You are on page 1of 10

Projekt na KRMC

USTAWA z dnia .. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 oraz z 2013 r. poz. 700) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 80c w ust. 1 po pkt 5 dodaje si pkt 5a w brzmieniu: 5a) Szefowi Biura Ochrony Rzdu;; 2) w art. 80c, po ust. 3d dodaje si ust. 3e w brzmieniu: 3e. Dane lub informac+je zgromadzone w ewidencji udostpnia si w postaci elektronicznej przy uyciu systemu teleinformatycznego, z wyczeniem danych o wacicielu pojazdu lub o posiadaczu, o ktrym mowa w art. 73 ust. 5, po podaniu okrelonych danych identyfikujcych pojazd.;

3) w art. 80c ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostpnia si, z zastrzeeniem ust. 3e oraz 7, na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu.; 4) w art. 80d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Udostpnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji nastpuje: 1) dla podmiotw, o ktrych mowa w art. 80c ust. 1-3, 6a i ust 3e nieodpatnie; 2) dla podmiotw, o ktrych mowa w art. 80c ust. 4 i 5 odpatnie. 5) w art. 80e ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) rodzaj danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, ktre mog by udostpnione poszczeglnym podmiotom, o ktrych mowa w art. 80c ust. 1 i 3 -5 oraz rodzaj danych identyfikujcych pojazd, o ktrych mowa w art.80c ust. 3e;; 6) w art. 100c w ust. 1 po pkt 5 dodaje si pkt 5a w brzmieniu:

5a) Szefowi Biura Ochrony Rzdu;.

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie upowanienia ustawowego okrelonego w niniejszej ustawie, nie duej jednak ni przez okres 18 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy. Art. 3. Ustawa wchodzi w ycie w terminie 14 dni od dnia ogoszenia.

UZASADNIENIE Celem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym jest stworzenie moliwoci przyszego rozwoju e-usug dla obywateli i przedsibiorcw wiadczonych drog elektroniczn, polegajcych na szerszym udostpnianiu danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw. Obecne brzmienie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm.) przewiduje moliwo udostpniania danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw podmiotom uprawnionym wyszczeglnionym w art. 80c ust. 1, wacicielowi lub posiadaczowi pojazdu (art. 80c ust. 3) oraz innym podmiotom jedynie po wykazaniu przez nich uzasadnionego interesu (art. 80c ust. 4) i zoeniu pisemnego wniosku (art. 80c ust. 6). Dodatkowo ustawa przewiduje moliwo uzyskania, nieodpatnie, potwierdzenia lub zaprzeczenia zgodnoci danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdw, jednake weryfikacji podlegaj jedynie dane o marce pojazdu, serii i numerze dowodu rejestracyjnego albo pozwoleniu czasowym, numerze rejestracyjnym, numerze identyfikacyjnym VIN lub numerze nadwozia (podwozia), dacie pierwszej rejestracji oraz o imieniu i nazwisku (nazwie lub firmie) waciciela pojazdu oraz posiadacza, o ktrym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy, i jego numerze PESEL albo REGON (art. 80c ust. 3a-3d). Skorzysta z tej usugi mog jednake osoby, ktre posiadaj profil zaufany elektronicznej platformy usug administracji publicznej. W centralnej ewidencji pojazdw, gromadzony jest bardzo duy zasb informacji (w tym danych technicznych pojazdw), ktre bezporednio, bd poprzez odpowiedni modyfikacj czy analiz, pozwalaj scharakteryzowa pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje te jednak z uwagi na przewidziane ustaw Prawo o ruchu drogowym tryby udostpniania danych, w praktyce nie s udostpniane zainteresowanym tymi informacjami podmiotom. W wietle powyszego projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zakada zmiany prawne umoliwiajce kademu zainteresowanemu uzyskanie danych o pojedzie, z wyczeniem jednak danych pozwalajcych na identyfikacj waciciela pojazdu lub posiadacza, o ktrym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1) bez koniecznoci wykazywania uzasadnionego interesu, gdy brak podstaw do wymagania od zainteresowanego wykazywania uzasadnionego interesu, w sytuacji, gdy przedmiotem zapytania w proponowanym niniejsz ustaw trybie nie bd dane pozwalajce na identyfikacj waciciela pojazdu lub posiadacza, o ktrym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 2) w oglnodostpnych sieciach teleinformatycznych, dziki czemu dostp do danych bdzie odbywa si w czasie rzeczywistym, i nie bdzie wymaga od zainteresowanego zakadania dodatkowych kont uwierzytelniajcych jego tosamo, 3) bez koniecznoci skadania wniosku, czekania na jego rozpatrzenie i otrzymanie odpowiedzi, co znacznie skrci procedur uzyskania tyche danych. Wskazane zaoenia wymagaj wic zmiany art. 80c ustawy Prawo o ruchu drogowym, poprzez dodanie do niego ust. 3e, ktry bdzie stanowi podstaw prawn do udostpniania, w czasie rzeczywistym, w oglnodostpnych sieciach teleinformatycznych, danych o pojedzie (z wyczeniem danych osobowych) osobom fizycznym i przedsibiorcom, umoliwiajcych np. weryfikacj danych uywanego pojazdu przed jego nabyciem. W zwizku z powyszym zapisem, oraz koniecznoci wykluczenia moliwoci skadania zapyta, w trybie przewidzianym w projektowanym art. 80c ust. 3e, o odpersonalizowane zbiory danych o pojazdach, koniecznym jest zmiana art. 80e ust. 1 pkt 3, ktry zawiera delegacj do wydania rozporzdzenia, w ten sposb, aby okrelao ono take zakres danych, ktre naley poda, aby uzyska dane w trybie art. 80c ust. 3e. Wyranie bowiem naley zaznaczy, i proponowany tryb bdzie umoliwia uzyskanie zbioru danych, ale o jednym pojedzie (jedno zapytanie = zbir danych o jednym pojedzie), nie za moliwo uzyskania danych o pewnej, skonkretyzowanej przez zainteresowanego, grupie pojazdw. W konsekwencji projektowany przepis art. 80c ust. 3e zawiera tryb oraz przesanki udostpnienia danych, pozostawiajc szczegow materi z tym zwizan (tj. zakres danych, ktre zainteresowany musi wskaza w zapytaniu, tzw. dane identyfikujce pojazd, oraz zakres danych, ktre bd podlegay udostpnieniu) do uregulowania w rozporzdzeniu. Zaproponowany art. 80c ust. 3e ustawy Prawo o ruchu drogowym, z racji jego generalnego charakteru, pozwoli, poprzez jego doprecyzowanie na poziomie rozporzdzenia, na uruchomienie e-usug, ktre bd mogy si rni si od siebie zakresem danych, ktre

zainteresowany bdzie musia wskaza w zapytaniu lub zakresem udostpnianych mu danych, zawsze jednak przy zachowaniu warunkw przewidzianych tym przepisem. W kadym jednak przypadku bd to dane o pojedzie wymienione w art. 80b ust. 11a ustawy Prawo o ruchu drogowym, z wyczeniem danych wyszczeglnionych w art. 80c ust. 1 pkt 5 oraz pkt. 7 lit. a, c, d, i f oraz ust. 1a pkt 2 lit. h (czyli danych umoliwiajcych identyfikacj waciciela pojazdu lub posiadacza, o ktrym mowa w art. 73 ust. 5 tej ustawy). Z uwagi na fakt, i udostpnianie danych w trybie opisanym w art. 80c ust. 3e bdzie nieodpatne konieczna bya zamiana w obrbie art. 80d ust. 1, poprzez dodanie do pkt 1, trybu udostpniania danych opisanego w tym przepisie. Powysza zmiana zapisw ustawy Prawo o ruchu drogowym umoliwi wprowadzenie pierwszej z planowanych e-usug dla obywateli i przedsibiorcw, ktra bdzie wykorzystywa dane zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdw w szerszym zakresie. Wprowadzona e-usuga pozwoli wszystkim zainteresowanym podmiotom, po podaniu numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego pojazdu, sprawdzenie nastpujcych danych o pojedzie: 1) danych o pojedzie (marka, typ, model, wariant, wersja, rodzaj, numer identyfikacyjny VIN, rok produkcji, dat pierwszej rejestracji, termin badania technicznego), 2) danych o dowodzie rejestracyjnym (status dokumentu - orygina czy wtrnik, data wydania), 3) danych o karcie pojazdu (status dokumentu - orygina czy wtrnik, data wydania), 4) danych o miejscu zarejestrowania pojazdu (wojewdztwo), 5) informacji o iloci wacicieli pojazdu lub posiadaczy, o ktr ych mowa w art. 73 ust. 5, 6) informacji o kradziey pojazdu, 7) informacji o zawartej umowie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej posiadacza pojazdu (aktualno polisy, nazwa zakadu ubezpiecze), 8) informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu (przeznaczenie, pojemno i moc silnika, dopuszczalna masa cakowita, dopuszczalna masa cakowita cignitej przyczepy, dopuszczalna adowno, liczba osi, najwikszy dopuszczalny

nacisk osi, liczba miejsc, data pierwszej rejestracji za granic, podrodzaj, rodzaje paliwa, rednie zuycie paliwa, masa wasna, emisja CO2, rozstaw osi, rozstaw k warto rednia). Usuga umoliwi zatem sprawdzenie m.in. danych niezbdnych midzy innymi do oceny pojazdu przez jego zakupem. Sprawdzenie danych pojazdu bdzie moliwe po podaniu jednoczenie trzech danych identyfikujcych pojazd: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, ktre zainteresowany kupnem moe otrzyma od sprzedajcego. Podkrelenia wymaga, i tego rodzaju e-usuga zostaa przetestowana i jest dostpna w wielu krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej, np. Wielkiej Brytanii i Szwecji, i przynosi znaczne korzyci spoeczne, m.in. podnosi bezpieczestwo obrotu pojazdami uywanymi. Dodatkowo niniejszym projektem ustawy proponuje si dodanie w art. 80c ust. 1 po punkcie 5 punktu 5a, a w art. 100c ust. 1 po punkcie 5 punktu 5a, ktre umoliwi Szefowi Biura Ochrony Rzdu nieodpatne pozyskiwanie danych z centralnej ewidencji pojazdw i centralnej ewidencji kierowcw, w celu realizacji zada ustawowych Biura Ochrony Rzdu. Biuro Ochrony Rzdu realizuje dziaania ochronne wobec osb i obiektw wanych dla bezpieczestwa pastwa, na mocy art. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z pn. zm.). Odnoszc si do obecnie obowizujcych przepisw prawa, a take specyfiki dziaa ochronnych, naley stwierdzi, e nie uwzgldniaj one potrzeb Biura w tym zakresie. Planujc i realizujc swoje dziaania Biuro Ochrony Rzdu aktualnie opiera si na informacjach pozyskiwanych w trybie art. 17 ust. 1 ustawy o Biurze Ochrony Rzdu, a w szczeglnoci przechowywanych we wszystkich zbiorach ewidencji kryminalnej i zbiorach archiwalnych. Naley bowiem zauway, e w trakcie przemieszczania si, w miejscach czasowego pobytu oraz w pobliu miejsc pracy i zamieszkania, osoby ochraniane maj styczno z uczestnikami ruchu drogowego lub pozostawionymi przez nich pojazdami, ktre mog stwarza zagroenie. Ustawowe zadania, do wykonania ktrych powoane zostao Biuro Ochrony Rzdu wymagaj precyzji i szybkoci dziaania, bowiem od tego zaley bezpieczestwo, a niejednokrotnie take zdrowie i ycie ochranianych osb.

Obecnie obowizujcy tryb pozyskiwania danych przez BOR, po zoeniu wniosku o udostpnienie jednostkowych danych, wykazaniu interesu i uiszczeniu opaty za udostpnienie danych pozbawia Biuro moliwoci bezporedniego, natychmiastowego dostpu do danych, a czas oczekiwania na udostpnienie danych jednostkowych moe doprowadzi do utrudnienia lub wrcz uniemoliwienia skutecznych i efektywnych dziaa ochronnych.

Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisw rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Przedmiot projektowanej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKW REGULACJI 1. Podmioty, na ktre oddziauje projekt ustawy: Projektowana regulacja bdzie miaa wpyw na ministra waciwego do spraw wewntrznych, jako organ prowadzcy centraln ewidencj pojazdw. W zwiazku z faktem, e wejcie w ycie projektowanej regulacji z zaoenia zwikszy jako obrotu pojazdami uywanymi na polskim rynku, projekt bdzie oddziaywa na podmioty prowadzace dziaalno w sektorze obrotu pojazdami na rynku wtrnym (podniesienie bezpieczestwa obrotu i zwikszenie konkurencyjnoci). Projekt bdzie take oddziaywa na obywateli, z uwagi na zmniejszenie ryzyka obrotu uywanymi pojazdami (przez co wpynie pozytywnie na zwikszenie liczby sprzedawanych pojazdw). Moliwo dostpu do danych online zminimalizuje ryzyko, e zakupiony pojazd bdzie obarczony wadami (np. prawnymi lub fizycznymi), o ktrych nie informuje sprzedajcy. 2. Konsultacje spoeczne: Projekt nie wymaga przeprowadzenia konsultacji spoecznych. Projekt ustawy zosta zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewntrznych, stosownie do wymogw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pn. zm.) oraz zgodnie z 11a ust. 1 uchway Nr 49 Rady Ministrw z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrw (M. P. Nr 13, poz. 221, z pn. zm.) udostpniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji. Dodatkowo projekt ustawy zosta przekazany do zaopiniowania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W toku konsultacji spoecznych uwagi zgosia Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdw oraz Zwizek Dealerw Samochodowych. Zgoszone uwagi dotyczyy rozszerzenia katalogu danych gromadzonych w CEP i CEK oraz zmiany katalogu podmiotw uprawnionych do dostpu do ewidencji. Propozycje podmiotw wykraczay jednake poza zakres nowelizacji i nie mogy zosta uwzgldnione. Zostan one wykorzystane przy pracach nad gruntown nowelizacj ustawy w dalszej kolejnoci.

3. Wpyw regulacji na sektor finansw publicznych, w tym na budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego: Wejcie w ycie projektowanej regulacji spowoduje konieczno zbudowania teleinformatycznego kanau udostpniania danych, a zatem powstanie kosztw z tytuu rozbudowy Systemu Informatycznego CEPiK, w ktrym prowadzo na jest Centralna Ewidencja Pojazdw. Naley jednak podkreli, e zbudowanie kanau udostpniania danych i planowanej e-usugi informacyjnej stanowi jeden z elementw projektowanego systemu CEPiK 2.0, ktry bdzie tworzony przez Centralny Orodek Informatyki i powstanie w ramach architektury i infrastruktury tego systemu. Bdzie to rwnie pierwsza z projektowanego katalogu e-usuga, ktra powstanie w ramach CEPiK 2.0. Zwaywszy na fakt, i projektowana e-usuga zostanie uruchomiona w ramach systemu CEPiK 2.0, koszty jej budowy i uruchomienia zostan pokryte w caoci ze rodkw Funduszu CEPiK. Szacunkowy koszt budowy i uruchomienia projektowanej e-usugi mona okreli na 760 000 z. Powysza wycena wynika z kosztorysu prac nad budow systemu CEPiK 2.0. Wycena obejmuje: 1) infrastruktur sprztow potrzebn do uruchomienia projektowanej e-usugi, 2) koszty budowy i uruchomienia portalu informacyjnego (na uruchomionym portalu informacyjnym znajd si rwnie pozostae e-usugi, dlatego te koszt budowy portalu zosta podzielony przez liczb planowanych e-usug); 3) koszty prac programistw, analitykw, architektw systemu, projektantw e-usug oraz kierownika projektu. W zwizku z tym, e projektowana e-usuga bdzie funkcjonowa w ramach infrastruktury systemu CEPiK 2.0, nie przewiduje si dodatkowych kosztw z tytuu utrzymania niniejszej e-usugi. Projektowana e-usuga nie wywoa kosztw po stronie budetu pastwa. 4. Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw: Wejcie w ycie projektowanej regulacji zwikszy jako obrotu pojazdami uywanymi na polskim rynku. Dziki udostpnianiu online danych o pojazdach, zainteresowany kupnem pojazdu, bdzie mg zweryfikowa, nieodpatnie, informacje o tym pojedzie zawarte w CEP. Taka moliwo zmniejszy ryzyko, e zakupiony przez

uytkownika pojazd bdzie posiada cechy inne ni deklarowane przez sprzedajcego, oraz e zostanie zakupiony pojazd odnotowany w CEP, jako kradziony, czy wycofany z ruchu. Obserwuje si, i deklarowane przez sprzedajcych cechy pojazdu s czsto niezgodne ze stanem faktycznym, co prowadzi do zawyania wartoci obracanymi pojazdami. Projektowana regulacja i wprowadzona na jej podstawie usuga bdzie wymusza na sprzedajcych (dilerach i innych porednikach, jak rwnie na samych ich wacicielach) podawanie realnej wartoci pojazdu. W konsekwencji podniesie si jako obrotu i zwikszy konkurencyjno podmiotw dziaajcych szczeglnie na rynku wtrnym pojazdw. 5. Wpyw regulacji na rynek pracy: Nie przewiduje si wpywu projektowanej ustawy na rynek pracy. 6. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionalny: Nie przewiduje si wpywu projektowanej ustawy na sytuacj i rozwj regionalny.