You are on page 1of 10

Irodalmi nevels tervezete

Nemes Nagy gnes: Gesztenyefalevl

XXXX Dra Budapest, 2010. oktber 22.

j vers bemutatsra rt tervezet A tevkenysg megnevezse: iroda mi neve s A tevkenysg !e ye, ide"e: #szi id#szakban $szeptembert# novemberig%, &soportszob'ban A tevkenysg ir'ny(t"a: XXXX Dra )or&soport: k*zps# &soport, +,-vesek .evkenysgi /orma: mese,vers .evkenysg tarta ma: Nemes Nagy gnes: Gesztenyefalevl 0emes 0agy 1gnes *sszegy2"t*tt versei, 3siris )iad 2004. 5smert mondk'k: 5 yen pi&i a t*rpe... 6sik es# &sepereg... 5smert versek: )'ny'di 7'ndor: 8*n az #sz 9y'r/'s 6ndre: 9esztenyz#

Az irodalmi tevkenysg el zmnyei :'r az e s# !etekt# kezdve k*z*sen megteremt";k az #szi !angu atot a &soportszob'ban, szpen /okozatosan a !etek sor'n. Az udvari "'tk a att k*z*sen, i etve ott!onr $vod'n k(v; t* t*tt id#szakban gy2"t*tt% !ozott termsekke , /a eve ekke s kin&sekke . A /a eve eket e is prse ";k, !ogy ks#bb szp d(szeket ksz(t!ess;nk s tov'bbi kzm2ves "'tkokra !aszn' !assuk. A szerzemnyeket egy k*zponti, mindenki ' ta k*nnyen e r!et# s " 't!at !e yre tessz;k, !ogy b'rki &sod' !assa az #szi t'"ra "e emz# do gokat. <rse t eve ekke is kib e !et";k a kosarat. A gy2"t*gets sor'n a termszet kin&seit ismer!etik meg "obban a gyermekek. =okoz!at"uk rdek #ds;ket k*rnyezet;k ir'nt, a termszet szeretett "'tszva /ogad"'k magukba. :eg/igye !et";k a omb!u 'st, az #szi sz(neket az voda udvar'n. )*zben gyakoro !at"uk a sz(nek 'rnya at't, s*ttbarna, v*r*sbarna, !a v'ny s'rga, s*ttz* d, stb. >a amint ?" szavakka ismerked!etnek meg a gyermekek, mint az avar vagy a termsek pontos neve. )*z*sen dit s mogyort is t*r!et;nk s e!et ez a gy;m* &s me etti ke emes &semege. A gy2"t*getsse k*zvet en tapaszta atot szerez, (gy mg "obban gazdag(t"a tud's't, mive rzke se /e" #dik, mind a 't's, tapint's, (z e s s szag 's is. 2

A sok,sok gesztenyb#

nagyon sok/ e "'tk kezdemnyez!et#. )sz; !et be # e

gesztenye/igura $ 'ny, /i?, , pk, kati&a, !ember, stb.% szinte vgte en vari'&iban, !a egy kis pap(rt s /ona at is seg(tsg; !(vunk, va amint /i &to at is !aszn' unk. :eseo vas'sn' biztosan nagy siker esz :ark >eronika )ippkopp s .ipptopp &(m2 mes"e, me y #szi erd#ben "'tszdik. .*bbedik o vas'sn' ak'r b'bozva is e!et mes ni, a magunk ksz(tette gesztenye/igur'k, s a termsekb# , /a eve ekb# *ssze' (tott !'ttr seg(tsgve . Biztosan maradnak ki gesztenyk, me yek tov'bb d(sz(t!etik a szob't, ak'r /ona ra /e ragasztva /;gg*nyt is ksz(t!et;nk be # e. De termszetesen bo dog "'tk a babakony!a rszben is, vagy a bo tos "'tk sor'n, va amint a /i?knak is sok *t etet ad!at sz' (t's s munkagpek !aszn' ata sor'n.

!l z "etekben megismert mond#kk s versek el adsa$ Dombon t*rik a dit, a dit ra"ta, vissza mogyort, mogyort. .essk krem megbe&s; ni, s a /* dre e&s;&s; ni@ As;&&s@ Gryllus %ilmos: &szi falevl , Bova msz /a ev C , 3da, !ova visz a sz . , Bonnan "*ssz /a ev C , =a 'g'r !oz a sz . , ='zo ,e /a ev C , Bideg bizony ez a sz @ , 7z' " tova /a ev @ , D*p; *k, !a /?" a sz .

'sandi Imre: %adgesztenye >adgesztenye /'nak de vastag az 'ga. 7zomszdk 9yuri"a kt kezve r'zza. <otyog a gesztenye kipp, kopp )ipp, kopp 9yurka, .;sks az n bund'm >igy'zz az orrodra@

Az irodalmi el adsb#l ad#d# nevelsi le"et sgek ( fejlesztsi tartalmak 1. 6szttikai neve s Az iroda om sa"'ts'gos eszk*zeive a va s'g eszttikum'nak /e ismertetse. A gyermek szp ir'nti /ogkonys'g'nak /e bresztse s rze meinek gazdag(t'sa. )(v'n&sis'guk /e bresztse a m2vszi vers ir'nt. 2. Anyanye vi neve s, beszd, s kommunik'&is kpessgek /e" esztse Az iroda mi neve sse k*nnyen s "'tkosan b#v(t!et# a gyermek szkin&se, /e" eszt!et# a gyermek *ssze/;gg# beszde, va amint a nye vtani ag !e yes beszdre *szt*n*z. )*nnyebben sa"'t(t"'k e a gyermekek a !e yes artiku '&it, a pontos !angs? yviszonyokat s tiszt'bban kpzik a !angokat. 0agyon sok ?" me knevet s !at'rozkat ismer!etnek meg a versek s mondk'k sor'n, ami bep; !tk*znapi szkin&s;kbe. 4. Erze mi neve s A gyermek be e i mag't az iroda mi m2be, s az azonosu 'si /o yamat k*zben be s# kpek "e ennek meg benne, me ynek seg(tsgve /orm' !at"uk eszttikai, erk* &si s k*z*ssgi rze meit s ezen mnyek rze emgazdag(t er#k. A m2vszi a kot'sok mnyek s rze mek sokas'g't !(v"'k e #. A vers rze emgazdag(t !at'sa a ritmus!oz k*t#dik. A gyermekek *r*mme v'r"'k a r(meket. A k*z*s gyermekiroda mi mnyek e #seg(tik az iroda om megszeretst. +. 6rk* &si neve s A gyermekversek rze emke t# ere";kke /e"tik ki erk* &sneve # !at'sukat. .ermszetszeretetre, a termszet megbe&s; sre tan(t a k*rnyezet;nkr# sz m2. A szpiroda om eszk*zeive , az rze mekre !atva, /orm' "'k a rea isztikus vi 'gkpet. 6 #seg(tik a !e yes magatart's/orm'k megismerst s a ka maz's't. +

-. Erte mi neve s A gyermek /igye mnek, kpze etnek s em kezetnek /e" esztse, a vers ismt sve , ak'r spont'n krsre is. Az *nknte en s sz'ndkos /igye em is /e" eszt!et# az iroda omma . A meg/e e # motiv'&i /e ke ti a gyermek *nknte en /igye mt, ma"d e m y; s ut'n a sz'ndkos /igye em veszi 't a szerepet. 6 #seg(ti a ogikus gondo kod'st, a tr, s id#be i e !e yezkedst, az em kezst, (gy gazdag(tva az ismereteket. =ant'zi'"ukban !angu atok "e ennek meg, !e yzetek s szem yeket (rnak e, va amint "e eneteket "'tszanak e, a m2 !at's'ra.

A tevkenysg folyamatban alkalmazott m#dszerek Besz gets, magyar'zat, bemutat's, gyakor 's, szem tets

A tevkenysg sorn alkalmazott eszk)z)k <rse t s /riss /a eve ek, termnyek, ra"z apok, sz(nes pap(rok, /estkek, sz(nes &eruz'k

A verslmny"ez ka*+sol#d#, integritst biztost# tevkenysgek )*rnyezeti ismeretek m y(tse: termsek megnevezse, /a eve ek meg/igye se .a ' s krds: 7;ni abda z* d a sz(ne, #ssze pottyan e a /2be. Benne barna go y apu , nagyot pattan, !ogy!a guru . :i ezC $gesztenye% 6sik es# &sepereg, s'rga ev epereg, a napok is m'r r*videk, me yik vszak e!etekC :e yik ezC $#sz% Enek,zene: 9ry us >i mos: A ma Anyanye vi "'tk: =?""a sz a /'kat, et*ri az 'gat. De&&s@ Ft'nozzuk a sz !ang"'t, s !ang !e yes /orm' 'sa, kie"tse, !a kabb,!angosabb k; *nb*z#sg rzke tetse, a!ogy er#s*dik a sz . .ov'bbi e!et#sgek ny( nak az ir'ny /e ismers gyakoro tat's'ra, "obb,ba , e #tte, m*g*tte, a atta,/e ette, sa"'t testen s ra"zo 's k*zben is. >izu' is neve s: #szi sz(nek meg/igye se, pontos megnevezse 7z 'sok: Ggy esik, mint!a dzs'b *ntenk. 7ok /e&ske #sz "e e. :ond'sok: )*d e #ttem, k*d ut'nam -

Az irodalmi tevkenysg sorn vr"at# szervezsi feladatok Biztos(tani ke az iroda mi mny be/ogad's'!oz meg/e e # !e ysz(nt, ame y egy szabad ter; et, p d'u az egyik nagy "'tszsz#nyeg. A munka/orma e!et /ront' is, mikro &soportos, egyni.

A kezdemnyezs le"et sgei A gyermekek /ant'zi'"'t !(v"uk seg(tsg; , s egy kir'ndu 'st kezdemnyez;nk. Bepako "uk a kpze etbe i !'tizs'kot, nyitott krdsekke seg(tve a gyerekeket, !ogy mit vigy;nk magunkka . )itr!et;nk az #szi id#"'r's v' tozkonys'g'ra s megnevez!et";k az #szi ru!adarabokat, va amint ke keket $gumi&sizma, eserny#, es#kab't, stb.%, ezze /e" esztve szkin&s;nket. 6zze r'!ango dunk a kpze etbe i zivatarra, me yet egy ismert mondk'va e is "'tsz!atunk: 6sik az es# $u""unkka es#t mutatunk% D*r*g az g $&ombunkat pasko "uk% )opog a "g $ eguggo va a /* d*n kopogunk% >i 'm ik e&sap $tapso unk egyet% )is;t*tt a nap $nagy k*rt (runk e kezeinkke % .apogats "'tkot kezdemnyez;nk, amikor t*bb termst rakunk egy aszta ra, ma"d etakar"uk egy ter(t#ve , me ynek a ' e!et ny? ni, megprb' ni kita ' ni az adott termst, &sak kez;ket, tapint'sukat !aszn' va. He!et #szi gy;m* &s*ket is k*z tenni. 6m kezst /e" eszt# e!et#sgknt megkrdez!et";k a bebor(t'st k*vet#en, !ogy ki mi yen do gokra em kszik. .ermszetismeret b#v(tsknt megkr!et";k, !ogy nevezzk meg azon ' atokat, me yek az adott e met szeretik. 5smert mondka ind(t'sa: me y kedves "'tk az u""akka . :a"d megkrdez!et";k, !ogy me yik terms, gy2"t*tt kin&s !ason (t a eg"obban a kez;nk!*z s mirt. B;ve yku""am a ma/a, mutat meg megr'zta, k*zps#u""am *sszeszedte, gy2r2su""am !azavitte ez az i&ike,pi&ike mind megette, meg/'"du t a !asa t# e. I

Besz gets a k*z*s i etve egyni gy2"t*gets tapaszta atair . 0yitott krdsekke seg(tve az em kezst. :egnzz;k a k*z*sen ksz(tett d(szeket a szob'ban, megnevezz;k a termseket ?"ra.

A tartalom feldolgozsnak vr"at# menete Az ?" vers vodapedaggus ' ta i bemutat'sa: 0emes 0agy 1gnes: 9esztenye/a ev A beszd,, e #ad's te&!nikai s metakommunik'&is eszk*z*k meg/e e # a ka maz's'va az rdek #dnek meg/e e #en ktszer !'romszor e ismte ";k. A gyermekek r'rezve a ritmusra s a r(mekre assan bekap&so dnak a versmond'sba. Nemes Nagy gnes: Gesztenyefalevl .a ' tam egy /a eve et, +J+ A k* t# egy te "esen etszer2 kppe ind(t"a a verset, a gyermek is k*nnyen be e i mag't, mive az e m? t id#szakban sokszor /a ev re. gesztenye/a eve t. +J4 :egnevezsre ker; a /a /a"t'"'t i et#en, szismt sse k*nny(tve a vers be/ogad's't. A szavak ismt se az egsz verset vgigk(sri, ezze is k*nnyebben be eb?"va a gyermeki /; be s ekbe. :int!a megta ' tam vo na egy ri's tenyert. +J+ +J4 7e"tets sug'rzik a sorb , k(v'n&sis'got breszt, e ind(t"a a /ant'zia sz'rnya 's't. 6gy ismert mesea akot "e en(t meg a k* t#, s annak tenyert !ason (t"a a &(mben is meg"e en# gesztenye/a eve !ez. :e y tenyr, b'rki is e!etne, !a kisebb enne. &sod' koztunk r' egy,egy

Ba az ar&om e tartom,

+J+

8'tkoss'got m'r meg is

breszt, tettk

s a

k*nnyen gyermekek.

e kpze !etik, ma"d ki is prb' !at"'k, vagy .estrszekre ir'ny(t"a a gondo atokat. 'tom, nagyobb, mint az ar&om. Ba a /e"em /* teszem, 'tom, nagyobb, mint a /e"em. +J+ +J+ +J+ Bason atta s /e !(v"a /igye met a mretbe i k; *nbsgekre ismt. .ov'bbviszi a "'tkoss'got, s ?"abb ir'nyt mutat a ev !aszn' at'ra. A !ason at is tov'bbmegy, !ogy rzke !ess;k az ri's nagys'g't, !ozz'nk kpest. Bogy!a es# &seperegne, nem b'nn'm, !ogy &sepereg, +J+ +J4 Dokon rte m2 szva !(v"a /e a /igye met az id#"'r's v' toz's'nak gyakoris'g'ra. A!ogy a gyermek is *r; az es#nek, a vers is ezt mutat"a, mive nagyon sok rdekes do got e!et "'tszani es#s id#ben is. az ri's nappa ,""e , +J+ 5smt megnevezi a mesebe i szem yt, akinek mreteir# ri'si tenyerve be/*dn a /e"emet. +J+ +J4 s nagys'g'r m'r konkrt e kpze seink vannak. G"b visszatr az ri's tenyerre a vers, !ogy k*nnyen magunk e kpze ";k. Dgies ki/e"ezsse ve z'r"a e a verset a k* t#, egy v, vde mez# kpet "e en(t meg, me y me egsget 'raszt, a nedves, vizes id# e enre is.

Az -j vers "angulat"oz ka*+sol#d#, ismert mond#kk felidzse Di//eren&i' 'si e!et#sg: ott!on tanu t #szi !angu at? vers *nkntes e mond'sa

5smert versek: .nydi /ndor: 0)n az sz 8*n m'r az ismer#s, sz 'b?, deres #sz. 7epreget, kotor'sz, meg,meg' , ombot r'z. Hombot r'z, dit ver, krump it 's, sz;rete . 7!a"toz nagyokat s !arap"a, kurt(t"a a !ossz? napokat. Gyrfs !ndre: Gesztenyz >adgesztenye, gesztenye, kos'rk'mba potty be e@ gesztenyb# /abrik' ok buksi /e"2 barna b'bot. >adgesztenye, gesztenye, kos'rk'mba potty be e@ Ba vagytok m'r " n!'nyan, megnyitom a b'bsz(n!'zam. Ismert mond#kk: 5 yen pi&i a t*rpe, 9uggo "unk e a /* dre. 5 yen nagy az ri's, 0y?"tzkod"unk kispa"t's@ 6sik es# &sepereg, 7'rga ev epereg.

A tevkenysg "angulati lezrsa Nene!a gat's: 9ry us >i mos #szi da ai Besz gets az #szi vszak "e emz#ir# s tov'bbi szabad "'tktevkenysg biztos(t'sa.

Ajnls az irodalmi tevkenysg"ez ka*+sol#d# tovbbi lmnyek"ez, fejlesztsi le"et sgek >ers bemutat's az vodapedaggus ' ta : 1s2s 3va: /4ndiszn#+ska .egnap kor'n este edett, s;ndiszn&ska 'gyat vetett, 'gyat vetett az avarba ki&sinyeit betakarta. =?"!at a sz szakadat an, me enget a mo!apap an, " pu!a e /* di /szek. A ud"atok kis t;sksek@ A kor'bban k*z*sen gy2"t*tt s prse t eve ek /e !aszn' 's'va , ev enyomat ksz(tse, pap(rra /estk s e&set vagy sziva&s seg(tsgve . 6 ksz(t!etik sa"'t kz enyomatukat $b#rbar't /estkke % a gesztenye/a ev enyomata me , me y " szimbo iz' "a a mretk; *nbsgeket. He!et#sg van a prse t /a ev /e ragaszt's'ra is pap(r apra, s me kez;ket k*rbera"zo "uk. 7zabadon v' asztott #szi d(sz *ssze' (t'sa pap(r apra ragaszt s a prse t seg(tsgve , ak'r #szi ' atok kirak'sa /a eve ekb# . =riss gesztenye/a eve ekke va szabad "'tk. Ar&e takar's, eserny# /unk&i, egyez# /unk&i, simogat,&irgat mondk'k s tov'bbi /ant'zi'ra b(zott e!et#sg. eve ek

10