You are on page 1of 26

Trea godina - lekcija br.

01

UVOD U KARMIKU ASTROLOGIJU


opti model karme

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

KARMIKA ASTROLOGIJA 1 Uvod u karmiku astrologiju, opti model karme


Karmika astrologija je veoma vana grana astrologije koja je pre svega metafizika. Ako je svrha, tj. cilj natalne astrologije da objasni ta je ono to se dogaa u ivotu, a prediktivne da kae kada e se to desiti, onda je cilj karmike astrologije da objasni zato se to deava. Karmika astrologija ima poseban, iri i ujedno dublji pogled na ivot, ponire u uzroke koji su esto skriveni. Sa karmikom astrologijom saznajemo moda najvanije stvari u ivotu.
2

Natalni horoskop predstavlja toak ivota prva kua predstavlja sam ivot, ivotvornu energiju, a ta energija to je ivot, nadalje putuje sve dok ne doe do 8. kue u kojoj nastupa smrt. Tu se postavlja pitanje zbog ega je poetak prva, a kraj osma kua? Zato nije kraj kada se napravi pun krug? ta je sa ostalim kuama (9, 10, 11, 12)?
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Energija se kree od 1 do 12, a svaka kua predstavlja energiju za sebe. Ukoliko sabiramo brojane (numerike) vrednosti kua (prva kua = 1), 1+2 daje 3, 1+2+3 daje 6, 1+2+3+4 daje 10, odnosno 1 kada svedemo na jednu cifru. 1+2+3+4+5 daje 15, odnosno 6; 1+2+3+4+5+6 daje 21, odnosno 3;

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Na toj putanji energije do 8, kada doemo do 7. kue dobijamo 28 (1+2+3+4+5+6+7=28, odnosno 1).

Tek kada dodirnemo 8. kuu, tek kada energija doe do osmog segmenta dobijamo jednu jedinstvenost 9. Devet kao najvia, krajnja cifra se dobija tek onda kada dodirnemo 8. Da bismo zaokruili broj, da bismo doli do krajnje cifre, do maksimalne, totalne cifre moramo doi do osme kue. Smrt je veoma vaan deo ivota, vrlo kljuan sastojak, vrlo bitan deo prie to se ivot zove. Ona se nalazi upravo u prirodi 8. kue. Kada je u pitanju broj 9, ne samo to je u pitanju najvii broj, ve je to uistinu najcelovitiji broj, to je samodovoljan broj. Prirodu broja 9 nema nijedan drugi broj. Broj 9 u sebi sadri sve ostale brojeve ne samo zato to je najvei, ve i zato to se njegovim sabiranjem sa bilo kojim drugim nee promeniti numerika vrednost broja sa kojim se sabira. Broj 5 sabran sa 9 daje 14, a 1+4=5; 7+9=16=7.... Svaki broj sabran sa 9 jednak je poetnoj vrednosti to nije u prirodi nijednog drugog broja, jer svaki broj sabran sa brojem koji nije 9 menja svoju strukturu. Broj 9 je samodovoljan, on je jedna celina, a tu celinu natus vidi u dodiru sa osmom kuom.
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Osma kua koja predstavlja smrt, kraj ivota, zapravo je vrlo vaan sastojak u kojem natus doivljava ceo prethodni ivot. I prvom i osmom kuom vlada Mars ista planeta vlada i ivotom i smru. I prva i osma kua su ivot, samo to je prva kua iz ugla poetka, a iz osme kue ivot vidimo iz ugla celine jer 1 + 8 = 9. Teorija o determinisanosti zasnovana je upravo na tome to 1 neminovno ide ka 8 jer jedan i jeste osam (ista planeta u prirodnom Zodijaku vlada Ovnom i korpionom). Kue od 1 do 7 su kue ispod Horizonta zemaljske kue i njima vladaju line planete (Mars-1, Venera-2, Merkur-3, Mesec-4, Sunce-5, Merkur-6, Venera-7). Sedma kua je prva u nizu nebeskih kua (iznad Horizonta). Predstavlja partnera, kao i sve odnose uopte a sve to ini natusa celovitim. Sedma kua kao prethodnica 8. kui jeste natusova ulaznica za Nebo (odnosno, za nebeske kue kue iznad Horizonta). Stoga partner koji uvek predstavlja materijalizaciju svih odnosa i jeste natusov ivotni rezultat, a i natusova presuda (zbir svih kua od 1 do 7 je 28, to ponovo daje 1), jer od kvaliteta stvorenih odnosa zavisi i budua inkarnacija. Osma kua predstavlja smrt, tj. ponovo natusa samog (Mars je vladar 1 i 8). Kue od 9 do 12 su pod vladavinom nelinih planeta, planeta vieg reda i to su nebeske kue. Stoga zakljuujemo da u delu od 9. do 12. kue ivot provodi u nebeskoj sferi, jer to jeste deo Neba, i tu se sreu vii nivoi zakona natus dolazi u dodir sa Jupiterom, Saturnom, Uranom, Neptunom. Tu dua stie vane lekcije, dok na Zemlji ivi kroz line planete koje simboliu svakodnevni ivot. Deo od 9. do 12. kue poznat je kao deo prenatalnog perioda, dok je natus u majinoj utrobi. Stoga, kada ovek zavrava ivot, kada ulazi u svoju 8. kuu on zapravo ulazi u jedan tunel (to svaka 8. kua jeste), a to je isti onaj tunel u kojem je zaet. Iz 8. kue ulazi u devetu to je u jednom svetu Nebo, u drugom majina utroba (prenatalni period). Drugim reima, trenutak u kojem je natus zavrio ivot je isti trenutak u kojem je on zaet u nekom novom. Zaee kao seksualni in povezuje natusa sa tim iskustvom 8. kue u nekom drugom vremenu. Smrt u datom vremenu je mesto zaea u nekom drugom. Osma kua je mesto gde se spaja vreme: prolo i budue, smrt i novo zaee. Taj spoj je jedinstvena priroda 8. kue koja ima sposobnost da uvede natusa u procep, u spiralni procep koji se dogaa unutar
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org 5

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

samog Zodijaka, unutar samog natusa, unutar oveka. Osma kua predstavlja probijanje dimenzija vremena koje poznajemo. Energija (ivot) se kree od 1. kue do 8, i u osmoj zaokree, zavija, ulazi u krivinu. Sve to je vezano za seriju 8 je krivina. Priroda 8. kue je vir. Priroda korpiona je vir. Osma kua uvodi u spiralnu strukturu.

ivot je spirala ma koliko izgledao kao krug (svaki krug, pa i horoskop, je samo naizgled savren krug). I stoga je ivot vean, nikada se ne zavrava, nema kraj. To je spirala od veoma gustih namotaja koja samo naizgled podsea na krug, i samo je naizgled apsolutno determinisan. U tu spiralu uleemo kroz 8. kuu gde doivljavamo procep vremena.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Tok vremena

Osnovna odlika vremena je da je osnovna jedinica vremena (nulto stanje vremena) zapravo van vremena. U pokuaju da zaustavimo tok vremena, da uemo u potpuno ne-vreme, u sadanjost, spoznali bismo da moramo da razbijemo vreme, tok vremena koji samo prividno ide od prolosti ka budunosti, od jue ka sutra. Sadanjost je taka kojoj se stalno pribliavamo, ali do koje ne stiemo. Na primer, ako definiemo neki trenutak u vremenu vremenski razmak do tada moemo u nedogled deliti i tako sam taj trenutak nikada nee doi. Pretpostavimo da neki dogaaj treba da se dogodi za sat vremena. Odbrojavaemo vreme do tada: za sat, za pola sata, za 15 minuta, za 7,5 minuta, za minut, za 30 sekundi, za 15 sekundi, za 1 sekundu, za 1/2 sekunde, za 1/4 sekunde, za 1/8 sekunde, za 1/16 sekunde.... Nikada ne stiemo do kraja jer svaki deo vremena moemo umanjiti. Ne stiemo do sadanjosti jer sadanjost zapravo ne postoji jer sadanjost nije u vremenu. Seme vremena to je sadanjost nije deo vremena. To je nulto stanje vremena u kojem ne postoji nikakvo kretanje, to je potpuna tiina, to je izvan vremena. To doivljavamo
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

iskustvom smrti, iskustvom ulaska u 8. kuu, jer 8. kua je procep u vremenu to sadanjost jeste. Proseni ljudi procep u vremenu, sadanjost, mogu doiveti samo kroz iskustvo smrti jer svest ljudi nije dovoljno suptilna da moe da prepozna i oseti fine vremenske intervale. Maksimum koji prepoznaju je pola sekunde do etvrt sekunde, i nivo realnosti, iskustvo doivljavaju na tom nivou, iako se zapravo nita ne deava. Nita ne moe da se desi jer ne postoji vremenska mogunost da se neto dogodi, a sve to mi vidimo da se dogaa je deo nae projekcije, deo naeg doivljaja, naih iskustava koja postoje unutar naeg nervnog sistema - na osnovu naih odnosa koje smo izgradili prema neemu ili nekome. Jak odnos prema nekome ili neemu, bilo pozitivno bilo negatino, vezuje na emotivnom nivou koji je dublji i tii nivo. I taj emotivni nivo odreuje nas, nau sudbinu, i sutinu jednog ivota. Naa sudbina je definisana potrebama due da iskusi odreene stvari. Kada bi dua bila toliko fina da ima beskrajnu tiinu natusu nita ne bi moglo da se dogodi. Natus bi svaki dogaaj mogao potpuno sam da izabere. Ali za to je potrebno imati sposobnost to oiveti. A to je oivljavanje potpunog Urana, jer Uran ivi u potpunoj sadanjosti u kojoj je apsolutna tiina. I on stvara i odrava vreme: Uran je stvorio Saturna (vreme). Uran je spoj suprotnosti, on je u procepu vremena i upravlja ivotom i svim ljudima. Taj procep, prelom vremena se dogaa u 8. kui u kojoj je Uran egzaltiran i gde je njegova snaga maksimalna. Uran je daleko nadmoniji od Saturna kada je determinisanost u pitanju: Uran je neminovnost nad neminovnostima, jer Uran je potpuna sloboda a potpuna sloboda proizilazi iz maksimalne determinacije. Na primer, kompjuter simbolie Uran. Ali, kompjuter je sainjen od velikog broja ekstremno preciznih momenata od kojih nijedan ne sme da bude van sistema - svi delovi moraju biti usaglaeni, to sve jeste priroda Saturna (struktura i preciznost). I samo izuzetnom usklaenou svih delova koji ine strukturu (beskrajno mnogo Saturna) dobijamo na kraju iskustvo jednog Urana. Ovo moemo uporediti sa mogunou da probijemo vreme na fizikom nivou: potrebna nam je ogromna gravitacija (gravitacija crne rupe) potrebno je veoma mnogo materije (mnogo Saturna) da bismo dobili Urana. Prihvatanjem, a ne odbijanjem dobijamo Slobodu! Ne moemo biti slobodni ako ne potujemo pravila, ako smo haotini i nestabilni. Uran podrazumeva mnogo dobrog Saturna.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Iskustvo vremena koje nazivamo jue (Saturn) i sutra (Neptun) je zapravo isto, jer su Saturn i Neptun isto. U trenutku kada je Neptun pronaen bio je u konjunkciji sa Saturnom to simbolie njihovu slinu prirodu. Obe planete simboliu strahove, brigu, bradu... Isti su samo jedan simbolie jednu polovinu vremena vezano za ono to je bilo, a drugi drugu vezanu za ono to e biti a to je nepoznato, a zapravo nije, jer ono to je bilo e i biti Saturn i Neptun su isto. Uran je taj koji je iznad Saturna i Neptuna i koji ih dri. Dakle, ulaskom u 8. kuu ulazi se u procep u vremenu koja predstavlja apsolutnu, totalnu istinu kojoj teimo od roenja, od prvog trenutka. A ta primarna tenja ide iz 8 i to je sila inercije determinisanost koja nas vodi. Ulazak u 8. kuu je zapravo spiralni put, jer se deava ulazak u vreme unutar vremena, koje je opet unutar nekog vremena. Jedan horoskop je jedan prividni krug koji predstavlja jednu dimenziju u vremenu. Unutar te vremenske dimenzije postoje i druge vremenske dimenzije, i subdimenzije.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Jedan prividni krug je jedan ivot, a unutar tog ivota postoje i drugi ivoti. Zamislimo da jedan krug podelimo na 12 delova: ta dvanaestina je jedan novi ivot, novi svemir koji egzistira unutar postojeeg prvog. I ta dvanaestina ima dvanaestinu koja predstavlja jo dublji nivo unutar prvog, to predstavlja jo jedan svemir, jedan ivot. ivot unutar ivota, svemir unutar svemira, vreme unutar vremena. Poniranje u nove svemire, ivote, vreme se deava ulaskom u 8. kuu. Koliko emo da kruimo spiralom, koliko jo da ulazimo u nove ivote zavisi od potrebe due, od onoga za ta smo se najvie vezali u ovom ivotu. Osma kua predstavlja sumu ovog ivota, pa ako je najvaniji dogaaj u ivotu bio odnos sa nekom osobom koji je ostavio snaan utisak (bilo pozitivan bilo negativan) ta vibracija obavezuje natusa da se vee za dati nivo postojanja, to je automatski vremenski nivo (vezuje natusa za jedno vreme). Smrt u jednoj inkarnaciji je automatski zaee u drugoj u koju ga uvlae roditelji svojim odnosom u nekom drugom vremenu koje moe biti u prolosti ili budunosti u odnosu na vreme u kojoj se zavrila inkarnacija, to zavisi od potreba due, od iskustava i emocija koje su je vezale.
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

10

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

11

Opti model karme izraen kroz osmicu sa sredinjom petljom, je opti model ivota i opti model Svemira. Um (oseanja, misli, dela) su uvek srodna okolnostima, tj. telu u jednoj inkarnaciji, jer ono to oseamo, mislimo i radimo se manifestuje kroz okolnosti i fiziologiju. Um ne moe biti drugaiji od tela ma kako da tako ne mislimo. Tenost uvek poprima oblik posude u kojoj se nalazi um prirodu tela u kojem je, jer oblik determinie inteligenciju. Okolnosti, tj. telo determiniu natusa. U kojoj meri je natus u stanju da umom (oseanjima, mislima, delima) prevazie okolnosti (telo) zavisi od nivoa slobodne volje, tj. od mere u kojoj je um slobodan, tj. nije vezan za telo. Um (oseanja, misli, dela) u jednoj inkarnaciji stvaraju okolnosti (telo) u buduoj, ba kao to je nae sadanje telo posledica naih nekadanjih oseanja i misli. Naa nekadanja dela su stvorila okolnosti u kojima smo roeni i u kojima ivimo u sadanjoj inkarnaciji, a sadanja dela stvaraju budue okolnosti.
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Subjektivno danas postaje objektivno sutra, a okolnosti (objektivno) determiniu karakter (subjektivno). To znai da se stvara isto samo suprotno. Drugim reima, na um stvara budue telo, a budue telo e usloviti um. Mogli bismo se zapitati da li se neto u vremenu menja, da li natus napreduje? Ne, natus tokom veeg broja ivota ne napravi prevelike korake, velike izmene, jer na odreene okolnosti reaguje na slian nain i stoga stvara sline okolnosti za buduu inkarnaciju. Natus ulazi najee u buduoj inkarnaciji u ono to mu je nepoznato, ili ono za ta nije imao razumevanja i to je kritikovao (navijai Partizana u jednoj inkarnaciji e biti navijai Dinama u buduoj; kriminalac e biti policajac...), jer na odreenom nivou uopte nije bitno ko je u pravu i na strani pravde, ve su bitni kategorini stavovi u odnosu na neto i sve to proizilazi iz toga, jer to definie okolnosti. Naa dela, misli i oseanja, nezavisno od povoda i razloga, stvaraju budue okolnosti, a one nastaju upravo da bismo nauili, nali razumevanje za ono to nismo u prethodnoj inkarnaciji razumeli, ili zavoleli ono to nismo voleli. Tada stiemo svest o drugom, o nepoznatom. Dovoljno je da neto odbacujemo i to postajemo. Svaki emotivni doivljaj, bilo pozitivan, bilo negativan, vezuje i stvara budue okolnosti. Budunost stvaramo na osnovu energije kojom se vezujemo za neto ili nekoga, pa pozitivne emocije stvaraju pozitivne okolnosti, negativne negativne. Period od 9. do 12. kue je prenatalni period u kojem natus ivi u majinoj utrobi dok se ne inkarnira u 1. Period od 1. do 8. kue je period jednog ivota.

12

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Meutim, horoskop moemo posmatrati i iz drugog ugla, iz ugla spirale, i na taj nain u okviru njega posmatrati i druge ivot. U 8. kui nastupa smrt u jednom ivotu, pa stoga 9. kuu moemo posmatrati i kao budui ivot, to bi znailo da je 4. kua zapravo 8. kua budueg ivota. Opet vodena kua ivot zavrava u vodi.

13

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Ako 1. kua predstavlja sadanju inkarnaciju, onda po istom sistemu 12. kua, kao ona koja prethodi prvoj, predstavlja 8. kuu prethodne inkarnacije, to bi znailo da 5. kua predstavlja prethodnu inkarnaciju kao ona kojoj je 12. kua osma. Dvanaesta kua je kraj prethodnog ivota, a 12. kua je takoe vodena kua trea vodena kua.

14

Svako od nas ima 3 ivota koja nosi sa sobom: 1-5-9. Tri vatre, tri ivota, pri emu je na prethodni ivot onaj koji je ispod Horizonta u petoj kui, naredni je iznad Horizonta 9. kua, a sadanji 1. kua. Mi nismo iz jednog komada kao to nam se ini postoje jo dva nas koja vibriraju u drugim vremenima. Moemo se zapitati zato jo dva zato ne jo tri, odnosno zato model od 3? Kraj prethodnog ivota predstavlja vodena kua (12), kraj ovog vodena kua (8), kraj budueg vodena kua (4) model 3 vode a voda je sve, voda je ivot. U njoj je sadrana tajna ivota. Svaka voda ima tri stanja: gasovito, teno i vrsto i ona predstavljaju tri vida postojanja. U trenutku 4-8-12 dogaa se trostepeni proces. Dvanaesta kua je smrt iz prethodne inkarnacije, a sam kraj 12. roenje u ovoj inkarnaciji. Ljudi plau pri roenju jer su prepadnuti od smrti koju prolaze neposredno pre novog roenja, jer smrt u jednom je raanje u drugom ivotu. Smrt je ulazak u tunel, zaee se odvija u tunelu, kao i to se i raamo izlaskom iz tunela. Drugim reima, voda ima u sebi iskustvo smrti jednog ivota (8 od 5), iskustvo raanja u drugom ivotu (12 od 1) i iskustvo
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

zaea u buduem ivotu to je etvrta kua od devete (12). Taj trostepeni proces se non-stop odvija u svim stvarima. Sutina jednog ivota je da te tri stvari stalno, stalno funkcioniu. Postoji taka (stanje) u kojoj je voda istovremeno i tena i gasovita i vrsta. Ta taka je kada je temperatura skoro na nultom stepenu i pod veoma specifinim pritiskom. To stanje se dogaa ulaskom u osmicu, odnosno ulaskom u spiralu u kojoj je neophodno da se nabije pritisak da bi se ulo u vreme unutar vremena to vodi do veoma tihih nivoa na kojima je voda skoro dola do nule. I taj pritisak omoguava iskustvo trostepenog stanja vode. Postizanje tog stanja u naoj svesti dovelo bi do toga da budemo celoviti, jer celoviti smo ako imamo tri svoja tela u jednom. Nae objektivno postojanje predstavlja samo 1/3 nas jer imamo zapravo tri dela sebe u tri vremena. Druga dva dela egzistiraju u naoj prolosti koja je prola samo u pravolinijskom vremenu, ali u krunom vremenu nije prola. Vreme je samo na nain da opisujemo stvari, a realno mi ivimo i u prolom vremenu, kao i u onom ispred nas, samo to u jednom nainu gledanja pravolinijskom definiemo budunost i prolost i sadanjost. Iz ugla krunog vremena na budui ivot odigrava ve u trenutku kada smo u ovom ivotu roeni. Iskustvo sa vodama je iskustvo dodira sa naom sutinom izraeno kroz kod tri u jedan. Gde emo iveti kojim delom sebe zavisi od onoga za ta smo ostali snano vezani, odnosno odredie odnosi koje smo imali prema neemu ili nekome.

15

Opti model karme:


Tumaenje karmikog horoskopa je zapravo tumaenje lanca koji ini nekoliko ivota koji moraju da budu u jednoj uzrono posledninoj vezi kako bismo procenili gde se dua trenutno nalazi. U tumaenju emo se osvrnuti na najmanje tri ivota jer jedino tako moemo sagledati celinu u kojoj lei sutina. Ponekad je potrebno izuiti i pet ivota, ali ono to izuavamo kao primarni lanac je lanac od 3 ivota koji je opti model. Opti zakon karme primenjen na lanac od tri ivota moemo opisati na sledei nain. U jednom ivotu smo na jednoj strani, u narednom na suprotnoj, a u treem na istoj strani kao i u prvom ivotu. Na primer, pretpostavimo da je

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

osoba u jednom ivotu u prilici da zbog toga to smatra da je u pravu nekoj drugoj osobi oduzme ivot (bez obzira da li je to opravdano ili ne). Ta osoba, bez obzira to misli da je u pravu, zapravo nema svest o tome da su on i rtva jedno, ve samo svest o sebi i svest o toj osobi misli da je on jedno, a osoba drugo. On tu osobu ne razume, i upravo zbog toga u sledeem ivotu on ulazi u svoje suprotno, ulazi u ono to ne zna da bi saznao. U drugom ivotu on e, dakle, postati ta rtva, jer on je oveku oduzeo ivot - pojeo ga, a postajemo ono to jedemo. To je nain da doe u situaciju u kakvoj je taj ovek bio da bi ga razumeo, da bi imao saoseanja za njega, odnosno za sebe. U narednom, treem ivotu, vraa se na mesto zloina, dobija isto oruje i ima pred sobom istu rtvu i istu mogunost da donese odluku: oduzeti ivot ili ne, imati razumevanja i saoseanja ili ne! Da bi imao razvijeno saoseanje morao je, dok je bio rtva da ni na koji nain ne misli da je agresor u krivu, da agresor grei. Morao je da nema odbojni stav prema njemu, ve da doivljava simpatiju, razumevanje, bliskost, oprost. Opratanje podrazumeva razvijenu svest, oseaj da smo jedno. Pa, takva svest u prethodnom ivotu, dovodi do mogunosti da se donese drugaija odluka u sledeem ivotu, treem po redu. Ovaj mehanizam je opti nain evolucije. Tri ivota su nam minimum potrebna da bismo savladali jednu lekciju. Taj lanac vidimo iz natalne karte: proli ivot, budui, pretproli. ivoti koji prethode pretprolom nisu tako izraeni i jasni to moemo uporediti sa svetlom koje bolje osvetljava ono to mu je blizu, dok su udaljene stvari (dalji ivoti) kao u magli. Ono to je bitna faza u ciklusu evolucije due je ono to se pokazuje iz natalnog horoskopa. U toku izuavanja karmike astrologije savladaemo korake koji opisuju i prole i budue ivote, ali je najvanije da kroz procenu pojedinanih ivota procenimo u kojoj fazi je dua, koje lekcije ui, odnosno koju ulogu u sadanjoj inkarnaciji igra, a uloge su i rtva i agresor, tj. natus je i jedno i drugo. I stoga, astrolozi koji se bave karmikom astrologijom nikada ne treba da podravaju natusa u tome to je rtva i da pravdaju situaciju time to su drugi krivi, jer nekadanji agresor je dananja rtva - agresor stvara rtvu i obrnuto. Potrebno je da klijentu razvijemo saoseanje za agresora i probudimo oprost, jer opratajui agresoru oprata sebi i tako stvara mogunost za bolje sutra. Nije od primarne vanosti koju ulogu igramo, ve nain na koji je igramo i kako se pritom oseamo. Ako nam je namenjena uloga agresora (a svako treba da igra
16

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

ono to mu je namenjeno) ne treba to da odbijamo ve da odigramo tu ulogu plemenito, jer od toga koliko smo plemeniti i u najteim i najsurovijim ulogama zavisi koliko napredujemo. Uloga agresora je daleko tea od uloge rtve, jer je mnogo tee biti plemenit ukoliko posedujemo mo, nego kada je nemamo. S druge strane, potrebno je i da u ulozi rtve budemo sretni sa agresorom, kao to hrana treba da bude sretna to smo je pojeli, a hrana jeste na neki nain naa rtva. Uloga rtve je najbolje odigrana ako rtva razvije saoseanje za agresora, ukoliko mu oprosti. Kao karmiki astrolozi potrebno je da osvestimo ono to je dobro kod natusa, da mu proirimo vidike i potpomognemo da se kroz pronalaenje dubljeg smisla tok razvoja due odvija sa svetlom.

Faktori koji opisuju prethodnu inkarnaciju


Za svaku inkarnaciju postoje odreeni faktori koje je potrebno poznavati da bi se mogla izuiti ta inkarnacija, kao i u natalnoj astrologiji gde oblasti ivota izuavamo kroz odreene korake. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12. kua 5. kua Poslednja Meseeva konjunkcija Saturn Retrogradne planete Aspekti ka osi / Separacioni aspekt od 1 orbisa Horoskop duada (1/12)
17

12. kua je vezana za proli ivot jer je to kraj prethodnog ivota, a u njemu su sadrani svi dogaaji, sva iskustva. U njoj, u tom kraju prethodnog ivota, vidimo celinu svega to se dogaalo, a ujedno najbitnije stvari koje su se odigrale. Peta kua je veoma bitna kao ivua kua prethodnog ivota, te nju i vladara 5 bitno posmatramo kako bismo procenili kakva je bila uloga u proloj inkarnaciji, ali iz ugla poetka.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Poslednja Meseeva konjunkcija je veoma vana jer predstavlja glavnu lekciju koju je dua imala da naui u prethodnoj inkarnaciji. Kakva je lekcija u pitanju, koje je glavno iskustvo, govori nam planeta sa kojom je Mesec pravio poslednju konjunkciju pozicija u znaku, kui, aspektima. Ta planeta u jednoj rei simbolie glavnu lekciju iz prethodnog ivota. Nisu sve inkarnacije jednako lagane neke simboliu benefici, a neke malefici. Generalno je inkarnacija koju simbolie Jupiter laka od one koju simbolie Saturn. Kako je dua prola tu lekciju upravo nam govori pozicija te planete. Saturn je sledei u nizu faktora koji opisuje prolu inkarnaciju. Saturnova karma je ono to sejemo to i anjemo. Saturn ima potrebu da da iskustvo, ali na drugoj strani ono o emu smo govorili u prvom delu predavanja. Saturnovi aspekti, pozicija i dispozicija predstavljaju uzrok kljunih okolnosti, telo, vreme, oblik u kojem ivimo, to definie na um, nae misli i oseanja u ovoj inkarnaciji. Retrogradne planete uvek govore o ispitu koji se nije poloio i koji se prenosi u naredni, ovaj ivot. Ukoliko su te planete dobro postavljene re je o misiji koja se zapoela u prethodnoj inkarnaciji, a sada se nastavlja.To su obino izuzetno vredne stvari, jer natus spaja iskustva dva ivota to je mnogo bitno za razvoj svesti. Naravno, nikada stvari nisu samo dobre ili loe, pa je potrebno da obratimo panju i na povoljnu, kao i na nepovoljnu konotaciju. Aspekti ka osi vorova podrazumevaju da gledamo kvadrat, trigon ili sekstil ka osi vorova. Konjunkcije ne govore o prethodnom ivotu, ve ili o pretproloj inkarnaciji, ili o onome to sada stvaramo kao karmu za naredna iskustva. Savet je da se koriste samo ptolomejski aspekti, jer vane stvari svakako moraju biti prikazane kroz glavne aspekte. Orbis koji se uzima u obzir je do 5 stepeni. Svaki separacioni odnos koji ima samo do jednog stepena orbis je onaj koji se po modelu karmikih direkcija odigrao jedan ivot pre sadanjeg. Model karmikih direkcija je: 1 = 1 ivot

18

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Ako je aspekt separacioni u pitanju je prethodni ivot, i oni potvruju osnovno pravilo kada je separacija u pitanju: dogaaj koji se nekada odigrao. A to su u ovoj inkarnaciji dogaaji koji su kao eho, oni koji nemaju snanu prirodu. Puna snaga tog aspekta, taj dogaaj, odigrao se pre onoliko ivota koliki je orbis do egzaktnog aspekta. Egzaktan aspekt svodimo na stepen, tj. ne pridajemo vanost minutima. Na primer, ako je jedna planeta na 457, a druga na 515 orbis tretiramo kao 1 jer su planete na razliitim stepenovima. Horoskop duada horoskop 1/12 je horoskop prolog ivota. Svi ovi modeli koriste se za procenu prole inkarnacije, i potrebno je da, kao u natalnoj astrologiji, prikupimo informacije iz svakog modela, koji ponaosob daje odreeni set informacija, i da ih meusobno spojimo i stvorimo smislenu celinu.

19

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Poslednja konjunkcija
Poslednja konjunkcija Meseca sa nekom planetom podrazumeva poslednju konjunkciju koju je Mesec napravio (od koje Mesec ide), bez obzira na udaljenost te planete od Meseca, i bez obzira na to da li sa njom ima aspekt ili ne. Ona je veoma vaan faktor u proceni prole inkarnacije jer je to na nivou due jako vano iskustvo i opisuje stepen razvijenosti due u ovom trenutku, iskustva koja je dua imala u prolosti, kakvu je ulogu igrala, kako je poloila tu lekciju. Dobra procena poslednje konjunkcije je veoma vana jer daje jasnu sliku natusa u ovoj inkarnaciji.

20

Na navedenom primeru poslednja konjunkcija Meseca je sa Uranom. Posmatramo prirodu same planete, poziciju Urana u znaku, kui i odreenim aspektima, kao i njegovog dispozitora. Sve ovo posmatramo kako bismo razumeli ta je ono to se tada dogaalo. U ovom sluaju Uran po svojoj prirodi ukazuje da ta inkarnacija nije bila nimalo lagana, jer sa Uranom, ako nismo u prosvetljenom stanju, situacija je veoma nestabilna i stresna. esto ukazuje da je osoba morala iskusiti neke jake

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

udare sudbine, kao i da je imala velike prekretnice u ivotu. Mogue je i da je bila naglaena potreba za slobodom. Pozicija u znaku dodatno opisuje Urana, pa pozicija u Raku moe ukazati na vezanost natusa za dom i porodicu, ali i za nestabilnu situaciju u domu, mogu i gubitak doma, a od povoljnosti tog znaka, kao i aspekata zavisi i stepen uspeno poloene te lekcije. Aspekti e opisati vana deavanja, a u ovom sluaju opozicija sa Venerom moe ukazati i na vaan, ali svakako problematian emotivni odnos, kao i na generalno probleme u odnosima. to je planeta iza Meseca bolje postavljena to je dua bolje poloila ispit. Ako je ona dobro postavljena to simbolie da je osoba dobro odradila ono to je trebalo da odradi, i u ovoj inkarnaciji joj duva dobar vetar u lea. U meri u kojoj je ona loe postavljena postoji potekoa, natus nosi loe seanje u dui, jer jednostavno Mesec prenosi, nosi sa sobom ta seanja na iskustvo koje ivi u datoj planeti, u ovom sluaju u Uranu. Sa takvim seanjima dua ide ka novim dogaanjima u ovoj inkarnaciji koju simbolie planeta sa kojom e Mesec napraviti prvu konjunkciju. Ono u ta se inkarniramo, ovaj ivot, je prva konjunkcija Meseca, a u ovom sluaju to je Jupiter.
21

Prva
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

konjunkcija je veoma vana za samu natalnu astrologiju jer u jednoj rei opisuje glavno iskustvo, osnovnu lekciju u ovom ivotu. Svako e se uteloviti u svakoj planeti i to moramo da proemo da bismo spoznali da smo to sve mi. Ali, kako e nam biti u svakoj od njih zavisi od toga kako smo ih postavili svim svojim akcijama. Stoga je potrebno da sve u simbolici svih planeta volimo, jer ih tako inimo kvalitetnijima, i tako e nam kada u njih uemo u nekoj novoj inkarnaciji biti lepe. Sadanju inkarnaciju ivimo na nain prethodnog iskustva jer Mesec nosi seanja. Drugim reima, ako je prethodno iskustvo bilo povoljno sa puno dobre energije ivimo i ovu inkarnaciju, jer prenosimo na nova iskustva to staro. I ta energija, to prolo iskustvo nas primarno determinie u ovom ivotu kada govorimo o potrebama due. Stvari se i dogaaju zato to dua ima potrebu da ue u neto. Potrebno je da procenimo sve faktore koji determiniu jednu planetu jer svi oni opisuju iskustvo, bilo prolo bilo sadanje. Najidealnije bi bilo da je planeta sa kojom je Mesec imao poslednju konjunkciju benefik, snana, u seditu i dobrim aspektima. Kategorija svesnosti svrstava planete u 3 grupe koje definiu teinu prethodne inkarnacije: Svesne Sunce, Merkur, Jupiter Vladaju svesnim delom naeg postojanja. Povoljni, harmonini aspekti pripadaju kategoriji svesnih. - Sunce je glavno svetlo svest, budno stanje - Merkur racio, logika - Jupiter smisao Podsvesne Mesec, Uran, Venera, Neptun Vladaju podsvesnim delom naeg postojanja koje je polje oseanja, odnosa. Glavni aspekt je opozicija. Mesec je glavno svetlo Uran je isto to i Mesec, ali u velikoj brzini, to su odnosi, ali dinamini Venera u gornjem delu podsvesnog, blie svesnom delu Neptun u donjem delu podsvesnog, blie nesvesnom delu
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

22

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Nesvesne Fiksne zvezde, Mars, Saturn, Pluton Vladaju nesvesnim delom naeg postojanja. To je onaj deo koji ovek gotovo nikada ne prihvata, to pripisuje drugima i odbacuje od sebe. Aspekti kvadrat ili teka konjunkcija. - Jedino svetlo u ovom delu su fiksne zvezde. Ako se deava da je poslednja konjunkcija u povoljnom aspektu sa nekom od svesnih planeta to je jedan od najboljih znakova da je natus uspeno poloio prethodni ispit jer je uspeo da osvesti to u emu je bio. Ako je u pitanju, na primer, Saturn kao poslednja planeta sa kojom je Mesec napravio konjunkciju, ta inkarnacija je svakako tea nego da je u pitanju benefik jer moe ukazati na teinu, pritisak, bolna iskustva. Ali, ako je Saturn u dobrom aspektu sa Suncem, natus je i u takvoj prii pronaao plemenitost zbog ega dobija kao nagradu u ovom ivotu veliku stabilnost, sigurnost i uspeno ostvarene ciljeve. Dispozitor poslednje konjunkcije daje dodatni opis same pozicije, ali, iz ugla vremena, govori i o onome to je ostalo nedovreno, to treba da se u ovom ivotu zavri. Povoljna postavka simbolie misiju koja se nastavlja, a loa predstavlja karmiki dug.

23

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

RW Primer 1 / 13.05.1974., 19:10, Osijek, Hrvatska

24

U ovom enskom horoskopu poslednja planeta sa kojom je Mesec napravio konjunkciju, poslednje iskustvo je Neptun. Ona je ivela u prirodi Neptuna u poslednjem ivotu, neto to je vezano za nju lino jer se Neptun nalazi u prvoj kui. Neptun ima separacioni trigon sa Venerom to iz ugla aspekata potvruje njegovu vanost u proloj inkarnaciji i upuuje na vanu tajnu ljubav. Neptun ima i sekstil sa Plutonom u Vagi to je slika strasti, a kako je Pluton na 4 sumnjamo da je ta druga osoba u nekoj drugoj vezi. Neptun ima i opoziciju sa Merkurom to moe ukazati da osoba prema neemu nije bila iskrena, da je lagala, verovatno u nekom odnosu jer je opozicija preko ose 1/7, a orbis je 5. S druge strane,Neptun je u kvadratu i sa Jupiterom u orbisu od 5 pa moemo posumnjati da je Neptunu problem bio i u moralu i to kada je neka ljubav u pitanju. Jupiter kao dispozitor Neptuna se nalazi u Ribama to simbolie tajnu, i ima trigon sa Marsom, koji kao Pluton simbolie strasti, i koji se slino Plutonu

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

na etvrtom stepenu, nalazi u znaku porodice, a ujedno je u padu, pa sve zajedno daje sliku veze sa osobom koja je zauzeta. Prva planeta ka kojoj Mesec ide je Jupiter, a Jupiter je dispozitor Neptuna, planete koja vlada prethodnom inkarnacijom, to simbolie da osoba u ovom ivotu nastavlja tamo gde je stala, i da sree osobu sa kojom je bila tada u tajnoj vezi. Ovaj ivot predstavljen je Jupiterom, ali ona nosi seanje na Neptuna to se manifestuje kroz nesigurnost, zanos, tajnu ljubav. Jupiter je ipak bolje postavljen od Neptuna, pa je ova inkarnacija povoljnija. U njoj e, zbog Jupitera u seditu, traiti stabilnost i sigurnost (Jupiter na vrhu 4).

***

25

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.01

Uvod u karmiku astrologiju opti model karme

Domai zadatak br. 1


Na osnovu poslednje Meseeve konjunkcije opisati koje iskustvo je dua iskusila, kako je tu ulogu odigrala i da li to ima veze sa sadanjim ivotom? RW - 23.01.1949., 01:00, Kula, Asc 8

26

Literatura koju preporuujemo uz ovu oblast:


Aleksandar Imiragi etri kapije karme .............................. 05 41. str.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org