You are on page 1of 19

Cu 1 : Phn tch mch in ngun cung cp c cu trc nh hnh v a. X c !nh cu trc c"a mch in #.

$ c %&ng c"a c c 'inh (in tr)ng mch in * +,- i.m Cu/0 a 3i.m 1,0

12i %ung Xc nh cu trc ca mch in

X c !nh ng ch"ng ')i c"a mch in X c !nh ng ng5 v6), ng5 ra c"a mch in b Tc dng ca cc linh kin trong mch in 7 $+: 8i9n p :ung 7 ;< v6 ;=: c c %i)%> n?n @ Au ra

4,4,2, 4,-

7 C1-, C1B: c c t& 'Cc ngun Au ra Dng 1Ev v6 -v 7 F1: G) Huang 7 IE=, I1<: c c in tr@ 'J mKu 7 FE: t) in p chuLn 7 +44M;C: in p 1 chiNu Au v6) 7 O+: P)QR>t cSng Qut ngun 7 OT: 3iNu (hi.n Q) Huang

4,-

4,-

4.-

7 I<, I=: c c in tr@ phn cUc 7 CT, IV: 'Cc nhiWu ca) tAn 7 I14: phn cUc ch) )pt) Huang

4,-

Cu E : Phn tch mch in ngun cung cp c cu trc nh hnh v a. X c !nh cu trc mch in #. $ c %&ng c"a c c 'inh (in tr)ng mch in

c. * +,- i.m Cu/0 a 3i.m 1,0 4,4,-

12i %ung Xc nh cu trc mch in X c !nh ng ch"ng ')i c"a mch in X c !nh ng5 v6) v6 ra c"a mch in

Tc dng ca cc linh kin trong mch in X CX v6 Y: mch 'Cc nhiWu Dng %J ZC

2, 4,-

X Y, Y1: Cu2n 'Cc nhiWu ZC @ Au v6) X C[: t& 'Cc ca) tAn Au v6) X \: cAu ch X ;1X;T: Pch n?n cAu X C+, CT: t& 'Cc ngun Au ra X I+, IT: c]p in tr@ cSng Qut

4,4,-

4,4,-

Cu +: Phn tch mch in mch (hu9ch i iNu (hi.n 2ng c^ HuaJ _a tr)ng m J C;/MC; c cu trc nh hnh v : a. X c !nh cu trc mch in #. 1guJ`n 'a h)t 2ng c"a mch in

* +,- i.m Cu/0 a

12i %ung Xc nh cu trc mch in X c !nh ng ch"ng ')i c"a mch in X c !nh ng5 v6) v6 ra c"a mch in

3i.m 1,0 4,4,-

!gu"#n l$ l%m &ic ;CP1: PS t^ HuaJ _a. GP7 v6 GPX '6 E ng5 ra tn hiu iNu (hi.n tb mch G>rv): chi in p GP7d GPX th ng5 ra mch (hu9ch i ePZPP d 4 tranQiQt)r cSng Qut $1 v6 $E ng thDi (hSng %Kn PSt^ (hSng HuaJ. chi in p GP7f GPX th ng5 ra mch (hu9ch i ePZPP f 4 tranQiQt)r cSng Qut $1 %Kn v6 $E (hSng %Kn PSt^ HuaJ. 7 chi in p GP7 c6ng 'gn h^n in p GPX th th ng5 ra mch (hu9ch i ePZPP c6ng thng tranQiQt)r cSng Qut $1 %Kn c6ng mnh PSt^ HuaJ c6ng nhanh. 3in p GP7 v6 GPX tb mch G>rv) cp ch) ePZP im #i) Qa) ch) vjn tkc %ai c"a _a (hSng thaJ li tmc vjn tkc gc c"a _a nvong/phtp Q 'gn nht (hi Au Cc @ tr)ng cqng n-44vong/ phtp Q nhr nht (hi Au Cc @ ng)6i cqng c"a _a nE44 vong/ phtp. chi cAn hsm _a . %bng nhanh th 'c n6J mch G>rv) Q ch) ra in p GP7tGPX th ng5 ra mch (hu9ch i ePZPP t 4 tranQiQt)r cSng Qut $1 (hSng %Kn v6 $E %Kn PSt^ Q #! hsm nhanh.

2, 4,-

4,-

4,-

4,4,-

Cu T : $rnh #6J cu trc v6 thSng Qk (u thujt c"a _a C; * +,- i.m Cu/0 a 'u trc ca (a ') 12i %ung 3i. m 2

Hnh dng: Y6 tm phvng tron c Dng (nh ; d 1Ecm.* Vt liu: #wng P)'icar#)nat Vng kp a: Y6 phAn tm c 'l tron c Dng (nh 1-mm, v6 phAn tr)ng Qukt #`n ng)6i c Dng (nh tb % d EVmm ++mm gCi '6 vqng (xp _a, %qng . giy _a ck !nh tr`n #6n :)aJ n$urnta#'>p. 8N m]t _a chma %y 'iu n'gp #kc h^i #N m]t (im ')i nhSmp c #N r2ng tb TVmm11<mm %qng . phin chi9u tia 'aQ>r. 8a) gm c c %y 'iu:

4,-

4,-

!h7a trong 8u9t

12cm 00mm
1 mm

00%m 0*1 %m

1,2mm

+h,n d-n nh./

'c +it

12 m3t (a ch4ad5 liu

+h,n d-n6ut

Bng ni dung ca a (Tabl !" c!nt nt#$: 1wm @ phAn tr)ng cqng c"a _a, ngDi ta con gCi '6 phAn %Kn nhjp nY>a% inp, n chma c c thSng tin #a) gm : $lng Qk #6i h t, tlng Qk thDi gian ph t, thDi gian ph t ch) m2t #6i h t. Th%ng tin k&t th'c ch& pht ((nd !" pla)$: 1wm @ pha ng)6i cqng c"a _a c #N r2ng (h)ing 1mm, ngDi ta con gCi '6 phAn %Kn :ut nY>a% eutp. *i dung ch+nh ca a ha) ph,n ch-a ch./ng t0nh (10!g0a2 a0 a$: 1wm @ tr)ng phAn gigi hn giya phAn %Kn nhjp v6 phAn %Kn :ut nh thSng tin vN m nhc v6 thDi gian s ph t.

4,-

C c chuzi vt hk npitp vgi c c chiNu %6i (h c nhau, c = ')i v9t hk (h c nhau vgi chiNu %6i #i9n 2ng tb 4.B<6m +.1B6m vgi chiNu r2ng c"a hk '6 4.- 6m, pit ng?n nht c chiNu %6i '6 4.B< 6m gCi '6 pit +$ v6 pit %6i nht '6 +.1B 6m gCi '6 11$. C c vt hk tr`n {c Q?p :9p m2t c ch 'i`n t&c hnh th6nh m2t $rac(, (h)ing c ch giya c c $rac( '6 1.V 6m.

4,-

b
-

'c th:ng 89 k; thu.t ca (a ') 3Dng (nh _a: % d 1Ecm. $hDi gian ph t: V4 pht| tki a <-pht. $ia 'aQ>r {c Q} %&ng c #gc Qng <B4nm. $kc 2 HuaJ _a: $haJ li v6 tkc 2 giim %An tb tr)ng vqng tm _a ch) 9n m~p ng)6i cqng c"a _a. 3hi 4 t0!ng cng: T5c 677 89ng: ph't; 3hi 4 ng!<i cng: T5c =77 89ng:ph't;

1, 4,-

- Gk (`nh nChann>'Qp: E (`nh. - 3 p mng tAn Qk nki vgi m thanhp: - E4ch. - Gk #it %qng ch) #i9n li ;/Z: 1V#it. - 32 m~) h6i: t 4.44B. - $An Qk 'J mKu : TT.1ch.

4,-

- Y{ng t} h) tn hiu: 1V #it tuJ9n tnh. - Ph^ng thmc iNu ch9 : #i9n iu B #it 1T #it - CSng Qut #mc : c"a tia 'aQ>r: 4.Emm

4,-

Cu - : $rnh #6J Q^ (hki c"a m J C; a. M Q^ (hki c"a m J C; #. $ c %&ng c"a c c (hki tr)ng Q^ * +,- i.m Cu/0 a <= 8> ? kh9i ca m" ') M ng c c (hki X c !nh ng ng5 v6) v6 ra c"a c c (hki b 'h4c n@ng A nhim & ca cc kh9iB chki Huang nYaQ>r Pic(Xup haJ eptica' Pic(Xupp C c c nhim v& Qau: - Ph t : tia 'aQ>r. - 2i t& v6 phin : chqm tia 'aQ>r. - i m Q t cDng 2 ph t : tia 'aQ>r. - $hu nhjn tia 'aQ>r v6 #i9n li tn hiu Huang th6nh tn hiu in. chki c^ (h : C c c nhim v& Qau: - 1ng v6 %!ch chuJ.n (hki YaQ>r Pic(Xup, (xp _a. - ;!ch chuJ.n (haJ _a v6) ra. - 3!nh v! c c c^ cu truJNn 2ng, c c mSt^, thUc hin %i chuJ.n (hki YaQ>r Pic(Xup , tr&c HuaJ _a v6 c^ cu (haJ _a. chki ca) tAn I\: C c c nhim v& Qau:
-

12i %ung

3i.m 1,0 4,4,2,

4,E-

4,E-

$hu hiu in tb (hki 'aQ>r pic(Xup, c& th. '6 tb c c ph)t)%i)%>. 8i9n li tn hiu %ong in Qang tn hiu in p nXMp, J '6 %y 'iu ca) tAn n`n ngDi ta gCi '6 tn hiu I\ haJ \ . chu9ch i tn hiu I\ . cp ch): + chki :} 'a m thanh n;ata Gtr)#>p: 3. cp ch) (hki n6J th tr)ng (hki I\ c tAng I\.Zmp im tr ch. + chki G>rv): #a) gm \)cuQ G>rv) v6 $rac(ing 4,E-

G>rv). 3. cp ch) c c (hki n6J th tr)ng (hki I\ c c c tAng \)cuQ.Zmp v6 $rac(ing.Zmp im tr ch. chki t ch %y 'iu ;ata Gtr)#>: C c c nhim v& Qau: 1hjn tn hiu I\ . t ch nc?tp %y 'iu cAn :} 'a n;ata Q'ic>p. - G) pha v6 t) %a) 2ng #wng vong (h) pha . t i t) 'i c c #it c')c( nPhaQ>X')c(>% '))p R)r r>pr)%ucing th> #it c')c(p - 1hjn %ng tn hiu ng #2 (hung, giy v6 chn tn hiu ng #2 (hung n\ram> QJnchr)niati)n %>t>cti)n, h)'%ing, an% inQ>rti)np. - iii iNu ch9 1T#it X B #it n\P %>m)%u'ati)np . tri 'i ms nh! phn B #it nguJ`n thu. $t ci c c tn hiu tr`n Nu cp ch) (hki X} 'a tn hiu Qk
-

4,E-

n;GPp. chki X} 'a tn hiu Qk n;igita' Gigna' Pr)c>QQ)rX;GPp: 1hjn tn hiu tb (hki ;ata Gtr)#'> - X} 'a %y 'iu ms ph& nGu#c)%> %ata pr)c>QQingp. - Ph t hin 'li v6 G}a 'li nCIC >rr)r %>t>cti)n an% c)rr>cti)np. - iii an :>n %y 'iu Zu%i) nZu%i) %ata int>rp)'ati)np - X} 'a c c %y 'iu Qk tr{ 2ng hiu chnh tkc 2 HuaJ c"a _a m2t c ch h{p 'a cp ch) (hki G>rv) nCYM %igita' Q>rv) R)r Qpin%'> m)t)rp. - $ra) li %y 'iu vgi (hki vi :} 'a nPicr)c)ntr)''>r nt>rRac>p . thUc hin c c nhim v& tr`n m2t c ch ng #2. Chi ti9t th (hki ;GP c rt nhiNu (hki, nhiNu tAng im tr ch :} 'a c c %y 'iu Qk, tr)ng %y 'iu chnh '6 c c #it %ata vN n2i %ung #6i h t, m thanh . cp ch) mch Z;C @ (hki Zu%i) Pr)c>QQ)r. 1g)6i ra, . (hki Zu%i) Pr)c>QQ)r thUc hin {c th n phii nhjn c c tn hiu ng #2 tb (hki ;GP. chki :} 'a m thanh nZu%i) Pr)c>QQ)rp: 1hjn tn hiu m thanh %gi %ng tn hiu Qk tb (hki ;GP v6 c c c nhim v& Qau:
-

4,E-

ChuJ.n li tn hiu Qk Qang tn hiu t^ng tU n;/Z C)nv>rt>rp. YCc v6 (hu9ch i m tn hiu m thanh t^ng tU.

4,E-

1g)6i ra ki vgi c c m J c ')a i (m th c th`m c c mch in nh m2t m J thng m h)6n chnh: 1h mch m Q?c nHua'i>rp, Pch t) m thanh Gt>r>), m thanh vongn+;pPch (hu9ch i cSng Qut m tAn. chki G>rv): 8a) gm c c (hki v6 c c c nhim v& t^ng mng nh Qau:
-

>pindl > 08!: + + 1hjn tn hiu phin hi tb (hki ;GP nCYM %igita' Q>rv)p. $hUc hin cp in p iNu (hi.n ch) mch (hu9ch i thc mS t^ HuaJ _a nP;Z Qpin%p m2t c ch tU 2ng im #i) vjn tkc %6i c"a _a 'uSn (hSng li tr)ng ch9 2 P'aJ. ?!cu# > 08!: + + 1hjn tn hiu tb (hki I\.Zmp. Cp p iNu chnh ch) cu2n %J h2i t& tr`n (hki

YaQ>r Pi(up m2t c ch tU 2ng, thUc hin iNu chnh c&m Huang hCc th>) ph^ng thng mng im #i) tia 'aQ>r h2i t& chnh : c nht. T0acking > 08!: + + 1hjn tn hiu tb (hki I\.Zmp. Cp p iNu chnh ch) cu2n %J $rac(ing tr`n 4,E-

(hki YaQ>r Pi(up m2t c ch tU 2ng, thUc hin iNu chnh chnh c&m Huang hCc th>) ph^ng ngang im #i) tia 'aQ>r chi9u chnh : c ng trac( cAn Cc. >l d > 08!: + + 1hjn tn hiu tb (hki $rac(ing G>rv). $hUc hin cp in p iNu (hi.n ch) mch (hu9ch i thc mS t^ %!ch chuJ.n (hki YaQ>r pic(up nP;Z G'>%p c ch tU 2ng tb tr)ng ra ng)6i (hi @ ch9 2 p'aJ v6 @ ch9 2 nhiJ trac(. 4,E-

chki P;Z: 3 '6 c c mch (hu9ch i cSng Qut cp in p ch) c c mS t^ #a) gm: PS t^ HuaJ _a nGpin% P)t)rp. - PS t^ %!ch chuJ.n Au Cc nG'>% P)t)rp. - Cu2n %J chnh h2i t& n\)cuQ c)i'p. - Cu2n %J chnh $rac(ing. - c. ci mS t^ ng m@ (haJ _a n$raJ P)t)rp. chki hi.n th! YC;:
-

4,E-

C nhim v& : iii ms hi.n th!. - $lng Qk #6i h t tr`n _a. - Gk thm tU v6 thDi gian c"a #6i ang ph t. - Gk #6i ph t th>) ch^ng trnh. - Ch9 2 h)t 2ng hin ti nh : ch9 2 m thanh nGt>r>), m)n)p, ch9 2 %o nhanh haJ ch>m. chki 3iNu (hi.n v6 :} 'a hi.n th! nPicr)c)ntr)''>rp: C nhim v&:
-

4,E-

1hjn c c tn hiu tb h thkng phm n h)]c tb m?t nhjn tn hiu tb :a. - 1hjn c c tn hiu tb c c cim #i9n v6 c c tn hiu phin hi tb c c (hki chmc nhng (h c nh ;GP, ngun cp . thUc hin iNu (hi.n m2t c ch h{p 'a v6 (!p thDi. - $) c c tn hiu %ata, :ung c')c( cp ch) c c (hki chmc nhng nh nG>rv), ;GP, Zu%i) pr)c>QQ)r, p)>rp . thUc hin c c chmc nhng iNu chnh, iNu (hi.n v6 ng #2. chki ngun cp: C nhim v& cp ngun ch) c c (hki chmc nhng tr)ng m J #a) gm: p ;C, p ZC vgi c c mmc (h c nhau v6 c ln p h)]c (hSng tu th>) J`u cAu cAn thi9t ch) tbng (hki chmc nhng.
-

Cu V: $rnh #6J Q^ (hki c"a mch I\.ZPP tr)ng m J C; a. M Q^ (hki #. $ c %&ng c"a c c (hki tr)ng Q^ c. 1guJ`n 'a h)t 2ng * +,- i.m Cu/0 a <= 8> ? kh9i M ng c c (hki X c !nh ng ng5 v6) v6 ra c"a c c (hki 3i.m 1,0 4,4,-

12i %ung

'h4c n@ng ca cc kh9iB

1,0

Khi I-V Comverter: C nhim v bin i dng in chy q ! "hotodiode th#nh in $" % ng& r!' Khi (dder: C nhim v c)ng * m+c in $" % , v#o -! n ng& r!' Khi .!ve /h!"er v# (0ymmetry: C nhim v i t1n hi 23 % ng& r! th#nh ch 4i 0 nhi "h5n 6 c ng c7" cho mch 89 :; t1n hi 0'
c !gu"#n l$ hot CngB $r)ng ch9 2 p'aJ #nh thDng, chqm tia 'a%> phin chi9u tb m]t _a {c thu nhjn #@i mng ph)t)%i)%> @ (hki 'aQ>r pic( up. 3J '6 h thkng + tia %) %y 'iu thSng tin {c thu nhjn #@i T ph)t)%i)%> Z, 8, C, ;. $i J %y 'iu thu {c @ %ng %ong in chJ Hua ph)t) %i)%>, M vjJ . %W :} 'a, tn hiu n6J {c chuJ.n Qang %ng in p #@i (hki nXM C)nv>rt p Hua 9n (hki 1, 4,4,4,-

4,-

Z%%>r, @ ng5 ra (hki n6J '6 tn hiu tl h{p c c %ng Qng Qin c tAn Qk (h c nhau tr)ng (h)ing 1=V X <E4c gCi '6 %y 'iu I\. 3. %W %6ng tr)ng vic :} 'a, tn hiu I\ {c li Qang %ng tn hiu Qk #@i (hki nav> Ghap>rp. ;y 'iu Qau (hi ra (hki n6J '6 c c chuzi Qk nh! phn 4 nmaQQp v6 1 nMccp.M6 tn hiu @ ng5 ra cng {c a 9n (hki nZQJmm>trJp hi ti9p m tr@ vN. P&c ch c"a vic hi ti9p n6J '6 . thu nhjn %y 'iu 1 c ch chnh : c

4,-

Cu < : $rnh #6J Q^ (hki c"a mch ;GP tr)ng m J C;/MC; a. M Q^ (hki c"a mch ;GP tr)ng m J C;/MC; #. $ c %&ng c"a c c (hki tr)ng Q^ c. 1guJ`n 'a h)t 2ng * +,- i.m Cu/0 a <= 8> ? kh9i M ng c c (hki c"a mch ;GP tr)ng m J C;/MC; X c !nh ng ng5 v6) v6 ra c c (hki 3i.m 1,0 4,4,-

12i %ung

Nhim v ca mch DSP trong my CD/VCD

Khi 89 :; t1n hi 0 :# m)t trong nh<ng =hi t->ng i q !n tr?ng trong m$y C@AVC@AB Khi n#y 89 :; r7t nhiC ch+c nDng nh- :#: EiFi mG H3IA giFi !n 8en J@e Inter:e!veK 09! 0!iA t$ch mG "h' Ch+c nDng c$c =hi: Khi H3I @emod :!tion: =hi n#y c nhim v =t hL" vMi 2NI 6 giFi iC ch H3I v# t$ch bO c$c bit tr)n' 2(I: C nhim v :# :oi trP b7t nA giFi !n 8en v# :- tr< mG "h' /e"!r!tion Hrror Correction v# 0 b code: c nhim v 09! 0!i c$c t1n hi bQ 0!i v# t$ch mG "h'

4,-

4,-

Nguyn l hot ng @< :i H3I % ng& r! =hi d!t! /trobe :# c$c ch 4i nhQ "h5n R hoSc T' @< :i n#y -Lc -! v#o =hi H3I @emod :!tion' Ui 5y d< :i -Lc t$ch bO c$c bit tr)n' VWng thXiA =hi n#y cYng =t hL" vMi 2NI 6 giFi iC ch H3I' EiFi iC bin H3I Jt+c :# bin i TZ bit H3I th#nh [ bit th\ng tinKA t! "hFi :]" bFng ch y6n i TZ ^ [ bit0 -Lc n" v#o 2NI 6 bin i d< :i tP TZ bit0 th#nh [ bit0' /! ?c d< :i t->ng +ng tP 2NI nh-ng trong bFng ch y6n i' /! =hi d< :i H3I -Lc t$ch :oi bO c$c bit tr)n r! v# giFi iC ch H3I' @< :i th\ng tin n#y -Lc -! n =hi 2(I' Ui 5y d< :i 0_ -Lc giFi !n 8en b`ng c$ch iC =hi6n =hi n#o ghiA =hi n#o ?c b%i CI2C' VWng thXi 2(I cYng c ch+c nDng :- tr< mG "h'

1, 4,-

4,-

4,E-

@< :i r! =hOi 2(I -Lc -! n mch 09! 0!i JHrror CorrectionK ti 5y d< :i 0_ -Lc 09! :i ang d< :i b!n , n d< :i c 0!i trbn -Xng tr yCn' /! -! q ! mch / bcode /e"!r!tion 6 t$ch mG "h -! n h thng iC =hi6n /ervoA n m$y C@ thc d< :i 0_ n =hi @(C 6 bin i tr% :i vC dng 5m th!nh !n!:og b!n , ' Cn m$y VC@ thc d< :i 0_ -Lc -! n mch giFi ndn IeHE JIch n#y 0_ -Lc trcnh b#y r& % "h,n mch giFI ndn IeHEK'B

4,E-

Cu B : $rnh #6J Q^ (hki c"a mch PP 1Ce;I M6 PP ;Ce;I tr)ng m J C;/MC; a. M Q^ (hki #. 1guJ`n 'a h)t 2ng * +,- i.m Cu/0 a M Q^ (hki M ng c c (hki X c !nh ng ng5 v6) v6 ng5 ra c c (hki 3i.m 1,0 4,4,-

12i %ung

Nguyn l hot ng

2,

@ng d< :i Video v# ( dio -Lc -! v#o h!i b) mG h! Video Hncoder v# ( dio Hncoder' /! =hi q ! h!i b) mG h! n#y h!i dng d< :i G -Lc bin i th#nh d< :i IeHE Video v# IeHE ( dioA h!i d< :i n#y -Lc gi :i th#nh c$c gi Video eH/ Je!c=etifed H:ement!ry /tre!mK e!c=et0 v# ( dio eH/ e!c=et0 6 ch gn bQ g9i i hoSc :- tr<' C$c gi d< :i n#y -Lc -! v#o m)t b) "h]n ! hL" ch->ng trcnh' h) "h]n n#y 0i" 8" c$c gi d< :i theo m)t =i6 ch gn 6 to r! d y nh7t m)t =i6 d< :i -! v#o vjng :- tr< t1n hi 0 m# t! g?i :# ch i d< :i ndn CD!D"#" h!y S$rial %it&tr$am'
3. t i t) 'i tn hiu Mi%>) v6 Zu%i) tb %ong #itQ ch^ng trnh haJ %ong #it h thkng nD"8tEm 1it8trEamp haJ con gCi DErial 1it8trEam {c Cc ra tb vqng 'u try. Gau (hi Hua #2 phjn giii ms a h{p, %ong tn hiu {c t ch ra th6nh c c gi Mi%>) PG Pac(>tQ v6 Zu%i) PG Pac(>tQ c c gi n6J {c a Hua #2 phjn m@ gi . t) th6nh hai %ong tn hiu PP Mi%>) v6 PP Zu%i). ai tn hiu {c a v6) hai #2 phjn giii ms <idEo dEcodEr v6 Fudio dEcodEr . t i t) 'i tn hiu Mi%>) v6 Zu%i) 'u try v6) hai vqng m ri :ut ra ng)6i.

4,-

4,-

4,-

4,4,-

Cu = : Ch) cu trc Q^ (hki c"a m2t m J MC; nh hnh v. sJ n`u r5 chmc nhng nhim v& c c (hki tr)ng Q^ .

* +,- i.m Cu/0

12i %ung 'h4c n@ng nhim & cc kh9i trong 8> ? <')

3i.m 0, 4,-

P J MC; P'aJ>r '6 QU tlng h{p v6 ph t tri.n tr`n nNn ting c"a m J C; P'aJ>r. ;) , m J MC; P'aJ>r ch (h c #it vgi m J C; P'aJ>r {c th. hin c& th. tr`n Q^ (hki chmc nhng

4,-

I$y VC@ e:!yer b!o gWm cF "h,n ck! m$y C@ v# thbm c$c "h,n: Vi 89 :; chk Jlo0tK: U m mi hGng m# lo0t c th6 :# ribng bitA n chn Fm tr$ch cho "h,n VC@ hoSc c th6 Fm tr$ch : \n cF C@ J/y0tem Contro::erKA t+c Fm nh]n iC =hi6n to#n b) h thng' ( diooVideo eroce00or: V5y :# "h,n tr ng t5m ck! m$y VC@A Fm nh]n ch+c nDng giFi mG ndn I"eg m# trong b#i t! q !n t5m ch1nh :# "h,n giFi mG ndn Video'

4,-

4,-

/@2(I v# He2NI: :# c$c mch nhM "hc v cho q $ trcnh giFi ndn v# iC =hi6n' pU/Coe(q Hncoder: VFm nh]n ch+c nDng mG ho$ theo tib ch gn tr yCn hcnh tr yCn thng tP d< :i 0 G -Lc giFi ndn tP =hi Video MPEG Decoder A 0! A giFi mG m# h pU/Coe(q 6 c7" c$c d< :i theo ch gn tr yCn hcnh hoSc hcnh Fnh ck! c$c thit bQ th nh-: UiviA IonitorA UV qC@A qC@ Ionitor
Zu%i) ;ZC: 3im nhjn chmc nhng chuJ.n li tn hiu Qk phAn m thanh s giii n~n tb (hki Zu%i) Pr)c>QQ)r th6nh tn hiu m thanh Zna')g cp ch) c c thi9t #! thu.

4,-

4,-

4,-

C5 TR : V_ 0> W =hi v# nb ch+c nDng c$c =hi trong mch giFi mG ndn ( diooVideo IeHE @ecoder ck! m$y VC@'
* +,- i.m Cu/0 a 12i %ung 3i.m

V( &) * +h,i mch gi-i m. n/n "u0io/Vi0$o D$co0$r ca my VCD'

1P23

V_ -Lc 0> W =hi mch giFi mG ndn ( diooVideo IeHE @ecoder ck! m$y VC@' r$c Qnh ang ng& v#o v# r! ck! c$c =hi trong mch giFi mG ndn ( diooVideo IeHE @ecoder ck! m$y VC@'
b 'h4c n@ng cc kh9i trong mch giGi mH nIn FudioJ<idEo K+LM )EcodEr ca m" <')*

4,-

4,-

2,

D$com4r$&&ion Co4roc$&&or Khi 89 :; giFi mG ndn t1n hi ( diooVideoA n thsc hin giFi mG ndn t1n hi IeHE ( dio v# Video d-Mi 0s trL gia" v# iC =hi6n ck! 56CS CP7' 56CS CP7 q# >n vQ iC =hi6n c :]" trcnh ho$ th\ng q ! "h,n mCmA n trL gia" v# iC =hi6n =hi @ecom"re00ion Co"roce00or' 8o&t 6nt$r9ac$ C nhim v thit :]" trng th$i , cho c$c Chi"A c ng c7" d< :i ndn Jcom"re00ed d!t!KA b$o trng th$IA v]n h#nh v# iC =hi6n' Uhsc hin tr y c]" Jghio?cK @2(Io2NIA code 3I3NA c$c th!nh ghi Jregi0terK trbn chi"' CD 6nt$r9ac$ C nhim v th ch 4i d!t! ndn ni ti" J/eri!: hit0tre!m @!t!K tP =hi C@-@/e -! tMi' D5"1/5:1 int$r9ac$ Uhsc hin c$c gi!o ti" chSt ch_ gi<! =hi IeHE @ecode vMi b) nhM ngo#i J@2(Io2NIK'

4,E-

4,E-

4,-

4,-

4,-

Vi0$o 6nt$r9ac$ C nhQbm v: Chtn Jinter"o:!tion K c$c t1n hi ng!ng ^ d?c Jhorifont!: - vertic!:K'
$ruJ cjp %y 'iu Mi%>) s gii n~n tb IZP n2i #2 v6 ch) tn hiu ra @ c c %ng nP)%>p: I8 m)%>, [C#Cr m)%> nR)rmatt>% aQ C#[X Cr[p, [C#Cr m)%> nR)rmatt>% aQ C#X[XCrX[p.

4,-