သာသနာ့Uေ ်ာင္ A သ ေသွ .

Aျပည္ျပည္ဆိင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေ မ်ားA ႕ခ်ဳပ္ ဆု န္ ေတာ္ Aဖြဲ
SÃSANAMOLI

INTERNATIONAL BURMESE MONKS ORGANIZATION RG
84‐32, Apt#2A,   GRAND AVE,   EL LMHURST, NY 11373, U.S.A. Tel & Fx x: (718) 426‐3959 www.burmesemo onks.org 

For Immed diate release e

Contact IBMO Off t: fice: Ashin N Nayaka Ashin C Candobhasaca ara Margare Howe et

718-426-3959 7 9 347-665-5323 3 3 716-512-3801 7 707-360-8452 7 2

September 1 2009 15,

BUR RMESE MONKS TAKE THEIR CA TO WO O E ASE ORLD LEAD DERS IN PI ITTSBURGH H
Pittsburgh, P PA: Burme monks wi arrive in Pittsburgh to take their case before the w ese ill e world leaders amassed for the G-20 Economic Su ummit. Vene erable U Kovi who mar ida, rched in Burm 2007 Sa ma’s affron Revolu ution, and is now in exil in the US, will lead the d le w delegation of a least 20 mo at onks in Pittsbu urgh, along w Venerable U Agga with e Dhamma, wh was repeat ho tedly tortured during his 5 years in Burm jails. d mese Joined by a busload of Burmese fro neighborin states, the saffron robed monks will c y f om ng d commemorate the 2nd e anniversary o the 2007 Sa of affron Revolu ution in Burma when 100,0 monks sto up to one of the most r a, 000 ood repressive regimes in th world, riski their lives in their call for freedom a dignity. A one of the leaders of the Saffron he ing s and As e Revolution sa “We marc aid ched because w believe in freedom and democracy an (were) wil we nd lling to make sacrifices to reach those goals. The Burmese mili B itary regime b brutally crack down on t uprising, leaving dozen killed, ked the ns thousands arr rested, and monasteries em m mptied. A Human Rights Wat report bei released t month ch n tch ing this hronicles the d doubling of th number of political he f prisoners in Burma to ov 2000 in th last 2 yea as well a the declinin living stan ver he ars, as ng ndards of the monks. e Thousands o monks rem unaccoun for, over 200 remain i of main nted r imprisoned, a monks co and ontinue to be harassed and arrested. Over 20 mon from the S nks Saffron Revo olution are cur rrently living in exile in the U.S. Ashi Nayaka, a visiting Profe in v essor at Colum Univers states the case plainl “The worl leaders mbia sity, eir ly, ld must respond more vehem d mently to the suffering of the Burmese people. It is unconscionable to not ta more e f e s ake effective acti immediate Only last week Vener ion ely. t rable U Gaw T Thita was arr rested at the R Rangoon Airp port, after he returned to Burma from a fundraisin trip to Taiw for Cyclo Nargis vic o m ng wan one ctims. This kin of harassm must nd ment end.” The m monks coming to Pittsburgh are not able to return to Burma and are using the freedom to call the g h e o eir o international community to take more d o decisive action The monks appeal to the world leade to support their call n. s e ers for basic hum freedoms in their coun through: man s ntry 1. Insis sting on the release of Aung San S Suu Kyi, as well as the other 2000 political p s e 0 prisoners inclu uding over 20 monks an nuns; 00 nd 2. Back a compr king rehensive glo arms em obal mbargo again the Burm regime; nst mese 3. Pressing for the regime to all the ICRC full access to the prison and labor camps; r low C ns 4. Start a UN Sec ting curity Counc investigatio into crime against hum cil on es manity comm mitted by the r regime. ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _______ Wednesday 9/23 • 7pm Burma VJ film (docu V umentary of S Saffron Revolu ution) sponso by City o Asylum/P ored of Pittsburgh at The Ma attress Factor 500 Samps ry, sonia Way Panel dis scussion & re eception after film with mo onks from Saf ffron Revolut tion. • /24 Thursday 9/ • 9am Press con nference with testimony fr Saffron R h rom Revolution on roof of City of Asylum/P n Pittsburgh 330 Samp psonia Way m alk 0 Way • 10am Peace Wa from 330 Sampsonia W to Point State Park • 3pm Venerable U Kovida to speak at Peo e o ople’s Voices s/Public Trib bunal Friday 9/25 • 12 noon Monks join in The People’s March to th G-20. M n he

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful