c+iamă. !ar ve*i că nu/i a a. !umneata. &nteriul părintelui Patric+ie e !e mo+air. părinte Patric+ie< Pustnicul mă prive te puţin cam aspru. Satana. c"n! veg+e*i la rugăciune i c"n! opre ti trupul !e la po-tele păcătoase9 = >i cu ce vă +răniţi cuvio iile voastre în pustietatea asta. i pentru asta satana ne poartă pică mare i mereu ne !ă ră*boiu9 = #sta i ai lui Eristos<? Em? Dar eu vă* că n/ai nici sabie. !upă c"t pricep eu. !omnule. &păi. . Iar c"t pentru c+ilii. Ne +rănim. !omnule9 &cuma pricepi< Pricep. Nu e gras.. Pustnicul mă prive te cu milă. cu gră!ini în -aţă sau în !os. c"n! nu prea te treci cu somnul. nu sunt -ăcute a a mari numai pentru noi. !omnule. vrei să mă ispite ti9 Dar să/ţi spun. Pe l"ngă c"teva case g+ebuite sunt altele mari. nu te prea pricepi în lucruri !/astea. văruite !e cur"n!. !upă cum ai observat. Privesc pustnicia mai cu amănuntul. Nete*imea -eţei i vioiciunea oc+ilor sunt ale unui om . Că noi suntem oameni săraci. c"teva cu prispe !e păm"nt.iin!că noi. în -ormă !e vilă. părinte Patric+ie< (u îmi înc+ipuiam alt-el o pustnicie: c"teva c+ilioare mai răsărite ca bor!eiele i în mi0loc o bisericuţă !e lemn9 = Em. . !omnule. !racu umblă întot!eauna înarmat cu g+iare lungi i ascuţite i cu o -urcă mare !e -ier9 Din gura i !in nările lui ies -lăcări9 Puterea lui. )e trebue i lor îmbrăcăminte. mai cu -ructe. în-r"nare se c+iamă că e atunci c"n! nu !ai stomacului ce/ţi cere i c"t îţi cere. i mai ales pustnicii. ver!eaţa -ără seamăn i mai mult încă mulţumirea su-letească !e a se găsi în sol!a lui Isus vor -i cau*a acestei în-ăţi ări robuste< = Ce înţelegi s-inţia ta prin 1în-r"nare2. !acă însu i Eristos nu poate să/l biruiască singur. i mai înc+iriem în timpul verii. ve*i !umneata.

i pacea turburată !e vi-ore sau !e tălăngi. cuvioase. părinte? S-inţia ta n/ai citit< = @a9 cum nu? &m cetit. !ar9 cum vă spusei9 n/am ţinere/!e/minte9 . !esigur. într/a!evăr< (u îl cre!. m"nca !e vacă i !e bivoliţă . !omnule? Se poate să/mi răm"ie< = >i eu am citit -oarte multe cărţi biserice ti. c"n! a ie it la Ior!an. să tii !umneata că ne ocupăm. = 'ot ce se poate.iin!că. nici c+irie. ca să nu uiţi. c"n! trăia în pustie. N/ai observat c"t !es se pomene te în cărţile s-inte !espre lapte< = Cum nu? = >tii că S-. (u. să ai sobă bună i lemne c"t mai multe l"ngă ea3 sau un !esi umbros un!e soarele să nu te a-le i -urnicile să nu te sting+erească . cu c"te/o cea că !e lapte. . nici inspecţii . Domnul nostru Iisus Eristos tot cu lapte s/a -ăcut măricel. părinte Patric+ie9 Ieromona+ul mă privi surprins i neplăcut. i pe (-rem >irul . i pe Doro-tei< = Da cum nu. am !e la Dumne*eu !arul preoţiei. i pe 5acarie . !e c"n! eDistă oameni i !obitoace. C"n! nu sunt 1!e r"n!2 la s-"nta biserică. părinte cuvioase< = &păi. Ioan @ote*ătorul. să tii !umneata. # ra*ă se strecoară printre crengile bra!ului !in poartă i/ i a-lă loc !e sbenguială pe -runtea lată a ieromona+ului9 Aa -i citin!. = Cum o să m"ncăm. cuvioase< = Da cum nu? = >i @iblia i Patericul< = Numai o!ată cre*i !umneata<? = >i Pi!alionul .= >i9 !acă nu te superi. !acă suntem pustnici< Se poate una ca asta< #c+ii/mi isco!itori prin! în rări ul ulucilor !in -aţă o coa!ă brea*ă9 = Părinte Patric+ie. că i cetirea scripturilor se c+eamă că e o armă gro*avă împotriva vră0ma ului. C"n! ţi/e -oame te în!estulea*ă3 c"n! e ti bolnav îl iei ca !octorie3 cu el se +rănesc? i cresc pruncii i puii vietăţilor. !e pil!ă. !omnule. cu ce vă ocupaţi. = &i citit toate Aieţile S-inţilor. Da ve*i că9 !umneata9 îi -i av"n! ţinere/!e/minte mai bună9 a mea nu e c+iar a a9 = Em9 S/au!e o talangă9 &poi alta9 Caut cu oc+ii în 0ur i vă! !ouă. Numai cine n/a trăit în mănăstire nu tie c"t !e mult te îmbie la lectură . ne mai av"n! în apropiere caprele sălbatice !e prin pă!uri. 5ăcar bătut că nu mai are grăsime în el. oric"t aţi -i !e pustnici . i -lacăra !in cămin i umbra !in pă!ure9 Să te tii -ără nici o gri0ă . )aptele. în pustnicia asta. c+iar !acă ai mai trecut pe acolo . se +rănea numai cu lapte !e capră9 5ai t"r*iu. cu canoanele . ca tot ce poate -i mai +rănitor i mai !e -olos la casa cuiva. i să !esc+i*i cartea? Cu c"t ne saţ savure*i pagină !upă pagină . Degeaba nu sa!e nimeni. Soarele a scăpat în largul cerului i acuma prive te sc+itul !in plin. nici !ări. at"t el c"t i ucenicii lui9 = &!evărat< = Desigur. eu găsesc că e lucru nesocotit . nici -amilie. !omnule. să nu vă în!ulciţi i s-inţiile voastre . trei vaci păsc"n! în +otarul poienei ce urcă în spatele sc+itului. cu c"tă bucurie prime ti i*b"n*ile Cuvio ilor i ale 5ucenicilor i cu c"tă atenţie repeţi. mă ocup mai v"rtos cu cetirea scripturilor. s-inţiile voastre. = &veţi vaci multe. e consi!erat . citatele !in S-. Scriptură i -aptele !emne !e a -i povestite celor ne tiutori i care/ţi pot servi însăţi !e pil!ă în calea spre m"ntuire?. părinte Patric+ie< = Aaci *ici !umneata< Da !e un!e? &re stăreţia c"teva9 = Dar lapte m"ncaţi. i c+iar păcat mare.

că laptele nu poate -i socotit !e -rupt !ec"t pentru cei care le !ă m"na să/ i gătească m"ncări !e post. !omnule9 uite9 e rău c"n! n/ai ţinere !e minte9 Cete ti într/un *a!ar9 &cu. care. . Să tii însă că n/ai să poţi -iin!că eu sunt -oarte la largul meu c"n! e vorba !e canoane i !e popririle S-inţilor Părinţi. = ( ti mec+er. vă! acum o -otă vărgată !easupra unor glesne subţiri i goale. !omnule. s-inţia ta vrei să mă prin*i la str"mtoare. părinte Patric+ie< Pustnicul mă privi c+ior" . cuvioase. = Carne !e porc obi nuiţi. Ne trebue i nouă. în anul M: !upă Eristos. L. c+iar !e/ar -i să crape. &cuma. care s/a ţinut la Ploe ti. >i !e atunci am început să ne mai spurcăm i noi. = &!evărat grăiţi< = &!evărat. să/mi puneţi ast-el !e întrebare< 'ocmai !vs. @urlanul !e coa0ă s/a spart în c"teva locuri. s/a !iscutat -oarte mult c+estiunea aceasta. !esigur. Un oc+iu atent se -uri ea*ă printre uluci. sunt ţinuţi !e către pro-eţii lor să nu măn"nce carne !e r"mător9 Părintele Patric+ie r"!e iret. = Cum vă* eu. sunt obligaţi să măn"nce carne !e porc prin canonul I:JT al sino!ului !e la Nic+eia. Nu -uncţionea*ă. alese3 nu i pentru ni te bieţi pustnici care n/au !ec"t cartoa-e i pere pă!ureţe9 Cuviosul mă privi bănuitor. & venit însă un s-etagoreţ i !acă am vă*ut că măn"ncă el.= )a sino!ul al H7/lea. !omnule< = & vrea să tiu9 cine vă mulge vacile< . părinte? Aai !e mine? = De. înseamnă că tie el ce tie. nu< = De. = Se poate. ci mai ales pentru a nu -i la obiceiu cu (vreii i cu 'urcii. !ar nu ca să/l m"ncăm ci ca să/l pre-acem în sunători. Printre ulucile curţii un!e mai a!ineauri *ărisem o coa!ă !e vacă. !ar 5iercurea i Ainerea nu ne atingem . ( stricat sau n/are !e lucru. mai un picu or !e unt!elemn pentru can!elă. !e crescut mai cre tem c"te/un go!ăcel. 6n c"teva clipe glesnele prin! să se mi te i -ota se apropie !e gar!. îmbrăcăminte. &r -i bun un !u rece9 6n apropiere s/au! gro+ăituri !e porc: un călugăr î i !uce gro teiul la nămol. !ar !acă n/am ţinere/ !e/minte . !acă ăsta care a trăit în S-. Cuno ti bine canoanele9 = Aasă*ică m"ncaţi carne !e porc. p"nă mai acum vreo cinci sau ase ani nu se pomenea aici călugăr să pună limba pe carne !e porc. !e. = Un lucru nu te întrebai. nu at"t pentru motivul că mu c+iul !e porc e minunat . i apa care avea misiunea să înv"rtească roatele ţ" ne te în uvoae vio lente. încălţăminte. = &. îmi -ăcusem !e uitare9 5iercurea i Ainerea însă nu se atinge nimeni . !omnule. eu citisem canoanele alea. -ie ei mireni sau călugări. !upă cum tii. )a urmă s/a +otăr"t. !omnule. Cuvio ia ta tii tot at"t !e bine ca i mine că cre tinii . -ire te. părinte Patric+ie. ce ne/am *is: . Care aveţi a a cuno tinţă !e canoane i !e opreli tile S-inţilor Părinţi< &poi. = Care. oricum l/ai găti . ce să *ic9 c"te/o lecuţă tot mai gustăm noi. 5unte se în-ruptă. !omnule. !upă ce vă*u pe mona+ul cu purcelul. mai o cutie !e c+ibrite9 că lumea e săracă acuma i nu mai !ă la slu0be cum !ă!ea o!ată9 Pricepi< Pricep. prin canonul Nr. Doamne -ere te? Părintele Patric+ie lăsă oc+ii în păm"nt9 (u îi ri!icai !easupra sc+itului9 Dau un t"rcol poenii i !escopăr la marginea pie*i ă un -ierăstrău tolănit !easupra unei viroage.

-emeia e mai spurcată !ec"t vaca i !ec"t porcii pe care/i ţineţi la u a casei< Sunteţi gre iţi s-inţiile voastre. ori cu stăp"nul. S/a !ove!it !e către învăţaţi că ea. ( lucru în!eob te cunoscut că vaca. e unul !in !obitoacele cele mai simţitoare. bucurie pe care i/o eDprimă prin mugete u oare i înv"rtituri !in coa!ă. s/a arătat înt"i -emeilor3 Cuviosul Aitalie petrecea noaptea la un loc cu -emei !es-r"nate pentru a le întoarce !e la păcat3 s-"ntul Ilarion cel nou a vieţuit apte ani în casa unei -emei3 cuviosul Simeon Bcel nebun pentru EristosC nu s/a s-iit a intra c+iar în baia publică a -emeilor. Cre! că at"ta lucru tii i !umneata. Cre! că ai observat. = >i cum *ic s-"ntul &ntonie avea o vacă bună !e lapte. &cuma s-"ntul &ntonie avea o vacă elveţiană !ăruită !e/un boer egiptean9 = Nu se poate. >i poate ai mai luat seama S-inţia 'a că mult mai u or te în!upleci !e rugămintea unei -emei ca !e/a unui bărbat. părinte. !in care pricină bătr"nul pustnic se a-lă mereu în lipsă. . Prin -emeie se înmulţe te omenirea3 5"ntuitorul. Una e să/ţi calce în c+ilie -emeia cu bărbatul ei. părinte? întreruperea s-inţiei tale mă în!reptăţe te să cre! că nici n/ai citit viaţa s-"ntului &ntonie. alta să vie slobo!ă. i cu lapte se +rănea. 6n cele !in urmă i/a -ăcut cuviosul pomană cu ni te S"rbi care se !uceau să se înc+ine la Ierusalim. !upă cum aveţi a a pă une minunată. = (i ve*i< Dar ce *ici !espre s-"ntul prooroc Serg+ie care a avut trei sute !e ţiitoare<? . cum să nu9 !ar !acă nu e ţinere/!e/minte?. !a? = >i pe valea asta a Niprului cre te ni te iarbă grasă i ver!e cum nu se mai a-lă în altă parte a păm"ntului. >tii că marele &ntonie a si+ăstrit pe valea Niprului9 parcă a a9 = Da. a a o -i.emeea e -iinţa cea mai curată la inimă i cea mai cu su-let !in c"te sunt pe păm"nt. Pe c"n! m"na !e -emee e ginga ă i moale. !ouă. Pe c"tă vreme la apropierea unui bărbat care vine s/o smulgă. !acă are. !upă cum aspră îi e i vorba. la miruit. Pentru asta nu cre! să mai găse ti !umneata vreun canon. iar glasul ei subţire i !ulce e mai atrăgător. C"n! i c"n! mai trimetea c"te/un ucenic cu ea la !rumul mare ca să înt"lnească vreo -emeie i s/o roage s/o mulgă. pe ne!rept e înc"r!uită cu oamenii moi i *ep*eci. = Dar nu/i nevoe să intre în casă. nu spuse i singur că înc+iriaţi camere mirenilor< Sau poate numai la bărbaţi< = Da !e un!e? Că omul trebue să/ i vie cu nevasta. v/ar în!estulă !e n/aţi mai !uce gri0a gurii9 = De.= Da multe ai mai vrea !/ta să tii? Iacă noi le mulgem3 !ar cine g"n!e ti< = 5i/am înc+ipuit eu. . c"n! a înviat. i a scăpat !e ea. cum simte la ugerul ei m"nă !e bărbat ascun!e laptele. iartă/mă. !ar cre! că -aceţi o mare gre ală. Căci m"na !e bărbat e mai aspră. spre !eosebire !e oae. tii că banana e un -el !e castravete murat . 'e rog. părinte? >Gapoi . ( sau nu< = (9 = Iar vaca. = Da ce. !ar -iin!că eră mulsă !e bărbaţi . !ar9 nu/i ertat să calce picior !e -emeie în casă !e călugăr. &tunci vaca !ă!ea în!oit i întreit. 6nsu i s-"ntul i marele prooroc Ilie a -ost un timp gă*!uit !e către o vă!uvă9 = >tiu: la Sarepta Si!onului. & a se eDplică bucuria pe care o are c"n! o -emeie se apropie !e ea cu găleata. -lu tură nervos !in cap i sv"rle !in copite. Că el mai mult cu banane . Să/ţi !au o pil!ă !in c+iar Aieţile S-inţilor. părinte Patric+ie. că sărutul -emeii e mai cal! i bu*ele parcă se lipesc !e palmă. !omnule? = 6mi pare rău. cu vreo -ată. o mulgeau ucenicii lui . ascun!ea ticăloasa laptele. sărmana. !omnule. @a unii mai trag !upă ei i c"te/o slu0nică. = @a eu am cetit/o. c"n! îţi sărută cre!incio ii !reapta. Dar ve*i că nu se potrive te. Dacă vacile s-inţiilor voastre ar -i mulse !e -emei.

mai pentru o curăţenie. nu< = Desigur. !e toate: mese. Părintele Patric+ie mă prive te bănuitor.iin!că osta ii. tablouri. că -emeii îi e mai în!em"nă !ec"t bărbatului. >i. alte g"n!uri mă preocupă. să nu/ţi -aci alte socoteli9 = Nu. ne mai vă*"n! nici soare i nici ver!eaţă. C+ilia cuviosului pustnic e o a!evărată casă !e gospo!ar: vacă în gra0!. un revolver. !e ce să mai ţie cărţi la u a casei< Aă*"n!u/mă că înt"r*ii în -aţa unui grup !e icoane. !omnule. = Dumneata ce înv"rte ti. părinte. 5ă întreb: c"ţi !raci o -i răpus Eristos. &cuma sunt sigur că n/ai să mă con!amni. = @ravoo? Ne/am găsit !oi osta i: unul al lui Carol i unul al lui Eristos? Dă palma încoace. părinte? Soarele a venit în !reptul stomacului. părinte? >i iar i*bucnim în r"s. = # -i -ost vreo bătr"nă9 = Negre it că bătr"nă. părinte. Dar absolut niciuna. !acă e vorba !e bătr"ne. &m găsit eDplicaţia în lipsa !e memorie a s-inţiei sale. mai pentru o ru-ă. înăuntru . camara!e. trăgea la una Călita. i nici o carte. Păcat că n/ai ţinere/!e/minte?. părintele Patric+ie !ispare pe u a polatrei. !omnule. !omnule< = Sunt9 o-iţer. !e ce să mai citească< >i !acă n/are nevoe !e citit. părinte Patric+ie< >i !ouă !acă se găse te. c"n! venea în propove!uire la @ucure ti. orătănii prin curte i -lori în cer!ac. porci în coteţ. pat+e-on . &cum însă -iin! în conce!iu mă port civil. paturi moi. cu a0utorul cuviosului Patric+ie<. . 6l surprin! în mi0locul unui rai !e unci i !e c"rnaţi. trebuesc +răniţi bine. se sc+imbă c+estia. I*bucnim am"n!oi în r"s. ori că ar -i ai Regelui. trăg"n! ţuică !intr/un -e!ele . e vremea pr"n*ului3 n/ai vrea să cinstim c"te/o ţuiculiţă< = De ce nu. = &păi !e. scaune. o pu că !e v"nătoare. ori că ar -i ai 5"ntuitorului. Părintele Patric+ie saltă capul i se convinge. >i are !reptate: !acă nu ţine minte.WR>I' . însu i s-"ntul apostol Pavel. !acă mă cre*i. = Domnule. nu/i a a< = & a e. Dar să tii că numai babe. )a plecare. & a c"te/o babă mai !ă i pe la noi: mai pentru vacă.= Parcă Solomon9 = Da !e un!e< Solomon nu tii c/a -ost Rus !e neam< )ui îi plăcea băutura3 cu -emeile nu prea se băgă. S. pe oseaua Iancului9 Scrie negru pe alb în istoria bisericească. = Că alt-el !e*ertea*ă la inamic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful