You are on page 1of 18

JAVNA USTANOVA''Gimnazija Ismet Mujezinovi'' TUZLA

Predmet !istorija NASTAVNO G"A#IVO IZ !ISTO"IJ$ S$MINA"S%I "A#

U&eni' Amina %raj(ni'

Predmetni nastavni' )ro*+ Ned,ad A-ji

Tuz-a. *e/ruar. 0120

SADRAJ: 1. Uvod 1.1 Aleksandrovo djetinjstvo 2. Grko drutvo Grka I akedonija !red dola"ak na vlast Aleksandra akedonsko#3 U OVOM NASLOVU OPI4I JA5ANJ$ MA%$#ONIJ$ I 6ILIPA II MA%$#ONS%OG A N$ P"ILI%$ U G"5%OJ U 7 ST+ S+$+8 2.1 $ri!re%e "a !o&od na $er"iju'''''''''''''ST" 2.2 Aleksandar u (#i!tu '''''''''''''''' 2.) *itka kod Gau#a%ele ). $o&od na Istok +. $o&od na Indiju +.1 Ustanak u *aktriji I So#dijani +.2 Ratovi u Indiji : ,idas! I ,i-asis .. S%rt Aleksandra akedonsko# /. ,istorijski "naaj Aleksandra akedonsko# 0akljuak 1I2(RA2URA

2+ Uvod Si#urno da danas i%a %alo ljudi koji nisu nikada uli "a ovo# slavno# vojskovo3u4 Aleksandra 5eliko# akedonsko#. 6je#ovo i%e u%no#o%e aso7ira na 8i8lijsko# Davida4 koji je isto tako %alen i"#ledao nas!ra% Golijata4 kao i Aleksandar nas!ra% #ole%o# $ersijsko# 7arstva. 6je#ova odva9nost se #raniila sa ludilo%. $oveo je %alenu4 iako or#ani"ovanu vojsku !rotiv najjae i%!ere tadanje# sveta i us!eo je o8oriti na kolena. 0a&valjuju:i svo% %ladalako% 9aru4 ali i!ak naj!re svo% intelektu4 us!eo je u ovo% veliko% !odu&vatu. ;injeni7a je da je $ersija u to vre%e i!ak !redstavljala <d9ina na #lineni% no#a%a=4 ali je u!rkos to%e !redstavljala i najve:u vojnu silu to#a vre%ena. Ali Aleksandar akedonski je 8io idealist. Uinio je sve da svoje ideje s!rovede u delo. o9da nije u !ot!unosti us!eo u svo% nau%u da osvoji svet4 ali je stvorio dr9avu koja je 9ivela na te%elju Aleksandrove ideje sta!anja istoni& i "a!adni& kultura u jedinstvenu <&elenistiku kulturu=. Aleksandar je nastojao i"%iriti Istok i 0a!ad4 !o%o:i u %e3uso8no% ra"u%evanju ovi& veo%a ra"liiti& kultura. 0naaj ovo# dela daleko !reva"ila"i !olitiki "naaj nje#ovi& osvajanja.

slika 1.1

2+2 A-e'sandrovo djetinjstvo

Aleksandrovi roditelji su 8ili %akedonski kralj >ili! II akedonski i e!iriska kralji7a ?li%!ijada. Aristotel #a je nada#nuo !ria%a o ,o%eru i Ilijadi4 a !ose8no #a je nada&nuo A&ilej4 u koje% je i vidio svo# u"ora4 !a ak kao to je A&ilej "ave"ao %rtvo# ,ektora "a konja i vukao #a oko 2roje4 Aleksandar je i sa% "ave"ao svo# !rotivnika i vukao #a4 sa%o to je taj "a ra"liku od ,ektora4 jo 8io 9iv. U 8it7i kod ,eroneje ))@. # Ar. Gdje je >ili! II !o8jedio udru9ene Atenu i 2e8u4 Aleksandar je "a!ovjednik lijevo# krila Aada se >ili! rastao od ?li%!ijade i !onovo o9enio dru#o%4 te do8io sina4 Aleksandar se s o7e% 9estoko !osva3ao. Is!rva je Aleksandar otiao s %ajko% u (!ir. I!ak4 u8r"o se vratio u akedoniju i i"%irio s o7e%. >ili! je 99: GO#+ S+$+u8ijen od svo# slu#e $ausinasa.. Aleksandar se od%a&4 u" !odrku vojske a 8e" ve:e o!o"i7ije4 !ro#lasio kralje%. U to vrije%e akedonija je i%ala veliku vojnu !re%o: nad Grko% !a se %o#lo krenuti na veliki vojni !o&od na $er"iju.

. slika 1.2 Aarta B akedonija

0+ Gr&'o dru(tvo ; Gr&'a I Ma'edonija )red do-aza' na v-ast A-e'sandra Ma'edons'o<


1

Dr Fanula Papzoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967, str. 71

Grko drutvo #ra3eno je &iljada%a #odina4 !oev od !re&elenski& kultura koje se na ko!nu i ostrvi%a ra"vijaju sve od III %ilenijiu%u%a !.n.e. Araje% III %ileniju%a Grku !re!lavljuju &elenski osvajai A&ej7i. 2u ra%e u" ra%e stasaju kulture ikene i Arita4 ra"%enjuju:i i usavravaju:i svoje kulturne tekovine. Dorsko% naje"do% u CII v. unesen je jo jedan ele%ent na !rostore ,elade. Dorani su ve:ino% !reu"eli tekovine raniji& 7ivili"a7ija i nastojali i& usavriti. ?8jedinivi sve te ele%ente stvorili su te%elje #rko# drutva. 6akon naje"de dola"i do nastanka novi& 7entara. Jaaju S!arta4 2e8a4 Aorint4 Ar#os4 Atina i dru#i #radovi. 08o# !renaseljenosti %atino# ko!na4 ra"ni& so7ijalni& !ro8le%a i suko8a !ojavila se !otre8a "a koloni"a7ijo%. Grka koloni"a7ija se odvijala u ) #lavna !rav7a: D "a!ad o8ale Si7ilije i Italije D sever 7rno%orska o8last D ju# o8ale A-rike Aolonije su !ostale !ot!uno sa%ostalne drutvene -or%a7ije4 ne"avisne od svoji& %etro!ola4 kako u drutveno% tako i u !olitiko% !o#ledu. 0a ovu te%u od najve:e# "naaja i%aju #rke kolonije u aloj a"iji. ?vi jonski #radovi su ini7irali #rkoB !ersijske suko8e4 koji :e kasnije !odsta:i Aleksandra akedonsko# na nje#ov !odu&vat.Grki #radoviBdr9ave E!olisiF su 8ili vrlo ra"jedinjeni. U Atini je !olako stasala de%okratija "a ra"liku od S!arte4 #de je vladala !le%i:ka oli#ar&ija. ?svajanje% ale A"ije dola je u 8lisko susedstvo Grka. $ersija je !odr9avala vlast tirana u #rki% #radovi%a4 videvi tu svoju !riliku "a dalja osvajanja. De%okratski !okret je ne!restano su"8ijan. Jonski #radovi su 8ili o!tere:eni o#ro%ni% !ore"i%a od ak +GG talenata u sre8ru #odinje. $ersijski 7ar Darije I je nakon neus!elo# !o&oda !rotiv evro!ski& Skita osvojio 2rakiju i akedoniju. 6a jonskoj o8ali je 8uknuo sna9an ustanak. Atina je taj ustanak od%a& !odr9ala4 jer je 8io de%okratsko# karaktera. 6arod je iro% ale A"ije "8a7ivao sa vlasti tirane koje je !odr9avala $ersija. $ersija je veo%a lako u#uila ustanak !okorivi 8untovne #radove i onda se okrenula ka sa%oj Grkoj.U !rvo% !o&odu na Grku4 !ersijska vojska je !ora9ena od 2raana i vratila se neo8avljeno# !osla. no#i #rki #radovi !riklonili su se $ersijan7i%a4 osi% Atine i S!arte4 koje su u9ur8ano !oele s !ri!re%a%a "a od8ranu. Suko8ivi se kod aratonsko# !olja4 Gr7i su us!eli odneti !o8edu i od8iti na!ad $ersijana7a. 2o nije o8es&ra8rilo Darija. ?vakva uvreda nanesena $ersijskoj i%!eriji %orala se is!rati krvlju. Ali +@/.#. !.n.e. je u%ro Darije I4 a naslijedio #a je nje#ov sin Aserkso. ?n je +@G.#. krenuo u novi !o&od. 2 0+2 Pri)reme za )o=od na Perziju Godine 99>+ )r+ %r+ Aleksandar je na!okon krenuo na !o&od na $er"iju. $rvi sudar s !er"ijsko% vojsko% 8ila je 8itka kod Granika4 99>+ )r+ %r++ akedonska -alan#a !oka"ala se su!eriorna $er"ijan7i%a i Aleksandar je ostvario !ot!unu
2

Dr. Fanula Papazoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967, str 23

!o8jedu.0aro8ljeni7i su !oslani u Grku sve"ani u lan7i%a. no#i #radovi u aloj A"iji otvorili su Aleksandru vrata i doekali #a kao s!asitelja. ?ni koji su !ru9ali ot!or 8ili su "au"eti silo% i surovo ka9njeni. U osvojeni% #radovi%a Aleksandar je i"8a7ivao tirane i us!ostavljao de%okratska ure3enja. 2i%e se osi#urao od eventualni& !o8una. U jedno% #radu u $er"iji je4 da 8i ujedinio istok i "a!ad4 na!ravio veliko vjenanje. 2isu:u nje#ovi& vojnika vjenalo se s tisu:u $er"ijanki.Aleksandar je od8ijao !o%orsku 8itku s $er"ijan7i%a4 ve: je iao na osvajanje !o%orski& #radova. $riliko% ulaska u #rad Gordion4 Aleksandar je %ae% !resjekao uveni Gordijski vor. $re%a le#endi onaj koji ra"rijei ovaj "a%ren vor vladat :e svijeto%. $resije7anje% vora4 Aleksandar je tako is!unio !roroanstvo. Darije III.4 !er"ijski kralj4 !ora9en je i u dru#oj 8it7i kod Isa4 999+ )r+ %r++ Darije je !o8je#ao4 ali je nje#ova o8itelj "aro8ljena. ?d8ivi sve Darijeve !onude "a !re#ovore4 vojni !o&od se nastavio. ))2. !r. Ar. Aleksandar je 8e" ot!ora uao u (#i!at4 #dje su #a slavili kao oslo8oditelja dok su %u e#i!atski sve:eni7i uka"ali H8o9anske !oastiH. U (#i!tu je osnovao #rad Aleksandriju4 ))1. !r. Ar.. Aro" 7ijeli svoj !o&od Aleksandar je osnovao nekoliko desetaka #radova4ve:ino% i" vojni& ra"lo#a. no#i od nji& su se "vali Aleksandrija. U %e3uvre%enu4 Anti!ater je u Grkoj !ora"io s!artansko# kralja A#isa III. u 8it7i kod e#alo!olisa4 ))1. !r. Ar.4 !a je !o&od %o#ao 8iti %irno nastavljen.2eko !ristu!aan i okru9en %ore% #rad 2ir se od8ijao !redati. ?!sada 2ira trajala je seda% %jese7i4 ali je "au"et ))2. !r. Ar.. 6akon "au"i%anja #rada oko 1G.GGG ljudi je %asakrirano a svi !reostali4 oko )G.GGG4 !rodani su kao ro8ovi. Arenuvi dalje na istok4 Aleksandar je !ora"io Darija III. u 8it7i kod Gau#a%ele i "au"eo $er"e!olis ))1. !r. Ar. nakon is7r!ljuju:e 8itke kod 2i%e je $er"ijsko Iarstvo 8ilo osvojeno. Aleksandar se !ro#lasio nasljedniko% A&e%enidsko# $er"ijsko# Iarstva i *a8ilon !ro#lasio #lavni% #rado% svo# 7arstva.

slika 1.) 5ojska !o&od na $er"iju 0+0 A-e'sandar u $<i)tu

?d8ivi sve Darijeve !onude "a !re#ovore4 vojni !o&od se nastavio. ))2. !. n. e. Aleksandar je 8e" ot!ora uao u (#i!at4 #dje su #a slavili kao oslo8oditelja dok su %u e#i!atski sve7eni7i uka"ali H8o9anske !o7astiH. U (#i!tu je osnovao #rad
3

Dr. Fanula Papazoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967, str. !

Aleksandrija4 ))1. !. n. e.. Aro" 7ijeli svoj !o&od Aleksandar je osnovao nekoliko desetaka #radova4ve7ino% i" vojni& ra"lo#a. no#i od nji& su se "vali Aleksandrija. U %eduvre%enu4 Anti!ater je u Gr7koj !ora"io s!artansko# kralja A#isa III. u 8it7i kod e#alo!olisa4 ))1. !. n. e.4 !a je !o&od %o#ao 8iti %irno nastavljen. 2eko !ristu!a7an i okru9en %ore% #rad 2ir se od8ijao !redati. ?!sada 2ira trajala je seda% %jese7i4 ali je "au"et ))2. !. n. e.. 6akon "au"i%anja #rada oko 1G.GGG ljudi je %asakrirano a svi !reostali4 oko )G.GGG4 !rodani su kao ro8ovi. Arenuvi dalje na istok4 Aleksandar je !ora"io Darija III. u 8it7i kod Gau#a%ele i "au"eo $er"e!olis4 ))1. !. n. e.. Aada se Darije &tio !redati u8io #a je nje#ov slu#a *es i !ro#lasio se nje#ovi% nasljedniko% kao Artakserko I5.. *es je )2J. !. n. e. u&va7en od akedona7a i u8ijen. 2i%e je $er"ija 8ila osvojena. Aleksandar se !ro#lasio nasljedniko% $er"ijsko# 7arstva i *a8ilon !ro#lasio #lavni% #rado% svo# i%!erija. )2K. !.

0+9 ?it'a 'od Gau<ame-e Ujutro je Aleksandar !rinio 9rtvu 8o#ovi%a4 a tad je ras!oredio svoje tru!e i !okrenuo svoju inovativnu strate#iju. Svoje je 8one tru!e !ostavio !od kuto%4 a ne u ravnini s !er"ijsko% vojsko% to je "8unilo $er"ijan7e i osna9ilo nji&ovo %iljenje da %o#u okru9iti akedon7e. Aleksandrova taktika u !rijanji% 8itka%a 8ila je da i"ravno -alan#o% i !jeatvo% na!adne !rotivnika4 a s konji7o% #a okru9i i !o !rin7i!u eki:a i nakovnja "dro8i i"%e3u svoji& sna#a. 2o nije 8ilo %o#u:e kod Gau#a%ele "8o# 8rojnosti $er"ijana7a !a je Aleksandar ra"radio novu strate#iju koja je !ro%ijenila nain ratovanja.Svo% najstarije% i naj!ou"danije% "a!ovjedniku $ar%enionu dao je !od "a!ovjednitvo lijevi 8ok !jeatva. Sredinji7u nje#ovi& tru!a inila je -alan#a4 a konji7u na desno% 8oku u"eo je !od svoje "a!ovjednitvo. $er"ijan7i su sna9ni% sna#a%a na!ali !jeatvo4 a Aleksandar je svoju konji7u !oveo u desno i !oeo ja&ati u s%jeru koji se $er"ijan7i%a inio kao da vodi i"van 8ojno# !olja. Darije je naredio *esu koji je 8io "a!ovjednik nje#ove konji7e da krene "a Aleksandro% te su dvije konji7e !oele ja&ati us!oredno. I"a Aleksandrove konji7e kretali su se laki !jea7i s ko!lji%a i !ra:ka%a koji su 8ili klju Aleksandrove strate#ije.+

"

Dr.Fanula Papazoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967, str 99

Aleksandrov odluni na!ad . slika 1.+

Darije je naredio ve:ini svoji& tru!a na elu s 8ojni% koli%a na!ad na %akedonsko !jeatvo i -alan#u. akedon7i su otkrili nain da unite 8ojna kola tako da svoje tru!e !restroje u o8lik slova LU<4 a vojni7i u sredinje% dijelu doekaju konje s !odi#nuti% ko!lji%a tako da :e konji uja&ati u svojevrsnu L%iolovku<. 5ojni7i na strana%a s !ru9eni% ko!lji%a unitit :e kola i nji&ove vo"ae. Aako je Darije slao sve vie tru!a u 8itku tako se nje#ova 8or8ena linija !oela stanjivati4 sve dok nije nastala !ra"nina %e3u nje#ovi% tru!a%a. Aada je Aleksandar u#ledao ru!u u !er"ijski% redovi%a4 okrenuo je svoju konji7u "a 1@G stu!njeva i !o&itao !re%a !ukotini. 1ako !jeatvo koje #a je !ratilo nasrnulo je na !er"ijsku konji7u4 o%o#u:ivi Aleksandru da se neo%etano vrati u sredite 8itke.>alan#e su sa konji7o% !ro8ile rastrojenu !er"ijsku liniju i nali se !red Darije%. Darije se s djelo% tru!a dao u 8ije# !red Aleksandro%4 no on je odluio !o%o:i $ar%enionovo% lijevo% krilu koje je !u7alo !od na!ado% $er"ijana7a. S!asio je svoju vojsku i !ora"io $er"ijan7e. I"vori #ovore da je !o#inulo do +G.GGG !er"ijski& vojnika4 a da su akedon7i i"#u8ili sa%o +.GGG vojnika. .

9+ Po=od na Isto' )2K. !r. Ar. Aleksandar je krenuo na novi vojni !o&od4 dalje na istok. $re%da je
#

$rupa, %ojs&a od mnogo %ojni&a.

uku!ni 8roj ljudi i"nosio vie od 1GG.GGG to je ukljuivalo i 9ene4 dje7u4 "a8avljae i dru#o. 5ojna sila je 8ila oko +G.GGG vojnika. Istone dijelove 8ive# $er"ijsko# Iarstva osvojio je 8e" ve:e# ot!ora. Doekao #a je indijski vladar $ors veliko% vojsko% koja je ukljuivala i 2GG ratni& slonova. *itka kod ,idas!a4 )2/. !r. Ar.4 8ila je krvava. U toj 8it7i je !o#inuo nje#ov slavni konj *uke-al. Slonovi su na8ijali akedon7e kljova%a dok su akedon7i slonove tjerali 8aklja%a. U !o%utnji koja je nastala slonovi su #a"ili i jedne i dru#e. Aleksandar je i!ak !o8ijedio i "aro8io $ora4 a "ati% oslo8odio i !re!ustio 7ivilnu u!ravu "e%lje.

U Indiji se suko8io i s Rad9o% koji je i%ao .G.GGG !jeaka i 8rojne ratne slonove. Aleksandar je svejedno !o8ijedio4 ali #a se toliko doj%ila Rad9ina &ra8rost to %u se su!rotstavi da #a nije u8io ne#o %u je vratio 7ijelo kraljevstvo. Aoliko je daleko na istok dos!io4 nije !o"nato. Aada je Aleksandar na%jeravao i:i dalje na istok do kraja svijeta vojska je !oela !oka"ivati "nakove da !ostoji %o#u:nost !o8une. Surova kli%a i tro!ske kie s%anjile su vojni %oral. Aleksandar je !ristao na !ovratak u *a8ilon. $re%a le#endi4 kada su #a vojni7i od8ili slijediti i od8a7ili oru9je4 Aleksandar se "atvorio u svoj ator i !oeo !lakati. )2). !r. Ar. Aleksandar je !lanirao vojni !o&od na sjever A-rike. 5ojska je ve: 8ila s!re%na4 ali je Aleksandar i"nenada u%ro.

slika 1../ Aleksandar sa jako% vojsko%. 1avovi oslikavaju jake vojnike.

>+ Po=od na Indiju Aada je Aleksandar 5eliki4 jedan od naj%o:niji& osvajaa koje je svijet i%ao4 rijeio da !okori Indiju4 koja je u to
6

Dr.Fanula Papazoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967, str 12#

vrije%e 8ila !o"nata kao 0latna $ti7a ili "e%lja %o#u:nosti4 kao to je to A%erika danas4 nje#ov uitelj Aristotel %u je rekao4 da ta%o i%a %no#o %udra7a iji je s%isao 9ivota4 da !rona3u sa%o jedno4 a to je At%an. Rekao %u je: Ide u Indiju4 #dje je %no#o %udra7a koji su transedirali iskustvo %aterije4 i !o"naju s!iritualne di%en"ije. 6e%oj sa%o da !rovodi vre%e osvajaju:i %ateriju. ora da iskoristi !riliku i da naui kako da osvoji ono to je i"a %aterije. I" !oslunosti !re%a svo% %entoru4 Aleksandar je rijeio da krene u !otra#u "a takvi% !rosvetljeni% ljudi%a "a vre%e svo# !utovanja !o Indiji. Jedno# dana se desilo da je naiao na jedno#4 koji je sjedio na stijeni #o4 sa%4 usred u%e. Aleksandar je od%a& stao is!red #olo# %udra7a4 ali se !ovukao una"ad4 u!rkos 7ijeloj svojoj naoru9anoj voj7i4 koja je ila "a nji% #de #od da je krenuo4 dok je %udra7 ostao !ot!uno %iran. $itao #a je: 0ar se ti ne !lai da %i se u!rotstavi4 !ored svi& %oji& vojnika4 koji 8i %o#li da te s%rve u trenutkuM udra7 %u se nas%ijao4 ali nita nije rekao. Aleksandar je !o%islio da je on u naj%anju ruku lud4 sjede:i tako #o i s%iju:i se u li7e4 jedno% od najve:i& osvajaa na svijetu. I" "nati9elje %u je !ostavio %no#a !itanja4 da je na kraju "adivljen nje#ovi% od#ovori%a4 rijeio da !ovede !rosvetljeno# %udra7a4 sa so8o% u Gr:ku. $onudio %u je sva 8o#atstva koja %o9e da !o9eli4 8o#atstvo i %o:4 i da :e sve to do8iti ako krene sa nji% u Gr7ku. Aleksandar nije !ravio ko%!ro%is. ,tio je da #a !ovede da 8i "adivio svo# uitelja. Aleksandar je !ro8ao da na%a%i %unija4 ije je i%e 8ilo Aaljan4 sa 8o#atsvo% i kon-oro%4 ali je 8io od8ijen. Aad nita dru#o nije !o%o#lo4 Aleksandar je rijeio da u!otrije8i silu4 i !rijetio %u je da :e #a u8iti4 ako ne krene sa nji%. Ali Aaljan %uni %u je od#ovorio: Nta :e da u8ijeM 2i ne %o9e da %i naudi. Ja sa% 8es%rtni At%an. a ne %o9e da u8ije %oju 8es%rtnu duu4 niti vatra %o9e da je i"#ori. Ja sa% 8es%rtan. *e" i jedno# tre!taja je to i"#ovorio4 Sa%o na!red4 uradi ta #od 9elis. 6e vjeruje% da %o9e da %e u8ije. 2o je 8ila sna#a nje#ovo# u8edjenja. 6ije se kole8ao ni "a trenutak. Suoen sa s%r:u4 i%ao je isto u8edjenje o At%anu4 kao to #a je i%ao i !re ne#o sto se naao u 9ivotnoj o!asnosti "8o# isto#. Sa%o oso8a takvo# kali8ra4 %o"e !reu"eti na se8e !raksu djnana jo#e. Sve dok vaa u8edjenja nisu toliko jaka4 da u nji& ne%ate su%nje ili !itanja4ne7ete %o:i da s&vatite At%ana u se8i.K

>+2 Ustana' u ?a'triji I So<dijani Sta8ilnost koju je u9ivalo Aleksandrovo 7arstvo4 u !rvi %a&4 i"#ledala je !ot!uno ostvariva i odstranjena svi& !okuaja !odrivanja od strane starosjedilaki& !le%ena4
7

Dr. Fanula Papazoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967 str 126' 129

dok je #rki oslo8odilaki !okret 8io u stanju &i8erna7ije. *u3enje Grka je 8ilo !oste!eno4 uslovljeno de"in-or%a7ija%a o s%rti Aleksandra 5eliko#. 6eredi su tresli i Airenaiku4 na su!rotnoj strani 7arstva4 "8o# %jeanja #rki& naja%nika u unutranje suko8e. )2.. !ne. #odine u *aktriji i So#dijani dolo je do !o8une &elenski& kolonista koji su !okuali da or#ani"uju !ovratak u do%ovinu. 6oeni osje:aje% od8aenosti na kraj 7arstva i nostal#ijo% "a rodno% "e%ljo%4 nisu %o#li da !odnesu 9ivot %e3u ljudi%a koje su s%atrali varvari%a. 6arodnost ot!adnika nije 8io ist #rki4 ve: su se 8unili i akedon7i4 2raani i !olu&eleni"ovani aloa"ij7i. *rojanu eks!an"iju !o8unjeni kolonisti su do9ivjeli od%a& !oto je 8ilo i"vjesno da je kralj %rtav. U !oetku je 8ilo )GGG ljudi da 8i se 8rojka !o!ela na 2).GGG 0a vo3u su i"a8rali Anijan7a >ilona koji je u"eo i titulu kralja. U8ijen je u suko8u4 ali to nije natjeralo ostale da odustanu od svoje na%ere. $oslije surovo# #uenja !o8une4 %edijski satra! $eiton je i%ao na%eru da !o8unjenike !rivue ka se8i i do"voli i% da se vrate u naselja4 ali je !resudila $erdikina neu%oljiva volja. ?n je naredio da se ustani7i !ou8ijaju i da se ra"deli nji&ova i%ovina4 !oslavi $eitonu vojsku u tu svr&u.

>+0 "atovi u Indiji !idas) I !i*asis Doao je do rijeke ,idas!a. 6a dru#oj strani rijeke4 kralj $or vladao je veliko% i 8o#ato% kraljevino%. *io je to naj%o:niji rad9a $end9a8a. ?d8io je Aleksandrov !o"iv da %u se !okloni i saku!io o#ro%nu vojsku da #a saeka na #rani7i svoje dr9ave. 2u na o8ali ,isda!a odi#rala se kraje% %aja )2/. #odine najve:a 8itka u Aleksandrovo% ratovanju i jedna od najve:i& u istoriji Staro# veka. $lutar& navodi !odatak da je trajala osa% sati. $or je 8io !ora9en Aleksandar #a je i"%irio sa 2aksilo% i ostavio #a da u!ravlja svojo% dotadanjo% "e%ljo% i jo #a je 8o#ato darivao. U ovoj 8it7i !alo je &iljadu akedona7a i 2) GGG Indija7a. Aleksandar je osnovao #rad 6ikeju u ast ove !o8ede i #rad *uke-aliju !o svo% konju *uke-alu. Aleksandar je ostavio Aratera sa jedni% delo% vojske na ,idas!u4 a sa% je !oto je !okorio Sin#alu doao do ,i-asisa B najistonije od !et reka $etoreja. 2o je najistonija taka do koje je Aleksandar sti#ao. ?n je 9elio da nastavi osvajanja4 ali vojska je 8ila is7r!ljena4 nastalo je kole8anje4 ne"adovoljstvo 9elja da se vrate. Aleksandar je odluio da odustane od svoje na%jere i o8javio !ovratak. 6a !ra#u ne!o"nato# sveta !oka"alo se da je taj svet %no#o %o:niji i ve:i no sto se %islilo4 i on je odustao. $onekad se ka9e da je ovo 8io !rvi i jedini !ora" Aleksandrov i to !ora" koji su %u na%etnuli nje#ovi vojni7i. $osle ovo#a Aleksandar nije do9iveo ni jednu veliku !o8edu4 ali ovde je odneo !o8edu nad sa%i% so8o%4 jer je o7enio realne %o#u:nosta svoje vojske sa kojo% je i"vojevao %no#e !o8jede to %u je donelo slavu vojskovo3e koji nikad nije 8io !ora9en. 6a o8ali ,i-asisa Aleksandar je naredio da se !odi#ne stu8 na ko%e je !isalo: H?vde se "austavio AleksandarH4 i nakon !rinoenja 9rtava "a&valni7a4 krenuo na"ad. ?stavio je "a so8o% $orovu "e%lju i !lovio ,idas!o%.

$okorio je %no#a !le%ena4 a naroito je 8ila teka 8or8a sa ali%a i ?ksidraani%a. Aleksandar je tad 8io teko ranjen i !ronela se vijest o nje#ovoj s%rti. 5ojni7i nisu vjerovali da je 9iv sve dok se nije !ojavio !red nji%a. H no#i%a su kod nje#ove neoekiva ne !ojeve ne&oti7e navalile su"e na oi' Aad je u"ja&ao o!et #a videe4 !a je itava vojska kli7ala i !ljeskala4 a odjeknue i o8ale i o8li9nje u%ske doline. Aad se ve: !ri8li9avao svo% atoru4 si3e sa konja da #a svi %o#u videti kako &oda. 2ada se svi sa svi& strana !ri8li9ie4 jedni %u dodiriva&u ruku4 dru#i kolena4 tre:i i sa%o ode:u. 6eki 8ija&u "adovoljni da #a 8ar i i"8li"a vide i "ati% se udaljie4 !oto su %u sre:u !o9eleli.H *rodovlje je u leto )2.. #odine doao do %esta $atale #de !oinje delta Inda. 2i%e je 8io "avren Indijski !o&od.@
J

3@ 8

7+ Smrt A-e'sandra Ma'edons'o< Godine )2+. #odine Aleksandar je ot!ustio deset &iljada veterana u ?!isu. 0a vo3u !uta natra# u akedoniju odredio i% je Aratera koji je tre8alo da "a%eni Anti!atra ijo% !olitiko% !re%a Gr7i%a Aleksandar nije 8io "adovoljan. $osle ovo# na%eravao je da or#ani"uje eks!edi7iju koja 8i is!itala Aar!isko %ore i o!lovila Ara8ijsko !oluostrvo. e3uti% u !o"nu jesen te #odine Aleksandra je
(alerio )asimo )an*redi, +le&sandar, +mono% Pesa&, str. 2!1
9

,ole-anje, razmi.ljanje.

"adesio te9ak udara7Bi"#u8io je svo# najdra9e# !rijatelja ,e-estiona. Da 8i utiao 8ol "a nji% u "i%u )2)O+. #odine !redu"eo je !o&od !rotiv Aoseja7a koji su 9iveli i"%e3u edije i Susijane. 2o je 8ili nje#ovo !oslednje ratovanje. U 5avilon se vratio u !role:e )2). #odine. U8r"o !o !ovratku Aleksandar se ra"8oleo. $osle jedno# !ira do8io je #ro"ni7u koja #a nije na!ustala itavi& osa% dana. Aada su vojni7i "atra9ili da !ro3u !ored nje#ovo# kreveta4 svako% je stisnuo ruku i isdravljao i& !o#ledo%. U%ro je uvee 11. juna )2). #odine4 u )). #odini 9ivota4 "a atinsko# ar&onata ,e#esija. 5ladao je dvadeset #odina i osa% %ese7i.$resto je %orao naslediti ili nje#ov !olu8rat >ili! Andrej ili Aleksandrov i Roksanin sin ro3en nakon nje#ove EoeveF s%rti. Ali lina 9elja %akedonski& #enerala "a vlas:u nadvladala je odanost dinastiji. 5odila se du#a 8or8a oko !restola u kojoj su !ali svi lanovi vladarske !orodi7e Anti#on "vani Jednooki4 jedan od najs!oso8niji& Aleksandrovi& vojskovo3a !ri8li9io se ostvarenju ideje o jedinstveno% 7arstvu koji% 8i sa% vladao4 ali nije us!eo da na%atne !oslunost 7eloj vojs7i i da !risili ostale #enerale da !ri"naju nje#ovu vlast. $rotiv nje#a su se ujedinili: 1is%a& u 2rakiji4 Seleuk u 5aviloniji4 $tolo%ej u (#i!tu i Aasandar u akedoniji. ?ni su "adali odluuju:i udara7 Anti#onu u 8i7i kod I!sa u aloj A"iji )G1. #odine stare ere4 u kojoj je Anti#on !o#inuo. ?vo% 8itko% reen je !ro8le% Aleksandrovo# Iarstva: ono je !restalo da !ostoji kao jedinstvena 7elina. Ras!alo se na %no#o sastavni& delova od koji& su najva9nija tri: Sirija4 koja je o8u&vatala istone teritorije Aleksandrove %onar&ije i neke o8lasti u alioj A"ijiP njo% su vladali SeleukidiP (#i!at #de su vladali $tolo%ejevi:i4 !oto%7i $tolo%eja 1a#a ESoteraBtaj na"iv je do8io jer je s!asao Aleksandru 9ivot u 8or8i !rotiv ala i ?ksidra7anaF i akedonija #de su vladali Anti#onidi4 !oto%7i Anti#ona Jednooko#. U (#i!tu i Siriji su HkraljeviH4 kako su se8e na"ivali svu vlast "asnivali na osvajako% !ravu kao dijadosi B Aleksandrovi sled8eni7i. ?slanjali su se na naja%niku vojsku.U akedoniji Anti#onidi su se s%atrali "akoniti% nasledni7i%a >ili!ove !orodi7e i !oste!eno stekli !overenje i !odrku naroda.*udu:i da su ove tri dinastije vladale u "e%lja%a koje su ve: 8ile navikle na a!solutistiku %onar&iju4 i%ale su i"#leda da se du9e odr9e. 1G 6. Historijski znaaj Aleksandra Makedonskog Iarstvo koje je Aleksandar stvorio nije se odr9alo. o9da 8i4 da je du9e 9iveo us!eo da !re%osti velike ra"like %e3u "e%lja%a koje 8i tre8alo da 9ive u jedno% svetsko% Iarstvu. $osle nje#ove s%rti niko vie nije %islio da ostvari nje#ovu "a%isao. 5eliko akedonsko 7arstvo ras!alo se na svoje !rirodne sastavne delove: GrkoB %akedonski svet4 (#i!at i A"iju.

1!

Dr. Fanula Papazoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967, str 1#

Aleksandar je 8io jedan od najve:i& osvajaa u istoriji i #raditelj novo# sveta. U 8i7i je uvijek 8io na elu udarne jedini7e4 neustraiv4 ulivao je svoji% 8or7i%a sa%o!ou"danje4 sa% i"vravao najte9i dio "adatka. 6je#ov !o&od u A"iju je ni" us!je&a od Granika !reko I!sa4 Gau#a%ele do 8itke s $oro%. $o!utanje vojs7i na ,i-asisu !redstavlja nje#ovu !o8edu nad sa%i% so8o%. Sre:a #a je od ro3enja !ratila i nije do"volila da do9ivi ra"oarenja i !ora"e. U%ro je na!o8ediv. Sre:a je &tjela da se u trenutku Aleksandrovo# dolaska na vlast na !ersijsko% !restolu na3e najsla8iji vladar koje# su A&e%enidi ikad i%ali B Darije B ije je 7arstvo vie i%!onovalo svoji -antastini% 8o#atstvo% i o#ro%ni% ra"%era%a ne#o vojno% sna#o%. akedonija je 8ila na vr&un7u svoje %o:i4 !ersijske 7arstvo na ru8u !ro!asti B to je 8ila stvarnost u kojoj je Aleksandar i"vrio svoje #randio"no djelo. ?vakve istorijske okolnosti su nesu%njivo %no#o do!rinjele "naaju koji on i%a u istoriji4 ali 8e" Aleksandovo# vojniko# dara4 istrajnosti i u!ornosti4 ne!okole8ljive vjere u !o8jedu4 8e" aro8ne sna#e nje#ove linosti koja je ulivala divljenje i lju8av ovjeku ratniku4 8e" takvo# Aleksandra istorija 8i svakako i%ala dru#aiji tok.Aleksandar je !oeo da !ri&vata istonjake o8iaje radovao se da uje da nje#ovi akedon7i satra!i #ovore !ersijski. Uvodio je $ersijan7e u %akedonske vojne odrede4 !ro#laavao i& svoji% ro3a7i%a. ?vakvi !ostu!7i i"a"vali su ne"adovoljstvo %akedonski& o-i7ira jer su se !laili da :e i"u8iti svo# kralja. U u!ravi 7arstva 8ilo je vie $ersijana7a ne#o ostali& varvara a ra"lo# to%e je da su oni i%ali do8ro i"#ra3en ad%inistrativni a!arat4 a u 7astvu takvi& ra"%era kakvo je 8ilo Aleksandrovo4 8ilo je neo!&odno do8rvo3enje ad%inistrativni& !oslova.?n je 8io tvora7 a!solutne %onar&ije4 i jedino se takvi% o8liko% vlasti %o#lo ostvatiti ujedinjenje ra"norodni& naroda.Aao vladar sa neo#ranieno% vla:u on je inio sve da ostvari 8la#ostanje u svo% 7arstvu. Una!redio je tr#ovinu4 -inansije4 !rivredu. *io je okru9en !jesni7i%a4 u%jetni7i%a4 i -ilo"o-i%a4 #radio je #radove4 !odi"ao s!o%enike4 %no#o va9nosti !ridavao o8ra"ovanju svoji& !odanika4 do!rineo veliko% kulturno% ra"voju Iarstva. Aleksandar je !o"nat kao jedan od najve:i& #raditelja #radova. $o !redanju !odi#ao je KG #radova4 a otkiveno je 1/. 11 $redu"i%ao je velike istra9ivake eks!edi7ije i na osnoviu to#a !ojavljuje se kao jedan od najve:i& otkrivaa sveta. 6je#ovo do8a se !o "naenju %eri sa do8o% otkrivanja A%erike. $ored to#a to su eks!edi7ije i%ale "a 7ilj !ove"ivanja !ojedini& delova Iarstva radi una!re3enja tr#ovine4 one su i%ale i isto nauni karakter. Is!itivani su rudni7i sre8ra4 "lata i soli. U Indiji 6ear&ova eks!edi7ija i%ala je "adatak da li je Aas!ijsko %ore otvoreno ili "atvoreno.

11

Dr. Fanula Papazoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967, str. 1#9

5eo%a "naajan re"ultat Aleksndrovi& osvajanja 8ilo je ekono%sko jedinstvo Istoka i 0a!ada. 2o%e je do!rinelo !odi"anje #radova i osnivanje vojni& kolonija. Gradovi si !odi"ani na raskrsni7a%a ili !ola"ni% taka%a karavanski& !uteva i vrlo 8r"o se ra"vili u va9ne tr#ovinske 7entre4 a vojne kolonije na strateko va9ni% taka%a i 8ile su oslona7 vlasti. ?d veliko# "naaja "a ekono%sko sedinstvo 7arstva 8ila je Aleksandrova %onetarna !olitika. $ustio je u o!ti7aj 8la#o i" ri"ni7a !ersijski& 7areva. 08o# veliko# !riliva "lata !ro%enio se odnos sre8ra i "lata. Uveo je jedinstveno va9enje "a "latnu i sre8ernu valutu. Aao novanu jedini7u u"eo je atiki nova74 a ne !ersijski darik. 2i%e je !rivreda do8ila &elenski karakter. Jedna od naj"naajniji& tekovina Aleksandrovi& osvajanja je %eanje #rke kulture sa kulturo% naroda Staro# Istoka. Grki je"ik !ostao je je"ik ad%inistra7ije4 nauke i kulture. 6eke o8lasti Iarstva su !ot!uno &eleni"ovane4 a i stare istone 7ivili"a7ije ostavile su tra# u #rko%akedonsko% svetu. Istona s&vatanja !o%eala su se sa nji&ovi% s&vatanji%a i !onekad davala nov sadr9aj nji&ovoj kulturi. Aleksandarje ostavio veo%a sna9an utisak kako na savre%enike tako i na kasnije #enera7ije. U u"rastu u ko%e je Aleksandar u%ro4 Ie"ar je 8io jo sasvi% ne!o"nat4 a 6a!oleon na !oetku svoje karijere. 6arodna %ata !ro!isala %u je najve:a junaka dela. $ria o Aleksandru ili 8o9ansko% Iskanderu 9ivela je dve &iljade #odina na 2+ je"ika i u !reko @G ver"ija. HAleksandar je svoju slavu tra9io u to%e da sre:u nad%ai svojo% %udro:u a silu &ra8ro:u s%atraju:i da nita nije nesavladivo4 a "a kukavi7u nita dovoljno vrsto.H 12

12

Dr.Fanula Papazoglu, Istorija Helenizma, Beograd 1967, str 161

slika 1.6 Aleksandor spomenik u Makedoniji

Za'-ju&a'

Se%inarski rad veo%a !ouan kako "a %ene tako i "a %oje !rijatelje .6ji%e s%o !roirili svoje "nanje a i ujedno !onovili ueno #radivo.2e%a koju sa% o8radila je QQAleksandar

akedonskiQQ. I"#ledalo %i je "ani%ljivo itati o nje%u4nje#ovi% 8itka%a4us!jesi%a i "naaju. ?vaj se%inarski rad je ura3en !o neki% de*iniAjama i" knji#e ali i dru#i% Re8B strani7a%a4koje sa% navela u literaturi.$o%o:u nji& sa% us!jela o8radit i !roirit nastavne te%e. ?vi% se%inarski% sa% !roirila svoje "nanje4i ujedno se nada% da :e %i koristiti i u 8udu:e.

1I2(RA2URA

I62(R6(2 :
/ttp011/r.2i&ipedia.org12i&i1+le&sandar3(eli&i RRR.ar&eolo#ija.-r.#dO6e!o"natoBoBA-e'sandruBma'edons'om.&t%

Anji#a : Aleksandar : A%onov $esak Autor : 5alerio asi%o an-redi Anji#a : Istorija ,eleni"%a 4 *eo#rad 1J/K Autor. Dr.>anula $a!a"o#lu
?5AA?

1. #r+6anu-a Pa)azo<-u. Istorija !e-enizma . ?eo<rad 2B:C

B6( A ARU$6IJI, GR(NAAA. A?RIS2I2I IS2I >?62 S1?5A4 2(,6I;AI UR(DI2I