You are on page 1of 15

Trea godina - lekcija br.

07

STVARANJE KARME

Lekcija br.07

Stvaranje karme

STVARANJE KARME
Model stvaranja karme vezan je za odreene zakonitosti koje postoje tokom jednog ivota. Po tom modelu mi svakog trenutka stvaramo ili upisujemo novi horoskop za budui ivot odnosno, svojim akcijama (karma) iscrtavamo novi horoskop. ta god da radimo u bilo kom trenutku, to ima posledicu koju vrlo esto ne vidimo odmah. Razlika izmeu urzorka i posledice najee kod ljudi nije brza; nekada je bra nekada ne, to zavisi od stanja svesti. Ljudima je nekada potreban ceo ivot, pa i mnogo vie, da bi videli rezultat svojih akcija a razumevanje tog uzrono-posledinog odnosa jeste znanje o karmi. Sam opti model karme smo ve imali priliku da vidimo u prvoj lekciji: princip koji je zasnovan na 8. kui osmica.
2

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

Ono to radimo tokom ivota (um, oseanja, misli, dela), odnosno nain na koji reagujemo prema nekome, neemu, misli koje imamo i akcije koje inimo sve je to odreena aktivnost koja jeste stvaranje karme (specifinog uzronoposledinog odnosa). Sve to se sumira u onom drugom Marsu, Marsu koji je vezan za 8. kuu, Marsu odlaska, te stvara okolnosti za budui ivot a sve ostalo proizilazi iz njih. Okolnosti u velikoj meri formiraju oveka: ukoliko je ovek roen u problematinoj porodici, sa problematinim roditeljima u velikoj meri je izvesno da e on biti problematian (kriminalci su najee osobe koje su roene u loim uslovima), jer okolnosti i genetika umnogome formiraju oveka to prosto deluje kroz oveka. Te budue okolnosti stvaraju budui UM (kao to je prikazano na slici). ovek bi morao da bude izuzetno snaan da bi mogao da izmeni budue okolnosti, odnosno genetiku a ta izuzetna snaga je zapravo izuzetno snana vertikala koja prevazilazi natusovo svesno razmiljanje. Ta vertikala je naprosto jedan stub koji prolazi kroz oveka, a koji je snaniji od njega i transcendentan u odnosu na njega. To je njegovo spiritualno bie. Ali ljudi se veoma sporo menjaju i stoga izmeu par inkarnacija nema ogromne razlike: menjaju se najee samo uloge. Bie ide iz ivota u ivot nastojei da ispuni nekakvu svoju misiju ili ulogu, u najboljem smislu neto to je uvek hteo i to radi u skladu sa tim koliko je snaan i svestan. Mi u jednom ivotu delujemo na neto ime stvaramo budue okolnosti, a zatim te okolnosti stvaraju UM koji odgovara u odreenoj meri akciji koju smo nekada poinili. Oscilacije su neznatne. Da bi se budue okolnosti i UM drastino promenili potrebno je da natus naini neku vanredno razliitu akciju to se realno retko deava. Ipak, karmiki krug bi bio potpuno zaaran kada ne bi bilo nikakvog pomaka, te je stoga jedini pravi pomak onaj koji uinimo svojim spiritualnbim biem, a on je delom sadran i u razumevanju mehanizma stvaranja karme. Za razumevanje karmike astrologije potrebno je da razumemo vezu izmeu uzroka i posledice, odnosno da razumemo ta je to ovek trebalo da uradi u jednom ivotu da bi u narednom imao odreene okolnosti (dobio nasledstvo, imao alergiju, dobrog efa na poslu , srean brak...). Svaka okolnost u ovom ivotu je posledica akcije koju smo sproveli u prolom, i stoga je potrebno razumeti uzrono-posledinu vezu koja nije jednostavna, jer jedna akcija ne znai da se slina okolnost javlja u sledeem ivotu.
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

Svaka akcija koju inimo je uzrok buduih okolnosti, i svaka akcija moe da se podvede pod 4 osnovna modela ili naina na koji mi neku karmu stvaramo, te stoga govorimo o etiri kapije karme. Jednu te istu stvar moemo uiniti na razliite naine. Na primer, metaforiki govorei moemo zgaziti mrava sluajno i to je jedan vid karme (zgazili smo mrava). Kako je to uinjeno sluajno, ta karma se vezuje za element Zemlje. Ona predstavlja jedan nivo nivo greke, nemarnost koja uzrokuje odreene posledice i okolnosti u buduem ivotu. Meutim, mrava moemo zgaziti i iz straha i to je malo drugaiji nivo. Strah i potreba za odbranom su doveli do toga da svesno zgazimo mrava to e stvoriti drugaiju posledicu u buduem ivotu od prethodnog sluaja. Na slian nain moemo posmatrati situaciju kada se branimo od napadaa: ukoliko posedujemo oruje moemo se odbraniti samo pretnjom orujem, ili, pak, i ubijanjem napadaa. Nije isto iako je i jedno i drugo uraeno iz straha. Pitanje je samo da li smo iz straha uradili vie nego to smo morali, jer upravo to odreuje kakve e biti okolnosti. Isto tako, mrava ne moramo zgaziti jer se bojimo, ve ga moemo jednostavno skloniti, zaobii i slino. Preterana akcija, iako iz straha, stvara viak energije koji e se ispoljiti kroz odgovarajue budue okolnosti u kojima nam taj viak energije oblikuje okolnosti, to doivljavamo kao neto teu situaciju. Akcija iz straha odgovara elementu Vode. Mrava moemo zgaziti i zato to oseamo mrnju, bes (jedva ekam da maltretiram mrave, oboavam da ubijam mrave!), i to je potpuno drugi nivo. Akcija koja nastaje iz strasti ili aktivnog emotivnog dejstva se vezuje za element Vatre. etvrti nivo koji se vezuje za element Vazduha je predumiljaj namerna, potpuno smiljena, hladna akcija koja nije posledica strasti, afekta nema nemarnosti, straha, besa potpuno svesna akcija. Ovaj nivo karme je najdramatiniji, i ima svoju vezu na kvantno-mehanikom nivou (najdubljem) i najdublje tereti Duu natusa. U zavisnosti od toga kako je neto uraeno zavisi i nivo karme. Kvalitet definie kvantitet svega ostalog. Taj kvalitet je vertikala bilo ega. Moemo da nainimo neku neudobnu stvar, ali ako je uraena iz nehata to stvara daleko pliu karmu.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

ovek moe stvoriti sebi nekom akcijom da u sledeem ivotu bude vojnik, ratnik, to su veoma teke okolnosti u kojima caruju duboki nesvesni nivoi (Mars, Saturn, Pluton) u kojima je teko ne nainiti loa dela. U zavisnosti od toga koliko je u stanju da kontrolie strasti, da bude dobar, ispravan, da se nosi sa izazovom to rat jeste, zavisi i kakvu e karmu stvoriti. Ljudi esto u takvim okolnostima nisu dovoljno svesni, delovi su mase, ponaaju se kao i veina ljudi koja se bori da preivi, i iz razliitih razloga (nemarnosti, straha, mrnje ili svesne namere) ine razliite akcije. Ratne okolnosti su okolnosti u kojima ljudi lake naine ono to u normalnim okolnostima ne bi inili. U zavisnosti od toga kako odigra tu ulogu, koliko su loa dela uraena svesno ili ne, ili, pak, dobra svesno ili ne zavisi i karma koju natus stvara. Ukoliko u takvim okolnostima natus poini svesno dobro delo i nagrada je vea, kao i obrnuto. I iz prediktivne astrologije nam je poznato da je dogaaje koji su vezani za element Zemlje (za tranzite, pre svega) lake promeniti (naroito ako su u pitanju brzi tranziti), nego ono to je vezano za progresije, ili direkcije, planetarne periode, ili za sam nivo natalnog horoskopa. to dublje ulazimo dolazimo do fundamentalnijeg nivoa u kojem zapis postoji. Slabe, kratke tranzite moemo prespavati i tako izbei njihov uticaj, ali dublji nivoi postoje duboko u nama zapisani i nemogue ih je izbei, a posledica su dinamizma, akcije ili karme na dubljem nivou. Vano je biti svestan da su okolnosti koje nas prate uvek posledica naih akcija, ali isto tako da smo svakom akcijom sada, svakom milju u stanju da promenimo okolnosti u budunosti, a one ve stvaraju sve ostalo.

Uzrono-posledini proces stvaranja karme


Izmeu uzroka u jednoj inkarnaciji koji stvara odreenu posledicu u sledeoj postoji veza. Akcija u jednoj inkarnaciji pravi efekat u drugoj. Razlog tome je to mi svi celog ivota, budui da smo predstavljeni pre svega 1. kuom, elimo da odrimo tu energiju i sve to radimo u ivotu iz najdubljeg poriva radimo iz potrebe za odranjem, za preivljavanjem to je priroda 1; to je ono to stvara akciju karmu, Marsa; stvara to to ima potrebu da preivi. Mi ne razmiljamo o tome, to je duboko u nama potreba da preivimo izraena je primarno kroz uzimanje hrane, materije. Jedan ide ka 2 i taj odnos izmeu 1 i 2 je zapravo primarni odnos izmeu mukarca i ene, agresora i rtve, izmeu bilo koja dva suprotna pola koja se spajaju u nama ve na tom osnovnom nivou zato to
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

moramo da preivimo, zato to je to ugraeno u nesvesnu prirodu akcije. Mi, zapravo, na kraju (u 8) ekiramo kakva je ta naa energija bila, kako smo preivljavali, ta smo radili da bi preiveli, na koji nain smo uzimali to to omoguava preivljavanje. Jednostavno na ivot ide od 1 do 2, kada doemo u 2 ulazimo u zemlju (Bik), rekli bi. Mars se gasi na vrhu 2 koji u tom smislu uzimamo kao poetak narednog ivota. Imajui u vidu da sa 1 idemo, jedemo, inimo akcije, vezujemo se za materiju, u sledeem ivotu se i raamo iz razloga to se vezujemo za materiju. To vezivanje je veoma nesvesno (1 i 2 su pre 3 koja simbolie racio i razmiljanje), kao to je i oseaj vrednovanja duboko nesvestan. Svaki spiritualni razvoj najpre podrazumeva umee balansiranja te energije iz 1 i 2. Naa akcija u jednoj inkarnaciji u odreenoj oblasti ivota, to je predstavljeno odreenom kuom, je istovremeno i delovanje na odreenu oblast predstavljenu istom kuom u narednom ivotu, samo to to ne vidimo sada. Druga kua u ovoj inkarnaciji predstavljae prvu u narednoj (nae telo koje stvaramo materijom koju uzimamo), pa nain na koji uzimamo hranu sada simbolie kakvo e telo biti u sledeoj inkarnaciji. Sve stvari se okreu za po jednu kuu.
6

UZROK (sadanja inkarnacija) Borba, seks, umiranje, doputanje energiji da krui, troenje energije (8) Pravednost, potovanje zakona, irenje vidika, budunost (9) Prihvatanje odgovornosti, zavravanje zapoetog, strpljenje, istrajnost (10)

POSLEDICA (sledea inkarnacija) Partner

(7) Smrt, duina ivota (8) Podrka Prirode, svrha ivota (9 )

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

8=7
U zavisnosti od toga kako se borimo, kako se nosimo sa seksualnou, koliko i kako dajemo, koliko doputamo energiji da krui zavisi i kakav e nam partner biti u sledeem ivotu, jer je dananja 8, koja simbolie sve gore navedeno, budua 7. Isto tako, na partner u ovom ivotu je posledica naeg delovanja u oblasti 8 u prolom ivotu partner zavisi od najmanje svesnog dela to je serija 8, pa je samim tim on i glavni predstavnik presude koju dobijamo u ivotu (sedmi znak, , presuda). Na ivot u ogromnoj meri zavisi od osobe sa kojom smo, budui da ta osoba predstavlja drugi kraj ose primarne opozicije (1 i 7) koju u ivotu moramo da imamo osveenu, kako bi itav ivot dobio smisao.

9=8
Isto tako, u zavisnosti od toga koliko podravamo zakone, pravednost, irenje vidika, stvaranje ideje budunosti, koliko ulaemo u obrazovanje i putovanja (danas 9) zavisi kakva e seksualnost, kao i kakva e biti smrt, ili kolika e biti duina ivota, kao i sve sposobnosti poniranja u tajne ivota (sura 8. kua) u sledeoj inkarnaciji. Nema razlike izmeu ovih stvari jer u istom trenutku stvaramo i jedno i drugo. Potovanjem 9 (svrha, moral...) definiemo buduu 8 (duinu ivota, nain smrti, bogatstvo...). U zavisnosti od toga kako sada radimo sa 9 zavisi budua 8. Natalni horoskop je potencijal koji imamo, a mogunost da promenimo neto lei u nainu na koji neto radimo. Stoga, okolnosti kojima se esto pravdamo nisu zapravo opravdanje ni za ta, jer su one posledica naih nekadanjih akcija. Nae sadanje akcije u odreenim oblastima (kue) stvaraju okolnosti u oblastima koje te kue predstavljaju u buduem ivotu. Potrebno je voditi rauna da bilo ta to je uraeno u simbolici odreene kue nije jednako svemu to simbolie ta kua u buduem ivotu. Drugim reima, ukoliko potujemo zakone u ovom ivotu dobiemo podrku Saturna (zakon) u sledeem u simbolici 8 odnosno dui ivot. Ukoliko elimo bogatstvo u sledeem ivotu (8. kua) jedan od naina je i da stvorimo bogatstvo uma (snano delovanje Jupitera na 9). Ukoliko elimo pozitivno naglaenu seksualnu energiju moramo na prirodu 9 delovati pozitivno Marsom. Ukoliko to ne bude potpuno ispravno i pozitivno ansa da doe do blokade i devijacija na polju seksualnosti su naglaene. Borci

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

za faistika uverenja (problematino delovanje Marsom u 9) svakako da mogu oekivati vrlo devijantnu seksualnost u narednom ivotu. Potovanje religije kao kolektivnog uverenja (ne lina vera koja ide iz 12) svakako daje ugodno iskustvo smrti u narednom ivotu. Prolazak kroz 8 nije za natusa iskustvo turbulencije, napetosti, i ukazuje da natus nee biti uesnik verskog rata (8) to bi lo odnos ka 9 sada mogao dati. Postoji mnogo naina na koji 8 moemo da povoljno naglasimo.

10 = 9
Dobar odnos ka 10 koja predstavlja nae odraslo JA, na rast, mundano JA (ukoliko osoba postane deo kolektnivnog nesvesnog), je veoma vaan jer stvara buduu 9. To podrazumeva prihvatanje odgovornosti, zavravanje zapoetog, strpljenje, istrajnost to stvara podrku Prirode, svrhu ivota, dobro obrazovanje, puno veza sa inostranstvom... Deveta kua je i potencijalni drugi partner, pa prihvatanje odgovornosti doprinosi dobrom drugom braku. Do prvog partnera dolazimo akcijom na polju 8. kue, a do drugog akcijom na polju 10 zahtevne kue koje zahtevaju i velika ulaganja. UZROK (sadanja inkarnacija) Rada za druge, opte dobro, prijateljstvo, nemere, planovi (11) Vera u sebe, tiina, spiritualnost, pomaganje ugroenima (12) Priroda energije natusa, cena preivljavanja (1 ) POSLEDICA (sledea inkarnacija) Karijera, opta sudbina (10) Osloboenje, iznenadne promene na bolje, anese u ivotu, prijatelji (11) Psihiko zdravlje, duhovnost, Aneo uvar ili tajni neprijatelj (12)

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

11 = 10
Shodno prethodnom, rad na 11 sada stvara dobre okolnosti vezane za karijeru u buduem ivotu. Rad za druge, za opte dobro, negovanje prijateljstava i slino. Volonterski rad za neke organizacije nije rad sa kojim je natus na gubitku jer je to ono to gradi sjajne okolnosti za buduu karijeru. Ujedno, rad na nekom optem dobru stvara status, poziciju u drutvu, mogunost za upliv na mundanom nivou u buduem ivotu. ovek ne moe postati uticajna osoba u bilo kojoj oblasti u jednom ivotu a da pre toga nije radio na svojoj 11. Bitni zakoni ivota su sadrani u tome da sve to radimo radimo za sebe to se izraava kroz druge ljude i okolnosti koji su deo nas. Potrebno je proceniti koja akcija na polju 11 stvara ta iz oblasti 10. kue u buduem ivotu, jer 10 nije samo karijera. Ukoliko imamo Jupitera u 10 mi ne znamo da li se to odnosi vie na karijeru, ili oca, ili generalno dobru sudbinu u ivotu, to znai da ne znamo zapravo ime smo Jupitera zasluili: da li radom u nekoj organizaciji, da li podrkom prijateljima. Ukoliko pomaemo prijateljima, to je liniji nivo od rada na optem dobru, stvaramo mogunost da u narednoj inkarnaciji imamo sjajnu osobu koja e nam biti pretpostavljena, sjajnog roditelja, i uopte sjajne autoritete. Veliki doprinos na drutvenom nivou u jednom ivotu svakako daje mogunost da natus u narednom bude osoba koja e imati veliki upliv na mundanom nivou. Kada bismo znali uzroke koje su dovele nae planete tamo gde se nalaze, automtski bismo znali i tanu i posledicu. Naravno, bez tanog znanja uzroka kojie je nainio planetarnu kombinaciju takvom kakvu je imamo mi kao astrolozi moramo ukrstiti tri pokazatelja koja se ponavljaju, te na osnovu toga izvui ono to je rezultat ili posledica.
9

12 = 11
Ono to sada nazivamo verom u sebe, tiinom, spiritualnou, pomaganjem ugroenima (12) stvara sutra dobru 11. Pomaganje ugroenima stvara dobre prijatelje to je velika stvar, a dovoljno tihe vere daje mogunost osloboenja. Jedanaest je doker, ansa za osloboenje, iznenadna ansa da nam bude
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

bolje, dobar astrologa koji nam moe pomoi, a to zavisi od toga koliko radimo na 12. Imati veru u sebe je istinska vera, koja podrazumeva da nema sumnje. Za istinsku veru je potrebna intimna iskrenost prema sebi koja stvara veru u sebe, i u sve druge jer su svi drugi deo nas. Ako doivljavamo druge ljude izvan sebe nismo u osnovi iskreni prema sebi i nemamo snagu vere a odatle nemamo dovoljno snage da obezbedimo sebi osloboenje sutra. Jedanaesta kua nudi prilike u ivotu, ono to nam je potrebno da ostvarimo planove i nade. Vreme u kojem ivimo je veoma povoljno za sve one koji imaju dovoljno vere, jer je vreme veoma brzo, to daje mogunost za ostvarenje kroz 11 bre nego ranije.

1 = 12
Priroda energije natusa cena preivljavanja je ono to stvara psihiko zdravlje, duhovnost anela uvara ili tajnog neprijatelja u buduoj inkarnaciji. Priroda serije 1 je ono to je najvanije u horoskopu, najvanija energija koja simbolie sudbinu natusa u ovom ivotu. To je ivot koji hoe da se odri zubi natusa (1) kojima uzima hranu (2) koja omoguava preivljavanje. Po kojoj ceni preivljavamo govori 1 jer ona predstavlja nau akciju i kljuni model stvaranja karme. Od kvaliteta akcija koje su usmerene na 2 zavisi kakva e sutra biti 12 koja je uvek podrka, dobar vetar u lea, ili straan tajni neprijatelj koji e zabiti no u lea. ta radimo da bismo preiveli danas takvu zaleinu dobijamo sutra. Dvanaest je i psihiko zdravlje, pa loa energija sada, loe akcije sada daju i psihiku slabost sutra. Ukoliko smo u mogunosti da stvorimo energiju koja oplemenjuje stvoriemo veliku podrku u sledeem ivotu. Ukoliko je naa energija takva da nas se drugi plae, da se hranimo tuim strahom u narednoj inkarnaciji emo iza lea upravo imati takvog neprijatelja kakvi smo nekada i sami bili. Naa 2 je naa hrana koju svakako moramo uzimati da bismo preivljavali. Isto tako smo mi svojoj dvanaestoj kui druga kua, pa u zavisnosti od toga sa koliko plemenitosti uzimamo 2 zavisi i sa koliko plemenitosti emo biti pojedeni, tj. da li emo imati anela uvara ili neprijatelja. Ukoliko govorimo zaraivanju novca, nije bitno da li je u pitanju veliki ili mali novac, ve nain na
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

10

Lekcija br.07

Stvaranje karme

koji se zarauje. Svakako da zaraivanje novca trgovinom oruja stvara neprijatelja (Marsa) u buduoj 12, dok bi trgovina slatkiima dala Veneru u 12, zaraivanje od prenoenja znanja Jupitera u 12... Vaan je nain, tj. da li to radimo na plemenit nain, i koliko je drugima ugodno u toj naoj prii.

UZROK (sadanja inkarnacija) Uzimanje materije hrane, novca, pozicioniranje ivota u odnosu na materijalno stanje, vrednovanje sebe (2) Nain miljenja, govor, komunikacija, odluke (3) Oseanja, bliskost, potovanje roditelja, ureenje linog prostora (4 )

POSLEDICA (sledea inkarnacija) Budua linost i sudbina

(1) Bogatstvo, opte materijalno stanje (2) Inteligancija, snaga misli, braa i sestre, roaci, komiluk (3 )

11

2=1
Ono to je dananja 2 jeste ono u emu se stvara budua linost i sudbina 1. U sledeem ivotu naa sudbina zavisi od naeg odnosa prema vrednosti. U meri u kojoj imamo oseaj za vrednost stvaramo sebi budunost. Bez uzimanja hrane ne bismo mogli preiveti, a od naina na koji zaraujemo, uzimamo hranu, ili vrednujemo stvari zavisi kakva e nam primarna, osnovna energija i sama sudbina biti. U krajnoj liniji ovek vrednuje sebe i ima neki odnos prema sebi ego odnos koji nas vezuje za sledee utelovljenje. Da ovek ne bi imao sledee utelovljenje on bi morao da moe da zaustavi tu maineriju ogromnu energiju koja juri kroz svakog od nas kao krvotok energija koja je ugraena u nas. Retki su ljudi koji mogu potpuno da izau i oslobode se te potrebe. Ta potreba nije stvar

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

svesne odluke, ve je to nesvesni poriv. Svesne potrebe idu tek iz 3, a 2 i 1 su pre 3. Ovo je potreba na nivou odnosa koji su jednostavno ugraeni u nama. Sve to svaki ovek radi to radi zbog svojih potreba iako toga nije svestan. Svaka naa potreba je ve u nama, a okolnosti i drugi ljudi su samo slika te nae potrebe. U zavisnosti od toga kako reagujemo u 2 (potrebe) zavisi i energija koju emo stvoriti i ono to emo sutra biti.

3=2
Od naina razmiljanja sada zavisi na sistem vrednosti sutra, na novac, materija. Nae misli se materijalizuju u sledeoj inkarnaciji, i stoga je veoma vano ta mislimo. Na primer, ljudi vole da itaju dnevnu tampu koja je prepuna skandala i tekih, problematinih pria to vezuje panju za teke misli koje e uzrokovati problem sa sistemima vrednosti u buduoj inkarnaciji, sa novcem, i uopte materijom. Loim mislima i oseanjem nepravde ne pokreemo pozitivan tok koji e dovesti do pozitivnih sistema vrednosti sutra ve je to prizivanje siromatva. Materijalnu realnost stvaramo mislima. Poeta u jednom ivotu u sledeem lagano stie novac, preko partnera i slino. Pozitivne misli (delovanje principom Jupitera na 3) daje bogatstvo u sledeem ivotu.

12

4=3
Od bliskosti koju ostvarimo u ovom ivotu zavisi koliko emo inteligentni biti u buduem. Sposobnost da budemo bliski i da negujemo oseanja je predispozicija za snagu misli. Odnos prema roditeljima i porodici (4), stvara odgovarajue rodbinske odnose (3) u sledeoj inkarnaciji. Odnos danas prema linom prostoru krouz ureenje stana (4) stvara dobre komijske odnose, lepu ulicu (3) sutra... Odgovorni smo za sve to nam dolazi, pa i za lo komiluk, runu ulicu i slino.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

UZROK (sadanja inkarnacija) Ljubav, radost, kreativnost (5) Sluenje drugima, skromnost, briga o zdravlju (6) Odnose prema partneru (7 )

POSLEDICA (sledea inkarnacija) Genetika, porodica, unutranja sigurnost (4) Ljubav, osoba koju volimo, deca (5) Zdravlje (6 )

5=4
Od ljubavi koju smo pruili nekada sada zavisi naa porodica, genetika koju smo dobili, bliskost koju moemo da osetimo. Tako i stepen nae ljubavi koju ivimo u sadanjem ivotu, odreuje i stepen topline doma , porodice i genetike koju nasleujemo to je deinitivno jedna od primarnih determinanti u ivotu svakog natusa a ona se stie od najvanije akcije natusa u jednom ivotu ljubavi kojom on ivi. Ljubav moe biti inspirisana bilo ime i bilo kime i to je sve natusovo. On samo treba da ivi na tom talasu ljubavi i sree (5) kako bi stvorio najvaniju bazu sebi u sledeem ivotu sjajnu porodicu i sve to to sobom nosi(4). Kreativnost (5) je vaan faktor koji doprinosi stvaranju unutranje sigurnosti (4) sutra, kao i radost koju smo umeli da osetimo.

13

6=5
Da bismo u sledeem ivotu doiveli pravu ljubav, da bismo bili inspirisani da volimo, da budemo radosni, da imamo sreu kroz decu (5) potrebno je da budemo skromni, da budemo na usluzi, da vodimo rauna o fiziologiji, odnosno o zdravlju, kao i o svima onima koji su potinjeni (6) u sadanjem ivotu. Ukoliko smo neskromni onemoguavamo da ljubav tee pa moemo biti lieni ljubavi u sledeem ivotu. Ukoliko smo grubi prema onima koji rade za nas ili su nam na usluzi, mogunost da budemo povreeni u sledeem ivotu od strane
Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

osobe koju volimo je izvesna. Ukoliko sa zadovoljstvom sluimo i radimo divne stvari na svom poslu stvaramo radosne okolnosti i osnovu za ljubav. Ukoliko radimo ali smo nezadovoljni stvaramo i neprijatnu osobu u koju emo biti zaljubljeni, kao i odnos u ljubavi kojim neemo biti zadovoljni.

7=6
Odnos prema partneru sada stvara zdravlje u buduem ivotu. U zavisnosti od toga kakve smo odnose gradili zavisi i koliko smo vitalni u ovom ivotu. Naa fiziologija sada je na odnos prema drugoj strani nekada. Neptun u 6 (alergije, nepoznate bolesti) sada je posledica neverstava nekada. Ako pokuamo da prevarimo partnera, a ne uspemo, jer on otkrije, dobijamo Neptuna u 12 (priroda energije), a ne Neptuna u 6(materijalizovana energija) jer ta neuspela prevara ostaje samo u naoj psihi (strahovi) to ne utie direktno na telo, pa je to povoljnija konotacija nego da se odrazi kroz organska oboljenja. Moemo pomisliti da bi partneru bilo lake da ne sazna, ali kako je partner deo nas to neverstvo zapravo nije tajna na kraju se kada se natus sretne sa otkriva se u 8 gde se sve vidi, a u sledeem ivotu ispoljava kroz fiziologiju. Grubost prema partneru stvara ozbiljnije () i akutnije () probleme sa zdravljem. Moramo biti prema sebi isti da bismo imali pozitivan tok. Svi smo roeni sa odreenim potencijalom za stvaranje karme zato to smo ve stvorili neto (to je predstavljeno horoskopom koji ve imamo) te smo u inercijalnom sistemu akcije (karme). Tamo gde su nam malefici teko postavljeni pre smo inspirisani da naemo razloge zbog ega tu neemo dobro da se oseamo, neemo dobro da mislimo ili da radimo. Ne treba traiti opravdanje jer, konano, istina je jedna i u nama. Onoga trenutka kada pomislimo da postoji nerpavda, da smo oteeni greimo, jer nepravda je u nama i ona je posledica naih nekadanjih akcija. Nemamo svi iste prie, ali svi imamo potencijal da ih napravimo boljim pokretanjem energije u pozitivnijem smeru.
14

***

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

Lekcija br.07

Stvaranje karme

Domai zadatak br. 07


A.) Kakvu posledicu za sledei ivot stvara osoba koja u ovom ivotu: Lei i neguje naputene ivotinje Mnogo putuje po sopstvenom izboru Ulazi u tajnu vezu sa enom svog prijatelja B.) Kojom akcijom u prethodnom ivotu je osoba uzrokovala da u sadanjem ivotu: ivi u zemlji u kojoj je jako srena Stekne veliki dobitak na lutriji ivot zavri u snenoj meavi

15

Literatura koju preporuujemo uz ovu oblast:


Aleksandar Imiragi etri kapije karme .......................... 283 297. str.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org