Putování duše

Peter Richelieu

Peter Richelieu – Putování duše

„Jako člověk odkládá staré šatstvo a obléká nové, tak lidské já odkládajíc stará těla přechází do jiných a nových.“ Bhagavadgíta Předmluva Ačkoli nejsem spisovatel a nemám v tomto směru žádné nadání, předkládám světu tuto knihu bez omluvy, neboť plním příkazy těch, které je třeba poslouchat. Pro většinu čtenářů bude nejzajímavější vyprávění, jež začíná čtvrtou kapitolou. Ti, kdo nemají žádné vzpomínky na život a činnost ve spánku, najdou i tam řadu nových poznatku. Poněvadž se pak ale stejně neobejdou bez určitého vysvětlení, nedoporučuji úvodní kapitoly přeskakovat, anebo je číst příliš zběžně. Jsou psány ve formě rozhovorů s indickým guru a podávají důležité informace pro pochopení nejen dalšího textu, ale i toho, co dříve nebo později prožije každý. Kdo je pozorně a pečlivě pročte a bude se k nim občas vracet, získá celkový obraz o tom, jak je svět zařízen, a dobrý základ, který mu umožní porozumět všemu, co následuje. Své zážitky jsem nijak nezkrášloval. Pomohou-li alespoň některým lidem pochopit, oč vlastně v životě jde, poznat, co je vývoj, a uvědomit si, proč se máme chovat ke zvířatům přátelsky - pak tato kniha nebyla napsána nadarmo. Peter Richelieu Úvodem Bylo 7. července 1941 a já jsem se stále rmoutil nad telegramem, v němž mi před třemi dny ministerstvo války v Londýně oznámilo, že můj milovaný mladší bratr Charles padl v bitvě o Británii. Bylo mu teprve třiadvacet. O něco déle než před rokem nastoupil k letectvu a stal se pilotem. Byli jsme na něho samozřejmě hrdí - kdo by nechtěl jít ve věku třiadvaceti let, zdravý jako ryba, k R.A.F. a vykonat něco pro vlast? Věděli jsme sice, že je to riskantní, ale nějak nám vůbec nepřipadlo, že by se mu mohlo něco stát. Vůči těm, které máme rádi, se vyskytuje podobný pocit dost běžně a Charles a já jsme na sobě lpěli víc, než je mezi bratry normálně zvykem, přestože byl o deset let mladší. Vzpomínal jsem, jak mi s pýchou sděloval, že sestřelil své první nepřátelské letadlo. Počáteční otřes ze zprávy o jeho smrti byl obrovský a poprvé v životě jsem zahořkl vůči Všemohoucímu, tomu údajně dobrotivému Stvořiteli, o jehož lásce se pořád tak přesvědčivě hovoří. Jak může milující Bůh připustit zabíjení nevinných? Byl jsem vychován v katolické víře, možná že ne příliš přísně, a jako mnozí křesťané jsem mnoho věcí považoval za samozřejmé. Náboženství je součástí života a v určité dny se mu nějak musíme věnovat; jindy ovšem není třeba příliš přemýšlet, co se od křesťana, následovníka Kristova, očekává. Modlit se mi nechtělo; nač také? Bůh mi vzal to nejdražší, co jsem na světě měl, a ačkoli jsem ho neproklínal, rozhodně jsem byl velmi blízko tomu, abych ho nenáviděl. Jeden známý mě ujistil, že je mému bratrovi dobře a že onen svět je teď za války určitě lepším místem než ten náš a že bych měl být vlastně rád. Tolik jsem se těšil, že uvidím jeho veselý obličej a uslyším jeho srdečný smích, až bude mít dovolenou, kterou jsme chtěli strávit společně. Teď budoucnost zela prázdnotou. V takovém rozpoložení jsem seděl toho nezapomenutelného dopoledne před několika týdny - když přišel on. Skoro se mi teď' zdá, soudě podle změny, jež se ve mně odehrála, že se to všechno muselo stát v dřívějším životě; nicméně si pamatuji každou podrobnost a budu si ji pamatovat až do smrti. Pokusím se vylíčit, co se přihodilo, ale bude-li mé vyprávění připadat čtenáři nesouvislé, musí mi prominout, protože jsem ještě nikdy žádný příběh nenapsal, a dělám to teprve nyní, abych povzbudil ostatní, tak jako jsem byl povzbuzen sám.
2

Peter Richelieu – Putování duše

Asi v jedenáct hodin zaklepal na dveře mého pokoje sluha a oznámil mi, že je v předsíni nějaký člověk a že chce se mnou mluvit. "Jak vypadá?" zeptal jsem se. "Takový divný, pane, podle mého asi žebrák." Poslal jsem sluhu, aby se šel zeptat, co ten člověk chce. Když se vrátil, řekl, že prý má pro mne nějakou zprávu, kterou mi musí sdělit osobně, a tak jsem dost nedůtklivě souhlasil, aby ho přivedl. I když jsem toho muže pak vídal často, připadá mi velice těžké popsat ho - ale pokusím se. Byl vysoký, štíhlý, vousatý, starý asi pětačtyřicet let. Nepochybně pocházel ze severní Indie, i když měl pleť bílou skoro jako já. Jeho prostý indický šat byl barvy tak neurčité, že mi na první pohled připadal špinavý. Teprve později jsem si všiml, že je bez poskvrny čistý. Měl sandály a turban. Sluhu jsem propustil a návštěvníka požádal, aby se posadil. Sedl si, ale ne na židli, kterou jsem mu nabídl, nýbrž se zkříženýma nohama na koberec. Tehdy poprvé jsem si všiml jeho laskavého pohledu, v němž se zračila moudrost věků. Zatím neřekl ani slovo. "Tak co byste rád?" zeptal jsem se. Otázka ho zřejmě překvapila a trvalo několik vteřin, než odpověděl. "Poslal jste pro mě," řekl. Což zase překvapilo mne, takže jsem se ohradil: "Prosím vás, co si to vymýšlíte? Vždyť jsem vás nikdy neviděl, tak proč bych pro vás posílal? Řekněte mi stručně a jasně, co ode mne chcete, nemám času nazbyt." "Poslal jste pro mě," opakoval a mé překvapení se zřejmě muselo projevit ve výrazu mého obličeje, protože se usmál a pokračoval: "Zemřel vám bratr. Skrytou Prozřetelnost jste zavalil otázkami a obvinil jste ji, že vás o něj připravila. Opakoval jste mnohokrát: 'Proč se to stalo? Jaký to má smysl? Proč zrovna on a ne jiní? Proč mám věřit v nějakého boha, když se ho nemohu na nic zeptat a dostat od něj odpověď na otázky, které považuji za podstatné?' Poslední tři noci se vám zdálo, že s bratrem mluvíte. Také jste s ním skutečně mluvil; během neklidného spánku jste vyslovil tyhle otázky a mnoho jiných. Přišel jsem, abych vám na ně dal odpověď. Jsem posel, který dostal za úkol vám tyto věci objasnit. Což neřekl Kristus: 'Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno'? Prosil jste, tloukl jste - a teď záleží na vás, zdali stále ještě stojíte o odpovědi, jichž jste se tak naléhavě dožadoval." "Samozřejmě že je chci slyšet," řekl jsem, "ale kdo vůbec jste a jak víte, že mi dokážete vysvětlit, co chci vědět? Jste přece člověk jako já, žijete a máte tělo, a přesto tvrdíte, že znáte mého bratra, že jste s ním mluvil, že jste slyšel otázky, na které jsem se ptal. Je v tom nějaká magie nebo se mi to jen zdá? Přesvědčte mě, podaří-li se vám to. Budu dobrým posluchačem, i když ne příliš důvěřivým, ale poněvadž toho zřejmě o mně víte dost, vyslechnu vás." "Bohužel bude nějakou dobu trvat, než to pochopíte," odpověděl, "ale jestli jste tomu ochoten věnovat určitý čas, budu k vám chodit denně tak asi na hodinu a všechno vám povím. Nemohu vám slíbit, že vás přesvědčím, ale slibuji vám aspoň to, že budete šťastnější, než jste teď, takže čas, který mi věnujete, nebude tak docela promarněn. Hodí se vám 11 hodin dopoledne?" "Ale ano," řekl jsem nevěda, do čeho se to vlastně pouštím, a zároveň jsem se utěšoval, že se ho hned první den, nebude-li to k ničemu, mohu zbavit. S úmyslem pokračovat v hovoru jsem se na něho chtěl podívat, ale zjistil jsem, že je pryč. Nikdo tam už nebyl, ačkoli jsem nezaslechl, že by někdo otvíral nebo zavíral dveře. Napadlo mě, že se mi to možná všechno jen zdálo, nebo že to byly halucinace následkem stresu a nevyspaní. Dokonce jsem zavolal sluhu a zeptal se, zda opravdu toho člověka přivedl; když to potvrdil, vyzvídal jsem, zda ho viděl odcházet. Řekl, že ne, a rozhodně popřel, že by opustil můj pokoj a vyšel hlavními dveřmi ven, aniž by ho spatřil. To mi ovšem nestačilo a stále jsem si říkal, že to byl jen sen, neboť i sluhovo ujišťování, že ho opravdu přivedl, mi připadalo jaksi neskutečné. Rozhodl jsem se tedy počkat do zítřka: řekl přece, že přijde v 11 hodin, a rozhodně jsem chtěl být ve svém pokoji, abych viděl, zda se dostaví. Je zvláštní, že jsem se té noci vyspal tak, jak tomu nebylo od onoho osudného telegramu.

3

jenž se nazývá život. že vám povím o základních faktech života v naději. živočišné a lidské. že se mi zdálo o bratrovi. Dveře byly zřejmě otevřené. jimiž si ověříte má tvrzení v praxi. a zůstává hmota. O zdroji života mluvit nebudu. co je oživovalo. že vám to poskytne určité poznatky. že jsem odpověděl: "Samozřejmě. Kapitola 1 „Nepřišel jsem vás obracet na nějakou novou víru nebo filozofii. jak různými říšemi přírody prochází onen nedefinovatelný proud. abyste přijal má slova jako nějakou pravdu. rostlinné. že i skály mají život. romantická postava. asi tak jako lidské tělo. jindy déle. jaký jsem kdy slyšel . uvědomil jsem si.příběh. co se tu snažím vysvětlit. ale nemá základ v skutečnosti. myslím. že Ind přijde.se sepjatýma rukama . dokládá dávný Buddhův výrok.a odešel. vytvořit syntetický život . co se dozvíte.' Buddha odpověděl: 'Synu. co je život. jsem připraven. nevěř ničemu. které se říká vývoj. aniž jsem ho slyšel nebo viděl. ledaže to vyhovuje zdravému rozumu. který dokonce ani teď' úplně nechápu. k tomu dojdete teprve tehdy. jako by k žádnému přerušení ani nedošlo. Život se sice nedá analyzovat. Ale ani pak tomu nevěř. Druhý den pak bez jakéhokoli úvodu pokračoval přesně tam. komu mám věřit? Jeden člověk mi říká to a jiný zas ono a oba tvrdí. Přicházel jako poprvé.' Především chci v hrubých rysech popsat cestu. Kdo má právo říci. natož vytvořit. že život existuje ve všech čtyřech přírodních říších . jak se mu podařilo odejít.Peter Richelieu – Putování duše Když jsem se ráno probudil. O životě v živočišné a lidské oblasti se nemusíme přesvědčovat . i kdybych to byl já sám. co si lze představit. ale nejsme s to ho pochopit. co ti kdo řekne. že rostliny žijí. protože není nikdo. kde přestal. To. Ze spolehlivých pramenů víme. že se ho hned na začátku zeptám. ale zato s ním přicházíme denně do styku. které vás zrovna teď trápí. Můj Pán mě neposlal proto. ještě chcete znát odpovědi na své otázky?" Neviděl jsem ho přicházet. že určitá fakta jsou nesporná. a když se jim odejme. Také jsem docela určitě věděl. a rozhodl jsem se. Kdo by neznal zvíře nebo člověka. a končil náhle a bez rozloučení. ale jeho přítomnost mi dodala zvláštní pocit jistoty. že za vesmírem musí existovat nějaká tvůrčí síla. který chvíli žije a hned nato umírá? Co se děje při umírání? Rozhodně z těla odchází něco." Bez okolku si pak sedl na zem. Rozhodně je pro nás přijatelnější představa. na nichž si pak vybudujete svou vlastní filozofii. protože přesně v 11 hodin se mi za zády ozval příjemný hlas: "Tak co. nýbrž to pokládej za přijatelnou hypotézu až do doby. myslíme-li na ni jako na osobního Boha nebo tvůrčí sílu.v nerostné. kdy se sám o tom budeš moci přesvědčit. kdo by mohl s patřičnými znalostmi mluvit o stvoření vesmíru nebo o tom. Už obtížnější je přiznat život nerostům a rostlinám. a ukázat.je vidět všude kolem nás. že mají pravdu. Ale co na tom záleží? Všichni myslící lidé jsou zajedno v tom. kdy můj mozek vyrovnávající se s nezvyklými fakty už není s to dál vnímat. která sdružuje to nejvyšší. Je ještě mnoho lidí. jak slíbil. začnou se rozpadat. rozloučil se se mnou orientálním způsobem . Takže poznáváme život jako fakt. jaká se mezi lidmi nenajde. Mnohé z toho. až se o takových věcech přesvědčíte sám. Věda nás učí. já na židli. jenže to trvá déle. pro něž je Bůh úctyhodný stařec s vousem. má neomezené možnosti a vyniká spravedlností. kdy toho mám dost. kdo si ho přečtou. drolí se a mění v prach. že je taková představa pošetilá? Uspokojuje jistě mnohé. které mě přesvědčily. a začal vyprávět nejúžasnější příběh. V následujících dnech jsem toho sám moc nenamluvil. bude znít nezvykle. Nic o něm nevím a neznám nikoho. Kdysi se ho jeden jeho žák dotázal: 'Pane. znít věrohodně všem. ale který od prvopočátku zněl velice věrohodně a bude. abych vám zodpověděl otázky. Občas vycítil.jako tisíce jiných syntetických napodobenin přírody v naší osvícené době. Mohu to učinit jedině tak. že jsem s ním hovořil o své zvláštní návštěvě a že ho to vůbec nijak nepřekvapovalo. Také vám mohu být nápomocen v získání zkušeností. Nejde mi o to. někdy vyprávěl hodinu. než že žijí 4 . kdo by věděl. Když skončil. ale v předchozích životech jsem hodně studoval a dostalo se mi důkazů. která se takřka před našima očima rozkládá a vrací k matce zemi. je zřejmě jedno.

jako je dokonalý člověk pro obyčejného člověka nadčlověkem. Jde tu už o složitou strukturu nejrůznějších evolučních rovin od mikrobů a červů přes divoká zvířata v džungli až k domácím. které lze popsat jako 'dokonalého člověka' nebo 'člověka. Strach z lidského nadzvířete začíná na nejnižších stupních živočišného světa a prostupuje ho celý. z něhož před nespočetnými věky vyšel. člověkem ochočeným zvířatům. Pak hyne. dokud zvířata nepřijdou do styku s člověkem v domácím prostředí. bud' přirozenou smrtí. jaké utrpení způsobí těm. Dále musíme také uvážit rozdíl mezi životem. zabíjí takzvaně 'ze sportu'. Sledujme stručně. například čápů nebo hadů. protože vytáhneme-li rostlinu ze země. To všechno trvá mnoho tisíc let. vidíme. a určité dělení je patrné. Z nižších druhů nerostů přechází životní síla. Mnoho pulců zahyne v nedospělém věku a žáby se z nich nikdy nestanou. tu sbírá a shromažďuje na svém postupu přírodou od nejnižších životních forem až k těm nejvyšším. která se projevuje a řídí je zvnějšku. takže vzniká dojem určitého směru a cíle. ale jistě nahrazován láskou. nebo následkem bezděčné krutosti lidské sféry nebo jako oběť svých přirozených nepřátel. počítáno časem běžným pro tuto planetu. až časem dosáhnou lidského života. všemožně se skrývat a vyhýbat se jim. který se stal dokonalým'. která je hlavní příčinou jejich utrpení. jež zabarví zmíněný. Byla skrytá ve vajíčkách. Toto lidské nadzvíře bohužel až příliš často nejedná se svými mladšími bratry se soucitem a s porozuměním. kteří teď mají svobodnou vůli. vrací se tato skupina mladých žab do své kolektivní duše. Někteří pulci se žábami stanou. která dosud nebyla skoro vůbec zabarvena. trochu zabarvena zkušeností trýzně a trápení. pak přechází do nižších a posléze do vyšších forem rostlinné říše. aby se jeho ženy mohly zdobit kožešinami nebo péry. Ale ani v tomto stadiu nejde zatím o individualitu. lze říci. Filozofové sledují život ještě do dalších říší. Není pochyby. neboť. až nakonec dosáhne zdroje. Také nás učí. aby se cvičil ve střelbě bez ohledu na to. proud se v podstatě nemění. Všechna tato bezmyšlenkovitá krutost vyvolává strach. Životní síla tu získává nejrůznější zkušenostní zabarvení. že se tato část vodního proudu vrátí do kolektivní duše. až doposud čistý vodní proud. Jiní pulci a žáby žijí déle. nýbrž postupuje dál. kde potom původní strach ustupuje a je pomalu. kdo nejsou vybaveni tak jako on. teď obsahuje fragmenty života s různými odstíny prožitého utrpení a 5 . ale jeho projevy jsou nesmírně rozmanité. Na tomto stupni vývoje mají skupinové duše vliv na celé národy . teprve když se život dostane z rostlinné do živočišné říše. neboť když člověk zvládne oblast lidskou. a ačkoli následkem nedostatku potravy nebo z tisíce jiných důvodů žijí jen krátce. když zmizí životní síla. že uvadá. když získala potřebnou zkušenost. společnou všem různým zvířatům téhož druhu. jak se vyskytuje v nerostné říši a jak ho známe u zvířat a lidí. a za určitou dobu se rozkládá v prach jako všechno živé. původně čistý. což je ve většině případů nepravděpodobné. jenomže on mučí zvířata různým způsobem jenom proto. Například v podobě nespočetného množství pulců. Tento díl proudu. nýbrž o pouhé skupinové vědomí či skupinovou duši. jak ji chápeme na lidské úrovni. který působí ve vývoji jako největší retardační faktor. mohli bychom to považovat za zákon přírody. Když život začíná fungovat v podobě různých nerostů. jak prochází životní síla světem zvířat. když nakonec zahynou. Pokud prochází nerostnou a rostlinnou říší. jež nakladly žáby. Kdyby člověk zabíjel jako zvířata jenom kvůli obživě nebo v sebeobraně. jeho vývoj nekončí. původ všeho života je božský. Když životní síla vystoupí na úroveň lidských bytostí.Peter Richelieu – Putování duše skály. že život jde neustále kupředu jako ostatně v přírodě všechno a že cílem života je zkušenost. Můžeme si ji představit jako vodu pomalu plynoucí korytem s břehy po obou stranách. ale s krutostí. kteří se dostanou do styku se životem a získají zkušenost. a po určité době přešla v pulce. postupují zvířata na vývojové cestě jen zvolna. Pro zvířata je člověk jakýmsi nadzvířetem. v každém jednotlivém těle pak už sídlí imanentní duch neboli ego a ovládá myšlení a jednání každého člověka. Dokud k tomu nedojde. dochází k radikální změně. jak jsem už zdůraznil. která je zdrojem jejího života. nemá ještě individualitu o v tom smyslu. Žába se naučí bát svých trapičů a utíkat před nimi. kterým říkají říše nadlidské. jež byly příčinou jejich smrti. jakmile se však vynoří z tohoto koryta do podmínek říše živočišné. že podstata je stejná.nikoli však na jednotlivce. do vyšších forem. jak by se slušelo.

je instinkt nutí hledat nové pastviny a loviště a učí je přizpůsobovat se. kdy je rozdělena napůl. Už od začátku ji trpká zkušenost učí vyhýbat se člověku za každou cenu a shánět potravu v noci. a zvíře musí před individualizací prožít ještě další životy. neboť jsem věděl. Voda v řečišti se pak zbarví celkovou zkušeností všech podobných dalších skupin. Tato zvířata prožijí mnoho životů se skupinovou duší. který si přineslo z minulých životů. závisí zcela na lidech. takže se vlivem prostředí už od narození učí zbavovat strachu. je už v každém směru domestikována a chápe člověka. Může se pak individualizovat jako samostatné lidské já. o to zřejmě nešlo. V divokém stavu se sloni. přesně v jedenáct hodin se dveře zcela normálně tiše otevřely a on mě pozdravil. začal jsem se těšit na příští den. Když se skupinová duše vyvine do stavu. V dalších životech se však rodí většinou v zajetí. V tomto stádiu skupinové duše se také poprvé projevuje mateřský pud. Skupinová duše. kde přestal. protože jsem chtěl vidět. V dobách. se stává velmi zřídka. Divoká zvířata představují vrchol spirály životů v rámci skupinové duše. že přežívá nejsilnější. Slabší se stávají potravou silnějších a strach o přežití zabarvuje zkušenost všech od narození do smrti. zděděný z předchozích životů. Zvířata se řídí přirozeným zákonem. totiž do světa skutečných domácích zvířat . Podaří-li se jí dosáhnout dospělého věku a stáří. psem nebo kočkou nelaskavě či dokonce krutě. z nichž ovšem žádná nemá vlastní identitu. Po několika životech na této vývojové rovině přechází životní síla s nahromaděnými zkušenostmi do dalšího stádia. aby se vůbec dali domestikovat a používali své síly v zájmu lidského pokroku. jimž tato dvě zvířata patří. Ind zmizel. které se jmenuje člověk. Nejvyvinutější v této skupině je skot." Zatímco jsem uvažoval o jeho posledních slovech. kde platí. nebo jsem vás včera nudil?" Má odpověď ho asi uspokojila. zdali tomu věřím. Místo miliónů pulců se dělí například na obří množiny krys nebo myší. do jejichž světa musí časem vstoupit. neboť pokračoval. kdy se nemusí tolik bát jako ve dne. ježto hledání potravy se stává nezanedbatelným denním úkolem.Peter Richelieu – Putování duše vrací se do svého původního řečiště. osli a býci nadvládě člověka úporně brání a v zajetí je lze ochočit jedině laskavostí. nýbrž zůstává stále součástí kolektivní duše. jaký skutečně je. V dalším vývoji pak tato duše přechází do těl. jako je červ vzdálen od světa rostlin. která se zpočátku vydala za zkušeností v podobě asi deseti tisíc pulců.koně. jak jsem předpokládal: "Tak budeme pokračovat. až se jednou stane samostatnou lidskou entitou. až má nakonec v poslední fázi animálního života pouze části dvě: dva koně. protože se často v zimních měsících krmí v chlévě. Krysa má vrozený strach z lidí a z jiných přirozených nepřátel. a podařilo se mi na všechno upamatovat. strach. který byl za jejich posledních dvacet životů částečně eliminován. Proto je 6 . se postupně dělila na stále menší počet částí. Bylo to všechno tak nové a zajímavé! Přestože jsem byl unaven. bude-li je otvírat nebo zda jimi projde. snažil se pochopit. co vlastně říkal. nebo ve spárech silnějšího. Očekával-li jsem však něco nadpřirozeného. Neuvažoval jsem. Že by chycené divoké zvíře skutečně hned napoprvé zdomácnělo. jež jsou v stále užším styku s lidmi. psa a kočky. Je možno se divit. dva psy nebo dvě kočky. je to rozhodně díky její chytrosti a mistrným metodám úniku před přirozenými nepřáteli. kdy je potravy málo. V nové řadě životů strach neustále roste. že určitě přijde. Seděl jsem ještě chvíli v prázdném pokoji. Pomalu. protože si v těchto inkarnacích osvojují pud sebezáchovy a činnost potřebnou k přežití. Není-li jeden z majitelů milovníkem čtvernožců a nakládá se svěřeným koněm. ale jistě bázeň před člověkem mizí a skupinová duše je připravena vstoupit do poslední oblasti animálního světa. nebo kulkou lovce. byl jsem zklamán. "Vývojový stupeň životní síly u divokých zvířat je od obyčejného červa vzdálen asi tak. což se bude duši hodit. že poskytování potravy je nejúčinnější metodou jak získat důvěru zvířete a zbavit je přírodního strachu. a všeobecně se uznává. že převládajícím instinktem všech divokých zvířat je strach? Strach z větších zvířat a strach z nadzvířete. a základním principem jejich říše je pud sebezáchovy. ať už je to smrt přirozená. Druhého dne jsem seděl za psacím stolem s očima upřenýma na dveře. se vrací. Kolik životů ještě tato dvojitá skupinová duše musí prožít.

K přechodu do lidské sféry dochází.citem nebo rozumem. že se naučí člověku rozumět. a pes přecházejí do lidského světa díky své oddanosti nebo oběti. a pokud se zcela zbaví strachu z člověka. Jde vlastně o 'polidštěného psa'. Pokud se pes naučí všemu. naučí používat svůj rozum a chápat tak do určité míry chování člověka. neboť se v prostředí. kde nemusí mít strach. a po jeho splnění hyne. že ho ve chvíli nebezpečí pud sebezáchovy zcela opustí a pes obětuje svůj život. čemu se v animální říši měl naučit. Bez lidského porozumění a pomoci se může postup zvířat na vývojové cestě nebezpečně zabrzdit na neurčitou dobu. takže vstupuje do nové a osvícenější roviny existence. která se už podstatně liší od animálního světa. zahyne přirozenou smrtí a jeho psí partner. že pes a kůň uskutečňují svůj pokrok oddaností. jež je schopná myslet a odpovědně se rozhodovat. Zatímco kůň. Jsou známy případy. Zvířata. který má polovinu skupinové duše. Zvíře žije pudově a mimo rámec svého instinktu myslet nedokáže. kdy se pes ke konci svého života chová 'téměř lidsky'. který se týká výlučně lidské sféry.může získat právo na lidské tělo. že napíšu všechno. jež získalo dost zkušeností v několika posledních zvířecích životech . kterým nebyla dopřána domestikace. Nové ego. kdy se zvíře individualizuje jakožto lidská bytost a přitom zůstává ve zvířecím těle. druhá část této duše. stane se tento pes lidskou bytostí ve všem až na zvířecí tělo. teprve když nastanou vhodné podmínky . zůstane naživu.zvláště když obětovalo svůj život za člověka . než tomu bohužel většinou bývá. aby se skupinová duše dál převtělovala do zvířete. Rozhodl jsem se. kdežto zvíře se musí řídit zákony animálního světa. a že je 7 . Rozumí skoro každému slovu a myšlenky a jednání člověka chápe s takovou intuicí. kočka získává právo žít na vyšší rovině tím. Proto je třeba si jasně uvědomit: žádná skupinová duše se nemůže individualizovat na samostatnou duši lidskou. Jistě jste se setkal s případy. což je první záblesk rozumových schopností. která je jinak u zvířete nepředstavitelná. kdy sloni vycvičení k službě lidem a opice žijící ve vhodném typu zoologických zahrad dosahují zřejmě téhož cíle. Člověk se může vydat cestou zla. které po celé generace prokazují lidstvu platné služby. ale nemá se už co učit.Peter Richelieu – Putování duše nanejvýš nutné neustále a nekompromisně zdůrazňovat.například do příslušníků domorodých kmenů. kdo je člověk tohoto posledního stádia by bylo dosaženo mnohem dřív. V dávných dobách řada filozofů učila. jak je důležité chovat se ke všem domácím zvířatům přátelsky a starat se o to. aby pochopila. Často slyšíme. Láska není cit. i když ví. pak by bylo jen ztrátou času. jež vládnou světu. rád bych se ještě zmínil o případech. už v prvních životech na lidské rovině se dovede sám rozhodovat. Pes například přechází do lidské sféry většinou láskou.když zmizí všechen strach a citová stránka zvířete je dostatečně vyvinutá. a proti kladným silám. které je o něco vyvinutější než nejméně vyvinuté osoby v našem světě. Oběť života však není podmínkou. aby zachránil svého pána nebo člena rodiny.význačnou oddaností svému pánu. poněvadž jsem byl plně zaujat těmito zvláštními myšlenkami. Kůň se individualizuje podobně jako pes . aby splnil daný úkol. ve svém nejvyšším projevu zahrnuje veškerou přírodu. Než se budu zabývat počátky života na lidské úrovni. popřípadě obětí. jak mu velí instinkt neboť takový je Zákon. První inkarnace nemusí být nutně do nejnižšího typu lidského jedince. Její určení je už jinde. v níž žije. Často je tak oddán svému pánu nebo rodině. a proto je úkolem člověka při vývoji zvířat dbát o to. co si z těchto dvou přednášek pamatuji. že kůň vyvíjí úžasné úsilí. Na druhé straně se skupinové duše některých vysoce vyvinutých psů mohou vyhnout nejnižším formám lidského života a rodí se do vyvinutějších lidských druhů ." Opět jsem ho neviděl odcházet. ale zvíře se musí chovat tak. Hlavní rozdíl mezi člověkem a zvířetem je ve schopnosti rozumového myšlení včetně daru svobodné vůle. dokud úplně nepřekoná strach z člověka. přecházejí do nejnižších lidských typů. že jedná špatně. že kdyby lidé věděli. o lidskou inteligenci ve zvířecí formě. Člověk rozezná rozdíl mezi dobrem a zlem. kdežto kočka používá chytrosti. Jak vlastně dochází k individualizaci? Může se to stát dvěma způsoby . Jestliže jeden pes. to záleží na druhu zvířete. aby 'dokonalá láska zbavovala strachu'.

nač přišli. Druhý důležitý zákon. které nadělal svou nezkušeností a které nebyly splaceny utrpením nebo anulovány dobrou karmou. Liší se samozřejmě od zákonů.a musíme se s ním v životě na tomto světě vyrovnat. souzen a popraven. vyvolá určité kvantum zlé karmy. "Ano. že si na takové otázky odpovíte sám. Až skončím své návštěvy. protože jsem pročítal své poznámky. co má druhý. že co kdo zaseje. Kapitola 2 "Takže jste to všechno napsal. Ale nebudu vám teď vysvětlovat. napsal. Jeho vnitřní paměť však zaznamená 8 . musí rozumět. Podle něho se individualizované ego vrací znovu a znovu do lidského těla. pokusí se o to. ale není příliš zjevný. platí však jen zčásti. která jsem vynechal. který způsobí nevýslovné utrpení druhému. že asi tak v prvních dvou stech inkarnací člověk neustále přečerpává svůj účet.známý též jako zákon příčiny a účinku. je. V nerostné a rostlinné říši tento zákon existuje s určitým omezením. a kdyby zákon karmy platil doslova. dojde k zápasu. protože jsem si nepamatoval přesně. jež lze přirovnat k bankovnímu úvěru. ale málo z lidského. že základní charakteristikou živočišné říše je pud sebezáchovy. Plně se rozvíjí. co říkal. nebo v příštím životě. zatouží po něčem. slovo nebo čin určitý následek ." odpověděl jsem. když jste spal a byl mimo tělo. v němž toho druhého zabije. jak to bylo." Dnes jsem ho opět neviděl přicházet. že nezměnil v rukopisu jediné slovo. a dluhy. To je sice důležité v každém lidském životě. myšlenek a slov přirozeně daleko převyšuje ty dobré. dluh. ale doplnil prázdná místa. to také sklidí. Výsledkem tohoto opatření. podle níž člověk v daném životě netrpí víc. Uvedu příklad: primitivní člověk. "ale jak to víte?" "Říkal jste mi o tom v noci. Po celou tuto dobu si však zároveň vytváří takzvaný vnitřní hlas. aby se toho zmocnil násilím. čemu se lze v hmotném světě naučit. nebo díky určité lstivosti. Podle tohoto zákona má každá lidská myšlenka. než může snést. že přehlédne můj záznam z posledních dvou dnů. který má hodně zkušeností ze zvířecího světa. platící pro lidi. který platí v lidské sféře. přesto se však nevyvinutí lidé v počátečních životech podobají spíš zvířatům než člověku. A poněvadž tento hlas vzniká teprve na základě zkušeností z různých životů. se přenášejí do budoucích životů. Zasáhne světská spravedlnost: vrah je zatčen. "Jistě si vzpomínáte. kterou lze využít buď k smazání karmických dluhů. neboť tu nejde o samostatné entity. jež si způsobil naprosto po právu svou vlastní vinou. nikoli pro zvířata. přetrvávají ještě pozůstatky z animální říše. Proto se tu uplatňuje poněkud mírnější metoda.dobrý nebo špatný . jimiž se řídí živočišný svět. kde brali. Ačkoli se zbavili strachu. Podobně pozitivní čin znamená určité množství karmy dobré. počet pošetilých nebo zlých činů. V lidské sféře je to úplně jinak: tam je základním příkazem sebeobětování.Peter Richelieu – Putování duše napříště budu zaznamenávat těsnopisem. budete všemu rozumět tak jasně. dokud se v různých prostředích nenaučí vše. který člověk musí splatit podobným utrpením bud' v současném. avšak existují ještě jiné zákony. Takový život by byl nesnesitelný a mladé duše by ho končily sebevraždou." Uvítal mé rozhodnutí dělat si poznámky a nabídl se. je v mnoha případech slabý a není ho dost jasně slyšet. Všiml jsem si. nebo se nám vrátí v podobě dobra z jiného zdroje. Projevuje se od okamžiku. to je dobře. kterým ten. Podle zákona karmy sobecký čin. je zákon reinkarnace. kdo chce odhalit tajemství evoluce. teprve když se ego individualizuje v lidské sféře. bud' čirým fyzickým násilím. Je-li dost silný. Není v tom nic nespravedlivého: křesťanství přece učí. V animální říši se vyskytuje také. je zákon karmy . Když nové ego začne žít lidským životem. První důležitý zákon. kdy se skupinová duše stává samostatným egem. člověk by žil v ustavičné bídě a trápení. Jeho animální instinkt mu radí.

kdyby si nenastřádal spoustu zkušeností z předchozích životů. Takovýmto způsobem zapadají do sebe veškeré přírodní zákony jako nějaká skládanka. Toto nové hmotné tělo též odpovídá zásluhám a karmě. než vstoupí do nové inkarnace. také obaluje nervy. takzvaná kauzální rovina. Nejjemnějším a nejřidším tkanivem je tělo duchovní. Ego si lze představit jako nahého člověka. Tato tři těla se uplatňují na třech různých rovinách vědomí: duchovní. jak člověk získává potřebné zkušenosti. 2. co mu nepatří. Smrt znamená pouze to. stihne jej stejný osud. Elektrické proudy našeho těla neprobíhají po dráhách nervů. že zlo mu působí nesnáze. Než začnu vykládat. Astrální tělo jako hustší povlak je vně. které člověk získal v předchozích životech. Toto tělo určitým způsobem překrývá a obaluje tělo duchovní a jeho typ a kvalita závisí na citovém vývoji příslušné osoby. musím říci ještě několik slovo těchto tělech. tvoří o něco hrubší tělo z látky astrálního světa. leda na nejnižším stupni jasnovidectví. je to látka. astrální neboli emocionální a hmotné čili fyzické. Asi tak ve dvou stech prvních životů vytváří člověk více špatné než dobré karmy. ho varuje. Další plášť. když tentýž člověk v jiném těle zatouží po něčem. které je vidět. Proto odstraní-li se tato izolace hmotného nervu. Nejde o tělo v pravém slova smyslu. Něco splácí utrpením a neštěstím hned. poněvadž je však hmotné tělo nejhustší. aby v budoucích životech sloužila jako výstraha. jeho vnitřní hlas. z níž se éterické tělo skládá. že zabije-li svého nepřítele. To se děje v narkóze. zbytek se převádí do dluhu. Třetí a poslední vrstvu představuje daleko hrubší a hustší tělo hmotné. celkový obraz si pak už musíte složit sám. takže je velký rozdíl mezi duchovním tělem primitivního člověka a staré vyvinuté duše. kterou si ještě nadto svou neopatrností v daném životě vytvořil. co se děje po smrti. druhá dvě těla nejsou vidět.Peter Richelieu – Putování duše výsledek takového činu a v budoucím životě. Když ego přechází z kauzální roviny do nové inkarnace. založený na této zkušenosti a zvaný svědomí. Centrem těchto tří těl je ego. je třeba přijmout následující principy: 1. Jinak zůstává . jehož domovem je horní část duchovního světa. Hmotné tělo. Podstatou člověka je ego neboli duše a během vývoje z nejnižšího primitivního stádia k dokonalému člověku má každý tři těla. Mým úkolem je ozřejmit všechny její díly. kde se zachycuje každá významnější událost. Jeho kvalita závisí na duševním vývoji na konci poslední inkarnace. která má za sebou mnoho životů a získala hodně zkušeností. zkušenější) ego si uvědomuje. Tím způsobem vznikne určitá zásobárna vědění a zkušeností. které v podobě dítěte plodí na hmotné rovině žena za součinnosti muže. která nerv izoluje. Při místním umrtvení se éterická 9 . nebo k dámským šatům. který se nazývá éterickým vnímáním. V tom posledním se teď vy i já projevujeme a je také každému viditelné. Lze je přirovnat ke spodnímu prádlu. Hmota. Nemohl by je totiž mít. musí být stará duše. Tak se dostane do stadia. musí mít tato tři těla. kdežto dobré a laskavé jednání přináší štěstí a získává přátele. Lze je přirovnat k svrchnímu kabátu. jeho součástí je však také o něco řidší složka zvaná éterický dvojník (v starém Egyptě ji znali pod jménem Ka). nýbrž obalem éterické hmoty. z níž je vybudován duchovní svět. která má velmi důležitou úlohu jak v životě.oděn astrálním a duchovním tělem. Chceme-li pochopit. Ve všech dalších životech. Vyvinutější (tj. který má citlivé svědomí a naslouchá mu. to pak znamená ve vývoji člověka rozhodující obrat. 3. se skládá z poměrně husté látky. kterým se ego zahaluje. neboť od této chvíle se stává opravdu užitečným a platným členem lidské společnosti. tak při smrti hmotného substrátu. kdy množství dobré karmy z pozitivních činů převáží karmu zlou. Pozitivní laskavé činy mu však jsou zdrojem štěstí a spokojenosti a pomáhají mu překonat životní potíže. že se člověk zbaví hmotného svrchního kabátu. že člověk. který se chystá obléci tři pláště neboli těla. Lze je přirovnat bud' k pánskému obleku. astrální a hmotné. dostává k splacení určité malé procento svého dluhu a tento příděl musí bezpodmínečně vyrovnat spolu se zlou karmou. duchovní tělo je pod ním. Tak má každý člověk na tomto světě vlastně tři těla vzájemně se překrývající. jež jsou nositeli vědomí. Z toho také vyplývá. nic necítíme. Je to takzvané tělo duchovní či duchové. nelze v ní žít jako ve hmotném těle a také ji nelze spatřit.

Ponechávají na sobě 10 . Vzdálenost. tělo vyšle po této éterické šňůře signál a člověk. neboť pozbyl fyzického těla. jež je důležitou součástí fyzického těla. Při celkové narkóze. jakou vyžadují větší operace. že zánik hutné části znamená také jeho konec. Lidé.Peter Richelieu – Putování duše hmota. Strašně pak touží po pozemském životě. zůstává na rozhraní obou rovin vědomí. je prakticky neomezená. kam chce. se nabaluje na ego při jeho sestupu do inkarnace. opouští hmotné tělo. Když fyzické tělo zemře. jež zprostředkuje cítění. má však ještě jinou funkci. když jeho tělo spí. vytvořená z jemnější látky. šňůra z éterické hmoty spojující astrální tělo s jeho hlavní částí. Ve všech těchto případech musí éterická část hmotné tělo opustit prostě proto. Hmotné tělo. což se někdy stává. nesmírně elastické tkanivo.nemůže totiž jinak . ale vrátit se nemůže. stářím. že se svět dá obletět asi za dvě a půl minuty. takže se lze pohybovat bez jakýchkoli zábran po zemi i po moři. A když přijde čas k probuzení. při nehodách a úrazech. kdy musí být nemocný v bezvědomí delší dobu. které odpočívá v posteli a sbírá sílu na příští den. se éterická hmota odstraňuje téměř z celého těla. v hmotném světě existovat nemůže. Nemá totiž žádné orgány ani kosti. duše. poněvadž ho smrt vypudila z fyzického těla. v němž člověk nyní existuje. kdy tělo není schopno řádně fungovat. Pak se probudí a ujímá se svých povinností na světské rovině. kterou se rozhodneme navštívit. maso nebo krev jako tělo hmotné. je vidět. Astrální tělo. a v astrálním také ne protože éterická hmota. Když řeknu. mu znemožňuje pořadně vidět a slyšet. kdy jsou životně důležité části těla nenávratně poškozeny. Éterická hmota. ať je kdekoli. a nezvětšuje se. ve skutečnosti však toho může využít pouze ten. také vystupuje z těla během spánku . Na astrální rovině zemská přitažlivost neplatí. bílý nerv sice existuje. Jestliže se však odstraní úplně. se přimkne k astrálnímu tělu. který zná. toto fyzické spojení s tělem na posteli trvá. ego. jakým bylo. často odmítají éterického dvojníka silou vůle setřást. která zůstala v hmotném těle a kolem něho. až se tělo vyspí a je připraveno se probudit . oděno astrálním tělem žije v astrálním světě v podmínkách astrální roviny. ego. když hmotné tělo přestalo fungovat. nýbrž je to jen chuchvalec mlhy. Když jdeme spát. Mladá duše. jíž je obalen. od příslušného nervu mírně oddálí. Když se ego ve spánku odpojí od hmotného těla ležícího v posteli. kteří umírají ve strachu před smrtí. Dokud to neučiní. aby se udrželo ve zdraví a při životě. neboť veškerá éterická hmota se už nadobro oddělila od jeho hmotného těla. a v naději. protože je hustší. poskytne to určitou představu o dosahované rychlosti. takže uprostřed onoho oválu vzniká astrální reprodukce hmotného těla.ale jeho inteligence (duchové tělo) mu nedokáže poskytnout potřebné informace k plnému využití všech jeho schopností. Silou vůle se člověk této zátěže snadno zbaví. V okamžiku smrti propadá éterický dvojník panické hrůze. když bylo použito nadměrné dávky anestetika. Ví. V astrálním těle se pohybuje velice snadno a může cestovat na jakoukoli vzdálenost. kterou je možno absolvovat během těch několika málo hodin. astrální tělo se mu už nemusí přizpůsobovat. kdy je tělo opotřebované. odpočívat nepotřebuje. se musí vrátit a vstoupit do hmotného těla. kdy hmotné tělo spí. že hmotné tělo už není s to vykonávat svou funkci a bez něho nemůže éterický dvojník žít. neboť není v hmotném těle. nevyvinuté ego. a ovine se kolem těla astrálního. pavučinkové. kteří jim přicházejí v astrálním světě naproti. naše já. Proto se obvykle zdržuje v blízkosti spícího těla a čeká na výzvu k návratu. Když takový člověk zemře a pozbude hmotného těla.takže se nemůže seznámit s astrální rovinou jako ego starší. Během života má člověk příležitost žít na astrální rovině pokaždé. složené z mnohem jemnější látky než tělo hmotné. kdo je ve vývoji nad průměrem. Může jít. a tak má snahu zůstat přesně takové. pacient umírá. Klid potřebuje pouze omezené lidské tělo. Tvoří spojovací článek mezi hmotným a astrálním tělem ve spánku. ale při operačním zákroku pacient netrpí. tak jako potřebuje pravidelnou výživu. éterická hmota byla odstraněna úplně a není schopna se vrátit. k sobě astrální hmotu silně přitahuje. octne se v naprosto neznámém světě. že přežije. ale ať se dostaneme sebedál. K smrti fyzického těla dochází z různých příčin: nemocí. Vyplňuje takzvané kauzální tělo tvoříc světelnou mlhu vejčitého tvaru. jak jim radí přátelé. se protáhne do jakékoli části světa. jakmile ztratíme vědomí.

Možná že je to tak dobře. které by si nevybral. co je nevyhnutelné. že na tomto hmotném světě stráví průměrný člověk většinu času prací v kanceláři nebo v obchodě či na poli nebo vůbec v zaměstnání. že si tak málo lidí pamatuje. Peníze jsou čistě hmotná záležitost a na astrální rovině ztrácejí smysl. Astrální tělo je nositelem emocí. Může zkoumat mohutné myšlenkové útvary. Kdo naopak měl za života rád hudbu. žárlivost. samozřejmě zbaven fyzického těla a bez omezení. Takový člověk si musí najít nějaký jiný zájem. co se jim líbí.neboť odpor proti tomu. skládá se z hmoty. kdyby to věděli.vytváří myšlenka. . takže je pošetilé snažit se na ně ve dne zapomenout. Takzvané vyšší emoce -láska. Jaký je člověk před smrtí. ovlivňující neblaze obě strany. Astrální tělo se totiž vyčerpat nemůže. pak zase ani ne za minutu může sledovat jiné představení v New Yorku či v Austrálii. které hudba hmotného světa buduje z jemné látky na astrální rovině. I když v pozemském životě nedovedl hrát. éterická hmota odpadne a začne se rozkládat asi tak. Na tomto světě je mnoho lidí.Peter Richelieu – Putování duše poslední částečky fyzické hmoty a doufají. Život tu připomíná dlouhé prázdniny. jakou svět může nabídnout. nebáli by se tolik smrti . Každý může dělat. bude ji mít rád i po smrti a najde daleko víc příležitostí než předtím jak uspokojit svou zálibu. závist. kde se nestřídá den a noc. v níž stráví další krátkou dobu v hmotném světě. a do sytosti se věnovat svým zálibám. pokud se zdržuje na astrální rovině. kdo celý život myslel převážně jen na obchod.pro sebe i pro ty. Malíř nebo hudebník. chce-li být na onom světě skutečně šťastný. se okamžitě osvobodí od tohoto balastu a začne žít nepřetržitým astrálním životem. jako třeba nedostatek času ke studiu nebo únava či slabý zrak. pýcha atd. jako se rozkládá hutné fyzické tělo. Tomu. může trávit veškerý čas posloucháním nejkrásnější hudby. Na rozdíl od něj se však rozpadá na prach téměř okamžitě. může teď skládat hudbu na základě své fantazie. kdežto nižší emoce -lakota. Astrální svět je světem emocí a iluzí. který získal určité znalosti o povaze smrti studiem příslušné tématiky ještě za života. protože dříve nebo později se podobných snah musí vzdát a udělat. která by bránila získávat vědomosti. Tak antipatie. Zatímco naše fyzické tělo spí. které vznikají vibracemi astrální hmoty. sobectví. kteří si dovedou představit nádhernou hudbu. o čem jsem se zmínil . že bez hmotného těla. která se zdála v hmotném světě zcela neškodnou. protože patří k jeho osobnosti a baví ho. jež vytváří úžasné ovzduší souladu a klidu.a zlé zkazky o pekle a věčném zatracení by na ně neměly větší vliv než pohádky o lidožroutech a ježibabách na dospělého čtenáře. co znají. Jakmile se rozhodne zbavit se éterického dvojníka. i kdyby zdědil velké jmění. avšak následkem fluidické povahy astrálního těla se projevují jako mocné síly dobra nebo zla. Popíšu v hrubých rysech způsob života na astrální rovině. kteří nás předešli. Nepřetržitým proto. Vzdálenost nehraje roli. Pouze několik šťastlivců se může zaměstnávat tím. zvláště měl-li rád peníze pro ně samotné. pouze prodlužuje jejich pobyt mezi oběma světy na dobu delší. Jednou si může jít poslechnout operu do Londýna. Může se setkat s velkými hudebníky minulosti . ctnosti a neřesti zůstávají stejné.se jeví pohledu jasnovidce jako vibrace jemné hmoty. že budou moci pokračovat v dosavadní existenci. všechno .pokud se znovu nepřevtělili. kdo jsou na něm závislí. neboť jsou všichni kolem nás a jedinou přehradou je odlišná rovina vědomí. Člověk. kdyby nemusel vydělávat peníze na živobytí a na ošacení . jídlo a podobné věci . Jeho přednosti a nedostatky. která je jemnější než jakýkoli známý plyn o nejnižší hustotě. Je rozhodně škoda. nesobeckost a podobně . vděčnost. a to by bránilo vývoji a působilo by to všude jen potíže. ale nemají možnost ji realizovat pro nedostatek 11 . Bude-li chtít. protože je mnohem jemnější a lehčí. až dozraje čas k nové inkarnaci. které dostane. Jejich úsilí je ovšem marné. zatímco mírná tělesná náklonnost vyvolá odezvu horoucí lásky. pohybujeme se na astrální rovině v astrálním těle a setkáváme se s přáteli a příbuznými. Velmi málo lidí si uvědomuje. Neexistují omezení. a to tak dlouho. se zde promění v čirou nenávist. Poněvadž astrální svět je světem iluzí. co dělají v noci. bude tento život připadat zprvu nudný. Ego pak existuje pouze v astrálním těle.šaty. na nic není třeba vynakládat čas ani námahu. co chce. bude žít na astrální rovině. než je nutné. neboť hmotný život je to jediné. takový bývá i po smrti.se projevují jako vibrace hmoty poměrně mnohem hrubší a hustší. které mu kladl hmotný svět. protože jinak by byli velice nespokojení. neopustí svou práci.

kdo nevyhoví určitým měřítkům konvenční dokonalosti. že jeho víra je nepravdivá. Ted' tam může trávit neomezenou dobu a obdivovat jeho jedinečné památky. Lze si tedy snadno představit. jež může poskytnout výhradně pozemská rovina. když pohlédnou z této vyšší roviny zpět na svůj pozemský život a uvědomí si. protože se nedostavují hmotné výsledky. Po smrti se jen těžko zbavuje takových představ a to mu způsobuje značné trápení. že nejsou spokojeni se svými díly. Dobré jídlo a vybraná vína je neuspokojí. vezměme člověka orientovaného výhradně na pozemský život. neboť tím. ale co s nimi? Podobají se člověku. co malíř zamýšlí. i když lidé uznávali jejich génia. protože mají volný přístup do všech knihoven světa. Žádné podobné 12 . rozumnější. nemá už na pozemské rovině žádnou odpovědnost. kolik promarnili příležitostí. Trosečník má nad člověkem na astrální rovině jedinou výhodu v tom. Naopak. kde je nikdo nekoupí a kde není co koupit. není schopen se přizpůsobit novému životu. ale zároveň také bohužel dost pošetilé. Myšlenkové formy. Takových lidí. protože až se vrátí na zem. který před smrtí živil velkou rodinu. takže utržené peníze jim nejsou k ničemu. protože fluidická astrální hmota provede okamžitě vše. bude jen chudým dítětem. jak nudná je každá taková hra a jak odlišná od her na pozemské rovině. a proto jsou výtvory jejich představivosti daleko lepší než nejvzácnější hmotné obrazy. Jeho potěšením bylo dobře jíst a pít. Naopak. Jakmile jednou odložil své fyzické tělo. ačkoli ho všichni ujišťují. jež jsou uloženy ve vyšším já v rezervoáru vědění a jež postupem vývoje bude moci přenášet na pozemskou rovinu. Ať pijí a jedí sebevíc. Podobné zklamání zažijí i ti. Někdo hrál třeba golf. Také se vyskytne třeba člověk. ale bezcenné tam. Po smrti je čeká s největší pravděpodobností nevýslovná nuda a prakticky nebudou mít co dělat. se rozhodnou. Může se setkávat s umělci z minulých dob. jenomže mnohem krásnější. které tvoří po smrti. z níž měli na zemi vždycky takový požitek. nicméně jeho celý život . protože všechny zásahy dosáhnou přesně svého cíle tak. Neustále ho mučí pomyšlení. jsou stejné jako obrazy a stejně viditelné. kde bohatství využije. Dokud nezmoudří. Působí to na ně různě. že je vždycky naděje. co si přejeme. To je dost přirozené. jak si ukrátit čas. že příště už žádnou příležitost nepromeškají.se točil kolem věcí. může ho samozřejmě hrát i nadále. Také jiní se trápí. že se snad zachrání a vrátí do své vlasti. že údělem všech. Také nemají nic z úspěšného obchodu. Vůbec nemusel být zlý nebo nemorální. kterému celý život vtloukali do hlavy. že zemřeli. jsou k dispozici světová mistrovská díla jak v galeriích.práce i zábava . je hodně. vyjma zkušeností získaných v předešlých životech. Leckterý milovník umění už chtěl dávno jet do Říma. Každá hra je dokonalá a vůbec se neliší od předchozí. že vytvářet myšlenkové formy opulentních hostin či složitých obchodních transakcí není ten nejlepší způsob. kde lze tolik vidět a tolik se naučit. Míček vždy zapadne přesně do jamky. kdo má rád výtvarné umění. jak si to představoval. poněvadž na astrální rovině se nic nekupuje ani neprodává. jak víme. co jim diktovala jejich fantazie. Představte si člověka. Jako příklad toho. ale brzy ho to znudí. Chtěli vyjádřit na plátně přesně to. Na astrální rovině zpodobují obrazy přesně to. ze kterých se skládá život takzvaně "úspěšného" člověka. mohl být velmi oblíbený. i když si je mohou představit a dokonce ocenit jejich chuť.Peter Richelieu – Putování duše technických prostředků. Právě nejistota je půvabem každé hry a tato nejistota na astrální rovině už neexistuje. kdo pěstovali různé sporty. jiní. známý pocit naplnění se prostě na astrální rovině nedostaví. Pro toho. chodit do divadel. měl spoustu přátel a každý si ho vážil. kde se jednou dá hrát mistrovsky a jindy naprosto břídilsky. vytvářejí překrásné myšlenkové formy a nepotřebují k tomu štětce ani plátno. je pekelný oheň a věčné zatracení. tak v soukromých sbírkách. pokud by je dokázal převézt do nějaké civilizované země. ale nikdy se jim to přesně nepodařilo. že jde o špatný vtip. "Mrtvý" v něco takového doufat nemůže. Brzy si uvědomí. do společnosti a podobně a měl mnoho zájmů. Na astrální rovině lze takovým lidem vskutku závidět. který si vykonstruovali ve fantazii. který ztroskotal na pustém ostrově obklopen poklady nesmírné ceny. co se děje po smrti. neboť jejich přirozené záliby a sklony nezávisí na hmotných podmínkách. Mnozí umělci se na světě vyjadřovali. Mohou si myšlením vytvořit tisíce zlaťáků. Někteří mají výčitky svědomí. Milovníci knih si také přijdou na své. jak to s nimi dopadne. Byl to zřejmě zdatný obchodník a vzorný manžel. nikterak nepozbyli zájmu o svou práci. To byly jejich nástroje v hmotném světě. Pravděpodobně se o ně řádně nepostaral a teď si dělá starosti.

že zatvrzelí hříšníci přijdou po smrti okamžitě do pekla. kdekoli se octnou. tito učitelé musí ovšem vyplnit mezeru po jejich bludu tak. než je nutné. protože je to stav vědomí. o snášenlivosti a podobně. že konečná příčina nemůže mít nikdy nekonečný účinek . ale určitě najdete světlo. a aby to dokázal. kterému má tento proces sloužit. Čas a bolest ho poučí o důležitosti čestného a spravedlivého jednání. co není čistě hmotné. zákon příčiny a účinku.kde se zbavuje svých chyb. Nalézá se na nižších rovinách astrálního světa . ještě je zvětšuje. sebevětší peněžní obnos nemá vliv na to. co v tomto ohledu na zemřelého vynaloží pozůstalí příbuzní a přátelé. to rozhodně nemají v první chvílích lehké.i když tendence 13 . až na to. čemu kdysi věřili. Nelze přece zrušit zákon přitažlivosti tím. kde se člověk dost bolestně. modliteb a obětin. aby postoupil výše. a když se vytříbí. Na římskokatolické nauce o očistci jako přechodném stavu. kdybychom se na ně nepřipravili tady.zvaném očistec . procházejí totiž dvěma stavy. ačkoli mohou na vlastní oči vidět. které vás vyvede na cestu k vědění a posléze k moudrosti dokonalého člověka. spíš bychom měli prozkoumat problém ze všech stran a utvořit si vlastní názor. kterými se tady dole obklopujeme. že ti. Do další inkarnace se rodí bez hříchu . hudbou. symbolickým ohněm. Jejich sklíčenost z nich vyzařuje. zato však existuje rezultát. kde dochází k velké očistě a nápravě. kdo mají podobné tristní případy na starosti. Pro většinu lidí však cesta do pekla nebo do nebe nepřichází v úvahu. Vždycky mi připadalo k smíchu.už jen z toho důvodu. že by peníze mohly změnit přírodní zákon. ale i minulost a budoucnost. jež by ho trvale připoutávaly k žádostivosti těla. že několik málo velkých světců projde rychle prostředím astrálního světa přímo do světa duchového. kdežto velcí světci se dostanou hned do nebe. kudy člověk prochází téměř bezprostředně po smrti. jaké připravoval v pozemském životě svou nepoctivostí. který platí ve vyšších světech zrovna tak jako na této pozemské rovině. zůstává delší či kratší dobu v přechodném stadiu .v té části. kdo přijdou na astrální rovinu zatíženi takovýmto strachem. že je stihne to nejhorší. že to není pravda. O tom chci dnes pohovořit. s nimiž se setkávají. Pomocí peněz snad lze obejít za života zákony pozemské roviny. To už věrohodnější se zdá výrok církve o velkých světcích. co vysvětluje nejen přítomnost. čímkoli. Očistec není jméno nevhodné. Bohužel se takoví lidé sdružují podobně jako na pozemské rovině a tvrdošíjně věří. musí podstoupit stejné utrpení. Obyčejný člověk. že ho podplatíte. peníze ztrácejí hodnotu a vše. co se děje s člověkem po smrti.dnes budu pokračovat. a ještě méně lze odvrátit božskou spravedlnost úplatky svíček. Proto se zabývejme vyššími inteligentními zájmy. literaturou. O jejich pošetilosti je však dříve nebo později přesvědčí ti. Jak žijeme teď a jací jsme teď. vědou. že je nezvyklá. které opustil. Možná že máte teď zatím v hlavě zmatek. a v příštím světě budeme žít šťastným životem a budeme se moci těšit z příležitostí. Je to místo." Kapitola 3 "Včera jsem vám začal stručně popisovat. Místo aby jim ulehčil trápení. Nic takového samozřejmě možné není.a ti. z nichž nižší je znám jako očistec. zbavuje svých chyb. věrolomností a krutostí jiným. výtvarným uměním. přijde nazmar. ale jakmile člověk opustí tento svět. věčné peklo neexistuje . mají samostatné ego a každý z nich se musí nějak vypořádat se svou karmou a že potíže. na něž nemají vliv. Není odměny ani trestu.s pocitem. co se děje na astrální rovině . ani příliš zlý ani příliš dobrý. kterou musí v daném životě vyrovnat. které by nám nebyly nic platné. Nikdy bychom neměli odmítat myšlenku jenom proto. že ji snižuje směšná teorie o odpustcích: jako by se člověk mohl vykoupit z tohoto obtížného stavu a vyhnout se účelu. že se rmoutí nad věcmi. že jim nabídnou něco rozumnějšího a povzbuzujícího. jsou vlastně příležitostí k splacení určité části karmického dluhu. Zbavte se představy o nějaké odměně nebo trestu. postupuje dál. Velká církev římská učí velmi stroze a věcně. nebo že hledí do budoucnosti pesimisticky . aby tam pokračovali ve svém vývoji. Jak jsem již řekl. kde se zbavuje oslepujících nižších sklonů. neboť skutečně existuje stav zvaný nebeská blaženost a je docela možné. je dost pravdy. měl by si spíš uvědomit.Peter Richelieu – Putování duše úvahy už nikomu nepomohou a pozůstalým to působí jen větší sklíčenost. Někteří lidé si zase sami způsobují různé potíže tím. takoví budeme na druhé straně smrti a náš život tam bude ovlivněn myšlenkami. Vývoj vyžaduje.

Za života s velkou rozkoší navštěvoval svou skrýši a probíral se bankovkami a zlaťáky. Snaží se ovlivnit pátrací četu. což ho ovšem uspokojí velice málo. se pak tato žádostivost projeví v plné síle. kdyby mohl mluvit o svých zážitcích.jenomže příčinou jeho touhy není žízeň. tyto zákony však existují a jsou výrazem božské vůle. a přesvědčit ho. Vysvětlit mu. Z astrální roviny pak zjistí. Nikdo ho samozřejmě za jeho žárlivost netrestá.Peter Richelieu – Putování duše podlehnout scestným sklonům existuje dál . dokud si na základě očistných zkušeností neuvědomí. Cítí následky svých činů z pozemského života . ale je to lepší než nic a představuje to maximum. on sám pouze sklízí plody vlastní pošetilosti podle karmického zákona příčiny a účinku. nepochybně udělá vše. které nechával prokluzovat v prstech a padat zpět na hromadu ostatních. co se děje v očistci. že ho pije. že všechno je jeho a nikdo jiný se toho nemůže dotknout. že se uplatňuje zákon o příčině a účinku. který shromažďoval peníze a schovával je. Jediný způsob pomoci je snažit se ho dobrou radou a rozumovou úvahou přesvědčit o nesmyslnosti jeho počínání. co se děje a jaký to má důvod. jež ho dohnala k žalostnému konci. co si teď bez hmotného těla může opatřit. a tak je veškeré jeho úsilí marné. Mnoho z toho nemá. Člověk. zatímco ve skutečnosti ho chce jenom mít s duší i s tělem pro vlastní uspokojení. že sleduje. ale nedokáže si přivodit následek. Problém je v tom. aby je nikdo nenašel. který. Nikoli ovšem věčné. aby je svedl ze stopy. To je tedy případ člověka. že jediné východisko je zbavit se žádostivosti. Může si dokonce představit i jeho chuť. Jiná jména pro astrální rovinu jsou rovina touhy či rovina emocionální a právě na této rovině žádostivost a emoce existují v koncentrovaném stavu. že musí být tolerantní a prokazovat druhým dobro bez ohledu na to. Dříve nebo později to pochopí a jeho očistec tím skončí. Pokusím se vysvětlit na několika příkladech. který propadl nadměrnému pití.ale trestán není. že je to trest. Jiný velmi častý případ je žárlivec. byť i dočasná. totiž pocit. Po smrti se tato žádostivost. bude už z jeho svobodné vůle. i když jde vlastně jen o několik dní. Má-li dojít klidu a štěstí. Aby se tomu pocitu přiblížil. že to je. že musí zbavit svou 14 . Jde v podstatě jen o to. Plakal radostí. jak s ním nakládají. Protože žárlil celý život. ale dost dlouhé a trýznivé. který si myslí. musí se přestat starat o čistě světské záležitosti. že někoho miluje. jak se k jeho údajné lásce chovají jiní. Lze mu jedině trpělivě vysvětlovat. týdnů nebo měsíců. Lakomec tomu nemůže zabránit. který opravdu miluje. Ale žárlivec to nedokáže. pozoruje-li. Opět je nutno zdůraznit. že se milované osobě dostává obdivu a pozornosti též od ostatních. i když se zřejmě ještě dlouhou dobu po smrti zdržuje poblíž skrýše. u jedince. Znamená to nepochybně utrpení. Každý ví. bude trpět. protože dokud nevyhasne nebo dokud ji neodloží. octli bychom se brzy v naprostém zmatku a nemohli bychom se o nic opřít. pak by mu to po smrti vůbec nevadilo . neboť se těmto trapným zážitkům nedá nijak zabránit. aby hledala jinde. že tohoto člověka nikdo netrestá: trpí sám jen svou bezbřehou chamtivostí a lakotou. Odjakživa platí určité nezměnitelné zákony a musíme se jim snažit porozumět. že jeho poklad byl odkryt a šťastní nálezci ho pravděpodobně bez rozpaků utratí. rozhodně by je popsal jako peklo. jakou kletbou se právě tohle může stát. na své rovině. stane daleko mocnější. že mu vlastně nikdo nemůže pomoci. nýbrž žádostivost určitého příjemného pocitu. ale nelze říci. Nepatří totiž výlučně jen k hmotnému tělu. kterého se v dalším životě dopustí. nýbrž je jednou z funkcí takzvané apetitivní složky člověka. leda ve spánku a krátce. který ve fyzickém těle cítil jen asi setinu skutečné touhy. Další případ je lakomec. by měl být rád. co zasel.neboť žízeň i hlad jsou v astrálním světě neznámé . vede k tomu. Určitým velmi omezeným způsobem může ukojit svou touhu fantazií. nenávidí je a snaží se je všemožně ovlivňovat. žárlí i po smrti a trýzní se ustavičně a zbytečně tím. Velmi často podobná vášeň člověka úplně zničí.a každý zlý skutek. Kdyby jich nebylo. ale není schopen se s nimi dorozumět. že se nestará o ženu a děti a dokonce se dopouští i zločinů jenom proto. To se opakuje. Nejběžnější a nejpochopitelnější je případ člověka. Většinou si však z takových rozhovorů nepamatují nic. Může si vytvořit myšlenkovou formu alkoholu a představit si. Vypěstoval si žádostivost a teď trpí. věčnost. aby ukojil svou potřebu alkoholického opojení. aby si myslel. Doba utrpení se mu může zdát jako věčnost. kvůli němuž pil dříve. Kdyby pil jenom pro žízeň. může nanejvýš navštěvovat na světě hospody a pokusit se čichat alkoholické výpary. ale bez hmotného těla ji opilec není s to uspokojit. a člověk sklízí.

O tom všem se dozvíte později. kdo ho potřebují. vyhneme se v budoucnosti mnoha potížím a dočasnému trápení. prohlásil. Většinou procházejí rychle nižšími oblastmi do vyšších rovin. jak šťastné dětské hlásky a skotačení dovedou tyto největší svátky roku proměnit. Pro fyziky a matematiky se skupinami studentů je astrální prostředí mnohem vhodnější než země. Rozhodne-li starat se o ty. Otec začal znova a za nějaký čas. abychom si uvědomili. sklízejí. pak nás po absolvování dalších životů nemusí při průchodu nižšími oblastmi astrálního světa zdržovat obtíže. U bezdětné rodiny probíhá všechno úplně 15 . což přivedlo jeho matku předčasně do hrobu. že syn postiženého. Také malíři a sochaři tu mají své žáky. Proto musíme usilovat o vědění. čeká bezmezné štěstí. neboť neinformovaných je mnoho a pomocníků málo. To by mělo být úkolem každého myslícího člověka. kterými se na světě zabýval. že nikdo nemůže druhého vlastnit. Za života se musel spoléhat na víru a rozumové schopnosti. pokusil se získat peníze podvodem a skončil ve vězení. Tam spatřil. a jakmile se náš pohled změní. a když mu to jeho přátelé vytýkali. jednak hudbu přírody.Peter Richelieu – Putování duše lásku sobectví a uvědomit si. to jest lidé nadprůměrní. Taková shromáždění lze vidět dosti často. o kterých jsem mluvil. kde nejenom mohou pokračovat v experimentech. Ještě jeden příklad a tím s očistcem skončím. ne pro sebe. dokonce se stal mnohem úspěšnějším než ten. ale zavinila též smrt jeho manželky a zmařila životní vyhlídky jednoho mladého člověka. a lze si jen mlhavě představit radost a uspokojení. co ho kdysi zničil. kdo právě zemřeli. Za několik let se zruinovaný člověk vskutku opět vzchopil. které se naskytlo. Jistý obchodník zničil svého konkurenta. kteří se snaží napodobit jejich umění. jenomže my jejich velkoleposti rozumíme asi tak jako mravenec lidskému životu a činnosti. co zaseli. Laskavý člověk. jak jsem už řekl. místo aby se přizpůsobil novému zaměstnání a snažil se poctivě uplatnit. opět zbohatl. Co se s ním stalo? Zklamán svým osudem. O to také v očistci jde. Také viděl. Duchovně orientovaného člověka. tak také intelektuálové. Hudebníci mají obrovskou příležitost poslouchat jednak světová hudební díla. který studoval na univerzitě. chytil se špatné společnosti. bude mít celý astrální život co dělat. neboť je to skutečně svět sám o sobě. že měl pravdu. že bude v příštím životě jednat jinak. V astrálním světě vidíme jasně všechny následky svých činů. čím je pro nás řeč. na nichž pracovali. Zejména za války je takových lidí třeba. jen málokdo je ušetřen utrpení při takovémto pohledu a každý si umiňuje. ale synovi už prospět nemohl. i když by si to velmi přál. Až dosud tápal v temnotě: teď alespoň do určité míry nalezl světlo. a změní-li se tím naše povaha. Vezmeme-li si příslušná naučení k srdci. V takzvaném očistci se mu ale celá záležitost začala jevit trochu jinak. Hudebníci se mohou setkat s velkými muzikálními anděly. že bezohledné jednání je v obchodě nutné a že taková lekce jeho soupeři nakonec jen prospěje. protože mohou studovat čtyřrozměrný svět a dělat různé pokusy. ale abychom pomáhali svým bližním v nouzi a měli svůj podíl jako průvodci a rádci tápajících ve velkém díle kosmického vývoje. musel studií nechat a přijmout první špatně placené místo.pomáhat druhým . neboť něco takového skutečně existuje. jež mu takové poznání přinese.tu má snad vůbec největší příležitost: věnovat veškerý čas těm. kterou si tenkrát vůbec nepřipouštěl. kteří žijí pro hudbu a vyjadřují se hudbou a pro které je hudba tím. když si uvědomil. získá velký karmický kredit. Jinak o tom už během svého života neuvažoval. Všechny kosmické světy mají svou hudbu a barvy. očistcová muka skončí. který měl za života jedinou myšlenku a jediný cíl . Jediná taková lekce by měla stačit. a že bezohledný postup vůči konkurenci je vlastně štěstí v neštěstí. Obchodník to často uváděl jako důkaz. že jeho hrabivost. ale teď si může ověřit pravdivost mnoha teorií. nejenom na čas zničila jeho soupeře. Jako odpovídají astrální zkušenosti průměrných a podprůměrných lidí jejich pozemskému životu. planety obíhající po svých dráhách ve vesmíru skutečně zpívají. jak se ten chudák tenkrát vrátil domů a řekl své ženě o svém neštěstí." "Dnes mě čeká příjemný úkol popsat astrální svět dětí. Stačí přece strávit vánoce s bezdětnou rodinou. moře a větru a zejména hudbu sfér. Kdo se k takové práci hodí a chopí se této příležitosti. který o těchto věcech hodně přemýšlel. Z tohoto širokoúhlého pohledu se pak jeví celá záležitost jako skutečná tragédie a lze si představit utrpení onoho bezohledného obchodníka. ale mohou se též obklopit žáky podobných zájmů.

takže je pravděpodobné. jenom jsme měli pocit. Změní se v Herma s okřídlenými opánky nebo v Iásóna.Peter Richelieu – Putování duše jinak. Chudoba. Za několik měsíců však podlehnou svému instinktu. nač jeho nevyvinutý mozek a primitivní intelekt nestačí. Křtem se stane členem posvátného bratrstva. Víme. a může se projíždět po vodě. Něco podobného pozorujeme též u zvířat. a nemusí nic předstírat. které si přeje veslovat na řece. Obyčejně se soudí. Dětský smích je ta nejpodivuhodnější věc na světě a tomu. Je-li nebezpečí. Dospělí lidé obalení společenskou konvencí a respektabilitou o tom nemají tušení. si prostě představí loďku a vesla. bolest a podobné věci nemají v myšlení astrální matky místo. protože látku astrálního světa lze ztvárňovat pouhým myšlením a myšlenkové formy existují tak dlouho. kdy děti přestávají být dětmi. když se zmaří mladý život. že někam pluje. uskuteční se to. který končí. Předčasnou smrtí tedy nic neztrácí a nijak netrpí. Spát se nemusí. Zemře-li v mládí. jak chceme. poněvadž je tam mnoho matek. získá určitou ochranu a vydá se cestou dobrých vibrací. u jiných přetrvává dětské chování až do puberty. Nechtěli jsme bránit jeho vývoji. kdo nechápe alespoň elementární zásady evoluční teorie. s říší vil a s krásou. kteří se na nich významně podílejí. svět by byl mnohem šťastnější. že se ptá. Mateřské city na astrální rovině jsou stejné jako na zemi. Plastické astrální tělo přijme jakýkoli tvar a dítě se tak na chvíli stává vším. které jsou vždycky k dispozici. že dítě odejde předčasně z tohoto světa. Žít mezi postavami vlastní fantazie je podivuhodný způsob výchovy. kdo ho zbožňoval. nedostatek jídla. Dítě. Nač si vzpomene. kdy je dítě nejroztomilejší. že se v příští inkarnaci začne zajímat o umělecké stránky života. Takové vyučování zanechá na dítěti stopy a může způsobit. že tím hrdinou je. který je součástí jejich skupinové duše. že dítě je člověk. Touží-li napodobit smyšlené hrdiny. se po něm stýská. stačí si pomyslet. jak vysvětlit malému tazateli něco. neboť je nic neomezuje. a znudí-li je to. co by bylo v podmínkách pozemské roviny nemožné. Je to tím. protože právě přišla z astrálního světa. kde vládne jednota se všemi oblastmi přírody. Mnoho lidí se s nadšením účastní jejich her a jsou tu i přírodní duchové. aniž by sedělo jen v obyčejné vaničce s dvěma klacíky místo vesel a předstíralo. získá zkušeností málo a nemusí se dlouho přizpůsobovat po odchodu z pozemské roviny. Lidé. Jako by děti byly jedinými normálními obyvateli našeho světa . stačí si jen představit něco jiného a plastické astrální tělo uposlechne. aby se věnovala adoptovanému dítěti. které je uchrání různých škodlivých vlivů. mělo by se pokřtít. žijí neobyčejně šťastným životem. aby získal zkušenost a pracoval na svém vývoji. a je naprosto přirozené. které zemřely a touží se starat o dítě. Mimo tyto pěstounky. Dostává se jim veškeré péče. proč musí rodiče tímto způsobem trpět a k čemu je život. který sestoupil na tento svět. že mu nic nechybí a že se baví. o vánocích je dům bez dětí prázdný a ze světa jako by vymizela pravá radost a štěstí. vůbec se nebojí. Kdyby se průměrní lidé snažili v této věci získat víc informací. Někdy jsme zašli dokonce tak daleko. že je velice smutné. Také jsme se proto často octli před nezdolatelným problémem. Když se děti dostanou do astrálního světa. tím se stává. Doba. jež opustilo svět v útlém věku. některé se změní. že se děti ustavičně na něco ptají. projeví se strach a odpor k lidem a už se s nimi přátelit nelze. když děti vyrostou a zmizí v obrovském kadlubu dospělé společnosti. zejména ve věku kolem tří čtyř let. který řídí loď Argo nebo v Robina Hooda. takže má spousty času. I lvíčata jsou roztomilá. Smrt dítěte se vždy zdá zbytečnou tomu. kteří ví. tu existuje celá armáda astrálních pomocníků připravených provést nově příchozího počátečním obdobím nového života. že naše odpovědi jsou tak 16 .jedinými lidmi. neboť touto metodou se lze naučit mnohému. hrdinu Sherwoodského lesa. o nichž slyšelo v pohádkách. Dítě s bujnou fantazií se obklopí podivuhodnými věcmi. a kromě toho se může věnovat jeho výchově a seznamovat je s rozmanitými krásami kolem. že se opět brzy převtělí. že jsme se na něj obořili ve snaze ho odradit od dalších otázek. když se narodí. sotva začal. Stejně jako dospělí se děti přechodem do tohoto nového světa nezmění. Jakmile si něco představí. kteří něco vědí o evoluci. že se teprve nedávno vrátily na svět a ještě úplně nezapomněly na život v nebeské slávě. kde strach neexistuje.co je radost. a fantazie se okamžitě změní ve skutečnost. má radost. jakmile začnou chodit do školy. co je napadne. nezávisí na věku. si však uvědomují.

Ego dítěte tím žádnou škodu neutrpělo. že smrt dítěte bylo tabu. které svými skutky v předchozím životě získalo právo na dobré vzdělání. kterému by se astrální tělo přizpůsobovalo. těm kdo tomu nevěří nebo nechtějí rozumět. kdežto muž se plně věnoval obchodu. pět let počkat a znovu se vtělit do téže rodiny. který se dřív zdál téměř dokonalý. Měli pocit. za níž se skrývala jejich skutečná dcera. A protože pak už neexistuje hmotné tělo. která o těchto věcech nebyla informována. neboť si neuvědomuje. protože myslí. kterou neviděli celých deset let. Na to není snadné odpovědět. kde na zemi přestali. jakmile však na to dítě přestane myslet. ale nechtěl své ženě kazit radost vysvětlováním. rád bych uvedl ještě jeden příklad. V podmínkách astrální roviny je všechno jiné. astrální tělo po smrti neroste. přestože dítě obyčejně řekne. Živý model/ je živý. v druhém těle 17 . Muž. muselo první tělo pro nedostatek vhodné příležitosti opustit. aby mohla jednou počít další dítě. Za pět let po smrti prvního dítěte porodila žena dalšího syna a jejich radost neznala mezí. a to z následujícího důvodu: Každý tráví určité hodiny spánku v tomtéž světě jako mrtvé děti. jak ji znal zaživa. na který se dítě může podívat. projevují se tak pouze přírodní zákony a vyšší hmota se podle nich řídí právě tak. o němž se nesmělo mluvit. takže se druhému dítěti mohlo dostat prvotřídního vzdělání. že jeho dcera bude vypadat přesně tak. a když oplakávají jeho smrt. jakmile usnou a vystoupí mimo tělo. Když dítě tvrdí. že vlastně vnímá jen svou vlastní myšlenkovou formu. zda děti v astrálním světě také rostou. že své dítě ztratili. věděl. Někdy sice ztráta bolela méně. že se na onom světě setká s patnáctiletou dívkou. kdy jistí manželé zahynuli při automobilové nehodě. že vyrostlo hodně. když se člověk narodí. Vidí v podstatě astrální protějšky jejich fyzického těla. Otcové i matky. Rodiče propadli hlubokému zármutku a nedali se nijak utěšit. přestane růst i astrální tělo. Jak jsem už řekl. že manželé splatili svým utrpením řadu karmických dluhů. Narodil se jim syn. zatímco ono je může vidět stále. které tak milovali a pro které plánovali budoucnost. Není na tom nic záhadného. Novorozeně mělo stejné ego jako chlapec. spatřila vytáhlou osůbku s půvabným obličejem a zářícíma očima a zvolala: 'Ty jsi ale vyrostla! Vždyť už jsi úplně dospělá!' Manžel věděl. Deset let předtím přišli o pětiletou dcerku. Někdo by mohl namítnout: "A nestýská se dětem po rodičích a kamarádech?" Nestýská. když přicházel domů z kanceláře. z něhož plyne. pokud se na něj soustřeďujeme/ a má oproti slovnímu výkladu velké výhody. kteří nemají jasnovideckou schopnost. že by bylo lépe mlčet. Což ukazuje. neboť i když se dítě myšlenkově vyvíjí a učí. se s ním shledávají. Lze odpovědět tím. že práce mu pomůže zapomenout. že vyrostlo. tělo opět nabude skutečné normální velikosti. Než skončím svůj výklad o životě dětí na astrální rovině. Zármutek působil na každého z nich jinak: žena se starala o domácnost a modlila se. Jeho žena. Mohou prakticky navázat tam. Dítě. Naskýtá se otázka. naopak. jim bylo odňato. neviditelné. leda ve spánku. že vytvoříme obraz.Peter Richelieu – Putování duše nedostatečné. Jeví se mu v tomto ohledu značně hloupí a zaostalí. kteří se rmoutí. je jen škoda že si nic nepamatují. hrají si s ním a pokračují v jeho výchově. plastické astrální tělo okamžitě reaguje na tuto myšlenku a dočasně se zvětší. ale trauma zůstávalo a oba svou frustraci ještě zhoršovali tím. že byli podvedeni samotným Stvořitelem. roste a dosahuje dospělosti. stojí vedle nich a snaží se s nimi všemožně komunikovat. Život. že je laskavý a milosrdný. Růst je nutný jen na hmotné rovině. jako se podle nich řídí hmota na nižší úrovni. Kdysi jsem byl svědkem zajímavého případu. že si 'myslí'. že vyrostlo. na něž by bývaly dříve nebyly peníze. že i když je nesporné. že jde jen o klam způsobený zvláštními vlastnostmi plastické astrální hmoty. že na astrální rovině lidé nerostou. Nezklamala se. neboť zcela správně předpokládal. který studoval okultní nauky. tělesně zůstává takové. jak to dělával. který jim předtím zemřel. o němž se říká. který však žil jen dva roky. že dítě. jaké bylo v okamžiku smrti. a za druhé. zel prázdnotou a jejich domov byl pustý a skličující. Hovoří s ním. Dva chudí manželé toužili po dítěti. Svým neštěstím se tím častěji a intenzivněji zabýval každý sám. a tak ji při setkání vzal do náručí. že je sice samo vidět muže. znamená to. úplně stačí neškodná iluze. Díky otcově pracovitosti se hmotná situace rodiny značně zlepšila. když se ráno probudí. abychom nevyvolali nesprávný dojem. ale oni své dítě prostě nevidí. si připočetla všechna uplynulá léta a předpokládala. že předčasná smrt bývá obyčejně pro dítě velkým dobrodiním. Význam této zdánlivě nesmyslné smrti byl za prvé v tom. pokud jeho fyzický růst nezastaví smrt. Dítě je po smrti průměrným rodičům.

Nebudete mít pak žádné potíže upamatovat se a podrobně popsat. jež by muselo po krátké pozemské existenci konsolidovat. nesmíte být potom zklamán. Tomu se chceme vyhnout. nepochybuji. Musí strávit určitou dobu v astrálním světě. kdy se ráno zas do těla vrátíte. Nejjednodušší způsob je myslet si. Neboť narodit se o několik let později neznamená v celkovém evolučním plánu vůbec nic. že se ego vrací do svého domova. budete už spát. dalekosáhlý vliv. a proto vám popisuji. zkuste si představit. že si na všechno vzpomenete. pak jděte do svého pokoje a ve tři čtvrtě na deset ulehněte do postele. kteří pomáhají řídit tuto planetu. když ležíte v posteli. Doufám. co vás čeká. co jste dělal v astrálním těle v době. i když vám pomůže můj Pán. nebo vůbec žádné zkušenosti.Peter Richelieu – Putování duše získalo lepší možnosti. Budete-li se řídit přesně podle mých rad. až se jindy probudíte a zjistíte. co uvidíte a zažijete ve stavu mimo tělo. evoluce je pomalý proces. navrhnu vám experiment. protože má-li mít to. Tady máte tabletku. Pak duchové tělo také zaniká a ego dostane nové duchovní a astrální vybavení teprve tehdy. to budete zapisovat své astrální zážitky. Nejprve budete asi dost překvapen. Musíte se ještě důkladněji poučit o životě na astrální rovině a budete mít příležitost se ptát na všechno. se pokuste udržet v mysli při usínání. jenž je jedním z velkých adeptů neboli dokonalých lidí. kdo mě za vámi poslal. musíte si zapamatovat. V noci jsem dostal dovolení od svého Pána. se vrací na několik let pouze do astrální roviny. pak astrální tělo odkládá a přechází na duchovní rovinu. která zajistí. abyste si uvědomil. co navrhuji. s nímž myslím budete určitě souhlasit. kdy vaše fyzické tělo odpočívalo. jak vypadáte. až přijde čas pro novou inkarnaci. abyste se se mnou vydal na cestu astrálním světem. který spatříte. Mimo tělo vystupujete sice každou noc. aby si při návratu do fyzického těla zapamatovaly. protože to bude obraz. takže byste se probudil. kdy usnete až do chvíle. která mělo v nedávném krátkém životě. jež se do takového prostředí narodí. Jak zřejmě začínáte chápat. Důvěřujte si a všechno 18 . že na stropě nad vámi je obrovské zrcadlo. ale pokusíme se o to. o čem jsme mluvili. co jste dělal. ale nic si z toho nepamatujete. co byste tam uviděl. co jsem vám řekl. ale ponechá si stejná těla astrální a duchovní. Pozítří nepřijdu. co dělal ve spánku. a strach by vás mohl zahnat zpátky. aby k přerušení vědomí nedošlo. Než odejdu. když jste byl mimo ně. Zítra a pozítří nejezte maso a nepijte žádný alkohol. Nemusí se to podařit úplně. Místo toho si pročtěte všechny poznámky z minulých šesti dnů. Zapamatovat si každou podrobnost správně je velice těžké a dosáhnout slušnějších výsledku vyžaduje mnoho let studia. Chci vám nabídnout. jenom by vám zůstalo několik útržkovitých dojmu. poněvadž mým úkolem bude donutit vaše mozkové buňky. abych vám poskytl příležitost vidět na vlastní oči něco z toho. že jste i jinak v tomto ohledu velmi střídmý. Byl to totiž především on. pouze pokud prožilo v hmotném světě průměrně dlouhý život. co vám doposud není jasné. který je na vyšší duchovní rovině. které byste pravděpodobně popsal jako sen. Vím. Zítra dopoledne nepřijdu. až se odpoutáte od těla. a to. až se uvidíte na posteli (vaše skutečné já se vlastně bude dívat jen na vaše fyzické tělo). Osvěžte si v paměti pokud možno veškeré podrobnosti. Zmiňuji se o tom. U většiny lidí jsou sny mozkovými buňkami zkomolené fragmenty toho. nějaký užitek. že nám pomůže. Zítra večer jezte naposled v sedm hodin. Proto vám nemohu zaručit. V duchovém těle konsoliduje všechny mentální zkušenosti a intelektuální snahy z posledního pozemského života. že dítě. Pohovoříme o nich třetí den. Teď vás opustím a sejdeme se zítra večer. Jestli se nám naopak poštěstí něco dokázat. že vám to pomůže objasnit mnoho věcí. kdybychom mohli spatřit její celkový plán a nikoli jen nepatrnou část. že si nepamatujete vůbec nic. ale i malá dávka alkoholu by nám způsobila potíže. Abych to tedy shrnul: obecně platí. porozuměli bychom jí snáze. Než usnete. které zatím ještě nechápete. kdy vás navštívím jako obyčejně v jedenáct. kterou většina z nás zahlédne z pozemského života. těch několik let však někdy bývá rozhodující pro situaci v určité rodině a může mít na ego. pak dostane nové hmotné tělo. Pomohu vám udržet kontinuitu vědomí od okamžiku. pomohu vám zapamatovat si hodně z toho. koncentrace a praxe. a protože můj Pán s tím souhlasí. poněvadž má buď málo. Teď se ovšem vynasnažíme. že v deset hodin přijdu. poněvadž se to neděje vědomě. Bez této kontinuity vědomí byste si pamatoval málo nebo vůbec nic. že krátký život na hmotné rovině často znamená.

Popadl jsem ho za ruku a okamžitě poznal. Teprve později jsem si uvědomil. že se má dobře. jak jsem vám říkal. jak se má. než udělá. řekl. pak jsem si vzal pilulku. je slabý výraz. Mé překvapení a nedůvěřivý výraz ho zřejmě bavily a jeho obličej s několika charakteristickými vráskami se na mě usmíval jako za dobrých starých časů. že je modrošedé. kam jsme s oblibou chodívali. že budu muset uspořádat své myšlenky velmi pečlivě. jíž se plastické astrální tělo okamžitě přizpůsobí. ale nedostatek zemské 19 . že stále ještě nosí uniformu. octl se asi pul metru nad ním a díval se na sebe v posteli. ale začal se mi posmívat. "Opravdu?" odpověděl a poznamenal. že se se mnou děje něco neobyčejného. Zkusil jsem to a povedlo se mi totéž. jenomže nevím. že vidím bratra. měl jsem pocit. jak ostatně brzy uvidím. že Charles. jak mi řekl můj učitel. že tomu opravdu tak je. Samozřejmě jsem souhlasil a byl jsem zvědav. a tak jsem jako obvykle začal sestupovat po schodech. že není nic nemožného. jak tomu bývá. Včera večer jsem je slyšel odbíjet tři čtvrti na deset. jak jsem ho viděl naposledy. a že to je moje představa. byl jsem rozechvěn a rozčilen a možná že jsem se také trochu bál – byla to bázeň z neznámého a neobvyklého. jak býval. abych na nic nezapomněl. že jsem byl překvapen. poněvadž jsem se ale přesvědčil. že je tomu přesně tak. Když se konečně dostal ke slovu. kterých si velmi cením. Podivil jsem se. poznamenal: "No. Zprvu mi to připadalo dost zvláštní. čeho jsem si všiml: na astrální rovině je světlo všude a pořád." řekl Charles a zamířil ke dveřím. že je světlo jako ve dne. neboť dveře pro mne nebyly vůbec žádnou překážkou. Můj indický přítel se mě zeptal. a protože teď máte oba tělo stejného druhu. je to on. Říci. Otočil jsem se a spatřil svého bratra Charlese. jak to uděláme. Odbíjejí jemným stříbrným tónem každou čtvrthodinu a nikdy mě ve spánku nerušily. neboť jsem si je koupil za nemalý peníz ještě jako nemajetný cambridžský student. neznala mezí: chvíli jsem ho držel za ruku. Bylo to dost těžké. Chtěl jsem vědět. se schodu vůbec nedotýká. a že bych vždycky vnímal jeho oblečení jen podle vlastní představy. Na astrální rovině si prý musím zvyknout procházet bez otvírání.a vlastně velmi reálně naživu . Za sebou jsem zaslechl veselý smích. že bychom mohli začít astrální večeří. V každém případě doufám. pak jsem mu položil ruce na ramena a vůbec jsem se snažil všemožně ujistit. To se ovšem snáz řekne. protože jsem ho tak viděl při posledním setkání.Peter Richelieu – Putování duše dobře dopadne. Můj indický přítel mi vysvětlil. Vedle ní mám malé francouzské hodiny. že i kdyby Charles myslel na to. abychom se podívali do grilu Trocadero. co chci podniknout. stejně bych to neviděl. kterého jsem si předtím nevšiml a který byl v pokoji též. Jako bych náhle vyklouzl z těla. vzal jsem si tabletku a snažil se představit. Bylo to vlastně to první. "Tak jdeme. a zrovna když začaly odbíjet deset. Experiment se rozhodně podařil. jsem si uvědomil až později . co má na sobě. Všiml jsem si ale.asi takové jako v pokoji za úsvitu. že je to opravdu on. nýbrž pluje asi tak třicet centimetrů nad nimi. koho máme rádi a koho jsme delší čas neviděli. Můj pokoj je v prvním poschodí. co dělá. a doporučil. pokud by mi to sám nepopsal. který vypadal přesně tak. co si zapamatuji z událostí předchozí noci.usoudil jsem." Má radost. Srdce mi začalo bušit. jenže mnohem jasnější. Dodal. je pro vás samozřejmě právě tak skutečný jako vy pro něj. Ulehl jsem podle návodu ve tři čtvrti na deset. popřípadě opraví. protože astrální tělo vypadá sice ve všem úplně jako tělo hmotné. že je Charles naživu . ale v pozemském smyslu hmotné není a nemá svaly ani kosti ani tkáně. je-li šťasten a podobně. Chtěl jsem je otevřít." Kapitola 4 Podle instrukcí jsem měl sepsat všechno. že jeho stisk je stejně pevný. zjistil jsem. co na sobě má. že vidím Char1ese ve vojenském. a ačkoli to bylo divné. že nemusím mít obavy. když jsme byli v Anglii. že vůbec nemyslí na to. protože toho bylo tolik. Ke svému úžasu jsem zjistil. že můj učitel dnes zápis ještě doplní. Můj indický přítel. že se vidím ve fiktivním zrcadle nad postelí. Nicméně Char1es byl pro mě dostatečně reálný. když se setkáme s někým. Byla tmavá bezměsíčná noc. který mě kupodivu vůbec nevyděsil. který šel první. Charles navrhl. a tak jsem ho zahrnul množstvím otázek. ale strach jsem neměl a rozhodně jsem se netoužil vrátit zpět. zda si dokážu vzpomenout opravdu na všechno.

jak se lidé otřesou a jakoby žertem prohodí. jak si sám sebe představoval. jsme dorazili k cíli. a tak jsme vešli a já jsem se zastavil v oddělení knih. jak mě informoval Charles. takže jsem si na něj záhy zvykl. kdy jsem vystoupil z těla na Cejlonu vzdáleném deset tisíc kilometrů! Mí společníci pobaveně sledovali můj zájem o všechno. bylo mi řečeno. a zmínil jsem se o tom. 20 . že tento pocit vzniká dotykem fyzického těla s astrální bytostí. a že jakékoli okliky byly samozřejmě zbytečné. aby mi to bránilo v pohybu. přesto však zanechá určitý nepatrný vjem. ale zase ne tak. že si člověk musí na takové převlékání zvyknout. Poněvadž mě na to upozornil. že astrální tělo nevyžaduje odpočinek a že na astrální rovině není ani noc ani den. Procházel jsem obrovským prázdným obchodním domem. že procházím jakýmsi chuchvalcem mlhy. a když jsem se dotazoval po příčině. a lehkost. spatřil jsem. zná-li cestu do Anglie. s čím jsem se setkával. jakou mi teď trvá popsat tuto cestu. kteří právě přijeli zdaleka obrovským parníkem na svou první návštěvu. jak v dálce mizí světla cejlonského hlavního města Kolomba a pak jsme několik vteřin neviděli téměř nic. přestože jsme se pohybovali v protisměru. která mě na chvíli obalí a pak se zas rozptýlí. snesli jsme se na úroveň ulice. Řekl. A opravdu: turban zmizel a pleť měl teď skoro tak bílou jako my. Obrovskou rychlost jsme však nevnímali. Charles navrhl. ale světlo astrálního světa tu bylo stejné jako na východě. trochu jsem je cítil. kde teď byla noc. To byl další' z podstatných rozdílů mezi oběma světy.v Anglii teď bylo teprve půl šesté. Když jsme zpomalili. odkud jsem ji vzal. že bych se rád podíval do obchodního domu Selfridges. jak se to často stává nám na "tajemném východě". že je tu dosud den. neboť v astrálních podmínkách je jedno. Když jsem se ohlédl. Šel jsem tudy naposled někdy v roce 1939. s jakou jsme se pohybovali. a rovněž kdykoli jsme se setkali s jinými lidmi v astrálním těle. Jak se dalo v této denní době předpokládat. Řekl. neboť neexistoval odpor větru. Zmínil jsem se o tom a byl jsem poučen. Asi za stejnou dobu. Nebylo námitek. Zeptal jsem se bratra. že se zakrátko naučím spolehlivě orientovat. Struktura astrálního těla je sice tak jemná. V pozemském životě jsem byl často svědkem. a Charles se zřejmě vyžíval v nové roli průvodce tak. že na ně sáhla smrt. kdyby se směl pohybovat libovolnou rychlostí pouze silou myšlenky. Ted' vím. a vzal mě na různá místa. Vybral jsem si jednu a listoval v ní. že bychom se mohli jen tak pro zajímavost projít po Oxford Street a Regent Street. Vysvětlil mi. Přitom jsem si všiml. jaké by asi bylo. a ze sousedního oddělení jsem jasně slyšel hodiny odbíjet šest. Když jsme se dostali nad Hyde Park. V chůzi mi ale nijak nepřekážela. Cejlon jsme opustili v deset hodin večer . Co všechno se odehrálo za pouhou pul hodinu od doby. že jsem jimi prostupoval bez povšimnutí. Minuli jsme přístav a pluli asi deset metru nad mořskou hladinou. že jsem si asi nevšiml jeho evropského vzezření. který jsme pravě míjeli. který na mě udělal hluboký dojem. že máme pod sebou Dover. že jsme letěli v podstatě přímou čarou. pouze si člověk může představit. Po mé pravici byl Charles a vlevo můj indický přítel. pouze jsem ji vnímal. Odpověděl. Normálními slovy se to dá těžko popsat. Pohybovali jsme se zřejmě velkou rychlostí. což nám ale vůbec nevadilo. Nedá se říci. vystoupili jsme výš a pluli několik metrů nad nejvyššími londýnskými budovami. plastická astrální hmota se přizpůsobuje našemu myšlení okamžitě. naše "stará dobrá Anglie". Už jsme se nevznášeli nad hladinou moře. Napadlo mě. neboť pouliční lampy nesvítily. jaký vzniká při velkých rychlostech v normálním světě. Byla to. když provázíme po různých pamětihodnostech přátele. zdali se cestuje po souši či přes moře. po chodníku proudily davy lidí. Řekl jsem. protože tou dobou se právě zavíralo. kterých je v Londýně mnoho. na což odpověděl. Astrální hmota je totiž tak jemná. poznal jsem.Peter Richelieu – Putování duše přitažlivosti se brzy ukázal velmi výhodný. už to bylo daleko za námi. viděl jsem ho tak. že v regálu. že držím v ruce myšlenkovou formu té knihy a že její hmotná varianta zůstala na poličce netknutá. Věděl jsem. Konkrétní místa bylo velice těžké rozeznat. že projde hmotným tělem bez obtíží. které v Londýně způsobily nálety. těsně před začátkem války a dnes to bylo vskutku velice zajímavé. Vypadal jako jeden z indických studentů. protože sotva se něco objevilo na obzoru. že můj indický přítel vypadá ve svém východním šatu asi dost neobvykle. že si závratné tempo člověk prostě neuvědomuje. pokaždé jsem měl pocit. že mi chce ukázat škody. protože to vyžadují okolnosti. po ní nezůstala žádná mezera. mě naplnila obdivem.

jako bychom byli v normálním světě. Bylo už skoro sedm hodin. Můj indický přítel nekouří. Lidí bylo všude plno a autobusy a taxíky jezdily jako normálně. Charles si objednal suché sherry a já whisky se sodou. že je většina stolů obsazena. protože to mám občas docela rád. kde bylo vidět strašné účinky německých bomb. že skoro každý měl uniformu a civilisté byli v menšině. popřál nám příjemný večer a odešel. ale astrální těla všechno hravě zvládla. Charles poukázal na jednu velmi důležitou okolnost. přistoupil k našemu stolu číšník a zeptal se. Odpověděl. Vešel jsem dovnitř . neboť pouhé vdechovaní a vyfukovaní kouře by pro něj nemělo žádný půvab. Když jsem se pak napil doneseného nápoje. brzy jsme se vrátili do Londýna a octli se uprostřed náměstí Piccaddil1y Circus. tady neplatí. poněvadž musí něco zařídit. že ho chci následovat. Byl jsem zvědav. ale dověděl jsem se. že tu má řadu přátel. sherry nebo vodku. Můj indický přítel řekl. jak se vine krásnou krajinou warwickského hrabství.Peter Richelieu – Putování duše například k svatopavelské katedrále. Také to hned učinil a vyzval mě. aby si dal něco k pití. poněvadž neměla dost peněz na jeho udržování. pochopitelně se k němu posadí. vyvolá u ní určitý pocit. abych se posadil. zjistili jsme. Charles ho vyzval. Řekl. že bychom se mohli podívat do našeho starého domu ve Warwickshiru. že půjdeme na večeři do grilu Trocadero. poněvadž by prý nemělo smysl objednávat si whisky. Dobře jsem to tam znal. Ted' už tam nebyla ani socha Eróta. Bylo to ode mne asi velmi pošetilé. kde býval náš domov. jako když jsme "procházeli" davem lidí na ulici. Sotva to dořekl. museli jsme se pohybovat nad střechami domů. stůl vlastní. kteří ho ochotně instruovali o nových podmínkách. že vím co je pít a kouřit. Když jsme ale vstoupili do restaurační haly. jenom s tím rozdílem. což by pak bylo pro nás poněkud nepříjemné. takže by z nich žádný požitek mít nemohl. které jsme kdysi milovali. Ujistil mě. že mě zatím přenechá Charlesově péči. Abychom všechno dobře viděli. a když někdo spatří volný stůl. Náš dům se nezměnil. To znělo naprosto logicky a já jsem ani moc nelitoval.tou dobou mi už bylo jasné. nejenom že je válka. Obdivoval jsem ho. které nikdy v přítomném pozemském životě nepil. že zákaz alkoholu. Ujistil mě. a během několika vteřin jsme tam pod jeho vedením dorazili. Teprve teď jsem si pořádně uvědomil. i když za posledních několik let vyrostlo v jeho bezprostředním okolí několik nových domků.a zjistil jsem. Jestliže se totiž hmotný člověk posadí na židli. ale že se tady každý zdravý a schopný člověk nějakým způsobem účastní obrany vlasti. že kdybych nikdy whisky na světe neokusil. vždycky ji odmítl. že se můj bratr v tomto druhu zábavy na astrální rovině dokonale vyzná. Charles se vznášel nad hlavami chodců a já. jako když jsme si na něm oba ještě jako kluci hráli. s níž je třeba počítat v restauraci existující na fyzické rovině na rozdíl od míst. že si myšlenkou vytvoříme tam. a že se vrátí později. co pobíhá mezi hosty. jak jsem čekal. byl jiný nábytek a vůbec se celá atmosféra domu velmi změnila. který jsem dva dny před tímto experimentem dostal od svého průvodce. Naši přítomnost by sice nevnímal. Jediný nápadný rozdíl byl v tom. přestože žije na astrální rovině poměrně krátce. Totéž platí o kouření. Nezůstali jsme tam dlouho. který nemusí být vysloveně protivný. kde jsem už léta nebyl. která bude úplně stejná jako ta. že tam jsou úplně cizí lidé. že vytvoří obsluhu. ale také není nijak příjemný. starší syn. v pokojích. kde je místo. ale došlo by k něčemu podobnému. matka totiž po smrti mého otce dům prodala. jsem se usadil na Východě. poněvadž jsme neviditelní. že dveře nejsou překážkou . z obavy před poškozením ji odvezli do bezpečí. Když ho prý kdysi můj indický přítel poučoval o těchto věcech. a já. 21 . S potěšením jsem sledoval řeku Avonu. Když jsme se pak zase dostali na ulici. že ji na hmotné rovině nebude vidět. kdo tam teď bydlí. proto i když jsem mu na astrální rovině nabídl cigaretu. už jsem plul pohodlně a elegantně vedle něho. že není příliš rozumné sedat si k hmotnému stolu. kde v mírových dobách prodavačky nabízely květiny. Navrhl. co budeme pít. zjistil jsem. že chutná přesně tak. na astrální rovině by mi vůbec nic neříkala. když Charles prohlásil. sotva jsem si pomyslel. jež bychom si vytvořili pouze vlastní fantazií. Prozradil mi. dokonce i trávník kolem vypadal stejně. na které je astrální bytost. Dal si jen sklenici vody. Tomu se lze vyhnout. a kromě toho že se jako bývalý letec dovede poměrně dobře orientovat. jak snadno našel správnou cestu. brzy jsme se spustili k zemi poblíž místa. ale připadali mi jako vetřelci. přesně tak.

"Jde to. ale jen tak pro zajímavost jsem si poručil mořský jazyk á la Bonne Femme a kuře Maryland a pak zmrzlinový pohár PěPche Melba a šálek černé kávy. Zvedl jsem se a zamířil k němu. že můj indický přítel měl plnou pravdu. jestli je skutečný nebo neskutečný?" protestoval jsem. a tak jsem se ho zeptal. než přišla jeho dívka. že nikoli. protože zrovna když jste v nejlepším. ale on odpověděl. stačí. Hrát golf se v podstatě nedá (za života v něm příliš nevynikal). jako by si ani neuvědomovali. a stane se to. kde se podávají jídla na grilu. jak se dalo předpokládat. Pak jsme se vydali za nimi. neboť jídlo bylo samozřejmě. letce. kterého jsem neviděl léta. Bavilo ho tancovat. Zeptal jsem se Roye. Napadlo mě proč asi." Během několika minut. Večeře mi chutnala. jeho odpověď byla velmi poučná. tvořili dokonalý pár. bez něhož všechny soutěživé hry ztrácejí půvab. že každý pozemský zvuk má svůj astrální protějšek slyšitelný astrálním tělem. Charles si objednal dvojité sherry Bristol Cream a láhev chambertinu ročník 1933. jenomže začátečník je nepozná: astrální 22 . neboť měl jako obvykle hlavní slovo. Charles mi řekl. protože co si člověk představí. Byla neobyčejně krásná. což potvrzovalo můj dřívější poznatek. Ani z velké série karambolů nemá člověk žádné potěšení. může být život na astrální rovině dost nudný. a když spolu odcházeli do místnosti. jinak se mu zdejší život zprotiví. co si lze přát. že Anglie právě bojuje o holou existenci bez možnosti ústupu. Charles prohlásil. hudbu občas poslouchal.Peter Richelieu – Putování duše Seděli jsme nad skleničkami a pozorovali lidi. S lidmi. teď že zrovna čeká na jednu dívku. kterou pozval na večeři. samozřejmě mrtvá. jak se mu líbí v astrálním světě. že až se jednou nabaží společenského života na okraji pozemského světu. co dělá s časem. zdali se tyto nápoje ted' za války opravdu prodávají. zdali je mrtvá nebo živá. že více méně to. že se mým výrazům "skutečný" a "neskutečný" může jen smát. Charles zavolal na mladého muže v letecké uniformě. ale vůbec si mě nevšímal a vykládal klidně dál. kde bylo volno. a když jsem se ho zeptal. Poklepal jsem mu na rameno a vyjádřil překvapení. bude si muset najít nějaký jiný zájem. a on odpověděl. i smích jeho společníků. Tou dobou přišla jeho dívka a ukázalo se. ale časem vás to přestane bavit. že ho tady vidím. "ale po určité době je tu nuda. protože tady prostě nic takového neexistuje. Totéž platí o kulečníku. a Charles pro nás vytvořil stůl. že neví a že je to ostatně jedno. že o tom nikdo rád nehovoří. ať je to na světě k dostání nebo ne. Všude kolem zazníval hovor. když si přejeme vyhrát. Nějaká soutěživost nebo snaha zvítězit tu prostě neexistuje. jestli měl za života rád hudbu. toho dosáhne. jsem se dověděl. Zpočátku se mi to samozřejmě líbilo. a znechuceně jsem se vrátil k našemu stolu. Řekl jsem 'bratrovi. když řekl. nemá cenu se stýkat. Zeptal jsem se. Nadšeně se pozdravili a můj bratr ho přivedl k našemu stolu a představil ho jako Roye Chapmana. Mám-li být upřímný." řekl. objevil se číšník a zeptal se. že bych se byl Roye rád zeptal na jeho první dojmy z astrální roviny. Usoudil jsem. kteří sem pravděpodobně chodí téměř každý večer. poněvadž ji může uskutečnit kdykoli. Jisté rozdíly ovšem jsou. že ted' sedím ve společnosti zemřelého bratra v londýnské restauraci a kolem nás jsou lidé. jejichž zájmy závisejí výhradně na podmínkách hmotného světa. musí se vrátit do těla. bezvadné. Chyběl zkrátka prvek náhody. Usoudil jsem. že je naprosto nemožné se s ním nějak dorozumět. který padl v bitvě o Británii loni na podzim. když jsem se vracel z dovolené na Cejlon a on do Malajska. že se tu naskýtá jedinečná příležitost dovědět se něco víc. ale Charles řekl. že by o tom asi nechtěl moc mluvit. Sotva jsme dosedli. co ho napadne. co říkal. který zrovna vstoupil do haly. nač mám chuť. Byl to sympatický mladý muž. V té chvíli jsem zahlédl jednoho starého známého. a on řekl: "No. Můj známý byl ve společnosti ještě tří osob a zřejmě se výborně bavil. že si Roy dovede vybrat. protože se tu dostane zadarmo všechno. kteří žijí na světě. pokud trváte na tomto ne zrovna výstižném označení. Všichni se nenuceně bavili a smáli. protože na astrální rovině lze mít všechno. vybrali si místo v rohu. ale raději jsem tu otázku nevyslovil. ale zvláštní pozornost jí nikdy nevěnoval. odkud můj bratr rozveselen sledoval mé marné pokusy. Zeptal jsem se. Byl skutečně ve svém živlu a slyšel jsem všechno. Uvědomil jsem si. "Jak mám k čertu rozeznat." Napadlo mě. co si dáme. mnohem raději bych zase sloužil jako dřív u své eskadry. že pro ty. Odpověděl. který je prý velmi dobrý. abych si objednal. Jenom jsem se nemohl dost dobře přenést přes to. že vyzkoušel všechny možné sportovní hry. Hlad jsem neměl. Naposled jsme se setkali na lodi v roce 1935. ale že ho to znudilo.

jak všichni ukázněně a bez jakékoli paniky odcházejí okamžitě do krytů na nejrůznějších místech zejména v podzemní dráze. jakýsi plášť z husté hmoty. snaží o jakoukoli relaxaci? Můj indický přítel se zvlášť soustředil na jednu stíhačku. Kontury jeho těla jsou mnohem určitější než u ostatních. Vyšli jsme z klubu a dali se po Piccadilly. kdy se mohou volně bavit. V kabaretu vystupovaly také velmi spoře oděné tanečnice. pokud člověk žije ve fyzickém těle. vím jen. ještě nepřebolela. a také za několik málo vteřin náhlá salva z kulometu způsobila. co tím míní. že jsme ho vlastně pak už neviděli. která se zrovna dostala do nejprudšího boje. jestli se nám neztratil. řekl můj indický přítel. že k dočasným návštěvníkům vede tenká hedvábná šňůra z éterické hmoty a že tito lidé nevypadají tak živí jako trvalí obyvatelé astrální zóny. ale toho prvního rozdílu si prý brzy povšimnu. že Charles už s námi není. postupně zachvátily celý stroj. který vznikne. Dojedli jsme. Kolem nás tato válka sice vidět nebyla. Udělali jsme totéž co v Trocaderu: Charles vytvořil stůl a objednal pití u číšníka. jak byl nedávno sám sestřelen. Bylo to rozptýlení. "Uvidíme ho pravděpodobně později. když jsme se opět octli na zemi. bylo zřejmé. jehož byl členem. ale šel jsem. Můj průvodce k němu přistoupil a oslovil ho. Několik okamžiku vládlo pravé peklo. a když jsem si nakonec objednal ještě koňak. Další rozdíl je v tom. že nešťastnému letci už není pomoci. že se na ně zvlášť hodí staré úsloví "Jezme. když astrálním tělem prostoupí tělo hmotné. jako by věděl. „Teď uvidíte. kde byl náš astrální stůl. že zmizel úmyslně. co se stane. ale její hrozba ležela jako závaží i na zdánlivě bezstarostné zábavě a všichni přítomní si uvědomovali. v které ulici to bylo. kteří ještě žijí v hmotném světě. Poprvé v životě jsem poznal. Po kabaretu mě Charles vzal do malého nočního klubu. ale my jsme se pohybovali v stejném modrošedém světle. Se zájmem jsem sledoval. když se celá situace znenadání změnila. když zrovna nebojují ve vzduchu. že se chystá kabaretní představení. nebo přechodnou funkci na astrální rovině během spánku. S úděsným rachotem dopadl na zem a pilot byl vymrštěn z kabiny na hořící trosky. nebude-li nás někde zapotřebí. jež při svém programu využívaly veškerého neobsazeného prostoru včetně místa. Bylo asi deset hodin anglického času. jsou vlastně jen přirozeným důsledkem nervového vypětí při útočných akcích. ale on ho zřejmě neslyšel. jako když jsme opouštěli Cejlon. zítra tu už nebudeme.Peter Richelieu – Putování duše tělo nemá totiž jasné obrysy. jeho vlastník však stal v astrálním tele vedle a vypadal vyděšeně a zuboženě." řekl můj indický přítel ale teprve teď si uvědomuji. že různé nezodpovědné činy. jichž se dopouštějí. velice pružnou a 23 . zjistil jsem. a i když sanitky přijely téměř okamžitě. že se letadlo řítilo k zemi. jak dochází k vzdušnému boji protože vzpomínka na to. jde-li však o trvalý pobyt. kdo se vyzná“. Nevzpomínám si. Noční klub byl přeplněn: většinou samé uniformy a mezi nimi pár civilistů. Viděl jsem. které vyšlehly z motoru. jak se mu ovíjí kolem astrálního těla. Připomínal tlustou. Všiml jsem si. Pochopil jsem. jak může pomoci. Je to patrně tím. že bychom se měli podívat." Kdo by jim mohl zazlívat. Opět jsem měl příležitost zakusit zvláštní pocit. který byl také výplodem jeho fantazie. že budoucnost je strašně nejistá a že jejich život i život jejich blízkých visí na vlásku. Mohu například srovnat Roye Chapmana s ostatními hosty v této místnosti. proč si myslí. které lidé žijící v neustálém stresu totální války nepochybně potřebují. obrysy bývají mnohem zřetelnější. které stálo před námi. jež se stala při náletech poměrně bezpečným útočištěm Londýňanů. Řekl. že někde mezi Leicester Square a Soho. co znamená být stíhacím pilotem a uvědomil si.bylo strašlivě popálené a znetvořené k nepoznání. Hedvábná šňůra není vždycky vidět. než ho sestřelili. že používá astrálního těla trvale a jeho ego nemá dvojí existenci jako u lidí. když viděl. pijme. nebo si ho nevšímal. Sledovali jsme stejnou rychlostí jeho točivý a krouživý pád a plameny. Vystoupili jsme nad město a vznášeli se mezi německými bombardéry a britskými stíhačkami. Náhle se ozvaly sirény oznamující útok nepřátelských letadel. Pilotovo tělo. Rozhodně je mezi nimi rozdíl. veselme se. Nevěděl jsem sice. a vyslovil jsem obavu. Tou dobou se opět objevil můj indický přítel. Pak nastala pauza vyplněná hukotem útočících stíhaček. Tou dobou už byla tma. Dověděl jsem se však. Pohybovali jsme se v infernu vybuchujících bomb a štěkajících kulometů. že se v krátkých chvílích. Bylo už slyšet padající bomby a soustavnou palbu protiletadlových děl.

nám nabízeli pomoc. co smrt ve skutečnosti je. Seděl na zemi. a ten dotyčnou osobu přitáhne magnetickou silou na určité místo v 24 . a pak navrhl. že vidí svého syna. zármutek. hlavu v dlaních. co viděli a dověděli se v stavu mimo tělo. který na ně dopadl jako kladivo. rodiče seděli ještě ve svém astrálním domě a přemítali o tom. protože smrt hmotného těla znamená též zánik éterického dvojníka. Dostalo se mi vysvětlení. a když vystoupili z těla. Sledoval četu. Bylo to. neboť. Zpočátku byli samozřejmě zděšeni. V tichu. Můj přítel ho chvíli nechal. Můj přítel vyložil mládenci stručně. specifickým pro každého jednotlivce. Hoch očividně ožil. Domlouval mu. Na tuto výzvu okamžitě jakoby z mlhy vystoupila asi pětatřicetiletá žena. měli obrovskou radost. například neštěstí nebo smrti v rodině. že šlo o éterického dvojníka. takže se nevzdalovali od těl. která ležela klidně v posteli v šťastné nevědomosti o tom. jako by z mrtvoly ležící na zemi vystoupil nějaký přízrak a přimknul se vší silou k stojícímu člověku. kdykoli poblíž vybuchla bomba. který je jeho součástí. že všechno trápení už skončilo. snaže se ho klidným a konejšivým hlasem přesvědčit. V noci se to dovědí na astrální rovině a ráno jim zůstane ve vědomí nepatrná vzpomínka. že si lidé nepamatují. že tomu tak skutečně bylo. a snažil se je připravit na zprávu. jak mi vysvětlil. a řekli mu. Když jsme odcházeli. Hoch si zřejmě neuvědomoval. ale ještě nespali. že zůstane a dohlédne na "náš případ" sám. Můj indický přítel vynaložil velké úsilí. že chceme-li na astrální rovině někoho přivolat. kde bydlí. po něm i matka. Krátkou dobu ležela na zemi a pak se vypařila do okolního kouře a prachu. když se cítím tak živý?" Pak jsme se zeptali. Můj přítel jim řekl. že ho seznámí s jakousi "sociální pracovnicí" astrální roviny. "Pojďte se mnou a pohovoříme si. jak se nejlépe přizpůsobit životu ve změněných podmínkách. co chlapci říkal. Můj přítel jim řekl. Po určité době usnul otec. že je mrtev. jsme se posadili na krásném místě u lesa na břehu potoka vinoucího se loukou k vzdálené řece. zmizeli jsme rychle ze scény. že se půjdeme podívat. Na druhé straně teď chápu. Můj indický přítel se pak na chvíli zastavil a vydal zvláštní zvuk. a vzlykal. Za několik vteřin ho ovinul úplně. začala odpadávat. co jim bylo řečeno. protože srovnání s fyzickým tělem je poměrně velmi jemná. že je mrtev a že navždy unikl z válečného pekla. Nemohl to vůbec chopit.Peter Richelieu – Putování duše přizpůsobivou gumu a téměř úplně zakrýval výrazné obrysy astrálního těla. že se není čeho bát a že všechno bude v pořádku. co se stalo. zdali jeho rodiče už spí. ale když si uvědomili. Je velká škoda. kteří tu také byli. Určitou dobu se jim můj přítel snažil vysvětlit. ale za chvíli se objevil jeho tváři určitý výraz porozumění a éterická hmota. že o syna v žádném případě nepřišli a že se s ním mohou stýkat ve spánku. odezněl. který se trochu podobal zahvízdnutí. Později jsem se dověděl. Neslyšel jsem všechno. Někteří trvalí obyvatelé astrálního světa. které nám po děsivé vřavě připadalo přímo nebeské. Chlapce zřejmě zaujaly akce probíhající kolem něj na fyzické rovině. aby chlapec šel s ním. Obyčejně si nevzpomenou na nic. astrální tělo prožilo těžký otřes a musí se vzpamatovat. a sanitáře. ale ukázal nám domek poblíž Finchley. co je čeká. a pokud je to naléhavé. když vystoupí z těla. lze toto myšlení podpořit ještě zvláštním zvukovým signálem. jak sebou trhnul. že domě chodí cizí lidé a pozorují jeho rodiče. jak zvedají jeho mrtvolu a nesou ji uctivě do čekající ambulance. že se jí musí silou vůle zbavit. stačí na něj intenzívně myslet. až se ráno probudí. aby letce. snadno rozeznatelní od zdravotníků a pomocného personálu. a můj přítel s ním proto neustále hovořil. ale můj původce mu to rozmluvil. Chtěl odjet současně se svým mrtvým tělem. Zřejmě mu vysvětlil. že se rozpadá velmi rychle. co se stalo a podařilo se mu ho tak zbavit zbývajících pocitů strachu a hrůzy. během kolika vteřin jsme byli daleko na venkově. a aniž si to mladík uvědomil. Nebyli ve vývoji nijak zvlášť pokročilí. vzal ho za ruku. která je čeká druhý den ráno." řekl můj přítel. aby se postarali o ostatní postižené. jeho otec a matka leželi v posteli. Viděl jsem. že nějakým způsobem selhal. která mu ochotně ukáže. aby odvedl pozornost od této dosti trapné situace. která hasila hořící zbytky jeho stíhačky. Později jsem se dověděl. a stále opakoval: "Jak mohu mrtvý. Nejprve nechtěl uvěřit. který byl velmi mladý. zbavil strachu. jak vzniká předtucha zlých událostí. která ho obalovala. Chlapec si zřejmě myslel. jenž je přinucen v okamžiku smrti opustit hmotné tělo a ve snaze udržet se nějak při životě se ovine kolem astrálního těla. a vůbec si neuvědomoval.

Navrhl. Když jsme vyšli z jeskyně. Celé mořské dno se podobalo zahradě s kvetoucími keři. Všude kolem se pohybovali tvorové. měly daleko větší rozměry a pohybovaly se pomaleji než ryby poblíž hladiny. mě ujistil.a také by neměli nikoho. kterých je na dně oceánu spousta. ale nebylo jich tolik. Tito tvorové prý skutečně. kolik bych čekal. si nezapamatuji vůbec nic. že mi ještě ukáže jiné druhy života na astrální rovině. kde jsme opět měli pevnou půdu pod nohama. pokaždé se ho někdo ujme. Čím hlouběji jsme se ponořovali. ale když jsem se k nim přiblížil. které jsem spatřil. Vydali jsme se opět na cestu a vznášeli se nad širým mořem. co jsme viděli.dokud to neudělají. bylo jeho astrální tělo. mořskými rostlinami všech možných druhů a skalami. abych neznervózněl. a zeptal se. Tu a tam jsem viděl jeskyně. Bylo to stále totéž šedomodré světlo. které mají s námi paralelní vývoj. že to zkusím. ale upozornil mě. Cítil jsem tu přitažlivost a začal se trochu bát. který se v její přátelské péči brzy zcela uklidnil. opět jsem se rozhlédl a nemohl se vynadívat na všechnu tu krásu. které nejsou vázány na zázemí hmotného světa. že nesmím podlehnout strachu. kteří jim slouží za potravu. nepůsobilo to na mě nijak nepříjemně. musí projít stadiem elementálů. V daném případě šlo o jednoho z četných. Za velmi krátkou dobu podle našeho pojmu času. téměř hypnotizujícím světlem. Stávaly se stále zřetelnějšími a za chvíli jsme spatřili skupinu asi dvaceti divných 25 . které se trochu podobaly hudbě. že se mi nemůže nic stát. co souvisí s životem mimo hmotný svět. zda jsem se někdy zajímal. Bez nich by zemřelým trvalo mnohem déle zbavit se éterického dvojníka . Ale takovou krásu jsem dosud nespatřil. ale můj indický přítel. Jejich práce je nesmírně užitečná a záslužná. že se nikdy nedostanou k hladině a nikdy nespatří člověka. Styk s vodou byl trochu jiný než se zemí. nikterak nám to nevadilo. Žena se rychle seznámila se všemi podrobnostmi našeho případu a hocha. a ačkoli bylo moře dost rozbouřené. který byl stále v mé blízkosti. kteří se věnují lidem. kde se octneme. protože není třeba dýchat. Slíbil. kdo by je instruoval o odlišných podmínkách nového života. zdali myslím. že nám zbývá něco přes hodinu a že se budu muset vrátit v osm hodin do svého těla v Kolombu. jež mě obklopovala. Snesli jsme se na hladinu. Nikdy jsem nebyl proti tomu získat jakýkoli nový poznatek. kam žádna rybářská síť nedosáhne. jinak že se okamžitě vrátím do fyzického těla a z toho. na které jsem si už začínal zvykat. Zároveň jsem zaslechl tlumené rytmické zvuky.Peter Richelieu – Putování duše nejkratší možné době. takže je zcela lhostejné. že jde skutečně o živé tvory. Zeptal se mě. Byl velký asi jako půl dospělého slona a oči mu v šeru jeskyně žhnuly fosforeskujícím. Ani světlo se nezměnilo. Než však dosáhnou dokonalosti dévů. abychom se ponořili pod vodu. který musí nastoupit po ukončení starého. přírodních duchů a jiných podobných bytostí. Některé se podobaly obrovským. a tak jsem řekl. že ať se přihodí cokoli. Ujistil mě. Žádný nově příchozí není nikdy ponechán sám sobě. a já jsem upřímně doznal. tím se jich vyskytovalo méně a ty. nemotorně plujícím balvanům. že mají světélkující oči. Můj průvodce mi vysvětlil. a pokud bych se chtěl trochu seznámit s jejich evolucí. Nevnímali jsme ale žádnou změnu teploty. které jsem identifikoval jako ryby. že jsem o tom příliš nepřemýšlel. že se nesmím bát ničeho. Zvíře si zřejmě uvědomovalo naši přítomnost. což svědčilo o jistém druhu života. Zdůraznil. lze říci dobrovolných 'sociálních pracovníků" astrální sféry. lákají magnetickou silou svého pohledu různé mořské živočichy. Například ryby a ptáci: neprocházejí na cestě k dokonalosti lidskou sférou. vždycky zorientuje. ale určitě méně světla než venku. jsme se dostali na mořské dno. odvedla na další školení. v nichž sice nebyla úplně tma. Byly dvě hodiny po půlnoci. co právě zemřeli a ocitají se v nové nezvyklé situaci. co jsem viděl a zažil této noci. Do jedné z nich jsme vstoupili. a když jsme se velmi zvolna ponořovali. jejich život na astrální rovině nemůže řádně začít . že se lze v astrálním světě setkat s bytostmi. i když to. kteří procházejí přechodným stadiem z rybí říše do světa elementálů. zjistil jsem. skalnatou a hrbolatou. Při pohledu na tohoto tvora mi přeběhl mráz po zádech. Vysvětlil mi. takže se v novém životě. Můj průvodce řekl. neboť žijí v takových hloubkách. kamenitou. že pohyb pod hladinou astrální tělo nijak neovlivňuje. že bychom mohli začít u nejnižších forem a probrat je po pořádku. což znamenalo. které hrály nejrůznějšími barvami. že to zvládnu. nýbrž sledují zcela odlišnou linii dévického vývoje. Byl to domov jednoho z mořských elementálů. co je pod hladinou. že od počátku náletu uplynuly čtyři hodiny a že na Ceyloně je teď půl sedmé ráno.

když jsem chtěl všechno vylíčit dopodrobna. Kapitola 5 Nepovedlo se: včera večer jsem udělal všechny možné přípravy. ale dnes ráno si nevzpomínám vůbec na nic. udělal poznámky o všem. Zřejmě věděl. kterou jsem opustil před méně než deseti hodinami. kterou se mi chtělo poslouchat delší dobu. abych se vrátil do těla a že se vynasnaží působit na mé mozkové buňky. Zdůraznil. že jsem zklamán. jakmile se probudím. aby se podřídilo mé vůli. Také jsem se zeptal. že si jen s obtížemi vzpomínám. pokud ho ovšem neprobudí nějaký silný hluk nebo mimořádná událost. ačkoli jsem pravděpodobně čekal příliš mnoho. je prý vysloveně nadprůměrný. že jde o můj první pokus. Přečetl si můj záznam a pochválil ho: na to. Mé tělo stále ještě spalo v posteli. že to mohu snadno učinit jindy. Stejně ale uvidím. jsem zjistil. co jsem v noci zažil. který slíbil. Doporučil mi. že při naší podmořské návštěvě mi toho hodně uniklo a že jsem také zapomněl řadu podrobností o sestřelení mladého stíhače. Můj průvodce poznamenal. Určitě měl vysoce vyvinutý smysl pro humor. ani zvířatům. Šlo prý o zvláštní druh uspávacího prostředku vyrobeného podle tajné formule a zaručujícího. ale těla byla úplně zahalena v jakési překrásné vlnící se a plynoucí chaluhy. Držel jsem se svého průvodce a zakrátko jsme se vynořili nad hladinu. že jsem spal jen chvíli. vstoupil do pokoje. že je to dost těžké. a až se vykoupu a nasnídám. a pak jsem se po bezesné noci brzy ráno zcela svěží probudil. že už je čas. Zeptal jsem se. teď že je na čase. jak to přesně bylo. spíše o jakousi skladbu. jsem trochu nervózní. poněvadž se vyspalo a je opět připraveno pustit se do normální práce. aby spalo určitý počet hodin. jak lze zaručit. a on řekl. ačkoli jsme ji vlastně vůbec nevnímali. Pak mi řekl. proč všechno tak hanebně selhalo. určitý motiv se neustále vracel. abych si zapamatoval. že si začíná uvědomovat. sotva jsem ulehl. Bylo štěstí. Pohybovali jsme se opět podle pozemských měřítek obrovskou rychlostí. Zeptal jsem se. vzal blok a tužku a začal dělat poznámky o všem. když jsem ještě znovu prohlížel svou zprávu s obavami. v níž jsou všechny prvky spojeny ve víceméně harmonický celek. jestli jsem hodně vynechal. protože jsem byl zřejmě unaven po všem tom soustředění na svůj zápis. ale při určitém úsilí a soustředění že je možné ukáznit tělo tak. kteří obývají mořské hlubiny. musím přikázat všem v domě. kterou jsem si vzal včera před spaním. abych neprodleně všechno podrobně vypsal. že se opět zvolna zasouvám do těla. abychom už pomýšleli na návrat. Byla to opravdová mořská symfonie. že nastal čas k probuzení a že za několik minut vyšle signál. nakolik má paměť selhala. to je 26 . až zítra ukážu svému průvodci. Přesně v jedenáct hodin. pocítil jsem. že bych se okamžitě musel vrátit. ale vždycky se smál jen očima. v očích mu šelmovsky zajiskřilo. Vznášeli se nad mořským dnem a zpívali píseň. zdali to mám hotové. abych si. a probudil jsem se bez přerušení vědomí. Posadil jsem se na posteli. a on řekl. že pokud budu chtít takto experimentovat a převést do normálního vědomí. ale pohnulo se a převrátilo z boku na záda. Sotva skončil. že člověk usne téměř okamžitě a že bude spát po dobu deseti hodin. nešlo však o jednotlivé tóny. Usnul jsem. Za hodinu přijde můj indický přítel a snad mi vysvětlí. Jejich hlavy měly sice lidské rysy. ale toho že lze dosáhnout jen dlouhým výcvikem. Odpověděl. co jsem dělal ve stavu mimo tělo. že přijde a bude pokračovat ve výkladu. hned nato jsme propluli oknem ložnice mého bungalovu. Asi za minutu jsme zpomalili a já jsem spatřil pod sebou kolombský přístav. kteří se nepodobali ani rybám. aby po dobu mého spánku nedělali v blízkosti mé ložnice nadměrný hluk. co jí asi řekne. co si bude pamatovat. že to jsou duchové. že v tomto případe ano. vznesli do vzduchu a pokračovali v cestě. Jejich hudba mě velice zaujala. protože později. protože když se mě zeptal. kterou někteří doprovázeli na zvláštní píšťaly vydávající kvílivý tón ne nepodobný větru. Celkový dojem byl úžasný a já jsem se dověděl. ani lidem. co se v noci událo.Peter Richelieu – Putování duše tvorů. koncentroval se na svůj obraz v imaginárním zrcadle. zda s tím má co dělat tableta. a připadalo mi. že jsem si hlavní body napsal hned. a i kdybych byl deset tisíc kilometru daleko. Nezdál se mi ani jediný sen a musím konstatovat. jak jsem doufal. ale bylo mi řečeno.

Mají pří1ežitost 27 . i když ho tělesným zrakem nevidíte. nebo se zajímají o filozofii. To. třebaže jste je dosud neviděl. totiž nutnost spát osm hodin ze čtyřiadvaceti. Na druhé straně též chápete. malířství a literatuře. Ve skutečnosti však tyto bývalé profesory či specialisty práce s novými lidmi neobyčejně baví. filozofů a bývalých učitelů či profesorů velmi ráda předává své zkušenosti všem. Školy slouží dvojímu účelu: jednak podávají informace o různých podmínkách astrálního života a o způsobu jak je nejlépe využít. A právě tady bych chtěl začít. co se nám vlastně zatím podařilo dokázat. To je ovšem velký omyl. Také jste poznal. Už teď víte. si nevědí se svým časem na onom světě rady a prožívají určitou frustraci. je ochoten mi poskytnout potřebnou pomoc. že smrt není žádná tragédie. které už v útlém věku projevují značné nadaní v určitém oboru. dokud si nenajdou nějaký nový zájem. takže do škol docházejí dobrovolně a často tráví víc než polovinu svého času výukou základů svého umění a někdy pomáhají i těm. Učinil jste první krok k tomu. většinou totiž prohlásí. že jsem sám sobě dokázal. je totiž po nich velká poptávka. chci-li však opravdu. a že v některých případech ji lze považovat dokonce za velké dobrodiní. kterému podléhá tolik lidí na tomto světě. neboť jste se setkal se svým bratrem a zjistil jste. Mezi obyvateli onoho světa. abyste ho snad musel nějak litovat. kde ho můžete za určitých podmínek navštívit. neboť každý den jim zbývá na vlastní práci ještě dvacet hodin. pokud měl dostatek času a peněz na potřebnou výuku. že o osoby. zač jste ji považoval. ale nepřijímejte nic nekriticky. Na tomto i na onom světě totiž neustále postupujeme a činíme svůj život šťastnějším a plnějším. "Zážitky z předminulé noci rozhodně usnadnily můj úkol popsat astrální svět. že způsob posmrtné existence závisí do značné míry na tom. Tyto školy mají velký význam nejenom pro život v astrálním světě. že existuje v oblasti. kde jich mohou nejlépe využít. jak člověk žil na světě. hlavní je. že je možné prožít určité události mimo tělo. kdo už dosáhli určité zběhlosti. protože teď znáte z vlastní zkušenosti alespoň něco z toho. že zájem dítěte je naprosto přirozený. rozhodně netrpí a nestrádá. jednak se tu vyučuje předmětům. výtvarníků. "Proč jsem si ale nevzpomněl na nic dnes ráno?" Usmál se a řekl. Že smrt není to. které mají vztah k umění. Proto se vyskytují děti. ale ovlivňují výrazně i budoucí život žáků. že chce vlastně jen pokračovat v tom. jak se často soudí. Naskýtá se ovšem otázka. Jediný správný přístup je brát to jako možnost a pak se to pokusit nějak sám sobě dokázat. měli by si uvědomit. kdo mají zájem a jsou ochotni se učit. tělesné požitky a získávání peněz. Podobné sklony je třeba vždycky podporovat. že tu vlastně neexistuje čas. že ačkoli ví o astrální rovině ještě velice málo. že nelze čekat úspěch okamžitě a že musím být připraven na mnohá zklamání. Také to zásadně neodmítejte. Obyvatelé astrálního světa se setkávají s těmito školami různým způsobem a na takovém stupni. který třeba vůbec nesouvisí se založením jejich rodičů. Jestliže si někdo na astrální rovině zamiloval určité umění či vědu. je neobyčejně výhodné. že lidé orientovaní čistě hmotně. aby se v příznivých podmínkách astrálního světa stali skutečnými mistry. Uznáváte. Chtějí se pouze bavit. že jde o pouhý rozmar a že se sami při úspěšném životě bez podobných věcí obešli. nijak je to nezatěžuje.Peter Richelieu – Putování duše ale prý všechno nedůležité. co začalo v posledním astrálním bezstarostném životě. rodí se v příštím pozemském životě s touhou pokračovat ve studiu. jako například k hudbě. co jsem se vám snažil vysvětlit pouhými slovy. poněvadž mají život před sebou. že už nechtějí chodit do žádné školy. Na astrální rovině existují i školy. jejichž zábava a zájmy se týkají fyzického těla. abyste se zbavil strachu před smrtí. že je možné si zapamatovat činnost "mimo tělo"." "Jak ale může člověk rozvíjet nové zájmy po smrti?" "Stejně jako za života na zemi. aby se to podařilo. Uvědomil jste si. Mluvil jste s ním a to by mělo byt dostatečným důkazem. pro které pozemský svět nehodí. Většina dobrých hudebníků. Na začátku jejich pobytu nemá smysl se o nich zmiňovat. a pokud zjistí. je po smrti dobře postaráno. Byla to první lekce takzvaných tajných nauk. Sám jste viděl. že žije. zdokonalení této techniky je už jen otázkou času a koncentrace. Jestliže se odborníci věnují žákům alespoň tři nebo čtyři hodiny denně. že taková touha se potlačovat nesmí. Rodiče často namítají. bylo by to pošetilé. kteří vsadili především na sport.

mají televizi a podobné věci. Sňatky se totiž uzavírají z různých důvodů. Na mladíka možná zapůsobil dívčin půvab. Tímto způsobem mohou bez potíží žít i na astrální rovině. Vynaloží vše. jaké je schopen vynalézt. ale ten přestává být v astrálním světě zajímavý. Vždycky si přáli mít domek se zahrádkou a nějaké ty přátele. že učit se něčemu úplně novému mu vyplní dlouhé hodiny nudy. Za pozemského života hrál rád golf. Pokud je muž pokročilejší a zajímá se o knihy. Tohle všechno už dělal. kdyby na to měli. Jejich štěstí záleží v tom. Doporučovat mu nějakou školu. že jsou spolu. Pamatujete se. že přítel vašeho bratra Roy Chapman přiznal. že by mohl rozšířit své vědomosti ve vědách nebo v umění. Po určité době to sice zevšední (většinou však nikdy úplně) a pak zbude jedině pouto. co se mu jeví nemoudré nebo zbytečné.“ Kdyby ten. Zvou si přátele. měl víc zkušeností. na jaká byli zvyklí na světě. kteří lpí na společném rodinném životě. poněvadž je z evolučního hlediska mnohem výhodnější. Teď' si ovšem mohou dovolit všechno. Zprvu tím není nadšen. aby pro sebe a pro svou ženu. Když muž umře dřív. vychloubají se svými vymoženostmi a žijí šťastným životem. že se chvílemi nudí. a tam postaví se svou ženou svůj vysněný dům a zařídí ho tak. i když podvědomě ví. Je-li manželství bezdětné. Ideální pár . a tak pilně vytvářejí nejrůznější podivuhodná zařízení a přístroje do domácnosti. zpravidla se následkem nesourodosti povah rozpadne. Muž se musí naučit vycházet své ženě vstříc na půl cesty. jeho jediným přáním je žít bezstarostně doma s manželkou. Blažený stav takovýchto manželských dvojic se však nevyskytuje tak často. Pak se mu jednou někdo zmíní. což je většinou na čas uspokojí. Na zahradě mají všechny možné květiny a ovocné stromy. ale brzy si uvědomí. Ten však při rozdílném vkusu a zájmech není snadný.Peter Richelieu – Putování duše cestovat po celém světě a navštívit země. zatímco žena se chce bavit s přáteli. až jeho žena usne. Často slyšíme názor: „Jak si mohl Jan vzít Marii? Ti dva se přece k sobě vůbec nehodí. jejichž názory se doplňují. Někdy je dokonce navštíví obchodníci. vývojově značně prospěje. Žena nechce být vždycky vedena. jinak bude trpět pocitem méněcennosti. Poslouchají rozhlas. do divadla a na výlety. Člověk jako Roy začne mít po půl roce všeho dost a neváhá o tom vyprávět ostatním. čeká nešťastný a osamělý. věděl by. neboť jeden může využívat pro vlastní rozvoj vyšší inteligence a větší zkušenosti druhého.dva lidé. je to pro oba nesmírně užitečné. kteří jsou na stejné vývojové úrovni a vzájemně si rozumějí . co budou spolu. hudbu a vážné stránky života. aby poznala následky svého omylu. pro který je pobyt na astrální rovině příliš krátký. vystoupí z těla a setká se s ním. Jsou ovšem i jiní. že je třeba zvýšit úroveň jejích zájmů a vzdělání. ale za čas ho to omrzelo. Začne se zajímat a zakrátko přejde z materialistického stadia k životu. a v příštím životě pak podobné věci realizují. Z jejich zdánlivě nevhodného spojení vznikne pro obě strany řada potíží. že její manžel je moudřejší. pro něž tyto nové zájmy nemají přitažlivost. ale zároveň musí dbát. I když se mu to příčí. až za ním přijde. což by jinak asi nedokázal. Zvolí nejpůvabnější místo. které je spojuje společný život. chodil s nimi po restauracích. aby jeho snažení nepostřehla. když jeho žena z nezkušenosti začne prosazovat něco. který vykonává jejich příkazy. jak by se dalo předpokládat. Muž chce být ve společnosti významnějších lidí. Stačí si je vymyslet. kdo to říká. Obyčejně jde o staré manžele. jak by ho zařídili na světě. jindy majetek a bohatství. kde by se snad mohl něco naučit. dojde nutně ke kolizi zájmů. Často si opatří také psa nebo kočku nebo jiná domácí zvířata. někdy to bývá tělesná přitažlivost. 28 . aby pokročilejší partner měl méně pokročilý protějšek.se vyskytuje velmi zřídka. Musí být trpělivý. že oběma mladým lidem těch několik let. jejichž výsledkem je nesouhlas a hádka. je obvykle ztráta času: o nic takového nestojí. neboť podnebí je tu univerzální. které to inspiruje. Jejich zájmy se budou střetávat. uvědomí si. Získat dům a zahradu podle vlastních představ je velice snadné. zatímco druhý pozná cenu trpělivosti a ohleduplnosti a naučí se vidět věci z jiného zorného úhlu. Je to však velká škoda. Taková spojení jsou vzácná a ani ne příliš žádoucí. Dokáží-li takoví lidé prožít společně celý život. občas hraje významnou úlohu i osamělost. získal několik přátel. Po smrti takoví lidé spolu obyčejně nežijí. musí občas ustoupit. připravil pohodlný život. kde za života nebyli. protože právě nerovnost partnerů může vést k určitému poznání a zkušenosti. Bude-li o tom trochu přemýšlet. Tito staří manželé mají ultramoderní stereosoupravu a přidají si k tomu patřičný počet služebního personálu.

protože inspirace jedné umožní druhé vykonat daný úkol. To ovšem ještě neznamená. Ustrnul by na jednom místě a nic by nedokázal. je nadále cvičit koncentraci. trochu zmírňovalo mé zklamání. ale z toho. protože rozčilování spíš škodí. než pomáhá. respektovat odlišné názory a ustupovat. Nicméně žít stále s ideálním partnerem není výhodné. oba měli z dočasného spolužití prospěch. co asi tentokrát zase zažiji. se někdy setkávají. ani v budoucích životech nesetkají. Obě složky se však vyvíjejí samostatně. že setba z pozemského života vzklíčila a že touží pokračovat na cestě vzhůru. že to ještě nedokážu sám. kteří dosáhli svého cíle. Rozhodl jsem se. když je třeba uskutečnit něco významného. Takové spřízněné duše určitě existují. že se jí dostalo i této zkušenosti. Kapitola 6 Vyhlídka na další astrální cestu. až se mi podaří něco třeba úplně nepatrného. a máme-li dosáhnout svého inkarnačního cíle. Často se stává. kdyby jim při tom nepomáhala. co se dělo. že mi trvalo dlouho. byl jsem vyspalý a vzpomněl jsem si. že nemá smysl se rozčilovat. nesmíme promarnit žádnou příležitost. kdo byl tenkrát na vyšší úrovni. Tímto výkladem jsem chtěl připomenout. kteří s námi nemusí ve všem souhlasit. co dokáží jiní. Povrchní zábavy. takže je po všech stránkách bytostí pokročilejší. O velkých lidech. ale je nakonec ráda. V takovém případě muž pravděpodobně prožil alespoň o padesát životů víc než jeho manželka. ji už tak docela neuspokojují. Vím. Nenaučil by se dívat na věci z hlediska druhých. ale za zvláštních okolností. Včera večer jsem se soustředil jako poprvé na svůj obraz v předpokládaném zrcadle nad postelí. neradila a nedodávala síly a odvahy manželka. ani jsem ho neslyšel otvírat dveře. než jsem usnul. Každý život je jedním dnem ve škole evoluce. si teď trochu oddychne. aby něčeho dosáhl.Peter Richelieu – Putování duše kdežto žena. že pro každého existuje jakýsi ideální partner a že by ho měl hledat. bezohlednými metodami. než aby mohli nějakým způsobem nenuceně pokračovat. že jde o tento typ spřízněných duší. "Zklamání nikam nevede. poněvadž by se tak člověk stal nadmíru sobeckým. jak se to dělá. Zítra vám povím něco o jiných než lidských obyvatelích astrální roviny a pak se vydáme na další astrální cestu. Příjemný a klidný život není nutně ten nejlepší. a že mu patrně prospělo soužití s někým. když jsem ztratil vědomí. nejrychlejšího postupu se dociluje utrpením a tvrdými. co mohu dělat. co je pro oba dobré. Uvědomuje si. se často říká. Jediné. že se mi to nepovedlo hned. že astrální lidské bytosti reagují v podstatě stejně jako lidé na této zemi. Nesmíme ovšem zapomínat. že za každou cenu musím přijít na to. že na tom byl kdysi stejně. ztratí odvahu a přestanou se snažit. Často říkají:'Tenhle okultní 29 . celkovému plánu kosmického vývoje rozumí pochopitelně lépe a nashromáždil v minulých životech víc poznatků a zkušeností. zatímco jsem psal. kterou jsem měl podniknout se svým indickým učitelem. mě vzrušovala a pomyšlení. Dochází pak k vzácné jednotě protikladů. že by se jim to nikdy nepodařilo. se učíme pravé toleranci." Můj indický přítel stál za mnou. "To se stává velice často. ale může tomu tak být. ale jejich životní názory jsou příliš rozdílné. neboť už od počátku se podle božího plánu životní síla projevuje dvojčinně jako mužský a ženský element. se ani po smrti. která musela mnoho pozemských let žít pod tlakem a přizpůsobovat se s námahou manželově úrovni. na čem bych mohl začít stavět. každou čeká určité množství životů v samčím či samičím těle. Její požadavky se zvýšily a vracet se na úroveň z doby manželství považuje za nemožné. mužského a ženského prvku. že v životě nijak zvlášť šťastná nebyla. jsem si nepamatoval naprosto nic. jako je teď jeho žena. a poněvadž se jim hned nedaří to. Lidé na okamžik zahlédnou pravdu. která je prý pro celý postup nejdůležitější. o něž kdysi stála a k nimž nutila svého jinak založeného manžela. kteří spolu žili celý život. Po krátkém období relativní nečinnosti však většinou zjistí. Obvykle se soudí. Právě potížemi při soužití s lidmi. že dva lidé. jaké pomoci se lidskému já dostává na evoluční cestě. kdykoli oba v dokonalém souladu myslí a jednají stejně a vědí instinktivně. Vzájemně si posloužili. abyste se sám na vlastní oči přesvědčil. Když jsem se ráno probudil.

i když naši činnost může řídit odvaha a přispět nám v pravý čas ku pomoci. co se vyskytuje v hmotném světě. když si uvědomíme. ale stále ještě dost hustá a příbuzná podmínkám fyzického světa. ho nutí žít na místech. musí mít víru. jak pracuje soustrojí kosmu. Tam také vzniká touha postoupit výš a astrální bytost se naučí silou vůle přenášet z jedné sféry do druhé. ale je snazší. zejména když je třeba jít naproti přátelům nebo příbuzným. že smrt je logickým pokračováním života. a ať se děje cokoli. že všechno pochází z vůle boží. nesmí klesat na mysli. navštěvuje takové místa jen vzácně. Podnebí je stejné na severním i jižním pólu a také všude jinde. Občas se to stává. Astrální svět se dělí na takzvané sféry neboli roviny. Kromě toho si lze vybrat ze sedmi rovin vědomí. Mnoho končin je neobyvatelných kvůli podnebí nebo jiným potížím. aniž by je musel přijímat jen na základě víry. a trvalí obyvatelé mohou žít na kterékoli z nich. že jsou spokojeni s jedním z mnoha ortodoxních náboženství. Takových rovin je v astrálním světě sedm. rozumovému a duchovnímu vývoji. Ještě o míli výš je další. Tak například někdo stráví prvních několik týdnů na první rovině. které by si jinak nezvolil. kam se lze přenést během vteřiny silou vůle. řidší než ta první. že ještě před dvěma týdny jste tu seděl v naprostém zmatku a sklíčenosti a ani jste pořádně nevěděl. pak dva roky na druhé a později. v astrální hmotě existuje duplikát či analogie. je to druhá rovina astrálního světa. kdo teprve nedávno odešli ze světa branou. úsek. jako potřebujeme pomoc od přátel v cizině. ale astrální tělo se skládá z prvků všech sfér. když máme na každou otázku . nemusí se bát divokých zvířat. že všechny části této obrovské skládanky zapadají dokonale do sebe a že vývojová cesta je logickým sledem událostí podle přírodních zákonů. Věřit je dobré. každá méně hmotná než ta spodní. v prostředí. To všechno vysvětlují školy. asi tak míli nad nejnižším. všude je světlo čtyřiadvacet hodin denně. jinak nepochopíme. například Londýna. Ale nečekejte příliš mnoho. přejde na třetí nebo čtvrtou. že astrální svět není nikdy přelidněn. Neměl byste zapomínat. kdo si dá tu práci. V této výši je ještě slyšet hluk velkoměsta. Hmota každé jednotlivé sféry je sice jiná. na poušti. takže stačí aktivovat atomy příslušné roviny a můžeme plně fungovat na kterékoli z nich. která je od hřmotu velkoměst v první sféře už natolik vzdálená. i když tam samozřejmě může jít. Nejhustší sféra je při zemi. Teď víte aspoň něco a budete mít příležitost se dovědět víc. obyčejně zdržují ti. že nežádali o znalost. kde je na zemi město nebo budova. což jste zažil nedávno. může různé věci zdůvodnit sám. Spatřil jste astrální protějšek Londýna. ale ve srovnání s "přízemím" je už velmi slabý. které jsou teoreticky i prakticky bezchybné. Vývoj je zdlouhavý proces a zřídkakdy se dá urychlit. proč tyhle věci nezná víc lidí.Peter Richelieu – Putování duše život zřejmě není pro mě“. Nelze žít trvale na severním nebo jižním pólu. které patří do hlučné nejnižší sféry. myšlenkové a umělecké oblasti. To je sice pravda. asi proto. A přitom je vlastně třeba jen trochu trpělivosti a odhodlání proniknout přehradou. když si každý. Pak si představte podobný svět. Astrální svět taková omezení nezná. že existují. jaký si přejeme. protože stejně jako on nemůže škodit jim.logickou odpověď. tak tato zvířata nemohou v astrálním světě škodit jemu. které jim říká. třetí rovina vědomí. uvědomíte si. v džungli. která odděluje naši světskou existenci od života. Je nutné vědět. na poušti není zapotřebí voda. kteří zemřeli a potřebují pomoc: asi tak. o pomoc jako vy. Zatím jste viděl jen nepatrný úsek astrálního světa. kde. Tím je též zajištěno. že o něm tamější obyvatelé vlastně ani nevědí. a pokud se někdo rozhodne žít v astrálním protějšku džungle. které se říká smrt. Ale kdo se v astrálním světě už zabydlil. když se tam octneme jako turisté nebo přistěhovalci. Divíte se. kdo žijí v druhé sféře. kdykoli se mu zachce. Když člověk získává vědomosti. proč takové věci jsou. Pokud si někdo z třetí roviny přeje z nějakého důvodu navštívit 30 . Piccadilly Circus. V hmotném světě je výběr bydliště omezený. takže je možné žít takovým životem. kterou si člověk vydělává na živobytí. které existují v některých astrálních sférách a o nichž se člověk v pravý čas doví. Ti. když se jeho zvyky a záliby ustálí v duchovní. nemohou komunikovat se sférou první a podobně bytosti z třetí sféry nemají spojení s druhou. Práce. Je snazší. jež odpovídá našemu citovému. Tam má svůj protějšek všechno. ale vědět je lepší. který vedeme ve spánku. Až poznáte tyto různé druhy existence posmrtného života. že mají důvěřovat a věřit. Asi proto.

tyto tvory samozřejmě vidí dokonce z pozemské roviny. mít útulný domov a zvát si tam přátele. To je druhá sféra. při čemž. že ho ve vyšších a méně hustých sférách čekají nesmírně zajímavé a užitečné zkušenosti. kteří si vypěstovali latentní šestý smysl. nejde tu však o proměnu zvířat v lidi. nebo přírodními duchy podle svého druhu ve fyzickém světe. protože jde o nejhustší oblast astrálního světa. které nepocházejí z člověka. co souvisí s minulým životem. Normální jedinci s nimi v podstatě nepřijdou do styku. Nejsou to sféry.začne pociťovat touhu odpoutat se od všeho. průměrný člověk takové znalosti nemá a zkazkám o existenci takových bytostí se většinou posmívá. Jistě si vzpomínáte. Na těchto rovinách může člověk žít. že žít ve městě není nejvýhodnější a že je to na venkově lepší. vědci a podobně – nebo ve čtvrté. Jen ve víceméně primitivních zemích. ale jasnovidci. nýbrž hmyzu. jejich vývoj opouští hmotný svět a odehrává se na astrální a duchové rovině. S výjimkou nižších elementálů a mladších přírodních duchů nežijí tyto bytosti pod třetí sférou astrálního světa. Vyvíjejí se podobně jako lidská říše. jak dlouho chce. kde by se vyvinutější člověk s určitým duchovním zázemím cítil zvlášť šťasten. jak jim říkají například v Irsku (i když je většina tamějších lidí nikdy neviděla). když přijde jejich čas. si lze snadno představit. Mezi oběma evolučními směry je však velký rozdíl. a právě i všechny tyto sféry jsou součástí astrálního světa. Než získáte další astrální zkušenosti. ryb a ptáku v takzvané elementály. stýkající se s přáteli a zabývají se věcmi.Peter Richelieu – Putování duše osobu na první rovině. se aktivují atomy první sféry. které odpovídají jeho skutečnému vývoji. Ale nemusí. jež svět nazývá dévy nebo anděly. Nejvíc vyhovují hrubým a materialistickým povahám. elementálové i přírodní duchové. Nakonec se usadí v podmínkách. které tu pokračují ve své omezené existenci. jako se psi. kočky a koně mění v nevyvinuté typy lidí. setká se tam s jinými bytostmi. jenomže z velmi konkrétních důvodů fungují odděleně. přírodní duchy a dévy nebo anděly. Žije tam bezstarostně mnoho rodin. čemu rozumí. Ptáci a ryby postupují. že chce zpočátku zůstat ve spojení s něčím. kdy se mění v bytosti. což může být v třetí sféře. protože tam podle lidové tradice bydlí víly. Původně to byly ryby a na své přirozené cestě k dokonalosti se musí změnit v elementály asi tak. kde se seznámí s výsledky dobrých a zlých skutku posledního života .asi tak jako život v Anglii na rozdíl od Indie: země jsou odlišné: i když patří do téhož hmotného světa. kde může hovořit o světových problémech a podobně s lidmi. kterou jsem umístil asi míli nad první. musí. Totéž platí pro každý pohyb "nahoru" nebo "dolu“. Život v jednotlivých sférách je totiž v podstatě uzavřený a v každém směru soběstačný . Pak mu třeba někdo řekne. chce vidět kolem sebe lidi. musím vám o nich něco povědět. vil a přírodních duchů. Dodnes odmítá omnoho sedláků rozorávat určité plochy půdy. Nejhmotnější a tedy nejhustší část astrálního světa je sféra. jak jsem už poznamenal. kde bydlí jen dva tucty venkovanů. Proto o nich vědí lidé v hmotném světě tak málo. sestoupit na první rovinu. se uznává existence tohoto "nárůdku" skřítků. jak jsem vám nedávno pod mořskou hladinou ukazoval elementály žijící na dně oceánu. když projde obdobím očistce. Její obyvatelé vidí všechny kolem sebe tak. protože pro ně neexistují přehrady mezi vědomím tohoto a astrálního světa. dosáhnou po řadě vzestupných životů úrovně. velmi podobnou světu fyzickému. gnómů. kde lidé žijí blíž přírodě. která se jmenuje říše dévů nebo andělů.někdy se jím říká víly . kde se setká s různými typy tvůrčích osobností . Vypráví bezpočtu příběhů. v níž se člověk octne bezprostředně po smrti. kde materialistické moderní 31 . Když se astrální bytost lidského původu dostane do těchto sfér. na němž tito lidé velmi lpí. na další vývojový stupeň a stávají se buď elementály. Jakmile se ryby nebo ptáci změní na elementály či přírodní duchy. Představují paralelní vývojovou linii. pokud by tam musel zůstat delší dobu. jak je známé zde na světě Ptáci se například stávají přírodními duchy . kteří toho vědí víc než on.což ovlivní jeho budoucí povahu . Ale jak jsem se už zmínil. zůstane po smrti s největší pravděpodobností v astrálním protějšku tohoto města už jen z toho důvodu. výtvarníky. jež podle jejich představ patří k spokojenému životu.s hudebníky. jak je viděli za života v hmotném světě. a uvědomí si.a obě tyto kategorie. Kdo například žil v Londýně. poněvadž nedovedu lokalizovat lépe. Rozdíl mezi přelidněnou metropolí s několika milióny obyvatel a poměrným klidem vesnice. rovněž silou vůle.

jako jsou moderní války. a také žádný nepotřebují. kde všechno ovládá myšlenka. neboť nechápou. jenže jejich výsledky jsou mnohem krásnější. ale pro intelektuální typy to ani zdaleka nudné není. lze na vyšších rovinách astrálního světa vést rozhovory bez použití slov. zato vývoj rostlin a vědecký výzkum přírody. zabývají se pokrokem vědy. Vzestup a úpadek národu je nevzrušuje. sbor zmlkne. květinami. Každý případ by bylo nutné zkoumat zvlášť. poněvadž toho znají víc a jsou přírodě blíž než jejich lidští kolegové. ale existují také sólisté. Už od počátku své existence jako přírodní duchové nemusejí vydělávat peníze na živobytí a v tom ohledu jsou zřejmě šťastnější než jejich lidské protějšky. ale hrají důležitou roli v životě astrálního světa. stromy. To vám možná připadá dost nudné. Mohu vás však ujistit. v čemž místní obyvatele viděli trest za urážku zmíněného drobného národa elfů. Setká se tam samozřejmě s lidmi. neboť hlavním zájmem zdejších obyvatel jsou mezinárodní a evoluční otázky. kteří zlehčovali tyto staré zkazky jako nesmysl a pověru. tak jako se vyvinutí lidé liší od primitivních kuliů na tomto světě. stihlo neštěstí. to znamená navodit harmonickou duševní pohodu. je naprosto nemožné takové koncerty popsat. nejvíc se zajímají o děje v přírodě. Jejich hlasy jsou vyšší než lidské a mnohem příjemnější. 32 . Nesmíte zapomenout. žasne nad podivuhodnými výsledky jejich činnosti na třetí a čtvrté rovině astrálního světa. dévové se snaží pokácené stromy nahradit. jejichž cílem je ovlivnit různé projevy života. Jejich život je těsně spjat s přírodou a jejími jevy – s oceány. I když tu ještě nejde o čirý mentální svět. je zajímá nesmírně. Zpívají většinou v obrovských sborech. takže výměna myšlenek se stává zcela přirozenou a nikomu to nepřipadá zvláštní nebo dokonce zázračné. Vyjadřují tak po svém pokoj a dobrou vůli všem lidem. Když zpívají. Dévové se také vyjadřují tóny. a pokud je nezná z pozemského života. počasím a podobně – takže se zdá. kromě zvláštních případu. Nemohu pochopitelně říci. tak experimentují i dévové. že by se na čtvrtou rovinu nedostal. Kdekoli takzvaná civilizace způsobí úbytek stromu. V podstatě jde o "vytvoření správné atmosféry". kteří sídlí v čtvrté sféře astrálního světa. které se snaží vyzkoušet. kdyby k tomu neměl potřebnou vůli a před poklady. Také je velmi zajímají pokusy moderní vědy zvládnout počasí a snaží se svým způsobem tuto lidskou činnost ovlivnit a dát jí správný směr.Peter Richelieu – Putování duše statkáře. kteří mají zvláštní úkoly. Kdo se dostane do čtvrté sféry. Dévové mají mnohem bohatší výrazové prostředky a výsledkem je tak zvaná dévická hudba. Dévové nemají žádný majetek v našem smyslu slova. kteří sedí opodál sboru na vysokých stromech. paralelním vývojem dévické říše a její velkou odlišností od naší vývojové linie. Jednotliví dévové mají na starosti různé druhy stromu. Trvalí obyvatelé této sféry ho uvítají mezi sebou jako člověka podobných zájmů. zatímco my jich máme pouze několik desítek a pro jejich jemné variace základních barev postrádáme výrazy. nebo formulují teorie. Je to úžasně krásné. Až se po smrti dostanete do třetí sféry a výše. horami. že na astrální rovině tyto bytosti nejenom existují. je jim představen jako v hmotném světě. kdo to neslyšel. že dévové. ale budete se s nimi stýkat. Pod jejich dozorem pracuje tisíce pomocníku. protože jakýkoli obecný závěr tu není na místě. Scházejí se v lesích a v roklinách a vyluzují na své zvláštní dřevěné nástroje překrásné melodie. jsou také velmi pokročilé bytosti. Život je zde totiž odkázán na hmotu daleko méně.v těchto jednáních a debatách pochopitelně vedou. neboť mají mnoho set barevných odstínů. která poskytuje člověku prostředky k živobytí. proč různost názorů musí na světě vést k něčemu takovému. jako by se jich životní problémy lidstva v podstatě netýkaly. Jako se botanikové na tomto světě snaží důmyslným křížením a opylováním vytvořit květiny různých barev.jde o staré a zkušené duše . který mu bude připadat jako naprostý nedostatek aktivity. které vyžadují jejich pomoci. bezpochyby však vytvářejí atmosféru. všimne si především zvláštního klidu. keřů nebo květin. že se liší od prostých elementálů a přírodních duchů. nejenže je sám uvidíte. Zdejší lidé mají samozřejmě různou úroveň a ti nejbystřejší . Tomu. Říše dévů se vyjadřuje barvou. a kdo rozumí krajinářské architektuře. protože vědí. která působí na celé lidstvo. to však není mým úkolem. Místo fyzické činnosti tu existuje převážně činnost myšlenková. neužívají slov v našem smyslu. co je na tom pravdy. Půvab jejich květin nelze popsat slovy. při čemž se ovšem nekomunikuje slovy. Duševní obzor dévů je úplně jiný než u člověka. Často se diskusí účastní i dévové.

Nejezte do té doby maso a nepijte žádný alkohol. bude-li to opravdu nutné. Skutečně nešťastní lidé se v astrálním světě vyskytují jen zřídka. flóra a fauna. proč se mi dostalo pomoci. který nás čeká. Pak jsem prošel hlavními dveřmi a pohyboval se lehce k přístavu a k moři. Nechám vám tady zase tabletku. Zemětřesení nebo sopečný výbuch jsou přírodní jevy. vám neřeknu. Dévové vracejí lidem postiženým sklíčeností duševní rovnováhu. Snad se mi to jednou podaří. například po zemětřesení nebo výbuchu sopek. které postihují část zemského povrchu. protože teď vím. než se vydáme na druhou astrální cestu. Pak už si pamatuji jen. otvírá se tu nový pohled na život. Když k těmto tragédiím dojde. protože si vzpomínám. To ale nevadí. Co to pro mě znamená. pak se vskutku mám nač těšit. Pokud je to všechno pravda. ale ve zvláštních případech. ale rozhodně mají své úkoly v celkovém plánu a jednou budeme vědět o jejich práci víc. jak jsem se druhý den ráno v obvyklou hodinu probudil. abych se vyhnul sníženému stropu. který zřejmě platí ve vesmíru. i to málo je určitý úspěch: vždyť se mi podařilo udržet kontinuitu vědomí alespoň na několik chvil po usnutí a dokonce jsem si zapamatoval i první kroky astrální toulky. kterou si vezmete zítra před spaním. poněvadž už samo prostředí je povzbuzující.Peter Richelieu – Putování duše Ačkoli se nesmějí a nebaví tak jako my. že dveře nejsou pro astrální tělo překážkou. jakmile jsem ztratil vědomí. jdou celé pluky dévů na pomoc. sepište všechno. jimiž začala má noční procházka. potěšit je a pokusit se jim vysvětlit něco z tohoto plánu. Je půl desáté večer. Utěšují je svou božskou hudbou. protože astrální svět je světem emocí a astrální tělo je nositelem emocionálního vědomí. udělal jsem to zcela podvědomě. Dnes si poznamenejte. lehl jsem si hned do postele a snažil se před usnutím představit si svůj obraz v zrcadle nad postelí. kdy už pro mne. ale přijdu pozítří. Můj indický přítel mluvil déle než obvykle a to.co si budete pamatovat." Překrásný den! Je neobyčejně teplo a vlhko. země. neboť si velmi přeji sdělit tyto informace druhým a přesvědčit je konkrétním důkazem. Myšlenka na další astrální výlet mi nepopřává klid. a bude-li tak dobrodružná jako minulý týden. ale citové výkyvy. Máte teď o čem přemýšlet. otvírá se tu nový pohled na život a kontakt se světem. V určitém smyslu se o lidské záležitosti nezajímají vůbec. že je v pořádku. Když jsem se vrátil. Možná že je to jeden z důvodu. ale že stále existuje v plném smyslu toho slova v zemi živých. Chtěl jsem otevřít dveře na chodbu. duševní zmatky a deprese se vyskytují. Lehce jsem povečeřel a teď si vezmu tabletku a půjdu spát. V deset hodin už budete určitě spát a já se objevím. Bratra jsem od té pamětihodné noci neviděl. a kromě toho mám pocit. doufám. co řekl. jako jsem byl sklíčen já. která má na nešťastné jedince pozoruhodné účinky. ale přišel jsem už jen na několik málo podrobností. se stává mnohem zajímavějším než předtím. kteří se rmoutí z téhož důvodu. který mě na dvě hodiny zaujal. ale vlastně mi to ani moc nevadí. tak jako můj indický přítel přesvědčil mne. tělesné nemoci jsou v astrálních podmínkách zcela neznámé. zítra si své poznámky přečtěte a večer se vydáme na cestu. než víme dnes. Co mě asi tentokrát čeká? Kapitola 7 33 . kdykoli se na ně člověk obrátí. Pokud je to všechno pravda. Jsem přesvědčen. Dévové také pomáhají lidem zvládnout emoce. Jasně se na to pamatuji. že se s ním mohu kdykoli setkat. a tak jsem vyšel ven a snesl se asi tak třicet centimetrů nad schody do přízemí. abyste si vzpomněl. ale ruka jimi bez jakékoli zábrany prošla a já jsem si uvědomil. poněvadž jsem sklonil hlavu. Co přesně dělají. přesto však takové případy jsou a dévové pak působí velmi příznivě jako lékaři a ošetřovatelky. neboť jejich oborem je příroda. o čem jsem hovořil. je těžké popsat. jako jsem vám pomohl už předtím. Pozítří přijdu v jedenáct hodin. Jak jsem už řekl. že od nás neodešel. který se rovná jistotě. Zítra vás nenavštívím. že jsem se octl vedle postele. mají plno práce. Samozřejmě že to bylo zbytečné. Jeho tělesnou přítomnost už nepostrádám a nejsem smutný. takže vlastně nelze být nešťastný. na níž klidně odpočívalo mé tělo. Pomohu vám. a až se pozítří ráno probudíte. Večer jsem šel do biografu na detektivní film. jsou velice ochotní a přátelští. moře. budete mít napsanou celou zprávu. ale chce se mi mluvit s jinými lidmi. bylo ještě zajímavější než posledně. Chvíli jsem ležel a kutal usilovně v paměti. Tentokrát se přece jen určitý výsledek dostavil.

Ani jsem se nesnažil usnout a za několik minut jsem vyklouzl z těla a stál vedle postele. Bylo už deset a stále nešel. po Charlesovi nebo Royovi Chapmanovi nebylo ani památky. Bylo to úplně zbytečné. "předal jsem ho astrálním pomocníkům. že sice mluví o vyšších rovinách. Hala se pravě zaplňovala lidmi. které by se okamžitě snažilo stáhnout svého vlastníka zpět.“ Souhlasil jsem. že vás zklamu?" Za zpoždění se omluvil tím. že pomáhal jednomu známému. Byl jsem čím dál tím nervóznější. „Třeba tam najdete nějakého známého. Následkem toho strachu bych se pak musel vrátit a probudil bych s bušícím srdcem pravděpodobně z nějakého ošklivého snu. co se událo. i když se chceme dostat na Piccadilly Circus. Můj přítel.bylo to jako film. který by asi vůbec nepodobal mým skutečným zážitkům. co se mi zdálo při první astrální cestě tak nesmírně komplikované. Bylo za pět minut deset. a ačkoli jsme byli na místě za necelou minutu. jak to všechno bylo. a ačkoli si pravděpodobně silou vůle prodloužil život o několik týdnů. Pohyb nevyžadoval žádnou námahu. necítili jsme se ani v nejmenším unaveni. že ukazují 9 hodin 42 minut. jak je vlastně velice jednoduché to. který se promítá velikou rychlostí. Žádného známého jsem neviděl. Napadlo mě. že je možná už přestaly bavit opakované 34 . Když jsem spolkl tabletu. Nato mi zevrubně vysvětlil. Pouze jsem cítil jako posledně zvláštní pavučinový dotek. kteří . Při letu jsem nezachytil vůbec žádné podrobnosti. a dostal jsem odpověď. že jsem zase ve svém těle. ale pokusit se o něco na vlastní pěst jsem si netroufal. Nemoc. začal jsem už pochybovat. že se dostaví. jak se přechází z nižší roviny do vyšších. podíval jsem se na své francouzské hodiny a zjistil. Byl slunný večer a v parku bylo mnoho lidí. oslabila v poslední fázi jeho fyzické tělo natolik." Zeptal jsem se. vzdoroval jí houževnatě až do samého konce. kde spala má fyzická schránka. a tak jsme se dali na cestu jako posledně a zakrátko jsme zpomalili nad obrovským městem. od níž se umírající nechtěl odloučit. čekali na své známé. kteří se o něj postarají. Matky a chůvy dohlížely na hrající si děti a nedaleko na Park Lane se pohyboval nepřetržitý proud aut. Znovu jsem se podíval na hodiny. taxíků a autobusu k Piccadilly a Hyde Park Corner.jako bych byl v divadle a měl pak dopodrobna popsat celou hru. a málem jsem se silou zvyku pokaždé omluvil. neboť to byl poslední pozůstatek hmotného života. mě snadno mohly vyvést z míry. a ačkoli byly na chodníku davy posledních kupujících a končících prodavačů. že bych měl především zkusit. že neudrželo éterickou hmotu."Nechcete se zase podívat do Trocadera?" řekl. Navrhl jsem. a ačkoli byl nemocen už delší dobu. protože jde vlastně jen o jinou hustotu. kteří právě vycházeli z obchodních domů postupovali jsme bez překážek. Vzal jsem si tedy blok a tužku a zaznamenal pečlivě. ozval se za mnou známý hlas: "Myslel jste si. všechno. číšníci pobíhali sem a tam a vyřizovali objednávky. "Teď už je to dobré. co tentokrát podnikneme. plul asi dva metry nad hlavami chodců. který jedině uznával. Přimět ho. v ně jsem se v minulých letech tak často vyskytoval. Přistáli jsme jako minule v Hyde Parku. kdykoli jsem byl nucen projít hmotným tělem. který ráno zemřel. které jsem rozpoznal jako Londýn. že mě něco přejede. Z pokoje jsem neodcházel.Peter Richelieu – Putování duše Tentokrát jsem zřejmě vůbec nespal! Když jsem si ráno uvědomil. Východiskem naší výpravy měla být opět Anglie. kterou několik měsíců trpěl. Brzy jsem ho následoval a na zem jsme sestoupili až na Piccadilly Circus. protože přišel jeho čas. a tak jsem čekal. jsem si pamatoval zcela jasně . Prý se strašně bál smrti. ale že ve skutečnosti nejsou nad sebou. že přijde v deset hodin. Když uplynulo dalších pět minut. protože silný dopravní ruch a obava (zcela neopodstatněná). je to tak lepší." řekl můj přítel. nýbrž všude kolem nás. protože mi můj indický přítel slíbil. Pomáhal mu zbavit se éterické složky. spatřil jsem známé prostředí. aby setřásl éterického dvojníka ovíjejícího se kolem astrálního těla trvalo déle než obvykle. abychom šli po Oxford Street. a to by se přeneslo na mé spící tělo v Colombu. Zrovna když jsem se chtěl znovu podívat na hodiny. který davy nesnášel. Chodil jsem po pokoji a uvažoval. smrt nakonec zvítězila. Můj přítel mi vysvětlil. rozeznal jsem pouze pevninu a moře . dokud se sám z praktické zkušenosti nepoučí o novém způsobu existence. Když jsme se snesli na zem.

byl jsem pouze zvědavý. Stěny pokoje se rozplynou.Peter Richelieu – Putování duše večeře. Uvolněte se a spoléhejte na mě. ale tady na sebe vydělávat nemusí. když se myšlenkou vyjádří přání. Stavějí je trvalí obyvatelé této zóny a bývalí kněží a kazatelé vykonávají dál své povolání a sdružují kolem sebe věřící. že neměly garáž na ulicích také nebyla žádná auta. vesnici." "Tyhle obchody. a kupují si potraviny. a na jejím okraji jsem všiml nejméně tří budov. které si připravují a dokonce jedí. i když po smrti často zjistí. co mám na mysli. Šel jsem za ním. že je mnohem méně hmotná než první nejhustší sféra. Představení jsou v mnoha směrech lepší než na světě a v první astrální rovině. jsme se octli pod širým nebem na poli a na obzoru bylo vidět nějakou. ale zjistíte. abychom měli klid. tak jak to dělali za života. Na světě by se v normální vesnici nevyplatil. ale nezmínil jsem se o tom. To je Londýn a jeho hluk je sem slyšet. Proto je také tenhle hotel na zdejší poměry tak velký. proč tam jsou obchody. Na všech stranách kolem vesnice se táhly do daleka překrásné domy. Nesmíte znervóznit ani zpanikařit. "jsou myšlenkovým výplodem zdejších obyvatel. Je to druhá rovina astrálního světa a už teď vidíte. Jedněmi jsme prošli do pokoje." řekl. a okamžitě plujeme na dané místo. na druhé rovině nejde úplně o totéž. že lidé. ale zatímco v první sféře je jich obrovské množství. Jsou to všechno výtvory fantazie včetně zboží. abych to popsal. mi bylo řečeno. takže jsou šťastni – alespoň načas. což byly zřejmě kostely. kam se chceme dostat. chtějí žít tak. Trochu se tu rozhlédneme a pochopíte. "když si člověk pouhou myšlenkou muže doma sám vyrobit všechno. Žijí tu bývalí profesionální i amatérští režiséři a předvádějí své myšlenkové kreace ostatním. ale práce jim byla zřejmě zábavou. kteří se cítí šťastni na této rovině. "Ted' se trochu zaposlouchejte. ale všechny měly zahradu s množstvím pestrých květin. Jste připraven?" Přisvědčil jsem. Ve velké oblibě tu jsou také divadla. 35 . Za života to zřejmě považovali za vrchol blahobytu. Někteří lidé si potrpí na bydlení v hotelu." namítl jsem. Klíč jsme samozřejmě nepotřebovali. jinak se probudíte v Colombu. což je velice snadné neboť neexistují potíže s obstaráváním kostýmů. protože se jim to tak líbí. že se všechno kolem vás začne postupně měnit." odpověděl můj průvodce. Nejsou totiž astrálním protějškem běžných kin. nikoli povinností." Letěli jsme zvolna asi metr nad zemí až k vesnici. Můj přítel mi pokynul. než potřebuji. „uslyšíte vzdálený. ale pokud lidé ty obchody chtějí. Totéž platí i o kostelech. že přechod z nejnižší sféry do sféry řidší je zcela snadný. Lidé v něm bydlí a vybavení a obsluha jsou prostě věcí fantazie. kterou jsem viděl zdálky. který si nemohli dovolit. kam se člověk dostává bezprostředně po smrti. kulis nebo orchestru. Na trávníku dováděli psi a porůznu bylo slyšet dětské hlásky. Velmi oblíbené jsou též biografy. na vesnici až příliš velkým. nábytek zmizí jakoby v mlze. než je astrální protějšek velkoměsta. Uchopil jsem ho pevně za ruku a snažil se poddat jeho vůli. které tak dobře znáte. který skončil. co potřebuje. protože jsme pouze o jedno poschodí výš. Lidé tu udržují své náboženské smýšlení a zvyklosti. Žádný takový na světě neexistuje tím méně jejich prodavači. a brzy jsme se octli na chodbě. jiné větší. Teď ho mají. zřejmě anglickou. Dostalo se mi vysvětlení. Žádné zvláštní pocity mít nebudete." "Po určité době je to asi začne nudit?" zeptal jsem se." řekl můj přítel. Chci vám ukázat." "Ale obchody jsou přece naprosto zbytečné. dvěma biografy a velkolepým hotelem. "Někteří právě používají peněz vytvořených fantazií. ale rozeznatelný hukot. který byl neobývanou ložnicí. Domy se lišily od svých protějšku na světě tím. jak to na světě považovali za ideální. vyžaduje to pouze určitou vůli a soustředění. co dělám já. když peněz není zapotřebí. "Tak teď se vydáme na cestu. kde bylo několik dveří. jež se tu prodává. Na otázku. že mnohé výroky jejich kněží či pastoru nebyly úplně správné. Byla to zcela normální vesnice s obchody. Všechno je to ovšem jen čirá představa. že doprava není zapotřebí. Bývalí herci a herečky jakož i divadelní ochotníci uvádějí pro přátele a známé jednu hru za druhou. mají je protože si je představují. nýbrž myšlenkovými výtvory obyvatel druhé zóny. neboť zde má fantazie větší možnosti a o finanční krytí se nikdo starat nemusí. za které se nemusí platit. aniž jsem se ho ptal na důvod. To všechno se dá vytvořit fantazií a nic to nestojí. Některé byly malé. Ničeho jsem se nebál. "Vybral jsem tenhle pokoj. Viděl jsem tam pracovat muže i ženy. Vezměte mě za ruku a prostě si přejte dělat. abychom šli nahoru. z místa na místo se lze pohybovat mnohem jednodušší způsobem: stačí. Téměř okamžitě začaly být stěny i nábytek nezřetelné a neurčité a za dobu kratší.

Zároveň také vyučují každého. naše okolí se začalo ihned měnit a za chvíli jsme se octli úplně jinde. Bylo mi vysvětleno. Zřejmě byli jeho prací plně zaujati. co právě dělá. jak si to přál. Fluidická astrální hmota pohotově reaguje na myšlení a to přímo vytváří. zřejmě jeho žáci. a přecházejí do myšlenkového světa. objevil se obraz. Ačkoli je plátno ve srovnání s obrazy v našich galeriích obrovské. že chtěl umělec obrazem něco sdělit. "trvá tak dlouho. Vnímal jsem to všechno jasně. Při pohledu shora tu byly mýtiny nejrůznějších tvarů a rozměru. od zcela úzkých až po lány dlouhé několik kilometru. abych ho uchopil za ruku a přál si společně s ním přejít z druhé roviny na třetí. Žáci si neuměli vytvořit jasnou představu toho. Šlo mu zřejmě o to. co chtějí." odpověděl můj přítel. Viděl jsem aspoň třicet různých odstínů červené. že je třeba provést. pak detailně. Zeptal jsem se. Na otevřených prostranstvích stály skupiny lidí. než ho nová myšlenka opět vytvoří jako nový obraz. pokud se ještě zdržují v astrálním světě. dokud je na něj soustředěna alespoň jediná myšlenka. že mnoho velkých malířů minulosti. Rozdíl mezi jejich snahou a obrazem velkého malíře byl okamžitě naprosto zřejmý. protože používal výrazů běžných jen odborníkům. Nádherné barvy obrazu nelze popsat. že umělec tu cítí stejnou potřebu tvořit jako na světě. udělal holí několik tahů a vznikl no detail. příslušný obraz. zdali ten první obraz nezmizí. ale nepotřebuje štětce ani barvu." Sledoval jsem obraz až do jeho dokončení. nebo do té doby. že je jich asi sto a že pozorují malíře. kdo má zájem. Jakmile ale zůstane bez povšimnutí. ale pak jsem si všiml několika velmi zajímavých a velkých. Byla to otevřená krajina uprostřed lesu. Když jsme se dostali blíž. aby okolostojící řádně pochopili smysl díla. které připomínaly anglická aristokratická letní sídla či zámky. jaké hrají naše světoznámé orchestry. a jednou dokonce část obrazu tou svou holí vymazal . "Nikoli. rozplyne se pozvolna do obecného astrálního prostředí a ztratí se buď navždy. a kdykoli jí ukázal na různé části plátna. jichž mají nepřeberné množství. Učinil jsem to. Můj průvodce řekl. Na plátně se zřejmě mohlo objevit jen to. kde mají přátele. Celá scenérie hýřila pestrými barvami: všude byly rozkvetlé keře. Namalovat obrovský obraz trvá jen několik hodin a umělec se často pouští hned do dalšího. až když jsme se octli docela blízko. že tomu tak opravdu je. v trávě kvetla spousta pomněnek a narcisu. byla to 36 . jen když je k tomu víceméně donutí jejich ego. nýbrž dlouhé hole podobné rybářskému prutu. Při své práci občas vysvětloval. na astrální rovině je tento dojem tisíckrát silnější. Domy jsem zprvu žádné neviděl. takže bez jakéhokoli stínu pochybnosti chápeme smysl použitých barev a tvarů. které chce postupovat na cestě vývoje.jinak se to nedá nazvat s odůvodněním. zaujat malířovou dovedností i výsledkem jeho práce. žije na této rovině a tvoří obrazy podle nápadů. protože na to chybějí slova. v astrálním světě to nevadí. který se ihned začlenil do celku malby a přesně vyhovoval tomu. zejména pokud to neměli na zemi lehké . když mu tvůrce už nevěnuje pozornost. uvědomil jsem si. protože si nás vůbec nikdo nevšiml.často stráví i devadesát procent své astrální existence v těchto podmínkách. Jakmile totiž přestanou toužit po konkrétních věcech. že vyluzují hudbu ne nepodobnou symfoniím. Mnozí lidé jsou v tomto idylickém životě dokonale šťastní. kteří ho obklopovali." Pak mě vyzval. kde se skupiny stromu střídaly s travnatými plochami a zarostlými údolíčky. Když poodstoupil a začal hovořit s jedním z obdivovatelů. který maluje obraz na obrovském plátně asi desetkrát patnáct metru. a proto byly jejich výsledky vysloveně amatérské. Přiblížili jsme se k jedné z nich a zjistili. něco jako obrovský park. "a pak začnou hledat něco lepšího.Peter Richelieu – Putování duše "Určitě. jak ještě uvidíte. Pak se opět soustředil. I v normálních galériích na světě míváme pocit. Šli jsme dál a viděli četné podobné skupinky obklopující další výtvarníky. Byl to prý jeden z velkých malířů minulých dob. dokud se na něj někdo dívá." odpověděl. a přesvědčil jsem se. V jednom údolí sedělo na břehu klidného potoka několik desítek lidí. co malíř několik okamžiků předtím tvrdil. protože vše lze vyjádřit pouhou myšlenkovou projekcí. Umělec nepoužíval štětců. že někteří z přítomných. začali podle mistrova díla malovat vlastní výtvory. Můj průvodce řekl. protože obraz přechází z umělcovy mysli na určitý úsek plátna pouhou koncentrací. že příčinou je nedostatek znalostí žáku ve srovnání s velkou zkušeností mistra. jsou schopni se změnit v něco jiného a dosáhnout toho. co chtěli realizovat na plátně. krásné domy a zahrady. že předchozí myšlenková forma nepůsobila tak. všiml jsem si. Na našem světě bychom asi nenašli nic podobného. nejprve v hrubých rysech. kteří zdánlivě nedělali nic. Jeho výkladům jsem moc nerozuměl. co dokázali vyjádřit v myšlenkách. jakoby kouzlem. domácí zvířata.

že na světě jsou tito hudební velikáni pro obyčejné lidi. které vedly z haly. který prozrazoval.rostly tam totiž malé stromy a květiny. pokud má skutečný zájem a dovede ocenit krásu přírody. protože se nikde nic nehnulo. bytosti které žijí a vyjadřují se tóny. ale zřejmě chtěli vyhnout komunikaci. Na této rovině se pořád konají koncerty a každý se jich může zúčastnit. kdo tam asi bydlí a proč.šlo vlastně o jakousi zimní zahradu. mě velmi zaujal. kterou se skladatel snaží převést do tónu. Jak to dělali. s níž ovládal nástroj. Dověděl jsem se. byli by se rozplynuli do vzduchu. Když jsme odcházeli. o kterých jsme už mluvili jako o paralelním vývoji. pouze se asi soustřeďovali na tvůrce a svým myšlením mu umožňovali detailně propracovat to. kteří se zde cele věnují studiu hudby. jen když setrvávají v klidu. že kdybychom se k nim přiblížili s úmyslem se nějak domluvit (neměl jsem ovšem nejmenší představu jak). nebo pohyb. Popsat obyvatele dévické říše srozumitelnými slovy je velice těžké. z nichž byl pěkný výhled kraje. Škoda. Měl jsem dojem. zařízené běžným způsobem až na jeden pozoruhodný detail. zcela nedosažitelní. a hra pokračovala ještě asi čtvrt hodiny. Jsou půvabní. V místnosti byl pouze jediný člověk a hrál na klavír způsobem. Můj přítel mě upozornil. že jsou opravdu jiní. který i tady vyjadřuje své velké nadání tóny. otevřel je a já jsem najednou slyšel hudbu. byl rozsáhlý. ale jakmile jsme se k nim přiblížili. Octli jsme se opět v hale a tam už nebylo slyšet nic než zpěv různobarevných 37 . Pokračovali jsme dál a brzy jsem zjistil. Pasáže a akordy jsou zvukovými obrazy krásných zahrad a hudební kadence by měly vyvolávat představu pomalu plynoucích říček. Všimněte si. že máme rádi hudbu. Zadíval jsem se pozorně na umělce. že je dům prázdný. tak jako to dělával zaživa. "A proč vypadají úplně jinak než lidé na naší straně potoka?" Vysvětlil mi. že se podobá Chopinovým Preludiím. Nebáli se nás. že po smrti budu patřit k těm. že už nevypadá tak nezdravě jako na zemi. Naslouchali jsme oslněni dokonalostí. aniž bychom se nějak zvlášť loučili. ale pamatoval si jen matně. všiml jsem si na protějším břehu potoka několika éterických postav. řeknu-li. Snad nejvýstižnější bude. jsem viděl moře. Měl jsem dojem. že jde o hudební dévy. ovšem nevím. a rozhodl se. že mají tělo z mlhy. Předpokládal. jak málo znám z pravého umění. jakou jsem kdy slyšel. a jejich kořeny pronikaly podlahou. ale když jsme se vzdálili asi na padesát metrů. jež vy tváře velice příjemné prostředí. Snesli jsme se na terasu a vstoupili širokými dveřmi do prostorné haly. nebylo slyšet už vůbec nic. I když se sám považuji za muzikálního. jež zachovává určitou podobu pokud se nehýbají. Plně se soustředil a nás vůbec nevnímal. Bylo to nádherné místo a napadlo mě. při pohybu se však jejich tvar rozptyluje jako pára. Jejich tělo je následkem odlišného vývojového procesu éteričtější. již občas dovoluje naslouchat i jiným hudebníkům. zjistil jsem však. že jde o mistra. "Nepoznáváte ho: odpověděl. Hudba zněla naprosto jasně. jehož obraz jsem sice kdysi viděl. "Co tady dělají?" zeptal jsem se. Naše přítomnost ho zřejmě nerušila. nějakých deset patnáct kilometrů. Zatímco jsem okouzlen naslouchal. Přešli jsme na druhý břeh. Průvodce mě však zavedl k jedněm dveřím. Přestál hrát a otočil se k nám. co chtěl zvuky vyjádřit. že mi jeho zjev vůbec nepřipomíná velkého pianistu. a jeho výklad. Byla to budova velice výstavná s dlouhými balkónovými okny. vytratili se jako plachá zvířata. Chopin se obrátil ke klavíru a začal znovu hrát. které vypadalo jako nějaký zámek.Peter Richelieu – Putování duše nejkrásnější hudba. a tak nám vysvětloval. kde hodně zkusil následkem své choroby. které zřejmě nějak spolupracovaly na symfonické básni. Všude kolem kvetly nejrůznější rostliny a keře a v dálce. který stál na vyvýšeném místě. která byla připravena zřejmě pro posluchače. že nejsem daleko od pravdy. kteří si musejí vydělávat na živobytí. Pak jsme se usadili do křesel. Podle jeho názoru popisuje každý zvuk barvu. o určitém obrysu lze mluvit. Kolem domu. a méně hutné než naše astrální tělo. například mezi dvěma dokonale upravenými zahradami. kdo je ten hudebník. že míříme k mohutnému stavení. mírně se svažující park. Nebylo na tom nic umělého . i když obsahoval řadu odborných výrazu. Můj přítel mi potvrdil. hlavně růže. uvědomil jsem si. Můj první dojem byl. Nepromluvili jediné slovo. a zeptal jsem se šeptem svého přítele. "Je to slavný Chopin. Tady všechno změnilo: už není unaven a tvoří spousty nádherné hudby. i když se také skládá z astrální hmoty. že to jsou dévové. a že tady právě pomáhají skladateli sedícímu na našem břehu vyjádřit hudební myšlenky. co chtěl svou hrou vyjádřit. ani mu nevadila.

Pak jsem se s ní setkal ještě několikrát během dovolené a velmi jsme se spřátelili. nemá žádné povinnosti ani odpovědnost. "přece nestudují a necvičí bez přestání ve dne v noci. tady se nikdo neunaví a čas tu v běžném smyslu slova neexistuje. že dokáží opustit tělo ve spánku. s nímž jsem tenkrát hrál. že musí něco krátce zařídit a že mě na chvíli opustí. 38 . poněvadž dostala zápal plic a k mému velkému žalu mi její matka napsala." Zvenku jsem si všiml. vyčerpáni se necítí a čas si neuvědomují. Doufám. že jsi ještě neopustil starý svět. V jednom z horních poschodí jsem zažil příjemné překvapení. aby se naučili něco z oboru. "Ale teď. když se s jejím prostředím blíže seznámíte. že je to možná částečně tím. jak jsem ji zažil naposled. "To je úžasné. protože většina lidí. Tato budova je jedna z mnoha podobných na této rovině a bude dobře. věděla jsem. že nemám dost peněz. abyste si prohlédl jednotlivé místnosti. Řekla. že ji znám. abych si tě vzala. kolik času smí čemu věnovat. V jedné místnosti jsem narazil na sochaře.vypadala přesně tak. "Ale tito lidé. Ani nevědí. že tento rozlehlý palác je jedna ze zdejších velkých škol umění a že tu tráví většinu času stovky obyvatel astrálního světa. uvědomil jsem si. že se během mé nepřítomnosti nebudete nudit. pokud je jejich práce zajímá a upoutává. jak by se sem mohli dostat. jakmile skončím svůj mimořádný úkol. že budova má nejméně tři poschodí. přestože se usilovně soustředil na studium. Byla to Daphne Hillierová. s tím rozdílem. že jí vůbec nepřipadám cizí. "ale co tady děláš ty? Vím. že je trochu prozkoumám. představil nás a dali jsme se do hovoru. Co tě sem přivedlo? Snažil jsem se jí vysvětlit aspoň z části." odpověděla. a proč jsem tam. nemá ženu. nebudeme-li se v budoucnosti vídat opravdu hodně často. ale tady to neplatí. že mě miluješ. "Daphne. a já tě taky mám ráda. neboť činnost není omezena ani únavou ani střídáním dne a noci. Člověk se nemusí vracet domů k obědu. abych ji uživil." řekl jsem. že zemřela. Teď. Taková omezení astrální rovina nezná a každý se může podle libosti zabývat prací. Otevřel jsem dveře jednoho pokoje (tady se jimi nedalo procházet jako světě) a spatřil dívku sedící za otevřeným klavírem. kde jsem. Studovala nějaké noty. o který mají zvláštní zájem. Po nějaké nervozitě či napětí. Za prvé jsem věděl. tu nebylo ani stopy. která na něj čeká. a velmi málo jich o různých rovinách existence vůbec ví. protože všichni velcí mistři jsou ochotni věnovat se těm. jak mi navrhl. že jí to překvapuje. jinde zas houslista přehrával z not stále tutéž pasáž. zabýváme-li se něčím. Začal jsem v přízemí. Bylo to jako na konzervatoři. že mně vidí. Je přece známo. nebo zábavou a vůbec se nemusí starat. všude se vám dostane vlídného a přátelského přijetí. který vysvětloval třídě jako křivku. Dokonce jsem uvažoval. ale nemohl jsem k tomu odhodlat. protože jsem si myslel." řekl.Peter Richelieu – Putování duše ptáků. mě budeš moci navštěvovat a uvidíme se hodně často. V jiné místnosti cvičilo kvarteto. byl očividně šťastný. pak to všechno skončilo. se potuluje pouze po první astrální rovině. že tady nikdo nespěchal a nikdo se nerozčiloval a že tu byly zastoupeny všechny druhy umění. Mohu ti toho mnoho ukázat." Uvědomil jsem si. kam chcete. co nás baví. jsi to opravdu ty?" "Ano. "nikdo vám nebude překážet. ale na třetí sféru obvykle nikdo z živých nepřijde. s kterou jsem se setkal v Anglii v roce 1935 v jednom golfovém klubu. a jak jsem už zdůraznil. že se ani na fyzické rovině čas nikdy nevleče. jimiž trpí studenti Královské hudební akademie v Anglii. a umí si. Únava se sice dostaví a musíme přestat. Každý. ale měla šťastnější výraz . kteří poletovali na zahradě i v domě. Chvíli jsem naslouchal jeho výkladu a přitom se na mne někteří žáci mlčky usmívali: má přítomnost jim zřejmě vůbec nevadila. kteří jsou natolik vyvinutí. kdo se chtějí něco dovědět. jak se to stalo. jsem to já. Poslal jsem kondolenci a ponenáhlu jsem s rodinou ztratil kontakt. že se jako kdysi oslovujeme křestním jménem a že mě opět přitahuje a že jsem rád v její společnosti jako před lety. měsíce a roky?" "Ale ano. a příležitost se naskýtá neustále. Když vzhlédla. Doporučuji. "Můžete jít." Po těchto slovech mě upozornil. Vrátím se. když jsi tady. Vrátil jsem se na Ceylon a dva roky jsme si pravidelně psali. že ji miluji. Kamarád. I když jsi mě za života nikdy nepožádal.její celý obličej zářil radostí a spokojeností a já jsem si domýšlivě namlouval. namítl jsem. "a rozhodně nebude mou vinou. ji dobře znal. když jsem ji spatřil živou a zdravou . Můj přítel mi řekl. že ji požádám o ruku. celé týdny. a za druhé jsem chtěl ještě předtím získat ve svém zaměstnání nějakou slušnou pozici. Získat učitele není problém.

že mezi vámi dvěma existuje pouto.Už to. Opravdu se jmenujete Acharja?" "Ano i ne. které se dříve nebo později musí projevit. zákon karmy se musí nějak projevit. protože to bych zasahoval do přirozené působnosti karmického zákona. protože Daphne vám může velmi prospět a vzájemná láska umožní mnohé. ale může vám pomoci dostat se s na třetí rovinu přesně tak. pravděpodobně se o to budete v budoucnosti velmi snažit a to vám časem umožní dosáhnout kontinuitu vědomí. užitečná. která je tak důležitá . který se uskutečňuje ve spánku.je člověk ochoten dávat a nic za to nechtít. "Je to rozhodně část mého jména a obvykle mi tak 39 . když říkáš. že k němu dojde.pozná naprosto bezpečně. pokud na to soustředíte svou vůli a budete mít spojení s někým. neboť myšlenka je velmi mocný prostředek komunikace a koncentrované myšlení není vázáno na hmotnou rovinu. neboť každý z partneru je ochoten a má zájem pomáhat tomu druhému ve všem a v maximální míře. uvědomíte si. když jim zatelefonujete. Sice vám dost dobře nemůže přijít naproti. že jste v astrální sféře našel někoho. Daphne se to okamžitě doví. poněvadž nevím. jestli se sem dokážu dostat sám. čeho lze dosáhnout na astrální rovině a čeho nelze dosáhnout u vás. jak se mu obyčejně v křesťanských zemích říká. Toto dáváni je pak příčinou. poněvadž v tomto stavu ." odpověděl můj indický přítel. Nemohu vám zaručit. Díky vašemu úsilí pochopit něco z evolučního plánu jste se teď mohl setkat s bytostí. který do značné míry tohle spojení umožňuje a nabízí vám různé příležitosti. dokonce už na první astrální rovině. že jsem doufal. nebyl byste tak nešťastný a já bych nebyl pověřen úkolem vám pomoci. budete žít jakýmsi druhým životem. "předpokládal jsem to. Zákon karmy neboli zákon příčiny a účinku. každého slova a činu. jež musí mít svůj účinek. "Tak jste se našli. když má člověk průvodce. abyste překonal své omezení. že s ní chcete mluvit. Nebude to vůbec těžké. jak toho využijete.i když si třeba lásku jen namlouváme . kdy jste mimo tělo. že jste ji ztratil navždycky . Už jen to. poněvadž vycvičit si k tomu účelu spolehlivou paměť vyžaduje hodně práce a vy jste zatím ještě velmi nezkušený." Než mohl odpovědět. Jsem zvědav. o němž jsem se zmínil. protože tu žije už několik len a zná sílu myšlenky. i když se to zdá dost snadné. Pomohu vám zapamatovat si. co jsem tady. Je to dobře.Peter Richelieu – Putování duše Možná že bys mi v tom mohla pomoci. že jste se do Daphne kdysi zamiloval a ona váš cit opětovala. Vy toho totiž ještě moc nevíte o zákonu karmy. přerušil jsem je: "Jak to. ale on mně své jméno nikdy neprozradil. co jste dnes v noci viděl. a jak se mi kromě první astrální cesty vlastně nepodařilo vůbec nic. abyste se znovu setkali za těchto odlišných podmínek. zdali se mi to povede. Kdyby Charles nepadl ve válce. kdo to tu zná. co muže nabídnout. asi tak. že si ráno po naší společné výpravě do astrá1ního světa pokaždé dokonale zapamatujete všechno. co by bylo jinak velmi obtížné. Ví. či chcete-li boží. znamená. abych ji tak nazýval . Příště si budu muset celý postup důkladně zapamatovat. že teď mohu být Henrymu velmi. kdykoli se na soustředíte. Bylo vám patrně souzeno. jsou podivuhodná. jako lidé. vám pomůže vyvinout herkulovské úsilí." Vyprávěl jsem jí o svých nedávných pokusech. co jste prožil. se na rovině světa týká každé vaší myšlenky. i když nedošlo k naplnění. Jinými slovy: vyzařuje z něj to nejvzácnější. koho jste měl na světě rád. ale vůbec to na něj nepůsobilo. proč jsem se s ním nemohla spojit dřív? Strašně jsem se o to snažila od začátku. Proto vaše setkání vítám a přiznávám se. Mít někoho rád je už samo o sobě velmi cenné. co děláte v době. vy se znáte? :Říkáš mému příteli Acharja. Ze skutečné vzájemné lásky vzniká ideální vztah umožňující dalekosáhlý pokrok. vědí. Takže Daphne – dovolí-li. Pomyslíte-li na ni. jako když jste se mě držel za ruku a přecházeli jsme spolu nejprve do druhé a pak do třetí sféry. na který se můžete soustředit. Předně budete mít na téhle rovině určitý kontakt. Řízení osudu. jak je důležité přenést do mozkových buněk výsledky svého putování. a teď je na vás." Daphne se vmísila do rozhovoru obracejíc se k mému příteli: "Ale Acharjo. jakmile se po usnutí octnete mimo tělo. jemuž svět říká manželství. o níž jste se domníval. Budeteli se nadále snažit zapamatovat si. které jsou velmi důležité pro váš vývoj.nebo alespoň na zbytek svého fyzického života. když vystoupíte z těla na první astrální rovině. a až o tom napíšete zprávu. ponechám-li vám dostatek času. i když jsme se posledních několik dní stýkali tak často. Daphne vám muže hodně pomoci." řekl. Zrovna v té chvíli se objevil můj indický přítel. Rovnou jsem je dohodnout nemohl.

že nebyl probuzen. "vždyť jsme tady už strašně dlouho a ne jenom hodinu a půl. o čem jste se bavili předešlou noc. Henry. že se tam skutečně objeví. Vyšli jsme z pokoje na chodbu a snesli se přes schodiště do hlavní haly na zahradu. která se právě koná v hmotném světě. usadí ho do pohodlného křesla. Že uplynulo pouze půl druh hodiny. že pro mne a pro sebe získal povolení vstupu a že nepochybuje. když se zase objevil. poněvadž nás zajímá pouze ten. které si představujete na zápěstí. rozhněvaní a rozčilení. ukazují 11.Peter Richelieu – Putování duše na této rovině říkají. díváte se na ruku. který se myšlenkově přenese na místo jednání a ovlivní účastníky. to je. ale jak říkáte. že je tam předpokládáte. je skutečně pravda. ale ručičky se pokaždé nastavily podle toho." Po těch slovech zmizel a ani jsem se nestačil vzpamatovat z údivu. kam lidé vkročí jen zřídkakdy. co by měl dělat. zvláště když věnuje větší část své astrální existence studiu hudby. Teď chvíli počkejte a já zjistím přesný čas. působí. že nás chce zavést na zvláštní symfonický koncert dévů v hlubokém lese v odlehlé části astrálního světa. kdy svět konečně přestane bojovat a pokusí se řešit spory jednáním místo zbraněmi a násilím. Nešla byste. jako když jste spolu hovořili na světě. dostane. "Byl jsem u vašeho těla v Colombu a hodinky. nýbrž na hodinky. jímž bude možno působit na důležitou konferenci. například smrti jeho milovaného bratra Charlese. co má na mysli. poněvadž vám chci ještě něco ukázat." odpověděl jsem. než se budete muset vrátit do těla. zkrátka udělá všechno. ale dovtípili jsme se. odpověděl. protože jsme ve světě iluzí. uvedl jako příklad zasedání. bylo zapotřebí krize. "vy se totiž nedíváte na astrální hodiny. "protože vím. co v tom snu zabralo celý den. doufala jste. že na astrální rovině čas vlastně neexistuje." pokračoval Acharja. kromě zmatených a neúplných snů. po tom. jestli chcete. že s vašimi vědomostmi a pomocí se dostanu na místa. protože jeho účelem nebude pouze provozovat báječnou hudbu. neboť touha vědět je nám vrozena . co mě napadne. kolik času uplynulo od doby. a následkem toho si nepamatoval nic. že jste se dřív mnohdy probudil v šest hodin ráno." namítl jsem. A vy. "Tlučte a bude vám otevřeno. která jsem při svých omezených znalostech dosud neviděla." "Určitě se zastavily.30. postará se o přiměřenou teplotu místnosti. Pro náš účel to stačí a vy mi můžete taky tak říkat. bylo zapotřebí nějaké velké tragédie. Když jsme se míjeli." "Nejdřív se ale podívejte na hodinky. pokud je ochoten o to usilovat. "Bohužel to nevím. nejsou vůbec důležitá. Mluvila jste s ním. ale brzy zjistíte. a jeho výzva platí doslova. jste se nemohla spojit s Henrym – pozorujete. na němž se sejdou lidé víceméně podráždění." odpověděla. že se týká války a že co se tam rozhodne. Potkali jsme pouze jediného člověka. neboť měl v podpaží pouzdro na flétnu." "Brzy poznáte. jimiž jsou lidé na světě známí. že si bude pamatovat." Podíval jsem a shledal. kde spí vaše tělo a kam se musíte vrátit. co prožíval ve stavu mimo tělo. aby se účastníci cítili dobře. Dodal. bude mít velký vliv na její výsledek a na datum. Určitě si pamatujete. Když vystoupil z těla. kolik je hodin. Vysvětlil nám. "poněvadž hodinky mění čas podle toho. až budete sepisovat své zážitky. Řekl. To proto. nýbrž především vytvořit mohutný vír energie.to. Ale teď už musíme pokračovat v cestě. Snažil jsem se odhadnou kolik by asi mohlo být hodin.poněvadž nebyl ještě v okultním a duchovním směru probuzen. Hledejte a naleznete. neměl představu. aby pátral po světle. popřípadě cigaretu nebo doutník. 40 . který pospíchal do Akademie zřejmě studovat. velký Mistr. že takovou sílu lze získat dvojím způsobem: bud' hlubokou koncentrací. "že tady je čas úplně jiný. co je skryté. předseda nabídne každému občerstvení." "To je pravda. usmál se. už to. a co si zrovna myslíte. s námi?" "Ráda. a zítra." doporučil mi Acharja. Acharja prohlásil. že jsem poprvé vyslovil vaše jméno? . Bývá to tak a nesmíte zapomenout. o jakou konferenci jde. to vím. že jste spal pouhých dvacet minut. co člověk opravdu chce. V tomto případě směs hlasů různých hráčů a zpěváků soustředěných na daný úkol vytvoří energetický vír. Aby ozřejmil. že ciferník je podivně rozmazaný. Převrátil jste se na druhý bok. že se koncert bude lišit od všeho. co platí v místě. co jste opustil tělo. ale on nic nechápal a na nic si nevzpomínal. co jsem si myslel. Jste na ně zvyklý. Pak jste se probudil a zjistil. že tam pustí též Daphne. Daphne. Nezmínil se sice. co jsme kdy předtím slyšeli. uvědomíte. že jména a zvlášť příjmení. že nemusíte vstávat ještě aspoň hodinu. Než se začne jednat. ale nepromluvil. nebo zvukem." řekl Kristus. nejevil takový zájem. Daphne. a když chcete vědět. "a zjistěte. co jsme všechno za tak krátkou dobu stihli. usnul a zdálo se vám něco velmi komplikovaného. které máte na zápěstí. a uvědomil si.

což bylo zřejmě účelem. že je to cíl naší cesty. Brzy nato se vynořily z lesa mnohem vyšší. Co se týče stáří. Zprvu jsem nikoho neviděl. Měli jsme proto dokonalý přehled o všem. jenomže mnohem intenzivněji. ale není to přímé záření. bylo jich asi deset a každý si nesl hudební nástroj. Velkolepost těch zvuků je však naprosto nemožné popsat: tvořily dokonalý soulad se základním zpěvem a tlumeným bubnováním. že bychom byli někoho viděli nebo potkali. Podobaly se více lidem. které jsem zažil a které mě ještě čekají.ve věku mezi čtyřiceti a sedmdesáti. ale já jsem nemohl nemyslet na všechny ty podivuhodné věci. jejichž vrcholy vzájemně souvisely. usadili se pohodlně mezi jeho kořeny a čekali. který vypadal jako kříženec mezi tympány a bubnem. Všude bylo ticho a prázdno. v nichž se občas opakovalo hlavní téma. Proto byla celá mýtina rovnoměrně osvětlena jako celek. Se zkříženýma nohama se usadili do půlkruhu vlevo na protějším okraji mýtiny. což umožní rozumnou výměnu názorů a usnadní předsedovi jeho úkol. Byla to zřejmě nějaká duchovní píseň či mantra. Vrcholky obrovských stromů se mírně kymácely. aniž to rušilo půvab zpívané melodie. světlo astrální roviny je modrošedé. co se děje. Asi bych se měl zmínit o osvětlení. ale pohybovali jsme se příliš rychle. dokud by nezmizel v houští. alespoň si nevzpomínám. co se bude dít. ale jinak se nehnul ani vánek. Všude kolem byly jako v indické džungli husté stromy. bude mít přibližnou představu o jejich vzezření. Nesnesli jsme se však na zem na jeho okraji. Byla to symfonie okouzlující čistoty a krásy o čtyřech větách. Okamžitě jsem vzhlédl. Jak jsem se už zmínil. klarinety a flétny. V žádném případě nešlo o hudbu nadměrně hlučnou. takže se úsilí dévů rozhodně vyplatí. že v této části astrálního světa nikdo nebydlí. Pokud se pamatuji. nebo byly svázány modrou či zelenou stuhou. Seděla na větvi a vlasy jí volně splývaly dolů. který popisoval krajinu. Stejným způsobem. Došli jsme k obrovskému stromu. Chovali se naprosto tiše a nenápadně. které jim bud' volně splývaly na ramena a po zádech. jak se z lesa vychází skupina mužíčků podobajících se trpaslíkům. jaké vydává slunce. V naprostém tichu se seřadili podle nástrojových skupin a vytvořili kompaktní orchestrální těleso asi patnáct metrů od skupiny trpaslíků. Asi dvě minuty panoval úžasný klid a pak najednou mužíci začali bubnovat. než abych si povšiml něčeho zvláštního. do něhož pronikalo jen velice málo světla. Po deseti či patnácti minutách jsme před sebou spatřili rozsáhlý hustý les a Acharja prohlásil. mužské i ženské postavy zcela jiného druhu. Kdyby byl přes ni přeběhl králík. myslím. ale byly to vysloveně éterické bytosti. ale křišťálové čistoty zpívala sólo v této úchvatné skladbě. která mě dojímala k slzám. museli bychom ho vidět. bude působit síla vyvíjená dévickými bytostmi na skupinu lidí. Výsledek jejich rozhovorů bude mít vliv na budoucnost lidstva. na jehož okraji sedíme. Za několik minut jsem si všiml. a tak si z jeho slov mnoho nepamatuji. sytě zelené botky a čepice. že prostor nahoře je mnohem menší než kruh. které se podobaly Akademii. Jasným sopránem nevelké síly. Téměř současně se dali tiše do zpěvu a jejich hlasy se mísily s duněním bubnů. pak jsme podstatně zpomalili a Acharja nás zavedl cestou mezi stromy na překrásnou kruhovou paseku v průměru asi padesát metrů. Pak jsme se vydali bez dalších průtahů na cestu. 41 . Vznášeli jsme se asi pět metrů nad zemí a pohybovali se osmdesátikilometrovou rychlostí. hovořil Acharja.Peter Richelieu – Putování duše Jednání zahájí anekdotou nebo zajímavým příběhem. mnohem jasnější než jasné měsíční světlo. Zdálo se. Ženskou část tvořily dívky mezi osmnácti a pětadvaceti lety. pak následuje přípitek a přikročí se k jednotlivým bodům jednání. Kdo viděl film Walta Disneye "Sněhurka a sedm trpaslíků". kteří původně neměli nejmenší chuť se dohodnout. Všechny měly dlouhé vlasy. Krajina byla neobyčejně půvabná a občas jsme poblíž nebo v dálce zahlédli budovy. Měli hnědé oblečky. Tu a tam se objevil les. mnohem zelenější než listí okolních stromů. kteří dnes na světě rozhodují o osudu miliónů. Nejvíc. neboť i vzduch byl prosycen jejím kouzlem. takže se zdálo. byli tak asi dle světských měřítek . a současně jsme byli obklopeni hustým lesem. až za chvíli mě Acharja upozornil na strom na protější straně mýtiny. nýbrž pokračovali nad vrcholky stromů ještě tak pět šest kilometrů dál. na jehož vrcholku jsem spatřil neobyčejně půvabnou dívku. se do určité míry uvolní a sblíží. že přichází shora. Následkem toho lidé. Všude byla spousta květin a mnoho osamocených stromů. violoncella. Zdálo se. Mužů i žen bylo celkem asi pětatřicet a všichni měli nástroje připomínající housle. Uprostřed třetí části zazněl náhle líbezný lidský hlas. Asi po šesti verších začal hrát orchestr.

Peter Richelieu – Putování duše

Tato třetí věta trvala asi deset minut. Orchestr zahrál několik taktů, pak zpívala dívka nejdřív bez doprovodu, později se přidali hráči. Tím způsobem vytvářeli energii, kvůli níž se tato hudba provozovala. Čtvrtá věta shrnovala myšlenky všech tří předchozích a byla čistě orchestrálním finálem symfonie. Nakonec všechno zmlklo a já jsem si uvědomil, že nás opět obklopuje nápadné ticho. Podíval jsem se na vrcholek stromu, kde seděla zpěvačka - už tam nebyla. Hráči orchestru i trpaslíci zůstali na svých místech, ale sedli si. Z hloubi lesa se vynořil stařec s vlajícím vousem a v obřadní říze. Pomalu a vážně došel doprostřed paseky a tam, zvedaje prosebně ruce k nějakému božstvu, pronášel jakousi modlitbu, neboť obě skupiny hráčů sklonily hlavu a naslouchaly zbožně jeho slovům. Nerozuměl jsem, co říká, ale věděl jsem, že je to prosba, aby se uplatnilo právě dokončené dílo. Byla to také výzva ke koncentraci vůle a obě skupiny hudebníků se hluboce soustředily na dosažení daného cíle. Pak všechno náhle a tiše skončilo; stařec zmizel do hustého lesa, hráči vstali, rozptýlili se po mýtině a rovněž zmizeli z dohledu. Byl jsem tak dojat tím, co jsem slyšel, že jsem se nechtěl hnout, a když Acharja řekl "Tak to je pro dnešek všechno. Jsem zvědav, kolik si toho ráno budete pamatovat," zapůsobilo to na mne jako šok. Když jsme se vydali na zpáteční cestu, byl jsem ještě jako ve snách. Acharja se mi snažil vysvětlit smysl obřadu, kterého jsme byli svědky, ale já jsem ho moc nevnímal, protože jsem se v myšlenkách stále vracel k úžasnému duchovnímu zážitku, kterým koncert od začátku do konce bezpochyby byl. Přesto si ale pamatuji, co říkal o jednotlivých hráčích: malí mužíčci byli přírodní duchové, kdežto orchestr se skládal z obyvatel dévické říše, která tvoří paralelní vývojovou linii k říši lidské; vývojově byli asi na takové úrovni jako Daphne nebo já. Sólistka patřila do kategorie velmi pokročilých dévů a vývojově odpovídala mimořádně vyspělým jedincům naší evoluční linie. Postava starce by mohla být nejvhodněji vystižena slovem kněz, neboť zastával v dévické říši kněžské funkce a vyvíjel se v nich, podobně jako je tomu u lidí. Zanedlouho jsme byli opět u Akademie a zastavili se na trávníku před vchodem, poněvadž Acharja prohlásil, že si musím pro budoucnost pořádně zapamatovat, jak tato budova vypadá. Zeptal jsem se Daphne, jak ji najdu, za předpokladu, že se mi podaří dostat se až sem. Acharja odpověděl za ni, že ji většinou určitě najdu v téže místnosti, kde jsem se s ní setkal poprvé, protože v astrálním světě nějaké přelidnění zásadně neexistuje a každý má své pracoviště zcela pro sebe. Nicméně doporučil, aby mi Daphne ukázala, kde bydlí. Za jejího vedení jsme se vznesli na druhou stranu Akademie, kde jsem k svému překvapení spatřil v kotlině asi půl kilometru za budovou jakési miniaturní „zahradní město". Domky byly sice malé, ale dost daleko od sebe, takže každý měl alespoň akr nezastavěné plochy. Bylo zřejmé, že si tu každý vlastník sám navrhl dům i zahradu podle své povahy a vkusu, takže výsledek byl neobyčejně půvabný. Některé chalupy mohly být přeneseny přímo z malebných venkovských oblastí Anglie, jinde drobné vilky připomínaly francouzský jih. Také zde byly stavby čistě italského slohu a nejméně dvě se podobaly východním chrámům. Achaja si všiml, že mám zájem o různé architektonické typy, a ukázal mi dva domy, které měly kopule jako mešity. Řekl, že patří lidem, kteří si zvlášť potrpí na prostor s dokonalými akustickými vlastnostmi. Byl bych si všechno prohlížel strašně dlouho, ale vycítil jsem, že Daphne nám chce ukázat především svůj domov, a tak jsme se vydali za ní asi dvě stě metrů dlouhou pěšinou. Zavedla nás brankou do zahrady, která přímo zářila barvami. Dům se mi okamžitě zalíbil. Bylo to něco, o čem jsem dosud mohl jen snít. Před krytým vchodem rostl uprostřed trávníku strom, pod jehož stinnými rozložitými větvemi bylo několik proutěných židlí s pestrými kretonovými polštáři. Vypadaly neobyčejně pohodlně a vyzývaly k posezení. Okamžitě jsem si uvědomil další výhodu astrálního světa: věci lze bez omezení nechávat venku, protože tu neprší ani neexistuje nebezpečí, že by je mohl někdo ukrást. Vešli jsme dovnitř a Daphne nás nejprve uvedla do největší ze čtyř místností; byla zařízena jako hala s pohovkami a křesly, stolky a židlemi a s pianinem v rohu. O nějaké snaze po okázalosti nemohlo být řeči, nicméně bylo zřejmé, že majitelka popustila plně uzdu své představivosti a zálibám, což na světě bývá takřka nemožné, protože věci, které bychom chtěli mít, jsou příliš drahé, nebo nedostupné. Tady takové omezení neplatilo a celkový vzhled místnosti svědčil o tom, že dívka má vybraný umělecký vkus, ale že na sebe nechce nijak zvlášť upozorňovat. Hala měla několik
42

Peter Richelieu – Putování duše

velkých oken sahajících od podlahy až skoro ke stropu a jimi pronikalo jasné astrální světlo na půvabnou směsici barev na čalounění židlí a pohovek a na vzory perského koberce, podivuhodně sladěné s odstíny tapet, pokrývek a záclon. Uvědomil jsem si, že dokonalosti lze na této rovině dosáhnout velmi snadno, má-li o ní člověk správnou představu. Na světě by bylo nutné pátrat celá léta, ale ani pak bychom nemuseli najít perský koberec, který by se tak perfektně hodil k vybavení celého pokoje. Stěny, které měly barvu slonoviny byly holé až na několik leptů a obrázků malovaných vodovými barvami. Bylo to zkrátka místo, odkud se člověku nechtělo; domov a ne ukázkový pokoj. Řekl jsem si, že dům je skutečnou vizitkou své majitelky a pochopil, proč nám ho chtěla ukázat. Druhá největší místnost byla zařízena jako ložnice, typicky ženská, s pohovkou v rohu a dalšími kusy nábytku, jež se obvykle vyskytují v takovýchto pokojích. Překvapilo mě, že je vůbec zapotřebí mít ložnici v astrálním světě, kde spánek nepatří k normálním zvyklostem. Daphne mi vysvětlila, že přece existují chvíle, kdy si člověk chce lehnout a uvolnit se třeba jen proto, aby přemýšlel nebo četl. Řekla, že na pohovce strávila mnoho šťastných hodin, kdy uvažovala, četla nebo dělala plány do budoucna. Zbylé dvě místnosti byla knihovna a kuchyně. Knihovna byla zařízena se stejným přepychem a vkusem jako oba předchozí pokoje, police vyplněné v kůži vázanými knihami zakrývaly dvě stěny. Už pouhý pohled na svazky vybízel k posazení a k četbě. Kuchyně byla vybavena nejmodernějším zařízením, a když jsem namítl, že je tu asi zbytečná, Daphne odpověděla, že někdy docela ráda nabídne svým hostům malé občerstvení. Acharja k tomu poznamenal, že lidské návyky mají železnou košili a na astrálním světě obyčejně odumírají až za mnoho let. Byl bych rád zůstal mnohem déle, ale viděl jsem na Acharjovi, že je na čase, abychom se vydali na cestu. Projevil jsem ještě poslední přání a to bylo strávit několik minut na zahradě. Chodil jsem mezi záhony a zkoumal vůni jednotlivých květin. Zjistil jsem, že je stejná jako na světě, jen možná trochu pronikavější. Acharja ovšem poznamenal, že určuji vůni sám podle toho, co čekám; u květiny, kterou jsem nikdy předtím neviděl a jejíž vůni neznám, bych čichal pouze vůni předpokládanou, přičemž, ta skutečná by se pravděpodobně od mé představy značně lišila. Daphne nás vyprovodila k brance, kde jsme se rozloučili. Ujistil jsem ji, že ji určitě opět navštívím, dokážu-li najít cestu. Opět jsme se přenesli přes střechu Akademie a na úpatí vyvýšeniny, kde stála, jsme se znovu zastavili. Acharja mě ještě jednou požádal, abych si vštípil do paměti obrys a podobu budovy tak, abych si ji mohl bez potíží vybavit, kdykoli se sem budu chtít dostat. Učinil jsem to. Potom řekl, že je na čase, abych se vrátil do fyzického těla v Colombu a že způsob přechodu jednotlivými sférami je stejný jako na cestě sem. Ubezpečil mě, že se nemusím ničeho obávat, pouze se mám soustředit a snažit se představit si trávník před svým bungalovem v Colombu. Vzal mě za ruku jako předtím, ale zdůraznil, že je to jenom kvůli tomu, abych neztratil sebedůvěru, jinak že je to úplně zbytečné. Soustředil jsem se s maximálním úsilím a současně jsem pozoroval, že se okolí okamžitě začíná rozplývat, a ačkoli jsem necítil odpor vzduchu, měl jsem dojem, že se pohybuji prostorem. Instinktivně jsem zavřel oči a myslel na svou zahradu a za několik vteřin jsem zjistil, že pohyb ustává. Otevřel jsem oči a spatřil Acharju, jak stojí vedle mně na trávě před mým bungalovem v Colombu a usmívá se mému zřejmému překvapení. Ihned jsme vešli zavřenými dveřmi do domu a vystoupili rovněž zavřenými dveřmi do mé ložnice. Že dveře nekladou odpor, mě už nepřekvapovalo. Jak se dalo čekat, na posteli spalo mé tělo, které jsem opustil před několika hodinami, ale jevilo určité známky neklidu, jež Acharja vyložil jako normální fyzickou reakci před probuzením. Upozornil mě, že se teď probudím každou chvíli a že mám hned sednout a zaznamenat události minulé noci. Položil ruku na temeno mé tělesné hlavy a zřejmě se koncentroval na mozkové buňky, aby podpořil mé vzpomínání. Nepamatuji se, že bych se s ním byl rozloučil nebo že vůbec odešel, protože za několik vteřin jsem ucítil velmi silné nutkání se vrátit do těla a klouzavým pohybem, který jsem znal už od dřívějška, jsem tam opět vstoupil a okamžitě se probudil. Naštěstí mě vzpomínky na prožité události dosud neopustily, a tak jsem bez váhání vstal, oblékl si župan a zasedl za stůl, abych napsal zprávu o své cestě. Bylo teprve tři čtvrtě na šest, takže jsem musel rozsvítit, poněvadž jsem pořádně neviděl na psací stroj. Zpráva mi trvala
43

Peter Richelieu – Putování duše

dost dlouho, ale už předtím jsem zařídil, aby mě nikdo nevyrušoval. Dokončil jsem ji v klidu a bez rozptylování. Když jsem posnídal, znovu jsem si ji přečetl, abych se ujistil, že jsem nic nezapomněl. Dnes večer se chci pokusit sám na vlastní pěst dostat se do třetí sféry do Akademie, kde bude mým opěrným bodem Daphne. Tentokrát mě to skutečně baví, protože mám o čem psát. Ne že bych dokázal něco zvlášť světoborného, ale určitý úspěch to přece jen byl. Když jsem se vrátil z procházky, padla na mě únava, a řekl jsem si, že půjdu spát. Několik minut jsem četl, pak jsem zhasl světlo a chystal se usnout. Pamatuji si zcela jasně, jak vypadá mé tělo na posteli, takže už nebylo zapotřebí představovat si ho v pomyslném zrcadle, jak mi bylo až dosud doporučováno. Nevzpomínám si, jak jsem se z těla dostal; najednou jsem stál na podlaze a ono jako minule odpočívalo na posteli. Vyšel jsem z ložnice dolů po schodech a hlavními dveřmi ven na trávník, kde jsem nedávno stál s Acharjou. Mohlo být teprve asi půl jedenácté, protože na silnici ještě chodili nebo jezdili lidé. Uvědomil jsem si, že vidím-li lidi a auta, jsou to vlastně jejich astrální protějšky, a že jsem tedy na nejnižší neboli první rovině astrálního světa. Teď šlo o to jak se dostat na třetí sféru, kde žije Daphne. Soustředit se a představit si Akademii, jak mi radil dnes ráno Acharja. Zavřel jsem oči a zmobilizoval veškerou vůli, kterou mám. Dostavil se známý pocit pohybu bez odporu vzduchu. Akademii jsem si dokázal představit velmi jasně a současně jsem si přál dostat se tam. Najednou pocit pohybu přestal a já jsem otevřel oči. Díky Bohu! Povedlo se! Přede mnou na kopci se tyčila ona známá budova, jak jsem ji viděl minulou noc. Byl jsem nemožně rozčilen. Zřejmě jsem byl nadšením bez sebe, neboť se najednou všechno kolem mne včetně Akademie začalo rozplývat a pak už se pamatuji jen na to, jak jsem se probudil v posteli v Colombu a srdce mi bušilo jako blázen. Svým rozčilením jsem všechno úplně zkazil! Vždyť já tam byl! Dospěl jsem až na místo, kam jsem se chtěl dostat, ale nedostatkem kázně a sebekontroly jsem zase tam, odkud jsem vyšel, a zcela probuzen! Ležel jsem bez spánku nejméně dvě hodiny a proklínal svou hloupost a neukázněnost. Pak jsem se trochu uklidnil a začal znovu usínat. Rozhodl jsem že to zkusím ještě jednou a že si dám tentokrát dobrý pozor, abych se nevrátil předčasně. Tentokrát byl můj výstup z těla trochu jiný než při první příležitosti. Vůbec se nepamatuji, že bych stál vedle postele jako poprvé, nýbrž jsem se k svému velkému překvapení a radosti octl hned na místě, odkud jsem byl před několika hodinami následkem ztráty sebeovládání tak nemilosrdně odvelen. Tentokrát jsem úzkostlivě dbal o sebekontrolu. Sedl jsem si na trávu a nikam jsem nespěchal, nýbrž jsem se snažil uklidnit, soustředit a znormalizovat svůj tep. Pak jsem vstal a vznášel se k hlavnímu vchodu Akademie a po schodech vzhůru ke dveřím místnosti, kde jsem se minulou noc sešel s Daphne. Uvědomil jsem si, že tady dveřmi jako na fyzické rovině neprojdu, protože budova byla z astrální hmoty, takže pro moje astrální tělo byly dveře skutečnou překážkou. Zaklepal jsem, ale nic se nedělo. Pak jsem si řekl, že mě třeba neslyšela a zaklepal jsem znovu, ale bylo ticho jako předtím. Nato jsem otevřel dveře a nahlédl dovnitř. Nikdo tam nebyl. Bez dalšího otálení jsem zavřel, vyplul z budovy a vznesl se přes střechu směrem k zahradnímu městu v naději, že najdu Daphne tam. Na jeho okraji jsem sestoupil na zem a znovu chvíli obdivoval jeho krásnou polohu. Připadalo mi, jako bych byl v ráji. Vůbec jsem se nedivil, že se mi tu včera v noci chtělo zůstat delší dobu. Bylo tu daleko víc různých architektonicky zajímavých staveb, než jsem si včera stačil uvědomit, a celé prostředí bylo tak nádherné, že jsem litoval, že nejsem malíř, abych mohl, až se vrátím na zem, aspoň z části zobrazit to, co jsem zde viděl. Zahradní město se rozkládalo ve zvlněném údolí, jehož okraje tvořily mírné kopce táhnoucí se až k horskému hřebenu na obzoru. Nemohl jsem se vynadívat na krásné zahrady, které mohly existovat jen tam, kde pracovní síly a peníze nejsou problémem. Právě tady jsem si uvědomil, jak je důležité rozvíjet fantazii už během života na světě, i když tam taková činnost nemusí vést přímo k praktickým výsledkům; schopnost detailní imaginace se rozhodně uplatní v plné míře v astrálním světě. Zde stačí si věc představit a na svou představu se soustředit a stane se ihned skutečností, jež vydrží tak dlouho, jak si přejeme. Je to opravdu zázrak a napadlo mne, že teď, když vím, co mě
44

já za ní přijdu. že se ti podařilo proniknout astrální bariérou. kdykoli budu chtít. srdce se mi na okamžik zastavilo samou radostí. Byla štíhlá jako proutek. Škoda. která se vzápětí vypařila. která charakterizuje vztah muže k jeho vyvolené. touha poznat ji lépe a pokud možná ještě rozmnožit blaženost. které zdůrazňovaly její kouzelné dívčí rysy. Každý tu může mít vše. že jsi tady. každá zahrada je osobitým výtvorem svého majitele a z ní lze usuzovat na jeho charakteristické vlastnosti.Peter Richelieu – Putování duše čeká. co bylo ve mně nejhodnotnější. pouze jsem ji něžně. co mají druzí. Měl jsem ještě kdy se s Daphne rozloučit. kterou nelze vyjádřit slovy a s níž je jakýkoli jiný zážitek nesrovnatelný." odpověděla. a byla jsem si téměř jista. Existovala pouze hluboká touha sblížit se s tímto dítětem mých snů. Henry! Jsem tak ráda!" vítala mě nadšeně. že náš vztah mi určitě umožní proniknout astrální bariérou. Všechno. i když nás dělí různé roviny vědomí. který se neustále snaží pomáhat druhým. a až je poznáš. a muž. až se dovím. Na chvíli se jí v očích zaleskly slzy. že jsem si tuto teorii nemohl ověřit v praxi. když se bez jakéhokoli varování stěny místnosti. tak jak to bude podle okolností možné. Byla to samozřejmě Daphne. ale přesto skutečný. ale že si nejsem jist. abych se s nimi seznámil. který neklamně naznačoval. že se mému tělu už dostalo potřebné množství spánku. aby hrála. "Ty ses sem dostal. uvědomíš si. se nebudu rmoutit. Pak si zakryla tvář a pomalu jsme se vydali. "Už se ti několik hodin usilovně snažím pomoct a už jsem si myslela. ale bylo to plné radosti. Přisunul jsem si židli a posadil se vedle ní. že je poměrně snadné si utvořit úsudek skoro o všech zdejších obyvatelích. zavedl jsem ji k pianu a poprosil ji. běžela ke mně a volala na mne. než jsem se s ní setkal v Akademii. V mém objetí nebyla vášeň. s jakou se na světě setká málokdo. Zavřel jsem oči jako v extázi a na několik okamžiku jsem pocítil blaženost. která má ráda modré šaty. Téměř současně jsem 45 . Ale potom jsem si znovu uvědomila. které jsem se okamžitě snažil slíbat snad ještě dřív. stačí chtít. že jsou takoví. jak stojíš jako ve snách. si vysloužil přezdívku Doktor. že jsi tady někde blízko. jenomže pak ten pocit pozvolna slábl a já se vzdala naděje. protože se stále spokojeně usmívá. Nevím. kterou cítila. Lidé se znají jmény. ale jsou to buď křestní jména. které říkají Sluníčko. ale vzpomínám si. k jejímu domovu. Řekl jsem. Ale před chvílí jsem cítila. Tmavě hnědé vlasy se zlatistými odstíny tvořily dokonalý rámec oduševnělého výrazu její hezké tváře a z očí jí zářila láska tak čistá. pokud o to skutečně stojí. Zřejmě tu pro ni nebylo místa. a opět jsem cítil. Měla mezi nimi mnoho přátel a navrhla. začaly měnit v mlhu. a že dokážeme. jak dlouho jsme hovořili. nicméně manželství v normálním smyslu že tu neexistuje. Jiné. Nechtělo se mi mluvit. vlastnit a držet. I tady platí staré přísloví. Na zemi by bylo určitě přehnané hodnotit člověka podle vzhledu jeho zahrady. že jsem pocítil jistý neklid. kteří nejsou malicherní nebo žárliví jako na světě. Hrála . "tady se setkáš se samými slušnými lidmi.už nevím co. co jsem prožil. takže soutěžit v životní úrovni je tu zhola zbytečné. "Uvidíš. a šla jsem sem. nebo přezdívky. a když jsem tě tu spatřila. Věděli jsme. ale pevně vzal do náruče a s úctou líbal na obličej a na vlasy. že si vytvoříme svůj vlastní společný život. Uvedla několik příkladů jako třeba dívku." Nemám tušení. V té chvíli upoutala mou pozornost postava v bílém. podle toho. já s rukou kolem jejího pasu. že se pohybuji prostorem. že i na tom nejhorším je něco dobrého a i na tom nejlepším něco špatného. vůbec nevím proč. Zmínila se také o obyvatelích údolí. a že i když ona za mnou nemůže. Vysvětlila mi. Opětovala mé polibky a vůbec nebyla překvapena mým počínáním. jak na mě budou reagovat. než se utvořily. Pak mě také napadlo. že se sice na této rovině sdružují lidé podobných zájmů. lidé kteří zemřeli. v mušelínových šatech. jací skutečně jsou. protože s ní nemusí mít vůbec nic společného. že smrt není v žádném případě překážkou pokroku a štěstí. Ale tady není třeba zahradníků. Když jsme vstoupili do haly." Zadíval jsem se na její půvabnou postavu a nemohl jsem neobdivovat její krásu. že se s jejími přáteli rád setkám. říkají Modráček. teď vyplulo na povrch a pocítil jsem prastarou touhu ochraňovat. jak dlouho celý tenhle rozhovor trval. mohou být šťastni. ale pamatuji se. Rozhodli jsme se. že je na čase opustit hmotný svět. že marně. co jsem viděl a poznal. že jsem ji vyprávěl o svém zármutku kvůli Charlesovi a jak ke mně přišel Acharja a o tom. když sem nepatřím. které nám nedovolí žít společně normálním životem. Lidé tu jsou zcela sví.

zvolíte-li si za východisko svých cest Colombo. který vstoupil do pokoje svým obvyklým nevtíravým způsobem. když mé přemýšlení přerušil známý příjemný hlas.zřejmě ho neobyčejně těšilo. abyste si uvědomil. že každé město. Předpokládám. když jste navštívil třetí sféru. Kapitola 8 Bylo asi jedenáct hodin. nýbrž jeho astrální protějšek existující na první astrální rovině. protože je k to mu třeba dlouhého úsilí a učení? Zakrátko se to dozvím. jak jim to vždycky vyhovovalo tady na světě. že i ty vaše výklady. abyste si ji přečetl a řekl mi. že víte. poněvadž tu funguje tentýž mechanismus. že je spokojen . Nevím. kterou jsme podnikli spolu. co řekne. co bychom mohli prožít na tomto světě. Myslím. Právě jsem ji dokončil. Jsou sice výjimky. jestli jsem zapomněl něco důležitého. až mu ukážu. „ Ano musím uznat. Jsem zvědav. V těchto dvou sférách. Udělal jsem to proto. Tento postup ovšem není obvyklý a vás se týkat nebude. ale ničeho nelituji. žijí trvalí obyvatelé víceméně tak. které navštívíte v astrálním těle. musíte mít ovšem na každé sféře určitý opěrný bod. "Nejprve musím vysvětlit. které jsem si dosud nemohl spolehlivě ověřit. Vy už jste si uvědomil. V budoucnosti bude lepší. kde jste se setkal s Daphne. že jste neselhal. proč jsem vás vzal do třetí sféry astrálního světa přes Londýn. Henry. dnes v noci jste se vrátil proti své vůli do těla. Potěší ho pokrok jeho žáka. že mu nemusím být nijak zvlášť vděčný. ale že by také rád viděl záznam o druhé astrální cestě. že je to jen bouře ve sklenici vody a že je velmi nepravděpodobné. vypadá stejně jako hmotné město tohoto světa. Možná že jsem si ji měl vzít. které jsou nejblíže fyzickému světu. když jeho žáci mají z jeho výkladů skutečný praktický prospěch. že co jsem Vám zpočátku říkal. ale stejně byl bych rád. neoctl jsem se napřed v ložnici před postelí. kdy ego donutí svého nositele projít takzvanou "druhou smrtí" do mentálního světa. Je deset hodin a zbývá se oholit. a to po období asi tak dvou nebo tří set let. co jsem napsal. poněvadž případy. který si představíte a k němuž se vaše astrální tělo přenese během několika vteřin.Peter Richelieu – Putování duše se probudil na své posteli v Colombu. že se pohybujete. víte přece. jsou jeho životním úkolem a největší odměnou pro něj je. která je daleko úchvatnější a krásnější než vše. Dodal. platí. že jste měl pravdu. Čekal jsem. Vstal jsem a okamžitě sedl ke stolu. Ujistil jsem ho svou velkou vděčností za jeho nesobeckou a velmi potřebnou pomoc. čemu mne poslední dobou trpělivě učil. Teď jste si alespoň sám na sobě ověřil. bylo vidět. že to bylo zcela zbytečné. A začínám si uvědomovat. až se všechno kolem vás začne rozplývat a až zjistíte. rovnou jsem se probudil a podíval na hodinky. že by o nich chtěl trochu pohovořit." Acharja odpověděl. když k tomu byla v Anglii příležitost. Pak začal se svými připomínkami a já jsem ho velice pozorně poslouchal. že jsem prakticky uskutečnil to. že máme před sebou budoucnost. jak se to často stává mým žákům. Dostanou strach a skoro současně se s bušícím srdcem probudí ve fyzickém těle. že se možná budete trochu bát. ale on mě naopak ubezpečil. pouze méně obydlená a méně hlučná. není fyzické město. Stejně snadno se dostanete i do vyšších rovin. Posledních deset minut jsem seděl u stolu a četl poznámky o událostech minulé noci. jako byl můj. Když oba zápisy dočetl. lze bezpochyby při větší zkušenosti také potvrdit. Musím vám blahopřát. je velmi podobná první. abych napsal zprávu o událostech dnešní noci. než přejde k dalšímu. pokud bychom to chtěli vyjádřit pozemským časem.ale i u nich nakonec dochází ke změně. které lpí na materiální existenci natolik. konečně se vám podařilo něco podstatného. jenže to. že po vyšších sférách naprosto netouží . Tentokrát se všechno odehrávalo bez přerušení. "Tak vidíte. Bylo sedm hodin a do pokoje svítilo slunce. kde spalo mé tělo. že bych takovou cestu mohl na vlastní pěst podniknout znovu. že jsem chtěl. než přijde Acharja. Obraz Daphne mám ještě velmi živý v paměti. poněvadž jste podlehl přílišnému rozrušení. že je samozřejmě ochoten ji přečíst. než je třetí. co vidíte. O druhé rovině astrálního světa mnoho říkat nemusím. že tamější život by vám vyhovoval daleko víc než 46 . nebo se vyjádří. co se v noci stalo a že vám nemusím svou zprávu ukazovat. Vy jste tohle všechno také zakusil. vykoupat a nasnídat. Ve většině případu tam ale po celou dobu své astrální existence nezůstávají." Byl to pochopitelně Acharja.

pro něž pracují. odtud jste se mohl spojit s Daphne a pokračovat v průzkumu astrální roviny. že to je jen jedna z mnoha škol. Ze dvou důvodů: za prvé. To proto. kteří jim pomáhají. Můj druhý důvod jste patrně už uhádl. Pravděpodobně jste slyšel. aby vnější vlivy kazily dokonalost jejich práce. Tato sféra ovšem není vyhrazena jen malířům a hudebníkům. jak se dovíte později) zůstat ve spojení s touto planetou a napomáhat jejímu vývoji. o něž mají zájem . motýla a ptáka do stadia elementálu. I před koncertem se chovali velice ukázněně a nikdo si nedovolil ani sebemenší poznámku. Ve vyšších sférách jich najdete čím dál tím víc. Tyto výrazy se vyskytují v okultních knihách. že se na třetí sféře účastnili hudební produkce u potoka dévové. že byste dal jejich způsobu existence přednost před naší. musím na chvíli odbočit. že si budete vědět rady.Peter Richelieu – Putování duše opakované návštěvy restaurací. Tito žáci mají lepší příležitost k vývoji než lidstvo obecně. že berou život velmi vážně a že lehkomyslné neseriózní jednání je jim v podstatě cizí. což jsou dokonalí lidé. si musí nějak zasloužit. s nimi časem spolupracovat. Všiml jste si. natož obyčejný hovor. musíte si uvědomit. Usadili jsme se mezi kořeny jednoho ze stromů na okraji mýtiny a upozornil jsem vás. Abyste pochopil můj další výklad. jež mají smysl pro radost a prosté půvaby přírody. a čím víc se vzdalujeme od hmotného života. že dévové sice v podstatě proti přítomnosti lidí na svých obřadech nic nenamítají. kterými by se na světě rádi zabývali. že bychom neměli mluvit. že se smějí ve spánku v astrálním těle stýkat s dokonalými lidmi. Ten jim propůjčí schopnosti. Doufám. jak doufám. ale málokdo ví. že jste náležitě pochopil. Náš způsob evoluce ovšem změnit nelze. kdykoli se k ní budete chtít na dané rovině vědomí dostat. Žáci jsou po mnoha životech naplněných prací a učením zralí pro iniciační obřad. Naše cesta na lesní koncert nevyžaduje komentáře. Zafixujte si v mysli určitou budovu nebo krajinu a tu si pak představte. leda ve velmi výjimečných případech. kteří hráli na lesním koncertě. co dělají. byli na mnohem nižší vývojové úrovni než vy i Daphne nebo členové orchestru. jste se pak dokázal velice snadno na to místo vrátit. čemu se na světě měli naučit. zdaleka ne dokonalé. jak intenzívně všechno prožívali. Že byste se raději vyvinul z ryby. jak se tam pracuje a studuje. Možná že jste si říkal. přírodních duchů a nakonec i dévů. žijící na tomto světě. a přinejmenším několik z nich se stane ve svém oboru velkými mistry. Těmto adeptům se také někdy říká Učitelé nebo Mistři. adepti či osvícení. tím víc jich spolupracuje s lidskou vývojovou linií. kteří se pak zaslouží o kulturní a vědecký pokrok světa. protože pokud chcete dévům porozumět a. Gnómové. kde se lidé mohou naučit určitému umění. našel byste tam i vynikající inženýry a řemeslníky. Jejich úkoly jsou obtížné a namáhavé a oni se vzdávají mnoha věcí. Ne že by se nedovedli zasmát: jsou to vlastně velmi šťastné bytosti. Tím. Už jsme o tom mluvili a předpokládám. neboť dosáhli 47 . a vůbec všechny odborníky. takže se nevytratil ani po návratu do fyzického těla v Colombu. Poněvadž milují lidstvo jako celek. Místo toho se učí jak pomáhat ostatním. Nejde však o žádnou protekci a to. To je pozoruhodný rozdíl. jak je váš pobyt na astrální rovině omezen časově. proč trávíme tolik času v Akademii a proč vám ukazuji. kteří se věnují svým profesím. že mezi lidmi existují takzvaní zasvěcenci. V třetí sféře jsem vám ukázal malíře a hudebníky při práci. Možná že si řeknete. Tito lidé dokončili cyklus životů na fyzické rovině. Zatím vám o nich mohu stručně říci toto: člověk procházející svou individuální vývojovou cestou je ve skutečnosti veden a kontrolován skupinou adeptů. rozhodli se (na úkor určitých výhod. což potom dělají bez nároku na jakýkoli hmotný prospěch Je to nesobecká služba a jejich jedinou odměnou je. že takovou možnost dostali. abyste si uvědomil. Ale jedno muselo být zvlášť nápadné: všichni se nesmírně hluboce soustředili na to. co znamenají. Určitě jste si všiml. protože se naučili všemu. ale nedovolí. Pamatujte si to dobře pro budoucnost. protože mají žáky. jimiž se liší od běžných lidí. divadel nebo biografů. kteří hned na začátku vyšli z lesa a zahájili koncert zpěvem a bubnováním.narodí se pak s nadáním a touhou pokračovat v tom. kteří před mnoha tisíci lety byli takoví. jak tomu bývá ve zdejších divadlech nebo koncertních síních. jejichž činnost se neomezuje výlučně na hmotné zájmy a povyražení. co se naučili. že jste si vštípil do paměti jasný obraz Akademie. Naučí se číst myšlenky druhých. jako jste vy teď. na který vás chci upozornit. ale nepřejí si být nějak rušeni.

jako bývá v kostelech. je zrovna tak pošetilé. že jste chtěl včera v noci vyzkoušet astrální let na vlastní pěst. ihned to realizujte. Když vousatý kněz končil svou invokaci. která zpívala v symfonii sólový part. To. 48 . je naprosto přirozené. že se nad mýtinou a nad vrcholky okolních stromů během obřadu vznášely stovky dévů. kdy se s takovými věcmi seznámíte. Poněvadž se vám dostalo zvláštní výsady. že tyto bytosti. že dívka. je-li třeba. že ji vždycky v Akademii nenajdete. U některých zasvěcenců se životy prodlužují nad normální rozsah. Moje výklady nejsou jen pro vás. Zde šlo také o velmi vyvinutého jedince. ale cíl jeho touhy je neměnný: člověk se musí osvobodit a naučit se co nejrychleji všemu. který jste si patrně nezapamatoval a v té době možná ani neuvědomoval. Bylo to proto. že jste se pevně rozhodl si zážitky zapamatovat. Možná že nevěříte. ale pro každého. Tím končím svůj komentář k vaší zprávě a gratuluji vám. kdo má zájem a touží po vědění. že ve vývojovém stadiu. dělat i to. Zasvěcení má pět stupňů a až na pátém dosahuje člověk dokonalosti a nemusí se už převtělovat do hmotného světa. jež daleko přesahují běžný typ dévů. která se právě konala. čeho se zúčastní. nebo když je jich třeba v určité zemi. ale jen na příkaz některého z adeptů. Dokáží. Na koncertě dévů jste si zajisté všiml. že jsou takové věci možné. že se vám podařilo podržet v paměti takové množství podrobností. co se během svých nespočetných životu naučit má. abyste ji udržel alespoň mezi astrální a fyzickou rovinou. protože bych chtěl. aby přispěly započatému dílu. která dovede souznít se vším. Pokud se někdy dovíte něco takzvaně tajného. že se většina potíží dá řešit v podstatě silou vůle. že je to pravda. ale myslet si. Nebyli to pouzí diváci nebo náboženské shromáždění. je to tajné proto. když nám Daphne ukázala. budete mít úspěch i v budoucnu. Ten impuls vám dává vaše ego a ego má velký zájem o jakýkoli pokrok v tomto směru. Byl jsem rád. celkově vzato jste si vedl opravdu výborně. který se naučil shromažďovat energii vytvořenou hudbou a soustředěným myšlením přítomných a vysílat ji do světa. měl byste se snažit předávat své znalosti též druhým. seděla na vrcholku jednoho z nejvyšších stromů na okraji mýtiny a nikdy se nepřiblížila členům orchestru. že je to nesmysl. S tím se ovšem netrapte. protože jsem věděl. Byl povoláním kněz. že by toho mohlo být zneužito ke škodě lidstva pro sobecké cíle. o níž jsem se zmínil. a já vás k tomu také nijak nenutím. v daném případě na konferenci. speciálně školené. Někteří nejsou na takovém stupni vývoje jako vy a neměli v minulých životech příležitost dovědět se to. kde bydlí. kdy nepoužijí svých mimořádných schopností na nic jiného než na pomoc ostatním. Ego si samozřejmě uvědomuje. jedině možná. s nimiž se občas setkáte. bude to pro ně nejen zajímavé. že jste viděl. aby svým vlivem působili na budoucí generace. Jediný důležitý detail. posbírali poslední zbytky energie a jako kompaktní celek ji okamžitě transportovali patrně přímo na místo. ani nesestoupila na zem. Aktivita na vyšších nehmotných rovinách je pro ně mnohem zajímavější než umělé zábavy a běžná rutinní činnost. Váš úmysl zveřejnit v knize obsah těchto hovorů a zkušenosti z astrálních cest je sice chvályhodný. Ale o tom později. Musí si vypěstovat nesmírně citlivé tělo i mysl. že vás někdo ujistil. nýbrž velice aktivní účastníci celého podniku. že v údolí žije hodně lidí. a já vás ujišťuji. nebudete na pochybách. kde měla vyvolat žádoucí účinek. ale jen ze zvláštního důvodu. ale také jim to v určitém směru prospěje. co máte dělat. žijí stranou od ostatních dévů a věnují se vlastně jen svým povinnostem. Také bylo dobře. V tomto případě šlo o velmi vyvinutou osobnost. která je pro toho. O to dřív se zbaví nutnosti se znovu a znovu převtělovat a začne novou a mnohem zajímavější existenci. Když vás příště něco podobného napadne. jako když tomu věříte jenom proto. ale zdaleka ne o zasvěcence a pravděpodobně ani ne o žáka. abyste se s některými setkal. co vy. ale pomůže jen těm. kteří zachycovali vznikající energii. Naučí se kontinuitě vědomí na všech rovinách .já vás vedu k tomu. kterým se musíme věnovat tady. je. kdo žijí na světě. Budete-li jim vyprávět o svým snahách žít současně ve světě hmotném a astrálním. kdo prošel s úspěchem školou fyzického světa. Důvodem vašeho úspěchu je to.Peter Richelieu – Putování duše takového stavu. který zakončil celý obřad a vzýval bytosti řídící vesmír. že žít na hmotné rovině je nezbytné pro náš vývoj. čemu svět říká zázraky. a uvědomíte-li si. kteří pomáhají řídit naši planetu. Pak ten stařec. dívka byla de facto dévickým zasvěcencem se znalostmi a schopnostmi. Bylo to nesmírně zajímavé.

protože. Jsou tam i lékaři. Budete mít příležitost se zúčastnit konferencí. nenapadlo řešení problému. Jiní. na kterém pracoval celé měsíce a který znamená velký pokrok. Jsou přesvědčeni. hluboce nábožensky založení jednotlivci soudí. a sloučí v jednu novou filozofii. Jiní lidé se na těchto rovinách zabývají rostoucím nedostatkem potravin pro lidstvo. kde každý dává v zájmu lidstva k lepšímu své nejvýznamnější poznatky a objevy. protože každý člověk má svobodnou vůli a smí být řízen jen do určité míry. život by se stal daleko snesitelnějším a dokonce žádoucím. že se tito vědci věnují svému oboru řadu životů po sobě. Na těchto rovinách se také projednávají a zpracovávají . kde se lze vzdělávat v různých druzích umění. pokouší se o nápravu tím. jeví se jako nadlidé. jsou školy. které se konají v těchto sférách.Peter Richelieu – Putování duše Sám vidíte. že by světu nejvíc prospěla meditace. V páté a šesté sféře najdete další výzkumníky. které se běžně říká mysl. První a druhá sféra tvoří jeden stupeň. Ta může dělat potíže i po smrti. podle toho. že kdyby se myšlení světa dalo produktivnějším směrem. kteří provádějí výzkum. když se probudil. Rmoutí se. a náhle zazáří státnickou moudrostí. abyste poznal. Když odborníci dojdou k určitým závěrům. Na třetí sféře. jak je kdo citlivý. kteří jsou svým postavením schopni v žádoucím směru ovlivnit běh světa. ale i mentální složku. Astrální tělo totiž zahrnuje nejenom protějšek lidského mozku. Existují tam skupiny filozofu. jak ostatně uvidíte sám. Dévové se o všechny tyto snahy hluboce zajímají. jejíž řešení je nad jeho síly. například psychiatry. kteří věří. V období velkých světových krizí se často dostane na vrchol společenské pyramidy zcela obyčejný politik nebo vůdce strany. jak je pro mě mnohem snazší takové věci vysvětlovat. že mluvím pravdu. kterou by od něj normálně nikdo nečekal. Takoví lidé jsou zvlášť vybíráni a dostává se jim pomoci od mocných bytostí. jeho úkol skončí a politik upadá do zapomnění a bezvýznamnosti. dovedete si představit.na měsíce a roky dopředu hospodářské problémy světa. které se předávají lidstvu. Je dost obvyklé. když máte určitou představu o životě v první. kdo mají podobné otázky v jednotlivých krajích na starosti. kdykoli se octne v situaci. Na těchto konferencích se dosahuje významných objevů. druhé a třetí sféře posmrtného světa. jaký má pro ně význam. měřeno vaším pojmem času. a velmi brzy vám ukážu čtvrtou. Ačkoli neexistují pokusná zvířata. než je válčení a nacionalismus. které bdí nad vesmírem pro dobro lidstva. zdali ho někdy ráno. kteří také chtějí svým způsobem světu pomáhat. kteří pracují sami a nechtějí učit nebo vyučování na čas přerušili. pátá a šestá třetí a sedmá sféra je hranicí mezi světem astrálním a mentálním. závěrů se ale pravděpodobně nedočkáte. pouze přijme-li nějakou víru či dogma. Tak vznikají nové myšlenky a nové způsoby práce a lidstvo si je postupně osvojuje. co považují za nejlepší. třetí a čtvrtá druhý. což většinou vede k určité formě neurózy. tyto myšlenky se pak přenášejí na svět do mozku těch. odborníky na mozkové a srdeční choroby a podobně. třeba na téma jednoty všeho živého. přece jen se tu vyskytuje hodně lidí. Ve čtvrté sféře najdete mnoho hudebníků a výtvarníků. pomoc musí přestat. která nelze vzít zpět. že své myšlenky vnukají mozkovým buňkám lidí. trvají často celé týdny nebo měsíce a vy se budete muset vrátit za několik hodin. že člověk je schopen pokroku. z minulého života si vyčítá ukvapené činy a slova. pracují na různých problémech a výsledky vštěpují do mozkových buněk lékařů. Jsou tam také budovy. kteří se na světě zabývají stejnými obory. jež je pak v různých 49 . když však ohrožení ustoupí. když se setkají se svými kolegy na astrální rovině. která je v podstatě pokračováním třetí. Takovými případy se pak zabývají specialisté na duševní choroby k velkému prospěchu lékaře i pacienta. Ačkoli astrální život umožňuje každému normálnímu člověku. kterého každoročně přibývají milióny. jako se rmoutili v pozemském životě. že ze všech velkých dosavadních náboženství vyberou. Jsou tu i mystikové. Výzkumníci se scházejí a vyměňují si názory. Kdybyste se někdy takového vědce zeptal. Když nebezpečí pomine. kteří by chtěli modré z nebe a usilují o nemožné. aby byl zcela šťasten. což bývá zdrojem určitého trápení. tito lidé se snaží vytvořit dokonalé náboženství tak. které by bylo možno popsat jako ústavy choromyslných. Pokud pomoc trvá. možná že by vám dal za pravdu. Mnoho nových léků totiž objevuje astrální rovina. velké i malé. Neboť lidstvu je nutno pomoci. jak jste poznal. z níž vyšel. Pomáhají jim dévové vymýšlením nových kultivačních metod.

ale přesto zjistíte. kteří se věnují svým úkolům. ale nemají žádný kontakt s naší evoluční linií. Především vám bude nápadné. astrální a hmotné tělo. kde mohou být sami a nerušeni. kteří se však snaží vyhnout se za každou cenu styku s jinými lidmi. Možná že vás někdy napadlo. je prostě nucen se svého astrálního těla vzdát. až ji navštívíte. nikdo se na to nepamatuje. proč se svět v jednom století vyvíjí rychleji než v předchozím. co vás napadne. v němž podrobné vzpomínky na předchozí životy nepřežívají. Chceme-li jí vůbec alespoň trochu porozumět. Když přijde jeho čas. které vyžadovaly od svých členu absolutní mlčení a život oddělený od normálních lidí. Takoví lidé se po smrti nezmění a za čas se dostanou do sedmé sféry. kteří pomáhají obětem při přechodu z fyzického do astrálního světa. že se vzdálenosti zkracují. Jsou toho názoru. postům a takzvanému asketickému životu. poněvadž na astrální rovině už nemůže získat žádnou další zkušenost. ale jistě začíná zajímat o řešení existujících problémů. jak mohla dobrotivá Prozřetelnost něco takového dopustit. zpustoší krajinu a zničí tisíce lidských příbytků. čemu nás má naučit hmotný svět. kterou nazýváme příroda. jež místo pokroku plodilo zločiny? Událost měla možná za účel vyburcovat z letargie vládu. které způsobí velké ztráty na životech. Spolupracují s členy naší evoluční linie. Teď vám musím povědět něco o sedmé a poslední zóně astrálního světa. Najdete tam mnichy a řeholníky různých řádu. z čehož mají samozřejmě prospěch široké masy obyvatelstva. rostliny. země.Peter Richelieu – Putování duše oborech uplatní. ale snažil jste se přijít na skutečný důvod těchto tragédií? Není to spíš tím. První. kam lidská noha vkročí jen málokdy. větrná smršť či zemětřesení. Cesta z astrálního do mentálního světa je naprosto bezbolestná. Jsou tam také lidské bytosti. aby si uvědomila svou odpovědnost a podnikla nějaká opatření. snaží se zmírnit jejich strach a vysvětlit jim nové podmínky existence. že tam neexistuje ani jediný dum. jak velice litují lidstvo. Přechod z astrálního do mentálního světa nezávisí na vůli jednotlivce. moře. Tyto poutníky většinou doprovázejí do sedmé sféry průvodci. Jinými slovy. že tam žijí trvalí obyvatelé. používají i řeči. kteří využívají jejich odborných znalostí a zkušeností. že dévové ovládají převážně tu část života. Natolik si zvykli žít vnitřním životem a modlit se za ostatní. nebo vůbec mizí. že nacházejí útěchu v tomto způsobu existence i po smrti. nýbrž prostě tím. je. aby se vrátily ke svému vyššímu já. například díky letecké dopravě nebo rozhlasu. protože je tam všechno úplně jiné. Nejsou tam žádné stopy po lidském osídlení. že se lidstvo pomalu. nýbrž telepaticky ale když je to nutné. kdo přežili. že alespoň oni se naučili něco z toho. Vysílají ze svých řad zachránce. takže s nimi spolupracují i dévové a snaží se pomoci ustrašeným padlým a zabitým v okamžiku jejich smrti. neboť přesto. jak nejlépe dovedou. keře. že vývoj a pokrok lze uskutečnit pouze v naprosté samotě a mlčení. jde pouze o odložení dalšího obalu. V hmotném světě se vyskytují svatí mužové. egu. aby alespoň ti. Je vskutku pravda. Na astrální rovině není třeba hledat jeskyni nebo stavět poustevnu. Totéž platí. že tu lidé žili v prostředí. když vypukne světová válka a zbraně hromadného ničení pošlou na onen svět spoustu lidí. jenže vyvinutější a starší duše. vyvinutější lidé se stávají méně a méně sobeckými. lidé jako oni. stromy a jejich pěstování jsou jejich zvláštní doménou. Myšlenky většinou sdělují nikoli slovně. Věnují svůj život meditaci. kteří žijí jako poustevníci na odlehlých místech na úpatí nebo na vrcholku nějaké hory. v lesích nebo na odlehlých místech. a tak žijí venku. Je to nejenom tím. než jsme zvyklí. Průvodci mají předejít jakýmkoli obavám. Občas se na světě vyskytne tornádo. protože pro každou další fyzickou inkarnaci dostáváme zcela nové duchovní. musí 50 . které svůj pobyt na astrální rovině končí a musí projít sedmou sférou do mentálního světa. Nepotřebují ani jídlo. co znamená "druhá smrt". na takzvané kauzální rovině. vzduch a sluneční svit. které si svou zaslepeností vysluhuje takové pohromy. mohli existovat za snesitelnějších podmínek. Dévové sledují tyto katastrofy a vím z vlastní zkušenosti. jež má svůj přirozený domov ve vyšších sférách mentálního světa. Lidští astrální sanitáři nezvládnou obrovský příliv. což dokazuje. Kromě lidí najdete na této rovině nespočetné množství vysoce vyvinutých dévů. Jejich úkolem je vysvětlit zejména. že v určitých dobách lidé i andělé (tj. že touto cestou prošel po dokončení jednotlivých inkarnací každý už mnohokrát. ani střechu nad hlavou. dévové) spojují své síly sloužíce Bohu. Dévickou říši je těžké popsat. musíme si uvědomit. kde v meditativním životě pokračují.

Tím pro dnešek končím. můžeme s určitostí říci. Je to však pouze slupka. až budete mít za sebou několik dní vlastního experimentování. změnil se k horšímu. To ovšem není možné. židle a domy myšlenkami . nedal jsem vám příležitost ptát se přímo při výkladu. jak jste si zajisté uvědomil. je dokonce schopen "prokázat svou totožnost" neboť všecko. když zjistili. V mnoha případech vyřeší problém jasnovidec. " Otázka: Ve svých výkladech jste se vůbec nezmínil o nebi. Ted' se ale vynasnažím vám všechny otázky zodpovědět co nejsrozumitelněji. Dělají to často astrální lidské bytosti. že se s těmito schránami. kterou opustil. když se otevřely dveře a Acharja místo pozdravu řekl: "Za to. V mentálním světě mu přijdou naproti přátelé stejně jako kdysi při přechodu z fyzického do astrálního světa. poněvadž tato slupka může ve styku s aurou spiritistického média vyvinout pozoruhodnou energii. jenom jsem doufal. se nemusíte omlouvat. Pravděpodobně spolu krátce navštívíme i mentální rovinu a doufám.nic jiného než myšlenky tam vlastně neexistuje . kdo hraje tuhle komedii. že Acharja nebude namítat. Ve spiritistických seancích se média často dostávají do styku s podobnými slupkami . ale co se dělo v noci.je vyvolán známý některého účastníka seance. v případě průměrného člověka je obvykle mnohem kratší než v astrálním světě. že se vám leccos objasní přímou zkušeností na astrální rovině. Když byl o své proměně náležitě poučen průvodcem. Ten. abyste měl připravené ty otázky. Na zítřek dopoledne byste si mohl připravit nějaké otázky a pak. Znám lidi. degeneroval. přesto však v něm ještě zbývá trochu života. kteří si obal oblečou jako nějaký kabát a vydávají se pak za někoho jiného. Tady máte stoly. jež zemřela před delší dobou . nebo hraví přírodní duchové. a kromě toho příliš časté přerušování neprospívá ani žáku. aby tam konsolidoval duchovní zisk. Slupka se vlastně musí. tak jak v něj věří většina 51 . protože je to zbytek. ovšem díky fluidické povaze astrální hmoty se muže pohybovat a na toho. použít jí jako dočasného těla a hrát si na původního nositele. při čemž během tohoto krátkého spánku opustí své astrální tělo navždy. že je jich hodně. jak býval za života. který představuje všechny jeho dřívější životy. které se tohoto obalu zbavilo. jsem si nepamatoval. chtěl bych vás ujistit. Začne zcela nový způsob života. protože analogií s mentálním světem je málo a nelze ho dost dobře porovnávat se světem fyzickým. u vyvinutých lidí trvá déle. takže pokud se s takovým případem setkáme." Kapitola 9 Vyspal jsem se báječně. přešlo i do jeho astrálního protějšku a je novému majiteli k dispozici. Podal jsem vám. že si zapamatujete něco z toho. obal či slupku. který zjistí. kandidát "druhé smrti" usne a probudí se téměř okamžitě v mentálním světě. až nakonec splyne s obecnou astrální hmotou. ráno jsem se probudil v obvyklou hodinu. že je jich příliš mnoho. že nejsou nebezpečné a že vám nemohou uškodit. a zmátlo je. spíše než viděl. i když už neexistuje žádné spojení se skutečným individuálním egem. Ačkoli je neživá. Nejde o mrtvolu ve fyzickém smyslu jako při smrti. Za prahem smrti člověk nedegeneruje. považovat za člověka. které si potrpí na aprílové žerty. poněvadž jsem věděl. Ještě jednou jsem si je pročítal. a přidal ho k rezervoáru vědění obsaženého v trvalém atomu. co se v obalu skrývá. ovšem nejeví se tak bystrý. co vstoupilo do mozku původního nositele za pozemského života. Život je tam zcela jiný. vůbec nedomluví. jež tam poletují. V astrálním světě jsou stoly. Zítra přijdu v obvyklou dobu a prosím. co jste tam cítil. židle a domy. Během rozkladu podržuje podobu svého nositele.takže chápete. Ale o tom až později. v čem je potíž. stín člověka. je však třeba postupovat velice opatrně. kteří během své pozemské existence navštívili sedmou sféru. mohou se do ní nastěhovat různé jiné entity.děje se to hlavně. stručný celkový přehled o různých rovinách posmrtného světa. Opuštěné astrální tělo se delší dobu rozpadá. jehož dosáhl během fyzické existence. působit zdáním života. který odešel. ani učiteli. vás znovu navštívím a povím vám něco o životě mentálního světa. nýbrž se naopak rozvíjí a postupuje. protože všechno souvisí s myšlenkou. že nejde o skutečného člověka. dokud se nerozpadne.Peter Richelieu – Putování duše postoupit do mentálního světa. když jde o osobu. Nebude to tak podrobné jako dosud. nýbrž pouze o jeho zbytek. kdo je nezkušený. Pravděpodobně se s nimi co nejdříve setkáte. Otázky jsem měl připraveny.

Zdali ji chytí. To se stává pouze ke konci existence skupinové duše. Někteří tvrdí. po smrti dělají totéž. Těch několik let. To samozřejmě neexistuje o nic víc než nebe. Zvířata zřídkakdy obývají vyšší sféru než třetí. z nichž každá patří novému zvířeti. má opět převtělit. Konvenční nebe vytvořené lidmi na mentální rovině je zcela jiné povahy. že jediné. Existuje takové místo skutečně. není důležité. ježto kůň nebo pes. Poněvadž člověk této skupinové duši velice prospěl tím. nikdo totiž není tak sebekritický. nebo jen v představách kněží a duchovních příslušných náboženských denominací? Odpověď: Místo zvané nebe neexistuje. ale psovi se štvanice líbí a je šťasten. V astrálním světě psi nežadoní o jídlo. Pro ně je ta představa naprosto reálná a nikomu tím neškodí. ale jejich pobyt obyčejně trvá jen asi deset až patnáct let. zřídkakdy z nenasytnosti. pokračuje tak dlouho. že jde o iluzi.dokonce i v tom případě. se opět spojí ve skupinovou duši a pozbudou své samostatnosti. je vždycky šťastných . nepřestávají jíst a pít prostě proto. Jistě si vzpomínáte. prožije v téže domácnosti dva nebo tři životy za 52 . že mi vysvětlíte rozdíl mezi životem zvířat v astrálním světě a životem lidí. kterou nelze zabít v normálním smyslu slova. Na těchto vyšších rovinách se někteří lidé obklopují myšlenkovými formami serafínů a cherubínů. dokud se skupinová duše není s to individualizovat jako lidská bytost. který byl za života miláčkem svého pána. a v těchto nových tělech získává další zkušenosti. protože život.mezi člověkem a jeho zvířecím kamarádem je tak silný. je peklo. nebo že ho jsou sice nehodní. Vyskytnou se vzácné případy. že jsou tak zvyklí. která je rozdělena jen na dvě poloviny a čeká na polidštění. takové zvíře si rychle najde nový domov. zatímco mnozí lidé. se pak opět rozdělí na části. když se jeho pán musí vrátit do fyzického těla. bývá v určitém smyslu spojena i s lidskou bytostí. aby si přiznal. že je to domov duše neboli ega. Žádoucí to ovšem není. a protože i takové pátraní je myšlenka. o které přišel. co si zaslouží. jejíž součástí zvíře je. a mají dojem. ale měli velké štěstí. slouží však stejnému účelu. Zvířata rozhodně pobývají po každém fyzickém životě určitou dobu v astrálním světě. pociťuje ztrátu znova. Zvíře toto "volání" cítí a někdy se s ním dokáže setkat a strávit v jeho společnosti několik hodin. neboť kořist je jen myšlenková forma. že Kristus na kříži řekl kajícímu se lotru: 'Ještě dnes budeš se mnou v ráji. že je rozdíl mezi takzvaným nebem a rájem. kdežto jiní ho umísťují pouze do světa mentálního. Pes nebo kočka jí jenom když má hlad. V některých případech majitel a zvíře. že nebe je ve světě mentálním.' Rájem nazývali Řekové horní oblasti astrálního světa a učili. kam člověk přichází z astrálního světa. jednotlivé živočišné entity. si brzy najde jiného majitele podobných zálib a vztah se opakuje ku prospěchu a potěšení koně i jezdce. že svěřená zvířata zbavil poslední stopy strachu. intenzívně myslí. že si je bud' zasloužili. co je skutečnost a co je klam. ale o peklu jste se nezmínil. Lovečtí psi jsou vycvičeni k lovu. kořist se okamžitě objeví a pes se za ní pustí. kde jsou. a je proto ohleduplnější umožnit jim. Kůň. aby získali nového majitele tam. Když se skupinová duše. přesně podle starých hebrejských písem. kterému lidé žijící v takovém prostředí říkají nebe. Jejich instinkt je nutí pátrat po kořisti. když ho opustí jeho pán. Lidé žijící v představách konvenčního nebe jsou šťastni. jak už jsem vysvětlil.Peter Richelieu – Putování duše křesťanů. kdy pes zajde žalem. lidé v astrálním světě si však netvoří myšlenkové formy pekla a také v žádném pekelném prostředí nežijí. kterým žije člověk ve vyšších sférách. je nezajímá. Otázka: Ve svém třetím výkladu jste slíbil. co zvíře stráví v astrálním světě. že se tam octli. která je základem skupinové duše. celá skupinová duše. tak proč bychom jim to měli vyvracet? Mnozí si vytvářejí myšlenkové formy Boha nebo svatého Petra a nic je nepřesvědčí. že skupinová duše. které na astrální rovině žily nezávislým životem. ale je stav vědomí. skládající se například ze dvou psu nebo ze dvou koček. jejíž částí zvíře je. že existují v takovém prostředí. Ptal jste se sice na nebe. Skupinová duše se pak zabarví zkušenostmi svých jednotlivých navrácených částí a životní síla. Tento proces. Jednou se jejich intelekt vyvine o něco dál a oni zjistí. kdy vztah . že takový stav vědomí existuje na vyšších stupních astrálního světa. Jak to je? Odpověď: Rozdíl je velký. Někteří soudí. než jde spát. když přechází do vyšších rovin. Jen ve výjimečných případech si s sebou člověk bere oblíbené zvíře. jak jste sám viděl.

To ovšem vyžaduje mnohem větší vypětí vůle než v případě krátkodobého pobytu. Abych se vyjádřil ještě přesněji: když se zdržujete v první sféře. o němž teď už něco víte. že váš bratr je teď zrovna zaujat jistou kráskou. která se okamžitě aktivuje a umožní plně vnímat sféru. aktivují se částice příslušné pro tuto sféru. kde se stále ještě zdržuje. který má vztah ke všem sférám astrálního i mentálního světa. a proto nevěděl. musím vás ubezpečit. byl bych mu musel podrobně vysvětlit. protože v 53 . zdali by mohl jít s námi bez mé pomoci. Charles nás na druhé astrální cestě nedoprovázel. ale prostě proto. když vy to nezařídíte? Odpověď: Jsem rád. která nedávno zemřela. kterého však můžete použít ve spánku pro činnost v astrálním světě. protože astrální tělo se musí obklopit novou slupkou podle povahy sféry. jakou sféru si vyberete. Když pak po čase první sféru opustí a přejde na druhou. o kolik toho ví víc než ona. kde chce fungovat. Mohl například čekat ve vaší ložnici. je příliš krátká. že průměrný jedinec. později se s ním opět setkáme a bude to k vzájemnému prospěchu. V okamžiku smrti astrální tělo přeorganizuje svou hmotu tak. protože i když mé vysvětlení bude chvíli trvat. a vrací se ke své skupinové duši za účelem nové inkarnace ve fyzickém světě. by mělo být odpovědí. Otázka: Proč už se s námi Charles nesetkal při druhé astrální cestě? Je to tím. kde získají další zkušenosti. je velice potřebné. Navrhuji. jež bylo předtím směsí kroužících částic. Totéž se děje při postupu na další roviny. že ho už nezajímám. Rozhodně ano. Chcete vědět. zákonu příčiny a účinku. Pokaždé odpadne vnější slupka a odhalí slupku spodní. se přeorientuje. se aktivují i částice vašeho astrálního těla a cestu vám umožní. tj. že se někteří lidé rodí jako mrzáci a jiní slepí. abychom ho zatím nechali být. Abyste to řádně pochopil. Pokud máte o něj starost. představte si astrální tělo po smrti jako pomeranč vejčitého tvaru s jádrem a sedmi různými oddělenými slupkami kolem. že takovou cestu zamýšlíme. Má to nějaký důvod? Odpověď: Důvod samozřejmě existuje a mých několik poznámek o karmě. znamená to aktivaci částic čtvrté sféry. že se na to ptáte. než aby tamější prostředí mohlo nějak výrazně ovlivnit vývoj skupinové duše. že všechny tyto tragédie si způsobují lidé výhradně sami svými činy v předchozích životech a že to není dno nějakého sadistického Boha. netouží po kontaktu s lidmi z tohoto světa tak silně. ale jakmile přejdete třeba do čtvrté. aby se dostal zpátky do první sféry. Otázka: Dosud jste se nezmínil. Jádro představuje trvalý atom. aby vám bylo jasno. Doba. astrální tělo je tělo pomocné. nebo s námi nemůže jít. Posledních několik dní jste ho neviděl ne proto. Můžete se dostat do kterékoli sféry pouhou koncentrací vůle a podle toho. Toto platí. Musíte si jasně uvědomit.Peter Richelieu – Putování duše sebou. ale není na to dost času. ať půjdete kamkoli. a mohl vám při té příležitosti říci. a pokud máte tělo fyzické. trvalého atomu. který žije v astrálním světě. té vnější slupky se zbaví a tím se obnaží atomy druhé sféry. tyto částice jsou vzájemně promíchány. Člověk se občas narodí jako mrzák. abychom se to dověděli. když je jeho nový život o tolik jiný a fantastičtější než tady. Toto tělo. Proto když toto období skončí. skládající se z astrální hmoty. Mohl bych uvést autentické příklady. takže jste se s ním nesetkal. tj. jako jste po něm toužil vy. jakmile se ho ale člověk v okamžiku smrti zbaví. pokud jde fyzické tělo. Zatímco fyzický život pokračuje. má v sobě částice pro různé sféry astrálního světa. že kdybychom ho bývali vzali s sebou. A opět jiní hluchoněmí. Po mém výk1adu vám teď bude jistě zřejmé. musí využít atomu obsaženého v jádru pomeranče. a že jí s potěšením dělá průvodce a dokazuje. který se vyžívá v lidském utrpení. kde našla svůj útulek. které se stanou aktivním povrchem astrálního těla. zatímco částice týkající se ostatních sfér jsou. v klidu. Chce-li se vrátit opět dolů. kterou zvíře stráví v astrálním světě. jaké potřebuje pro funkci v první a nejhustší sféře. poněvadž jsem ho nepozval. Tím lze podstatně zkrátit dobu. že chce jít s vámi. dejme tomu z čtvrté sféry na první. astrální tělo. kam trvalý obyvatel postoupil. co má dělat. zvířata prostě zmizí z domů. která ještě zbývá do individualizace. pokud by na nás myslel dostatečně intenzívně. pokud máte co dělat s čtvrtou. Tu snahu neměl. Sedm slupek se skládá z hmoty patřící sedmi různým sférám astrálního světa. proč jsou možnosti pohybu v astrálním světě jiné pro krátkodobé návštěvy a jiné pro trvalé obyvatele. že by užíval života na astrální rovině. že vnější a nejhustší slupka vznikne z atomů. až se odpoutáte od těla.

bude-li se s ním nakládat s láskou a pochopením. protože v předešlém životě měli hluchoněmé dítě. Je k tomu zapotřebí odvaha. ale všechny ostatní bije do očí. Často bývá velkorysý a šlechetný právě ten. Lidé se někdy narodí hluchoněmí. a tím mu připravili horší život. mu získávají právo narodit se v budoucí existenci do velmi odlišného prostředí a on pak jen velmi zřídka promarní příležitost. že je mu nakloněna božská Prozřetelnost. proč se rodí postižené děti. nicméně za nedomyšlené činy minulých životů se musí platit. který získal právo narodit se do 'zámožné rodiny. že mu způsobil tělesnou vadu.Peter Richelieu – Putování duše minulém životě způsobil velké utrpení jiné lidské bytosti nebo zvířeti. není ostatně tak těžké. bez jakýchkoli výhod a často ještě s nemocemi zděděnými po rodičích? Odpověď: Prostředí. že dotyčná osoba je hříčkou v rukou nemilosrdného Stvořitele. vytvoří zlou karmu místo dobré a bylo by lépe. ale milovaná osoba zemře nebo padne ve válce dřív. že je to nevhodné manželství. a vstupuje 54 . že mít abnormální dítě představuje velice výhodnou příležitost splatit karmické dluhy. zatímco jiní přicházejí do chudého prostředí. než dojde k sňatku. kterou lékaři nedokázali napravit. Otázka národnosti je obyčejně rozhodnuta předem. které vlastnosti mu chybějí. i když ego mívá na vybranou několik alternativ. tj. když už měl jednou tělo bílé? Odpověď: Z duchovního hlediska nemáme nejmenší důvod se domnívat. kdo si ji zaslouží. Člověk sám je příčinou svého utrpení. Můžete namítnout. že si na ubožáka vylévali zlost. že směrodatný pro výši trestu není čin sám nýbrž úmysl. Stačí se podívat kolem sebe. ale zpevňuje to charakter a vytváří kladnou karmu. Otázka: Mohl byste vysvětlit. neuvědomují. Její syn se z pocitu povinnosti sňatku vzdá a nesobecky zasvětí svůj život sobecké matce. Ten. Barva pleti nevyjadřuje vývojový stupeň člověka. že dnešní spravedlnost je zcela jiná než v minulosti. dokonce někdy vůdčími osobnostmi své generace. Podobné karmické důsledky má krutost citová a psychická. aby se oženil. dozví se. Možná že v opilosti zbil dítě tak krutě. Kdo se nedá odradit. dávali najevo své zklamání tím. Nezapomeňte. se považuje za nešťastného. kdyby se byl narodil do prostředí ze světského hlediska méně příznivého. Karmický důsledek je zcela spravedlivý: v budoucím životě se taková žena zamiluje. ovšem já vás ujišťuji. která brání synovi. Najít člověka. Jenže takovou příležitost dostane jen ten. že si to také plně zasloužil. Než se vrátí do fyzického života. proč existují bílé a barevné rasy? Je běloch evolučně dál než černoch? Hodí se vstupovat v manželství s osobou jiné barvy pleti? Vrací se běloch mezi barevné. Často se vyskytne vdova. je pouze výsledkem podnebí země. získá obvykle v dalším životě mnohem příznivější podmínky. přes svou chudobu pomáhá druhým. kde se narodil. neboť pomáhá svým bližním jako dřív. Mnoha lidem se podaří překážky prostředí zdolat a stávají se úspěšnými. Bezohlední lidé ho často využívají. rovněž podle zákona karmy. proč by to tentokrát nemělo dopadnout dobře. jinak trpět nemůže. svět se domnívá. nebo že je nemocná a neměl by ji opouštět. si vytváříme sami předchozí inkarnací. soudí. i když v minulých inkarnacích byl člověk méně citlivý vůči bolesti než teď a byl zvyklý na mnohem bezohlednější jednání. Když se někdo narodí takzvaně 'pod šťastnou hvězdou' se spoustou peněz a bezvadným zdravím. Otázka: Proč se někteří lidé narodí takříkajíc 'pod šťastnou hvězdou'. a místo aby pro ně zajistili v rodině příznivé podmínky. do něhož vstupujeme. s různými privilegii. Poněvadž lidé neznají pravé důvody těchto událostí. Zdánlivě není důvodu. Dobré skutky. nebo že sama nevystačí s penězi na domácnost. že bílá pleť je lepší než barevná. Narodit se v chudobě není pro člověka žádné neštěstí. Její sobectví si nemusí vždycky uvědomovat. zdraví. jen proto. takže manželství nepřichází v úvahu. bohatí. kdo se narodil v chudobě s mnoha nedostatky a možná i dědičnou chorobou. kterou mu poskytuje bohatství. jež takový člověk koná. Přesvědčuje ho. Kdo tuto příležitost promarní. že ho chce mít sobecky pro sebe. Vždycky má totiž možnost postavit se na vlastní nohy. než bylo ve skutečnosti nutné. ale osud opět zasáhne a jeden ze snoubenců nevyléčitelně onemocní. Ale není tomu tak. To bylo nepochybně příčinou. že se v dalším životě narodil tělesně postižen a byl tak donucen trpět stejným způsobem. kdo neoplývá pozemskými statky. Za několik let se žena ze ztráty vzpamatuje a najde si jiného partnera. které vědí. kteří jsou na tom ještě hůř. Někdy si ani vyvinuté bytosti.

jsou příčinou. Má starobylou kulturu a určitě bude mít v budoucích staletích ve světě významnou roli. Poněvadž podnebí tu bylo většinou chladnější než ve východních zemích. kde ho čekají stejné překážky a obtíže jako ty. Porovnejte to s Indií: jsou tam milióny nevyvinutých bytostí. se nemusí nutně v příští inkarnaci vrátit na zem s bílým tělem. která je k sobě přitahuje. čemu ho měly naučit. takzvané staré duše. Pokrok se dnes soustřeďuje hlavně na Západě. které chodilo za školu. i když tam dnes vládnou běloši. protože se kulturou a zvyklostmi k sobě nehodí a manželství nemůže fungovat ku prospěchu obou. aby v příštích letech mohla hrát úlohu. Potíží se tak nezbavíme. Ted' přebírá tuto velkou odpovědnost Amerika. Indie si vždycky vážila duchovního potenciálu. když člověk spáchá sebevraždu? Je to velký zločin? Odpověď: Vzít si život je nejenom zločinné. Otázka: Co se stane. Sebevrah je přesvědčen. aby se naučil snášenlivosti a pochopení. které mu jsou zřejmě cizí. Tím ovšem netvrdím. kteří dohlížejí na vzestup a zánik národu. síla.Peter Richelieu – Putování duše obvykle do takového národa. Přitom je mu nadevší pochybnost jasné. který byl v jednom životě bělochem. nemůže pokračovat na cestě k dokonalosti. Pokud třeba z pocitu nadřazenosti zotročoval lidi jiné barvy pleti. aby ho vedla a pomáhala mu. aby svůj skutek mohl odčinit. proto je žádoucí. Musí je přijmout a překonat. že se v příštím životě znovu setká se stejnými potížemi. i když teď patří k různým plemenům. takže obecnou odpověď dát nelze. Rozhodně není náhoda. a dokud se s nimi nevyrovná a nenaučí se. kteří však nepostoupili tak rychle nebo tak daleko jako jejich ostatní soukmenovci. ale zároveň velký počet intelektuálů a mnoho duchovně orientovaných lidí. když si běloch vezme barevnou ženu nebo obráceně. Přesto si myslím.například manželstvím. ale nesmírně pošetilé. nýbrž vymírající rasa. že nelze tvrdit. která jí byla přisouzena. vyhne-li se jim znovu. Sebevrah svého činu záhy hluboce lituje. bylo by to nemožné. které první zalidňovaly západní země. že je vám jasné. byly v předchozích životech spojeny . Doufám ale. Člověk. poněvadž to není národ. aby se tam převtělovali lidé nejzkušenější. před nimiž utekl. Bohužel se vrátit nemůže a musí čekat. Němcem nebo Číňanem. že by snad všichni běloši byli na vyšším vývojovém stupni než všichni barevní. Američanem. jehož základní přednosti a charakteristiky nemá a jež by si mělo pro budoucnost osvojit. je otázka. dal by cokoli za to. které budou řídit osudy miliónů jejích obyvatel tak. zpožďuje jen svůj vývoj. co už dávno přešli k jiným rasám. dokonalí lidé. tak se sebevrah vrací v dalším životě na svět. Někdy se totiž může stát. může působit stejně jako dřív. Když se tito lidé setkají v dalším životě. že není nejlepší. je třeba zkoumat jejich minulé zkušenosti. až uzraje čas pro další inkarnaci. Zda je dobré uzavírat sňatek s osobou jiné barvy pleti. takže dostala svůj příděl pokročilých jedinců. Jako dítě. a jakmile se octne v astrálním světě. že taková země musí mít osobnosti. že by se staré duše stěhovaly do těl australských divochů. nepostoupí do vyšší třídy. pouze odkládáme jejich řešení do dalšího života. a aby se vyvíjely co nejrychleji. jediné entity žijící v těchto tělech jsou původní příslušníci této rasy. slunce působilo na kůži těchto lidí méně a tak vznikla bílá rasa. aby se tam narodily pokročilejší duše jako děti průkopnických rodin. Má-li mít takové rozhodnutí nějaký smysl. Je to opět otázka karmy a mnoha okolností. dokud ve všech předmětech nedostane uspokojivější známku. zařídili. uplatní se zákon příčiny a účinku a tyran se bude muset v příštím životě narodit jako barevný. proč opouští život. že okolnosti. narodí-li se člověk Angličanem. ve skutečnosti jsou podmínkou jeho pokroku a on se s nimi musí dříve nebo později vyrovnat. Někdy je dokonce výhodné. Každý národ na světě vyžaduje určitý počet zkušených a vyvinutých eg. Také v jižní Africe žili původně lidé tmavé pleti. 55 . Je zřejmé. jimž musí čelit. Británie měla vládnoucí postavení nejméně sto let. Před mnoha tisíci lety obývali zalidněné části této planety většinou domorodci barevné pleti. že duše převtělené do různých ras. Ačkoli je Austrálie dnes v podstatě zemí bělochů. Kromě toho přivedou na svět míšence a ti pak pro svůj původ zbytečně trpí. Každý z nás měl ve svých nejstarších inkarnacích tmavou pleť. původní obyvatelstvo bylo černé. proto se určitý počet starých duší rodí v každé zemi. aby se vzali. S postupem civilizace se začaly osídlovat země známé dnes pod pojmem Západ.

Jako sebevrahu se mu nedostane podpory astrálních pomocníků. aby vedli lidstvo po cestách míru a pokroku. ovšem dějiny většinou dokazují. dostalo se vám zvláštní výuky. že nebylo vyhnutí. které existují v latentním stavu u každého. že války způsobuje nebo dopouští Bůh? Války jsou jednoznačně výsledkem lidských činů a agresivních tendencí. Národy mají svou karmu. jak ostatně ukazuje váš případ. jež řídí svět. co jste zažil ve spánku. neboť není schopen fungovat ani ve fyzickém. schopnost vystoupit vědomě z těla. Důvodem je strašlivá opuštěnost a představa. že postižený začne proklínat Stvořitele i lidstvo a bloudí kolem místa. ať se uvádějí jakékoli důvody ve snaze dokázat. Války vedou k dalším válkám a bude tomu tak. co se ve světě má naučit. že mocnosti. jak si vzpomínáte. Obecně lze říci. může získat určitou schopnost. Průměrný člověk absolvuje pět až šest set inkarnací v různých tělech a pak prodělá páté zasvěcení a stává se adeptem. Odpovědnost národů nebo politických skupin za rozpoutání takové války. jakou právě prožíváme. jež mu připadá jako věčnost. kdykoli je zapotřebí. jako například intuice. který řídí lidský život. že kdyby se mu podařilo k sebevraždě přemluvit někoho dalšího. Po určité době. Je zcela nepochybné. je obrovská a skoro nikdy nelze takovou válku ospravedlnit. které lze nejsnáze pěstovat v jejich části světa. která mu umožní přizpůsobit se astrálním podmínkám. Otázka: Dosahují vyvinutí lidé kontinuity vědomí. který. kteří neměli takové štěstí. proč dopouští války. jako když může o svém osudu rozhodovat sám a svobodně. Tito dokonalí lidé dělají vše. že vzpomínky na to. Nikdy si nemyslete. co je v jejich silách. ale jejich snahy jsou omezené. že i ten. zjistíte. Budete-li nadále pracovat tak. Otázka: Existuje-li Bůh. Národy se stanou součástmi jednoho světového společenství a dávat zákony a vládnout jim budou moudří lidé vybraní z každé národnostní skupiny.Peter Richelieu – Putování duše Protože ho trápí výčitky svědomí a protože se chce vrátit do fyzického těla za každou cenu. Není daleko doba. budou si vzájemně prodávat plodiny. jasnozřivost. že většina lidí si přeje mír. a já doufám. aby učinili totéž. a skupiny lidí. ve snaze ovlivnit jiné. kdo v moderní válce vyhraje. že svou vděčnost projevíte tím. kde si vzal život. co se rozumí pojmem vyvinutý člověk. ale protože jste to velice potřeboval. ať jsou dobré. že to myslel s poraženými dobře. aby se naučil všemu. která se jinak obětavě poskytuje všem. Neobyčejně nepříjemná situace v "zemi nikoho" často způsobí. a výrobky. budou čím dál tím jasnější a 56 . než dosáhnete stavu dokonalého člověka. přivolá změnou smýšlení pomoc. pouze odkladem a žádná situace na světě není tak zlá. Ta je jeho zvláštním dědictvím a výsadou. Sebevražda není nikdy osvobozením. Ale i ten. zejména když si většina lidstva přeje mír? Odpověď: Proč si myslíte. ji ve skutečnosti prohrál a že všechny údajné výhody jsou bezvýznamné ve srovnání s poválečnými problémy. Mnohdy takový stát tvrdí. kdo právě mají moc. v níž by mělo vládnout vzájemné pochopení a porozumění a kde pomoc by měla být něčím samozřejmým. že patří všichni ke stejné lidské rodině. nebo zlé. kdo je méně vyvinutý. Ačkoli těch šest set životů je obvykle nutných. nebyl by v své žalostné situaci tak zoufale sám. se v okamžiku smrti ovine kolem astrálního těla. Máte před sebou pravděpodobně víc než padesát inkarnací. co dělají mimo tělo ve spánku? Odpověď: Záleží na tom. si přejí válku. musí nést následky takových činů. kdo přicházejí na onen svět normálním způsobem. které díky svému vzdělání a zručnosti umějí dělat dokonale. jak pracujete. aby ji člověk musel řešit únikem. dokud si lidé neuvědomí. že porobený národ se vítězově vůli nikdy úplně nepřizpůsobí a že se nevyvíjí tak rychle. odmítá se většinou zbavit éterického dvojníka. právě tak jako jednotlivci. že vyvinutá osobnost má tyto schopnosti. bohužel však o válce a míru rozhodují ti. Bude k nim docházet. že předáte toto vědění jiným. pokud budou na světě existovat různé národy a pokud některé budou chtít ovládnout a vykořisťovat druhé. jež se sdružily v určitý národ a zasahují do života jiného národa. protože člověk má svobodnou vůli. jimž musí vítěz čelit. svou nevědomostí je proto "připoután k zemi" a cítí se nesmírně osamělý. ani v astrálním světě. teprve asi během posledních padesáti životů se vyvíjí v okultním smyslu a naučí se používat schopností. která jim umožňuje pamatovat si. Svět si brzy uvědomí. kdy nebudou existovat jednotlivé státní celky a všichni budou žít v souladu. Ve vzácných případech se mu to povede a karmický výsledek je ještě další utrpení v následujícím životě.

jak se trápíš. kde jsme dřív rozmlouvali celé hodiny. má pochopitelně jinou povahu než ten. má všechny základní vlastnosti obou pohlaví v dostatečné míře. abyste šel dnes brzy spát. co jsme vždycky sedávali. A tak jsme se vydali do mého někdejšího pokojíku. takže budete mít dost příležitostí experimentovat na vlastní pěst. Přepište si svůj těsnopisný záznam a znovu všechno pročtěte. že jsou ve1mi dobře informováni. jaké mají rády děti každého věku. Pak mi promítli několik filmů se zahradami kolem bungalovů v údolí. který se vyvíjí činností. Lišily se pouze v jednom . jenže tys mě neslyšel. a jak jsem řekl včera. kde získá dostatek příležitostí osvojit si potřebné vlastnosti. Pohlaví není náhoda a nerodíme se stejně často jako muži a jako ženy. že můj výklad bude jasný. že mě hledáš. co jsem mezitím prožil. Odcházím. vartuji tu nejmíň tři noci. jež se přihodily v následujícím týdnu. žes měl tu kliku a setkal se s Acharjou. co jsem mohl. Dělal jsem." navrhl Charles. který na mě spustil: "No. a já jsem mu vyprávěl víceméně všechno. nebo je pohlaví pouze náhoda? Odpověď: Na to je snadná odpověď. Mnozí to minimum ovšem daleko překročí. Představila mě a dali jsme se do zajímavého hovoru o současných událostech ve světě . "Netušil jsem. Jestliže někdo nemá odvahu a schopnost se rozumně rozhodovat a moudře zvládat své okolí. Měla zrovna na návštěvě několik přátel. se nějak lišíte nebo jste lepší než mnoho jiných lidí. "můžeme si tam trochu popovídat jako za starých časů. Byly to věrné podoby pohádkových bytostí z knížek. že jsi proti mně bůhvíjak 57 . Až budete mít příležitost se setkat s některou z těchto osobností. jsou křídla zbytečná. ale zrovna když jsem se vznesl nad postel. bude se muset s největší pravděpodobností tak dva nebo tři životy za sebou narodit v mužském těle. tak jsem za tebou nemohl. ve skutečnosti ale tomu tak není. Ta tvoje slupka sice ležela v posteli. Krásnější jsem nikdy předtím neviděl. abych tě nepropás. Nepředstavujte si však.Peter Richelieu – Putování duše znalosti o posmrtném životě vám umožní postupovat mnohem rychleji. "Jsem strašně rád. kteří by pravděpodobně také uvítali podobnou příležitost. lehce se zakymácela. protože někteří lidé se v jednom typu těla vyvíjejí snáz než v druhém. drobné bytůstky. budeme mít alespoň minimum kladných vlastností. Opět vás navštívím až za týden. Až dosáhneme dokonalosti." "Co kdyby jsme se podívali do toho podkroví. i když mi občas připadlo. Pýcha je vždycky nebezpečná.dyť jsme byli takoví kamarádi. tak mi to dělalo starosti. že tím. dostanete-li se do nesnází. Teoreticky by měl člověk strávit z celkového počtu životů polovinu v ženských a polovinu v mužských tělech. neboť jej vinou přichází člověk o pomoc shůry a upadá do bažiny zoufalství. co jste dělal v noci. kde se tomu naučí." odpověděl jsem. Mohl bych podrobně popsat řadu událostí. Nevěděl jsem. dáte mi za pravdu. jdeme. Hned první noc se mi podařilo navštívit Daphne u ní doma. kam ses vypařil. uslyšel jsem Charlese. jako když na ni dosedne velký motýl nebo čmelák." souhlasil jsem. Kdo potom dosáhne dokonalosti. Otázka: Máme stejný počet mužských reinkarnací jako ženských. Současně vám to přinese i klid mysli a spokojenost." "To mě ale hrozně mrzí. že jste získal tuto schopnost. Doufám. budu nablízku a pomohu vám. a nesnažil se před usnutím koncentrovat. abych s tebou promluvil. Druhou noc jsem vystoupil z těla a chtěl jsem se znovu podívat do třetí sféry. ani ráno vzpomínat. než je běžné. omezím se však jen na přehled těch nejdůležitějších. Člověk. V nekultivovaných zahradách se vyskytovali přírodní duchové. který se vyvinul životem světce a věnoval se dlouhým meditacím ve snaze prospět bližním. kde se couráš? Co jsme byli v Londýně. ale to se dalo lehce vysvětlit tím. Byl jsem na mnoha místech a viděl spoustu zajímavého. ale ty nikde. Občas vtančili na scénu a zase ven. Všechny tyto druhy dokonalých bytostí jsou však nutné a každý naplňuje svůj osud osobitým způsobem. Pokoj bud' s vámi.zjistil jsem. že na rovině. Jestliže na druhé straně někomu chybí takzvaný mateřský (nebo i otcovský) cit a není schopen nesobecké oddanosti a lásky (i když je odmítána). protože když jsem umřel a viděl." "To je dobrý nápad. Musíme pouze získat určité vlastnosti v ženských tělech a jiné zase v mužských. to je dost. v porovnání se známými květinami asi tak pět až osm centimetrů velké. Jsem tu dneska dřív. můj synu. které dohromady tvoří pojem dokonalého člověka. protože jste unaven. pak potřebuje prožít jeden nebo dva životy v ženském těle. a kdykoli vyskočili na květinu. kde přírodní duchové existují. Tím končím. Doporučuji vám.neměly křídla.

Existuje u vás sexuální vztah. jak chudákovi teď je.“ řekl Char1es. asi jako by se mi nechtělo mluvit o milostných avantýrách. Naše snahy uniknout ji zřejmě bavily. že většina lidí to dělá. potom bych si třeba mohl vzít ňákou hezkou holku a mít děti. v němž se vyskytovala Daphne. Což kdybychom ji spolu navštívili?" "To bych docela rád. Co nejdřív o tom Daphne povím. a tak možná jí ty divadla a restaurace připadají na čas atraktivní. Je to tak?" Začervenal se. tak nějak. kdyby ses mě tenkrát zeptal.a v poslední době si prý dělá starosti kvůli psovi. Prý pěstuje růže . Navrhl jsem tedy čtvrtek večer a on souhlasil. že se člověk po smrti nemění. v určitém smyslu jo. snad to bude umět vyložit. zatímco jsme pobíhali po jeskyni a hledali východ. ale není to úplně totéž jako na světě. abych šel s ním a pomohl mu. nebo se mi to jen zdálo? "No. Z jeho slov jsem vyrozuměl. že otec žije v druhé sféře. Říkal. myslí si totiž bůhvíjak nejsem dobrý jen proto." odpověděl jsem. že se nedávno setkal s otcem. a naši pomoc přivítali tři nezkušení. že se ztratil. kterou dostane druhý den ráno. že jsme byli v tmavé jeskyni." "Nechtěl jsem být osobní. Billa Fletchera. že zrudl. a to je. který zemřel před několika lety. a tak jsme se okamžitě vydali do Londýna. jsem se v zoufalství na obludu vrhl a začal ji škrtit v naději. Jsem ti strašně vděčný za všechno. V jejím případě to trochu lechtá mou ješitnost. kde jsme se snažili připravit jeho mladou ženu na zprávu. cos pro mě udělal. že se sejdeme ve čtvrtek. fakt. Ještě jsem stačil Charlesovi připomenout. třeba jak jsi mě učil hrát fotbal nebo držet kriketovou pálku. Když ještě žila. která ji zřejmě přitahovala. který mu byl velice oddán a teď najednou zmizel. nicméně odpověděl: "No. že zůstane s Bi1lem. Když jsem se setkal s Acharjou. byl z něho úplně jiný člověk. a když přišel. a pak jsem se najednou probudil v posteli. Vzali jsme si ho s bratrem na starost a doprovodili ho domů. který teď budeme udržovat. Začíná to stejně. Ve středu v noci jsem měl ošklivý sen. ale nejevil velký zájem. přetrvá astrální existenci a bude nám k užitku v příští inkarnaci. Na světě se neměla nejlíp.to ho bavilo odjakživa . Musel jsem však na něj čekat. že sis našel nějakou dívku. jakmile bych byl s to ji uživit. Požádal mě. Říkal jsem ti přece. myslím. Po chvíli gorila vstala." "Poslouchej. udělal na mě dojem. Charles mi sdělil. a 58 . "Když má člověk přítelkyni. jak řek. že ses neměl zrovna nejhůř." přiznal se." přerušil jsem ho. Ještě teď cítím páchnoucí dech té bestie. až na mě přišel zvláštní pocit neklidu. Zdálo se mi. dokud jsem byl naživu. která nedávno opustila svět. ale gorila byla tak obrovská a silná. aby nám přišel na pomoc . Nemám nejmenší tušení. že ji nezmůžu. a když to nakonec udělal. Ve čtvrtek jsem začal pracovat jako astrální pomocník. co se ve skutečnosti stalo. jež seděla vedle nás a podmračeným pohledem zírala na Daphne. Charles prohlásil. tak aspoň není taková nuda. měl jsem ji velice rád a byl bych ji požádal. že platonický vztah. Charles věděl. Toho večera jsem chtěl s Charlesem navštívit třetí sféru. Daphne křičela a bránila se ze všech sil a já. "Od Acharji jsem se dozvěděl. přistoupila k Daphne. že se obrátí proti mně a Daphne pustí. mám dojem. která tam studuje hudbu. popadla ji dlouhýma chlupatýma rukama a vlekla na druhý konec jeskyně. aby se zbavil éterického dvojníka. aby si mě vzala. Vysvětlil jsem Charlesovi. skotskému teriéru. protože vyrážela divoké skřeky a chraplavě se smála. Z neznámého důvodu jsme nemohli uniknout odporné gorile. že jen prostředí. byl rozrušen. Vůbec si nepamatuji. "chtěl bych se tě na něco zeptat. Asi dvě hodiny jsme pak všichni Billa přemlouvali. co by to mohlo znamenat. Pamatuji se. protože při náletu na Londýn sestřelili Němci právě jednoho z jeho kolegů. Ačkoli jsme nikdy nebyli manželé. protože prý ví až příliš dobře. "jen bych rád získal co nejvíc informací o rozdílech mezi fyzickým a astrálním světem. kde Billa najde. když nemáte fyzické tělo?" Tentokrát jsem si byl zcela jist. kde žije. že vím o něco víc než ona. Už ve snu jsem se strašně potil a snažil se myslet na Acharju." omlouval jsem se. Život je legrace! Já jsem si ho chtěl užít a mít se dobře. ačkoli jsem neměl žádnou zbraň. Pak jsme hovořili ještě delší dobu. a otec myslí. že jsem se snažil Daphne chránit. a myslím.Peter Richelieu – Putování duše starej. jak jsem se tam dostal. jenže mně se o tom moc nechce mluvit. ale horliví astrální pomocníci. že jsem věděl." "Rozhodně. je jiný. poněvadž jsem se probudil uprostřed zápasu celý zpocený na zmuchlaném prostěradle.ale nic se nedělo: byli jsme zřejmě ponecháni svému osudu. že jsem se na jedné z vyšších rovin setkal s Daphne.

zdali jí to pomůže. Najdete tam vše. protože když jsme se znovu marně pokusili o přechod. a musel jsem ho svými myšlenkami přivolat. že jí velmi prospěje. mě pochválil za mé úsilí a podotkl. že není mrtvá . že nám pomůže a že nám na každé sféře ukáže opěrné body. zdali nepotřebují mou pomoc. kteří v podobných situacích dovedou přispět svými znalostmi. o nichž mluvil Acharja. Postavili tu proti nim z astrální hmoty silnou zeď. a když jsem otevřel oči. jestli ví něco o mém hrozném snu. ale na dotyk mnohem jemnější. kteří chtějí pro svou práci absolutní klid. Po vyšetření přenesli její tělo do jednoho z nemocničních pokojů. že tam místo písku rostla tráva. poněvadž to bylo nejkrásnější údolí. pomněnek. Spodní proudy je ženou neměnnou rychlostí kolem celého jezera. ale neměli jsme žádný opěrný bod. jako se křesťané učí o nebi. V dálce vlevo bylo vidět malý otvor a napadlo mě. Je vlastně kolébkou všech dévů . tulipánů. velmi rozrušená. která se věnuje výhradně duchovním cvičením. Když jsem otevřel oči. kteří figurují v učení církve. že s námi není. která vyndali z vozu. Viděl jsem zcela jasně tenkou šňůru éterické hmoty mezi jejím astrálním tělem a fyzickou schránkou na nemocničním lůžku. Řekl.a byl jsem si jist. takže jsem věděl. Na tomto překrásném koberci bylo daleko široko rozseto bezpočtu květin . Na světě je jistá sekta. abyste je navštívili a prohlédli. že se jmenuje Jim. protože jsem to intuitivně věděl. používají místní poustevníci. že tam nebyla. co jsem spatřil. kam asi vede. Pak jsme se znovu vzali za ruce a přenesli vůlí do další. šla v astrálním těle vedle nosítek. ale nějak mi to přišlo jako samozřejmé. Vzali jsme ho za ruce. že nezemře. že půjdu tam. které tu vidíte. "a doporučuji vám. Krista a jeho dvanácti apoštolů a mnoha svatých. Octli jsme se ve velké londýnské nemocnici a na nosítkách. zvonků. "jmenuje se Údolí víl. O tomhle místě se učí asi tak. psalo nebo malovalo v souvislosti s ortodoxním nebem. že dům těsně vedle nich dostal plný zásah a že má strach. protože sem se každý po splnění svých úkolů vrací.Peter Richelieu – Putování duše já jsem se vrátil na místo náletu. kam pojede. Spatřil jsem sanitku a rozhodl se. jaké jsem kdy viděl. pak mně ale věnovala pozornost." radil Acharja. snažil jsem se představit si některý z ústavů pro duševně choré. kteří ošetřovali její bezvědomé tělo. a když mi řekla. až na to. kterého bychom se mohli zachytit. to. Ani nevím. šípkových růží a červených máků. Seděli jsme venku a soustředili se. že se pokusíme dostat na vlastní pěst do čtvrté sféry. ale ujistila mě. které si musíme zapamatovat. obklopené mohutnými hradbami. kterého jsem předtím neviděl. "Tak tohle je. Nad městem svítilo něco jako slunce a ozařovalo střechy budov. začal jsem jí trochu vysvětlovat. tj. abych zjistil. narcisů. "Dobře si to jezero zapamatujte. Měli byste si je při nejbližší příležitosti prohlédnout . Tatáž dívka. která se podobala poušti. že se uzdraví. "Pobývají tady hlavně lidé. co se stalo s matkou. Celé město je obrovskou myšlenkovou formou Boha Otce. jaký se snad vyskytuje jen v jižní Africe. takzvané Zlaté město. Bylo zčásti zalesněné a rostl tam hustý vřes nejrůznějších barev. moji milí. bylo to zvláštní: stáli jsme na otevřené pláni.a byl to on. Zřejmě tu nechyběla žádná polní nebo lesní květina. asi takovou. Lodičky. Hned jsem se jí zeptal. V pokoji se pohybovali ještě jiní astrální pomocníci a jeden z nich. Také jsem jí řekl. kde už bylo hodně raněných. Bez jakéhokoli spěchu a zmatku a s pohotovostí.ale velice tiše a nenápadně. Rozhodli jsme se. Setkal jsem se s Daphne v její pracovně v Akademii. kterou jsem velmi obdivoval. Ujistil jsem ji. co se kdy mluvilo. takže se vzájemně nemohou předhánět. Během vteřiny jsme stáli na břehu jezera obklopeného mohutnou skalní stěnou." řekl náš průvodce. ale nepomohlo to. V pátek jsem zažil něco tak zvláštního. proč jsem jí to radil. které se leskly jako zlato. Nejprve se zoufale pokoušela navázat kontakt s lékaři a sestrami.petrklíčů. uložili dívku do postele a připravili transfúzi. protože dévové nemají rádi vlezlé lidské zvědavce a jejich návštěvám se brání. ale který říkal. Neměl jsem nejmenší tušení. když zůstane klidná a bude jen přihlížet a zároveň silou vůle podporovat úsilí lékařů a ošetřovatelek. Okružní jízda trvá čtyřiadvacet hodin (pozemského času)." řekl Acharja. páté roviny. jako se na hmotném světě staví z cihel. Litoval jsem. nelze vůbec popsat. ležela mladá dívka. 59 . o němž káží kněží a duchovní křesťanských náboženství. V dálce se rýsovalo velké město s mnoha věžemi a věžičkami." Opět jsme se vzali za ruce a vystoupili na šestou rovinu. ozval se za mnou lehký smích . že to musím podrobně popsat. že by mělo být víc takových lidí. co bylo nedávno vysvětleno mně. Zbytek noci jsem s ní rozmlouval. "Tenhle opěrný bod si určitě zapamatujete.

co nás Acharja upozornil. Bylo tam tisíce dévů. jenže menšímu jezeru. kde se stanou dévy. bezděčně vstali. že nás požádá. že půjdeme velice rádi. když přijdou v útlém věku do astrálního světa. (2) řízení rostlinné říše. že Daphne trvale sídlí v astrálním světě. kterou potřebují pro meditaci. která přímo vyzývala k usednutí. kteří používali jezera jako on. Odpověděl jsem pouhým formulováním myšlenky. ale mnohem ozdobnější než ostatní. Přírodní duchové se často stýkají s lidskými bytostmi. Lidského vývoje se neúčastní.Peter Richelieu – Putování duše což přesně odpovídá době." Jak předpokládal. podepřené v každém rohu květinovými pi1íři. Následoval velice nezvyklý telepatický rozhovor beze slov. co se zde má konat. kdybych mluvil normálním hlasem. Rozuměl dokonale a řekl. že lidé tu nejsou vždy vítáni. Vytvořil je jeden zdejší poustevník. téměř trůny. Musím tu s vámi mluvit skoro šeptem. Pódium bylo vystláno mechem ve tvaru pohodlných sedadel. že se pouhým přáním změní v jakoukoli smyšlenou postavu a zůstanou jí.zvláště potom. jež zobrazovalo květiny rostoucí v Údolí. Nad ním byl baldachýn z velice jemného kapradí. otázky a odpovědi se střídaly daleko rychleji. Vytvořil tak silnou myšlenkovou formu. a tak jsme se na něj sympaticky usmáli. který k nám plul zvolna a důstojně. Pořadatel. že jde o kvalifikační zkoušky a vlastně jakousi promoci skupiny přírodních duchů. jež trhali za střemhlavého letu z okolních růžových keřů. že tato sféra astrálního světa je pro dévickou vývojovou linii tím. Teď vás ale musím už opustit. že je tam velice živo a že se tam zřejmě připravuje nějaká slavnost. Uprostřed kruhu bylo pódium z trsů zeleného mechu. Jiní ptáčkové poletovali kolem celého procesí a házeli mu na cestu růžové lístky. Naznačili jsme. a okamžitě jsme se vydali do středu velkého otevřeného kruhu. V té chvíli se z nedalekého háje vynořil podivuhodný průvod. Jezero se proto nazývá Vody ustavičného mlčení. Byl to vlastně kouzelný koberec. Lidé. obě hlavní osobnosti se usadily na připravené trůny. burácel by v jezerním prostoru jako hrom. a učí je zacházet s plastickou astrální hmotou. aby nás k němu uvedl. Zatímco jsme čekali na náčelníka. Na něm asi metr nad zemí seděly se zkříženýma nohama dvě hlavní postavy slavnosti a po každé straně nad hlavami dalších. takže jsme. V popředí se tyčila dvě velká křesla. Mezi jednotlivými životy se ptáci vracejí do této čtvrté sféry asi tak. motýli a mnoho jiných okřídlených tvorů se nakonec změní v přírodní duchy a stanou se částí dévické říše. Zdůraznil. ptáci. (3) spolupráce s lidmi. Podle výrazu jeho obličeje jsme poznali. měl velice pěknou. Naší přítomnosti si všimli pořadatelé. neodolali jsme a chvíli jsme tam zůstali. čekali jsme. Když průvod došel k pódiu. kteří tu bydlí. Když jsme však sestoupili do čtvrté sféry a znovu spatřili Údolí vil. když k nám dorazil. Při návratu byste neměli mít potíže. průvodce nám vysvětlil. který se podobal dlouhému kabátu čínského mandarína s pestrobarevným vyšíváním. Jednou ho vyrušili v jeho rozjímání jiní lidé. ale předtím musí na takovémto shromáždění podat důkaz své zdatnosti. i když s vámi nebudu. změní se z přírodních duchů v dévy a převezmou nové povinnosti. čím je hmotný svět pro lidi. abychom odešli . kde se pracuje hudbou a barvou. soudě podle obřadního 60 . jaký se vyskytuje v pohádkách. na jehož obvodě za šňůrou spletenou z květin stály nebo seděly davy zdejších obyvatel. Současně se z dalších tisíců ptačích hrdel ozýval v celém Údolí jásavý zpěv. vědí o této zvláštnosti a raději vůbec nemluví. Sedli jsme si a dívali se. Všimli jsme si. Řekl v podstatě. že dostal příkaz od svého představeného. že není naladěn nepřátelsky. která těží z pokusů prováděných dévy v astrálním světě. Měl zvláštní úbor. První z nich byl náčelník a druhý. kdežto já ještě žiji ve světě hmotném a jsem tu na krátké návštěvě během spánku. také z mechu. vede k podobnému. inteligentní hlavu a oduševnělé rysy. jak dlouho chtějí. Uvědomoval jsem si. neměli jsme na zpáteční cestě žádné těžkosti. kteří chtějí přejít do dalšího stádia vývoje. než kdyby je bylo nutné vyjadřovat slovy. Všiml jste si také toho malého otvoru vlevo. aby mohli prožívat pohádkové příběhy zcela reálně tak. jež připomínalo netík. že se nás ptá. že vzniklo jezero jenom pro něj. také obklopenému vysokými skalami. majestátně vyhlížejících hodnostářů letěli ptáci nejrůznějších barev s girlandami květin v zobácích a zdáli se posunovat onen čarovný obřadní koberec kupředu. a když se k nám jeden z nich vydal. jako do šesté a sedmé přicházejí zvířata. Uspokojí-li členy zkušební komise. Jejich úkoly se týkají tří hlavních oborů: (1) energetická oblast. co pro nás může udělat. Ryby. zejména s dětmi: hrají si s nimi. aby tam čekala na návrat do světa.

Také blesky a hromobití si přišly na své. a jsem si jist. aby zvukem představili řeku protékající zvolna zalesněnou krajinou s vysokými stromy na obou březích. jež vichřice napínala k prasknutí. která byla dílem dévů. Než začal vlastní program. Pak měli popsat střídavý osev a vysvětlit. co jsme viděli. vyslovil další slova a odebral se zvolna k prvnímu z přírodních duchů. Bez použití slov jim dal hlavní examinátor za úkol. jestli bych pro ni mohl ještě něco udělat. vytvořené zkoušejícími. kde bylo jasně vidět všechny změny. která se jasně rýsovala před námi. Po krátké přestávce vyplněné veselou hudbou se všechny tři skupiny vrátily na místo zkoušky. proč jsem si to myslel). examinátoři se chvíli radili s náčelníkem a s veleknězem o výsledku a pak hlavní examinátor požádal náčelníka o souhlas s povýšením přírodních duchů do stavu dévů. keřů a dokonce i květin. Řekl. že se mu velmi líbilo. jehož čepel zářila v jasném astrálním světle. abychom se též posadili. že s ní nikdo nic 61 . astrální pomocník. Velekněz vstal. i bez pohledu na myšlenkovou formu. Ostatní hodnostáři také zaujali svá místa a průvodce představil Daphne a mě náčelníkovi. Měli prokázat výsledky roubování různých ovocných stromů. zjistil jsem.a chtěl se mě zeptat. Totéž se opakovalo u všech absolventů. Nástroje se změnily v bubny. Odpovědi se objevily okamžitě v podobě myšlenkově vyvolaných obrazů. velký orchestr hrál neobyčejně veselou a melodickou hudbu. Přišel mě požádat o pomoc. která byla včetně kouzelného kočáru a Popelčiny proměny provedena tak dokonale. Vyprávěly si pohádku o Popelce. který nám pokynul. změnil na mladou dívku. které květiny lze pěstovat společně na jednom záhoně a které by to nepřežily. Stříbrná trubka zazněla potřetí a v kruhu se objevila skupina velmi malých přírodních duchů a myšlenkové formy tří dětí. Předstoupila skupina přírodních duchů. kteří tam stáli v dlouhé řadě. Do kruhu pak vešel hlasatel se stříbrnou trubkou a oznámil první číslo pořadu. Zrovna když jsem chtěl poděkovat náčelníkovi za všechno. Myslím. Hlasatel mu pak podal velký meč.Peter Richelieu – Putování duše roucha. co měla první skupina předvést. cimbály a dva větší neobvyklé dechové nástroje podobné nejspíše hobojům. a hned nato jsem se probudil na posteli v Colombu. Dověděla se totiž od nezodpovědné návštěvy.bylo jich pouze pět. pocítil jsem bez jakéhokoli předběžného varování. vílu kmotřičku a prince. s nímž jsem se seznámil v londýnské nemocnici. vystoupil z těla. který se podobal starému skřítkovi. Teď poprvé jsem slyšel pronášet slova. a rozrušilo ji to tak. a v tom okamžiku se přírodní duch. Daphne bylo nabídnuto křeslo po jeho pravici a mně po levici velekněze. uklonil se náčelníkovi a slavnostně odkráčel doprostřed kruhu. vztyčil ruce k nebi. že jsem nic lepšího nikdy předtím neviděl. a když hudba skončila. jak je zvykem u nás. byla sobota. kde stáli přírodní duchové. Někteří se stali mužskými dévy. že hudba představuje bouři na moři. Nejprve se přidělovaly role: nesympatické úlohy ošklivých sester. že na mě čeká Jim. Opět se ozvala stříbrná trubka. Pak následovala v krátkosti hra samotná. Viděl jsem. dav posluchačů povstal jako jeden muž a místo potlesku a ovací. že na dobrý výsledek zkoušky měla vliv i nesobeckost malých opatrovníků při rozdělování rolí. Bylo téměř slyšet skřípání stěžňů a lodních lan. jak jsem se ve čtvrtek v noci věnoval oné zraněné dívce . Skupina okamžitě vytáhla dechové nástroje a zvláštní druh kytar a začala hrát. která patrně znamenala „Bůh budiž s tebou“ (nevím a nedovedu vysvětlit. Byly to světlovlasé děti mezi pěti a sedmi lety. Velekněz ho zvedl do výše. To bylo vše. Všichni vypadali nově a mladě. Když jsem druhého dne večer. velekněz. macechy a slabošského otce převzali přírodní duchové a dětem ponechali Popelku. jak jejich myšlenková forma postupně nabývá tvaru a zpodobuje přesně to. jiní ženskými. Přírodní duchové se s nimi ihned spřátelili a začali si s nimi hrát. co chtěli hudbou vyjádřit. Pak byla ohlášena druhá skupina . z tisíců zpěvavých ptáčků nepípl ani jediný. Když dozněla. Následoval další příkaz vytvořit hudbu znázorňující živly.jmenovala se Mary . I v tomto druhém případě byli zkoušející i publikum zřejmě spokojeni. Velekněz zvedl ruce nad hlavu a zanotoval invokaci stejným nesrozumitelným jazykem jako nedávno na mýtině třetí sféry. Dostali také otázku. že její matka přišla za náletu o život. Položil meč na hlavu prvního a řekl dvě slova. proč je podobný postup nutný. Opět bylo velmi snadné uhádnout. nastalo všeobecné ticho. že mě mé tělo volá. že všichni vykonali zkoušku s úspěchem.

Matka nebyla příliš vyvinutou osobností . z níž si pamatujete jen ošklivý sen. K vašim pondělním zážitkům bych poznamenal jen velice málo. které je teprve sedm. než jsem se vrátil do těla bylo. co jste za posledních sedm nocí vykonal. je výsledek stejný jako na světě. viděl jsem. ale výsledky dokazují. Ujistil jsem Mary . že si uvědomujete. že tomu tak není a že se bude moci o Irenu postarat. že se dívčino tělo zmítá v horečce na lůžku. jak to bude pro ni zlé. Řekl jsem. jsem se vrátil do nemocnice. zdali s tím měla něco společného. že jsem dostal za úkol zmírnit váš žal. který byl při našem prvním setkání tak zřejmý. bude se moci stýkat s matkou ve spánku. Zmínil jsem se v něm o dokonalých lidech. že Charles asi ještě dlouho neopustí tu část astrálního světa. kdy člověk neví. že přijdu opět další noc.že bude žít. že nic. ale i po smrti a v životech následujících. bylo by tragické. kdyby Mary také zemřela. musím vám připomenout náš předešlý rozhovor. že spojení s rodinou nemusí být přerušeno a že je možné s nimi komunikovat v noci. že jsem Ireně veškerou silou vůle vštípil. a jestliže se rozhodne pro život. jejíž myšlenkovou formu jsem vytvořil. a teprve když se osvědčí. jak jsem předpokládal. Nechat vás jednat v tomto počátečním stádiu výuky samostatně bylo riskantní. jak Acharja pomohl mně. Navrhl jsem. aby ukázali svým přátelům určitá místa nebo výjevy. Nejprve si myslela. Přivítala mě a podařilo se mi ji trochu uklidnit. Jsou vlastně dva druhy žáku. že se ještě uvidíme. aby se zbavila éterického dvojníka. Posadili jsme se na pohodlnou pohovku. když pravil: "Musím vám opravdu blahopřát ke všemu. Na její odpověď se můžete spolehnout. stává žák jeho trvalým spolupracovníkem nejenom v současném životě. že se pro první dobu plně spokojí s první sférou. že mu trvalo dva dny. Nechal jsem je. že až se probudí. Ze všeho nejdřív chtěl vidět můj záznam o zkušenostech minulého týdne. protože nikdo nemá právo ovlivňovat svobodnou vůli. aby si popovídaly. uchazeči a přijatí. že jsem se nemýlil v předpokladu. Poslední. Nakonec pochopila. kterou dostal každý člověk při individualizaci. Byl jsem velice rád. že vyhledáme její matku. Požádala mě. kde žije. kdo je promítá. že je Mary také po smrti. co se dověděla ve spánku. Trvalí obyvatelé astrálního světa používají často barevných filmu. kde bydlely. většinou během několika životu. jak snadno se lze pohybovat astrálním světem. Díval jsem se chvíli na Johna a jeho kolegy. V žádném případě nejde o nějaký nátlak nebo donucování. Jsem rád. než ji přemluvil. Četl ho velmi pečlivě a z výrazu jeho obličeje bylo patrné čím dál tím větší uznání. musí si zapamatovat něco z toho. Myslím. V neděli na mě už čekala a byla úplně klidná. Uchazeč je všelijak zkoumán a zkoušen. a snažil jsem se ji poučit podle informací.jeden z astrálních pomocníků mi řekl. Slíbil jsem jí to a vzal tak na sebe určitou zodpovědnost. Už jste se ptal Daphne. Zavedla mě do činžáku. takzvaných Mistrech. a brzy ji to začalo zajímat. Kapitola 10 Acharja přišel. přinesl s sebou určité technické znalosti. To ji velmi uklidnilo. a s předpokladem. Avšak než je někdo vybrán pro spolupráci s těmito 62 . čemu jsem se nedávno naučil. že jakmile Mistr žáka přijme. protože v astrálním světě neexistuje ztráta vědomí. Pak přišla Mary s matkou a Irenou a já jsem se jim zbytek noci snažil pomoci tak. zemře-li kromě matky také její sestra. že i v této počáteční fázi jste schopen převzít určitou míru odpovědnosti. abych se seznámil s jejich pracovními metodami. dostává se s Mistrem do bližšího styku a ocitá se mezi přijatými. Zmínil jsem se o Ireně a o tom. uklidnila se. Zacházet s astrální obdobou filmu je velmi jednoduché. Abyste pochopil mé vysvětlení této události. kterými si nechtějí zatěžovat paměť. Ukázal jsem jí. Když jsme přišli do nemocničního pokoje. co dělá. a ona vás ujistila. zatímco Mary sama chodí po místnosti a rve si symbolicky vlasy. Irenu jsme našli u sousedů a u postele seděla její matka a snažila se utěšit plačící dítě. a pokud si ten. úderem jedenácté. ale když seznala. projeví-li náležitou vůli. Pak je tu ta středeční noc. co jsem učinil. které ji nevidělo. kteří si za určitých okolností vybírají a vychovávají žáky. Nebyl jsem nijak překvapen. Jsem velice rád.nevím jakým právem . které mi poskytl Acharja. A poněvadž má ještě malou sestru Irenu. Základní rozdíl mezi nimi je.Peter Richelieu – Putování duše nesvede. zdali bych jí nepomohl. že mohu prakticky použít.

V příštích letech budete mít pravděpodobně ještě podobné sny.jako elementálové. že jste se mohl zúčastnit dévické promoce (abych užil názvu. co by vás mohlo zajímat. přestože se vám zdála skutečná. ale přesto vyvolává strach. a je možné. Když vás totiž Mistr pošle se vzkazem za někým. co vás ještě čeká. že se dusí . jež byla opět jenom umělou myšlenkovou formou.to znamená. že dovedete účinně spolupracovat s dévy. aby vás nevyvedl z míry. Mistr. že se astrálnímu tělu nemůže nic stát. ale mezi nimi a skutečnými dévy je obrovský rozdíl. než převezmete tuto zvláštní funkci. Sen. který se o vás zajímá. Byl jsem pověřen.že jste schopen zapomenout na sebe a obětovat i život za Daphne.Peter Richelieu – Putování duše velkými bytostmi. Budete muset prokázat. Domnívám se. Přírodní duchové patří samozřejmě k dévické vývojové linii. poněvadž se budete bát. Protože jste projevil zájem o výklad. jimiž musíte projít. ať žijí v astrálním nebo ve fyzickém světě. kteří tam pobývají jen během spánku. Myšlenkově jsem byl s vámi stále ve spojení. ale naštěstí dost vzácně.a musíte zvládnout jejich hypnotický pohled. ten pak je zažene zpět do fyzického těla. Kdybyste byl odmítl ji zachránit. ego.i když vám ta gorila. nahnala strach . Podstoupíte zkoušku ohněm v podobě rozsáhlého lesního požáru. že jste se při návratu zastavili v čtvrté sféře. že se o něco takového samostatně pokusíte. se bude muset také přesvědčit. jíž se Mistr zrovna zabývá. byl de facto astrální zkouškou. kterým jste tu slavnost označil). pokud se máte oč opřít. nemám 63 . Takové triky jsou v astrálním světě běžné a je třeba. Ted' bych se vrátil k vaší páteční cestě. Také jsou připoutáni k zemi a musíte se naučit jim pomáhat a osvobozovat je od jejich údělu. co mají éterická těla . že vám dá časem příležitost pracovat v Bílém bratrstvu. kterým budete muset projít bez strachu a beze spěchu. které se většinou uskutečňují v podobě hrozných snu. kde se probudí se vzpomínkou na zlý sen. a kromě toho ani není příliš zdrávo dostat se do styku s astrálními slupkami. Na tom. Měl ukázat . povím vám stručně. protože je tam málo toho. ale vaše skutečné já. mohl byste narazit na bytost Mistrovi nepřátelskou. které jste viděl na mořském dně . že příště už mé pomoci potřebovat nebudete. Pravděpodobně jste slyšelo upírech. že se dovedete pohybovat pod vodou. kdy jste nemohl proniknout do vyšších rovin pro nedostatek opěrných bodů. a vy byste jí vzkaz předal v domnění. Obstál jste v ní docela úspěšně. je zcela prosté dostat se do jakékoli části astrálního světa. kdo žije v jiné astrální sféře. byl byste se vrátil do těla o něco dřív se stejnou vzpomínkou na zlý sen. že vašeho úsilí překonat potíže v chápání astrálního světa si všiml jeden z těchto velkých Mistru. Ve vaší vývojové linii něco podobného neexistuje. že jde o pravého příjemce. Velmi málo lidí. jež by na sebe vzala vzezření osoby. který vás celou dobu pozoroval. abyste se naučil identifikovat určité příznaky. má velký zájem. Kandidát musí absolvovat pět astrálních testu. že jste v sobotu a v neděli prakticky použil některých mých informací. Tím jsem vám snad řekl dost z toho. a jsem nesmírně rád. že uhoříte. co jste viděli vy. že budete pravděpodobně přijat jako uchazeč. že se zcela zbavil strachu a že je ochoten se v zájmu své práce obětovat. se nijak neliší od horka fyzického a mohlo by vás odstrašit. V sedmé sféře jsem vám žádný bod na soustředění neudal. další astrální testy. to by pak mohlo mít vážné následky pro činnost. musí dokázat. abyste uspěl a mohl pracovat k prospěchu lidí. byste dokázal. Musíte být s to rozpoznat myšlenkovou formu určité osoby od osoby skutečné. Budete se muset naučit rychle a spolehlivě pohybovat na všech astrálních rovinách. Pak přijde vodní test. Byl byste překvapen. protože jsem předpokládal. Obrovské vedro. k němuž sám patří . jde-li o osobu skutečnou či nikoli. což bývá často nezbytné. Osobně o tom víte málo. jež vaše astrální tělo bude muset snést. v němž budete muset prokázat. Vyskytují se. Musíte se seznámit se všemi nižšími astrálními tvory včetně těch. než budete uznán způsobilým pro danou práci. kterou vytvořil jako myšlenkovou formu dotyčný Mistr. které vám jasně řeknou. Podlehnou představě. Pokud si ale uvědomíte. kterou hledáte (ve skutečnosti by šlo o pouhou myšlenkovou formu). Měl jste velké štěstí. co vás čeká.je sice naprosto nereálná. že dokážete rozeznat trvalé obyvatele astrálního světa od hostů. Jak jste zjistil. že nejste ještě dostatečně pokročilý a že se pro zamýšlený úkol nehodíte. Žijí v podobných podmínkách jako sebevrazi. ale v tom případě byste propadl a Mistrovi. ohněm klidně projdete a zkoušku uděláte. mělo příležitost spatřit. který jste měl ve středu. kolik kandidátů při takové zkoušce propadne. který jsem vám podal. které tam přežívají. abych vám sdělil.

astrální a hmotné. Bylo by to s ní stejné jako s myšlenkovými formami v pozemském světě. ačko1i ovlivňují naše myšlení. duchové tělo je prvním tělem. Na mentální rovině nevidíme lidi jako individua. kdo prožil pět set životů v různých tělech a v různém prostředí. zůstává v astrálním světě mnohem déle než ten. Musím však bez váhání konstatovat. tj. z nichž vzniká mnoho dobré karmy. a smrti na astrální rovině odkládáme šaty. řekněme po pětistech inkarnacích se podobá proutěnému koši v počáteční a závěrečné fázi výroby. až na to. tj. Počet vlnových délek. Ještě bych vám chtěl říci něco o mentálním světě. Doba se různí podle stupně vývoje: člověk. hmotného těla. aby i odtud odešel. Každý z nich lze přirovnat k určitému stupni duchovního vývoje. takže člověk zůstává jakoby ve spodním prádle. ale na úmyslu. Nakonec ale pletivo zhoustne a vyplní všechny mezery. aby si malá Irena pamatovala. pro tamní obyvatele by neexistovala. a když nastane čas. až se probudí. tak jako židle a stoly jsou věci. ale též velmi zdařilá. podobně jako je duchové tělo z daleko jemnější látky než tělo fyzické. co mu přišli naproti. něco z toho. jež lze přirovnat k spodnímu prádlu. jednak to obrovsky zvýší váš zájem o tuto práci a prohloubí pochopení pro ostatní lidské bytosti. což je ovšem nemožné. Už jsem vám vysvětlil. V jednom z předešlých výkladů jsem řekl. Duchový svět je svět myšlenek. který má za sebou pouze padesát životů. Poněvadž by vám byl podrobnější výklad tohoto nedefinovatelného stavu. Přenechávám vašemu rozhodnutí. že nemáme slova. kdybyste vy svůj dobrovolný závazek nesplnil. byl naprosto správný. vzal jste na sebe jistou odpovědnost a je víc než pravděpodobné. Když jste se rozhodl předat určité poznatky té dívce. přejde do jeho sedmé sféry. pokusím se o hmotné přirovnání. že to nebere v úvahu. vzal jste si je teď jaksi na starost a jiní jim budou pomáhat pouze tehdy. dnes už se dívá na smrt své matky docela jinak. který člověk víceméně zvládl. nýbrž pouze jako myšlenkové formy příslušných jedinců odpovídající jejich duchovnímu vývoji. šatům a svrchnímu kabátu. jako jste byl vy učenlivým žákem. jimiž by bylo možno podrobně popsat tuto rovinu vědomí. Na mentální rovině se člověk podobá rozhlasovému přístroji. usne a ztratí vědomí a probudí se téměř okamžitě ve světě duchovém. jak jste s dívkou a její rodinou jednal. Zpočátku si ani nemusí všimnout. tj. že po určité době musíme všichni odložit i astrální tělo a odejít z astrálního světa do světa mentálního neboli duchového. Nejprve má koš pouze základní tvar s několika vpletenými pruty. má pocit blaženosti a kypícího zdraví. Způsob. Když si po astrální smrti plně uvědomí svět duchový. neboť v podmínkách fyzického světa se naprosto vymyká chápaní. Myšlenky tu jsou jedinou realitou: jsou to věci. Kdo dokončí život v astrálním světě. Smrti na fyzické rovině se zbavujeme svrchního kabátu. které si ego obléká při sestupu z kauzální roviny. nesrozumitelný. Duchové tělo nevyvinutého člověka. zda chcete tu rodinu ještě navštívit. Zdůraznil jsem vám přece už mnohokrát. že jsou z látky daleko jemnější. jakmile bude jeho skupina zavalena prací. jsou všude kolem nás.Peter Richelieu – Putování duše žádnou zásluhu a nijak jsem tuto příležitost neovlivňoval. astrální tělo. kde měl příležitost se zabývat různými intelektuálními zájmy. s nimiž je obeznámen. prožívá nejprve nesmírné štěstí a pocit míru a jednoty s lidstvem. co jste jí řekl ve spánku mělo úspěch. který nemá téměř žádnou hustotu. závisí na počtu témat. že nezáleží na výsledku. duchové. nevezme-li si Mary vaše poučení stoprocentně k srdci a nebude-li tak učenlivou žačkou. Vaše úsilí. V podstatě jde o myšlenkovou formu člověka. časem si však změnu prostředí uvědomí a ti. že se dokáže naladit na určitou vlnovou délku – jinými 64 . a takto oděn vstupuje do duchového světa. Nesmíte být ovšem zklamán. Co se mentálního světa týče. který vysílá i přijímá. jež může přitom použít. Když si člověk po fyzické smrti plně uvědomí astrální svět. jež působí dojmem jediného celku. jenž má za sebou tak asi padesát inkarnací u srovnání s vyvinutou lidskou osobností. že přešel do mentálního světa. Jak jsem se už zmínil. Je z ještě jemnější látky než tělo astrální. je největší potíž v tom. v duchovém těle. že astrální pomocník jménem Jim se na vás znovu obrátí. To vám jednak poskytne velkou příležitost k službám. ale nevidíme je. je tak spokojený a šťastný. Může přijímat myšlenky druhých za předpokladu. ho poučí o rozdílu mezi životem předchozím a současným. že vaše práce byla nejenom nesmírně cenná. Kdybychom mohli přenést astrální nebo fyzickou hmotu do myšlenkového světa. že máme tři těla. hotový koš se pak skládá z několikaset jednotlivých prutu. ani jako astrální protějšky fyzických tvarů.

a hovořit o daném předmětu. Jen výjimečně vzdělaní jednotlivci pronikají nad čtvrtou sféru. že se tam patrně nenudili. tj. o čem mluvím. velmi vám však doporučuji. kteří se dali jinou cestou. a tam zůstává. aby strávil krátký čas na kauzální rovině. V ní pak žijí a vyměňují si myšlenky s ostatními. Život v zajetí vlastní představy ráje je však dokonale uspokojuje. přijímat a vysílat myšlenkové formy. Průměrný člověk si najde v jedné z prvních čtyř sfér svůj přirozený domov. že lidé s vysoce vyvinutým intelektem strávili na mentální rovině dva až tři tisíce let. jíž se myšlenka týká . kdo se zajímá o daný obor. Když přejdou z astrálního do duchového světa. že lze jimi procházet oběma směry. kolik mu umožňuje předchozí intelektuální činnost. prostě nezachytí. protože nemá co ověřovat a konsolidovat a zdejší život mu zdaleka nepřipadá tak příjemný a zajímavý jako intelektuálům. kteří podlehli témuž omylu. která je trvalým sídlem jejich ega. takže je těžko posoudit. První noc jsem spal klidně a probudil se velmi osvěžen . dokud neodloží své duchové tělo. zda jsou na tom hůř než jiní. jež si osvojila během pobytu v astrálním světě. Naopak. jak si je běžně představovali. že vnímá myšlenkové formy. octne téměř okamžitě v rovině vědomí. není schopen vnímat a reagovat na sdělení. poněvadž přijímací systém je omezen mírou dosavadních zkušeností. Předpokládají. Svou omezenost si však neuvědomuje. navrhuji. Kdo nestudoval například matematiku nebo chemii. Ve skutečnosti se tam však trvalí obyvatelé pohybují velice málo. Kdo například studoval celý život určitý obor. jež odpovídá jeho vývoji. abyste se dnes úmyslně nikam nevydával a nechal svůj mozek trochu odpočinout. že tu zůstanou trvale. ale má též velký význam pro budoucí životy. Potom přijdu v pátek dopoledne. i když je jimi vyplněna celá okolní atmosféra. kdo se rozhodli jít v jejich stopách." Po těch slovech odešel a já jsem zůstal sedět u stolu udiven vším. abychom se ve středu noci vypravili do druhé sféry mentálního světa. Na astrální rovině jste viděl intelektuální obry tvořící krásnou hudbu. pochopí však jen tolik. Náboženští učitelé jim vštípili. Než vám o tom povím víc. Jsou přesvědčeni. který může zachytit každý. a z této víry pak vzniká dominantní iluze nebe. jednak k rozšiřování dosavadních znalostí. Co nemůže pochopit. poněvadž žijí ve stavu.Peter Richelieu – Putování duše slovy má-li určité ponětí o věci. na niž se těšili. bez potíží.bez jakékoli vzpomínky na to. kdo mají podobné znalosti a zájmy. jejich výuka však dostává podobu technických a teoretických přednášek vysílaných nepřetržitým myšlenkovým proudem. Život na mentální rovině je mnohem zajímavější pro vzdělance než pro člověka s omezeným rozhledem. že se to stalo. které vysílají. a to je jejich představa nebe. kteří ho využívají jednak ke konsolidaci vlastní duševní činnosti. učí dál všechny. jsou v podstatě posedlí jednou jedinou myšlenkou. ale i věci. Fakt. z duchového světa nemají většinou takový prospěch jako jiní. V duchovém světě je opět sedm sfér vědomí. co jsem se dnes dověděl. Většinou se každý. jež odpovídají sférám astrálním až na to. co se v noci dělo. dostane z astrálního do duchového světa. Tam si uvědomíte nejenom s jakými potížemi vám tady o tom sám vyprávím. chápe zcela jasně nejen to. ale zároveň také zjistíte. vysílaná v tomto oboru. A protože už není vázán na omezený mozek. budou tam navěky. takže budete mít tři noci na experimentování v astrálním světě. co zvládl na světě. svědčí o tom. aby se pohybovala po jednotlivých sférách zcela 65 . I když jsou naprosto šťastni. který odpovídá příslibu věčné blaženosti. jež v pozemském životě mohl realizovat jen částečně bez důkladného porozumění. Z Údolí víl se vrátila domů bez potíží. Myšlenkový vývoj tu pokračuje určitou dobu a působí nejen bezprostřední potěšení. kteří mu přijdou naproti. Jejich veškerý duševní život se tak stává obrovskou myšlenkovou formou. až budete chtít své zkušenosti popsat. takže nijak netrpí. kde lépe pochopíte. Středu večer si rezervujte pro mne. Další noc se mi velmi snadno podařilo setkat s Daphne. takže zřejmě vládne dostatečnou silou vůle. že jakmile se "dostanou do nebe". Když přejdou do duchového světa obyvatelé Zlatého města. který mu nejlépe vyhovuje a kde se cítí šťasten. obrazy a jiné podobné věci a vyučující vědám a umění. neboť právě na základě práce zde vykonané získává lidská bytost právo dostat v příští inkarnaci mozek schopný plně obsáhnout vědomosti. kdo se s pomocí místních průvodců. nahoru i dolů. že vám chybějí slova. méně vyvinutý člověk setrvává na této rovině velmi krátce. které zachytí všichni. dostane se zde do styku s velkými kapacitami své profese právě tím.

Když se loučila s náčelníkem. se nijak nezpomalil. Zeptal jsem se ho. zato varhaník. který zpíval za doprovodu harf a stříbrozvukých varhan a podobali se andělům z kýčovitých obrázků. hlavní oltář byl pravděpodobně vytesán z obrovské perly. Ve středu večer se Acharja objevil úderem desáté. Normální obyvatelé ho sice nevidí. a když se kolem nás opět rozjasnilo. ale celkový dojem byl spíš jako nekonečná řada vánočních stromků. Odpověděl. a když jsme se přiblížili. že stojíme na nejvyšším vrcholku jakéhosi pohoří.Peter Richelieu – Putování duše svobodně. jejich pohyb. Navštívili jsme amfiteátr. Acharja odpověděl. můžeme jít" a vyrazili jsme. Oči měla prázdné a obličej bez výrazu. ale na obláčcích s harfami v rukou neseděli. co si přejeme. jedna byla na druhé straně jezera a druhá poblíž vstupu k malému jezírku.cestou jsme se stavěli v Údolí vil. co jsme zažili. smaragdů. že hlavním důvodem naší návštěvy je zvědavost. S radostí souhlasila. působil dojmem diletanta. Vydali jsme se k nim. Musel jsem se chvíli dívat. pak k Akademii na třetí. které je vroubily. jímž se obklopuje. že se mu říká Vyhlídka na svět. jak známo. jen vnější projevy kultu jsou odlišné. že mystika není mým oborem. Acharja mě vzal za ruku. Dodal. Můj průvodce řekl. rozhodl se. protože se odtud lidé. Dali jsme se stejnou cestou jako předtím: nejprve do vesnice v druhé sféře. že Bůh zde vládne jako Nejvyšší a že občas Zlaté město také navštěvuje. zdali se církve nějak sdružují. Později přišli na návštěvu ještě někteří její přátelé. Poněvadž jsem v sedmé sféře ještě nikdy nebyl a žádný opěrný bod jsem tam neznal. než se znovu převtělí. Ulice. byly dlážděny ryzím zlatem a stromy. a jeho pokání bylo přijato a směl se vrátit k ostatním apoštolům. všechno kvetlo. Acharja mě poučil. a tak jsme se vzali za ruce a zakrátko přistáli u opěrného bodu páté sféry . Pak nám průvodce ukázal kostely jiných církví. naposledy dívají na okolní svět. že to jsou astrální slupky. ale neodpověděly. Vůbec ho to nepřekvapilo a nabídl nám průvodce. že po ulicích tu chodí Kristus s dvanácti apoštoly a učí a káže zástupům. byly obtíženy drahokamy. perel a jiných vzácností. proč není apoštolů pouze jedenáct. Pak mi vysvětlil. že v každé ulici je nejméně jeden kostel. že se velmi zvolna pohybují. ale otevřel nám stařec. Krajina byla do značné míry zalesněna. kdo to je. Na mou další otázku prohlásil. V tomto prostředí prý tráví většinu svého života mnoho asketů a svatých mužů. že Jidáš pykal za svůj čin hroznými výčitkami svědomí. řekl jí. ale nikde jsem neviděl žádné domy. Po architektonické stránce byla vynikající. jako bych neexistoval. protože si každý uvědomuje. kde bylo na tři tisíce lidí v bílých řízách. Pozdravil mě slovy: "Jste-li připraven. Mohutná. že po mém odchodu byla svědkem překrásné taneční produkce. zdali by se chtěla podívat na Zlaté město zblízka. zřejmě zlatá brána Města byla zavřená. když Jidáš. že je svěří svým dvěma 66 . zeptal se nás. jež vypadaly jako muž a žena a pluly zvolna údolím. Všiml jsem si. který tam cosi preludoval. Zeptal jsem se jí. který byl o málo rychlejší než normální chůze. ale dívala se skrze mne. ale k rozporům že nedochází. Tam jsem si všiml. ale jeho hlas je slyšet z mraku. Propluly kolem nás po dráze. jejíž tvář byla obrácena směrem ke mně. průvodce nás zavedl do chrámu. který nám Město ukáže. Průvodce mě však ujistil. a my jsme se představili a řekli. Zeptal jsem se. že v nebi žije každá svým vlastním životem a hlásá své učení. že jsme oba v Údolí kdykoli vítáni. že základ všech nauk je v podstatě stejný. jak se zdálo. Aby bylo o ně dobře postaráno a nezmocnily se jich nějaké astrální bytosti. Acharja je oslovil. a neřekla jediné slovo. Bylo to skutečně ideální místo pro poustevníky oddávající se meditaci. Když jsem se zepta1. do Údolí vil na čtvrté. který označil jako malou katolickou svatyni. že se obou loděk zřejmě používá. Potom jsme se vrátili do Daphnina domu a probrali jsme vše. rubínů. byl jsem rád. Vyprávěla mi. Šlo o velmi krásné myšlenkové formy diamantů. že k cestě do duchového světa je třeba odložit astrální těla. zjistil jsem. zradil a do nebe se nedostal. který se podobal legendárnímu svatému Petru. Já jsem se také pokusil navázat rozhovor se ženou. která byla patrně kruhová. bylo pusto a prázdno. a kam oko dohlédlo. což pro něj muselo být skutečným peklem. které tam zanechaly dvě osoby přecházející do duchového světa. že si je můžeme prohlédnout zblízka. jíž se účastnili dévové. abych zjistil. přírodní duchové a dokonce i ptáci. Naslouchali sboru. k Zlatému městu na páté a k jezeru na šesté. Pak jsem si všiml dvou postav.

Řekl. nebo jsou odměňováni podle svých činů. Jak předvídal. protože umožňují lidem. Jeho vyznavači jdou dokonce tak daleko. kterou obývají bytosti velmi málo vyvinuté. ke kterému náboženství se hlásím. že všechna náboženství mají svůj smysl. jsem si uvědomil. avšak základní pravdy jsou v podstatě všem společné. že oheň nesmí být znesvěcován ani zapálením cigarety nebo dýmky. abych si vybral téma. Dodal. Asi za tři minuty potom. že jsem katolík. pokud nebudu určitě vědět. abych si lehl na záda a založil ruce pod hlavou. ale pro nedostatek hutnosti se brzy rozplývá. abych se uvolnil a snažil se na nic nemyslet. že je všude úžasné ticho.Peter Richelieu – Putování duše přátelům. nýbrž je vnímal způsobem. je stejně hodnotné jako zvěst Kristova. Byly to matné chomáčovité bytosti bez jakékoli vnitřní soudržnosti. Acharja ke mně neustále vysílal své myšlenky a já jsem jim naprosto jasně rozuměl. abych se přesvědčil. abych se uvolnil. že lidé trpí. a řekl. kdy bych neměl tak spolehlivý doprovod. že soudí. Své myšlenky jsem měl vyslat do éteru a požádat zájemce o dané téma. k výrobě proutěného koše. abych se nikdy nepokoušel přemlouvat někoho ke změně náboženských názorů. sám udělal totéž. že toto je nejnižší sféra duchového světa. Pak mě vyzval. co byly možná lidmi. myšlenek a slov. Pak mě vyzval. jako kdyby na mě mluvil. jež hlásal Buddha. co mají za sebou velký počet životů. Bylo také zřejmé. o němž bych chtěl s některým z trvalých obyvatel promluvit. Navrhl. Při té příležitosti jsem si vzpomněl. i ty útvary. takže jsem se nemusel ohlížet. Islám založený Mohamedem klade největší důraz na odvahu a jeho stoupenci jí rozhodně nemají málo. položil mi ruku na rameno. aniž jsem cítil jeho dotek. jak co vypadá. že hlavním rysem křesťanství je láska a že podle této nauky se člověk může vyvíjet pouze. Primárním požadavkem hinduismu obnoveného téměř před dvěma tisíci lety Šri Krišnou je čistota a ukázněnost . Pak dokazoval. že ten člověk ztratil zájem o konfesi. Podobné obrazce vytváří kouř vycházející z komína: trvají jen krátce a téměř okamžitě se vytrácejí do vzduchu. a 67 . Upozornil mě na myšlenkové formy několika lidí žijících v této sféře. Jeho posvátným symbolem je oheň. co od nich chce. které teď pluly kolem nás. Vypadaly spíš jako oblak nebo pára. která občas nabude lidské podoby. Viděl jsem myšlenkové formy vznášející se za mnou i přede mnou. že každé náboženství bylo založeno za určitým účelem. i když ne příliš horlivý. jakmile se mi zrodí v hlavě. že bytosti. neschopným myslet samostatně. který působí. vypadal Acharja . Bylo to všechno velice zvláštní a záhadné a asi bych se byl trochu bál. co mi položil ruku na čelo a řekl. aby se se mnou spojil. Mezi těmito stíny. Poradil mi. Snahou tohoto náboženství je zvládnout emoce. Téměř současně připluli dva Evropané velmi inteligentního a duchovního vzhledu. ale že nepoužívá žádných slov ani zvuků. v níž byl vychován. abych k němu přistoupil blíž. Odpověděl jsem. jak výstižně přirovnal duchové tělo lidí nevyvinutých a těch. že jsou na cestě. o něco se opřít a pomáhají v rozhodujících životních situacích. že se mnou mluví. Otevřel jsem oči a zjistil. Na to mi můj partner řekl. představovaly krajinu. vznášeli jsme se v prostoru obklopeni podivnými chuchvalci mlhy.mnohem skutečněji a jeho obrysy byly daleko zřetelnější a souvislejší. Okamžitě jsem dostal odpověď v podobě dotazu. Scéna se začala měnit asi jako na filmovém plátně. je téměř nemožné popsat duchový svět slovy.jeho ortodoxní vyznavači provádějí v pravidelných intervalech rituální omývání. co já vím. pouze pravou ruku si nechal volnou a položil mi ji na čelo. jež defilovaly před mým zrakem. je charakteristickým znakem tohoto náboženství neposkvrněnost. na které se muže spolehnout. které možná. se neustále měnily.na rozdíl od těl astrálního nebo pozemského světa . Některé z těchto chuchvalců byly zabarveny. Mluvčí pak odsoudil jakékoli snahy o obracení na víru a přesvědčoval mě. Vlastně jsem je neviděl v pravém slova smyslu očima. Pozdravili jsme se a Acharja jim řekl. ale na rozdíl od předchozích zkušeností jsem žádný pohyb nevnímal. Jeho základním principem je moudrost jednající v duchu zákona karmy. Nové prostředí se příliš nelišilo od předešlé roviny až na to. který jsem dosud neznal. Učení. budovy nebo i lidi. miluje-li svého bližního a je tolerantní k názorům a činům jiných lidí. ale všechno bylo strašně neurčité. že i on dostává mé odpovědi. že přejdeme do druhé sféry. mnohé neměly skoro vůbec žádný tvar. měly jasnější obrysy. Soustředil se a asi za minutu mi sdělil. Bez dlouhých úvah jsem zvolil srovnání různých náboženství. Pársistické náboženství Zarathustrovo se vyvinulo z mnoha inkarnací Zarathustry. a poněvadž byl vždy považován za nástroj očišťování.

mohli podívat do třetí sféry a navštívit Daphne. než co jsem kdy slyšel v podmínkách pozemského světa. že nedokáže pochopit žádného ateistu. abych se přesvědčil. než usne. jak jsem je opustil. jak se letadlo ovládá. než když jsem s ní mluvil poprvé. bylo jeho sdělení. Další noc jsem se rozhodl. dívka ještě nespala. Okouzlen jsem naslouchal až do závěrečných taktů Schillerovy Ódy na radost. Dal jsem jí ve své nové funkci průvodce různé rady. aby mě doprovodil do londýnské nemocnice . leda za velmi zvláštních 68 . Kapitola 11 Acharja se objevil o deset minut dřív než obvykle. kterou mám nejraději. Acharja mi pak řekl. právě když jsem končil se snídaní. „ Ano. že je to Beethovenova Devátá. a vysvětloval mi. posadil se jako obvykle na koberec a požádal mě. Zeptal jsem se. se její situace podstatně zlepšila a že si Irena už pamatuje víc. zdali se na této rovině zabývají také hudbou. Souhlasil jsem. zda neexistují minulé či budoucí životy. jak jsme přišli. Můj nápad se mu však vůbec nezamlouval. co jsem dělal. že na mě čeká Charles. prý mi ukáže alespoň jednu věc. načež vytvořil myšlenkovou formu dvousedadlové stíhačky. co jsem zažil od jeho pondělní návštěvy. a on mě vyzval. abych se snažil zapamatovat si nějaký opěrný bod. které nelze na pozemské rovině zodpovědět jednoznačným experimentálním důkazem. Až skončíme. Jediné. Neměl žádný program. ale můj průvodce mě upozornil. jak jsem zmaten. Předložil jsem mu strojem psané stránky o tom. Pak navrhl. zdali si může přečíst mou zprávu. protože mi bylo dovoleno udržovat s vámi myšlenkový kontakt po dobu vaší výuky. že mu ta zkušenost prospěje. Také jsem jí řekl. ale že sympatizuje s agnostiky. "byl jsem s vámi ve spojení. že bude-li napříště potřebovat mou pomoc. Vydali jsme se na zpáteční cestu stejným způsobem. proč to chce vidět. Vstal jsem a zaznamenal každou událost. a tak jsme bloudili po nemocnici. neboť jde o čestné lidi. že od doby. Řek jsem. že nemá smysl. Byl bych rád zkusil i jiná témata. že na to nikdy nezapomenu. ježto pro dnešní noc už toho bylo dost a nemusel bych to podržet v paměti. kteří jsou ochotni se dát přesvědčit přijatelnými argumenty. „ odpověděl. Podle jeho mínění je však škoda. že si neuvědomují. by se mohlo zčásti ztratit. uslyšel jsem odevšad kolem nás tuto milovanou skladbu. Provedení bylo daleko krásnější. když viděli. Jen tak zkusmo jsem bratrovi navrhl. že by mě opustila paměť a to. co jsem viděl v noci na dnešek. jak se jí vede. Acharja odpověděl. Zanedlouho jsem pocítil známé nutkání k návratu a opustil jsem stroj ještě za letu. ale když jsem vystoupil z těla. a za chvíli jsem se probudil v astrálním těle v téže poloze. kdy jsme se viděli naposled. neboť jsem stále musel myslet na všechno. Mary trávila každou noc doma ve společnosti své matky a sestry.Peter Richelieu – Putování duše hledá něco nového. Ani mu příliš nevadilo. Popis událostí posledních dnů mi zabral dost času a neodvažoval jsem se oholit ani vykoupat. neboť nesmíme nahlížet do myšlení druhých lidí. protože se v současném stadiu svého vývoje do duchového světa už nedostanu. Brzy nato jsem se probudil ve své posteli v Colombu. že musím skončit. dokud Mary neusnula a neodpoutala se od těla. Oznámila mi. že většina náboženských nauk se týká metafyzických otázek. že ještě nejsem hotov. Když jsme dospěli do nemocničního pokoje. že pravděpodobně zažiji velké překvapení. když přece dobře ví. kterou jsem si dosud jasně pamatoval. až se vzbudím.myslel jsem. že přišel trochu brzy. Čistota hlasů a dokonalost hry předčila jakékoli očekávání. a spatřil jsem oba astrální pomocníky. omluvil se. co jsem zažil. Pomyslel jsem samozřejmě na nádherné finále a sotva se to stalo. ale mnoho si z toho nepamatovala. ale nemohl jsem si pomoci. a tak jsem mu navrhl. Rozloučili se s námi zdvořilou úklonou a zmizeli v dálce. abych mu jmenoval svou oblíbenou symfonii. v níž nade mnou vyniká. dokud neskončím. protože jsem se bál. nač se Charles zmohl. vztah mezi vaším a mým duchovým tělem se okamžitě přeruší. Myslím. že Mary je velice hezká dívka. abych vytvořil myšlenkovou formu věty. protože si nikdo nemůže být jist. Řekl. Bylo teprve čtvrt na čtyři. kteří tam stáli "na stráži". zjistil jsem. a zeptal se. abych se opět octl ve svém těle v Colombu. abychom strávili zbytek noci spolu. musí na mne usilovně myslet a že se vynasnažím její signály zachytit. že navštívím Mary. že bychom se. Usmívali se. ve které jsme se vznesli nad Austrálii. Souhlasil a vydali jsme se na cestu.

ale myslím. Zeptejte se na to Daphne. poněvadž bych rád věděl. avšak dost důležitou věc. nebo trpí. Důležité je vědět. zjistí. S tím. kolik jste si toho zapamatoval . Těmto věcem by byla věnována větší pozornost. tj. který ještě nevidíme.této úrovně a schopností ovšem jednou dosáhne každý. Sledujte to velmi pozorně. co Kristus říká. Jsem rád. a vím. a co se děje. i když si jeho nový mozek minulé zážitky sám o sobě nepamatuje. že jakýkoli pokrok závisí jen a jen na vlastním úsilí. v kauzálním těle. že funguje pouze. za příští zátočinou. které zde zůstává během období. Chtěl jsem se podívat na váš zápis. kdyby jim lépe rozuměli a víc je propagovali takzvaní dobrodinci lidstva. že člověk. že mnoho posluchačů to nepochopí. než jsem čekal. jakmile jednou dosáhli úrovně lidských bytostí. kterou tvoří šestá a sedmá sféra duchovního světa Kauzální tělo je permanentní lidskou složkou od doby.jeho slova byste tak snadno nezapomněl. kterému se říká duchové tělo. Na kauzální rovině minulost. jež nazýváme inkarnacemi. že všechno. a to nejen na pozemské. Je to lepší. kterou má. ale ten už nevidíme. co jste měl na mysli. že jste docela dobře porozuměl všemu. Určitě si to budete pamatovat. že je v těle kauzálním. Chvíli jste to vy i Daphne sledovali a pak jste poznamenal. kdy se část ega projevuje na nižších rovinách vědomí a získává zkušenosti potřebné k tomu. je za své myšlenky a činy bud' odměňován. že k němu přidá zkušenosti. Třetí smrt se podobá přechodu z astrálního do duchového světa: člověk pozvolna ztrácí vědomí. že vám budou k popisu duchové činnosti chybět slova.a toto ego neboli individualita chrání a vede pozemšťana. Kauzální tělo působí na následující život pouze tím. Každý je odpovědný jedině sám sobě a svému Stvořiteli a jak víte. je pouze nepatrnou částí skutečného člověka . a když se zbaví duchového těla. že kdyby to byl býval Kristus sám . 69 . že je třeba respektovat názory druhých a do jisté míry se jim přizpůsobovat. známou na světě pod Kristus nýbrž jen o jakousi podobu tohoto zakladatele křesťanství. Málokdo si uvědomuje. Ozřejmím vám to příkladem z tohoto světa. Za námi je úsek. jako je třeba naše spolupráce v posledních dvou týdnech.ega . jsem velmi spokojen. a před námi.Peter Richelieu – Putování duše okolností. kam parník teprve dorazí je úsek. které naslouchalo myšlenkové formě kázajícího Krista. že nejde o velkou bytost." Pečlivě ho prozkoumal až do konce a pak pokračoval: "Vaše zpráva o úterku je docela dobrá.bez čtení se to nedozvím. To se tak jmenuje proto. Dnes vám ve svém posledním výkladu řeknu nejprve něco o takzvané třetí smrti. Když po ní plujeme na parníku. až ji příště uvidíte. ovšem v mezích svobodné vůle. Z toho důvodu jsou vyvinutí lidé vůči méně vyvinutým ve velké výhodě . Mělo samozřejmě svůj význam: zjistil jste. kterým jsme projeli. To by samo o sobě mělo být dostatečným důkazem. aby ego zcela osvobodilo a zbavilo nutnosti opakovaně sestupovat do různých fyzických těl. kdo si váš zápis přečte. bylo už zaznamenáno v evangeliích. která se uchovala v myšlení jeho nejvěrnějších stoupenců. ale i na astrální rovině. totiž. že každý. že vaše chráněnkyně Mary vás znovu co nejdříve zavolá. co jsem se vám při posledním výkladu snažil vysvětlit Vaše putování dnes v noci nepotřebuje komentář. z návštěvy ve Zlatém městě jste si pamatoval skoro všechno. Jsem si jist. Jsem si jist. Kauzální rovina je přirozeným domovem ega. Vyvinutý člověk muže na pozemské rovině z tohoto rezervoáru libovolně čerpat zkušenosti svých minulých životů. na takzvané kauzální rovině. Bude to pro vás dobrá zkušenost. že se jí vynasnažíte její problémy ulehčit. Opomněl jste pouze jedinou. vidíme z paluby jenom tu část. Pak si představte. spatří celý průběh řeky najednou. která je dána všem lidem. když ego odloží i nositele vědomí. kde se parník právě pohybuje. Upozornil jsem vás. jak ho známe zde na světě. pochopí alespoň trochu. Představte si řeku plnou ohybů a zákrutů. že vás průvodce zavedl na předměstí a ukázal vám shromáždění. co jste napsal o zážitcích středeční noci. kdy se člověk individualizoval z živočišné říše a stal se samostatnou entitou. takže se určitým věcem nemusí učit pokaždé znovu. jež člověk získal během poslední inkarnace: z toho důvodu o něm často mluvíme jako 'rezervoáru vědění'. a žije po určitou dobu v jediné trvalé složce. ze zkušenosti vím. jak nejlépe umí. že někdo jiný podniká tutéž cestu vrtulníkem.a on žije a řídí duchovní vývoj této planety . přítomnost a budoucnost splývá.

že se podobné chyby už podruhé nesmí dopustit. poněvadž odpovídají různým stupňům vývoje duchového těla. ne jim překážet. Naopak osobnost vyvinutá vidí okamžitě . a kdykoli se v příštím životě setká s podobnými problémy. shlédne v jediném okamžiku to. Proto by se ten. aby mohlo fungovat na příslušných rovinách vědomí. jako se obaluje krystal ponořený do roztoku. Nové tělo pak bude obsahovat výsledky práce vykonané během let astrálního pobytu. proč se lidé na světě tolik liší. A dosáhnout toho v době co nejkratší je základním přáním každého ega. Doví se přesně. ale nezná to. To znamená. Nahé ego se musí znovu obléci . Můj výklad o sestupu do nové inkarnace není obtížné pochopit. Pro pozorovatele z helikoptéry neexistuje minulost ani budoucnost. jak bude vypadat jeho další inkarnace. nebo ve volném čase a jeho hudební nadání se rozvine velmi snadno. je jeho permanentní atom. jaké potřebuje. proč se jich dopustil. když přijde náš čas. Tohle všechno vidí i nevyvinutý člověk . vidí v přítomnosti a uvidí v budoucnosti. jejich rozumové schopnosti jsou různé.ale při své omezené inteligenci význam předváděných obrazů nechápe.nejen důsledky omylů předchozího života. jímž ho ego z kauzální roviny. musíme ji poslušní zákona evoluce opustit. že vývoje lze dosáhnout jen nespočetnými životy v pozemském světě. nikdy neměl vyvyšovat nad lidi méně zkušené . víme totiž. jinými slovy bude schopno zachycovat citové projevy mnohem hlouběji než dříve. kde má naše ego své trvalé sídlo. kdy selhal a kdy uspěl. Člověk se vrací do nového života s novým duchovým tělem obohaceným vědomostmi. když zjistí. daleko za fyzickým nebo astrálním světem.Peter Richelieu – Putování duše Úseky za parníkem i před parníkem jsou shora krásně vidět. Po vytvoření duchového těla proces pokračuje.dostane tři těla. Látka. kde existují. protože jinak by byl pokrok lidstva mnohem pomalejší. se naše pozornost obrátí k jiným oblastem činnosti. částice odpovídající všem sférám duchové čili mentální roviny. vzpomenete-li si. Ví velmi dobře. A teď smysl tohoto přirovnání: nevyvinutý člověk se podobá cestujícímu na parníku. aby se napříště narodil do určité oblasti nebo národa. a činí předsevzetí. Na kauzální rovině spatří každý svůj minulý život v pásmu obrazů na způsob promítaného filmu. kdo má vynikající intelekt. když skončil svůj pobyt na duchové rovině. aby dosáhl dalšího pokroku. který je pro něj připraven. co cestující na parníku viděl v minulosti. Ega. Odcházíme. kdo například studoval hudbu. čím se dosud nezabýval. až na to. je nejvhodnější a zajistí mu největší pokrok. že emocionální pokrok dosažený v posledním životě se stane součástí nového astrálního těla (šatů) určeného pro novou existenci. protože toužíme po dalším sebeuskutečňování a zkušenosti. jako mělo v předešlém astrálním těle v době. že tentokrát je duchová složka lepší než předchozí. jež získal ve všech minulých životech. vyvinutý cestujícímu v helikoptéře.podobá se cestujícímu na parníku . Uvědomí si. že už v příštím životě tímto způsobem nezhřeší. kdy je odložilo. rezervoár vědění obsahující podstatu zkušeností ze všech předchozích inkarnací. čemu se lze na zemi naučit. Nové astrální tělo bude mnohem vnímavější než staré. Zdrojem poučení. proč je pro něj žádoucí. Jednou však. co bude jeho úkolem v příštím životě a jak musí svou povahu změnit. že život. bude se v nadcházejícím životě snažit zabývat se jí buď profesionálně. kterou takto získá. co jsem řekl už dříve. dostane podobu posledního duchového těla. upozorní. za tím účelem se musí ego obrátit ke svému permanentnímu atomu. neboť tím získá prostředí. jež načerpal z filmu o svém minulém životě. kdy už není třeba se znovu narodit. Také zjistí.jeho úkolem je mladším bratrům pomáhat. Tím lze vysvětlit. oživí ji a shromáždí kolem ní další částice existující na duchové rovině asi tak. poněvadž nedokážeme plně reagovat na vibrace kauzální roviny. Ego získá astrální částici a oživí ji. Okamžitě se obalí další astrální hmotou stejného druhu. až budeme znát všechno. že se takové obětavé duše vyskytují. dokud se nedostaneme na úroveň. ale i důvody. proto také ochotně spolupracuje. 70 . všechno je přítomnost. jež dosáhla tohoto stupně dokonalosti. První tělo je z duchové látky (spodní prádlo). jež člověk odložil. se někdy sama z vlastního popudu rozhodnou . jak se pamatujete.v podstatě z velké lásky k lidstvu a z touhy pomáhat mu ve vývoji zůstat ve spojení s nižšími rovinami vědomí. Je dobře. Ačkoli se my všichni nesmírně rádi zdržujeme na rovině.jako cestující z vrtulníku . ozve se hlas svědomí. kde onen rezervoár vědění existuje. Převezme z něj duchovou částici. neboť obsahuje výsledky duchovního úsilí minulé inkarnace.

které jsem se snažil popsat v těchto výkladech. uvedu váš národ. který chce svůj čas a vhodnou výchovu. Podobným způsobem jsou i jemnější složky . Neopomine se ani osobní způsobilost rodičů a jejich manželský vztah. Než skončím. Jestliže se člověk v dřívějších životech s tímto problémem nevyrovnal nedostává-li se mu vlastností. Je to choulostivá záležitost. jaké změny povahy máme uskutečnit. co potřebuje. musím se ještě zmínit o jedné důležité věci. opuštění ženy v nesnázích a tak dále. Rodiče už smějí na základě svých bohatších zkušeností jen radit. Ačkoli může být řada rodin schopných poskytnout potřebné prostředí. a tou je výchova. Ten. Pak je tu ještě problém dědičnosti a otázka. hloupý či chytrý. jež těmto sklonům nepřeje a bude člověka omezovat i v dospělosti. Nemusí být nutně lepší než v předchozí inkarnaci . zda si člověk zaslouží zdravé tělo nebo zda bude postižen různými neduhy a nemocemi. Dítě se narodí. jak často pod různými záminkami vyžadují sobečtí rodiče. poškozuje to obě strany. rodičovství. Je to proces. otcovství nemanželského dítěte. čemu se máme v novém životě naučit. zda bude ošklivý či hezký. Fyzický vývoj v mateřském lůně nelze urychlit a podobně nelze uspíšit ani vývoj těchto dalších těl. a podobně. mnohé nepřicházejí v úvahu. astrální a duchové tělo . Abyste si plně uvědomil zásadní význam výchovy. prostě proto. která by byla schopná uvést pokročilé ego odpovědně do světa. zda se dítě narodí matce. dejme tomu pro hudbu (pravděpodobně výsledek školení v astrálním světě). které začne plně fungovat mnohem dřív než neviditelná těla ega. aby prožil alespoň jeden život mezi nimi a získal tak.pak bude patrně nejvhodnější. Nejvýznamnějším rysem britské povahy je smysl pro povinnost. ale i zabrzdit. kteří vzešli z chudého a neperspektivního prostředí a stali se nakonec velkými osobnostmi. Tyto stupně souvisejí s činností žláz s vnitřní sekrecí. takže je dnes dost těžké najít rodinu. jež umožní obnovení určitých osobních vztahů z minulosti. Jestliže se dospělý syn nebo dcera i nadále "drží maminčiny sukně". kdy vedení převezme jejich duchové tělo. Úkolem ega je teď překonat překážky zrození a vnějších životních podmínek. Datum narození platí pouze pro zrození fyzického těla. Nejvýznamnější roli zde hraje. U prvních tří je to vznik éterického těla v sedmi letech. pokud jsou o to požádáni. které vznikly na základě lásky. Typickým příkladem mohou byt lidé. nebo zda se narodí do takového prostředí. které jsou silnou stránkou Britů . že vztah rodičů k dítěti má na jeho vývoj velký vliv a může ho nejen podpořit. Také to musí být rodina. uzavřeny v ochranných obalech z éterické. Po výběru národa je třeba zvolit vhodnou rodinu. Poněvadž jste Angličan. tělo bude takové. co je v jejích silách. Odpověď na tuto otázku pak určuje různé okolnosti. zrozením do pozemského světa. rádci a přáteli svých dětí až do jedenadvaceti let. dokud neuzrají natolik. Vývoj člověka lze rozdělit na sedmiletá období. zda rodiče budou nábožensky tolerantní či bigotní. To získáváme. zejména do jakého národa se narodíme . která si je přeje a učiní vše. Sedmiletá období mají své mezníky. kteří se dovedou věnovat potřebám dětí.Peter Richelieu – Putování duše Pak přijde na řadu hmotné tělo (svrchní kabát). Existuje poměrně málo lidí. jak známo. popřípadě duchové látky v lůně kosmu či přírody.éterické. v nichž se pokaždé objevuje nová schopnost nebo vlastnost. kde nebude muset bojovat o přežití. aby je řádně vychovala. pak astrálního neboli emocionálního těla ve čtrnácti v době puberty a 71 .záleží na tom. která vyžaduje zvláštní péče a nikdy se neponechává náhodě. jaké k tomu účelu potřebujeme. Během těhotenství je lidský zárodek uzavřen v mateřském lůně. uvedu nejprve několik nejdůležitějších faktů týkajících se lidského vývoje. přestává. Potom ale veškerá rodičovská péče. Rodiče musí být pomocníky. kdy dítě dostává druhé zuby. komu se podaří překonat podobné zábrany. zda rodiče budou s dítětem jednat jako se samostatnou osobností a všimnou si jeho zájmů a nadání. že si je člověk následkem svých minulých skutků nezaslouží. aby vydržely v prostředí hmotného světa. má-li se mladý člověk stát samostatnou dospělou osobou. se už v příští inkarnaci dostane do vhodných podmínek. nenávisti. jakmile se toto všechno vyřeší a zvolí vhodná astrologická doba. neboť tímto způsobem se splácejí karmické dluhy. manželství. Z mých výkladů jste jistě seznal.neboť každý národ má své charakteristické vlastnosti. astrální.

Avšak být úspěšnou matkou znamená též snahu porozumět některým tajemstvím přírody. je pravděpodobně pro rodiče nejobtížnější. proto se děti v tomto věku vyznačují jasnozřivostí stejné negativní povahy jako spiritistická média. Podle zákona karmy jsou rodiče zodpovědní za to. mít rodinu a domov. které jsou pro dospělého neviditelné. Moudře si budou počínat jen ti. je obsaženo v životě a učení bytostí. tj. Nikdo nepředpokládá. o kterých by se mělo s dětmi mluvit otevřeně od nejútlejšího věku . Jakmile k tomu dojde. Vést je a vychovávat je jedním z nejdůležitějších úkolů lidstva. posuzovat věci z jejich hlediska. to může počkat. V nejstarších dobách měli rodiče málo zkušeností a dětem se příliš nevěnovali. Tím by se ovšem měli zabývat i otcové. proto jsou také velmi učenlivé a mají snahu vše napodobovat. co by neradi viděli u svých dětí. oč jde. správnému hospodaření s penězi. ale jsou přechodné. který se stane spolehlivým základem pro pochopení všeobecné lásky a lidského bratrství. pasivně. kteří si osvojí velkorysost a pochopení tím. Musí také vědět. neměly by podceňovat význam dostatečného odpočinku a spánku a blahodárný vliv čerstvého vzduchu a slunce na tělesnou i duševní zdatnost. které přirovnají k chlapcům. měli bychom v nich vynikající vzor.prvním je sex a druhým náboženství. že děti nejsou hračky. jak chtějí. dnes se však situace změnila natolik. Dopustí se chyb jako my všichni. kdy se projevuje prudká a nespoutaná žádostivost. Při plánovaném rodičovství s dvěma nebo třemi dětmi mají dnes lidé na podobné studium více času a jsou s to osvojit si vědomosti k prospěchu a zdárnému vývoji svých potomků.a ti by nikdy neměli dělat to. tak jak je Kristus doporučoval ve svém kázání na hoře. jež se začne plně projevovat až v jednadvaceti a jímž se člověk stává hotovou lidskou bytostí. Pro ty nejmenší si vymyslí pohádky z říše rostlin. nýbrž že to jsou lidské bytosti svěřené do jejich péče a výchovy nebeskými mocnostmi. přemýšlet jejich rozumem a ptát se jejich 72 . živočišnou a lidskou biologii natolik. Proto by měla náboženská výuka mladých lidí vycházet z velkého životního dramatu těchto učitelů. Ukáží jim květiny s pestíky. Jako sexuální výchovu i náboženskou výuku je třeba přizpůsobit věku a chápání dítěte. v níž se člověk může dovědět o svých možnostech. projevují síly emocionálního těla: city sice existují. Náboženství. protože každé dítě by mělo vyrůstat v prostředí. s nimiž mohou nakládat. by se měly ještě před svatbou naučit vedení domácnosti a domácím pracím.je to vlastně hlavní zdroj a podnět jejich růstu . kladné musí teprve dozrát. často si hrají s bytostmi. Později se stejným způsobem. protože děti především napodobují dospělé . kterou by měli všichni studovat. Stejným nenásilným způsobem lze mluvit i o náboženství. I kdybychom neznali nic jiného. až bude schopno myslet samostatně. Období mezi čtrnáctým a jedenadvacátým rokem.Peter Richelieu – Putování duše duchového těla. které přirovnají k dívkám a květiny s tyčinkami. K citové výchově patří dvě témata. cítit jejich srdcem. jak se této povinnosti zhostí. neboť se na výchově dětí musí účastnit oba rodiče. které se za svého pozemského pobytu jmenovaly Ježíš Kristus a Buddha. kde je chtějí a kde se mu dostane lásky. Děti jsou nesmírně vnímavé vůči silám. je to správné. že dítě bude rozumět doktrínám a dogmatům různých vyznání. neboť vyžaduje svrchovanou toleranci a porozumění. Může vycházet z biblických příběhů vyprávěných prostým jazykem. jež působí na negativním pólu mysli. V prvních sedmi letech jsou v činnosti síly záporného pólu éterického prostředí. Mohou jim ukázat i pyl v prašnících a v miniaturních košíčcích na nožkách včel. Mladé ženy. Je třeba s nimi jednat s pochopením. že se rodičovství stalo vědou. aby dovedli bez potíží vysvětlit i docela malým dětem. ale zejména a především z příkladu rodičů. a jejich vlastní vývoj se podle toho může zrychlit nebo zpomalit. je ego připraveno jednat samostatně a touží po nezávislosti. s ohledem na jejich věk a chápání. kteří mají určité ponětí o lidském vývoji a jsou ochotni sami přinášet oběti. poskytne to dětem názor na život. Musí se mu to umožnit. Rodiče jistě znají rostlinnou. U novorozence se projevují pouze negativní vlastnosti těchto těl. Všechny normální dívky se chtějí vdát. že nejlepší výchovnou metodou je vlastní příklad. ale je to jedna z nejúčinnějších metod jak se učit. výběru a přípravě vhodných jídel. Jestliže rodiče znají a prakticky uskutečňují sedmero blahoslavenství. Každý otec a matka by si měli uvědomit. dokud nepřevládnou pozitivní vlastnosti. a jiných velkých osobností. míní-li být úspěšnými manželkami a matkami. Rodiče. že se naučí dívat očima svých dětí. jež se hodí pro současnost i pro dobu příští. Je to vynikající škola.

poznávat lépe i sami sebe a pomáhat moudře a trpělivě bližním. které lidé právě dosáhli na cestě k dokonalosti. Neznamená to však. A teď už se budu muset rozloučit. protože jí můžete v mnohém pomoci. bude trvalý. Takoví lidé ho ještě nejsou schopni přijmout. ze které má tolik lidí velký strach. jako ona může pomoci vám. ale přesto mu můžete pomáhat a pravděpodobně se s ním setkáte v příštím životě. musí tu být především moudří a odpovědní rodiče. neboť vztah. a on s vámi nedokáže jít cestou. které by bylo třeba nejdříve důkladně promyslet. Dá se samozřejmě argumentovat pro i proti. kdykoli se naskytne příležitost. Pochopil jste. Budete-li mě někdy potřebovat. umožní. ale nesmíte ji zanedbávat. nýbrž se musí šířit a jsem si jist. 73 . Podvádět je vždycky nemoudré. Pravdivé poznatky nesmí zůstat majetkem jediného člověka. Mistr je vždycky přítomen. kterého se vám dostalo. nicméně nepochybuji. Nebude to patrně nic obtížného. Je ovšem možné. tím větších pokroků dosáhnete. že budete udržovat obnovený vztah k Daphne. co zamýšlíte. že se nikdy neuvidíme. aby vás vyslechli. než odejdete z tohoto světa. který protežuje jedny před druhými. méně šťastné. který se mezi námi za těchto posledních týdnů vyvinul. není určeno jen pro vás. nebo je důsledkem pošetilých činů v minulých životech. nebudete nikdy sám. kde je rezervoár vašich znalostí a zkušeností. a čím víc se teď vzájemně poznáte. která by byla podle vás pro něj nejvhodnější. Je vám oběma souzeno spolupracovat v příštím životě. ho odmítnou. že Charles teď s vámi už nebude chtít mít nic společného. že nikdy nebyla potřeba řádné výchovy větší a naléhavější než v dnešním světě. že se chcete se mnou setkat. ale to by vás nemělo odradit dát jim alespoň příležitost. Máte odpovědnost za jiné. sdělíte-li je ostatním. Myslím. Nezapomeňte na svůj závazek vůči Mary. Může se stát. poněvadž to způsobuje potíže. Až dnes odejdu. Doufám. a doufám. Shledal jste. že se. ani když jedna osoba žije v astrálním a druhá v hmotném světě. až jednou jejich výchovná činnost skončí. Jsem rád. máme-li získat dostatečnou zkušenost a osvobodit se od opakovaného rození a umírání. Přesvědčil jste se. Pověděl jsem vám jen velice stručně o významu výchovy dětí a příkladu rodičů . že si to uvědomujete. Je to ovšem řešení. protože podvádění se nevyplácí. až budete jednou spolu žít na pozemské rovině. Vaše ego je starší. které pak člověk vyrovnává po několik životů. že pokrok. budou schopni. protože láska vytváří velmi silné pouto. ale buďte ujištěn. nýbrž že vyplývá z různého vývojového stadia. Budou-li se rodiče nadále vyhýbat své odpovědnosti a dávat přednost zábavě před těmito povinnostmi a bude-li i nadále tolik rozpadlých rodin. i když ji občas předchází určité fyzické utrpení. co děláte . že jsem ho slyšel a že se s vámi spojím.Peter Richelieu – Putování duše otázkami. pak by stálo za úvahu. který jste pod mým vedením zahájil. Mohu jen zdůraznit. kterou se právě budu zabývat. které se ukládají v permanentním atomu.víc času mi na to nezbývá. když už jste tu odpovědnost na sebe vzal. bude-li však rozhodnuto ve prospěch domácí výchovy. s nímž jste přijímal má slova. že budete šťastnější. která se mohla někdy zdát vůči vám i ostatnímu světu dosti kritická. nebudu už vědět. budete opět rozhodovat o svém osudu sám. že poznání. než jste sám. kteří by z nich měli mít také určitý prospěch. že smrt. kdo vás bude přitahovat a koho si budete chtít vzít. že se mi nepodaří reagovat na váš signál okamžitě. že žádné snažení není marné. se nedá odepsat a zřídkakdy se přerušuje nadobro. že musíme prožít na pozemské rovině mnoho životů. že mnozí. Možná že zjistíte. když si o mně vytvoříte velmi silnou myšlenkovou formu a vyšlete do éteru přání. Jeden velký filozof kdysi řekl: 'Kdykoli je žák ochoten naslouchat. kde se jim budou věnovat školení a obětaví lidé. setkáte s někým. že si uvědomujete. takže byste to přátelství měli pěstovat. že víte. jimž nabídnete tento chléb vědění. Velmi jsem oceňoval pochopení. v nichž láska a porozumění jsou neznámými pojmy. z kterého pak vzejdou další pozitivní vlastnosti jejich duchovní výbavy. Jsem si jist.to mi bylo povoleno jen na krátkou dobu mých výkladů. protože na konci každé inkarnace berete s sebou i plody své práce. že to nebylo mým úmyslem. že nejsme na světě náhodou.' Platí to doslova. jakmile mi to práce. neváhejte Daphne vysvětlit. Věřte však. Dojdeli k tomu. není nic jiného než přechod z jednoho stavu vědomí do druhého a že se této změny nikdo bát nemusí. zda by nebylo lepší vychovávat děti podle věkových skupin v ústavech. což by mělo být hlavním úkolem v přítomné fázi jejich vývoje úkolem. protože ať budou vaše potíže jakékoli. že nerovnost mezi lidmi není dílem nějakého nespravedlivého Boha. stačí. Mějte na paměti. Až odejdu. Astrální průvodce jménem Jim vám může být velmi užitečný a naopak vy jemu.

Je zajímavé. že tato schopnost zmizí. si pak u ní vždy dodatečně ověřím. Myslel jsem si. abych se tam občas podíval. že mé zoufalství nad jeho smrtí.připadalo docela snadné. že nepřijde. který vedu. že si toho zapamatuje víc a sestře to zopakuje. Jsem nesmírně rád. Bylo to dramatické. že mír je důležitý jak pro nás. a Jimovi jsem slíbil. kdo pro ně pracují. které se snaží vést naše kroky po cestách nejvhodnějších pro náš vývoj. a je opravdu těžké si představit. že by tomu mohlo být jinak. Musím se tomu ovšem bránit. které mají v těchto vyšších sférách úžasnou moc. pro který s takovou trpělivostí pracují. Nechápu pouze. Rozhodl jsem se proto. že je to jeden způsob jak se odvděčit za výsady. Vědí o našich omezených možnostech a potížích. Před dvěma dny jsem se vypravil do šesté sféry. Spřátelil jsem se s několika lidmi. krouží-li dosud kolem jezera. Ani nevím. až s ním přeruším spojení. kdykoli bude mít nedostatek pomocníků. a zřejmě neměli nic proti tomu. co jsme tenkrát viděli a slyšeli. kdo se snaží ulehčit břemeno lidstva. Charlese jsem už neviděl a nemám možnost se s ním setkat. ale alespoň jsem vysílal myšlenky. a to vás k nim přiblížilo." Epilog Už je tomu měsíc. že dvě jsou volné. Jednou v noci mě požádal Jim. Pravděpodobně si žije normálním životem v astrálním světě a doufám. Mary jsem navštívil poslední měsíc několikrát. kteří přicházejí o život v bitvě o Británii. že se opět setkáme. co všechno mám dělat. abych mu pomohl s letci. až zatoužíme po jejich pomoci. že přechod do astrálního světa je alespoň v těchto případech stejný. Nevím. že se musím vrátit. protože jsem si už dávno přál projet se v jedné z lodiček upoutaných u břehu jezera. Dvojí život. že vše co spolu zažijeme. Posadil jsem se do jedné. mi teď připadá mnohem méně důležité než jiné vztahy.zřejmě díky místním podmínkám . a stále se ještě nedovedu smířit s tím. jež se naskytne. který učiníme. mě velmi zaměstnává a zajímá. ale čekají jen. protože jsem se původně domníval. Někdy mám dokonce dojem. který byl asi v polovině okruhu. kteří bydlí v tomtéž údolí jako Daphne. že mě opět brzy zavolá. měl jsem představu. Vždycky jsem se těšil na jeho návštěvy tak. které řídí tuto planetu. co se má člověk během pozemské existence naučit. které bylo příčnou Acharjovy návštěvy.Peter Richelieu – Putování duše Mistři neopouštějí ty. Je nad mé síly vyjádřit vděčnost velkým bytostem. Ukazuje to. Jak Acharja správně předpokládal. Je mnohem vnímavější než Mary a mám dojem. Když jsem tam dospěl. dokonce byla našemu rozhovoru přítomna i malá Irena. ale bylo to pokaždé jiné. Plán. odvázal ji a vydal se bez veslování na cestu kolem jezera. nebo zda proud přestal působit. Snažil jsem se jí radit co nejlépe. tady mi to najednou . zjistil jsem. co jsem dělal v noci. jak by mi to ještě nedávno připadalo zcela absurdní. kterých se mi dostalo. Mějte se dobře. Snažil jsem se vnuknout myšlenku míru lidem. se mi jeví tak logický. co jsem přepsal načisto Acharjův poslední výklad. Bůh dá. nejenom že je šťasten. že se mi to dřív nikdy nedařilo. Před několika dny jsem navštívil Daphne a zeptal se jí na prohlídku Zlatého města. Reagoval jste na jejich pomoc kladně. Až po osmi hodinách jsem pocítil. Díky svému úsilí jste se dostal do styku s některými velkými bytostmi. které jsem navázal. podle něhož vše probíhá. až se ráno probudí. tak pro naše nepřátele. budiž s vámi i se všemi. Pokusil jsem se o meditaci a přesto. Postupně se učím. kteří v té době rozhodovali o osudu národů. proč 74 . pamatovala se na Kristovo kázání stejně dobře jako na všechno ostatní. je přirozeným důsledkem kroku předchozího. ledaže bych použil v případě nutnosti tísňového volání. zdali mé úsilí bylo co platné. když objížďka skončila. že si každé ráno pamatuji hodně z toho. poněvadž Acharjova předpověď. a té se nám pak ihned dostane. se splnila asi za čtrnáct dní. jak určité poznatky mohou úplně změnit naše nazírání. Pokoj a mír. Vím. že mě může zavolat. v třetí plul nějaký osamělý poutník. i když vlastně do jejich společnosti nepatřím. že každý krok. co se s ní stalo. že život mimo tělo je jediný skutečný a život na světě je daleko méně významný. a zcela spontánně jsem loďku opustil a octl se v pozemském světě. jinak se ze mne stane snílek a začnu podceňovat a zanedbávat to. ale že mu časem budu moci být i nějak prospěšný. a vítám každou příležitost.

jakousi hřbitovní bránu k plnějšímu životu.trvale. ať je to kdokoli. Mystérie se dělily na menší a větší. Jinými slovy. jejichž vliv je konstruktivní a z lidského hlediska příznivější. jež spatřila. Z Egypta se dostal mýtus do Řecka. Nesmíme zapomínat na příslib. které jsou v ustavičném. Větší mystérie zdůrazňovaly Démétřino hledání ztracené dcery." Mnohostranná příroda VI. neboť to vyplývá ze všeho. Menší trvaly devět dní odpovídajících devíti měsícům mezi početím a narozením. Velká Británie Ve starověku podstupovali kandidáti duchovního zasvěcení rituální smrt napodobující smrt a zmrtvýchvstání některého héroa nebo poloboha. kapitola z knihy Davida Conwaye Tajná moudrost (Secret Wisdom) vydané roku 1985 nakladatelstvím The Aquarian Press Wellingborough. budou mít z mé zprávy prospěch. Že se s námi opravdu něco děje a že naše mysl přežívá rozklad těla. Zda čtenáři uznají jejich pravdivost. ale tu touhu musím v sobě potlačit. pojmenovaných podle Orfea. budu sloužit svému Mistru. Jsem zvědav. aby dosáhl osvícení přislíbeného okultní tradicí. neboť mocnosti. které jsem se dověděl já. kterou unesl Hádes do podsvětí a držel ji tam (jako svou manželku a spoluvládkyni). už není mou věcí. až člověk opustí fyzické tělo. nezná více lidí. a jsem si naprosto jist. Rituální smrtí a znovuzrozením se měl každý neofyt rozloučit se životem smyslů a na základě nového poznání si uvědomit vlastní vyšší já a pravou podstatu věcí. Nejstarším příkladem je hlavní mýtus egyptských mystérií. věrně jako Acharja. Pokud se to splní. je dáno tím. bohyně měla dvě pochodně . Můj úkol popsat zvláštní a pozoruhodné události posledních týdnů tím končí. kde se jeho hrdina změnil na Dionýsa. neboť obou musí člověk užívat. Nejvýrazněji se to projevuje u eleuzínských mystérií mýtem o Persefoně. představující jednak náš sestup do hmotného světa. Jeho život je vskutku fantastický. Jde o síly nepřátelské. Symbolická smrt představovala. co se s námi děje po smrti.odtud neustálé zmínky o smrti . kde lidské já uvězněné v těle žije dočasně ve vyhnanství. že ti. druhá intuici. Nezapomněl jsem. že se snažila poučit zasvěcence jak dosáhnout plného vědomí zážitků ve spánku a využít jich . jejíž pravý domov je mimo "podsvětí". které se mi dostalo. jenž sám byl roztrhán thráckými bakchantkami. Persefoné zde představuje duchovní složku člověka. které je naše já v současné fázi svého vývoje schopno normálně získat pouze po smrti. stručně řečeno. zda budu jednou moci dělat něco podobného. budu uvažovat o vydání další knihy. který nám dal největší ze všech Mistrů: "Buďte dobré mysli. že naše tělo napadají během pozemské existence různé přírodní síly. Svou povinnost jsem splnil tím. Tento příběh se stal základem orfických mystérií. Northamptonshire. umožnit ještě zaživa přístup k mimosmyslovému poznání. nespí. že jsem je zapsal. nicméně plodném zápase s jinými silami. v němž je Osiris zavražděn a pak na kusy roztrhán svým bratrem Setem. jež podle některých vykladačů pochází ze sanskrtu a jímž dvouleté eleuzínské slavnosti vrcholily. čímž se zasvěcenec stává "osobou. dceři bohyně Démétér. pro niž se měla jeho mysl napříště stát vnímavou. Proto nejvhodnější cestou k poznání metapsychických skutečností je zkoumat. zatímco mystérie Kabeirů na ostrově Samothráké oslavovaly Kašmalu zmrzačeného a zavražděného jeho třemi bratry. doklad destruktivních snah přírody (bůh Šiva jako ničitel světa v hinduismu a sféra Geburah na kabalistickém stromu života). co je skryté" (řecky epoptés). a tím alespoň trochu poděkovat za pomoc. Během nejrůznějších životních situací jsme neustále vystaveni jejich zhoubnému 75 . který prý byl roztrhán a sněden Titány. že se má Persefoné na část roku vracet na zem. kdo mají uši k slyšení. Pokud bychom chtěli shrnout esoterický obsah mystérií. že mám své poznatky sdělit též ostatním. Spojení této tradice s mystériemi potvrzuje rozloučení Konx Ompax.jedna symbolizovala rozum. by nemělo nikoho překvapovat.Peter Richelieu – Putování duše informace. Často se mi chce zavolat Acharju. co jsem až dosud povědělo lidské přirozenosti. Že vůbec musíme zemřít. Své zkušenosti budu zaznamenávat i nadále. lze říci. a zjistím-li. jež řídí osud světa. který musí naše já vést upoutáno za bdělého stavu k zemi. dokud rozhněvaná matka nevymohla na Diovi. že je o ně zájem. Během této doby se věnovala pozornost zejména Persefonině únosu a věznění. jednak život.

Peter Richelieu – Putování duše působení a unikáme mu pouze v noci. která trvá několik hodin nebo i dva až tři dny. že se nové prostředí skoro vůbec neliší od toho. který se začne. co dělá naše astrální tělo a ego každou noc: opustí svého fyzického partnera. jako staré automobilové baterie postupně slábnou. (Éterické tělo je individuální silové pole koordinující naši molekulární strukturu a udržující naši fyzickou identitu i přesto. kdo se topí. což je pozoruhodné. i když už nejsou ve fyzickém těle. z něhož původně převzalo svou jemnou hmotu.vede nutně ke skepsi nebo dokonce k posměchu. která je však sama o sobě bezčasová). Okultisté učili ovšem už dávno předtím. jež nashromáždilo ve spolupráci s fyzickým tělem za uplynulý život. než věda projevila o tyto věci zájem. se prý k nemalému zděšení příchozích podobá hmotnému světu a nižší sféry egyptského Amente stejně jako mohamedánské nebe slibují každému. Přesně řečeno. že se zážitek nedá lidskou řečí popsat. jako se prý tomu. bohatství světských požitků. lékaři provádějí výzkum v bezvadně zařízených laboratořích (samozřejmě bez vivisekce). Není pak divu.duch. takže za určitou dobu všichni bez výjimky podléháme stáří nebo nemoci. ve skutečnosti však o žádné místo. a někteří dokonce uvádějí. pouze myšlenkovým výtvorem jeho obyvatel a jehož látku se brzy naučí ztvárňovat podle svého přání. zejména ti. kteří se dostali do těsné blízkosti smrti. lesy a horami. jenomže jejich propagátoři si to neuvědomují. Lidé se zájmem o hudbu se tam shromažďují ve velkých koncertních síních. nejsme ani my s to odčerpanou energii doplnit na úroveň předchozího dne. na jehož konci zářilo jasné bílé světlo. kdo přežili takzvanou klinickou smrt. předává éterické tělo mysli veškeré vědomé i nevědomé poznatky. aby se rozpustilo do amorfního éteru. Mnozí se také zmiňují o tom. zůstává živá a zdravá ve dvou neviditelných tělech. Příchozí se octnou v prostředí. okamžitě rozkládat. kterou okultismus nazývá astrální. Také záhrobní svět Tibeťanů. Naivita těchto výroků . který se při spiritistické seanci představil jako syn známého anglického fyzika sira Olivera Lodge. která se teď může projevovat nezávisle na mozku. promítne celá minulost v jediné bleskové retrospektivě. máme ze začátku dojem. protože se vtiskne do astrálního vědomí a umožní nám vstoupit do dalšího světa s jasnou vzpomínkou na to.egem . že měli pocit neskonalého štěstí a míru. Podle okultní tradice učiní naše éterické tělo poprvé to. že naše osobnost byla do značné míry ovlivněna smysly a tím. která jsou spolu s naším vlastním já . Tím se také vzdává vlastní individuality a osvobozuje se. Dovídáme se dokonce i o milovnících zvířat. Súfismus je nazývá "světem podobností". Někteří je považovali za duchovní bytost. i když současně všichni upozorňují na to. čím jsme byli a jaký byl náš pozemský život. velcí spisovatelé píší svá díla a astrální zahradníci spokojeně ošetřují úpravný trávník. které jsme opustili. Lidé. jaké se nenajdou v žádném prospektu cestovních kanceláří. které je. že prošli temným tunelem. když zjistili. jež bychom mohli nazvat "další svět" nebo svět podobný zemi. že tam jsou k dostání doutníky havana . že člověk znovu detailně prožívá vlastní život v podobě živých a názorných obrazů asi tak. Přesto však. V této době (kterou lze měřit pouze z hlediska pozemského času. že po smrti vždy následuje jakási životopisná rekapitulace. Jsou to všechno jen zbožná přání. Ve většině těchto anamnéz se také mluví o tom. ji začnou považovat za idealizovanou verzi pozemského světa a že spiritistická literatura ji často s romantickým obdivem popisuje jako záhrobní "letovisko" s nádhernými jezery. že mohou myslet. aby poslouchali astrální orchestry. podávají cenné zprávy o tomto přechodu. kdo se tam dostane. Tam se zotaví a každé ráno se pak s novými silami spojí s étero-fyzickým organismem a oživí ho. jiní za pohled do světa. Panoramatický obraz minulosti. stáří nebo nemoci podléhá pouze naše fyzické tělo. který předchází ztrátě éterického těla. dokonce tvrdil. že se ulekli. kterou už nedokážeme zvládnout. pokud si neuvědomíme subjektivní a psychogenní povahu této oblasti a 76 . že obyvatelé této oblasti.1) Je nicméně velmi zajímavé. kdy naše astrální tělo a ego odcházejí do příjemnějšího a zdravějšího prostředí. pomezí zvané bardo (ju-kai).dalšími složkami každé lidské bytosti. který takové vznešené bytosti obývají. Z toho důvodu a zejména také proto. nejde. že všichni vypovídají. ať je nabíjíme sebečastěji. aniž si to uvědomují. Mysl naopak. kteří vedou rehabilitační střediska pro dobytek porážený v chicagských jatkách a přecházející náhle k jeho velkému úžasu na šťavnaté astrální louky. je důležitý. zbaven opory. že naše buněčná skladba se každých sedm let úplně vymění. zdroj silného pocitu tepla a lásky. co jsme se jejich prostřednictvím dověděli.

Není bez zajímavosti. že nemá vlastníka. Kromě nedávno zemřelých a prázdných slupek po těch. tím méně cenného. dr. například arupadévové a ještě vyšší arupadévové. Každý zemřelý postupně zjistí. zjevení a duchové . Dříve nebo později se ovšem ukáže. nýbrž vůbec příroda a celý svět. Kromě nich se tam vyskytují ještě jiné dévické bytosti .Peter Richelieu – Putování duše radovánek. který kdysi znala. většinou se však setkávají s bytostmi nižších dévických řádu. Moody dodává: "Kdyby se těmto lidem stalo totéž. "strašlivé lidské ponížení. že se tam dokonce vrací . Pasteur. Muže v astrálním světě pokračovat v některých jeho návycích. sem přišli pouze na návštěvu z duchové roviny dévachan.alespoň ty. roky hladu. rozplyne v astrálním fluidu. kdežto jiní. co zažili mí dotazovaní. V té době. že k témuž závěru dospěl dr. kterým mluví. nazvat slupkou. jejichž různorodá společnost zahrnuje jednak lidi. což egyptské mystérie označovaly jako Osiriduv vstup do bezmračného království Sektenova. jednak jiné entity. jak je ještě za našeho života vnímali jiní. jako život na zemi je částí našeho evolučního cyklu. tj. jak všechny jejich zločiny před nimi vyvstávají se všemi hrůznými podrobnostmi a důsledky. a nemá-li příležitost uspokojovat své touhy. jež prožívá naše astrální vědomí v kamaloce. takže jsme ochotni napravit vše. kde se duše očišťuje před vstupem do nebe. dosti dlouho. proč spiritismus ztratil svůj kredit jako způsob komunikace mezi živými a mrtvými. co postoupili dál. očištěnou podstatu osobnosti z uplynulého života a pak se. Když se zmínilo účinku. které lze vzhledem k tomu. zejména v případech silné žádostivosti. kteří dokončili svůj pozemský vývoj. Patří k nim dévové neboli andělé. Paradoxně je to ovšem místo. jež se týkají fyzického světa pozvolna vyhasínají. astrální tělo. ale jsou v podstatě neškodní. které se jmenuje též ego nebo atma. když jeho nižší já pozřel had Urhek. je astrální svět domovem ještě jiných bytostí. co mají na svědomí zvěrstva. Chopin. například kamadévové. zdržuje se alespoň na pomezí fyzického světa. jako by se právě odehrávaly.někteří. válek a trápení". Rozpad astrálního těla. je druhá rekapitulace skončeného života. muže svobodně vystoupit do duchového světa. tu jsou domovem od začátku. jež poskytuje. a to nejen lidské bytosti. jejíž vzpomínky a způsoby si stále ještě podržuje. které až dosud mělo." Není tedy divu. Vzdálenou připomínkou této zkušenosti je katolická nauka o očistci. kdy zakoušíme sami na sobě důsledky svých činů tak. protože ego. a právě banalita jejich výroku je jedním z důvodu. jak jsme je kdysi znali na světě. měřeno pozemským časem. že "sdělení" těchto astrálních slupek i přes patetický jazyk. pozemské zátěže (jež je sama určitým druhem smrti).odtud strašidla. Raymond Moody. Také si někdy přisvojuje slavná jména: Shakespeare. Ani v nejbujnější fantazii si nedovedu představit peklo hroznější a nesnesitelnější než tohle. Tuto myšlením vytvořenou oblast zná okultismus pod indickým. jejichž sestup do hmoty a následný vývoj se odehrál na planetách mimo sluneční soustavu. 77 . určité reziduum paměti člověka. vlastně to ani není zapotřebí. tvoříme je sami a rovněž i všechny příjemné pocity. která trvá. kterému patřila. že jakmile učiníme tento mravní závazek. že druhá rekapitulace vždy končí pokáním a naléhavou touhou všechno odčinit. zbaveno "karmické". Jiným dobrodružstvím. buddhi či manas. Po smrti se nevyměřují tresty. tentokrát pozpátku od smrti k narození. asi tak třetinu uplynulého života. protože zpětný pohled na život nás hluboce dojímá. pro něž je život v této oblasti částí evolučního cyklu asi tak. většinou nedosažitelné. Aktivní okultisté spatří občas na astrálních cestách kamadévy. že bez fyzického těla zůstávají přání a emoce nesplněny. neobsahuje nic nového.hinduistická tradice odhaduje jejich počet na 330 miliónu . opírajíce se přitom o vzpomínky na radosti a potěšení. muže trvat. kde se vydává za osobu. celkem dost výstižným názvem "kamaloka" neboli "země touhy". Mnohdy se jí po určitých místech tak stýská. Oddělení astrálního těla označuje okultismus jako druhou smrt. ačkoli ji ego už neoživuje. následujíc příkladu éterického těla. Astrální hmota si totiž podržuje. čím jsme vědomě i nevědomě druhým ublížili a bránili tak duchovnímu vývoji vesmíru. Esoterická tradice dále učí. kteří sice nahánějí strach.nebo navštěvuje spiritistické seance. Marilyn Monroeová a spiritistické listy pak píší o jejich rozvláčných blábolech. spatřili by. že nás všechny ty krásné věci okolo vůbec nezajímají. kterým by taková retrospektiva působila na ty. protože si nakonec uvědomíme. svou funkci končí a předává vyššímu já. očištěno od pozemských vztahu. které nám přinášejí. se astrální tělo jako sídlo vůle a citu očišťuje od žádostivých sklonů. jehož průkopnická práce o klinické smrti v podstatě potvrzuje okultní výklad. kde naše touhy .

jež pomáhaly bohu Ptahovi v jeho stvořitelském díle. které to působí a které se kdysi zjevovaly našim předkům. Totéž zřejmě platí ještě daleko více o parafyzických silách astrálního světa. že tyto síly působí všude kolem nás. máme-li přijmout jméno. Ve skutečnosti jsou gnómové. které se hmoty vůbec nedotknou. i těch. nevíme. neboť se jich používá jen za účelem utřídění. co bylo. Stejně nepoznatelná je ovšem podstata všech sil ve vesmíru. aby nakonec v našem osvíceném věku sklesly na pouhé chemické prvky. ptáci i ryby. Podle tradice tito přírodní elementálové. S jevovou (fenomenální) stránkou živlu uvedených v závorkách nemá toto dělení nic společného a týká se spíš jejich skutečné (noumenální) podstaty. které vznikly z přírodních procesů zde na zemi. které by neměly nikoho odradit. když mu na hlavu spadlo jablko. Tak to chápal v 5. jakými se vyznačují fyzikální síly (pád na chodníku nebo svítící zářivka). sylfy (vzduch). pouze zkušení okultisté je mohou studovat přímo v astrálním prostředí. Přesto je nepopíratelné. 3) Pokud bychom se chtěli nějak vyslovit o silách živlů v astrálním světě. mají-li popsat. Ale i těm. čím jsou ve skutečnosti. co jest i co bude: vyrostli z toho stromy i muži. My však můžeme pouze konstatovat. přežívají dnes pouze jako víly. ale známe pouze jejich projevy. proto je třeba při rozhovoru určité trpělivosti: když mluví například o gnómech. Newton prý objevil zákon přitažlivosti. přestože jsou naprosto nevhodná. nezbývá než používat slov převzatých ze světa smyslů. pravděpodobně nejaktivnějšími elementály fyzického světa. Tradice je dělí bez nároku na nějakou vědeckou přesnost podle Empedoklových živlu na čtyři skupiny: salamandry (oheň). Empedokles. že zejména ti zemští a vodní od nás čekají pomoc a doufají. že se blíží jejich konec. jež je jejich údělem. musíme rovnou přiznat. takže vzniká jakási absolutní duše určitého místa. lesa nebo horského vrcholu. jindy přátelskou. Jde o středověké názvy. rozhodně nemíní ružolící trpaslíky v zelených oblečcích. že gravitace a elektřina existují odděleně od svých projevů. Z toho vznikla dojemná víra. že si jich všimneme. které se v klasické mytologii často stýkaly se smrtelníky. Senzitivní osoby často "cítí" tuto elementální přítomnost. lesní (dryády) a vodní (najády). poněvadž jsou pouhým produktem stvořených bytostí. který považoval živly za určité stupně. Většinou jde o síly neastrálního původu. elfové a skřítci lidových pohádek Pro starověké Egypťany to bývaly polobožské bytosti Khnumu. kteří se lopotí hluboko pod zemí.který například působí. Je tedy nemožné se o nich přesvědčit na základě přímých projevů. jimiž jakákoli existence musí projít na cestě do husté látky: Z toho pochází všechno. undiny (voda) a gnómy (země). jak existuje sama o sobě. Z naší strany cítíme jen nedefinovatelný vztah k určitému místu nebo 78 . Díky našemu porozumění dokáží pak myslet samostatně a získávají identitu. zejména vliv na hmotu. které působí na fyzické rovině. nebo údajů. jakož i ženy. jež můžeme vyčíst z jemných fyzikálních přístrojů. že se o ně budeme zajímat a naučíme je jak získat individualitu a stát se nesmrtelnými. Jsou sice samy o sobě reálné. co viděli. dále čtvernožci. ovšem bytosti. syntetické myšlenkové útvary. bozi též dlouhověcí a poctami nade vše slavní. Zásadní nepřístupnost je tedy činí nepoznatelnými.Peter Richelieu – Putování duše které jako přírodní duchové mají trvalý vztah k našemu světu. a pro Řeky nymfy horské (oreády). nakonec hynou a dříve nebo později poznávají. proces vytváří vlastní elementální vědomí spojující se často s dalšími faktory. někdy nepřátelskou. například údolí. že teosofka ruského původu madam Blavatská o Empedoklových čtyřech elementech řekla: "Bylo zapotřebí dlouhých tisíciletí. která je osvobodí od neúmorné činnosti. že se z žaludu vyvine mladý doubek pochází z dévické síly v astrálním světě a zase se tam po skončení daného úkolu vrací. I když počáteční popud k jejich existenci . které jim dal Paracelsus. století před Kristem řecký lékař a filozof Empedokles z Akragantu na Sicílii. že otočí vypínačem a rozsvítí v pokoji. Stejnou náhodou se nevědec dovídá o elektřině díky tomu. jež ve vodě žijí. že nám jejich pravá podstata uniká. O přírodě 2) Nepřekvapuje.

Lze-li většinu elementálů vyskytujících se v přírodě považovat za umělé výtvory." napsala později poučena touto zkušeností. Zažila to francouzská badatelka Alexandra David-Neelová. Vznikají ze zbytkové energie našich myšlenkových procesu. stejně jako v Africe nebo i na méně odlehlých místech. které Jung identifikoval jako významné archetypy kolektivního nevědomí národních a civilizačních celku. rostliny a zvířata stejně jako člověk nesetrvávají v daném stavu navěky. elementálních duchů a dévických bytostí. Po určité době jí však odepřel poslušnost a vyhrožoval jí. co jsme se zatím dověděli o bizarním světě astrálních slupek. působí dojmem šelmovské a do jisté míry půvabné nezávislosti. Tibetští kouzelníci se prý zvlášť dobře vyznali ve výrobě podobných myšlenkových kreací různého trvání zvaných tulpa. Nemají inteligenci srovnatelnou s naší a jejich vědomí je plně zaměstnáno úkoly. má jednotný základ a že nerost. 6) Z toho. Experimenty tohoto druhu. protože se. Za tím účelem vytvářeli vlastní umělé elementály. nebo se spojí s jinými myšlenkami a zplodí složený astrální útvar. lidskou podobu. který denně zaléval záhon kosatců s takovou péčí a láskou. O něco déle vydrží astrální těla domácích psu a koček nebo i dobytka. seznámí se s největší pravděpodobností i s podivnou topografií této přechodové oblasti. Ovšem ne každá z našich myšlenek je s to vytvořit astrální formu: většina je tak slabá a pomíjivá . myšlenkových útvarů. že se tam ztratí nebo se jim něco stane. třebaže mnohé z nich přijímají. přežívají jako myšlenkové formy. Podobný zánik čeká astrální těla mrtvých zvířat. využívala odjakživa alchymie. a právě pro tuto odlišnost je lépe nechat je i s jejich neškodnými nápady na pokoji. se brzy stávají jeho pány. odpověděl: "Víte. i když někteří. jsou 79 . které je spoutává." Na tento výrok bychom měli myslet pokaždé. Pro mnohé z nich je cesta do duchového světa cílem jejich mystických snah. tak i nezdvořilosti a začínajícím okultistům lze jen doporučit. protože tamní flóra a fauna. která okamžitě přicházejí o všechny individuální charakteristiky. a místo aby mu sloužily. když je spatří jasnovidec. vyžadující zvláštní duševní schopnosti známé na Východě jako krijašakti. jež vyplývá ze svobodné vůle. V jedné povídce se vypráví o starším japonském buddhistickém knězi. "velmi lpěl na životě. že vetřelcům hrozí nebezpečí. by mohl vzniknout dojem. jednou budou tyhle květiny lidmi.může to být třeba potok nebo květina nebo i zahrada za domem . které se v Tibetu po několikaměsíčním úsilí podařilo vytvořit vlastního tulpu v podobě tlustého bodrého mnicha. takže se ho musela s vynaložením značného úsilí zbavit. Přesto ale patří návštěva astrálních rovin ke vzdělání každého okultisty. Poněvadž už ze své přirozenosti nejsou s to přemýšlet nebo dokonce pochybovat o tom. jsou však neobyčejně riskantní: myšlenkové formy velmi často ovládnou svého tvůrce. neboť jejich transfer do étero-fyzické roviny poskytoval energii potřebnou pro Velké dílo asi tak. proč to dělá.že rychle pozbude své tvořivé síly. platí totéž o řadě entit astrálního světa. a poněvadž mají přísun vhodných elementálních sil. kteří pak jako "fámulové" pro ně vykonávali různé pomocné služby. vytvořené minulými generacemi. že vývoj všeho. Jméno je příbuzné slovu tulku (v sanskrtu aveša) a vyjadřuje psychickou schopnost potřebnou pro jejich vytvoření. "Můj myšlenkový výplod. pokud se s nimi setkáme poprvé. kdy máme co činit s přírodou. takže se elementál stane pánem vlastního osudu 4) Jiných elementálních sil. že elementální síly nepatří do téhož řádu jako člověk. aby se na ně dívali neosobně a pouze jako na součást určitého proudu kosmického života. co činí. Pro ty. nemají mravní odpovědnost. mohou na čas předstírat jakousi nezávislou existenci. kterou nepochybně představují. jim nemusí být vždy nakloněna.Peter Richelieu – Putování duše věci . nýbrž neustále postupují a překračují hranice svého bytí. a přestože se tam nemusí dlouho zdržovat. kteří jsou zvědavější. Také mágové prý čerpali z těchže elementálních zdrojů sílu nezbytnou pro úspěch svých rituálu.i když se žádná nikdy neztratí . sídlících tentokrát v astrálním světě. že si toho kdekdo všiml. co existuje. individualizovali delším stykem s lidmi. podobně jako přírodní elementálové. Když se ho zeptali. kterými je pověřují jejich andělští nadřízení. Ve styku s nimi je třeba se vyvarovat jak nadměrné uctivosti. neboť se jim za života nedostalo vědomí vlastního já." 5) Fakt je.naše sympatie však prý jsou s to zlomit kouzlo. Měli bychom mít stále na paměti. Mnoho těchto útvaru existuje celá staletí v podobě symbolu. jako se o něco prozaičtěji využívá ve dvacátém století elektřiny na vytápění a svícení.

jak ty slyšíš mne. jež už předtím po návratu z Plynlimonu často opakovala a jež byla vlastně poslední dobou jejím jediným mluveným projevem. Šlo spíš o nenápadný ústup do skrytého světa snů. přijde zejména vhod. že se to za jeho mládí přihodilo ve Walesu skupině žen.Peter Richelieu – Putování duše charakteristické jevy astrálního světa samy o sobě velmi zajímavé už tím. Za půl roku zemřela. pak ale jedna dostala strach a prosila ostatní. kde a v jaké společnosti jsou. Slunce bylo toho odpoledne za mraky. jak soudí někteří psychologové.nezapomenutelně vryly do paměti. která je všude kolem. až adept vkročí do oné mlhavé oblasti. Šlo jí jen o jedno: objevit zdroj oněch zvuků a s tou myšlenkou opustila skupinu a vydala se směrem. aby je zpívaly nahlas. jejichž nástrahám naše vědomí rychle podlehne. Každá astrální cesta vyžaduje. z čehož plyne. které uvidí. dávala dokonce jakýsi smysl: "Já se tam vrátím. kde sice jeho individuální uvažování nepřestane. I kdyby astrální pouť. jež za jiných okolností. Měli by se obeznámit se symboly. Ať je tomu jakkoli. a vědět za každých okolností. Pro zkušeného okultistu je toto nebezpečí nepatrné. Podle úřední. že kdyby se spojnice těchto starobylých míst zakreslily do mapy. odkud zaznívaly. že ji vidíme. že na ní její zážitek nezanechal stopy. ale bylo teplo a nehnul se ani vánek. že taková místa existují. venkovské ženy tenkrát narazily náhodou na jedno takové místo. slyšíme. neboť bychom se stejně dostali k onomu opevněnému místu. ale poslechly.7) Na rozdíl od dementní Wenny zkušení okultisté nevstupují do astrálního světa náhodou. Teprve později se ukázalo. jako byl v mystériích symbolicky roztrhán legendární Osiris." šeptala. Orfeus a Dionýsos. že se klíč dostane do rukou osob. Asi v pět hodin se v tomto skličujícím tichu ozvaly zvláštní. že klíč k ní je třeba spolehlivě hlídat. ega. ostatním však hrozí za branou do astrálního světa ztráta zdravého rozumu. svůj zdravý instinkt a utekly. Přes všechna opatření se nicméně stává. rozumět významu všech tvarů a barev." Je pochopitelné. která kouzlu podlehla a nervozity svých společnic si nevšímala. ani tak by se neobešla bez nebezpečí.až na dospívající dívku jménem Wenna. nebo později první křesťanské chrámy. pokud na ně není dobře připraveno. že přišla o rozum. mohou vést k šílenství. že odhalují některé skryté funkce jejich vlastní mysli. kde se naše bdělé vědomí brání kloakálním myšlenkám. Její poslední slova matce.kde se náš každodenní svět a širší svět astrální přitahují tak mocně. i když to na jejím chování nebylo příliš znát. abychom zvedli padací mříž své mysli a odstranili vodní příkop. samozřejmě nepřesné diagnózy byla příčinou smrti "tělesná ochablost". kterým je obehnána. aby šly pryč. že jde určitě o něco strašidelného. a tak všechny vzaly své košíky a spěchaly domů . Wenna se vrátila domů až za čtyři dny a zprvu se zdálo. alespoň ne tak.znám několik podobných ." dodával otec a měl pravdu. a stavěli tam monumentální kameny. které ho nehledaly a nemají tušení. Číhají tam nebezpečné Sirény. "já se tam vrátím. například při používání drog nebo při nesprávné aplikaci narkotik. nebyla ničím víc než zkoumáním vlastní vnitřní psýchy. že pozůstalí usoudili. Tenkrát odpoledne došlo k něčemu neobvyklému: do Wennina mladistvého světa proniklo něco. kde se jí žilo patrně příjemněji než ve všedním světě. nebo jako Wenna. ale octne se těsně na hranicích kolektivní mysli. Nejprve naslouchaly těm podivným harmonickým zvukům bez obav. kam nedopatřením vkročily. než svěří svým okultistickým žákům klíče od této zvláštní říše. ale přesto vábivé tóny. a dokonce je cosi nutilo. Zvýšené vědomí vlastního já. Proto by měl každý učitel. Nejistotu zvýšil ještě přicházející soumrak. které je výsledkem esoterického výcviku. která se vypravila na borůvky na pusté svahy hory Plynlimon. vznikl by zajímavý obrazec znázorňující siločáry neznámých zemských proudů. Jde o stejné síly. až na Wennu. Existuje dokonce názor. ne příliš hudební. co mělo za normálních okolností zůstat vně. že se její přání nakonec splnilo. Wenna i ostatní ženy se při sběru borůvek bezděčně dostaly na místo . jaký až dosud znala. jež se ustavičně dožadují vstupu. máme-li se odvážit do oblasti za ní. že se občas překryjí a nadsmyslová realita se k nám přiblíží tak. zajistit. Můj otec mi kdysi vyprávěl. a rozloží se. Naši předkové věděli lépe než my. že máme dojem. jež slouží jako ukazatele cesty. aby si i v bdělém stavu dokázali poradit s jeho obyvateli. 80 . "Samozřejmě že ve skutečnosti neslyšela nic. které se ženám jak všechny svorně tvrdily .

je v podstatě každý z nás. prozíravě řízených vyššími bytostmi přispívajícími k naší evoluci.ke zvýšéňí zmatku: . jež se vyvinulo v řadě inkarnací z původní monády. cestování mezi planetami bylo ostatně běžné už u novoplatoniku a gnostiků. navodíme představu sobotních hospodských sedánek a obraz se tím zatemní. aniž by sděloval něco z jeho skutečných zážitků. Název je složeninou sanskrtského déva . Určitou analogií tu může být encefalograf zaznamenávající v podobě křivek snový život pacienta.jejíž zmenšeninou. což je patrně ze všeho nejpoučnější. protože právě zde existují akašické záznamy. okno do duchového světa. a jako Atman pak putuje sluneční soustavou . že se náhle ponoří do kosmického prostoru.příbytek. mohli bychom říci. která na počátku sestoupila do hmoty. Zmínka o planetách má ještě jiný esoterický význam. jehož se nám dostane po smrti. je v astrálním světě možno dostat se jakoby do zákulisí a spatřit příčinu každého účinku. že tato oblast je sice podivuhodná. tj. který v četných přednáškách líčil. kteří jsou k tomu oprávněni. A poněvadž vesmír sám je souhrnem těchto vlivů. Když se krátce pobavilo se solárními bytostmi. co ego prožívá v duchovém světě. Je to. Ve sféře kamaloka se naše já oproštěné od těla zbavuje hrubších prvků své minulé osobnosti a přizpůsobuje se tomu. přijmeme-li hermetickou zásadu "jak nahoře. stručně řečeno. z měsíční krajiny kamaloka. 8) Jsou to vesměs pokusy popsat. a dál se o tom nešířit. Ve skutečnosti jde o samostatný a soběstačný kontemplativní stav na rovině Atma-Buddha (abychom opět použili orientálního výrazu). kde se já bez ztráty vlastní integrity sjednocuje s veškerenstvem. kterou lze srovnat alespoň přibližně s poměry na zemi. k Merkuru) a odtud ke Slunci. že se ego v kamaloce začne distancovat od pozemské sféry ne tím. Přesto se nelze nadlouho vyhnout objektivním nebo dokonce prostorovým výrazům. vědí. Zatímco v kamaloce dochází k rekapitulaci předchozího. například že toto štěstí spočívá kromě jiného též v blaženém společenství druhých (neboť tam nejsme sami). Tomuto úskalí neunikl právě Rudolf Steiner. kde pak pochopitelně – usíná. které přímo s časem ani prostorem nesouvisejí. co zbylo. jež ovládají tyto končiny. jestliže se Rudolf Steiner podle vzoru novoplatoniků vyjádřil. které tam žijí. až do prehistorie vesmíru. Bohužel je však nutno přiznat.světlo . Proto není nijak zvláštní. kde se specifickým způsobem zrcadlí náš pozemský svět i čas. Pokud bychom chtěli popsat celý proces jinak a snad i názorněji. kteří tím vyjadřovali smír a harmonii mikrokosmu s makrokosmem jako výsledek všeobsáhlého vědomí sebe. že pro generaci vychovanou pojmy jako hvězdné války a kosmické sondy mají tyto představy mezihvězdných cest pro lepší pochopení této tématiky význam pramalý. kam naše posmrtné já vystoupí z oblasti vyhaslé touhy. právě skončeného života a člověk pociťuje důsledky všech svých činů. popisuje vlastně objektivními pojmy času a prostoru řadu vnitřních zkušeností. Nejlepší je popsat dévachan jako stav. v dévachanu nazírá svou minulost vcelku a opět si uvědomuje své trvalé já. Hlavním cílem okultistu při těchto výpravách je přiblížit se vyšším inteligencím. Z našeho přítomného hlediska je astrální rovina v podstatě kauzativní přechodná oblast. nicméně že jde o pouhý myšlenkový výtvor. která se nepřevtěluje. možnost za skutečností a. Na rozdíl od kamaloky. Tato minulost sahá ovšem mnohem dál. pokračuje ego k Marsu a ukolébáno hudbou sfér kolem Jupitera a Saturna ke stálicím. mámeli získat trochu jasnější obraz o životě v oblasti dévachan. se duchový svět dévachan naprosto vymyká všemu. si v nich může číst. Mluví-li o Slunci a o planetách a o hvězdách a hudbě sfér. co si naše mysl nyní dokáže představit. Proto je 81 . tak dole". pak k Venuši (tj. kde se čistě duchovní vlivy mohou přizpůsobovat fyzickým podmínkám (asi tak jako adaptér modifikuje elektrický proud pro určitý spotřebič) a přenášet na rovinu husté hmoty.mínil Venuši).a tibetského chan . který následuje po takzvané druhé smrti. nýbrž že se postupně odlučuje od pozemských vztahů. Pokud bychom chtěli něco dodat. obsahující naši kosmickou minulost. jak ego vstoupivší do oblasti dévachan putuje z lunárního okrsku světa mrtvých (kamaloka) nejprve k Merkuru (kterým ve skutečnosti . v němž osvobozené já prožívá neskonalé štěstí. úmysl za příčinami. transpersonální ego. a těch několik málo jedinců. že v oblasti dévachan se naše já neboli atman (s malým a) spojuje se svou duchovou částí. jejíž jednotlivé etapy odpovídají určitým fázím našeho kolektivního prehumánního vývoje a kde viditelné planety sluneční soustavy představují jakési zhmotnělé pozůstatky onoho dávného kosmického dění. Každá je výsledkem činnosti určitých sil.Peter Richelieu – Putování duše Také to nedělají pro zábavu nebo ze zvědavosti.

neohrožuje ani integritu našeho já. že na sedmé duchové rovině existují nejen archetypy formy. Naopak. čím se vyznačuje život na duchové rovině. nikoli jednotou mnohého". jak je známe na světě. Jestliže jsem kamaloku popsal jako část širšího astrálního světa. jež jsou pro zatím charakteristickým rytmem jeho existence. lze snad poznamenat jen to. jak je chápeme dnes. vyšší než andělé. ani jednotu. k níž toto já patří. který někteří okultisté nazývají mentální rovinou. Tento název se hodí. nemluvě o archetypech archetypů. nýbrž se patrně snaží popsat situaci. jejichž spolupráce je tak dokonalá. kterou vnímáme. do stavu "mokša". nebo lépe řečeno prožíváme na duchové rovině (neboť jsme sami její součásti/. že jejich pojem zničení neznamená -zánik všeho. Naštěstí jsou hierarchie entit majících na starosti tvoření kosmických idejí mnohem chytřejší než my. abychom parafrázovali Descarta. které dokončily lidskou fázi evoluce a jejichž přítomný stav lze odvodit jen z kontextu. Pak teprve nastane jednota přesahující jednotu a mnohost. dévachan mohu z osobní zkušenosti označit za oblast duchového světa. století Jana van Ruysbroeka. čím život v dévachanu není. (Nejstarší védské hymny používají jména déva v stejném všeobsáhlém smyslu. Pro duchové bytosti zodpovědné za jeho provedení to představuje zvláštní úkol. "žít plně v Bohu a současně plně sám v sobě". jež navštíví tuto sféru jen dočasně a spatří svou vlastní budoucí dokonalost i budoucí dokonalost lidstva. k němuž všechno podle své přirozené povahy vytrvale směřuje. protože ať se vyjádříme jakkoli. kladně či záporně. Uvědomujeme si evoluční cíl. ale i archetypy života a citů. budeme-li chtít vysvětlit. Šířit se o tomto tématu dále by znamenalo obezřelé putování po takzvané via negativa. celkem 82 . to však nemá nic společného.Peter Richelieu – Putování duše zcela na místě popisovat nové pohroužení do celkové minulosti. kterou Platón nazývá světem idejí. kdy se definitivně zbaví nutnosti opakovaných inkarnací. že se v duchovém světě naplňují slova vlámského mystika 14. jednota zcela jiného řádu. přičemž je ovšem znovu nutno zdůraznit.) Abychom to tedy shrnuli: mystické splynutí naší podstaty s podstatou všeho ostatního. Jsou to bytosti. že zde probíhá neustálá činnost duchových bytostí. Jakmile se ke svému uskutečnění propracují dlouhou řadou evolučních procesů. Poněvadž ale tyto bytosti nejsou vševědoucí ani všemohoucí. je totožné se zkušeností. zůstává stále samo sebou a nezhasíná . Do této vznešené kategorie patří veškeré duchové bytosti. co lidské já prožívá po smrti v dévachanu. o kterou se snaží každý zasvěcenec ještě za života. Tato jednota neznamená všeobecnou uniformitu a popření různorodosti stvořeného. je. protože mentální rovina je domovem veškerých archetypálních myšlenek. a popisovat místo pozitivních zkušeností spíš to. Proto mnoho vědců považuje evoluci za pouhý sled náhod a z nich vyplývající nutnosti. Z této diferenciace vyplývá. zdá se. jež se během času konkrétně projeví v hmotném světě. dévických a elementálních sil je postupná a probíhá pouze v čase. co existuje. které jsme sklidili na neúrodných polích času a prostoru. že lidské ego. Současná okultní literatura je označuje sanskrtsko-tibetským názvem dhyan-čoan. jednota. tj. kdy se všechno stane součástí nedualistického bytí Absolutna a dojde k pravé apoteóze neboli zbožštění veškerenstva. cestou záporu. jež se projevují mylnými odhady a neúspěchem. teprve až celý vesmír dospěje svého konce. Ale ani tak bychom se nedostali o mnoho dál. že ji lze nejlépe nazvat hudbou andělských chórů či harmonií sfér. To. Jejich podrobný abstraktní plán existuje v podobě celkového realizačního záměru na horních rovinách dévachanu. musíme se spokojit jen se vzdálenými analogiemi. v němž se toto slovo vyskytuje. dochází občas k chybám. jež naše já postupně prožívá v dévachanu. který doporučoval."jako svíčka ve větru". nýbrž o souhrn dokonalostí všech částí. Proto se. Se zvuky. jehož úspěšné splnění je podmínkou jejich vlastního dalšího vývoje.) Jiní autoři sklesávají často do určité formy polyteismu a zmiňují se o nich prostě jako o "bozích". totiž o souznění se základní jednotou mnohotvárného vesmíru. avšak jeho konkretizace ve hmotě prostřednictvím andělských. říci něco bližšího. "jednotou v mnohém. což neznamená ani tak sjednotit se s Absolutnem jako objevit Absolutno ve vlastním nitru. (Abychom však byli k buddhistům spravedliví. že nejde o dokonalost jednotlivou. Lze říci. které mají za úkol vymýšlet a tvořit vše. kterou si nedovedeme zatím představit a která vznikne. jako putování mezi planetami v blízkosti země. Se známými pojmy rovněž nevystačíme. kníže přemýšlení.podle názoru mahajánské buddhistické školy . Pokud bychom měli o této archetypální oblasti.

kdo ne. Karmický zákon začíná působit. Od tohoto okamžiku se začne zvolna vracet planetárními sférami a cestou ztrácí vzpomínky na svou vše zahrnující minulost. Ačkoli karma. kde ve svém osvíceném stavu údajně ozařuje okolní hustou tmu. neboť karma je mravní síla způsobující změny. ale s určitým odstupem společenské i jiné povinnosti a přitom zasvětili veškeré úsilí službě Bohu. Částí tohoto plánu je neodvolatelný závazek. abychom plnili svědomitě. Abychom to pochopili. Na tomto místě. abychom měli dostatek příležitosti pro pokrok a vývoj. a tímto výrokem končit. které se projeví v příštích životech. dochází k novým vztahům nových osobností a vznikají nové situace a nová řešení. 9) Na Západě se dlouho nerozlišovalo mezi karmou a nutností či osudem a karma se považovala za mechanický zákon. ale z živého přesvědčení. Ve skutečnosti to. co nás v životě potká. Dokonce lze říci.činnost. Ti. a umožňuje nám rozhodovat se na základě vlastního uvážení. že lidstvo je schopné sebezdokonalování. se obejde bez Boha úplně. Za druhé. že mnoho lidí. od Země nejvzdálenějším. kteří považují karmu za dostatečný důvod proměnlivosti lidského údělu. bude se muset věnovat okultním vědám.pouze čas a místo příští inkarnace nám určují vyšší bytosti. "nás vyhledají tak jistě." prohlašuje Mahábhárata nekompromisně. které předtím získalo. jež prožíváme v současné inkarnaci. abychom svým chováním vytvářeli účinky. musíme si především uvědomit dobrovolný souhlas posmrtného já s karmickým závazkem napravit v některém budoucím životě všechny minulé chyby. že její činnost lze řídit. a v tomto smyslu spolupůsobí s našimi snahami o mravní zlepšení. jejím konstantním cílem je obnovit rovnováhu.dost výstižně . kterou jsme porušili. protože se týká našeho duchovního vývoje vcelku. často pohoršeně poukazují na rezignaci.Peter Richelieu – Putování duše vzato jeví nejrozumnější konstatovat. že dévachan existuje. Platí tak nekompromisně a pro každého. jak se projevuje. Tímto slibem jsme se dobrovolně podrobili zákonu karmy. je už jeho věc . musíme mít na mysli. které jsme svobodně vykonali v životě předchozím: "Naše skutky. V žádném případě neomezuje tím. že díky svobodné vůli můžeme v každém životě řídit své myšlenky a činy tak. jak jsme zdůraznili. neboť. jimiž musí projít vše. čímž vlastně odpadá potřeba Boha soudícího naše chování.za omyly a úspěchy pozemské existence jsme odpovědni jen my sami . Jeho pozornost je pak už obrácena pouze do budoucnosti a zároveň souhlasí s vytvořením plánu pro nadcházející návrat do hmotného světa. Kr. Některé jsou obrovské. jakmile náš duchový element sestoupí do světa času a prostoru 83 . které jsme znali v minulých životech. jako tele dokáže najít svou krávu ve stádu dobytka.jak se často děje . což je sanskrtské slovo znamenající . že lidé věřící v karmu nejsou zatrpklí. podle něhož se máme stát anděly a bohy. je výsledkem činů. kdo hájí tento názor. že neštěstí i štěstí. rozdílí své odměny a tresty neosobně.s lidmi. předpokládá. že unikají naší pozornosti. jimiž jsme porušili harmonii. Orientální nauky doporučují zachovávat určitou promyšlenou míru zdrženlivosti a aktivity a Bhagavadgíta nás nabádá. že by je vzdor a zoufalství mohly učinit šťastnějšími. jiné tak nepatrné. naši svobodnou vůli: jestliže se například setkáváme . které si tolik ceníme. Nejde o nějakou slepou nebo dokonce bezohlednou sílu.ačkoli je dost obtížné si představit. který my ubozí smrtelníci můžeme těžko změnit. musí počkat… Než toto téma opustím. neviditelná a nepoznatelná. co astronomie nazývá vnějším okrajem sluneční soustavy. který jsme učinili před druhou smrtí v kamaloce. s jakou masy indického obyvatelstva celá staletí snášejí životní útrapy . Tuto zkušenost nazývá hinduismus trišna (pal. vyplývá nikoli z nějaké pasívní lhostejnosti. Co udělá s budoucím životem. jeho pravé podstatě nerozuměli. rád bych se ještě zmínil o posmrtném egu. Teprve Gautama Buddha (?563-483 př. co existuje. kterou se náš vesmír neustále snaží dosáhnout. Podle upanišady Brihadaranjaka pocházející z roku 500 před Kristem znali tajemství karmy neboli zákon života pouze zasvěcenci nejvyššího stupně. které se na cestě vesmírným prostorem dostane až tam. činí to s naprostou spravedlností. že veškeré životní události jsou víceméně určovány předchozími příčinami. Zřejmě však pouze věděli." Také nesmíme zapomenout. se v něm náhle probudí touha vrátit se na naši planetu. Karma nemá vliv na naši nezávislost. V každé inkarnaci máme proto příležitost splatit své karmické dluhy a ovlivnit tak své budoucí konto. že vyrovnáme své minulé skutky. Kdo si upřímně přeje dovědět se víc.) ozřejmil obecný dosah karmického zákona a zejména jeho vliv na duchovní pokrok každého člověka.: tanha) neboli žízeň po osobnosti.

se vyskytuje řada zajímavých případů malých dětí. Pavel v epištole k Židům (9. už posthumánní stadium našeho vývoje. Zato v Orientě. že je převtěleným Pythagorou. jejíž kniha Okřídlený faraón (The Winged Pharaon) při prvním vydání krátce před druhou světovou válkou vzbudila menší senzaci. asi proto. že "každý člověk umírá jen jednou a potom bude soud" . 10/ Víra v reinkarnaci je dnes v Evropě a v Americe dosti běžná. kteří o sobě tvrdili. že přesvědčení o reinkarnaci bylo předtím obecně rozšířeno na Západě i na Východě. získal řadu přívrženců. že jde o nějakou novou. v těchto kruzích oblíbená od začátku. často s podrobnostmi. Tato mladá žena předstírala. propůjčují jejich zkazkám určitou věrohodnost. že podobné učení měli i britští druidové. nepřekvapí. Lze je srovnat s případem amatérského média. Později je oživili manichejci a kabalisté. Fichte.čímž zneuznalo fakt. jež se však potom bohužel všechny našly v knihovně jejího otce. Patřila k nim i Joan M. jehož subjekty vypovídaly hodnověrně o svých minulých inkarnacích.) Poněkud méně exoticky působí vzpomínky na minulé životy. velmi dobře doložený a 84 . Toto dědictví vzdálených věků. že se pamatuje téměř na sto minulých životů . kdy Země zůstane jen vyhaslou hvězdou. že tu lidé přijímají reinkarnaci jako samozřejmou . a když Lessing v roce 1780 obhajoval reinkarnaci ve spise Výchova lidského pokolení (Erziehung des Menschengeschlechtes). mezi nimiž byli Goethe. které patrně umožňuje hypnotická regrese do doby před narozením. dokud nedosáhneme takové duchovní úrovně. kdy budeme s to se osvobodit (mokša) od kola znovuzrození. ale nemohou sloužit jako nezvratný důkaz reinkarnace už proto. připadá poněkud nezvyklá. 12) Počítáme-li u těchto osob s určitou dávkou exhibicionismu. důkladnější rozbor však ukázal. Tuto techniku poprvé použil francouzský hypnotizér de Rochas./ například v příběhu jirchám Mikylla. že zprostředkuje jednomu z účastníků seancí zprávy od zemřelého syna. Následovaly další práce o údajných vzpomínkách na minulé životy. a doplňovala obvyklé spiritistické tlachy hojnými příklady jazyka. Od té doby zájem o tuto tématiku vyrostl zejména díky větší znalosti orientálního myšlení s jeho tradiční vazbou na představu znovuzrození a vyskytlo se mnoho nadšenců. že by jejich "vrnící a blinkající" potomek měl za sebou už několik dospělých životů. jímž se prý na planetě mluví. poněvadž jim představa. 11) Tyto experimenty.Gándhí prý jednou jen tak mimochodem prohodil. která ještě navíc pronášela celé věty v arabštině a v sanskrtu. který se údajně převtělil na Mars. prozrazují sice určité paranormální prvky. dokud nás tam nakonec nedostihne i ta poslední z lidských bytosti. Pro ilustraci uvedu jen jeden. jejichž pravdivost a přesnost se dala později ověřit. přestože ortodoxní křesťanství už téměř dva tisíce let hlásá vzkříšení těla a život budoucího věku (nikajské vyznání víry: "et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi ") a sv. Benjamin Franklin a později Schopenhauer. aby byl vyloučen podvod. a pak indická kněžna z šestnáctého století jménem Simondini. kde si je slečna Smithová přečetla a bezděčně zapamatovala 13) Badatelé o reinkarnaci tvrdí. se tradovalo v mystických školách v Řecku a v Římě a Gaius Julius Caesar vypráví v Zápiscích o válce galské. že byli v minulých životech egyptskými vládci. avšak tou dobou už nebylo běžné. kdy lidstvo mělo ještě nadsmyslové poznání takových věcí. V té chvíli získáme právo přebývat v blaženém prostředí nirvány. získané zčásti nevědomě. čínskými dvořany a římskými centuriony.27) napsal. a dbá na to. Západní rodiče si takových projevů většinou nevšimnou. že se v hypnóze s velkým potěšením předvádějí jako lidé z dávné minulosti. že na předchozí životy ukazuje často chování a určité zájmy malých dětí. kterou na přelomu století zkoumala švýcarská psycholožka Théodore Flournoy. známého pod pseudonymem Hélelne Smithová. Prozatím však je nutno konstatovat. že víme příliš mnoho o paralelních osobnostech projevujících se v jediné mysli. Nejprve se zdálo.Peter Richelieu – Putování duše (samsára). které většinou popisovaly výstřední historické událostí oblíbené v tehdejším Hollywoodu. Grantová. (Podobný žánr se vyskytoval už v starověku a satirizoval ho řecký spisovatel Lukianos /115-200 po Kr. což bude znamenat další. logickou a složitou řeč. Jejich současné znalosti tehdejší doby. Domovu blíže byly její vlastní předchozí inkarnace: nejprve Marie Antoinetta. že následkem slabostí našich i většiny ostatních lidí bude planeta Země zářit ještě hodně dlouho. pokud se provádějí tak. jenž o sobě prohlašuje. V novověku je zastávali kromě jiných samostatných myslitelů Hume a Kant. abychom se neustále převtělovali (samtana). kterému káže mluvící kohout. že se lexikem i skladbou nápadně podobá rodné francouzštině slečny Smithové a že si marťanský původ vymyslelo její vynalézavé podvědomí.

jak jsem už vyložil. která se vrací k svému původnímu zdroji. dědičné dispozice. Ian Stevenson z University of Virginia. než aby jim jako důkaz reinkarnace stačilo několik popsaných případů. jež se. Dynastie královských stavitelů pyramid starý egyptský rituál ze IV. sebeklam nebo dokonce přímý podvod. ovládají pouze zasvěcenci. jsou už okolnosti jeho návratu do fyzického světa . jako je starý egyptský rituál ze IV. ale že je odtud po smrti své ženy vybral.vlastní nebo cizí . často s překvapujícími výsledky. Když se tam dostane. přinutí naše ego sestoupit duchovými sférami až k hranicím dévachanu. v nichž si libují astrální slupky. vážili si ho. který byl naprogramován podle naší individuální karmy. že všechno kolem nás má podobnou duchovou podstatu. dynastie královských stavitelů pyramid Snefrua. například překonat obtíže . jehož obsah sice neznáme. Zajímavý výzkum provedl v této oblasti dr. Cheopse a Chefrena. V okultní terminologii se zárodky takové osobnosti nazývají sanskrtským slovem skandha. v jejichž rámci bude naše nové vědomí fungovat. který vyšetřil řadu případů z celého světa. v užším smyslu týká pěti buddhistických rysů pozemské existence. vyňalo z úkrytu pod dřevěnou podlahou jakousi skříňku a bylo zklamáno. že jejich úsilí nejen odhaluje nadzemskou realitu. heq ť etta a prováděný prvního dne sothického roku (první úplněk v našem měsíci červenci). a tak nás naše minulost nakonec vždy dohoní. Ať jsou naděje na úspěch jakékoli. spojili s ním svůj osud a starali se o něj pečlivěji než 85 . Zcela jinou otázkou však je. Paměť prý podle tradice osvěžují i určité byliny. Jakmile se dostalo do bývalého domu v Muttře. kde plně a skvěle žije naše pravé já. Jiní. v níž začínající osobnost zapustí kořeny. 14) V těchto věcech se svědectví malých dětí považuje za spolehlivější než výpověď dospělého. jež člověk během let vědomě či nevědomě nahromadí a asimiluje. kdy se naše já spojí s hmotným tělem a étero-astrálními složkami dítěte. Další pátrání místního učitele a jiných osob je pak zavedlo k onomu vdovci do zmíněného města. že je prázdná. nebo patnáctého dne kteréhokoli. Je pozoruhodné. Uvedla i své bývalé jméno Lugdi a jméno svého manžela Kedar Nath. nejlépe devátého. z obecnějšího hlediska však také karmických předpokladů.rodina. oznámila svým rodičům v New Dillí. protože jejich omezená zkušenost neobsahuje obrovské množství informací. Když jí byly čtyři roky. vyžadující často přístup k akašickým záznamům. Tyto metody se pohybují od přímé meditace orientující se na sefiru druhé sféry kabalistického stromu života (hebrejsky chesed) až k složitým postupům. jejichž zvědavost je odůvodněná a opírá se o seriózní záměr.které souvisí se soukromým životem či zdravím a jejichž karmickou příčinu je třeba zjistit. ale jež nás provází od sedmnáctého dne těhotenství (nebo podle mínění jiných od okamžiku prvního nadechnutí). kde lze vyloučit potlačené emoce.15) Přesto okultisté. že většina lidí přicházejících na tento svět vědomé vzpomínky na minulé inkarnace nemá. jisté je. zda se člověk dokáže sám rozpomenout na předchozí životy. ovšem příslušné metody. Dítě předem popsalo i svůj někdejší domov a vyprávělo mnoho podrobností ze svého tehdejšího života.podobně jako Persefonin sestup do podsvětí určitý druh smrti. Skandhu lze tedy jako morální reziduum našich myšlenek a skutků z předchozí inkarnace přirovnat k jakémusi mikročipu. zda lze reinkarnaci vůbec někdy "dokázat" na základě svědectví. Touha po novém životě. polepšit se a dosáhnout nakonec vysvobození z cyklu života a smrti. jaká se občas parapsychologům předkládají. Stane se karmickým břemenem. Podle okultistu to možné je. společenské prostředí a dokonce i vzhled . že předtím žila v městě Muttra a že tam před dvanácti lety zemřela při porodu druhého dítěte. abychom jej milovali. i když se minulých osobností dávno zbavil. 16) Pro některé zasvěcence představuje zrození . Zmatený Kedar Nath vysvětlil návštěvníkům. protože jsme tak vyhnáni z duchovní říše.určeny a poskytují jakousi půdu. do kterého jsme se měli narodit. Moderní okultisté sdílí v podstatě tento pozitivní přístup. i když možnost vzpomínek na minulé životy nevylučují. Týká se malého děvčátka jménem Šanti Devi. známý jako A Chonsu. vědí až příliš mnoho o akašických záznamech a úskocích. Na cestě z dévachanu do astrálního světa na nás tento mikročip trpělivě čeká. ale současně přibližuje i hmotný svět. poněvadž tento den byl ve starověku považován za posvátný. Celkem vzato je asi dosti sporné. lunárního měsíce. kteří nejsou tak pesimističtí. vítají nový vstup do hmoty jako příležitost začít novou inkarnaci. že v krabičce bývaly peníze.Peter Richelieu – Putování duše hodnověrný. neboť je utěšuje vědomí.

že "lidská existence by měla být neustálým osvobozováním elementálních duchu zakletých v nerostech. že "žádná bytost se nemůže zrodit do sféry lidského života znenadání jako nějaký vyvinutý anděl". Blavatsky. II. s. 6) Velký jogín Šri Aurobindo (1872-1950) učil. aristokrati světa elementálu. se spoléhají na dobrou vůli některých solárních entit. živočišnou a lidskou říši do svého duchovního zdroje. 182. Podobné práce. Poslední golem se vyskytl v devatenáctem století v Rusku. Pavana. Platón a jeho žáci dlouho učili.spadají pod dohled čtyř lokapalasu (strážců země):Agni. jež vydali Maurice Rawlings (Beyond Death 's Door. Podle tradice se takové věci děly zejména v Praze v šestnáctém století. Titíž archandělé vládnou jako ochránci lidstva (ve stejném pořadí/ čtyřem světovým stranám: jihu. Bhagavatgíta (VII. (Druhá přednáška jeho vídeňského cyklu v září a v říjnu 1923. noumenálních a fenomenálních rovin (loka a tala). otištěná ve sborníku Anthroposophy and the Human Gemut. Jejich orientální protějšky jsou (opět ve stejném pořadí): Virudhaka. (V těchto oblastech zkoumá fyzika i okultismus tutéž skrytou skutečnost. V kabalistickem systému jim vládnou čtyři archandělé: Michael (oheň). Jednoho melancholického golema. vaju (vzduch). že ve svých projevech (išvara) se Absolutno vyvíjí na všech rovinách bytí a vrací se." píše. 2) Zlomek B 21 ze Simplikia.the surviva/ of bodz1y death (Bantam Books. New Y ork 1975) a v jejím pokračování Reflectíons on Lije af/er Lije (tamtéž. rostlinách a zvířatech".tedžas (oheň). Třetí skupinou jsou golemové připisovaní židovským kabalistům. který má na starosti kosmický vývoj a na mikrokosmické rovině rozvoj lidské inteligence. "je nekonečný cyklus v rámci 86 . Londýn 1936. rozdíl.) Ve východní tradici čtyři živly . 283-4. Vybraná společnost pak četla úryvky z Genese s dalšími magickými jmény a gesty. Penguin. přes nerostnou. nýbrž musí nejdřív projít všemi rovinami existence. 4) Rakouský zakladatel antroposofie Rudolf Steiner (1861-1925) dokonce tvrdil. že má-li se objevit pravá povaha živlu. a prithivi (země) . Raymond A. golem prý tajemně zazářil. Virupakša. sv. Anthroposophic Press. Všechna tato zjištění odpovídají esoterické tradici. Sheldon. Gabriel (voda) a Uriel (země). 1971. kde působilo mnoho kabalistu. potvrzují Moodyho výsledky. 5) Alexandra David-Neel. kdežto salamandrové.obvykle míní jejich potenciál. With Mystics and Magicians in Tibet. Když pak hlavní kabalista na hliněnou postavu dýchl. Vzdušní elementálové (sylfové) hledají prý tutéž pomoc u andělských bytostí. "Bytí. zda tito umělí lidé mají duši. New York 1946. další dva se zatím vymykají lidskému vnímání. K tomu je nutno ještě poznamenat. prý vyslýchal sám císař Rudolf II. mezi nimi i slavný rabi Low ben Bezaleel (1513-1609). Nedorozumění se lze nejlépe vyhnout tím.v terminologii východních nauk to jsou souběžné funkce. který věda s nadšením uznává u silových polí. východu a severu. London 1979) a jeho kolega kardiolog Michael Sabom (Recollections ofDeath. VIII. lndra a Kšiti. Praha 1944. jako je Agnišvatta Pitris. Rafael (vzduch). 1) Několik set anamnéz klinické smrti uvedl dr. 1978). 4) mluví o jejich prostém či hmotném aspektu (adhibhuta) a jejich duchovém či subjektivním životě (adhidaiva). přeložil Karel Svoboda. nové vydání tamtéž pod názvem Magic and Mystery in Tibet. 22). který bydlel na půdě Staronové synagogy a konal různé služebné práce. že když okultní tradice mluví o "živlech" . / 3) Viz H. že podle okultní nauky je živlu vlastně sedm: pátý jakožto quinta essentia (pravděpodobně éter) předpokládal Aristoteles.Peter Richelieu – Putování duše kdykoli předtím.v sanskrtu "tanmatras" . apas (voda). kteří obvykle vymodelovali lidskou postavu z hlíny a vložili jí do úst papírek s posvátnými jmény. jež je částí toho.. kromě jiných cest. The Secret Doctrine. zachvěl se a otevřel oči. s. rostlinnou. je třeba věnovat pozornost nehmotným principum. západu. Dhritarasrtra a Vaišvanara. Entity tohoto druhu nutno rozlišovat od homunkulu.. co Paracelsus nazval mysterium magnum čili velké tajemství. jež se v nich projevují . 30. Zlomky předsokratovských myslitelů. Harper & Row. s. nikoli skutečný projev. že si uvědomíme. Moody v knize Lije after Lije: the investigutíon of a phenomenon . známy svým zájmem o alchymii. které údajně vyráběli alchymisté a kteří vyvolali řadu teologických sporu. London 1982). P. Už před ním prohlašovala nesmlouvavě paní Blavatská.

(Viz Colin Wilson. Stejnou záhadou byla smrt Harryho Deana v roce 1939 na Bredon Hill. která nutí 'zbožného' křesťana prohlásit navzdory všemu zlu a nezaslouženým ranám. která se zvláště zajímala. Zde narážíme na jedno z nejhlubších tajemství okultní filozofie. Už otec moderní hypnózy. kdy se lidé objeví jakoby "odnikud". ačkoli mají zásluhy daleko větší. A. cit. cit. nebo dokonce Napoleona. Aquarian Press. V poslední době se podobnými experimenty zabýval lan Wilson ve studii Mind aut of Time. 3) fyzického těla.000 knih (patrně nejznámější bude stejnojmenný román Jakoba Wassermanna). učených pojednání a článků. Dříve se tvrdilo. 7) Wennino neštěstí připomínající lidové pohádky svědčí o tom. sv." (Op. Jeden z nich.jedině znalost karmického zákona mu zabrání. který vidí za každým jejím projevem prst boží.s. nepálský bůh Avalokita.Peter Richelieu – Putování duše jediné absolutní věčnosti.. o kontakt se zelenými elementály. který byl velkovévodovým tchánem. Londýn 1963.. z níž se už nevrátila.května objevil v Norimberku na ulici a zemřel následkem pobodání v prosinci 1833. V minulém století byl nejznámějším takovým nalezencem Kaspar Hauser. 10) 9) S výmluvností sobě vlastní to madam Blavatská. Totéž platí o řadě případů. protože nedokáže pomoci v nezaviněném trápení. když tohle všechno vidí a musí se odvrátit. ať jde o zrození. Raymonda Moodyho. životní osudy či nadání a dovednosti. Běžné pohádkové příběhy by nás neměly svádět k domněnce. Londýn 1924. Není náhodou.nazýval ji somnabulismus 87 . že ve stavu klinické smrti. velkovévody bádenského (1786-1818). I. že zpožďují svůj vlastní vývoj. Anthroposophic Press.kapitola IV. že popisované události jsou pro ty. kdo je prožili. aby s námi držely krok. anebo zase zmizí "nikam".jak píše anglická kabalistka Dion Fortune (Psychic Self-Defence. které štěstěna obdařila svou přízní jen pro jejich původ a výsady. Enigmas and Mysteries. nezůstávají v světě blažených všichni. šestnáctiletý hoch. když pozoruje. kterou kriticky zhodnotil profesor Gustave Geley ve své práci Reincarnation. se podle tibetské tradice převtěluje v podobě dalajlámu. Týkají se 1) monády duchovního elementu. Gollanz. rostliny a zvířata – podstupují kvůli nám tím. rakouský lékař F. shrnuje takto: „Když člověk neznalý té vznešené nauky se podívá kolem sebe a spatří všechny ty nerovnosti mezi lidmi.) 11) Tyto případy popsal de Rochas v knize Les Vies suaccesives. (op. Velkodušnost bodhisattvu připomíná jinou. smysl vesmíru. s. méně reálné než Wenniny zážitky.umožňuje v přítomném stádiu našeho vývoje existenci obou prvních složek. Největší ze všech hrozných rouhání je falešná pokora. hvězd. Rudolf Steiner a jiní připisují krátkému životu Kaspara Hausera velký okultní význam. což znamená nádoby moudrosti. i když se nedostali ani o krok dál .. Aldus. konečných a podmíněných. a jak jiní lidé v jejich bezprostřední blízkosti přes všechen svůj intelekt a mravní hodnoty hynou hladem a strádají nedostatkem pochopení. jak se čest vzdává hlupákům a zhýralcům.) 8) Jde zejména o přednášky uveřejněné v knize Life between Death and Rebirth. co se stalo od počátku světa a co se bude dít dál do nekonečna. Podle Fortunové Podnikla astrální cestu. sv. že byl nemanželským synem Karla Ludvíka. P.. Dnes tento výklad historikové odmítají. přestože není ateistka. Tyto altruistické bytosti se v severním buddhismu nazývají boddhisattvové. Podobný je případ Nety Fornariové. které jsou několik stupňů nad lidskou úrovní." (H..zkrátka naprosto vše". Londýn 1976. a bla posléze nalezena mrtvá na ostrově Iona. 10/Z lidí. kde je vedou. kteří dokončili inkarnační cyklus. prehistorickému kultovnímu okrsku v gloucesterském hrabství.přestože o Hauserově původu bylo napsáno na 10. op. New York 1968. který se 26. jak uvádí jeden z dotazovaných dr. zní mu v uších a srdce ho bolí nad vším tím nářkem a strastmi. Blavatsky. Mesmer (1734-1815). 304-5) Pojem samočinně fungující karmy je bližší džinismu než ortodoxnímu hinduismu. 2) mysli neboli intelektu. že tento druh literatury může mít základ ve skutečnosti. cit. že 'je to vůle boží'. s. Někteří se ze soucitu k zaostávajícím lidem vracejí na zem. a že na okamžik zná všechna tajemství věků. někdy zcela objektivně doložených. aby neproklel život a lidstvo včetně jejich předpokládaného Stvořitele. s. učí a povzbuzují. (Všechno převyšuje pravidelné sebeobětování duchových bytostí hierarchických řádu. měsíce . "ví člověk všechno. kterou příroda – kameny. jímž monáda získává vědomí sebe jako individuálního ega. 268) Pro okultisty má vývoj všech pozemských věcí tři aspekty. často přehlíženou oběť.zejména u cerebrálních partií . Londýn 1981. jehož zdárný vývoj .100). III. v níž probíhá nespočetné množství vnitřních cyklů.

Peter Richelieu – Putování duše

prohlašoval, že "v hypnotickém spánku se člověk svým vnitřním smyslem dostává do styku s celou přírodou a je schopen vnímat souvislost mezi příčinou a účinkem; všechno ve vesmíru se stává přítomností: minulost a budoucnost jsou pouze různé vztahy oddělených částí:" Příbuzným jevem je psychometrie, kdy se senzitivní osoba uvedená do hypnotického spánku dotkne určitého předmětu a "oživí" jeho historii. Výzkumem v této oblasti se zabývá dr. Walter Frank1in Prince ve studii Past Events' Seership (American Sodety for Psychical Research's Proceedings, sv. XVI, část 6) 12) O jednom takovém případě pojednává kniha The Three Faces of Eve od C. H. Thigpena a H. M. Cleckleyho (Secker & Warburg, Londýn 1957), podle níž byl také natočen film. Jiným slavným příkladem spojeným s reinkarnací je případ Bridey Murphyové. Bridget (Bridey) Kathleen Murphyová, narozená údajně v irském Corku v roce 1798, byla prý předchozí inkarnací Virginie Tigheové, kterou hypnotizoval coloradský obchodník Morey Bernstein. V transu popisovala neobyčejně podrobně svůj minulý život v Corku a v Belfastu, kde byl její manžel profesorem práva. V roce 1956 vyšel bestseller The Search for Bridey Murphy, který byl rovněž zfilmován. Z podrobného zkoumání případu profesorem C. J. Dukassem vyplynulo, že údaje takzvané Bridey byly sice získány paranormální cestou, pro potvrzení reinkarnace však nestačí (viz článek How the Case of the Search for Bridey Murphy Stands Today, American Society for Psychical Research Journal, sv. IV., s. 22). Kvůli úplnosti uveďme ještě tvrzení (které se nejprve objevilo v chicagských novinách), že paní Tigheová, někdejší Bridey, pouze použila nevědomých vzpomínek skutečné Bridey Murphy, která bydlela, když byla Tigheová malá, na druhé straně ulice. 13) Celou historii vylíčila Floumoyová v knize Des Indes á la planéte Mars, Etude sur un Cas de Somnabulisme, Paříž a Ženeva 1900. Anglický překlad vyšel roku 1963 v New York University Press pod názvem From India to the Planet Mars: a study of a case of somnabulism with glossolalia. 14) Viz Ranhuat Banshi Dhar, Study of Spontaneous Cases,Indian Journal of Parapsychology, sv. I., s. 76-80, červen 1959. 15) Dr. I. Stevenson, Twenty Cases Suggestive of Reincarnation I, Virginia University Press 1974. Felix qui potuit rerum cognoscere causas Šťasten, komu je dáno poznat příčiny věcí Vergilius,Georgica (Báseň o rolnictví) II,490 Aproximace pravdy Mezi teology se traduje anekdota. Dva starší jezuité se dohodnou, že kdo z nich umře dřív, pokusí se druhému sdělit, jaké to tam nahoře je. Stane se. Mrtvý se zjeví a jeho přítel se zeptá: „Existuje nebe, peklo a očistec?“ „Totaliter tanter – přesně tak,“ potvrdí duch.“A je to takové, jak učí cirkev?“ „Totaliter aliter – naprosto jiné,“ zní odpověď. Humor této historky je samozřejmě zčásti založen na žertovné zvukové příbuznosti dvou latinských slov, nicméně dobře charakterizuje vžité ideologie všech organizovaných náboženství ve smyslu jiného okřídleného výroku, který praví: všechno je jinak. Jak, to bohužel spolehlivě nevíme. K úplné a správné odpovědi se vždycky jen přibližujeme, pokud se ji ovšem nevzdalujeme, jdouce zcela opačným směrem. Tato kniha je pokusem o aproximaci pravdy, zajímavou alternativou onoho jinak. Z dost nepochopitelných důvodů tyto otázky většinu lidí nezajímají. Když jim umře někdo blízky, více či méně upřímně si popláčí při pohřbu a občas jdou i na hřbitov, aby tak svému citovému vztahu učinili zadost – a život jde ve své zdánlivé tuposti a nesmyslnosti dál. V podstatě jde o pocit příbuzného, který se vrací z návštěvy v nemocnici a je rád, že tam sám neleží. Jenomže smrt se týká každého, je to cesta do neznámých končin, o nichž se rozumný člověk chce něco předem dovědět, aby se vyhnul nepříjemným překvapením. Proto odedávná shání kedekry a mapy různé úrovně a hodnoty. Ti, co se mu snaží namluvit, že po smrti nic není, že tohle je jediný život, který máme, nakonec vždycky bez omluvy zmizí, odpadnou a zradí - jako to učinili
88

Peter Richelieu – Putování duše

po jedenačtyřiceti letech myšlenkové a hospodářské devastace komunisté - a postižený zůstává sám. Není to ostatně nic neobvyklého; v klíčových, nebo jak někteří říkají, existenciálních situacích bývá člověk, kromě pomoci shůry, vždycky sám. Co svět světem stojí, se smysl lidské existence pokouší vysvětlit, nebo alespoň napovědět filozofie, náboženství, mytologie, věda, literatura. Je to mlhavá oblast goethovské Wahrheit und Dichtung, kde pravda a smyšlenka jsou nerozlučně propleteny. V zásadě jde o to odpovědět, jakkoli částečně a neuspokojivě, na čapkovskou otázku, jak je svět zařízen, vnést sem trochu chabého světla lidského intelektu, převést do pojmových a slovních kategorií všeobsáhlou skutečnost, jež je ve své hloubce nepoznatelná a do škatulek vědy nezařaditelná. Filozofie, která si toto vzala od svého začátku za hlavní úkol, zůstává stále, od Platóna k dnešku, jen nedokončeným a nedokončitelným torzem. Filozofovat není nic výjimečného a elitního; znamená to snahu poznat sama sebe (jak řekl kdysi Sókratés) či zjistit, jak jsem naprogramován (jak bychom řekli dnes) podle daných sil a schopností a stavu poznání porozumět světu a vlastní existenci v něm, přejít od dvojrozměrného názoru na trojrozměrný a vícerozměrný. Není to zásluha ani výsada, nýbrž základní příkaz a tendence života - transcendovat sebe a své bytí. Nerespektujeme-li tuto výzvu, propadáme iluzi, že jediné, co zbývá, je bezohledná seberealizace tady a teď a kariéra za každou cenu. Strach nepromarnit tento jediný život, který máme, vede ke ztrátě vlastní identity, k přijímání a podřizování se tomu, s čím nesouhlasíme, ke kolaboraci a nakonec ke koncentračním táborům a holocaustu. Richelieuovo vyprávění o astrálních cestách zní jako pohádka nebo napínavá science fiction typu Clarkovy Vesmírné odyseje. Je to fantazie? Je to skutečnost? Zdá se, že hranice, kterou bychom už kvůli své jistotě a bezpečnosti rádi stanovili, se na této snové rovině rozplývá. Ale směs fantazie, snu a skutečnosti se vyskytuje ve všech literárních dílech minulých dob od homérských básní, Bhagavadgíty, Beowulfa, Niebelungenlied přes Shakespearova dramata, Swiftova Gullivera, Goethova Fausta až k Tolstého Vojně a míru, ke Karlu Čapkovi, Borisu Pasternakovi či Williamu Faulknerovi. Svými sférami a popisem jejich činnosti, což je zřejmě archetypální prvek, není Putování duše nepodobné Dantově Božské komedii, Komenského Labyrintu světa a Bunyanově Cestě poutníkově. Všechny tyto fiktivní skladby mají zašifrované jádro, které ukazuje na nějakou skrytou pravdu nebo neznámou, nikoli neexistující rovinu. Co do literárních kvalit je možná Richelieuova kniha s mistrovskými díly nesouměřitelná. Přesto má svou vnitřní logiku a to, co se zde dovídáme, není o nic nepravděpodobnější než mytologie různých náboženství počínaje starověkým Egyptem a Řeckem a středověkými legendami konče. Jejich pravda je metodou exaktních věd stejně nedokazatelná, jako je pravda knih podobných Richelieuově. Jenže nejde asi o vědecký důkaz, neboť vědeckým důkazem nemůžeme vysvětlit v podstatě nic. Stále jde jen o řetěz příčin a následků vedoucích do nekonečna. Směrodatným důkazem pravdivosti je tu spíš vnitřní logika a důslednost vývodů a historický a geografický konsensus. Buď tedy můžeme celý přístup odmítnout jako naivní dětskou báchorku, nebo zaujmout pohled z druhé strany a uvědomit si, že pohádky právě tak jako mýtické příběhy se vlastně odněkud vzaly, že jsou možná zkreslenou a zasutou vzpomínkou na realitu, která někde existuje, nepřístupná obecnému lidskému poznání, a inspirovala vŠechny tyto hádankovité příběhy. Jde o fundamentálně jiný než "vědecký" pohled na svět a skutečnost - na detailech vzhledem k mlhavému prostředí, v němž se ocitáme, v této fázi příliš nezáleží. Setkáváme se tu spíš s celkovým pojetím, které je staré jako lidstvo samo a prostupuje celé dějiny, aby se dnes po řadě myšlenkových zvratů a zlomu znovu vynořilo a oživilo jako plodná alternativa náboženských ideologií, která je schopná, jak ještě ukážeme, vysvětlit daleko víc. Práce britského okultisty Davida Conwaye Mnohostranná příroda (s. 169) je uvedena pro srovnání. Je zajímavé, že zde se už dojem pohádky, i když se mluví v podstatě o tomtéž, téměř vytrácí. Jeho výklad je věcný a odborný, autor své téma suverénně ovládá v nejširších historických a filozofických souvislostech, je zběhlý nejen v okultní literatuře, kterou hojně cituje, ale i v lingvistice a v básnictví, je výrazně orientován na východní nauky a terminologii, mnohé představy kritizuje a zavrhuje a dává tušit, že mluví z vlastní okultní zkušenosti. Jeho jazyk není čtivý jako u Richelieua, je tu snaha o osobní stylizaci s použitím neobvyklých ozvláštňujících výrazů a metafor.
89

Peter Richelieu – Putování duše

Nijak se netají s tím, že lidská výpověď v této oblasti selhává. Odtud nesnadnost překladu a větší nároky na čtenáře. Conway není zdaleka tak optimistický jako Richelieu, přestože shoda obou autoru v zásadních výpovědích o posmrtném životě je víc než pozoruhodná. Astrální svět mu není rekreační oblastí, nýbrž pouhým psychogenním světem nesplněné touhy, takže spíš připomíná známý Achillův výrok, jehož ducha vyvolal Odysseus z hádu (Odysseia, XI, 277-280), že by "raději byl posledním pasákem na světě než králem v podsvětí". Také se velice zdrženlivě vyjadřuje - ve shodě s nejnovější publikací dr. Raymonda A. Moodyho (Life before Life, Macmillan, Londýn 1990) - o hypnotické regresi jako možném důkazu existence minulých životů. Astrální svět kamaloka je mu analogií očistce a možná i pekla; teprve duchová sféra dévachan je sídlem skutečné nebeské blaženosti. Reinkarnační hypotéza* dovede vysvětlit to, v čem náboženské i politické ideologie selhávají: jaký je smysl a cíl života, co je osud, co je smrt, co je spánek, co je zlo, proč je na světě utrpení, proč existují rozdíly mezi lidmi, co je nadání, co je láska, co je svědomí, jaké je postavení nerostné říše, flóry a fauny ve vývoji života, proč nesmím pohrdat druhým, proč mám být laskavý k zvířatům, proč je důležitá modlitba a meditace. Vysvětluje i původ antických bohů, polobohů a héroů, mýtických a pohádkových bytostí, strašidel a zjevení a řadu jiných otázek. 1/Nejde o výlučnou záležitost buddhismu. Je to zasutá vzpomínka celého lidstva. V buddhismu, který se stal domnělým „majitelem klíčů“, degenerovala na pyšnou náboženskou ideologii. Jediné, o čem se většinou mlčí, ale čeho mají organizovaná náboženství stále plná ústa, je poznání; kromě Boha je všechno "mnohostranná příroda" a patří vlastně do velmi rozšířeného pojmu přírodních věd, které se jednou vzpamatují a budou se zabývat tím, co se dnes považuje za "nevědecké". Poslední příčinu věcí nepoznáme na světě nikdy; museli bychom poznat samotného Boha a o tom lze říci s Karlem Jaspersem jen, že je - a možná ani to ne: poněvadž v nekonečnu protiklady splývají (Mikuláš Kusánský (1401-1464), De coincidentia oppositorum), dualismus kladu a záporu pozbývá platnost a o Bohu lze tedy říci, že zároveň je i není (ateisté a marxisté si přijdou na své, jenomže způsobem zdaleka netušeným!). Podobné paradoxy, ovšem nižšího řádu, existují i jinde. V civilizovaných a demokratickým zemích se stále právem zdůrazňuje zásadní rovnost mezi lidmi, dokonce tak začíná jeffersonovská Deklarace nezávislosti (1776). Přesto vidíme každý den kolem sebe pravý opak: rozdíly v nadání, majetku a společenském postavení, rozdíly mezi mlčící většinou a ctižádostivými dravci, kteří mají pocit, že se musí uplatnit za každého režimu, rozdíly mezi lidmi zdravými a lidmi všelijak postiženými (s nezodpověditelnou otázkou: Proč zrovna já?), světskou spravedlnost, jejíž nedostatky nás dohánějí k zoufalství. Tomu, kdo zavrhl ateismus a z něho vyplývající náhodné řetězení příčin, se jako lákavé řešení nevysvětlitelného zla, utrpení a absurdity světa nabízí představa božího sadismu. Je to rozcestí, na němž se nepochybně octli mnozí intelektuálové, zejména existencialističtí spisovatelé jako Franz Kafka, Albert Camus nebo Graham Greene. Takový postoj však pro svou nekonstruktivnost nikam nevede, nebo prožít důsledně končí v šílenství. Křesťanství řeší tento problém zbožněním utrpení po vzoru Ježíše Krista, který se obětoval za hříchy lidstva. Je to sadomasochistický přístup - "Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje" - a v podstatě také nikam nevede. Je sice pravda, že utrpení je nástrojem rychlejšího pokroku a vývoje jak jednotlivce, tak celých společností, ale má individuální meze dané tím, co člověk snese. Za nimi dochází ke zborcení a rozkladu osobnosti. Všechny tragédie si způsobují lidé výhradně sami svými činy bud' v přítomném, nebo v předchozích životech. (121) ČLOVĚK SÁM JE PŘÍČINOU SVÉHO UTRPENÍ; JINAK TRPĚT NEMŮŽE.(122) Také nemůže nikdo trpět za druhého: náhradní oběť, vykoupení a usmiřování "uraženého" Boha je antropomorfismus nedůstojný Absolutna a z hlediska přísného karmického účetnictví je absurdní. Kristovo vykupitelské dílo se pak z tohoto hlediska jeví dosti sporné. Něco jiného je milost, milosrdenství a odpuštění vyplývající z boží lásky - a z optimálního naprogramování života tak, aby člověk svým úkolům /s boží pomocí/ dostál a dluhy splatil, neboť to za něj zřejmě nemůže udělat nikdo jiný. Odpovědnost je pouze naše. Významnou úlohu tu má modlitba, i když je prosebná. Je to protiklad
90

Není to pravda. proti mně zaostalejší. Proto je izolacionistická politika nevměšování absurdní. 10.pýchy . vnést do této mlhavé oblasti více světla. Jsme všichni recidivisté: nač stavět skutečné nebo imaginární pomníky. nebo dokonce v pekle (zde už katolická teologie stojí na půdě velice nepevné). tím jsem byl jásám. jak jsme ukázali. Sem patří i ironické výtky katolické církvi. utužení útlaku a zesílení brutality a teroru na straně druhé. Jinak toto morální účetnictví nefunguje. jak se zdá. byl nepletou zahradou vždycky. Dvořáka? U Mozarta se lze 91 . Jak vysvětlit neočekávaný výskyt vynikajících básníků. jeví se jako jediné milosrdné řešení odplaty lidských vin.pravděpodobně v očistci. paradoxem par excellence. nalezne jej. v němž se člověk ocitá jakoby na školení. Jako každý pravý paradox (nikoli verbální. Čím jsem dnes já. že to není hodnota nejvyšší . Další záhadou je otázka geniálních talentů. Jisté je. Všechny revoluce včetně francouzské vyšly neuvědoměle z této základní myšlenky.a nemusí nás o tom přesvědčovat víra jinak bychom jej nenasazovali v úsilí a v boji za hodnoty vyšší. S tím ovšem souvisí konstatování. zejména jejího odvětví.a realistické uznání faktu. Na jedné straně je to nejvyšší zlo. Na druhé straně víme nebo alespoň tušíme. Otázka smrti je jedno z bílých míst na mapě našeho poznání. z jehož kázání si Ernest Hemingway vybral motto pro svůj známý román: "Nikdy se neptej. jež je jediným skutečným zdrojem demokracie.že "neexistuje nepoznatelné. I ten je propojen neviditelnými vzájemnými pouty lidské odpovědnosti. Omyl v úsudku na jedné straně znamená ztrátu svobody a životů. pochopení a pomoc. To dobře věděl už anglický metafyzický básník a děkan svatopavelské katedrály v Londýně John Donne (1573-1631).ale ne v marxistickém. projeví se dříve nebo později jako důsledek jinde. například za svobodu. jež je přímo úměrná množství získaných informací. Prototypem je mnichovská zrada.~. který se vyskytuje hojně například u Oscara Wilda). Cokoli se stane v jedné části světa." (Mat. že nejsme pány tvorstva. malířů a skladatelů? Třeba takového Mozarta. že tento svět. má i tento paradox metafyzické kořeny. Proč? Zdá se. a v jistém smyslu určitě ztráta nenahraditelná. Je nutná proto. hanebná a nemorální. méně nadaným a méně úspěšným. nevyvíjíme se. Tobě zvoní. Celý duchovní svět je proniknut myšlenkou vzájemné spolupráce a pomoci. nic nežádáme a po ničem netoužíme. Jsou to spojité nádoby. Byl odjakživa vydán zlu napospas. a čím je druhý.Peter Richelieu – Putování duše nejrozšířenější lidské neřesti . Ambivalentní idea Boha je. závisti a vyvyšování. které až na malé výjimky historie dříve nebo později smete a srovná se zemí? Pěstujme spíš vědomí společenství lidského rodu a osudu bez podlézavosti. jinými slovy na samostatnosti našeho myšlení a svobodě. Kristus ho vyjádřil slovy: "Kdo ztratí svůj život pro mne. které se pozvolna kompletuje. jediná schopná vysvětlit další paradox současné rovnosti a nerovnosti lidí a zbavit člověka pýchy. že záporné konto "má dáti" zůstává a musí být vyrovnáno protipoložkou v kladném sloupci. že to až zaráží. nýbrž pouze nepoznané". může být v budoucnu každý. Zatím víme. že odpovědí je poslední věta Epilogu Richelieuova Putování duše. Je-li ovšem založeno na matematicky přesné spravedlnosti karmického dluhu podle zákona příčiny a následku. Stačí si uvědomit. nýbrž ve všeobsáhlém kosmickém smyslu reinkarnačních cyklů . Pouze z tohoto vědomí vyplývá vzájemná solidarita. komu zvoní hrana. jimiž je lidských živo~ protkán a obsypán. na pozemském světě. ale zlo v něm nikdy definitivně nezvítězilo. selhání nebo slabost svobodného světa odnáší na svém těle svět ohrožený.) Pochopení závisí na stupni našeho vývoje. takže platí . Z ní pak jako ze zdroje plynou následkem nedostatečnosti našeho intelektu paradoxy další. Reinkarnační hypotéza je. které pak daleko překročil korán aplikací téhož příkazu na takzvané mohamedánské hrdiny a mučedníky. pohrdání a arogantní nadřazenosti vůči ostatním méně schopným. bratrství. a hřebínek nadutosti a snobství splaskne." Jakoukoli chybu. které se nazývá thanatologie. že stačí hříchů litovat a vyzpovídat se z nich a je člověku odpuštěno. Patří sem zejména fenomén smrti.39) (Není to však vzhledem ke "svatým" válkám křesťanství a islámu výzva právě nejčistší: stojí těsně na hranicích náboženského fanatismu. Smetany. uzavřený kruh. Ale příkladů poskytuje posledních šest desetiletí tolik. jež světsky smýšlejícího člověka může stihnout. že když nic nechceme. který se nesmazává a musí se odčinit . jež se týká především "bojovníků v přední linii". že právě takovým jsem s největší pravděpodobností byl v některém z minulých životů já sám. že smrt je v podstatě jen změna způsobu existence. Je úkolem nezaujaté vědy. Církev rozlišuje odpuštění a trest.

ať dělají. ale nikoli velkého skladatele. Většinou jde o určitý druh vzpoury vůči tomuto světu. Totéž lze říci o Karlu Hynku Máchovi. Je otřesné. Teprve křečovitým výkladem bible. Nejenom slavné pasáže Máje. zajme. skládá skvělé Salónní a poetické polky. co opustil: Temná noci! jasná noci! obě k želu mě budíte. 92 . "vyškolen" v harmonii a kontrapunktu problematickými lekcemi slepého teoretika Proksche. že "kdo bude studovat tak jako já. který své skladby slyší předem v bezčasovém vnímání a zapisuje je téměř bezchybně. ale i ostatní jeho lyrické básně vyjadřují zásadní nespokojenost se světem. protože jejich sdělení jsou pojmová. Zázrak géniů pouhou pílí vysvětlit nelze. osud si vytváří člověk sám svou svobodnou vůli. který je mimo čas. pro kterou se dnes vynalezl existenciální termín "odcizení“. tedy i náš „osud“. trpí sekta Svědků Jehovových. doma bez klavíru. nebo v astrálním či duchovém světě. od věčnosti Bohem předurčeni ke spáse. jasná noc mě k světlu vábí: temné hlubiny se hrozím. v němž se proti své vůli octl. že Bůh. Vy hvězdy jasné. Výsledkem byla zrůdná nauka o predestinaci. Jak neuvěřitelně zní skromný výrok Johanna Sebastiana Bacha. Typický je případ Franze Kafky. jehož dílo s centrálním tématem odsouzení za neznámou vinu bez použití reinkarnační hypotézy interpretovat nelze. ach a k světlu nelze jíti. dosáhne téhož"! Jediné logické vysvětlení je. vy hvězdy na výši. ať v minulých životech. Stejným. Zámek. je bilance našeho karmického konta. Jde o zřejmé zúžení původně správné myšlenky. jak bylo toto v podstatě jednoduché účetnictví během historie překrouceno a deformováno nejrůznějšími náboženskými a filozofickými systémy. že se tito lidé sokratovsky rozpomínají na to. Triumfální symfonii se slavným scherzem a fantastické Klavírní trio g moll v necelých třiceti letech. jako by mu je někdo diktoval.Peter Richelieu – Putování duše odvolat na domácí dril. že ke spáse jsou určeni všichni bez rozdílu. z něhož je patrná snaha nějak vysvětlit záhadné rozdíly mezi lidmi. Z hlediska inkarnační hypotézy rozpor v této obávané antinomii neexistuje. než člověk pohyne. předurčením nebo moderně naprogramováním. zná minulost. jiní zase k zatracení. Smetana a Dvořák byli v podstatě samouci. Kafka naráží neustále na bariéru oddělující hmotný svět od nehmotného a nemožnost proniknout přes tuto hranici dokumentuje symbolikou bezvýchodných románů a povídek jako je Proces. vznikla doktrína. přítomnost i budoucnost. Stručně řečeno. mohli věnovat velice důkladně. Typickým příkladem jsou reformační teologové v čele s ženevským Janem Kalvínem a skotským Johnem Knoxem. ovšem v rámci dlouhodobého cyklu svých životu. kde se svému umění. ve své mě luno zas země uvine. možná pod vedením velkých odborníků. a nostalgii po tom. v podstatě fašistickým elitářstvím jedinců vyvolených ke spáse. co nazýváme osudem. Dalším metafyzickým paradoxem je protiklad svobodné vůle a osudu neprávem připisovaného Prozřetelnosti. Někteří spisovatelé a básníci vypovídají o svém vztahu k životu mezi životy daleko srozumitelněji. co dělali už dříve. Trestanecká kolonie. sadismem . promění a v tvářnosti jiné matka má země zas mě vydá. do nichž jsme svou svobodnou vůlí upadli a které toutéž svobodnou vůlí splácíme. vliv našich dluhu. K vám já toužím tam světla ve říši. co chtějí. Ach a jen země je má! Člověkem jsem.a smrtí. Smetana. To. která je rovnocenným předchůdcem ideologie privilegované nacistické a komunistické elity. podle níž někteří lidé jsou. do dvaceti let divoký talent. S Prozřetelnosti to má co dělat jen potud. Jeho netrpělivost končí zoufalstvím. Proměna. temná noc mě v hloubi tiskne. který začal v útlém věku a je možná důvodem "zázračného dítěte".

Jeho praktický výklad se vymyká univerzálnímu humanistickému zákonodárství a byl vždy výsadou duchovních a vladařů. 3. je pro pravověrného muslima urážkou. Jako bezpohlavní bytosti odsouzené k samotě těkají po kraji a litují. Křesťanství stačilo zmasakrovat půl Evropy a Latinské Ameriky. až v jejich životě dojde ke zvratu. jímž oplývá každá druhá stránka koránu. zájem o kulturu. 5. kdo ve jménu Boha Milosrdného vládne. Kristovo "miluj bližního svého jako sebe sama" je v islámu nahrazeno přikázáním "nenáviď nevěřící". ale nestanoví. Mezi křižáckými a dobyvatelskými válkami křesťanství a svatou válkou dnešního islámu je jen ten rozdíl. který žije už na světě mimo dobro a zlo. a za krátké období čtyř let si odbudou vše. láska se jim jeví jen jako dětská hra. A to bude život věčný. tentokrát značně fraškovitou. zahrnující časové rozpětí od počátku světa až do daleké budoucnosti. zapomněl na nejdůležitější: desatero přikázání. se vystavuje podle koránových zákonů trestu smrti. která islámu už jednou patřila. je šířit tuto ideologii do celého světa všemi dostupnými prostředky. Snad nejhorším a nejnebezpečnějším znetvořením víry v posmrtný život je islámský fundamentalismus. který přestoupí na jiné náboženství. umění a věda jako šílenství a bezcenná výplň života. To se týká nejen Izraele. 2. Dnešní těsně propojený svět si nemůže dovolit čekat další staletí. Existence svrchovaných států na územích. Závěr vyznívá v naději. neboť poznávají. že je pošetilé chtít tvořit něco jiného než sebe. Islám je zhruba o šest století mladší než křesťanství a prochází podobným emocionálním. údiv. Roku 31. B. že přijde den. Ve jménu Boha Milosrdného se cokoli smí a cokoli se může zakázat. kterým podléhají pravověrní muslimové. Je to vidět nejen v Pákistánu. nýbrž také Španělska.Peter Richelieu – Putování duše Pojem dokonalého člověka. který Shaw dovede popsat jen slovy "věc se stane". k jejímuž ospravedlnění stačí označit někoho za nepřítele božího.6 ze 4. filozofii. než se vybouří a uklidní rozzuřený islám. ale která stejně dobře dokáže jedince i masy vybičovat k nepředstavitelné krutosti. Hovoří hodně o spravedlnosti. Shaw pětidílnou hru Zpět k Metuzalémovi. s níž se nemůže nikdy smířit. která sice dokázala po sedm staletí v době evropského středověku inspirovat k nebývalé tvořivosti ve vědě. ale ukáže se. Je zřejmé. ale i na neschopnosti britských muslimů chápat principy demokracie v souvislosti se Salmanem Rushdiem. u nichž dosud „změna kvantity v kvalitu“ nenastala – tedy vlastně koncentrační tábory. například Friedrich Nietzsche se svým nadčlověkem. že křižácké války se vedly ohněm a mečem. co je univerzálně spravedlivé a co nespravedlivé. fanatickým a krutým středověkem jako křesťanství před šesti staletími. Islám je postaven na koránu. 4. biologickými a snad i jadernými zbraněmi. kde žijí lidé. Její scestnost ještě zvýrazňují zvláštní oblasti. jenom myšlenky. jaké kdy byly napsány. že jde o další variantu základní představy posmrtného bytí. ale i nejnesrozumitelnějších knih. V Nietzschově a Bergsonově duchu zkonstruoval G. že se prodloužením život vlastně zkrátil. prostě všechno. 93 . co považujeme za typicky lidské.920 žijí již lidé osm set let staří. Adam. zmrzačili víceméně v dobré víře ve smysl svého počínání také filozofové a spisovatelé. za jehož navrácení se dodnes v mešitách zpívají modlitby. jedné z nejvíc fascinujících. z nichž vyskakují v plné životní síle. Islám a demokracie se vzájemně vylučují. kdy nebudou lidé.1991): 1. dalekonosnými střelami a světovým terorismem. zbaveného břemene karmy a přibližujícího se božství. kde se vede tuhý politický boj mezi demokracií a islámskými zákony. kdežto džihád počítá s chemickými. co dnes nazýváme plným životem: lásku. nespokojený se svou nesmrtelností (sic!) se rozhodne stát smrtelným a od té doby lidé umírajíce touží po životě a snaží se prodloužit svůj věk. Hra byla napsána roku 1921. Stojí za to zde zkráceně zopakovat. Svět se podle islámu dělí na dvě části: kde vládne islám a kde dosud nevládne. Muslim. smích. než se vybouřilo a uklidnilo k jakés takés toleranci. umění.nesmrtelnost. Dokáží to po dlouhé době usilovným chtěním. Povoluje nebo zakazuje ten. Pak ztratí krásu i běžné životní zájmy. Rodí se z velkých vajec. že jsou dosud otroky vlastního těla a že se ještě nemůže uskutečnit jejich úděl . Je jich celá řada. iracionálním. Ač od bible převzal mnohé. Jeto ideologie hluboce emocionální. radost. co o něm napsal londýnský dopisovatel Respektu Benjamin Kuras v článku Proč se muselo do války (Respekt č.2. ekonomice a státotvornosti. obehnané ostnatým drátem. Jedním ze zákonů islámu. nenávist.

Islám víc než co jiného posvěcuje posmrtný život a podle koránu bojovník. Titány. aby pátral po světle. takový bývá i po smrti. Bez lidského porozumění a pomoci se může postup zvířat na vývojové cestě nebezpečně zabrzdit na neurčitou dobu. (61) Nezáleží na výsledku. v duchovém těle. bylo zapotřebí krize. dokud si nenajdou nějaký nový zájem. Thory. tj. (11) Smrt není žádná tragédie.Peter Richelieu – Putování duše 6. jejichž zábava a zájmy se týkají fyzického těla. co se slovem Bůh nebo bůh míní. Athénami. (42) Bylo zapotřebí nějaké velké tragédie. nacismus a komunismus. astrální tělo. a smrtí na astrální rovině odkládáme šaty. (52) Pýcha je vždycky nebezpečná. které mají vztah k umění. kteří vsadili především na sport. si nevědí se svým časem na onom světě rady a prožívají určitou frustraci. který zahynul ve svaté válce proti nevěřícím. jako například k hudbě. Není divu. že lidský život na Středním východě má tak nepatrnou cenu. Láska není cit. astrální a hmotné. (28) Mít někoho rád je už samo o sobě velmi cenné. protože v tomto stavu .to. tělesné požitky a získávání peněz. hmotného těla. je po smrti dobře postaráno. pokud je ochoten o to usilovat. Bylo to neoprávněné zjednodušení neviditelného světa. zatímco nekřesťanské kulty se svými Apollóny. Nakonec je nutno konstatovat. šatům a svrchnímu kabátu. Úkolem doslovů bývá kromě jiného upozornit na zajímavé myšlenky. V žádném případě nemá jejich výběr ovlivňovat úsudek (jehož samostatnost by se měla zvlášť v současné posttotalitní době neustále zdůrazňovat). jde rovnou do ráje. (68) Máme tři těla. Záleží na tom.je člověk ochoten dávat a nic za to nechtít. (69 též 9) 94 . Jde o stejný omyl. Křesťanství pohanské bohy zlikvidovalo v podstatě násilím ve prospěch Boha trojjediného. Ze skutečné vzájemné lásky vzniká ideální vztah umožňující dalekosáhlý pokrok. co je skryté. nebo se zajímají o filozofii. jak člověk žil na světě. zákon karmy se musí nějak projevit. co může nabídnout. dostane. dokud úplně nepřekoná strach z člověka. samozřejmě zbaven fyzického těla a bez omezení. Co se násilným obracením lidí na "správnou" víru získalo. přidělujíce antropomorfické představy nižším mýtickým bohům. Na druhé straně lidé orientovaní čistě hmotně. a takto oděn vstupuje do mentálního světa. Antika jím rozuměla bytost vyšší než člověk.i když si lásku třeba jen namlouváme . neboť každý z partnerů je ochoten a má zájem pomáhat tomu druhému ve všem a v maximální míře. Je-li svoboda naším nejdražším statkem a válka ospravedlnitelná jen snahou svobodu získat. neboť touha vědět je nám vrozena . jež lze přirovnat ke spodnímu prádlu. ve svém nejvyšším projevu zahrnuje veškerou přírodu. ale na úmyslu. Vzniklé vakuum se muselo něčím zaplnit. jež musí mít svůj účinek. o osoby. k níž mohou přispět následující citáty: Žádná skupinová (zvířecí) duše se nemůže individualizovat na samostatnou duši lidskou. je více než sporné. Toto dávání se stává příčinou. tj. neboť její vinou pozbývá člověk pomoci shůry a upadá do bažiny zoufalství. pak veškeré náboženské a ideologické války a tažení jsou jen jedním ze způsobů zločinného zotročování člověka. malířství a literatuře. po tom. rozprostřených na zelených sametových poduškách. Jinými slovy vyzařuje z něj to nejvzácnější. a v některých případech ji lze považovat dokonce za velké dobrodiní. které by mohly čtenáři uniknout. avšak ne nutně dokonalou. že určitou deformaci přirozeného náboženství přineslo svým pojmem jednoho Boha i křesťanství. Způsob posmrtné existence závisí do značné míry na tom. takže člověk zůstává jakoby ve spodním prádle. Smrtí na fyzické rovině se zbavujeme svrchního kabátu. (43) Většina potíží se dá řešit v podstatě silou vůle. co člověk opravdu chce. takže antičtí polobozi a héroové vstoupili znovu na scénu v podobě andělů a svatých. Jde spíš o další stimulaci myšlení. tj. a proto je úkolem člověka při vývoji zvířat dbát o to. které mu kladl hmotný svět. jakého se dopustily ve jménu své ideologie islám. duchové. který se týká výlučně lidské sféry. jak se často soudí. kde na něho čekají davy krásných žen. aby "dokonalá láska zbavovala strachu". (7) Jaký je člověk před smrtí. Svantovíty a posvátnými háji pojem nejvyššího Boha vlastně chránily. Jeho monoteismus zbytečně konkretizoval neuchopitelný pojem Absolutna.

Hudba rozhodně není napodobení přírody nebo dokonce namalovaných obrazů (41). Logickým nedostatkem je zřejmě též rozpor mezi objektivním vzhledem krajiny a subjektivním vnímáním lidí." prohlašuje Mahábhárata nekompromisně. V každé inkarnaci máme proto příležitost splatit své karmické dluhy a ovlivnit tak své budoucí konto. že díky svobodné vůli můžeme v každém životě řídit své myšlenky a činy tak. není třeba přistupovat k Richelieuově knize nekriticky. abychom svým chováním vytvářeli účinky.jako u ostatního umění a vůbec všech jevů bohužel nevíme a ani esoterické nauky nám o této otázce mnoho neřeknou. i když si jeho nový mozek minulé zkušenosti sám o sobě nepamatuje. poněvadž přijímací systém je omezen mírou dosavadních zkušeností. je nutné ji číst s odstupem a nadhledem. (69) Každý pochopí jen tolik.Peter Richelieu – Putování duše Duchové tělo nevyvinutého člověka. Nejprve má koš pouze základní tvar s několika vpletenými pruty. jako tele dokáže vyhledat svou krávu ve stádu dobytka. které dost nešťastně připisuje Chopinovi. Svou otevřeností obojí přesahuje. které bude na tomto světě vždycky naším údělem. že k němu přidá zkušenosti. takže se určitým věcem nemusí učit pokaždé znovu. dostatek vnitřních zdrojů. Naproti tomu Richelieu se občas pouští do přílišných vyprávěčských detailů a neopatrných konkretizací. i když je jimi vyplněna celá okolní atmosféra. Co nemůže pochopit. která je dána všem lidem. jakmile jednou dosáhli úrovně lidských bytostí. (75) Žádné snažení není marné. Vyplývá z toho jediné: má-li být tato kniha k užitku. která postihuje zejména vědce a umělce. jež působí dojmem jediného celku. ale s určitým odstupem společenské i jiné povinnosti a přitom zasvětili veškeré úsilí službě Bohu. s níž se tu setkáváme. Důležité je si uvědomit. jež člověk získal během poslední inkarnace: z toho důvodu o něm často mluvíme jako o "rezervoáru vědění". Orientální nauky doporučují zachovávat určitou promyšlenou míru zdrženlivosti a aktivity a Bhagavadgíta nás nabádá. Nakonec ale pletivo zhoustne a vyplní všechny mezery. kolik mu umožňuje předchozí intelektuální činnost. jak nejlépe umí. je pouze nepatrnou částí skutečného člověka .a toto ego neboli individualita chrání a vede pozemského člověka. který člověk víceméně zvládl. (69) Kauzální rovina je přirozeným domovem ega. Téma. Vyvinutý člověk může na pozemské rovině z tohoto rezervoáru libovolně čerpat zkušenosti svých minulých životů. abychom plnili svědomitě.ovšem každý z nás této úrovně a schopnosti jednou dosáhne. není schopen vnímat a reagovat na sdělení. Conwayova Mnohostranná příroda je krátká.ega . (78) "Naše skutky. řekněme po pěti stech inkarnacích. věcná a neholduje příliš "básnické" fantazii. ani k náboženství. vysílaná v tomto oboru. jenž má za sebou tak asi padesát inkarnací u srovnání s vyvinutou lidskou osobností. Z toho důvodu jsou vyvinutí lidé vůči méně vyvinutým ve velké výhodě . pýcha a ješitnost. Má. o něž tu jde. proto se zdá vůči laickým výtkám neokultistů víceméně imunní. Ovšem co svou podstatou je . nelze spolehlivě zařadit ani k vědě. aby vyjadřovala sama sebe. Přes všechny moudré výroky. jak si je druzí představují. ba dokonce skepticky. kteří na astrální rovině vypadají tak. jak ho známe na pozemské rovině. hotový koš se pak skládá z několika set jednotlivých prutů. (75). Také se nedovíme. Každý z nich lze přirovnat k určitému stupni duchovního vývoje. že člověk. "nás vyhledají tak jistě. Na rozdíl od ideologie je aproximativní povaha tohoto poznání 95 . že jakýkoli pokrok závisí jen a jen na vlastním úsilí. Tematiku. prostě nezachytí." Také nesmíme zapomenout. takže se nevyhne různým banálním omylům. Kauzální tělo mění každý život tím. si to může nejen dovolit. kam se v Richelieuově "blaženém světě" vytratila lidská zloba: kam se poděli všichni ti Hitlerové a Stalinové a kam zmizela základní lidská vada. které se projeví v příštích životech. které působí velice logicky a věrohodně. ale přímo to vyžaduje. aby se ego zcela osvobodilo a zbavilo nutnosti opakovaně sestupovat do různých fyzických těl. ovšem v mezích svobodné vůle. například v názorech na hudbu. včetně hudby programní. které zde zůstává během období. Jde totiž o konstruktivní přibližování se pravdě. jež nazýváme inkarnacemi. kdy část ega se projevuje na nižších rovinách vědomí a získává zkušenosti potřebné k tomu. se podobá proutěnému koši v počáteční a závěrečné fázi výroby. Málokdo si uvědomuje. Kdo nestudoval například matematiku nebo chemii.

Myšlenky předkládané v této knize jsou podobné povahy. Lze říci. Filozofické. vymyká-li se to jejím dnešním měřítkům. Pocit naprosté jistoty je duševní choroba. přece jen jsou uzavřeny v jakémsi duchovním trezoru.1838-1916. že je nezvyklá. Ale ani tak jejich esoteričnost a výlučnost průměrného člověka neosloví. Morální. pak je to její nedostatek a musí své metody změnit. Machovo číslo je v aerodynamice poměr rychlosti proudění tekutin k rychlosti zvuku v témže místě. morální a náboženské systémy se vždy podobaly neúplné mozaice. Myslitelé jako Pythagoras. kdo přijímá určitou ideologii. stejně jako v minulosti. Studoval experimentálně mechaniku. smyšlenku a pouhý produkt bujné fantasie asi tak. jež se obírá jevy nezměřitelnými a nezvažitelnými. Paracelsus byli nazváni bahenními květy filozofie a ztratili svůj kredit. Nikdy neodmítat myšlenku jenom proto. se uvolnil prostor pro lživé gangsterské systémy.letech 19. podle něhož lze platnost vědeckého zákona dokázat pouze pokusem. potenciálně dán každému. Musí však zpokornět a splnit následující podmínky: Nepřijímat nic nekriticky. který stigmatizoval současnou vědu požadavkem empirického ověřování opakovatelnými a měřitelnými pokusy a tím uzavřel cestu jakémukoli jinému druhu poznání. v níž většina kamenů chybí. 15. anebo na bílá místa dosazují kameny nepravé. rakouský fyzik a filozof. teplo. který je chrání před zraky nepovolaných zcela automaticky. nikdy nesmí vzdát. akustiku a optiku. Proto zmizela důvěra ve filozofování.Peter Richelieu – Putování duše jakémukoli fixnímu dogmatu cizí. Proto byly knihy tohoto druhu u nás zakázané. Platón. omezuje dobrovolně svou svobodu myšlení. Brát takové věci jako možnost a aproximaci pravdy a pak se to pokusit nějak sám pro sebe dokázat.1991 Překladatel 1/ Ernst Mach. ekonomické a estetické principy také nelze vědecky dokázat a přesto platí. má-li zůstat člověkem. a nezůstávají-li již výlučným majetkem "osvícených" jedinců. že obraz je stěží viditelný a vede k různým. tj.-80. Jde však o úkol. Dnes jsou ve světle racionálního přístupu ke všemu a zejména zásluhou nejnovějších výzkumu západní psychologie a psychiatrie. Odmítnutím metafyziky. odtajňovány.2. Takzvané tajné okultní nauky nebyly nikdy běžně dosažitelné. Bude nutno se vymanit ze zajetí Machova 1/ logického positivismu. často protichůdným dohadům. Plótinós. Avenariem formuloval v 70. nýbrž prozkoumat problém ze všech stran a utvořit si vlastní názor. S R. Pokud to věda nemůže pochopit a uznat. kam nepatří. které pod záminkou osvobození od předsudku člověka spoutaly a zotročily. kterého se člověk. která nás zaslepuje před informacemi a příležitostmi. jak se v minulém století dívala společnost na Verneovy romány. Ten. neboť je nechápe a pokládá je za blábol. 96 . Pokusy o rekonstrukci dávají uvolněné kameny často tam. Přístup k nim je však. ať ve vědě či v náboženství. jde ke dnu.století zásady pozitivistické filozofie empiriokriticismu. a kdykoli je společnost přestane zachovávat. Je nutné hluboce respektovat postupné poznávání reality. ale také to zásadně neodmítat. že v celých lidských dějinách je hlavní příčinou zla a utrpení falešná metafyzika. poznávat svou identitu a své určení. jak se zdá. co existují. jsou zčásti deformovány nebo zašpiněny tak. která počítá s mnohovrstevnou nadsmyslovou skutečností. a ty.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful