You are on page 1of 19

Trea godina - lekcija br.

02

OPIS PRETHODNE INKARNACIJE

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

KARMIKA ASTROLOGIJA 2
Opis prethodne inkarnacije Poslednja konjunkcija Meseca
Iz svakog od faktora koji opisuju prethodnu inkarnaciju (koji su pomenuti u prethodnom predavanju, a koji e u ovom biti pojedinano obraeni) stiemo razliitu karmu, svaki iz svog ugla opisuje odreenu vrstu karme, a zajedno opisuju prethodnu inkarnaciju u celini. Oni ne moraju svi biti naglaeni u jednom horoskopu, ali poslednju konjunkciju Meseca ima svaka dua i ona simbolie: Iskustvo Due i njeno utelovljenje u prethodnom ivotu Stepen uspeha poloenog ispita u prethodnom ivotu Poslednja konjunkcija je veoma vana jer na neki nain govori o stanju svesti, ona opisuje koliinu svetla koja je oivljena u materiji to je planeta iza Meseca. Svetlo je kada je ta planeta u svesnim, harmoninim aspektima, ako je u pitanju svesna planeta, ili planeta koja je u dobrim aspektima sa svesnim planetama. to je planeta svesnija to je proloivotno iskustvo kvalitetnije a ova inkarnacija laka jer se oslanja, nadovezuje na takvo iskustvo. Sledei faktor koji opisuje prethodnu inkarnaciju je:
2

Karma 12. kue


Suma svih iskustava iz prethodnog ivota Smrt u prethodnom ivotu Poslednja elja u prethodnom ivotu iz koje natus nastaje u sadanjem ivotu Karma vezanosti

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Dvanaesta kua je, ba kao to je u sluaju poslednje konjunkcije Meseca, ono to je iza nas, ali u smislu naeg tela, Ascendenta, dok je sa Mesecom u pitanju ono to je iza nas ali u smislu Due. Dvanaesta kua opisuje iskustvo naeg postojanja. Ona predstavlja kuu kraja, smrti u prethodnom ivotu (8 od 5), a u kraju ivota sadran je ceo ivot, i u njoj se naglaeno vide najsnanije emocije, najbitniji dogaaji u tom ivotu. Ona, stoga, vrlo koncizno ukazuje na to ta je najvanije iskustvo u prethodnom ivotu, ta je najdominantnija kategorija tog ivota. To je iskustvo smrti u jednom ivotu u kojem je sadran ceo taj ivot. To je ulazak u potpunu taku u kojoj se svedemo na taku gde nema mogunosti da se izbegne neto to jesmo, jer ta taka smo mi u svojoj sutini. Iz 12. kue se vidi i nain smrti u prethodnom ivotu, kako smo zavrili ivot. Dvanaestu kuu tumaimo kao kuu strahova i eventualne psiholoke nestabilnosti, a upravo stoga to je to bila smrt u prethodnom ivotu, jer smo se bojali dok smo prolazili kroz tu osmicu koja je danas dvanaestica. Ako je natus imao snano, dramatino iskustvo smrti onda je to razlog sadanjih strahova koji su esto objektivno neobjanjivi. Simbolike planete koja opisuje nain prole smrti natus se u ovom ivotu nesvesno boji. Iskustvo smrti je esto traumatino za due koje nisu spremne da prolaze kroz osmicu. Osmica vodi u taku, a to je u sutini dolazak u potpuni ivot, jer je potpuni ivot povezan sa tri stanja vode, tri agregatna stanja. Kada spojimo tri ivota sadanji, budui i proli u jedno, kada spojimo roenje, zaee i smrt u jednoj taki, imamo osnovu za potpuno novu frekvenciju ivljenja, potpuno novu ravan postojanja koju zovemo osloboenje. Ta iskustva se dogaaju svaki put u tim vodenim takama, pa ako dua nije za pripremljena to doivljava kao strah, i ta jaka energija je potpuno blokira pa, budui da je u pitanju taka, ne vidi ni ono to je bilo ni ono to e biti. Ta energija je veoma snana, i ona natusa oblikuje, a moemo je, na neki nain, uporediti sa energijom koju oseamo nou pred spavanje kada doivljavamo jaku afirmaciju, bilo da je molitva bilo neto drugo, koja je veoma jaka da se ini realnom, iskustvenom, kakvo je i iskustvo smrti. Dvanaesta kua je i poslednja misao, poslednja slika, poslednja elja iz prethodnog ivota - najjaa energija u kojoj je sadrana sutina prethodnog ivota, jer je dvanaesta kua osma od 5. Ta poslednja misao pred smrt slina je i poslednjoj misli pred spavanje u kojoj je sadrana sutina proivljenog dana, ili zamiljenoj elji koja se materijalizuje ukoliko je misao dovoljno snana.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Dvanaesta kua nas determinie, jer 1 nastaje iz 12. Ako je 12 loa, ako je psiha loa, onda i energija (koja je predstavljena prvom kuom) i sam ovaj ivot, teko mogu biti lagani i kvalitetni, a mogunosti za osveenje i ispunjenje potencijala postaju minorni... Dvanaesta kua determinie jakim energijama ukoliko smo za neto ostali vezani, a za sve to je u 12 smo ostali vezani. Pa ako je u pitanju malefik onda su u pitanju strahovi za koje smo ostali vezani. Vezanost je kategorija 12. kue bilo da smo vezani kao robovi, bilo da smo u zatvoru, bolnici, ili, pak,ukoliko smo vezani za neke stvari, za neka jaka iskustva. Ukoliko je natus snano verovao da je najvei, najsnaniji, da je jaka linost to svakako daje snano Sunce, ali u ovom ivotu to je u 12. kui to se sada doivljava kao gubitak, odnosno, ta energija je ostala vezana u dimenziji prethodnog ivota i u ovom ivotu moe ukazati upravo na nedostatak u toj simbolici ba zato jer proloivotni natus tada nije dozvolio da energija krui. Jedan od bitnih zakona je da ne smemo dozvoliti da energija ne krui, ne smemo je vezivati, jer ako to uinimo mi smo je zarobili i to ostaje u12. U 12. kui su zarobljenici koji su lancima vezani, i sve to je u 12 pokazuje za ta je natus vezan. Dvanaest simbolie prejaku energiju koja je ostala negde vezana, to moe biti prejak strah koji u ovom ivotu radi kao neprijatelj, jer je natus sada blokiran, paralisan, nema snage da se pokrene i deluje. Svako prejako vezivanje ini da ta energija ostaje tako tamo gde smo je i vezali. Dvanaesta kua, s druge strane, simbolie i one stvari koje su pozitivno pokrenute i koje su imale za cilj da budu vee od natusa u tom ivotu koje se ispoljavaju kao odreena misija koju je natus otpoeo. U meri u kojoj je planeta u 12 povoljno postavljena (pozicija, aspekti, dispozicija) je natus u toj simbolici zapoeo aktivnost koja se nastavlja i u narednom ivotu, to je povoljno samo ukoliko je u pitanju spiritualna aktivnost jer tada u ovom ivotu ima podrku prethodnih iskustava i mogunost da ivote objedini u celinu. U meri u kojoj je to oteujue energija se gubi i predstavlja rizik za ovaj ivot. Nemaju svi ljudi karmu 12. kue izraenu, a to se deava kada 12. kua nije naglaena: nema planeta u 12, vladar 12 nije naglaen. Planeta koja je na vrhu 12. kue je ono to je najizraenije iz 12, i nosi prioritet u opisivanju natusa i predstavlja ono za ta se natus snano vezao. esto ta planeta simbolie i pol u prethodnoj inkarnaciji: snaan Mars na vrhu 12 svakako upuuje na nekog ko se
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

oseao veoma snanim, hrabrim, i samim tim upuuje na muki pol. Ujedno upuuje i na energije za koje se vezao: sila, snaga... U zavisnosti od toga kako je ta planeta postavljena moe i prepasti natusa, posebno ako je slabo postavljen jer simbolie i nain zavretka ivota (nasilno, dramatino) to ostavlja strahove. Drugi pokazatelj karme 12. kue po snazi je vladar 12. kue, a trei pokazatelj planeta negde u 12. kui (ne na vrhu). Sve ostalo vezano za 12. opisuje ta se sve dogaalo. Najvanija informacija koju dobijamo iz ove kue je koliko je naglaena karma vezanosti.

Saturnova karma
Sadanji Saturn nekadanji Mars Zakon Uzroka i Posledice to si sejao, to e njeti Okolnosti, vreme u kome se natus raa, genetika
5

Saturnova karma je karma najklasinijeg modela funkcionisanja karmikih zakona koja kae: Ono to si posejao to e ponjeti. Ona predstavlja negativ nekadanjih akcija. Ako delujemo to je Mars, a Mars je usmeren na cilj. Pogodimo cilj, a promaimo sve ostalo to je Saturn. Saturn je pria o svemu onome to nismo pogodili, a uzrokovano je ciljem koji smo gaali. Saturn je cena koju smo platili da pogodimo cilj, odnosno pokazuje na koji nain smo cilj ostvarili. Cilj je Mars, a sredstva koja smo primenili u ostvarenju cilja Saturn. Sadanji Saturn je, dakle, nekadanji Mars. Upliv Saturna u karmikoj astrologiji tumaimo u simbolici nekadanjeg Marsa. Saturn je nae nekadanje delovanje, a sama re karma na sanskritu znai akcija. Dakle, akcija stvara karmu, Mars stvara karmu. Akcija je ta koja u sebi sadri klju uzroka i posledice, jer svaki uzrok ima i posledicu. Mars je sam po sebi ista energija vezana za preivljavanje i nema nikakvu svest o posledicama, o negativu to sada predstavlja Saturn. On je usmeren na cilj, na taku i ne interesuje ga kako e to postii. Ali zato postoji Saturn koji je rezultat Marsa (ostareli Mars).

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Saturnova karma je karma naih dela: ta smo drugom uradili to postajemo. Nemaju svi ljudi Saturnovu karmu, iako svako ima Saturna. Samo izuzetna akcija iz prolog ivota bi stvorila i savrenog Saturna, kojeg realno od nas niko nema. Saturn mora biti izraen, neudoban na razne naine (pozicija, dispozicija, aspekti) da bismo govorili o Saturnovoj karmi. Svako ima svoj krst (Saturn), ali je pitanje da li je to glavna karma, u kojoj meri je ona naglaena. Da li je u pitanju ba Saturnova karma. Ako natus ima lo aspekt Saturna i Venere, a Saturn je bivi Mars, svakako da je ovo slika Marsa i povreene Venere. U zavisnosti od toga ta je u pitanju (koliko je Saturn lo), zavisi i koliko je teka karma. Venera ne mora biti primarno fiziki povreena. Moe biti u pitanju samo neslaganje i puko naputanje od strane Marsa koje je Veneru povredilo. Ono to je Mars (sadanji Saturn) trebalo da uradi je da se lepo oprosti, jer da jeste ne bi bio u pitanju lo aspekt. Bol te osobe iz prole inkarnacije postaje na bol u ovoj koji se raa upravo kroz ekanje i naputanje, jer ono to proizvedemo kod drugih ljudi stvaramo sebi, to je nae. Saturnova karma stvara i okolnosti, tj. vreme u kojem se raamo. Svojim delima, akcijama, kreiramo okolnosti i vreme (Hronos) u kojem emo se roditi. Da li emo se nakon ove inkarnacije roditi u 13. veku ili 27. veku, zavisi od akcija u ovom ivotu, a svakako je 13. vek bio generalno prilino surov, to bi znailo da bi u ovoj realnosti natus trebalo da uradi dosta surovih stvari da bi se inkarnirao u takvom vremenu. Tako su i nae prole akcije (Mars) iskreirale ovo nae vreme (Saturn) koje nas determinie.

5. kua
Uloga koju je Dua imala u prethodnoj inkarnaciji Ka emu je teila Koliko je dobrog donela sadanjoj inkarnaciji Za razliku od 12. kue koja predstavlja skup iskustava prolog ivota, 5. kua predstavlja glavnu ulogu koju je osoba imala u prolom ivotu. Te kue su iste budui da je Mars vladar i 1 i 8, i stoga u proceni prole inkarnacije traimo ono to te kue povezuje, ta je ono to je isto, i to smisleno povezujemo. Iz ugla karmike astrologije kroz 5. kuu nastojimo da opiemo ta je osoba radila, ta joj je bila uloga, ime se bavila, ta su joj bile primarne tenje, glavni tok prolog ivota, to nam opisuje vladar 5, planeta na vrhu 5. Opis koji dobijamo
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

iz serije 5 je dodatni pokazatelj za 12. kuu, pri emu je 12. kua kao dispozitor 5, i iz te dve kue (planeta u njima i njihovih vladara) dobijamo jednu jedinstvenu sliku. Iz 5. kue vidimo i to je to ta je dua radila u prethodnom ivotu i koliko je to to je radila dobro za sadanju inkarnaciju, koliko pomae. Da li prolo JA pomae ili odmae? ta je 5. kua nego ono to volimo? A najvanija stvar u svakom ivotu je da volimo, to je sutina, jer ako volimo pomaemo sebi da se integriemo sa prolou, sa svojim nekadanjim telom. A kada napravimo integraciju sa bar dva bia u sebi postajemo vrlo snani i celoviti oseamo svetlo. A iz same natalne astrologije znamo da je prva primarna stvar 1 u 5, jer to ini da je osoba vitalna, srena, kreativna. Jedan treba da se spoji sa 5 jer iz 5, iz ljubavi smo nastali. Stoga je vano koliko je 5 dobro postavljeno, jer od toga zavisi koliko dobro sebi inimo (ili koliko na tetu). Volei i kreirajui pomaemo sebi. Peta kua je vezana za telo (1. kua prole inkarnacije), pa je potrebno uspostaviti dobar, harmonian odnos sa telom, jer je to preduslov za ljubav, a bez toga ne moemo imati trajnu, stabilnu ljubav, ve doivljavamo samo pojedinane trenutke ljubavi, budui da ne moemo stalno da je izdrimo. Da bismo voleli treba da smo stalno dobri sa telom jer telo je prolost. Zvezde koje nou vidimo na odreenim mestima zapravo vie nisu tu. One su veoma udaljene pa je trenutak kada ih nae oko registruje zapravo ve prolost u odnosu na realnu situaciju. Isto tako i nae telo je prolost, svako od nas je prolost posmatrau (samo kratka prolost). Svaki materijalni faktor je prolost, pa stoga 5. kua omoguava da se spojimo sa prolou preko svoje ljubavi. Prirodni vladar 5. kue je Sunce koje se po prirodi stvari kree samo direktno, to znai da je prirodan tok iz inkarnacije u inkarnaciju iz prolog vremena u budue, odnosno, u veini sluajeva prethodni ivot je bio u vremenu pre sadanje inkarnacije. Meutim, ponekad se desi da je vladar 5. kue retrogradan, to je suprotno kretanju prirodnog vladara 5. kue, to moe ukazati da je prola inkarnacija bila u budunosti. Retrogradnost vladara 5. kue nije jedino pokazatelj da je prola inkarnacija bila u budunosti, jer to moe ukazati i na odreeno ponavljanje iz prole inkarnacije, odnosno da natus sada radi isto to i u proloj inkarnaciji. Razlozi za vraanje iz budunosti mogu biti razliiti: misionarski ili, pak, zatvoreniki.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Retrogradne planete
Preneseni ispiti iz prethodnog ivota Misija koja se nastavlja Retrogradne planete simboliu ponavljanje, pa i iz karmikog ugla ukazuju na ponavljanje ispita, na nedovrene ispite, odnosno na prenos ispita iz prethodnog ivota koji su significirani pre svega esencijalnom prirodom te planete, ali i prirodom kue kojom ta planeta vlada sada i svim ostalim faktorima (aspekti planete i dispozitor). Kao karmiki astrolozi treba dobro da procenimo tu planetu da bismo bili sigurni o emu jer re: da li je u pitanju misija ili ponavljanje ispita. Najee retrogradna planeta ukazuje na neto to nismo dobro savladali, ali, u svakoj onoj meri u kojoj je retrogradna planeta povoljno postavljena ona je znak Misije ukazuje da su u prethodnom ivotu zapoete stvari koje su vee od tog jednog ivota, koje imaju tendenciju da objedine 3 ivota o kojima je bilo rei na poetku. Planeta je najee s jedne strane povoljno postavljena, a s druge nepovoljno, to bi znailo da lo aspekt sa nekom planetom simbolie nesavladanu lekciju, nepoloen ispit koji sada ponavljamo. Dobra postavka sa drugom planetom ukazuje na nastavljanje neeg dobrog to je zapoeto u proloj inkarnaciji to nam je blisko. Potpuno dobro postavljena retrogradna planeta simbolie izraenu misiju koja je natusu u ivotu veoma bitna. Retrogradna planeta moe se nalaziti u 12. kui koja ve simbolie prolost, pa takva retrogradnost ukazuje na iskustva iz pretprolog ivota, jer spoj 12 i retrogradnosti mora ukazati na jo dalje vreme obzirom da je u pitanju duplo ponavljanje. Poetak onoga to retrogradnost predstavlja bio je u sluaju dvanaestice u pretprolom ivotu. Ukoliko imamo retrogradnost koja je povezana sa 5. kuom zakljuujemo isto da se data stvar ponavlja, na dobro ili loe, iz pretprolog ivota jer 5. kua simbolie prolu inkarnaciju, a retrogradnost ponavljanje. Dvanaesta i 5. kua su kue koje simboliu prola iskustva, kao i retrogradnost, pa udruene ukazuju na neto to je nastalo ranije, u pretprolom ivotu, a ponovilo se u prolom, pa potom i u ovom. Dobro postavljena, takva retrogradna planeta simbolie sjajnu misionarsku priu zapoetu jo u pretprolom ivotu, to sada natusu daje sjajnu priliku za
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

dostizanje trojne take, to se naziva oslobaanje budui da su tri uzastopne osveene i svesno povezane inkarnacije (dakle, tri inkarnacije koje sarauju) potrebne da bi dolo do prosvetljenja. Loe postavljena retrogradna planeta predstavlja dug koji se nastavlja iz jednog u drugi ivot (kao da smo na treoj godini, a nismo jo dali ispit iz prve godine). Kada govorimo o prirodi Saturna koji je sam po sebi uvek prolo vreme, retrogradan simbolie ak pretproli ivot, pa u zavisnosti od konkretne postavke moe ukazati na misiju, a moda i na dug koji se provlai kroz 2 ivota. Ukoliko je retrogradni Saturn povezan sa 12. ili 5. kuom koje simboliu prolu inkarnaciju, ukazuje na jo dalje vreme. Ukoliko ovo uporedimo sa ispitima na fakultetu, to bi bila slika osobe koja je dosta dugo prenosila odreeni ispit, sa jedne na drugu godinu, a onda se desi da vie ne moe da ga prenosi, te ne moe da upie narednu godinu, ve mora da je ponavlja - a to znai da mora da promeni okruenje i da sa novim studentima nastavi dalje. Objektivno, osoba koja je obnovila celu godinu se zapravo raa u zemlji kojoj ne pripada, koja joj je strana, u kojoj su okolnosti potpuno drukije od onih na koje je navikla. I to se raa u drutvu koje ga na prihvata (osea se kao ponavlja u novom razredu gde svi idu normalno napred, a na njega gledaju kao na stranca koji nema kvaliteta budui da je lo ak). Smisao ovog ponavljanja koje nije ni lako ni privlano je da natus bude doveden na nivo koji je njemu najblii da bi mogao da se povee sa sobom, da bi mogao da nae svoju priu, svoju osnovu, svoju logiku. Ponavlja u odnosu na ostale ipak ima jednu prednost: on je ve bio na tom stepenu (razredu) to bi trebalo da iskoristi da ostalima pomogne jer e tako probuditi njihovu panju i potovanje, a ujedno pomoi sebi. Ako se rodimo u zemlji koja ima kolektivnog Saturna oteenog to znai da imamo dug po tom pitanju, a najbolje to moemo da uradimo u tako surovom okruenju je da iskoristimo sva svoja prethodna iskustva (bilo iz kog vremena i prostora da se inkarniramo) da bismo pomogli okruenju i leili ga, jer tako isceljujemo sebe. Svako od nas ima svoj sistem isceljivanja, Kosmos (Priroda) to regulie. Potrebno je samo da se uskladimo to se deava svaki put kada zavravamo jednu inkarnaciju, kada na osnovu prethodnih iskustava dobijamo ono vreme i prostor koji nam najvie odgovaraju da bismo sa uspehom poloili ono to nismo, da bismo se iscelili.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Aspekti ka osi Meseevih vorova


Osa Ascendent/Descendent Eterinog tela isto polje odnosa Kljuna vanost za evoluciju i razvoj svesti Meseevi vorovi predstavljaju Mesec. Oni su Mesec u jednom produenom smislu te rei budui i proli ako gledamo u vremenu. Oni ine osu koja je zapravo osa Asc/Desc naeg eterinog tela, naeg bia koje je mnogo ire od bia koje je predstavljeno osom natalnom osom Asc/Desc. Odnosi predstavljeni osom vorova su odnosi koji traju mnogo vie od ovog ivota. To su odnosi koji obuhvataju tri ivota jer eterino telo je sainjeno od due. Stoga, karma koja dolazi iz Meseevih vorova je pre svega karma odnosa odnosa sa drugim ljudima, ali je jako vana i za optu evoluciju natusa. Iz aspekata ka vorovima saznajemo ta je ono to se, pre svega, u sferi odnosa deavalo u prethodnoj inkarnaciji. Kontakt planete (osim konjunkcije koja opisuje drugo vreme) sa vorovima opisuje specifian odnos. Konjuncija planete sa Severnim vorom je vezana za stvaranje karme tokom ovog ivota za budui ivot, jer karmu stvaramo akcijom, a Severni vor su usta Zmaja, pa preko njega delujemo, tj. uzimamo iskustva. Na primer, kroz usta uzimamo vodu, pijemo je, ona prolazi kroz nas i oivljava telo, i na kraju se osobaamo vode kroz Juni vor. To je tok, stalno kruenje energije, kao i preko ose 2/8 gde na konkretnom nivou uzimamo hranu i izbacujemo je primamo novac i troimo ga. Energija mora da krui, jer ukoliko se zaustavi, blokira dolazi do karme vezanosti kada nema toka. A tok mora da postoji. Konjunkcija sa Severnim vorom predstavlja prvu fazu gde je natus usmeren na uzimanje jer je to nesvesna potreba za preivljavanjem. Ukoliko je u pitanju malefik natus e biti u izazovu da stvori lou karmu za sledei ivot. Svaka problematina pozicija na Severnom voru je izazov za stvaranje akcije koja e u sledeem ivotu biti oteavajua okolnost. Isto je i sa vladarem Severnog vora koji, zajedno sa aspektima koje pravi, predstavlja polje delovanja gde natus stvara karmu (tu jede, uzima). Ako su aspekti loi stvara nezgodnu karmu, i stoga natus treba da vodi rauna da ne uzima nita to ne ide lagano, ve da prihvata da stvari dolaze same. I vrlo je
10

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

vano da to to natus uzima bude sreno to je uzeto jer tako stvara dobru karmu. Sledea faza (nakon uzimanja) je proces metabolisanja. To je ono to ivimo u sadanjem ivotu a to je posledica uzimanja iz prethodnog; ceo na ivot, jer sve se u horoskopu nalazi izmeu Severnog i Junog vora. Sva iskustva koja metaboliemo se nalaze izmeu te dve primarne take Severnog i Junog vora. Trea faza je oslobaanje od tih iskustava to je predstavljeno Junim vorom. Kroz taj deo se vidi ta se dogaalo u sistemu dok je prolazila voda kroz sistem. Iz tog uzorka vode (kao iz uzorka urina) se vidi sve to je bilo. Ovo moemo uporediti sa tuiranjem: pre tuiranja imamo vodu koja nam dolazi (Severni vor), samo tuiranje je Mesec, dok je voda koja se sliva, koja odlazi Juni vor. Voda koja dolazi kroz vodovod je Severni vor, voda u lavabou, u kadi je Mesec, a voda koja odlazi u slivnik je Juni vor. to je voda nakon tuiranja istija, to je i Dua istija. Idealno je da voda koja odlazi bude jednako ista kao i voda koja dolazi, jer je to dokaz da je ostvareno jedinstvo. Kroz Juni vor (kao i vladara Junog vora i njegove aspekte) gledamo taj trei stepen, a on predstavlja rezultate karme koja je napravljena u pretprolom ivotu. Prvi stepen je vezan za Severni vor - ulaz u ovom ivotu u kojem sadanjim delima stvaramo budui ivot. Drugi je vezan za proli ivot (sam Mesec), jer nam se sada dogaaju stvari koje smo delima proizveli u prolom ivotu (ba kao to je proces metabolisanja hrane i svih iskustava koja se dogaaju time rezultat vrste hrane koju smo u fazi pre toga izabrali da pojedemo. Trei stepen je vezan za pretproli jer sve ono ega se sada oslobaamo samo je rezultat neizmetabolisanih ostataka iz prethodne faze (ivota), a uzrokovan je u fazi pre te kada smo kroz Severni vor progutali dato iskustvo. Aspekti ka osi vorova su upravo oni koji ulaze u taj odnos ali se ne vezuju ni za jedan od njih, nego su tu izmeu dakle u procesu metabolisanja, a to e rei da sada iskuavamo posebne odnose koje smo izazvali ili progutali u prethodnom ivotu! Koristimo samo ptolomejske aspekte, a oni najee govore o odnosima izmeu dve osobe, to upuuje na karmike partnere. To su odnosi koji su jako bitni za
11

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

evoluciju Due. Ukoliko je u pitanju trigon/sekstil u pitanju je odnos sa osobom u ovom ivotu koji veoma podrava evoluciju natusa, budui da je to zapoelo jo u prethodnom ivotu. Opisuje osobe sa kojima smo imali jako dobru vezu u prethodnom ivotu, a koje emo sresti i u ovom, te su to uvek na neki nain karmiki partneri, i koje dua prepoznaje u ovom ivotu. Ako je u pitanju kvadrat ta osoba (koja je significirana tom planetom) je takoe jako bitna, ali u razreenju nekog odnosa, te natus sada treba da posebno vodi rauna da ba sa tom osobom napravi skladan tok (koliko god da to nije jednostavno). Potrebno je da tu osobu uinimo srenom, zadovoljnom, jer smo joj to ostali duni, a nikako da je odbacujemo, to se moe desiti jer je u pitanju kvadrat. Svakako, ovo stanje aspekata sa osom vorova je kljuni pokazatelj za stepen evolucije. Planeta koja pravi trigon/sekstil sa osom vorova je ona koja omoguava da natus spoji suprotnosti to je najvanije, jer kada se spoje te suprotnosti spajamo bar dva od tri stanja vode (a zatim ide tree stanje). Ta planeta mnogo pomae u evoluciji. Sa Junim vorom u pitanju su odnosi koji su u startu problematini i predodreeni na gubitak. Ali, ako natus uspe da izdri, da doe do dna, da se izvue, to oivljava ivot.

12

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Primer 1 / Glenn Ford, 01.05.1916., 12:00, Quebec, Canada

13

Glen Ford je glumac koji je poeo da glumi sa svojih pet godina, a igrao je u najveem broju vestern filmova. On je jednom prilikom izjavio da sebe smatra strano srenim ovekom jer celog ivota radi ono to najvie voli, a to je da jae konje, a pritom ga za to plaaju. Glen Ford je bio na regresiji i izjavio je da je video da je bio konjiki oficir u vojsci u Francuskoj. Kako se to vidi iz njegovog horoskopa? Posmatramo najpre poslednju konjunkciju Meseca koja opisuje poslednje iskustvo. Jupiter je planeta sa kojom Mesec pravi poslednju konjunkciju, a Jupiter je vladar 5. kue to dodatno potvruje da je to iskustvo bilo snano. Jupiter simbolie konje, a pozicija u Ovnu ukazuje na oficira. Jupiter ima egzaktan trigon sa Marsom u 12. kui (opet proli ivot). Mars je u Lavu, a u pitanju je Francuska (Lav) vojska (Mars). Mars/Jupiter je inae aspekt za oficire, pa iz ovoga zakljuujemo da se njegova dua (Mesec) snano sea tog iskustva. Mesec je ujedno i vladar 12. kue , to dodatno sve potvruje. Mesec
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

je gotovo na stepenu svoje egzaltacije to doprinosi da je taj proli ivot, ta 12. kua dosta oivljena i snana. Mesec ide ka konjunkciji sa Suncem koje je vladar Asc. Drugim reima, vladari 1 i 12 se spajaju u aplikaciji to opet ukazuje da se osoba sea prole inkarnacije. O uspenoj prethodnoj inkarnaciji govori trigon Jupitera vladara 5 i Marsa u Lavu, kao i jak sekstil sa Uranom. Kvadrat Jupitera sa Saturnom je separacioni, i slabiji od prethodna dva aspekta, to ukazuje da je proli ispit uglavnom dobro poloio. Taj dobar Jupiter je podrka u ovom ivotu, a on je i u ovom ivotu postigao uspeh (konjunkcija sa Suncem), postao poznat po neemu to voli. Ovo je dosta dobra pria za jedan ivot jer su 1 i 12 i 5, povoljno povezane, a u pitanju su benefici to ukazuje da je osoba srena, a to je znak da je na pravom putu i da radi ono za ta je stvorena. A stvoreni smo da radimo ono to je naa dua u prethodnom ivotu otpoela. Spojene 1 i 5 daju zadovoljstvo i sreu, a to je upravo ako smo spojeni sa svojim drugim JA. Karma vezanosti Karma vezanosti je pria iz 12. kue. U ovom sluaju 12 poinje u Raku, Neptun je na samom poetku to moe ukazati na neke tajne, to potvruje i 29. stepen. Vladar 12 je Mesec koji je enska planeta u enskom znaku, ali je u jakoj konjunkciji sa Suncem, a Mars u 12, pa zakljuujemo da je osoba u proloj inkarnaciji takoe bila mukog pola, to potvruje i pozicija vladara 12 i 1 u konjunkciji i u istom znaku (isto kao pre), a sada je mukarac. Zakljuujemo da je bio mukarac i to na nekom poloaju, jer je Sunce na 10. stepenu i visoko postavljeno. Sunce ujedno ima i sekstil sa Saturnom to potvruje da je natus bio na visokom poloaju. ta je ono to iz 12 pokazuje da je natus ostao vezan za tu inkarnaciju? Neptun je na 2959, i taj Neptun je natusu u ovom ivotu omoguio da jasno vidi svoju prethodnu inkarnaciju jer predstavlja sjajan kanal budui da je na posebnom stepenu i u snanom sekstilu sa Merkurom. Mars u 12 simbolie da je ostao vezan za sliku da je on snaan mukarac, jak lik, kao i za sliku konja. Kako je to dobro postavljeno, on sa tim u ovom ivotu nema problem, ve to nastavlja kroz rad na filmu, nastavlja to da ivi. Da je to loe postavljeno, ne bi bio srean, imao bi oseaj gubitka i bio vezan za proli ivot loim emocijama.
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org 14

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Saturnova karma Saturn je u Raku, u detrimentu to nije posebno povoljno, i u istom je znaku sa Plutonom, to ukazuje na karmu koju natus vue preko porodice jer je su u Raku, a Pluton je i vladar 4. kue. Ovo bi ukazalo da je nasledio okolnosti koje su vezano za porodicu neudobne i teke. Roen je u okolnostima koje su mu izvesno problematine problem u porodici, sa jednim od roditelja (mogue ocem), sa precima. Saturn je u bliskoj konjunkciji sa Suncem Sjedinjenih drava, a Francuzi su imali jak upliv na Ameriku, pa moemo posumnjati da, budui da u ovom ivotu ivi u Americi gde igra u vestern filmovima, da je prolu inkarnaciju kao francuski vojnik zavrio na tlu Amerike. Ili, pak, da je na tlu Sjedinjenih drava nainio neku karmu, da je ubijao ljude u tom periodu. Kako Saturna posmatramo kao prolog Marsa, konjunkcija sa Plutonom simbolie dosta neudobna deavanja, ubistva, koja ive duboko u genetici. Ujedno, sekstil prolog Marsa i Sunca takoe ukazuje na snanog mukarca na poloaju, a Mars u Raku i Sunce u Biku mogu ukazati i na to da je postojao problem sa nekom zemljom koju je natus, eventualno, mogao nezakonito prisvajati.
15

Kako Saturn nema loe aspekte, ovo nije naglaena loa Saturnova karma. Situacija sa osom vorova je zanimljivija. Vladar 12. kue (proli ivot) Mesec je u kvadratu sa osom vorova koji takoe simboliu proli ivot, a vorovi simboliu odnos, pa zakljuujemo da postoji problem u nekom odnosu, a kako je u pitanju Mesec sumnjamo na odnos sa nekom enom, ali enom koja je uz mua (Mesec konjunkcija Sunce). Na osnovu toga moemo predvideti da e i u ovom ivotu doiveti slino iskustvo sa nekom osobom koja je zauzeta (i Mesec dispozicijom ide u Blizance - paralelne veze), jer treba da zavri tu vezu. A to je ena koja ga je jurila, koja je moda trudna, koja ide ka njemu, a postoji mogunost da on ima paralelne veze, jer je dispozitor vezan za sazvee Oriona, koje je pria o dinu, vojniku, koji ostavlja ene. Iz ovog istog aspekta moemo pretpostaviti i da postoji problem sa roditeljima, sa poetkom ivota, sa porodicom, to potvruje i konjunkcija Saturna i Plutona u Raku., a i Sunce i Mesec su na stepenovima koji su analogni roditeljima (4 i 10) a u kvadratu sa vorovima.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Spajamo sve u jednu priu: rodio se u porodici kojoj ne pripada, a kako je bio Francuz u proloj inkarnaciji - zato je roen u Americi? Zbog duga koji ima jer je nekog otetio, ne direktno i lino, ve kao vojnik zaduio je taj teren. S druge strane, zakljuujemo i da postoji karmiki problem sa enama. Jupiter kao vladar 5. kue ima kvadrat sa Saturnom to bi moglo ukazati i na problem sa zakonom, ali kako je u pitanju orbis od 7 stepeni, vie se uklapa u ve pomenuti problem u odnosima. Vladari 1 i 7 su u aplikacionom kvadratu to takoe potvruje tu problematiku. Natus nema retrogradnu planetu to je retko i preko ovog pokazatelja nemamo sliku nepoloenih ispita. Vladar 1 i 5 su lepo povezani i to preko 9. kue, to ukazuje da e natus verovatno uspeti da pozitivno objedini 3 ivota. Iz svega zakljuujemo da ima karmu Meseevih vorova, ali da je u osnovi sretan. Primer 2 / Teresa Of Avila, 07.04.1515., 05:00, Avila, Spain

16

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Tereza Avilska je uvena svetica. Roena je u religioznoj porodici i ve sa nekih dvadesetak godina se zamonaila u red karmelianki. To je jedan vrlo strog enski monaki red, gde se one venavaju za crkvu. Masa njih nikada ne izlazi iz crkve. Ona je veoma brzo napredovala u hijerarhiji reda. i organizovala jedan poseban spartanski red i 16 spiritualnih misija. Naglaavala je potrebu za odricanjem od svega i imala je naglaene redove koji su potpuno bili predani siromatvu i pomaganju drugima. Bila je veoma znaajna i poznata. Umrla je pri kraju 16. veka. a u 17. veku je kanonizovana kao svetica. I za ivota su je tretirali kao svetu osobu. U crkvi u kojoj je sluila uva se njeno srce koje je ostalo potpuno netaknuto sve do dananjeg dana nigde nema elemente raspadanja, to su potvrdili lekari i hirurzi. Telo je parametar osloboenja. Stanje sa onim to ostavljamo iza nas, sa naim Junim vorom je kljuna stvar. Da li je to telo ostalo dovoljno oivljeno da moe da bude savreno? To se ne moe desiti iz jednog ivota. Tri ivota su neophodna da bismo napravili to i to tri ivota za redom u kojima je odigrana prava uloga. Duhovni napredak zahteva vreme, vie ivota, a najee ljudi se tome posvete samo u jednom, i najee ulazak u duhovne vode se raa iz nekog problema. Najvei broj ljudi u manastirima i hramovima su oni koji nisu uspeli u ivotu, koji su generalno luzeri u raznim oblastima, pa monatvo i jeste najbolje reenje za njih, jer se na taj nain lee. Njihov izbor je posledica toga to se nisu snali u drugim vodama i to ih vue odreeni problem. Dvanaesta kua (manastir) je ienje, pa tome pribegavaju kada se stvori problem. U sledeem ivotu delimino oieni osete lakou i krenu drugim putem, a to nije dovoljno za proienje, za potpuni duhovni razvoj. Veoma retko ovek u tri ivota bude tako posveen i predan, retko ima toliko jak duhovni poriv, a tada stvara. Da bi se napravio sistem koji moe da oivi tri stanja vode odjednom,tri ivota odjednom, neophodno je da radimo na velikom projektu, veem od jednog ivota. U njenom sluaju Mesec naputa Jupitera koji je u Blizancima u izgonu u konjunkciji sa Marsom, ali i u sekstilu sa snanim Suncem (zlatna medalja) i Merkurom, pa je taj Jupiter podrava u ovom ivotu. Jupiter ima i trigon sa Neptunom u 12 (prethodni ivot) to je slika osobe koja je u proloj inkarnaciji bila na visokom poloaju u duhovnoj hijerarhiji, to potvruje i dispozitor Neptuna u Strelcu u 9. kui na 6. stepenu (sluba).
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org 17

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Neptun je veoma egzaltiran, skoro na stepenu svoje egzaltacije, gde se nalazi Juni vor, a Juni vor u 12. kui simbolie pretproli ivot, pa zakljuujemo a je osoba priu sa Neptunom otpoela tada. Moemo se zapitati zato je Jupiter kao poslednja planeta sa kojom Mesec pravi konjunkciju u Blizancima. Da li je putovala? I ta je sa Marsom? Ratovi i putovanja. To je slika mogueg misionara! Prva konjunkcija Meseca je Saturn koji je u opoziciji sa Jupiterom i Marsom, to simbolie da u ovoj inkarnaciji natus prikuplja sve sve to je greila, a greila je jer Jupiteru nedostaje Saturn (opozicija). Greke mogu biti vezane za nasilje (Jupiter/Mars), i ona u ovom ivotu ulazi u karmelianski red to je prava slika Saturna u Strelcu u 9 na 6. stepenu. Prihvata sve potpuno! Njeno telo significirano onim ega se natus oslobaa (Junim vorom, dakle) nalazi se na samom stepenu egzaltacije Neptuna i u veoma snanoj konjunkciji sa njim to snano ukazuje na veoma produhovljenu fiziologiju koju je osoba ve poela da razvija u prethodnoj inkarnaciji (u 12. kui) Ono to je posebno zanimljivo je da je planeta ka kojoj ide sadanja inkarnacija Saturn koji je na vrhu 9 to je budui ivot, a vladar 9. kue je Jupiter od kojeg ona ide proli ivot. Proli ivot je njoj budui jer je u budunosti! Da li moemo da pretpostavimo da je njen proli ivot bio u buduem vremenu u odnosu na vreme u kojem se rodila i da se ona vraa? Venera se nalazi na samom Asc i to na poslednjem stepenu poslednjeg znaka i retrogradna je. Ona se vraa sa Nultog stepena Ovna, iz jednog novog ciklusa. Vraa se da pokupi ta god da treba! Postoje odreene inkarnacije gde dua dolazi iz budueg vremena u prolo, a njen prethodni ivot, ivot pre toga, bio je u jednom drugom vremenu. To nije tipino i predstavlja odreenu misiju jer se natus vraa sa odreenom namerom, a da bi to natus radio mora da ue uvek u svoje telo. Vraanje u prolost jeste vraanje u telo, jer naa prolost jeste telo. A ljudi generalno idu ka budunosti. Ljudi ne misle o svom telu, ve o neem to je ispred njih i zato im vreme i ide od jue ka sutra. A kada bi se okrenuo ka telu, obrnuo bi proces starenja, jer bi povratkom u prolost sredio nesreeno, doveo sve u balans i usporio proces starenja. To je mehanizam. Tereza Avilska je dovela svoje telo do perfekcije: ona ide ka Saturnu koji je vladar Junog vora (telo) sve je zaokruila.
18

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.02

Opis predhodne inkarnacije

Domai zadatak br. 2


Utvrditi na osnovu svih pokazatelja koji govore o prethodnom ivotu (sve tehnike koje su obraene) ta je osoba bila u prolom ivotu i kako se to projektuje na inkarnaciju koja je predstavljena datim horoskopom. 02.05.1806., 18:00, Fain les Moutiers (27 N 38; 04 E 42; 0h 19 min E), Asc 29 21

19

Literatura koju preporuujemo uz ovu oblast:


Aleksandar Imiragi etri kapije karme .........55 101. i 117 201 str.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org